OIKEUSMINISTERIÖN TAVOITTEET EUROOPAN UNIONISSA KYPROKSEN PUHEENJOHTAJAKAUDELLA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "OIKEUSMINISTERIÖN TAVOITTEET EUROOPAN UNIONISSA KYPROKSEN PUHEENJOHTAJAKAUDELLA 1.7. 31.12.2012"

Transkriptio

1 OIKEUSMINISTERIÖN TAVOITTEET EUROOPAN UNIONISSA KYPROKSEN PUHEENJOHTAJAKAUDELLA OIKEUSMINISTERIÖN EU-VALMISTELUN TYÖASIAKIRJA Yleisten kansainvälisten ja EU-asioiden yksikkö Käsitelty EU-johtoryhmässä

2 OIKEUSMINISTERIÖN TOIMINTA EUROOPAN UNIONISSA KYPROKSEN PUHEENJOHTAJAKAUDELLA ( ) YLEISET LÄHTÖKOHDAT YHTEENVETO SIVIILIOIKEUDELLINEN YHTEISTYÖ Lainvalintasääntely, kansainvälinen yksityisoikeus Siviiliprosessioikeus EU:n toiminta Haagin kansainvälisen yksityisoikeuden konferenssissa Siviilioikeudelliset määräykset muissa kansainvälisissä yleissopimuksissa Kollektiiviset oikeussuojakeinot RIKOSOIKEUDELLINEN YHTEISTYÖ Päätösten ja tuomioiden vastavuoroinen tunnustaminen Aineellinen rikosoikeus Prosessuaaliset oikeudet ja rikosten uhrien asema Eurojust EU:n sisäinen turvallisuus sekä kansainvälisen rikollisuuden ja korruption torjunta Rikosoikeudellinen sääntely kansainvälisissä sopimuksissa TIETOSUOJA, PERUSOIKEUDET JA EU-KANSALAISUUS Tietosuoja Perusoikeudet ja EU-kansalaisuus Yhdenvertaisuus (TSTK-neuvosto) Europarlamenttivaalit ja eurooppalaiset poliittiset puolueet (YAN) OIKEUDELLISET VERKOSTOT, SÄHKÖINEN ASIOINTI JA EU:N RAHOITUSOHJELMAT Oikeudelliset verkostot Sähköinen asiointi oikeusalalla (e-justice) Oikeus- ja sisäasioiden rahoitusohjelmat OIKEUS- JA SISÄASIOIDEN ULKOSUHTEET EU-USA -suhteet EU-Venäjä -suhteet EU:n laajentuminen (UAN) Siviilikriisinhallinta (UAN) KULUTTAJANSUOJA, YHTIÖOIKEUS, SOPIMUSOIKEUS Kuluttajansuoja (KIKY-neuvosto) Yhtiöoikeus (KIKY-neuvosto) Kuljetusoikeus (liikenne-, televiestintä- ja energianeuvosto) Rahoitusmarkkinasääntely (ECOFIN) Sopimusoikeus ja yhteinen eurooppalainen kauppalaki EUROOPAN UNIONIN KEHITTÄMINEN Institutionaaliset kysymykset Parempi sääntely (KIKY-neuvosto, ECOFIN) Avoimuus, hyvä hallinto EU:n tuomioistuinjärjestelmä (YAN, KIKY-neuvosto)

3 OIKEUSMINISTERIÖN TOIMINTA EUROOPAN UNIONISSA KYPROKSEN PUHEENJOHTAJAKAUDELLA ( ) 1 YLEISET LÄHTÖKOHDAT Tähän muistioon on koottu ajankohtaiset EU-asiat oikeusministeriön toimialalla loppuvuonna Muistioon on myös lyhyesti kirjattu oikeusministeriön kannalta keskeisiä Suomen kantoja ajankohtaisiin EU-hankkeisiin. Muistio on luonteeltaan oikeusministeriön kokonaisvaltaista EU-valmistelua palveleva epävirallinen työasiakirja, jota ei ole käsitelty EU-koordinaatiojärjestelmän puitteissa. Muistiota päivitetään puolivuosittain ja tarvittaessa. Oikeusministeriön toimialaan kuuluvat oikeus- ja sisäasiainneuvostossa käsiteltävät oikeusasiat sekä kilpailukykyneuvostossa ja ECOFIN-neuvostossa päätettävät kuluttajansuojan edistäminen sekä sopimus- ja yhtiöoikeudellinen sääntely. Yleistä esine- ja vahingonkorvausoikeutta sekä kuljetussopimusoikeutta samoin kuin esimerkiksi rikosoikeudellisia ja tietosuojaan liittyviä kysymyksiä käsitellään muidenkin neuvostokokoonpanojen alaisissa hankkeissa. Oikeusministeriö vastaa myös TSTK-neuvostossa käsiteltävän yhdenvertaisuusdirektiivin valmisteluista. Toimialaan kuuluvat myös eräät EU:n toiminnan avoimuutta ja kansanvaltaisuutta koskevat institutionaaliset kysymykset sekä EU:n lainsäädännön laadun kehittämiseen liittyvät kysymykset. Yleisinä tavoitteina oikeusministeriö painottaa erityisesti perusoikeuksien toteutumista sekä avoimuuden, hyvän hallinnon, lainsäädännön laadun ja oikeusturvan kehittämistä EU:ssa. Ministeriön tavoite EU:ssa on sellaisen yhteisen vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen luominen, jossa jäsenvaltioiden rajat eivät estä unionin kansalaisten oikeuksien toteutumista eivätkä rikosten torjuntaa ja jossa perus- ja ihmisoikeudet kuuluvat kaikille, eivät vain EU:n kansalaisille. Tavoitteeseen pyritään tukemalla vapauden, oikeuden ja turvallisuuden alueen monivuotisen ohjelman toteuttamista vuosina (Tukholman ohjelma) valtioneuvoston EU-selonteossa (16/2009) asetetun tahtotilan mukaisesti. Komission keväällä 2010 julkaisema tiedonanto Tukholman ohjelman toteuttamisesta sisältää yli kolmensadan toimenpiteen luettelon. Oikeusministeriö antoi tältä pohjalta keväällä 2010 eduskunnalle selvityksen Suomen painopisteistä Tukholman ohjelman toteuttamiseksi oikeusasioissa (OM ). Kyproksen kaudella ollaan Tukholman ohjelman toteuttamisessa puolivälissä. Kyproksenkin EU-puheenjohtajakautta leimaavat talous- ja rahoituskriisin jälkitoimet. Kypros jatkaa viimeisenä kolmen puheenjohtajamaan ohjelman toteuttamista triossa, johon kuuluvat myös Puola (loppuvuosi 2011) ja Tanska (alkuvuosi 2012). Seuraava puheenjohtajamaa on Irlanti. Työohjelma ja muuta informaatiota Kyproksen puheenjohtajuuskaudesta on internet-sivuilla: Suurimmat haasteet EU-työssä liittyvät Kyproksen puheenjohtajakaudella EU:n tietosuojasääntelyn uudistamiseen, eurooppalaisen kauppalain valmisteluun ja todisteiden keräämistä koskevan eurooppalaisen tutkintamääräyksen valmisteluun sekä EU:n avoimuusasetuksen uudistamiseen. Varsinkin näiden hankkeiden osalta 3

4 haasteet liittyvät paitsi sisältöön myös suunnitelmalliseen vaikuttamiseen erityisesti Euroopan parlamentissa. Ennakkovaikuttamisen näkökulmasta keskeisiä lähitulevaisuuden hankkeita ovat mm. Eurojustin uudistaminen ja mahdollisen Euroopan syyttäjäviranomaisen perustaminen (komission ehdotus 2013), EU:n yhtiöoikeudellisen lainsäädännön uudistaminen sekä mahdollinen hyvää hallintoa koskeva EU-säädös. Vaikuttamistyötä toteutetaan olemassa olevien resurssien puitteissa sekä virkamies- että poliittisella tasolla. 4

5 2 YHTEENVETO Siviilioikeuden alalla jatkuu vilkas lainsäädäntötyö, jonka komissio on kytkenyt sekä EU-kansalaisten käytännön elämän helpottamiseen että sisämarkkinoiden uudistamistyöhön. Tanskan puheenjohtajakaudella saatiin lopullisesti hyväksyttyä kansainvälisiä perintöasioita koskeva asetus. Kyproksen kaudella työ jatkuu aviovarallisuutta ja rekisteröityjen parisuhteiden varallisuusoikeuksia koskevasta lainvalinta- ja toimivaltasääntelystä. Tanska ei puheenjohtajakaudellaan priorisoinut eurooppalaisen sopimusoikeuden kehittämistä eli ristiriitaisen vastaanoton saaneen yhteisen eurooppalaisen kauppalain valmistelua. Erityisesti komissio ja EP veivät kuitenkin hanketta eteenpäin ja Kyproksen kaudella valmistelussa edetään sisältökysymyksiin. Kyproksen puheenjohtajakaudella jatketaan parlamentin kanssa myös neuvotteluja kulutusluottodirektiivin sisarhankkeesta, joka koskee asuntoluottoja. Siviilioikeuden, erityisesti sopimusoikeuden, kuluttajan oikeuksien ja yhtiöoikeuden tavoitteita sisältyy myös EU:n uuteen sisämarkkinastrategiaan ja sähköisen kaupan toimintasuunnitelmaan. Siviiliprosessioikeuden hyvin keskeinen lainsäädäntöhanke on ehdotus mm. tuomioiden täytäntöönpanoa koskevan Bryssel I-asetuksen uudistamisesta. Kyproksen tavoitteena on asetusneuvottelujen päättäminen EP:n kanssa. Kypros pyrkii saamaan päätökseen myös neuvottelut tuomioiden täytäntöönpanon tehostamiseen tähtäävästä hankkeesta, jonka tarkoituksena on luoda menettely pankkitalletuksia koskevaksi turvaamistoimeksi. Päätökseen vietäneen myös neuvottelut vaihtoehtoisia riidanratkaisumenettelyjä koskevasta lainsäädäntöpaketista, josta neuvoston kanta saatiin hyväksyttyä Tanskan kaudella. Komissiolta odotetaan vuonna 2012 ehdotusta insolvenssiasetuksen uudistamisesta sekä säädösehdotusta asiakirjojen laillistamisvaatimusten poistamisesta. Aineellisen rikosoikeuden alalla komissio antoi Kyproksen pj-kauden alkaessa direktiiviehdotuksen EU:n taloudellisten etujen suojaamiseksi petokselta. Neuvottelut ovat myös alkaneet uudesta konfiskaatiota ja varojen jäädyttämistä koskevasta direktiiviehdotuksesta. Käsittelyssä neuvostossa on myös direktiiviehdotus arvopaperimarkkinoiden vääristämisen ja sisäpiiritiedon väärinkäytön torjumisesta rikosoikeudellisin keinoin. Euroopan parlamentin kanssa oli Tanskan kaudella tarkoitus viimeistellä neuvottelut direktiivistä tietojärjestelmiin kohdistuvien hyökkäysten torjumisesta, mutta työ keskeytyi instituutioiden välisen kiistan takia. Komissio valmistelee 2012/2012 rikosoikeudellisia lainsäädäntöehdotuksia myös huumausainekaupasta ja euron väärentämisestä. Suomelle keskeinen prioriteetti on Tukholman ohjelmaan liitetyn, prosessuaalisia oikeuksia koskevan tiekartan toteuttaminen. Tiekartan toteuttamisessa on edetty kolmanteen hankkeeseen, kun Tanskan kaudella saatiin vaikeiden neuvottelujen jälkeen määräenemmistöllä hyväksyttyä neuvoston kanta epäillyn ja syytetyn oikeudesta avustajaan. Neuvotteluista EP:n kanssa ennakoidaan vaikeita. Komission vuoden 2012 työohjelmaan sisältyy säädösehdotus haavoittuvassa asemassa olevien erityisistä suojatakeista. Lisäksi komissio on sitoutunut antamaan direktiiviehdotuksen epäillyn ja syytetyn oikeudesta oikeusapuun vuoden 2013 aikana. 5

