Paltamon kunta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Paltamon kunta 3.12.2014"

Transkriptio

1 1 Paltamon kunta

2 2 Jäähileaseman hankkiminen Paltamoon Metelinniemeen LOPPURAPORTTI SISÄLLYSLUETTELO Sivu 1. HANKKEEN TOTEUTTAJA JA HALLINNOIJA 3 2. HANKKEEN NIMI JA HANKENUMERO 3 3. HANKESUUNNITELMA 3 LOPPURAPORTTI 3 4. TOTEUTUSAIKA 3 5. HANKKEEN TOTEUTUS JA YHTEISTYÖKUMPPANIT 3 6. TOIMENPITEET HANKKEESSA 3 7. HANKERYHMÄN KOKOUKSET 4 8. VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET HANKINNOISTA 5 9. JATKUVUUS ELINKEINOLLISUUS INNOVATIIVISUUS TIEDOTTAMINEN KUSTANNUKSET JA RAHOITUSSUUNNITELMA RAPORTOINTI JA SEURANTA TOTEUTUSOLETUKSET JA RISKIT HANKKEEN TULOKSET JA VAIKUTUKSET PÄIVÄYS JA ALLEKIRJOITUKSET 8 KUVIA HANKKEEN TOIMISTA 9 Paltamossa Kari Heikkinen koordinaattori

3 1. HANKKEEN TOTEUTTAJA JA HALLINNOIJA 3 Paltamon kunta, Vaarankyläntie 7, Paltamo 2. HANKKEEN NIMI, TIEDOT JA HANKENUMERO Hankkeen nimi: Jäähileaseman hankkiminen Paltamoon Metelinniemeen Päätös: Hankenumero: Dnro: 929/3561/2013 Toimenpide: 4 3. HANKESUUNNITELMA Paltamon Metelinniemeen suunniteltiin jäähileaseman hankkimista ammattikalastajien ja kalastajien käyttöön. Jäähileaseman välittömään läheisyyteen pyritään saamaan myös kalan vastaanottokontti, jonka tarvitsema konttiala huomioidaan kiveyksen osalla ja kulkuyhteys jäähilekontin vieressä. Metelin venesatamaan tehdään uusi veneenlaskupaikka jäähilekontin läheisyyteen kalastajien käyttöön. Uusi maaluiska mahdollistaa veneiden helpomman noston ja vesille saamisen. Jäähileaseman ympäristö kunnostetaan hilekontin ympäriltä, joka parantaa alueen saavutettavuutta ja siisteyttä. Tieyhteys jäähile- ja kalan vastaanottokontille kunnostetaan, jotta kalan ja jäähileen nouto ja muut toiminnot sujuvat helposti. Jäähileasema ja kalakontti ovat osa suurempaa alueen kehittämiseen liittyvää kokonaisuutta, jossa tavoitteena on Paltamon alueen elinkeinorakenteen eheyttäminen. Satama-alueen ja hankkeessa toteutettavan jäähilekontin käyttöä, toiminnallisuutta ja saavutettavuutta suunnitellaan ja toteutetaan kalastuselinkeinon ja järvikalan hyödyntämisen näkökulmasta. Hankkeeseen budjetoidaan vain jäähileaseman ja sen läheisyydessä toteuttamiseen liittyvät kustannukset. Muut alueen eheyttämistoimet rahoitetaan ja tehdään erikseen kunnan talousarvion puitteissa. Kalastusalueiden osakaskunnat 1 ja 2 maksavat valtaosan suunnittelun ja investoinnin omarahoitusosuudesta. Paltamon kunta osallistuu omalla osuudellaan hankkeen kustannuksiin. Jäähileaseman valmistumisen jälkeen aseman ylläpito ja hallinta jää Paltamon kunnan toiminnaksi. LOPPUPORTTI 4. TOTEUTUSAIKA Hanke on toteutettu ajalla HANKKEEN TOTEUTUS JA YHTEISTYÖKUMPPANIT Hankkeen toteutuksesta on vastannut Paltamon kunta. Hankkeessa on tehty yhteistyötä kalastusalueen osakaskuntien (1 ja 2), kalastajien, rakennussuunnittelijoiden ja muiden hankkeen vaikutuspiirissä olevien tahojen kanssa. 6. TOIMENPITEET HANKKEESSA 1. Tarjousten pyytäminen jäähileaseman rakentamisesta ja asennustöistä 2. Maanrakennus- ja perustustöiden kilpailuttaminen 3. Lupa-asiat kuntoon kunnan teknisen toimiston kanssa 4. Maanrakennus- ja perustustöiden teettäminen

