Käyttöliittymät mobiililippujen ostamiselle

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Käyttöliittymät mobiililippujen ostamiselle"

Transkriptio

1 AALTO-YLIOPISTO TEKNILLINEN KORKEAKOULU Informaatio- ja luonnontieteiden tiedekunta Tietotekniikan tutkinto-ohjelma Käyttöliittymät mobiililippujen ostamiselle Kandidaatintyö Markus Väänänen

2 AALTO-YLIOPISTO TEKNILLINEN KORKEAKOULU Informaatio- ja luonnontieteiden tiedekunta Tietotekniikan tutkinto-ohjelma KANDIDAATINTYÖN TIIVISTELMÄ Tekijä: Markus Väänänen Työn nimi: Mobiililippujen ostamisen käyttöliittymä Päiväys: Sivumäärä: 20 Vastuuopettaja: Prof. Ilkka Niemelä Ohjaajat: Tutkija Lasse Lumiaho SoberIT Aiheena oli mobiililippujen ostamiseen tarkoitettujen käyttöliittymien testaaminen käytettävyyden suhteen. Vertailtavat käyttöliittymät olivat japanilainen Osaifu-keitai, Iso-Britanniassa toimiva Oyster card sekä suomalainen Lippu.fi. Osaifu-keitai osoittautui hankalaksi testattavaksi, sillä vaikka osa tiedosta oli englanniksi, suurin osa tiedosta oli tarjolla ainoastaan japaniksi. Tarkoituksena oli perehtyä hyvin erilaisiin ratkaisuihin sekä tekniikaltaan, että käyttötarkoitukseltaan. Testaamisessa käytettiin kognitiivista läpikäyntiä ja muutamaa selventävää kysymystä, joita palvelun käyttäjä saattaisi esittää liittyen käyttöliittymään ja palvelun käyttöön. Tuloksien valossa käytettävyys on pääosin huomioitu hyvin käyttöliittymien kehityksessä ja suurimmat ongelmat aiheutuvat kompromisseista käytettävyyden ja turvallisuuden välillä. Osaifu-keitai ja Oyster card suoriutuivat testeistä hyvin. Osaifu-keitain tapauksessa ongelmana oli tiedonsaannin vaikeus, minkä takia käyttöliittymää ei voitu testata niin perusteellisesti kuin olisi ollut tarpeen. Lippu.fi on siinä mielessä ongelmallinen tapaus, että vaikka järjestelmästä saa mobiililippuja, se ei juuri tue lippujen hankkimista mobiililaitteella. Palveluntarjoajilla on vielä kehitettävää käyttöliittymissä ja niiden toiminnassa. Osaifu-keitain kohdalla pitää huolehtia mahdollisuudesta lukita palvelu väärinkäytön tapauksessa nopeasti ja luotettavasti. Oyster cardiin pitää saada mahdollisuus sisällyttää useampia lipputyyppejä samanaikaisesti ja mahdollisesti järjestää asiat siten, että käyttäjän tarvitsee vain valita kausikortin ja arvokortin väliltä. Lippu.fi tarvitsee mobiiliversion sivustostaan ja rekisteröitymisen pitää tuoda käyttäjälle jokin käytettävyyttä helpottava ominaisuus, nykyisellään asiakastilin käyttö vain hankaloittaa palvelun käyttöä. Avainsanat: Käytettävyys, mobiililippu, käyttöliittymä Kieli: Suomi

3 Sisällysluettelo Käyttöliittymät mobiililippujen ostamiselle Johdanto Tutkittavat palvelut Tehtävänanto Motivaatio Käsiteltävät asiat Teoreettinen tausta Käytettävyys ja käyttöliittymät Mobiililaitteet Mobiilikaupankäynti Käyttöliittymät Tutkimusongelmat ja menetelmät Kognitiivinen läpikäynti Lippu.fi Oyster card Käyttöliittymien yleinen arviointi Lippu.fi Oyster card Osaifu keitai Tulokset Lippu.fi Oyster cardin Osaifu keitai Johtopäätökset Lähteet... 20

4 1. Johdanto Mobiililaitteiden yleistyminen ja muuttuminen yhä monipuolisemmiksi on mahdollistanut palveluiden kehittämisen juuri näille laitteille sopiviksi. Useita toisistaan poikkeavia toteutuksia on runsaasti ja näiden käytöstä syntyneet positiiviset kokemukset ovat kannustaneet yrityksiä kehittämään palveluita edelleen. Tämä ilmenee esimerkiksi siten, että yritykset ovat alkaneet tarjota enenevässä määrin asiakkailleen mahdollisuutta ostaa erilaisia mobiililippuja mobiililaitteillaan. Tekninen kehitys on mahdollistanut turvallisen maksamisen ja asiakkaiden tunnistamisen. Nykyään suurin osa mobiilimaksamisesta keskittyy mobiilisisällön ja -palveluiden hoitamiseen, sillä vaihtoehtoisia maksutapoja on vähän. Kehitystä on kuitenkin tapahtunut erityisesti lippujen myynnissä Tutkittavat palvelut Mobiililipunmyynnissä (mobile ticketing) asiakkaalle tarjotaan mahdollisuus tilata, maksaa tai hankkia lippuja riippumatta ajasta tai paikasta mobiililaitteellaan [1, 8, 14]. Lipun tyypillä ei ole tässä tapauksessa merkitystä ja se voi olla mitä vain matkalipun ja elokuvalipun väliltä. Tunnetuimpia sovelluksia lienevät puhelimeen tilattavat matkaliput, joita on ollut Suomessakin tarjolla jo jonkin aikaa. Muualla maailmassa vastaavia palveluita ovat esimerkiksi Oyster card Iso-Britanniassa, joka on ominaisuuksiltaan varsin samanlainen pääkaupunkiseudulla toimivan matkakortin kanssa. [2] Japanissa on käytössä pidemmälle menevä Osaifu-keitai, jolla tarkoitetaan matkapuhelimia, joihin on asennettu palvelut mahdollistava kontaktiton sirukortti. Sirulla varusteltuja puhelimia voidaan käyttää esimerkiksi luottokorttina, jäsenkorttina, sähköisenä elokuva- tai lentolippuna. Koreassa on käytössä vastaavanlainen järjestelmä, mutta siinä sirun saa kytkettyä useampiin laitteisiin ja sen päätarkoitus on toimia maksuvälineenä julkisessa liikenteessä Soulin alueella. [3] Hieman toisenlaista suuntausta edustaa Lippu.fi, joka tarjoaa mahdollisuuden tilata erilaisia lippuja kuten teatteri-, jääkiekko- ja musiikkilippuja kuvaviestinä. Edellisiin verrattuna kuvaviesti on hyvin erilainen ratkaisu, sillä ratkaisu perustuu kuvaan ja vaatii joko henkilökunnan tai lukulaitteen käyttämistä varmentamiseen. [4] 1

5 1.2. Tehtävänanto Tämän työn tarkoituksena on perehtyä edellä mainittuihin järjestelmiin eli Oyster cardiin, Osaifukeitaihin ja Lippu.fi-palveluun. Tarkoituksena on selvittää miten käytettävyys on huomioitu järjestelmien toteutuksissa, jos sitä on huomioitu ollenkaan, ja miten käytettävyyttä voitaisiin parantaa. Oyster card on mukana vertailussa sen yksinkertaisen konseptin takia ja siksi, että se on hyvin lähellä Helsingissä käytössä olevaa matkakorttia, sillä erotuksella, että Oyster cardiin saa lisää matkustusoikeutta ilman, että käyttäjän tarvitsee käydä viemässä kortti johonkin tiettyyn paikkaan ladattavaksi. Osaifu-keitai puolestaan on valittu tutkimuskohteeksi monipuolisuutensa ja kulttuurieron vuoksi. Lippu.fi on mukana vertailussa toteutuksen ja käyttötarkoituksen erilaisuuden vuoksi. Tutkimus tapahtuu ilman palveluiden testaamista käytännössä, joten vertailu perustuu pitkälti julkisiin tietoihin, joita palveluista on annettu. Näiden pohjalta on tarkoitus saada muodostettua käsitys nykyisten järjestelmien erilaisuuksista ja toimintaperiaatteista Motivaatio Yleisesti toimivan järjestelmän hahmottelu on mielekästä, sillä nykyään eri yritysten ratkaisut eroavat toisistaan huomattavasti ja järjestelmissä on sekä kulttuurillisia eroja että toimialakohtaista vaihtelua. Tavoite on selvittää, onko mahdollista luoda yksi järjestelmä, jonka kautta liput saa hankittua Käsiteltävät asiat Luku kaksi kertoo aiheen teoreettisen taustan, mikä käsittää terminologian määrittelyn, tarkemman kuvauksen palveluista sekä arvioinnissa käytettävät menetelmät. Luvussa kolme testataan järjestelmiä kognitiivisella läpikäynnillä. Neljännessä luvussa käsitellään testauksen tuloksia. Viides ja viimeinen luku tiivistää tämän työn lopputulokset ja tekee joitain oletuksia tulevaisuuden suhteen. 2

6 2. Teoreettinen taustaa Tässä osiossa esitellään aiheen kannalta oleellisia käsitteitä ja määritelmiä sekä järjestelmät, joita on tarkoitus tarkastella. Tarkoituksena on varmistaa, että lukija ymmärtää tässä työssä käytetyt termit ja määritelmät kuten ne on tarkoitettu. Aluksi määritellään käytettävyyteen liittyvät käsitteet, minkä jälkeen siirrytään mobiililaitteisiin ja mobiilikaupankäyntiin. Lopuksi esitellään lyhyesti mobiililippujen ostamisen käyttöliittymät: Osaifu-keitai, Oyster card ja Lippu..fi Käytettävyys ja käyttöliittymät Käytettävyys on sen mitta, miten hyvin määrätyt käyttäjät voivat käyttää k tuotetta määrätyssä käyttötilanteessa saavuttaakseen määritetyt tavoitteet tuloksellisesti, tehokkaasti ja miellyttävästi. Tuloksellisuudella tarkoitetaan tarkkuutta ja täydellisyyttä, jolla käyttäjät saavuttavat määritetyt tavoitteet. Tehokkuudella puolestaan viitataan voimavarojen käyttöön suhteessa tarkkuuteen ja täydellisyyteen käyttäjien saavuttaessa tavoitteet. [5] Kuva 1: ISO määritelmää käytettävyydelle Käyttökonteksti eli käyttötilanne määrittelee käyttäjät, tehtävät, laitteet (laitteiston, ohjelmiston ja aineistot) sekä fyysisen ja sosiaalisen ympäristön, jossa tuotettaa käytetään.. Kaikki nämä vaikuttavat tuotteen käytettävyyteen. Käyttötilanne koostuu niistä n ympäristön piirteistä, jotka oletetaan ennalta määrätyiksi, kun käytettävyyttä määritellään tai mitataan. m [5]] Käyttöliittymä (engl. user interface, UI) mahdollistaa a ihmisen ja a tuotteen välisen vuorovaikutuksen, oli tuote sitten tietokoneohjelma tai konkreettin en esine. Käyttöliittymä kerää syötteitä käyttäjältä, suorittaa pyydettyjä tehtäviä ja antaa lopulta tuloksen [6].. 3

