UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI KAUPUNGINLAHDEN RANTALAITURI KORJAUS JA KUNNOSTUSTYÖ

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI KAUPUNGINLAHDEN RANTALAITURI KORJAUS JA KUNNOSTUSTYÖ"

Transkriptio

1 Sipti Oy UUSIKAUPUNKI UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI KAUPUNGINLAHDEN RANTALAITURI KORJAUS JA KUNNOSTUSTYÖ RAKENNUSSELOSTUS

2 Sipti Oy Rakennusselostus 1 (21) SISÄLLYSLUETTELO 1 MAA- JA POHJARAKENNUS YLEISTÄ Työn laajuus ja noudatettavat asiakirjat Pohjatutkimukset ja pohjasuhteet Työjärjestys RAIVAUS JA PURKU Yleistä Puuston ja kasvillisuuden suojaus Rakenteiden suojaus Vanhojen rakennusten ja rakenteiden purku Purku- ja raivausjätteen poiskuljetus MAANKAIVU Yleistä Kaivumaiden kuljetus LOUHINTA POHJARAKENTEET JA POHJANVAHVISTUS Yleistä Lyöntipaalutus, teräsbetonipaalut Lyöntipaalutus, puupaalut Kallio- ja maa-ankkurit Erityiset pohjarakenteet ja menetelmät Teräsponttiseinät Lankkuseinät, puuponttiseinät Paalutuksesta ja pontituksesta aiheutuva tärinä SALAOJAT, SADEVESIPUTKET, VIEMÄRIT JA MUUT PUTKIJOHDOT Kaivot TÄYTTÖ JA TIIVISTYS Yleistä Perustusten alustäyttö Perustusten vierustäyttö Täyttö rakennusalueella RAKENNUSALUEEN PINTARAKENTEET Nurmikot ja viheralueet Liikennealueiden rakennekerrokset ja päällysrakenteet Laiturialueen päällystys Luonnonvaraisten alueiden kunnostus PERUSTUKSET JA ULKOPUOLISET RAKENTEET Puurunkotyöt Muottityöt Vedenalainen muotti Laiturin reunarakenteen ja passiiviankkureiden laattojen muotti Raudoitus Betonointi, yleistä Betonointisuunnitelma Betonoiminen Betonoinnin jälkihoito Liikuntasaumat Työsaumat Paikkaukset Metallirunkotyöt, yleistä Metalliset laiturirakenteet... 21

3 Sipti Oy Rakennusselostus 2 (21) Rakennushanke Rakennuskohde ja sen sijainti Yleistä Rakennuttaja Rakennuskohde on Uudenkaupungin kaupungin keskustassa sijaitseva kaupunginlahden rantalaituri, joka sijaitsee Sorvakon sillan itä- ja länsipuolella käsittäen osan pohjoispuolen rantaa ja kokonaisuudessaan eteläpuolen rannan. Tämä rakennusselostus kattaa rantalaiturin alueella tehtävät laiturin kunnostukseen liittyvät suunnitelmissa esitetyt työt. Laiturin korjaus tehdään useassa osassa eripituisina jaksoina vaiheittain tilaajan esittämissä osissa. Lähtökohtana on tehdä korjaus ja kunnostustyö nykyisen laiturin ulkopuolelle siten, että laiturirakenteita puretaan mahdollisimman vähän. Laiturilinjan koilliskulmassa junaradan läheisyydessä olevaa laiturin reunalinjaa oikaistaan uuden reunarakenteen ankkuroinnin helpottamiseksi ja stabiliteetin parantamiseksi. Työn aikana laiturin taustalla on käytössä kevyen liikenteen väylät, kadut, junarata ja ranta-alueen kiinteistöt. Junaradan ja katujen liikennettä sekä kiinteistöjen liiketoimintaa ei saa missään korjausja kunnostustyön vaiheessa keskeyttää. Jalkakäytävien, kevyen liikenteen väylien ja venepaikkojen käyttö voidaan tilaajan suostumuksella keskeyttää lyhyiksi ajoiksi töiden vaatimusten mukaan. Kaikista rakentamiseen käytettävistä materiaaleista ja tuotteista on urakoitsijan esitettävä rakennuttajalle CE-merkintätodistukset. Todistukset kootaan urakoitsijan toimesta kansioon vastaanottotilaisuudessa rakennuttajalle luovutettavaksi. Uudenkaupungin kaupunki Tekninen ja ympäristökeskus Rakennustöiden yleiskuvaus Kaupunginlahden rantalaituri, eli lahden reunarakenne korjataan ja uusitaan nykyisen laiturilinjan meren puolelle tehtävällä uudella reunarakenteella. Rakenne tehdään pääosin teräsbetoni- ja puupaalurakenteisena käyttäen teräksistä tukipalkkia reunan yläosassa. Reunarakenne ankkuroidaan betonisilla tai muilla massiivisilla ankkurilaatoilla taustan penkereisiin. Osa ankkuroinnista tehdään pysyvillä maa- ja kallioankkureilla. Kaupunginlahden pohjoisreunalla itäpäässä lahden koillispohjukassa junaradan läheisyydessä laiturin reunalinjan oikaisu tehdään teräsponttiseinällä ja matalaa puurakenteista reunarakennetta käyttäen. Reunarakenne ankkuroidaan betonisilla tai muilla massiivisilla ankkurilaatoilla taustan penkereisiin. Koillispohjukan oikaisuosuus tehdään vesialueelle käyttäen paalutettua työpetiä, työlauttaa tai paalutustyö tehdään mahdollisesti pakkaskautena jäädytetyn vesialueen päältä. Makasiinien edustalla laiturin reunarakenne tehdään teräsponttiseinällä ja ankkurointi pysyvillä maa- tai kallioankkureilla tai betonisilla tai muilla massiivisilla ankkurilaatoilla taustan penkereisiin mahdollisuuksien mukaan. Reunarakenne verhoillaan matalalla puuverhouksella, joka kiinnitetään teräspontti- ja teräspalkkirakenteeseen. Tilaajan päätöksellä reunarakenteena voidaan käyttää myös muunlaista puurakenteista reunaa.

4 Sipti Oy Rakennusselostus 3 (21) Pohjoisrannalla Sorvakon sillan reunaan liittyvän laiturin reunan kivirakenteen ja taustatäytön korjaus tehdään betonirakenteisella seinämällä, jonka taustalle rakennetaan kiviaineksesta kuivatuskerros. Kuivatuskerroksesta vajovedet ohjataan PEH110- muoviputkella kaupunginlahteen korjattavan muuriosuuden kummastakin päästä. Kaikki kaupunginlahteen laskevat sadevesiviemärit jatketaan uuden reunarakenteen läpi käyttäen PEH-muoviputkia, jotka liitetään mekaanisesti ja tiiviisti olemassa olevien putkien päihin. Putkien jatko-osuudet ovat vähintään jatkettavan putken kokoisia. Koillispohjukassa laiturilinjan oikaisuosuudella jatkettavat sadevesiviemärit perustetaan teräksisten kaivantolankkujen murskearinan varaan. Kaivantolankkujen ainepaksuus vähintään 5mm ja lankkupedin leveys vähintään 600mm, murskearinan raekoko #0-16 ja paksuus 150mm. Rantalaiturin korjaustöiden yhteydessä kaivetut ja puretut laiturialueisiin liittyvät jalankulkualueet, kevyen liikenteen alueet ja katualueet sekä viheralueet korjataan vastaamaan ennen työn alkua vallinnutta laatutasoa. Sirkuskentän osalla pinnan tasaus korotetaan noin 0,5 m nykyistä korkeusasemaa ylemmäksi. Korotuksen yhteydessä kentän laidoille rakennetaan kaksi ritiläkennellista sadevesikaivoa, jotka viemäröidään rantalaiturin läpi lahteen. Teihin, katuihin, kevyen liikenteen väyliin, kenttiin ja viheralueisiin ei saa tehdä muita sijainti-, linjaus- eikä korkeusasemamuutoksia kuin suunnitelmissa on esitetty. Rakennustyössä noudatettavat asiakirjat Rakennusvälineet RT , RYL Yleiset laatuvaatimukset, Maankaivu-, paalutus-, pontitus-, nosto-, kuljetus-, tasaus- ja tiivistyskaluston on oltava työn laatu ja laajuus huomioon ottaen riittävän tehokkaita ja tarkoituksenmukaisia huomioiden työturvallisuusnäkökohdat. Paalutuksessa ja pontituksessa käytettävien koneiden on oltava ulottuvuudeltaan ja toiminnoiltaan sellaisia, jotka soveltuvat tarkkaan työskentelyyn. Urakoitsijan on esitettävä rakennuttajalle hyväksyttäväksi konetyypit, käytettävät laitteet ja varustukset ennen työhön ryhtymistä. Mittaukset ja toleranssit Suunnitelmien koordinaattijärjestelmä ja korkeusjärjestelmä on esitetty UKIjärjestelmässä. Työmaalla tehtävät mittaukset esitetään UKI-järjestelmässä. Kaikki mittaukset on tarkistettava ja sovitettava yhteen suunnitelmissa esitetyn koordinaatti- ja korkeusjärjestelmän mukaisiksi. Urakoitsijan on tarkistettava UKI -koordinaattijärjestelmän ja -korkeusjärjestelmän muunnokset ETRS-GK21 koordinaatti- ja N2000 -korkeusjärjestelmiin. Uudet käytössä ja voimassa olevat järjestelmät ovat ETRS-GK21 ja N2000. Kaivun toleranssit vedenpinnan yläpuolella +100mm -0mm. (+) =vaaditun tason ylittävä mitta, eli ylikaivua, (-) =vaaditun tason alittava mitta, eli kaivu jää vajaaksi. Uusien puureunaisten laiturirakenteiden ulkoreunalle ei aseteta tarkkaa sijaintimittaa. Laiturin reunalinja saa tulla nykyisen linjan ulkopuolelle. Uusi reunarakenne sijoitetaan kuitenkin välittömästi vanhan rakenteen väylän puolelle siten, että paalutuksessa ja pontituksessa tarvittavat ohjausrakenteet voidaan kiinnittää vanhaan reunarakenteen puupaalutukseen kiinni, poikkeuksena koillispohjukan laiturin oikaisulinja.

5 Sipti Oy Rakennusselostus 4 (21) Urakoitsija suorittaa heti työn alkamisen jälkeen ennen purku- ja kaivutöitä seuraavat mittaukset UKI- korkeus- ja koordinaattijärjestelmässä: 1. Laiturin edessä pohjan mittaus kolmesta mittalinjasta viiden metrin ruutuun. 2. Laiturin reunan kivi- ja betonirakenteisten osien reunan ja maan puoleisten pintojen mittaus 5m välein. 3. Laiturin vanhasta reunalinjasta 3 m etäisyydelle maalle päin maanpinnan mittaus 10m välein. 4. Laiturin reunalinjaa lähimmän liikenneväylän (ajoneuvo tai kevytliikenne) keskilinjan mittaus 10m välein. 5. Sirkuskentän vanhan pinnan mittaus 10m ruutuun puolisuunnikkaan alueella 60/100m x 60m siten, että ruutuun mittauksen lisäksi sirkuskentän reunalinjalta, reunan ulkopuolisen painanteen pohjalta ja nurmialueen puolelta painanteen reunalta tehdään mittaus 10m välein. 6. Laiturin läheisyydessä olevien portaiden, muurien, valaisinpylväiden, vesipisteiden, puutasojen ja muiden kiinteiden rakenteiden rannan puoleisen reunan ja taitteiden mittaus 10m etäisyydellä vanhasta laiturilinjasta. Mittaus tarvitaan maahan upotettavien ankkurilaattojen sijainnin määrittämistä varten. Mittaustulokset luovutetaan heti mittauksien jälkeen suunnittelijalle suunnitelmien täydentämistä varten. 1 MAA- JA POHJARAKENNUS 10 YLEISTÄ 1010 Työn laajuus ja noudatettavat asiakirjat Maa- ja pohjarakennustöiden laajuus ja laatu käyvät selville pohjatutkimus-, rakenne- ja tasauspiirustuksista ja tästä rakennusselityksestä. Rakennustyön perusvaatimukset on esitetty Rakennustöiden yleisissä laatuvaatimuksissa (RYL-90). Rakennusselostuksessa on viitattu seuraaviin ohjeisiin ja normeihin, jotka tulee pitää työmaalla: - RYL-90, Rakennustöiden yleiset laatuvaatimukset 1990, - KT02, Kunnallisteknisten töiden yleinen työselostus - InfraRYL Suomen rakentamismääräyskokoelma B3, Pohjarakennus - RIL 121, Pohjarakennusohjeet RIL 132, Talonrakennuksen maatöiden työselitys, 1987, - RIL 131, Betoninormit Lyöntipaalutusohjeet LPO-87, Paalutusohje-2011, Paalutustuotelehti RT Asfalttinormit 1995, PANK ry, - Rakennusselityksessä ilmoitetut normit ja ohjeet. - Kallion tiivistäminen injektoimalla; VTT:n geotekniikan laboratorio, Tiedonanto 31 - Ankkurien jännitystyössä noudatetaan valitun jännemenetelmän käyttöselostetta - Pohjarakennustöiden valvontaohjeet, PRV -84, SGY

