UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI KAUPUNGINLAHDEN RANTALAITURI KORJAUS JA KUNNOSTUSTYÖ

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI KAUPUNGINLAHDEN RANTALAITURI KORJAUS JA KUNNOSTUSTYÖ"

Transkriptio

1 Sipti Oy UUSIKAUPUNKI UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI KAUPUNGINLAHDEN RANTALAITURI KORJAUS JA KUNNOSTUSTYÖ RAKENNUSSELOSTUS

2 Sipti Oy Rakennusselostus 1 (21) SISÄLLYSLUETTELO 1 MAA- JA POHJARAKENNUS YLEISTÄ Työn laajuus ja noudatettavat asiakirjat Pohjatutkimukset ja pohjasuhteet Työjärjestys RAIVAUS JA PURKU Yleistä Puuston ja kasvillisuuden suojaus Rakenteiden suojaus Vanhojen rakennusten ja rakenteiden purku Purku- ja raivausjätteen poiskuljetus MAANKAIVU Yleistä Kaivumaiden kuljetus LOUHINTA POHJARAKENTEET JA POHJANVAHVISTUS Yleistä Lyöntipaalutus, teräsbetonipaalut Lyöntipaalutus, puupaalut Kallio- ja maa-ankkurit Erityiset pohjarakenteet ja menetelmät Teräsponttiseinät Lankkuseinät, puuponttiseinät Paalutuksesta ja pontituksesta aiheutuva tärinä SALAOJAT, SADEVESIPUTKET, VIEMÄRIT JA MUUT PUTKIJOHDOT Kaivot TÄYTTÖ JA TIIVISTYS Yleistä Perustusten alustäyttö Perustusten vierustäyttö Täyttö rakennusalueella RAKENNUSALUEEN PINTARAKENTEET Nurmikot ja viheralueet Liikennealueiden rakennekerrokset ja päällysrakenteet Laiturialueen päällystys Luonnonvaraisten alueiden kunnostus PERUSTUKSET JA ULKOPUOLISET RAKENTEET Puurunkotyöt Muottityöt Vedenalainen muotti Laiturin reunarakenteen ja passiiviankkureiden laattojen muotti Raudoitus Betonointi, yleistä Betonointisuunnitelma Betonoiminen Betonoinnin jälkihoito Liikuntasaumat Työsaumat Paikkaukset Metallirunkotyöt, yleistä Metalliset laiturirakenteet... 21

3 Sipti Oy Rakennusselostus 2 (21) Rakennushanke Rakennuskohde ja sen sijainti Yleistä Rakennuttaja Rakennuskohde on Uudenkaupungin kaupungin keskustassa sijaitseva kaupunginlahden rantalaituri, joka sijaitsee Sorvakon sillan itä- ja länsipuolella käsittäen osan pohjoispuolen rantaa ja kokonaisuudessaan eteläpuolen rannan. Tämä rakennusselostus kattaa rantalaiturin alueella tehtävät laiturin kunnostukseen liittyvät suunnitelmissa esitetyt työt. Laiturin korjaus tehdään useassa osassa eripituisina jaksoina vaiheittain tilaajan esittämissä osissa. Lähtökohtana on tehdä korjaus ja kunnostustyö nykyisen laiturin ulkopuolelle siten, että laiturirakenteita puretaan mahdollisimman vähän. Laiturilinjan koilliskulmassa junaradan läheisyydessä olevaa laiturin reunalinjaa oikaistaan uuden reunarakenteen ankkuroinnin helpottamiseksi ja stabiliteetin parantamiseksi. Työn aikana laiturin taustalla on käytössä kevyen liikenteen väylät, kadut, junarata ja ranta-alueen kiinteistöt. Junaradan ja katujen liikennettä sekä kiinteistöjen liiketoimintaa ei saa missään korjausja kunnostustyön vaiheessa keskeyttää. Jalkakäytävien, kevyen liikenteen väylien ja venepaikkojen käyttö voidaan tilaajan suostumuksella keskeyttää lyhyiksi ajoiksi töiden vaatimusten mukaan. Kaikista rakentamiseen käytettävistä materiaaleista ja tuotteista on urakoitsijan esitettävä rakennuttajalle CE-merkintätodistukset. Todistukset kootaan urakoitsijan toimesta kansioon vastaanottotilaisuudessa rakennuttajalle luovutettavaksi. Uudenkaupungin kaupunki Tekninen ja ympäristökeskus Rakennustöiden yleiskuvaus Kaupunginlahden rantalaituri, eli lahden reunarakenne korjataan ja uusitaan nykyisen laiturilinjan meren puolelle tehtävällä uudella reunarakenteella. Rakenne tehdään pääosin teräsbetoni- ja puupaalurakenteisena käyttäen teräksistä tukipalkkia reunan yläosassa. Reunarakenne ankkuroidaan betonisilla tai muilla massiivisilla ankkurilaatoilla taustan penkereisiin. Osa ankkuroinnista tehdään pysyvillä maa- ja kallioankkureilla. Kaupunginlahden pohjoisreunalla itäpäässä lahden koillispohjukassa junaradan läheisyydessä laiturin reunalinjan oikaisu tehdään teräsponttiseinällä ja matalaa puurakenteista reunarakennetta käyttäen. Reunarakenne ankkuroidaan betonisilla tai muilla massiivisilla ankkurilaatoilla taustan penkereisiin. Koillispohjukan oikaisuosuus tehdään vesialueelle käyttäen paalutettua työpetiä, työlauttaa tai paalutustyö tehdään mahdollisesti pakkaskautena jäädytetyn vesialueen päältä. Makasiinien edustalla laiturin reunarakenne tehdään teräsponttiseinällä ja ankkurointi pysyvillä maa- tai kallioankkureilla tai betonisilla tai muilla massiivisilla ankkurilaatoilla taustan penkereisiin mahdollisuuksien mukaan. Reunarakenne verhoillaan matalalla puuverhouksella, joka kiinnitetään teräspontti- ja teräspalkkirakenteeseen. Tilaajan päätöksellä reunarakenteena voidaan käyttää myös muunlaista puurakenteista reunaa.

