Määräys 1 (8) TRAFI/7065/ /2012 SEC M1-1

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Määräys 1 (8) TRAFI/7065/03.04.00.00/2012 SEC M1-1"

Transkriptio

1 Määräys 1 (8) SEC M1-1 Antopäivä: Voimaantulopäivä: Voimassa: toistaiseksi Säädösperusta: Ilmailulaki (1194/2009) 99 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 300/2008 yhteisistä siviili-ilmailun turvaamista koskevista säännöistä, liitteen 11 kohta Komission asetus (EU) N:o 185/2010 yksityiskohtaisista toimenpiteistä ilmailun turvaamista koskevien yhteisten perusvaatimusten täytäntöön panemiseksi siihen tähän mennessä hyväksyttyine muutoksineen, liitteen ja kohdat Muutostiedot: Määräys kumoaa siviili-ilmailun turvaamiseen liittyvistä palvelukseen ottamis- ja koulutusvaatimuksista sekä hyväksynnöistä annetun ilmailumääräyksen SEC M1-1. SIVIILI-ILMAILUN TURVAAMISEEN LIITTYVÄT PALVELUKSEEN OTTAMIS- JA KOULUTUSVAATIMUKSET SEKÄ HYVÄKSYNNÄT SISÄLTÖ 1 SOVELTAMISALA TYÖHÖNOTTOA EDELTÄVÄ TARKISTUS TURVATARKASTAJAKOULUTUKSEEN HYVÄKSYMINEN TURVATARKASTAJAN KOULUTUS PEREHDYTTÄMISJAKSO NÄYTTÖKOE Yleistä Standardoitu kuvantulkintakoe Kirjallinen teoriakoe Käytännön kokeen vastaanottaja Näyttökoesuorituksen hylkääminen Näyttökokeista ilmoittaminen Turvatarkastajan pätevyyden ylläpitämiseen liittyvä määräaikaiskoulutus HYVÄKSYNTÖJEN HAKEMINEN Turvatarkastajan hyväksyntä ja uudelleen hyväksyntä Kouluttajan hyväksyntä Koulutusohjelmien hyväksyntä KUVANTUNNISTUKSEN MÄÄRÄAIKAISKOULUTUS VALVOJIEN ERITYISKOULUTUS RAHDIN TURVAVASTAAVAN KOULUTUS RIIPPUMATTOMIEN ARVIOIJIEN KOULUTUS KIRJANPITOVELVOLLISUUS KOULUTUKSEN VASTAVUOROINEN TUNNUSTAMINEN SIIRTYMÄSÄÄNNÖS... 8 Liikenteen turvallisuusvirasto PL 320, Helsinki puh , faksi Y-tunnus

2 2 (8) 1 SOVELTAMISALA Tämä ilmailumääräys koskee siviili-ilmailun turvaamiseen liittyvää koulutusta, siitä vastaavia koulutusorganisaatioita, kouluttajia sekä siviili-ilmailun turvaamiseen vaikuttavissa tehtävissä olevien henkilöiden kelpoisuus- ja koulutusvaatimuksia, työhönottoa edeltävää taustantarkistusta ja viranomaishyväksyntöjä. 2 TYÖHÖNOTTOA EDELTÄVÄ TARKISTUS Henkilön, joka otetaan palvelukseen toteuttamaan kulunvalvontaa tai muita turvavalvontatoimenpiteitä muualla kuin turvavalvotulla alueella, on läpäistävä täytäntöönpanoasetuksen liitteen kohdan mukainen työhönottoa edeltävä tarkistus. 3 TURVATARKASTAJAKOULUTUKSEEN HYVÄKSYMINEN Koulutusorganisaation on haettava turvatarkastajakoulutukseen osallistuville henkilöille ilmailulain 108 :n mukainen hyväksyntä kirjallisesti Liikenteen turvallisuusvirastolta. Hakemus on toimitettava Liikenteen turvallisuusvirastolle viimeistään 7 päivää ennen turvatarkastajakoulutuksen alkamista. 4 TURVATARKASTAJAN KOULUTUS 4.1 Turvatarkastajan koulutus koostuu opiskelujaksosta, joka sisältää peruskoulutuksen ja tehtäväkohtaisen koulutuksen, sekä perehdyttämisjaksosta ja niihin liittyvistä teoriakokeista ja käytännön kokeista. Koulutuksen lopuksi suoritetaan näyttökoe. 4.2 Opiskelujakson teoriakokeen hyväksyttävästi suorittaminen edellyttää, että 80 prosenttia vastauksista on oikein. 4.3 Turvatarkastuspisteessä voidaan käyttää laukkujen vastaanottajana myös muuta kuin turvatarkastajan koulutuksen saanutta henkilöä edellyttäen, että hän on saanut tehtävään vähintään yhden tunnin teoriakoulutuksen ja vähintään kahden tunnin perehdytyksen. Koulutuksen ja perehdytyksen saa antaa hyväksytty turvatarkastaja. Annettu koulutus ja perehdytys on dokumentoitava asianomaisen koulutustietoihin. 5 PEREHDYTTÄMISJAKSO 5.1 Perehdyttämisjaksolla tarkoitetaan työharjoittelua, joka suoritetaan turvakouluttajan ja/tai kokeneen turvatarkastajan valvonnassa ja vastuulla todellisissa turvatarkastustehtävissä. Kokeneella turvatarkastajalla tarkoitetaan henkilöä, joka toimii turvatarkastajana ja jolla on vähintään vuoden kokemus siitä työstä, jota hän perehdyttää. Perehdyttäjänä voi toimia myös turvatarkastaja, jolla on vähintään 6 kuukauden kokemus siitä työstä, jota hän perehdyttää, ja joka on suorittanut koulutusorganisaation koulutusohjelmaan sisältyvän, Liikenteen turvallisuusviraston hyväksymän tasokokeen. 5.2 Turvatarkastajakoulutuksen perehdyttämisjakson aloittaminen edellyttää, että koulutettava on suorittanut hyväksyttävästi aihealuekohtaisen opiskelujakson sekä siihen liittyvät kokeet.

3 3 (8) 5.3 Perehdyttämisjakson eteneminen on dokumentoitava niin, että asiakirjoista käy ilmi kuka on valvonut perehdytystä, perehdyttämisen kesto päivää kohden kellonaikoineen, mitä tehtäviä on harjoiteltu ja kuinka oppilas on suoriutunut tehtävistään. 5.4 Täytäntöönpanoasetuksen liitteen kohtien mukaisten tehtäväkohtaisten perehdyttämisjaksojen on oltava vähintään 10 tunnin pituisia ja ja kohtien mukaisten perehdyttämisjaksojen vähintään 5 tunnin pituisia. Kuvantulkinnan perehdyttämisjaksoon on kuuluttava kunkin työtehtävän osalta vähintään 30 tuntia kuvantulkintaa. Mikäli turvatarkastajaksi kouluttautuva henkilö suorittaa samanaikaisesti useampia kuin yhden työtehtävän edellyttämiä perehdyttämisjaksoja, on kuvantulkintaan vaadittavan perehdyttämisjakson pituuden oltava kunkin työtehtävän osalta vähintään 10 tuntia mutta yhteensä kuitenkin vähintään 40 tuntia. Yhtäjaksoinen käytännön kuvantulkinnan harjoittelu turvatarkastuspisteessä ei saa ylittää 20 minuuttia, minkä jälkeen on pidettävä 40 minuutin tauko kuvantulkinnan harjoittelussa. Ajan voi käyttää muuhun perehdytykseen. Harjoittelusta voi tehdä kuvantulkintasimulaattorilla enintään 5 tuntia kutakin työtehtävää kohti. Simulaattorissa on oltava vaikeudeltaan samantasoisia kuvia kuin ne, joita varsinaisessa työtehtävässä tulee eteen. Simulaattoriharjoittelu saa kestää yhtäjaksoisesti enintään tunnin. 5.5 Perehdyttämisjakso on suoritettava neljän kuukauden kuluessa opiskelujakson päättymisestä. Koulutusorganisaatio tai työnantaja voi perustellusta syystä hakea jatkoaikaa, jos perehdyttämisjaksoa ei voida suorittaa edellä kuvatulla tavalla neljän kuukauden kuluessa. Perehdyttämisjaksoon ei kuitenkaan saa tulla yli kolmen kuukauden taukoa. Jos perehdyttämisjaksoa ei suoriteta neljän kuukauden kuluessa opiskelujakson päättymisestä eikä jatkoaikaa ole haettu, tai jos perehdyttämisjaksoon tulee yli kolmen kuukauden tauko, oppilaan on suoritettava opiskelujakso ja perehdyttämisjakso uudelleen. 6 NÄYTTÖKOE 6.1 Yleistä Turvatarkastajakoulutus päättyy Liikenteen turvallisuusviraston ohjeiden mukaiseen näyttökokeeseen, joka sisältää teoria- ja käytännön kokeen. Henkilöiltä, jotka suorittavat pelkästään täytäntöönpanoasetuksen liitteen kohdan mukaista lentoaseman kulunvalvontaa tai valvontaa ja kiertovartiointia, ei edellytetä näyttökoetta. Kirjallisella teoriakokeella mitataan koulutuksen saaneen kykyä hallita teoriaopetuksessa opetetut asiat. Käytännön kokeessa tarkastetaan koulutuksen saaneen kyky suoriutua hyväksytysti käsin tehtävästä henkilötarkastuksesta, laukkutarkastuksesta tai ajoneuvotarkastuksesta, sen mukaan mihin henkilö on saanut koulutuksen Läpivalaisulaitteita tai räjähdysaineilmaisimia käyttävien henkilöiden on lisäksi suoritettava aihealuekohtainen standardoitu kuvantulkintakoe. Turvaskannerin ottamien kuvien tarkastelijoille on annettava riittävä skannerin toimintaa ja käyttöä koskeva koulutus. 6.2 Standardoitu kuvantulkintakoe Standardoidussa kuvantulkintakokeessa kuvantulkintakyky selvitetään koulutusorganisaation ylläpitämällä kuvantulkintaohjelmalla, jossa on oltava vähintään 1000 kuvaa vähintään 250 erilaisesta uhkaavasta esineestä, myös uhkaavien esineiden osista. Kokeessa on oltava tulkittavana vähintään 50 kuvaa, ja yksittäistä kuvaa saa näyttää enintään 30 sekuntia. Koulutusorganisaatiolla on oltava käytössään menettely, jolla kuvat valitaan kuvapankista satunnaisotannalla. Standardoidun kuvantulkintakokeen hyväksyttävä suoritus edellyttää, että vastauksista 80 prosenttia on oikein.

