5.12 RADIOGRAFIAN JA SÄDEHOIDON KOULUTUSOHJELMA PIRAMK / Terveysala

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "5.12 RADIOGRAFIAN JA SÄDEHOIDON KOULUTUSOHJELMA PIRAMK / Terveysala"

Transkriptio

1 5.12 RADIOGRAFIAN JA SÄDEHOIDON KOULUTUSOHJELMA PIRAMK / Terveysala Röntgenhoitajan tehtävänä on toimia radiografian ja sädehoidon asiantuntijana diagnostisen radiografian (radiologiset tutkimukset ja toimenpiteet sekä isotooppitutkimukset) ja terapeuttisen radiografian (sädehoito) alueilla. Röntgenhoitajan toimialuetta ovat julkinen ja yksityinen sosiaali- ja terveysala. Röntgenhoitaja voi lisäksi toimia terveysalaa palvelevissa yrityksissä, missä röntgenhoitajan tehtävät painottuvat tuotekehittelyyn ja markkinointiin tai säteilyn käytön valvontatehtävissä esimerkiksi ydinvoimaloissa. Röntgenhoitajan tutkintoon sisältyy Säteilyturvakeskuksen hyväksymä lääkinnällisen säteilyn käyttäjän tutkinto. Röntgenhoitaja toimii asiantuntijana lääkinnällisen säteilyn käytössä ja säteilyltä suojautumisessa. Radiografian ja sädehoidon koulutusohjelman tavoitteena on kouluttaa ammattitaitoisia, monitieteellisen tietopohjan omaavia, palvelumyönteisiä, itsenäiseen päätöksentekoon kykeneviä röntgenhoitajia. Röntgenhoitajat toimivat myös moniammatillisten työryhmien jäseninä. Ammattikorkeakoulun yhteisten perusopintojen lisäksi radiografian ja sädehoidon koulutusohjelman opintoihin kuuluu mm. luonnontieteellisiä ja lääketieteellisiä opintoja, potilaan / asiakkaan tutkimukseen ja hoitoon sekä laite- että tietotekniikkaan liittyviä opintoja. Radiografian ja sädehoidon koulutusohjelman pääaineena on diagnostinen ja terapeuttinen radiografia. Opinnot sisältävät sekä tietopuolisia opintoja että käytännön harjoittelua terveydenhuollon palvelujärjestelmissä. Käytännön harjoittelua on vähintään 50 opintoviikkoa, josta osan voi suorittaa kansainvälisessä opiskelijavaihdossa. Diagnostisen radiografian menetelmät sisältävät mm. röntgentutkimukset, tietokonetomografiatutkimukset, verisuonten tutkimukset, radiologiset toimenpiteet ja hoidot, ultraäänitutkimukset, magneettitutkimukset ja isotooppitutkimukset. Terapeuttisen radiografian menetelmät sisältävät mm. sädehoidon tekniikat ja syöpään sairastuneen potilaan sädehoidon menetelmät. Röntgenhoitaja hallitsee potilaan hoidon diagnostisessa ja terapeuttisessa radiografiatyössä. Radiografian ja sädehoidon laadun kehittäminen vaatii tieteellisen tutkimusprosessin hallintaa, jonka avulla röntgenhoitaja tekee selvityksiä ja tutkimuksia, hyödyntää niitä työssään sekä kansallisella että kansainvälisellä tasolla. Röntgenhoitaja kohtaa työssään eri ikäisiä, eri kulttuuritaustan omaavia ja eri tavoin sairaita asiakkaita / potilaita, mikä vaatii röntgenhoitajalta kykyä nopeaan, eettisesti ja taloudellisesti kestävään päätöksentekoon. Radiografiassa ja sädehoidossa käytettävä teknologia edellyttää matematiikan, fysiikan, lääketieteellisen tekniikan ja tietotekniikan soveltavaa tietoa. 382

2 Opintojen rakenne radiografian ja sädehoidon koulutusohjelmassa AMMATTIOPINNOT Radiografian ja sädehoidon koulutusohjelman ammattiopinnot, 82 ov PERUSOPINNOT Pirkanmaan ammattikorkeakoulun yhteiset perusopinnot, 14 ov Radiografian ja sädehoidon koulutusohjelman perusopinnot, 24 ov HARJOITTELU 50 ov*) OPINNÄYTETYÖ 10 ov VAPAASTI VALITTA- VAT OPINNOT 10 ov *) Harjoittelu sisältyy pääasiassa ammattiopintoihin 383

3 Opintojen eteneminen radiografian ja sädehoidon koulutusohjelmassa PIRKANMAAN AMMATTIKORKEAKOULUN YHTEISET PERUS- OPINNOT 14 ov 1. v 2. v 3. v 4. v Y021 Orientoivat opinnot, 1ov 1 Tiedonhallinta ja tutkimusvalmius Y002 Filosofian perusteet, 1 ov 1 Y022 Tutkimustyön perusteet ja tiedonhallinta, 2 ov 2 Y005 Tietotekniikka, 1 ov 1 Y006 Tilastotieteen perusteet, 1 ov 1 Kommunikaatiotaidot Suomen kieli ja viestintä: Y008 Kirjoitusviestintä, 1 ov 1 Y009 Neuvottelu- ja kokoustaito, 1 ov 1 Y010 Ruotsi 2 ov 2 Y011 Vieras kieli, 2 ov 1 1 Ihminen, työ ja ympäristö Y012 Yrittäjyyden perusteet, 1 ov 1 Y023 Ihminen ja ympäristö, 1 ov 1 RADIOGRAFIAN JA SÄDEHOIDON KOULUTUSOHJELMAN PE- RUSOPINNOT 24 ov Ihminen eri tieteiden näkökulmasta K035 Hoitotieteen perusteet, 1 ov 1 K036 Lääketieteen perusteet, 1 ov 1 K038 Anatomia ja fysiologia, 2 ov 2 K039 Anatomia ja fysiologia, 1 ov 1 K042 Kasvatustiede, 1 ov 1 K045 Sosiaalipolitiikka, 1 ov 1 Radiografian ja sädehoidon perusteet Q062 Ammattiin kasvu ja oppiminen, 2 ov Q064 Vuorovaikutustaidot, 1 ov 1 K034 Ensiapu, 1 ov 1 Q065 Radiografian ja sädehoidon perusteet, 3 ov 3 Q060 Potilaan hoito ja ohjaus, 8 ov 8 Q061 Sisätaudit ja kirurgia, 1 ov 1 Q067 Fysiikka, 1 ov 1 RADIOGRAFIAN JA SÄDEHOIDON KOULUTUSOHJELMAN AM- MATTIOPINNOT 82 ov Q Diagnostisen radiografian menetelmät, 57 ov. Q600 Röntgentutkimusten radiografia, 10 ov 10 Q Röntgen- ja ultraäänitutkimusten radiografia, 14 ov 14 Q Röntgen- ja magneettitutkimusten radiografia, 13 ov 13 Q630 Radiografian ja sädehoidon syventävät opinnot, 12 ov 12 Q Isotooppitutkimusten radiografia, 8 ov 1 7 Q Terapeuttisen radiografian menetelmät, 12 ov Q Diagnostisen ja terapeuttisen radiografian tekniikka, 7 ov. 3 4 Q Radiografiatyön laadun kehittäminen, 6 ov K910 OPINNÄYTETYÖ 10 ov VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT 10 ov