6 Sipti Oy Rakennusselostus 5 (21) - rakennustyön suorittamiseksi tarpeellisia urakoitsijoiden, erikoisliikkeiden ja tarvikkeiden valmistajien toimittamia piirustuksia, selityksiä ja ohjeita. Lisäksi rakennustöissä noudatetaan soveltuvin osin seuraavia normeja ja ohjeita: - Voimassa olevia lakeja ja asetuksia sekä hyvää rakennustapaa. - Tarkastavien viranomaisten rakennusaikaisia määräyksiä ja ohjeita Urakoitsijan tulee ilmoittaa välittömästi rakennuttajalle sellaisista töiden yhteydessä ilmenevistä havainnoista, jotka voivat vaikuttaa suunnitelmiin. Kaikki tätä työtä koskevat määräykset, ohjeet ja normit on tarvittaessa hankittava urakoitsijan toimesta työmaalle ja pidettävä siellä myös valvojan käytettävissä Pohjatutkimukset ja pohjasuhteet 1040 Työjärjestys RYL 90, 1.1 Rakennuspaikalla on suoritettu rakenteen kunnon arviointia tilaajan ja Satamatekninen Oy toimesta Arvioinnista on saatavissa asiakirjat pyynnöstä. Rakennuttaja on teettänyt alueella painokairauksia ja siipikairauksia. Maalajirajat ja arvioidut kallion pinnan korkeusasemat on esitetty pohjatutkimuspiirustuksissa. Rakennusalueen kaivumassat laiturilinjan taustalla ovat pääasiassa vanhoja täyttömaita liejua, savea, silttiä, moreenia, soraa, hiekkaa ja lohkareita. Alkuperäinen maa on liejua, savea ja silttiä. Laiturilinjan edessä väylän puolella saattaa myös olla laiturin rakennusaikaisia täyttömaita. Mikäli maarakennustöiden yhteydessä havaitaan tutkimuksiin nähden sellaisia poikkeamia, jotka voivat vaikuttaa tehtyihin ratkaisuihin, tulee urakoitsijan ilmoittaa niistä välittömästi rakennuttajalle. Urakoitsijalla on oikeus omalla kustannuksellaan tehdä lisää pohjatutkimuksia laiturin reunalinjasta paalu-, pontti- ja ankkurimenekkien täsmentämiseksi sekä kallion pinnan ja maalajitietojen varmistamiseksi. Rakennustoimenpiteen työjärjestys on pääpiirteissään seuraava: - Alkutilanteen mittaukset, kaapeli- ja putkilinjojen sijaintien varmistamiset ja tarvittavat siirrot ja suojaustoimenpiteet - työmaa-alueiden varaus- ja vuokraus sekä aitaaminen - mahdolliset esirakennustoimenpiteet kuten paalutetut työpedit, työpohjan jäädyttäminen yms. - paalu- ja ponttijohteen asennus sekä paalutus ja pontitus - vanhan laiturin reunarakenteen taustan alkukaivu ja taustan ponttilankutus - tukipalkkien asennus ja ankkurien poraus tai ankkurilaattojen kaivantojen kaivu ja ankkurilaattojen ja -tankojen asennus - putkilinjojen jatkaminen ja reunarakenteen läpiviennit - taustan täyttö, taustan kevennysrakenteet - ankkurien esijännitys ja lukitseminen tai ankkuritankojen kiinnitys - reunan ja kannen pintarakenteet, varusteet ja laitteet - kivimuuri-reunarakenteen korjaus, raudoitus ja taustavalut, täytöt

7 Sipti Oy Rakennusselostus 6 (21) 11 RAIVAUS JA PURKU 1100 Yleistä - tie- ja katualueiden päällysteiden kunnostus ja työmaa-alueen siivous ja purkaminen. RYL 2, Yleiset vaatimukset Purkutöitä tehdään vain työn edellyttämässä laajuudessa kaikkea liiallista purkutyötä välttäen. Asfalttialueet puretaan ankkurointien vaatimassa laajuudessa. Asfaltin leikkaus tehdään teräskiekolla tai laikkaleikkurilla leikkaamalla suoraviivaisesti ja teräväreunaisesti poikki. Vanhan laiturin reunarakenteen osia puretaan vain työn tekemisen ja uusien rakenteiden vaatimassa laajuudessa. Kaivun yhteydessä paljastuvat ja käytöstä poistetut betoniperustukset ja muut rakenteet puretaan tilaajan antaman ohjeen mukaisesti. Kaikki purkumassat toimitetaan hyötykäyttöön kuten puu, metallit ja betonikappaleet ja kaivumassat maankaatopaikalle Puuston ja kasvillisuuden suojaus RYL 2.1, Kasvillisuuden suojaus. Pääsääntönä on, että kaikki puut säilytetään. Ennen rakennustöihin ryhtymistä tilaajan kanssa on pidettävä rakentamisalueen katselmus. Katselmuksessa merkitään säilytettävät puut ja muu kasvillisuus ja niiden suojaustapa, mahdollisesti poistettavat puut ja muu kasvillisuus. Urakoitsijalla ei ole oikeutta hävittää mitään säilytettäviksi määrättyjä puita tai pensaita, ellei hän ole saanut siihen tilaajan hyväksyntää Rakenteiden suojaus RYL 2.2, Säilytettävät rakenteet Laiturin reunan uusimisen ja korjauksen alueella sijaitsee nykyinen yleistä liikennettä palveleva lahden ylittävä Sorvakon silta. Sillan molemmissa päissä on teräsbetonirakenteiset paalujen varassa olevat graniittiverhoillut maatuet, joiden päät ulottuvat sillan kannen ohi. Maatuet on ankkuroitu pysyvillä vinosti alaspäin suuntautuvilla jännitetyillä ankkureilla kallioon. Sillan etelärannalla kannen alta kulkee kevyen liikenteen väylä, josta nousee kannen molemmin puolin maapenkereen varassa olevat portaat ylös. Kaivu-, paalutus- ja pontitustyö on tehtävä sillan rakenteita vaurioittamatta. Pohjoisrannalla on Valtion rautateiden käytössä oleva ratalinja, etelärannalla on makasiinit ja puurakennus, joissa on toiminnassa olevia ravintoloita. Etelä- ja pohjoisrannalla on yleistä liikennettä palvelevat kevyen liikenteen raitit. Toiminnassa olevien rakennusten pölylle alttiina olevat ilmanottoaukot on peitettävä tarvittaessa pölyä keräävillä suodattimilla rakennusvaiheissa, joissa on mahdollista työmaalta leviävän pölyn kulkeutuminen rakennuksiin sisälle. Yleistä liikennettä palvelevien alueiden läheisyydessä pölyävien rakennustöiden aikana on käytettävä vesisumuhuuhtelua pölyn leviämisen rajoittamiseksi. Nykyisen rantalaiturin reunarakenteen läpi menee jätevesiviemäri-, sadevesiviemäri-, vesijohto-, sähkö- ja tiedonsiirtolinjoja. Linjojen sijainti on tarkistettava ennen töiden aloittamista ja ne on merkittävä ja tarvittaessa suojattava paalutus-, pontitus- ja kaivu-

8 Sipti Oy Rakennusselostus 7 (21) töiden ajaksi siten, että ne eivät vaurioidu eikä niihin pääse syntymään haitallisia painumia tai siirtymiä. Urakoitsija vastaa alueella sijaitsevien putkien, johtojen, kaapelien ym. vanhojen rakenteiden merkitsemisestä ja tarvittavasta suojaamisesta Vanhojen rakennusten ja rakenteiden purku Vanha laiturilinja on yläreunastaan paikoin siirtynyt väylälle päin nykyisen reunan puurakenteen lahovaurioista johtuvan heikentymisen vuoksi. Vanhan laiturilinjan reunaa puretaan suunnitelmissa esitetyn mukaisesti. Tarpeetonta purkamista on vältettävä. Nykyisen laiturin reunalinjan ankkurointi puretaan ja ankkurointiteräkset katkaistaan, mikäli sille on tarvetta, vasta uusien ankkurointien valmistuttua. Mikäli nykyisen ankkuroinnin purkaminen tarvitsee tehdä ennen uuden ankkuroinnin valmistumista, on sille saatava tilaajan ja suunnittelijan hyväksyntä jokaisen ankkurin osalta ennen purkamisen aloittamista. Ankkurointeja ei saa kuitenkaan purkaa eikä niitä saa olla purettuna kahta ankkuria enempää kutakin laiturin reunan 50m kohti. Pääsääntöisesti putki- ja johtolinjoja ei pureta. Vain lahteen laskevien sadevesiviemärilinjojen putkien päitä voidaan vähäisessä määrin purkaa töiden edellyttämässä laajuudessa, tilaajalta on hankittava hyväksyntä jokaiseen purettavaan putki- ja johtolinjaan. Puretut putki- ja johtolinjat rakennetaan vastaamaan laadultaan vähintään ennen purkutöitä vallinnutta tilannetta. Etelärannalla olevaa veneiden laskuramppia ei pureta. Puurakenteiset laiturin ja reunanrakenteen osat puretaan ja kuljetetaan pois, puuta tai muita maatuvia materiaaleja ei saa käyttää täyttöihin Purku- ja raivausjätteen poiskuljetus 12 MAANKAIVU 1200 Yleistä RYL 90, 2.6, Purettavat rakenteet Purkumassat kuljetetaan rakennuttajan osoittamalle yleiselle kaatopaikalle. Kaikki kivet, louhe ja kitkamaalajit käytetään mahdollisuuksien mukaan rakennettaviin täyttöihin. RYL 3, Yleiset vaatimukset Maankaivu tehdään koko rakennusalueella suunnitelmien mukaisesti rakenteiden edellyttämään syvyyteen. Liiallista kaivamista on vältettävä. Maapohja kaivutason alapuolella ei saa häiriintyä. Kaivu laiturilinjan rakenteita varten on tehtävä välittömästi ennen kyseisten rakenteiden tekemistä kaivantojen sortumisen estämiseksi. Vanhaa laiturilinjaa sivuavien ja laiturilinjan läpi menevien viemäri- ja vesijohtolinjojen sekä sähkö- ja tiedonsiirtolinjojen läheisyydessä kaivu on tehtävä eritystä varovaisuutta noudattaen niin, ettei johtolinjoja katkaista eikä niihin pääse syntymään painumia tai siirtymiä. Kaivut laiturin taustalla, sillan maatukien ja rata-alueen läheisyydessä on tehtävä siten, että niiden stabiliteettia vaaranneta.

