TOIMINTASUUNNITELMA 2015

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TOIMINTASUUNNITELMA 2015"

Transkriptio

1 TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Vuosi 2015 on perustetun yhdistyksen kymmenvuotisjuhlavuosi. Juhlavuosi näkyy yhdistyksen toiminnassa pitkin vuotta. Siihen sisältyy mm. kansainvälinen seminaari keväällä sekä vuosijuhla syksyllä. Juhlavuoden teema on Suomalainen museopedagiikka osana pohjoismaista yleisötyön kenttää. Oman kansainvälisen seminaarin lisäksi Pedaali jatkaa Museopedagogien Pohjoismaisen verkoston aktiivisena jäsenenä sekä on vahva vaikuttaja ja asiantuntija erilaisissa koulutus- ja hyvinvointihankkeissa. Yhdistyksen valtakunnallista näkyvyyttä ylläpidetään aktiivisella tiedotustoiminnalla sekä valtakunnallisilla kokouksilla ja tapahtumilla. Toiminnan vuorovaikutteisuutta korostetaan niin toiminnan suunnittelussa kuin tiedotuksessakin mm. painottamalla sosiaalista mediaa ja rohkaisemalla jäsenten omaa aktiivisuutta. YHDISTYSTOIMINTA Jäsenhankinta Yhdistyksen tunnettavuutta lisätään kulttuurilaitosten ja museoiden henkilökunnan sekä kulttuuri- ja museoalan opiskelijoiden keskuudessa levittämällä tietoa yhdistyksestä ja esittelemällä toimintaa mm. erilaisten tapahtumien yhteydessä. Hallitus hyväksyy uudet jäsenet hakemuksen perusteella. Yhdistyksen järjestösihteeri ylläpitää ja päivittää jäsenrekisteriä sekä hoitaa jäsenmaksuasiat yhdessä rahastonhoitajan kanssa. Yhdistyksen jäsenmäärä oli kpl. Jäsenmäärä on kasvanut tasaisesti yhdistyksen toiminnan aikana ja sen kasvuun tähdätään jatkossakin markkinoimalla yhdistyksen monipuolista toimintaa ja mm. jäseniltoja.

2 Yhdistyksen jäsenistö koostuu monipuolisesti erilaisista museopedagogiikan ja yleisötyön ammattilaisista sekä opiskelijoista. Vuoden 2014 jäsenrekisterissä on mm. seuraavia ammattinimikkeitä: aikuiskasvattaja, amanuenssi, intendentti, johtaja, kulttuuriohjaaja, kuvataidekasvattaja, museopedagogi, museolehtori, museotyöntekijä, opas, palveluvastaava, projektipäällikkö, suunnittelija, toiminnanjohtaja, tuottaja, tutkija ja työpajaohjaaja. Lisäksi yhdistyksellä on opiskelijajäseniä eri kulttuuri- ja humanistisilta aloilta. Toiminnan rahoitus Yhdistyksen tulot koostuvat varsinaisista jäsenmaksuista sekä erikseen haettavista avustuksista ja apurahoista. Erillisiin projekteihin haetaan rahoitusta ulkopuolisilta tahoilta yhdessä yhteistyökumppanien kanssa. Yhdistyksen perustoimintaa ja osa-aikaisen järjestösihteerin tehtävää varten haetaan yleisavustusta Opetus- ja kulttuuriministeriöltä. Avustus muodostaa yhdistyksen toiminnan peruspilarin. Kokoukset Hallitus kokoontuu noin kerran kuussa kevät- ja syyskauden aikana. Hallituksen kokoukset ovat avoimia jäsenistölle. Yhdistyksen sihteeri kutsuu kokouksen koolle viikkoa aiemmin ja lähettää jäsenistölle esityslistan pedaaliposti-sähköposti kautta. Kokouksista myös tiedotetaan Facebookissa ja Twitterissä. Yhdistys kokoontuu kaksi kertaa vuodessa. Kevätkokous järjestetään maalis-toukokuussa 2015 ja syyskokous syys-marraskuussa Kokouksissa käsitellään sääntömääräiset asiat. Kokousten pöytäkirjat ja muut yhdistyksen asiakirjat säilytetään Pedaalin puheenjohtajalla, taloudenhoitajalla ja järjestösihteerillä. Yhdistyksen kokoukset järjestetään eri puolilla Suomea, jotta yhdistyksen toiminnan valtakunnallisuus toteutuisi. Tiedottaminen Yhdistyksen toiminnasta, tapahtumista ja muista tilaisuuksista, kuten seminaareista ja retkistä, tiedotetaan mahdollisimman laajasti kulttuuri- ja museokentällä. Merkittävistä tapahtumista kuten Vuoden museopedagoginen teko -palkinnon jakamisesta tiedotetaan edellisten lisäksi tiedotusvälineille. Yhdistyksen kotisivut osoitteessa palvelevat jäseniä ja muita kiinnostuneita. Sivuilta löytyy tietoa yhdistyksestä, ajankohtaisia tiedotteita, Pedafooni-julkaisut PDFmuodossa, kuvagalleria sekä yhteystiedot. Sivujen kautta voi myös liittyä jäseneksi. Pääosa verkkosivujen sisällöstä on tarjolla kolmella kielellä: suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Yhdistyksen Facebook-sivut toimivat tietolähteenä sekä jäsenistölle että muille alasta ja toiminnasta kiinnostuneille. Yhdistyksen Facebook-sivulla oli seuraajaa. Yhdistyksen oli seuraajaa. Facebookin ja Twitterin kautta yhdistys osallistuu kulttuurikentän keskusteluun sekä tiedottaa omasta

