Näytesivut. 27 Vuokran maksamisen ajankohta ja kesto Rahana suoritettavan vuokran maksuaika

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Näytesivut. 27 Vuokran maksamisen ajankohta ja kesto. 27.1 Rahana suoritettavan vuokran maksuaika"

Transkriptio

1 4 VUOKraN MAKSAMINEN 27 Vuokran maksamisen ajankohta ja kesto Rahana suoritettava vuokra on maksettava viimeistään toisena päivänä vuokranmaksukauden alusta lukien, jollei maksuajasta ole toisin sovittu. Vuokranmaksukautena pidetään kuukautta tai muuta ajanjaksoa, jolta vuokra sopimuksen mukaan on maksettava. Muuna kuin rahana suoritettavan vuokran maksamisesta on sovittava erikseen. Vuokra on maksettava myös huoneiston hallintaoikeuden kestoajalta ja hallintaoikeuden päättymisen jälkeiseltä ajalta, jos vuokralainen tai tältä oikeutensa johtanut edelleen käyttää huoneistoa. Vuokranmaksupäivän siirtymisestä eräissä tapauksissa säädetään 10 :ssä Rahana suoritettavan vuokran maksuaika Vuokralaisen päävelvollisuus on vuokran maksaminen. Jos saman huoneiston on vuokrannut yhdellä sopimuksella usea vuokralainen, he vastaavat vuokrista yhteisvastuullisesti. Jos vuokralaisena on yhtiö, vastuu vuokrasta määräytyy sen mukaan, mitä kyseisen yhtiömuodon osalta säädetään vastuusta yhtiön velvoitteista. Osakeyhtiössä osakkailla ei ole henkilökohtaista vastuuta yhtiön velvoitteista. Sen sijaan esimerkiksi avoimessa ja kommandiittiyhtiössä vastuunalaiset yhtiömiehet vastaavat henkilökohtaisesti yhtiön velvoitteista. Seuraavassa korkeimman oikeuden ratkaisussa kiistana oli tämän vastuun päättymisajankohta: 173

2 laki liikehuoneiston vuokrauksesta KKO 1993:158: Kommandiittiyhtiö oli vuokralaisena tehnyt viiden vuoden määräaikaisen huoneenvuokrasopimuksen. Yhtiön vastuunalaisena yhtiömiehenä tuolloin ollut A vastasi vielä yhtiöstä erottuaankin sovittujen kuukausivuokrien maksamisesta ja vuokrasuhteen ennenaikaisesta päättymisestä vuokranantajalle aiheutuneen vahingon korvaamisesta. Jolleivät osapuolet sovi maksuajasta, rahana suoritettava vuokra on maksettava viimeistään toisena päivänä vuokranmaksukauden alusta lukien. Käytännössä LHVL:n mukaisesta vuokran eräpäivästä poiketaan vain harvoin. Tavanomaisin sovittu poikkeus lienee, että vuokra suoritetaan kuukauden 15. päivänä. Jos vuokranmaksupäivä on arkilauantai, pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä taikka joulu- tai juhannusaatto, vuokran saa suorittaa ensimmäisenä arkipäivänä kyseisen päivän jälkeen. 289 Vuokrasopimuksen osapuolet voivat myös vapaasti sopia sen ajanjakson pituuden, jolta vuokra on maksettava. Jolleivät osapuolet sovi vuokranmaksukaudesta, vuokranmaksukautena pidetään kalenterikuukautta. LHVL:n mukaisesta vuokranmaksukaudesta poiketaan toisinaan sopimuksella. Käytännössä kuukauden vuokranmaksukaudesta poikkeamista voi esiintyä esimerkiksi lyhyessä määräaikaisessa sopimuksessa, jossa koko vuokra maksetaan kerralla. Myös esimerkiksi puolen vuoden tai vuoden mittaisia vuokranmaksukausia esiintyy käytännössä. Vuokran maksamista koskeva säännös koskee kaikkia maksuja, joita huoneiston käyttöoikeuteen kuuluvana suoritetaan vuokranantajalle. 290 Tyypillisiä huoneiston käyttöön kuuluvia etuuksia, joista suoritettavaa erillistä korvausta voidaan pitää myös vuokrana, ovat esimerkiksi lämmitys, sähkö ja huoneistoon tuleva vesi. Tällaisia etuuksia voivat olla myös esimerkiksi oikeus käyttää puhelinta, ATK- tai telefaxlaitteita, pesu- ja siivouspalveluja sekä saunan tai neuvotteluosaston käyttöoikeus. 291 Myös huoneiston käyttöön kytketyn autopaikan käyttöoikeudesta perittävää korvausta voidaan pitää vuokrana. Vuokranmaksun viivästyessä vuokranantajalla on aina oikeus periä viivästyskorkoa eräpäivästä lukien. Liikehuoneiston vuokrauksessa viivästyskoron määrästä voidaan sopia periaatteessa vapaasti. Ellei viivästyskoron määrää ole sovittu, se on korkolain 4 :n mukaan Suomen Pankin ilmoittama viivästyskoron viitekorko lisättynä seitsemällä prosenttiyksiköllä Ks ja Ks. HE 304/94 s Ks. HE 304/94 s Suomen Pankki ilmoittaa viitekoron puolivuosittain Euroopan keskuspankin vahvistaman koron mukaisesti. Tällä hetkellä viitekorko on 1,0 %.