9 Sipti Oy Rakennusselostus 8 (21) Tie- ja liikennealueilla kaivu tehdään suunnitelmien mukaan siten, että yleiselle liikenteelle aiheutetaan mahdollisimman vähän haittaa. Kaivu tehdään rakennekerrosten edellyttämään syvyyteen asti Kaivumaiden kuljetus 13 LOUHINTA Pengerryksiä ja täyttöjä vaativilla alueella tulee käyttää maankaivussa syntyviä kitkamassoja, kuten kiviä, louhetta, soraa ja muita tiivistyskelpoisia kitkamaalajeja. Kaivumassojen käytölle on kuitenkin saatava erillinen rakennuttajan antama hyväksyntä. Kaivumassoja ei saa läjittää laiturirakenteen tai tehtyjen kaivantojen viereen. Läjityksen reunan etäisyys vähintään 10 m kaivannon reunaan tai vanhaan laiturin reunalinjaan. Kaivumassat, jota ei pystytä käyttämään täyttöihin, kuljetetaan rakennuttajan osoittamaan paikkaan tai yleiselle kaatopaikalle. Louhintatyötä ei ole. Mahdollisista louhintatöistä on aina tehtävä työselostus ympäristön katselmus-, seuranta- ja tiedotusohjelmineen sekä turvallisuusohjelmineen, ja ne on hyväksytettävä tilaajalla ennen töihin ryhtymistä. 14 POHJARAKENTEET JA POHJANVAHVISTUS 1400 Yleistä Kaupunginlahden reunarakenteen kantava rakenne tehdään teräsbetonipaaluista, puupaaluista ja teräsponteista, jotka ankkuroidaan porattavin jännitetyin pysyvin ankkurein kallioon, pohjamoreeniin tai jännittämättömien terästankojen ja ankkurilaattojen välityksellä taustarakenteeseen. Teräsbetonipaalu- ja puupaaluseinään sekä puuponttiseinään jätetään riittävät välit putkien ja johtojen läpivienneille. Paalutus tehdään eritystä varovaisuutta noudattaen putkien ja johtojen läheisyydessä painumien ja siirtymien välttämiseksi. Läpivientikohta tiivistetään betonisella kehyksellä suunnitelmapiirustuksen mukaan. Tiivistämisen periaate on hyväksytettävä putken tai johtolinjan haltijalta ennen sen tekemistä Lyöntipaalutus, teräsbetonipaalut Paalutusohje-2011 (RIL ), Tuotelehti RT Paalujen arvioidut alapäiden korkeusasemat on esitetty pohjatutkimuspiirustuksissa ja laiturin etureunan pituusleikkauksessa. Paalujen tunkeutumistaso määritellään tarkemmin rakennustöiden aloituksen jälkeen tehtävillä koepaalutuksilla. Jos pohjaolosuhteet poikkeavat suunnitelmien mukaisista, tulee pääurakoitsijan olla välittömästi yhteydessä pohjarakennussuunnittelijaan. Teräsbetonipaaluina käytetään PO-2011 ja RT-2011 mukaisia TB350a paaluja. Paalutustyöluokka on 1. Paalut varustetaan maakärjellä. Paalut lyödään tukipaaluina ja ulotetaan vähintään 1 m tiiviiseen moreenikerrokseen ts. kovaan pohjaan. Paalujen tulee olla vähintään 14 vrk vanhoja, jolloin nimellislujuuden voidaan olettaa kehittyneen, ennen työmaalle kuljetusta ja varastointia. Paalutus aloitetaan koepaalutuksin. Koepaaluja lyödään vähintään 3 kappaletta jokaista täyttä 50 laiturin reunan pituusmetriä kohti. Koepaalujen tunkeutumisesta pidetään PO mukaista paalukohtaista pöytäkirjaa lyötävän paalun osalta koko lyöntityön ajan. Lyöntimäärät merkitään tällöin kultakin paaluvarren 200 mm matkalta pöytäkirjoihin.

10 Sipti Oy Rakennusselostus 9 (21) Paalutustyö laiturin pohjoisrannalla reunalinjan oikaisun kohdalla tehdään työlautalta tai erikseen rakennettavan työpedin päältä suunnitelmien mukaisesti. Paalutuksesta pidetään paalutuspöytäkirjaa joka toimitetaan pohjarakennus- ja rakennesuunnittelijalle. Paalutuspöytäkirjassa esitettävät tiedot PO-2011 taulukoiden 7.1, 7.2 ja 7.3 mukaisesti, ellei tilaajan kanssa sovita muuta käytettäväksi pöytäkirjaa. Paalutustyössä tulee noudattaa RT-2011 tuotelehden taulukon 5 mukaisia sallittuja pudotuskorkeuksia lyötäessä paalua savessa tai läpäistäessä tiiviitä kerroksia. Erityistä huolellisuutta tulee noudattaa tilanteessa, kun paalu lyödään pohjaolosuhteissa vallitsevan silttikerroksen lävitse. Paalujen lopetuslyöntiehdot RT-2011 tuotelehden taulukon 11 mukaisesti. Paalutustyön valmistuttua paalut tarkemitataan ja näistä laaditaan erillinen tarkepiirustus PO-2011 kappaleen 7.4 mukaisesti joka toimitetaan pohjarakennus- ja rakennesuunnittelijalle. Paalut tasakatkaistaan suunnitelmien esittämään katkaisutasoon. Paalujen katkaisua varten hankitaan lupa rakennuttajalta. Ennen katkaisua paalun kannot mitataan ja merkitään paalutuspöytäkirjaan. Paalutuksen aikana olemassa olevien ympäristön rakenteita tulee tarkkailla mahdollisesti syntyvien siirtymien ja painumien vuoksi. Tarkkailupisteet rakennetaan vähintään jokaisen reunarakenteen lävistävän putkilinjan kohdalle sekä makasiinirannan kohdalla 5m välein sekä Sorvakon sillan maatukien ja penkereiden tukirakenteisiin. Sorvakon sillan kumpaankin päähän rakennetaan vähintään 6+6, eli yhteensä 12 tarkkailupistettä. Pohjoisrannan junaradan kaarteen kohdalla siirtymä- ja painumamittauspisteitä rakennetaan junaradan kummankin kiskon ratapölkkyihin n. 20m välein 7kpl, siirtymäpainumamittauspisteitä rakennetaan yhteensä 14kpl. Paalutusalueella pidetään tarvittavat katselmukset ympäristön katselmukset. Vaurioitusherkkiin rakennuksiin asennetaan tarvittavat tärinämittarit, ks. kohta Yksittäinen paalu saa poiketa teoreettisesta sijaintipaikastaan enintään 100 mm. Reunarakenteen paalulinjan sijaintipoikkeamat ovat samoja kuin teräsponttiseinän, ks. kohta Teräsponttiseinät Paalujen varastoinnissa ja käsittelyssä noudatettava RT-2011 tuotelehden mukaisia varastointi- ja käsittelyohjeita Lyöntipaalutus, puupaalut Koko lahden reunalinja puupaalutetaan lukuun ottamatta pohjoisrannan reunalinjan oikaisua ja makasiinirannan kohtaa. Reunalinjan puupaalut lyödään nykyisen reunalinjan ulkopuolelle välittömästi nykyisten puupaalujen kylkeen asennetun paalujen ohjaus- ja tukipuun viereen. Laiturin etureunan paaluista osa lyödään kovaan pohjaan tukeutuviksi tukipaaluiksi ja osa lyödään savikerrosten välissä olevasta siltti-hiekkakerroksen läpi siten, että paalun kärki jää 0,3-0,5m ko. kerroksen alapuolelle. Paalutus tehdään paalutusohjeen 2011 mukaisesti. Paalujen arvioidut alapäiden korkeusasemat on esitetty pohjatutkimuspiirustuksissa ja laiturin etureunan pituusleikkauksessa. Paalujen tunkeutumistaso määritellään tarkemmin rakennustöiden aloituksen jälkeen tehtävillä koepaalutuksilla. - Paalujen sallittu pystykuorma enintään 150kN. - Paalut ovat painekyllästettyjä puupaaluja latvaläpimitaltaan vähintään 200mm.

11 Sipti Oy Rakennusselostus 10 (21) - Järkäleen painon tulee olla 40kN. Lyöntivasaran tulee olla vapaapudotusvasaraa. Järkäleen pudotuskorkeutta tulee säädellä siten, että paalun painuma lyöntiä kohti on enintään 150 mm. - Lyönti päätetään loppulyöntiehtojen mukaisesti. - Koepaalut. Koepaaluja lyödään vähintään 3 kappaletta jokaista täyttä 50 laiturin reunarakenteen pituusmetriä kohti. Koepaalujen tunkeutumisesta pidetään PO mukaista paalukohtaista pöytäkirjaa lyötävän paalun osalta koko lyöntityön ajan. Lyöntimäärät merkitään tällöin kultakin 200 mm matkalta pöytäkirjoihin. - Paalutuspöytäkirjat toimitetaan pohjarakennussuunnittelijalle ja rakennesuunnittelijalle. - Paalujen sijainnin ja kaltevuuden mittauksista tehdään Pohjarakennusohjeiden RIL 121 kohdan mukainen toteutumapiirustus, johon merkitään paalujen sijainti 50 mm tarkkuudella. - Paalujen katkaisua varten hankitaan lupa rakennuttajalta Kallio- ja maa-ankkurit Uuden laiturin reunarakenteen ankkurointi tehdään osaksi pysyvien kallio- ja maaankkureiden avulla. Kallio- ja maa-ankkurit porataan suunnitelmissa esitetyn mukaisesti kallioon tai tiiviiseen pohjamoreeniin pohjarakennus- ja rakennesuunnitelmien tyyppipiirustuksen mukaisesti huomioiden ankkureiden valmistajan tyyppikohtaiset vaatimukset. Porauspituus kallioankkureilla on vähintään 3m ehjään kallioon ja maa-ankkureilla vähintään 6m tiiviiseen pohjamoreeniin. Ankkurit ovat jännepunosankkureita St 1550 / 1770, 15.7 mm, 3kpl/ankkuri tai Titan 52/26 tai Titan 40/16 jänneterästanko-ankkureita. Ankkureiden tyypit ja sijainnit on esitetty piirustuksissa. Jokaiseen jännitettyyn ankkuriin tehdään koeveto suunnitelmissa määrättyyn voimaan. Koeveto on tehtävä vasta kun betonirakenteet ja ankkurin juotos- ja injektointimassat ovat saavuttaneet lujuuden, joka riittää kestämään jännityksestä aiheutuvat rasitukset. Koevedon jälkeen ankkurit kiristetään suunnitelmissa määrättyyn voimaansa ja lukitaan tukipalkkiin. Ankkurien kiinnitys tukipalkkiin ja kiinnitysten suojaus tehdään piirustusten mukaan. Jännittämisen jälkeen ankkuriteräkset suojainjektoidaan sementtilaastilla (w=0,44) ja laastiin lisätään paisuttavaa lisäainetta (INDRUSIAN AID) 0.2% sementin painosta. Suojainjektointi tehdään ankkurilevyyn asennetun injektointiletkun kautta. Jännitystyön kulku pääpiirteittäin on seuraava (noudatettava tarkoin valitun jännemenetelmän selostusta): 1. Asennetaan jänteet ja ankkureiden tarvikkeet paikoilleen ja varmistetaan kontaktipintojen suoruus ja puhtaus. Terästen varastoinnissa on noudatettava TARKKAAN valmistajan antamia ohjeita (voimassaolevat käyttöohjeet ja muut käyttöä koskevat tiedot on hankittava työmaalle). 2. Jännitystyö voidaan tehdä, kun betonin puristuslujuus on 75% (25 MN/m2) loppulujuudesta. 3. Jännitetään 50 %:n voimaan suunnitelmien mukaisesta jännitysvoimasta ja lukitaan. 4. Jänteet kiristetään lopulliseen suunnitelmien mukaiseen voimaan ja lukitaan.

