5.12 RADIOGRAFIAN JA SÄDEHOIDON KOULUTUSOHJELMA PIRAMK / Terveysala

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "5.12 RADIOGRAFIAN JA SÄDEHOIDON KOULUTUSOHJELMA PIRAMK / Terveysala"

Transkriptio

1 5.12 RADIOGRAFIAN JA SÄDEHOIDON KOULUTUSOHJELMA PIRAMK / Terveysala Röntgenhoitajan tehtävänä on toimia radiografian ja sädehoidon asiantuntijana diagnostisen radiografian (radiologiset tutkimukset ja toimenpiteet sekä isotooppitutkimukset) ja terapeuttisen radiografian (sädehoito) alueilla. Röntgenhoitajan toimialuetta ovat julkinen ja yksityinen sosiaali- ja terveysala. Röntgenhoitaja voi lisäksi toimia terveysalaa palvelevissa yrityksissä, missä röntgenhoitajan tehtävät painottuvat tuotekehittelyyn ja markkinointiin tai säteilyn käytön valvontatehtävissä esimerkiksi ydinvoimaloissa. Röntgenhoitajan tutkintoon sisältyy Säteilyturvakeskuksen hyväksymä lääkinnällisen säteilyn käyttäjän tutkinto. Röntgenhoitaja toimii asiantuntijana lääkinnällisen säteilyn käytössä ja säteilyltä suojautumisessa. Radiografian ja sädehoidon koulutusohjelman tavoitteena on kouluttaa ammattitaitoisia, monitieteellisen tietopohjan omaavia, palvelumyönteisiä, itsenäiseen päätöksentekoon kykeneviä röntgenhoitajia. Röntgenhoitajat toimivat myös moniammatillisten työryhmien jäseninä. Ammattikorkeakoulun yhteisten perusopintojen lisäksi radiografian ja sädehoidon koulutusohjelman opintoihin kuuluu mm. luonnontieteellisiä ja lääketieteellisiä opintoja, potilaan / asiakkaan tutkimukseen ja hoitoon sekä laite- että tietotekniikkaan liittyviä opintoja. Radiografian ja sädehoidon koulutusohjelman pääaineena on diagnostinen ja terapeuttinen radiografia. Opinnot sisältävät sekä tietopuolisia opintoja että käytännön harjoittelua terveydenhuollon palvelujärjestelmissä. Käytännön harjoittelua on vähintään 50 opintoviikkoa, josta osan voi suorittaa kansainvälisessä opiskelijavaihdossa. Diagnostisen radiografian menetelmät sisältävät mm. röntgentutkimukset, tietokonetomografiatutkimukset, verisuonten tutkimukset, radiologiset toimenpiteet ja hoidot, ultraäänitutkimukset, magneettitutkimukset ja isotooppitutkimukset. Terapeuttisen radiografian menetelmät sisältävät mm. sädehoidon tekniikat ja syöpään sairastuneen potilaan sädehoidon menetelmät. Röntgenhoitaja hallitsee potilaan hoidon diagnostisessa ja terapeuttisessa radiografiatyössä. Radiografian ja sädehoidon laadun kehittäminen vaatii tieteellisen tutkimusprosessin hallintaa, jonka avulla röntgenhoitaja tekee selvityksiä ja tutkimuksia, hyödyntää niitä työssään sekä kansallisella että kansainvälisellä tasolla. Röntgenhoitaja kohtaa työssään eri ikäisiä, eri kulttuuritaustan omaavia ja eri tavoin sairaita asiakkaita / potilaita, mikä vaatii röntgenhoitajalta kykyä nopeaan, eettisesti ja taloudellisesti kestävään päätöksentekoon. Radiografiassa ja sädehoidossa käytettävä teknologia edellyttää matematiikan, fysiikan, lääketieteellisen tekniikan ja tietotekniikan soveltavaa tietoa. 382

2 Opintojen rakenne radiografian ja sädehoidon koulutusohjelmassa AMMATTIOPINNOT Radiografian ja sädehoidon koulutusohjelman ammattiopinnot, 82 ov PERUSOPINNOT Pirkanmaan ammattikorkeakoulun yhteiset perusopinnot, 14 ov Radiografian ja sädehoidon koulutusohjelman perusopinnot, 24 ov HARJOITTELU 50 ov*) OPINNÄYTETYÖ 10 ov VAPAASTI VALITTA- VAT OPINNOT 10 ov *) Harjoittelu sisältyy pääasiassa ammattiopintoihin 383

3 Opintojen eteneminen radiografian ja sädehoidon koulutusohjelmassa PIRKANMAAN AMMATTIKORKEAKOULUN YHTEISET PERUS- OPINNOT 14 ov 1. v 2. v 3. v 4. v Y021 Orientoivat opinnot, 1ov 1 Tiedonhallinta ja tutkimusvalmius Y002 Filosofian perusteet, 1 ov 1 Y022 Tutkimustyön perusteet ja tiedonhallinta, 2 ov 2 Y005 Tietotekniikka, 1 ov 1 Y006 Tilastotieteen perusteet, 1 ov 1 Kommunikaatiotaidot Suomen kieli ja viestintä: Y008 Kirjoitusviestintä, 1 ov 1 Y009 Neuvottelu- ja kokoustaito, 1 ov 1 Y010 Ruotsi 2 ov 2 Y011 Vieras kieli, 2 ov 1 1 Ihminen, työ ja ympäristö Y012 Yrittäjyyden perusteet, 1 ov 1 Y023 Ihminen ja ympäristö, 1 ov 1 RADIOGRAFIAN JA SÄDEHOIDON KOULUTUSOHJELMAN PE- RUSOPINNOT 24 ov Ihminen eri tieteiden näkökulmasta K035 Hoitotieteen perusteet, 1 ov 1 K036 Lääketieteen perusteet, 1 ov 1 K038 Anatomia ja fysiologia, 2 ov 2 K039 Anatomia ja fysiologia, 1 ov 1 K042 Kasvatustiede, 1 ov 1 K045 Sosiaalipolitiikka, 1 ov 1 Radiografian ja sädehoidon perusteet Q062 Ammattiin kasvu ja oppiminen, 2 ov Q064 Vuorovaikutustaidot, 1 ov 1 K034 Ensiapu, 1 ov 1 Q065 Radiografian ja sädehoidon perusteet, 3 ov 3 Q060 Potilaan hoito ja ohjaus, 8 ov 8 Q061 Sisätaudit ja kirurgia, 1 ov 1 Q067 Fysiikka, 1 ov 1 RADIOGRAFIAN JA SÄDEHOIDON KOULUTUSOHJELMAN AM- MATTIOPINNOT 82 ov Q Diagnostisen radiografian menetelmät, 57 ov. Q600 Röntgentutkimusten radiografia, 10 ov 10 Q Röntgen- ja ultraäänitutkimusten radiografia, 14 ov 14 Q Röntgen- ja magneettitutkimusten radiografia, 13 ov 13 Q630 Radiografian ja sädehoidon syventävät opinnot, 12 ov 12 Q Isotooppitutkimusten radiografia, 8 ov 1 7 Q Terapeuttisen radiografian menetelmät, 12 ov Q Diagnostisen ja terapeuttisen radiografian tekniikka, 7 ov. 3 4 Q Radiografiatyön laadun kehittäminen, 6 ov K910 OPINNÄYTETYÖ 10 ov VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT 10 ov

4 RADIOGRAFIAN JA SÄDEHOIDON KOU- LUTUSOHJELMAN PERUSOPINNOT IHMINEN ERI TIETEIDEN NÄKÖKULMAS- TA Opintojaksot on kuvattu hoitotyön koulutusohjelman yhteydessä, sivulta 318 alkaen. RADIOGRAFIAN JA SÄDEHOIDON PE- RUSTEET Q062 AMMATTIIN KASVU JA OPPIMINEN 2 ov Opiskelija perehtyy ammattiin kasvun prosessiin, erilaisiin oppimismenetelmiin ja saa valmiuksia tunnistaa sekä kehittää omia oppimistaitojaan kotimaisissa ja kansainvälisiässä toimintaympäristöissä. Opiskelija perehtyy oman ammattialansa työelämän odotuksiin. Opiskelija ylläpitää omaa henkilökohtaista opiskelusuunnitelmaansa, tulee tietoiseksi ja kehittää itseään ammattiin kasvussa sekä seuraa aktiivisesti omaa oppimistaan ja ammatillista kasvuaan - ammattiin kasvun prosessi - erilaisiin oppimismenetelmiin tutustuminen ja oman oppimistyylin tutkiminen - erilaisten opiskelutekniikoiden kehittäminen - urasuunnittelu, ammatillisen portfolion laadinnan aloittaminen - omaan ammattialaan tutustuminen - eettisyys - ammatillisuus - itsearviointi ja itseohjautuvuus - työskenteleminen ryhmässä Tutoristunnot, portfoliotyöskentely Q064 VUOROVAIKUTUSTAIDOT 1 ov Opiskelija ymmärtää viestinnän kulttuurilähtöisyyden sekä kohdentamisen merkityksen viestinnässä. Opiskelija harjaantuu ilmaisemaan itseään ja kommunikoimaan erilaisissa työelämän tilanteissa. - ammatillinen vuorovaikutus radiografian ja sädehoidon palvelutilanteissa - harjoituksia Luennot, ohjatut harjoitukset, videoharjoitukset. Kirjallinen koe. Iivanainen, A., Jauhiainen, M. & Korkiakoski, L Hoitotyön käsikirja. Kirjayhtymä. Tuominen, R. (toim.) Kulttuurien kohtaaminen terveydenhuollossa. WSOY. Sundeen, S., Stuart, G., Rankin, E., Cohen, S. Vuorovaikutus- avain hoitotyöhön WSOY. K034 ENSIAPU 1 ov Osaa toimia tarkoituksenmukaisesti ensiapua vaativissa tilanteissa. - hätäensiapu - toiminta muissa ensiapua vaativissa tilanteissa Luennot, hyväksytysti suoritettu tentti ja harjoitukset. Koskenvuo, K. ym Ensiapuopas. Suomen punainen risti. Gummerus kirjapaino Oy. Jyväskylä. Heiskanen, T.(toim.) Takaisin elämään - henkinen tuki ja onnettomuudet. SMS-tuotanto. Ajankohtaiset artikkelit. Q065 RADIOGRAFIAN JA SÄDEHOIDON PERUSTEET 3 ov Opiskelija tuntee sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmän rakenteen ja sen toimintaa ohjaavan lainsäädännön. Opiskelija tunnistaa röntgenhoitajan ammatin eri- 385

