5.12 RADIOGRAFIAN JA SÄDEHOIDON KOULUTUSOHJELMA PIRAMK / Terveysala

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "5.12 RADIOGRAFIAN JA SÄDEHOIDON KOULUTUSOHJELMA PIRAMK / Terveysala"

Transkriptio

1 5.12 RADIOGRAFIAN JA SÄDEHOIDON KOULUTUSOHJELMA PIRAMK / Terveysala Röntgenhoitajan tehtävänä on toimia radiografian ja sädehoidon asiantuntijana diagnostisen radiografian (radiologiset tutkimukset ja toimenpiteet sekä isotooppitutkimukset) ja terapeuttisen radiografian (sädehoito) alueilla. Röntgenhoitajan toimialuetta ovat julkinen ja yksityinen sosiaali- ja terveysala. Röntgenhoitaja voi lisäksi toimia terveysalaa palvelevissa yrityksissä, missä röntgenhoitajan tehtävät painottuvat tuotekehittelyyn ja markkinointiin tai säteilyn käytön valvontatehtävissä esimerkiksi ydinvoimaloissa. Röntgenhoitajan tutkintoon sisältyy Säteilyturvakeskuksen hyväksymä lääkinnällisen säteilyn käyttäjän tutkinto. Röntgenhoitaja toimii asiantuntijana lääkinnällisen säteilyn käytössä ja säteilyltä suojautumisessa. Radiografian ja sädehoidon koulutusohjelman tavoitteena on kouluttaa ammattitaitoisia, monitieteellisen tietopohjan omaavia, palvelumyönteisiä, itsenäiseen päätöksentekoon kykeneviä röntgenhoitajia. Röntgenhoitajat toimivat myös moniammatillisten työryhmien jäseninä. Ammattikorkeakoulun yhteisten perusopintojen lisäksi radiografian ja sädehoidon koulutusohjelman opintoihin kuuluu mm. luonnontieteellisiä ja lääketieteellisiä opintoja, potilaan / asiakkaan tutkimukseen ja hoitoon sekä laite- että tietotekniikkaan liittyviä opintoja. Radiografian ja sädehoidon koulutusohjelman pääaineena on diagnostinen ja terapeuttinen radiografia. Opinnot sisältävät sekä tietopuolisia opintoja että käytännön harjoittelua terveydenhuollon palvelujärjestelmissä. Käytännön harjoittelua on vähintään 50 opintoviikkoa, josta osan voi suorittaa kansainvälisessä opiskelijavaihdossa. Diagnostisen radiografian menetelmät sisältävät mm. röntgentutkimukset, tietokonetomografiatutkimukset, verisuonten tutkimukset, radiologiset toimenpiteet ja hoidot, ultraäänitutkimukset, magneettitutkimukset ja isotooppitutkimukset. Terapeuttisen radiografian menetelmät sisältävät mm. sädehoidon tekniikat ja syöpään sairastuneen potilaan sädehoidon menetelmät. Röntgenhoitaja hallitsee potilaan hoidon diagnostisessa ja terapeuttisessa radiografiatyössä. Radiografian ja sädehoidon laadun kehittäminen vaatii tieteellisen tutkimusprosessin hallintaa, jonka avulla röntgenhoitaja tekee selvityksiä ja tutkimuksia, hyödyntää niitä työssään sekä kansallisella että kansainvälisellä tasolla. Röntgenhoitaja kohtaa työssään eri ikäisiä, eri kulttuuritaustan omaavia ja eri tavoin sairaita asiakkaita / potilaita, mikä vaatii röntgenhoitajalta kykyä nopeaan, eettisesti ja taloudellisesti kestävään päätöksentekoon. Radiografiassa ja sädehoidossa käytettävä teknologia edellyttää matematiikan, fysiikan, lääketieteellisen tekniikan ja tietotekniikan soveltavaa tietoa. 382

2 Opintojen rakenne radiografian ja sädehoidon koulutusohjelmassa AMMATTIOPINNOT Radiografian ja sädehoidon koulutusohjelman ammattiopinnot, 82 ov PERUSOPINNOT Pirkanmaan ammattikorkeakoulun yhteiset perusopinnot, 14 ov Radiografian ja sädehoidon koulutusohjelman perusopinnot, 24 ov HARJOITTELU 50 ov*) OPINNÄYTETYÖ 10 ov VAPAASTI VALITTA- VAT OPINNOT 10 ov *) Harjoittelu sisältyy pääasiassa ammattiopintoihin 383

3 Opintojen eteneminen radiografian ja sädehoidon koulutusohjelmassa PIRKANMAAN AMMATTIKORKEAKOULUN YHTEISET PERUS- OPINNOT 14 ov 1. v 2. v 3. v 4. v Y021 Orientoivat opinnot, 1ov 1 Tiedonhallinta ja tutkimusvalmius Y002 Filosofian perusteet, 1 ov 1 Y022 Tutkimustyön perusteet ja tiedonhallinta, 2 ov 2 Y005 Tietotekniikka, 1 ov 1 Y006 Tilastotieteen perusteet, 1 ov 1 Kommunikaatiotaidot Suomen kieli ja viestintä: Y008 Kirjoitusviestintä, 1 ov 1 Y009 Neuvottelu- ja kokoustaito, 1 ov 1 Y010 Ruotsi 2 ov 2 Y011 Vieras kieli, 2 ov 1 1 Ihminen, työ ja ympäristö Y012 Yrittäjyyden perusteet, 1 ov 1 Y023 Ihminen ja ympäristö, 1 ov 1 RADIOGRAFIAN JA SÄDEHOIDON KOULUTUSOHJELMAN PE- RUSOPINNOT 24 ov Ihminen eri tieteiden näkökulmasta K035 Hoitotieteen perusteet, 1 ov 1 K036 Lääketieteen perusteet, 1 ov 1 K038 Anatomia ja fysiologia, 2 ov 2 K039 Anatomia ja fysiologia, 1 ov 1 K042 Kasvatustiede, 1 ov 1 K045 Sosiaalipolitiikka, 1 ov 1 Radiografian ja sädehoidon perusteet Q062 Ammattiin kasvu ja oppiminen, 2 ov Q064 Vuorovaikutustaidot, 1 ov 1 K034 Ensiapu, 1 ov 1 Q065 Radiografian ja sädehoidon perusteet, 3 ov 3 Q060 Potilaan hoito ja ohjaus, 8 ov 8 Q061 Sisätaudit ja kirurgia, 1 ov 1 Q067 Fysiikka, 1 ov 1 RADIOGRAFIAN JA SÄDEHOIDON KOULUTUSOHJELMAN AM- MATTIOPINNOT 82 ov Q Diagnostisen radiografian menetelmät, 57 ov. Q600 Röntgentutkimusten radiografia, 10 ov 10 Q Röntgen- ja ultraäänitutkimusten radiografia, 14 ov 14 Q Röntgen- ja magneettitutkimusten radiografia, 13 ov 13 Q630 Radiografian ja sädehoidon syventävät opinnot, 12 ov 12 Q Isotooppitutkimusten radiografia, 8 ov 1 7 Q Terapeuttisen radiografian menetelmät, 12 ov Q Diagnostisen ja terapeuttisen radiografian tekniikka, 7 ov. 3 4 Q Radiografiatyön laadun kehittäminen, 6 ov K910 OPINNÄYTETYÖ 10 ov VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT 10 ov

4 RADIOGRAFIAN JA SÄDEHOIDON KOU- LUTUSOHJELMAN PERUSOPINNOT IHMINEN ERI TIETEIDEN NÄKÖKULMAS- TA Opintojaksot on kuvattu hoitotyön koulutusohjelman yhteydessä, sivulta 318 alkaen. RADIOGRAFIAN JA SÄDEHOIDON PE- RUSTEET Q062 AMMATTIIN KASVU JA OPPIMINEN 2 ov Opiskelija perehtyy ammattiin kasvun prosessiin, erilaisiin oppimismenetelmiin ja saa valmiuksia tunnistaa sekä kehittää omia oppimistaitojaan kotimaisissa ja kansainvälisiässä toimintaympäristöissä. Opiskelija perehtyy oman ammattialansa työelämän odotuksiin. Opiskelija ylläpitää omaa henkilökohtaista opiskelusuunnitelmaansa, tulee tietoiseksi ja kehittää itseään ammattiin kasvussa sekä seuraa aktiivisesti omaa oppimistaan ja ammatillista kasvuaan - ammattiin kasvun prosessi - erilaisiin oppimismenetelmiin tutustuminen ja oman oppimistyylin tutkiminen - erilaisten opiskelutekniikoiden kehittäminen - urasuunnittelu, ammatillisen portfolion laadinnan aloittaminen - omaan ammattialaan tutustuminen - eettisyys - ammatillisuus - itsearviointi ja itseohjautuvuus - työskenteleminen ryhmässä Tutoristunnot, portfoliotyöskentely Q064 VUOROVAIKUTUSTAIDOT 1 ov Opiskelija ymmärtää viestinnän kulttuurilähtöisyyden sekä kohdentamisen merkityksen viestinnässä. Opiskelija harjaantuu ilmaisemaan itseään ja kommunikoimaan erilaisissa työelämän tilanteissa. - ammatillinen vuorovaikutus radiografian ja sädehoidon palvelutilanteissa - harjoituksia Luennot, ohjatut harjoitukset, videoharjoitukset. Kirjallinen koe. Iivanainen, A., Jauhiainen, M. & Korkiakoski, L Hoitotyön käsikirja. Kirjayhtymä. Tuominen, R. (toim.) Kulttuurien kohtaaminen terveydenhuollossa. WSOY. Sundeen, S., Stuart, G., Rankin, E., Cohen, S. Vuorovaikutus- avain hoitotyöhön WSOY. K034 ENSIAPU 1 ov Osaa toimia tarkoituksenmukaisesti ensiapua vaativissa tilanteissa. - hätäensiapu - toiminta muissa ensiapua vaativissa tilanteissa Luennot, hyväksytysti suoritettu tentti ja harjoitukset. Koskenvuo, K. ym Ensiapuopas. Suomen punainen risti. Gummerus kirjapaino Oy. Jyväskylä. Heiskanen, T.(toim.) Takaisin elämään - henkinen tuki ja onnettomuudet. SMS-tuotanto. Ajankohtaiset artikkelit. Q065 RADIOGRAFIAN JA SÄDEHOIDON PERUSTEET 3 ov Opiskelija tuntee sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmän rakenteen ja sen toimintaa ohjaavan lainsäädännön. Opiskelija tunnistaa röntgenhoitajan ammatin eri- 385