3 vuokran maksaminen Korkolakia muutettiin lukien. 293 Ongelmallisia ovat ennen solmitut sopimukset, joissa koron määrää ei ole sovittu. Jos vuokra on erääntynyt ennen lain voimaantuloa, korkoa voi periä tuolloin voimassa olleen säännöksen mukaisesti 16 %. Jos vuokra on erääntynyt jälkeen, voitaneen näissä sopimuksissa periä kuitenkin vain erääntymisajan mukaista korkoa. 294 Sen sijaan ennen solmituissa sopimuksissa, joissa on nimenomaisesti sovittu esimerkiksi 16 %:n viivästyskorosta, voidaan edelleenkin periä sovittua korkoa. KKO 526/96: Vuokranantaja Va ja vuokralainen V olivat lokakuussa 1993 allekirjoittaneet asuinhuoneiston vuokrasopimuksen. Siinä oli vuokranmaksuerille sovittu suoritettavaksi 16 prosentin viivästyskorko. Tämä sopimusehto oli korkolain tuolloin voimassa olleen 2 :n 2 momentin pakottavan säännöksen mukainen. Viivästyskoron määrää koskevia säännöksiä on muutettu voimaan tulleella lailla. Asiassa oli kysymys siitä, voidaanko vuokrasopimuksen viivästyskorkoehtoa soveltaa lainmuutoksen jälkeen erääntyviin vuokraeriin. Sanotun lainmuutoksen voimaantulosäännöksen sanamuodon mukaan nykyisiä viivästyskoron määrää koskevia säännöksiä ei sovelleta ennen lain voimaantuloa tehtyihin viivästyskoron maksamista koskeviin sitoumuksiin. Myös lainmuutoksen esitöissä todetaan, ettei uusilla säännöksillä ole taannehtivaa vaikutusta. Näillä perusteilla viivästyskoron määrää koskeva sopimusehto ei ollut erääntyneen vuokran osalta tehoton siltä osalta kuin se ylitti korkolain 4 :n 3 momentin mukaisen viivästyskoron, jonka suuruus on Suomen Pankin vahvistama viitekorko lisättynä seitsemällä prosenttiyksiköllä Muuna kuin rahana suoritettavan vuokran maksuaika Muuna kuin rahana suoritettavan vuokran maksuajasta LHVL 27 toteaa vain, että siitä on sovittava erikseen. Tämä johtuu siitä, että muuna kuin rahana suoritettavat vuokrat ovat käytännössä niin harvinaisia ja tapauksittain vaihtelevia, että niitä ei ole laissa tarkoituksenmukaista säännellä, vaan osapuolten on sovittava asiasta. 295 Muuna kuin rahana suoritettava vuokra voi olla esimerkiksi huoneiston kunnostamista tai vastaavanlaista palvelusten suorittamista Laki korkolain muuttamisesta / Korkolain muutoksen siirtymäsäännöksistä on esitetty myös tulkinta, jonka mukaan näissäkin tilanteissa voisi periä 16 %:n viivästyskorkoa. 295 Ks. HE 304/94 s Ks. Saarnilehto s

