Pyyrinlahden kylän tiloille Käpykolo 5:29, Lisäkolo 5:33, Mäkikolo 5:41 ja Kallionkolo 14:1

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Pyyrinlahden kylän tiloille Käpykolo 5:29, Lisäkolo 5:33, Mäkikolo 5:41 ja Kallionkolo 14:1"

Transkriptio

1 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI Konginkangas Käpykolon ranta-asemakaava Pyyrinlahden kylän tiloille Käpykolo 5:29, Lisäkolo 5:33, Mäkikolo 5:41 ja Kallionkolo 14:1 KAAVASELOSTUS LUONNOSVAIHE , korjattu Arkkitehtipalvelu Oy Jyväskylä, Tourukatu 24, Jyväskylä p

2 2 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Kaava-alueen sijainti Suunnittelualueeseen kuuluu neljä osittain asuinkäytössä olevaa tilaa Kytänsalon saaren länsirinteellä rantoineen. Alue sijaitsee Äänekosken keskustan koillispuolella Pyyrinlahden kylässä Keiteleen Siltasalmen rannassa Käpykolontien varressa. Äänekosken keskustaan on matkaa noin 19 km ja Konginkankaalle 11 km. Suunnittelualueen pinta-ala on n. 4,22 ha ilman vesialueita. Alueen likimääräinen sijainti on osoitettu kartalla punaisella nuolella. Kuva 1. Suunnittelualueen likimääräinen sijainti 1.2 Kaavan nimi ja tarkoitus Kaavasta käytetään nimeä Käpykolon ranta-asemakaava. Muiden tilojen nimet ovat Kallionkolo, Mäkikolo ja Lisäkolo, joka on pieni lisämaakaista. Kaavoituksen tarkoitus on mahdollistaa rantayleiskaavan mukainen alueen käyttö omarantaisten lomatonttien ja/tai matkailutoiminnan muodossa. Samalla tutkitaan rakennusten, kasvillisuuden ja eläimistön sekä ranta-alueen suojelutarve.

3 3 1.3 Sisällysluettelo 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Kaava-alueen sijainti Kaavan nimi ja tarkoitus Sisällysluettelo 3 2. TIIVISTELMÄ Kaavaprosessin vaiheet Ranta-asemakaava Ranta-asemakaavan toteuttaminen 4 3. LÄHTÖKOHDAT Alueen yleiskuvaus Luonnonympäristö Rakennettu ympäristö Maanomistus Suunnittelutilanne 8 4. RANTA-ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET Ranta-asemakaavan tarve, suunnittelun käynnistyminen ja sitä koskevat päätökset 4.2 Osallistuminen ja yhteistyö Ranta-asemakaavan tavoitteet Asemakaavaratkaisun vaihtoehdot RANTA-ASEMAKAAVAN KUVAUS Kaavan rakenne ja mitoitus Ympäristön laatua koskevien tavoitteiden toteutuminen Aluevaraukset Kaavan vaikutukset Kaavamerkinnät ja -määräykset RANTA-ASEMAKAAVAN TOTEUTUS 15 LIITTEET: Liite 1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Liite 2 Kaavan laatijan vastineet luonnosvaiheessa saatuihin lausuntoihin ja kommentteihin Liite 3 Ranta-asemakaavaehdotuksen havaintokuva Liite 4 Alueen luontoselvitys kesäkuu 2013, Reima Välivaara, Jyväskylä Liite 5 Ranta-asemakaavan alustava vaihtoehto pvm

4 4 2. TIIVISTELMÄ 2.1 Kaavaprosessin vaiheet Käpykolon ranta-asemakaavan laadinta on tullut ajankohtaiseksi maanomistaja Tapio Tervon aloitteesta Aloitusvaiheen viranomaisneuvottelu (ELY-keskus) Osallistumis- ja arviointisuunnitelman laatiminen Päätös ranta-asemakaavan vireilletulosta (Äänekosken kaupunginhallitus) Luonnoksen käsittely kaupunginhallituksessa Valmisteluvaiheen nähtävilläolo Kaavaehdotuksen ja vastineiden käsittely kaupunginhallituksessa ja päätös nähtävillepanosta xx 2015 xx 2015 xx 2015 xx 2015 Ehdotusvaiheen nähtävilläolo Kaavoittajan vastineet ehdotusvaiheessa saatuihin lausuntoihin Kaavakartta ja selostukset korjattu Hyväksyminen 2.2 Ranta-asemakaava Alueella ei ole voimassa olevaa ranta-asemakaavaa. Alue rajoittuu etelässä vahvistettuun Kytänsalon ranta-asemakaava-alueeseen. Laadittavan ranta-asemakaavan tavoitteena on määritellä detaljikaavatasolla nykyisen asutun tilan alueelle rantayleiskaavan mukainen käyttötarkoitus (RM). Tavoitteena on lisäksi kaksi ympärivuotiseen asumiseen tarkoitettua rakennuspaikkaa maanomistajan omaan käyttöön. Suunnittelussa tullaan ottamaan huomioon luonnonolosuhteet. 2.3 Ranta-asemakaavan toteuttaminen Suunnittelualueen toteuttaminen tapahtuu maanomistajien tarpeiden mukaan. Toteutusta ohjaa rantayleiskaava ja rakennuslupamenettely.

5 5 3. LÄHTÖKOHDAT 3.1 Alueen yleiskuvaus Mäkikolon tilalla on kaksi ympärivuotisesti asuttua asuinrakennusta, talousrakennus ja rantasauna. Käpykolon ja Lisäkolon tiloilla 5:29 ja 5:33 on loma-asuinrakennus talousrakennuksineen. Kallionkolon 14:1 tilalla on vain yksi talousrakennus. Kartta tilojen nimistä ja niillä sijaitsevista rakennuksista

