AIESOPIMUS Etelä-Karjalan maakunnan liikennejärjestelmäsuunnitelman edistämisestä vuosina

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "AIESOPIMUS Etelä-Karjalan maakunnan liikennejärjestelmäsuunnitelman edistämisestä vuosina 2015-2018"

Transkriptio

1 AIESOPIMUS Etelä-Karjalan maakunnan liikennejärjestelmäsuunnitelman edistämisestä vuosina SOPIJAPUOLET Tämä aiesopim us on tehty seuraavien osapuolien välille: Etelä-Karjalan liitto. Rautjärven kunta Im atran kaupunki. Ruokolahden kunta Lappeenrannan kaupunki. Savitaipaleen kunta Lem in kunta. Taipalsaaren kunta Luum äen kunta. Kaakkois-Suomen ELY-keskus Parikkalan kunta. Liikennevirasto 2. SISÄLTÖ Tällä aiesopimuksella osapuolet sopivat Etelä-Karjalan m aakunnan liikennejärjestelmäsuunnitelm an 2030 m ukaisen liikennepolitiikan edistämisestä. Samalla sopim uksen tavoitteena on edistää m aakunnallista koordinaatiota liikennejärjestelm äsuunnitelm assa yhteisesti sovittujen kehittäm istoim enpiteiden toteuttamiseksi. Aiesopimus sisältää vuosina toteutettavat keskeiset liikennejärjestelm än kehittämistoim enpiteet. Sopijapuolet varautuvat toimivaltansa ja käytettävissä olevien resurssien puitteissa toteuttamaan ja edistäm ään aiesopimuksessa m ainittujen toim enpiteiden toteutum ista. 3. LIIKENNEJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMINEN Etelä-Karjalan liikennejärjestelmäsuunnitelmaraportin luvussa 3 on esitetty liikennejärjestelm än kehittämiselle tavoitteet ja niiden pohjalta on kuvattu liikennejärjestelmän keskeiset kehittämislinjaukset luvussa 4. Kehittämisen kohteet on jaoteltu seuraavasti: - väylät ja solm upisteet - liikenteen ja m aankäytön vuorovaikutus - joukkoliikenne - kävely ja pyöräily - logistiikka - liikenneturvallisuus - liikenne ja ympäristö 1

2 4. TOIMENPITEET Etelä-Karjalan liikennejärjestelmäraportin luvun 5 toimenpideohjelmassa on esitetty kehittämisen kannalta m erkittävim mät toim enpiteet. Siinä on nim etty kunkin toimenpiteen edistäm isestä ensisijaisesti vastaava taho tai tahot ja esitetty sen etenem isvaihe. Kunkin toim enpiteen rahoitusjaosta sovitaan erikseen sen toteutuksen yhteydessä. Hankkeiden toteuttam inen vaatii yleensä yksityiskohtaista jatkosuunnittelua. Tähän aiesopimukseen sisältyvät vuosina edistettävät Etelä-Karjalan liikennejärjestelm äsuunnitelman m ukaiset toim enpiteet on esitetty liitteessä 1. Etelä-Karjalan liikennejärjestelmäsuunnitelm an vuosien kärkitehtävät ovat: - Maankäytön kasvun keskittäminen nykyisiin taajamiin niitä täydentäen ja tiivistäen - Kaupunkikeskustojen viihtyisän jalankulkuympäristön laajentaminen sekä pyöräilyn Etelä-Karjalan laaturaitin ja kaupunkikeskustoihin johtavien väylien kuntoon saattaminen - Joukkoliikenteen hyvän palvelutason varmistaminen kaupunkien paikallisliikenteessä sekä palvelutason parantaminen tärkeimmillä yhteysväleillä: naapurikuntakeskuksista Lappeenrantaan ja välillä Ruokolahti-Imatra - Liikennepoliittisen selonteon mukainen rataosan Luumäki-Imatra-Imatrankoski- Venäjän raja tason nosto sekä raideyhteyden kansainvälistäminen - Päätieverkon sujuvuuden ja turvallisuuden kriittisimpien kohteiden parantaminen: valtatie 13 Myttiömäen kohta ja kantatie 62 Huuhkala-Käyhkää - Alemman tieverkon hoidon, ylläpidon ja peruskorjausten riittävän rahoitustason varmistaminen ja kohteiden priorisointi merkitsevyysluokituksen perusteella 5. SEURANTA 3A SOPIMUKSEN PÄIVITTÄM INEN Aiesopimuksen toteutum isesta ja hankkeiden edistym isestä laaditaan vuosittain seurantaraportti, jonka laatim isesta vastaa Etelä-Karjalan liiton johdolla työskentelevä liikenneryhmä. Seurantaraportissa käydään läpi toimenpiteiden edistymisen tilanne, tarkennetaan seuraavan vuoden keskeiset toim enpiteet, arvioidaan liikennejärjestelmän tilan kehityssuuntaa ja arvioidaan toteutettujen toim enpiteiden vaikutuksia suhteessa liikennejärjestelmän kehittäm iselle asetettuihin tavoitteisiin. Aiesopim uksen toteutum isen seuranta on osa eri sidosryhmien välistä prosessin omaista liikennejärjestelm ätyötä. Vuosittaisen seurantaraportin valm istelun lisäksi liikenneryhmä kokoontuu useamm an kerran vuodessa keskustelemaan m aakunnan liikennejärjestelm äsuunnitelman toteuttam iseen liittyvistä ajankohtaisista asioista ja toimista maakunnan liikennepolitiikan edistämiseksi. Aiesopim ukseen tehtävistä m uutoksista on sovittava sopijaosapuolten kesken. Hyvissä ajoin ennen aiesopimuskauden päättymistä sovitaan uuden aiesopimuksen valmistelusta. 2