4 RADIOGRAFIAN JA SÄDEHOIDON KOU- LUTUSOHJELMAN PERUSOPINNOT IHMINEN ERI TIETEIDEN NÄKÖKULMAS- TA Opintojaksot on kuvattu hoitotyön koulutusohjelman yhteydessä, sivulta 318 alkaen. RADIOGRAFIAN JA SÄDEHOIDON PE- RUSTEET Q062 AMMATTIIN KASVU JA OPPIMINEN 2 ov Opiskelija perehtyy ammattiin kasvun prosessiin, erilaisiin oppimismenetelmiin ja saa valmiuksia tunnistaa sekä kehittää omia oppimistaitojaan kotimaisissa ja kansainvälisiässä toimintaympäristöissä. Opiskelija perehtyy oman ammattialansa työelämän odotuksiin. Opiskelija ylläpitää omaa henkilökohtaista opiskelusuunnitelmaansa, tulee tietoiseksi ja kehittää itseään ammattiin kasvussa sekä seuraa aktiivisesti omaa oppimistaan ja ammatillista kasvuaan - ammattiin kasvun prosessi - erilaisiin oppimismenetelmiin tutustuminen ja oman oppimistyylin tutkiminen - erilaisten opiskelutekniikoiden kehittäminen - urasuunnittelu, ammatillisen portfolion laadinnan aloittaminen - omaan ammattialaan tutustuminen - eettisyys - ammatillisuus - itsearviointi ja itseohjautuvuus - työskenteleminen ryhmässä Tutoristunnot, portfoliotyöskentely Q064 VUOROVAIKUTUSTAIDOT 1 ov Opiskelija ymmärtää viestinnän kulttuurilähtöisyyden sekä kohdentamisen merkityksen viestinnässä. Opiskelija harjaantuu ilmaisemaan itseään ja kommunikoimaan erilaisissa työelämän tilanteissa. - ammatillinen vuorovaikutus radiografian ja sädehoidon palvelutilanteissa - harjoituksia Luennot, ohjatut harjoitukset, videoharjoitukset. Kirjallinen koe. Iivanainen, A., Jauhiainen, M. & Korkiakoski, L Hoitotyön käsikirja. Kirjayhtymä. Tuominen, R. (toim.) Kulttuurien kohtaaminen terveydenhuollossa. WSOY. Sundeen, S., Stuart, G., Rankin, E., Cohen, S. Vuorovaikutus- avain hoitotyöhön WSOY. K034 ENSIAPU 1 ov Osaa toimia tarkoituksenmukaisesti ensiapua vaativissa tilanteissa. - hätäensiapu - toiminta muissa ensiapua vaativissa tilanteissa Luennot, hyväksytysti suoritettu tentti ja harjoitukset. Koskenvuo, K. ym Ensiapuopas. Suomen punainen risti. Gummerus kirjapaino Oy. Jyväskylä. Heiskanen, T.(toim.) Takaisin elämään - henkinen tuki ja onnettomuudet. SMS-tuotanto. Ajankohtaiset artikkelit. Q065 RADIOGRAFIAN JA SÄDEHOIDON PERUSTEET 3 ov Opiskelija tuntee sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmän rakenteen ja sen toimintaa ohjaavan lainsäädännön. Opiskelija tunnistaa röntgenhoitajan ammatin eri- 385

5 tyisosaamista vaativat alueet terveydenhuollossa ja ryhtyy muodostamaan kokonaiskuvaa röntgenhoitajan ammatista. Opiskelija ymmärtää ihmisen jakamattomana kokonaisuutena erilaisissa tutkimus / hoitotilanteissa ja hän ymmärtää miten sairaudet vaikuttavat yksilöön. Opiskelija perehtyy mikrobien lisääntymis- ja elintapoihin, yleisimpiin tautia aiheuttaviin mikrobeihin ja tartuntatauteihin sekä perehtyy ihmisen puolustusjärjestelmän toimintaan. - sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmä, keskeisimmät lait, asetukset ja säädökset - radiografian ja sädehoidon käsitteet - röntgenhoitajan ammatinkuva - röntgenhoitajan ammatin historia - ihmiskäsitykset - radiografia ja sädehoito prosessina - asiakkaan kohtaaminen, vuorovaikutus - mikrobien lisääntymis- ja elintavat - orientaatio yleisimpiin infektiotauteihin ja niiden tunnistamiseen - kliininen immunologia Luennot, ryhmätyöt, esitelmät, itsenäinen työskentely, koe, hyväksytysti suoritetut tehtävät Iivanainen ym. Hoitotyön käsikirja; Sosiaalija terveydenhuollon perusteet, SHKS 1997; Mäkelä, Mäkelä Mikrobit ja tautien torjunta. WSOY Mäkelä, Vaara, Vaheri. Mikrobiologiaa terveydenhuoltohenkilöstölle.(uusin painos) WSOY; Muu erikseen ilmoitettava materiaali. Q060 POTILAAN HOITO JA OHJAUS 8 ov, josta 5 ov. käytännön harjoittelua Opiskelija osaa tavallisimmat hoitotyön auttamismenetelmät ja tämän tietoaineksen varassa hän harjaantuu työryhmän jäsenenä sisätauti-kirurgista tautia sairastavan aikuisen hoitotyöhön. Opiskelija tietää perioperatiivisesta hoitotyöstä keskeiset periaatteet. Hän noudattaa työskentelyssään hoitotyön periaatteita ja arvioi niiden toteutumista hoitotilanteissa ja työyhteisössä. Opiskelija harjaantuu vuorovaikutus- ja yhteistyötaidoissa ja perehtyy potilaan ohjaukseen. Hän ymmärtää aseptiikan merkityksen ja toteuttaa sitä työskentelyssään. Opiskelija perehtyy potilaan lääkehoitoon ja hallitsee lääkelaskennan. - sisätauti-kirurginen potilas sairaalassa - tavallisimmat sisätauti-kirurgiset hoitotyön auttamismenetelmät sekä hoitotyön periaatteet - potilaan valmistaminen tutkimukseen / toimenpiteeseen ja potilaasta huolehtiminen tutkimuksen / toimenpiteen yhteydessä - näkökulma perioperatiiviseen hoitotyöhön - aseptiikan merkitys sisätauti-kirurgisessa hoidossa - lääkehoito ja lääkelaskenta Luennot ja keskustelut, laboraatioharjoittelu, opintokäynnit, itsenäinen työskentely, kirjallinen koe, hyväksytysti suoritettu käytännön harjoittelu ja siihen liittyvät tehtävät. Iivanainen ym. Hoitotyön käsikirja; Sairaalaliitto: Infektioin torjunta sairaalassa; Lääkehoidon ja lääkelaskennan kirjallisuutta; Hyyppä ym. Sisätauti - kirurginen hoitooppi; Holmia, S.,Murtonen, I., Myllymäki, H: & Valtonen, K Sisätauti-kirurginen hoitotyö. WSOY. Porvoo. Muu opintojakson alussa sovittu kirjallisuus. Q061 SISÄTAUDIT JA KIRURGIA 1 ov Opiskelija tuntee yleisimmät sisätaudit, oireyhtymät sekä kirurgiset sairaudet ja on selvillä niiden ehkäisystä, hoidosta ja ennusteesta. 386