4 laki liikehuoneiston vuokrauksesta Tarkka sopiminen muuna kuin rahana suoritettavasta vuokrasta on tarpeellinen, jotta vältytään erimielisyyksiltä. Tällaista erimielisyyttä käsiteltiin seuraavassa oikeustapauksessa: Itä-Suomen HO A 1984/57: Kihlakunnanoikeus katsoi selvitetyksi, että vuokralainen oli tehdyllä vuokrasopimuksella vuokrannut vuokranantajalta 103 m²:n suuruisen liikehuoneiston katutasossa sekä huoneistoon liittyvän 131 m²:n suuruisen varastotilan sekä korjaamon ja autohallin markan kuukausivuokrasta. Molemminpuolinen irtisanomisaika oli ollut kuusi kuukautta. Asiassa esitetyn selvityksen mukaan vuokralainen oli lopettanut liiketoimintansa sanotussa huoneistossa kesällä 1983 jättäen irtisanomisajan vuokran maksamatta. Vuokralainen väitti, että hän oli sopinut heinäkuun alussa 1983 vuokranantajan kanssa siitä, että kysymyksessä oleva vuokrasopimus päättyisi ja että vuokranantaja saisi korvaukseksi irtisanomisajan vuokrasta kysymyksessä olevassa huoneistossa olleen 103 m²:n suuruisen tekstiilimaton sekä muut huoneistossa suoritetut korjaustoimenpiteet. Kihlakunnanoikeus katsoi vastoin vuokralaisen väittämää jääneen näyttämättä, että asianosaiset olisivat sopineet irtisanomisajan vuokran suorittamisesta muutoin kuin rahana. Tämän vuoksi kihlakunnanoikeus harkitsi oikeaksi velvoittaa vuokralaisen heti kuitin saadessaan suorittamaan vuokranantajalle maksamattomat irtisanomisajan vuokrat. HO: Ei muutosta. Jos vuokra maksetaan tekemällä henkilökohtaisesti työtä, vuokranantajan ja vuokralaisen välille voi muodostua työsuhde. Vuokralaisen saama etuus on tällöin hänelle veronalaista tuloa. Koska kysymys on muusta kuin rahana suoritettavasta palkasta, ei vuokranantajan tarvitse toimittaa ennakonpidätystä. Vuokranantaja on kuitenkin velvollinen suorittamaan niin sanotut työnantajamaksut, esimerkiksi sotu-maksut. Vuokranantaja on velvollinen maksamaan myös tapaturmavakuutusmaksun, jos työtä tehdään pitempään kuin 12 päivää kalenterivuodessa. 297 Jos vuokranantaja on vakuuttamisvelvollinen, hän on samalla velvollinen korvaamaan vuokralaisen loukkaantumisen, jos hän on laiminlyönyt vakuuttamisen. Oikeuskäytännössä tällä tavalla on käsitelty asunto-osakeyhtiön osakkaan saamaa vapautusta vastikkeen maksuvelvollisuudesta. KHO 1987/646: Osa asunto-osakeyhtiön osakkaista ja heidän perheenjäsenistään osallistui yhtiön kiinteistön huoltotöihin. Osakkaiden ja heidän perheenjäsenten yhtiön hyväksi tekemä työ oli kuitattu siten, että nämä osakkaat olivat suorittaneet alennetun yhtiövastikkeen. Osakkaiden alemman yhtiövastikkeen muodossa hyväkseen saama etuus oli palkkaa, josta oli toimitettava ennakonpidätys ja suoritettava työnantajan sotumaksu Ks. tapaturmavakuutuslaki / mom.