4 4 (8) 6.3 Kirjallinen teoriakoe Kirjalliseen teoriakokeeseen valitaan jokaisesta suoritettavasta aihealueesta 20 kysymystä Liikenteen turvallisuusviraston ylläpitämästä kysymyspankista, joka luovutetaan koulutusorganisaatioiden käyttöön. Koulutusorganisaatioilla on oltava käytössään menettely, jolla kysymykset valitaan kysymyspankista satunnaisotannalla. Teoriakokeen hyväksytty suoritus edellyttää, että vastauksista 80 prosenttia on oikein. 6.4 Käytännön kokeen vastaanottaja Käytännön kokeen vastaanottajana toimii koulutusorganisaation edustaja ja pistokoeluonteisesti Liikenteen turvallisuusviraston edustaja. Koulutusorganisaation puolesta näyttökokeen vastaanottajana voi toimia vain Liikenteen turvallisuusviraston hyväksymä, asianomaisen aihealueen kouluttaja. Työnantaja voi halutessaan lähettää edustajansa tilaisuuteen tarkkailijaksi. 6.5 Näyttökoesuorituksen hylkääminen Jos koulutettavan suoritus näyttökokeessa tai jossain sen osiossa hylätään, koulutettava saa suorittaa hylätyn osion tai osiot uudelleen sen jälkeen, kun hänelle on annettu kouluttajan tarpeelliseksi katsoma määrä lisäkoulutusta. Lisäkoulutuksen vähimmäismäärä on yksi tunti. Jos suoritus hylätään toisen kerran, koulutettavan on suoritettava asianomaisen aihealueen peruskoulutus, tehtäväkohtainen koulutus, perehdyttämisjakso sekä näyttökoe uudelleen. 6.6 Näyttökokeista ilmoittaminen Suunnitelluista käytännön kokeista on ilmoitettava kirjallisesti Liikenteen turvallisuusvirastolle viimeistään viikkoa aikaisemmin, kun koe järjestetään pääkaupunkiseudulla, ja viimeistään neljätoista vuorokautta aikaisemmin, kun koe järjestetään muualla Suomessa. Ilmoituksesta on käytävä ilmi kokeen suorituspaikka ja aika, aihealueet sekä käytännön kokeeseen osallistuvien koulutettavien arvioitu lukumäärä. 6.7 Turvatarkastajan pätevyyden ylläpitämiseen liittyvä määräaikaiskoulutus Turvatarkastajan pätevyyden ja hyväksynnän ylläpitäminen edellyttää täytäntöönpanoasetuksen liitteen kohdan mukaista määräaikaiskoulutusta ja näyttökoetta. Määräaikaiskoulutuksessa on kerrattava tietoja ja taitoja sekä perehdyttävä alalla tapahtuneisiin muutoksiin ja tekniseen kehitykseen Jos henkilö ei suorita määräaikaiskoulutusta ja 6 kohdan mukaista näyttökoetta ennen hyväksynnän voimassaolon päättymistä, hän ei saa työskennellä itsenäisesti hyväksyntää vaativissa tehtävissä sen jälkeen, kun hyväksynnän voimassaolo on päättynyt. Hänellä on kuitenkin mahdollisuus suorittaa määräaikaiskoulutus ja näyttökoe kolmen kuukauden kuluessa hyväksynnän voimassaolon päättymisestä. Hyväksyntä raukeaa, jos henkilö ei suorita määräaikaiskoulutusta ja näyttökoetta hyväksyttävästi näiden kolmen kuukauden aikana. Hyväksynnän rauettua sen voi saada uudelleen voimaan suorittamalla tehtävän edellyttämä turvatarkastajan koulutus kokonaisuudessaan uudelleen Jos turvatarkastaja ei ole toiminut turvatarkastajana yli kuuteen mutta alle 12 kuukauteen, hän ei saa toimia hyväksyntää vaativissa tehtävissä ennen kuin hän on suorittanut määräaikaiskoulutuksen ja 6 kohdan mukaisen näyttökokeen. Jos turvatarkastaja ei ole toiminut turvatarkastajana yli 12 kuukauteen, hänen on suoritettava turvatarkastajan koulutus kokonaisuudessaan uudelleen 4.1 kohdan mukaisesti.

5 5 (8) 7 HYVÄKSYNTÖJEN HAKEMINEN 7.1 Turvatarkastajan hyväksyntä ja uudelleen hyväksyntä Turvatarkastajan hyväksyntää haetaan Liikenteen turvallisuusvirastolta sen jälkeen, kun koulutettava on hyväksyttävästi suorittanut turvatarkastajan peruskoulutuksen, tehtäväkohtaisen koulutuksen ja perehdyttämisjakson sekä näyttökokeen. Hyväksyntää voi hakea koulutettavan puolesta hänen työnantajansa tai koulutusorganisaatio. Hakemukseen on liitettävä kirjallinen selvitys siitä, että hyväksynnän edellytykset täyttyvät Turvatarkastajan hyväksyntä on voimassa täytäntöönpanoasetuksen liitteen 11.3 kohdassa säädetyn ajan. Uudelleen hyväksyntää haetaan Liikenteen turvallisuusvirastolta sen jälkeen, kun turvatarkastaja on suorittanut määräaikaiskoulutuksen ja 6 kohdan mukaisen näyttökokeen hyväksytysti. Työnantajan tai koulutusorganisaation Liikenteen turvallisuusvirastolle toimittamaan kirjalliseen hakemukseen on liitettävä selvitys siitä, että uudelleen hyväksynnän edellytykset täyttyvät Ilman voimassa olevaa hyväksyntää henkilö ei saa itsenäisesti toimia missään hyväksyntää edellyttävässä tehtävässä. 7.2 Kouluttajan hyväksyntä Kouluttajalla tarkoitetaan tässä määräyksessä henkilöä, joka antaa täytäntöönpanoasetuksen liitteen kohdan 11.2 mukaista koulutusta Jotta henkilö voidaan hyväksyä antamaan täytäntöönpanoasetuksen kohdissa määriteltyä koulutusta, hänen on oltava suorittanut aikomansa koulutustehtävän mukainen Liikenteen turvallisuusviraston hyväksymä tai määrittelemä koulutus ja olla työskennellyt vähintään vuoden kyseisessä tehtävässä. Jos kouluttaja toimii myös työssä oppimisjakson valvojana, on hänellä oltava voimassaoleva pätevyys valvomaansa tehtävään. Jotta henkilö voidaan hyväksyä antamaan täytäntöönpanoasetuksen kohdissa määriteltyä koulutusta, hänen on oltava suorittanut aikomansa koulutustehtävän mukainen Liikenteen turvallisuusviraston hyväksymä tai määrittelemä koulutus, sekä työskennellyt vähintään vuoden kyseisessä tehtävässä. Jotta henkilö voidaan hyväksyä antamaan täytäntöönpanoasetuksen kohdissa määriteltyä koulutusta, hänen on oltava suorittanut Liikenteen turvallisuusviraston hyväksymä tai määrittelemä rahdin turvavastaavan koulutus sekä vähintään vuoden kokemus toimialalta. Jotta henkilö voidaan hyväksyä antamaan täytäntöönpanoasetuksen ja kohdissa määriteltyä koulutusta, hänen on oltava suorittanut Liikenteen turvallisuusviraston hyväksymä tai määrittelemä valvojan tai turvapäällikön koulutus. Yllä mainittujen koulutusvaatimusten lisäksi hakijan on osoitettava pätevyytensä opetusmenetelmien hallinnasta. Riittäväksi opetusmenetelmien hallinnaksi katsotaan esimerkiksi opettajan tutkinnon tai erilaisten kouluttajakoulutusten suorittaminen. Kaikki kouluttajahyväksynnän saaneet kouluttajat voivat antaa täytäntöönpanoasetuksen ja kohdissa määriteltyjä koulutuksia Kohdassa mainitulla kouluttajalla on vastuu siitä että:

