TYÖELÄKEASIOIDEN MUUTOKSENHAKULAUTAKUNTA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2010

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TYÖELÄKEASIOIDEN MUUTOKSENHAKULAUTAKUNTA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2010"

Transkriptio

1 TYÖELÄKEASIOIDEN MUUTOKSENHAKULAUTAKUNTA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2010

2 Laadun tekijöitä Kulunut vuosi 2010 oli Työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnassa tasaisen ja varsin tehokkaan toiminnan aikaa. Tuomioistuinten ja muiden lainkäyttöelinten toiminnan avainmittarit, päätösten perustelujen asiallinen laatu ja asian käsittelyn riittävä nopeus, ylsivät tavoitellulle tasolle. Näiden, sinänsä ehkä keskenään jännitteisten tekijöiden yhdistäminen tyydyttävästi sisältää haasteensa. Työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnassa tämä näyttäisi kuitenkin onnistuneen. Perustelen tätä seuraavasti. Käsittelyaika mittaa nopeutta, mutta vaikka tämä laadun osatekijä on yksiselitteisyydessään ja mitattavuudessaan helpoin tarkastelukohde, ei se kerro kuin yhdestä laadun osa-alueesta. Keskimääräinen käsittelyaika oli viime vuonna neljä kuukautta ja kaksitoista päivää. Kiireellisissä ammatillista kuntoutusta koskevissa asioissa se saatiin kolmeen kuukauteen ja kahteen päivään. Työkyvyttömyyseläkettä koskevista asioista 94 prosenttia käsiteltiin alle kuudessa kuukaudessa laskettuna niiden vireilletulosta muutoksenhakulautakuntaan. Näitä lyhyempiin aikoihin on jo käytännön seikoista johtuen varsin vaikeaa päästä. Oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin kuuluvat kuulemisperiaate ja selvitysvelvollisuus vaativat nekin aikansa. Laadusta kertovat eniten päätösten perustelut. Päätösten pitää olla kautta linjan selkeitä ja ymmärrettäviä. Perustelujen tulee kertoa yksilöllisesti ja seikkaperäisesti, miksi asia on ratkaistu päätöksestä ilmenevällä tavalla. Toukokuussa 2010 eduskunnan apulaisoikeusasiamies tarkasti Työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnan. Muutoksenhakulautakunnan toiminta sai moitteettoman todistuksen. Oikeusasiamies tutki suuren joukon sattumanvaraisesti valittuja päätöksiämme. Päätösten todettiin olevan asultaan nykyaikaisia ja perustelujen täyttävän hallintolainkäyttölaissa edellytetyt vaatimukset. Tätäkin voi pitää yhtenä laadun mittarina. Työntekijöiden eli tuloksen tekijöiden hyvinvointi työssään työyhteisön täysipainoisina jäseninä on myös ratkaisevassa asemassa. Työhyvinvointi korreloi suoraan tuloksen tekemiseen. Työhönsä mielellään saapuva, motivoinut henkilö kannattelee koko työyhteisöä. Hyvinvointi säteilee ympäristöön. Lautakunnassa näyttää jo edellisen puheenjohtajan aikana rakentuneen hyvän tekemisen meininki. Kesken vuotta puheenjohtajan työhön tulleena minun oli se helppo huomata. Kysymys ei kuitenkaan ole itsestään uusiutuvasta luonnonvarasta. Sitäkin pitää opetella ja harjoitella, joka päivä. Työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnasta eläkeratkaisijana Tammikuussa 2011 Suomen Asianajajaliitto arvosteli lautakuntajärjestelmää, jonka varaan sosiaaliturvan muutoksenhaku on ensimmäisessä valitusasteessa järjestetty. Kritiikki kohdistui lähinnä muodollisiin seikkoihin. Asianajajaliiton mukaan epäkohtia syntyy siitä, että lautakuntien päätökset rinnastuvat tuomioistuinten ratkaisui-

3 hin, mutta lautakuntien nimitysmenettely, kokoonpano ja toiminta poikkeavat oikeusistuimista. Asianajajaliitto katsoo, että lautakuntakäsittelyn on nautittava kansalaisten luottamusta. Liiton mielestä sosiaaliturvaa koskevat asiat tulisi siirtää hallinto-oikeuksiin. Kommenttina Työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnan osalta viittaan siihen, mitä edellä kerroin muutoksenhakulautakunnan päätösten laadusta. Olen paikan päällä seurannut päätöstuotantoa oikeassa oikeusistuimessa pitkähkön ajan. Rohkenen sanoa, että Työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnan päätösten perustelujen laatu ei juurikaan poikkea vakuutusoikeuden hyvästä perustelutasosta. Työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnassa keskimääräinen käsittelyaika on kuitenkin alle puolet siitä mitä vakuutusoikeudessa. Muutoksenhakulautakunnan päätöksen ratkaisukustannus jäänee myös noin puoleen esimerkiksi Helsingin hallinto-oikeuden päätökseen verrattuna. Lisäksi Työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnan vahvuutena on koko valtakunnan kattava alueellinen toimivalta. Tällöin eri puolilla maata asuvia henkilöitä voidaan kohdella mahdollisimman yhdenvertaisesti. Hallinto-oikeuksissa on soveltamiskäytännössä ollut merkittäviäkin eroja maan eri alueiden välillä esimerkiksi toimeentulotukiasioissa. Valtakunnallisen oikeuskäytännön yhtenäistämiseksi on muutoksenhaku niissä jouduttu avaamaan korkeimpaan hallinto-oikeuteen saakka (valituslupajärjestelmä). Tässä yhteydessä on muistettava se merkittävä seikka, että lautakunnan päätökseen tyytymätön muutoksenhakija pääsee aina, ilman erillistä valituslupaa, saattamaan asiansa vakuutusoikeuden käsiteltäväksi. Uskoisin myös oikeusministeriön joutuvan valtion tuottavuuden parantamista ja henkilötyövuosien vähentämistä koskevan ohjelmansa aikana ylivoimaiseen haasteeseen, jos sen hallinnonalalle siirrettäisiin kaikki nyt muutoksenhakulautakunnissa vuosittain käsiteltävät uutta asiaa. Kustannukset kasvaisivat radikaalisti ja tuskinpa käsittelyajatkaan ainakaan lyhenisivät. Lautakuntajärjestelmällä on siis etunsa. Oman toiminnan kriittinen tarkastelu on tärkeää ja kaiken kehittämistoiminnan edellytys. Työeläkeasioiden muutoksenhakulautakuntaa on määrätietoisesti kehitetty työeläkeasioiden riippumattomaksi ja hallinnollisesti itsenäiseksi, arvostetuksi ja asiantuntevaksi erityistuomioistuimeen rinnastettavaksi lainkäyttöelimeksi. Työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunta panostaa oikeusturvaan sekä asiakaslähtöisyyteen. Se vaatii jatkuvaa työtä jokaisen valitusasian yhteydessä. Vain tätä kautta on kansalaisten luottamus saavutettavissa. Muutoksia organisaatiossa Joulukuun alusta 2010 astui Työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnan kansliassa voimaan uudistus, jolla kevennettiin organisaatiota. Talouspäällikön toimi lakkautettiin ja nämä tehtävät siirrettiin hallintopäällikön vastuualueeseen. Viestintäpäällikön toimi lakkautettiin niin ikään. Samalla perustettiin taloussihteerin, esittelyvastaavan ja tiedottajalakimiehen toimet. Muutoksenhakulautakunnan jäsenistö onkin jo ehtinyt saada muutaman tiedottajalakimiehen toimittaman jäsenkirjeen. Nämä infokirjeet toivottavasti auttavat jäseniä pysymään mukana alamme lukuisten lainsäädäntöuudistusten sekä oikeuskäytännön seuraamisessa. Muutoksia Työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnasta annettuun lakiin Vuoden 2011 alusta on tullut voimaan muutamia muutoksia työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnasta annettuun lakiin. Tärkein ja odotettu muutos on se, että yksityisen sektorin työeläkeasioita voidaan nyt istua myös julkisen sektorin ratkaisukokoonpanoissa, ja vastaavasti päinvastoin. Tämä on omiaan helpottamaan juttujen tasaisempaa jakaantumista jaostojen välillä. Se auttaa myös ehkäisemään esteellisyystilanteiden syntymistä. Toinen uudistus koskee niin sanottuja yhden tuomarin istuntoja. Puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja voivat esittelystä yksinään ratkaista tiettyjä yksinkertaisia asioita, kuten peruutuksia tai asian kokonaan palauttamisia eläkelaitokseen. Molemmat uudistukset lisäävät ratkaisutoiminnan joustavuutta ja tehokkuutta. Helsingissä Olli Puustinen Puheenjohtaja

4 Työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunta on toiminut vuodesta 2002 alkaen osoitteessa Ratapihantie 11, Helsinki. Näissä tiloissa sijaitsee myös lautakunnan asiakaspalvelu. Työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnan tehtävät Työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunta toimii ensimmäisenä muutoksenhakuasteena kaikissa työeläkeasioissa. Muutoksenhakulautakunnan päätöksiin haetaan muutosta vakuutusoikeudelta, joka on työeläkeasioiden ylin oikeusaste. Muutoksenhakulautakunnan tehtävänä on yksittäisten valitusasioiden ja lukien myös eläkelaitosten lainvoimaisen päätöksen poistamista koskevien hakemusasioiden ratkaiseminen. Muutoksenhakulautakunnan toiminta ja sitä ohjaavat säännökset Työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnan toiminta riippumattomana muutoksenhakuelimenä perustuu siitä annettuun ja voimaan tulleeseen lakiin (677/2005). Työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnasta annettua lakia (677/2005) muutettiin annetulla ja voimaantulleella lailla (1298/2006). Tässä laissa on säädetty muutoksenhakulautakunnan rahoituksesta, talousarvion päättämisestä ja tilinpäätöksen hyväksymisestä. Muutoksenhakulautakunta perii kustannuksiensa kattamiseksi työeläkelaitoksilta oikeushallintomaksun. Maksun määrän vahvistaa Finanssivalvonta ja se määräytyy työeläkelaitoksissa määräämisvuotta edeltävänä vuonna vakuutettujen työansioiden ja työtulojen perusteella. Työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnasta annettua lakia (677/2005) muutettiin viimeksi annetulla ja voimaan tulleella lailla (1318/2010). Työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnan toimielinten ja toimihenkilöiden tehtävistä ja toimivaltuuksista on määrätty muutoksenhakulautakunnan työjärjestyksessä, joka on vahvistettu täysistunnossa Asioiden käsittelyssä sovelletaan hallintolainkäyttölakia ja lakia oikeudenkäynnin julkisuudesta hallintotuomioistuimissa. Muutoksenhakulautakunnan ratkaisutoiminnassa pääasiassa sovellettavat lait: * työntekijän eläkelaki (395/2006), TyEL * kunnallinen eläkelaki (549/2003), KuEL * valtion eläkelaki (1295/2006), VaEL * evankelis-luterilaisen kirkon eläkelaki (261/2008), KiEL * Kansaneläkelaitoksesta annettu laki (731/ 2001), KelaL * maatalousyrittäjän eläkelaki (1280/2006), MYEL * yrittäjän eläkelaki (1272/2006), YEL * merimieseläkelaki (1290/2006), MEL * laki maatalousyrittäjien luopumistuesta (1293/ 1994), LUTUL

5 KKO KHO Hovioikeus Vakuutusoikeus Hallinto-oikeus Telk Sos.turv. mltk Opintotuen mltk Käräjäoikeus Tapaturmaas.mltk Työttömyysturvan mltk Liikennevakuutuslaitokset Tapaturmavakuutuslaitokset KELA Eläkelaitokset Työttömyyskassat Kunta Kuva 1. Sosiaalivakuutuksen muutoksenhakujärjestelmä. Muutoksenhakulautakunnan jäsenet Muutoksenhakulautakuntaan kuului vuonna 2010 päätoiminen puheenjohtaja, kuusi varapuheenjohtajaa sekä 32 varsinaista jäsentä ja heidän henkilökohtaiset varajäsenensä. Jäsenet ja varapuheenjohtajat ovat sivutoimisia. Heidät on nimittänyt valtioneuvosto sosiaali- ja terveysministeriön, sisäasianministeriön ja valtiovarainministeriön esityksestä viideksi vuodeksi kerrallaan. Nykyiset jäsenet nimitettiin toimikaudeksi Lautakunnan jäsenet toimivat tuomarinvastuulla ja puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja jäsenen oikeudesta pysyä tehtävässään on voimassa, mitä tuomarinviran haltijoista säädetään. Kukin jäsen vannoo tuomarinvalan tai antaa tuomarin vakuutuksen toimikautensa alussa, jos hän ei ole tehnyt sitä aikaisemmin. Päätoiminen puheenjohtaja nimitetään toistaiseksi. Varatuomari Outi Antila toimi puheenjohtajana saakka ja varatuomari Olli Puustinen alkaen. Kuvassa I-jaoston istunto, jota johtaa Heli Backman ja esittelijänä toimii Leevi Sandberg. Jäsenet Rauno Toivonen, Katja Veirto, Ulla-Maija Rajakangas, Risto Tuominen ja Aarne Kivioja. Jaostojen istunnoissa lääkärinlausuntojen tekstejä voidaan havainnollistaa anatomisten mallien avulla.