6 Kypros jatkaa prioriteettina työtä rikoksen uhreja koskevan EU-sääntelyn vahvistamiseksi. Kyproksen kauden alussa on tarkoitus viimeistellä neuvoston ja EP:n ensimmäisen lukemisen sopu uudesta rikosuhridirektiivistä. Kyproksen tavoitteena on myös viimeistellä työ, joka tähtää lähestymiskieltojen vastavuoroiseen tunnustamiseen. Rikosoikeudellinen lähestymiskieltoinstrumentti hyväksyttiin loppuvuonna 2011 ja Kyproksen kaudella jatketaan sitä täydentävän siviilioikeuden alan instrumentin käsittelyä. Komission vuoden 2012 työohjelmaan sisältyy ehdotus uhreille maksettavia korvauksia koskevan direktiivin uudistamisesta. Rikosoikeudellisen yhteistyön laajin vireillä oleva lainsäädäntöhanke on eurooppalainen tutkintamääräys, jolla pyritään uudistamaan ja kokoamaan yhteen todisteiden hankkimista koskeva EU-sääntely. Kyproksen pj-kaudella asiasta neuvotellaan EP:n kanssa joulukuun 2011 OSA-neuvostossa hyväksytyn yleisnäkemyksen pohjalta. Henkilötietojen suoja on yksi Kyproksen puheenjohtajuuden keskeisistä teemoista. Komissio antoi tammikuussa 2012 asetusehdotuksen henkilötietojen yleisestä suojasta ja käsittelystä sekä direktiiviehdotuksen henkilötietojen suojasta poliisija rikosoikeudellisen yhteistyön alalla. Tavoitteeksi on asetettu, että tietosuojauudistuksesta päästään sopuun vuonna Kolmasmaaneuvotteluista vireillä ovat neuvottelut Kanadan kanssa matkustajarekisteritietojen (PNR) vaihtamisesta. Sopimus Australian kanssa tehtiin Puolan puheenjohtajakaudella 2011 ja sopimus Yhdysvaltojen kanssa Tanskan kaudella. Samanaikaisesti komissio jatkaa neuvotteluja Yhdysvaltojen kanssa kattavasta henkilötietojen suojaa koskevasta sopimuksesta. Kyproksen kaudella jatketaan myös työtä EU:n sisäisen PNRjärjestelmän valmistelemiseksi, vaikka EP on pysäyttänyt oman työnsä asiassa. Keskustelua on käyty myös teletunnistetietojen tallentamista koskevan direktiivin uudistamisesta (LVM). Sähköistä oikeudenkäyttöä koskevaa E-Justice -työtä jatketaan myös Kyproksen kaudella ja työlle on tarkoitus luoda myös oikeudelliset puitteet komission säädösehdotuksen pohjalta. Eurooppalainen sähköisen oikeuden portaali avattiin heinäkuussa Komissio on vuonna 2011 julkaissut politiikkatiedonantoja korruptiontorjunnasta, unionin taloudellisten etujen suojaamisesta (ml. kysymys Eurojustin tulevaisuudesta ja mahdollisesta eurooppalaisesta syyttäjäviranomaisesta) sekä vankeusasioista. Komission sisällä aihepiireihin liittyvä jatkovalmistelu on käynnissä. Ensimmäinen EU:n korruptiontorjuntaraportti on tarkoitus antaa vuonna Komissio on nopeuttanut Eurojustin uudistamisen ja eurooppalaisen syyttäjäviranomaisen valmisteluaikatauluja tarkoituksenaan antaa säädösehdotuksia asiasta jo vuonna Oikeus- ja sisäasioiden ja EU:n ulkosuhteiden yhteys on enenevässä määrin esillä erityisesti EU:n Venäjä-yhteistyössä ja yhteistyössä Yhdysvaltojen kanssa. Komissio on valmistellut siviilioikeuden ulkosuhdestrategiaa, joka oli tarkoitus julkaista jo vuoden 2011 aikana. Neuvoston OSA-ulkosuhdetyöryhmä on vakiintunut. EU:n laajentumisneuvotteluissa komission vuoden 2011 laajentumispaketin pohjalta ollaan entistä enemmän kiinnittämässä huomiota hakijamaiden oikeusvaltiokehitykseen ja ihmis- ja perusoikeustilanteeseen. Kroatia tullee liittymään unionin jäseneksi vuoden 6

7 2013 puolivälissä. Maan oikeuslaitosuudistusten toteutumista seurataan jäsenyyden toteutumiseen saakka. Myös Bulgarian ja Romanian yhteistyö- ja seurantamekanismin (CVM) mukainen monitorointi jatkuu. Komissio on heinäkuussa 2012 antanut kokonaisarvion siitä, miten Bulgaria ja Romania ovat edistyneet mm. oikeuslaitosten tehokkuutta ja korruption torjuntaa koskevien kriteerien täyttämisessä viiden vuoden EUjäsenyytensä aikana. Asia liittyy myös kokonaisvaltaiseen keskusteluun siitä, voivatko maat liittyä Schengen-alueeseen. Lissabonin sopimuksen voimaantulo on vahvistanut EU:n toimintaa ns. operatiivisen yhteistyön ja sisäisen turvallisuuden alalla. Uusi sisäisen turvallisuuden komitea (COSI) on vahvistamassa asemaansa ja komission vuoden 2011 lopulla julkaisema EU:n sisäisen turvallisuuden strategia luo komitealle työohjelmaa, jonka toteutumista vuosittain seurataan. Myös terrorismin torjunta säilyy OSA-neuvoston työn keskeisenä painopisteenä. Suomelle tärkeät, mutta hitaasti edenneet neuvottelut avoimuusasetuksen uudistamisesta päätyivät umpikujaan Tanskan puheenjohtajakaudella. Todennäköistä on, että Kypros pyrkii puheenjohtajakaudellaan ratkaisuun tietyistä helpoimmista neuvottelukysymyksistä, tai vaihtoehtoisesti siirtää hankkeen kokonaisuudessaan seuraavalle puheenjohtajamaalle Irlannille. Euroopan parlamentti on syksyllä 2012 hyväksymässä oma-aloitemietinnön hyvän eurooppalaisen hallinnon säädöksestä. Neuvottelut yhdenvertaisuusdirektiivistä jatkunevat Kyproksenkin puheenjohtajakaudella. Huomionarvoista kuitenkin on, että komission vuoden 2012 työohjelmaan sisältyy erillinen direktiiviehdotus esteettömyydestä (European Accessibility Act). EU:n seuraavien rahoituskehysten ( ) valmistelu merkitsee päätöksiä oikeusalan EU-rahoituksen tulevista painopisteistä ja tasoista. Oikeusalan rahoitusohjelmia koskevat asetusneuvottelut saataneen päätökseen Kyproksen kaudella. Myös Kyproksen puheenjohtajakaudella EU-asioiden määrä ja monien EUhankkeiden yhteiskunnallinen merkittävyys tulevat asettamaan suuria haasteita oikeusministeriön voimavaroille. Haasteena on kansallisen lainvalmistelun rinnalla pystyä osallistumaan sekä komissiossa valmisteluvaiheessa olevien EUlainsäädäntöhankkeiden ennakkovalmisteluun ja vaikuttamiseen että neuvoston työryhmissä ja Euroopan parlamentissa vireillä oleviin neuvotteluihin erityisesti aktiivisessa integraatiokehityksessä olevilla oikeudenalueilla. Lainsäädäntöaktiviteetti sitoo myös EU-edustuston oikeusasioita hoitavien virkamiesten työn priorisoituihin neuvoston työryhmiin. Kaikkia työryhmäkokouksia, komissioyhteyksiä tai yhteistyötä Euroopan parlamentin kanssa ei nykyresursseilla pystytä kattamaan. Priorisointi on välttämätöntä. 7

8 3 SIVIILIOIKEUDELLINEN YHTEISTYÖ 3.1. Lainvalintasääntely, kansainvälinen yksityisoikeus Tanskan puheenjohtajakauden päättyessä OSA-neuvosto hyväksyi lopullisesti kansainvälisiä perintöasioita (tuomioistuimen toimivalta, sovellettava laki, jäsenvaltiossa annetun päätöksen tunnustaminen ja täytäntöönpano, eurooppalainen perintötodistus) koskevan asetuksen. Asetuksessa päästiin Suomen kannalta tyydyttävään loppuratkaisuun. Komissio antoi asetusehdotukset aviovarallisuuteen ja rekisteröityjen parisuhteiden varallisuussuhteisiin liittyvistä kysymyksistä maaliskuussa Asetusehdotusten käsittely työryhmätasolla on käynnistynyt hitaasti ja neuvottelut jatkuvat Kyproksen pj-kaudella. Vuonna 2013 komission on tarkoitus antaa ehdotus vanhempainvastuuta ja avioliittoa koskevan asetuksen 2201/2003 uudistamisesta. Rooma I-asetuksella (593/2008) on luotu EU-säännöt kansainvälisluonteisiin sopimuksiin sovellettavasta laista ja Rooma II-asetus (864/2007) puolestaan määrää, mitä lakia sopimukseen perustumattomiin velvoitteisiin sovelletaan. Kun nämä asetukset hyväksyttiin, velvoitettiin komissio samalla tiettyihin jatkoselvityksiin. Komissio onkin valmistellut mm. liikenneonnettomuuksia, vieraan valtion lainsäädännön selvittämistä ja soveltamista, kunnianloukkauksia, vakuutussopimuksia ja kuluttajasopimuksia koskevia selvityksiä ja raportteja. Näistä ensimmäisenä on valmistunut tieliikenneonnettomuuksien aikarajoja koskeva selvitys. Komissio käynnisti heinäkuussa 2012 julkisen kuulemisen, jolla kerätään tietoja toisessa EUmaassa liikenneonnettomuuteen joutuneiden tilanteesta. Komissio antaa ehdotuksena Rooma II-asetuksen uudistamisesta tältä osin työohjelmansa mukaan vuoden 2012 aikana. EP on toukokuussa 2012 hyväksynyt päätöslauselman, jossa komissiota pyydetään tekemään ehdotus kunnianloukkausta ja yksityisyyden loukkaamista koskevien säännösten lisäämisestä Rooma II-asetukseen. Tähän mennessä Rooma II-asetus ei ole sisältänyt säännöksiä asiasta, sillä EP ja neuvosto eivät ole päässeet asiassa yhteispäätökseen. Komissio käynnisti joulukuussa 2010 antamallaan vihreällä kirjalla julkisen kuulemisen virallisten asiakirjojen liikkuvuuden helpottamisesta ja väestörekisteritietojen vaikutusten tunnustamisesta. Konsultaatio päättyi keväällä Lainsäädäntöehdotusta asiakirjojen laillistamiseen liittyvien muodollisuuksien poistamisesta odotetaan tältä pohjalta vuonna Ehdotuksen siviiliasiakirjojen (kuten syntymätodistus, adoptio, nimi) vaikutusten vastavuoroisesta tunnustamisesta komissio antaa mahdollisesti vuonna Suomi suhtautuu lähtökohtaisesti myönteisesti aviovarallisuutta ja rekisteröityjen parisuhteiden varallisuusoikeuksia koskevaan EU-sääntelyyn. Sääntelyn tulee kuitenkin kohdella aviopareja ja rekisteröidyssä parisuhteessa eläviä pareja yhdenvertaisesti. Suomi korostaa myös hyvää koordinaatiota perintö- ja aviovarallisuutta koskevien säädöshankkeiden valmistelussa. 8

