ETELÄ-KARJALAN KESKUSSAIRAALA ASEMAKAAVAN JA TONTTIJAON MUUTOS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ETELÄ-KARJALAN KESKUSSAIRAALA ASEMAKAAVAN JA TONTTIJAON MUUTOS"

Transkriptio

1 ASEMAKAAVASELOSTUS ETELÄ-KARJALAN KESKUSSAIRAALA ASEMAKAAVAN JA TONTTIJAON MUUTOS

2 Etelä-Karjalan keskussairaalan asemakaavan ja tonttijaon muutos 1 LA ASEMAKAAVASELOSTUS Dnro 64/ /2013 LAPPEENRANNAN KAUPUNKI ETELÄ-KARJALAN KESKUSSAIRAALA, ASEMAKAAVAN JA TONTTI- JAON MUUTOS ASEMAKAAVAN SELOSTUS, JOKA KOSKEE KESÄKUUN 18. PÄIVÄNÄ 2014 PÄIVÄTTYÄ ASEMAKAAVAKARTTAA 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Asemakaavan ja KIMPINEN (7), Kortteli 20, tontti 17 ja tonttijaon mukainen tontti tonttijaon muutos 18 Muodostuu KIMPINEN (7), Kortteli 20, tontti 19 Kaavanlaatija Kaavoitusarkkitehti Maarit Pimiä puh sähköposti muotoa: Kaupunginarkkitehti Erkki Jouhki puh sähköposti muotoa: Vireille tulo Osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja kaavaluonnos ovat olleet nähtävillä Hyväksytty KV..2014

3 Etelä-Karjalan keskussairaalan asemakaavan ja tonttijaon muutos Kaava-alueen sijainti Alue sijaitsee Lappeenrannan ydinkeskustasta koilliseen, noin 1,5 km päässä. Suunnittelualue rajautuu lännessä Valto Käkelän katuun, etelässä Imatrantiehen ja idässä Kahilanniementiehen sekä pohjoisessa entiseen sairaanhoito-oppilaitoksen alueeseen, jossa sijaitsee nykyinen toimistorakennus RUORI. Suunnittelualueen pinta-ala on noin 6,8 ha. Suunnittelualueen sijainti ja aluerajaus on esitetty alla olevalla kartalla. Suunnittelualueen sijainti. 1.3 Kaavan nimi ja tarkoitus Kaavan nimi Etelä-Karjalan keskussairaalan asemakaavan ja tonttijaon muutos Etelä-Karjalan keskussairaala-alueen käyttöä sekä sairaalan toimintaa ollaan tehostamassa. Kaavamuutoksen tavoitteena on mahdollistaa uuden laajennusosan rakentaminen keskussairaalan yhteyteen. Laajennusosaan on tarkoitus sijoittaa mm. ensihoito ja vuodeosastoja. Asemakaavamuutoksessa päivitetään sairaalakorttelin asemakaava vastaamaan tämän hetkistä, jo toteutettua tilannetta mm. pysäköintitalon osalta. Tarkoituksena on jatkossa päivittää myös varsinaista sairaalakorttelia laajemman alueen asemakaava sekä tutkia tarkemmin sairaala-alueeseen liittyvät liikennejärjestelyt.

4 Etelä-Karjalan keskussairaalan asemakaavan ja tonttijaon muutos Selostuksen sisällysluettelo 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Tunnistetiedot Kaava-alueen sijainti Kaavan nimi ja tarkoitus Selostuksen sisällysluettelo Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Asemakaavaan liittyvät erillisselvitykset TIIVISTELMÄ Kaavaprosessin vaiheet Asemakaava Asemakaavan toteuttaminen LÄHTÖKOHDAT Selvitys suunnittelualueen oloista... 6 Alueen yleiskuvaus... 6 Luonnonympäristö ja maisema... 7 Rakennettu ympäristö Kiinteät muinaisjäännökset ja rakennuskulttuuri Väestö ja työpaikat Ympäristökuormitus Maanomistus Suunnittelutilanne ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET Suunnittelun tausta ja tarve Suunnittelun käynnistäminen ja sitä koskevat päätökset Osallistuminen ja yhteistyö Suunnitteluvaiheet Asemakaavan tavoitteet Asemakaavaratkaisun vaihtoehdot ja niiden vaikutukset ASEMAKAAVAN KUVAUS Kaavan rakenne Mitoitus Palvelut Ympäristön laatua koskevien tavoitteiden toteutuminen Aluevaraukset Korttelialueet Yhdyskuntatekninen huolto ja väestönsuojelu Ympäristön häiriötekijät Kaavamerkinnät ja määräykset... 36

5 Etelä-Karjalan keskussairaalan asemakaavan ja tonttijaon muutos Nimistö ASEMAKAAVAN TOTEUTTAMISEN VAIKUTUKSET Vaikutukset luontoon ja luonnonympäristöön Vaikutukset yhdyskuntatalouteen Liikenteelliset vaikutukset Sosiaaliset vaikutukset Kulttuuriset vaikutukset Valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden toteutuminen Seudullisten suunnitelmien toteutuminen Kaupungin tavoitteiden toteutuminen ASEMAKAAVAN TOTEUTTAMINEN Toteutusta ohjaavat ja havainnollistavat suunnitelmat Toteuttaminen ja ajoitus Kaavan hyväksyminen Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 2. Havainnepiirros D-Havainnekuva (Arkkitehtuuritoimisto Ovaskainen Oy) 4. MRA 30 :n kuulemisessa saadut lausunnot ja mielipiteet a. Luettelo osallisista, joita on kuultu kirjeitse. b. MRA 30 :n kuulemisessa ( ) saadut lausunnot ja mielipiteet c. Kaavanlaatijan vastineet MRA 30 :n kuulemisessa saatuihin lausuntoihin ja mielipiteisiin. d. Kaavaluonnoskartta e. MRA 27 :n kuulemisessa saadut lausunnot ja kaavanlaatijan vastine (lisätään kuulemisen jälkeen) 5. Viranomaisneuvottelun muistio Asemakaavan seurantalomakkeet 7. Tonttikartta 8. Kaavamuutoshakemus 9. Asemakaavakartta Alueelta laaditut havainnekuvat ovat viitteellisiä eli esim. niissä esitetyt rakennusten ulkoasu ja arkkitehtuuri voi muuttua hankkeen arkkitehtisuunnittelun edetessä. 3Dhavainnekuvat on suunnitellut Arkkitehtuuritoimisto Ovaskainen Oy. 1.6 Asemakaavaan liittyvät erillisselvitykset 1. Etelä-Karjalan keskussairaalan asemakaava, luontoselvitys (Pöyry Finland Oy, 2014) 2. Kahilanniemen sairaala-alueen rakennushistoriaselvitys (Pöyry Finland Oy, 2014)

6 Etelä-Karjalan keskussairaalan asemakaavan ja tonttijaon muutos 5 2 TIIVISTELMÄ 2.1 Kaavaprosessin vaiheet Asemakaavamuutoksen laatiminen on käynnistynyt vuoden 2013 aikana. Suunnittelun aluksi on laadittu osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Kaavasta järjestettiin viranomaisneuvottelu , jossa käsiteltiin suunnittelun lähtökohtia ja tavoitteita, kaavaluonnosta, osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa sekä laadittuja selvityksiä. Kaavan vireille tulosta ilmoitettiin kuuluttamalla asemakaavaluonnoksen ja osallistumisja arviointisuunnitelman (OAS:n) nähtävillä olosta lehtikuulutuksella Etelä-Saimaassa sekä henkilökohtaisilla kirjeillä osallisille. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, kaavaluonnos ja muu suunnitelmaa havainnollistava materiaali olivat nähtävillä välisenä aikana. Nähtävillä oloaikana kaavasta pyydettiin lausunnot suunnittelussa osallisena olevilta viranomaisilta ja kaupungin hallintokunnilta. Myös muilla osallisilla oli mahdollisuus antaa kaavasta mielipide. Kaavaluonnoksesta annettiin kuusi lausuntoa ja yksi mielipide. Kaavaluonnosta on tarkistettu saatujen mielipiteiden ja lausuntojen perusteella ja on laadittu asemakaavaehdotus. Kaavaehdotus käsitellään ja hyväksytään teknisessä lautakunnassa sekä kaupunginhallituksessa. Kaupunginhallitus asettaa kaavaehdotuksen nähtäville MRA 27 :n mukaisesti 30 päiväksi. Kuulemisen jälkeen asemakaavaa voidaan tarkistaa saatujen muistutusten ja lausuntojen perusteella. Tämän jälkeen asemakaava viedään kaupunginhallituksen ja -valtuuston käsiteltäväksi ja hyväksyttäväksi. Asemakaava on laadittu Lappeenrannan kaupungin teknisen toimen kaavoituksessa. Kaupunkiorganisaatiosta työhön ovat osallistuneet lisäksi mm. kadut ja ympäristö sekä kiinteistö- ja mittaustoimi. Asemakaava on laadittu yhteistyössä Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin kanssa. 2.2 Asemakaava Etelä-Karjalan keskussairaalan tontti on asemakaavassa osoitettu voimassa olevan asemakaavan mukaisesti Sosiaalitointa ja terveydenhuoltoa palvelevien rakennusten korttelialueena (YS). Asemakaavan kokonaisrakennusoikeutta on lisätty siten, että alueelle on mahdollista rakentaa uusi ensihoito- ja vuodeosastorakennus. 2.3 Asemakaavan toteuttaminen Asemakaavan saatua lainvoiman kaavan toteuttaminen on mahdollista. Ensimmäisenä hankkeena alueella on tarkoitus käynnistää uuden päivystys- ja vuodeosastorakennuksen rakentaminen. Tavoitteena on päästä rakennustöihin vuoden 2015 keväällä. EKSOTEN Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin hallituksen päätöksen mukaan uusi päivystys- ja vuodeosastorakennus tulisi olla otettavissa käyttöön vuoden 2017 alkuun mennessä. Rakennuksen arkkitehtisuunnittelusta järjestettiin kilpailutus kevään 2014 aikana.