6 Työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnan kokoonpano vuonna 2010 Puheenjohtaja Varatuomari Outi Antila saakka Varatuomari Olli Puustinen lukien Varapuheenjohtajat Oikeustieteen kandidaatti Tuulikki Haikarainen Oikeustieteen kandidaatti Veikko Liuksia Varatuomari Heikki T. Hämäläinen Varatuomari Aino Lassila Varatuomari Katriina Alaviuhkola Oikeustieteen kandidaatti Heli Backman Työeläkeasioihin perehtyneet jäsenet Filosofian kandidaatti Carin Lindqvist-Virtanen Oikeustieteen kandidaatti Marja-Leena Seppälä Oikeustieteen kandidaatti Sinikka Kauppinen Yhteiskuntatieteiden maisteri Ulla-Maija Rajakangas Varatuomari Kristiina Piilola Varatuomari Juhani Rantamäki Varatuomari Esa Tarkka Lääkärijäsenet Dosentti, ylilääkäri Timo Pohjolainen Fysiatrian ja yleislääketieteen erikoislääkäri Seppo Villanen Psykiatrian erikoislääkäri, yleislääkäri Anna Savela Ortopedian ja traumatologian dosentti Aarne Kivioja Kardiologian ja sisätautien erikoislääkäri Mika Laine Yleislääketieteen ja työterveyshuollon erikoislääkäri Kirsi Karvala Lääketieteen ja kirurgian tohtori Antti Huunan-Seppälä Varajäsenet Filosofian kandidaatti Heikki Peltola Varatuomari Ulla Miettinen saakka Varatuomari Kirsi Päivänsalo lukien Varatuomari Esko Salo Oikeustieteen kandidaatti Mika Mänttäri Hallintotieteiden maisteri Minna Liuttu Oikeustieteen kandidaatti Kari Peltonen Oikeustieteen kandidaatti Arita Kaario Lääketieteen ja kirurgian tohtori Ilkka Torstila Sisätautien erikoislääkäri Raine Jussila Lääketieteen ja kirurgian tohtori Antero Leppävuori Kirurgian ja ortopedian erikoislääkäri Sari Salminen Sisätautien ja kardiologian erikoislääkäri Ilkka Tierala Lääketieteen tohtori Juha Liira Neurologian ja psykiatrian erikoislääkäri Risto Vataja Työelämää ja työmarkkinaolosuhteita tuntevat jäsenet Varatuomari Markus Äimälä Diplomi-insinööri Rauno Toivonen Varatuomari Mikko Nyyssölä Oikeustieteen kandidaatti Mikko Räsänen Oikeustieteen kandidaatti Johan Åström Varatuomari Hannu Rautiainen Hallintotieteiden maisteri Vesa Rantahalvari saakka Varatuomari Katja Leppänen lukien Varatuomari Riitta Wärn Oikeustieteen kandidaatti Heikki Telakivi Oikeustieteen kandidaatti Vuokko Piekkala Varatuomari Lauri Niittylä Oikeustieteen kandidaatti Laura Lindholm Oikeustieteen kandidaatti Erik Strömberg Oikeustieteen maisteri Marja Isomäki Työsuojelutoimitsija Heidi Lehto Oikeustieteen kandidaatti Nikolas Elomaa Kirvesmies Juhani Siira Yhteiskuntatieteiden maisteri Pia Björkbacka Valtiotieteen maisteri Ralf Sund Oikeustieteen lisensiaatti Paula Ilveskivi Sosiaalipoliittinen asiantuntija Katja Veirto Valtiotieteen ylioppilas Seppo Niininen Varatuomari Keijo Karhumaa Varatuomari Tom Rissanen Varatuomari Jarmo Pätäri Lakimies Riikka Laakso saakka Vt. neuvottelupäällikkö Riikka Rapinoja lukien Neuvottelupäällikkö Seppo Väänänen Lakimies Markku Nieminen Yrittäjätoiminnan olosuhteita tuntevat jäsenet Oikeustieteen kandidaatti Tiina Oksala Varatuomari Risto Tuominen Oikeustieteen kandidaatti Maria Löfgren Ylioppilasmerkonomi Tauno Jalonen saakka Lainopillinen asiamies Harri Hellstén lukien Maatalousyrittäjätoiminnan olosuhteita tuntevat jäsenet Agronomi Ilpo Mattila Valtiotieteen lisensiaatti Kaarina Knuuti saakka Asiantuntija Marja Tallavaara lukien Agronomi Virpi Siitonen Oikeustieteen kandidaatti Timo Sipilä

7 Kuva 2. Valitusasian eteneminen Työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnassa. Päätöksenteko muutoksenhakulautakunnassa Jaostot Työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunta ratkaisi kertomusvuonna valitukset ja hakemusasiat jakaantuneena seitsemään jaostoon. Yksityisten alojen eläkejärjestelmiin kuuluvia asioita ratkaisevilla neljällä jaostolla kullakin oli kuusi jäsentä. Jaostoon kuuluivat lainoppinut puheenjohtaja, työeläkeasioihin perehtynyt ja tuomarin virkaan oikeuttavan tutkinnon suorittanut tai muu työeläkevakuutukseen erityisesti perehtynyt jäsen, lääkärijäsen sekä kaksi yksityisten alojen eläkejärjestelmään perehtynyttä työelämän ja työmarkkinoiden olosuhteita tuntevaa jäsentä. Neljällä jaostolla oli lisäksi työelämän olosuhteita tuntevat jäsenet, jotka olivat perehtyneitä maatalousyrittäjätoimintaan tai yrittäjätoimintaan. Kuntien tai valtion eläkejärjestelmiin kuuluvia asioita ratkaisevilla kolmella jaostolla oli lainoppinut puheenjohtaja, työeläkeasioihin perehtynyt ja tuomarin virkaan oikeuttavan tutkinnon suorittanut tai muu työeläkevakuutukseen erityisesti perehtynyt jäsen, lääkärijäsen sekä kaksi työelämän olosuhteita tuntevaa jäsentä. Jaostot kokoontuivat kesä- ja joulutaukoja lukuun ottamatta yhdestä neljään kertaa kuukaudessa. Jaostoilla oli vuonna 2010 istuntoja yhteensä 215. Yhdessä istunnossa ratkaistiin kerrallaan valitusasiaa. Asiat jakautuivat lukumääräisesti varsin epätasaisesti yksityisen ja julkisen puolen jaostoille. Asioiden jakautuminen tasaisemmin eri jaostojen kesken mahdollistuu 2011 vuoden alusta, koska tätä koskeva lakimuutos vahvistettiin ja se tuli voimaan alkaen. Asiat ratkaistaan pääsääntöisesti kirjallisen aineiston perusteella ja päätökset tehdään jaoston istunnossa esittelijän esittelystä. Muutoksenhakulautakunnan ratkaisut ovat asianosaisille maksuttomia. Muutoksenhakijoilla ei ole mahdollisuutta saada maksutonta oikeudenkäyntiä, mutta he voivat saada julkista oikeusapua. Suullisten käsittelyjen vaatimusten määrä on pysynyt suhteellisen vakiona, eli vuosittain suullista käsittelyä vaaditaan keskimäärin noin 30 asiassa. Suullista käsittelyä on pyydetty lähinnä työkyvyn arviointia koskevissa asioissa. Näissä muutoksenhakulautakunta on katsonut riittävän tarkan selvityksen muutoksenhakijan terveydentilasta saaduksi esitetystä kirjallisesta selvityksestä. Suurimmassa osassa suullisen käsittelyn vaatimuksista on vedottu yksityisluonteiseen kirjalliseen todistajankertomukseen. Toimintavuon-

8 na järjestettiin suullinen käsittely yhdessä työsuhdeselvittelyä koskevassa valitusasiassa. Hallintojaosto Työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnassa on seitsenjäseninen hallintojaosto. Hallintojaostossa käsitellään työjärjestyksessä mainittuja muutoksenhakulautakunnan yleiseen hallintoon, taloushallintoon ja nimityksiin liittyviä asioita. Hallintojaostoon kuuluvat puheenjohtajan lisäksi yksi sosiaali- ja terveysministeriön, yksi sisäasiainministeriön ja yksi valtiovarainministeriön ehdotuksesta nimitetty varapuheenjohtaja ja kolme jäsentä, joista yhden ovat nimenneet muutoksenhakulautakunnan työnantajajärjestöjen ehdotuksen perusteella nimitetyt jäsenet, yhden työntekijä- ja toimihenkilöjärjestöjen ehdotuksen perusteella nimitetyt jäsenet sekä yhden yrittäjien tai maatalousyrittäjien järjestöjen ehdotuksen perusteella nimitetyt jäsenet keskuudestaan. Hallintojaostoon kuuluivat kertomusvuonna puheenjohtaja Outi Antila saakka ja puheenjohtaja Olli Puustinen alkaen, varapuheenjohtajat Heikki T. Hämäläinen, Aino Lassila ja Heli Backman sekä muina jäseninä Johan Åström, Ilpo Mattila ja Jarmo Pätäri. Toimintavuonna hallintojaosto kokoontui viisi kertaa. Vahvennettu jaosto Muutoksenhakulautakunnan puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja voi määrätä muutoksenhakuasian tai siihen kuuluvan kysymyksen ratkaistavaksi vahvennetussa jaostossa. Mainittuun jaostoon kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtajat sekä asiaa aiemmin käsitelleen jaoston jäsenet. Vahvennettu jaosto ei kokoontunut toimintavuonna. Täysistunto Jos muutoksenhakulautakunnassa ratkaistavana olevalla asialla on periaatteellista merkitystä tai jos jaoston ratkaisu tulisi poikkeamaan aikaisemmasta käytännöstä, voi jaosto tai muutoksenhakulautakunnan puheenjohtaja määrätä asian käsiteltäväksi muutoksenhakulautakunnan täysistunnossa. Täysistunnossa käsitellään myös muutoksenhakulautakunnan työjärjestystä koskevat asiat sekä ne hallintoasiat, jotka täysistunto hallintojaoston yksimielisestä esityksestä päättää ottaa käsiteltäväkseen. Täysistunto vahvistaa tilinpäätöksen ja myöntää vastuuvapauden hallintojaostolle. Muutoksenhakulautakunta kokoontui vuonna 2010 täysistuntoon kerran. Istunnossa vahvistettiin tilinpäätös vuodelta Täysistunnossa ei toimintavuonna ratkaistu muutoksenhakuasioita. Kuva 3. Työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnan organisaatio alkaen.