7 Erilaisia käyttöliittymätyyppejä ovat esimerkiksi niin sanotut fyysiset käyttöliittymät rajatulla palautteella. Käyttäjä esimerkiksi painaa nappia ja saa palautteen, kuten valon tai äänimerkin. Tekstipohjainen käyttöliittymä taas antaa käyttäjälle tekstipalautteen. Komentorivikäyttöliittymä (engl. Command line interface, CLI) puolestaan ottaa käyttäjältä tekstimuotoisia komentoja syötteenä. Graafista käyttöliittymää (engl. graphical user interface, GUI) käytetään komentojen syöttämiseen tietokoneelle sellaisen laitteen välityksellä, joka voi valita ja muokata näytöllä olevia kuvia. Hiiri on yksi esimerkki tällaisesta laitteesta. Niin sanottua webkäyttöliittymää (engl. Web user interface, WUI) käyttäjä käyttää normaalin internetselaimen avulla vuorovaikutukseen sovelluksen kanssa [7]. Lisäksi käyttöliittymät voidaan jakaa käyttökontekstin mukaan kiinteään ja mobiiliin Mobiililaitteet Mobiililaite on helposti liikuteltava, yleensä taskukokoinen, multimedialaite kuten matkapuhelin tai kämmentietokone (engl. personal digital assistant, PDA) [8,14]. Multimedian kriteerit täyttääkseen laite tarvitsee graafisen näytön ja näppäimistön tai kosketusnäytön, jotta saadaan käyttöön tarpeeksi monta mediaa ja vuorovaikutteisuus. Mobiililaitteet yhdistävät useita käyttöliittymätyyppejä samassa laitteessa. Matkapuhelimen tapauksessa esimerkiksi löytyy: fyysinen käyttöliittymä (näppäinten painaminen, taustavalot ja äänet); CLI, tekstiviestien muodossa; puhelimen valikot ja sovellukset tarjoavat graafisen käyttöliittymän; kosketusnäytön tapauksessa viimeistään täyttyvät myös kosketuskäyttöliittymän kriteerit. Multimedia viittaa siihen, että laitteen on kyettävä tuottamaan vähintään kahta, mielellään useampaa, mediaa vuorovaikutuksessaan käyttäjän kanssa. Media on jokin viestinnän muoto kuten kuvat, ääni, video tai teksti. [9] Mobiilikäyttöliittymä on mobiililaitteella toimivan ohjelman käyttöliittymä [10]. Mobiilikäyttöliittymät eroavat staattisista käyttöliittymistä pääasiassa siten, että niiden käyttö ei ole aikaan tai paikkaan sidottua. Tästä syystä käyttötilannetta ei voida määrittää ennalta, mikä on otettava huomioon suunnitteluvaiheessa. Mobiilikäyttöliittymien välilläkin on suuria eroja riippuen siitä onko kyseessä kosketusnäytöllinen laite vai perinteisempi näppäimistöllä varustettu ratkaisu. Kosketusnäytön tapauksessa näyttö vie suurimman osan laitteen pinta-alasta ja se toimii pääasiallisena vuorovaikutuskanavana, jonka kautta laite saa tietoa käyttäjältä. Näppäinmallissa näppäimistö ja näyttö vievät suurin piirtein yhtä paljon tilaa ja kaikki tiedonvälitys laitteelle tapahtuu näppäimistön kautta. Laitteiden pieni koko rajoittaa myös kosketusnäytön suuruutta, mikä tarkoittaa, että objektit on sijoiteltava eri tavalla ja ne ovat myös erikokoisia kuin näppäinmalleissa. Näytölle mahtuu periaatteessa vähemmän sisältöä, sillä asioiden pitää olla niin suuria, että käyttäjä 4

8 pystyy ongelmattomasti valitsemaan niistä yhden, ilman kaksoisvalinnan vaaraa. Näppäinmallissa näytöllä on enemmän tietoa ja valinnat suoritetaan navigoimalla valikoissa ja aktivoimalla halutut asiat. Suunniteltaessa käyttöliittymää mobiilikäyttöön on otettava huomioon vaihteleva käyttöympäristö, sillä merkkiäänet tai valot eivät välttämättä toimi kaikissa tilanteissa niin kuin on tarkoitus. Jos käyttäjä on meluisassa ympäristössä, kuten konsertissa, ja hänen saamansa palaute on pelkkää ääntä, ei käyttöliittymä voi toimia halutulla tavalla. Myös mobiililaitteen koko rajoittaa suunnittelijoiden mahdollisuuksia toteuttaa erilaisia ratkaisuja verrattuna staattisiin laitteisiin, esimerkiksi pöydällä olevan tietokoneen pelkkä näyttö on jo isompi kuin koko mobiililaite, eikä näyttö ole niin altis ulkoisille vaikutteille [11]. Kosketusnäytön käyttöä suunniteltaessa pitää esimerkiksi huomioida sään ja lian vaikutus kosketusnäytön toimintaan, lisäksi näytön pinta-ala on hyvin pieni, mikä vaikeuttaa esineiden sijoittelua ja koon määrittämistä. Mobiilikäytön suurin hyöty on nimenomaan siinä, että sitä voi käyttää milloin vain. Haasteina ovat näytön tilan hyödyntäminen, vuorovaikutusmekanismit ja suunnittelu yleensä [10] Mobiilikaupankäynti Mobiilikäyttöliittymiin ja laitteisiin liittyy hyvin läheisesti elektroninen lippu (engl. Electronic ticket, E-ticket), joka on digitaalinen versio tavallisesta lipusta. E-lippu antaa kontekstista riippuen omistajalleen oikeuden esimerkiksi elokuvan katsomiseen internetissä, luonnollisesti tällöin käyttäjän pitää olla yhteydessä internetiin voidakseen käyttää E-lippua. [12] E-lipun etuja perinteiseen lippuun nähden käyttäjän näkökulmasta ovat sen helppo hankinta, kestävyys vaurioita ja likaa vastaan sekä liikuteltavuus [13]. Lippu kulkee mukana mobiililaitteessa ja sen voi myös siirtää toiseen mobiililaitteeseen, eikä lippu pääse hukkumaan. Palveluntarjoajan tai myyjän kannalta hyviä puolia ovat jakelun helppous, käteisen rahan väheneminen maksuliikenteessä ja lippujen halpa tuotanto. E-lippu on myös helposti muutettavissa, eikä lipun tyyppi ole sidottu, esimerkiksi sähköisen jääkiekkolipun voi vaihtaa oopperalippuun. Sähköisten lippujen käyttö johtaa kuitenkin sellaisiin ongelmiin kuten niin sanottu kaksoiskäyttö (engl. duplicate submission) ja eheyden säilyttäminen (engl. maintaining atomicity) eli liput tulisi hyväksyä vain kerran. Myyjän tarvitsee siis tarkistaa lippujen oikeellisuus ennen kuin ne voidaan käyttää. Varmentaminen estää palveluntarjoajan palveluiden kopioimisen ja varmistaa lippujen yhtenäisyyden. Duplikaatit voivat olla tahallisia tai tahattomia, käyttäjä voi esimerkiksi palauttaa lipun kahdesti tiedonsiirtohäiriöiden takia tai tahallisesti väärinkäyttää palvelua. Palveluntarjoajan on taattava palvelun toimivuus aitojen lippujen omistajille kaikissa tilanteissa ja samalla estettävä 5

9 saman lipun käyttäminen monta kertaa. Mobiiliympäristö vaikeuttaa tilannetta entisestään kun osapuolet ovat liikkeessä ja tietoyhteyksien katkeamisen todennäköisyys kasvaa. [12] Toisaalta käyttäjien pitäisi voida antaa lippuja toisilleen. Ongelmia aiheuttaa myös laitteiden riippuvuus sähköstä, jos laite ei saa virtaa, ei lippuun päästä käsiksi. Mobiilikäytössä E-lippu on osa niin sanottua mobiilikaupankäyntiä (engl. Mobile commerce, M-Commerce) tarjoten erilaisen tavan maksaa tuotteista tai palveluista. Mobiilikaupankäynnillä tarkoitetaan esimerkiksi web-ostoksia, sähköisiä tuloja ja lippuja, mobiilisisältöä sekä rutiini pankkipalveluita [14]. Tällöin asiakkaan ei tarvitse olla ennalta määrätyssä paikassa, kuten kaupassa, maksaessaan. Tällöin asiakkaan tunnistamiseen ja maksun varmistamiseen käytetään mobiililaitetta. Mobiilimaksuja on tähän asti käytetty lähinnä mobiilisisällön ja -palveluiden maksamiseen, sillä vaihtoehtoisia maksutapoja on ollut vähän tarjolla. Mobiililaitteiden yleistyminen ja muuttuminen yhä monipuolisemmiksi on kuitenkin luonut pohjaa mobiilikaupankäynnin kasvulle ja mobiilimaksuista odotetaan tulevan yksi tärkeimmistä mobiilikaupankäynnin sovelluksista. Mobiilimaksut on yleisesti jaoteltu mikromaksuihin (engl. micropayments), jotka ovat suuruudeltaan noin kymmenen euroa tai alle ja makromaksuihin (engl. macropayments), jotka ovat yli kymmenen euroa suuruudeltaan. Etäkäyttöiset mobiilit mikromaksut mahdollistavat uutisten, pelien, lippujen ja paikkaan perustuvien palveluiden hankkimisen. Myyntipisteessä puolestaan on mahdollista tehdä pieniä ostoksia kuten hankkia lippuja, ruokaa tai juomaa. Näiden maksujen suorittaminen ei aseta korkeita vaatimuksia maksuturvallisuudelle, sillä käytettävät summat ovat pieniä. Makromaksuja käytetään suurten ja keskikokoisten hankintojen tekemiseen, kuten ravintolaruokailuun, viihde-elektroniikan ostamiseen ja ruokaostoksiin. Mobiilit makromaksut kohtaavat mikromaksamista enemmän kilpailua perinteisten maksutapojen suunnalta. Asiakkaalle ei ole suurta eroa käyttääkö mobiililaitettaan vai luottokorttiaan maksamiseen, vaan kyse on lähinnä henkilökohtaisista mieltymyksistä. Mikromaksujen kohdalla taas asiakas ei välttämättä mielellään käytä luottokorttia maksaakseen laskua, joka voi olla suuruudeltaan alle euron luokkaa. [15] Mobiilimaksujen järjestämiselle on karkeasti ottaen kolme tapaa: hankinnat joko laskutetaan puhelin- tai luottokorttilaskun yhteydessä tai sitten maksu menee suoraan tililtä. Tällä hetkellä puhelinlaskun käyttäminen on yleisempää johtuen maksujen suuntautumisesta mobiilipalveluihin, mutta vaihtoehtoisten palveluiden yleistyessä, myös kilpailevat ratkaisut yleistyvät. Paras esimerkki tästä on matkakortti, johon ladattava arvo menee, vähintään epäsuorasti, käyttäjän tililtä. [15] 6