9 Asiakirjojen laillistamisen osalta Suomi yhtyy sinänsä komission huoleen asiakirjojen käännösten kustannuksista ja menettelyyn kuluvasta ajasta. On kuitenkin huolehdittava myös siitä, että asiakirjojen aitous on taattu ja että niiden pohjalta kerätyt ja ylläpidettävät tietorekisterit, erityisesti väestörekisteritiedot, säilyvät luotettavina. Kaikki jäsenvaltiot ovat ratifioineet ns. Haagin apostille-sopimuksen. Menettelyä voitaisiin nopeuttaa kansalaisten paremmalla tiedottamisella. Suomi kannattaa mahdollisuutta sähköisestä apostillesta sekä sähköisen apostille-rekisterin luomista Siviiliprosessioikeus Kesäkuun 2012 OSA-neuvostossa hyväksyttiin neuvoston kanta Bryssel I -asetuksen (tuomioistuimen toimivalta, tuomioiden tunnustaminen ja täytäntöönpano siviili- ja kauppaoikeuden alalla) uudistamiseksi. Uudistuksen tavoitteena on erityisesti ulkomaisten tuomioiden tunnustamiseen ja täytäntöönpanoon tarvittavien välitoimien (eksekvatuuri) poistaminen. Kyproksen puheenjohtajakaudella tullaan käymään neuvotteluja Euroopan parlamentin kanssa. Keskustelua on pitkään käyty siitä, miten unionitasolla voidaan tehostaa tuomioiden täytäntöönpanoa komission vuoden 2006 ja 2008 julkaisemien vihreiden kirjojen pohjalta (vihreä kirja velallisen omaisuuden läpinäkyvyydestä sekä vihreä kirja pankkitalletusten takavarikoinnista). Kesällä 2011 komissio antoi lainsäädäntöehdotuksen, jolla on tarkoitus luoda mekanismi, jolla varmistettaisiin tiedonkulku jäsenvaltioiden välillä velallisen pankkitalletuksista. Tavoitteena on tehostaa rajat ylittävien velkojen perintää. Neuvottelut asetusehdotuksesta jatkuvat Kyproksen kaudella. Siviiliprosessioikeuden alalla on vuonna 2012 käynnistymässä insolvenssiasetuksen 1346/2000 uudistaminen. Komissio on toteuttanut uudistuksen pohjaksi konsultaation, jonka vastausaika päättyi Vuonna 2013 komissio aikoo käynnistää tiedoksiantoasetuksen 1393/2007 (Service of Documents) uudistamisen. Vuonna 2013 komissio on suunnitellut antavansa vihreän kirjan siviiliprosessia koskevista minimistandardeista, vuonna 2014 lainsäädäntöehdotuksen EU:n siviiliprosessilainsäädännön johdonmukaisuuden parantamisesta ja vuonna 2014 vihreän kirjan kansainvälisestä yksityisoikeudesta. Suomi suhtautuu myönteisesti komission ehdotuksiin Bryssel I-asetuksen kehittämiseksi. Muutoksista keskeisin on ns. eksekvatuurista luopuminen. Suomessa eksekvatuurimenettely on toteutettu niin, että käräjäoikeus julistaa toisessa jäsenvaltiossa annetun tuomion täytäntöönpanokelpoiseksi Suomessa. Menettelystä luopuminen edistäisi tuomioiden vastavuoroista tunnustamista ja täytäntöönpanoa EU:ssa. Muutos edellyttää kuitenkin asetukselta selkeyttä, yksinkertaisuutta ja sovellettavuutta. On myös turvattava asianosaisten oikeus oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin. Suomi suhtautuu myönteisesti tuomioiden täytäntöönpanon tehostamiseen velallisen varallisuuden läpinäkyvyyttä ja pankkitalletusten takavarikointia koskevien komission vihreiden kirjojen pohjalta. Eurooppalaisen 9

10 turvaamistoimimenettelyn tulee olla käytettävissä kansallisten turvaamistoimien lisäksi eikä se voi korvata niitä. Insolvenssiasetuksen osalta Suomi katsoo, että asetusta olisi perusteltua muuttaa niin, että myös yksityishenkilön velkajärjestely kuuluisi sen soveltamisalaan EU:n toiminta Haagin kansainvälisen yksityisoikeuden konferenssissa EU liittyi Haagin kansainvälisen yksityisoikeuden konferenssin jäseneksi huhtikuussa Liittymisen yhteydessä EU julisti valmiutensa selvittää mahdollisuuksia liittyä joihinkin olemassa oleviin Haagin konferenssin yleissopimuksiin. Komission selvitys asiasta valmistui keväällä 2008 ja sen perusteella päätettiin, että ensivaiheessa EU:n tulisi liittyä kolmeen perheoikeudelliseen instrumenttiin (v lastensuojeluyleissopimus, v elatusvelvoitteita koskeva konventio ja v elatusvelvoitteisiin sovellettavaa lakia koskeva pöytäkirja) sekä oikeuspaikkasopimuksia koskevaan yleissopimukseen. Tähän mennessä on yllämainituista toteutunut EU:n liittyminen Haagin elatusapukonventioon, kun neuvosto kesällä 2011 hyväksyi päätöksen sopimuksen tekemisestä. Neuvoston 2008 päätöksen mukaisesti jäsenvaltioiden olisi pitänyt ratifioida Haagin vuoden 1996 lastensuojelusopimus omasta ja EU:n puolesta mennessä. Suomi ratifioi yleissopimuksen EU ei ole vielä pystynyt sopimusta ratifioimaan. Neuvosto ja EP ovat hyväksyneet valtuudet Haagin oikeuspaikkasopimuksia koskevan yleissopimuksen allekirjoittamiseen unionin puolesta ja sopimus on allekirjoitettu Komissio ei kuitenkaan vielä ole tehnyt ehdotusta sopimuksen ratifioimiseksi. Ehdotus on komission Tukholman ohjelmaa toteuttavassa toimintasuunnitelmassa aikataulutettu vuodelle Komissio on vuoden 2011 lopussa tehnyt päätösehdotukset neuvostolle siitä, että EU hyväksyisi yhtenäisesti kahdeksan uutta sopimusvaltiota (Armenia, Andorra, Albania, Singapore, Marokko, Seychellit, Gabon ja Venäjä) Haagin kansainväliseen lapsikaappaussopimukseen. Ehdotuksen taustalla on komission näkemys, jonka mukaan jäsenvaltioiden tulee lapsikaappaussopimuksen alalla toimia yhtenäisesti suhteessa uusiin sopimusvaltioihin sen varmistamiseksi, että lapset unionin alueella ovat yhdenvertaisessa asemassa. Neuvostossa jäsenvaltiot ovat nostaneet esiin kysymyksen uusien sopimusvaltioiden allekirjoittamisessa noudatettavasta menettelystä. Ehdotukset uusiksi jäsenmaiksi voidaan komission mukaan hyväksyä eri tahtiin, jos neuvosto niin haluaa. Haagin lapsikaappaussopimusta sovelletaan vain liittyjävaltion ja sellaisten sopimusvaltioiden välisissä suhteissa, jotka ovat ilmoittaneet hyväksyvänsä liittymisen. Asiasta ja EU:n toimivallasta on Tanskan pjkauden päätteeksi saatu neuvoston oikeuspalvelun lausunto. Suomi tukee EU:n aktiivista toimintaa Haagin konferenssin puitteissa maailmanlaajuisen sääntelyn ja sen toimivuuden kehittämiseksi. 10

11 Suomi pitää tärkeänä, että EU pyrkii ripeästi liittymään Haagissa neuvoteltuihin yleissopimuksiin, jos asetetut neuvottelutavoitteet on kohtuullisesti saavutettu. Suomi pitää erittäin tärkeänä, että EU liittyy lapsioikeudellisiin sopimuksiin mahdollisimman nopeasti. Suomi tukee Haagin kansainvälisen lapsikaappaussopimuksen mahdollisimman laajaa soveltamista maailmassa edellyttäen, että sopimukseen liittyvät maat varmistavat sopimuksen tehokkaan täytäntöönpanon. Sopimusosapuolten keskusviranomaisen rooli on tässä keskeinen Siviilioikeudelliset määräykset muissa kansainvälisissä yleissopimuksissa Kyproksen puheenjohtajakaudella jatketaan Unidroit ssa ja UNCITRALissa (United Nations Commission on International Trade Law) käsiteltäviin hankkeisiin liittyvien neuvottelumandaattien käsittelyä (mm. UNCITRALin sähköisiä riitojenratkaisumenettelyjä koskeva hanke). Komission jo vuosia sitten antama ehdotus Euroopan neuvoston yhteydenpitoa lapsiin koskevan sopimuksen hyväksymisestä ei ole edennyt neuvostossa. Komission ehdotus neuvottelumandaatiksi Luganon yleissopimuksen (tuomioistuimen toimivalta, tuomioiden tunnustaminen ja täytäntöönpano) mukauttamiseksi EU:n elatusapuasetuksen sääntöihin on komission suunnitelmassa Tukholman ohjelman toteutumiseksi ajoitettu vuodelle 2010, mutta Tanskan kauden loppuun mennessä ei ehdotusta ole annettu. Ehdotus neuvottelumandaatiksi oikeudellisen yhteistyön laajentamiseksi EU:n ja Sveitsin, Norjan ja Islannin kanssa (asiakirjojen tiedoksianto ja todisteiden luovuttaminen) on ajoitettu vuodelle Vuodelle 2012 on ajoitettu arviointi kolmansien maiden osallistumisesta Luganon yleissopimukseen. Suomi pyrkii komissiolle annettavien neuvottelumandaattien osalta siihen, että kansainvälisissä sopimuksissa asetetaan tavoitteeksi maailmanlaajuisesti paras mahdollinen ja laajasti hyväksyttävä tulos. Siksi Suomi katsoo, että EU:lla on oltava myös valmiutta tarkistaa omaa sääntelyään. Suomi tukee sen selvittämistä, voitaisiinko Luganon sopimus avata myös uusille kolmansille maille Kollektiiviset oikeussuojakeinot Komissio julkaisi marraskuun 2008 lopulla vihreän kirjan Kuluttajan kollektiivisista oikeussuojakeinoista toteutettuaan oikeusvertailevaa tutkimusta jäsenvaltioissa käytössä olevista menettelyistä. Kuulemisen tulosten perusteella komissio toteutti täydentävän konsultaation kesällä 2009 ja jälleen uuden kuulemisen keväällä Sisämarkkinapakettia koskevassa tiedonannossaan komissio toteaa jälleen pohtivansa jatkotoimia kuulemisen pohjalta. Euroopan parlamentin JURI-komiteassa hyväksyttiin 11

12 asiasta mietintö joulukuussa Vihreän kirjan seurantatoimet on merkitty myös komission vuoden 2012 työohjelmaan, jonka mukaan Euroopan kuluttaja-asioiden toimintaohjelma tulee osoittamaan, miten kuluttajan oikeudet ja turvallisuus voivat tarjota sisämarkkinoilla asioiville kuluttajille turvallisen perustan. Mikäli tarvitaan kuluttajan oikeussuojaa, ryhmäkannetta koskevissa säännöissä kerrotaan miten kuluttajat ja yritykset voivat löytää toimivia ratkaisuja laajamittaisiin ongelmiin. Komissio jatkaa vuonna 2012 työskentelyä eurooppalaisten kollektiivisten oikeussuojakeinojen parissa aikaisempien konsultaatioiden pohjalta. Suomi on suhtautunut myönteisesti komission pyrkimyksiin selvittää jäsenvaltioiden kuluttajien kollektiivisia oikeussuojakeinoja sekä kuluttajien mahdollisesti sisämarkkinoilla kohtaamia ongelmia oikeussuojakeinoihin liittyen. Suomi on myös suhtautunut myönteisesti siihen, että kollektiivisten oikeussuojakeinojen käyttäminen tehdään mahdolliseksi kansallisella tasolla kuluttajan ja elinkeinonharjoittajan välisissä riita-asioissa. Jos arvioidaan, että on tarpeen tehdä mahdolliseksi kollektiivisten oikeussuojakeinojen käyttö rajat ylittävissä tilanteissa, voisi EU:n tasoisiin toimenpiteisiin ryhtyminen olla tarkoituksenmukaista, jotta oikeussuojan saatavuus olisi tältä osin mahdollisimman samanlainen eri jäsenvaltioissa. Suomi pitää tarkoituksenmukaisena edetä kollektiivisten vaihtoehtoisten riidanratkaisumenettelyjen kautta. 12

13 4 RIKOSOIKEUDELLINEN YHTEISTYÖ Komissio on koonnut uuden EU:n kriminaalipolitiikkaa käsittelevän asiantuntijaryhmän, jonka perustamiskokous pidettiin Asiantuntijaryhmän tarkoituksena on keskustella EU:n rikosoikeuden keskeisistä kysymyksistä ja avustaa Euroopan komissiota. Ryhmän tavoitteena on parantaa EU:n lainsäädännön laatua rikosoikeuden alalla Lissabonin sopimuksen ja Euroopan unionin perusoikeuskirjan uusien sääntöjen mukaisesti. Lissabonin sopimukseen sisältyy pöytäkirja nro 36 siirtymämääräyksistä, jotka koskevat myös poliisi- ja rikosoikeudellista yhteistyötä (entinen III pilari). Tarkoitus on, että ennen Lissabonin sopimusta hyväksytyt instrumentit muunnettaisiin direktiiveiksi ja muiksi tavanomaisiksi unionin lainsäädäntöinstrumenteiksi ennen vuonna 2014 päättyvää viiden vuoden siirtymäkautta. Näin vahvistettaisiin komission ja EU-tuomioistuimen toimivaltaa jo ennen siirtymäkauden päättymistä Päätösten ja tuomioiden vastavuoroinen tunnustaminen Huhtikuun lopulla 2010 seitsemän jäsenvaltiota (BE, BG, EE, ES, AT, SI, SE) tekivät jäsenvaltioaloitteen direktiiviksi rikosoikeuden alan eurooppalaisesta tutkintamääräyksestä. Vuoden 2011 lopulla OSA-neuvostossa päästiin sopuun direktiivin viimeisistäkin artikloista ja neuvottelut jatkuvat EP:n kanssa. Eurooppalaisella tutkintamääräyksellä on tarkoitus korvata olemassa oleva kv. oikeusapusääntely todisteiden hankkimista koskevilta osin. Komissio on ilmoittanut Tukholman ohjelmaa toteuttavassa toimintaohjelmassa antavansa oman ehdotuksensa todisteiden hankintaa rikosasioissa ja todisteiden hyväksyttävyyttä koskevasta kattavasta järjestelmästä. Tällaisen rinnakkaisen komission aloitteen valmistelu ei tiettävästi ole ajankohtaista. Tukholman ohjelmassa annettiin komissiolle toimeksianto tarkastella oikeudenmenetysten käyttöä jäsenvaltiossa ja laatia ehdotus asiaa koskevasta toimintasuunnitelmasta. Komission Tukholman ohjelmaa toteuttavassa toimintasuunnitelmassa on ajoitettu lainsäädäntöehdotus oikeudenmenetysten vastavuoroisesta tunnustamisesta vuodelle Komission suunnitelmissa on ollut tarkistaa taloudellisia seuraamuksia koskevaa puitepäätöstä eli sakkopuitepäätöstä, mutta hanke ei ole edennyt. Vastavuoroisen tunnustamisen edellyttämää luottamusta on pyritty vahvistamaan aloittamalla EU-tason keskustelu myös vankeinhoidon alalla. Komissio julkaisi aiheesta vihreän kirjan kesäkuun alussa Euroopan parlamentti hyväksyi asiasta joulukuussa 2011 päätöslauselman, jossa se pyytää komissiolta lainsäädäntöaloitetta vapautensa menettäneiden henkilöiden oikeuksista, luomaan vankilaolosuhteita koskevat vähimmäisstandardit sekä laatimaan aiheettomasti pidätettyjen tai tuomittujen korvauksia koskevat yhdenmukaiset normit. Komission mahdollisista jatkotoimenpiteistä ei vielä ole tarkempaa tietoa. 13