4 5. Sähkö- ja vesiliittymien rakentaminen jätehuolto huomioiden 6. Jäähileaseman saavutettavuuden parantaminen tieyhteyden ja parkkipaikan rakentamisella 7. Jäähileaseman rakentaminen ja asennustyöt avaimet käteen periaatteella 8. Jäähileaseman käyttöönotto ja käyttösäännöistä sopiminen 9. Opastuskylttien teettäminen käyttäjille jäähileaseman yhteyteen 10. Neuvottelujen aloittaminen kalan vastaanottokontista Sienestä Oy ja Hätälä Oy kanssa 4 Käyttöohjeet on kiinnitetty jäähileaseman kylkeen. 7. HANKERYHMÄN KOKOUKSET Hankeryhmän kokouksia on ollut 3 kpl. Kokoukset ovat olleet , ja Pöytäkirjat on tarkistettu sähköpostitarkistuksena kaikille osallistujille lähetetyllä sähköpostilla. - Lisäksi edellisen kokouksen pöytäkirja on käyty läpi seuraavassa kokouksessa kokouksesta käytiin läpi jäähileaseman tarjoukset, josta on liitteenä tarjousten avauspöytäkirja.

5 8. VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET HANKINNOISTA Liitteenä viranhaltijapäätös jäähileaseman hankinnasta T:mi Goldfinilta Liitteenä viranhaltijapäätös maanrakennustöiden tilaamisesta hileaseman läheisyydessä Pyykkönen yhtiöt Oy:ltä. Hankinnasta on erittelytosite kirjanpidosta, josta ilmenee hankkeeseen jyvitetty kokonaishinta, koska Pyykkönen yhtiöt Oy on samaan aikaan suorittanut myös muita kuntatöitä alueella. Elokuu 2014 Sähkötyöt on suorittanut Paikallis-Sähkö Oy, joka on katsottu kokonaisedullisemmaksi Paltamon kunnan toimesta. Elokuu 2014 Vesiliitännät ja siihen liittyvät työt on suoritettu Paltamon kunnan omina töinä. Muut hankinnat Paltamon kunta on ostanut Merci Viestinnältä hankkeen koordinointia, koska kunnan hallintojohtaja Anu Tervonen aloitti keväällä 2014 virkavapaan. Merci Viestintä/Kari Heikkinen on toiminut jäähileaseman asioiden yhteen vetäjänä, osavalvojana (kunnan rakennusmestareiden ohella) ja kutsunut kokoon loppukokouksen. Lisäksi työnkuvaan on kuulunut hankinnan loppuraportin tekeminen maksatushakemuksineen. Merci Viestintä on samaan aikaan koordinoinut kahta muutakin EU-rahoitteista hanketta ja suorittanut jäähileaseman työt samalla kilpailutetulla tuntihinnalla. Töiden kokonaishinta ei ole ylittänyt euroa. 9. JATKUVUUS Hankeaikana on luotu ja vahvistettu yhteistyömahdollisuuksia ja uusia toimintatapoja Paltamon alueen kalastajille, joilla taataan rakennettujen toimintojen jatkuvuus. Jäähileaseman ylläpidosta, markkinoinnista, tiedottamisesta ja käyttöohjeistuksesta vastaa hankkeen päättymisen jälkeen Paltamon kunta. 10. ELINKEINOLLISUUS Hankkeen kautta elinkeinokalatalouden toimintaedellytykset (kalojen kylmäketju) ovat parantuneet merkittävästi. Paltamon alueella on 100 järvimäistä kalastusaluetta. Järvissä elää monipuolinen kalakanta, josta voidaan jatkojalostaa ja markkinoida laadukasta ruokaa katkeamattomana kylmäketjuna koko Suomeen. Järvikalan käytön lisääminen myös Paltamon paikallisten toimijoiden kautta kehittää ja tukee kainuulaista lähiruoka-ajattelua. 11. INNOVATIIVISUUS Hankkeen avulla ja toimilla on vahvistettu paltamolaista yrittäjyyttä, osaamista, uskallusta ja innovatiivisuutta. 12. TIEDOTTAMINEN Hankkeen etenemisestä on tiedotettu alueen kalastajille ja muille vaikutuspiirissä oleville tahoille monin eri tavoin. Hankkeesta on tiedotettu kunnan ja sidosryhmien verkkosivuilla. Hankeasioista on tiedotettu yhteisöllisen median sivuilla (Facebook), jonka kautta on syntynyt keskustelua ja saatu palautetta asioista. Hankeaikana on tehty juttuja ja lehdistötiedotteita Paltamon kuntatiedotteeseen ja lehdistötiedotteiden kautta on saatu juttuja myös paikallisiin lehtiin. Jäähileasema -hankkeesta on tiedotettu useissa kunnan omissa tilaisuuksissa. Lisäksi hankkeesta on tiedotettu osakaskuntien 1 ja 2 kokoukissa ja tilaisuuksissa.

