SONERAN PALVELUTUOTANNON

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SONERAN PALVELUTUOTANNON"

Transkriptio

1 tunnisteen avulla, esimerkiksi matkapuhelinliittymänumeron perusteella. SONERAN PALVELUTUOTANNON RATKAISUN SOPIMUSEHDOT 3 SONERAN OIKEUDET JA VASTUUT 1 SOVELTAMISALA 3.1 Tekninen toteutus Näitä ehtoja sovelletaan TeliaSonera Finland Oyj:n tai sen kanssa samaan konserniin kuuluvan yhtiön (jäljempänä Sonera) Palveluntarjoajalle tarjoamaan jäljempänä määriteltyyn Palvelutuotannon Ratkaisuun. 2 MÄÄRITELMÄT Näissä sopimusehdoissa ja siinä sopimussuhteessa, johon nämä sopimusehdot liittyvät, seuraavilla käsitteillä on jäljempänä määritelty merkitys elleivät osapuolet muuta sovi tai muu määritelmä ole käyttöyhteyden perusteella ilmeistä: Loppukäyttäjä tarkoittaa Palvelua käyttävää Soneran tai Soneran sopimuskumppanin asiakasta. Palvelu tarkoittaa Palveluntarjoajan loppukäyttäjälle Soneran hyväksymää tekniikkaa (esim. sms-, mms-, wap- ja/tai muut tekniikat) ja Soneran Palvelutuotannon Ratkaisua hyväksikäyttäen tarjoamaa Palvelua. Laskutuskausi tarkoittaa tässä sopimuksessa Soneran käyttämää Loppukäyttäjän laskutuskautta. Tällainen laskutuskausi on esimerkiksi matkapuhelinliittymän laskutuskausi. Palvelutuotannon Ratkaisu tarkoittaa Soneran tuottamaa, omistamaa ja/tai lisensoimaa, mm. internet-, sms-, wap-, mms- ja/tai muita tekniikoita hyväksikäyttävää ratkaisua, jonka kautta Palveluntarjoaja voi tarjota Palvelua loppukäyttäjille. Loppukäyttäjä voi käyttää Palvelua Palvelutuotannon Ratkaisuun sopivilla päätelaitteilla. Palvelutuotannon Ratkaisu voi sisältää esimerkiksi seuraavia erikseen sovittavia komponentteja: Tekstiviesti- tai multimediaviestiyhteys, jota käytetään viranomaisten hallinnoimien palvelunumeroiden kautta Kulloinkin voimassa olevan palvelukuvauksen mukainen laskutuspalvelu Palveluntarjoajan näkyvyys Soneran markkinointikanavissa esim. erikseen sovittavilla Soneran Internet sivuilla ja/tai Soneran mobiilipalveluvalikossa. Mikäli Palveluntarjoaja ja Sonera sopivat laskutuspalvelusta, Loppukäyttäjän tunnistus ja Palvelun käytön laskutus tapahtuu Soneran hallinnoiman Soneralla on oikeus tuottaa sopimuksenmukainen Palvelutuotannon Ratkaisu parhaaksi katsomallaan tavalla ja käyttää Palvelutuotannon Ratkaisun tuottamiseen alihankkijoita. Soneralla on oikeus tehdä Palvelutuotannon Ratkaisun tekniikkaan ja käyttöön vaikuttavia muutoksia. Jos tällaiset muutokset edellyttävät muutoksia Palveluntarjoajan laitteisiin, ohjelmistoihin tai Palveluun, Palveluntarjoajan tulee omalla kustannuksellaan huolehtia tällaisista muutoksista. Sonera pyrkii ilmoittamaan Palveluntarjoajaan vaikuttavista Palvelutuotannon Ratkaisun muutoksista kohtuullisessa ajassa etukäteen. Soneralla on oikeus tarvittaessa sovittaa Palvelussa välitettävää sisältöä sisällön tehokkaan välittämisen edellyttämässä laajuudessa. Sonera ei ole velvollinen toteuttamaan Palveluntarjoajan vaatimia muutoksia. Sonera voi kuitenkin hyväksyä muutoksen toteuttamisen, jolloin Sonera veloittaa Palveluntarjoajalta kustannuksiin perustuvan maksun. 3.2 Markkinointi Sonera markkinoi Palvelutuotannon Ratkaisua parhaaksi katsomallaan tavalla. Soneralla on oikeus käyttää Palvelutuotannon Ratkaisuun liittyvässä markkinoinnissaan Palveluntarjoajan toimi- ja tuotenimiä sekä tavaramerkkejä. Palveluntarjoajalla on oikeus kieltää toimi- tai tuotenimen tai tavaramerkin käyttö. Kielto on pätevä ainoastaan, jos Sonera on vastaanottanut Palveluntarjoajan kirjallisen kieltoilmoituksen. Soneralla on oikeus mainostaa Palveluntarjoajaa ja Palvelua esimerkiksi asiakaslehdissä, asiakastiedotteissa sekä Soneran tai kolmannen osapuolen internet-sivuilla. Muusta markkinoinnista sovitaan erillisellä sopimuksella. 3.3 Tuotetuki Sonera toimittaa Palveluntarjoajalle Palvelutarjoajan pyynnöstä Palvelutuotannon Ratkaisun teknisen dokumentaation Palvelun toteuttamista varten. Dokumentaatiossa on kuvattu Soneran järjestelmän ja Palveluntarjoajan järjestelmän välinen liityntärajapinta. Palveluntarjoajan tulee noudattaa kaikessa