5 vuokran maksaminen 27.3 Vuokranmaksuvelvollisuuden kesto LHVL 27 :n 3 momenttiin on kirjattu jo aiemmin vallinnutta käytäntöä vastaava säännös vuokranmaksuvelvollisuuden kestosta. 298 Säännöksen mukaan vuokralainen on velvollinen maksamaan vuokran vuokrasuhteen aikana siitä riippumatta, käyttääkö hän vuokraoikeuttaan vai ei. Vuokra on siten maksettava siitä päivästä lukien, jona vuokralaisella on oikeus saada huoneisto hallintaansa. Sillä, että vuokralainen muuttaa huoneistoon myöhemmin, ei ole merkitystä vuokranmaksuvelvollisuuden alkamiselle. Säännös merkitsee myös sitä, että vuokralaisen on maksettava vuokra irtisanomisaikansa loppuun saakka, vaikka hän muuttaisi huoneistosta jo aiemmin. Jos vuokralainen irtisanoo sopimuksen esimerkiksi tammikuussa, hän on velvollinen maksamaan vielä helmikuun vuokran, ellei irtisanomisajasta tai sen alkamisesta ole toisin sovittu. Tämä periaate on todettu myös aiemmassa oikeuskäytännössä. Itä-Suomen HO A 1983/7: Vuokranantaja oli päivätyllä vuokrasopimuksella vuokrannut vuokralaiselle liikehuoneiston. Vuokrasopimus oli määrätty olemaan voimassa toistaiseksi ja vuokralaisen irtisanoessa vuokrasopimuksen oli irtisanomispäiväksi sovittu kunkin kalenterikuukauden viimeinen päivä sekä irtisanomisajaksi 3 kuukautta irtisanomispäivästä. Sen vuoksi ja kun vuokralainen ei ollut kyennyt näyttämään, että hän olisi irti sanonut vuokrasopimuksen ennen tai vuokranantaja olisi luopunut vetoamasta vuokrasopimuksen irtisanomisaikaan tai vaatimasta huoneistosta vuokraa kesäkuulta 1982, raastuvanoikeus harkitsi oikeaksi velvoittaa vuokralaisen, saadessaan asianmukaisen maksutodistuksen, heti suorittamaan vuokranantajalle maksamattomat vuoden 1982 kesä- ja heinäkuun vuokrat sekä irtisanomisajan vuokrat. Määräaikaisissa sopimuksissa vuokralainen on velvollinen maksamaan vuokraa koko määräajalta. Vuokralainen on näin ollen velvollinen maksamaan vuokraa, vaikka hän muuttaisi huoneistosta pois ja jättäisi vuokransa yksipuolisesti maksamatta. Vuokranantajalla on oikeus vuokran maksamattomuuden vuoksi purkaa sopimus ja saada korvaus sopimuksen päättymisestä aiheutuneesta vahingosta. Vuokranantajalle syntyy tällöin kuitenkin velvollisuus minimoida vuokralaisen aiheuttama vahinko ja ryhtyä aktiivisesti hankkimaan huoneistoon uusi vuokralainen. 299 Jos hän ei pura sopimusta, ja vuokralaisen poismuutto ja vuokraoikeuden käyttämättä jättäminen on selvää, on tällöinkin syytä yrittää pienentää syntyvää vahinkoa. Jos sopimusta ei pureta, vuokralainen voi koska tahansa palata käyttämään vuokraoikeuttaan, mikäli sopimuksen kestoa on vielä jäljellä. 298 Ks. HE 304/94 s Ks. kuitenkin KKO 1991:78, selostettu kohdassa

6 laki liikehuoneiston vuokrauksesta Vuokralainen on velvollinen suorittamaan vuokran myös vuokrasopimuksen päättymisen jälkeiseltä ajalta, jos hän tai häneltä oikeutensa johtanut vielä tällöin käyttää huoneistoa. Oikeuskäytäntö oli tällä kannalla jo aiemmin: Turun HO A 83: Vuokranantaja oli vuokrannut liikehuoneiston määräajaksi, joka päättyi Vuokralainen oli vuokrannut tilan edelleen kolmannelle ehdoin, että sopimus jatkuu saakka vuokralaisen kanssa ja sen jälkeen suoraan vuokranantajan kanssa. Koska haltija ei näyttänyt sopineensa vuokrasuhteesta suoraan vuokranantajan kanssa, hänen katsottiin pitäneen huoneistoa 1.3. jälkeen luvatta hallussaan. Korvaukseksi määrättiin alkuperäiselle vuokralaiselle suoritetun vuokran summa. Vaasan HO A 86/26: Hovioikeus katsoi teollisuushallin vuokrasuhteen päättyneen Koska vuokralainen oli tehnyt siellä korjaustöitä vielä elokuussa, hänet velvoitettiin maksamaan kuukauden vuokraa vastaava korvaus huoneiston käytöstä. Seuraavassa ratkaisussa riidan kohteena oli muun muassa vuokranmaksuvelvoite tilanteessa, jossa sopimus purettiin. Helsingin HO nro 860: Vuokranantaja purki vuokrasopimuksen vuokranmaksun laiminlyönnin vuoksi. Vuokranantaja velkoi vuokria. Vastakanteella vuokralainen mm. vaati vahingonkorvausta, koska vuokranantaja oli katkaissut sähköntoimituksen huoneistoon. Hovioikeus katsoi, että vuokranantajalla oli oikeus purkaa vuokrasopimus maksamattomien vuokrien takia. Vuokrasopimus oli purettu Edelleen hovioikeus katsoi, että vuokranantajalla oli oikeus sähkön katkaisemiseen vuokralaisen jatkuneen vuokranmaksun laiminlyönnin perusteella, koska sillä oli purkuoikeus ja siten myös oikeus pidättyä omasta vuokrasopimukseen perustuvasta velvoitteestaan toimittaa sähköä vuokralaiselle. Sen vuoksi sähkön katkaisemisesta aiheutuneen vahingon korvaamista koskeva vaatimus oli hylättävä. Vuokranmaksun kestoajan osalta hovioikeus katsoi, että vuokra on maksettava huoneiston hallintaoikeuden päättymisen jälkeiseltä ajalta, jos vuokralainen edelleen käyttää huoneistoa. Näin ollen vuokralaisella oli vuokranmaksuvelvoite muuttoon saakka. Koska huoneistosta oli lähtien ollut sähköt katkaistuna eikä tämän jälkeen tiloja enää ollut voitu käyttää vuokrasopimuksessa tarkoitetulla tavalla, hovioikeus kohtuullisti sähkön katkaisun ajan jälkeistä vuokranmaksuvelvoitetta. 178 Jos siis vuokralainen ei tyhjennä huoneistoa sopimuksen purkamisen jälkeen, hänen on maksettava sopimuksen mukaista vuokraa. Nähdäksemme tämä tarkoittaa myös sitä, että jos alkuperäisen sopimuksen mukaan tuolle ajalle kohdistuisi sopimuksen mukainen vuokrankorotus, vuokra on maksettava sen mukaisesti korotettuna. Seuraavassa ratkaisussa otettiin kantaa siihen, mikä merkitys vuokranmaksuvelvollisuuteen on ulosmittauksella.