6 6 3.2 Luonnonympäristö Alueella on tehty luontoselvitys kesäkuussa 2013, maastokäynti , joka on liitteenä 4. (Reima Välivaara, Jyväskylä) Sen mukaan kapealle ranta-alueelle on rakennettu tie, joka jatkuu myös itään ja pohjoiseen. Sillalta Kytänsalon saareen tultaessa huomion kiinnittää Siltasalmenvuori, jonka länsirinne on jyrkkä ja kallioinen (Kuva 1 alla). Kuva 1. Siltasalmenvuoren rinnettä Kuva 2. Rantakiviä Tutkittu alue on suurelta osin rakennettua. Kauempana rannasta alue on metsätalousaluetta, osittain kuusivaltaista, osittain ylempänä mäntyvaltaista kuivaa kangasta. Alueen keskivaiheilla on maastopainanne, josta rinteen sulavedet keväisin purkautuvat purona järveen. Sen ympärillä kapeana kaistana on lehtomaista kangasta. Selvitysalueen itäosissa on entinen peltolaikku, jossa nyt kasvaa koivua. Pohjoisosassa kasvaa sekametsää. Rannat ovat rakennettuja ja kivisiä (Kuva 2 yllä). Keskiosan pohjukassa on pieni hiekkapoukama (kts. kansikuva).ely-keskuksen tekemässä pintavesien luokittelussa Ala-Keitele ja Pyyrinlahti kuuluvat luokkaan hyvä. Merkittävin lintuhavainto tehtiin selvitysalueen pohjoispäästä alueen ulkopuolelta, jossa lauloi pikkusieppo, jolla on Keski-Suomessa muutama kymmenen reviiriä, tosin vuonna 2013 niitä on havaittu ennätyksellisen paljon. Muuten metsälinnusto oli tavanomaista. Nisäkkäiden jälki- tai ulostehavaintoja tehtiin vain hirvestä, oravasta ja jäniksestä. ELY-keskuksen Johanna Viljanen pitää tehtyä luontoselvitystä riittävänä eikä tarvetta erilliselle liito-oravatutkimukselle ole. Alue ei kuulu Natura-alueisiin. Luontoselvityksen suositusten mukaan alue on keskisuomalaisittain melko tavanomaista eikä sisällä erityisiä luontoarvoja eikä valtakunnallisesti, alueellisesti tai maakunnallisesti uhanalaisia lajeja. Siltasalmenvuoren jyrkkä kalliorinne on rakentamiseen sopimatonta ja tulisi jättää rakentamisen ulkopuolelle huonon kulutuskestävyytensä ja maisemallisen arvonsa takia. Muulla rantavyöhykkeellä maisematekijät voidaan ottaa huomioon rakentamisen sijoittelulla ja rantapuuston säästämisellä.

7 7 3.3 Rakennettu ympäristö Väestö, palvelut ja työpaikat Suunnittelualueella asuu vakituisesti vanhempi pariskunta (omistaja). Alue ei tarjoa työpaikkoja, mutta Käpykoloa on aiemmin käytetty maaseutumatkailualueena. Alueen pohjoisosassa sijaitsee uudehko loma-asunto piharakennuksineen, joka on vuokralla. Palvelut ovat Äänekosken keskustassa noin 19 km:n etäisyydellä ja Konginkankaalla noin 11 kilometrin etäisyydellä. Rakennuskanta Mäkikolon tilalla on kaksi ympärivuotisesti asuttua hirsirakenteista asuinrakennusta: tummansiniseksi maalattu Käpylinna on valmistunut 1975 ja tumman ruskeaksi käsitelty Talvipalatsi 1981 sekä talousrakennus ja rantasauna. Käpykolon tilalla 5:29 on hirsirakenteiset Käpykolo (entinen päärakennus, nykyään loma-asuntona), Karakolo (entinen eläinten ruoka-aitta) sekä 1800-luvun Savupirtti, joka on siirretty Uuraisilta. Lisäksi talousrakennuksia. Kallionkolon 14:1 tilalla on vain yksi talousrakennus. Asuinrakennukset ovat hirsirakenteiset. Niissä on harjakatto, jonka bitumikate on uusittu. Rannassa on laituri ja entisen venevajan perustukset. Keski-Suomen museo on tehnyt rakennuskannan inventointiin liittyvän tarkastuskäynnin toukokuussa Liikenne Alueelle ajetaan sisään vähäliikenteiseltä sorapintaiselta Liimattalantieltä valkoisen sillan yli. Siltasalmentie on kapea, mutta hyvässä kunnossa. Kuva 3. Alueelle johtava tie Kuva 4. Alueelta lounaaseen Rakennettu kulttuuriympäristö ja muinaisjäännökset ELY-keskuksen Miikka Kumpulaisen mielestä alueen maaston ja sijainnin perusteella tarvetta arkeologiseen inventointiin ei ole. Alueen rakennettu lähikulttuurihistoria on mielenkiintoinen. Rakennukset piilopirtikseen on rakentanut näyttelijä-elokuvaohjaaja Mikko Niskanen ja majoitusrakennuksessa on yöpynyt lukuisia sen ajan julkisuuden henkilöitä. Niskasen jälkeen tilanomistajaksi tuli ministeri Urpo Leppänen, jolta Tervo on kaavoitettavan alueen ostanut. Tekninen huolto Suunnittelualueella on olemassa tiet ja sähkö. Asuinrakennukset saavat käyttövetensä omasta porakaivosta. Tervon omistamien rakennusten jätevedet saostetaan saostusaineella omassa pienpuhdistamossa, josta jätehuollon pumppuauto käy sen keskimäärin kerran kahdessa kuukaudessa tyhjentämässä. Puhdistamo on rakennettu

8 8 ennen vuotta Tervo on vesiosuuskunnan jäsen. On selvitettävä vesihuoltoverkoston riittävyys rakentamisen laajetessa. Ympäristönsuojelu ja ympäristöhäiriöt Luontoselvityksen mukaan jyrkkä rinne alueen eteläosassa on säilyttämisen arvoinen maasto, mutta muuten tutkittu alue on tyypillistä keskisuomalaista talousmetsää. Selvitys on liitteenä 4. Kaavoitettava alue rajautuu lännessä kalaisaan ja puhtaaseen vesistöön. Ranta-asemakaava-alueella ei ole havaittavia melu- eikä muitakaan häiriöitä. 3.4 Maanomistus Tilat Käpykolo 5:29, Lisäkolo 5:33, Mäkikolo 5:41 ja Kallionkolo 14:1 omistaa Tapio Tervo. Tilan kohdealueesta koilliseen ja pohjoiseen omistaa Tauno ja Pirjo Paananen yhdessä Marko Kilpisen kanssa. Eteläpuolisen metsätilan omistaa UPM Oyj. 3.5 Suunnittelutilanne Maakuntakaava: Keski-Suomen maakuntavaltuusto on hyväksynyt Keski-Suomen maakuntakaavan Se on vahvistettu Ote seuraavalla sivulla. Vaihemaakuntakaavat: 1.VMK vahv. YM , Jyväskylän seudun jätteenkäsittelykeskus - ei merkintöjä kaava-alueella eikä sen läheisyydessä 2.VMK vahv. YM , Maa-ainesten kestävä käyttö - ei merkintöjä kaava-alueella eikä sen läheisyydessä 3.VMK maakuntavaltuuston hyväksymä, vahvistettavana YM:ssä, Turvetuotanto, suoluonto ja tuulivoima - ei merkintöjä kaava-alueella eikä sen läheisyydessä 4.VMK maakuntavaltuuston hyväksymä, vahvistettavana YM:ssä, Kaupallinen palveluverkko, virkistystoiminnan alueet ym. - ei merkintöjä kaava-alueella eikä sen läheisyydessä

9 9 Keski-Suomen maakuntakaavan ote: ei merkintöjä kyseisellä alueella, punainen nuoli osoittaa alueen sijainnin Äänekosken rakenneyleiskaava 2016: Äänekosken rakenneyleiskaava 2016, ote: ei merkintöjä kyseisellä alueella oikeusvaikutukseton, KV hyv

10 10 Rantayleiskaava: Äänekosken kaupunginvaltuusto on päätöksellään hyväksynyt Äänekosken rantayleiskaavan Hämeenlinnan hallinto-oikeus on päätöksellään hylännyt valitukset, jotka koskivat tätä päätöstä. Äänekosken kaupunki, rantayleiskaavan ote. Alue rajattu kartalle punaisella katkoviivalla. RM MATKAILUPALVELUJEN ALUE. Alue rajoittuu lännessä vesialueeseen.

