PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ"

Transkriptio

1 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi ulosottolain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan uudistettaviksi ulosottolaissa olevat tuomioita ja muita ulosottoperusteita koskevat säännökset, ulosoton yleiset menettelysäännökset sekä muun muassa häätöä koskevat säännökset. Ulosoton asianmukaisuutta, puolueettomuutta ja avoimuutta sekä kuulemista ja päätöksen perustelemista koskevilla säännöksillä ulosottomenettelyä on tarkoitus kehittää niin, että oikeusturva ja viranomaismenettelylle perustuslaissa asetetut vaatimukset toteutuisivat aikaisempaa paremmin. Ulosottoviranomaisen esteellisyysperusteita tiukennettaisiin jonkin verran. Luonnollista henkilöä koskevalle ulosotolle ehdotetaan enimmäiskestoa. Tuomion ja muun ulosottoperusteen täytäntöönpanokelpoisuuden määräaika olisi 15 vuotta. Jos kuitenkin velkojana on luonnollinen henkilö tai kysymys on korvauksesta asiassa, jossa on tuomittu vankeutta tai yhdyskuntapalvelua, määräaika olisi 20 vuotta. Määräajan jälkeen saatava ei kelpaisi enää myöskään konkurssisaatavaksi. Määräaikoja sovellettaisiin taannehtivasti enintään kymmenen vuoden ajalta ennen lain voimaantuloa. Muilta osin ulosottoperusteita koskeviin säännöksiin ei ehdoteta merkittäviä asiallisia muutoksia. Esitys liittyy ulosoton uuden tietojärjestelmän käyttöön ottamiseen. Uusi tietojärjestelmä mahdollistaa valtakunnallisen ulosottorekisterin perustamisen. Rekisteri luo edellytykset velalliskohtaiselle menettelylle ja sähköiselle asioinnille. Esitykseen sisältyvät säännökset muun muassa siitä, mitä tietoja ulosottorekisteriin saadaan tallettaa ja kenelle tietoja voidaan luovuttaa. Suurin osa esityksen säännöksistä on ulosoton yleisiä menettelysäännöksiä, joita sovelletaan maksuvelvoitteen täytäntöönpanon lisäksi myös luovutus-, tekemis- ja kieltovelvoitteen täytäntöönpanossa, häädössä sekä soveltuvin osin turvaamistoimipäätöksen täytäntöönpanossa. Menettelysäännösten uudistamisella pyritään asiakaskeskeisyyteen ja joustavuuteen ulosottomenettelyssä. Ulosottoasian vireillepanossa luovuttaisiin oikeuspaikkasäännöksistä. Velkoja voisi hakea ulosottoa jättämällä hakemuksen jollekin paikalliselle ulosottoviranomaiselle. Hakemus ohjattaisiin viran puolesta tiettyyn ulosottopiiriin, jossa vastaava ulosottomies käsittelisi keskitetysti saman velallisen kaikki ulosottoasiat. Sähköistä asiointia asian vireillepanossa ja menettelyssä edistettäisiin. Ennen täytäntöönpanon aloittamista velalliselle yleensä annettaisiin vireilletuloilmoitus ja maksukehotus. Nykyistä ulosottokäytäntöä vastaavasti velallisen asunto ei enää olisi lähtökohtainen toimituspaikka. Asiakirjan tiedoksiantotapoja ehdotetaan jonkin verran monipuolistettaviksi. Yksipuolinen tuomio, jota ei ole annettu tiedoksi, pyrittäisiin nykyistä useammin antamaan tiedoksi ulosottomenettelyssä. Ulosottomies voisi suorittaa väliaikaisen täytäntöönpanotoimen silloin, kun ulosmittauksen toimittamiselle on väliaikainen este. Esitykseen sisältyvät säännökset myös velalliselle kuuluvan omaisuuden etsimisestä. Ulosottoselvityksen merkitystä on korostettu ja pyritty siihen, että ulosottoselvitys tehtäisiin säännöllisin väliajoin. Esitykseen sisältyvät voimassa olevaan lakiin perustuvat säännökset siitä, mitä seikkoja ulosottomiehellä on oikeus tiedustella velalliselta ja sivulliselta. Salassa pidettävän tiedon luovuttamisesta muille viranomaisille säädettäisiin nykyistä yksityiskohtaisemmin. Ulosoton takaisinsaannin käytettävyyttä pyritään eri tavoin parantamaan. Hakijan valinnanmahdollisuuksien laajentamiseksi ehdotetaan säädettäväksi erityinen suppean ulosoton muoto. Suppea ulosotto on tarkoitettu nopeaksi ja edulliseksi menettelyksi, joka perustuu tiettyjen rekistereiden Z

2 2 tarkastamiseen ja jonka kohteena olisi yleensä palkka, eläke tai veronpalautus. Hakijalla olisi oikeus saada saatavansa merkityksi ulosottorekisteriin passiiviasiaksi, jollei saatavalle ole tullut täyttä kertymää. Ulosmittaukseen voitaisiin silloin ryhtyä ilman uutta hakemusta kahden vuoden ajan, jos velallisella havaitaan olevan ulosmittauskelpoista omaisuutta. Lisäksi uudistettaisiin säännökset, jotka koskevat asiamiestä, useaan velalliseen samanaikaisesti kohdistuvaa täytäntöönpanoa, toimituksen aikaa, paikkaa ja julkisuutta, samoin kuin säännökset, jotka koskevat pöytäkirjaa, ulosottomiehen päätöstä, vakuutta, uhkasakkoa, voimakeinoja ja virka-apua. Harkinnanvaraista vahingonkorvauksen maksamista valtion varoista ilman oikeudenkäyntiä ehdotetaan laajennettavaksi. Ulosottolain uuteen 6 a lukuun sijoitettaisiin muun kuin maksuvelvoitteen täytäntöönpanoa koskevat säännökset. Ne koskevat häätöä sekä luovutus-, tekemis- ja kieltovelvoitetta. Etenkin häädön osalta voimassa olevan ulosottolain säännökset ovat hyvin puutteelliset. Muuttopäivää voitaisiin ehdotuksen mukaan tietyin edellytyksin siirtää myöhemmäksi. Häädetylle kuuluvan omaisuuden huolehtimisesta säädettäisiin nimenomaisesti. Määräajasta velkomisasioissa sekä julkisesta haasteesta velkojille annettuun asetukseen lisättäisiin säännös, jonka mukaan jo ulosottohakemus katkaisisi saatavan vanhentumisen. Esitykseen liittyy lisäksi ehdotus viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain muuttamisesta. Tarkoituksena tältä osin on selventää ulosottoviranomaisen asiakirjoja koskevaa salassapitosäännöstä ulosottorekisterin käyttöönottamisen pohjalta. Lisäksi esitykseen liittyy ulosottomaksuista annetun lain uudistaminen passiivirekisteröinnin ja suppean ulosoton käyttöönottamisen johdosta. Esitykseen sisältyy lisäksi kahdeksan muun lain muutosehdotukset. Ehdotus perustuu olennaisilta osin ulosoton uuteen tietojärjestelmään. Tämän vuoksi ehdotetut lait ovat tarkoitetut tulemaan voimaan samanaikaisesti tietojärjestelmän käyttöönottamisen kanssa 1 päivänä maaliskuuta 2003.

3 3 SISÄLLYSLUETTELO ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ...1 SISÄLLYSLUETTELO...3 YLEISPERUSTELUT Johdanto Nykytila Lainsäädäntö ja käytäntö...7 Yleistä...7 Ulosottoperusteet...8 Ulosoton tietojärjestelmä ja rekisterit...8 Ulosoton hakeminen...9 Ulosottomiehen tietojensaanti ja salassa pidettävät tiedot...9 Ulosoton takaisinsaantikanne...10 Ulosottoasian vireilläolon päättyminen ja estetodistus...10 Häätömenettely Lainsäädäntö eräissä muissa maissa...10 Yleistä...10 Ruotsi...10 Norja...12 Tanska...13 Saksa Nykytilan arviointi...15 Asianmukaisuuden vaatimus...15 Ulosoton pitkäkestoisuus...15 Tietojärjestelmä, tietojensaanti ja salassa pidettävät tiedot...16 Takaisinsaantikanne, ulosoton este, rajoitettu ulosotto ja häätö Esityksen tavoitteet ja keskeiset ehdotukset Yleistä Ulosottoperusteet...18 Yleistä ulosottoperusteen määräaikaisuudesta...18 Määräajan pituus...19 Määräajan umpeen kulumisen vaikutus ja väärinkäytökset...21 Taannehtivuus...21 Vanhentumisen katkaiseminen Ulosoton tietojärjestelmä ja rekisterit Ulosoton hakeminen Ulosottomiehen tietojensaanti ja salassa pidettävät tiedot Ulosoton takaisinsaantikanne Ulosottoasian vireilläolon päättyminen ja estetodistus Häätömenettely Esityksen vaikutukset Taloudelliset vaikutukset...26