9 Muutoksenhakulautakunnan toiminnasta yleisesti Varatuomari Outi Antila toimi eläkelautakunnan puheenjohtajana alkaen. Lautakunnan nimi muuttui alkaen Työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnaksi. Työeläkeasioiden muutoksenhakulautakuntaan yhdistettiin Kuntien eläkelautakunta ja Valtion eläkelautakunta. Antila nimitettiin näin syntyneen uuden lautakunnan päätoimiseksi puheenjohtajaksi. Hänen siirtyessään alkaen toisiin tehtäviin, muutoksenhakulautakunnan hallintojaosto nimesi kokouksessaan varapuheenjohtaja Heikki T. Hämäläisen toimimaan hallintojaoston puheenjohtajana ja hoitamaan juoksevia hallinnollisia asioita siihen saakka, kunnes lautakuntaan nimitettiin uusi puheenjohtaja. Valtioneuvosto nimitti alkaen puheenjohtajan tehtävään vakuutusoikeudessa aiemmin laamannina toimineen varatuomari Olli Puustisen. Työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunta on alkaen toiminut kolmen lautakunnan yhdistymisen jälkeisessä muodossaan. Kansliaorganisaatioon jäi yhdentymisessä raskautta ja organisaation keventämiseen nähtiin luonteva mahdollisuus tiedossa olevien vuoden 2010 lopussa tapahtuvien eläkkeelle siirtymisien myötä. Toimintavuoden aikana työstettiin kanslian organisaation muutosta, ja saatiin muutoksenhakulautakuntaan uusi organisaatio. Muutoksenhakulautakunnan tavoitteena kertomusvuonna oli käsittelyajan pitäminen edelleen lyhyenä. Tässä tavoitteessa pysyttiin ja vuoden 2010 valitusten keskimääräinen käsittelyaika oli neljä kuukautta 12 päivää. Käsittelyaika oli vuonna vuonna 2009 neljä kuukautta 21 päivää. Muutoksenhakulautakunnan muina tavoitteina vuonna 2010 olivat edelleen henkilöstön ammattitaidon vahvistaminen ja ylläpitäminen, lainmuutosten seuranta ja jaostojen sujuvan toiminnan ylläpitäminen. Alan lainsäädäntöön perehdyttävää koulutusta pyrittiin hyödyntämään. Koulutusta ostettiin Eläketurvakeskukselta sekä muilta palvelutarjoajilta. Vuoden 2010 lopussa tehtiin henkilöstölle työhyvinvointikysely. Siitä mahdollisesti aiheutuvat toimenpiteet toteutetaan vuoden 2011 aikana. Edellinen kysely oli tehty alkuvuonna Aikaisempien kyselyiden hyvien tulosten perusteella oli päätetty, että kyselyä ei uusita vuosittain vaan puolentoista-kahden vuoden välein. Toimintavuonna jatkettiin muutoksenhakulautakunnan arvojen (riippumattomuus, vastuullisuus, asiantuntijuus ja asiakaslähtöisyys) vakiinnuttamista jokapäiväiseen toimintaan. kpl Saapuneet valitukset vuosina Kuva 4. Saapuneet valitukset vuosina Yhteensä/TELK ELK KELK VELK

10 Tietohallintojärjestelmät toimivat vuonna 2010 ilman ongelmia. Henkilöstön työasemista lähes kolmannes jouduttiin toimintavuonna korjamaan erilaisten vikojen vuoksi, mutta voimassaolevien huoltosopimusten ja varalaitteiden myötä työasemaongelmat eivät heijastuneet varsinaiseen tuotantotoimintaan. Työasemat varaudutaan uusimaan vuoden 2011 aikana. Muutoksenhakulautakunnassa 2009 joulukuussa aloitettu henkilöstöhallintaohjelmiston hankintaprojekti saatiin päätökseen maaliskuussa 2010, jolloin henkilöstöhallinto-ohjelma Sympa otettiin käyttöön siten, että muun muassa kaikki ohjelmalla käsiteltävät henkilöstöhallinnon tiedot ovat järjestelmässä koko vuodelta Muutoksenhakulautakunnalla on internet-sivut telk.fi, joilla se julkaisee tietoja toiminnastaan. Sivuja päivitettiin tarpeen mukaan, toimintavuonna kahdeksan kertaa. Tilastotietojen perusteella internet-sivuilla vierailtiin vuonna 2010 keskimäärin noin 200 kertaa päivässä. Oikeustapauksia muutoksenhakulautakunnan merkittävistä ratkaisuista julkaistaan Eläketurvakeskuksen työeläkelakipalvelu -tietokannassa, jossa on myös muiden lautakuntien, vakuutusoikeuden, korkeimman hallinto-oikeuden ja työneuvoston päätöksiä sekä Euroopan Unionin tuomioistuimen tuomioita. Sisäisten työryhmien toiminta Muutoksenhakulautakunnassa toimii työsuojelutoimikunta. Toimikunta laati toimintavuonna ohjeistuksen kuntoutukseen hakeutumisesta. Sen jäsenistö osallistui Työturvallisuuskeskuksen järjestämälle ajankohtaispäivälle ja Ristiriidoista ratkaisuihin kurssille. Sisäistä kehitystyötä varten muutoksenhakulautakunnassa toimii kehitysryhmä, jonka pääasiallisena tehtävänä on laatia seuraavan vuoden toimintasuunnitelma, seurata kuluvan vuoden toimintasuunnitelman toteutumista sekä keskustella muista koko henkilökuntaa koskevista asioista. Ryhmä toimii myös sisäisen tarkastuksen toimielimenä. Virkistystyöryhmä jatkoi toimintaansa järjestäen henkilöstölle yhteisen kevätretken Kotkaan. Toimintavuonna syysretki järjestettiin Tyky-toimintana ja se koostui kävelyosuudesta ja keilailusta. Muutoksenhakulautakunnan henkilöstöllä on oma työehtosopimus, joka päättyi Toimintavuonna käytiin työehtosopimuneuvottelut. Hallintojaosto nimesi kokouksessaan työehtosopimusneuvotteluihin puheenjohtajan ja hallintopäällikön lisäksi edustajiksi varapuheenjohtaja Heikki T. Hämäläisen, jäsen Vesa Rantahalvarin ja jäsen Jarmo Pätärin. Rantahalvarin pyydettyä eron muutoksenhakulautakunnan jäsenen tehtävästä alkaen, hänen tilalleen tuli jäsen Mikko Nyyssölä. Työntekijöitä edustivat neuvotteluissa luottamusmiehet Markku Naulapää ja Sirpa Pietarinen. Uusi työehtosopimus allekirjoitettiin sopimuskaudelle Yhteistoimintalain mukainen yhteistoimintaryhmä kokoontui vuonna 2010 käsittelemään työyhteisön asioita Saapuneet, ratkaistut ja vireillä olevat valitukset vv Kuva Saapuneet Ratkaistut Vireillä Saapuneet, ratkaistut ja vireillä olevat valitukset vuosina , kpl.

11 kuusi kertaa. Käsiteltävinä asioina olivat muun muassa työehtosopimuksen tulkintakysymykset ja työpaikan pakolliset suunnitelmat. Toiminnan kustannuksista Muutoksenhakulautakunnan kanslian palkkakustannukset ja jäsenten palkkiokustannukset olivat vuonna 2010 pakollisine henkilösivukuluineen yhteensä euroa. Kaikki kustannukset yhteensä olivat euroa, mikä alitti talousarvion eurolla. Yhden ratkaistun asian hinta kaikista kustannuksista oli toimintavuonna 703 euroa (629 euroa vuonna 2009). Nousua vuoteen 2009 verrattuna on 11,8 prosenttia. Yksittäisen asian ratkaisukustannuksen nousu selittyy ratkaistujen asioiden määrän lievällä laskulla. Toiminnan kehittäminen ja seuranta Muutoksenhakulautakuntaa on määrätietoisesti kehitetty itsenäiseksi ja riippumattomaksi sekä kansalaisten luottamusta herättäväksi lainkäyttöelimeksi ja tätä työtä jatketaan uuden strategian tuella. Muutoksenhakulautakunnan toimintaa valvovat eduskunnan oikeusasiamies ja valtioneuvoston oikeuskansleri. Nykyisessä muodossaan muutoksenhakulautakunta rinnastuu erityistuomioistuimeen ja vastaa niitä edellytyksiä, joita Suomen perustuslaissa ja Euroopan ihmisoikeussopimuksissa lainkäyttöelimiltä edellytetään. Eduskunnan oikeusasiamies suoritti toukokuussa 2010 tarkastuksen muutoksenhakulautakunnassa. Tarkastuskertomuksen mukaan muutoksenhakulautakunnan toiminta on asianmukaista eikä tarkastuskäynti aiheuttanut toimenpiteitä. Eduskunnan oikeusasiamies antoi toimintavuonna yhden muutoksenhakulautakuntaa koskevaan kanteluun perustuvan päätöksen, joka ei edellyttänyt oikeusasiamieheltä toimenpiteitä. Muutoksenhakulautakunnan puheenjohtaja ja ratkaisutoiminnan päällikkö osallistuivat toimintavuonna lautakunnan kehittämistä koskeviin hankkeisiin ja työryhmiin. Toimintavuonna selvitettiin mahdollisuutta ohjata muutoksenhaku myös Kansaneläkelaitoksen antamista työkyvyttömyyseläkepäätöksistä Työeläkeasioiden muutoksenhakulautakuntaan. Hanke ei toistaiseksi johtanut tulokseen. Eduskunnan oikeusasiamies tarkasti Työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnan toimintaa toukokuussa Kuvassa vasemmalta oikeusasiamiehensihteeri Juha Niemelä, esittelijäneuvos Lea Haapkylä, apulaisoikeusasiamies Jussi Pajuoja ja puheenjohtaja Olli Puustinen. Ratkaisukustannus ja sen jakautuminen euroa euroa euroa euroa Palkat ja palkkiot Henkilöstösivukulut ATK, toimitilavuokra ja muut kiinteät kustannukset Kuva 6. Ratkaisukustannukset vuosina ja niiden jakautuminen.

