UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI KAUPUNGINLAHDEN RANTALAITURI KORJAUS JA KUNNOSTUSTYÖ

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI KAUPUNGINLAHDEN RANTALAITURI KORJAUS JA KUNNOSTUSTYÖ"

Transkriptio

1 Sipti Oy UUSIKAUPUNKI UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI KAUPUNGINLAHDEN RANTALAITURI KORJAUS JA KUNNOSTUSTYÖ RAKENNUSSELOSTUS

2 Sipti Oy Rakennusselostus 1 (21) SISÄLLYSLUETTELO 1 MAA- JA POHJARAKENNUS YLEISTÄ Työn laajuus ja noudatettavat asiakirjat Pohjatutkimukset ja pohjasuhteet Työjärjestys RAIVAUS JA PURKU Yleistä Puuston ja kasvillisuuden suojaus Rakenteiden suojaus Vanhojen rakennusten ja rakenteiden purku Purku- ja raivausjätteen poiskuljetus MAANKAIVU Yleistä Kaivumaiden kuljetus LOUHINTA POHJARAKENTEET JA POHJANVAHVISTUS Yleistä Lyöntipaalutus, teräsbetonipaalut Lyöntipaalutus, puupaalut Kallio- ja maa-ankkurit Erityiset pohjarakenteet ja menetelmät Teräsponttiseinät Lankkuseinät, puuponttiseinät Paalutuksesta ja pontituksesta aiheutuva tärinä SALAOJAT, SADEVESIPUTKET, VIEMÄRIT JA MUUT PUTKIJOHDOT Kaivot TÄYTTÖ JA TIIVISTYS Yleistä Perustusten alustäyttö Perustusten vierustäyttö Täyttö rakennusalueella RAKENNUSALUEEN PINTARAKENTEET Nurmikot ja viheralueet Liikennealueiden rakennekerrokset ja päällysrakenteet Laiturialueen päällystys Luonnonvaraisten alueiden kunnostus PERUSTUKSET JA ULKOPUOLISET RAKENTEET Puurunkotyöt Muottityöt Vedenalainen muotti Laiturin reunarakenteen ja passiiviankkureiden laattojen muotti Raudoitus Betonointi, yleistä Betonointisuunnitelma Betonoiminen Betonoinnin jälkihoito Liikuntasaumat Työsaumat Paikkaukset Metallirunkotyöt, yleistä Metalliset laiturirakenteet... 21

3 Sipti Oy Rakennusselostus 2 (21) Rakennushanke Rakennuskohde ja sen sijainti Yleistä Rakennuttaja Rakennuskohde on Uudenkaupungin kaupungin keskustassa sijaitseva kaupunginlahden rantalaituri, joka sijaitsee Sorvakon sillan itä- ja länsipuolella käsittäen osan pohjoispuolen rantaa ja kokonaisuudessaan eteläpuolen rannan. Tämä rakennusselostus kattaa rantalaiturin alueella tehtävät laiturin kunnostukseen liittyvät suunnitelmissa esitetyt työt. Laiturin korjaus tehdään useassa osassa eripituisina jaksoina vaiheittain tilaajan esittämissä osissa. Lähtökohtana on tehdä korjaus ja kunnostustyö nykyisen laiturin ulkopuolelle siten, että laiturirakenteita puretaan mahdollisimman vähän. Laiturilinjan koilliskulmassa junaradan läheisyydessä olevaa laiturin reunalinjaa oikaistaan uuden reunarakenteen ankkuroinnin helpottamiseksi ja stabiliteetin parantamiseksi. Työn aikana laiturin taustalla on käytössä kevyen liikenteen väylät, kadut, junarata ja ranta-alueen kiinteistöt. Junaradan ja katujen liikennettä sekä kiinteistöjen liiketoimintaa ei saa missään korjausja kunnostustyön vaiheessa keskeyttää. Jalkakäytävien, kevyen liikenteen väylien ja venepaikkojen käyttö voidaan tilaajan suostumuksella keskeyttää lyhyiksi ajoiksi töiden vaatimusten mukaan. Kaikista rakentamiseen käytettävistä materiaaleista ja tuotteista on urakoitsijan esitettävä rakennuttajalle CE-merkintätodistukset. Todistukset kootaan urakoitsijan toimesta kansioon vastaanottotilaisuudessa rakennuttajalle luovutettavaksi. Uudenkaupungin kaupunki Tekninen ja ympäristökeskus Rakennustöiden yleiskuvaus Kaupunginlahden rantalaituri, eli lahden reunarakenne korjataan ja uusitaan nykyisen laiturilinjan meren puolelle tehtävällä uudella reunarakenteella. Rakenne tehdään pääosin teräsbetoni- ja puupaalurakenteisena käyttäen teräksistä tukipalkkia reunan yläosassa. Reunarakenne ankkuroidaan betonisilla tai muilla massiivisilla ankkurilaatoilla taustan penkereisiin. Osa ankkuroinnista tehdään pysyvillä maa- ja kallioankkureilla. Kaupunginlahden pohjoisreunalla itäpäässä lahden koillispohjukassa junaradan läheisyydessä laiturin reunalinjan oikaisu tehdään teräsponttiseinällä ja matalaa puurakenteista reunarakennetta käyttäen. Reunarakenne ankkuroidaan betonisilla tai muilla massiivisilla ankkurilaatoilla taustan penkereisiin. Koillispohjukan oikaisuosuus tehdään vesialueelle käyttäen paalutettua työpetiä, työlauttaa tai paalutustyö tehdään mahdollisesti pakkaskautena jäädytetyn vesialueen päältä. Makasiinien edustalla laiturin reunarakenne tehdään teräsponttiseinällä ja ankkurointi pysyvillä maa- tai kallioankkureilla tai betonisilla tai muilla massiivisilla ankkurilaatoilla taustan penkereisiin mahdollisuuksien mukaan. Reunarakenne verhoillaan matalalla puuverhouksella, joka kiinnitetään teräspontti- ja teräspalkkirakenteeseen. Tilaajan päätöksellä reunarakenteena voidaan käyttää myös muunlaista puurakenteista reunaa.

4 Sipti Oy Rakennusselostus 3 (21) Pohjoisrannalla Sorvakon sillan reunaan liittyvän laiturin reunan kivirakenteen ja taustatäytön korjaus tehdään betonirakenteisella seinämällä, jonka taustalle rakennetaan kiviaineksesta kuivatuskerros. Kuivatuskerroksesta vajovedet ohjataan PEH110- muoviputkella kaupunginlahteen korjattavan muuriosuuden kummastakin päästä. Kaikki kaupunginlahteen laskevat sadevesiviemärit jatketaan uuden reunarakenteen läpi käyttäen PEH-muoviputkia, jotka liitetään mekaanisesti ja tiiviisti olemassa olevien putkien päihin. Putkien jatko-osuudet ovat vähintään jatkettavan putken kokoisia. Koillispohjukassa laiturilinjan oikaisuosuudella jatkettavat sadevesiviemärit perustetaan teräksisten kaivantolankkujen murskearinan varaan. Kaivantolankkujen ainepaksuus vähintään 5mm ja lankkupedin leveys vähintään 600mm, murskearinan raekoko #0-16 ja paksuus 150mm. Rantalaiturin korjaustöiden yhteydessä kaivetut ja puretut laiturialueisiin liittyvät jalankulkualueet, kevyen liikenteen alueet ja katualueet sekä viheralueet korjataan vastaamaan ennen työn alkua vallinnutta laatutasoa. Sirkuskentän osalla pinnan tasaus korotetaan noin 0,5 m nykyistä korkeusasemaa ylemmäksi. Korotuksen yhteydessä kentän laidoille rakennetaan kaksi ritiläkennellista sadevesikaivoa, jotka viemäröidään rantalaiturin läpi lahteen. Teihin, katuihin, kevyen liikenteen väyliin, kenttiin ja viheralueisiin ei saa tehdä muita sijainti-, linjaus- eikä korkeusasemamuutoksia kuin suunnitelmissa on esitetty. Rakennustyössä noudatettavat asiakirjat Rakennusvälineet RT , RYL Yleiset laatuvaatimukset, Maankaivu-, paalutus-, pontitus-, nosto-, kuljetus-, tasaus- ja tiivistyskaluston on oltava työn laatu ja laajuus huomioon ottaen riittävän tehokkaita ja tarkoituksenmukaisia huomioiden työturvallisuusnäkökohdat. Paalutuksessa ja pontituksessa käytettävien koneiden on oltava ulottuvuudeltaan ja toiminnoiltaan sellaisia, jotka soveltuvat tarkkaan työskentelyyn. Urakoitsijan on esitettävä rakennuttajalle hyväksyttäväksi konetyypit, käytettävät laitteet ja varustukset ennen työhön ryhtymistä. Mittaukset ja toleranssit Suunnitelmien koordinaattijärjestelmä ja korkeusjärjestelmä on esitetty UKIjärjestelmässä. Työmaalla tehtävät mittaukset esitetään UKI-järjestelmässä. Kaikki mittaukset on tarkistettava ja sovitettava yhteen suunnitelmissa esitetyn koordinaatti- ja korkeusjärjestelmän mukaisiksi. Urakoitsijan on tarkistettava UKI -koordinaattijärjestelmän ja -korkeusjärjestelmän muunnokset ETRS-GK21 koordinaatti- ja N2000 -korkeusjärjestelmiin. Uudet käytössä ja voimassa olevat järjestelmät ovat ETRS-GK21 ja N2000. Kaivun toleranssit vedenpinnan yläpuolella +100mm -0mm. (+) =vaaditun tason ylittävä mitta, eli ylikaivua, (-) =vaaditun tason alittava mitta, eli kaivu jää vajaaksi. Uusien puureunaisten laiturirakenteiden ulkoreunalle ei aseteta tarkkaa sijaintimittaa. Laiturin reunalinja saa tulla nykyisen linjan ulkopuolelle. Uusi reunarakenne sijoitetaan kuitenkin välittömästi vanhan rakenteen väylän puolelle siten, että paalutuksessa ja pontituksessa tarvittavat ohjausrakenteet voidaan kiinnittää vanhaan reunarakenteen puupaalutukseen kiinni, poikkeuksena koillispohjukan laiturin oikaisulinja.

5 Sipti Oy Rakennusselostus 4 (21) Urakoitsija suorittaa heti työn alkamisen jälkeen ennen purku- ja kaivutöitä seuraavat mittaukset UKI- korkeus- ja koordinaattijärjestelmässä: 1. Laiturin edessä pohjan mittaus kolmesta mittalinjasta viiden metrin ruutuun. 2. Laiturin reunan kivi- ja betonirakenteisten osien reunan ja maan puoleisten pintojen mittaus 5m välein. 3. Laiturin vanhasta reunalinjasta 3 m etäisyydelle maalle päin maanpinnan mittaus 10m välein. 4. Laiturin reunalinjaa lähimmän liikenneväylän (ajoneuvo tai kevytliikenne) keskilinjan mittaus 10m välein. 5. Sirkuskentän vanhan pinnan mittaus 10m ruutuun puolisuunnikkaan alueella 60/100m x 60m siten, että ruutuun mittauksen lisäksi sirkuskentän reunalinjalta, reunan ulkopuolisen painanteen pohjalta ja nurmialueen puolelta painanteen reunalta tehdään mittaus 10m välein. 6. Laiturin läheisyydessä olevien portaiden, muurien, valaisinpylväiden, vesipisteiden, puutasojen ja muiden kiinteiden rakenteiden rannan puoleisen reunan ja taitteiden mittaus 10m etäisyydellä vanhasta laiturilinjasta. Mittaus tarvitaan maahan upotettavien ankkurilaattojen sijainnin määrittämistä varten. Mittaustulokset luovutetaan heti mittauksien jälkeen suunnittelijalle suunnitelmien täydentämistä varten. 1 MAA- JA POHJARAKENNUS 10 YLEISTÄ 1010 Työn laajuus ja noudatettavat asiakirjat Maa- ja pohjarakennustöiden laajuus ja laatu käyvät selville pohjatutkimus-, rakenne- ja tasauspiirustuksista ja tästä rakennusselityksestä. Rakennustyön perusvaatimukset on esitetty Rakennustöiden yleisissä laatuvaatimuksissa (RYL-90). Rakennusselostuksessa on viitattu seuraaviin ohjeisiin ja normeihin, jotka tulee pitää työmaalla: - RYL-90, Rakennustöiden yleiset laatuvaatimukset 1990, - KT02, Kunnallisteknisten töiden yleinen työselostus - InfraRYL Suomen rakentamismääräyskokoelma B3, Pohjarakennus - RIL 121, Pohjarakennusohjeet RIL 132, Talonrakennuksen maatöiden työselitys, 1987, - RIL 131, Betoninormit Lyöntipaalutusohjeet LPO-87, Paalutusohje-2011, Paalutustuotelehti RT Asfalttinormit 1995, PANK ry, - Rakennusselityksessä ilmoitetut normit ja ohjeet. - Kallion tiivistäminen injektoimalla; VTT:n geotekniikan laboratorio, Tiedonanto 31 - Ankkurien jännitystyössä noudatetaan valitun jännemenetelmän käyttöselostetta - Pohjarakennustöiden valvontaohjeet, PRV -84, SGY