11 11 Pohjakartta Ranta-asemakaavan pohjakartta on tehty elokuussa 2013 (Äänekartta Ky). Pohjakartta on mittakaavassa 1:2000, korkeusjärjestelmä N2005. Pohjakartta täyttää kaavoitusmittausasetuksen vaatimukset ja se on hyväksytty

12 12 4. RANTA-ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET 4.1 Ranta-asemakaavan tarve, suunnittelun käynnistyminen ja sitä koskevat päätökset Ranta-asemakaavan laadinta on tullut ajankohtaiseksi maanomistaja Tapio Tervon aloitteesta. 4.2 Osallistuminen ja yhteistyö Osalliset Ranta-asemakaavan laatimiseen osalliset (MRL 62 ) on lueteltu liitteenä 1 olevassa osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa (OAS). Vireilletulo Kaupunginhallitus on päättänyt alueen kaavoittamisesta ja kaavan vireilletulosta Viranomaisyhteistyö Kaavaprosessin aikana on oltu yhteydessä Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukseen (ELY), jossa aloitusvaiheen viranomaisneuvottelu on järjestetty Lausunnot kaavasta pyydetään myös seuraavilta tahoilta: Elenia Oy, Kauton kalastuskunta, Siltasalmen tieosuuskunta, Liimattalan viemäriosuuskunta, Keski-Suomen museo, Äänekosken ympäristölautakunta, rakennusvalvonta ja Äänekosken tekninen lautakunta. Keski-Suomen liitolla ei ole huomautettavaa kaavaluonnoksesta eikä OAS:sta maakuntakaavoituksen lähtökohdista tarkasteltuna. sähköposti / Hanna Kunttu, maakuntasuunnittelija 4.3 Ranta-asemakaavan tavoitteet Ranta-asemakaavan tavoitteena on pitää kulttuuriperintöä yllä elvyttämällä nykyisten rakennusten niille ominainen tuleva käyttö sekä mahdollistaa maanomistajan vanhuusajan asuminen tutussa ympäristössä. Kaavan tavoitteena on myös tutkia pihapiirin ja luonnon suojelutarve. 4.4 Asemakaavaratkaisun vaihtoehdot Valmisteluvaiheessa (luonnosvaihe) oli esillä poikkeava vaihtoehto, päivätty (liite 5). Eroavaisuudet koskivat uudisrakennusten kaavamerkintöjä. Aloitusvaiheen viranomaisneuvottelussa päädyttiin jatkamaan yksinkertaisemman nykyvaihtoehdon pohjalta.

13 13 5. RANTA-ASEMAKAAVAN KUVAUS 5.1 Kaavan rakenne ja mitoitus Ranta-asemakaavalla mahdollistetaan alueelle matkailua palvelevien rakennusten korttelialue sekä maa- ja metsätalousaluetta. Uudisrakentaminen sijoittuu nykyisten tiepohjien välittömään läheisyyteen ylemmäs rantaviivasta. Rakentamisen sijoittelulla varmistetaan alueen säilyminen maisemallisesti tasapainoisena ja viihtyisänä alueena. Kaava-alueen pinta-ala on yhteensä n. 4,22 ha. Mitoitus: RM alue on 2,54 ha ja sillä on rakennusoikeutta seuraavasti: Käpykolo nykyiset 555 kem2 Mäkikolo nykyiset uutta 250 kem2 = yhteensä 1120 kem2 Kallionkolo nykyinen talousrakennus tilan itäreunalla 80 kem2 ja uutta 3 x 150 kem2 (loma/asuinrakentaminen) ja 3 x 50 kem2 (talousrakennukset) = yhteensä 600 kem2. M-2 alue on 1,68 ha. 5.2 Ympäristön laatua koskevien tavoitteiden toteutuminen Ranta-asemakaavan keskeisenä tavoitteena on luoda toimintaolosuhteet esimerkiksi tulevalle matkailuyritykselle sekä tarjota viihtyisiä majoitustiloja ja vuokrattavia lomaasuntoja. Kaava pyritään laatimaan siten, ettei sen toteuttaminen aiheuta suuria muutoksia nykyisten rakennusten pihapiirissä eikä ympäröivässä maisemassa. Alueella ei ole luonnonsuojelualueita eikä uhanalaisia kasveja. Alueen kaavoituksessa pyritään ottamaan huomioon luontoselvityksessä mainittu Siltasalmenvuori ja rauhoittaa rannat rakentamiselta. 5.3 Aluevaraukset Korttelialueet RM matkailua palvelevien rakennusten alue sijoittuu kaava-alueen pohjoisosaan. Olevalle rakennuskannalle on vahvistettu nykyinen kerrosluku ja rakennusoikeus. Nykyisiä rakennuksia on alueella 11 kpl, joista museon esittämän lausunnon mukaan Savupirtti Niskavilla, Käpykolo, Rantakolo, Karakolo, Käpylinna ja Talvipalatsi olisi tarkoituksenmukaista säilyttää merkinnällä sr-4: Suojeltava rakennus, jonka korjausja muutostöissä tulee pyytää Keski-Suomen museon lausunto ennen rakennus- tai toimenpideluvan hyväksymistä. Museon esityksen mukaisesti on suojeltu myös nykyiset pihapiirit suojeltavien rakennusten ympärillä merkinnällä /s. Pihalla sijaitsee mm. näyttelijä/elokuvaohjaaja Mikko Niskasen näköispatsas. Käpykolo ja Käpylinna pihapiireineen ovat alun perin hänen vaikutuksestaan syntyneitä. Suojelumerkintä tarkoittaa pihapiirin luonteen säilyttämistä nykyisen kaltaisena. Lisäksi ranta-alueella on kasvillisuuden suojelumerkintä s-4: Maisemallisesti ja luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeä alue. Alue tulee säilyttää puustoisena maisemakuvan säilymistä varten. Kaava-alueen tasaisempaan keskiosaan saa rakentaa 3 kpl uusia loma-asuntoja, joilla myös ympärivuotinen asuminen on sallittu. Kerrosala on á 150 kem2 ja kerrosluku I u ½, talousrakennuksissa 50 kem2 ja I. Lisäksi on merkitty yksi uusi majoitusrakennuksen rakennusala ylös rinteeseen, jonka kerrosluku on I ja kerrosala sama 200

