Työttömyyspäivärahan vaikutus työsuhteen perusteettomasta päättämisestä maksettavaan korvaukseen Sanna Kujala Heikki Pohja

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Työttömyyspäivärahan vaikutus työsuhteen perusteettomasta päättämisestä maksettavaan korvaukseen Sanna Kujala Heikki Pohja"

Transkriptio

1 Työttömyyspäivärahan vaikutus työsuhteen perusteettomasta päättämisestä maksettavaan korvaukseen Sanna Kujala Heikki Pohja Artikkeli on julkaistu Työoikeudellisen Yhdistyksen vuosikirjassa (Helsinki 2004)

2 2 SISÄLLYS: 1. JOHDANTO Tausta Työttömyysvakuutusrahasto ansioon suhteutetun työttömyyspäivärahan rahoittajana työttömyyskassa etuuden maksajana Tilastoa KORVAUKSEN JA TYÖTTÖMYYSPÄIVÄRAHAN YHTEENSOVITTAMINEN TUOMIOISTUINPROSESSISSA Työttömyysvakuutusrahaston kuuleminen ja tuomion toimittaminen sille tiedoksi Yhteensovittaminen: Työsuhteen perusteettomasta päättämisestä tuomittava korvaus Vähennyksen laskeminen Tilapäinen työ ja syy-yhteys Koulutustuki ja koulutuspäiväraha Irtisanomisajan palkka Lomautus Kohtuullistaminen: Korvauksen määrä Taloudelliset ja sosiaaliset olot Loukkaus Maksatustietojen selvittäminen ja yhteistyö kassojen kanssa KORVAUKSEN JA TYÖTTÖMYYSPÄIVÄRAHAN YHTEENSOVITTAMINEN SOPIMUKSESSA Velvollisuus kokonaiskorvauksen erittelyyn: Aineellinen ja aineeton vahinko Työttömyysvakuutusrahasto sopimusten valvojana Yhteensovittaminen sopimustilanteissa Kohtuullistaminen ja sopimus Sopimusten toimittaminen Tuomioistuinten vahvistamat sovinnot KEHITTÄMISNÄKÖKOHTIA LÄHTEET 21 TUOMIOISTUIN RATKAISUT 21

3 1. JOHDANTO 3 Tämä artikkeli käsittelee työttömyyspäivärahan vaikutusta työsuhteen perusteettomasta päättämisestä aiheutuneen korvauksen tuomitsemiseen ja siitä sopimiseen. Kyseessä on siis sosiaalietuuksien ja korvauksen yhteensovittaminen. Artikkeli on kirjoitettu Työttömyysvakuutusrahaston (TVR) näkökulmasta. Tuomioistuimen käsitellessä yhteensovittamista ovat kuultavina joko Työttömyysvakuutusrahasto tai Kansaneläkelaitos. Näin ollen artikkelissa esitetty koskee soveltuvin osin myös Kansaneläkelaitosta, vaikkei sitä olla erikseen mainittu. Uuden työsopimuslain 1 mukaan työttömyyspäivärahat otetaan huomioon työntekijälle korvausta määrättäessä tai siitä sovittaessa. Täyttä palkkaa vastaavasta korvauksesta vähennetään osa työttömyysajalta maksetuista työttömyyspäivärahoista ja erotus maksetaan Työttömyysvakuutusrahastolle tai Kansaneläkelaitokselle. Yhteensovitus tehdään riippumatta siitä, millä perusteella työsuhde on päätetty 2. Uudessa työsopimuslaissa onkin omaksuttu korvausvelvollisuuden vastuunjaossa seuraavat lähtökohdat: 1. työnantajan täysi vahingonkorvausvelvollisuus, 2. vahingonkorvausoikeudellinen rikastumiskielto, ja 3. periaate, jonka mukaan maksettuihin sosiaalietuuksiin ei jälkikäteen puututa Tausta Vanhan työsopimuslain aikaan korkein oikeus 4 katsoi, että työntekijän saamat työttömyyspäivärahat vähentävät työntekijälle maksettavaa korvausta lähes täysimääräisesti silloin, kun oli kyse lainvastaisen taloudellisen ja tuotannollisen irtisanomisen johdosta tuomittavasta vahingonkorvauksesta. Jos kyseessä oli työntekijän henkilöön liittyvä irtisanominen, työttömyyspäivärahoilla katsottiin 5 olevan osaltaan merkitystä korvauksen määrän kokonaisharkinnassa ansion menetyksen suuruuteen vaikuttavana tekijänä, mutta niitä ei otettu suoraan vähennyksenä huomioon. 6 Korkeimman oikeuden omaksuma linja esti työntekijää saamasta ylikompensaatiota eli hän ei voinut saada vahingostaan osaksikaan kahdenkertaista korvausta. Ongelmallista oli kuitenkin se, että lainvastaisesti työsopimuksen päättänyt työnantaja ei joutunut maksamaan täyttä korvausta, vaan ainoastaan täyden palkan ja työttömyysajalta maksetun työttömyyspäivärahan erotuksen. Työntekijänsä perusteettomasti irtisanonut työnantaja siis hyötyi siitä, että työttömyysturvajärjestelmän avulla oli huolehdittu työttömäksi jääneen työntekijän toimeentulosta. Työnantajan saama hyöty oli vielä keskimäärin suurempi, jos ko. työntekijä oli liittynyt työttömyyskassaan ja saanut ansiosidonnaista työttömyyspäivärahaa. 1 55/2001. Uusi työsopimuslaki tuli voimaan LaVL 18/2000 vp. 3 Tiitinen Kröger 2003, s KKO 1995:215 5 KKO 1997:97 6 Rautiainen Äimälä 2004, s. 307.

4 Työttömyysturvajärjestelmä maksoi siten tavallaan työnantajan puolesta osan korvauksesta. 7 Uudella työsopimuslailla on menettely muutettu oikeudenmukaisemmaksi Työttömyysvakuutusrahasto ansioon suhteutetun työttömyyspäivärahan rahoittajana työttömyyskassa etuuden maksajana Työttömyysvakuutusrahasto on työnantajien ja palkansaajien rahoittama ja sosiaalija terveysministeriön sekä Vakuutusvalvontaviraston valvoma itsenäinen laitos, jonka tehtävänä on työttömyysturvaetuuksien rahoittaminen. 9 Työttömyysvakuutusrahasto vastaa työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain (555/1998) nojalla ansioon suhteutetun työttömyysturvan rahoituksessa työttömyyspäivärahojen, työvoimapoliittisen aikuiskoulutuksen, koulutuspäivärahan, työeläkelisien ja vuorottelukorvauksen aiheuttamista menoista siltä osin kuin valtio ja yksittäiset työttömyyskassat eivät ole niistä vastuussa. Työttömyysvakuutusrahasto vastaa työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain mukaan myös työntekijöiden lomautuksista ja työttömyysturvan lisäpäivistä aiheutuvista menoista, joiden rahoittamiseen valtio ei lainkaan osallistu. Edellä mainitut etuudet työeläkelisää lukuun ottamatta maksetaan työttömyyskassoista. 10 TVR toimii rahoittajana, mutta etuuden saajia koskevat maksupäätökset tehdään työttömyyskassoissa työttömyysturvalain nojalla. Työttömäksi jäänyt työntekijä hakee ansiosidonnaista työttömyyspäivärahaa siitä työttömyyskassasta, jonka jäsen hän on. Työttömyyskassa käsittelee hakijan hakemuksen ja tekee asiassa päätöksen, jonka nojalla se joko maksaa tai ei maksa hakijalle ansiosidonnaista työttömyyspäivärahaa. 1.4 Tilastoa Alla oleviin taulukoihin on kerätty tilastotietoa liittyen työsopimuslain 12 luvun 3 :ään. Ensimmäisestä taulukosta ilmenee Työttömyysvakuutusrahaston antamien lausumien lukumäärä sekä rahastolle toimitettujen sopimusten, vahvistettujen sovintojen ja tuomioiden lukumäärät. Taulukosta kaksi ilmenee rahastolle yhteensovittamisen tuloksena maksetut osuudet. 7 Ks. tästä myös LaVL 18/2000 vp. 8 Rautiainen Äimälä 2004, s Toiminta perustuu lakiin työttömyysetuuksien rahoituksesta (555/1998), asetukseen työttömyysetuuksien rahoituksesta (1176/1998) sekä Työttömyysvakuutusrahaston ohjesäännöstä annettuun asetukseen (862/1998). 10 Työttömyysvakuutusrahaston toimintakertomus 2003.

5 Taulukko 1 Kpl mennessä TVR:n antamat lausumat Sopimukset* Tuomioistuinten vahvistamat sovinnot* Tuomiot ja päätökset* * TVR:lle kyseisenä vuonna toimitetut (vain lainvoimaiset) Taulukko mennessä TVR:lle TSL 12:3 nojalla maksetut osuudet KORVAUKSEN JA TYÖTTÖMYYSPÄIVÄRAHAN YHTEENSOVIT- TAMINEN TUOMIOISTUINPROSESSISSA 2.1 Työttömyysvakuutusrahaston kuuleminen ja tuomion toimittaminen sille tiedoksi Edellä 1 momentin 1 kohdassa tarkoitettua asiaa käsiteltäessä tuomioistuimen on varattava työttömyysvakuutusrahastolle ja etuuden maksaneelle työttömyyskassalle tilaisuus tulla kuulluksi. Tuomioistuimen on velvoitettava työnantaja maksamaan korvauksesta vähennetty rahamäärä työttömyysvakuutusrahastolle ja toimitettava asiassa annettu lainvoiman saanut tuomio tai päätös sille tiedoksi. Mitä tässä säädetään työttömyysvakuutusrahastosta, koskee vastaavasti kansaneläkelaitosta käsiteltäessä 1 momentin 2 tai 3 kohdassa tarkoitettua asiaa. (TSL 12:3.3) Eduskunnan lakivaliokunta piti välttämättömänä, että kaikille osapuolille varataan tilaisuus tulla kuulluksi oikeudenkäynnissä. Vain siten tuomioistuin voi velvoittaa työnantajan maksamaan korvauksia Työttömyysvakuutusrahastolle tai Kansaneläkelaitokselle Tämä on keskimäärin 45 lausumaa kuukaudessa. 12 LaVL 18/2000 vp.

6 Tuomioistuimen 13 onkin varattava Työttömyysvakuutusrahastolle sekä etuuden maksaneelle työttömyyskassalle tilaisuus tulla kuulluksi, kun työntekijälle on maksettu ansiosidonnaista työttömyyspäivärahaa. Mikäli kantaja on saanut peruspäivärahaa tai työmarkkinatukea, on kuultavana vastaavasti Kansaneläkelaitos. Olisi toivottavaa, että kantaja ilmoittaisi kuultavat osoitetietoineen jo haastehakemuksessa Tuomioistuimilla on kirjava käytäntö sen suhteen, missä vaiheessa prosessia Työttömyysvakuutusrahastoa kuullaan. Ääritapauksina voidaan mainita tilanteet, joissa lausumapyyntö lähetetään heti kanteen tultua vireille ja tilanteet, joissa lausumaa pyydetään muutaman päivän tai jopa muutaman tunnin varoitusajalla, jotta tuomio saataisiin annettua. Työttömyysvakuutusrahasto toivoo, että sitä kuultaisiin siinä vaiheessa, kun tapauksen kirjallinen valmistelu on lopetettu ja työttömyyskassaa on ensimmäistä kertaa kuultu. 15 Sopivana vastausaikana TVR pitää 21 päivää eli kolmea viikkoa. Lausumapyynnön lisäksi Työttömyysvakuutusrahasto tarvitsee haastehakemuksen, vastaajan vastauksen ja työttömyyskassan lausuman. 16 Työttömyysvakuutusrahasto on työsuhteen perusteetonta päättämistä koskevissa riita-asioissa kuultavan roolissa, koska se rahoittaa ansiosidonnaista työttömyysturvaa. 17 Tästä johtuen myös yhteensovittamisen tuloksena syntyvät osuudet tilitetään Työttömyysvakuutusrahastolle. Kun Työttömyysvakuutusrahasto rahoittaa työttömyyspäivärahaa yhdessä valtion kanssa, rahasto tilittää saamistaan korvausosuuksista vuosittain niihin sisältyvän valtionosuuden sosiaali- ja terveysministeriölle. 18 Työsopimuslain 12 luvun 3 :n 3. momentilla on velvoitettu tuomioistuin lähettämään lainvoimainen tuomio tai päätös Työttömyysvakuutusrahastolle tiedoksi. Tuomio tai päätös tulee lähettää ilman erillistä pyyntöä ja maksutta Yhteensovittaminen Edellä 2 :n mukaan määrätystä korvauksesta siltä osin kuin se on korvausta työntekijälle ennen tuomion julistamista tai antamista menetetyistä työttömyydestä johtuvista palkkaeduista on vähennettävä 1) 75 prosenttia työntekijälle kyseiseltä ajalta maksetusta työttömyysturvalaissa (602/1984) tarkoitetusta ansioon suhteutetusta työttömyyspäivärahasta; 2) 80 prosenttia työntekijälle kyseiseltä ajalta maksetusta työttömyysturvalaissa tarkoitetusta peruspäivärahasta; sekä 13 Velvollisuus varata tilaisuus tulla kuulluksi koskee tuomioistuimia kaikissa oikeusasteissa. 14 Koskinen Nieminen Valkonen 2003, s Joissain tapauksissa tuomioistuimen on kuultava etuuden maksanutta työttömyyskassaa uudestaan ennen tuomioin antamista. 16 Toki myös käräjäoikeuden tekemä yhteenveto tapauksesta käy. 17 Katso edellä kappale Valtiolle tilitettävä osuus oli vuonna ,7 %. 19 Ks. Laki tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista (701/1993) 2.