6 Sipti Oy Rakennusselostus 5 (21) - rakennustyön suorittamiseksi tarpeellisia urakoitsijoiden, erikoisliikkeiden ja tarvikkeiden valmistajien toimittamia piirustuksia, selityksiä ja ohjeita. Lisäksi rakennustöissä noudatetaan soveltuvin osin seuraavia normeja ja ohjeita: - Voimassa olevia lakeja ja asetuksia sekä hyvää rakennustapaa. - Tarkastavien viranomaisten rakennusaikaisia määräyksiä ja ohjeita Urakoitsijan tulee ilmoittaa välittömästi rakennuttajalle sellaisista töiden yhteydessä ilmenevistä havainnoista, jotka voivat vaikuttaa suunnitelmiin. Kaikki tätä työtä koskevat määräykset, ohjeet ja normit on tarvittaessa hankittava urakoitsijan toimesta työmaalle ja pidettävä siellä myös valvojan käytettävissä Pohjatutkimukset ja pohjasuhteet 1040 Työjärjestys RYL 90, 1.1 Rakennuspaikalla on suoritettu rakenteen kunnon arviointia tilaajan ja Satamatekninen Oy toimesta Arvioinnista on saatavissa asiakirjat pyynnöstä. Rakennuttaja on teettänyt alueella painokairauksia ja siipikairauksia. Maalajirajat ja arvioidut kallion pinnan korkeusasemat on esitetty pohjatutkimuspiirustuksissa. Rakennusalueen kaivumassat laiturilinjan taustalla ovat pääasiassa vanhoja täyttömaita liejua, savea, silttiä, moreenia, soraa, hiekkaa ja lohkareita. Alkuperäinen maa on liejua, savea ja silttiä. Laiturilinjan edessä väylän puolella saattaa myös olla laiturin rakennusaikaisia täyttömaita. Mikäli maarakennustöiden yhteydessä havaitaan tutkimuksiin nähden sellaisia poikkeamia, jotka voivat vaikuttaa tehtyihin ratkaisuihin, tulee urakoitsijan ilmoittaa niistä välittömästi rakennuttajalle. Urakoitsijalla on oikeus omalla kustannuksellaan tehdä lisää pohjatutkimuksia laiturin reunalinjasta paalu-, pontti- ja ankkurimenekkien täsmentämiseksi sekä kallion pinnan ja maalajitietojen varmistamiseksi. Rakennustoimenpiteen työjärjestys on pääpiirteissään seuraava: - Alkutilanteen mittaukset, kaapeli- ja putkilinjojen sijaintien varmistamiset ja tarvittavat siirrot ja suojaustoimenpiteet - työmaa-alueiden varaus- ja vuokraus sekä aitaaminen - mahdolliset esirakennustoimenpiteet kuten paalutetut työpedit, työpohjan jäädyttäminen yms. - paalu- ja ponttijohteen asennus sekä paalutus ja pontitus - vanhan laiturin reunarakenteen taustan alkukaivu ja taustan ponttilankutus - tukipalkkien asennus ja ankkurien poraus tai ankkurilaattojen kaivantojen kaivu ja ankkurilaattojen ja -tankojen asennus - putkilinjojen jatkaminen ja reunarakenteen läpiviennit - taustan täyttö, taustan kevennysrakenteet - ankkurien esijännitys ja lukitseminen tai ankkuritankojen kiinnitys - reunan ja kannen pintarakenteet, varusteet ja laitteet - kivimuuri-reunarakenteen korjaus, raudoitus ja taustavalut, täytöt

7 Sipti Oy Rakennusselostus 6 (21) 11 RAIVAUS JA PURKU 1100 Yleistä - tie- ja katualueiden päällysteiden kunnostus ja työmaa-alueen siivous ja purkaminen. RYL 2, Yleiset vaatimukset Purkutöitä tehdään vain työn edellyttämässä laajuudessa kaikkea liiallista purkutyötä välttäen. Asfalttialueet puretaan ankkurointien vaatimassa laajuudessa. Asfaltin leikkaus tehdään teräskiekolla tai laikkaleikkurilla leikkaamalla suoraviivaisesti ja teräväreunaisesti poikki. Vanhan laiturin reunarakenteen osia puretaan vain työn tekemisen ja uusien rakenteiden vaatimassa laajuudessa. Kaivun yhteydessä paljastuvat ja käytöstä poistetut betoniperustukset ja muut rakenteet puretaan tilaajan antaman ohjeen mukaisesti. Kaikki purkumassat toimitetaan hyötykäyttöön kuten puu, metallit ja betonikappaleet ja kaivumassat maankaatopaikalle Puuston ja kasvillisuuden suojaus RYL 2.1, Kasvillisuuden suojaus. Pääsääntönä on, että kaikki puut säilytetään. Ennen rakennustöihin ryhtymistä tilaajan kanssa on pidettävä rakentamisalueen katselmus. Katselmuksessa merkitään säilytettävät puut ja muu kasvillisuus ja niiden suojaustapa, mahdollisesti poistettavat puut ja muu kasvillisuus. Urakoitsijalla ei ole oikeutta hävittää mitään säilytettäviksi määrättyjä puita tai pensaita, ellei hän ole saanut siihen tilaajan hyväksyntää Rakenteiden suojaus RYL 2.2, Säilytettävät rakenteet Laiturin reunan uusimisen ja korjauksen alueella sijaitsee nykyinen yleistä liikennettä palveleva lahden ylittävä Sorvakon silta. Sillan molemmissa päissä on teräsbetonirakenteiset paalujen varassa olevat graniittiverhoillut maatuet, joiden päät ulottuvat sillan kannen ohi. Maatuet on ankkuroitu pysyvillä vinosti alaspäin suuntautuvilla jännitetyillä ankkureilla kallioon. Sillan etelärannalla kannen alta kulkee kevyen liikenteen väylä, josta nousee kannen molemmin puolin maapenkereen varassa olevat portaat ylös. Kaivu-, paalutus- ja pontitustyö on tehtävä sillan rakenteita vaurioittamatta. Pohjoisrannalla on Valtion rautateiden käytössä oleva ratalinja, etelärannalla on makasiinit ja puurakennus, joissa on toiminnassa olevia ravintoloita. Etelä- ja pohjoisrannalla on yleistä liikennettä palvelevat kevyen liikenteen raitit. Toiminnassa olevien rakennusten pölylle alttiina olevat ilmanottoaukot on peitettävä tarvittaessa pölyä keräävillä suodattimilla rakennusvaiheissa, joissa on mahdollista työmaalta leviävän pölyn kulkeutuminen rakennuksiin sisälle. Yleistä liikennettä palvelevien alueiden läheisyydessä pölyävien rakennustöiden aikana on käytettävä vesisumuhuuhtelua pölyn leviämisen rajoittamiseksi. Nykyisen rantalaiturin reunarakenteen läpi menee jätevesiviemäri-, sadevesiviemäri-, vesijohto-, sähkö- ja tiedonsiirtolinjoja. Linjojen sijainti on tarkistettava ennen töiden aloittamista ja ne on merkittävä ja tarvittaessa suojattava paalutus-, pontitus- ja kaivu-

8 Sipti Oy Rakennusselostus 7 (21) töiden ajaksi siten, että ne eivät vaurioidu eikä niihin pääse syntymään haitallisia painumia tai siirtymiä. Urakoitsija vastaa alueella sijaitsevien putkien, johtojen, kaapelien ym. vanhojen rakenteiden merkitsemisestä ja tarvittavasta suojaamisesta Vanhojen rakennusten ja rakenteiden purku Vanha laiturilinja on yläreunastaan paikoin siirtynyt väylälle päin nykyisen reunan puurakenteen lahovaurioista johtuvan heikentymisen vuoksi. Vanhan laiturilinjan reunaa puretaan suunnitelmissa esitetyn mukaisesti. Tarpeetonta purkamista on vältettävä. Nykyisen laiturin reunalinjan ankkurointi puretaan ja ankkurointiteräkset katkaistaan, mikäli sille on tarvetta, vasta uusien ankkurointien valmistuttua. Mikäli nykyisen ankkuroinnin purkaminen tarvitsee tehdä ennen uuden ankkuroinnin valmistumista, on sille saatava tilaajan ja suunnittelijan hyväksyntä jokaisen ankkurin osalta ennen purkamisen aloittamista. Ankkurointeja ei saa kuitenkaan purkaa eikä niitä saa olla purettuna kahta ankkuria enempää kutakin laiturin reunan 50m kohti. Pääsääntöisesti putki- ja johtolinjoja ei pureta. Vain lahteen laskevien sadevesiviemärilinjojen putkien päitä voidaan vähäisessä määrin purkaa töiden edellyttämässä laajuudessa, tilaajalta on hankittava hyväksyntä jokaiseen purettavaan putki- ja johtolinjaan. Puretut putki- ja johtolinjat rakennetaan vastaamaan laadultaan vähintään ennen purkutöitä vallinnutta tilannetta. Etelärannalla olevaa veneiden laskuramppia ei pureta. Puurakenteiset laiturin ja reunanrakenteen osat puretaan ja kuljetetaan pois, puuta tai muita maatuvia materiaaleja ei saa käyttää täyttöihin Purku- ja raivausjätteen poiskuljetus 12 MAANKAIVU 1200 Yleistä RYL 90, 2.6, Purettavat rakenteet Purkumassat kuljetetaan rakennuttajan osoittamalle yleiselle kaatopaikalle. Kaikki kivet, louhe ja kitkamaalajit käytetään mahdollisuuksien mukaan rakennettaviin täyttöihin. RYL 3, Yleiset vaatimukset Maankaivu tehdään koko rakennusalueella suunnitelmien mukaisesti rakenteiden edellyttämään syvyyteen. Liiallista kaivamista on vältettävä. Maapohja kaivutason alapuolella ei saa häiriintyä. Kaivu laiturilinjan rakenteita varten on tehtävä välittömästi ennen kyseisten rakenteiden tekemistä kaivantojen sortumisen estämiseksi. Vanhaa laiturilinjaa sivuavien ja laiturilinjan läpi menevien viemäri- ja vesijohtolinjojen sekä sähkö- ja tiedonsiirtolinjojen läheisyydessä kaivu on tehtävä eritystä varovaisuutta noudattaen niin, ettei johtolinjoja katkaista eikä niihin pääse syntymään painumia tai siirtymiä. Kaivut laiturin taustalla, sillan maatukien ja rata-alueen läheisyydessä on tehtävä siten, että niiden stabiliteettia vaaranneta.