5 tyisosaamista vaativat alueet terveydenhuollossa ja ryhtyy muodostamaan kokonaiskuvaa röntgenhoitajan ammatista. Opiskelija ymmärtää ihmisen jakamattomana kokonaisuutena erilaisissa tutkimus / hoitotilanteissa ja hän ymmärtää miten sairaudet vaikuttavat yksilöön. Opiskelija perehtyy mikrobien lisääntymis- ja elintapoihin, yleisimpiin tautia aiheuttaviin mikrobeihin ja tartuntatauteihin sekä perehtyy ihmisen puolustusjärjestelmän toimintaan. - sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmä, keskeisimmät lait, asetukset ja säädökset - radiografian ja sädehoidon käsitteet - röntgenhoitajan ammatinkuva - röntgenhoitajan ammatin historia - ihmiskäsitykset - radiografia ja sädehoito prosessina - asiakkaan kohtaaminen, vuorovaikutus - mikrobien lisääntymis- ja elintavat - orientaatio yleisimpiin infektiotauteihin ja niiden tunnistamiseen - kliininen immunologia Luennot, ryhmätyöt, esitelmät, itsenäinen työskentely, koe, hyväksytysti suoritetut tehtävät Iivanainen ym. Hoitotyön käsikirja; Sosiaalija terveydenhuollon perusteet, SHKS 1997; Mäkelä, Mäkelä Mikrobit ja tautien torjunta. WSOY Mäkelä, Vaara, Vaheri. Mikrobiologiaa terveydenhuoltohenkilöstölle.(uusin painos) WSOY; Muu erikseen ilmoitettava materiaali. Q060 POTILAAN HOITO JA OHJAUS 8 ov, josta 5 ov. käytännön harjoittelua Opiskelija osaa tavallisimmat hoitotyön auttamismenetelmät ja tämän tietoaineksen varassa hän harjaantuu työryhmän jäsenenä sisätauti-kirurgista tautia sairastavan aikuisen hoitotyöhön. Opiskelija tietää perioperatiivisesta hoitotyöstä keskeiset periaatteet. Hän noudattaa työskentelyssään hoitotyön periaatteita ja arvioi niiden toteutumista hoitotilanteissa ja työyhteisössä. Opiskelija harjaantuu vuorovaikutus- ja yhteistyötaidoissa ja perehtyy potilaan ohjaukseen. Hän ymmärtää aseptiikan merkityksen ja toteuttaa sitä työskentelyssään. Opiskelija perehtyy potilaan lääkehoitoon ja hallitsee lääkelaskennan. - sisätauti-kirurginen potilas sairaalassa - tavallisimmat sisätauti-kirurgiset hoitotyön auttamismenetelmät sekä hoitotyön periaatteet - potilaan valmistaminen tutkimukseen / toimenpiteeseen ja potilaasta huolehtiminen tutkimuksen / toimenpiteen yhteydessä - näkökulma perioperatiiviseen hoitotyöhön - aseptiikan merkitys sisätauti-kirurgisessa hoidossa - lääkehoito ja lääkelaskenta Luennot ja keskustelut, laboraatioharjoittelu, opintokäynnit, itsenäinen työskentely, kirjallinen koe, hyväksytysti suoritettu käytännön harjoittelu ja siihen liittyvät tehtävät. Iivanainen ym. Hoitotyön käsikirja; Sairaalaliitto: Infektioin torjunta sairaalassa; Lääkehoidon ja lääkelaskennan kirjallisuutta; Hyyppä ym. Sisätauti - kirurginen hoitooppi; Holmia, S.,Murtonen, I., Myllymäki, H: & Valtonen, K Sisätauti-kirurginen hoitotyö. WSOY. Porvoo. Muu opintojakson alussa sovittu kirjallisuus. Q061 SISÄTAUDIT JA KIRURGIA 1 ov Opiskelija tuntee yleisimmät sisätaudit, oireyhtymät sekä kirurgiset sairaudet ja on selvillä niiden ehkäisystä, hoidosta ja ennusteesta. 386

6 - yleisimmät sisätaudit - kirurgiset sairaudet ja perustietoa traumatologiasta. Luennot ja keskustelut, itsenäinen työskentely, kirjallinen koe. Opintojakson alussa sovittu kirjallisuus Q067 FYSIIKKA 1 ov Opiskelija perehtyy keskeisimpiin mekaniikan, aaltoliike- ja ääniopin sekä säteilyfysiikan käsitteisiin, suureisiin ja mittayksiköihin. - mekaniikka - aaltoliike- ja äänioppi - säteilyfysiikka Luennot, laskuharjoitukset, itsenäinen työskentely, kirjallinen koe, hyväksytysti suoritetut tehtävät. Standertskjöld - Nordenstam ym Radiologia. Duodecim; Standertskjöld - Nordenstam ym Kliininen radiologia. Duodecim; Muu opintojakson alussa sovittu kirjallisuus. RADIOGRAFIAN JA SÄDEHOIDON KOU- LUTUSOHJELMAN AMMATTIOPINNOT DIAGNOSTISEN RADIOGRAFIAN MENE- TELMÄT Q600 RÖNTGENTUTKIMUSTEN RADIO- GRAFIA 10 ov, josta 6 ov. käytännön harjoittelua Opiskelija kykenee suorittamaan potilaan kokonaishoitoon liittyviä luuston ja keuhkojen alueen röntgentutkimuksia. Hän kykenee osallistumaan itsenäisesti tai työryhmän jäsenenä natiivi- ja varjoaineröntgentutkimuksiin. Opiskelija kykenee tunnistamaan ottamiensa kuvien kriteerit. Opiskelija suorittaa potilaan säteilysuojelun (ALARA) asianmukaisesti ja hoitaa ja ohjaa potilasta röntgentutkimuksissa yhteisymmärryksessä hänen kanssaan. - luuston ja keuhkojen alueen, hampaiston, ruoansulatuskanavan, virtsateiden ja synnytinelinten sekä nivelten röntgentutkimukset Luennot ja keskustelut, harjoittelu, itsenäinen työskentely, kirjallinen ja käytännön koe, hyväksytysti suoritetut tehtävät, hyväksytysti suoritettu käytännön harjoittelu ja siihen liittyvät tehtävät. Anatomia ja fysiologia (K038; K066), fysiikka (Q067). Cornuelle Andrea Gauthier & Gronefeld Diane H Radiographic Anatomy Positioning An Integrated Approach Standertskjöld-Nordenstam,C.G. ym Radiologia; Duodecim; Standertskjöld-Nordenstam,C.G., Kormano, M., Laasonen,E., Soimakallio, S., Suramo, I., Kliininen radiologia. Duodecim. Muu opintojakson alussa sovittu kirjallisuus. Q611 RÖNTGEN- JA ULTRAÄÄNITUTKI- MUSTEN RADIOGRAFIA 11 ov, josta käytännön harjoittelua 8 ov Opiskelija kykenee suorittamaan itsenäisesti potilaan kokonaishoitoon liittyviä pään alueen röntgentutkimuksia sekä kykenee arvioimaan ottamansa röntgenkuvat. Opiskelija osallistuu työryhmän jäsenenä erilaisiin varjoainetutkimuksiin. Hän tuntee erilaiset radiologiset toimenpiteet ja ymmärtää niiden merkityksen potilaan kokonaishoidossa. Omaksumansa tietoaineksen varassa opiskelija osaa työryhmän jäsenenä yhteisym- 387

7 märryksessä potilaan kanssa suunnitella, toteuttaa ja arvioida potilaalle pyydetyn radiologisen tutkimuksen, siihen liittyvän toimenpiteen ja hoidon. Hän osaa valmistella ja tarkkailla sekä hoitaa potilasta ko. tutkimuksessa aseptiikkaa, hoitotyön periaatteita ja eettisiä ohjeita noudattaen. Opiskelija saa valmiuksia toimia työryhmän jäsenenä röntgentutkimustilanteissa, jotka tehdään potilaalle anestesiassa. Hän kykenee toimimaan tarkoituksenmukaisesti ensiapua vaativissa tilanteissa. Radiografiatyön dokumentoinnin ja potilaan ohjauksen menetelmin opiskelija huolehtii potilaan jatkohoidosta. Radiografian tekniikan menetelmätiedon varassa opiskelija osaa käyttää turvallisesti tutkimuslaitteita ja välineitä. Opiskelija osaa suunnitella ja toteuttaa potilaan, henkilökunnan ja muiden henkilöiden säteilysuojauksen asianmukaisesti ja perustellusti (ALARA ja EUsuositukset). - pään alueen röntgentutkimusten radiografia; nivelten varjoainetutkimukset; verisuonten varjoainetutkimukset, toimenpiteet ja hoidot; tietokonetomografia- ja ultraäänitutkimukset, yleiset periaatteet, kuvanmuodostus - potilaan hoito ja ohjaus - ensiapu, anestesia ja perioperatiivinen hoitotyö Luennot ja keskustelut, harjoittelu, itsenäinen työskentely, tietokoneavusteinen opiskelu, kirjallinen koe, kirjalliset yksilö- ja ryhmätehtävät, hyväksytysti suoritettu käytännön harjoittelu ja siihen liittyvät tehtävät. Anatomia ja fysiologia (K038; K066), fysiikka (Q067), potilaan hoito ja ohjaus (Q060), sisätaudit ja kirurgia (Q061), radiografisen kuvantamisen tekniikka (Q661), röntgentutkimusten radiografia ( Q600). Cornuelle Andrea Gauthier & Gronefeld Diane H Radiographic Anatomy Positioning An Integrated Approach Standertskjöld-Nordenstam,C.G. ym Radiologia; Duodecim; Standertskjöld-Nordenstam,C.G., Kormano, M., Laasonen,E., Soimakallio, S., Suramo, I., Kliininen radiologia. Duodecim. CT and MRI. Volume 1 ja 2; muu opintojakson alussa sovittu kirjallisuus. Q612 TOPOGRAFINEN ANATOMIA 1 ov. Opiskelija hallitsee topografisen anatomian peruskäsitteet. Hän täydentää peruskurssilla saamiaan anatomian tietoja ja luo käsityksen elinten sijainnista ja suhteista toisiinsa hyödyntääkseen tietojaan radiografiassa ja sädehoidossa. - tuki- ja liikuntaelimistö, verisuonisto, rinta- ja vatsaontelon elimet sekä pään alue Kuvien ja mallien tarkastelu, piirrostehtävät ja palpaatiot., kirjallinen koe. Anatomia ja fysiologia (K038;K066). Opintojakson alussa sovittu kirjallisuus Q613 RADIOLOGIA 1 ov Opiskelija perehtyy erilaisilla lääketieteellisillä kuvantamismenetelmillä todettuihin löydöksiin ja pystyy hahmottamaan eri ikäisten potilaiden elimistön normaaleja ja patologisia tiloja. - luuston, keuhkojen, ruoansulatuskanavan, virtsateiden, nivelten ja synnytinelinten radiologia Luennot ja keskustelut, itsenäinen työskentely. Kirjallinen koe. 388