7 3) työntekijälle kyseiseltä ajalta työmarkkinatuesta annetun lain (1542/1993) nojalla maksettu työmarkkinatuki. (TSL 12:3.1) 7 Työsopimuslain korvausjärjestelmä perustuu työnantajan täyteen korvausvastuuseen. Työntekijän saamat työttömyyspäivärahaetuudet eivät siis vähennä työnantajan korvausvelvollisuutta, vaan työnantaja on määrättävä maksamaan korvauksen määrä kokonaisuudessaan 20. Työnantaja siis vastaa aiheuttamastaan vahingosta hyötymättä siitä, että työntekijä on saanut työttömyysajalta työttömyyspäivärahaa tai työmarkkinatukea 21. Toisaalta työntekijää koskee vahingonkorvausoikeudellinen rikastumiskielto. Työttömyyspäivärahan katsotaan osittain korvanneen työntekijälle työttömyydestä aiheutuneen vahingon eli palkkaetujen menetystä eikä vahinkoa tule rikastumiskiellon mukaan korvata kahteen kertaan. Tästä ja työnantajan täydestä vahingonkorvausvastuusta johtuen työnantajan maksettavaksi määrättävästä korvauksesta osa suoritetaan Työttömyysvakuutusrahastolle tai Kansaneläkelaitokselle. 22 Tällä tavoin rahat palautuvat takaisin työttömyysturvajärjestelmään ja niillä rahoitetaan jälleen työttömyysturvaetuuksia. Tilanteissa, joissa työntekijälle on maksettu korvausvelvollisuuteen kohdistuvalta ajalta ansiosidonnaista työttömyyspäivärahaa, on tehtävän vähennyksen määrä enintään 75 prosenttia vastaavalta ajalta saadusta työttömyyspäivärahasta. Vähentämättä jäävä 25 prosentin osuus vastaa työntekijän maksuosuutta, joka koostuu työttömyyskassan jäsenmaksusta, jolla rahoitetaan 5,5 prosenttia ansioturvan menoista, sekä palkansaajan työttömyysvakuutusmaksusta. 23 Työttömyysvakuutusrahasto vaatii lausumissaan, että tuomioistuin velvoittaisi työnantajan maksamaan korvauksesta vähennettävälle rahamäärälle viivästyskorkoa korkolain 4 1 mom. mukaisesti siitä lukien, kun on kulunut yksi kuukausi tuomion antopäivästä. Rahaston vaatimus viivästyskorosta on menestynyt melko hyvin Työsuhteen perusteettomasta päättämisestä tuomittava korvaus Työsopimuslain 12 luvun 2 :n 1 momentin mukaan työnantaja, joka on työsopimuslaissa säädettyjen perusteiden vastaisesti päättänyt työntekijän työsopimuksen, on määrättävä maksamaan korvausta työntekijälle työsopimuksen perusteettomasta päättämisestä. Työsuhteen perusteettomasta päättämisestä tuomitaan kokonaiskorvaus. Kokonaiskorvaus voi muodostua työntekijän työttömyydestä ennen tuomiota aiheutuneiden palkkaetujen menetyksen korvaamisesta, työsuhteen ennenaikaisesta päättymisestä syntyneen muun taloudellisen vahingon korvaamisesta 24 ja aineettoman vahingon korvaamisesta. 25 Kokonaiskorvauksen arvioinnin luonteeseen ei kuitenkaan kuulu 20 HE 157/ Tiitinen Kröger 2003, s Tiitinen Kröger 2003, s HE 157/ Esimerkiksi arvioitu tuleva ansionmenetys. 25 HE 157/2000.

8 eri korvausosuuksien erittely sen jälkeen, kun kokonaiskorvauksen määrästä on päätetty. Tästä johtuen työnantajan korvausvelvollisuutta koskevassa tuomiossa ei eritellä, miltä osin korvaus koostuu aineellisen vahingon ja miltä osin aineettoman vahingon korvauksesta. 26 Tuomioistuimen on kuitenkin käytännössä aina harkittava, mikä osuus kokonaiskorvauksesta on luonteeltaan korvausta palkkaetujen menetyksestä ennen tuomiota, koska vain tästä osuudesta vähennetään Työttömyysvakuutusrahastolle maksettava osuus Vähennyksen laskeminen Maksetut työttömyyspäivärahat otetaan huomioon aina tuomion julistamiseen saakka kuitenkin enintään yhtä monelta kuukaudelta/yhtä pitkältä ajalta kuin vastaavasti korvauksessa on korvausta palkkaetujen todellisesta menetyksestä työsuhteen päättymisestä lukien. Mikäli korvaus ei kata palkkaetujen menetystä koko työttömyysajalta, vähennyskin voidaan tehdä vain siltä osin kuin kokonaiskorvaus sisältää korvausta palkkaetujen menetyksestä 28. Esimerkiksi jos työntekijä on ennen tuomion antamista ollut työttömänä 20 kk, mutta tuomioistuin on TSL 12:2:n nojalla päätynyt esimerkiksi työntekijän oman menettelyn (myötävaikutuksen) perusteella 8 kk:n palkkaa vastaavaan korvaukseen, voidaan maksetut työttömyyspäivärahat ottaa vähennystä tehtäessä huomioon enintään 8 kk:n ajalta 29. Jos taas edellisessä tapauksessa kokonaiskorvauksen määräksi arvioidaan 15 kk:n palkkaa vastaava määrä ja korvaukseen sisältyy aineettoman vahingon korvausta 3 kk:n palkkaa vastaava määrä, työttömyyspäivärahat voidaan ottaa huomioon enintään 12 kk:n osalta. 30 Vähennyksen laskemisessa tulisi aina käyttää todellisia työttömyyskassalta saatuja maksutietoja, ei keskimääräistä työttömyyspäivärahan määrää tai arviota. Vähennystä laskettaessa käytetään ansiosidonnaisen työttömyyspäivärahan bruttomäärää 31. Käräjäoikeudet ovat pyytäneet rahastolta kannanottoa siihen, miten rahastolle tuomittava osuus tulisi laskea. Työttömyysvakuutusrahasto esittääkin lausumassaan laskelman perusteluineen siitä, minkä verran rahastolle maksettavan osuuden tulisi pääsäännön mukaan olla Tiitinen Kröger 2003, s Rautiainen Äimälä 2004, s Ks. myös HE 157/2000 Tuomioistuimen tulisi korvauspäätöstä tehdessään vähentää työntekijän palkkaetujen menetyksestä tulevasta korvausosasta tältä ajalta saadusta työttömyysturvasta pykälän 1 ja 2 momentissa tarkoitettu osa. Pykälässä tarkoitettua vähennystä ei sitä vastoin tehtäisi siitä osasta korvausta, joka kohdistuu aineettoman vahingon korvaukseen tai muusta kuin palkkaetujen menetyksestä aiheutuneen taloudellisen vahingon korvaamiseen. 28 LaVL 18/2000 vp. 29 Tiitinen Kröger 2003, s Tiitinen Kröger 2003, s Vakuutusvalvontaviraston tiedote 2/2001, s Laskelma on suuntaa antava, koska se perustuu rahaston sillä hetkellä käytettävissä oleviin tietoihin.

9 Tilapäinen työ ja syy-yhteys Korkein oikeus on katsonut ratkaisussaan KKO 1981 II 11, ettei työttömyyden aikainen tilapäinen työ katkaise syy-yhteyttä työsuhteen perusteettomaan päättämiseen perustuvaan vahinkoon. KKO 1981 II 11: Työntekijällä, joka työsopimuslain vastaisen irtisanomisen vuoksi työttömäksi jouduttuaan oli ollut tilapäiseksi tarkoitetussa työsuhteessa, oli oikeus saada vahingonkorvausta myös tilapäisen työsuhteen jälkeen jatkuneen työttömyyden johdosta. Tapauksessa A oli ollut työttömänä sekä Hovioikeus velvoitti yhtiön, huomioon ottaen, että se oli suorittanut A:lle palkan saakka, suorittamaan A:lle vahingonkorvausta menetetystä työansiosta 3 kuukaudelta 10 päivältä. Korkein oikeus velvoitti yhtiö B:n suorittamaan A:lle, HO:n tuomiossa todetun maksuvelvollisuuden lisäksi, korvaukseksi jatkuneelta työttömyysajalta kuukausipalkan mukaan laskettuna kolmen kuukauden palkkaa vastaavan määrän. Työttömyysvakuutusrahaston näkemyksen mukaan tilapäinen työ voi pidentää tarkasteltavaa ajanjaksoa, kun harkitaan kantajalle maksettavaa korvausta palkkaetujen menetyksestä aiheutuneesta vahingosta. Tällöin vastaavasti myös ajanjakso, jolta työttömyyspäivärahat otetaan huomioon, pitenee. Maksetut työttömyyspäivärahat otetaankin huomioon aina tuomion julistamiseen saakka kuitenkin enintään yhtä monelta kuukaudelta/yhtä pitkältä ajalta kuin vastaavasti vahingonkorvauksessa on korvausta palkkaetujen todellisesta menetyksestä työsuhteen päättymisestä lukien ja ennen tuomiota. Kysymys on siis siitä, kuka on vastuussa tilapäisen työsuhteen jälkeen jatkuneesta työttömyydestä. Vakituisessa työsuhteessa olleen työntekijän saadessa tilapäisen työn tilanne ei ole vielä normalisoitunut eikä syy-yhteys laittoman päättämisen ja siitä seuranneen työttömyyden välillä katkea 33. Mikäli työnantaja ei olisi perusteettomasti päättänyt työntekijän työsuhdetta, ei työntekijä olisi joutunut turvautumaan tilapäiseksi jääneeseen työsuhteeseen. Syy-yhteys työsuhteen perusteettoman päättämisen ja tilapäisen työsuhteen jälkeen jatkuneen työttömyyden välillä on siis olemassa. Voiko sitten tilapäisen työsuhteen työnantaja olla vastuussa tilapäisen työsuhteen päättymisen jälkeisestä työttömyydestä? Ei ainakaan silloin, kun kyseessä on ollut alun alkaen määräaikainen työsuhde. Rautiainen ja Äimälä toteavatkin, ettei työantajan voitane katsoa olevan vastuussa määräaikaisen työsopimuksen alun perin sovitun päättymisajankohdan jälkeen syntyvästä taloudellisesta vahingosta. 34 Näin ollen vastuu on työntekijän vakituisen työsuhteen perusteettomasti päättäneellä työnantajalla. 33 Koskinen Nieminen Valkonen 2003, s Rautiainen Äimälä 2004, s. 302.

