Taaleritehtaan yleiset ehdot

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Taaleritehtaan yleiset ehdot"

Transkriptio

1 Taaleritehtaan yleiset ehdot SISÄLLYSLUETTELO 1. Määritelmät 1.1 Yleiset määritelmät 1.2 Omaisuusluokkien ja -lajien määritelmät 2. Taaleritehtaan yleiset sopimusehdot 2.1 Yleisten ehtojen soveltaminen 2.2 Asiakkaan ja Taaleritehtaan vastuut sekä menettelyt 2.3 Muut ehdot Säilytyspalvelun sopimusehdot -- 1

2 1. Määritelmät 1.1 Yleiset määritelmät Ammattimainen asiakas. Asiakas, joka on luokiteltu sijoituspalvelulain perusteella ammattimaiseksi asiakkaaksi. Arvo-osuus. Rahoitusväline, joka on liitetty arvo-osuusjärjestelmään. Arvo-osuustili. Suomessa käytettävä arvo-osuuksien säilytystili. Arvopaperikauppa. Toimeksiannon perusteella toteutunut rahoitusvälinettä koskeva sitova myyjän ja ostajan välinen kauppa. Arvopaperinvälittäjä. Viranomaiselta toimiluvan saanut ja viranomaisen valvonnan alainen suomalainen tai ulkomaalainen yhteisö, jolla on oikeus tarjota sijoituspalveluna ainakin toimeksiantojen toteuttamista ja/tai välittämistä. Asiakas. Omaan lukuunsa suhteessa Taaleritehtaaseen toimiva sopijapuoli, joka antaa Taaleritehtaalle toimeksiantoja ja/tai on solminut Taaleritehtaan kanssa sopimuksen, ja jonka Taaleritehdas on hyväksynyt asiakkaakseen. Asiakastieto. Mikä tahansa asiakkaaseen liittyvää tieto, kuten henkilötieto, yhteystieto, muu asiakkaan yksilöintitieto, asiakkaan antamat valtuudet sekä toimivaltaa, edustamista ja sijoitustoimintaa koskevat rajoitukset. Asiakasvaratili. Taaleritehtaan asiakkaidensa lukuun Suomessa toimiluvan saaneessa talletuspankissa tai muussa valtiossa toimiluvan saaneen talletusten vastaanottamiseen oikeutetun luottolaitoksen Suomen sivukonttorissa avaama talletustili, jolla voidaan säilyttää Taaleritehtaan palveluihin liittyviä asiakkaan rahavaroja. Asiakasvaratilillä olevat asiakkaiden rahavarat eivät kuulu Talletussuojarahaston suojan piiriin. Buy-in -menettely. Rahoitusvälineiden toimituksen epäonnistumisen yhteydessä noudatettava selvitysyhteisön menettely, jossa ostetaan markkinoilta toimittamatta jääneet rahoitusvälineet ja/tai määrätään toimituksen toteuttamatta jättävälle osapuolelle sakko. Ei-ammattimainen asiakas. Asiakas, joka on luokiteltu sijoituspalvelulain perusteella ei-ammattimaiseksi asiakkaaksi. Hankintahinta. Arvo, jolla asiakas on ostanut tai muutoin saanut rahoitusvälineen. Hinnasto. Asiakirja, johon on koottu Taaleritehtaan kulloinkin soveltamat palkkiot ja kulut. Hyväksyttävä vastapuoli. Asiakas, joka on luokiteltu sijoituspalvelulain perusteella hyväksyttäväksi vastapuoleksi. Hyödyke. Muun muassa raaka-aineet, metallit, öljy, energiahyödykkeet, maataloushyödykkeet sekä muut vastaavat hyödykkeet. Ilmoitus. Taaleritehtaan tai asiakkaan toimittama toimenpiteeseen, toimeksiantoon, oikeustoimeen tai muuhun vastaavaan liittyvä ilmoitus jostain asiantilasta tai sen muutoksesta. Johdannaissopimus. Johdannaissopimus on rahoitusväline, jonka taloudellinen arvo perustuu jonkin toisen arvopaperin, indeksin, valuutan, hyödykkeen tai oikeuden arvoon. Kohde-etuus. Rahoitusvälineen arvo voi määräytyä toisen rahoitusvälineen markkina-arvon muutoksen perusteella. Kohde-etuus voi olla esimerkiksi osake, osakeindeksi, valuuttakurssi, hyödyke tai hyödykeindeksi. Indeksilainan tuotto on tyypillisesti sidottu tietyn kohde-etuuden tai kohde-etuuksista muodostetun korin arvonkehitykseen. Liikkeeseenlaskija. Markkinoiden osapuoli, jolla on oikeus laskea liikkeelle arvopapereita, kuten esimerkiksi osakkeita, warrantteja, optioita tai joukkovelkakirjalainoja. Liikkeeseenlaskijoina toimivat yritykset, kunnat, valtiot ja muut julkisyhteisöt. Luottoluokitus. Luottoluokitus on luottoluokittajan arvio velallisen tai velan luottoriskistä suhteessa muihin velallisiin ja velkoihin tietyllä hetkellä. Paras luottoluokitus ilmaistaan yleensä kirjainyhdistelmällä AAA ja heikommat luokitukset ovat B- tai C-alkuisia. Markkina-arvo. Rahoitusvälineen arvo, joka määräytyy arvopaperinmarkkinoilla tapahtuvan hinnanmuodostuksen seurauksena. Markkinapaikka. Laissa kaupankäynnistä rahoitusvälineillä tarkoitettu säännelty (pörssi) ja monenkeskinen (monenkeskinen kaupankäyntipaikka) kaupankäynti. 2

3 Markkinasäännöt. Lainsäädännön perusteella annetut päätökset ja viranomaismääräykset ja -ohjeet sekä markkinapaikkojen ja selvitysyhteisöjen määräykset, säännöt ja ohjeet, markkinoiden itsesääntely sekä kullakin markkinapaikalla vallitseva kauppatapa, jotka tulevat noudatettaviksi erityisesti toimeksiantojen toteutuksessa ja selvityksessä. Objektiivinen peruste. Julkisen ja/tai luotettavan hintanoteerauksen puuttuessa rahoitusvälineen markkina-arvon määrittämisessä noudatettava peruste, jonka avulla rahoitusvälineelle määritetään markkina-arvo käyttäen hyödyksi kullakin hetkellä saatavilla olevia tietoja, ja jonka avulla tehdään päätelmä rahoitusvälineen arvosta, jota objektiivisesti arvioiden voidaan pitää lähinnä oikeana. Ohje. Asiakkaan tai Taaleritehtaan antama ilmoitus toiselle osapuolelle toimia tietyllä tavalla. Oikeustoimi. Osapuolen antama tahdonilmaisu, jolla oikeussuhde perustetaan, muutetaan tai lopetetaan. Oikeustoimia ovat esimerkiksi sopimuksen tekeminen tai muuttaminen ja toimeksiannon antaminen. Omaisuuden allokaatio. Täyden valtakirjan omaisuudenhoitosopimuksessa asiakkaan määrittämän sopimuksen piirissä olevan omaisuuden jakautuminen strategisesti eri omaisuuslajien ja -luokkien välillä. Omaisuudenhoitaja. Asiakkaan omaisuutta hoitava sijoituspalveluyritys. Omaisuudenhoito. Taaleritehtaan tai muun omaisuudenhoitajan suorittamia asiakkaan omaisuuteen liittyviä omaisuudenhoitotoimenpiteitä, kuten rahoitusvälineiden ostamista ja myymistä. Omaisuus. Sopimuksen piirissä olevat asiakkaan rahavarat, rahoitusvälineet ja muu omaisuus sekä niiden tuotto, niihin liittyvät oikeudet ja saamiset sekä niiden sijaan tullut omaisuus. Osapuoli. Asiakas, Taaleritehdas tai kolmas taho, jotka ovat sopimussuhteessa keskenään kaksin tai kaikki yhdessä. Omaisuuslaji. Omaisuuslaji on omaisuusluokan sisällä oleva tarkempi rahoitusvälineiden jaottelu. Katso kohta 1.2. Omaisuusluokka. Omaisuusluokkia ovat osakkeet, joukkovelkakirjalainat/velkasitoumukset, rahamarkkinasijoitukset ja muut sijoitukset. Pankkipäivä. Päivä, jona pankit ovat yleisesti avoinna Suomessa. Pääomasijoitus. Sijoitus sellaiseen yritykseen, jonka osakkeet tai osuudet eivät ole julkisen kaupankäynnin kohteena. Pääomasijoituksissa voidaan käyttää useita eri rahoitusvälineitä, kuten osakesijoituksia, vaihtovelkakirjalainoja ja kommandiittiyhtiön osuuksia. Pörssivälittäjä. Arvopaperinvälittäjä, joka on saanut oikeuden käydä kauppaa julkisessa kaupankäynnissä Suomessa tai ulkomailla. Rahoitusväline. Sijoituspalvelulain 10 :ssä tarkoitettu rahoitusväline, kuten arvopaperimarkkinalaissa tarkoitettu arvopaperi tai todiste, arvoosuusmuotoinen arvopaperi, johdannaissopimus tai muu vastaava sopimus. Rajahintatoimeksianto. Rajahintatoimeksiantoa antaessaan asiakas ilmoittaa toimeksiannon kohteena oleville rahoitusvälineille tietyn euro (tai muun valuutan) määräisen hintarajan. Rahoitusvälineen saavuttaessa asiakkaan antaman hintatason toimeksianto toteutetaan. Rajahintatoimeksianto ostamista varten annetaan alle nykyisen markkinahinnan ja toteutetaan, kun myyntihinta laskee määritetylle hintatasolle tai alittaa sen. Rajahintatoimeksianto myymistä varten annetaan nykyistä markkinahintaa korkeammaksi ja toteutetaan, kun ostohinta nousee määritetylle hintatasolle tai ylittää sen. Selvityspäivä. Ajankohta, jona arvopaperikaupan osapuolten oikeudet ja velvollisuudet toteutuvat. Selvitysyhteisö. Viranomaiselta luvan saanut ja viranomaisen valvonnan alainen koti- tai ulkomainen yhteisö, jonka tehtävänä on selvittää markkinapaikalla toteutetut toimeksiannot. Sijoitusneuvo. Yksilöllisen suosituksen antaminen asiakkaalle tiettyä rahoitusvälinettä koskevaksi liiketoimeksi. Sijoituspäätös. Asiakkaan tekemä mikä tahansa omaisuuteen tai rahoitusvälineisiin liittyvä päätös, esimerkiksi rahoitusvälineen ostaminen, myyminen tai omaisuudenhoitosopimuksen solmiminen. 3

4 Sopimus. Taaleritehtaan ja asiakkaan välillä solmittu sopimus Taaleritehtaan tarjoamasta palvelusta. Palveluita ovat arvopaperinvälitys, täyden valtakirjan omaisuudenhoito, konsultatiivinen omaisuudenhoito, verkkopalvelu ja koontiraportointi. Sopimus muodostuu sopimusasiakirjasta, Taaleritehtaan yleisistä ehdoista, ja sopimuskohtaisista sopimusehdoista, mahdollisesta hinnastosta sekä sopimuksen muista mahdollisista liitteistä. Sopimusehdot. Taaleritehtaan tarjoamasta palvelusta tehdyn sopimuksen yleiset ja sopimuskohtaiset ehdot sekä sopimuksessa määritellyt ehdot. Säilytys. Säilytysjärjestelmä tai muu asiakkaan rahoitusvälineiden säilytys, kuten pankkiholvi, jossa säilytetään fyysisiä arvopapereita. Säilytysyhteisö ja säilyttäjä. Viranomaiselta luvan saanutta ja viranomaisen valvonnan alainen koti- tai ulkomainen yhteisö, jonka tehtävänä on säilyttää asiakkaan omaisuutta ja rahoitusvälineitä erillisen säilytyssopimuksen perusteella. Säilytysjärjestelmä. Usein tekninen järjestelmä, kuten arvo-osuusjärjestelmä, jossa asiakkaan rahoitusvälineitä säilytetään. Säilytysjärjestelmiä on useita ja ne vaihtelevat maittain ja rahoitusvälineittäin. Taaleritehdas. Taaleritehdas-konserniin kulloinkin kuuluvat yhtiöt yhdessä tai kukin erikseen. Talletussuojarahasto. Talletussuojarahaston tehtävänä on turvata pankin tallettajien saatavat pankilta, mikäli pankki ei itse pysty maksamaan tallettajilleen. Pankkitilillä olevat rahat ovat suojattuja euroon asti, vaikka pankki menisi konkurssiin tai ajautuisi muuten maksukyvyttömyystilaan (tilanne huhtikuu 2014). Toimeksianto. Asiakkaan Taaleritehtaalle antama asiakasta sitova määräys ostaa tai myydä rahoitusvälineitä, tai suorittaa muita rahoitusvälineisiin liittyviä toimia. Toimeksiannon toteuttaminen. Rahoitusvälineitä koskevien toimeksiantojen toteuttaminen asiakkaan lukuun. Toimeksiannon välittäminen. Rahoitusvälineitä koskevien toimeksiantojen vastaanottaminen ja välittäminen toiselle arvopaperinvälittäjälle toteutettavaksi. Toimenpide. Mikä tahansa teko, oikeustoimi tai asian suorittaminen, jolla on vaikutusta esimerkiksi sopimussuhteeseen, asiakkaaseen, Taaleritehtaaseen, omaisuuteen, rahoitusvälineisiin tai kolmanteen osapuoleen. Ulkoistaminen. Taaleritehtaan toimintaan liittyvää järjestely, jonka perusteella muu Taaleritehdas-konserniin kuuluva yhtiö tai muu palveluntarjoaja tuottaa kyseisessä sopimuksessa palveluntarjoajana olevan Taaleritehdas-konserniin kuuluvan yhtiön puolesta toiminnon tai palvelun, jonka tämä olisi muuten itse suorittanut. Vaihteluväli. Täyden valtakirjan omaisuudenhoitosopimuksessa asiakkaan kanssa sovittavat omaisuusluokka- ja/tai lajikohtaiset rajat, joiden välillä asiakkaan omaisuuden allokaatio voi vaihdella Taaleritehtaan oman päätöksensä perusteella. Vajaavaltainen. Alle 18-vuotiasta henkilö (alaikäinen) ja sellainen 18 vuotta täyttänyt henkilö (täysi-ikäinen), joka on julistettu vajaavaltaiseksi. Valtuutettu. Asiakkaan valtuutuksen perusteella toimiva henkilö, jolla on oikeus antaa asiakkaan puolesta Taaleritehtaalle asiakasta sitovia toimeksiantoja tai tehdä toimenpiteitä ja muita oikeustoimia. Vertailutuotto. Omaisuuden tai rahoitusvälineen tuoton kehityksen arvioinnissa käytettävä vertailukohta (benchmark), jota voidaan käyttää myös tuottosidonnaisen palkkion laskemisen perusteena. Yhtiötapahtuma. Yleensä yhtiöoikeudelliseen lainsäädäntöön perustuva tapahtuva, jolla on vaikutusta rahoitusvälineeseen ja/tai sen arvoon ja joka saattaa edellyttää toimenpiteitä tullakseen toteutetuksi rahoitusvälineelle, kuten osingon- tai merkintäoikeuden irtoaminen, osakkeen splittaaminen, osakeannin toteuttaminen, osakelajien tai osakkeiden yhdistäminen, fuusio tai jakautuminen. 4

5 1.2 Omaisuusluokkien ja -lajien määritelmät Täyden valtakirjan omaisuudenhoitosopimuksen piirissä oleva omaisuus allokoidaan omaisuusluokkiin ja -lajeihin. Omaisuusluokat ja -lajit on määritelty alla taulukossa. Kunkin omaisuusluokan ja -lajin kohdalla on mainittu ne rahoitusvälineet tai maantieteelliset alueet, joihin kyseisen omaisuusluokan ja -lajin puitteissa sijoituksia tehdään. Osakkeet -omaisuusluokan sisältämien omaisuuslajien osalta sijoituksia voidaan tehdä omaisuusluokkaan kuuluvassa valtiossa tai alueella kotipaikan omaavan yhteisön osakkeisiin tai osuuksiin sekä rahoitusvälineisiin, joiden kohde-etuus on kyseisessä valtiossa tai alueella kotipaikan omaavan yhteisön osakkeet tai osuudet. Esim. Osakkeet Suomi omaisuusluokkaan kuuluvat sijoitukset suomalaisten yhteisöjen osakkeisiin ja osuuksiin sekä rahoitusvälineet, joiden kohde-etuutena ovat suomalaisten yhteisöjen osakkeet ja osuudet. Omaisuusluokkia voidaan luokitella monin tavoin ja kansainvälisetkin tavat luokitella voivat muuttua tulevaisuudessa. Luokittelujen muuttuessa Taaleritehdas pidättää oikeuden muuttaa luokittelua ilmoittamatta siitä asiakkaalle. 5