14 14 kem2 kuin Talvipalatsin. Uusille rakennuksille on määrätty sitova rakennusala ja harjan suunta. Rantaan saa rakentaa kaksi enintään 10 m pitkää laituria, paikka ohjeellinen. M-2 maa- ja metsätalousalue, jolla avohakkuu on kielletty, toimii virkistysmetsäalueena ja säästää alueen eteläosan rakentamiselta. Ajoyhteyden rakentaminen RM-alueelle M alueen kautta on sallittu. 5.4 Kaavan vaikutukset Vaikutusten arvioinnin tarkoituksena on ennakkoon arvioida kaavan toteuttamisen merkittävät vaikutukset tehtäessä kaavaa koskevia ratkaisuja. Vaikutusten arvioinnissa lähtökohtana on kaavan toteuttamisen vaikutusten vertailu nykytilaan. Kaavamerkinnät noudattelevat Äänekosken rantayleiskaavassa alueelle osoitettua maankäyttöä. Vaikutukset väestöön, palveluihin ja työpaikkoihin Nykytilanteessa alueella ei ole työpaikkoja, sillä alueella on yksityiskoti. Kaavoituksen myötä ranta-alueelle tulisi lisää loma-asuntoja, joita saa käyttää myös ympärivuotisesti. Nykyisen päärakennuksen muuttaminen matkailu- ja majoituskäyttöön lisäisi kyseisen alan palveluja ja työpaikkoja. Vaikutukset yhdyskuntarakenteeseen Kytänsalon saari on kaukana taajamarakenteesta. Suunnittelualueella on olemassa osittainen infra: tie, sähkö ja pihavalaistus. Omatoimisesti on hoidettu vesi- ja viemärijärjestelmät. Uudet loma-asunnot lisäävät tarvetta selvittää liittyvätkö kaikki rakennukset vesiosuuskuntaan. Käytännössä neuvotteluja tullaan käymään Liimattalan ja Mämmen vesiosuuskunnan kanssa. Uusia teitä ei rakenneta, vaan ajoyhteydet rakennetaan tonttien sisäisesti ja hyvin pitkälti nykyisille tiepohjille. Tämä edellyttää rasitteiden muodostamista. Vaikutukset rakennettuun ympäristöön Keski-Suomen museo teki kaava-alueelle rakennuskannan inventoinnin toukokuussa 2014, jossa esitetään, että Savupirtti Niskavilla, Käpykolo, Rantakolo, Karakolo, Käpylinna ja Talvipalatsi olisi tarkoituksenmukaista säilyttää merkinnällä sr: Suojeltava rakennus, jonka korjaus- ja muutostöissä tulee pyytää Keski-Suomen museon lausunto ennen rakennus- tai toimenpideluvan hyväksymistä. Kyseiset rakennukset on esitetty kaavassa suojeltaviksi museon ehdotuksen mukaisesti, merkintä sr-4. Uudisrakentaminen on pienimuotoista ja rajautuu pienelle alueelle nykyisten suojeltavien rakennusten pihapiirin ulkopuolelle. Uusi majoitusrakennuksen rakennusala on ylärinteessä nykyisen tien varressa. Uusia lomarakennusten rakennusaloja tulee kolme ja ne ovat luontoselvityksen suosittelemilla paikoilla. Lehtokankaalle eikä vuorenrinteen jyrkimpään osaan rakenneta. Ajoyhteys RM-alueelle rakennetaan maa- ja metsätalousalueen läpi. Se on linjattu nykyisen tien paikalle. Vaikutukset virkistysalueisiin Alueen eteläosa merkitään metsäalueeksi merkinnällä M-2, jolla liikkuminen jokamiehenoikeuden nojalla on sallittu, mutta jyrkällä rinteellä sitä ei suositella. Metsien avohakkuu on kielletty. Yleisen virkistyskäytön ulkopuolelle rajautuvat kaikki korttelialueet. Myös niiden rannat tulevat yksityiskäyttöön.

15 15 Vaikutukset liikenteeseen Liikenne tulee lisääntymään hieman. Ajoneuvojen määrä riippuu RM -alueelle tulevan toiminnan laadusta. Kesäasutuksesta johtuen liikenne on runsaimmillaan kesälomien aikaan. Johtuen liikenteen vähäisyydestä erillisiä kevytliikenteen väyliä ei ole tarpeen osoittaa kaavassa. Joukkoliikenteen verkkoon alueen rakentumisella ei ole vaikutusta. Vaikutukset rakennettuun kulttuuriympäristöön ja muinaisjäännökset Museon ehdotuksen mukaisesti alueella on suojeltu rakennukset Savupirtti Niskavilla, Käpykolo, Rantakolo, Karakolo, Käpylinna ja Talvipalatsi merkinnällä sr-4: Suojeltava rakennus, jonka korjaus- ja muutostöissä tulee pyytää Keski-Suomen museon lausunto ennen rakennus- tai toimenpideluvan hyväksymistä. Museon esityksen mukaisesti on suojeltu myös nykyiset pihapiirit suojeltavien rakennusten ympärillä merkinnällä /s. Pihalla sijaitsee mm. näyttelijä/elokuvaohjaaja Mikko Niskasen näköispatsas. Käpykolo ja Käpylinna pihapiireineen ovat alun perin hänen vaikutuksestaan syntyneitä. Suojelumerkintä tarkoittaa pihapiirin luonteen säilyttämistä nykyisen kaltaisena. Arkeologiseen tutkimukseen alueella ei ole tarvetta maasto-olosuhteista johtuen. Vaikutukset luontoon ja luonnonympäristöön Uudisrakentaminen on väljää ja se on ohjattu paikalle, joka aiheuttaa mahdollisimman vähän häiriötä luonnonympäristölle. Talousrakennuksille on omat rakennusalansa. Ranta-alueet säilytetään rakentamiselta ja arat luontotyypit kuten jyrkkä rinne rauhoitetaan rakentamiselta. Alueiden kartoitus on luontoselvityksen mukainen. Vaikutukset ympäristönsuojeluun ja ympäristöhäiriöt: Luontoselvityksen mukaan kaava-alueella ei sijaitse luonnonsuojelulain mukaisia suojelukohteita. M-2 alueella metsien avohakkuu on kielletty. 5.5 Kaavamerkinnät ja määräykset Ranta-asemakaavakartan merkintöjen selitykset ja kaavamääräykset ovat liitteenä. 6. RANTA-ASEMAKAAVAN TOTEUTUS Ranta-asemakaavan toteutusta ohjaa kaupungin rakennusvalvonta. Kaavoituskonsulttina kaavan laadinnasta vastaa: Arkkitehtipalvelu Oy Jyväskylä Tourukatu Jyväskylä Tommi Luukkonen Anne Nieminen p p

16 16 Kaavan yhteyshenkilöinä Äänekosken kaupungin kaavoituspalveluissa toimivat: Olli Kinnunen Mirva Jylhä Henriikka Lonka p p p

17 17 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI LIITE 1 Konginkangas Käpykolon ranta-asemakaava Pyyrinlahden kylän tiloille Käpykolo 5:29, Lisäkolo 5:33, Mäkikolo 5:41 ja Kallionkolo 14:1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) EHDOTUSVAIHE Arkkitehtipalvelu Oy Jyväskylä, Tourukatu 24, Jyväskylä p

18 18 MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 63 :N MUKAINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ÄÄNEKOSKI Suunnittelun kohde: Suunnittelualueeseen kuuluu neljä osittain asuinkäytössä olevaa tilaa Kytänsalon saaren länsirinteellä rantoineen. Tilat ovat yksityisomistuksessa. Alue sijaitsee Äänekosken keskustan koillispuolella Pyyrinlahden kylässä Keiteleen Siltasalmen rannassa Käpykolontien varressa. Äänekosken keskustaan on matkaa noin 19 km ja Konginkankaalle 11 km. Suunnittelualueen pinta-ala on n. 4,22 ha ilman vesialueita. Alueen likimääräinen sijainti on osoitettu kartalla punaisella nuolella.