12 Sipti Oy Rakennusselostus 11 (21) 1460 Erityiset pohjarakenteet ja menetelmät 1461 Teräsponttiseinät Rannan reunarakenteen korjauksessa käytetään teräponttiseinää pohjoisrannalla junaradan kaarteen kohdalla reunarakenteen oikaisun alueella ja etelärannalla makasiinien edustalla. Junaradan kaarteen kohdalla pontit lyödään kolmen pontin ryhmiä. Pitkät kolmen pontin ryhmät lyödään kärjestään 1m matkan moreenikerrokseen tai kallion pintaan. Lyhyet kolmen pontin ryhmät lyödään kärjestään määrämittaisina maakerroksissa olevan silttikerroksen läpi. Lyhyet teräspontit hitsataan toisiinsa ryhmäksi ja toiselta reunaltaan pitkiin pontteihin kiinni ponttiryhmän vajoamisen estämiseksi. Ponttien saumahitsaus vähintään a6mm L=100mm, ellei ponttien lyönti vaadi vahvempaa hitsausta. Makasiinirannassa laiturin etureunan teräsponteista joka toinen lyödään alapäästään pohjamoreeniin vähintään 1m matkan tai kallioon tukeutuviksi ja joka toinen lyödään pohjamoreenin pintaan. Teräsponttiseinäprofiilina käytetään Larssen 603 S355GP. teräspontteja ei pintakäsitellä. Ponttien alapäitä ei ankkuroida kallion pintaan muuten kuin tapauksissa, joissa pohjamoreenin paksuus jää alle 0,8m. Ankkurointi tehdään halkaisijaltaan 40mm ja pituudeltaan L=1,2m pituisella harjaterästapilla kallioon. Ankkuritapin porausreikä D=50mm ja pituus L=0,80m, ankkuritappi juotetaan kallioon sementtilaastijuotoksella. Pontin tunkeutumisen edessä olevat kivet ja lohkareet porataan tai räjäytetään rikki. Pontti voidaan poikkeustapauksissa ankkuroida pohjamoreenin päällä oleviin suuriin kiviin samalla tavalla kuin kallioon. Kiviin ankkuroinnille on jokaisen pontin osalta erikseen saatava rakennuttajan hyväksyntä. Ponttiseinän yläpää ankkuroidaan kallio- tai maa-ankkureilla tai taustatäytteeseen asennetuilla passiiviankkurilevyillä ja terästangoilla paikalleen. Ankkurien kiinnitys tukipalkkiin ja passiiviankkurilevyyn ja kiinnitysten suojaus tehdään piirustusten mukaan. Teräsponttiseinään jätetään yhden pontin levyinen väli putkille ja johdoille, joita ei voida katkaista työn ajaksi. Pontitus tehdään eritystä varovaisuutta noudattaen putkien ja johtojen läheisyydessä painumien ja siirtymien välttämiseksi. Ponttien väliin yläpäähän lyödään teräspontin pätkä siten, että sen alareuna jää vähintään 200mm putken tai johdon pinnan yläpuolelle. Läpivientikohta tiivistetään betonisella kehyksellä suunnitelmapiirustuksen mukaan. Tiivistämisen periaate on hyväksytettävä putken tai johtolinjan haltijalta ennen sen tekemistä. Teräsponttiseinään polttoleikataan aukot ankkuritangoille ja jänneteräksille sekä putkille ja johdoille, jotka voidaan työn aikana katkaista ja rakentaa uudelleen. Aukkojen reiät tiivistetään suunnitelmapiirustuksen mukaan. Teräsponttiseinä asennetaan suoraviivaisiin linjoihin, poikkeama suorasta linjasta 10m matkalla enintään 100mm ja/tai yli 20m pituisen seinämän matkalla suorasta linjasta enintään 150mm. Toleranssivaatimus on W+0.31 vesipinnassa ja ponttien katkaisutasossa Lankkuseinät, puuponttiseinät Laiturin etureunan taustalle vasten vanhaa lankutusta lyödään yhtenäinen lankkuseinä 50mm paksuista kestopuisista reunaltaan pontatuista lankuista. Lankkuja ei saa jatkaa. Ennen lankkujen lyöntiä taustalle tehdään aloituskaivanto lyönnin helpottamiseksi ja vanhoja paaluja vasten asennetaan kestopuiset ohjaus- ja tukipuut siten, että ne tukevat lankkuseinän yläreunaa taustan maatäyttöjä tehtäessä.

Urjalan kunta LÄHILIIKUNTAPAIKKA, RAKENNUSSUUNNITELMA. Työkohtainen työselitys Litterakohtainen osa InfraRYLn mukaan

Urjalan kunta LÄHILIIKUNTAPAIKKA, RAKENNUSSUUNNITELMA. Työkohtainen työselitys Litterakohtainen osa InfraRYLn mukaan 1 Urjalan kunta LÄHILIIKUNTAPAIKKA, RAKENNUSSUUNNITELMA Työkohtainen työselitys Litterakohtainen osa InfraRYLn mukaan Infrasuunnittelu Tampere 11.9.2015 2 (7) 0 YLEISTÄ 01 Tilaaja Urjalan kunta Tampereentie

Lisätiedot

FCG Finnish Consulting Group Oy. Tammelan kunta HEINIJÄRVEN POHJAPATO. Rakennussuunnitelma 30309-P11912

FCG Finnish Consulting Group Oy. Tammelan kunta HEINIJÄRVEN POHJAPATO. Rakennussuunnitelma 30309-P11912 FCG Finnish Consulting Group Oy Tammelan kunta HEINIJÄRVEN POHJAPATO Rakennussuunnitelma 30309-P11912 ENNAKKOKOPIO 10.6.2011 FCG Finnish Consulting Group Oy Rakennussuunnitelma I 10.6.2011 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKI, VESILIIKELAITOS UUSI VESITORNI

LOVIISAN KAUPUNKI, VESILIIKELAITOS UUSI VESITORNI Vastaanottaja Loviisan kaupunki, vesiliikelaitos Asiakirjatyyppi Rakennettavuusselvitys Päivämäärä 31.5.2010 Viite 82130218 LOVIISAN KAUPUNKI, VESILIIKELAITOS UUSI VESITORNI RAKENNETTAVUUSSELVITYS LOVIISAN

Lisätiedot

Lahti JHG\Hämeenkoski\20339\Piirustukset\20339_1.dwg / 20339_1.ctb (2133 09) TUTKIMUSKOHDE Tampere Hämeenlinna 1 KOKO ALUEELLA: Maanvaraiset anturaperustukset, anturoiden alla vähintään 0.3m paksu anturanalustäyttö

Lisätiedot

SIUNTION KUNTA PALONUMMENMÄKI PALONUMMENKAARI K 180 T 1-6, K 179 T 4, K 181 T 1-2 Siuntio POHJATUTKIMUSLAUSUNTO. Työ 4204/13

SIUNTION KUNTA PALONUMMENMÄKI PALONUMMENKAARI K 180 T 1-6, K 179 T 4, K 181 T 1-2 Siuntio POHJATUTKIMUSLAUSUNTO. Työ 4204/13 SIUNTION KUNTA PALONUMMENMÄKI PALONUMMENKAARI K 180 T 1-6, K 179 T 4, K 181 T 1-2 Siuntio POHJATUTKIMUSLAUSUNTO Työ 4204/13 UUDENMAAN MAANRAKENNUSSUUNNITTELU OY PL 145 gsm 0400 472 059 gsm 0400 409 808

Lisätiedot

FCG Finnish Consulting Group Oy. Tammelan kunta JÄNIJÄRVEN POHJAPATO. Rakennussuunnitelma 30309-P11912

FCG Finnish Consulting Group Oy. Tammelan kunta JÄNIJÄRVEN POHJAPATO. Rakennussuunnitelma 30309-P11912 FCG Finnish Consulting Group Oy Tammelan kunta JÄNIJÄRVEN POHJAPATO Rakennussuunnitelma 30309-P11912 ENNAKKOKOPIO 10.6.2011 FCG Finnish Consulting Group Oy Rakennussuunnitelma I 10.6.2011 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

101, +118.62 +113.20 / 5.42. 1 0 0 20 40 60 80 100 pk/0.2m

101, +118.62 +113.20 / 5.42. 1 0 0 20 40 60 80 100 pk/0.2m 101, +118.62 2.00 3.00 373 L 4.00 5.00 +113.20 / 5.42 333 L kn 1 0 0 20 40 60 80 100 pk/0.2m Number101 Method PAKL X 6989356.742 3 Y 28485661.384 3 Date 13.5.2013 2.00 102, +118.56 +116.31 / 2.25 286 L

Lisätiedot

Ohje Lisätarkistuksia tehdään tarvittaessa työn aikana. Rakeisuuskäyrät liitetään kelpoisuusasiakirjaan.

Ohje Lisätarkistuksia tehdään tarvittaessa työn aikana. Rakeisuuskäyrät liitetään kelpoisuusasiakirjaan. 1 Tässä luvussa käsitellään johtokaivantojen eli johtojen, kaapeleiden, salaojien, putkien ja kaivojen alkutäyttöjä. Tässä luvussa alkutäytöllä tarkoitetaan myös rumpujen ympärystäyttöjä. 22332.1 Alkutäyttöjen

Lisätiedot

Osa R7 VARUSTEET JA LAITTEET

Osa R7 VARUSTEET JA LAITTEET Osa R7 VARUSTEET JA LAITTEET Laitesiirtojen suunnitelmat Osa R7-20 Siirrettävät vesihuolto- ja kaukolämpöverkostot TYÖKOHTAINEN TYÖSELOSTUS JA LAATU- VAATIMUKSET VAIN URAKKALASKENTAAN 1.4.2014 Destia Oy,

Lisätiedot

TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE

TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE SEINÄJOEN KAUPUNKI TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE 15.2.2016 Tämä asiakirja koskee Seinäjoen Kaupungin Törnävänsaaren sillan rakennustöitä. 1 (5) TYÖTURVALLISUUSLIITE 0. YLEISTÄ 0.1 TURVALLISUUSLIITTEEN

Lisätiedot

TURVALLISUUSASIAKIRJA. Mattilankatu

TURVALLISUUSASIAKIRJA. Mattilankatu 1 TURVALLISUUSASIAKIRJA Mattilankatu JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Kaupunkirakennepalvelut Yhdyskuntatekniikka 16.4.2010 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ... 3 1.1 1.2 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus... 3 Rakennuttaja

Lisätiedot

Reunakaiteiden suunnittelu- ja asennusohje

Reunakaiteiden suunnittelu- ja asennusohje Reunakaiteiden suunnittelu- ja asennusohje Reunakaide Ruukki W230 Reunakaide Ruukki W230/4, Ty3/51:2010 Reunakaide Ruukki W230/4, Ty3/51:2006 Sisältö Sovellusalue... 2 Asennus... 2 Kaiteiden käsittely...

Lisätiedot

SUUNNITTELU LAUKKA OY

SUUNNITTELU LAUKKA OY 1 SUUNNITTELU LAUKKA OY POHJATUTKIMUS puh 08 55 2.8.2011 Toripiha 1 85500 Nivala NIVALAN KAUPUNKI KEVYEN LIIKENTEEN SILLAT MALISJOKI KESKUSTASSA NIVALA 1. TEHTÄVÄ 2 2. TUTKIMUKSET. TUTKIMUSTULOKSET. PERUSTAMINEN

Lisätiedot

R1-7 VALTATIEN 6 YKSITYISTIELIITTYMIEN PARANTAMINEN VÄLILLÄ KIMONKYLÄ - HEVOSSUO, KOUVOLA TYÖKOHTAISET LAATUVAATIMUKSET JA TYÖSELOSTUKSET

R1-7 VALTATIEN 6 YKSITYISTIELIITTYMIEN PARANTAMINEN VÄLILLÄ KIMONKYLÄ - HEVOSSUO, KOUVOLA TYÖKOHTAISET LAATUVAATIMUKSET JA TYÖSELOSTUKSET R1-7 VALTATIEN 6 YKSITYISTIELIITTYMIEN PARANTAMINEN 30.5.2014 VALTATIEN 6 YKSITYISTIELIITTYMIEN PARANTAMINEN 2 SISÄLLYSLUETTELO 1-50 Yleiset perusteet... 3 10 Maaperä... 3 50 Mittaustyöt... 3 1000 Maa-,

Lisätiedot

FCG Finnish Consulting Group Oy. Tammelan kunta JÄNIJÄRVEN POHJAPATO. Rakennussuunnitelma 30309-P11912

FCG Finnish Consulting Group Oy. Tammelan kunta JÄNIJÄRVEN POHJAPATO. Rakennussuunnitelma 30309-P11912 FCG Finnish Consulting Group Oy Tammelan kunta JÄNIJÄRVEN POHJAPATO Rakennussuunnitelma 30309-P11912 10.6.2011 FCG Finnish Consulting Group Oy Rakennussuunnitelma I 10.6.2011 SISÄLLYSLUETTELO 1 Yleistä...

