Työturvallisuusohje STO 9/2009. Työsuojelu sähköaloilla. Sähköasennusalan erityiskysymyksiä. 1. Huolto- ja kunnossapitotyöt

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Työturvallisuusohje STO 9/2009. Työsuojelu sähköaloilla. Sähköasennusalan erityiskysymyksiä. 1. Huolto- ja kunnossapitotyöt. 8.10."

Transkriptio

1 Työturvallisuusohje STO 9/2009 Työturvallisuuskeskus TTK Sähköalojen työalatoimikunta Korvaa: Laatija: Jukka Tamminen Sähköasennus Liittyvä lainsäädäntö: Työturvallisuuslaki (738/2002) VNa rakennustyön turvallisuudesta (205/2009) VNa työpaikkojen turvallisuus- ja terveysvaatimuksista (577/2003) VNa työvälineiden turvallisesta käytöstä ja tarkastamisesta (403/2008) Työsuojelu sähköaloilla Sähköasennusalan erityiskysymyksiä 1. Huolto- ja kunnossapitotyöt Huolto- ja kunnossapitotöitä tehdään yleensä kohteissa, joissa on noudatettava yhteisestä työpaikasta annettuja säädöksiä ja määräyksiä ja jotka ovat ennestään tuntemattomia. Teollisuuslaitoksissa tehtävissä huolto- ja kunnossapitotöissä vaaditaan yleensä töihin osallistuvalta henkilöstöltä työturvallisuuskorttikoulutusta. Saadun koulutuksen osoituksena on henkilökohtainen Työturvallisuuskortti. Tässä koulutuksessa annetaan mm. perustietoja työsuojelusta, parannetaan mahdollisuuksia yhteistoimintaan yhteisillä työpaikoilla ja annetaan valmiuksia laadukkaaseen työ- ja työpaikkakohtaiseen perehdyttämiseen. Työturvallisuuskorttikoulutus ei korvaa työkohdekohtaista perehdyttämistä ja työnopastusta. Huolto- ja kunnossapitotöitä tehdään usein erityistilanteissa, kuten vikatapauksissa tuotantolaitteiden käynnin aikana tai tuotannon keskeytystilanteissa. Perehdyttämiseen ja työnopastukseen on tästä syystä kiinnitettävä erityistä huomiota. Käytännön toimenpiteiden toteuttamisesta voidaan sopia työn tilaajayrityksen kanssa. Jokainen työnantaja vastaa kuitenkin viimekädessä itse oman henkilöstönsä perehdyttämisestä. Työolosuhteiden selvittämisen ja töiden ennakkosuunnittelun avulla määritellään tarvittavat perehdyttämis- ja opastustarpeet. Toimenpiteiden laatuun ja laajuuteen vaikuttavat mm. henkilöiden kokemus kyseisenlaisista tai vastaavista töistä työympäristöolosuhteet muut samanaikaisesti tehtävät työt tuotantoprosessi työpaikalla esiintyvät terveydelle haitalliset aineet tai muut altisteet sähkölaitteistojen erityispiirteet (esim. rakenne ja ikä, rinnakkaiset järjestelmät, räjähdysvaaralliset tilat, SF6-laitteistot jne.) Tilaajan toimialasta, työpaikalla esiintyvistä vaaroista ja tilaajayrityksen omaksumasta turvallisuuskulttuurista riippuen työn tilaaja saattaa edellyttää tämän itsensä järjestämään perehdyttämiskoulutukseen osallistumista. Ennen töiden aloittamista on selvitettävä työn kohteena olevan sähkölaitteiston ja työkohteen läheisyydessä olevien muiden sähkölaitteiston osien sijainti ja jännitetila. Käytettävät työmenetelmät valitaan kyseisen työn, olosuhteiden sekä laitteiston rakenteen ja paljaiden jännitteisten osien sijainnin perusteella siten, että työ voidaan suorittaa turvallisesti loppuun saakka. Sähkötöissä käytettäviä työmenetelmiä on käsitelty oppaan sähköturvallisuusosassa. Huolto- ja kunnossapitotöiden osalta on yleensä sovittava tilaajan kanssa tarvittavista työn aloittamiseen, keskeyttämiseen ja lopettamiseen sekä sähkölaitteiston jännitetilamuutoksiin yms. asioihin liittyvistä ilmoituksista.

