LUMITUULIOY Tasekirja. Y-tunnus. Osoite. Kotipaikka Eerikinkatu 27 OO180 HELSINKI. Helsinki

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LUMITUULIOY 1.1.2014-31.12.2014. Tasekirja. Y-tunnus. Osoite. Kotipaikka 1454032-3. Eerikinkatu 27 OO180 HELSINKI. Helsinki"

Transkriptio

1 LUMITUULIOY Tasekirja Y-tunnus Osoite Kotipaikka Eerikinkatu 27 OO180 HELSINKI Helsinki

2 Lumltuull Oy Slsallyslu ttelo Tase Tuloslaskelma Liitetiedot Allekirjoitukset ja tilinpeatosmerkin Kayteq kirjanpitokirjat ,5 5 5 Liifteet Tase rittely Tase (pilke) Tuloslaskelma (pitka) Tilintarkastuskertom us Tase-erittelyliitteet - deb ntuurilainat (iite 1) - keskeneraiset - annetut muut vakuudet (liite 3) &, kaytto-om.hankinnat (iit 2)

3 Lumltuuli Oy Eerlklnkatu HELStNKI Y-tunnus VASTAAVAA PYSWAT VASTAAVA1 Aineettomat hyodykkeet Aineettomat oikeudet Aineelliset hyodykkeet Rakennukset ja rakennelmat Omistetut Koneet ja kalusto Ennakkomaksut ja keskener hankinnat Sijoitukset Osuudet omistusyhteysyrityksissa Muut osakkeet ja osuudet , , , , , , , , , , , , , ,17 VAIHTUVAT VASTAAVAI Saamiset Lyhytaikaiset Myyntisaamiset Muut saamiset Siirtosaamiset , , , , , , , , , ,06 Rahat ja pankkisaamiset VASTAAVAA YHTEENSI ' , , , , , ,09

4 Lumituull Oy TASE Eerlkhkatu HELS NKI Y-tunnua 145/f032-3 VASTATTAVAA OMA PAAOMA Osakepeaoma Osakepeaoma Osakepeaoman korotus Muut rahastot Sijoitetun vapaan oman paaoman rahasto Edellisten tilikausien voifto (tappio) Tilikauden voitto (tappio) , , , , , , ,79 I , , , , , , , ,6'l VIERAS PAAOMA Pitkeaikainen Jou kkovelkakirjalainat Lainat rahoituslaitoksilta Lyhytaikainen Lainat rahoituslaitoksilta Ostovelat Muut velat Siirtovelat VASTATTAVAA YHTEENST ,33 ' , , , , , , , , ,48 I , ,09

5 Lumituuli Oy Eerikinkatu 27 OO180 HELSINKI Y-tunnus LIIKEVAIHTO , ,57 Liiketoiminnan muut tuotot Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostotilikauden aikana Ulkopuoliset palvelut Henkil6st6kulut Palkat ja palkkiot H en kil6sivu ku lut Eldkekulut Muut henkil6sivukulut Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset Doistot , ,39 -'t7 462, , , , , , , , , , , ,03 Liiketoiminnan muut kulut LilKEVOITTO CTAPPTO) , , , ,19 Rahoitustuotot ja -kulut Tuotot muista pysyvien vastaavien sijoituksista Muilta Muut korko- ja rahoitustuotot Muilta Arvonalentumiset pysyvien vastaavien sijoituksista Arvonalentumiset vaihtuvien vastaavien rahoitusarvopapereista Korkokulut ja muut rahoituskulut Muille 315,00 366, ,17 546, , , ,O ,15 VOITTO OAPPIO) ENNEN SATUNNAISIA ERI' VOITTO (TAPPIO) ENNEN TILINPAATOS. SIIRTOJA JA VEROJA , , , ,34 TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO) , ,34

