راهنامی مهاجران HÄMEENLINNA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "راهنامی مهاجران HÄMEENLINNA"

Transkriptio

1 راهنامی مهاجران HÄMEENLINNA 1

2 این دفرتچه خدمات شهر هامینلینا را به طور خالصه رشح می دهد و مهاجران را در مراحل اولیه ورودشان به فنالند راهنامیی می کند. در این دفرتچه اطالعات و جزئیات متاس درباره ثبت محل اقامت آموزش زبان و خدمات عمومی در اختیار شام قرار می گیرد. این دفرتچه بر اساس راهنامی مهاجران که دانشجویان دانشگاه علوم کاربردی HAMK آن را جمع آوری کرده اند تهیه شده است و پروژه اطالعات مهاجرت )ESF( آن را توسعه داده است. راهنامی مهاجرت شهرهای دیگر وزارت امور داخلی وزارت کار و اقتصاد و نیز راهنامی خدمات و وب سایت شهر هامینلینا در این توسعه مورد استفاده قرار گرفته اند. هدف این دفرتچه راهنام تسهیل دسرتسی به اطالعات برای مهاجران ساکن هامینلینا و ارائه کمک به کارمندان جهت راهنامیی ارباب رجوع است. شام می توانید به صورت الکرتونیکی و با فرمت قابل چاپ این دفرتچه راهنام را از وب سایت هامینلینا به آدرس دریافت کنید. 2

3 محتویات 6 1. به هامینلینا خوش آمدید! خدمات راهنامیی و اطالعات پذیرش پناهندگان 10 2 ورود ابتدای کار مجوز اقامت/روادید برای فنالند بیمه ها ثبت نام ها - فهرست بازبینی اداره ثبت محلی Kela مؤسسه بیمه اجتامعی فنالند اداره مالیات محلی خدمات اشتغال و توسعه اقتصادی افتتاح حساب بانکی واردات وسایل نقلیه شخصی موتوری به عنوان کاالی وارداتی گواهینامه رانندگی خارجی حمل و نقل عمومی 18 3 محل اقامت یافنت محل اقامت اطالعات و راهنامیی درباره محل اقامت آموزش زبان فنالندی دوره های آموزشی بازار کار )شهریه در طول روز حدود 8 ساعت در روز( 4.2 مرکز آموزش بزرگساالن واناجاوسی )دوره های عرصانه, 22 حدود 2 ساعت در هفته هزینه دریافت می شود( باشگاه های زبان فنالندی )بدون دریافت هزینه و بدون نیاز به ثبت نام( آموزش مستقل جستجوی کار استخدام و بیکاری جستجوی کار استخدام بیکاری دریافت مالیات از اتباع خارجی راه اندازی تجارت شخصی تحصیل برای اخذ مدرک و تائید مدرک خارجی سیستم آموزشی فنالندی موسسات آموزشی در هامینلینا تائید مدرک خارجی گواهی ملی آزمون تسلط بر زبان خدمات عمومی بهداشت و درمان کمک های اولیه و مراقب پزشکی اضطراری مراکز بهداشتی درمانگاه های دندانپزشکی درمانگاه های زنان و بهداشت کودک 3

4 مرکز مشاوره بهداشت جوانان بهداشت و درمان مدرسه و دانش آموز بهداشت و درمان شغلی بازرس بیامران خدمات اجتامعی کار رفاه اجتامعی بزرگساالن رفاه کودکان درمانگاه خانواده بخش امور خانواده خدمات معلولین خدمات سالخوردگان بازرس خدمات اجتامعی کودکان و جوانان مراقبت روزانه مراکز مراقبت روزانه و فعالیت های باشگاه مدرسه جامع خدمات برای جوانان ورزش و مترین 43 8 فعالیت های چند فرهنگه کارهای چندفرهنگه شهر هامینلینا مراکز اجتامعی 8.3 مرکز هرنی و فعالیت چند فرهنگه کاریسیلتا انجمن 43 Hämeenlinnan seudun Setlementti ry کتابخانه ها 45.9 دین انجمن انجیلی پروتستان هامینلینا-واناجا انجمن ارتودکس هامینلینا کلیسای کاتولیک تامپر بخش صلیب مقدس انجمن کلیسای آزاد هامینلینا انجمن کلیسای عید گلریزان سامل هامینلینا انجمن منتظر ظهور مسیح روز هفتم هامینلینا اسالم آئین بودایی KELA مؤسسه بیمه اجتامعی فنالند منونه هایی از مزایای Kela شامره های تلفن ملی Kela کمک در مواقع بحران کمک های اولیه و اورژانس سالمت روان خدمات سوء مرصف مواد لیوینگ روم مشاوره مالی و وام دفرت کمک حقوقی پشتیبانی از قربانیان 4

5 فوت سایر خدمات بازار کهنه فروش ها دامپزشک داروخانه ها ترجمه شفاهی و ترجمه اطالعات عمومی حق رأی افراد خارجی در فنالند تقاضای تابعیت فنالند احضار به خدمت رسبازی افراد خارجی در فنالند حق استفاده از طبیعت )حقوق عمومی( عدالت برابری و تبعیض خدمات ملی مهاجران سیستم مهاجرتی فنالند بانک اطالعاتی ورود به فنالند کار در فنالند پشتیبانی از قربانیان RIKU(( 58 Finfo 14.5 )اطالعات فنالند( مرکز تخصص چندفرهنگه اتحادیه خانواده فنالند مرکز مشاوره پناهندگان مرکز منابع چند فرهنگه مونیکا مرکز هرنی و بین املللی کاساندرا 61 نقل مکان کارمندان از کشورهای عضو اتحادیه اروپا به فنالند پیوست 1: 63 نقل مکان اعضای خانواده کارمندان از کشورهای عضو اتحادیه اروپا به فنالند پیوست 2: 65 نقل مکان کارمندان از کشورهای جهان سوم خارج از اتحادیه اروپا به فنالند پیوست 3: 68 نقل مکان اعضای خانواده کارمندان از کشورهای عضو اتحادیه اروپا به فنالند پیوست 4: 71 پیوست 5: نقل مکان از خارج به هامینلینا - فهرست بازبینی 74 پیوست 6: نقشه هامینلینا 5

6 1. به هامینلینا خوش آمدید! بهرتین مناظر معروف هامینلینا عبارتند از قلعه هامه موزه توپخانه فنالند موزه زندان موزه هرنی هامینلینا جنگل بیشه اوالنکو کلیسای هامینلینا کلیسای واناجا خط الراس هاتل ماالن هارجو زادگاه ژان سیبلیوس مجلس پاالندر قلعه واناجانلینا و پیست مسابقه آونیستو. جشنواره آمی راک جشنواره واناجا و جشنواره شوی کمدی توماتجا معروف ترین رویدادهای این شهر به شامر می روند. توماتجا!, مناسبت هیپالوت در هامینلینا برای کودکان و نیز منایشگاه استانی الومسوت در اواخر تابستان. از زندگی در هامینلینا لذت بربید! هامینلینا در سال 1639 کشف شد که محل آژانش اداری دولت منطقه ای جنوب فنالند است. جمعیت 67,803 نفر )31 مارس 2014( مساحت 1,785.83km2 محیط شهر 455km هامینلینا یک شهر امن است که طبیعت اطراف آن را احاطه کرده است. تاریخ این شهر به قرون وسطی بازمی گردد و به همین دلیل در مناطق اطراف هامینلینا خرابه های چندین قلعه به چشم می خورند. قلعه هامه در قرن 13 و 14 ساخته شد و شهر هامینلینا در قرن 19 به یک شهر نظامی اداری و آموزشی تبدیل شد. این شهر در امتداد جاده تاریخی آکس هامه یک بزرگراه راه آهن و مسیر کشتی دریاچه واناجاوسی واقع شده است. این شهر همچنین نسبت به شهرهای بزرگ در جنوب فنالند از قبیل لهتی تورکو تامپر و هلسینکی در مرکز قرار گرفته اشت. شهر هامینلینا شامل هاهو کالوال تولوس و رنکو نیز می شود. در سال 2015 هامینلینا 2,980 نفر جمعیت داشت که زبان اول آنها فنالندی یا سوئدی نبود. جمعیت مهاجر شهر از تعداد مختلفی از گروه های زبانی و فرهنگی تشکیل شده است. هامینلینا این شهر قدیمی دارای ساختار متنوع صنعتی است. دولت و نهادهای عمومی ماشین آالت و صنایع فلزی صنایع روستایی تجارت و ساخت و ساز بزرگرتین کارفرمایان هستند. شهر Hämeenlinna توسط یک شهردار فرمانداری و شورای شهر اداره می شود. جزئیات کلی متاس با شهر هامینلینا Kaupungintalo Raatihuoneenkatu 9-11/PL 84 HML مرکز تلفن ایمیل های پرسنل به صورت ) خانوادگی.اسم کوچک( است. 6

7 اطالعات و راهنامیی خدمات 1.1 شام که دهد می ارائه را خدماتی هامینلینا شهر خدمات درباره مکان یک در آن طریق از توانید می اطالعات ها اعالمیه و ها برنامه نیز و شهر سازمان در پرسنل اعضای لزوم صورت در کنید. کسب کرد. خواهند کمک شام به ها فرم تکمیل خدماتی: نقاط اصلی خدمات و شهر خدمات درباره مشاوره و اطالعات ارائه اقامت محل شهر در ساختامن اجاره ای منطقه های نقشه و بروشورها شهر به ها تقاضانامه و مدارک ارائه هامینلینا مرکز منطقه در ماهیگیری مجوز ها قایق بسنت اسکله به و رشکت شهر به )پرداخت شهر صندوقداری خدمات و Hämeenlinnan Seudun Vesi Oy ابزاری های هزینه بدون - Hämeenlinnan Terveyspalvelut انتقال( مشرتیان برای فتوکپی خدمات رایگان سیم بی اینرتنت و رایانه دو شهر رسمی اعالنات تابلوی کاستلی خدمات دفرت Raatihuoneenkatu 11 PL 84, Hämeenlinna فاکس است. باز 09:00-16:00 از اداری روزهای مهاجران متام به راهنامیی و مشاوره دهنده ارائه مسائل خصوص در مقامات و بازرگانان شهروندان هامینلینا در مهاجرت به مربوط هاهو خدمات دفرت )کتابخانه Punnanmäentie 18, Hauho هاهو( تا شنبه پنج 12:00-19:00 چهارشنبه تا دوشنبه جمعه است. باز 10:00-15:00 شنبه و 10:00-16: رنکو خدمات دفرت Rengonraitti 7, Renko رنکو( )کتابخانه تا شنبه پنج 12:00-19:00 چهارشنبه تا دوشنبه است. باز 10:00-16:00 جمعه کالوال خدمات دفرت Hollaajantie 3, Iittala کالوال( )کتابخانه تا شنبه پنج 12:00-19:00 چهارشنبه تا دوشنبه جمعه است. باز 10:00-15:00 شنبه و 10:00-16: مهاجرت اطالعات Kastelli Raatihuoneenkatu 11 مهاجرت به مربوط مسائل در مشاوره و راهنامیی و چهارشنبهها 13:30-16:30 ساعت دوشنبهها 13:00-15:30 ساعت پنجشنبهها المی خدمات دفرت Linjatie 4, Lammi المی( )کتابخانه -10:00 جمعه 10:00-19:00 شنبه پنج تا دوشنبه 16:00 است. باز 10:00-15:00 شنبه , تولوس خدمات دفرت )کتابخانه Pannujärventie 10, Tuulos تولوس( 12:00-19:00 چهارشنبه تا دوشنبه است. باز 10:00-16:00 جمعه تا شنبه پنج ,

8 اطالعات گردشگری هامینلینا Raatihuoneenkatu 11, Hämeenlinna اطالعات درباره مناظر گردشگری رستوران ها محل اقامت و رویدادها در منطقه هامینلینا. بروشورها و نقشه های فنالند دوشنبه تا جمعه - 09:00 16:00 دار پناهجویانی که مجوز اقامت دریافت کرده اند و مهاجران فنالندی اینگری که به کشور بازگشته اند خدماتی را ارائه می دهد و با همکاری ادارات اشتغال و توسعه اقتصادی مدارس پلیس و مقامات بخش سوم به آنها کمک می کند. همچنین آنها را حامیت می کند تا با جامعه جدید آشنا شوند و از لحاظ ذهنی و اجتامعی خود را وفق دهند. اگر از خارج از فنالند متاس می گیرید کد این کشور 358+ است و صفر اول این شامره تلفن حذف شده است به عنوان مثال -03< پذیرش پناهندگان Kastelli, Raatihuoneenkatu )03( پذیرش پناهندگان خدمات مهاجران به مهاجران پناهندگان سهمیه تعطیالت عمومی سال نو 1 ژانویه تجلی عیسی 6 ژانویه جمعه خوب و تعطیالت عید پاک مارس-آوریل روز اول ماه مه 1 مه روز عروج عیسی به آسامن و پنطیکاست مه روز میانی تابستان شنبه بین 20 و 26 ژوئن روز اول نوامرب شنبه بین 31 اکترب و 6 نوامرب روز استقالل 6 دسامرب شب و روز کریسمس دسامرب روز باکسینگ 26 دسامرب 8

9 اطالعات درباره جامعه و خدمات فنالندی به زبان های مختلف صفحات بانک اطالعاتی به 15 زبان مختلف اطالعات اولیه مهمی درباره عملکردها و خدمات این جامعه در اختیار مهاجران قرار می دهند. europa.eu/youreurope اطالعاتی درباره حقوق کسانی که تابعیت یکی از کشورهای عضو اتحادیه اروپا را دارند و همچنین درباره اعضای خانواده چنین اشخاصی و راهنامییهای عملی مفید درباره تردد در کشورهای عضو اتحادیه اروپا. اطالعاتی در مورد مهاجرت به )یکی از کشورهای عضو( اتحادیه اروپا برای کسانی که تابعیت کشوری خارج از اتحادیه اروپا را دارند. 9

10 2 ورود ابتدای کار 2.1 مجوز اقامت/روادید برای فنالند شهروندان اروپایی روادید روادید به مجوزی گفته می شود که به یک فرد خارجی اجازه ورود و اقامت کوتاه مدت در کشور را می دهد. مرشوط براینکه آن فرد از سایر رشایط الزم برای ورود برخوردار است. اگر از کشوری بیایید که شهروندان آن نیاز به داشنت روادید دارند هنگام ارائه تقاضانامه روادید بیمه سفر رضوری است. مجوز ورود یا روادید در وهله اول در دفرت دیپلامتیک یا کنسولگری فنالند واقع در وطن متقاضی تقاضا می شود. اتباع خارجی اهل کشورهایی که به روادید نیاز ندارند می توانند با فرض اینکه گذرنامه آنها معترب است یا مدرک مسافرتی دیگری دارند که مورد تایید فنالند است وارد فنالند )محدوده شنگن( شوند. اگر دارنده روادید بتواند ثابت کند که به خاطر مشکالت حل نشدنی یا دالیل انسان دوستانه ترک محدوده کشورهای عضو قبل از انقضای روادید و/ یا اقامت مجاز امکان پذیر نیست پلیس می تواند اعتبار روادید و/یا مدت اقامت مجاز را متدید کند. یک شهروند اروپا در صورت داشنت یک کارت شناسایی یا گذرنامه معترب و نیز اگر تهدیدی برای امنیت و نظم عمومی به حساب نیاید می تواند بدون ثبت اقامت تا سه ماه در فنالند مباند. اگر یکی از شهروندان اتحادیه به مدت بیش از سه ماه در فنالند اقامت داشته باشد بایستی اقامت خود را در یکی از مراکز خدمات مهاجرت فنالندثبت کند عضو خانواده غیر اروپایی یک شهروند اروپایی که بیشرت از سه ماه در فنالند مقیم است می تواند تقاضای دریافت کارت اقامت برای عضو خانواده شهروند اروپایی بدهد. تقاضانامه دریافت کارت اقامت باید در عرض سه ماه از ورود به کشور ارائه شود. شهروندان کشورهای غیر اروپایی درخواست دریافت مجوز اقامت باید از وهله اول پیش از ورود به این کشور ارائه شود. فرم درخواست مجوز اقامت در فنالند در یکی از سفارتخانه های فنالند ثبت می شود و اگر متقاضی در فنالند باشد این امر در یکی از مراکز خدمات مهاجرت فنالندصورت می گیرد. تقاضانامه متدید مجوز اقامت یا دریافت مجوز دامئی فقط باید در فنالند ارائه شود. درخواست متدید مجوز و مجوز اقامت دائم تنها در فنالند می تواند صورت گیرد. تنها خود شخص متقاضی می تواند فرم درخواست مجوز اقامت را تحویل دهد. 10

11 مدت اقامت و رشایط کلی ورود با روادید شهروند یک کشور که به روادید نیاز ندارد می تواند در عرض 6 ماه از تاریخ اولین باری که او از مرز محدوده شنگن عبور کرده است تا 90 روز در محدوده شنگن مباند. به عالوه شهروند یک کشوری که به روادید نیاز ندارد باید هنگام ورود به فنالند از رشایط کلی ورود برخوردار باشد طبق این رشایط فرد نباید تهدیدی برای امنیت عمومی سالمت ملی یا روابط فنالند با کشورهای دیگر محسوب شود. اتباع خارجی که باید روادید داشته باشند باید همیشه هنگام ورود به محدوده شنگن روادید خود را ارائه دهند. )منبع: ) اطالعات بیشرت درباره روادید مجوز اقامت و ثبت آن هزینه مجوز و نیز جزئیات متاس با دفاتر دیپلامتیک یا کنسولی فنالند را می توانید از وب سایت های خدمات مهاجرت فنالند وزارت امور خارجه و پلیس دریافت کنید. رشایط روادید و مدارک سفر خود به فنالند را در وب سایت کنید -< رشایط روادید در محدوده شنگن و مدارک سفر مورد تایید فنالند )براساس کشور( رشایط الزم روادید و مدارک سفر به محدوده شنگن و فنالند را بررسی کنید. کجا می توانید برای اخذ روادید شنگن اقدام کنید هزینه دریافت روادید مدت زمان دریافت روادید و روند تقاضا رد روادید بازرسی مهاجرت متدید روادید در فنالند روادید )مجوز ورود( و انواع روادید متام موارد فوق درباره روادید در وب سایت دسرتس شام هستند بیمه ها شام باید بیمه سفر و درمان در کشور خود تهیه کنید تا شام را در صورت بیامری یا خسارت به اموالتان در طول مدت کوتاه بازدید از فنالند تحت پوشش قرار دهد. اتباع اروپایی می توانند قبل از سفر یک کارت بیمه درمان اروپایی در کشور خود تهیه کنند. کارت بیمه درمان اروپایی خدمات درمانی و بهداشتی الزم را در مدت کوتاه اقامت شام در کشور دیگری از اعضای اتحادیه اروپا یا کشورهای محدوده اقتصادی اروپا یا سوئیس در اختیار شام قرار می دهد. افرادی که به طور دائم در فنالند مقیم می شوند باید از طریق تکمیل فرم Kela Y77 تقاضا بدهند تا تحت پوشش سیستم امنیت اجتامعی فنالند قرار گیرند. 11