7 Etelä-Karjalan keskussairaalan asemakaavan ja tonttijaon muutos 6 3 LÄHTÖKOHDAT 3.1 Selvitys suunnittelualueen oloista Alueen yleiskuvaus Suunnittelualueella sijaitsee Etelä-Karjalan keskussairaala. Alueen rakennuskanta on hyvin eri-ikäistä. Alueen vanhimmat sairaalarakennukset on rakennettu 1950-luvulla. Päärakennukseen, joka on valmistunut vuonna 1955, on rakennettu myöhemmin useita siipirakennuksia. Sairaalan ytimen muodostavat 11-kerroksinen päärakennus ja 4-kerroksiset siipirakennukset. Rakennuksia on peruskorjattu viime vuosien aikana. Sairaala-alueen uusin rakennus on vuonna 2012 valmistunut pysäköintilaitos, joka sijaitsee päärakennuksen koillispuolella. Sairaala-alue on rakentunut alueelle 1950-luvulta lähtien. Alueen vanhinta asutusta ovat sairaalaan liittyvät kerrostalot, nk. pistetalot, rannan rivitalo, lääkärien entinen asuintalo sekä henkilökunnan asuinkerrostalot ja sairaanhoito-oppilaitoksen opettajille rakennettu asuinkerrostalo. Sairaala-alueeseen liittyvä asutus on rakentunut 1950-luvulla. Myöhemmin sairaala-alueen ympäristöön on rakennettu lisää asuinrakennuksia erityisesti alueen pohjoispuolelle Kahilanniemeen. Suunnittelualue rajoittuu pohjoisessa entiseen sairaanhoito-oppilaitoksen alueeseen. Nykyisessä toimistotalo RUORIssa toimii mm. Etelä-Karjalan Työkunto Oy ja Saimaan talous ja tieto Oy. Alueen vieressä on 1950-luvulta oleva sairaalaa palveleva lämpövoimalaitos, jossa tuotetaan nykyisin sairaalan tarvitsema höyry. Valto Käkelän kadun länsipuolella on entisiä sairaala-alueen asuinkerrostaloja, joissa on toiminut viime vuosina myös poliklinikkatiloja. Osa rakennuksista on jo myyty asuinkäyttöön. Kahilanniementien itäpuolella sijaitsee Viipurin Golf Oy:n hallinnassa oleva Kahilanniemen golfkenttä. Alueen eteläpuolella, Imatrantien toisella puolella metsäisen rinteen päällä sijaitsee Lappeen pappila. Kuva otettu pohjoisesta kohti sairaala-aluetta. Keskellä näkyvät keltaisina sairaalan alkuperäiset osat ja lähempänä rantaa uusi pysäköintihalli. Alueen pohjoispuolelle Kahilanniemessä on rivitalo- ja pienkerrostaloasumista. Kahilanniementien toiselle puolelle, golfkentän vieressä on neljä rivitaloa. Lähimmät palvelut sijaitsevat kaupungin keskustassa.

8 Etelä-Karjalan keskussairaalan asemakaavan ja tonttijaon muutos 7 Luonnonympäristö ja maisema Asemakaavatyön yhteydessä alueelle on laadittu luontoselvitys (Pöyry Finland Oy, 2014). Selvitykseen sisältyy linnusto- ja lepakkoselvitykset (T:mi Ympäristötutkimus Karri Kuitunen). Luontoselvitys on erillisenä liitteenä. Selvitysalue sijaitsee Etelä-Karjalan maakunnassa Lappeenrannan kaupunkikeskustan itäosassa Kaukaan alueella. Se sijoittuu ensimmäisen Salpausselän pohjoisreunalle sekä Saimaan ranta-alueelle Kahilanniemeen. Pinta-alaa selvitysalueella on noin 40 hehtaaria. Saimaan rantaa siihen sisältyy vajaa kilometri, josta noin puolet on Kahilanniemen itäpuolella Pappilanlahden rannassa ja puolet länsipuolella. Yleispiirteiltään alue on rakennettua kaupunkiympäristöä, jossa on pieniä puistomaisia metsäalueita. Kahilanniemen tyvellä sijaitsevat Etelä-Karjalan keskussairaalan rakennukset sekä asuinrakennuksia. Sairaalan ensimmäiset rakennukset rakennettiin niemeen 1950-luvulla. Selvitysalueen eteläosassa on Lappeen pappilan alue, jonka rakennukset ovat nykyisin taidegalleria- ja ravintolakäytössä. Itäreunalle ulottuu golfkenttä. Imatrantie kulkee selvitysalueen kautta, ja etelässä se rajoittuu Valtakatuun. Maa- ja kallioperä Selvitysalue sijoittuu ensimmäisen Salpausselän pohjoisrinteeseen eli proksimaalirinteeseen. Ensimmäinen Salpausselkä muodostui jääkauden loppuvaiheessa, kun ilmasto kylmeni ja lähes paikallaan pysyneen jäätikönreunan kohdalle kasaantui moreenia, soraa ja hiekkaa. Noin metriä ympäröiviä alueita korkeammalle kohoavassa muodostumassa erottuu reunaselänteitä, reunatasanteita, reunakumpuja, pienempiä reunamoreeniharjanteita, harjuhautoja ja -kuoppia sekä jäätikköjokien ja sulamisvesipurojeneroosiouomia (Kontturi & Lyytikäinen 1987). Selvitysalueen eteläreuna on Salpausselän päällä noin 30 metriä Saimaan keskivedentasoa (+75,7 m) ylempänä. Sieltä pohjoiseen maasto viettää ensin jyrkkänä rinteenä ja sen jälkeen loivemmin. Rinteen alle Imatrantien tienoille sijoittuu Baltian jääjärven III-vaiheen ranta, joka on Lappeenrannan kohdalla noin 95 metrin korkeudella merenpinnasta (Etelä- Karjalan liitto 2006). Niemen länsipuolella erottuu Vuoksen puhkeamista edeltäneen Suur-Saimaan ranta muutamia metrejä nykyistä vedenpinnantasoa korkeammalla. Maaperältään alue on sekä kalliota, moreenia ja hiekkavaltaista harjuainesta. Ka Hs HkM Tä Mr Ct Alueen maaperä on kalliota (Ka), hiekkavaltaista harjua (HkM) ja moreenia (Mr).

9 Etelä-Karjalan keskussairaalan asemakaavan ja tonttijaon muutos 8 Kallioperä on selvitysalueen eteläosassa maakerrosten alla, mutta tulee näkyviin Saimaan rannassa. Lappeenrannan keskustan kautta kulkee kahden erilaisen kallioperäalueen raja, niin että eteläpuolella on rapakivigraniittia ja pohjoispuolella svekokarjalaisia kiillegneissejä ja kiilleliuskeita (Etelä-Karjalan liitto 2006). Topografia Alue on topografialtaan vaihtelevaa. Sairaalan alue sijaitsee Kahilanniemen mäen päällä. Alueen rinteet laskevat paikoitellen hyvin jyrkästi kohti Saimaata ja sen rantalaaksoja. Varsinainen sairaala-alue sijoittuu harjumaaston laelle ja alue onkin pääosin varsin tasainen. Suurimmat korkeuserot kaavoitettavan alueen sisällä ovat sairaalan itäpuolella, Kahilanniementien varressa, jossa maasto on kallioista ja laskee jyrkkänä rinteenä Kahilanniementielle. Topografialtaan maasto on vaihtelevaa, mutta itse kaavoitettavan alueen osalta suhteellisen tasaista. Suurimmat korkeuserot ovat alueen itäosassa. Kahilanniemen alue rajattu karttaan punaisella. (www.paikkatietoikkuna.fi) Luonnonympäristö Selvitysalue sijoittuu eteläboreaaliselle kasvillisuusvyöhykkeelle ja kuuluu kasvimaantieteellisessä aluejaossa Järvi-Suomeen (OIVA-palvelu 2013). Lappeenrannan keskusta alue kuuluu Etelä-Savon eliömaakuntaan kuten pääosa muustakin Etelä-Karjalasta. Alun perin selvitysalueen kohdalla on todennäköisesti ollut Salpausselälle tyypillistä mäntyvaltaista kangasmetsää. Lappeen pappilan aikana piha- ja puistoalueet ovat olleet hoidetumpia ja viljelys- ja laidunmaat ovat ulottuneet rantaan asti. Selvitysalueen eläimistössä on kulttuuriympäristöjen lajeja ja mm. rehevien lehtimetsien lintulajeja (liite 1). Liitooravalle sopivaa elinpiiriä on pienialaisesti Kahilanniemen länsirannalla, mutta lajista ei havaittu merkkejä. Keskussairaalan alue on rakennettua ympäristöä, jossa luonnonvaraista luontoa on jäljellä lähinnä vain länsipuolen rantametsäalueella. Rakennusten ympäristössä on hoidettuja piha-alueita, joissa on koristepuina kookkaita mäntyjä sekä mm. koivuja ja vaahteroita. Vähemmän hoidetuilla reuna-alueilla kasvaa nuorta lehtipuustoa ja joutomaiden kasvillisuutta. Golfkentän kulmassa kasvaa ehkä jäänteenä vanhasta pihapiiristä mm. omenapuita, vaahteroita, villiintyneitä orapihlajapensaita. Sairaala-alueen länsipuolella, varsinaisen kaava-alueen ulkopuolella, on rehevä rantalehtoalue, jota voidaan pitää luontoarvoiltaan merkittävänä. Sen pohjoispuolella on vanhan

10 Etelä-Karjalan keskussairaalan asemakaavan ja tonttijaon muutos 9 tenniskentän ympäristössä harvennettua männikköä ja aluskasvillisuudessa mm. metsäkastikkaa ja sanajalkaa. Rannassa on pienialainen haavikko sekä silokallioita, joiden kasvillisuus on kulunut. Sairaala-alueen itäpuolen rantaa on pengerretty ja siinä kasvaa nuoria mäntyjä ja nuorta lehtipuustoa. Pienellä rantakalliolla on vähän mansikkaa ja keltamaksaruohoa. Saimaan ranta- ja vesikasvillisuus on yleispiirteiltään niukkaa. Molemmilla puolilla niemeä kasvaa vesirajassa mm. saroja ja rantakukkaa ja edustalla vähän ulpukkaa. Sairaalan ympäristön pesimälinnuston muodostavat pääasiassa tavanomaiset metsä-, pensaikko- ja kulttuurilajit. Lepakoita havaittiin lennossa muutamia, mutta alueella ei arvioida olevan erityistä arvoa lepakoille. Selvitysalue on rakennettua kaupunkiympäristöä, johon sijoittuvat Etelä-Karjalan keskussairaalan rakennukset sekä Lappeen pappilan alue. Rakennettujen alueiden liepeillä on pienialaisia puistomaisia metsäalueita, joissa kasvaa järeärunkoisia mäntyjä ja koivuja paikoin runsaasti vaahteraa. Selvitysalueella ei todettu kohteita, jotka voisivat täyttää luonnonsuojelulain (29 ) suojeltujen luontotyyppien kriteerit tai olisivat vesilain (2 luku 11 ja 3 luku 2 ) suojeltavia vesiluontotyyppejä tai puroja. Luontodirektiivin liitteen IV(a) lajeihin kuuluvasta liito-oravasta ei havaittu merkkejä. Saman liitteen lajeista lepakoita havaittiin alueella ja etenkin havainto uhanalaisesta pikkulepakosta on huomionarvoinen. Havaittujen yksilö ja lajimäärien perusteella selvitysalueella ei ole erityistä merkitystä lepakoiden pesimä- tai saalistusalueena. Valto Käkelän katu nähtynä etelästä pohjoiseen. Ympäristössä on paljon vanhaa puustoa ja kadun varsi on vehreä.

