ETELÄ-KARJALAN KESKUSSAIRAALA ASEMAKAAVAN JA TONTTIJAON MUUTOS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ETELÄ-KARJALAN KESKUSSAIRAALA ASEMAKAAVAN JA TONTTIJAON MUUTOS"

Transkriptio

1 ASEMAKAAVASELOSTUS ETELÄ-KARJALAN KESKUSSAIRAALA ASEMAKAAVAN JA TONTTIJAON MUUTOS

2 Etelä-Karjalan keskussairaalan asemakaavan ja tonttijaon muutos 1 LA ASEMAKAAVASELOSTUS Dnro 64/ /2013 LAPPEENRANNAN KAUPUNKI ETELÄ-KARJALAN KESKUSSAIRAALA, ASEMAKAAVAN JA TONTTI- JAON MUUTOS ASEMAKAAVAN SELOSTUS, JOKA KOSKEE KESÄKUUN 18. PÄIVÄNÄ 2014 PÄIVÄTTYÄ ASEMAKAAVAKARTTAA 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Asemakaavan ja KIMPINEN (7), Kortteli 20, tontti 17 ja tonttijaon mukainen tontti tonttijaon muutos 18 Muodostuu KIMPINEN (7), Kortteli 20, tontti 19 Kaavanlaatija Kaavoitusarkkitehti Maarit Pimiä puh sähköposti muotoa: Kaupunginarkkitehti Erkki Jouhki puh sähköposti muotoa: Vireille tulo Osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja kaavaluonnos ovat olleet nähtävillä Hyväksytty KV..2014

3 Etelä-Karjalan keskussairaalan asemakaavan ja tonttijaon muutos Kaava-alueen sijainti Alue sijaitsee Lappeenrannan ydinkeskustasta koilliseen, noin 1,5 km päässä. Suunnittelualue rajautuu lännessä Valto Käkelän katuun, etelässä Imatrantiehen ja idässä Kahilanniementiehen sekä pohjoisessa entiseen sairaanhoito-oppilaitoksen alueeseen, jossa sijaitsee nykyinen toimistorakennus RUORI. Suunnittelualueen pinta-ala on noin 6,8 ha. Suunnittelualueen sijainti ja aluerajaus on esitetty alla olevalla kartalla. Suunnittelualueen sijainti. 1.3 Kaavan nimi ja tarkoitus Kaavan nimi Etelä-Karjalan keskussairaalan asemakaavan ja tonttijaon muutos Etelä-Karjalan keskussairaala-alueen käyttöä sekä sairaalan toimintaa ollaan tehostamassa. Kaavamuutoksen tavoitteena on mahdollistaa uuden laajennusosan rakentaminen keskussairaalan yhteyteen. Laajennusosaan on tarkoitus sijoittaa mm. ensihoito ja vuodeosastoja. Asemakaavamuutoksessa päivitetään sairaalakorttelin asemakaava vastaamaan tämän hetkistä, jo toteutettua tilannetta mm. pysäköintitalon osalta. Tarkoituksena on jatkossa päivittää myös varsinaista sairaalakorttelia laajemman alueen asemakaava sekä tutkia tarkemmin sairaala-alueeseen liittyvät liikennejärjestelyt.

4 Etelä-Karjalan keskussairaalan asemakaavan ja tonttijaon muutos Selostuksen sisällysluettelo 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Tunnistetiedot Kaava-alueen sijainti Kaavan nimi ja tarkoitus Selostuksen sisällysluettelo Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Asemakaavaan liittyvät erillisselvitykset TIIVISTELMÄ Kaavaprosessin vaiheet Asemakaava Asemakaavan toteuttaminen LÄHTÖKOHDAT Selvitys suunnittelualueen oloista... 6 Alueen yleiskuvaus... 6 Luonnonympäristö ja maisema... 7 Rakennettu ympäristö Kiinteät muinaisjäännökset ja rakennuskulttuuri Väestö ja työpaikat Ympäristökuormitus Maanomistus Suunnittelutilanne ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET Suunnittelun tausta ja tarve Suunnittelun käynnistäminen ja sitä koskevat päätökset Osallistuminen ja yhteistyö Suunnitteluvaiheet Asemakaavan tavoitteet Asemakaavaratkaisun vaihtoehdot ja niiden vaikutukset ASEMAKAAVAN KUVAUS Kaavan rakenne Mitoitus Palvelut Ympäristön laatua koskevien tavoitteiden toteutuminen Aluevaraukset Korttelialueet Yhdyskuntatekninen huolto ja väestönsuojelu Ympäristön häiriötekijät Kaavamerkinnät ja määräykset... 36

5 Etelä-Karjalan keskussairaalan asemakaavan ja tonttijaon muutos Nimistö ASEMAKAAVAN TOTEUTTAMISEN VAIKUTUKSET Vaikutukset luontoon ja luonnonympäristöön Vaikutukset yhdyskuntatalouteen Liikenteelliset vaikutukset Sosiaaliset vaikutukset Kulttuuriset vaikutukset Valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden toteutuminen Seudullisten suunnitelmien toteutuminen Kaupungin tavoitteiden toteutuminen ASEMAKAAVAN TOTEUTTAMINEN Toteutusta ohjaavat ja havainnollistavat suunnitelmat Toteuttaminen ja ajoitus Kaavan hyväksyminen Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 2. Havainnepiirros D-Havainnekuva (Arkkitehtuuritoimisto Ovaskainen Oy) 4. MRA 30 :n kuulemisessa saadut lausunnot ja mielipiteet a. Luettelo osallisista, joita on kuultu kirjeitse. b. MRA 30 :n kuulemisessa ( ) saadut lausunnot ja mielipiteet c. Kaavanlaatijan vastineet MRA 30 :n kuulemisessa saatuihin lausuntoihin ja mielipiteisiin. d. Kaavaluonnoskartta e. MRA 27 :n kuulemisessa saadut lausunnot ja kaavanlaatijan vastine (lisätään kuulemisen jälkeen) 5. Viranomaisneuvottelun muistio Asemakaavan seurantalomakkeet 7. Tonttikartta 8. Kaavamuutoshakemus 9. Asemakaavakartta Alueelta laaditut havainnekuvat ovat viitteellisiä eli esim. niissä esitetyt rakennusten ulkoasu ja arkkitehtuuri voi muuttua hankkeen arkkitehtisuunnittelun edetessä. 3Dhavainnekuvat on suunnitellut Arkkitehtuuritoimisto Ovaskainen Oy. 1.6 Asemakaavaan liittyvät erillisselvitykset 1. Etelä-Karjalan keskussairaalan asemakaava, luontoselvitys (Pöyry Finland Oy, 2014) 2. Kahilanniemen sairaala-alueen rakennushistoriaselvitys (Pöyry Finland Oy, 2014)

6 Etelä-Karjalan keskussairaalan asemakaavan ja tonttijaon muutos 5 2 TIIVISTELMÄ 2.1 Kaavaprosessin vaiheet Asemakaavamuutoksen laatiminen on käynnistynyt vuoden 2013 aikana. Suunnittelun aluksi on laadittu osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Kaavasta järjestettiin viranomaisneuvottelu , jossa käsiteltiin suunnittelun lähtökohtia ja tavoitteita, kaavaluonnosta, osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa sekä laadittuja selvityksiä. Kaavan vireille tulosta ilmoitettiin kuuluttamalla asemakaavaluonnoksen ja osallistumisja arviointisuunnitelman (OAS:n) nähtävillä olosta lehtikuulutuksella Etelä-Saimaassa sekä henkilökohtaisilla kirjeillä osallisille. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, kaavaluonnos ja muu suunnitelmaa havainnollistava materiaali olivat nähtävillä välisenä aikana. Nähtävillä oloaikana kaavasta pyydettiin lausunnot suunnittelussa osallisena olevilta viranomaisilta ja kaupungin hallintokunnilta. Myös muilla osallisilla oli mahdollisuus antaa kaavasta mielipide. Kaavaluonnoksesta annettiin kuusi lausuntoa ja yksi mielipide. Kaavaluonnosta on tarkistettu saatujen mielipiteiden ja lausuntojen perusteella ja on laadittu asemakaavaehdotus. Kaavaehdotus käsitellään ja hyväksytään teknisessä lautakunnassa sekä kaupunginhallituksessa. Kaupunginhallitus asettaa kaavaehdotuksen nähtäville MRA 27 :n mukaisesti 30 päiväksi. Kuulemisen jälkeen asemakaavaa voidaan tarkistaa saatujen muistutusten ja lausuntojen perusteella. Tämän jälkeen asemakaava viedään kaupunginhallituksen ja -valtuuston käsiteltäväksi ja hyväksyttäväksi. Asemakaava on laadittu Lappeenrannan kaupungin teknisen toimen kaavoituksessa. Kaupunkiorganisaatiosta työhön ovat osallistuneet lisäksi mm. kadut ja ympäristö sekä kiinteistö- ja mittaustoimi. Asemakaava on laadittu yhteistyössä Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin kanssa. 2.2 Asemakaava Etelä-Karjalan keskussairaalan tontti on asemakaavassa osoitettu voimassa olevan asemakaavan mukaisesti Sosiaalitointa ja terveydenhuoltoa palvelevien rakennusten korttelialueena (YS). Asemakaavan kokonaisrakennusoikeutta on lisätty siten, että alueelle on mahdollista rakentaa uusi ensihoito- ja vuodeosastorakennus. 2.3 Asemakaavan toteuttaminen Asemakaavan saatua lainvoiman kaavan toteuttaminen on mahdollista. Ensimmäisenä hankkeena alueella on tarkoitus käynnistää uuden päivystys- ja vuodeosastorakennuksen rakentaminen. Tavoitteena on päästä rakennustöihin vuoden 2015 keväällä. EKSOTEN Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin hallituksen päätöksen mukaan uusi päivystys- ja vuodeosastorakennus tulisi olla otettavissa käyttöön vuoden 2017 alkuun mennessä. Rakennuksen arkkitehtisuunnittelusta järjestettiin kilpailutus kevään 2014 aikana.