2 toiminnassaan voimassa olevaa teknistä dokumentaatiota ja Soneran muutoin antamia ohjeita. 3.4 Palvelun saatavuus, sekä häiriö- ja haittatilanteet Palveluntarjoaja vastaa Palvelun toiminnasta. Palveluntarjoajan tulee liittää Palvelu Palvelutuotannon Ratkaisuun tämän sopimuksen, Soneran rajapintamäärittelyn ja muun Soneran ohjeistuksen mukaisesti. Palveluntarjoaja vastaa omalla kustannuksellaan Palvelutuotannon Ratkaisun ja oman sovelluk- LIITE 5: Soneran Palvelutuotannon Ratkaisun sopimusehdot sensa välisistä tietoliikenneyhteyksistä, tietoliikenneyhteyksien suojaamisesta ja sovellusten yhteensovittamisesta. 4.2 Sisältö Soneralla on oikeus kytkeä Palveluntarjoaja irti Palvelutuotannon Ratkaisusta Soneran yleisten toimitusehtojen kohdan 11.2 mukaan (Soneran palveluiden yleiset toimitusehdot yritysasiakkaille). Soneralla on oikeus laskuttaa Palveluntarjoajaa sellaisista vian tai virheen selvityksistä aiheutuvista kuluista, jotka johtuvat Palveluntarjoajan haittaa tai häiriötä aiheuttavasta laitteesta, teleyhteydestä, ohjelmistosta, tai muusta Palvelussa esiintyvästä virheestä. Sonera mahdollistaa Palvelun käytön Soneran Loppukäyttäjille tämän sopimuksen mukaisesti. Lisäksi Soneralla on oikeus, mutta ei velvollisuutta, mahdollistaa Palvelun käyttö valitsemiensa yhteistyökumppanien asiakkaille. Soneralla on oikeus estää tietyn Palvelun välittäminen Loppukäyttäjälle perustellusta syystä, esimerkiksi Palvelu on sisällöltään tai toimintatavaltaan voimassa olevien lakien, asetusten, viranomaisten antamien määräysten tai suositusten, hyvän tavan tai Soneran antamien ohjeiden vastainen. Sonera ei ole velvollinen korvaamaan Palvelun välittämisen estämisestä Palveluntarjoajalle aiheutuneita vahinkoja, tulonmenetystä, kustannuksia tai muuta haittaa. Sonera ei vastaa Palveluntarjoajalle tai Loppukäyttäjälle palvelun lyhytaikaisista katkoksista aiheutuneista vahingoista, riippumatta niiden luonteesta tai määrästä. 4 PALVELUNTARJOAJAN OIKEUDET JA VASTUUT 4.1 Tekniset ja liiketaloudelliset edellytykset Palveluntarjoajan on oltava vakavarainen ja sillä on oltava riittävät tekniset ja taloudelliset edellytykset Palvelun tuottamiseen, ylläpitoon ja kehittämiseen. Palveluntarjoaja vastaa yksin Palvelun sisällöstä ja toiminnallisuudesta. Palveluntarjoajalla on oltava Palvelun sisällön ja toiminnallisuuden tämän sopimuksen mukaiseen yleisölle välittämiseen, esittämiseen, ylläpitämiseen ja tarjoamiseen tarvittavat oikeudet, luvat ja suostumukset, mukaan lukien tarpeelliset käyttöoikeudet tekijänoikeudella ja muilla immateriaalioikeuksilla suojattuun Palvelun sisältöön tai toiminnallisuuteen. Jos Soneraa vastaan kohdistetaan vaatimuksia Palvelun sisällön tai toiminnallisuuden perusteella, Palveluntarjoaja sitoutuu korvaamaan Soneralle kaikki tällaisista vaatimuksista ja/tai niihin vastaamisesta aiheutuvat vahingot ja kustannukset, mukaan lukien oikeudenkäynti- ja asianajokulut. Sonera ilmoittaa Palveluntarjoajalle tämän kappaleen mukaisista vaatimuksista kirjallisesti kohtuullisessa ajassa niistä tiedon saatuaan. Tarjottavan Palvelun on oltava ammattimaisesti järjestettyä ja luotettavaa. Palveluntarjoaja on velvollinen toimittamaan Soneralle Palvelun tarkan kirjallisen kuvauksen ennen Palvelun liittämistä Palvelutuotannon Ratkaisuun. Palveluntarjoajalla on oikeus edelleen kehittää ja muuttaa tarjoamansa Palvelun sisältöä. Olennaisista muutoksista Palvelussa ja/tai Palvelun sisällössä, on aina sovittava Soneran kanssa erikseen. Palveluntarjoaja sitoutuu hankkimaan Loppukäyttäjiltä suostumuksen, voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti, ennen kuin Loppukäyttäjille toimitetaan suoramarkkinointia Palvelun kautta. 4.3 Loppukäyttäjätoimitusehdot Palveluntarjoaja on velvollinen huolehtimaan Palvelun toimitusehdoista Loppukäyttäjälle ja siitä, että nämä Palveluntarjoajan ehdot sitovat Loppukäyttäjää. Palveluntarjoaja on velvollinen huolehtimaan asianmukaisella tavalla siitä, että Loppukäyttäjä ymmärtää, että Palvelun tuottaa, toimittaa ja tarjoaa Palveluntarjoaja eikä Sonera. 4.4 Loppukäyttäjähinnoittelun ja verokannan ilmoittaminen