11 Etelä-Karjalan keskussairaalan asemakaavan ja tonttijaon muutos 10 Rakennettu ympäristö Sairaalan pohjoispuolella on toimistotalo RUORI, joka valmistui vuonna 1958 sairaanhoitajakouluksi. Sen pohjoispuolella on Kahilanniemen asuinalue, länsipuolella golfkenttä klubirakennuksineen, asuinrakennuksia ja itäpuolella aiemmin sairaalaan liittyneitä, luvulla valmistuneita, asuinkerrostaloja sekä uudempia asuinkerrostaloja. Sairaala-alueen itäpuolella on Kahilanniementie, jonka kautta on ajo uuteen paikoitushalliin. Eteläpuolella kulkee Imatrantie ja länsipuolella on Valto Käkelän katu. Asemakaavatyön yhteydessä alueelle on laadittu rakennushistoriaselvitys (Pöyry Finland Oy, 2014), joka sisältää sairaala-alueen ja 60-luvuilla rakennetut rakennukset ja on laadittu kaavamuutosaluetta laajemmalta alueelta. Alla olevassa kuvassa rakennukset on nimetty ja numeroitu Eksoten käyttämin nimin. 1A on yksi sairaalan päärakennuksista, maamerkkinä tunnettu korkea osa, jota kutsutaan torniksi. Se on valmistunut yhdessä B-, C-, 3A- ja 4A- siipiosien kanssa ensimmäisenä 1950-luvulla. 2A on sädesairaala, joka on valmistunut 1960-luvulla luvulla valmistui iso osa sairaalasta eli osat 1E, 1F, 1D ja 2D. Alueen koilliskulmassa sijaitsee sairaalakokonaisuuden uusin rakennus, pysäköintitalo, joka on valmistunut vuonna Selostuksen osassa Kiinteät muinaisjäännökset ja rakennuskulttuuri on kuva, jossa on eritelty värikoodein rakennusten valmistumisvuosikymmenet ja mahdollisesti tuleva uusi laajennusosa. Alla olevassa kuvassa on esitetty rakennusosien nimitykset ja sivun 12 kuvassa rakennusten valmistumisvuodet. Ruori Pappilanlahti Pysäköintitalo 4A G 3A C 1A B2 B1 1D 1E 2C 2B 2D 1F 2A Kahilanniemen golfkenttä Alueen rakennuskanta nimettynä Eksoten käyttämin koodein. Imatrantie

12 Etelä-Karjalan keskussairaalan asemakaavan ja tonttijaon muutos 11 Rakennushistoriaselvityksen mukaan arkkitehti Ragnar Wessmanin suunnittelemat, sairaalan ensimmäisinä valmistuneet rakennukset, edustavat vahvasti 1950-luvun sympaattista arkkitehtuuria. Alueen 1950-luvun rakennuskanta muodostaa ehjän kokonaisuuden, jossa rakennetun ympäristön ja puistoalueiden vuorottelu sekä vahva ihmisläheinen arkkitehtuuri ovat osa alueen identiteettiä. Sairaalan merkittävin näkymä muodostuu Valto Käkelän kadun ja Imatrantien liittymästä nykyisen pääsisäänkäynnin suuntaan, jossa 1950-luvun rakennukset luovat vahvan identiteetin. Sairaalan päärakennus jakautuu kolmeen siipeen 1A, B2 ja C ja se on tyylillisesti pelkistetty ja siinä on monumentaalisia elementtejä. Rakennus on kuitenkin ihmisläheinen ja sympaattinen. Siipiosat liittyvät torniin nivelosin ja pienin koordinaatistomuutoksin. Sairaalan pääaula sijoittuu siipien keskelle, osien 1A ja B2 liittymään. Päärakennuksen edessä on silmukan muotoinen asfalttialue saattoliikenteelle ja puistomainen pysäköintialue. Kahilanniemen alue nähtynä etelän suunnasta. Etualalla näkyy Lappeen pappila puistoalueineen. Sairaalan A- torni kohoaa muuta rakennuskantaa korkeammalle. Kuva kesältä 2013.

13 Etelä-Karjalan keskussairaalan asemakaavan ja tonttijaon muutos Sairaala-alueen rakennuskanta on eri ikäistä ja vanhimmat ja merkittävimmät osat ovat valmistuneet vuonna 1955 arkkitehti Ragnar Wessmanin suunnitelmien mukaan. Alkuvuodesta 2014 valmistuneen keskussairaalan sisäilmaselvityksen mukaan sairaalan A-torni sekä B- ja C-siipi ovat lähivuosina välttämättömän peruskorjauksen tarpeessa. A- tornissa sijaitsee tällä hetkellä dialyysi, välinehuolto, sydän-, sisätautien-, syöpätautien-, ortopedinen-, operatiivinen yhdysosasto, traumatologinen- ja neurologianosastot, kirurgiset vuodeosastot ja siis suurin osa keskussairaalan vuodeosastokapasiteetista. Korkeasta osasta on peruskorjattu vuosien saatossa kaikki kerrokset, viimeisimpinä vuonna 2013 neljäs kerros ja vuonna 2014 ensimmäinen kerros. Osassa 3A-rakennusta sijaitsee sairaalan kaunein sisätilakokonaisuus; lääkärien ruokasali aulatiloineen ja parvekkeineen. Samassa siivessä on myös sairaalan keittiö ja siihen liittyviä tiloja. C-siivessä on synnytysvuodeosasto, lastentautien-, sisätautien-, kardiologinen- ja imetyspoliklinikat sekä naistentautien vuodeosasto ja äitiyspoliklinikka. B-siivessä sijaitsee silmäpoliklinikka, laboratorionäytteenotto, ortopedian poliklinikka, toimintaterapia, kliininen neurofysiologia, fysiatrian poliklinikka, arkisto sekä patologian, mikrobiologian, kliinisen kemian ja kliinisen fysiologian laboratoriot. Vanhassa sädesairaalassa, osassa 2A toimii nykyisin mielenterveyspalveluita. Siivessä 1D sijaitsee mm. korva-, nenä- ja kurkkusairauksien poliklinikka, suu- ja hammassairauk-

14 Etelä-Karjalan keskussairaalan asemakaavan ja tonttijaon muutos 13 sien poliklinikka, operatiivisen potilaan vastaanottoyksikkö LEIKO, päiväkirurgia sekä kipupoliklinikka. Osassa 1E toimii mm. röntgen ja anestesia- ja leikkausosasto, syöpähoitoyksikkö sekä sydäntoimenpideyksikkö. F-siivessä toimii keuhkopoliklinikka sekä keuhko- ja iho-osasto. G-siivessä toimii synnytysosasto ja lastenneurologian poliklinikka ja päiväyksikkö. Arvokartta, johon on merkitty sairaala-alueen arvokkaimmat rakennukset, sisätilat, maisemalliset arvot ja näkymät. (Pöyry Finland Oy/ Kahilanniemen sairaala-alueen rakennushistoriaselvitys, liite 4)

15 Etelä-Karjalan keskussairaalan asemakaavan ja tonttijaon muutos 14 Sairaala-alueen rakennuskanta on eri ikäistä ja vanhimmat ja merkittävimmät osat ovat valmistuneet vuonna 1955 arkkitehti Ragnar Wessmanin suunnitelmien mukaan. Viereisissä kuvissa päärakennusta ja maisemallisesti merkittäviä piha-alueiden ja rakennusten sommitelmia pääsisäänkäynnin yhteydessä.

16 Etelä-Karjalan keskussairaalan asemakaavan ja tonttijaon muutos 15 Kuvissa näkyy sairaala-alueen eri ikäistä rakennuskantaa. Korkein torniosa on osa alkuperäistä päärakennuskokonaisuutta. Alakuvassa vasemmalla 1960-luvun rakentamista edustava vanha sädesairaala, joka todennäköisesti tullaan purkamaan uudisrakentamisen tieltä.

17 Etelä-Karjalan keskussairaalan asemakaavan ja tonttijaon muutos 16 Alueen uusinta rakennuskantaa edustaa pysäköintihalli, johon mahdollinen uusi päivystysrakennus tulee liittymään. Alakuvassa vasemmalla pysäköintihalli ja oikealla osa 3A vuodelta 1955, jossa sijaitsee parvekkeellinen henkilökunnan ruokasali, alakerrassa keittiötiloja.

18 Etelä-Karjalan keskussairaalan asemakaavan ja tonttijaon muutos 17 Uusi synnytysosasto liittyy vanhaan osaan. Uusi osa oikealla, vanha vasemmalla. Sairaala-alue viistoilmakuvassa nähtynä Pappilanlahdelta lounaaseen. Sairaala-alue sijoittuu niemelle, jossa sekä länsi- että itäpuolella on Saimaa. Saimaan rantaan, golfkentän viereen, on rakennettu uusia asuinrakennuksia. Näiden ja sairaalan uuden pysäköintitalon välissä kulkee Kahilanniementie. Kuva kesältä 2013.

19 Etelä-Karjalan keskussairaalan asemakaavan ja tonttijaon muutos 18 Yhdyskuntatekniikka. Alla olevassa kartassa on esitetty alueella olemassa olevat vesijohdot, sadevesi- ja jätevesiviemärit sekä kaasuputki. Tämän lisäksi sairaala-alueella risteilee huomattava määrä kiinteistön omia johtoja, putkia ja viemäreitä. Lisäksi kartalla on esitetty alueella oleva Lappeenrannan Energiaverkkojen sähköverkko. Hulevesiviemäri jätevesiviemäri vesijohto Yläkuvassa: Alueella olemassa olevat vesijohdot, sadevesi- ja jätevesiviemärit. - vesijohto (sininen) - hulevesi (vihreä) - jätevesi (punainen) Alakuvassa: Olemassa oleva kaukolämpöverkosto ja kaasuputki kaukolämpö maakaasu Karttaotteet verkostokartasta (WebMap)