6 6 (8) a) koulutusohjelma/kurssiohjelma ja sen sisältö ovat voimassa olevan lainsäädännön ja määräysten mukaisia ja että Liikenteen turvallisuusvirasto on joko hyväksynyt sen tai määritellyt sen sisällön; b) henkilöillä, jotka osallistuvat opetuksen antamiseen, on siihen tarvittavat taidot ja pätevyys; ja c) koulutus antaa täytäntöönpanoasetuksen edellyttämät valmiudet Kouluttajan hyväksyntää haetaan Liikenteen turvallisuusvirastolta. Hakemuksesta on käytävä ilmi, että kouluttaja täyttää kohdan mukaiset vaatimukset. Kouluttajan hyväksyntä on voimassa toistaiseksi edellyttäen, että hän osallistuu Liikenteen turvallisuusviraston järjestämiin tai ohjeistamiin määräaikaiskoulutuksiin. 7.3 Koulutusohjelmien hyväksyntä Liikenteen turvallisuusvirasto hyväksyy kaikki siviili-ilmailun turvaamiseen liittyväkoulutusohjelmat, tai määrittelee niiden sisällön Siviili-ilmailun kansallisen turvaohjelman liitteenä olevassa kansallisessa koulutusohjelmassa. Koulutuksille, joiden sisältö on määritelty, ei tarvitse hakea hyväksyntää. Jos koulutuksen sisältöä ei ole määritelty, tulee koulutukselle hakea hyväksyntä. Hakemuksesta on käytävä ilmi seuraavat tiedot: 1) koulutusorganisaatio (koulutuksen antamiseen osallistuvat henkilöt ja heidän pätevyytensä sekä koulutuspaikka ja käytettävissä olevat laitteet) 2) koulutuksen kohderyhmä 3) selvitys siitä, miten koulutuksen sisältö täyttää sille asetetut vaatimukset (opetussuunnitelma, kesto, muut vastaavat tiedot) 4) kuvantulkintakoulutuksen osalta ilmoitus näyttökokeessa käytettävästä kuvantulkintaohjelmasta ja -laitteistosta 5) kuvantulkinnan määräaikaiskoulutuksen osalta selvitys siitä, miten koulutus täyttää täytäntöönpanoasetuksen liitteen kohdan vaatimukset Hyväksyntää on haettava viimeistään 21 päivää ennen kuin koulutusta on tarkoitus antaa. Koulutusta ei saa aloittaa ennen kuin Liikenteen turvallisuusvirasto on antanut sille hyväksynnän. Hyväksyttyjen koulutusohjelmien ja -menetelmien muutoksille on haettava Liikenteen turvallisuusviraston hyväksyntää viimeistään 45 päivää ennen kuin muutosta on tarkoitus soveltaa. 8 KUVANTUNNISTUKSEN MÄÄRÄAIKAISKOULUTUS 8.1 Läpivalaisulaitteita tai räjähdysaineilmaisimia käyttävien henkilöiden, sekä turvaskannerin ottamien kuvien tarkastelijan on suoritettava kuvantunnistuskoulutusta ja -kokeita vähintään kuuden tunnin ajan kunkin kuuden kuukauden jakson aikana. Täytäntöönpanoasetuksen liitteen kohdan mukaista luokkaopetuksena ja/tai tietokoneavusteisena koulutuksena annettavaa kuvantunnistuskoulutusta on annettava vähintään yhden tunnin pituisissa jaksoissa. 8.2 Sen jälkeen kun kuvantunnistuskoulutus ja -kokeet on suoritettu, on suoritettava 6.2 kohdan mukainen standardoitu kuvantulkintakoe. Standardoidun kuvantulkintakokeen hyväk-

7 7 (8) syttävästi suorittaminen edellyttää, että 80 prosenttia vastauksista on oikein. Kuvantunnistuksen määräaikaiskoulutukselle ei voi hakea lisäaikaa. Turvatarkastaja ei saa toimia kuvantulkintatehtävissä, jos kuuden kuukauden jaksoa kohden vaadittua määräaikaiskoulutusta ja standardoitua kuvantulkintakoetta ei ole suoritettu hyväksyttävästi. 8.3 Kuuden kuukauden jaksojen laskeminen alkaa niille turvatarkastajille, joilla tuolloin oli kuvantulkintaoikeus. Mainitun päivämäärän jälkeen kuvantulkintaoikeuden saaneille turvatarkastajille kuuden kuukauden jaksot lasketaan siitä päivämäärästä lukien, jolloin turvatarkastajan hyväksyntä kuvantulkintaoikeudella on myönnetty. 8.4 Jos turvatarkastajan oikeus toimia kuvantunnistuksessa on päättynyt suorittamatta jääneen määräaikaiskoulutuksen johdosta, mutta päättymisestä on alle kolme kuukautta, on tarkastajan suoritettava määräaikaiskoulutus sekä standardoitu kuvantulkintakoe. Jos päättymisestä on yli kolme kuukautta, on suoritettava kuvantulkinnan peruskoulutus perehdytysjaksoineen sekä standardoitu kuvantulkintakoe uudelleen. 9 VALVOJIEN ERITYISKOULUTUS 9.1 Täytäntöönpanoasetuksen liitteen kohdan mukainen valvojien erityiskoulutus koostuu teoriakoulutuksesta ja perehdyttämisjaksosta sekä niihin liittyvistä kokeista. Teoriakokeen hyväksyttävä suoritus edellyttää, että 80 prosenttia vastauksista on oikein. 9.2 Teoriakoulutuksen hyväksytyn suorittamisen jälkeen seuraa vähintään 10 tunnin pituinen perehdyttämisjakso. Perehdyttämisjaksolla tarkoitetaan työharjoittelua, joka suoritetaan kouluttajan ja/tai kokeneen valvojan valvonnassa ja vastuulla. Kokeneella valvojalla tarkoitetaan henkilöä, joka toimii valvojan tehtävässä ja jolla on työstään vähintään vuoden kokemus. Perehdyttämisjakso on dokumentoitava niin, että asiakirjoista käy ilmi, kuka on valvonut perehdytystä, perehdyttämisen kesto päivää kohden kellonaikoineen, mitä tehtäviä on harjoiteltu ja kuinka tehtävistä on suoriuduttu. Valvojien määräaikaiskoulutuksesta säädetään täytäntöönpanoasetuksen liitteen kohdassa. 10 RAHDIN TURVAVASTAAVAN KOULUTUS Rahdin turvavastaavalla tarkoitetaan valvotun edustajan nimeämää henkilöä, joka toimipaikalla vastaa valvotun edustajan turvaohjelman toteuttamisesta. Hänellä on oltava täytäntöönpanoasetuksen liitteen kohdan mukainen koulutus. Rahdin turvavastaavan määräaikaiskoulutuksesta säädetään täytäntöönpanoasetuksen liitteen kohdassa. 11 RIIPPUMATTOMIEN ARVIOIJIEN KOULUTUS Liikenteen turvallisuusvirasto vastaa riippumattomien arvioijien koulutuksesta. Uusista koulutustarpeista ilmoitetaan tarvittaessa. 12 KIRJANPITOVELVOLLISUUS 12.1 Kouluttajan tai koulutusorganisaation on pidettävä kirjaa kaikesta antamastaan koulutuksesta sekä vastaanottamiensa kokeiden suorituksista, ja tiedot on säilytettävä vähintään kymmenen vuotta. Kouluttajan on annettava kaikille koulutuksen käyneille todistus antamastaan koulutuksesta Työnantajan on pidettävä kirjaa kaikista työntekijöidensä koulutuksista ja hyväksynnöistä sekä niiden ylläpitoon liittyvistä työtunneista. Tiedot on säilytettävä työsuhteen keston ajan ja vähintään kuusi kuukautta työsuhteen päättymisestä.

8 8 (8) 13 KOULUTUKSEN VASTAVUOROINEN TUNNUSTAMINEN Toisesta jäsenvaltiosta hankitusta koulutuksesta on lähetettävä todistus Liikenteen turvallisuusvirastolle, joka arvioi tapauskohtaisesti, missä määrin koulutuksen voidaan katsoa täyttävän paikalliset turvakoulutusvaatimukset. 14 SIIRTYMÄSÄÄNNÖS Tämän määräyksen voimaantulo ei vaikuta määräyksen voimaan tullessa voimassa olleisiin hyväksyntöihin. Tuomas Routa Ylijohtaja Arja Pulliainen Erityisasiantuntija

Siviili-ilmailun turvaamiseen liittyvät palvelukseenottamis- ja koulutusvaatimukset

Siviili-ilmailun turvaamiseen liittyvät palvelukseenottamis- ja koulutusvaatimukset luonn Määräys 1 (6) Antopäivä: 3.3.2015 Säädösperusta: Ilmailulaki (864/2014) 95 Voimaantulopäivä: 6.3.2015 Voimassa: toistaiseksi Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 300/2008 yhteisistä

Lisätiedot

Siviili-ilmailun turvahenkilöstön palvelukseen ottaminen, koulutus ja hyväksynnät

Siviili-ilmailun turvahenkilöstön palvelukseen ottaminen, koulutus ja hyväksynnät LUONNOluonn Määräys 1 (6) Antopäivä: 22.5.2017 Voimaantulopäivä: 1.6.2017 Säädösperusta: Ilmailulaki (864/2014) 95 3 mom. Voimassa: toistaiseksi Täytäntöönpantava EU-lainsäädäntö: Muutostiedot: Tällä määräyksellä

Lisätiedot

Siviili-ilmailun turvaamiseen liittyvät palvelukseenottamis- ja koulutusvaatimukset sekä hyväksynnät SEC M1-1