5 tyisosaamista vaativat alueet terveydenhuollossa ja ryhtyy muodostamaan kokonaiskuvaa röntgenhoitajan ammatista. Opiskelija ymmärtää ihmisen jakamattomana kokonaisuutena erilaisissa tutkimus / hoitotilanteissa ja hän ymmärtää miten sairaudet vaikuttavat yksilöön. Opiskelija perehtyy mikrobien lisääntymis- ja elintapoihin, yleisimpiin tautia aiheuttaviin mikrobeihin ja tartuntatauteihin sekä perehtyy ihmisen puolustusjärjestelmän toimintaan. - sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmä, keskeisimmät lait, asetukset ja säädökset - radiografian ja sädehoidon käsitteet - röntgenhoitajan ammatinkuva - röntgenhoitajan ammatin historia - ihmiskäsitykset - radiografia ja sädehoito prosessina - asiakkaan kohtaaminen, vuorovaikutus - mikrobien lisääntymis- ja elintavat - orientaatio yleisimpiin infektiotauteihin ja niiden tunnistamiseen - kliininen immunologia Luennot, ryhmätyöt, esitelmät, itsenäinen työskentely, koe, hyväksytysti suoritetut tehtävät Iivanainen ym. Hoitotyön käsikirja; Sosiaalija terveydenhuollon perusteet, SHKS 1997; Mäkelä, Mäkelä Mikrobit ja tautien torjunta. WSOY Mäkelä, Vaara, Vaheri. Mikrobiologiaa terveydenhuoltohenkilöstölle.(uusin painos) WSOY; Muu erikseen ilmoitettava materiaali. Q060 POTILAAN HOITO JA OHJAUS 8 ov, josta 5 ov. käytännön harjoittelua Opiskelija osaa tavallisimmat hoitotyön auttamismenetelmät ja tämän tietoaineksen varassa hän harjaantuu työryhmän jäsenenä sisätauti-kirurgista tautia sairastavan aikuisen hoitotyöhön. Opiskelija tietää perioperatiivisesta hoitotyöstä keskeiset periaatteet. Hän noudattaa työskentelyssään hoitotyön periaatteita ja arvioi niiden toteutumista hoitotilanteissa ja työyhteisössä. Opiskelija harjaantuu vuorovaikutus- ja yhteistyötaidoissa ja perehtyy potilaan ohjaukseen. Hän ymmärtää aseptiikan merkityksen ja toteuttaa sitä työskentelyssään. Opiskelija perehtyy potilaan lääkehoitoon ja hallitsee lääkelaskennan. - sisätauti-kirurginen potilas sairaalassa - tavallisimmat sisätauti-kirurgiset hoitotyön auttamismenetelmät sekä hoitotyön periaatteet - potilaan valmistaminen tutkimukseen / toimenpiteeseen ja potilaasta huolehtiminen tutkimuksen / toimenpiteen yhteydessä - näkökulma perioperatiiviseen hoitotyöhön - aseptiikan merkitys sisätauti-kirurgisessa hoidossa - lääkehoito ja lääkelaskenta Luennot ja keskustelut, laboraatioharjoittelu, opintokäynnit, itsenäinen työskentely, kirjallinen koe, hyväksytysti suoritettu käytännön harjoittelu ja siihen liittyvät tehtävät. Iivanainen ym. Hoitotyön käsikirja; Sairaalaliitto: Infektioin torjunta sairaalassa; Lääkehoidon ja lääkelaskennan kirjallisuutta; Hyyppä ym. Sisätauti - kirurginen hoitooppi; Holmia, S.,Murtonen, I., Myllymäki, H: & Valtonen, K Sisätauti-kirurginen hoitotyö. WSOY. Porvoo. Muu opintojakson alussa sovittu kirjallisuus. Q061 SISÄTAUDIT JA KIRURGIA 1 ov Opiskelija tuntee yleisimmät sisätaudit, oireyhtymät sekä kirurgiset sairaudet ja on selvillä niiden ehkäisystä, hoidosta ja ennusteesta. 386

6 - yleisimmät sisätaudit - kirurgiset sairaudet ja perustietoa traumatologiasta. Luennot ja keskustelut, itsenäinen työskentely, kirjallinen koe. Opintojakson alussa sovittu kirjallisuus Q067 FYSIIKKA 1 ov Opiskelija perehtyy keskeisimpiin mekaniikan, aaltoliike- ja ääniopin sekä säteilyfysiikan käsitteisiin, suureisiin ja mittayksiköihin. - mekaniikka - aaltoliike- ja äänioppi - säteilyfysiikka Luennot, laskuharjoitukset, itsenäinen työskentely, kirjallinen koe, hyväksytysti suoritetut tehtävät. Standertskjöld - Nordenstam ym Radiologia. Duodecim; Standertskjöld - Nordenstam ym Kliininen radiologia. Duodecim; Muu opintojakson alussa sovittu kirjallisuus. RADIOGRAFIAN JA SÄDEHOIDON KOU- LUTUSOHJELMAN AMMATTIOPINNOT DIAGNOSTISEN RADIOGRAFIAN MENE- TELMÄT Q600 RÖNTGENTUTKIMUSTEN RADIO- GRAFIA 10 ov, josta 6 ov. käytännön harjoittelua Opiskelija kykenee suorittamaan potilaan kokonaishoitoon liittyviä luuston ja keuhkojen alueen röntgentutkimuksia. Hän kykenee osallistumaan itsenäisesti tai työryhmän jäsenenä natiivi- ja varjoaineröntgentutkimuksiin. Opiskelija kykenee tunnistamaan ottamiensa kuvien kriteerit. Opiskelija suorittaa potilaan säteilysuojelun (ALARA) asianmukaisesti ja hoitaa ja ohjaa potilasta röntgentutkimuksissa yhteisymmärryksessä hänen kanssaan. - luuston ja keuhkojen alueen, hampaiston, ruoansulatuskanavan, virtsateiden ja synnytinelinten sekä nivelten röntgentutkimukset Luennot ja keskustelut, harjoittelu, itsenäinen työskentely, kirjallinen ja käytännön koe, hyväksytysti suoritetut tehtävät, hyväksytysti suoritettu käytännön harjoittelu ja siihen liittyvät tehtävät. Anatomia ja fysiologia (K038; K066), fysiikka (Q067). Cornuelle Andrea Gauthier & Gronefeld Diane H Radiographic Anatomy Positioning An Integrated Approach Standertskjöld-Nordenstam,C.G. ym Radiologia; Duodecim; Standertskjöld-Nordenstam,C.G., Kormano, M., Laasonen,E., Soimakallio, S., Suramo, I., Kliininen radiologia. Duodecim. Muu opintojakson alussa sovittu kirjallisuus. Q611 RÖNTGEN- JA ULTRAÄÄNITUTKI- MUSTEN RADIOGRAFIA 11 ov, josta käytännön harjoittelua 8 ov Opiskelija kykenee suorittamaan itsenäisesti potilaan kokonaishoitoon liittyviä pään alueen röntgentutkimuksia sekä kykenee arvioimaan ottamansa röntgenkuvat. Opiskelija osallistuu työryhmän jäsenenä erilaisiin varjoainetutkimuksiin. Hän tuntee erilaiset radiologiset toimenpiteet ja ymmärtää niiden merkityksen potilaan kokonaishoidossa. Omaksumansa tietoaineksen varassa opiskelija osaa työryhmän jäsenenä yhteisym- 387

7 märryksessä potilaan kanssa suunnitella, toteuttaa ja arvioida potilaalle pyydetyn radiologisen tutkimuksen, siihen liittyvän toimenpiteen ja hoidon. Hän osaa valmistella ja tarkkailla sekä hoitaa potilasta ko. tutkimuksessa aseptiikkaa, hoitotyön periaatteita ja eettisiä ohjeita noudattaen. Opiskelija saa valmiuksia toimia työryhmän jäsenenä röntgentutkimustilanteissa, jotka tehdään potilaalle anestesiassa. Hän kykenee toimimaan tarkoituksenmukaisesti ensiapua vaativissa tilanteissa. Radiografiatyön dokumentoinnin ja potilaan ohjauksen menetelmin opiskelija huolehtii potilaan jatkohoidosta. Radiografian tekniikan menetelmätiedon varassa opiskelija osaa käyttää turvallisesti tutkimuslaitteita ja välineitä. Opiskelija osaa suunnitella ja toteuttaa potilaan, henkilökunnan ja muiden henkilöiden säteilysuojauksen asianmukaisesti ja perustellusti (ALARA ja EUsuositukset). - pään alueen röntgentutkimusten radiografia; nivelten varjoainetutkimukset; verisuonten varjoainetutkimukset, toimenpiteet ja hoidot; tietokonetomografia- ja ultraäänitutkimukset, yleiset periaatteet, kuvanmuodostus - potilaan hoito ja ohjaus - ensiapu, anestesia ja perioperatiivinen hoitotyö Luennot ja keskustelut, harjoittelu, itsenäinen työskentely, tietokoneavusteinen opiskelu, kirjallinen koe, kirjalliset yksilö- ja ryhmätehtävät, hyväksytysti suoritettu käytännön harjoittelu ja siihen liittyvät tehtävät. Anatomia ja fysiologia (K038; K066), fysiikka (Q067), potilaan hoito ja ohjaus (Q060), sisätaudit ja kirurgia (Q061), radiografisen kuvantamisen tekniikka (Q661), röntgentutkimusten radiografia ( Q600). Cornuelle Andrea Gauthier & Gronefeld Diane H Radiographic Anatomy Positioning An Integrated Approach Standertskjöld-Nordenstam,C.G. ym Radiologia; Duodecim; Standertskjöld-Nordenstam,C.G., Kormano, M., Laasonen,E., Soimakallio, S., Suramo, I., Kliininen radiologia. Duodecim. CT and MRI. Volume 1 ja 2; muu opintojakson alussa sovittu kirjallisuus. Q612 TOPOGRAFINEN ANATOMIA 1 ov. Opiskelija hallitsee topografisen anatomian peruskäsitteet. Hän täydentää peruskurssilla saamiaan anatomian tietoja ja luo käsityksen elinten sijainnista ja suhteista toisiinsa hyödyntääkseen tietojaan radiografiassa ja sädehoidossa. - tuki- ja liikuntaelimistö, verisuonisto, rinta- ja vatsaontelon elimet sekä pään alue Kuvien ja mallien tarkastelu, piirrostehtävät ja palpaatiot., kirjallinen koe. Anatomia ja fysiologia (K038;K066). Opintojakson alussa sovittu kirjallisuus Q613 RADIOLOGIA 1 ov Opiskelija perehtyy erilaisilla lääketieteellisillä kuvantamismenetelmillä todettuihin löydöksiin ja pystyy hahmottamaan eri ikäisten potilaiden elimistön normaaleja ja patologisia tiloja. - luuston, keuhkojen, ruoansulatuskanavan, virtsateiden, nivelten ja synnytinelinten radiologia Luennot ja keskustelut, itsenäinen työskentely. Kirjallinen koe. 388