3 toiminnastaan. Sisäisestä tiedotuksesta huolehtivat yhdistyksen tiedottaja, sihteeri sekä järjestösihteeri. Tiedottaja ja sihteeri lähettävät tapahtuma- ja kokouskutsut pedaaliposti-sähköpostilistan sekä sosiaalisen median kautta. Järjestösihteeri hoitaa jäsenmaksuihin liittyvät seikat sekä vastaa kotisivujen päivittämisestä yhdessä puheenjohtajan ja tiedottajan kanssa. Hallituksen toimintaa ja sisäistä tiedotusta varten on oma hallitusposti-sähköpostilista. Yhdistystoiminnan kehittäminen valtakunnallisesti ja kansainvälisesti Yhdistyksen sisällöllisestä toiminnasta (jäsenilloista, koulutuksista, seminaareista, retkistä, julkaisuista, jne.) vastaavat yhdistyksen jäsenet hallituksen johdolla. Toiminnan kehittäminen riippuu yhdistykselle myönnettävästä avustuksesta. Jatkossakin toivotaan yhdistyksen hallitukseen jäseniä eri puolilta Suomea ja pidetään hallituksen kokouksia myös pääkaupunkiseudun ulkopuolella. Valtakunnallisia yhteyksiä ylläpidetään aikaisempien vuosien tapaan järjestämällä jäseniltoja ja retkiä eri puolille maata. Vuotuinen opintomatka ulkomaille edustaa yhdistyksen tavoitteita tehdä suomalaista museopedagogiikkaa kansainvälisesti tunnetuksi sekä verkostoitua kansainvälisten toimijoiden kesken. VARSINAINEN TOIMINTA Vaikuttaminen ja museopedagogian kehittäminen Yhdistyksen tavoitteena on edistää museopedagogista toimintaa, vahvistaa yleisötyötä tekevien ammatillista identiteettiä ja arvostusta sekä tukea jäsentensä ammatillista kehittymistä. Tämän edistämiseksi yhdistys osallistuu museoiden ja muiden kulttuurilaitosten pedagogista toimintaa ja yleisösuhteita koskevaan keskusteluun, ottaa kantaa, tiedottaa sekä järjestää erilaisia tapahtumia. Yhdistys vastaa asiantuntijapyyntöihin ja välittää opetus- ja luentotilaisuuksia eri tahoille, sekä tekee yhteistyötä niin museokentän eri toimijoiden kuin muidenkin tahojen kuten järjestöjen ja oppilaitosten kanssa. Hankkeet Pedaali ry on mukana seuraavissa yhteistyöhankkeissa vuonna 2015: Elämää käsillä: kädentaidoilla hyvinvointia ja osallisuutta Elämää käsillä -hanke tukee ikäihmisten elämänlaadun kohottamista käsityön ja taiteen avulla. Hanke on suunnattu vapaaehtoistoiminnassa mukana oleville ikäihmisille ja siinä pureudutaan kädentaitojen erityiskysymyksiin vapaaehtoistoiminnassa. Hankkeen tavoitteena on kädentaitoihin ja