2 2. Purku- ja saneeraustyöt Purkutyöt Purkutyö on suunniteltava turvalliseksi. Purkutyötä varten laaditaan purkutyösuunnitelma, jossa selvitetään turvallisuustoimenpiteet (esim. sortumis- ja putoamisvaarojen torjunta), rakenteelliset toimenpiteet ja työjärjestys esimerkiksi seuraavasti: 1. työmaan yleistiedot 2. purettavien rakenteiden materiaalit ja määrät, esim. asbestin sijainti 3. työmenetelmät, koneet ja laitteet ja niiden painot 4. purkaminen ja purkujätteen siirrot 5. pölyntorjunta 6. aikataulut ja purkamisjärjestykset 7. rakenteiden kantavuus sekä tarvittavat tuennat, sidonnat ja vahvistamiset 8. putoamissuojauksen järjestäminen eri työvaiheissa 9. yleiset suojelutoimenpiteet 10. töiden organisointi ja yhteensovitus 11. työn johtaminen ja töiden valvonta 12. työnopastus 13. jakelu ja tiedottaminen eri osapuolille 14. suunnitelman laatijat. Purkutyömaalla on ennen purkutyön aloittamista otettava selvää sellaisista sähkö-, kaasu- ja muista johdoista sekä putkista ja säiliöistä, jotka purkutyön yhteydessä saattavat aiheuttaa tapaturmavaaran. Sähköalan ammattihenkilön tulee tehdä purkukohteen sähkölaitteet jännitteettömiksi. Saneeraustyöt Edellä mainittuja periaatteita tulee soveltuvin osin noudattaa myös ns. saneerauskohteissa. Kun kohteen sähkö- yms. piirustukset saattavat usein olla puutteellisia, on erityisesti varmistauduttava sähkölaitteiden jännitteettömyydestä ja siitä, että jännitteen kytkeminen ei aiheuta muille työntekijöille vaaraa: Erota työkohde joka suunnalta käyttöjännitteestä. Varmistu, että laitteiston käyttöjännitteestä erotettu osa voidaan vaaratta työmaadoittaa. Työmaadoita tarvittaessa käyttöjännitteestä erotettu osa. Mikäli työmaadoitusta ei tarvitse tehdä, varmistu muulla tavoin, että jännitteen kytkeminen työkohteeseen on estetty (esim. lukitsemalla kytkin). Paljaiden jännitteisten osien läheisyydessä työskentelyä on vältettävä. Käytä tarvittaessa eristävää mekaanista suojusta. Työskentely on sallittu vain sähkötyöturvallisuudesta annettujen määräysten edellytysten mukaisissa olosuhteissa. Varmista, että katkaistava kaapeli tms. on jännitteetön. Mikäli jännitteettömyyttä ei kyetä luotettavasti toteamaan, käytä ko. työhön tarkoitettuja työ- ja suojavälineitä. Huolehdi varoituskylttien asentamisesta. Saneerauskohteissa purkutyöstä syntyvä jäte tulee poistaa työkohteesta välittömästi purkamisen jälkeen. Työkohteisiin on varattava riittävästi jäteastioita, jotka tyhjennetään säännöllisesti. Terveydelle vaarallisten materiaalien purkaminen (esim. asbesti) ja ongelmajätteen poistaminen on suunniteltava erikseen osana purkutyösuunnitelmaa. Työturvallisuuskeskus TTK 2 (5)