9 Sipti Oy Rakennusselostus 8 (21) Tie- ja liikennealueilla kaivu tehdään suunnitelmien mukaan siten, että yleiselle liikenteelle aiheutetaan mahdollisimman vähän haittaa. Kaivu tehdään rakennekerrosten edellyttämään syvyyteen asti Kaivumaiden kuljetus 13 LOUHINTA Pengerryksiä ja täyttöjä vaativilla alueella tulee käyttää maankaivussa syntyviä kitkamassoja, kuten kiviä, louhetta, soraa ja muita tiivistyskelpoisia kitkamaalajeja. Kaivumassojen käytölle on kuitenkin saatava erillinen rakennuttajan antama hyväksyntä. Kaivumassoja ei saa läjittää laiturirakenteen tai tehtyjen kaivantojen viereen. Läjityksen reunan etäisyys vähintään 10 m kaivannon reunaan tai vanhaan laiturin reunalinjaan. Kaivumassat, jota ei pystytä käyttämään täyttöihin, kuljetetaan rakennuttajan osoittamaan paikkaan tai yleiselle kaatopaikalle. Louhintatyötä ei ole. Mahdollisista louhintatöistä on aina tehtävä työselostus ympäristön katselmus-, seuranta- ja tiedotusohjelmineen sekä turvallisuusohjelmineen, ja ne on hyväksytettävä tilaajalla ennen töihin ryhtymistä. 14 POHJARAKENTEET JA POHJANVAHVISTUS 1400 Yleistä Kaupunginlahden reunarakenteen kantava rakenne tehdään teräsbetonipaaluista, puupaaluista ja teräsponteista, jotka ankkuroidaan porattavin jännitetyin pysyvin ankkurein kallioon, pohjamoreeniin tai jännittämättömien terästankojen ja ankkurilaattojen välityksellä taustarakenteeseen. Teräsbetonipaalu- ja puupaaluseinään sekä puuponttiseinään jätetään riittävät välit putkien ja johtojen läpivienneille. Paalutus tehdään eritystä varovaisuutta noudattaen putkien ja johtojen läheisyydessä painumien ja siirtymien välttämiseksi. Läpivientikohta tiivistetään betonisella kehyksellä suunnitelmapiirustuksen mukaan. Tiivistämisen periaate on hyväksytettävä putken tai johtolinjan haltijalta ennen sen tekemistä Lyöntipaalutus, teräsbetonipaalut Paalutusohje-2011 (RIL ), Tuotelehti RT Paalujen arvioidut alapäiden korkeusasemat on esitetty pohjatutkimuspiirustuksissa ja laiturin etureunan pituusleikkauksessa. Paalujen tunkeutumistaso määritellään tarkemmin rakennustöiden aloituksen jälkeen tehtävillä koepaalutuksilla. Jos pohjaolosuhteet poikkeavat suunnitelmien mukaisista, tulee pääurakoitsijan olla välittömästi yhteydessä pohjarakennussuunnittelijaan. Teräsbetonipaaluina käytetään PO-2011 ja RT-2011 mukaisia TB350a paaluja. Paalutustyöluokka on 1. Paalut varustetaan maakärjellä. Paalut lyödään tukipaaluina ja ulotetaan vähintään 1 m tiiviiseen moreenikerrokseen ts. kovaan pohjaan. Paalujen tulee olla vähintään 14 vrk vanhoja, jolloin nimellislujuuden voidaan olettaa kehittyneen, ennen työmaalle kuljetusta ja varastointia. Paalutus aloitetaan koepaalutuksin. Koepaaluja lyödään vähintään 3 kappaletta jokaista täyttä 50 laiturin reunan pituusmetriä kohti. Koepaalujen tunkeutumisesta pidetään PO mukaista paalukohtaista pöytäkirjaa lyötävän paalun osalta koko lyöntityön ajan. Lyöntimäärät merkitään tällöin kultakin paaluvarren 200 mm matkalta pöytäkirjoihin.

10 Sipti Oy Rakennusselostus 9 (21) Paalutustyö laiturin pohjoisrannalla reunalinjan oikaisun kohdalla tehdään työlautalta tai erikseen rakennettavan työpedin päältä suunnitelmien mukaisesti. Paalutuksesta pidetään paalutuspöytäkirjaa joka toimitetaan pohjarakennus- ja rakennesuunnittelijalle. Paalutuspöytäkirjassa esitettävät tiedot PO-2011 taulukoiden 7.1, 7.2 ja 7.3 mukaisesti, ellei tilaajan kanssa sovita muuta käytettäväksi pöytäkirjaa. Paalutustyössä tulee noudattaa RT-2011 tuotelehden taulukon 5 mukaisia sallittuja pudotuskorkeuksia lyötäessä paalua savessa tai läpäistäessä tiiviitä kerroksia. Erityistä huolellisuutta tulee noudattaa tilanteessa, kun paalu lyödään pohjaolosuhteissa vallitsevan silttikerroksen lävitse. Paalujen lopetuslyöntiehdot RT-2011 tuotelehden taulukon 11 mukaisesti. Paalutustyön valmistuttua paalut tarkemitataan ja näistä laaditaan erillinen tarkepiirustus PO-2011 kappaleen 7.4 mukaisesti joka toimitetaan pohjarakennus- ja rakennesuunnittelijalle. Paalut tasakatkaistaan suunnitelmien esittämään katkaisutasoon. Paalujen katkaisua varten hankitaan lupa rakennuttajalta. Ennen katkaisua paalun kannot mitataan ja merkitään paalutuspöytäkirjaan. Paalutuksen aikana olemassa olevien ympäristön rakenteita tulee tarkkailla mahdollisesti syntyvien siirtymien ja painumien vuoksi. Tarkkailupisteet rakennetaan vähintään jokaisen reunarakenteen lävistävän putkilinjan kohdalle sekä makasiinirannan kohdalla 5m välein sekä Sorvakon sillan maatukien ja penkereiden tukirakenteisiin. Sorvakon sillan kumpaankin päähän rakennetaan vähintään 6+6, eli yhteensä 12 tarkkailupistettä. Pohjoisrannan junaradan kaarteen kohdalla siirtymä- ja painumamittauspisteitä rakennetaan junaradan kummankin kiskon ratapölkkyihin n. 20m välein 7kpl, siirtymäpainumamittauspisteitä rakennetaan yhteensä 14kpl. Paalutusalueella pidetään tarvittavat katselmukset ympäristön katselmukset. Vaurioitusherkkiin rakennuksiin asennetaan tarvittavat tärinämittarit, ks. kohta Yksittäinen paalu saa poiketa teoreettisesta sijaintipaikastaan enintään 100 mm. Reunarakenteen paalulinjan sijaintipoikkeamat ovat samoja kuin teräsponttiseinän, ks. kohta Teräsponttiseinät Paalujen varastoinnissa ja käsittelyssä noudatettava RT-2011 tuotelehden mukaisia varastointi- ja käsittelyohjeita Lyöntipaalutus, puupaalut Koko lahden reunalinja puupaalutetaan lukuun ottamatta pohjoisrannan reunalinjan oikaisua ja makasiinirannan kohtaa. Reunalinjan puupaalut lyödään nykyisen reunalinjan ulkopuolelle välittömästi nykyisten puupaalujen kylkeen asennetun paalujen ohjaus- ja tukipuun viereen. Laiturin etureunan paaluista osa lyödään kovaan pohjaan tukeutuviksi tukipaaluiksi ja osa lyödään savikerrosten välissä olevasta siltti-hiekkakerroksen läpi siten, että paalun kärki jää 0,3-0,5m ko. kerroksen alapuolelle. Paalutus tehdään paalutusohjeen 2011 mukaisesti. Paalujen arvioidut alapäiden korkeusasemat on esitetty pohjatutkimuspiirustuksissa ja laiturin etureunan pituusleikkauksessa. Paalujen tunkeutumistaso määritellään tarkemmin rakennustöiden aloituksen jälkeen tehtävillä koepaalutuksilla. - Paalujen sallittu pystykuorma enintään 150kN. - Paalut ovat painekyllästettyjä puupaaluja latvaläpimitaltaan vähintään 200mm.

11 Sipti Oy Rakennusselostus 10 (21) - Järkäleen painon tulee olla 40kN. Lyöntivasaran tulee olla vapaapudotusvasaraa. Järkäleen pudotuskorkeutta tulee säädellä siten, että paalun painuma lyöntiä kohti on enintään 150 mm. - Lyönti päätetään loppulyöntiehtojen mukaisesti. - Koepaalut. Koepaaluja lyödään vähintään 3 kappaletta jokaista täyttä 50 laiturin reunarakenteen pituusmetriä kohti. Koepaalujen tunkeutumisesta pidetään PO mukaista paalukohtaista pöytäkirjaa lyötävän paalun osalta koko lyöntityön ajan. Lyöntimäärät merkitään tällöin kultakin 200 mm matkalta pöytäkirjoihin. - Paalutuspöytäkirjat toimitetaan pohjarakennussuunnittelijalle ja rakennesuunnittelijalle. - Paalujen sijainnin ja kaltevuuden mittauksista tehdään Pohjarakennusohjeiden RIL 121 kohdan mukainen toteutumapiirustus, johon merkitään paalujen sijainti 50 mm tarkkuudella. - Paalujen katkaisua varten hankitaan lupa rakennuttajalta Kallio- ja maa-ankkurit Uuden laiturin reunarakenteen ankkurointi tehdään osaksi pysyvien kallio- ja maaankkureiden avulla. Kallio- ja maa-ankkurit porataan suunnitelmissa esitetyn mukaisesti kallioon tai tiiviiseen pohjamoreeniin pohjarakennus- ja rakennesuunnitelmien tyyppipiirustuksen mukaisesti huomioiden ankkureiden valmistajan tyyppikohtaiset vaatimukset. Porauspituus kallioankkureilla on vähintään 3m ehjään kallioon ja maa-ankkureilla vähintään 6m tiiviiseen pohjamoreeniin. Ankkurit ovat jännepunosankkureita St 1550 / 1770, 15.7 mm, 3kpl/ankkuri tai Titan 52/26 tai Titan 40/16 jänneterästanko-ankkureita. Ankkureiden tyypit ja sijainnit on esitetty piirustuksissa. Jokaiseen jännitettyyn ankkuriin tehdään koeveto suunnitelmissa määrättyyn voimaan. Koeveto on tehtävä vasta kun betonirakenteet ja ankkurin juotos- ja injektointimassat ovat saavuttaneet lujuuden, joka riittää kestämään jännityksestä aiheutuvat rasitukset. Koevedon jälkeen ankkurit kiristetään suunnitelmissa määrättyyn voimaansa ja lukitaan tukipalkkiin. Ankkurien kiinnitys tukipalkkiin ja kiinnitysten suojaus tehdään piirustusten mukaan. Jännittämisen jälkeen ankkuriteräkset suojainjektoidaan sementtilaastilla (w=0,44) ja laastiin lisätään paisuttavaa lisäainetta (INDRUSIAN AID) 0.2% sementin painosta. Suojainjektointi tehdään ankkurilevyyn asennetun injektointiletkun kautta. Jännitystyön kulku pääpiirteittäin on seuraava (noudatettava tarkoin valitun jännemenetelmän selostusta): 1. Asennetaan jänteet ja ankkureiden tarvikkeet paikoilleen ja varmistetaan kontaktipintojen suoruus ja puhtaus. Terästen varastoinnissa on noudatettava TARKKAAN valmistajan antamia ohjeita (voimassaolevat käyttöohjeet ja muut käyttöä koskevat tiedot on hankittava työmaalle). 2. Jännitystyö voidaan tehdä, kun betonin puristuslujuus on 75% (25 MN/m2) loppulujuudesta. 3. Jännitetään 50 %:n voimaan suunnitelmien mukaisesta jännitysvoimasta ja lukitaan. 4. Jänteet kiristetään lopulliseen suunnitelmien mukaiseen voimaan ja lukitaan.