4 vapaaehtoistyöhön innostaminen sekä osallisuuden kokemuksen vahvistaminen. Toiminnassa on myös vahvasti esillä yhteistötaiteellinen tematiikka. Hankkeen toimintaan kuuluvat luovuutta herättelevät valtakunnalliset peruskurssit, alueelliset syventävät kurssit sekä yhteistyöverkostojen kanssa järjestettävät työpajat, näyttelyt ja tapahtumat. Hankkessa tuotetaan lisäksi materiaalia vapaaehtoistyön ja vertaisopintoryhmien tarpeisiin. Valtakunnallinen Elämää käsillä -hanke on osa RAY:n rahoittamaa Eloisa ikäohjelmaa. Hanketta koordinoi Eläkeliitto ja se ajoittuu vuosille Yhteistyökumppaneina hankkeessa ovat Maaseudun sivistysliitto, Museopedagoginen yhdistys Pedaali ry, Muistiliitto ja Ehkäisevä päihdetyö Ehyt ry. Museopedagoginen yhdistys Pedaali ry:n osallistuu projektin asiantuntijaryhmän työhön erityisosaamisalueinaan museopedagoginen työ erityisesti ikäihmisten osalta. Toiminnan eräänä tavoitteena on helpottaa, rohkaista ja tukea museoissa kävijän henkilökohtaista kokemusta ja elämystä sekä aktivoida omiin tulkintoihin ja omaan luovuuteen. Linkki - museot mediakasvattajiksi Suomen museoliitto sai OKM:ltä rahoituksen kaksivuotiseen ( ) Linkki - museot mediakasvattajiksi -hankkeeseen, joka toteutetaan yhdessä Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seuran kanssa. Hankkeessa vakiinnutetaan museoiden asema mediakasvattajina lisäämällä museoiden ja muiden mediakasvatuksen toteuttajien molemminpuolista tietämystä toistensa toiminnasta ja yhteistyömahdollisuuksista. Hanke parantaa museohenkilökunnan mediakasvatusvalmiuksia sekä tukee alle 12-vuotiaiden lasten kriittistä medialukutaitoa ja medioiden käytön osaamista. Hanke painottaa museoiden tehtävää medialukutaidon kehittäjänä. Hankkeen tavoitteena on, että museoiden jo olemassa olevien mediakasvatusmateriaalien saatavuus helpottuu ja käyttö kouluissa ja päiväkodeissa lisääntyy. Lisäksi hanke ohjaa ja neuvoo päiväkoteja ja kouluja siitä, miten mediakasvatusta voi toteuttaa museoissa. Hankkeen tuloksena museoiden käyttöön tehdään innostava mediakasvatusmateriaali. Yhteistyökumppaneita ovat museot, koulut päiväkodit ja mediakasvatusalan järjestöt. Pedaali ry kuuluu hankkeen asiantuntijaryhmään. The best of Nordic museum communication fresh approaches from Nordic associations of museum education Museopedagogien pohjoismainen verkosto, päähakijana MiD - Museumsformidlere i Denmark, on hakenut Pohjoismaiselta kulttuuripisteeltä apurahaa vuoden kestävään projektiin, jossa tuotetaan yhteispohjoismainen julkaisu. Julkaisussa esitellään kustakin maasta parhaita ideoita ja toimintamalleja museo- ja kulttuuripedagogiikan alalta. Kaikki artikkelit tulisivat