8 Anatomia ja fysiologia (K038;K066), sisätaudit ja kirurgia (Q061), radiografisen kuvantamisen tekniikka (Q661); röntgentutkimusten radiografia ( Q600) Standertskjöld-Nordenstam,C.G. ym Radiologia; Duodecim; Standertskjöld-Nordenstam,C.G., Kormano, M., Laasonen,E., Soimakallio, S., Suramo, I., Kliininen radiologia. Duodecim. Muu opintojakson alussa sovittu kirjallisuus Q614 KLIININEN LÄÄKEAINEOPPI 1 ov Opiskelija on selvillä erilaisista lääkeaineista ja lääkevalmisteista sekä ymmärtää niiden tarkoituksenmukaisen käytön erilaisissa sairaustiloissa ja toimintahäiriöissä. Opiskelija tuntee tavallisimmat lääkkeet, niiden käyttötarkoituksen ja sivuvaikutukset sekä tietää, miten lääkeainemyrkytyksiä hoidetaan. Opiskelija tuntee röntgentutkimuksissa käytettävät varjoaineet, niiden käyttöalueet ja vaikutusmekanismit. - sydän ja verisuonitautien ja hengityselinten lääkkeet; kipulääkkeet; erilaiset tulehdustiloissa käytettävät lääkkeet; anestesialääkkeet - röntgen, ultraääni ja magneettivarjoaineet Luennot ja keskustelut, itsenäinen työskentely, kirjallinen koe. Potilaan hoito ja ohjaus (Q060); sisätaudit ja kirurgia (Q061). CM - to see or not to see. Schering, Nurminen. Lääkehoito; muu opintojakson alussa sovittu kirjallisuus. Q621 RÖNTGEN- JA MAGNEETTITUT- KIMUSTEN RADIOGRAFIA 12 ov, josta 10 ov käytännön harjoittelua Opiskelija kykenee omaksumansa tietoaineksen varassa työryhmän jäsenenä yhteisymmärryksessä potilaan kanssa suunnittelemaan, toteuttamaan ja arvioimaan potilaalle pyydetyn radiologisen tutkimuksen, siihen liittyvän toimenpiteen ja hoidon. Hän osaa valmistella ja tarkkailla sekä hoitaa potilasta ko. tutkimuksessa aseptiikkaa, hoitotyön periaatteita ja eettisiä ohjeita noudattaen. Opiskelija saa valmiuksia toimia työryhmän jäsenenä röntgentutkimustilanteissa, jotka tehdään potilaalle anestesiassa. Hän kykenee toimimaan tarkoituksenmukaisesti ensiapua vaativissa tilanteissa. Radiografiatyön dokumentoinnin ja potilaan ohjauksen menetelmin opiskelija huolehtii potilaan jatkohoidosta. Radiografian tekniikan menetelmätiedon varassa opiskelija osaa käyttää turvallisesti tutkimuslaitteita ja välineitä. Opiskelija osaa suunnitella ja toteuttaa potilaan, henkilökunnan ja muiden henkilöiden säteilysuojauksen asianmukaisesti ja perustellusti (ALARA ja EUsuositukset). Hän tuntee laiteteknologian ja niihin liittyvät säädökset niin, että osaa käyttää lääketieteellisiä kuvantamislaitteita tarkoituksenmukaisesti ja turvallisesti. - mammografia - pään ja vartalon alueen magneettitutkimukset ja niihin liittyvät toimenpiteet ja potilaan hoito - laadunvarmistus Luennot ja keskustelut, ryhmätyö, harjoittelu, tietokoneavusteinen opiskelu, itsenäinen työskentely, kirjallinen koe, kirjalliset yksilöja ryhmätehtävät. Hyväksytysti suoritettu käytännön harjoittelu ja siihen liittyvät tehtävät. Harjoittelun voi suorittaa myös kansainvälisessä opiskelijavaihdossa henkilökohtaisen opetussuunnitelman mukaan. 389

9 Anatomia ja fysiologia (K038;K066), topografinen anatomia (Q612); kliininen fysiikka ja laiteoppi (Q663), röntgentutkimusten radiografia (Q600); röntgen- ja ultraäänitutkimusten radiografia (Q611), säteilybiologia (Q667), säteilysuojelu (Q668). Cornuelle Andrea Gauthier & Gronefeld Diane H Radiographic Anatomy Positioning An Integrated Approach Standertskjöld-Nordenstam ym. Radiologia; Duodecim. Standertskjöld-Nordenstam,C.G., Kormano, M., Laasonen,E., Soimakallio, S., Suramo, I., Kliininen radiologia. Duodecim CT and MRI. Volume 1 ja 2; STUK Mammografian laadunvarmistus: suorituskyky- ja vakioisuusmittaukset; STUK Mammografiaan perustuvan seulonnan laadunvarmistus; muu opintojakson alussa sovittu kirjallisuus. Q622 RADIOLOGIA 1 ov Opiskelija perehtyy erilaisilla lääketieteellisillä kuvantamismenetelmillä todettuihin löydöksiin ja pystyy hahmottamaan eri ikäisten potilaiden elimistön normaaleja ja patologisia tiloja. - angiografioiden radiologia, interventioradiologia, mammografia, neuroradiologia, tietokonetomografiatutkimusten ja magneettitutkimusten radiologia, hammaskuvausten radiologia, lasten radiologia. Luennot ja keskustelut, itsenäinen työskentely. Kirjallinen koe. Anatomia ja fysiologia (K038;K066), topografinen anatomia (Q612), kliininen fysiologia (Q643), sisätaudit ja kirurgia (Q061), röntgentutkimusten radiografia (Q600); röntgen- ja ultraäänitutkimusten radiografia (Q611), radiologia (Q613 ). Standertskjöld-Nordenstam ym. Radiologia Duodecim. Standertskjöld-Nordenstam,C.G., Kormano, M., Laasonen,E., Soimakallio, S., Suramo, I., Kliininen radiologia. Duodecim Muu opintojakson alussa sovittu kirjallisuus Q630 RADIOGRAFIAN JA SÄDEHOIDON SYVENTÄVÄT OPINNOT 12 ov, josta 10 ov käytännön harjoittelua Opiskelija pystyy yhdistämään radiografian ja sädehoidon perus- ja ammattiopinnot omaa ammattiaan ohjaavaksi tietoperustaksi. Hän kykenee itsenäisesti ja työryhmän jäsenenä tunnistamaan radiografiatyön kehittämistarpeita sekä näkemään tulevaisuuden kehittämismahdollisuuksia kansallisella ja kansainvälisellä tasolla. Opiskelija kunnioittaa potilaiden erilaisia näkemyksiä ja syventää eettistä osaamistaan. Sisäistetyt hoitotyön arvot ja periaatteet sekä röntgenhoitajan eettiset periaatteet ohjaavat hänen ratkaisujaan terveydenhuollon eettisissä kysymyksissä. Hän tuntee lain potilaan asemasta ja oikeuksista sekä terveydenhuoltoa ohjaavan normiston ja toimii työssään niiden edellyttämällä tavalla. Opiskelija hallitsee radiografiatyöhön liittyvät tutkimukset, toimenpiteet ja potilaan hoidon sekä laadunvarmistuksen. Opiskelija perehtyy toimintayksikön hallintoon. - röntgenhoitajan eettiset periaatteet - monikulttuurinen ja kansainvälinen radiografiatyö - teleradiologian, radiologian ja sädehoidon uudet sovellutukset - ensiapuvalmiudet Luennot ja keskustelut, yksilö- ja ryhmätehtävät, itsenäinen työskentely. Kirjallinen koe / tehtävä, ensiapuharjoitukset, hyväksytysti suoritettu käytännön harjoittelu ja siihen liittyvät tehtävät. 390

10 Potilaan hoito ja ohjaus (Q060); röntgentutkimusten radiografia ( Q600), röntgen- ja ultraäänitutkimusten radiografia (Q611); röntgen- ja magneettitutkimusten radiografia( Q621); Ensiapu (K034). Opintojakson alussa sovittu kirjallisuus Q641 ISOTOOPPITUTKIMUSTEN RA- DIOGRAFIA 6,5 ov, josta 5 ov käytännön harjoittelua Opiskelija hallitsee isotooppitutkimuksia koskevan säteilylainsäädännön ja erilaiset ohjeistot niin, että hän kykenee noudattamaan niitä työskennellessään isotooppiosastolla. Hän hallitsee radiolääkeaineiden tutkimusannosten laskemisen ja ymmärtää sekä pystyy selostamaan radiolääkeaineiden kertymämekanismit. Opiskelija osaa suunnitella ja toteuttaa potilaan, hoitohenkilökunnan ja muiden henkilöiden tarkoituksenmukaisen säteilysuojauksen isotooppiosastolla (ALARA). Työskentelyssään hän ottaa huomioon hoitotyön arvot ja eettiset ohjeet sekä taloudellisuuden. Saamansa tietoaineksen varassa opiskelija kykenee yhteisymmärryksessä potilaan kanssa suunnittelemaan, toteuttamaan ja arvioimaan vastuualueellaan potilaan kokonaishoitoon liittyvät yleisimmät isotooppitutkimukset laatuvaatimusten mukaisesti. Hän kykenee toimimaan tarkoituksenmukaisesti ensiapua vaativissa tilanteissa. - säteilysuojelu isotooppityössä - radiolääkeaineet ja niiden kertymämekanismit - isotooppitutkimusten radiografia Luennot, yksilö- ja ryhmätyöskentely, harjoittelu, itsenäinen työskentely, tietokoneavusteinen opiskelu. Kirjallinen koe, hyväksytysti suoritetut yksilö- ja ryhmäharjoitukset, hyväksytysti suoritettu käytännön harjoittelu ja harjoitteluun liittyvät tehtävät. Fysiikka (Q067), kliininen fysiikka ja laiteoppi (isotooppilääketieteen laitteet Q665), säteilybiologia (Q667), säteilysuojelu (Q668 ). Säteilylaki, - asetus ja isotooppityöskentelyyn liittyvät ST- ohjeet, STUK Potilaan suojaaminen isotooppilääketieteessä; Ajankohtaiset lehtiartikkelit, muu opintojakson alussa osoitettu kirjallisuus. Q642 ISOTOOPPILÄÄKETIEDE 0,5 ov Opiskelija perehtyy isotooppilääketieteellisillä kuvantamismenetelmillä todettuihin löydöksiin ja pystyy hahmottamaan eri ikäisten potilaiden elimistön normaaleja ja patologisia tiloja. - yleistä isotooppilääketieteestä. - luuston, keuhkojen, virtsateiden ja sydämen isotooppilääketiede Luennot, itsenäinen työskentely. Kirjallinen koe Kliininen fysiikka ja laiteoppi (isotooppilääketieteen laitteet (Q665), isotooppitutkimusten radiografia (Q641 ). Opintojakson alussa osoitettu kirjallisuus ja ajankohtaiset lehtiartikkelit. Q643 KLIININEN FYSIOLOGIA 0,5 ov Opiskelija syventää tietojaan ihmisen fysiologiasta. Hän tutustuu tavallisimpiin mittausmenetelmiin, joilla elimistön toimintoja, niiden muutoksia ja häiriöitä tutkitaan. Opiskelija ymmärtää kuinka kliinisen fysiologian menetelmiä hyödynnetään tavallisimpien tautien diagnosoinnissa, arvioinnissa ja seurannassa sekä esimerkiksi työkyvyn määrityksessä. 391