4 Sipti Oy Rakennusselostus 3 (21) Pohjoisrannalla Sorvakon sillan reunaan liittyvän laiturin reunan kivirakenteen ja taustatäytön korjaus tehdään betonirakenteisella seinämällä, jonka taustalle rakennetaan kiviaineksesta kuivatuskerros. Kuivatuskerroksesta vajovedet ohjataan PEH110- muoviputkella kaupunginlahteen korjattavan muuriosuuden kummastakin päästä. Kaikki kaupunginlahteen laskevat sadevesiviemärit jatketaan uuden reunarakenteen läpi käyttäen PEH-muoviputkia, jotka liitetään mekaanisesti ja tiiviisti olemassa olevien putkien päihin. Putkien jatko-osuudet ovat vähintään jatkettavan putken kokoisia. Koillispohjukassa laiturilinjan oikaisuosuudella jatkettavat sadevesiviemärit perustetaan teräksisten kaivantolankkujen murskearinan varaan. Kaivantolankkujen ainepaksuus vähintään 5mm ja lankkupedin leveys vähintään 600mm, murskearinan raekoko #0-16 ja paksuus 150mm. Rantalaiturin korjaustöiden yhteydessä kaivetut ja puretut laiturialueisiin liittyvät jalankulkualueet, kevyen liikenteen alueet ja katualueet sekä viheralueet korjataan vastaamaan ennen työn alkua vallinnutta laatutasoa. Sirkuskentän osalla pinnan tasaus korotetaan noin 0,5 m nykyistä korkeusasemaa ylemmäksi. Korotuksen yhteydessä kentän laidoille rakennetaan kaksi ritiläkennellista sadevesikaivoa, jotka viemäröidään rantalaiturin läpi lahteen. Teihin, katuihin, kevyen liikenteen väyliin, kenttiin ja viheralueisiin ei saa tehdä muita sijainti-, linjaus- eikä korkeusasemamuutoksia kuin suunnitelmissa on esitetty. Rakennustyössä noudatettavat asiakirjat Rakennusvälineet RT , RYL Yleiset laatuvaatimukset, Maankaivu-, paalutus-, pontitus-, nosto-, kuljetus-, tasaus- ja tiivistyskaluston on oltava työn laatu ja laajuus huomioon ottaen riittävän tehokkaita ja tarkoituksenmukaisia huomioiden työturvallisuusnäkökohdat. Paalutuksessa ja pontituksessa käytettävien koneiden on oltava ulottuvuudeltaan ja toiminnoiltaan sellaisia, jotka soveltuvat tarkkaan työskentelyyn. Urakoitsijan on esitettävä rakennuttajalle hyväksyttäväksi konetyypit, käytettävät laitteet ja varustukset ennen työhön ryhtymistä. Mittaukset ja toleranssit Suunnitelmien koordinaattijärjestelmä ja korkeusjärjestelmä on esitetty UKIjärjestelmässä. Työmaalla tehtävät mittaukset esitetään UKI-järjestelmässä. Kaikki mittaukset on tarkistettava ja sovitettava yhteen suunnitelmissa esitetyn koordinaatti- ja korkeusjärjestelmän mukaisiksi. Urakoitsijan on tarkistettava UKI -koordinaattijärjestelmän ja -korkeusjärjestelmän muunnokset ETRS-GK21 koordinaatti- ja N2000 -korkeusjärjestelmiin. Uudet käytössä ja voimassa olevat järjestelmät ovat ETRS-GK21 ja N2000. Kaivun toleranssit vedenpinnan yläpuolella +100mm -0mm. (+) =vaaditun tason ylittävä mitta, eli ylikaivua, (-) =vaaditun tason alittava mitta, eli kaivu jää vajaaksi. Uusien puureunaisten laiturirakenteiden ulkoreunalle ei aseteta tarkkaa sijaintimittaa. Laiturin reunalinja saa tulla nykyisen linjan ulkopuolelle. Uusi reunarakenne sijoitetaan kuitenkin välittömästi vanhan rakenteen väylän puolelle siten, että paalutuksessa ja pontituksessa tarvittavat ohjausrakenteet voidaan kiinnittää vanhaan reunarakenteen puupaalutukseen kiinni, poikkeuksena koillispohjukan laiturin oikaisulinja.

5 Sipti Oy Rakennusselostus 4 (21) Urakoitsija suorittaa heti työn alkamisen jälkeen ennen purku- ja kaivutöitä seuraavat mittaukset UKI- korkeus- ja koordinaattijärjestelmässä: 1. Laiturin edessä pohjan mittaus kolmesta mittalinjasta viiden metrin ruutuun. 2. Laiturin reunan kivi- ja betonirakenteisten osien reunan ja maan puoleisten pintojen mittaus 5m välein. 3. Laiturin vanhasta reunalinjasta 3 m etäisyydelle maalle päin maanpinnan mittaus 10m välein. 4. Laiturin reunalinjaa lähimmän liikenneväylän (ajoneuvo tai kevytliikenne) keskilinjan mittaus 10m välein. 5. Sirkuskentän vanhan pinnan mittaus 10m ruutuun puolisuunnikkaan alueella 60/100m x 60m siten, että ruutuun mittauksen lisäksi sirkuskentän reunalinjalta, reunan ulkopuolisen painanteen pohjalta ja nurmialueen puolelta painanteen reunalta tehdään mittaus 10m välein. 6. Laiturin läheisyydessä olevien portaiden, muurien, valaisinpylväiden, vesipisteiden, puutasojen ja muiden kiinteiden rakenteiden rannan puoleisen reunan ja taitteiden mittaus 10m etäisyydellä vanhasta laiturilinjasta. Mittaus tarvitaan maahan upotettavien ankkurilaattojen sijainnin määrittämistä varten. Mittaustulokset luovutetaan heti mittauksien jälkeen suunnittelijalle suunnitelmien täydentämistä varten. 1 MAA- JA POHJARAKENNUS 10 YLEISTÄ 1010 Työn laajuus ja noudatettavat asiakirjat Maa- ja pohjarakennustöiden laajuus ja laatu käyvät selville pohjatutkimus-, rakenne- ja tasauspiirustuksista ja tästä rakennusselityksestä. Rakennustyön perusvaatimukset on esitetty Rakennustöiden yleisissä laatuvaatimuksissa (RYL-90). Rakennusselostuksessa on viitattu seuraaviin ohjeisiin ja normeihin, jotka tulee pitää työmaalla: - RYL-90, Rakennustöiden yleiset laatuvaatimukset 1990, - KT02, Kunnallisteknisten töiden yleinen työselostus - InfraRYL Suomen rakentamismääräyskokoelma B3, Pohjarakennus - RIL 121, Pohjarakennusohjeet RIL 132, Talonrakennuksen maatöiden työselitys, 1987, - RIL 131, Betoninormit Lyöntipaalutusohjeet LPO-87, Paalutusohje-2011, Paalutustuotelehti RT Asfalttinormit 1995, PANK ry, - Rakennusselityksessä ilmoitetut normit ja ohjeet. - Kallion tiivistäminen injektoimalla; VTT:n geotekniikan laboratorio, Tiedonanto 31 - Ankkurien jännitystyössä noudatetaan valitun jännemenetelmän käyttöselostetta - Pohjarakennustöiden valvontaohjeet, PRV -84, SGY