5 julkaisuun kirjoittajien äidinkielen lisäksi myös englanniksi. Julkaisua jaettaisiin painotuotteena yhdistysten jäsenille ja verkon kautta PDF-tiedostona kaikille kiinnostuneille. Kirjan toimittaa verkoston jäsenistä koottu toimituskunta. Pedaali valitsee Suomen osalta artikkelien aiheet ja kirjoittajat. Kansainväliset yhteydet ja verkostoituminen Pohjoismaiseen yhteistyöhön osallistutaan lähettämällä yhdistyksen ehdokas vuosittaisen Nordisk Center för Kulturarvspedagogik -palkinnon saajaksi. Yhdistys seuraa ICOMin, Kansainvälisen museoneuvoston, alaisen CECAn (Committee for Education and Cultural Action) toimintaa. Pedaalin jäseniä on mukana CECAn toiminnassa. Jäsenille järjestetään tilaisuuksia jakaa edelleen kansainvälisten tapahtumien ja konferenssien antia. Jäsenistöä rohkaistaan osallistumaan kansainvälisiin kokouksiin ja tapahtumiin, joista myös tiedotetaan Pedaaliposti-listalla. Museopedagogien Pohjoismaisen verkoston (Nordic Associations for Museum Education (NAME)) yhteistyötä jatketaan vuonna Verkoston toiminnasta halutaan tehdä jatkuvaa ja sille haetaan rahoitusta yhteistyökumppaneiden kanssa. Vuoden museopedagoginen teko Vuoden museopedagoginen teko -tunnustuspalkinto on konkreettinen keino nostaa museopedagogian arvostusta ja lisätä alaan liittyvää tietoisuutta myös suuren yleisön keskuudessa. Palkinto jaetaan kymmenennen kerran keväällä 2015, Pedaalin kansainvälisen juhlaseminaarin yhteydessä. Tunnustuksen tarkoituksena on nostaa esiin esimerkillisiä ja huomionarvoisia museoiden yleisötyöhön ja pedagogiseen toimintaan liittyviä hankkeita. Palkinnon saajan valitsee yhdistyksen hallitus jäsenistöltä saatujen ehdotusten joukosta. Tunnustuspalkinto käsittää kunniakirjan ja taiteilija Kalle Hammin valmistaman Pedaali-pienoisveistoksen. Jäsentapaamiset, -koulutukset ja opintomatkat Vuonna 2015 jäsentapaamisten sisältöjä kehitetään jäsenistön toiveet huomioiden ja niihin kutsutaan alan ajankohtaisia vaikuttajia keskustelemaan sekä kouluttamaan jäsenistöä. Tapaamisten tarkoituksena on luoda tilaisuuksia museopedagogisten kokemusten jakamiseen, yhteisten ongelmanratkaisumallien kehittämiseen, keskusteluun, tutustumiseen ja verkostojen vahvistamiseen. Tilaisuudet ovat luonteeltaan epämuodollisia vertaiskoulutuksia. Jäsenet voivat tehdä ehdotuksia tapaamisten aiheista, ajankohdasta ja paikasta hallitukselle. Jäsenille tarjotaan mahdollisuuksien mukaan koulutustilaisuuksia kohdennetuista aiheista

6 yksin tai yhteistyössä muiden tahojen kanssa. Tilaisuuksiin kutsutaan luennoitsijoiksi ja koulutuksen vetäjiksi kotimaisia ja ulkomaisia ammattilaisia. Myös muiden tahojen järjestämästä alan koulutuksesta tiedotetaan jäsenille. Jäsentapaamisten valtakunnallisuuteen ja osallistumismahdollisuuksiin kiinnitetään erityistä huomiota. Luento- ja esitelmätilaisuuksien yhteydessä jäsenistölle tarjotaan mahdollisuus seurata tilaisuutta verkon välityksellä. Lisäksi tarjotaan jäsenistölle resursseja toteuttaa toimintaa myös niillä alueilla, joissa on toistaiseksi ollut vähemmän Pedaalin tapahtumia; Pohjois-Suomessa, Pohjanmaalla ja Keski-Suomessa. Vuodelle 2015 suunniteltuja jäsentapaamisten aiheita ovat mm. -paneelikeskustelu näyttelyarkkitehtuurin ja museopedagogiikan yhdistämisestä -esitelmä CIMOn tarjoamista avustuksista museoiden oppimisympäristöjen kehittämiseen (EU:n Erasmus+ / Luova Eurooppa / Kansalaisten Eurooppa -ohjelmat) -esiintymis- ja puhekoulutus opastustyötä tekeville -Kehyksen kanssa yhteistyössä esteettömyys- ja saavutettavuusasioihin keskittyvä ilta -jäsentapaaminen yhteistyössä Museoalan Ammattiliiton kanssa teemana museoalaan liittyvät lakitekniset asiat Vuodelle 2015 suunniteltuja jäsenretkiä ovat mm: -retki Vuoden museo -huomionosoituksella palkittuun Forssan museoon -retki Loviisaan, missä tutustuminen museoihin ja kulttuuriperintö- ja ympäristöyhdistyksiin, hyvänä esimerkkinä lähiyhteisön asukkaiden osallistamisesta -kesäretki Ahvenanmaalle museoihin ja Önningebyn taiteilijakommuuniin Syksyllä 2015 järjestetään jo perinteeksi muodostunut opintomatka ulkomaille. Opintomatkan aikana tutustutaan paikallisiin museoihin ja taidelaitoksiin, tavataan alan kollegoita sekä verkostoidutaan. Vuoden 2015 kohde on Reykjavik ja retken ajankohta Museopedagogiikasta yleisötyöhön - ajattelutavan murros NYT -seminaari Helsingissä, Suomen kansallismuseossa järjestetään kansainvälinen seminaari teemanaan Museopedagogiikasta yleisötyöhön - ajattelutavan murros NYT. Se käsittelee museoiden yleisötyötä, kantavina teemoinaan perinteisen museopedagogisen paradigman murros ja nykyaikaisten museoiden uudet toimintatavat ja yleisöt. Seminaarin rahoittamiseen haetaan ulkopuolista avustusta eri tahoilta. Seminaariin kutsutaan 6 kansainvälistä keynote-puhujaa Iso-Britanniasta, Yhdysvalloista ja muista Pohjoismaista sekä useita kotimaisia alan asiantuntijoita. Näiden lisäksi tärkeässä osassa ovat case study -esimerkit eli jo hyviksi koettujen parhaiden käytäntöjen jakaminen kollegoiden kesken. Ulkomailta kutsuttavat keynote-puhujat ovat omalla toiminnallaan nostaneet esiin esimerkillisiä tapoja toimia museoyleisöjen parissa. Seminaari tulee olemaan kansainvälinen, kielenään englanti. Se kokoaa yhteen erityisesti pohjoismaisia museotyöntekijöitä tarjoten kansainvälisen katsauksen uusimpaan alalla tapahtuvaan toimintaan. Erityisenä kohdeyleisönä ovat Suomessa ja muissa Pohjoismaissa työskentelevät museoammattilaiset, mutta osallistujia odotetaan myös muualta Euroopasta ja Euroopan ulkopuolelta. Seminaari edesauttaa suomalaisten alan toimijoiden kansainvälistä verkostoitumista.