19 19 Suunnittelun tavoite ja sisältö: Alueella ei ole voimassa olevaa ranta-asemakaavaa. Alue rajoittuu etelässä vahvistettuun Kytänsalon ranta-asemakaava-alueeseen. Alue ei kuulu Natura-alueisiin. Äänekosken rantayleiskaava on hyväksytty kaupunginvaltuustossa (Hämeenlinnan hallinto-oikeus ). Mäkikolon tilalla on kaksi ympärivuotisesti asuttua asuinrakennusta: Käpylinna valmistunut 1975 ja Talvipalatsi valmistunut 1981, talousrakennus ja rantasauna. Käpykolon ja Lisäkolon tiloilla 5:29 ja 5:33 on loma-asuinrakennus talousrakennuksineen. Kallionkolon 14:1 tilalla on vain yksi talousrakennus. Kaavoituksen tavoitteena on mahdollistaa rantayleiskaavan mukainen alueen käyttö omarantaisten lomatonttien ja/tai matkailutoiminnan muodossa. Samalla tutkitaan rakennusten, kasvillisuuden ja eläimistön sekä ranta-alueen suojelutarve. Maanomistus: Tilat Käpykolo 5:29, Lisäkolo 5:33, Mäkikolo 5:41 ja Kallionkolo 14:1 omistaa Tapio Tervo. Tilan kohdealueesta koilliseen ja pohjoiseen omistaa Tauno ja Pirjo Paananen yhdessä Marko Kilpisen kanssa. Eteläpuolisen metsätilan omistaa UPM Oyj. Suunnittelun lähtökohdat: Ranta-asemakaavan laadinta on tullut ajankohtaiseksi maanomistaja Tapio Tervon aloitteesta syksyllä Päätös vireilletulosta kaupunginhallitus Kaavatilanne: Maakuntakaava: Keski-Suomen maakuntavaltuusto on hyväksynyt Keski-Suomen maakuntakaavan Se on vahvistettu Ote seuraavalla sivulla. Vaihemaakuntakaavat: 1.VMK vahv. YM , Jyväskylän seudun jätteenkäsittelykeskus - ei merkintöjä kaava-alueella eikä sen läheisyydessä 2.VMK vahv. YM , Maa-ainesten kestävä käyttö - ei merkintöjä kaava-alueella eikä sen läheisyydessä 3.VMK maakuntavaltuuston hyväksymä, vahvistettavana YM:ssä, Turvetuotanto, suoluonto ja tuulivoima - ei merkintöjä kaava-alueella eikä sen läheisyydessä 4.VMK maakuntavaltuuston hyväksymä, vahvistettavana YM:ssä, Kaupallinen palveluverkko, virkistystoiminnan alueet ym. - ei merkintöjä kaava-alueella eikä sen läheisyydessä

20 20 Keski-Suomen maakuntakaava, ote: ei merkintöjä kyseisellä alueella. Punainen nuoli osoittaa alueen sijainnin. Äänekosken rakenneyleiskaava 2016: Äänekosken rakenneyleiskaava 2016, ote: ei merkintöjä kyseisellä alueella oikeusvaikutukseton, KV hyv

21 21 Rantayleiskaava: Äänekosken kaupunginvaltuusto on päätöksellään hyväksynyt Äänekosken rantayleiskaavan Hämeenlinnan hallinto-oikeus on päätöksellään hylännyt valitukset, jotka koskivat tätä päätöstä. Äänekosken kaupunki, rantayleiskaavan ote. Alue rajattu kartalle punaisella katkoviivalla. RM MATKAILUPALVELUJEN ALUE. Alue rajoittuu lännessä vesialueeseen.

22 22 Tehtävät selvitykset: Kaavaselostukseen tehdään ranta-asemakaavan sisältövaatimukset MRL 54 ja 73 pykälien mukaisesti. - luontoselvitys tehty kesäkuussa 2013, Reima Välivaara, Jyväskylä - rakennusten kuntoarvio - rakennuskannan inventointi (K-S museo), tehty toukokuun 2014 alkupuolella - selvitys vesihuoltoverkoston järjestämisestä ELY-keskuksen Miikka Kumpulaisen mielestä ei tarvetta arkeologiseen inventointiin. ELY-keskuksen Johanna Viljanen pitää tehtyä luontoselvitystä riittävänä eikä tarvetta erilliselle liito-oravatutkimukselle ole.

23 23 Vaikutusten arviointi: Kaavoitustyön yhteydessä arvioidaan kaavan toteuttamisen vaikutuksia: 1) ihmisten elinoloihin ja elinympäristöön; 2) maa- ja kallioperään, veteen, ilmaan ja ilmastoon; 3) kasvi- ja eläinlajeihin, luonnon monimuotoisuuteen ja luonnonvaroihin; 4) alue- ja yhdyskuntarakenteeseen, yhdyskunta- ja energiatalouteen sekä liikenteeseen; 5) maisemaan, kulttuuriperintöön ja rakennettuun ympäristöön Vaikutusten selvittäminen perustuu alueelta käytössä oleviin perustietoihin, alueella suoritettuihin maastokäynteihin, aluetta koskeviin selvityksiin ja suunnitelmiin osallisilta saataviin lähtötietoihin, lausuntoihin ja huomautuksiin sekä laadittavien suunnitelmien ympäristöä muuttavien ominaisuuksien analysointiin.