Siviili-ilmailun turvaamiseen liittyvät palvelukseenottamis- ja koulutusvaatimukset sekä hyväksynnät SEC M1-1 Perustelumuistio 1(2) 23.2.2015 Siviili-ilmailun turvaamiseen liittyvät palvelukseenottamis- ja koulutusvaatimukset sekä hyväksynnät SEC M1-1 Määräyksen tausta ja säädösperusta Määräys perustuu Euroopan

Lisätiedot

Lennonjohtajan ja lennonjohtajaoppilaan lupakirja

Lennonjohtajan ja lennonjohtajaoppilaan lupakirja 1 (5) Antopäivä: 29.1.2013 Säädösperusta: Voimaantulopäivä: 1.2.2013 Voimassa: Toistaiseksi Tämä ilmailumääräys on annettu ilmailulain (1194/2009) 45, 46, 119 ja 120 :n nojalla ottaen huomioon lennonjohtajien

Lisätiedot

ULTRAKEVYTLENNONOPETTAJAN KELPUUTUS

ULTRAKEVYTLENNONOPETTAJAN KELPUUTUS LUO Määräys 1 (5) Asianumero Antopäivä: 10.10.2014 Säädösperusta: Ilmailulaki (1194/2009) 45 Voimaantulopäivä: 14.10.2014 Voimassa: toistaiseksi Täytäntöönpantava EU-lainsäädäntö: - Muutostiedot: Tällä

Lisätiedot

Tasotarkastajan valtuutus ja tasotarkastuksen suorittaminen

Tasotarkastajan valtuutus ja tasotarkastuksen suorittaminen 1 (5) Antopäivä: 29.1.2013 Voimaantulopäivä: 1.2.2013 Voimassa: Toistaiseksi Säädösperusta: Tämä ilmailumääräys on annettu ilmailulain (1194/2009) 45, 46, 119 ja 120 :n nojalla ottaen huomioon lennonjohtajien

Lisätiedot

MÄÄRÄYSLUONNOS Poikkeukset kuljettajaopetuksen vähimmäismääristä ja pimeällä ajamisen opetukseen soveltuva ajankohta

MÄÄRÄYSLUONNOS Poikkeukset kuljettajaopetuksen vähimmäismääristä ja pimeällä ajamisen opetukseen soveltuva ajankohta 1 (5) Antopäivä: xx.xx.2013 Säädösperusta: Ajokorttilaki (386/2011) 37 Voimaantulopäivä: 10.6.2013 Voimassa: Toistaiseksi Muutostiedot: Tällä määräyksellä kumotaan Ajoneuvohallintokeskuksen ohje 19/2008

Lisätiedot

KOULUTUS RAJOITETTUA RADIOPUHELIMENHOITAJAN KELPUUTUSTA VARTEN

KOULUTUS RAJOITETTUA RADIOPUHELIMENHOITAJAN KELPUUTUSTA VARTEN LUO Määräys 1 (5) Antopäivä: 22.5.2015 Säädösperusta: Ilmailulaki (864/2014) 71 Voimaantulopäivä: 25.5.2015 Voimassa: toistaiseksi Täytäntöönpantava EU-lainsäädäntö: - Muutostiedot: Tällä määräyksellä

Lisätiedot

Kielitaitotarkastajat ja kielitaitokokeelle asetettavat vaatimukset

Kielitaitotarkastajat ja kielitaitokokeelle asetettavat vaatimukset 1 (7) Antopäivä: 14.11.2013 Säädösperusta: Voimaantulopäivä: 29.11.2013 Voimassa: Toistaiseksi Ilmailulain (1194/2009) 45, 78, 119 ja 120, sellaisena kuin 45, 119 ja 120 on muutettu lailla ilmailulain

Lisätiedot

Oppilaitosten ja näytön vastaanottajien hyväksymisvaatimukset sekä näyttöjen järjestäminen rautatieliikenteessä

Oppilaitosten ja näytön vastaanottajien hyväksymisvaatimukset sekä näyttöjen järjestäminen rautatieliikenteessä 1 (5) Antopäivä: 15.5.2018 Voimaantulopäivä: 1.7.2018 Voimassa: Toistaiseksi Säädösperusta: Laki liikenteen palveluista (320/2017) II osan 8 luvun 1 :n 3 momentti, 2 :n 5 momentti, 3 :n 4 momentti ja 6

Lisätiedot

Kansallisen ilma-aluksen miehitys

Kansallisen ilma-aluksen miehitys luonno Ilmailumääräys 1 (9) Antopäivä: 11.4.2013 Voimaantulopäivä: 12.4.2013 Voimassa: Toistaiseksi Säädösperusta: Ilmailulain (1194/2009) 60 Muutostiedot: Tällä Liikenteen turvallisuusviraston määräyksellä

Lisätiedot

Telineasentajat Hakuohje

Telineasentajat Hakuohje 4.3.2014 1(5) TELINE- JA SÄÄSUOJA-ASENTAJIEN PÄTEVÖINTI/SERTIFIOINTI 1 YLEISTÄ Telineasentajien pätevöinnin ja sertifioinnin vaatimukset ja menettelyt on kuvattu tässä ohjeessa. Sertifiointeihin sovelletaan

Lisätiedot

Telineasentajat. Kiwa Inspecta. Hakuohje. Henkilösertifiointi Sivu 1 / 5 TELINEASENTAJIEN PÄTEVÖINTI/SERTIFIOINTI 1 YLEISTÄ

Telineasentajat. Kiwa Inspecta. Hakuohje. Henkilösertifiointi Sivu 1 / 5 TELINEASENTAJIEN PÄTEVÖINTI/SERTIFIOINTI 1 YLEISTÄ 2016-10-20 Sivu 1 / 5 TELINEASENTAJIEN PÄTEVÖINTI/SERTIFIOINTI 1 YLEISTÄ Telineasentajien pätevöinnin ja sertifioinnin vaatimukset ja menettelyt on kuvattu tässä ohjeessa. Sertifiointitoimintojen riippumattomuutta

Lisätiedot

Sisäministeriön asetus

Sisäministeriön asetus Sisäministeriön asetus vartijan ja järjestyksenvalvojan koulutuksesta ja voimankäyttövälineiden koulutuksesta sekä turvallisuusalan elinkeinoluvan haltijan vastaavan hoitajan koulutuksesta Sisäministeriön

Lisätiedot

Tiedotustilaisuus koulutusorganisaatioiden vastuuhenkilöille

Tiedotustilaisuus koulutusorganisaatioiden vastuuhenkilöille Tiedotustilaisuus koulutusorganisaatioiden vastuuhenkilöille 17.6.2014 Karoliina Vesterbacka Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. Vastuuhenkilöiden roolit ja vastuut Organisaation tulee esittää/nimetä

Lisätiedot

Luotsin ohjauskirjan myöntämisen edellytykset ja merikapteeninkirjan uusiminen vastaavalla palvelulla luotsina

Luotsin ohjauskirjan myöntämisen edellytykset ja merikapteeninkirjan uusiminen vastaavalla palvelulla luotsina 1 (7) Antopäivä: 24.3.2014 Voimaantulopäivä: 24.3.2014 Voimassa: toistaiseksi Asiaan liittyvät säännökset ja määräykset: Luotsauslaki (940/2003), valtioneuvoston asetus luotsauksesta (246/2011), Liikenteen

Lisätiedot

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI A8-0305/4. Tarkistus. Mireille D'Ornano ENF-ryhmän puolesta

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI A8-0305/4. Tarkistus. Mireille D'Ornano ENF-ryhmän puolesta 21.10.2015 A8-0305/4 4 Johdanto-osan 7 kappale 7) Syyt, joiden perusteella direktiivillä (EU) 2015/412 muutettiin direktiiviä 2001/18/EY viljelyyn tarkoitettujen muuntogeenisten organismien osalta, pätevät

Lisätiedot

ULTRAKEVYTLENNONOPETTAJAN KELPUUTUS

ULTRAKEVYTLENNONOPETTAJAN KELPUUTUS 1 (5) Antopäivä: x.x.2019 Voimaantulopäivä: x.x.2019 Voimassa: toistaiseksi Säädösperusta: Laki liikenteen palveluista (320/2017), II osan 13 luvun 2 Täytäntöönpantava EU-lainsäädäntö: - Muutostiedot:

Lisätiedot

VAPAAPUDOTUSKOULUTTAJAKOULUTUS JA -KELPOISUUS

VAPAAPUDOTUSKOULUTTAJAKOULUTUS JA -KELPOISUUS SUOMEN ILMAILULIITTO RY KOULUTUSOHJELMA Helsinki-Malmin lentoasema 00700 HELSINKI 9.4.2015 VAPAAPUDOTUSKOULUTTAJAKOULUTUS JA -KELPOISUUS KOULUTTAJAKURSSI 1 Koulutuksen yleisjärjestelyt Kouluttajakurssin

Lisätiedot

Teknisten tutkimuslaitoksien muistio. Sisällysluettelo

Teknisten tutkimuslaitoksien muistio. Sisällysluettelo 1(5) Antopäivä: 1.1.2018 Voimaantulopäivä: 1.1.2018 Voimassa: Toistaiseksi Säädösperusta: Ympäristönsuojelulaki 527/2014 Täytäntöönpantava EU-lainsäädäntö: Euroopan Parlamentin ja Neuvoston asetus (EU)

Lisätiedot

NR-suunnittelijoiden ja ohjelmien sertifiointi NR-PÄIVÄ 16.1.2014 Messilän kartano, Lahti

NR-suunnittelijoiden ja ohjelmien sertifiointi NR-PÄIVÄ 16.1.2014 Messilän kartano, Lahti NR-suunnittelijoiden ja ohjelmien sertifiointi NR-PÄIVÄ 16.1.2014 Messilän kartano, Lahti Reijo Ravila 16.1.2014 NR-suunnittelijat EN14250 ja TR22 EN14250: 7.3.3.1 Henkilökunta Henkilöiden, jotka suorittavat

Lisätiedot

FiSMA PÄTEVÄN ARVIOIJAN NIMIKKEEN HAKEMUSOHJE

FiSMA PÄTEVÄN ARVIOIJAN NIMIKKEEN HAKEMUSOHJE FISMA ry FiSMA Pätevän Arvioijan yleisohje Sivu 1(2) Prosessijohtaminen Hakemuksen tekeminen ja uusiminen FiSMA PÄTEVÄN ARVIOIJAN NIMIKKEEN HAKEMUSOHJE 1. Yleistä FiSMA Pätevän Arvioijan (FiSMA Competent

Lisätiedot

Sertifiointiedellytykset koostuvat peruskoulutuksesta, telineasentajan koulutuksesta, suoritetusta tutkinnosta ja vaaditusta kokemuksesta.