12 2.3 ثبت نام ها - فهرست بازبینی وقتی برای همیشه به هامینلینا نقل مکان می کنید به خاطر داشته باشید: 1. به اداره ثبت محلی بروید و فرم ثبت نام برای اتباع خارجی و اعالم تغییر آدرس را تکمیل کنید 2. به Kela بروید و برای اینکه تحت پوشش سیستم امنیت اجتامعی فنالند قرار بگیرید تقاضانامه مخصوص آن را تکمیل کنید 3. از اداره مالیات یک کارت مالیاتی تهیه کنید 4. اگر بیکار هستید در اداره کار و توسعه اقتصادی به عنوان فرد بیکار در جستجوی کار ثبت نام کنید 5. یک حساب بانکی افتتاح کنید اداره ثبت محلی گذرنامه مجوز اقامت یا گواهی ثبت مجوز اقامت برای اتباع اروپایی خود را همراه خود به اداره ثبت محلی بربید. گواهی تولد ازدواج طالق و کفالت باید به زبان فنالندی ترجمه و به Apostille ممهور شده باشد. Apostille به تائید یک مدرک توسط مهر مقام حقوقی کشور شام یا دفرت دیپلامتیک یا کنسولی فنالند گفته می شود. پس از ثبت نام برای شام یک کد شناسایی شخصی صادر خواهد شد. برخورداری شام از حق ورود به یک محل اقامت را بررسی کنید. اداره ثبت هامینلینا Birger Jaarlinkatu این فرم را تکمیل کنید: فرم ثبت نام اتباع خارجی اعالم تغییر آدرس Kela مؤسسه بیمه اجتامعی فنالند یا Kela در رشایط های مختلف زندگی مزایای امنیت اجتامعی را ارائه می دهد. اگر قصد دارید به طور دائم در فنالند زندگی کنید می توانید تقاضا بدهید تا تحت پوشش امنیت اجتامعی قرار بگیرید. شام می توانید اطالعات بیشرت درباره مزایای Kela را از نزدیک ترین دفرت یا از وب سایت Kela کسب کنید. همچنین اطالعات بیشرت درباره حقوق و مزایای مختلف مهاجران در پیوست های این دفرتچه راهنام ذکر شده است. KELA Rauhankatu 1 فرم Y77 را تکمیل کنید: تقاضانامه قرار گرفنت تحت پوشش طرح امنیت اجتامعی فنالند بر اساس اقامت در صورت نقل مکان به فنالند اداره مالیات محلی کد شناسایی که اداره ثبت برای شام صادر کرده است را همراه خود به اداره مالیات بیاورید. جهت کسب اطالعات بیشرت درباره مالیات اتباع خارجی به صفحه 26 مراجعه کنید. 12

13 اداره مالیات سیسا-سومی اداره هامینلینا Lukiokatu بانکداری اینرتنتی را در اختیار شام قرار می دهد. همچنین می توانید قبض ها را با استفاده از دستگاه های خودپرداز بانک ها پرداخت کنید. بانک ها پایانه های اینرتنتی ارائه می دهند که در آنجا می توانید به بانکداری اینرتنتی دسرتسی داشته باشید. برای پرداخت قبض ها در باجه های بانک کارمزد دریافت می شود. این فرم را تکمیل کنید: تقاضای کارت مالیات بر دارایی )زیر 6 ماه( تقاضای کارت مالیات )باالی 6 ماه( اداره کار و توسعه اقتصادی فردی که نام خود را در فهرست جویندگان کار ثبت کرده باشد می تواند از خدمات اشتغال و امکانات تحصیلی در فنالند استفاده کند. جهت کسب اطالعات بیشرت به صفحه 22 مراجعه کنید. اداره TE هامه Saaristenkatu te-palvelut.fi 2.4 واردات وسایل نقلیه شخصی موتوری به عنوان کاالی وارداتی مالیات وسایل نقلیه مالیات دولت بر خودرو برای وسایل نقلیه ای که ملزم به پرداخت مالیات بر خودرو هستند باید حتام قبل از ثبت یا استفاده در فنالند پرداخت شود. به عالوه به خودروهایی که از خارج از اتحادیه اروپا وارد می شوند گمرک و مالیات بر ارزش افزوده واردات تعلق می گیرد. واردات خودرو از داخل اتحادیه اروپا بدون پرداخت گمرک و مالیات بر ارزش افزوده صورت می گیرد. واردات وسایل نقلیه شخصی موتوری به عنوان کاالی وارداتی از خارج از اتحادیه اروپا کاالهای وارداتی از جمله وسایل نقلیه از خارج از اتحادیه اروپا باید به محض ورود اعالم شوند تا روند گمرک برای ترخیص آنها توسط مامور گمرک صورت پذیرد. استفاده از وسیله نقلیه وارداتی هنگام ورود به فنالند طبق قانون مقیم دائم فنالند اجازه ندارد حتی گاهی اوقات از وسیله نقلیه ای در خیابان استفاده کند که در خارج ثبت پالک شده و فرد نیز مالیات افتتاح حساب بانکی گذرنامه و کد شناسایی خود را در صورت داشنت آن همراه خود به بانک بیاورید. به عنوان مثال Nor- dea وSampo و Osuuspankki بانک هستند. شام می توانید با استفاده از خدمات انتقال وجه اتحادیه های غربی در ماتکاهولتوی هامینلینا در ایستگاه اتوبوس به کشور خود پول ارسال کنید. می توانید با داشنت کارت هر بانکی با استفاده از دستگاه پرداخت پول اوتو از حساب خود پول نقد برداشت کنید. بانکداری اینرتنتی رایج ترین راه برای انتقال وجه و پرداخت قبض در فنالند است. بانک شام رمزهای 13

14 خودرو را پرداخت نکرده است. با این وجود استثناهایی نیز درباره این قانون وجود دارد. در این مواقع باید یک اظهارنامه استفاده به گمرک تسلیم شود. اظهارنامه گمرک باید از قبل تهیه شود یا بعد از رشوع استفاده موقت معاف از مالیات ارائه نشود. این اظهارنامه به صورت فرمی که گمرک فنالند صادر کرده است تهیه می شود. یک وسیله نقلیه دارای ثبت معترب در محدوده اقتصادی اروپا را می توان بر اساس اظهارنامه استفاده که مورد تائید گمرک باشد استفاده کرد. داشنت بیمه موتور معترب نیز رضوری است. وقتی یک وسیله نقلیه ثبت معتربی در محدوده اقتصادی اروپا نداشته باشد عالوه بر ارائه اظهارنامه استفاده مجوز انتقال نیز باید ارائه شود. مجوز انتقال را می توان از ایستگاه های بازرسی وسایل نقلیه و گمرک تقاضا و دریافت کرد. جهت کسب اطالعات بیشرت درباره مجوز انتقال به وب سایت آژانس ایمنی حمل و نقل فنالند )Trafi( مراجعه کنید. برای اینکه حف استفاده از وسیله نقلیه را داشته باشید در عرض پنج روز از تاریخ تائید اظهارنامه استفاده باید اظهارنامه مالیاتی وسیله نقلیه را تهیه کنید. اظهارنامه مالیاتی خودرو برای وسایل نقلیه وارداتی در فنالند طبق قانون اظهارنامه مالیات خودرو برای وسیله نقلیه ای که قرار است در مکان های عمومی فنالند تردد کند باید به گمرک فنالند ارائه شود. گمرک فنالند درباره تائید معافیت از گمرک و مالیات بر ارزش افزوده وسایل نقلیه ای که از خارج از اتحادیه اروپا وارد فنالند می شوند تصمیم می گیرد. حداکرث میزان کرس مالیات بر خودرو بر اساس نوع خودوری وارداتی 13,450 است. ممکن است کرس مالیات بر اساس موارد زیر صورت بپذیرد: کرس مالیات هر بار تنها به یک وسیله نقلیه به عنوان مثال یک خودرو ون یا موتورسیکلت تعلق می گیرد. فرد وسیله نقلیه را برای استفاده شخصی خود وارد می کند. واردکننده وسیله نقلیه مهاجر است. این شخص درست قبل از نقل مکان حداقل یک سال را به طور مداوم در خارج سپری کرده است. وسیله نقلیه در مالکیت یا اختیار فردی بوده است که بالفاصله قبل از نقل مکان منجر به مالکیت مسافر یا همرس وی شده است و مسافر حداقل شش ماه از آن استفاده کرده است. وسیله نقلیه در هنگام نقل مکان به کشور وارد شده است. فرد مسافر در طی سال و قبل از نقل مکان تنها به طور موقتی در فنالند مانده است. اگر اقامت او برای تعطیالت یا سفری مشابه آن باشد و اگر از 72 روز وسیله نقلیه ای که باید در فنالند ثبت شود می تواند برای حداکرث سه ماه بدون پرداخت مالیات مورد استفاده قرار بگیرد مرشوط بر اینکه قبل از استفاده از وسیله نقلیه در فنالند یک اظهارنامه استفاده در فرم گمرک شامره 83 به گمرک ارائه شود. در صورتیکه وسیله نقلیه ثبت معترب در محدوده اقتصادی اروپا نداشته باشد ارائه مجوز انتقال نیز رضوری است. اظهارنامه استفاده مورد تائید گمرک باید هنگام استفاده از وسیله نقلیه در داخل خودرو باشد. همچنین وسیله نقلیه باید حتام بیمه موتور داشته باشد زیرا این قانون در فنالند در حال اجرا است. پوشش بیمه فنالند در برخی موارد گسرتده تر از پوشش بیمه در سایر کشورهای عضو محدوده اقتصادی اروپا است. 14

15 تجاوز نکند اقامت وی موقتی محسوب می شود. اگر فرد برای انجام کار موقتی بین 40 تا 50 روز در فنالند اقامت کرده باشد اقامت وی موقتی محسوب می شود. در کل اقامت موقت از 72 روز تجاوز منی کند. مدت مشخص شده اقامت تنها در رشایط غیرقابل حل می تواند از این مقدار بیشرت شود. فردی که از قبل در فنالند اقامت داشته است و در طی سال گذشته به طور متام وقت تحصیل نکرده است. اگر فرد مسافر از قبل وسیله نقلیه ای را وارد و از کرس مالیات یا معافیت از مالیات استفاده کرده باشد زمان تعیین شده برای انتقال آن قبل از نقل مکان به فنالند منقضی خواهد شد. خدمات اطالعات گمرک درباره واردات کاالهای وارداتی گمرک مالیات خودرو و مدارک الزم اطالعات بیشرتی در اختیار شام قرار می دهد. خدمات اطالعات گمرک فاکس اگر دارنده گواهینامه از رشایط سنی فنالند برخوردار باشد می تواند با داشنت گواهینامه ملی یا بین املللی که برای یک مقیم دائم کشور عضو کنوانسیون ترافیک جاده ای ژنو یا وین صادر شده است یا ترجمه رسمی گواهینامه رانندگی ملی به زبان فنالندی یا سوئدی می تواند تا زمان اعتبار و تائید آن برای مدت یک سال از تاریخ ورود به کشوربا وسایل نقلیه موتوری در فنالند رانندگی کند. حق رانندگی مبنی بر داشنت گواهینامه رانندگی است که برای فردی صادر شده است که به طور دامئی در کشوری زندگی می کند که کنوانسیون را امضا کرده است. گواهینامه رانندگی که در طی اقامت موقت در چنین کشوری صادر شده است ( مثال به عنوان دانشجوی انتقالی( دارنده گواهینامه را از حق رانندگی در فنالند برخوردار منی کند. تعویض گواهینامه صادر شده در کشور عضو اتحادیه اروپا یا محدوده اقتصادی اروپا با گواهینامه رانندگی فنالند فردی که مقیم دائم فنالند است یا برای حداقل شش ماه در فنالند تحصیل می کند می تواند بدون رشکت دوباره در آزمون رانندگی برای تعویض گواهینامه صادر شده در کشور دیگر عضو اتحادیه اروپا یا محدوده اقتصادی اروپا )به جز گواهینامه موقت( با گواهینامه رانندگی معادل فنالند تقاضا بدهد. تقاضای دریافت مجوز رانندگی باید شخصا به پلیس ارائه شود. برای ارسال سواالت مکتوب نیز می توانید از فرم درخواست در وب سایت کنید > سواالت درباره مسائل گمرک 2.5 گواهینامه رانندگی خارجی گواهینامه رانندگی که در یکی از کشورهای عضو اتحادیه اروپا یا محدوده اقتصادی اروپا صادر شده است یا یک گواهینامه رانندگی موقت صادر شده توسط کشورهای شامل اروپا دارنده گواهینامه را از حق رانندگی با وسایل نقلیه موتوری در فنالند برابر با آنچه در گواهینامه مشخص شده است برخوردار می کند. سن راننده باید حداقل 18 سال باشد. گواهینامه وی برای رانندگی در فنالند معترب است رصف نظر از اینکه وی به عنوان گردشگر یا مقیم دائم در فنالند است. 15

16 تعویض گواهینامه رانندگی صادره از یکی از کشورهای عضو کنوانسیون ترافیک جاده ای ژنو با وین با گواهینامه رانندگی فنالند مجوز رانندگی باید شخصا به پلیس ارائه شود. تقاضای مجوز رانندگی باید در عرض شش ماه از تاریخ انقضای حق رانندگی در فنالند و بر اساس گواهینامه رانندگی خارجی ارسال شود. )منبع: ) مقیم دائم فنالند می تواند بدون رشکت دوباره در آزمون رانندگی و در صورت تقاضا گواهینامه رانندگی صادره از یکی از کشورهای عضو کنوانسیون ترافیک جاده ای ژنو با وین را با گواهینامه رانندگی نوع A1 A یا B تعویض کند. تقاضای دریافت لطفا توجه کنید! شام باید در زمستان به علت لغزندگی جاده احتیاط کنید و الستیک خودروها نیز باید قبل از اوایل دسامرب تعویض شوند. محل پارکینگ ها با تابلو مشخص شده اند و باید در پارکومرت هزینه پارکینگ را بپردازید یا به جای آن باید از دیسک پارکینگ استفاده کنید تا زمان پارک رایگان مشخص شده بر روی تابلو را کنرتل کند. اگر بیشرت از آن زمان خودرو در پارک باشد باید جریمه پرداخت کنید. 2.6 حمل و نقل عمومی اتوبوس شام می توانید در وب سایت ماتکاهولتو مسیرهای اتوبوس محلی را به آسانی از طریق راهنامی مسیر استفاده از جزئیات آدرس نام خیابان ها یا یک نقشه جستجو کنید. چند رشکت مسیرهای اتوبوس در هامینلینا را اداره می کنند. بلیط اتوبوس به صورت بلیط تک سفره یا دوره ای وجود دارند. بلیط تک سفره حدود 3 و بلیط اتوبوس یک ماهه حدود 46 است )2014(. 16

17 اتوبوس های شهری و بلیط ها Kastelli, Raatihuoneenkatu 11 /Public-transport ایستگاه اتوبوس و ماتکاهولتو Eteläkatu 1 دوشنبه تا جمعه 08:00-18:00 شنبه 09:00-15:30 باز است )جدول زمانبندی کرایه رزور( قطار قطارها از هامینلینا به هلسینکی و تامپر می روند. همچنین شام می توانید از طریق ایستگاه های میانی به سایر شهرهای فنالند سفر کنید. ایستگاه راه آهن Hämeentie 16 تاکسی تاکسی ها در ایستگاه های مشخص شده تاکسی یا از طریق متاس با مرکز تلفن و درخواست رفنت به یک آدرس مشخص در دسرتس شام هستند: فرهنگ لغت سالم Hyvää päivää ببخشید Anteeksi هزینه... چقدر است? Paljonko maksaa )قطار/اتوبوس/تاکسی( از کجا? )Mistä lähtee (juna/bussi/taksi حرکت می کند چه زمانی?Mihin aikaan... کجا است? Missä on... چقدر به اینجا دور/نزدیک است? Kuinka kaukana/lähellä on متشکرم!!Kiitos 17

18 3 محل اقامت انجمن ها و رشکت های مسکن و افراد شخصی محل اقامت در هامینلینا را برای شام فراهم می کنند. آگهی مسکن در روزنامه ها اینرتنت و آژانس مسکن منترش می شود. بنگاه خصوصی را می توان با نام مخفف آن یعنی LKV شناخت. به خاطر داشته باشید هنگام اسباب کشی اعالمیه تغییر آدرس خود را ارائه دهید تا نامه ها و بسته های پستی به آدرس جدید شام ارسال شوند. اعالمیه های تغییر آدرس در ادره ثبت دفاتر پستی یا مراکز خدمات شهری در دسرتس شام هستند. 3.1 یافنت محل اقامت Hämeenlinnan Vanhusten Asuntosäätiö بیش از 60 سال است که این آپارمتان ها در اختیار متقاضیانی است که حداقل برای پنج )5( سال در هامینلینا یا شهرهای مجاور آن زندگی کرده اند. Hämeenlinnan Vanhusten Asuntosäätiö Korentokatu 4 A Hämeenlinna با ارسال تقاضانامه به دفرت انجمن مسکن برای یافنت محل اقامت تقاضا می دهید. Hämeenlinnan Asunnot Oy Raatihuoneenkatu VVO Hämeenlinna Sibeliuksenkatu Hämeenlinnan Asuntovuokraus SKV Saaristenkatu شام می توانید با رجوع به وب سایت های زیر به دنبال محل اقامت خود در هامینلینا بگردید: اطالعات بیشرت درباره انجمن های مسکن در منطقه هامینلینا در وب سایت شهر به آدرس زیر در دسرتس شام قرار دارد: inen-ja-ymparisto/asumisen-palvelut/ Vuokra-asunnot > asuminen > asuntotarjonta یا tonttitarjonta از آنجا شام می توانید به صفحات بنگاه ها دسرتسی داشته باشید و نیز فصلنامه اینرتنی Asuntosanomat و Kotiavain را بیابید. Realia نیز آپارمتان های بنیاد مسکن دانشجویان هامینلینا را برای دانشجویان فراهم می کند. Realia isännöinti Hämeenlinna Saaristenkatu

19 از مطلع کردن صاحب ملک شام موظف هستید اجاره ماه بعد را نیز بپردازید. همیشه از مدت ها قبل به صاحب ملک اطالع بدهید. آپارمتان را متیز کنید و متام کلیدها را به صاحب ملک بازگردانید. وقتی به یک آپارمتان جدید نقل مکان می کنید: 1( یک اجاره نامه تهیه کنید. 2( در اداره ثبت یا دفرت پستی اعالمیه تغییر آدرس را تکمیل کنید. 3( یک قرارداد برق تهیه کنید )توافق بر رس نحوه پرداخت در سال(. 4( با مدیر اصلی ساختامن و مسئول تعمیرات انجمن ساختامن خود آشنا شوید )معموال در تابلوی اعالنات پلکان(. 5( مدیر ساختامن را از نقل مکان خود مطلع کنید )اعالم اسباب کشی به ساختامن( و در صورت لزوم یک گواهی مزایای مسکن درخواست کنید )گزیده ای از ثبت ساکنین یا فرم.)Kela AT2 6( اگر از مزایای مسکن استفاده می کنید همیشه 3.2. اطاعات و مشاوره درباره محل اقامت هنگام اجاره آپارمتان همیشه یک اجاره نامه مکتوب تهیه کنید. میزان پیش پرداخت اجاره هزینه آب آپارمتان و نیز تاریخ رسرسید اجاره در اجاره نامه ذکر می شوند. معموال میزان پیش پرداخت معادل با اجاره 1 تا 2 ماه است. اگر از آپارمتان آسیبی وارد نکرده و اجاره خود را پرداخت کرده باشید هنگام امتام موعد اجاره نامه پیش پرداخت به شام بازگردانده می شود. در صورتیکه آپارمتان به تعمیر نیاز داشته باشد یا اجاره شام عقب افتاده باشد ایت هزینه ها از مقدار پیش پرداخت کم خواهد شد. اگر قصد تخلیه آپارمتان را دارید مهلت تعیین شده یعنی مدت زمانی که از قبل باید به صاحب ملک اطالع بدهید که قصد تخلیه منزل را دارید را بررسی کنید. به طور متوسط این مهلت یک ماه است. پس 19