7 Etelä-Karjalan keskussairaalan asemakaavan ja tonttijaon muutos 6 3 LÄHTÖKOHDAT 3.1 Selvitys suunnittelualueen oloista Alueen yleiskuvaus Suunnittelualueella sijaitsee Etelä-Karjalan keskussairaala. Alueen rakennuskanta on hyvin eri-ikäistä. Alueen vanhimmat sairaalarakennukset on rakennettu 1950-luvulla. Päärakennukseen, joka on valmistunut vuonna 1955, on rakennettu myöhemmin useita siipirakennuksia. Sairaalan ytimen muodostavat 11-kerroksinen päärakennus ja 4-kerroksiset siipirakennukset. Rakennuksia on peruskorjattu viime vuosien aikana. Sairaala-alueen uusin rakennus on vuonna 2012 valmistunut pysäköintilaitos, joka sijaitsee päärakennuksen koillispuolella. Sairaala-alue on rakentunut alueelle 1950-luvulta lähtien. Alueen vanhinta asutusta ovat sairaalaan liittyvät kerrostalot, nk. pistetalot, rannan rivitalo, lääkärien entinen asuintalo sekä henkilökunnan asuinkerrostalot ja sairaanhoito-oppilaitoksen opettajille rakennettu asuinkerrostalo. Sairaala-alueeseen liittyvä asutus on rakentunut 1950-luvulla. Myöhemmin sairaala-alueen ympäristöön on rakennettu lisää asuinrakennuksia erityisesti alueen pohjoispuolelle Kahilanniemeen. Suunnittelualue rajoittuu pohjoisessa entiseen sairaanhoito-oppilaitoksen alueeseen. Nykyisessä toimistotalo RUORIssa toimii mm. Etelä-Karjalan Työkunto Oy ja Saimaan talous ja tieto Oy. Alueen vieressä on 1950-luvulta oleva sairaalaa palveleva lämpövoimalaitos, jossa tuotetaan nykyisin sairaalan tarvitsema höyry. Valto Käkelän kadun länsipuolella on entisiä sairaala-alueen asuinkerrostaloja, joissa on toiminut viime vuosina myös poliklinikkatiloja. Osa rakennuksista on jo myyty asuinkäyttöön. Kahilanniementien itäpuolella sijaitsee Viipurin Golf Oy:n hallinnassa oleva Kahilanniemen golfkenttä. Alueen eteläpuolella, Imatrantien toisella puolella metsäisen rinteen päällä sijaitsee Lappeen pappila. Kuva otettu pohjoisesta kohti sairaala-aluetta. Keskellä näkyvät keltaisina sairaalan alkuperäiset osat ja lähempänä rantaa uusi pysäköintihalli. Alueen pohjoispuolelle Kahilanniemessä on rivitalo- ja pienkerrostaloasumista. Kahilanniementien toiselle puolelle, golfkentän vieressä on neljä rivitaloa. Lähimmät palvelut sijaitsevat kaupungin keskustassa.

8 Etelä-Karjalan keskussairaalan asemakaavan ja tonttijaon muutos 7 Luonnonympäristö ja maisema Asemakaavatyön yhteydessä alueelle on laadittu luontoselvitys (Pöyry Finland Oy, 2014). Selvitykseen sisältyy linnusto- ja lepakkoselvitykset (T:mi Ympäristötutkimus Karri Kuitunen). Luontoselvitys on erillisenä liitteenä. Selvitysalue sijaitsee Etelä-Karjalan maakunnassa Lappeenrannan kaupunkikeskustan itäosassa Kaukaan alueella. Se sijoittuu ensimmäisen Salpausselän pohjoisreunalle sekä Saimaan ranta-alueelle Kahilanniemeen. Pinta-alaa selvitysalueella on noin 40 hehtaaria. Saimaan rantaa siihen sisältyy vajaa kilometri, josta noin puolet on Kahilanniemen itäpuolella Pappilanlahden rannassa ja puolet länsipuolella. Yleispiirteiltään alue on rakennettua kaupunkiympäristöä, jossa on pieniä puistomaisia metsäalueita. Kahilanniemen tyvellä sijaitsevat Etelä-Karjalan keskussairaalan rakennukset sekä asuinrakennuksia. Sairaalan ensimmäiset rakennukset rakennettiin niemeen 1950-luvulla. Selvitysalueen eteläosassa on Lappeen pappilan alue, jonka rakennukset ovat nykyisin taidegalleria- ja ravintolakäytössä. Itäreunalle ulottuu golfkenttä. Imatrantie kulkee selvitysalueen kautta, ja etelässä se rajoittuu Valtakatuun. Maa- ja kallioperä Selvitysalue sijoittuu ensimmäisen Salpausselän pohjoisrinteeseen eli proksimaalirinteeseen. Ensimmäinen Salpausselkä muodostui jääkauden loppuvaiheessa, kun ilmasto kylmeni ja lähes paikallaan pysyneen jäätikönreunan kohdalle kasaantui moreenia, soraa ja hiekkaa. Noin metriä ympäröiviä alueita korkeammalle kohoavassa muodostumassa erottuu reunaselänteitä, reunatasanteita, reunakumpuja, pienempiä reunamoreeniharjanteita, harjuhautoja ja -kuoppia sekä jäätikköjokien ja sulamisvesipurojeneroosiouomia (Kontturi & Lyytikäinen 1987). Selvitysalueen eteläreuna on Salpausselän päällä noin 30 metriä Saimaan keskivedentasoa (+75,7 m) ylempänä. Sieltä pohjoiseen maasto viettää ensin jyrkkänä rinteenä ja sen jälkeen loivemmin. Rinteen alle Imatrantien tienoille sijoittuu Baltian jääjärven III-vaiheen ranta, joka on Lappeenrannan kohdalla noin 95 metrin korkeudella merenpinnasta (Etelä- Karjalan liitto 2006). Niemen länsipuolella erottuu Vuoksen puhkeamista edeltäneen Suur-Saimaan ranta muutamia metrejä nykyistä vedenpinnantasoa korkeammalla. Maaperältään alue on sekä kalliota, moreenia ja hiekkavaltaista harjuainesta. Ka Hs HkM Tä Mr Ct Alueen maaperä on kalliota (Ka), hiekkavaltaista harjua (HkM) ja moreenia (Mr).

9 Etelä-Karjalan keskussairaalan asemakaavan ja tonttijaon muutos 8 Kallioperä on selvitysalueen eteläosassa maakerrosten alla, mutta tulee näkyviin Saimaan rannassa. Lappeenrannan keskustan kautta kulkee kahden erilaisen kallioperäalueen raja, niin että eteläpuolella on rapakivigraniittia ja pohjoispuolella svekokarjalaisia kiillegneissejä ja kiilleliuskeita (Etelä-Karjalan liitto 2006). Topografia Alue on topografialtaan vaihtelevaa. Sairaalan alue sijaitsee Kahilanniemen mäen päällä. Alueen rinteet laskevat paikoitellen hyvin jyrkästi kohti Saimaata ja sen rantalaaksoja. Varsinainen sairaala-alue sijoittuu harjumaaston laelle ja alue onkin pääosin varsin tasainen. Suurimmat korkeuserot kaavoitettavan alueen sisällä ovat sairaalan itäpuolella, Kahilanniementien varressa, jossa maasto on kallioista ja laskee jyrkkänä rinteenä Kahilanniementielle. Topografialtaan maasto on vaihtelevaa, mutta itse kaavoitettavan alueen osalta suhteellisen tasaista. Suurimmat korkeuserot ovat alueen itäosassa. Kahilanniemen alue rajattu karttaan punaisella. (www.paikkatietoikkuna.fi) Luonnonympäristö Selvitysalue sijoittuu eteläboreaaliselle kasvillisuusvyöhykkeelle ja kuuluu kasvimaantieteellisessä aluejaossa Järvi-Suomeen (OIVA-palvelu 2013). Lappeenrannan keskusta alue kuuluu Etelä-Savon eliömaakuntaan kuten pääosa muustakin Etelä-Karjalasta. Alun perin selvitysalueen kohdalla on todennäköisesti ollut Salpausselälle tyypillistä mäntyvaltaista kangasmetsää. Lappeen pappilan aikana piha- ja puistoalueet ovat olleet hoidetumpia ja viljelys- ja laidunmaat ovat ulottuneet rantaan asti. Selvitysalueen eläimistössä on kulttuuriympäristöjen lajeja ja mm. rehevien lehtimetsien lintulajeja (liite 1). Liitooravalle sopivaa elinpiiriä on pienialaisesti Kahilanniemen länsirannalla, mutta lajista ei havaittu merkkejä. Keskussairaalan alue on rakennettua ympäristöä, jossa luonnonvaraista luontoa on jäljellä lähinnä vain länsipuolen rantametsäalueella. Rakennusten ympäristössä on hoidettuja piha-alueita, joissa on koristepuina kookkaita mäntyjä sekä mm. koivuja ja vaahteroita. Vähemmän hoidetuilla reuna-alueilla kasvaa nuorta lehtipuustoa ja joutomaiden kasvillisuutta. Golfkentän kulmassa kasvaa ehkä jäänteenä vanhasta pihapiiristä mm. omenapuita, vaahteroita, villiintyneitä orapihlajapensaita. Sairaala-alueen länsipuolella, varsinaisen kaava-alueen ulkopuolella, on rehevä rantalehtoalue, jota voidaan pitää luontoarvoiltaan merkittävänä. Sen pohjoispuolella on vanhan

10 Etelä-Karjalan keskussairaalan asemakaavan ja tonttijaon muutos 9 tenniskentän ympäristössä harvennettua männikköä ja aluskasvillisuudessa mm. metsäkastikkaa ja sanajalkaa. Rannassa on pienialainen haavikko sekä silokallioita, joiden kasvillisuus on kulunut. Sairaala-alueen itäpuolen rantaa on pengerretty ja siinä kasvaa nuoria mäntyjä ja nuorta lehtipuustoa. Pienellä rantakalliolla on vähän mansikkaa ja keltamaksaruohoa. Saimaan ranta- ja vesikasvillisuus on yleispiirteiltään niukkaa. Molemmilla puolilla niemeä kasvaa vesirajassa mm. saroja ja rantakukkaa ja edustalla vähän ulpukkaa. Sairaalan ympäristön pesimälinnuston muodostavat pääasiassa tavanomaiset metsä-, pensaikko- ja kulttuurilajit. Lepakoita havaittiin lennossa muutamia, mutta alueella ei arvioida olevan erityistä arvoa lepakoille. Selvitysalue on rakennettua kaupunkiympäristöä, johon sijoittuvat Etelä-Karjalan keskussairaalan rakennukset sekä Lappeen pappilan alue. Rakennettujen alueiden liepeillä on pienialaisia puistomaisia metsäalueita, joissa kasvaa järeärunkoisia mäntyjä ja koivuja paikoin runsaasti vaahteraa. Selvitysalueella ei todettu kohteita, jotka voisivat täyttää luonnonsuojelulain (29 ) suojeltujen luontotyyppien kriteerit tai olisivat vesilain (2 luku 11 ja 3 luku 2 ) suojeltavia vesiluontotyyppejä tai puroja. Luontodirektiivin liitteen IV(a) lajeihin kuuluvasta liito-oravasta ei havaittu merkkejä. Saman liitteen lajeista lepakoita havaittiin alueella ja etenkin havainto uhanalaisesta pikkulepakosta on huomionarvoinen. Havaittujen yksilö ja lajimäärien perusteella selvitysalueella ei ole erityistä merkitystä lepakoiden pesimä- tai saalistusalueena. Valto Käkelän katu nähtynä etelästä pohjoiseen. Ympäristössä on paljon vanhaa puustoa ja kadun varsi on vehreä.