10 2.2.4 Koulutustuki ja koulutuspäiväraha 10 Lain sanamuodon mukaan korvauksesta tehtävä vähennys koskee vain työttömyysturvalaissa tarkoitettua ansioon suhteutettua työttömyyspäivärahaa ja peruspäivärahaa ja sen lisäksi työmarkkinatuesta annetun lain nojalla maksettua työmarkkinatukea. Työtuomioistuin on katsonut kyseessä olevan sellaisen poikkeussäännön, jonka on oletettava tulleen tyhjentävästi säännellyksi. Koulutustukea ja koulutuspäivärahaa ei näin ollen oteta huomioon Työttömyysvakuutusrahastolle maksettavaa vähennystä laskettaessa. Koulutustuki ja koulutuspäiväraha vaikuttavat kuitenkin kokonaiskorvauksen määrään Irtisanomisajan palkka Tilanteissa, joissa tuomioistuin velvoittaa työnantajan maksamaan irtisanomisajan palkkaa vastaavaa korvausta 36, otetaan työttömyyspäivärahat huomioon Työttömyysvakuutusrahastolle maksettavaa vähennystä laskettaessa vasta laskennallisen irtisanomisajan jälkeen alkavalta ajanjaksolta. Tämä johtuu siitä, että irtisanomisajanpalkan maksamisen katsotaan pidentävän työsuhteen laskennallista kestoa. 37 Lisäksi työttömyyskassa saattaa ryhtyä takaisinperintään, mikäli työntekijälle on maksettu ansiosidonnaista työttömyyspäivärahaa vastaavalta ajalta Lomautus Mitä edellä säädetään 2 :n mukaan määrätystä korvauksesta, sovelletaan myös perusteettoman lomauttamisen johdosta 1 :n 1 momentin nojalla määrättyyn vahingonkorvaukseen. (TSL 12:3.5) Työttömyysvakuutusrahasto on kuultavana myös tilanteissa, joissa työntekijä vaatii tuomioistuimessa korvausta perusteettomasta lomautuksesta 39 työsopimuslain 12 luvun 1 :n 1 momenttiin perustuen. Sen mukaan työnantajan, joka tahallaan tai huolimattomuudesta rikkoo tai laiminlyö työsuhteesta tai työsopimuslaista johtuvia velvollisuuksia, on korvattava työntekijälle siten aiheuttamansa vahinko. Lomautuksen yhteydessä syntyy usein samanlainen työttömyyspäivärahojen ja työntekijälle maksettavan korvauksen yhteensovittamistarve kuin työsuhteen päättymisen yhteydessä. Mikäli työntekijälle on maksettu työttömyyspäivärahaa perusteettomaksi todetun lomautuksen ajalta, vähennetään vahingonkorvauksesta 75 % työntekijälle perusteettoman lomautuksen ajalta maksetuista työttömyyspäivärahoista Työtuomioistuimen tuomio tuomio nro 32. Katso myös Vaasan hovioikeuden tuomio tuomio numero TSL 6: Turun hovioikeus tuomio nro Työttömyysturvalaki 3:5. 39 Työntekijä on lomautettu työsopimuslain 5 luvun 2 :ssä säädettyjen perusteiden vastaisesti. 40 Vahingonkorvauksen ja työttömyyspäivärahojen yhteensovittamista ei tehdä muiden TSL 12:1:n nojalla korvattavien vahinkojen osalta. Näin ollen muun muassa takaisinottovelvollisuuden rikkomisesta maksettava vahingonkorvaus jää yhteensovittamisen ulkopuolelle.

11 2.4 Kohtuullistaminen 11 Tuomioistuin voi tehdä korvauksesta 1 momentissa säädettyä pienemmän vähennyksen tai jättää vähennyksen kokonaan tekemättä, jos se on korvauksen määrä, työntekijän taloudelliset ja sosiaaliset olot sekä hänen kokemansa loukkaus huomioon ottaen kohtuullista. (TSL 12:3.2) Vähennyksen kohtuullistaminen pykälän 2 momentin nojalla perustuu tuomioistuimen harkintaan. Tuomioistuin harkitsee sille esitetyn näytön perusteella, onko kohtuullista pienentää vähennettävää määrää tai jättää vähennys tekemättä. 41 Vakuutusvalvontavirasto on lähtenyt ohjeistuksessaan siitä, että vähennyksen jättäminen kokonaan tekemättä on ääritapaus 42. Ensisijaisesti tulisikin arvioida, päästäänkö kohtuulliseen lopputulokseen pienentämällä vähennystä. Kuten lain sanamuodostakin ilmenee, tehdään kohtuullistaminen aina työntekijän hyväksi. Kohtuullistaminen lisää työntekijälle maksettavan korvausosuuden määrää ja pienentää rahastolle maksettavaa osuutta 43. Työnantaja ei siis hyödy siitä, että vähennystä kohtuullistetaan eikä työnantaja myöskään voi edukseen vedota kohtuullistamissäännökseen. Työttömyysvakuutusrahaston kokemuksen mukaan kantajat pyytävät usein Työttömyysvakuutusrahastolle tehtävän vähennyksen kohtuullistamista. Useimmiten haastehakemuksessa esitetyt perustelut ovat vähäisiä. Yleensä tyydytään vain toistamaan työsopimuslain 12 luvun 3 :n kohtuullistamista koskeva säännös. Työttömyysvakuutusrahasto toivoo, että perusteet, joiden nojalla kohtuullistamista pyydetään, tuotaisiin esiin jo haastehakemuksessa. Tällöin rahasto pystyy ottamaan kantaa asiaan. Tuomioistuimet perustelevat kohtuullistamista tuomioissaan nykyisin melko hyvin. Enää vain harvoin näkee tuomioita, joissa TVR on sivuutettu ilman asianmukaisia perusteluita ja perusteita Korvauksen määrä Rahasto on tulkinnut TSL 12 luvun 3 :n 2 momenttia siten, että pieni tai pienehkö korvaus voisi olla yksi huomioon otettavista seikoista katsottaessa vähennyksen pienentäminen tai pois jättäminen kohtuulliseksi. Korvauksen määrä vaikuttaa myös taloudellisten olojen arviointiin. Mikäli työntekijä saa suuren korvauksen, hänen taloudellinen tilanteensa kohenee Työttömyysvakuutusrahastolle tehtävästä vähennyksestä huolimatta. 41 LaVL 18/2000 vp. 42 Vakuutusvalvontaviraston tiedote 2/2001, s Tiitinen Kröger 2003, s Tuomioistuimet ovat ottaneet huomioon muun muassa seuraavanlaisia seikkoja: yksinhuoltajuus, suuri asuntolaina, sairaus, muutto paikkakunnalta toiselle, työsuhde päätetty sairasloman aikana tai raskaudesta johtuen, puolison tulot ja huollettavien määrä sekä tietysti työttömyyden kesto.

12 Taloudelliset ja sosiaaliset olot Hallituksen esityksessä työsopimuslaiksi todetaan, että työntekijän perusteettomasta työsopimuksen päättämisestä aiheutuneella työttömyyden pitkittymisellä voisi olla sellainen vaikutus työntekijän taloudelliseen tilanteeseen, että momentin säännös voisi tulla sovellettavaksi. Esimerkkinä arvioinnissa huomioon otettavista seikoista hallituksen esityksessä on mainittu myös työntekijän huoltovelvollisuuden määrä ja hänen kanssaan samassa taloudessa asuvien asema. 45 Työntekijän taloudellisen ja sosiaalisen tilanteen on oltava niin vaikea, että työttömyyspäivärahan vähentäminen pääsäännön mukaisesti olisi työntekijän kannalta kohtuutonta 46. Kysymys on samantyyppisestä perusteesta kuin työttömyysturvalain 11:10:ssä, jossa säädetään työttömyysturvaetuuksien takaisinperinnästä. 47 Työttömyysturvalain takaisinperintäsäännöstä sovellettaessa näytöksi on hyväksytty esimerkiksi sosiaalilautakunnan vahvistama todistus henkilön tuloista ja varallisuudesta. TSL 12:2.3:n soveltamiskynnys saattaa kuitenkin olla korkeammalla kuin työttömyysturvalain takaisinperintäsäännöksen soveltamiskynnys. Tämä johtuu siitä, että perittäessä työttömyysturvaetuuksia takaisin kysymys on siitä, kuinka suuren summan asianomainen henkilö pystyy kohtuudella maksamaan työttömyyskassalle tai Kansaneläkelaitokselle ilman, että hän joutuu vaikeaan taloudelliseen tilanteeseen. TSL 12:2.3:ia sovellettaessa taas kysymys on siitä, kuinka suuri summa työntekijälle maksetaan. Rahaliikenne kulkee siis toisinpäin. Lisäksi on muistettava, että pääsäännön mukaista vähennystä käytettäessäkin työntekijä saa täyden korvauksen ansionmenetyksestään Loukkaus Lakivaliokunnan lausunnon mukaan kohtuusharkintaa koskeva säännös voi tulla sovellettavaksi sekä kollektiiviperusteisissa että individuaaliperusteisissa työsuhteen päättämisissä, mutta sen merkitys korostuu individuaaliperusteisissa irtisanomisissa. Tämä johtuu mm. siitä, että arvioitaessa työntekijästä johtuvasta syystä tapahtuneen irtisanomisen korvausta, huomioon on otettava myös ne olosuhteet, joissa työsuhde on päätetty, sekä yhtäältä työnantajan menettelyn loukkaavuus ja toisaalta työntekijän itsensä antama aihe tai myötävaikutus. Korvaus sisältää tällöin taloudellisen vahingon korvaamisen ohella usein myös korvausta työntekijään kohdistuvasta loukkauksesta. 49 Tulee kuitenkin muistaa, että ensisijaisesti työntekijän kokeman loukkauksen määrä vaikuttaa korvauksen kokonaismäärän suuruuteen HE 157/ Rautiainen Äimälä 2004, s Työttömyysturvalaki 11:10.2: Takaisinperinnästä voidaan luopua joko kokonaan tai osittain, jos tämä katsotaan kohtuulliseksi eikä työttömyysetuuden aiheeton maksaminen ole johtunut etuuden saajan tai hänen edustajansa vilpillisestä menettelystä tai jos aiheettomasti maksettu määrä on vähäinen. Lisäksi takaisinperinnästä voidaan luopua kokonaan takaisinperintää koskevan päätöksen antamisen jälkeen myös silloin, kun takaisinperintää ei etuuden saajan taloudellinen tilanne huomioon ottaen ole enää tarkoituksenmukaista jatkaa tai kun perinnän jatkamisesta aiheutuisi perimättä olevaan etuuden määrään nähden kohtuuttomat kustannukset. 48 Rautiainen Äimälä 2004, s LaVL 18/2000 vp. 50 TSL 12:2 ja Koskinen Nieminen Valkonen 2003, s. 352.

13 Työsuhteen päättäminen on lähes aina työntekijää loukkaava toimenpide. Työttömyysvakuutusrahaston käsityksen mukaan kohtuullistamissäännöstä ei kuitenkaan ole tarkoitettu käytettäväksi automaattisesti, vaan sen soveltaminen edellyttää lisäksi, että myös muut säännöksessä mainitut perusteet täyttyvät Maksatustietojen selvittäminen ja yhteistyö kassojen kanssa Työttömyysvakuutusrahasto rahoittaa työttömyyskassojen toimintaa, mutta ei maksa korvauksia yksityishenkilöille. Tästä syystä Työttömyysvakuutusrahastolla itsellään ei ole tietoa siitä, onko työntekijälle maksettu työsopimuslain 12 luvun 3 :n 1 momentin 1) kohdassa mainittua ansiosidonnaista työttömyyspäivärahaa. Työttömyyspäivärahan maksutiedot perusteineen ovat ansiosidonnaisen työttömyyspäivärahan osalta korvausta maksaneella työttömyyskassalla. Työttömyysvakuutusrahasto kuitenkin tarvitsee lausumaansa varten tiedot kantajalle maksetuista työttömyyspäivärahoista. Koska lausumapyyntöjen liitteenä ei yleensä ole työttömyyskassan antamaa lausumaa tai maksatustietoja, pyytää Työttömyysvakuutusrahasto maksatustiedot suoraan kassalta. Tämä toiminta perustuu TVR:n ja kassojen väliseen yhteistyöhön. Työttömyyskassalla ei ole mitään velvollisuutta antaa tietoja. Toivottavaa olisikin, että tuomioistuin liittäisi rahastolle lähetettävään lausumapyyntöön työttömyyskassan antaman lausuman 51 maksutietoineen. 3. KORVAUKSEN JA TYÖTTÖMYYSPÄIVÄRAHAN YHTEENSO- VITTAMINEN SOPIMUKSESSA 52 Jos työnantajan korvausvelvollisuudesta tehdään sopimus, siinä on erikseen mainittava 2 :n nojalla sovittu kokonaiskorvaus sekä siihen sisältyvä työntekijälle työttömyydestä johtuvista, ennen sopimuksen tekemistä menetetyistä palkkaeduista maksettava korvaus. Korvauksesta on tehtävä vähennys noudattaen, mitä 1 ja 2 momentissa säädetään. (TSL 12:3.4) 51 Työsopimuslain 12 luvun 3 :n mukaan tuomioistuimen tulee kuulla myös etuuden maksanutta työttömyyskassaa. 52 Tässä artikkelissa ei käsitellä rajanvetoa työsuhteen päättämisestä korvausta vastaan tehtävien sopimusten ja vahingonkorvausta koskevien sopimusten välillä. Katso tästä rajanvedosta esim. Aarnio Häkkinen Jussila Järvinen Maisonlahti Romo Sollo 2003, s ja Valkonen 2004, s Tässä käsitellään vain sopimuksia, joilla sovitaan työsuhteen perusteettoman päättämisen johdosta maksettavasta vahingonkorvauksesta. Tällaisten sopimusten tunnusmerkeistä voidaan tässä kuitenkin mainita keskeiset: työnantaja on päättänyt työsuhteen tai työntekijä on purkuperusteella purkanut sen, työntekijä on riitauttanut päättämisen laillisuuden, sopimuksessa sovitaan korvauksesta, jonka työnantaja päättämisen vuoksi suorittaa työntekijälle ja sopimusta tehtäessä työsuhde on päättynyt. Koskinen Nieminen Valkonen 2003, s. 353.

