VIRASTOT JA LAITOKSET

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VIRASTOT JA LAITOKSET"

Transkriptio

1 HELSINGIN KAUPUNGIN VIRASTOT JA LAITOKSET HELSINGIN KAUPUNGIN TILASTOTOIMISTON JULKAISEMA HELSINKI 1976

2 SISÄLLYSLUETTELO Sivu Alkusanat 1. Asunnonjakotoimikunta 2. Asuntotuotantotoimikunta 3. Elintarvikekeskus 4. Hankintatoimisto 5. Henkilöasiainkeskus 6. Holhouslautakunta 7. Huoltokassa 8. Huoltotoimi 9. Kaasulaitos 10. Kaupunginarkisto 11. Kaupunginkirjasto 12. Kaupunginmuseo 13. Kaupunginorkesteri 14. K a u p u n k i s u u n n i t t e l u v i r a s t o 15. Keskuspesula 16. Kiinteistövirasto 17. K o t i t a l o u s l a u t a k u n n a n t o i m i s t o 18. Kunnanasiamiehet 1 ^ ^ ^ ^ 2 j 85 ^ Lastensuojelutoimi 20. L e s k i - j a o r p o e l ä k e k a s s a Liikennelaitos Matkailutoimisto Metrotoimisto Nuorisotoimisto Oikeusaputoimisto Oppisopimustoimisto P a l k k a l a u t a k u n n a n t o i m i s t o Palolaitos 29. Puutavarakeskus R a i t t i u s l a u t a k u n n a n t o i m i s t o 31. R a k e n n u s t a r k a s t u s v i r a s t o Rakennusvirasto Revisiovirasto Satamalaitos Sähkölaitos Teurastamolaitos Tietokeskus Tilastotoimisto Ulosottovirasto U r h e i l u - j a u l k o i l u v i r a s t o 41. Vesilaitos 42. Väestönsuojelukeskus Asiahakemisto 28 ^

3 ALKUSANAT Käsillä oleva Helsingin kaupungin virastot ja laitokset-julkaisu on toimitettu samaan tapaan kuin edellisinäkin vuosina. Virastot ja laitokset lähettivät toimintakertomuksensa tilastotoimistoon, jossa niitä on jonkin verran lyhennetty, esitystapaa tiivistetty sekä jäsentelyä yhdenmukaistettu. Toimitustyötä johti aktuaari Maija Kr i s e. Helsingissä joulukuussa 1976 Karl-Erik Forsberg

4 Frenckellin Kirjapaino Oy, 1976 ISBN

5 1. Asunnonjakotoimikunta Asunnonjakotoimikunnan kokoonpano ym. Kaupunginhallitus asetti päätöksellään uuden toimikunnan, jonka kokoonpano oli seuraava: puh.joht. Erkko Räsänen sekä jäsenet Jouko Helin, Veikko Leander, Väinö Lehto, Erkki Leimu, Irina Matvejew, Lauri Suoranta, Jorma Waronen ja Seppo Väätäinen. Toimikunta jakaantui kolmeen jaostoon seuraavasti: A-jaosto: pj. Jouko Helin, jäsenet Erkki Leimu ja Jorma Waronen, B- jaosto: pj. Erkko Räsänen, jäsenet Irina Matvejew ja Veikko Leander, C-jaosto: pj. Väinö Lehto, jäsenet Lauri Suoranta ja Seppo Väätäinen. Kaupunginhallituksen päätöksen mukaan olivat vuoden 1971 jako-ohjeet edelleen voimassa kertomusvuonna. Toimikunta kokoontui jakokautena 40 kertaa ja jaostot 59 kertaa, yhteensä 98 kokousta. Vuokra-asuntojen jakaminen. Varsinaista vuokra-asuntojen hakuaikaa ei kuulutettu, vaan hakemuksia otettiin vastaan jatkuvasti. Edellisenä vuonna jätetyt hakemukset niiden osalta, jotka eivät olleet saaneet asuntoa, olivat voimassa koko jakokauden. Näitä oli ja uusia hakemuksia tuli 2 445, joten kaikkiaan käsiteltiin vuokra-asuntohakemusta. Jaetut vuokra-asunnot kpl Kiinteistö Oy Hirsipadontie » Sähköttäjänkatu » Maapadontie 3 (Vatro) 22 Yhteensä 375 Vanhoista kiinteistöyhtiöistä vapautuneet asunnot 521 Yhteensä 896 Huoneistot käsittivät lh + kk 4h + k ja pinta-alat olivat 31.8 m m 2. Asunto myönnettiin mm. seuraavista syistä: asunnon saaneita häätö tai irtisanominen 515 talon purkaminen 5 vailla vakinaista asuntoa 47 perheen erillään asuminen. 9 kaupungin omien talojen purkaminen, tms. khn päätökset uustuotannosta 19 vanhoista vapautuneista 149 työsuhdeasunnon menetys 30 asunnon kehnous tai ahtaus 72 lastensuojelu-ja huoltoviraston lausunnot 26 asuntotuotantotoimikunnan varaukset kiinteistöjen toimihenkilöille 5 ahdas tai heikko kaupungin vuokraasunto 19 Yhteensä 896 Asunnonsaantiin vaikuttavia tekijöitä oli useissa tapauksissa varsin monta. Asunnon saaneista oli yksinäisiä 23, nuoria (1949 jälkeen syntyneitä) 48 ja yli 65-vuotiaita 14, minkä lisäksi jotkut iäkkäät henkilöt saivat asunnon päävuokralaiseksi sijoitetun per- 1

6 1. Asunnonjakotoimikunta heen mukana. Perheitä, joiden lapset oli asuntovaikeuksien vuoksi sijoitettu lastenkotiin, oli 26 ja sijoitettuja lapsia 28. Valintaratkaisuihin vaikuttivat myös vakavammat pitkäaikaiset sairaudet. Suurempien lapsiperheiden vuokranmaksukykyä arvosteltaessa otettiin huomioon perheelle maksettava lapsiperheiden asumistuki. Vapautuneista vuokra-asunnoista osoitettiin asunto 372 asunnontarvitsijalle ja 149 asuntoa käytettiin kaupunginhallituksen velvoitteisiin. Omistusasuntoja kuulutettiin haettaviksi neljä kertaa. Kaikkiin kohteisiin tuli yhteensä hakemusta. Jaetut omistusasunnot kpl Asunto Oy Juhana Herttuan tie Asunto Oy Kirjurintie 4 52 Asunto Oy Pyynikintie Asunto Oy Kannelmäen Pientalot 190 Yhteensä 520 Huoneistotyypit olivat lh + kk 5h + k ja pinta-alat 30.8 m^ m2. Asunto Oy Juhana Herttuan tie 12 :n ja Kirjurintie 4 :n osakkeidenmerkitsijöiden valinnassa oli tärkeimpänä jakoperusteena kaupungin vuokra-asuntoj en vapautuminen. Asunto Oy Pyynikintie 5 :n ja Kannelmäen Pientalojen osakkeidenmerkitsijöiden valinnassa olivat khn päätöksen mukaisesti ensisijaisina asunnonsaajaryhminä kiinteistönomistajat, jotka myivät kiinteistönsä kaupungille ja kaupungin vuokramiehet sekä kaupungin palveluksessa olevat. Vuokra- ja omistusasuntohakemukset (yhteensä kpl) käsiteltiin toimikunnan kokouksissa. Epäselvien ja puutteellisten hakemusten tiedot tarkistettiin poliisi-, lastensuojelu- ja huoltoviranomaisilta tai asuntoasiaintoimiston tarkastajien tarkastuskäynneillä. A-jaosto käsitteli kaikki kuulutettuja osakeasuntoja koskevat hakemukset ja karsi niistä kuulutuksessa mainittujen etuoikeusohjeiden mukaisesti noin kaksinkertaisen määrän kuhunkin huoneistotyyppiin tulevia hakemuksia toimikunnan lopullista valintaa varten. Samoin A-jaosto valmisteli tärkeimpiä lausuntoja ja kuulutustekstejä. B-jaosto tutki uusien vuokra-asuntojen jakoehdotuksia ja hakemuksia, jotka toimikunta oli pannut tarkastukseen. C-jaosto käsitteli vanhoista kiinteistöyhtiöistä vapautuvien asuntojen jakamista ja mustalaisten valtionapuasuntojen jakoehdotuksia. Toimikunta antoi pyydettyjä lausuntoja ja päätöksiä myös muiden kuin kaupungin rakennuttamien kiinteistöyhtiöiden asunnonjakoehdotuksista sen mukaisesti kuin v asuntotuotantolaissa on säädetty ja siirretty kuntien tehtäväksi sekä lausuntoja kaupunginhallitukselle eri mietinnöistä sekä kanteluym. asioista. Kokouksissa käsiteltiin myös kaupunginhallituksen toimeksiantoja sekä aravaosakkeiden lunastustarjouksia. Lunastustarjouksia oli 34, joista 3 koski asunnonvaihtoa. 2

7 2. Asuntotuotantotoimikunta Toimikunnan ja sen teknillisen jaoston kokoonpano. Asuntotuotantotoimikuntaan ja sen teknilliseen jaostoon kuuluivat v samat jäsenet kuin edellisenä vuonna, paitsi että sihteerinä toimi Lauri Rautiainen lähtien. Toimikunnan toimistotehtäviä hoiti kiinteistöviraston asuntotuotantotoimisto. Kokoukset ja tarkastukset. Kertomusvuoden aikana piti asuntotuotantotoimikunta 26 sekä sen teknillinen jaosto 20 kokousta. Lisäksi toimikunnan nimeämät työmaatoimikunnat pitivät rakenteilla olevien asuntorakennusohjelmien työmailla työmaakokouksia, katselmuksia ja tarkastuksia yht. 222, joista kaikista laadittiin erilliset pöytäkirjat. Päätökset. Kertomusvuoden aikana asuntotuotantotoimikunta hyväksyi v:n 1973 rakennusohjelmiin kuuluvien Asunto Oy Kiertotähden tie 4- ja Kiinteistö Oy Pelimannin tie 15-nimisten yhtiöiden rakennustöiden suorittamisen kokonaisvastuu-urakoina. Lisäksi toimikunta valitsi v:n 1973 asuntorakennusohjelmien urakoitsijat ja oikeutti toimiston allekirjoittamaan urakkasopimukset. Toimikunta valitsi myös v:n 1974 asuntorakennusohjelmien suunnittelijat. Asuntorakennustuotanto. Kertomusvuonna suoritettiin asuntorakennusohjelmiin liittyviä töitä seuraavasti: 1. valmiiksi rakennetut rakennusohjelmat: asuntotuotantotoimikunta saattoi kertomusvuoden aikana vuosien asuntorakennusohjelmaan kuuluneiden (ks. taulu 1) rakennusohjelmien valvonnan päätökseen ja luovutti rakennukset ao. yhtiöille 2. kertomusvuonna olivat rakenteilla v:n 1972 rakennusohjelman mukaiset rakennukset (taulu 2.1.), joiden valmistuminen siirtyi v:n 1974 puolelle ja joissa asuttavaan kuntoon valmistuneita asuinhuoneistoja asuntotuotantotoimikunta luovutti kertomusvuonna ao. yhtiöiden hallintaan ja hoitoon taulusta 2.2. ilmenevät määrät 3. kertomusvuonna käynnistettiin v:n 1973 rakennusohjelmaan sisältyviä rakennustöitä taulussa 3 esitetyssä laajuudessa 4. asuntotuotantotoimikunta johti kertomusvuonna vuosien asuntorakennusohjelmien suunnittelua seuraavasti: v:n 1973 asuntorakennusohjelmat, joille anottiin asutushallitukselta asuntolainaa v:n 1974 asuntorakennusmäärärahoista (ks. taulu 4) vuosille vahvistetun asuntotuotanto-ohjelman mukainen kaupungin oma v:n 1975 rakennusohjelma, joka käsittää vuokra-asuntoja n. 800, yht. n k-m 2 vanhusten asuntoja n. 250, yht. n k-m 2 omistusasuntoja n. 400, yht. n k-m 2 Ohjelma suunniteltiin toteutettavaksi Pohjois-Haagan, Kannelmäen, Taka-Töölön, Puistolan, Myllypuron ja Itäkeskuksen alueilla. 3