24 Kaavaselostus 24 Kaavaprosessi ja alustava aikataulu: Suunnittelu, osallistuminen ja päätöksenteko kaavaprosessin eri vaiheissa Ympäristöhallinnon ohjeita 1 / 2007 kirjasen mukaan: Alustava aikataulu: OAS ja viranomaisneuvottelu Kaavan vireilletulo Kaavaluonnos Valmisteluvaiheen nähtävilläolo Ehdotus Ehdotusvaiheen nähtävilläolo Hyväksyminen Äänekoski Käpykolon ranta-asemakaavan selostus kh kesäkuu 2014 kesä-heinäkuu 2014 huhtikuu 2015 touko-kesäkuu 2015 kesäkuu 2015 EHDOTUSVAIHE

25 25 Osalliset: Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan (62 ) osallisia ovat ne maanomistajat, joiden omistamia alueita kuuluu kaavoitettavaan alueeseen, ne henkilöt, joiden asumiseen työntekoon tai muihin oloihin kaavahanke saattaa huomattavasti vaikuttaa. Lisäksi osallisia ovat ne viranomaiset ja yhteisöt, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään. Osallisia ovat alustavasti seuraavat: Suunnittelualueen maanomistaja Tapio Tervo Naapurikiinteistöjen maanomistajat ja haltijat Tauno ja Pirjo Paananen, Marko Kilpinen ja UPM Oyj Ne henkilöt, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa Yhdyskuntateknisestä huollosta vastaavat yhteisöt - Elenia Oy / Äänekosken Energia Oy - Kauton kalastuskunta - Siltasalmen tieosuuskunta - Liimattalan viemäriosuuskunta Kaupungin viranomaiset Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus ELY Keski-Suomen museo Keski-Suomen liitolla ei ole huomautettavaa kaavaluonnoksesta eikä OAS:sta maakuntakaavoituksen lähtökohdista tarkasteltuna. sähköposti / Hanna Kunttu, maakuntasuunnittelija Kaavan vireilletulo: Ranta-asemakaavan vireilletulo Kh Vuorovaikutuksen järjestäminen: Osallistumis- ja arvioimissuunnitelma pidetään nähtävänä Äänekosken kaupungin kaavoituspalveluissa ja kotisivuilla. Osalliset voivat esittää mielipiteensä osallistumisja arviointisuunnitelmasta kaavoittajalle kirjallisesti. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta mahdollisesti saadut mielipiteet huomioidaan mahdollisuuksien mukaan kaavaa laadittaessa. Kaavaluonnos on yleisesti nähtävänä kahden viikon ajan ja tänä aikana osalliset voivat ilmaista mielipiteensä luonnoksesta kirjallisesti. Lisäksi pyydetään lausunnot ympäristölautakunnalta, Keski-Suomen pelastuslaitokselta, Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta (ELY) ja Keski-Suomen museolta. Valmisteluvaiheen nähtävillä olo pidettiin Kaavaluonnoksesta saadut lausunnot ja niissä esitetyt parannusehdotukset huomioidaan mahdollisuuksien mukaan kaavaehdotusta laadittaessa. Laadittu kaavaehdotus asetetaan 30 päivän ajaksi nähtäville touko-kesäkuussa Jos muistutuksista ja annetuista lausunnoista aiheutuneet muutokset ovat olennaisia, asetetaan kaava uudelleen nähtäville.

26 26 Ranta-asemakaavan hyväksymisestä lähetetään tieto niille kunnan jäsenille ja muistutuksen tekijöille, jotka ovat ilmoittaneet osoitteensa. Yhteystiedot: Kaavoituskonsulttina kaavan laadinnasta vastaa: Arkkitehtipalvelu Oy Jyväskylä Tourukatu Jyväskylä Tommi Luukkonen Anne Nieminen p p Kaavan yhteyshenkilöinä Äänekosken kaupungin kaavoituspalveluissa toimivat: Olli Kinnunen Mirva Jylhä Henriikka Lonka p p p

27 27 ÄÄNEKOSKI LIITE 2 PYYRINLAHTI KÄPYKOLON RANTA-ASEMAKAAVA tilat Käpykolo 5-29, Lisäkolo 5-33, Mäkikolo 5-41 ja Kallionkolo 14-1 LUONNOSVAIHEEN NÄHTÄVILLÄOLO Saadut lausunnot ja kommentit sekä niiden vastineet 1. Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen lausunto: 1.1 Kaavaan tulee sisällyttää sekä itse rakentamiseen että myös rakentamisen ympäristöön sovittamiseen liittyvää kaavamääräyksellistä ohjausta. Vastine: Laaditaan ohjeet, joissa määritellään pääasialliseksi julkisivumateriaaliksi puu ja väriksi tummat ja maanläheiset, hillityt värit sekä kattomuodoksi harjakatto, jonka kattokulma on 1:1,5 1:2. Lisäksi kaavakarttaan merkitään harjansuuntaa osoittava viiva. Pihankäyttösuunnitelma on liitettävä rakennusluvan asemapiirrokseen ja rakentamattomat alueet tulee pitää luonnonmukaisina. 1.2 Tulee arvioida rakennetun kulttuuriympäristön säilyttämiseen ja suojeluun liittyvän, kaavassa osoitettavan kaavamerkinnällisen ja kaavamääräyksellisen ohjauksen tarpeellisuus. Vastine: Keski-Suomen museo sanoo lausunnossaan: Alueelle voidaan asemakaavan mukaisesti lisätä rakentamista, kunhan kulttuurihistoriallisesti arvokkaan Käpykolon pihaympäristön ja rakennusperinnön ominaispiirteet pystytään säilyttämään. Uudisrakentamisen sovittamista ympäristöönsä tulee ohjeistaa kaavamääräyksin. Suojelumerkinnän arvoisia ovat savupirtti Niskavilla (rakennuslupa vuodelta 1969), asuinrakennus Käpykolo, studiorakennus Käpylinna vuodelta 1975 ja majoitusrakennus Talvipalatsi vuodelta 1981 sekä nukkuma-aitta Rantakolo ja pylvään päälle rakennettu Karakolo. Samoin tulee säilyttää pihapiiriin luontevasti kuuluva Mikko Niskasen näköispatsas. Rakennusten suojelutarpeesta käytiin palaveri maanomistajan kanssa ja päädyttiin museon ehdottamaan kuuden rakennuksen suojeluun merkinnällä sr. Merkinnän sisältö on kuten museon ehdotuksessa. Pihapiiriin lisätään suojelumerkintä /s, jolloin myös Mikko Niskasen näköispatsas sisältyy säilytettävään alueeseen. Katso myös edellinen vastine 1.1 kaavamääräysten lisäksi laadittavista rakentamisohjeista. 1.3 Kaava-asiakirjoissa tulee tuoda esille, millä tavoin pysäköimisjärjestelyt alueella on tarkoitus järjestää. Vastine: Varsinaisia pysäköintialueita ei ole tarkoitus muodostaa, mutta ajo-oikeudet rakennuspaikoille näytetään kaavassa. Autopaikat rakennetaan joka erillismökin tai asuinrakennuksen pihaan erikseen ja majoitusrakennuksille niiden välittömään läheisyyteen. Auto-

MOISION TILAN RANTA-ASEMAKAAVA

MOISION TILAN RANTA-ASEMAKAAVA JUUPAJOKI HULIPAS OSA TILASTA MOISIO 177-405-2-117 Hulipas ja Pikku-Liesi MOISION TILAN RANTA-ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS 22.6.2015 Tämä kaavaselostus koskee 22.6.2015 päivättyä Moision tilan ranta-asemakaavan