11 - hengityselimistön fysiologiaa, ventilaatioja diffuusiotestit sekä verikaasuanalyysit - verenkiertoelimistön fysiologiaa, sydämen elekrofysiologiset tutkimukset, sydänlihaksen, läppien sekä sydämen pumpputoiminnan tutkimiset - ääreisverenkierron tutkimukset - hermo- ja lihasfysiologiaa, elektrofysiologiset tutkimukset Luennot, ryhmätehtävät ja laboraatiot. Kirjallinen koe. Anatomia ja fysiologia (K038;K066), topografinen anatomia (Q612 ). Törrönen-Hänninen-Länsimies-Penttilä: Elimistön toiminnan tutkiminen (WSOY); Sovijärvi-Uusitalo-Länsimies-Vuori: Kliininen fysiologia (Duodecim) Muu opintojakson alussa ilmoitettu suomentai vieraskielinen materiaali. Q644 LABORATORIOTUTKIMUKSET 0,5 ov Opiskelija perehtyy radiografiatyön kannalta keskeisiin laboratoriotutkimuksiin. Hän osaa hoitaa radiografiatyöhön liittyvän näytteenoton ja ohjata potilasta laboratoriotutkimuksiin valmistautumisessa. Opiskelija osaa tunnistaa perusnäytteiden normaaliarvot ja variaatiot. Opiskelija osaa suorittaa EKGtutkimuksen. - perus veri- ja virtsanäytteet, - näytteiden säilytys ja lähetys - tulosten tulkinta - EKG- tutkimus Luennot, yksilö- ja ryhmätyöskentely, harjoitukset Kirjallinen koe Opintojakson alussa sovittu kirjallisuus. TERAPEUTTISEN RADIOGRAFIAN ME- NETELMÄT Q651 SÄDEHOIDON RADIOGRAFIA 2 ov Opiskelija ymmärtää sädehoidon suunnittelussa muottihuonetekniikan, annossuunnittelutietokonetomografian ja tietokonepohjaisen annossuunnittelun keskeiset periaatteet. Hän osaa yhtenä työryhmän jäsenenä simuloida yhteisymmärryksessä potilaan kanssa potilaalle suunnitellun sädehoidon annossuunnitelman mukaisesti ja tehdä asianmukaiset merkinnät potilaan sairauskertomukseen ja potilaasta simulaattorilla otettuihin kenttäkuviin. Tämän tietoaineksen varassa opiskelija kykenee työryhmän jäsenenä ratkaisemaan yksinkertaisia sädehoidon suunnitteluun liittyviä peruskysymyksiä. - sädehoidon tarpeen määrittely, suunnittelu, toteutus ja arviointi - säteilysuojelu sädehoidossa Luennot ja keskustelut, yksilö- ja ryhmätyöskentely, simulointiharjoitukset. Kirjallinen koe. Anatomia ja fysiologia (K038;K066), topografinen anatomia (Q612), säteilybiologia (Q667), kliininen fysiikka ja laiteoppi (sädehoidon laitteet, Q666), säteilysuojelu (Q668). STUK, sädehoitoon liittyvät säteilyturvallisuus ohjeet, STUK Sädehoitofysiikan sanasto; Muu opintojakson alussa sovittu kirjallisuus ja ajankohtaiset lehtiartikkelit. Anatomia ja fysiologia (K038; K066) 392

12 Q652 SÄDEHOIDON RADIOGRAFIA 7,5 ov, josta 5 ov käytännön harjoittelua Opiskelija kykenee vastuualueellaan yhteisymmärryksessä potilaan kanssa suunnittelemaan, toteuttamaan ja arvioimaan sädehoidon laatuvaatimusten, sädehoitosuunnitelman ja annossuunnitelman mukaisen sädehoidon. Opiskelija saa valmiuksia sädehoidossa olevan potilaan kohtaamiseen ja käytännön harjoittelussa opiskelija ottaa huomioon potilaan yksilölliset tarpeet kokonaisvaltaisesti, huomioi potilaan kulttuuritaustan ja motivoi potilasta osallistumaan omaan hoitoonsa voimavarojensa mukaisesti. Opiskelija ymmärtää säteilyn biologiset vaikutukset niin, että hän osaa ohjata potilasta sädehoidon sivuvaikutusten ennalta ehkäisyssä ja hoidossa. Opiskelija ymmärtää sädehoidon suunnittelussa annossuunnittelutietokonetomografian ja tietokonepohjaisen annossuunnittelun keskeiset periaatteet sekä osallistuu potilaalle suunniteltuun annossuunnitelman simulointiin työryhmän jäsenenä. Hän hallitsee sädehoitosuunnitelman ja sädehoidon laitteet niin, että pystyy toteuttamaan työryhmän jäsenenä potilaalle suunnitellun sädehoidon ja kirjaamaan sen hoitokorttiin. Hän hallitsee kirjallisen hoitosuunnitelman laatimisen ja osaa käyttää sitä yhtenä potilaan hoidon apuvälineenä. Hän kykenee toimimaan tarkoituksenmukaisesti ensiapua vaativissa tilanteissa. Opiskelija kykenee reflektoimaan omaa osaamistaan ja on halukas jatkuvasti kehittämään itseään. - eri syöpätauteja sairastavan potilaan sädehoidon radiografia Luennot, yksilö- ja ryhmätyöskentely, sädehoidon simulointi harjoitukset. Kirjallinen koe, hyväksytysti suoritetut yksilö- ja ryhmätehtävät, hyväksytysti suoritettu käytännön harjoittelu ja harjoitteluun liittyvät tehtävät. Kliininen fysiikka ja laiteoppi (sädehoidon laitteet, Q666 ), onkologia (Q654), sädehoidon radiografia (Q651). Holsti, Roberts ja Teppo Syöpätaudit, Duodecim; Joensuu, H., Roberts, P.J., Teppo, L.,(toim.) Syöpätaudit. Duodecim. Muu opintojakson alussa sovittu kirjallisuus, ajankohtaiset lehtiartikkelit. Q653 RAVITSEMUSTIEDE 0,5ov Opiskelija muodostaa näkemystä ravitsemustieteestä tieteenä ja hahmottaa ravitsemustieteellisen tiedon merkitystä terveysalan työtehtävissä. Opiskelija omaksuu ravitsemuskasvatuksessa tarvittavat perustiedot ravitsemusfysiologiasta ja eri väestöryhmien ravitsemuksesta. - ravitsemustieteen tutkimus ja tiedon luonne - ravintofysiologian perusteet - eri väestöryhmien ravitsemus - ravitsemussuositukset Luennot, harjoitustyöt, itsenäinen työskentely. Kirjallinen tehtävä / koe. Potilaan hoito ja ohjaus (Q060), röntgentutkimusten radiografia (Q600) Aro A Kliininen ravitsemus. Haglund B. ym Ihmisen ravitsemus. WSOY Ravitsemuskertomus 1995 ja Kansanterveyslaitoksen julkaisuja. Ravitsemushoito ja ruokailu. Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 1994:2. Suositus ravitsemushoidosta ja ruokailusta sairaalassa ja hoitolaitoksessa 393

13 Q654 ONKOLOGIA 1 ov Opiskelija on selvillä syöpätautien synnystä, yleisyydestä, ehkäisystä ja seulonnasta, diagnostiikasta ja eri hoitomuodoista sekä syöpää sairastavien potilaiden elämänlaatuun vaikuttavista tekijöistä syöpäsairauksien hoitojen aikana ja hoitojen jälkeen. - syövän synty, kasvu ja leviäminen, syövän epidemiologia, ehkäisy ja seulonta, syövän diagnostiikka ja levinneisyysluokittelu - syövän hoidon periaatteet: kirurgia, sädehoito, solusalpaajahoito ja biologisten vasteenmuuttajien käyttö - syövän palliatiivinen hoito ja psyykkinen tukeminen - yleisimpien syöpien epidemiologia, diagnostiikka ja hoito Luennot, itsenäinen työskentely. Kirjallinen koe Anatomia ja fysiologia (K038; K066), topografinen anatomia (Q612 ) Joensuu, H., Roberts, P.J., Teppo, L.,(toim.) Syöpätaudit. Duodecim. Holsti, Roberts ja Teppo Syöpätaudit, Duodecim; Q655 KLIININEN PSYKOLOGIA 0,5ov Opiskelija on selvillä ihmisen persoonallisuuden moniulotteisuudesta ja sen häiriöistä. Hän on selvillä sairauden ja poikkeavuuden vaikutuksesta yksilön toimintaan. Opiskelija on selvillä työyhteisön toimintaan vaikuttavista tekijöistä ja ymmärtää oman roolinsa ympäristönsä hyvinvoinnin tuottamisessa. - somaattinen sairaus ja psyykkiset reaktiot - hoitoyhteisön dynamiikka - ammatillinen motivaatio Luennot ja itsenäinen työskentely Kirjallinen koe Sädehoidon radiografia (Q651; Q652) Opintojakson alussa sovittava kirjallisuus Q656 SÄDEHOIDON RADIOGRAFIA 0,5 ov Opiskelija saa valmiuksia vakavasti sairaan ja kuolevan potilaan sekä hänen omaistensa kohtaamiseen. Opiskelija hyväksyy kuoleman elämään kuuluvana tapahtumana. - vakavasti sairaan ja kuolevan potilaan kohtaaminen. Luennot, keskustelut, itsenäinen työskentely. Koe/ kirjallinen tehtävä Potilaan hoito ja ohjaus (Q060), Röntgentutkimusten radiografia (Q600), Sädehoidon radiografia (Q651), Onkologia (Q654) Lahtinen & Vainio & Hietanen, Palliatiivinen hoito. Duodecim. Opintojakson alussa sovittu kirjallisuus, ajankohtaiset lehtiartikkelit. - yksilö toimivana kokonaisuutena - persoonallisuus, häiriöt ja hoito 394

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot. tunnistaa laajasti eriikäisten

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot. tunnistaa laajasti eriikäisten Kasvun tukeminen ja ohjaus Sivu 1(13) Arvioinnin kohde Arviointikriteerit 1. Työprosessin hallinta Suunnitelmallinen työskentely Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot Tutkinnon suorittaja:

Lisätiedot

Radiologisen fysiikan ja säteilysuojelun kurssi radiologiaan erikoistuville lääkäreille Ohjelma KAHVITAUKO

Radiologisen fysiikan ja säteilysuojelun kurssi radiologiaan erikoistuville lääkäreille Ohjelma KAHVITAUKO Radiologisen fysiikan ja säteilysuojelun kurssi radiologiaan erikoistuville lääkäreille 27. - 30.8.2013 Ohjelma Paikka: Kuopion Yliopistollinen Sairaala, Auditorio I Luennoitsija Ti 27.8.13 9.00-9.30 Ilmoittautuminen