11 Etelä-Karjalan keskussairaalan asemakaavan ja tonttijaon muutos 10 Rakennettu ympäristö Sairaalan pohjoispuolella on toimistotalo RUORI, joka valmistui vuonna 1958 sairaanhoitajakouluksi. Sen pohjoispuolella on Kahilanniemen asuinalue, länsipuolella golfkenttä klubirakennuksineen, asuinrakennuksia ja itäpuolella aiemmin sairaalaan liittyneitä, luvulla valmistuneita, asuinkerrostaloja sekä uudempia asuinkerrostaloja. Sairaala-alueen itäpuolella on Kahilanniementie, jonka kautta on ajo uuteen paikoitushalliin. Eteläpuolella kulkee Imatrantie ja länsipuolella on Valto Käkelän katu. Asemakaavatyön yhteydessä alueelle on laadittu rakennushistoriaselvitys (Pöyry Finland Oy, 2014), joka sisältää sairaala-alueen ja 60-luvuilla rakennetut rakennukset ja on laadittu kaavamuutosaluetta laajemmalta alueelta. Alla olevassa kuvassa rakennukset on nimetty ja numeroitu Eksoten käyttämin nimin. 1A on yksi sairaalan päärakennuksista, maamerkkinä tunnettu korkea osa, jota kutsutaan torniksi. Se on valmistunut yhdessä B-, C-, 3A- ja 4A- siipiosien kanssa ensimmäisenä 1950-luvulla. 2A on sädesairaala, joka on valmistunut 1960-luvulla luvulla valmistui iso osa sairaalasta eli osat 1E, 1F, 1D ja 2D. Alueen koilliskulmassa sijaitsee sairaalakokonaisuuden uusin rakennus, pysäköintitalo, joka on valmistunut vuonna Selostuksen osassa Kiinteät muinaisjäännökset ja rakennuskulttuuri on kuva, jossa on eritelty värikoodein rakennusten valmistumisvuosikymmenet ja mahdollisesti tuleva uusi laajennusosa. Alla olevassa kuvassa on esitetty rakennusosien nimitykset ja sivun 12 kuvassa rakennusten valmistumisvuodet. Ruori Pappilanlahti Pysäköintitalo 4A G 3A C 1A B2 B1 1D 1E 2C 2B 2D 1F 2A Kahilanniemen golfkenttä Alueen rakennuskanta nimettynä Eksoten käyttämin koodein. Imatrantie

12 Etelä-Karjalan keskussairaalan asemakaavan ja tonttijaon muutos 11 Rakennushistoriaselvityksen mukaan arkkitehti Ragnar Wessmanin suunnittelemat, sairaalan ensimmäisinä valmistuneet rakennukset, edustavat vahvasti 1950-luvun sympaattista arkkitehtuuria. Alueen 1950-luvun rakennuskanta muodostaa ehjän kokonaisuuden, jossa rakennetun ympäristön ja puistoalueiden vuorottelu sekä vahva ihmisläheinen arkkitehtuuri ovat osa alueen identiteettiä. Sairaalan merkittävin näkymä muodostuu Valto Käkelän kadun ja Imatrantien liittymästä nykyisen pääsisäänkäynnin suuntaan, jossa 1950-luvun rakennukset luovat vahvan identiteetin. Sairaalan päärakennus jakautuu kolmeen siipeen 1A, B2 ja C ja se on tyylillisesti pelkistetty ja siinä on monumentaalisia elementtejä. Rakennus on kuitenkin ihmisläheinen ja sympaattinen. Siipiosat liittyvät torniin nivelosin ja pienin koordinaatistomuutoksin. Sairaalan pääaula sijoittuu siipien keskelle, osien 1A ja B2 liittymään. Päärakennuksen edessä on silmukan muotoinen asfalttialue saattoliikenteelle ja puistomainen pysäköintialue. Kahilanniemen alue nähtynä etelän suunnasta. Etualalla näkyy Lappeen pappila puistoalueineen. Sairaalan A- torni kohoaa muuta rakennuskantaa korkeammalle. Kuva kesältä 2013.

13 Etelä-Karjalan keskussairaalan asemakaavan ja tonttijaon muutos Sairaala-alueen rakennuskanta on eri ikäistä ja vanhimmat ja merkittävimmät osat ovat valmistuneet vuonna 1955 arkkitehti Ragnar Wessmanin suunnitelmien mukaan. Alkuvuodesta 2014 valmistuneen keskussairaalan sisäilmaselvityksen mukaan sairaalan A-torni sekä B- ja C-siipi ovat lähivuosina välttämättömän peruskorjauksen tarpeessa. A- tornissa sijaitsee tällä hetkellä dialyysi, välinehuolto, sydän-, sisätautien-, syöpätautien-, ortopedinen-, operatiivinen yhdysosasto, traumatologinen- ja neurologianosastot, kirurgiset vuodeosastot ja siis suurin osa keskussairaalan vuodeosastokapasiteetista. Korkeasta osasta on peruskorjattu vuosien saatossa kaikki kerrokset, viimeisimpinä vuonna 2013 neljäs kerros ja vuonna 2014 ensimmäinen kerros. Osassa 3A-rakennusta sijaitsee sairaalan kaunein sisätilakokonaisuus; lääkärien ruokasali aulatiloineen ja parvekkeineen. Samassa siivessä on myös sairaalan keittiö ja siihen liittyviä tiloja. C-siivessä on synnytysvuodeosasto, lastentautien-, sisätautien-, kardiologinen- ja imetyspoliklinikat sekä naistentautien vuodeosasto ja äitiyspoliklinikka. B-siivessä sijaitsee silmäpoliklinikka, laboratorionäytteenotto, ortopedian poliklinikka, toimintaterapia, kliininen neurofysiologia, fysiatrian poliklinikka, arkisto sekä patologian, mikrobiologian, kliinisen kemian ja kliinisen fysiologian laboratoriot. Vanhassa sädesairaalassa, osassa 2A toimii nykyisin mielenterveyspalveluita. Siivessä 1D sijaitsee mm. korva-, nenä- ja kurkkusairauksien poliklinikka, suu- ja hammassairauk-

14 Etelä-Karjalan keskussairaalan asemakaavan ja tonttijaon muutos 13 sien poliklinikka, operatiivisen potilaan vastaanottoyksikkö LEIKO, päiväkirurgia sekä kipupoliklinikka. Osassa 1E toimii mm. röntgen ja anestesia- ja leikkausosasto, syöpähoitoyksikkö sekä sydäntoimenpideyksikkö. F-siivessä toimii keuhkopoliklinikka sekä keuhko- ja iho-osasto. G-siivessä toimii synnytysosasto ja lastenneurologian poliklinikka ja päiväyksikkö. Arvokartta, johon on merkitty sairaala-alueen arvokkaimmat rakennukset, sisätilat, maisemalliset arvot ja näkymät. (Pöyry Finland Oy/ Kahilanniemen sairaala-alueen rakennushistoriaselvitys, liite 4)

15 Etelä-Karjalan keskussairaalan asemakaavan ja tonttijaon muutos 14 Sairaala-alueen rakennuskanta on eri ikäistä ja vanhimmat ja merkittävimmät osat ovat valmistuneet vuonna 1955 arkkitehti Ragnar Wessmanin suunnitelmien mukaan. Viereisissä kuvissa päärakennusta ja maisemallisesti merkittäviä piha-alueiden ja rakennusten sommitelmia pääsisäänkäynnin yhteydessä.

16 Etelä-Karjalan keskussairaalan asemakaavan ja tonttijaon muutos 15 Kuvissa näkyy sairaala-alueen eri ikäistä rakennuskantaa. Korkein torniosa on osa alkuperäistä päärakennuskokonaisuutta. Alakuvassa vasemmalla 1960-luvun rakentamista edustava vanha sädesairaala, joka todennäköisesti tullaan purkamaan uudisrakentamisen tieltä.

17 Etelä-Karjalan keskussairaalan asemakaavan ja tonttijaon muutos 16 Alueen uusinta rakennuskantaa edustaa pysäköintihalli, johon mahdollinen uusi päivystysrakennus tulee liittymään. Alakuvassa vasemmalla pysäköintihalli ja oikealla osa 3A vuodelta 1955, jossa sijaitsee parvekkeellinen henkilökunnan ruokasali, alakerrassa keittiötiloja.

18 Etelä-Karjalan keskussairaalan asemakaavan ja tonttijaon muutos 17 Uusi synnytysosasto liittyy vanhaan osaan. Uusi osa oikealla, vanha vasemmalla. Sairaala-alue viistoilmakuvassa nähtynä Pappilanlahdelta lounaaseen. Sairaala-alue sijoittuu niemelle, jossa sekä länsi- että itäpuolella on Saimaa. Saimaan rantaan, golfkentän viereen, on rakennettu uusia asuinrakennuksia. Näiden ja sairaalan uuden pysäköintitalon välissä kulkee Kahilanniementie. Kuva kesältä 2013.

