Liite 1. Yleiset sopimusehdot sivu 1/8

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Liite 1. Yleiset sopimusehdot sivu 1/8"

Transkriptio

1 Checkout-palvelun yleiset sopimusehdot Liite 1 Yleiset sopimusehdot sivu 1/8 1. MÄÄRITELMÄT PALVELUN TOTEUTUS LUOTTOKORTTIMAKSUT CHECKOUT.FI -PALVELUPORTAALI PALVELUNTARJOAJAN YLEISET VELVOLLISUUDET PALVELUNTARJOAJAN, MAKSAJAN JA CHECKOUT FINLANDIN VÄLISET SUHTEET TILITYKSET, MAKSUT JA PALKKIOT LOGOT JA TAVARAMERKIT PALVELUNTARJOAJAN TUOTTAMAT JA ANTAMAT TIEDOT PALVELUTUNNISTEIDEN SÄILYTYS PALVELUNTARJOAJAN ASIOINTIPALVELU PALVELUN SAATAVUUS JA VIKOJEN KORJAAMINEN MAKSUPALVELUN KÄYTÖN KESKEYTTÄMINEN JA RAJOITTAMINEN SOPIMUKSEN VOIMASSAOLO, IRTISANOMINEN JA PURKAMINEN SOPIMUKSEN PÄÄTTYMISEN VAIKUTUKSET MUUT EHDOT LUOTTAMUKSELLISUUS JA SALASSAPITO ILMOITUKSET SOPIMUKSEN MUUTTAMINEN SOPIMUKSEN SIIRTÄMINEN VAHINGONKORVAUS JA VASTUURAJOITUKSET YLIVOIMAINEN ESTE LIITTEET JA TULKINTAJÄRJESTYS RIITOJEN RATKAISU JA SOVELLETTAVA LAKI MAKSULIIKENNEPALVELUN EHTOJEN VOIMASSAOLO... 8

2 Yleiset sopimusehdot sivu 2/8 Checkout on Checkout Finland Oy:n (jäljempänä Checkout Finland) asiakkailleen tarjoama maksunvälityspalvelu, jonka avulla verkkopalveluita tarjoava yritys voi tarjota omille asiakkailleen verkkomaksupalveluita yhden portaalin kautta ilman, että palveluntarjoajan tarvitsee tehdä erillisiä verkkomaksusopimuksia eri pankkien tai muiden maksunvälittäjien kanssa. 1. MÄÄRITELMÄT Maksupalvelu, maksuliikennepalvelu tai palvelu tarkoittavat Checkout Finlandin tarjoamaa maksuvälityspalvelua. Palveluntarjoaja tarkoittaa Checkout Finlandin asiakasyritystä, joka on solminut Checkout Finlandin kanssa maksuvälityspalvelua koskevan sopimuksen, johon näitä ehtoja sovelletaan. Asiointipalvelu tarkoittaa palveluntarjoajan palvelua, joka liitetään Checkout Finlandin tarjoamaan maksupalvelujärjestelmään. Osapuolet tarkoittaa Checkout Finlandia ja palveluntarjoajaa yhdessä. Sopimus tarkoittaa osapuolten allekirjoittamaa pääsopimusasiakirjaa ja näitä sopimusehto ja niissä mainittuja liitteitäja yhdessä. Maksaja tarkoittaa palveluntarjoajan asiakasta, jolle palveluntarjoaja myy tai tarjoaa tuotteita ja/tai palveluita, ja joka suorittaa tavaraan tai palveluun perustuvan saatavan palveluntarjoajalle Checkout Finlandin maksuliikennepalvelun kautta. Luottoyhtiö tai luottokorttiyhtiö tarkoittaa Checkout Finlandin osoittamaa luottokorttimaksuja välittävää yhtiötä. Maksunvälittäjä tarkoittaa luottoyhtiötä sekä sellaista pankkia, teleoperaattoria tai muuta maksuliikennettä välittävää tahoa, jonka kanssa Checkout Finland on tehnyt sopimuksen maksujen välittämisestä maksuliikennepalvelun toteuttamiseksi. 2. PALVELUN TOTEUTUS Maksuliikennepalvelun kattamat erilaiset maksutavat ja maksunvälittäjät on lueteltu erillisessä palvelukuvauksessa. Maksupalvelun toteutus riippuu maksunvälittäjien tarjoamien sopimusten sisällöstä, joiden ehdot voivat rajoittaa maksuliikennepalvelun käyttöä. Tällaisista ehdoista tai muutoksista niihin tiedotetaan palveluntarjoajalle erikseen Checkout Finlandin saatua tiedon muutoksesta. Checkout Finland toimittaa palveluntarjoajalle maksuliikennepalvelun rajapintakuvauksen palveluntarjoajan järjestelmien yhteensovittamista varten. Rajapintakuvauksessa on kerrottu maksuliikennepalvelun liityntärajapinta. Palveluntarjoajan tulee huolehtia siitä, että palveluntarjoajan järjestelmät toimivat voimassa olevan rajapintakuvauksen ja Checkout Finlandin antamien muiden ohjeiden mukaisesti. Maksutavasta riippuen maksuliikennepalvelun käytön edellytyksenä voi olla, että maksajalla on verkkopankkitunnus- tai muu sopimus maksunvälittäjän kanssa. Maksuliikennepalvelua voi käyttää vain Suomen sisällä tapahtuvaan maksunvälitykseen. Palveluntarjoajan tulee testata maksuliikennepalvelun ja asiointipalvelun yhteensopivuus ja toimivuus ennen maksuliikennepalvelun käyttöönottoa. Checkout Finland antaa tarvittaessa ohjeita testin suorittamisesta. Palveluntarjoaja vastaa käyttöönoton ja testauksen kustannuksista. Checkout Finland ei takaa sitä, että maksunvälittäjän käyttöehdot mahdollistavat palveluntarjoajan kaikkien palveluiden toteuttamisen (esimerkiksi aikuisviihdepalvelut). Checkout Finland ei vastaa mahdollisista toimenpiteistä, joihin palveluntarjoaja joutuu ryhtymään maksunvälittäjän ehtojen muuttumisen johdosta. Checkout Finland ylläpitää listaa tuotteista ja palveluista, joita asiointipalvelussa ei saa tarjota. Lista on tämän sopimuksen liitteenä 6.Checkout Finlandilla on oikeus muuttaa listan sisältöä, jolloin muutokset tulevat voimaan kuukauden kuluttua muutoksesta. Listalla voi Checkout Finlandin harkinnan mukaisesti olla myös muita kuin maksunvälittäjien ehdoista seuraavia rajoituksia. Checkout Finlandilla on oikeus tuottaa maksuliikennepalvelu parhaaksi katsomallaan tavalla ja käyttää sopimusvelvoitteidensa täyttämiseksi alihankkijoita. Jos maksun välitys on mahdollista toteuttaa useamman vaihtoehtoisen maksunvälittäjän kautta, päättää Checkout Finland mitä maksunvälittäjää tai menetelmää maksuliikennepalvelun toteutuksessa käytetään. Checkout Finlandilla on oikeus tehdä maksuliikennepalvelun tekniikkaan ja käyttöön vaikuttavia muutoksia. Jos tällaiset

3 Yleiset sopimusehdot sivu 3/8 muutokset edellyttävät muutoksia palveluntarjoajan tai maksajan laitteisiin, ohjelmistoihin tai järjestelmiin, ei Checkout Finland vastaa tästä aiheutuneista kustannuksista. Checkout Finland pyrkii ilmoittamaan maksuliikennepalveluun vaikuttavista muutoksista kohtuullisessa ajassa etukäteen. Checkout Finlandilla ei ole velvollisuutta toteuttaa palveluntarjoajan vaatimia muutoksia. Maksuliikennepalveluun tarvittavista muutoksista voidaan kuitenkin sopia erikseen, jolloin muutoksien tekemisestä laskutetaan erikseen. Palveluntarjoaja on velvollinen toimittamaan Checkout Finlandille riittävät tiedot maksujen välittämistä varten. Checkout Finland ei vastaa siitä, että maksuliikennepalvelun toteuttamisen kannalta välttämätön tieto, kuten palveluntarjoajan lähettämät maksun tiedot tai Checkout Finlandin lähettämä maksuvahvistus eivät saavu palveluntarjoajan tai maksunvälittäjän järjestelmään. 2.1 LUOTTOKORTTIMAKSUT Palveluntarjoaja voi tarjota Checkout Finlandin palvelun kautta asiakkailleen myös mahdollisuutta maksaa luottokortilla. Checkout Finland tarjoaa maksun välitykseen tarvittavan teknisen rajapinnan. Palveluntarjoajan on tehtävä tämän sopimuksen lisäksi erillinen sopimus Checkout Finlandin osoittaman luottoyhtiön kanssa. Jos luottoyhtiö ei tee sopimusta palveluntarjoajan kanssa, ei luottokorttimaksua voida aktivoida palveluun. 2.2 CHECKOUT.FI -PALVELUPORTAALI Checkout Maksuliikennepalvelu sisältää Checkout Finlandin ylläpitämän Checkout.fi -palveluportaalin. Palveluportaalissa palveluntarjoaja voi muun muassa tarkistaa maksajien maksusaldoja ja palveluntarjoajalle tilittämättä olevia saatavia. Checkout Finland antaa palvelun ja portaalin käyttämistä tarvittavat tunnisteet palveluntarjoajalle. Luottokorttimaksujen osalta maksutiedot perustuvat arvioihin sillä Checkout Finland ei tilitä luottokortilla maksettuja varoja palveluntarjoajalle. Arvio perustuu luottomaksuja koskevan erillisen sopimuksen mukaisiin tilitystä ja provisiota koskeviin ehtoihin eikä ole se sitova ilmoitus maksujen lopullisista määristä. 3. PALVELUNTARJOAJAN YLEISET VELVOLLISUUDET Palveluntarjoajan tulee kaikessa toiminnassaan noudattaa voimassa olevia lakeja, asetuksia, viranomaismääräyksiä sekä hyviä tapoja. Palveluntarjoajan tulee kiinnittää erityistä huomiota siihen, että maksajan henkilötietoja ja muita tunnistamistietoja käsitellään lain mukaisesti ja että maksajan henkilö- ja tunnistetiedot säilyvät luottamuksellisina. Palveluntarjoaja ei saa luoda maksuliikennepalvelun avulla omia Checkout Finlandin kanssa kilpailevia tai muita maksupalveluita. Checkout Finlandin ja/tai palveluntarjoajan ylläpitämä asiakastietoja sisältävä asiakasrekisteri muodostaa henkilötietolain tarkoittaman henkilörekisterin. Antaessaan Checkout Finlandille näitä tietoja, palveluntarjoaja valtuuttaa Checkout Finlandin käsittelemään henkilötietoja maksuliikennepalvelun toteuttamiseksi. Palveluntarjoaja on velvollinen huolehtimaan myös siitä, että nämä sopimusehdot sitovat soveltuvin osin maksajaa. Palveluntarjoajan tulee olla merkitty ennakkoperintärekisteriin suomessa. 4. PALVELUNTARJOAJAN, MAKSAJAN JA CHECKOUT FINLANDIN VÄLISET SUHTEET Checkout Finland ei tule osapuoleksi palveluntarjoajan ja maksajan väliseen oikeustoimeen. Checkout Finland ei vastaa palveluntarjoajan ja maksajan välisestä oikeustoimesta, kuten tilauksesta tai sopimuksesta eikä niihin liittyvistä osapuolten keskinäisistä maksu- tai suoritusvelvoitteista. Checkout Finland ei miltään osin vastaa maksajan tai palveluntarjoajan maksukyvystä eikä oikeustoimen kohteena olevan tavaran tai palvelun ominaisuuksista, virheistä tai viivästyksestä. Checkout Finland ei ole osallinen ostoksen tai muiden tapatumien oikaisu-, peruuttamis-, purku-, tai muissa vastaavissa tilanteissa tai niistä johtuvissa riitaisuuksissa. Checkout Finland ei myöskään palauta perittyjä provisioita palveluntarjoajalle vaikka oikeustoimi palveluntarjoajan ja maksajan välillä jää toteutumatta. Palveluntarjoaja vastaa kuluttajansuojalain ja muiden lakien mukaisista velvollisuuksistaan, kuten kuluttaja-asiakkaan palautusoikeudesta. Checkout Finland voi maksunvälittäjän perustellusta pyynnöstä hyvittää Checkout Finlandille saapuneita tilittämättömiä