6 Sipti Oy Rakennusselostus 5 (21) - rakennustyön suorittamiseksi tarpeellisia urakoitsijoiden, erikoisliikkeiden ja tarvikkeiden valmistajien toimittamia piirustuksia, selityksiä ja ohjeita. Lisäksi rakennustöissä noudatetaan soveltuvin osin seuraavia normeja ja ohjeita: - Voimassa olevia lakeja ja asetuksia sekä hyvää rakennustapaa. - Tarkastavien viranomaisten rakennusaikaisia määräyksiä ja ohjeita Urakoitsijan tulee ilmoittaa välittömästi rakennuttajalle sellaisista töiden yhteydessä ilmenevistä havainnoista, jotka voivat vaikuttaa suunnitelmiin. Kaikki tätä työtä koskevat määräykset, ohjeet ja normit on tarvittaessa hankittava urakoitsijan toimesta työmaalle ja pidettävä siellä myös valvojan käytettävissä Pohjatutkimukset ja pohjasuhteet 1040 Työjärjestys RYL 90, 1.1 Rakennuspaikalla on suoritettu rakenteen kunnon arviointia tilaajan ja Satamatekninen Oy toimesta Arvioinnista on saatavissa asiakirjat pyynnöstä. Rakennuttaja on teettänyt alueella painokairauksia ja siipikairauksia. Maalajirajat ja arvioidut kallion pinnan korkeusasemat on esitetty pohjatutkimuspiirustuksissa. Rakennusalueen kaivumassat laiturilinjan taustalla ovat pääasiassa vanhoja täyttömaita liejua, savea, silttiä, moreenia, soraa, hiekkaa ja lohkareita. Alkuperäinen maa on liejua, savea ja silttiä. Laiturilinjan edessä väylän puolella saattaa myös olla laiturin rakennusaikaisia täyttömaita. Mikäli maarakennustöiden yhteydessä havaitaan tutkimuksiin nähden sellaisia poikkeamia, jotka voivat vaikuttaa tehtyihin ratkaisuihin, tulee urakoitsijan ilmoittaa niistä välittömästi rakennuttajalle. Urakoitsijalla on oikeus omalla kustannuksellaan tehdä lisää pohjatutkimuksia laiturin reunalinjasta paalu-, pontti- ja ankkurimenekkien täsmentämiseksi sekä kallion pinnan ja maalajitietojen varmistamiseksi. Rakennustoimenpiteen työjärjestys on pääpiirteissään seuraava: - Alkutilanteen mittaukset, kaapeli- ja putkilinjojen sijaintien varmistamiset ja tarvittavat siirrot ja suojaustoimenpiteet - työmaa-alueiden varaus- ja vuokraus sekä aitaaminen - mahdolliset esirakennustoimenpiteet kuten paalutetut työpedit, työpohjan jäädyttäminen yms. - paalu- ja ponttijohteen asennus sekä paalutus ja pontitus - vanhan laiturin reunarakenteen taustan alkukaivu ja taustan ponttilankutus - tukipalkkien asennus ja ankkurien poraus tai ankkurilaattojen kaivantojen kaivu ja ankkurilaattojen ja -tankojen asennus - putkilinjojen jatkaminen ja reunarakenteen läpiviennit - taustan täyttö, taustan kevennysrakenteet - ankkurien esijännitys ja lukitseminen tai ankkuritankojen kiinnitys - reunan ja kannen pintarakenteet, varusteet ja laitteet - kivimuuri-reunarakenteen korjaus, raudoitus ja taustavalut, täytöt

7 Sipti Oy Rakennusselostus 6 (21) 11 RAIVAUS JA PURKU 1100 Yleistä - tie- ja katualueiden päällysteiden kunnostus ja työmaa-alueen siivous ja purkaminen. RYL 2, Yleiset vaatimukset Purkutöitä tehdään vain työn edellyttämässä laajuudessa kaikkea liiallista purkutyötä välttäen. Asfalttialueet puretaan ankkurointien vaatimassa laajuudessa. Asfaltin leikkaus tehdään teräskiekolla tai laikkaleikkurilla leikkaamalla suoraviivaisesti ja teräväreunaisesti poikki. Vanhan laiturin reunarakenteen osia puretaan vain työn tekemisen ja uusien rakenteiden vaatimassa laajuudessa. Kaivun yhteydessä paljastuvat ja käytöstä poistetut betoniperustukset ja muut rakenteet puretaan tilaajan antaman ohjeen mukaisesti. Kaikki purkumassat toimitetaan hyötykäyttöön kuten puu, metallit ja betonikappaleet ja kaivumassat maankaatopaikalle Puuston ja kasvillisuuden suojaus RYL 2.1, Kasvillisuuden suojaus. Pääsääntönä on, että kaikki puut säilytetään. Ennen rakennustöihin ryhtymistä tilaajan kanssa on pidettävä rakentamisalueen katselmus. Katselmuksessa merkitään säilytettävät puut ja muu kasvillisuus ja niiden suojaustapa, mahdollisesti poistettavat puut ja muu kasvillisuus. Urakoitsijalla ei ole oikeutta hävittää mitään säilytettäviksi määrättyjä puita tai pensaita, ellei hän ole saanut siihen tilaajan hyväksyntää Rakenteiden suojaus RYL 2.2, Säilytettävät rakenteet Laiturin reunan uusimisen ja korjauksen alueella sijaitsee nykyinen yleistä liikennettä palveleva lahden ylittävä Sorvakon silta. Sillan molemmissa päissä on teräsbetonirakenteiset paalujen varassa olevat graniittiverhoillut maatuet, joiden päät ulottuvat sillan kannen ohi. Maatuet on ankkuroitu pysyvillä vinosti alaspäin suuntautuvilla jännitetyillä ankkureilla kallioon. Sillan etelärannalla kannen alta kulkee kevyen liikenteen väylä, josta nousee kannen molemmin puolin maapenkereen varassa olevat portaat ylös. Kaivu-, paalutus- ja pontitustyö on tehtävä sillan rakenteita vaurioittamatta. Pohjoisrannalla on Valtion rautateiden käytössä oleva ratalinja, etelärannalla on makasiinit ja puurakennus, joissa on toiminnassa olevia ravintoloita. Etelä- ja pohjoisrannalla on yleistä liikennettä palvelevat kevyen liikenteen raitit. Toiminnassa olevien rakennusten pölylle alttiina olevat ilmanottoaukot on peitettävä tarvittaessa pölyä keräävillä suodattimilla rakennusvaiheissa, joissa on mahdollista työmaalta leviävän pölyn kulkeutuminen rakennuksiin sisälle. Yleistä liikennettä palvelevien alueiden läheisyydessä pölyävien rakennustöiden aikana on käytettävä vesisumuhuuhtelua pölyn leviämisen rajoittamiseksi. Nykyisen rantalaiturin reunarakenteen läpi menee jätevesiviemäri-, sadevesiviemäri-, vesijohto-, sähkö- ja tiedonsiirtolinjoja. Linjojen sijainti on tarkistettava ennen töiden aloittamista ja ne on merkittävä ja tarvittaessa suojattava paalutus-, pontitus- ja kaivu-