19 Etelä-Karjalan keskussairaalan asemakaavan ja tonttijaon muutos 18 Yhdyskuntatekniikka. Alla olevassa kartassa on esitetty alueella olemassa olevat vesijohdot, sadevesi- ja jätevesiviemärit sekä kaasuputki. Tämän lisäksi sairaala-alueella risteilee huomattava määrä kiinteistön omia johtoja, putkia ja viemäreitä. Lisäksi kartalla on esitetty alueella oleva Lappeenrannan Energiaverkkojen sähköverkko. Hulevesiviemäri jätevesiviemäri vesijohto Yläkuvassa: Alueella olemassa olevat vesijohdot, sadevesi- ja jätevesiviemärit. - vesijohto (sininen) - hulevesi (vihreä) - jätevesi (punainen) Alakuvassa: Olemassa oleva kaukolämpöverkosto ja kaasuputki kaukolämpö maakaasu Karttaotteet verkostokartasta (WebMap)

20 Etelä-Karjalan keskussairaalan asemakaavan ja tonttijaon muutos 19 pienjänniteverkko keskijännite- verkko Kiinteät muinaisjäännökset ja rakennuskulttuuri Suunnittelualueella ei ole tiedossa olevia muinaisjäännöksiä. Kaavamuutosalue on kokonaan rakennettua ympäristöä. Kahilanniemen sairaala-alueelle on laadittu rakennushistoriaselvitys vuonna 2014 (Pöyry Finland Oy), joka sisältää sairaala-alueen ja 60-luvuilla rakennetut rakennukset. Selvitys on laadittu kaavamuutosaluetta laajemmalta alueelta. Selvityksessä todetaan, että vuonna 1955 valmistunut Etelä-Saimaan Keskussairaala eli nykyinen Etelä-Karjalan keskussairaala on alkuperäisiltä osiltaan yksi Suomen vanhimmista keskussairaaloista ja edustava esimerkki ajan suursairaaloista. Sairaala-alueen suunnittelijana toimi arkkitehti Ragnar Wessman ollessaan Rakennushallituksen yliarkkitehtina. Hän loi alueesta yhtenäisen ja ihmisläheisen ympäristön, jossa rakennusten ja luonnon vuorovaikutus on oleellinen osa alueen identiteettiä. Kokonaisalue käsitti kaavamuutoksen kohteena olevan alueen lisäksi laajemman alueen, jonne sijoitettiin sairaalan lisäksi henkilökunnan asuinrakennuksia, sairaanhoito-oppilaitos oppilasasuntoloineen (nykyinen toimistotalo RUORI sairaalan pohjoispuolella), opettajien asuinrakennus, lämpökeskus ja pumppaamo sekä saunarakennus. Lisäksi kokonaisuuteen kuului puistoalueita ja tenniskenttä. Rakennushistoriaselvityksen mukaan koko aluetta tulee tarkastella yhtenäisenä kokonaisuutena, joka on historiallisesti ja arkkitehtuuriltaan laadukas ja yhtenäinen. Sairaalan vaikuttavimman näkymän ja alueen identiteetin luo päärakennuksen sommitelma, johon voidaan erityisesti lukea kuuluviksi pääsisäänkäyntiä reunustavat osat 1A, B2 ja C. Sisätilojen osalta merkittävimpiä tiloja ovat pääsairaalan osalta pääaula, kerrostasoaulat, porrashuoneet ja ruokala. Pääaula on kokenut useita muutoksia ja sen tyyli on kooste eri aikakausien sisustusta. Koko alueen parhaiten säilynyt ja edustavin tilakokonaisuus on sairaalan ruokala aulatiloineen. Siellä on kokonaisuutena säilynyt sekä tilajako, alkuperäisiä materiaaleja sekä ovia ja ikkunoita. Uusi sisäänkäynti yhdysputkesta ei ole heikentänyt sen arvoa. Ruokala aulatiloineen on arvokas kokonaisuus sisätilojen ohella myös ulko-

21 Etelä-Karjalan keskussairaalan asemakaavan ja tonttijaon muutos 20 arkkitehtuuriltaan. Ulkoarkkitehtuurissa ei ole tehty suuria kokonaisuutta heikentäviä muutoksia muualla kuin uusien rakennusten liittymäkohdissa. Sairaala-alue valmistuttuaan 1950-luvulla. Ensimmäinen rakennusvaihe on valmis eikä vielä ole tehty nykyistä toimistotalo Ruoria tai muita uudempia rakennuksia. Kahilanniemessä, alueen pohjoispuolella, sijaitsi saha. (Lappeenrannan Kaupunginarkisto) Alueen kaikkia 1950-luvulla valmistuneita rakennuksia voidaan pitää jo yksittäin, mutta varsinkin kokonaisuutena huomattavan hyvin säilyneinä ja edustavina eikä niissä ole tehty muutoksia jotka vähentäisivät niiden arkkitehtonista arvoa. Arkkitehtuuri on ihmisläheistä ja sympaattista ja materiaalit 1950-luvulle tyypillisiä. Rakennushistoriaselvityksen mukaan jatkossa erityistä huomiota tulee kiinnittää uudisrakentamisen suhteeseen vanhaan rakennuskantaan ja huomioida, että 1950-lukujen rakennukset eivät jää uudemman rakentamisen suhteen alisteiseen asemaan, vaan niiden aseman tulee olla edelleen uljas ja hallitseva. Rakennushistoriaselvityksessä on todettu, että alueella on sekä kokonaisuutena, huomi- Näkymä saavuttaessa Imatrantieltä Valto Käkelän kadulle luvun päärakennuksen osat muodostavat uljaan ja ihmisläheisen näkymän, vaikka vuonna 1993 rakennettu 1Fosa työntyykin edemmäksi. Rakennusten edessä on 1950-luvulta periytyvä saattoliikennepiha, jossa on paikoitusta ja puistomainen tunnelma. (Rakennushistoriaselvitys Pöyry Finland Oy)

22 Etelä-Karjalan keskussairaalan asemakaavan ja tonttijaon muutos 21 oiden 1950-luvun rakennuskanta, että yksittäisinä rakennuksina, huomioiden niiden alkuperäinen käyttö, tarkoitus ja arkkitehtuuri, sekä historiallista, kaupunkikuvallista että arkkitehtonista arvoa. Keskustaajaman osayleiskaavatyön yhteydessä laaditussa rakennettua kulttuuriympäristöä koskevassa selvityksessä sairaala-alue on arvotettu paikallisesti merkittäväksi jälleenrakennuskauden laitosrakennukseksi, jolla on huomattava asema Saimaan järvimaisemassa (Tengbom Eriksson Arkkitehdit Oy, Tmi Lauri Putkonen, ). Etelä-Karjalan keskussairaala-alue on rakentunut viimeisen kuuden vuosikymmenen aikana. Alla olevassa kuvassa on esitetty sairaalan rakennusten rakennusjärjestys sekä mahdollisen uudisosan sijoittuminen luku 1960-luku 1980-luku 1990-luku 2000-luku 2010-luku uusi mahdollinen laajennus Arkkitehtuuritoimisto Ovaskainen Oy Vanhaa ja uutta sairaalaa; oikealla vuonna 2011 valmistunut parkkitalo, sen yhdysputki, joka liittää paikoitustilat sairaalaan ja taustalla korkein tornimainen päärakennuksen osa 1A. Kuva otettu koillisesta Kahilanniementien puolelta.

23 Etelä-Karjalan keskussairaalan asemakaavan ja tonttijaon muutos 22 Väestö ja työpaikat Kaavamuutosalueella toimii Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin ylläpitämä Etelä- Karjalan keskussairaala. Sairaalassa on noin 900 työpaikkaa ja vuodepaikkoja on noin 270. Keskussairaalan poliklinikoilla käy noin potilasta päivässä, josta päivystyksen osuus käynneistä on noin potilasta. Ensimmäisenä hankkeena, vuonna 2017 valmistumaan suunniteltuun uudisrakennukseen, sairaalan vuodepaikoista on tarkoitus siirtää n. 150 paikkaa. Keskussairaalan arvion mukaan sairaalassa on vuodessa noin asiakaskäyntiä. Ambulanssilla sairaalaan tullaan noin kertaa vuodessa. Suunnittelualueen pohjoisosassa Kahilanniemen kärjessä sekä alueen länsireunalla on rivitalo- ja kerrostaloasutusta. Myös Kahilanniementien itäpuolella on muutaman rivitalon taloyhtiö. Kahilanniemen uudella asuinalueella asuu noin 225 asukasta. Golfkentän laidalla olevissa rakennuksissa asuu lisäksi noin 60 asukasta. Varsinaisella vanhalla sairaala-alueella, mukaan lukien Imatrantien varren kerrostalot ja kaikki vanhan sairaala-alueen asuinrakennukset, asuu noin 430 asukasta. Varsinaisella kaava-alueella ei ole asukkaita. Ympäristökuormitus Suunnittelualue sijaitsee UPM-Kymmene Oyj:n Kaukaan tehtaan lähialueella, Seveso 11- direktiivin mukaisella konsultointivyöhykkeellä, niin sanotulla Seveso-vyöhykkeellä. Sairaala-alue on noin 1,5 km päässä tehdasalueesta. Tehdasalueella on klooridioksidisäiliöitä, joiden vuodot tehdas on katsonut suurimmiksi, ulkopuolista aluetta uhkaaviksi riskeiksi. Klooridioksidisäiliöiden onnettomuustilanteissa on UPM arvioinut eristettävän alueen laajuudeksi enintään 900 m ja varoitettavan alueen laajuudeksi jopa 3150 m. Kaavaluonnosvaiheessa kaavasta pyydettiin lausunto sekä Etelä-Karjalan pelastuslaitoksesta sekä TUKESilta. Suunnittelualueen pohjoispuolella sijaitsee Lappeenrannan Energian omistama Kahilanniemen lämpövoimalaitos. Sairaala-alueen eteläpuolella kulkee Imatrantien, jonka nykyiseksi liikennemääräksi on sairaalan kohdalla arvioitu noin 7000 ajoneuvoa vuorokaudessa. Valto Käkelän kadun liikennemääräksi on arvioitu noin 2600 ajoneuvoa vuorokaudessa ja Kahilanniementien noin 8650 ajoneuvoa vuorokaudessa. Lappeenrannan kaupungin keskusta-alueelle on tekeillä meluselvitys ja meluntorjuntaohjelma. Työn yhteydessä on mallinnettu liikennemelun nykytilannetta (Ramboll Finland Oy, luonnos ). Selvityksen mukaan Etelä-Karjalan keskussairaala-alueella ei ole melun ohjearvot ylittävää melua.

Keskussairaalan päivystys- ja vuodeosastorakennuksen arkkitehtisuunnittelun kilpailutus

Keskussairaalan päivystys- ja vuodeosastorakennuksen arkkitehtisuunnittelun kilpailutus Hallitus 77 19.03.2014 Keskussairaalan päivystys- ja vuodeosastorakennuksen arkkitehtisuunnittelun kilpailutus 265/02.08.00.04.01.01.00/2014 EKSTPHAL 77 265/02.08.00.04.01.01.00/2014 EKSTPHAL 248 Kysymyksessä

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1(7) SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVAN MUUTOS...2 1.3 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNKI TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS, LUONNOS

SAVONLINNAN KAUPUNKI TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS, LUONNOS 1 SAVONLINNAN KAUPUNKI TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS, LUONNOS TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN KUMOAMINEN OSALLE TILASTA 740-577-2-3 Arkkitehtitoimisto Keijo Tolppa 12.6.2015

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPUNGINOSA 7 RAUHALA ANTINKYLÄ, KORTTELI 786 JA OSA KORTTELIA 717 (RAUHALANAUKIO)

ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPUNGINOSA 7 RAUHALA ANTINKYLÄ, KORTTELI 786 JA OSA KORTTELIA 717 (RAUHALANAUKIO) L O V I I S A 9.9.2014 ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPUNGINOSA 7 RAUHALA ANTINKYLÄ, KORTTELI 786 JA OSA KORTTELIA 717 (RAUHALANAUKIO) KAAVASELOSTUS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Alue: RAUHALANAUKIO,

Lisätiedot

RANTSILAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 221

RANTSILAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 221 FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy SIIKALATVAN KUNTA RANTSILAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 221 Kaavaselostus ASEMAKAAVALLA MUODOSTUU KORTTELI 221. P30129 2.8.2016 Kaavan vireille tulo: Tekninen lautakunta._.2015

Lisätiedot

RANTSILAN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 33

RANTSILAN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 33 FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy SIIKALATVAN KUNTA RANTSILAN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 33 Kaavaselostus ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU MAA- JA METSÄTALOUSALUETTA. P27193 13.5.2015 Kaavan

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1(10) SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVAN MUUTOS...2 1.3 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN

Lisätiedot

Asemakaavan muutos ja tonttijako 224 Rauha, kortteli 276, tontti 2 ja osa katualuetta (Entinen Rauhan keskuskeittiön tontti)

Asemakaavan muutos ja tonttijako 224 Rauha, kortteli 276, tontti 2 ja osa katualuetta (Entinen Rauhan keskuskeittiön tontti) Tekninen lautakunta 94 19.03.2014 Kaupunginhallitus 131 24.03.2014 Kaupunginhallitus 235 19.05.2014 Kaupunginvaltuusto 44 02.06.2014 Asemakaavan muutos ja tonttijako 224 Rauha, kortteli 276, tontti 2 ja

Lisätiedot

1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT ASEMAKAAVAN SELOSTUS LUONNOS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Jyväskylän kaupungin 3. kaupunginosan korttelin 54 tontin 12 sekä katualueen asemakaavan muutos, Rauhankatu 2-4, ns. virkamiestalo.