8 2. Asuntotuotantotoimikunta Valtiokonttori asuntolaina Ensisijaiset lainat raha- ja vakuutuslaitokset Helsingin kaupunki primäärilaina I primäärilaina II asuntolaina Omat varat osakepääoma: Helsingin kaupungin rahoittama.... osakkaiden rahoittama Rakennustöiden suorittaminen. Aikaisemmin omaksutun käytännön mukaisesti annettiin rakennustyöt rakennusohjelmittain asuntohallituksen ohjeiden mukaan suoritetun urakkakilpailun perusteella halvimman hyväksytyn tarjouksen tehneelle urakoitsijaliikkeelle. Urakkasopimuksiin sisällytettiin kaupungin vahvistamat työvoiman käyttöohjeet, joita urakoitsijat velvoitettiin noudattamaan kaikilta niiltä osin, missä ne eivät poikenneet asuntohallituksen antamista vastaavista ohjeista. Rahoitus. Kaupunginhallitus myönsi kertomusvuonna asuntotuotantotoimikunnan käyttöön mk. Valmiiksi rakennettujen rakennusohjelmien hankintakustannusten rahoitus toteutettiin seuraavasti: mk mk mk Yhteensä Asunto tuotan to toimistolla oli pienehköjä heti maksettavia kuluja varten mk:n käteiskassa, josta pidettiin erillistä kassakirjaa ja laadittiin määräajoin maksetuista menoista tilitykset, jotka alistettiin asuntotuotantotoimikunnan hyväksyttäväksi. Yleiskustannukset. Kertomusvuoden aikana olivat toimikunnan ja asuntotuotantotoimiston yhteiskustannukset mk, joka jaettiin tai jaetaan toimikunnan rakennuttamien rakennusohjelmien lattianeliömetrisuhteessa. Kiinteistöyhtiöiltä, joiden rakennukset valmistuivat, veloitettiin tarkastajien palkkausym. kustannuksia 0.03 mk/m 3. 4

9 2. Asuntotuotantotoimikunta Taulu 1. Kertomusvuoden aikana valmistuneet vuosien asuntorakennusohjelmaan kuuluneet rakennustyöt, jotka valvontatyön päätyttyä luovutettiin yhtiöille: Rakennusohjelma Asuinhuoneistojen m 2 Rakennusten luku- tilamäärä vuus kpl m 3 luku- määrä kpl pinta ala keskipinta-ala m 2 Asuntohallituksen hyväksymä loppu- loppuselhinta vityspäimmk vämäärä Kiinteistöyhtiöt v Kiinteistö-oy Pakkalantie ( +nuorisokoti ja myymälä+ lastentalo ym.) Juhana Herttuan tie 7 ja 11 ( +toimisto, työhuoneet ja nuorisokoti) (3 135) (873) Kiinteistöyhtiöt v Kiinteistö-oy Hirsipadontie 2 ( + lastentarha ja seimi, toimisto ja myymälä) (1 646) Asunto-osakeyhtiöt v Asunto-oy Teuvo Pakkalan tie 12 + palvelutilat (273) Asunto-osakeyhtiöt v Asunto-oy. Kirjurintie Yhteensä (muut paitsi asuinhuoneistot) (5 927) Taulu 2.1. Kertomusvuonna rakenteilla olleet v:n 1972 asuntorakennusohjelmat, joiden rakennustöiden valmiiksisaattaminen siirtyi v:teen Alustavasti Rakennusten Asuinhuoneistojen arvioidut Rakenhankinta- nustyöt Rakennusohjelma luku- tila- pinta- luku- keski- kustan- aloimäärä vuus ala määrä pinta-ala nukset tettu kpl m 3 m 2 kpl m 2 mmk Kiinteistö-oy Sähköttäjänk. 1+lasten tarha, myymälä ja toimistotilat (2 599) Asunto-oy Juhana Herttuan tie Asunto-oy Pyynikintie 5 + palvelutilat (1 156) Yhteensä (muut paitsi asuin huoneistot) (3 755)

10 2. Asuntotuotantotoimikunta Taulu 2.2. Asuttavaan kuntoon valmistuneita asuinhuoneistoja luovutettiin ao. yhtiöiden hallitusten hallintaan ja hoitoon seuraavasti: Kiinteistö-oy Pakkalantie 219 huoneistoa» Hirsipadontie 2 224»» Juhana Herttuan tie 7 ja 11 73» Asunto-oy Teuvo Pakkalan tie »» Kirjurintie 4 53»» Pyynikintie 5 34»» Juhana Herttuan tie 12 93» yhteensä 884 huoneistoa Taulu 3. Kertomusvuoden asuntorakennusohjelmien mukaisten rakennustöiden käynnistäminen. Rakennusten Asuinhuoneistojen Arvioidut Rakenhankinta- nustöiden Rakennusohjelma luku- tila- pinta- luku- keski- kustan- aloittamäärä vuus ala määrä pinta-ala nukset mispäiväkpl m 3 m 2 kpl m 2 mmk määrä Kiinteistö-oy Pelimannintie (+palvelutilat) (1 219) Pakkamestarinkatu ( + toimistotilat, (445) päiväkoti, (1 215) myymälä ja (150) autohalli) (2 365) Kasöörinkatu (+ toimistotila (1 200) ja autohalli) (1 500) Liusketie (+ palvelutilat) (488) Asunto-oy Kannelmäen Pientalot ) Kiertotähdentie (+lastentarha ja (363) palvelutilat) (107) Asuinhuoneistot yht (muut paitsi asuinhuoneistot yht.) (9 052)!) Ilman asuntolainaa. 6

11 2. Asuntotuotantotoimikunta Taulu 4. Vuoden 1973 asuntorakennusohjelmat, rahoista. joille anottiin asuntohallitukselta lainaa v:n 1974 asuntomäärä- Yhtiön nimi Rakennusten tilavuus m 3 Asuinhuoneistojen pinta- luku- keskiala määrä pinta-ala m 2 kpl m 2 Arvioidut hankintakustannukset mmk Rakennustyöt suunniteltu aloitettavaksi Kiinteistö Oy Käsityöläisentie 9 (+palvelutila) (136) Aksiisipolku 1 (vanhustentalo) Vesalan Pientalot (4- palvelutila) Äyripolku 1 (vanhusten huoneistoja palvelutila) (17) (612) Lassinlaakso Pukinmäki (+palvelutila) Alakivi (+palvelutila) Liusketie 3 (+palvelutila) Asunto-oy Hirsipadontie 5 (4- palvelutila) (1 064) (750) (805) (333) Käsityöläisentie Vesalan pientalot Palovartijan tie 17 (4-palvelutila) (28) Pukinmäki Punnuspolku Asuinhuoneistot yht (muut paitsi asuinhuoneistot yht.) (3 745)

12 3. Elintarvikekeskus Henkilökunta. Henkilökunnan lukumäärä oli v lopussa 178 (ed.v. 171), josta ruokatehtaassa 45 (45), ruokaloissa 107 (102), kuljetuselimessä 10 (10) ja kassa-ja tiliosastolla 16 (14) henkilöä. Vakinaisia viranhaltijoita oli 49 (54), tilapäisiä viranhaltijoita 1 (1) ja työsopimussuhteessa 128 (116) henkilöä. Palvelukseen otettiin vuoden aikana 63 (34) henkilöä, eläkkeelle siirtyi 5 (4), muihin kaupungin laitoksiin 3 (2), kuolemantapauksia oli 1 ja kaupungin palveluksesta erosi 52 (28). Henkilökunnan sairaus-, tapaturma- ja äitiyslomia oli kertomusvuoden aikana yht (3 365) päivää vastaten keskim. n. 10 (9) henkilön yhtäjaksoista poissaoloa työstä. Elintarvikekeskuksessa oli puolipäivätoiminen työterveydenhoitaja alkaen. Henkilökunnan terveystarkastukset ehdittiin suorittaa 20 työntekijälle. Työterveyshoitajan vastaanotolla kävi 161 asiakasta, joista 113 oli sairasta. Koko henkilökunnalle suoritettiin lavantauti- ja keuhkotuberkuloositutkimus sekä aloitettiin näytteiden otto kuppataudin toteamiseksi. Henkilöasiainkeskuksen lääkäri teki marras joulukuun aikana työhöntulotarkastuksen 12 uudelle työntekijälle. Laitoksen henkilökunnasta osallistui kertomusvuoden aikana kaupungin omiin koulutustilaisuuksiin seitsemän henkilöä sekä muuhun koulutukseen 13 henkilöä. Toiminta. Elintarvikekeskuksessa valmistettiin ja valmiita ruokia toimitettiin yht. 140 (134) paikkaan seuraavasti: kansakouluille keittoa eineksiä dieetti ammattikouluille keittoa eineksiä muille kouluille keittoa eineksiä lasten päiväkodeille keittoa eineksiä leikkikentille ja koulupuutarhoille keittoa eineksiä. toimipaikkaruokaloille huoltolautakunnan työtuville vaihetyökeskukseen muille laitoksille yht kaupunginhallituksen tilaisuuksiin Yhteensä (ed. v ) Ruokatehtaan toiminnan kehittämisessä kohdistettiin päähuomio valmistettavien tuotteiden valintaan ja valmistusmenetelmien kehittämiseen laitoksen kiinteistön sallimissa rajoissa. Valmistuskapasiteetti oli kertomusvuoden aikana käytännöllisesti katsoen kokonaisuudessaan käytössä. Toimipaikkaruokalat. Elintarvikekeskuk- 8