12 Muutoksenhakulautakunnan työskentelyprosesseja seurataan ja niiden kehittämistä jatketaan edelleen. Eläkkeelle siirtyi vuonna 2010 kaksi henkilöä. Henkilökunnan ikärakenteen vuoksi eläkkeelle siirtymisiä on odotettavissa useampia tulevina vuosina. Tämän vuoksi on ryhdytty tukemaan prosesseja, joiden avulla vuosikymmenien aikana kertynyt hiljainen tieto saadaan pysymään lautakunnassa. Työskentelyolosuhteet ja välineet pyritään pitämään hyvällä tasolla, jotta osaava ja sitoutunut henkilökunta viihtyisi työssään. Jo vuonna 2009 todettiin, että jäsenistön asiantuntemuksen parempi hyödyntäminen ja työmäärien tasaisempi jakautuminen jaostojen kesken edellytti lainsäädännöllisiä muutoksia. Muutostyö saatiin päätökseen toimintavuoden lopussa, kun vahvistettiin tätä koskeva lain muutos (1318/2010). Työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnan toiminnan avainluvut vuosilta Vuosi Saapunut Ratkaistu Vireillä Käsittelyaika (päivää) Kaikki asiat Tkv-eläkkeet Kuntoutusasiat Poistohakemukset Lainopilliset Ratkaisukustannus Muutos-% 11,9 11,6 11,8 11,1 Palautus-% 4,6 5,3 4,5 4,5 Asioiden jakautuminen sovellettavan lain mukaan (prosenttia kaikista ratkaistuista asioista) TyEL 52,7 59,8 61,6 63,6 KuEL 27,7 20,5 20,0 17,6 YEL 5,9 7,8 7,6 8,1 MyEL 5,1 5,0 4,0 4,5 VaEL 3,7 4,5 4,6 4,3 Muut lait 4,9 2,4 2,2 1,9

13 Toiminta tilastojen valossa Valitukset ja ratkaisut Työeläkeasioiden muutoksenhakulautakuntaan saapui yhteensä valitus- ja hakemusasiaa toimintavuonna, mikä on noin viisi prosenttia vähemmän kuin vuonna (Vuonna 2009 asioita saapui ) Pääosin kyse oli julkisen sektorin valituksien määrän vähentymisestä. Toimintavuoden lopussa asioita oli vireillä (Vuoden 2009 lopussa 2033.) Vuonna 2010 muutoksenhakulautakunta ratkaisi valitusasiaa. (704 asiaa vähemmän kuin vuonna 2009.) Ratkaistujen asioiden määrä väheni reilulla kymmenellä prosentilla edellisestä vuodesta, mikä selittyy aikaisempina vuosina tehdystä ruuhkien purkamisesta. Toimintavuonna ratkaistiin 74 asiaa enemmän kuin saapui uusia. Työkyvyn arviointia liittyi valitusasiaan, eli 81 prosenttiin kaikista käsitellyistä asioista. Näistä asiassa ratkaistiin muutoksenhakijan oikeus työkyvyttömyyseläkkeeseen ja 213 asiassa kyse oli ammatilliseen kuntoutukseen liittyvästä lääketieteellisestä arvioinnista. Kaikkia ammatilliseen kuntoutukseen liittyviä asioita muutoksenhakulautakunta ratkaisi toimintavuonna yhteensä 287. Poistohakemuksia saapui 104 ja ratkaistiin 98. Julkisuusasioissa annettiin ratkaisu kuudessa tapauksessa. Ratkaistujen asioiden tarkempi jakautuminen asiaryhmittäin, laeittain ja diagnoosin mukaan on esitetty kuvissa 8, 9 ja 10 Käsittelyaika Toimintavuonna valitusten keskimääräinen käsittelyaika oli neljä kuukautta 12 päivää. Keskimääräinen käsittelyaika lasketaan valituksen saapumisesta päätöksen postittamiseen. Vuonna 2009 keskimääräinen käsittelyaika oli neljä kuukautta 21 päivää. Keskimääräinen käsittelyaika lyheni siten yhdeksällä päivällä. Poistohakemukset ja ammatillista kuntoutusta koskevat asiat käsiteltiin nopeutetussa käsittelyjärjestyksessä. Työkyvyn arviointia koskevissa asioissa käsittelyaika oli neljä kuukautta kahdeksan päivää ja kuntoutusasioissa kolme kuukautta kaksi päivää. Muutokset eläkelaitoksien päätöksiin Muutoksenhakulautakunta muutti vuonna 2010 muutoksenhakijan eduksi 11,1 prosenttia tapauksista. Asioita palautettiin eläkelaitokseen uudelleen käsiteltäväksi 4,5 prosenttia. Työkyvyn arviointia koskevista asioista muutoksenhakulautakunta Muutokset ja palautukset vv Prosenttia Muutettu Palautettu Kuva 7. Muutokset ja uuteen käsittelyyn eläkelaitoksiin palauttamiset vuosina

14 muutti 10,9 prosenttia ja palautti 5,4 prosenttia. Kuntoutusasioissa muutosprosentti oli 11,9. Muutosprosenteissa on otettava huomioon, että eläkelaitokset ovat viime vuosina itseoikaisseet valituksen johdosta asioita noin kymmenessä prosentissa valituksia, joka osaltaan pienentää muutosprosenttia. Lisäksi suurimmassa osassa muutoksenhakulautakunnan palauttamissa asioissa eläkelaitos on jo antanut myönteisen väliaikaisen päätöksen. Muutosprosenttien valossa ratkaisulinjassa ei ole tapahtunut toimintavuonna merkittävää muutosta edelliseen vuoteen verrattuna. Lainvoimaisen päätöksen poistamista koskevia hakemuksia ratkaistiin yhteensä 98 kappaletta. Hakemus hyväksyttiin 57 asiassa, joka on 58,2 prosenttia hakemuksista. Vakuutusoikeuden julkaisemista tilastotiedoista ja eläkelaitosten itseoikaisutilastoista ilmenee, että noin kolmannes muutoksenhakijoista valittaa muutoksenhakulautakunnan päätöksestä edelleen vakuutusoikeuteen. Vakuutusoikeus muutti noin 19 prosenttia näistä valitusasioista muutoksenhakijan eduksi. Näistä muutoksista noin kahdeksassa prosenttiyksikössä päätöstä on muutettu uuden selvityksen johdosta muutoksenhakulautakunnan käsittelyn jälkeiseltä ajalta, joten tosiasiallinen muutosprosentti oli noin 11. 4,9 % kuntoutus 5,6 % vanhuuseläke 1,7 % perhe-eläke 1,7 % poistohakemukset 1,2 % työttömyyseläke 1,2 % takaisinperintä 76,0 % työkyvyttömyyseläke 1,1 % osa-aikaeläke 0,3 % perustevalitus 0,1 % julkisuusvalitus 0,1 % taloudellinen tuki 6,2 % muu asia Kuva 8. Ratkaistujen valitusten jakautuminen asiaryhmittäin vuonna KuEL 17,6 % LEL 0,8 % TyEL 63,6 % 61,6 % TyEL YEL 8,1 % Muut 1,9 % MYEL 4,5 % KiEL 0,4 % MEL 0,4 % Ei lakia 0,3 % LUTU 0,1 % TaEL 0,02 % VaEL 4,3 % Kuva 9. Ratkaistujen valitusten jakautuminen sovellettavan eläkelain mukaan vuonna 2010

15 24,8 % mielenterveyden ja käyttäytymisen häiriöt 3,4 % hermoston sairaudet 3,7 % verenkiertoelimistön sairaudet 59,8 % tuki- ja liikuntaelinsairaudet 2,4 % vammat ja myrkytykset 0,9 % umpieritys- ja ravitsemussairaudet 2,0 % hengityselinten sairaudet 3,0 % muut Kuva 10. Lääketieteellistä arviointia edellyttäneiden ratkaistujen valitusten jakautuminen pääasiallisen diagnoosin mukaan vuonna Keskimääräiset käsittelyajat, pv Kuva 11. Keskimääräiset käsittelyajat vuosina

16 Työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnan henkilöstö Päätoimisen puheenjohtajan lisäksi muutoksenhakulautakunnan kansliassa työskenteli toimintavuoden lopussa 46 päätoimista toimihenkilöä, joista kuusi oli osa-aikaista, kaksi oli vanhempainvapaalla ja yksi virkavapaalla. Työntekijöistä esittelijöitä oli 14, valmistelijoita 16, toimistosihteereitä kuusi ja kirjaajia kaksi. Muutoksenhakulautakunnassa oli päätoimisen puheenjohtajan lisäksi hallinto- ja talousasioista sekä ratkaisutoiminnasta vastaavat päälliköt, taloussihteeri, valmistelun, toimiston ja kirjaamon esimiehet. Ruotsinkielen ryhmäkoulutusta jatkettiin kolmella ryhmällä. Vuonna 2010 lautakunnasta osallistui kaksi työntekijää Visbyssä järjestettyyn Ruotsin eläkejärjestelmän perusteet-koulutukseen. Muista koulutustilaisuuksista mainittakoon seuraavat kurssit: Uudet EU:n sosiaaliturva-asetukset, Virkakielen kiemuroista virtaviivaiseen viestintään, Tunnetko työpaikkasi pakolliset henkilöstösuunnitelmat. Uudenlaisena koulutuksena aloitettiin ikääntyneille työntekijöille suunnattu koulutus hiljaisen tiedon siirtämisestä ja oman itsensä johtamisesta. Henkilöstöstä oli naisia 36 (77 %) ja miehiä yksitoista (23 %). Sosiaalivakuutusala ja hallintooikeudet ovat yleensä naisenemmistöisiä, joten muutoksenhakulautakunnan henkilöstön sukupuolijakauma ei ole poikkeuksellinen. Henkilöstön palkkauksessa ei ole sukupuoleen perustuvia eroja miesten ja naisten kesken. Henkilökunnan keski-ikä oli 50,9 vuotta, mikä on vuoden korkeampi kuin edellisenä vuonna. Ikäja sukupuolijakauma on esitetty kuvassa 12. Henkilöstön koulutus Ammattitaidon vahvistaminen ja muuttuvan lainsäädännön seuraaminen olivat toimintavuonna muutoksenhakulautakunnan avainalueita. Henkilökunta osallistui ammattitaidon ylläpitämiseksi vuonna 2010 useisiin koulutustilaisuuksiin. Keskimäärin koulutuspäiviä oli henkilöä kohden viisi. Koulutuksesta yli 43 prosenttia oli valitusten käsittelyyn liittyvää ammatillista koulutusta. Henkilöstön kevätretki suuntautui toimintavuonna Kotkaan. Kuvassa esittelijöitä tutkimassa kaupungin karttaa. Ikäjakauma Naisia Miehiä Kuva 12. Työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnan henkilöstön ikäjakauma. Henkilöstön lukumäärä oli 47, joista kolme oli virkavapaalla. Tilanne

17 Henkilöstö Puheenjohtaja Puustinen Olli Päälliköt Kangasjärvi Kimmo Piilola Kristiina Esittelijät Bister Marja-Liisa Brandt Anna Maria Goebel Maija-Liisa(virkavapaalla) Haukilahti Heli-Anna(virkavapaalla) Jokinen Sanna(virkavapaalla) Koponen Marja, Tiedottajalakimies Naulapää Markku Ojala Eeva Palotie Kalevi Rilasmaa Kimmo Sandberg Leevi Schreck Raija, Esittelyvastaava Seppä Seppo Tanila Marja Virranne Jussi Taloussihteeri Soini Heidi Valmistelun esimies Hattuniemi Pia Valmistelijat Haakana Sirkka-Liisa Heikkilä Pirkko Hintikka Ritva Kataja Kyösti Kilma Tuulia Kontiala Liisa Kuokkanen Auli Latva-Käyrä Terhi Lintunen Tomi Paukkola Jaana Pietarinen Sirpa Puhakainen Riitta Soini Sauli Tuononen Liisa Virolainen Lea Kirjaamon esimies Niemi Riitta Kirjaajat Kiviniemi Pirkko Vuoriheimo Merja Toimiston esimies Litmanen Marjut Toimistosihteerit Krigsman Marjo Kujasuo Marjo Nikkola Leena Raitio Nina Sario Minna Seise Marianne Lisäksi vuoden lopussa 2010 työsuhteessa olivat aiemman organisaation mukaisesti eläkkeelle siirtymässä olevat päälliköt Pirjo Åkesson ja Mirja Mäkinen. Henkilöstöstä jäi eläkkeelle toimintavuonna pitkäaikainen kansliapäällikkö Pirjo Åkesson ja talouspäällikkö Mirja Mäkinen. Kuvassa myös kaikki lautakunnassa aiemmin toimineet päätoimiset puheenjohtajat vasemmalta Timo Havu, Outi Antila ja nykyinen puheenjohtaja Olli Puustinen. Muutoksenhakulautakunnan henkilöstöä kesäisellä retkellä Kotkassa.