Suomen Kuluttajaliitto VUOKRAOPAS. Neuvoja vuokralaiselle ja vuokranantajalle

Suomen Kuluttajaliitto VUOKRAOPAS. Neuvoja vuokralaiselle ja vuokranantajalle Suomen Kuluttajaliitto VUOKRAOPAS Neuvoja vuokralaiselle ja vuokranantajalle Sisällys Ennen vuokrasopimuksen tekemistä... 3 Huoneiston ja avainten luovutus... 7 Huoneiston käyttö vuokra-aikana... 8 Asuinhuoneiston

Lisätiedot

Kuluttajaliitto - Konsumentförbundet ry VUOKRAOPAS. Neuvoja vuokralaiselle ja vuokranantajalle

Kuluttajaliitto - Konsumentförbundet ry VUOKRAOPAS. Neuvoja vuokralaiselle ja vuokranantajalle Kuluttajaliitto - Konsumentförbundet ry VUOKRAOPAS Neuvoja vuokralaiselle ja vuokranantajalle Sisällys Ennen vuokrasopimuksen tekemistä... 3 Huoneiston ja avainten luovutus... 7 Huoneiston käyttö vuokra-aikana...

Lisätiedot

Hal 104 Valtioneuvoston asetus osakehuoneistojen pinta-alan mittaustavasta ja isännöitsijäntodistuksesta

Hal 104 Valtioneuvoston asetus osakehuoneistojen pinta-alan mittaustavasta ja isännöitsijäntodistuksesta Hal 104 Valtioneuvoston asetus osakehuoneistojen pinta-alan mittaustavasta ja isännöitsijäntodistuksesta 12.5.2010/365 1 Pinta-alan laskeminen. Rakennusalalla yleisesti hyväksyttynä huoneiston pinta-alan

Lisätiedot

Roikkolomautuksesta. Hanna Kurtto. 1. Johdanto. 1.1. Yleistä lomauttamisesta

Roikkolomautuksesta. Hanna Kurtto. 1. Johdanto. 1.1. Yleistä lomauttamisesta Hanna Kurtto Roikkolomautuksesta 1. Johdanto 1.1. Yleistä lomauttamisesta Työsopimuslain 5 luvun 1 :n 1 momentin mukaan lomauttamisella tarkoitetaan työnantajan päätökseen tai hänen aloitteestaan tehtävään

Lisätiedot

Koeajasta työsopimussuhteessa

Koeajasta työsopimussuhteessa Liisa Lehtimäki Koeajasta työsopimussuhteessa 1. Johdanto Koeajan tarkoitus kuvataan yleensä myönteiseksi työsuhteen molemmille osapuolille. Kumpikin voi testata odotustensa täyttymistä; työtekijä työn

Lisätiedot

TOIMISTOTILAN VUOKRASOPIMUS

TOIMISTOTILAN VUOKRASOPIMUS 1 / 8 Hallitus 29.4.2013, OHEISMATERIAALI 2 TOIMISTOTILAN VUOKRASOPIMUS 1. VUOKRANANTAJA Lemminkäinen Talo Oy (jäljempänä Vuokranantaja ) Kotipaikka: Helsinki, Suomi Y-tunnus: 0112448-6 Osoite: Salmisaarenaukio