13 3. Elintarvikekeskus sen toimintaan kuului seuraavien kaupungin virastojen ja laitosten henkilökunnalle tarkoitettujen toimipaikkaruokaloiden ja automaattipisteiden hoitaminen: Herttoniemen ja Kallion virastotalojen sekä kaupungintalon ja kaupunkisuunnitteluviraston virkamiesruokalat, Alppirinteen, viisi liikennelaitoksen, kaksi palolaitoksen, kolme rakennusviraston, seitsemän sähkölaitoksen, kolme vesilaitoksen ruokalaa sekä lisäksi metrotoimiston, pääkirjaston ja Ilmala I:n ruokaautomaatit. Ruokaloiden yhteinen aukioloaika oli n tuntia, josta liikennelaitoksen ruokaloiden osuus oli n tuntia. Toimipaikkaruokaloissa suoritettujen kävijämäärälaskelmien mukaan ruokaloiden asiakasmäärä kohosi vuoden aikana yli , vaihdellen kuukausittain (heinäkuu) ja (maaliskuu) asiakaskäynnin välillä. Toimipaikkaruokaloiden keittiöissä valmistettiin yhteensä ruoka-annosta, näistä Kallion virastotalon keittiössä annosta. Lisäksi niissä järjestettiin kaupungin virastojen ja laitosten kahvitilaisuuksia. Ruokaloiden hinnat olivat kertomusvuoden aikana n. 12% luontoissuoritussäännön edellyttämää hintatasoa alhaisemmat, joten tästä aiheutui elintarvikekeskukselle alijäämää. Kaupungintalon keittiön toimintaan sisältyi kaupunginhallituksen edustustilaisuuksien tarjoilun ja»kaupunginkellari»-nimisen ravintolan hoitaminen sekä edellämainitun kaupungintalon henkilökunnan ruokalan hoitaminen. Tuotekehittely kohdistui ensisijaisesti tuotteiden valmistusohjeitten parantamiseen ja siten tuotteiden laadun parantamiseen ja tuotantokustannusten kurissapitämiseen. Kertomusvuoden aikana kehitettiin myös useita uusia toimipaikkaruokaloihin soveltuvia tuotteita. Tuotteiden laadun parantamista ja uusien tuotteiden kehittämistä toimipaikkaruokaloita varten rajoitti kuitenkin hinnoittelun jälkeenjääneisyys, joka pakotti kiinnittämään tuotekehittelyssäkin päähuomion kustannuskysymyksiin. Tuotekehittely liittyi myös toimipaikkaruokailua selvittävän komitean työhön. Hankinnat ja varastointi. Elintarvikekeskuksen käyttämät raaka-aineet hankittiin yhteishankintasopimusten mukaisesti. Sopimusten ulkopuolella olevat raaka-aineet hankittiin tuotantolaitoksilta ja tukkuliikkeiltä. Tavaroitten hankinta ja toimitukset tehtiin valmistusohjelman mukaisesti, joten varaston toiminta liittyi kiinteästi tehtaan ja ruokaloiden toimintaan. Kuljetukset ja laitoshuolto. Keskuksella oli tuotteiden jakelua varten kaksi paketti- ja neljä kuorma-autoa sekä yksi pakettiauto KTK:sta. Kuljetukset hoidettiin ennakolta suunnitellun reittijaon mukaisesti, mutta niiden järjestelyssä oli suurimpana vaikeutena kuljetustarpeen ruuhkautuminen aamutunteihin. Ruokatehtaan kunnossapitotehtävien hoitaminen kuului kuljetuselimen tehtäviin. Toimiston tehtäviin kuului lautakuntaasioiden ja keskuksen laskentatoimen, henkilöstö-ja palkkausasioiden sekä muiden toimistopalvelujen hoitaminen. Keskuksen talousarvio oli laadittu kustannuspaikkakohtaisesti ja tuloslaskelmat sekä raportit laadittiin vastuualuekohtaisesti. Laskentatoimen ja toimistotehtävien kehittäminen jatkui kertomusvuonna. Asiantuntijatehtävät. Asiantuntijalausuntoja annettiin kaupungin virastoille ja laitoksille niiden suunnitellessa uusia tai saneeratessa vanhoja toimipaikkaruokaloita seuraavasti : liikennelaitokselle Töölön uuden ruokalan suunnittelusta rakennusvirastolle pääkonttorin ruokalan kunnostuksesta kaupunginkanslialle veroviraston ruokalan laitehankinnoista kiinteistövirastolle Helsinginkatu 24 ruokalan muutostöistä 9

14 3. Elintarvikekeskus kaupunginhallitukselle poliisien toimipaikkaruokalasta. Talous. Laitoksen tulot olivat mk ja menot mk. Alijäämä ( mk) aiheutui kaupungin laitosten toimipaikkaruokaloiden hoitamisesta. Luontoissuoritussäännön mukaan hinnoittelun ulkopuolelle jäävät menot muodostivat 76% keskukkuksen alijäämästä. Muu alijäämä johtui sähkö-, liikenne-, vesi- ja palolaitoksen sekä rakennusviraston ruokaloiden sellaisista jakelukustannuksista, joita palkkalautakunnan vahvistamat hinnat eivät riittäneet peittämään. Toimipaikkaruokailun alijäämä oli kertomusvuonna keskimäärin 0.97 mk ruokaannosta kohden. 10

15 4. Hankintatoimisto Hank in taneu vo t telukunnan kokoonpano, kokoukset ym. Neuvottelukunnan kokoonpano oli v muuten sama kuin edell. vuonna paitsi että sihteerijäsenenä toimi toim.pääll. Arvo Aallon tilalla toim.pääll. Heikki Saxen. Hankintaneuvottelukunta piti vuoden aikana kaksi kokousta, joista laadituissa pöytäkirjoissa oli yhteensä 21. Tärkeimmistä käsitellyistä asioista mainittakoon: kaupungin virastojen ja laitosten varastojen hoitamis- ja arvostusperiaatteet, kaupunginvaltuuston hyväksymän hankintatoimiston johtosäännön vaikutus hankintaneuvottelukunnan kokoonpanoon, kaupungin yleisten hankintamääräysten tarkistaminen. Kaupunginhallitus tarkisti hankintaohjeissa mm. niiden salassapitoa ja esteellisyyttä koskevia määräyksiä. Hankintatoimisto. Hankintatoimisto on välittömästi kaupunginhallituksen alainen hankintaorganisaation yhteishankintaelin, joka hankkii tavaroita ja palveluksia kaupungin virastoille ja laitoksille. Hankintatoimisto huolehtii seuraavista yhteishankinnoista : yleiset hankinnat (toimisto-, talous- ja koulualan kalusto, tarvikkeet ja välineet, sairaala- ja laitoskalusto, soittimet, puhdistus-, siivous- ja kiillotusvälineet sekä -aineet, talousastiat ja -tarvikkeet, elintarvikkeet ja sairaalatarvikkeet), teknilliset hankinnat (toimisto- ja talouskoneet sekä näiden huolto, sairaalakoneet ja -kojeet, audiovisuaaliset ja teleteknilliset laitteet), painatushankinnat (graafisen alan hankinnat ja tähän liittyvät muut tehtävät kuten painatus-, sidonta- ja jäljennöstyöt, sanomaja aikakauslehdet sekä ilmoitusten ja kuulutusten julkaiseminen lehdissä). Lisäksi toimiston tehtävänä on avustaa pyydettäessä virastoja ja laitoksia, joilla ei ole omaa hankintaelintä sekä toimittaa ja jakaa kaikkien hankintaelimien hankintatiedotukset. Edelleen hankintatoimisto huolehtii myös rutiiniluonteisten koko hallintoa koskevien lomakkeiden suunnittelusta, kaupungin sisäisen postin kuljetuksesta ja jakelusta sekä eräistä muista palvelutehtävistä. Henkilökunta. Henkilökuntaan kuului 17 (ed.v. 20) vakinaista viranhaltijaa ja työsuhteisia toimihenkilöitä 74 (71). Kaupunginhallitus valitsi toimistopäällikön virkaan hankinta-asiamies, ekonomi Heikki Saxenin lukien sekä lisäksi valittiin hankinta-asiamies ja ostaja. Toimiston palveluksesta erosi kertomusvuoden aikana 46 (35) henkilöä, joista yksi siirtyi eläkkeelle. Virkavapautta myönnettiin sairauden ym. perusteella (1 422) työpäivää. Suomen Valkoisen Ruusun ritarikunnan II luokan mitali myönnettiin yhdelle ja Suomen Kaupunkiliiton hopeinen ansiomerkki 20 vuoden palveluksesta yhdelle henkilölle. Henkilöasiainkeskuksen koulutusosaston järjestämille kursseille osallistui henkilökun- 11

16 4. Hankintatoimisto nasta 11 henkilöä. Lisäksi eräät henkilökuntaan kuuluvat osallistuivat muihin alan kursseihin ja suorittivat virkamatkoja tutustuakseen oman alansa vastaaviin toimintoihin ulkomailla ja kotimaassa. Toimitilat ja kalustohankinnat. Hankintatoimiston kertomusvuonna käytettävissä olleet tilat käsittivät yht (2 211) m 2, joista toimistotilaa oli 708 m 2 sekä varasto-, työ- ym. tilaa m 2. Kiinteistön Kuortaneenkatu 5 saneerauksen esisuunnittelua hoidettiin rakennusviraston talosuunnitteluosastolla. Toimiston edustaja oli työssä mukana. Päätös saneerauksesta siirtyi seuraavaan vuoteen. Omaan käyttöön hankittujen kalusteiden ja koneiden arvo oli ( ) mk ja lainavarastoon hankittujen koneiden arvo 452 (4 896) mk. Tärkeimmistä hankituista koneista ja kalusteista mainittakoon seuraavat: kopioraami offsetpainoon, postimaksukone postikeskukseen, kuorensulkijalaite postikeskukseen, kaksi sähkökirjoituskonetta sekä kolme elektronista laskukonetta. Toiminta. Toimiston vastuualueelle kuuluvien artikkeleiden standardointiin kiinnitettiin jatkuvasti huomiota ja näitä koskevia neuvotteluja käytiin kaupungin laitosten ja hankkijoiden kesken. Hankinnat pyrittiin suorittamaan tämän mukaisesti. Toinen pääpyrkimys oli toimitusten ohjaus myyjiltä suoraan virastoille ja laitoksille niin suuressa määrin kuin se oli kaupungille edullista. Hankintatoimiston jakeluvaraston, konekorjaamon ja painon avulla hoidetaan osa yhteishankinta-alueesta. Valtaosa hankinnoista perustuu hankinta- ja hintasopimuksiin, joista tiedotetaan laitoksille ja joiden perusteella toimitukset tapahtuvat suoraan. Tiedottaminen ja puhelimitse tapahtuva ostopaikkojen ohjaus on voimakkaasti lisääntynyt. Toimintaa tehostettiin luomalla vakiomenettelyjä ja säännöllisiä neuvottelukosketuksia, joilla virastojen ja laitosten toimeksiannot voidaan etukäteen suunnitellen sijoittaa työohjelmaan. Kansakoulujen kanslian, lasten päivähoitotoimiston ja sairaala viraston kanssa sovittiin menettelytavoista mm. seuraavien vuosien perushankinnoissa ja huomattavissa vuotuishankinnoissa. Kaupunginvaltuusto hyväksyi hankintatoimistolle uuden johtosäännön kokouksessaan Toimiston nimi on lähtien hankintakeskus, joka jakautuu hankintaja painatusosastoon sekä toimistoon. Hintataso pysyi alkuvuoden melko vakaana, sensijaan syyskaudella alkoi hintataso nousta ja raakaöljyn hinnannousun myötä vaikeutui kauppojen teko kiinteään hintaan. Tavarapulaa alkoi ilmetä, samoin toimitusajat pitenivät huomattavasti. Kertomusvuonna tehtiin tarjouspyyntöjä 63 (69), toimiston omia tilauksia (5 282). Laskuja tarkastettiin ja käsiteltiin (60 600). Toimistopäällikön päätösluettelossa, jonka pykälämäärä oli 252 (252), käsiteltiin etupäässä henkilökuntaa koskevia asioita. Vuoden 1973 talousarvion mukaan yhteishankintojen arvo hankintatoimiston vastuualueella oli yht mk, josta oli elintarvikkeiden hankinnan osuus mk. Hankintatoimisto hoiti edelleen kaikkien yhteishankintaelinten hankintatiedotusten toimittamisen ja jakelun. Kertomusvuoden aikana uusittiin 366 (376) hankintatiedotusten sivua. Tärkeimmät esitykset ja käsitellyt asiat koskivat kalusteiden ja koneiden hankintoja eri virastoille ja laitoksille. Hankintatoimisto antoi kaupunginhallituksen pyytämät 25 (24) lausuntoa virastojen ja laitosten ehdotuksista kalustohankintamäärärahoiksi v:n 1974 talousarvioon. Lisäksi annettiin 187 (164) kirjallista lausuntoa, jotka koskivat kalusteita, koneita ja kojeita. Näistä 59 (60) lausuntoa koski sairaaloita ja näiden hankintojen arvo oli 2.6 (2.9) mmk. Konelainaustoimintaa jatkettiin edelleen. Lainavarastossa oli 110 (109) toimisto-, ta- 12