6 2. Taaleritehtaan yleiset sopimusehdot 2.1 Yleisten sopimusehtojen soveltaminen Näitä Taaleritehtaan yleisiä sopimusehtoja sovelletaan asiakkaan ja Taaleritehtaan välisiin sopimuksiin Taaleritehtaan tarjoamista palveluista. Jos sopimuskohtaisissa sopimusehdoissa on sovittu näistä Taaleritehtaan yleisistä sopimusehdoista poikkeavasti, sovelletaan kyseisen sopimuksen sopimusehtoja. 2.2 Asiakkaan ja Taaleritehtaan vastuut sekä menettelyt Asiakkaan taloudellinen vastuu Asiakas tekee sijoituspäätökset aina itse. Asiakas on tietoinen sijoitustoimintaan liittyvistä riskeistä ja vastaa toimintansa ja sijoituspäätöstensä taloudellisesta tuloksesta tai menetyksistä, olipa kyse asiakkaan tai Taaleritehtaan tekemästä tai tekemättä jättämästä toimenpiteestä. Asiakas vastaa yksin sijoituspäätöstensä mahdollisista vaikutuksista asiakkaan muihin sopimussuhteisiin sekä oikeuksiin tai velvollisuuksiin. Tämä vastuu on asiakkaalla siitä riippumatta, onko Taaleritehdas suorittanut asiakasta tai rahoitusvälinettä koskevan arvopaperimarkkinalainsäädännön mukaisen soveltuvuusarvioinnin tai katsotaanko asiakkaan saaneen sijoitusneuvontaa sijoituspäätöstä varten. Sijoituspäätöstä ei voi perustaa pelkästään rahoitusvälinettä koskevaan markkinointiin ja markkinointimateriaaliin, vaan rahoitusvälinettä koskeviin tietoihin kokonaisuudessaan. Verotus ja kirjanpito Taaleritehdas ei vastaa mistään sijoituspäätöksen tai sopimuksen mukaiseen toimintaan liittyvistä veroseuraamuksista, tarvittavien veroilmoitusten tekemisestä, minkään valtion tai viranomaisen mahdollisesti liikaa perimien verojen takaisinhakemisesta tai mistään muista verotukseen liittyvistä asioista tai prosesseista, eikä mistään edellä mainittuihin liittyvistä kustannuksista, vaan ne ovat kaikki asiakkaan omalla vastuulla, ellei nimenomaisesti toisin ole sovittu. Taaleritehdas, säilytysyhteisöt ja muut vastaavat tahot toimittavat verottajalle lain vaatimia tietoja muun muassa verovelvollisten rahoitusvälineiden omistuksista ja tehdyistä arvopaperikaupoista. Taaleritehdas ja säilytysyhteisöt eivät voi taata, että tiedot verottajalle toimitetaan aina virheettöminä ja täydellisinä, vaan asiakkaan tulee tarkastaa verottajalta saamansa aineisto (kuten esitäytetty veroilmoitus) ja verrata sitä Taaleritehtaalta saamiinsa raportteihin sekä korjata verottajalle mahdolliset puutteet tai virheellisyydet. Taaleritehdas ei vastaa mahdollisista vahingoista, jotka aiheutuvat siitä, että verottajalle on toimitettu puutteellisia tai virheellisiä tietoja eikä Taaleritehtaan asiakas ole tarkastanut verottajalta saamiaan aineistoja ja tehnyt niihin tarvittavia korjauksia. Asiakkaan tulee selvittää ennen sijoituspäätöksen tekemistä, tarvittaessa veroasiantuntijansa kanssa, sijoituspäätöksiin liittyvät verotukselliset seuraukset. Taaleritehdas ei ole tutustunut asiakkaan kirjanpito- tai tilinpäätösaineistoon eikä vastaa niistä mahdollisista vaikutuksista, jotka sopimuksen perusteella tehdyillä sijoituspäätöksillä on asiakkaan kirjanpidossa tai verotuksessa. Asiakasta koskevat sisäpiirirajoitukset Vastuu asiakasta koskevien sisäpiirisäännösten tai vastaavien määräysten noudattamisesta on aina yksin asiakkaalla, riippumatta siitä onko Taaleritehdas tietoinen asiakkaan kuulumisesta jonkin yhtiön sisäpiiriin vai ei. Asiakas vastaa arvopaperimarkkinalain ja muun lainsäädännön mukaisten ilmoitusten tekemisestä asianomaisen yhtiön sisäpiirirekisteriin. Asiakas on tietoinen arvopaperimarkkinalain säännöksistä ja lain nojalla annetuista määräyksistä, jotka koskevat sijoitustoiminnan kohteena olevien yhtiöiden kuulumista sisäpiiriin. Asiakas voi ilmoittaa kirjallisesti Taaleritehtaalle kuulumisestaan sisäpiiriin. Taaleritehdas käy kauppaa sisäpiirirajoitusten alaisilla rahoitusvälineillä lähtökohtaisesti ainoastaan asiakkaan erikseen antaman toimeksiannon mukaisesti. Puhelujen tallentaminen Taaleritehtaalla on oikeus tallentaa toimintaansa liittyvät asiakkaan kanssa käytävät puhelinkeskustelut ja käyttää niitä todisteena mahdollisten erimielisyyksien ratkaisemisessa. Taaleritehtaan tulee sijoituspalvelulain perusteella tallentaa kaikki asiakkaidensa toimeksiantoja sisältävät puhelut. Taaleritehdas luovuttaa tallenteet viranomaisille näiden pyynnöstä. Taaleritehtaan pantti- ja pidätysoikeus Taaleritehtaalla on pantti- ja pidätysoikeus sopimusten piirissä kulloinkin olevaan omaisuuteen, rahoitusvälineisiin sekä niihin perustuviin saataviin ja oikeuksiin asiakkaan sopimusten mukaisten velvollisuuksien täyttämisen vakuudeksi. Pantti- ja pidätysoikeus käsittää myös omaisuuden tuoton ja sen sijaan tulleen omaisuuden. Sopimusten mukaisia velvollisuuksia ovat muun muassa arvopaperinvälitys- ja varainhoitopalkkiot, koti- ja ulkomaiset verot, muut Taaleritehtaalle sopimuksen piirissä toteutetuista oikeustoimista aiheutuneet maksut ja kulut, Taaleritehtaan kolmansille osapuolille maksamat kulut, maksut, korvaukset ja vahingonkorvaukset, viivästyskorko ja Taaleritehtaalle aiheutunut vahinko. Pidätetty ja pantattu omaisuus ja rahoitusvälineet vastaavat Taaleritehtaan saatavien pääomasta, korosta, viivästyskoroista, perimiskuluista ja kaikista muista panttioikeuden säilyttämisen kannalta tarpeellisista pantin säilyttämiseen ja hoitoon liittyvistä kuluista. 6

7 Taaleritehtaalla on oikeus pitää hallussaan asiakkaan omaisuutta ja rahoitusvälineitä, kunnes asiakas on suorittanut kaikki sopimuksen mukaiset velvollisuudet Taaleritehtaalle tai oikeus asiakasta enempää kuulematta, tuomiota tai päätöstä hakematta, taikka laissa säädettyjä muodollisuuksia noudattamatta ja omaisuutta myytäväksi kuuluttamatta realisoida omaisuus arvopaperipörssissä, muulla julkisen valvonnan alaisella markkinapaikalla, niitä muussa valtiossa vastaavassa kaupankäynnissä tai muulla sopivaksi katsomallaan tavalla. Taaleritehdas ilmoittaa etukäteen asiakkaalle velvoitteen erääntymisestä ja pantin rahaksi muuttamisesta. Pantti voidaan edellä sanotusta huolimatta realisoida välittömästi velan erääntymisen jälkeen, mikäli asiakasta ei tavoiteta ja on vaara, että pantin arvo alenee siinä määrin, että pantti ei kata Taaleritehtaan saatavia. Panteista realisaatiossa kertyvä tulo käytetään Taaleritehtaan asiakkaalta olevien saatavien maksuun sekä mahdollisen Taaleritehtaalle aiheutuneen vahingon ja syntyneiden kulujen suorittamiseen erääntymisjärjestyksessä. Omaisuuden myynnistä mahdollisesti jäljelle jäänyt tulo tilitetään asiakkaalle. Taaleritehtaalla on oikeus käyttää asiakkaan toisen sopimuksen piirissä olevaa omaisuutta toisen sopimuksen vastuiden kattamiseen. Lain nojalla syntyvä panttioikeus Lain arvo-osuusjärjestelmästä ja selvitystoiminnasta 5 luvun 6 :n perusteella asiakkaan arvopaperi on panttina selvitysyhteisöllä tai selvitysosapuolella kyseistä arvopaperia koskevasta kaupasta johtuvan asiakkaan velvoitteen täyttämisen vakuudeksi. Ulkoistaminen ja ulkopuolisen avun käyttäminen Taaleritehtaalla on asiakkaalle ilmoittamatta oikeus ulkoistaa sopimuksen mukainen toiminta ja sen edellyttämien toimenpiteiden suorittaminen kokonaisuudessaan tai osittain sekä käyttää ulkopuolista apua sopimuksen mukaisten velvollisuuksiensa täyttämiseksi. Asiakkaan tietoja luovutetaan vain siinä määrin kuin ulkoistaminen tai apulaisen käyttö sitä vaatii. Taaleritehtaalla on oikeus asiakkaalle ilmoittamatta käyttää apunaan rahoitusvälineitä koskevien tehtävien hoitamisessa muuta suomalaista tai ulkomaista sijoituspalveluyritystä tai luottolaitosta taikka sen sivukonttoria. Jos Taaleritehdas käyttää toisen arvopaperinvälittäjän palveluja, ja jollei tämän toisen arvopaperinvälittäjän kanssa toisin sovita, toimeksiannon toteuttamiseen sovelletaan toisen arvopaperinvälittäjän toimeksiantojen toteuttamista koskevia toimintaperiaatteita. Mikäli asiakas haluaa antaa toimeksiannon markkinapaikalla, jonka jäsen Taaleritehdas itse ei ole, Taaleritehdas pyrkii valitsemaan käyttämänsä sijoituspalveluyrityksen tai luottolaitoksen huolellisesti, mutta ei vastaa kyseisen sijoituspalveluyrityksen tai luottolaitoksen toiminnasta eikä mahdollisten korvausten hakemisesta edellä mainituilta tahoilta ja korvausten hakemisen kustannuksista. Valuutan vaihto ja valuuttakurssiriski Taaleritehtaalla on oikeus tehdä asiakkaan antaman toimeksiannon hoitamiseen tarvittava valuuttakauppa asiakkaan lukuun. Asiakas vastaa valuutanvaihdosta aiheutuneista kustannuksista ja kantaa toimeksiantoihin liittyvän valuuttakurssien muutoksista johtuvan riskin. Omaisuuden arvon aleneminen Taaleritehdas ei ole velvollinen ilmoittamaan asiakkaalle omaisuuden arvon alenemisesta. Tiedot rahoitusvälineistä ja niiden liikkeeseenlaskijoista Taaleritehdas ei ole velvollinen ilmoittamaan asiakkaalle muutoksista rahoitusvälineiden tiedoissa tai niiden liikkeeseenlaskijoissa sen ylittävältä osin mitä arvopaperimarkkinalainsäädännössä vaaditaan, riippumatta siitä tiesikö Taaleritehdas muutoksista vai ei. Tällaisia tietoja ja/tai muutoksia voivat olla mm. muutokset rahoitusvälineiden rakenteessa, säännöissä tai esitteissä, sijoitusstrategiassa tai -kohteissa, liikkeeseenlaskijan maksukyky tai maksukyvyttömyyteen liittyvät prosessit, toimiluvan menettäminen tai rahoitusvälineen (esimerkiksi sijoitusrahaston liiketoiminnan) luovuttaminen kolmannelle. Ryhmäkanteesta ilmoittaminen Taaleritehtaalla ei ole velvollisuutta ilmoittaa asiakkaalle mahdollisesta ryhmäkanteesta, joka koskee asiakkaan omaisuutta tai toimeksiannon kohteena ollutta tai olevaa rahoitusvälinettä, vaikka Taaleritehdas tulee tällaisesta ryhmäkanteesta tietoiseksi. Arvopaperimarkkinalain mukainen informaatio Taaleritehdas ei ole velvollinen toimittamaan asiakkaalle hoidettavina oleviin arvopapereihin liittyvää arvopaperimarkkinalain 6 luvun 1 :ssä tarkoitettua informaatiota, vuosikertomuksia, osavuosikatsauksia tai vastaavaa tietoa. Yhtiökokoukset Taaleritehtaalla ei ole oikeutta eikä velvollisuutta edustaa asiakasta yhtiökokouksissa pelkästään sopimuksen perusteella. 7

8 Oikeus toimia toimeksiannon vastapuolena Taaleritehdas tai sen kanssa samaan konserniin kuuluva yhtiö, Taaleritehtaan määräysvallassa oleva yhteisö tai säätiö taikka näiden eläkesäätiö tai eläkekassa voi toimia asiakkaan omaisuutta koskevan toimeksiannon vastapuolena. Yhdysvalloissa asuvia koskevat erityisehdot Yhdysvalloissa asuville ei markkinoida sijoituksia, tarjota arvopaperinvälityspalvelua tai sellaista informaatiota, jota voidaan pitää sijoitusneuvona tai kehotuksena ostaa tai myydä rahoitusvälineitä. Mikäli asiakkaan asuinpaikka tai yhteisömuotoisen asiakkaan kotipaikka muuttuu Yhdysvalloiksi olevaksi, tulee asiakkaan ilmoittaa tästä Taaleritehtaalle välittömästi. Muuttuneiden tietojen ilmoittaminen Asiakkaan on ilman aiheetonta viivytystä ilmoitettava Taaleritehtaalle antamissaan tiedoissa (mukaan lukien asiakastiedot) tapahtuneista muutoksista. Kirjallinen ilmoitus muuttuneista tiedoista tulee toimittaa Taaleritehtaan postiosoitteeseen kirjeitse tai faksilla, ellei asiakkaan kanssa ole muuta sovittu. Ilmoitusvelvollisuus koskee myös ammattimaisen asiakkaan tai hyväksyttävän vastapuolen asemassa tapahtuneita muutoksia, jotka voivat vaikuttaa asiakasluokitukseen. Taaleritehdas ei vastaa mistään vahingoista, jotka aiheutuvat siitä, ettei asiakas ole ilmoittanut asiakas- tai muiden tietojensa muuttumisesta Taaleritehtaalle. Asiakkaan vastuu omaisuuden hallinnasta Asiakas vastaa siitä, että sopimuksen piirissä oleva omaisuus on asiakkaan omistuksessa, asiakkaalla on muutoin oikeus määrätä omaisuudesta ja omaisuus on Taaleritehtaan käytettävissä sovittuna ajankohtana. Asiakas sitoutuu ilmoittamaan Taaleritehtaalle, mikäli omaisuutta rasittaa pantti- ja muu vastaava omistajan oikeutta supistava oikeus. Omaisuuden panttaus Asiakkaalla on velvollisuus ilmoittaa Taaleritehtaalle, mikäli asiakas on pantannut tai aikoo pantata sopimuksen piirissä olevan pankki- tai arvoosuustilin tai muun säilytyksen. Ilmoitus tulee tehdä kirjallisesti hyvissä ajoin ennen panttausta. Oikeustoimien ja muiden toimenpiteiden tekeminen Oikeustoimet ja muut toimenpiteet asiakkaan ja Taaleritehtaan välillä tehdään kirjallisina ja asiakkaan allekirjoittamina asiakirjoina tai pankkitai vastaavilla tunnisteilla allekirjoitettuina sähköisinä asiakirjoina. Yksittäistapauksissa oikeustoimia ja muita toimenpiteitä voidaan tehdä, Taaleritehtaan suostumuksella, puhelimitse, sähköpostilla tai faksilla. Tällöin oikeustoimet ja muut toimenpiteet tulee tehdä alla esitetyllä tavalla. Asiakkaan pyytäessä oikeustoimen tai muun toimenpiteen tekemistä puhelimitse, Taaleritehdas voi pyytää asiakasta varmentamaan oikeustoimen sähköpostilla tai faksilla. Asiakkaan pyytäessä oikeustoimen tai muun toimenpiteen tekemistä sähköpostilla tai faksilla, Taaleritehdas voi soittaa asiakkaalle varmentaakseen sähköpostin tai faksin lähettäjän henkilöllisyyden ja oikeustoimen ja muun toimenpiteen. Taaleritehtaan velvollisuus toimia oikeustoimen ja pyydetyn toimenpiteen mukaisesti alkaa vasta Taaleritehtaan vastaanotettua oikeustoimen tai muun toimenpiteen varmentavan sähköpostin, faksin tai puhelun. Asiakas on velvollinen varmistamaan, että hänen tekemänsä oikeustoimi tai muu toimenpide on vastaanotettu Taaleritehtaalla ja Taaleritehdas on ilmoittanut ryhtyvänsä toimenpiteisiin. Taaleritehdas ei muuta asiakkaan yhteystietoja (esimerkiksi osoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero, tilinumero) sähköposti- tai faksiilmoituksen perusteella, ellei muutoksen oikeellisuutta ja sen tekijän henkilöllisyyttä pystytä varmistamaan. Taaleritehtaalla ei ole velvollisuutta toteuttaa toimeksiantoa tai muuta oikeustointa tai toimenpidettä, mikäli ne ovat epäselviä, puutteellisia tai asiakkaalta ei saada varmistusta hänen henkilöllisyydestään tai niiden oikeellisuudesta tai mikäli Taaleritehdas muutoin epäilee toimeksiannossa, oikeustoimen tai muun oikeustoimen tekemisessä olevan muu epäselvyys tai virhe. Taaleritehdas käsittelee ja vastaanottaa toimeksiantoja, oikeustoimia ja muita toimenpiteitä vain pankkien yleisinä aukioloaikoina Suomessa. Taaleritehdas ei vastaa ainoastaan sähköpostilla tai faksina toimitetun toimeksiannon, oikeustoimen tai muun oikeustoimen viiveettömästä toimeenpanosta. Puhelimella, sähköpostilla tai faksilla tehtyihin oikeustoimiin liittyy turvallisuusriskejä, kuten sijoituspalveluyrityksistä annetun lain mukaisen salassapitovelvollisuuden vaarantuminen, niin sanottu pankkisalaisuus, joista johtuvista vahingoista Taaleritehdas ei vastaa. Toimeksiannot, ohjeet ja muut ilmoitukset annetaan suomen kielellä. 8