3 3. Asbesti Asbestia alettiin käyttää rakennusmateriaalina 1930-luvulla ja sitä on käytetty luvulle saakka. Asbestin vaarallisuudesta kirjoitettiin jo 50 luvulla. Suurimmillaan asbestin käyttö oli vuosina Myös ennen 1930-lukua rakennetuissa kiinteistöissä on käytetty korjaus- ja muutostöissä asbestia sisältäviä materiaaleja. Kiinteistön rakentamisajankohta antaa siten usein viitteitä siitä, onko rakenteissa käytetty asbestia sisältäviä materiaaleja. Asuinrakennuksissa asbestia esiintyy yleisimmin lämmönjako- ja jätehuoneissa sekä kellaritilojen läpi kulkevissa putkieristeissä. Liike- ja toimistorakennuksissa asbestia esiintyy hyvin yleisesti putki- yms. eristeiden lisäksi kellaritiloissa, käytävissä, sähkökeskuksissa, ilmanvaihtokonehuoneissa ja -kanavissa sekä kerrosten paloosastoinneissa. Julkisille rakennuksille asetetut paloturvallisuusvaatimukset ovat vielä liike- ja toimistorakennuksiakin tiukemmat, joten niissä asbestia saattaa esiintyä yllättävissäkin paikoissa. Teollisuudessa asbestia on käytetty erittäin monissa eri kohteissa. Korjaus- tai saneeraustyömailla on tärkeää varmistua siitä, että kohteessa on tehty asbestikartoitus. Kartoituksen tulee olla työryhmän käytössä ennen töiden aloittamista. Asbestikartoituksen tavoitteena on paikallistaa asbestipitoiset materiaalit, todeta niiden määrät ja arvioida vaarallisuus eri tilanteissa tai varmistaa, ettei asbestia ole. Asbestin purku on luvanvaraista työtä, ja sitä saavat suorittaa eräitä pienehköjä korjaustöitä lukuun ottamatta vain siihen valtuutetut yritykset. Kaikki asbestipitoisiin materiaaleihin kohdistuvat työt, joista voi aiheutua asbestipölyn leviämisestä tai muusta syystä asbestialtistuksen vaara, on tehtävä asbestityönä. Määräykset asbestityön suorittamisesta ja altistumisen ehkäisemisestä on annettu valtioneuvoston asbestityötä koskevassa päätöksessä 1380/1994. Asbestipitoinen purkujäte on poistettava työalueelta ja työn vaikutuspiirissä olevalta alueelta ennen muiden töiden aloittamista. Esim. kaapelikanaviin, kaapelihyllyjen päälle tms. paikkoihin on saattanut levitä asbestipölyä, vaikka nämä eivät olisikaan varsinaisella purkutyöalueella. Saneeraustyökohteessa on syytä varmistua, ettei purkualueen läheisyydessä oleviin työkohteisiin tai työn vaikutusalueelle ole levinnyt asbestipölyä. Työskenneltäessä tiloissa, joissa on asbestia sisältäviä mutta kunnoltaan moitteettomia (pintakäsiteltyjä) eristeitä, on tärkeää, että pinnoitetta ei vaurioiteta. 4. Home Kosteusvaurioituneissa rakenteissa saattaa olla homekasvustoa, josta rakenteita purettaessa tai käsiteltäessä leviää ympäristöön terveydelle haitallisia mikrobeja. Kosteusvaurioituneiden rakenteiden purkutöissä tulee käyttää vastaavia purkumenetelmiä kuin asbestipurkutöissä. 5. Henkilöstötilat Työnantajan tulee huolehtia siitä, että työntekijöiden käytössä on asianmukaiset ja siistit henkilöstötilat kunnollisine pesumahdollisuuksineen ja että tilat siivotaan päivittäin. Työpaikkojen turvallisuus- ja terveysvaatimuksista on asetuksessa (VNa 577/2003). Työturvallisuuskeskus TTK 3 (5)