17 4. Hankintatoimisto lous-, konferenssi- ym. konetta tai kojetta. Käytettyä kalustoa ja koneita tarjottiin virastoille ja laitoksille kirjeitse ja puhelimitse. Talousarvion ravintomäärärahat olivat 24.8 mmk. Kertomusvuonna tapahtunut voimakas hintojen nousu aiheutti näissä määrärahoissa ylityksiä. Tarjouspyyntöjä lähetettiin 12 (13) ja elintarvikekeskuksen lautakunnan päättämiä hankintasopimuksia tehtiin 57 (46) yhteensä 30 (26) eri toimittajan kanssa. Lasten päivähoitokotien n. 2.2 mmk elintarvikehankintasopimus tehtiin ensimmäisen kerran erillisten tarjousten perusteella. Yhteisostona suoritettiin hankinta-arvoltaan n mk:n tuoreiden puolukoiden hankinta. Hankintasopimuksiin sisältyvien elintarvikkeiden hankinta-arvot olivat seuraavat : kahvi vilja-, sokeri- ym. tuotteet margariinit ja ruokaöljyt lihajalosteet maitotaloustuotteet leipomotuotteet mallas- ja virvoitusjuomat kuoritut perunat säilykkeet pakasteet pakasteruuat einesruuat ulkopuolisilta hankkijoilta lasten päiväkotien elintarvikkeet mk Sopimuksia ei tehty lihasta eikä tuoretavaroista. Näissä tuoteryhmissä vaikeutena oli hintojen jatkuva vaihtuminen sekä laadun epätasaisuus. Hankintasopimuksia tehtäessä olivat käyttäjien mielipiteet laadun ja hinnan ohella ratkaisujen perustana. Eri laitosten emännistä muodostettu makuneuvosto arvosteli ensimmäisessä kokouksessaan makkarat ja lihajalosteet sekä toisessa hillot ja mehut. Ruokalistojen yhdenmukaistamista jatkettiin lasten päivähoitokotien ja sairaaloiden osalta. Terveydellisten tutkimusten laboratoriossa ja maidontarkastamossa teetettiin tuotteiden laboratoriotutkimuksia. Kertomusvuonna hoidettiin sairaaloiden, hoitolaitosten ja terveydenhoito viraston käyttämien sairaalatarvikkeiden yhteishankinnat. Hankintoja käsittelevä työryhmä kokoontui 11 kertaa. Työryhmään kuuluivat hankintatoimiston ja terveydenhoitoviraston edustajien lisäksi välinehuoltokeskusten osastonhoitajat kaupungin sairaaloista ja vanhainkodeista. Työryhmän jäsenmäärä oli kertomusvuoden lopussa 16 henkilöä. Sairaalatarvikkeiden yhteishankintojen lisäksi työryhmä tutki uusia tuotteita, kulutustavarakirjanpitoa, tekstiilihuollon kehittämismahdollisuuksia jne. Puhelinasiat. Kertomusvuoden aikana ostettiin 72 (85) uutta puhelinosuustodistusta. Vuoden päättyessä oli kaupungilla yhteensä (2 573) Helsingin Puhelinyhdistyksen puhelinosuustodistusta, jotka jakautuivat sijaintipaikkansa mukaan seuraavasti: vaihteiden sarjaliittyminä 1211 (1179) eri toimipaikoissa (1 315) viran- tai toimenhaltijoiden asuntopuhelimina 76 ( 79) (2 573) Viran- tai toimenhaltijain omistaman puhelimen käytöstä virkatehtävissä kaupunki maksoi korvausta 349 (326) puhelimesta. Puhelintyötilausten lukumäärä oli 669 (717). Vuoden lopussa oli 273 (230) yksittäisliittymässä kaukotason estolaite. Sisäisen puhelinluettelon painosmäärä oli kpl, painatuskustannukset olivat koko vuodelta mk (9 067 mk). Puhelinvaihteita oli 88 (85), joissa oli yht (1 179) sarjaliittymää ja (8 662) alapuhelinta. Helsingin Puhelinyhdistyksen toimilupa-alueen ulkopuolella sijaitsevat Hirvihaaran vanhainkodin ja Outamon vastaanottokodin puhelinvaihteet. Kaukotason esto- 13

18 4. Hankintatoimisto laitteet oli 60 (60) vaihteessa ja ohivalintalaitteet 18 (15) puhelinvaihteessa. Kertomusvuonna tilattiin seuraaviin kohteisiin puhelinvaihteiden asennus- ja laajennustyöt: Kallion virastotalo, Marian sairaala, Rakennusviraston katurakennusosaston läntinen tukikohta, Teurastamolaitos sekä Virastotalo, Hietaniemenkatu 9. Kertomusvuoden aikana valmistuivat muut paitsi viimeksi mainittu kohde. Vaihteiden ja yksittäisliittymien puhelu- ja perusmaksut olivat seuraavat: mk mk puhelumaksut perusmaksut vaihdevuokrat Yhteensä Painatusasiat ym. Lomakesuunnittelu korjasi vanhoja lomakkeita, suunnitteli uusia sekä suoritti tutkimuksien perusteella samankaltaisten lomakkeiden yhdistämistä. Yleislomakkeiden valvonta kuului niin ikään lomakesuunnittelun tehtäviin. Kertomusvuonna käsiteltiin 160 uutta ja 163 korjattua lomaketta, lomaketarkastuksia tehtiin 116 ja 2 lomaketta poistettiin. Lomakerationalisointia hoidettiin lomakeyhdyshenkilöiden avulla, joita oli 36. Heille pidettiin kaksi tiedotustilaisuutta lomakerationalisoinnista ja -painatuksesta. Valtionhallinnon edustajan kanssa sovittiin eräistä yhteistyömuodoista. Painatushankinnoista oli kohopainotöitä n. 40% ja offsettöitä n. 60%, josta hankintatoimiston offsetpaino tuotti n. 15% ja n. 45% tilattiin eri kirjapainoilta. Vahasmonistustöitä tehtiin sekä hankintatoimistossa että virastoissa ja laitoksissa. Painatusalan yhteishankinta- ym. lukuja: V V mk ulkopuolisten kirjapainojen ja sitomojen työt, nettolaskutus offsetpainon ja monistamon laskutus hankintatoimiston välittämät ilmoitukset nettohinnoin sanoma- ja aikakauslehtien tilausmaksut valojäljennöstyöt, nettolaskutus Offsetpainon tekemiä offsettöitä oli (3 350). Monistamon vahasmäärä oli (43 808) sekä painosmäärä A4-koossa (5 277). Jakeluvarasto toimitti kaupungin virastoille ja laitoksille erilaisia vakiotarvikkeita ja painotuotteita varastosta. Sen lisäksi jakeluvarasto huolehti puhelinluettelon, talousarvion ja muiden kaupungin julkaisemien teosten jakelusta. Varastonimikkeiden lukumäärä väheni 115 vuodesta 1969 vuoteen Lähetysten lukumäärä pysyi näinä vuosina saman suuruisena. Varasto-ostot olivat kertomusvuonna ( ) mk ja laskutus ( ) mk. Varastonimikkeitä oli 685 (702) ja lähetysten määrä oli (11 800). Jakeluvaraston kiertoluku oli 4.9 (4.2) ja kiertonopeus 74 (85) päivää. Vakiointiin kiinnitettiin jatkuvasti huomiota ja niitä koskevia neuvotteluja käytiin kaupungin laitosten ja hankkijoiden kesken. Toinen pääpyrkimys oli toimitusten ohjaus ilman välivarastointia suoraan virastoille ja laitoksille. Konekorjaamo huolsi kaupungin omistamat toimisto- ja talouskoneet. Lisätehtäviin 14

19 4. Hankintatoimisto kuului erikoiskoneiden huollon järjestäminen ja huoltosopimusten tekeminen sekä ulkopuolisten huoltotyön ja laskutuksen tarkkailu. Korjaamon huoltokortistossa oli kertomusvuonna n toimisto- ja talouskonetta. Ulkopuolisten korjaamoiden kanssa tehtyjen huoltosopimusten piiriin kuului konetta ja oman korjaamon valikoivan huollon piiriin n konetta, joista huollettiin (2 823) konetta. Koneiden korjauksiin käytettiin n (2 300) työtuntia. Elektronilaskukoneiden huoltoa kehitettiin kertomusvuonna edelleen ja koulutusta jatkettiin maahantuojien järjestämillä kursseilla. Mekaanikkojen työpaikkakoulutukseen käytettiin 100 (160) tuntia. Ulkopuolisten korjaamoiden huoltolaskutus nousi edelliseen vuoteen verrattuna 26 %, mikä johtui yleisestä kustannustason noususta ja huoltohintojen korotuksista sekä pienoistietokoneiden huoltosopimusten lisääntymisestä. Konekorjaamo suoritti koneiden huoltotoiminnan lisäksi muita tehtäviä, joista mainittakoon seuraavat: suoritettiin sanelukoneiden, elektronisten laskukoneiden ja kopiokoneiden vertailut ostopäätöksiä varten, tutkittiin Nixdorf-kassakonejärjestelmä, annettiin mikroaaltouunien tarkastuslausunto, tehtiin asunto-oikeuden tehokirjoitinsovellutustutkimus sekä annettiin teknilliset lausunnot sairaaloiden laboratoriolaitehankinnoista. Talous. Hankintatoimiston menot olivat kertomusvuonna mk. Oman tuotannon laskutus oli mk ( mk) ja tulot mk ( mk). Hankintatoimiston työsuoritusten, jakeluvaraston artikkeleiden sekä julkaisujen ja painotuotteiden hinnoittelussa noudatettiin kaupunginhallituksen yleisjaoston päätöksessä mainittuja periaatteita. Näillä tuloilla pyritään kattamaan oman tuotannon välittömät kustannukset. Yhteishankintakustannukset katetaan talousarviovaroilla. 15

20 5. Henkilöasiainkeskus Yleistä Vuosi 1973 oli henkilöasiainkeskuksen kolmas toimintavuosi, jonka aikana keskityttiin pääasiallisesti työturvallisuusorganisaation jäsenten kouluttamiseen ja toiminnan koordinoimiseen ja ohjaamiseen. Uudelleensijoitustoimintaa hoitava yhdysmiesverkosto aloitti työnsä, samoin aloitettiin sisäisen tiedotustoiminnan kehittäminen. Pääkaupunkiseudulla vallitseva työvoimapula ilmeni myös Helsingin kaupungin hallinnossa vaikeuttaen tehtävien täyttämistä ja lisäten vaihtuvuutta. Tämän vuoksi kertomusvuonna kiinnitettiinkin entistä enemmän huomiota henkilöstöhankinnan kehittämiseen sekä perehdyttämisen järjestämiseen. Myös yhdenmukaisten periaatteiden ja suuntaviivojen luominen henkilöstöhallintoon eli henkilöstöpoliittisen ohjelman kehittäminen aloitettiin, jotta kuva kaupungista työnantajana selkiytyisi. Henkilöstöhallinnon eri tehtäväalueisiin kohdistuneilla kartoituksilla ja esitutkimuksilla pyrittiin luomaan perusta erityisesti nykyistä monipuolisemman ja tehokkaamman henkilöstösuunnittelun aikaansaamiseksi. Virastoille ja laitoksille pyrittiin luomaan edellytykset soveltaa laadittuja henkilöstöhallinnon kehittämisperiaatteita ja -suunnitelmia käytäntöön. Tätä varten kertomusvuonna jatkettiin hallintokuntiin tarvittavien henkilöstöhallinnon organisaation sekä henkilöstöhallinnon informaatiojärjestelmän suunnittelua. Koulutustoiminnassa kiinnitettiin entistä enemmän huomiota kehittämis- ja suunnittelutyöhön. Koulutusosaston henkilökunnan varsin suuri vaihtuvuus vaikeutti kuitenkin sekä tätä toimintaa että koulutusohjelman mukaisten kurssien ja seminaarien järjestämistä. Kaupunginhallituksen henkilöasiainjaosto Tehtävät, kokoonpano, kokoukset ym. Henkilöasiainkeskuksen luottamusmieselimenä toimi kaupunginhallituksen henkilöasiainjaosto, jonka tehtävänä on mm. johtaa, valvoa ja kehittää henkilöasiainkeskuksen toimintaa, ratkaista periaatteellista laatua olevat kaupungin henkilöstöpolitiikkaa koskevat asiat, käsitellä ja hyväksyä kaupungin henkilökunnan koulutusta koskevat yleissuunnitelmat, valvoa, että keskus toimii kaupungin kokonaisedun mukaisesti ja tehokkaassa yhteistoiminnassa kaupungin keskushallinnon muiden elimien sekä kaupungin virastojen ja laitosten kanssa. Jaoston kokouksissa toimivat esittelijöinä henkilöasiainkeskuksen päällikkö ja osastopäälliköt. Jaostolla on oikeus kuulla asiantuntijoita. 16

10. Hankintatoimisto

10. Hankintatoimisto Hankintaneuvottelukunnan kokoonpano, kokoukset ym. Neuvottelukunnan kokoonpano v. 1970 oli muuten sama kuin edellisenä vuonna, paitsi että jäseneksi dipl.ins. Kari Bergholmin tilalle valittiin toim.pääll.