4 4 Tietojärjestelmän käyttöönottaminen...26 Ulosottomaksujen vaikutukset valtiontalouteen ja ulosoton asianosaisten asemaan...26 Muiden ehdotusten vaikutus valtiontalouteen...27 Vaikutukset kotitalouksien, kansalaisten ja elinkeinoelämän asemaan Organisaatio- ja henkilöstövaikutukset Asian valmistelu Muita esitykseen vaikuttavia seikkoja...33 YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT Lakiehdotusten perustelut Ulosottolaki luku. Yleiset säännökset luku. Ulosottoperusteet luku. Yleiset menettelysäännökset luku. Ulosmittauksesta luku. Ulosmitatun omaisuuden rahaksi muuttamisesta luku Ulosmittauksesta kertyneitten varain tilityksestä ja jakamisesta a luku. Muun kuin maksuvelvoitteen täytäntöönpano luku. Ulosottoasiain kuluista luku. Itseoikaisu, täytäntöönpanoriita ja täytäntöönpanon keskeyttäminen luku. Muutoksenhaku ulosottomiehen menettelyyn luku. Erinäiset säännökset Laki verojen ja maksujen perimisestä ulosottotoimin Asetus määräajasta velkomisasioissa sekä julkisesta haasteesta velkojille Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta Laki ulosottomaksuista Laki takauksesta ja vierasvelkapanttauksesta Laki osamaksukaupasta Oikeudenkäymiskaari luku. Turvaamistoimista Laki välimiesmenettelystä Laki yrityksen saneerauksesta Laki yksityishenkilön velkajärjestelystä Konkurssisääntö Tarkemmat säännökset ja määräykset Voimaantulo Säätämisjärjestys Omaisuudensuoja Yksityisyyden suoja LAKIEHDOTUKSET ulosottolain muuttamisesta...224

5 5 verojen ja maksujen perimisestä ulosottotoimin annetun lain 2 ja 3 :n muuttamisesta määräajasta velkomisasioissa sekä julkisesta haasteesta velkojille annetun asetuksen 1 :n muuttamisesta viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 11 ja 24 :n muuttamisesta ulosottomaksuista annetun lain muuttamisesta takauksesta ja vierasvelkapanttauksesta annetun lain 20 ja 25 :n muuttamisesta osamaksukaupasta annetun lain 9 ja 16 :n muuttamisesta oikeudenkäymiskaaren 7 luvun muuttamisesta välimiesmenettelystä annetun lain 45 :n muuttamisesta yrityksen saneerauksesta annetun lain 37 :n muuttamisesta yksityishenkilön velkajärjestelystä annetun lain 53 ja 60 :n muuttamisesta konkurssisäännön 6 ja 25 :n muuttamisesta LIITE RINNAKKAISTEKSTIT ulosottolain muuttamisesta verojen ja maksujen perimisestä ulosottotoimin annetun lain 2 ja 3 :n muuttamisesta määräajasta velkomisasioissa sekä julkisesta haasteesta velkojille annetun asetuksen 1 muuttamisesta viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 11 ja 24 :n muuttamisesta ulosottomaksuista annetun lain muuttamisesta takauksesta ja vierasvelkapanttauksesta annetun lain 20 ja 25 :n muuttamisesta osamaksukaupasta annetun lain 9 ja 16 :n muuttamisesta oikeudenkäymiskaaren 7 luvun muuttamisesta välimiesmenettelystä annetun lain 45 :n muuttamisesta yrityksen saneerauksesta annetun lain 37 :n muuttamisesta yksityishenkilön velkajärjestelystä annetun lain 53 ja 60 :n muuttamisesta konkurssisäännön 6 ja 25 :n muuttamisesta...399

6 6 YLEISPERUSTELUT 1. Johdanto Ulosottolainsäädännön kokonaisuudistuksen ensimmäinen vaihe toteutettiin paikallishallintouudistuksen yhteydessä. Vuonna 1996 uudistettiin ulosoton viranomaisorganisaatio, muutoksenhakua koskevat säännökset sekä useita menettelysäännöksiä. Ulosotonhaltijalaitos lakkautettiin ja sille kuuluneet tehtävät siirrettiin muille viranomaisille Lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevan päätöksen täytäntöönpanosta annettu laki (619/1996) uudistettiin kokonaisuudessaan. Uudistukset tulivat voimaan 1 päivänä joulukuuta Tämän jälkeen on 1990-luvun lopulla toteutettu useita osittaisuudistuksia. Niissä on yhtäältä tehostettu ulosottomenettelyä silloin, kun velallinen pyrkii epäasianmukaisin keinoin välttämään ulosottoa. Toisaalta vuonna 1997 on laajennettu velallisen erottamisetua ja otettu käyttöön niin sanottu vapaakuukausimalli palkan ja eläkkeen ulosmittauksessa. Lapsen elatusavun perintää koskeva uudistus tuli voimaan vuoden 1999 alusta. Tämä esitys muodostaa ulosottolainsäädännön kokonaisuudistuksen toisen vaiheen. Esityksessä ehdotetaan uudistettaviksi ulosottoperustetta koskevat säännökset ja eri täytäntöönpanon muodoille yhteiset menettelysäännökset. Esitys sisältää ulosottomenettelyn perusrakenteisiin vaikuttavia muutoksia, kuten velalliskohtaisen ulosottoasioiden käsittelyn. Tärkeinä voidaan pitää myös ulosottomenettelyn asianmukaisuutta, puolueettomuutta ja avoimuutta koskevia yleisiä säännöksiä. Uudistuksen taustalla ovat Ulosotto toimikunnan mietintö (komiteanmietintö 1998:2), siitä saadut lausunnot sekä 16 päivänä marraskuuta 1999 valmistunut ulosoton kehittämisen kokonaissuunnitelma. Kokonaissuunnitelmaa käsiteltiin hallituksen iltakoulussa 8 päivänä joulukuuta Esityksen kannalta keskeinen on myös pääministeri Paavo Lipposen II hallituksen ohjelmassa oleva lausuma, jonka mukaan ulosoton pitkäkestoisuuden haittoja vähennetään kaventamalla sen ja yksityishenkilöiden velkajärjestelyn eroja. Ulosottoon saapui vuonna 2000 yhteensä 2,51 miljoonaa ulosottoasiaa. Edelliseen vuoteen verrattuna saapuneiden asioiden määrä nousi lähes 10 prosenttia. Saapuneiden asioiden markkamääristä runsas puolet oli yksityisoikeudellisia saatavia. Vuonna 2000 ulosotossa käsiteltiin noin 2,42 miljoonaa asiaa ja käsiteltyjen asioiden markkamäärä oli noin 18,18 miljardia markkaa. Perintä onnistui markkamäärissä laskettuna noin 20 prosentissa asioista ja asiamäärissä laskettuna noin 39 prosentissa asioista. Ulosoton tilastot osoittavat, että perinnässä olevat yksityisoikeudelliset saatavat ovat edelleen suuria. Vuonna 2000 saapuneiden ulosottoasioiden keskimääräiset arvot olivat: vero markkaa, julkinen maksu markkaa, elatusapu markkaa, muu yksityisoikeudellinen asia markkaa sekä sakko ja korvaus markkaa eli keskimäärin markkaa. Vuoden 2000 lopussa velallisia oli ulosotossa yhteensä Tämä on noin velallista enemmän kuin edellisen vuoden lopussa. Ulosottovelallisista 87,3 prosenttia eli velallista oli luonnollisia henkilöitä ja 12,7 prosenttia eli oikeushenkilöitä. Velallista kohti ulosotossa oli vuoden 2000 lopussa keskimäärin 4 velkaa ja velkamäärä oli yhteensä keskimäärin markkaa, joka on markkaa vähemmän kuin vuonna Vuoden 2001 aikana ulosottoasioiden määrä näyttää edelleen nousevan. Osa kansalaisista on yhä, 1990-luvun alussa koetun taloudellisen laman jo väistyttyä, pahoin ylivelkaantunut. Saatavan vanhentuminen voidaan nykyisen lain mukaan katkaista aina uudelleen. Ylivelkaantunut henkilö saattaa joutua elinikäiseen ulosottoon, jos hänellä on ulosmittauskelpoista tuloa tai omaisuutta. Osa velallisista on päässyt yksityishenkilön velkajärjestelyyn. Jos kuitenkin velallisella on velkajärjestelyn este, hän saat-