10 2.4. Käyttöliittymät Vaikka mobiilikäyttöliittymiä, mobiililippuja ja mobiilimaksamista on tutkittu runsaasti, on mobiililippujen hankkimisessa käytetyistä käyttöliittymistä vielä varsin vähän julkisesti saatavilla olevaa tietoa. Tämän kaltainen tutkimus on kuitenkin hyvin lähellä kuluttajia verrattuna tutkimukseen mobiililippujen arkkitehtuurista. Ongelmalliseksi tilanteen tekee se, että yritykset luovat omat järjestelmänsä, ilman minkäänlaisia standardisoituja ratkaisuja. Suuri määrä erilaisia järjestelmiä alkaa lopulta vaikeuttaa kuluttajien siirtymistä markkinoille [16]. Ensimmäinen vertailtava järjestelmä on Oyster card, joka muistuttaa HSL:n matkakorttia ja toimii lähes kaikissa Lontoon seudun julkisen liikenteen kulkuneuvoissa. Kortti hankitaan palvelupisteestä tai tilataan internetistä, samalla valitaan minkä tyyppinen kortti tahdotaan kolmesta vaihtoehdosta. Vaihtoehdot erottelevat minkä tyyppisiä lippuja korttiin voi sisällyttää. Korttiin voi sisällyttää rahaa (eli arvoa), bussi-, raitiovaunu- tai junaliikenteen kausilippuja, joita voi olla kolme kappaletta samanaikaisesti samalla kortilla. Korttiin saa hankittua lisää arvoa palveluntarjoajan internetsivuilta ja siihen voi myös liittää ominaisuuden, joka automaattisesti täyttää kortin saldon, kun arvoa on alle viisi puntaa jäljellä. Toinen järjestelmä on Japanissa käytössä oleva niin sanottu puhelinlompakko (jpn. お サイフケータイ, Osaifu-keitai). Termillä viitataan matkapuhelimiin, joihin on liitetty sirukortti, joka mahdollistaa joukon erilaisia palveluita ja toimintoja. Puhelin toimii ainakin sähköisenä rahana, luottokorttina sähköisenä lippuna, jäsenyyskorttina ja lentolippuna [3]. Käyttäjä pystyy näyttämään saldon, bonuspisteet ja ostoshistorian puhelimen näytöltä. Maksaminen tapahtuu yksinkertaisesti viemällä puhelin tarpeeksi lähelle luku- tai kirjoituslaitetta. Laitteeseen voi liittää vaihtelevan määrään palveluita riippuen sirun kapasiteetista ja palvelun vaatimasta tilasta. Arvon lisääminen, lippujen lataaminen sekä tuotteiden ja palveluiden maksaminen on mahdollista riippumatta ajasta tai paikasta. Kolmas järjestelmä on Lippu.fi, joka tarjoaa mahdollisuuden hankkia tekstiviestimuotoisen lipun useisiin tapahtumiin, kuten jääkiekko-otteluihin, teatterinäytöksiin ja konsertteihin. Palvelun käyttö vaatii rekisteröitymisen, minkä jälkeen tilauksia voi tehdä internetissä tai puhelimitse. Internetissä tehtävässä tilauksessa valitaan ensin haluttu tapahtuma, minkä jälkeen valitaan lippujen määrä ja toimitustapa. Palvelu ilmoittaa mitkä liput käyttäjälle on varattu ja siirtyy ostoskoriin, minkä jälkeen siirrytään maksamiseen verkkopankkitunnuksilla. Maksun jälkeen käyttäjälle lähetetään lippu kuvaviestinä. Jos useampia lippuja tilataan tekstiviestinä, pitää tilauksen yhteydessä ilmoittaa liittymänumerot joihin muut liput toimitetaan. 7

11 Edellä mainitut järjestelmät on valittu, koska ne edustavat erilaisia lähestymistapoja, sekä teknisesti, että kulttuurillisesti. Vertailu ja analysointi suoritetaan järjestelmistä saatavilla olevien kuvausten ja internetsivujen käyttöliittymän pohjalta. Osaifu-keitain arviointi jää tästä syystä hyvin pinnalliseksi, sillä siitä ei ole saatavilla kovin tarkkoja englanninkielisiä kuvauksia. 8

12 3. Tutkimusongelmat ja menetelmät Tässä luvussa keskitytään tarkastelemaan Oyster cardin, Osailu-keitain ja Lippu.fi:n toteutuksia. Järjestelmiä arvioidaan käyttöönoton, käytön ja käyttöön epäsuorasti liittyvien asioiden kannalta sekä etsitään keinoja palveluiden kehittämiseksi käytettävyyden kannalta. Käyttöliittymät arvioidaan kognitiivisen läpikäynnin keinoin, läpikäynnissä muodostetaan kuvaus siitä, miten oletettu käyttäjä toimii yrittäessään käyttää käyttöliittymää. Oletettu käyttäjä on iältään vuotias ja on tottunut käyttämään internetiä mobiililaitteellaan. [17] Lisäksi esitetään muutama kysymys, liittyen käyttöliittymien toteutuksiin ja käytännöllisyyteen, joihin pyritään vastaamaan. Kysymykset ovat: mitä käyttäjän pitää tehdä, jotta pääsee käyttämään järjestelmää; paljonko järjestelmän käyttäminen ja käyttöönotto maksavat; miten järjestelmä on olemassa olevia toteutuksia parempi; mitä puutteita järjestelmässä on verrattuna olemassa oleviin toteutuksiin. Tarkoituksena on kattaa ne osa-alueet, joita ei saada kognitiivisella läpikäynnillä tarkastettua sekä saada jonkinlainen käsitys myös Osaifu-keitaista ja sen mahdollisista ongelmista Kognitiivinen läpikäynti Seuraavaksi suoritetaan kognitiivinen läpikäynti Lippu.fi:lle ja Oyster cardille, Osaifu-Keitaita ei valitettavasti ole mahdollista testata, sillä käyttöliittymän tietoja ja kuvauksia ei ole saatavilla englanninkielisenä. Kysymykset esitetään jokaisen toimenpiteen jälkeen ja niiden vastaukset käsitellään luvussa 4. Läpikäynnin uskottavuutta arvioidaan neljällä tavalla: oliko lopputulos sellainen, mihin käyttäjä toimillaan pyrki; näkeekö käyttäjä ohjaimen, kuten napin tai valikon, joka mahdollistaa toiminnan; kun käyttäjä löytää ohjaimen, ymmärtääkö tämä että se tuottaa halutun lopputulos; kun käyttäjä on tehnyt halutun asian, onko palaute sellainen, että käyttäjä ymmärtää sen ja voi siirtyä eteenpäin. Kognitiivinen läpikäynti on siinä mielessä yksinkertainen väline käytettävyyden arvioinnille, että jos esitettyihin kysymyksiin ei voi vastata kyllä, on käyttöjärjestelmässä ongelma. Ongelman laatuun tai mahdollisiin parannusehdotuksiin ei oteta kantaa, eikä sitä pyritä edes löytämään. Tarkoitus on, että testin jälkeen kootaan ongelmat yhteen ja vasta sitten pyritään löytämään ratkaisut. [17] 9

13 Lippu.fi Alla on kuvaus siitä, miten käyttäjän tulisi toimia, jotta saa tilattua onnistuneesti liput Lippu.fi:n kautta. Tämän jälkeen on arvioitu, onko tämä uskottava järjestys tapahtumien kululle vai ei ja onko koko kuvaus ylipäätään uskottava. Käyttäjä ottaa mobiililaitteensa esiin, käynnistää selaimen ja menee Lippu.fi:n sivuille. Käyttäjä on ensimmäistä kertaa käyttämässä järjestelmää, joten hänen on luotava tunnukset, jotta hän voi tilata liput matkapuhelimeensa. Tunnusten luomisen jälkeen käyttäjä valitsee linkin teatteri ja kulttuuri ja sieltä edelleen puhenäytelmät. Esiin aukeavalta listalta hän etsii haluamansa näytelmän, valitsee sen haluamansa esityspaikan kohdalta ja tämän jälkeen painaa osta lippu -painiketta haluamansa ajankohdan kohdalta. Seuraavaksi käyttäjän on mahdollista vaihtaa päivämäärää, valita katsomo, hintaryhmä ja tilattavien lippujen tyypit ja määrät sekä toimitustapa, kun kaikki on kunnossa käyttäjä painaa jatka tilausta -painiketta. Nyt järjestelmä ilmoittaa käyttäjälle millaiset liput tälle on varattu ja mihin numeroon liput toimitetaan. Käyttäjän painettua Hyväksy ja lisää ostoskoriin -painiketta, hän näkee vielä yhteenvedon maksuista ja pääsee valitsemaan maksutavan. Maksutavan valinnan jälkeen hän siirtyy maksamaan esimerkiksi verkkopankkiin Oyster card Seuraavaksi käsitellään Oyster cardin hankkimiseen ja käyttöön liittyvät tehtävät, jotka käyttäjän on suoritetta järjestelmää käyttäessään. Tämän jälkeen on arvioitu, onko tämä uskottava järjestys tapahtumien kululle vai ei ja onko koko kuvaus ylipäätään uskottava. Käyttäjä menee palvelun etusivulle ja tämän jälkeen valitsee order a card online. Käyttäjä valitsee itselleen sopivan lipputyypin ja painaa continue -painiketta. Seuraavalla sivulla käyttäjä ilmoittaa millaiset matkustusoikeudet tahtoo kortille, esimerkiksi kausilipun tapauksessa kauden alkamispäivä ja pituus, arvon tapauksessa kortille ladattavan arvon suuruus ja mahdollinen automaattinen täyttö. Käyttäjän painettua continue -painiketta, hän pääsee luomaan tunnukset järjestelmään. Tietojen antamisen jälkeen järjestelmä muodostaa postinumeron perusteella listan osoitteista, joiden joukosta käyttäjä valitsee asuinosoitteensa, tämän jälkeen vahvistetaan käyttäjätilin tiedot. Seuraavaksi käyttäjä määrittää kortilleen niin sanotun turvakysymyksen (engl. Security question) ja vastauksen siihen. Käyttäjän siirryttyä eteenpäin häneltä kysytään palvelun maksamiseen käytettävän luottokortin tiedot sekä matkakortin toimitustapa. Lopuksi vahvistetaan tilaus. 10

14 3.2. Käyttöliittymien yleinen arviointi Tässä osassa käydään läpi asioita, mitä ei käsitelty kognitiivisen läpikäynnin yhteydessä, esittämällä jokaiselle käyttöliittymälle neljä kysymystä niiden toiminnasta. Kysymykset ovat: - Mitä käyttäjän pitää tehdä, jotta pääsee käyttämään järjestelmää? - Paljonko järjestelmän käyttäminen ja käyttöönotto maksavat? - Miten järjestelmä on olemassa olevia toteutuksia parempi? - Mitä puutteita järjestelmässä on verrattuna olemassa oleviin toteutuksiin? Lippu.fi Päästäkseen käyttämään järjestelmää, käyttäjä tarvitsee mobiililaitteen, jolla pääsee internetiin. Mobiililaitteen rajoitteena on, että sen pitää tukea Nokian kuvaviestejä, sillä oletuksella, ettei lipuntarkastaja hyväksy printtilippua, kun se näytetään hänelle mobiililaitteen näytöltä. Printtilippu on pdf-formaatissa. Käyttäjän pitää lisäksi luoda tunnukset palveluun, jotta voi maksaa ja tilata lippuja. Kaikkia lippuja ei toimiteta tekstiviestinä, joten käyttäjän pitää etukäteen tietää, kelpuuttaako tapahtuman järjestäjä tekstiviestilippuja. Lippu.fi:n käyttö itsessään on täysin ilmaista, rekisteröityminen ei maksa eikä siinä ole kuukausimaksua tai muita käyttöön liittyviä kustannuksia kuin itse lipun ja tekstiviestilipun toimituksen hinta, joka on 1,5. Käyttäjän maksaessa tilaustaan häneltä vaaditaan joko verkkopankkitunnukset tai pankki-/ luottokortti. Jokainen maksutapahtuma on erillinen, joten esimerkiksi verkkopankkitunnuksilla maksettaessa, on käyttäjän kirjauduttava aina erikseen verkkopankkiin ja suoritettava maksu Oyster card Järjestelmän käyttäminen vaatii rekisteröitymisen järjestelmään ja kortin tilaamisen, käytöstä aiheutuvien kustannusten hoitamiseen tarvitaan luottokortti. Käyttäjällä täytyy myös olla osoite Isossa-Britanniassa, jotta kortti voidaan toimittaa tälle. Tilaamisen ja rekisteröitymisen voi suorittaa joko verkossa tai toimipisteessä. Kustannukset koostuvat käytettävien lippujen ostamisesta sekä luottokorttimaksuista. Järjestelmän käyttö ja rekisteröityminen itsessään ovat ilmaisia. Järjestelmä helpottaa matkakortista tutulla tavalla julkisilla liikkumista Lontoon alueella ja vapauttaa käteisestä. Vaikka käyttäjän 11