6 Lumituull Oy TILINPAIIT6KSEN LIITETIEDOT Tlllnpdetdksen laatlmlsta koskevat llltatl dol Tilinp5at6ste badittaessa noudalelul arvostusperiaafteet ja -rnenetelmel Keyttoomaisuuden hankintamenoon on luettu hankinnastaiheutuneet muuttuvat menol. Saamisetja velat on arvostettu nimellisarvoon. TilinpeAtdsta laadittaessa noudaletut jaksotusperiaatteet -menetelmet Vuonna 2014 kayttddnottovuoden poistoksi on laskettu puolel koko vuoden poistoista rakennusten, seka koneidervkaluston osalta. Poistosuunnitelma Rakennuksissa on kaytetty 7 % menojaannospoistoa. Voimalaitoskoneissa ja kalustossa on kdytetty 20 vuoden tasapoistoa. Muissa koneissa ja kalustossa on keygtly 25 % menojadnn6spoistoa. Henkll6st65 koskevat lllt tledot Yhtion palveluksessa on ollut toimitusjohtaja, ja yksi osa-aikainen ty6ntekija. Tuloslaskelmaa koskevat llltetledot Raholtustuotot - ia kulut Tuotot ja kulut muista pysyvien vastaavien sijoituksista Osuuskorot Luovutustappiot Yhteense Tuotot ja kulut rahoitusarvopapereista Luovutusvoitot Yhieense Korkotuotot- ja kulut Korkotuotot Korkokulul Yhteensa 315, ,17 -it4 161,51 546, , ,40 580, , , l}7,51

7 Ta8een vastaavla koskevat liitetledol Aineettomat hyodykkeet Aineettomat oikeudet Aineettomat hyddykkeet Aineelliset hydydykkeet Rakennukset ia rakennelmat Hankintahinta Liseykset Rakennukset yhteensa Kertyneet poistot Tilikauden poisto Rakennukset ja rakennelmat Koneetja kalusto Alkuperainen hankintahinta Investointituki Menojeennds Kertyneet uudet hankinnat Tilikauden hankinnat Ke.tyneet poistot Menojaannatsarvon (turbiini) vehennys Tilikauden poisto , , , , , , , , , , , ,21 u4 184, ,58 -'t98698,65 s7 444, ,U , , , , , , , , , , ,' , , , , ,71 Keskenerdiset kayftdomaisuushankinnat Kertyneet voimalaitoksen hankintakulut Kertyneet johdon palkat Tilikauden hankintakulut Tilikauden johdon palkat ,39 28 &t4,05 3 5A7225, ,50 I ,39 28 U4,O5 Tilikauden ko*o- ja rahoituskulut 1M410, , ,44./ siirrettv Rakennukset ia Koneeukalustotileille ,'15 Keskeneraiset kayttdomaisuushankinnat ,16 1 3'12176,44 Aineelliset hyddykkeet yhteensd ,02 't ,17 Sijoitukset Osuudet omistusyhteysyrityksisse Energianseast6palvelu Enespa Oy, Omistusosuus 4000 os/16125 osakkeesta Enespa Oy, paeoman palautus Osakkeiden arvonalentumiset Saldo 3'1.'12.20'14 31, , , , ,17 Muut osakkeet ja osuudet Muut osakkeet Larsmo Vindkraft Alands Vinde Andelslag Muut osakkeet ja osuudet Sijoitukset yhteense Pysyvat vastaavat yhteensa I , , ,40

8 Taaoon vastattavla koskevat lllte sdol Oman pedoman muutokset r Osakepedoma Yhteens6 A-sarja B-sarja 1.1. Lisayksewahennykset B-sada , , , ,s6 I 4U U4,29 I , , , U4,29 Maksullinen osakeanti 1.1. Lisdykset Palautukset Siirto osakepaeomaan (B-sarja) Siirlo vapaan oman paaoman rahastoon Maksullinen osakeanti Osakepdaoma yhteensd Sijoitelun vapaan oman paeoman rahastot 1.1. Lisaykseuvehennykset Sioitetun vapaan oman paaoman rahastot Edellist n tilikausien tappio tilikauden alussa Tilikauden tappio Vapaa oma padoma Oma paaoma tilikaud n lopussa , , ,OO , , , , , , , , ,'tO , ,OO 42665, , , , , , , , , , , ,61 B-osakkeet kpl Hallituksen voimasaaolevat osakeantlvaltuutuksel 1 aeni/osake Yhtidkokous on valtuuttanut hallituksen paaftameen osakeannista. Valtuutuksenojalla voidaan antaa enintean 4000 &osaketta ia 4000 C-osaketta. Valtuutuksesia on kavbttv 121 B-osaketta.