Lisätiedot

Lankilan Metsäkulman alue Alueellinen pohjatutkimus POHJATUTKIMUSLAUSUNTO. Työ 3401/09

Lankilan Metsäkulman alue Alueellinen pohjatutkimus POHJATUTKIMUSLAUSUNTO. Työ 3401/09 VIHDIN KUNTA Lankilan Metsäkulman alue Alueellinen pohjatutkimus POHJATUTKIMUSLAUSUNTO Työ 3401/09 Sisällys: Pohjatutkimuslausunto Pohjatutkimusmerkinnät Pohjatutkimuskartta 3401/09/1 1:3000 Leikkaus A-A

Lisätiedot

Enäranta Korttelit 262 ja 278-285 Alueellinen pohjatutkimus POHJATUTKIMUSLAUSUNTO. Työ 3392/09

Enäranta Korttelit 262 ja 278-285 Alueellinen pohjatutkimus POHJATUTKIMUSLAUSUNTO. Työ 3392/09 VIHDIN KUNTA Enäranta Korttelit 262 ja 278-285 Alueellinen pohjatutkimus POHJATUTKIMUSLAUSUNTO Työ 3392/09 Sisällys: Pohjatutkimuslausunto Pohjatutkimusmerkinnät Pohjatutkimuskartta 3392/09/1 1:2000 Leikkaus

Lisätiedot

Ylivieskan kaupunki Tekninen palvelukeskus PL 70 84101 YLIVIESKA TYÖSELOSTUS

Ylivieskan kaupunki Tekninen palvelukeskus PL 70 84101 YLIVIESKA TYÖSELOSTUS Ylivieskan kaupunki Tekninen palvelukeskus PL 70 84101 YLIVIESKA VIEMÄREIDEN SANEERAUS YLIVIESKA 2015-2016 2 (6) RAKENNUSHANKKEEN YLEISTIEDOT Rakennushankkeen kuvaus Työ koostuu jätevesiviemärin sujutuksesta

Lisätiedot

Pyydämme urakkatarjousta alla mainitusta urakasta liitteenä olevien asiakirjojen mukaan.

Pyydämme urakkatarjousta alla mainitusta urakasta liitteenä olevien asiakirjojen mukaan. URAKKATARJOUSPYYNTÖ UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI UUSIKAUPUNKI KAUPUNGINLAHDEN RANTARAKENTEEN KORJAUS Pyydämme urakkatarjousta alla mainitusta urakasta liitteenä olevien asiakirjojen mukaan. Rakennuttaja: Uudenkaupungin

Lisätiedot

Kotirinteen kaava-alue Alueellinen pohjatutkimus Nummela POHJATUTKIMUSLAUSUNTO. Työ 3414/09

Kotirinteen kaava-alue Alueellinen pohjatutkimus Nummela POHJATUTKIMUSLAUSUNTO. Työ 3414/09 VIHDIN KUNTA Kotirinteen kaava-alue Alueellinen pohjatutkimus Nummela POHJATUTKIMUSLAUSUNTO Työ 3414/09 PL 145 gsm 0400 472 059 gsm 0400 409 808 03101 NUMMELA fax (09) 343 3262 fax (09) 222 1201 email

Lisätiedot

Mäntytie 4, 00270 Helsinki p. (09) 2410006 tai 0400 465861, fax (09) 2412311 KERAVA- PORVOO RAUTATIEN ALITUSPAIKKOJEN RAKENNETTAVUUSSELVITYS

Mäntytie 4, 00270 Helsinki p. (09) 2410006 tai 0400 465861, fax (09) 2412311 KERAVA- PORVOO RAUTATIEN ALITUSPAIKKOJEN RAKENNETTAVUUSSELVITYS INSINÖÖRITOIMISTO e-mail: severi.anttonen@kolumbus.fi Mäntytie 4, 00270 Helsinki p. (09) 2410006 tai 0400 465861, fax (09) 2412311 2017 TALMAN OSAYLEISKAAVA-ALUE SIPOO KERAVA- PORVOO RAUTATIEN ALITUSPAIKKOJEN

Lisätiedot

MUOVIPUTKIEN ASENNUS

MUOVIPUTKIEN ASENNUS MUOVIPUTKIEN ASENNUS Putkijaoston julkaisu no 36 TASKUOPAS Tässä taskuoppaassa esitetyt asennusohjeet noudattavat Suomen Rakennusinsinöörien liitto ry:n julkaisussa RIL 77-2005 Maahan ja veteen asennettavat

Lisätiedot

FLAAMING OY. Smart Syväsäiliöt. Asennusohje Smart- syväsäiliöille. Onneksi olkoon!

FLAAMING OY. Smart Syväsäiliöt. Asennusohje Smart- syväsäiliöille. Onneksi olkoon! - Jätehuollon laitteet FLAAMING OY Smart Syväsäiliöt Asennusohje Smart- syväsäiliöille. Onneksi olkoon! Olette ostaneet Smart Syväsäiliö tuotteen, joka on tehokas jätteenkeräysjärjestelmä. Lue tämä ohje,

Lisätiedot

POHJATUTKIMUSRAPORTTI KAUPPAKESKUS PALETTI VAASANTIE 2 43700 KYYJÄRVI

POHJATUTKIMUSRAPORTTI KAUPPAKESKUS PALETTI VAASANTIE 2 43700 KYYJÄRVI POHJATUTKIMUSRAPORTTI KAUPPAKESKUS PALETTI VAASANTIE 2 43700 KYYJÄRVI 18.06.2014 Sisällysluettelo: 1. Projektin kuvaus 2. Alueen kuvaus 3. Maaperän kuvaus 4. Perustaminen 5. Kuivatus 6. Routasuojaus Liitteet

Lisätiedot

Rakentamisen laadun prosessi

Rakentamisen laadun prosessi Rakentamisen laadun prosessi Työn suunnittelu Työmaan toimintasuunnitelma Työn toteutus Rakenne- tai työvaihekohtainen laaturaportti Urakkakohtainen laaturaportti Työnaikainen laadunvarmistus Poikkeamaraportti

Lisätiedot

Varia Vantaa Tennistie 1 01370 VANTAA. Pintakallistusselvitys

Varia Vantaa Tennistie 1 01370 VANTAA. Pintakallistusselvitys Pintakallistusselvitys Varia Vantaa Tennistie 1 01370 VANTAA Pintakallistusselvitys 2 1. YLEISTÄ Kohteen yleistiedot Varia Vantaa Rivitalorakennus Tennistie 1 01370 VANTAA Tilaaja Tekijä Vantaan tilakeskus

Lisätiedot

Ohje Suodatinkankaiden vaatimukset esitetään luvussa 21120. Viitteet 21120 Suodatinkankaat, InfraRYL osa 1.

Ohje Suodatinkankaiden vaatimukset esitetään luvussa 21120. Viitteet 21120 Suodatinkankaat, InfraRYL osa 1. 1 21110 Suodatinkerrokset Suodatinkankaiden vaatimukset esitetään luvussa 21120. 21120 Suodatinkankaat, InfraRYL osa 1. 21110.1 Suodatinkerroksen materiaalit Tuotteen kelpoisuus osoitetaan ensisijaisesti

Lisätiedot

Asemakaava nro 8570 ID 1 427 936. Tammelan stadion. Rakennettavuusselvitys

Asemakaava nro 8570 ID 1 427 936. Tammelan stadion. Rakennettavuusselvitys Asemakaava nro 8570 ID 1 427 936 Työnro 150056 Tammelan stadion Rakennettavuusselvitys 24.6.2015 2 (6) Tammelan stadion Työnro 150056 SISÄLLYSLUETTELO Yleistä... 3 Tutkimuskohde... 3 Tehdyt tutkimukset...

Lisätiedot

KERAVAN KAUPUNKI. Huhtimontie Tontit 7-871-3,4,6 Kerava POHJATUTKIMUSLAUSUNTO TYÖ 4437/14

KERAVAN KAUPUNKI. Huhtimontie Tontit 7-871-3,4,6 Kerava POHJATUTKIMUSLAUSUNTO TYÖ 4437/14 KERAVAN KAUPUNKI Huhtimontie Tontit 7-871-3,4,6 Kerava POHJATUTKIMUSLAUSUNTO TYÖ 4437/14 Sisällys Pohjatutkimuslausunto Salaojituskerroksen rakeisuusalueet Pohjatutkimusmerkinnät Pohjatutkimuskartta 4437/14/1

Lisätiedot

13976 POHJOLA RAKENNUS OY SIPOON TOIVOLA ITÄINEN SUURSUONKUJA SIPOO POHJATUTKIMUS 26.11.2013 Insinööritoimisto POHJATEKNIIKKA OY Nuijamiestentie 5 B, 00400 Helsinki, Puh. (09) 477 7510, Fax (09) 4777 5111

Lisätiedot

NCC Property Development Oy Tampereen keskusareenan alue, asemakaavan muutos Tampere

NCC Property Development Oy Tampereen keskusareenan alue, asemakaavan muutos Tampere NCC Property Development Oy Tampereen keskusareenan alue, asemakaavan muutos Tampere RAKENNETTAVUUSSELVITYS ASEMAKAAVAN MUUTOSTA VARTEN 1. YLEISTÄ Selvityksen kohde on asemakaava-alue Tampereen keskustan

Lisätiedot

Työmenekki. 011112 Purku, puurakennus suuri, kuljetus 20km rm3 5,66 5,66 5,66 20.3.2007

Työmenekki. 011112 Purku, puurakennus suuri, kuljetus 20km rm3 5,66 5,66 5,66 20.3.2007 Kawerak Oy pu 040-717 5365 Sivu 1 /yks eur/ Työ Aine Ali Yt Yt eur Pvm RAKENNUSOSAT PKS 1/2007 0 ALUETYÖT 01 ALUEEN MAA- JA POHJARAKENNUS 011 RAIVAUS JA PURKU 0111 Rakennusten purku 011112 Purku, puurakennus

Lisätiedot

HALSSILAN KOULUN ALIKULKUKÄYTÄVÄN KORJAUS, Jyväskylä

HALSSILAN KOULUN ALIKULKUKÄYTÄVÄN KORJAUS, Jyväskylä JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Kaupunkirakennepalvelut Yhdyskuntatekniikka HALSSILAN KOULUN ALIKULKUKÄYTÄVÄN KORJAUS, Jyväskylä SILLAN MÄÄRÄLUETTELO (sisältäen kulmatukimuurin raudoitusluettelon) 10.6.2010 Hannikaisenkatu

Lisätiedot

RKL-, R2KL- ja R3KLkiinnityslevyt

RKL-, R2KL- ja R3KLkiinnityslevyt RKL-, R2KL- ja R3KLkiinnityslevyt Eurokoodien mukainen suunnittelu RKL-, R2KL- ja R3KLkiinnityslevyt 1 TOIMINTATAPA... 2 2 MITAT JA MATERIAALIT... 3 2.1 RKL- ja R2KL-kiinnityslevyjen mitat... 3 2.2 R3KL-kiinnityslevyjen

Lisätiedot

VESIVARASTOT VIRTSA- JA LIETEALTAAT

VESIVARASTOT VIRTSA- JA LIETEALTAAT EPDM-kumiset VESIVARASTOT VIRTSA- JA LIETEALTAAT RAKENNUS / ASENNUSOHJE Myynti: Maahantuonti: Maan kaivaminen Kun altaan rakennuspaikka on valittu, maahan kaivetaan pohjapiirustusten mukainen kaivanto.

Lisätiedot

POIJUJEN JA VIITTOJEN ASENNUKSEN TUOTEVAATIMUKSET

POIJUJEN JA VIITTOJEN ASENNUKSEN TUOTEVAATIMUKSET POIJUJEN JA VIITTOJEN ASENNUKSEN TUOTEVAATIMUKSET Oulu 31.10.2007 Muutettu 30.11.2011 Insinööritoimisto Ponvia Oy Taka-Lyötyn katu 4, 90140 OULU Puh. 0207419900, fax 0207419909 Liikennevirasto 2 Poijujen

Lisätiedot

Kuokkatien ja Kuokkakujan alueen rakennettavuusselvitys

Kuokkatien ja Kuokkakujan alueen rakennettavuusselvitys KIRKKONUMMEN KUNTA SEPÄNKANNAS III Kuokkatien ja Kuokkakujan alueen rakennettavuusselvitys P18602 7.5.2012 2 (6) SISÄLLYSLUETTELO: 1 YLEISTÄ... 3 2 TUTKIMUKSET... 3 3 POHJASUHTEET... 3 4 KATUALUEET...