18 Työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunta Postiosoite: PL 28, HELSINKI Käyntiosoite: Ratapihantie 11, Helsinki Puhelin: (09) Fax: (09) Sähköposti: Internet:

SOSIAALI- JATERVEYSMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Hallitussihteeri Inka Hassinen

SOSIAALI- JATERVEYSMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Hallitussihteeri Inka Hassinen SOSIAALI- JATERVEYSMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Hallitussihteeri 22.10.2015 Inka Hassinen TYÖELÄKEASIOIDEN MUUTOKSENHAKULAUTAKUNNAN KOKOONPANON MUUTTAMINEN Säädöstausta Työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnasta

Lisätiedot

SOSIAALI- JATERVEYSMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Hallitussihteeri Inka Hassinen

SOSIAALI- JATERVEYSMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Hallitussihteeri Inka Hassinen SOSIAALI- JATERVEYSMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Hallitussihteeri 24.4.2015 Inka Hassinen TYÖELÄKEASIOIDEN MUUTOKSENHAKULAUTAKUNNAN KOKOONPANON MUUTTAMINEN Säädöstausta Tausta Työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnasta

Lisätiedot

KUNTIEN ELÄKELAUTAKUNTA TOIMINTAKERTOMUS 2006

KUNTIEN ELÄKELAUTAKUNTA TOIMINTAKERTOMUS 2006 KUNTIEN ELÄKELAUTAKUNTA TOIMINTAKERTOMUS 2006 1 KUNTIEN ELÄKELAUTAKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2006 Kuntien eläkelautakunta on ensimmäinen muutoksenhakuaste Kuntien eläkevakuutuksen antamissa eläkepäätöksissä.

Lisätiedot

SOSIAALI- JATERVEYSMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Hallitussihteeri Inka Hassinen

SOSIAALI- JATERVEYSMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Hallitussihteeri Inka Hassinen SOSIAALI- JATERVEYSMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Hallitussihteeri 31.8.2015 Inka Hassinen TYÖELÄKEASIOIDEN MUUTOKSENHAKULAUTAKUNNAN KOKOONPANON MUUTTAMINEN Säädöstausta Työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnasta

Lisätiedot

HE 230/2016 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnasta annetun lain 2 ja 3 :n muuttamisesta

HE 230/2016 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnasta annetun lain 2 ja 3 :n muuttamisesta Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnasta annetun lain 2 ja 3 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työeläkeasioiden

Lisätiedot

SOSIAALI- JATERVEYSMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Hallitussihteeri Inka Hassinen

SOSIAALI- JATERVEYSMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Hallitussihteeri Inka Hassinen SOSIAALI- JATERVEYSMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Hallitussihteeri Inka Hassinen 21.12.2016 TYÖELÄKEASIOIDEN MUUTOKSENHAKULAUTAKUNNAN ASETTAMINEN TOI- MIKAUDELLE 2017 2021 Lainsäädäntö ja käytäntö Työeläkeasioiden

Lisätiedot

KUNTIEN ELÄKELAUTAKUNTA TOIMINTAKERTOMUS 2005

KUNTIEN ELÄKELAUTAKUNTA TOIMINTAKERTOMUS 2005 KUNTIEN ELÄKELAUTAKUNTA TOIMINTAKERTOMUS 2005 1 KUNTIEN ELÄKELAUTAKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2005 Kuntien eläkelautakunta on ensimmäinen muutoksenhakuaste Kuntien eläkevakuutuksen antamissa eläkepäätöksissä.

Lisätiedot

HE 106/2011 vp. olisi vähintään 22 nykyisen 32 jäsenen sijasta. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan vuoden 2012 alusta.

HE 106/2011 vp. olisi vähintään 22 nykyisen 32 jäsenen sijasta. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan vuoden 2012 alusta. ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnasta annetun lain muuttamisesta Työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnasta annettua lakia

Lisätiedot

työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunta besvärsnämnden för arbetspensionsärenden

työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunta besvärsnämnden för arbetspensionsärenden työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunta besvärsnämnden för arbetspensionsärenden Toimintakertomus vuodelta 2011 2 työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunta besvärsnämnden för arbetspensionsärenden Toimintakertomus

Lisätiedot

VALTION ELÄKELAUTAKUNTA TOIMINTAKERTOMUS 2006

VALTION ELÄKELAUTAKUNTA TOIMINTAKERTOMUS 2006 VALTION ELÄKELAUTAKUNTA TOIMINTAKERTOMUS 2006 1 KERTOMUS VALTION ELÄKELAUTAKUNNAN TOIMINNASTA VUODELTA 2006 1. VALTION ELÄKELAUTAKUNNAN TEHTÄVÄ JA JÄSENET SEKÄ PÄÄTÖSVALTAISUUS Valtion eläkelautakunta

Lisätiedot

Päätös. Laki. työttömyysturvalain muuttamisesta

Päätös. Laki. työttömyysturvalain muuttamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 167/2006 vp Hallituksen esitys laiksi työttömyysturvalain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laiksi työttömyysturvalain

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi valtion eläkelain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan valtion eläkelakia muutettavaksi siten, että eläkeasioissa ensimmäisenä muutoksenhakuasteena

Lisätiedot

TAPATURMA-ASIOIDEN MUUTOKSENHAKULAUTAKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2013

TAPATURMA-ASIOIDEN MUUTOKSENHAKULAUTAKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2013 TAPATURMA-ASIOIDEN MUUTOKSENHAKULAUTAKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2013 1 TEHTÄVÄT Tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunta on ensimmäisen asteen muutoksenhakuelin, joka käsittelee lakisääteisen tapaturmavakuutuksen

Lisätiedot

Laki. oikeudenkäynnistä vakuutusoikeudessa. 1 luku. Yleiset säännökset. Soveltamisala

Laki. oikeudenkäynnistä vakuutusoikeudessa. 1 luku. Yleiset säännökset. Soveltamisala Laki Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: oikeudenkäynnistä vakuutusoikeudessa 1 luku Yleiset säännökset 1 Soveltamisala Tässä laissa säädetään vakuutusoikeuden päätösvaltaisuudesta, lainkäyttöasioiden

Lisätiedot

TAPATURMA-ASIOIDEN MUUTOKSENHAKULAUTAKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA

TAPATURMA-ASIOIDEN MUUTOKSENHAKULAUTAKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 20.5.2016 - Petteri Immonen - - Erno Kavander - Tuija Lehtimäki - Lauri Lepola - Kaisa Muinonen - Eija Piirilä - Katja Pyykönen - Riikka Rahkola - Taina Rantanen - Sinikka Sarivaara - Päivi Suominen -

Lisätiedot

TAPATURMA-ASIOIDEN MUUTOKSENHAKULAUTAKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2012

TAPATURMA-ASIOIDEN MUUTOKSENHAKULAUTAKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2012 TAPATURMA-ASIOIDEN MUUTOKSENHAKULAUTAKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2012 1 TEHTÄVÄT Tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunta on ensimmäisen asteen muutoksenhakuelin, joka käsittelee lakisääteisen tapaturmavakuutuksen

Lisätiedot

Laki. vakuutusoikeuslain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 12 päivänä kesäkuuta 2015

Laki. vakuutusoikeuslain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 12 päivänä kesäkuuta 2015 Laki vakuutusoikeuslain muuttamisesta Annettu Helsingissä 12 päivänä kesäkuuta 2015 Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan vakuutusoikeuslain (132/2003) 2, 4 6, 8, 10, 11, 13, 16 ja 18, sellaisina kuin

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriö. VN-Jakelu KANNANOTTOPYYNTÖ

Sosiaali- ja terveysministeriö. VN-Jakelu KANNANOTTOPYYNTÖ LAUSUNTO 09.09.2016 Dnro OKV/31/20/2016 Sosiaali- ja terveysministeriö 1/5 VN-Jakelu Viite: Sosiaali- ja terveysministeriön kirje 17.6.2016, STM/2410/2016 Asia: Työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnan

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 43/2004 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi sairausvakuutuslain :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan sairausvakuutuslakia muutettavaksi siten, että sosiaalivakuutuslautakunnat

Lisätiedot

OmavastL LAKI SAIRAUSVAKUUTUSLAIN MUKAISEN OMAVASTUUAJAN KORVAAMISESTA MAATALOUSYRITTÄJILLE /118. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

OmavastL LAKI SAIRAUSVAKUUTUSLAIN MUKAISEN OMAVASTUUAJAN KORVAAMISESTA MAATALOUSYRITTÄJILLE /118. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: LAKI SAIRAUSVAKUUTUSLAIN MUKAISEN OMAVASTUUAJAN KORVAAMISESTA MAATALOUSYRITTÄJILLE 17.1.1991/118 Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1. (19.12.2008/996) 1 Maatalousyrittäjän eläkelaissa (1280/2006)

Lisätiedot

Laki. oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain muuttamisesta

Laki. oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain muuttamisesta Laki oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain (100/2013) 1 luvun 1 ja 6 luvun 6 sekä lisätään

Lisätiedot

TAPATURMA-ASIAIN KORVAUSLAUTAKUNNAN TOIMINNASTA VUONNA 2011

TAPATURMA-ASIAIN KORVAUSLAUTAKUNNAN TOIMINNASTA VUONNA 2011 TAPATURMA-ASIAIN KORVAUSLAUTAKUNTA KIERTOKIRJE 1/2012 Bulevardi 28 00120 Helsinki Puhelin 0404 504 211 1.2.2012 Faksi 0404 504 246 Merja Salonen 1(1) TAPATURMA-ASIAIN KORVAUSLAUTAKUNNAN TOIMINNASTA VUONNA

Lisätiedot

LAKI SAIRAUSVAKUUTUSLAIN MUKAISEN OMAVASTUUAJAN KORVAAMISESTA MAATALOUSYRITTÄJILLE /118

LAKI SAIRAUSVAKUUTUSLAIN MUKAISEN OMAVASTUUAJAN KORVAAMISESTA MAATALOUSYRITTÄJILLE /118 LAKI SAIRAUSVAKUUTUSLAIN MUKAISEN OMAVASTUUAJAN KORVAAMISESTA MAATALOUSYRITTÄJILLE 17.1.1991/118 Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1. (19.12.2008/996) 1 Maatalousyrittäjän eläkelaissa (1280/2006)

Lisätiedot

VILRA-SOPIMUS

VILRA-SOPIMUS VILRA-SOPIMUS Vilra-sopimus, sopimus viimeisen laitoksen periaatteesta johtuvan eläkeselvittelyn tekemisestä Valtiokonttorin, Kuntien eläkevakuutuksen, Kansaneläkelaitoksen, Kirkon keskusrahaston ja Eläketurvakeskuksen

Lisätiedot

TAPATURMA-ASIAIN KORVAUSLAUTAKUNNAN TOIMINNASTA VUONNA 2014

TAPATURMA-ASIAIN KORVAUSLAUTAKUNNAN TOIMINNASTA VUONNA 2014 TAPATURMA-ASIAIN KORVAUSLAUTAKUNTA KIERTOKIRJE 1/2015 Bulevardi 28 00120 Helsinki Puhelin 0404 504 211 4.2.2015 Faksi 0404 504 246 Merja Salonen 1(1) TAPATURMA-ASIAIN KORVAUSLAUTAKUNNAN TOIMINNASTA VUONNA

Lisätiedot

Korkeimman oikeuden ratkaisut 2008

Korkeimman oikeuden ratkaisut 2008 Oikeus 2009 Korkeimman oikeuden ratkaisut 2008 Korkeimmassa oikeudessa ratkaistiin 2 900 asiaa vuonna 2008 Korkein oikeus ratkaisi Tilastokeskuksen mukaan vuonna 2008 kaikkiaan 2 857 asiaa, mikä on 36