6 - yleisimmät sisätaudit - kirurgiset sairaudet ja perustietoa traumatologiasta. Luennot ja keskustelut, itsenäinen työskentely, kirjallinen koe. Opintojakson alussa sovittu kirjallisuus Q067 FYSIIKKA 1 ov Opiskelija perehtyy keskeisimpiin mekaniikan, aaltoliike- ja ääniopin sekä säteilyfysiikan käsitteisiin, suureisiin ja mittayksiköihin. - mekaniikka - aaltoliike- ja äänioppi - säteilyfysiikka Luennot, laskuharjoitukset, itsenäinen työskentely, kirjallinen koe, hyväksytysti suoritetut tehtävät. Standertskjöld - Nordenstam ym Radiologia. Duodecim; Standertskjöld - Nordenstam ym Kliininen radiologia. Duodecim; Muu opintojakson alussa sovittu kirjallisuus. RADIOGRAFIAN JA SÄDEHOIDON KOU- LUTUSOHJELMAN AMMATTIOPINNOT DIAGNOSTISEN RADIOGRAFIAN MENE- TELMÄT Q600 RÖNTGENTUTKIMUSTEN RADIO- GRAFIA 10 ov, josta 6 ov. käytännön harjoittelua Opiskelija kykenee suorittamaan potilaan kokonaishoitoon liittyviä luuston ja keuhkojen alueen röntgentutkimuksia. Hän kykenee osallistumaan itsenäisesti tai työryhmän jäsenenä natiivi- ja varjoaineröntgentutkimuksiin. Opiskelija kykenee tunnistamaan ottamiensa kuvien kriteerit. Opiskelija suorittaa potilaan säteilysuojelun (ALARA) asianmukaisesti ja hoitaa ja ohjaa potilasta röntgentutkimuksissa yhteisymmärryksessä hänen kanssaan. - luuston ja keuhkojen alueen, hampaiston, ruoansulatuskanavan, virtsateiden ja synnytinelinten sekä nivelten röntgentutkimukset Luennot ja keskustelut, harjoittelu, itsenäinen työskentely, kirjallinen ja käytännön koe, hyväksytysti suoritetut tehtävät, hyväksytysti suoritettu käytännön harjoittelu ja siihen liittyvät tehtävät. Anatomia ja fysiologia (K038; K066), fysiikka (Q067). Cornuelle Andrea Gauthier & Gronefeld Diane H Radiographic Anatomy Positioning An Integrated Approach Standertskjöld-Nordenstam,C.G. ym Radiologia; Duodecim; Standertskjöld-Nordenstam,C.G., Kormano, M., Laasonen,E., Soimakallio, S., Suramo, I., Kliininen radiologia. Duodecim. Muu opintojakson alussa sovittu kirjallisuus. Q611 RÖNTGEN- JA ULTRAÄÄNITUTKI- MUSTEN RADIOGRAFIA 11 ov, josta käytännön harjoittelua 8 ov Opiskelija kykenee suorittamaan itsenäisesti potilaan kokonaishoitoon liittyviä pään alueen röntgentutkimuksia sekä kykenee arvioimaan ottamansa röntgenkuvat. Opiskelija osallistuu työryhmän jäsenenä erilaisiin varjoainetutkimuksiin. Hän tuntee erilaiset radiologiset toimenpiteet ja ymmärtää niiden merkityksen potilaan kokonaishoidossa. Omaksumansa tietoaineksen varassa opiskelija osaa työryhmän jäsenenä yhteisym- 387

7 märryksessä potilaan kanssa suunnitella, toteuttaa ja arvioida potilaalle pyydetyn radiologisen tutkimuksen, siihen liittyvän toimenpiteen ja hoidon. Hän osaa valmistella ja tarkkailla sekä hoitaa potilasta ko. tutkimuksessa aseptiikkaa, hoitotyön periaatteita ja eettisiä ohjeita noudattaen. Opiskelija saa valmiuksia toimia työryhmän jäsenenä röntgentutkimustilanteissa, jotka tehdään potilaalle anestesiassa. Hän kykenee toimimaan tarkoituksenmukaisesti ensiapua vaativissa tilanteissa. Radiografiatyön dokumentoinnin ja potilaan ohjauksen menetelmin opiskelija huolehtii potilaan jatkohoidosta. Radiografian tekniikan menetelmätiedon varassa opiskelija osaa käyttää turvallisesti tutkimuslaitteita ja välineitä. Opiskelija osaa suunnitella ja toteuttaa potilaan, henkilökunnan ja muiden henkilöiden säteilysuojauksen asianmukaisesti ja perustellusti (ALARA ja EUsuositukset). - pään alueen röntgentutkimusten radiografia; nivelten varjoainetutkimukset; verisuonten varjoainetutkimukset, toimenpiteet ja hoidot; tietokonetomografia- ja ultraäänitutkimukset, yleiset periaatteet, kuvanmuodostus - potilaan hoito ja ohjaus - ensiapu, anestesia ja perioperatiivinen hoitotyö Luennot ja keskustelut, harjoittelu, itsenäinen työskentely, tietokoneavusteinen opiskelu, kirjallinen koe, kirjalliset yksilö- ja ryhmätehtävät, hyväksytysti suoritettu käytännön harjoittelu ja siihen liittyvät tehtävät. Anatomia ja fysiologia (K038; K066), fysiikka (Q067), potilaan hoito ja ohjaus (Q060), sisätaudit ja kirurgia (Q061), radiografisen kuvantamisen tekniikka (Q661), röntgentutkimusten radiografia ( Q600). Cornuelle Andrea Gauthier & Gronefeld Diane H Radiographic Anatomy Positioning An Integrated Approach Standertskjöld-Nordenstam,C.G. ym Radiologia; Duodecim; Standertskjöld-Nordenstam,C.G., Kormano, M., Laasonen,E., Soimakallio, S., Suramo, I., Kliininen radiologia. Duodecim. CT and MRI. Volume 1 ja 2; muu opintojakson alussa sovittu kirjallisuus. Q612 TOPOGRAFINEN ANATOMIA 1 ov. Opiskelija hallitsee topografisen anatomian peruskäsitteet. Hän täydentää peruskurssilla saamiaan anatomian tietoja ja luo käsityksen elinten sijainnista ja suhteista toisiinsa hyödyntääkseen tietojaan radiografiassa ja sädehoidossa. - tuki- ja liikuntaelimistö, verisuonisto, rinta- ja vatsaontelon elimet sekä pään alue Kuvien ja mallien tarkastelu, piirrostehtävät ja palpaatiot., kirjallinen koe. Anatomia ja fysiologia (K038;K066). Opintojakson alussa sovittu kirjallisuus Q613 RADIOLOGIA 1 ov Opiskelija perehtyy erilaisilla lääketieteellisillä kuvantamismenetelmillä todettuihin löydöksiin ja pystyy hahmottamaan eri ikäisten potilaiden elimistön normaaleja ja patologisia tiloja. - luuston, keuhkojen, ruoansulatuskanavan, virtsateiden, nivelten ja synnytinelinten radiologia Luennot ja keskustelut, itsenäinen työskentely. Kirjallinen koe. 388