Lisätiedot

RANTSILAN KIRKONKYLÄN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS

RANTSILAN KIRKONKYLÄN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy SIIKALATVAN KUNTA RANTSILAN KIRKONKYLÄN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU KORTTELIN 33 TONTIT 1, 3, 4 JA 5 SEKÄ

Lisätiedot

KANGASALAN KUNNAN TEKNINEN

KANGASALAN KUNNAN TEKNINEN KANGASALAN KUNTA TEKNINEN KESKUS VATIALAN ASEMAKAAVAN MUUTOS, LENKKITIE 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT PÄIVÄYS 8.10.2013 ASEMAKAAVAN NUMERO 727 KUNTA KANGASALA OSA-ALUE NATTARI KYLÄ VATIALA KORTTELIT 1350

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vehkoja, asemakaavan muutos

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vehkoja, asemakaavan muutos ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vehkoja, asemakaavan muutos Hyvinkään kaupungin 12. kaupunginosan asemakaavan muutos korttelissa 1127. 12:020 HYVINKÄÄN KAUPUNKI TEKNIIKKA JA YMPÄRISTÖ KAAVOITUS 13.3.2015 Asemakaavan

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKI VALIONPUISTON ASEMAKAAVAN MUUTOS, ROTKOLA KAAVASELOSTUS KAAVALUONNOS 29.5.2015 KAUPUNGINVALTUUSTO HYVÄKSYNYT..

ÄÄNEKOSKI VALIONPUISTON ASEMAKAAVAN MUUTOS, ROTKOLA KAAVASELOSTUS KAAVALUONNOS 29.5.2015 KAUPUNGINVALTUUSTO HYVÄKSYNYT.. ÄÄNEKOSKI VALIONPUISTON ASEMAKAAVAN MUUTOS, ROTKOLA KAAVASELOSTUS KAAVALUONNOS 29.5.2015 KAUPUNGINVALTUUSTO HYVÄKSYNYT.. ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 29. PÄIVÄNÄ TOUKOKUUTA 2015 PÄIVÄTTYÄ

Lisätiedot

MYLLYLÄ KORTTELI 0608

MYLLYLÄ KORTTELI 0608 ORIMATTILAN KAUPUNKI MYLLYLÄ KORTTELI 0608 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS Asemakaavamuutoksen selostus, joka koskee 29.8.2016 päivättyä asemakaavakarttaa. Asemakaavamuutos koskee osaa korttelista 0608.

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS YRJÖNKATU 4 JA AARNENKATU 5

ASEMAKAAVAN MUUTOS YRJÖNKATU 4 JA AARNENKATU 5 1 (9) HAMINAN KAUPUNKI KAUPUNKISUUNNITTELU Maankäytön suunnittelu PL 70 49401 HAMINA ASEMAKAAVAN MUUTOS YRJÖNKATU 4 JA AARNENKATU 5 SELOSTUS NRO 522 2 (9) 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

NUOTTASAAREN ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN SUMMAN KYLÄN TILALLA 2:24

NUOTTASAAREN ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN SUMMAN KYLÄN TILALLA 2:24 1 (6) HAMINAN KAUPUNKI KAUPUNKISUUNNITTELU Maankäytön suunnittelu PL 70 49401 HAMINA NUOTTASAAREN ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN SUMMAN KYLÄN TILALLA 2:24 SELOSTUS NRO 515 KAAVA- ALUEEN SIJAINTI Sijainti Kymenlaakson

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015 TYÖNUMERO: E27370 SIIKAJOEN KUNTA RUUKIN ASEMANSEUDUN ASEMAKAAVAMUUTOS YH KORTTELIN 20 AJONEUVOLIITTYMÄÄ VARTEN SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU JOHDANTO Maankäyttö-

Lisätiedot

JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 100 / 1 ASEMAKAAVASELOSTUS. Ote asemakaavakartasta, kaavamuutosalue rajattuna punaisella

JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 100 / 1 ASEMAKAAVASELOSTUS. Ote asemakaavakartasta, kaavamuutosalue rajattuna punaisella JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 100 / 1 ASEMAKAAVASELOSTUS Ote asemakaavakartasta, kaavamuutosalue rajattuna punaisella SISÄLLYSLUETTELO 1. LÄHTÖKOHDAT 1.1 Selvitys suunnittelualueen oloista 1.2

Lisätiedot

Diaari 380/10.02.03/2014. NUMMELAN KAUPUNGINOSAN HAKANPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE: Korttelia 360

Diaari 380/10.02.03/2014. NUMMELAN KAUPUNGINOSAN HAKANPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE: Korttelia 360 Diaari 380/10.02.03/2014 NUMMELAN KAUPUNGINOSAN HAKANPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE: Korttelia 360 NUMMELAN KAUPUNGINOSAN HAKANPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU: Kortteli 360 ULVILAN KAUPUNKI MAANKÄYTTÖOSASTO

Lisätiedot

Ventelän kaupunginosan korttelien 98-90 ja 92-93 asemakaavan muutoksen selostus

Ventelän kaupunginosan korttelien 98-90 ja 92-93 asemakaavan muutoksen selostus Ventelän kaupunginosan korttelien 98-90 ja 92-93 asemakaavan muutoksen selostus S I S Ä L L Y S L U E T T E L O 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1 1.1 Tunnistetiedot 1 1.2 Kaava-alueen sijainti 1 1.3 Kaavan

Lisätiedot

Asemakaavaselostus Asemakaavan muutos A-2670 Nikkilän (23.) kaupunginosan korttelin 1403 tonttia 43

Asemakaavaselostus Asemakaavan muutos A-2670 Nikkilän (23.) kaupunginosan korttelin 1403 tonttia 43 Asemakaavaselostus Asemakaavan muutos A-2670 Nikkilän (23.) kaupunginosan korttelin 1403 tonttia 43 12.4.2016 ja aluehankkeet Kaupunginarkkitehti Anne Karvinen-Jussilainen, asemakaavavalmistelija Kyllikki

Lisätiedot

Asemakaavan ja tonttijaon muutos 56 Myllymäki, kortteli 19, tontti 8-10

Asemakaavan ja tonttijaon muutos 56 Myllymäki, kortteli 19, tontti 8-10 Tekninen lautakunta 100 01.04.2015 Kaupunginhallitus 154 07.04.2015 Kaupunginhallitus 284 06.07.2015 Asemakaavan ja tonttijaon muutos 56 Myllymäki, kortteli 19, tontti 8-10 588/10.02.03.00/2014 TEKLA 100

Lisätiedot

SAVITAIPALEENTIEN JA LÄHIALUEIDEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS

SAVITAIPALEENTIEN JA LÄHIALUEIDEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1(6) SAVITAIPALEEN KUNTA SAVITAIPALEENTIEN JA LÄHIALUEIDEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1. Aloite ja suunnittelualue Osallistumis-

Lisätiedot

RAJAMÄEN SÄHKÖASEMAN ASEMAKAAVAN MUUTOS Rajamäki, Urttila

RAJAMÄEN SÄHKÖASEMAN ASEMAKAAVAN MUUTOS Rajamäki, Urttila Kaavatunnus 1/6 1-153 Asianumero RAJAMÄEN SÄHKÖASEMAN ASEMAKAAVAN MUUTOS Rajamäki, Urttila Asemakaavan muutos koskee tiloja 543-414-1-219 ja -220 Asemakaavan muutoksella muodostuvat korttelin 1130 tontit

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS. AsOy Snellmanin kartano

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS. AsOy Snellmanin kartano ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS AsOy Snellmanin kartano 2 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS / ASUNTO OY SNELLMANINKARTANO 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Asemakaavan muutos koskee 9. kaupunginosan

Lisätiedot

JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 407 / 5,6,7 ASEMAKAAVASELOSTUS. Ote peruskartasta, kaavamuutosalue rajattuna keltaisella

JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 407 / 5,6,7 ASEMAKAAVASELOSTUS. Ote peruskartasta, kaavamuutosalue rajattuna keltaisella JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 407 / 5,6,7 ASEMAKAAVASELOSTUS Ote peruskartasta, kaavamuutosalue rajattuna keltaisella SISÄLLYSLUETTELO 1. LÄHTÖKOHDAT 1.1 Selvitys suunnittelualueen oloista 1.2

Lisätiedot

PORNAINEN. Tikantie ASEMAKAAVAN MUUTOS. Päiväys

PORNAINEN. Tikantie ASEMAKAAVAN MUUTOS. Päiväys PORNAINEN Tikantie ASEMAKAAVAN MUUTOS Päiväys 10.5.2017 Vireille tulosta ilmoitettu: KH:n päätös 16.1.2017 Luonnos nähtävänä (MRA 30 ) 31.1-14.2.2017 Ehdotus nähtävänä (MRA 27 ) Hyväksytty kunnanvaltuustossa

Lisätiedot

Brahean 1. kaupunginosan kortteleiden 6 ja 1006 sekä puisto- katualueiden asemakaavamuutos sekä sitova tonttijako

Brahean 1. kaupunginosan kortteleiden 6 ja 1006 sekä puisto- katualueiden asemakaavamuutos sekä sitova tonttijako Brahean 1. kaupunginosan kortteleiden 6 ja 1006 sekä puisto- katualueiden asemakaavamuutos sekä sitova tonttijako Kuva 1: Ilmakuva suunnittelualueesta Maankäyttö- ja rakennuslain 63 ja asetuksen 30 mukainen

