Liite 1. Yleiset sopimusehdot sivu 1/8

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Liite 1. Yleiset sopimusehdot sivu 1/8"

Transkriptio

1 Checkout-palvelun yleiset sopimusehdot Liite 1 Yleiset sopimusehdot sivu 1/8 1. MÄÄRITELMÄT PALVELUN TOTEUTUS LUOTTOKORTTIMAKSUT CHECKOUT.FI -PALVELUPORTAALI PALVELUNTARJOAJAN YLEISET VELVOLLISUUDET PALVELUNTARJOAJAN, MAKSAJAN JA CHECKOUT FINLANDIN VÄLISET SUHTEET TILITYKSET, MAKSUT JA PALKKIOT LOGOT JA TAVARAMERKIT PALVELUNTARJOAJAN TUOTTAMAT JA ANTAMAT TIEDOT PALVELUTUNNISTEIDEN SÄILYTYS PALVELUNTARJOAJAN ASIOINTIPALVELU PALVELUN SAATAVUUS JA VIKOJEN KORJAAMINEN MAKSUPALVELUN KÄYTÖN KESKEYTTÄMINEN JA RAJOITTAMINEN SOPIMUKSEN VOIMASSAOLO, IRTISANOMINEN JA PURKAMINEN SOPIMUKSEN PÄÄTTYMISEN VAIKUTUKSET MUUT EHDOT LUOTTAMUKSELLISUUS JA SALASSAPITO ILMOITUKSET SOPIMUKSEN MUUTTAMINEN SOPIMUKSEN SIIRTÄMINEN VAHINGONKORVAUS JA VASTUURAJOITUKSET YLIVOIMAINEN ESTE LIITTEET JA TULKINTAJÄRJESTYS RIITOJEN RATKAISU JA SOVELLETTAVA LAKI MAKSULIIKENNEPALVELUN EHTOJEN VOIMASSAOLO... 8

2 Yleiset sopimusehdot sivu 2/8 Checkout on Checkout Finland Oy:n (jäljempänä Checkout Finland) asiakkailleen tarjoama maksunvälityspalvelu, jonka avulla verkkopalveluita tarjoava yritys voi tarjota omille asiakkailleen verkkomaksupalveluita yhden portaalin kautta ilman, että palveluntarjoajan tarvitsee tehdä erillisiä verkkomaksusopimuksia eri pankkien tai muiden maksunvälittäjien kanssa. 1. MÄÄRITELMÄT Maksupalvelu, maksuliikennepalvelu tai palvelu tarkoittavat Checkout Finlandin tarjoamaa maksuvälityspalvelua. Palveluntarjoaja tarkoittaa Checkout Finlandin asiakasyritystä, joka on solminut Checkout Finlandin kanssa maksuvälityspalvelua koskevan sopimuksen, johon näitä ehtoja sovelletaan. Asiointipalvelu tarkoittaa palveluntarjoajan palvelua, joka liitetään Checkout Finlandin tarjoamaan maksupalvelujärjestelmään. Osapuolet tarkoittaa Checkout Finlandia ja palveluntarjoajaa yhdessä. Sopimus tarkoittaa osapuolten allekirjoittamaa pääsopimusasiakirjaa ja näitä sopimusehto ja niissä mainittuja liitteitäja yhdessä. Maksaja tarkoittaa palveluntarjoajan asiakasta, jolle palveluntarjoaja myy tai tarjoaa tuotteita ja/tai palveluita, ja joka suorittaa tavaraan tai palveluun perustuvan saatavan palveluntarjoajalle Checkout Finlandin maksuliikennepalvelun kautta. Luottoyhtiö tai luottokorttiyhtiö tarkoittaa Checkout Finlandin osoittamaa luottokorttimaksuja välittävää yhtiötä. Maksunvälittäjä tarkoittaa luottoyhtiötä sekä sellaista pankkia, teleoperaattoria tai muuta maksuliikennettä välittävää tahoa, jonka kanssa Checkout Finland on tehnyt sopimuksen maksujen välittämisestä maksuliikennepalvelun toteuttamiseksi. 2. PALVELUN TOTEUTUS Maksuliikennepalvelun kattamat erilaiset maksutavat ja maksunvälittäjät on lueteltu erillisessä palvelukuvauksessa. Maksupalvelun toteutus riippuu maksunvälittäjien tarjoamien sopimusten sisällöstä, joiden ehdot voivat rajoittaa maksuliikennepalvelun käyttöä. Tällaisista ehdoista tai muutoksista niihin tiedotetaan palveluntarjoajalle erikseen Checkout Finlandin saatua tiedon muutoksesta. Checkout Finland toimittaa palveluntarjoajalle maksuliikennepalvelun rajapintakuvauksen palveluntarjoajan järjestelmien yhteensovittamista varten. Rajapintakuvauksessa on kerrottu maksuliikennepalvelun liityntärajapinta. Palveluntarjoajan tulee huolehtia siitä, että palveluntarjoajan järjestelmät toimivat voimassa olevan rajapintakuvauksen ja Checkout Finlandin antamien muiden ohjeiden mukaisesti. Maksutavasta riippuen maksuliikennepalvelun käytön edellytyksenä voi olla, että maksajalla on verkkopankkitunnus- tai muu sopimus maksunvälittäjän kanssa. Maksuliikennepalvelua voi käyttää vain Suomen sisällä tapahtuvaan maksunvälitykseen. Palveluntarjoajan tulee testata maksuliikennepalvelun ja asiointipalvelun yhteensopivuus ja toimivuus ennen maksuliikennepalvelun käyttöönottoa. Checkout Finland antaa tarvittaessa ohjeita testin suorittamisesta. Palveluntarjoaja vastaa käyttöönoton ja testauksen kustannuksista. Checkout Finland ei takaa sitä, että maksunvälittäjän käyttöehdot mahdollistavat palveluntarjoajan kaikkien palveluiden toteuttamisen (esimerkiksi aikuisviihdepalvelut). Checkout Finland ei vastaa mahdollisista toimenpiteistä, joihin palveluntarjoaja joutuu ryhtymään maksunvälittäjän ehtojen muuttumisen johdosta. Checkout Finland ylläpitää listaa tuotteista ja palveluista, joita asiointipalvelussa ei saa tarjota. Lista on tämän sopimuksen liitteenä 6.Checkout Finlandilla on oikeus muuttaa listan sisältöä, jolloin muutokset tulevat voimaan kuukauden kuluttua muutoksesta. Listalla voi Checkout Finlandin harkinnan mukaisesti olla myös muita kuin maksunvälittäjien ehdoista seuraavia rajoituksia. Checkout Finlandilla on oikeus tuottaa maksuliikennepalvelu parhaaksi katsomallaan tavalla ja käyttää sopimusvelvoitteidensa täyttämiseksi alihankkijoita. Jos maksun välitys on mahdollista toteuttaa useamman vaihtoehtoisen maksunvälittäjän kautta, päättää Checkout Finland mitä maksunvälittäjää tai menetelmää maksuliikennepalvelun toteutuksessa käytetään. Checkout Finlandilla on oikeus tehdä maksuliikennepalvelun tekniikkaan ja käyttöön vaikuttavia muutoksia. Jos tällaiset