Lisätiedot

Lautakunnassa on yhdeksän jäsentä. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen.

Lautakunnassa on yhdeksän jäsentä. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. 3 08 01.1 HELSINGIN KAUPUNGIN NUORISOTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä marraskuun 27 p:nä 2002 1 Toimiala 2 Lautakunta 3 Esittely Helsingin kaupungin nuorisolautakunta ja sen alainen Helsingin

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNGIN SUOMENKIELISEN TYÖVÄENOPISTON JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä kesäkuun 17 p:nä 2009

HELSINGIN KAUPUNGIN SUOMENKIELISEN TYÖVÄENOPISTON JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä kesäkuun 17 p:nä 2009 3 11 01.1 HELSINGIN KAUPUNGIN SUOMENKIELISEN TYÖVÄENOPISTON JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä kesäkuun 17 p:nä 2009 1 Toimiala Helsingin kaupungin suomenkielisen työväenopiston johtokunta ja sen

Lisätiedot

Oulun kaupunki. Ulkoisen tarkastuksen johtosääntö. Voimaantulo

Oulun kaupunki. Ulkoisen tarkastuksen johtosääntö. Voimaantulo Oulun kaupunki Ulkoisen tarkastuksen johtosääntö Voimaantulo 1.1.2013 päätöspäivä voimaantulo Johtamisjärjestelmätoimikunta 5.10.2012 22 Yhdistymishallitus 7.11.2012 110 Kaupunginvaltuusto 12.11.2012 10

Lisätiedot

SUONENJOEN KAUPUNGIN TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ

SUONENJOEN KAUPUNGIN TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ 1 SUONENJOEN KAUPUNKI SUONENJOEN KAUPUNGIN TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: Kaupunginvaltuusto 10.9.2012 53. Voimaantulo: 1.10.2012 1 Toiminta-ajatus Tekninen lautakunta luo edellytykset viihtyisän,

Lisätiedot

Kurikan kaupunginhallituksen johtosääntö

Kurikan kaupunginhallituksen johtosääntö 1 (5) Kurikan kaupunginhallituksen johtosääntö Yhteisvaltuuston hyväksymä 29.12.2015 Voimaantulo 1.1.2016 Tämä sääntö korvaa nyt voimassa olevan säännön. 1 Toimiala Kaupunginhallituksen tehtävänä on johtaa

Lisätiedot

15. Huoneen vuokralautakunnat

15. Huoneen vuokralautakunnat 15. Huoneen vuokralautakunnat Helsingin kaupunki oli jaettuna huoneen-vuokrasäännöstelystä maaliskuun 17 p:nä 1949 annetun valtioneuvoston päätöksen 72 :n 2 mom:n ja helmikuun 15 p:stä 1951 lukien helmikuun

Lisätiedot

Salon kaupungin luottamushenkilöiden kokouspalkkiosääntö. Salon kaupunginvaltuusto,

Salon kaupungin luottamushenkilöiden kokouspalkkiosääntö. Salon kaupunginvaltuusto, Salon kaupungin luottamushenkilöiden kokouspalkkiosääntö Salon kaupunginvaltuusto, 20.5.2013 83 698/01.02.01/2013 2(6) Sisällysluettelo: 1 Soveltamisala 3 2 Kokouspalkkiot 3 3 Samana päivänä pidetyt kokoukset

Lisätiedot

Oulun kaupunki. Luottamushenkilöiden palkkio- ja matkustussääntö. Voimaantulo 1.1.2013

Oulun kaupunki. Luottamushenkilöiden palkkio- ja matkustussääntö. Voimaantulo 1.1.2013 Oulun kaupunki Luottamushenkilöiden palkkio- ja matkustussääntö Voimaantulo 1.1.2013 päätöspäivä voimaantulo Johtamisjärjestelmätoimikunta 5.10.2012 22 Yhdistymishallitus 7.11.2012 118 Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN JA VIRANHALTIJOIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN JA VIRANHALTIJOIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ PAIMION KAUPUNKI KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN JA VIRANHALTIJOIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Valtuuston hyväksymä: 13.12.2012 94 Voimaantulopäivämäärä: 1.1.2013 Valtuuston muuttama 25.4.2013 56 1 Soveltamisala Kaupungin

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNGINVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 6/2007 1

HELSINGIN KAUPUNGINVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 6/2007 1 HELSINGIN KAUPUNGINVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 6/2007 1 77 HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSSÄÄNNÖN MUUTTAMINEN Khs 2006-1644 Esityslistan asia Kj/6 Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ. Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 12.11.2012 14 9.12.2013 251

SAVONLINNAN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ. Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 12.11.2012 14 9.12.2013 251 SAVONLINNAN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 12.11.2012 14 9.12.2013 251 Voimaantulo 1.1.2014 1 1 Soveltamisala Luottamushenkilöille suoritetaan

Lisätiedot

RAUMAN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ

RAUMAN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ RAUMAN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 7.3.2016 Voimaantulopäivä 1.4.2016 Soveltamisala 1 Luottamushenkilölle suoritetaan palkkiota luottamustoimen

Lisätiedot

Kaupungin toimielinten kokouksista maksetaan seuraavat kokouspalkkiot: 1. Valtuusto ja sen valiokunnat sekä kaupunginhallitus ja sen jaostot 95

Kaupungin toimielinten kokouksista maksetaan seuraavat kokouspalkkiot: 1. Valtuusto ja sen valiokunnat sekä kaupunginhallitus ja sen jaostot 95 Forssan kaupunki PALKKIOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 10.12.2012 Voimaantuloajankohta 1.1.2013 Kv. 28.1.2013, muutos 4 :ään Voimaantuloajankohta 1.2.2013 Kv. 3.3.2014, lisäys 2 :ään Voimaantuloajankohta

Lisätiedot

VANTAAN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN P A L K K I O S Ä Ä N T Ö. Kaupunginvaltuuston 15. päivänä joulukuuta 2008 hyväksymä. Voimassa 1.1.2009 alkaen.

VANTAAN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN P A L K K I O S Ä Ä N T Ö. Kaupunginvaltuuston 15. päivänä joulukuuta 2008 hyväksymä. Voimassa 1.1.2009 alkaen. 1 VANTAAN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN P A L K K I O S Ä Ä N T Ö Kaupunginvaltuuston 15. päivänä joulukuuta 2008 hyväksymä. Voimassa 1.1.2009 alkaen. I YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Luottamushenkilöille suoritetaan

Lisätiedot

Kuntayhtymä Kaksineuvoinen. Kokouspalkkiosääntö Yhtymähallitus

Kuntayhtymä Kaksineuvoinen. Kokouspalkkiosääntö Yhtymähallitus Kuntayhtymä Kaksineuvoinen Kokouspalkkiosääntö 1.1.2016 Yhtymähallitus 16.12.2015 151 Sisällysluettelo 1 Soveltamisala... 3 2 Kokouspalkkiot... 3 3 Samana päivänä pidetyt kokoukset... 4 4 Vuosipalkkiot...

Lisätiedot

KAJAANIN KORKEAKOULUKONSORTION STRATEGIARYHMÄ

KAJAANIN KORKEAKOULUKONSORTION STRATEGIARYHMÄ Kokouskutsu ja asialista, Pöytäkirja Kokous 4/2009 Aika: Perjantai 16.10.2009 klo 10.20 12.15 Paikka: Oulun yliopisto, kokoushuone HR 144 Läsnä: Rehtori Lauri Lajunen pj., rehtori Arto Karjalainen, johtaja

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Sääntö 1 (5) Tehtävä 00.01.02 Asianro 76/2013 1.7.2013

Kuopion kaupunki Sääntö 1 (5) Tehtävä 00.01.02 Asianro 76/2013 1.7.2013 Kuopion kaupunki Sääntö 1 (5) Kuopion kaupungin Luottamushenkilöiden palkkio- ja matkustussääntö Muutokset hyväksytty kaupunginvaltuustossa 12.5.2008, voimassa 1.7.2008 ja 1.1.2009 lukien. Muutokset hyväksytty

Lisätiedot

5. Henkilöasiainkeskus

5. Henkilöasiainkeskus Yleistä Vuosi 1972 oli henkilöasiainkeskuksen toinen toimintavuosi, jonka aikana henkilöstöhallinnon organisaation rakentamista ja täsmentämistä sekä informaatiojärjestelmän luomista koskeva suunnittelu

Lisätiedot

KOSKEN TL TEKNINEN LAUTAKUNTA

KOSKEN TL TEKNINEN LAUTAKUNTA Kokousaika Torstai 7. helmikuuta 2013 kello 19.00 20.40 Kokouspaikka Kunnanvirasto Saapuvilla olleet jäsenet Läsnä Poissa Jari Laurila pj x Esko Syrjälä j. x Kimmo Kupi j. x Pirjo Leino j. x Elina Rauhala

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ

ESPOON KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ Espoon kaupungin luottamushenkilöiden 8.3. 1 (6) ESPOON KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ Valtuusto 10.12.2012 Voimaan 1.1.2013 Viimeksi muutettu Valtuusto 28.1.2013 Voimaan 28.1.2013

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ

RAAHEN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ RAAHEN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ Hyväksytty Yhdistyvän Raahen kaupunginvaltuusto 14.11.2012 7. Voimaantulo 1.1.2013. Soveltamisala 1 Luottamushenkilölle suoritetaan 1.