7 Julkaisutoiminta ja tutkimus Keväällä 2015 järjestetyn kansainvälisen Museopedagogiikasta yleisötyöhön - ajattelutavan murros NYT -seminaarin pohjalta toteutetaan uusi julkaisu yhdistyksen omassa Pedafoonijulkaisusarjassa. Julkaisuun tulee artikkelit seminaarin keynote-puhujilta sekä mahdollisesti muita, aihetta avaavia artikkeleita. Julkaisu toimii samalla seminaarin raporttina. Julkaisu jaetaan seminaariosallistujille ja jäsenistölle sekä verkon kautta PDF-julkaisuna kelle tahansa kiinnostuneelle. Julkaisun kieli on englanti. Museopedagogien Pohjoismainen verkosto NAME on myös hakenut ulkopuolista rahoitusta yhteisen julkaisun toteuttamiseen vuonna Kyseessä on yhteispohjoismainen "Best of" -julkaisu, jossa esiteltäisiin kustakin maasta parhaita ideoita ja toimintamalleja museo- ja kulttuuripedagogiikan alalta. Kaikki artikkelit tulisivat julkaisuun kirjoittajien äidinkielen lisäksi myös englanniksi. Julkaisua jaettaisiin painotuotteena yhdistysten jäsenille ja verkon kautta PDF-julkaisuna kaikille kiinnostuneille. Kirjan toimittaa verkoston jäsenistä koottu toimituskunta. Pedaali valitsee Suomen osalta artikkelien aiheet ja kirjoittajat. Yhteistyökumppanit Pedaali ry tekee vuonna 2015 yhteistyötä ainakin seuraavien tahojen kanssa: Aalto-yliopiston kuratoinnin ja museopedagogiikan koulutusohjelma CuMMA Eläkeliitto FUISM - Föreningen för pedagogisk utveckling i svenska museer ICOM Committee for Education and Cultural Action CECA MiD - Museumsformidlere i Denmark Museoalan ammattiliitto SFF - Seksjon for Formidling under Norges museumsforbund Suomen kansallismuseo Suomen kulttuuriperintökasvatusseura Suomen museoliitto

Pedaali ry Hallituksen kokous

Pedaali ry Hallituksen kokous Pedaali ry Hallituksen kokous ti 20.5.2014 klo 15, Ateneum Läsnä: Janna Jokela (pj), Pilvi Tuomainen, Maiju Tuisku, Henna Paunu, Elina Eerola, Eriika Johansson, Sanna Valoranta-Saltikoff, Saara Klemetti,

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2011

TOIMINTASUUNNITELMA 2011 TOIMINTASUUNNITELMA 2011 O U L U N T A I T E I L I J A S E U R A O U L U A R T I S T S A S S O C I A T I O N Hallituskatu 5, PL 42, 90015 Oulun kaupunki, puh. 044 3133163 e-mail: ouluntaiteilijaseura@gmail.com,