9 Vieras pedoma 4.4. Yll vllden vuoden pde d ereentyvet velal Pankkilainat Debentuurilainat Erittely liikk elle lasketulsta ioukkovelkakldoleta Yhti6 on laskenut yleisdlle liikkeelle debentuurilainoja. Lainoilla ei ole vakuutta ja niiden korko ja paaoma maksetaan takaisin maksujarjestyksessa vasta muiden lainojen jelkeen (debentuuri). Kaikki lainat maksetaan kerralla takaisin niiden ereantyessa ja korko maksetaan vuosittain. Laina Tili Korko p.a. Meere Takaisinmaksu Laina-aika % (5 v.) v ,'to/o ' O'l (7 v.) t /o O (7 v.) v "/o (4,5 v.) Lehipllrlhe ot tut lainal Insiders Finland Oy Nostamattomaluotot Optia m s00 00 Vastuut, vakuudet la muut slloumukset Vakuudet omaata puolesta Yhtiajlla on Kiinteistdkiinnitys Lumijoen voimalan kiinteiston vuokraoikeuleen L1 Lumijoella. Nimellisarvo i v /'l Teme kiinnitys on annettu Seast6pankki Optialle pantiksi Lumijoen voimalan lainoista, mdare I euroa. Yhtidlle on Kiinteistdkiinnitvs Lomala nimisen kiinteistdn vuok.aoikeuteen fu018-Ll lissa. Nimellisarvo v ,,'l Yhtidlle on yrityskiinnitykset Haltiiavelkakiriat Nimellisarvo v / v / v / Nama kiinnitykset on annettu Seastiipankki Optialle pantiksi lin ja Lumijoen voimaloiden lainoista, maara euroa.

10 Olk3udonkaynnll lr ylranmulmcnotnalyl Yhddlb mydnnctyst! rakonnuslwasia Lumijodla on valibttu Polioissuom n hallinboik3uteen. Yhttt i odota Ekcnnusluparatkabun muufi uvan. Yhddlle on oikcudsnkeynfi keskcn N\4E Sele.s Oy:tA vestaan, iossa yhti6 hakee ,55 eu.on vahingonkorvausla la 3'1050 suron sopimussumman palautusta tuuli\oimalan hankinnan konsulkint-esissa saka 8opimuksdt putkue. Yhdo ka6oo silia pcdvn sthktxnad*inalain vastairasti netlona noin euroa sahkov rkon vahvlstamiskulua. Neml on kirjattu tes e8 en saemis kei. Asian k{sit ly on tilinpaatoltl bhtle$e k6sken. O.ak yhtotl to.kryat tolmlntlk nomuitledol Yhliolla ei olljt voitoniekokehoisia varoie tlinptetosh d(de. Hallitus.hdottaa yhtittkokotrk3elle lilikaudcn tappion 71 14,82 euroa slirumista ed6llisbn lilikausbn \rolt{oftappictilille.

11 Lumituuli Oy Hallituksen allekirjoitukset Helsingisse I pvna helti xuutazots 'rl t',^?-(c.j- H t/-ja rte L,^ A,t^td. TL,, $lv*m v.t44 'U^tu'2--,/4 h"a lf 4"O Sampsa Hario toimitusjohtaja Tilinpaettumerkinte A4Nf lanet-lat't t(t,1' 1 EaA<J E-+-(HA Suoritetusta tarkastuksestia on tanaan annettu tilintarkastuskertomus. Hels;r71,9 r-'1 ' / / I'i / '//. Atu laliiwv 2015 iil;;it;;t-!t?a'o" Keybt!^ kirianpitokirjat Paiva- ja paekirjat Paekirjatositteet Pankkitositteet Alandsbanken Alandsbanken Sp Optia Sp Optia alv-tositteet muistiotositteet Tasekirja Atk-listoina Paperitositteina tammi / I I / Erikseen sidoftuna kappaleena Tasekirja on sailytetteve vahintaan 10 vuotta tilikauden paaftymisestd (KPL 2:10). Tilikauden tositeaineiston sailytetteve vehint tan 6 vuotta sen vuoden lopusta, jonka aikana tilikausi on paettynyt.