3 Yleiset sopimusehdot sivu 3/8 muutokset edellyttävät muutoksia palveluntarjoajan tai maksajan laitteisiin, ohjelmistoihin tai järjestelmiin, ei Checkout Finland vastaa tästä aiheutuneista kustannuksista. Checkout Finland pyrkii ilmoittamaan maksuliikennepalveluun vaikuttavista muutoksista kohtuullisessa ajassa etukäteen. Checkout Finlandilla ei ole velvollisuutta toteuttaa palveluntarjoajan vaatimia muutoksia. Maksuliikennepalveluun tarvittavista muutoksista voidaan kuitenkin sopia erikseen, jolloin muutoksien tekemisestä laskutetaan erikseen. Palveluntarjoaja on velvollinen toimittamaan Checkout Finlandille riittävät tiedot maksujen välittämistä varten. Checkout Finland ei vastaa siitä, että maksuliikennepalvelun toteuttamisen kannalta välttämätön tieto, kuten palveluntarjoajan lähettämät maksun tiedot tai Checkout Finlandin lähettämä maksuvahvistus eivät saavu palveluntarjoajan tai maksunvälittäjän järjestelmään. 2.1 LUOTTOKORTTIMAKSUT Palveluntarjoaja voi tarjota Checkout Finlandin palvelun kautta asiakkailleen myös mahdollisuutta maksaa luottokortilla. Checkout Finland tarjoaa maksun välitykseen tarvittavan teknisen rajapinnan. Palveluntarjoajan on tehtävä tämän sopimuksen lisäksi erillinen sopimus Checkout Finlandin osoittaman luottoyhtiön kanssa. Jos luottoyhtiö ei tee sopimusta palveluntarjoajan kanssa, ei luottokorttimaksua voida aktivoida palveluun. 2.2 CHECKOUT.FI -PALVELUPORTAALI Checkout Maksuliikennepalvelu sisältää Checkout Finlandin ylläpitämän Checkout.fi -palveluportaalin. Palveluportaalissa palveluntarjoaja voi muun muassa tarkistaa maksajien maksusaldoja ja palveluntarjoajalle tilittämättä olevia saatavia. Checkout Finland antaa palvelun ja portaalin käyttämistä tarvittavat tunnisteet palveluntarjoajalle. Luottokorttimaksujen osalta maksutiedot perustuvat arvioihin sillä Checkout Finland ei tilitä luottokortilla maksettuja varoja palveluntarjoajalle. Arvio perustuu luottomaksuja koskevan erillisen sopimuksen mukaisiin tilitystä ja provisiota koskeviin ehtoihin eikä ole se sitova ilmoitus maksujen lopullisista määristä. 3. PALVELUNTARJOAJAN YLEISET VELVOLLISUUDET Palveluntarjoajan tulee kaikessa toiminnassaan noudattaa voimassa olevia lakeja, asetuksia, viranomaismääräyksiä sekä hyviä tapoja. Palveluntarjoajan tulee kiinnittää erityistä huomiota siihen, että maksajan henkilötietoja ja muita tunnistamistietoja käsitellään lain mukaisesti ja että maksajan henkilö- ja tunnistetiedot säilyvät luottamuksellisina. Palveluntarjoaja ei saa luoda maksuliikennepalvelun avulla omia Checkout Finlandin kanssa kilpailevia tai muita maksupalveluita. Checkout Finlandin ja/tai palveluntarjoajan ylläpitämä asiakastietoja sisältävä asiakasrekisteri muodostaa henkilötietolain tarkoittaman henkilörekisterin. Antaessaan Checkout Finlandille näitä tietoja, palveluntarjoaja valtuuttaa Checkout Finlandin käsittelemään henkilötietoja maksuliikennepalvelun toteuttamiseksi. Palveluntarjoaja on velvollinen huolehtimaan myös siitä, että nämä sopimusehdot sitovat soveltuvin osin maksajaa. Palveluntarjoajan tulee olla merkitty ennakkoperintärekisteriin suomessa. 4. PALVELUNTARJOAJAN, MAKSAJAN JA CHECKOUT FINLANDIN VÄLISET SUHTEET Checkout Finland ei tule osapuoleksi palveluntarjoajan ja maksajan väliseen oikeustoimeen. Checkout Finland ei vastaa palveluntarjoajan ja maksajan välisestä oikeustoimesta, kuten tilauksesta tai sopimuksesta eikä niihin liittyvistä osapuolten keskinäisistä maksu- tai suoritusvelvoitteista. Checkout Finland ei miltään osin vastaa maksajan tai palveluntarjoajan maksukyvystä eikä oikeustoimen kohteena olevan tavaran tai palvelun ominaisuuksista, virheistä tai viivästyksestä. Checkout Finland ei ole osallinen ostoksen tai muiden tapatumien oikaisu-, peruuttamis-, purku-, tai muissa vastaavissa tilanteissa tai niistä johtuvissa riitaisuuksissa. Checkout Finland ei myöskään palauta perittyjä provisioita palveluntarjoajalle vaikka oikeustoimi palveluntarjoajan ja maksajan välillä jää toteutumatta. Palveluntarjoaja vastaa kuluttajansuojalain ja muiden lakien mukaisista velvollisuuksistaan, kuten kuluttaja-asiakkaan palautusoikeudesta. Checkout Finland voi maksunvälittäjän perustellusta pyynnöstä hyvittää Checkout Finlandille saapuneita tilittämättömiä