7 7 taa loputtoman ulosottomenettelyn välttääkseen siirtyä harmaan talouden piiriin tai syrjäytyä. Esityksessä ehdotetaan, että ulosottoperusteen täytäntöönpanokelpoisuudelle säädettäisiin määräaika. Ehdotus on tältä osin valmisteltu jäljempänä jaksossa 5. selostettavan ulosottolain uudistusehdotuksen pohjalta. Vanhentumistoimikunta on mietinnössään (KM 2001:4) pohtinut muun muassa kysymystä saatavan lopullisesta vanhentumisesta. Myöhemmässä vaiheessa tulee päätettäväksi, mihin jatkotoimiin mietintö antaa aihetta. Määräaika koskisi luonnollista henkilöä vastaan annettuja ulosottoperusteita. Määräaika olisi 15 vuotta. Jos kuitenkin velkojana on luonnollinen henkilö, määräaika olisi 20 vuotta. Viimeksi mainittu määräaika koskisi myös sellaista rikosperusteista korvausta, josta tekijä on tuomittu vapausrangaistukseen tai yhdyskuntapalveluun, olipa velkojana luonnollinen henkilö tai yhteisö. Määräaika laskettaisiin sellaisen tuomion tai muun ulosottoperusteen antamisesta, joka voidaan panna täytäntöön kuten lainvoimainen tuomio. Ehdotus koskisi ulosottolain mukaisia ulosottoperusteita. Sen sijaan esimerkiksi verot ja julkiset maksut, sakot ja elatusavut vanhentuvat lopullisesti niitä koskevien säännösten mukaisesti viidessä vuodessa. Esitys perustuu käynnissä olevaan ulosoton tietojärjestelmän uusimiseen. Uusi nykyaikainen tietojärjestelmä on tarkoitus ottaa käyttöön 1 päivänä maaliskuuta Uusi tietojärjestelmä mahdollistaa ulosottoasian vireillepanon missä ulosottopiirissä tahansa tai sähköisesti valtakunnallisen tietojärjestelmän kautta. Tietojärjestelmän avulla voidaan myös tarjota velkojille uusia palveluja, kuten saatavan siirtäminen passiivirekisteriin tuloksettoman perinnän jälkeen sekä normaalia suppeampi ulosoton muoto, joka perustuisi nopeaan ja edulliseen rekisteritarkastukseen. Tietojärjestelmän avulla voidaan myös parantaa raportointia ulosoton asianosaisille sekä toteuttaa yhtenäisellä tavalla ulosottoasioiden yleisöjulkisuus. Ulosottolainsäädännön kokonaisuudistusta jatketaan tämän esityksen jälkeen annettavilla esityksillä, jotka sisältävät ulosmittausta, realisointia ja varojen tilittämistä koskevien ulosottolain säännösten uudistamisen sekä viimeisessä vaiheessa verojen ja maksujen perimisestä ulosottotoimin annetun lain (367/1961), jäljempänä veroulosottolaki, uudistamisen. Sakkorangaistuksen täytäntöönpanosta annetun lain (318/1963) uudistaminen on parhaillaan käynnissä oikeusministeriössä. 2. Nykytila 2.1. Lainsäädäntö ja käytäntö Yleistä Vuonna 1895 säädettyä ulosottolakia (37/1895) on monin osin uudistettu eri vuosikymmenten aikana. Nykyisin ainoastaan vähäinen osa ulosottolain säännöksistä on alkuperäisessä muodossaan. Lain 1 luku uudistettiin kokonaisuudessaan paikallishallintouudistuksen yhteydessä vuonna 1996, jolloin lukuun otettiin ulosottoviranomaisia ja ulosoton hallintoviranomaisia koskevat uudet säännökset. Lainhakua koskenut ulosottolain 2 luku kumottiin alioikeusuudistuksen yhteydessä.ulosottolain3luvussaonyleistenmenettelysäännösten lisäksi säännöksiä ulosottoperusteista sekä tekemis- ja kieltovelvoitteen täytäntöönpanosta. Lukua koskevia osauudistuksia on toteutettu muun muassa vuosina 1973 ja Myös 1990-luvun loppupuolella luvun säännöksiä uudistettiin ulosotonhaltijan lakkauttamisen, ulosottomiehen alueellisen toimivallan väljentämisen ja tietojensaantioikeuden laajentumisen vuoksi. Palkan ulosmittausta koskevat ulosottolain 4 luvun säännökset uudistettiin vuonna Vuonna 1997 muutettiin samassa luvussa olevat velallisen erottamisetua koskevat säännökset ja otettiin käyttöön niin sanottu vapaakuukausijärjestelmä toistuvaistulon ulosmittauksessa. Ulosottomenettelyä tehostavia säännöksiä on lisätty 4 lukuun vuosina 1997 ja Lain 5 lukua, joka koskee ulosmitatun omaisuuden rahaksi muuttamista, on uudistettu vuosina 1973 ja Panttioikeuteen ja kiinteistön myyntijärjestykseen liittyviä muutoksia tehtiin maakaaren säätämisen yhteydessä vuonna Tilitystä koskevaa 6 lukua ja ulosottoasian kuluja koskevaa 8 lukua on muutettu useaan ottee-

8 8 seen. Turvaamistoimipäätöksen täytäntöönpanoa koskeva 7 luku uudistettiin alioikeusuudistuksen yhteydessä. Itseoikaisua, täytäntöönpanoriitaa ja täytäntöönpanon keskeyttämistä koskeva 9 luku ja muutoksenhakua koskeva 10 luku uudistettiin vuonna Ulosoton ensiasteen muutoksenhaku siirrettiin tuolloin ulosotonhaltijoilta 19 käräjäoikeudelle. Ulosottolain ja -asetuksen (37/1896) säännösten lisäksi vakiintuneella ulosottotavalla on ollut tuntuva merkitys ulosottotoimessa. Kun ulosottolaissa ei ole ollut menettelysäännöksiä edes kaikista keskeisistä kysymyksistä, ovat ulosottomiehet joutuneet luomaan käytäntöjä itse. Ulosottoperusteet Säännökset, joiden mukaan tuomion tai muun ulosottoperusteen täytäntöönpanokelpoisuus määräytyy, ovat ulosottolain 3 luvussa. Luvun 1 :ssä luetellaan ulosottoperusteeksi kelpaavat asiakirjat ja 2 :ssä velvoitteet, jotka voidaan panna täytäntöön ulosottolain mukaisesti. Määräajasta velkomisasioissa sekä julkisesta haasteesta velkojille annetun asetuksen (32/1868), jäljempänä vanhentumisasetus, mukainen yleinen vanhentumisaika on kymmenen vuotta saatavan syntymisestä. Muualla lainsäädännössä on lisäksi huomattava määrä säännöksiä, joissa asetetaan tästä poikkeava, usein lyhyempi erityinen vanhentumisaika. Käytännössä merkityksellisiä ovat etenkin kuluttajansuojalain (38/1978) 12 luvun 1 e :ssä tarkoitettu kuluttajasaatavaa koskeva kolmen vuoden vanhentumisaika sekä takauksesta ja vierasvelkapanttauksesta annetun lain (361/1999), jäljempänä takauslaki, 19 ja 33 :ssä tarkoitettu kolmen vuoden vanhentumisaika. Toisin kuin itse saatava, tuomio tai muu ulosottoperuste, jossa kyseinen saatava on vahvistettu maksettavaksi, ei nykyisen lain mukaan vanhennu. Velkojan on kuitenkin huolehdittava tuomion perustana olevan saatavan vanhentumisen katkaisemisesta. Vakiintuneesti on katsottu, että tuomion jälkeen vanhentuminen tulee katkaista yleisen vanhentumisajan mukaisesti eli vähintään kymmenen vuoden välein. Jos velkoja on tästä huolehtinut, hän voi rajoituksetta panna ulosottoasian vireille yhä uudestaan eli ulosotto tai sen uhka voi nykyisin jatkua velallisen eliniän. Osa saatavista kuitenkin vanhentuu lopullisesti tietyssä ajassa eikä vanhentumista voida katkaista. Tällaisia ovat yleensä veroulosottolaissa tarkoitetut saatavat, jotka vanhentuvat lain 11 :n mukaan viidessä vuodessa. Lapselle maksettava elatusapu vanhentuu lapsen elatuksesta annetun lain (704/1975), jäljempänä elatuslaki, 16 c :n mukaan lopullisesti viiden vuoden ajassa erääntymisvuoden lopusta laskettuna. Rikoslain (39/1889) 8 luvun 11 ja 12 :n mukaan sakon ja uhkasakon täytäntöönpano raukeaa viiden ja menettämisseuraamuksen täytäntöönpano kymmenen vuoden kuluttua lainvoiman saaneen tuomion antamispäivästä. Kyseisiä säännöksiä uudistetaan parhaillaan, mutta asiallisia muutoksia tältä osin ei ilmeisesti ole tulossa. Ylivelkaantuneita henkilöitä varten on säädetty yksityishenkilön velkajärjestelystä annettu laki (57/1993), jäljempänä velkajärjestelylaki. Velkajärjestelyä on vuosina hakenut noin henkilöä. Hakemuksista on vuosittain hylätty prosenttia. Vuoden 2000 loppuun mennessä on päättynyt vajaat vahvistettua maksuohjelmaa. Ulosoton tietojärjestelmä ja rekisterit Tietojärjestelmällä on keskeinen merkitys ulosottolaitoksen toiminnassa. Ulosoton tietojärjestelmä on otettu asteittain käyttöön vuodesta 1984, ja se on ollut käytössä kaikissa piireissä vuodesta Valtaosa asioista tulee vireille hakijan konekielisesti lähettämän hakemuksen perusteella. Tietojärjestelmän avulla velallisille lähetetään maksukehotuksia ja suoritetaan massaluonteisia toimituksia, kuten palkan, eläkkeen ja veronpalautusten ulosmittauksia. Vuonna 2000 ulosmittauksia toimitettiin yhteensä Tietojärjestelmän avulla käsitellään vuosittain yli 2 miljoonaa asiaa. Tietojärjestelmällä hoidetaan myös ulosottolaitoksen rahaliikenne, jonka kokonaismäärä on viime vuosina ollut noin 3 miljardia markkaa vuosittain. Ulosoton tietojärjestelmä on nykyisin piiri-