12 I I Tiliatra Og HTM-yhteis6 'r' *r1nff'ry'...,t*l *r lr W E TILINTARKASTUSKERTOMUS Lumituuli Oy:n yhtiokokoukselle Olemme tilintarkastaneet Lumituuli Oy:n (Y-tunnus \ kirjanpidon, tilinpaat6ksen ja hallinnon tilikaudelta Tilinpaetosisdltaa taseen, tuloslaskelman ja liitetiedot. H all itu ksen ja toi m itusjohtajan va stuu Hallitus ja toimitusjohtaja vastaavat tilinpaatoksen laatimisesta seka siita, efta tilinpaatds antaa olkeat ja riittevet tiedot Suomessa voimassa olevien tilinpeetoksen laatimista koskevien sadnndsten mukaisesti. Hallitus vastaa kirjanpidon varainhoidon valvonnan asianmukaisesta jarjestamisesta toimitusjohtaja kirjanpidon lainmukaisuudesta seka varainhoidon jarjestamiseste luotettavalla tavalla. T i I i nta rka staj a n vel vo I I i s u u d et Velvollisuutenamme on antaa suorittamamme tilintarkastuksen perusteella lausunto tf linpaatokseste seka hallinnon tarkastuksen osalta tarvittaessa esittea tilintarkastuslain mukainen huomautus vastuuvelvollisille. Tilintarkastuslaki edellyttae ammattieettisten Deriaafteiden noudattamista. Olemme suorittaneet tilintarkastuksen Suomessa noudatettavan hyven tilintarkastustavan mukaisesti, mika edellyttaa tilintarkastuksen suunni! telemista ja suorittamista kohtuullisen varmuuden saamiseksi siita, onko tilinpedtoksesse olennaista virheellisyytta ja siite, ovatko hallituksen jesenet tai toimitusjoht4a toimineet osakeyhtiolain ja yhti0jariestyksen mukaisesti. Tilintarkastukseen kuuluu toimenpiteita nayton hankkimiseksi tilinpaetdkseen sisaltyvista luvuista ja siine esitettaviste muista tiedoista. Toimenpiteiden valinta perustuu tilintarkastajan harkintaan, johon kuuluu veerinkeyt6kseste tai virheestg johtuvan olennaisen virheellisyyden riskien arvioiminen. Naita riskeja arvioidessaan tilintarkastaja arvioi tilinpaatoksen laatimisen kannalta merkityksellista sisaista valvontaa suunnitef lakseen olosuhteisiin nahden asianmukaiset tilintarkastustoimenoiteet antamafta kuitenkaan lausuntoa sisaisen valvonnan tehokkuudesta. Tilintarkastukseen kuuluu myds tilinpaatoksen laatimisperiaatteiden asianmukaisuuden, johdon tekemien kirjanpidollisten arvioiden kohtuullisuuden seka tilinpaatoksen yleisen esittamistavan arvioiminen. Kasityksemme mukaan olemme hankkineet lausuntomme perustaksi tarpeellisen mderan tarkoitukseen soveltuvaa tilintarkastusnavttoa. Lausunto Lausuntonamme esitamme, efta tilinpaetds, joka osoittaa tappiota 7 114,82 eurca, antaa Suomessa voimassa olevien tilinpaatossaannosten mukaisesti oikeat ja riittavat tiedot yhtidn toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Helsingissa 17. huhtikuuta 2015 Tiliextra Oy HTM-vhteisd Tiliextra Oy, HTM-yhteisd Pukinmeenaukio , Helsinki Helsinki Ku u I u m me koti m a iseen T i I i nta rka stu s.f i-asi a ntu n tij a ketj u u n