8 Anatomia ja fysiologia (K038;K066), sisätaudit ja kirurgia (Q061), radiografisen kuvantamisen tekniikka (Q661); röntgentutkimusten radiografia ( Q600) Standertskjöld-Nordenstam,C.G. ym Radiologia; Duodecim; Standertskjöld-Nordenstam,C.G., Kormano, M., Laasonen,E., Soimakallio, S., Suramo, I., Kliininen radiologia. Duodecim. Muu opintojakson alussa sovittu kirjallisuus Q614 KLIININEN LÄÄKEAINEOPPI 1 ov Opiskelija on selvillä erilaisista lääkeaineista ja lääkevalmisteista sekä ymmärtää niiden tarkoituksenmukaisen käytön erilaisissa sairaustiloissa ja toimintahäiriöissä. Opiskelija tuntee tavallisimmat lääkkeet, niiden käyttötarkoituksen ja sivuvaikutukset sekä tietää, miten lääkeainemyrkytyksiä hoidetaan. Opiskelija tuntee röntgentutkimuksissa käytettävät varjoaineet, niiden käyttöalueet ja vaikutusmekanismit. - sydän ja verisuonitautien ja hengityselinten lääkkeet; kipulääkkeet; erilaiset tulehdustiloissa käytettävät lääkkeet; anestesialääkkeet - röntgen, ultraääni ja magneettivarjoaineet Luennot ja keskustelut, itsenäinen työskentely, kirjallinen koe. Potilaan hoito ja ohjaus (Q060); sisätaudit ja kirurgia (Q061). CM - to see or not to see. Schering, Nurminen. Lääkehoito; muu opintojakson alussa sovittu kirjallisuus. Q621 RÖNTGEN- JA MAGNEETTITUT- KIMUSTEN RADIOGRAFIA 12 ov, josta 10 ov käytännön harjoittelua Opiskelija kykenee omaksumansa tietoaineksen varassa työryhmän jäsenenä yhteisymmärryksessä potilaan kanssa suunnittelemaan, toteuttamaan ja arvioimaan potilaalle pyydetyn radiologisen tutkimuksen, siihen liittyvän toimenpiteen ja hoidon. Hän osaa valmistella ja tarkkailla sekä hoitaa potilasta ko. tutkimuksessa aseptiikkaa, hoitotyön periaatteita ja eettisiä ohjeita noudattaen. Opiskelija saa valmiuksia toimia työryhmän jäsenenä röntgentutkimustilanteissa, jotka tehdään potilaalle anestesiassa. Hän kykenee toimimaan tarkoituksenmukaisesti ensiapua vaativissa tilanteissa. Radiografiatyön dokumentoinnin ja potilaan ohjauksen menetelmin opiskelija huolehtii potilaan jatkohoidosta. Radiografian tekniikan menetelmätiedon varassa opiskelija osaa käyttää turvallisesti tutkimuslaitteita ja välineitä. Opiskelija osaa suunnitella ja toteuttaa potilaan, henkilökunnan ja muiden henkilöiden säteilysuojauksen asianmukaisesti ja perustellusti (ALARA ja EUsuositukset). Hän tuntee laiteteknologian ja niihin liittyvät säädökset niin, että osaa käyttää lääketieteellisiä kuvantamislaitteita tarkoituksenmukaisesti ja turvallisesti. - mammografia - pään ja vartalon alueen magneettitutkimukset ja niihin liittyvät toimenpiteet ja potilaan hoito - laadunvarmistus Luennot ja keskustelut, ryhmätyö, harjoittelu, tietokoneavusteinen opiskelu, itsenäinen työskentely, kirjallinen koe, kirjalliset yksilöja ryhmätehtävät. Hyväksytysti suoritettu käytännön harjoittelu ja siihen liittyvät tehtävät. Harjoittelun voi suorittaa myös kansainvälisessä opiskelijavaihdossa henkilökohtaisen opetussuunnitelman mukaan. 389

9 Anatomia ja fysiologia (K038;K066), topografinen anatomia (Q612); kliininen fysiikka ja laiteoppi (Q663), röntgentutkimusten radiografia (Q600); röntgen- ja ultraäänitutkimusten radiografia (Q611), säteilybiologia (Q667), säteilysuojelu (Q668). Cornuelle Andrea Gauthier & Gronefeld Diane H Radiographic Anatomy Positioning An Integrated Approach Standertskjöld-Nordenstam ym. Radiologia; Duodecim. Standertskjöld-Nordenstam,C.G., Kormano, M., Laasonen,E., Soimakallio, S., Suramo, I., Kliininen radiologia. Duodecim CT and MRI. Volume 1 ja 2; STUK Mammografian laadunvarmistus: suorituskyky- ja vakioisuusmittaukset; STUK Mammografiaan perustuvan seulonnan laadunvarmistus; muu opintojakson alussa sovittu kirjallisuus. Q622 RADIOLOGIA 1 ov Opiskelija perehtyy erilaisilla lääketieteellisillä kuvantamismenetelmillä todettuihin löydöksiin ja pystyy hahmottamaan eri ikäisten potilaiden elimistön normaaleja ja patologisia tiloja. - angiografioiden radiologia, interventioradiologia, mammografia, neuroradiologia, tietokonetomografiatutkimusten ja magneettitutkimusten radiologia, hammaskuvausten radiologia, lasten radiologia. Luennot ja keskustelut, itsenäinen työskentely. Kirjallinen koe. Anatomia ja fysiologia (K038;K066), topografinen anatomia (Q612), kliininen fysiologia (Q643), sisätaudit ja kirurgia (Q061), röntgentutkimusten radiografia (Q600); röntgen- ja ultraäänitutkimusten radiografia (Q611), radiologia (Q613 ). Standertskjöld-Nordenstam ym. Radiologia Duodecim. Standertskjöld-Nordenstam,C.G., Kormano, M., Laasonen,E., Soimakallio, S., Suramo, I., Kliininen radiologia. Duodecim Muu opintojakson alussa sovittu kirjallisuus Q630 RADIOGRAFIAN JA SÄDEHOIDON SYVENTÄVÄT OPINNOT 12 ov, josta 10 ov käytännön harjoittelua Opiskelija pystyy yhdistämään radiografian ja sädehoidon perus- ja ammattiopinnot omaa ammattiaan ohjaavaksi tietoperustaksi. Hän kykenee itsenäisesti ja työryhmän jäsenenä tunnistamaan radiografiatyön kehittämistarpeita sekä näkemään tulevaisuuden kehittämismahdollisuuksia kansallisella ja kansainvälisellä tasolla. Opiskelija kunnioittaa potilaiden erilaisia näkemyksiä ja syventää eettistä osaamistaan. Sisäistetyt hoitotyön arvot ja periaatteet sekä röntgenhoitajan eettiset periaatteet ohjaavat hänen ratkaisujaan terveydenhuollon eettisissä kysymyksissä. Hän tuntee lain potilaan asemasta ja oikeuksista sekä terveydenhuoltoa ohjaavan normiston ja toimii työssään niiden edellyttämällä tavalla. Opiskelija hallitsee radiografiatyöhön liittyvät tutkimukset, toimenpiteet ja potilaan hoidon sekä laadunvarmistuksen. Opiskelija perehtyy toimintayksikön hallintoon. - röntgenhoitajan eettiset periaatteet - monikulttuurinen ja kansainvälinen radiografiatyö - teleradiologian, radiologian ja sädehoidon uudet sovellutukset - ensiapuvalmiudet Luennot ja keskustelut, yksilö- ja ryhmätehtävät, itsenäinen työskentely. Kirjallinen koe / tehtävä, ensiapuharjoitukset, hyväksytysti suoritettu käytännön harjoittelu ja siihen liittyvät tehtävät. 390

10 Potilaan hoito ja ohjaus (Q060); röntgentutkimusten radiografia ( Q600), röntgen- ja ultraäänitutkimusten radiografia (Q611); röntgen- ja magneettitutkimusten radiografia( Q621); Ensiapu (K034). Opintojakson alussa sovittu kirjallisuus Q641 ISOTOOPPITUTKIMUSTEN RA- DIOGRAFIA 6,5 ov, josta 5 ov käytännön harjoittelua Opiskelija hallitsee isotooppitutkimuksia koskevan säteilylainsäädännön ja erilaiset ohjeistot niin, että hän kykenee noudattamaan niitä työskennellessään isotooppiosastolla. Hän hallitsee radiolääkeaineiden tutkimusannosten laskemisen ja ymmärtää sekä pystyy selostamaan radiolääkeaineiden kertymämekanismit. Opiskelija osaa suunnitella ja toteuttaa potilaan, hoitohenkilökunnan ja muiden henkilöiden tarkoituksenmukaisen säteilysuojauksen isotooppiosastolla (ALARA). Työskentelyssään hän ottaa huomioon hoitotyön arvot ja eettiset ohjeet sekä taloudellisuuden. Saamansa tietoaineksen varassa opiskelija kykenee yhteisymmärryksessä potilaan kanssa suunnittelemaan, toteuttamaan ja arvioimaan vastuualueellaan potilaan kokonaishoitoon liittyvät yleisimmät isotooppitutkimukset laatuvaatimusten mukaisesti. Hän kykenee toimimaan tarkoituksenmukaisesti ensiapua vaativissa tilanteissa. - säteilysuojelu isotooppityössä - radiolääkeaineet ja niiden kertymämekanismit - isotooppitutkimusten radiografia Luennot, yksilö- ja ryhmätyöskentely, harjoittelu, itsenäinen työskentely, tietokoneavusteinen opiskelu. Kirjallinen koe, hyväksytysti suoritetut yksilö- ja ryhmäharjoitukset, hyväksytysti suoritettu käytännön harjoittelu ja harjoitteluun liittyvät tehtävät. Fysiikka (Q067), kliininen fysiikka ja laiteoppi (isotooppilääketieteen laitteet Q665), säteilybiologia (Q667), säteilysuojelu (Q668 ). Säteilylaki, - asetus ja isotooppityöskentelyyn liittyvät ST- ohjeet, STUK Potilaan suojaaminen isotooppilääketieteessä; Ajankohtaiset lehtiartikkelit, muu opintojakson alussa osoitettu kirjallisuus. Q642 ISOTOOPPILÄÄKETIEDE 0,5 ov Opiskelija perehtyy isotooppilääketieteellisillä kuvantamismenetelmillä todettuihin löydöksiin ja pystyy hahmottamaan eri ikäisten potilaiden elimistön normaaleja ja patologisia tiloja. - yleistä isotooppilääketieteestä. - luuston, keuhkojen, virtsateiden ja sydämen isotooppilääketiede Luennot, itsenäinen työskentely. Kirjallinen koe Kliininen fysiikka ja laiteoppi (isotooppilääketieteen laitteet (Q665), isotooppitutkimusten radiografia (Q641 ). Opintojakson alussa osoitettu kirjallisuus ja ajankohtaiset lehtiartikkelit. Q643 KLIININEN FYSIOLOGIA 0,5 ov Opiskelija syventää tietojaan ihmisen fysiologiasta. Hän tutustuu tavallisimpiin mittausmenetelmiin, joilla elimistön toimintoja, niiden muutoksia ja häiriöitä tutkitaan. Opiskelija ymmärtää kuinka kliinisen fysiologian menetelmiä hyödynnetään tavallisimpien tautien diagnosoinnissa, arvioinnissa ja seurannassa sekä esimerkiksi työkyvyn määrityksessä. 391