20 اتصال به اینرتنت چندین ارائه دهنده خدمات اینرتنتی در فنالند وجود دارند. همچنین انواع مختلفی از اتصاالت اینرتنتی وجود دارند. از مدیر ساختامن خود سوال کنید که کدام نوع اتصال اینرتنتی را می توان نصب کرد. اتصاالت بی سیم نیز وجود دارند. هنگام مقایسه قیمت ها و مشخصات رسعت اتصال هزینه اتصال و زمان تحویل را بررسی کنید. فروشندگان اتصاالت اینرتنتی عبارتند از Telia- Aina, DNA, Elisa,.Saunalahti و Sonera اعالم حریق طبق قانون فنالند متام خانه ها باید مجهز به سیستم اعالم حریق باشند. تهیه اعالم حریق بر عهده ساکن به عبارت دیگر شام است. مطمنئ شوید که اعالم حریق به درستی کار می کند. Kela را از تغییرات در وضعیت مسکن خود مطلع کنید. 7( از یک رشکت بیمه بیمه مسکن دریافت کنید. 8( از مدیر ساختامن گواهی استفاده از تلویزیون و در صورت لزوم مجوز آننت ماهواره دریافت کنید. آننت ها نباید بدون اجازه نصب شوند. 9( مقررات رشکت ساختامنی را بررسی کنید. 10( جزئیات درباره پارکینگ زمان استفاده از سونا و خشکشویی و حقوق و هزینه استفاده را از مدیر ساختامن سوال کنید. قرارداد برق شبکه تامین برق در هامینلینا به النیا تعلق دارد. شام می توانید برق مرصفی خود را از هر یک از تامین کنندگان برق خریداری کنید اما هزینه انتقال برق باید به النیا پرداخت شود. می توانید برق و انتقال برق را از النیا خریداری کنید. قرارداد تامین برق را می توان از طریق تلفن یا اینرتنت تهیه کرد. دقت کنید که هنگام نقل مکان توافقنامه را فسخ یا به آدرس جدید خود منتقل کنید. تامین کنندگان برق در هامینلینا دفرت ندارند. اطالعات مربوط به مقایسه قیمت برق: هزینه آب اگر در خانه اجاره ای زندگی می کنید معموال اجاره شامل هزینه آب نیز می شود یا اینکه هزینه آب جداگانه به آن اضافه خواهد شد. افرادی که در خانه های شخصی زندگی می کنند باید با Hämeenlin- nan Seudun Vesi Oy قرارداد هزینه آب ببندند. HS - Vesi Paroistentie

21 مرکز خدمات برای کاربری زمین و محیط زیست مرکز خدمات کاستلی ja-rakentaminen جداسازی زباله رشکت های مسکن معموال در محوطه ساختامن خود امکانات جمع آوری زباله های مخلوط و کاغذی دارند برخی نیز زباله های طبیعی شیشه فلز و مقوایی را به طور جداگانه جمع آوری می کنند. زباله های مخلوط و طبیعی در کیسه های بسته در ظروف مربوطه دور انداخته می شوند اما بقیه زباله ها را در کیسه قرار منی دهند. جداسازی زباله در فنالند کار مهمی است. باتری ها را می توانند به فروشگاه ها بازگردانده شوند. مقوا فلز و شیشه در مناطق بازیافت جداگانه ای در رسارس شهر فرستاده می شوند. زباله های زیاد باید به محل مدیریت زباله در کارانوجا برده شوند. جهت کسب اطالعات بیشرت درباره جداسازی و بازیافت زباله به وب سایت Kiertokapula Oy مراجعه کنید. همچنین می توانید جزئیات مربوط به تسهیالت بازیافت تجهیزات الکرتونیک و زباله های خطرناک را در وب سایت بیابید. محل مدیریت زباله کارانوجا هامینلینا Karanojantie جا گذاشنت کلید در آپارمتان اگر هنگام ترک خانه یادتان برود کلیدها را بردارید می توانید با مسئول تعمیرات ساختامن متاس بگیرید. جزئیات متاس با مسئول تعمیرات در تابلوی اعالنات رشکت ساختامنی شام وجود دارد. وی در را برای شام باز خواهد کرد اما باید برای این خدمات هزینه ای پرداخت کنید. خرید ملک یا زمین اتباع خارجی می توانند بدون محدودیت در فنالند آپارمتان خانه یا زمین بخرند. اطالعات درباره نقشه های ساختامنی در مرکز خدمات استفاده از زمین شهر در دسرتس هستند. 21

22 4. آموزش زبان فنالندی در هامینلینا فرصت هایی برای آموزش زبان فنالندی در کالج مدنی و گذراندن دوره هایی وجود دارد که توسط اداره کار و توسعه اقتصادی در باشگاه های زبان یا به طور مستقل سازمان دهی می شوند. 4.1 دوره های آموزشی بازار کار )شهریه در طول روز حدود 8 ساعت در روز( اگر بیکار هستید می توانید در برنامه آموزشی یکپارچه ای که توسط خدمات TE ارائه می شود در رشته های زبان فنالندی فرهنگ و علوم اجتامعی تحصیل کنید. برای رشکت در یک دوره آموزشی به عنوان فرد بیکار و جوینده کار در خدمات TE ثبت نام و تقاضای رشکت در برنامه آموزشی یکپارچه را ارسال کنید. دوره های آموزشی یکپارچه در طول سال برگزار می شوند و دوره هایی در سطوح مختلف و رشته های شغلی متفاوت وجود دارند. این دوره ها رایگان هستند و در هنگام رشکت در آنها ممکن است واجد رشایط دریافت کمک هزینه افراد جویای کار شوید. اداره TE هامه Saaristenkatu در این دوره ها در ماه های سپتامرب و ژانویه انجام می شود. برنامه درسی مرکز آموزشی بزرگساالن واناجاوسی از طریق پست برای هر خانواده ارسال می شود و نیز در مرکز آموزشی بزرگساالن واناجاوسی کاستلی یا کتابخانه در دسرتس شام قرار دارد. در ازای رشکت در این دوره ها از شام شهریه دریافت می شود. 4.2 مرکز آموزش بزرگساالن واناجاوسی )دوره های عرصانه, حدود 2 ساعت در هفته هزینه دریافت می شود( اگر مشغول به کار هستید می توانید در دوره های بعد از ظهر آموزش زبان فنالندی در مرکز آموزشی بزرگساالن واناجاوسی رشکت کنید. دوره ها در سطوح مختلف برگزار می شوند. ثبت نام مرکز آموزشی بزرگساالن واناجاوسی )Paasikiventie 2 (Verkatehdas باشگاه های زبان فنالندی )بدون دریافت هزینه و بدون نیاز به ثبت نام( باشگاه های زبان فنالندی داوطلبانه یا آزاد در خانه مشارکت برگزار می شوند. این باشگاه ها معموال صبح ها باز هستند و دانشجویان در متام سطوح می توانند در آنها رشکت کنند. فعالیت های این باشگاه ها عبارتند از حل مترین و خواندن و صحبت کردن. خانه مشارکت ا 1 Kirjastokatu اطالعات بیشرت در مورد باشگاه ها: کارهای چندفرهنگه شهر هامینلینا seudun Setlementti ry

23 مرکز کاریسیلتا دانشگاه تابستانه هامه آموزش زبان فنالندی را سازماندهی می کند آموزش مستقل کمک در آموزش مستقل زبان فنالندی ستلمنتی و مراکز جوامع رشقی و غربی در دسرتس شام قرار دارند. در کتابخانه کتاب ها و سی دی های آموزشی وجود دارند. مترین زبان فنالندی در اینرتنت در دسرتس شام قرار دارند به عنوان مثال در: مراکز جامعه مرکز جامعه رشقی در کاتوما Kanervatie 1 مرکز جامعه غربی در نومی Sammontie 4 23

24 5. جستجوی کار اشتغال و بیکاری 5.1 جستجوی کار هر یک از مقیامن دامئی فنالند ازحق اشتغال در فنالند برخوردار هستند. خدمات TE بر روی تابلوی اعالنات و در اینرتنت اطالعات درباره پست های شغلی موجود را در اختیار افراد قرار می دهد. کارت شناسایی و مدرک تجربه کاری و تحصیل خود را همراه خود بیاورید. رزومه خود را به روز کنید. خدمات TE به شام کمک خواهد کرد تا کار با رشته تحصیلی مناسب خود را بیابید. شام می توانید تقاضانامه ها و رزومه خود را در خدمات TE بنویسید و چاپ کنید. همچنین می توانید برای انجام این کارها کمک بگیرید. می توانید در روزنامه ها اینرتنت از طریق سازمان های استخدامی یا دوستان و نیز در وب سایت های شهرستان ها رشکت ها و سازمان ها به دنبال پست های شغلی موجود بگردید. بخش خدمات مهاجران خدمات TE به متام مهاجران یاری می رساند. مشاور EURES اتباع اتحادیه اروپا را در امور بین املللی راهنامیی می کند. خدمات TE هامه هامینلینا Saaristenkatu toimistot.te-palvelut.fi/hameenlinna تفاوت کار در این سازمان با مشاغل سنتی این است که کارفرما سازمان استخدامی است. پرسنل این سازمان به افراد زیادی کمک می کنند تا کار دامئی پیدا کنند. سازمان های استخدامی موقعیت های شغلی موقت برای شام فراهم می کنند. تعیین مدت زمان اشتغال موقت با توجه به نیازهای ارباب رجوع از چند روز تا دوره های طوالنی تر متغیر است. پرسنل سازمان استخدامی در هامینلینا: Barona Arvi Kariston katu 9, Liikehuoneisto 2 Eilakaisla )Vankanlähde 7 (Innopark Go On -Yhtiöt Kirkkorinne 4 Opteam,Kasarmikatu 6.Kauppakeskus Optelli 2. krs VMP Group Hallituskatu 2 SeutuRekry Sibeliuksenkatu 1 A 8, 2. krs 24

25 5.2 استخدام یک کارمند طبق قرارداد مشرتک یا مشرتک بخش عمومی و بدلیل ایجاد محیط کاری سامل و امن حق دریافت پاداش دارد. حقوق ساعات کاری و رشایط کار در یک قرارداد استخدام با توافق کارفرما و کارمند به طور مکتوب ذکر می شوند. پس از فسخ استخدام به خاطر داشته باشید که درخواست گواهی استخدام کنید. این گواهی در جستجوهای کاری بعدی یا هنگام ثبت نام به عنوان جویای کار مورد نیاز خواهد بود. اگر بیامر هستید و منی توانید کار کنید باید نزد پزشک بروید. پزشک به شام گواهی پزشک می دهد تا بدلیل بیامری رس کار نروید. کارمند موظف است گواهی پزشک خود را به کارفرما ارائه دهد. اگر برای مدت زمان طوالنی تری بدلیل بیامری کار منی کنید واجد رشایط دریافت حقوق بیامری از Kela خواهید شد. 5.3 بیکاری اگر کار منی کنید باید در در خدمات TE به عنوان فرد بیکار در جستجوی کار ثبت نام کنید. در خدمات TE خدماتی را به شام ارائه خواهد داد و به شام کمک خواهد کرد تا موقعیت استخدامی یا آموزشی بدست آورید و توانایی خود را افزایش دهید. شام می توانید از طریق خدمات TE برای رشکت در دوره های آموزشی مختلف درخواست بدهید. این اداره درباره راه اندازی کار شخصی نیز با شام مشاوره خواهد کرد. یک فرد بیکار می تواند در دوران بیکاری برای هزینه های زندگی از Kela کمک مالی دریافت کند. حق برخورداری خود از مزایای بیکاری را در اداره کار و توسعه اقتصادی )اعالمیه سیاست کاری( بررسی کنید. خدمات TE هامه هامینلینا محیط کار یا محل کار باید برای کارمند محیط امنی باشد و قرارداد استخدام باید طبق قوانین و مقررات فنالند تنظیم شود. شام می توانید درخصوص مشکالت مربوط به این موارد از اتحادیه های صنفی و بازرسی ایمنی و سالمت شغلی کمک بگیرید. اطالعات درباره استخدام به زبان های مختلف در صفحات اینرتنتی اتحادیه های صنفی مختلف در دسرتس شام هستند به عنوان مثال: SAK )سازمان مرکزی اتحادیه های صنفی فنالند( اتحادیه کارگران صنعت آهن فنالند اتحادیه صنف ساخت و ساز فنالند و اتحادیه صنف خدمات.PAM سازمان اداری ایالتی منطقه ای ایمنی و سالمت شغلی

26 5.4 دریافت مالیات از اتباع خارجی الزام به پرداخت مالیات اتباع خارجی بر اساس مدت اقامت و اینکه نام کارمند در فنالند ثبت شده است یا خیر مشخص می شود. اطالعات درباره مالیات را می توانید از اداره مالیات و وب سایت اداره مالیات فنالند تحت رشایط مالیات بین املللی دریافت کنید. این صفحات اطالعات کلی به زبان انگلیسی و برخی مکاتبات به زبان های مختلف را شامل می شوند. Verotietoa ulkomailta Suomeen tuleville työntekijöille )کارمندانی که وارد فنالند می شوند/ ابالغیه رسمی برای پرداخت کنندگان خارجی مالیات( به زبان های انگلیسی آملانی فرانسوی و روسی در دسرتس شام قرار دارند. جزئیات متاس با اداره مالیات در صفحه 13 ذکر شده است. Kansainvaliset_tilanteet انجمن کارآفرینان Hämeenlinnan Yrittäjät ry نیز به تجارت های در حال توسعه کمک می کنند. Suomen Yrittäjäopisto یک کالج است که تحصیالت تکمیلی در زمینه کارآفرینی در هامینلینا را ارائه می دهد. کارمندی که در فنالند مالیات پرداخت می کند باید میزان مالیات خود را در اداره مالیات بررسی کند. اگر این میزان بسیار کم باشد مالیات های پرداخت نشده در یک سال مالیاتی در بهار سال بعد دوباره مطالبه خواهند شد. اگر در طی سال مالیاتی مالیات زیادی پرداخت کرده باشید این مبلغ اضافه در ماه دسامرب به حساب شام بازگردانده خواهد شد. کارت ملیاتی جدید هر بار در ماه ژانویه به منزل شام ارسال می شود. اگر میزان درآمد شام تغییر می کند می توانید میزان مالیات خود را در طی سال تغییر دهید. جزئیات متاس با اداره مالیات در صفحه 13 ذکر شده است. بنگاه کسب و کار هامه Sibeliuksenkatu 2 B, 5th floor Linnan Kehitys Oy Visamäentie 33, Visatalo Hämeenlinnan Yrittäjät Talaskuja Suomen Yrittäjäopisto )Viipurintie 4, Verkatehdas راه اندازی تجارت شخصی اگر قصد دارید تجارت شخصی خود را راه اندازی کنید می توانید از خدمات TE مشاوره بگیرید. Linnan Kehitys Oy و 26

27 27 6. تحصیل برای اخذ مدرک و تائید مدرک خارجی 6.1 سیستم آموزشی فنالندی سیستم آموزشی فنالند متشکل است از: آموزش پایه یا جامع که آموزش کلی را ارائه می دهد و نه سال به طول می انجامد کودکان می توانند قبل از آموزش جامع از تحصیالت پیش دبستانی برخوردار شوند که یک سال طول خواهد کشید. آموزش پس از آموزش پایه که شامل تحصیالت فنی پایه و تحصیالت دبیرستانی می شود و هر دو معموال دوره های سه ساله هستند. آموزش عالی نیز در موسسات پلی تکنینک و دانشگاه ها برگزار می شوند. افرادی که گواهی فنی دریافت کرده اند از توانایی و مهارت فنی اولیه مورد نیاز برای کار در آن رشته برخوردار خواهند بود. تحصیالت اولیه و تجربه کاری مدت زمان تحصیل را کاهش می دهد. موسسات پلی تکنیک آموزش عملی ارائه می دهند که مطابق با نیازهای زندگی کاری است. دریافت مدرک پلی تکنیک مستلزم 1/2 3 تا 1/2 4 سال تحصیل است. دانشگاه ها بر روی تحقیقات علمی و تحصیالت مرتبط تاکید دارند. آموزش بزرگساالن نیز در فنالند امری عادی است. آموزش بزرگساالن دانش قبلی مهارت ها و رشایط زندگی دانشجو را در نظر می گیرد و آن را با محتویات و برنامه آموزشی تطبیق می دهد. آموزش بزرگساالن در متام سطوح آموزشی وجود دارد. تحصیل در موسسات آموزشی فنالند رایگان است. هنگام تحصیل ممکن است از طرف Kela کمک هزینه تحصیلی دریافت کنید )به صفحه 48 مراجعه کنید(. منبع: دبیرستان ها امتحان ورودی مدت تحصیل 3 سال دانشگاه ها مدارک کارشناسی کارشناسی ارشد لیسانس و دکرتی مدت تحصیل 5 سال به باال پلی تکنیک مدارک پلی تکنیک )کارشناسی و کارشناسی ارشد( مدت تحصیل 3 تا 5 سال موسسات آموزش فنی مدرک فنی پایه مدت تحصیل 3 سال آموزش پایه تحصیالت پیش دبستانی )مرتبط با مرکز مراقبت روزانه( p... p... p......p......p...p

28 بزرگساالن را تکمیل کنید یا وارد دانشگاه آزاد شوید. برخی از مدارس برای مهاجرانی که قصد تحصیل در موسسات آموزشی فنالند را دارند دوره های مقدماتی برگزار می کنند. دبیرستان عمومی بزرگساالن شام می توانید آموزش پایه یا دوره عمومی دبیرستان را در دبیرستان عمومی بزرگساالن هامینلینا تکمیل کنید. روند مشرتک درخواست و تقاضا برای تحصیل ارائه دهندگان مدارک فنی پایه موسسات آموزش عالی و دانشگاه ها هر کدام روند درخواست متفاوتی دارند. اکرث مدارس بخشی از روند مشرتک درخواست محسوب می شوند. روند مشرتک درخواست دو سال یکبار صورت می گیرد اگر در فصل بهار درخواست تحصیل کرده باشید دوره تحصیل شام در پاییز آغاز می شود و اگر در پاییز درخواست کنید در ماه ژانویه سال بعد رشوع به تحصیل خواهید کرد. اگر متقاضی گواهی آموزش پایه فنالند را نداشته باشد می تواند از روند درخواست قابل تغییر استفاده کند. جهت کسب اطالعات بیشرت درباره زمان تقاضا و امور مربوط به آن و نیز فرم های تقاضا به خدمات TE موسسات آموزشی یا صفحات وب آنها مراجعه کنید. معموال تقاضا برای تحصیل به زبان خارجی را ارائه دهنده آموزش مربوطه به طور مستقیم بررسی می کند. ممکن است برای رشکت در دوره های موسسات آموزشی فنی به زبان های مختلف از شام خواسته شود در آزمون تسلط بر زبان رشکت کنید تا مشخص شود آیا از مهارت های زبانی مورد نیاز برای تحصیل در این مؤسسه برخوردار هستید یا خیر. شام می توانید فرم های تقاضای تحصیل به طور مستقیم و خارج از روند مشرتک تقاضا را از ارائه دهنده آموزشی دریافت کنید. ممکن است در وب سایت های موسسات آموزشی فرم های تقاضای الکرتونیکی نیز وجود داشته باشند. اطالعات درباره تقاضا برای اخذ مدارک پایه به زبان انگلیسی در وب سایت های زیر در دسرتس شام قرار دارند: موسسات آموزشی در هامینلینا دبیرستان لیسو واحد بزرگساالن Linnankatu کالج فنی تاواستیا شام می توانید مدرک فنی پایه خود را از مؤسسه آموزشی فنی دریافت کنید. ابتدا باید دوره آموزشی پایه و دبیرستان را گذرانده باشید. این مؤسسه افراد جوان و بزرگسال را می پذیرد. کالج فنی تاواستیا برای مهاجران قبل از آموزش پایه فنی یک دوره آموزش مقدماتی جداگانه برگزار می کند.)MAVA( این دوره آموزشی در ماه آگوست آغاز و در ژوئن متام می شود. در این دوره ها شام زبان فنالندی و انگلیسی نحوه استفاده از کامپیوتر ریاضی زیست تاریخ و درس های دیگری را می آموزید. شام می توانید به طور مستقیم در کالج یا از طریق خدمات TE برای رشکت در این دوره تقاضا بدهید. شام باید حتام با سواد بوده و با زبان فنالندی در حد پایه آشنا باشید. کالج فنی تاواستیا به مهاجران امکان می دهد تا همراه با دانشجویان فنالندی تحصیل کنند و در برخی از دروس نیز گروه های جداگانه ای مخصوص مهاجران در نظر گرفته شده اند. شام می توانید در هامینلینا تحصیل و دوره آموزش پایه آموزش فنی پایه آموزش عالی یا یا آموزش 28