Lisätiedot

LINTULA KORTTELIT 1501 JA 1502

LINTULA KORTTELIT 1501 JA 1502 ORIMATTILAN KAUPUNKI LINTULA KORTTELIT 1501 JA 1502 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS Asemakaavamuutoksen selostus, joka koskee 29.9.2016 päivättyä asemakaavakarttaa. Asemakaavamuutos koskee kortteleita

Lisätiedot

MUKULAMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU: Korttelin 35 tontit 6-8

MUKULAMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU: Korttelin 35 tontit 6-8 MUKULAMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE: korttelin 35 tontteja 6-8 MUKULAMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU: Korttelin 35 tontit 6-8 MAANKÄYTTÖOSASTO 2 ULVILA Mukulamäen asemakaavan muutos 1. PERUS- JA

Lisätiedot

kortteli 516, tontti 22 Yliopistonkatu 23

kortteli 516, tontti 22 Yliopistonkatu 23 Rovaniemen kaupunki Yleiskaavan muutos kortteli 516, tontti 22 Yliopistonkatu 23 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 23.04.2013 ROVANIEMEN KAUPUNKI MAANKÄYTTÖ 2013 2 Suunnittelualue Suunnittelualue sijaitsee

Lisätiedot

Hyökännummen koulun asemakaava ja asemkaavan muutos

Hyökännummen koulun asemakaava ja asemkaavan muutos 1(7) HYÖKÄNNUMMEN KOULUN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 7.9.2014 PROJ. NRO 244 Hyökännummen koulun asemakaava ja asemkaavan muutos OSOITE TAI MUU PAIKANNUS Sijainti

Lisätiedot

KORTTELI 27 UTAJÄRVI

KORTTELI 27 UTAJÄRVI KORTTELI 27 UTAJÄRVI ASEMAKAAVAN MUUTOS LUONNOS 23.5.2013 AIRIX Ympäristö Oy Mäkelininkatu 17 A 90100 OULU Puhelin 010 241 4600 Telefax 010 241 4601 UTAJÄRVEN KUNTA Laitilantie 5 PL 18 91600 UTAJÄRVI Vireilletulosta

Lisätiedot

Vaalan taajaman alueen asemakaavan muutos, teollisuusalueen korttelit 82 /KLT-2 ja 301 /KLT-2,T, lähivirkistysalue VL

Vaalan taajaman alueen asemakaavan muutos, teollisuusalueen korttelit 82 /KLT-2 ja 301 /KLT-2,T, lähivirkistysalue VL 1 (13) VAALAN KUNTA Vaalan taajaman alueen asemakaavan muutos, teollisuusalueen korttelit 82 /KLT-2 ja 301 /KLT-2,T, lähivirkistysalue VL Asemakaavaselostus Kaavamuutosalueen rajaus voimassa olevalla asemakaavakartalla.

Lisätiedot

Lepänkorvan silta kaavan muutos kaava nro 488 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA 30.9.2015

Lepänkorvan silta kaavan muutos kaava nro 488 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA 30.9.2015 30.9.2015 Lepänkorvan silta kaavan muutos kaava nro 488 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA V a l k e a k o s k e n k a u p u n k i K a u p u n k i s u u n n i t t e l u S ä ä k s m ä e n t i e 2 3

Lisätiedot

Hakalan kaupunginosa (5), Kalmaa-Hietaranta asemakaava

Hakalan kaupunginosa (5), Kalmaa-Hietaranta asemakaava Ymp.ltk 14.4.2015 / 26 Hakalan kaupunginosa (5), Kalmaa-Hietaranta asemakaava Asemakaava koskee Kalman kylän osaa kiinteistöstä (6:13) sekä lähiympäristöä. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 14.4.2014

Lisätiedot

OULAISTEN KAUPUNGIN 8. (KASARMINMÄKI) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 9 TONTTIA 4 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS.

OULAISTEN KAUPUNGIN 8. (KASARMINMÄKI) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 9 TONTTIA 4 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS. ASEMAKAAVAN SELOSTUS 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot OULAISTEN KAUPUNGIN 8. (KASARMINMÄKI) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 9 TONTTIA 4 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS. ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU

Lisätiedot

Asemakaavan ja tonttijaon muutos, 4 Pallo-Tyysterniemi, kortteli 14, tontti 4 (Pallon päiväkoti)

Asemakaavan ja tonttijaon muutos, 4 Pallo-Tyysterniemi, kortteli 14, tontti 4 (Pallon päiväkoti) Tekninen lautakunta 427 09.12.2015 Kaupunginhallitus 515 14.12.2015 Kaupunginhallitus 56 15.02.2016 Asemakaavan ja tonttijaon muutos, 4 Pallo-Tyysterniemi, kortteli 14, tontti 4 (Pallon päiväkoti) 1065/10.02.03.00/2015

Lisätiedot

LAPINNIEMI-VESIURHEILUALUETTA, TILAUSSAUNAN RAKENTAMINEN. KARTTA NO 8176. Kaava-alueen sijainti ja luonne. Kaavaprosessin vaiheet

LAPINNIEMI-VESIURHEILUALUETTA, TILAUSSAUNAN RAKENTAMINEN. KARTTA NO 8176. Kaava-alueen sijainti ja luonne. Kaavaprosessin vaiheet LAPINNIEMI-VESIURHEILUALUETTA, TILAUSSAUNAN RAKENTAMINEN. KARTTA NO 8176. Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 13. päivänä helmikuuta 2009 päivättyä asemakaavakarttaa nro 8176. Asian hyväksyminen

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alavuden kaupungin RITOLA 16. kaupunginosan kortteli 16005 ja siihen liittyvä suojaviheralue

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alavuden kaupungin RITOLA 16. kaupunginosan kortteli 16005 ja siihen liittyvä suojaviheralue OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alue Alavuden kaupungin RITOLA 16. kaupunginosan kortteli 16005 ja siihen liittyvä suojaviheralue / Ympäristöpalvelut 27.01.2015 2 1 n sisältö ja tarkoitus Maankäyttö-

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS KESKUSTAAJAMAN KORTTE- LEISSA 510 JA 511

ASEMAKAAVAN MUUTOS KESKUSTAAJAMAN KORTTE- LEISSA 510 JA 511 FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy NIVALAN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS KESKUSTAAJAMAN KORTTE- LEISSA 510 JA 511 Kaavaselostus ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU KORTTELIN 510 TONTIT 1-5 JA KORTTELIN 511 TONTTI

Lisätiedot

KYLPYLÄ (10) KAUPUNGINOSA KYLPYLÄKADUN OSITTAINEN KUMOAMINEN SELOSTUS

KYLPYLÄ (10) KAUPUNGINOSA KYLPYLÄKADUN OSITTAINEN KUMOAMINEN SELOSTUS KYLPYLÄ (10) KAUPUNGINOSA KYLPYLÄKADUN OSITTAINEN KUMOAMINEN SELOSTUS Vireilletulo: Kaavoituskatsaus 2014 Kaavaluonnos: 16.12.2014 Kaavaehdotus: 3.3.2015 Kaupunginhallitus: 31.8.2015, 116 IKAALISTEN KAUPUNKI

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS SATAKUNNANKATU 29

ASEMAKAAVAN MUUTOS SATAKUNNANKATU 29 1 (9) HAMINAN KAUPUNKI KAUPUNKISUUNNITTELU Maankäytön suunnittelu PL 70 49401 HAMINA ASEMAKAAVAN MUUTOS SATAKUNNANKATU 29 SELOSTUS NRO 521 2 (9) 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 TUNNISTETIEDOT Asemakaavakartan

Lisätiedot

Asemakaavan muutosehdotus sekä kaavaselostus liitteineen

Asemakaavan muutosehdotus sekä kaavaselostus liitteineen Tekninen lautakunta 289 04.09.2013 Kaupunginhallitus 423 09.09.2013 Kaupunginhallitus 373 15.09.2014 Kaupunginvaltuusto 84 29.09.2014 Asemakaavan muutos ja tonttijako, 64 Skinnarila, kortteli 81, virkistys-

Lisätiedot

KIVIJÄRVEN KUNTA PENTTILÄN YHTEISMETSÄN RANTA- ASEMAKAAVAN OSITTAINEN KUMOAMINEN. Kaavaselostus, valmisteluvaihe

KIVIJÄRVEN KUNTA PENTTILÄN YHTEISMETSÄN RANTA- ASEMAKAAVAN OSITTAINEN KUMOAMINEN. Kaavaselostus, valmisteluvaihe KIVIJÄRVEN KUNTA PENTTILÄN YHTEISMETSÄN RANTA- ASEMAKAAVAN OSITTAINEN KUMOAMINEN FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P31477 1 (10) Paananen Susanna Sisällysluettelo 1 TIIVISTELMÄ... 1 1.1 Kaavaprosessin vaiheet...

Lisätiedot

KEVÄTKUMMUN KOULU JA PALVELUKESKUS Kortteli 901 ja kortteli 902 sekä puistoaluetta

KEVÄTKUMMUN KOULU JA PALVELUKESKUS Kortteli 901 ja kortteli 902 sekä puistoaluetta KEVÄTKUMMUN KOULU JA PALVELUKESKUS Kortteli 901 ja kortteli 902 sekä puistoaluetta Asemakaava 506 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma PORVOON KAUPUNKISUUNNITTELU Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Havainnekuva Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Havainnekuva Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVA...2 1.3 ASEMAKAAVAN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN OLOISTA...2 2.1.1

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Ajantasakaava Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Ajantasakaava Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVA...2 1.3 ASEMAKAAVAN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN OLOISTA...2 2.1.1

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63. ) Kaavoitusosasto SEPÄNKYLÄ Asemakaavan muutos kortteleissa 17 18

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63. ) Kaavoitusosasto SEPÄNKYLÄ Asemakaavan muutos kortteleissa 17 18 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63. ) Kaavoitusosasto 27.5.2016 SEPÄNKYLÄ Asemakaavan muutos kortteleissa 17 18 Osallistumis- ja arviointisuunnitelman tarkoitus Kaavaa laadittaessa tulee riittävän

Lisätiedot

KURINRANNAN KAUPUNGINOSA (2), KORTTELI 38 JA PUISTOALUE ASEMAKAAVAN MUUTOS

KURINRANNAN KAUPUNGINOSA (2), KORTTELI 38 JA PUISTOALUE ASEMAKAAVAN MUUTOS Liite / Ymp.ltk 14.4.2015 / 25 KURINRANNAN KAUPUNGINOSA (2), KORTTELI 38 JA PUISTOALUE ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 14.4.2015 IKAALISTEN KAUPUNKI Kaavoitus- ja mittaustoimi