20 Etelä-Karjalan keskussairaalan asemakaavan ja tonttijaon muutos 19 pienjänniteverkko keskijännite- verkko Kiinteät muinaisjäännökset ja rakennuskulttuuri Suunnittelualueella ei ole tiedossa olevia muinaisjäännöksiä. Kaavamuutosalue on kokonaan rakennettua ympäristöä. Kahilanniemen sairaala-alueelle on laadittu rakennushistoriaselvitys vuonna 2014 (Pöyry Finland Oy), joka sisältää sairaala-alueen ja 60-luvuilla rakennetut rakennukset. Selvitys on laadittu kaavamuutosaluetta laajemmalta alueelta. Selvityksessä todetaan, että vuonna 1955 valmistunut Etelä-Saimaan Keskussairaala eli nykyinen Etelä-Karjalan keskussairaala on alkuperäisiltä osiltaan yksi Suomen vanhimmista keskussairaaloista ja edustava esimerkki ajan suursairaaloista. Sairaala-alueen suunnittelijana toimi arkkitehti Ragnar Wessman ollessaan Rakennushallituksen yliarkkitehtina. Hän loi alueesta yhtenäisen ja ihmisläheisen ympäristön, jossa rakennusten ja luonnon vuorovaikutus on oleellinen osa alueen identiteettiä. Kokonaisalue käsitti kaavamuutoksen kohteena olevan alueen lisäksi laajemman alueen, jonne sijoitettiin sairaalan lisäksi henkilökunnan asuinrakennuksia, sairaanhoito-oppilaitos oppilasasuntoloineen (nykyinen toimistotalo RUORI sairaalan pohjoispuolella), opettajien asuinrakennus, lämpökeskus ja pumppaamo sekä saunarakennus. Lisäksi kokonaisuuteen kuului puistoalueita ja tenniskenttä. Rakennushistoriaselvityksen mukaan koko aluetta tulee tarkastella yhtenäisenä kokonaisuutena, joka on historiallisesti ja arkkitehtuuriltaan laadukas ja yhtenäinen. Sairaalan vaikuttavimman näkymän ja alueen identiteetin luo päärakennuksen sommitelma, johon voidaan erityisesti lukea kuuluviksi pääsisäänkäyntiä reunustavat osat 1A, B2 ja C. Sisätilojen osalta merkittävimpiä tiloja ovat pääsairaalan osalta pääaula, kerrostasoaulat, porrashuoneet ja ruokala. Pääaula on kokenut useita muutoksia ja sen tyyli on kooste eri aikakausien sisustusta. Koko alueen parhaiten säilynyt ja edustavin tilakokonaisuus on sairaalan ruokala aulatiloineen. Siellä on kokonaisuutena säilynyt sekä tilajako, alkuperäisiä materiaaleja sekä ovia ja ikkunoita. Uusi sisäänkäynti yhdysputkesta ei ole heikentänyt sen arvoa. Ruokala aulatiloineen on arvokas kokonaisuus sisätilojen ohella myös ulko-

21 Etelä-Karjalan keskussairaalan asemakaavan ja tonttijaon muutos 20 arkkitehtuuriltaan. Ulkoarkkitehtuurissa ei ole tehty suuria kokonaisuutta heikentäviä muutoksia muualla kuin uusien rakennusten liittymäkohdissa. Sairaala-alue valmistuttuaan 1950-luvulla. Ensimmäinen rakennusvaihe on valmis eikä vielä ole tehty nykyistä toimistotalo Ruoria tai muita uudempia rakennuksia. Kahilanniemessä, alueen pohjoispuolella, sijaitsi saha. (Lappeenrannan Kaupunginarkisto) Alueen kaikkia 1950-luvulla valmistuneita rakennuksia voidaan pitää jo yksittäin, mutta varsinkin kokonaisuutena huomattavan hyvin säilyneinä ja edustavina eikä niissä ole tehty muutoksia jotka vähentäisivät niiden arkkitehtonista arvoa. Arkkitehtuuri on ihmisläheistä ja sympaattista ja materiaalit 1950-luvulle tyypillisiä. Rakennushistoriaselvityksen mukaan jatkossa erityistä huomiota tulee kiinnittää uudisrakentamisen suhteeseen vanhaan rakennuskantaan ja huomioida, että 1950-lukujen rakennukset eivät jää uudemman rakentamisen suhteen alisteiseen asemaan, vaan niiden aseman tulee olla edelleen uljas ja hallitseva. Rakennushistoriaselvityksessä on todettu, että alueella on sekä kokonaisuutena, huomi- Näkymä saavuttaessa Imatrantieltä Valto Käkelän kadulle luvun päärakennuksen osat muodostavat uljaan ja ihmisläheisen näkymän, vaikka vuonna 1993 rakennettu 1Fosa työntyykin edemmäksi. Rakennusten edessä on 1950-luvulta periytyvä saattoliikennepiha, jossa on paikoitusta ja puistomainen tunnelma. (Rakennushistoriaselvitys Pöyry Finland Oy)

22 Etelä-Karjalan keskussairaalan asemakaavan ja tonttijaon muutos 21 oiden 1950-luvun rakennuskanta, että yksittäisinä rakennuksina, huomioiden niiden alkuperäinen käyttö, tarkoitus ja arkkitehtuuri, sekä historiallista, kaupunkikuvallista että arkkitehtonista arvoa. Keskustaajaman osayleiskaavatyön yhteydessä laaditussa rakennettua kulttuuriympäristöä koskevassa selvityksessä sairaala-alue on arvotettu paikallisesti merkittäväksi jälleenrakennuskauden laitosrakennukseksi, jolla on huomattava asema Saimaan järvimaisemassa (Tengbom Eriksson Arkkitehdit Oy, Tmi Lauri Putkonen, ). Etelä-Karjalan keskussairaala-alue on rakentunut viimeisen kuuden vuosikymmenen aikana. Alla olevassa kuvassa on esitetty sairaalan rakennusten rakennusjärjestys sekä mahdollisen uudisosan sijoittuminen luku 1960-luku 1980-luku 1990-luku 2000-luku 2010-luku uusi mahdollinen laajennus Arkkitehtuuritoimisto Ovaskainen Oy Vanhaa ja uutta sairaalaa; oikealla vuonna 2011 valmistunut parkkitalo, sen yhdysputki, joka liittää paikoitustilat sairaalaan ja taustalla korkein tornimainen päärakennuksen osa 1A. Kuva otettu koillisesta Kahilanniementien puolelta.

23 Etelä-Karjalan keskussairaalan asemakaavan ja tonttijaon muutos 22 Väestö ja työpaikat Kaavamuutosalueella toimii Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin ylläpitämä Etelä- Karjalan keskussairaala. Sairaalassa on noin 900 työpaikkaa ja vuodepaikkoja on noin 270. Keskussairaalan poliklinikoilla käy noin potilasta päivässä, josta päivystyksen osuus käynneistä on noin potilasta. Ensimmäisenä hankkeena, vuonna 2017 valmistumaan suunniteltuun uudisrakennukseen, sairaalan vuodepaikoista on tarkoitus siirtää n. 150 paikkaa. Keskussairaalan arvion mukaan sairaalassa on vuodessa noin asiakaskäyntiä. Ambulanssilla sairaalaan tullaan noin kertaa vuodessa. Suunnittelualueen pohjoisosassa Kahilanniemen kärjessä sekä alueen länsireunalla on rivitalo- ja kerrostaloasutusta. Myös Kahilanniementien itäpuolella on muutaman rivitalon taloyhtiö. Kahilanniemen uudella asuinalueella asuu noin 225 asukasta. Golfkentän laidalla olevissa rakennuksissa asuu lisäksi noin 60 asukasta. Varsinaisella vanhalla sairaala-alueella, mukaan lukien Imatrantien varren kerrostalot ja kaikki vanhan sairaala-alueen asuinrakennukset, asuu noin 430 asukasta. Varsinaisella kaava-alueella ei ole asukkaita. Ympäristökuormitus Suunnittelualue sijaitsee UPM-Kymmene Oyj:n Kaukaan tehtaan lähialueella, Seveso 11- direktiivin mukaisella konsultointivyöhykkeellä, niin sanotulla Seveso-vyöhykkeellä. Sairaala-alue on noin 1,5 km päässä tehdasalueesta. Tehdasalueella on klooridioksidisäiliöitä, joiden vuodot tehdas on katsonut suurimmiksi, ulkopuolista aluetta uhkaaviksi riskeiksi. Klooridioksidisäiliöiden onnettomuustilanteissa on UPM arvioinut eristettävän alueen laajuudeksi enintään 900 m ja varoitettavan alueen laajuudeksi jopa 3150 m. Kaavaluonnosvaiheessa kaavasta pyydettiin lausunto sekä Etelä-Karjalan pelastuslaitoksesta sekä TUKESilta. Suunnittelualueen pohjoispuolella sijaitsee Lappeenrannan Energian omistama Kahilanniemen lämpövoimalaitos. Sairaala-alueen eteläpuolella kulkee Imatrantien, jonka nykyiseksi liikennemääräksi on sairaalan kohdalla arvioitu noin 7000 ajoneuvoa vuorokaudessa. Valto Käkelän kadun liikennemääräksi on arvioitu noin 2600 ajoneuvoa vuorokaudessa ja Kahilanniementien noin 8650 ajoneuvoa vuorokaudessa. Lappeenrannan kaupungin keskusta-alueelle on tekeillä meluselvitys ja meluntorjuntaohjelma. Työn yhteydessä on mallinnettu liikennemelun nykytilannetta (Ramboll Finland Oy, luonnos ). Selvityksen mukaan Etelä-Karjalan keskussairaala-alueella ei ole melun ohjearvot ylittävää melua.

Keskussairaalan päivystys- ja vuodeosastorakennuksen arkkitehtisuunnittelun kilpailutus

Keskussairaalan päivystys- ja vuodeosastorakennuksen arkkitehtisuunnittelun kilpailutus Hallitus 77 19.03.2014 Keskussairaalan päivystys- ja vuodeosastorakennuksen arkkitehtisuunnittelun kilpailutus 265/02.08.00.04.01.01.00/2014 EKSTPHAL 77 265/02.08.00.04.01.01.00/2014 EKSTPHAL 248 Kysymyksessä

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1(7) SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVAN MUUTOS...2 1.3 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNKI TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS, LUONNOS

SAVONLINNAN KAUPUNKI TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS, LUONNOS 1 SAVONLINNAN KAUPUNKI TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS, LUONNOS TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN KUMOAMINEN OSALLE TILASTA 740-577-2-3 Arkkitehtitoimisto Keijo Tolppa 12.6.2015

Lisätiedot

KANGASALAN KUNNAN TEKNINEN

KANGASALAN KUNNAN TEKNINEN KANGASALAN KUNTA TEKNINEN KESKUS VATIALAN ASEMAKAAVAN MUUTOS, LENKKITIE 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT PÄIVÄYS 8.10.2013 ASEMAKAAVAN NUMERO 727 KUNTA KANGASALA OSA-ALUE NATTARI KYLÄ VATIALA KORTTELIT 1350

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vehkoja, asemakaavan muutos

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vehkoja, asemakaavan muutos ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vehkoja, asemakaavan muutos Hyvinkään kaupungin 12. kaupunginosan asemakaavan muutos korttelissa 1127. 12:020 HYVINKÄÄN KAUPUNKI TEKNIIKKA JA YMPÄRISTÖ KAAVOITUS 13.3.2015 Asemakaavan

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKI VALIONPUISTON ASEMAKAAVAN MUUTOS, ROTKOLA KAAVASELOSTUS KAAVALUONNOS 29.5.2015 KAUPUNGINVALTUUSTO HYVÄKSYNYT..

