VIRASTOT JA LAITOKSET

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VIRASTOT JA LAITOKSET"

Transkriptio

1 HELSINGIN KAUPUNGIN VIRASTOT JA LAITOKSET HELSINGIN KAUPUNGIN TILASTOTOIMISTON JULKAISEMA HELSINKI 1976

2 SISÄLLYSLUETTELO Sivu Alkusanat 1. Asunnonjakotoimikunta 2. Asuntotuotantotoimikunta 3. Elintarvikekeskus 4. Hankintatoimisto 5. Henkilöasiainkeskus 6. Holhouslautakunta 7. Huoltokassa 8. Huoltotoimi 9. Kaasulaitos 10. Kaupunginarkisto 11. Kaupunginkirjasto 12. Kaupunginmuseo 13. Kaupunginorkesteri 14. K a u p u n k i s u u n n i t t e l u v i r a s t o 15. Keskuspesula 16. Kiinteistövirasto 17. K o t i t a l o u s l a u t a k u n n a n t o i m i s t o 18. Kunnanasiamiehet 1 ^ ^ ^ ^ 2 j 85 ^ Lastensuojelutoimi 20. L e s k i - j a o r p o e l ä k e k a s s a Liikennelaitos Matkailutoimisto Metrotoimisto Nuorisotoimisto Oikeusaputoimisto Oppisopimustoimisto P a l k k a l a u t a k u n n a n t o i m i s t o Palolaitos 29. Puutavarakeskus R a i t t i u s l a u t a k u n n a n t o i m i s t o 31. R a k e n n u s t a r k a s t u s v i r a s t o Rakennusvirasto Revisiovirasto Satamalaitos Sähkölaitos Teurastamolaitos Tietokeskus Tilastotoimisto Ulosottovirasto U r h e i l u - j a u l k o i l u v i r a s t o 41. Vesilaitos 42. Väestönsuojelukeskus Asiahakemisto 28 ^

3 ALKUSANAT Käsillä oleva Helsingin kaupungin virastot ja laitokset-julkaisu on toimitettu samaan tapaan kuin edellisinäkin vuosina. Virastot ja laitokset lähettivät toimintakertomuksensa tilastotoimistoon, jossa niitä on jonkin verran lyhennetty, esitystapaa tiivistetty sekä jäsentelyä yhdenmukaistettu. Toimitustyötä johti aktuaari Maija Kr i s e. Helsingissä joulukuussa 1976 Karl-Erik Forsberg

4 Frenckellin Kirjapaino Oy, 1976 ISBN

5 1. Asunnonjakotoimikunta Asunnonjakotoimikunnan kokoonpano ym. Kaupunginhallitus asetti päätöksellään uuden toimikunnan, jonka kokoonpano oli seuraava: puh.joht. Erkko Räsänen sekä jäsenet Jouko Helin, Veikko Leander, Väinö Lehto, Erkki Leimu, Irina Matvejew, Lauri Suoranta, Jorma Waronen ja Seppo Väätäinen. Toimikunta jakaantui kolmeen jaostoon seuraavasti: A-jaosto: pj. Jouko Helin, jäsenet Erkki Leimu ja Jorma Waronen, B- jaosto: pj. Erkko Räsänen, jäsenet Irina Matvejew ja Veikko Leander, C-jaosto: pj. Väinö Lehto, jäsenet Lauri Suoranta ja Seppo Väätäinen. Kaupunginhallituksen päätöksen mukaan olivat vuoden 1971 jako-ohjeet edelleen voimassa kertomusvuonna. Toimikunta kokoontui jakokautena 40 kertaa ja jaostot 59 kertaa, yhteensä 98 kokousta. Vuokra-asuntojen jakaminen. Varsinaista vuokra-asuntojen hakuaikaa ei kuulutettu, vaan hakemuksia otettiin vastaan jatkuvasti. Edellisenä vuonna jätetyt hakemukset niiden osalta, jotka eivät olleet saaneet asuntoa, olivat voimassa koko jakokauden. Näitä oli ja uusia hakemuksia tuli 2 445, joten kaikkiaan käsiteltiin vuokra-asuntohakemusta. Jaetut vuokra-asunnot kpl Kiinteistö Oy Hirsipadontie » Sähköttäjänkatu » Maapadontie 3 (Vatro) 22 Yhteensä 375 Vanhoista kiinteistöyhtiöistä vapautuneet asunnot 521 Yhteensä 896 Huoneistot käsittivät lh + kk 4h + k ja pinta-alat olivat 31.8 m m 2. Asunto myönnettiin mm. seuraavista syistä: asunnon saaneita häätö tai irtisanominen 515 talon purkaminen 5 vailla vakinaista asuntoa 47 perheen erillään asuminen. 9 kaupungin omien talojen purkaminen, tms. khn päätökset uustuotannosta 19 vanhoista vapautuneista 149 työsuhdeasunnon menetys 30 asunnon kehnous tai ahtaus 72 lastensuojelu-ja huoltoviraston lausunnot 26 asuntotuotantotoimikunnan varaukset kiinteistöjen toimihenkilöille 5 ahdas tai heikko kaupungin vuokraasunto 19 Yhteensä 896 Asunnonsaantiin vaikuttavia tekijöitä oli useissa tapauksissa varsin monta. Asunnon saaneista oli yksinäisiä 23, nuoria (1949 jälkeen syntyneitä) 48 ja yli 65-vuotiaita 14, minkä lisäksi jotkut iäkkäät henkilöt saivat asunnon päävuokralaiseksi sijoitetun per- 1

6 1. Asunnonjakotoimikunta heen mukana. Perheitä, joiden lapset oli asuntovaikeuksien vuoksi sijoitettu lastenkotiin, oli 26 ja sijoitettuja lapsia 28. Valintaratkaisuihin vaikuttivat myös vakavammat pitkäaikaiset sairaudet. Suurempien lapsiperheiden vuokranmaksukykyä arvosteltaessa otettiin huomioon perheelle maksettava lapsiperheiden asumistuki. Vapautuneista vuokra-asunnoista osoitettiin asunto 372 asunnontarvitsijalle ja 149 asuntoa käytettiin kaupunginhallituksen velvoitteisiin. Omistusasuntoja kuulutettiin haettaviksi neljä kertaa. Kaikkiin kohteisiin tuli yhteensä hakemusta. Jaetut omistusasunnot kpl Asunto Oy Juhana Herttuan tie Asunto Oy Kirjurintie 4 52 Asunto Oy Pyynikintie Asunto Oy Kannelmäen Pientalot 190 Yhteensä 520 Huoneistotyypit olivat lh + kk 5h + k ja pinta-alat 30.8 m^ m2. Asunto Oy Juhana Herttuan tie 12 :n ja Kirjurintie 4 :n osakkeidenmerkitsijöiden valinnassa oli tärkeimpänä jakoperusteena kaupungin vuokra-asuntoj en vapautuminen. Asunto Oy Pyynikintie 5 :n ja Kannelmäen Pientalojen osakkeidenmerkitsijöiden valinnassa olivat khn päätöksen mukaisesti ensisijaisina asunnonsaajaryhminä kiinteistönomistajat, jotka myivät kiinteistönsä kaupungille ja kaupungin vuokramiehet sekä kaupungin palveluksessa olevat. Vuokra- ja omistusasuntohakemukset (yhteensä kpl) käsiteltiin toimikunnan kokouksissa. Epäselvien ja puutteellisten hakemusten tiedot tarkistettiin poliisi-, lastensuojelu- ja huoltoviranomaisilta tai asuntoasiaintoimiston tarkastajien tarkastuskäynneillä. A-jaosto käsitteli kaikki kuulutettuja osakeasuntoja koskevat hakemukset ja karsi niistä kuulutuksessa mainittujen etuoikeusohjeiden mukaisesti noin kaksinkertaisen määrän kuhunkin huoneistotyyppiin tulevia hakemuksia toimikunnan lopullista valintaa varten. Samoin A-jaosto valmisteli tärkeimpiä lausuntoja ja kuulutustekstejä. B-jaosto tutki uusien vuokra-asuntojen jakoehdotuksia ja hakemuksia, jotka toimikunta oli pannut tarkastukseen. C-jaosto käsitteli vanhoista kiinteistöyhtiöistä vapautuvien asuntojen jakamista ja mustalaisten valtionapuasuntojen jakoehdotuksia. Toimikunta antoi pyydettyjä lausuntoja ja päätöksiä myös muiden kuin kaupungin rakennuttamien kiinteistöyhtiöiden asunnonjakoehdotuksista sen mukaisesti kuin v asuntotuotantolaissa on säädetty ja siirretty kuntien tehtäväksi sekä lausuntoja kaupunginhallitukselle eri mietinnöistä sekä kanteluym. asioista. Kokouksissa käsiteltiin myös kaupunginhallituksen toimeksiantoja sekä aravaosakkeiden lunastustarjouksia. Lunastustarjouksia oli 34, joista 3 koski asunnonvaihtoa. 2