8 Anatomia ja fysiologia (K038;K066), sisätaudit ja kirurgia (Q061), radiografisen kuvantamisen tekniikka (Q661); röntgentutkimusten radiografia ( Q600) Standertskjöld-Nordenstam,C.G. ym Radiologia; Duodecim; Standertskjöld-Nordenstam,C.G., Kormano, M., Laasonen,E., Soimakallio, S., Suramo, I., Kliininen radiologia. Duodecim. Muu opintojakson alussa sovittu kirjallisuus Q614 KLIININEN LÄÄKEAINEOPPI 1 ov Opiskelija on selvillä erilaisista lääkeaineista ja lääkevalmisteista sekä ymmärtää niiden tarkoituksenmukaisen käytön erilaisissa sairaustiloissa ja toimintahäiriöissä. Opiskelija tuntee tavallisimmat lääkkeet, niiden käyttötarkoituksen ja sivuvaikutukset sekä tietää, miten lääkeainemyrkytyksiä hoidetaan. Opiskelija tuntee röntgentutkimuksissa käytettävät varjoaineet, niiden käyttöalueet ja vaikutusmekanismit. - sydän ja verisuonitautien ja hengityselinten lääkkeet; kipulääkkeet; erilaiset tulehdustiloissa käytettävät lääkkeet; anestesialääkkeet - röntgen, ultraääni ja magneettivarjoaineet Luennot ja keskustelut, itsenäinen työskentely, kirjallinen koe. Potilaan hoito ja ohjaus (Q060); sisätaudit ja kirurgia (Q061). CM - to see or not to see. Schering, Nurminen. Lääkehoito; muu opintojakson alussa sovittu kirjallisuus. Q621 RÖNTGEN- JA MAGNEETTITUT- KIMUSTEN RADIOGRAFIA 12 ov, josta 10 ov käytännön harjoittelua Opiskelija kykenee omaksumansa tietoaineksen varassa työryhmän jäsenenä yhteisymmärryksessä potilaan kanssa suunnittelemaan, toteuttamaan ja arvioimaan potilaalle pyydetyn radiologisen tutkimuksen, siihen liittyvän toimenpiteen ja hoidon. Hän osaa valmistella ja tarkkailla sekä hoitaa potilasta ko. tutkimuksessa aseptiikkaa, hoitotyön periaatteita ja eettisiä ohjeita noudattaen. Opiskelija saa valmiuksia toimia työryhmän jäsenenä röntgentutkimustilanteissa, jotka tehdään potilaalle anestesiassa. Hän kykenee toimimaan tarkoituksenmukaisesti ensiapua vaativissa tilanteissa. Radiografiatyön dokumentoinnin ja potilaan ohjauksen menetelmin opiskelija huolehtii potilaan jatkohoidosta. Radiografian tekniikan menetelmätiedon varassa opiskelija osaa käyttää turvallisesti tutkimuslaitteita ja välineitä. Opiskelija osaa suunnitella ja toteuttaa potilaan, henkilökunnan ja muiden henkilöiden säteilysuojauksen asianmukaisesti ja perustellusti (ALARA ja EUsuositukset). Hän tuntee laiteteknologian ja niihin liittyvät säädökset niin, että osaa käyttää lääketieteellisiä kuvantamislaitteita tarkoituksenmukaisesti ja turvallisesti. - mammografia - pään ja vartalon alueen magneettitutkimukset ja niihin liittyvät toimenpiteet ja potilaan hoito - laadunvarmistus Luennot ja keskustelut, ryhmätyö, harjoittelu, tietokoneavusteinen opiskelu, itsenäinen työskentely, kirjallinen koe, kirjalliset yksilöja ryhmätehtävät. Hyväksytysti suoritettu käytännön harjoittelu ja siihen liittyvät tehtävät. Harjoittelun voi suorittaa myös kansainvälisessä opiskelijavaihdossa henkilökohtaisen opetussuunnitelman mukaan. 389

9 Anatomia ja fysiologia (K038;K066), topografinen anatomia (Q612); kliininen fysiikka ja laiteoppi (Q663), röntgentutkimusten radiografia (Q600); röntgen- ja ultraäänitutkimusten radiografia (Q611), säteilybiologia (Q667), säteilysuojelu (Q668). Cornuelle Andrea Gauthier & Gronefeld Diane H Radiographic Anatomy Positioning An Integrated Approach Standertskjöld-Nordenstam ym. Radiologia; Duodecim. Standertskjöld-Nordenstam,C.G., Kormano, M., Laasonen,E., Soimakallio, S., Suramo, I., Kliininen radiologia. Duodecim CT and MRI. Volume 1 ja 2; STUK Mammografian laadunvarmistus: suorituskyky- ja vakioisuusmittaukset; STUK Mammografiaan perustuvan seulonnan laadunvarmistus; muu opintojakson alussa sovittu kirjallisuus. Q622 RADIOLOGIA 1 ov Opiskelija perehtyy erilaisilla lääketieteellisillä kuvantamismenetelmillä todettuihin löydöksiin ja pystyy hahmottamaan eri ikäisten potilaiden elimistön normaaleja ja patologisia tiloja. - angiografioiden radiologia, interventioradiologia, mammografia, neuroradiologia, tietokonetomografiatutkimusten ja magneettitutkimusten radiologia, hammaskuvausten radiologia, lasten radiologia. Luennot ja keskustelut, itsenäinen työskentely. Kirjallinen koe. Anatomia ja fysiologia (K038;K066), topografinen anatomia (Q612), kliininen fysiologia (Q643), sisätaudit ja kirurgia (Q061), röntgentutkimusten radiografia (Q600); röntgen- ja ultraäänitutkimusten radiografia (Q611), radiologia (Q613 ). Standertskjöld-Nordenstam ym. Radiologia Duodecim. Standertskjöld-Nordenstam,C.G., Kormano, M., Laasonen,E., Soimakallio, S., Suramo, I., Kliininen radiologia. Duodecim Muu opintojakson alussa sovittu kirjallisuus Q630 RADIOGRAFIAN JA SÄDEHOIDON SYVENTÄVÄT OPINNOT 12 ov, josta 10 ov käytännön harjoittelua Opiskelija pystyy yhdistämään radiografian ja sädehoidon perus- ja ammattiopinnot omaa ammattiaan ohjaavaksi tietoperustaksi. Hän kykenee itsenäisesti ja työryhmän jäsenenä tunnistamaan radiografiatyön kehittämistarpeita sekä näkemään tulevaisuuden kehittämismahdollisuuksia kansallisella ja kansainvälisellä tasolla. Opiskelija kunnioittaa potilaiden erilaisia näkemyksiä ja syventää eettistä osaamistaan. Sisäistetyt hoitotyön arvot ja periaatteet sekä röntgenhoitajan eettiset periaatteet ohjaavat hänen ratkaisujaan terveydenhuollon eettisissä kysymyksissä. Hän tuntee lain potilaan asemasta ja oikeuksista sekä terveydenhuoltoa ohjaavan normiston ja toimii työssään niiden edellyttämällä tavalla. Opiskelija hallitsee radiografiatyöhön liittyvät tutkimukset, toimenpiteet ja potilaan hoidon sekä laadunvarmistuksen. Opiskelija perehtyy toimintayksikön hallintoon. - röntgenhoitajan eettiset periaatteet - monikulttuurinen ja kansainvälinen radiografiatyö - teleradiologian, radiologian ja sädehoidon uudet sovellutukset - ensiapuvalmiudet Luennot ja keskustelut, yksilö- ja ryhmätehtävät, itsenäinen työskentely. Kirjallinen koe / tehtävä, ensiapuharjoitukset, hyväksytysti suoritettu käytännön harjoittelu ja siihen liittyvät tehtävät. 390