12 Sipti Oy Rakennusselostus 11 (21) 1460 Erityiset pohjarakenteet ja menetelmät 1461 Teräsponttiseinät Rannan reunarakenteen korjauksessa käytetään teräponttiseinää pohjoisrannalla junaradan kaarteen kohdalla reunarakenteen oikaisun alueella ja etelärannalla makasiinien edustalla. Junaradan kaarteen kohdalla pontit lyödään kolmen pontin ryhmiä. Pitkät kolmen pontin ryhmät lyödään kärjestään 1m matkan moreenikerrokseen tai kallion pintaan. Lyhyet kolmen pontin ryhmät lyödään kärjestään määrämittaisina maakerroksissa olevan silttikerroksen läpi. Lyhyet teräspontit hitsataan toisiinsa ryhmäksi ja toiselta reunaltaan pitkiin pontteihin kiinni ponttiryhmän vajoamisen estämiseksi. Ponttien saumahitsaus vähintään a6mm L=100mm, ellei ponttien lyönti vaadi vahvempaa hitsausta. Makasiinirannassa laiturin etureunan teräsponteista joka toinen lyödään alapäästään pohjamoreeniin vähintään 1m matkan tai kallioon tukeutuviksi ja joka toinen lyödään pohjamoreenin pintaan. Teräsponttiseinäprofiilina käytetään Larssen 603 S355GP. teräspontteja ei pintakäsitellä. Ponttien alapäitä ei ankkuroida kallion pintaan muuten kuin tapauksissa, joissa pohjamoreenin paksuus jää alle 0,8m. Ankkurointi tehdään halkaisijaltaan 40mm ja pituudeltaan L=1,2m pituisella harjaterästapilla kallioon. Ankkuritapin porausreikä D=50mm ja pituus L=0,80m, ankkuritappi juotetaan kallioon sementtilaastijuotoksella. Pontin tunkeutumisen edessä olevat kivet ja lohkareet porataan tai räjäytetään rikki. Pontti voidaan poikkeustapauksissa ankkuroida pohjamoreenin päällä oleviin suuriin kiviin samalla tavalla kuin kallioon. Kiviin ankkuroinnille on jokaisen pontin osalta erikseen saatava rakennuttajan hyväksyntä. Ponttiseinän yläpää ankkuroidaan kallio- tai maa-ankkureilla tai taustatäytteeseen asennetuilla passiiviankkurilevyillä ja terästangoilla paikalleen. Ankkurien kiinnitys tukipalkkiin ja passiiviankkurilevyyn ja kiinnitysten suojaus tehdään piirustusten mukaan. Teräsponttiseinään jätetään yhden pontin levyinen väli putkille ja johdoille, joita ei voida katkaista työn ajaksi. Pontitus tehdään eritystä varovaisuutta noudattaen putkien ja johtojen läheisyydessä painumien ja siirtymien välttämiseksi. Ponttien väliin yläpäähän lyödään teräspontin pätkä siten, että sen alareuna jää vähintään 200mm putken tai johdon pinnan yläpuolelle. Läpivientikohta tiivistetään betonisella kehyksellä suunnitelmapiirustuksen mukaan. Tiivistämisen periaate on hyväksytettävä putken tai johtolinjan haltijalta ennen sen tekemistä. Teräsponttiseinään polttoleikataan aukot ankkuritangoille ja jänneteräksille sekä putkille ja johdoille, jotka voidaan työn aikana katkaista ja rakentaa uudelleen. Aukkojen reiät tiivistetään suunnitelmapiirustuksen mukaan. Teräsponttiseinä asennetaan suoraviivaisiin linjoihin, poikkeama suorasta linjasta 10m matkalla enintään 100mm ja/tai yli 20m pituisen seinämän matkalla suorasta linjasta enintään 150mm. Toleranssivaatimus on W+0.31 vesipinnassa ja ponttien katkaisutasossa Lankkuseinät, puuponttiseinät Laiturin etureunan taustalle vasten vanhaa lankutusta lyödään yhtenäinen lankkuseinä 50mm paksuista kestopuisista reunaltaan pontatuista lankuista. Lankkuja ei saa jatkaa. Ennen lankkujen lyöntiä taustalle tehdään aloituskaivanto lyönnin helpottamiseksi ja vanhoja paaluja vasten asennetaan kestopuiset ohjaus- ja tukipuut siten, että ne tukevat lankkuseinän yläreunaa taustan maatäyttöjä tehtäessä.

Lahti JHG\Hämeenkoski\20339\Piirustukset\20339_1.dwg / 20339_1.ctb (2133 09) TUTKIMUSKOHDE Tampere Hämeenlinna 1 KOKO ALUEELLA: Maanvaraiset anturaperustukset, anturoiden alla vähintään 0.3m paksu anturanalustäyttö

Lisätiedot

FCG Finnish Consulting Group Oy. Tammelan kunta JÄNIJÄRVEN POHJAPATO. Rakennussuunnitelma 30309-P11912

FCG Finnish Consulting Group Oy. Tammelan kunta JÄNIJÄRVEN POHJAPATO. Rakennussuunnitelma 30309-P11912 FCG Finnish Consulting Group Oy Tammelan kunta JÄNIJÄRVEN POHJAPATO Rakennussuunnitelma 30309-P11912 ENNAKKOKOPIO 10.6.2011 FCG Finnish Consulting Group Oy Rakennussuunnitelma I 10.6.2011 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE

TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE SEINÄJOEN KAUPUNKI TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE 15.2.2016 Tämä asiakirja koskee Seinäjoen Kaupungin Törnävänsaaren sillan rakennustöitä. 1 (5) TYÖTURVALLISUUSLIITE 0. YLEISTÄ 0.1 TURVALLISUUSLIITTEEN

Lisätiedot

R1-7 VALTATIEN 6 YKSITYISTIELIITTYMIEN PARANTAMINEN VÄLILLÄ KIMONKYLÄ - HEVOSSUO, KOUVOLA TYÖKOHTAISET LAATUVAATIMUKSET JA TYÖSELOSTUKSET

R1-7 VALTATIEN 6 YKSITYISTIELIITTYMIEN PARANTAMINEN VÄLILLÄ KIMONKYLÄ - HEVOSSUO, KOUVOLA TYÖKOHTAISET LAATUVAATIMUKSET JA TYÖSELOSTUKSET R1-7 VALTATIEN 6 YKSITYISTIELIITTYMIEN PARANTAMINEN 30.5.2014 VALTATIEN 6 YKSITYISTIELIITTYMIEN PARANTAMINEN 2 SISÄLLYSLUETTELO 1-50 Yleiset perusteet... 3 10 Maaperä... 3 50 Mittaustyöt... 3 1000 Maa-,

Lisätiedot

Lankilan Metsäkulman alue Alueellinen pohjatutkimus POHJATUTKIMUSLAUSUNTO. Työ 3401/09

Lankilan Metsäkulman alue Alueellinen pohjatutkimus POHJATUTKIMUSLAUSUNTO. Työ 3401/09 VIHDIN KUNTA Lankilan Metsäkulman alue Alueellinen pohjatutkimus POHJATUTKIMUSLAUSUNTO Työ 3401/09 Sisällys: Pohjatutkimuslausunto Pohjatutkimusmerkinnät Pohjatutkimuskartta 3401/09/1 1:3000 Leikkaus A-A

Lisätiedot

Kotirinteen kaava-alue Alueellinen pohjatutkimus Nummela POHJATUTKIMUSLAUSUNTO. Työ 3414/09

Kotirinteen kaava-alue Alueellinen pohjatutkimus Nummela POHJATUTKIMUSLAUSUNTO. Työ 3414/09 VIHDIN KUNTA Kotirinteen kaava-alue Alueellinen pohjatutkimus Nummela POHJATUTKIMUSLAUSUNTO Työ 3414/09 PL 145 gsm 0400 472 059 gsm 0400 409 808 03101 NUMMELA fax (09) 343 3262 fax (09) 222 1201 email

Lisätiedot

TURUN LVI-TEKNIIKKA OY. Kähärlänkuja Turku VASO KAARINAN HOVINEITO JA HOVIPOIKA TYÖSELITYS ULKOPUOLISET VIEMÄRIT

TURUN LVI-TEKNIIKKA OY. Kähärlänkuja Turku VASO KAARINAN HOVINEITO JA HOVIPOIKA TYÖSELITYS ULKOPUOLISET VIEMÄRIT TURUN LVI-TEKNIIKKA OY VASO KAARINAN HOVINEITO JA HOVIPOIKA TYÖSELITYS ULKOPUOLISET VIEMÄRIT Hovineito ja Hovipoika 2 TYÖSELITYS - ULKOPUOLISET VIEMÄRIT 1. YLEISTÄ 1.1 Työn laajuus Tässä työselityksessä

Lisätiedot

MUOVIPUTKIEN ASENNUS

MUOVIPUTKIEN ASENNUS MUOVIPUTKIEN ASENNUS Putkijaoston julkaisu no 36 TASKUOPAS Tässä taskuoppaassa esitetyt asennusohjeet noudattavat Suomen Rakennusinsinöörien liitto ry:n julkaisussa RIL 77-2005 Maahan ja veteen asennettavat

Lisätiedot

RKL-, R2KL- ja R3KLkiinnityslevyt

RKL-, R2KL- ja R3KLkiinnityslevyt RKL-, R2KL- ja R3KLkiinnityslevyt Eurokoodien mukainen suunnittelu RKL-, R2KL- ja R3KLkiinnityslevyt 1 TOIMINTATAPA... 2 2 MITAT JA MATERIAALIT... 3 2.1 RKL- ja R2KL-kiinnityslevyjen mitat... 3 2.2 R3KL-kiinnityslevyjen

Lisätiedot

Asemakaava nro 8570 ID 1 427 936. Tammelan stadion. Rakennettavuusselvitys

Asemakaava nro 8570 ID 1 427 936. Tammelan stadion. Rakennettavuusselvitys Asemakaava nro 8570 ID 1 427 936 Työnro 150056 Tammelan stadion Rakennettavuusselvitys 24.6.2015 2 (6) Tammelan stadion Työnro 150056 SISÄLLYSLUETTELO Yleistä... 3 Tutkimuskohde... 3 Tehdyt tutkimukset...

Lisätiedot

Rakentamisen laadun prosessi

Rakentamisen laadun prosessi Rakentamisen laadun prosessi Työn suunnittelu Työmaan toimintasuunnitelma Työn toteutus Rakenne- tai työvaihekohtainen laaturaportti Urakkakohtainen laaturaportti Työnaikainen laadunvarmistus Poikkeamaraportti

Lisätiedot

Ohje Suodatinkankaiden vaatimukset esitetään luvussa 21120. Viitteet 21120 Suodatinkankaat, InfraRYL osa 1.

Ohje Suodatinkankaiden vaatimukset esitetään luvussa 21120. Viitteet 21120 Suodatinkankaat, InfraRYL osa 1. 1 21110 Suodatinkerrokset Suodatinkankaiden vaatimukset esitetään luvussa 21120. 21120 Suodatinkankaat, InfraRYL osa 1. 21110.1 Suodatinkerroksen materiaalit Tuotteen kelpoisuus osoitetaan ensisijaisesti

Lisätiedot

UIMARANNAN SANEERAUS JA LÄHILIIKUNTAPAIKAN RAKENTAMINEN

UIMARANNAN SANEERAUS JA LÄHILIIKUNTAPAIKAN RAKENTAMINEN FCG Finnish Consulting Group Oy Kaavin kunta UIMARANNAN SANEERAUS JA LÄHILIIKUNTAPAIKAN RAKENTAMINEN Suunnitelmaselostus 9.12.2010 FCG Finnish Consulting Group Oy Suunnitelmaselostus I SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

POIJUJEN JA VIITTOJEN ASENNUKSEN TUOTEVAATIMUKSET

POIJUJEN JA VIITTOJEN ASENNUKSEN TUOTEVAATIMUKSET POIJUJEN JA VIITTOJEN ASENNUKSEN TUOTEVAATIMUKSET Oulu 31.10.2007 Muutettu 30.11.2011 Insinööritoimisto Ponvia Oy Taka-Lyötyn katu 4, 90140 OULU Puh. 0207419900, fax 0207419909 Liikennevirasto 2 Poijujen

Lisätiedot

NCC Property Development Oy Tampereen keskusareenan alue, asemakaavan muutos Tampere

NCC Property Development Oy Tampereen keskusareenan alue, asemakaavan muutos Tampere NCC Property Development Oy Tampereen keskusareenan alue, asemakaavan muutos Tampere RAKENNETTAVUUSSELVITYS ASEMAKAAVAN MUUTOSTA VARTEN 1. YLEISTÄ Selvityksen kohde on asemakaava-alue Tampereen keskustan

Lisätiedot

Eurokoodien mukainen suunnittelu

Eurokoodien mukainen suunnittelu RTR-vAkioterÄsosat Eurokoodien mukainen suunnittelu RTR-vAkioterÄsosAt 1 TOIMINTATAPA...3 2 MATERIAALIT...4 3 VALMISTUS...5 3.1 Valmistustapa...5 3.2 Valmistustoleranssit...5 3.3 Valmistusmerkinnät...5

Lisätiedot

KYRÖÖNTIE. Sadevesiviemärin saneeraussuunnitelma Plv 177-845 SUUNNITELMA- JA MITOITUSSELOSTUS 24.04.2015

KYRÖÖNTIE. Sadevesiviemärin saneeraussuunnitelma Plv 177-845 SUUNNITELMA- JA MITOITUSSELOSTUS 24.04.2015 Isonkyrön kunta KYRÖÖNTIE Sadevesiviemärin saneeraussuunnitelma Plv 177-845 SUUNNITELMA- JA MITOITUSSELOSTUS 24.04.2015 muutos 26.6.2015 SISÄLLYS 1. YLEISTÄ... 3 2. LÄHTÖTIEDOT... 4 3. SUUNNITELLUT PERUSRATKAISUT...