3 6. ALLEKIRJOITUKSET Lappeenrannassa xx. päivänä xxxxxkuuta 2015 N.N. N.N. N.N. Etelä-Karjalan liitto Im atran kaupunki Lappeenrannan kaupunki N.N. N.N. N.N. Lemin kunta Luum äen kunta Parikkalan kunta N.N. N.N. N.N. Rautjärven kunta Ruokolahden kunta Savitaipaleen kunta N.N. N.N. N. N. Taipalsaaren kunta Kaakkois -Suomen ELY- Liikennevirasto keskus 3

4 Liite 1. Aiesopimuskauden vuosina edistettävät Etelä-Karjalan liikennejärjestelmäsuunnitelman mukaiset toimenpiteet. Väylät j a solmu isteet Päätieverkko (palvelutason ja liikenneturvallisuuden parantaminen) - Valtatie 13 tien oikaisu ja ohituskaistat Myttiömäen koh- Toteutus ELY dalla, Savitaipale - Kantatie 62 tien leventäminen välillä Huuhkala-Käyhkää, Toteutus ELY Ruokolahti Alempiasteinen tieverkko Selvitys maantien 387 ja valtatien 26 rooleista/ Maantien Suunnittelu/ ELY/LiVi 387 toiminnallisen aseman selkeyttäminen, Lappeenranta - Alemman tieverkon kiireellisimmät kohteet Toteutus ELY Yksityisteiden valtion ja kunnan avustustason nostaminen Toteutus ELY/kunnat Katuverkko - Lappeenrannan keskustan katu- ja pysäköintijärjestelyt Suunnittelu/ Lappeenranta - Helsingintien ja Kauppakatu-Viipurintien parantaminen Suunnittelu/ Lappeenranta - Imatran pääkatuverkon keskeiset kohteet (Mansikkala) Toteutus Im atra - Kiertoliittymät keskeisissä pääkatujen solmupisteissä, Suunnittelu/ Lappeenranta/ Lappeenranta ja Im atra Im atra Rataverkko Luum äki-imatra-im atrankoski Suunnittelu Livi Tasoristeysten poisto Imatra-Parikkala Toteutus LiVi Satamat ja vesiväylät Saimaan kanavan korvausinvestointiohjelma Toteutus LiVi - Saimaan VTS-järjestelmän seuranta- ja informaatiopalve- Toteutus LiVi lun kehittäminen Saimaan vesiliikenteen ja matkailun kannalta tärkeiden Suunnittelu/ LiVi/kunnat vesitie hte ksien ja satamien kehittäminen Lentokentät - Lappeenrannan lentoaseman yleisöpalvelutilojen, lennon- Toteutus Lappeenranta/ johtotilojen ja kiitoradan parantaminen liitto Raja-asemat - Imatran rajanylityspaikan raideliikennestatuksen kan- Toteutus Livi sainvälistäminen - Parikkalan rajanylityspaikan kansainvälistäminen Toteutus LiVi - Vainikkalan matkustajaterminaalin laajentaminen Suunnittelu/ LiVi/ Ratapihat - Im atra/imatrankoski Toteutus LiVi - Vainikkala Toteutus LiVi Parikkala Toteutus LiVi Liikenteen j a maankä y tön vuorovaikutus Lappeenranta Liikenteen ja maankäytön suunnittelun yhteistyön tiivistä- Suunnittelu Kunnat/liitto/ minen ELY - Maankäytön, asumisen, palvelujen ja liikenteen yhteensovittamiseen sitoutuminen yhdyskuntarakenteen eheyttämiseksi - Maankäytön kasvun ohjaaminen nykyistä taajama- ja kylärakennetta täydentäen ja kehitysvyöhykkeitä vahvistaen - Kaavojen auditointi kestävien kulkutapojen edistämisen näkökulmasta 4