4 Yleiset sopimusehdot sivu 4/8 summia takaisin maksunvälittäjälle esimerkiksi virhemaksutilanteissa. Jos maksu on tilitetty edelleen palveluntarjoajalle, voi Checkout Finland vähentää hyvitetyn maksun palveluntarjoajalle vielä tilittämättömistä varoista tai veloittaa summan laskulla. 5. TILITYKSET, MAKSUT JA PALKKIOT Tilityksen edellytyksenä on, että palveluntarjoaja on toimittanut kaikki Checkout Finlandin pyytämät, tilitysten maksamista varten tarvittavat dokumentit ja tiedot. Tilityslaskelma on palveluntarjoajan nähtävillä sähköisessä muodossa Checkout.fi -portaalissa. Checkout Finland tilittää maksetut suoritukset edelleen palveluntarjoajan ilmoittamalle Suomessa toimivan pankin tilille. Tilityskausi riippuu maksajan valitsemasta maksutavasta. Tilityskaudet on ilmoitettu kunkin maksutavan ehtojen yhteydessä erikseen. Palvelussa noudatetaan osapuolten välillä erikseen sovittua tai hinnaston mukaista hinnoittelua. Palvelusta veloitettavat avausmaksu, provisio, palvelun kuukausimaksu, minimiprovisio, minimilaskutusmäärä sekä muut maksut ilmoitetaan erillisessä hinnastossa. Checkout Finland varaa oikeuden muuttaa hinnastoa, jolloin muutokset tulevat voimaan kuukauden kuluessa siitä, kun Checkout Finland on ilmoittanut hinnaston muutoksesta. Jos tilityksen viivästyminen tämän sopimuksen mukaisesta tilitysajankohdasta johtuu Checkout Finlandia kohdanneesta ylivoimaisesta esteestä ei palveluntarjoaja ole oikeutettu saamaan viivästyskorkoa. Checkout Finland ei maksa palveluntarjoajalle korkoa myöskään siltä ajalta, kun maksajan suorittamat palveluntarjoajalle tulevat varat ovat Checkout Finlandin hallussa. Jos maksunvälittäjä perii Checkout Finlandilta maksajan suorittamiin maksuihin kohdistuvia luottotappioita, hyvitysmaksuja tai muita kuluja, on Checkout Finlandilla oikeus vähentää vastaava määrä tilittämättä olevista tai tulevista tilityksistä taikka laskuttaa erotus laskulla. Checkout Finland vähentää tilityssummasta sanotut maksut, minkä jälkeen loppusumma tilitetään palveluntarjoajalle. Checkout Finlandin osoittama luottoyhtiö tilittää luottokorttimaksuista saatavat tulot suoraan palveluntarjoajalle. Luottoyhtiö vähentää tilitettävästä summasta hinnastonsa mukaiset provisiot ja maksut siten kuin palveluntarjoajan ja luottoyhtiön välisessä sopimuksessa on sovittu. Luottoyhtiö tilittää niinikään Checkout Finlandin osuuden suoraan Checkout Finlandille. 6. LOGOT JA TAVARAMERKIT Palveluntarjoajalla ei tämän sopimuksen perusteella ole oikeutta käyttää muita kuin Checkout Finlandin checkout - tuotemerkkiä ja maksupainikkeita. Jos palveluntarjoaja haluaa näkyville muiden maksupalveluiden tarjoajien, kuten pankkien, maksupainikkeita-, tai logoja, tulee palveluntarjoajan sopia tästä erikseen kunkin kyseisen pankin tai muun maksuvälityspalvelua tarjoavan laitoksen kanssa. Palveluntarjoajan tulee käyttää maksupalveluun johtavan linkin nimessä Checkout nimeä tai Checkout Finlandin palveluntarjoajalle toimittamaa logoa. Palveluntarjoajalla ei ole kuitenkaan oikeutta poistaa maksupalveluun johtavan linkin Checkout nimeä. Palveluntarjoajalla on kuitenkin oikeus lisätä palvelun käyttökehoitus silloin kun se on tarpeellista esim. Voit suorittaa maksun checkout palvelun kautta Tällä sopimuksella osapuolet eivät muutoin miltään osin siirrä toiselle osapuolelle oikeuksia tavaramerkkeihin, tuotenimiin tai muihin immateriaalisiin oikeuksiin. Molemmilla osapuolilla on oikeus käyttää toisen osapuolen toimi- tai tuotenimiä tai tavaramerkkejä maksunvälityspalvelun tai siihen liittyvän palvelun markkinoinnissa. Osapuolen tulee ennen käytön aloittamista ilmoittaa toiselle osapuolelle käytöstä ja sen tarkoituksesta, minkä lisäksi käytössä on noudatettava osapuolen antamia ohjeita. Osapuolella on oikeus kieltää toimi- tai tuotenimen tai tavaramerkin käyttö kokonaan tai osittain. 7. PALVELUNTARJOAJAN TUOTTAMAT JA ANTAMAT TIEDOT Palveluntarjoaja vastaa maksajan asiointipalvelussa tekemiin ostotapahtumiin liittyvien veloitus- tai laskutustietojen tuottamisesta, näiden tietojen oikeellisuudesta ja riittävyydestä, laskujen muusta sisällöstä ja niitä koskevien