Lisätiedot

VAKUUTUSOIKEUDEN TYÖOLOJA JA YRITYSTOIMINTAA TUNTEVIEN SIVUTOIMISTEN JÄSENTEN JA VARAJÄSENTEN MÄÄRÄÄMINEN. b) tapaturmavakuutusasioista; tai

VAKUUTUSOIKEUDEN TYÖOLOJA JA YRITYSTOIMINTAA TUNTEVIEN SIVUTOIMISTEN JÄSENTEN JA VARAJÄSENTEN MÄÄRÄÄMINEN. b) tapaturmavakuutusasioista; tai MUISTIO Oikeushallinto-osasto Tuomioistuinyksikkö 22.12.2016 OM 5/1215/2014 VAKUUTUSOIKEUDEN TYÖOLOJA JA YRITYSTOIMINTAA TUNTEVIEN SIVUTOIMISTEN JÄSENTEN JA VARAJÄSENTEN MÄÄRÄÄMINEN Asiantuntijajäsenet

Lisätiedot

SOSIAALITURVAN MUUTOKSENHAKULAUTAKUNNAN TYÖJÄRJESTYS

SOSIAALITURVAN MUUTOKSENHAKULAUTAKUNNAN TYÖJÄRJESTYS 1 SOSIAALITURVAN MUUTOKSENHAKULAUTAKUNNAN TYÖJÄRJESTYS Sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnasta annetun lain (1299/2006 ja 463/2008) 4 :n, 7 :n 13 :n ja 19 :n nojalla Sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunta

Lisätiedot

Muutoksenhakulautakuntiin saapuneiden asioiden määrä on säilynyt lähes muuttumattomana

Muutoksenhakulautakuntiin saapuneiden asioiden määrä on säilynyt lähes muuttumattomana Tilastokatsaus Lisätietoja: 19.03.2014 Terhi Rautesalo, puh. 020 634 1528, etunimi.sukunimi@kela.fi Muutoksenhakulautakuntiin saapuneiden asioiden määrä on säilynyt lähes muuttumattomana Muutoksenhakulautakuntiin

Lisätiedot

HE 71/2015 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi korkeimmasta hallinto-oikeudesta annetun lain 6 :n muuttamisesta

HE 71/2015 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi korkeimmasta hallinto-oikeudesta annetun lain 6 :n muuttamisesta Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi korkeimmasta hallinto-oikeudesta annetun lain 6 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan korkeimmasta hallinto-oikeudesta annettuun

Lisätiedot

TAPATURMA-ASIOIDEN MUUTOKSENHAKULAUTAKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2011

TAPATURMA-ASIOIDEN MUUTOKSENHAKULAUTAKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2011 1 TAPATURMA-ASIOIDEN MUUTOKSENHAKULAUTAKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2011 2 TEHTÄVÄT Tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunta on ensimmäisen asteen muutoksenhakuelin, joka käsittelee lakisääteisen

Lisätiedot

TYÖTUOMIOISTUIMEN JÄSENET TOIMIKAUDELLA 2016 2018

TYÖTUOMIOISTUIMEN JÄSENET TOIMIKAUDELLA 2016 2018 Oikeushallinto-osasto MUISTIO 28.10.2015 OM 3/1215/2015 TYÖTUOMIOISTUIMEN JÄSENET TOIMIKAUDELLA 2016 2018 Työtuomioistuimesta annetun lain (31.7.1974/646) 2 :n 1 momentin mukaan työtuomioistuimessa on

Lisätiedot

HE 91/2006 vp. kunta ja kuntien eläkelautakunta. Muutoksenhakulautakunnan päivänä tammikuuta 2007.

HE 91/2006 vp. kunta ja kuntien eläkelautakunta. Muutoksenhakulautakunnan päivänä tammikuuta 2007. Hallituksen esitys Eduskunnalle työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnasta annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnasta

Lisätiedot

VALTUUSKUNNAN KEVÄTKOKOUS 2009

VALTUUSKUNNAN KEVÄTKOKOUS 2009 pöytäkirja 1/09 Suomen Eläinlääkäriliitto ry Finlands Veterinärförbund rf VALTUUSKUNNAN KEVÄTKOKOUS 2009 Aika: 26.4.2009 klo 9.12 10.20 Paikka: Radisson SAS Marina Palace Hotel, Linnankatu 32, Turku Läsnä:

Lisätiedot

Iin seudun Rhy:n Vuosikokous

Iin seudun Rhy:n Vuosikokous Iin seudun riistanhoitoyhdistys PÖYTÄKIRJA Pokholmintie 30 95100 KUIVANIEMI Puh 0400-936 333 Email ii@rhy.riista.fi 23.2.2016 Iin seudun Rhy:n Vuosikokous Aika: 23.2.2016 klo 18.00-20:15 Paikka: Läsnä:

Lisätiedot

HE 218/2010 vp. edellytyksiä ehdotetaan tarkistettaviksi. yhden tuomarin kokoonpano ja sotilastapaturma-asioissa

HE 218/2010 vp. edellytyksiä ehdotetaan tarkistettaviksi. yhden tuomarin kokoonpano ja sotilastapaturma-asioissa Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi tapaturmaasioiden muutoksenhakulautakunnasta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki tapaturma-asioiden

Lisätiedot

HE 305/2010 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnasta annetun lain 17 :n ja vakuutusoikeuslain

HE 305/2010 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnasta annetun lain 17 :n ja vakuutusoikeuslain HE 305/2010 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnasta annetun lain 17 :n ja vakuutusoikeuslain 21 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä

Lisätiedot

Muut toimielimet ja toimijat, puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat

Muut toimielimet ja toimijat, puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat EDUSKUNTA RIKSDAGEN Muut toimielimet ja toimijat, puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat 1991 2014 Valtiontilintarkastajat t ja varapuheenjohtajat valtiopäivittäin 1991 1991 Mattila, Kalevi /kesk 1992 Mattila,

Lisätiedot

Laki. tuomioistuinharjoittelusta. Soveltamisala. Tuomioistuinharjoittelun sisältö

Laki. tuomioistuinharjoittelusta. Soveltamisala. Tuomioistuinharjoittelun sisältö Laki Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: tuomioistuinharjoittelusta 1 Soveltamisala Sen lisäksi mitä tässä laissa säädetään, käräjänotaarista säädetään tuomioistuinlaissa ( / ). Käräjänotaarin velvollisuuksiin

Lisätiedot

/2/99. Sosiaali- ja terveysministeriölle PÄÄTÖS ASIANTUNTIJALÄÄKÄREIDEN PUOLUEETTOMUUDESTA

/2/99. Sosiaali- ja terveysministeriölle PÄÄTÖS ASIANTUNTIJALÄÄKÄREIDEN PUOLUEETTOMUUDESTA 1 19.12.2000 1124/2/99 Sosiaali- ja terveysministeriölle PÄÄTÖS ASIANTUNTIJALÄÄKÄREIDEN PUOLUEETTOMUUDESTA 1 ASIA Sen johdosta, että julkisuudessa ja eräissä kanteluissakin oli esitetty epäilyjä muutoksenhakulautakuntien

Lisätiedot

TAPATURMA-ASIAIN KORVAUSLAUTAKUNNAN TOIMINNASTA VUONNA 2012

TAPATURMA-ASIAIN KORVAUSLAUTAKUNNAN TOIMINNASTA VUONNA 2012 TAPATURMA-ASIAIN KORVAUSLAUTAKUNTA KIERTOKIRJE 1/2013 Bulevardi 28 00120 Helsinki Puhelin 0404 504 211 20.2.2013 Faksi 0404 504 246 Merja Salonen 1(1) TAPATURMA-ASIAIN KORVAUSLAUTAKUNNAN TOIMINNASTA VUONNA

Lisätiedot

TAPATURMA-ASIOIDEN MUUTOKSENHAKULAUTAKUNNAN TYÖJÄRJESTYS

TAPATURMA-ASIOIDEN MUUTOKSENHAKULAUTAKUNNAN TYÖJÄRJESTYS TAPATURMA-ASIOIDEN MUUTOKSENHAKULAUTAKUNNAN TYÖJÄRJESTYS Tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunnasta annetun lain (1316/2010) 18 :n nojalla tapa-turmaasioiden muutoksenhakulautakunta on täysistunnossaan

Lisätiedot

Vuonna 2015 valvontalautakunnan myöntämät ja peruuttamat apteekkiluvat

Vuonna 2015 valvontalautakunnan myöntämät ja peruuttamat apteekkiluvat 1 (5) Vuonna 2015 valvontalautakunnan myöntämät ja peruuttamat apteekkiluvat Myönnetyt luvat 18.12.2015 Lappeenrannan 5. apteekki apteekkari, farmasian tohtori Hannu Tapani Taipale Loviisan apteekki apteekkari,

Lisätiedot

A S I A L U E T T E L O:

A S I A L U E T T E L O: IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 (7) A S I A L U E T T E L O: 17 Kokouksen avaus 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 19 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 20 Ääntenlaskijoiden valinta 21 Työjärjestyksen

Lisätiedot

1 luku Viranhaltijan tai työntekijän kuoltua suoritettava taloudellinen tuki

1 luku Viranhaltijan tai työntekijän kuoltua suoritettava taloudellinen tuki KEVAN LISÄELÄKESÄÄNTÖ Kunnallisen eläkelaitoksen valtuuskunnan kunnallisen eläkelain 8 :n nojalla 29. päivänä marraskuuta 2002, 24. päivänä huhtikuuta 2003, 15. päivänä huhtikuuta 2004, 16. päivänä helmikuuta

Lisätiedot

VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS

VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS VIRKAMIESLAUTAKUNTA ASIA 36/2010 VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS Päätös nro 37/2012 8.6.2012 Asia Korvausvaatimus Korvausvaatimuksen tekijä A, vahtimestari Virasto Korkeakoulu Korvausvaatimus Korkeakoulu on

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 859. Tasavallan Presidentin avoin kirje. valtioneuvostossa toimeenpannusta muutoksesta. Annettu Helsingissä 28 päivänä syyskuuta 2007

SISÄLLYS. N:o 859. Tasavallan Presidentin avoin kirje. valtioneuvostossa toimeenpannusta muutoksesta. Annettu Helsingissä 28 päivänä syyskuuta 2007 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2007 Julkaistu Helsingissä 2 päivänä lokakuuta 2007 N:o 859 864 SISÄLLYS N:o Sivu 859 Tasavallan Presidentin avoin kirje valtioneuvostossa toimeenpannusta muutoksesta... 3867 860

Lisätiedot

SOSIAALIOIKEUS: YLEINEN OSA. Itä-Suomen yliopisto, oikeustieteiden laitos sl 2014

SOSIAALIOIKEUS: YLEINEN OSA. Itä-Suomen yliopisto, oikeustieteiden laitos sl 2014 SOSIAALIOIKEUS: YLEINEN OSA Itä-Suomen yliopisto, oikeustieteiden laitos sl 2014 V Luento: Sosiaaliturvan muutoksenhakujärjestelmä ja muu jälkikäteinen oikeusturva Ryhmätyötehtävä: Minkälainen on sosiaaliturvan

Lisätiedot

Päätös. Laki. hovioikeuslain muuttamisesta

Päätös. Laki. hovioikeuslain muuttamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 28/2013 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi hovioikeuslain ja hallinto-oikeuslain 1 ja 2 :n sekä eräiden niihin liittyvien lakien muuttamisesta Asia Hallitus on vuoden 2012 valtiopäivillä

Lisätiedot

KULUTTAJAVALITUSLAUTAKUNTA TOIMINTAKERTOMUS 2002

KULUTTAJAVALITUSLAUTAKUNTA TOIMINTAKERTOMUS 2002 KULUTTAJAVALITUSLAUTAKUNTA TOIMINTAKERTOMUS 2002 1. Toimintakatsaus 1.1. Perustehtävät ja toiminnan kuvaus, toiminta-ajatus Kuluttajavalituslautakunta antaa kirjallisia ratkaisusuosituksia kuluttajien

Lisätiedot

ALMA MEDIA OYJ:N OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNNAN TYÖJÄRJESTYS NIMITYSTOIMIKUNNAN TARKOITUS JA TEHTÄVÄT

ALMA MEDIA OYJ:N OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNNAN TYÖJÄRJESTYS NIMITYSTOIMIKUNNAN TARKOITUS JA TEHTÄVÄT ALMA MEDIA OYJ:N OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNNAN TYÖJÄRJESTYS 1 NIMITYSTOIMIKUNNAN TARKOITUS JA TEHTÄVÄT 2 Alma Media Oyj:n ( Yhtiö ) osakkeenomistajien nimitystoimikunta ( Toimikunta ) on yhtiön

Lisätiedot

4-16 jäsentä. Verohallitus määrää veroviraston. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi verohallintolakia.