9 9 kohtainen. Viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999), jäljempänä julkisuuslaki, säätämisen yhteydessä ulosottolain 3 luvun 34 g :n 2 momenttiin otettiin säännös, jonka mukaan oikeusministeriön ylläpitämästä tietojärjestelmästä voidaan teknisen käyttöyhteyden avulla antaa tietoja ulosottoviranomaiselle myös toisessa ulosottoviranomaisessa vireillä olevista asioista. Ulosoton hakeminen Vuoden 1996 muutoksenhaku-uudistuksen yhteydessä ulosottolain 10 luvun 1 :n 3 momenttiin otettiin säännös, jonka mukaan muutosta ei saa hakea sillä perusteella, että ulosottomiehellä ei ole ollut alueellista toimivaltaa. Vuonna 1997 ulosottotoimen piirikohtaisuutta väljennettiin lain 3 luvun 21 c :ään otetulla säännöksellä, jonka mukaan ulosottomiehellä on oikeus suorittaa kiireellisiä toimia toisen ulosottomiehen toimialueella. Ulosottolain 3 luvun 21 :n 1 momentin mukaan ulosottoa haetaan ulosottoviranomaiselta sillä paikkakunnalla, missä velallinen asuu tai missä hänellä on kotipaikka. Jos täytäntöönpano tarkoittaa määrättyä omaisuutta tai määrätyssä paikassa tehtävää työtä tai muuta suoritusta, hakemus on tehtävä sen paikan ulosottomiehelle. Lisäksi momentissa ovat määräykset määräalaa ja pesäosuutta koskevista erityisistä oikeuspaikoista. Toissijaisena forumina mainitaan velallisen olintai tapaamispaikka sekä paikka, missä hänellä on omaisuutta tai työpaikka. Viimesijaisena oikeuspaikkana on se paikkakunta, missä ensimmäisen asteen tuomio on annettu. Ulosottoa haetaan ulosottolain 3 luvun 21 :n 2 momentin mukaan ulosottomieheltä suullisesti tai kirjallisesti taikka automaattista tietojenkäsittelyä käyttäen. Ulosottoasetuksen 4 :n mukaan oikeusministeriö voi myöntää hakijalle luvan hakea ulosottoa siten, että ulosottohakemuksessa tarvittavat tiedot toimitetaan ulosottomiehelle automaattista tietojenkäsittelyä käyttäen. Useat julkisoikeudellisia saatavia velkovat sekä eräät yksityisetkin hakijat, joilla on runsaasti ulosottoasioita, asioivat nykyisin ulosottolaitoksen kanssa sähköisesti. Velkojalla on katsottu olevan oikeus rajoittaa hakemuksensa osaan tuomitusta määrästä. Sen sijaan epäselvää on, voiko velkoja vaikuttaa siihen, minkälaisiin täytäntöönpanotoimiin hänen saatavansa perimiseksi ryhdytään. Ulosottokäytännössä on toisinaan hyväksytty toivomuksia esimerkiksi täytäntöönpanon rajoittamisesta veronpalautuksen tai toistuvaistulon ulosmittaukseen. Ulosottomiehen tietojensaanti ja salassa pidettävät tiedot Alkuperäisen ulosottolain mukaan velallisen tietojenantovelvollisuus järjestettiin ulosottovalasäännöstöllä. Ulosottovalan merkitys jäi kuitenkin vähäiseksi. Vuonna 1973 ulosottovala korvattiin ulosottoselvitystä koskevilla säännöksillä. Ulosottoselvitys voitiin tehdä, kun velallinen oli todettu kokonaan tai osittain varattomaksi. Säännöksiä uudistettiin vuonna 1986 siten, että ulosottoselvitys voidaan nykyisin toimittaa ulosottomenettelyn kaikissa vaiheissa. Ulosottoselvitys tarkoitettiin tehtäväksi lähinnä silloin, kun on syytä epäillä, että velallinen salaa varallisuuttaan, tai silloin, kun hänen taloudellinen asemansa huononee nopeasti. Pääpaino varallisuuden selvittämisessä on vapaamuotoisilla tiedusteluilla. Sivullisen tietojenantovelvollisuutta koskevat säännökset otettiin 3 luvun 34 e ja 34 f :ään vuonna Tietojenantovelvollisia ovat velallisen sopimuskumppanit ja heihin rinnastettavat tahot sekä viranomaiset ja julkista tehtävää hoitavat. Sivullinen on tietojenantovelvollinen salassapitosäännösten estämättä siltä osin kuin hänen hallussaan on velalliselle kuuluvaa varallisuutta tai kun velallisella on häneltä saatavaa. Tietojenantovelvollisuus koskee myös sopimuksia ja järjestelyjä, joilla saattaa olla merkitystä etsittäessä velallisen ulosmittauskelpoista varallisuutta. Työnantajan on ilmoitettava työsuhdetta ja palkkaa koskevat tiedot ja velallisen yhteystiedot. Viranomaisen ja julkista tehtävää hoitavan on annettava velallisen tuloja ja varallisuutta sekä työsuhteita ja eläkkeitä koskevat tiedot samoin kuin hänen yhteystietonsa. Ulosottolakiin otettiin vastaavasti ulosottomiehen salassapitovelvollisuutta koskevat säännökset 3 luvun 34 g :ään. Pykälän

10 10 säännökset siitä, minkälainen tieto on salassa pidettävää, sekä säännökset asianosaisjulkisuudesta siirrettiin julkisuuslakiin sen säätämisen yhteydessä. Asiallisia muutoksia ei tällöin tehty. Mainittuun ulosottolain pykälään jäivät viranomaisten tietojenvaihtoa koskevat säännökset. Ulosottolain 1 luvun 16 :n mukaan ulosottomies on velvollinen antamaan päiväkirjasta todistuksia siten kuin asetuksella tarkemmin säädetään. Ulosottoasetuksen 7 :n mukaan ulosottomies on velvollinen pyynnöstä antamaan kirjallisen todistuksen päiväkirjakorttiin merkityistä seikoista. Lisäksi ulosottomiehen on pyynnöstä annettava jäljennös ulosottomiehen hallussa olevasta toimituskirjasta ja muusta asiakirjasta. Ulosoton takaisinsaantikanne Säännökset velkojan oikeudesta moittia sellaisia velallisen tekemiä oikeustoimia, joilla tämä on velkojan vahingoksi luovuttanut omaisuuttaan, otettiin vuoden 1895 ulosottolain voimaanpanemisesta annettuun asetukseen (37/1895). Vuonna 1973 ne siirrettiin ulosottolain 3 luvun 35 ja 36 :ään. Säännökset uudistettiin takaisinsaannista konkurssipesään annetun lain (758/1991), jäljempänä takaisinsaantilaki, säätämisen yhteydessä. Tällöin pidennettiin peräyttämiskanteen nostamisen määräaikaa 60 päivästä kuuteen kuukauteen luettuna siitä, kun velkoja sai ulosottomieheltä tiedon, ettei hänen saamisensa ollut tullut täysin suoritetuksi. Ulosottoasian vireilläolon päättyminen ja estetodistus Ulosottolaissa ei ole nimenomaisia säännöksiä siitä, missä laajuudessa ulosottomiehen tulee etsiä velalliselle kuuluvaa omaisuutta tai selvittää velallisen olinpaikkaa ennen kuin hän voi lähettää asiakirjat takaisin velkojalle velallisen varattomuutta tai tuntemattomuutta koskevin estemerkinnöin. Estetodistuksia koskevat säännökset ovat ulosottoasetuksen 36 :ssä. Velkoja voi estetodistuksen saatuaan halutessaan hakea ulosottoa uudelleen. Häätömenettely Ulosottolaista puuttuvat häätöä koskevat säännökset lähes kokonaan. Lain 3 luvun 9 :ssä on lainvoimaa vailla olevaa häätötuomiota koskeva säännös, jonka mukaan hakijan on asetettava vakuus mahdollisen tuomion muuttumisen aiheuttaman vahingonkorvauksen varalle. Luvun 31 :ssä on kiinteistön luovutustuomion täytäntöönpanoa koskevia menettelyohjeita kiinteistöllä olevan irtaimen omaisuuden luovuttamisesta, säilyttämisestä ja myymisestä Lainsäädäntö eräissä muissa maissa Yleistä Tähän muita oikeusjärjestyksiä koskevaan katsaukseen on poimittu vain joitakin esityksen kannalta keskeisiä osa-alueita. Menettelysäännökset ovat sidoksissa asianomaisen valtion ulosotto-organisaatioon. Esimerkiksi maissa, joissa tuomioistuimet hoitavat ulosottoasioita, keskeisiä ovat normaalit siviiliprosessuaaliset periaatteet. Eräissä Keski-- Euroopan maissa ulosottolaitos perustuu lähinnä yksityisyrittäjyyden pohjalta toimiviin puolivirallisiin perintäorgaaneihin. Niitä koskevat menettelysäännökset poikkeavat tuntuvasti Suomen ulosottolaista. Meillä ulosottolaitos perustuu virkavastuulla toimivaan valtion täytäntöönpano-organisaatioon. Ruotsi Ulosottotehtävät kuuluvat Ruotsissa kruununvoutiviranomaiselle (kronofogdemyndighet). Ulosottoperusteen määräaika. Ruotsissa ulosottoperusteen täytäntöönpanokelpoisuutta ei ole ajallisesti rajoitettu. Täytäntöönpano saattaa kuitenkin estyä sen vuoksi, että saatava on vanhentunut aineellisten vanhentumissäännösten nojalla. Saatavien yleinen vanhentumisaika on pääsääntöisesti kymmenen vuotta saatavan syntymisestä vanhentumislain mukaan (preskriptionslag, 1981:130). Velkoja voi katkaista vanhentumisen muun muassa muistuttamalla velallista kirjallisesti saatavasta, nostamalla siitä kanteen tai hakemalla täytäntöönpanoa. Viimeksi maini-

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 1 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi ulosottolain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan uudistettaviksi ulosottolaissa olevat tuomioita