5 Yleiset sopimusehdot sivu 5/8 huomautusten käsittelystä. Palveluntarjoaja vastaa Checkout Finlandille toimittamiensa tietojen oikeellisuudesta ja siitä, että tarvittavat veloitus- ja laskutustiedot ostokseen liittyvän maksun suorittamiseksi siirtyvät maksuliikennepalveluun, kun maksaja siirtyy sinne verkkomaksupainikkeen avulla. Välitettävän aineiston tietosisältö ja tekninen toteutus on määritelty maksuliikennepalvelun rajapintakuvauksessa ja erillisessä palvelukuvauksessa. Jos maksu on suoritettu muun kuin tarkoitetun määräisenä, ei Checkout Finland hyvitä palveluntarjoajalle tai maksajalle mahdollisesti liikaa perittyä provisiota, jos maksun määrä perustuu palveluntarjoajan antamiin tietoihin. Palveluntarjoaja vastaa kaikesta mahdollisesta vahingosta, joka saattaa aiheutua siitä, että palveluntarjoaja on antanut Checkout Finlandille virheellisiä tai puutteellisia tietoja. Toimeksiannot toteutetaan annettujen tietojen perusteella. Checkout Finland tai maksunvälittäjä ei ole velvollinen tarkastamaan tai täydentämään annettuja tietoja. 8. PALVELUTUNNISTEIDEN SÄILYTYS Palveluntarjoaja on velvollinen käsittelemään ja säilyttämään hallussaan olevia palvelun käytössä tarvittavia käyttötunnuksia sekä maksuliikennepalvelun käytöstä saamiaan tietoja huolellisesti ja siten, että ne eivät joudu sivullisen tietoon. Jos käyttötunnukset ovat kadonneet tai joutuneet sivullisen haltuun tai palveluntarjoajalla on syytä epäillä niiden joutuneen sivullisen haltuun eikä palveluntarjoaja ole tehnyt tästä ilmoitusta Checkout Finlandille, Checkout Finland ei vastaa tunnisteen oikeudettomasta käytöstä syntyvistä vahingoista. 9. PALVELUNTARJOAJAN ASIOINTIPALVELU Palveluntarjoajan asiointipalvelun kuvaus on tämän sopimuksen liitteenä 6. Asiointipalvelun tulee vastata tämän sopimuksen ja sen liitteiden edellyttämiä vaatimuksia. Palveluntarjoaja voi lisätä muita palveluitaan maksupalveluun täyttämällä jokaista palvelua varten liitteen 6 mukaisen asiointipalvelukuvauksen. Palveluntarjoajan tulee täyttää ja hyväksyttää jokaista uutta palvelua varten oma asiointipalvelukuvaus Checkout Finlandilla. Jos osapuolet haluavat muuttaa sopimuksen ehtoja muilta osin, tulee heidän laatia ja allekirjoittaa uusi pääsopimusasiakirja. Palveluntarjoaja voi irtisanoa tämän sopimuksen mukaisen asiointipalvelun noudattamalla tämän sopimuksen luvussa 12 mainittuja irtisanomisehtoja. Palveluntarjoaja vastaa asiointipalvelun määrittelystä, suunnittelusta, toteutuksesta ja ylläpidosta. Palveluntarjoaja huolehtii erityisesti järjestelmänsä tietosuojasta ja tietoturvallisuudesta. Palveluntarjoaja vastaa asiointipalvelun toiminnallisuuksista ja muista ominaisuuksista, kuten mahdollisista ikä-, kansalaisuus-, toimiala- tai toimivaltarajoituksista. Palveluntarjoaja päättää, missä asiayhteydessä maksuliikennepalvelua käytetään. Palveluntarjoaja vastaa siitä, että linkki asiointipalvelusta maksuliikennepalveluun on maksajan nähtävissä ja käytettävissä asiointipalvelussa siten, että maksajalla on mahdollisuus siirtyä linkin kautta maksuliikennepalveluun. Palveluntarjoaja vastaa siitä, että maksuaineiston välittämisessä käytetty tietoliikenneyhteys sisältäen siihen liittyvän salaus- ja tunnistamismenettelyn suojataan ja salataan Checkout Finlandin edellyttämällä tavalla. Palveluntarjoaja vastaa oman järjestelmänsä toiminnasta. Palveluntarjoaja vastaa omalla kustannuksellaan maksuliikennepalvelun ja oman sovelluksensa välisistä tietoliikenneyhteyksistä, näiden yhteyksien suojaamisesta ja sovellusten yhteensovittamisesta. Checkout Finlandilla on oikeus laskuttaa palveluntarjoajaa sellaisista vian tai virheen selvityksistä aiheutuvista kuluista, jotka johtuvat palveluntarjoajan haittaa tai häiriötä aiheuttavasta laitteesta, teleyhteydestä, ohjelmistosta tai muusta asiointipalvelun aiheuttamasta häiriöstä tai virheestä, joka aiheuttaa haittaa Checkout Finlandille, maksuliikennepalvelulle, maksunvälittäjälle, viestiverkolle tai maksajalle. Checkout Finland voi vastaanottaa maksajilta asiointipalvelun maksullisia osia koskevia reklamaatioita niiltä osin kuin ne koskevat maksunvälityspalvelun kautta maksettujen tuotteiden tai palveluiden yhteydessä ilmenneitä ongelmia, kuten tuotteessa tai palvelussa olevia laatuvirheitä tai toimitushäiriöitä. Jos tällaisten reklamaatioiden euromääräisenä laskettu osuus ylittää kuukaudessa yhden (1) prosentin kyseisen palveluntarjoajan maksuliikennepalvelun kautta välittämistä maksuista, antaa Checkout Finland palveluntarjoajalle varoituksen. Checkout Finland ei kuitenkaan vastaa tällaisista reklamaatioista. Mahdolliset reklamaatiot välitetään edelleen kauppiaalle. Checkout Finlandilla on oikeus veloittaa palveluntarjoajalta palveluntarjoajasta johtuvia Checkout Finlandille kohdistetun reklamaation selvittämisestä aiheutuneita kustannuksia.

6 Yleiset sopimusehdot sivu 6/8 10. PALVELUN SAATAVUUS JA VIKOJEN KORJAAMINEN Palvelu on palveluntarjoajan käytössä 24 tuntia vuorokaudessa seitsemänä päivänä viikossa poislukien huollosta päivityksistä, ylläpidosta, häiriöistä ja muista vastaavista syistä johtuvat katkokset. Checkout Finland ei kuitenkaan takaa, että palvelu on palveluntarjoajan tai maksajan käytössä keskeytyksettä. Checkout Finlandilla on oikeus tilapäisesti keskeyttää Palvelun tuottaminen, jos se on tarpeen huolto- tai ylläpitotarkoituksia varten. Checkout Finland pyrkii pitämään keskeytykset mahdollisimman lyhytaikaisina. Keskeytyksistä tiedotetaan mahdollisuuksien mukaan. Checkout Finland pitää palvelun käyttökunnossa sopimuksen mukaisesti, ja korjaa palvelussa olevat virheet arkipäivisin (ei lauantaisin) kello 09:00 16:00 välisinä aikoina. Muina aikoina vika voidaan korjata, jos siitä erikseen sovitaan, jolloin korjaustöistä peritään erillinen korvaus. Ylläpito ei kata sellaisten virheiden korjaamista, jotka eivät johdu Checkout Finlandin vastuulla olevasta seikasta. Checkout Finlandin vastuu virheestä rajoittuu virheen korjaamiseen tai virheellisesti suoritetun palvelun uudelleen suorittamiseen. Palveluntarjoaja on velvollinen ilmoittamaan Checkout Finlandille välittömästi huomattuaan, jos palvelussa ilmenee katkoksia, ongelmia tai muita häiriöitä sekä osallistumaan aktiivisesti mahdollisuuksien mukaan ongelmien selvittämiseen. Checkout Finland ei vastaa siitä, jos palvelua ei voida toimittaa palveluntarjoajalle tai maksajalle johtuen siitä, että maksajan päätelaite, ohjelmistot tai järjestelmät eivät tue palvelun käyttämisen edellyttämiä ominaisuuksia. 11. MAKSUPALVELUN KÄYTÖN KESKEYTTÄMINEN JA RAJOITTAMINEN Checkout Finland voi keskeyttää maksupalvelun tarjoamisen kokonaan taikka yhden tai useamman maksutavan osalta, jos a) palveluntarjoaja rikkoo tämän sopimuksen ehtoja tai muita Checkout Finlandin antamia ohjeita, b) palveluntarjoajan ohjelmat, järjestelmät tai tietoliikenneyhteydet aiheuttavat vahinkoa, haittaa tai muutoin vaarantavat palvelun turvallisuutta tai toimintaa; c) jos Checkout Finland on lähettänyt palveluntarjoajalle 9 kohdassa tarkoitetun varoituksen kolmena perättäisenä kuukautena. d) palveluntarjoja ei reagoi Checkout Finlandilta tuleviin pyyntöihin. Checkout Finlandilla on myös oikeus rajoittaa maksupalvelun käyttämistä tai estää sen käyttäminen kokonaan tietyn maksutavan osalta silloin, jos Checkout Finlandin ja maksunvälittäjän välinen sopimus tätä edellyttää tai milloin maksunvälittäjällä muutoin on oikeus keskeyttää maksupalvelun toteuttamiseksi välttämätön Checkout Finlandin ja maksunvälittäjän väliseen sopimukseen perustuva palvelu. Palveluntarjoajalla on tällöin oikeus saada kirjallinen selvitys keskeytyksen syystä ja kestosta. 12. SOPIMUKSEN VOIMASSAOLO, IRTISANOMINEN JA PURKAMINEN Sopimus on voimassa toistaiseksi sen allekirjoittamishetkestä lukien. Kumpikin osapuoli voi irtisanoa sopimuksen päättymään kuukauden kuluttua irtisanomisesta. Irtisanominen on toimitettava kirjallisesti. Osapuoli voi purkaa sopimuksen päättymään välittömästi, jos toinen osapuoli on olennaisesti rikkonut tämän sopimuksen ehtoja. Checkout Finlandilla on oikeus purkaa sopimus, jos palveluntarjoajan menettely, palvelu tai markkinointi eivät ole lain, asetuksen, viranomaismääräyksen tai hyvän tavan mukaisia.