10 Potilaan hoito ja ohjaus (Q060); röntgentutkimusten radiografia ( Q600), röntgen- ja ultraäänitutkimusten radiografia (Q611); röntgen- ja magneettitutkimusten radiografia( Q621); Ensiapu (K034). Opintojakson alussa sovittu kirjallisuus Q641 ISOTOOPPITUTKIMUSTEN RA- DIOGRAFIA 6,5 ov, josta 5 ov käytännön harjoittelua Opiskelija hallitsee isotooppitutkimuksia koskevan säteilylainsäädännön ja erilaiset ohjeistot niin, että hän kykenee noudattamaan niitä työskennellessään isotooppiosastolla. Hän hallitsee radiolääkeaineiden tutkimusannosten laskemisen ja ymmärtää sekä pystyy selostamaan radiolääkeaineiden kertymämekanismit. Opiskelija osaa suunnitella ja toteuttaa potilaan, hoitohenkilökunnan ja muiden henkilöiden tarkoituksenmukaisen säteilysuojauksen isotooppiosastolla (ALARA). Työskentelyssään hän ottaa huomioon hoitotyön arvot ja eettiset ohjeet sekä taloudellisuuden. Saamansa tietoaineksen varassa opiskelija kykenee yhteisymmärryksessä potilaan kanssa suunnittelemaan, toteuttamaan ja arvioimaan vastuualueellaan potilaan kokonaishoitoon liittyvät yleisimmät isotooppitutkimukset laatuvaatimusten mukaisesti. Hän kykenee toimimaan tarkoituksenmukaisesti ensiapua vaativissa tilanteissa. - säteilysuojelu isotooppityössä - radiolääkeaineet ja niiden kertymämekanismit - isotooppitutkimusten radiografia Luennot, yksilö- ja ryhmätyöskentely, harjoittelu, itsenäinen työskentely, tietokoneavusteinen opiskelu. Kirjallinen koe, hyväksytysti suoritetut yksilö- ja ryhmäharjoitukset, hyväksytysti suoritettu käytännön harjoittelu ja harjoitteluun liittyvät tehtävät. Fysiikka (Q067), kliininen fysiikka ja laiteoppi (isotooppilääketieteen laitteet Q665), säteilybiologia (Q667), säteilysuojelu (Q668 ). Säteilylaki, - asetus ja isotooppityöskentelyyn liittyvät ST- ohjeet, STUK Potilaan suojaaminen isotooppilääketieteessä; Ajankohtaiset lehtiartikkelit, muu opintojakson alussa osoitettu kirjallisuus. Q642 ISOTOOPPILÄÄKETIEDE 0,5 ov Opiskelija perehtyy isotooppilääketieteellisillä kuvantamismenetelmillä todettuihin löydöksiin ja pystyy hahmottamaan eri ikäisten potilaiden elimistön normaaleja ja patologisia tiloja. - yleistä isotooppilääketieteestä. - luuston, keuhkojen, virtsateiden ja sydämen isotooppilääketiede Luennot, itsenäinen työskentely. Kirjallinen koe Kliininen fysiikka ja laiteoppi (isotooppilääketieteen laitteet (Q665), isotooppitutkimusten radiografia (Q641 ). Opintojakson alussa osoitettu kirjallisuus ja ajankohtaiset lehtiartikkelit. Q643 KLIININEN FYSIOLOGIA 0,5 ov Opiskelija syventää tietojaan ihmisen fysiologiasta. Hän tutustuu tavallisimpiin mittausmenetelmiin, joilla elimistön toimintoja, niiden muutoksia ja häiriöitä tutkitaan. Opiskelija ymmärtää kuinka kliinisen fysiologian menetelmiä hyödynnetään tavallisimpien tautien diagnosoinnissa, arvioinnissa ja seurannassa sekä esimerkiksi työkyvyn määrityksessä. 391

11 - hengityselimistön fysiologiaa, ventilaatioja diffuusiotestit sekä verikaasuanalyysit - verenkiertoelimistön fysiologiaa, sydämen elekrofysiologiset tutkimukset, sydänlihaksen, läppien sekä sydämen pumpputoiminnan tutkimiset - ääreisverenkierron tutkimukset - hermo- ja lihasfysiologiaa, elektrofysiologiset tutkimukset Luennot, ryhmätehtävät ja laboraatiot. Kirjallinen koe. Anatomia ja fysiologia (K038;K066), topografinen anatomia (Q612 ). Törrönen-Hänninen-Länsimies-Penttilä: Elimistön toiminnan tutkiminen (WSOY); Sovijärvi-Uusitalo-Länsimies-Vuori: Kliininen fysiologia (Duodecim) Muu opintojakson alussa ilmoitettu suomentai vieraskielinen materiaali. Q644 LABORATORIOTUTKIMUKSET 0,5 ov Opiskelija perehtyy radiografiatyön kannalta keskeisiin laboratoriotutkimuksiin. Hän osaa hoitaa radiografiatyöhön liittyvän näytteenoton ja ohjata potilasta laboratoriotutkimuksiin valmistautumisessa. Opiskelija osaa tunnistaa perusnäytteiden normaaliarvot ja variaatiot. Opiskelija osaa suorittaa EKGtutkimuksen. - perus veri- ja virtsanäytteet, - näytteiden säilytys ja lähetys - tulosten tulkinta - EKG- tutkimus Luennot, yksilö- ja ryhmätyöskentely, harjoitukset Kirjallinen koe Opintojakson alussa sovittu kirjallisuus. TERAPEUTTISEN RADIOGRAFIAN ME- NETELMÄT Q651 SÄDEHOIDON RADIOGRAFIA 2 ov Opiskelija ymmärtää sädehoidon suunnittelussa muottihuonetekniikan, annossuunnittelutietokonetomografian ja tietokonepohjaisen annossuunnittelun keskeiset periaatteet. Hän osaa yhtenä työryhmän jäsenenä simuloida yhteisymmärryksessä potilaan kanssa potilaalle suunnitellun sädehoidon annossuunnitelman mukaisesti ja tehdä asianmukaiset merkinnät potilaan sairauskertomukseen ja potilaasta simulaattorilla otettuihin kenttäkuviin. Tämän tietoaineksen varassa opiskelija kykenee työryhmän jäsenenä ratkaisemaan yksinkertaisia sädehoidon suunnitteluun liittyviä peruskysymyksiä. - sädehoidon tarpeen määrittely, suunnittelu, toteutus ja arviointi - säteilysuojelu sädehoidossa Luennot ja keskustelut, yksilö- ja ryhmätyöskentely, simulointiharjoitukset. Kirjallinen koe. Anatomia ja fysiologia (K038;K066), topografinen anatomia (Q612), säteilybiologia (Q667), kliininen fysiikka ja laiteoppi (sädehoidon laitteet, Q666), säteilysuojelu (Q668). STUK, sädehoitoon liittyvät säteilyturvallisuus ohjeet, STUK Sädehoitofysiikan sanasto; Muu opintojakson alussa sovittu kirjallisuus ja ajankohtaiset lehtiartikkelit. Anatomia ja fysiologia (K038; K066) 392