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN KOULUTUS

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN KOULUTUS SOSIAALI- JA TERVEYSALAN KOULUTUS HOITOTYÖN KOULUTUSOHJELMA Koulutusjohtaja Koulutusohjelmavastaava Opintosihteerit: Eija Heikkinen Anna-Leena Eklund Sirkka-Liisa Niskanen, ylempi AMK-tutkinto Anna-Maija

Lisätiedot

Sairaanhoitajan ammatilliset kompetenssit. Osaamisen kuvaus

Sairaanhoitajan ammatilliset kompetenssit. Osaamisen kuvaus Sairaanhoitajan ammatilliset kompetenssit Osaamisen kuvaus Asiakaslähtöisyys - osaa kohdata asiakkaan/perheen/yhteisön jäsenen oman elämänsä asiantuntijana - saa hyödyntää asiakkaan kokemuksellista tietoa

Lisätiedot

TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU

TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU Sosiaalialan AMK-osaamisen kompetenssit 2010 Sosiaalialan eettinen on sisäistänyt sosiaalialan arvot ja ammattieettiset periaatteet ja sitoutuu toimimaan niiden mukaisesti

Lisätiedot

SUUN TERVEYDEN EDISTÄMINEN JA SUUN TERVEYDENHOIDON ERIKOISALOILLA TOIMIMINEN

SUUN TERVEYDEN EDISTÄMINEN JA SUUN TERVEYDENHOIDON ERIKOISALOILLA TOIMIMINEN SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSA: TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS: TUTKINTOTILAISUUDEN AJANKOHTA: TUTKINTOTILAISUUDEN PAIKKA:

Lisätiedot

Sairaanhoitajakoulutus (SHHTNU15A8)

Sairaanhoitajakoulutus (SHHTNU15A8) Hämeen Ammattikorkeakoulu Sairaanhoitajakoulutus (SHHTNU15A8) SIJOITTUMINEN TYÖELÄMÄÄN Sairaanhoitajan työnä on hoitaa eri-ikäisiä ihmisiä ja edistää väestön terveyttä. Sairaanhoitaja toimii sosiaali-

Lisätiedot

Hoitotyön opiskelijan osaamisperustainen oppiminen ammattitaitoa edistävässä harjoittelussa

Hoitotyön opiskelijan osaamisperustainen oppiminen ammattitaitoa edistävässä harjoittelussa Hoitotyön opiskelijan osaamisperustainen oppiminen ammattitaitoa edistävässä harjoittelussa Työelämäyhteistyöpäivä 6.9.2012 Arja Oikarinen 1 Luennon sisältö: Ammattitaitoa edistävä harjoittelu Mitä on

Lisätiedot

Radiologisen fysiikan ja säteilysuojelun kurssi radiologiaan erikoistuville lääkäreille 26.8. - 29.8.2014. Ohjelma KAHVITAUKO

Radiologisen fysiikan ja säteilysuojelun kurssi radiologiaan erikoistuville lääkäreille 26.8. - 29.8.2014. Ohjelma KAHVITAUKO Radiologisen fysiikan ja säteilysuojelun kurssi radiologiaan erikoistuville lääkäreille 26.8. - 29.8.2014 Ohjelma Paikka: Kuopion Yliopistollinen Sairaala, Auditorio I Luennoitsija Ti 26.8.14 8.30 9.00

Lisätiedot

KASVUN TUKEMINEN JA OHJAUS

KASVUN TUKEMINEN JA OHJAUS TURUN AIKUISKOULUTUSKESKUS Kärsämäentie 11, 20360 Turku puh. 0207 129 200 fax 0207 129 209 SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA NÄYTTÖTUTKINTO AMMATTITAIDON ARVIOINTI KASVUN TUKEMINEN JA

Lisätiedot

OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINTIKOHTEET JA OSAAMISTAVOITTEET OSAAMISEN HANKKIMINEN Arvioidaan suhteutettuna opiskelijan yksilöllisiin tavoitteisiin.

OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINTIKOHTEET JA OSAAMISTAVOITTEET OSAAMISEN HANKKIMINEN Arvioidaan suhteutettuna opiskelijan yksilöllisiin tavoitteisiin. Hyväksymismerkinnät 1 (6) OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINTIKOHTEET JA OSAAMISTAVOITTEET OSAAMISEN HANKKIMINEN Arvioidaan suhteutettuna opiskelijan yksilöllisiin tavoitteisiin. Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen

Lisätiedot

TUKIMATERIAALI: Arvosanan kahdeksan alle jäävä osaaminen

TUKIMATERIAALI: Arvosanan kahdeksan alle jäävä osaaminen 1 FYSIIKKA Fysiikan päättöarvioinnin kriteerit arvosanalle 8 ja niitä täydentävä tukimateriaali Opetuksen tavoite Merkitys, arvot ja asenteet T1 kannustaa ja innostaa oppilasta fysiikan opiskeluun T2 ohjata

Lisätiedot

HARJOITTELUN OHJAUKSEN LAATUKRITEERIT

HARJOITTELUN OHJAUKSEN LAATUKRITEERIT Sosiaali- ja terveysala/päivitys 12.4.2011 HARJOITTELUN OHJAUKSEN LAATU 1. Tiedonkulku Suunnitellulla tiedonkululla varmistetaan yhteistyö harjoittelupaikan ja oppilaitoksen välillä. - harjoittelupaikassa

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen nykytila ja tulevaisuus Työpaikkaohjaaja koulutus 3 ov

Ammatillisen koulutuksen nykytila ja tulevaisuus Työpaikkaohjaaja koulutus 3 ov Ammatillisen koulutuksen nykytila ja tulevaisuus Työpaikkaohjaaja koulutus 3 ov Anu Hultqvist OSAO, Koulutuspäällikkö TtM, Työelämäpedagogi, NTM Perustutkintojen tutkinnonperusteiden uudistuminen ja ammatillisen

Lisätiedot

Orientointia opiskeluun ja osaamisen tunnistamista ensimmäisen vuoden harjoittelun osalta

Orientointia opiskeluun ja osaamisen tunnistamista ensimmäisen vuoden harjoittelun osalta TAMK, Sosionomikoulutus, 17ASO ENNAKKOTEHTÄVÄ 1 TAMMIKUU 2017 Orientointia opiskeluun ja osaamisen tunnistamista ensimmäisen vuoden harjoittelun osalta Tämän ennakkotehtävän tavoitteena on tehdä näkyväksi

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 19.11.2008 Marja Hollo ja Hanna Ketonen Osaamisen ja sivistyksen asialla KÄSI- JA TAIDETEOLLISUUSALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN SISÄLTÖ

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan opintotarjonta

Sosiaali- ja terveysalan opintotarjonta Sosiaali- ja terveysalan opintotarjonta Syksy 2012 1 Sosiaali- ja terveysalan opintotarjonta on tarkoitettu lisä- ja täydennyskoulutukseksi lähihoitajan tutkinnon suorittaneille tai sosiaali- ja terveysalalla

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI NÄYTTEENOTTO JA ASIAKASPALVELU LÄHIHOITAJAN TYÖSSÄ

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI NÄYTTEENOTTO JA ASIAKASPALVELU LÄHIHOITAJAN TYÖSSÄ SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSA: TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS: TUTKINTOTILAISUUDEN AJANKOHTA: TUTKINTOTILAISUUDEN PAIKKA:

Lisätiedot

Opintojen lähtökohdat, tavoitteet ja sisällöt

Opintojen lähtökohdat, tavoitteet ja sisällöt Opintojen lähtökohdat, tavoitteet ja sisällöt Itsenäinen elämä Työ Ammatillinen koulutus VALMENTAVA I 20-40 (80) ov - ammatilliseen peruskoulutukseen tai työelämään valmentavat perusopinnot koulutusalakohta

Lisätiedot

Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma

Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma 19.3.2009 Pirkko Laurila Osaamisen ja sivistyksen asialla Tutkinnon perusteiden ja koulutuksen järjestäjän opetussuunnitelman hierarkia Laki ja asetukset Ammatillisen

Lisätiedot

Tutkinto: Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: Tradenomi (ylempi AMK), Master of Business Administration

Tutkinto: Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: Tradenomi (ylempi AMK), Master of Business Administration 1 of 5 8.6.2010 12:39 Tutkinto: Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: Tradenomi (ylempi AMK), Master of Business Administration Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma

Lisätiedot

Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet

Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet t OPH:n infotilaisuus 23.11.2009 Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja

Lisätiedot

Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma

Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma Tutkinto: Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: Tradenomi (ylempi AMK), Master of Business Administration Yrittäjyyden ja

Lisätiedot

KIVUNHOIDON AMMATILLISET ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op) 15.1.2014 joulukuu 2014

KIVUNHOIDON AMMATILLISET ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op) 15.1.2014 joulukuu 2014 KIVUNHOIDON AMMATILLISET ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op) 15.1.2014 joulukuu 2014 Aikuis- ja täydennyskoulutuspalvelut Linnankatu 6, PL 51, 87101 KAJAANI www.aikopa.fi KIVUNHOIDON AMMATILLISET ERIKOISTUMISOPINNOT

Lisätiedot

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot. tunnistaa monipuolisesti, hoidon ja ohjauksen kirjallisen suunnitelman hoitotyön

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot. tunnistaa monipuolisesti, hoidon ja ohjauksen kirjallisen suunnitelman hoitotyön Haavan hoito jalkojenhoidossa Sivu 1(10) Arvioinnin kohde Arviointikriteerit 1. Työprosessin hallinta Oman työn suunnittelu ja toteuttaminen Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot Tutkinnon

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus Hämeen Ammattikorkeakoulu Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus code name 1 2 3 sum YAKJA16XPROFILOIVA-1000 PROFILOIVA 45 YAKJA16XYKJ05-1000 Toimintaympäristön muutoksiin varautuminen

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(6) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Finanssipalvelut 30 osp Tavoitteet: Opiskelija valmistautuu ja hoitaa finanssipalvelun työtehtäviä. Hän seuraa työnsä tuloksellisuutta ja

Lisätiedot

Henkilökohtainen opintojen suunnittelu eli HOPS Urapalvelut opintojen alkuvaiheessa uraohjaaja Kirsi Vallius-Leinonen

Henkilökohtainen opintojen suunnittelu eli HOPS Urapalvelut opintojen alkuvaiheessa uraohjaaja Kirsi Vallius-Leinonen Johdatus akateemisiin opintoihin 1 op, kaikille yhteiset luennot Henkilökohtainen opintojen suunnittelu eli HOPS Urapalvelut opintojen alkuvaiheessa uraohjaaja Kirsi Vallius-Leinonen 4.9.2012 Yliopisto-opiskelun

Lisätiedot

Opetussuunnitelman perusteiden yleinen osa. MAOL OPS-koulutus Naantali Jukka Hatakka

Opetussuunnitelman perusteiden yleinen osa. MAOL OPS-koulutus Naantali Jukka Hatakka Opetussuunnitelman perusteiden yleinen osa MAOL OPS-koulutus Naantali 21.11.2015 Jukka Hatakka Opetussuunnitelman laatiminen Kaikki nuorten lukiokoulutuksen järjestäjät laativat lukion opetussuunnitelman