29 کالج فنی تاواستیا Hattelmalantie HAMK دانشگاه علوم کاربردی در دانشگاه علوم کاربردی HAMK شام می توانید برای اخذ مدرک آموزش عالی به زبان فنالندی و انگلیسی تحصیل کنید. واحد آموزش استاد حرفه ای برای مهاجران دوره آموزش استاد حرفه ای برگزار می کند. در دانشگاه علوم کاربردی HAMK برای مهاجران دوره های مقدماتی آموزش عالی نیز وجود دارد. تسلط بر زبان فنالندی یکی از پیش رشط های تحصیل در این دانشگاه محسوب می شود. سایر ارائه دهندگان آموزش فنی در هامینلینا مؤسسه فنی هامه مرکز آموزشی صنعت خوراک فنالند مرکز آموزش فنی و توانبخشی کیپوال HAMK دانشگاه علوم کاربردی Visamäentie مرکز آموزشی Hyria این مرکز آموزش بزرگساالن دروس مختلفی را به مهاجران آموزش می دهد. Hyria در هیوینکا ریهیامکی هامینلینا و هلسینکی شعبه دارد. مرکز آموزشی :Hyria شعبه هامینلنیا Hämeentie دانشگاه آزاد ورود به دانشگاه آزاد بدون داشنت محدودیت سنی یا تحصیالت قبلی برای همه آزاد است. برای تحصیل در این دانشگاه باید شهریه بپردازید. دانشگاه آزاد محل مناسبی برای آشنایی با تحصیالت دانشگاهی است. دروس بر اساس موضوعات درسی دانشگاه های مختلف فنالند ارائه می شوند. شام می توانید از راه های مختلف در دانشگاه آزاد تحصیل کنید به عنوان مثال رشکت در سخرنانی ها و مترینات حضوری کالس های ترکیبی و آموزش از راه دور یا از طریق آنالین. دانشگاه تابستانه هامه Sibeliuksenkatu 25 B

30 کارآموزی در دوره کارآموزی شام می توانید آموزش فنی پایه دوره اخذ مدرک فنی یا تخصصی خود را بگذرانید. کارآموزی به معنی یادگیری عملی کار در محل کار و آموزش نظری در مؤسسه آموزشی است. دانشجو باید برای دوره کارآموزی یک محل کار پیدا کند. دفرت کارآموزی محلی همراه با ارائه دهنده آموزشی در تکمیل این دوره به شام کمک خواهند کرد. کارآموزی یک قرارداد استخدام موقت است که بین کارفرما و دانشجو تنظیم می شود و دانشجو طبق قرارداد مشرتک حقوق دریافت می کند. دوره کارآموزی برای افراد جوان و بزرگسال مناسب است. دفرت کارآموزی منطقه هامینلینا بین کارمندان و کارفرمایان قرارداد کارآموزی تنظیم کرده و دوره آموزشی مربوطه را از ارائه دهندگان آموزشی مختلف خریداری می کند. شام می توانید از دفرت کارآموزی و اداره کار و توسعه اقتصادی اطالعات بیشرتی درباره کارآموزی دریافت کنید. Hämeenlinnan seudun oppisopimustoimisto )دفرت کارآموزی منطقه هامینلینا( Hattelmalantie 25 K-rakennus کارفرمایان بخش خصوصی معموال هنگام انتخاب کارمندان خود واجد رشایط بودن مدرک تحصیلی خارجی را شخصا بررسی می کنند. دانشگاه ها و موسسات آموزشی واجد رشایط بودن یک مدرک خارجی را با توجه به تحصیالت بعدی و اجازه تکمیل آن در فنالند بررسی می کنند. مقامات بخش خاص حق کار در یک حرفه یا استفاده از عنوان حرفه ای را تعیین می کنند. به عنوان مثال Valvira اداره نظارت ملی بر رفاه بهداشت و درمان درباره حرفه های بهداشت و درمان تصمیم می گیرد.) 6.3 تائید مدرک خارجی انجمن ملی آموزش و پرورش فنالند اعتبار یک مدرک خارجی در فنالند را ارزیابی و آن را تائید می کند. تائید یک مدرک تحصیلی عبارتست از بررسی این موضوع که با توجه به تقاضای محل کار یا تحصیل مدرک خارجی از چه رشایط خوبی برخوردار است. انجمن ملی آموزش و پرورش فنالند PL 380, Helsinki تلفن )0( گواهی ملی آزمون تسلط بر زبان آزمون گواهی ملی مهارت زبان )YKI( آزمون های مهارت زبان بزرگساالن است که میزان مهارت زبانی را در موقعیت های عملی بررسی می کند. آزمون های مهارت زبان به چندین زبان مختلف در دسرتس هستند. 30

31 اطالعات بیشرت: روزهای آزمون و زمان ثبت نام در وب سایت انجمن ملی آموزش و پرورش فنالندمنترش شده اند. kinnot/yleiset_kielitutkinnot آزمون گواهی ملی مهارت زبان فنالندی یا سوئدی مهارت های زبان الزم برای دریافت تابعیت فنالند را مشخص می کند. این آزمون ها توسط Vanajaveden Opisto برگزار می شوند )به وب سایت برگزار کننده مراجعه کنید:.)www03.oph.fi/kielitutkinnot برای رشکت در آزمون هزینه دریافت می شود. شام می توانید با تکمیل یک فرم برای رشکت در آزمون ثبت نام کنید. این فرم ها را می توانید از برگزار کننده آزمون یا از وب سایت انجمن ملی آموزش و پرورش فنالند تهیه کنید. پس از ثبت نام راهنامی رشکت در آزمون و صورتحساب هزینه آزمون از طریق پست برای شام ارسال خواهد شد. این آزمون پنج بخش دارد: درک مطلب نوشنت دستور و لغت مهارت گوش دادن و صحبت کردن. از متام این بخش ها در یک روز امتحان گرفته می شود. رشایط الزم تسلط بر زبان جهت تقاضای تابعیت فنالند. -> kansalaisuus -> kansal- aisuuden saaminen -> kansalaisuushakemus -> kielitaitoedellytys kansalaisuushakemuk-.sessa 31

32 7. خدمات عمومی 7.1 بهداشت و درمان شام می توانید از طرق زیر وقت مالقات با پزشک یا پرستار بگیرید: رفنت به بخش پذیرش مرکز بهداشتی یا متاس با خدمات تعیین وقت. خدمات تلفنی جهت تعیین وقت مالقات مرکز بهداشتی از خدمات متاس با شام برخوردار است: ارباب رجوع با شامره مورد نظر متاس می گیرد و به پیغام گوش می دهد )الزم نیست گزینه ای را انتخاب کنید( این متاس در سیستم وارد می شود و پرستار حدود 30 دقیقه بعد یا طی هامن روز با شام متاس خواهد گرفت. زمان متاس با شام به تعداد متاس ها بستگی دارد. پرستاری که با شام متاس می گیرد رضورت و فوریت درمان شام را بررسی کرده و برای شام یک قرار مالقات با پزشک یا پرستار تعیین می کند. زمان انتظار برای قرار مالقات های غیر اضطراری به طور متوسط 14 روز است. مراکز بهداشتی خدمات اضطراری نیز ارائه می دهند برای گرفنت وقت از قرار مالقات معمولی مرکز بهداشت استفاده کنید. در صورت داشنت درد سینه تنگی نفس یا مشابه آن باید فورا به بخش اورژانس و تصادفات بروید به فصل مراجعه کنید. خدمات اورژانس مرکز بهداشتی: شام می توانید دوشنبه تا جمعه از ساعت 8 صبح تا 3 بعد از ظهر در مرکز بهداشتی خود وقت پزشک بگیرید. 10 مرکز بهداشتی در هامینلینا وجود دارد. هر فردی که به طور دائم در هامینلینا زندگی می کند می تواند از خدمات مراکز بهداشتی که بر اساس منطقه سکونت تقسیم شده اند استفاده کند. جزئیات درباره مرکز بهداشتی خود را می توانید از طرق زیر کسب کنید: مرکز تلفن یا )مرکز تلفن متاس ها را به شامره های تعیین وقت مرکز بهداشتی وصل منی کند( یا مراکز خدماتی شهر یا خدمات نقشه آنالین شهر در وب سایت on oma terveysasemani که توسط آن می توانید با توجه به آدرس منزل خود مرکز بهداشتی را پیدا کنید. مراکز بهداشتی کائوریاال واناجاوسی و این مرکز در مرکز اصلی بهداشت در 1-3 Viipurintie واقع شده اند. سایر مراکز بهداشتی عبارتند از هاهو ایدانپا جوکوال کالوال المی اوجوینن و رنکو. باید از قبل وقت مالقات با پزشک یا پرستار تعیین شود. افراد باالی 18 سال باید هزینه سه ویزیت اول را بپردازند. اگر در وقت تعیین شده به پزشک خود مراجعه نکنید و در صورتیکه باالی 15 سال سن داشته باشید باید بابت قرار مالقات لغو نشده مبلغی را بپردازید. قرار مالقات باید حداقل یک ساعت قبل لغو یا تغییر کند. 32

33 شامره اورژانس در فنالند 112 خدمات اورژانس پلیس خدمات آتش آدرس و امدادگران را اعزام می کند. شام می توانید به زبان های فنالندی سوئدی و انگلیسی درخواست کمک کنید. جهت کسب اطالعات بیشرت به وب سایت مراجعه کنید. 1. در رشایط اضطراری بالفاصله با 112 متاس بگیرید. 2. بگویید چه اتفاقی افتاده است و از کجا متاس می گیرید. 3. به سواالت پاسخ دهید. 4. دستورالعمل هایی که به شام داده می شوند را انجام دهید. 5. وقتی به شام گفته شد متاس را قطع کنید. نسخه های تکراری: نسخه های تکراری را می توان برای تجدید در بخش پذیرش مرکز بهداشتی گذاشت. نسخه ها معموال در عرض پنج )5( روز برای جمع آوری آماده هستند. نسخه های افراد غیرمقیم تجدید نخواهند شد. هزینه خدمات بهداشتی از 1 ژانویه هزینه ویزیت پزشک برای سه بار نخست دریافت خواهد شد ویزیت های بعدی در هامن سال رایگان هستند کمک های اولیه و مراقب پزشکی اضطراری بیامری ها و صدمات حادی که منی توان برای درمان آنها توسط مرکز بهداشتی خود صرب کرد در بخش اورژانس بیامرستان مرکزی کانتا-هامه ( Ahvenis- )tontie 20 درمان خواهند شد. در رشایطی که زندگی فرد در خطر است باید با مرکز پاسخگویی اورژانس متاس بگیرید هزینه سه وقت مالقات نخست هزینه مراقبت از بیامر در کوتاه مدت در هر روز هزینه وقت مالقات اورژانس هزینه وقت مالقات لغو نشده گواهی پزشکی و اعالمیه پزشک گواهینامه رانندگی گواهی ساملونال هزینه ها تا پایان 2014 به جمع کل در هر سال تقویمی محدود می شود. 33

34 7.1.2 مراکز بهداشتی Anttilankatu 4 مرکز بهداشتی ایدانپا تلفن تعیین وقت Eeronkuja 6 مرکز بهداشتی جوکوال تلفن تعیین وقت Viipurintie 1-3, D-rakennus, 2. krs مرکز بهداشتی کائوریاال تلفن تعیین وقت Viipurintie 1-3, E-rakennus, 1. krs مرکز بهداشتی شهر تلفن تعیین وقت Veteraanipolku 1 مرکز بهداشتی اوجوینن تلفن تعیین وقت قرارهای مالقات برای مرکز بهداشتی واناجاوسی مرکز بهداشتی واناجاوسی تلفن و مرکز بهداشتی منطقه غرب و مرکز بهداشتی واناجاوسی منطقه رشق Vihniöntie 5, Hauho مرکز بهداشتی هاهو تلفن تعیین وقت Nordstedtintie 6, Iittala مرکز بهداشتی کالوال تلفن تعیین وقت مرکز بهداشتی المی مرکز بهداشتی المی Evontie 33, Lammi تلفن تعیین وقت المی/شامل تلفن تعیین وقت المی/جنوب Rengonraitti 28, Renko مرکز بهداشتی رنکو تلفن تعیین وقت مطب خصوصی: Linnan Klinikka Terveystalo Mehiläinen lapsille Lääkäriasema )برای کودکان( Lääkärikulma )برای زنان و هنگام بارداری( لطفا توجه کنید! با توجه به نرخ های تعیین شده و نیز هزینه های متحمل شده بدلیل بارداری و زایامن Kela برخی از هزینه های پزشک یا دندانپزشک را مسرتد خواهد کرد. Kela هزینه داروهای تجویز شده توسط پزشک را پرداخت خواهد کرد و پرداخت هزینه نسخه معموال در داروخانه و از طریق ارائه کارت Kela انجام می شود. 34

35 شامره تلفن جهت تعیین وقت دندانپزشکی: تلفن قرار مالقات ها خدمات خارج از ساعات کاری و آخر هفته و آدرس درمانگاه های دندانپزشکی درمانگاه های دندانپزشکی دندانپزشک شام با توجه به محل زندگیتان مشخص می شود. شام می توانید به صورت آنالین در وب سایت درمانگاه دندانپزشکی خود را پیدا کنید یا از طریق تلفن وقت مالقات ها را دریافت کنید. اگر منی توانید طبق وقت مالقات در درمانگاه حضور داشته باشید باید روز قبل آن را لغو یا تغییر بدهید. به بیامران باالی 15 سال که حداقل از یک ساعت قبل وقت مالقات خود را لغو نکرده یا تغییر نداده اند جریمه تعلق می گیرد. درمانگاه دندانپزشکی مرکز اصلی بهداشت..Viipurintie,1-3 E-rakennus,.3 krs Vihniöntie 5, Hauho درمانگاه دندانپزشکی هاهو,Viipurintie 32 درمانگاه دندانپزشکی هاتیال Hämeenlinna 13210,Eeronkuja 6 درمانگاه دندانپزشکی جوکوال Hämeenlinna Nordstedtintie 6, Iittala درمانگاه دندانپزشکی کالوال Evontie 33, Lammi درمانگاه دندانپزشکی المی Rengonraitti 28, Renko درمانگاه دندانپزشکی رنکو هزینه خدمات دندانپزشکی: / 35

36 7.1.7 بهداشت و درمان شغلی کارفرما موظف است خدمات بهداشت و درمان شغلی برای کارمند خود فراهم کند. شام می توانید اطالعات بیشرت در این زمینه را از کارفرما کسب کنید. بهداشت و درمان شغلی متام موارد سالمتی مربوط به کار را پوشش می دهد بازرس بیامران اگر از خدمات بهداشتی ارائه شده راضی نیستید می توانید با بازرس بیامران مرکز بهداشتی خود متاس بگیرید. بازرس بیامران مرکز اصلی بهداشت Viipurintie 1-3, G-rakennus, P-kerros تعیین وقت قبلی از طریق تلفن از دوشنبه تا چهارشنبه ساعت - 09:00 10:00 تلفن. )03( Terveyspalvelut/Potilasasiamies 7.2 خدمات اجتامعی کار رفاه اجتامعی بزرگساالن کار رفاه اجتامعی بزرگساالن در رشایط مختلف زندگی کمک و مشاوره ارائه می دهد و به افراد پشتیبانی درآمد عرضه می کند. وقتی درآمد شام به اندازه ای نباشد که هزینه های رضوری زندگی را پوشش دهد می توانید تقاضای دریافت پشتیبانی درآمد کنید. کار رفاه اجتامعی بزرگساالن و مرکز اطالعات درباره پشتیبانی درآمد Palvelupiste Kastelli, Raatihuoneenkatu 11 نیاز به تعیین وقت قبلی نیستدوشنبه تا جمعه ساعت 09:00-16:00 بیامران جدید و راهنامی خدمات مشاوران اجتامعی ساعات تلفن دوشنبه تا جمعه 10:00-11:00 شامره تلفن ها: درمانگاه های زنان و بهداشت کودک اگر فکر می کنید باردار هستید در درمانگاه زنان از یک پرستار وقت مالقات بگیرید. مرکز بهداشتی شام جزئیات درمانگاه زنان را در اختیار شام قرار خواهد داد. تا زمان زایامن وضعیت شام در درمانگاه زنان بررسی خواهد شد. درمانگاه های زنان در طی بارداری زایامن و بعد از زایامن خدماتی را به خانواده ارائه می دهند. خدمات درمانگاه های زنان برای خانواده هایی که در هامینلینا زندگی می کنند رایگان است. بعد از زایامن مراقبت از شام بر عهده درمانگاه بهداشت کودک خواهد بود. درمانگاه های بهداشت کودک سالمت کودک را تحت نظر دارد. شام نیز به طور مرتب در درمانگاه به صورت رایگان ویزیت خواهید شد. کودکان تا 6 سالگی به درمانگاه بهداشت کودک می روند مرکز مشاوره بهداشت جوانان مرکز مشاوره بهداشت جوانان برای جوانان بین 14 تا 25 سالی در نظر گرفته شده است که به حامیت و مشاوره در امور بهداشتی نیاز دارند به عنوان مثال در امور روانی و جنسی و معاینه سالمت بدن. در این مرکز یک پرستار روانشناس و پزشک وجود دارند. ویزیت ها رایگان است. مرکز مشاوره بهداشت جوانان.Viipurintie 1-3, pääterveysasema, F-siipi نیاز به تعیین وقت قبلی نیست یا تعیین وقت قبلی از طریق تلفن از دوشنبه تا جمعه ساعت 10:30-11: بهداشت و درمان مدرسه و دانش آموز در هر مدرسه خدمات بهداشت مدرسه وجود دارد. هر مدرسه یک پرستار دارد. شام می توانید اطالعات بیشرت را از معلم فرزند خود کسب کنید. 36

37 Sosiaalipalvelut/Sosiaalityon-palvelut/ /Yhteystiedot و Kastelli Raatihuoneenkatu رفاه کودکان رفاه کودک در درجه اول بر عهده والدین است. اگر مشخص شود که حال کودک حال خوب نیست و رشد او دچار مشکل شده است مقامات دخالت خواهند کرد. به عنوان مثال تنبیه بدنی ممنوع است. اگر کودکی با مشکل مواجه شود مرکز محافظت از کودکان می تواند از طریق اقدامات حامیتی مختلف به کودکان و والدین کمک کند. خدمات رفاهی کودکان خدمات معلولین یک فرد معلول حق استفاده از خدمات ویژه ای را دارد. به عنوان مثال اگر معلولیت بر روی روند زندگی شام تاثیر بگذارد شام می توانید از تجهیزات و خدمات ایاب و ذهاب مختلف برخوردار شوید. این خدمات از طریق پزشک یا مددکار اجتامعی در دسرتس شام هستند درمانگاه خانواده درمانگاه های خانواده در بزرگ کردن کودکان خانواده ها را مشاوره و راهنامیی می کنند. اگر نگران وضعیت کودک خود هستید یا اگر می خواهید درباره پدر/مادر شدن تصمیم بگیرید می توانید با درمانگاه خانواده متاس بگیرید. شام باید وقت قبلی تعیین کنید. ویزیت ها رایگان است. درمانگاه خانواده مشاوره تلفنی و تعیین وقت در روزهای دوشنبه سه شنبه و پنج شنبه ساعت 10:00-12: بخش امور خانواده بخش امور خانواده در امور زیر خدماتی را به مشرتیان خود ارائه می دهد: مشخص کردن والدین تواقفنامه هایی درباره کفالت مسکن حقوق دیدن فرزند و حامیت از کودک و نیز مشاوره قبول فرزند خوانده. خدمات معلولین Ansarikuja 1, Hämeenlinna خدمات سالخوردگان مشاوره و راهنامیی درباره خدمات سالخوردگان برای افراد باالی 65 سال و اعضای خانواده آنها. مشاوران خدمات درباره خدمات بخش های عمومی خصوصی و بخش ثالث مشرتیان جدید را راهنامیی می کنند. نیاز مشرتیان مبنی بر استفاده از خدمات با بازدید های خانگی مشخص می شود و در صورت لزوم از طریق تکمیل تقاضانامه به افراد کمک خواهد شد. خدمات سالخوردگان اطالعات در مرکز خدمات کاستلی در Raatihuoneenkatu