Lisätiedot

KYRÖÖNTIE. Sadevesiviemärin saneeraussuunnitelma Plv 177-845 SUUNNITELMA- JA MITOITUSSELOSTUS 24.04.2015

KYRÖÖNTIE. Sadevesiviemärin saneeraussuunnitelma Plv 177-845 SUUNNITELMA- JA MITOITUSSELOSTUS 24.04.2015 Isonkyrön kunta KYRÖÖNTIE Sadevesiviemärin saneeraussuunnitelma Plv 177-845 SUUNNITELMA- JA MITOITUSSELOSTUS 24.04.2015 muutos 26.6.2015 SISÄLLYS 1. YLEISTÄ... 3 2. LÄHTÖTIEDOT... 4 3. SUUNNITELLUT PERUSRATKAISUT...

Lisätiedot

UIMARANNAN SANEERAUS JA LÄHILIIKUNTAPAIKAN RAKENTAMINEN

UIMARANNAN SANEERAUS JA LÄHILIIKUNTAPAIKAN RAKENTAMINEN FCG Finnish Consulting Group Oy Kaavin kunta UIMARANNAN SANEERAUS JA LÄHILIIKUNTAPAIKAN RAKENTAMINEN Suunnitelmaselostus 9.12.2010 FCG Finnish Consulting Group Oy Suunnitelmaselostus I SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

KAALISTEN KAUPUNKI. Torin seudun kehittämishanke. Toinen rakennusvaihe 2012 Kirkkokadun saneeraus TYÖTURVALLISUUSLIITE

KAALISTEN KAUPUNKI. Torin seudun kehittämishanke. Toinen rakennusvaihe 2012 Kirkkokadun saneeraus TYÖTURVALLISUUSLIITE KAALISTEN KAUPUNKI Torin seudun kehittämishanke Toinen rakennusvaihe 2012 Kirkkokadun saneeraus TYÖTURVALLISUUSLIITE 28.3.2012 SIsÄLLYSLUETTEL0 1 YLEISTÄ 1.1 Turvallisuusliitteen tarkoitus 1.2 Rakennuttaja,

Lisätiedot

Tarjolla maansiirto-, sokkelineristys- ja putkitusurakka kokeneelle ja ammattitaitoiselle maansiirtourakoitsijalle Itä-Helsingissä.

Tarjolla maansiirto-, sokkelineristys- ja putkitusurakka kokeneelle ja ammattitaitoiselle maansiirtourakoitsijalle Itä-Helsingissä. MAANSIIRTOURAKKA Tarjolla maansiirto-, sokkelineristys- ja putkitusurakka kokeneelle ja ammattitaitoiselle maansiirtourakoitsijalle Itä-Helsingissä. Urakka koostuu seuraavista tehtävistä: 1. Pihan raivaus-

Lisätiedot

2232 Rakennuksen täytöt

2232 Rakennuksen täytöt 1 22321 Rakennuksen ulkopuoliset täytöt Rakennuksen ulkopuolinen täyttö sisältää rakennuskaivannon täytöt rakennuksen sokkeli- /anturalinjan ulkopuolella. 22321.1 Rakennuksen ulkopuolisten täyttöjen materiaalit

Lisätiedot

SOKLEX - PERUSTUSJÄRJESTELMÄ

SOKLEX - PERUSTUSJÄRJESTELMÄ SOKLEX - PERUSTUSJÄRJESTELMÄ SOKLEX -VALMISMUOTTIEN ASENNUS- JA TUENTAOHJEET 2005 1 1. Rakennuksen pohjan kaivutöiden jälkeen sokkelilinjat täytetään vähintään 200 mm:n sorakerroksella. Sora tasataan perustamistasoon

Lisätiedot

Mökkipaketti 2. Asennus-, käyttö- ja huolto-ohjeet. Ohjeversio 08/11

Mökkipaketti 2. Asennus-, käyttö- ja huolto-ohjeet. Ohjeversio 08/11 Mökkipaketti 2 Asennus-, käyttö- ja huolto-ohjeet Ohjeversio 08/11 1 Sisältö 1 Käyttötarkoitus... 3 2 Asentaminen... 4 2.1 Imeytyskaivon asentaminen... 5 3 Huolto... 6 2 1 Käyttötarkoitus Mökkipaketti

Lisätiedot

UTAJÄRVEN KUNTA KIRJASTON PERUS- JA PINTAKUIVATUKSEN JA PIHA-ALUEEN SANEERAUS 30.1.2016 RAKENNUSSELOSTUS

UTAJÄRVEN KUNTA KIRJASTON PERUS- JA PINTAKUIVATUKSEN JA PIHA-ALUEEN SANEERAUS 30.1.2016 RAKENNUSSELOSTUS UTAJÄRVEN KUNTA KIRJASTON PERUS- JA PINTAKUIVATUKSEN JA PIHA-ALUEEN SANEERAUS 30.1.2016 RAKENNUSSELOSTUS Leskinen Petri vs. Tekninen johtaja, Tekniset palvelut Laitilantie 5, 91600 Utajärvi 050 387 1973

Lisätiedot

13260 Paalulaattarakenteet RTS 09:13

13260 Paalulaattarakenteet RTS 09:13 1 13260 Paalulaattarakenteet RTS 09:13 13261 Paikalla valettavat paalulaatat 13261.1 Paikalla valettujen paalulaattojen materiaalit 13261.1.1 Paikalla valettujen paalulaattojen materiaalit tie- ja katurakenteissa

Lisätiedot

23312 Katupuut. InfraRYL / TK242/TR7, Päivitys 26.3.2015/KM 1 JULKAISTAAN

23312 Katupuut. InfraRYL / TK242/TR7, Päivitys 26.3.2015/KM 1 JULKAISTAAN InfraRYL / TK242/TR7, Päivitys 26.3.2015/KM 1 23312 Katupuut Katupuilla tarkoitetaan kadun- tai liikenneväylän keski- tai välikaistoille sekä lähelle kadunvartta istutettavia runkopuita, joiden rungonkorkeutta

Lisätiedot

Pieni (590) 12...20 630 20 130 70 30 50 Iso (850) 20...32 825 30 210 90 45 90

Pieni (590) 12...20 630 20 130 70 30 50 Iso (850) 20...32 825 30 210 90 45 90 LENTON KIERREMUHVIJATKOSTEN JA ANKKUREIDEN ASENNUS Toimitustila Ellei toisin ole sovittu, jatkokset tai ankkurit toimitetaan liitoskappale valmiiksi asennettuna toiseen liitettävään tankoon ja muhvin vapaa

Lisätiedot

Eurokoodien mukainen suunnittelu

Eurokoodien mukainen suunnittelu RTR-vAkioterÄsosat Eurokoodien mukainen suunnittelu RTR-vAkioterÄsosAt 1 TOIMINTATAPA...3 2 MATERIAALIT...4 3 VALMISTUS...5 3.1 Valmistustapa...5 3.2 Valmistustoleranssit...5 3.3 Valmistusmerkinnät...5

Lisätiedot

Helminharjun alue Otalampi POHJATUTKIMUSLAUSUNTO. Työ 4003/12

Helminharjun alue Otalampi POHJATUTKIMUSLAUSUNTO. Työ 4003/12 VIHDIN KUNTA Helminharjun alue Otalampi POHJATUTKIMUSLAUSUNTO Työ 4003/12 Sisällys Pohjatutkimuslausunto Pohjatutkimusmerkinnät Pohjatutkimuskartta 4003/12/1 1:2000 Leikkaus A-A 4003/12/2 1:1000/1:100

Lisätiedot

Rakennustoimisto Pohjola Oy Rakennuskeskus Centra Katinen, Hämeenlinna

Rakennustoimisto Pohjola Oy Rakennuskeskus Centra Katinen, Hämeenlinna Rakennustoimisto Pohjola Oy Rakennuskeskus Centra Katinen, Hämeenlinna RAKENNETTAVUUSSELVITYS LUONNOS 8.9.2011 1. YLEISTÄ Päivämäärä 08.09.2011 Proj. nro 82138231 Selvityksen kohde on Katisen kaupunginosassa,

Lisätiedot

YKSIKKÖHINTALUETTELO 20.08.2013 649 HEINÄVEDEN KUNTA KENTTÄTIEN PERUSPARANNUS

YKSIKKÖHINTALUETTELO 20.08.2013 649 HEINÄVEDEN KUNTA KENTTÄTIEN PERUSPARANNUS YKSIKKÖHINTALUETTELO 20.08.2013 649 HEINÄVEDEN KUNTA KENTTÄTIEN PERUSPARANNUS Rakennusaikana mahdollisesti tehtävät muutostyöt hinnoitellaan noudattaen jäljempänä mainittuja yksikköhintoja. Yksikköhintojen

Lisätiedot

R A K E N N U S T A P A S E L O S T U S

R A K E N N U S T A P A S E L O S T U S INKOON PALVELUTALO KOTIPOLKU 7 10210 INKOO AUTOKATOKSEN RAKENTAMINEN YLÄPIHAN ASFALTOINTI R A K E N N U S T A P A S E L O S T U S Tmi Nalle Grönberg RAKENNUSSELOSTUS INKOON PALVELUTALO 2 / 5 Sisällysluettelo:

Lisätiedot

Akkamäen risteyssilta Vt 13, Kokkola - Nuijamaa / Lappeenranta Suunnitelman numero R15/19459. Sillan määräluettelo. KaS (Kaakkois-Suomi)

Akkamäen risteyssilta Vt 13, Kokkola - Nuijamaa / Lappeenranta Suunnitelman numero R15/19459. Sillan määräluettelo. KaS (Kaakkois-Suomi) Sivu 1 (6) KaS (Kaakkois-Suomi) Akkamäen risteyssilta Vt 13, Kokkola - Nuijamaa / Lappeenranta Suunnitelman numero R15/19459 Teräsbetoninen laattakehäsilta II (BlkII) Jännemitta (m) Hyödyllinen leveys

Lisätiedot

TYÖSELITYS. AS OY ROVANIEMEN TUOHITIE 4 Tuohitie 4 96910 Rovaniemi. KORJAUSTYÖSELITYS Salaoja- ja sadevesijärjestelmän uusiminen

TYÖSELITYS. AS OY ROVANIEMEN TUOHITIE 4 Tuohitie 4 96910 Rovaniemi. KORJAUSTYÖSELITYS Salaoja- ja sadevesijärjestelmän uusiminen TYÖSELITYS AS OY ROVANIEMEN TUOHITIE 4 Tuohitie 4 96910 Rovaniemi KORJAUSTYÖSELITYS Salaoja- ja sadevesijärjestelmän uusiminen 19.12.2013 TYÖSELITYS 2 RAKENNUSHANKE Rakennushanke käsittää As Oy Rovaniemen

Lisätiedot

Keskikaiteen suunnittelu- ja asennusohje

Keskikaiteen suunnittelu- ja asennusohje Keskikaiteen suunnittelu- ja asennusohje Keskikaide Ruukki 210x130/4 Sisältö Sovellusalue... 2 Asennus... 2 Kaiteiden käsittely... 2 Kaiteen rakenne ja osat... 3 Kaiteen aloitus ja lopetuskohdat... 4 Kaiteen

Lisätiedot

M A A N R A K E N N U S S E L O S T U S KAUPPAKESKUS PALETTI KYYJÄRVI

M A A N R A K E N N U S S E L O S T U S KAUPPAKESKUS PALETTI KYYJÄRVI M A A N R A K E N N U S S E L O S T U S KAUPPAKESKUS PALETTI KYYJÄRVI Arkkitehtuuritoimisto Martti Vähäniitty Oy Vasarakatu 1A 40320 Jyväskylä Puh. 014-3381 770 18.08.2014 B RAKENNUSHANKKEEN YLEISTIEDOT

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI KANAVAPUISTONKUJA RAKENTAMINEN