14 3.1 Velvollisuus kokonaiskorvauksen erittelyyn Aineellinen ja aineeton vahinko Työsopimuslain mukaan osapuolten välisessä sopimuksessa on erikseen mainittava 12 luvun 2 :n nojalla sovittu kokonaiskorvaus sekä siihen sisältyvä työntekijälle työttömyydestä johtuvista, ennen sopimuksen tekemistä menetetyistä palkkaeduista maksettava korvaus. Sopimuksessa on siis eriteltävä korvattavan aineellisen vahingon ja aineettoman vahingon määrä 53. Mikäli erittely jätetään tekemättä, on rahastolla mahdollisuus vaatia asiasta selvitystä 54. Hallituksen esityksen mukaan korvauksen suuruutta määrätessä on lähtökohtana pidettävä työntekijälle aiheutuneen aineellisen vahingon määrää. Korvauksen määrää suurentavasti vaikuttaa se, liittyykö työsopimuksen päättämisperusteeseen tai päättämismenettelyyn työntekijän henkilöä loukkaavia piirteitä. Perusteettomasta työsopimuksen päättämisestä tuomittavan aineettoman vahingon korvauksen tulisi olla sitä suurempi mitä enemmän työntekijää loukkaavia piirteitä tai työnantajan piittaamattomuutta noudattaa lakia asiassa on ilmennyt. 55 Työsopimuslain 12 luvun 2 :n 2 momentissa säädetyistä kriteereistä liittyy osa erityisesti aineettoman vahingon korvaamiseen. Näitä kriteereitä ovat työsuhteen kestoaika, työnantajan menettely sopimusta päätettäessä ja työntekijän itsensä antama aihe työsopimuksen päättämiseen. 56 Hallituksen esityksen mukaan aineettoman vahingon määrää arvioidaan muun muassa sillä perusteella, kuinka vakavalla tavalla työsopimuksen perusteeton päättäminen on kohdistunut työntekijän henkilöön loukkaavasti ja missä määrin työnantajan voidaan katsoa työsopimusta päättäessään osoittaneen piittaamattomuutta työsuhteesta johtuvia velvoitteitaan kohtaan. 57 Käytännössä keskeisin aineettoman vahingon korvaamiseen vaikuttava tekijä on työsopimuksen päättämisen peruste 58. Palkkaetujen menetyksen päälle voi tuskin seurata myös aineetonta korvausta, jos kysymyksessä on riittämättömillä tuotannollisilla ja taloudellisilla perusteilla tapahtunut työsuhteen päättäminen, ilman että työsuhteen päättämiseen sisältyisi työntekijän henkilöä koskevaa loukkausta 59. Jos taasen työsopimuksen päättämisen perusteena ovat olleet riittämättömät työntekijän henkilöön liittyvät seikat, sisältää työsuhteen päättäminen usein myös työntekijän henkilöön liittyvän loukkauksen, jolloin korvaus aineettomasta vahingosta on perusteltu Tiitinen Kröger 2003, s Valkonen 2004, s HE 157/ Rautiainen Äimälä 2004, s HE 157/ Rautiainen Äimälä 2004, s Nieminen 2001, s Rautiainen Äimälä 2004, s. 303.

15 3.1.2 Työttömyysvakuutusrahasto sopimusten valvojana 15 Sopimustilanteissa sopijapuolet voivat käytännössä vaikuttaa vähennettävien työttömyyspäivärahojen määrään merkittävästi sopiessaan, miten korvaussumma jakautuu eri osiin. 61 Sopijapuolien tulee kuitenkin muistaa, että heidän lisäkseen on muitakin intressitahoja eli Työttömyysvakuutusrahasto ja Kansaneläkelaitos. Lakivaliokunnan kannanotto, että vahingonkorvauksista voidaan edelleen sopia, kunhan sopimuksissa otetaan huomioon laissa säädetyt edellytykset 62 ja lainsäätäjän säätämä erittelyvelvollisuus osoittavat, ettei osapuolten sopimusoikeus ole vapaata. 63 Sopijapuolten velvollisuutena on eritellä korvauksen osatekijät todellisten olosuhteiden mukaan. Valtioneuvoston selonteossa työelämästä todetaan, että yhteensovituksen oikeellisuuden harkinta jää kyseisissä tapauksissa Työttömyysvakuutusrahastolle 64. Laissa on kuitenkin jätetty avoimeksi, miten Työttömyysvakuutusrahasto voi reagoida, jos erittely ei selvästikään vastaa todellisuutta. Äimälän ja Rautiaisen mukaan räikeimmissä tapauksissa lienee mahdollista pitää menettelyä rikollisena. 65 Työttömyysvakuutusrahaston näkemyksen mukaan sillä on oikeus ja jopa velvollisuus julkisen intressin valvojana riitauttaa epäsuhtaiset sopimukset, joissa TVR ja näin ollen myös valtio on sivuutettu ja kyseessä saattaa olla lainkiertotarkoituksessa tehty menettely. 66 Valkonen toteaa, ettei osapuolten ole pakko sopia palkkaetujen menetyksestä, vaan sopimus voidaan rajata koskemaan muita perusteita, esimerkiksi korvausta aineettomasta vahingosta. Tilanne saattaa kuitenkin muuttua lain kiertämiseksi, jos sopimuksessa sovittu aineettoman vahingon määrä on ilmeisessä epäsuhteessa siihen, mitä tuomioistuin vastaavassa asiassa tuomitsisi. Riippuen osapuolten tarkoituksesta kyseistä osuutta voidaan pitää joko kiertotarkoituksessa solmittuna vähentämissopimuksena tai työttömyyspäivärahaoikeuden estävänä muuna taloudellisena etuutena, jonka työttömyyskassa jaksottaa Yhteensovittaminen sopimustilanteissa Vähennys tehdään lähtökohtaisesti samoja sääntöjä noudattaen kuin tuomioistuinprosessissa. Maksetut työttömyyspäivärahat otetaan huomioon sopimuksen allekirjoittamiseen saakka kuitenkin enintään yhtä monelta kuukaudelta/yhtä pitkältä ajalta kuin vastaavasti korvauksessa on korvausta palkkaetujen todellisesta menetyksestä työsuhteen päättymisestä lukien. Korvauksesta ei siis vähennetä sopimuksen tekemisen jälkeiseltä ajalta mahdollisesti maksettavia työttömyysturvaetuuksia. 61 Rautiainen Äimälä 2004, s LaVL 18/2000 vp. 63 Nieminen 2001, s Valtioneuvoston selonteko työelämästä, s Rautiainen Äimälä 2004, s Rahasto on pyrkinyt ohjaamaan käytäntöä oikeaan suuntaan lähinnä neuvonnan avulla. Se kuitenkin tulee jatkossa, mikäli tarve vaatii, riitauttamaan sopimuksia, mikäli on perusteltu syy epäillä, että kyseessä on lainkiertotapaus. 67 Valkonen 2004, s. 14 ja 17.

16 Sopimusta tehtäessä on selvitettävä työttömyyskassalta, minkä verran työntekijälle on maksettu ansiosidonnaista työttömyyspäivärahaa työsuhteen päättymisen jälkeen. Työntekijän tulisikin pyytää kassalta todistus hänelle maksetuista ansiosidonnaisista työttömyyspäivärahoista. Selvyyden vuoksi osapuolten tulisi liittää kopio työttömyyskassan antamasta todistuksesta TVR:lle toimitettavaan sopimuskappaleeseen. 16 Mikäli työntekijälle ei ole maksettu ansiosidonnaista työttömyyspäivärahaa sopimuksen allekirjoitushetkeen mennessä, ei myöskään vähennystä Työttömyysvakuutusrahastolle tehdä. Vähennystä ei tarvitse tehdä, vaikka työntekijä olisikin hakenut ansiopäivärahaa ajalta ennen sopimuksen allekirjoittamista ja olisikin melko varmaa, että työttömyyskassa myöntää etuuden. Tilanne on kuitenkin toinen, jos työttömyyskassa on jo antanut myönteisen päätöksen. Työttömyysvakuutusrahasto katsoo, että vähennys on tuolloin tehtävä, vaikka kassa ei olisikaan vielä maksanut päätöksensä mukaisia etuuksia työntekijälle. 3.3 Kohtuullistaminen ja sopimus Työsopimuslain 12:3 mahdollistaa rahastolle maksettavan osuuden kohtuullistamisen myös sopimustilanteissa. Kohtuullistamisesta sopiminen edellyttää, että tosiasiallisesti on olemassa 3 :n 2 momentin mukaiset syyt. Eli vähennyksen pienentäminen tai poisjättäminen on korvauksen määrä, työntekijän taloudelliset ja sosiaaliset olot sekä hänen kokemansa loukkaus huomioon ottaen kohtuullista. 68 Työttömyysvakuutusrahasto edellyttää, että sopimukseen kirjataan kohtuullistamisen syyt ja perustelut, mikäli sopimuksessa pienennetään tai jätetään kokonaan pois Työttömyysvakuutusrahastolle maksettava vähennys. Pelkkä momentin kirjaaminen sopimukseen, ei ole riittävää. 69 Lakivaliokuntakin on lausunnossaan 70 todennut hallituksen esityksen tarkoituksena olevan, että vahingonkorvauksista voidaan edelleen sopia, kunhan sopimuksissa otetaan huomioon laissa säädetyt edellytykset 71. Lakivaliokunnan kommenttia voitaneenkin tulkita siten, että näissä tilanteissa osapuolilla ei ole täyttä sopimusvapautta. Vähennyksen pienentämisestä tai pois jättämisestä ei voida sopia, ellei siihen ole todellisia ja vahvoja perusteita. Varsinkin tilanteissa, joissa vähennys jätetään kokonaan tekemättä, on sopimukseen syytä liittää esimerkiksi sosiaalilautakunnan lausunto päivärahan saajan varallisuusoloista ja taloudellisesta asemasta Nieminen 2001, s Vastaavasti myös Koskinen Nieminen Valkonen 2003, s. 356 ja Valkonen 2004, s. 15. Valkonen tosin huomauttaa, ettei laki sellaisenaan aseta sopimuksen osapuolille vähentämättä jättämisen perustelemisvelvollisuutta. 70 LaVL 18/2000 vp. 71 Kursivointi kirjoittajan lisäämä. 72 Nieminen 2001, s. 15 ja Valkonen 2004, s. 15.

17 Sopimus saattaa tulla myös työttömyyskassan toimesta arvioitavaksi työttömyysturvalain 3 luvun 6 :n 73 kannalta. Vakuutusvalvontavirasto katsoo, että ellei sovintoa vahvisteta tuomioistuimen tuomiolla, on sopimuksen luonteen arviointi työttömyyskassan tehtävä, kuten muulloinkin päivärahaoikeutta harkittaessa. Työttömyyskassa ottaa arvioinnissaan huomioon myös sopijaosapuolten mahdollisen intressin käyttää kohtuullistamista laissa tarkoitettua laajemmin Työttömyysvakuutusrahaston kustannuksella Sopimusten toimittaminen Työnantaja vastaa siitä, että korvauksesta vähennetty rahamäärä suoritetaan työttömyysvakuutusrahastolle tai kansaneläkelaitokselle ja että sopimusjäljennös toimitetaan sille tiedoksi. (TSL 12:3.4) Sopimustilanteissa työnantajaosapuoli vastaa siitä, että sopimuksessa määritelty korvausosuus maksetaan Työttömyysvakuutusrahastolle, ja että sopimusjäljennös toimitetaan rahastolle tiedoksi. Mikään ei kuitenkaan estä muita osapuolia tiedottamasta Työttömyysvakuutusrahastolle sopimuksesta. Näin esimerkiksi myös ao. työntekijä, ammattiliitto tai työttömyyskassa voi tiedottaa sopimuksesta rahastolle. 75 Työttömyysvakuutusrahaston edun valvominen edellyttää sitä, että kaikki työnantajan korvausvelvollisuudesta tehtävät sopimukset lähetetään Työttömyysvakuutusrahastolle tiedoksi. Sopimuksessa tehdyn erittelyn perusteella Työttömyysvakuutusrahastolla on mahdollisuus todeta, miten korvaus jakautuu ja tarpeen vaatiessa ryhtyä valvomaan omaa ja veronmaksajan etua. 76 Sopimus tuleekin aina toimittaa Työttömyysvakuutusrahastolle, mikäli työntekijälle on maksettu ennen sopimuksen allekirjoittamista työttömyyspäivärahaa 77. Sopimus tulee toimittaa, vaikka vähennystä Työttömyysvakuutusrahastolle ei jostain syystä tehtäisikään. 73 Työttömyysturvalaki 3:6: Työnantajalta saatu taloudellinen etuus, joka perustuu työnantajan ja työntekijän väliseen, työsuhteen päättymiseen liittyvään sopimukseen tai muuhun vastaavaan järjestelyyn, estää työttömyysetuuden myöntämisen ajalta, jolle etuus jaksotetaan työsuhteen päättymisestä lukien henkilön viimeisimmästä työsuhteesta saaman palkan perusteella. Jos työnantajalta saatu taloudellinen etuus on maksettu työsuhteen päättymisen jälkeen, jaksotus voidaan tehdä taloudellisen etuuden maksamisajankohdasta lukien. Jaksotuksen on tällöin vastattava työsuhteen päättymisestä lukien tehtävää työsuhteen päättymisen jälkeen maksetun etuuden jaksotusta. Etuutena ei oteta huomioon työnantajan järjestämää tai hankkimaa koulutusta. ( /608) 74 Vakuutusvalvontaviraston tiedote 2/2001, s Rahasto tekeekin myös tämän osalta yhteistyötä työttömyyskassojen kanssa. Työttömyyskassat ja myös Vakuutusvalvontavirasto toimittavat heille saapuvista sopimuksista kopiot rahastolle tiedoksi. 76 Nieminen 2001, s Koskinen Nieminen Valkonen 2003, s. 356.