7 2. Asuntotuotantotoimikunta Toimikunnan ja sen teknillisen jaoston kokoonpano. Asuntotuotantotoimikuntaan ja sen teknilliseen jaostoon kuuluivat v samat jäsenet kuin edellisenä vuonna, paitsi että sihteerinä toimi Lauri Rautiainen lähtien. Toimikunnan toimistotehtäviä hoiti kiinteistöviraston asuntotuotantotoimisto. Kokoukset ja tarkastukset. Kertomusvuoden aikana piti asuntotuotantotoimikunta 26 sekä sen teknillinen jaosto 20 kokousta. Lisäksi toimikunnan nimeämät työmaatoimikunnat pitivät rakenteilla olevien asuntorakennusohjelmien työmailla työmaakokouksia, katselmuksia ja tarkastuksia yht. 222, joista kaikista laadittiin erilliset pöytäkirjat. Päätökset. Kertomusvuoden aikana asuntotuotantotoimikunta hyväksyi v:n 1973 rakennusohjelmiin kuuluvien Asunto Oy Kiertotähden tie 4- ja Kiinteistö Oy Pelimannin tie 15-nimisten yhtiöiden rakennustöiden suorittamisen kokonaisvastuu-urakoina. Lisäksi toimikunta valitsi v:n 1973 asuntorakennusohjelmien urakoitsijat ja oikeutti toimiston allekirjoittamaan urakkasopimukset. Toimikunta valitsi myös v:n 1974 asuntorakennusohjelmien suunnittelijat. Asuntorakennustuotanto. Kertomusvuonna suoritettiin asuntorakennusohjelmiin liittyviä töitä seuraavasti: 1. valmiiksi rakennetut rakennusohjelmat: asuntotuotantotoimikunta saattoi kertomusvuoden aikana vuosien asuntorakennusohjelmaan kuuluneiden (ks. taulu 1) rakennusohjelmien valvonnan päätökseen ja luovutti rakennukset ao. yhtiöille 2. kertomusvuonna olivat rakenteilla v:n 1972 rakennusohjelman mukaiset rakennukset (taulu 2.1.), joiden valmistuminen siirtyi v:n 1974 puolelle ja joissa asuttavaan kuntoon valmistuneita asuinhuoneistoja asuntotuotantotoimikunta luovutti kertomusvuonna ao. yhtiöiden hallintaan ja hoitoon taulusta 2.2. ilmenevät määrät 3. kertomusvuonna käynnistettiin v:n 1973 rakennusohjelmaan sisältyviä rakennustöitä taulussa 3 esitetyssä laajuudessa 4. asuntotuotantotoimikunta johti kertomusvuonna vuosien asuntorakennusohjelmien suunnittelua seuraavasti: v:n 1973 asuntorakennusohjelmat, joille anottiin asutushallitukselta asuntolainaa v:n 1974 asuntorakennusmäärärahoista (ks. taulu 4) vuosille vahvistetun asuntotuotanto-ohjelman mukainen kaupungin oma v:n 1975 rakennusohjelma, joka käsittää vuokra-asuntoja n. 800, yht. n k-m 2 vanhusten asuntoja n. 250, yht. n k-m 2 omistusasuntoja n. 400, yht. n k-m 2 Ohjelma suunniteltiin toteutettavaksi Pohjois-Haagan, Kannelmäen, Taka-Töölön, Puistolan, Myllypuron ja Itäkeskuksen alueilla. 3

8 2. Asuntotuotantotoimikunta Valtiokonttori asuntolaina Ensisijaiset lainat raha- ja vakuutuslaitokset Helsingin kaupunki primäärilaina I primäärilaina II asuntolaina Omat varat osakepääoma: Helsingin kaupungin rahoittama.... osakkaiden rahoittama Rakennustöiden suorittaminen. Aikaisemmin omaksutun käytännön mukaisesti annettiin rakennustyöt rakennusohjelmittain asuntohallituksen ohjeiden mukaan suoritetun urakkakilpailun perusteella halvimman hyväksytyn tarjouksen tehneelle urakoitsijaliikkeelle. Urakkasopimuksiin sisällytettiin kaupungin vahvistamat työvoiman käyttöohjeet, joita urakoitsijat velvoitettiin noudattamaan kaikilta niiltä osin, missä ne eivät poikenneet asuntohallituksen antamista vastaavista ohjeista. Rahoitus. Kaupunginhallitus myönsi kertomusvuonna asuntotuotantotoimikunnan käyttöön mk. Valmiiksi rakennettujen rakennusohjelmien hankintakustannusten rahoitus toteutettiin seuraavasti: mk mk mk Yhteensä Asunto tuotan to toimistolla oli pienehköjä heti maksettavia kuluja varten mk:n käteiskassa, josta pidettiin erillistä kassakirjaa ja laadittiin määräajoin maksetuista menoista tilitykset, jotka alistettiin asuntotuotantotoimikunnan hyväksyttäväksi. Yleiskustannukset. Kertomusvuoden aikana olivat toimikunnan ja asuntotuotantotoimiston yhteiskustannukset mk, joka jaettiin tai jaetaan toimikunnan rakennuttamien rakennusohjelmien lattianeliömetrisuhteessa. Kiinteistöyhtiöiltä, joiden rakennukset valmistuivat, veloitettiin tarkastajien palkkausym. kustannuksia 0.03 mk/m 3. 4

9 2. Asuntotuotantotoimikunta Taulu 1. Kertomusvuoden aikana valmistuneet vuosien asuntorakennusohjelmaan kuuluneet rakennustyöt, jotka valvontatyön päätyttyä luovutettiin yhtiöille: Rakennusohjelma Asuinhuoneistojen m 2 Rakennusten luku- tilamäärä vuus kpl m 3 luku- määrä kpl pinta ala keskipinta-ala m 2 Asuntohallituksen hyväksymä loppu- loppuselhinta vityspäimmk vämäärä Kiinteistöyhtiöt v Kiinteistö-oy Pakkalantie ( +nuorisokoti ja myymälä+ lastentalo ym.) Juhana Herttuan tie 7 ja 11 ( +toimisto, työhuoneet ja nuorisokoti) (3 135) (873) Kiinteistöyhtiöt v Kiinteistö-oy Hirsipadontie 2 ( + lastentarha ja seimi, toimisto ja myymälä) (1 646) Asunto-osakeyhtiöt v Asunto-oy Teuvo Pakkalan tie 12 + palvelutilat (273) Asunto-osakeyhtiöt v Asunto-oy. Kirjurintie Yhteensä (muut paitsi asuinhuoneistot) (5 927) Taulu 2.1. Kertomusvuonna rakenteilla olleet v:n 1972 asuntorakennusohjelmat, joiden rakennustöiden valmiiksisaattaminen siirtyi v:teen Alustavasti Rakennusten Asuinhuoneistojen arvioidut Rakenhankinta- nustyöt Rakennusohjelma luku- tila- pinta- luku- keski- kustan- aloimäärä vuus ala määrä pinta-ala nukset tettu kpl m 3 m 2 kpl m 2 mmk Kiinteistö-oy Sähköttäjänk. 1+lasten tarha, myymälä ja toimistotilat (2 599) Asunto-oy Juhana Herttuan tie Asunto-oy Pyynikintie 5 + palvelutilat (1 156) Yhteensä (muut paitsi asuin huoneistot) (3 755)