Sertifiointiedellytykset koostuvat peruskoulutuksesta, telineasentajan koulutuksesta, suoritetusta tutkinnosta ja vaaditusta kokemuksesta. TELINE- JA SÄÄSUOJA-ASENTAJIEN PÄTEVÖINTI/SERTIFIOINTI 1 YLEISTÄ Telineasentajien pätevöinnin ja sertifioinnin vaatimukset ja menettelyt on kuvattu tässä ohjeessa. Sertifiointitoimintojen riippumattomuutta

Lisätiedot

ULTRAKEVYTLENNONOPETTAJAN KELPUUTUS

ULTRAKEVYTLENNONOPETTAJAN KELPUUTUS 1 (5) Antopäivä: 5.6.2019 Voimaantulopäivä: 6.6.2019 Säädösperusta: Laki liikenteen palveluista (320/2017) 131 Voimassa: toistaiseksi Täytäntöönpantava EU-lainsäädäntö: - Muutostiedot: Tällä määräyksellä

Lisätiedot

AUTOMAATTISTEN SAMMUTUSLAITTEISTOJEN SUUNNITTELUTOIMISTON HYVÄKSYMINEN

AUTOMAATTISTEN SAMMUTUSLAITTEISTOJEN SUUNNITTELUTOIMISTON HYVÄKSYMINEN AUTOMAATTISTEN SAMMUTUSLAITTEISTOJEN SUUNNITTELUTOIMISTON HYVÄKSYMINEN 2009 Finanssialan Keskusliitto Automaattisten sammutuslaitteistojen 2 (10) AUTOMAATTISTEN SAMMUTUSLAITTEISTOJEN SUUNNITTELUTOIMISTON

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 3/2014

Määräykset ja ohjeet 3/2014 Määräykset ja ohjeet 3/2014 Toimiluvat, rekisteröinnit ja ilmoitukset Dnro FIVA 2/01.00/2013 Antopäivä 6.3.2014 Voimaantulopäivä 15.4.2014 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831 5328 etunimi.sukunimi@finanssivalvonta.fi

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Luonnos. KOMISSION ASETUS (EU) N:o.../... annettu [ ] päivänä [ ]kuuta [ ],

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Luonnos. KOMISSION ASETUS (EU) N:o.../... annettu [ ] päivänä [ ]kuuta [ ], EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Luonnos Bryssel... C KOMISSION ASETUS (EU) N:o.../... annettu [ ] päivänä [ ]kuuta [ ], muuhun kuin kaupalliseen lentotoimintaan liittyvistä teknisistä vaatimuksista ja hallinnollisista

Lisätiedot

C. Selvitys opetuksesta vastaava johtajan/johtajien kelpoisuudesta ja työkokemuksesta toimipisteittäin (hakemuslomakkeen liite 2).

C. Selvitys opetuksesta vastaava johtajan/johtajien kelpoisuudesta ja työkokemuksesta toimipisteittäin (hakemuslomakkeen liite 2). LIITTEEN OHJE Koulutuksen järjestäjien tulee toimittaa tämän kirjeen liitteen kohdissa A - F mainitut tiedot: hakemuslomake ja sen liitteinä kopiot mainituista asiakirjoista sekä pyydetyt selvitykset/suunnitelmat.

Lisätiedot

TARKASTUSLENTÄJIEN KERTAUSKOULUTUS

TARKASTUSLENTÄJIEN KERTAUSKOULUTUS TARKASTUSLENTÄJIEN KERTAUSKOULUTUS 8.11.2013 Tarkastuslentotoimintaa koskevat määräykset Vastuullinen liikenne. Yhteinen asia. Ylitarkastaja Jaakko Sillanpää TARKASTUSLENTÄJÄ Tarkastuslentäjän hyväksyntätodistuksen

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus yksityisistä turvallisuuspalveluista Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään yksityisistä turvallisuuspalveluista annetun lain (1085/2015) 111 :n 1 momentin nojalla: 1 Vartijaksi

Lisätiedot

VAPAAPUDOTUSKOULUTTAJAKOULUTUS JA -KELPOISUUS

VAPAAPUDOTUSKOULUTTAJAKOULUTUS JA -KELPOISUUS SUOMEN ILMAILULIITTO RY KOULUTUSOHJELMA Helsinki-Malmin lentoasema 00700 HELSINKI 10.12.2011 VAPAAPUDOTUSKOULUTTAJAKOULUTUS JA -KELPOISUUS VAPAAPUDOTUSKOULUTTAJAKURSSI 1 Koulutuksen yleisjärjestelyt Kouluttajakurssin

Lisätiedot

Laki. tuomioistuinharjoittelusta. Soveltamisala. Tuomioistuinharjoittelun sisältö

Laki. tuomioistuinharjoittelusta. Soveltamisala. Tuomioistuinharjoittelun sisältö Laki Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: tuomioistuinharjoittelusta 1 Soveltamisala Sen lisäksi mitä tässä laissa säädetään, käräjänotaarista säädetään tuomioistuinlaissa ( / ). Käräjänotaarin velvollisuuksiin

Lisätiedot

Paalutustyönjohtajan ja paalutuskoneen kuljettajan koulutus

Paalutustyönjohtajan ja paalutuskoneen kuljettajan koulutus 1 Paalutustyönjohtajan ja paalutuskoneen kuljettajan koulutus Teemu Riihimäki, Inspecta Oy 2 1 Pätevyys ja koulutus: Eri paalutustyöluokissa PTL1-PTL3 pätevyysvaatimukset paalutustyön johtajille Eri paalutustyöluokissa

Lisätiedot

Hakuohje Kuormaus- ja lastaussillat

Hakuohje Kuormaus- ja lastaussillat 1 (5) OHJEET KUORMAUS- JA LASTAUSSILTOJEN SEKÄ TAKA- JA SIVULAITANOSTIMIEN TARKASTAJIEN SERTIFIOINTIA HAKEVILLE HENKILÖILLE Ohjeessa on yleisesti kuvattu kuormaus ja lastaussiltojen sekä taka- ja sivulaitanostimien

Lisätiedot

LIITE EASAn LAUSUNTOON 06/2012. KOMISSION ASETUS (EU) N:o.../..

LIITE EASAn LAUSUNTOON 06/2012. KOMISSION ASETUS (EU) N:o.../.. EUROOPAN KOMISSIO Bryssel, XXX [...](2012) XXX luonnos LIITE EASAn LAUSUNTOON 06/2012 KOMISSION ASETUS (EU) N:o.../.. annettu XXX Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 216/2008 mukaisesti

Lisätiedot

Luonnos. KOMISSION ASETUKSEKSI (EU) n:o /2010, annettu [ ], yhteisen ilmatilan käyttöä koskevista vaatimuksista ja toimintaohjeista

Luonnos. KOMISSION ASETUKSEKSI (EU) n:o /2010, annettu [ ], yhteisen ilmatilan käyttöä koskevista vaatimuksista ja toimintaohjeista EUROOPAN KOMISSIO Bryssel, XXX Luonnos KOMISSION ASETUKSEKSI (EU) n:o /2010, annettu [ ], yhteisen ilmatilan käyttöä koskevista vaatimuksista ja toimintaohjeista (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 23 päivänä kesäkuuta 2011. 706/2011 Laki. kuljettajantutkintotoiminnan järjestämisestä annetun lain muuttamisesta

Julkaistu Helsingissä 23 päivänä kesäkuuta 2011. 706/2011 Laki. kuljettajantutkintotoiminnan järjestämisestä annetun lain muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 23 päivänä kesäkuuta 2011 706/2011 Laki kuljettajantutkintotoiminnan järjestämisestä annetun lain muuttamisesta Annettu Helsingissä 17 päivänä kesäkuuta 2011

Lisätiedot

Köysien varassa työskentelevät henkilöt 19.8.2013

Köysien varassa työskentelevät henkilöt 19.8.2013 19.8.2013 1(7) KÖYSIEN VARASSA TYÖSKENTELEVIEN HENKILÖIDEN PÄTEVÖINTI/SERTIFIOINTI 1 YLEISTÄ Pätevöinnin ja sertifioinnin vaatimukset ja menettelyt on kuvattu tässä ohjeessa. Sertifiointeihin sovelletaan