9 Reklamointi ja tiedoksisaaminen Asiakkaan katsotaan hyväksyneen Taaleritehtaan toimenpiteet, mikäli asiakas ei ole esittänyt niistä huomautusta Taaleritehtaalle saatuaan tiedon toimenpiteestä. Määräaika huomautuksen esittämiselle on toimeksiantojen osalta seitsemän (7) kalenteripäivää ja muiden toimenpiteiden osalta kolmekymmentä (30) kalenteripäivää. Asiakkaan katsotaan saaneen tiedon toimeksiannosta tai muusta toimenpiteestä seitsemän (7) päivän kuluttua toimeksiantoa tai toimenpidettä koskevan ilmoituksen lähettämisestä, mikäli asiakkaan Taaleritehtaalle ilmoittama osoite on Suomessa. Mikäli asiakkaan Taaleritehtaalle ilmoittama osoite on ulkomailla, katsotaan asiakkaan saaneen ilmoituksen neljäntoista (14) päivän kuluttua ilmoituksen lähettämisestä. Mikäli kyse on toteutumatta jääneestä toimeksiannosta, määräaika lasketaan toimeksiannon voimassaolon päättymisestä. Osapuolen katsotaan saaneen sähköpostilla tai faksilla toimitetun toimeksiannon tai muun toimenpiteen, ohjeen tai muun ilmoituksen tietoonsa sen lähettämistä seuraavana pankkipäivänä, ellei muuta voida osoittaa. Mikäli toimeksiantojen tai muiden toimenpiteiden, ohjeiden ja muiden ilmoitusten toimittamistavaksi on erikseen sovittu Taaleritehtaan tarjoama verkkopalvelu, niiden katsotaan tulleen osapuolen tietoon seuraavana pankkipäivänä ilmoituksen liittämisestä palveluun, ellei muuta voida osoittaa. Kun asiakkaalle on tiedotettu mahdollisesta asiakkaan ja Taaleritehtaan tai asiakkaan ja Taaleritehtaan toisen asiakkaan välisestä eturistiriitatilanteesta, asiakkaan katsotaan hyväksyneen tilanteen, jollei hän reklamoi Taaleritehtaalle tästä viipymättä tiedon saatuaan. Asiakas saa pyynnöstä lisätietoja eturistiriitatilanteesta. Mikäli asiakas haluaa itse luopua oikeudestaan saada arvopaperinvälityspalveluun liittyvät vahvistukset toimeksiantojen toteuttamisesta, asiakas menettää oikeutensa reklamoida kyseisten toimeksiantojen johdosta. Tarkastusvelvollisuus Asiakkaan tulee tarkastaa vastaanottamansa Taaleritehtaan sopimuksiin liittyvät tai muun tahon toimittamat ilmoitukset. Raportointi, omaisuuden arvostaminen ja tuoton laskentaperusteet Taaleritehdas toimittaa asiakkaalle sopimuksessa sovituin väliajoin raportin niiden sopimusten osalta, joissa siitä on sovittu. Raportoinnissa käytettävät tulosteet ovat vain apuna omaisuuden arvon kehityksen seuraamisessa eivätkä ne ole kirjanpitolainsäädännön tarkoittamia liiketapahtuman todentavia tositteita. Taaleritehtaalla on oikeus kulloinkin päättää raporttien sisällöstä sekä toimitustavasta ja -ajasta ilmoittamatta siitä asiakkaalle etukäteen, lain asettamat raportointivaatimukset huomioiden. Sopimuksen piirissä olevan omaisuuden tuotto lasketaan ja raportoidaan asiakkaalle raportointijaksoittain. Tuoton laskennassa otetaan huomioon kesken raportointikauden sopimuksen piirissä olevaan omaisuuteen tulleet uudet ja siitä poistuneet varat. Asiakkaan omaisuus arvostetaan ja tuotto lasketaan raporteissa raportointikauden viimeisen pankkipäivän markkina-arvoihin alla esitetyllä tavalla. Asiakkaan omaisuuden tuotonlaskennassa käytetään normaalisti fifo -periaatetta (rahoitusvälineet katsotaan luovutetuiksi siinä järjestyksessä kuin ne on hankittu), mikäli asiakkaan kanssa ei toisin ole sovittu. Asiakkaan omaisuuden arvoa laskettaessa ja määritettäessä asiakkaan pankkisaatavat arvostetaan nimellisarvoonsa. Rahoitusvälineiden arvostuksessa käytetään arvostuspäivän viimeistä kaupantekokurssia. Mikäli viimeiseksi noteerattu kaupantekokurssi ei kuitenkaan anna luotettavaa kuvaa rahoitusvälineen todellisesta markkina-arvosta, käytetään viimeistä ostonoteerausta. Ellei luotettavia markkinanoteerauksia ole joukkovelkakirjalainoille saatavilla, nämä arvostetaan nimellisarvoonsa. Euroalueen ulkopuolisten maiden rahoitusvälineiden valuuttamääräiset hinnat muutetaan euroiksi käyttämällä viimeisen pankkipäivän päätöskurssia. Mikäli rahoitusvälineen markkina-arvolla ei ole julkista noteerausta, sen markkina-arvo määritellään objektiivisin perustein. Noteeraamattomien rahoitusvälineiden markkina-arvo päivitetään enintään kaksi kertaa vuodessa asiakkaan oman ilmoituksen perusteella. Mikäli rahoitusvälineen markkina-arvo tulee lähitulevaisuudessa julkisesti noteerattavaksi, voi arvostus perustua sitä ennen epävirallisiin noteerauksiin, edellyttäen, että kaupankäynti on niin laajaa, että epävirallisten noteerausten voi olettaa heijastavan riittävän luotettavasti rahoitusvälineen todellista markkina-arvoa. Rahoitusvälineiden tuoton määritysmenetelmänä raportoinnissa käytetään ennen sopimuksen alkamista hankitun omaisuuden osalta asiakkaan ilmoittamia hankintahintoja. Mikäli edellä mainittuja hankintahintoja ei ole tiedossa, käytetään hankintahintoina Taaleritehtaan tietojärjestelmiin omaisuutta päivitettäessä tietojärjestelmän sisältämää kyseisen rahoitusvälineen viimeisintä markkinahintaa. Sopimuksen piirissä hankittujen rahoitusvälineiden hankintahintana käytetään rahoitusvälineiden todellisia hankintahintoja. Taaleritehdas ei vastaa asiakkaalle mahdollisesti tulevista vero- tai muista seuraamuksista, mikäli Taaleritehdas joutuu käyttämään hankintahintana sen tietojärjestelmän sisältämää kyseisen rahoitusvälineen viimeisintä markkinahintaa, koska asiakas, asiakkaan omaisuudenhoitaja tai säilytysyhteisö ei ole ilmoittanut Taaleritehtaalle todellista hankintahintaa tai asiakas, asiakkaan omaisuudenhoitaja tai säilytysyhteisö on ilmoittanut Taaleritehtaalle rahoitusvälineiden hankintahinnat totuudenvastaisina. 9

10 Mikäli sopimuksen piiriin kuuluu omaisuutta, joka ei ole säilytyksessä Taaleritehtaan kulloinkin käyttämillä säilytysyhteisöillä, raportoidaan omaisuus tältä osin vain asiakkaan itsensä viimeksi ilmoittamien arvojen mukaisena. Omaisuuden arvon muuttuessa muuttuneiden arvojen ilmoittaminen on asiakkaan vastuulla. Mikäli asiakas ei ole ilmoittanut Taaleritehtaalle raportointihetken mukaista arvoa, raportointi ei vastaa sopimuksen piirissä olevan omaisuuden todellista ja oikeaa arvoa. Mikäli Taaleritehdas saa asiakkaalta ja/tai kolmannelta taholta raportoinnin suorittamiseksi tarvittavat tiedot, Taaleritehdas lähettää tai asettaa asiakkaan nähtäväksi sovitun raportoinnin viimeistään viidentenätoista (15) pankkipäivänä raportointijakson päättymisestä lukien. Virheiden oikaiseminen Taaleritehdas ei vastaa sen asiakkaalle toimittamissa raporteissa mahdollisesti olevista sisältö- tai painovirheistä eikä niiden johdosta syntyneestä välittömästä eikä välillisestä vahingosta, ja sillä on aina oikeus korjata virheellinen raportti toimittamalla asiakkaalle uusi oikaistu raportti. Virheellinen raportti ei muodosta Taaleritehdasta sitovaa ilmoitusta asiakkaan omaisuudesta, omaisuuden arvosta tai sopimuksen piirissä olevasta omaisuuden määrästä. Asiakkaan tulee tarkistaa Taaleritehtaalta saamansa sopimukseen liittyvät raportit ja ilmoittaa Taaleritehtaalle niissä havaitsemistaan virheistä viipymättä. Mikäli asiakas huomaa Taaleritehtaan muissa toimenpiteissä tai ilmoituksissa virheitä tai laiminlyöntejä, tulee asiakkaan ilmoittaa Taaleritehtaalle havaitsemistaan virheistä viipymättä. Edellä mainitut ilmoitukset tulee suorittaa edellä kohdan Reklamointi ja tiedoksisaaminen mukaisesti. Mikäli Taaleritehdas havaitsee kirjanneensa erehdyksessä asiakkaan säilytykseen asiakkaalle kuulumattomia rahoitusvälineitä, Taaleritehtaalla on oikeus korjata virhe ja siirtää kyseiset rahoitusvälineet pois asiakkaan säilytyksestä. Mikäli asiakas on erehdyksen vuoksi saanut rahoitusvälineitä haltuunsa, asiakas sitoutuu palauttamaan omaisuuden välittömästi Taaleritehtaalle. Menettely asiakkaan omaisuuden kadotessa Mikäli Taaleritehtaalle sopimuksen perusteella luovutettu omaisuus katoaa tai tuhoutuu Taaleritehtaan virheen tai laiminlyönnin johdosta, Taaleritehtaan on hankittava tilalle vastaava omaisuus. Mikäli vastaavan omaisuuden hankkiminen on mahdotonta taikka kohtuuttoman vaikeaa tai kallista, Taaleritehdas korvaa omaisuuden sen käypään arvoon. Vahingonkorvauksen enimmäismäärä rajoittuu omaisuuden markkina-arvoon sinä hetkenä, kun Taaleritehtaan virhe tai laiminlyönti havaittiin tai olisi pitänyt havaita. Valtuutus toimeksiantojen ja niihin liittyvien ohjeiden antamiseen Valtuutettu voi tehdä asiakkaan puolesta oikeustoimia, mukaan lukien antaa toimeksiantoja sekä niiden suorittamiseen muutoin liittyviä ohjeita tämän sopimuksen mukaisella tavalla. Taaleritehtaalla on oikeus asiakkaan vastuulla noudattaa myös muun kuin valtuutetun antamia toimeksiantoja ja ohjeita, jos asianomainen toimeksiannon tai ohjeen antaja on asemansa puolesta tähän valtuutettu, hänellä on esittää asianmukainen valtakirja tai Taaleritehtaalla on muutoin perusteltu syy olettaa, että henkilö on oikeutettu toimimaan asiakkaan puolesta. Vajaavaltaisuus ja oikeustoimet Vajaavaltaisen puolesta sopimukset, toimeksiannot ja muut oikeustoimet allekirjoittavat edunvalvoja yksin tai mikäli edunvalvojia on kaksi, molemmat yhdessä. Edunvalvonnassa tapahtuvista muutoksista tulee ilmoittaa Taaleritehtaalle kirjallisesti. Asiakkaan kuoleman vaikutus sopimukseen Taaleritehtaan saatua tietoonsa kirjallisesti asiakkaan kuolinpesältä tai kuolinpesän osakkaalta, että asiakas on kuollut, sopimuksen voimassaolo ei lakkaa. Uusia omaisuudenhoitotoimenpiteitä ei kuitenkaan enää toteuteta, mutta avoinna olevat toimeksiannot pyritään suorittamaan loppuun saakka, ellei säilytysyhteisö tai muu kolmas taho estä niiden loppuunsaattamista. Sopimuksen piirissä oleva omaisuus jätetään sellaisenaan niille pankki- ja arvo-osuustileille, joilla se toimeksiantojen loppuunsaattamisen jälkeen on. Taaleritehdas toteuttaa yhtiötapahtumia ja muita vastaavia omaisuutta koskevia oikeustoimia vain kuolinpesän antamien kirjallisten suostumusten perusteella. Taaleritehdas jatkaa sopimuksen mukaista raportointia kuolinpesän kanssa sovitulla tavalla. Kuolinpesä voi irtisanoa sopimuksen tai jatkaa sopimusta omissa nimissään. Mikäli kuolinpesä päättää jatkaa sopimusta omissa nimissään, voi kuolinpesä antaa toimeksiantoja sen jälkeen, kun kuolinpesä on solminut Taaleritehtaan, säilytysyhteisön ja muiden tahojen kanssa kulloinkin omaisuudenhoidon toteuttamisen kannalta tarpeelliset sopimukset. 2.3 Muut ehdot Ylivoimainen este Mikäli sopimuksen osapuolta kohtaa ylivoimainen este, osapuoli vapautuu sopimuksen mukaisten velvoitteiden täyttämisestä eikä vastaa vahingosta, joka aiheutuu ylivoimaisesta esteestä. Ylivoimainen este on seikka, joka estää osapuolen täyttämästä velvoitettaan ja on ennalta arvaamaton, osapuolen kohtuullisin ja taloudellisesti tarkoituksenmukaisin toimin voittamaton, syy-yhteydessä velvoitteen täyttämättä 10