10 2. Asuntotuotantotoimikunta Taulu 2.2. Asuttavaan kuntoon valmistuneita asuinhuoneistoja luovutettiin ao. yhtiöiden hallitusten hallintaan ja hoitoon seuraavasti: Kiinteistö-oy Pakkalantie 219 huoneistoa» Hirsipadontie 2 224»» Juhana Herttuan tie 7 ja 11 73» Asunto-oy Teuvo Pakkalan tie »» Kirjurintie 4 53»» Pyynikintie 5 34»» Juhana Herttuan tie 12 93» yhteensä 884 huoneistoa Taulu 3. Kertomusvuoden asuntorakennusohjelmien mukaisten rakennustöiden käynnistäminen. Rakennusten Asuinhuoneistojen Arvioidut Rakenhankinta- nustöiden Rakennusohjelma luku- tila- pinta- luku- keski- kustan- aloittamäärä vuus ala määrä pinta-ala nukset mispäiväkpl m 3 m 2 kpl m 2 mmk määrä Kiinteistö-oy Pelimannintie (+palvelutilat) (1 219) Pakkamestarinkatu ( + toimistotilat, (445) päiväkoti, (1 215) myymälä ja (150) autohalli) (2 365) Kasöörinkatu (+ toimistotila (1 200) ja autohalli) (1 500) Liusketie (+ palvelutilat) (488) Asunto-oy Kannelmäen Pientalot ) Kiertotähdentie (+lastentarha ja (363) palvelutilat) (107) Asuinhuoneistot yht (muut paitsi asuinhuoneistot yht.) (9 052)!) Ilman asuntolainaa. 6

11 2. Asuntotuotantotoimikunta Taulu 4. Vuoden 1973 asuntorakennusohjelmat, rahoista. joille anottiin asuntohallitukselta lainaa v:n 1974 asuntomäärä- Yhtiön nimi Rakennusten tilavuus m 3 Asuinhuoneistojen pinta- luku- keskiala määrä pinta-ala m 2 kpl m 2 Arvioidut hankintakustannukset mmk Rakennustyöt suunniteltu aloitettavaksi Kiinteistö Oy Käsityöläisentie 9 (+palvelutila) (136) Aksiisipolku 1 (vanhustentalo) Vesalan Pientalot (4- palvelutila) Äyripolku 1 (vanhusten huoneistoja palvelutila) (17) (612) Lassinlaakso Pukinmäki (+palvelutila) Alakivi (+palvelutila) Liusketie 3 (+palvelutila) Asunto-oy Hirsipadontie 5 (4- palvelutila) (1 064) (750) (805) (333) Käsityöläisentie Vesalan pientalot Palovartijan tie 17 (4-palvelutila) (28) Pukinmäki Punnuspolku Asuinhuoneistot yht (muut paitsi asuinhuoneistot yht.) (3 745)

12 3. Elintarvikekeskus Henkilökunta. Henkilökunnan lukumäärä oli v lopussa 178 (ed.v. 171), josta ruokatehtaassa 45 (45), ruokaloissa 107 (102), kuljetuselimessä 10 (10) ja kassa-ja tiliosastolla 16 (14) henkilöä. Vakinaisia viranhaltijoita oli 49 (54), tilapäisiä viranhaltijoita 1 (1) ja työsopimussuhteessa 128 (116) henkilöä. Palvelukseen otettiin vuoden aikana 63 (34) henkilöä, eläkkeelle siirtyi 5 (4), muihin kaupungin laitoksiin 3 (2), kuolemantapauksia oli 1 ja kaupungin palveluksesta erosi 52 (28). Henkilökunnan sairaus-, tapaturma- ja äitiyslomia oli kertomusvuoden aikana yht (3 365) päivää vastaten keskim. n. 10 (9) henkilön yhtäjaksoista poissaoloa työstä. Elintarvikekeskuksessa oli puolipäivätoiminen työterveydenhoitaja alkaen. Henkilökunnan terveystarkastukset ehdittiin suorittaa 20 työntekijälle. Työterveyshoitajan vastaanotolla kävi 161 asiakasta, joista 113 oli sairasta. Koko henkilökunnalle suoritettiin lavantauti- ja keuhkotuberkuloositutkimus sekä aloitettiin näytteiden otto kuppataudin toteamiseksi. Henkilöasiainkeskuksen lääkäri teki marras joulukuun aikana työhöntulotarkastuksen 12 uudelle työntekijälle. Laitoksen henkilökunnasta osallistui kertomusvuoden aikana kaupungin omiin koulutustilaisuuksiin seitsemän henkilöä sekä muuhun koulutukseen 13 henkilöä. Toiminta. Elintarvikekeskuksessa valmistettiin ja valmiita ruokia toimitettiin yht. 140 (134) paikkaan seuraavasti: kansakouluille keittoa eineksiä dieetti ammattikouluille keittoa eineksiä muille kouluille keittoa eineksiä lasten päiväkodeille keittoa eineksiä leikkikentille ja koulupuutarhoille keittoa eineksiä. toimipaikkaruokaloille huoltolautakunnan työtuville vaihetyökeskukseen muille laitoksille yht kaupunginhallituksen tilaisuuksiin Yhteensä (ed. v ) Ruokatehtaan toiminnan kehittämisessä kohdistettiin päähuomio valmistettavien tuotteiden valintaan ja valmistusmenetelmien kehittämiseen laitoksen kiinteistön sallimissa rajoissa. Valmistuskapasiteetti oli kertomusvuoden aikana käytännöllisesti katsoen kokonaisuudessaan käytössä. Toimipaikkaruokalat. Elintarvikekeskuk- 8