5 )oukkoliikenne Toimenpide suunnittelu/ Edistämisvastuu Joukkoliikenteen palvelutason parantaminen Linja-autoliikenne - Alueen sisällä Suunnittelu/ - Lappeenranta-Joutseno-Imatra ELY/kunnat - Ruokolahti-Im atra ELY/kunnat - Luumäki/Savitaipale/Taipalsaari-Lappeenranta ELY/kunnat - Imatran paikallisliikenne - Honkaharjun sairaalan ja kylpylöiden yhteydet ja Im atra kouluvuorot - Peruspalveluiden turvaaminen joukkoliikenteellä Kunnat/ELY (kutsu- ja palveluliikenteen kehittäminen, suunnittelu ja pilotointi) - Selvitys rautjärveläisten opiskelumatkaliikenteen kehit- Suunnittelu tämistarpeesta Lentoliikenne Suunnittelu/ Lappeenranta/ - Lappeenrannan lentoaseman vuorotarjonnan laajentaminen liitto - Uusien kansainvälisten lentoreittien avaaminen - Suorien charter-lentojen lukumäärän kasvattaminen Matkaket'ut - Autojen liityntäpysäköinti Suunnittelu/ Kunnat/ELY/LiVi - Parikkala (Särkisalmi) - Pyöräpysäköinti Toteutus Kunnat/ELY/LiVi - Kuntakeskukset ja keskeiset solmu- ja vaihtopysäkit - Liityntäyhteydet Toteutus Kunnat - Suorat yhteydet Vainikkalasta Imatran ja Lappeenrannan keskeisiin kohteisiin (muun muassa keskustat ja kylpylät) - Lippujärjestelm ät (liikennemuotojen välinen lippu- ja aika- Suunnittelu/ LiVi/ELY/kunnat tauluyhteistyö, kilpailukykyiset hinnat) - W altti-järjestelmän käyttöönotto (Lappeenrannassa vuonna 2015, Imatralla ja muulla alueella myöhemmin) - Matkustajainformaatio (joukkoliikenteen toimivaltaisten vi- Toteutus LiVi/ELY/kunnat ranomaisten tarjoama informaatio (netti) sekä asema- ja pysäkkikohtainen informaatio Tiedotus ja markkinointi Toteutus LiVi ELY kunnat Yhteistyö - ELY-keskuksen ja kuntien välisten neuvottelujen käynnistä- Suunnittelu/ ELY/kunnat minen joukkoliikenteen järjestämiseksi alueella - Tarkoituksenmukaisten yhteistoimintaryhmien Suunnittelu/ ELY/kunnat määrittäm inen ja toiminta - Eri viranomaisten järjestämien kuljetusten yhdistely ja kyt- Toteutus Kunnat/ELY keminen avoimeen joukkoliikenteeseen, pilotointi Kuljetus hteist ö Kelan kanssa yhdistely Toteutus Kunnat Maankä ttö - Joukkoliikenteen järjestäminen reunaehtona uuden maan- Suunnittelu/ Liitto/kunnat/ käytön suunnittelussa ELY - Varaudutaan eri kaavatasoilla Luumäki-Lappeenranta- Suunnittelu Imatra ratakäytävän raideliikenteen vaiheittaiseen kehittä- Liitto/kunnat miseen siten, että raideliikenteeseen tukevan tiiviin maankäytön kehittäminen on tulevaisuudessa mahdollista Infrastruktuuri - Tie- ja katuverkon sujuvuuden turvaaminen/parantaminen ja Toteutus LiVi/ELY/kunnat joukkollikenteen huomioiminen kehittämishankkeiden yhteydessä - Imatralla Imatrankoskentie, Korvenkannantie ja Helsingintie - Lappeenrannassa Helsingintie ja Skinnarilankatu - Pysäkkien ja pysäkkiyhteyksien olosuhteet (luokittelu) Suunnittelu/ ELY/kunnat 5