8 Sipti Oy Rakennusselostus 7 (21) töiden ajaksi siten, että ne eivät vaurioidu eikä niihin pääse syntymään haitallisia painumia tai siirtymiä. Urakoitsija vastaa alueella sijaitsevien putkien, johtojen, kaapelien ym. vanhojen rakenteiden merkitsemisestä ja tarvittavasta suojaamisesta Vanhojen rakennusten ja rakenteiden purku Vanha laiturilinja on yläreunastaan paikoin siirtynyt väylälle päin nykyisen reunan puurakenteen lahovaurioista johtuvan heikentymisen vuoksi. Vanhan laiturilinjan reunaa puretaan suunnitelmissa esitetyn mukaisesti. Tarpeetonta purkamista on vältettävä. Nykyisen laiturin reunalinjan ankkurointi puretaan ja ankkurointiteräkset katkaistaan, mikäli sille on tarvetta, vasta uusien ankkurointien valmistuttua. Mikäli nykyisen ankkuroinnin purkaminen tarvitsee tehdä ennen uuden ankkuroinnin valmistumista, on sille saatava tilaajan ja suunnittelijan hyväksyntä jokaisen ankkurin osalta ennen purkamisen aloittamista. Ankkurointeja ei saa kuitenkaan purkaa eikä niitä saa olla purettuna kahta ankkuria enempää kutakin laiturin reunan 50m kohti. Pääsääntöisesti putki- ja johtolinjoja ei pureta. Vain lahteen laskevien sadevesiviemärilinjojen putkien päitä voidaan vähäisessä määrin purkaa töiden edellyttämässä laajuudessa, tilaajalta on hankittava hyväksyntä jokaiseen purettavaan putki- ja johtolinjaan. Puretut putki- ja johtolinjat rakennetaan vastaamaan laadultaan vähintään ennen purkutöitä vallinnutta tilannetta. Etelärannalla olevaa veneiden laskuramppia ei pureta. Puurakenteiset laiturin ja reunanrakenteen osat puretaan ja kuljetetaan pois, puuta tai muita maatuvia materiaaleja ei saa käyttää täyttöihin Purku- ja raivausjätteen poiskuljetus 12 MAANKAIVU 1200 Yleistä RYL 90, 2.6, Purettavat rakenteet Purkumassat kuljetetaan rakennuttajan osoittamalle yleiselle kaatopaikalle. Kaikki kivet, louhe ja kitkamaalajit käytetään mahdollisuuksien mukaan rakennettaviin täyttöihin. RYL 3, Yleiset vaatimukset Maankaivu tehdään koko rakennusalueella suunnitelmien mukaisesti rakenteiden edellyttämään syvyyteen. Liiallista kaivamista on vältettävä. Maapohja kaivutason alapuolella ei saa häiriintyä. Kaivu laiturilinjan rakenteita varten on tehtävä välittömästi ennen kyseisten rakenteiden tekemistä kaivantojen sortumisen estämiseksi. Vanhaa laiturilinjaa sivuavien ja laiturilinjan läpi menevien viemäri- ja vesijohtolinjojen sekä sähkö- ja tiedonsiirtolinjojen läheisyydessä kaivu on tehtävä eritystä varovaisuutta noudattaen niin, ettei johtolinjoja katkaista eikä niihin pääse syntymään painumia tai siirtymiä. Kaivut laiturin taustalla, sillan maatukien ja rata-alueen läheisyydessä on tehtävä siten, että niiden stabiliteettia vaaranneta.

9 Sipti Oy Rakennusselostus 8 (21) Tie- ja liikennealueilla kaivu tehdään suunnitelmien mukaan siten, että yleiselle liikenteelle aiheutetaan mahdollisimman vähän haittaa. Kaivu tehdään rakennekerrosten edellyttämään syvyyteen asti Kaivumaiden kuljetus 13 LOUHINTA Pengerryksiä ja täyttöjä vaativilla alueella tulee käyttää maankaivussa syntyviä kitkamassoja, kuten kiviä, louhetta, soraa ja muita tiivistyskelpoisia kitkamaalajeja. Kaivumassojen käytölle on kuitenkin saatava erillinen rakennuttajan antama hyväksyntä. Kaivumassoja ei saa läjittää laiturirakenteen tai tehtyjen kaivantojen viereen. Läjityksen reunan etäisyys vähintään 10 m kaivannon reunaan tai vanhaan laiturin reunalinjaan. Kaivumassat, jota ei pystytä käyttämään täyttöihin, kuljetetaan rakennuttajan osoittamaan paikkaan tai yleiselle kaatopaikalle. Louhintatyötä ei ole. Mahdollisista louhintatöistä on aina tehtävä työselostus ympäristön katselmus-, seuranta- ja tiedotusohjelmineen sekä turvallisuusohjelmineen, ja ne on hyväksytettävä tilaajalla ennen töihin ryhtymistä. 14 POHJARAKENTEET JA POHJANVAHVISTUS 1400 Yleistä Kaupunginlahden reunarakenteen kantava rakenne tehdään teräsbetonipaaluista, puupaaluista ja teräsponteista, jotka ankkuroidaan porattavin jännitetyin pysyvin ankkurein kallioon, pohjamoreeniin tai jännittämättömien terästankojen ja ankkurilaattojen välityksellä taustarakenteeseen. Teräsbetonipaalu- ja puupaaluseinään sekä puuponttiseinään jätetään riittävät välit putkien ja johtojen läpivienneille. Paalutus tehdään eritystä varovaisuutta noudattaen putkien ja johtojen läheisyydessä painumien ja siirtymien välttämiseksi. Läpivientikohta tiivistetään betonisella kehyksellä suunnitelmapiirustuksen mukaan. Tiivistämisen periaate on hyväksytettävä putken tai johtolinjan haltijalta ennen sen tekemistä Lyöntipaalutus, teräsbetonipaalut Paalutusohje-2011 (RIL ), Tuotelehti RT Paalujen arvioidut alapäiden korkeusasemat on esitetty pohjatutkimuspiirustuksissa ja laiturin etureunan pituusleikkauksessa. Paalujen tunkeutumistaso määritellään tarkemmin rakennustöiden aloituksen jälkeen tehtävillä koepaalutuksilla. Jos pohjaolosuhteet poikkeavat suunnitelmien mukaisista, tulee pääurakoitsijan olla välittömästi yhteydessä pohjarakennussuunnittelijaan. Teräsbetonipaaluina käytetään PO-2011 ja RT-2011 mukaisia TB350a paaluja. Paalutustyöluokka on 1. Paalut varustetaan maakärjellä. Paalut lyödään tukipaaluina ja ulotetaan vähintään 1 m tiiviiseen moreenikerrokseen ts. kovaan pohjaan. Paalujen tulee olla vähintään 14 vrk vanhoja, jolloin nimellislujuuden voidaan olettaa kehittyneen, ennen työmaalle kuljetusta ja varastointia. Paalutus aloitetaan koepaalutuksin. Koepaaluja lyödään vähintään 3 kappaletta jokaista täyttä 50 laiturin reunan pituusmetriä kohti. Koepaalujen tunkeutumisesta pidetään PO mukaista paalukohtaista pöytäkirjaa lyötävän paalun osalta koko lyöntityön ajan. Lyöntimäärät merkitään tällöin kultakin paaluvarren 200 mm matkalta pöytäkirjoihin.