4 Henkilöstötilojen järjestämisvelvollisuus koskee jokaista työnantajaa. Käytännön syistä usein joko pääurakoitsija tai rakennuttaja järjestää tilat kaikkien tarpeisiin erikseen sovittavin ehdoin. Henkilöstötilojen järjestämisestä tulee sopia urakka-, tms. sopimuksen yhteydessä. Yöpymiseen tarkoitettujen majoitustilojen tulee olla asianmukaiset ja vastata yleisten majoitustilojen tasoa. 6. Työkoneet ja -välineet Työkoneisiin ja -välineisiin liittyviä vaaroja voidaan välttää tai vähentää mm. seuraavin toimenpitein: Jo koneita ja laitteita hankittaessa varmistutaan niiden turvallisuudesta sekä tarvittaessa myös melu- ja tärinätasosta, pölynpoistojärjestelmistä jne. Hankintaohjeet laaditaan siten, että samaan käyttötarkoitukseen tarkoitettujen koneiden merkki- ja tyyppivalikoima ei ole liian laaja. Tällä tavoin käyttökoulutus, koneiden vikojen tunnistus jne. on helpompi hallita. Koneiden ja laitteiden suojauksia ei poisteta eikä niihin tehdä omia muutostöitä. Tutustutaan koneiden ja laitteiden käyttö- ja huolto-ohjeisiin. Huolehditaan uusien koneiden ja laitteiden käyttökoulutuksesta. Koneita ja laitteita käytetään vain niihin töihin, mihin ne on tarkoitettu. Huolletaan koneet ja laitteet säännöllisesti. Tarkastetaan koneet ja laitteet säännöllisesti, esim. niiden tullessa työmaalle ja viikoittain tehtävien kunnossapitotarkastusten yhteydessä. Suoritetaan koneille tarvittavat käyttöönottotarkastukset. Käytetään työssä tarvittavia henkilönsuojaimia ja niiden saatavuus myös varmistetaan. Vältetään tarpeetonta oleskelua työkoneiden läheisyydessä. Erityistä käyttökoulutusta vaativia työvälineitä ja koneita ovat mm. pulttipistooli moottorisaha kuormausnosturi henkilönostin aggregaatti kaasulaitteet. Koulutuksesta on pidettävä rekisteriä, ja koulutuksen voimassaolo on varmistettava ennen koneiden ja työvälineiden käyttöön luovuttamista. 7. Materiaalitoimitukset Oikea-aikaisten materiaalitoimitusten merkitys työn tuloksellisuuden ja turvallisuuden kannalta korostuu koko ajan. Ylisuuret varastot sitovat pääomaa paitsi hankintakustannusten, myös varastointi-, hävikki- yms. kustannusten myötä. Myöhästyneet tavarantoimitukset aiheuttavat ylimääräisiä työn aloitus- ja lopetusvaiheita. Näistä turhista, itse aiheutetuista kustannuksista kärsii sekä yritys että työntekijät. Oikeankokoisilla ja oikein sovitetuilla materiaalitoimituksilla on mm. seuraavia etuja niin työturvallisuutta kuin tuottavuuttakin ajatellen: Työvaiheiden välit nopeutuvat, kun ei ole turhia tarvikkeiden puutteesta johtuvia odotuksia. Tavarantoimitukset voidaan hoitaa siten, etteivät ne häiritse työmaan muuta toimintaa (esim. kuormien purut työmaan normaalitoiminnan ulkopuolisella ajalla). Varastointitiloja tarvitaan vähemmän, kustannukset pienenevät, varastojen laatu on mahdollista pitää parempana, hävikki vähenee jne. Työturvallisuuskeskus TTK 4 (5)

5 Ylimääräiset tavaransiirtelyt vähenevät. Työmaan yleinen tilankäyttö tulee järkevämmäksi, ja tilanahtaus helpottuu. Varastoon sitoutuvan pääoman kustannukset pienenevät. Työmaa pysyy siistimpänä ja hallittavampana myös jätteiden osalta. Järkevillä hankintasopimuksilla voidaan varmistaa myös pikaiset ylimääräiset toimitukset tavarantoimittajilta. Materiaalitoimintojen menestyksellisen hoitamisen kannalta onkin tärkeää, että työmaata varten laaditaan yksityiskohtainen tavarantoimitusohjelma ohjelmaa seurataan ja sovitetaan työn edistymisen mukaan; näin voidaan vähentää ylimääräisiä tavaransiirtoja, turhia välivarastointeja, vauriokustannuksia, tavaran katoamista, korkokustannuksia jne. purkauspaikat sovitaan siten, että purkaus voi tapahtua mahdollisimman vähän muuta toimintaa häiriten ensisijaisesti suoraan lopulliselle asennuspaikalle ja toissijaisesti sellaisiin turvallisiin varastoihin, joihin ulkopuoliset eivät pääse materiaalit toimitetaan työmaalle sellaisilla ajoneuvoilla ja siten lastattuina, että niiden purkaminen on mahdollisimman hallittua ja turvallista tavaroiden purkauksessa käytetään asianmukaisia purkausvälineitä ja -laitteita purkauspaikat ovat niin sisäisen kuin ulkoisenkin liikenneturvallisuuden kannalta kunnossa vastaanotettavan tavaran määrä voidaan luotettavasti todentaa vastaanottohetkellä. Työturvallisuuskeskus TTK 5 (5)

8.10.2009 Korvaa: Soveltamisalaan kuuluva suunnittelu voidaan jakaa tuotesuunnitteluun sekä tuotannon- ja työnsuunnitteluun.