38 آموزش پیش دبستانی خدمات مراقبت روزانه قبل از رشوع مدرسه برای کودکان آموزش پیش دبستانی ارائه می دهد. متام کودکان 6 ساله می توانند در آموزش رایگان پیش دبستانی رشکت کنند. آموزش پیش دبستانی در مرکز مراقبت روزانه یا در مدرسه برگزار می شود. آموزش پیش دبستانی در صورتی ارائه می شود که حداقل 7 کودک در سن پیش دبستانی برای رشکت در آن تقاضا داده باشند. کودک در آموزش پیش دبستانی مهارت ها و دانش الزم برای ورود به مدرسه را فرامی گیرد به عنوان مثال با حروف الفبا و اعداد آشنا می شود بازرس خدمات اجتامعی اگر از خدمات اجتامعی ارائه شده راضی نیستید می توانید با بازرس خدمات اجتامعی متاس بگیرید. استفاده از بازرس خدمات اجتامعی رایگان است. اطالعات متاس بازرس خدمات اجتامعی /Sosiaalipalvelut/Sosiaaliasiamies 7.3 کودکان و جوانان مراقبت روزانه مراقبت روزانه خصوصی یک رشکت یا انجمن خصوصی مراقبت روزانه خصوصی را ارائه می دهد و شهرداری بر آن نظارت داشته و یارانه آن را پرداخت می کند. جهت برخورداری از مراقبت روزانه خصوصی باید به طور مستقیم در مرکز مراقبت روزانه مورد نظر خود تقاضا بدهید. ارائه دهنده این خدمات درباره انتخاب کودکان و هزینه مراقبت روزانه تصمیم خواهد گرفت. شهرداری با پرداخت کمک های مالی و کمک هزینه شهری به ارائه دهنده خدمات مراقبت روزانه خصوصی به این مراکز یارانه می دهد. همچنین والدین می توانند برای برخورداری از خدمات یک پرستار خصوصی در خانه از کمک هزینه مراقبت روزانه خصوصی استفاده کنند. در این مواقع خانواده نقش کارفرما را دارد و با پرستار مورد نظر خود یک قرارداد استخدام تنظیم می کند. شام می توانید در KELA برای دریافت کمک هزینه مراقبت روزانه خصوصی تقاضا بدهید. 38 راهنامیی خدمات کودکان و جوانان palvelut/paivahoito/yksityinen-paivahoito /Raatihuoneenkatu 11 متام کودکان زیر سن مدرسه حق دارند از مراقبت روزانه در یک مرکز روزانه شهری مراقبت روزانه خانوادگی یا مراقبت روزانه شخصی استفاده کنند. مراقبت روزانه خانوادگی می تواند در خانه کودک یا خانه پرستار کودک صورت گیرد. مراقبت روزانه بر رشد کودک نظارت دارد. معموال در ازای مراقبت روزانه هزینه دریافت می شود اما میزان پرداختی به درآمد والدین بستگی دارد. از خانواده های کم درآمد هزینه ای دریافت منی شود. والدینی که در خانه از فرزند خود مراقبت می کنند می توانند در Kela درخواست کمک هزینه مراقبت کودک در خانه بدهند و این کمک هزینه را دریافت کنند. شام می توانید با تکمیل فرم مراقبت روزانه یا فرم الکرتونیکی که در وب سایت شهر مراکز مراقبت روزانه و مراکز خدماتی در دسرتس شام هستند تقاضای استفاده از مراقبت روزانه و مراقبت روزانه خانوادگی بدهید. این تقاضانامه به اولین مرکز مراقبت روزانه منتخب شام ارسال می شود. تقاضانامه باید در فرصت مناسب و در صورت ممکن 4 ماه قبل از رشوع مراقبت روزانه ارسال شود. جهت کسب اطالعات بیشرت درباره مراقبت روزانه به نزدیکرتین مرکز آموزش اولیه مراجعه کنید.

39 مراکز مراقبت روزانه خصوصی Aurinkokumpu مهدکودک انگلیسی زبان هامینلینا Jaarlin Päiväkodit Oy مراکز مراقبت روزانه و فعالیت های باشگاه کودکان در مراقبت خانگی و والدین آنها این فرصت را دارند تا با والدین دیگر آشنا شوند و کودکان خود را برای بازی به مراکز و باشگاه های مراقبت روزانه روباز بربند. کودک همراه با یک فرد بزرگسال که در طی فعالیت ها مسئول کودک خواهد بود به مرکز مراقبت روزانه روباز می آید. مرکز یا باشگاه مراقبت روزانه روباز خدمات مراقبت از کودک را ارائه منی دهد. در این باشگاه ها کودک می تواند در فعالیت های هدایت شده به صورت گروهی با کودکان دیگر رشکت کند. اغلب برای رشکت در این فعالیت ها باید هزینه ای پرداخت شود. فعالیت های باشگاهی محلی برای کودکان محله های مختلف برای کودکان و خانواده های آنها فعالیت هایی را برگزار می کنند. استفاده از این خدمات برای عموم آزاد و رایگان است )به فصل 9 دین مراجعه کنید(. لیگ مانرهایم برای رفاه کودکان لیگ مانرهایم برای رفاه کودکان در هامینلینا فعالیت های مختلفی را برای والدین و خانواده های بچه دار برگزار کرده و در مراقبت روزانه کوتاه مدت در منزل به آنها کمک می کند. لیگ مانرهایم برای رفاه کودکان انجمن هامینلینا Turuntie 24 A Peuhula باشگاه ورزشی برای 2 تا 6 ساله ها. باشگاه های صبح و بعد از ظهر و یک زمین بازی. Lasten liikunnantuki ry Saaristenkatu تلفن فدراسیون H 4 هامینلینا مرکز مراقبت روزانه روباز فعالیت های بازی در پارک و فعالیت های تفریحی برای جوانان و کودکان. فدراسیون H 4 هامینلینا Vanajantie 10 A کمک موقت در مراقبت از کودک شهر هامینلینا برای خانواده های بچه دار خدمات خانگی در نظر گرفته است و در رشایط مختلف وقتی خانواده با بحران شدیدی مواجه است به طور کوتاه مدت و موقتی از آنها پشتیبانی کرده و در خانه به آنها کمک می کند. این بحران می تواند به عنوان مثال شامل بیامری بسرتی شدن آسیب و خستگی والدین یا رشایط دشوار دیگر در زندگی باشد. خانواده بچه دار باید در ازای دریافت خدمات خانگی هزینه ای را بپردازد اما شام می توانید تقاضای معافیت از پرداخت بدهید. خدمات خانگی برای خانواده های بچه دار رزرو از طریق تلفن:

40 اطالعات بیشرت و راهنامیی خدمات مرکز خدمات کاستلی Raatihuoneenkatu )دوشنبه تا جمعه ساعت 9:00-16:00( آموزش مقدماتی برای آموزش پایه شهر هامینلینا برای کودکان مهاجر بین 7 تا 16 سال آموزش مقدماتی برای آموزش پایه ارائه می دهد. آموزش مقدماتی دانش آموز مهاجر را با مهارت های اولیه در زبان فنالندی آشنا می کند تا او بتواند پس از آن در دوره آموزش پایه رشکت کند. سه کالس مقدماتی برای مهاجران در هامینلینا وجود دارد. دوره آموزش مقدماتی 1 تا 2 سال به طول می انجامد. پس از آن دانش آموز در کالس درسی در مدرسه نزدیک به محل سکونتش که مطابق با سطح مهارت های او است نام نویسی خواهد شد. کودکانی که در سن آموزش پایه هستند در مدرسه جوکوال و دانش آموزان دبیرستانی در مدرسه لیسئو تحصیل خواهند کرد. به عالوه منطقه المی نیز کالس مقدماتی مخصوص به خود را دارد. در طی دوره آموزش مقدماتی سابقه تحصیلی کودک و نیازهای احتاملی و ویژه او بررسی خواهد شد. معلم والدین و کودک به طور مشرتک یک برنامه آموزشی برای کودک جمع آوری می کنند. در صورت لزوم نیست جلسه هایی برگزار خواهد شد. یک مرتجم شفاهی نیز برای کمک به آنها در دسرتس خواهد بود. آموزش مقدماتی کتابخانه کتابخانه ها نیز برنامه ها و رویدادهای زیادی را برای کودکان برگزار می کنند از قبیل ساعات قصه گویی فیلم سینامیی کودکان و درست کردن کاردستی. اطالعات بیشرت در این زمینه را از کتابخانه کسب کنید: به صفحه 44 مراجعه کنید مدرسه جامع کودکی که از خارج به این شهر نقل مکان کرده است می تواند مدرسه را با رشکت در کالس های مقدماتی برای مهاجران آغاز کند. هدف آموزش مهاجران این است که افرادی که به فنالند آمده اند را برای تحصیل در کالس های فنالندی آماده کند. مهاجرانی که به طور دائم در فنالند زندگی می کنند و در سنی هستند که آموزش آنها اجباری است )7 تا 16 سال( حق دارند مانند یک فرد فنالندی از آموزش پایه استفاده کنند. تحصیل به زبان فنالندی زبان مادری و دین کودکان و در صورت لزوم کالس های تقویتی برای کودکان در متام سنین وجود دارد. به طور همزمان از آنها در حفظ زبان مادری و هویت فرهنگیشان حامیت خواهد شد. ثبت نام و آشنایی با مدرسه با تکمیل یک فرم )فرم اطالعات دانش آموز( ثبت نام مدرسه انجام می شود. شام می توانید این فرم را از وب سایت شهر هامینلینا مدرسه اداره خدمات آموزش و پرورش یا مرکز خدماتی شهر دریافت کنید. فرم تکمیل شده باید به آدرس ذکر شده در فرم یا به مرکز خدماتی کاستلی ارسال شود. وقتیکه اداره خدمات آموزش و پرورش جایی را به کودک اختصاص بدهد مدیر مدرسه با والدین متاس خواهد گرفت و بر رس بازدید کودک و والدین از مدرسه توافق خواهد کرد. opetus/maahanmuuttajaopetus/valmistava- /perusopetus /Perusopetus 40

41 مرکز فرهنگی کودکان و جوانان ARX ARX یک پایگاه مشرتک برای تولیدکنندگان و مرصف کنندگان فرهنگ کودکان در هامینلینا است. کودکان و جوانان می توانند به عنوان مثال در کارگاه ها منایشگاه ها منایش ها و رویدادهایی رشکت کنند که توسط ARX برگزار می شوند. جهت کسب اطالعات بیشرت درباره فعالیت های ARX به وب سایت آنها مراجعه دارد: خدمات برای جوانان خدمات جوانان شهر هامینلینا خدمات جوانان شهر برنامه فوق العاده اوقات فراغت و خدمات تفریحی به جوانان ارائه می دهد از مشارکت جوانان حامیت می کند و خدمات داوری جنایی و اختالفات را در اختیار آنها قرار می دهد. شام می توانید از طریق دریافت کارت نیوکاری از نزدیکرتین مرکز فعالیت های جوانان در این فعالیت ها رشکت کنید با این کارت ها می توانید به متام مراکز جوانان در هامینلینا دسرتسی رایگان داشته باشید. همچنین دارنده این کارت ها می تواند از تخفیف گردش هایی که خدمات جوانان برگزار می کند و فعالیت های دیگر برخوردار شود. مراکز جوانان تسهیالتی را برای رفنت به استخر گوش دادن به موسیقی متاشای فیلم ساخنت صنایع دستی مختلف دیدار با دوستان و آشنایی با افراد جدید فراهم می کنند. مراکز جوانان در قسمت های مختلف شهر واقع شده اند. جزئیات درباره این مکان ها در وب سایت خدمات جوانان وجود دارد. مرکز فرهنگی کودکان و جوانان ARX Keinusaarentie 1 )ARX-talo( arx.hameenlinna.fi 41 مرکز فرهنگی کودکان و جوانان ARX

42 انجمن ستلمنتی کار چند فرهنگه جوانان هامینلینا خدمات ساختار شهر هامینلینا مدیریت پارک های بازی زمین های کوچک و مسیرهای پیاده روی را بر عهده دارد. ستلمنتی هامینلینا فعالیت های گوناگونی را به جوانان مختلف با پیشینه های چند فرهنگی ارائه می دهد از قبیل فعالیت های گروهی اردو گردش کمک در تکالیف منزل رویدادها و راهنامیی درباره رسگرمی های اوقات فراغت رشد مهارت ها پیاده روی و فعالیت های داوطلبانه )جزئیات بیشرت در این باره در صفحه 44 ذکر شده است(. 7.4 ورزش و مترین شامره تلفن خدمات مشرتیان تلفن در هامینلینا فرصت های ورزشی فراوانی وجود دارد. تعداد زیادی باشگاه های ورزش و مترین مراکز ورزشی و باشگاه های سالمتی در هامینلینا وجود دارند. همچنین استخرهای شنای رسپوشیده ورزشگاه ها و نیز مناطق روباز زیادی مخصوص پیاده روی و اسکی در این شهر به چشم می خورند. شام می توانید از طریق متاس با دفرت Hämeenlin- nan Liikuntahallit Oy یا خدمات ساختار شهر هامینلینا و نیز از طریق آگهی های روزنامه درباره امکانات ورزشی اطالعات بیشرتی کسب کنید. برای استفاده از سالن های ورزشی و زمین های بزرگ رسپوشیده می توانید با رشکت سالن ورزشی شهر هامینلینا متاس بگیرید: Hämeenlinnan Liikuntahallit Oy Kiekkoritarinkuja 3A سالن شنای هامینلینا Uimarintie سالن شنای المی Lamminraitti

43 8 فعالیت های چند فرهنگه 8.1 کارهای چندفرهنگه شهر هامینلینا فعالیت های زیادی را برگزار می کند و شام می توانید در آنجا در گروه های مختلف از جمله زبان کار دستی صنایع دستی و گروه های ورزشی دوره ها رویدادها و گردش ها رشکت کنید. برنامه های مرکز اجتامعی در مراکز اجتامعی کاستلی و به صورت آنالین در دسرتس شام قرار دارند. واحد کارهای چندفرهنگه در خانه مشارکت برای گروه ها و سازمان های چندفرهنگه مقدماتی را فراهم می کند. به عنوان مثال خانه مشارکت باشگاه های آموزش زبان فنالندی فعالیت ها و گروه های اوقات فراغت را سازمان دهی می کند. هدف کار چندفرهنگه تقویت دانش افراد درباره فرهنگ های مختلف حامیت از مهاجران در حفظ فرهنگ خود و ایجاد فرصت هایی برای آنها مانند هر یک از مقیامن شهر است. کمک هزینه انجمن اگر برگزارکننده مناسبت هایی هستید که از فرهنگ و/یا تابعیت شام در هامینلینا پشتیبانی می کند می توانید برای دریافت کمک هزینه انجمن تقاضا بدهید. جهت کسب اطالعات بیشرت به دفرت خدمات مهاجران یا مشاور چندفرهنگه مراجعه کنید. کارهای چندفرهنگه شهر هامینلینا خانه مشارکت Kirjastokatu 1 مشاور چندفرهنگه مراکز اجتامعی 10 مرکز اجتامعی در هامینلینا وجود دارد. شام می توانید به این مراکز بروید تا با دیگران آشنا شوید قهوه بنوشید روزنامه بخوانید فتوکپی بگیرید و از رایانه استفاده کنید. مراکز اجتامعی مرکز جامعه رشقی در کاتوما Kanervatie مرکز جامعه غربی در نومی Sammontie مرکز هرنی و فعالیت چند فرهنگه کاریسیلتا Hämeenlinnan seudun Setlementti ry Hämeenlinnan seudun Setlementti ry یک انجمن چندفرهنگه است که اعضای آن مردم فنالند و افرادی هستند که از کشورهای مختلف به هامینلینا آمده است. این انجمن گروه ها رویدادها جشن ها و مناسبت های آموزشی مختلفی را سازمان دهی می کند که شام می توانید در آنها رشکت کنید. به عنوان مثال فعالیت ها و باشگاه های تفریحی برای پرسان و دخرتان روزهای کاری فعالیت های مخصوص تعطیالت و کمک در کارهای خانه. مرکز کاریسیلتا محل برگزاری جلسات چندفرهنگه این انجمن است که در آن مهاجران می توانند درباره متام مسائل روزمره زندگی از قبیل تکمیل فرم ها و آموزش زبان فنالندی کمک و راهنامیی دریافت کنند. در این مکان یک رایانه 43

44 نیز وجود دارد که مشرتیان می توانند از آن استفاده کنند. انجمن ستلمنتی می تواند از طریق مددکاران داوطلب به مهاجران و خانواده ها چندفرهنگه و اعضای خانواده یاری برساند و از آنها پشتیبانی کند. Hämeenlinnan seudun Setlementti ry Kirjastokatu کتابخانه ها کتابخانه اصلی هامینلینا Lukiokatu 2, Hämeenlinna کتابخانه هاتیال Viertokatu 1, Hämeenlinna کتابخانه جوکوال Eeronkuja 5, Hämeenlinna در هامینلینا سه کتابخانه وجود دارد: کتابخانه اصلی کتابخانه هاتیال و کتابخانه جوکوال و نیز کتابخانه های منطقه ای در نزدیکی آن. در این کتابخانه کتاب های ادبی به زبان های مختلف یافت می شوند. همچنین شام می توانید از کتابدار بخواهید تا کتاب های زبان مادری شام را سفارش دهد. این خدمات برای هر فردی که کارت کتابخانه دارد رایگان است. شام می توانید کارت کتابخانه را از کتابدار نزدیکرتین کتابخانه به محل سکونت خود دریافت کنید. 44

45 9. دین آزادی دین ها در فنالند مشهود است. هر فردی حق دارد پیرو دینی باشد و اعتقاد خود را بیان کند. حدود 90% مردم فنالند مسیحی هستند. کلیساهای پروتستان انجیلی و ارتودکس کلیساهای ملی فنالند به شامر می روند. حدود 80% از مردم فنالند پیرو پروتستان انجلیی و حدد 1.1% پیرو ارتودکس هستند. حدود 1.3% مردم فنالند نیز به جنبش های مذهبی ثبت شده روی آورده اند بزرگرتین این جنبش ها عبارتند از شاهدان یهوه کلیسای آزاد انجیلی کلیسای کاتولیک فنالند کلیسای ظهور روز هفتم و کلیسای پنطیکاستی فنالند. به عالوه جوامع دیگری که پیرو سایر سنت های دینی از قبیل اسالم یهودیت بودایی و هندو هستند نیز در فنالند وجود دارند انجمن انجیلی پروتستان هامینلینا- واناجا کلیسای پروتستان انجلیی خدمات روز یکشنبه ساعت 10 صبح در کلیساهای هامینلینا و واناجا و ساعت 12 ظهر در کلیساهای هاتیال و جوکوالن لینتوکوتو. این انجمن برای افراد در سنین مختلف برنامه هایی را برگزار می کند: باشگاه فعالیت های موسیقی گروه های کوچک مختلف و سایر برنامه ها. مجله Kotikirkko به متام خانه ها ارسال می شود و در اینرتنت نیز قابل دسرتسی است. اداره ثبت کلیسا Rauhankatu مناینده آماده به خدمت کار چندفرهنگه Tiina Kröger انجمن ارتودکس هامینلینا کلیسای ارتودکس خدمات کلیسا به طور مرتب شنبه ها ساعت 17:00 مراسم شب زنده داری و یکشنبه ها ساعت 10:00 مراسم مناجات و نیز خدمات روزهای ویژه جشن را برگزار می کند. مناجات نامه در آخرین یکشنبه هر ماه به دو زبان )فنالندی-اسالوی/روسی( برگزار می شود. سایر برنامه ها عبارتند از فعالیت های گروه کر کارهای کودکان خانواده و جوانان انجمن خادمان کلیسا دایره آهنین گردهامیی روز سه شنبه باشگاه Kyyrölä و یک محفل ارتودکس روسی زبان. مجله این انجمن به نام آنالوگی نیز در وب سایت منترش می شود. اداره ثبت کلیسا Matti Alangonkatu 11 سه شنبه چهارشنبه و جمعه ساعت 09:30-12: Markku Aroma,