12 Q652 SÄDEHOIDON RADIOGRAFIA 7,5 ov, josta 5 ov käytännön harjoittelua Opiskelija kykenee vastuualueellaan yhteisymmärryksessä potilaan kanssa suunnittelemaan, toteuttamaan ja arvioimaan sädehoidon laatuvaatimusten, sädehoitosuunnitelman ja annossuunnitelman mukaisen sädehoidon. Opiskelija saa valmiuksia sädehoidossa olevan potilaan kohtaamiseen ja käytännön harjoittelussa opiskelija ottaa huomioon potilaan yksilölliset tarpeet kokonaisvaltaisesti, huomioi potilaan kulttuuritaustan ja motivoi potilasta osallistumaan omaan hoitoonsa voimavarojensa mukaisesti. Opiskelija ymmärtää säteilyn biologiset vaikutukset niin, että hän osaa ohjata potilasta sädehoidon sivuvaikutusten ennalta ehkäisyssä ja hoidossa. Opiskelija ymmärtää sädehoidon suunnittelussa annossuunnittelutietokonetomografian ja tietokonepohjaisen annossuunnittelun keskeiset periaatteet sekä osallistuu potilaalle suunniteltuun annossuunnitelman simulointiin työryhmän jäsenenä. Hän hallitsee sädehoitosuunnitelman ja sädehoidon laitteet niin, että pystyy toteuttamaan työryhmän jäsenenä potilaalle suunnitellun sädehoidon ja kirjaamaan sen hoitokorttiin. Hän hallitsee kirjallisen hoitosuunnitelman laatimisen ja osaa käyttää sitä yhtenä potilaan hoidon apuvälineenä. Hän kykenee toimimaan tarkoituksenmukaisesti ensiapua vaativissa tilanteissa. Opiskelija kykenee reflektoimaan omaa osaamistaan ja on halukas jatkuvasti kehittämään itseään. - eri syöpätauteja sairastavan potilaan sädehoidon radiografia Luennot, yksilö- ja ryhmätyöskentely, sädehoidon simulointi harjoitukset. Kirjallinen koe, hyväksytysti suoritetut yksilö- ja ryhmätehtävät, hyväksytysti suoritettu käytännön harjoittelu ja harjoitteluun liittyvät tehtävät. Kliininen fysiikka ja laiteoppi (sädehoidon laitteet, Q666 ), onkologia (Q654), sädehoidon radiografia (Q651). Holsti, Roberts ja Teppo Syöpätaudit, Duodecim; Joensuu, H., Roberts, P.J., Teppo, L.,(toim.) Syöpätaudit. Duodecim. Muu opintojakson alussa sovittu kirjallisuus, ajankohtaiset lehtiartikkelit. Q653 RAVITSEMUSTIEDE 0,5ov Opiskelija muodostaa näkemystä ravitsemustieteestä tieteenä ja hahmottaa ravitsemustieteellisen tiedon merkitystä terveysalan työtehtävissä. Opiskelija omaksuu ravitsemuskasvatuksessa tarvittavat perustiedot ravitsemusfysiologiasta ja eri väestöryhmien ravitsemuksesta. - ravitsemustieteen tutkimus ja tiedon luonne - ravintofysiologian perusteet - eri väestöryhmien ravitsemus - ravitsemussuositukset Luennot, harjoitustyöt, itsenäinen työskentely. Kirjallinen tehtävä / koe. Potilaan hoito ja ohjaus (Q060), röntgentutkimusten radiografia (Q600) Aro A Kliininen ravitsemus. Haglund B. ym Ihmisen ravitsemus. WSOY Ravitsemuskertomus 1995 ja Kansanterveyslaitoksen julkaisuja. Ravitsemushoito ja ruokailu. Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 1994:2. Suositus ravitsemushoidosta ja ruokailusta sairaalassa ja hoitolaitoksessa 393

13 Q654 ONKOLOGIA 1 ov Opiskelija on selvillä syöpätautien synnystä, yleisyydestä, ehkäisystä ja seulonnasta, diagnostiikasta ja eri hoitomuodoista sekä syöpää sairastavien potilaiden elämänlaatuun vaikuttavista tekijöistä syöpäsairauksien hoitojen aikana ja hoitojen jälkeen. - syövän synty, kasvu ja leviäminen, syövän epidemiologia, ehkäisy ja seulonta, syövän diagnostiikka ja levinneisyysluokittelu - syövän hoidon periaatteet: kirurgia, sädehoito, solusalpaajahoito ja biologisten vasteenmuuttajien käyttö - syövän palliatiivinen hoito ja psyykkinen tukeminen - yleisimpien syöpien epidemiologia, diagnostiikka ja hoito Luennot, itsenäinen työskentely. Kirjallinen koe Anatomia ja fysiologia (K038; K066), topografinen anatomia (Q612 ) Joensuu, H., Roberts, P.J., Teppo, L.,(toim.) Syöpätaudit. Duodecim. Holsti, Roberts ja Teppo Syöpätaudit, Duodecim; Q655 KLIININEN PSYKOLOGIA 0,5ov Opiskelija on selvillä ihmisen persoonallisuuden moniulotteisuudesta ja sen häiriöistä. Hän on selvillä sairauden ja poikkeavuuden vaikutuksesta yksilön toimintaan. Opiskelija on selvillä työyhteisön toimintaan vaikuttavista tekijöistä ja ymmärtää oman roolinsa ympäristönsä hyvinvoinnin tuottamisessa. - somaattinen sairaus ja psyykkiset reaktiot - hoitoyhteisön dynamiikka - ammatillinen motivaatio Luennot ja itsenäinen työskentely Kirjallinen koe Sädehoidon radiografia (Q651; Q652) Opintojakson alussa sovittava kirjallisuus Q656 SÄDEHOIDON RADIOGRAFIA 0,5 ov Opiskelija saa valmiuksia vakavasti sairaan ja kuolevan potilaan sekä hänen omaistensa kohtaamiseen. Opiskelija hyväksyy kuoleman elämään kuuluvana tapahtumana. - vakavasti sairaan ja kuolevan potilaan kohtaaminen. Luennot, keskustelut, itsenäinen työskentely. Koe/ kirjallinen tehtävä Potilaan hoito ja ohjaus (Q060), Röntgentutkimusten radiografia (Q600), Sädehoidon radiografia (Q651), Onkologia (Q654) Lahtinen & Vainio & Hietanen, Palliatiivinen hoito. Duodecim. Opintojakson alussa sovittu kirjallisuus, ajankohtaiset lehtiartikkelit. - yksilö toimivana kokonaisuutena - persoonallisuus, häiriöt ja hoito 394