6 Katoksellisten pysäkkien hoitoluokitus palvelutason mukai- Suunnittelu/ ELY/kunnat sesti Kävel y j a pyöräil y Infrastruk tuuri - Kiireelliset Etelä-Karjalan pyöräilyn laaturaitin täydentämis- Suunnittelu/ Kunnat/ELY ja laatutason parantamiskohteet - opastuksen täydentäminen - Valtakatu ja Kauppakatu, Lappeenranta - Lappeentie, Imatra - Muut kiireelliset pyöräilyverkon täydentämiskohteet Suunnittelu/ ELY/kunnat - Mt 409 Marttila, Savitaipale, - Ml: Haukilahti-Pulp, Lappeenranta - Kuntakeskusten jalankulkualueet (Lappeenranta, Imatra) Suunnittelu/ Kunnat - Asuntokatujen saneeraus ja liikenteen rauhoittaminen Suunnittelu/ Kunnat - Pyöräpysäköinnin kehittäminen (ydinkeskustat, terminaalit, Toteutus Kunnat liit ntä säköinti Asenteet Kävelyn ja pyöräilyn markkinointikampanjat (valtakunnalli- Toteutus Kunnat set tapahtumien jalkauttaminen aktiivisiksi alueellisiksi tapahtumiksi, kuntakohtaiset tietoiskut) Työpaikkojen kestävän liikkumisen edistäminen ja liikkumi- Suunnittelu Kunnat sen ohjauksen suunnitelmat (kaupungit, valtion virastot sekä suurimmat oppilaitokset, koulut ja työpaikat) Informaation parantaminen (pyöräilykartat, paikkatietoso- Toteutus Kunnat vellukset, pyöräilyn edistäminen) Liikenne olitiikka Kävelyn ja pyöräilyn arvostuksen lisääminen ja kulkumuoto- Suunnittelu KunnaUELY roolin vahvistaminen päätöksenteossa Log istiikka Logistiikka-alueiden ja -palveluiden kehittäminen Suunnittelu/ Kunnat - Mustola - Vainikkala - Lappeenrannan lentokentän alue Pajarila - Vuoksen satama - Syväoron raja-aseman ja Särkisalmen alueet Parikkalassa Imatran raja-aseman alue Kuljetusten turvalliset ja sujuvat yhteydet - Kuljetuskaluston mittojen ja massojen korotuksesta aiheutu- Toteutus ELY/kunnat vat tie- ja siltainvestoinnit - Suurten erikoiskuljetusten tavoiteverkoston (SEKV) toimen- Toteutus ELY/kunnat - pidetarpeiden tunnistaminen ja parantamistoimenpiteiden toteuttaminen Kuljetusten ympäristövaikutusten vähentäminen keskustois- Suunnittelu Kunnat sa kuljetuksia ohjaavilla toimenpiteillä Rajaliikenne Rajaliikenteen seuranta-, tiedotus-, varoitus- ja jonotusjär- Suunnittelu/ LiVi jestelmien kehittäminen - Rahti- ja tullausasiakirjojen sähköisen menettelyn kehittä- Suunnittelu/ LiVi - minen TIR-kuljetusten joustavan rajanylityksen varmistaminen Toteutus LiVi Kansainvälisen raskaan liikenteen pysäköinti- ja levähdys- Suunnittelu/ ELY alueiden lisääminen 6