14 Suomi kannattaa todisteiden saatavuuden helpottamista ja todisteiden hankkimista koskevien EU-säännösten kokoamista yhteen instrumenttiin, joka perustuu vastavuoroisen tunnustamisen periaatteeseen. Suomi pitää tärkeänä, ettei Suomen rikosprosessissa noudatettava vapaa todisteiden harkinta vaarannu. Suomi katsoo, että ajatus oikeudenmenetysten vastavuoroisesta tunnustamisesta edellyttää tarkkaa tapauskohtaista harkintaa, eikä sen tulisi johtaa oikeudenmenetysten harmonisointiin. Esimerkiksi Suomessa ei ole lainkaan ammattikieltoinstituutiota. Vastavuoroisen tunnustamisen instrumenttien, kuten vankien siirtoa koskevan puitepäätöksen täysimääräinen hyödyntäminen edellyttää, että viranomainen voi luottaa toisen jäsenmaan vankilaolojen olevan inhimillisiä ja täyttävän tietyt vähimmäisstandardit. Suomi kannattaa sitä, että komissio selvittää vangitsemiseen liittyviä kysymyksiä. On kuitenkin vältettävä päällekkäistä työtä Euroopan neuvoston kanssa ja hyödynnettävä EN:n asiantuntemusta. EU:n on omalta osaltaan edistettävä EN:n vankilastandardien toimeenpanoa Aineellinen rikosoikeus Kesäkuun 2011 OSA-neuvostossa hyväksyttiin neuvoston yleisnäkemys tietojärjestelmiin kohdistuvia hyökkäyksiä koskevasta direktiivistä, jolla ajantasaistetaan EU:n rikoslainsäädäntöä nopeasti muuttuvassa toimintaympäristössä. Neuvottelut Euroopan parlamentin kanssa saatiin lähes päätökseen Tanskan johdolla. Komissio on selvittämässä erillisenä hankkeena myös kysymystä siitä, tuleeko henkilötietojen väärinkäyttöä säännellä EU:ssa. Tanskan kaudella aloitettiin neuvottelut direktiivistä, joka velvoittaa jäsenvaltiot asettamaan rikosoikeudellisia seuraamuksia markkinoiden vääristämisestä ja sisäpiiritiedon väärinkäyttämisestä. Direktiiviehdotus velvoittaa kriminalisoimaan ko. teot, mutta ei aseta minimivaatimuksia rangaistustasoista. On kuitenkin mahdollista, että kysymys nousee esiin myöhemmissä neuvotteluissa esim. EP:n kanssa. Direktiivineuvottelut pyritään viemään päätökseen Kyproksen puheenjohtajakauden aikana. Komissio antoi lisäksi muutetun ehdotuksen, jonka tarkoituksena on vahvistaa direktiiviä niin, että siinä selkeästi kiellettäisiin myös viitearvojen, kuten libor- ja euribor- korkojen, manipulointi. Komission ehdotus direktiiviksi rikoshyödyn jäädyttämisestä ja menetetyksi tuomitsemisesta Euroopan unionissa, ns. konfiskaatiodirektiivi, annettiin maaliskuussa Direktiiviehdotuksen tavoitteena on laajentaa nykyisestä jäsenvaltioiden velvoitteita rikoksentekovälineiden ja rikoshyödyn jäädyttämisestä sekä tuomitsemisesta menetetyksi. Sillä parannettaisiin jäsenvaltioiden mahdollisuuksia puuttua rikoshyötyyn ja saada rikollisella toiminnalla hankittuja varoja tuomituksi valtiolle nykyistä tehokkaammin. Kyproksen tavoitteena on saavuttaa yleisnäkemys direktiivistä omalla pj-kaudellaan. Komissio julkaisi keväällä 2011 päätteeksi tiedonannon Euroopan unionin taloudellisten etujen suojaamisesta. Heinäkuussa 2012 komissio antoi direktiiviehdotuksen EU:n talousarvioon kohdistuvien petosten torjunnasta 14

15 rikosoikeudellisin keinoin (ks. myös luku 4.4.). Direktiiviehdotus sisältää säännökset unionin taloudellisiin etuihin kohdistuvasta petoksesta sekä petokseen liittyvistä muista unionin taloudellisiin etuihin vaikuttavista rikoksista, kuten rahanpesusta ja lahjonnasta. Ehdotus sisältää myös rangaistuslajeja ja -tasoja koskevat säännökset. Komissio ehdottaa direktiivissä ensimmäistä kertaa yhteistä EU-tason sääntelyä rikosten vähimmäisseuraamuksista. Komission vuoden 2012 työohjelmaan sisältyy direktiiviehdotus euron väärentämisestä rikosoikeudellisin sanktioin (puitepäätöksen 2000/383 korvaaminen direktiivillä). Vuonna 2012 komissio tulee todennäköisesti antamaan myös rikosoikeudellisen direktiiviehdotuksen huumausainekaupan torjumisesta. Uusi direktiivi korvaisi puitepäätöksen 2004/757. Komission vuoden 2012 työohjelmaan sisältyy myös ehdotus ympäristö- ja alusjätedirektiivistä, joissa pyritään yhdenmukaistamaan lainsäädäntöjä, tehostamaan tarkastusmekanismeja sekä kansallisten tuomioistuinten roolia EU:n ympäristölainsäädännön toimeenpanossa tarkoituksenaan rikkomustapausten vähentäminen. Euroopan parlamentti antoi vastauksena komission syksyn 2011 tiedonantoon mietinnön EU:n lähestymistavasta rikosoikeuteen. Mietinnössään parlamentti katsoi, että EP ja neuvosto voivat SEUT 83 artiklan mukaisesti säätää rikosten ja seuraamusten määrittelyä koskevista vähimmäissäännöistä. Rikoslain ydinalueet on kuitenkin jätettävä jäsenvaltioiden säänneltäväksi.. Suomi katsoo, että rikosoikeuden alalla yhteistyön tulisi edelleen perustua vastavuoroiseen tunnustamiseen. Harmonisoinnin tulisi keskittyä vakavimpiin rajat ylittäviin rikoksiin, kuten ihmiskauppaan, tietoverkkorikollisuuteen ja lasten seksuaaliseen hyväksikäyttöön. Rangaistusasteikkojen osalta neuvotteluissa tulisi ottaa huomioon eri jäsenvaltioiden rikosoikeusjärjestelmät ja erityisesti kansallisten rikosoikeusjärjestelmien sisäinen johdonmukaisuus tulisi turvata. Suomi suhtautuu myönteisesti EU:n yhteiseen toimintaan vakavien tietojärjestelmiin kohdistuvien rikosten torjunnassa. Neuvostossa saavutettu neuvottelutulos vastaa suurelta osin Suomen tavoitteita. On tärkeää, että tavoitteiden toteutuminen varmistetaan myös neuvotteluissa Euroopan parlamentin kanssa. Suomi suhtautuu myönteisesti EU:n yhteiseen toimintaan arvopaperimarkkinoiden vakavimpien väärinkäytösten torjunnassa. Rikosoikeudellisia seuraamuksia koskevan direktiiviehdotuksen kanssa samaan aikaan annettu asetusehdotus sisältää ehdotukset hallinnollisista seuraamuksista. Neuvotteluissa tulisi pyrkiä varmistamaan se, etteivät ehdotukset hallinnollisista ja rikosoikeudellisista seuraamuksista johda päällekkäisiin seuraamuksiin ne bis in idem -periaatteen vastaisesti. Suomi suhtautuu myönteisesti ehdotukseen direktiiviksi rikoshyödyn jäädyttämisestä ja menetetyksi tuomitsemisesta Euroopan unionissa. Suomi 15

16 yhtyy komission perusteluihin siitä, että jäädyttämiseen ja menettämisseuraamuksiin liittyvää lainsäädäntöä lähentämällä voidaan tehostaa toimia rikoshyödyn takaisinsaamiseksi koko EU:n alueella. Lainsäädäntöä lähentämällä myös voidaan lisätä jäsenvaltioiden luottamusta toistensa järjestelmissä tehtyjä päätöksiä kohtaan ja sitä kautta edistää vastavuoroisen tunnustamisen instrumenttien toimivuutta käytännössä. Suomi kannattaa yleisesti toimia, joilla pyritään suojaamaan EU:n taloudellisia etuja rikolliselta toiminnalta. Vahvistettu Eurojust, muut EU-instrumentit, kuten parhaillaan valmisteltavana oleva eurooppalainen tutkintamääräys, antavat jäsenvaltioille tähän laajat ja tehokkaat mahdollisuudet myös rikosoikeudellisen yhteistyön alalla (ks. myös luku 4.4). 4.3 Prosessuaaliset oikeudet ja rikosten uhrien asema Suomelle keskeinen prioriteetti on Tukholman ohjelmaan liitetyn prosessuaalisia oikeuksia koskevan tiekartan toteuttaminen. Tiekartan ensimmäinen hanke (oikeus käännökseen ja tulkkaukseen) hyväksyttiin lopullisesti syksyllä Puolan kaudella 2011 vietiin päätökseen neuvottelut tiekartan toisesta askeleesta eli direktiivistä, joka koskee syytetyn tai epäillyn oikeutta saada tietoa oikeuksistaan ( letter of rights ). Tanskan puheenjohtajakaudella saatiin määräenemmistöllä vaikeiden neuvottelujen jälkeen hyväksyttyä neuvoston kanta kolmannesta hankkeesta, joka koskee oikeutta avustajaan ja yhteydenpitoon. Neuvottelut tältä osin jatkuvat EP:n kanssa Kyproksen kaudella. Tiekartan toteuttaminen jatkuu vuoden 2012 komission työohjelmaan sisältyvällä direktiiviehdotuksella, jolla määrättäisiin haavoittuvassa asemassa olevien erityisistä suojatakeista. Komission direktiiviehdotus oikeudesta avustajaan ei sisällä alkuperäisten suunnitelmien mukaista sääntelyä oikeudesta oikeusapuun rikosprosessin aikana, josta komissio on sitoutunut antamaan lainsäädäntöehdotuksen vuonna Vuonna 2013 komissio aikoo antaa vihreän kirjan prosessuaalisten oikeuksien laajentamisesta myös sen jälkeen, kun vuoden 2009 tiekartta on toteutettu. Rikosten uhrien asema ja oikeudet ovat myös Kyproksen puheenjohtajakauden prioriteetteja. Kesällä 2011 hyväksyttiin tiekartta tulevista toimenpiteistä uhrien aseman ja oikeuksien vahvistamiseksi. Neuvottelut direktiiviehdotuksesta koskien rikoksen uhrin asemaa rikosoikeudenkäynnissä (puitepäätöksen 2001/220/YOS uudistaminen) on tarkoitus viedä päätökseen Kyproksen pj-kauden alussa. Osana laajempaa uhripakettia komissio teki toukokuussa 2011 ehdotuksen asetukseksi, joka mahdollistaisi siviiliprosessissa annettujen lähestymiskieltojen vastavuoroisen tunnustamisen. Kypros jatkaa neuvotteluja omalla kaudellaan. Komissio ehdotus rikoksen uhreille maksettavia korvauksia koskevan direktiivin (2004/80/EY) uudistamiseksi annettaneen vuonna Euroopan parlamentti on hyväksynyt useita päätöslauselmia naisiin kohdistuvan väkivallan torjumiseksi. Euroopan neuvostossa on hyväksytty naisiin kohdistuvaa väkivaltaa, sukupuolisidonnaista väkivaltaa ja perheväkivaltaa koskeva yleissopimus. Komissio valmistelee EU:n strategiaa naisiin kohdistuvan väkivallan torjumiseksi. 16