5.9 HOITOTYÖN KOULUTUSOHJELMA PIRAMK / Terveysala. ja vastuullisena jäsenenä. Terveydenhuoltoalan. Koulutusohjelman lähtökohdat ja tavoitteet

5.9 HOITOTYÖN KOULUTUSOHJELMA PIRAMK / Terveysala. ja vastuullisena jäsenenä. Terveydenhuoltoalan. Koulutusohjelman lähtökohdat ja tavoitteet 5.9 HOITOTYÖN KOULUTUSOHJELMA PIRAMK / Terveysala Koulutusohjelman lähtökohdat ja tavoitteet Hoitotyön koulutusohjelma vastaa muuttuviin yhteiskunnan, yhteisöjen ja yksilöiden terveyden- ja sairaanhoidon

Lisätiedot

5.9 FYSIOTERAPIAN KOULUTUSOHJELMA

5.9 FYSIOTERAPIAN KOULUTUSOHJELMA Fysioterapian koulutusohjelma 5.9 FYSIOTERAPIAN KOULUTUSOHJELMA PIRAMK / Terveysala Fysioterapeuttikoulutus on koulutusta kuntoutusalan ammattiin. Kuntoutus on yksilön ja yhteisön voimavaroja, selviytymistä

Lisätiedot

Terveydentila (häiriö tai tauti)

Terveydentila (häiriö tai tauti) 5.9 FYSIOTERAPIAN KOULUTUSOHJELMA PIRAMK / Terveysala Fysioterapeuttikoulutus on koulutusta kuntoutusalan ammattiin. Kuntoutus on yksilön ja yhteisön voimavaroja, selviytymistä ja yhdenvertaisen osallistumisen

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO Lähihoitaja OPETUSSUUNNITELMA JA NÄYTTÖTUTKINTOON VALMISTAVAN KOULUTUKSEN TOTEUTTAMISSUUNNITELMA

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO Lähihoitaja OPETUSSUUNNITELMA JA NÄYTTÖTUTKINTOON VALMISTAVAN KOULUTUKSEN TOTEUTTAMISSUUNNITELMA SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO Lähihoitaja OPETUSSUUNNITELMA JA NÄYTTÖTUTKINTOON VALMISTAVAN KOULUTUKSEN TOTEUTTAMISSUUNNITELMA Voimassa1.8.2010 alkaen Tark. 9.8.2011 Tark. 1.8.2012 SISÄLLYS 1

Lisätiedot

KAUNEUDENHOITOALAN AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET

KAUNEUDENHOITOALAN AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET KAUNEUDENHOITOALAN perustutkinto 2009 KOSMETOLOGIN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA KOSMETOLOGI KAUNEUDENHOIDON JA TUOTENEUVONNAN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA KOSMETIIKKANEUVOJA MÄÄRÄYS 26/011/2009 AMMATILLISEN

Lisätiedot

LAUSUNTOPYYNTÖ 14.5.2009 9/421/2009

LAUSUNTOPYYNTÖ 14.5.2009 9/421/2009 LAUSUNTOPYYNTÖ 14.5.2009 9/421/2009 JAKELU TIEDOKSI Autismi ja Aspergerliitto Elinkeinoelämän Keskusliitto EK ry Eteva kuntayhtymä FDUV (Förbundet De Utvecklingsstördas Väl) Helsingin erityishuoltopiiri

Lisätiedot

MÄÄRÄYS 49/011/2009. Näyttötutkinnon perusteet

MÄÄRÄYS 49/011/2009. Näyttötutkinnon perusteet MÄÄRÄYS 49/011/2009 Näyttötutkinnon perusteet KEHITYSVAMMA-ALAN AMMATTITUTKINTO 2009 Näyttötutkinnon perusteet KEHITYSVAMMA-ALAN AMMATTITUTKINTO 2009 MÄÄRÄYS 49/011/2009 OPETUSHALLITUS 1 Opetushallitus

Lisätiedot

opiskelijan arvioijana

opiskelijan arvioijana Työpaikkaohjaaja opiskelijan arvioijana Heljä Hätönen www.ohjaan.fi Tämän teoksen kopioiminen on tekijänoikeuslain (404/61, muut. 712/96) ja valokuvalain (495/6, muut. 446/95) mukaisesti kielletty lukuun

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 2010

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 2010 SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 2010 ASIAKASPALVELUN JA TIETOHALLINNAN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA ENSIHOIDON KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA KUNTOUTUKSEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA LASTEN

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO. Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma Lähihoitaja, Ylivieskan ammattiopisto

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO. Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma Lähihoitaja, Ylivieskan ammattiopisto SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma Lähihoitaja, Ylivieskan ammattiopisto 2 Sisällys 1. SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO... 4 1.1 NÄYTTÖTUTKINTOON VALMISTAVA

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUS- TUTKINTO

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUS- TUTKINTO SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUS- TUTKINTO SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA Satakunnan koulutuskuntayhtymän opetussuunnitelmatoimikunta 12.3.2015 Sisällysluettelo

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto Lähihoitaja Kuntoutuksen koulutusohjelma Lasten ja nuorten hoidon ja kasvatuksen koulutusohjelma Mielenterveys-

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN VALMENTAVA JA KUNTOUTTAVA OPETUS JA OHJAUS (Valmentava 1)

OPETUSSUUNNITELMA AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN VALMENTAVA JA KUNTOUTTAVA OPETUS JA OHJAUS (Valmentava 1) OPETUSSUUNNITELMA AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN VALMENTAVA JA KUNTOUTTAVA OPETUS JA OHJAUS (Valmentava 1) Saimaan ammattiopisto Sampon rehtori hyväksynyt 13.6.2013 Voimaantulo 1.8.2013 2 (13) Sisältö

Lisätiedot

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO, DATANOMI KÄYTÖN TUEN KOULUTUSOHJELMA

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO, DATANOMI KÄYTÖN TUEN KOULUTUSOHJELMA TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO, DATANOMI KÄYTÖN TUEN KOULUTUSOHJELMA OPPILAITOSKOHTAINEN OPETUSSUUNNITELMA 9/2010 Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto T U T K I N N O N P E R U S T E

Lisätiedot

KAUNEUDENHOITOALAN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA. Kosmetologin koulutusohjelma Kosmetologi