13 3. Elintarvikekeskus sen toimintaan kuului seuraavien kaupungin virastojen ja laitosten henkilökunnalle tarkoitettujen toimipaikkaruokaloiden ja automaattipisteiden hoitaminen: Herttoniemen ja Kallion virastotalojen sekä kaupungintalon ja kaupunkisuunnitteluviraston virkamiesruokalat, Alppirinteen, viisi liikennelaitoksen, kaksi palolaitoksen, kolme rakennusviraston, seitsemän sähkölaitoksen, kolme vesilaitoksen ruokalaa sekä lisäksi metrotoimiston, pääkirjaston ja Ilmala I:n ruokaautomaatit. Ruokaloiden yhteinen aukioloaika oli n tuntia, josta liikennelaitoksen ruokaloiden osuus oli n tuntia. Toimipaikkaruokaloissa suoritettujen kävijämäärälaskelmien mukaan ruokaloiden asiakasmäärä kohosi vuoden aikana yli , vaihdellen kuukausittain (heinäkuu) ja (maaliskuu) asiakaskäynnin välillä. Toimipaikkaruokaloiden keittiöissä valmistettiin yhteensä ruoka-annosta, näistä Kallion virastotalon keittiössä annosta. Lisäksi niissä järjestettiin kaupungin virastojen ja laitosten kahvitilaisuuksia. Ruokaloiden hinnat olivat kertomusvuoden aikana n. 12% luontoissuoritussäännön edellyttämää hintatasoa alhaisemmat, joten tästä aiheutui elintarvikekeskukselle alijäämää. Kaupungintalon keittiön toimintaan sisältyi kaupunginhallituksen edustustilaisuuksien tarjoilun ja»kaupunginkellari»-nimisen ravintolan hoitaminen sekä edellämainitun kaupungintalon henkilökunnan ruokalan hoitaminen. Tuotekehittely kohdistui ensisijaisesti tuotteiden valmistusohjeitten parantamiseen ja siten tuotteiden laadun parantamiseen ja tuotantokustannusten kurissapitämiseen. Kertomusvuoden aikana kehitettiin myös useita uusia toimipaikkaruokaloihin soveltuvia tuotteita. Tuotteiden laadun parantamista ja uusien tuotteiden kehittämistä toimipaikkaruokaloita varten rajoitti kuitenkin hinnoittelun jälkeenjääneisyys, joka pakotti kiinnittämään tuotekehittelyssäkin päähuomion kustannuskysymyksiin. Tuotekehittely liittyi myös toimipaikkaruokailua selvittävän komitean työhön. Hankinnat ja varastointi. Elintarvikekeskuksen käyttämät raaka-aineet hankittiin yhteishankintasopimusten mukaisesti. Sopimusten ulkopuolella olevat raaka-aineet hankittiin tuotantolaitoksilta ja tukkuliikkeiltä. Tavaroitten hankinta ja toimitukset tehtiin valmistusohjelman mukaisesti, joten varaston toiminta liittyi kiinteästi tehtaan ja ruokaloiden toimintaan. Kuljetukset ja laitoshuolto. Keskuksella oli tuotteiden jakelua varten kaksi paketti- ja neljä kuorma-autoa sekä yksi pakettiauto KTK:sta. Kuljetukset hoidettiin ennakolta suunnitellun reittijaon mukaisesti, mutta niiden järjestelyssä oli suurimpana vaikeutena kuljetustarpeen ruuhkautuminen aamutunteihin. Ruokatehtaan kunnossapitotehtävien hoitaminen kuului kuljetuselimen tehtäviin. Toimiston tehtäviin kuului lautakuntaasioiden ja keskuksen laskentatoimen, henkilöstö-ja palkkausasioiden sekä muiden toimistopalvelujen hoitaminen. Keskuksen talousarvio oli laadittu kustannuspaikkakohtaisesti ja tuloslaskelmat sekä raportit laadittiin vastuualuekohtaisesti. Laskentatoimen ja toimistotehtävien kehittäminen jatkui kertomusvuonna. Asiantuntijatehtävät. Asiantuntijalausuntoja annettiin kaupungin virastoille ja laitoksille niiden suunnitellessa uusia tai saneeratessa vanhoja toimipaikkaruokaloita seuraavasti : liikennelaitokselle Töölön uuden ruokalan suunnittelusta rakennusvirastolle pääkonttorin ruokalan kunnostuksesta kaupunginkanslialle veroviraston ruokalan laitehankinnoista kiinteistövirastolle Helsinginkatu 24 ruokalan muutostöistä 9

14 3. Elintarvikekeskus kaupunginhallitukselle poliisien toimipaikkaruokalasta. Talous. Laitoksen tulot olivat mk ja menot mk. Alijäämä ( mk) aiheutui kaupungin laitosten toimipaikkaruokaloiden hoitamisesta. Luontoissuoritussäännön mukaan hinnoittelun ulkopuolelle jäävät menot muodostivat 76% keskukkuksen alijäämästä. Muu alijäämä johtui sähkö-, liikenne-, vesi- ja palolaitoksen sekä rakennusviraston ruokaloiden sellaisista jakelukustannuksista, joita palkkalautakunnan vahvistamat hinnat eivät riittäneet peittämään. Toimipaikkaruokailun alijäämä oli kertomusvuonna keskimäärin 0.97 mk ruokaannosta kohden. 10

15 4. Hankintatoimisto Hank in taneu vo t telukunnan kokoonpano, kokoukset ym. Neuvottelukunnan kokoonpano oli v muuten sama kuin edell. vuonna paitsi että sihteerijäsenenä toimi toim.pääll. Arvo Aallon tilalla toim.pääll. Heikki Saxen. Hankintaneuvottelukunta piti vuoden aikana kaksi kokousta, joista laadituissa pöytäkirjoissa oli yhteensä 21. Tärkeimmistä käsitellyistä asioista mainittakoon: kaupungin virastojen ja laitosten varastojen hoitamis- ja arvostusperiaatteet, kaupunginvaltuuston hyväksymän hankintatoimiston johtosäännön vaikutus hankintaneuvottelukunnan kokoonpanoon, kaupungin yleisten hankintamääräysten tarkistaminen. Kaupunginhallitus tarkisti hankintaohjeissa mm. niiden salassapitoa ja esteellisyyttä koskevia määräyksiä. Hankintatoimisto. Hankintatoimisto on välittömästi kaupunginhallituksen alainen hankintaorganisaation yhteishankintaelin, joka hankkii tavaroita ja palveluksia kaupungin virastoille ja laitoksille. Hankintatoimisto huolehtii seuraavista yhteishankinnoista : yleiset hankinnat (toimisto-, talous- ja koulualan kalusto, tarvikkeet ja välineet, sairaala- ja laitoskalusto, soittimet, puhdistus-, siivous- ja kiillotusvälineet sekä -aineet, talousastiat ja -tarvikkeet, elintarvikkeet ja sairaalatarvikkeet), teknilliset hankinnat (toimisto- ja talouskoneet sekä näiden huolto, sairaalakoneet ja -kojeet, audiovisuaaliset ja teleteknilliset laitteet), painatushankinnat (graafisen alan hankinnat ja tähän liittyvät muut tehtävät kuten painatus-, sidonta- ja jäljennöstyöt, sanomaja aikakauslehdet sekä ilmoitusten ja kuulutusten julkaiseminen lehdissä). Lisäksi toimiston tehtävänä on avustaa pyydettäessä virastoja ja laitoksia, joilla ei ole omaa hankintaelintä sekä toimittaa ja jakaa kaikkien hankintaelimien hankintatiedotukset. Edelleen hankintatoimisto huolehtii myös rutiiniluonteisten koko hallintoa koskevien lomakkeiden suunnittelusta, kaupungin sisäisen postin kuljetuksesta ja jakelusta sekä eräistä muista palvelutehtävistä. Henkilökunta. Henkilökuntaan kuului 17 (ed.v. 20) vakinaista viranhaltijaa ja työsuhteisia toimihenkilöitä 74 (71). Kaupunginhallitus valitsi toimistopäällikön virkaan hankinta-asiamies, ekonomi Heikki Saxenin lukien sekä lisäksi valittiin hankinta-asiamies ja ostaja. Toimiston palveluksesta erosi kertomusvuoden aikana 46 (35) henkilöä, joista yksi siirtyi eläkkeelle. Virkavapautta myönnettiin sairauden ym. perusteella (1 422) työpäivää. Suomen Valkoisen Ruusun ritarikunnan II luokan mitali myönnettiin yhdelle ja Suomen Kaupunkiliiton hopeinen ansiomerkki 20 vuoden palveluksesta yhdelle henkilölle. Henkilöasiainkeskuksen koulutusosaston järjestämille kursseille osallistui henkilökun- 11