Lisätiedot

Laki. ulosottokaaren muuttamisesta

Laki. ulosottokaaren muuttamisesta Laki ulosottokaaren muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan ulosottokaaren (705/2007) 1 luvun 34 :n 2 momentti, muutetaan 1 luvun 31 :n 4 momentti, 3 luvun 1 :n 1 momentti, 5 :n 1 momentti,

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Ahvenanmaan maakunnan maakunnanvoudinvirastosta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi laki Ahvenanmaan maakunnan maakunnanvoudinvirastosta

Lisätiedot

Laki. eurooppalaisesta tilivarojen turvaamismääräysmenettelystä. Soveltamisala

Laki. eurooppalaisesta tilivarojen turvaamismääräysmenettelystä. Soveltamisala Laki eurooppalaisesta tilivarojen turvaamismääräysmenettelystä Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 Soveltamisala Tässä laissa annetaan eurooppalaisen tilivarojen turvaamismääräysmenettelyn käyttöön

Lisätiedot

ULOSOTTOSHOW 28.11.2015. Kihlakunnanulosottomies Matti Aalto Kihlakunnanulosottomies Jesse Hohka Helsingin ulosottovirasto

ULOSOTTOSHOW 28.11.2015. Kihlakunnanulosottomies Matti Aalto Kihlakunnanulosottomies Jesse Hohka Helsingin ulosottovirasto ULOSOTTOSHOW 28.11.2015 Kihlakunnanulosottomies Matti Aalto Kihlakunnanulosottomies Jesse Hohka Helsingin ulosottovirasto Esityksen sisältö - Ulosoton tehtävät ja periaatteet - Tilastoja - Ulosoton organisaatio

Lisätiedot

Ulosottokaari. EDUSKUNNAN VASTAUS 275/2006 vp

Ulosottokaari. EDUSKUNNAN VASTAUS 275/2006 vp EDUSKUNNAN VASTAUS 275/2006 vp Hallituksen esitys ulosottokaareksi ja laiksi verojen ja maksujen täytäntöönpanosta sekä eräiksi niihin liittyviksi laeiksi Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä

Lisätiedot

Velallisena ulosotossa Velka-päivä Joensuu Antti Soininen

Velallisena ulosotossa Velka-päivä Joensuu Antti Soininen Velallisena ulosotossa Velka-päivä Joensuu 27.9.2016 Antti Soininen 1 Ulosotto yleisesti Itsenäistä, riippumatonta ja puolueetonta lainkäyttöä Osa oikeuslaitosta Merkittävää julkisen vallan käyttöä, joka

Lisätiedot

HE 178/2008 vp. se saatettaisiin vastaamaan työntekijän eläkelakia

HE 178/2008 vp. se saatettaisiin vastaamaan työntekijän eläkelakia Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi valtion eläkelain sekä valtion eläkelain voimaanpanosta annetun lain 9 ja 14 :n muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi valtion eläkelakia ja valtion

Lisätiedot

Olipa kerran velka Pirkanmaan ulosottovirasto kihlakunnanulosottomies Mila Riekki kihlakunnanulosottomies Petri Lilja

Olipa kerran velka Pirkanmaan ulosottovirasto kihlakunnanulosottomies Mila Riekki kihlakunnanulosottomies Petri Lilja Olipa kerran velka 13.10.2016 Pirkanmaan ulosottovirasto kihlakunnanulosottomies Mila Riekki kihlakunnanulosottomies Petri Lilja Aiheet Ulosotosta yleisesti Tilastoja Ulosottomenettelystä ja täytäntöönpanotoimista

Lisätiedot

Asumissosiaalisen työn teemapäivä Häädön täytäntöönpano Ulosmittauksen huojennukset

Asumissosiaalisen työn teemapäivä Häädön täytäntöönpano Ulosmittauksen huojennukset Asumissosiaalisen työn teemapäivä 24.1.2017 Häädön täytäntöönpano Ulosmittauksen huojennukset kihlakunnanulosottomies Petri Lilja kihlakunnanulosottomies Mila Riekki Häädön täytäntöönpano Esityksen tavoitteena

Lisätiedot

Ulosoton pääpiirteet. Olipa kerran velka 13.10.2015, Turku

Ulosoton pääpiirteet. Olipa kerran velka 13.10.2015, Turku Ulosoton pääpiirteet Olipa kerran velka 13.10.2015, Turku Aiheet Ulosotosta yleisesti Ulosoton organisaatio Ulosottomenettelystä Tilastoja Yleisesti Ikäryhmittäin Velkaantumisen syyt Mahdollisuudet vaikuttaa

Lisätiedot

HE 27/2006 vp. Ehdotetuin säännöksin pantaisiin täytäntöön

HE 27/2006 vp. Ehdotetuin säännöksin pantaisiin täytäntöön HE 27/2006 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi palkkaturvalain ja merimiesten palkkaturvalain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan lisättäviksi palkkaturvalakiin

Lisätiedot

ULOSOTTO. Olipa kerran velka Asiaa nuorten talous- ja velkaneuvonnasta sekä ulosotosta. Oulussa 25.2.2015

ULOSOTTO. Olipa kerran velka Asiaa nuorten talous- ja velkaneuvonnasta sekä ulosotosta. Oulussa 25.2.2015 ULOSOTTO Olipa kerran velka Asiaa nuorten talous- ja velkaneuvonnasta sekä ulosotosta Oulussa 25.2.2015 Reijo Junkkari johtava kihlakunnanvouti Oulun seudun ulosottovirasto SISÄLTÖ Ulosotto osana oikeussuojajärjestelmää

Lisätiedot

Laki. kansalaisuuslain muuttamisesta

Laki. kansalaisuuslain muuttamisesta Annettu Helsingissä 9 päivänä marraskuuta 2007 Eduskunnan päätöksen mukaisesti Laki kansalaisuuslain muuttamisesta muutetaan 16 päivänä toukokuuta 2003 annetun kansalaisuuslain (359/2003) 3, 25 :n 3 momentti,

Lisätiedot

Hartolan kunta YMPÄRISTÖNSUOJELUN TAKSA ALKAEN

Hartolan kunta YMPÄRISTÖNSUOJELUN TAKSA ALKAEN Hartolan kunta YMPÄRISTÖNSUOJELUN TAKSA 1.7.2016 ALKAEN Hartolan ympäristölautakunta 14.4.2016 Hartolan kunnanhallitus 25.4.2016 Hartolan kunnanvaltuusto 16.6.2016 1 Soveltamisala Tätä taksaa noudatetaan

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 91/2012 vp

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 91/2012 vp EDUSKUNNAN VASTAUS 91/2012 vp Hallituksen esitys eduskunnalle tutkintavankeuden vaihtoehtona määrättyjä valvontatoimia koskevan puitepäätöksen kansallista täytäntöönpanoa ja soveltamista koskevaksi lainsäädännöksi

Lisätiedot

Elinkeinoelämän Keskusliitto EK Muistio 1(8) Työmarkkinat Antti Kondelin 23.1.2008

Elinkeinoelämän Keskusliitto EK Muistio 1(8) Työmarkkinat Antti Kondelin 23.1.2008 Elinkeinoelämän Keskusliitto EK Muistio 1(8) ULOSOTTOPIDÄTYS PALKKAHALLINNOSSA Palkan ulosmittausmenettelyä koskeva ulosottolain muutos (469/2006) tuli voimaan 1.1.2007. Yleinen ulosmittauksen määrä on

Lisätiedot

Laki. oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain muuttamisesta

Laki. oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain muuttamisesta Laki oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain (100/2013) 1 luvun :n 2 momentin 2 kohta,

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kirkkolain 24 ja 25 luvun muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Kirkkolakiin ehdotetaan tehtäviksi julkisia hankintoja koskevan lainsäädännön uudistamisesta

Lisätiedot

Nykytila. 1994 vp - HE 133. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi veronkantolain muuttamisesta ESITYKSEN P ÄÅASIALLINEN SISÅLTÖ

Nykytila. 1994 vp - HE 133. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi veronkantolain muuttamisesta ESITYKSEN P ÄÅASIALLINEN SISÅLTÖ 1994 vp - HE 133 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi veronkantolain muuttamisesta ESITYKSEN P ÄÅASIALLINEN SISÅLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi veronkantolakia, jossa säädettäisiin avoimen yhtiön

Lisätiedot

Laki. ulkomaalaislain muuttamisesta

Laki. ulkomaalaislain muuttamisesta Laki ulkomaalaislain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan ulkomaalaislain (301/2004) 88 a, sellaisena kuin se on laissa 323/2009, muutetaan 3 :n 13 kohta, 10 a ja 35, 56 :n 4 momentti,

Lisätiedot

Päätös. Laki. työttömyysturvalain muuttamisesta

Päätös. Laki. työttömyysturvalain muuttamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 167/2006 vp Hallituksen esitys laiksi työttömyysturvalain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laiksi työttömyysturvalain

Lisätiedot

HE 13/2000 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

HE 13/2000 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 13/2000 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi rintamasotilaseläkelain 9 a :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan pienituloisten rintamaveteraanien taloudellisen

Lisätiedot

Nuorten talous- ja velkaneuvonta. Mun talous-hanke/ Helsingin talous- ja velkaneuvonta Anna-Maija Högström Tammikuu 2016