ÄÄNEKOSKI VALIONPUISTON ASEMAKAAVAN MUUTOS, ROTKOLA KAAVASELOSTUS KAAVALUONNOS 29.5.2015 KAUPUNGINVALTUUSTO HYVÄKSYNYT.. ÄÄNEKOSKI VALIONPUISTON ASEMAKAAVAN MUUTOS, ROTKOLA KAAVASELOSTUS KAAVALUONNOS 29.5.2015 KAUPUNGINVALTUUSTO HYVÄKSYNYT.. ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 29. PÄIVÄNÄ TOUKOKUUTA 2015 PÄIVÄTTYÄ

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS YRJÖNKATU 4 JA AARNENKATU 5

ASEMAKAAVAN MUUTOS YRJÖNKATU 4 JA AARNENKATU 5 1 (9) HAMINAN KAUPUNKI KAUPUNKISUUNNITTELU Maankäytön suunnittelu PL 70 49401 HAMINA ASEMAKAAVAN MUUTOS YRJÖNKATU 4 JA AARNENKATU 5 SELOSTUS NRO 522 2 (9) 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

Asemakaavan muutos ja tonttijako 224 Rauha, kortteli 276, tontti 2 ja osa katualuetta (Entinen Rauhan keskuskeittiön tontti)

Asemakaavan muutos ja tonttijako 224 Rauha, kortteli 276, tontti 2 ja osa katualuetta (Entinen Rauhan keskuskeittiön tontti) Tekninen lautakunta 94 19.03.2014 Kaupunginhallitus 131 24.03.2014 Kaupunginhallitus 235 19.05.2014 Kaupunginvaltuusto 44 02.06.2014 Asemakaavan muutos ja tonttijako 224 Rauha, kortteli 276, tontti 2 ja

Lisätiedot

1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT ASEMAKAAVAN SELOSTUS LUONNOS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Jyväskylän kaupungin 3. kaupunginosan korttelin 54 tontin 12 sekä katualueen asemakaavan muutos, Rauhankatu 2-4, ns. virkamiestalo.

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015 TYÖNUMERO: E27370 SIIKAJOEN KUNTA RUUKIN ASEMANSEUDUN ASEMAKAAVAMUUTOS YH KORTTELIN 20 AJONEUVOLIITTYMÄÄ VARTEN SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU JOHDANTO Maankäyttö-

Lisätiedot

NUOTTASAAREN ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN SUMMAN KYLÄN TILALLA 2:24

NUOTTASAAREN ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN SUMMAN KYLÄN TILALLA 2:24 1 (6) HAMINAN KAUPUNKI KAUPUNKISUUNNITTELU Maankäytön suunnittelu PL 70 49401 HAMINA NUOTTASAAREN ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN SUMMAN KYLÄN TILALLA 2:24 SELOSTUS NRO 515 KAAVA- ALUEEN SIJAINTI Sijainti Kymenlaakson

Lisätiedot

Asemakaavan ja tonttijaon muutos 56 Myllymäki, kortteli 19, tontti 8-10

Asemakaavan ja tonttijaon muutos 56 Myllymäki, kortteli 19, tontti 8-10 Tekninen lautakunta 100 01.04.2015 Kaupunginhallitus 154 07.04.2015 Kaupunginhallitus 284 06.07.2015 Asemakaavan ja tonttijaon muutos 56 Myllymäki, kortteli 19, tontti 8-10 588/10.02.03.00/2014 TEKLA 100

Lisätiedot

Hyökännummen koulun asemakaava ja asemkaavan muutos

Hyökännummen koulun asemakaava ja asemkaavan muutos 1(7) HYÖKÄNNUMMEN KOULUN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 7.9.2014 PROJ. NRO 244 Hyökännummen koulun asemakaava ja asemkaavan muutos OSOITE TAI MUU PAIKANNUS Sijainti

Lisätiedot

Diaari 380/10.02.03/2014. NUMMELAN KAUPUNGINOSAN HAKANPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE: Korttelia 360

Diaari 380/10.02.03/2014. NUMMELAN KAUPUNGINOSAN HAKANPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE: Korttelia 360 Diaari 380/10.02.03/2014 NUMMELAN KAUPUNGINOSAN HAKANPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE: Korttelia 360 NUMMELAN KAUPUNGINOSAN HAKANPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU: Kortteli 360 ULVILAN KAUPUNKI MAANKÄYTTÖOSASTO

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS. AsOy Snellmanin kartano

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS. AsOy Snellmanin kartano ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS AsOy Snellmanin kartano 2 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS / ASUNTO OY SNELLMANINKARTANO 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Asemakaavan muutos koskee 9. kaupunginosan

Lisätiedot

JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 407 / 5,6,7 ASEMAKAAVASELOSTUS. Ote peruskartasta, kaavamuutosalue rajattuna keltaisella

JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 407 / 5,6,7 ASEMAKAAVASELOSTUS. Ote peruskartasta, kaavamuutosalue rajattuna keltaisella JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 407 / 5,6,7 ASEMAKAAVASELOSTUS Ote peruskartasta, kaavamuutosalue rajattuna keltaisella SISÄLLYSLUETTELO 1. LÄHTÖKOHDAT 1.1 Selvitys suunnittelualueen oloista 1.2

Lisätiedot

Asemakaavaselostus Asemakaavan muutos A-2670 Nikkilän (23.) kaupunginosan korttelin 1403 tonttia 43

Asemakaavaselostus Asemakaavan muutos A-2670 Nikkilän (23.) kaupunginosan korttelin 1403 tonttia 43 Asemakaavaselostus Asemakaavan muutos A-2670 Nikkilän (23.) kaupunginosan korttelin 1403 tonttia 43 12.4.2016 ja aluehankkeet Kaupunginarkkitehti Anne Karvinen-Jussilainen, asemakaavavalmistelija Kyllikki

Lisätiedot

Ventelän kaupunginosan korttelien 98-90 ja 92-93 asemakaavan muutoksen selostus

Ventelän kaupunginosan korttelien 98-90 ja 92-93 asemakaavan muutoksen selostus Ventelän kaupunginosan korttelien 98-90 ja 92-93 asemakaavan muutoksen selostus S I S Ä L L Y S L U E T T E L O 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1 1.1 Tunnistetiedot 1 1.2 Kaava-alueen sijainti 1 1.3 Kaavan

Lisätiedot

MUKULAMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU: Korttelin 35 tontit 6-8

MUKULAMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU: Korttelin 35 tontit 6-8 MUKULAMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE: korttelin 35 tontteja 6-8 MUKULAMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU: Korttelin 35 tontit 6-8 MAANKÄYTTÖOSASTO 2 ULVILA Mukulamäen asemakaavan muutos 1. PERUS- JA

Lisätiedot

KORTTELI 27 UTAJÄRVI

KORTTELI 27 UTAJÄRVI KORTTELI 27 UTAJÄRVI ASEMAKAAVAN MUUTOS LUONNOS 23.5.2013 AIRIX Ympäristö Oy Mäkelininkatu 17 A 90100 OULU Puhelin 010 241 4600 Telefax 010 241 4601 UTAJÄRVEN KUNTA Laitilantie 5 PL 18 91600 UTAJÄRVI Vireilletulosta

Lisätiedot

Lepänkorvan silta kaavan muutos kaava nro 488 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA 30.9.2015

Lepänkorvan silta kaavan muutos kaava nro 488 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA 30.9.2015 30.9.2015 Lepänkorvan silta kaavan muutos kaava nro 488 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA V a l k e a k o s k e n k a u p u n k i K a u p u n k i s u u n n i t t e l u S ä ä k s m ä e n t i e 2 3

Lisätiedot

OULAISTEN KAUPUNGIN 8. (KASARMINMÄKI) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 9 TONTTIA 4 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS.

OULAISTEN KAUPUNGIN 8. (KASARMINMÄKI) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 9 TONTTIA 4 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS. ASEMAKAAVAN SELOSTUS 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot OULAISTEN KAUPUNGIN 8. (KASARMINMÄKI) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 9 TONTTIA 4 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS. ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alavuden kaupungin RITOLA 16. kaupunginosan kortteli 16005 ja siihen liittyvä suojaviheralue

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alavuden kaupungin RITOLA 16. kaupunginosan kortteli 16005 ja siihen liittyvä suojaviheralue OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alue Alavuden kaupungin RITOLA 16. kaupunginosan kortteli 16005 ja siihen liittyvä suojaviheralue / Ympäristöpalvelut 27.01.2015 2 1 n sisältö ja tarkoitus Maankäyttö-

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Ajantasakaava Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Ajantasakaava Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVA...2 1.3 ASEMAKAAVAN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN OLOISTA...2 2.1.1

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vanhatie 13 21:078. Asemakaavan muutos koskee 21. kaupunginosan korttelin 85 tonttia 10. Kaavan päiväys:

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vanhatie 13 21:078. Asemakaavan muutos koskee 21. kaupunginosan korttelin 85 tonttia 10. Kaavan päiväys: ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vanhatie 13 21:078 Asemakaavan muutos koskee 21. kaupunginosan korttelin 85 tonttia 10 Kaavan päiväys: 12.11.2009 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI KAUPUNKIRAKENNEPALVELUT / KAAVOITUS 1 PERUS- JA

Lisätiedot

EURAJOEN KUNTA. Kirkonseudun asemakaavan muutos, korttelin 40 tontti 2. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 26024

EURAJOEN KUNTA. Kirkonseudun asemakaavan muutos, korttelin 40 tontti 2. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 26024 EURAJOEN KUNTA Kirkonseudun asemakaavan muutos, korttelin 40 tontti 2 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Työ: 26024 Turku, 21.12.2012, tark. 28.3.2013 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010

Lisätiedot

HAMINAN KAUPUNKI Tekninen toimi 4.10.2012

HAMINAN KAUPUNKI Tekninen toimi 4.10.2012 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 1(8) ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELIN 54 TONTEILLA 3 JA 4 (PURSIMIEHENKATU 3 JA 5) 1 SUUNNITTELUALUE Suunnittelualue sijaitsee Saviniemen kaupunginosassa korttelin

Lisätiedot

SUODENNIEMEN JYRMYSJÄRVEN ALUEEN UUSI ASEMA- KAAVA

SUODENNIEMEN JYRMYSJÄRVEN ALUEEN UUSI ASEMA- KAAVA SASTAMALAN KAUPUNKI TEKNINEN LAUTAKUNTA 1/6 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA SUODENNIEMEN JYRMYSJÄRVEN ALUEEN UUSI ASEMA- KAAVA ALUEEN SIJAINTI Uusi asemakaava koskee Sastamalan kaupungin Suodenniemen