4 Yleiset sopimusehdot sivu 4/8 summia takaisin maksunvälittäjälle esimerkiksi virhemaksutilanteissa. Jos maksu on tilitetty edelleen palveluntarjoajalle, voi Checkout Finland vähentää hyvitetyn maksun palveluntarjoajalle vielä tilittämättömistä varoista tai veloittaa summan laskulla. 5. TILITYKSET, MAKSUT JA PALKKIOT Tilityksen edellytyksenä on, että palveluntarjoaja on toimittanut kaikki Checkout Finlandin pyytämät, tilitysten maksamista varten tarvittavat dokumentit ja tiedot. Tilityslaskelma on palveluntarjoajan nähtävillä sähköisessä muodossa Checkout.fi -portaalissa. Checkout Finland tilittää maksetut suoritukset edelleen palveluntarjoajan ilmoittamalle Suomessa toimivan pankin tilille. Tilityskausi riippuu maksajan valitsemasta maksutavasta. Tilityskaudet on ilmoitettu kunkin maksutavan ehtojen yhteydessä erikseen. Palvelussa noudatetaan osapuolten välillä erikseen sovittua tai hinnaston mukaista hinnoittelua. Palvelusta veloitettavat avausmaksu, provisio, palvelun kuukausimaksu, minimiprovisio, minimilaskutusmäärä sekä muut maksut ilmoitetaan erillisessä hinnastossa. Checkout Finland varaa oikeuden muuttaa hinnastoa, jolloin muutokset tulevat voimaan kuukauden kuluessa siitä, kun Checkout Finland on ilmoittanut hinnaston muutoksesta. Jos tilityksen viivästyminen tämän sopimuksen mukaisesta tilitysajankohdasta johtuu Checkout Finlandia kohdanneesta ylivoimaisesta esteestä ei palveluntarjoaja ole oikeutettu saamaan viivästyskorkoa. Checkout Finland ei maksa palveluntarjoajalle korkoa myöskään siltä ajalta, kun maksajan suorittamat palveluntarjoajalle tulevat varat ovat Checkout Finlandin hallussa. Jos maksunvälittäjä perii Checkout Finlandilta maksajan suorittamiin maksuihin kohdistuvia luottotappioita, hyvitysmaksuja tai muita kuluja, on Checkout Finlandilla oikeus vähentää vastaava määrä tilittämättä olevista tai tulevista tilityksistä taikka laskuttaa erotus laskulla. Checkout Finland vähentää tilityssummasta sanotut maksut, minkä jälkeen loppusumma tilitetään palveluntarjoajalle. Checkout Finlandin osoittama luottoyhtiö tilittää luottokorttimaksuista saatavat tulot suoraan palveluntarjoajalle. Luottoyhtiö vähentää tilitettävästä summasta hinnastonsa mukaiset provisiot ja maksut siten kuin palveluntarjoajan ja luottoyhtiön välisessä sopimuksessa on sovittu. Luottoyhtiö tilittää niinikään Checkout Finlandin osuuden suoraan Checkout Finlandille. 6. LOGOT JA TAVARAMERKIT Palveluntarjoajalla ei tämän sopimuksen perusteella ole oikeutta käyttää muita kuin Checkout Finlandin checkout - tuotemerkkiä ja maksupainikkeita. Jos palveluntarjoaja haluaa näkyville muiden maksupalveluiden tarjoajien, kuten pankkien, maksupainikkeita-, tai logoja, tulee palveluntarjoajan sopia tästä erikseen kunkin kyseisen pankin tai muun maksuvälityspalvelua tarjoavan laitoksen kanssa. Palveluntarjoajan tulee käyttää maksupalveluun johtavan linkin nimessä Checkout nimeä tai Checkout Finlandin palveluntarjoajalle toimittamaa logoa. Palveluntarjoajalla ei ole kuitenkaan oikeutta poistaa maksupalveluun johtavan linkin Checkout nimeä. Palveluntarjoajalla on kuitenkin oikeus lisätä palvelun käyttökehoitus silloin kun se on tarpeellista esim. Voit suorittaa maksun checkout palvelun kautta Tällä sopimuksella osapuolet eivät muutoin miltään osin siirrä toiselle osapuolelle oikeuksia tavaramerkkeihin, tuotenimiin tai muihin immateriaalisiin oikeuksiin. Molemmilla osapuolilla on oikeus käyttää toisen osapuolen toimi- tai tuotenimiä tai tavaramerkkejä maksunvälityspalvelun tai siihen liittyvän palvelun markkinoinnissa. Osapuolen tulee ennen käytön aloittamista ilmoittaa toiselle osapuolelle käytöstä ja sen tarkoituksesta, minkä lisäksi käytössä on noudatettava osapuolen antamia ohjeita. Osapuolella on oikeus kieltää toimi- tai tuotenimen tai tavaramerkin käyttö kokonaan tai osittain. 7. PALVELUNTARJOAJAN TUOTTAMAT JA ANTAMAT TIEDOT Palveluntarjoaja vastaa maksajan asiointipalvelussa tekemiin ostotapahtumiin liittyvien veloitus- tai laskutustietojen tuottamisesta, näiden tietojen oikeellisuudesta ja riittävyydestä, laskujen muusta sisällöstä ja niitä koskevien

5 Yleiset sopimusehdot sivu 5/8 huomautusten käsittelystä. Palveluntarjoaja vastaa Checkout Finlandille toimittamiensa tietojen oikeellisuudesta ja siitä, että tarvittavat veloitus- ja laskutustiedot ostokseen liittyvän maksun suorittamiseksi siirtyvät maksuliikennepalveluun, kun maksaja siirtyy sinne verkkomaksupainikkeen avulla. Välitettävän aineiston tietosisältö ja tekninen toteutus on määritelty maksuliikennepalvelun rajapintakuvauksessa ja erillisessä palvelukuvauksessa. Jos maksu on suoritettu muun kuin tarkoitetun määräisenä, ei Checkout Finland hyvitä palveluntarjoajalle tai maksajalle mahdollisesti liikaa perittyä provisiota, jos maksun määrä perustuu palveluntarjoajan antamiin tietoihin. Palveluntarjoaja vastaa kaikesta mahdollisesta vahingosta, joka saattaa aiheutua siitä, että palveluntarjoaja on antanut Checkout Finlandille virheellisiä tai puutteellisia tietoja. Toimeksiannot toteutetaan annettujen tietojen perusteella. Checkout Finland tai maksunvälittäjä ei ole velvollinen tarkastamaan tai täydentämään annettuja tietoja. 8. PALVELUTUNNISTEIDEN SÄILYTYS Palveluntarjoaja on velvollinen käsittelemään ja säilyttämään hallussaan olevia palvelun käytössä tarvittavia käyttötunnuksia sekä maksuliikennepalvelun käytöstä saamiaan tietoja huolellisesti ja siten, että ne eivät joudu sivullisen tietoon. Jos käyttötunnukset ovat kadonneet tai joutuneet sivullisen haltuun tai palveluntarjoajalla on syytä epäillä niiden joutuneen sivullisen haltuun eikä palveluntarjoaja ole tehnyt tästä ilmoitusta Checkout Finlandille, Checkout Finland ei vastaa tunnisteen oikeudettomasta käytöstä syntyvistä vahingoista. 9. PALVELUNTARJOAJAN ASIOINTIPALVELU Palveluntarjoajan asiointipalvelun kuvaus on tämän sopimuksen liitteenä 6. Asiointipalvelun tulee vastata tämän sopimuksen ja sen liitteiden edellyttämiä vaatimuksia. Palveluntarjoaja voi lisätä muita palveluitaan maksupalveluun täyttämällä jokaista palvelua varten liitteen 6 mukaisen asiointipalvelukuvauksen. Palveluntarjoajan tulee täyttää ja hyväksyttää jokaista uutta palvelua varten oma asiointipalvelukuvaus Checkout Finlandilla. Jos osapuolet haluavat muuttaa sopimuksen ehtoja muilta osin, tulee heidän laatia ja allekirjoittaa uusi pääsopimusasiakirja. Palveluntarjoaja voi irtisanoa tämän sopimuksen mukaisen asiointipalvelun noudattamalla tämän sopimuksen luvussa 12 mainittuja irtisanomisehtoja. Palveluntarjoaja vastaa asiointipalvelun määrittelystä, suunnittelusta, toteutuksesta ja ylläpidosta. Palveluntarjoaja huolehtii erityisesti järjestelmänsä tietosuojasta ja tietoturvallisuudesta. Palveluntarjoaja vastaa asiointipalvelun toiminnallisuuksista ja muista ominaisuuksista, kuten mahdollisista ikä-, kansalaisuus-, toimiala- tai toimivaltarajoituksista. Palveluntarjoaja päättää, missä asiayhteydessä maksuliikennepalvelua käytetään. Palveluntarjoaja vastaa siitä, että linkki asiointipalvelusta maksuliikennepalveluun on maksajan nähtävissä ja käytettävissä asiointipalvelussa siten, että maksajalla on mahdollisuus siirtyä linkin kautta maksuliikennepalveluun. Palveluntarjoaja vastaa siitä, että maksuaineiston välittämisessä käytetty tietoliikenneyhteys sisältäen siihen liittyvän salaus- ja tunnistamismenettelyn suojataan ja salataan Checkout Finlandin edellyttämällä tavalla. Palveluntarjoaja vastaa oman järjestelmänsä toiminnasta. Palveluntarjoaja vastaa omalla kustannuksellaan maksuliikennepalvelun ja oman sovelluksensa välisistä tietoliikenneyhteyksistä, näiden yhteyksien suojaamisesta ja sovellusten yhteensovittamisesta. Checkout Finlandilla on oikeus laskuttaa palveluntarjoajaa sellaisista vian tai virheen selvityksistä aiheutuvista kuluista, jotka johtuvat palveluntarjoajan haittaa tai häiriötä aiheuttavasta laitteesta, teleyhteydestä, ohjelmistosta tai muusta asiointipalvelun aiheuttamasta häiriöstä tai virheestä, joka aiheuttaa haittaa Checkout Finlandille, maksuliikennepalvelulle, maksunvälittäjälle, viestiverkolle tai maksajalle. Checkout Finland voi vastaanottaa maksajilta asiointipalvelun maksullisia osia koskevia reklamaatioita niiltä osin kuin ne koskevat maksunvälityspalvelun kautta maksettujen tuotteiden tai palveluiden yhteydessä ilmenneitä ongelmia, kuten tuotteessa tai palvelussa olevia laatuvirheitä tai toimitushäiriöitä. Jos tällaisten reklamaatioiden euromääräisenä laskettu osuus ylittää kuukaudessa yhden (1) prosentin kyseisen palveluntarjoajan maksuliikennepalvelun kautta välittämistä maksuista, antaa Checkout Finland palveluntarjoajalle varoituksen. Checkout Finland ei kuitenkaan vastaa tällaisista reklamaatioista. Mahdolliset reklamaatiot välitetään edelleen kauppiaalle. Checkout Finlandilla on oikeus veloittaa palveluntarjoajalta palveluntarjoajasta johtuvia Checkout Finlandille kohdistetun reklamaation selvittämisestä aiheutuneita kustannuksia.