16 4. Hankintatoimisto nasta 11 henkilöä. Lisäksi eräät henkilökuntaan kuuluvat osallistuivat muihin alan kursseihin ja suorittivat virkamatkoja tutustuakseen oman alansa vastaaviin toimintoihin ulkomailla ja kotimaassa. Toimitilat ja kalustohankinnat. Hankintatoimiston kertomusvuonna käytettävissä olleet tilat käsittivät yht (2 211) m 2, joista toimistotilaa oli 708 m 2 sekä varasto-, työ- ym. tilaa m 2. Kiinteistön Kuortaneenkatu 5 saneerauksen esisuunnittelua hoidettiin rakennusviraston talosuunnitteluosastolla. Toimiston edustaja oli työssä mukana. Päätös saneerauksesta siirtyi seuraavaan vuoteen. Omaan käyttöön hankittujen kalusteiden ja koneiden arvo oli ( ) mk ja lainavarastoon hankittujen koneiden arvo 452 (4 896) mk. Tärkeimmistä hankituista koneista ja kalusteista mainittakoon seuraavat: kopioraami offsetpainoon, postimaksukone postikeskukseen, kuorensulkijalaite postikeskukseen, kaksi sähkökirjoituskonetta sekä kolme elektronista laskukonetta. Toiminta. Toimiston vastuualueelle kuuluvien artikkeleiden standardointiin kiinnitettiin jatkuvasti huomiota ja näitä koskevia neuvotteluja käytiin kaupungin laitosten ja hankkijoiden kesken. Hankinnat pyrittiin suorittamaan tämän mukaisesti. Toinen pääpyrkimys oli toimitusten ohjaus myyjiltä suoraan virastoille ja laitoksille niin suuressa määrin kuin se oli kaupungille edullista. Hankintatoimiston jakeluvaraston, konekorjaamon ja painon avulla hoidetaan osa yhteishankinta-alueesta. Valtaosa hankinnoista perustuu hankinta- ja hintasopimuksiin, joista tiedotetaan laitoksille ja joiden perusteella toimitukset tapahtuvat suoraan. Tiedottaminen ja puhelimitse tapahtuva ostopaikkojen ohjaus on voimakkaasti lisääntynyt. Toimintaa tehostettiin luomalla vakiomenettelyjä ja säännöllisiä neuvottelukosketuksia, joilla virastojen ja laitosten toimeksiannot voidaan etukäteen suunnitellen sijoittaa työohjelmaan. Kansakoulujen kanslian, lasten päivähoitotoimiston ja sairaala viraston kanssa sovittiin menettelytavoista mm. seuraavien vuosien perushankinnoissa ja huomattavissa vuotuishankinnoissa. Kaupunginvaltuusto hyväksyi hankintatoimistolle uuden johtosäännön kokouksessaan Toimiston nimi on lähtien hankintakeskus, joka jakautuu hankintaja painatusosastoon sekä toimistoon. Hintataso pysyi alkuvuoden melko vakaana, sensijaan syyskaudella alkoi hintataso nousta ja raakaöljyn hinnannousun myötä vaikeutui kauppojen teko kiinteään hintaan. Tavarapulaa alkoi ilmetä, samoin toimitusajat pitenivät huomattavasti. Kertomusvuonna tehtiin tarjouspyyntöjä 63 (69), toimiston omia tilauksia (5 282). Laskuja tarkastettiin ja käsiteltiin (60 600). Toimistopäällikön päätösluettelossa, jonka pykälämäärä oli 252 (252), käsiteltiin etupäässä henkilökuntaa koskevia asioita. Vuoden 1973 talousarvion mukaan yhteishankintojen arvo hankintatoimiston vastuualueella oli yht mk, josta oli elintarvikkeiden hankinnan osuus mk. Hankintatoimisto hoiti edelleen kaikkien yhteishankintaelinten hankintatiedotusten toimittamisen ja jakelun. Kertomusvuoden aikana uusittiin 366 (376) hankintatiedotusten sivua. Tärkeimmät esitykset ja käsitellyt asiat koskivat kalusteiden ja koneiden hankintoja eri virastoille ja laitoksille. Hankintatoimisto antoi kaupunginhallituksen pyytämät 25 (24) lausuntoa virastojen ja laitosten ehdotuksista kalustohankintamäärärahoiksi v:n 1974 talousarvioon. Lisäksi annettiin 187 (164) kirjallista lausuntoa, jotka koskivat kalusteita, koneita ja kojeita. Näistä 59 (60) lausuntoa koski sairaaloita ja näiden hankintojen arvo oli 2.6 (2.9) mmk. Konelainaustoimintaa jatkettiin edelleen. Lainavarastossa oli 110 (109) toimisto-, ta- 12

17 4. Hankintatoimisto lous-, konferenssi- ym. konetta tai kojetta. Käytettyä kalustoa ja koneita tarjottiin virastoille ja laitoksille kirjeitse ja puhelimitse. Talousarvion ravintomäärärahat olivat 24.8 mmk. Kertomusvuonna tapahtunut voimakas hintojen nousu aiheutti näissä määrärahoissa ylityksiä. Tarjouspyyntöjä lähetettiin 12 (13) ja elintarvikekeskuksen lautakunnan päättämiä hankintasopimuksia tehtiin 57 (46) yhteensä 30 (26) eri toimittajan kanssa. Lasten päivähoitokotien n. 2.2 mmk elintarvikehankintasopimus tehtiin ensimmäisen kerran erillisten tarjousten perusteella. Yhteisostona suoritettiin hankinta-arvoltaan n mk:n tuoreiden puolukoiden hankinta. Hankintasopimuksiin sisältyvien elintarvikkeiden hankinta-arvot olivat seuraavat : kahvi vilja-, sokeri- ym. tuotteet margariinit ja ruokaöljyt lihajalosteet maitotaloustuotteet leipomotuotteet mallas- ja virvoitusjuomat kuoritut perunat säilykkeet pakasteet pakasteruuat einesruuat ulkopuolisilta hankkijoilta lasten päiväkotien elintarvikkeet mk Sopimuksia ei tehty lihasta eikä tuoretavaroista. Näissä tuoteryhmissä vaikeutena oli hintojen jatkuva vaihtuminen sekä laadun epätasaisuus. Hankintasopimuksia tehtäessä olivat käyttäjien mielipiteet laadun ja hinnan ohella ratkaisujen perustana. Eri laitosten emännistä muodostettu makuneuvosto arvosteli ensimmäisessä kokouksessaan makkarat ja lihajalosteet sekä toisessa hillot ja mehut. Ruokalistojen yhdenmukaistamista jatkettiin lasten päivähoitokotien ja sairaaloiden osalta. Terveydellisten tutkimusten laboratoriossa ja maidontarkastamossa teetettiin tuotteiden laboratoriotutkimuksia. Kertomusvuonna hoidettiin sairaaloiden, hoitolaitosten ja terveydenhoito viraston käyttämien sairaalatarvikkeiden yhteishankinnat. Hankintoja käsittelevä työryhmä kokoontui 11 kertaa. Työryhmään kuuluivat hankintatoimiston ja terveydenhoitoviraston edustajien lisäksi välinehuoltokeskusten osastonhoitajat kaupungin sairaaloista ja vanhainkodeista. Työryhmän jäsenmäärä oli kertomusvuoden lopussa 16 henkilöä. Sairaalatarvikkeiden yhteishankintojen lisäksi työryhmä tutki uusia tuotteita, kulutustavarakirjanpitoa, tekstiilihuollon kehittämismahdollisuuksia jne. Puhelinasiat. Kertomusvuoden aikana ostettiin 72 (85) uutta puhelinosuustodistusta. Vuoden päättyessä oli kaupungilla yhteensä (2 573) Helsingin Puhelinyhdistyksen puhelinosuustodistusta, jotka jakautuivat sijaintipaikkansa mukaan seuraavasti: vaihteiden sarjaliittyminä 1211 (1179) eri toimipaikoissa (1 315) viran- tai toimenhaltijoiden asuntopuhelimina 76 ( 79) (2 573) Viran- tai toimenhaltijain omistaman puhelimen käytöstä virkatehtävissä kaupunki maksoi korvausta 349 (326) puhelimesta. Puhelintyötilausten lukumäärä oli 669 (717). Vuoden lopussa oli 273 (230) yksittäisliittymässä kaukotason estolaite. Sisäisen puhelinluettelon painosmäärä oli kpl, painatuskustannukset olivat koko vuodelta mk (9 067 mk). Puhelinvaihteita oli 88 (85), joissa oli yht (1 179) sarjaliittymää ja (8 662) alapuhelinta. Helsingin Puhelinyhdistyksen toimilupa-alueen ulkopuolella sijaitsevat Hirvihaaran vanhainkodin ja Outamon vastaanottokodin puhelinvaihteet. Kaukotason esto- 13