Lisätiedot

Energiateollisuus ry:n suosittelemat SÄHKÖNMYYNTIEHDOT SME 2010

Energiateollisuus ry:n suosittelemat SÄHKÖNMYYNTIEHDOT SME 2010 Energiateollisuus ry:n suosittelemat SÄHKÖNMYYNTIEHDOT SME 2010 Sisällys: A. Yleistä, myyntisopimuksen tekeminen, sähkönmyynnin edellytykset ja aloittaminen, suhde verkkopalveluun, vastuukysymyksiä B.

Lisätiedot

Työntekijän eläkelain (TyEL) mukaisen vakuutussopimuksen vakuutusehdot

Työntekijän eläkelain (TyEL) mukaisen vakuutussopimuksen vakuutusehdot Työntekijän eläkelain (TyEL) mukaisen vakuutussopimuksen vakuutusehdot etera.fi/tyel Yleisiä määräyksiä 1 Näitä vakuutusehtoja sovelletaan työntekijän eläkelain 142 :n mukaisen vakuutussopimuksen tehneen

Lisätiedot

HE 57/2012 vp. taikka julkisyhteisö tai muu hankintayksikkö. Laki sisältäisi direktiiviä vastaavat säännökset muun muassa maksuajan enimmäiskestosta

HE 57/2012 vp. taikka julkisyhteisö tai muu hankintayksikkö. Laki sisältäisi direktiiviä vastaavat säännökset muun muassa maksuajan enimmäiskestosta Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kaupallisten sopimusten maksuehdoista, laiksi saatavien perinnästä annetun lain muuttamisesta ja eräiksi niihin liittyviksi laeiksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Lisätiedot

Työntekijän eläkelain (TyEL) mukaisen vakuutussopimuksen vakuutusehdot Yleisiä määräyksiä 1 2 Vakuutuksen piiriin kuuluvat henkilöt 3

Työntekijän eläkelain (TyEL) mukaisen vakuutussopimuksen vakuutusehdot Yleisiä määräyksiä 1 2 Vakuutuksen piiriin kuuluvat henkilöt 3 Työntekijän eläkelain (TyEL) mukaisen vakuutussopimuksen vakuutusehdot (Sosiaali- ja terveysministeriön 15.12.2006 työntekijän eläkelain nojalla hyväksymät. Voimassa 1.1.2007 alkaen.) Yleisiä määräyksiä

Lisätiedot

MYEL-vakuutusmaksut ja maksujen laskutus

MYEL-vakuutusmaksut ja maksujen laskutus 1 (19) Sisällysluettelo 1 MYEL-vakuutusmaksun laskeminen... 3 Maksun määräytyminen... 3 Perusprosentti... 3 Alennettu prosentti... 3 Väliprosentti... 3 Maksuprosentit ja alennusraja vuosina 2013 2015...

Lisätiedot

TYÖPAIKALLA NÄHTÄVÄNÄ OLTAVA LAINSÄÄDÄNTÖ 2004

TYÖPAIKALLA NÄHTÄVÄNÄ OLTAVA LAINSÄÄDÄNTÖ 2004 Toimittaneet Harri Hietala Keijo Kaivanto TYÖPAIKALLA NÄHTÄVÄNÄ OLTAVA LAINSÄÄDÄNTÖ 2004 JA YHTEISTOIMINTALAKI TALENTUM Helsinki 2004 Talentum Media Oy sekä Harri Hietala ja Keijo Kaivanto ISBN 952-14-0778-6

Lisätiedot

Työsopimuslakiin perustuvan saatavan vanhentuminen

Työsopimuslakiin perustuvan saatavan vanhentuminen Laura Korpinen Työsopimuslakiin perustuvan saatavan vanhentuminen 1. Johdanto Kirjoituksessa tarkastellaan sitä, miten työsopimuslakiin (55/2001, TSL ) perustuva työntekijän saatava vanhenee, mitä vaikutuksia

Lisätiedot

YKSITYISHENKILÖ. takaajana OIKEUSMINISTERIÖ KULUTTAJAVIRASTO SUOMEN PANKKIYHDISTYS RAHOITUSTARKASTUS

YKSITYISHENKILÖ. takaajana OIKEUSMINISTERIÖ KULUTTAJAVIRASTO SUOMEN PANKKIYHDISTYS RAHOITUSTARKASTUS YKSITYISHENKILÖ takaajana OIKEUSMINISTERIÖ KULUTTAJAVIRASTO SUOMEN PANKKIYHDISTYS RAHOITUSTARKASTUS 2 3 Mikä on takaus 4 Yksityistakaajan suoja 5 Pankilla on velvollisuus antaa tietoja 6 Takaajan oma vastuukyky