ORIMATTILAN KAUPUNKI KANAVAPUISTONKUJA RAKENTAMINEN ORIMATTILAN KAUPUNKI KANAVAPUISTONKUJA RAKENTAMINEN Rakennustapaselostus 24.11.2015 y-tunnus: 2239171-9 POP 561211-2287666 Sisällys YLEISTÄ 3 Rakennuttajat 3 Suunnittelija 3 Rakennuskohde 3 Rakennustyö

Lisätiedot

3-15 / 10.4.2015. Weber anturamuotti- järjestelmä. www.e-weber.fi www.wepro.fi. * Välitämme

3-15 / 10.4.2015. Weber anturamuotti- järjestelmä. www.e-weber.fi www.wepro.fi. * Välitämme * Välitämme 3-15 / 10.4.2015 Weber anturamuotti- www.e-weber.fi www.wepro.fi järjestelmä Weber anturamuottijärjestelmä Weber anturamuottijärjestelmä koostuu 600 mm leveästä, 5000 mm pitkästä ja 250 mm

Lisätiedot

23.5.2012. Yksikköhintojen sisällössä noudatetaan soveltuvin osin InfraRYLin määrämittausperusteita.

23.5.2012. Yksikköhintojen sisällössä noudatetaan soveltuvin osin InfraRYLin määrämittausperusteita. YKSIKKÖHINTALUETTELO 1 (5) YKSIKKÖHINTALUETTELO Urakkatarjouspyyntöönne viitaten tarjoudumme suorittamaan Nurmijärven Syrjälän koulun lähiliikuntaalueen rakennusurakan lisä- ja muutostyöt tämän yksikköhintaluettelon

Lisätiedot

Oulaistenkosken silta, Oulainen

Oulaistenkosken silta, Oulainen Oulaistenkosken silta, Oulainen Suunnitelma n:o R15/7883 Määrä- ja yksikköhintaluettelo Teräsbetoninen jatkuva ontelopalkkisilta (Bjop) Jännemitta 22,0+27,50+22,0 m Hyödyllinen leveys 14,10 m Vinous 0

Lisätiedot

MAANRAKENNUSTÖIDEN 1. VAIHEEN RAKENNUSSELOSTUS. Mika Waltarin koulu

MAANRAKENNUSTÖIDEN 1. VAIHEEN RAKENNUSSELOSTUS. Mika Waltarin koulu MAANRAKENNUSTÖIDEN 1. VAIHEEN RAKENNUSSELOSTUS Mika Waltarin koulu 06.11.2012 SISÄLLYSLUETTELO: 1(9) RAKENNUSHANKKEEN YLEISTIEDOT... 2 RAKENNUSHANKE... 2 KOHDE... 2 URAKKA-ALUE... 2 YLEISET SUORITUSVAATIMUKSET...

Lisätiedot

Ossinlammen siltakilpailu. Ossin olohuone. Suunnitelmaselostus

Ossinlammen siltakilpailu. Ossin olohuone. Suunnitelmaselostus Ossinlammen siltakilpailu Suunnitelmaselostus 1 Ratkaisun lähtökohdat Ehdotuksen perusideana on jatkaa Ossinlammen ympäristön puistomaista teemaa ja aktivoida aluetta. Silta on yksiaukkoinen palkkisilta,

Lisätiedot

Carlanderin kaava-alueen lisätutkimukset ja perustamistapaohjeistus

Carlanderin kaava-alueen lisätutkimukset ja perustamistapaohjeistus S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A PORVOON KAUPUNKI Carlanderin kaava-alueen lisätutkimukset ja perustamistapaohjeistus Perustamistapaohjeistus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P23323 Perustamistapaohjeistus

Lisätiedot

YKSIKKÖHINTALUETTELO 20.10.2014

YKSIKKÖHINTALUETTELO 20.10.2014 YKSIKKÖHINTALUETTELO 20.10.2014 POLVIJÄRVEN KUNTA KUOREVAARANTIEN ALUEEN VESIHUOLTO 1. YLEISTÄ Rakennusaikana mahdollisesti tehtävät muutostyöt hinnoitellaan noudattaen jäljempänä mainittuja yksikköhintoja.

Lisätiedot

Teräsbetonisten lyöntipaalujen TUOTELEHTI. DI Antti Laitakari

Teräsbetonisten lyöntipaalujen TUOTELEHTI. DI Antti Laitakari Teräsbetonisten lyöntipaalujen TUOTELEHTI DI Antti Laitakari Yleistä Uusi TB-paalujen tuotelehti korvaa Rakennusteollisuuden aiemmin julkaisemat teräsbetonipaalua koskevat tuotelehdet liitteineen Paalujen

Lisätiedot

Linnanniitun eteläosan kaava-alue K 266 T 3, K 265 T 2-3, K 263 T 1-3, K 264 T 1 Nummela POHJATUTKIMUSLAUSUNTO. Työ 3632/10

Linnanniitun eteläosan kaava-alue K 266 T 3, K 265 T 2-3, K 263 T 1-3, K 264 T 1 Nummela POHJATUTKIMUSLAUSUNTO. Työ 3632/10 VIHDIN KUNTA Linnanniitun eteläosan kaava-alue K 266 T 3, K 265 T 2-3, K 263 T 1-3, K 264 T 1 Nummela POHJATUTKIMUSLAUSUNTO Työ 3632/10 Sisällys: Pohjatutkimuslausunto Pohjatutkimusmerkinnät Pohjatutkimuskartta

Lisätiedot

WWW.LAMOX.FI INFO@LAMOX.FI

WWW.LAMOX.FI INFO@LAMOX.FI 1 Perinteinen valesokkelirakenne Termotuote korjattu rakenne Asennus 2 Ennen työn aloittamista on aina tarkistettava päivitetyt viimeisimmät suunnitteluohjeet valmistajan kotisivuilta. Eristämisessä on

Lisätiedot

Karhusjärven risteyssilta Vt 13, Kokkola - Nuijamaa / Lappeenranta Suunnitelman numero R15/19460. Rakennussuunnitelmaselostus. KaS (Kaakkois-Suomi)

Karhusjärven risteyssilta Vt 13, Kokkola - Nuijamaa / Lappeenranta Suunnitelman numero R15/19460. Rakennussuunnitelmaselostus. KaS (Kaakkois-Suomi) Sivu 1 (7) KaS (Kaakkois-Suomi) Karhusjärven risteyssilta Vt 13, Kokkola - Nuijamaa / Lappeenranta Suunnitelman numero R15/19460 Rakennussuunnitelmaselostus Teräsbetoninen laattakehäsilta II (BlkII) Jännemitta

Lisätiedot

RTA-, RWTL- ja RWTS-nostoAnkkurit

RTA-, RWTL- ja RWTS-nostoAnkkurit RTA-, RWTL- ja RWTSnostoAnkkurit Eurokoodien mukainen suunnittelu RTA-, RWTL- ja RWTS-nostoAnkkurit 1 TOIMINTATAPA...2 2 RTA-NOSTOANKKUREIDEN MITAT...3 2.1 RTA-nostoankkureiden mitat ja toleranssit...3

Lisätiedot

1 TOIMINTATAPA...3 2 MITAT JA MATERIAALIT...4 2.1 Mitat ja toleranssit...4 2.2 RLS-sisäkierrehylsyankkurin materiaalit ja standardit...

1 TOIMINTATAPA...3 2 MITAT JA MATERIAALIT...4 2.1 Mitat ja toleranssit...4 2.2 RLS-sisäkierrehylsyankkurin materiaalit ja standardit... RLS sisäkierrehylsyankkurit RakMK:n mukainen suunnittelu RLS sisäkierrehylsyankkurit 1 TOIMINTATAPA...3 2 MITAT JA MATERIAALIT...4 2.1 Mitat ja toleranssit...4 2.2 RLS-sisäkierrehylsyankkurin materiaalit

Lisätiedot

RPS PARVEKESARANA EuRoKoodiEN mukainen SuuNNittElu

RPS PARVEKESARANA EuRoKoodiEN mukainen SuuNNittElu RPS PARVEKESARANA Eurokoodien mukainen suunnittelu RPS PARVEKESARANA 1 TOIMINTATAPA... 3 2 MITAT JA MATERIAALIT... 4 2.1 Parvekesaranan mitat ja osat... 4 2.2 Parvekesaranan materiaalit ja standardit...

Lisätiedot

RakMK:n mukainen suunnittelu

RakMK:n mukainen suunnittelu RVL-vAijerilenkit RakMK:n mukainen suunnittelu RVL-VAIJERILENKIT 1 TOIMINTATAPA... 3 2 MITAT JA MATERIAALIT... 4 2.1 Mitat ja toleranssit... 4 2.2 Vaijerilenkin materiaalit ja standardit... 5 3 VALMISTUS

Lisätiedot

Uponor-mökkituotteet. Toimintaperiaate. Mökeille ja rantasaunoille:

Uponor-mökkituotteet. Toimintaperiaate. Mökeille ja rantasaunoille: Uponor-mökkituotteet Toimintaperiaate Uponor-mökkituotteet on suunniteltu erityisesti pienten pesuvesimäärien käsittelyyn matalavarusteisilla kesämökeillä ja rantasaunoilla. Mökeille ja rantasaunoille:

Lisätiedot

ALUEELLINEN POHJATUTKIMUS

ALUEELLINEN POHJATUTKIMUS UUDENMAAN POHJATUTKIMUS OY GEO 00 Ristipellontie 7, 0090 HESINKI AUEEINEN POHJATUTKIMUS Purolaakso 060 KERAVA . YEISTÄ Toimeksiannon saaneena on Uudenmaan Pohjatutkimus Oy tehnyt pohjatutkimuksen (geo

Lisätiedot

Honnin padon korjaaminen

Honnin padon korjaaminen Honnin padon korjaaminen Pato puhki säätökaivon vierestä Säätökaivon putken ympäriltä syöpynyt maata ja kaivo kallistunut Patorakenteeseen jääneen puunrungot ja onkalot sekä liian kapea pato perimmäiset

Lisätiedot

RPS PARVEKESARANA RaKMK:N MuKaiNEN SuuNNittElu

RPS PARVEKESARANA RaKMK:N MuKaiNEN SuuNNittElu RPS PARVEKESARANA RakMK:n mukainen suunnittelu RPS PARVEKESARANA 1 TOIMINTATAPA... 3 2 MITAT JA MATERIAALIT... 4 2.1 Parvekesaranan mitat... 4 2.2 Parvekesaranan materiaalit ja standardit... 5 3 VALMISTUS...

Lisätiedot

Reunatukien kelpoisuus osoitetaan toimituserittäin toimitusasiakirjojen perusteella. Kelpoisuus todetaan myös silmämääräisesti asennustyön aikana.