18 4. Hankintatoimisto laitteet oli 60 (60) vaihteessa ja ohivalintalaitteet 18 (15) puhelinvaihteessa. Kertomusvuonna tilattiin seuraaviin kohteisiin puhelinvaihteiden asennus- ja laajennustyöt: Kallion virastotalo, Marian sairaala, Rakennusviraston katurakennusosaston läntinen tukikohta, Teurastamolaitos sekä Virastotalo, Hietaniemenkatu 9. Kertomusvuoden aikana valmistuivat muut paitsi viimeksi mainittu kohde. Vaihteiden ja yksittäisliittymien puhelu- ja perusmaksut olivat seuraavat: mk mk puhelumaksut perusmaksut vaihdevuokrat Yhteensä Painatusasiat ym. Lomakesuunnittelu korjasi vanhoja lomakkeita, suunnitteli uusia sekä suoritti tutkimuksien perusteella samankaltaisten lomakkeiden yhdistämistä. Yleislomakkeiden valvonta kuului niin ikään lomakesuunnittelun tehtäviin. Kertomusvuonna käsiteltiin 160 uutta ja 163 korjattua lomaketta, lomaketarkastuksia tehtiin 116 ja 2 lomaketta poistettiin. Lomakerationalisointia hoidettiin lomakeyhdyshenkilöiden avulla, joita oli 36. Heille pidettiin kaksi tiedotustilaisuutta lomakerationalisoinnista ja -painatuksesta. Valtionhallinnon edustajan kanssa sovittiin eräistä yhteistyömuodoista. Painatushankinnoista oli kohopainotöitä n. 40% ja offsettöitä n. 60%, josta hankintatoimiston offsetpaino tuotti n. 15% ja n. 45% tilattiin eri kirjapainoilta. Vahasmonistustöitä tehtiin sekä hankintatoimistossa että virastoissa ja laitoksissa. Painatusalan yhteishankinta- ym. lukuja: V V mk ulkopuolisten kirjapainojen ja sitomojen työt, nettolaskutus offsetpainon ja monistamon laskutus hankintatoimiston välittämät ilmoitukset nettohinnoin sanoma- ja aikakauslehtien tilausmaksut valojäljennöstyöt, nettolaskutus Offsetpainon tekemiä offsettöitä oli (3 350). Monistamon vahasmäärä oli (43 808) sekä painosmäärä A4-koossa (5 277). Jakeluvarasto toimitti kaupungin virastoille ja laitoksille erilaisia vakiotarvikkeita ja painotuotteita varastosta. Sen lisäksi jakeluvarasto huolehti puhelinluettelon, talousarvion ja muiden kaupungin julkaisemien teosten jakelusta. Varastonimikkeiden lukumäärä väheni 115 vuodesta 1969 vuoteen Lähetysten lukumäärä pysyi näinä vuosina saman suuruisena. Varasto-ostot olivat kertomusvuonna ( ) mk ja laskutus ( ) mk. Varastonimikkeitä oli 685 (702) ja lähetysten määrä oli (11 800). Jakeluvaraston kiertoluku oli 4.9 (4.2) ja kiertonopeus 74 (85) päivää. Vakiointiin kiinnitettiin jatkuvasti huomiota ja niitä koskevia neuvotteluja käytiin kaupungin laitosten ja hankkijoiden kesken. Toinen pääpyrkimys oli toimitusten ohjaus ilman välivarastointia suoraan virastoille ja laitoksille. Konekorjaamo huolsi kaupungin omistamat toimisto- ja talouskoneet. Lisätehtäviin 14

19 4. Hankintatoimisto kuului erikoiskoneiden huollon järjestäminen ja huoltosopimusten tekeminen sekä ulkopuolisten huoltotyön ja laskutuksen tarkkailu. Korjaamon huoltokortistossa oli kertomusvuonna n toimisto- ja talouskonetta. Ulkopuolisten korjaamoiden kanssa tehtyjen huoltosopimusten piiriin kuului konetta ja oman korjaamon valikoivan huollon piiriin n konetta, joista huollettiin (2 823) konetta. Koneiden korjauksiin käytettiin n (2 300) työtuntia. Elektronilaskukoneiden huoltoa kehitettiin kertomusvuonna edelleen ja koulutusta jatkettiin maahantuojien järjestämillä kursseilla. Mekaanikkojen työpaikkakoulutukseen käytettiin 100 (160) tuntia. Ulkopuolisten korjaamoiden huoltolaskutus nousi edelliseen vuoteen verrattuna 26 %, mikä johtui yleisestä kustannustason noususta ja huoltohintojen korotuksista sekä pienoistietokoneiden huoltosopimusten lisääntymisestä. Konekorjaamo suoritti koneiden huoltotoiminnan lisäksi muita tehtäviä, joista mainittakoon seuraavat: suoritettiin sanelukoneiden, elektronisten laskukoneiden ja kopiokoneiden vertailut ostopäätöksiä varten, tutkittiin Nixdorf-kassakonejärjestelmä, annettiin mikroaaltouunien tarkastuslausunto, tehtiin asunto-oikeuden tehokirjoitinsovellutustutkimus sekä annettiin teknilliset lausunnot sairaaloiden laboratoriolaitehankinnoista. Talous. Hankintatoimiston menot olivat kertomusvuonna mk. Oman tuotannon laskutus oli mk ( mk) ja tulot mk ( mk). Hankintatoimiston työsuoritusten, jakeluvaraston artikkeleiden sekä julkaisujen ja painotuotteiden hinnoittelussa noudatettiin kaupunginhallituksen yleisjaoston päätöksessä mainittuja periaatteita. Näillä tuloilla pyritään kattamaan oman tuotannon välittömät kustannukset. Yhteishankintakustannukset katetaan talousarviovaroilla. 15