Lisätiedot

OPAS- TUSTA Työpaikoille. Ammattiosaamisen näyttöjen arviointi

OPAS- TUSTA Työpaikoille. Ammattiosaamisen näyttöjen arviointi OPAS- TUSTA Työpaikoille Ammattiosaamisen näyttöjen arviointi MITÄ OVAT AMMATTI- OSAAMISEN NÄYTÖT koulutuksen järjestäjän ja työelämän yhdessä suunnittelemia, toteuttamia ja arvioimia työtehtäviä työssäoppimispaikassa

Lisätiedot

Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus

Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus SEURAKUNTAOPISTO LAPSI-JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1 Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI Tutkintotilaisuuden

Lisätiedot

Radiologisen fysiikan ja säteilysuojelun kurssi radiologiaan erikoistuville lääkäreille 23.8. - 26.8.2016. Ohjelma

Radiologisen fysiikan ja säteilysuojelun kurssi radiologiaan erikoistuville lääkäreille 23.8. - 26.8.2016. Ohjelma Radiologisen fysiikan ja säteilysuojelun kurssi radiologiaan erikoistuville lääkäreille 23.8. - 26.8.2016 Ohjelma Paikka: Kuopion Yliopistollinen Sairaala, Auditorio I Luennoitsija Ti 23.8.16 8.30 9.00

Lisätiedot

Terveydenhoitaja koulutus

Terveydenhoitaja koulutus Hämeen Ammattikorkeakoulu Terveydenhoitaja koulutus SIJOITTUMINEN TYÖELÄMÄÄN: Terveydenhoitajan työnä on yksilöiden, perheiden ja yhteisöjen terveyden edistäminen sekä terveysriskien ja sairauksien ehkäiseminen

Lisätiedot

Harjoittelu omassa opetustyössä ammatillisen koulutuksen parissa

Harjoittelu omassa opetustyössä ammatillisen koulutuksen parissa Harjoittelu omassa opetustyössä ammatillisen koulutuksen parissa Ohjeet opiskelijalle Opiskelija harjoittelee omassa opetustyössään ammatillisessa koulutuksessa. Opetusharjoittelussa keskeisenä tavoitteena

Lisätiedot

Tutkintojen, oppimäärien ja muiden osaamiskokonaisuuksien sijoittuminen vaativuustasoille

Tutkintojen, oppimäärien ja muiden osaamiskokonaisuuksien sijoittuminen vaativuustasoille Tutkintojen, oppimäärien ja muiden osaamiskokonaisuuksien sijoittuminen vaativuustasoille Liite Kansallinen vaativuustaso / eurooppalaisen tutkintojen viitekehyksen taso Taso1 Tutkinnot, oppimäärät ja

Lisätiedot

POLIISI (AMK) -MUUNTOKOULUTUS (45 op) OPETUSSUUNNITELMA. Lukuvuosi

POLIISI (AMK) -MUUNTOKOULUTUS (45 op) OPETUSSUUNNITELMA. Lukuvuosi 1 POLIISI (AMK) -MUUNTOKOULUTUS (45 op) OPETUSSUUNNITELMA Lukuvuosi 2015 2016 Opetussuunnitelma on käsitelty koulutustoiminnan ohjausryhmässä 5.5.2015. Poliisiammattikorkeakoulun hallitus on hyväksynyt

Lisätiedot

OHJAUS- JA HOPS-PROSESSI YMPÄRISTÖTEKNOLOGIAN KOULUTUSOHJELMASSA

OHJAUS- JA HOPS-PROSESSI YMPÄRISTÖTEKNOLOGIAN KOULUTUSOHJELMASSA OHJAUS- JA HOPS-PROSESSI YMPÄRISTÖTEKNOLOGIAN KOULUTUSOHJELMASSA Mikkelin ammattikorkeakoulun pedagogisen strategian mukaan ohjauksen tavoitteena on edistää opiskelijoiden sitoutumista opiskeluunsa, tukea

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus (YAKJAI15A3)

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus (YAKJAI15A3) Hämeen Ammattikorkeakoulu Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus (YAKJAI15A3) code name 1 2 3 sum YAKJA15APROFILOIVA-1000 PROFILOIVA 90 YAKJA15AYKJ01-1000 Toimintaympäristön muutos

Lisätiedot

Seinäjoen ammattikorkeakoulu Tampereen ammattikorkeakoulu Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri

Seinäjoen ammattikorkeakoulu Tampereen ammattikorkeakoulu Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri Seinäjoen ammattikorkeakoulu Tampereen ammattikorkeakoulu Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri Miksi Seinäjoelle? Tarve koulutuksen järjestämiselle nousi esiin Etelä- Pohjanmaan sairaanhoitopiirin (EPSHP)

Lisätiedot

AIKUISTEN OHJAUS JA NEUVONTATYÖ, 30 op ESITE

AIKUISTEN OHJAUS JA NEUVONTATYÖ, 30 op ESITE AIKUISTEN OHJAUS JA NEUVONTATYÖ, 30 op ESITE Aikuisten ohjaus ja neuvontatyö, 30 op ERKKERI on aikuisten ohjaus- ja neuvontatyötä tekevän henkilöstön ohjausosaamista sekä moniammatillista verkostotyötä

Lisätiedot

SÄHKÖTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA 2010

SÄHKÖTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA 2010 SÄHKÖTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA 2010 Sähkötekniikan koulutusohjelman toimintaympäristö ja osaamistavoitteet Sähkötekniikan koulutusohjelma on voimakkaasti poikkialainen ja antaa mahdollisuuden perehtyä

Lisätiedot

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2. Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.2014 Työssäoppiminen laissa (630/1998)ja asetuksessa (811/1998) koulutuksesta

Lisätiedot

PSYKOLOGIA Opetuksen tavoitteet Aihekokonaisuudet Arviointi

PSYKOLOGIA Opetuksen tavoitteet Aihekokonaisuudet Arviointi PSYKOLOGIA Ihmisen toimintaa tutkivana tieteenä psykologia antaa opiskelijalle valmiuksia havainnoida ja ymmärtää monipuolisesti ihmistä ja hänen toimintaansa vaikuttavia tekijöitä. Psykologisen tiedon

Lisätiedot

Hoitotyön koulutusohjelma, Terveydenhoitotyön suuntautumisvaihtoehto (240 op)

Hoitotyön koulutusohjelma, Terveydenhoitotyön suuntautumisvaihtoehto (240 op) Hoitotyön koulutusohjelma, Terveydenhoitotyön suuntautumisvaihtoehto (240 op) Opintojaksojen arviointisuunnitelma ja vastuuopettajat PERUSOPINNOT (38 op) THHOPS1 TYHOPS1-4 Henkilökohtainen opiskelu- ja

Lisätiedot

Lakisääteisen eettisen toimikunnan tehtävät alueellinen yhteistyö

Lakisääteisen eettisen toimikunnan tehtävät alueellinen yhteistyö Lakisääteisen eettisen toimikunnan tehtävät alueellinen yhteistyö Tapani Keränen Itä-Suomen yliopisto; Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri, tutkimusyksikkö ja eettinen toimikunta 21.3.2012 1 Alueelliset eettiset

Lisätiedot

Suoritettava tutkinto. Valmistuvan työtehtäviä. Opintojen toteutus OPETUSSUUNNITELMA

Suoritettava tutkinto. Valmistuvan työtehtäviä. Opintojen toteutus OPETUSSUUNNITELMA OPETUSSUUNNITELMA SOSIAALI- JA TERVEYSALAN KEHITTÄMISEN JA JOHTAMISEN KOULUTUS Sosiaali- ja terveysalan keskus Suoritettava tutkinto Tutkintonimike Fysioterapeutti (ylempi AMK) Sairaanhoitaja (ylempi AMK)

Lisätiedot

Projektipäällikkö/lehtori Paula Poikela, Rovaniemi Ammattikorkeakoulu (RAMK)

Projektipäällikkö/lehtori Paula Poikela, Rovaniemi Ammattikorkeakoulu (RAMK) Projektipäällikkö/lehtori Paula Poikela, Rovaniemi Ammattikorkeakoulu (RAMK) Vuorovaikutuksen Menetelmien Prosessien turvallisuus turvallisuus turvallisuus Paula, Poikela & Paula Yliniemi 1 Kompetenssiperusteinen

Lisätiedot

VIDEOVÄLITTEINEN OPETUS

VIDEOVÄLITTEINEN OPETUS VIDEOVÄLITTEINEN OPETUS Anne Mohn, Tiina Tarr, VSSHP, TYKS Leena Salminen, Turun yliopisto, hoitotieteen laitos, Minna Syrjäläinen-Lindberg, Yrkeshögskolan Novia Teija Franck, Turun AMK Terveydenhuollon

Lisätiedot

TUKIMATERIAALI: Arvosanan kahdeksan alle jäävä osaaminen

TUKIMATERIAALI: Arvosanan kahdeksan alle jäävä osaaminen KEMIA Kemian päättöarvioinnin kriteerit arvosanalle 8 ja niitä täydentävä tukimateriaali Opetuksen tavoite Merkitys, arvot ja asenteet T1 kannustaa ja innostaa oppilasta kemian opiskeluun T2 ohjata ja

Lisätiedot

Kuntoutusohjauksen ja -suunnittelun arviointipassi

Kuntoutusohjauksen ja -suunnittelun arviointipassi Kuntoutusohjauksen ja -suunnittelun arviointipassi Sisällysluettelo JOHDANTO OSAAMISEN KEHITTYMINEN ARVIOINNIT: JAMKin yhteiset osaamiset Sosiaali- ja terveysalan yhteiset osaamiset Kuntoutusohjauksen

Lisätiedot

Arvioinnin suunnittelun kokonaisuus M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE

Arvioinnin suunnittelun kokonaisuus M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE Arvioinnin suunnittelun kokonaisuus 5.2.2015 M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE Arvioinnin kokonaisuus arvioinnin periaatteet arvioinnista tiedottaminen osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen oppimisen

Lisätiedot

HOITOTIETEEN TUTKINTOJEN YLEISRAKENNE

HOITOTIETEEN TUTKINTOJEN YLEISRAKENNE HOOEEE KOULUUS HOOEEE UKOJE YLESRKEE Hoitotieteen lähtökohdat Hoitotieteen teoria Hoitotieteellinen tutkimus YHESE OPO 38 op (amk-tutkinnon perusteella korvautuu yht. 3, opistoasteen tutkinnon perusteella

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 12.12.2008 Elisabet Kinnunen ja Anne Huhtala Osaamisen ja sivistyksen asialla LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN SISÄLTÖ Johdanto

Lisätiedot

OPS-uudistus alkaen Osaamisperusteisuus todeksi. Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kokkola

OPS-uudistus alkaen Osaamisperusteisuus todeksi. Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kokkola OPS-uudistus 1.8.2015 alkaen Osaamisperusteisuus todeksi Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kokkola 28.8.2015 Uudet määräykset Voimaan 1.8.2015 koskee myös jatkavia opiskelijoita! Opetuskeskeisyydestä

Lisätiedot

PERUSOPINNOT (32,5 op) THHOPS1 TYHOPS1-4 Henkilökohtainen opiskelu- ja urasuunnitelma, 2 op Opettajatuutori

PERUSOPINNOT (32,5 op) THHOPS1 TYHOPS1-4 Henkilökohtainen opiskelu- ja urasuunnitelma, 2 op Opettajatuutori Hoitotyön koulutusohjelma, Terveydenhoitotyön suuntautumisvaihtoehto (240 op) TT13K (Terveydenhoitaja) Opintojaksojen arviointisuunnitelma ja vastuuopettajat PERUSOPINNOT (32,5 op) THHOPS1 TYHOPS1-4 Henkilökohtainen

Lisätiedot

Opiskelupaikka mietinnässä? Sinustako lääketieteen tekniikan tai hyvinvointiteknologian osaaja?