LUMITUULIOY. Tasekirja. 1.1.2013-31j22013 1454032-3. Y-tunnus. Eerikinkatu 27 OO180 HELSINKI. Osoite. Kotipaikka. Helsinki

LUMITUULIOY. Tasekirja. 1.1.2013-31j22013 1454032-3. Y-tunnus. Eerikinkatu 27 OO180 HELSINKI. Osoite. Kotipaikka. Helsinki LUMITUULIOY Tasekirja Y-tunnus Osoite Kotipaikka 1.1.2013-31j22013 1454032-3 Eerikinkatu 27 OO180 HELSINKI Helsinki Lumltuull Oy Si3elrysluetblo Slvu Tas Tuloslaskelma Liiteti dot Allekirjoitukset ja tilinpaetosmerkinte

Lisätiedot

LUMITUULI OY. Tasekirja 1.1.2010-31.12.2010. Y-tunnus 1454032-3. Osoite. Lapinlahdenkatu 22 B 41-42 OO180 HELSINKI. Kotipaikka.

LUMITUULI OY. Tasekirja 1.1.2010-31.12.2010. Y-tunnus 1454032-3. Osoite. Lapinlahdenkatu 22 B 41-42 OO180 HELSINKI. Kotipaikka. LUMITUULI OY Tasekirja 1.1.2010-31.12.2010 Y-tunnus 1454032-3 Osoite Kotipaikka Lapinlahdenkatu 22 B 41-42 OO180 HELSINKI Helsinki Lumituuli Oy Sisflllysluettelo Sivu Tase Tuloslaskelma Liitetiedot Allekirjoitukset

Lisätiedot

LUMITUULI OY. Tasekirja 1.1.2009-31. 12.2009. Y-tunnus. Osoite. Kotipaikka. 14il032-3. Lapinfahdenkatu 22 B 4142 OO180 HELSINKI.

LUMITUULI OY. Tasekirja 1.1.2009-31. 12.2009. Y-tunnus. Osoite. Kotipaikka. 14il032-3. Lapinfahdenkatu 22 B 4142 OO180 HELSINKI. LUMITUULI OY Tasekirja Y-tunnus Osoite Kotipaikka 1.1.2009-31. 12.2009 14il032-3 Lapinfahdenkatu 22 B 4142 OO180 HELSINKI Helsinki Lumituuli Oy Sisiillysluettelo Sivu Tase Tuloslaskelma Liitetiedot Allekirjoitukset

Lisätiedot

NEXIAOY. '(/.v' Fax +358 (0)20 1419 289 www. nexia- fì

NEXIAOY. '(/.v' Fax +358 (0)20 1419 289 www. nexia- fì NEXIAOY KHT-yhteisö/ CGR-samfund TI LI NTAR KASTUSKERTOM US Oy Kotojärvi Golf Ab:n yhtiökokoukselle Olemme tilintarkastaneet Oy Kotojärvi Golf Ab:n kirjanpidon, tilinpäätöksen ja hallinnon tilikaudelta

Lisätiedot

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS PATENT- OCH REGISTERSTYRELSEN Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut Kaupparekisteri Handelsregistret Verohallinnosta saapuneet tiedot Uppgifter inkomna från

Lisätiedot

ltr Cleantech lnvest OYi Malminrinne I B 00180 Helsinki TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014 Helsinki 2005438-0 Kotipaikka: Y-tunnus:

ltr Cleantech lnvest OYi Malminrinne I B 00180 Helsinki TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014 Helsinki 2005438-0 Kotipaikka: Y-tunnus: ltr Cleantech lnvest OYi Malminrinne I B 18 Helsinki Kotipaikka: Y-tunnus: Helsinki 25438- TASEKIRJA 1.1.214-31.12.214 Tämä tasekirja on säilytett iv l 31-12'224 asti Tilinpäätöksen toteutti: Online Accounting

Lisätiedot

Valkeakosken Energia Oy TASEKIRJA 31.12.2013

Valkeakosken Energia Oy TASEKIRJA 31.12.2013 Valkeakosken Energia Oy TASEKIRJA 31.12.2013 Valkeakosken Energia Oy Roineenkatu 24, PL 89 37601 VALKEAKOSKI Puh. (03) 5691 101 Telefax (03) 5846 000 Y-tunnus 1032198-3 Kaupparekisteri nro 647.731 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Verkkokauppa.com Oy T A S E K I R J A 31.12.2011