11 jättämiseen, ja osapuolen vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella oleva seikka, kuten esimerkiksi sota, kulkutauti, luonnontapahtuma, tulipalo, räjähdys, yleisen liikenteen keskeytyminen, lakko, työsaarto, työsulku tai muu työselkkaus, viranomaisten toimenpide, valuuttarajoitus, viranomaisten määräys, kriisiajan velvoite, kaupankäynnin rajoitus, kuljetus-, tavara- tai energiapula tai muu vastaava syy. Mikäli osapuoli ei edellä mainitun ylivoimaisen esteen vuoksi voi kohtuudella huolehtia tämän sopimuksen mukaisen velvoitteensa täyttämisestä, esteen kohdannut osapuoli vapautuu sopimuksesta johtuvien velvoitteidensa täyttämisestä ja seuraamuksista niin pitkäksi aikaa kuin ylivoimainen este kestää. Osapuoli voi vedota ylivoimaiseen esteeseen vain, jos esteestä on ilmoitettu toiselle osapuolelle niin pian, kuin se on ollut mahdollista, ellei este ole muutenkin ollut toisen osapuolen tiedossa. Vahingonkorvausvastuusta vapautumisen edellytyksenä on lisäksi, että osapuoli on pyrkinyt mahdollisuuksien mukaan rajoittamaan toiselle osapuolelle aiheutuvaa vahinkoa. Vahingonkorvausvelvollisuus Sopimuksen osapuoli on velvollinen korvaamaan toiselle osapuolelle aiheutuneet välittömät vahingot, jos osapuoli ei täytä sopimuksen mukaisia velvollisuuksiaan. Tällaisia vahinkoja voivat olla esimerkiksi viivästyskorot, ylimääräiset kulut ja työt, markkinapaikkojen viivästysmaksut sekä sijoituskohteiden tai valuuttojen kurssimuutoksista aiheutuneet kustannukset. Vahingonkorvauksen enimmäismäärä rajoittuu vahingon kohteena olleen omaisuuden markkina-arvoon sinä hetkenä kun Taaleritehtaan virhe tai laiminlyönti havaittiin tai olisi pitänyt havaita. Taaleritehdas ei vastaa sijoitusolosuhteiden yleisestä muutoksesta aiheutuvista vahingoista. Taaleritehdas ei vastaa mistään kolmannen osapuolen asiakkaalle aiheuttamista vahingoista. Sopimuksen osapuolet eivät vastaa toiselle osapuolelle aiheutuneesta välillisestä tai epäsuorasta vahingosta. Välillisiä tai epäsuoria vahinkoja ovat muun muassa tulon tai ansion menetys, saamatta jäänyt tuotto tai voitto, liiketoiminnan vähentyminen tai keskeytyminen, korkotappio, muuhun sopimussuhteeseen perustuvan velvoitteen toteutumattomuudesta aiheutunut vahinko, sellainen palvelun käyttöhyödyn olennainen menetys, josta ei aiheudu suoranaista taloudellista vahinkoa sekä muu vaikeasti ennakoitavissa oleva vahinko, ellei yksittäisen sopimuksen ehdoissa ole toisin sovittu. Asiakkaalla ei ole oikeutta korvauksiin tämän sopimuksen päättymisen tai sopimuksen piiriin kuuluvan palvelun keskeyttämisen tai lopettamisen johdosta, jollei toisin ole sovittu tai laista muuta johdu. Taaleritehdas ei vastaa muiden palveluntarjoajien toiminnasta, palveluista tai tuotteista, joihin sovelletaan yksinomaan asiakkaan ja kolmannen osapuolen välisen sopimuksen ehtoja, tai niistä aiheutuvista mistään vahingoista eikä Taaleritehdas anna mitään takuita kolmannen osapuolen tuotteista, palveluista tai niiden ominaisuuksista tai kolmannesta osapuolesta itsestään, riippumatta siitä onko Taaleritehdas solminut sopimuksen muun palveluntarjoajan kanssa asiakkaan valtuuttamana tai sopimuksen mukaisten palveluiden suorittamiseksi. Taaleritehdas pyrkii valitsemaan käyttämänsä palveluntarjoajat (pankit, säilytysyhteisöt, jne.) huolellisesti. Asiakkaalla ei kuitenkaan ole oikeutta vaatia Taaleritehtaalta vahingonkorvausta sillä perusteella, että Taaleritehdas olisi toiminut huolimattomasti valitessaan palveluntarjoajaa, vaikka siitä olisi aiheutunut asiakkaalle välitöntä tai välillisesti vahinkoa. Taaleritehdas ei vastaa myöskään mistään edellä mainittujen palveluntarjoajien toiminnasta aiheutuneista vahingoista. Salassapito ja asiakastietojen luovuttaminen Taaleritehtaan johto ja henkilökunta ovat salassapitovelvollisia sijoituspalvelu lain perusteella asiakkaan toimeksiannoista, taloudellisesta asemasta, yksityisestä olosuhteesta taikka liike- tai ammattisalaisuudesta. Mikäli Taaleritehdas joutuu sopimuksen mukaisia tehtäviä suorittaessaan antamaan asiakkaan yhteystietoja ulkopuolisille tahoille, vastaa Taaleritehdas siitä, että näitä ulkopuolisia tahoja koskevat sellaiset vaitiolositoumukset, jotka vastaavat sisällöltään sijoituspalvelulain määräyksiä. Taaleritehtaalla on oikeus antaa sijoituspalvelu lain perusteella edellä tarkoitettuja tietoja samaan konserniin tai samaan taloudelliseen yhteenliittymään kuuluvalle yhteisölle. Henkilötietojen käsittely, tietojen hankkiminen ja luovuttaminen Taaleritehdas käsittelee henkilötietoja henkilötietolain ja sijoituspalvelulain määräysten mukaisesti ja muutoinkin huolehtii yksityisyyden suojan toteutumisesta henkilötietojen käsittelyssä. Henkilötietoja käsitellään Taaleritehtaan palvelujen ja toiminnan hoitamista varten. Tietoja hankitaan rekisteröidyltä itseltään tai hänen edustajiltaan, viranomaisten pitämistä julkisista rekistereistä sekä luottotieto- ja asiakashäiriörekistereistä. Taaleritehdas käyttää asiakas- ja markkinointirekisteriään myös asiakkailleen suunnattavaan markkinointiin. Sijoituspalvelulain määräysten mukainen salassapitovelvollisuus rajoittaa Taaleritehtaan hallussa olevien tietojen luovuttamista sivulliselle muutoin kuin sen henkilön suostumuksella, jota tiedot koskevat tai lain edellyttämissä tapauksissa. Henkilötietolain tarkoittama tietosuojaseloste on saatavilla Taaleritehtaan toimipaikoissa ja verkkosivuilla. 11

12 Sopimuksen siirtäminen Osapuoli ei ole oikeutettu siirtämään sopimuksen mukaisia oikeuksiaan ja velvollisuuksiaan ilman toisen osapuolen kirjallista suostumusta. Taaleritehdas voi kuitenkin ilman asiakkaan suostumusta siirtää sopimuksen ja siitä johtuvat oikeudet ja velvollisuudet Taaleritehtaan kanssa samaan konserniin kuuluvalle yhteisölle. Taaleritehdas ilmoittaa siirrosta asiakkaalle kirjallisesti. Immateriaalioikeudet Tämä sopimus ei sisällä mitään immateriaalioikeuksien (omistus-, käyttö- tai muita oikeuksia) luovutuksia. Aineistojen ja materiaalien omistusoikeus, tekijänoikeus, tavaramerkkioikeus sekä kaikki muut immateriaalioikeudet kuuluvat Taaleritehtaalle, muulle palveluntarjoajalle tai kolmannelle osapuolelle, ellei toisin ole ilmoitettu. Asiakas sitoutuu siihen, että aineiston tai sen osan lainaaminen, kopiointi, tallentaminen, muokkaaminen, muuntelu, siirtäminen, luovuttaminen, muu hyväksikäyttäminen tai hyödyntäminen edes osittain ilman Taaleritehtaan ennalta antamaa kirjallista lupaa on kielletty. Sopimuksen voimaantulo ja voimassaolo Sopimus tulee voimaan sopimuksen allekirjoituksin ja on voimassa toistaiseksi, ellei toisin sovita. Taaleritehdas varaa kohtuullisen ajan sopimuksen mukaisten palveluiden käyttöönottamiseksi. Mikäli asiakas ei ole käyttänyt sopimuksen mukaisia palveluja yhteen (1) vuoteen, voi Taaleritehdas katsoa sopimuksen päättyneeksi ilman irtisanomista. Sopimusehtojen muuttaminen Taaleritehtaalla on oikeus tehdä muutoksia sopimuksiin ja sopimusten ehtoihin, hinnastoon sekä sopimusten mahdollisiin liitteisiin. Muutos tulee voimaan sen kalenterikuukauden alusta, joka alkaa yhden (1) kuukauden kuluttua siitä, kun asiakas on saanut yllä kohdassa Reklamointi ja tiedoksisaaminen tarkoitetulla tavalla kirjallisesti tiedon muutoksesta. Ellei asiakas irtisano sopimusta alla esitetyn mukaisesti, sopimus jatkuu muutetun sisältöisenä. Sopimus päättyy tällöin kuitenkin viimeistään muutoksen voimaantulopäivänä. Taaleritehtaan verkkopalvelusopimusta muutettaessa Taaleritehdas ilmoittaa muutoksesta julkaisemalla muutetut sopimusehdot verkkopalvelussa tai toimittamalla tiedon muutoksesta kirjeitse asiakkaalle. Asiakkaan katsotaan hyväksyneen muutoksen, kun hänen katsotaan edellä mainitulla tavalla saaneen tiedon muutoksesta ja muutoksen voimaantulon jälkeen jatkaa verkkopalvelun käyttöä tai muutosilmoituksen lähettämisestä on kulunut kaksi (2) kuukautta eikä asiakas ole tämän ajan kuluessa ilmoittanut Taaleritehtaalle, ettei hän hyväksy muutosta. Edellisestä poiketen, muutoksista hintoihin, palkkioihin ja kuluihin Taaleritehdas ilmoittaa hinnastossa. Sopimuksen irtisanominen ja purkaminen Asiakkaalla on oikeus irtisanoa sopimus päättymään viiden (5) pankkipäivän kuluttua siitä, kun Taaleritehdas on vastaanottanut irtisanomisilmoituksen. Taaleritehtaalla on oikeus irtisanoa sopimus päättymään kolmenkymmenen (30) päivän kuluttua siitä, kun asiakas on vastaanottanut irtisanomisilmoituksen. Määräajat lasketaan ja irtisanomisilmoitus toimitetaan siten kuin yllä kohdassa Reklamointi ja tiedoksisaaminen on esitetty. Sopimuksen osapuolilla on oikeus purkaa sopimus ilman irtisanomisaikaa, mikäli osapuoli: on olennaisesti jättänyt täyttämättä sopimuksen mukaiset velvoitteensa tai muulla olennaisella tavalla rikkonut sopimuksen ehtoja tai ilmeisesti väärinkäyttänyt sopimuksen nojalla tarjottavaa palvelua asetetaan yrityssaneeraukseen, selvitystilaan tai konkurssiin taikka muutoin on perusteltua syytä olettaa toisen osapuolen tulleen maksukyvyttömäksi, tai kuolee. Sopimuksen irtisanominen ja ilmoitus sopimuksen purkamisesta tulee tehdä kirjallisesti. Sopimuksen irtisanomis- tai purkamisilmoituksen vastaanottamisen johdosta avoinna olevat toimeksiannot päättyvät, ellei osapuolten kesken toisin sovita. Aloitetut ja kesken olevat osto- ja myyntitoimeksiannot suoritetaan ja selvitetään loppuun saakka. Taaleritehtaalla on johdannaiskaupan tai muun kolmatta tahoa kohtaan sitovan toimeksiannon ollessa kysymyksessä oikeus ryhtyä harkintansa mukaan välttämättömiin toimiin mahdollisten tappioiden vähentämiseksi esimerkiksi sulkemalla asiakkaan johdannaistiliasema joko kokonaan tai osittain. 12

13 Sopimuksen päätyttyä Taaleritehdas luovuttaa hallussaan olevan asiakkaan omaisuuden asiakkaalle edellyttäen, että asiakas on ensin suorittanut Taaleritehtaan kaikki asiakkaalta olevat sopimusten mukaiset saatavat. Mikäli Taaleritehtaalla on asiakkaalta saatavia, on Taaleritehdas oikeutettu pidättämään saataviaan turvaavan määrän asiakkaan omaisuutta. Taaleritehtaalla ei ole velvollisuutta luovuttaa asiakkaan omaisuutta ennen kuin asiakas on toimittanut Taaleritehtaan pyytämät tiedot ja mahdolliset asiakirjat omaisuuden luovuttamiseksi. Asiakas on velvollinen omalla kustannuksellaan suorittamaan omaisuuden siirrot haluamilleen tileille tai säilytysyhteisöille. Siltä osin kuin sopimusten piirissä ollut omaisuus on asiakkaan vakuutussopimukseen liittyvää omaisuutta, palauttaa Taaleritehdas asiakkaan omaisuuden vakuutuksen myöntäneelle vakuutusyhtiölle. Taaleritehdas ei vastaa sopimusten piiriin kuuluneen omaisuuden hoitamisesta sopimuksen päättymisen jälkeen. Osittainen pätemättömyys Mikäli jokin sopimuksen ehto myöhemmin tulkitaan pätemättömäksi, ei ehdon pätemättömyydellä ole vaikutusta sopimuksen muiden ehtojen pätevyyteen ja sopimuksen sitovuuteen yleensä. Sovellettava laki, erimielisyyksien ratkaiseminen ja oikeuspaikka Sopimukseen sovelletaan Suomen lakia. Osapuolet pyrkivät sopimaan sopimuksesta johtuvat erimielisyydet keskenään. Mikäli asiaan ei löydetä ratkaisua neuvotteluteitse, ratkaistaan asia yhden (1) välimiehen välimiesmenettelyssä Helsingissä noudattaen välimiesmenettelystä annetussa laissa (967/1992) säädettyä menettelyä. Elleivät osapuolet pääse sopimukseen välimiehestä, välimiehen nimittää Keskuskauppakamari. Kuluttajana pidettävällä eiammattimaisella asiakkaalla on kuitenkin aina oikeus saattaa asiansa käsiteltäväksi siihen Suomessa sijaitsevaan käräjäoikeuteen, jonka tuomiopiirissä hänellä on asuinpaikka, tai mikäli hänellä ei ole asuinpaikkaa Suomessa, Helsingin käräjäoikeuteen. Vakuutus- ja rahoitusneuvonta (FINE) neuvoo vakuutus-, pankki- ja arvopaperiasiakkaita ongelmatilanteissa ja selvittää heidän valitusasioitaan. FINE:n yhteydessä toimii Arvopaperilautakunta, joka antaa suositusluontoisia ratkaisuja asioissa, jotka koskevat arvopaperimarkkinalainsäädännön ja siihen liittyvien viranomaismääräysten sisältöä ja soveltamista, hyvää arvopaperikauppatapaa sekä muita arvopaperikäytäntöjä koskevia asioita. Arvopaperilautakunta on käytössä vain ei-ammattimaisille asiakkaille. Yhteystiedot Vakuutus- ja Rahoitusneuvonta Porkkalankatu 1, Helsinki Puhelin Kuluttajariitalautakunta voi antaa ratkaisusuosituksen kuluttajan ja elinkeinonharjoittajan välisestä erimielisyydestä, joka koskee kulutushyödykkeen, kuten rahoituspalvelun hankkimista tai liittyy kulutushyödykesopimukseen. Se ei kuitenkaan käsittele asioita, jotka koskevat arvopaperiasioita. Yhteystiedot Kuluttajariitalautakunta Hämeentie 3, PL 306, Helsinki Puhelin