17 Suomi katsoo, että EU:n rikosoikeusyhteistyössä tarvitaan syytettyjen ja epäiltyjen oikeuksia vahvistavia instrumentteja. Yhteisillä säännöillä lisättäisiin kansalaisten luottamusta viranomaisten toimintaan ja jäsenmaiden luottamusta toistensa järjestelmiin. Näin luotaisiin paremmat edellytykset oikeudellisten päätösten vastavuoroiselle tunnustamiselle. Suomi pitää tärkeänä prosessuaalisia oikeuksia koskevan tiekartan toteuttamista osana Tukholman ohjelmaa. On tärkeää, että EU-lainsäädäntö on Euroopan ihmisoikeussopimuksen ja sitä koskevan tuomioistuinkäytännön mukaista. Suomi kannattaa rikoksen uhrin aseman parantamiseksi tehtävää työtä. Erityistä huomiota on kiinnitettävä haavoittuvan uhrin asemaan sekä uhrin lisäkärsimyksen välttämiseen. Samoin on ehkäistävä riskiä joutua uudelleen rikoksen uhriksi. Uhrin kanssa tekemisissä olevien henkilöiden koulutuksella on tässä tärkeä merkitys. Suomi suhtautuu myönteisesti asetusehdotukseen, joka koskee siviiliprosessissa annettujen lähestymiskieltojen vastavuoroista tunnustamista. Suomen tavoitteena on käytännössä toimivan, osapuolten oikeusturvanäkökohdat huomioon ottavan suojelutoimenpiteiden tunnustamisjärjestelmän luominen. Edelleen tavoitteena on, että asetuksen piiriin kuuluisivat kaikki suojelutoimenpiteet, jotka eivät tule katetuiksi rikosoikeudellisen yhteistyön alan eurooppalaisella suojelumääräyksellä. 4.4 Eurojust Lissabonin sopimuksen tultua voimaan käynnistyi keskustelu sopimuksen SEUT 86 artiklassa nimetyn Euroopan syyttäjäviraston perustamisesta Eurojustin pohjalta. Keskustelua on pohjustanut vuoden 2011 tiedonanto Euroopan unionin taloudellisten etujen suojaamisesta (ks. myös luku 4.2.). Komissio on kytkenyt Euroopan syyttäjäviraston valmistelut Eurojustin uudistamiseen ja on ilmoittanut antavansa lainsäädäntöehdotuksen Euroopan syyttäjäviraston perustamisesta vuonna Eurojustin kehittämiseen vaikuttaa myös komission toteuttama EU-virastojen arviointi. Toimenpiteisiin EU:n taloudellisten etujen suojaamiseksi kuuluu myös valtiovarainministeriön toimialaan kuuluvan EU:n petoksentorjuntaviraston Olafin uudistaminen. Komissio pyrkii kokonaisvaltaiseen strategiaan EU:n taloudellisten etujen suojaamiseksi. Eurojustin ja kolmansien maiden välisistä yhteistyösopimuksista käynnissä ovat neuvottelut Venäjän, Ukrainan, Albanian, Moldovan ja Kap Verden kanssa. Lissabonin sopimuksen myötä olisi säädettävä menettelytavoista EP:n ja kansallisten parlamenttien osallistumisesta Eurojustin arviointiin. Komission ehdotus vastaavan mekanismin luomiseksi Europolin osalta annettiin vuoden 2010 lopulla. Komission vuoden 2012 työohjelmaan sisältyy vastaava aloite Eurojustin uudistamisesta, mutta se on viivästymässä vuoteen OSA-sektorin yhteisten arviointien (yhteinen toiminta 97/827/JHA) osalta on käynnissä kuudes arviointikierros, jonka aiheena on Eurojust- ja Euroopan oikeudellista verkostoa koskevien päätösten kansallinen täytäntöönpano ja 17

18 koordinaatio. Instrumenttien täytäntöönpanoa Suomessa arvioidaan vertaisarviointiprosessissa syksyllä Myös EU:n poliisiviraston Europolin perustamissäädös uudistetaan asetukseksi ja komission ehdotusta tältä osin odotetaan jo vuoden 2012 lopulla. Komission suunnitelmissa on mm. selventää Eurojustin ja Europolin toimivaltarajoja. Vuonna 2008 hyväksytty uusi Eurojust-päätös ja muut EU-instrumentit antavat Suomen mielestä jäsenvaltioille laajat ja tehokkaat mahdollisuudet hyödyntää Eurojustia. Vasta kun uuden Eurojust-päätöksen implementoinnista ja soveltamisesta on saatu riittävästi kokemuksia, voidaan arvioida sitä, mihin suuntaan Eurojustia tulisi pidemmällä aikavälillä kehittää SEUT 85 artiklan nojalla. Mahdollisen eurooppalaisen syyttäjäviranomaisen toimivaltuudet liittyvät oleellisesti jäsenvaltioiden viranomaisten julkisen vallan käyttöön ja erityisesti Suomen perustuslain syyttäjälaitosta koskevan 104 alaan. Lissabonin sopimusta valmisteltaessa Suomen kanta syyttäjäviraston perustamiseen on ollut kielteinen. On tärkeää, että unionin taloudellisia etuja koskevasta rikollisuudesta ja näiden rikosten tutkinnasta ja syytteeseen asettamisesta on analyyttista tietopohjaa, jotta voidaan arvioida, mitä ongelmia mahdollisella uudella toimijalla halutaan ratkaista, mitä muita vaihtoehtoja rajat ylittävän yhteistyön parantamiseen on ja mikä olisi kunkin ratkaisuvaihtoehdon lisäarvo ja kustannukset EU:n sisäinen turvallisuus sekä kansainvälisen rikollisuuden ja korruption torjunta Rajat ylittävän rikollisuuden muodoista EU:n toiminnan keskiössä on terrorismin torjunta. Tanskankin puheenjohtajakauden päätteeksi EU:n terrorismikoordinaattori antoi neuvostolle säännönmukaisen raporttinsa ja laati toimintasuosituksia jatkotyölle. Painopisteenä on viimeaikoina ollut mm. keskustelu terrorismin torjuntaan liittyvistä oikeudellisista kysymyksistä. Komission on tarkoitus antaa vuoden 2012 aikana asetusehdotuksen terrorismista epäiltyjen henkilöiden varojen jäädyttämiseksi EU:ssa. Marraskuussa 2011 komissio antoi ensimmäisen vuosiraportin EU:n sisäisen turvallisuuden strategian toteuttamisesta. Kyproksen kaudella komissio tulee antamaan järjestyksessä toisen vuosiraportin strategian toteuttamisesta. EU:n sisäisen turvallisuuden työlle on asetettu viisi strategista tavoitetta: 1) kansainvälisten rikollisverkostojen hajottaminen 2) terrorismin ja radikalisoitumisen ehkäisy 3) tietoverkkoturvallisuuden parantaminen 4) rajavalvonnan vahvistaminen 5) kriisi- ja katastrofivalmiuksien parantaminen Lissabonin sopimuksen mukainen uusi sisäisen turvallisuuden operatiivinen komitea (COSI) työskentelee aktiivisesti. Komitean tehtävänä on koordinoida 18

19 operatiivista yhteistyötä sisäisen turvallisuuden alalla. EU:n sisäisen turvallisuuden strategian kehittäminen, seuranta ja täytäntöönpano on määritelty yhdeksi sisäisen turvallisuuden komitean COSI:n tehtävistä. Suomen osallistumista COSI:n työhön koordinoi sisäasiainministeriö. OM:n osallistumisen kautta varmistetaan mm. syyttäjänäkökulman esiin tuominen. Komissio julkaisi ns. korruptiontorjuntapaketin, joka perustuu Tukholman ohjelman toteuttamiseen sekä Euroopan parlamentin toiveisiin. Paketin sisältämässä tiedonannossa korruption torjunnasta EU:ssa komissio kertoo julkaisevansa vuodesta 2013 lähtien kahden vuoden välein EU:n korruptiontorjuntaraportin, jossa arvioidaan korruption vastaisia toimia EU:ssa, kartoitetaan suuntauksia ja heikkouksia sekä pyritään edistämään vertaisoppimista ja hyvien toimintatapojen vaihtoa. Raportin laatimista varten on perustettu komission asiantuntijaryhmä sekä kansallisten kirjeenvaihtajien verkosto. Komissiolta odotetaan myös ehdotusta EU:n liittymiseksi GRECO:on (Euroopan neuvoston lahjonnan vastainen valtioiden ryhmä). Toimet uuden terrorismin rahoituksen vastaisen sekä rahanpesudirektiivin valmistelusta alkoivat vuonna The Financial Action Task Force (FATF) antoi helmikuussa 2012 joukon suosituksia kansainvälisistä standardeista, jonka perusteella komissio laati selvityksen vuoden 2005 rahanpesu -ja terrorismin rahoittamisdirektiivin soveltamisesta jäsenmaissa. Selvityksessä esitettyjen parannusten perusteella komission suunnitelmissa on esittää uusi rahanpesudirektiivi syksyn 2012 aikana. Uudessa direktiivissä on tarkoitus käsitellä erityisesti tietosuojaa, rajojen ylittävän valvontajärjestelmän vahvistamista sekä rahoitustietoyksiköiden välisen yhteistyön lujittamista. Komissio julkaisi ihmiskaupan hävittämiseen tähtäävän EU:n strategian vuosiksi Strategiaan viisi ensisijaista tavoitetta ovat: ihmiskaupan ehkäiseminen, uhrien suojelu ja tukeminen, ihmiskauppiaiden syytteeseen asettaminen, tärkeimpien toimijoiden välisen koordinoinnin lisääminen sekä tietämyksen lisääminen ihmiskaupan kaikkiin muotoihin liittyvistä uusista huolenaiheista. Kypros kerää jäsenvaltioilta tietoa ihmiskaupan uhrien suojelusta rikosprosessissa. Euroopan parlamentti on perustanut uuden väliaikaisen erityiskomitean (CRIM) järjestäytyneen rikollisuuden, korruption ja rahanpesun käsittelyä varten. Komitean tarkoituksena on valmistella raportteja, joissa analysoidaan ja arvioidaan järjestäytyneen rikollisuuden, korruption sekä rahanpesun tilannetta sekä esitellään EP:n täysistunnolle toimenpide- ja aloite-ehdotuksia. Suomi korostaa sisäisen turvallisuuden työssä kokonaisturvallisuuden laajaalaista näkökulmaa ja ennaltaehkäisyn merkitystä. Tärkeää on varmistaa perusoikeusnäkökulman ja oikeusviranomaisten näkökulman huomioon ottaminen sisäisen turvallisuuden EU-työssä. Komission käynnistämä EU:n oma korruptioraportointimekanismi on tervetullut ja antaa mahdollisuuden varmistaa EU:n korruptiotilanteen seuranta vertailukelpoisen tiedon pohjalta. Se tukee Suomen tavoitetta kehittää unionin sisällä keinoja vahvistaa oikeusvaltiota jäsenvaltioissa. Unionin laajentumispolitiikka ja EU:n ajankohtainen tilanne tekevät tästä tavoitteesta 19