7 Yleiset sopimusehdot sivu 7/8 13. SOPIMUKSEN PÄÄTTYMISEN VAIKUTUKSET Sopimuksen päättyessä mistä tahansa syystä on palveluntarjoaja velvollinen heti lopettamaan maksupalvelun tarjoamisen asiakkailleen. Palveluntarjoaja on velvollinen lopettamaan checkout-tavaramerkin ja muiden sellaisten logojen, tunnisteiden ja muun materiaalin käyttämisen, joiden käyttöoikeuden palveluntarjoaja on saanut Checkout Finlandilta. Tällaiset logot, merkit ja tunnisteet on poistettava palveluntarjoajan markkinointimateriaaleista ja palvelusta. Checkout Finland suorittaa tähän sopimukseen perustuvat palveluntarjoajalle kuuluvat saatavat sopimuksen mukaisesti ja sen mukaisia määräpäiviä noudattaen riippumatta siitä milloin sopimus päättyy. Checkout Finland voi tällöin myös pidättää palveluntarjoajalle tilitettäviksi tarkoitettuja varoja, jos Checkout Finland katsoo tähän olevan aihetta esimerkiksi kuittausoikeuden perusteella. 14. MUUT EHDOT 14.1 LUOTTAMUKSELLISUUS JA SALASSAPITO Palveluntarjoaja on tietoinen siitä, että maksupalvelussa välitetyt tiedot ovat pankkisalaisuuden alaisia tietoja. Checkout Finland saa tästä johtuen tietoonsa vain maksajan käyttämän viitenumeron sekä maksetun määrän. Palveluntarjoajalle ei välitetä muita tietoja maksajasta. Osapuolet sitoutuvat pitämään salassa kaikki toistensa palvelua käyttävän asiakkaan liike- ja ammattisalaisuudet, kuten taloudellista asemaa ja palvelun teknistä toteutusta, kuten palvelun toteuttamistapaa tai turvallisuusratkaisuja koskevat seikat, joita palveluntarjoaja voi saada tietoonsa tämän sopimuksen tarkoittaman toiminnan yhteydessä. Osapuoli huolehtii, ettei tietoja ilmaista ulkopuolisille ja ettei ulkopuolisilla muutoin ole mahdollisuutta saada tietoja käyttöönsä. Luottamuksellisuutta ja salassapitoa koskevat ehdot jäävät voimaan myös sopimuksen päättymisen jälkeen, myös jos sopimus puretaan. 15. ILMOITUKSET Palveluntarjoajan tulee lähettää tähän sopimukseen liittyvät ilmoitukset kirjallisesti Checkout Finlandin sopimuksessa mainittuun tai myöhemmin ilmoitettuun osoitteeseen tai sähköpostiosoitteeseen. Checkout Finlandin tulee lähettää tätä sopimusta koskevat kirjalliset ilmoitukset palveluntarjoajan viimeksi ilmoittamaan laskutusosoitteeseen taikka tai sähköpostiosoitteeseen. Checkout Finlandin postitse lähettämien ilmoitusten katsotaan tulleen palveluntarjoajan tietoon seitsemäntenä päivänä niiden lähettämisestä ja sähköpostitse lähetettyjen ilmoitusten niiden lähettämistä seuraavana päivänä. Palveluntarjaja on velvollinen ilmoittamaan, jos tässä sopimuksessa tarkoitettu yhteyshenkilö muuttuu. Palveluntarjoajan on myös välittömästi ilmoitettava Checkout Finlandille, jos palvelun sisältö, URL-osoite, palvelin, palveluntarjoajan yhteystiedot tai muu oleellinen seikka muuttuu SOPIMUKSEN MUUTTAMINEN Jos maksunvälittäjä muuttaa palvelunsa ehtoja, tulevat nämä muutokset voimaan kyseisen maksunvälittäjän ja Checkout Finlandin välisen sopimuksen mukaisten ilmoitusaikojen mukaisesti. Checkout Finlandilla on tällöin oikeus muuttaa tämän sopimuksen ehtoja vastaamaan maksunvälittäjän kanssa tehdyn sopimuksen ehtoja. Jos palveluntarjoaja ei hyväksy muutoksia, voi palveluntarjoaja joko irtisanoa sopimuksen tai jatkaa sopimusta ilman kyseisen maksunvälittäjän mahdollistamia maksutapoja. Checkout Finland voi muuttaa näitä sopimusehtoja, jolloin palveluntarjoajalle tiedotetaan uusista sopimusehdoista vähintään kuukautta ennen niiden voimaanastumista. Jos muutos johtuu Checkout Finlandin ja maksunvälittäjän välisen sopimuksen ehtojen muutoksesta, voi Checkout Finland estää maksujen välittämisen kyseisen maksunvälittäjän kautta, jos palveluntarjoaja ei hyväksy muutosta SOPIMUKSEN SIIRTÄMINEN Palveluntarjoajalla ei ole oikeutta siirtää tätä sopimusta tai tähän sopimukseen perustuvaa oikeutta tai velvollisuutta kolmannelle. Checkout Finlandilla on kuitenkin ilman palveluntarjoajan suostumusta oikeus siirtää sopimus kokonaan tai osittain kolmannelle, jolle sopimuksen tarkoittama liiketoiminta siirtyy. Checkout Finland ilmoittaa siirrosta palveluntarjoajalle etukäteen yhde.