18 Tuomioistuinten vahvistamat sovinnot Tiitisen ja Krögerin mukaan, mikäli sovintoon päästään ja tuomioistuin vahvistaa sopimuksen, tulee tuomioistuimen OK 20:3:n 78 mukaan varmistua siitä, että sopimuksella ei loukata julkista intressiä eikä myöskään sopimukseen nähden kolmansien oikeutta. Jos esimerkiksi sopimuksessa on määrätty, että korvaus on kokonaisuudessaan korvausta aineettomasta vahingosta, jolloin saatujen työttömyyspäivärahaosuuksien vähentäminen ei tule kysymykseen, tuomioistuimen on ennen sopimuksen vahvistamista arvioitava sen lainmukaisuus ottaen huomioon TSL 12:3:n säännökset. 79 Oikeustila on epäselvä sen osalta, tulisiko Työttömyysvakuutusrahastoa kuulla ennen sovinnon vahvistamista. Jotkut käräjätuomarit lähettävät sovintoehdotukset rahastoon lausuttaviksi. Koskinen, Nieminen ja Valkonen toteavat, että kuultavan asemassa oleminen voi merkitä sitä, että tuomioistuimen on annettava rahastolle tiedoksi sille vahvistettavaksi jätetty sovinto ja rahasto voi vastustaa vähennyksen tekemistä sovinnossa ennen kuin tuomioistuin vahvistaa sen 80. Koskisen, Niemisen ja Valkosen mukaan ei näet ole selvää, kuuluuko vähennyksestä sopiminen sopimusosapuolten sopimusvapauden piiriin tilanteissa, joissa Työttömyysvakuutusrahasto vastustaa vähennyksestä sopimista. 81 Työttömyysvakuutusrahastolla on syytä vastustaa vähennyksestä sopimista ja vaatia, että siitä määrätään tuomiolla, lähinnä vain niissä tilanteissa, kun sopimusosapuolet sopivat vähennyksen pienentämisestä tai poisjättämisestä ja rahastolla on syytä epäillä, että järjestelyyn on mahdollisesti lähdetty lainkiertotarkoituksessa ja ilman todellisia perusteita. Käytäntö on osoittanut, että osapuolilla on houkutus sopia vähennyksen pienentämisestä tai kokonaan poisjättämistä hyvin kevyin perustein. Sopimusosapuolet eli työntekijä ja työnantaja pääsevät tällä tavoin helposti eräänlaiseen win-win-tilanteeseen kolmannen osapuolen eli rahaston ja valtion kustannuksella. Työttömyysvakuutusrahasto toivookin, että tuomioistuimet kuulisivat rahastoa ennen sovinnon vahvistamista niissä tilanteissa, joissa työntekijä ja työnantaja ovat sopineet Työttömyysvakuutusrahastolle maksettavan osuuden pienentämisestä tai kokonaan pois jättämisestä. Valkonen tulee artikkelissaan siihen tulokseen, että siitä huolimatta, ettei oikeudessa vahvistettu sovinto saa loukata kolmannen osapuolen oikeutta, tuomioistuin ei toisaalta saa ottaa vastaan näyttöä vahvistettavaksi ilmoitetun sovinnon sisällöstä. Sovinto tulee osapuolten vaatimuksesta vahvistaa, ellei sovinnosta ilmene, että se on selvästi vastoin lakia. Hän myös katsoo, ettei rahastoa tarvinne kuulla ennen sovinnon vahvistamista. 78 OK 20:3: Kuninkaan asiamiehellä] ei ole valtaa sovinnon kautta vähentää kruunun oikeutta, ei kahdella riitapuolella kolmannen tahi jonkun muun oikeutta, [eikä talonpojalla veronalaista maata, olkoonpa siitä riita kylän naapurusten taikka eri emäkyläin välillä.] 79 Tiitinen Kröger 2003, s Koskinen Nieminen Valkonen 2003, s Koskinen Nieminen Valkonen 2003, s. 353.

19 Rahaston mahdollisuus ajaa etuaan voinee perustua vain erilliseen oikeudenkäyntiin. Sovinnon oikeusvoimavaikutus ei ulotu rahastoon, kun sen lakiin perustuvaa oikeutta on loukattu KEHITTÄMISNÄKÖKOHTIA Valtioneuvoston työelämää koskevassa selonteossa todetaan, että korvauksen ja työttömyysetuuksien yhteensovittamista koskevan sääntelyn lähtökohdat ovat sinänsä perustellut, mutta järjestelmän soveltaminen on käytännössä osoittautunut hankalaksi. Säännösten toimivuuden varmistamiseksi ja sääntelyn yksinkertaistamiseksi sääntelyn peruslähtökohtia kuitenkaan muuttamatta olisi selvitystyötä jatkettava. 83 Työsopimuslain seurantatutkimuksen II osaraportin mukaan 45 % vastaajista piti korvauksen ja työttömyyspäivärahojen yhteensovittamista toimivana järjestelynä, huonosti toimivana sitä piti 41 % vastaajista. 84 Tasan puolet vastaajista katsoivat, että yhteensovittaminen on säännelty epäonnistuneella tavalla ja vain 27 % vastaajista katsoi, että yhteensovittaminen on säännelty onnistuneella tavalla. 85 Valtioneuvoston työelämää koskevassa selonteossa todetaan järjestelmän toiminnan kannalta olevan välttämätöntä, että kassan tietojenantovelvollisuudesta säädettäisiin lailla 86. Kassoille tulisikin säätää velvollisuus antaa tietoja sekä tuomioistuimelle, että Työttömyysvakuutusrahastolle. Rahasto on saanut yhteistyöhön perustuen maksutietoja useilta työttömyyskassoilta. Jotkut työttömyyskassat kuitenkin katsovat, etteivät ne voi antaa tietoja rahastolle, jolloin rahaston on pyydettävä tiedot käräjäoikeudelta. Tämä aiheuttaa lisätyötä käräjäoikeuksille sekä hidastaa asian käsittelyä, kun käräjäoikeus joutuu lähettämään rahastolle työttömyyskassan lausuman maksatustietoineen ja pyytämään rahastolta uutta lausumaa. Rahaston asema prosessissa on tällä hetkellä ongelmallinen. Lain mukaan rahasto on kuultavan asemassa, mutta toisaalta rahasto on osuuden saajana. Rahaston rooli onkin käytännössä lähellä asianosaisen asemaa. Työttömyysvakuutusrahaston asemaa tulisi lainsäädännöllä selkeyttää. Toisaalta on otettava huomioon se tosiseikka, ettei rahastolla ole mahdollisuutta/resursseja osallistua tapausten käsittelyyn muuten kuin kirjallisesti. Valtioneuvoston selonteossa työelämästä todetaan, että yhteensovituksen oikeellisuuden harkinta jää sopimustilanteissa Työttömyysvakuutusrahastolle 87. Tätä vaikeuttaa rahaston heikot mahdollisuudet puuttua sopimusten oikeellisuuteen. Sopimisen osalta tulisi säätää selkeämmät ja paremmat säännökset sekä toimiva kontrolli. TVR:lla tulisi olla laissa säännellyt mahdollisuudet puuttua muihinkin kuin räikeimpiin väärinkäytöksiin. Myös sopimusten saaminen rahastoon tulisi jollain tapaa varmistaa. 82 Valkonen 2004, s. 14 siinä mainittuine lähteineen. 83 Valtioneuvoston selonteko työelämästä, s Työsopimuslain seurantatutkimus 2004, s. 74. Vastaajina oli 58 juridista asiantuntijaa. 85 Työsopimuslain seurantatutkimus 2004, s. 75. Vastaajina oli 62 juridista asiantuntijaa. 86 Valtioneuvoston selonteko työelämästä, s Valtioneuvoston selonteko työelämästä, s. 70.

20 20 Laissa voitaisiin säätää sopimusosapuolten velvollisuudesta perustella kokonaiskorvauksen jaottelu aineettoman vahingon korvaukseen ja palkkaetujen menetyksen korvaukseen. Perustelu velvollisuus voisi olla myös silloin, kun rahastolle maksettavaa vähennystä sopimuksessa kohtuullistetaan. Mahdollisesti myös sosiaalilautakunnan lausuntoa varattomuudesta voitaisiin vaatia. Rahasto katsoo tarpeelliseksi, että lailla säädettäisiin velvollisuus liittää rahastolle toimitettavaan sopimukseen liitteeksi työttömyyskassan todistus työntekijälle maksetuista työttömyyspäivärahoista maksatustietoineen sekä työsuhteen irtisanomistai purkuilmoitus. Näiden asiakirjojen avulla rahasto pystyisi varmistamaan ainakin niiltä osin sopimuksen oikeellisuutta. Lopuksi on vielä syytä todetta, että mikäli katsotaan, ettei tuomarilla ole mahdollisuutta tutkia vahvistettavan sovinnon oikeellisuutta, tulisi rahastolle varata tilaisuus tulla kuulluksi tilanteissa, joissa osapuolet ovat sopineet vähennyksen kohtuullistamisesta.

Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laeiksi työttömyysturvalain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta (HE 74/2001 vp).

Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laeiksi työttömyysturvalain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta (HE 74/2001 vp). Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laeiksi työttömyysturvalain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta (HE 74/2001 vp). Sosiaali- ja terveysvaliokunta on antanut asiasta mietinnön (StVM

Lisätiedot

Päätös. Laki. kansaneläkelain muuttamisesta

Päätös. Laki. kansaneläkelain muuttamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 20/2004 vp Hallituksen esitys eräiden toimeentuloturvaa koskevien lakien takaisinperintäsäännösten muuttamiseksi Asia Hallitus on vuoden 2003 valtiopäivillä antanut eduskunnalle esityksensä

Lisätiedot

Työsopimuksen päättämiskorvauksen ja työttömyysturvan yhteensovitus tuomioistuimessa

Työsopimuksen päättämiskorvauksen ja työttömyysturvan yhteensovitus tuomioistuimessa Markku Räty Työsopimuksen päättämiskorvauksen ja työttömyysturvan yhteensovitus tuomioistuimessa 1. Johdanto Työsopimuslain (TSL, 55/2001) 12 luvun 2 :ssä säädetään työsopimuksen perusteettomasta päättämisestä

Lisätiedot

ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO Oikeustieteet Tarmo Miettinen kl-2011. Työoikeuden opintojakson kuvioita

ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO Oikeustieteet Tarmo Miettinen kl-2011. Työoikeuden opintojakson kuvioita ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO Oikeustieteet Tarmo Miettinen kl-2011 Työoikeuden opintojakson kuvioita TYÖOIKEUDELLISTA KIRJALLISUUTTA - Bruun von Koskull: Työoikeuden perusteet. Talentum 2004 (208 s.). - Hietala

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 223/2004 vp. Hallituksen esitys työttömyysturvalain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta. Päätös. Asia. Valiokuntakäsittely

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 223/2004 vp. Hallituksen esitys työttömyysturvalain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta. Päätös. Asia. Valiokuntakäsittely EDUSKUNNAN VASTAUS 223/2004 vp Hallituksen esitys työttömyysturvalain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä työttömyysturvalain ja eräiden muiden lakien

Lisätiedot

Työsuhteen laittoman päättämisen johdosta maksettavien etuuksien ja työttömyysturvan yhteensovitus

Työsuhteen laittoman päättämisen johdosta maksettavien etuuksien ja työttömyysturvan yhteensovitus Työsuhteen laittoman päättämisen johdosta maksettavien etuuksien ja työttömyysturvan yhteensovitus 2 KUVAILULEHTI Julkaisija Työministeriö Tekijä Työministeriön asettama työryhmä Julkaisun päivämäärä 27.10.2006

Lisätiedot

HE 5/2015 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työttömyysturvalain muuttamisesta

HE 5/2015 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työttömyysturvalain muuttamisesta Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työttömyysturvalain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan lisättäväksi työttömyysturvalakiin säännökset ikääntyneiden työnhakijoiden

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 64/2005 vp. Hallituksen esitys riita-asioiden sovittelua ja

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 64/2005 vp. Hallituksen esitys riita-asioiden sovittelua ja EDUSKUNNAN VASTAUS 64/2005 vp Hallituksen esitys riita-asioiden sovittelua ja sovinnon vahvistamista yleisissä tuomioistuimissa koskevaksi lainsäädännöksi Asia Hallitus on vuoden 2004 valtiopäivillä antanut

Lisätiedot

LAKI SAIRAUSVAKUUTUSLAIN MUKAISEN OMAVASTUUAJAN KORVAAMISESTA MAATALOUSYRITTÄJILLE /118

LAKI SAIRAUSVAKUUTUSLAIN MUKAISEN OMAVASTUUAJAN KORVAAMISESTA MAATALOUSYRITTÄJILLE /118 LAKI SAIRAUSVAKUUTUSLAIN MUKAISEN OMAVASTUUAJAN KORVAAMISESTA MAATALOUSYRITTÄJILLE 17.1.1991/118 Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1. (19.12.2008/996) 1 Maatalousyrittäjän eläkelaissa (1280/2006)

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 121/2004 vp

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 121/2004 vp EDUSKUNNAN VASTAUS 121/2004 vp Hallituksen esitys laeiksi palkkaturvalain ja merimiesten palkkaturvalain sekä työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain 19 a :n muuttamisesta Asia Hallitus on antanut

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 169/2010 vp. Hallituksen esitys laiksi Suomen keskusviranomaisesta

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 169/2010 vp. Hallituksen esitys laiksi Suomen keskusviranomaisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 169/2010 vp Hallituksen esitys laiksi Suomen keskusviranomaisesta eräissä elatusapua koskevissa kansainvälisissä asioissa, laiksi elatusvelvoitteita koskevan neuvoston asetuksen soveltamisesta

Lisätiedot

Ehdotettu laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 1993.