3 Palveluntarjoaja on velvollinen ilmoittamaan Palvelun loppukäyttäjähinnan sekä Palvelun arvonlisäve- 5 HINNOITTELU, LASKUTUS JA TULOUTUS rokannan Soneralle. 5.1 Loppukäyttäjähinnoittelu Palveluntarjoaja on velvollinen ilmoittamaan viipymättä Soneralle Palveluntarjoajan arvonlisäverovelvollisuudessa ja palvelunsa arvonlisäverokannassa tapahtuneista muutoksista. 4.5 Myynti ja markkinointi Soneran toiminimen, tuotetunnusten ja tavaramerkkien käytöstä Palvelun yhteydessä ja Palveluntarjoajan markkinoinnissa on sovittava Soneran kanssa kirjallisesti erikseen ennen tällaisen käytön aloittamista. Soneralla on oikeus kieltäytyä myöntämästä lupaa sen toiminimen, tuotetunnusten tai tavaramerkkien käyttöön. Palveluntarjoajan on markkinoinnissaan tiedotettava niistä matkapuhelinpalveluiden käyttöön vaikuttavista seikoista, jotka Sonera on ilmoittanut Palveluntarjoajalle. 4.6 Säädösten noudattaminen Palveluntarjoajan tulee kaikessa toiminnassaan noudattaa voimassa olevia lakeja, asetuksia sekä muita viranomaisten antamia määräyksiä mm. Loppukäyttäjien henkilötiedoista ja tunnistamistiedoista voimassa olevia säädöksiä, määräyksiä ja hyvää tapaa sekä toimialan suosituksia ja käytäntöjä. 4.7 Yhteisötilaaja Mikäli Palveluntarjoaja on sähköisen viestinnän tietosuojalain tarkoittama yhteisötilaaja, Sonera tarjoaa Palveluntarjoajalle tätä palvelua, tai sen osaa ja palvelussa käsiteltäviä tietoja ja/tai viestejä yhteisötilaajan alihankkijana. Palveluntarjoaja vastaa siitä, että Palveluntarjoajalla on kaikki tarvittavat oikeudet ja suostumukset tietojen (sisältäen tunnistamistiedot ja henkilötiedot) ja/tai viestien käsittelyyn, riippumatta siitä käsitteleekö tietoja ja/tai viestejä Palveluntarjoaja itse ja/tai Sonera Palveluntarjoajan toimeksiannosta. Palveluntarjoaja toimii käsiteltävien henkilötietojen suhteen henkilötietolain mukaisena rekisterinpitäjänä ja valtuuttaa Soneran käsittelemään henkilötietoja Palveluntarjoajan toiminnassa Palveluntarjoajan alihankkijana, ellei kyse ole sellaisista tiedoista, joiden osalta Sonera toimii asiakassuhteen perusteella rekiste-rinpitäjänä. Palveluntarjoaja vastaa palvelun loppukäyttäjähinnasta ja hinnoittelusta huomioon ottaen Palveluntarjoajan Palvelun luonteen sekä lainsäädännöstä tai viranomaisten määräyksistä tai ohjeista johtuvat vaatimukset sekä Soneran antamat ohjeet Palvelun hinnoittelusta. Palveluntarjoaja vastaa Soneralle ilmoittaman hinnoittelutiedon oikeellisuudesta. Palvelun hyödyntäessä Soneran markkinointikanavia Loppukäyttäjähinnasta on sovittava yhdessä Soneran kanssa. Palveluntarjoaja on velvollinen ilmoittamaan Loppukäyttäjille Palvelun hinnan lainsäädännön, viranomaisten määräysten ja ohjeiden, toimialalla noudatettavien käytäntöjen ja Soneran ohjeiden mukaisesti. Loppukäyttäjähinta sisältää verot ja mahdolliset viranomaismaksut. 5.2 Palveluntarjoajalta perittävät maksut Sonera laskuttaa Palveluntarjoajalta sopimuksen solmimisen jälkeen Palvelutuotannon Ratkaisun kytkentämaksun ja muut sopimuksen mukaiset kertaluonteiset perustamismaksut, sekä mahdollisen Soneran määräämän vakuusmaksun ja mahdolliset muut sovitut maksut. Soneralla on oikeus veloittaa Palveluntarjoajasta johtuvan Palveluun kohdistuvan reklamaation selvittämisestä aiheutuneet kustannukset Palveluntarjoajalta. Soneralla on oikeus hyvittää Loppukäyttäjälle Palvelusta aiheutuneita maksuja. Soneralla on oikeus periä Palveluntarjoajalta Soneran Loppukäyttäjälle tämän Palvelua koskevan reklamaation perusteella maksamat hyvitykset siltä osin kuin hyvitys johtuu Palveluntarjoajan tämän sopimuksen vastaisesta menettelystä tai siitä, että Loppukäyttäjä ei ole saanut laskutettua Palvelua, ja enintään määrällä, joka vastaa reklamaation kohteena olevan Palvelun Loppukäyttäjähintaa. Sonera toimittaa Palveluntarjoajalle raportin tämän kohdan mukaisista Palveluntarjoajan toiminnasta johtuvista hyvityksistä niin erikseen sovittaessa. Soneralla on oikeus pidättää Soneran saatavat Palveluntarjoajalta Palvelutuotannon Ratkaisun tuloutuksesta. 5.3 Loppukäyttäjälaskutus