6 Yleiset sopimusehdot sivu 6/8 10. PALVELUN SAATAVUUS JA VIKOJEN KORJAAMINEN Palvelu on palveluntarjoajan käytössä 24 tuntia vuorokaudessa seitsemänä päivänä viikossa poislukien huollosta päivityksistä, ylläpidosta, häiriöistä ja muista vastaavista syistä johtuvat katkokset. Checkout Finland ei kuitenkaan takaa, että palvelu on palveluntarjoajan tai maksajan käytössä keskeytyksettä. Checkout Finlandilla on oikeus tilapäisesti keskeyttää Palvelun tuottaminen, jos se on tarpeen huolto- tai ylläpitotarkoituksia varten. Checkout Finland pyrkii pitämään keskeytykset mahdollisimman lyhytaikaisina. Keskeytyksistä tiedotetaan mahdollisuuksien mukaan. Checkout Finland pitää palvelun käyttökunnossa sopimuksen mukaisesti, ja korjaa palvelussa olevat virheet arkipäivisin (ei lauantaisin) kello 09:00 16:00 välisinä aikoina. Muina aikoina vika voidaan korjata, jos siitä erikseen sovitaan, jolloin korjaustöistä peritään erillinen korvaus. Ylläpito ei kata sellaisten virheiden korjaamista, jotka eivät johdu Checkout Finlandin vastuulla olevasta seikasta. Checkout Finlandin vastuu virheestä rajoittuu virheen korjaamiseen tai virheellisesti suoritetun palvelun uudelleen suorittamiseen. Palveluntarjoaja on velvollinen ilmoittamaan Checkout Finlandille välittömästi huomattuaan, jos palvelussa ilmenee katkoksia, ongelmia tai muita häiriöitä sekä osallistumaan aktiivisesti mahdollisuuksien mukaan ongelmien selvittämiseen. Checkout Finland ei vastaa siitä, jos palvelua ei voida toimittaa palveluntarjoajalle tai maksajalle johtuen siitä, että maksajan päätelaite, ohjelmistot tai järjestelmät eivät tue palvelun käyttämisen edellyttämiä ominaisuuksia. 11. MAKSUPALVELUN KÄYTÖN KESKEYTTÄMINEN JA RAJOITTAMINEN Checkout Finland voi keskeyttää maksupalvelun tarjoamisen kokonaan taikka yhden tai useamman maksutavan osalta, jos a) palveluntarjoaja rikkoo tämän sopimuksen ehtoja tai muita Checkout Finlandin antamia ohjeita, b) palveluntarjoajan ohjelmat, järjestelmät tai tietoliikenneyhteydet aiheuttavat vahinkoa, haittaa tai muutoin vaarantavat palvelun turvallisuutta tai toimintaa; c) jos Checkout Finland on lähettänyt palveluntarjoajalle 9 kohdassa tarkoitetun varoituksen kolmena perättäisenä kuukautena. d) palveluntarjoja ei reagoi Checkout Finlandilta tuleviin pyyntöihin. Checkout Finlandilla on myös oikeus rajoittaa maksupalvelun käyttämistä tai estää sen käyttäminen kokonaan tietyn maksutavan osalta silloin, jos Checkout Finlandin ja maksunvälittäjän välinen sopimus tätä edellyttää tai milloin maksunvälittäjällä muutoin on oikeus keskeyttää maksupalvelun toteuttamiseksi välttämätön Checkout Finlandin ja maksunvälittäjän väliseen sopimukseen perustuva palvelu. Palveluntarjoajalla on tällöin oikeus saada kirjallinen selvitys keskeytyksen syystä ja kestosta. 12. SOPIMUKSEN VOIMASSAOLO, IRTISANOMINEN JA PURKAMINEN Sopimus on voimassa toistaiseksi sen allekirjoittamishetkestä lukien. Kumpikin osapuoli voi irtisanoa sopimuksen päättymään kuukauden kuluttua irtisanomisesta. Irtisanominen on toimitettava kirjallisesti. Osapuoli voi purkaa sopimuksen päättymään välittömästi, jos toinen osapuoli on olennaisesti rikkonut tämän sopimuksen ehtoja. Checkout Finlandilla on oikeus purkaa sopimus, jos palveluntarjoajan menettely, palvelu tai markkinointi eivät ole lain, asetuksen, viranomaismääräyksen tai hyvän tavan mukaisia.

7 Yleiset sopimusehdot sivu 7/8 13. SOPIMUKSEN PÄÄTTYMISEN VAIKUTUKSET Sopimuksen päättyessä mistä tahansa syystä on palveluntarjoaja velvollinen heti lopettamaan maksupalvelun tarjoamisen asiakkailleen. Palveluntarjoaja on velvollinen lopettamaan checkout-tavaramerkin ja muiden sellaisten logojen, tunnisteiden ja muun materiaalin käyttämisen, joiden käyttöoikeuden palveluntarjoaja on saanut Checkout Finlandilta. Tällaiset logot, merkit ja tunnisteet on poistettava palveluntarjoajan markkinointimateriaaleista ja palvelusta. Checkout Finland suorittaa tähän sopimukseen perustuvat palveluntarjoajalle kuuluvat saatavat sopimuksen mukaisesti ja sen mukaisia määräpäiviä noudattaen riippumatta siitä milloin sopimus päättyy. Checkout Finland voi tällöin myös pidättää palveluntarjoajalle tilitettäviksi tarkoitettuja varoja, jos Checkout Finland katsoo tähän olevan aihetta esimerkiksi kuittausoikeuden perusteella. 14. MUUT EHDOT 14.1 LUOTTAMUKSELLISUUS JA SALASSAPITO Palveluntarjoaja on tietoinen siitä, että maksupalvelussa välitetyt tiedot ovat pankkisalaisuuden alaisia tietoja. Checkout Finland saa tästä johtuen tietoonsa vain maksajan käyttämän viitenumeron sekä maksetun määrän. Palveluntarjoajalle ei välitetä muita tietoja maksajasta. Osapuolet sitoutuvat pitämään salassa kaikki toistensa palvelua käyttävän asiakkaan liike- ja ammattisalaisuudet, kuten taloudellista asemaa ja palvelun teknistä toteutusta, kuten palvelun toteuttamistapaa tai turvallisuusratkaisuja koskevat seikat, joita palveluntarjoaja voi saada tietoonsa tämän sopimuksen tarkoittaman toiminnan yhteydessä. Osapuoli huolehtii, ettei tietoja ilmaista ulkopuolisille ja ettei ulkopuolisilla muutoin ole mahdollisuutta saada tietoja käyttöönsä. Luottamuksellisuutta ja salassapitoa koskevat ehdot jäävät voimaan myös sopimuksen päättymisen jälkeen, myös jos sopimus puretaan. 15. ILMOITUKSET Palveluntarjoajan tulee lähettää tähän sopimukseen liittyvät ilmoitukset kirjallisesti Checkout Finlandin sopimuksessa mainittuun tai myöhemmin ilmoitettuun osoitteeseen tai sähköpostiosoitteeseen. Checkout Finlandin tulee lähettää tätä sopimusta koskevat kirjalliset ilmoitukset palveluntarjoajan viimeksi ilmoittamaan laskutusosoitteeseen taikka tai sähköpostiosoitteeseen. Checkout Finlandin postitse lähettämien ilmoitusten katsotaan tulleen palveluntarjoajan tietoon seitsemäntenä päivänä niiden lähettämisestä ja sähköpostitse lähetettyjen ilmoitusten niiden lähettämistä seuraavana päivänä. Palveluntarjaja on velvollinen ilmoittamaan, jos tässä sopimuksessa tarkoitettu yhteyshenkilö muuttuu. Palveluntarjoajan on myös välittömästi ilmoitettava Checkout Finlandille, jos palvelun sisältö, URL-osoite, palvelin, palveluntarjoajan yhteystiedot tai muu oleellinen seikka muuttuu SOPIMUKSEN MUUTTAMINEN Jos maksunvälittäjä muuttaa palvelunsa ehtoja, tulevat nämä muutokset voimaan kyseisen maksunvälittäjän ja Checkout Finlandin välisen sopimuksen mukaisten ilmoitusaikojen mukaisesti. Checkout Finlandilla on tällöin oikeus muuttaa tämän sopimuksen ehtoja vastaamaan maksunvälittäjän kanssa tehdyn sopimuksen ehtoja. Jos palveluntarjoaja ei hyväksy muutoksia, voi palveluntarjoaja joko irtisanoa sopimuksen tai jatkaa sopimusta ilman kyseisen maksunvälittäjän mahdollistamia maksutapoja. Checkout Finland voi muuttaa näitä sopimusehtoja, jolloin palveluntarjoajalle tiedotetaan uusista sopimusehdoista vähintään kuukautta ennen niiden voimaanastumista. Jos muutos johtuu Checkout Finlandin ja maksunvälittäjän välisen sopimuksen ehtojen muutoksesta, voi Checkout Finland estää maksujen välittämisen kyseisen maksunvälittäjän kautta, jos palveluntarjoaja ei hyväksy muutosta SOPIMUKSEN SIIRTÄMINEN Palveluntarjoajalla ei ole oikeutta siirtää tätä sopimusta tai tähän sopimukseen perustuvaa oikeutta tai velvollisuutta kolmannelle. Checkout Finlandilla on kuitenkin ilman palveluntarjoajan suostumusta oikeus siirtää sopimus kokonaan tai osittain kolmannelle, jolle sopimuksen tarkoittama liiketoiminta siirtyy. Checkout Finland ilmoittaa siirrosta palveluntarjoajalle etukäteen yhde.