11 - hengityselimistön fysiologiaa, ventilaatioja diffuusiotestit sekä verikaasuanalyysit - verenkiertoelimistön fysiologiaa, sydämen elekrofysiologiset tutkimukset, sydänlihaksen, läppien sekä sydämen pumpputoiminnan tutkimiset - ääreisverenkierron tutkimukset - hermo- ja lihasfysiologiaa, elektrofysiologiset tutkimukset Luennot, ryhmätehtävät ja laboraatiot. Kirjallinen koe. Anatomia ja fysiologia (K038;K066), topografinen anatomia (Q612 ). Törrönen-Hänninen-Länsimies-Penttilä: Elimistön toiminnan tutkiminen (WSOY); Sovijärvi-Uusitalo-Länsimies-Vuori: Kliininen fysiologia (Duodecim) Muu opintojakson alussa ilmoitettu suomentai vieraskielinen materiaali. Q644 LABORATORIOTUTKIMUKSET 0,5 ov Opiskelija perehtyy radiografiatyön kannalta keskeisiin laboratoriotutkimuksiin. Hän osaa hoitaa radiografiatyöhön liittyvän näytteenoton ja ohjata potilasta laboratoriotutkimuksiin valmistautumisessa. Opiskelija osaa tunnistaa perusnäytteiden normaaliarvot ja variaatiot. Opiskelija osaa suorittaa EKGtutkimuksen. - perus veri- ja virtsanäytteet, - näytteiden säilytys ja lähetys - tulosten tulkinta - EKG- tutkimus Luennot, yksilö- ja ryhmätyöskentely, harjoitukset Kirjallinen koe Opintojakson alussa sovittu kirjallisuus. TERAPEUTTISEN RADIOGRAFIAN ME- NETELMÄT Q651 SÄDEHOIDON RADIOGRAFIA 2 ov Opiskelija ymmärtää sädehoidon suunnittelussa muottihuonetekniikan, annossuunnittelutietokonetomografian ja tietokonepohjaisen annossuunnittelun keskeiset periaatteet. Hän osaa yhtenä työryhmän jäsenenä simuloida yhteisymmärryksessä potilaan kanssa potilaalle suunnitellun sädehoidon annossuunnitelman mukaisesti ja tehdä asianmukaiset merkinnät potilaan sairauskertomukseen ja potilaasta simulaattorilla otettuihin kenttäkuviin. Tämän tietoaineksen varassa opiskelija kykenee työryhmän jäsenenä ratkaisemaan yksinkertaisia sädehoidon suunnitteluun liittyviä peruskysymyksiä. - sädehoidon tarpeen määrittely, suunnittelu, toteutus ja arviointi - säteilysuojelu sädehoidossa Luennot ja keskustelut, yksilö- ja ryhmätyöskentely, simulointiharjoitukset. Kirjallinen koe. Anatomia ja fysiologia (K038;K066), topografinen anatomia (Q612), säteilybiologia (Q667), kliininen fysiikka ja laiteoppi (sädehoidon laitteet, Q666), säteilysuojelu (Q668). STUK, sädehoitoon liittyvät säteilyturvallisuus ohjeet, STUK Sädehoitofysiikan sanasto; Muu opintojakson alussa sovittu kirjallisuus ja ajankohtaiset lehtiartikkelit. Anatomia ja fysiologia (K038; K066) 392

12 Q652 SÄDEHOIDON RADIOGRAFIA 7,5 ov, josta 5 ov käytännön harjoittelua Opiskelija kykenee vastuualueellaan yhteisymmärryksessä potilaan kanssa suunnittelemaan, toteuttamaan ja arvioimaan sädehoidon laatuvaatimusten, sädehoitosuunnitelman ja annossuunnitelman mukaisen sädehoidon. Opiskelija saa valmiuksia sädehoidossa olevan potilaan kohtaamiseen ja käytännön harjoittelussa opiskelija ottaa huomioon potilaan yksilölliset tarpeet kokonaisvaltaisesti, huomioi potilaan kulttuuritaustan ja motivoi potilasta osallistumaan omaan hoitoonsa voimavarojensa mukaisesti. Opiskelija ymmärtää säteilyn biologiset vaikutukset niin, että hän osaa ohjata potilasta sädehoidon sivuvaikutusten ennalta ehkäisyssä ja hoidossa. Opiskelija ymmärtää sädehoidon suunnittelussa annossuunnittelutietokonetomografian ja tietokonepohjaisen annossuunnittelun keskeiset periaatteet sekä osallistuu potilaalle suunniteltuun annossuunnitelman simulointiin työryhmän jäsenenä. Hän hallitsee sädehoitosuunnitelman ja sädehoidon laitteet niin, että pystyy toteuttamaan työryhmän jäsenenä potilaalle suunnitellun sädehoidon ja kirjaamaan sen hoitokorttiin. Hän hallitsee kirjallisen hoitosuunnitelman laatimisen ja osaa käyttää sitä yhtenä potilaan hoidon apuvälineenä. Hän kykenee toimimaan tarkoituksenmukaisesti ensiapua vaativissa tilanteissa. Opiskelija kykenee reflektoimaan omaa osaamistaan ja on halukas jatkuvasti kehittämään itseään. - eri syöpätauteja sairastavan potilaan sädehoidon radiografia Luennot, yksilö- ja ryhmätyöskentely, sädehoidon simulointi harjoitukset. Kirjallinen koe, hyväksytysti suoritetut yksilö- ja ryhmätehtävät, hyväksytysti suoritettu käytännön harjoittelu ja harjoitteluun liittyvät tehtävät. Kliininen fysiikka ja laiteoppi (sädehoidon laitteet, Q666 ), onkologia (Q654), sädehoidon radiografia (Q651). Holsti, Roberts ja Teppo Syöpätaudit, Duodecim; Joensuu, H., Roberts, P.J., Teppo, L.,(toim.) Syöpätaudit. Duodecim. Muu opintojakson alussa sovittu kirjallisuus, ajankohtaiset lehtiartikkelit. Q653 RAVITSEMUSTIEDE 0,5ov Opiskelija muodostaa näkemystä ravitsemustieteestä tieteenä ja hahmottaa ravitsemustieteellisen tiedon merkitystä terveysalan työtehtävissä. Opiskelija omaksuu ravitsemuskasvatuksessa tarvittavat perustiedot ravitsemusfysiologiasta ja eri väestöryhmien ravitsemuksesta. - ravitsemustieteen tutkimus ja tiedon luonne - ravintofysiologian perusteet - eri väestöryhmien ravitsemus - ravitsemussuositukset Luennot, harjoitustyöt, itsenäinen työskentely. Kirjallinen tehtävä / koe. Potilaan hoito ja ohjaus (Q060), röntgentutkimusten radiografia (Q600) Aro A Kliininen ravitsemus. Haglund B. ym Ihmisen ravitsemus. WSOY Ravitsemuskertomus 1995 ja Kansanterveyslaitoksen julkaisuja. Ravitsemushoito ja ruokailu. Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 1994:2. Suositus ravitsemushoidosta ja ruokailusta sairaalassa ja hoitolaitoksessa 393

13 Q654 ONKOLOGIA 1 ov Opiskelija on selvillä syöpätautien synnystä, yleisyydestä, ehkäisystä ja seulonnasta, diagnostiikasta ja eri hoitomuodoista sekä syöpää sairastavien potilaiden elämänlaatuun vaikuttavista tekijöistä syöpäsairauksien hoitojen aikana ja hoitojen jälkeen. - syövän synty, kasvu ja leviäminen, syövän epidemiologia, ehkäisy ja seulonta, syövän diagnostiikka ja levinneisyysluokittelu - syövän hoidon periaatteet: kirurgia, sädehoito, solusalpaajahoito ja biologisten vasteenmuuttajien käyttö - syövän palliatiivinen hoito ja psyykkinen tukeminen - yleisimpien syöpien epidemiologia, diagnostiikka ja hoito Luennot, itsenäinen työskentely. Kirjallinen koe Anatomia ja fysiologia (K038; K066), topografinen anatomia (Q612 ) Joensuu, H., Roberts, P.J., Teppo, L.,(toim.) Syöpätaudit. Duodecim. Holsti, Roberts ja Teppo Syöpätaudit, Duodecim; Q655 KLIININEN PSYKOLOGIA 0,5ov Opiskelija on selvillä ihmisen persoonallisuuden moniulotteisuudesta ja sen häiriöistä. Hän on selvillä sairauden ja poikkeavuuden vaikutuksesta yksilön toimintaan. Opiskelija on selvillä työyhteisön toimintaan vaikuttavista tekijöistä ja ymmärtää oman roolinsa ympäristönsä hyvinvoinnin tuottamisessa. - somaattinen sairaus ja psyykkiset reaktiot - hoitoyhteisön dynamiikka - ammatillinen motivaatio Luennot ja itsenäinen työskentely Kirjallinen koe Sädehoidon radiografia (Q651; Q652) Opintojakson alussa sovittava kirjallisuus Q656 SÄDEHOIDON RADIOGRAFIA 0,5 ov Opiskelija saa valmiuksia vakavasti sairaan ja kuolevan potilaan sekä hänen omaistensa kohtaamiseen. Opiskelija hyväksyy kuoleman elämään kuuluvana tapahtumana. - vakavasti sairaan ja kuolevan potilaan kohtaaminen. Luennot, keskustelut, itsenäinen työskentely. Koe/ kirjallinen tehtävä Potilaan hoito ja ohjaus (Q060), Röntgentutkimusten radiografia (Q600), Sädehoidon radiografia (Q651), Onkologia (Q654) Lahtinen & Vainio & Hietanen, Palliatiivinen hoito. Duodecim. Opintojakson alussa sovittu kirjallisuus, ajankohtaiset lehtiartikkelit. - yksilö toimivana kokonaisuutena - persoonallisuus, häiriöt ja hoito 394

ARVIOINTISUUNNITELMA TR11S. PERUSOPINNOT 22 op

ARVIOINTISUUNNITELMA TR11S. PERUSOPINNOT 22 op ARVIOINTISUUNNITELMA TR11S PERUSOPINNOT 22 op TYOR2 Orientoituminen opiskeluun ja ammatillinen kasvu 4 op TYOR11 Orientoituminen ammattikorkeakouluopiskeluun, 1 op (Koulutuspäällikkö) TYHOPS1-6 Henkilökohtainen

Lisätiedot

2SLQQl\WHW\ ÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃRY +DUMRLWWHOX ÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃRY 9DSDDVWLÃYDOLWWDYDWÃRSLQQRWÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃRY $PPDWWLRSLQQRWÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃRY 3HUXVRSLQQRWÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃRY

Lisätiedot

Torstai 14.1.2010 Klo. 16.30-19.45 Metropolian tietojärjetelmät Päivi Setälä

Torstai 14.1.2010 Klo. 16.30-19.45 Metropolian tietojärjetelmät Päivi Setälä Lukujärjestys viikoille 2 ja 3 Viikko 2 (Muutoksia lukujärjestyksessä) Tiistai 12.1.2010 Klo 15.00-16.00 Aikuiskoulutuksen avajaiset Klo 16.00-18.00 Orientaatio opintoihin, tutor Maj-Lis Vänskä Ennen avajaisia

Lisätiedot

Opinnäytetyö, 10 ov Harjoittelu, 50 ov Vapaasti valittavat opinnot, 10 ov Ammattiopinnot, 30 ov Perusopinnot, 40 ov )\VLRWHUDSLDQÃNRXOXWXVRKMHOPDÃHORNXXVVDÃ DORLWWDYDW NRRGL ÃYXRVL ÃYXRVL ÃYXRVL ÃYXRVL

Lisätiedot

Radiologisen fysiikan ja säteilysuojelun kurssi radiologiaan erikoistuville lääkäreille Ohjelma KAHVITAUKO

Radiologisen fysiikan ja säteilysuojelun kurssi radiologiaan erikoistuville lääkäreille Ohjelma KAHVITAUKO Radiologisen fysiikan ja säteilysuojelun kurssi radiologiaan erikoistuville lääkäreille 27. - 30.8.2013 Ohjelma Paikka: Kuopion Yliopistollinen Sairaala, Auditorio I Luennoitsija Ti 27.8.13 9.00-9.30 Ilmoittautuminen

Lisätiedot

Tiedote 23.6.2009 TERVETULOA AIKUISOPISKELIJAKSI HOITOTYÖN KOULUTUSOHJELMAAN

Tiedote 23.6.2009 TERVETULOA AIKUISOPISKELIJAKSI HOITOTYÖN KOULUTUSOHJELMAAN Tiedote 23.6.2009 TERVETULOA AIKUISOPISKELIJAKSI HOITOTYÖN KOULUTUSOHJELMAAN Sinut on hyväksytty aikuisopiskelijaksi Metropolia -ammattikorkeakoulun hoitotyön koulutusohjelmaan suorittamaan sairaanhoitaja

Lisätiedot

Osaamisen tunnistamista tehdään koko tutkintoihin valmentavan koulutuksen ajan sekä tietopuolisessa opetuksessa että työssäoppimassa.