Lisätiedot

HUITTISTEN KAUPUNGIN JOHTOSÄÄNNÖT 2. KAUPUNGINHALLITUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ 3. PERUSTURVAN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ 4. SIVISTYSTOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ

HUITTISTEN KAUPUNGIN JOHTOSÄÄNNÖT 2. KAUPUNGINHALLITUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ 3. PERUSTURVAN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ 4. SIVISTYSTOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ HUITTISTEN KAUPUNGIN JOHTOSÄÄNNÖT 1. HALLINTOSÄÄNTÖ 2. KAUPUNGINHALLITUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ 3. PERUSTURVAN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ 4. SIVISTYSTOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ 5. TEKNISEN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ 6. HUITTISTEN

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 23/ (5) Kaupunginhallitus Kaj/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 23/ (5) Kaupunginhallitus Kaj/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 23/2013 1 (5) 700 Kiinteistöviraston hallinto-osaston osastopäällikön virkaan valitseminen HEL 2013-001979 T 01 01 01 01 Päätös päätti valita kiinteistöviraston hallinto-osaston

Lisätiedot

KOKKOLAN KAUPUNKI. Soveltamisala KUNNALLINEN ASETUSKOKOELMA LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

KOKKOLAN KAUPUNKI. Soveltamisala KUNNALLINEN ASETUSKOKOELMA LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ KOKKOLAN KAUPUNKI KUNNALLINEN ASETUSKOKOELMA LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston 17.12.2012 hyväksymä Voimassa 1.1.2013 lukien Soveltamisala 1 Luottamushenkilöille suoritetaan palkkiota

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNKI LUOTTAMUSHENKILÖIDEN 2 (5) PALKKIOSÄÄNTÖ

KITEEN KAUPUNKI LUOTTAMUSHENKILÖIDEN 2 (5) PALKKIOSÄÄNTÖ KITEEN KAUPUNGIN KITEEN KAUPUNKI LUOTTAMUSHENKILÖIDEN 2 (5) Hyväksytty KV 16.12.2013 126 Voimaantulo 1.1.2014 1 Soveltamisala 2 Kokouspalkkiot Kaupungin luottamushenkilöille suoritetaan palkkiota luottamustoimen

Lisätiedot

KOSKEN TL TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 /2011 TEKNISEN LAUTAKUNNAN KOKOUS

KOSKEN TL TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 /2011 TEKNISEN LAUTAKUNNAN KOKOUS KOSKEN TL TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 /2011 TEKNISEN LAUTAKUNNAN KOKOUS Aika: Torstai 3. helmikuuta 2011 kello 19.00 21.30 Paikka: Kunnanvirasto Läsnä Poissa Puheenjohtaja Martti Mäkitalo x Varapuheenjohtaja

Lisätiedot

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN TALOUDELLISTEN ETUUKSIEN PERUSTEET

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN TALOUDELLISTEN ETUUKSIEN PERUSTEET 1 LUOTTAMUSHENKILÖIDEN TALOUDELLISTEN ETUUKSIEN PERUSTEET HALLINTOSÄÄNNÖN - - LUKU Kaupunginvaltuusto xx.xx.2016 xx Voimassa 1.6.2017 lukien 1 Soveltamisala Luottamushenkilöille suoritetaan palkkioita

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNGIN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ

IMATRAN KAUPUNGIN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ IMATRAN KAUPUNGIN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ Sisällysluettelo PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ 1 Soveltamisala 1 2 Luottamushenkilöiden kokouspalkkiot 1 3 Samana päivänä pidetyt kokoukset 1 4 Vuosipalkkiot

Lisätiedot

LAPPAJÄRVEN KUNTA LAPPAJÄRVEN KUNNAN PALKKIOSÄÄNTÖ

LAPPAJÄRVEN KUNTA LAPPAJÄRVEN KUNNAN PALKKIOSÄÄNTÖ LAPPAJÄRVEN KUNTA LAPPAJÄRVEN KUNNAN PALKKIOSÄÄNTÖ 1 Sisältö 1 Soveltamisala... 3 2 Kokouspalkkiot... 3 3 Samana päivänä pidetyt kokoukset... 4 4 Vuosipalkkiot... 4 5 Esittelijän ja sihteerin palkkio...

Lisätiedot

Tarjoukset saatiin Inspira Oy:ltä, FCG Oy:ltä ja KPMG Oy:ltä (oheismateriaalina).

Tarjoukset saatiin Inspira Oy:ltä, FCG Oy:ltä ja KPMG Oy:ltä (oheismateriaalina). Konserni- ja suunnittelujaosto 7 10.02.2015 Konserni- ja suunnittelujaosto 23 14.04.2015 Konserni- ja suunnittelujaosto 36 12.05.2015 Konserni- ja suunnittelujaosto 42 02.06.2015 Kaupunginhallitus 240

Lisätiedot

HUITTISTEN KAUPUNGIN JOHTOSÄÄNNÖT 2. KAUPUNGINHALLITUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ 3. PERUSTURVAN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ 4. SIVISTYSTOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ

HUITTISTEN KAUPUNGIN JOHTOSÄÄNNÖT 2. KAUPUNGINHALLITUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ 3. PERUSTURVAN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ 4. SIVISTYSTOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ HUITTISTEN KAUPUNGIN JOHTOSÄÄNNÖT 1. HALLINTOSÄÄNTÖ 2. KAUPUNGINHALLITUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ 3. PERUSTURVAN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ 4. SIVISTYSTOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ 5. TEKNISEN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ 6. HUITTISTEN

Lisätiedot

6. Järjestelytoimisto

6. Järjestelytoimisto 6. Järjestelytoimisto V:n 1958 aikana suoritettiin eräitä laajoja organisaatio- ja yleistutkimuksia, joita on selostettu tarkemmin jäljempänä. Useimmat näistä tutkimuksista olivat vuoden vaihtuessa vielä

Lisätiedot

KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ

KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: 13.12.2004 Voimaantulo: 1.1.2005 Muutettu: 22.1.2007 Muutettu: 8.12.2008 (jäsenmäärä), voimaantulo 1.1.2009 Muutettu:

Lisätiedot

Kulttuuri- ja kansalaistoimi

Kulttuuri- ja kansalaistoimi 1 (5) Kulttuuri- ja kansalaistoimen johtosääntö Kaupunginvaltuuston hyväksymä 9.6.2010/ Kulttuuri- ja kansalaistoiminnan lautakunta 1 Toiminta-ajatus Toimiala Lautakunnan toiminta-ajatuksena on edistää,

Lisätiedot

KAARINAN KAUPUNGIN PALKKIOSÄÄNTÖ

KAARINAN KAUPUNGIN PALKKIOSÄÄNTÖ KAARINAN KAUPUNGIN PALKKIOSÄÄNTÖ SISÄLLYSLUETTELO 1 Soveltamisala... 1 2 Kokouspalkkiot... 1 3 Samana päivänä pidetyt kokoukset... 1 4 Vuosipalkkiot... 2 5 Sihteerin ja esittelijän palkkiot... 2 6 Katselmus,

Lisätiedot

Kurikan kaupungin luottamushenkilöiden palkkio- ja matkustussääntö

Kurikan kaupungin luottamushenkilöiden palkkio- ja matkustussääntö 1 Kurikan kaupungin luottamushenkilöiden palkkio- ja matkustussääntö Kaupunginvaltuuston 10. päivänä joulukuuta 2012 85 hyväksymä. 1 Soveltamisala Luottamushenkilöille suoritetaan palkkiota luottamustoimen

Lisätiedot

RAISION KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKI- 041 00 LÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ 1 T:\JOHTSÄÄN\Luottamush.palkkio- ja matkustussääntö

RAISION KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKI- 041 00 LÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ 1 T:\JOHTSÄÄN\Luottamush.palkkio- ja matkustussääntö LÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ 1 RAISION KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ 1 SOVELTAMISALA Kaupunginvaltuuston 26.11.2001 hyväksymä, voimaantulo 1.1.2002, kaupunginvaltuuston

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalveluiden toimintaa koordinoi johtoryhmä, jonka nimeää apulaiskaupunginjohtaja.

Sosiaali- ja terveyspalveluiden toimintaa koordinoi johtoryhmä, jonka nimeää apulaiskaupunginjohtaja. Vanhus- ja vammaispalvelujen vastuualue vastaa - seuraavien sosiaalihuoltolain 17. :ssä tarkoitettujen palvelujen järjestämisestä vanhuksille ja vammaisille: omaishoidon tuki, kotipalvelut, sosiaalityö,

Lisätiedot

KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN JA VIRANHALTIJOIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN JA VIRANHALTIJOIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN JA VIRANHALTIJOIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 19.3.2012 21 Voimaantulo 1.1.2013 1 Soveltamisala 2 Kokouspalkkiot Kaupungin luottamushenkilöille suoritetaan

Lisätiedot

Juupajoen kunta PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ. Hyväksytty

Juupajoen kunta PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ. Hyväksytty Juupajoen kunta PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ Hyväksytty 29.10.2012 Voimaantulo 1.1.2013 Sisällysluettelo: 1 Soveltamisala... 3 2 Kokouspalkkiot... 3 3 Samana päivänä pidetyt kokoukset... 4 4 Vuosipalkkiot...

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI Luottamustointen palkkio- ja matkustussääntö alkaen

NAANTALIN KAUPUNKI Luottamustointen palkkio- ja matkustussääntö alkaen NAANTALIN KAUPUNKI Luottamustointen palkkio- ja matkustussääntö 1 1 Soveltamisala 2 Kokouspalkkiot Luottamushenkilöille suoritetaan palkkiota luottamustoimen hoitamisesta, korvausta ansionmenetyksestä

Lisätiedot

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ 12.6.2012 Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia SISÄLLYSLUETTELO 1 Soveltamisala 1 2 Kokouspalkkiot 1 3 Samana päivänä pidetyt kokoukset 1 4 Vuosipalkkiot

Lisätiedot

KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU -LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ

KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU -LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU -LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 1.12.2003 1. luku YLEISTÄ 1 Soveltamisala Tätä johtosääntöä sovelletaan Kajaanin kaupungin ylläpitämän, kunnallisena

Lisätiedot

Suomen Vesiosuuskuntien Liitto ry Peltokalliontie 18 Tehtävätarvekartoitus Sivu 1 /8 21230 Lemu Nro: pvm:

Suomen Vesiosuuskuntien Liitto ry Peltokalliontie 18 Tehtävätarvekartoitus Sivu 1 /8 21230 Lemu Nro: pvm: Peltokalliontie 18 Tehtävätarvekartoitus Sivu 1 /8 Vesi-isännöintitehtävien kartoituslomake Vesi-isännöitsijä on vesihuoltolaitoksen tai vesiosuuskunnan toimitusjohtaja, jonka tärkein tehtävä on osakeyhtiön,

Lisätiedot

Kurikan kaupungin luottamushenkilöiden palkkio- ja matkustussääntö

Kurikan kaupungin luottamushenkilöiden palkkio- ja matkustussääntö 1 Kurikan kaupungin luottamushenkilöiden palkkio- ja matkustussääntö Kaupunginvaltuuston. päivänä kuuta 2009 hyväksymä. 1 Soveltamisala Luottamushenkilöille suoritetaan palkkiota luottamustoimen hoitamisesta,

Lisätiedot

Haapajärven kaupunki. Luottamushenkilöiden palkkiosääntö

Haapajärven kaupunki. Luottamushenkilöiden palkkiosääntö Haapajärven kaupunki Luottamushenkilöiden palkkiosääntö Kaupunginhallitus, Kaupunginvaltuusto 14.11.2011 66 1.11.2011 LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ 1 Soveltamisala Luottamushenkilölle suoritetaan

Lisätiedot

Oulun kaupunki. Hyvinvointipalvelujen johtosääntö

Oulun kaupunki. Hyvinvointipalvelujen johtosääntö Oulun kaupunki Hyvinvointipalvelujen johtosääntö päätöspäivä voimaantulo Johtamisjärjestelmätoimikunta 5.10.2012 22 Yhdistymishallitus 7.11.2012 116 Kaupunginvaltuusto 12.11.2012 13 1.1.2013 Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

LIEKSAN KAUPUNGIN YHTEISTOIMINTASOPIMUS 1 (6) Lieksan kaupunginvaltuusto hyväksynyt

LIEKSAN KAUPUNGIN YHTEISTOIMINTASOPIMUS 1 (6) Lieksan kaupunginvaltuusto hyväksynyt LIEKSAN KAUPUNKI KUNNALLINEN ASETUSKOKOELMA 6/1994 ============================================================ LIEKSAN KAUPUNGIN YHTEISTOIMINTASOPIMUS 1 (6) Lieksan kaupunginvaltuusto hyväksynyt 12.9.1994

Lisätiedot

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA. 2011 Nro 26

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA. 2011 Nro 26 Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA 2011 Nro 26 TEKNISEN LAUTAKUNNAN ALAISTEN VASTUUALUEIDEN TOIMINTASÄÄNTÖ (Hyväksytty teknisessä lautakunnassa 13.12.2011) I YLEISTÄ 1 Soveltamisala Teknisen lautakunnan alaisten

Lisätiedot

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Hyväksytty yhtymävaltuuston kokouksessa 27.2.2013 / 7 Yhtymähallitus 23.1.2013 Sisällys 1 Yleistä... 3 2 Kokouspalkkioiden määrä... 3 3 Toimielinten puheenjohtajien palkkiot...