7 - Venäjän puolella olevien keskeisten infrahankkeiden toteu- Suunnittelu Liitto/ELY tuksen edistäminen Liikenneturvallisuus Koulutus-, valistus- ja tiedostustoiminta Toteutus Kunnat - Kunnallisten liikenneturvallisuustyöryhmien toiminnan aktivointi - Päättäjävuorovaikutuksen lisääminen liikenneturvallisuustyössä Liikennekasvatustyön ja liikenneturvallisuuskampanjoiden aktivointi Infrastruktuuri - Nopeusrajoitusten alentaminen ja yhtenäistäminen sekä niitä Toteutus Kunnat/ELY tukevat toimenpiteet - Automaattisen nopeusvalvonnan lisääminen Toteutus ELY - Kevyen liikenteen väylien pienet parantamistoimenpiteet Toteutus Kunnat/ELY - Pienet liikenneturvallisuustoimenpiteet taajamissa (suojatiet Toteutus Kunnat/ELY taajamissa a ääteiden liittm ät Liikenne j a ym päristö Kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen Toteutus Kunnat/liitto Kaupunkien ilmasto-ohjelmien seuranta ja toteuttaminen - Liikkumistottumuksiin ja kulkumuotovalintoihin vaikuttaminen 7

8

Pirkanmaan liikennejärjestelmäsuunnitelman aiesopimus v. 2012-2016. Seurantaraportti 2014

Pirkanmaan liikennejärjestelmäsuunnitelman aiesopimus v. 2012-2016. Seurantaraportti 2014 Pirkanmaan liikennejärjestelmäsuunnitelman aiesopimus v. 2012-2016 Seurantaraportti 2014 Sisällys 1. Johdanto 4 2. Aiesopimuksen edistyminen kokonaisuutena 5 3. Aiesopimukseen sisältyvien tehtävien edistyminen

Lisätiedot

Pohjois-Savon liikennestrategian toteuttamisen aiesopimus

Pohjois-Savon liikennestrategian toteuttamisen aiesopimus 2 Pohjois-Savon liikennestrategian toteuttamisen aiesopimus 2009 1. Sopijaosapuolet 3 Tämä sopimus on tehty seuraavien osapuolten välille Pohjois-Savon liitto Itä-Suomen lääninhallitus Tiehallinto, Savo-Karjalan

Lisätiedot

LÄNSI-UUDENMAAN LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMA

LÄNSI-UUDENMAAN LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMA 28.10.2013 1 (2) Aluesuunnittelu LÄNSI-UUDENMAAN LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMA LAUSUNTOPYYNTÖ Länsi-Uudenmaan liikennejärjestelmäsuunnitelmasta on nyt valmistunut raporttiluonnos, josta pyydämme lausuntoanne.

Lisätiedot

Lounais-Suomen liikennestrategia. elinkeinoelämän kilpailukykyä ja kaupunkiseutujen kestävää kasvua

Lounais-Suomen liikennestrategia. elinkeinoelämän kilpailukykyä ja kaupunkiseutujen kestävää kasvua Lounais-Suomen liikennestrategia elinkeinoelämän kilpailukykyä ja kaupunkiseutujen kestävää kasvua 2010 1. Liikennestrategia konkretisoi yhteisen näkemyksen Liikennestrategia perustuu Varsinais-Suomen

Lisätiedot

Metropolialueen liikenneinfrastruktuurin pienet kustannustehokkaat hankkeet (KUHA)

Metropolialueen liikenneinfrastruktuurin pienet kustannustehokkaat hankkeet (KUHA) 22 2012 HLJ 2011 Metropolialueen liikenneinfrastruktuurin pienet kustannustehokkaat hankkeet (KUHA) Toteuttamisohjelma 2013 2016 HLJ 2011 Metropolialueen liikenneinfrastruktuurin pienet kustannustehokkaat

Lisätiedot

Liikenneverkon kehittäminen 2012 2022

Liikenneverkon kehittäminen 2012 2022 Liikenneverkon kehittäminen 2012 2022 Tässä raportissa esitetään Liikennepoliittisen selonteon päätökset liikenneverkon kehittämisestä 2012 2022. esipuhe Pitkäjänteinen liikenneverkon kehittämisohjelma