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS SATAKUNNANKATU 29

ASEMAKAAVAN MUUTOS SATAKUNNANKATU 29 1 (9) HAMINAN KAUPUNKI KAUPUNKISUUNNITTELU Maankäytön suunnittelu PL 70 49401 HAMINA ASEMAKAAVAN MUUTOS SATAKUNNANKATU 29 SELOSTUS NRO 521 2 (9) 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 TUNNISTETIEDOT Asemakaavakartan

Lisätiedot

LAPINNIEMI-VESIURHEILUALUETTA, TILAUSSAUNAN RAKENTAMINEN. KARTTA NO 8176. Kaava-alueen sijainti ja luonne. Kaavaprosessin vaiheet

LAPINNIEMI-VESIURHEILUALUETTA, TILAUSSAUNAN RAKENTAMINEN. KARTTA NO 8176. Kaava-alueen sijainti ja luonne. Kaavaprosessin vaiheet LAPINNIEMI-VESIURHEILUALUETTA, TILAUSSAUNAN RAKENTAMINEN. KARTTA NO 8176. Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 13. päivänä helmikuuta 2009 päivättyä asemakaavakarttaa nro 8176. Asian hyväksyminen

Lisätiedot

Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 32. LPA, VL ja VP-alueiden asemakaavan muutos, Karhulammen hotelli

Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 32. LPA, VL ja VP-alueiden asemakaavan muutos, Karhulammen hotelli 1 Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 32. LPA, VL ja VP-alueiden asemakaavan muutos, Karhulammen hotelli Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kuva 1. Ilmakuva suunnittelualueelta ja suunnittelualueen

Lisätiedot

SAPPEEN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

SAPPEEN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma FCG Finnish Consulting Group Oy Jouko ja Minna Poukkanen SAPPEEN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN Osallistumis- ja arviointisuunnitelma FCG Finnish Consulting Group Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

Kortteli: 281 ASEMAKAAVAN MUUTOS. Kunnanhallituksen kaavoituspäätös 2.11.2015 236 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävänä 13-26.11.

Kortteli: 281 ASEMAKAAVAN MUUTOS. Kunnanhallituksen kaavoituspäätös 2.11.2015 236 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävänä 13-26.11. ILMAJOKI 16.12.2015 Ahonkylä Asemakaavan muutoksen selostus, KORTTELI 281, TONTIT 1 JA 2 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Alue: VIHTAKALLION ALUE Kunta: ILMAJOKI Kunnanosa: AHONKYLÄN KUNNANOSA

Lisätiedot

NIINNIEMEN ASEMAKAAVA

NIINNIEMEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS 18.3.2008 JOUTSAN KUNTA NIINNIEMEN ASEMAKAAVA Luonnos 18.3.2008 Korttelit 1-7 sekä niihin liittyvät lähivirkistys-, liikenne-, katu- ja vesialueet i 1 TIIVISTELMÄ 2 1.1 Kaavaprosessin vaiheet

Lisätiedot

EURAJOEN KUNTA. Lapijoen päiväkodin asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 25177

EURAJOEN KUNTA. Lapijoen päiväkodin asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 25177 EURAJOEN KUNTA Lapijoen päiväkodin asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Työ: 25177 Turussa 19.3.2012, tark. 5.6.2012, tark. 4.9.2012, tark. 9.11.2012 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701

Lisätiedot

Asemakaavan ja tonttijaon muutos, 4 Pallo-Tyysterniemi, kortteli 14, tontti 4 (Pallon päiväkoti)

Asemakaavan ja tonttijaon muutos, 4 Pallo-Tyysterniemi, kortteli 14, tontti 4 (Pallon päiväkoti) Tekninen lautakunta 427 09.12.2015 Kaupunginhallitus 515 14.12.2015 Kaupunginhallitus 56 15.02.2016 Asemakaavan ja tonttijaon muutos, 4 Pallo-Tyysterniemi, kortteli 14, tontti 4 (Pallon päiväkoti) 1065/10.02.03.00/2015

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI YMPÄRISTÖKESKUS / SUUNNITTELUTOIMISTO LUONNOS 01.09.2015

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI YMPÄRISTÖKESKUS / SUUNNITTELUTOIMISTO LUONNOS 01.09.2015 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI Kankaanpään kaupungin 4. kaupunginosan (Tapala) korttelia 334, tiloja 214-406-2-117 ja 214-406-2-542 sekä puistoaluetta koskeva asemakaava ja asemakaavan muutos. 214005182 YMPÄRISTÖKESKUS

Lisätiedot

RADANVARSITIE, ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAAVA NRO 467

RADANVARSITIE, ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAAVA NRO 467 Valkeakosken kaupunki 2.4.2013 Kaavoitus / Kaupunkisuunnitteluyksikkö Sääksmäentie 2 37600 VALKEAKOSKI ASEMAKAAVAN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 2.4.2013 PÄIVÄTTYÄ ASEMAKAAVA- KARTTAA RADANVARSITIE, ASEMAKAAVAN

Lisätiedot

MYLLYLÄ, MYLLYLÄN PÄIVÄKOTI 156

MYLLYLÄ, MYLLYLÄN PÄIVÄKOTI 156 ORIMATTILAN KAUPUNKI MYLLYLÄ, MYLLYLÄN PÄIVÄKOTI 156 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS Asemakaavaehdotuksen selostus, joka koskee 8.9.2011 päivättyä asemakaavakarttaa. Asemakaavaehdotus koskee Myllylän

Lisätiedot

ISO-KALAJÄRVI, RANTA-ASEMAKAAVA Ranta-asemakaava koskee Juhtimäen kylän (407), tilaa Metsäkestilä (2-87)

ISO-KALAJÄRVI, RANTA-ASEMAKAAVA Ranta-asemakaava koskee Juhtimäen kylän (407), tilaa Metsäkestilä (2-87) Liite 5 / Ymp.ltk 21.1.2014 / 8 ISO-KALAJÄRVI, RANTA-ASEMAKAAVA Ranta-asemakaava koskee Juhtimäen kylän (407), tilaa Metsäkestilä (2-87) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 21.1.2014 IKAALISTEN KAUPUNKI

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KAUS/583/10.02.03/2014 VP 9/17.3.2014 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA TIILIMÄEN (11.) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 15 TONTTI 10 ASEMAKAAVAN MUUTOS 609 1643 www.pori.fi/kaupunkisuunnittelu etunimi.sukunimi@pori.fi

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 13.10.2009

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 13.10.2009 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 13.10.2009 KAAVA-ALUEEN SIJAINTI Alue sijaitsee n. 1 km Turengin keskustan länsipuolella ja rajoittuu Pyhämäentiehen ja Sairaalantiehen. KAAVAMUUTOKSEN TARKOITUS Kunnanhallitus

Lisätiedot

KORTTELI 14, tontit 11 ja 12, ASEMAKAAVAN MUUTOS

KORTTELI 14, tontit 11 ja 12, ASEMAKAAVAN MUUTOS Sysmä, Suurikylä SISÄLLYS 1. SUUNNITTELUALUE 2. SUUNNITTELUN TAVOITTEET 3. SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT 3.0 Kaavoituspäätös 3.1 Maanomistus 3.2 Kaavatilanne 3.3 Rakennusjärjestys 3.4 Luonnon ja kulttuurihistorian

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS MARTINJÄRVENTIEN TEOLLISUUSALUE LOHTAJA

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS MARTINJÄRVENTIEN TEOLLISUUSALUE LOHTAJA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS MARTINJÄRVENTIEN TEOLLISUUSALUE LOHTAJA KOKKOLAN KAUPUNKI KAAVOITUSPALVELUT 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Asemakaavan muutos koskee 340. kaupunginosan kortteleita

Lisätiedot

Tietola, kaava nro 460 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Tietola, kaava nro 460 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Tietola, kaava nro 460 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Tässä asiakirjassa esitetään suunnittelualueen sijainti sekä aluetta koskevat lähtötiedot ja tavoitteet yleispiirteisesti. Lisäksi kerrotaan,

Lisätiedot

JALASJÄRVEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI 215. Vastaanottaja Jalasjärven kunta

JALASJÄRVEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI 215. Vastaanottaja Jalasjärven kunta Vastaanottaja Asiakirjatyyppi Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Päivämäärä JALASJÄRVEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI 215 JALASJÄRVEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI

Lisätiedot

TEOLLISUUSKYLÄN KORTTELIN 316 ASEMAKAAVAN MUUTOS

TEOLLISUUSKYLÄN KORTTELIN 316 ASEMAKAAVAN MUUTOS FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy NIVALAN KAUPUNKI TEOLLISUUSKYLÄN KORTTELIN 316 ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU KORTTELIN 316 TONTIT 1 4 JA 6-9 P24387 1.12.2014 Kaavan

Lisätiedot

Utsuvaaran asemakaavan laajennus ja korttelin 802 asemakaavamuutos

Utsuvaaran asemakaavan laajennus ja korttelin 802 asemakaavamuutos 1 KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka Utsuvaaran asemakaavan laajennus ja korttelin 802 asemakaavamuutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 11.4.2016 Ilmakuva Maanmittauslaitos 2014 2 1. Osallistumis-

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 )

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) Asemakaavan muutos, Santtio 11, kortteli 32 sekä puisto- ja lähivirkistysalue Liite 1 1 Sijainti opaskartalla Aluerajaus Suunnittelualueen sijainti ja nykytilanne

Lisätiedot

Asemakaavan selostus Asemakaava nro A-2688, Laune, Eteläisen kehätien osa

Asemakaavan selostus Asemakaava nro A-2688, Laune, Eteläisen kehätien osa Asemakaavan selostus Asemakaava nro A-2688, Laune, Eteläisen kehätien osa 7.10.2016 kaavoitusarkkitehti Theodora Rissanen KUVA: Suunnittelualueen sijaintikartta (pohjassa on osoitekartta). Suunnittelualue

Lisätiedot

Kemin korkeusjärjestelmämuutoksesta johtuva asemakaavan muutos (N2000) SELOSTUS - LUONNOS 10.09.2013 (sama pvm kuin karttaan)

Kemin korkeusjärjestelmämuutoksesta johtuva asemakaavan muutos (N2000) SELOSTUS - LUONNOS 10.09.2013 (sama pvm kuin karttaan) ASEMAKAAVAMUUTOS KOKO KEMIN KAUPUNGIN ASEMAKAAVA-ALUEET Kemin korkeusjärjestelmämuutoksesta johtuva asemakaavan muutos (N2000) SELOSTUS - LUONNOS 10.09.2013 (sama pvm kuin karttaan) 1 (6) 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI KANKAANPÄÄN KAUPUNKI Kankaanpään kaupungin Venesjärven kylän tiloja Liisanniemi 214-423- 3-141 ja Etelärinne 214-423-3-145 koskeva ranta-asemakaava. VENESJÄRVEN MARJAKEITAAN RANTA-ASEMAKAAVA 2 YMPÄRISTÖKESKUS