Lisätiedot

HALSSILAN KOULUN ALIKULKUKÄYTÄVÄN KORJAUS, Jyväskylä

HALSSILAN KOULUN ALIKULKUKÄYTÄVÄN KORJAUS, Jyväskylä JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Kaupunkirakennepalvelut Yhdyskuntatekniikka HALSSILAN KOULUN ALIKULKUKÄYTÄVÄN KORJAUS, Jyväskylä SILLAN MÄÄRÄLUETTELO (sisältäen kulmatukimuurin raudoitusluettelon) 10.6.2010 Hannikaisenkatu

Lisätiedot

Lankilan Metsäkulman alue Alueellinen pohjatutkimus POHJATUTKIMUSLAUSUNTO. Työ 3401/09

Lankilan Metsäkulman alue Alueellinen pohjatutkimus POHJATUTKIMUSLAUSUNTO. Työ 3401/09 VIHDIN KUNTA Lankilan Metsäkulman alue Alueellinen pohjatutkimus POHJATUTKIMUSLAUSUNTO Työ 3401/09 Sisällys: Pohjatutkimuslausunto Pohjatutkimusmerkinnät Pohjatutkimuskartta 3401/09/1 1:3000 Leikkaus A-A

Lisätiedot

Työ nro RAKENNETTAVUUSSELVITYS YLÖJÄRVEN KAUPUNKI SILTATIEN ASUTUSALUE KIRKONSEUTU, YLÖJÄRVI

Työ nro RAKENNETTAVUUSSELVITYS YLÖJÄRVEN KAUPUNKI SILTATIEN ASUTUSALUE KIRKONSEUTU, YLÖJÄRVI Työ nro 10675-3 04.11.2014 RAKENNETTAVUUSSELVITYS YLÖJÄRVEN KAUPUNKI SILTATIEN ASUTUSALUE KIRKONSEUTU, YLÖJÄRVI TARATEST OY * Mittaustyöt Turkkirata 9 A, 33960 PIRKKALA PUH 03-368 33 22 * Pohjatutkimukset

Lisätiedot

WWW.LAMOX.FI INFO@LAMOX.FI

WWW.LAMOX.FI INFO@LAMOX.FI 1 Perinteinen valesokkelirakenne Termotuote korjattu rakenne Asennus 2 Ennen työn aloittamista on aina tarkistettava päivitetyt viimeisimmät suunnitteluohjeet valmistajan kotisivuilta. Eristämisessä on

Lisätiedot

SOKLEX - PERUSTUSJÄRJESTELMÄ

SOKLEX - PERUSTUSJÄRJESTELMÄ SOKLEX - PERUSTUSJÄRJESTELMÄ SOKLEX -VALMISMUOTTIEN ASENNUS- JA TUENTAOHJEET 2005 1 1. Rakennuksen pohjan kaivutöiden jälkeen sokkelilinjat täytetään vähintään 200 mm:n sorakerroksella. Sora tasataan perustamistasoon

Lisätiedot

R A K E N N U S T A P A S E L O S T U S

R A K E N N U S T A P A S E L O S T U S INKOON PALVELUTALO KOTIPOLKU 7 10210 INKOO AUTOKATOKSEN RAKENTAMINEN YLÄPIHAN ASFALTOINTI R A K E N N U S T A P A S E L O S T U S Tmi Nalle Grönberg RAKENNUSSELOSTUS INKOON PALVELUTALO 2 / 5 Sisällysluettelo:

Lisätiedot

Linnanniitun eteläosan kaava-alue K 266 T 3, K 265 T 2-3, K 263 T 1-3, K 264 T 1 Nummela POHJATUTKIMUSLAUSUNTO. Työ 3632/10

Linnanniitun eteläosan kaava-alue K 266 T 3, K 265 T 2-3, K 263 T 1-3, K 264 T 1 Nummela POHJATUTKIMUSLAUSUNTO. Työ 3632/10 VIHDIN KUNTA Linnanniitun eteläosan kaava-alue K 266 T 3, K 265 T 2-3, K 263 T 1-3, K 264 T 1 Nummela POHJATUTKIMUSLAUSUNTO Työ 3632/10 Sisällys: Pohjatutkimuslausunto Pohjatutkimusmerkinnät Pohjatutkimuskartta

Lisätiedot

RTA-, RWTL- ja RWTS-nostoAnkkurit

RTA-, RWTL- ja RWTS-nostoAnkkurit RTA-, RWTL- ja RWTSnostoAnkkurit Eurokoodien mukainen suunnittelu RTA-, RWTL- ja RWTS-nostoAnkkurit 1 TOIMINTATAPA...2 2 RTA-NOSTOANKKUREIDEN MITAT...3 2.1 RTA-nostoankkureiden mitat ja toleranssit...3

Lisätiedot

ASENNUSOHJE MINSTER JA TURMALIN

ASENNUSOHJE MINSTER JA TURMALIN Turmalin-savikattotiili Minster-betonikattotiili ASENNUSOHJE Päivitetty 14.12.2012 Tämä korvaa aiemmat asennusohjeet Puh. +358 9 2533 7200 ~ Faksi +358 9 2533 7311 ~ www.monier.fi Sivu 1 / 9 Alkulause

Lisätiedot

Oulaistenkosken silta, Oulainen

Oulaistenkosken silta, Oulainen Oulaistenkosken silta, Oulainen Suunnitelma n:o R15/7883 Määrä- ja yksikköhintaluettelo Teräsbetoninen jatkuva ontelopalkkisilta (Bjop) Jännemitta 22,0+27,50+22,0 m Hyödyllinen leveys 14,10 m Vinous 0

Lisätiedot

KOUKKUTIE, KUMPUTIE, KUNNASTIE, LAALAHDENKUJA JA PEKANKATU

KOUKKUTIE, KUMPUTIE, KUNNASTIE, LAALAHDENKUJA JA PEKANKATU TAMPEREEN KAUPUNKI LIITE 5 TURVALLISUUSASIAKIRJA KOUKKUTIE, KUMPUTIE, KUNNASTIE, LAALAHDENKUJA JA PEKANKATU RUOTULA JA TAKAHUHTI Suunnitelmanumerot:14105, 14104, 14103, 14163, 14164 TAMPEREEN KAUPUNKI

Lisätiedot

Karhusjärven risteyssilta Vt 13, Kokkola - Nuijamaa / Lappeenranta Suunnitelman numero R15/19460. Rakennussuunnitelmaselostus. KaS (Kaakkois-Suomi)

Karhusjärven risteyssilta Vt 13, Kokkola - Nuijamaa / Lappeenranta Suunnitelman numero R15/19460. Rakennussuunnitelmaselostus. KaS (Kaakkois-Suomi) Sivu 1 (7) KaS (Kaakkois-Suomi) Karhusjärven risteyssilta Vt 13, Kokkola - Nuijamaa / Lappeenranta Suunnitelman numero R15/19460 Rakennussuunnitelmaselostus Teräsbetoninen laattakehäsilta II (BlkII) Jännemitta

Lisätiedot

Materiaalien yleisiä ominaisuuksia on esitetty TalotekniikkaRYL:n taulukossa G2-T4. Tarkemmat ominaisuudet on esitetty valmistajan oppaissa.

Materiaalien yleisiä ominaisuuksia on esitetty TalotekniikkaRYL:n taulukossa G2-T4. Tarkemmat ominaisuudet on esitetty valmistajan oppaissa. 7.2 Mallityöselitys Geberit Silent-PP Tämä mallityöselitys on laadittu edesauttamaan kohteen LVI-työselityksen laatimista. Mallityöselityksessä on esitetty Geberit Silent-PP -kiinteistöviemärijärjestelmän

Lisätiedot

UTAJÄRVEN KUNTA KIRJASTON PERUS- JA PINTAKUIVATUKSEN JA PIHA-ALUEEN SANEERAUS 30.1.2016 RAKENNUSSELOSTUS

UTAJÄRVEN KUNTA KIRJASTON PERUS- JA PINTAKUIVATUKSEN JA PIHA-ALUEEN SANEERAUS 30.1.2016 RAKENNUSSELOSTUS UTAJÄRVEN KUNTA KIRJASTON PERUS- JA PINTAKUIVATUKSEN JA PIHA-ALUEEN SANEERAUS 30.1.2016 RAKENNUSSELOSTUS Leskinen Petri vs. Tekninen johtaja, Tekniset palvelut Laitilantie 5, 91600 Utajärvi 050 387 1973

Lisätiedot

Ennen mahdollista uusintakaivua on hankittava ajan tasalla oleva kartta.

Ennen mahdollista uusintakaivua on hankittava ajan tasalla oleva kartta. KAUKOLÄMPÖ-, KAUKOJÄÄHDYTYS- 1(5) JA KAASUJOHDOT YLEINEN OHJE 3 115-1 Luotu 16.12.2013 Korvaa ohjeen 10.02.2012 Voimassa toistaiseksi 1 Yleistä Sähkölaitoksen sijaintikartoilla on esitettynä maahan asennettuja

Lisätiedot

Asennusohje Sadevesienkeräilysäiliö 3 m 3

Asennusohje Sadevesienkeräilysäiliö 3 m 3 Asennusohje Sadevesienkeräilysäiliö 3 m 3 Uponor-sadevesienkeräilysäiliö 3 m 3 5 1 3 2 4 1. Sadevesiputki (tuloputki). - 2. Suojaputki vesiletkulle. - 3. Huoltokaivo. - 4. Ylivuotoputki. - 5. Vesiposti

Lisätiedot

Alustava pohjaveden hallintaselvitys

Alustava pohjaveden hallintaselvitys Alustava pohjaveden hallintaselvitys Ramboll Finland Oy Säterinkatu 6, PL 25 02601 Espoo Finland Puhelin: 020 755 611 Ohivalinta: 020 755 6333 Fax: 020 755 6206 jarno.oinonen@ramboll.fi www.ramboll.fi

Lisätiedot

13260 Paalulaattarakenteet RTS 09:13

13260 Paalulaattarakenteet RTS 09:13 1 13260 Paalulaattarakenteet RTS 09:13 13261 Paikalla valettavat paalulaatat 13261.1 Paikalla valettujen paalulaattojen materiaalit 13261.1.1 Paikalla valettujen paalulaattojen materiaalit tie- ja katurakenteissa

Lisätiedot

Reunatukien kelpoisuus osoitetaan toimituserittäin toimitusasiakirjojen perusteella. Kelpoisuus todetaan myös silmämääräisesti asennustyön aikana.