Ehdotettu laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 1993. 1992 vp - HE 337 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi työttömyysturvalain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan työttömyysturvalakia muutettavaksi siten, että työttömyyspäivärahaan

Lisätiedot

20. Työttömyysturva. Toiminnan laajuus toteutunut toteutunut arvio arvio. Työttömyysaste (%) 6,4 8,2 10,2 9,6

20. Työttömyysturva. Toiminnan laajuus toteutunut toteutunut arvio arvio. Työttömyysaste (%) 6,4 8,2 10,2 9,6 20. Työttömyysturva S e l v i t y s o s a : Työttömäksi jääneen toimeentulon turvaavat työttömyysturvalain perusteella maksettava työttömyyspäiväraha sekä työmarkkinatuki. Työttömyyspäivärahaa maksetaan

Lisätiedot

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi lakia. johtuu saman työnantajan muiden työntekijöiden. tehtäväksi myös Iomautuspäivärahaa koskeviin säännöksiin.

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi lakia. johtuu saman työnantajan muiden työntekijöiden. tehtäväksi myös Iomautuspäivärahaa koskeviin säännöksiin. 1994 vp - HE 110 Hallituksen esitys EduskunnaJJe laeiksi lomaotuksen johdosta maksettavasta ylimääräisestä työttömyysvakuutusmaksusta vuonna 1994 annetun lain muuttamisesta ja työttömyysturvalain väliaikaisesta

Lisätiedot

TYÖSUHTEEN PÄÄTTYMISEEN LIITTYVÄT SOPIMUKSET Aalto-yliopisto, AA Katriina Vierula. www.dlapiper.com 2015 0

TYÖSUHTEEN PÄÄTTYMISEEN LIITTYVÄT SOPIMUKSET Aalto-yliopisto, AA Katriina Vierula. www.dlapiper.com 2015 0 TYÖSUHTEEN PÄÄTTYMISEEN LIITTYVÄT SOPIMUKSET Aalto-yliopisto, AA Katriina Vierula 2016 www.dlapiper.com 2015 0 Päättämissopimus, lähtökohtia päättämissopimuksella työsuhde lakkaa ja irtisanomiseen liittyvät

Lisätiedot

20. (33.17 ja 34.06, osa) Työttömyysturva

20. (33.17 ja 34.06, osa) Työttömyysturva 20. (33.17 ja 34.06, osa) Työttömyysturva S e l v i t y s o s a : Työttömäksi jääneen toimeentulon turvaavat työttömyysturvalain perusteella maksettava työttömyyspäiväraha sekä työmarkkinatuki. Työttömyyspäivärahaa

Lisätiedot

HE 234/2009 vp. osuuden rahoittaa työttömyysvakuutusrahasto.

HE 234/2009 vp. osuuden rahoittaa työttömyysvakuutusrahasto. HE 234/2009 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain :n väliaikaisesta muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot

EV 137/1999 vp- HE 163/1999 vp. Laki. kansaneläkelain muuttamisesta

EV 137/1999 vp- HE 163/1999 vp. Laki. kansaneläkelain muuttamisesta EV 137/1999 vp- HE 163/1999 vp Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi kansaneläkelain, perhe-eläkelain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta Eduskunnalle on annettu hallituksen esitys n:o 163/1999

Lisätiedot

Laki. sairausvakuutuslain muuttamisesta

Laki. sairausvakuutuslain muuttamisesta Laki sairausvakuutuslain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan sairausvakuutuslain (1224/2004) 12 luvun 11 :n 2 momentti, sellaisena kuin se on laissa 1640/2009, muutetaan 8 luvun 10 :n

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 127/2007 vp

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 127/2007 vp EDUSKUNNAN VASTAUS 127/2007 vp Hallituksen esitys laeiksi työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain ja työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain muuttamisesta annetun lain muuttamisesta Asia

Lisätiedot

20. Työttömyysturva. Toiminnan laajuus toteutunut toteutunut arvio arvio. Työttömyysaste (%) 6,9 6,4 9,0 9,5

20. Työttömyysturva. Toiminnan laajuus toteutunut toteutunut arvio arvio. Työttömyysaste (%) 6,9 6,4 9,0 9,5 20. Työttömyysturva S e l v i t y s o s a : Työttömäksi jääneen toimeentulon turvaavat työttömyysturvalain perusteella maksettava työttömyyspäiväraha sekä työmarkkinatuki. Työttömyyspäivärahaa maksetaan

Lisätiedot

Työnantajan on irtisanoessaan työsopimuksen noudatettava työsuhteen jatkuttua keskeytyksettä

Työnantajan on irtisanoessaan työsopimuksen noudatettava työsuhteen jatkuttua keskeytyksettä 1 (5) IRTISANOMISSUOJASOPIMUS 2002 (TT-STTK) I YLEISET MÄÄRÄYKSET 1. Yleinen soveltamisala Tämä sopimus koskee toistaiseksi voimassa olevan työsopimuksen irtisanomista toimihenkilöstä johtuvasta tai hänen

Lisätiedot

OmavastL LAKI SAIRAUSVAKUUTUSLAIN MUKAISEN OMAVASTUUAJAN KORVAAMISESTA MAATALOUSYRITTÄJILLE /118. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

OmavastL LAKI SAIRAUSVAKUUTUSLAIN MUKAISEN OMAVASTUUAJAN KORVAAMISESTA MAATALOUSYRITTÄJILLE /118. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: LAKI SAIRAUSVAKUUTUSLAIN MUKAISEN OMAVASTUUAJAN KORVAAMISESTA MAATALOUSYRITTÄJILLE 17.1.1991/118 Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1. (19.12.2008/996) 1 Maatalousyrittäjän eläkelaissa (1280/2006)

Lisätiedot

Laki. Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi vuorotteluvapaakokeilusta muuttamisesta. sekä laeiksi eräiden tähän liittyvien

Laki. Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi vuorotteluvapaakokeilusta muuttamisesta. sekä laeiksi eräiden tähän liittyvien EV 132/1995 vp - HE 136/1995 vp Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi vuorotteluvapaakokeilusta sekä laeiksi eräiden tähän liittyvien lakien muuttamisesta Eduskunnalle on annettu hallituksen

Lisätiedot

HE 189/2005 vp. 1. Nykytila ja ehdotetut muutokset. maksettu ajalta 1 päivästä huhtikuuta lukien. Sovitellun työttömyysetuuden enimmäisaikaa

HE 189/2005 vp. 1. Nykytila ja ehdotetut muutokset. maksettu ajalta 1 päivästä huhtikuuta lukien. Sovitellun työttömyysetuuden enimmäisaikaa HE 189/2005 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi työttömyysturvalain 15 luvun :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan työttömyysturvalakia muutettavaksi. Esityksessä

Lisätiedot

Työnantajan omavastuu työttömyysturvassa

Työnantajan omavastuu työttömyysturvassa Johan Åström 30.1.2009 1 (5) Työnantajan omavastuu työttömyysturvassa Työttömyyseläke lakkautetaan eläkelajina vuoden 1949 jälkeen syntyneiltä. Työttömyyseläke korvataan pidentämällä työttömyyspäivärahan

Lisätiedot

Laki. työsopimuslain muuttamisesta

Laki. työsopimuslain muuttamisesta Laki työsopimuslain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan työsopimuslain (55/2001) 1 luvun 4, 2 luvun 4, 11 ja 17, 4 luvun 2, 6 luvun 6, 12 luvun 3 ja 13 luvun 5, sellaisina kuin niistä

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi työvoimapoliittisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain ja työmarkkinatuesta annetun lain 10 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan

Lisätiedot

EV 37/2009 vp HE 233/2008 vp

EV 37/2009 vp HE 233/2008 vp EDUSKUNNAN VASTAUS 37/2009 vp Hallituksen esitys laiksi oikeudenkäynnin viivästymisen hyvittämisestä ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Asia Hallitus on vuoden 2008 valtiopäivillä antanut eduskunnalle

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 52/2010 vp. Hallituksen esitys laeiksi oikeudenkäymiskaaren ja oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain muuttamisesta

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 52/2010 vp. Hallituksen esitys laeiksi oikeudenkäymiskaaren ja oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain muuttamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 52/2010 vp Hallituksen esitys laeiksi oikeudenkäymiskaaren ja oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain muuttamisesta Asia Hallitus on vuoden 2009 valtiopäivillä antanut eduskunnalle

Lisätiedot

Päätös. Laki. työttömyysturvalain muuttamisesta

Päätös. Laki. työttömyysturvalain muuttamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 167/2006 vp Hallituksen esitys laiksi työttömyysturvalain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laiksi työttömyysturvalain

Lisätiedot

infomateriaaliksi S. 1 (5) 24.2.2015

infomateriaaliksi S. 1 (5) 24.2.2015 infomateriaaliksi S. 1 (5) Faktaa ansioturvasta Työttömyyden aikaisen ansioturva parantaa työttömän edellytyksiä palata työhön ja turvaa toimeentulon työttömyyden aikana. Löydät tästä materiaalista keskeisimmät

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi työvoimapoliittisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain ja työmarkkina-tuesta annetun lain 10 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan

Lisätiedot

HE 222/2004 vp. enimmäismaksuajan täyttymistä. 1. Nykytila ja ehdotetut muutokset

HE 222/2004 vp. enimmäismaksuajan täyttymistä. 1. Nykytila ja ehdotetut muutokset HE 222/2004 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi työttömyysturvalain 15 luvun :n muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan työttömyysturvalakia muutettavaksi. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi sovitellun

Lisätiedot

1) Jäsenyysehto. 2) Työssäoloehto

1) Jäsenyysehto. 2) Työssäoloehto Työttömyysturvalaki 31.12.2009 asti 1) Jäsenyysehto - 10 kuukautta 2) Työssäoloehto - alkuehto 43 kalenteriviikkoa 28 kuukauden aikana Työttömyysturvalaki 1.1.2010 alkaen 1) Jäsenyysehto - 34 viikkoa 2)

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/ TERVEYSLAUTAKUNTA

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/ TERVEYSLAUTAKUNTA HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2010 1 238 PALKAN TAKAISINPERINNÄN KOHTUULLISTAMISTA KOSKEVA VAATIMUS Terke 2010-1542 Esityslistan asia TJA/20 TJA Terveyslautakunta päätti hylätä tämän päätöksen liitteessä

Lisätiedot

KORVAUS TYÖSUHTEEN PERUSTEETTOMASTA PÄÄTTÄMISESTÄ JA SOVINTOSOPIMUS

KORVAUS TYÖSUHTEEN PERUSTEETTOMASTA PÄÄTTÄMISESTÄ JA SOVINTOSOPIMUS 1230 Defensor Legis N:o 6/2005 KORVAUS TYÖSUHTEEN PERUSTEETTOMASTA PÄÄTTÄMISESTÄ JA SOVINTOSOPIMUS (Die Entschädigung für eine ungerechtfertigte Beendigung des Arbeitsverhältnisses und der Vergleichsvertrag)

Lisätiedot

Työttömyysturva. Esko Salo

Työttömyysturva. Esko Salo Työttömyysturva Esko Salo 16.9.2015 Työttömyysetuuksien saajat 2014 Työttömyysetuuksia maksettiin yhteensä 4,8 mrd ansioturva: saajia 332 000, etuudet 2,7 miljardia peruspäiväraha: saajia 75 000, etuudet

Lisätiedot

Laki. kansaneläkelain muuttamisesta

Laki. kansaneläkelain muuttamisesta EV 2411997 vp - HE 711997 vp Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen kansaneläkelaitoksen hoitamien etuuslakien muutoksenhakua, itseoikaisua, päätöksen poistamista ja vimeen k01jaamista koskevien säännösten

Lisätiedot

Hallitus on vuoden 2000 valtiopäivillä antanut eduskunnalle esityksensä tuomarin esteellisyyttä koskevaksi lainsäädännöksi (HE 78/2000 vp).