Lisätiedot

Maankäytön, asumisen ja liikenteen (MAL-) aiesopimusmenettelyn kehittäminen

Maankäytön, asumisen ja liikenteen (MAL-) aiesopimusmenettelyn kehittäminen Maankäytön, asumisen ja liikenteen (MAL-) aiesopimusmenettelyn kehittäminen Työryhmän loppuraportti 15.5.2015 Suurten kaupunkiseutujen maankäytön, asumisen ja liikenteen aiesopimusten valtio-osapuolen

Lisätiedot

HELSINGIN LIIKENNETURVALLISUUDEN KEHIT- TÄMISOHJELMA. Luonnos 28.10.2014

HELSINGIN LIIKENNETURVALLISUUDEN KEHIT- TÄMISOHJELMA. Luonnos 28.10.2014 HELSINGIN LIIKENNETURVALLISUUDEN KEHIT- TÄMISOHJELMA Luonnos 28.10.2014 1 ESIPUHE Helsingin liikkumisen kehittämisohjelmassa (LIIKE) on tarkasteltu liikkumisen ja liikenteen kokonaisuutta strategisella,

Lisätiedot

Valtatie 13 Lappeenranta Nuijamaa, Ympäristövaikutusten arviointimenettely

Valtatie 13 Lappeenranta Nuijamaa, Ympäristövaikutusten arviointimenettely marraskuu 2013 Valtatie 13 Lappeenranta Nuijamaa, Ympäristövaikutusten arviointimenettely Ympäristövaikutusten arviointiohjelma Valtatie 13 Lappeenranta-Nuijamaa Ympäristövaikutusten arviointimenettely

Lisätiedot

Kainuun maakunnan liikenneturvallisuussuunnitelma 2009

Kainuun maakunnan liikenneturvallisuussuunnitelma 2009 Kainuun maakunnan liikenneturvallisuussuunnitelma 2009 Kainuun maakunnan liikenneturvallisuussuunnitelma 2009 Tiehallinto Oulu 2009 Raportin valokuvat: Mikko Lautala, Linea Konsultit Oy TIEH 1000252-09

Lisätiedot

Helsingin seudun maankäytön, asumisen ja liikenteen (MAL) aiesopimuksen 2012 2015 seurantaraportti I

Helsingin seudun maankäytön, asumisen ja liikenteen (MAL) aiesopimuksen 2012 2015 seurantaraportti I Helsingin seudun maankäytön, asumisen ja liikenteen (MAL) aiesopimuksen 2012 2015 seurantaraportti I Helsingin seudun MAL-aiesopimussihteeristö Tilannekatsaus 19.4.2013 Seurantaraportin kokoaminen ja toimitus

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KÄVELYN JA PYÖRÄILYN KEHITTÄMISOHJELMA 2030

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KÄVELYN JA PYÖRÄILYN KEHITTÄMISOHJELMA 2030 TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KÄVELYN JA PYÖRÄILYN KEHITTÄMISOHJELMA 2030 Liikennejärjestelmätyöryhmä 23.5.2012 Kuntajohtajakokous 8.6.2012 Seutuhallitus 27.6.2012 Maanmittauslaitos, lupa nro 293/MML/12 Pohjakartta

Lisätiedot

Uuden Seinäjoen kaupungin liikenneturvallisuussuunnitelma 2008 (Seinäjoki, Nurmo ja Ylistaro)

Uuden Seinäjoen kaupungin liikenneturvallisuussuunnitelma 2008 (Seinäjoki, Nurmo ja Ylistaro) Uuden Seinäjoen kaupungin liikenneturvallisuussuunnitelma 2008 (Seinäjoki, Nurmo ja Ylistaro) Seinäjoen, Nurmon ja Ylistaron liikenneturvallisuussuunnitelma 3 Uuden Seinäjoen kaupungin liikenneturvallisuussuunnitelma

Lisätiedot

Aiesopimusehdotus 26.11.2010, hyv. sh 30.11.2010

Aiesopimusehdotus 26.11.2010, hyv. sh 30.11.2010 1 2 TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN JA VALTION VÄLINEN MAANKÄYTÖN, ASUMISEN JA LIIKENTEEN AIESOPIMUS 1. LÄHTÖKOHTA Aiesopimuksen lähtökohtana on valtioneuvoston 12.11.2009 hyväksymä selonteko kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta.