Opiskelupaikka mietinnässä? Sinustako lääketieteen tekniikan tai hyvinvointiteknologian osaaja? Opiskelupaikka mietinnässä? Sinustako lääketieteen tekniikan tai hyvinvointiteknologian osaaja? ABIPÄIVÄT 2011 Mitä lääketieteen tekniikka ja hyvinvointiteknologia ovat? Poikkitieteellisiä aloja yhdistävät

Lisätiedot

Opetussuunnitelma alkaen

Opetussuunnitelma alkaen Opetussuunnitelma 1.8.2015 alkaen Ennen 1.8.2015 aloittaneet siirtyvät opiskelemaan 1.8.2015 jälkeen uusien tutkinnon perusteiden mukaan. Muutosta ohjaavat lainsäädäntö ja asetusmuutokset sekä Opetushallituksen

Lisätiedot

MIELENTERVEYS- JA PÄIHDETYÖN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ

MIELENTERVEYS- JA PÄIHDETYÖN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ 1 MIELENTERVEYS- JA PÄIHDETYÖN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ opiskelijan nimi: ryhmä: työssäoppimisen vastaava opettaja: 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ MIELENTERVEYS- JA PÄIHDETYÖN OSAAMISALASSA

Lisätiedot

Opiskelija Opiskeluryhmä. Työssäoppimisen ajankohta. Työssäoppimispaikka. Työpaikkaohjaaja Puh. Opettaja Puh.

Opiskelija Opiskeluryhmä. Työssäoppimisen ajankohta. Työssäoppimispaikka. Työpaikkaohjaaja Puh. Opettaja Puh. LÄHIHOITAJATUTKINTO / VALMISTAVA KOULUTUS Kasvun tukeminen ja ohjaus TYÖSSÄOPPIMISEN OHJAUS JA ARVIOINTI Opiskelija Opiskeluryhmä Työssäoppimisen ajankohta Työssäoppimispaikka Työpaikkaohjaaja Puh. Opettaja

Lisätiedot

Fysioterapeuttiopiskelijan arviointipassi

Fysioterapeuttiopiskelijan arviointipassi Fysioterapeuttiopiskelijan arviointipassi Sisällysluettelo JOHDANTO OSAAMISEN KEHITTYMINEN ARVIOINNIT: JAMKin yhteiset osaamiset Sosiaali- ja terveysalan yhteiset osaamiset Fysioterapian ammattikohtaiset

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 24.11.2008 Pirkko Laurila ja Raili Laasonen Osaamisen ja sivistyksen asialla LABORATORIOALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN SISÄLTÖ Johdanto

Lisätiedot

TUTKINNON OSAN ARVIOINTISUUNNITELMA 26. marraskuuta 2014

TUTKINNON OSAN ARVIOINTISUUNNITELMA 26. marraskuuta 2014 TUTKINNON OSAN ARVIOINTISUUNNITELMA 26. marraskuuta 2014 Tutkinto: Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja Tutkinnon osan nimi ja laajuus: 2.1.1 Kasvun tukeminen ja ohjaus, 20 osp. Pakollinen

Lisätiedot

Lapin ammattiopistossa

Lapin ammattiopistossa VALMA JA TELMA Lapin ammattiopistossa Mitä on Valma? Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentavassa koulutuksessa (VALMA) on yhdistetty neljä aiempaa eri kohderyhmille suunnattua valmistavaa, valmentavaa,

Lisätiedot

Hyvässä ohjauksessa opiskelija:

Hyvässä ohjauksessa opiskelija: Tuula Ritvanen 2013 Työpaikkaohjaajakoulutus 2 ov Osaamisen arviointi Tavoitteena on, että työpaikkaohjaaja osaa suunnittella millaisia työtehtäviä tekemällä opiskelija voi näyttää keskeisen osaamisensa

Lisätiedot

Työpaikkaohjaajakoulutus 2 ov

Työpaikkaohjaajakoulutus 2 ov Tuula Ritvanen 2012 Työpaikkaohjaajakoulutus 2 ov Arviointi Tavoitteena on, että työpaikkaohjaaja osaa suunnittella millaisia työtehtäviä tekemällä opiskelija voi näyttää keskeisen osaamisensa ja osaa

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(8) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Asiakaspalvelu 30 osp Tavoitteet: Opiskelija osaa toimia käytännön asiakaspalvelutehtävissä ja osoittaa ammattitaitonsa palvelutilanteessa,

Lisätiedot

Henkilökohtainen opintojen suunnittelu eli HOPS Urapalvelut opintojen alkuvaiheessa uraohjaaja Johanna Kilpeläinen

Henkilökohtainen opintojen suunnittelu eli HOPS Urapalvelut opintojen alkuvaiheessa uraohjaaja Johanna Kilpeläinen Johdatus akateemisiin opintoihin 1 op, kaikille yhteiset luennot Henkilökohtainen opintojen suunnittelu eli HOPS Urapalvelut opintojen alkuvaiheessa uraohjaaja Johanna Kilpeläinen 3.9.2012 Yliopisto-opiskelun

Lisätiedot

arvioinnin kohde

arvioinnin kohde KEMIA 9-lk Merkitys, arvot ja asenteet T2 Oppilas tunnistaa omaa kemian osaamistaan, asettaa tavoitteita omalle työskentelylleen sekä työskentelee pitkäjänteisesti T3 Oppilas ymmärtää kemian osaamisen

Lisätiedot

PSYKOLOGIA. Opetuksen tavoitteet

PSYKOLOGIA. Opetuksen tavoitteet PSYKOLOGIA Ihmisen toimintaa tutkivana tieteenä psykologia antaa opiskelijalle valmiuksia havainnoida ja ymmärtää monipuolisesti ihmistä ja hänen toimintaansa vaikuttavia tekijöitä. Psykologisen tiedon

Lisätiedot

AIKAISEMPIEN OPINTOJEN TUNNUSTAMINEN YLEISET HAKUOHJEET

AIKAISEMPIEN OPINTOJEN TUNNUSTAMINEN YLEISET HAKUOHJEET 1 AIKAISEMPIEN OPINTOJEN TUNNUSTAMINEN YLEISET HAKUOHJEET Opiskelija täyttää itse hakemansa opintojakson tiedot eli mitä opintojaksoa tai opintojakson osaa hän hakee tunnustettavaksi. Samoin opiskelija

Lisätiedot

AMMATTILAISEKSI KANSAINVÄLISESTI, 15 osp

AMMATTILAISEKSI KANSAINVÄLISESTI, 15 osp AMMATTILAISEKSI KANSAINVÄLISESTI, 15 osp OPPIMISTAVOITTEET n opintokortin runko Työelämälähtöiset työtehtävät Arvioidaan S = oppimistavoite saavutettu Valmentautuminen ja raportointi Valmentautuminen työelämässä

Lisätiedot

Tutkinnon osa: Markkinointiviestinnän toimenpiteiden suunnittelu ja toteutus 15 osp Tavoitteet:

Tutkinnon osa: Markkinointiviestinnän toimenpiteiden suunnittelu ja toteutus 15 osp Tavoitteet: 1(8) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Markkinointiviestinnän toimenpiteiden suunnittelu ja toteutus 15 osp Tavoitteet: Opiskelija osallistuu tuote- tai asiakasvastuualueen toimenpide-

Lisätiedot

Maija Alahuhta, Merja Jylkkä, Nina Männistö, Oamk

Maija Alahuhta, Merja Jylkkä, Nina Männistö, Oamk Maija Alahuhta, Merja Jylkkä, Nina Männistö, Oamk Haavahoidon erikoistumiskoulutuksen valtakunnalliseen verkostoon kuuluu Salla Seppänen (koordinointi), Päivi Virkki Savonia-amk, Ansa Iivanainen, Mamk,

Lisätiedot

OPINTO OPAS Lahden ammattikorkeakoulu. Ammattikorkeakouluopintoihin valmentava koulutus maahanmuuttajille 16 op

OPINTO OPAS Lahden ammattikorkeakoulu. Ammattikorkeakouluopintoihin valmentava koulutus maahanmuuttajille 16 op OPINTO OPAS 2012 2013 Lahden ammattikorkeakoulu Ammattikorkeakouluopintoihin valmentava koulutus maahanmuuttajille 16 op VALMENTAVA KOULUTUS MAAHANMUUTTAJILLE 16 OP Valmentavan koulutuksen tarkoituksena

Lisätiedot

KIRJASTO- JA TIETOPALVELUALAN AMMATILLISET ERIKOISTUMIS- OPINNOT (60 op) 16.1.2010 27.5.2011

KIRJASTO- JA TIETOPALVELUALAN AMMATILLISET ERIKOISTUMIS- OPINNOT (60 op) 16.1.2010 27.5.2011 1 KIRJASTO- JA TIETOPALVELUALAN AMMATILLISET ERIKOISTUMIS- OPINNOT (60 op) 16.1.2010 27.5.2011 KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU Koulutuspalvelut 2 KIRJASTO- JA TIETOPALVELUALAN AMMATILLISET ERIKOISTUMISOPINNOT

Lisätiedot

Etusijalla oppiminen ideoita lukion pedagogiseen kehittämiseen

Etusijalla oppiminen ideoita lukion pedagogiseen kehittämiseen Etusijalla oppiminen ideoita lukion pedagogiseen kehittämiseen Lukiopäivät 11.-12.11.2015 Eija Kauppinen, Kimmo Koskinen, Anu Halvari & Leo Pahkin Perusteiden oppimiskäsitys (1) Oppiminen on seurausta

Lisätiedot

OHJAAJUUS TUTKINTOTILAISUUDEN ARVIOINTILOMAKE

OHJAAJUUS TUTKINTOTILAISUUDEN ARVIOINTILOMAKE TUTKINNONSUORITTAJAN NIMI: OHJAAJUUS TUTKINTOTILAISUUDEN ARVIOINTILOMAKE ARVIOINNIN KOHTEET ARVIOINTIKRITEERIT 1. Työprosessin hallinta Oman työn tavoitteellinen suunnittelu ja toteuttaminen sosiaalisista