Lisätiedot

VUOKRAVÄLITTÄJÄKOE SYKSY 2007 VASTAUS 1

VUOKRAVÄLITTÄJÄKOE SYKSY 2007 VASTAUS 1 VASTAUS 1 a) Vuokra määräytyy sen mukaan mikä siitä on sovittu; AHVL 27. Vaikka leskirouva Anni A on asunut kauan samassa vuokra-asunnossa ilman että vuokraa olisi kertaakaan korotettu, noudatetaan vuokrasopimuksessa

Lisätiedot

Kuluttajaliitto - Konsumentförbundet ry Vuokraopas Neuvoja vuokralaiselle ja vuokranantajalle selkosuomeksi

Kuluttajaliitto - Konsumentförbundet ry Vuokraopas Neuvoja vuokralaiselle ja vuokranantajalle selkosuomeksi Kuluttajaliitto - Konsumentförbundet ry Vuokraopas Neuvoja vuokralaiselle ja vuokranantajalle selkosuomeksi Sisällys Johdanto... 1 Ennen vuokrasopimuksen tekemistä... 3 Asunnon ja avainten luovutus...

Lisätiedot

Työttömyyspäivärahan vaikutus työsuhteen perusteettomasta päättämisestä maksettavaan korvaukseen Sanna Kujala Heikki Pohja

Työttömyyspäivärahan vaikutus työsuhteen perusteettomasta päättämisestä maksettavaan korvaukseen Sanna Kujala Heikki Pohja Työttömyyspäivärahan vaikutus työsuhteen perusteettomasta päättämisestä maksettavaan korvaukseen Sanna Kujala Heikki Pohja Artikkeli on julkaistu Työoikeudellisen Yhdistyksen vuosikirjassa 2003 2004 (Helsinki

Lisätiedot

Yleiset sopimusehdot. Vakuutusehto YS3. Voimassa 1.5.2010 alkaen. Sisältö

Yleiset sopimusehdot. Vakuutusehto YS3. Voimassa 1.5.2010 alkaen. Sisältö Vakuutusehto YS3 Yleiset sopimusehdot Voimassa 1.5.2010 alkaen Sisältö 1 Ehtojen soveltamisjärjestys 2 2 Kohdat, joissa yleiset sopimusehdot poikkeavat vakuutussopimuslaista 2 3 Vakuutusehdoissa ja vakuutuskirjalla

Lisätiedot

SÄHKÖNTOIMITUSEHDOT STE 2010. www.lahtienergia.fi. Energiateollisuus ry:n suosittelemat

SÄHKÖNTOIMITUSEHDOT STE 2010. www.lahtienergia.fi. Energiateollisuus ry:n suosittelemat Energiateollisuus ry:n suosittelemat SÄHKÖNTOIMITUSEHDOT STE 2010 www.lahtienergia.fi Sisällys: A. Yleistä, sähköntoimitussopimuksen tekeminen ja palvelun edellytykset B. Mittaus, laskutus ja sähkötoimituksen

Lisätiedot

Energiateollisuus ry:n suosittelemat VERKKOPALVELUEHDOT VPE 2010

Energiateollisuus ry:n suosittelemat VERKKOPALVELUEHDOT VPE 2010 Energiateollisuus ry:n suosittelemat VERKKOPALVELUEHDOT VPE 2010 Sisällys: A. Yleistä, verkkosopimuksen tekeminen, palvelun edellytykset ja aloittaminen B. Mittaus, laskutus ja keskeyttäminen C. Verkkopalvelun

Lisätiedot

Atea Finland Oy Yleiset sopimusehdot

Atea Finland Oy Yleiset sopimusehdot 1. Yleisten sopimusehtojen soveltaminen ja sopimuksen syntyminen 1.1. Näitä yleisiä ehtoja ( Yleiset Ehdot ) sovelletaan Atea Finland Oy:n ( Atea ) ja sen kanssa sopimuksen ( Sopimus ) tehneen asiakkaan