15 kortilta loppuisi arvo kesken matkan, saldo täytetään automaattisesti käyttäjän määrittämälle tasolle, eikä matka keskeydy Osaifu keitai Osaifu-keitai vaatii toimiakseen sirukortin asentamisen puhelimeen, minkä jälkeen käyttäjä voi ladata kortille haluamansa ohjelmat, jotka mahdollistavat laitteen käytön eri tarkoituksiin. Sirun saa hankittua NTT DoCoMo operaattorilta, mutta myös muut operaattorit tukevat järjestelmää ja se on de facto standardi Japanissa. DoCoMo tarjoaa myös luottokorttitoiminnon, joten käyttäjän ei ole pakko hankkia palvelua erikseen ja pääsee välittömästi käyttämään puhelinlompakkoaan. Muiden palveluiden hankkiminen vaatii kyseisen palveluntarjoajan kanssa asioimista. Hintatietoja ei ole saatavilla englanninkielisillä sivuilla. Kun käyttäjä on hankkinut sirulle haluamansa palvelut, hänen ei teoriassa enää tarvitse pitää mukanaan lompakkoa, jäsenkortteja tai matkalippuja. Maksaminen tapahtuu viemällä puhelin lukulaitteen lähelle, eikä tunnuslukua välttämättä tarvitse syöttää. Käyttäjä pystyy myös katsomaan puhelimen näytöltä ostohistorian, bonuspisteet ja talletusten tilanteen. 12

16 4. Tulokset Luvussa käydään ensin läpi yleinen vaikutelma jokaisesta järjestelmästä ja mikä niissä on toteutettu hyvin. Ongelmat ja puutteet esitellään lopuksi ja samassa yhteydessä yritetään löytää parannusehdotuksia Lippu.fi Järjestelmän etuja ovat aika ja paikka riippumattomuus sekä jonotukselta välttyminen. Käyttäjän ei tarvitse myöskään kuljettaa käteistä mukanaan, sillä maksu onnistuu kortilla tai verkkopankkitunnuksilla. Lisäetuna on suuri valikoima lippuja erilaisiin tapahtumiin yhdestä paikasta ilman sitoutumista tai sopimuksia. Käyttöönotto on vaivatonta, sillä se ei vaadi mitään esivalmisteluita, käyttäjän tarvitse mennä tiettyyn paikkaan eikä hänen tarvitse odottaa, että tarvittavat välineet toimitetaan hänelle. Maksaminen ei rajoitu pelkkään luotto- tai pankkikorttiin vaan verkkopankkitunnukset käyvät, mikä laajentaa asiakaspohjaa. Käyttö ei myöskään vaadi erityistä suunnittelua tai sitoutumista sopimuksen kautta. Järjestelmä on toimiva vain jos lippujen mobiilitilaamiselle ei ole tarvetta usein, sillä järjestelmä ei millään tavalla tue usein toistuvaa käyttöä ja verkkopankkitunnusten syöttäminen mobiililaitteella on pitkällä aikavälillä hankalaa, esimerkiksi liikkuvassa bussissa verkkopankkitunnusten kanssa asioiminen on työlästä. Käyttäjä ei pääse valitsemaan paikkoja yhtä tehokkaasti kuin muissa toteutuksissa, yleensä järjestelmän ehdottamat paikat ovat parhaat mahdolliset. Tekstiviestilippuja ei myöskään ole saatavilla kaikkiin tapahtumiin, eivätkä ne toimi läheskään kaikilla mobiililaitteilla. Korjattavaa löytyy siis sekä laitetuesta että toistuvan asioinnin helpotuksesta. Järjestelmässä tulisi olla vaihtoehdot tilata liput ilman kirjautumista, jolloin kaikki tiedot tulee syöttää tilauksen yhteydessä järjestelmään ja mahdollisuus rekisteröityä, jolloin tilauksen yhteydessä voidaan käyttää aiempaa tietoa apuna tilausta täytettäessä. Rekisteröidyssä tapauksessa maksamiselle voisi olla esimerkiksi mahdollisuus antaa luottokortin tiedot palveluntarjoajalle tai luoda tili järjestelmään. Luottokorttitietojen luovuttaminen mahdollistaisi sen, että aina kun käyttäjä tahtoo ostaa liput, hän yksinkertaisesti hyväksyy transaktion ja luottokortilta peritään maksu. Tilin tapauksessa käyttäjä maksaisi palveluntarjoajalle ennakkoon jonkin summan rahaa, jonka summasta tulevat ostokset vähennetään. 13

17 Kognitiivisessa läpikäynnissä ensimmäinen ongelma on se, että käyttäjä ei tiedä t rekisteröitymisen olevan välttämätöntä tilauksen suorittamiseksi. Tilauksessa T on mahdollista edetä siihen asti, että käyttäjän tulee painaa jatka tilausta -painiketta. Tämän jälkeen käyttäjän on viimeistään kirjauduttava järjestelmään ja tästä kyllä ilmoitetaan käyttäjälle. Ongelma on siinä, että käyttäjän toiminta keskeytyy ja hänen on luotava tunnukset ennen kuin voi jatkaa pääasiallisen tehtävän suorittamista. Kuva 2: Käyttäjää pyydetään kirjautumaan sisään ennen kuin tilausta voidaan jatkaa Ongelma muodostuu myös siitä, että käyttäjä ei välttämättä tiedää minkälaisia lippuja hän tarvitsee. Jos kyseessä on esimerkiksi musiikkinäytelmä, ei tavalliselle käyttäjälle ole itsestään selvää löytyykö se teatterin ja kulttuurin vai musiikin tai jopa viihteen alta. Todennäköisempää on, että käyttäjä, hetken kategorioita selattuaan, turvautuuu hakukenttään. Käyttäjää ei myöskään välttämättä tunnista linkkejä ja painikkeitaa tilauksen aikana, sillä ne eivät ulkoasultaan ole yksiselitteisenn selkeitä. Kaikkia painikkeita ei tunnista painikkeiksi (kuvassa numeroiden 3 ja 4 kohdalla) ja osa linkeistä on tavallisen tekstin värisiä ja muotoisia 14

18 (kuvassa merkitty numeroilla 1 ja 2). Ongelmaa on paikattu siten, että e useampi linkki vie samaan paikkaan. Käyttäjän ei tarvitse välttämättä painaa osta lippu -näppäintä, hän voi myös painaa kirjekuoren symbolia tai päivämäärää. Kuva 3: Linkkien erottelu on puutteellinen Pienen huomautuksen ansaitsee myös ponnahdusikkuna, mikä ilmestyy käyttäjän valitessa lipun toimitustavaksi tekstiviestilipun. Ponnahdusikkuna kertoo k missä puhelinmalleissa tekstiviestilippu ei toimi, ilmoituss sinällään on aiheellinen, mutta ikkuna keskeyttää käyttäjän toiminnan liian radikaalilla tavalla. Lisäksi sama tieto esiintyy muualla sivustolla ja tilausta tehdessä. Kuva 4: Lippu.fi:n varoitus 4.2. Oyster cardin Järjestelmää helpottaa huomattavasti julkisenn liikenteen käyttöä ja mahdollistaam a kätevämmän tavan maksaa matkoista. Saatuaan kortin käyttäjä voi heti alkaa käyttämään palvelua. Oyster cardin toimintaperiaate on samankaltainen kuin HSL:n matkakortissa: kortilla on saldo, josta vähennetään 15

19 matkan hinta, kun korttia näytetään lukulaitteelle. Kortin saldon voi päivittää manuaalisesti internetsivuilla, tämä ei kuitenkaan ole tarpeellista jos käytössä on maksukortti ja siihen on liitetty automaattinen arvonpäivitystoiminto. Saldon pudotessa liian alas järjestelmä lataa lisää arvoa käyttäjän asettamien asetusten mukaisesti. Käyttäjän kortin arvo ei koskaan putoa nollaan jos hän ei muuta korttinsa asetuksia ja luottokortti on kelvollinen. Korttiin tehtävät muutokset voi tehdä joko palveluntarjoajan kotisivuilla tai asiakaspalvelupisteissä. Automaattinen arvonpäivitys on ongelmallinen jos kortti joutuu vääriin käsiin, sillä pay as you go -kortilla voi periaatteessa matkustaa loputtomiin, jollei omistaja ilmoita asiasta palveluntarjoajalle. Toisaalta, koska korttia ei voi käyttää kuin julkisessa liikenteessä, on todennäköistä, etteivät taloudelliset tappiot kasva kohtuuttoman kokoisiksi suhteessa automaattisen päivityksen tuomaan kuluttajahyötyyn. Käyttäjän kannalta positiivista on myös mahdollisuus muuttaa kortin tietoja ajasta ja paikasta riippumatta. Toivottavaksi jää myös mahdollisuus yhdistellä eri lipputyypit samalle kortille. Samaa Oyster cardia ei voi käyttää sekä kausikorttina että arvolippuna, samaan aikaan sille ei voi myöskään sisällyttää erillisiä kausitason bussi- tai raitiovaunulippuja. Kognitiivisen läpikäynnin kuvaus tapahtumaketjusta on varsin uskottava, herää kuitenkin kysymys, miten ensikertaa palvelua käyttävä voi tietää minkä kortin haluaa? 16

20 Kuva 5: Lipputyypin valinta Oyster cardissaa Valinnat ovat nimeltään pay as you go, annual bus & tram pass ja travelcard eikä näitä ole selitetty mitenkään. Käyttäjä joutuu siis käytännössä ensin selvittämään korttityyppien eroavaisuudet ja voi vasta sen jälkeen jatkaaa tilausta Osaifu keitai Etuina ovat vapautuminen lompakosta ja erinäisistä lipuista tai jäsenkorteista. Liput ja jäsenkortit pysyvät tallessa ja hyvässä kunnossa, kun nee on sisällytetty sirulle. Asiointi helpottuu, kun maksaminen tapahtuuu parhaimmillaan pelkällä laitteen heilautuksella lukulaitteen edessä. Palvelustaa riippuen käyttäjältä voidaan kuitenkin vaatiaa myös tunnusluvun syöttäminen. Käytännössä heilauttamalla maksaminen ei ole aivan mutkatonta, jos matkapuhelin toimittaa kokonaisuudessaan lompakon virkaa, ongelmia aiheutuu sekä käytön turvallisuudesta että teknisistä rajoituksista. Käyttäjää voi joutua hankalaan tilanteeseenn puhelimenn kadotessa,, rikkoutuessa tai akun loppuessa. Tällöin ei ole mahdollista käyttäää puhelinta tai siihen liitettyjä toimintoja ennen kuin ongelma on hoidettu. Laitteen joutuessa vääriin käsiin aiheutuu ongelmia sekää oikealle omistajalle 17