4 Palvelutuotannon Ratkaisu sisältää Loppukäyttäjien laskutuksen, saatavien valvonnan sekä tuloutuksen Palveluntarjoajalle, mikäli osapuolet ovat näin sopineet. Sonera laskuttaa Palvelun käyttöön perustuvat maksut Loppukäyttäjiltä Soneran matkapuhelinlaskulla tai muulla laskulla Loppukäyttäjän kanssa tehdyn sopimuksen mukaan. Nämä maksut laskutetaan Palveluntarjoajan lukuun. Sonera päättää Loppukäyttäjien laskutusaikatauluista, eräpäivästä, viivästyskoroista ja perintätavasta. Jos Loppukäyttäjän maksuvelvollisuuden laiminlyönti kohdistuu Palveluntarjoajan tarjoamaan Palveluun, Soneralla on oikeus estää Loppukäyttäjältä Palvelun käyttö. Jos Loppukäyttäjä ei maksa Palvelun käytöstä aiheutuvia maksuja, maksujen suuruus ja laatu huomioon ottaen kohtuullisten perimistoimien jälkeen, on Soneralla oikeus periä takaisin Palveluntarjoajalle jo tilitetty määrä tai vähentää Palveluntarjoajalle tilitettävästä määrästä Loppukäyttäjän maksamatta jäänyt osa. Jos Sonera perii Loppukäyttäjän maksamatta jäämiä maksuja Palveluntarjoajalta tai vähentää tilitettävästä määrästä maksamatta jääneen osuuden, Sonera luovuttaa Palveluntarjoajalle tarpeelliset tiedot maksun perimiseksi Loppukäyttäjältä. Soneralla on oikeus lisätä Palveluntarjoajalta takaisin perittävään osuuteen tai vähentää Palveluntarjoajalle tilitettävästä osuudesta Soneran hinnaston mukainen perimiskorvaus. 5.4 Raportointi ja tuloutus Mikäli laskutuspalvelusta on sovittu, Sonera toimittaa Palveluntarjoajalle kuukausittain kirjallisen raportin, josta ilmenee Palvelun käyttömäärä, Palvelun kokonaistuotto, liikennöintimaksut ja palvelumaksut sekä muut sopimuksen mukaiset maksut. Raportit eivät sisällä Loppukäyttäjän asiakas- tai tunnistetietoja. Muusta raportoinnista on sovittava erikseen. LIITE 5: Soneran Palvelutuotannon Ratkaisun sopimusehdot Jos tuloutussumma tai laskun summa on alle viisikymmentä (50) euroa, tuloutus tai laskutus siirretään seuraavan kalenterikuukauden tuloutukseen tai laskutukseen. Sonera ei maksa Palveluntarjoajalle korkoa siltä ajalta, kun Loppukäyttäjien suorittamat Palveluntarjoajan varat ovat Soneran hallussa. Jos Palvelu on Loppukäyttäjälle maksutonta, Sonera laskuttaa Palveluntarjoajalta sopimuksen mukaiset maksut laskutuskausittain erillisellä laskulla. 6 ASIAKASPALVELU Sonera voi opastaa loppukäyttäjiä Palveluntarjoajan Palveluiden perustietouden osalta tai välittää loppukäyttäjien antamaa palautetta Palveluntarjoajalle. Lähtökohtaisesti Sonera opastaa loppukäyttäjät ottamaan yhteyttä Palveluntarjoajan asiakaspalveluun Palvelua koskevissa kysymyksissä tai reklamaatioissa. Palveluntarjoaja on velvollinen ilmoittamaan välittömästi Soneralle Palvelussa ilmenneestä katkoksesta, ongelmista laskutuksessa ja osallistumaan ongelmien selvittämiseen aktiivisesti. 7 VAHINGONKORVAUS JA VASTUUNRA- JOITUS Soneran vastuu Palveluntarjoajalle tämän sopimuksen piiriin kuuluvista vahingoista on rajoitettu kulloinkin voimassa olevien Soneran Palveluiden yleisten toimitusehtojen yritysasiakkaille mukaisesti, kuitenkin korkeintaan 8500 euroon vahinkotapahtumaa tai toisiinsa liittyviä vahinkotapahtumia kohden. 8 IMMATERIAALIOIKEUDET Tällä sopimuksella ei siirretä tai muodostu osapuolille tai kolmannelle osapuolelle kuuluvia immateriaalioikeuksia (kuten tekijänoikeuksia). Em. oikeuksien siirtämisestä tulee aina sopia kirjallisesti. Sonera tulouttaa Palveluntarjoajalle Palvelun edellisen laskutuskauden Loppukäyttäjälaskutukseen perustuvan Palvelun tuoton vähennettynä tämän sopimuksen ja voimassa olevan hinnaston mukaisilla maksuilla sekä Soneran mahdollisilla saatavilla Palveluntarjoajalta. Mikäli Palvelun tuotto on pienempi kuin Soneran saatavat, Sonera laskuttaa erotuksen Palveluntarjoajalta. Muilta osin noudatetaan Soneran palveluiden yleiset toimitusehdot yritysasiakkailla kohdassa 6 Immateriaalioikeuksien loukkaukset määrättyä. 9 SOPIMUSEHTOJEN MUUTTAMINEN Sonera voi muuttaa näitä sopimusehtoja. Palveluntarjoajalle tiedotetaan uusista sopimusehdoista vähintään