Reunatukien kelpoisuus osoitetaan toimituserittäin toimitusasiakirjojen perusteella. Kelpoisuus todetaan myös silmämääräisesti asennustyön aikana. InfraRYL, päivitys 1 22110 Reunatuet Infra 2015 Määrämittausohje 2211. 22110.1 Reunatukien materiaalit 22110.1.1 Reunatuet Jos kelpoisuutta ei ole osoitettu CE-merkinnällä, asiakirjoissa vaaditut tuotteiden

Lisätiedot

ThermiSol Platina Pi-Ka Asennusohje

ThermiSol Platina Pi-Ka Asennusohje Platina Pi-Ka ThermiSol Platina Pi-Ka essa kerrotaan ThermiSol Platina Kattoelementin käsittelyyn, kiinnitykseen ja työstämiseen liittyviä ohjeita. Platina Pi-Ka 2 1. Elementin käsittely... 3 1.1 Elementtikuorman

Lisätiedot

Avo-ojan ja maakaivannon tekeminen (rummut, avo-ojat, salaojat) Rumpu M 315 L= 8 m. Rumpu M315 L=10 m

Avo-ojan ja maakaivannon tekeminen (rummut, avo-ojat, salaojat) Rumpu M 315 L= 8 m. Rumpu M315 L=10 m 1(5) Liite Koukkuniemen alueen katujen ja vesihuollon rakentamisen urakkatarjoukseen. YKSIKKÖHINTALUETTELO, TÄYTETÄÄN KAIKKI KOHDAT Kokonaishintaurakkaan sisältymättömien töiden varalta ilmoitetaan seuraavat

Lisätiedot

SILTOJEN JA TAITORAKENTEIDEN YLLÄPITOURAKKA HKR/KPO 2015-2016 TARJOUSHINTALOMAKKEET B 29.1.2015

SILTOJEN JA TAITORAKENTEIDEN YLLÄPITOURAKKA HKR/KPO 2015-2016 TARJOUSHINTALOMAKKEET B 29.1.2015 Urakan nimi: Siltojen ja taitorakenteiden ylläpitourakka HKR/KPO 2015-2016 SILTOJEN JA TAITORAKENTEIDEN YLLÄPITOURAKKA HKR/KPO 2015-2016 TARJOUSHINTALOMAKKEET B 29.1.2015 SILTOJEN JA TAITORAKENTEIDEN YLLÄPITOURAKKA

Lisätiedot

HPM -ankkurointipulttien asentaminen

HPM -ankkurointipulttien asentaminen Tuotteen tunnistaminen HPM -ankkurointipultteja valmistetaan vakiomalleina metrisille kierreko oille M16, M20, M24, M30 ja M39. Ankkurointipultin malli voidaan tunnistaa tuotteessa olevasta tunnuksesta

Lisätiedot

KMO_011 Kaivuohje kaivajille 1(5) Laati: Pilvi Lötjönen Hyväksyi: Mika Huttu 27.4.2016 KAIVUOHJE KAAPELIVAURIOIDEN ESTÄMISEKSI

KMO_011 Kaivuohje kaivajille 1(5) Laati: Pilvi Lötjönen Hyväksyi: Mika Huttu 27.4.2016 KAIVUOHJE KAAPELIVAURIOIDEN ESTÄMISEKSI KMO_011 Kaivuohje kaivajille 1(5) KAIVUOHJE KAAPELIVAURIOIDEN ESTÄMISEKSI 1 Yleistä Järvi-Suomen Energian (jäljempänä JSE) toimialueella on JSE:n hallinnoimia maahan asennettuja 110 kv maakaapeleita, keskijännite-

Lisätiedot

HAJA-ASUTUSALUEEN JÄTEVEDEN KÄSITTELY ASENNUSOHJEET. Uponorumpisäiliö. 10 m 3

HAJA-ASUTUSALUEEN JÄTEVEDEN KÄSITTELY ASENNUSOHJEET. Uponorumpisäiliö. 10 m 3 HAJA-ASUTUSALUEEN JÄTEVEDEN KÄSITTELY ASENNUSOHJEET Uponorumpisäiliö 10 m 3 1 Monta huolta vähemmän luotettavilla Uponor-ratkaisuilla Teit hyvän ratkaisun valitessasi luotettavan Uponorjätevesijärjestelmän.

Lisätiedot

Valvojan päätäntävallan tarkka määrittely jo urakan alussa (tai ennen) Muutoksia tehtäessä on kysyttävä SUUNNITTELIJALTA, VALVOJALTA JA TILAAJALTA

Valvojan päätäntävallan tarkka määrittely jo urakan alussa (tai ennen) Muutoksia tehtäessä on kysyttävä SUUNNITTELIJALTA, VALVOJALTA JA TILAAJALTA Valvojan rooli ja valvontatyö käytännössä Työmaavalvonnan tarkoituksena on varmistaa rakentamisen laatu saavutetaan haluttu lopputulos sopimuksen mukaisuus hyvän rakennustavan noudattaminen, jos sopimuksia

Lisätiedot

Kuormitus NCCI1 B.5 Kevyenliikenteen siltojen kuormat: 5,0kN/m J. Luokkakallio Sito Oy. Tarkastanut 3.5.

Kuormitus NCCI1 B.5 Kevyenliikenteen siltojen kuormat: 5,0kN/m J. Luokkakallio Sito Oy. Tarkastanut 3.5. KUUNSILTA ESPOO SUUNNITELMASELOSTUS 7031-400 29.04.2016 Jatkuva kaukalopalkkisilta Jännemitat (m) Hyödyllinen leveys (m) Kokonaispituus (m) 13,10+13,50+12,80+13,20 +12,00+15,80+21,50+5,50m=107,40m 3,50

Lisätiedot

SARVIKUONO KORTTELI K 31 SOFIANKATU 4 JA UNIONINKATU 25, VESIKATTOJEN KORJAUSTYÖT. HANKESUUNNITELMA Hanke 86893 19.8.2011

SARVIKUONO KORTTELI K 31 SOFIANKATU 4 JA UNIONINKATU 25, VESIKATTOJEN KORJAUSTYÖT. HANKESUUNNITELMA Hanke 86893 19.8.2011 SARVIKUONO KORTTELI K 31 SOFIANKATU 4 JA UNIONINKATU 25, VESIKATTOJEN KORJAUSTYÖT HANKESUUNNITELMA Hanke 86893 19.8.2011 HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS TARKASTUSVIRASTO KAUPUNGINMUSEO 2 1 YHTEENVETO 1.1

Lisätiedot

Lääkäriliitto. Pohjatutkimus-, perustamistapa- ja rakennettavuusselvitys. Kiinteistö Oy Sipoon hotelli ja koulutuskeskus. Söderkulla, Kallbäck

Lääkäriliitto. Pohjatutkimus-, perustamistapa- ja rakennettavuusselvitys. Kiinteistö Oy Sipoon hotelli ja koulutuskeskus. Söderkulla, Kallbäck Lääkäriliitto Kiinteistö Oy Sipoon hotelli ja koulutuskeskus Söderkulla, Kallbäck Pohjatutkimus-, perustamistapa- ja rakennettavuusselvitys 13.08.2014 Latokartanontie 7A, 00700 Helsinki etunimi.sukunimi@sipti.fi

Lisätiedot

YLEISTEN ALUEIDEN VUOKRAUS- JA KAIVUTYÖT

YLEISTEN ALUEIDEN VUOKRAUS- JA KAIVUTYÖT 1 YLEISTEN ALUEIDEN VUOKRAUS- JA KAIVUTYÖT Yhdyskuntatekniikka OHJEET VUOKRAUS- JA KAIVUTÖIDEN SUORITTAMISESTA... 2 1. YLEISTÄ... 2 2. KAIVULUVAN HAKEMINEN... 2 3. ENNAKKOTOIMENPITEET... 2 5. JÄLKITYÖT...

Lisätiedot

Liittymiskaapelin suojaus- ja maadoituselektrodi

Liittymiskaapelin suojaus- ja maadoituselektrodi Ohje 1 (3) 23.4.2014 Liittymiskaapelin suojaus- ja maadoituselektrodi Yleistä Liittymiskaapelityyppinä käytetään omakotitalojohdoissa AMCMK 3 x 25 + 16 ja suuremmissa poikkipinnoissa AXMK -maakaapeleita.

Lisätiedot

18145 Vaahtolasimurskepenkereet ja -rakenteet

18145 Vaahtolasimurskepenkereet ja -rakenteet 18145 Vaahtolasimurskepenkereet ja -rakenteet Määrämittausohje 1814. 18145.1 Vaahtolasimurskepenkereen ja -rakenteen materiaalit 18145.1.1 Vaahtolasimurskepenkereen ja rakenteen materiaali, yleistä Tuotteen

Lisätiedot

Kivissä ei ole lohkeamia, rapautumia tai lujuutta haitallisesti heikentäviä halkeamia.

Kivissä ei ole lohkeamia, rapautumia tai lujuutta haitallisesti heikentäviä halkeamia. 1 313 Luonnonkivipäällystäminen 3132.1 Kiveyksen materiaalit Tuotteen kelpoisuus osoitetaan ensisijaisesti CE-merkinnällä, kun asetetut kansalliset vaatimustasot tuotteen käyttökohteessa täytetään. Mikäli

Lisätiedot

HYDROCORK Pressfit asennusohjeet

HYDROCORK Pressfit asennusohjeet HYDROCORK Pressfit asennusohjeet Lue nämä asennusohjeet tarkasti ennen asennuksen aloittamista. Asennuksessa tulee myös noudattaa SisäRYL 2013 ohjeistuksia. KULJETUS, VARASTOINTI JA SOPEUTTAMINEN OLOSUHTEISIIN

Lisätiedot

Sähkö- ja telejohdot ja maantiet ohje

Sähkö- ja telejohdot ja maantiet ohje Sähkö- ja telejohdot ja maantiet ohje 8.7.2015 Kaapeleiden sijoittaminen jyrkkäluiskaisen tien varressa Pirkanmaan ELY-keskus 8.12.2015 Jyrkkäluiskaisella tiellä kaapelipaikat voidaan täyttää seuraavasti:

Lisätiedot

1 Rakennettavuusselvitys

1 Rakennettavuusselvitys 1 Rakennettavuusselvitys 1.1 Toimeksianto Rakennettavuusselvityksen tavoitteena on ollut selvittää kaavarunko-/asemakaava-alueen pohjaolosuhteet ja alueen soveltuvuus rakentamiseen sekä antaa yleispiirteiset

Lisätiedot

Teräspaalupäivä 21.1.2016 TRIPLA, YIT RAKENNUS OY Juha Vunneli. yit.fi

Teräspaalupäivä 21.1.2016 TRIPLA, YIT RAKENNUS OY Juha Vunneli. yit.fi Teräspaalupäivä 21.1.2016 TRIPLA, YIT RAKENNUS OY Juha Vunneli yit.fi Pasila kesällä 2014 YIT 2 Pasila 28.8.2015 YIT 3 Company presentation Pasila tulevaisuudessa YIT 4 Company presentation Mikä on Tripla?

Lisätiedot

Tukikerroksen vaihto-/puhdistustyön yleiset laatuvaatimukset

Tukikerroksen vaihto-/puhdistustyön yleiset laatuvaatimukset Päällysrakennetöiden yleiset laatuvaatimukset PYL 1(8) Tekninen yksikkö 5.6.1998 90/731/98 Korvaa määräykset 3.10.1997 RHK 265/731/97, 20.1.1998 RHK 91/731/98 ja 20.1.1998 RHK 90/731/98 Tukikerroksen vaihto-/puhdistustyön

Lisätiedot

Asennus- ja huolto-ohje HEATEX lämmöntalteenottokaivolle

Asennus- ja huolto-ohje HEATEX lämmöntalteenottokaivolle Asennus- ja huolto-ohje HEATEX lämmöntalteenottokaivolle 1. Asennus a. Kaivon asennus betoni lattiaan : a.1 Kaivon asennus - Kaivo on kiinnitettävä tukevasti ennen valua. Kaivo kiinnitetään ympärillä olevaan

Lisätiedot

Laturakan asemakaava-alueen katujen, kevyen liikenteen väylien ja ulkoilureitin rakentaminen sekä Rakkavaarantien suojatiejärjestelyt TYÖSELOSTUS

Laturakan asemakaava-alueen katujen, kevyen liikenteen väylien ja ulkoilureitin rakentaminen sekä Rakkavaarantien suojatiejärjestelyt TYÖSELOSTUS Laturakan asemakaava-alueen katujen, kevyen liikenteen väylien ja ulkoilureitin rakentaminen sekä Rakkavaarantien suojatiejärjestelyt TYÖSELOSTUS 25.3.2015 2 (10) Sisältö RAKENNUSHANKKEEN YLEISTIEDOT...