8 Yleiset sopimusehdot sivu 8/8 Checkout Finlandilla on oikeus siirtää sopimukseen perustuvat saatavansa kolmannelle. Saatavien siirtoa koskevan ilmoituksen jälkeen maksut voidaan pätevästi suorittaa ainoastaan siirronsaajalle VAHINGONKORVAUS JA VASTUURAJOITUKSET Osapuoli vastaa omia tietojaan ja tiedostojaan koskevien varmuuskopioiden ottamisesta sekä niiden toimivuuden tarkastamisesta. Osapuoli ei vastaa toisen osapuolen tietojen tai tiedostojen tuhoutumisesta, katoamisesta tai muuttumisesta ja tästä aiheutuneista vahingoista ja kuluista kuten tiedostojen uudelleen luomisen aiheuttamista kustannuksista. Checkout Finland ei vastaa mistään välillisestä tai epäsuorasta vahingosta. Vastuunrajoitukset eivät koske vahinkoa, joka on aiheutettu tahallisesti tai törkeällä huolimattomuudella. Vastuunrajoitukset eivät myöskään koske immateriaalioikeuksien loukkauksista tai salassapitomääräysten rikkomisesta aiheutuneita vahinkoja. Vahingonkorvausta on vaadittava Checkout Finlandilta kahden (2) kuukauden kuluessa siitä, kun vahingonkorvauksen perusteena oleva virhe havaittiin tai se olisi pitänyt havaita. Luottokorttimaksujen osalta Checkout Finland on oikeutettu korvaukseen palveluntarjoajalta vuoden kuluessa korvausvaatimuksen perustana olevan suorituksen suorittamisesta palveluntarjoajalle, jos maksunvälittäjä on esittänyt tällaista maksua koskevia vaatimuksia Checkout Finlandille YLIVOIMAINEN ESTE Kumpikaan osapuoli ei vastaa viivästyksistä tai vahingoista, jotka johtuvat hänen vaikutusmahdollisuuksiensa ulkopuolella olevasta esteestä, jota hänen ei kohtuudella voida edellyttää ottaneen huomioon sopimuksen tekohetkellä ja jonka seurauksia hän ei myöskään kohtuudella olisi voinut välttää tai voittaa. Lakko, sulku, boikotti ja muu työtaistelutoimenpide katsotaan ylivoimaiseksi esteeksi myös silloin, kun osapuoli on itse sen kohteena tai siihen osallisena. Ylivoimaisena esteenä pidetään erityisesti Checkout Finlandin sopimuskumppanina olevan maksunvälittäjän toiminnasta johtuvaa maksuliikenteen keskeytymistä. Osapuolen alihankkijaa kohdannut ylivoimainen este katsotaan myös vapauttamisperusteeksi, mikäli alihankintaa ei voida ilman kohtuuttomia kustannuksia tai oleellista ajanhukkaa hankkia muualta. Osapuolen on viipymättä ilmoitettava ylivoimaisesta esteestä toiselle osapuolelle, samoin kuin esteen lakkaamisesta LIITTEET JA TULKINTAJÄRJESTYS Jos sopimuksen ja sen liitteiden välillä havaitaan ristiriitaa, sovelletaan ensisijaisesti allekirjoitettuun pääsopimusasiakirjaan kirjattuja ehtoja ja sen jälkeen näitä maksuliikennepalvelun ehtoja ja tämän jälkeen muita liitteitä numerojärjestyksessä siten, että pienempinumeroinen liite soveltuu ennen suurempinumeroista liitettä. 1) Nämä yleiset sopimusehdot 2) Palvelukuvaus 3) Rajapintakuvaus 4) Hinnasto 5) Kielletyt palvelut 6) Asiakkaan palvelukuvaus 15.6 RIITOJEN RATKAISU JA SOVELLETTAVA LAKI Tähän sopimukseen sovelletaan Suomen lakia. Sopimuksesta aiheutuvat riidat ratkaistaan Helsingin käräjäoikeudessa MAKSULIIKENNEPALVELUN EHTOJEN VOIMASSAOLO Nämä maksuliikennepalvelun ehdot tulevat voimaan ja ovat voimassa toistaiseksi. Näiden sopimusehtojen tuorein versio on noudettavissa osoitteesta

Käyttöehdot, videokoulutukset

Käyttöehdot, videokoulutukset Käyttöehdot, videokoulutukset Edita Publishing Oy PL 700, 00043 NORDIC MORNING www.editapublishing.fi Asiakaspalvelu www.edilexpro.fi edilexpro@edita.fi puh. 020 450 2040 (arkisin klo 9 16) 1 Yleistä Tämä

Lisätiedot

Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus

Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Sisältö Käsitteet Tämä asiakirja on oikeudellisesti sitova sopimus asiakkaan ja Suomen Maatalouden Laskentakeskus Oy:n välillä.

Lisätiedot

Mtech Digital Solutions Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus

Mtech Digital Solutions Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Minun Maatilani ohjelmiston palvelusopimus 23.12.2015 Page 1 of 5 Mtech Digital Solutions Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Sisältö Tämä asiakirja on oikeudellisesti sitova sopimus asiakkaan

Lisätiedot

JÄLLEENMYYNTISOPIMUS HELSINGIN KAUPUNGIN RAKENNUSVIRASTON PALVELUOSASTO INNOFACTOR OYJ

JÄLLEENMYYNTISOPIMUS HELSINGIN KAUPUNGIN RAKENNUSVIRASTON PALVELUOSASTO INNOFACTOR OYJ JÄLLEENMYYNTISOPIMUS HELSINGIN KAUPUNGIN RAKENNUSVIRASTON PALVELUOSASTO JA INNOFACTOR OYJ 16.6.2014 3815172.3 SISÄLLYSLUETTELO JÄLLEENMYYNTISOPIMUS... 3 OSAPUOLET... 3 SOPIMUKSEN TAUSTA JA TARKOITUS...

Lisätiedot

TASEPALVELUSOPIMUS (Balance Agreement) NRO XX [TASEVASTAAVA OY] sekä FINGRID OYJ

TASEPALVELUSOPIMUS (Balance Agreement) NRO XX [TASEVASTAAVA OY] sekä FINGRID OYJ TASEPALVELUSOPIMUS (Balance Agreement) NRO XX [TASEVASTAAVA OY] sekä FINGRID OYJ 2 (7) Sisällys 1 SOPIMUSOSAPUOLET JA SOPIMUKSEN TARKOITUS... 3 2 SOPIMUKSEN VOIMASSAOLO... 3 3 AVOIN SÄHKÖNTOIMITUS... 3

Lisätiedot

Yritysfiltteri Pro Käyttöehdot

Yritysfiltteri Pro Käyttöehdot Yritysfiltteri Pro Käyttöehdot Sisällys 1 Käyttöehtojen soveltaminen... 2 2 Salassapito ja turvamenettelyt... 2 3 Laskutuskäytäntö... 3 4 Asiakastiedon tehtävät ja vastuut... 3 5 Asiakkaan tehtävät...

Lisätiedot

Tapahtumat.infon käyttöehdot

Tapahtumat.infon käyttöehdot Tapahtumat.infon käyttöehdot Näitä verkkopalveluiden käyttöehtoja sovelletaan Tapahtumat.info:n (jäljempänä palveluntarjoaja) tuottamiin ja ylläpitämiin verkkopalveluihin. Verkkopalvelut tarkoittavat näissä

Lisätiedot

Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus

Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Minun Maatilani ohjelmiston palvelusopimus 23.12.2015 Page 1 of 5 Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Sisältö Käsitteet Tämä asiakirja on oikeudellisesti sitova sopimus

Lisätiedot

Checkout. Checkout Finland Oy Asiakaspalvelu Myyntipalvelu

Checkout. Checkout Finland Oy Asiakaspalvelu Myyntipalvelu Checkout-palvelu on Checkout Finland Oy:n (jäljempänä Checkout) tarjoama maksunvälityspalvelu, jonka avulla tuotteiden tai palveluiden myyjä tai muu palveluntarjoaja voi ottaa vastaan omilta asiakkailtaan

Lisätiedot

ADENSY OY:N KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS

ADENSY OY:N KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS ADENSY OY:N KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS 1) SOVELTAMISALA JA MÄÄRITELMÄT Tämä sopimus sisältää Adensy Oy:n tuottaman ohjelmiston käytön ehdot asiakkaan ja Adensyn välillä. Adensy on kehittänyt ohjelman ja omistaa

Lisätiedot

Kajaanin kaupungin joukkoliikenteen Waltti- nettilatauspalvelun käyttöehdot

Kajaanin kaupungin joukkoliikenteen Waltti- nettilatauspalvelun käyttöehdot Kajaanin kaupungin joukkoliikenteen Waltti- nettilatauspalvelun käyttöehdot 1. Yleistä Näitä verkkopalvelun käyttöehtoja sovelletaan Kajaanin kaupungin joukkoliikenteen (jäljempänä Palveluntarjoaja) tuottamaan

Lisätiedot

Liite 3. Puitesopimusmalli

Liite 3. Puitesopimusmalli PUITESOPIMUS 1. PUITESOPIMUSTOIMITTAJA Pankkiyhteys: Yhteyshenkilö: Yhteystiedot: 2. TILAAJA Oy Helsingin Asuntohankinta Ab Yhteyshenkilö: Yhteystiedot: Tukholmankatu 2, 3. kerros, 00250 Helsinki 3. SOPIMUKSEN

Lisätiedot

Sopijapuoli tarkoittaa Oikotietä ja Asiakasta, joka on tehnyt Oikotien kanssa sopimuksen Palvelusta.

Sopijapuoli tarkoittaa Oikotietä ja Asiakasta, joka on tehnyt Oikotien kanssa sopimuksen Palvelusta. OIKOTIE ASUNNOT OY YLEISET SOPIMUSEHDOT 1. SOVELTAMINEN JA MÄÄRITELMÄT Oikotien yleiset toimitusehdot koskevat Oikotie Asuntojen Asiakkaalle myymiä Palveluja ja ovat osa Oikotie Asuntojen ja Asiakkaan

Lisätiedot

STT:n yleiset sopimusehdot 1.1.2010

STT:n yleiset sopimusehdot 1.1.2010 YLEISET SOPIMUSEHDOT 1 (5) STT:n yleiset sopimusehdot 1. Käyttöoikeus 2. Käyttöehdot 1 Kappale päivitetty 1.1.2016 alkaen. Asiakkaalla on oikeus käyttää STT:n palvelua ja/tai siihen sisältyviä aineistoja

Lisätiedot

Linnala Setlementti ry (Linnala)

Linnala Setlementti ry (Linnala) 1 SOPIMUS HENKILÖSTÖPALVELUN MYYNNISTÄ 1. Sopijapuolet Savonlinnan kaupunki (kaupunki) yhteys/vastuuhenkilö Linnala Setlementti ry (Linnala) 2. Sopimuksen tarkoitus Tässä sopimuksessa määritellään sopijapuolten

Lisätiedot

Vauvakuva Käyttöehdot 1.2.2016 alkaen voimassa toistaiseksi

Vauvakuva Käyttöehdot 1.2.2016 alkaen voimassa toistaiseksi Vauvakuva Käyttöehdot 1.2.2016 alkaen voimassa toistaiseksi Yleistä Näitä verkkopalveluiden käyttöehtoja sovelletaan Vauvakuva Haikara Oy:n (jäljempänä Vauvakuva) tuottamiin ja ylläpitämiin verkkopalveluihin.

Lisätiedot

xxxxxxx (jäljempänä Palveluntuottaja) Osoite: xxxxxxxxxxxx y-tunnus Nimi,osoite, y-tunnus, tehtävä Nimi, osoite, y-tunnus, tehtävä

xxxxxxx (jäljempänä Palveluntuottaja) Osoite: xxxxxxxxxxxx y-tunnus Nimi,osoite, y-tunnus, tehtävä Nimi, osoite, y-tunnus, tehtävä 1 SOPIMUSLUONNOS, AULAPALVELUT 1.1. Sopijapuolet Helsingin kaupunki (jäljempänä Tilaaja) Ympäristökeskus PL 500, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI Käyntiosoite: Viikinkaari 2 a, 00790 Helsinki Y-tunnus: 0201256-6

Lisätiedot

Asiakas tarkoittaa KT Sales & Solutions Oy:n tuotteen/palvelun hankkinutta sopimusosapuolta.