46 کلیسای ارتودکس Erottajakatu 2 کلیسای تابستانه آونیستو مقابل بیامرستان مرکزی کلیسای کاتولیک تامپر بخش صلیب مقدس کلیسای کاتولیک بخش صلیب مقدس تامپر گردهامیی در اولین یکشنبه هر ماه در هامینلینا ساعت 15:00 )سالن بخش ارتودکس Matti Alangon katu 11 A, Hämeen-.)linna گردهامیی در کلیسای تامپر هر یکشنبه ساعت 10:30 به زبان فنالندی و ساعت 18:00 به زبان انگلیسی. Amurinkuja 21, Tampere Zenon Strykowski انجمن کلیسای آزاد هامینلینا کلیسای آزاد انجلیی خدمات روز یکشنبه ساعت 16:00 به همراه مدرسه برای کودکان در این روز. سایر فعالیت ها عبارتند از دوره های آلفا حامیت و کمک غذایی اتحادیه اروپا دیدبانی مراسم عرصانه جوانان گردهامیی های خانگی مشارکت بین املللی و سایر گروه های کوچک و گوناگون برای افراد در سنین مختلف. کلیسای آزاد در سه مکان فعالیت دارد: Sibeliuk- Iittala) Koulutie( و senkatu 17, Katumantie Sibeliuksenkatu Arto Kortemaa انجمن کلیسای عید گلریزان سامل هامینلینا کلیسای عید گلریزان سامل رویداد هفتگی اصلی خدمات روزانه sanan Anna koskettaa )بگذار دنیا تو را تغییر دهد( است که یکشنبه ها ساعت 11:00 برگزار می شود. شب مناز و مناجات سه شنبه ها ساعت 19:00 برگزار می شود. همچنین فعالیت ها و رویدادهایی برای کودکان نوجوانان جوانان و بزرگساالن وجود دارد. یک گروه کر و موسیقی چندفرهنگه و خدمات چندفرهنگه نیز در دسرتس هستند. Turuntie 12 دفرت سه شنبه ها ساعت 16:00-18:00 باز است. چهارشنبه و پنج شنبه ساعت 10:00-12: Onni Haapala Jukka Nieminen

47 9.8 آئین بودایی 9.6 انجمن ظهور مسیح در روز هفتم هامینلینا کلیسای ظهور روز هفتم خدمات روزهای شنبه ساعت 10:00 در اختیار شام است. بازار کهنه فروشی برای کمک به کلیسا سه شنبه ها ساعت 17:00 19:00 دایر است و کمک غذایی اتحادیه اروپا نیز به طور همزمان ارائه می شود. Watbuddharama Finland Aallokontie 25, Nurmijärvi یا Tykistötie مسئول کمک های مردمی Birgit Jensen Kannisto اسالم انجمن اسالمی فنالند این انجمن )ICF( قصد دارد نقش نهاد تعاون و انجمن گفتگوهای جوامع اسالمی در فنالند را ایفا کند. این انجمن مناینده سازمان عضو خود در مذاکرات با مقامات و جوامع دینی مختلف است. انجمن اسالمی فنالند )ICF( Apollonkatu 10 B 82, Helsinki

48 KELA.10 خانه پرداخت می شود. کمک هزینه کودک مبلغ مکملی است که هر ماه به رسپرست فرزند زیر 17 سال پرداخت می شود. کمک هزینه تحصیلی که در صورتی می توانید برای دریافت آن درخواست بدهید که در حال تحصیل در دبیرستان مؤسسه آموزش فنی دانشگاه علوم کاربردی یا دانشگاه باشید. کمک هزینه مسکن برای پرداخت اجاره به شام تعلق می گیرد. مقدار کمک هزینه مسکن به اجاره تعداد ساکنین و درآمد آنها بستگی دارد. این کمک هزینه تنها قسمتی از مخارج را پوشش می دهد. کمک هزینه بیکاری: اگر بیکار هستید ممکن است واجد رشایط استفاده از کمک هزینه بیکاری باشید. شام باید به عنوان یک فرد بیکار جویای کار در اداره کار و توسعه اقتصادی ثبت نام کنید. کمک هزینه بیامری: اگر بیامر هستید و منی توانید کار کنید یا بیکار هستید ممکن است بتوانید از کمک هزینه بیامری استفاده کنید. توانبخشی: اگر به طور جدی بیامر یا ناتوان هستید می توانید برای هزینه های توانبخشی تقاضای دریافت کمک مالی کنید. حقوق بازنشستگی: در فنالند افراد باالی 65 سال حقوق بازنشستگی دریافت می کنند. فرد بیامری که دیگر توانایی کار کردن ندارد نیز می تواند از حقوق بازنشستگی برخوردار شود. مدت زمانی که متقاضی در فنالند زندگی کرده است اینکه آیا در فنالند مشغول به کار بوده است یا خیر و حقوق بازنشستگی خارجی دریافت می کند یا خیر اعطای حقوق بازنشستگی و میزان آن را تعیین می کند. در رشایط استثنایی فرد زیر 65 سال نیز می تواند حقوق بازنشستگی دریافت کند. مؤسسه بیمه اجتامعی فنالند یا Kela در رشایط های مختلف زندگی مزایای امنیت اجتامعی را ارائه می دهد. اگر قصد دارید به طور دائم در فنالند زندگی کنید می توانید تقاضا بدهید تا تحت پوشش امنیت اجتامعی قرار بگیرید. شام می توانید اطالعات بیشرت درباره مزایای Kela را از نزدیک ترین دفرت یا از وب سایت Kela کسب کنید. همچنین اطالعات بیشرت درباره حقوق و مزایای مختلف مهاجران در پیوست های این دفرتچه راهنام ذکر شده است. KELA Rauhankatu 1 شامره های تلفن برای خدمات مختلف زیرزیر منونه هایی از مزایای Kela در رشایط مختلف شام می توانید از مزایای امنیت اجتامعی برخوردار شوید و باید از طریق تکمیل فرم تقاضا بدهید. Kela ارزیابی می کند که شام می توانید از چه مزایایی بهره مند شوید. کمک هزینه بارداری: اگر قبل از ماه پنجم بارداری تحت معاینه پزشکی قرار بگیرید می توانید از حق لباس و لوازم نوزاد استفاده کنید. کمک هزینه بارداری به صورت نقدی نیز می تواند به شام پرداخت شود. کمک هزینه بارداری و والدین: اگر صاحب فرزند هستید و اگر برای حداقل 180 روز قبل از زمان موعود در فنالند زندگی کرده اید می توانید از کمک هزینه والدین استفاده کنید. کمک هزینه مراقبت از کودک در خانه هزینه ای است که در ازای مراقبت از یک کودک زیر 3 سال در 48

49 10.2 شامره های تلفن ملی Kela شامره های تلفن خدمات دوشنبه تا جمعه ساعت 08:00-18:00 باز هستند. سواالت درباره تاریخ پرداخت: شام می توانید از طریق متاس با خدمات تلفنی خودکار درباره تاریخ پرداخت کمک هزینه کودک کمک هزینه مراقبت از کودک حقوق بازنشستگی و مزایای معلولین کمک هزینه مسکن کمک هزینه تحصیلی و خدمت رسبازی سوال کنید. این خدمات هر روز به طور شبانه روزی در دسرتس شام قرار دارد. کمک هزینه رسبازی کمک هزینه رسبازان و سایر مزایای آنها کمک هزینه مسکن کمک هزینه عمومی مسکن امور حقوق بازنشستگی حقوق بازنشستگی ملی حقوق بازنشستگی مربوط به درآمد کمک هزینه مسکن برای بازنشستگان کارت Kela کارت بیمه درمانی اروپا سفارش کارت Kela کارت بیمه درمانی اروپا توانبخشی خدمات و دوره های توانبخشی کمک هزینه توانبخشی مزایای خانواده کمک هزینه والدین کمک هزینه کودک پشتیبانی از کودک و سایر مزایای خانواده )لطفا توجه کنید: در خصوص امور مربوط به هزینه های مراقبت ویژه لطفا به شامره زیر بیامری مراجعه کنید( نقل مکان به داخل یا خارج از فنالند امنیت اجتامعی هنگام نقل مکان به داخل یا خارج از فنالند مزایای بازماندگان حقوق بازنشستگی همرس حقوق بازنشستگی یتیم حقوق بازنشستگی بازمانده کمک دانشجویی کمک هزینه تحصیلی مبلغ تکمیلی مسکن ضامنت های دولتی به دانشجو وام مساعدت در بهره وام دانشجویی یارانه رفت و آمد دانشگاهی بیامری بازپرداخت درمان پزشکی بازپرداخت هزینه های پزشکی کمک هزینه بیامری و هزینه های مراقبت ویژه کمک هزینه بیکاری یارانه بازار کار کمک هزینه اولیه بیکاری یارانه آموزشی برای فرد بیکار کمک هزینه معلولین کمک هزینه معلولین کمک هزینه مراقبت برای بازنشستگان کمک هزینه غذایی برای افراد مبتال به بیامری سلیاک متاس از خارج از کشور اگر از خارج از کشور متاس می گیرید قبل از شامره مورد نظر خود بدون پیش شامره صفر اعداد +358 را وارد کنید. به عنوان مثال کمک هزینه رسبازی

50 11. کمک در موقعیت های بحرانی کمک های اولیه و اورژانس در رشایطی که زندگی فرد در خطر است باید با مرکز پاسخگویی اورژانس متاس بگیرید سالمت روان شامره اورژانس در فنالند 112 اگر از اضطراب افرسگی یا یک وضعیت بحرانی رنج می برید می توانید با یک پرستار روانپزشک در مرکز بهداشتی متاس بگیرید. پرستارهای روانپزشک مراجعان قرار مالقاتی را از طریق ایستگاه سالمت خود در ساعات 11:00-12:00 در روزهای هفته رزرو می کنند. Sosiaalipalvelut/Mielenterveys-ja-henkisen- /hyvinvoinnin-palvelut خدمات سوء مرصف مواد این درمانگاه درجه یک در مسائل مربوط به سوء مرصف مواد به افراد یاری می رساند. این خدمات رایگان هستند. پرستار یا مددکار اجتامعی در روزهای کاری ساعت 08:00-10:00 می تواند بدون وقت قبلی مراجعین را مالقات کند. خدمات درمانگاه درجه یک هامینلینا..Viipurintie 1-3 D, 3. krs خدمات تلفنی از دوشنبه تا جمعه ساعت -11:00 12:00 /Sosiaalipalvelut/Paihdepalvelut Hämeen Sininauha ry انجمن Sininauha به آن دسته از افرادی که با مشکالت سوء مرصف مواد زندگی می کنند و در معرض خطر جدایی هستند یاری می رساند و آنها را حامیت می کند. انجمن Sininauha فعالیت های توانبخشی فعالیت های مرکز روزانه مسکن پشتیبانی شده مشاوره مالی و کمک غذایی ارائه می دهد. Hämeen Sininauha ry Markkulantie 3 A )بازار کهنه فروشی )Kauratie )Sinitori( )Aake Huurresalo( لیوینگ روم لیوینگ روم یک مرکز مشاوره بهداشت و آزمایش برای مرصف کنندگان مواد مخدر است. همچنین می توانید در آنجا وقت بگذرانید روزنامه بخوانید حامم بروید و کارهای خشکشویی خود را انجام دهید. بازدید از لیوینگ روم رایگان است و شام ناشناس باقی خواهید ماند. لیوینگ روم خدمات درمانگاه درجه یک هامینلینا,Birger Jaarlinkatu 21 B 36 Hämeenlinna /Sosiaalipalvelut/Paihdepalvelut 50

51 11.5. مشاوره مالی و وام اگر شام با مشکالت مالی یا وام هایی مواجه هستید که توانایی پرداخت آنها را ندارید مشاوره مالی و وام به شام کمک خواهد کرد. استفاده از این خدمات رایگان است. شام می توانید از طریق متاس تلفنی در زمان های مشخص شده وقت قبلی دریافت کنید. مشاوره مالی و وام و زمان متاس تلفنی از دوشنبه تا جمعه ساعت -13:00 14:00 حتام باید از قبل وقت بگیرید. /Sosiaalipalvelut/Talous--ja-velkaneuvonta 11.6 دفرت کمک حقوقی دفرت کمک حقوقی در متام مسائل حقوقی به افراد خصوصی یاری می رساند. این دفرت به افراد ساکن هامینلینا و شهرهای اطراف خدمات خود را ارائه می دهد. دفرت کمک حقوقی Sibeliuksenkatu پشتیبانی از قربانیان مرکز خدمات کانتا-هامه Kirjastokatu 1, Hämeenlinna فوت Iدر صورت فوت با بخش مربوط به افراد مرحوم متاس گرفته و یک محل دفن بگیرید. معموال در قربستان خصوصی مقدمات دفن فراهم می شود. برای تعیین دارایی ها و امالک مرحوم با یک وکیل یا دفرت کمک حقوقی متاس بگیرید. برای دریافت کمک مالی مربوط به مخارج دفن می توانید در دفرت مزایای اجتامعی تقاضا بدهید. اگر مرحوم باید به وطن خود منتقل و در آنجا دفن شود با سفارت کشور خود متاس بگیرید. یادتان نرود که قراردادهای مرحوم )به عنوان مثال تلفن برق و اینرتنت( و اجاره نامه ها را فسخ و آپارمتان را تخلیه کنید. شام می توانید برای تخلیه آپارمتان به عنوان مثال از انجمن Sininauha یا بنیاد Luotsi کمک بگیرید. Sininauha ry بنیاد Luotsi اگر شام یا یکی از نزدیکانتان قربانی یا شاهد یک جنایت هستید می توانید با بخش پشتیبانی از قربانیان متاس بگیرید. این بخش شام را راهنامیی می کند و می گوید که چه کاری باید انجام بدهید. 51

52 12. سایر خدمات 12.1 بازار کهنه فروش ها بازار کهنه فروش ها محل فروش اجناس ارزان قیمت است که در آنجا می توانید اسباب منزل لباس و ظروف دست دوم بخرید. بازار کهنه فروشی هامینلینا Keksikatu 5, Hämeenlinna مرکز بازیافت Aulangontie 1, Hämeenlinna بازار دست دوم فروشی Herman Brahenkatu 27, Hämeenlinna فروشگاه اجناس دست دوم Fida,Raatihuoneenkatu 8 Hämeenlinna بازار کهنه فروشی انجمن Sininauha Kauratie 2, Hämeenlinna Sinitori Markkulantie 3, Hämeenlinna دامپزشک اتاق جراحی حیوانات کوچک در منطقه کانتا- هامینلینا, دامپزشکی شهری )Hongistonkuja 8 (Jukola شامره تلفن متاس در خارج از ساعات اداری ساعات تعیین وقت قبلی در روزهای کاری -08:00 09: داروخانه ها معموال داروخانه ها در ساعات خرید باز هستند اما ممکن است یک داروخانه بعد از این ساعات نیز به طور هفتگی باز باشد. داروخانه هایی که بعد از ساعت خرید نیز باز هستند: در هامینلینا سه اتاق جراحی دامپزشک وجود دارد که حیوانات کوچک در آنجا درمان می شوند. جراح های دامپزشک به مزارع و اصطبل ها نیز می روند تا حیوانات بزرگرت را درمان کنند و خدمات خارج از درمانگاه انجام می دهند. Hämeenlinnan Tori-Apteekki Hallituskatu دوشنبه تا یکشنبه ساعت 08:00-21:00 باز است. Keskus Apteekki Raatihuoneenkatu دوشنبه تا جمعه ساعت 08:00-20:00 و شنبه ساعت 09:00-16:00 باز است. 52

53 Raatihuoneen Apteekki Sibeliuksenkatu دوشنبه تا جمعه ساعت 08:30-18:00 و شنبه تا یکشنبه ساعت 10:00-18:00 باز است. ارائه دهنده مرتجم شفاهی قرار گیرند. اگر ترجمه شفاهی مستلزم ترجمه مدارک بسیاری است آنها باید از قبل برای بررسی به مرتجم شفاهی ارسال شوند. اگر مجبور هستید وقت مالقات را تغییر دهید یا لغو کنید فورا با ارائه دهنده خدمات ترجمه شفاهی متاس بگیرید! در صورتیکه برای ترجمه مدرک تقاضا می دهید از طریق تلفن یا پست زبان مورد نظر خود موضوع و تعداد صفحات ترجمه تاریخ ارسال ترجمه آن جزئیات متاس با شام و آدرس صورتحساب را اطالع بدهید مدرکی که نیاز به ترجمه دارد را از طریق پست یا طبق توافق خود ارسال کنید. هزینه ترجمه شفاهی حدود در ساعت است که به زبان و ارائه کننده بستگی دارد همچنین هزینه رفت و آمد مرتجم شفاهی و 24% مالیات بر ارزش افزوده به آن اضافه می شود. هزینه ترجمه هر صفحه حدود است. جزئیات متاس با ارائه دهندگان مرتجم شفاهی و اطالعات بیشرت درباره زبان ها و خدمات بر روی اینرتنت و در صفحات شهر قابل دسرتس هستند. سازمان های ترجمه خصوصی نیز در اینرتنت وجود دارند. داروخانه هایی که خدمات پس از ساعات خرید ندارند: Kaurialan apteekki Turuntie دوشنبه تا جمعه ساعت 08:30-19:00 شنبه ساعت 09:00-14:00 و در ماه جوالی دوشنبه تا جمعه ساعت 08:30-18:00 شنبه ساعت 09:00-14:00 باز است ترجمه شفاهی و ترجمه این حق قانونی دریافت کننده خدمات است که هنگام برخورد با مسئوالن گفته های او ترجمه شود. ترجمه مکاملات در چنین موقعیتی وظیفه مرتجم شفاهی است اما او منی تواند نقش مناینده یا دستیار فرد دریافت کننده خدمات را داشته باشد. مرتجم شفاهی همیشه بی طرف باقی می ماند و موظف به حفظ مطالب محرمانه است. مراکز مرتجم شفاهی یا سازمان های خصوصی خدمات ترجمه شفاهی یا ترجمه را ارائه می دهند. همیشه باید از طریق ارائه دهنده مرتجم برای استخدام مرتجامن شفاهی درخواست بدهید. در ارسع وقت باید برای دریافت مرتجم شفاهی تقاضا بدهید تا آن شخص بتواند در امور شام حارض شود. برای دریافت مرتجم زبان هایی که کمرت رایج هستند باید از مدت ها قبل درخواست بدهید. جزئیات زبان مورد نظر )از جمله گویش( نام و شامره تلفن فردی که تقاضای دریافت این خدمات را دارد تاریخ و مکان ترجمه شفاهی و نیز موضوع مکامله و آدرس صورتحساب باید در اختیار 53