20 5. Henkilöasiainkeskus Yleistä Vuosi 1973 oli henkilöasiainkeskuksen kolmas toimintavuosi, jonka aikana keskityttiin pääasiallisesti työturvallisuusorganisaation jäsenten kouluttamiseen ja toiminnan koordinoimiseen ja ohjaamiseen. Uudelleensijoitustoimintaa hoitava yhdysmiesverkosto aloitti työnsä, samoin aloitettiin sisäisen tiedotustoiminnan kehittäminen. Pääkaupunkiseudulla vallitseva työvoimapula ilmeni myös Helsingin kaupungin hallinnossa vaikeuttaen tehtävien täyttämistä ja lisäten vaihtuvuutta. Tämän vuoksi kertomusvuonna kiinnitettiinkin entistä enemmän huomiota henkilöstöhankinnan kehittämiseen sekä perehdyttämisen järjestämiseen. Myös yhdenmukaisten periaatteiden ja suuntaviivojen luominen henkilöstöhallintoon eli henkilöstöpoliittisen ohjelman kehittäminen aloitettiin, jotta kuva kaupungista työnantajana selkiytyisi. Henkilöstöhallinnon eri tehtäväalueisiin kohdistuneilla kartoituksilla ja esitutkimuksilla pyrittiin luomaan perusta erityisesti nykyistä monipuolisemman ja tehokkaamman henkilöstösuunnittelun aikaansaamiseksi. Virastoille ja laitoksille pyrittiin luomaan edellytykset soveltaa laadittuja henkilöstöhallinnon kehittämisperiaatteita ja -suunnitelmia käytäntöön. Tätä varten kertomusvuonna jatkettiin hallintokuntiin tarvittavien henkilöstöhallinnon organisaation sekä henkilöstöhallinnon informaatiojärjestelmän suunnittelua. Koulutustoiminnassa kiinnitettiin entistä enemmän huomiota kehittämis- ja suunnittelutyöhön. Koulutusosaston henkilökunnan varsin suuri vaihtuvuus vaikeutti kuitenkin sekä tätä toimintaa että koulutusohjelman mukaisten kurssien ja seminaarien järjestämistä. Kaupunginhallituksen henkilöasiainjaosto Tehtävät, kokoonpano, kokoukset ym. Henkilöasiainkeskuksen luottamusmieselimenä toimi kaupunginhallituksen henkilöasiainjaosto, jonka tehtävänä on mm. johtaa, valvoa ja kehittää henkilöasiainkeskuksen toimintaa, ratkaista periaatteellista laatua olevat kaupungin henkilöstöpolitiikkaa koskevat asiat, käsitellä ja hyväksyä kaupungin henkilökunnan koulutusta koskevat yleissuunnitelmat, valvoa, että keskus toimii kaupungin kokonaisedun mukaisesti ja tehokkaassa yhteistoiminnassa kaupungin keskushallinnon muiden elimien sekä kaupungin virastojen ja laitosten kanssa. Jaoston kokouksissa toimivat esittelijöinä henkilöasiainkeskuksen päällikkö ja osastopäälliköt. Jaostolla on oikeus kuulla asiantuntijoita. 16

VIRASTOT JA LAITOKSET

VIRASTOT JA LAITOKSET HELSINGIN KAUPUNGIN VIRASTOT JA LAITOKSET 7 1971 HELSINGIN KAUPUNGIN TILASTOTOIMISTON JULKAISEMA HELSINKI 1974 SI S Ä L L Y S L U E T T E L O Sivu Alkusanat 1. Palkkalautakunnan toimisto 2. Kiinteistövirasto

Lisätiedot

VIRASTOT JA LAITOKSET

VIRASTOT JA LAITOKSET HELSINGIN KAUPUNGIN VIRASTOT JA LAITOKSET 5 1969 HELSINGIN KAUPUNGIN TILASTOTOIMISTON JULKAISEMA HELSINKI 1972 S I S Ä L L Y S L U E T T E LO Alkulause 1. Pai kk ai au t ak u nnan toimisto.. 2. Kiinteistövirasto.

Lisätiedot

VIRASTOT JA LAITOKSET

VIRASTOT JA LAITOKSET HELSINGIN KAUPUNGIN VIRASTOT JA LAITOKSET 3 1967 HELSINGIN KAUPUNGIN JULKAISEMA TILASTOTOIMISTON HELSINKI 19 6 9 SISÄLLYSLUETTELO Sivu Alkulause III 1. Palkkalautakunnan toimisto * 1 2. Kiinteistövirasto

Lisätiedot

6. Järjestelytoimisto

6. Järjestelytoimisto 6. Järjestelytoimisto Toiminnan pääpaino v. 1956 oli erilaisissa rationalisoimistutkimuksissa, jotka kohdistuivat organisaatio-, työmenetelmä- ja järjestelykysymyksiin. Huomattava osa toimistotutkimuksista

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNGIN KUNNALLISHALLINNOSTA

HELSINGIN KAUPUNGIN KUNNALLISHALLINNOSTA KERTOMUS HELSINGIN KAUPUNGIN KUNNALLISHALLINNOSTA 75 1962 JÄLKIMMÄINEN OSA HELSINGIN KAUPUNGIN TILASTOTOIMISTON JULKAISEMA HELSINKI 1965 Paasipaino, Helsinki 1965 SISÄLLYSLUETTELO 3. Palkkalautakunta 4.

Lisätiedot

30. Yleiset työt. Yleisten töiden lautakunta

30. Yleiset työt. Yleisten töiden lautakunta Yleisten töiden lautakunta Lautakunnan kokoonpano, kokoukset ym. Yleisten töiden lautakuntaan kuuluivat v. 1961 puheenjohtajana os. pääll. Valtter Laitinen, varapuheenjohtajana yli-ins. Harald Backman

Lisätiedot

KUNNALLISHALLINNOSTA

KUNNALLISHALLINNOSTA KERTOMUS HELSINGIN KAUPUNGIN KUNNALLISHALLINNOSTA 86 1973 HELSINGIN KAUPUNGIN TILASTOTOIMISTON JULKAISEMA HELSINKI 1976 SISÄLLYSLUETTELO Alkusanat 1. Kaupu ngin valtuusto 1. Yleistä kunnallishallintoa

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNGIN KUNNALLISHALLINNOSTA

HELSINGIN KAUPUNGIN KUNNALLISHALLINNOSTA KERTOMUS HELSINGIN KAUPUNGIN KUNNALLISHALLINNOSTA 69 1956 EDELLINEN OSA HELSINGIN KAUPUNGIN JULKAISE MA TILASTOTOIMISTON HELSINKI 1958 SISÄLLYSLUETTELO Sivu III Alkulause 1. Kaupunginvaltuusto 1. 2. 3.

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNGIN KUNNALLISHALLINNOSTA

HELSINGIN KAUPUNGIN KUNNALLISHALLINNOSTA KERTOMUS HELSINGIN KAUPUNGIN KUNNALLISHALLINNOSTA 71 1958 JÄLKIMMÄINEN OSA HELSINGIN KAUPUNGIN TILASTOTOIMISTON JULKAISE MA HELSINKI 1961 Paasipaino 1961 SISÄLLYSLUETTELO 3. Palkkalautakunta 4. Kiinteistölautakunta

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNGIN KUNNALLISHALLINNOSTA

HELSINGIN KAUPUNGIN KUNNALLISHALLINNOSTA KERTOMUS HELSINGIN KAUPUNGIN KUNNALLISHALLINNOSTA 66 1953 EDELLINEN OSA HELSINGIN KAUPUNGIN JULKAISEMA TILASTOTOIMISTON HELSINKI 1955 SISÄLLYSLUETTELO Alkulause 1. * Kaupunginvaltuusto 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNGIN KUNNALLISHALLINNOSTA

HELSINGIN KAUPUNGIN KUNNALLISHALLINNOSTA KERTOMUS HELSINGIN KAUPUNGIN KUNNALLISHALLINNOSTA 71 1958 EDELLINEN OSA HELSINGIN KAUPUNGIN TILASTOTOIMISTON JULKAISEMA HELSINKI 1961 SISÄLLYSLUETTELO Sivu HI Alkulause 1. 2. Kaupunginvaltuusto 1. Yleistä

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNGIN KUNNALLISHALLINNOSTA

HELSINGIN KAUPUNGIN KUNNALLISHALLINNOSTA KERTOMUS HELSINGIN KAUPUNGIN KUNNALLISHALLINNOSTA 65 1952 JÄLKIMMÄINEN OSA HELSINGIN KAUPUNGIN JULKAISEMA TILASTOTOIMISTON HELSINGIN KAUPUNC.IN HANKINTATOIMISTO ' 1960 SISÄLLYSLUETTELO Sivu 3. 4. 5. 6.