14 6. Säilytyspalvelun sopimusehdot 6.1. Sopimusehtojen soveltaminen Näitä säilytyspalvelujen sopimusehtoja sovelletaan asiakkaan ja Taaleritehtaan väliseen sopimussuhteeseen, jossa Taaleritehdas tarjoaa asiakkaalle säilytyspalvelua ja raportointia sopimuksen piiriin kuuluvan omaisuuden osalta siten kuin sopimuksessa ja näissä sopimusehdoissa on tarkemmin määritelty. Säilytyssopimuksen, sen mahdollisten liitteiden, hinnaston, Taaleritehtaan yleisten sopimusehtojen ja näiden säilytyspalvelun sopimusehtojen lisäksi sopimussuhteeseen sovelletaan kulloinkin voimassa olevaa koti- ja ulkomaista lainsäädäntöä ja yleistä markkinatapaa, jotka sopimuksen nojalla velvoittavat asiakasta Asiakkaan ja Taaleritehtaan vastuut sekä menettelyt Taaleritehdas voi ottaa säilyttääkseen ja hoitaakseen seuraavia asiakkaan arvopapereita ja muuta varallisuutta: Taaleritehdas-konserniin kuuluvien yhtiöiden liikkeelle laskemat osakkeet, velkakirjat ja muut arvopaperit, joita ei ole liitetty arvoosuusjärjestelmään Muut arvopaperit, joiden säilyttämisestä Taaleritehdas on sopinut liikkeellelaskijan kanssa Fyysiset arvopaperit ja muu varallisuus Muut Taaleritehtaan hyväksymät arvopaperit Taaleritehtaalla on oikeus oman harkintansa mukaan kieltäytyä ottamasta arvopaperi, arvopapereita tai muuta varallisuutta säilytykseensä. Säilytys Kaikki kirjaamiskelpoiset arvopaperit säilytetään Taaleritehtaan varoista erillään asiakaskohtaisilla arvopaperitileillä, joita ylläpidetään sähköisessä säilytyskirjanpidossa. Arvopaperitilille merkitään: Tilinhaltijan yksilöintitiedot Arvopaperitilillä säilytettävien arvopaperien laji ja määrä Säilytettäviin arvopapereihin kohdistuvat oikeudet ja rajoitukset Kotimaiset arvopaperit säilytetään Taaleritehtaan sähköisessä säilytyskirjanpidossa asiakohtaisilla arvopaperitileillä. Ulkomaiset arvopaperit säilytetään pääsääntöisesti Taaleritehtaan nimissä, mutta Taaleritehtaan varoista erillään Suomessa toimiluvan saaneen luottolaitoksen valitseman ulkomaisen alisäilyttäjän tileillä, joihin sovelletaan paikallista lainsäädäntöä. Ulkomaisia arvopapereita ei voi yleensä rekisteröidä asiakkaan nimiin, joten ne eivät ole välttämättä erotettavissa alisäilyttäjän omista varoista konkurssi- tai maksukyvyttömyystilanteissa. Ulkomaisiin arvopapereihin liittyvät asiakkaan oikeudet voivat olla muillakin tavoin erilaiset kuin kotimaisiin arvopapereihin liittyvät oikeudet. Asiakkaan omistamat ulkomaiset arvopaperit on kirjattu Taaleritehtaan sähköisessä säilytyskirjanpidossa asiakaskohtaiselle arvopaperitilille yllä kuvatulla tavalla. Fyysisiä arvopapereita ja muuta varallisuutta säilytetään Taaleritehtaan varoista erillään Taaleritehtaan valitsemassa pankin tai muun palveluntarjoajan holvissa. Palveluntarjoajan valinnassa Taaleritehdas noudattaa suurta huolellisuutta. Säilytyksessä oleva varallisuus on vakuutettu palveluntarjoajan toimesta. Taaleritehdas ei vastaa säilytyksessä olevan varallisuuden vioittumisesta, muuttumisesta tai katoamisesta, jos se johtuu varallisuuden luonteesta tai palveluntarjoajan toiminnasta tai laiminlyönneistä tai muusta syystä, johon Taaleritehdas ei voi kohtuudella vaikuttaa. Arvopaperin tai muun varallisuuden luonteesta johtuen Taaleritehdas voi poiketa yllä kuvatusta menettelystä, jos Taaleritehdas katsoo sen olevan asiakkaan edun mukaista. Arvopapereihin liittyvät hoitotoimenpiteet Säilyttämisen lisäksi Taaleritehdas huolehtii seuraavista säilytettävänä oleviin arvopapereihin kohdistuvista toimenpiteistä: Osinkojen, korkojen, erääntymisten ja muiden raha- tai luontoissuoritusten tilitys Yhtiötapahtumista ilmoittaminen asiakkaalle Yhtiötapahtumiin liittyvien toimeksiantojen hoitaminen 14

15 Taaleritehdas huolehtii vain niistä toimenpiteistä, jotka tulevat Taaleritehtaan tietoon riittävän aikaisin joko liikkeeseenlaskijalta tai muulla tavalla. Taaleritehdas ilmoittaa asiakkaille sen tietoon tulleista yhtiötapahtumista mahdollisimman aikaisin, mutta Taaleritehdas ei vastaa siitä, jos asiakas ei pysty antamaan yhtiötapahtumaan liittyvää toimeksiantoa liikkeeseenlaskijan asettamassa määräajassa. Mikäli asiakas ei vastaa määräajassa Taaleritehtaan lähettämään yhtiötapahtumaa koskevaan tiedusteluun, Taaleritehtaalla on oikeus ryhtyä tarvittaviin toimiin asiakkaan oikeuksien turvaamiseksi. Asiakas vastaa täysimääräisesti Taaleritehtaalle aiheutuvista kuluista, jotka syntyvät toimista, jotka ovat tarpeellisia asiakkaan oikeuksien turvaamiseksi. Jos asiakas on ottanut Taaleritehtaan verkkopalvelun käyttöönsä, Taaleritehdas voi ilmoittaa asiakkaalle yhtiötapahtumista verkkopalvelussa. Fyysisten arvopaperien osalta Taaleritehdas huolehtii vain säilytyksestä. Säilytyspalvelun hoitotili Jokaisella arvopaperitilillä on hoitotili, johon arvopapereista peräisin olevat rahasuoritukset maksetaan. Hoitotili voi olla asiakkaan ilmoittama pankkitili, Taaleritehtaan asiakkaan nimissä sijoituspalveluja varten avaama pankkitili tai Taaleritehtaan varoista erillään oleva asiakasvaratili. Asiakasvaratilillä olevat rahavarat on eroteltu asiakaskohtaisesti Taaleritehtaan sähköisessä säilytyskirjanpidossa. Raportointi Taaleritehdas toimittaa asiakkaalle kerran vuodessa arvopaperitilin tiliotteen, joka sisältää tiedot arvopaperitilillä säilytettävistä arvopapereista, arvopapereihin kohdistuvat oikeudet ja rajoitukset sekä arvopaperitilimerkintöihin edellisen tiliotteen toimittamisen jälkeen tehdyt muutokset. Taaleritehdas ei toimita asiakkaalle säännönmukaisesti tietoa säilytyksessä olevista fyysisistä arvopapereista tai muusta varallisuudesta. Taaleritehdas ei ole ilmoitusvelvollinen arvopapereihin liittyvistä tapahtumista, joista ilmoittamisen hoitaa arvopaperin liikkeeseenlaskija, tai jotka on annettu Taaleritehtaalle vain tiedoksi. Jos asiakas on ottanut Taaleritehtaan verkkopalvelun käyttöönsä, Taaleritehdas voi toimittaa tiliotteen asiakkaalle verkkopalvelussa. Säilyttäjän vaihto tai arvopapereiden ottaminen omaan hallintaan Asiakas voi vaihtaa arvopaperien säilyttäjää tai ottaa arvopaperit omaan hallintaansa. Mikäli uusi säilyttäjä ei pysty ottamaan arvopaperitilikirjauksia säilytykseensä, Taaleritehdas toimittaa asiakkaalle arvopaperin paperisena asiakirjana. Asiakas voi siirtää arvopaperin säilytyksen takaisin Taaleritehtaalle tekemällä säilytyssopimuksen ja toimittamalla paperisen asiakirjan Taaleritehtaalle. Taaleritehdas ei vastaa arvopapereihin liittyvistä hoitotoimenpiteistä muiden kuin sillä säilytyksessä olevien arvopaperien osalta. Arvopaperitilin kirjaukset Taaleritehdas tekee arvopaperitilille tarvittavat luovutus-, siirto-, oikeus- ja rajoitekirjaukset asiakkaan toimittaman dokumentaation mukaisesti. Taaleritehdas voi jättää kuitenkin kirjauksen tekemättä, jos se ei saa riittäviä tietoja kirjauksen perusteista. Taaleritehdas ei vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat tekemättömistä kirjauksista. Arvopaperitilin sulkeminen Taaleritehtaalla on oikeus sulkea arvopaperitili välittömästi, mikäli sillä on perusteltu syy epäillä arvopaperitiliä käytettävän lainvastaiseen toimintaan tai tavalla, joka saattaa aiheuttaa vahinkoa tai vahingonvaaran Taaleritehtaalle tai kolmannelle osapuolelle. Korjauskirjaukset Taaleritehdas voi asiakkaalle ilmoittamatta korjata arvopaperitilille tehdyt virheelliset kirjaukset veloittamalla tai hyvittämällä arvopaperitiliä. Verotus Taaleritehdas suorittaa ennakonpidätykset kaikista tilittämistään rahasuorituksista, joista se on voimassa olevan lainsäädännön mukaan ennakonpidätysvelvollinen. Taaleritehdas raportoi verottajalle vuosittain luovutusvoiton ja tappion laskemiseksi tarvittavat tiedot 15

16 arvopaperitileillä säilytettyjen arvopaperien myynneistä ja luovutuksista sekä tiedot tilitetyistä rahasuorituksista ja suoritetuista ennakonpidätyksistä Palkkiot, maksut ja kulut Säilytyspalvelusta peritään säilytyssopimuksessa sovitut tai Taaleritehtaan kulloinkin voimassa olevan hinnaston mukaiset palkkiot. Palkkioiden ja kulujen veloitus Ellei säilytyssopimuksessa ole muuta sovittu, Taaleritehdas veloittaa säilytyspalvelusta perittävät palkkiot ensisijaisesti asiakkaan hoitotililtä. Jos hoitotilillä ei ole riittävästi varoja tai asiakkaalla ei ole sellaista hoitotiliä, johon Taaleritehtaalla olisi käyttöoikeus, lähetetään asiakkaalle kerran vuodessa tai useammin lasku säilytyspalvelusta. 16

Rakenta Oy 2407354-6. Helsinki. Sergey Kovalev 044-919 0061

Rakenta Oy 2407354-6. Helsinki. Sergey Kovalev 044-919 0061 SOPIMUS OSOITE- JA POSTITUSPALVELUISTA TILAAJA Toiminimi Y-tunnus Kotipaikka Yhteyshenkilö Osoite Puhelin Sähköposti Maksuehdot 14 pv netto, laskutus 3-12 kk välein, 1. vuosi ennakkomaksu 240 e (hintaan

Lisätiedot

MÄÄRÄYS ASIAKASVAROISTA

MÄÄRÄYS ASIAKASVAROISTA lukien toistaiseksi 1 (5) Arvopaperinvälittäjille MÄÄRÄYS ASIAKASVAROISTA Rahoitustarkastus antaa arvopaperimarkkinalain 4 luvun 5 a :n 5 momentin nojalla arvopaperinvälittäjille tämän määräyksen asiakkaan

Lisätiedot

Yleiset toimitusehdot Asiantuntijapalvelut

Yleiset toimitusehdot Asiantuntijapalvelut Asiantuntijapalvelut SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ... 2 1.1 Soveltaminen... 2 1.2 Työmenetelmät... 2 2 TOIMITTAJAN VELVOLLISUUDET... 2 2.1 Yleistä... 2 2.2 Tiedottaminen palvelun edistymisestä... 2 3 TILAAJAN

Lisätiedot

ASIAKKAIDEN LUOKITTELU

ASIAKKAIDEN LUOKITTELU ASIAKKAIDEN LUOKITTELU 1. YLEISTÄ ASIAKKAIDEN LUOKITTELUSTA Arvopaperimarkkinalain mukaan arvopaperinvälittäjän on ilmoitettava asiakkaalle tämän luokittelusta ei-ammattimaiseksi asiakkaaksi, ammattimaiseksi

Lisätiedot

VARANTOTILISOPIMUS. Varantotilisopimus 1 (5) 1 Sopimuksen tarkoitus

VARANTOTILISOPIMUS. Varantotilisopimus 1 (5) 1 Sopimuksen tarkoitus Varantotilisopimus 1 (5) VARANTOTILISOPIMUS Tilinhaltija: Tilinumero: BIC-koodi: XX Pankki Oy (IBAN XX) XXXXXXXX 1 Sopimuksen tarkoitus 2 Tiliehdot Sopimuksessa määritellään menettelyt ja vastuut, joiden

Lisätiedot

TASEPALVELUSOPIMUS (Balance Agreement) NRO XX [TASEVASTAAVA OY] sekä FINGRID OYJ

TASEPALVELUSOPIMUS (Balance Agreement) NRO XX [TASEVASTAAVA OY] sekä FINGRID OYJ TASEPALVELUSOPIMUS (Balance Agreement) NRO XX [TASEVASTAAVA OY] sekä FINGRID OYJ 2 (7) Sisällys 1 SOPIMUSOSAPUOLET JA SOPIMUKSEN TARKOITUS... 3 2 SOPIMUKSEN VOIMASSAOLO... 3 3 AVOIN SÄHKÖNTOIMITUS... 3

Lisätiedot

Perintäpalveluiden sopimusehdot (201404)

Perintäpalveluiden sopimusehdot (201404) 1(5) Perintäpalveluiden sopimusehdot (201404) 1. Sopimuksen tarkoitus Tällä sopimuksella sovitaan perintäpalveluista ja sitä koskevista toimenpiteistä. Sopimus toimii myös valtuutuksena perintäpalveluiden

Lisätiedot

STT:n yleiset sopimusehdot 1.1.2010

STT:n yleiset sopimusehdot 1.1.2010 YLEISET SOPIMUSEHDOT 1 (5) STT:n yleiset sopimusehdot 1. Käyttöoikeus 2. Käyttöehdot 1 Kappale päivitetty 1.1.2016 alkaen. Asiakkaalla on oikeus käyttää STT:n palvelua ja/tai siihen sisältyviä aineistoja

Lisätiedot

Käyttöehdot, videokoulutukset

Käyttöehdot, videokoulutukset Käyttöehdot, videokoulutukset Edita Publishing Oy PL 700, 00043 NORDIC MORNING www.editapublishing.fi Asiakaspalvelu www.edilexpro.fi edilexpro@edita.fi puh. 020 450 2040 (arkisin klo 9 16) 1 Yleistä Tämä

Lisätiedot

Valtuutetun on pidettävä valtuuttajalle kuuluvat raha- ja muut varat erillään omista varoistaan.

Valtuutetun on pidettävä valtuuttajalle kuuluvat raha- ja muut varat erillään omista varoistaan. YLEISIÄ OHJEITA VALTUUTETULLE Seuraavat ohjeet perustuvat edunvalvontavaltuutuksesta annetun lain (648/2007) säännöksiin sellaisina kuin ne lain voimaan tullessa 1.11.2007 olivat. Valtuutetun on oma-aloitteisesti

Lisätiedot

LINJA-AUTOLIIKENTEEN ASIAKASPALVELUSOPIMUS. Toimeksiantaja: Oy Matkahuolto Ab Y-tunnus: 0111393-9 osakeyhtiö, Helsinki

LINJA-AUTOLIIKENTEEN ASIAKASPALVELUSOPIMUS. Toimeksiantaja: Oy Matkahuolto Ab Y-tunnus: 0111393-9 osakeyhtiö, Helsinki 1 (5) LINJA-AUTOLIIKENTEEN ASIAKASPALVELUSOPIMUS II Asiamies: Y-tunnus: Yhteystiedot: Toimeksiantaja: Oy Matkahuolto Ab Y-tunnus: 0111393-9 osakeyhtiö, Helsinki Yhteystiedot: PL 111, Lauttasaarentie 8

Lisätiedot

Kajaanin kaupungin joukkoliikenteen Waltti- nettilatauspalvelun käyttöehdot

Kajaanin kaupungin joukkoliikenteen Waltti- nettilatauspalvelun käyttöehdot Kajaanin kaupungin joukkoliikenteen Waltti- nettilatauspalvelun käyttöehdot 1. Yleistä Näitä verkkopalvelun käyttöehtoja sovelletaan Kajaanin kaupungin joukkoliikenteen (jäljempänä Palveluntarjoaja) tuottamaan

Lisätiedot

Tarvitseeko sijoittaja suojaa?