Lisätiedot

KUHMON KAUPUNKI IIVANTIIRAN KYLÄ

KUHMON KAUPUNKI IIVANTIIRAN KYLÄ 1 KUHMON KAUPUNKI IIVANTIIRAN KYLÄ LIPUKKAJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVA EHDOTUS 25.11.2011, HYV. 2012 2 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 4 2. TIIVISTELMÄ 6 2.1 Kaavaprosessin vaiheet 6 2.2. Asemakaava 6 2.3. Asemakaavan

Lisätiedot

Vesilahti Savelanmetsänhelmen asemakaava Kaavaselostus 20.12.2012, tark. 20.5.2013

Vesilahti Savelanmetsänhelmen asemakaava Kaavaselostus 20.12.2012, tark. 20.5.2013 Vesilahti Savelanmetsänhelmen asemakaava Kaavaselostus 20.12.2012, tark. 20.5.2013 Vireilletulo: 19.9.2011 Kaavaluonnos: 5.1.2012 Kaavaehdotus: 20.12.2012, tark. 20.5.2013 Kaavatoimikunta: 6.6.2013 Kunnanhallitus:

Lisätiedot

Tervamäen ranta-asemakaavan muutos ja kumoaminen Rn86:005

Tervamäen ranta-asemakaavan muutos ja kumoaminen Rn86:005 Kaavaselostus Ehdotus 16.2.2012 16WWE0247 UPM-KYMMENE OYJ JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI 86. kaupunginosa Tervamäen ranta-asemakaavan muutos ja kumoaminen Rn86:005 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Ranta-asemakaavan selostus,

Lisätiedot

Kaava Jo 1 Jokikunnan Hill Side Golf & Country Club Oy:n Asemakaava. Kaavaluonnoksen selostus

Kaava Jo 1 Jokikunnan Hill Side Golf & Country Club Oy:n Asemakaava. Kaavaluonnoksen selostus Kaava Jo 1 Jokikunnan Hill Side Golf & Country Club Oy:n Asemakaava Kaavaluonnoksen selostus ASIA: 254/713/2009 Kaavan laatija: Seppo Lamppu tmi s-posti seppo.lamppu@kaavoitus.fi puh. 040 8674 451 Kunnan

Lisätiedot

Uusi-Kurkelan rantaasemakaava

Uusi-Kurkelan rantaasemakaava S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Uusi-Kurkelan rantaasemakaava Kaavaselostus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P22840 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Kaavaselostus 1 (20) 1 PERUS-

Lisätiedot

KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KIIKOISTEN KYLÄ

KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KIIKOISTEN KYLÄ KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KIIKOISTEN KYLÄ EHDOTUS A 042 Asemakaavan selostus 5.6.2014 OAS Kiikoisten kunnanhallitus 19.3.2012, 64 Vireilletulosta kuulutettu 3/2012 Kaavaluonnos nähtävillä 31.5.-2.7.2012,

Lisätiedot

PÄLKÄNE VEHKAJÄRVI RIIHINIEMEN RANTA-ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS 31.3.2008

PÄLKÄNE VEHKAJÄRVI RIIHINIEMEN RANTA-ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS 31.3.2008 PÄLKÄNE VEHKAJÄRVI RIIHINIEMEN RANTA-ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS 31.3.2008 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Kaavan nimi: Riihiniemen ranta-asemakaava Kunta: Pälkäne (635) Kylä: Ämmätsä (461) Tila: Riihiniemi RN:o

Lisätiedot

K Y R Ö N T A A J A M A PAPPILANMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS

K Y R Ö N T A A J A M A PAPPILANMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS PÖYTYÄN KUNTA K Y R Ö N T A A J A M A PAPPILANMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS asemakaavan muutoksen selostus EHDOTUS 26.3.2012 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 TUNNISTETIEDOT Kyrön taajama, Pappilanmäen asemakaavan

Lisätiedot

Visakankaan seurakuntatalo

Visakankaan seurakuntatalo ASEMAKAAVAN SELOSTUS 60 Visakankaan seurakuntatalo Asemakaavan muutos. kaup.osa, Korttelin 7 tontit - ja korttelin 5 tontit - sekä katualue Tilaajapäällikkö Leena Roppola Vireilletulo / nähtävilläolo.8.0

Lisätiedot

MIEHIKKÄLÄ. K-Vizit Oy MIEHIKKÄLÄN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS LEIRIKESKUKSEN ALUE KAAVASELOSTUS

MIEHIKKÄLÄ. K-Vizit Oy MIEHIKKÄLÄN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS LEIRIKESKUKSEN ALUE KAAVASELOSTUS MIEHIKKÄLÄ K-Vizit Oy MIEHIKKÄLÄN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KAAVASELOSTUS Sisältö 1 Johdanto... 4 1.1 Perus- ja tunnistetiedot... 4 1.2 Suunnitteluorganisaatio... 4 1.3 Yleiskaavan muutoksen

Lisätiedot

H a i t t i l a n m ä e n a s e m a k a a v a n m u u t o s. Kaavaselostus / luonnos

H a i t t i l a n m ä e n a s e m a k a a v a n m u u t o s. Kaavaselostus / luonnos H a i t t i l a n m ä e n a s e m a k a a v a n m u u t o s Kaavaselostus / luonnos Kaavan laatija: Akaan kaupunki Päiväys: 5.3.2014 Diaari nro 675/2011 Kaavan tunnistetiedot Kaavan nimi Kaavan päiväys

Lisätiedot

UURAINEN HIRVASKANKAAN ALUEEN ASEMAKAAVA. SELOSTUS 26.5.2008. 6.2.2009. 10.11.2010. tark. 8.11.2012

UURAINEN HIRVASKANKAAN ALUEEN ASEMAKAAVA. SELOSTUS 26.5.2008. 6.2.2009. 10.11.2010. tark. 8.11.2012 UURAINEN HIRVASKANKAAN ALUEEN ASEMAKAAVA SELOSTUS 26.5.2008. 6.2.2009. 10.11.2010. tark. 8.11.2012 AIRIX Ympäristö Oy PL 453 33101 Tampere Puhelin 010 2414 000 Telefax 010 2414 001 www.airix.fi Toimistot:

Lisätiedot

Toivakan Itäisen alueen rantaosayleiskaavan osittainen muutos Särkijärvellä

Toivakan Itäisen alueen rantaosayleiskaavan osittainen muutos Särkijärvellä Toivakan Itäisen alueen rantaosayleiskaavan osittainen muutos Särkijärvellä kaavaselostus 10.2.2013 Rantaosayleiskaavan osittainen muutos koskee rakennuspaikan osoittamista Salokanta-nimiselle tilalle

Lisätiedot

Asemakaavan selostus 12.11.2013 HÄMEENLINNAN KAUPUNKI 2474 RAITALAMMI

Asemakaavan selostus 12.11.2013 HÄMEENLINNAN KAUPUNKI 2474 RAITALAMMI 1 Asemakaavan selostus 12.11.2013 HÄMEENLINNAN KAUPUNKI 2474 RAITALAMMI Asemakaava: 80.kaup.osa, korttelit 44 tontit 7-12, korttelit 45 ja 72-76 sekä virkistys-, suojaviher-, ja katualueet Päivi Saloranta,