Lisätiedot

Liikkumisen ohjaus väylähankkeessa

Liikkumisen ohjaus väylähankkeessa 25 2014 LIIKENNEVIRASTON tutkimuksia ja selvityksiä heljä aarnikko kaisa mäkinen Liikkumisen ohjaus väylähankkeessa Heljä Aarnikko, Kaisa Mäkinen Liikkumisen ohjaus väylähankkeessa Liikenneviraston tutkimuksia

Lisätiedot

PORIN LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITELMA

PORIN LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITELMA ISSN 0358-576X ISBN 978-952-5414-81-3 PORIN LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITELMA 2010 PORIN KAUPUNKI PORIN LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITELMA 2010 Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus / Turun

Lisätiedot

Liikenne- ja viestintäalan sekä liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan virastojen ja laitosten tulostavoitteet vuodelle 2010

Liikenne- ja viestintäalan sekä liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan virastojen ja laitosten tulostavoitteet vuodelle 2010 Liikenne- ja viestintäalan sekä liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan virastojen ja laitosten tulostavoitteet vuodelle Tammikuu 1 Esipuhe Tähän julkaisuun on koottu liikenne- ja viestintäministeriön

Lisätiedot

HELSINGIN LIIKENNETURVALLISUUDEN KEHIT- TÄMISOHJELMA

HELSINGIN LIIKENNETURVALLISUUDEN KEHIT- TÄMISOHJELMA HELSINGIN LIIKENNETURVALLISUUDEN KEHIT- TÄMISOHJELMA 1 ESIPUHE Helsingin liikkumisen kehittämisohjelmassa (LIIKE) on tarkasteltu liikkumisen ja liikenteen kokonaisuutta strategisella, koko kaupungin tasolla.

Lisätiedot

uusimaa-ohjelma Uudenmaan liiton julkaisuja A27-2013

uusimaa-ohjelma Uudenmaan liiton julkaisuja A27-2013 Uudenmaan liiton julkaisuja A27-2013 uusimaa-ohjelma visio ja strategia 2040 Strategiset valinnat 2014 2017 Uudenmaan liiton julkaisuja A27 2013 ISBN 978-952-448-375-9 ISSN 1236-679X Ulkoasu: Anni Levonen

Lisätiedot

Kuopion seudun liikenneturvallisuussuunnitelma

Kuopion seudun liikenneturvallisuussuunnitelma Raportteja 70 2013 Kuopion seudun liikenneturvallisuussuunnitelma Juankoski Kuopion seudun liikenneturvallisuussuunnitelma Juankoski RAPORTTEJA 70 2013 KUOPION SEUDUN LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITELMA JUANKOSKI

Lisätiedot

KASVUA KAAKKOIS-SUOMESTA 2015 (LUONNOS) Kaakkois-Suomen liikenneolosuhteet. Aluepolitiikkaa vahvistettava

KASVUA KAAKKOIS-SUOMESTA 2015 (LUONNOS) Kaakkois-Suomen liikenneolosuhteet. Aluepolitiikkaa vahvistettava 1 KASVUA KAAKKOIS-SUOMESTA 2015 (LUONNOS) Kaakkois-Suomen liikenneolosuhteet Liikennejärjestelmä on Valtioneuvoston liikennepoliittisen selonteon mukaan keskeinen kilpailukykytekijä. Suomen teollisuus

Lisätiedot

YHTEISET LÄHTÖKOHDAT JA SUUNNITELMAT TIIVISTETYSTI

YHTEISET LÄHTÖKOHDAT JA SUUNNITELMAT TIIVISTETYSTI YHTEISET LÄHTÖKOHDAT JA SUUNNITELMAT TIIVISTETYSTI HELSINGIN SEUDUN MAANKÄYTTÖSUUNNITELMA 2050, MASU 2050 HELSINGIN SEUDUN ASUNTOSTRATEGIA 2025 HELSINGIN SEUDUN LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMA, HLJ 2015

Lisätiedot

MAL 2020 HELSINGIN SEUDUN MAANKÄYTÖN, ASUMISEN JA LIIKENTEEN TOTEUTUSOHJELMA 2020

MAL 2020 HELSINGIN SEUDUN MAANKÄYTÖN, ASUMISEN JA LIIKENTEEN TOTEUTUSOHJELMA 2020 MAL 2020 HELSINGIN SEUDUN MAANKÄYTÖN, ASUMISEN JA LIIKENTEEN TOTEUTUSOHJELMA 2020 MAL 2020 HELSINGIN SEUDUN MAANKÄYTÖN, ASUMISEN JA LIIKENTEEN TOTEUTUSOHJELMA 2020 Helsingin seudun maankäytön, asumisen