KAUNEUDENHOITOALAN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA. Kosmetologin koulutusohjelma Kosmetologi KAUNEUDENHOITOALAN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA Kosmetologin koulutusohjelma Kosmetologi Ammattiopiston rehtori hyväksynyt 7.10.2009 Näyttötoimikunta hyväksynyt 1.10. 2009 Voimaantulo 1.8.2009 Näyttötoimikunta

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja Ammatillisen perustutkinnon opetussuunnitelma Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja 2015 Asiakaspalvelun ja tietohallinnan osaamisala Ensihoidon osaamisala Jalkojenhoidon osaamisala Kuntoutuksen

Lisätiedot

Hoitotyön koulutusohjelma Hyväksytty JAMKin hallituksessa 14.1.2010

Hoitotyön koulutusohjelma Hyväksytty JAMKin hallituksessa 14.1.2010 OPETUSSUUNNITELMA 2010-2015 0/16 HOITOTYÖN KOULUTUSOHJELMA Sairaanhoitaja (AMK) Opintojen laajuus 210 op, opintojen kestoaika 2010-2014 Terveydenhoitaja (AMK) Opintojen laajuus 240 op, opintojen kestoaika

Lisätiedot

Selkokielinen materiaali. Selkokielelle mukauttanut Ester Rokka SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON NÄYTTÖTUTKINNON PERUSTEET

Selkokielinen materiaali. Selkokielelle mukauttanut Ester Rokka SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON NÄYTTÖTUTKINNON PERUSTEET Selkokielinen materiaali Selkokielelle mukauttanut Ester Rokka SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON NÄYTTÖTUTKINNON PERUSTEET 1 SISÄLLYS Alkupuhe... 2 1 SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON (LÄHIHOITAJA)

Lisätiedot

Kulttuuriala., 120 ovv. Graafisen

Kulttuuriala., 120 ovv. Graafisen Kulttuuriala OPETUSSUUNNITELMA,, 120 ovv KUVALLISEN ILMAISUN PERUSTUTKINTO Graafisen suunnittelunn koulutusohjelma KUVA-ARTESAANI, GRAAFINEN SUUNNITTELU Salpauksen johtokunnan hyväksymä 5.4.2011 46 Salpauksen

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja 2014

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja 2014 Ammatillisen perustutkinnon perusteet Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja 2014 Asiakaspalvelun ja tietohallinnan osaamisala Ensihoidon osaamisala Jalkojenhoidon osaamisala Kuntoutuksen

Lisätiedot

Rikosseuraamusalan tutkinto

Rikosseuraamusalan tutkinto Rikosseuraamusalan tutkinto Opinto-opas 2015-2016 RIKOSSEURAAMUSALAN TUTKINTO 90 op OPETUSSUUNNITELMA 2015 2016 Rikosseuraamusalan koulutuskeskus Vernissankatu 2A 01301 VANTAA Puh: 010 366 5000 www.rskk.fi

Lisätiedot

Liiketalouden koulutusohjelman ammatilliset perusopinnot

Liiketalouden koulutusohjelman ammatilliset perusopinnot 5 PIRKANMAAN AMMATTIKORKEAKOULUN KOULUTUSOHJELMAT JA SUUNTAUTUMISVAIHTOEHDOT 5.1 LIIKETALOUDEN KOULUTUSOHJELMA Koulutusohjelman tavoite Koulutusohjelman tavoitteena on kouluttaa liiketalouden osaajia,

Lisätiedot

AMMATTITAITOA TÄYDENTÄVIEN TUTKINNON OSIEN VALINNAISET OPINNOT, 4 OV 2014-2015 TEKNIIKAN KOULUTUSYKSIKKÖ

AMMATTITAITOA TÄYDENTÄVIEN TUTKINNON OSIEN VALINNAISET OPINNOT, 4 OV 2014-2015 TEKNIIKAN KOULUTUSYKSIKKÖ AMMATTITAITOA TÄYDENTÄVIEN TUTKINNON OSIEN VALINNAISET OPINNOT, 4 OV 2014-2015 TEKNIIKAN KOULUTUSYKSIKKÖ autoalan perustutkinto kone- ja metallialan perustutkinto logistiikan perustutkinto sähkö- ja automaatiotekniikan

Lisätiedot

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO 120 OV OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO 120 OV OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO 120 OV OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA 2011 SAAMELAISALUEEN KOULUTUSKESKUS SISÄLTÖ JOHDANTO...3 1. TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINNON, DATANOMI,

Lisätiedot

AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN VALMENTAVA KOULUTUS

AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN VALMENTAVA KOULUTUS Koulutuksen perusteet AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN VALMENTAVA KOULUTUS Määräys 5/011/2015 OPETUSHALLITUS UTBILDNINGSSTYRELSEN 2015 Sisältö JOHDANTO... 1 1 AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN VALMENTAVA

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulusta terveydenhuoltoon

Ammattikorkeakoulusta terveydenhuoltoon Opetusministeriö Koulutus Undervisningsministeriet Ammattikorkeakoulusta terveydenhuoltoon Koulutuksesta valmistuvien ammatillinen osaaminen, keskeiset opinnot ja vähimmäisopintopisteet Opetusministeriön

Lisätiedot

OPPILAITOSKOHTAINEN OPETUSSUUNNITELMA. Hiusalan perustutkinto, PARTURI-KAMPAAJA

OPPILAITOSKOHTAINEN OPETUSSUUNNITELMA. Hiusalan perustutkinto, PARTURI-KAMPAAJA OPPILAITOSKOHTAINEN OPETUSSUUNNITELMA Hiusalan perustutkinto, PARTURI-KAMPAAJA Yhtymähallitus 22.9.2009 2 1. JOHDANTO... 4 2. HIUSALAN AMMATTIALAN KUVAUS JA ARVOPERUSTA... 5 3. HIUSALAN PERUSTUTKINNON

Lisätiedot

Tutkinnon oppilaitoskohtainen opetussuunnitelma

Tutkinnon oppilaitoskohtainen opetussuunnitelma Etelä-Savon Koulutus Oy Etelä-Savon ammattiopisto Tutkinnon oppilaitoskohtainen opetussuunnitelma Etelä-Savon ammattiopiston johtoryhmän vahvistama 2.5.2011 Osaamisjohtaja Marja Anttalainen Kauneudenhoitoalan

Lisätiedot

VANHUSTYÖN ERIKOISAMMATTITUTKINTO 2013

VANHUSTYÖN ERIKOISAMMATTITUTKINTO 2013 Näyttötutkinnon perusteet VANHUSTYÖN ERIKOISAMMATTITUTKINTO 2013 Määräys 16/011/2013 Määräykset ja ohjeet 2013:25 Määräykset ja ohjeet 2013:25 Näyttötutkinnon perusteet VANHUSTYÖN ERIKOISAMMATTITUTKINTO

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinnon, merkonomin opetussuunnitelma

Liiketalouden perustutkinnon, merkonomin opetussuunnitelma Liiketalouden perustutkinnon, merkonomin opetussuunnitelma Asiakaspalvelun ja markkinoinnin koulutusohjelma Toimistopalvelun ja tietohallinnon koulutusohjelma Taloushallinnon koulutusohjelma Liiketalouden

Lisätiedot