Reunatukien kelpoisuus osoitetaan toimituserittäin toimitusasiakirjojen perusteella. Kelpoisuus todetaan myös silmämääräisesti asennustyön aikana. InfraRYL, päivitys 1 22110 Reunatuet Infra 2015 Määrämittausohje 2211. 22110.1 Reunatukien materiaalit 22110.1.1 Reunatuet Jos kelpoisuutta ei ole osoitettu CE-merkinnällä, asiakirjoissa vaaditut tuotteiden

Lisätiedot

SEINÄJOEN KAUPUNKI ROVEKSEN POHJATUTKIMUS POHJATUTKIMUSSELOSTUS 10.8.2010

SEINÄJOEN KAUPUNKI ROVEKSEN POHJATUTKIMUS POHJATUTKIMUSSELOSTUS 10.8.2010 3136 SEINÄJOEN KAUPUNKI POHJATUTKIMUSSEOSTUS 10.8.2010 SUUNNITTEUTOIMISTO 3136 AUETEKNIIKKA OY TUTKIMUSSEOSTUS JP 10.8.2010 SISÄYSUETTEO 1 TEHTÄVÄ JA SUORITETUT TUTKIMUKSET... 1 2 TUTKIMUSTUOKSET... 1

Lisätiedot

S302 KÄRJEN RS / Tiesuunnitelma VT6:n parantaminen/lappeenranta Suunnitelman numero S/t. Sillan kustannusarvio. KaS (Kaakkois-Suomi)

S302 KÄRJEN RS / Tiesuunnitelma VT6:n parantaminen/lappeenranta Suunnitelman numero S/t. Sillan kustannusarvio. KaS (Kaakkois-Suomi) Sivu 1 (5) KaS (Kaakkois-Suomi) S302 KÄRJEN RS / Tiesuunnitelma VT6:n parantaminen/lappeenranta Suunnitelman numero S/t Teräsbetoninen ulokelaattasilta (Bul) Jännemitta (m) (2.50)+18.00+(2.50) Hyödyllinen

Lisätiedot

LOHKOMUURIKIVI / KORKEUDEN VAIKUTUS PERUSTUKSEEN SEKÄ TUENNAN TARPEESEEN

LOHKOMUURIKIVI / KORKEUDEN VAIKUTUS PERUSTUKSEEN SEKÄ TUENNAN TARPEESEEN LOHKOMUURIKIVI / KORKEUDEN VAIKUTUS PERUSTUKSEEN SEKÄ TUENNAN TARPEESEEN Yleistä Rakennettiinpa muurikivistä ladottavaa seinämää vain muutaman kymmenen senttimetrin korkuisena, tai pariin metriin nousevana

Lisätiedot

vakioteräsosat rakmk:n Mukainen suunnittelu

vakioteräsosat rakmk:n Mukainen suunnittelu vakioteräsosat RakMK:n mukainen suunnittelu vakioteräsosat 1 TOIMINTATAPA...3 2 MATERIAALIT...4 3 VALMISTUS...5 3.1 Valmistustapa...5 3.2 Valmistustoleranssit...5 3.3 Valmistusmerkinnät...5 3.4 Laadunvalvonta...5

Lisätiedot

UUDENMAAN POHJATUTKIMUS OY

UUDENMAAN POHJATUTKIMUS OY UUDENMAAN POHJATUTKIMUS OY GEO 095 www.uudenmaanpohjatutkimus.fi Ristipellontie 7, 00390 HELSINKI POHJATUTKIMUS - 579-2 Arinakuja 4 KERAVA . YLEISTÄ Uudenmaan Pohjatutkimus Oy tehnyt pohjatutkimuksen (GEO

Lisätiedot

URAKKARAJALIITE URAKKARAJALIITE MAANRAKENNUS- JA KUITUTÖIDEN URAKKARAJALIITE

URAKKARAJALIITE URAKKARAJALIITE MAANRAKENNUS- JA KUITUTÖIDEN URAKKARAJALIITE URAKKARAJALIITE MAANRAKENNUS- JA KUITUTÖIDEN URAKKARAJALIITE 1. HALLINTOJÄRJESTELYT 1.1. Yleistä 1.2. Informointivelvollisuudet 1.3. Asioiden kirjaaminen 1.4. Työaikataulu 1.5. Piirustusaikataulu Työmaan

Lisätiedot

AUTOHALLI / KELLARI PERUSTAMISTAPALAUSUNTO

AUTOHALLI / KELLARI PERUSTAMISTAPALAUSUNTO AUTOHALLI / KELLARI PERUSTAMISTAPALAUSUNTO Tilaaja: Kiinteistö Oy Federleynkatu 37 Tekijä: Tähtiranta Infra Oy projektinumero 5711 4.12.2014 Tähtiranta Infra Oy Vanajantie 10 B 13110 HÄMEENLINNA Kiinteistö

Lisätiedot

Avo-ojan ja maakaivannon tekeminen (rummut, avo-ojat, salaojat) Rumpu M 315 L= 8 m. Rumpu M315 L=10 m

Avo-ojan ja maakaivannon tekeminen (rummut, avo-ojat, salaojat) Rumpu M 315 L= 8 m. Rumpu M315 L=10 m 1(5) Liite Koukkuniemen alueen katujen ja vesihuollon rakentamisen urakkatarjoukseen. YKSIKKÖHINTALUETTELO, TÄYTETÄÄN KAIKKI KOHDAT Kokonaishintaurakkaan sisältymättömien töiden varalta ilmoitetaan seuraavat

Lisätiedot

VÄESTÖNSUOJAN KASETTIMUOTITUS

VÄESTÖNSUOJAN KASETTIMUOTITUS VÄESTÖNSUOJAN KASETTIMUOTITUS Muottikaluston osat Muottikasetit 500 X 2200 mm sisäkasetti 500 x 2700 mm ulkokasetti 200/200 x 2200 mm sisäpuolen sisänurkkakasetti 200/200 x 2700 mm ulkopuolen sisänurkkakasetti

Lisätiedot

OMAKOTITALON POHJATYÖT. Maaperä ratkaisee mitä pohjatöitä tontilla pitää tehdä

OMAKOTITALON POHJATYÖT. Maaperä ratkaisee mitä pohjatöitä tontilla pitää tehdä Ennen omakotitalon paikka valittiin sen mu kaan, missä pohjatöiden tekeminen oli mahdollisimman helppoa. Nykyisin rakennuspaikan valintaa ohjaavat kaavamääräykset, tontin sijainti ja hinta. OMAKOTITALON

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI, TUPALANKULMA VALAISTUKSEN RAKENTAMISEN TYÖSELITYS 4.5.2015. Järvenpään kaupunki työ 5667 Eltel Networks Oy työ JK-U416

JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI, TUPALANKULMA VALAISTUKSEN RAKENTAMISEN TYÖSELITYS 4.5.2015. Järvenpään kaupunki työ 5667 Eltel Networks Oy työ JK-U416 JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI, TUPALANKULMA VALAISTUKSEN RAKENTAMISEN TYÖSELITYS 4.5.2015 Järvenpään kaupunki työ 5667 Eltel Networks Oy työ JK-U416 SISÄLTÖ 1 VALAISTUS 1.1 Yleistä 1.2 Työselityksen käyttöalue 1.3

Lisätiedot

Rakentamismääräyskokoelman B-sarja sisältö. Materiaalikohtaiset ohjeet B2 Betonirakenteet erityisasiantuntija Tauno Hietanen Rakennusteollisuus RT

Rakentamismääräyskokoelman B-sarja sisältö. Materiaalikohtaiset ohjeet B2 Betonirakenteet erityisasiantuntija Tauno Hietanen Rakennusteollisuus RT Rakentamismääräyskokoelman B-sarja sisältö Materiaalikohtaiset ohjeet B2 Betonirakenteet erityisasiantuntija Rakennusteollisuus RT RakMK luotiin 1970 luvun jälkipuoliskolla Rakennusteollisuus RT ry 2 Rakennusteollisuus

Lisätiedot

RakMK:n mukainen suunnittelu

RakMK:n mukainen suunnittelu RV-VAluAnkkurit RakMK:n mukainen suunnittelu RV-VAluAnkkurit 1 TOIMINTATAPA... 3 2 MITAT JA MATERIAALIT... 4 2.1 Mitat ja toleranssit... 4 2.2 Valuankkurin materiaalit ja standardit... 5 3 VALMISTUS...

Lisätiedot

KIRKKORANTA KERIMÄKI ALUEEN MAAPERÄKUVAUS JA RAKENNETTAVUUS 15.2.2013

KIRKKORANTA KERIMÄKI ALUEEN MAAPERÄKUVAUS JA RAKENNETTAVUUS 15.2.2013 KIRKKORANTA KERIMÄKI ALUEEN MAAPERÄKUVAUS JA RAKENNETTAVUUS 15.2.2013 Viite 8214459921 Versio 1 Pvm 15.2.2013 Hyväksynyt Tarkistanut Ari Könönen Kirjoittanut Jari Hirvonen 1 1. YLEISTÄ Tilaajan toimeksiannosta

Lisätiedot

Talvikunnossapito KOKEMÄEN KAUPUNKI YHDYSKUNTAOSASTO KOKEMÄEN KAUPUNKI. Tehtäväkortti. Viimeksi päivitetty 10.8.2015

Talvikunnossapito KOKEMÄEN KAUPUNKI YHDYSKUNTAOSASTO KOKEMÄEN KAUPUNKI. Tehtäväkortti. Viimeksi päivitetty 10.8.2015 KOKEMÄEN KAUPUNKI YHDYSKUNTAOSASTO KOKEMÄEN KAUPUNKI Talvikunnossapito Tehtäväkortti Viimeksi päivitetty 10.8.2015 KOKEMÄEN KAUPUNKI YHDYSKUNTAOSASTO Tehtäväkortti Sisällysluettelo 1 Auraus... 1 1.1 Milloin

Lisätiedot

KOUKKUTIE, KUMPUTIE, KUNNASTIE, LAALAHDENKUJA JA PEKANKATU

KOUKKUTIE, KUMPUTIE, KUNNASTIE, LAALAHDENKUJA JA PEKANKATU TAMPEREEN KAUPUNKI LIITE 5 TURVALLISUUSASIAKIRJA KOUKKUTIE, KUMPUTIE, KUNNASTIE, LAALAHDENKUJA JA PEKANKATU RUOTULA JA TAKAHUHTI Suunnitelmanumerot:14105, 14104, 14103, 14163, 14164 TAMPEREEN KAUPUNKI

Lisätiedot

POHJARAKENNESUUNNITELMA

POHJARAKENNESUUNNITELMA GEOPALVELU OY TYÖ N:O 14063 SKOL jäsen SUOMUSSALMEN HOITOKOTI Välskärinkuja 4 89600 SUOMUSSALMI 30.06.2014 - liitteenä 5 kpl pohjatutkimuspiirustuksia - 001 pintavaaitus ja pohjatutkimusasemapiirros 1:200-002

Lisätiedot

Työn nro. PL 120 30101 Forssa puh. 03 4243 100 www.foamit.fi. Päiväys. Lattianpäällyste huoneselostuksen mukaan

Työn nro. PL 120 30101 Forssa puh. 03 4243 100 www.foamit.fi. Päiväys. Lattianpäällyste huoneselostuksen mukaan MAANVARAINEN ALAPOHJA puh 03 4243 100 wwwfoamitfi AP 101 X Lattianpäällyste huoneselostuksen mukaan Tasoite tarvittaessa rakennusselostuksen mukaan 60 mm Teräsbetonilaatta, raudoitus betoniteräsverkolla

Lisätiedot

Asennusohje Sadevesienkeräilysäiliö 3 m 3

Asennusohje Sadevesienkeräilysäiliö 3 m 3 Asennusohje Sadevesienkeräilysäiliö 3 m 3 Uponor-sadevesienkeräilysäiliö 3 m 3 5 1 3 2 4 1. Sadevesiputki (tuloputki). - 2. Suojaputki vesiletkulle. - 3. Huoltokaivo. - 4. Ylivuotoputki. - 5. Vesiposti

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI OHJEITA RAKENTAJILLE 1(3) Rakennusvalvonta 2009

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI OHJEITA RAKENTAJILLE 1(3) Rakennusvalvonta 2009 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI OHJEITA RAKENTAJILLE 1(3) Rakennusvalvonta 2009 YLEISTÄ Nämä asiakirjat piirustuksineen ja liitteineen sisältävät rakennusluvan. Rakennettaessa on noudatettava hyväksyttyjä piirustuksia.

Lisätiedot

Työseloste. Perustusten parantaminen tekemällä alapuolelle uudet perustusanturat. Antti Harri 2011-06 iku@openbsd.fi

Työseloste. Perustusten parantaminen tekemällä alapuolelle uudet perustusanturat. Antti Harri 2011-06 iku@openbsd.fi Työseloste Perustusten parantaminen tekemällä alapuolelle uudet perustusanturat. Antti Harri 2011-06 iku@openbsd.fi Sisällysluettelo 1Materiaalit...1 1.1Materiaalimenekit ja lisät...1 2Työkalut ja välineet...1

Lisätiedot

Mustolan risteyssilta VT13/Lappeenranta Suunnitelman numero R15/19188. Sillan määräluettelo

Mustolan risteyssilta VT13/Lappeenranta Suunnitelman numero R15/19188. Sillan määräluettelo Sivu 1 (7) Mustolan risteyssilta VT13/Lappeenranta Suunnitelman numero R15/19188 Teräsbetoninen ulokelaattasilta (Bul) Jännemitta (m) (2,25) + 8 + 10 + 8 + (2,25) Hyödyllinen leveys (m) 11 Vapaa-aukko

Lisätiedot