Lisätiedot

ETELÄINEN RANTATIE ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS

ETELÄINEN RANTATIE ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS ETELÄINEN RANTATIE ASEMAKAAVAN MUUTOS 8.12.2015 ETELÄINEN RANTATIE ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS Salon kaupunki Tehdaskatu 1, 24100 SALO PL 77, 24101 SALO www.salo.fi sa lo@salo.fi Y-tunnus: 0139533-1 2

Lisätiedot

EURAJOEN KUNTA. Kirkonseudun asemakaavan muutos, korttelin 40 tontti 2. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 26024

EURAJOEN KUNTA. Kirkonseudun asemakaavan muutos, korttelin 40 tontti 2. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 26024 EURAJOEN KUNTA Kirkonseudun asemakaavan muutos, korttelin 40 tontti 2 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Työ: 26024 Turku, 21.12.2012, tark. 28.3.2013 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010

Lisätiedot

Asemakaavan ja tonttijaon muutos, 55 Hyrymäki, kortteli 13, tonteille sekä osalle katu- ja yleisen tien aluetta

Asemakaavan ja tonttijaon muutos, 55 Hyrymäki, kortteli 13, tonteille sekä osalle katu- ja yleisen tien aluetta Tekninen lautakunta 64 24.02.2016 Kaupunginhallitus 84 29.02.2016 Kaupunginhallitus 182 18.04.2016 Kaupunginvaltuusto 51 25.04.2016 Asemakaavan ja tonttijaon muutos, 55 Hyrymäki, kortteli 13, tonteille

Lisätiedot

S i s ä l l y s l u e t t e l o

S i s ä l l y s l u e t t e l o S i s ä l l y s l u e t t e l o 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1 1.1 Tunnistetiedot 1 1.2 Kaava-alueen sijainti 1 1.3 Kaavan nimi ja tarkoitus 2 1.4 Liitteet 2 2 LÄHTÖKOHDAT 2 2.1 Selvitys suunnittelualueen

Lisätiedot

NIINNIEMEN ASEMAKAAVA

NIINNIEMEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS 18.3.2008 JOUTSAN KUNTA NIINNIEMEN ASEMAKAAVA Luonnos 18.3.2008 Korttelit 1-7 sekä niihin liittyvät lähivirkistys-, liikenne-, katu- ja vesialueet i 1 TIIVISTELMÄ 2 1.1 Kaavaprosessin vaiheet

Lisätiedot

Osmajärven alueen ranta- asemakaava, osittainen kumoaminen

Osmajärven alueen ranta- asemakaava, osittainen kumoaminen S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A LEPPÄVIRRAN KUNTA Osmajärven alueen ranta- asemakaava, osittainen kumoaminen Kaavaselostus, ehdotus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P20689 Kaavaselostus, ehdotus 1

Lisätiedot

POIKINTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS

POIKINTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus POIKINTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo:..2017 päivitetty: 14.3.2017 on lakisääteinen (MRL 63 ) kaavan

Lisätiedot

Immeljärven pohjoispuolen asemakaava ja asemakaavamuutos

Immeljärven pohjoispuolen asemakaava ja asemakaavamuutos 1 KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka Immeljärven pohjoispuolen asemakaava ja asemakaavamuutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 3.12.2014 Ilmakuva Maanmittauslaitos 2014 2 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

SAPPEEN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

SAPPEEN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma FCG Finnish Consulting Group Oy Jouko ja Minna Poukkanen SAPPEEN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN Osallistumis- ja arviointisuunnitelma FCG Finnish Consulting Group Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

Asemakaavan muutos, kortteli 615

Asemakaavan muutos, kortteli 615 S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A NILSIÄN KAUPUNKI Asemakaavan muutos, kortteli 615 Kaavaselostus Hyväksytty: KVALT pp.kk.vvvv xx FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 5.10.2012 P195-P19523 Kaavaselostus

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KAUS/583/10.02.03/2014 VP 9/17.3.2014 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA TIILIMÄEN (11.) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 15 TONTTI 10 ASEMAKAAVAN MUUTOS 609 1643 www.pori.fi/kaupunkisuunnittelu etunimi.sukunimi@pori.fi

Lisätiedot

RADANVARSITIE, ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAAVA NRO 467

RADANVARSITIE, ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAAVA NRO 467 Valkeakosken kaupunki 2.4.2013 Kaavoitus / Kaupunkisuunnitteluyksikkö Sääksmäentie 2 37600 VALKEAKOSKI ASEMAKAAVAN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 2.4.2013 PÄIVÄTTYÄ ASEMAKAAVA- KARTTAA RADANVARSITIE, ASEMAKAAVAN

Lisätiedot

MÄKILÄNTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KORTTELI 1103

MÄKILÄNTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KORTTELI 1103 Kaavanro MÄKILÄNTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KORTTELI 1103 ASEMAKAAVASELOSTUS 15.3.2017 päivättyyn kaavamuutokseen PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus 2 S i v u PAIMION KAUPUNKI MÄKILÄNTIEN

Lisätiedot

ISO-KALAJÄRVI, RANTA-ASEMAKAAVA Ranta-asemakaava koskee Juhtimäen kylän (407), tilaa Metsäkestilä (2-87)

ISO-KALAJÄRVI, RANTA-ASEMAKAAVA Ranta-asemakaava koskee Juhtimäen kylän (407), tilaa Metsäkestilä (2-87) Liite 5 / Ymp.ltk 21.1.2014 / 8 ISO-KALAJÄRVI, RANTA-ASEMAKAAVA Ranta-asemakaava koskee Juhtimäen kylän (407), tilaa Metsäkestilä (2-87) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 21.1.2014 IKAALISTEN KAUPUNKI

Lisätiedot

SUODENNIEMEN JYRMYSJÄRVEN ALUEEN UUSI ASEMA- KAAVA

SUODENNIEMEN JYRMYSJÄRVEN ALUEEN UUSI ASEMA- KAAVA SASTAMALAN KAUPUNKI TEKNINEN LAUTAKUNTA 1/6 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA SUODENNIEMEN JYRMYSJÄRVEN ALUEEN UUSI ASEMA- KAAVA ALUEEN SIJAINTI Uusi asemakaava koskee Sastamalan kaupungin Suodenniemen

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Dnro KAUS/911/10.02.03/2014 VP 18 /13.5.2014 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA VIIKINÄINEN (69.) KAUPUNGINOSA, KORTTELIN 12 ASEMAKAAVAN MUUTOS 609 1646 www.pori.fi/kaupunkisuunnittelu etunimi.sukunimi@pori.fi

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI YMPÄRISTÖKESKUS / SUUNNITTELUTOIMISTO LUONNOS 01.09.2015

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI YMPÄRISTÖKESKUS / SUUNNITTELUTOIMISTO LUONNOS 01.09.2015 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI Kankaanpään kaupungin 4. kaupunginosan (Tapala) korttelia 334, tiloja 214-406-2-117 ja 214-406-2-542 sekä puistoaluetta koskeva asemakaava ja asemakaavan muutos. 214005182 YMPÄRISTÖKESKUS

Lisätiedot

Immeljärven pohjoispuolen asemakaava ja asemakaavamuutos

Immeljärven pohjoispuolen asemakaava ja asemakaavamuutos 1 KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka Immeljärven pohjoispuolen asemakaava ja asemakaavamuutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 22.3.2017 Ilmakuva Maanmittauslaitos 2015 2 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vanhatie 13 21:078. Asemakaavan muutos koskee 21. kaupunginosan korttelin 85 tonttia 10. Kaavan päiväys:

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vanhatie 13 21:078. Asemakaavan muutos koskee 21. kaupunginosan korttelin 85 tonttia 10. Kaavan päiväys: ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vanhatie 13 21:078 Asemakaavan muutos koskee 21. kaupunginosan korttelin 85 tonttia 10 Kaavan päiväys: 12.11.2009 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI KAUPUNKIRAKENNEPALVELUT / KAAVOITUS 1 PERUS- JA

Lisätiedot

Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 32. LPA, VL ja VP-alueiden asemakaavan muutos, Karhulammen hotelli

Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 32. LPA, VL ja VP-alueiden asemakaavan muutos, Karhulammen hotelli 1 Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 32. LPA, VL ja VP-alueiden asemakaavan muutos, Karhulammen hotelli Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kuva 1. Ilmakuva suunnittelualueelta ja suunnittelualueen

Lisätiedot

KETUNKALLIO 15. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 40 ASEMAKAAVA

KETUNKALLIO 15. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 40 ASEMAKAAVA Uudenkaupungin kaupunki Ak 1506 Hallinto- ja kehittämiskeskus Kaupunkisuunnittelu KETUNKALLIO 15. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 40 ASEMAKAAVA Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee X.5.2017 päivättyä asemakaavakarttaa.

Lisätiedot

HAMINAN KAUPUNKI Tekninen toimi 4.10.2012

HAMINAN KAUPUNKI Tekninen toimi 4.10.2012 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 1(8) ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELIN 54 TONTEILLA 3 JA 4 (PURSIMIEHENKATU 3 JA 5) 1 SUUNNITTELUALUE Suunnittelualue sijaitsee Saviniemen kaupunginosassa korttelin

Lisätiedot

Suunnittelualue sijaitsee Keuruun länsiosassa Jyrkeejärven etelärannalla Hakemaniemessä.

Suunnittelualue sijaitsee Keuruun länsiosassa Jyrkeejärven etelärannalla Hakemaniemessä. 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Kunta Kylä Tilat Kaavan nimi Kaavan laatu Keuruu Pihlajavesi 249-407-2-59 Hakemaniemi 249-407-2-97 Eemelinranta Pihlajaveden osayleiskaava Osayleiskaavan muutos

Lisätiedot

Kortteli: 281 ASEMAKAAVAN MUUTOS. Kunnanhallituksen kaavoituspäätös 2.11.2015 236 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävänä 13-26.11.

Kortteli: 281 ASEMAKAAVAN MUUTOS. Kunnanhallituksen kaavoituspäätös 2.11.2015 236 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävänä 13-26.11. ILMAJOKI 16.12.2015 Ahonkylä Asemakaavan muutoksen selostus, KORTTELI 281, TONTIT 1 JA 2 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Alue: VIHTAKALLION ALUE Kunta: ILMAJOKI Kunnanosa: AHONKYLÄN KUNNANOSA

Lisätiedot

RAISION KAUPUNKI RAISIOKANJONIN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4. KAUPUNGINOSA (MAHITTULA)

RAISION KAUPUNKI RAISIOKANJONIN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4. KAUPUNGINOSA (MAHITTULA) RAISION KAUPUNKI RAISIOKANJONIN ASEMAKAAVAN MUUTOS 4. KAUPUNGINOSA (MAHITTULA) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) RAISION KAUPUNKI, TEKNINEN KESKUS, MAANK YTT PALVELUT 10.9.2013 Osallistumis-

Lisätiedot

MYLLYLÄ, MYLLYLÄN PÄIVÄKOTI 156

MYLLYLÄ, MYLLYLÄN PÄIVÄKOTI 156 ORIMATTILAN KAUPUNKI MYLLYLÄ, MYLLYLÄN PÄIVÄKOTI 156 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS Asemakaavaehdotuksen selostus, joka koskee 8.9.2011 päivättyä asemakaavakarttaa. Asemakaavaehdotus koskee Myllylän

Lisätiedot

Peuranpolku-KoulukadunKannitie risteysalue. Kuhmo. Kuhmon kaupunki

Peuranpolku-KoulukadunKannitie risteysalue. Kuhmo. Kuhmon kaupunki Peuranpolku-KoulukadunKannitie risteysalue Kuhmo Asemakaavan muutos ja laajennus Asemakaavaselostusluonnos, joka liittyy 10.10.2011 päivättyyn kaavakarttaan. Kaavaselostus täydentyy suunnittelun edetessä.