Tarvitseeko sijoittaja suojaa? Tarvitseeko sijoittaja suojaa? Sijoitus-Invest 11. 12.11.2009 Raimo Husu Sijoittajan suojaaminen Suomessa Sijoittajien korvausrahaston (perustettu 1.9.1998) tarkoituksena on suojata ei-ammattimaisia piensijoittajia

Lisätiedot

Ostajan ja liikennöitsijän välisen sopimussuhteen sisältö määräytyy tämän sopimuksen sekä siihen liittyvien seuraavien asiakirjojen perusteella:

Ostajan ja liikennöitsijän välisen sopimussuhteen sisältö määräytyy tämän sopimuksen sekä siihen liittyvien seuraavien asiakirjojen perusteella: KOULULAISKULJETUKSET OSTOLIIKENNESOPIMUS 1. Sopijapuolet Ostaja: Kunta............................................... Yhteystiedot:......................................... Ostajan edustaja:......................................

Lisätiedot

A. EI- AMMATTIMAINEN ASIAKAS Muu kuin ammattimainen asiakas tai hyväksyttävä vastapuoli.

A. EI- AMMATTIMAINEN ASIAKAS Muu kuin ammattimainen asiakas tai hyväksyttävä vastapuoli. ASIAKKAIDEN LUOKITTELUKRITEERIT A. EI- AMMATTIMAINEN ASIAKAS Muu kuin ammattimainen asiakas tai hyväksyttävä vastapuoli. B. AMMATTIMAINEN ASIAKAS B 1. Yhteisöt Rahoitusmarkkinoilla toimiluvan nojalla toimintaa

Lisätiedot

S I J O I T U S P A L V E L U S U H T E E N Y L E I S E T S O P I M U S E H D O T

S I J O I T U S P A L V E L U S U H T E E N Y L E I S E T S O P I M U S E H D O T 1 (7) S I J O I T U S P A L V E L U S U H T E E N Y L E I S E T S O P I M U S E H D O T Liite asiakassopimukseen 1 SOPIJAPUOLET 1.1 1.2 Wallstreet Asset Management Oy Y-tunnus 2538288-5 on määritelty liitteessä

Lisätiedot

Henkilöasiakkaiden tilinsiirtopalvelu

Henkilöasiakkaiden tilinsiirtopalvelu Henkilöasiakkaiden tilinsiirtopalvelu Pankeilla on velvollisuus tarjota tilinsiirtopalvelua kuluttaja-asiakkaalle, joka siirtää maksuasiointinsa toiseen Suomessa toimivaan pankkiin ja uusi tili on samassa

Lisätiedot

Ennakkotyö on Toimittajan Tilaajalle tekemä, ennen Sopimuksen syntymistä, tehty työ.

Ennakkotyö on Toimittajan Tilaajalle tekemä, ennen Sopimuksen syntymistä, tehty työ. 1. SOVELTAMISALA Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan elinkeinonharjoittajien väliseen Palveluiden kauppaan. Näitä ehtoja sovelletaan, elleivät osapuolet ole toisin sopineet. 2. MÄÄRITELMÄT Dokumentaatio

Lisätiedot

Määräys velka-arvopaperikauppojen ilmoittamisesta

Määräys velka-arvopaperikauppojen ilmoittamisesta lukien toistaiseksi 1 (5) Arvopaperipörsseille, sijoituspalveluyrityksille, luottolaitoksille, ulkomaisille luottolaitoksille ja sijoituspalveluyrityksille sekä muun julkisen kaupankäynnin järjestäjille

Lisätiedot

Yksityiskohtainen luettelo luokittelukriteereistä on tämän muistion alla. 2. HAKEMUS TULLA LUOKITELLUKSI TOISESSA ASIAKASLUOKASSA

Yksityiskohtainen luettelo luokittelukriteereistä on tämän muistion alla. 2. HAKEMUS TULLA LUOKITELLUKSI TOISESSA ASIAKASLUOKASSA ASIAKKAIDEN LUOKITTELU 1. YLEISTÄ ASIAKKAIDEN LUOKITTELUSTA Sijoituspalvelulain mukaan sijoituspalveluyrityksen on ilmoitettava asiakkaalle tämän luokittelusta ei-ammattimaiseksi asiakkaaksi, ammattimaiseksi

Lisätiedot

YRITYSKIINNITYKSEN PANTTAUSSOPIMUS

YRITYSKIINNITYKSEN PANTTAUSSOPIMUS YRITYSKIINNITYKSEN PANTTAUSSOPIMUS 1. PANTINANTAJA Keski-Suomen Valokuituverkot Oy (y-tunnus: 2556709-7), osoite: Tuurinkyläntie 2, 63610 Tuuri (jäljemäpänä Pantinantaja ) 2. PANTINSAAJAT 1) kunta 2) kunta

Lisätiedot

KONSULTATIIVISEN OMAISUUDENHOIDON YLEISET EHDOT

KONSULTATIIVISEN OMAISUUDENHOIDON YLEISET EHDOT Voimassa 3.12.2012 alkaen toistaiseksi. 1 EHTOJEN SOVELTAMINEN Näitä sopimusehtoja sovelletaan KJK Capital Oy:n ( KJK Capital ja Varainhoitaja ) konsultatiiviseen omaisuudenhoitopalveluun (Varainhoito),

Lisätiedot

SIJOITUSPALVELUN TARJOAMISESSA NOUDATETTAVAT ASIAKASLUOKITTELUUN, TIEDONANTOVELVOLLISUUTEEN JA SELONOTTOVELVOLLISUUTEEN LIITTYVÄT MENETTELYTAVAT

SIJOITUSPALVELUN TARJOAMISESSA NOUDATETTAVAT ASIAKASLUOKITTELUUN, TIEDONANTOVELVOLLISUUTEEN JA SELONOTTOVELVOLLISUUTEEN LIITTYVÄT MENETTELYTAVAT POHJOLA CORPORATE FINANCE OY 1 (3) Liite 1 SIJOITUSPALVELUN TARJOAMISESSA NOUDATETTAVAT ASIAKASLUOKITTELUUN, TIEDONANTOVELVOLLISUUTEEN JA SELONOTTOVELVOLLISUUTEEN LIITTYVÄT MENETTELYTAVAT 1. YLEISTÄ ASIAKKAIDEN

Lisätiedot

OSTOLIIKENNESOPIMUS PALVELU- JA ASIOINTILIIKENNE (malli)

OSTOLIIKENNESOPIMUS PALVELU- JA ASIOINTILIIKENNE (malli) LIITE 5 1 KITEEN KAUPUNKI Sivistyskeskus OSTOLIIKENNESOPIMUS PALVELU- JA ASIOINTILIIKENNE (malli) 1. Sopijapuolet Tilaaja: Yhteyshenkilö: Kiteen kaupunki Sivistyskeskus Kiteentie 25 82500 KITEE Perusopetuksen

Lisätiedot

A V E R ETÄMYYNNIN ENNAKKOTIEDOT / KOSKEE HELPMEANS-VERKKOKAUPAN ASIAKKAIDEN TOIMEKSIANTOSOPIMUKSIA AVER ASIANAJOTOIMISTO OY

A V E R ETÄMYYNNIN ENNAKKOTIEDOT / KOSKEE HELPMEANS-VERKKOKAUPAN ASIAKKAIDEN TOIMEKSIANTOSOPIMUKSIA AVER ASIANAJOTOIMISTO OY A V E R 1 (5) ETÄMYYNNIN ENNAKKOTIEDOT / KOSKEE HELPMEANS-VERKKOKAUPAN ASIAKKAIDEN TOIMEKSIANTOSOPIMUKSIA 1 Osapuolet 1.1 (jäljempänä asiakas ) 1.2 Aver Asianajotoimisto Oy Fredrikinkatu 25 A 24 00120

Lisätiedot

A L E X A N D E R CORPORATE FINANCE

A L E X A N D E R CORPORATE FINANCE Elokuu 2014 ILMOITUS ASIAKASLUOKITTELUSTA Sijoituspalvelulaki velvoittaa sijoituspalveluyrityksen luokittelemaan asiakkaansa ja noudattamaan tiettyjä menettelytapoja sijoituspalveluja tarjottaessa. Asiakasluokittelu

Lisätiedot

JÄLLEENMYYNTISOPIMUS HELSINGIN KAUPUNGIN RAKENNUSVIRASTON PALVELUOSASTO INNOFACTOR OYJ

JÄLLEENMYYNTISOPIMUS HELSINGIN KAUPUNGIN RAKENNUSVIRASTON PALVELUOSASTO INNOFACTOR OYJ JÄLLEENMYYNTISOPIMUS HELSINGIN KAUPUNGIN RAKENNUSVIRASTON PALVELUOSASTO JA INNOFACTOR OYJ 16.6.2014 3815172.3 SISÄLLYSLUETTELO JÄLLEENMYYNTISOPIMUS... 3 OSAPUOLET... 3 SOPIMUKSEN TAUSTA JA TARKOITUS...

Lisätiedot

VIESTINTÄVERKKOA KOSKEVA KAUPPAKIRJA

VIESTINTÄVERKKOA KOSKEVA KAUPPAKIRJA 1(5) VIESTINTÄVERKKOA KOSKEVA KAUPPAKIRJA OSTAJANA Siilinjärven kunta ja MYYJÄNÄ Savon Kuituverkko Oy 2(5) 1. SOPIJAPUOLET 1.1 Siilinjärven kunta Y-tunnus: 0172718-0 PL 5, Kasurilantie 1, 71800 SIILINJÄRVI

Lisätiedot

Määräys arvopaperikauppojen ilmoittamisesta

Määräys arvopaperikauppojen ilmoittamisesta lukien toistaiseksi 1 (5) Arvopaperipörsseille, sijoituspalveluyrityksille, luottolaitoksille, ulkomaisille luottolaitoksille ja sijoituspalveluyrityksille sekä muun julkisen kaupankäynnin järjestäjille

Lisätiedot

OSTOLIIKENTEEN EHDOT KOULULAISKULJETUKSET

OSTOLIIKENTEEN EHDOT KOULULAISKULJETUKSET KOULULAISKULJETUKSET Ostoliikennesopimuksen LIITE OSTOLIIKENTEEN EHDOT KOULULAISKULJETUKSET Nämä ehdot liitetään ostoliikennesopimukseen. Sopimuksessa voidaan poiketa näistä ehdoista. Hoidettaessa sopimussuhteeseen

Lisätiedot

Hoidettaessa sopimussuhteeseen liittyviä asioita yhteydenotot on osoitettava ostoliikennesopimuksessa mainitulle sopijapuolen edustajalle.

Hoidettaessa sopimussuhteeseen liittyviä asioita yhteydenotot on osoitettava ostoliikennesopimuksessa mainitulle sopijapuolen edustajalle. Akaan kaupungin kuljetuksia koskeva tarjouspyyntö 23.1.2015 Liite 4 OSTOLIIKENTEEN EHDOT KOULUKULJETUKSET LINJA-AUTOLLA Nämä ehdot otetaan osaksi erikseen tehtävää ostoliikennesopimusta. Ehtoja noudatetaan

Lisätiedot

Tapahtumat.infon käyttöehdot

Tapahtumat.infon käyttöehdot Tapahtumat.infon käyttöehdot Näitä verkkopalveluiden käyttöehtoja sovelletaan Tapahtumat.info:n (jäljempänä palveluntarjoaja) tuottamiin ja ylläpitämiin verkkopalveluihin. Verkkopalvelut tarkoittavat näissä

Lisätiedot

Tilauksen kohteena olevan tuotteen ja/tai palvelun toimitus. Asiakkaan antamien tietojen nojalla laadittu ehdotus hankinnan ehdoista.

Tilauksen kohteena olevan tuotteen ja/tai palvelun toimitus. Asiakkaan antamien tietojen nojalla laadittu ehdotus hankinnan ehdoista. Yleiset sopimusehdot 1 Määritelmät Nämä ovat DC Net Works Oy:n (jäljempänä Toimittaja) tuottamissa hankintapalveluissa käytetyt yleiset sopimusehdot. Sopimus syntyy Tilaajan ja Toimittajan välillä Tilaajan

Lisätiedot

OPTIUM. SIJOITUSPALVELUN YLEISET SOPI- MUSEHDOT OPTIUM OY Voimassa 1.4.2012 alkaen toistaiseksi.

OPTIUM. SIJOITUSPALVELUN YLEISET SOPI- MUSEHDOT OPTIUM OY Voimassa 1.4.2012 alkaen toistaiseksi. SIJOITUSPALVELUN YLEISET SOPI- MUSEHDOT OPTIUM OY Voimassa 1.4.2012 alkaen toistaiseksi. I. SOPIMUKSEN SOVELTAMISALA JA MÄÄ- RITELMÄT 1 Sopimuksen tarkoitus ja soveltamisala Näitä sijoituspalvelun yleisiä

Lisätiedot

Arvopaperin osto- ja myynti- 1 (5) toimeksiannon yleiset ehdot 03.2015

Arvopaperin osto- ja myynti- 1 (5) toimeksiannon yleiset ehdot 03.2015 Arvopaperin osto- ja myynti- 1 (5) 1. Soveltamisala sekä sovellettavat säännökset ja sopimukset Ehtoja sovelletaan sekä ammattimaisen että ei-ammattimaisen Asiakkaan ja Nordea Pankki Suomi Oyj:n (pankki)

Lisätiedot

Täyden valtakirjan varainhoitosopimuksen

Täyden valtakirjan varainhoitosopimuksen Täyden valtakirjan varainhoitosopimuksen ehdot 15.11.2012 1 Varainhoidon kohteena oleva varallisuus 1.1 Varainhoitosopimuksen piiriin kuuluva varallisuus Tämän sopimuksen piiriin kuuluu sopimuksessa määritelty

Lisätiedot

KIINTEISTÖNHOIDON JA ISÄNNÖINNIN YLEISET SOPIMUSEHDOT 2000

KIINTEISTÖNHOIDON JA ISÄNNÖINNIN YLEISET SOPIMUSEHDOT 2000 KH&I-YSE 2000 26.1.2000 1(6) KIINTEISTÖNHOIDON JA ISÄNNÖINNIN YLEISET SOPIMUSEHDOT 2000 1 Soveltamisala Yleisiä sopimusehtoja sovelletaan kiinteistönhoidossa ja kiinteistöjen isännöinnissä toimeksisaajan

Lisätiedot

Asiakas tarkoittaa KT Sales & Solutions Oy:n tuotteen/palvelun hankkinutta sopimusosapuolta.

Asiakas tarkoittaa KT Sales & Solutions Oy:n tuotteen/palvelun hankkinutta sopimusosapuolta. 1 YLEISET SOPIMUSEHDOT 26.8.2015 1. Määritelmät ja soveltaminen KT Sales & Solutions Oy:n yleiset toimitusehdot koskevat KT Sales & Solutions Oy:n Asiakkaalle myymiä Palveluja ja ovat osa KT Sales & Solutions

Lisätiedot

ASIAKKAIDEN LUOKITTELUKRITEERIT Voimaan 1.1.2013. Muu kuin ammattimainen asiakas tai hyväksyttävä vastapuoli.