1 Asiakastilin rekisteröiminen Väestörekisterikeskuksen

1 Asiakastilin rekisteröiminen Väestörekisterikeskuksen 1 OHJEET 1 Asiakastilin rekisteröiminen Väestörekisterikeskuksen verkkopalveluun 2 1.2 Rekisteröityminen 2 1.2 Tunnistautuminen 3 1.2.1 Tunnistautuminen henkilökortilla 3 1.2.2 Mobiilivarmenteella tunnistautuminen

Lisätiedot

Helsingin seudun liikenne

Helsingin seudun liikenne Helsingin seudun liikenne Matkakortin internetpalvelu Markus Nilsson Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä Matkakortin internetpalvelu HSL haluaa lisätä asiakkaille tarjottavia verkkopalveluita Haluamme

Lisätiedot

Nettikalenterin tilausohjeet

Nettikalenterin tilausohjeet Nettikalenterin tilausohjeet Tässä dokumentissa kuvataan Nettikalenterin tilausohjeet erilaisille laitteille ja kalenteriohjelmille. Nettikalenterin tilaus toimii eri tavalla riippuen käytettävästä laitteesta,

Lisätiedot

Useimmin kysytyt kysymykset

Useimmin kysytyt kysymykset Useimmin kysytyt kysymykset Versio 1.1 1 1. Mikä mobiilikortti on? Mobiilikortti on matkapuhelimessa toimiva sovellus ja www.mobiilikortti.com osoitteessa oleva palvelu. Sovelluksen avulla voit siirtää

Lisätiedot

Online-jako 2.0 Nokia N76-1

Online-jako 2.0 Nokia N76-1 Online-jako 2.0 Nokia N76-1 EI TAKUUTA Laitteen mukana tulevien kolmansien osapuolten sovellusten valmistajat ja omistajat voivat olla henkilöitä tai yhteisöjä, jotka eivät liity Nokiaan. Nokia ei omista

Lisätiedot

MultiWeb Sähköinen tilausjärjestelmä. Luottamuksellinen

MultiWeb Sähköinen tilausjärjestelmä. Luottamuksellinen MultiWeb Sähköinen tilausjärjestelmä Pikaohje v.1.5 Luottamuksellinen 2 / 9 SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä... 3 2. Kirjaudu sisään... 3 3. Rakenne... 4 3.1. Etusivu... 4 3.2. Toimintopalkki... 5 4. Tuotteiden

Lisätiedot

Pipfrog AS www.pipfrog.com. Tilausten hallinta

Pipfrog AS www.pipfrog.com. Tilausten hallinta Tilausten hallinta Tilausten hallinta Tilausten hallinnassa on neljän tyyppisiä dokumentteja: Tilaukset, laskut, lähetykset ja hyvityslaskut, Tilaus on ensimmäinen dokumentti, jonka joko ostaja on luonnut

Lisätiedot

Verkkokaupan ohje. Alkutieto. Scanlase verkkokauppa. Sisäänkirjautuminen

Verkkokaupan ohje. Alkutieto. Scanlase verkkokauppa. Sisäänkirjautuminen Verkkokaupan ohje Alkutieto Verkkokaupan tarkoitus on helpottaa Scanlase asiakkaiden tilaamisprosessia kun asiakkaat tarvitsevat tuotteita. Verkkokaupan ollessa pois toiminnasta tilaukset tulee tehdä puhelimitse

Lisätiedot

Online-tulostus 4.0. 1. painos

Online-tulostus 4.0. 1. painos Online-tulostus 4.0 1. painos 2008 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia, Nokia Connecting People ja Nseries ovat Nokia Oyj:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. Nokia tune on Nokia Oyj:n

Lisätiedot

Lataa-sovellus. 1. painos

Lataa-sovellus. 1. painos Lataa-sovellus 1. painos 2008 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia, Nokia Connecting People ja Nseries ovat Nokia Oyj:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. Nokia tune on Nokia Oyj:n äänimerkki.

Lisätiedot

epassin käyttöohjeet TYÖNTEKIJÄLLE: LounasPassi TyömatkaPassi SporttiPassi KulttuuriPassi HyvinvointiPassi

epassin käyttöohjeet TYÖNTEKIJÄLLE: LounasPassi TyömatkaPassi SporttiPassi KulttuuriPassi HyvinvointiPassi TYÖNTEKIJÄLLE: epassin käyttöohjeet Nykyaikaisin maksutapa, siellä missä sinäkin. LounasPassi TyömatkaPassi SporttiPassi KulttuuriPassi HyvinvointiPassi Tunnista henkilöstöetujen edelläkävijä Mikä on epassi?

Lisätiedot

Ulkoiset mediakortit Käyttöopas

Ulkoiset mediakortit Käyttöopas Ulkoiset mediakortit Käyttöopas Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. SD-logo on omistajansa tavaramerkki. Java on Sun Microsystems, Inc:n tavaramerkki Yhdysvalloissa. Tässä olevat tiedot

Lisätiedot

Hallintaliittymän käyttöohje

Hallintaliittymän käyttöohje Hallintaliittymän käyttöohje 1. Yleisiä huomioita Hallintaliittymän käyttöä helpottavia yleisiä huomioita: - Käytä listanäkymien hakukentissä kentän vieressä olevaa hakunappia, älä enter-näppäintä. - Älä

Lisätiedot

Home Media Server. Home Media Server -sovelluksen asentaminen tietokoneeseen. Mediatiedostojen hallinta. Home Media Server

Home Media Server. Home Media Server -sovelluksen asentaminen tietokoneeseen. Mediatiedostojen hallinta. Home Media Server 2007 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia, Nokia Connecting People ja Nseries ovat Nokia Oyj:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. Muut tässä asiakirjassa mainitut tuotteiden ja yritysten

Lisätiedot

Turvapaketti Omahallinta.fi ka ytto ohje

Turvapaketti Omahallinta.fi ka ytto ohje Turvapaketti Omahallinta.fi ka ytto ohje 05/2015 Vaihda tämän ohjeen mukaisesti VSP Nettiturva TURVAPAKETTI-palveluun 14.6.2015 mennessä, jotta tietoturvapalvelusi säilyy voimassa! Kirjautuminen Palveluun

Lisätiedot

Vaatimusmäärittely Ohjelma-ajanvälitys komponentti

Vaatimusmäärittely Ohjelma-ajanvälitys komponentti Teknillinen korkeakoulu 51 Vaatimusmäärittely Ohjelma-ajanvälitys komponentti Versio Päiväys Tekijä Kuvaus 0.1 21.11.01 Oskari Pirttikoski Ensimmäinen versio 0.2 27.11.01 Oskari Pirttikoski Lisätty termit

Lisätiedot

Käyttöohje. Ticket Inspector. Versio 1.0. Sportum Oy

Käyttöohje. Ticket Inspector. Versio 1.0. Sportum Oy Käyttöohje Ticket Inspector Versio 1.0 Sportum Oy 10.5.2017 Sivu 1 Sisällysluettelo 1. Yleistä... 2 2. Kirjautuminen ensimmäisellä kerralla / PIN-koodin unohtuessa... 3 3. Tunnistautuminen... 4 4. Päänäkymä...

Lisätiedot

ILMOITUSSOVELLUS 4.1. Rahanpesun selvittelykeskus REKISTERÖINTIOHJE. SOVELLUS: 2014 UNODC, versio 4.1.38.0

ILMOITUSSOVELLUS 4.1. Rahanpesun selvittelykeskus REKISTERÖINTIOHJE. SOVELLUS: 2014 UNODC, versio 4.1.38.0 Rahanpesun selvittelykeskus ILMOITUSSOVELLUS 4.1 REKISTERÖINTIOHJE SOVELLUS: 2014 UNODC, versio 4.1.38.0 Tekninen tuki: puh: 0295 486 833 (ark. 8-16) email: goaml.krp@poliisi.fi Ilmoitusten sisältöön liittyvät

Lisätiedot

HUIPPUSTORE.FI REKISTERÖITYMINEN

HUIPPUSTORE.FI REKISTERÖITYMINEN HUIPPUSTORE.FI REKISTERÖITYMINEN Miksi kannattaa rekisteröityä? 1. Saat heti käyttöösi edullisemmat hinnat 2. Yritykset, seurat ja julkishallinto saavat käyttöön muiden maksutapojen lisäksi laskutuksen

Lisätiedot

Mobiilimaksu. Palveluesittely

Mobiilimaksu. Palveluesittely Mobiilimaksu Palveluesittely Operaattoreiden yhteinen http://www.mobiilimaksuinfo.fi/ 2 Elisan, TeliaSoneran ja DNA:n yhteinen Mobiilimaksu Selkeä ja muista maksutavoista erottuva maksutapa kuluttaja tietää

Lisätiedot

Yliopistohaku.fi -palvelun Oma haku -palvelu

Yliopistohaku.fi -palvelun Oma haku -palvelu Hakijan ohje Opetushallitus syksy 2013 Yliopistohaku.fi -palvelun Oma haku -palvelu Sisältö Yliopistohaku.fi palvelun Oma haku -palvelu... 2 Aloitusnäyttö... 4 Kirjaudu Oma haku -palveluun... 5 Entä jos

Lisätiedot

Postimaksukonepalvelun käyttöohje

Postimaksukonepalvelun käyttöohje 1 (11) Julkinen - Public Postimaksukonepalvelun käyttöohje 2 (11) Julkinen - Public POSTIMAKSUKONEPALVELUT KÄYTTÖVARAN MAKSAMINEN POSTIMAKSUKONEELLE 1 Yleistä Postimaksukonepalvelu on postimaksukoneita

Lisätiedot

Irman käyttöohje Tunturisuunnistajille

Irman käyttöohje Tunturisuunnistajille Irman käyttöohje Tunturisuunnistajille Tämä ohje on tarkoitettu niille suunnistajille joilla ei ole koskaan ollut nk. lisenssiä. Mikäli sinulla on joskus ollut lisenssi, niin ohjeet Irman käyttöön löytyvät

Lisätiedot

Lääkärin Terveyskansio Lähettävän lääkärin ohje

Lääkärin Terveyskansio Lähettävän lääkärin ohje Lääkärin Terveyskansio Lähettävän lääkärin ohje Versio 1.0 / Cityterveys Oy Sisällysluettelo 1. Sisäänkirjautuminen... 3 1.1 Käyttäjätunnus ja salasana... 3 1.2 Kirjautuminen... 3 2. Lähetteen teko...

Lisätiedot

DNA MOBIILI TV - YLEISET KÄYTTÖOHJEET

DNA MOBIILI TV - YLEISET KÄYTTÖOHJEET DNA MOBIILI TV - YLEISET KÄYTTÖOHJEET Mobiili-tv-palvelua käytetään puhelimen mobiili-tv-sovelluksella. Tässä dokumentissa kuvatut toiminnallisuudet ovat esimerkkejä tiettyjen puhelinmallien toiminnallisuuksista.

Lisätiedot

PIKAOPAS MODEM SETUP FOR NOKIA 6310. Copyright Nokia Oyj 2002. Kaikki oikeudet pidätetään.