4-16 jäsentä. Verohallitus määrää veroviraston. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi verohallintolakia. HE 204/2000 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi verohallintolain 3 ja 4 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi verohallintolakia. Verotuksen oikaisulautakunnan

Lisätiedot

oikeudenkäynnin julkisuudesta hallintotuomioistuimissa

oikeudenkäynnin julkisuudesta hallintotuomioistuimissa EDUSKUNNAN VASTAUS 268/2006 vp Hallituksen esitys laiksi oikeudenkäynnin julkisuudesta hallintotuomioistuimissa sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä

Lisätiedot

HE 33/2010 vp. siirrettäisiin asetuksesta lakiin. Esityksen tarkoituksena on saattaa keskusta koskevat säännökset vastaamaan perustuslain vaatimuksia

HE 33/2010 vp. siirrettäisiin asetuksesta lakiin. Esityksen tarkoituksena on saattaa keskusta koskevat säännökset vastaamaan perustuslain vaatimuksia HE 33/2010 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi mittatekniikan keskuksesta annetun lain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi mittatekniikan keskuksesta annettua lakia. Ehdotettavat muutokset

Lisätiedot

Päiväys Datum Dnro Dnr 27.4.2011 YM 15/ 04 /2011 Oikeusministeriö Viite Hänvisning lausuntopyyntö Asia Ärende Lausunto Oikeusministeriö on pyytänyt ympäristöministeriöltä lausuntoa prosessityöryhmän ehdotuksesta

Lisätiedot

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 134/12/1 Dnro PSAVI/68/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 17.12.2012

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 134/12/1 Dnro PSAVI/68/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 17.12.2012 1 PÄÄTÖS Nro 134/12/1 Dnro PSAVI/68/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 17.12.2012 ASIA HAKIJA Lassila & Tikanoja Oyj, jätteiden käsittelykeskuksen ympäristölupa, KHO:n palauttama asia, Haukipudas, Punaisenladonkangas

Lisätiedot

PERUSTURVAN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ

PERUSTURVAN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ KIRKKONUMMEN KUNTA PERUSTURVAN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ Voimaan 1.2.2013 1 Sisällys 1 LUKU... 3 PERUSTURVAN TOIMIALA... 3 1 Lautakunnan tehtävät... 3 2 LUKU... 3 PERUSTURVALAUTAKUNTA JA JAOSTOT... 3 2 Lautakunnan

Lisätiedot

Sosiaalihuollon asiakkaan kohtelusta, osallisuudesta ja oikeusturvasta. OTM, VT Kaisa Post

Sosiaalihuollon asiakkaan kohtelusta, osallisuudesta ja oikeusturvasta. OTM, VT Kaisa Post Sosiaalihuollon asiakkaan kohtelusta, osallisuudesta ja oikeusturvasta OTM, VT Kaisa Post 8.2.2016 Hyvä hallinto Perusteet PL 21 :ssä: Jokaisella on oikeus saada asiansa käsitellyksi asianmukaisesti ja

Lisätiedot

HE 111/2014 vp. sosiaali- ja terveysministeriön yhteydestä oikeusministeriön yhteyteen. Samalla lapsiasiavaltuutetun itsenäisestä ja riippumattomasta

HE 111/2014 vp. sosiaali- ja terveysministeriön yhteydestä oikeusministeriön yhteyteen. Samalla lapsiasiavaltuutetun itsenäisestä ja riippumattomasta HE 111/2014 vp Hallituksen esitys eduskunnalle yhdenvertaisuuslaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi annetun hallituksen esityksen (HE 19/2014 vp) täydentämisestä ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Lisätiedot

2.00,2 Ilmo Siitari ,59 Henri Manninen ,0 Väinö Lestelä ,8 Tapio Nykänen ,8 Erkki Oikarinen -70

2.00,2 Ilmo Siitari ,59 Henri Manninen ,0 Väinö Lestelä ,8 Tapio Nykänen ,8 Erkki Oikarinen -70 100 m: 10,93 Tero Heikkinen -94 11,18 Hannu Hokkanen -84 11,1 Tapani Nykänen -80 11,44 Pasi Tervonen -90 11,2 Kalevi Vauhkonen -70 11,54 Jari Pynnönen -87 11,57 Reijo Erkkilä -84 11,4 Seppo Kupila -56

Lisätiedot

Hovioikeuksien ratkaisut 2008

Hovioikeuksien ratkaisut 2008 Oikeus 2009 Hovioikeuksien ratkaisut 2008 Hovioikeuksissa ratkaistujen asioiden määrä laski vuonna 2008 Hovioikeudet ratkaisivat Tilastokeskuksen mukaan 11 547 asiaa vuonna 2008. Määrä on 4,4 prosenttia

Lisätiedot

Kunnan päätöksistä voi valittaa

Kunnan päätöksistä voi valittaa Kunnan päätöksistä voi valittaa Omaishoidon tuesta tai omaishoitoa tukevista palveluista päättää oma kotikuntasi. Jos olet tyytymätön kunnan päätöksiin, voit tehdä niistä valituksen. Apua valituksen tekoon

Lisätiedot

Tulos vertailulukujärjestyksessä 1 / 5

Tulos vertailulukujärjestyksessä 1 / 5 Tulos vertailulukujärjestyksessä 1 / 5 I Vaalipiiri 1 Leppiniemi Jarmo 3 Sitoutumattomat - 2757 4601,00 valittu 2 Akaan-Penttilä Eero 8 Kokoomus 794 3793,00 valittu 3 Hakala Lotta 4 Sitoutumattomat - 557

Lisätiedot

Vakuutuslääkärit ja työkyvyn arviointi. Mikael Ojala Ylilääkäri, neurologi Merimieseläkekassa

Vakuutuslääkärit ja työkyvyn arviointi. Mikael Ojala Ylilääkäri, neurologi Merimieseläkekassa Vakuutuslääkärit ja työkyvyn arviointi Mikael Ojala Ylilääkäri, neurologi Merimieseläkekassa Omaa taustaani ja työtehtäviäni Lääket. ja kir. tri, neurologi, väitellyt huimauksesta Vakuutuslääketieteen

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/ (1) Kaupunginhallitus, suunnitteluasiat Asianro 6591/ /2016

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/ (1) Kaupunginhallitus, suunnitteluasiat Asianro 6591/ /2016 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/2016 1 (1) 55 Asianro 6591/00.00.01.00/2016 Jäsenten valinta kunnallisiin luottamustoimiin Yleistä Valtioneuvosto on tehnyt 16. kesäkuuta 2016 päätöksen Kuopion ja Juankosken

Lisätiedot

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 1 Kirkkovaltuusto 1/

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 1 Kirkkovaltuusto 1/ 1 1 KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kirkkovaltuusto 20.01.2015 1 KJ 8:5 KL 7:4 Kirkkovaltuuston työjärjestys 1 Kirkkovaltuuston kokouskutsu asialuetteloineen on lähetettävä kirkkovaltuuston

Lisätiedot

Hallinto-oikeuksien ratkaisut 2010

Hallinto-oikeuksien ratkaisut 2010 Oikeus 2011 Hallinto-oikeuksien ratkaisut 2010 Hallinto-oikeudet ratkaisivat 22 900 asiaa vuonna 2010 Tilastokeskuksen mukaan hallinto-oikeudet käsittelivät vuonna 2010 eri viranomaisten päätöksistä tehtyjä

Lisätiedot

Todetaan kokous sääntöjen mukaan koolle kutsutuksi ja siten päätösvaltaiseksi.

Todetaan kokous sääntöjen mukaan koolle kutsutuksi ja siten päätösvaltaiseksi. ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA Paikka Järjestötalo, Paulan Sali, Seinäjoki Aika Ke 25.5.2016 klo 18.00 - Läsnä VUOSIKOKOUS 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen järjestäytyminen Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri,

Lisätiedot

NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ (8) Kirkkovaltuusto Kokous Maanantai klo

NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ (8) Kirkkovaltuusto Kokous Maanantai klo NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2010 1 (8) KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai 4.1.2010 klo 17.00-17.27 Paikka Seurakuntakeskus KÄSITELTÄVÄT ASIAT KV 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 4 KV 2 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

Hämeenlinnan hallinto-oikeuden työjärjestys H 00328/16 01

Hämeenlinnan hallinto-oikeuden työjärjestys H 00328/16 01 Hämeenlinnan hallinto-oikeuden työjärjestys H 00328/16 01 1. HALLINTO-OIKEUDEN TOIMINTA, JOHTAMINEN JA ORGANISAATIO 1 Hallinto-oikeuden toiminta Hallinto-oikeus on alueellinen hallintotuomioistuin, joka

Lisätiedot

Puheenjohtaja Esko Lehtimäki. Varapuheenjohtaja Anne Luhtala KUNNANVALTUUSTON PUHEENJOHTAJA JA VARAPUHEENJOHTAJAT

Puheenjohtaja Esko Lehtimäki. Varapuheenjohtaja Anne Luhtala KUNNANVALTUUSTON PUHEENJOHTAJA JA VARAPUHEENJOHTAJAT 1 (10) TEUVAN KUNTA LUOTTAMUSTOIMIEN TÄYTTÄMINEN - Teuvan kunnanvaltuusto 19.1.2009 KUNNANVALTUUSTON VAALILAUTAKUNTA varsinaiset et Lehtimäki Esko Luhtala Anne Lilja Jukka Mäntylä Anu henkilökohtaiset

Lisätiedot

PÖYTYÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA KIRKKOVALTUUSTO 1/2017. AIKA keskiviikkona PAIKKA Pöytyän seurakuntatalo

PÖYTYÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA KIRKKOVALTUUSTO 1/2017. AIKA keskiviikkona PAIKKA Pöytyän seurakuntatalo PÖYTYÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA KIRKKOVALTUUSTO 1/2017 AIKA keskiviikkona 25.1.2017 PAIKKA Pöytyän seurakuntatalo LÄSNÄ jäsenet Ali-Rontti Ilkka Arvola Lassi Auranen Harri Hutko Sinikka Kallio Reino Kanervo

Lisätiedot

SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ ( 8 ) KIRKKOVALTUUSTO

SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ ( 8 ) KIRKKOVALTUUSTO SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 ( 8 ) Aika keskiviikko 14.1.2015 klo 19.00-19.55 Paikka Läsnä Olavin toimintakeskus, seurakuntasali Nuotta Jarmo Heinonen Ritva Heinonen Eeva Hirvikoski Kaija Honkanen

Lisätiedot

Lisäeläkesäännön muuttaminen

Lisäeläkesäännön muuttaminen 1 (7) Lisäeläkesäännön muuttaminen Lisäeläkesäännön 1 1 momentti, 3 1 ja 2 momentti sekä uusi 5 momentti, 4, 5 4 momentti, 9 ja 10. ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT 1. Nykytila Esityksessä ehdotetaan