Lisätiedot

Asennus- ja huolto-ohjeet HEATEX lämmöntalteenottokaivolle

Asennus- ja huolto-ohjeet HEATEX lämmöntalteenottokaivolle 1 Asennus- ja huolto-ohjeet HEATEX lämmöntalteenottokaivolle 1. Asennus a. Kaivon asennus betoni lattiaan : a.1 Kaivon asennus - Kaivo on kiinnitettävä tukevasti ennen valua. Kaivo kiinnitetään ympärillä

Lisätiedot

SEINÄJOEN SEURAKUNTA NURMON HAUTAUSMAAN LAAJENNUKSEN POHJATUTKIMUS POHJATUTKIMUSSELOSTUS 27.6.2014

SEINÄJOEN SEURAKUNTA NURMON HAUTAUSMAAN LAAJENNUKSEN POHJATUTKIMUS POHJATUTKIMUSSELOSTUS 27.6.2014 3697 SEINÄJOEN SEURAKUNTA NURMON HAUTAUSMAAN LAAJENNUKSEN POHJATUTKIMUS POHJATUTKIMUSSELOSTUS 27.6.2014 SISÄLLYSLUETTELO 1. TEHTÄVÄ JA SUORITETUT TUTKIMUKSET 1 2. TUTKIMUSTULOKSET 1 2.1 Rakennuspaikka

Lisätiedot

GEOTEKNINEN RAKENNET- TAVUUSSELVITYS

GEOTEKNINEN RAKENNET- TAVUUSSELVITYS Vastaanottaja Kangasalan kunta Asiakirjatyyppi Rakennettavuusselvitys Päivämäärä Rev A 27.10.2015 GEOTEKNINEN RAKENNET- TAVUUSSELVITYS TARASTENJÄRVEN ASEMA- KAAVA-ALUE 740 KANGASALA TÄMÄ RAPORTTI KORVAA

Lisätiedot

ASENNUSOHJEET. Moduleo - lukkopontilliset vinyylilattiat. Ruukinkuja 2, 02330 ESPOO 09 260660 orientoccident.fi

ASENNUSOHJEET. Moduleo - lukkopontilliset vinyylilattiat. Ruukinkuja 2, 02330 ESPOO 09 260660 orientoccident.fi ASENNUSOHJEET Moduleo - lukkopontilliset vinyylilattiat Ruukinkuja 2, 02330 ESPOO 09 260660 orientoccident.fi SISÄLLYS Yleistä... 2 Vastaanotto ja säilytys... 2 Tasaannuttaminen... 3 Asennusolosuhteet...

Lisätiedot

MODIX Raudoitusjatkokset

MODIX Raudoitusjatkokset MODIX Raudoitusjatkokset Betoniyhdistyksen käyttöseloste nro 23 2/2009 MODIX -raudoitusjatkos Peikko MODIX raudoitusjatkosten etuja: kaikki tangot voidaan jatkaa samassa poikkileikkauksessa mahdollistaa

Lisätiedot

Ranuan jäähalli LVI-työselostus LVI-TYÖSELOSTUS. IV-urakka KOHDE

Ranuan jäähalli LVI-työselostus LVI-TYÖSELOSTUS. IV-urakka KOHDE LVI-TYÖSELOSTUS IV-urakka KOHDE Ranuan jäähalli 24.4.2015 1 Sisältö LVI-TYÖSELOSTUS... 1 1. Yleistä rakennuskohteesta... 3 1.1 Rakennuskohteen tiedot... 3 1.1.1 Rakennuttaja... 3 1.1.2 Käyttäjän edustaja...

Lisätiedot

HEINÄVEDEN KUNTA Katuvalaistuksen uusiminen 2016 HEINÄVESI

HEINÄVEDEN KUNTA Katuvalaistuksen uusiminen 2016 HEINÄVESI HEINÄVEDEN KUNTA Katuvalaistuksen uusiminen 2016 HEINÄVESI Muutos Pvm/Tarkastanut Pvm/Hyväksynyt Pvm/Julkaissut Huomautukset 10.02.2016 / HM 1 Katuvalot 2 Piirustukset Heinäveden kunta uusii nykyisiä elohopeahöyrylampuilla

Lisätiedot

MÄÄRÄMITTAUSPERUSTEET HANKEKOHTAISET TÄYDENNYKSET

MÄÄRÄMITTAUSPERUSTEET HANKEKOHTAISET TÄYDENNYKSET HANKEKOHTAISET TÄYDENNYKSET Asfaltointi- ja tiemerkintätyöt (MALLIASIAKIRJA) 2(9) YLEISTÄ Nämä määrämittausperusteet noudattavat Infra 2015 Rakennusosa- ja hankenimikkeistöä ja Infraryl 2010 Osa 1 Väylät

Lisätiedot

Muottiharkot työohje 17/11/2015

Muottiharkot työohje 17/11/2015 Muottiharkot työohje 17/11/2015 Sisällysluettelo Toimitukseen valmistautuminen..sivu.3 Harkkojärjestelmä ja mitoitus...sivu.4 Harkkojen ladonta ja raudoitus sivu.6 Harkkojen valaminen.sivu.8 Aukkopielet

Lisätiedot

YLIVIESKAN KAUPUNGINTALO PERUSKORJAUS

YLIVIESKAN KAUPUNGINTALO PERUSKORJAUS YLIVIESKAN KAUPUNGINTALO PERUSKORJAUS RAKENNUSTAPASELOSTUS 25.1.2016 Oy Kyöstintie 29 84100 Ylivieska puhelin 08-420 009 faksi 08-420 060 2 D1 Olevat aluerakenteet D10 Oleva maaperä Rakennusalue on rakennettua

Lisätiedot

JÄRJESTELMÄN SUUNNITTELU...

JÄRJESTELMÄN SUUNNITTELU... Kiinteistökohtainen paineviemärijärjestelmä Suunnittelu Kai Saralehto 01/2005 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 1 2 JÄRJESTELMÄN SUUNNITTELU... 2 2.1 YLEISSUUNNITELMA JA KUSTANNUSLASKENTA... 2 2.2 RAKENNUSSUUNNITTELU...

Lisätiedot

110 kv JOHTOKADUT JA RAKENTAMINEN NIIDEN LÄHEISYYDESSÄ

110 kv JOHTOKADUT JA RAKENTAMINEN NIIDEN LÄHEISYYDESSÄ 110 kv JOHTOKADUT JA RAKENTAMINEN NIIDEN LÄHEISYYDESSÄ Tällä ohjeella määritetään ulkopuolisille toimijoille erilaisten kaavoitus- ja rakentamishankkeiden yhteydessä Turku Energia Sähköverkot Oy:n (TESV)

Lisätiedot

Pekka Makkonen Versokuja 4 D Kuopio

Pekka Makkonen Versokuja 4 D Kuopio SKVY Oy LAUSUNTO Pekka Makkonen Versokuja 4 D 70150 Kuopio 24.11.2015 Juuan kunta Ympäristölautakunta Poikolantie 1 83900 JUUKA Yleistä Juuan rengasvesiosuuskunta teki vuonna 2011 päätöksen vesihuoltosuunnitelman

Lisätiedot

CASE TRIPLA SUUNNITTELIJAN NÄKÖKULMASTA PETRI TYYNELÄ/RAMBOLL FINLAND OY

CASE TRIPLA SUUNNITTELIJAN NÄKÖKULMASTA PETRI TYYNELÄ/RAMBOLL FINLAND OY CASE TRIPLA SUUNNITTELIJAN NÄKÖKULMASTA PETRI TYYNELÄ/RAMBOLL FINLAND OY TRIPLA SUUNNITTELIJAN HAASTEET Millä vaihtoehtoisilla ratkaisuilla/rakenteilla ja miten voidaan toteuttaa pysäköintilaitoksen syvä

Lisätiedot

Erstantie 2, 15540 Villähde 2 Puh. (03) 872 200, Fax (03) 872 2020 www.anstar.fi anstar@anstar.fi Käyttöohje

Erstantie 2, 15540 Villähde 2 Puh. (03) 872 200, Fax (03) 872 2020 www.anstar.fi anstar@anstar.fi Käyttöohje Erstantie 2, 15540 Villähde 2 Erstantie 2, 15540 Villähde 3 SISÄLLYSLUETTELO Sivu 1 TOIMINTATAPA... 4 2 MATERIAALIT JA RAKENNE... 5 2.1 MATERIAALIT... 5 2.2 RAKENNEMITAT... 5 3 VALMISTUS... 6 3.1 VALMISTUSTAPA...

Lisätiedot

PESUKONEEN JA LINGON ASENNUS

PESUKONEEN JA LINGON ASENNUS PESUKONEEN JA LINGON ASENNUS Vaatehoitotila kuuluu tärkeänä osana kiinteistöön. Laitteet ja varusteet on määriteltävä ja sijoitettava tilaan siten, että niiden käyttö on mahdollisimman helppoa ja esteetöntä.

Lisätiedot

LUPAHAKEMUS KAIVAMISELLE KATU - TAI YLEISELLÄ ALUEELLA KEMPELEEN KUNTA / YMPÄRISTÖPALVELUT. Sadevesiviemäri

LUPAHAKEMUS KAIVAMISELLE KATU - TAI YLEISELLÄ ALUEELLA KEMPELEEN KUNTA / YMPÄRISTÖPALVELUT. Sadevesiviemäri LUPAHAKEMUS KAIVAMISELLE KATU TAI YLEISELLÄ ALUEELLA Luvan hakija Nimi ja osoite Luvan hakijan vastuuhenkilö KEMPELEEN KUNTA / YMPÄRISTÖPALVELUT Puhelin Vastuuhenkilön sähköpostiosoite Kohteen tiedot Työkohteen

Lisätiedot

Rakentajan sähkömuistio. - omakotitalon ja vapaa-ajan asunnon sähköistyksen vaiheet

Rakentajan sähkömuistio. - omakotitalon ja vapaa-ajan asunnon sähköistyksen vaiheet Rakentajan sähkömuistio - omakotitalon ja vapaa-ajan asunnon sähköistyksen vaiheet Rakennuksen sähköistys Rakennuksen onnistunut sähköistys vaatii runsaasti tietoa, eikä rakentajan kannata lähteä toteuttamaan

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN KUNTA KLAUKKALA, VANHA-KLAUKKA, RAKENNETTAVUUSSELVITYS. Vastaanottaja Nurmijärven kunta. Asiakirjatyyppi Rakennettavuusselvitys

NURMIJÄRVEN KUNTA KLAUKKALA, VANHA-KLAUKKA, RAKENNETTAVUUSSELVITYS. Vastaanottaja Nurmijärven kunta. Asiakirjatyyppi Rakennettavuusselvitys Vastaanottaja Nurmijärven kunta Asiakirjatyyppi Rakennettavuusselvitys Päivämäärä Luonnos 5.11.2014 Viite 1510013691 NURMIJÄRVEN KUNTA KLAUKKALA, VANHA-KLAUKKA, RAKENNETTAVUUSSELVITYS 1 Päivämäärä Luonnos

Lisätiedot

Multimäki II rakennettavuusselvitys

Multimäki II rakennettavuusselvitys Multimäki II rakennettavuusselvitys ERILLISLIITE 2 1 / 27 12.8.2014 1 (8) Multimäki II rakennettavuusselvitys TIE21218 Joensuun kaupunki SUUNNITTELUKOHDE Teemu Tapaninen 12.8.2014 Multimäki II rakennettavuusselvitys

Lisätiedot

Hämeenlinnan Myllyojan Kankaisten ja Siirin uomaosuuksien parannussuunnitelma

Hämeenlinnan Myllyojan Kankaisten ja Siirin uomaosuuksien parannussuunnitelma Hämeenlinnan Myllyojan Kankaisten ja Siirin uomaosuuksien parannussuunnitelma Janne Ruokolainen Raportti nro 6/2015 Sisällys 1 Kohteen yleiskuvaus ja hankkeen tavoitteet... 2 2 Toimenpiteet... 2 2.1 Joutsiniementien

Lisätiedot

Taiter Oy. Taiter-pistokkaan ja Taiter-triangeliansaan käyttöohje

Taiter Oy. Taiter-pistokkaan ja Taiter-triangeliansaan käyttöohje Taiter-pistoansaan ja Taiter-tringaliansaan käyttöohje 17.3.2011 1 Taiter Oy Taiter-pistokkaan ja Taiter-triangeliansaan käyttöohje 17.3.2011 Liite 1 Betoniyhdistyksen käyttöseloste BY 5 B-EC2: nro 22