Osaamisen tunnistamista tehdään koko tutkintoihin valmentavan koulutuksen ajan sekä tietopuolisessa opetuksessa että työssäoppimassa. 1 Sosiaali- ja terveysalan tutkintoihin valmentava koulutus maahanmuuttajille OSAAMISEN TUNNISTAMINEN LÄHIHOITAJAN AMMATTITAITO - perustuu Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja 2010 ammatillisen

Lisätiedot

Opinnot antavat sinulle valmiuksia toimia erilaisissa yritysten, julkishallinnon tai kolmannen sektorin asiantuntija- ja esimiestehtävissä.

Opinnot antavat sinulle valmiuksia toimia erilaisissa yritysten, julkishallinnon tai kolmannen sektorin asiantuntija- ja esimiestehtävissä. OPETUSSUUNNITELMA, johtaminen ja liiketoimintaosaaminen Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto antaa sinulle vankan kehittämisosaamisen. Syvennät johtamisen ja liiketoiminnan eri osa-alueiden

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN KOULUTUS

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN KOULUTUS SOSIAALI- JA TERVEYSALAN KOULUTUS HOITOTYÖN KOULUTUSOHJELMA Koulutusjohtaja Koulutusohjelmavastaava Opintosihteerit: Eija Heikkinen Anna-Leena Eklund Sirkka-Liisa Niskanen, ylempi AMK-tutkinto Anna-Maija

Lisätiedot

Perustason ensihoidon koulutuskokeilu. Seija Rannikko ja Anne Kokko Kontinkankaan yksikkö 19.9.2014

Perustason ensihoidon koulutuskokeilu. Seija Rannikko ja Anne Kokko Kontinkankaan yksikkö 19.9.2014 Perustason ensihoidon koulutuskokeilu Seija Rannikko ja Anne Kokko Kontinkankaan yksikkö 19.9.2014 Perustason ensihoidon osaamisen painopistealueita kokeilun suunnittelussa Ensihoitotyön osaaminen Itsearviointi,

Lisätiedot

Sairaanhoitajan ammatilliset kompetenssit. Osaamisen kuvaus

Sairaanhoitajan ammatilliset kompetenssit. Osaamisen kuvaus Sairaanhoitajan ammatilliset kompetenssit Osaamisen kuvaus Asiakaslähtöisyys - osaa kohdata asiakkaan/perheen/yhteisön jäsenen oman elämänsä asiantuntijana - saa hyödyntää asiakkaan kokemuksellista tietoa

Lisätiedot

Säteilevät naiset -seminaari 15.9.2004, Säätytalo STUK SÄTEILYTURVAKESKUS STRÅLSÄKERHETSCENTRALEN RADIATION AND NUCLEAR SAFETY AUTHORITY

Säteilevät naiset -seminaari 15.9.2004, Säätytalo STUK SÄTEILYTURVAKESKUS STRÅLSÄKERHETSCENTRALEN RADIATION AND NUCLEAR SAFETY AUTHORITY Säteilevät naiset -seminaari 15.9.2004, Säätytalo Yleistä säteilyn käytöstä lääketieteessä Mitä ja miten valvotaan Ionisoivan säteilyn käytön keskeisiä asioita Tutkimusten on oltava oikeutettuja Tutkimukset

Lisätiedot

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot. tunnistaa laajasti eriikäisten

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot. tunnistaa laajasti eriikäisten Kasvun tukeminen ja ohjaus Sivu 1(13) Arvioinnin kohde Arviointikriteerit 1. Työprosessin hallinta Suunnitelmallinen työskentely Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot Tutkinnon suorittaja:

Lisätiedot

Röntgenhoitajan ammatillinen osaaminen sädehoidossa

Röntgenhoitajan ammatillinen osaaminen sädehoidossa Röntgenhoitajan ammatillinen osaaminen sädehoidossa Pro Gradu, opinnäytetyö, Itä-Suomen yliopisto Nina Kekäle, TtM MIKSI AIHE TÄRKEÄ? Koulutuksen näkökulma: Opiskelijoilla on oikeus saada hyvää ja laadukasta

Lisätiedot

Radiologisen fysiikan ja säteilysuojelun kurssi radiologiaan erikoistuville lääkäreille 26.8. - 29.8.2014. Ohjelma KAHVITAUKO

Radiologisen fysiikan ja säteilysuojelun kurssi radiologiaan erikoistuville lääkäreille 26.8. - 29.8.2014. Ohjelma KAHVITAUKO Radiologisen fysiikan ja säteilysuojelun kurssi radiologiaan erikoistuville lääkäreille 26.8. - 29.8.2014 Ohjelma Paikka: Kuopion Yliopistollinen Sairaala, Auditorio I Luennoitsija Ti 26.8.14 8.30 9.00

Lisätiedot

Työelämäharjoittelu sosionomi (AMK) tutkinnossa

Työelämäharjoittelu sosionomi (AMK) tutkinnossa Työelämäharjoittelu sosionomi (AMK) tutkinnossa Metropolia ammattikorkeakoulun sosiaalialan koulutusohjelma Mervi Nyman Koulutusohjelman toteutuksen lähtökohdat Koulutusohjelman opetussuunnitelma perustuu

Lisätiedot

Sosiaalialan AMK -verkosto

Sosiaalialan AMK -verkosto 1 Sosiaalialan AMK -verkosto Sosiaalialan ammattikorkeakouluverkosto 15.4.2010 Esitys sosionomi (AMK) tutkinnon kompetensseista Tämä esitys sisältää a) ehdotuksen sosiaalialan koulutusohjelmassa suoritetun

Lisätiedot

TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU

TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU Sosiaalialan AMK-osaamisen kompetenssit 2010 Sosiaalialan eettinen on sisäistänyt sosiaalialan arvot ja ammattieettiset periaatteet ja sitoutuu toimimaan niiden mukaisesti

Lisätiedot

Sairaanhoitajakoulutus (SHHTNU15A8)

Sairaanhoitajakoulutus (SHHTNU15A8) Hämeen Ammattikorkeakoulu Sairaanhoitajakoulutus (SHHTNU15A8) SIJOITTUMINEN TYÖELÄMÄÄN Sairaanhoitajan työnä on hoitaa eri-ikäisiä ihmisiä ja edistää väestön terveyttä. Sairaanhoitaja toimii sosiaali-

Lisätiedot

SOSIAALITYÖKOULUTUKSEN VALTAKUNNALLISET OSAAMISTAVOITTEET

SOSIAALITYÖKOULUTUKSEN VALTAKUNNALLISET OSAAMISTAVOITTEET SOSIAALITYÖKOULUTUKSEN VALTAKUNNALLISET OSAAMISTAVOITTEET Jyväskylän kommentit Kevätseminaari 15-16.5.2017 Mikä yliopistomme koulutuksessa on kuvauksen mukaista? Sosiaalityön ops 2017-2020 hyväksytty huhtikuussa

Lisätiedot

Terveys ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä

Terveys ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä Terveys ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä Metropolia Ammattikorkeakoulu Radiografian ja sädehoidon koulutusohjelma: Röntgenhoitaja Röntgenhoitaja (AMK) Opinnot kestävät 3,5 vuotta

Lisätiedot

SUUN TERVEYDEN EDISTÄMINEN JA SUUN TERVEYDENHOIDON ERIKOISALOILLA TOIMIMINEN

SUUN TERVEYDEN EDISTÄMINEN JA SUUN TERVEYDENHOIDON ERIKOISALOILLA TOIMIMINEN SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSA: TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS: TUTKINTOTILAISUUDEN AJANKOHTA: TUTKINTOTILAISUUDEN PAIKKA:

Lisätiedot

HARJOITTELUN OHJAUKSEN LAATUKRITEERIT

HARJOITTELUN OHJAUKSEN LAATUKRITEERIT Sosiaali- ja terveysala/päivitys 12.4.2011 HARJOITTELUN OHJAUKSEN LAATU 1. Tiedonkulku Suunnitellulla tiedonkululla varmistetaan yhteistyö harjoittelupaikan ja oppilaitoksen välillä. - harjoittelupaikassa

Lisätiedot

(Luonnos ) MÄÄRÄYS SISÄLTÖ

(Luonnos ) MÄÄRÄYS SISÄLTÖ (Luonnos 19.11.2008) MÄÄRÄYS SISÄLTÖ Johdanto 1 SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON, LÄHIHOITAJA, TAVOITTEET JA TUTKINNON MUODOSTUMINEN 1.1 Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon tavoitteet 1.2 Sosiaali-

Lisätiedot

Hoitotyön opiskelijan osaamisperustainen oppiminen ammattitaitoa edistävässä harjoittelussa

Hoitotyön opiskelijan osaamisperustainen oppiminen ammattitaitoa edistävässä harjoittelussa Hoitotyön opiskelijan osaamisperustainen oppiminen ammattitaitoa edistävässä harjoittelussa Työelämäyhteistyöpäivä 6.9.2012 Arja Oikarinen 1 Luennon sisältö: Ammattitaitoa edistävä harjoittelu Mitä on

Lisätiedot

LÄHIHOITAJAN EETTISET OHJEET

LÄHIHOITAJAN EETTISET OHJEET LÄHIHOITAJAN EETTISET OHJEET Tehtävän nimi (Raportti, Essee ) 31.5.2005 Oulun seudun ammattiopisto Kontinkankaan yksikkö Lähihoitajakoulutus STAP 39 T Tiina Opiskelija (opiskelijan nimi) Opettaja Onerva

Lisätiedot

OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINTIKOHTEET JA OSAAMISTAVOITTEET OSAAMISEN HANKKIMINEN Arvioidaan suhteutettuna opiskelijan yksilöllisiin tavoitteisiin.

OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINTIKOHTEET JA OSAAMISTAVOITTEET OSAAMISEN HANKKIMINEN Arvioidaan suhteutettuna opiskelijan yksilöllisiin tavoitteisiin. Hyväksymismerkinnät 1 (6) OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINTIKOHTEET JA OSAAMISTAVOITTEET OSAAMISEN HANKKIMINEN Arvioidaan suhteutettuna opiskelijan yksilöllisiin tavoitteisiin. Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen

Lisätiedot

Radiologisen fysiikan ja säteilysuojelun kurssi radiologiaan erikoistuville lääkäreille 23.8. - 26.8.2016. Ohjelma

Radiologisen fysiikan ja säteilysuojelun kurssi radiologiaan erikoistuville lääkäreille 23.8. - 26.8.2016. Ohjelma Radiologisen fysiikan ja säteilysuojelun kurssi radiologiaan erikoistuville lääkäreille 23.8. - 26.8.2016 Ohjelma Paikka: Kuopion Yliopistollinen Sairaala, Auditorio I Luennoitsija Ti 23.8.16 8.30 9.00

Lisätiedot

KASVUN TUKEMINEN JA OHJAUS

KASVUN TUKEMINEN JA OHJAUS TURUN AIKUISKOULUTUSKESKUS Kärsämäentie 11, 20360 Turku puh. 0207 129 200 fax 0207 129 209 SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA NÄYTTÖTUTKINTO AMMATTITAIDON ARVIOINTI KASVUN TUKEMINEN JA

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan erikoistumisopinnot

Sosiaali- ja terveysalan erikoistumisopinnot OPINTO-OPAS 2007 2008 Lahden ammattikorkeakoulu Sosiaali- ja terveysalan laitos Sosiaali- ja terveysalan erikoistumisopinnot ERITYISKASVATUKSEN ERIKOISTUMISOPINNOT, TUKEA LAPSELLE KUMPPANUUTTA KASVATTAJALLE

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen nykytila ja tulevaisuus Työpaikkaohjaaja koulutus 3 ov

Ammatillisen koulutuksen nykytila ja tulevaisuus Työpaikkaohjaaja koulutus 3 ov Ammatillisen koulutuksen nykytila ja tulevaisuus Työpaikkaohjaaja koulutus 3 ov Anu Hultqvist OSAO, Koulutuspäällikkö TtM, Työelämäpedagogi, NTM Perustutkintojen tutkinnonperusteiden uudistuminen ja ammatillisen

Lisätiedot

OPINTO-OPAS 2013 Lahden ammattikorkeakoulu Sosiaali- ja terveysala Aikuiskoulutus

OPINTO-OPAS 2013 Lahden ammattikorkeakoulu Sosiaali- ja terveysala Aikuiskoulutus OPINTO-OPAS 2013 Lahden ammattikorkeakoulu Sosiaali- ja terveysala Aikuiskoulutus Erityiskasvatuksen erikoistumisopinnot 30 op Sosiaalialan erikoistumisopinnot/ Erityiskasvatuksen erikoistumisopinnot ERITYISKASVATUS

Lisätiedot

TUKIMATERIAALI: Arvosanan kahdeksan alle jäävä osaaminen

TUKIMATERIAALI: Arvosanan kahdeksan alle jäävä osaaminen 1 FYSIIKKA Fysiikan päättöarvioinnin kriteerit arvosanalle 8 ja niitä täydentävä tukimateriaali Opetuksen tavoite Merkitys, arvot ja asenteet T1 kannustaa ja innostaa oppilasta fysiikan opiskeluun T2 ohjata

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan opintotarjonta

Sosiaali- ja terveysalan opintotarjonta Sosiaali- ja terveysalan opintotarjonta Syksy 2012 1 Sosiaali- ja terveysalan opintotarjonta on tarkoitettu lisä- ja täydennyskoulutukseksi lähihoitajan tutkinnon suorittaneille tai sosiaali- ja terveysalalla

Lisätiedot

TUTKINTOSUUNNITELMA Sivu 1 (7) SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA

TUTKINTOSUUNNITELMA Sivu 1 (7) SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA TUTKINTOSUUNNITELMA Sivu 1 (7) SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA Tutkinnon osa SUUN TERVEYDEN EDISTÄMINEN JA SUUN TERVEYDENHOIDON ERIKOISALOILLA TOIMIMINEN Tutkinnon osan suorittaja Nimi

Lisätiedot

Suoritettava tutkinto

Suoritettava tutkinto OPETUSSUUNNITELMA Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK, ikäosaaminen Suoritettava tutkinto Suomalaisen väestön ikääntyminen näkyy sekä eliniän pidentymisenä että ikääntyneiden väestöosuuden kasvuna. Ikääntyvä

Lisätiedot

Terveydenhoitajan tulevaisuuden osaaminen - uudet osaamisvaatimukset. Terveydenhoitajapäivät 31.1.2014, Jyväskylä Päivi Haarala

Terveydenhoitajan tulevaisuuden osaaminen - uudet osaamisvaatimukset. Terveydenhoitajapäivät 31.1.2014, Jyväskylä Päivi Haarala Terveydenhoitajan tulevaisuuden osaaminen - uudet osaamisvaatimukset Terveydenhoitajapäivät 31.1.2014, Jyväskylä Päivi Haarala Terveydenhoitajan osaaminen 31.1.2019 terveydenhoitajia koulutetaan tulevaisuuden

Lisätiedot

4.1.1 Kasvun tukeminen ja ohjaus

4.1.1 Kasvun tukeminen ja ohjaus 1 4.1.1 Kasvun tukeminen ja ohjaus Ammattitaitovaatimukset Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osaa kunnioittaa asiakkaan arvoja ja kulttuuritaustaa tunnistaa eri-ikäisten ja taustaltaan erilaisten asiakkaiden

Lisätiedot

Tutkinto: Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: Tradenomi (ylempi AMK), Master of Business Administration

Tutkinto: Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: Tradenomi (ylempi AMK), Master of Business Administration 1 of 5 8.6.2010 12:39 Tutkinto: Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: Tradenomi (ylempi AMK), Master of Business Administration Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma

Lisätiedot

Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma

Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma Tutkinto: Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: Tradenomi (ylempi AMK), Master of Business Administration Yrittäjyyden ja

Lisätiedot

Orientointia opiskeluun ja osaamisen tunnistamista ensimmäisen vuoden harjoittelun osalta

Orientointia opiskeluun ja osaamisen tunnistamista ensimmäisen vuoden harjoittelun osalta TAMK, Sosionomikoulutus, 17ASO ENNAKKOTEHTÄVÄ 1 TAMMIKUU 2017 Orientointia opiskeluun ja osaamisen tunnistamista ensimmäisen vuoden harjoittelun osalta Tämän ennakkotehtävän tavoitteena on tehdä näkyväksi

Lisätiedot

KIVUNHOIDON AMMATILLISET ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op) 15.1.2014 joulukuu 2014

KIVUNHOIDON AMMATILLISET ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op) 15.1.2014 joulukuu 2014 KIVUNHOIDON AMMATILLISET ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op) 15.1.2014 joulukuu 2014 Aikuis- ja täydennyskoulutuspalvelut Linnankatu 6, PL 51, 87101 KAJAANI www.aikopa.fi KIVUNHOIDON AMMATILLISET ERIKOISTUMISOPINNOT

Lisätiedot

OPS-uudistus 1.8.2015 alkaen Osaamisperusteisuus todeksi. Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kaustinen 24.4.2015

OPS-uudistus 1.8.2015 alkaen Osaamisperusteisuus todeksi. Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kaustinen 24.4.2015 OPS-uudistus 1.8.2015 alkaen Osaamisperusteisuus todeksi Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kaustinen 24.4.2015 Uudet määräykset Voimaan 1.8.2015 koskee myös jatkavia opiskelijoita! Opetuskeskeisyydestä

Lisätiedot

STM:n asiantuntijaryhmän. suositukset. Alueellinen kuvantamiskeskus, TAYS. Tampereen yliopisto, Seppo Soimakallio. Professori

STM:n asiantuntijaryhmän. suositukset. Alueellinen kuvantamiskeskus, TAYS. Tampereen yliopisto, Seppo Soimakallio. Professori STM:n asiantuntijaryhmän suositukset Seppo Soimakallio Professori Tampereen yliopisto, Alueellinen kuvantamiskeskus, TAYS STM:n asiantuntijaryhmä Asiantuntijaryhmän jäsenet Professori Seppo Soimakallio

Lisätiedot

G. Musiikkialan perustutkinto. Opetussuunnitelma 2013-14 1. AMMATILLISET OPINNOT 90 OV. 1.1. Työtehtävän suunnittelu 10 ov

G. Musiikkialan perustutkinto. Opetussuunnitelma 2013-14 1. AMMATILLISET OPINNOT 90 OV. 1.1. Työtehtävän suunnittelu 10 ov G. Musiikkialan perustutkinto Opetussuunnitelma 2013-14 1. AMMATILLISET OPINNOT 90 OV 1.1. Työtehtävän suunnittelu Yrittäjyysosaaminen ja työelämätaidot Yrittäjyyden perus 3 ov - yrittäjyys ja yrittäjyyden

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 19.11.2008 Marja Hollo ja Hanna Ketonen Osaamisen ja sivistyksen asialla KÄSI- JA TAIDETEOLLISUUSALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN SISÄLTÖ

Lisätiedot

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot. tunnistaa monipuolisesti, hoidon ja ohjauksen kirjallisen suunnitelman hoitotyön

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot. tunnistaa monipuolisesti, hoidon ja ohjauksen kirjallisen suunnitelman hoitotyön Haavan hoito jalkojenhoidossa Sivu 1(10) Arvioinnin kohde Arviointikriteerit 1. Työprosessin hallinta Oman työn suunnittelu ja toteuttaminen Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot Tutkinnon

Lisätiedot

OPAS- TUSTA Työpaikoille. Ammattiosaamisen näyttöjen arviointi

OPAS- TUSTA Työpaikoille. Ammattiosaamisen näyttöjen arviointi OPAS- TUSTA Työpaikoille Ammattiosaamisen näyttöjen arviointi MITÄ OVAT AMMATTI- OSAAMISEN NÄYTÖT koulutuksen järjestäjän ja työelämän yhdessä suunnittelemia, toteuttamia ja arvioimia työtehtäviä työssäoppimispaikassa

Lisätiedot

AMMATILLISTEN TUTKINNON OSIEN OSAAMISEN ARVIOINTI 12. kesäkuuta 2009

AMMATILLISTEN TUTKINNON OSIEN OSAAMISEN ARVIOINTI 12. kesäkuuta 2009 OHJAAJUUS 20 OV Oman työn tavoitteellinen suunnittu ja toteuttaminen sosiaalisista ja kasvatuksellisista lähtökohdista Tuloksellinen toiminta Oman työn kehittäminen Oman persoonan tunteminen ja käyttäminen

Lisätiedot

Hoitotyön koulutusohjelma, Terveydenhoitotyön suuntautumisvaihtoehto

Hoitotyön koulutusohjelma, Terveydenhoitotyön suuntautumisvaihtoehto Hoitotyön koulutusohjelma, Terveydenhoitotyön suuntautumisvaihtoehto Opintojaksojen arviointisuunnitelma ja vastuuopettajat PERUSOPINNOT (37 op) TYOR1 Orientoituminen opiskeluun ja ammatillinen kasvu 3

Lisätiedot

Opintojen lähtökohdat, tavoitteet ja sisällöt

Opintojen lähtökohdat, tavoitteet ja sisällöt Opintojen lähtökohdat, tavoitteet ja sisällöt Itsenäinen elämä Työ Ammatillinen koulutus VALMENTAVA I 20-40 (80) ov - ammatilliseen peruskoulutukseen tai työelämään valmentavat perusopinnot koulutusalakohta