20 entistä tärkeämmän. On tärkeää, että EU:n arviointimenettely hyödyntää ja täydentää olemassa olevia kansainvälisiä korruption arviointimenettelyjä (YK, EN/GRECO, OECD) eikä johda päällekkäiseen työhön. Suomi pitää komission uutta ihmiskauppastrategiaa erittäin tervetulleena. Sekä EU:n puitteissa että kansainvälisellä tasolla on useita aloitteita ihmiskaupan torjumiseksi ja sen vuoksi on hyvä, että strategialla pyritään luomaan kehys olemassa ja suunnitteilla oleville aloitteille. On kuitenkin vältettävä sitä, että tämän strategian toimeenpanon yhteydessä tehtäisiin uusia päällekkäisiä aloitteita tai toimintoja. Ennen uusien esitysten tekemistä, olisi hyvä koota yhteen mitä on tehty ja millaisia tuloksia saavutettu. Suomi painottaa, että ihmiskaupan vastaisessa työssä on tärkeää korostaa ihmisoikeuksien kunnioitusta ja uhrilähtöisyyttä Rikosoikeudellinen sääntely kansainvälisissä sopimuksissa Tukholman ohjelmassa komissiota pyydettiin vuonna 2010 toimittamaan neuvostolle luettelo maista, jotka ovat ilmaisseet komissiolle halukkuutensa tehdä EU:n kanssa rikosoikeudellisia oikeusapu- ja luovuttamissopimuksia. Listaa ei ole laadittu eikä uusia oikeusapu- ja luovuttamissopimuksia ole vireillä. Tähän liittyen neuvoston puitteissa (CATS) on kuitenkin keskusteltu siitä, millaisten kriteerien pohjalta EU:n mahdollisia tulevia sopimuskumppaneita voitaisiin arvioida ja valita. Samoin neuvoston puitteissa on keskusteltu tarpeesta yhtenäistää EU:n ulkosuhdesopimusten sisältämiä säännöksiä rikosoikeudellisista asioista. Ulkoasiainministeriön toimialalla vuonna 2010 saatiin päätökseen neuvottelut monenkeskisestä väärentämisen vastaisesta kauppasopimuksesta (ACTA). Hankkeeseen liittyi rikosoikeudellisia kysymyksiä. Komissio on vienyt sopimuksen EU-tuomioistuimeen sen arvioimiseksi, onko sopimuksessa mahdollisesti perusoikeuksia rajoittavia tekijöitä. Suomi on päättänyt lykätä ACTA-sopimuksen ratifiointia. Heinäkuussa 2012 Euroopan parlamentti päätti hylätä sopimuksen. Vireillä on myös neuvotteluja useista EU:n kahdenvälisistä vapaakauppasopimuksista sekä talous- ja kauppasopimuksista (mm. Kanada, Kiina, Libya, Intia), jotka sisältävät myös oikeusministeriön toimialaan liittyvää sääntelyä. Rikosoikeudellisia kysymyksiä ja muita oikeusministeriön toimialaan liittyviä kysymyksiä sisältyy myös muihin sellaisiin kansainvälisiin sopimusneuvotteluihin, joita koskevat kannat koordinoidaan EU:ssa. Vireillä on sopimusneuvottelut WHO:n tupakkakonvention puitteissa neuvoteltavasta lisäpöytäkirjasta koskien tupakkatuotteiden laitonta kauppaa. Pöytäkirja on tarkoitus allekirjoittaa syksyllä Vastuuministeriöt hankkeessa ovat STM ja VM. Valmisteluja jatketaan EU:n liittymiseksi Euroopan neuvoston rikoksen tuottaman hyödyn ja terrorismin rahoituksen rahanpesua, etsintää, takavarikkoa ja menetetyksi tuomitsemista koskevaan yleissopimukseen. Alkuvuonna 2009 hyväksyttiin allekirjoitusvaltuudet yleissopimuksen allekirjoittamiseksi. 20

OM 2/829/2013 OIKEUSMINISTERIÖN TAVOITTEET EUROOPAN UNIONISSA IRLANNIN PUHEENJOHTAJAKAUDELLA 1.1. 30.6.2013

OM 2/829/2013 OIKEUSMINISTERIÖN TAVOITTEET EUROOPAN UNIONISSA IRLANNIN PUHEENJOHTAJAKAUDELLA 1.1. 30.6.2013 OM 2/829/2013 OIKEUSMINISTERIÖN TAVOITTEET EUROOPAN UNIONISSA IRLANNIN PUHEENJOHTAJAKAUDELLA 1.1. 30.6.2013 OIKEUSMINISTERIÖN EU-VALMISTELUN TYÖASIAKIRJA Yleisten kansainvälisten ja EU-asioiden yksikkö

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 14.10.2016 COM(2016) 658 final 2016/0322 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS ulkorajojen ja viisumipolitiikan rahoitusvälineeseen osana sisäisen turvallisuuden rahastoa liittyviä täydentäviä

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. huhtikuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. huhtikuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. huhtikuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0061 (NLE) 8112/16 JUSTCIV 69 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON PÄÄTÖS luvan antamisesta tiiviimpään

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 26.9.2014 COM(2014) 595 final 2014/0277 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan osallistumisen päättymisestä tiettyihin ennen

Lisätiedot

LIITTEET Perusmuistio OM sekä EU-tuomioistuimen lausunto 1/13

LIITTEET Perusmuistio OM sekä EU-tuomioistuimen lausunto 1/13 Oikeusministeriö E-JATKOKIRJE OM2015-00097 LAVO Leinonen Antti 07.02.2015 JULKINEN Suuri valiokunta Asia EU/OSA; Eräiden Haagin lapsikaappaussopimukseen liittyneiden valtioiden liittymisen hyväksyminen

Lisätiedot

Yhteinen ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Yhteinen ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO UNIONIN ULKOASIOIDEN JA TURVALLISUUSPOLITIIKAN KORKEA EDUSTAJA Bryssel 3.2.2016 JOIN(2016) 4 final 2016/0025 (NLE) Yhteinen ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 5. tammikuuta 2017 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 5. tammikuuta 2017 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 5. tammikuuta 2017 (OR. en) 10343/1/16 REV 1 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: ENFOPOL 209 JAIEX 67 COEST 161 NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS hyväksynnän antamisesta Euroopan

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 5. tammikuuta 2017 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 5. tammikuuta 2017 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 5. tammikuuta 2017 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0823 (CNS) 15778/16 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: ENFOPOL 499 JAIEX 127 JAI 1113 NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 26.9.2014 COM(2014) 596 final 2014/0278 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan osallistumisen päättymisestä tiettyihin ennen

Lisätiedot

HE 50/2016 vp. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki ehdolliseen pääsyyn perustuvien ja ehdollisen pääsyn

HE 50/2016 vp. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki ehdolliseen pääsyyn perustuvien ja ehdollisen pääsyn Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ehdolliseen pääsyyn perustuvien ja ehdollisen pääsyn sisältävien palvelujen oikeussuojasta tehdyn eurooppalaisen yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten

Lisätiedot

OM 2/829/2016 OIKEUSMINISTERIÖN TAVOITTEET EUROOPAN UNIONISSA ALANKOMAIDEN PUHEENJOHTAJAKAUDELLA 1.1.-30.6.2016

OM 2/829/2016 OIKEUSMINISTERIÖN TAVOITTEET EUROOPAN UNIONISSA ALANKOMAIDEN PUHEENJOHTAJAKAUDELLA 1.1.-30.6.2016 OM 2/829/2016 OIKEUSMINISTERIÖN TAVOITTEET EUROOPAN UNIONISSA ALANKOMAIDEN PUHEENJOHTAJAKAUDELLA 1.1.-30.6.2016 OIKEUSMINISTERIÖN EU-VALMISTELUN TYÖASIAKIRJA Yleisten kansainvälisten ja EU-asioiden yksikkö

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 26.5.2016 COM(2016) 304 final 2016/0157 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS viisumien myöntämisen helpottamisesta tehdyn Euroopan unionin ja Georgian välisen sopimuksen mukaisesti

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 18.2.2014 COM(2014) 81 final 2014/0041 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin kannasta Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Korean tasavallan väliseen vapaakauppasopimukseen

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 4. joulukuuta 2001 (OR. fr) 12394/2/01 REV 2 ADD 1. Toimielinten välinen asia: 2000/0080 (COD) DENLEG 46 CODEC 960

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 4. joulukuuta 2001 (OR. fr) 12394/2/01 REV 2 ADD 1. Toimielinten välinen asia: 2000/0080 (COD) DENLEG 46 CODEC 960 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 4. joulukuuta 2001 (OR. fr) Toimielinten välinen asia: 2000/0080 (COD) 12394/2/01 REV 2 ADD 1 DENLEG 46 CODEC 960 Asia: Neuvoston 3. joulukuuta 2001 vahvistama yhteinen

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 27.6.2013 COM(2013) 452 final 2013/0220 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS eräiden oikeusalan säädösten, joissa säädetään valvonnan käsittävän sääntelymenettelyn

Lisätiedot

14545/15 team/vk/jk 1 DPG

14545/15 team/vk/jk 1 DPG Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 2. joulukuuta 2015 (OR. fr) 14545/15 OJ/CONS 70 JAI 917 COMIX 627 ESITYSLISTAEHDOTUS Asia: EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTON 3433. istunto (oikeus- ja sisäasiat) Päivä: 3. ja

Lisätiedot

OKM Opetus- ja kulttuuriministeriö, Oikeusministeriö, Sisäministeriö, Ulkoasiainministeriö. NUOLI/lv Sulander Heidi(OKM)

OKM Opetus- ja kulttuuriministeriö, Oikeusministeriö, Sisäministeriö, Ulkoasiainministeriö. NUOLI/lv Sulander Heidi(OKM) Opetus- ja kulttuuriministeriö, Oikeusministeriö, Sisäministeriö, Ulkoasiainministeriö PERUSMUISTIO OKM2015-00149 NUOLI/lv Sulander Heidi(OKM) 31.08.2015 Asia Euroopan neuvoston urheilukilpailujen manipuloinnista

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 25. marraskuuta 2011 (01.12) (OR. en) 17555/11 ENFOPOL 416 JAIEX 125

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 25. marraskuuta 2011 (01.12) (OR. en) 17555/11 ENFOPOL 416 JAIEX 125 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 25. marraskuuta 2011 (01.12) (OR. en) 17555/11 ENFOPOL 416 JAIEX 125 ILMOITUS: I/A-KOHTA Lähettäjä: Neuvoston pääsihteeristö Vastaanottaja: Pysyvien edustajien komitea

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 30.9.2015 COM(2015) 488 final 2015/0237 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Yhdistyneiden kansakuntien pakolaisasiain päävaltuutetun ohjelman toimeenpanevan komitean 66. istunnossa

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 2.3.2016 COM(2016) 62 final 2016/0036 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Yhdistyneiden kansakuntien ilmastonmuutosta koskevan puitesopimuksen nojalla hyväksytyn Pariisin sopimuksen

Lisätiedot

Sisäasiainministeriö E-KIRJELMÄ SM2004-00600

Sisäasiainministeriö E-KIRJELMÄ SM2004-00600 Sisäasiainministeriö E-KIRJELMÄ SM2004-00600 SM Waismaa Marjo 3.12.2004 EDUSKUNTA Suuri valiokunta Viite Asia E-kirjelmä aloitteesta neuvoston päätökseksi euron suojelemisesta väärentämiseltä nimeämällä

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 22.9.2016 COM(2016) 621 final 2016/0301 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EU ICAO-sekakomiteassa omaksuttavasta Euroopan unionin kannasta, joka koskee päätöstä ilmaliikenteen hallintaa

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 23.2.2016 COM(2016) 84 final 2016/0051 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin sekä Islannin, Liechtensteinin ruhtinaskunnan ja Norjan kuningaskunnan välisen, vuosia 2014

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 18.2.2016 COM(2016) 69 final 2016/0041 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Turkmenistanin väliseen kumppanuus- ja yhteistyösopimukseen

Lisätiedot

Yhteinen ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Yhteinen ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO UNIONIN ULKOASIOIDEN JA TURVALLISUUSPOLITIIKAN KORKEA EDUSTAJA Bryssel 4.8.2016 JOIN(2016) 37 final 2016/0241 (NLE) Yhteinen ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin ja Malesian hallituksen

Lisätiedot

direktiivin kumoaminen)

direktiivin kumoaminen) Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi neuvoston direktiivin 2003/48/EY kumoamisesta (säästöjen tuottamien korkotulojen verotuksesta annetun direktiivin kumoaminen)

Lisätiedot

NEUVOTTELUT BULGARIAN JA ROMANIAN LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN

NEUVOTTELUT BULGARIAN JA ROMANIAN LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN NEUVOTTELUT BULGARIAN JA ROMANIAN LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN Bryssel, 31. maaliskuuta 2005 (OR. en) AA 25/2/05 REV 2 LIITTYMISSOPIMUS: KIRJEENVAIHTO EHDOTUS: SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Valtuuskunnille

Lisätiedot

OIKEUDELLINEN YHTEISTYÖ RIKOSOIKEUDEN ALALLA

OIKEUDELLINEN YHTEISTYÖ RIKOSOIKEUDEN ALALLA OIKEUDELLINEN YHTEISTYÖ RIKOSOIKEUDEN ALALLA Nykyään yhä useammat matkustavat, työskentelevät, opiskelevat ja asuvat ulkomailla. Rikollisuudestakin on tullut yhä monitahoisempi ja kansainvälisempi ilmiö.