8.10.2009 Korvaa: Soveltamisalaan kuuluva suunnittelu voidaan jakaa tuotesuunnitteluun sekä tuotannon- ja työnsuunnitteluun. Työturvallisuuskeskus TTK Sähköalojen työalatoimikunta Työturvallisuusohje STO 5/2009 8.10.2009 Korvaa: Laatija: Jukka Tamminen Liittyvä lainsäädäntö: Työturvallisuuslaki (738/2002) Valtioneuvoston asetus

Lisätiedot

Työturvallisuusohje STO 2/2009

Työturvallisuusohje STO 2/2009 Työturvallisuuskeskus TTK Sähköalojen työalatoimikunta Työturvallisuusohje STO 2/2009 8.10.2009 Korvaa: Laatija: Jukka Tamminen Liittyvä lainsäädäntö: Työturvallisuuslaki (738/2002), Sähköturvallisuuslaki

Lisätiedot

Uusi työturvallisuuslaki (738/2002)

Uusi työturvallisuuslaki (738/2002) Uusi työturvallisuuslaki (738/2002) Uusi työturvallisuuslaki (738/2002) tuli voimaan 1.1.2003. Lailla kumotaan vuodelta 1958 oleva vanha työturvallisuuslaki (299/58) siihen tehtyine muutoksineen. Vanhan

Lisätiedot

SÄHKÖTYÖTURVALLISUUS. Turvallisia sähkötöitä! Martti Hallamäki Sivu 1 Päivitetty 1.9.2010. Martin teesit:

SÄHKÖTYÖTURVALLISUUS. Turvallisia sähkötöitä! Martti Hallamäki Sivu 1 Päivitetty 1.9.2010. Martin teesit: Martti Hallamäki Sivu 1 Päivitetty 1.9.2010 SÄHKÖTYÖTURVALLISUUS Tämä kirjoitus pohjautuu SFS 6002 2.painos standardiin. Olen pyrkinyt kirjoittamaan sen mahdollisimman selkeäksi ja luettavaksi. Olen yhdistänyt

Lisätiedot

Toimiva asbestipurku

Toimiva asbestipurku Toimiva asbestipurku Sisältö Esipuhe.... 3 Asbesti terveysongelmana.... 4 Mitä on asbesti...4 Asbestipölystä aiheutuvat terveyshaitat..5 Asbestipurkajan työterveys...5 Asbestipurkutyön teettäminen....

Lisätiedot

Timo Koskinen, Anne Mironen. Turvallinen ja terveellinen työpaikka on jokaisen oikeus. Uusi työturvallisuuslaki

Timo Koskinen, Anne Mironen. Turvallinen ja terveellinen työpaikka on jokaisen oikeus. Uusi työturvallisuuslaki Timo Koskinen, Anne Mironen Turvallinen ja terveellinen työpaikka on jokaisen oikeus Uusi työturvallisuuslaki 1 Taitto Mikko Huttunen Paino Valkealan Painokarelia 2003 ISBN 951-714-222-6 2 Sisällys Uusi

Lisätiedot

Rakennustyömaan hyvä turvallisuusjohtaminen

Rakennustyömaan hyvä turvallisuusjohtaminen Työsuojelujulkaisuja 88 Jorma Lappalainen Simo Sauni Päivi Piispanen Eeva Rantanen Tarja Mäkelä Työterveyslaitos VTT Rakennustyömaan hyvä turvallisuusjohtaminen Toimintaopas Työsuojeluhallinto Tampere

Lisätiedot

Kaukolämpöalan työsuojeluopas II Lämpökeskusten käyttö ja kunnossapito Raportti KK6B/2011

Kaukolämpöalan työsuojeluopas II Lämpökeskusten käyttö ja kunnossapito Raportti KK6B/2011 Kaukolämpöalan työsuojeluopas II Lämpökeskusten käyttö ja kunnossapito Raportti KK6B/2011 Kaukolämpö Kaukolämpöalan työsuojeluopas II Lämpökeskusten käyttö ja kunnossapito Energiateollisuus ry 2011 ET-kaukolämpökansio