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma s. 1/ 5 Alue 411611 Laurinlahti (34 / Espoonlahti) Asemakaavan muutos Asianumero 6903/10.02.03/2011 3.11.2014 Alue on nykyisen asemakaavan mukaan rivitalojen korttelialuetta. Alueen maankäyttöä tehostetaan

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1(7) SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVA...2 1.3 ASEMAKAAVAN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...3 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN OLOISTA...3

Lisätiedot

NASTOLAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS: HÄHNIEMI V098

NASTOLAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS: HÄHNIEMI V098 1 NASTOLAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS: HÄHNIEMI V098 Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n mukainen OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Aloite Asemakaava laaditaan yksityisen anomuksesta. Suunnittelualue Suunnittelualue

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma s. 1 / 6 Alue 150713 Lippajärvi Asemakaavan muutos Asianumero 4737/10.02.03/2015 18.4.2016 Asemakaavan muutoksen tavoitteena on lisätä alueen rakennusoikeutta, nostaa kerroslukua ja sallia myös rivitalojen

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA. 1(7) Maankäyttöpalvelut 13.4.2011 KAPULI IIB-VAIHEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS

MÄNTSÄLÄN KUNTA. 1(7) Maankäyttöpalvelut 13.4.2011 KAPULI IIB-VAIHEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS 1(7) KAPULI IIB-VAIHEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS PROJ. NRO 223 Sijainti on osoitettu oheisessa karttaliitteessä. ALOITE TAI HAKIJA SUUNNITTELUN KOHDE

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA. 1(5) Maankäyttöpalvelut 5.10.2010 MOTOCROSS ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS ASEMAKAAVA

MÄNTSÄLÄN KUNTA. 1(5) Maankäyttöpalvelut 5.10.2010 MOTOCROSS ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS ASEMAKAAVA 1(5) MOTOCROSS ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS PROJ. NRO 220 Sijainti on osoitettu oheisessa karttaliitteessä. ASEMAKAAVA ALOITE TAI HAKIJA SUUNNITTELUN KOHDE Suunnittelualue Suunnittelun

Lisätiedot

Utsuvaara III asemakaava ja korttelin 802 asemakaavamuutos

Utsuvaara III asemakaava ja korttelin 802 asemakaavamuutos KITTILÄN KUNTA KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka Utsuvaara III asemakaava ja korttelin 802 asemakaavamuutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 22.10.2014 Ilmakuva Maanmittauslaitos 2014 1 2 1. Osallistumis-

Lisätiedot

LAMMINPÄÄ-2029-9, KIVILEVONTIE 9, PIENTALOTONTIN JAKAMINEN, KARTTA NRO 8206.

LAMMINPÄÄ-2029-9, KIVILEVONTIE 9, PIENTALOTONTIN JAKAMINEN, KARTTA NRO 8206. LAMMINPÄÄ-2029-9, KIVILEVONTIE 9, PIENTALOTONTIN JAKAMINEN, KARTTA NRO 8206. Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 14. päivänä toukokuuta 2007 päivättyä ja 11.06.2007 tarkistettua asemakaavakarttaa

Lisätiedot

RAIVION ASEMAKAAVANMUUTOS

RAIVION ASEMAKAAVANMUUTOS VAMMALAN KAUPUNKI TEKNINEN LAUTAKUNTA G:\AKVAT\Raivio\OASL1.doc 1/5 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA RAIVION ASEMAKAAVANMUUTOS ALUEEN SIJAINTI Asemakaava koskee Raivion kaupunginosan vanhimman osan

Lisätiedot

METSÄPÄIVÄKODIN ASEMAKAAVAN MUUTOS (SUOLAHTI)

METSÄPÄIVÄKODIN ASEMAKAAVAN MUUTOS (SUOLAHTI) ÄÄNEKOSKI METSÄPÄIVÄKODIN ASEMAKAAVAN MUUTOS (SUOLAHTI) KAAVASELOSTUS KAAVALUONNOS 17.3.2014 KAUPUNGINHALLITUS HYVÄKSYNYT _._.2014 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 17. PÄIVÄNÄ MAALISKUUTA 2014

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo 0 YLEISTÄ... 2 1 SUUNNITTELUALUE... 2 2 SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET... 2 3 KAAVATILANNE... 2 4 MAANOMISTUS... 3 5 VAIKUTUSTEN ARVIOINTI...

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA LEVIN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 JA 6 SEKÄ KORTTELIN 35 TONTIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS. Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA

KITTILÄN KUNTA LEVIN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 JA 6 SEKÄ KORTTELIN 35 TONTIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS. Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA Asiakirjatyyppi KAAVASELOSTUS, KAAVAEHDOTUSVAIHE Päivämäärä 28.03.2014 / 04.08.2014 Hyväksymispäivämäärä ja -pykälä 25.8.2014 31 Kaavatunnus 261V250814A 31 KITTILÄN KUNTA LEVIN

Lisätiedot

PÄLKÄNE SAPPEEN ETU VAINION RANTA ASEMAKAAVAN MUUTOS. Osallistumis ja arviointisuunnitelma

PÄLKÄNE SAPPEEN ETU VAINION RANTA ASEMAKAAVAN MUUTOS. Osallistumis ja arviointisuunnitelma PÄLKÄNE Osallistumis ja arviointisuunnitelma 5.2.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. TUNNISTETIEDOT... 3 2. SUUNNITTELUALUE JA NYKYINEN MAANKÄYTTÖ... 3 3. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY JA TAVOITTEET... 4 4. SUUNNITTELUN

Lisätiedot

Uuden golf-clubin asemakaava, kortteli 337

Uuden golf-clubin asemakaava, kortteli 337 S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A NILSIÄN KAUPUNKI TAHKOVUORI Uuden golf-clubin asemakaava, kortteli 337 Kaavaselostus, ehdotus Hyväksytty: KVALT pp.kk.vvvv xx FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 11.12.2012

Lisätiedot

HIU, 19. KAUPUNGINOSAN KORTTELIT 20-21 ASEMAKAAVAN MUUTOS

HIU, 19. KAUPUNGINOSAN KORTTELIT 20-21 ASEMAKAAVAN MUUTOS Uudenkaupungin kaupunki Ak 1904 Hallinto- ja kehittämiskeskus Maankäyttöpalvelut 1. Perus- ja tunnistetiedot 1.1 Tunnistetiedot Asemakaavan muutos koskee: HIU, 19. kaupunginosan kortteleita 20-21 (AO)

Lisätiedot

KASKISTEN KAUPUNKI KASKÖ STAD SATAMA - ALUEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS DETALJPLAN OCH ÄNDRING AV DETALJPLAN I HAMNEN

KASKISTEN KAUPUNKI KASKÖ STAD SATAMA - ALUEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS DETALJPLAN OCH ÄNDRING AV DETALJPLAN I HAMNEN KASKÖ STAD SATAMA - ALUEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS DETALJPLAN OCH ÄNDRING AV DETALJPLAN I HAMNEN 2006 Närpiöntie 2, 64200 NÄRPIÖ Närpesvägen 2, 64200 NÄRPES 2 KASKISTEN KAUPUNKI SATAMA-ALUEEN

Lisätiedot

VAAJAKOSKI-JYSKÄ ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJEN- NUS

VAAJAKOSKI-JYSKÄ ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJEN- NUS 1 LIITE 1 JYVÄSKYLÄN MAALAISKUNTA 180-03-01-038 VAAJAKOSKI-JYSKÄ ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJEN- NUS ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA JA LAAJENNUKSELLA MUO- DOSTUU KORTTELIT 127 (OSA), 166-171 SEKÄ VIRKISTYS-, ERITYIS-

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 6 ASEMAKAAVANMUUTOS

SASTAMALAN KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 6 ASEMAKAAVANMUUTOS VAMMALAN KAUPUNKI TEKNINEN LAUTAKUNTA 1/7 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA SASTAMALAN KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 6 ASEMAKAAVANMUUTOS ALUEEN SIJAINTI Asemakaavamuutos koskee Sastamalan kaupunginosan korttelia

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo 0 YLEISTÄ... 2 1 SUUNNITTELUALUE... 2 2 SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET... 2 3 KAAVATILANNE... 2 4 MAANOMISTUS... 2 5 VAIKUTUSTEN ARVIOINTI...

Lisätiedot

ULVILA, FRIITALA, NAHKURI NAHKURIN ASEMAKAAVAN MUUTOS ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE KORTTELIN 517 TONTTIA 1

ULVILA, FRIITALA, NAHKURI NAHKURIN ASEMAKAAVAN MUUTOS ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE KORTTELIN 517 TONTTIA 1 ULVILA, FRIITALA, NAHKURI NAHKURIN ASEMAKAAVAN MUUTOS ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE KORTTELIN 517 TONTTIA 1 ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU KORTTELIN 517 TONTIT 1 JA 3 ULVILASSA 1.3.2013 MAANKÄYTTÖOSASTO

Lisätiedot

EURAKOSKEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS

EURAKOSKEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS EURAKOSKEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 8.10.2015 KUNTA Euran kunta 050 KYLÄ Eurakoski 428 KIINTEISTÖT 6:40, 6:84 Kaavan laatija REJLERS OY Aloite tai hakija

Lisätiedot

KESKEISEN ALUEEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS, KOLMOSTIEN JA KYLPYLÄKADUN LIITTYMÄALUE

KESKEISEN ALUEEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS, KOLMOSTIEN JA KYLPYLÄKADUN LIITTYMÄALUE Liite 17 / Ymp.ltk 18.2.2014 / 25 KESKEISEN ALUEEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS, KOLMOSTIEN JA KYLPYLÄKADUN LIITTYMÄALUE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.2.2014 tark. 16.12.2014 IKAALISTEN KAUPUNKI Kaavoitus-

Lisätiedot

Saimaanharjun asemakaavan muutos

Saimaanharjun asemakaavan muutos S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A TAIPALSAAREN KUNTA Saimaanharjun asemakaavan muutos FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P233-P23333 1 (7) Sisällysluettelo 1 n tarkoitus... 1 2 Suunnittelualueen sijainti...