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2015

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Lapsettomien yhdistys Simpukka ry Simpukka-yhdistys on vuonna 1988 perustettu valtakunnallinen ja Suomen ainoa tahattoman lapsettomuuden kokemusasiantuntija ja lapsettomien yhteisö, jonka tavoitteena on

Lisätiedot

Koulualan pohjoismaisen yhteistyön kehittäminen

Koulualan pohjoismaisen yhteistyön kehittäminen MARKKU LINNA Koulualan pohjoismaisen yhteistyön kehittäminen Selvitys 2011 KOULUALAN POHJOISMAISEN YHTEISTYÖN KEHITTÄMINEN Selvitys Markku Linna 26.9.2011 1 2 Kannen graafi nen suunnittelu Satu Salmivalli

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2011

Toimintasuunnitelma 2011 Prometheus-leirin tuki ry Toimintasuunnitelma 2011 Hallituksen esitys yleiskokoukselle 7.11.2010 1 Sisällysluettelo 1. YLEISTÄ... 3 2. HALLINTO... 3 2.1. Yleinen hallinto... 3 2.2. Jäsenhankinta... 4 3.

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2013

Toimintasuunnitelma vuodelle 2013 Toimintasuunnitelma vuodelle 2013 1. Johdanto... 2 2. Yhdistyksen yhteiskunnalliset tavoitteet... 3 Tavoitetilan kuvaus (pitkän aikavälin tavoitteet)... 3 Nykytilan kuvaus... 3 Yhteiskunnalliset tavoitteet

Lisätiedot

Toimintakertomus 2011

Toimintakertomus 2011 Mediakasvatusseura ry., Sällskapet för Mediefostran rf. Nykykulttuurin tutkimuskeskus PL 35, 40014 Jyväskylän yliopisto Käyntiosoite: Pohjoisranta 6, 00170 Helsinki Toimintakertomus 2011 on 10. elokuuta

Lisätiedot

VANVARYn kehittämissuunnitelma 2014

VANVARYn kehittämissuunnitelma 2014 Sisältö TAUSTAA... 2 YHDISTYKSEN PITKÄN TÄHTÄIMEN SUUNNITELMAT... 2 YHTEISTYÖ VANTAAN KAUPUNGIN KANSSA... 2 SWOT-ANALYYSI... 2 VANVARYN KEHITTÄMISSUUNNITELMA... 4 SUUNNITELMAN PAINOPISTEALUEET... 4 SUUNNITELMAN

Lisätiedot

Suomi-Venäjä-Seura - Samfundet Finland-Ryssland ry TOIMINTASUUNNITELMA 2015

Suomi-Venäjä-Seura - Samfundet Finland-Ryssland ry TOIMINTASUUNNITELMA 2015 1 Hyväksytty valtuustossa 29.11.2014 Suomi-Venäjä-Seura - Samfundet Finland-Ryssland ry TOIMINTASUUNNITELMA 2015 2 Sisällysluettelo I Yleistä 3 II Viestinnästä voimaa 5 III Kansalaistoiminta 5 3.1. Kulttuuripalvelut

Lisätiedot

Tanssin Tiedotuskeskus ry Vuosikertomus 2012

Tanssin Tiedotuskeskus ry Vuosikertomus 2012 Tanssin Tiedotuskeskus ry Vuosikertomus 2012 1. YLEISTÄ.... 4 2. PALVELU- JA NEUVONTATYÖ.... 6 Verkkopalvelu.... 6 Ilmoitustaulu.... 7 Verkkopalvelun uudistus... 8 Henkilökohtainen palvelu- ja neuvontatyö....

Lisätiedot

AV- arkin toimintasuunnitelma talousarvio vuodelle 2013. YHDISTYKSEN HALLITUS on hyväksynyt sisällöt KOKOUKSESSAAN 5.10.2012.