Hallitus on vuoden 2000 valtiopäivillä antanut eduskunnalle esityksensä tuomarin esteellisyyttä koskevaksi lainsäädännöksi (HE 78/2000 vp). Hallitus on vuoden 2000 valtiopäivillä antanut eduskunnalle esityksensä tuomarin esteellisyyttä koskevaksi lainsäädännöksi (HE 78/2000 vp). Lakivaliokunta on antanut asiasta mietinnön (LaVM 6/2001 vp).

Lisätiedot

20. Työttömyysturva. Työttömyysaste (%) 8,4 7,8 7,6 8,1

20. Työttömyysturva. Työttömyysaste (%) 8,4 7,8 7,6 8,1 20. Työttömyysturva S e l v i t y s o s a : Työttömäksi jääneen toimeentulon turvaavat työttömyysturvalain perusteella maksettava työttömyyspäiväraha sekä työmarkkinatuki. Työttömyyspäivärahaa maksetaan

Lisätiedot

Työttömyysturva ja aktiivimalli omaishoitotilanteessa

Työttömyysturva ja aktiivimalli omaishoitotilanteessa Työttömyysturva ja aktiivimalli omaishoitotilanteessa Kuinka lakia luetaan seminaari 31.10.2018 Tampere Juristi Eeva Vartio Kela Esityksen sisältö Kenelle maksetaan työttömyysetuutta? Kuka päättää työttömyysturvasta?

Lisätiedot

Ajankohtaisia oikeustapauksia

Ajankohtaisia oikeustapauksia Ajankohtaisia oikeustapauksia HED-neuvottelupäivät 10. - 11.3.2014 Työsuhdelakimies Tiina Savikko Insinööriliitto IL ry TT 2013-150 Perhevapaalta palaaminen A oli työskennellyt myyntiassistenttina ennen

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 67/2006 vp. Hallituksen esitys laeiksi teollis- ja tekijänoikeuksia koskevan lainsäädännön muuttamisesta.

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 67/2006 vp. Hallituksen esitys laeiksi teollis- ja tekijänoikeuksia koskevan lainsäädännön muuttamisesta. EDUSKUNNAN VASTAUS 67/2006 vp Hallituksen esitys laeiksi teollis- ja tekijänoikeuksia koskevan lainsäädännön muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laeiksi teollis- ja tekijänoikeuksia

Lisätiedot

60 vuotta. Lisäksi ehdotetaan, että työttömyyskassalakiin

60 vuotta. Lisäksi ehdotetaan, että työttömyyskassalakiin 1990 vp. - HE n:o 153 Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi työttömyysturvalain ja työttömyyskassalain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan parannettavaksi työttömien

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi työttömyysturvalain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan työttömyysturvalakia muutettavaksi siten, että peruspäivärahan määrä olisi

Lisätiedot

Hallituksen esityksessä esitetään kolmea muutosta:

Hallituksen esityksessä esitetään kolmea muutosta: T U R U N H O V I O I K E U D E N PRESIDENTTI Turussa, maaliskuun 6. päivänä 2018 Viite: HE 190/2017 vp LAKIVALIOKUNNALLE Pyydettynä lausuntona hallituksen esityksestä eduskunnalle laeiksi oikeudenkäymiskaaren

Lisätiedot

Muistilista tuotannolliset ja taloudelliset perusteet. 2013 Edunvalvontaosasto

Muistilista tuotannolliset ja taloudelliset perusteet. 2013 Edunvalvontaosasto Muistilista tuotannolliset ja taloudelliset perusteet 2013 Edunvalvontaosasto Taloudellinen ja/tai tuotannollinen irtisanomisperuste Tuotannollinen ja/tai taloudellinen irtisanomisperuste Tuotannollisen

Lisätiedot

30.11.2014. Oppimistaidot ja työelämätietous IC130201. Työsopimuslaki. Työsopimuslaki. Petri Nuutinen

30.11.2014. Oppimistaidot ja työelämätietous IC130201. Työsopimuslaki. Työsopimuslaki. Petri Nuutinen Oppimistaidot ja työelämätietous IC130201 5 opintopistettä Petri Nuutinen Petri Nuutinen Lakia sovelletaan sopimukseen (työsopimus), jolla työntekijä tai työntekijät yhdessä työkuntana sitoutuvat henkilökohtaisesti

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 218/2010 vp. Hallituksen esitys laeiksi maanvuokralain muuttamisesta ja perintökaaren 25 luvun

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 218/2010 vp. Hallituksen esitys laeiksi maanvuokralain muuttamisesta ja perintökaaren 25 luvun EDUSKUNNAN VASTAUS 218/2010 vp Hallituksen esitys laeiksi maanvuokralain muuttamisesta ja perintökaaren 25 luvun 1 b :n 4 momentin kumoamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laeiksi

Lisätiedot

Työntekomuodot ja työelämän sääntely

Työntekomuodot ja työelämän sääntely Työntekomuodot ja työelämän sääntely STTK Luottamusmies 2015 seminaari 7.5.2015 Asianajaja Jarkko Pehkonen Asianajotoimisto Kasanen & Vuorinen Oy Työlainsäädännön kehitysvaiheet Työsuojelu Työaikasuojelu

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 19/2012 1 (5) Terveyslautakunta Tja/5 18.12.2012

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 19/2012 1 (5) Terveyslautakunta Tja/5 18.12.2012 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 19/2012 1 (5) 306 Vahingonkorvausvaatimus HEL 2012-014354 T 03 01 00 Päätös päätti, että As Oy Helsingin Professorin aukiolle korvataan kotihoidon hallinnasta kadonneen avaimen

Lisätiedot

2 Hyväksyttiin ja allekirjoitettiin TT-STTK irtisanomissuojasopimus ja todettiin, että se tulee voimaan 1.6.2002.

2 Hyväksyttiin ja allekirjoitettiin TT-STTK irtisanomissuojasopimus ja todettiin, että se tulee voimaan 1.6.2002. TEOLLISUUDEN JA TYÖNANTAJAIN KESKUSLIITTO TIMIHENKILÖKESKUSJÄRJESTÖ STTK ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA Aika Paikka Läsnä 1 Sovittiin, että pöytäkirja tarkastetaan tässä kokouksessa ja että kaikki osanottajat

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi työttömyysturvalain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan työttömyysturvalakia muutettavaksi siten, että peruspäivärahan määrä olisi

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 149/2002 vp Hallituksen esitys laiksi työntekijäin eläkemaksun ja palkansaajan työttömyysvakuutusmaksun huomioon ottamisesta eräissä päivärahoissa Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki työntekijäin

Lisätiedot

Työllistämisvelvoite. Eija Ahava Toimisto Otsikko

Työllistämisvelvoite. Eija Ahava Toimisto Otsikko Työllistämisvelvoite Eija Ahava 26.1.2017 1 Työllistämisvelvoitteen piiriin kuuluminen JTYPL 11 luku 1 Kunnan työllistämisvelvoitteen piiriin kuuluu vuonna 1950 tai sen jälkeen syntynyt henkilö, joka on

Lisätiedot

OIKEUSMINISTERIÖN VASTINE LAKIVALIOKUNNALLE ANNETTUJEN KIRJALLISTEN HUOMAUTUSTEN JOHDOSTA (HE 24/2017 vp)

OIKEUSMINISTERIÖN VASTINE LAKIVALIOKUNNALLE ANNETTUJEN KIRJALLISTEN HUOMAUTUSTEN JOHDOSTA (HE 24/2017 vp) VASTINE Lainvalmisteluosasto 7.4.2017 LsN Maarit Leppänen LsS Liisa Ojala OIKEUSMINISTERIÖN VASTINE LAKIVALIOKUNNALLE ANNETTUJEN KIRJALLISTEN HUOMAUTUSTEN JOHDOSTA (HE 24/2017 vp) 1. Yleistä Oikeusministeriön

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi työttömyysturvalain 2 luvun 5 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työttömyysturvalakia siten, että yrityksessä työllistynyt

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 2/ (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 2/ (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 2/2013 1 (5) 20 Oikaisuvaatimus vahingonkorvauspäätöksestä HEL 2012-013496 T 03 01 00 Päätös Perustelut päätti hyväksyä kehittämisjohtajan päätöksestä 22.10.2012, 346 tehdyn

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 19/ (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 19/ (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 19/2016 1 (5) 304 Liikaa maksetun palkan takaisinperintää koskeva oikaisuvaatimus HEL 2016-003359 T 01 02 01 08 Päätös Päätöksen perustelut päätti muuttaa lastensuojelun sosiaalityön

Lisätiedot

Määräaikaiset työsuhteet. - hyviä käytäntöjä esimiehille ja luottamusmiehille

Määräaikaiset työsuhteet. - hyviä käytäntöjä esimiehille ja luottamusmiehille Määräaikaiset työsuhteet - hyviä käytäntöjä esimiehille ja luottamusmiehille 1 2 Määräaikaiset työsuhteet - hyviä käytäntöjä esimiehille ja luottamusmiehille Uuden yliopistolain (558/2009) voimaantulon

Lisätiedot

Työttömyysturvan etuusmenot pienenivät 10 % vuonna 2017

Työttömyysturvan etuusmenot pienenivät 10 % vuonna 2017 Tilastokatsaus Lisätietoja: 7.3.218 Heidi Kemppinen, puh. 2 634 137, etunimi.sukunimi@kela.fi Työttömyysturvan etuusmenot pienenivät 1 % vuonna 217 Työttömyyskassat ja Kela maksoivat työttömyysturvaetuuksia

Lisätiedot

HE 133/2006 vp. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki

HE 133/2006 vp. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki HE 133/2006 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi työntekijän työeläkevakuutusmaksun ja palkansaajan työttömyysvakuutusmaksun huomioon ottamisesta eräissä päivärahoissa ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Lisätiedot

HE 95/2015 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työttömyysetuuksien rahoituksesta annettua lakia.

HE 95/2015 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työttömyysetuuksien rahoituksesta annettua lakia. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työttömyysetuuksien rahoituksesta

Lisätiedot

AJANKOHTAISTA TYÖOIKEUDESTA HR- AMMATTILAISILLE. Uudista ja Uudistu -messut 2009 HUOMISEN JOHTAMINEN Asianajaja Anu Kaisko

AJANKOHTAISTA TYÖOIKEUDESTA HR- AMMATTILAISILLE. Uudista ja Uudistu -messut 2009 HUOMISEN JOHTAMINEN Asianajaja Anu Kaisko AJANKOHTAISTA TYÖOIKEUDESTA HR- AMMATTILAISILLE Uudista ja Uudistu -messut 2009 HUOMISEN JOHTAMINEN Asianajaja Anu Kaisko KKO 2007:69 Työntekijän takaisin ottaminen Työnantaja ja työntekijä olivat tehneet

Lisätiedot

HE 172/2013 vp. on selkiyttää valtion eläkerahastoa koskevaa sääntelyä ja valtion eläketurvan rahoitusta koskevaa valmistelua valtioneuvostossa.

HE 172/2013 vp. on selkiyttää valtion eläkerahastoa koskevaa sääntelyä ja valtion eläketurvan rahoitusta koskevaa valmistelua valtioneuvostossa. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi valtion eläkelain ja valtion eläkerahastosta annetun lain 5 ja 6 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi julkisesta työvoimapalvelusta annetun lain 10 luvun 3 :n ja työttömyysturvalain 7 luvun 8 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan

Lisätiedot

Muistio MUUTOKSET MÄÄRÄAIKAISEEN TYÖSOPIMUKSEEN, KOEAIKAAN JA TAKAISINOTTOVELVOLLISUUTEEN

Muistio MUUTOKSET MÄÄRÄAIKAISEEN TYÖSOPIMUKSEEN, KOEAIKAAN JA TAKAISINOTTOVELVOLLISUUTEEN 14.12.2016 1 (5) MUUTOKSET MÄÄRÄAIKAISEEN TYÖSOPIMUKSEEN, KOEAIKAAN JA TAKAISINOTTOVELVOLLISUUTEEN Työsopimuslaki muuttuu 1.1.2017 voimaantulevalla lailla seuraavasti: Määräaikainen työsopimus voidaan

Lisätiedot

Työnantajan työttömyysturvan omavastuumaksu

Työnantajan työttömyysturvan omavastuumaksu Työnantajan työttömyysturvan omavastuumaksu Sisältö Yleistä omavastuumaksusta... 4 1 Maksuvelvollisuus... 4 1.1 Palkkasumma...4 1.2 Omavastuumaksuprosentti...4 1.3 Omavastuumaksu henkilön lisäpäivämenosta...5

Lisätiedot

YHTEISTOIMINTA-ASIAMIEHEN OHJE

YHTEISTOIMINTA-ASIAMIEHEN OHJE 1 (3) YHTEISTOIMINTA-ASIAMIEHEN OHJE OSA-AIKAISTETUN TYÖNTEKIJÄN OI- KEUDESTA YHTEISTOIMINTALAIN MUKAISEEN HYVITYKSEEN NEUVOTTELU- MENETTELYN LAIMINLYÖNTITILANTEESSA XXXXXX on pyytänyt 6.6.2011 yhteistoiminta-asiamieheltä

Lisätiedot

HE 123/2007 vp. voitaisiin myöntää 31 päivään joulukuuta 2009 saakka. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2008.