Asiakas tarkoittaa KT Sales & Solutions Oy:n tuotteen/palvelun hankkinutta sopimusosapuolta. 1 YLEISET SOPIMUSEHDOT 26.8.2015 1. Määritelmät ja soveltaminen KT Sales & Solutions Oy:n yleiset toimitusehdot koskevat KT Sales & Solutions Oy:n Asiakkaalle myymiä Palveluja ja ovat osa KT Sales & Solutions

Lisätiedot

IT2015 EKT ERITYISEHTOJA OHJELMISTOJEN TOIMITUKSISTA KETTERIEN MENETELMIEN PROJEKTEILLA LUONNOS

IT2015 EKT ERITYISEHTOJA OHJELMISTOJEN TOIMITUKSISTA KETTERIEN MENETELMIEN PROJEKTEILLA LUONNOS 20.4.2015 IT2015 EKT ERITYISEHTOJA OHJELMISTOJEN TOIMITUKSISTA KETTERIEN MENETELMIEN PROJEKTEILLA 1 1.1 SOVELTAMINEN Näitä erityisehtoja sovelletaan ohjelmistojen tai niiden osien toimituksiin ketterien

Lisätiedot

Molentum Oy, yleiset toimitusehdot alkaen. Yleiset toimitusehdot ovat voimassa toistaiseksi. 1. YLEISTÄ

Molentum Oy, yleiset toimitusehdot alkaen. Yleiset toimitusehdot ovat voimassa toistaiseksi. 1. YLEISTÄ 1(6) Molentum Oy, yleiset toimitusehdot 1.3.2003 alkaen Yleiset toimitusehdot ovat voimassa toistaiseksi. 1. YLEISTÄ 1.1 Toimitusehtojen soveltaminen Nämä toimitusehdot koskevat Molentum Oy:n (jäljempänä

Lisätiedot

Palvelusopimus. joukkoliikenteen lippu- ja maksujärjestelmään. liittymisestä

Palvelusopimus. joukkoliikenteen lippu- ja maksujärjestelmään. liittymisestä Palvelusopimus joukkoliikenteen lippu- ja maksujärjestelmään liittymisestä LUONNOS 05032015 Toimittaja TVV lippu- ja maksujärjestelmä Oy Y- tunnus 2560184-9 Bertel Jungin aukio 5 02600 ESPOO Toimittajan

Lisätiedot

Romlab.com myy tuotteita myös alle 18-vuotiaille asiakkaille sillä ehdolla, että holhooja antaa suostumuksen ostosten tekemiseen.

Romlab.com myy tuotteita myös alle 18-vuotiaille asiakkaille sillä ehdolla, että holhooja antaa suostumuksen ostosten tekemiseen. Seuraavia ehtoja sovelletaan Romlab.com ja sen asiakkaiden välisessä suhteessa Internetin välityksellä tapahtuvassa kaupassa. Romlab.com myy tuotteita täysi-ikäisille yksityishenkilöille sekä yrityksille

Lisätiedot

Toimittajan Kohteeseen toimittama kuituverkon liittymä mahdollistaa palvelukuvauksessa tarkoitetut viestintäverkon

Toimittajan Kohteeseen toimittama kuituverkon liittymä mahdollistaa palvelukuvauksessa tarkoitetut viestintäverkon 1 (5) MPY Mikonkatu 16 50100 Mikkeli MPY PALVELUT OYJ:N KUITULIITTYMIEN ERITYISEHDOT 1.6.2015 1. Yleistä Näillä sopimusehdoilla määritellään sopimuksen kohteena olevan kiinteistön, rakennuksen, huoneiston

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN KUNNAN JA HUS-SERVIS LIIKELAITOKSEN SOPIMUS TEKSTINKÄSITTELYPALVELUISTA

NURMIJÄRVEN KUNNAN JA HUS-SERVIS LIIKELAITOKSEN SOPIMUS TEKSTINKÄSITTELYPALVELUISTA NURMIJÄRVEN KUNNAN JA HUS-SERVIS LIIKELAITOKSEN SOPIMUS TEKSTINKÄSITTELYPALVELUISTA 1 SOPIJAPUOLET JA YHTEYSHENKILÖT 1.1 Tilaaja Nurmijärven kunta (jäljempänä Tilaaja) < osoite > < Y-tunnus > 1.2 Toimittaja

Lisätiedot

RAKENNUSTIETO OY:N VERKKOPALVELUIDEN YLEISET SOPIMUSEHDOT

RAKENNUSTIETO OY:N VERKKOPALVELUIDEN YLEISET SOPIMUSEHDOT LIITE 1 RAKENNUSTIETO OY:N VERKKOPALVELUIDEN YLEISET SOPIMUSEHDOT 1. SOVELTAMINEN 1.1 Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan Rakennustiedon verkkopalveluihin. Sopimuksen piiriin kuuluvat verkkopalvelut

Lisätiedot

SalesBooster Nopeuttaa myyntitulosten saavuttamista. Knowledge Investor Comset www.comset.fi www.comset.se www.comset.dk

SalesBooster Nopeuttaa myyntitulosten saavuttamista. Knowledge Investor Comset www.comset.fi www.comset.se www.comset.dk SalesBooster Nopeuttaa myyntitulosten saavuttamista SalesBooster - Mikä se on? Palvelu, joka Nopeuttaa myyntitulosten saavuttamista kiteyttämällä asiakaslupauksen helpommin ostettavaksi ja myytäväksi tuotteeksi

Lisätiedot

MONIPALVELULIITTYMÄVERKKOON LIITTYMISEN ERITYISEHDOT. 1. Yleistä

MONIPALVELULIITTYMÄVERKKOON LIITTYMISEN ERITYISEHDOT. 1. Yleistä MONIPALVELULIITTYMÄVERKKOON LIITTYMISEN ERITYISEHDOT 1. Yleistä Näillä sopimusehdoilla määritellään sopimuksen kohteena olevan kiinteistön, rakennuksen, huoneiston tai vastaavan kohteen (jäljempänä Kohde)

Lisätiedot

Sopimus kulttuurimatkailutuotteen tekemisestä ja käytöstä (malli)

Sopimus kulttuurimatkailutuotteen tekemisestä ja käytöstä (malli) Sopimus kulttuurimatkailutuotteen tekemisestä ja käytöstä (malli) Tämä sopimus ei ole virallinen sopimus, vaan malli, jonka pohjalle rakentaa sellainen. Huomioita; Kulttuurimatkailun viitekehyksessä on

Lisätiedot

OSTOLIIKENNESOPIMUS PALVELU- JA ASIOINTILIIKENNE (malli)

OSTOLIIKENNESOPIMUS PALVELU- JA ASIOINTILIIKENNE (malli) LIITE 5 1 KITEEN KAUPUNKI Sivistyskeskus OSTOLIIKENNESOPIMUS PALVELU- JA ASIOINTILIIKENNE (malli) 1. Sopijapuolet Tilaaja: Yhteyshenkilö: Kiteen kaupunki Sivistyskeskus Kiteentie 25 82500 KITEE Perusopetuksen

Lisätiedot

Palvelukohtaiset toimitusehdot. Saunalahti SaunaVisio 13.6.2007. 1 Toimitusehtojen soveltaminen. 2 Palvelusopimuksen synty. Saunalahti Group Oyj

Palvelukohtaiset toimitusehdot. Saunalahti SaunaVisio 13.6.2007. 1 Toimitusehtojen soveltaminen. 2 Palvelusopimuksen synty. Saunalahti Group Oyj Palvelukohtaiset toimitusehdot Saunalahti SaunaVisio 13.6.2007 1 Toimitusehtojen soveltaminen Näitä toimitusehtoja sovelletaan :n tai sen kanssa samaan konserniin kuuluvan yhtiön (jäljempänä Saunalahti)

Lisätiedot

1.2 Lainatulle pääomalle maksetaan vuosittainen kiinteä korko kohdassa 9 esitetyn mukaisesti.

1.2 Lainatulle pääomalle maksetaan vuosittainen kiinteä korko kohdassa 9 esitetyn mukaisesti. Tiedot lainasta 1.1 Keskinäinen kiinteistöosakeyhtiö Finnoonportti (Y-tunnus 2611697-6) (jäljempänä Projektikumppani ) tarjoaa Joukon Voima Oy:n (jäljempänä Lainanjärjestäjä ) palvelussa rahoittajille

Lisätiedot

Siilinjärven kunta ja Valtion IT-palvelukeskus

Siilinjärven kunta ja Valtion IT-palvelukeskus Valtiokonttori Palvelusopimus 1 (6) Valtion IT-palvelukeskus 354/23/2009..20 PALVELUSOPIMUS Asiointitili-palvelusta Siilinjärven kunta ja Valtion IT-palvelukeskus Siltasaarenkatu 18 20 A, Helsinki PL 14,

Lisätiedot

GOLLI-PALVELU KÄYTTÖEHDOT TAVARANTOIMITTAJA-ASIAKKAALLE

GOLLI-PALVELU KÄYTTÖEHDOT TAVARANTOIMITTAJA-ASIAKKAALLE GOLLI-PALVELU KÄYTTÖEHDOT TAVARANTOIMITTAJA-ASIAKKAALLE LIITE 2 1. Johdanto Nämä käyttöehdot koskevat GS1 Finland Oy:n (jäljempänä palveluntarjoaja ) tavarantoimittajaasiakkaalle (jäljempänä asiakas )

Lisätiedot

KIINTEISTÖNHOIDON JA ISÄNNÖINNIN YLEISET SOPIMUSEHDOT 2000

KIINTEISTÖNHOIDON JA ISÄNNÖINNIN YLEISET SOPIMUSEHDOT 2000 KH&I-YSE 2000 26.1.2000 1(6) KIINTEISTÖNHOIDON JA ISÄNNÖINNIN YLEISET SOPIMUSEHDOT 2000 1 Soveltamisala Yleisiä sopimusehtoja sovelletaan kiinteistönhoidossa ja kiinteistöjen isännöinnissä toimeksisaajan

Lisätiedot

VIESTINTÄVERKKOA KOSKEVA KAUPPAKIRJA

VIESTINTÄVERKKOA KOSKEVA KAUPPAKIRJA 1(5) VIESTINTÄVERKKOA KOSKEVA KAUPPAKIRJA OSTAJANA Siilinjärven kunta ja MYYJÄNÄ Savon Kuituverkko Oy 2(5) 1. SOPIJAPUOLET 1.1 Siilinjärven kunta Y-tunnus: 0172718-0 PL 5, Kasurilantie 1, 71800 SIILINJÄRVI

Lisätiedot

Ennakkotyö on Toimittajan Tilaajalle tekemä, ennen Sopimuksen syntymistä, tehty työ.

Ennakkotyö on Toimittajan Tilaajalle tekemä, ennen Sopimuksen syntymistä, tehty työ. 1. SOVELTAMISALA Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan elinkeinonharjoittajien väliseen Palveluiden kauppaan. Näitä ehtoja sovelletaan, elleivät osapuolet ole toisin sopineet. 2. MÄÄRITELMÄT Dokumentaatio

Lisätiedot

Tilaaja: Ylioppilastutkintolautakunta (jäljempänä Tilaaja ) Tilaajan yhteyshenkilö sopimusasioissa: XXX

Tilaaja: Ylioppilastutkintolautakunta (jäljempänä Tilaaja ) Tilaajan yhteyshenkilö sopimusasioissa: XXX Hankinta: USB-muistitikut sähköiseen ylioppilaskokeeseen, dnro 1/221/2016 TARJOUSPYYNNÖN LIITE 1, SOPIMUSEHDOT SOPIMUS USB-MUISTITIKKUJEN TOIMITTAMISESTA 1. OSAPUOLET JA YHTEYSHENKILÖT Tilaaja: Ylioppilastutkintolautakunta

Lisätiedot

hinta 1 viikko km, 100km/pv kawa zzr kk km, 100km/pv kawa zzr 600

hinta 1 viikko km, 100km/pv kawa zzr kk km, 100km/pv kawa zzr 600 FinnishBikes oy,n moottori/polku-pyörä ja VÄLINEIDEN VUOKRAUS- JA PALVELUIDEN TOIMITUSEHDOT (yksityishenkilöt) 1. OSAPUOLET JA SOVELTAMISALA Näitä sopimusehtoja sovelletaan Phoenix Transportation co. (FinnishBikes

Lisätiedot

VIRVE-sopimus. Helsingin Kaupunginkanslia Hallinto-osasto

VIRVE-sopimus. Helsingin Kaupunginkanslia Hallinto-osasto VIRVE-sopimus Helsingin Kaupunginkanslia Hallinto-osasto 9.3.2016 VIRVE-sopimus 2015 1 (3) Yritysluottamuksellinen 1. SOPIMUSOSAPUOLET 1.1. ASIAKAS 1.2. SUOMEN VIRVERKKO OY 2. SOPIMUKSEN TARKOITUS 3.