AV- arkin toimintasuunnitelma talousarvio vuodelle 2013. YHDISTYKSEN HALLITUS on hyväksynyt sisällöt KOKOUKSESSAAN 5.10.2012. AV- arkin toimintasuunnitelma talousarvio vuodelle 2013. YHDISTYKSEN HALLITUS on hyväksynyt sisällöt KOKOUKSESSAAN 5.10.2012. Sisällysluettelo AV-ARKIN VUODEN 2013 TOIMINTASUUNNITELMAN LINJAUKSET 2 AV-ARKKI

Lisätiedot

Kotiseutukasvatus. 29.6.2014 Ann-Mari Karvinen. Pohjois-Savon kotiseutuyhdistysten liitto ry. www.kotipihlaja.fi

Kotiseutukasvatus. 29.6.2014 Ann-Mari Karvinen. Pohjois-Savon kotiseutuyhdistysten liitto ry. www.kotipihlaja.fi Kotiseutukasvatus Esiselvitys Pohjois-Savon koulujen kotiseutukasvatuksen lisäämiseksi ja kotiseutuyhdistyksillä olevan tiedon saattamiseksi nykyistä paremmin koulujen käyttöön. 29.6.2014 Ann-Mari Karvinen

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2013

TOIMINTASUUNNITELMA 2013 TOIMINTASUUNNITELMA 2013 Vuosikokous 24.4.2013 Pyöräilykuntien verkosto ry on kasvava kuntien, valtionhallinnon, yritysten, järjestöjen ja muiden tahojen välinen yhteistyöverkosto. Verkoston päätavoite

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2014. Museot mieleen

TOIMINTASUUNNITELMA 2014. Museot mieleen TOIMINTASUUNNITELMA 2014 Museot mieleen Suomen museoliitto ry Hyväksytty hallituksen kokouksessa 23.10.2013 Tarkennettu hallituksen kokouksessa 23.4.2014. 1 Sisällysluettelo Suomen museoliitto... 3 Missio...

Lisätiedot

Katsaus mediakasvatuksen toimijoihin 2012

Katsaus mediakasvatuksen toimijoihin 2012 Katsaus mediakasvatuksen toimijoihin 2012 Mediakasvatusseura ry Anniina Lundvall & Juulia Andersson Katsaus mediakasvatuksen toimijoihin 2012 1 Sisällysluettelo LUKIJALLE... 4 NÄKÖKULMIA MEDIAKASVATUSKENTÄN

Lisätiedot

Yhdistyksen toimintasuunnitelma vuodelle 2006

Yhdistyksen toimintasuunnitelma vuodelle 2006 Yhdistyksen toimintasuunnitelma vuodelle 2006 1. Toiminnan tarkoitus Yhdistyksen sääntöjen mukaan yhdistyksen tarkoituksena on: edistää maaseudun kehittämistyötä sekä edistää ja kehittää suomalaista maaseutututkimusta.

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2015

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Suomen Rauhanliitto Finlands Fredsförbund ry TOIMINTASUUNNITELMA 2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINNAN PAINOPISTEET & HAASTEET 2015 3 2. YLEISTOIMINTA: LIITTO PALVELEE 4 3. VIESTINTÄ 5 4. RAUHANKOULU SEKÄ

Lisätiedot

Kalevan Nuorten Liitto Toimintasuunnitelma 2012. Hyväksytty valtuuston kokouksessa Kuopiossa 27.11.2011

Kalevan Nuorten Liitto Toimintasuunnitelma 2012. Hyväksytty valtuuston kokouksessa Kuopiossa 27.11.2011 Kalevan Nuorten Liitto Toimintasuunnitelma 2012 Hyväksytty valtuuston kokouksessa Kuopiossa 27.11.2011 1 KALEVAN NUORTEN LIITTO RY TOIMINTASUUNNITELMA 2012 Sisällysluettelo JOHDANTO 1. JÄRJESTÖTOIMINTA

Lisätiedot

HELSINGIN TAITEILIJASEURA TOIMINTASUUNNITELMA 2014

HELSINGIN TAITEILIJASEURA TOIMINTASUUNNITELMA 2014 HELSINGIN TAITEILIJASEURA TOIMINTASUUNNITELMA 2014 1. YLEISTÄ Helsingin Taiteilijaseura ry:n tarkoituksena on edistää ja valvoa helsinkiläisten kuvataiteilijoiden yleisiä ja yhteisiä ammatillisia, taloudellisia

Lisätiedot

Pohjola-Nordenin Nuorisoliitto ry Toimintakertomus 2013. Hyväksytty kevätkokouksessa 11.4.2014

Pohjola-Nordenin Nuorisoliitto ry Toimintakertomus 2013. Hyväksytty kevätkokouksessa 11.4.2014 Pohjola-Nordenin Nuorisoliitto ry Toimintakertomus 2013 Hyväksytty kevätkokouksessa 11.4.2014 Sisällys 1. Pohjola-Nordenin Nuorisoliiton toiminnan tavoitteet ja painopistealueet 2013... 2 2. Valtakunnallinen