PIKAOPAS MODEM SETUP FOR NOKIA 6310. Copyright Nokia Oyj 2002. Kaikki oikeudet pidätetään. PIKAOPAS MODEM SETUP FOR NOKIA 6310 Copyright Nokia Oyj 2002. Kaikki oikeudet pidätetään. Sisällysluettelo 1. JOHDANTO...1 2. MODEM SETUP FOR NOKIA 6310 -OHJELMAN ASENTAMINEN...1 3. PUHELIMEN VALITSEMINEN

Lisätiedot

MTK:n esitteet ja materiaalit verkkokaupassa

MTK:n esitteet ja materiaalit verkkokaupassa MTK:n esitteet ja materiaalit verkkokaupassa http://mtkmateriaalit.valmiskauppa.fi Ohjeiden versio 23.9.2014 MTK:n esitteiden ja materiaalien tilaus siirtyy syyskuussa 2014 verkkokauppaan. MTK:n liitot

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. F-SECURE MOBILE SECURITY 6 FOR ANDROID http://fi.yourpdfguides.com/dref/2859496

Käyttöoppaasi. F-SECURE MOBILE SECURITY 6 FOR ANDROID http://fi.yourpdfguides.com/dref/2859496 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle F-SECURE MOBILE SECURITY 6 FOR ANDROID. Löydät kysymyksiisi vastaukset F-SECURE MOBILE SECURITY 6 FOR ANDROID

Lisätiedot

VERKKOKAUPAN TOIMITUS EHDOT

VERKKOKAUPAN TOIMITUS EHDOT VERKKOKAUPAN TOIMITUS EHDOT Devoca Oy:n verkkokaupan toimitusehdot Kaupan osapuolet Hinnat Toimitusaika Näitä toimitusehtoja sovelletaan Devoca Oy:n (myyjä) ja asiakkaan väliseen kauppaan asiakkaan tilatessa

Lisätiedot

TimeEdit opiskelijan ohje TimeEdit-instructions for students from this link

TimeEdit opiskelijan ohje TimeEdit-instructions for students from this link TimeEdit opiskelijan ohje TimeEdit-instructions for students from this link TimeEdit on työjärjestys- (lukujärjestys) ja tilanvarausohjelmisto. Sisältö 1 Oikeudet... 2 2 TimeEdit Web... 2 3 Kirjautuminen...

Lisätiedot

SYMBIANIN SERIES 60 JA PUHELIMEN PERUSTOIMINNOT

SYMBIANIN SERIES 60 JA PUHELIMEN PERUSTOIMINNOT T-121.200 KÄYTTÖLIITTYMÄPSYKOLOGIA SYMBIANIN SERIES 60 JA PUHELIMEN PERUSTOIMINNOT Kirsi Männistö kmannist@cc.hut.fi T-121.200 Käyttöliittymäpsykologia 1 (7) Kirsi Männistö Sisällysluettelo 1 JOHDANTO...

Lisätiedot

NTG Kuvapankissa yhdistyvät kuvagallerian ja verkkokaupan toiminnot. NTG Kuvapankki soveltuu samanaikaisesti sekä kuluttaja- että tukkukauppaan.

NTG Kuvapankissa yhdistyvät kuvagallerian ja verkkokaupan toiminnot. NTG Kuvapankki soveltuu samanaikaisesti sekä kuluttaja- että tukkukauppaan. NTG Kuvapankki NTG Kuvapankissa yhdistyvät kuvagallerian ja verkkokaupan toiminnot. NTG Kuvapankki soveltuu samanaikaisesti sekä kuluttaja- että tukkukauppaan. NTG Kuvapankki muodostuu loppukäyttäjälle

Lisätiedot

Ulkoiset mediakortit Käyttöopas

Ulkoiset mediakortit Käyttöopas Ulkoiset mediakortit Käyttöopas Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. SD-logo on omistajansa tavaramerkki. Java on Sun Microsystems, Inc:n tavaramerkki Yhdysvalloissa. Tässä olevat tiedot

Lisätiedot

Kaislanet-käyttöohjeet

Kaislanet-käyttöohjeet päivitetty 25.10.2013 Kaislanet-käyttöohjeet Rekisteröityminen Sisällysluettelo 1. Yleistä Kaislanetistä... 3 1.1 Tekniset vaatimukset Kaislanetin käyttöön... 3 1.2 Kaislanet-helpdesk... 3 2. Rekisteröityminen...

Lisätiedot

Sirulliset maksukortit ja niiden käyttö potilaan monipalvelupäätteessä

Sirulliset maksukortit ja niiden käyttö potilaan monipalvelupäätteessä Sirulliset maksukortit ja niiden käyttö potilaan monipalvelupäätteessä Arno Ekström Diplomityöseminaari 16.2.2010 Työn valvoja: Harri Haanpää Työ tehty Miratel Oy:lle Sisältö Työn tausta ja tavoitteet

Lisätiedot

Nebula Kotisivutyökalu Käyttöohje - Kauppamoduuli. 1. Kaupan asetukset... 2

Nebula Kotisivutyökalu Käyttöohje - Kauppamoduuli. 1. Kaupan asetukset... 2 Sivu 1/6 Sisällysluettelo 1. Kaupan asetukset... 2 1.1. Maksunvälittäjän valinta ja käyttöönotto... 2 1.2. Kaupan tiedot... 3 1.3. Postitus ja toimitusmaksut... 3 1.4. Verot... 4 1.5. Kaupan valuutta ja

Lisätiedot

Ulkoiset mediakortit Käyttöopas

Ulkoiset mediakortit Käyttöopas Ulkoiset mediakortit Käyttöopas Copyright 2010 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Java on Sun Microsystems, Inc:n tavaramerkki Yhdysvalloissa. SD-logo on omistajansa tavaramerkki. Tuotetta koskeva

Lisätiedot

Ulkoiset mediakortit. Käyttöopas

Ulkoiset mediakortit. Käyttöopas Ulkoiset mediakortit Käyttöopas Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Java on Sun Microsystems, Inc:n tavaramerkki Yhdysvalloissa. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta.

Lisätiedot

Rekisteröityminen, tilojen varaaminen ja maksaminen WebTimmi varausjärjestelmässä

Rekisteröityminen, tilojen varaaminen ja maksaminen WebTimmi varausjärjestelmässä Rekisteröityminen, tilojen varaaminen ja maksaminen WebTimmi varausjärjestelmässä 1. Sanasto WebTimmi on Tampereen kaupungin kulttuuripalvelujen käytössä oleva internetpohjainen varausjärjestelmä, jossa

Lisätiedot

Savalanche käyttöohje

Savalanche käyttöohje Savalanche käyttöohje Ansaitse lisätuloja riskittömästi ja helposti 1. Savalancheen rekisteröityminen Savalanche-palvelun (www.savalanche.com) avulla voit ansaita rahaa riskittömästi ja helposti. Jos sinulla

Lisätiedot

NORDEAN WEB SERVICES YHTEYDEN KÄYTTÖÖNOTTO

NORDEAN WEB SERVICES YHTEYDEN KÄYTTÖÖNOTTO 1 (11) NORDEAN WEB SERVICES YHTEYDEN KÄYTTÖÖNOTTO Sisältö 1 Web Services yhteyskanavan käyttöönotto... 1 2 Web Services varmenteiden tallennus... 2 2.1 Käyttäjätunnuksen tallennus Maksuliikenne-ohjelmistoon...

Lisätiedot

Ulkoiset mediakortit Käyttöopas

Ulkoiset mediakortit Käyttöopas Ulkoiset mediakortit Käyttöopas Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. SD-logo on omistajansa tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita

Lisätiedot

Lounas on katettu. Tunnista henkilöstöetujen edelläkävijä. LOUNASETUJEN Nykyaikaisin maksuväline TARJOLLA

Lounas on katettu. Tunnista henkilöstöetujen edelläkävijä. LOUNASETUJEN Nykyaikaisin maksuväline TARJOLLA Tunnista henkilöstöetujen edelläkävijä. Lounas on katettu LOUNASETUJEN Nykyaikaisin maksuväline TARJOLLA Lounasetu pähkinänkuoressa ravintolalle LounasPassilla uudet asiakkaat ovesta sisään sujuvasti.

Lisätiedot

SUOMISPORT PIKAOHJE Versio Pikaohje lisenssin ja vakuutusten ostoon.

SUOMISPORT PIKAOHJE Versio Pikaohje lisenssin ja vakuutusten ostoon. Pikaohje lisenssin ja vakuutusten ostoon. Yleistä Suomen Sulkapalloliiton kilpailulisenssit ja pelaajavakuutukset ostetaan 1.7.2017 alkaen verkko-ostona osoitteesta www.suomisport.fi Palvelun ovat toteuttaneet

Lisätiedot

Uutiskirjesovelluksen käyttöohje

Uutiskirjesovelluksen käyttöohje Uutiskirjesovelluksen käyttöohje Käyttäjätuki: Suomen Golfpiste Oy Esterinportti 1 00240 HELSINKI Puhelin: (09) 1566 8800 Fax: (09) 1566 8801 E-mail: gp@golfpiste.com 2 Sisällys Johdanto... 1 Päänavigointi...

Lisätiedot

SIJAISET.FI KÄYTTÖOHJE TAKSI YRITYKSILLE. 1. Palveluun rekisteröityminen... 2. 2. Palveluun kirjautuminen... 2. 3. Etusivu... 2

SIJAISET.FI KÄYTTÖOHJE TAKSI YRITYKSILLE. 1. Palveluun rekisteröityminen... 2. 2. Palveluun kirjautuminen... 2. 3. Etusivu... 2 SIJAISET.FI KÄYTTÖOHJEET TAKSIAUTOILIJAT SISÄLLYS 1. Palveluun rekisteröityminen... 2 2. Palveluun kirjautuminen... 2 3. Etusivu... 2 4. Autojen lisääminen... 3 5. Kuljettajaryhmät ja niiden perustaminen...

Lisätiedot

Tyky-Online: Sähköinen maksuväline liikuntaan ja kulttuuriin

Tyky-Online: Sähköinen maksuväline liikuntaan ja kulttuuriin Tyky-Online: Sähköinen maksuväline liikuntaan ja kulttuuriin Tutustu Tyky-Kuntoseteli -tuoteperheen uusimpaan jäseneen, helppoon ja monipuoliseen Tyky-Onlineen! turvallinen vaivaton nopea käyttöönotto

Lisätiedot

Ulkoiset mediakortit Käyttöopas

Ulkoiset mediakortit Käyttöopas Ulkoiset mediakortit Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Java on Sun Microsystems, Inc:n tavaramerkki Yhdysvalloissa. SD-logo on omistajansa tavaramerkki. Tuotetta koskeva

Lisätiedot

Ulkoiset tallennusvälinekortit

Ulkoiset tallennusvälinekortit Ulkoiset tallennusvälinekortit Asiakirjan osanumero: 419584-351 Tammikuu 2007 Tässä oppaassa kerrotaan ulkoisten tallennusvälinekorttien käytöstä. Sisällysluettelo 1 Digitaalisten tallennusvälineiden korttipaikassa

Lisätiedot

SG550. Riistakameran MMS- ja GPRS- asetukset

SG550. Riistakameran MMS- ja GPRS- asetukset SG550 Riistakameran MMS- ja GPRS- asetukset Tuupakantie 3, 01740 1 FSM Tekninen tuki 0600 16160 Ensimmäiseksi: Valitse riistakameraan liittymä operaattorilta MMS ja/tai GPRS(data) ominaisuuksilla. Muistathan,

Lisätiedot

COMET-MAKSULAITTEEN LATAAMINEN MINIUSB-KAAPELIA KÄYTTÄMÄLLÄ

COMET-MAKSULAITTEEN LATAAMINEN MINIUSB-KAAPELIA KÄYTTÄMÄLLÄ COMET-MAKSULAITTEEN LATAAMINEN MINIUSB-KAAPELIA KÄYTTÄMÄLLÄ Comet -maksulaitteen lataaminen MiniUSB-kaapelia käyttämällä: Suosittelemme Comet maksulaitteen lataamista MiniUSB-kaapelia käyttäen; lataaminen