5 kuukautta ennen niiden voimaantuloa asiakastiedottein tai muutoin kirjallisesti. Jos sopimusehtoja on muutettu Palveluntarjoajan vahingoksi, Palveluntarjoajalla on oikeus kuukauden kuluessa ilmoituksesta irtisanoa sopimus irtisanomisaikaa noudattamatta. Muista muutoksista palvelun sisältöön, esimerkiksi palvelukuvauksiin, Sonera ilmoittaa parhaaksi katsomallaan tavalla ja aikana. Postitse lähetettyjen ilmoitus katsotaan tulleen vastaanotetuksi seitsemäntenä päivänä niiden lähettämisestä ja sähköpostitse tai telefaxilla lähetettyjen ilmoitusten niiden lähettämistä seuraavana arkipäivänä.

SONERA PALVELUNTARJOAJA TEKSTI PALVELUKUVAUS

SONERA PALVELUNTARJOAJA TEKSTI PALVELUKUVAUS SONERA PALVELUNTARJOAJA TEKSTI PALVELUKUVAUS 1 Palvelukanava yrityksen ja asiakkaan välillä: Palveluntarjoaja Teksti Palveluntarjoaja Teksti on palvelu, jonka avulla yritys voi tarjota tekstiviestipalveluja

Lisätiedot

Liite 1. Yleiset sopimusehdot sivu 1/8

Liite 1. Yleiset sopimusehdot sivu 1/8 Checkout-palvelun yleiset sopimusehdot Liite 1 Yleiset sopimusehdot sivu 1/8 1. MÄÄRITELMÄT... 2 2. PALVELUN TOTEUTUS... 2 2.1 LUOTTOKORTTIMAKSUT... 3 2.2 CHECKOUT.FI -PALVELUPORTAALI... 3 3. PALVELUNTARJOAJAN

Lisätiedot

Porrasinfo Oy:n palvelujen yleiset toimitusehdot yritysasiakkaille

Porrasinfo Oy:n palvelujen yleiset toimitusehdot yritysasiakkaille Porrasinfo Oy:n palvelujen yleiset toimitusehdot yritysasiakkaille 1. Toimitusehtojen soveltaminen Näitä toimitusehtoja sovelletaan Porrasinfo Oy:n (jäljempänä Porrasinfo ) asiakkaalle toimittamiin palveluihin,

Lisätiedot

SONERAN PALVELUIDEN YLEISET TOIMITUSEHDOT KULUTTAJA-ASIAKKAILLE

SONERAN PALVELUIDEN YLEISET TOIMITUSEHDOT KULUTTAJA-ASIAKKAILLE SONERAN PALVELUIDEN YLEISET TOIMITUSEHDOT KULUTTAJA-ASIAKKAILLE 1 Soveltamisala 1.1 Toimitusehtojen soveltaminen. Näitä toimitusehtoja sovelletaan TeliaSonera Finland Oyj:n tai sen kanssa samaan konserniin

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY / MSOYNET YLEISET SOPIMUSEHDOT YRITYSASIAKKAILLE 1.6.2012

MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY / MSOYNET YLEISET SOPIMUSEHDOT YRITYSASIAKKAILLE 1.6.2012 MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY / MSOYNET YLEISET SOPIMUSEHDOT YRITYSASIAKKAILLE 1.6.2012 Nämä ehdot ovat Tietoliikenteen ja tietotekniikan keskusliitto, FiCom ry:n suosittelemat ja Kuluttajaviraston/kuluttajaasiamiehen

Lisätiedot

AdGold Oy 2015 - Yleiset sopimusehdot

AdGold Oy 2015 - Yleiset sopimusehdot AdGold Oy 2015 - Yleiset sopimusehdot AdGold Oy:n palveluiden yleiset sopimusehdot alkaen 1.4.2015. Yleiset sopimusehdot 1 Soveltamisala 1.1 Sopimusehtojen soveltaminen Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan

Lisätiedot

AinaCom Oy:n palveluiden yleiset sopimusehdot yrityksille ja yhteisöille 1.1.2007

AinaCom Oy:n palveluiden yleiset sopimusehdot yrityksille ja yhteisöille 1.1.2007 AinaCom Oy:n palveluiden yleiset sopimusehdot yrityksille ja yhteisöille 1.1.2007 ainacom.fi 2 AinaCom Oy:n yleiset toimitusehdot 1 Soveltamisala... 4 1.1 Sopimusehtojen soveltaminen... 4 1.2 Laitteiden

Lisätiedot

5 Palvelun sisältö ja palveluun sovellettavat erityiset ehdot.

5 Palvelun sisältö ja palveluun sovellettavat erityiset ehdot. palvelun kohtuullisen ajan kuluessa sopimuksen allekirjoittamisesta tai tilausvahvistuksesta. 1 Sopimusehtojen voimaantulo Nämä toimitusehdot tulevat voimaan 1.7.2010 ja ovat voimassa toistaiseksi. Näiden

Lisätiedot

Elisa Oyj Sivu 1 / 7. OPERAATTORITUOTTEIDEN YLEISET SOPIMUSEHDOT v1.2. 2 Sopimuksen syntyminen. 1 Yleistä

Elisa Oyj Sivu 1 / 7. OPERAATTORITUOTTEIDEN YLEISET SOPIMUSEHDOT v1.2. 2 Sopimuksen syntyminen. 1 Yleistä Sivu 1 / 7 OPERAATTORITUOTTEIDEN YLEISET SOPIMUSEHDOT v1.2 1 Yleistä Näitä ehtoja sovelletaan, kun Teleyritys tekee Elisa Oyj:n tai tämän kanssa samaan konserniin kuuluvan yhtiön (myöhemmin yhdessä tai

Lisätiedot

1 SOPIMUSOSAPUOLET JA VOIMAANTULO

1 SOPIMUSOSAPUOLET JA VOIMAANTULO 1 SOPIMUSOSAPUOLET JA VOIMAANTULO 1.1 Näitä yleisiä toimitusehtoja ( Yleiset Toimitusehdot ) sovelletaan osana sopimuksia ( Sopimus ), joilla Oy Capnova Ltd ( Toimittaja tai Palveluntarjoaja ) toimittaa

Lisätiedot

Asiakas tarkoittaa asiakassopimuksen tekevää tai tehnyttä taikka Watsonia käyttävää henkilöä, joka ei ole myyjä.

Asiakas tarkoittaa asiakassopimuksen tekevää tai tehnyttä taikka Watsonia käyttävää henkilöä, joka ei ole myyjä. WATSON-PALVELUN ERITYISEHDOT WATSON NORDIC OY 1. Soveltamisala ja määritelmät 1.1. Näitä sopimusehtoja sovelletaan Watson tv- ja tilausvideopalvelun (jäljempänä Watson) käyttämiseen, ja ne määrittävät

Lisätiedot

SAAS 11 ELISAN SAAS-PALVELUIDEN ERITYISEHDOT YRITYSASIAKKAILLE. 3 Palvelu ja palvelun käyttäminen

SAAS 11 ELISAN SAAS-PALVELUIDEN ERITYISEHDOT YRITYSASIAKKAILLE. 3 Palvelu ja palvelun käyttäminen 1 (9) SAAS 11 ELISAN SAAS-PALVELUIDEN ERITYISEHDOT YRITYSASIAKKAILLE 1 Soveltamisala ja muut sopimusehdot Näitä sopimusehtoja sovelletaan Elisa Oyj:n ja sen konserniyhtiöiden (jäljempänä Elisa) yritysasiakkaille

Lisätiedot

PyhäNet Oy Yleiset sopimusehdot Kuluttaja- ja yritysasiakkaille 13.1.2015

PyhäNet Oy Yleiset sopimusehdot Kuluttaja- ja yritysasiakkaille 13.1.2015 PyhäNet Oy Yleiset sopimusehdot Kuluttaja- ja yritysasiakkaille 13.1.2015 PALVELUN KÄYTTÄJÄLLE Tutustu huolellisesti ennen sopimuksen tekemistä PyhäNet Oy:n (PYHÄNET) toimittamiin yleisiin sopimusehtoihin,

Lisätiedot

Savon Kuituverkko Oy / Savon Kuitu Yleiset sopimusehdot Kuluttaja- ja yritysasiakkaille 1.7.2015

Savon Kuituverkko Oy / Savon Kuitu Yleiset sopimusehdot Kuluttaja- ja yritysasiakkaille 1.7.2015 Savon Kuituverkko Oy / Savon Kuitu Yleiset sopimusehdot Kuluttaja- ja yritysasiakkaille 1.7.2015 PALVELUN KÄYTTÄJÄLLE PALVELUN KÄYTTÄJÄLLE Tutustu huolellisesti ennen sopimuksen tekemistä Savon Kuituverkko