54 13. اطالعات عمومی 13.1 حق رأی افراد خارجی در فنالند تابعیت کنید. می توانید این فرم را از پلیس محل خود دریافت کنید. تقاضانامه باید شخصا به پلیس محل تسلیم شود. باید کارت شناسایی خود را نیز ارائه دهید. برای تصمیم درباره ارائه تابعیت از شام مبلغی دریافت می شود. این مبلغ را باید هنگام ارائه تقاضانامه و از قبل پرداخت شود. وب سایت خدمات مهاجرت فنالند اطالعات بیشرتی را درباره رشایط الزم و زمان رسیدگی به تقاضای تابعیت در اختیار شام قرار می دهد. یک تبعه خارجی که به مدت دو سال به طور ثبت شده در فنالند مقیم است )بخش 26 قانون دولت محلی( و نیز تبعه یک کشور عضو اتحادیه اروپا ایسلند یا نروژ که حداقل 18 سال سن دارد و اقامت وی در پایان روز 51 ام قبل از تاریخ انتخابات در پایگاه داده جمعیت کشور ثبت شده است از حق رأی در انتخابات شهری برخوردار است. کاغذ رای به آدرس منزل فرد ارسال می شود. یک تبعه کشور عضو اتحادیه اروپا که حداقل 18 سال سن دارد و طبق قانون اقامت شهری )1994/201( دارای اقامت شهری در فنالند است حق رأی و رشکت در انتخابات پارملان اروپا را دارد مگر اینکه وی حق رأی دادن در انتخابات پارملان اروپا را به دلیل ملیت خود از دست بدهد )بخش 2 قانون انتخابات(. شهروندان فنالند 18 سال به باال اجازه دارند در انتخابات پارملانی و ریاست جمهوری رای بدهند تقاضای تابعیت فنالند اگر یک تبعه خارجی به مدت کافی در فنالند زندگی کرده باشد می تواند برای دریافت تابعیت فنالند تقاضا بدهد. در تقاضانامه تابعیت باید هویت متقاضی زمان اقامت در فنالند درآمد و میزان تسلط بر زبان فنالندی سوئدی یا زبان اشاره ذکر شود. مهارت های زبانی را می توان به عنوان مثال از طریق رشکت در آزمون تسلط بر زبان )به صفحه 30 مراجعه کنید( یا ارائه مدرک مدرسه فنالندی مشخص کرد. شام می توانید از طریق یک فرم که خدمات مهاجرت فنالند آن را صادر می کند درخواست خدمات مهاجرت فنالند Lautatarhankatu 10, Helsinki احضار به خدمت رسبازی افراد خارجی در فنالند فقط شهروندان فنالندی به خدمت رسبازی می روند. افرادی که تابعیت چندگانه دارند می توانند از خدمت رسبازی معاف شوند. اعطای تابعیت یک کشور دیگر باید به مقامات نظامی اطالع داده شود به خصوص وقتی فرد به سنی می رسد که مشمول خدمت رسبازی می شود اگر فرد در خارج از کشور است باید به مامور دیپلامتیک یا کنسولی فنالند اطالع بدهد. مامور دیپلامتیک یا کنسولی فنالند برای یک رسباز رابط خارج از کشور است. فردی که از خارج از کشور برای خدمت رسبازی می آید حق دارد به زبان مادری خود با مقامات صحبت کند و خدمات ترجمه شفاهی نیز در صورت لزوم ارائه می شود. طبق سهمیه مسافرت رسبازان به اقامتگاه خارجی آنها هزینه 1 تا 4 سفر مشموالن رسبازی که به طور دامئی خارج از کشور زندگی می کنند و برای 54

55 خدمت رسبازی به کشور می آیند پرداخت خواهد شد. هزینه سفر به خارج تنها در صورتی پرداخت می شود که رسباز به طور دائم در خارج از کشور زندگی کند. زنان نیز در صورت متایل می توانند برای رفنت به رسبازی تقاضا بدهند. مدت رسبازی معموال 6 تا 12 ماه است. شام منی توانید: مزاحم دیگران شوید یا به آنها آسیب برسانید النه های پرندگان را خراب کنید یا مزاحم پرندگان جوان شوید و به آنها آسیب برسانید برای گوزن شاملی یا حیوانات صید شونده مزاحمت ایجاد کنید درختان زنده را بربید یا به آنها آسیب برسانید چوب خشک یا درختان شاخه های کوچک خزه های افتاده و غیره را از زمین فرد دیگری جمع آوری کنید بدون داشنت لوازم رضوری در زمین فرد دیگری آتش روشن کنید به عنوان مثال با چادر زدن در نزدیکی خانه های مسکونی یا رس و صدا کردن مخل آسایش خانواده ها شوید روی زمین آشغال بیاندازید بدون اجازه صاحب زمین در آن منطقه موتور سواری کنید و بدون اخذ مجوز مربوطه ماهیگیری یا شکار کنید حق استفاده از طبیعت )حقوق عمومی( حقوق عمومی عبارتست از امکان استفاده از طبیعت برای هر فرد در فنالند بدون در نظر گرفنت مالک یا مدیر آن منطقه. قدم زدن در طبیعت به اجازه صاحب زمین نیاز ندارد و رایگان است. با این حال استفاده از حقوق عمومی نباید باعث آسیب یا اختالل شود. حقوق عمومی به طور کل موافق با آداب کشور و بر اساس قوانین مختلف است. حقوق عمومی شامل اتباع خارجی نیز می شود. شام می توانید: به غیر از حیاط زمین ها چمزارها و مزارع کشت که ممکن است رد شدن از روی آنها به آنها آسیب برساند در طبیعت قدم بزنید و اسکیت یا دوچرخه سواری کنید به طور موقت در مناطقی که عبور از آنها آزاد است مبانید - به عنوان مثال می توانید به طور نسبتا نامحدودی در منطقه ای که فاصله زیادی با خانه های مسکونی دارد چادر بزنید توت وحشی قارچ و گل بچینید ماهیگیری با نخ یا ماهیگیری در یخ قایقرانی شنا و شستشو در آبراهه ها و راه رفنت بر روی آب های یخ زده. منبع عدالت برابری و تبعیض تبعیض در فنالند یک نوع جرم محسوب می شود. ممنوعیت تبعیض شامل تبعیض براساس جنسیت سن هویت زبان دین محکومیت عقیده سالمتی معلولیت یا مسائل شخصی دیگر می شود )بخش 6 از قانون اساسی فنالند(. 55

56 اگر برای شام تبعیض قومی یا نژادی قائل شده اند یا شاهد تبعیض فرد دیگری هستید می توانید با بازرس اقلیت ها متاس بگیرید. بازرس اقلیت ها بر وضعیت و حقوق افراد خارجی در فنالند نظارت می کنند. شام می توانید به دفرت بازرس اقلیت ها ایمیل بفرستید تلفن بزنید یا به آنجا مراجعه کنید. لطفا از قبل وقت مالقات بگیرید. شام می توانید به زبان خود با بازرس اقلیت ها صحبت کنید. در صورت لزوم نامه ها ترجمه و خدمات ترجمه شفاهی فراهم خواهند شد. بازرس اقلیت ها به قربانیان قاچاق انسان نیز یاری می رسانند. اگر احساس می کنید مورد سوء استفاده کاری یا جنسی قرار گرفته اید می توانید با بازرس اقلیت ها متاس بگیرید. همچنین قربانیان قاچاق انسان می توانند از طریق سیستم کمک به قربانیان قاچاق انسان کمک دریافت کنند بازرس اقلیت ها Mikonkatu 25, Helsinki )روزهای کاری )10:00-12:00 در محل کار: با اتحادیه صنفی یا بازرسی ایمنی و سالمت شغلی خود متاس بگیرید )جزئیات متاس در صفحه 25(. در خدمات اجتامعی شهری: با مناینده رفاه اجتامعی در شهر خود متاس بگیرید. اگر فکر می کنید تصمیم Kela یا خدمات اجتامعی معقول نیست طبق دستورات ذکر شده همراه این تصمیم به صورت مکتوب تقاضای خسارت بدهید )جزئیات متاس در صفحه 36(. در خدمات بهداشتی شهری: با بازرس بیامران متاس بگیرید )جزئیات متاس در صفحه 36(. وقتی می خواهید برای مسکن اجاره ای تقاضا بدهید: با دفرت بازرس اقلیت ها متاس بگیرید. اگر در مدرسه فرزند شام را اذیت کرده اند: با ناظم معلم یا مسئول رفاه مدرسه فرزند خود متاس بگیرید. اگر احساس می کنید مورد تبعیض قرار گرفته اید: اگر حکم پناهندگی شام منفی بوده است با مرکز مشاوره پناهندگان متاس بگیرید )جزئیات متاس در صفحه 59(. اگر احساس می کنید مورد تبعیض قرار گرفته اید: اگر به تقاضای اخذ مجوز اقامت شام پاسخ منفی داده شده است با دفرت کمک حقوقی متاس بگیرید )جزئیات متاس در صفحه 51(. کمک در هنگام بروز مشکالت اگر احساس می کنید مورد تبعیض قرار گرفته اید یا با شام بدرفتاری شده است می توانید در مرکز خدماتی حامیت از قربانیان )تلفن دوشنبه تا سه شنبه 13:00-21:00 و چهارشنبه تا جمعه 17:00-21:00( ایمیل: شام را برای دریافت کمک به بهرتین مرکز مربوطه معرفی می کند. همچنین در صورت لزوم RIKU به شام کمک می کند تا مشکل خود را برای بازرس اقلیت ها مطرح کنید. نهادهای دیگری نیز وجود دارند که شام می توانید با آنها متاس بگیرید: 56

57 14. خدمات ملی مهاجران خدمات 14.1 خدمات مهاجرتی فنالند خدمات مهاجرتی فنالند )Migri( بخشی از وزارت امور داخلی است که به امور مربوط به مهاجرت اقامت در فنالند تبعید و تابعیت فنالند رسیدگی می کند و درباره آن تصمیم می گیرد. خدمات مهاجرتی فنالند یک سازمان متخصص خدماتی است که در امور مهاجرت تبعید پناهندگی و تابعیت تصمیم می گیرد و مجری سیاست مهاجرتی فنالند است. این بخش خدمات اطالعاتی نیز ارائه می دهد که پشتیبانی کننده تصمیامت سیاسی و همکاری های ملی و بین املللی است. خدمات مهاجرت فنالند Lautatarhankatu 10, Helsinki بانک اطالعاتی در بانک اطالعاتی شام می توانید از اطالعات اولیه درباره جامعه و فرهنگ فنالندی مجوزهای الزم برای زندگی در فنالند مسکن آموزش زبان فنالندی کار و تجارت تحصیل خدمات بهداشتی خدمات اجتامعی کمک در موقعیت های بحرانی خدمات فرهنگی و تفریحی و فعالیت های انجمنی به 15 زبان مختلف و نیز لینک هایی به صفحات دیگر برای کسب اطالعات بیشرت استفاده کنید مرکز In To فنالند کار در فنالند In To برای کارمندانی که به فنالند می آیند و در این کشور زندگی می کنند مرکز مشاوره Kela و اداره مالیات است. به غیر از کارمندان In To به کارآفرینان و دانشجویانی که به فنالند می آیند و نیز به تجارت هایی که نیروی کار خارجی می گیرند خدماتی را ارائه می دهد. مسئوالن In To به زبان های مختلف صحبت می کنند و درباره امنیت اجتامعی فنالند و مالیات به افراد مشاوره می دهند و آنها را به مقامات دیگری که مسئول رسیدگی به امور مهاجرتی هستند راهنامیی می کند. مرکز In To در ساختامن Autotalo در کامپی واقع در هلسینکی قرار دارد. In To خدمات تلفنی ندارد. شام می توانید از طریق ایمیل وقت مالقات بگیرید. In To Finland..Salomonkatu 17, A-porras, 2. krs PL 82, Helsinki پشتیبانی از قربانیان )RIKU( خدمات پشتیبانی RIKU برای قربانیان جنایت خانواده نزدیک آنها و شاهدان موارد جنایی در نظر گرفته شده است. پس از یک مورد جنایت RIKU قربانیان را پشتیبانی می کند و به آنها مشاوره ارائه می دهد و در صورت لزوم در امور عملی مربوط به جنایت کمک می کند. شام می توانید از کمک یک پشتیبان خصوصی بلند مدت که از طرف RIKU تعیین شده است برخوردار شوید این شخص می 57

58 14.6. مرکز تخصص چندفرهنگه اتحادیه خانواده فنالند مرکز تخصص چندفرهنگه اتحادیه خانواده فنالند از آشنایی و رفاه خانواده ها کودکان و جوانان مهاجر حامیت می کند. متخصصین در امور چندفرهنگه این مرکز را اداره می کند. فعالیت های این مرکز عبارتند از فعالیت های گروه های دوتایی به زبان های مختلف )VePa( آموزش افرادی که با مهاجران کار می کنند ارائه موارد مربوط به آشنایی و مشاوره افراد. تواند در ایستگاه پلیس یا دادگاه همراه شام باشد. همچنین درباره احکام محدودکننده و تبعیض به شام یاری می رساند. خدمات مبنی بر کار داوطلبانه ای است که به طور تخصصی بر آن نظارت شده است. این خدمات برای افراد رایگان است اما هزینه متاس های تلفنی طبق نرخ محلی محاسبه خواهد شد. این خدمات به زبان فنالندی و انگلیسی ارائه می شوند و خدمات ترجمه شفاهی به زبان های دیگر نیز وجود دارد. شام می توانید ناشناس باقی مبانید مکاملات محرمانه هستند. RIKU مستقل از امور سیاسی یا دینی عمل منی کند. پشتیبانی شخصی و افراد پشتیبانی دهنده: خدمات ملی: خط تلفن مشاوره حقوقی تلفنی مشاوره آنالین مرکز خدمات هامینلینای RIKU Kirjastokatu )ساعات اداری در روزهای هفته( دوشنبه تا سه شنبه ساعت -13:00 21:00 چهارشنبه تا جمعه ساعت 17:00-21:00 ارائه دهندگان RIKU عبارتند از فدراسیون حل و فصل فنالند صلیب رسخ فنالند فدراسیون خانه و پناهگاه مادر و فرزند اتحادیه انجمن حامیت از زنان انجمن سالمت روانی فنالند و لیگ مانرهایم برای رفاه کودکان. پشتیبان های اصلی آن انجمن اسالت ماشین فنالند و دولت فنالند هستند. اطالعات بیشرت درباره این خدمات )به 15 زبان مختلف( و جزئیات متاس با آنها در وب سایت زیرزیر در دسرتس شام است: مرکز تخصص چندفرهنگه اتحادیه خانواده فنالند Kalevankatu 16 B, 3. krs., Helsinki / مرکز مشاوره پناهندگان مرکز مشاوره پناهندگان به جویندگان پناهندگی پناهندگان و سایر افراد خارجی در فنالند کمک حقوقی و مشاوره ارائه می دهند. دفرت هلسینکی مرکز مشاوره پناهندگان Kaisaniemenkatu 4 A, 6. krs., Helsinki

59 خط تلفن ملی 24 ساعته تلفن مرکز منابع چند فرهنگه مونیکا این انجمن به زنان و کودکان مهاجر که قربانی خشونت شده اند خدمات رایگان ارائه می دهد. این انجمن به زبان های مختلف شام را یاری خواهد کرد. انجمن زنان چندفرهنگه در فنالند مونیکا سازمان اصلی چندین انجمن مربوط به زنان اقلیت های قومی به شامر می رود. این انجمن از فعالیت های رفاهی و مدنی زنان مهاجر حامیت می کند به زنان و فرزندانی قربانی خشونت هستند خدماتی را ارائه می دهد بر روند تصمیامت تاثیرگذار است و مراقبت های اجتامعی و بهداشتی را آموزش می دهد. انجمن زنان چندفرهنگه مونیکا در فنالند Hermannin Rantatie 12 A, Helsinki مرکز هرنی و بین املللی کاساندرا کاساندرا یک مرکز هرنی و بین املللی در هلسینکی است که هرنمندان فنالندی جدید و بومی را گرد هم جمع می کند منایش های تئاتر و رویدادهای هرنی برگزار می کند درباره تعامالت فرهنگی اطالعاتی را ارائه می دهد برای زنان کودکان جوانان و کودکان مدرسه ای کارگاه هایی برگزار کرده و مقدمات انواع برنامه های هرنی را فراهم می کند: از جمله آنها می توان به موسیقی رقص شعر و صنایع دستی اشاره کرد. Kassandra ry Aleksanterin teatteri Bulevardi 23-27, Helsinki

60 نکات: 60

61 پیوست 1: نقل مکان کارمندان از کشورهای عضو اتحادیه اروپا به فنالند اقامت اداره ثبت محلی کارمندان در صورت استخدام باحقوق در فنالند به مجوز اقامت نیاز ندارند. اگر یک شغل در فنالند بیشرت از 3 ماه طول بکشد حق اقامت بایستی در یکی از مراکز خدمات مهاجرت فنالندثبت شود. جهت ثبت یک گواهی ثبت مکتوب صادر خواهد شد. حق اقامت به صورت موقت معترب است. پس از پنج سال اقامت کارمند می تواند اقامت دائم دریافت کند. کارمند باید در اداره ثبت محل اقامت خود ثبت نام کند تا نام او در سیستم اطالعات جمعیت وارد شود. درصورتیکه حداقل 3 ماه در فنالند اقامت داشته باشد حق اقامت نیز باید ثبت شود. یک کد شناسایی برای متقاضی صادر می شود و در صورت متایل وی به اقامت دائم نام او به عنوان مقیم دامئی در فنالند ثبت خواهد شد. KELA اداره مالیات اگر کارمند بیش از 2 سال مشغول به کار باشد )استخدام دامئی( طرح امنیت اجتامعی فنالند از متام جهات او را به طور موقت تحت پوشش قرار خواهد داد. اگر کارمند بین 4 ماه تا 2 سال مشغول به کار باشد در طی اشتغال طرح امنیت اجتامعی فنالند وی را تحت پوشش قرار خواهد داد. در طی اشتغال کارمندان از مزایای بیمه درمانی و نیز کمک هزینه مراقبت از کودک در خانه و مزایای کودک برخوردار می شوند. همچنین حقوق ملی و حقوق بازمانده به او تعلق می گیرد و قانون امنیت بیکاری فنالند نیز شامل او می شود. اگر مدت اشتغال کمرت از 4 ماه باشد از طرح امنیت اجتامعی فنالند برخوردار نخواهد شد. اگر هزینه های مستمری کارمند که مربوط به درآمد او هستند به فنالند پرداخت شود وی حق دارد از کمک هزینه مراقبت کودک در منزل و نیز مراقبت های بهداشت شهری عمومی استفاده کند. اگر کارمند اقامت دائم فنالند را داشته یا برای مدت بیش از 6 ماه در فنالند باشد به طور کل وی ملزم به پرداخت مالیات خواهد بود و مالیات بر درآمد به کشور فنالند پرداخت خواهد کرد و باید اظهارنامه مالیاتی فنالند را تکمیل کند. اگر یک کارمند حداکرث برای مدت 6 ماه در فنالند مباند ملزم به پرداخت مقدار کمی مالیات به فنالند خواهد بود. 61

62 اداره کار و توسعه اقتصادی خدمات عمومی اولیه یک فرد بیکار می تواند در اداره کار و توسعه اقتصادی به عنوان فردی که به دنبال کار می گردد نام نویسی کند. یک کارمند می تواند پس از حداقل چهار هفته کار و زندگی موقت در فنالند از طرح امنیت بیکاری فنالند برخوردار شود سابقه کار فرد در کشورهای دیگر عضو اتحادیه اروپا می تواند در فرم E301 به فنالند منتقل شود. اگر یک کارمند پعد از چهار هفته هنوز در فنالند استخدام نشده است و سابقه کار در کشورهای عضور اتحادیه اروپا ندارد می تواند تحت پوشش یارانه بازار کار قرار گیرد )اقامت دائم در فنالند الزم است(. یک کارمند از حق استفاده از متام خدمات عمومی اولیه برخوردار خواهد بود. 62

63 پیوست 2: نقل مکان اعضای خانواده کارمندان *از کشورهای عضو اتحادیه اروپا به فنالند اقامت اداره ثبت محلی برای اقامت در فنالند به مجوز اقامت نیاز نیست. اگر مدت اقامت در فنالند بیشرت از 3 ماه باشد حق اقامت بایستی در یکی از مراکز خدمات مهاجرت فنالند ثبت شود. جهت ثبت یک گواهی ثبت مکتوب صادر خواهد شد. اگر کفیل اعضای خانواده از رشایط الزم برای اقامت برخوردار باشد اعضای خانواده می توانند از فنالند مجوز اقامت دریافت کنند. اعضای خانواده نیز باید بودجه کافی و بیمه درمانی موردنیاز برای اقامت را داشته باشند. حق اقامت به صورت موقت معترب است. مجوز اقامت دائم ممکن است پس از پنج سال اقامت اعطا شود. اعضای خانواده و سایر اقوام پس از دریافت کارت اقامت یا ثبت حق اقامت خود می توانند آزادانه در فنالند کار کنند. الزم نیست آنها مجوز اقامت کار جداگانه داشته باشند. اعضای خانواده باید در اداره ثبت محل اقامت خود ثبت نام کنند تا نام آنها در سیستم اطالعات جمعیت وارد شود. درصورتیکه حداقل 3 ماه در فنالند اقامت داشته باشد حق اقامت نیز باید ثبت شود. یک کد شناسایی برای متقاضی صادر می شود و در صورت متایل وی به اقامت دائم نام او به عنوان مقیم دامئی در فنالند ثبت خواهد شد. اقامت دائم در فنالند یکی از رشایط الزم برای برخورداری از طرح امنیت اجتامعی فنالند است. با این حال اعضای خانواده کارمندان که در فنالند مشغول به کار هستند طبق مقررات اتحادیه اروپا حق دارند از مزایای مراقب های بهداشتی و خانواده در فنالند استفاده کنند حتی اگر آنها به طور موقت در فنالند زندگی می کنند یا اصال ساکن فنالند نیستند. اگر کارمند اقامت دائم فنالند را داشته یا برای مدت بیش از 6 ماه در فنالند باشد به طور کل وی ملزم به پرداخت مالیات خواهد بود و مالیات بر درآمد به کشور فنالند پرداخت خواهد کرد. و باید اظهارنامه مالیاتی فنالند را تکمیل کند. اگر یک کارمند حداکرث برای مدت 6 ماه در فنالند مباند ملزم به پرداخت مقدار کمی مالیات به فنالند خواهد بود. یک فرد می تواند در اداره کار و توسعه اقتصادی به عنوان فردی که به دنبال کار می گردد نام نویسی کند. KELA اداره مالیات اداره کار و توسعه اقتصادی 63