HE 123/2007 vp. voitaisiin myöntää 31 päivään joulukuuta 2009 saakka. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2008. HE 123/2007 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi työttömyysturvalain 15 luvun :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan työttömyysturvalakia muutettavaksi siten, että

Lisätiedot

Tällä tiedotteella pyritään selventämään kunnille, mikä toiminta vastaa sellaista päivähoitoa, josta voidaan maksaa yksityisen hoidon tukea.

Tällä tiedotteella pyritään selventämään kunnille, mikä toiminta vastaa sellaista päivähoitoa, josta voidaan maksaa yksityisen hoidon tukea. Muistio Jarkko Lahtinen 27.6.2013 OSA-AIKAINEN LASTENHOITO JA YKSITYISEN HOIDON TUKI Tämän tiedotteen laatiminen on tullut ajankohtaiseksi, koska on ilmennyt epätietoisuutta, voidaanko yksityisen hoidon

Lisätiedot

Tämä laki ei koske asevelvollisuuslain nojalla puolustuslaitoksen palveluksessa olevaa henkilöä. (10.6.1988/526)

Tämä laki ei koske asevelvollisuuslain nojalla puolustuslaitoksen palveluksessa olevaa henkilöä. (10.6.1988/526) 1 of 5 21/03/2011 11:41 Finlex» Lainsäädäntö» Ajantasainen lainsäädäntö» 1967» 29.12.1967/656 29.12.1967/656 Seurattu SDK 203/2011 saakka. Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa. Laki oikeudesta

Lisätiedot

VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUS RYHMÄHENKIVAKUUTUSTA VASTAAVASTA EDUSTA

VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUS RYHMÄHENKIVAKUUTUSTA VASTAAVASTA EDUSTA VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUS RYHMÄHENKIVAKUUTUSTA VASTAAVASTA EDUSTA 1 Edun sisältö 2 Edunjättäjä Valtion palveluksessa olleen henkilön kuoltua maksetaan ryhmähenkivakuutusta vastaavaa etua tämän sopimuksen

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Koulutusrahastosta annetun lain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi Koulutusrahastosta annettua lakia. Ammattitutkintostipendin myöntämisen edellytyksiä

Lisätiedot

HTK-PROSESSIN KEHITTÄMISTARPEET

HTK-PROSESSIN KEHITTÄMISTARPEET HTK-PROSESSIN KEHITTÄMISTARPEET Keskustelutilaisuus hyvän tieteellisen käytännön loukkausepäilyjen käsittelyprosessin kehittämisestä / TENK 30.10.2018 Sakari Melander HTK-prosessin kehittämistarpeet /

Lisätiedot

HE 136/2017 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työttömyysetuuksien rahoituksesta annettua lakia.

HE 136/2017 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työttömyysetuuksien rahoituksesta annettua lakia. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työttömyysetuuksien rahoituksesta

Lisätiedot

Kaupunginhallitus liite nro 11 (1/10) 1 SOPIMUS KORVAUKSEN MAKSAMISESTA LUONNOS Osapuolet. Sopimuksen tausta ja tarkoitus

Kaupunginhallitus liite nro 11 (1/10) 1 SOPIMUS KORVAUKSEN MAKSAMISESTA LUONNOS Osapuolet. Sopimuksen tausta ja tarkoitus Kaupunginhallitus 17.8.2015 liite nro 11 (1/10) 1 SOPIMUS KORVAUKSEN MAKSAMISESTA LUONNOS 7.8.2015 Osapuolet 1. Äänekosken kaupunki Hallintokatu 4, 44100 Äänekosken 2. Rakennusliike Porrokki Oy (Y-tunnus:

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 37. Kaupunginhallitus 19.01.2015 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 37. Kaupunginhallitus 19.01.2015 Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 19.01.2015 Sivu 1 / 1 5299/01.02.01/2014 37 Oikaisuvaatimus aiheettomasti maksetun palkan takaisinperinnästä Valmistelijat / lisätiedot: Pekka Harju, puh. 046 877 2591 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

Työsopimuslain muutokset voimaan Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL

Työsopimuslain muutokset voimaan Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL Työsopimuslain muutokset voimaan 1.1.2017 Määräaikaisen työsopimuksen tekeminen pitkäaikaistyöttömän kanssa TSL 1:3a Määräaikaisen työsopimuksen tekeminen ei edellytä TSL 3 :n 2 momentissa tarkoitettua

Lisätiedot

Päätös. Laki. vahingonkorvauslain muuttamisesta

Päätös. Laki. vahingonkorvauslain muuttamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 60/2004 vp Hallituksen esitys laiksi vahingonkorvauslain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Asia Hallitus on vuoden 2003 valtiopäivillä antanut eduskunnalle esityksensä

Lisätiedot

HE 177/2007 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi rintamasotilaseläkelakia, vanhuuseläkkeensaajan ilmoitusvelvollisuudesta.

HE 177/2007 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi rintamasotilaseläkelakia, vanhuuseläkkeensaajan ilmoitusvelvollisuudesta. Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi rintamasotilaseläkelain, ulkomaille maksettavasta rintamalisästä annetun lain, maatalousyrittäjän eläkelain 61 :n ja kansaneläkelain 17 :n muuttamisesta ESITYKSEN

Lisätiedot

Päätös. Laki. työsopimuslain 4 luvun muuttamisesta

Päätös. Laki. työsopimuslain 4 luvun muuttamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 59/2006 vp Hallituksen esitys laeiksi työsopimuslain 4 luvun ja merimieslain muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laeiksi työsopimuslain 4 luvun ja merimieslain

Lisätiedot

VÄLIMIESMENETTELYN KESKEYTTÄMINEN...

VÄLIMIESMENETTELYN KESKEYTTÄMINEN... AAVIA OY AAVIA OY:N VÄLIMIESMENETTELYN SÄÄNNÖT 1.1.2016 1 YLEISET... 2 1.1 SÄÄNTÖJEN NOUDATTAMINEN... 2 1.2 TOIMIVALTA... 2 1.3 SOVELLETTAVA LAKI JA MENETTELYN KIELI... 2 1.4 ASIAKIRJOJEN JA VIESTIEN TOIMITTAMINEN...

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Koulutusrahastosta annetun lain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi Koulutusrahastosta annettua lakia. Ammattitutkintostipendin myöntämisen edellytyksiä

Lisätiedot

Laki. yrittäjän eläkelain muuttamisesta

Laki. yrittäjän eläkelain muuttamisesta Laki yrittäjän eläkelain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan yrittäjän eläkelain (1272/2006) 84 :n 3 momentti, sellaisena kuin se on laissa 888/2014, muutetaan 2 :n 1 momentin 9 kohta,

Lisätiedot

Oikeus ylimääräiseen rintamalisään on rintamalisänsaajalla, jolle maksetaan kansaneläkettä.

Oikeus ylimääräiseen rintamalisään on rintamalisänsaajalla, jolle maksetaan kansaneläkettä. 1 of 8 18/04/2011 11:33 Finlex» Lainsäädäntö» Ajantasainen lainsäädäntö» 1977» 28.1.1977/119 28.1.1977/119 Seurattu SDK 293/2011 saakka. Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa. Rintamasotilaseläkelaki

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS 1 KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 7.6.2011 Taltionumero 1495 Diaarinumero 64/3/11 Asia Valittaja Julkista hankintaa koskeva valitus Hakija Päätös, jota valitus koskee Tarjouspyyntö ja hankintapäätös

Lisätiedot

Laki. työttömyysturvalain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta

Laki. työttömyysturvalain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta EV 10711996 vp- HE 72/1996 vp Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi työttömyysturvalain muuttamisesta Eduskunnalle on annettu hallituksen esitys n:o 7211996 vp laiksi työttömyysturvalain muuttamisesta.

Lisätiedot

Laki. nuorisorangaistuksen kokeilemisesta

Laki. nuorisorangaistuksen kokeilemisesta EV 206/1996 vp- HE 109/1996 vp Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi nuorisorangaistuksen kokeilemisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Eduskunnalle on annettu hallituksen esitys n:o

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi sairausvakuutuslain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan sairausvakuutuslain työnantajalle maksettavan vuosilomakustannuskorvauksen määrää koskevaa säännöstä muutettavaksi.

Lisätiedot

12.11.2003 1 SOPIMUKSEN OSAPUOLET...3 2 SOPIMUKSEN TARKOITUS...3 3 SOPIMUKSEN SOVELTAMISALUE...3

12.11.2003 1 SOPIMUKSEN OSAPUOLET...3 2 SOPIMUKSEN TARKOITUS...3 3 SOPIMUKSEN SOVELTAMISALUE...3 SOPIMUS VIIMEISEN LAITOKSEN PERIAATTEESTA JOHTUVAN ELÄKESELVITTELYN TE- KEMISESTÄ VALTIOKONTTORIN, KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUKSEN, KANSANELÄKELAI- TOKSEN, KIRKON KESKUSRAHASTON JA ELÄKETURVAKESKUKSEN KESKEN

Lisätiedot

Työ- ja elinkeinotoimisto on antanut 5.3.2015 päivätyn selvityksen.

Työ- ja elinkeinotoimisto on antanut 5.3.2015 päivätyn selvityksen. ANONYMISOITU PÄÄTÖS 25.09.2015 Dnro OKV/2201/1/2014 1/5 ASIA Neuvonta työttömyysetuutta koskevassa asiassa KANTELU Kantelija arvostelee 29.12.2014 oikeuskanslerille osoittamassaan kantelussa työ- ja elinkeinotoimiston

Lisätiedot

Työttömyysaste (%) 8,7 9,4 9,3 9,0

Työttömyysaste (%) 8,7 9,4 9,3 9,0 20. Työttömyysturva S e l v i t y s o s a : Työttömäksi jääneen toimeentulon turvaavat työttömyysturvalain perusteella maksettava työttömyyspäiväraha sekä työmarkkinatuki. Työttömyyspäivärahaa maksetaan

Lisätiedot

AJANKOHTAISTA OIKEUSKÄYTÄNTÖÄ TYÖOIKEUDESTA. Lainopillinen asiamies Markus Äimälä

AJANKOHTAISTA OIKEUSKÄYTÄNTÖÄ TYÖOIKEUDESTA. Lainopillinen asiamies Markus Äimälä AJANKOHTAISTA OIKEUSKÄYTÄNTÖÄ TYÖOIKEUDESTA Lainopillinen asiamies KKO 2008:50 Työntekijä oli ollut työnantajalle pätevää syytä ilmoittamatta poissa työstä viisi perättäistä työpäivää sekä niitä seuranneet

Lisätiedot

VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUS RYHMÄHENKIVAKUUTUSTA VASTAAVASTA EDUSTA,

VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUS RYHMÄHENKIVAKUUTUSTA VASTAAVASTA EDUSTA, VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUS RYHMÄHENKIVAKUUTUSTA VASTAAVASTA EDUSTA, 19.3.2018 1 Edun sisältö 2 Edunjättäjä Valtion palveluksessa olleen henkilön kuoltua maksetaan ryhmähenkivakuutusta vastaavaa etua tämän

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 289/2006 vp. Hallituksen esitys laeiksi vastavuoroisen tunnustamisen. tunnustamisen periaatteen soveltamisesta

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 289/2006 vp. Hallituksen esitys laeiksi vastavuoroisen tunnustamisen. tunnustamisen periaatteen soveltamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 289/2006 vp Hallituksen esitys laeiksi vastavuoroisen tunnustamisen periaatteen soveltamisesta taloudellisiin seuraamuksiin tehdyn puitepäätöksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten

Lisätiedot

Laki eräiden yleishyödyllisten yhteisöjen veronhuojennuksista. Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Laki eräiden yleishyödyllisten yhteisöjen veronhuojennuksista. Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa. 13.8.1976/680 Laki eräiden yleishyödyllisten yhteisöjen veronhuojennuksista Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 (30.12.1992/1536) Yhteiskunnallisesti

Lisätiedot