Nuorten talous- ja velkaneuvonta. Mun talous-hanke/ Helsingin talous- ja velkaneuvonta Anna-Maija Högström Tammikuu 2016 Nuorten talous- ja velkaneuvonta Mun talous-hanke/ Helsingin talous- ja velkaneuvonta Anna-Maija Högström Tammikuu 2016 Helsingin talous- ja velkaneuvonta Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveysvirasto

Lisätiedot

HE 305/2010 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnasta annetun lain 17 :n ja vakuutusoikeuslain

HE 305/2010 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnasta annetun lain 17 :n ja vakuutusoikeuslain HE 305/2010 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnasta annetun lain 17 :n ja vakuutusoikeuslain 21 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä

Lisätiedot

Ehdotettu laki on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian sen jälkeen, kun se on hyväksytty ja vahvistettu. HE 74/1995 vp

Ehdotettu laki on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian sen jälkeen, kun se on hyväksytty ja vahvistettu. HE 74/1995 vp HE 74/1995 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi ulosottolain 3 luvun 20 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan ulosottolakia muutettavaksi muun muassa siten, että

Lisätiedot

1992 vp -HE 378 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ YLEISPERUSTELUT

1992 vp -HE 378 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ YLEISPERUSTELUT 1992 vp -HE 378 Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi perintökaaren 5 luvun 2 :n ja perintökaaren voimaanpanosta annetun lain 6 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT HE 89/1995 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi sähkölain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi sähkölain markkinavalvontaa koskevia säännöksiä. Esityksen

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi rikoslain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan tehtäväksi rikoslakiin muutokset, jotka aiheutuvat Suomen liittymisestä tarkastusten asteittaisesta lakkauttamisesta

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 67/2011 vp. Hallituksen esitys laiksi ulkomaalaislain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi.

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 67/2011 vp. Hallituksen esitys laiksi ulkomaalaislain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi. EDUSKUNNAN VASTAUS 67/2011 vp Hallituksen esitys laiksi ulkomaalaislain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laiksi ulkomaalaislain muuttamisesta

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 1 päivänä huhtikuuta 1999 N:o

SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 1 päivänä huhtikuuta 1999 N:o SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1999 Julkaistu Helsingissä 1 päivänä huhtikuuta 1999 N:o 394 417 SISÄLLYS N:o Sivu 394 Laki Itävallan, Suomen ja Ruotsin liittymisestä tuomioistuimen toimivaltaa sekä tuomioiden täytäntöönpanoa

Lisätiedot

Laki. varainsiirtoverolain muuttamisesta

Laki. varainsiirtoverolain muuttamisesta Laki varainsiirtoverolain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan varainsiirtoverolain (931/1996) 47 49, sellaisina kuin ne ovat, 47 laissa 876/2012 sekä 48 ja 49 laissa 526/2010, muutetaan

Lisätiedot

1. Laki joukkoliikenteen tarkastusmaksusta annetun lain muuttamisesta

1. Laki joukkoliikenteen tarkastusmaksusta annetun lain muuttamisesta Lakiehdotukset 1. Laki joukkoliikenteen tarkastusmaksusta annetun lain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan joukkoliikenteen tarkastusmaksusta 11 päivänä toukokuuta 1979 annetun lain

Lisätiedot

Sipoon kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen taksa. Kunnanvaltuusto Rakennus- ja ympäristövaliokunta

Sipoon kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen taksa. Kunnanvaltuusto Rakennus- ja ympäristövaliokunta Sipoon kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen taksa Kunnanvaltuusto 11.11.2013 135 Rakennus- ja ympäristövaliokunta 17.12.2013 146 0 SISÄLTÖ 1 Soveltamisala... 2 2 Maksujen määräytymisperusteet... 2 3 Perusmaksut...

Lisätiedot

MAATALOUSYRITTÄJIEN RYHMÄHENKIVAKUUTUKSEN EHDOT. Yleisiä määräyksiä 1

MAATALOUSYRITTÄJIEN RYHMÄHENKIVAKUUTUKSEN EHDOT. Yleisiä määräyksiä 1 RHV/1.1.2012 1 (5) MAATALOUSYRITTÄJIEN RYHMÄHENKIVAKUUTUKSEN EHDOT Yleisiä määräyksiä 1 Näitä ehtoja sovelletaan maatalousyrittäjän eläkelain (1280/2006) 10 :n mukaan vakuutettuun maatalousyrittäjään ja

Lisätiedot

Vuokra- ja vastikesaatavien perintä

Vuokra- ja vastikesaatavien perintä Päivitetty 03/2013 Isännöintiliiton yritysjäsenille ja paikallisyhdistysten henkilöjäsenille Vuokra- ja vastikesaatavien perintä Tässä ohjeessa perehdytään vuokra- ja vastikesaatavien perintään. Vuokra-

Lisätiedot

Henkilökorttilaki. EV 14/1999 vp - HE 18/1999 vp

Henkilökorttilaki. EV 14/1999 vp - HE 18/1999 vp EV 4/999 vp - HE 8/999 vp Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen henkilökorttilaiksi ja laiksi väestötietolain 23 :n muuttamisesta Eduskunnalle on annettu hallituksen esitys n:o 8/999 vp henkilökorttilaiksi

Lisätiedot

HE 91/2016 vp. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian.

HE 91/2016 vp. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi tuloverolain 33 c :n, elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 6 a :n sekä rajoitetusti verovelvollisen tulon verottamisesta annetun lain 3 :n muuttamisesta ESITYKSEN

Lisätiedot

HE 112/1996 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kiinteistörekisterilain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

HE 112/1996 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kiinteistörekisterilain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 112/1996 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kiinteistörekisterilain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kiinteistörekisterilakia siten, että kiinteistötunnuksen

Lisätiedot

MAATALOUSYRITTÄJIEN RYHMÄHENKIVAKUUTUKSEN EHDOT. Yleisiä määräyksiä 1

MAATALOUSYRITTÄJIEN RYHMÄHENKIVAKUUTUKSEN EHDOT. Yleisiä määräyksiä 1 RHV/1.1.2017 1 (5) MAATALOUSYRITTÄJIEN RYHMÄHENKIVAKUUTUKSEN EHDOT Yleisiä määräyksiä 1 Näitä ehtoja sovelletaan maatalousyrittäjän eläkelain (1280/2006) 10 :n mukaan vakuutettuun maatalousyrittäjään ja

Lisätiedot

HE 245/2009 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi yhteisöveron

HE 245/2009 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi yhteisöveron Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi verontilityslain ja tuloverolain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi yhteisöveron

Lisätiedot

YMPÄRISTÖNSUOJELU- VIRANOMAISEN TAKSA ALKAEN

YMPÄRISTÖNSUOJELU- VIRANOMAISEN TAKSA ALKAEN YMPÄRISTÖNSUOJELU- VIRANOMAISEN TAKSA 1.1.2015 ALKAEN Sysmän kunnanvaltuusto 17.11.2014 36 2 (7) YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANOMAISEN TAKSA 1 Soveltamisala Tätä taksaa noudatetaan ja sen mukainen maksu peritään

Lisätiedot

ULOSOTTOMENETTELYSSÄ VARATTOMAKSI TODETUT YRITYKSET

ULOSOTTOMENETTELYSSÄ VARATTOMAKSI TODETUT YRITYKSET ULOSOTTOMENETTELYSSÄ VARATTOMAKSI TODETUT YRITYKSET HTSY Verohallinto 2.9.2014 2 (5) ULOSOTTOMENETTELYSSÄ VARATTOMAKSI TODETUT YRITYKSET Harmaan talouden selvitysyksikkö on tarkastellut ulosotossa vuosina

Lisätiedot

Laki. oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain muuttamisesta

Laki. oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain muuttamisesta Laki oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain (100/2013) 1 luvun 1 ja 6 luvun 6 sekä lisätään

Lisätiedot

HE 23/2014 vp. Esityksessä ehdotetaan autoverolakia, ajoneuvoverolakia

HE 23/2014 vp. Esityksessä ehdotetaan autoverolakia, ajoneuvoverolakia Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi autoverolain, ajoneuvoverolain 50 ja 53 :n ja polttoainemaksusta annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan autoverolakia,

Lisätiedot

FINLEX - Ajantasainen lainsäädäntö: /295

FINLEX - Ajantasainen lainsäädäntö: /295 Page 1 of 6 Finlex Finlex Lainsäädäntö Ajantasainen lainsäädäntö Vuosi 2012 15.6.2012/295 Seurattu SDK 184/2013 saakka. 15.6.2012/295 Laki rikosoikeudellisia menettelyjä koskevien toimivaltaristiriitojen

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi kansainvälisen kaksinkertaisen verotuksen poistamisesta annetun lain 3 ja 4 :n, rajoitetusti verovelvollisen tulon ja varallisuuden verottamisesta annetun lain :n

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 3/2001 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi virallisista kääntäjistä annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi virallisista kääntäjistä annettua

Lisätiedot

saman lain 5 :n mukaan yleisenä syyttäjänä raastuvanoikeudessa ja maistraatissa. Nimismies tai apulaisnimismies toimii kihlakunnanoikeudessa

saman lain 5 :n mukaan yleisenä syyttäjänä raastuvanoikeudessa ja maistraatissa. Nimismies tai apulaisnimismies toimii kihlakunnanoikeudessa 1992 vp- HE 101 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kaupunginviskaa Iista ja nimismiehestä käräjäoikeuden syyttäjänä ja laiksi kaupunginviskaaleista annetun lain 1 ja 5 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Tieliikelaitoslain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi lakia Tieliikelaitoksesta. Valtion liikelaitoksista annetun