ASIAKKAIDEN LUOKITTELUKRITEERIT Voimaan 1.1.2013. Muu kuin ammattimainen asiakas tai hyväksyttävä vastapuoli. A. Ei-ammattimainen asiakas Muu kuin ammattimainen asiakas tai hyväksyttävä vastapuoli. B. Ammattimainen asiakas 1. Yhteisöt Rahoitusmarkkinoilla toimiluvan nojalla toimintaa harjoittava tai säännelty

Lisätiedot

LIEKSAN KAUPUNKI TARJOUSKILPAILUASIAKIRJA NRO 5

LIEKSAN KAUPUNKI TARJOUSKILPAILUASIAKIRJA NRO 5 LIEKSAN KAUPUNKI TARJOUSKILPAILUASIAKIRJA NRO 5 OSTOLIIKENTEEN EHDOT ASIOINTILIIKENNE / KIMPPAKYYTI Nämä ehdot liitetään ostoliikennesopimukseen. Ehtoja noudatetaan ostoliikenteen järjestämisessä, jollei

Lisätiedot

Rahoitusmarkkinoilla toimiluvan nojalla toimintaa harjoittava tai säännelty yhteisö (1 ja siihen rinnastettava

Rahoitusmarkkinoilla toimiluvan nojalla toimintaa harjoittava tai säännelty yhteisö (1 ja siihen rinnastettava ASIAKKAIDEN LUOKITTELUKRITEERIT A. Ei-ammattimainen asiakas Muu kuin ammattimainen asiakas tai hyväksyttävä vastapuoli. B. Ammattimainen asiakas 1. Yhteisöt Rahoitusmarkkinoilla toimiluvan nojalla toimintaa

Lisätiedot

VARAINHOIDON YLEISET EHDOT

VARAINHOIDON YLEISET EHDOT Voimasssa 03.12.2012 alkaen toistaiseksi. 1 EHTOJEN SOVELTAMINEN Näitä sopimusehtoja sovelletaan KJK Capital Oy:n ( KJK Capital ja Varainhoitaja ) täyden valtakirjan omaisuudenhoitopalveluun ( Varainhoito

Lisätiedot

INTUSIN TALLETUSTILIEN SOPIMUSEHDOT

INTUSIN TALLETUSTILIEN SOPIMUSEHDOT INTUSIN TALLETUSTILIEN SOPIMUSEHDOT 1. SOPIMUKSEN SISÄLTÖ Määräaikaistalletus on sopimuksessa määriteltyjen ehtojen mukaisesti avattu talletustili. Yhdistys maksaa talletustilille korkoa talletusajan päättyessä,

Lisätiedot

KANTAVERKKOSOPIMUS NRO XXXX / 2016 ASIAKAS OY FINGRID OYJ

KANTAVERKKOSOPIMUS NRO XXXX / 2016 ASIAKAS OY FINGRID OYJ KANTAVERKKOSOPIMUS NRO XXXX / 2016 ASIAKAS OY JA FINGRID OYJ 2(5) Sisällys 1 SOPIJAPUOLET JA SOPIMUKSEN TARKOITUS... 3 2 SOPIMUKSEN VOIMASSAOLO... 3 3 SOPIMUKSEN EHDOT... 3 4 SOPIMUKSEN MUUTOKSET... 3

Lisätiedot

LIITE HANKINTASOPIMUS

LIITE HANKINTASOPIMUS Kaupunginhallitus 11.9.2017 Liite 1 LIITE HANKINTASOPIMUS 1 HANKINTASOPIMUS 1. Sopimuksen osapuolet Sopijaosapuolet ovat: Hankintayksikkö (Y-tunnus ), jäljempänä Vakuutuksenottaja ja Tarjoaja, jäljempänä

Lisätiedot

Yksityiskohtainen luettelo luokittelukriteereistä on liitteenä.

Yksityiskohtainen luettelo luokittelukriteereistä on liitteenä. LISÄTIETOA ASIAKASLUOKITTELUSTA JA SEN VAIKUTUKSISTA: 1. YLEISTÄ ASIAKKAIDEN LUOKITTELUSTA Sijoituspalvelulain mukaan sijoituspalvelun tarjoajan, kuten esimerkiksi pankin tai sijoituspalveluyrityksen,

Lisätiedot

ASIAKASSOPIMUS. Näyttelijöiden Tekijänoikeusjärjestö -Skådespelarnas Upphövsrättsorganisation FILMEX, myöh. Filmex ja

ASIAKASSOPIMUS. Näyttelijöiden Tekijänoikeusjärjestö -Skådespelarnas Upphövsrättsorganisation FILMEX, myöh. Filmex ja ASIAKASSOPIMUS Näyttelijöiden Tekijänoikeusjärjestö -Skådespelarnas Upphövsrättsorganisation FILMEX, myöh. Filmex ja VIRALLINEN NIMI JA HENKILÖTUNNUS (MYÖS TAITEILIJANIMI, JOS KÄYTÄT SITÄ) myöh. Näyttelijä

Lisätiedot

Vaalan kunta Ostoliikennesopimuksen liite 3 1 (6)

Vaalan kunta Ostoliikennesopimuksen liite 3 1 (6) Vaalan kunta Ostoliikennesopimuksen liite 3 1 (6) KULJETUSPALVELUT OSTOLIIKENTEEN EHDOT Nämä ehdot liitetään ostoliikennesopimukseen. Sopimuksessa voidaan poiketa näistä ehdoista. Hoidettaessa sopimussuhteeseen

Lisätiedot

Määräys sisäpiirirekistereistä

Määräys sisäpiirirekistereistä lukien toistaiseksi 1 (6) Arvopaperipörsseille, julkisen kaupankäynnin järjestäjille, optioyhteisöille, arvopaperinvälittäjille, liikkeeseenlaskijoille, arvopaperikeskuksille sekä selvitysosapuolille Määräys

Lisätiedot

KOKKOLANSEUDUN KEHITYS OY:N OSAKKEIDEN KAUPPAA KOSKEVA KAUPPAKIRJA

KOKKOLANSEUDUN KEHITYS OY:N OSAKKEIDEN KAUPPAA KOSKEVA KAUPPAKIRJA KOKKOLANSEUDUN KEHITYS OY:N OSAKKEIDEN KAUPPAA KOSKEVA KAUPPAKIRJA 2 (5) 1 OSAPUOLET 1.1 Myyjä Kannuksen kaupunki (Y-tunnus: 0178455-6 ) 1.2 Ostaja Kokkolan kaupunki (Y-tunnus 0179377-8 ) 2 SOPIMUKSEN

Lisätiedot

Verkkopalvelun järjestää ja ylläpitää Folksam Vahinkovakuutus Oy ja siellä käytettäviä palveluja tarjoaa Folksam.

Verkkopalvelun järjestää ja ylläpitää Folksam Vahinkovakuutus Oy ja siellä käytettäviä palveluja tarjoaa Folksam. 1 (5) Folksamin Asiakasportaali henkilöasiakkaille Sopimusehdot 16.9.2014 1 Yleistä Folksam Vahinkovakuutus Oy:n (jäljempänä Folksam tai Palveluntarjoaja) verkkopalvelu henkilöasiakkaalle (Asiakasportaali)

Lisätiedot

Asiakasluokittelu, tiedonanto- ja selonottovelvollisuus

Asiakasluokittelu, tiedonanto- ja selonottovelvollisuus Asiakasluokittelu, tiedonanto- ja selonottovelvollisuus Arvopaperimarkkinalain mukaan arvopaperinvälittäjän on ilmoitettava asiakkaalle tämän luokittelusta ei-ammattimaiseksi asiakkaaksi, ammattimaiseksi

Lisätiedot

Sopijapuoli tarkoittaa Oikotietä ja Asiakasta, joka on tehnyt Oikotien kanssa sopimuksen Palvelusta.

Sopijapuoli tarkoittaa Oikotietä ja Asiakasta, joka on tehnyt Oikotien kanssa sopimuksen Palvelusta. OIKOTIE ASUNNOT OY YLEISET SOPIMUSEHDOT 1. SOVELTAMINEN JA MÄÄRITELMÄT Oikotien yleiset toimitusehdot koskevat Oikotie Asuntojen Asiakkaalle myymiä Palveluja ja ovat osa Oikotie Asuntojen ja Asiakkaan

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 14/2013

Määräykset ja ohjeet 14/2013 Määräykset ja ohjeet 14/2013 Kolmansien maiden kaupankäyntiosapuolet Dnro FIVA 15/01.00/2013 Antopäivä 10.6.2013 Voimaantulopäivä 1.7.2013 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831 5328 etunimi.sukunimi@finanssivalvonta.fi

Lisätiedot

VINCIT GROUP OYJ KANNUSTINJÄRJESTELMÄ 2017

VINCIT GROUP OYJ KANNUSTINJÄRJESTELMÄ 2017 VINCIT GROUP OYJ KANNUSTINJÄRJESTELMÄ 2017 I (I) SISÄLLYSLUETTELO 1 VINCIT GROUP -KONSERNIN KANNUSTINJÄRJESTELMÄ 2017... 1 2 KANNUSTINJÄRJESTELMÄN PERUSTEET JA LAAJUUS... 1 3 OSAKKEIDEN ILMOITTAMINEN KANNUSTINJÄRJESTELMÄN

Lisätiedot

IT2015 EKT ERITYISEHTOJA OHJELMISTOJEN TOIMITUKSISTA KETTERIEN MENETELMIEN PROJEKTEILLA LUONNOS

IT2015 EKT ERITYISEHTOJA OHJELMISTOJEN TOIMITUKSISTA KETTERIEN MENETELMIEN PROJEKTEILLA LUONNOS 20.4.2015 IT2015 EKT ERITYISEHTOJA OHJELMISTOJEN TOIMITUKSISTA KETTERIEN MENETELMIEN PROJEKTEILLA 1 1.1 SOVELTAMINEN Näitä erityisehtoja sovelletaan ohjelmistojen tai niiden osien toimituksiin ketterien

Lisätiedot

eq Oyj OPTIO-OHJELMA 2015

eq Oyj OPTIO-OHJELMA 2015 eq Oyj OPTIO-OHJELMA 2015 Varsinaisen yhtiökokouksen 25.3.2015 antaman valtuutuksen nojalla hallitus on päättänyt antaa hallituksen nimeämille eq-konsernin avainhenkilöille yhteensä enintään 2 000 000

Lisätiedot

TIETOA ASIAKASLUOKITTELUSTA JA LUOKITTELUKRITEERIT

TIETOA ASIAKASLUOKITTELUSTA JA LUOKITTELUKRITEERIT TIETOA ASIAKASLUOKITTELUSTA JA LUOKITTELUKRITEERIT Sijoituspalvelulain mukaan sijoituspalveluyrityksen on ilmoitettava asiakkaalle tämän luokittelusta ei-ammattimaiseksi asiakkaaksi, ammattimaiseksi asiakkaaksi

Lisätiedot

1. Toimeksiantaja(t) Nimi: Osoite: Puhelin / sähköposti: Päävastuullinen lakimies: Vastapuoli / asian osallinen:

1. Toimeksiantaja(t) Nimi: Osoite: Puhelin / sähköposti: Päävastuullinen lakimies: Vastapuoli / asian osallinen: TOIMEKSIANTOSOPIMUS 1. Toimeksiantaja(t) Nimi: Osoite: Puhelin / sähköposti: 2. Toimeksisaaja Asianajotoimisto Tammer-Juristit Oy (y-tunnus 1053452-4) Aleksis Kiven katu 11 C, 33100 Tampere Puh. 010 346

Lisätiedot

Asiakas voi varata Erottajan Kasinon käyttöönsä internet-osoitteessa

Asiakas voi varata Erottajan Kasinon käyttöönsä internet-osoitteessa EROTTAJAN KASINON YLEISET VARAUS- JA PERUUTUSEHDOT (VOIMASSA 1.8.2012 ALKAEN) 1. Soveltamisala Näitä Erottajan Kasinon yleisiä varaus- ja peruutusehtoja ( Yleiset Ehdot ) ja Erottajan Kasinon käyttösääntöjä

Lisätiedot

NORDEA BANK AB:N (PUBL) OSAKETALLETUSTODISTUSTEN YLEISET EHDOT

NORDEA BANK AB:N (PUBL) OSAKETALLETUSTODISTUSTEN YLEISET EHDOT NORDEA BANK AB:N (PUBL) OSAKETALLETUSTODISTUSTEN YLEISET EHDOT 1. Yleistä Nordea Bank AB (publ) (jäljempänä Yhtiö ) on nimennyt Nordea Pankki Suomi Oyj:n (jäljempänä Liikkeeseenlaskija ) Yhtiön osaketalletustodistuksen

Lisätiedot

Mtech Digital Solutions Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus

Mtech Digital Solutions Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Minun Maatilani ohjelmiston palvelusopimus 23.12.2015 Page 1 of 5 Mtech Digital Solutions Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Sisältö Tämä asiakirja on oikeudellisesti sitova sopimus asiakkaan

Lisätiedot

Muu kuin ammattimainen asiakas tai hyväksyttävä vastapuoli.

Muu kuin ammattimainen asiakas tai hyväksyttävä vastapuoli. 1(5) ASIAKKAIDEN LUOKITTELUKRITEERIT A. Ei-ammattimainen asiakas Muu kuin ammattimainen asiakas tai hyväksyttävä vastapuoli. B. Ammattimainen asiakas 1. Yhteisöt Rahoitusmarkkinoilla toimiluvan nojalla

Lisätiedot

NURMEKSEN KAUPUNKI OSTOLIIKENNESOPIMUS VANHUSTEN PÄIVÄKUNTOUTUSKULJETUKSET

NURMEKSEN KAUPUNKI OSTOLIIKENNESOPIMUS VANHUSTEN PÄIVÄKUNTOUTUSKULJETUKSET NURMEKSEN KAUPUNKI OSTOLIIKENNESOPIMUS VANHUSTEN PÄIVÄKUNTOUTUSKULJETUKSET Nämä ehdot liitetään ostoliikennesopimukseen. Ehtoja noudatetaan ostoliikenteen järjestämisessä, jollei ostoliikennesopimuksessa

Lisätiedot

Sopimus mittausalueen ylläpitäjän tehtävistä ja vastuista NO. XX [Osapuoli] ja FINGRID OYJ

Sopimus mittausalueen ylläpitäjän tehtävistä ja vastuista NO. XX [Osapuoli] ja FINGRID OYJ Sopimus mittausalueen ylläpitäjän tehtävistä ja vastuista NO. XX [Osapuoli] ja FINGRID OYJ 2 (5) Sisällys 1 Osapuolet... 3 2 Sopimuksen tausta ja tarkoitus... 3 3 Mittausalueet... 3 4 Mittausalueen ylläpitäjän

Lisätiedot

Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus

Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Sisältö Käsitteet Tämä asiakirja on oikeudellisesti sitova sopimus asiakkaan ja Suomen Maatalouden Laskentakeskus Oy:n välillä.

Lisätiedot

Vauvakuva Käyttöehdot 1.2.2016 alkaen voimassa toistaiseksi

Vauvakuva Käyttöehdot 1.2.2016 alkaen voimassa toistaiseksi Vauvakuva Käyttöehdot 1.2.2016 alkaen voimassa toistaiseksi Yleistä Näitä verkkopalveluiden käyttöehtoja sovelletaan Vauvakuva Haikara Oy:n (jäljempänä Vauvakuva) tuottamiin ja ylläpitämiin verkkopalveluihin.

Lisätiedot

Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus

Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Minun Maatilani ohjelmiston palvelusopimus 23.12.2015 Page 1 of 5 Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Sisältö Käsitteet Tämä asiakirja on oikeudellisesti sitova sopimus

Lisätiedot

Palvelukohtaiset toimitusehdot. Saunalahti SaunaVisio 13.6.2007. 1 Toimitusehtojen soveltaminen. 2 Palvelusopimuksen synty. Saunalahti Group Oyj

Palvelukohtaiset toimitusehdot. Saunalahti SaunaVisio 13.6.2007. 1 Toimitusehtojen soveltaminen. 2 Palvelusopimuksen synty. Saunalahti Group Oyj Palvelukohtaiset toimitusehdot Saunalahti SaunaVisio 13.6.2007 1 Toimitusehtojen soveltaminen Näitä toimitusehtoja sovelletaan :n tai sen kanssa samaan konserniin kuuluvan yhtiön (jäljempänä Saunalahti)

Lisätiedot

REVOLUTION-LISENSSISOPIMUS

REVOLUTION-LISENSSISOPIMUS Lisenssisopimus 1 (5) REVOLUTION-LISENSSISOPIMUS 1 OSAPUOLET Tämä lisenssisopimus ( Sopimus ) on tehty seuraavien osapuolten välillä: 1. Trainer4You Revolution Oy, y-tunnus 2623516 6, Suomessa rekisteröity

Lisätiedot

VARAINHOIDON YLEISET EHDOT Voimassa 1.9.2013 alkaen toistaiseksi.