Lisätiedot

Henkilökohtainen opintojen suunnittelu eli HOPS Urapalvelut opintojen alkuvaiheessa uraohjaaja Kirsi Vallius-Leinonen

Henkilökohtainen opintojen suunnittelu eli HOPS Urapalvelut opintojen alkuvaiheessa uraohjaaja Kirsi Vallius-Leinonen Johdatus akateemisiin opintoihin 1 op, kaikille yhteiset luennot Henkilökohtainen opintojen suunnittelu eli HOPS Urapalvelut opintojen alkuvaiheessa uraohjaaja Kirsi Vallius-Leinonen 4.9.2012 Yliopisto-opiskelun

Lisätiedot

Hoitotyön koulutusohjelma, Terveydenhoitotyön suuntautumisvaihtoehto (240 op)

Hoitotyön koulutusohjelma, Terveydenhoitotyön suuntautumisvaihtoehto (240 op) Hoitotyön koulutusohjelma, Terveydenhoitotyön suuntautumisvaihtoehto (240 op) Opintojaksojen arviointisuunnitelma ja vastuuopettajat PERUSOPINNOT (38 op) THHOPS1 TYHOPS1-4 Henkilökohtainen opiskelu- ja

Lisätiedot

Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet

Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet t OPH:n infotilaisuus 23.11.2009 Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja

Lisätiedot

Harjoittelu omassa opetustyössä ammatillisen koulutuksen parissa

Harjoittelu omassa opetustyössä ammatillisen koulutuksen parissa Harjoittelu omassa opetustyössä ammatillisen koulutuksen parissa Ohjeet opiskelijalle Opiskelija harjoittelee omassa opetustyössään ammatillisessa koulutuksessa. Opetusharjoittelussa keskeisenä tavoitteena

Lisätiedot

Ota suunta Lahden ammattikorkeakouluun!

Ota suunta Lahden ammattikorkeakouluun! Ota suunta Lahden ammattikorkeakouluun! Lahden ammattikorkeakoulu Muotoiluinstituutti Uusi valokuva -erikoistumisopinnot Opinto-opas 2006-2007 UUSI VALOKUVA -ERIKOISTUMISOPINNOT 30 OP Erikoistumisopinnot

Lisätiedot

AUD 4.2.16 Hyvinvointia mediasta 20ov

AUD 4.2.16 Hyvinvointia mediasta 20ov AMMATILLINEN PAIKALLISESTI TUOTETTU TUTKINNON OSA AUD 4.2.16 Hyvinvointia mediasta 20ov Ammattitaitovaatimukset osaa: suunnitella ja laatia toiminnan tavoitteet asiakkaan tarpeet huomioiden ottaa huomioon

Lisätiedot

Yhteiset tutkinnon osat uudistuvat!

Yhteiset tutkinnon osat uudistuvat! Yhteiset tutkinnon osat uudistuvat! Yhteistyöseminaari 15.8.2017 Tuija Laukkanen Ammatillinen perus- ja aikuiskoulutus Tilanne säädösten ja yhteisten tutkinnon osien valmistelun osalta Ammatillisen koulutuksen

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS / RYHMÄN OHJAAJA:

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS / RYHMÄN OHJAAJA: Turun Aikuiskoulutuskeskus Kärsämäentie 11, 20360 Turku 0207 129 200 www.turunakk.fi SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSA: KASVUN TUKEMINEN

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK, sosiaali- ja terveysalan kehittäminen ja johtaminen

OPETUSSUUNNITELMA Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK, sosiaali- ja terveysalan kehittäminen ja johtaminen OPETUSSUUNNITELMA Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK, sosiaali- ja terveysalan kehittäminen ja johtaminen Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen opinnoissa syvennät johtamisen eri osa-alueiden

Lisätiedot

Vanhuspalveluiden osaamistarpeet eri ammatti-ja tehtäväryhmissä

Vanhuspalveluiden osaamistarpeet eri ammatti-ja tehtäväryhmissä Vanhuspalveluiden osaamistarpeet eri ammatti-ja tehtäväryhmissä HARRI AARTELO, VARAPUHEENJOHTAJA, LAPPEENRANNAN VANHUSNEUVOSTO VANHUSNEUVOSTON KOKOUS 26.5.2017 Ammatti-ja tehtäväryhmät lähihoitajat ja

Lisätiedot

SÄTEILYN KÄYTTÖORGANISAATIOSSA TOIMIVIEN HENKILÖIDEN PÄTEVYYS JA PÄTEVYYDEN EDELLYTTÄMÄ SÄTEILYSUOJELUKOULUTUS

SÄTEILYN KÄYTTÖORGANISAATIOSSA TOIMIVIEN HENKILÖIDEN PÄTEVYYS JA PÄTEVYYDEN EDELLYTTÄMÄ SÄTEILYSUOJELUKOULUTUS SÄTEILYN KÄYTTÖORGANISAATIOSSA TOIMIVIEN HENKILÖIDEN PÄTEVYYS JA PÄTEVYYDEN EDELLYTTÄMÄ SÄTEILYSUOJELUKOULUTUS 1 YLEISTÄ 3 2 PÄTEVYYS JA SEN EDELLYTTÄMÄ SÄTEILYSUOJELUKOULUTUS 3 2.1 Vastaava johtaja 3

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSA: TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS / RYHMÄN OHJAAJA:

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSA: TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS / RYHMÄN OHJAAJA: SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSA: TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS / RYHMÄN OHJAAJA: TUTKINTOTILAISUUDEN AJANKOHTA: TUTKINTOTILAISUUDEN PAIKKA:

Lisätiedot

Seinäjoen ammattikorkeakoulu Tampereen ammattikorkeakoulu Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri

Seinäjoen ammattikorkeakoulu Tampereen ammattikorkeakoulu Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri Seinäjoen ammattikorkeakoulu Tampereen ammattikorkeakoulu Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri Miksi Seinäjoelle? Tarve koulutuksen järjestämiselle nousi esiin Etelä- Pohjanmaan sairaanhoitopiirin (EPSHP)

Lisätiedot

VAASAN SEUDUN SOSIAALIALAN OPETUS- JA TUTKIMUSKLINIKKA

VAASAN SEUDUN SOSIAALIALAN OPETUS- JA TUTKIMUSKLINIKKA VAASAN SEUDUN SOSIAALIALAN OPETUS- JA TUTKIMUSKLINIKKA Harjoittelujaksot Vaasan ammattikorkeakoulun sosiaalialan koulutusohjelmassa lukuvuonna 2014 2015 Kompetenssit koulutuksen eri vaiheissa Harjoittelut

Lisätiedot

hyvä osaaminen

hyvä osaaminen MERKITYS, ARVOT JA ASENTEET FYSIIKKA T2 Oppilas tunnistaa omaa fysiikan osaamistaan, asettaa tavoitteita omalle työskentelylleen sekä työskentelee pitkäjänteisesti. T3 Oppilas ymmärtää fysiikkaan (sähköön

Lisätiedot

OHJAUS- JA HOPS-PROSESSI YMPÄRISTÖTEKNOLOGIAN KOULUTUSOHJELMASSA

OHJAUS- JA HOPS-PROSESSI YMPÄRISTÖTEKNOLOGIAN KOULUTUSOHJELMASSA OHJAUS- JA HOPS-PROSESSI YMPÄRISTÖTEKNOLOGIAN KOULUTUSOHJELMASSA Mikkelin ammattikorkeakoulun pedagogisen strategian mukaan ohjauksen tavoitteena on edistää opiskelijoiden sitoutumista opiskeluunsa, tukea

Lisätiedot

Näkökulma tulevaisuuden erityisosaamiseen erikoissairaanhoidossa. Raija Nurminen Yliopettaja,Turun AMK

Näkökulma tulevaisuuden erityisosaamiseen erikoissairaanhoidossa. Raija Nurminen Yliopettaja,Turun AMK Näkökulma tulevaisuuden erityisosaamiseen erikoissairaanhoidossa Raija Nurminen Yliopettaja,Turun AMK Tulevaisuuden tarvittavaa osaamista, tässä ydinosaamis- ja erityiskompetensseja voidaan tarkastella

Lisätiedot

POLIISI (AMK) -MUUNTOKOULUTUS (45 op) OPETUSSUUNNITELMA. Lukuvuosi

POLIISI (AMK) -MUUNTOKOULUTUS (45 op) OPETUSSUUNNITELMA. Lukuvuosi 1 POLIISI (AMK) -MUUNTOKOULUTUS (45 op) OPETUSSUUNNITELMA Lukuvuosi 2015 2016 Opetussuunnitelma on käsitelty koulutustoiminnan ohjausryhmässä 5.5.2015. Poliisiammattikorkeakoulun hallitus on hyväksynyt

Lisätiedot

PERUSOPINNOT (32,5 op) THHOPS1 TYHOPS1-4 Henkilökohtainen opiskelu- ja urasuunnitelma, 2 op Opettajatuutori

PERUSOPINNOT (32,5 op) THHOPS1 TYHOPS1-4 Henkilökohtainen opiskelu- ja urasuunnitelma, 2 op Opettajatuutori Hoitotyön koulutusohjelma, Terveydenhoitotyön suuntautumisvaihtoehto (240 op) TT13K (Terveydenhoitaja) Opintojaksojen arviointisuunnitelma ja vastuuopettajat PERUSOPINNOT (32,5 op) THHOPS1 TYHOPS1-4 Henkilökohtainen

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI NÄYTTEENOTTO JA ASIAKASPALVELU LÄHIHOITAJAN TYÖSSÄ

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI NÄYTTEENOTTO JA ASIAKASPALVELU LÄHIHOITAJAN TYÖSSÄ SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSA: TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS: TUTKINTOTILAISUUDEN AJANKOHTA: TUTKINTOTILAISUUDEN PAIKKA:

Lisätiedot

Terveydenhoitaja koulutus

Terveydenhoitaja koulutus Hämeen Ammattikorkeakoulu Terveydenhoitaja koulutus SIJOITTUMINEN TYÖELÄMÄÄN: Terveydenhoitajan työnä on yksilöiden, perheiden ja yhteisöjen terveyden edistäminen sekä terveysriskien ja sairauksien ehkäiseminen

Lisätiedot

Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma

Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma 19.3.2009 Pirkko Laurila Osaamisen ja sivistyksen asialla Tutkinnon perusteiden ja koulutuksen järjestäjän opetussuunnitelman hierarkia Laki ja asetukset Ammatillisen

Lisätiedot

Lähihoitaja 80 ov (120) / 2v Yo-pohjainen koulutus SOTE. Kokkolan sosiaali- ja terveysalan opisto

Lähihoitaja 80 ov (120) / 2v Yo-pohjainen koulutus SOTE. Kokkolan sosiaali- ja terveysalan opisto Lähihoitaja 80 ov (120) / 2v Yo-pohjainen koulutus SOTE LÄHIHOITAJA - Lähellä sinua Sosiaali- ja terveysalan opistolla tarjoamme Sinulle mahdollisuuden hankkia ihmisläheisen ammatin, jonka työllistymisnäkymät

Lisätiedot

Opetussuunnitelman perusteiden yleinen osa. MAOL OPS-koulutus Naantali Jukka Hatakka