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 1/2014 Tukipalvelulautakunta Sivu 1

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 1/2014 Tukipalvelulautakunta Sivu 1 ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 1/2014 Tukipalvelulautakunta Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) Torstai 9.1.2014 klo 17.00 17.36 Isonkyrön

Lisätiedot

VANTAAN KAUPUNGIN LAUSUNTO LUONNOKSESTA HALLITUKSEN ESITYKSEKSI EDUSKUNNALLE LAIKSI LASTENSUOJELULAIN 92 :n MUUTTAMISEKSI

VANTAAN KAUPUNGIN LAUSUNTO LUONNOKSESTA HALLITUKSEN ESITYKSEKSI EDUSKUNNALLE LAIKSI LASTENSUOJELULAIN 92 :n MUUTTAMISEKSI Oikeusministeriö oikeusministeriö@om.f anna-stiina.tarkka@om.f arja.manner@om.f 1 OM 12/41/2016 VANTAAN KAUPUNGIN LAUSUNTO LUONNOKSESTA HALLITUKSEN ESITYKSEKSI EDUSKUNNALLE LAIKSI LASTENSUOJELULAIN 92

Lisätiedot

Kangasalan seurakunta Esityslista 1/2015 1/2

Kangasalan seurakunta Esityslista 1/2015 1/2 Kangasalan seurakunta Esityslista 1/2015 1/2 Aika 07.01.2015 klo 19:00 Paikka Suoraman seurakuntakeskus Käsiteltävät asiat Asia Otsikko Sivu 1 Kokouksen avaus sekä laillisuuden ja päätösvallan toteaminen

Lisätiedot

VILRA-SOPIMUS 8.11.2010

VILRA-SOPIMUS 8.11.2010 VILRA-SOPIMUS Vilra-sopimus, sopimus viimeisen laitoksen periaatteesta johtuvan eläkeselvittelyn tekemisestä Valtiokonttorin, Kuntien eläkevakuutuksen (1.1.2011 lukien Keva), Kansaneläkelaitoksen, Kirkon

Lisätiedot

annetun lain muuttamisesta sekä Laki ulkomailla suoritettujen komeakouluopintojen tuottamasta vimakelpoisuudesta annetun lain muuttamisesta

annetun lain muuttamisesta sekä Laki ulkomailla suoritettujen komeakouluopintojen tuottamasta vimakelpoisuudesta annetun lain muuttamisesta EV 35/1997 vp - HE 248/1996 vp Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi ulkomailla suoritettujen komeakouluopintojen tuottamasta vimakelpoisuudesta annetun lain muuttamisesta sekä Euroopan talousalueen

Lisätiedot

Tulos vertailulukujärjestyksessä

Tulos vertailulukujärjestyksessä 1 / 5 I Vaalipiiri 1 Viitasalo Mikko 10 Kokoomus 975 5197,00 valittu 2 Leppiniemi Raili 12 Sitoutumattomat 1674 3262,00 valittu 3 Rautava Risto 8 Kokoomus 737 2598,50 valittu 4 Heinäluoma Eero 16 SDP 1299

Lisätiedot

OPINTOTUEN MUUTOKSENHAKULAUTAKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2009

OPINTOTUEN MUUTOKSENHAKULAUTAKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2009 OPINTOTUEN MUUTOKSENHAKULAUTAKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2009 SISÄLLYSLUETTELO 1.1. LAUTAKUNNAN TEHTÄVÄ JA TOIMINTA 1 1.2. LAUTAKUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ 2 2. TULOKSELLISUUS 2 2.1. TOIMINNAN VAIKUTTAVUUS

Lisätiedot

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 1 Kirkkovaltuusto 1/

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 1 Kirkkovaltuusto 1/ 1 1 KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kirkkovaltuusto 16.1.2017 1 KJ 8:5 KL 7:4 Kirkkovaltuuston työjärjestys 1 Kutsu asialuetteloineen on lähetettävä kirkkovaltuuston jäsenille viimeistään

Lisätiedot

Työttömyysvakuutusrahaston palkka- ja palkkioselvitys vuodelta 2015

Työttömyysvakuutusrahaston palkka- ja palkkioselvitys vuodelta 2015 Työttömyysvakuutusrahaston palkka- ja palkkioselvitys vuodelta 2015 Sisällysluettelo 1 Työttömyysvakuutusrahaston palkka- ja palkkioselvitys vuodelta 2015... 1 1.1 Hallintoneuvoston jäsenten palkkiot ja

Lisätiedot

Vakuutusasioiden käsittelyn neuvottelukunta Inka Hassinen Sosiaali- ja terveysministeriö

Vakuutusasioiden käsittelyn neuvottelukunta Inka Hassinen Sosiaali- ja terveysministeriö Vakuutuslääkärijärjestelmän kehittämisen tilanne Vakuutusasioiden käsittelyn neuvottelukunta 7.11.2014 Inka Hassinen Sosiaali- ja terveysministeriö Vakuutuslääkärihankkeen tausta Ministeriöön tulee paljon

Lisätiedot

evankelis-luterilaisen kirkon työmarkkinalaitoksesta

evankelis-luterilaisen kirkon työmarkkinalaitoksesta EDUSKUNNAN VASTAUS 108/2005 vp Hallituksen esitys laiksi evankelis-luterilaisen kirkon työmarkkinalaitoksesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laiksi

Lisätiedot

KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU -LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ

KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU -LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU -LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 1.12.2003 1. luku YLEISTÄ 1 Soveltamisala Tätä johtosääntöä sovelletaan Kajaanin kaupungin ylläpitämän, kunnallisena

Lisätiedot

Kokouspaikka: Pyhännän seurakuntatalo

Kokouspaikka: Pyhännän seurakuntatalo KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3/2015 Sivu 1 Kirkkovaltuusto ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Kokousaika: Keskiviikko 11.11.2015

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 Kirkkovaltuusto PÖYTÄKIRJA

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 Kirkkovaltuusto PÖYTÄKIRJA MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika Maanantaina klo 19.00 20.15 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Eevaliisa Tikkanen puheenjohtaja Kari Rytkönen varapuheenjohtaja Raimo Hoffren Pauli

Lisätiedot

Vakuutusoikeudesta muutoksenhakutuomioistuimena

Vakuutusoikeudesta muutoksenhakutuomioistuimena L(5)_ Oikeusministeriölle Asia: Ehdotus vakuutusoikeuden lääkärijäsenen tehtävän täyttämisestä Haettavana oleva virka Vakuutusoikeus on 11.8.2016 julistanut haettavaksi sivutoimisen lääkärijäsenen tehtävän

Lisätiedot

7 KIRKKONEUVOSTON TYÖRYHMIEN JÄSENTEN VALITSEMINEN VUOSIKSI 2015-2016

7 KIRKKONEUVOSTON TYÖRYHMIEN JÄSENTEN VALITSEMINEN VUOSIKSI 2015-2016 Kirkkoneuvosto Kokousaika Tiistai 3.2.2015 kello 17.30-19.00 Kokouspaikka Lempoisten seurakuntatalo Käsiteltävät asia 1 KOKOUKSEN AVAUS 2 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 PÖYTÄKIRJANTARKISTAJIEN

Lisätiedot

SOSIAALI- JATERVEYSMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Hallitussihteeri Inka Hassinen VALTIONEUVOSTON ASETUS TOIMIVALTAISESTA ELÄKELAITOKSESTA

SOSIAALI- JATERVEYSMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Hallitussihteeri Inka Hassinen VALTIONEUVOSTON ASETUS TOIMIVALTAISESTA ELÄKELAITOKSESTA SOSIAALI- JATERVEYSMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Hallitussihteeri Inka Hassinen 31.10.2016 VALTIONEUVOSTON ASETUS TOIMIVALTAISESTA ELÄKELAITOKSESTA Pääasiallinen sisältö Nykytila Ehdotetaan, että valtioneuvosto

Lisätiedot

2 KOKOUKSEN AVAUS JA NIMENHUUTO Harri Kaukinen avasi kokouksen ja suoritti nimenhuudon, jossa todettiin yllämainitut läsnä oleviksi.

2 KOKOUKSEN AVAUS JA NIMENHUUTO Harri Kaukinen avasi kokouksen ja suoritti nimenhuudon, jossa todettiin yllämainitut läsnä oleviksi. PÖYTYÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA KIRKKOVALTUUSTO 1/2015 AIKA keskiviikkona 14.1.2015 klo 19 PAIKKA Pöytyän seurakuntatalo LÄSNÄ jäsenet Ali-Rontti Ilkka Auranen Harri Hutko Sinikka Järvelä Jari Kallio Reino

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA Kilon koulun päärakennus, opettajien huone

PÖYTÄKIRJA Kilon koulun päärakennus, opettajien huone PÖYTÄKIRJA 1 Kilon koulu 28.9.2016 KILON KOULU Johtokunnan kokous 0316 Aika 28.9.2016.2016 klo 17.00-18.45 Paikka Läsnä Poissa Kilon koulun päärakennus, opettajien huone Sahi Markku, puheenjohtaja Kupila

Lisätiedot

HALLINTO-OIKEUDEN TYÖSKENTELYN JÄRJESTÄMINEN, JOHTAMINEN JA HALLINTO

HALLINTO-OIKEUDEN TYÖSKENTELYN JÄRJESTÄMINEN, JOHTAMINEN JA HALLINTO TURUN HALLINTO-OIKEUS Ylituomarin päätös 1/2017/YT 2.1.2017 TURUN HALLINTO-OIKEUDEN TYÖJÄRJESTYS Tässä työjärjestyksessä määrätään, sen lisäksi mitä tuomioistuinlaissa, hallinto-oikeuslaissa ja hallintolainkäyttölaissa

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle toimeentuloturvan muutoksenhakua koskevaksi lainsäädännöksi annetun hallituksen esityksen (HE 155/2003 vp) täydentämisestä ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 344. Laki. lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden koulumatkatuesta annetun lain muuttamisesta

SISÄLLYS. N:o 344. Laki. lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden koulumatkatuesta annetun lain muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2001 Julkaistu Helsingissä 25 päivänä huhtikuuta 2001 N:o 344 349 SISÄLLYS N:o Sivu 344 Laki lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden koulumatkatuesta annetun lain

Lisätiedot

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2015 1(16) YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO 15.1.2015 ASIALISTA 1/2015

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2015 1(16) YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO 15.1.2015 ASIALISTA 1/2015 NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2015 1(16) ASIALISTA 1/2015 Sivu 1 Kokouksen avaus 4 2 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 4 3 Yhteisen kirkkovaltuuston kokouksen sihteerin

Lisätiedot

Melan vuosikatsaus 2009

Melan vuosikatsaus 2009 Melan vuosikatsaus 2009 Turvaa ja hyvinvointia Melasta Vuonna 2009 käynnistyi vilkas keskustelu suomalaisten työurien pidentämisestä. Mela on ottanut työurien pidentämishaasteen vastaan oman asiakaskuntansa

Lisätiedot

KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ

KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: 13.12.2004 Voimaantulo: 1.1.2005 Muutettu: 22.1.2007 Muutettu: 8.12.2008 (jäsenmäärä), voimaantulo 1.1.2009 Muutettu:

Lisätiedot

Laki kuntoutuksen asiakasyhteistyöstä

Laki kuntoutuksen asiakasyhteistyöstä N:o 497/2003 Annettu Helsingissä 13 päivänä kesäkuuta 2003 Laki kuntoutuksen asiakasyhteistyöstä Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 luku Yleiset säännökset 1 Lain tarkoitus ja soveltamisala Lain

Lisätiedot