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNGIN KUNNALLISHALLINNOSTA

HELSINGIN KAUPUNGIN KUNNALLISHALLINNOSTA KERTOMUS HELSINGIN KAUPUNGIN KUNNALLISHALLINNOSTA 75 1962 EDELLINEN OSA HELSINGIN KAUPUNGIN TILASTOTOIMISTON JULKAISEMA HELSINKI 1965 SISÄLLYSLUETTELO Sivu HI Alkulause 1. 2. Kaupunginvaltuusto 1. Yleistä

Lisätiedot

Vuosikertomuksen toteutus: Arja Tuura Kuvat: Niiralan Kulman arkisto

Vuosikertomuksen toteutus: Arja Tuura Kuvat: Niiralan Kulman arkisto Vuosikertomus 2013 SISÄLLYSLUETTELO Toimitusjohtajan tervehdys 3 Toimintakertomus 4 Olennaiset tapahtumat tilikaudella 4 Asukaspalvelu ja asukasdemokratia 4 Rakennuttaminen 5 Vuosikorjaukset, siivous ja

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN ELINTEN KÄÄNNÖSKESKUS VUODEN 2002 TOIMINTAKERTOMUS & VUODEN 2003 TYÖOHJELMA

EUROOPAN UNIONIN ELINTEN KÄÄNNÖSKESKUS VUODEN 2002 TOIMINTAKERTOMUS & VUODEN 2003 TYÖOHJELMA EUROOPAN UNIONIN ELINTEN KÄÄNNÖSKESKUS & VUODEN 2003 TYÖOHJELMA FI Runsaasti lisätietoja on saatavissa Internet-sivustoltamme (http://www.cdt.eu.int) Euroopan unionin toimielinten käännöskeskus EUROOPAN

Lisätiedot

EDUSKUNNAN KANSLIAN TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖSLASKELMAT 2013

EDUSKUNNAN KANSLIAN TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖSLASKELMAT 2013 EDUSKUNNAN KANSLIAN TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖSLASKELMAT 2013 Kansliatoimikunta 20.3.2014 Dnro: 3/21/2014 2 Eduskunnan kanslian vuoden 2013 toimintakertomuksen sisällysluettelo: 1. Pääsihteerin katsaus

Lisätiedot

34. Liikennelaitos 1}

34. Liikennelaitos 1} 34. Liikennelaitos 1} s Kertomusvuonna keskittyi laitoksen toiminta edelleen liikenteen parantamiseen siinä laajuudessa kuin köytettävissä oleva kalusto sen salli. Tällöin koetettiin lähinnä tyydyttää

Lisätiedot

AUTOLIIKENNE YLEISET SOPIMUKSET

AUTOLIIKENNE YLEISET SOPIMUKSET AUTOLIIKENNE YLEISET SOPIMUKSET 2012 SISÄLLYSLUETTELO YS YLEISSOPIMUS... 1 LPS LOMAPALKKASOPIMUS... 3 TSS SOPIMUS TYÖSUOJELUYHTEISTOIMINNASTA TYÖPAIKOILLA... 6 LMS LUOTTAMUSMIESSOPIMUS... 19 UTS SOPIMUS

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖSASIAKIRJA 2002

TILINPÄÄTÖSASIAKIRJA 2002 TILINPÄÄTÖSASIAKIRJA 2002 Lady in the Dark (2002), Valokuva: Hanna-Kaisa Hämäläinen TEATTERIKORKEAKOULUN VUODEN 2002 TILINPÄÄTÖSASIAKIRJA I TOIMINTAKATSAUS 4 1. Rehtorin alkusanat 4 2. Tehtävät ja tavoitteet

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2013

TOIMINTAKERTOMUS 2013 TOIMINTAKERTOMUS 2013 Yhteinen kirkkovaltuusto 5.6.2014 Sisällysluettelo sivu Yleiskatsaus... 1 1 Seurakuntayhtymän yhteinen hallinto... 3 1.1 Yhteinen kirkkovaltuusto... 3 1.2 Yhteinen kirkkoneuvosto...

Lisätiedot

TEUVAN KUNTA TOIMINTAKERTOMUS

TEUVAN KUNTA TOIMINTAKERTOMUS TEUVAN KUNTA TOIMINTAKERTOMUS 2004 KUNNANJOHTAJAN KATSAUS TOIMINTAAN JA TALOUTEEN Toimintakertomuksesta säädetään kuntalain 69 :ssä seuraavasti: "Toimintakertomuksessa on esitettävä selvitys valtuuston

Lisätiedot

PALVELUKESKUSSELVITYS RUOKAPALVELUISTA, TYÖTERVEYSPALVELUISTA JA VIRASTOPALVELUISTA

PALVELUKESKUSSELVITYS RUOKAPALVELUISTA, TYÖTERVEYSPALVELUISTA JA VIRASTOPALVELUISTA PALVELUKESKUSSELVITYS RUOKAPALVELUISTA, TYÖTERVEYSPALVELUISTA JA VIRASTOPALVELUISTA Tampereen kaupunki Päivi Nurminen Selvityshenkilö Loppuraportti 18.1.2005 1 TAUSTAA...2 1.1 Selvityshankkeen lähtökohdat

Lisätiedot

NOKIA PÄHKINÄNKUORESSA (2011)

NOKIA PÄHKINÄNKUORESSA (2011) Tilinpäätös 2011 NOKIA PÄHKINÄNKUORESSA (2011) Pinta ala 348 km 2 josta vettä 59 km 2 Asukasluku vuoden 31.12.2011 32 056 Työpaikat toimialoittain: (v. 2009 tieto) Yksityiset ja julkiset palvelut 57,5

Lisätiedot

KRISTIINANKAUPUNKI. tilinpäätös 2009

KRISTIINANKAUPUNKI. tilinpäätös 2009 KRISTIINANKAUPUNKI tilinpäätös 2009 KAUPUNGINHALLITUS 2010 Kristiinankaupunki Tilinpäätös 2009 3 Sisältö Sisällysluettelo 1. Johdanto sivu 5 2. Tilinpäätös ja toimintakertomus kuntalain ja kirjanpitolain

Lisätiedot

TURUN KAUPPAKORKEAKOULU

TURUN KAUPPAKORKEAKOULU TURUN KAUPPAKORKEAKOULU GRID -SEMINAARIN VAIKUTUKSET ERÄÄSSÄ METALLIALAN YRITYKSESSÄ Liiketaloustiede: hallinnon projektitutkielma Veikko Kärnä joulukuu 1979 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 1 1.1. Tutkimuksen

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 1/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 12.1.2006 1. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 1/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 12.1.2006 1. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 12.1.2006 1 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 1 39 Aika torstai 12.1.2006 klo 16.00 18.30 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tuukka varapuheenjohtaja

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2005. Mallinnuskuva huhtikuussa 2005 hyväksytystä ydinkeskustan yleissuunnitelmasta.

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2005. Mallinnuskuva huhtikuussa 2005 hyväksytystä ydinkeskustan yleissuunnitelmasta. KANKAANPÄÄN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2005 Mallinnuskuva huhtikuussa 2005 hyväksytystä ydinkeskustan yleissuunnitelmasta. 1 Sisällyslyettelo Kaupunginjohtajan katsaus... 2 1. Kaupungin hallinto... 3 Yleistietoja

Lisätiedot

Seitsemän kunnan alueellinen työterveyshuolto:

Seitsemän kunnan alueellinen työterveyshuolto: Seitsemän kunnan alueellinen työterveyshuolto: Oulunkaaren seutukunnan ja Vaalan kunnan työterveyshuoltojen verkostoyhteistyökokeilu LOPPURAPORTTI 15.3.2005 Hannu Virokannas ja Maiju Österman Yhteystiedot

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖSLASKELMAT

TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖSLASKELMAT TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖSLASKELMAT VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 2003 VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖSLASKELMAT 1.1.2003 31.12.2003 179. toimintavuosi SISÄLTÖ PÄÄJOHTAJAN

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖSLASKELMAT

TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖSLASKELMAT 2004 TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖSLASKELMAT SISÄLTÖ 2 Pääjohtajan katsaus 4 Toimintakatsaus 12 Tuloksellisuuden kuvaus 20 Tilinpäätöslaskelmat ja niiden liitteenä annettavat tiedot sekä tilinpäätöksen

Lisätiedot