8 Yleiset sopimusehdot sivu 8/8 Checkout Finlandilla on oikeus siirtää sopimukseen perustuvat saatavansa kolmannelle. Saatavien siirtoa koskevan ilmoituksen jälkeen maksut voidaan pätevästi suorittaa ainoastaan siirronsaajalle VAHINGONKORVAUS JA VASTUURAJOITUKSET Osapuoli vastaa omia tietojaan ja tiedostojaan koskevien varmuuskopioiden ottamisesta sekä niiden toimivuuden tarkastamisesta. Osapuoli ei vastaa toisen osapuolen tietojen tai tiedostojen tuhoutumisesta, katoamisesta tai muuttumisesta ja tästä aiheutuneista vahingoista ja kuluista kuten tiedostojen uudelleen luomisen aiheuttamista kustannuksista. Checkout Finland ei vastaa mistään välillisestä tai epäsuorasta vahingosta. Vastuunrajoitukset eivät koske vahinkoa, joka on aiheutettu tahallisesti tai törkeällä huolimattomuudella. Vastuunrajoitukset eivät myöskään koske immateriaalioikeuksien loukkauksista tai salassapitomääräysten rikkomisesta aiheutuneita vahinkoja. Vahingonkorvausta on vaadittava Checkout Finlandilta kahden (2) kuukauden kuluessa siitä, kun vahingonkorvauksen perusteena oleva virhe havaittiin tai se olisi pitänyt havaita. Luottokorttimaksujen osalta Checkout Finland on oikeutettu korvaukseen palveluntarjoajalta vuoden kuluessa korvausvaatimuksen perustana olevan suorituksen suorittamisesta palveluntarjoajalle, jos maksunvälittäjä on esittänyt tällaista maksua koskevia vaatimuksia Checkout Finlandille YLIVOIMAINEN ESTE Kumpikaan osapuoli ei vastaa viivästyksistä tai vahingoista, jotka johtuvat hänen vaikutusmahdollisuuksiensa ulkopuolella olevasta esteestä, jota hänen ei kohtuudella voida edellyttää ottaneen huomioon sopimuksen tekohetkellä ja jonka seurauksia hän ei myöskään kohtuudella olisi voinut välttää tai voittaa. Lakko, sulku, boikotti ja muu työtaistelutoimenpide katsotaan ylivoimaiseksi esteeksi myös silloin, kun osapuoli on itse sen kohteena tai siihen osallisena. Ylivoimaisena esteenä pidetään erityisesti Checkout Finlandin sopimuskumppanina olevan maksunvälittäjän toiminnasta johtuvaa maksuliikenteen keskeytymistä. Osapuolen alihankkijaa kohdannut ylivoimainen este katsotaan myös vapauttamisperusteeksi, mikäli alihankintaa ei voida ilman kohtuuttomia kustannuksia tai oleellista ajanhukkaa hankkia muualta. Osapuolen on viipymättä ilmoitettava ylivoimaisesta esteestä toiselle osapuolelle, samoin kuin esteen lakkaamisesta LIITTEET JA TULKINTAJÄRJESTYS Jos sopimuksen ja sen liitteiden välillä havaitaan ristiriitaa, sovelletaan ensisijaisesti allekirjoitettuun pääsopimusasiakirjaan kirjattuja ehtoja ja sen jälkeen näitä maksuliikennepalvelun ehtoja ja tämän jälkeen muita liitteitä numerojärjestyksessä siten, että pienempinumeroinen liite soveltuu ennen suurempinumeroista liitettä. 1) Nämä yleiset sopimusehdot 2) Palvelukuvaus 3) Rajapintakuvaus 4) Hinnasto 5) Kielletyt palvelut 6) Asiakkaan palvelukuvaus 15.6 RIITOJEN RATKAISU JA SOVELLETTAVA LAKI Tähän sopimukseen sovelletaan Suomen lakia. Sopimuksesta aiheutuvat riidat ratkaistaan Helsingin käräjäoikeudessa MAKSULIIKENNEPALVELUN EHTOJEN VOIMASSAOLO Nämä maksuliikennepalvelun ehdot tulevat voimaan ja ovat voimassa toistaiseksi. Näiden sopimusehtojen tuorein versio on noudettavissa osoitteesta

Porrasinfo Oy:n palvelujen yleiset toimitusehdot yritysasiakkaille

Porrasinfo Oy:n palvelujen yleiset toimitusehdot yritysasiakkaille Porrasinfo Oy:n palvelujen yleiset toimitusehdot yritysasiakkaille 1. Toimitusehtojen soveltaminen Näitä toimitusehtoja sovelletaan Porrasinfo Oy:n (jäljempänä Porrasinfo ) asiakkaalle toimittamiin palveluihin,

Lisätiedot

Asiakas tarkoittaa asiakassopimuksen tekevää tai tehnyttä taikka Watsonia käyttävää henkilöä, joka ei ole myyjä.

Asiakas tarkoittaa asiakassopimuksen tekevää tai tehnyttä taikka Watsonia käyttävää henkilöä, joka ei ole myyjä. WATSON-PALVELUN ERITYISEHDOT WATSON NORDIC OY 1. Soveltamisala ja määritelmät 1.1. Näitä sopimusehtoja sovelletaan Watson tv- ja tilausvideopalvelun (jäljempänä Watson) käyttämiseen, ja ne määrittävät

Lisätiedot

URAKKAMAAILMA.FI PALVELU- JA SOPIMUSEHDOT

URAKKAMAAILMA.FI PALVELU- JA SOPIMUSEHDOT URAKKAMAAILMA OY Voimassa 15.1.2015 lukien 1 (10) URAKKAMAAILMA.FI PALVELU- JA SOPIMUSEHDOT 1. SOVELTAMINEN JA KOHDE 1.1 Näitä Sopimusehtoja sovelletaan Urakkamaailma Oy:n (Urakkamaailma on Remonttibulevardi

Lisätiedot

SONERAN PALVELUIDEN YLEISET TOIMITUSEHDOT KULUTTAJA-ASIAKKAILLE

SONERAN PALVELUIDEN YLEISET TOIMITUSEHDOT KULUTTAJA-ASIAKKAILLE SONERAN PALVELUIDEN YLEISET TOIMITUSEHDOT KULUTTAJA-ASIAKKAILLE 1 Soveltamisala 1.1 Toimitusehtojen soveltaminen. Näitä toimitusehtoja sovelletaan TeliaSonera Finland Oyj:n tai sen kanssa samaan konserniin

Lisätiedot

Yleiset sopimusehdot. 01.08.2014 Yleiset sopimusehdot Nebula Oy. Nebula Oy. Nebula Oy

Yleiset sopimusehdot. 01.08.2014 Yleiset sopimusehdot Nebula Oy. Nebula Oy. Nebula Oy 01.08.2014 Yleiset sopimusehdot Sivu 2/13 Sisällysluettelo 1. Yleistä... 3 2. Määritelmät... 3 3. Sopimuksen syntyminen... 3 4. Sopimuskausi ja sopimuksen irtisanominen... 4 5. Palvelun toimittaminen ja

Lisätiedot

SAAS 11 ELISAN SAAS-PALVELUIDEN ERITYISEHDOT YRITYSASIAKKAILLE. 3 Palvelu ja palvelun käyttäminen