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 08.04.2005 KOM(2005)131 lopullinen 2005/0031(CNS) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan yhteisön sekä Islannin tasavallan ja Norjan kuningaskunnan välillä niistä perusteista

Lisätiedot

Valtioneuvoston kanslia PERUSMUISTIO VNEUS VNEUS Hulkko Johanna(VNK) JULKINEN

Valtioneuvoston kanslia PERUSMUISTIO VNEUS VNEUS Hulkko Johanna(VNK) JULKINEN Valtioneuvoston kanslia PERUSMUISTIO VNEUS2015-00446 VNEUS Hulkko Johanna(VNK) 29.06.2015 JULKINEN Asia Talous- ja sosiaalikomitean kokoonpanon vahvistaminen Kokous U/E/UTP-tunnus Käsittelyvaihe ja jatkokäsittelyn

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. alueiden komitean kokoonpanon vahvistamisesta

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. alueiden komitean kokoonpanon vahvistamisesta EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 11.6.2014 COM(2014) 226 final 2014/0128 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS alueiden komitean kokoonpanon vahvistamisesta FI FI PERUSTELUT 1. EHDOTUKSEN TAUSTA Euroopan unionin toiminnasta

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. ehdotuksesta energiayhteisön luettelon vahvistamiseksi energiainfrastruktuurihankkeista

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. ehdotuksesta energiayhteisön luettelon vahvistamiseksi energiainfrastruktuurihankkeista EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 12.7.2016 COM(2016) 456 final 2016/0213 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS ehdotuksesta energiayhteisön luettelon vahvistamiseksi energiainfrastruktuurihankkeista FI FI PERUSTELUT

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. talous- ja sosiaalikomitean kokoonpanon vahvistamisesta

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. talous- ja sosiaalikomitean kokoonpanon vahvistamisesta EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 11.6.2014 COM(2014) 227 final 2014/0129 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS talous- ja sosiaalikomitean kokoonpanon vahvistamisesta FI FI PERUSTELUT 1. EHDOTUKSEN TAUSTA Euroopan unionin

Lisätiedot

NEUVOTTELUT BULGARIAN JA ROMANIAN LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN

NEUVOTTELUT BULGARIAN JA ROMANIAN LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN NEUVOTTELUT BULGARIAN JA ROMANIAN LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN Bryssel, 31. maaliskuuta 2005 (OR. en) AA 14/2/05 REV 2 LIITTYMISSOPIMUS: LIITTYMISASIAKIRJA, LIITE I EHDOTUS: SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 1 päivänä huhtikuuta 1999 N:o

SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 1 päivänä huhtikuuta 1999 N:o SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1999 Julkaistu Helsingissä 1 päivänä huhtikuuta 1999 N:o 394 417 SISÄLLYS N:o Sivu 394 Laki Itävallan, Suomen ja Ruotsin liittymisestä tuomioistuimen toimivaltaa sekä tuomioiden täytäntöönpanoa

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 28.6.2013 COM(2013) 484 final 2013/0226 (COD) C7-0205/13 Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS sisävesiväylien/sisävesiliikenteen tavarakuljetusten tilastoista annetun

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 28.6.2016 COM(2016) 426 final 2016/0196 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS oliiviöljyä ja syötäväksi tarkoitettuja oliiveja koskevan vuoden 2015 kansainvälisen sopimuksen allekirjoittamisesta

Lisätiedot

Puheenjohtajavaltio esitti tämän jälkeen ehdotuksen neuvoston päätelmiksi eurooppalaisesta oikeusalan koulutuksesta 2.

Puheenjohtajavaltio esitti tämän jälkeen ehdotuksen neuvoston päätelmiksi eurooppalaisesta oikeusalan koulutuksesta 2. EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 19. lokakuuta 2011 (24.10) (OR. en) 15690/11 JAI 743 JUSTPEN 8 JUSTCIV 272 ILMOITUS Lähettäjä: Puheenjohtajavaltio Vastaanottaja: Pysyvien edustajien komitea / Neuvosto

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 91/2012 vp

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 91/2012 vp EDUSKUNNAN VASTAUS 91/2012 vp Hallituksen esitys eduskunnalle tutkintavankeuden vaihtoehtona määrättyjä valvontatoimia koskevan puitepäätöksen kansallista täytäntöönpanoa ja soveltamista koskevaksi lainsäädännöksi

Lisätiedot

LISÄYS PÖYTÄKIRJAEHDOTUKSEEN 1 Asia: Brysselissä 27. maaliskuuta 2000 pidetty neuvoston istunto (oikeus- ja sisäasiat)

LISÄYS PÖYTÄKIRJAEHDOTUKSEEN 1 Asia: Brysselissä 27. maaliskuuta 2000 pidetty neuvoston istunto (oikeus- ja sisäasiat) EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 13. huhtikuuta 2000 (10.05) (OR. fr) 7374/00 ADD 1 LIMITE PV/CONS 12 JAI 29 LISÄYS PÖYTÄKIRJAEHDOTUKSEEN 1 Asia: Brysselissä 27. maaliskuuta 2000 pidetty neuvoston 2251.

Lisätiedot

Ulkoasiainministeriö PERUSMUISTIO UM NSA-00 Järvenpää Jesse(UM) JULKINEN. Käsittelyvaiheet ja jatkokäsittelyn aikataulu

Ulkoasiainministeriö PERUSMUISTIO UM NSA-00 Järvenpää Jesse(UM) JULKINEN. Käsittelyvaiheet ja jatkokäsittelyn aikataulu Ulkoasiainministeriö PERUSMUISTIO UM2015-01665 NSA-00 Järvenpää Jesse(UM) 17.12.2015 JULKINEN Asia Neuvottelut EU:n ja Albanian tasavallan, EU:n ja Georgian, EU:n ja Moldovan tasavallan, EU:n ja Marokon

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS. asetuksen (EY) N:o 974/98 muuttamisesta Liettuan toteuttaman euron käyttöönoton vuoksi

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS. asetuksen (EY) N:o 974/98 muuttamisesta Liettuan toteuttaman euron käyttöönoton vuoksi EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 4.6.2014 COM(2014) 325 final 2014/0169 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS asetuksen (EY) N:o 974/98 muuttamisesta Liettuan toteuttaman euron käyttöönoton vuoksi FI FI PERUSTELUT 1.

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi rikoslain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan tehtäväksi rikoslakiin muutokset, jotka aiheutuvat Suomen liittymisestä tarkastusten asteittaisesta lakkauttamisesta

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Oikeudellisten ja sisämarkkina-asioiden valiokunta 13. tammikuuta 2004 VÄLIAIKAINEN 2002/0043(CNS) LAUSUNTOLUONNOS oikeudellisten ja sisämarkkina-asioiden valiokunnalta kansalaisvapauksien

Lisätiedot

Liikenne- ja viestintäministeriö PERUSMUISTIO LVM2015-00160. VVE Laitinen Kaisa (LVM) 24.06.2015. Käsittelyvaihe ja jatkokäsittelyn aikataulu

Liikenne- ja viestintäministeriö PERUSMUISTIO LVM2015-00160. VVE Laitinen Kaisa (LVM) 24.06.2015. Käsittelyvaihe ja jatkokäsittelyn aikataulu Liikenne ja viestintäministeriö PERUSMUISTIO LVM201500160 VVE Laitinen Kaisa (LVM) 24.06.2015 Asia Ehdotus neuvoston päätökseksi Kansainvälisen televiestintäliiton (ITU) maailman radioviestintäkonferenssissa

Lisätiedot

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 18.4.2016 COM(2016) 215 final KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE tiettyjen vaarallisten aineiden käytön rajoittamisesta sähkö- ja elektroniikkalaitteissa

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 10.9.2015 COM(2015) 426 final 2015/0190 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Maailman kauppajärjestön TRIPS-neuvostossa ja yleisneuvostossa Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta,

Lisätiedot

Kansainvälisten asiain sihteeristö EU-koordinaattori Johanna Koponen

Kansainvälisten asiain sihteeristö EU-koordinaattori Johanna Koponen OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ ASIANTUNTIJALAUSUNTO Kansainvälisten asiain sihteeristö EU-koordinaattori Johanna Koponen 24.11.2015 Eduskunnan sivistysvaliokunnalle E 65/2015 vp Komission tiedonanto "Kaikkien

Lisätiedot

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET 2007 Julkaistu Helsingissä 16 päivänä huhtikuuta 2007 N:o 39 40 SISÄLLYS N:o Sivu 39 Laki Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren valtioiden

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 24.8.2016 COM(2016) 523 final 2016/0252 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin ja Islannin välisen maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden maantieteellisten merkintöjen

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. lokakuuta 2014 (OR. en) Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. lokakuuta 2014 (OR. en) Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. lokakuuta 2014 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2014/0313 (NLE) 14254/14 EHDOTUS Lähettäjä: Saapunut: 27. lokakuuta 2014 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: Asia:

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 23.2.2016 COM(2016) 86 final 2016/0052 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin sekä Islannin, Liechtensteinin ruhtinaskunnan ja Norjan kuningaskunnan välisen, ETA:n rahoitusjärjestelmää

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 8.10.2013 COM(2013) 688 final 2013/0329 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin sekä Australian liittovaltion, Brasilian liittotasavallan, Kanadan, Kiinan kansantasavallan

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 5.2.2013 COM(2013) 46 final 2013/0026 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 98/8/EY muuttamisesta jauhetun maissintähkän lisäämiseksi

Lisätiedot

Yhteinen ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Yhteinen ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO UNIONIN ULKOASIOIDEN JA TURVALLISUUSPOLITIIKAN KORKEA EDUSTAJA Bryssel 28.11.2016 JOIN(2016) 54 final 2016/0366 (NLE) Yhteinen ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden

Lisätiedot

PSI-direktiivin tilannekatsaus

PSI-direktiivin tilannekatsaus PSI-direktiivin tilannekatsaus 5.2.2013 Anne Karjalainen, Kerava EU Alueiden komitean jäsen Rapporteur: Review of the directive on re-use of public sector information and open data, 10/2012 Sisältö Mikä

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 19. tammikuuta 2017 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 19. tammikuuta 2017 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 19. tammikuuta 2017 (OR. en) 5386/17 ENV 31 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 17. tammikuuta 2017 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: D047857/02 Asia: Neuvoston

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Kulttuuri-, nuoriso-, koulutus-, tiedonvälitys- ja urheiluvaliokunta 7. toukokuuta 2001 PE 286.758/1-5 KOMPROMISSITARKISTUKSET 1-5 LAUSUNTOLUONNOS: Elizabeth Lynne (PE 286.758)

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 6.11.2015 COM(2015) 552 final 2015/0256 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS Belgian kuningaskunnalle annettavasta luvasta ottaa käyttöön yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä

Lisätiedot

Ulkoasiainministeriö E-KIRJE UM ASA-30 Salmi Iivo VASTAANOTTAJA Eduskunta Suuri valiokunta Ulkoasiainvaliokunta

Ulkoasiainministeriö E-KIRJE UM ASA-30 Salmi Iivo VASTAANOTTAJA Eduskunta Suuri valiokunta Ulkoasiainvaliokunta Ulkoasiainministeriö E-KIRJE UM2011-02468 ASA-30 Salmi Iivo 08.12.2011 VASTAANOTTAJA Eduskunta Suuri valiokunta Ulkoasiainvaliokunta Viite Asia EU; E-kirje Euroopan Unionin ja Latinalaisen Amerikan ja

Lisätiedot

SISÄLLYS. koskevasta kirjanpidosta sekä markkinoille saatettujen kasvinsuojeluaineiden määrien ilmoittamisesta N:o 253.