Lisätiedot

PIIPPOLAN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELISSA 3

PIIPPOLAN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELISSA 3 FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy SIIKALATVAN KUNTA PIIPPOLAN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELISSA 3 Kaavaselostus ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU KORTTELIN 3 TONTTI 7 P27028 6.5.2015

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Kirkonkylä, k 2061 t 1

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Kirkonkylä, k 2061 t 1 Kaavatunnus 2-236 Asianumero 144/10.02.03/2014 ASRA.ltk: 8.4.2014 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Kirkonkylä, k 2061 t 1 Asemakaavan muutos koskee korttelin 2061 tonttia 1. Asemakaavan muutoksella muodostuvat

Lisätiedot

Kerhomajankadun. kaavamuutos kaava nro 487 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA. 16.11.2015, tark 25.1.2016

Kerhomajankadun. kaavamuutos kaava nro 487 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA. 16.11.2015, tark 25.1.2016 16.11.2015, tark 25.1.2016 Kerhomajankadun kaavamuutos kaava nro 487 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA V a l k e a k o s k e n k a u p u n k i K a u p u n k i s u u n n i t t e l u S ä ä k s m ä

Lisätiedot

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI KALERVONKATU 8 2. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 23 TONTIN 7 ASEMAKAAVAN MUUTOS

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI KALERVONKATU 8 2. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 23 TONTIN 7 ASEMAKAAVAN MUUTOS A S E M A K A A V A N S E L O S T U S 2. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 23 TONTIN 7 ASEMAKAAVAN MUUTOS KALERVONKATU 8 KAAVATUNNUS 02:119 KAAVAN PÄIVÄYS 21.2.2013 SELOSTUKSEN PÄIVÄYS 28.2.2013 02:119 / KALERVONKATU

Lisätiedot

Asemakaavamuutoksen selostus (ehdotus) (selostus täydentyy kaavahankkeen edetessä) LIEKSAN KAUPUNKI

Asemakaavamuutoksen selostus (ehdotus) (selostus täydentyy kaavahankkeen edetessä) LIEKSAN KAUPUNKI LIEKSAN KAUPUNKI MÄHKÖN (6). KAUPUNGINOSAN KORTTELIA RNO 58 KOSKEVA ASEMAKAAVAMUUTOS JA SITOVA TONTTIJAKO (OSAKORTTELI 58) Kuva 1: Kaavamuutoksen tarkastelualue Asemakaavamuutoksen selostus (ehdotus) (selostus

Lisätiedot

Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 24 RM-, YK- ja VL-alueiden sekä katualueen asemakaavan muutos, Hotelli Revontulen

Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 24 RM-, YK- ja VL-alueiden sekä katualueen asemakaavan muutos, Hotelli Revontulen 1 Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 24 RM-, YK- ja VL-alueiden sekä katualueen asemakaavan muutos, Hotelli Revontulen kortteli Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.11.2015 Kuva 1. Ilmakuva suunnittelualueelta

Lisätiedot

PARKANON PAHKALAN ALUEEN KORTTELIN 5063 TONTTIA 13 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS

PARKANON PAHKALAN ALUEEN KORTTELIN 5063 TONTTIA 13 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS PARKANON KAUPUNKI PARKANON PAHKALAN ALUEEN KORTTELIN 5063 TONTTIA 13 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS 12.1.2009 Kaavoitus- Arkkitehtipalvelu Mattila Oy 1 PAHKALAN ALUEEN KORTTELIN 5063 TONTTIA 13 KOSKEVA ASEMAKAAVAN

Lisätiedot

KERAVA 6. SAVIO KOIVIKONTIE 41 ASEMAKAAVAN MUUTOS (2310) Asemakaavan selostus. Tämä selostus koskee 27.5.2015 päivättyä kaavakarttaa KERAVAN KAUPUNKI

KERAVA 6. SAVIO KOIVIKONTIE 41 ASEMAKAAVAN MUUTOS (2310) Asemakaavan selostus. Tämä selostus koskee 27.5.2015 päivättyä kaavakarttaa KERAVAN KAUPUNKI KERAVA 6. SAVIO KOIVIKONTIE 41 ASEMAKAAVAN MUUTOS (2310) Asemakaavan selostus Tämä selostus koskee 27.5.2015 päivättyä kaavakarttaa KERAVAN KAUPUNKI MAANKÄYTTÖPALVELUT Kaupunkikehitysjaosto 10.6.2015 2

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA JOUTSAN KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 321 Kaavamuutos koskee osittain korttelin 321, tonttia nro 1 (AM). OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n mukaan, kaavaa

Lisätiedot

2 SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET

2 SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET RAISION KAUPUNKI ALHAISTENTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 0 YLEISTÄ Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n mukaan kaavaa laadittaessa tulee riittävän aikaisessa vaiheessa

Lisätiedot

Lintulan päiväkodin asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Lintulan päiväkodin asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Lintulan päiväkodin asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Tässä asiakirjassa esitetään suunnittelualueen sijainti sekä aluetta koskevat lähtötiedot ja tavoitteet yleispiirteisesti.

Lisätiedot

AATILAN RANTA-ASEMAKAAVA

AATILAN RANTA-ASEMAKAAVA PÄLKÄNEEN KUNTA AATILAN RANTA-ASEMAKAAVA KOSKEE OSAA KIINTEISTÖSTÄ AATILA 635-421-12-32/2 JA KIINTEISTÖÄ RANTALÄHDE 635-421-12-35 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 09.09.2014 OSALLISTUMIS-JA ARVIOINTI-

Lisätiedot

Kaavaselostus

Kaavaselostus 4 NIVALAN KAUPUNKI KORTTELIN 309 ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus 15.5.2012 ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU kortteli 309, TONTIT 2 ja 4 ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU URHEILU- JA VIRKISTYSPALVELUJEN

Lisätiedot

JOENSUU Rauanjärven ja ympäristön pienten vesistöjen rantaasemakaava

JOENSUU Rauanjärven ja ympäristön pienten vesistöjen rantaasemakaava FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 (7) JOENSUU Rauanjärven ja ympäristön pienten vesistöjen rantaasemakaava ja ranta-asemakaavan muutos, UPM-Kymmene Oyj Osallistumis-

Lisätiedot

Uuden golf-clubin asemakaava, kortteli 294 asia: 188/2013

Uuden golf-clubin asemakaava, kortteli 294 asia: 188/2013 S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A NILSIÄN KAUPUNKI TAHKOVUORI Uuden golf-clubin asemakaava, kortteli 294 asia: 188/2013 Kaavaselostus Hyväksytty: KVALT.. FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 25.8.2014 P195-P19523

Lisätiedot

3.11.2015. Maankäyttöpalvelut

3.11.2015. Maankäyttöpalvelut 1(5) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) (MRL 63 ) Maankäyttöpalvelut Asemakaavan muutos (2314) Asemantie 1-3 Asemakaavan muutos koskee 4. keskustan kaupunginosan rautatiealuetta. 3.11.2015 Osallistumis-

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA, 1 NIINIVEDEN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS TILA 18:16 Kaavaselostus

RAUTALAMMIN KUNTA, 1 NIINIVEDEN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS TILA 18:16 Kaavaselostus RAUTALAMMIN KUNTA, 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 Kaavaprosessin vaiheet...2 1.2 Rantaosayleiskaavan muutos...2 1.3 Rantaosayleiskaavan toteuttaminen...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 Selvitys suunnittelualueen

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS 43. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 1 TONTTI 14 JA OSA KEMIRANTIESTÄ JA OSA OUTOKUMMUNTIESTÄ

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS 43. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 1 TONTTI 14 JA OSA KEMIRANTIESTÄ JA OSA OUTOKUMMUNTIESTÄ KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD KAAVOITUSPALVELUT ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS 43. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 1 TONTTI 14 JA OSA KEMIRANTIESTÄ JA OSA OUTOKUMMUNTIESTÄ ASEMAKAAVATYÖN SUUNNITTELUALUE 1 PERUS-

Lisätiedot

EURAJOEN KUNTA. Työ: 26016. Turku, 4.1.2013

EURAJOEN KUNTA. Työ: 26016. Turku, 4.1.2013 EURAJOEN KUNTA Hirveläntien Peräpellontien alueen asemakaava ja asemakaavan muutos (Peräpellontien katualue) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Työ: 26016 Turku, 4.1.2013 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701

Lisätiedot

MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo: 11.5.2015 päivitetty: 4.2.2016 on lakisääteinen

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 9.12.2015 Haapajärven kaupunki OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) SAMULINPUISTON ASEMAKAAVAMUUTOS Asemakaavan muutos koskee osaa Haapajärven Ronkaalan kaupunginosan korttelista 215 ja siihen liittyvää

Lisätiedot

JÄMSÄN KAUPUNKI. MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 63 :n MUKAINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

JÄMSÄN KAUPUNKI. MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 63 :n MUKAINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA JÄMSÄN KAUPUNKI MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 63 :n MUKAINEN OSALLISTUMIS- JA Länkipohjan teollisuusalueen asemakaava (55. kaupunginosa) Tampereentie Tampere 65 km Jämsä 27 km Hirsikankaantie Suunnittelualue

Lisätiedot

1. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 1 TONTIN 18 ASEMAKAAVAN MUUTOS ASEMAKATU 2 KAAVATUNNUS 01:151 KAAVAN PÄIVÄYS 22.1.2013 KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI

1. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 1 TONTIN 18 ASEMAKAAVAN MUUTOS ASEMAKATU 2 KAAVATUNNUS 01:151 KAAVAN PÄIVÄYS 22.1.2013 KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI A S E M A K A A V A N S E L O S T U S 1. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 1 TONTIN 18 ASEMAKAAVAN MUUTOS ASEMAKATU 2 KAAVATUNNUS 01:151 KAAVAN PÄIVÄYS 22.1.2013 KAAVOITUS 01:151 / ASEMAKATU 2 / ASEMAKAAVASELOSTUS

Lisätiedot

KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; TARPOMA JA SIIHEN LIITTYVÄ RETKEILY-JA ULKOILUALUE ASEMAKAAVASELOSTUS LUONNOS

KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; TARPOMA JA SIIHEN LIITTYVÄ RETKEILY-JA ULKOILUALUE ASEMAKAAVASELOSTUS LUONNOS KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; TARPOMA JA SIIHEN LIITTYVÄ RETKEILY-JA ULKOILUALUE ASEMAKAAVASELOSTUS LUONNOS Inarin kunta Tekninen osasto Pekka Junttila Kaavoitusinsinööri 7.3.2016 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

HAMINAN KAUPUNKI Kaupunkisuunnittelu 6.9.2014 ASEMAKAAVA E18 -TIEN LELUN ERITASOLIITTYMÄN ALUEELLE MAINOSLAITETTA VARTEN

HAMINAN KAUPUNKI Kaupunkisuunnittelu 6.9.2014 ASEMAKAAVA E18 -TIEN LELUN ERITASOLIITTYMÄN ALUEELLE MAINOSLAITETTA VARTEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 1(6) ASEMAKAAVA E18 -TIEN LELUN ERITASOLIITTYMÄN ALUEELLE MAINOSLAITETTA VARTEN 1 SUUNNITTELUALUE Suunnittelualue sijaitsee tilalla 3:14 E18 -tien Lelun eritasoliittymän

Lisätiedot