Verkkokauppa.com Oy T A S E K I R J A 31.12.2011 Verkkokauppa.com Oy T A S E K I R J A 31.12.2011 Verkkokauppa.com Oy Tyynenmerenkatu 11 00220 HELSINKI Kotipaikka Helsinki Y-tunnus 1456344-5 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1.2011-31.12.2011 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Itä-Suomen Liikuntaopisto Oy TAS E KIRJA 31.12.2013

Itä-Suomen Liikuntaopisto Oy TAS E KIRJA 31.12.2013 Itä-Suomen Liikuntaopisto Oy TAS E KIRJA 31.12.2013 Itä-Suomen Liikuntaopisto Oy Y-tunnus: 0167924-6 Kotipaikka: Joensuu Säilytä 31.122023 asti Itä-Suomen Liikuntaopisto Oy Sivu Toimintakertomus 1-2 Tuloslaskelma

Lisätiedot

HERMO PHARMA OY TILINPÄÄTÖS 2013

HERMO PHARMA OY TILINPÄÄTÖS 2013 HERMO PHARMA OY TILINPÄÄTÖS 2013 Toimintakertomus 1 LIIKETOIMINTA Hermo Pharma Oy kehittää ja kaupallistaa lääkkeitä keskushermostosairauksiin. 2 LIIKEVAIHTO JA TULOS Vuonna 2013 liiketoiminnan muut tuotot

Lisätiedot

LIITE 1 TAS E KI RJA 31.12.2013 ITÄ-SUOMEN RAHASTO OY. elo Canelco Capital Oy. Savilahdentie 6 L 19 70210 KUOPIO. Y-tunnus: 0732765-5 31.12.

LIITE 1 TAS E KI RJA 31.12.2013 ITÄ-SUOMEN RAHASTO OY. elo Canelco Capital Oy. Savilahdentie 6 L 19 70210 KUOPIO. Y-tunnus: 0732765-5 31.12. TAS E KI RJA 31.12.2013 Y-tunnus: 0732765-5 70210 KUOPIO LIITE 1 TILIKAUSI 01.01.2013 31.12.2013 elo Canelco Capital Oy ITÄ-SUOMEN RAHASTO OY ITÄ-SUOMEN RAHASTO OY clo Canelco Capital Oy 70210 KUOPIO Y-tunnus:

Lisätiedot

Asunto Oy Nelospesä Tilinpäätös 1.1.-31.12.2009

Asunto Oy Nelospesä Tilinpäätös 1.1.-31.12.2009 Asunto Oy Nelospesä Tilinpäätös 1.1.-31.12.2009 Sisältö: Toimintakertomus ja Iiitetiedot 1-2 Tase 3 Tuloslaskelma 4 Käytetyt kirjanpitokirjat 5 TOIMINTAKERTOMUS ASOYNELOSPESA Tilikausi 01.01.2009-31.12.2009

Lisätiedot

yhtiöiden kirjanpidosta ja yleiseen laskentatoimen osaamiseeni. yhtiön osakkeista.

yhtiöiden kirjanpidosta ja yleiseen laskentatoimen osaamiseeni. yhtiön osakkeista. Oy Kotojärvi Golf Ab TOI MITUSJOHTAJAN KATSAUS Kimmo Pennanen 27.7.2015 TOIMINTAVUOSI 2014 Taustaksi Olen aloittanut toimitusjohtajana helmikuussa 2015 enkä ole näin ollen osallistunut vuode n 2OL4 operaatioihin.