Lisätiedot

Lautakunnassa on yhdeksän jäsentä. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen.

Lautakunnassa on yhdeksän jäsentä. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. 2 05 01.1 HELSINGIN KAUPUNGIN RAKENNUSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä kesäkuun 18 p:nä 2008 1 Toimiala 2 Lautakunta 3 Esittely Helsingin kaupungin yleisten töiden lautakunta ja sen alainen

Lisätiedot

LIEKSAN JA NURMEKSEN KAUPUNGIT 1 (6) Lieksan ja Nurmeksen tekninen virasto Tekninen lautakunta

LIEKSAN JA NURMEKSEN KAUPUNGIT 1 (6) Lieksan ja Nurmeksen tekninen virasto Tekninen lautakunta LIEKSAN JA NURMEKSEN KAUPUNGIT 1 (6) Lieksan ja Nurmeksen tekninen virasto Tekninen lautakunta 1.2.2012 TOIMINTASÄÄNTÖ 1 Lieksan ja Nurmeksen teknisen viraston tehtävät ja organisaatio 2 Tekninen johtaja

Lisätiedot

Luottamushenkilöiden palkkiosääntö

Luottamushenkilöiden palkkiosääntö Luottamushenkilöiden palkkiosääntö SISÄLLYS 1 Yleistä 2 Kokouspalkkiot 3 Vuosipalkkiot 4 Osa-aikaiset luottamushenkilöt 5 Vaalitoimielinten palkkiot 6 Erillispalkkiot 7 Toimielimen sihteerin palkkio 8

Lisätiedot

KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015

KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015 KOTEL 14-002 26.2.2014 1 (4) KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015 1 TOIMINTA-AJATUS Yhdistyksen tarkoituksena on edistää laatua, luotettavuutta ja taloudellisuutta elektroniikan komponenttien,

Lisätiedot

KUNNALLINEN ASETUSKOKOELMA Nro 1 KESKI-POHJANMAAN JA PIETARSAAREN ALUEEN PELASTUSLAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ

KUNNALLINEN ASETUSKOKOELMA Nro 1 KESKI-POHJANMAAN JA PIETARSAAREN ALUEEN PELASTUSLAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ KOKKOLAN KAUPUNKI I KUNNALLINEN ASETUSKOKOELMA Nro 1 KESKI-POHJANMAAN JA PIETARSAAREN ALUEEN PELASTUSLAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Kokkolan kaupunginvaltuuston hyväksymä 12.5.2003, vsto muuttanut 25.10.2010 77.

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2011 Sivu 42 (51) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali. 1 varavaltuutettu

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2011 Sivu 42 (51) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali. 1 varavaltuutettu KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2011 Sivu 42 (51) Valtuusto KOKOUSAIKA Maanantai 14.11.2011 kello 18.00-18.15 KOKOUSPAIKKA Konneveden kunnantalo, Konnevesisali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET 19 valtuutettua LIITE

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA TUKIPALVELUIDEN JOHTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty kirkkovaltuustossa 14.12.2015, 10

JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA TUKIPALVELUIDEN JOHTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty kirkkovaltuustossa 14.12.2015, 10 JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA TUKIPALVELUIDEN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty kirkkovaltuustossa 14.12.2015, 10 1 LUKU TUKIPALVELUIDEN TOIMINTA-AJATUS, RAKENNE JA TEHTÄVÄT 1 Toiminta-ajatus Jyväskylän seurakunnan tukipalveluiden

Lisätiedot

(1999/C 372/04) TILINTARKASTUSTUOMIOISTUIMEN TARKASTUSKERTOMUS... 1 4 21

(1999/C 372/04) TILINTARKASTUSTUOMIOISTUIMEN TARKASTUSKERTOMUS... 1 4 21 C 372/20 FI Euroopan yhteisöjen virallinen lehti 22.12.1999 KERTOMUS Euroopan unionin elinten käännöskeskuksen (Luxemburg) tilinpäätöksestä 31. joulukuuta 1998 päättyneeltä varainhoitovuodelta sekä keskuksen

Lisätiedot

Luottamushenkilöiden palkkiosääntö

Luottamushenkilöiden palkkiosääntö Luottamushenkilöiden palkkiosääntö Haminan kaupunginvaltuusto 1.9.2015 Sisällysluettelo 1 Soveltamisala... 1 2 Kokouspalkkiot... 1 3 Vuosipalkkiot... 2 4 Luottamushenkilösihteerin palkkio... 3 5 Toimituspalkkio...

Lisätiedot

273 Tarkastustoimi (sisäinen tarkastus) Helsingin seurakuntayhtymässä

273 Tarkastustoimi (sisäinen tarkastus) Helsingin seurakuntayhtymässä 438/2014 273 Tarkastustoimi (sisäinen tarkastus) Helsingin seurakuntayhtymässä 2015-2017 Päätösehdotus Tarkastuspäällikkö Kari Liinakoski 1) hyväksyy tarkastustoimen kehittämisen ja resursoinnin lähtökohdaksi

Lisätiedot

KANNUKSEN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

KANNUKSEN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ 1 KANNUKSEN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Hyväksytty: Kaupunginvaltuusto 12.12.2012 Voimaantulopäivä: 1.1.2013 1 SOVELTAMISALA Kaupungin luottamushenkilöille suoritetaan palkkiota luottamustoimen

Lisätiedot

Vastuunjakotaulukko kunnan kiinteistöihin kohdistuvissa hankinnoissa

Vastuunjakotaulukko kunnan kiinteistöihin kohdistuvissa hankinnoissa Tekninen lautakunta 27 23.04.2015 Vastuunjakotaulukko kunnan kiinteistöihin kohdistuvissa hankinnoissa 154/02.07.01/2015 266/02.07.01/2012 Tekla 61 Kiinteistöjen käyttäjien ja ylläpitäjien välillä on ollut

Lisätiedot

Lup.1. HELSINGIN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä toukokuun 5 p:nä 2010

Lup.1. HELSINGIN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä toukokuun 5 p:nä 2010 Lup.1 HELSINGIN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä toukokuun 5 p:nä 2010 1 Soveltaminen Kaupungin luottamushenkilöille maksetaan palkkiota ja korvauksia luottamustoimen

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI VUOKRASOPIMUS 1 LIIKUNTAVIRASTO

HELSINGIN KAUPUNKI VUOKRASOPIMUS 1 LIIKUNTAVIRASTO HELSINGIN KAUPUNKI VUOKRASOPIMUS 1 TOIMISTOTILAN VUOKRAAMINEN LIIKUNTAMYLLYSTÄ SALIBANDYSEURA VIIKINGIT RY:LLE Vuokranantaja Vuokralainen Helsingin kaupungin liikuntavirasto PL 4800, Toivonkatu 2 A 00099

Lisätiedot

Sivistyspalvelujen päävastuualueen johtosääntö

Sivistyspalvelujen päävastuualueen johtosääntö VIRTAIN KAUPUNKI Sivistyspalvelujen päävastuualueen johtosääntö Kaupunginvaltuusto 16.6.2014 Kaupunginkanslia VIRTAIN KAUPUNKI 1 Sisällysluettelo 1 luku YLEISET MÄÄRÄYKSET... 2 1 Johtosäännön soveltaminen...

Lisätiedot

JUHTA asetus ja asettaminen. JUHTA Sami Kivivasara, VM JulkICT

JUHTA asetus ja asettaminen. JUHTA Sami Kivivasara, VM JulkICT JUHTA asetus ja asettaminen JUHTA 28.2.2013 Sami Kivivasara, VM JulkICT Asetuksen uudistamisen taustaa Edellinen asetus oli annettu 2006 ja sitä on osittain uudistettu useaan kertaan. Tietohallintolaki

Lisätiedot

Ympäristölautakunnalle kuuluu kunnan ympäristöterveydenhuolto mukaan lukien eläinlääkintähuolto sekä ympäristönsuojelu. 2 Ympäristölautakunta

Ympäristölautakunnalle kuuluu kunnan ympäristöterveydenhuolto mukaan lukien eläinlääkintähuolto sekä ympäristönsuojelu. 2 Ympäristölautakunta KRISTIINANKAUPUNGIN YMPÄRISTÖTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto / 2009 1 Sisältö Ympäristölautakunnalle kuuluu kunnan ympäristöterveydenhuolto mukaan lukien eläinlääkintähuolto sekä ympäristönsuojelu.

Lisätiedot

17.12.2015 PIRKANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN TARKASTUSSÄÄNTÖ 1.1.2013 LUKIEN

17.12.2015 PIRKANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN TARKASTUSSÄÄNTÖ 1.1.2013 LUKIEN 1 (5) PIRKANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN TARKASTUSSÄÄNTÖ 1.1.2013 LUKIEN VALVONTAJÄRJESTELMÄ 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta Kuntayhtymän hallinnon ja talouden valvonta järjestetään niin, että

Lisätiedot

3. Palkkalautakunta. Lautakunnan kokoonpano, kokoukset ym. Vuonna 1972 toimi palkkalautakunnan puh. johtajana edelleen varat. Rolf Widen ja jäseninä

3. Palkkalautakunta. Lautakunnan kokoonpano, kokoukset ym. Vuonna 1972 toimi palkkalautakunnan puh. johtajana edelleen varat. Rolf Widen ja jäseninä Lautakunnan kokoonpano, kokoukset ym. Vuonna 1972 toimi palkkalautakunnan puh. johtajana edelleen varat. Rolf Widen ja jäseninä edelleen dipl.ins. Juhani Junnila, yhteiskuntatiet.maist. Seppo Perttula,

Lisätiedot

2 Kokouspalkkiot Kaupungin toimielinten kokouksista suoritetaan seuraavat kokouspalkkiot:

2 Kokouspalkkiot Kaupungin toimielinten kokouksista suoritetaan seuraavat kokouspalkkiot: 1 JOENSUUN KAUPUNKI KUNNALLINEN SÄÄNTÖKOKOELMA 007 Kaupunginkanslia JOENSUUN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ Joensuun kaupunginvaltuuston hyväksymä 26.11.2012 Tulee voimaan 1.1.2013

Lisätiedot

KAJAANIN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

KAJAANIN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ KAJAANIN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 30.9.2013 1 Soveltamisala Kajaanin kaupungin luottamushenkilöille suoritetaan palkkiota luottamustoimen hoitamisesta

Lisätiedot

LIEDON KUNNAN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN

LIEDON KUNNAN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN LIEDON KUNTA LUOTTAMUSHENKILÖIDEN 1/8 LIEDON KUNNAN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN LIEDON KUNTA LUOTTAMUSHENKILÖIDEN 2/8 SISÄLLYSLUETTELO 1 3 SOVELTAMISALA 3 2 3 KOKOUSPALKKIOT 3 3 4 SAMANA PÄIVÄNÄ PIDETYT KOKOUKSET

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA Nro 8. Kotkan kaupungin. TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ (Hyväksytty valtuustossa ) 1 Lautakunnan erityinen tehtävä

SÄÄDÖSKOKOELMA Nro 8. Kotkan kaupungin. TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ (Hyväksytty valtuustossa ) 1 Lautakunnan erityinen tehtävä Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA 2016 Nro 8 TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ (Hyväksytty valtuustossa 29.2.2016) 1 Lautakunnan erityinen tehtävä 2 Lautakunnan ja jaoston kokoonpano Teknisen lautakunnan

Lisätiedot

Oulun kaupunki. Sivistys- ja kulttuuripalvelujen johtosääntö

Oulun kaupunki. Sivistys- ja kulttuuripalvelujen johtosääntö Oulun kaupunki Sivistys- ja kulttuuripalvelujen johtosääntö päätöspäivä voimaantulo Johtamisjärjestelmätoimikunta 5.10.2012 22 Yhdistymishallitus 7.11.2012 117 Kaupunginvaltuusto 12.11.2012 14 1.1.2013

Lisätiedot

Yhdistyksestä voidaan käyttää epävirallista englanninkielistä nimeä TOKYO Student association of the School of Art and Design.