Lisätiedot

(jäljempänä yhdessä 'Sopijapuolet' ja erikseen myos 'Sopijapuoli')

(jäljempänä yhdessä 'Sopijapuolet' ja erikseen myos 'Sopijapuoli') SOPIMUS VUOKRASOPIMUKSEN SIIRROSTA 1. SOPIJAPUOLET 1.1. Turun Teknologiakiinteistöt Oy (Y-tunnus: 2349955-3) Tykistökatu 6 B, Biocity 20520 Turku (jäljempänä 'Teknologiakiinteistöt') 1.2. Turun Yliopisto

Lisätiedot

Tilauksen kohteena olevan tuotteen ja/tai palvelun toimitus. Asiakkaan antamien tietojen nojalla laadittu ehdotus hankinnan ehdoista.

Tilauksen kohteena olevan tuotteen ja/tai palvelun toimitus. Asiakkaan antamien tietojen nojalla laadittu ehdotus hankinnan ehdoista. Yleiset sopimusehdot 1 Määritelmät Nämä ovat DC Net Works Oy:n (jäljempänä Toimittaja) tuottamissa hankintapalveluissa käytetyt yleiset sopimusehdot. Sopimus syntyy Tilaajan ja Toimittajan välillä Tilaajan

Lisätiedot

Näissä ehdoissa määritellään ne ehdot, joilla Risicum Oyj (myöhemmin luotonantaja) myöntää lainan (50 1000 ) asiakkailleen.

Näissä ehdoissa määritellään ne ehdot, joilla Risicum Oyj (myöhemmin luotonantaja) myöntää lainan (50 1000 ) asiakkailleen. 1. Yleistä Näissä ehdoissa määritellään ne ehdot, joilla Risicum Oyj (myöhemmin luotonantaja) myöntää lainan (50 1000 ) asiakkailleen. 2. Lainan myöntämisen yleiset edellytykset Luotonantaja voi myöntää

Lisätiedot

Suomen Tilaajavastuu Oy:n yleiset käyttöehdot

Suomen Tilaajavastuu Oy:n yleiset käyttöehdot Suomen Tilaajavastuu Oy:n yleiset käyttöehdot Versio 2014.01.31 Yleistä Näitä verkkopalveluiden käyttöehtoja sovelletaan Suomen Tilaajavastuu Oy:n (jäljempänä "ST") tuottamiin ja ylläpitämiin verkkopalveluihin.

Lisätiedot

Vaalan kunta Ostoliikennesopimuksen liite 3 1 (6)

Vaalan kunta Ostoliikennesopimuksen liite 3 1 (6) Vaalan kunta Ostoliikennesopimuksen liite 3 1 (6) KULJETUSPALVELUT OSTOLIIKENTEEN EHDOT Nämä ehdot liitetään ostoliikennesopimukseen. Sopimuksessa voidaan poiketa näistä ehdoista. Hoidettaessa sopimussuhteeseen

Lisätiedot

AUTOMAATTISEN TAAJUUDENHALLINTARESERVIN TUNTIMARKKINASOPIMUS NRO XX/2015 RESERVINHALTIJA OY sekä FINGRID OYJ

AUTOMAATTISEN TAAJUUDENHALLINTARESERVIN TUNTIMARKKINASOPIMUS NRO XX/2015 RESERVINHALTIJA OY sekä FINGRID OYJ AUTOMAATTISEN TAAJUUDENHALLINTARESERVIN TUNTIMARKKINASOPIMUS NRO XX/2015 RESERVINHALTIJA OY sekä FINGRID OYJ 8.1.2014 2 (7) 1 SOPIMUKSEN TARKOITUS XX (Reservinhaltija) ja Fingrid Oyj (Fingrid) ovat tehneet

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI VUOKRASOPIMUS 1 LIIKUNTAVIRASTO

HELSINGIN KAUPUNKI VUOKRASOPIMUS 1 LIIKUNTAVIRASTO HELSINGIN KAUPUNKI VUOKRASOPIMUS 1 TOIMISTOTILAN VUOKRAAMINEN LIIKUNTAMYLLYSTÄ SALIBANDYSEURA VIIKINGIT RY:LLE Vuokranantaja Vuokralainen Helsingin kaupungin liikuntavirasto PL 4800, Toivonkatu 2 A 00099

Lisätiedot

Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan Imatran Kylpylä Fitnessin klubijäsenyyksiin 23.3.2016 lukien.

Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan Imatran Kylpylä Fitnessin klubijäsenyyksiin 23.3.2016 lukien. Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan Imatran Kylpylä Fitnessin klubijäsenyyksiin 23.3.2016 lukien. 1 Yleistä 1.1 Ehdot ovat osa Imatran Kylpylä Fitness -jäsensopimusta (myöhemmin Jäsensopimus ), joka

Lisätiedot

Turre Legal neuvottelee Asiakkaan puolesta sovintosopimuksen oikeudenomistajien kanssa

Turre Legal neuvottelee Asiakkaan puolesta sovintosopimuksen oikeudenomistajien kanssa TOIMEKSIANTOSOPIMUS A. Toimeksisaaja Toimeksiannon toimeksisaaja on. Toimeksiannon vastuulakimies on Jussi Kari. Turre Legal voi käyttää myös muita lakimiehiä palvelun toteuttamiseen. B. Palvelut suorittaa

Lisätiedot

1 / 5. Tilaaja ja Toimittaja jäljempänä myös Osapuoli tai yhdessä Osapuolet

1 / 5. Tilaaja ja Toimittaja jäljempänä myös Osapuoli tai yhdessä Osapuolet 1 / 5 SOPIMUS Helsinki-lähettiläsvalmennuksen mentorointi 1. Osapuolet ja yhteyshenkilöt Tilaaja ja Toimittaja jäljempänä myös Osapuoli tai yhdessä Osapuolet Tilaaja Helsingin kaupunki, Oiva Akatemia -liikelaitos

Lisätiedot

Yhteistyösopimus. Uudenkaupungin kaupungin. Finn Sportsman Oy:n. välillä

Yhteistyösopimus. Uudenkaupungin kaupungin. Finn Sportsman Oy:n. välillä KAU Yhteistyösopimus Uudenkaupungin kaupungin ja Finn Sportsman Oy:n välillä 2 1. OSAPUOLET Tämän yhteistyösopimuksen osapuolina ovat: (1) Uudenkaupungin kaupunki (Y-tunnus: 0144036-6) Välskärintie 2 23500

Lisätiedot

Bussikorttien latausta koskeva myyntipalvelu

Bussikorttien latausta koskeva myyntipalvelu 1 Sopimus Dnro xxxx-2014 x.x.2014 Ympäristötoimiala Bussikorttien latausta koskeva myyntipalvelu 1 Sopimuksen osapuolet M Roine Oy ja Turun kaupungin Ympäristötoimialan (jäljempänä joukkoliikenne) sopivat

Lisätiedot

Vientisaatavatakuun yleiset ehdot

Vientisaatavatakuun yleiset ehdot 1 (6) Vientisaatavatakuun yleiset ehdot Viejän ulkomaiselta ostajalta olevien saatavien kattaminen 15.4.2008 Vientisaatavatakuun perusteella viejällä on oikeus saada korvausta Finnveralta takuusopimuksen

Lisätiedot

Liite verkkopalveluehtoihin koskien sähköntuotannon verkkopalvelua Tvpe 11. Voimassa 1.7.2011 alkaen

Liite verkkopalveluehtoihin koskien sähköntuotannon verkkopalvelua Tvpe 11. Voimassa 1.7.2011 alkaen Liite verkkopalveluehtoihin koskien sähköntuotannon verkkopalvelua Tvpe 11 Voimassa 1.7.2011 alkaen Energiateollisuus ry:n suosittelema LIITE VERKKOPALVELUEHTOIHIN KOSKIEN SÄHKÖNTUOTANNON VERKKOPALVELUA

Lisätiedot

TAAJUUSOHJATUN KÄYTTÖ- JA HÄIRIÖRESERVIN TUNTIMARKKINASOPIMUS NRO XX RESERVINHALTIJA OY sekä FINGRID OYJ

TAAJUUSOHJATUN KÄYTTÖ- JA HÄIRIÖRESERVIN TUNTIMARKKINASOPIMUS NRO XX RESERVINHALTIJA OY sekä FINGRID OYJ TAAJUUSOHJATUN KÄYTTÖ- JA HÄIRIÖRESERVIN TUNTIMARKKINASOPIMUS NRO XX RESERVINHALTIJA OY sekä FINGRID OYJ 1 SOPIMUKSEN TARKOITUS XXXXXX, Y-tunnus YYYYYYY-Y (Reservinhaltija) ja Fingrid Oyj, Y-tunnus 1072894-3

Lisätiedot

Tietoturvallisuusliite

Tietoturvallisuusliite Tietoturvallisuusliite [Yhteistyökumppanin nimi] STATUS Laatinut: Tarkastanut ja hyväksynyt: Versio no: Tiedoston nimi: Tallennushakemisto: Pvm SISÄLLYSLUETTELO Sisällysluettelo... 2 1 Määritelmät... 3

Lisätiedot

Paketin ohjauspalvelun käyttöehdot muuttuvat 1.2.2013. Löydät uudet käyttöehdot tämän dokumentin lopusta.

Paketin ohjauspalvelun käyttöehdot muuttuvat 1.2.2013. Löydät uudet käyttöehdot tämän dokumentin lopusta. PAKETIN OHJAUSPALVELUN PILOTOINTISOPIMUS 13.2.2012 Paketin ohjauspalvelun käyttöehdot muuttuvat 1.2.2013. Löydät uudet käyttöehdot tämän dokumentin lopusta. 1. Sopimuksen kohde, osapuolet ja edellytykset

Lisätiedot

Asiakkaan sopimuksen nojalla Parkkihallissa pysäköimään oikeutettujen ajoneuvojen rekisteritunnukset ovat Asiakkaan ilmoituksen mukaisesti seuraavat:

Asiakkaan sopimuksen nojalla Parkkihallissa pysäköimään oikeutettujen ajoneuvojen rekisteritunnukset ovat Asiakkaan ilmoituksen mukaisesti seuraavat: SOPIMUS PYSÄKÖINTIOIKEUDESTA OSAPUOLET Pysäköintitilan ylläpitäjä Helsingin Seudun Isännöitsijät Oy Y-tunnus: 0467438-7 Ratakatu 1 b A 7, 00120 Helsinki Sähköpostiosoite: asiakaspalvelu@hsi.fi jäljempänä

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ / LIITE 2 SOPIMUS ASIANTUNTIJA- PALVELUSTA 4433/ (7) Sopijaosapuolet X Oy (jäljempänä Toimittaja) PL Y-tunnus

TARJOUSPYYNTÖ / LIITE 2 SOPIMUS ASIANTUNTIJA- PALVELUSTA 4433/ (7) Sopijaosapuolet X Oy (jäljempänä Toimittaja) PL Y-tunnus 1 (7) Sopijaosapuolet X Oy (jäljempänä Toimittaja) PL Y-tunnus Sopimuksen yhteyshenkilöt Sopimuksen kohde ja tavoitteet ja Espoon kaupunki (jäljempänä Asiakas) PL 111 02070 ESPOON KAUPUNKI Y 0101263-6