Lisätiedot

YR YSE 11 ELISAN YLEISET SOPIMUSEHDOT YRITYSASIAKKAILLE

YR YSE 11 ELISAN YLEISET SOPIMUSEHDOT YRITYSASIAKKAILLE 1 / 8 YR YSE 11 ELISAN YLEISET SOPIMUSEHDOT YRITYSASIAKKAILLE 1 Soveltamisala ja muut sopimusehdot Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan kaikkiin Elisa Oyj:n ja sen konserniyhtiöiden (jäljempänä Elisa)

Lisätiedot

Nettitaivas (WAF-Solutions Oy:n yleiset toimitusehdot 18.9.2014

Nettitaivas (WAF-Solutions Oy:n yleiset toimitusehdot 18.9.2014 Nettitaivas (WAF-Solutions Oy:n yleiset toimitusehdot 18.9.2014 1. EHTOJEN SOVELTAMISALA JA TARKOITUS Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan WAF-Solutions Oy:n (jäljempänä Toimittaja) asiakkaalle toimittamiin

Lisätiedot

1.1.1. KL tarkoittaa Kauppalehti Oy:tä, joka vastaa Kauppalehti Tietopalvelut nimisestä palvelukokonaisuudesta.

1.1.1. KL tarkoittaa Kauppalehti Oy:tä, joka vastaa Kauppalehti Tietopalvelut nimisestä palvelukokonaisuudesta. Kauppalehti Tietopalvelut Sopimus- ja käyttöehdot 1. Määritelmät 1.1. Nämä sopimus- ja käyttöehdot määrittävät, millä ehdoin Kauppalehti Tietopalveluiden tuottamia, välittämiä ja/tai jälleenmyymiä tietoaineistoja

Lisätiedot

Verifone maksupäätetuotteiden ja palveluiden yleiset toimitusehdot

Verifone maksupäätetuotteiden ja palveluiden yleiset toimitusehdot Voimassa alkaen 18.3.2015 1 / 5 Verifone maksupäätetuotteiden ja palveluiden yleiset toimitusehdot 1 Soveltamisala 1.1 Toimitusehtojen soveltaminen Näitä toimitusehtoja sovelletaan Verifone Finland Oy:n

Lisätiedot

YR YSE 06 ELISAN YLEISET SOPIMUSEHDOT YRITYSASIAKKAILLE

YR YSE 06 ELISAN YLEISET SOPIMUSEHDOT YRITYSASIAKKAILLE 1 (5) ELISAN YLEISET SOPIMUSEHDOT YRITYSASIAKKAILLE 1 Yleistä Näitä sopimusehtoja sovelletaan Elisa Oyj:n ja sen konserniyhtiöiden (jäljempänä Elisa) yritysasiakkaalle toimittamiin palveluihin ja tuotteisiin

Lisätiedot

YRITYKSET & YHTEISÖT 1(5) 01.01.2012 SOPIMUSEHDOT 1. YLEISTÄ 2. MÄÄRITELMÄT 3. SOPIMUKSEN SYNTYMINEN 4. TOIMITUS

YRITYKSET & YHTEISÖT 1(5) 01.01.2012 SOPIMUSEHDOT 1. YLEISTÄ 2. MÄÄRITELMÄT 3. SOPIMUKSEN SYNTYMINEN 4. TOIMITUS 1(5) 01.01.2012 SOPIMUSEHDOT YRITYKSET & YHTEISÖT TELEYRITYKSEN PALVELUIDEN YLEISET SOPIMUSEHDOT YRITYKSILLE JA YHTEISÖILLE 1. YLEISTÄ Näitä ehtoja sovelletaan Teleyrityksen palveluiden toimituksiin yritys-

Lisätiedot

TÄHTIKUITU OY PL 60, 99601 Sodankylä Puhelin: +358 40 764 8213 Y-tunnus: 42547673-4 sähköposti: etunimi.sukunimi@tahtikuitu.fi www.tähtikuitu.

TÄHTIKUITU OY PL 60, 99601 Sodankylä Puhelin: +358 40 764 8213 Y-tunnus: 42547673-4 sähköposti: etunimi.sukunimi@tahtikuitu.fi www.tähtikuitu. YLEISET SOPIMUSEHDOT 1. Yleistä Näitä ehtoja sovelletaan Tähtikuitu Oy:n liittymien toimituksiin yksityis- ja yritysasiakkailla (asiakas) ellei muuta erikseen sovita. Lisäksi sovelletaan palvelukohtaisia

Lisätiedot

1. Yleistä. 2. Sopimuksen syntyminen. 3. Toimitus. Yleiset sopimusehdot 1 1.7.2015

1. Yleistä. 2. Sopimuksen syntyminen. 3. Toimitus. Yleiset sopimusehdot 1 1.7.2015 Yleiset sopimusehdot 1 1. Yleistä Näitä ehtoja sovelletaan :n (Kuituverkot Oy) liittymien ja yhteyspalvelujen toimituksiin yksityis-, yritys- ja julkisasiakkaille (asiakas) ellei muuta erikseen sovita.