10 Sipti Oy Rakennusselostus 9 (21) Paalutustyö laiturin pohjoisrannalla reunalinjan oikaisun kohdalla tehdään työlautalta tai erikseen rakennettavan työpedin päältä suunnitelmien mukaisesti. Paalutuksesta pidetään paalutuspöytäkirjaa joka toimitetaan pohjarakennus- ja rakennesuunnittelijalle. Paalutuspöytäkirjassa esitettävät tiedot PO-2011 taulukoiden 7.1, 7.2 ja 7.3 mukaisesti, ellei tilaajan kanssa sovita muuta käytettäväksi pöytäkirjaa. Paalutustyössä tulee noudattaa RT-2011 tuotelehden taulukon 5 mukaisia sallittuja pudotuskorkeuksia lyötäessä paalua savessa tai läpäistäessä tiiviitä kerroksia. Erityistä huolellisuutta tulee noudattaa tilanteessa, kun paalu lyödään pohjaolosuhteissa vallitsevan silttikerroksen lävitse. Paalujen lopetuslyöntiehdot RT-2011 tuotelehden taulukon 11 mukaisesti. Paalutustyön valmistuttua paalut tarkemitataan ja näistä laaditaan erillinen tarkepiirustus PO-2011 kappaleen 7.4 mukaisesti joka toimitetaan pohjarakennus- ja rakennesuunnittelijalle. Paalut tasakatkaistaan suunnitelmien esittämään katkaisutasoon. Paalujen katkaisua varten hankitaan lupa rakennuttajalta. Ennen katkaisua paalun kannot mitataan ja merkitään paalutuspöytäkirjaan. Paalutuksen aikana olemassa olevien ympäristön rakenteita tulee tarkkailla mahdollisesti syntyvien siirtymien ja painumien vuoksi. Tarkkailupisteet rakennetaan vähintään jokaisen reunarakenteen lävistävän putkilinjan kohdalle sekä makasiinirannan kohdalla 5m välein sekä Sorvakon sillan maatukien ja penkereiden tukirakenteisiin. Sorvakon sillan kumpaankin päähän rakennetaan vähintään 6+6, eli yhteensä 12 tarkkailupistettä. Pohjoisrannan junaradan kaarteen kohdalla siirtymä- ja painumamittauspisteitä rakennetaan junaradan kummankin kiskon ratapölkkyihin n. 20m välein 7kpl, siirtymäpainumamittauspisteitä rakennetaan yhteensä 14kpl. Paalutusalueella pidetään tarvittavat katselmukset ympäristön katselmukset. Vaurioitusherkkiin rakennuksiin asennetaan tarvittavat tärinämittarit, ks. kohta Yksittäinen paalu saa poiketa teoreettisesta sijaintipaikastaan enintään 100 mm. Reunarakenteen paalulinjan sijaintipoikkeamat ovat samoja kuin teräsponttiseinän, ks. kohta Teräsponttiseinät Paalujen varastoinnissa ja käsittelyssä noudatettava RT-2011 tuotelehden mukaisia varastointi- ja käsittelyohjeita Lyöntipaalutus, puupaalut Koko lahden reunalinja puupaalutetaan lukuun ottamatta pohjoisrannan reunalinjan oikaisua ja makasiinirannan kohtaa. Reunalinjan puupaalut lyödään nykyisen reunalinjan ulkopuolelle välittömästi nykyisten puupaalujen kylkeen asennetun paalujen ohjaus- ja tukipuun viereen. Laiturin etureunan paaluista osa lyödään kovaan pohjaan tukeutuviksi tukipaaluiksi ja osa lyödään savikerrosten välissä olevasta siltti-hiekkakerroksen läpi siten, että paalun kärki jää 0,3-0,5m ko. kerroksen alapuolelle. Paalutus tehdään paalutusohjeen 2011 mukaisesti. Paalujen arvioidut alapäiden korkeusasemat on esitetty pohjatutkimuspiirustuksissa ja laiturin etureunan pituusleikkauksessa. Paalujen tunkeutumistaso määritellään tarkemmin rakennustöiden aloituksen jälkeen tehtävillä koepaalutuksilla. - Paalujen sallittu pystykuorma enintään 150kN. - Paalut ovat painekyllästettyjä puupaaluja latvaläpimitaltaan vähintään 200mm.

11 Sipti Oy Rakennusselostus 10 (21) - Järkäleen painon tulee olla 40kN. Lyöntivasaran tulee olla vapaapudotusvasaraa. Järkäleen pudotuskorkeutta tulee säädellä siten, että paalun painuma lyöntiä kohti on enintään 150 mm. - Lyönti päätetään loppulyöntiehtojen mukaisesti. - Koepaalut. Koepaaluja lyödään vähintään 3 kappaletta jokaista täyttä 50 laiturin reunarakenteen pituusmetriä kohti. Koepaalujen tunkeutumisesta pidetään PO mukaista paalukohtaista pöytäkirjaa lyötävän paalun osalta koko lyöntityön ajan. Lyöntimäärät merkitään tällöin kultakin 200 mm matkalta pöytäkirjoihin. - Paalutuspöytäkirjat toimitetaan pohjarakennussuunnittelijalle ja rakennesuunnittelijalle. - Paalujen sijainnin ja kaltevuuden mittauksista tehdään Pohjarakennusohjeiden RIL 121 kohdan mukainen toteutumapiirustus, johon merkitään paalujen sijainti 50 mm tarkkuudella. - Paalujen katkaisua varten hankitaan lupa rakennuttajalta Kallio- ja maa-ankkurit Uuden laiturin reunarakenteen ankkurointi tehdään osaksi pysyvien kallio- ja maaankkureiden avulla. Kallio- ja maa-ankkurit porataan suunnitelmissa esitetyn mukaisesti kallioon tai tiiviiseen pohjamoreeniin pohjarakennus- ja rakennesuunnitelmien tyyppipiirustuksen mukaisesti huomioiden ankkureiden valmistajan tyyppikohtaiset vaatimukset. Porauspituus kallioankkureilla on vähintään 3m ehjään kallioon ja maa-ankkureilla vähintään 6m tiiviiseen pohjamoreeniin. Ankkurit ovat jännepunosankkureita St 1550 / 1770, 15.7 mm, 3kpl/ankkuri tai Titan 52/26 tai Titan 40/16 jänneterästanko-ankkureita. Ankkureiden tyypit ja sijainnit on esitetty piirustuksissa. Jokaiseen jännitettyyn ankkuriin tehdään koeveto suunnitelmissa määrättyyn voimaan. Koeveto on tehtävä vasta kun betonirakenteet ja ankkurin juotos- ja injektointimassat ovat saavuttaneet lujuuden, joka riittää kestämään jännityksestä aiheutuvat rasitukset. Koevedon jälkeen ankkurit kiristetään suunnitelmissa määrättyyn voimaansa ja lukitaan tukipalkkiin. Ankkurien kiinnitys tukipalkkiin ja kiinnitysten suojaus tehdään piirustusten mukaan. Jännittämisen jälkeen ankkuriteräkset suojainjektoidaan sementtilaastilla (w=0,44) ja laastiin lisätään paisuttavaa lisäainetta (INDRUSIAN AID) 0.2% sementin painosta. Suojainjektointi tehdään ankkurilevyyn asennetun injektointiletkun kautta. Jännitystyön kulku pääpiirteittäin on seuraava (noudatettava tarkoin valitun jännemenetelmän selostusta): 1. Asennetaan jänteet ja ankkureiden tarvikkeet paikoilleen ja varmistetaan kontaktipintojen suoruus ja puhtaus. Terästen varastoinnissa on noudatettava TARKKAAN valmistajan antamia ohjeita (voimassaolevat käyttöohjeet ja muut käyttöä koskevat tiedot on hankittava työmaalle). 2. Jännitystyö voidaan tehdä, kun betonin puristuslujuus on 75% (25 MN/m2) loppulujuudesta. 3. Jännitetään 50 %:n voimaan suunnitelmien mukaisesta jännitysvoimasta ja lukitaan. 4. Jänteet kiristetään lopulliseen suunnitelmien mukaiseen voimaan ja lukitaan.