Lisätiedot

Nakkilan kunta ARANTILA SOINILANTIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS

Nakkilan kunta ARANTILA SOINILANTIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS Nakkilan kunta ARANTILA SOINILANTIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS Asemakaava koskee: Arantilan ja Soinilan kylän tiloja: RN:o 531-402-1-307 (Leinola), RN:o 531-402-1-217 (Sähkömäki), RN:o 531-402-1-79

Lisätiedot

KALIKAN ALUEEN KORTTELIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS

KALIKAN ALUEEN KORTTELIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS PÖYTYÄN KUNTA Y L Ä N E E N T A A J A M A KALIKAN ALUEEN KORTTELIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS asemakaavan muutoksen selostus 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 TUNNISTETIEDOT Yläneen taajama, Kalikan alueen asemakaavan

Lisätiedot

VÄHÄ-VÄKKÄRÄN RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN MUUTOS

VÄHÄ-VÄKKÄRÄN RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN MUUTOS PORIN KAUPUNKI VÄHÄ-VÄKKÄRÄN RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN MUUTOS RANKUN KYLÄ (432) TILAT SOPUKKA RN:o 6:68 SVÄLSÖ RN:o 6:70 (osa) KAAVASELOSTUSEHDOTUS 13.5.2014 PORIN KAUPUNKI YMPÄRISTÖNSUUNNITTELU OY

Lisätiedot

PÖLKYNMÄEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS

PÖLKYNMÄEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS KONNEVEDEN KUNTA PÖLKYNMÄEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus, luonnos FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 26.2.2015 P25586 Kaavaselostus, luonnos 1 (12) Leskinen Timo / Hyvönen Mirjam 26.2.2015 Sisällysluettelo

Lisätiedot

P Ä L K Ä N E TOMMOLAN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS

P Ä L K Ä N E TOMMOLAN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS P Ä L K Ä N E TOMMOLAN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS 17.3.2012 AIRIX Ympäristö Oy PL 453 33101 Tampere Puhelin 010 2414 000 Telefax 010 2414 001 www.airix.fi Toimistot: Turku, Tampere, Espoo ja Oulu

Lisätiedot

67080498.BBS2.SLU1. Tark. KH 9.11.2009 28.9.2009

67080498.BBS2.SLU1. Tark. KH 9.11.2009 28.9.2009 67080498.BBS2.SLU1 Kvalt. 16.11.2009.. Tark. KH 9.11.2009 28.9.2009 SEINÄJOKI Kertunlaakson (54) kaupunginosan asemakaavan muutos ja laajennus, alue III Korttelit 68 83 sekä niihin liittyvät virkistys-,

Lisätiedot

URJALA, VALAJÄRVI RANTA-ASEMAKAAVAN SELOSTUS/ KAAVAEHDOTUS / 3.2.2012 VALAJÄRVEN KARTANO TILAT:

URJALA, VALAJÄRVI RANTA-ASEMAKAAVAN SELOSTUS/ KAAVAEHDOTUS / 3.2.2012 VALAJÄRVEN KARTANO TILAT: URJALA, VALAJÄRVI VALAJÄRVEN KARTANO TILAT: VALAJÄRVEN KARTANO 1:493, WÄHÄJÄRVENTAUSTA 10:88 JA IMMALA 10:144. Ojansuunvuoren niemessä oleva vanha loma-asuntorakennus RANTA-ASEMAKAAVAN SELOSTUS/ KAAVAEHDOTUS

Lisätiedot

Oriveden rantaosayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Oriveden rantaosayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 Rääkkylän kunta Oriveden rantaosayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 82122815-03 11.8.2009 muutokset 30.5.2013 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on lakisääteinen (MRL 63 ) kaavan laatimiseen

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS (LUONNOS) 15.10.2013 Kirkonkylä, Mahlamäentie

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS (LUONNOS) 15.10.2013 Kirkonkylä, Mahlamäentie Kaavatunnus: 2-231 Asianumero: 779/10.02.03/2013 Kaav.ltk: nn.nn.nnnn Kh: nn.nn.nnnn ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS (LUONNOS) 15.10.2013 Kirkonkylä, Mahlamäentie 1 Suunnittelualue sijaitsee Nurmijärven

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 115 Velkuanmaan Vaihelan asemakaava 5

Sisällysluettelo. 115 Velkuanmaan Vaihelan asemakaava 5 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 8/2013 1 Kaupunginvaltuusto 16.12.2013 Sisällysluettelo Sivu 115 Velkuanmaan Vaihelan asemakaava 5 116 Maankäyttösopimus ja kauppakirja Naantalin kaupungin sekä Asta ja Jussi

Lisätiedot

Asemakaavamuutoksen selostus

Asemakaavamuutoksen selostus 1 NURMEKSEN KAUPUNKI Porokylän 131 kaupunginosan osakorttelin nro 128 asemakaavamuutos (Rakennusliike J.A.J Määttä Oy) Kuva 1: Kaavamuutoksen tarkastelualue Asemakaavamuutoksen selostus Nurmeksen kaupunki

Lisätiedot

SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA HUMPPILAN KUNTA. Kumpulan asemakaava SELOSTUS

SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA HUMPPILAN KUNTA. Kumpulan asemakaava SELOSTUS SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA HUMPPILAN KUNTA SELOSTUS FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 16.9.2013 P19737 SELOSTUS 1 (15) Seppänen Pekka 16.9.2013 Sisällysluettelo 1 Perus- ja tunnistetiedot... 3 1.1 Tunnistetiedot...

Lisätiedot

SAARIJÄRVEN KAUPUNKI TARVAALAN PAPPILAN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS

SAARIJÄRVEN KAUPUNKI TARVAALAN PAPPILAN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS SAARIJÄRVEN KAUPUNKI TARVAALAN PAPPILAN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS Asemakaavan muutos koskee korttelin 603 tontteja 2 ja 3, puisto- ja suojelualuetta ja yleisen tien aluetta. Laajennus koskee vesialuetta

Lisätiedot

A N T T I L A N R A N T A TUUSULAN KUNTA PAIJALAN KYLÄ

A N T T I L A N R A N T A TUUSULAN KUNTA PAIJALAN KYLÄ nro 3422 kkltk hallitus valtuusto nähtävilläolo ANTTILANRANTA Korttelit 8089-8094 sekä luonnos 13.6.2006 19.6.2006 MRA 30 17.7.-18.8.2006 katu-, erityis- ja A N T T I L A N R A N T A TUUSULAN KUNTA PAIJALAN

Lisätiedot

LÄHTEENMÄEN ALUEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS 2

LÄHTEENMÄEN ALUEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS 2 A R K K I T E H T I T O I M I S T O T A R M O M U S T O N E N O Y L E H M US T I E 27 A 2 0 7 2 0 T U R K U 02-2424 963 10.04.2015 LÄHTEENMÄEN ALUEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS 2 RUSKO,LÄHTEENMÄEN

Lisätiedot