Lisätiedot

RAKE OY TOIMINTAKERTOMUS 1.1. 31.12.2010

RAKE OY TOIMINTAKERTOMUS 1.1. 31.12.2010 RAKE OY TOIMINTAKERTOMUS 1.1. 31.12.2010 R A K E O Y B U L E V A R D I 2 4 A 0 0 1 2 0 H E L S I N K I P U H E L I N 0 2 0 7 4 1 3 8 7 0 W W W. R A K E. F I HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 143. TILIKAUDELTA

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2010 AMMATTITAITO LUOTETTAVUUS YHTEISKUNTAVASTUU

VUOSIKERTOMUS 2010 AMMATTITAITO LUOTETTAVUUS YHTEISKUNTAVASTUU VUOSIKERTOMUS 2010 AMMATTITAITO LUOTETTAVUUS YHTEISKUNTAVASTUU 50 50 YHTEISKUNTAA RAKENTAMASSA 1961-2011 AMMATTITAITO LUOTETTAVUUS YHTEISKUNTAVASTUU HÄMEEN KULJETUS OY:N VUOSIKERTOMUS TILIKAUDELTA 1.1.2010-31.12.2010

Lisätiedot

TULOSLASKELMA 1.1.2013-31.12.2013 1.1.2012-31.12.2012 LIIKEVAIHTO 254 106,39 253 499,42

TULOSLASKELMA 1.1.2013-31.12.2013 1.1.2012-31.12.2012 LIIKEVAIHTO 254 106,39 253 499,42 1 TULOSLASKELMA 1.1.2013-31.12.2013 1.1.2012-31.12.2012 LIIKEVAIHTO 254 106,39 253 499,42 Liiketoiminnan muut tuotot 13 728,31 13 839,90 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden

Lisätiedot

www.pwc.fi Toimintakertomus ja tilinpäätös 2012

www.pwc.fi Toimintakertomus ja tilinpäätös 2012 www.pwc.fi Toimintakertomus ja tilinpäätös 2012 Kotipaikka Helsinki Y-tunnus 0486406-8 PricewaterhouseCoopers Oy Sisällys Toimintakertomus 3 Tuloslaskelma 7 Tase 8 Rahoituslaskelma 9 Liitetiedot 10 Allekirjoitukset

Lisätiedot

TIETOLIIKENNETTÄ 120 VUOTTA

TIETOLIIKENNETTÄ 120 VUOTTA TIETOLIIKENNETTÄ 120 VUOTTA Etelä-Satakunnan Puhelin Oy Vuosikertomus 2013 ESP:n 120 v. juhlatilaisuuksia Sylvään koululla, Vexve Areenalla ja Myllymaan urheilutalolla syksyllä 2013 Toimitusjohtajan katsaus

Lisätiedot

Suutarilan ylaaste, Ruokasali, Vasklniitynkuja 2, 00740 Helsinki

Suutarilan ylaaste, Ruokasali, Vasklniitynkuja 2, 00740 Helsinki ASUNTO OY SILTAKYLANTIE 2 KOKOUSKUTSU Y-tunnus 0480996-6 8.4.2015 VARSINAINEN YHTIOKOKOUS Aika: Maanantaina 27.4.2015 alkaen klo 18.00- Paikka: Suutarilan ylaaste, Ruokasali, Vasklniitynkuja 2, 00740 Helsinki

Lisätiedot

I Bi: //?h TILINTARKASTUSKERTOMUS. Suomen Nuorisoseurat ry:n valtuustolle

I Bi: //?h TILINTARKASTUSKERTOMUS. Suomen Nuorisoseurat ry:n valtuustolle 31.12.2014. I Bi: Keskus 020 743 2920 BDO Oy Faksi 020 743 2935 Vattuniemenranta 2 www.bdo.fi 00210 Helsinki TILINTARKASTUSKERTOMUS Suomen Nuorisoseurat ry:n valtuustolle Olemme tilintarkastaneet Suomen

Lisätiedot

SUOMEN LÄHIKAUPPA TILINPÄÄTÖS

SUOMEN LÄHIKAUPPA TILINPÄÄTÖS Suomen Lähikauppa Oy Suomen Lähikauppa -konserni SUOMEN LÄHIKAUPPA TILINPÄÄTÖS 2009 Y-tunnus 1905481-8 Suomen Lähikauppa Oy Suomen Lähikauppa -konserni SISÄLLYSLUETTELO SIVU HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS

Lisätiedot

Tarjousesite. Lumituuli Oy:n osakeanti ja debentuurilaina 12.12.2011

Tarjousesite. Lumituuli Oy:n osakeanti ja debentuurilaina 12.12.2011 Tarjousesite Lumituuli Oy:n osakeanti ja debentuurilaina 12.12.2011 Lumituuli Oy tarjoaa merkittäväksi enintään 4000 B osaketta 260 euron hintaan kappaleelta, sekä enintään 500 kappaletta 1000 euron nimellisarvoisia

Lisätiedot

Yhtiojarjestyksen 20 :n talle kokoukselle maaraamat asiat

Yhtiojarjestyksen 20 :n talle kokoukselle maaraamat asiat Y-tunnus 0480996-6 KOKOUSKUTSU 2.4.2014 VARSINAINEN YHTIOKOKOUS Aika: Keskiviikko 16.4.2014 alkaen klo 18.00- Paikka: Suutarilan ylaaste, Ruokasali, Vaskiniitynkuja 2, 00740 Helsinki Yhtiokokouksessa kasitellaan

Lisätiedot

VUODEN 2012 HTM-TUTKINNON ARVOSTELUPERUSTEET

VUODEN 2012 HTM-TUTKINNON ARVOSTELUPERUSTEET 1 TILINTARKASTUSLAUTAKUNTA VUODEN 2012 HTM-TUTKINNON ARVOSTELUPERUSTEET Arvosteluperuste ei ole mallivastaus. Arvosteluperusteessa on kuvattu seikat, joiden perusteella on annettu pisteitä. Arvosteluperusteessa

Lisätiedot

Vuokra-asuntoja kotikäyttöön VUOSIKERTOMUS 2012

Vuokra-asuntoja kotikäyttöön VUOSIKERTOMUS 2012 Vuokra-asuntoja kotikäyttöön VUOSIKERTOMUS 2012 YLEISTÄ TVT Asunnot Oy on Turun kaupungin täysin omistama vuokra-asuntoja omistava ja hallinnoiva yhtiö. Yhtiö muodostaa konsernin tytär- ja osakkuusyhtiöineen.

Lisätiedot

RAKE OY TOIMINTAKERTOMUS 01.01. 31.12.2009

RAKE OY TOIMINTAKERTOMUS 01.01. 31.12.2009 RAKE OY TOIMINTAKERTOMUS 01.01. 31.12.2009 R A K E O Y B U L E V A R D I 2 4 A 0 0 1 2 0 H E L S I N K I P U H E L I N ( 0 9 ) 4 7 6 4 4 2 0 0 W W W. R A K E. F I HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 142. TILIKAUDELTA

Lisätiedot

I 9 TASEKIRJA 31.12,2014. Tase-erittelyt

I 9 TASEKIRJA 31.12,2014. Tase-erittelyt Pieksånkosken vesiosuuskunta 01.01.201 4-31.12.2014 1(1e) Pieksånkosken vesiosuuskunta Våänänen Pekka Rannanmäentie 64 73360 Pajulahti TASEKIRJA 31.12,2014 Sisällys Vuosikertomus Tase Tuloslaskelma Liitetiedot

Lisätiedot

Tilinpäätös. Tilinpäätös 2014 2013

Tilinpäätös. Tilinpäätös 2014 2013 Tilinpäätös Tilinpäätös 2014 2013 Tuloste verkkovuosikertomuksesta www.annualreport.finnfund.fi/2014 Sisältö Tilinpäätös Johtokunnan toimintakertomus Tuloslaskelma Tase Rahoituslaskelma Tilinpäätöksen

Lisätiedot

Gumböle Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013. PL 111 02771 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 1637407-4

Gumböle Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013. PL 111 02771 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 1637407-4 Gumböle Golf Oy PL 111 02771 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 1637407-4 TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2023 asti Tilinpäätöksen toteutti: Gumböle Golf ry 1 TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS PATENT- OCH REGISTERSTYRELSEN Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut Kaupparekisteri Handelsregistret Verohallinnosta saapuneet tiedot Uppgifter inkomna från

Lisätiedot