Lisätiedot

SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT JA TIIVISTELMÄT SUUNNITELMISTA

SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT JA TIIVISTELMÄT SUUNNITELMISTA SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT JA TIIVISTELMÄT SUUNNITELMISTA HELSINGIN SEUDUN MAANKÄYTTÖSUUNNITELMA 2050, MASU 2050 HELSINGIN SEUDUN ASUNTOSTRATEGIA 2025 HELSINGIN SEUDUN LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMA, HLJ

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan liitto Maakuntahallituksen pöytäkirja 153. KESKI-POHJANMAAN LIITTO - MELLERSTA ÖSTERBOTTENS FÖRBUND Asialista

Keski-Pohjanmaan liitto Maakuntahallituksen pöytäkirja 153. KESKI-POHJANMAAN LIITTO - MELLERSTA ÖSTERBOTTENS FÖRBUND Asialista Keski-Pohjanmaan liitto Maakuntahallituksen pöytäkirja 153 KESKI-POHJANMAAN LIITTO - MELLERSTA ÖSTERBOTTENS FÖRBUND Asialista Maakuntahallitus 5/2014 Kokousaika: 19.5.2014 klo 9.00 11.30 Kokouspaikka:

Lisätiedot

Kymenlaakson Liitto Maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma 2015 2016. Kymenlaakson maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma 2015 2016

Kymenlaakson Liitto Maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma 2015 2016. Kymenlaakson maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma 2015 2016 Kymenlaakson Liitto Maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma 2015 2016 Kymenlaakson maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma 2015 2016 KYMENLAAKSON MAAKUNTAOHJELMA 2014 2017 Elinvoimaa Pohjoiselta kasvuvyöhykkeeltä

Lisätiedot

Joensuun seudun kävelyn ja pyöräilyn strategia

Joensuun seudun kävelyn ja pyöräilyn strategia Joensuun seudun kävelyn ja pyöräilyn strategia 29.6.2012 JOENSUUN SEUDUN KÄVELYN JA PYÖRÄILYN STRATEGIA Sisältö Työn tausta ja suunnitteluprosessi Työn tavoitteet Kävelyn ja pyöräilyn edistämisen toimintaympäristö

Lisätiedot

LIIKENNEVIRASTON TUTKIMUKSIA JA SELVITYKSIÄ REIJO VAARALA

LIIKENNEVIRASTON TUTKIMUKSIA JA SELVITYKSIÄ REIJO VAARALA 51 2011 LIIKENNEVIRASTON TUTKIMUKSIA JA SELVITYKSIÄ REIJO VAARALA Kävely ja pyöräily kaavoituksessa Reijo Vaarala Kävely ja pyöräily kaavoituksessa Liikenneviraston tutkimuksia ja selvityksiä 51/2011

Lisätiedot

Helsingin seudun maankäytön, asumisen ja liikenteen (MAL) aiesopimuksen 2012 2015 seurantaraportti II

Helsingin seudun maankäytön, asumisen ja liikenteen (MAL) aiesopimuksen 2012 2015 seurantaraportti II Helsingin seudun maankäytön, asumisen ja liikenteen (MAL) aiesopimuksen 2012 2015 seurantaraportti II Helsingin seudun MAL-aiesopimussihteeristö Kesäkuu 2014 Seurantaraportin kokoaminen ja toimitus Helsingin

Lisätiedot

Strateginen tavoite 1. Ehyt yhdyskuntarakenne saavutetaan hallitulla muutoksella.

Strateginen tavoite 1. Ehyt yhdyskuntarakenne saavutetaan hallitulla muutoksella. KESTÄVÄ YHDYSKUNTARAKENNE Strateginen tavoite 1. Ehyt yhdyskuntarakenne saavutetaan hallitulla muutoksella. Taajamissa käytetään hyväksi mahdollisuudet täydentää nykyistä yhdyskuntarakennetta ja tehostaa

Lisätiedot