Lisätiedot

Sonera Viestintäpalvelu VIP VIP Laajennettu raportointi Ohje

Sonera Viestintäpalvelu VIP VIP Laajennettu raportointi Ohje Sonera Viestintäpalvelu VIP VIP Laajennettu raportointi Ohje Sisällysluettelo VIP Laajennettu raportointi... 3 Luo raportti Laajennetun raportoinnin työkaluilla... 4 Avaa Laajennettu raportointi... 4 Valitse

Lisätiedot

Alkuraportti. LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO TIETOJENKÄSITTELYN LAITOS CT10A4000 - Kandidaatintyö ja seminaari

Alkuraportti. LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO TIETOJENKÄSITTELYN LAITOS CT10A4000 - Kandidaatintyö ja seminaari LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO TIETOJENKÄSITTELYN LAITOS CT10A4000 - Kandidaatintyö ja seminaari Alkuraportti Avoimen lähdekoodin käyttö WWW-sovelluspalvelujen toteutuksessa Lappeenranta, 30.3.2008,

Lisätiedot

Nettikaupan uudistukset

Nettikaupan uudistukset WIHURI OY AARNIO METRO Sivu 3/12 Nettikaupan uudistukset 1 Johdanto 4 2 Ohjattu tilaaminen omien tilauspohjien avulla 4 3 Tilauspohjat 7 3.1 Muokkailtavuus 7 3.2 Tilauspohjan vanhentuminen 8 3.3 Ilmoitus

Lisätiedot

Asentaminen Android-laitteeseen

Asentaminen Android-laitteeseen Asentaminen Android-laitteeseen Huomaa! Tarkempia tietoja ohjelmien asentamisesta saat tarvittaessa puhelimesi käyttöoppaasta. MyMMX mobile -sovelluksen asentaminen Android-laitteeseen: 1. Avaa laitteesi

Lisätiedot

Toimittajaportaalin rekisteröityminen Toimittajaportaalin sisäänkirjautuminen Laskun luonti Liitteen lisääminen laskulle Asiakkaiden hallinta Uuden

Toimittajaportaalin rekisteröityminen Toimittajaportaalin sisäänkirjautuminen Laskun luonti Liitteen lisääminen laskulle Asiakkaiden hallinta Uuden 1 Toimittajaportaalin rekisteröityminen Toimittajaportaalin sisäänkirjautuminen Laskun luonti Liitteen lisääminen laskulle Asiakkaiden hallinta Uuden asiakkaan lisääminen Laskujen haku Salasanan vaihto

Lisätiedot

BLOGGER. ohjeita blogin pitämiseen Googlen Bloggerilla

BLOGGER. ohjeita blogin pitämiseen Googlen Bloggerilla BLOGGER ohjeita blogin pitämiseen Googlen Bloggerilla Sisältö Blogin luominen... 1 Uuden blogitekstin kirjoittaminen... 4 Kuvan lisääminen blogitekstiin... 5 Lisää kuva omalta koneelta... 6 Lisää kuva

Lisätiedot

Android. Sähköpostin määritys. Tässä oppaassa kuvataan uuden sähköpostitilin käyttöönotto Android 4.0.3 Ice Cream Sandwichissä.

Android. Sähköpostin määritys. Tässä oppaassa kuvataan uuden sähköpostitilin käyttöönotto Android 4.0.3 Ice Cream Sandwichissä. Y K S I K Ä Ä N A S I A K A S E I O L E M E I L L E LI I A N P I E NI TAI M I K Ä Ä N H A A S T E LI I A N S U U R I. Android Sähköpostin määritys Määrittämällä sähköpostitilisi Android-laitteeseesi, voit

Lisätiedot

Tuplaturvan tilaus ja asennusohje

Tuplaturvan tilaus ja asennusohje Tuplaturvan tilaus ja asennusohje 1. Kirjaudu lähiverkkokauppaan omilla tunnuksillasi tai luo itsellesi käyttäjätunnus rekisteröitymällä Lähiverkkokaupan käyttäjäksi. a. Käyttäjätunnus on aina sähköpostiosoitteesi.

Lisätiedot

Tämän ohjeen avulla pääset alkuun Elisa Toimisto 365 palvelun käyttöönotossa. Lisää ohjeita käyttöösi saat: www.elisa.fi/toimisto365-ohjeet

Tämän ohjeen avulla pääset alkuun Elisa Toimisto 365 palvelun käyttöönotossa. Lisää ohjeita käyttöösi saat: www.elisa.fi/toimisto365-ohjeet Elisa Toimisto 365 Pääkäyttäjän pikaopas 02/2015 Tämän ohjeen avulla pääset alkuun Elisa Toimisto 365 palvelun käyttöönotossa. Lisää ohjeita käyttöösi saat: www.elisa.fi/toimisto365-ohjeet Kirjautumalla

Lisätiedot

VETUMA rekisteröityminen

VETUMA rekisteröityminen VETUMA rekisteröityminen Rekisteröityminen tapahtuu kirjautumalla WebTimmiin klikkaamalla Selailu liikuntapalvelut Tampere -linkkiä ja valitsemalla Rekisteröityminen Rekisteröidy käyttäjäksi. Linkistä

Lisätiedot

Good Minton Sulkapalloliiton Kilpailujärjestelmä SEPA: Heuristinen arviointi

Good Minton Sulkapalloliiton Kilpailujärjestelmä SEPA: Heuristinen arviointi Good Minton Sulkapalloliiton Kilpailujärjestelmä SEPA: Heuristinen arviointi Versiohistoria: Versio: Pvm: Laatijat: Muutokset: 0.1 2006-11-25 Janne Mäkelä Alustava 1.0 2006-12-10 Janne Mäkelä Valmis 1.

Lisätiedot

Purot.net Wiki. Tutkielma. Paavo Räisänen. Centria Ammattikorkeakoulu 24.10.2012

Purot.net Wiki. Tutkielma. Paavo Räisänen. Centria Ammattikorkeakoulu 24.10.2012 Purot.net Wiki Tutkielma Paavo Räisänen Centria Ammattikorkeakoulu 24.10.2012 Sisällysluettelo 1: Esittely 2: Perustaminen 3: Uuden sivun luonti 4: Kuvien lisääminen 5: Linkin lisääminen 6: Lopuksi 1:

Lisätiedot

Sähköpostitilin käyttöönotto

Sähköpostitilin käyttöönotto Sähköpostitilin käyttöönotto Versio 1.0 Jarno Parkkinen jarno@atflow.fi Sivu 1 / 16 1 Johdanto... 2 2 Thunderbird ohjelman lataus ja asennus... 3 3 Sähköpostitilin lisääminen ja käyttöönotto... 4 3.2 Tietojen

Lisätiedot

JOVISION IP-KAMERA Käyttöohje

JOVISION IP-KAMERA Käyttöohje JOVISION IP-KAMERA Käyttöohje 1 Yleistä... 2 2 Kameran kytkeminen verkkoon... 2 2.1 Tietokoneella... 2 2.2 Älypuhelimella / tabletilla... 5 3 Salasanan vaihtaminen... 8 3.1 Salasanan vaihtaminen Windows

Lisätiedot

ADMIN. Käyttöopas 08Q4

ADMIN. Käyttöopas 08Q4 ADMIN Käyttöopas 08Q4 Sisällysluettelo Uuden käyttäjän lisääminen...3 Käyttäjän poistaminen...3 Oikeudet...4 Käyttäjäasetukset...6 Aktiviteetin määritys...8 Aktiviteetin määrittely...8 Kenttämäärittelyt...9

Lisätiedot

KÄYTTÄJÄKOKEMUKSEN PERUSTEET, TIE-04100, SYKSY 2014. Käyttäjätutkimus ja käsitteellinen suunnittelu. Järjestelmän nimi. versio 1.0

KÄYTTÄJÄKOKEMUKSEN PERUSTEET, TIE-04100, SYKSY 2014. Käyttäjätutkimus ja käsitteellinen suunnittelu. Järjestelmän nimi. versio 1.0 KÄYTTÄJÄKOKEMUKSEN PERUSTEET, TIE-04100, SYKSY 2014 Käyttäjätutkimus ja käsitteellinen suunnittelu Järjestelmän nimi versio 1.0 Jakelu: Tulostettu: 201543 Samuli Hirvonen samuli.hirvonen@student.tut.fi

Lisätiedot

http://www.wordle.net Opiskelijan ohje Tutkintopalvelu 1.9.2013

http://www.wordle.net Opiskelijan ohje Tutkintopalvelu 1.9.2013 http://www.wordle.net Opiskelijan ohje 1.9.2013 Opiskelijan ohje 2 (9) n käyttöohje tutkinnon suorittajalle Ohjeen sisältö TIEKEn tutkintoja hallinnoidaan ssa, jonka osoite on /tupa. Jokainen TIEKEn tutkintoa

Lisätiedot

Esittely. Muistathan, että voit myös käyttää Petsietä aivan normaalina käyttäjänä kasvattajapalveluiden lisäksi. Antoisaa Petsien käyttöä!

Esittely. Muistathan, että voit myös käyttää Petsietä aivan normaalina käyttäjänä kasvattajapalveluiden lisäksi. Antoisaa Petsien käyttöä! Petsie kasvattaja 1 2 Sisällysluettelo Esittely...3 1. Kuinka pääset alkuun...4 1.1. Rekisteröinti...4 2. Lemmikit...4 2.1. Lemmikkien lisäys...4 2.2. Lemmikin tietojen muokkaus...4 3. Kasvattajasivu...5

Lisätiedot

Hyvä mobiilikortin käyttäjä!

Hyvä mobiilikortin käyttäjä! Hyvä mobiilikortin käyttäjä! AKK-Motorsport ry:n jäsenkortti on tänä vuonna Lompakossa oleva mobiilikortti. Mobiilikortti toimii puhelimeen ladattavana Lompakko-sovelluksena, joka toimitetaan kaikille

Lisätiedot

Hae sopivin kuljetustapa

Hae sopivin kuljetustapa Hae sopivin kuljetustapa Syötä etusivulla sijaitsevaan MISTÄ LÄHETÄT -kenttään postinumero tai kadunnimi, josta lähetyksen lähetät, esim. 00880 Helsinki. Valitse oikea vaihtoehto alle avautuvasta valikosta.