Lisätiedot

Eurokoodien mukainen suunnittelu

Eurokoodien mukainen suunnittelu RV-VAluAnkkurit Eurokoodien mukainen suunnittelu RV-VAluAnkkurit 1 TOIMINTATAPA...3 2 MITAT JA MATERIAALIT...4 2.1 Mitat ja toleranssit...4 2.2 Valuankkurin materiaalit ja standardit...5 3 VALMISTUS...6

Lisätiedot

TUOTE & ASENNUS OPAS 2011

TUOTE & ASENNUS OPAS 2011 TUOTE & ASENNUS OPAS 2011 1 一 Asennusopas ulkolattiat 1 Malli: Asennus FINA021 1.1 Tuotteen lyhyt johdanto: 1.1.1 Tuotteen muoto: Kiillotettu 1.1.2 Tuoteen profiili: Sileä 1.1.3 Tuotteen soveltaminen:

Lisätiedot

SIJOITTAMISSOPIMUKSEN LUPAOHJEET JA EHDOT KATU JA MUILLE YLEISILLE ALUEILLE SIJOITETTAVILLE PYSYVÄISLUONTEISILLE RAKENTEILLE

SIJOITTAMISSOPIMUKSEN LUPAOHJEET JA EHDOT KATU JA MUILLE YLEISILLE ALUEILLE SIJOITETTAVILLE PYSYVÄISLUONTEISILLE RAKENTEILLE SIJOITTAMISSOPIMUKSEN LUPAOHJEET JA EHDOT KATU JA MUILLE YLEISILLE ALUEILLE SIJOITETTAVILLE PYSYVÄISLUONTEISILLE RAKENTEILLE ( Rovaniemen kaupunki/ Suomen Ilmakuva Oy) SIJOITTAMISSOPIMUS Rovaniemen kaupungin

Lisätiedot

Kiviaines Vaatimus Suodatinkerroksessa käytetään hiekkaa, jonka rakeisuus on kuvan 22342:K1 mukainen.

Kiviaines Vaatimus Suodatinkerroksessa käytetään hiekkaa, jonka rakeisuus on kuvan 22342:K1 mukainen. 1 22342 Suodatinrakenteet 22342.1 Suodatinrakenteen materiaalit, yleistä Tuotteen kelpoisuus osoitetaan ensisijaisesti CE-merkinnällä, kun asetetut kansalliset vaatimustasot tuotteen käyttökohteessa täytetään.

Lisätiedot

SENAATTI-KIINTEISTÖT LAHDEN VARIKKO RAKENNETTAVUUSSEL- VITYS

SENAATTI-KIINTEISTÖT LAHDEN VARIKKO RAKENNETTAVUUSSEL- VITYS Vastaanottaja Senaatti-kiinteistöt Asiakirjatyyppi Rakennettavuusselvitys Päivämäärä 26.2.2010 Viite 82127893 SENAATTI-KIINTEISTÖT LAHDEN VARIKKO RAKENNETTAVUUSSEL- VITYS SENAATTI-KIINTEISTÖT LAHDEN VARIKKO

Lisätiedot

TYÖSELOSTUS TYÖNUMERO:E27329 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI K1 HUHTOTIE/MUSTANLAMMENTIE K2 RUKANTIE 13.11.2015 SWECO YMPÄRISTÖ OY. Mäkelininkatu 17 A 90100 Oulu

TYÖSELOSTUS TYÖNUMERO:E27329 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI K1 HUHTOTIE/MUSTANLAMMENTIE K2 RUKANTIE 13.11.2015 SWECO YMPÄRISTÖ OY. Mäkelininkatu 17 A 90100 Oulu TYÖNUMERO:E27329 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI K1 HUHTOTIE/MUSTANLAMMENTIE K2 RUKANTIE SWECO YMPÄRISTÖ OY Mäkelininkatu 17 A 90100 Oulu S w e co Ympä r is t ö O y PL 88, 00521 Helsinki Mäkelininkatu 17 A, 90100

Lisätiedot

WEBER.VETONIT TUOTTEET JA TYCROC TWP RAKENNUSLEVYT SEINÄÄN JA LATTIAAN

WEBER.VETONIT TUOTTEET JA TYCROC TWP RAKENNUSLEVYT SEINÄÄN JA LATTIAAN WEBER.VETONIT TUOTTEET JA TYCROC TWP RAKENNUSLEVYT SEINÄÄN JA LATTIAAN Ennen Tycroc TWP rakennuslevyjen asennusta täytyy varmistaa, että alusta on kuiva, luja, jäykkä ja vakaa sekä puhdas pölystä, öljystä,

Lisätiedot

YKSIKKÖHINTALUETTELO YKSIKKÖHINTALUETTELO 1 (7) 24.5.2012

YKSIKKÖHINTALUETTELO YKSIKKÖHINTALUETTELO 1 (7) 24.5.2012 YKSIKKÖHINTALUETTELO 1 (7) YKSIKKÖHINTALUETTELO Urakkatarjouspyyntöönne viitaten tarjoudumme suorittamaan Nurmijärven Kirkonkylän liikuntapuiston maanrakennusurakan lisä- ja muutostyöt tämän yksikköhintaluettelon

Lisätiedot

Rakenteiden lujuus ja vakaus määräykset ja ohjeet. EUROKOODI2014SEMINAARI, Hanasaaren kulttuurikeskus Yli-insinööri Jukka Bergman

Rakenteiden lujuus ja vakaus määräykset ja ohjeet. EUROKOODI2014SEMINAARI, Hanasaaren kulttuurikeskus Yli-insinööri Jukka Bergman Rakenteiden lujuus ja vakaus määräykset ja ohjeet EUROKOODI2014SEMINAARI, Hanasaaren kulttuurikeskus 9.12.2014 Yli-insinööri Jukka Bergman Asetus kantavista rakenteista ja asetus pohjarakenteista Esittäjän

Lisätiedot

Kattamisohjeet. SBS-kumibituminen pintahuopa, 10 m x 0,7 m

Kattamisohjeet. SBS-kumibituminen pintahuopa, 10 m x 0,7 m Kattamisohjeet Katepal Oy PL 33, 37501 LEMPÄÄLÄ Palvelupuhelin (03) 375 9111 Fax (03) 375 0974 E-mail: katepal@katepal.fi www.katepal.fi Kuljetus ja varastointi Kuljetettava ja varastoitava pystyasennossa.

Lisätiedot

KL-KIINNITYSLEVYT EuroKoodIEN mukainen SuuNNITTELu

KL-KIINNITYSLEVYT EuroKoodIEN mukainen SuuNNITTELu KL-KIINNITYSLEVYT Eurokoodien mukainen suunnittelu KL-KIINNITYSLEVYT 1 TOIMINTATAPA...2 2 KL-KIINNITYSLEVYJEN MITAT JA MATERIAALIT...3 2.1 KL-kiinnityslevyjen mitat...3 2.2 KL-kiinnityslevyjen tilaustunnukset...4

Lisätiedot

Pirkkahalli, pysäköintialue

Pirkkahalli, pysäköintialue Työnro 070012 RAKENNETTAVUUSSELVITYS Pirkkahalli, pysäköintialue Ilmailunkatu Tampere POHJARAKENNESUUNNITELMA 1 (5) RI Tiina Ärväs 11.01.2008 Työnro 070012 Pirkkahalli, pysäköintialue Ilmailunkatu Tampere

Lisätiedot

AP-SUURMUOTTI KÄYTTÖOHJE

AP-SUURMUOTTI KÄYTTÖOHJE AP-SUURMUOTTI KÄYTTÖOHJE AP-SUURMUOTTI Korotus Mantokasettimuoteilla haluttuun korkeuteen Turvaketju Telinekannatin Sähköohjauskeskus Tikkaat Säilytyskotelo kierrekiristintangoille muttereille Myrskyketju

Lisätiedot

Paalutyypin vaihto projektissa 10/12/2012

Paalutyypin vaihto projektissa 10/12/2012 Paalutyypin vaihto projektissa 1 Tarmo Tarkkio, Skanska Infra oy 2 PAALUTYYPIN VALINTA- MYSTEERI? Pohjarakennus selostusta 3 Pohjarakennus selostusta, jatkuu 4 Pohjarakennus selostusta, jatkuu 5 Juha Vunneli,

Lisätiedot

MAAKELLARIN VOITTANUTTA EI OLE

MAAKELLARIN VOITTANUTTA EI OLE MAAKELLARI RATKAISEE SÄILYTYSONGELMASI Maakellari on ihanteellinen ratkaisu vihannesten, mehujen, säilöttyjen tuotteiden jne. pitkäaikaiseen varastointiin. Säilyvyyden takaavat maakellarin luontaiset ominaisuudet:

Lisätiedot

HUOMAUTUS: JOS DELTAPALKIN ASENNUSTOLERANSSIT YLITTYVÄT, OTA YHTEYTTÄ PEIKKOON.

HUOMAUTUS: JOS DELTAPALKIN ASENNUSTOLERANSSIT YLITTYVÄT, OTA YHTEYTTÄ PEIKKOON. Deltapalkin asennus Tämä en asennusohje on tarkoitettu täydentämään projektikohtaista asennussuunnitelmaa. Peikon tekninen tuki voi tarvittaessa auttaa asennussuunnitelman laadinnassa. Jos asennussuunnitelman

Lisätiedot

MolokClassic Syväkeräys -säiliön (5 m³, 3 m³, 1.3 m³, 800l ja 300 l) ASENNUSOHJE

MolokClassic Syväkeräys -säiliön (5 m³, 3 m³, 1.3 m³, 800l ja 300 l) ASENNUSOHJE MolokClassic Syväkeräys -säiliön (5 m³, 3 m³, 1.3 m³, 800l ja 300 l) ASENNUSOHJE SÄILIÖIDEN KULJETUS JA KÄSITTELY Käsittele Syväkeräys -säiliöitä varoen. Säiliötä ei saa vierittää eikä pudottaa. Nosta

Lisätiedot

FCG Finnish Consulting Group Oy JOENSUUN KAUPUNKI MARJALAN KAAVA-ALUE RAKENNETTAVUUSSELVITYS P13815

FCG Finnish Consulting Group Oy JOENSUUN KAUPUNKI MARJALAN KAAVA-ALUE RAKENNETTAVUUSSELVITYS P13815 JOENSUUN KAUPUNKI MARJALAN KAAVA-ALUE RAKENNETTAVUUSSELVITYS P13815 18.11.2010 SISÄLLYSLUETTELO 1. RAKENNUSHANKKEEN YLEISTIEDOT... 1 Rakennushankkeen kuvaus:... 1 Suunnittelijat, asiantuntijat:... 1 2.

Lisätiedot

Annettu: 28.3.2007. Voimassa: 31.12.2010

Annettu: 28.3.2007. Voimassa: 31.12.2010 Dno: YM268/6221/2006 1 (5) Annettu: 28.3.2007 Voimassa: 31.12.2010 Ympäristöministeriö on maankäyttö- ja rakennuslain 148 :n (231/2003) nojalla sekä huomioon ottaen rakennustuotteiden hyväksynnästä annetun

Lisätiedot

Esitetään hyväksyttäväksi, RHK:n kunnossapitoyksikössä. Markku Nummelin Kunnossapitojohtaja. Hyväksytään RHK:n turvallisuusyksikössä

Esitetään hyväksyttäväksi, RHK:n kunnossapitoyksikössä. Markku Nummelin Kunnossapitojohtaja. Hyväksytään RHK:n turvallisuusyksikössä Kunnossapitoyksikkö 23.8.2001 1 (7) MATHÉE-KISKOANKKURIT Ratahallintokeskus on vahvistanut Mathée-kiskoankkureiden käyttö- ja asennusohjeet nro 1172/731/2001 voimassaoleviksi Suomen valtion rataverkolla

Lisätiedot

117 vj M 160 s jv M 160 v M 160

117 vj M 160 s jv M 160 v M 160 117 vj M 160 jv M 160 sv M 160 Vattenfall Verkko Oy 10407526 Avux Maastosuunittelu ID Xpower 6JAN107709A10 TYÖKOHTAINEN TYÖSELOSTUS KOHDE: Kenttävahdintie Tervakoski Janakkala VATTENFALL VERKKO OY

Lisätiedot