Lisätiedot

MERIKARVIAN KUNTA. MERIKARVIAN MALSKERIN RANTA- ASEMAKAAVAN MUUTOS MALSKERIN SAARI koskien tilaa Kivikari

MERIKARVIAN KUNTA. MERIKARVIAN MALSKERIN RANTA- ASEMAKAAVAN MUUTOS MALSKERIN SAARI koskien tilaa Kivikari MERIKARVIAN KUNTA MERIKARVIAN MALSKERIN RANTA- ASEMAKAAVAN MUUTOS MALSKERIN SAARI koskien tilaa Kivikari 484-414-2-122 Riispyyn kylässä KUNNAN KAAVATUNNUS 484RAKAM12016 4.12.2016 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

Hyökännummi Kortteli 801 asemakaavan muutos

Hyökännummi Kortteli 801 asemakaavan muutos 1(7) HYÖKÄNNUMMI KORTTELI 801 ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PROJ. NRO 256 Hyökännummi Kortteli 801 asemakaavan muutos OSOITE TAI MUU PAIKANNUS Sijainti on osoitettu oheisessa

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 )

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) Ak 5192 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI 28.02.2017 ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS Kankaanpään kaupungin 7. kaupunginosan (Reima) korttelia 527 ja puistoaluetta koskeva

Lisätiedot

Asemakaavan vireilletulo: Kaavamuutos on tullut vireille vuoden 2013 kaavoituskatsauksella. Tekninen lautakunta , 27

Asemakaavan vireilletulo: Kaavamuutos on tullut vireille vuoden 2013 kaavoituskatsauksella. Tekninen lautakunta , 27 L O V I I S A 5.11.2014 ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPUNGINOSA 30 PERNAJA (SÄHKÖKUJAN ALUE, KOSKENKYLÄ) KAAVASELOSTUS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Alue: KOSKENKYLÄ, PERNAJA Kaupunki: LOVIISA

Lisätiedot

Levin asemakaava ja asemakaavamuutos (Ounasrannan sähköasema)

Levin asemakaava ja asemakaavamuutos (Ounasrannan sähköasema) KITTILÄN KUNTA 1 Puh 0400 356 500, Fax 016-642 259 7.12.2012 KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka Levin asemakaava ja asemakaavamuutos (Ounasrannan sähköasema) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 7.12.2012

Lisätiedot

OSALLISTUMIS-JA ARVIONTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS-JA ARVIONTISUUNNITELMA Teollisuuskylän 9. kaupunginosan osakorttelia 125 ja korttelia 128, osaa Maakarintietä sekä puistoalueita koskeva asemakaavamuutos sekä sitova tonttijako (Lieksan Saha Oy:n asemakaavamuutos) Kuva 1: Ilmakuva

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN SELOSTUS

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN SELOSTUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN SELOSTUS 6. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 82 TONTIN 15 ASEMAKAAVAN MUUTOS, Pitkäkatu 25 2 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Kaupunkirakennepalvelut/kaavoitus 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS, NEITSYTMÄKI, KORTTELI 658

ASEMAKAAVAN MUUTOS, NEITSYTMÄKI, KORTTELI 658 ASEMAKAAVAN MUUTOS, NEITSYTMÄKI, KORTTELI 658 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 15.8.2016 KUNTA Euran kunta 050 KYLÄ Kauttua 406 KORTTELI 658 TONTTI 3 KIINTEISTÖT 2:574 (osa) 2:261 Kaavan laatija

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 13.10.2009

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 13.10.2009 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 13.10.2009 KAAVA-ALUEEN SIJAINTI Alue sijaitsee n. 1 km Turengin keskustan länsipuolella ja rajoittuu Pyhämäentiehen ja Sairaalantiehen. KAAVAMUUTOKSEN TARKOITUS Kunnanhallitus

Lisätiedot

KORTTELI 14, tontit 11 ja 12, ASEMAKAAVAN MUUTOS

KORTTELI 14, tontit 11 ja 12, ASEMAKAAVAN MUUTOS Sysmä, Suurikylä SISÄLLYS 1. SUUNNITTELUALUE 2. SUUNNITTELUN TAVOITTEET 3. SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT 3.0 Kaavoituspäätös 3.1 Maanomistus 3.2 Kaavatilanne 3.3 Rakennusjärjestys 3.4 Luonnon ja kulttuurihistorian

Lisätiedot

JALASJÄRVEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI 215. Vastaanottaja Jalasjärven kunta

JALASJÄRVEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI 215. Vastaanottaja Jalasjärven kunta Vastaanottaja Asiakirjatyyppi Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Päivämäärä JALASJÄRVEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI 215 JALASJÄRVEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI

Lisätiedot

EURAJOEN KUNTA. Lapijoen päiväkodin asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 25177

EURAJOEN KUNTA. Lapijoen päiväkodin asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 25177 EURAJOEN KUNTA Lapijoen päiväkodin asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Työ: 25177 Turussa 19.3.2012, tark. 5.6.2012, tark. 4.9.2012, tark. 9.11.2012 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701

Lisätiedot

alue, jolle kaavahankkeella saattaa olla vaikutuksia

alue, jolle kaavahankkeella saattaa olla vaikutuksia OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Raksilan kaupunginosan korttelia 2 tonttia nro 2 koskeva asemakaavan muutos (Teuvo Pakkalan katu) AM2025 asemakaavan muutosalue alue, jolle kaavahankkeella

Lisätiedot

Rovaniemen kaupunki Asemakaavan muutos 13. kaupunginosan virkistysalue, Puomilenkki. Ylikylä

Rovaniemen kaupunki Asemakaavan muutos 13. kaupunginosan virkistysalue, Puomilenkki. Ylikylä Rovaniemen kaupunki Asemakaavan muutos 13. kaupunginosan virkistysalue, Puomilenkki Ylikylä KAAVASELOSTUSLUONNOS KAAVOITUS 2017 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot 2 Asemakaavan muutos Rovaniemen

Lisätiedot

TEOLLISUUSKYLÄN KORTTELIN 316 ASEMAKAAVAN MUUTOS

TEOLLISUUSKYLÄN KORTTELIN 316 ASEMAKAAVAN MUUTOS FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy NIVALAN KAUPUNKI TEOLLISUUSKYLÄN KORTTELIN 316 ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU KORTTELIN 316 TONTIT 1 4 JA 6-9 P24387 1.12.2014 Kaavan

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA. 1(5) Maankäyttöpalvelut 5.10.2010 MOTOCROSS ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS ASEMAKAAVA

MÄNTSÄLÄN KUNTA. 1(5) Maankäyttöpalvelut 5.10.2010 MOTOCROSS ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS ASEMAKAAVA 1(5) MOTOCROSS ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS PROJ. NRO 220 Sijainti on osoitettu oheisessa karttaliitteessä. ASEMAKAAVA ALOITE TAI HAKIJA SUUNNITTELUN KOHDE Suunnittelualue Suunnittelun

Lisätiedot

METSÄPÄIVÄKODIN ASEMAKAAVAN MUUTOS (SUOLAHTI)

METSÄPÄIVÄKODIN ASEMAKAAVAN MUUTOS (SUOLAHTI) ÄÄNEKOSKI METSÄPÄIVÄKODIN ASEMAKAAVAN MUUTOS (SUOLAHTI) KAAVASELOSTUS KAAVALUONNOS 17.3.2014 KAUPUNGINHALLITUS HYVÄKSYNYT _._.2014 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 17. PÄIVÄNÄ MAALISKUUTA 2014

Lisätiedot

KESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 205

KESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 205 132-AK1302b NAKKILAN KUNTA KESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 205 KAAVASELOSTUS Ehdotus 28.8.2013 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 1 (13) Sisällysluettelo 1. Perus- ja tunnistetiedot... 3 1.1.

Lisätiedot

KANGASALAN KUNNAN TEKNINEN

KANGASALAN KUNNAN TEKNINEN KANGASALAN KUNTA TEKNINEN KESKUS LENTOLAN ASEMAKAAVAN MUUTOS, MUUNTAMONTIE 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT PÄIVÄYS 17.5.2017 ASEMAKAAVAN NUMERO 799 KUNTA KANGASALA OSA-ALUE LINTURINNE/5 KORTTELIT 860 osa ja

Lisätiedot

HANKO 7. kaupunginosa: Asemakaavan muutos Asemakaavan muutos koskee korttelin 703 tonttia 16.

HANKO 7. kaupunginosa: Asemakaavan muutos Asemakaavan muutos koskee korttelin 703 tonttia 16. Selostus 16.5.2011 HANKO 7. kaupunginosa: Asemakaavan muutos Asemakaavan muutos koskee korttelin 703 tonttia 16. SISÄLLYSLUETTELO 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Asemakaava-alue 1.2 Kaava-alueen sijainti

Lisätiedot

KONNEVEDEN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, MUSEOTIE

KONNEVEDEN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, MUSEOTIE KONNEVEDEN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, MUSEOTIE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 2.1.2017 KUNTA Konnevesi 275 KYLÄ Kärkkäiskylä 404 KORTTELI Kortteli 33 tontti 4 KIINTEISTÖ 275-404-23-217

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 )

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) Asemakaavan muutos, Santtio 11, kortteli 32 sekä puisto- ja lähivirkistysalue Liite 1 1 Sijainti opaskartalla Aluerajaus Suunnittelualueen sijainti ja nykytilanne

Lisätiedot

MARTTILAN KUNTA. Metsärinteen alueen puiston asemakaavan muutoksen selostus

MARTTILAN KUNTA. Metsärinteen alueen puiston asemakaavan muutoksen selostus MARTTILAN KUNTA Metsärinteen alueen puiston asemakaavan muutoksen selostus 7.3.2006 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 TUNNISTETIEDOT Metsärinteen alueen puiston asemakaavan muutos Marttilan kunta, Marttilan

Lisätiedot