Lisätiedot

Haku tuholaistorjujan tutkinnon koulutuksen toteuttajaksi ja/tai tutkinnon vastaanottajaksi

Haku tuholaistorjujan tutkinnon koulutuksen toteuttajaksi ja/tai tutkinnon vastaanottajaksi Ilmoitus 1 (3) 3.10.2014 Haku tuholaistorjujan tutkinnon koulutuksen toteuttajaksi ja/tai tutkinnon vastaanottajaksi Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) hakee tuholaistorjujan tutkinnon koulutuksen

Lisätiedot

Päätös kouluttajaksi hyväksymisestä

Päätös kouluttajaksi hyväksymisestä Päätös 1 (5) Sähköinfo Oy PL 55 02601 Espoo Päätös kouluttajaksi hyväksymisestä Asianosainen Vireilletulo Kouluttajaksi hyväksyminen tiettyjen uusiutuvaa energiaa käyttävien energiajärjestelmien asentajien

Lisätiedot

HYPPYMESTARIKOULUTUS JA -KELPOISUUS

HYPPYMESTARIKOULUTUS JA -KELPOISUUS SUOMEN ILMAILULIITTO RY KOULUTUSOHJELMA Helsinki-Malmin lentoasema 00700 HELSINKI 7.3.2012 HYPPYMESTARIKOULUTUS JA -KELPOISUUS PL-HYPPYMESTARIKURSSI 1 Koulutuksen yleisjärjestelyt Pakkolaukaisuhyppymestarikurssin

Lisätiedot

Lentolupakirjoja koskevia yleisiä määräyksiä

Lentolupakirjoja koskevia yleisiä määräyksiä LUONNOluonnluonn Määräys 1 (5) Antopäivä: 5.9.2018 Säädösperusta: Ilmailulaki (864/2014) 47 Voimaantulopäivä: 7.9.2018 Voimassa: toistaiseksi Täytäntöönpantava EU-lainsäädäntö: Muutostiedot: Tällä määräyksellä

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 3. kesäkuuta 2014 (OR. en) 9412/14 Toimielinten välinen asia: 2013/0418 (NLE) LIMITE ENV 429 WTO 162

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 3. kesäkuuta 2014 (OR. en) 9412/14 Toimielinten välinen asia: 2013/0418 (NLE) LIMITE ENV 429 WTO 162 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 3. kesäkuuta 2014 (OR. en) 9412/14 Toimielinten välinen asia: 2013/0418 (NLE) LIMITE ENV 429 WTO 162 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin

Lisätiedot

Henkilökohtaistamisen prosessi

Henkilökohtaistamisen prosessi Henkilökohtaistamisen prosessi Henkilökohtaistaminen, osaamisen osoittaminen ja osaamisen arviointi ammatillisen koulutuksen reformin mukaisesti Tampere 14-15.11.2017 Henkilökohtaistaminen ennen reformia

Lisätiedot

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) 10.4.2014 L 107/39 KOMISSION ASETUS (EU) N:o 361/2014, annettu 9 päivänä huhtikuuta 2014, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1073/2009 yksityiskohtaisten soveltamissääntöjen säätämisestä

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI NEUVOSTO Bryssel, 21. marraskuuta 2017 (OR. en) 2017/0060 (COD) PE-CONS 52/17 TRANS 415 DELACT 189 CODEC 1608 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: EUROOPAN PARLAMENTIN

Lisätiedot

Kuljettajien ammattipätevyys, ohjeita toimintaan alkaen. Timo Repo Yli-insinööri

Kuljettajien ammattipätevyys, ohjeita toimintaan alkaen. Timo Repo Yli-insinööri Kuljettajien ammattipätevyys, ohjeita toimintaan 1.1.2018 alkaen Timo Repo Yli-insinööri Sisältö Kuljettajien ammattipätevyys, yleistä Koulutustoiminnalta edellytettävä okm lupa Ammattipätevyyskoulutus

Lisätiedot

Laki. eurooppalaisesta tilivarojen turvaamismääräysmenettelystä. Soveltamisala

Laki. eurooppalaisesta tilivarojen turvaamismääräysmenettelystä. Soveltamisala Laki eurooppalaisesta tilivarojen turvaamismääräysmenettelystä Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 Soveltamisala Tässä laissa annetaan eurooppalaisen tilivarojen turvaamismääräysmenettelyn käyttöön

Lisätiedot

Hakuohje Turvallisuusjärjestelmien suunnittelijat

Hakuohje Turvallisuusjärjestelmien suunnittelijat 1 (6) OHJEET TURVALLISUUSJÄRJESTELMIEN SUUNNITTELIJOIDEN SERTIFIOINTIA HA- KEVILLE HENKILÖILLE Ohjeessa on yleisesti kuvattu turvallisuusjärjestelmien suunnittelijoiden tutkinto- ja sertifiointikäytäntö,

Lisätiedot

KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU)

KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 21.6.2018 L 158/5 KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2018/886, annettu 20 päivänä kesäkuuta 2018, Amerikan yhdysvalloista peräisin olevia tiettyjä tuotteita koskevista tietyistä kauppapoliittisista toimenpiteistä

Lisätiedot

Kalustoyksikön rekisteröinti

Kalustoyksikön rekisteröinti Määräys 1 (11) Antopäivä: 16.11.2011 Voimaantulopäivä: 16.11.2011 Voimassa: toistaiseksi Säädösperusta: Rautatielaki (304/2011) 75 Komission päätös, 107/2011/EU, kansallista rekisteriä koskevasta yhteisestä

Lisätiedot

SISÄMINISTERIÖ Muistio Liite Lainsäädäntöneuvos SM066:00/2011. Asetusehdotus on valmisteltu sisäministeriössä virkatyönä.

SISÄMINISTERIÖ Muistio Liite Lainsäädäntöneuvos SM066:00/2011. Asetusehdotus on valmisteltu sisäministeriössä virkatyönä. SISÄMINISTERIÖN ASETUS VOIMANKÄYTTÖ- ASE-, JA JÄRJESTYKSENVALVOJAKOULUTTAJIEN KOULUTUKSESTA 1. Yleistä Asetusehdotus liittyy hallituksen esitykseen (HE 22/2014 vp) eduskunnalle laiksi yksityisistä turvallisuuspalveluista

Lisätiedot

Muistio MUUTOKSET MÄÄRÄAIKAISEEN TYÖSOPIMUKSEEN, KOEAIKAAN JA TAKAISINOTTOVELVOLLISUUTEEN

Muistio MUUTOKSET MÄÄRÄAIKAISEEN TYÖSOPIMUKSEEN, KOEAIKAAN JA TAKAISINOTTOVELVOLLISUUTEEN 14.12.2016 1 (5) MUUTOKSET MÄÄRÄAIKAISEEN TYÖSOPIMUKSEEN, KOEAIKAAN JA TAKAISINOTTOVELVOLLISUUTEEN Työsopimuslaki muuttuu 1.1.2017 voimaantulevalla lailla seuraavasti: Määräaikainen työsopimus voidaan

Lisätiedot

ILMAILUMÄÄRÄYS PEL M2-46

ILMAILUMÄÄRÄYS PEL M2-46 .... ILMAILUMÄÄRÄYS PEL M2-46 ILMAILUHALLINTO LUFHilRTS rörvrl.tni NGCN FINr

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus luotsauksesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään luotsauslain (940/2003) nojalla: 1 Asetuksen tarkoitus Tällä asetuksella annetaan luotsauslaissa (940/2003) tarkoitetut

Lisätiedot

Määräys 3/ (5) Dnro 2028/03.00/

Määräys 3/ (5) Dnro 2028/03.00/ Määräys 3/2011 1 (5) In vitro diagnostiikkaan tarkoitettujen terveydenhuollon laitteiden suorituskyvyn arviointitutkimukset ja niistä ilmoittaminen Valtuutussäännökset Laki terveydenhuollon laitteista

Lisätiedot

Maatalousyrittäjien opintoraha Koulutusmateriaali ylitarkastaja Kirsi Liiten

Maatalousyrittäjien opintoraha Koulutusmateriaali ylitarkastaja Kirsi Liiten Maatalousyrittäjien opintoraha Koulutusmateriaali 2011 ylitarkastaja Kirsi Liiten Käsiteltäviä asioita Uuden asetuksen tuomat muutokset Opintokokonaisuus/opintokokonaisuuden kesto Koulutuspäivä Etäopinnot/opintokokonaisuus

Lisätiedot

Moottoroidun Varjoliidon Koulutusohjelma

Moottoroidun Varjoliidon Koulutusohjelma Tämä koulutusohjelma on Suomen ilmailuliitto (SIL) ry:n hyväksymä yleisesti käytettävä koulutusohjelma, joka korvaa 7.12.2010 päivätyn koulutusohjeen. SIL on hyväksynyt koulutusohjelman 24.11.2010 ja se

Lisätiedot

HÄLYTYSTENVASTAANOTTOKESKUKSIEN VAATIMUKSET

HÄLYTYSTENVASTAANOTTOKESKUKSIEN VAATIMUKSET HÄLYTYSTENVASTAANOTTOKESKUKSIEN VAATIMUKSET 2017 1 Hälytystenvastaanottokeskuksien vaatimukset Sisällysluettelo 1 TARKOITUS... 2 2 MENETTELY... 2 3 MÄÄRITELMIÄ... 3 4 YLEISET VAATIMUKSET... 3 5 ARVIOINTIKRITEERIT...