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2012 Reserviläisliiton hallituksen esitys liiton syyskokouksen käsittelyyn 19.11.2011

Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2012 Reserviläisliiton hallituksen esitys liiton syyskokouksen käsittelyyn 19.11.2011 Reserviläisliitto ry Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2012 Reserviläisliiton hallituksen esitys liiton syyskokouksen käsittelyyn 19.11.2011 RESERVI maanpuolustuksemme perusta TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE

Lisätiedot

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015. Suomen Valmentajat ry

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015. Suomen Valmentajat ry TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 Suomen Valmentajat ry 2 SISÄLTÖ 1. TIIVISTELMÄ... 3 2. VISIO, TOIMINTA-AJATUS JA ARVOT... 4 3. STRATEGIA 2011-2020... 5 4. TOIMINTAVUOSI 2015... 6 4.1. Valmentajuuden

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2014

TOIMINTASUUNNITELMA 2014 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 Seurakuntien Lapsityön Keskus TOIMINTASUUNNITELMA 2014 Suomen Ev.-lut. Seurakuntien Lapsityön Keskus ry (SLK) on vanhin kirkollinen lapsi- ja perhetyön palvelu-, asiantuntija-

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2010

TOIMINTASUUNNITELMA 2010 TOIMINTASUUNNITELMA 2010 1 YLEISTÄ...1 2 TAPAHTUMAT...1 2.1 Alumnitapaamiset ja -tapahtumat...1 2.2 YrittäjäClub...2 2.3 Vuosijuhla...2 2.4 Valmistuvien illanvietot...2 3 TUTKIMUSTOIMINTA...2 4 ALUMNIKUMMITOIMINTA...3

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2014 Hyväksytty kevätkokouksessa 26.4.2015

VUOSIKERTOMUS 2014 Hyväksytty kevätkokouksessa 26.4.2015 VUOSIKERTOMUS 2014 Hyväksytty kevätkokouksessa 26.4.2015 Adoptioperheet-yhdistyksen perustivat 1997 adoptiovanhemmat, jotka huomasivat hyötyvänsä toistensa kokemuksista. Kahdeksantoista vuotta myöhemmin

Lisätiedot

Kehittämisen ja hankkeiden vuosi

Kehittämisen ja hankkeiden vuosi 0 Jaana Fedotoff, Mika Pietilä, Merja-Maaria Oinas, Heidi Leppäkari Kehittämisen ja hankkeiden vuosi Raportti Nuorten tieto- ja neuvontapalveluiden kansallisen koordinaatio- ja kehittämiskeskuksen toiminnasta,

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2014

TOIMINTASUUNNITELMA 2014 1 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 O U L U N T A I T E I L I J A S E U R A O U L U A R T I S T S A S S O C I A T I O N Hallituskatu 5, PL 42, 90015 Oulun kaupunki, puh. 044 3133163 e-mail: ouluntaiteilijaseura@gmail.com,

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2008

TOIMINTASUUNNITELMA 2008 TOIMINTASUUNNITELMA 2008 VARSINAIS-SUOMEN SOSIAALIALAN OSAAMISKESKUS OY VASSO AB Hyväksytty yhtiökokouksessa 22.11.2007 SISÄLLYSLUETTELO: sivu 1. YLEISTÄ... 3 2. VASSON PERUSTEHTÄVÄT, VISIO JA TOIMINTA-AJATUS...

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma v. 2015

Toimintasuunnitelma v. 2015 MLL:n Hämeen piiri on lapsiperheiden auttaja arjessa yhdessä alueensa kuntien ja paikallisyhdistysten kanssa sekä lasten, nuorten ja lapsiperheiden asioiden asiantuntija ja kouluttaja sekä yhteiskunnallinen

Lisätiedot

Toimintakertomus 2014. Suomen Nuorisoseurat ry

Toimintakertomus 2014. Suomen Nuorisoseurat ry Toimintakertomus 2014 Suomen Nuorisoseurat ry SISÄLTÖ Johdanto 5 1. Kulttuuri- ja harrastus- ja kansainvälinen toiminta 6 1.1 Kehittäminen ja hanketoiminta 6 1.2 Kerhotoiminta 9 1.3 Koulutus 10 1.4 Tapahtumat

Lisätiedot