Lisätiedot

SANTANDER VERKKOPALVELUN KÄYTTÖEHDOT

SANTANDER VERKKOPALVELUN KÄYTTÖEHDOT SANTANDER VERKKOPALVELUN KÄYTTÖEHDOT 1. Yleistä Santander-verkkopalvelu on :n (jäljempänä Santander ) tuottama ja ylläpitämä verkkopalvelu, joka tarjoaa osapuolten väliseen asiakassuhteeseen liittyviä

Lisätiedot

Kodin palvelut -verkkokaupan toimitusehdot

Kodin palvelut -verkkokaupan toimitusehdot Kodin palvelut -verkkokauppa on :n, y-tunnus 1475607-9, (jäljempänä Sonera ) ylläpitämä markkinapaikka, jossa myydään kodin viihde-elektroniikkaan, tietotekniikkaan ja tiedonsiirtoon liittyviä laitteita

Lisätiedot

SOPIMUSEHDOT TUULOKSEN TIETOVERKKO-OSUUSKUNTA A-OSA. YLEISET SOPIMUSEHDOT B-OSA. LIITTYMÄSOPIMUKSEN ERITYISEHDOT C-OSA. PALVELUSOPIMUSTEN ERITYISEHDOT

SOPIMUSEHDOT TUULOKSEN TIETOVERKKO-OSUUSKUNTA A-OSA. YLEISET SOPIMUSEHDOT B-OSA. LIITTYMÄSOPIMUKSEN ERITYISEHDOT C-OSA. PALVELUSOPIMUSTEN ERITYISEHDOT TUULOKSEN TIETOVERKKO-OSUUSKUNTA SOPIMUSEHDOT VERSIO 1.1 VOIMASSA 14.08.2013 ALKAEN TOISTAISEKSI A-OSA. YLEISET SOPIMUSEHDOT B-OSA. LIITTYMÄSOPIMUKSEN ERITYISEHDOT C-OSA. PALVELUSOPIMUSTEN ERITYISEHDOT

Lisätiedot

MAKSUTURVA-PALVELUN (suoramaksupalvelu) YLEISET SOPIMUSEHDOT (VERKKOKAUPPIAS)

MAKSUTURVA-PALVELUN (suoramaksupalvelu) YLEISET SOPIMUSEHDOT (VERKKOKAUPPIAS) MAKSUTURVA-PALVELUN (suoramaksupalvelu) YLEISET SOPIMUSEHDOT (VERKKOKAUPPIAS) Suomen Maksuturva Oy Y-tunnus 2121703-0 Ruoholahdenkatu 23 00180 Helsinki www.maksuturva.fi 18.3.2014 1 (4) 1. Osapuolet Nämä

Lisätiedot

Yleiset sopimusehdot. 01.08.2014 Yleiset sopimusehdot Nebula Oy. Nebula Oy. Nebula Oy

Yleiset sopimusehdot. 01.08.2014 Yleiset sopimusehdot Nebula Oy. Nebula Oy. Nebula Oy 01.08.2014 Yleiset sopimusehdot Sivu 2/13 Sisällysluettelo 1. Yleistä... 3 2. Määritelmät... 3 3. Sopimuksen syntyminen... 3 4. Sopimuskausi ja sopimuksen irtisanominen... 4 5. Palvelun toimittaminen ja

Lisätiedot

Verkkopalvelu ja sen perusteella käytettävissä olevat palvelut ovat saatavissa ruotsin- ja suomenkielisenä.

Verkkopalvelu ja sen perusteella käytettävissä olevat palvelut ovat saatavissa ruotsin- ja suomenkielisenä. 1 Yleistä Folksam Vahinkovakuutus Oy:n (jäljempänä Folksam tai Palveluntarjoaja) verkkopalvelu yrityksille (Folksam Yritysportaali) on tunnistetun asiakkaan sähköisten palvelujen kokonaisuus, johon voi

Lisätiedot

SAAS-EHDOT 09 ELISAN SAAS-PALVELUIDEN ERITYISEHDOT YRITYSASIAKKAILLE. osia ja vaihtaa käyttämiään lisensoijia tai alihankkijoita.

SAAS-EHDOT 09 ELISAN SAAS-PALVELUIDEN ERITYISEHDOT YRITYSASIAKKAILLE. osia ja vaihtaa käyttämiään lisensoijia tai alihankkijoita. 1 (7) ELISAN SAAS-PALVELUIDEN ERITYISEHDOT YRITYSASIAKKAILLE 1 Yleistä Näitä sopimusehtoja sovelletaan Elisa Oyj:n ja sen konserniyhtiöiden (jäljempänä Elisa) yritysasiakkaalle toimittamiin Software as

Lisätiedot

Suupohjan Seutuverkko Oy:n liittymäsopimuksen yleiset sopimusehdot. Sopimusehdot voimassa 8.4.2009 alkaen

Suupohjan Seutuverkko Oy:n liittymäsopimuksen yleiset sopimusehdot. Sopimusehdot voimassa 8.4.2009 alkaen Suupohjan Seutuverkko Oy:n liittymäsopimuksen yleiset sopimusehdot Sopimusehdot voimassa 8.4.2009 alkaen 1. YLEISTÄ Näitä ehtoja sovelletaan Suupohjan Seutuverkko Oy:n (Verkon omistaja) liittymien toimituksiin

Lisätiedot