VARAINHOIDON YLEISET EHDOT Voimassa 1.9.2013 alkaen toistaiseksi. VARAINHOIDON YLEISET EHDOT Voimassa 1.9.2013 alkaen toistaiseksi. 1 EHTOJEN SOVELTAMINEN Näitä sopimusehtoja sovelletaan Finlandia Group Oyj:n ( Finlandia ja Varainhoitaja ) täyden valtakirjan Varainhoitopalveluun

Lisätiedot

Haapaveden kaupunki (jäljempänä Luotonantaja) PL 40, Haapavesi Y-tunnus:

Haapaveden kaupunki (jäljempänä Luotonantaja) PL 40, Haapavesi Y-tunnus: LUOTTOSOPIMUS 1. OSAPUOLET Haapaveden kaupunki (jäljempänä Luotonantaja) PL 40, 86601 Haapavesi Y-tunnus: 0184872-4 Haapaveden Vesi Oy (jäljempänä Luotonottaja) Perustettava yhtiö 2. SOPIMUKSEN TARKOITUS

Lisätiedot

OSAKASSOPIMUS Jykes Kiinteistöt Oy

OSAKASSOPIMUS Jykes Kiinteistöt Oy LUONNOS OSAKASSOPIMUS 5.10.2016 Jykes Kiinteistöt Oy 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Osapuolet... 3 2. Sopimuksen tausta ja tarkoitus... 3 3. Yleisvelvoite... 3 4. Yhtiön hallinto ja omistajaohjaus... 3 5. Osakkeiden

Lisätiedot

Yhteistyösopimus. Uudenkaupungin kaupungin. Finn Sportsman Oy:n. välillä

Yhteistyösopimus. Uudenkaupungin kaupungin. Finn Sportsman Oy:n. välillä KAU Yhteistyösopimus Uudenkaupungin kaupungin ja Finn Sportsman Oy:n välillä 2 1. OSAPUOLET Tämän yhteistyösopimuksen osapuolina ovat: (1) Uudenkaupungin kaupunki (Y-tunnus: 0144036-6) Välskärintie 2 23500

Lisätiedot

SijoitusTalletus-tili 1 (5) Erityiset ja yleiset ehdot

SijoitusTalletus-tili 1 (5) Erityiset ja yleiset ehdot SijoitusTalletus-tili 1 (5) Erityiset ja yleiset ehdot Talletuskorko Talletuskorko on kiinteä koko talletusajan. Talletuskoron laskentatapa Korkoa lasketaan tallettamispäivästä eräpäivään, eräpäivää mukaan

Lisätiedot

LUOVUTUSSOPIMUS. Taipalsaaren kunta, Savitaipaleen kunta. Saimaan Kuitu Oy *** xx

LUOVUTUSSOPIMUS. Taipalsaaren kunta, Savitaipaleen kunta. Saimaan Kuitu Oy *** xx LUOVUTUSSOPIMUS Taipalsaaren kunta, Savitaipaleen kunta ja Saimaan Kuitu Oy *** xx.6.2016 2 (7) 1 OSAPUOLET 1.1 Taipalsaaren kunta Y-tunnus: 0163320-5 Osoite: Kellomäentie 1 54920 TAIPALSAARI 1.2. Savitaipaleen

Lisätiedot

Tietoa palveluntarjoajasta ja sen tarjoamista palveluista

Tietoa palveluntarjoajasta ja sen tarjoamista palveluista Tietoa palveluntarjoajasta ja sen tarjoamista palveluista Palveluntarjoaja 1.1 Pääasiallinen palveluntarjoaja Aalto Pankkiiriliike Oy Y-tunnus 1911289-7 Sijoituspalveluyhtiö Osoite: Kalevankatu 4, 00100

Lisätiedot

1.2 Lainatulle pääomalle maksetaan vuosittainen kiinteä korko kohdassa 9 esitetyn mukaisesti.

1.2 Lainatulle pääomalle maksetaan vuosittainen kiinteä korko kohdassa 9 esitetyn mukaisesti. Tiedot lainasta 1.1 Keskinäinen kiinteistöosakeyhtiö Finnoonportti (Y-tunnus 2611697-6) (jäljempänä Projektikumppani ) tarjoaa Joukon Voima Oy:n (jäljempänä Lainanjärjestäjä ) palvelussa rahoittajille

Lisätiedot

LOMAKKEEN TÄYTTÖOHJEET

LOMAKKEEN TÄYTTÖOHJEET 1 (4) LOMAKKEEN TÄYTTÖOHJEET Tiedot ilmoitetaan miljoonina markkoina kahden desimaalin tarkkuudella. Vuoden 1999 tammikuun kuukausi-ilmoituksesta alkaen numerotiedot voidaan ilmoittaa joko markkoina tai

Lisätiedot

Sopimus kulttuurimatkailutuotteen tekemisestä ja käytöstä (malli)

Sopimus kulttuurimatkailutuotteen tekemisestä ja käytöstä (malli) Sopimus kulttuurimatkailutuotteen tekemisestä ja käytöstä (malli) Tämä sopimus ei ole virallinen sopimus, vaan malli, jonka pohjalle rakentaa sellainen. Huomioita; Kulttuurimatkailun viitekehyksessä on

Lisätiedot

Tilaaja: Ylioppilastutkintolautakunta (jäljempänä Tilaaja ) Tilaajan yhteyshenkilö sopimusasioissa: XXX

Tilaaja: Ylioppilastutkintolautakunta (jäljempänä Tilaaja ) Tilaajan yhteyshenkilö sopimusasioissa: XXX Hankinta: USB-muistitikut sähköiseen ylioppilaskokeeseen, dnro 1/221/2016 TARJOUSPYYNNÖN LIITE 1, SOPIMUSEHDOT SOPIMUS USB-MUISTITIKKUJEN TOIMITTAMISESTA 1. OSAPUOLET JA YHTEYSHENKILÖT Tilaaja: Ylioppilastutkintolautakunta

Lisätiedot

Yhteyshenkilö sopimusasioissa: hankinta- ja taloussuunnittelija puh. muissa asioissa: sosiaaliohjaaja puh.

Yhteyshenkilö sopimusasioissa: hankinta- ja taloussuunnittelija puh. muissa asioissa: sosiaaliohjaaja puh. OSTOPALVELUSOPIMUSLUONNOS ERITYISOPPILAIDEN KULJETUKSET 1. Sopijapuolet Ostaja: JIK-peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä Ytunnus 2220682-7 Yhteyshenkilö sopimusasioissa: hankinta- ja taloussuunnittelija

Lisätiedot

MONIPALVELULIITTYMÄVERKKOON LIITTYMISEN ERITYISEHDOT. 1. Yleistä

MONIPALVELULIITTYMÄVERKKOON LIITTYMISEN ERITYISEHDOT. 1. Yleistä MONIPALVELULIITTYMÄVERKKOON LIITTYMISEN ERITYISEHDOT 1. Yleistä Näillä sopimusehdoilla määritellään sopimuksen kohteena olevan kiinteistön, rakennuksen, huoneiston tai vastaavan kohteen (jäljempänä Kohde)

Lisätiedot

on oikeus lunastaa Vuokrauskohde omistukseensa. Normaalitapauksessa

on oikeus lunastaa Vuokrauskohde omistukseensa. Normaalitapauksessa Solo International OY:N KULKUVÄLINEIDEN VUOKRAUS- PALVELUIDEN EHDOT 1. OSAPUOLET JA SOVELTAMISALA Näitä sopimusehtoja sovelletaan Solo International Oy:n, jäljempänä Solo ja asiakkaan, jäljempänä Vuokralleottaja

Lisätiedot

SalesBooster Nopeuttaa myyntitulosten saavuttamista. Knowledge Investor Comset www.comset.fi www.comset.se www.comset.dk

SalesBooster Nopeuttaa myyntitulosten saavuttamista. Knowledge Investor Comset www.comset.fi www.comset.se www.comset.dk SalesBooster Nopeuttaa myyntitulosten saavuttamista SalesBooster - Mikä se on? Palvelu, joka Nopeuttaa myyntitulosten saavuttamista kiteyttämällä asiakaslupauksen helpommin ostettavaksi ja myytäväksi tuotteeksi

Lisätiedot

Componenta Oyj:n optio oikeudet 2016

Componenta Oyj:n optio oikeudet 2016 Sivu 1 / 5 Componenta Oyj:n optio oikeudet 2016 Componenta Oyj:n hallitus (hallitus) on päättänyt esittää 15.4.2016 kokoontuvalle Componenta Oyj:n (yhtiö) ylimääräiselle yhtiökokoukselle optio oikeuksien

Lisätiedot

Nimi: Osoite: Puhelin/sp: Y- tunnus/kaupparekisteri nro:

Nimi: Osoite: Puhelin/sp: Y- tunnus/kaupparekisteri nro: VASTAANOTTOTILOJA KOSKEVA VUOKRASOPIMUS VUOKRANANTAJA Nimi: Osoite: Puhelin/sp: Y- tunnus/kaupparekisteri nro: VUOKRALAINEN Nimi: Osoite: Puhelin/sp: Y-tunnus/kaupparekisteri nro: VUOKRAUKSEN KOHDE VUOKRASOPIMUKSEN

Lisätiedot

Yritysfiltteri Pro Käyttöehdot

Yritysfiltteri Pro Käyttöehdot Yritysfiltteri Pro Käyttöehdot Sisällys 1 Käyttöehtojen soveltaminen... 2 2 Salassapito ja turvamenettelyt... 2 3 Laskutuskäytäntö... 3 4 Asiakastiedon tehtävät ja vastuut... 3 5 Asiakkaan tehtävät...

Lisätiedot

VERKKOPALVELUN KÄYTTÖEHDOT. Voimassa alkaen toistaiseksi. 1 Soveltamisala

VERKKOPALVELUN KÄYTTÖEHDOT. Voimassa alkaen toistaiseksi. 1 Soveltamisala VERKKOPALVELUN KÄYTTÖEHDOT Voimassa 19.12.2015 alkaen toistaiseksi. 1 Soveltamisala Näitä ehtoja sovelletaan Innovestor Oy:n ja sen Ruotsissa sijaitsevan sivuliikkeen Innovationsinvesterinagar i Sverige

Lisätiedot

SOPIMUS PALMIA-LIIKELAITOKSEN TIETTYJEN LIIKETOIMINTOJEN LUOVUTUK- SESTA HELSINGIN KAUPUNGIN [X] OY:N. välillä. [. päivänä kuuta 2014]

SOPIMUS PALMIA-LIIKELAITOKSEN TIETTYJEN LIIKETOIMINTOJEN LUOVUTUK- SESTA HELSINGIN KAUPUNGIN [X] OY:N. välillä. [. päivänä kuuta 2014] SOPIMUS PALMIA-LIIKELAITOKSEN TIETTYJEN LIIKETOIMINTOJEN LUOVUTUK- SESTA HELSINGIN KAUPUNGIN JA [X] OY:N välillä [. päivänä kuuta 2014] 1. OSAPUOLET 1.1 Luovuttaja Helsingin kaupunki (Palmia liikelaitos)

Lisätiedot

Näissä ehdoissa määritellään ne ehdot, joilla Risicum Oyj (myöhemmin luotonantaja) myöntää lainan (50 1000 ) asiakkailleen.

Näissä ehdoissa määritellään ne ehdot, joilla Risicum Oyj (myöhemmin luotonantaja) myöntää lainan (50 1000 ) asiakkailleen. 1. Yleistä Näissä ehdoissa määritellään ne ehdot, joilla Risicum Oyj (myöhemmin luotonantaja) myöntää lainan (50 1000 ) asiakkailleen. 2. Lainan myöntämisen yleiset edellytykset Luotonantaja voi myöntää

Lisätiedot

SILVER AND GOLD MERKINTÄLOMAKE

SILVER AND GOLD MERKINTÄLOMAKE MERKINTÄLOMAKE Tervetuloa Zenito Silver and Gold -sijoitusrahaston osuudenomistajaksi Zenito Silver and Gold -sijoitusrahastoa voi merkitä jokaisena pankkipäivänä Suomessa. Voit merkitä Zenito Silver and

Lisätiedot

Määräaikainen tili 1 (5) Erityisehdot

Määräaikainen tili 1 (5) Erityisehdot Määräaikainen tili 1 (5) Erityisehdot Talletuskorko Talletuskorko on kiinteä koko talletuskauden. Talletuskoron laskentatapa ja maksaminen Korkoa lasketaan tallettamispäivästä eräpäivään, eräpäivää mukaan

Lisätiedot

LUOVUTUSKIRJA Sibelius-Akatemian, Yleisradio Oy:n Helsingin Kaupungin Sekä Helsingin Musiikkitalo Oy:n välillä

LUOVUTUSKIRJA Sibelius-Akatemian, Yleisradio Oy:n Helsingin Kaupungin Sekä Helsingin Musiikkitalo Oy:n välillä LUOVUTUSKIRJA Sibelius-Akatemian, Yleisradio Oy:n ja Helsingin Kaupungin Sekä Helsingin Musiikkitalo Oy:n välillä 2 (8) Allekirjoittaneet sopijapuolet ovat tänään tehneet seuraavan luovutuskirjan (jäljempänä

Lisätiedot

SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen.

SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen. SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen. -sijoitusrahaston säännöt Rahaston säännöt muodostuvat näistä rahastokohtaisista

Lisätiedot

GRAMEXIN VERKKOPALVELUN KÄYTTÖEHDOT

GRAMEXIN VERKKOPALVELUN KÄYTTÖEHDOT GRAMEXIN VERKKOPALVELUN KÄYTTÖEHDOT Gramex ry Pieni Roobertinkatu 16 A 00120 Helsinki (09) 4282 7488 www.gramex.fi TERVETULOA VERKKOPALVELUMME KÄYTTÄJÄKSI Palvelun saat käyttöösi solmimalla verkkopalvelusopimuksen.

Lisätiedot

MAANKÄYTTÖSOPIMUS JA ESISOPIMUS ALUEEN LUOVUTTAMISESTA KOKKOLA jäljempänä tässä sopimuksessa Kaupunki sekä

MAANKÄYTTÖSOPIMUS JA ESISOPIMUS ALUEEN LUOVUTTAMISESTA KOKKOLA jäljempänä tässä sopimuksessa Kaupunki sekä MAANKÄYTTÖSOPIMUS JA ESISOPIMUS ALUEEN LUOVUTTAMISESTA SOPIMUSOSAPUOLET Kokkolan kaupunki (Y-tunnus: 0179377-8) PL 43 67101 KOKKOLA jäljempänä tässä sopimuksessa Kaupunki sekä St-1 Oy (Y-tunnus: 0201124-8)

Lisätiedot

Yritys, joka täyttää viimeksi päättyneeltä täydeltä tilikaudelta laaditun tilinpäätöksen mukaan kaksi seuraavista kolmesta vaatimuksesta:

Yritys, joka täyttää viimeksi päättyneeltä täydeltä tilikaudelta laaditun tilinpäätöksen mukaan kaksi seuraavista kolmesta vaatimuksesta: 1 (5) ASIAKKAIDEN LUOKITTELUKRITEERIT I Ei-ammattimainen asiakas Muu kuin ammattimainen asiakas tai hyväksyttävä vastapuoli. II Ammattimainen asiakas 1 Yhteisöt Rahoitusmarkkinoilla toimiluvan nojalla

Lisätiedot

jäljempänä tässä sopimuksessa Maanomistaja

jäljempänä tässä sopimuksessa Maanomistaja MAANKÄYTTÖSOPIMUS SOPIMUSOSAPUOLET Kokkolan kaupunki (Y-tunnus: 0179377-8) PL 43 67101 KOKKOLA jäljempänä tässä sopimuksessa Kaupunki sekä NSA-Yhtiöt Oy jäljempänä tässä sopimuksessa Maanomistaja ASEMAKAAVA-ALUE

Lisätiedot

1.1.2013. ilmoittamaan osoitteeseen. Lähettäminen tapahtuu asiakkaan riskillä ja kustannuksella.

1.1.2013. ilmoittamaan osoitteeseen. Lähettäminen tapahtuu asiakkaan riskillä ja kustannuksella. Säilytyksen yleiset ehdot 1.1.2013 1 Sopimusehtojen tarkoitus ja soveltamisala Näitä sopimusehtoja sovelletaan asiakkaan ja Danske Bank Oyj:n (jäljempänä pankki) väliseen arvopaperien ja soveltuvin osin

Lisätiedot