Lisätiedot

HE 23/2007 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä

HE 23/2007 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä HE 23/2007 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä annetun lain 25 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan

Lisätiedot

1993 vp - HE 78 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

1993 vp - HE 78 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 1993 vp - HE 78 Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi Joensuun yliopistosta, Tampereen yliopistosta, Turun yliopistosta ja Turun kauppakorkeakoulusta annettujen lakien muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi yliopistolain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutoksenhaku yliopiston päätöksiin ohjattavaksi siihen hallinto-oikeuteen, jonka tuomiopiirissä ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN

Lisätiedot

Muistio MUUTOKSET MÄÄRÄAIKAISEEN TYÖSOPIMUKSEEN, KOEAIKAAN JA TAKAISINOTTOVELVOLLISUUTEEN

Muistio MUUTOKSET MÄÄRÄAIKAISEEN TYÖSOPIMUKSEEN, KOEAIKAAN JA TAKAISINOTTOVELVOLLISUUTEEN 14.12.2016 1 (5) MUUTOKSET MÄÄRÄAIKAISEEN TYÖSOPIMUKSEEN, KOEAIKAAN JA TAKAISINOTTOVELVOLLISUUTEEN Työsopimuslaki muuttuu 1.1.2017 voimaantulevalla lailla seuraavasti: Määräaikainen työsopimus voidaan

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 16 päivänä helmikuuta 2011. 122/2011 Laki. holhoustoimesta annetun lain muuttamisesta

Julkaistu Helsingissä 16 päivänä helmikuuta 2011. 122/2011 Laki. holhoustoimesta annetun lain muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 16 päivänä helmikuuta 2011 122/2011 Laki holhoustoimesta annetun lain muuttamisesta Annettu Helsingissä 11 päivänä helmikuuta 2011 Eduskunnan päätöksen mukaisesti

Lisätiedot

Päätös. Laki. työsopimuslain 4 luvun muuttamisesta

Päätös. Laki. työsopimuslain 4 luvun muuttamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 59/2006 vp Hallituksen esitys laeiksi työsopimuslain 4 luvun ja merimieslain muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laeiksi työsopimuslain 4 luvun ja merimieslain

Lisätiedot

YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Muistio Luonnos EHDOTUS VALTIONEUVOSTON ASETUKSEKSI YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVI- OINTIMENETTELYSTÄ

YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Muistio Luonnos EHDOTUS VALTIONEUVOSTON ASETUKSEKSI YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVI- OINTIMENETTELYSTÄ YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Muistio Luonnos 7.3.2017 EHDOTUS VALTIONEUVOSTON ASETUKSEKSI YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVI- OINTIMENETTELYSTÄ PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Tiettyjen julkisten ja yksityisten hankkeiden ympäristövaikutusten

Lisätiedot

HE 95/2016 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtion taiteilija-apurahoista annetun lain muuttamisesta

HE 95/2016 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtion taiteilija-apurahoista annetun lain muuttamisesta Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtion taiteilija-apurahoista annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi valtion taiteilija-apurahoista annettua

Lisätiedot

Hartolan kunta. Ympäristönsuojeluviranomaisen. taksa. Voimaantulo:

Hartolan kunta. Ympäristönsuojeluviranomaisen. taksa. Voimaantulo: Hartolan kunta Ympäristönsuojeluviranomaisen taksa Voimaantulo: Ympäristölautakunta 9.10.2014 54 Kunnanhallitus 3.11.2014 243 Kunnanvaltuusto 12.11.2014 43 Voimaantulo 1.1.2015 Hartolan kunta Ympäristönsuojeluviranomaisen

Lisätiedot

muutos johtuvat Euroopan unionin neuvoston direktiivin muuttamisesta. Ehdotettu laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä lokakuuta 1999.

muutos johtuvat Euroopan unionin neuvoston direktiivin muuttamisesta. Ehdotettu laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä lokakuuta 1999. HE 13/1999 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi luvanvaraisesta henkilöliikenteestä tiellä annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi luvanvaraisesta

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 1367. Laki. nimikirjalain 4 ja 9 :n muuttamisesta. Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 1999

SISÄLLYS. N:o 1367. Laki. nimikirjalain 4 ja 9 :n muuttamisesta. Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 1999 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1999 Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 1999 N:o 1367 1378 SISÄLLYS N:o Sivu 1367 Laki nimikirjalain 4 ja 9 :n muuttamisesta... 3631 1368 Laki kansaneläkelain muuttamisesta...

Lisätiedot

Ulosotto Suomessa. Ulosottolaitoksen tilastoja vuodelta 2015. Julkaisu 2016:1

Ulosotto Suomessa. Ulosottolaitoksen tilastoja vuodelta 2015. Julkaisu 2016:1 Ulosotto Suomessa Ulosottolaitoksen tilastoja vuodelta 215 Julkaisu 216:1 JULKAISU 216:1 Ulosotto Suomessa Ulosottolaitoksen tilastoja vuodelta 215 VALTAKUNNANVOUDINVIRASTO KUVAILULEHTI VALTAKUNNANVOUDINVIRASTO

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 57/2001 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kemikaalilain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan kemikaalilain säännöksiä muutettavaksi siten, että kemikaalin päällysmerkintöihin

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 28/2013 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtion varoista maksettavista todistelukustannuksista annetun lain 7 ja :n muuttamisesta PERUSTELUT ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ annettuun lakiin

Lisätiedot

HE 89/2010 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi vakuutusedustuksesta

HE 89/2010 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi vakuutusedustuksesta Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi vakuutusedustuksesta annetun lain 28 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi vakuutusedustuksesta annettua lakia. Euroopan

Lisätiedot

1992 vp - HE 48 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

1992 vp - HE 48 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 1992 vp - HE 48 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi leimaverolain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan leimaverolaista kumottaviksi sähkölaitoskiinteistön rekisteröimisestä

Lisätiedot

LAKI SAIRAUSVAKUUTUSLAIN MUKAISEN OMAVASTUUAJAN KORVAAMISESTA MAATALOUSYRITTÄJILLE /118

LAKI SAIRAUSVAKUUTUSLAIN MUKAISEN OMAVASTUUAJAN KORVAAMISESTA MAATALOUSYRITTÄJILLE /118 LAKI SAIRAUSVAKUUTUSLAIN MUKAISEN OMAVASTUUAJAN KORVAAMISESTA MAATALOUSYRITTÄJILLE 17.1.1991/118 Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1. (19.12.2008/996) 1 Maatalousyrittäjän eläkelaissa (1280/2006)

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 101/2001 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi julkisista hankinnoista annetun lain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi julkisista hankinnoista annettua lakia. Ehdotuksen mukaan asian

Lisätiedot

HE 79/1997 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ. ja henkilöstön edustuksesta yritysten hallinnossa YLEISPERUSTELUT

HE 79/1997 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ. ja henkilöstön edustuksesta yritysten hallinnossa YLEISPERUSTELUT HE 79/1997 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi yhteistoiminnasta yrityksissä annetun lain ja henkilöstön edustuksesta yritysten hallinnossa annetun lain 4 ja 5 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN

Lisätiedot

HE 273/2004 vp. vanhentumisaikaa ehdotetaan myös aiheettomasti

HE 273/2004 vp. vanhentumisaikaa ehdotetaan myös aiheettomasti Hallituksen esitys Eduskunnalle valtion eläkelain ja valtion eläkerahastosta annetun lain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi valtion eläkelakia ja valtion eläkerahastosta annettua lakia

Lisätiedot

OmavastL LAKI SAIRAUSVAKUUTUSLAIN MUKAISEN OMAVASTUUAJAN KORVAAMISESTA MAATALOUSYRITTÄJILLE /118. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

OmavastL LAKI SAIRAUSVAKUUTUSLAIN MUKAISEN OMAVASTUUAJAN KORVAAMISESTA MAATALOUSYRITTÄJILLE /118. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: LAKI SAIRAUSVAKUUTUSLAIN MUKAISEN OMAVASTUUAJAN KORVAAMISESTA MAATALOUSYRITTÄJILLE 17.1.1991/118 Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1. (19.12.2008/996) 1 Maatalousyrittäjän eläkelaissa (1280/2006)

Lisätiedot

HE vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT

HE vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT HE 11812000 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi äitiysavustuslain 3 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi äitiysavustuslakia siten, että äitiysavustukseen

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 108/2001 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi työllisyyslain 21 :n, palkkaturvalain 9 :n, merimiesten palkkaturvalain 8 :n ja työehtosopimuslain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi

Lisätiedot

Ulkoilureitit. Ulkoilureittiin kuuluvaksi sen liitännäisalueena katsotaan ulkoilureitin käyttäjien lepoa ja virkistymistä varten tarvittavat alueet.