SAAS 11 ELISAN SAAS-PALVELUIDEN ERITYISEHDOT YRITYSASIAKKAILLE. 3 Palvelu ja palvelun käyttäminen 1 (9) SAAS 11 ELISAN SAAS-PALVELUIDEN ERITYISEHDOT YRITYSASIAKKAILLE 1 Soveltamisala ja muut sopimusehdot Näitä sopimusehtoja sovelletaan Elisa Oyj:n ja sen konserniyhtiöiden (jäljempänä Elisa) yritysasiakkaille

Lisätiedot

Atea Finland Oy Yleiset sopimusehdot

Atea Finland Oy Yleiset sopimusehdot 1. Yleisten sopimusehtojen soveltaminen ja sopimuksen syntyminen 1.1. Näitä yleisiä ehtoja ( Yleiset Ehdot ) sovelletaan Atea Finland Oy:n ( Atea ) ja sen kanssa sopimuksen ( Sopimus ) tehneen asiakkaan

Lisätiedot

Verifone maksupäätetuotteiden ja palveluiden yleiset toimitusehdot

Verifone maksupäätetuotteiden ja palveluiden yleiset toimitusehdot Voimassa alkaen 18.3.2015 1 / 5 Verifone maksupäätetuotteiden ja palveluiden yleiset toimitusehdot 1 Soveltamisala 1.1 Toimitusehtojen soveltaminen Näitä toimitusehtoja sovelletaan Verifone Finland Oy:n

Lisätiedot

PREPAID PALVELUJEN YLEISET SOPIMUSEHDOT

PREPAID PALVELUJEN YLEISET SOPIMUSEHDOT PREPAID PALVELUJEN YLEISET SOPIMUSEHDOT 1 Soveltamisala Näitä Prepaid-palvelujen yleisiä sopimusehtoja ( Yleiset sopimusehdot ) sovelletaan Asiakkaan ja Nets Oy:n ( Nets ) väliseen sopimussuhteeseen, jonka

Lisätiedot

Palvelun Hankintaehdot [N:o] 1 (15) 01/01/2015. Posti Group. Palvelun Hankintaehdot. Posti Group. Domicile: Helsinki VAT-number FI15318644.

Palvelun Hankintaehdot [N:o] 1 (15) 01/01/2015. Posti Group. Palvelun Hankintaehdot. Posti Group. Domicile: Helsinki VAT-number FI15318644. Palvelun ehdot [N:o] 1 (15) Palvelun ehdot Palvelun ehdot 2 (15) konsernin ehdot palveluille Näitä Konsernin Palvelun ehtoja sovelletaan konserniin kuuluvan yhtiön ( Asiakas ) hankkiessa palveluita hankintasopimuksessa

Lisätiedot

Toimittaja ei vastaa Asiakkaan verkkopalvelussa olevasta tietosisällöstä tai tietosisällön toimivuudesta.

Toimittaja ei vastaa Asiakkaan verkkopalvelussa olevasta tietosisällöstä tai tietosisällön toimivuudesta. Soveltaminen ja määritelmät Näitä yleisiä Sopimusehtoja sovelletaan Timer Group Oy:n ( Toimittaja ) asiakkaalle ja sen konserniyhteisöille ( Asiakas ) tuottamiin verkkopalveluihin ( Palvelu ). Nämä sopimusehdot

Lisätiedot

WIPPIES, YLEISET TOIMITUSEHDOT

WIPPIES, YLEISET TOIMITUSEHDOT WIPPIES, YLEISET TOIMITUSEHDOT Näitä toimitusehtoja sovelletaan, kun Wippies, joka on osa Saunalahti Group Oyj:tä, tai sen kanssa samaan konserniin kuuluva yhtiö (jäljempänä Wippies, me ja niiden johdannaiset)

Lisätiedot

WIPPIES, YLEISET TOIMITUSEHDOT

WIPPIES, YLEISET TOIMITUSEHDOT WIPPIES, YLEISET TOIMITUSEHDOT Näitä toimitusehtoja sovelletaan, kun Wippies, joka on osa Saunalahti Group Oyj:tä, tai sen kanssa samaan konserniin kuuluva yhtiö (jäljempänä Wippies, me ja niiden johdannaiset)

Lisätiedot

YLEISET MAKSUPALVELUEHDOT KAUPPIAILLE v. 1.0

YLEISET MAKSUPALVELUEHDOT KAUPPIAILLE v. 1.0 sivu 1 (6) YLEISET MAKSUPALVELUEHDOT KAUPPIAILLE v. 1.0 1. TAUSTA JA TARKOITUS Paytrail Oyj, Y-tunnus 2122839-7 ( Paytrail ) tarjoaa Maksupalvelulain 30.4.2010/290 1 kohtien 2, 5 ja 6 mukaisia maksupalveluita

Lisätiedot

Asiakas, joka tilaa palvelun pääasiassa muuhun tarkoitukseen kuin elinkeinotoimintaansa varten.

Asiakas, joka tilaa palvelun pääasiassa muuhun tarkoitukseen kuin elinkeinotoimintaansa varten. MAXISAT OY:N MAXIVISION-PALVELUN YLEISET SOPIMUSEHDOT 01.03.2015 1. SOVELTAMISALA 1.1. Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan Maxisatin asiakkaalle tarjoamiin Maxivision tuotteisiin ja palveluihin ja

Lisätiedot

TELEYRITYKSEN PALVELUIDEN YLEISET SOPIMUSEHDOT YRITYKSILLE 1 Yleistä

TELEYRITYKSEN PALVELUIDEN YLEISET SOPIMUSEHDOT YRITYKSILLE 1 Yleistä TELEYRITYKSEN PALVELUIDEN YLEISET SOPIMUSEHDOT YRITYKSILLE 1 Yleistä Näitä ehtoja sovelletaan Teleyrityksen palveluiden toimi tuksiin yritys- ja yhteisöasiakkaille (asiakas), ellei muuta ole erikseen sovittu.

Lisätiedot

IT2010 YSE YLEISET SOPIMUSEHDOT

IT2010 YSE YLEISET SOPIMUSEHDOT IT2010 YSE YLEISET SOPIMUSEHDOT 1 SOVELTAMINEN 1.1 Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan tietotekniikan tuotteiden kauppaan ja käyttöoikeuden luovutukseen sekä palveluihin. 2 MÄÄRITELMÄT 2.1 Avoin lähdekoodi

Lisätiedot

DIGITAN PÄÄLÄHETYSASEMIEN ANTENNI- PAIKKOJEN JA ANTENNIKAPASITEETIN VUOKRAUSEHDOT

DIGITAN PÄÄLÄHETYSASEMIEN ANTENNI- PAIKKOJEN JA ANTENNIKAPASITEETIN VUOKRAUSEHDOT DIGITAN PÄÄLÄHETYSASEMIEN ANTENNI- PAIKKOJEN JA ANTENNIKAPASITEETIN VUOKRAUSEHDOT 1. SOVELTAMISALA 1.1 Näitä toimitusehtoja (jäljempänä Toimitusehdot) sovelletaan, kun yritys tai yhteisö (jäljempänä Asiakas)

Lisätiedot

Energiateollisuus ry:n suosittelemat SÄHKÖNMYYNTIEHDOT SME 2010

Energiateollisuus ry:n suosittelemat SÄHKÖNMYYNTIEHDOT SME 2010 Energiateollisuus ry:n suosittelemat SÄHKÖNMYYNTIEHDOT SME 2010 Sisällys: A. Yleistä, myyntisopimuksen tekeminen, sähkönmyynnin edellytykset ja aloittaminen, suhde verkkopalveluun, vastuukysymyksiä B.