Lisätiedot

HSY:n vesihuollon yleiset toimitusehdot

HSY:n vesihuollon yleiset toimitusehdot HSY:n vesihuollon yleiset toimitusehdot alkaen 1.5.2015 Sisältö 1. Yleiset toimitusehdot ja määritelmät Yleiset toimitusehdot 5 1.1 Soveltamisala 5 1.2 Voimaantulo 5 1.3 Soveltamisjärjestys 5 Määritelmät

Lisätiedot

Porrasinfo Oy:n palvelujen yleiset toimitusehdot yritysasiakkaille

Porrasinfo Oy:n palvelujen yleiset toimitusehdot yritysasiakkaille Porrasinfo Oy:n palvelujen yleiset toimitusehdot yritysasiakkaille 1. Toimitusehtojen soveltaminen Näitä toimitusehtoja sovelletaan Porrasinfo Oy:n (jäljempänä Porrasinfo ) asiakkaalle toimittamiin palveluihin,

Lisätiedot

VERKKOPALVELUEHDOT VPE 2010

VERKKOPALVELUEHDOT VPE 2010 Energiateollisuus ry:n suosittelemat VERKKOPALVELUEHDOT VPE 2010 Sisällys: A. Yleistä, verkkosopimuksen tekeminen, palvelun edellytykset ja aloittaminen B. Mittaus, laskutus ja keskeyttäminen C. Verkkopalvelun

Lisätiedot

Kuluttajaoikeuden linjauksia MAKSAMINEN JA LASKUTUS. kkv.fi

Kuluttajaoikeuden linjauksia MAKSAMINEN JA LASKUTUS. kkv.fi Kuluttajaoikeuden linjauksia MAKSAMINEN JA LASKUTUS Tässä linjauksessa käsiteltävät pelisäännöt ovat yleisiä ja koskevat lähtökohtaisesti kaikkea maksamista, jossa kuluttaja maksaa yritykselle tai yritys

Lisätiedot

YLEISET SOPIMUSEHDOT EHTO YLE 900.9, voimassa 1.1.2014

YLEISET SOPIMUSEHDOT EHTO YLE 900.9, voimassa 1.1.2014 Yleiset sopimusehdot perustuvat vakuutussopimuslakiin (543/94). Vakuutussopimukseen sovelletaan myös sellaisia vakuutussopimuslain säännöksiä, joita ei jäljempänä ole esitetty. Vakuutussopimuksen yleiset

Lisätiedot

Näytesivut. AOYL 24 lukuun on koottu säännökset asunto-osakeyhtiöoikeudellisesta vahingonkorvausvastuusta.

Näytesivut. AOYL 24 lukuun on koottu säännökset asunto-osakeyhtiöoikeudellisesta vahingonkorvausvastuusta. 24 luku. Vahingonkorvaus 24 VAHINGONKORVaus AOYL 24 lukuun on koottu säännökset asunto-osakeyhtiöoikeudellisesta vahingonkorvausvastuusta. Luvussa on määritelty lähtökohtaisesti kaikki asunto-osakeyhtiölakiin

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Sivu 2 / 40. Danske Bank Oyj Rekisteröity kotipaikka ja osoite Helsinki, Hiililaiturinkuja 2, 00075 DANSKE BANK. Y-tunnus 1730744-7

Sisällysluettelo. Sivu 2 / 40. Danske Bank Oyj Rekisteröity kotipaikka ja osoite Helsinki, Hiililaiturinkuja 2, 00075 DANSKE BANK. Y-tunnus 1730744-7 Tili- ja maksupalveluehdot Sisällysluettelo Tilin yleiset ehdot... 3 Euromaksualueella välitettävien euromaksujen yleiset ehdot... 12 Lähtevien ja saapuvien valuuttamaksujen yleiset ehdot... 19 E-laskun

Lisätiedot

Liikehuoneiston vuokrasopimus 1/11

Liikehuoneiston vuokrasopimus 1/11 Liikehuoneiston vuokrasopimus 1/11 Allekirjoittaneet sopijapuolet ovat tänään solmineet kauppakeskuksessa sijaitsevista liiketiloista tämän vuokrasopimuksen. Tavoitteena on mahdollistaa kauppakeskuksen

Lisätiedot

54/2011. Maksuviivästystyöryhmän mietintö

54/2011. Maksuviivästystyöryhmän mietintö 54/2011 Maksuviivästystyöryhmän mietintö 54/2011 Maksuviivästystyöryhmän mietintö Oikeusministeriö, Helsinki 2011 21.12.2011 Julkaisun nimi Tekijä Oikeusministeriön julkaisu Maksuviivästystyöryhmän mietintö

Lisätiedot