Ulkoilureitit. Ulkoilureittiin kuuluvaksi sen liitännäisalueena katsotaan ulkoilureitin käyttäjien lepoa ja virkistymistä varten tarvittavat alueet. Ulkoilulaki 606/73 ULKOILUREITTI Arvo Vitikainen 2016 Ulkoilureitit Jos yleisen ulkoilutoiminnan kannalta on tärkeätä saada johdetuksi ulkoilijain kulkeminen kiinteistön kautta eikä siitä aiheudu huomattavaa

Lisätiedot

LIITE III PIKATURVAAMISMENETTELY

LIITE III PIKATURVAAMISMENETTELY LIITE III PIKATURVAAMISMENETTELY 1 YLEISET MÄÄRÄYKSET 1.1 Asianosainen voi hakea sääntöjen 36.5 :n nojalla lautakunnalta pikavälimiehen määräämistä tämän liitteen mukaisesti, jos asianosaisen (jäljempänä

Lisätiedot

HE 174/1995 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT

HE 174/1995 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT HE 174/1995 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi palkkaturvalain 2 ja :n sekä merimiesten palkkaturvalain 2 ja :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot

HE 151/2012 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kiinteistötietojärjestelmästä

HE 151/2012 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kiinteistötietojärjestelmästä HE 151/2012 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kiinteistötietojärjestelmästä ja siitä tuotettavasta tietopalvelusta annetun lain 7 :n muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kiinteistötietojärjestelmästä

Lisätiedot

Laki. rikoslain muuttamisesta

Laki. rikoslain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti Laki rikoslain muuttamisesta kumotaan rikoslain (39/1889) 2 a luvun 9 11, sellaisina kuin ne ovat, 2 a luvun 9 laeissa 475/2008, 641/2009, 392/2011, 431/2014 ja 381/2015

Lisätiedot

Laki. rikoslain 10 luvun muuttamisesta

Laki. rikoslain 10 luvun muuttamisesta Laki rikoslain 10 luvun muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan rikoslain (39/1889) 10 luvun 5 :n 3 momentti, sellaisena kuin se on laissa 875/2001, muutetaan 10 luvun 2 ja 3, 6 :n 1 momentti

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 63/2004 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi aravalain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan aravalainasaatavien vanhentumiseen ja takaisinperintään liittyvää sääntelyä

Lisätiedot

Laki. Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi vuorotteluvapaakokeilusta muuttamisesta. sekä laeiksi eräiden tähän liittyvien

Laki. Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi vuorotteluvapaakokeilusta muuttamisesta. sekä laeiksi eräiden tähän liittyvien EV 132/1995 vp - HE 136/1995 vp Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi vuorotteluvapaakokeilusta sekä laeiksi eräiden tähän liittyvien lakien muuttamisesta Eduskunnalle on annettu hallituksen

Lisätiedot

HE 230/2016 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnasta annetun lain 2 ja 3 :n muuttamisesta

HE 230/2016 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnasta annetun lain 2 ja 3 :n muuttamisesta Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnasta annetun lain 2 ja 3 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työeläkeasioiden

Lisätiedot

LAKIVALIOKUNNAN MIETINTÖ 2/2008 vp. Hallituksen esitys laeiksi yksityishenkilön velkajärjestelystä. annetun lain muuttamisesta JOHDANTO.

LAKIVALIOKUNNAN MIETINTÖ 2/2008 vp. Hallituksen esitys laeiksi yksityishenkilön velkajärjestelystä. annetun lain muuttamisesta JOHDANTO. LAKIVALIOKUNNAN MIETINTÖ 2/2008 vp Hallituksen esitys laeiksi yksityishenkilön velkajärjestelystä annetun lain ja velan vanhentumisesta annetun lain muuttamisesta JOHDANTO Vireilletulo Eduskunta on 6 päivänä

Lisätiedot

1994 vp - HE 140 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

1994 vp - HE 140 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 1994 vp - HE 140 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskuksesta annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot

Laki oikeudesta korkeakouluissa tehtäviin keksintöihin /369 Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

Laki oikeudesta korkeakouluissa tehtäviin keksintöihin /369 Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: Laki oikeudesta korkeakouluissa tehtäviin keksintöihin 19.5.2006/369 Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 Lain soveltamisala Tätä lakia sovelletaan suomalaisten korkeakoulujen palveluksessa olevien

Lisätiedot

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työttömien omaehtoisen opiskelun tukemisesta annetun lain 4 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työttömien omaehtoisen opiskelun tukemisesta annetun lain 4 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työttömien omaehtoisen opiskelun tukemisesta annetun lain :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työttömien omaehtoisen

Lisätiedot

HE 170/1998 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi tasavallan presidentin eläkeoikeudesta annetun lain 1 :n ja tuloverolain 87 :n muuttamisesta

HE 170/1998 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi tasavallan presidentin eläkeoikeudesta annetun lain 1 :n ja tuloverolain 87 :n muuttamisesta HE 170/1998 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi tasavallan presidentin eläkeoikeudesta annetun lain 1 :n ja tuloverolain 87 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan

Lisätiedot

KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN JA VIRANHALTIJOIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN JA VIRANHALTIJOIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ PAIMION KAUPUNKI KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN JA VIRANHALTIJOIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Valtuuston hyväksymä: 13.12.2012 94 Voimaantulopäivämäärä: 1.1.2013 Valtuuston muuttama 25.4.2013 56 1 Soveltamisala Kaupungin

Lisätiedot

Esityksen tarkoituksena on toteuttaa Euroopan

Esityksen tarkoituksena on toteuttaa Euroopan HE 125/1999 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi yhteistoiminnasta yrityksissä annetun lain 2 ja 11 f :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksen tarkoituksena on toteuttaa Euroopan

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 13 päivänä joulukuuta /2013 Sisäministeriön asetus. Maahanmuuttoviraston suoritteiden maksullisuudesta

Julkaistu Helsingissä 13 päivänä joulukuuta /2013 Sisäministeriön asetus. Maahanmuuttoviraston suoritteiden maksullisuudesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 13 päivänä joulukuuta 2013 872/2013 Sisäministeriön asetus Maahanmuuttoviraston suoritteiden maksullisuudesta Annettu Helsingissä 11 päivänä joulukuuta 2013

Lisätiedot

HE 123/2010 vp. Arvonlisäverolain (1501/1993) 32 :n 3 momentin mukaan kiinteistöhallintapalveluja ovat rakentamispalvelut, kiinteistön puhtaanapito

HE 123/2010 vp. Arvonlisäverolain (1501/1993) 32 :n 3 momentin mukaan kiinteistöhallintapalveluja ovat rakentamispalvelut, kiinteistön puhtaanapito HE 123/2010 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi arvonlisäverolain 32 ja :n muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan arvonlisäverolakia muutettavaksi siten, että kiinteistöhallintapalvelun ja itse suoritetun

Lisätiedot

Laki. muutetaan 22 päivänä helmikuuta 1991 annetun puutavaranmittauslain (364/91) 3, 5, 10, lisätään lakiin uusi 4 a luku ja uusi 38 a seuraavasti:

Laki. muutetaan 22 päivänä helmikuuta 1991 annetun puutavaranmittauslain (364/91) 3, 5, 10, lisätään lakiin uusi 4 a luku ja uusi 38 a seuraavasti: EV 181/1996 vp- HE 140/1996 vp Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi puutavaranmittauslain muuttamisesta Eduskunnalle on annettu hallituksen esitys n:o 140/1996 vp laiksi puutavaranmittauslain

Lisätiedot

avopuolisoiden yhteistalouden purkamisesta

avopuolisoiden yhteistalouden purkamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 201/2010 vp Hallituksen esitys laeiksi avopuolisoiden yhteistalouden purkamisesta ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä

Lisätiedot

Yleinen kirjaamisohje Itä- ja Keski- Uudenmaan ulosottovirastolle

Yleinen kirjaamisohje Itä- ja Keski- Uudenmaan ulosottovirastolle Yleinen kirjaamisohje Itä- ja Keski- Uudenmaan ulosottovirastolle Laine, Eeva Lampinen, Sanna 2014 Hyvinkää Laurea-ammattikorkeakoulu Hyvinkää Yleinen kirjaamisohje Itä- ja Keski-Uudenmaan ulosottovirastolle

Lisätiedot

1993 vp - HE 284 YLEISPERUSTELUT

1993 vp - HE 284 YLEISPERUSTELUT 1993 vp - HE 284 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi eräille omaisuudenhoitoyhtiöille myönnettävistä veronhuojennuksista ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki valtion

Lisätiedot

Laki. tuomioistuinharjoittelusta. Soveltamisala. Tuomioistuinharjoittelun sisältö

Laki. tuomioistuinharjoittelusta. Soveltamisala. Tuomioistuinharjoittelun sisältö Laki Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: tuomioistuinharjoittelusta 1 Soveltamisala Sen lisäksi mitä tässä laissa säädetään, käräjänotaarista säädetään tuomioistuinlaissa ( / ). Käräjänotaarin velvollisuuksiin

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 118/2012 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi yrittäjän eläkelain 115 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi yrittäjän eläkelakia. Muutos koskisi

Lisätiedot

Päätös. Laki. työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain muuttamisesta

Päätös. Laki. työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain muuttamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 37/2006 vp Hallituksen esitys laiksi työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laiksi työttömyysetuuksien rahoituksesta

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 184/2013 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Kansaneläkelaitoksesta annetun lain :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi Kansaneläkelaitoksesta annettua

Lisätiedot

Laki. Eduskunnalle on vuoden 1996 valtiopäivillä annettu hallituksen esitys n:o

Laki. Eduskunnalle on vuoden 1996 valtiopäivillä annettu hallituksen esitys n:o EV 302/1998 vp - HE 199/1996 vp Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi saatavien perinnästä ja laeiksi eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta Eduskunnalle on vuoden 1996 valtiopäivillä

Lisätiedot