Opetussuunnitelman perusteiden yleinen osa. MAOL OPS-koulutus Naantali Jukka Hatakka Opetussuunnitelman perusteiden yleinen osa MAOL OPS-koulutus Naantali 21.11.2015 Jukka Hatakka Opetussuunnitelman laatiminen Kaikki nuorten lukiokoulutuksen järjestäjät laativat lukion opetussuunnitelman

Lisätiedot

Projektipäällikkö/lehtori Paula Poikela, Rovaniemi Ammattikorkeakoulu (RAMK)

Projektipäällikkö/lehtori Paula Poikela, Rovaniemi Ammattikorkeakoulu (RAMK) Projektipäällikkö/lehtori Paula Poikela, Rovaniemi Ammattikorkeakoulu (RAMK) Vuorovaikutuksen Menetelmien Prosessien turvallisuus turvallisuus turvallisuus Paula, Poikela & Paula Yliniemi 1 Kompetenssiperusteinen

Lisätiedot

Vammaisten valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus opetussuunnitelman perusteiden toimeenpano

Vammaisten valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus opetussuunnitelman perusteiden toimeenpano Vammaisten valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus opetussuunnitelman perusteiden toimeenpano 3. 4.12.2009, Helsinki Liisa Metsola Ammattikoulutuksen kehittäminen-yksikkö Liiisa.metsola@oph.fi Opetussuunnitelman

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus Hämeen Ammattikorkeakoulu Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus code name 1 2 3 sum YAKJA16XPROFILOIVA-1000 PROFILOIVA 45 YAKJA16XYKJ05-1000 Toimintaympäristön muutoksiin varautuminen

Lisätiedot

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (5) Opiskelija osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä suunnittelemalla ja ohjaamalla itsenäisesti kerhotoimintaa. Keskeisinä taitoina kerhontoiminnan ohjauksessa ovat kasvatuksellisesti

Lisätiedot

RADIOLOGIAAN ERIKOISTUVAN LÄÄKÄRIN LOKIRJA Oppimistavoitteet

RADIOLOGIAAN ERIKOISTUVAN LÄÄKÄRIN LOKIRJA Oppimistavoitteet RADIOLOGIAAN ERIKOISTUVAN LÄÄKÄRIN LOKIRJA Oppimistavoitteet YO KOULUTUSPAIKAT OSASTOT Sivu THORAX Röntgen 1 Meilahti 2 VATSA Röntgen 2 Mei 3 KORVA Röntgen 2 Mei 4 URO Röntgen 2 Mei 5 ANGIO Röntgen 3 Mei

Lisätiedot

AMMATTITAITOA TÄYDENTÄVÄT TUTKINNON OSIEN OSAAMISEN ARVIOINTI 7.9. 2009

AMMATTITAITOA TÄYDENTÄVÄT TUTKINNON OSIEN OSAAMISEN ARVIOINTI 7.9. 2009 ÄIDINKIELI, SUOMI, 4 OV, pakollinen opintojakso Mediaosaaminen Kielen ja kulttuurin tunteminen 2 opintoviikkoa 1. lukuvuosi 2 opintoviikkoa 2. lukuvuosi. Kirjalliset/suulliset tuotokset ja kokeet Portfolio

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 24.11.2008 Annamaija Aro ja Hanna Ketonen Osaamisen ja sivistyksen asialla TEKSTIILI- JA VAATETUSALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN SISÄLTÖ

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU AIKUISKOULUTUS

POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU AIKUISKOULUTUS AIKUISKOULUTUS OPISKELIJAPALAUTEKYSELYIDEN TULOKSET 2009 Tyytyväisyysindeksi on saatu laskemalla täysin ja osittain vastausten prosenttiosuudet yhteen. Jos tyytyväisyysindeksi on alle 50 %, se on merkitty

Lisätiedot

Opiskelupaikka mietinnässä? Sinustako lääketieteen tekniikan tai hyvinvointiteknologian osaaja?

Opiskelupaikka mietinnässä? Sinustako lääketieteen tekniikan tai hyvinvointiteknologian osaaja? Opiskelupaikka mietinnässä? Sinustako lääketieteen tekniikan tai hyvinvointiteknologian osaaja? ABIPÄIVÄT 2011 Mitä lääketieteen tekniikka ja hyvinvointiteknologia ovat? Poikkitieteellisiä aloja yhdistävät

Lisätiedot

VIDEOVÄLITTEINEN OPETUS

VIDEOVÄLITTEINEN OPETUS VIDEOVÄLITTEINEN OPETUS Anne Mohn, Tiina Tarr, VSSHP, TYKS Leena Salminen, Turun yliopisto, hoitotieteen laitos, Minna Syrjäläinen-Lindberg, Yrkeshögskolan Novia Teija Franck, Turun AMK Terveydenhuollon

Lisätiedot

SÄTEILYSUOJELUN TÄYDENNYSKOULUTUS VSSHP:ssä

SÄTEILYSUOJELUN TÄYDENNYSKOULUTUS VSSHP:ssä SÄTEILYSUOJELUN TÄYDENNYSKOULUTUS VSSHP:ssä Mika Teräs, Apulaisylifyysikko Säteilyn vastaava johtaja, Kliininen fysiologia, Isotooppi ja PET Säteilyturvallisuus isotooppilääketieteessä Helsinki 22.11.2013

Lisätiedot

Kirjaston integrointi opetukseen

Kirjaston integrointi opetukseen Kirjaston integrointi opetukseen Arjen kokemuksia Ammattioppilaitoskirjastojen 3. yhteistyöseminaari Taina Peltonen, PIRAMK 12.6.2009 1 12.6.2009 2 PIRAMK, Ikaalinen & Ikaalisten kauppaoppilaitos Samassa

Lisätiedot

SÄHKÖTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA 2010

SÄHKÖTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA 2010 SÄHKÖTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA 2010 Sähkötekniikan koulutusohjelman toimintaympäristö ja osaamistavoitteet Sähkötekniikan koulutusohjelma on voimakkaasti poikkialainen ja antaa mahdollisuuden perehtyä

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(6) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Finanssipalvelut 30 osp Tavoitteet: Opiskelija valmistautuu ja hoitaa finanssipalvelun työtehtäviä. Hän seuraa työnsä tuloksellisuutta ja

Lisätiedot

Info-paketti osteopatian opiskelusta. Osteopaatti (AMK) 240 ECTS, 4 vuotta

Info-paketti osteopatian opiskelusta. Osteopaatti (AMK) 240 ECTS, 4 vuotta Info-paketti osteopatian opiskelusta Osteopaatti (AMK) 240 ECTS, 4 vuotta Osteopaatti (AMK) Osteopaatti on tuki- ja liikuntaelimistön hoidon asiantuntija, jonka keskeistä osaamista on laaja anatomian,

Lisätiedot

Tutkintojen, oppimäärien ja muiden osaamiskokonaisuuksien sijoittuminen vaativuustasoille

Tutkintojen, oppimäärien ja muiden osaamiskokonaisuuksien sijoittuminen vaativuustasoille Tutkintojen, oppimäärien ja muiden osaamiskokonaisuuksien sijoittuminen vaativuustasoille Liite Kansallinen vaativuustaso / eurooppalaisen tutkintojen viitekehyksen taso Taso1 Tutkinnot, oppimäärät ja

Lisätiedot

AIKUISTEN OHJAUS JA NEUVONTATYÖ, 30 op ESITE

AIKUISTEN OHJAUS JA NEUVONTATYÖ, 30 op ESITE AIKUISTEN OHJAUS JA NEUVONTATYÖ, 30 op ESITE Aikuisten ohjaus ja neuvontatyö, 30 op ERKKERI on aikuisten ohjaus- ja neuvontatyötä tekevän henkilöstön ohjausosaamista sekä moniammatillista verkostotyötä

Lisätiedot

Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus. Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille. Hyväksytty 1.0/27.8.

Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus. Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille. Hyväksytty 1.0/27.8. Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille Hyväksytty 1.0/27.8.2009 Johtoryhmä Opetussuunnitelma 2.0/24.06.2010 2 (20) Sisällysluettelo 1 Tietoa Ammattiopisto

Lisätiedot

HOITOTIETEEN TUTKINTOJEN YLEISRAKENNE

HOITOTIETEEN TUTKINTOJEN YLEISRAKENNE HOOEEE KOULUUS HOOEEE UKOJE YLESRKEE Hoitotieteen lähtökohdat Hoitotieteen teoria Hoitotieteellinen tutkimus YHESE OPO 38 op (amk-tutkinnon perusteella korvautuu yht. 3, opistoasteen tutkinnon perusteella

Lisätiedot

Ota suunta Lahden ammattikorkeakouluun!

Ota suunta Lahden ammattikorkeakouluun! Ota suunta Lahden ammattikorkeakouluun! Lahden ammattikorkeakoulu Sosiaali- ja terveysalan laitos Fysioterapian, hoitotyön ja sosiaalialan koulutusohjelmat Tutkintoon johtava aikuiskoulutus Opinto-opas

Lisätiedot

Lakisääteisen eettisen toimikunnan tehtävät alueellinen yhteistyö

Lakisääteisen eettisen toimikunnan tehtävät alueellinen yhteistyö Lakisääteisen eettisen toimikunnan tehtävät alueellinen yhteistyö Tapani Keränen Itä-Suomen yliopisto; Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri, tutkimusyksikkö ja eettinen toimikunta 21.3.2012 1 Alueelliset eettiset

Lisätiedot

KANSANTERVEYSTIETEEN KOULUTUS

KANSANTERVEYSTIETEEN KOULUTUS KANSANTERVEYSTIETEEN KOULUTUS KANSANTERVEYSTIETEEN TUTKINTOJEN TAVOITTEET Koulutus tähtää terveystieteiden kandidaatin (TtK, alempi korkeakoulututkinto) ja terveystieteiden maisterin (TtM, ylempi korkeakoulututkinto)

Lisätiedot

Fysioterapian, Hoitotyön ja Sosiaalialan koulutusohjelmat Opistoasteen tutkinnon pohjalta AMK-tutkintoon johtava koulutus OPINTO-OPAS 2007 2008

Fysioterapian, Hoitotyön ja Sosiaalialan koulutusohjelmat Opistoasteen tutkinnon pohjalta AMK-tutkintoon johtava koulutus OPINTO-OPAS 2007 2008 OPINTO-OPAS 2007 2008 Lahden ammattikorkeakoulu Sosiaali- ja terveysalan laitos Fysioterapian, Hoitotyön ja Sosiaalialan koulutusohjelmat Opistoasteen tutkinnon pohjalta AMK-tutkintoon johtava koulutus

Lisätiedot

PSYKOLOGIA Opetuksen tavoitteet Aihekokonaisuudet Arviointi

PSYKOLOGIA Opetuksen tavoitteet Aihekokonaisuudet Arviointi PSYKOLOGIA Ihmisen toimintaa tutkivana tieteenä psykologia antaa opiskelijalle valmiuksia havainnoida ja ymmärtää monipuolisesti ihmistä ja hänen toimintaansa vaikuttavia tekijöitä. Psykologisen tiedon

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus Maanpuolustuskorkeakoulusta Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2008 Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty puolustusministeriön esittelystä, säädetään Maanpuolustuskorkeakoulusta

Lisätiedot