Lisätiedot

TERVEYDEN- JA SAIRAANHOIDON PALVELUITA KOSKEVAT YLEISET EHDOT

TERVEYDEN- JA SAIRAANHOIDON PALVELUITA KOSKEVAT YLEISET EHDOT TERVEYDEN- JA SAIRAANHOIDON PALVELUITA KOSKEVAT YLEISET EHDOT 1. KÄYTTÖTARKOITUS JA MÄÄRITELMIÄ Näissä yleisissä ehdoissa määrätään ehdoista ja seikoista, joilla HYKSin kliiniset palvelut Oy (jäljempänä

Lisätiedot

SEMEL OY:N YLEISET EHDOT LAITTEIDEN, OHJELMISTOJEN JA PALVELUIDEN TOIMITUKSESTA

SEMEL OY:N YLEISET EHDOT LAITTEIDEN, OHJELMISTOJEN JA PALVELUIDEN TOIMITUKSESTA 1 (6) SEMEL OY:N YLEISET EHDOT LAITTEIDEN, OHJELMISTOJEN JA PALVELUIDEN TOIMITUKSESTA 1 SOVELTAMISALA Näitä yleisiä ehtoja laitteiden, ohjelmistojen ja palveluiden toimituksesta ("Yleiset ehdot") sovelletaan

Lisätiedot

SOPIMUS- JA TOIMITUSEHDOT

SOPIMUS- JA TOIMITUSEHDOT 1. Termit 2. Sopimuksen tarkoitus Palvelun tuottaja - Palvelun tuottanut osapuoli. Enterpay Oy. Kauppias - Sopimuksen kauppiasosapuoli. Palvelu Palvelun tuottajan toteuttama Lasku yritykselle -niminen

Lisätiedot

Lääketietokannan palvelukuvaus ja toimitusehdot

Lääketietokannan palvelukuvaus ja toimitusehdot Lääketietokannan palvelukuvaus ja toimitusehdot Lääketietokanta-palvelun palvelukuvaus ja toimitusehdot 1. Palvelun yleiskuvaus Lääketietokanta-palvelu sisältää sähköisestä lääkemääräyksestä annetussa

Lisätiedot

SOPIMUS JUUPAJOEN ROTKON POLUSTON KUNNOSTUSSUUNNITELMAN HANKINNASTA

SOPIMUS JUUPAJOEN ROTKON POLUSTON KUNNOSTUSSUUNNITELMAN HANKINNASTA Liite 3 Sopimusmalli SOPIMUS JUUPAJOEN ROTKON POLUSTON KUNNOSTUSSUUNNITELMAN HANKINNASTA 1. Osapuolet ja yhteyshenkilöt Tilaaja: Juupajoen kunta (jäljempänä myös Tilaaja ) Y-tunnus: Osoite: Tilaajan yhteyshenkilö

Lisätiedot

LIITE III ERITYISMÄÄRÄYKSET

LIITE III ERITYISMÄÄRÄYKSET LIITE III ERITYISMÄÄRÄYKSET FP 7 Marie Curie Grant Agreement Annex III [MARIE CURIE -UUDELLEENINTEGROITUMIS- APURAHAT EUROOPASSA TYÖSKENTELEVILLE TUTKIJOILLE] [MARIE CURIE -UUDELLEENINTEGROITUMIS- APURAHAT

Lisätiedot

MyCashflow - verkkokauppapalvelun käyttöehdot

MyCashflow - verkkokauppapalvelun käyttöehdot 1! (! 8) MyCashflow - verkkokauppapalvelun käyttöehdot 1. Yleistä Näitä käyttöehtoja ( Käyttöehdot ) sovelletaan Pulse247 Oy:n, y-tunnus 2131570-6, Syväojankatu 3 A, 87700 Kajaani ( Palveluntarjoaja )

Lisätiedot

DNA PREPAID -LIITTYMÄN TOIMITUSEHDOT 1.10.2003

DNA PREPAID -LIITTYMÄN TOIMITUSEHDOT 1.10.2003 1 (5) DNA PREPAID -LIITTYMÄN TOIMITUSEHDOT 1.10.2003 1. Yleistä 1.1 Nämä toimitusehdot koskevat DNA Oy:n (jäljempänä DNA) toimittamaa DNA Prepaid -liittymää (jäljempänä Palvelu). Palvelussa DNA luovuttaa

Lisätiedot

OSTOLIIKENTEEN EHDOT KOULULAISKULJETUKSET

OSTOLIIKENTEEN EHDOT KOULULAISKULJETUKSET KOULULAISKULJETUKSET Ostoliikennesopimuksen LIITE OSTOLIIKENTEEN EHDOT KOULULAISKULJETUKSET Nämä ehdot liitetään ostoliikennesopimukseen. Sopimuksessa voidaan poiketa näistä ehdoista. Hoidettaessa sopimussuhteeseen

Lisätiedot

KAUPPAKIRJA ( luonnos ) 1. OSAPUOLET 1.1. MYYJÄ

KAUPPAKIRJA ( luonnos ) 1. OSAPUOLET 1.1. MYYJÄ KAUPPAKIRJA ( luonnos ) 1. OSAPUOLET 1.1. MYYJÄ Helsingin kaupunki (y-tunnus: 0201256-6) Osoite: PL 2213, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI Jäljempänä: Myyjä Myyjän kaupparekisteriote liitteenä 1.1 1.2. OSTAJA

Lisätiedot

SOPIMUS SOSIAALI- JA POTILASASIAMIESPALVELUJEN JÄRJESTÄMISESTÄ

SOPIMUS SOSIAALI- JA POTILASASIAMIESPALVELUJEN JÄRJESTÄMISESTÄ Kuopion kaupunki 1 (6) SOPIMUS SOSIAALI- JA POTILASASIAMIESPALVELUJEN JÄRJESTÄMISESTÄ Sopimuksen osapuolet Kuopion kaupunki Perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueet PL 227 70101 Kuopio Juankosken

Lisätiedot

Ostajan ja liikennöitsijän välisen sopimussuhteen sisältö määräytyy tämän sopimuksen sekä siihen liittyvien seuraavien asiakirjojen perusteella:

Ostajan ja liikennöitsijän välisen sopimussuhteen sisältö määräytyy tämän sopimuksen sekä siihen liittyvien seuraavien asiakirjojen perusteella: KOULULAISKULJETUKSET OSTOLIIKENNESOPIMUS 1. Sopijapuolet Ostaja: Kunta............................................... Yhteystiedot:......................................... Ostajan edustaja:......................................

Lisätiedot

OPAS VERKKO- JA KORTTIMAKSUJEN KÄYTTÖÖNOTTAMISEKSI

OPAS VERKKO- JA KORTTIMAKSUJEN KÄYTTÖÖNOTTAMISEKSI OPAS VERKKO- JA KORTTIMAKSUJEN KÄYTTÖÖNOTTAMISEKSI Clover Shop Pro 3 ja Clover Shop Ultrapro 1 -verkkokauppaohjelmistoissa www.clovershop.com Clover Shop on Apilaratas Oy:n rekisteröity tavaramerkki. Tekijänoikeus

Lisätiedot

ULKOMAISTEN TUTKIJOIDEN MARIE CURIE -APURAHAT

ULKOMAISTEN TUTKIJOIDEN MARIE CURIE -APURAHAT LIITE III ERITYISMÄÄRÄYKSET ULKOMAISTEN TUTKIJOIDEN MARIE CURIE -APURAHAT III. 1 Määritelmät PALUUVAIHE Tässä avustussopimuksessa sovelletaan II.1 artiklan määritelmien lisäksi seuraavia määritelmiä: 1.

Lisätiedot

ULTIMATEMAGIC.NET YLEISET KÄYTTÖ- JA PALVELUEHDOT

ULTIMATEMAGIC.NET YLEISET KÄYTTÖ- JA PALVELUEHDOT ULTIMATEMAGIC.NET YLEISET KÄYTTÖ- JA PALVELUEHDOT Nämä päivitetyt ehdot ovat voimassa 8.3.2016 alkaen SOPIMUKSEN OSAPUOLET Palveluiden tuottajana toimii, jota tässä sopimuksessa kutsutaan myyjäksi, pidättää

Lisätiedot

100Syke. - kilpailun säännöt ja rekisteriseloste. 1. Kilpailunjärjestäjä Jokifysio Oy Pori

100Syke. - kilpailun säännöt ja rekisteriseloste. 1. Kilpailunjärjestäjä Jokifysio Oy Pori 100Syke - kilpailun säännöt ja rekisteriseloste 1. Kilpailunjärjestäjä Jokifysio Oy 2. Kilpailuun osallistuminen Kilpailuun voi osallistua internetissä täyttämällä arvontalomakkeen. Kilpailuun osallistuminen

Lisätiedot

Lilli Huolenpito PALVELUKUVAUS

Lilli Huolenpito PALVELUKUVAUS 1 (6) v 2.1 Lilli Huolenpito PALVELUKUVAUS Sisällysluettelo 1 Palvelun yleiskuvaus ja palveluvaihtoehdot... 3 2 Palvelun sisältö... 3 2.1 Lilli Huolenpito Mini... 4 2.2 Lilli Huolenpito Perus... 4 2.3

Lisätiedot

NURMEKSEN KAUPUNKI OSTOLIIKENNESOPIMUS VANHUSTEN PÄIVÄKUNTOUTUSKULJETUKSET

NURMEKSEN KAUPUNKI OSTOLIIKENNESOPIMUS VANHUSTEN PÄIVÄKUNTOUTUSKULJETUKSET NURMEKSEN KAUPUNKI OSTOLIIKENNESOPIMUS VANHUSTEN PÄIVÄKUNTOUTUSKULJETUKSET Nämä ehdot liitetään ostoliikennesopimukseen. Ehtoja noudatetaan ostoliikenteen järjestämisessä, jollei ostoliikennesopimuksessa

Lisätiedot

Sopimuksen osapuolet SOPIMUS

Sopimuksen osapuolet SOPIMUS SOPIMUS Sopimuksen osapuolet Palvelun myyjä Kymenlaakson sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä Sosiaalipalvelujen vastuualue/ hallinto Tervasharjunkatu 1 45720KUUSANKOSKI Palvelun ostaja Iitin

Lisätiedot

Hankintamenettely Pienhankinta Hankinnan arvo ei ylitä julkisista hankinnoista annetussa laissa tarkoitettua kansallista kynnysarvoa.

Hankintamenettely Pienhankinta Hankinnan arvo ei ylitä julkisista hankinnoista annetussa laissa tarkoitettua kansallista kynnysarvoa. 16.2.2012 TARJOUSPYYNTÖ MASTONOSTIMESTA Äänekosken kaupunki pyytää Teiltä tarjouksen käytetystä siististä mastonostimesta tarjouspyyntöliitteen mukaisesti. Tarjous koskee kaupungin kulttuuritalolle (Kalevankatu

Lisätiedot

JIK-peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä (jäljempänä Tilaaja ) Könnintie 27 B, 60800 ILMAJOKI. Hankinta- ja taloussuunnittelija, p.