Lisätiedot

MMD.Net Sopimusehtopaketti 24.6.2014 1! (! 16) MMD.Net -palveluiden yleiset sopimusehdot!

MMD.Net Sopimusehtopaketti 24.6.2014 1! (! 16) MMD.Net -palveluiden yleiset sopimusehdot! MMD.Net Sopimusehtopaketti 24.6.2014 1 ( 16) MMD.Net -palveluiden yleiset sopimusehdot 1. Sopijaosapuolet Tämän sopimuksen osapuolet ovat MMD Networks Oy (myöhemmin MMD) sekä sopimuksen tekevä yksityishenkilö,

Lisätiedot

Tarjous 1. Tilitoimiston tarjous on voimassa kolmekymmentä(30) päivää tarjouksen päiväyksestä, jos tarjouksessa ei muuta mainita.

Tarjous 1. Tilitoimiston tarjous on voimassa kolmekymmentä(30) päivää tarjouksen päiväyksestä, jos tarjouksessa ei muuta mainita. 1(8) Alan yleiset sopimusehdot YSE KL2004 Tilityy - Tilitoimisto- ja taloushallintopalvelu -alla tarjottaviin palveluihin, tarjouksiin, tilausvahvistuksiin ja palveluiden toimitussopimuksiin sovelletaan

Lisätiedot

Netaxept-sopimus Sopimus Netaxept-maksupalvelun käytöstä

Netaxept-sopimus Sopimus Netaxept-maksupalvelun käytöstä Netaxept-sopimus Sopimus Netaxept-maksupalvelun käytöstä Palautusosoite Nets Etäkaupan palvelut ecommerce-support-fi@nets.eu Netaxept-liiketunnus Käsittelypäivämäärä Sopimusversio FI 4.01 Käsittelijä Täytä

Lisätiedot

Pohjolansanomat.fi palvelun sopimusehdot kuluttaja-asiakkaille

Pohjolansanomat.fi palvelun sopimusehdot kuluttaja-asiakkaille Pohjolansanomat.fi palvelun sopimusehdot kuluttaja-asiakkaille 1. Yleistä Näitä sopimusehtoja (jäljempänä Sopimusehdot ) sovelletaan Palveluntarjoajan ja käyttäjäksi rekisteröityvän kuluttaja-asiakkaan

Lisätiedot

PAYTRAIL- TILIN YLEISET EHDOT

PAYTRAIL- TILIN YLEISET EHDOT sivu 1 (7) PAYTRAIL- TILIN YLEISET EHDOT a) Paytrail Oyj, Y-tunnus 2122839-7, osoitteessa c/o Innova 2, Lutakonaukio 7, 40100 Jyväskylä, sähköposti asiakaspalvelu@paytrail.com, ( Paytrail ); ja b) 18 vuotta

Lisätiedot

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa JYSE 2014 PALVELUT

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa JYSE 2014 PALVELUT Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa Heinäkuu 2014 Sisältö Saatteeksi...3 ehtojen soveltamisessa erityisesti huomioitavia asioita...5 Julkisten palveluhankintojen yleiset sopimusehdot

Lisätiedot

SOPIMUS KVKL:N HINTASEURANTAPALVELUN KÄYTÖSTÄ

SOPIMUS KVKL:N HINTASEURANTAPALVELUN KÄYTÖSTÄ 1. Osapuolet KVKL SOPIMUS KVKL:N HINTASEURANTAPALVELUN KÄYTÖSTÄ Kiinteistönvälitysalan Keskusliitto Ry, y-tunnus 2192123-9, osoite Iso Roobertinkatu 1 A 9, 00120 Helsinki Asiakas Asiakas tarkoittaa tämän

Lisätiedot

MY SCHENKER -sähköisen palvelun käyttöä koskevat yleiset sopimusehdot ( Palveluehdot )

MY SCHENKER -sähköisen palvelun käyttöä koskevat yleiset sopimusehdot ( Palveluehdot ) 6.3.2015 MY SCHENKER -sähköisen palvelun käyttöä koskevat yleiset sopimusehdot ( Palveluehdot ) 1. Palveluehtojen voimassaolo ja soveltaminen Palveluehdot ovat voimassa 6.3.2015 alkaen ja niitä sovelletaan

Lisätiedot

Käyttäjä sitoutuu noudattamaan Käyttöehtoja rastittamalla "Hyväksyn erityisehdot" ja painamalla LATAA-painiketta.

Käyttäjä sitoutuu noudattamaan Käyttöehtoja rastittamalla Hyväksyn erityisehdot ja painamalla LATAA-painiketta. KÄYTTÖEHTOJEN SOVELTAMINEN JA SOPIMUKSEN SYNTYMINEN DNA Prepaid -palveluissa noudatetaan DNA Prepaidin toimitusehtoja. Näitä käyttöehtoja noudatetaan DNA Prepaid Latauspalvelussa (jäljempänä Palvelu).

Lisätiedot

Korttien sisältämät toiminnot ja 1 (8) sovellettavat ehdot 5.2010

Korttien sisältämät toiminnot ja 1 (8) sovellettavat ehdot 5.2010 Korttien sisältämät toiminnot ja 1 (8) Nordea Pankki Suomi Oyj:n ja Nordea Rahoitus Suomi Oy:n (jäljempänä Nordea) kortit sisältävät yhden tai useampia toimintoja, joiden avulla kortinhaltija voi käyttää

Lisätiedot

SÄHKÖNTOIMITUSEHDOT STE 2010. www.lahtienergia.fi. Energiateollisuus ry:n suosittelemat

SÄHKÖNTOIMITUSEHDOT STE 2010. www.lahtienergia.fi. Energiateollisuus ry:n suosittelemat Energiateollisuus ry:n suosittelemat SÄHKÖNTOIMITUSEHDOT STE 2010 www.lahtienergia.fi Sisällys: A. Yleistä, sähköntoimitussopimuksen tekeminen ja palvelun edellytykset B. Mittaus, laskutus ja sähkötoimituksen

Lisätiedot