Lisätiedot

KASVATUSTIETEIDEN YKSIKKÖ VARHAISKASVATUKSEN KOULUTUS. KASVARPH Pedagoginen harjoittelu / Varhaiskasvatus - Pedagoginen harjoittelu 10 op

KASVATUSTIETEIDEN YKSIKKÖ VARHAISKASVATUKSEN KOULUTUS. KASVARPH Pedagoginen harjoittelu / Varhaiskasvatus - Pedagoginen harjoittelu 10 op KASVATUSTIETEIDEN YKSIKKÖ VARHAISKASVATUKSEN KOULUTUS KASVARPH Pedagoginen harjoittelu / Varhaiskasvatus - Pedagoginen harjoittelu 10 op Pedaopas 2016-2017 KASVARPH Pedagoginen harjoittelu / Varhaiskasvatus

Lisätiedot

Valmentavien koulutusten perusteiden valmisteluvaihe. Ulla Aunola Opetushallitus/Ammatillinen peruskoulutus

Valmentavien koulutusten perusteiden valmisteluvaihe. Ulla Aunola Opetushallitus/Ammatillinen peruskoulutus Valmentavien koulutusten perusteiden valmisteluvaihe Ulla Aunola Opetushallitus/Ammatillinen peruskoulutus 6.11.2014 Lyhyt prosessikuvaus OKM ja OPH virkamiesvalmistelua 2012 > Taustaselvityksiä ja yhteistyöseminaareja

Lisätiedot

Tekniikan kandidaatin ja diplomi-insinöörin tutkinnot

Tekniikan kandidaatin ja diplomi-insinöörin tutkinnot Helena Varmajoki Tekniikan kandidaatin ja diplomi-insinöörin tutkinnot 26.8.2015 Teknillinen tiedekunta Materiaali verkossa: Opiskelijat -> Opinnot ja opiskelu -> Uudelle opiskelijalle -> Orientaatiopäivät

Lisätiedot

KEMIA 7.LUOKKA. Laajaalainen. liittyvät sisältöalueet. osaaminen. Merkitys, arvot ja asenteet

KEMIA 7.LUOKKA. Laajaalainen. liittyvät sisältöalueet. osaaminen. Merkitys, arvot ja asenteet KEMIA 7.LUOKKA Opetuksen tavoitteet Merkitys, arvot ja asenteet Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet T1 kannustaa ja innostaa oppilasta kemian opiskeluun T2 ohjata ja kannustaa oppilasta tunnistamaan

Lisätiedot

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (5).5.2015 Tämä asiakirjan osio kuvaa ammattiosaamisen näyttöä. Näyttötutkinnossa tutkintotilaisuuden järjestelyt ja osaamisen arviointi toteutuvat sosiaali- ja terveysalan tutkintotoimikunnan

Lisätiedot

Rauman normaalikoulun opetussuunnitelma 2016 Fysiikka vuosiluokat 7-9 KUVA PUUTTUU

Rauman normaalikoulun opetussuunnitelma 2016 Fysiikka vuosiluokat 7-9 KUVA PUUTTUU 2016 Fysiikka vuosiluokat 7-9 KUVA PUUTTUU Rauman normaalikoulun opetussuunnitelma Fysiikka vuosiluokat 7-9 Rauman normaalikoulun fysiikan opetuksen pohjana ovat perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden

Lisätiedot

Säteilyn käytön turvallisuuskulttuurin kehittäminen hoitotyössä Anja Henner 1

Säteilyn käytön turvallisuuskulttuurin kehittäminen hoitotyössä Anja Henner 1 Säteilyn käytön turvallisuuskulttuurin kehittäminen hoitotyössä 18.11.2016 Anja Henner 1 Turvallisuuskulttuuri säteilyn käytössä lääketieteellisessä säteilyn käytössä edellyttää, että koko säteilynkäyttöorganisaatio

Lisätiedot

Ammatillisesta kasvusta uraohjaukseen

Ammatillisesta kasvusta uraohjaukseen Ammatillisesta kasvusta uraohjaukseen Ohjaus työelämään 29.10.2014 Lehtori, opinto-ohjaaja Jaakko Janhunen Kymenlaakson ammattikorkeakoulu Opiskelijan ohjaus Kyamkissa Periaatteena opiskelijalähtöisyys

Lisätiedot

30 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. ja suunnitelmallinen toteuttaminen

30 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. ja suunnitelmallinen toteuttaminen Hyväksymismerkinnät 1 (5) Tämän asiakirjan osio kuvaa ammattiosaamisen näyttöä. Näyttötutkinnossa tutkintotilaisuuden järjestelyt ja osaamisen arviointi toteutuvat kauneudenhoitoalan tutkintotoimikunnan

Lisätiedot

MATKAILUN TEORIAOPINTOJAKSOT, yht. 10 op

MATKAILUN TEORIAOPINTOJAKSOT, yht. 10 op 1/ MATKAILUN TEORIAOPINTOJAKSOT, yht. 10 op Vieraanvaraisuus 3 op Markkinointi ja tuotekehitys 4 op Englanti 2 op Turvallisuus 1 op Matkailun teoriaopintojaksot toteuttaa Lapin AMK/ MTI (Viirinkankaantie

Lisätiedot

KIPSAUSALAN AMMATTITUTKINTO PÄIVYSTYSTYÖN TUKENA KOTKA

KIPSAUSALAN AMMATTITUTKINTO PÄIVYSTYSTYÖN TUKENA KOTKA KIPSAUSALAN AMMATTITUTKINTO PÄIVYSTYSTYÖN TUKENA KOTKA KIPSAUSALAN AMMATTITUTKINNON KEHITTYMINEN MIKSI KIPSAUSALAN AMMATTITUTKINTO? TUTKINNON PERUSTEET VALMISTUIVAT 2011 TUTKINNON SUORITTAMISEN JÄRJESTELYT

Lisätiedot

Info-paketti osteopatian opiskelusta. Osteopaatti (AMK) 240 ECTS, 4 vuotta

Info-paketti osteopatian opiskelusta. Osteopaatti (AMK) 240 ECTS, 4 vuotta Info-paketti osteopatian opiskelusta Osteopaatti (AMK) 240 ECTS, 4 vuotta Osteopaatti (AMK) Osteopaatti on tuki- ja liikuntaelimistön hoidon asiantuntija, jonka keskeistä osaamista on laaja anatomian,

Lisätiedot

9.12 Terveystieto. Espoon kaupungin opetussuunnitelmalinjaukset VUOSILUOKAT 7-9. 7. lk

9.12 Terveystieto. Espoon kaupungin opetussuunnitelmalinjaukset VUOSILUOKAT 7-9. 7. lk 9.12 Oppiaineen opetussuunnitelmaan on merkitty oppiaineen opiskelun yhteydessä toteutuva aihekokonaisuuksien ( = AK) käsittely seuraavin lyhentein: AK 1 = Ihmisenä kasvaminen AK 2 = Kulttuuri-identiteetti

Lisätiedot

MATKAILUALAN KOULUTUS

MATKAILUALAN KOULUTUS Master s Degree Programme in Tourism MATKAILUALAN KOULUTUS 90 op OPINTOSUUNNITELMA 2014 2016 Opintojen lähtökohdat Työelämän toimintaympäristön nopeat muutokset, toimintojen kansainvälistyminen sekä taloutemme

Lisätiedot

Toimintaterapeuttiopiskelijan arviointipassi

Toimintaterapeuttiopiskelijan arviointipassi Toimintaterapeuttiopiskelijan arviointipassi Kuvitus: Suvi Harvisalo Sisällysluettelo JOHDANTO OSAAMISEN KEHITTYMINEN ARVIOINNIT: JAMKin yhteiset osaamiset Sosiaali- ja terveysalan yhteiset osaamiset Toimintaterapeutin

Lisätiedot

Opiskelijan ohjaaminen ja oppimisen arviointi

Opiskelijan ohjaaminen ja oppimisen arviointi Opiskelijan ohjaaminen ja oppimisen arviointi Opiskelijan ohjaus Opiskelijan ohjaus Työpaikkaohjaaja (arviointikriteerit OPH 2012): varmistaa yhdessä koulutuksen tai tutkinnon järjestäjän edustajan ja

Lisätiedot

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (6) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Tutkinnon osasta ei anneta ammattiosaamisen näyttöä (kts. tutkinnon osan arvosanan muodostuminen) Näytön arviointi ja arvioijat: (kts. tutkinnon

Lisätiedot

Suomen Suunnistusliitto

Suomen Suunnistusliitto Suomen Suunnistusliitto ry Suomen Suunnistusliitto Valmentajakoulutus osaamistavoitteet Suunta Huipulle -kurssi Taso 2 Koulutuksen kokonaisuus Koulutuksen keskeiset teemat Oppimisen tukeminen Toiminnan

Lisätiedot

Opiskelijan ohjaaminen ja oppimisen arviointi

Opiskelijan ohjaaminen ja oppimisen arviointi Opiskelijan ohjaaminen ja oppimisen arviointi Opiskelijan ohjaus Oulun TOPPI Opiskelijan ohjaus Työpaikkaohjaaja (arviointikriteerit OPH 2012): varmistaa yhdessä koulutuksen tai tutkinnon järjestäjän edustajan

Lisätiedot

Terveystieto, valinnainen Avaimet hyviin elintapoihin, 1 ov (YV8TT1) (HUOM! Suorituksesta saa merkinnän Työkykypassiin)

Terveystieto, valinnainen Avaimet hyviin elintapoihin, 1 ov (YV8TT1) (HUOM! Suorituksesta saa merkinnän Työkykypassiin) Kuvaukset 1 (5) Avaimet hyviin elintapoihin, 1 ov (YV8TT1) Tavoite tunnistaa elintapojen vaikutukset omaan sä oman vastuunsa ja mahdollisuutensa vaikuttaa omaan sä hyvinvoinnista huolehtimisen osana ammattitaitoa

Lisätiedot

KULTTUURI - JA TAIDETOIMINTA HYVINVOINNIN EDISTÄJÄNÄ

KULTTUURI - JA TAIDETOIMINTA HYVINVOINNIN EDISTÄJÄNÄ Hämeen Ammattikorkeakoulu KULTTUURI - JA TAIDETOIMINTA HYVINVOINNIN EDISTÄJÄNÄ Sijoittuminen työelämään Koulutus on tarkoitettu henkilöille jotka toimivat kulttuuri- ja taidetoiminnan asiantuntija - ja

Lisätiedot

LUONTO- JA ELÄMYSTOIMINTA TUTKINTOTILAISUUDEN ARVIOINTILOMAKE

LUONTO- JA ELÄMYSTOIMINTA TUTKINTOTILAISUUDEN ARVIOINTILOMAKE TUTKINNONSUORITTAJAN NIMI: LUONTO- JA ELÄMYSTOIMINTA TUTKINTOTILAISUUDEN ARVIOINTILOMAKE ARVIOINNIN KOHTEET ARVIOINTIKRITEERIT 1. Työprosessin hallinta Toimintakokonaisuuksien suunnittelu suunnittelee

Lisätiedot