64 خدمات عمومی اولیه متام افراد از حق استفاده از متام خدمات عمومی اولیه برخوردار خواهند بود. *اعضای خانواده شهروندان کشورهای عضو اتحادیه اروپا یا محدوده اقتصادی اروپا )EEA( سوئیس و لیخنت اشتاین شامل موارد زیر می شوند: فرزندان کوچکرت از 21 سال یا فرزندانی که تحت کفالت والدین خود هستند همرس رشیک زندگی )بدون ازدواج( یا رشیک زندگی ثبت شده والدینی که تحت مراقبت وی هستند فرزندان همرس در صورتیکه آنها زیر 21 سال یا تحت کفالت والدین باشند والدین همرس که تحت مراقبت همرس هستند قیم در صورتیکه شخص مقیم فنالند زیر 18 سال باشد. سایر اقوام نیز بر طبق اعضای خانواده شهروند اتحادیه اروپا سنجیده خواهند شد: اگر شخصی در وطن خود تحت کفالت شهروند اتحادیه اروپا باشد یا با وی در یک خانه زندگی کند یا اگر به دلیل بیامری جدی شهروند اتحادیه اروپا شخصا از او مراقبت کند. 64

65 پیوست 3: نقل مکان کارمندان از کشورهای جهان سوم خارج از اتحادیه اروپا به فنالند اقامت اداره ثبت محلی کارمندان در صورت استخدام باحقوق در فنالند به مجوز اقامت نیاز دارند.**. ماهیت اشتغال نوع مجوز را تعیین می کند: مجوز اقامت مداوم )وضعیت A( مجوز اقامت موقت )وضعیت B( قرارداد استخدام که تا اطالع ثانوی معترب قراردارد استخدام موقت است ممکن است این مجوز اقامت در برخی مجوز اقامت بخش خاص موارد مخصوص یک کارفرما باشد مدت اعتبار مجوز یک سال برای بار اول می تواند در هامن زمان تا 4 سال متدید شود مدت اعتبار مجوز معادل مدت اشتغال اما حداکرث تا 2 سال می تواند در هامن زمان یک سال متدید شود تاریخ اعتبار مجوز اقامت باید از تاریخ اعتبار گذرنامه تجاوز نکند صدور اولین مجوز اقامت و همچنین متدید مجوز در مرکز خدمات مهاجرت فنالندصورت می گیرد برای متقاضی یک کد شناسایی صادر می شود نام متقاضی به عنوان مقیم موقت فنالند ثبت می شود متقاضی تحت پوشش طرح امنیت اجتامعی فنالند قرار می گیرد )اشتغال وی باید بیش از 2 سال ادامه داشته باشد( با یک کارت Kela صادر می شود برای متقاضی یک کد شناسایی صادر می شود نام متقاضی به عنوان مقیم دائم فنالند ثبت می شود اگر متقاضی بیش از چهار ماه مشغول به کار باشد وی )برای مدت اشتغال( تقریبا تحت پوشش طرح امنیت اجتامعی فنالند قرار می گیرد استخدام باید مطابق رشایط الزم برای کار باشد* KELA 65

66 اداره مالیات اداره کار و توسعه اقتصادی پرداخت مالیات نامحدود برای کارمند یک کارت مالیات صادر می شود وی مالیات بر درآمد خود را به فنالند پرداخت می کند وی باید اظهارنامه مالیاتی را به دولت فنالند ارائه دهد یک فرد بیکار می تواند در اداره کار و توسعه اقتصادی به عنوان فردی که به دنبال کار می گردد نام نویسی کند می تواند به اقدامات سیاست کاری دسرتسی داشته باشد درصورت برخورداری از رشایط کاری* )نیاز به یک قرارداد استخدام حداقل 2 ساله( حق دارد از مزایای بیکاری استفاده کند اقامت حداکرث 6 ماهه: پرداخت مالیات محدود کارفرما یک رشکت فنالندی است نرخ 35 درصدی مالیات بر منبع درآمد از حقوق کرس می شود کارمند اهل فنالند نیست )محل کار مشخصی در فنالند ندارد( عدم پرداخت مالیات بر درآمد به فنالند کارمند استخدام شده پرداخت مالیات بر درآمد به فنالند )در صورتی است که کارفرما اهل کشورهای شامل اروپا بالتیک مولداوی گرجستان یا کشورهایی باشد که هیچ قرارداد مالیاتی با فنالند ندارند( اقامت باالی 6 ماه: پرداخت مالیات نامحدود پرداخت مالیات بر درآمد به فنالند لزوم ارائه اظهارنامه مالیاتی به فنالند کارمندی که بیش از 183 روز در فنالند استخدام شده و زندگی می کند باید برای افزایش نرخ مالیاتی تقاضا بدهد می تواند در اداره کار و توسعه اقتصادی به عنوان فردی که به دنبال کار می گردد نام نویسی کند منی تواند به دوره های کارآموزی یا مربیگری زندگی کاری دسرتسی داشته باشد می تواند در دوره های آموزشی بازار کار رشکت کند منی تواند مزایای بیکاری دریافت کند 66

67 خدمات عمومی اولیه متام افراد از حق استفاده از متام خدمات عمومی اولیه برخوردار خواهند بود. مراقب بهداشتی و درمانی: کمرت از 4 ماه - حق استفاده ندارد کمرت از 2 سال - می تواند از مراقب های بهداشتی و درمانی استفاده کند خدمات اجتامعی: کمرت از 4 ماه - حق دریافت مزایای مراقبت اجتامعی ندارد کمرت از 2 سال - برخوردداری محدود بازپرداخت درمان پزشکی کمک هزینه بیامری *رشایط کار: در سال 2010 رشایط کار یک کارمند حقوق بگیر در اولین رسید مزایای بیکاری 34 هفته )حدود 8 ماه( در طی 28 ماه گذشته است. )کارمند باید حداقل 18 ساعت در هفته کار کرده و طبق قرارداد مشرتک حقوق دریافت کند. در صورت عدم وجود قرارداد مشرتک در این بخش حقوق کار متام وقت باید هر ماه حداقل 1,052 باشد.( **استخدام بدون مجوز اقامت: در مواقع خاص یک تبعه خارجی می تواند بدون داشنت مجوز اقامت در فنالند کار کند و حقوق بگیرد. با این حال اگر الزم است وی روادید داشته باشد باید روادید او معترب باشد. اشخاص زیر به مجوز اقامت نیاز ندارند: مرتجامن شفاهی معلمین افراد متخصص یا داوران ورزشی که از طریق دعوت نامه یا قرارداد حداکرث سه ماه مشغول به کار هستند. هرنمندان متخصص یا ورزشکاران یا دستیار آنها که از طریق دعوت نامه یا قراردارد حداکرث سه ماه مشغول به کار هستند. ملوانانی که در یک کشتی کار می کنند که در دفرت ثبت کشتی های بازرگانی ثبت شده و در مسیرهای بین املللی یا در اصل بین بنادر خارجی در رفت و آمد است. افرادی که گیاهان توت مانند می چینند یا میوه چین ها که حداکرث تا سه ماه کار می کنند. کارمندان دامئی یک رشکت که در یکی دیگر از کشورهای عضو اتحادیه اروپا یا محدوده اقتصادی اروپا کار می کنند و در حال فراگیری موقت یا اشتغال به صورت قرارداد فرعی در فنالند هستند. اتباع خارجی باید مجوز اقامت و مجوز کار معترب و مرتبط کشور دیگر را داشته باشند. 67

68 پیوست 4: نقل مکان اعضای خانواده کارمندان* از کشورهای جهان سوم خارج از اتحادیه اروپا به فنالند اقامت برای اقامت در فنالند مجوز اقامت الزم است. مجوز اقامت بر اساس نسبت های خانوادگی اعطا می شود. درآمد اعضای خانواده در فنالند باید تامین شود. اعتبار مجوز اقامت کفیل اساس اعتبار اقامت اعضای خانواده و بر طبق وضعیت مجوز اقامت وی خواهد بود. قبل از ورود به فنالند مجوز اقامت درخواست می شوند. در موقعیت خاص ممکن است یک عضو خانواده بدون دریافت مجوز اقامت از قبل به فنالند بیاید و سپس درخواست دریافت مجوز کند**. مجوز اقامت مداوم )وضعیت A( مجوز اقامت موقت )وضعیت B( اداره ثبت محلی KELA برای بار اول یک ساله اعطا می شود می تواند در هامن زمان تا 4 سال متدید شود طبق اعتبار مجوز اقامت کفیل داده می شود اما با حداکرث 2 سال اعتبار می تواند در هامن زمان تا 1 سال متدید شود با این حال تاریخ اعتبار مجوز اقامت باید از تاریخ اعتبار گذرنامه تجاوز نکند صدور اولین مجوز اقامت و همچنین متدید مجوز در مرکز خدمات مهاجرت فنالندصورت می گیرد حق کار نامحدود حق کار نامحدود با کد شناسایی صادر می شود نام متقاضی به عنوان مقیم دائم فنالند ثبت می شود تحت پوشش طرح امنیت اجتامعی فنالند قرار می گیرد با یک کارت Kela صادر می شود با کد شناسایی صادر می شود نام متقاضی به عنوان مقیم موقتی فنالند ثبت می شود در فنالند تضمین شده نیست 68

69 اداره مالیات اداره کار و توسعه اقتصادی خدمات عمومی اولیه پرداخت مالیات نامحدود یک کارت مالیاتی صادر می شود فرد مالیات بر درآمد یا مزایای اجتامعی را به فنالند پرداخت می کند وی باید اظهارنامه مالیاتی را به دولت فنالند ارائه دهد می تواند در اداره کار و توسعه اقتصادی به عنوان فردی که به دنبال کار می گردد نام نویسی کند می تواند به اقدامات سیاست کاری دسرتسی داشته باشد از مزایای بیکاری برخوردار است متام افراد از حق استفاده از متام خدمات عمومی اولیه برخوردار خواهند بود. اقامت حداکرث 6 ماهه: پرداخت مالیات محدود کارفرما یک رشکت فنالندی است نرخ 35 درصدی مالیات بر منبع درآمد از حقوق کرس می شود کارمند اهل فنالند نیست )محل کار مشخصی در فنالند ندارد( عدم پرداخت مالیات بر درآمد در فنالند کارمند استخدام شده پرداخت مالیات بر درآمد به فنالند )در صورتی است که کارفرما اهل کشورهای شامل اروپا بالتیک مولداوی گرجستان یا کشورهایی باشد که هیچ قرارداد مالیاتی با فنالند ندارند( اقامت باالی 6 ماه: پرداخت مالیات نامحدود وی مالیات بر درآمد خود را به فنالند پرداخت می کند وی باید اظهارنامه مالیاتی را به دولت فنالند ارائه دهد می تواند در اداره کار و توسعه اقتصادی به عنوان فردی که به دنبال کار می گردد نام نویسی کند به خدمات اداره کار و توسعه اقتصادی دسرتسی محدود دارد منی تواند مزایای بیکاری دریافت کند پس از ثبت نام در شهرداری می تواند از خدمات اجتامعی و خدمات رضوری بهداشتی محل اقامت خود استفاده کند*** حق استفاده از مزایای مراقبت های اجتامعی را ندارد 69

70 * اعضای خانواده شهروندان غیر اروپایی: همرس رشیک زندگی ثبت شده رشیک زندگی )بدون ازدواج( فرزند مجرد زیر 18 سال تحت کفالت شخصی که در فنالند زندگی می کند قیم در صورتیکه شخص مقیم فنالند زیر 18 سال باشد. ** در رشایط زیر مجوز در فنالند اعطا می شود: همچنین متقاضی می تواند مجوز را از خارج از کشور درخواست و دریافت کند و قبل از ورود به فنالند متقاضی حداقل دو سال با همرس یا رشیک زندگی خود که اکنون در فنالند زندگی می کند زندگی کرده باشد یا امتناع مجوز اقامت به طور مشخص بدون دلیل خواهد بود. *** در صورت متایل به ادامه اقامت پس از اقامت یک ساله می تواند مجوز شهر محل اقامت را دریافت کند ارائه پیوست ها توسط: پروژه POINTTI ESF )مهاجران در انتظار استخدام در ساوو جنوبی(.Mikkeli

71 پیوست 5: نقل مکان از خارج به هامینلینا - فهرست بازبینی مجوز اقامت با ثبت اتباع کشورهای شامل اروپا و اتحادیه اروپا به مجوز اقامت نیاز ندارند. اتباع کشورهای شامل اروپا در اداره ثبت محلی )برای اقامت 6 ماهه به باال(نام نویسی خواهند کرد. شهروندان اتحادیه اروپا بایستی پس از سه ماه اقامت خود را در یکی از مراکز خدمات مهاجرت فنالند به ثبت برسانند. شهروندان کشورهایی به جز اتحادیه اروپا نیازمند کسب مجوز اقامت هستند. صدور مجوز و ثبت نام توسط مرکز خدمات مهاجرت فنالند صورت می گیرد. برای انجام امور اداری همیشه گذرنامه یا کارت شناسایی اروپایی مجوز اقامت و سایر مدارک خود را همراه داشته باشید! 1. اگر شام شهروندان کشورهای اتحادیه اروپا/منطقه اقتصادی اروپا هستید و می خواهید بیش از 3 ماه در فنالند اقامت کنید نزد مرکز خدمات مهاجرت فنالندثبت نام کنید دفرت خدمات کاستلیخدمات مهاجرت فنالند Lautatarhankatu 10, Helsinki enterfinland.fi با فردی که در فنالند زندگی می کند نسبت خانوادگی دارید. 2. نام نویسی در اداره ثبت گواهی تولد ازدواج طالق و کفالت خود را که به زبان فنالدی ترجمه و به Apostille ممهور شده است همراه خود به اداره ثبت بیاورید. تکمیل فرم ثبت حق اقامت تبعه کشورهای عضو اتحادیه اروپا )هزینه دریافت می شود( اعضای خانواده تبعه یکی از کشورهای عضو اتحادیه اروپا که تبعیت کشور عضو اتحادیه اروپا یا معادل آن را ندارد باید برای دریافت کارت مجوز اقامت تقاضا بدهد )هزینه دریافت می شود(. حق اقامت ثبت می شود اگر شام استخدام شده اید یا خود اشتغال هستید بودجه کافی و کارت بیمه درمانی دارید یا برای تحصیل در یک مؤسسه آموزشی قبول شده اید و بودجه کافی دارید یا Birger Jaarlinkatu دوشنبه تا جمعه ساعت 08:00-16:15 باز است. تکمیل فرم ثبت اتباع خارجی اعالم تغییر آدرس پس از ثبت نام برای شام یک کد شناسایی شخصی صادر خواهد شد. برخورداری شام از حق ورود به یک محل اقامت را بررسی کنید. 3. یک کارمند همیشه به کارت مالیاتی صادره توسط اداره مالیات نیاز دارد کد شناسایی صادره توسط اداره ثبت را همراه خود 71

72 به اداره مالیات بیاورید. Lukiokatu دوشنبه تا جمعه ساعت 09:00:00 ق.ظ 16:15 - باز است. 5. نام نویسی در اداره کار و توسعه اقتصادی جهت تقاضای کار و تحصیل تکمیل فرم تقاضای کارت مالیات بر دارایی )افرادی که کمرت از 6 ماه کار کرده اند( تقاضای کارت مالیات )افرادی که بیشرت از 6 ماه کار کرده اند( 4. بررسی حق برخورداری از خدمات امنیت اجتامعی فنالند در KELA Rauhankatu دوشنبه ساعت 09:00-17:00 سه شنبه تا جمعه ساعت 09:00-16:00 باز است. تکمیل فرم Y77 تقاضانامه قرار گرفنت تحت پوشش طرح امنیت اجتامعی فنالند بر اساس اقامت در صورت نقل مکان به فنالند. Wetterhoffinkatu دوشنبه تا جمعه ساعت 09:00-15:45 باز است. فردی که نام خود را در فهرست جویندگان کار ثبت کرده باشد حق دارد از خدمات اشتغال و امکانات تحصیلی در فنالند استفاده کند. 6 افتتاح حساب بانکی گذرنامه و کد شناسایی شخصی خود را با خود به بانک بربید. برخی از بانکها به کارت شناسایی عکسدار نیاز دارند که می توانید از ایستگاه پلیس محلی خریداری کنید. به عنوان مثال بانک های.Osuuspankki و SampoوNordea 7. تکمیل تقاضانامه جهت تقاضای مسکن Hämeenlinnan Asunnot Oy VVO Raatihuoneenkatu 7 تلفن ja-ymparisto/asumisen-palvelut/vuokra- /asunnot اطالعات درباره خدمات و جامعه به زبان های مختلف kansalaisneuvonta.fi

73 کمک و مشاوره در امور مهاجرتی در: مرکز خدمات مشرتک کاستلی اطالعات مهاجرتی Raatihuoneenkatu ساعات کاری و زبانها را در وب سایت مشاهده کنید: پذیرش پناهندگان )پناهندگان جویندگان پناهندگی و مهاجران بازگشتی به کشور( Kastelli, Raatihuoneenkatu 11 خدمات پس از متاس چهارشنبه 13:00-15:30 تلفن

74 74

75 75

76 نقشه مرکز هامینلینا 76

77 اعداد به زبان فنالندی به عدد به حروف nolla 0 yksi 1 kaksi 2 kolme 3 neljä 4 viisi 5 kuusi 6 seitsemän 7 kahdeksan 8 yhdeksän 9 kymmenen 10 yksitoista 11 kaksitoista 12 kolmetoista 13 neljätoista 14 viisitoista 15 kuusitoista 16 seitsemäntoista 17 kahdeksantoista 18 yhdeksäntoista 19 kaksikymmentä 20 kolmekymmentä 30 neljäkymmentä 40 viisikymmentä 50 kuusikymmentä 60 seitsemänkymmentä 70 kahdeksankymmentä 80 yhdeksänkymmentä 90 sata 100 satayksi 101 tuhat

78 شامره تلفن های مهم آمبوالنس پلیس آتش آدرس 112 مرکز تلفن شهر تاکسی یا خدمات راهنامی پرسش و پاسخ با پرداخت هزینه یا امداد جاده ای جدول زمانبندی قطار برنامه پروازها جدول زمانبندی اتوبوس کارت های اعتباری و بانکی گم شده American Express Diners Club Mastercard یا Visa, Eurocard کارت بانکی شام می توانید شامره تلفن سفارت خود را از خدمات راهنامی پرسش و پاسخ یا وب سایت وزارت امور خارجه به آدرس دریافت کنید. شامره تلفن سفارت کشور من: 78

79 ویرایش شده توسط: پروژه اطالعات مهاجرت )ESF( گرافیک و منایه: Mari Villanen/Pisama Art تصاویر: Luiza Lehtinen 79

80 خانه مشارکت Kirjastokatu Opi suomen kieltä زبان فنالندی را بیاموزید Löydä toimintaa از اتفاقات باخرب شوید?Tarvitsetko tilaa toimintaan آیا به جایی برای فعالیتهای گروهی نیاز دارید Tule käymään خوش آمدید! در فیس بوک Facebook.com/Monikulttuurinen. Hämeenlinna به ما بپیوندید. 80