Lisätiedot

Muovi- ja kumialan oppimisympäristöjen turvallisuusopas 14.1.2014 kielenhuollettu

Muovi- ja kumialan oppimisympäristöjen turvallisuusopas 14.1.2014 kielenhuollettu Muovi- ja kumialan oppimisympäristöjen turvallisuusopas 14.1.2014 kielenhuollettu Sisällys 1 Johdanto... 4 2 Ammattikoulutuksen eri järjestämismuodot ja työympäristöt työturvallisuuden näkökulmasta...

Lisätiedot

Sähkötyöturvallisuusmääräykset

Sähkötyöturvallisuusmääräykset Sähköturvallisuus 2000 /2011 määräykset Alkuperäiset sähkötyöturvallisuusmääräykset on esitetty Sähkötarkastuskeskuksen julkaisussa A5 vuodelta 1993. Uusimmat määräykset on julkaistu toukokuussa 1999 standardina

Lisätiedot

Käyttöasetuksen soveltamissuosituksia

Käyttöasetuksen soveltamissuosituksia Työsuojelujulkaisuja 91 Käyttöasetuksen soveltamissuosituksia Työsuojeluhallinto Tampere 2009 ISBN 978-952-479-093-2 ISSN 1455-4011 Multiprint Oy, Tampere 2009 ESIPUHE Valtioneuvoston asetus työvälineiden

Lisätiedot

LIIKENNEVIRASTON OPPAITA. Tieturva 2 TIELLÄ TEHTÄVIEN TÖIDEN TURVALLISUUSKOULUTUS VASTUUHENKILÖIDEN KURSSIN OPPIKIRJA

LIIKENNEVIRASTON OPPAITA. Tieturva 2 TIELLÄ TEHTÄVIEN TÖIDEN TURVALLISUUSKOULUTUS VASTUUHENKILÖIDEN KURSSIN OPPIKIRJA 3 2012 LIIKENNEVIRASTON OPPAITA TIELLÄ TEHTÄVIEN TÖIDEN TURVALLISUUSKOULUTUS VASTUUHENKILÖIDEN KURSSIN OPPIKIRJA [Kirjoita teksti] Tiellä tehtävien töiden turvallisuuskoulutus Vastuuhenkilöiden kurssin

Lisätiedot

Tapaturmapäivänä, perjantaina 13.5.2005 edistetään rakentamisen ja remontoinnin turvallisuutta

Tapaturmapäivänä, perjantaina 13.5.2005 edistetään rakentamisen ja remontoinnin turvallisuutta Tapaturmapäivänä, perjantaina 13.5.2005 edistetään rakentamisen ja remontoinnin turvallisuutta Valtakunnallista Tapaturmapäivää on vietetty vuodesta 1995, jonakin vuoden perjantaina 13. päivä. Tapaturmapäivä

Lisätiedot

Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 46. Työsuojeluhallinto. Väkivallan uhka työssä

Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 46. Työsuojeluhallinto. Väkivallan uhka työssä Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 46 Työsuojeluhallinto Väkivallan uhka työssä Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 46 Väkivallan uhka työssä Työsuojeluhallinto Tampere 2010 ISBN 978-952-479-095-6 ISSN 1456-257X

Lisätiedot

Sähköturvallisuuden oma-arviointi

Sähköturvallisuuden oma-arviointi opas Sähköturvallisuuden oma-arviointi Tarkistuslista sähköalan ammattilaisille 1 Arvioijan nimi: Yritys / työmaa: Päivämäärä: sähkötöiden johtajan tehtävät ja vastuut Uusien työntekijöiden perehdyttäminen

Lisätiedot

Riskien arviointi työpaikalla. työkirja

Riskien arviointi työpaikalla. työkirja Riskien arviointi työpaikalla työkirja Sosiaali- ja terveysministeriö, Työsuojeluosasto Työturvallisuuskeskus 26.2.2013 Riski Arvin selainversion mukaiset päivitykset Kerttuli Harjanne, Työturvallisuuskeskus