SISÄLLYS. koskevasta kirjanpidosta sekä markkinoille saatettujen kasvinsuojeluaineiden määrien ilmoittamisesta N:o 253. SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2007 Julkaistu Helsingissä 15 päivänä maaliskuuta 2007 N:o 253 259 SISÄLLYS N:o Sivu 253 Laki sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta annetun lain muuttamisesta

Lisätiedot

Valtiovarainministeriö E-KIRJE VM2012-00760 12.10.2012. EDUSKUNTA Suuri valiokunta

Valtiovarainministeriö E-KIRJE VM2012-00760 12.10.2012. EDUSKUNTA Suuri valiokunta Valtiovarainministeriö EKIRJE VM201200760 12.10.2012 EDUSKUNTA Suuri valiokunta Viite Asia Pankkiunioni osana EMU:n kehittämistä U/Etunnus: EUTORInumero: EU/20121429 Ohessa lähetetään perustuslain 97 :n

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 17.6.2016 COM(2016) 400 final 2016/0186 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan kulttuuripääkaupunki -tapahtuman perustamista koskevasta unionin toiminnasta

Lisätiedot

Ajankohtaista Biopankkilaista

Ajankohtaista Biopankkilaista Ajankohtaista Biopankkilaista Lääketieteellisen tutkimusetiikan seminaari 29.10.2012 Lain tarkoitus Tarkoituksena on tukea tutkimusta, jossa hyödynnetään ihmisperäisiä näytteitä, edistää näytteiden käytön

Lisätiedot

15774/14 vpy/sj/kkr 1 DG D 2A

15774/14 vpy/sj/kkr 1 DG D 2A Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. marraskuuta 204 (.2) (OR. en) 5774/4 EJUSTICE 8 JUSTCIV 30 COPEN 296 JAI 90 ILMOITUS Lähettäjä: Puheenjohtajavaltio Vastaanottaja: Pysyvien edustajien komitea / Neuvosto

Lisätiedot

Oikeusministeriö PERUSMUISTIO OM LAVO Hinkkanen Ville(OM) Käsittelyvaihe ja jatkokäsittelyn aikataulu

Oikeusministeriö PERUSMUISTIO OM LAVO Hinkkanen Ville(OM) Käsittelyvaihe ja jatkokäsittelyn aikataulu Oikeusministeriö PERUSMUISTIO OM2015-00255 LAVO Hinkkanen Ville(OM) 09.06.2015 Asia OSA; Syyttömyysolettamadirektiivi Kokous U/E/UTP-tunnus U 87/2013 vp Käsittelyvaihe ja jatkokäsittelyn aikataulu Suomen

Lisätiedot

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 13.4.2015 COM(2015) 149 final KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE arvopapereiden yleisölle tarjoamisen tai kaupankäynnin kohteeksi ottamisen yhteydessä julkistettavasta

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 1.7.2016 COM(2016) 437 final 2016/0200 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS luonnonvaraisen eläimistön ja kasviston uhanalaisten lajien kansainvälistä kauppaa koskevan yleissopimuksen

Lisätiedot

Valtioneuvoston kanslia MINVA VNEUS VNEUS Siivola Heli(VNK)

Valtioneuvoston kanslia MINVA VNEUS VNEUS Siivola Heli(VNK) Valtioneuvoston kanslia MINVA VNEUS2017-00027 VNEUS Siivola Heli(VNK) 18.01.2017 Viite Asia Epävirallinen eurooppaministerikokous 23.-24.1.2017 EU-puheenjohtajamaa Malta järjestää epävirallisen eurooppaministerikokouksen

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 5.7.2016 COM(2016) 440 final 2016/0202 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS pöytäkirjan (2015) tekemisestä Euroopan unionin puolesta siviili-ilma-alusten kauppaa koskevan sopimuksen

Lisätiedot

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 11.3.2015 COM(2015) 117 final KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE Jäsenvaltioiden myöntämät rautatieliikenteen matkustajien oikeuksista ja velvollisuuksista

Lisätiedot

3. Pysyvien edustajien komiteaa / neuvostoa pyydetään vahvistamaan nämä suuntaviivat I/A-kohtana /14 ess/pm/hmu 1 DG D 2A

3. Pysyvien edustajien komiteaa / neuvostoa pyydetään vahvistamaan nämä suuntaviivat I/A-kohtana /14 ess/pm/hmu 1 DG D 2A Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 21. marraskuuta 2014 (OR. en) 15771/14 EJUSTICE 117 JUSTCIV 300 COPEN 295 JAI 909 ILMOITUS: I/A-KOHTA Lähettäjä: Puheenjohtajavaltio Vastaanottaja: Pysyvien edustajien

Lisätiedot

***I MIETINTÖLUONNOS

***I MIETINTÖLUONNOS EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta 12.7.2010 2010/0137(COD) ***I MIETINTÖLUONNOS ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi luettelon

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 16. helmikuuta 2017 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 16. helmikuuta 2017 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 16. helmikuuta 2017 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0328 (NLE) 5882/17 UD 17 SPG 8 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin, Sveitsin,

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 20.6.2012 COM(2012) 329 final 2012/0159 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS liittymistä valmistelevasta tukivälineestä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 20.10.2015 COM(2015) 512 final 2015/0241 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin puolesta TIR-yleissopimuksen hallinnollisessa komiteassa esitettävästä kannasta TIR-carnet

Lisätiedot

LIITE. asiakirjaan. ehdotus neuvoston päätökseksi. ehdotuksesta energiayhteisön luettelon vahvistamiseksi energiainfrastruktuurihankkeista

LIITE. asiakirjaan. ehdotus neuvoston päätökseksi. ehdotuksesta energiayhteisön luettelon vahvistamiseksi energiainfrastruktuurihankkeista EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 12.7.2016 COM(2016) 456 final ANNEX 1 LIITE asiakirjaan ehdotus neuvoston päätökseksi ehdotuksesta energiayhteisön luettelon vahvistamiseksi energiainfrastruktuurihankkeista FI

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 17.10.2012 COM(2012) 591 final 2012/0285 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS kalavarojen säilyttämisestä teknisten toimenpiteiden avulla Itämeren, Belttien

Lisätiedot

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET 2001 Julkaistu Helsingissä 29 päivänä kesäkuuta 2001 N:o 43 45 SISÄLLYS N:o Sivu 43 Laki Pohjoismaiden välillä tehdyn avioliittoa,

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 14.10.2015 COM(2015) 501 final 2015/0240 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta Maailman kauppajärjestön palvelukauppaneuvostossa hyväksynnän

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 27/2011 vp. Hallituksen esitys rajat ylittävän yhteistyön tehostamisesta

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 27/2011 vp. Hallituksen esitys rajat ylittävän yhteistyön tehostamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 27/2011 vp Hallituksen esitys rajat ylittävän yhteistyön tehostamisesta erityisesti terrorismin ja rajat ylittävän rikollisuuden torjumiseksi tehdyn neuvoston päätöksen täytäntöönpanoa

Lisätiedot

LIITE. asiakirjaan KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, EUROOPPA- NEUVOSTOLLE JA NEUVOSTOLLE

LIITE. asiakirjaan KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, EUROOPPA- NEUVOSTOLLE JA NEUVOSTOLLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 23.9.2015 COM(2015) 490 final ANNEX 7 LIITE asiakirjaan KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, EUROOPPA- NEUVOSTOLLE JA NEUVOSTOLLE Pakolaiskriisin hallinta: Euroopan muuttoliikeagendaan

Lisätiedot

Vuoden 2010 luettelo. I. Johdanto

Vuoden 2010 luettelo. I. Johdanto Vuoden 2010 luettelo I. Johdanto Tämä on Euroopan tietosuojavaltuutetun neljäs julkinen luettelo, jonka se on antanut neuvonantajana EU:n lainsäädäntöehdotuksia ja niihin liittyviä asiakirjoja koskevissa

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 65/2013 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi tuloverolain 33 c :n, elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 6 a :n sekä rajoitetusti verovelvollisen tulon verottamisesta annetun lain 3 ja 3

Lisätiedot

Valtioneuvoston kanslia E-KIRJE VNEUS VNEUS Kaila Heidi(VNK) Eduskunta Suuri valiokunta

Valtioneuvoston kanslia E-KIRJE VNEUS VNEUS Kaila Heidi(VNK) Eduskunta Suuri valiokunta Valtioneuvoston kanslia E-KIRJE VNEUS2013-00604 VNEUS Kaila Heidi(VNK) 03.09.2013 Eduskunta Suuri valiokunta Viite Asia EU/Mayotten aseman muuttaminen Euroopan unioniin nähden/poikkeukset ja siirtymäkaudet

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 10.5.2012 COM(2012) 211 final 2012/0106 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin puolesta elintarvikeapukomiteassa omaksuttavasta kannasta elintarvikeapua koskevan vuoden

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 31.3.2006 KOM(2006) 147 lopullinen 2006/0051 (ACC) 2006/0052 (ACC) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan yhteisön ja Taiwanin, Penghun, Kinmenin ja Matsun erillisen tullialueen

Lisätiedot

LIITE. asiakirjaan. Ehdotus neuvoston päätökseksi

LIITE. asiakirjaan. Ehdotus neuvoston päätökseksi EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 27.5.2016 COM(2016) 302 final ANNEX 1 LIITE asiakirjaan Ehdotus neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja Filippiinien tasavallan hallituksen välisen tiettyjä lentoliikenteen

Lisätiedot

RESTREINT UE. Strasbourg COM(2014) 447 final 2014/0208 (NLE) This document was downgraded/declassified Date

RESTREINT UE. Strasbourg COM(2014) 447 final 2014/0208 (NLE) This document was downgraded/declassified Date EUROOPAN KOMISSIO Strasbourg 1.7.2014 COM(2014) 447 final 2014/0208 (NLE) This document was downgraded/declassified Date 23.7.2014 Ehdotus NEUVOSTON ASETUS asetuksen (EY) N:o 2866/98 muuttamisesta Liettuaa

Lisätiedot

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 11.10.2016 COM(2016) 650 final KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE biosidivalmisteiden asettamisesta saataville markkinoilla ja niiden käytöstä 22 päivänä

Lisätiedot

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET 2007 Julkaistu Helsingissä 26 päivänä maaliskuuta 2007 N:o 22 25 SISÄLLYS N:o Sivu 22 Laki Euroopan poliisiviraston perustamisesta

Lisätiedot

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET 2008 Julkaistu Helsingissä 26 päivänä marraskuuta 2008 N:o 104 105 SISÄLLYS N:o Sivu 104 Laki pohjoismaiden välillä tehdyn avioliittoa,

Lisätiedot

NEUVOTTELUT BULGARIAN JA ROMANIAN LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN

NEUVOTTELUT BULGARIAN JA ROMANIAN LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN NEUVOTTELUT BULGARIAN JA ROMANIAN LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN Bryssel, 31. maaliskuuta 2005 (OR. en) AA 5/2/05 REV 2 LIITTYMISSOPIMUS: PÖYTÄKIRJA, LIITE II EHDOTUS: SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Valtuuskunnille

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 23.5.2014 COM(2014) 291 final 2014/0152 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Islannin välisen sopimuksen allekirjoittamisesta Euroopan unionin

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Oikeudellisten ja sisämarkkina-asioiden valiokunta 27. kesäkuuta 2001 PE 294.969/1-10 TARKISTUKSET 1-10 LAUSUNTOLUONNOS: Luis Berenguer Fuster (PE 294.969) PUOLAN HAKEMUS

Lisätiedot

VALIOKUNNAT. * tnjx*.* ^

VALIOKUNNAT. * tnjx*.* ^ EDUSKUNTA VALIOKUNNAT ASIAKIRJAVIHKO * tnjx*.* ^ Valtiopäiväasia, 19/2005 E Sivu 1/1 Lakivaliokunta Saapunut 11.04.2005 Käsittely päättynyt 14.04.2005LaVP 29/2005 vp 3 Käsittely päättynyt 23.09.2005 La

Lisätiedot

TYÖASIAKIRJA. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI

TYÖASIAKIRJA. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Oikeudellisten asioiden valiokunta 25.4.2013 TYÖASIAKIRJA yksityisoikeudellisissa asioissa tehtävää oikeudellista yhteistyötä koskevan Tukholman ohjelman väliarvioinnista

Lisätiedot

29 artiklan mukainen tietosuojatyöryhmä

29 artiklan mukainen tietosuojatyöryhmä 29 artiklan mukainen tietosuojatyöryhmä 01613/06/FI WP 127 Lausunto 9/2006 liikenteenharjoittajien velvollisuudesta toimittaa tietoja matkustajista annetun neuvoston direktiivin 2004/82/EY täytäntöönpanosta

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriö E-KIRJE STM STO Närhi Ulla(STM) Eduskunta

Sosiaali- ja terveysministeriö E-KIRJE STM STO Närhi Ulla(STM) Eduskunta Sosiaali- ja terveysministeriö E-KIRJE STM2013-00035 STO Närhi Ulla(STM) 30.01.2013 Eduskunta Viite Asia EU; terveys; komission täytäntööpanodirektiivi 2012/52/EU toimenpiteistä toisessa jäsenvaltiossa

Lisätiedot

6603/15 sas/ma/hmu 1 DG D 2B

6603/15 sas/ma/hmu 1 DG D 2B Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 26. helmikuuta 2015 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2013/0409 (COD) 6603/15 ILMOITUS Lähettäjä: Vastaanottaja: Puheenjohtajavaltio Neuvosto DROIPEN 20 COPEN 62 CODEC

Lisätiedot