JIK-peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä (jäljempänä Tilaaja ) Könnintie 27 B, 60800 ILMAJOKI. Hankinta- ja taloussuunnittelija, p. LIITE 2 SOPIMUS SOPIMUS HAMMASLÄÄKÄRITYÖVOIMAN VUOKRAAMISESTA VIIKONLOPPU- JA ARKIPYHÄILTOIHIN 1. OSAPUOLET JA YHTEYSHENKILÖT Tilaaja: JIK-peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä (jäljempänä Tilaaja ) Könnintie

Lisätiedot

KONSULTTIPALVELUIDEN PUITESOPIMUSLUONNOS

KONSULTTIPALVELUIDEN PUITESOPIMUSLUONNOS KONSULTTIPALVELUIDEN PUITESOPIMUSLUOOS 2017-2018 1. Yleistä Puitesopimus edellyttää yhteistyötä, joka vaatii molemmilta osapuolilta käytännön tasolla ansaittua luottamusta, paneutumista toisen toimintaan,

Lisätiedot

Sopimus koskee Nurmijärven kunnan kouluterveydenhuollon tarvitsemia optikon ja silmälääkärin suorittamia näöntutkimuspalveluja.

Sopimus koskee Nurmijärven kunnan kouluterveydenhuollon tarvitsemia optikon ja silmälääkärin suorittamia näöntutkimuspalveluja. SOPIMUS NÄÖNTUTKIMUSPALVELUN HANKINNASTA KOULUTERVEYDENHUOLTOON 1. Sopijaosapuolet Tilaaja: Nurmijärven kunta Keskustie 2 B/PL 37 01901 Nurmijärvi Y-tunnus: 9014643-2 Yhteyshenkilöt: Sopimusasiat: hankintajohtaja

Lisätiedot

KIRJASTOAUTON KORITYÖN HANKINTA

KIRJASTOAUTON KORITYÖN HANKINTA KIRJASTOAUTON KORITYÖN HANKINTA Inarin kunta pyytää tarjoustanne kirjastoauton korityöstä tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. Kirjastoauto hankitaan Inarin kunnankirjaston käyttöön (www.inari.fi/kirjasto).

Lisätiedot

KAUPPAKIRJA ( luonnos ) 1. OSAPUOLET 1.1. MYYJÄ

KAUPPAKIRJA ( luonnos ) 1. OSAPUOLET 1.1. MYYJÄ KAUPPAKIRJA ( luonnos ) 1. OSAPUOLET 1.1. MYYJÄ Helsingin kaupunki (y-tunnus: 0201256-6) Osoite: PL 2213, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI Jäljempänä: Myyjä Myyjän kaupparekisteriote liitteenä 1.1 1.2. OSTAJA

Lisätiedot

VÄLIMIESMENETTELYN KESKEYTTÄMINEN...

VÄLIMIESMENETTELYN KESKEYTTÄMINEN... AAVIA OY AAVIA OY:N VÄLIMIESMENETTELYN SÄÄNNÖT 1.1.2016 1 YLEISET... 2 1.1 SÄÄNTÖJEN NOUDATTAMINEN... 2 1.2 TOIMIVALTA... 2 1.3 SOVELLETTAVA LAKI JA MENETTELYN KIELI... 2 1.4 ASIAKIRJOJEN JA VIESTIEN TOIMITTAMINEN...

Lisätiedot

VIESTINTÄVIRASTON PÄÄTÖS KOSKIEN NUMERON SIIRRETTÄVYYTTÄ MÄÄRÄAIKAISIS- SA SOPIMUKSISSA

VIESTINTÄVIRASTON PÄÄTÖS KOSKIEN NUMERON SIIRRETTÄVYYTTÄ MÄÄRÄAIKAISIS- SA SOPIMUKSISSA Päivämäärä / Datum /Date Nro / Nr / No. 8.9.2004 824/520/2004 Jakelussa mainitut JULKINEN VIESTINTÄVIRASTON PÄÄTÖS KOSKIEN NUMERON SIIRRETTÄVYYTTÄ MÄÄRÄAIKAISIS- SA SOPIMUKSISSA ASIANOSAINEN Finnet Com

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON ASETUS VAHVAN SÄHKÖISEN TUNNISTUSPALVELUN TARJOAJI- EN LUOTTAMUSVERKOSTOSTA

VALTIONEUVOSTON ASETUS VAHVAN SÄHKÖISEN TUNNISTUSPALVELUN TARJOAJI- EN LUOTTAMUSVERKOSTOSTA LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Viestintäneuvos 27.10.2015 Kreetta Simola LUONNOS VALTIONEUVOSTON ASETUS VAHVAN SÄHKÖISEN TUNNISTUSPALVELUN TARJOAJI- EN LUOTTAMUSVERKOSTOSTA Taustaa Vuoden

Lisätiedot

MAANVUOKRASOPIMUS 1 JOHDANTO. 1.1 Sopijapuolet. Vuokranantaja: Jämsän kaupunki Y- 0175622-1 Seppolantie 10 42100 Jämsä

MAANVUOKRASOPIMUS 1 JOHDANTO. 1.1 Sopijapuolet. Vuokranantaja: Jämsän kaupunki Y- 0175622-1 Seppolantie 10 42100 Jämsä 1 MAANVUOKRASOPIMUS 1 JOHDANTO 1.1 Sopijapuolet Vuokranantaja: Jämsän kaupunki Y- 0175622-1 Seppolantie 10 42100 Jämsä Vuokralainen: Jämsän Vesi liikelaitos Y-0175622-1-300 Teollisuuskatu 10 42100 Jämsä

Lisätiedot

PELAAJASOPIMUS HAUKIPUTAAN AHMAT

PELAAJASOPIMUS HAUKIPUTAAN AHMAT PELAAJASOPIMUS HAUKIPUTAAN AHMAT PELAAJASOPIMUS KAUDELLE 1. OSAPUOLET 1. Haukiputaan Ahmat Ry (jäljempänä seura), joukkue (jäljempänä joukkue) sekä 2. (jäljempänä pelaaja) ja 3. (jäljempänä huoltaja) 2.

Lisätiedot

KIRKKONUMMEN KUNTA LIITE 2 1 (5) Perusturva PL 20 02401 KIRKKONUMMI 3.11.2009 1232/135//2009

KIRKKONUMMEN KUNTA LIITE 2 1 (5) Perusturva PL 20 02401 KIRKKONUMMI 3.11.2009 1232/135//2009 KIRKKONUMMEN KUNTA LIITE 2 1 (5) ALUSTAVA PUITESOPIMUS HOITAJATYÖVOIMAN HANKINNASTA (LUONNOS) SOPIJAOSAPUOLET XXX, jäljempänä Palveluntuottaja Y-tunnus ja Kirkkonummen kunta,, jäljempänä Tilaaja 02401

Lisätiedot

LASTENHOITOPALVELUJEN HANKINTA. Tilaaja: Helsingin kaupunki Opetusvirasto Stadin aikuisopisto PL Helsingin kaupunki Y-tunnus:

LASTENHOITOPALVELUJEN HANKINTA. Tilaaja: Helsingin kaupunki Opetusvirasto Stadin aikuisopisto PL Helsingin kaupunki Y-tunnus: 1 LASTENHOITOPALVELUJEN HANKINTA 1.1. Luonnos Sopijapuolet Tilaaja: Helsingin kaupunki Opetusvirasto Stadin aikuisopisto PL 00099 Helsingin kaupunki Y-tunnus: 0201256-6 Palveluntuottaja: xxxxxxx (jäljempänä

Lisätiedot

Liikenne- ja viestintäministeriö (jäljempänä LVM)

Liikenne- ja viestintäministeriö (jäljempänä LVM) 1 SOPIMUS KAUKO- JA LÄHIJUNALIIKENTEEN OSTAMISESTA 1. OSAPUOLET Liikenne- ja viestintäministeriö (jäljempänä LVM) VR-Yhtymä Oy (jäljempänä VR) 2. SOPIMUKSEN TARKOITUS JA KOHDE LVM ostaa VR:ltä sopimuskauden

Lisätiedot

1 METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULU OY:N MAKSULLISEN TUTKIMUS- JA KEHITYSTOIMINNAN YLEISET SOPIMUSEHDOT 1. SOVELTAMISALA, SOPIJAPUOLET JA SO- PIMUSASIAKIRJAT 1.1. Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan Metropolia

Lisätiedot

Sopimus ajoneuvojen ennakkoilmoittamisesta

Sopimus ajoneuvojen ennakkoilmoittamisesta Dnro Sopimus ajoneuvojen ennakkoilmoittamisesta 1. Sopijapuolet Liikenteen turvallisuusvirasto (jäljempänä Trafi) PL 320, 00101 Helsinki, ja [yritys] (jäljempänä Ennakkoilmoittaja), Y-tunnus [Y-tunnus]

Lisätiedot

Jos näissä yleisissä sopimusehdoissa ei ole määritelty ehtoja jollekin asialle, sovelletaan IT 2015 ehtoja.

Jos näissä yleisissä sopimusehdoissa ei ole määritelty ehtoja jollekin asialle, sovelletaan IT 2015 ehtoja. Yleiset sopimusehdot 31.3.2016 1 (8) Yleiset sopimusehdot Alla olevia yleisiä sopimusehtoja sovelletaan toimittajan ja asiakkaan eli sopijapuolten välillä käytävään kauppaan, palveluiden toimittamiseen

Lisätiedot

1 YLEISTÄ Tämä sopimus sisältää Someron kaupungin ylläpitämän Tonttipörssin käyttöä koskevat ehdot.

1 YLEISTÄ Tämä sopimus sisältää Someron kaupungin ylläpitämän Tonttipörssin käyttöä koskevat ehdot. 1 YLEISTÄ Tämä sopimus sisältää Someron kaupungin ylläpitämän Tonttipörssin käyttöä koskevat ehdot. 2 SOPIMUKSEN VOIMAANTULO Maanomistajan taholta sopimus astuu voimaan asiakkaan toimittaessa ilmoitusaineiston

Lisätiedot

PELAAJASOPIMUS KAUDELLE

PELAAJASOPIMUS KAUDELLE 0.08.013 1 (5) PELAAJASOPIMUS KAUDELLE 1. OSAPUOLET 1. Kiimingin Kiekko-Pojat Ry (jäljempänä seura), joukkue (jäljempänä joukkue) sekä. (jäljempänä pelaaja) ja 3. (jäljempänä huoltaja). SOPIMUSKAUSI Tämä

Lisätiedot

Bussikorttien latausta ja seutulipun rinnakkaiskortin myyntiä koskeva myyntipalvelu

Bussikorttien latausta ja seutulipun rinnakkaiskortin myyntiä koskeva myyntipalvelu 1 Sopimus LUONNOS Dnro xxxx-2014 xx.xx.2014 Ympäristötoimiala Bussikorttien latausta ja seutulipun rinnakkaiskortin myyntiä koskeva myyntipalvelu 1 Sopimuksen osapuolet Oy Matkahuolto Ab (jäljempänä Matkahuolto)

Lisätiedot

Luotettava Kumppani palvelun sopimusehdot

Luotettava Kumppani palvelun sopimusehdot Luotettava Kumppani palvelun sopimusehdot Luotettava Kumppani on osa tilaajavastuu.fi-palveluita, jotka tarjoaa Suomen Tilaajavastuu Oy ( ST ). Luotettava Kumppani palvelu on riskienhallinnan työkalu,

Lisätiedot

ULKOMAISTEN TUTKIJOIDEN MARIE CURIE -APURAHAT

ULKOMAISTEN TUTKIJOIDEN MARIE CURIE -APURAHAT LIITE III ERITYISMÄÄRÄYKSET ULKOMAISTEN TUTKIJOIDEN MARIE CURIE -APURAHAT PALUUVAIHE III. 1 Määritelmät Tässä avustussopimuksessa sovelletaan II.1 artiklan määritelmien lisäksi seuraavia määritelmiä: 1.

Lisätiedot