Lisätiedot

OPPIMISYMPÄRISTÖN TURVALLISUUSOPAS MATKAILU-, RAVITSEMIS- JA TALOUSALA

OPPIMISYMPÄRISTÖN TURVALLISUUSOPAS MATKAILU-, RAVITSEMIS- JA TALOUSALA OPPIMISYMPÄRISTÖN TURVALLISUUSOPAS MATKAILU-, RAVITSEMIS- JA TALOUSALA Sisällysluettelo 1. Johdanto... 1 2.1 Lainsäädäntöperusta... 3 2.2 Vastuunjako työturvallisuudesta... 4 2.3 Tapaturma, ilmoittamisvelvoite

Lisätiedot

1 Menetelmät 82-0239 TYÖLAJIT Menetelmät. Työlajit 82 Purkutyö 34 Peltityö 51 Puurunkotyö TYÖSISÄLTÖ. Ylläpitävät työt suojausten ylläpito

1 Menetelmät 82-0239 TYÖLAJIT Menetelmät. Työlajit 82 Purkutyö 34 Peltityö 51 Puurunkotyö TYÖSISÄLTÖ. Ylläpitävät työt suojausten ylläpito 1 Menetelmät 82-0239 TYÖLAJIT Menetelmät 82-0239 Työlajit 82 Purkutyö 34 Peltityö 51 Puurunkotyö Marraskuu 2000 1 (12) Korvaa kortin 82-0088 KOSTEUS- JA MIKROBIVAURIOITUNEIDEN RAKENTEIDEN PURKU Rivning

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN OPPIMISYMPÄRISTÖJEN TURVALLISUUSOPAS

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN OPPIMISYMPÄRISTÖJEN TURVALLISUUSOPAS SOSIAALI- JA TERVEYSALAN OPPIMISYMPÄRISTÖJEN TURVALLISUUSOPAS Oppaat ja käsikirjat 2014:1 Opetushallitus Oppaat ja käsikirjat 2014:1 ISBN 978-952-13-5720-6 (nid.) ISBN 978-952-13-5721-3 (pdf) ISSN-L 1798-8950

Lisätiedot

LIIKENNEVIRASTON OHJEITA. Liikenne tietyömaalla - Yleiset käytännöt ja turvallisuusvaatimukset

LIIKENNEVIRASTON OHJEITA. Liikenne tietyömaalla - Yleiset käytännöt ja turvallisuusvaatimukset 2 2015 LIIKENNEVIRASTON OHJEITA Liikenne tietyömaalla - Yleiset käytännöt ja turvallisuusvaatimukset Liikenne tietyömaalla - Yleiset käytännöt ja turvallisuusvaatimukset Liikenneviraston ohjeita 2/2015

Lisätiedot

Tämä materiaali on laadittu OPH:n rahoittaman RaksaMoodle projektin oppilaitosyhteistyönä ja on käytettävissä opetustarkoituksiin.

Tämä materiaali on laadittu OPH:n rahoittaman RaksaMoodle projektin oppilaitosyhteistyönä ja on käytettävissä opetustarkoituksiin. 9.11.2012 Korjausrakentaminen Tämä materiaali on laadittu OPH:n rahoittaman RaksaMoodle projektin oppilaitosyhteistyönä ja on käytettävissä opetustarkoituksiin. Mikäli huomaat materiaalissa jotakin korjattavaa

Lisätiedot

Sähkötyöturvallisuuden perusteet toisen asteen ammatillisessa koulutuksessa

Sähkötyöturvallisuuden perusteet toisen asteen ammatillisessa koulutuksessa Sähkötyöturvallisuuden perusteet toisen asteen ammatillisessa koulutuksessa Sähkötyöturvallisuuden perusteet toisen asteen ammatillisessa koulutuksessa SEINÄJOEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ 1 Tämä teos on tuotettu

Lisätiedot

Skanskan työturvallisuus-, ympäristö- ja logistiikkavaatimukset (STYL aliurakassa)

Skanskan työturvallisuus-, ympäristö- ja logistiikkavaatimukset (STYL aliurakassa) Skanskan työturvallisuus-, ympäristö- ja logistiikkavaatimukset (STYL aliurakassa) 1.1.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1 VAATIMUKSET TYÖTURVALLISUUDESTA JA YMPÄRISTÖSTÄ... 2 Työn vaarojen arviointi ja hallinta...