Lisätiedot

Ulkoiset mediakortit. Käyttöopas

Ulkoiset mediakortit. Käyttöopas Ulkoiset mediakortit Käyttöopas Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. SD-logo on omistajansa tavaramerkki. Java on Sun Microsystems, Inc:n tavaramerkki Yhdysvalloissa. Tässä olevat tiedot

Lisätiedot

Informaatiotekniikan kehitysyksikkö

Informaatiotekniikan kehitysyksikkö SAVONIA Savonia RPM Käyttöopas Informaatiotekniikan kehitysyksikkö 18.8.2011 Sisällysluettelo 1. Perusnäkymä... 3 2. Kirjautuminen... 4 3. Rekisteröinti... 5 4. Idean jättäminen... 6 4. Arviointi... 8

Lisätiedot

Kopio Niinin uusi kopiotilausjärjestelmä

Kopio Niinin uusi kopiotilausjärjestelmä Kopio Niinin uusi kopiotilausjärjestelmä Mikä SendIT järjestelmä on? SendIT -järjestelmä on maksuton tapa lähettää kopiotilaukset netin kautta suoraan Kopio Niinin palvelimelle. SendIT - järjestelmään

Lisätiedot

PIKAOPAS MODEM SETUP

PIKAOPAS MODEM SETUP PIKAOPAS MODEM SETUP Copyright Nokia Oyj 2003. Kaikki oikeudet pidätetään. Sisällysluettelo 1. JOHDANTO...1 2. MODEM SETUP FOR NOKIA 6310i -OHJELMAN ASENTAMINEN...1 3. PUHELIMEN VALITSEMINEN MODEEMIKSI...2

Lisätiedot

Sonera ID. huippukätevä sähköinen henkilötodistus omassa matkapuhelimessasi

Sonera ID. huippukätevä sähköinen henkilötodistus omassa matkapuhelimessasi Sonera ID huippukätevä sähköinen henkilötodistus omassa matkapuhelimessasi 2 Joko sinulla on henkilöllisyystodistus matkapuhelimessasi? Sonera ID -mobiilivarmenne on uudenlainen sähköinen henkilötodistus,

Lisätiedot

F-Secure Mobile Security. Android

F-Secure Mobile Security. Android F-Secure Mobile Security Android F-Secure Mobile Security Sisällysluettelo 3 Sisällys Luku 1:Asennus...5 Asentaminen...6 Aktivointi...7 Luku 2:Luottamuksellisten tietojen suojaaminen...9 Anti-Theftin

Lisätiedot

H9 Julkaiseminen webissä

H9 Julkaiseminen webissä H9 Julkaiseminen webissä Tässä harjoituksessa opetetaan kaksi tapaa viedä tiedostoja jakoon webin kautta (tehtävä 1 ja tehtävä 3), sekä kokeillaan yksinkertaista, jokamiehen tapaa tehdä oma sivusto (tehtävä

Lisätiedot

OP-POHJOLAN WEB SERVICES YHTEYDEN KÄYTTÖÖNOTTO

OP-POHJOLAN WEB SERVICES YHTEYDEN KÄYTTÖÖNOTTO 1 (9) OP-POHJOLAN WEB SERVICES YHTEYDEN KÄYTTÖÖNOTTO Sisältö 1 Web Services yhteyskanavan käyttöönotto... 1 2 Web Services varmenteiden tallennus... 2 2.1 Käyttäjätunnuksen tallennus Maksuliikenne-ohjelmistoon...

Lisätiedot

HUOMAUTUS! Älä kytke Cometia USB-kaapelilla tietokoneeseesi, kun lataat satunnaiskoodeilla.

HUOMAUTUS! Älä kytke Cometia USB-kaapelilla tietokoneeseesi, kun lataat satunnaiskoodeilla. RAHAN LATAAMINEN COMET-MAKSULAITTEESEEN SATUNNAISKOODEJA KÄYTTÄMÄLLÄ HUOMAUTUS! Älä kytke Cometia USB-kaapelilla tietokoneeseesi, kun lataat satunnaiskoodeilla. Voit käyttää Comet maksulaitteen lataamista

Lisätiedot

Kotisuora tuotteen perusedellytykset

Kotisuora tuotteen perusedellytykset Kotisuora palvelun tilaaminen Sähköiset asiointipalvelut Postittamisen työpöytä 1 Sisältö Kotisuora tuotteen perusedellytykset sivu 3 Luo markkinointijakelulle nimi, sivu 4 Yrityksen yhteystietojen tarkistaminen

Lisätiedot

Office 2013 - ohjelmiston asennusohje

Office 2013 - ohjelmiston asennusohje Office 2013 - ohjelmiston asennusohje Tämän ohjeen kuvakaappaukset on otettu asentaessa ohjelmistoa Windows 7 käyttöjärjestelmää käyttävään koneeseen. Näkymät voivat hieman poiketa, jos sinulla on Windows

Lisätiedot

Apple iphone 4 puhelimen käyttöönotto:

Apple iphone 4 puhelimen käyttöönotto: Apple iphone 4 puhelimen käyttöönotto: Ennen vanhan puhelimesi käytöstä poistoa, pidäthän huolen, että olet synkronisoinut yhteystietosi Exchange palvelimelle! iphone 4 yhdellä silmäyksellä Purettuasi

Lisätiedot

BaseMidlet. KÄYTTÖOHJE v. 1.00

BaseMidlet. KÄYTTÖOHJE v. 1.00 KÄYTTÖOHJE v. 1.00 KUVAUS BaseMidlet on matkapuhelimessa toimiva sovellus jolla voi etäkäyttää Tiimi 7000 sarjan säätimiä. Copyright Team-Control Oy, oikeudet muutoksiin pidätetään. TiiMi on Team-Control

Lisätiedot

Terveystasku- palveluun kirjautuminen

Terveystasku- palveluun kirjautuminen Terveystasku- palveluun kirjautuminen Terveystasku- palvelun käyttäminen edellyttää palveluun kirjautumista joko pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella. 1. Mene osoitteeseen www.terveystasku.fi 2. Aloita

Lisätiedot

User interface design for No Erno Pizzeria. Lasse Repo Santeri Malinen Joonas Korhonen 1002372. Raportti

User interface design for No Erno Pizzeria. Lasse Repo Santeri Malinen Joonas Korhonen 1002372. Raportti User interface design for No Erno Pizzeria 1002372 Raportti 23.11.2012 USE CASES: Pizzan paistaja Henkilö, joka on vastuussa pizzojen valmistamisesta. Pizzan paistaja saa kaikki tilaukset asiakaspalvelijoilta

Lisätiedot

Mobiilijäsenkortti. Mobiilikortin aktivointi

Mobiilijäsenkortti. Mobiilikortin aktivointi Mobiilijäsenkortti AKK-Motorsport ry:n jäsenkortti on Lompakossa oleva mobiilikortti. Mobiilikortti toimii puhelimeen ladattavana Lompakko-sovelluksena, joka toimitetaan kaikille Jäsenmaksunsa maksaneille

Lisätiedot

1. Puhelimen käynnistys. Käynnistä puhelin sen käynnistyspainikkeesta. Ensin kysytään SIMkortin PIN-koodia. Uudessa JYU SIM-kortissa se on 0000.

1. Puhelimen käynnistys. Käynnistä puhelin sen käynnistyspainikkeesta. Ensin kysytään SIMkortin PIN-koodia. Uudessa JYU SIM-kortissa se on 0000. Android Puhelimen käyttöönotto. Lyhyesti: Ennen puhelimen käynnistämistä ensimmäistä kertaa, avaa sim-kortin kelkka puhelimen mukana toimitetulla työkalulla ja asenna SIM-kortti puhelimeen. Puhelimen mukanana

Lisätiedot

Lahden kaupunginkirjasto ASIAKASKOULUTUKSET

Lahden kaupunginkirjasto ASIAKASKOULUTUKSET Lahden kaupunginkirjasto ASIAKASKOULUTUKSET Ohjelma Huhti-toukokuu 2016 Opettele käyttämään tietokonetta, ota käyttöön oma sähköpostiosoite, kurkista internetiin, tai tutustu tablettiin. Tervetuloa! Asiakaskoulutuksista

Lisätiedot

Visma Fivaldi -käsikirja Tehtävienhallinta- ohje käyttäjälle

Visma Fivaldi -käsikirja Tehtävienhallinta- ohje käyttäjälle Visma Fivaldi -käsikirja Tehtävienhallinta- ohje käyttäjälle 2 Sisällys 1 Palvelunhallinta... 3 1.1 Käyttäjäryhmän luominen... 3 2 Tehtävienhallinta- perustiedot... 4 2.1 Yhtiön perustiedot... 4 2.2 Tehtävä-/

Lisätiedot

Comet pysäköintimittarin asennus ja kytkeminen tietokoneeseesi (Windows XP) USB-kaapelilla.

Comet pysäköintimittarin asennus ja kytkeminen tietokoneeseesi (Windows XP) USB-kaapelilla. Comet pysäköintimittarin asennus ja kytkeminen tietokoneeseesi (Windows XP) USB-kaapelilla. HUOM! TÄMÄ OHJE ON COMET LAITTEEN ENSIMMÄISTÄ ASENNUSKERTAA VARTEN. Ladataksesi rahaa Comet pysäköintimittariisi

Lisätiedot

Ohjelmistopäivitykset

Ohjelmistopäivitykset Ohjelmistopäivitykset Käyttöopas Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows on Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröimä tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat muuttua

Lisätiedot

Ulkoiset mediakortit. Käyttöopas

Ulkoiset mediakortit. Käyttöopas Ulkoiset mediakortit Käyttöopas Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Java on Sun Microsystems, Inc:n tavaramerkki Yhdysvalloissa. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta.

Lisätiedot

Käyttöohje Nokia Musiikki

Käyttöohje Nokia Musiikki Käyttöohje Nokia Musiikki 1.0. painos FI Nokia Musiikki Windows Phone -puhelimen Nokia Musiikki -palvelusta voit ladata kappaleita puhelimeesi ja yhteensopivaan tietokoneeseesi. Pyyhkäise alkunäytössä

Lisätiedot

Mikä on facebook? Rekisteröityminen

Mikä on facebook? Rekisteröityminen Mikä on facebook? Facebook on Internetissä toimiva sosiaalinen palvelu, jonka tarkoituksena on yhdistää ystäviä, työ ja opiskelu kavereita ja tuttuja. Ihmiset käyttävät facebookkia ollakseen yhteydessä

Lisätiedot

Sivu 1 / 11 08.01.2013 Viikin kirjasto / Roni Rauramo

Sivu 1 / 11 08.01.2013 Viikin kirjasto / Roni Rauramo Sivu 1 / 11 Kuvien siirto kamerasta Lyhyesti Tämän oppaan avulla voit: - käyttää tietokoneen omaa automaattista kopiointiin tai siirtoon tarkoitettua toimintaa kuvien siirtoon kamerasta tai muistikortista

Lisätiedot

UUDEN LAHJAKORTTIJÄRJESTELMÄN KOULUTUS Annukka Katainen

UUDEN LAHJAKORTTIJÄRJESTELMÄN KOULUTUS Annukka Katainen UUDEN LAHJAKORTTIJÄRJESTELMÄN KOULUTUS 16.11.2017 Annukka Katainen Koulutuksen sisältö 1. Uusi lahjakorttijärjestelmä mistä on kyse 2. Uuden lahjakortin ostaminen 3. Uuden lahjakortin käyttö asiakas 4.

Lisätiedot

Tablet-tietokoneen ja älypuhelimen peruskäyttö. 4.11.2014 Jorma Flinkman

Tablet-tietokoneen ja älypuhelimen peruskäyttö. 4.11.2014 Jorma Flinkman Tablet-tietokoneen ja älypuhelimen peruskäyttö 4.11.2014 Jorma Flinkman Wikipedia.fi 2 Mikä ihmeen tabletti? Taulutietokone (tai paneelitietokone tai tabletti engl. tablet personal computer eli tablet

Lisätiedot

Ulkoiset mediakortit Käyttöopas

Ulkoiset mediakortit Käyttöopas Ulkoiset mediakortit Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. SD-logo on omistajansa tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita

Lisätiedot

Webforum. Version 14.4 uudet ominaisuudet. Viimeisin päivitys: 2014-12-6

Webforum. Version 14.4 uudet ominaisuudet. Viimeisin päivitys: 2014-12-6 Webforum Version 14.4 uudet ominaisuudet Viimeisin päivitys: 2014-12-6 Sisältö Tietoja tästä dokumentista... 3 Yleistä... 4 Yleistä & hallinnointi... 5 Dokumentit... 5 Perättäinen tarkistus- ja hyväksymisprosessi...

Lisätiedot