Lisätiedot

Vastaavan hoitajan pätevyyteen ja anniskelupassiin liittyviä yleisimpiä kysymyksiä

Vastaavan hoitajan pätevyyteen ja anniskelupassiin liittyviä yleisimpiä kysymyksiä Vastaavan hoitajan pätevyyteen ja anniskelupassiin liittyviä yleisimpiä kysymyksiä Kysymys: Kuka saa järjestää kokeita anniskelupassin saamiseksi? Vastaus: Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen (1371/2002

Lisätiedot

LIIKENNELUPA- KURSSIT 2006-2007. Yhteisölupa Kotimaanluvasta yhteisöluvaksi Liikennetraktorilupa

LIIKENNELUPA- KURSSIT 2006-2007. Yhteisölupa Kotimaanluvasta yhteisöluvaksi Liikennetraktorilupa LIIKENNELUPA- KURSSIT 2006-2007 Yhteisölupa Kotimaanluvasta yhteisöluvaksi Liikennetraktorilupa YHTEISÖLUPA Ammattimaisen tavaraliikenteen harjoittaminen lukeutuu luvanvaraisiin elinkeinoaloihin. Koti-

Lisätiedot

Laki sosiaalihuollon ammattihenkilöistä

Laki sosiaalihuollon ammattihenkilöistä Laki sosiaalihuollon ammattihenkilöistä 817/2015 HE 354/2014 Vp Lakiklinikka Kuntamarkkinat 9.-10.9.2015 lakimies Maria Porko Taustaa Lain valmistelu» Pohja valmistelulle pääministeri Jyrki Kataisen hallitusohjelmassa

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus Maanpuolustuskorkeakoulusta Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2008 Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty puolustusministeriön esittelystä, säädetään Maanpuolustuskorkeakoulusta

Lisätiedot

Hakuohje Muoviputkihitsaajat

Hakuohje Muoviputkihitsaajat MUOVIPUTKIHITSAAJIEN PÄTEVÖINTI 1 YLEISTÄ 1 (5) Muoviputkihitsaajien pätevyyden todentaminen perustuu Muoviteollisuus Ry:n ja Inspecta Sertifiointi Oy:n sopimukseen. Sopimus kattaa kunnallistekniset vesiputkistot.

Lisätiedot

annetun lain muuttamisesta sekä Laki ulkomailla suoritettujen komeakouluopintojen tuottamasta vimakelpoisuudesta annetun lain muuttamisesta

annetun lain muuttamisesta sekä Laki ulkomailla suoritettujen komeakouluopintojen tuottamasta vimakelpoisuudesta annetun lain muuttamisesta EV 35/1997 vp - HE 248/1996 vp Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi ulkomailla suoritettujen komeakouluopintojen tuottamasta vimakelpoisuudesta annetun lain muuttamisesta sekä Euroopan talousalueen

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti kumotaan opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun

Lisätiedot

Hakuohje Sammutuslaitteistohenkilöt

Hakuohje Sammutuslaitteistohenkilöt 1 (6) OHJEET SAMMUTUSLAITTEISTOHENKILÖIDEN SERTIFIOINTIA HAKEVILLE HENKILÖILLE Ohjeessa on yleisesti kuvattu sammutuslaitteistohenkilöiden tutkinto- ja sertifiointikäytäntö, sertifioinnin edellytykset

Lisätiedot

Voimassa: toistaiseksi

Voimassa: toistaiseksi Määräysluonnos 1 (1) Antopäivä: [pp.kk.vvvv] Voimaantulopäivä: 13.11.2014 Voimassa: toistaiseksi Säädösperusta: Tämä ilmailumääräys on annettu ilmailulain xx/2014 11 :n nojalla. Täytäntöönpantava EU-lainsäädäntö:

Lisätiedot

AUTOMAATTISTEN SAMMUTUSLAITTEISTOJEN SUUNNITTELUTOIMISTO

AUTOMAATTISTEN SAMMUTUSLAITTEISTOJEN SUUNNITTELUTOIMISTO AUTOMAATTISTEN SAMMUTUSLAITTEISTOJEN SUUNNITTELUTOIMISTO 2017 1 Automaattisten sammutuslaitteistojen suunnittelutoimisto Sisällysluettelo 1 Tarkoitus... 2 2 Menettely... 2 3 Vaatimukset... 2 3.1 Suunnitteluohjeet...

Lisätiedot

Todistuksiin ja niiden liitteisiin merkittävät tiedot ammatillisessa koulutuksessa

Todistuksiin ja niiden liitteisiin merkittävät tiedot ammatillisessa koulutuksessa MÄÄRÄYS 1 (1) 11.01.2018 OPH-54-2018 Ammatillisen koulutuksen järjestäjät Voimassaoloaika: 15.1.2018 alkaen toistaiseksi Säännökset, joihin toimivalta määräyksen antamiseen perustuu: L 531/2017, 60 Kumoaa

Lisätiedot

Muutokset ADR- ajolupakoulutuksessa ja -kokeissa 1.7.2011.

Muutokset ADR- ajolupakoulutuksessa ja -kokeissa 1.7.2011. Muutokset ADR- ajolupakoulutuksessa ja -kokeissa 1.7.2011. Vantaa 11.4.2011, Oulu 12.4.2011, Tampere 14.4.2011 Pekka Kärkkäinen ADR- ajolupakokeet ja myönnetyt ajoluvat 2010 Perusajolupa kokeita 4384,

Lisätiedot

HÄLYTYSTENVASTAANOTTOKESKUKSIEN HYVÄKSYMISVAATIMUKSET 2004

HÄLYTYSTENVASTAANOTTOKESKUKSIEN HYVÄKSYMISVAATIMUKSET 2004 TOIMITTAVIEN LIIKKEIDEN HYVÄKSYMISVAATIMUKSET 2004 2007 HÄLYTYSTENVASTAANOTTOKESKUKSIEN HYVÄKSYMISVAATIMUKSET 2004 Finanssialan Keskusliitto 1 TARKOITUS 2 MENETTELY Finanssialan Keskusliitto (FK) asettaa

Lisätiedot

KESKUSKAUPPAKAMARIN KIINTEISTÖNARVIOINTILAUTAKUNNAN TYÖJÄRJESTYS

KESKUSKAUPPAKAMARIN KIINTEISTÖNARVIOINTILAUTAKUNNAN TYÖJÄRJESTYS KESKUSKAUPPAKAMARIN KIINTEISTÖNARVIOINTILAUTAKUNNAN TYÖJÄRJESTYS Keskuskauppakamarin kiinteistönarviointilautakunnan sääntöjen 8 :n mukaan lautakunta voi antaa tarkempia ohjeita ja määräyksiä asioiden

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus 16.11.2017 Asetusluonnos Lausuntoversio Valtioneuvoston asetus opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksia koskevan asetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti kumotaan opetustoimen

Lisätiedot

Esteettömyys rautatiejärjestelmässä

Esteettömyys rautatiejärjestelmässä 1 (5) Antopäivä: 18.12.2014 Voimaantulopäivä: 1.1.2015 Säädösperusta: Rautatielaki (304/2011) 74 ja 75 Voimassa: toistaiseksi EU-asetus, jonka avoimia kohtia ja erityistapauksia määräys koskee: Komission

Lisätiedot

Käyttötoiminta ja liikenteenhallinta rautatiejärjestelmässä

Käyttötoiminta ja liikenteenhallinta rautatiejärjestelmässä 1 (5) Antopäivä: 18.12.2015 Voimaantulopäivä: 1.1.2016 Säädösperusta: Rautatielaki (304/2011) 75 :n kohta 1 Voimassa: toistaiseksi EU-asetus, jonka avoimia kohtia määräys koskee: Komission asetus (EU)

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 29 päivänä huhtikuuta 2011. 377/2011 Valtioneuvoston asetus. terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun asetuksen muuttamisesta

Julkaistu Helsingissä 29 päivänä huhtikuuta 2011. 377/2011 Valtioneuvoston asetus. terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun asetuksen muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 29 päivänä huhtikuuta 2011 377/2011 Valtioneuvoston asetus terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun asetuksen muuttamisesta Annettu Helsingissä 28 päivänä

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 10/2014 1 (5) Opetuslautakunta NAL/1 14.10.2014

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 10/2014 1 (5) Opetuslautakunta NAL/1 14.10.2014 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 10/2014 1 (5) 214 Oikaisuvaatimus koskien tuntiopettajan määräaikaista virkasuhdetta (turvallisuusala, aikuiskoulutus, työavain 25-439-14) HEL 2014-005591 T 01 01 01 01 Päätös

Lisätiedot

Hakuohje Hitsauskoordinoijat

Hakuohje Hitsauskoordinoijat 1 (5) HAKUOHJE HITSAUSKOORDINOIJAN SERTIFIOINTIA HAKEVILLE 1. YLEISTÄ Hitsauskoordinoijien sertifioinnin tarkoituksena on mahdollistaa vapaaehtoinen ulkopuolisen sertifiointielimen suorittama pätevyyden

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Luonnos. KOMISSION ASETUS (EU) N:o / annettu [ ],

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Luonnos. KOMISSION ASETUS (EU) N:o / annettu [ ], EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel, C Luonnos KOMISSION ASETUS (EU) N:o / annettu [ ], komission asetuksesta, jolla muutetaan Euroopan parlamentin ja neuvoston antaman asetuksen (EY) N:o 216/2008 nojalla