Lisätiedot

MONISTE 16/2006 TYÖSSÄOPPIMISEN TYÖSUOJELU LUONTO- JA YMPÄRISTÖALAN PERUSTUTKINNOSSA

MONISTE 16/2006 TYÖSSÄOPPIMISEN TYÖSUOJELU LUONTO- JA YMPÄRISTÖALAN PERUSTUTKINNOSSA MONISTE 16/2006 TYÖSSÄOPPIMISEN TYÖSUOJELU LUONTO- JA YMPÄRISTÖALAN PERUSTUTKINNOSSA Opetushallitus ja tekijä Taitto: Tmi Eija Högman ISBN 952-13-3006-6 (nid.) ISBN 952-13-3007-4 (pdf) Edita Prima Oy,

Lisätiedot

JÄTEHUOLLON KEHITTÄMINEN. Yritykset ja julkiset organisaatiot. www.kiertokapula.fi

JÄTEHUOLLON KEHITTÄMINEN. Yritykset ja julkiset organisaatiot. www.kiertokapula.fi JÄTEHUOLLON KEHITTÄMINEN Yritykset ja julkiset organisaatiot www.kiertokapula.fi Sisällysluettelo 1 TOIMINTAMALLI... 3 2 LAINSÄÄDÄNTÖ... 4 3 LÄHTÖTILANTEEN KARTOITUS... 5 3.1 Syntyvän jätteen ja keräystoimintojen

Lisätiedot

Rakennustyön turvallisuusjohtamisen HYVIÄ KÄYTÄNTÖJÄ

Rakennustyön turvallisuusjohtamisen HYVIÄ KÄYTÄNTÖJÄ Rakennustyön turvallisuusjohtamisen HYVIÄ KÄYTÄNTÖJÄ MITKÄ OVAT TEHOKKAITA KEINOJA VÄHENTÄÄ TYÖTAPATURMIA? RATUKE hanke Rakentamisturvallisuuden kehittäminen Jorma Lappalainen TTL Simo Sauni VTT Päivi

Lisätiedot

Työhön perehdyttäminen ja opastus. ennakoivaa työsuojelua

Työhön perehdyttäminen ja opastus. ennakoivaa työsuojelua Työhön perehdyttäminen ja opastus ennakoivaa työsuojelua 2 Perehdyttäminen ja työnopastus Perehdyttämisellä tarkoitetaan kaikkia niitä toimenpiteitä, joiden avulla uusi työntekijä oppii tuntemaan työpaikkansa,

Lisätiedot

Tieturva 1 TIELLÄ TYÖSKENTELYN TURVALLISUUSKOULUTUS

Tieturva 1 TIELLÄ TYÖSKENTELYN TURVALLISUUSKOULUTUS 3 2014 LIIKENNEVIRASTON oppaita TIELLÄ TYÖSKENTELYN TURVALLISUUSKOULUTUS Tiellä työskentelyn turvallisuuskoulutus Kurssin oppikirja Liikenneviraston oppaita 3/2014 Liikennevirasto Helsinki 2014 Kannen

Lisätiedot

Kohti nolla-tapaturmatavoitetta. Miten hyviä käytäntöjä sovelletaan yrityksessä? Tärkeimmät hyvät käytännöt

Kohti nolla-tapaturmatavoitetta. Miten hyviä käytäntöjä sovelletaan yrityksessä? Tärkeimmät hyvät käytännöt Rakennustyön turvallisuusjohtamisen hyvät käytännöt vähentävät työtapaturmia Jorma Lappalainen, tekniikan lisensiaatti Työturvallisuusinsinööri, Tampereen aluetyöterveyslaitos jorma.lappalainen@ttl.fi

Lisätiedot

Sähkörataohjeet B 22

Sähkörataohjeet B 22 B 22 Ratahallintokeskuksen julkaisuja B 22 Helsinki 2009 Ratahallintokeskus Ratahallintokeskuksen julkaisuja B 22 ISSN 1455-1204 ISBN 978-952-445-272-4 Verkkojulkaisu pdf (www.rhk.fi) ISSN 1797-7002 ISBN

Lisätiedot