12 Sipti Oy Rakennusselostus 11 (21) 1460 Erityiset pohjarakenteet ja menetelmät 1461 Teräsponttiseinät Rannan reunarakenteen korjauksessa käytetään teräponttiseinää pohjoisrannalla junaradan kaarteen kohdalla reunarakenteen oikaisun alueella ja etelärannalla makasiinien edustalla. Junaradan kaarteen kohdalla pontit lyödään kolmen pontin ryhmiä. Pitkät kolmen pontin ryhmät lyödään kärjestään 1m matkan moreenikerrokseen tai kallion pintaan. Lyhyet kolmen pontin ryhmät lyödään kärjestään määrämittaisina maakerroksissa olevan silttikerroksen läpi. Lyhyet teräspontit hitsataan toisiinsa ryhmäksi ja toiselta reunaltaan pitkiin pontteihin kiinni ponttiryhmän vajoamisen estämiseksi. Ponttien saumahitsaus vähintään a6mm L=100mm, ellei ponttien lyönti vaadi vahvempaa hitsausta. Makasiinirannassa laiturin etureunan teräsponteista joka toinen lyödään alapäästään pohjamoreeniin vähintään 1m matkan tai kallioon tukeutuviksi ja joka toinen lyödään pohjamoreenin pintaan. Teräsponttiseinäprofiilina käytetään Larssen 603 S355GP. teräspontteja ei pintakäsitellä. Ponttien alapäitä ei ankkuroida kallion pintaan muuten kuin tapauksissa, joissa pohjamoreenin paksuus jää alle 0,8m. Ankkurointi tehdään halkaisijaltaan 40mm ja pituudeltaan L=1,2m pituisella harjaterästapilla kallioon. Ankkuritapin porausreikä D=50mm ja pituus L=0,80m, ankkuritappi juotetaan kallioon sementtilaastijuotoksella. Pontin tunkeutumisen edessä olevat kivet ja lohkareet porataan tai räjäytetään rikki. Pontti voidaan poikkeustapauksissa ankkuroida pohjamoreenin päällä oleviin suuriin kiviin samalla tavalla kuin kallioon. Kiviin ankkuroinnille on jokaisen pontin osalta erikseen saatava rakennuttajan hyväksyntä. Ponttiseinän yläpää ankkuroidaan kallio- tai maa-ankkureilla tai taustatäytteeseen asennetuilla passiiviankkurilevyillä ja terästangoilla paikalleen. Ankkurien kiinnitys tukipalkkiin ja passiiviankkurilevyyn ja kiinnitysten suojaus tehdään piirustusten mukaan. Teräsponttiseinään jätetään yhden pontin levyinen väli putkille ja johdoille, joita ei voida katkaista työn ajaksi. Pontitus tehdään eritystä varovaisuutta noudattaen putkien ja johtojen läheisyydessä painumien ja siirtymien välttämiseksi. Ponttien väliin yläpäähän lyödään teräspontin pätkä siten, että sen alareuna jää vähintään 200mm putken tai johdon pinnan yläpuolelle. Läpivientikohta tiivistetään betonisella kehyksellä suunnitelmapiirustuksen mukaan. Tiivistämisen periaate on hyväksytettävä putken tai johtolinjan haltijalta ennen sen tekemistä. Teräsponttiseinään polttoleikataan aukot ankkuritangoille ja jänneteräksille sekä putkille ja johdoille, jotka voidaan työn aikana katkaista ja rakentaa uudelleen. Aukkojen reiät tiivistetään suunnitelmapiirustuksen mukaan. Teräsponttiseinä asennetaan suoraviivaisiin linjoihin, poikkeama suorasta linjasta 10m matkalla enintään 100mm ja/tai yli 20m pituisen seinämän matkalla suorasta linjasta enintään 150mm. Toleranssivaatimus on W+0.31 vesipinnassa ja ponttien katkaisutasossa Lankkuseinät, puuponttiseinät Laiturin etureunan taustalle vasten vanhaa lankutusta lyödään yhtenäinen lankkuseinä 50mm paksuista kestopuisista reunaltaan pontatuista lankuista. Lankkuja ei saa jatkaa. Ennen lankkujen lyöntiä taustalle tehdään aloituskaivanto lyönnin helpottamiseksi ja vanhoja paaluja vasten asennetaan kestopuiset ohjaus- ja tukipuut siten, että ne tukevat lankkuseinän yläreunaa taustan maatäyttöjä tehtäessä.

Kaukolämpöjohtojen suunnittelu- ja rakentamisohjeet. Suositus L11/2013. Kaukolämpö

Kaukolämpöjohtojen suunnittelu- ja rakentamisohjeet. Suositus L11/2013. Kaukolämpö Kaukolämpöjohtojen suunnittelu- ja rakentamisohjeet Suositus L11/2013 Kaukolämpö Kaukolämpöjohtojen suunnittelu- ja rakentamisohjeet Energiateollisuus ry 2013 ET-Kaukolämpökansio 2/6 Energiateollisuus

Lisätiedot

Kaduilla ja muilla yleisillä alueilla tehtäviä töitä koskevat ohjeet ja määräykset

Kaduilla ja muilla yleisillä alueilla tehtäviä töitä koskevat ohjeet ja määräykset Kaduilla ja muilla yleisillä alueilla tehtäviä töitä koskevat ohjeet ja määräykset Sisältö OSA 1: Yleiset määräykset ja ohjeet... 2 1 Yhteystietoja... 2 2 Töissä noudatettavat asiakirjat... 3 3 Ennen työn

Lisätiedot

Katujen ja muiden yleisten alueiden työlupaohjeet ja -ehdot Jyväskylässä

Katujen ja muiden yleisten alueiden työlupaohjeet ja -ehdot Jyväskylässä Katujen ja muiden yleisten alueiden työlupaohjeet ja -ehdot Jyväskylässä Voimassa 1.1.2015 alkaen 2 (23) SISÄLLYSLUETTELO TARVITTAVAT LUVAT KADUILLA JA MUILLA YLEISILLÄ ALUEILLA... 4 1. SIJOITUSPAIKKALUPA

Lisätiedot

Rakennustyön tarkastusasiakirja

Rakennustyön tarkastusasiakirja Rakennustyön tarkastusasiakirja VALVONNAN LÄHTÖTIETOJA KIINTEISTÖ Osoite Omistaja ja osoite Haltija ja osoite Kunta Kortteli Kaupunginosa/kylä Tontti/tila YHTIÖMUOTO Asunto-osakeyhtiö Kiinteistöosakeyhtiö

Lisätiedot

RATAHALLINTOKESKUS JOHTOTEIDEN YLEINEN TYÖSELITYS RHK. Ratahallintokeskuksen D 14 julkaisuja. Helsinki 2003