Lisätiedot

Käyttötoiminta ja liikenteenhallinta rautatiejärjestelmässä

Käyttötoiminta ja liikenteenhallinta rautatiejärjestelmässä 1 (5) Antopäivä: 30.6.2015 Voimaantulopäivä: 1.7.2015 Säädösperusta: Rautatielaki (304/2011) 75 :n kohta 1 Voimassa: toistaiseksi EU-asetus, jonka avoimia kohtia määräys koskee: Komission asetus (EU) 2015/995

Lisätiedot

KUNTOUTTAVAN TYÖTOIMINNAN TUOTTAMISTA KOSKEVA SOPIMUS

KUNTOUTTAVAN TYÖTOIMINNAN TUOTTAMISTA KOSKEVA SOPIMUS KEURUUN KAUPUNKI KUNTOUTTAVAN TYÖTOIMINNAN TUOTTAMISTA KOSKEVA SOPIMUS 1. Osapuolet 1..1Keuruun kaupunki (jäljempänä Kaupunki ) Perusturva / työllisyyspalvelut työllisyyspäällikkö Erja Koivula Multiantie

Lisätiedot

NÄYTTÖTUTKINTOJEN JÄRJESTÄMISSOPIMUKSET JA -SOPIMUSTEN TEKEMINEN

NÄYTTÖTUTKINTOJEN JÄRJESTÄMISSOPIMUKSET JA -SOPIMUSTEN TEKEMINEN NÄYTTÖTUTKINTOJEN JÄRJESTÄMISSOPIMUKSET JA -SOPIMUSTEN TEKEMINEN Opetushallitus 2001 ISBN 952 13 1064 2 1 OPETUSHALLITUS UTBILDNINGSSTYRELSEN DNO 70/011/2000 MÄÄRÄYS Velvoittavana noudatettava PÄIVÄMÄÄRÄ

Lisätiedot

Luotsaustutkinnot ja koeluotsaus

Luotsaustutkinnot ja koeluotsaus 1 (8) Antopäivä: 30.12.2016 Voimaantulopäivä: 1.1.2017 Voimassa: toistaiseksi Säädösperusta: Luotsauslaki (940/2003) 11 a :n 4 momentti, 11 b :n 6 momentti, 12 :n 3 momentti, 14 :n 6 momentti ja 16 :n

Lisätiedot

Päätös kouluttajaksi hyväksymisestä

Päätös kouluttajaksi hyväksymisestä Päätös 1 (6) Ami-säätiö Valimotie 8 00380 Helsinki Päätös kouluttajaksi hyväksymisestä Asianosainen Vireilletulo Kouluttajaksi hyväksyminen tiettyjen uusiutuvaa energiaa käyttävien energiajärjestelmien

Lisätiedot

Opettajaksi Suomessa ulkomailla suoritettujen opintojen perusteella Maisa Montonen, opetusneuvos

Opettajaksi Suomessa ulkomailla suoritettujen opintojen perusteella Maisa Montonen, opetusneuvos Opettajaksi Suomessa ulkomailla suoritettujen opintojen perusteella 4.6.2018 Maisa Montonen, opetusneuvos Ulkomailla tutkinnon suorittanut haluaa opettajaksi Suomessa. Pitäisikö selvittää mahdollisuus

Lisätiedot

Koulutuksen järjestämistä ja koulutusohjelman vahvistamista koskevat ehdot

Koulutuksen järjestämistä ja koulutusohjelman vahvistamista koskevat ehdot 1(5) Taksinkuljettajankoulutus Koulutuksen järjestämistä ja koulutusohjelman vahvistamista koskevat ehdot 1) Kurssi-ilmoitus on annettava viimeistään 10 vrk ennen koulutuksen alkamista n palveluntuottajan

Lisätiedot

POIKKEUKSEN HAKEMINEN SOTILASILMAILUVI- RANOMAISEN PÄÄTÖKSEEN TAI VOIMASSA- OLEVAAN SOTILASILMAILUMÄÄRÄYKSEEN

POIKKEUKSEN HAKEMINEN SOTILASILMAILUVI- RANOMAISEN PÄÄTÖKSEEN TAI VOIMASSA- OLEVAAN SOTILASILMAILUMÄÄRÄYKSEEN SOTILASILMAILUN VIRANOMAISYKSIKKÖ FINNISH MILITARY AVIATION AUTHORITY SOTILASILMAILUN VIRANOMAISOHJE MILITARY AVIATION ADVISORY SIO-Pe-Yl-008 1.12.2011 PL 30, 41161 TIKKAKOSKI, FINLAND, Tel. +358 299 800,

Lisätiedot

LIITE. C. Selvitys opetuksesta vastaava johtajan/johtajien kelpoisuudesta ja työkokemuksesta toimipisteittäin (hakemuslomakkeen liite 2)

LIITE. C. Selvitys opetuksesta vastaava johtajan/johtajien kelpoisuudesta ja työkokemuksesta toimipisteittäin (hakemuslomakkeen liite 2) 10 LIITE Koulutuksen järjestäjien tulee toimittaa tämän kirjeen liitteen kohdissa A - F mainitut tiedot: hakemuslomake ja sen liitteinä kopiot mainituista asiakirjoista sekä pyydetyt selvitykset/suunnitelmat.

Lisätiedot

Valvontasuunnitelma 2015 Ilmailu

Valvontasuunnitelma 2015 Ilmailu Valvontasuunnitelma 2015 Ilmailu Sisällysluettelo 1 Lentopaikkojen pidon valvonta... 1 2 Lennonvarmistusorganisaatioiden valvonta... 1 3 Siviili-ilmailun turvaamispalveluorganisaatioiden valvonta... 2

Lisätiedot

Linjaluotsinkirjan myöntämisen edellytykset

Linjaluotsinkirjan myöntämisen edellytykset 1 (7) Antopäivä: 1.5.2013 Voimaantulopäivä: 1.5.2013 Voimassa: toistaiseksi Lainsäädäntö, johon ohje perustuu: Luotsauslaki (940/2003), valtioneuvoston asetus luotsauksesta (246/2011), Liikenteen turvallisuusviraston

Lisätiedot

VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUS RYHMÄHENKIVAKUUTUSTA VASTAAVASTA EDUSTA

VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUS RYHMÄHENKIVAKUUTUSTA VASTAAVASTA EDUSTA VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUS RYHMÄHENKIVAKUUTUSTA VASTAAVASTA EDUSTA 1 Edun sisältö 2 Edunjättäjä Valtion palveluksessa olleen henkilön kuoltua maksetaan ryhmähenkivakuutusta vastaavaa etua tämän sopimuksen

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 6. syyskuuta 2010 (06.09) (OR. en) 12962/10 DENLEG 78 SAATE

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 6. syyskuuta 2010 (06.09) (OR. en) 12962/10 DENLEG 78 SAATE EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 6. syyskuuta 2010 (06.09) (OR. en) 12962/10 DENLEG 78 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 26. elokuuta 2010 Vastaanottaja: Neuvoston pääsihteeristö Asia: Luonnos

Lisätiedot

(Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET

(Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET L 146/1 II (Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2016/879, annettu 2 päivänä kesäkuuta 2016, yksityiskohtaisten järjestelyjen vahvistamisesta

Lisätiedot

Ilma-aluksen miehitys

Ilma-aluksen miehitys luonno Määräysluonnos 1 (8) Antopäivä: [pp.kk.vvvv] Säädösperusta: Ilmailulain (1194/2009) 60 Voimaantulopäivä: 8.4.2013 Voimassa: Toistaiseksi Muutostiedot: Tällä Liikenteen turvallisuusviraston määräyksellä

Lisätiedot

SIMON KUNNAN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ

SIMON KUNNAN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ SIMON KUNNAN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ Kunnanhallitus 29.11.2012 Voimaan 1.1.2013 1 Soveltamisala Luottamushenkilöille suoritetaan palkkiota luottamustoimen hoitamisesta, korvausta

Lisätiedot

Varainhoito-osasto Dnro 2455/54/2013 Tukien maksatusyksikkö

Varainhoito-osasto Dnro 2455/54/2013 Tukien maksatusyksikkö Varainhoito-osasto 21.11.2013 Dnro 2455/54/2013 Tukien maksatusyksikkö Kuntien maaseutuelinkeinoviranomaiset ELY-keskukset Ahvenanmaan valtionvirasto Vuoden 2013 valkuais- ja öljykasvipalkkion käsittelyssä

Lisätiedot

KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) /, annettu ,

KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) /, annettu , EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 20.12.2017 C(2017) 8871 final KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) /, annettu 20.12.2017, kolmansista maista peräisin olevia perinteisiä elintarvikkeita koskevista hallinnollisista

Lisätiedot

Hakuohje Hitsauskoordinoijat

Hakuohje Hitsauskoordinoijat 1 (6) HAKUOHJE TERÄS- JA ALUMIINIRAKENTEIDEN HITSAUSKOORDINOIJAN SERTIFIOINTIA HAKEVILLE 1. YLEISTÄ Hitsauskoordinoijien sertifioinnin tarkoituksena on mahdollistaa vapaaehtoinen ulkopuolisen sertifiointielimen

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 5.3.2012 COM(2012) 90 final 2012/0040 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI neuvoston direktiivin 92/65/ETY muuttamisesta koirien, kissojen ja frettien kauppaan

Lisätiedot