Yhdistyksestä voidaan käyttää epävirallista englanninkielistä nimeä TOKYO Student association of the School of Art and Design. Taideteollisen korkeakoulun ylioppilaat TOKYO ry Hallituksen työjärjestys I luku Yleisiä säännöksiä 1 Soveltamisala. Sen lisäksi, mitä Taideteollisen korkeakoulun ylioppilaat TOKYO ry (TOKYO ry) säännöissä

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

KAUHAVAN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ KAUHAVAN KAUPUNKI 1 KAUHAVAN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Hyväksytty: Kaupunginvaltuusto 14.12.2015 78 Voimaantulo: 1.1.2016 KAUHAVAN KAUPUNKI 2 Sisällysluettelo 1 SOVELTAMISALA... 3 2

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2012

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2012 HENKILÖSTÖRAPORTTI 2012 2 Sisällys 1 Toimintavuosi 2012... 3 2 Tunnusluvut... 3 2.1 Henkilöstön määrä ja rakenne... 3 2.2 Henkilöstön ikä... 3 2.3 Palvelussuhteen pituus... 4 2.4 Vaihtuvuus... 4 2.5 Eläkeelle

Lisätiedot

Tarjouspyyntö 1.7.2015 RAAKOJEN, KUORITTUJEN PERUNATUOTTEIDEN TARJOUSPYYNTÖ

Tarjouspyyntö 1.7.2015 RAAKOJEN, KUORITTUJEN PERUNATUOTTEIDEN TARJOUSPYYNTÖ 1 Tarjouspyyntö 1.7.2015 Siivous-ruokapalveluyksikkö PL 33, 31761 Urjala RAAKOJEN, KUORITTUJEN PERUNATUOTTEIDEN TARJOUSPYYNTÖ Urjalan kunnan siivous-ruokapalveluyksikkö pyytää tarjoustanne liitteenä olevan

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2011 1 TERVEYSLAUTAKUNTA 31.5.2011

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2011 1 TERVEYSLAUTAKUNTA 31.5.2011 HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2011 1 195 PALKAN TAKAISINPERINNÄN KOHTUULLISTAMISTA KOSKEVA VAATIMUS Terke 2011-275 Esityslistan asia TJA/26 TJA Terveyslautakunta päätti kohtuullistaa tämän päätöksen

Lisätiedot

Khall Kvalt JUUAN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2015

Khall Kvalt JUUAN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2015 Khall Kvalt JUUAN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2015 Sisällysluettelo 1.Vakinainen henkilöstö palvelualueittain 2. Vakinaisen henkilöstön ikärakenne 3. Eläkeiän saavuttavat vuosina 2016-2025 4. Henkilöstömenot

Lisätiedot

Kemijärven kaupungin organisaatio- ja päätöksentekorakenne

Kemijärven kaupungin organisaatio- ja päätöksentekorakenne Kaupunginhallitus 195 08.06.2015 Kaupunginvaltuusto 59 15.06.2015 Kaupunginhallitus 278 07.09.2015 Kaupunginvaltuusto 81 21.09.2015 Kaupunginhallitus 232 06.06.2016 Kemijärven kaupungin organisaatio- ja

Lisätiedot

KUNNANVALTUUSTO No 1/2016. KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 1

KUNNANVALTUUSTO No 1/2016. KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 1 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANVALTUUSTO No 1/2016 KOKOUSAIKA 07.03.2016 klo 19.00-. KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 1 2 3 4 5 1 6 2 7 8 Kokouksen

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/ TERVEYSLAUTAKUNTA

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/ TERVEYSLAUTAKUNTA HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2010 1 238 PALKAN TAKAISINPERINNÄN KOHTUULLISTAMISTA KOSKEVA VAATIMUS Terke 2010-1542 Esityslistan asia TJA/20 TJA Terveyslautakunta päätti hylätä tämän päätöksen liitteessä

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA 4/ TEKNISEN PALVELUN LAUTAKUNTA Lisälista 1 Sisältö

HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA 4/ TEKNISEN PALVELUN LAUTAKUNTA Lisälista 1 Sisältö HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA 4/2010 1 Sisältö Asia Sivu PUHEENJOHTAJA 7 Korvaus ansionmenetyksestä sekä lastenhoidon järjestämisestä aiheutuneista kustannuksista 1 STARA 10 Esitys kaupunginhallitukselle

Lisätiedot

17. Ulosottovirasto. Martti Mutanen 1.3.

17. Ulosottovirasto. Martti Mutanen 1.3. kaan valittiin ts. toimistoapul. Aila nen 1.1.1970 lukien ja 10. pl:n ulosotto-. hoiti opisk. Kari Björklund Häärättiin hoitamaan vir- 1.1.-31.12.1970. Osaston Hugo Lindfors siirtyi 1.9. 10. pl:n Björklund

Lisätiedot

5/26/2010. Tutkintotoimikuntajärjestelmän keskeiset kehittämishaasteet AMMATILLISEN TUTKINTOJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMISHANKKEEN (TUTKE) VÄLIRAPORTTI

5/26/2010. Tutkintotoimikuntajärjestelmän keskeiset kehittämishaasteet AMMATILLISEN TUTKINTOJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMISHANKKEEN (TUTKE) VÄLIRAPORTTI AMMATILLISEN TUTKINTOJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMISHANKKEEN (TUTKE) VÄLIRAPORTTI Ehdotukset tutkintotoimikuntajärjestelmän kehittämiseksi Tutkintotoimikuntajärjestelmän keskeiset kehittämishaasteet Ohjausryhmän

Lisätiedot

Tarkastuslautakunta Sivu 1 / 14

Tarkastuslautakunta Sivu 1 / 14 Espoon kaupunki Pöytäkirja Tarkastuslautakunta 30.11.2016 Sivu 1 / 14 Kokoustiedot Aika 30.11.2016 keskiviikko klo 16:30-19:31 Paikka Valtuustotalo, kokoomuksen ryhmähuone Saapuvilla olleet jäsenet Paula

Lisätiedot

3. Edellisen tilikauden tuloslaskelma tai tuloslaskelman yhteenveto sekä tase.

3. Edellisen tilikauden tuloslaskelma tai tuloslaskelman yhteenveto sekä tase. 1. Yhtiön nimi sekä valtion omistus- ja äänivaltaosuus. HAUS kehittämiskeskus Oy Suomen valtio omistaa koko osakekannan. 2. Yhtiöjärjestyksen toimialapykälä. 2 Yhtiön toimiala Yhtiö toimii julkisia hankintoja

Lisätiedot

1992 vp - HE 132. Lakiehdotus liittyy vuoden 1993 valtion talousarvioon. lain mukaan. Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta

1992 vp - HE 132. Lakiehdotus liittyy vuoden 1993 valtion talousarvioon. lain mukaan. Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta 1992 vp - HE 132 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi valtion pelastusoppilaitoksista annetun lain 4 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÅLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi valtion pelastusoppilaitoksista

Lisätiedot

Ennen kaavaehdotuksen hyväksymistä kaupunki tekee maankäyttösopimuksen hakijoiden kanssa MRL 91 a ja b edellytysten mukaisesti.

Ennen kaavaehdotuksen hyväksymistä kaupunki tekee maankäyttösopimuksen hakijoiden kanssa MRL 91 a ja b edellytysten mukaisesti. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KAPERNAUMI KORTTELI 43 (OSA) TEKNIIKKAKESKUS Suunnittelualueen sijainti alue sijaitsee Seinäjoen kaupungin n korttelissa 43. Alue sijaitsee Ruukintien varressa Kaasumestarinkadun

Lisätiedot

KULUTTAJAVALITUSLAUTAKUNTA TOIMINTAKERTOMUS 2002

KULUTTAJAVALITUSLAUTAKUNTA TOIMINTAKERTOMUS 2002 KULUTTAJAVALITUSLAUTAKUNTA TOIMINTAKERTOMUS 2002 1. Toimintakatsaus 1.1. Perustehtävät ja toiminnan kuvaus, toiminta-ajatus Kuluttajavalituslautakunta antaa kirjallisia ratkaisusuosituksia kuluttajien

Lisätiedot

Henkilöstösäästöt Raportti 10/2016 ja hankintojen seuranta 7/ 2016

Henkilöstösäästöt Raportti 10/2016 ja hankintojen seuranta 7/ 2016 Kaupunginhallitus 3.10.2016 Liite 2 363 Henkilöstösäästöt Raportti 10/2016 ja hankintojen seuranta 7/ 2016 Kh 3.10.2016 Raportti lokakuussa 2016 Eläkkeelle jää vuonna 2016 (tammi-joulukuu) 81 työntekijää

Lisätiedot

Asiakaspalvelu ja -palautteet vuonna 2011

Asiakaspalvelu ja -palautteet vuonna 2011 Asiakaspalvelu ja -palautteet vuonna 2011 Katu- ja puisto-osasto Palvelutoimisto Tarja Posti Taustaa Rakennusviraston asiakaspalvelussa työskentelee asiakaspalvelupäällikön lisäksi 12 asiakaspalvelusihteeriä

Lisätiedot

Puitesopimuksen osapuolet ja soveltaminen

Puitesopimuksen osapuolet ja soveltaminen Puitesopimus Keski-Suomen työpajoilla tapahtuvaa nuorisoasteen koulutuksena toteutettavaa opetussuunnitelmaperusteisen koulutuksen opintojaksojen suorittamista koskien Puitesopimuksen osapuolet ja soveltaminen

Lisätiedot

T E K N I S E N T O I M E N P Ä Ä V A S T U U A L U E E N

T E K N I S E N T O I M E N P Ä Ä V A S T U U A L U E E N VALTIMON KUNNAN T E K N I S E N T O I M E N P Ä Ä V A S T U U A L U E E N J O H T O S Ä Ä N T Ö Hyväksytty 6.11.2012 Voimaantulo 1.1.2013 2 TEKNISEN TOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 Toiminta-ajatus 2 Tekninen lautakunta

Lisätiedot

AKAAN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

AKAAN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ AKAAN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Valtuusto 11.11.2015 Tulee voimaan 1.12.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1 Soveltamisala 1 2 Kokouspalkkio 1 3 Samana päivänä pidetyt kokoukset 1

Lisätiedot

Harjoitustyö Case - HelpDesk

Harjoitustyö Case - HelpDesk Harjoitustyö Case - HelpDesk Harjoitustyön Case: HelpDesk -sovellus Tietotekniikkatoimittaja AB ja asiakas X ovat viime vuonna sopineet mikrotukiyksikön ulkoistamisesta X:ltä AB:n liikkeenjohdon vastuulle.

Lisätiedot

KAINUUN ALUEELLISEN PELASTUSTOIMEN YHTEISTOIMINTASOPIMUS (LUONNOS )

KAINUUN ALUEELLISEN PELASTUSTOIMEN YHTEISTOIMINTASOPIMUS (LUONNOS ) KAINUUN ALUEELLISEN PELASTUSTOIMEN YHTEISTOIMINTASOPIMUS (LUONNOS 080808) SOPIJAOSAPUOLET Kajaanin ja Kuhmon kaupungit sekä Hyrynsalmen, Kuhmon, Paltamon, Puolangan, Ristijärven, Sotkamon, Suomussalmen

Lisätiedot