RATAHALLINTOKESKUS JOHTOTEIDEN YLEINEN TYÖSELITYS RHK. Ratahallintokeskuksen D 14 julkaisuja. Helsinki 2003 RATAHALLINTOKESKUS RHK Ratahallintokeskuksen D 14 julkaisuja JOHTOTEIDEN YLEINEN TYÖSELITYS Helsinki 2003 RATAHALLINTO- KESKUS BANFÖRVALTNINGS- CENTRALEN Ratahallintokeskuksen julkaisuja D 14 JOHTOTEIDEN

Lisätiedot

Paalulaattojen ja paaluhatturakenteiden suunnitteluohje

Paalulaattojen ja paaluhatturakenteiden suunnitteluohje Paalulaattojen ja paaluhatturakenteiden suunnitteluohje Paalulaattojen ja paaluhatturakenteiden suunnitteluohje Suunnitteluvaiheen ohjaus Tiehallinto Helsinki 2001 ISBN 951-726-817-3 TIEH 2100007-01 Edita

Lisätiedot

Sillansuunnittelun täydentävät ohjeet

Sillansuunnittelun täydentävät ohjeet Sillansuunnittelun täydentävät ohjeet 30.12.2002 Suunnitteluvaiheen ohjaus Tiehallinto Helsinki 2002 ISBN 951-726-749-5 TIEH 2100003-01 Multiprint Oy Vaasa 2003 Tiehallinto, julkaisumyynti Telefax 0204

Lisätiedot

Pienrakentajan BETONIOPAS

Pienrakentajan BETONIOPAS Pienrakentajan BETONIOPAS Pienrakentajan betoniopas Tekijät: Ohjaajat: Julkaisija: Kustantaja: Tuomas Palolahti, Mittaviiva Oy Seppo Petrow, Rakennustuoteteollisuus RTT ry Petri Mannonen, Rakennustuoteteollisuus

Lisätiedot

Akkamäen alikulkukäytävä 13/240/Lappeenranta Suunnitelman numero R15/18810. Sillan laatuvaatimukset. KaS (Kaakkois-Suomi)

Akkamäen alikulkukäytävä 13/240/Lappeenranta Suunnitelman numero R15/18810. Sillan laatuvaatimukset. KaS (Kaakkois-Suomi) Sivu 1 (10) KaS (Kaakkois-Suomi) Akkamäen alikulkukäytävä 13/240/Lappeenranta Suunnitelman numero R15/18810 Teräksinen holvisilta Jännemitta (m) Hyödyllinen leveys (m) 12,75 Vapaa-aukko (m) 4,6 Vinous

Lisätiedot

SSAB:n teräspaalut SUUNNITTELU- JA ASENNUSOHJEET

SSAB:n teräspaalut SUUNNITTELU- JA ASENNUSOHJEET SSAB:n teräspaalut SUUNNITTELU- JA ASENNUSOHJEET Ohje käsittelee SSAB:n valmistamia lyömällä ja puristamalla asennettavia RR- ja RRs-paaluja, injektoituja lyömällä asennettavia RR-CSG-paaluja sekä poraamalla

Lisätiedot

Peräläntien kiviholvisilta /Laihia Suunnitelman numero R15/1094/S3. Sillan laatuvaatimukset

Peräläntien kiviholvisilta /Laihia Suunnitelman numero R15/1094/S3. Sillan laatuvaatimukset Sivu 1 (14) Peräläntien kiviholvisilta /Laihia Suunnitelman numero R15/1094/S3 Kivinen holvisilta (Kh) Jännemitta (m) Hyödyllinen leveys (m) 5,00... 7,13 Vapaa-aukko (m) 6,68+6,85 Vinous (gon) 0 Kokonaispituus

Lisätiedot

Väliseinäkiven suunnittelu- ja työohjeet

Väliseinäkiven suunnittelu- ja työohjeet Väliseinäkiven suunnittelu- ja työohjeet 2 1 1 YLEISTÄ...3 2 VÄLISEINÄKIVET JA NIIDEN OMINAISUUDET...3 3 SUUNNITTELU...4 3.1 Mitoitus...4 3.2 Aukkojen ylitykset...5 3.3 Kantavat rakenteet...5 4 TYÖVAIHEET...6

Lisätiedot

Toimivat Katot 2 0 0 1

Toimivat Katot 2 0 0 1 Toimivat Katot 2001 2 SISÄLLYSLUETTELO Toimivat katot Toimiva katto tärkein julkisivu 4 Vesikatto on tärkeä asia 5 Kattosertifikaatti 5 Suunnittelu Loiva katto 6 Yläpohjarakenteet 7 Ilmansulku 7 Höyrynsulku

Lisätiedot

liikenneviraston OhjEiTA

liikenneviraston OhjEiTA 25 2012 LIIKENNEVIRASTON ohjeita Liikenneviraston ohjeita 25/2012 Liikennevirasto Helsinki 2012 Kannen kuva: Arvo Heikkinen Verkkojulkaisu pdf (www.liikennevirasto.fi) ISSN-L 1798-663X ISSN 1798-6648

Lisätiedot

Käsittely- ja asennusohje Dryrex Monitoimikaapelit AHXAMK-WM 10-20 kv

Käsittely- ja asennusohje Dryrex Monitoimikaapelit AHXAMK-WM 10-20 kv Käsittely- ja asennusohje Dryrex Monitoimikaapelit AHXAMK-WM 10-20 kv KÄSITTELY- JA ASENNUSOHJE 1 (62) KÄSITTELY- JA ASENNUSOHJE DRYREX Monitoimikaapelit AHXAMK-WM 10 20 kv Sisällys Soveltamisala... 2

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI RAKENNUSVIRASTO Katu- ja puisto-osasto. Nordenskiöldinkatu välillä Topeliuksenkatu - Urheilukatu Pyöräilyjärjestelyt TYÖSELOSTUS

HELSINGIN KAUPUNKI RAKENNUSVIRASTO Katu- ja puisto-osasto. Nordenskiöldinkatu välillä Topeliuksenkatu - Urheilukatu Pyöräilyjärjestelyt TYÖSELOSTUS HELSINGIN KAUPUNKI Katu- ja puisto-osasto Nordenskiöldinkatu välillä Topeliuksenkatu - Urheilukatu Pyöräilyjärjestelyt TYÖSELOSTUS 12.1.2012 HELSINGIN KAUPUNKI Työselostus 2 (14) Sisältö RAKENNUSHANKKEEN

Lisätiedot

Ratatekniset ohjeet (RATO) osa 14 Vaihteiden tarkastus ja kunnossapito

Ratatekniset ohjeet (RATO) osa 14 Vaihteiden tarkastus ja kunnossapito 7 2013 LIIKENNEVIRASTON ohjeita Ratatekniset ohjeet (RATO) osa 14 Vaihteiden tarkastus ja kunnossapito Ratatekniset ohjeet (RATO) osa 14 Vaihteiden tarkastus ja kunnossapito Liikenneviraston ohjeita 7/2013

Lisätiedot

HAUKKANIEMI. Omakotialueen suunnittelu- ja rakentamistapaohjeet

HAUKKANIEMI. Omakotialueen suunnittelu- ja rakentamistapaohjeet HAUKKANIEMI Omakotialueen suunnittelu- ja rakentamistapaohjeet KUOPION KAUPUNKI Tekninen virasto Kaavoitusosasto 31.8.2007 SUUNNITTELU- JA RAKENTAMISOHJEET SISÄLTÖ OSA 1 PIENTALORAKENTAJIEN SUUNNITTELU-

Lisätiedot

SIPOON ERIKSNÄSIN OSAYLEIS- KAAVAN TEKNISET SELVITYKSET JA SUUNNITTELU

SIPOON ERIKSNÄSIN OSAYLEIS- KAAVAN TEKNISET SELVITYKSET JA SUUNNITTELU Vastaanottaja Sipoon kunta Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 11/2013 SIPOON ERIKSNÄSIN OSAYLEIS- KAAVAN TEKNISET SELVITYKSET JA SUUNNITTELU Päivämäärä 15.11.2013 Laatija Tarkastaja Hyväksyjä Jari Mannila,

Lisätiedot

Kunnon. Gourmet kokki KAIKKEA EI TARVITSE TEHDÄ ITSE! Asennuspalvelu Kysy meiltä lisää. K-rauta 75 on omakotiasujan

Kunnon. Gourmet kokki KAIKKEA EI TARVITSE TEHDÄ ITSE! Asennuspalvelu Kysy meiltä lisää. K-rauta 75 on omakotiasujan Kunnon ammattilainen alallaan - K-rauta 75 on rakentamisen, remontoinnin ja pihapiirin kunnostamisen Gourmet kokki. Asiantunteva henkilökuntamme osaa kunnon reseptit omakoti-asumisen tarpeisiin - kuinka

Lisätiedot

Standardin EN 14015:2004 sisältö

Standardin EN 14015:2004 sisältö Sivu 1 / 54 Standardin EN 14015:2004 sisältö Nesteiden varastointiin vähintään ympäristön lämpötilassa käytettävän säiliön mitoitus ja rakentaminen. Paikalla rakennettava, suoraseinäinen, ympyrä- ja tasapohjainen,

Lisätiedot

Toimivat Katot 2 0 0 7

Toimivat Katot 2 0 0 7 Toimivat Katot 2007 Sisällysluettelo Toimivat Katot Toimiva katto tärkein julkisivu 5 Vesikatto on tärkeä asia 6 Loivat katot Loivien kattojen suunnittelu Katon käyttöikä 7 Yläpohjarakenteet 7 Ilmasulku

Lisätiedot

Standardin SFS-EN 1090-2 soveltamisohje Teräsrakenteiden toteutus NCCI T

Standardin SFS-EN 1090-2 soveltamisohje Teräsrakenteiden toteutus NCCI T 28 2014 LIIKENNEVIRASTON ohjeita Teräsrakenteiden toteutus NCCI T Standardin SFS-EN 1090-2 soveltamisohje Teräsrakenteiden toteutus NCCI T Liikenneviraston ohjeita 28/2014 Liikennevirasto Helsinki 2014

Lisätiedot

TAMPERE 2002. Suomen Betonitieto Oy. Harkkorakentaminen. Ohjeita hankkeen eri osapuolille. Jari Kuosa VTT RAKENNUS- JA YHDYSKUNTATEKNIIKKA

TAMPERE 2002. Suomen Betonitieto Oy. Harkkorakentaminen. Ohjeita hankkeen eri osapuolille. Jari Kuosa VTT RAKENNUS- JA YHDYSKUNTATEKNIIKKA TAMPERE 2002 Suomen Betonitieto Oy Harkkorakentaminen Ohjeita hankkeen eri osapuolille Jari Kuosa VTT RAKENNUS- JA YHDYSKUNTATEKNIIKKA Harkkorakentaminen Ohjeita hankkeen eri osapuolille Jari Kuosa TAMPERE

Lisätiedot

Rakennuttaja on Mäntsälän kunta, Tekniset palvelut.

Rakennuttaja on Mäntsälän kunta, Tekniset palvelut. FCG Finnish Consulting Group Oy Työselitys 1 (8) MÄNTSÄLÄN KUNTA, APPOSEN VANHAN KENKÄTEHTAAN ALUE, PILAANTUNEEN MAAPERÄN KUNNOSTUS TYÖSELITYS 0 YLEISTÄ 01 Rakennuskohde ja sen sijainti 02 Rakennuttaja

Lisätiedot

TALO-RATU-OHJEKORTTI Menekit ja menetelmät Tammikuu 2015. Katteen ohutlevytyön vaiheet. Ylläpitävät työt materiaali- ja suunnitelmatarkastukset

TALO-RATU-OHJEKORTTI Menekit ja menetelmät Tammikuu 2015. Katteen ohutlevytyön vaiheet. Ylläpitävät työt materiaali- ja suunnitelmatarkastukset TALO-RATU-OHJEKORTTI Menekit ja menetelmät Tammikuu 2015 1(26) Ratu 0412 korvaa 32-0244 Talo 2000 TUO työlajin mukaan HAN 3.4.2.2 Ohutlevytyö, kate Tämä ohjekortti sisältää katteen ohutlevytyön levytyksen

Lisätiedot

Jukka Pekka Kärki Heikki Öhman HOMEVAURIOIDEN KORJAUSOPAS

Jukka Pekka Kärki Heikki Öhman HOMEVAURIOIDEN KORJAUSOPAS 1 Tutkimuksia ja selvityksiä 6/ 2007 Research Reports 6/2007 Jukka Pekka Kärki Heikki Öhman HOMEVAURIOIDEN KORJAUSOPAS Kuopio 2007 ISBN 978-951-27-0723-2 ISBN 978-951-27-0649-5 (PDF) ISSN 0789-4317 2.

Lisätiedot

Kosteus MÄÄRÄYKSET JA OHJEET 1998

Kosteus MÄÄRÄYKSET JA OHJEET 1998 C2 SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA YMPÄRISTÖMINISTERIÖ, Asunto- ja rakennusosasto 1 Kosteus MÄÄRÄYKSET JA OHJEET 1998 Ympäristöministeriö on rakennuslain 13 :n (557/89) nojalla antanut rakennusten toimivuutta

Lisätiedot

RAKENNUSJÄRJESTYS LAHTI, NASTOLA, KÄRKÖLÄ. Ehdotus 11.10.2011

RAKENNUSJÄRJESTYS LAHTI, NASTOLA, KÄRKÖLÄ. Ehdotus 11.10.2011 RAKENNUSJÄRJESTYS LAHTI, NASTOLA, KÄRKÖLÄ Ehdotus 11.10.2011 2 1 YLEISTÄ... 5 1.1 Tavoite... 5 1.2 Soveltamisala... 5 1.3 Määritelmät... 5 1.4 Rakennusvalvontaviranomainen... 6 1.5 Rakentamistapaohjeet...

Lisätiedot

Massastabilointika sikirja 24.6.2014

Massastabilointika sikirja 24.6.2014 0 Massastabilointika sikirja 24.6.2014 Massastabilointikäsikirja 1 Sisällysluettelo 1. JOHDANTO... 4 2. MASSASTABILOINTIMENETELMÄ JA LAITTEISTOT... 6 2.1 Menetelmän yleiskuvaus... 6 2.2 Menetelmän etuja...

Lisätiedot