6 Esimerkkejä: Juttuja lehdissä ja Somessa. Lisäksi kokoajan on ollut tietoa Paltamon kunnan nettisivuilla. 6

7 13. KUSTANNUKSET JA RAHOITUSSUUNNITELMA - Hankkeen kustannukset ja rahoitus alv 0 %. 7 Kustannukset (lopulliset tarkentuvat vielä) Koneet ja laitteet ,00 Rakennuskustannukset 5 147,93 Tiedotus ja opasteet 84,10 Projektin johto ja hallinto 963,07 Yhteensä ,10 Rahoitus EU:n (EKTR) rahoitus ja kansallinen rahoitus ,10 Muu julkinen rahoitus, Paltamon kunta 1 240,00 Yksityinen rahoitusosuus (osakaskunta 1 ja 2) 2 000,00 Yhteensä ,10 Hankkeen kirjanpidon on hoitanut Paltamon kunta ostamalla ko. palvelut kuntayhtymältä. Kaikki aineisto on arkistoituna Paltamon kunnassa sähköisesti ja paperisena. 14. RAPORTOINTI JA SEURANTA Hankeryhmän toimesta on oltu usein yhteydessä keskenään sähköpostilla tai puhelimitse ja seurattu hankkeen etenemistä. Jäähilekontin toimittajan kanssa on oltu yhteydessä usein monista teknisistä asioista jäähileaseman asennuksesta ja kytkennöistä (vesi ja sähkö). Myös katselmuksia on ollut useita koko hankkeen etenemisen ajan. Kuva jäähileaseman loppukatselmuksesta Paikalla Kala Leaderista Simo Kemppainen, Osakaskunnasta 1. Raimo Kantola, osakaskunnasta 2. Jorma Niemi, kunnasta rakennusmestari Markku Heikkinen, kunnanjohtaja Arto Laurikainen ja projektikoordinaattori Kari Heikkinen (kuvan ottaja).

8 15. TOTEUTUSOLETUKSET JA RISKIT Jäähileaseman hankinta Paltamon Metelin venesatamaan on toteutunut suunnitellulla tavalla. Laitteiston asennustyöt siirtyivät muutamalla viikolla, koska pohjarakenteiden tekemiseen meni enemmän aikaa kuin oli oletettu. 8 Merkittävät kustannussäästöt oletettuihin maanrakentamiskustannuksiin hankkeessa syntyivät, koska Metelin alueella Paltamon kunta teetti samalla urakoitsijalla muitakin töitä. Kyseinen säästö näkyy hankkeen toteutuneissa rakentamiskustannuksissa. Riski on kalanvastaanottokontin saaminen Paltamoon. Yhteydessä on oltu Kontiomäellä toimivaan Sienestä Oy:n ja Oululaiseen Hätälä Oy:n, joka muutoinkin hoitaa kalojen vastaanottoa kalastajilta Kainuussa. Kalan vastaanottokontti tulisi saada jäähileaseman viereen (varattu pohja-alue ja tehty hyvät kulkuyhteydet) keväällä Paltamon kunta hoitaa asian eteenpäin vientiä ja neuvotteluja ko. toimijoiden kanssa. 16. HANKKEEN TULOKSET JA VAIKUTUKSET Jäähileasema palvelee paikallisia ammattikalastajia, kalastajia ja mahdollista kalan vastaanottajaa edelleen jalostettavaksi. Hankkeen välillisiä tuloksia ovat hankkeen ansiosta jatkossa mahdollisesti säilytetyt työpaikat ja syntyvät uudet työpaikat järvikalastukseen. Alueen toiminnallisuus on parantunut sekä yhteistyö kalastajien ja sidosryhmien kesken on nyt mahdollista. Paltamon ja erityisesti Oulujärven kalan saaminen Paltamon kautta tuoreena maailmalle on nyt mahdollista. Uuden (lisä) veneenlaskupaikan rakentaminen mahdollistaa nyt paremman kulkuyhteyden vesille ja sieltä takaisin. Jäähileasema parantaa ja innostaa kalastajia käyttämään Metelin venesatamaa tukikohtanaan kalastuksessa. Jo kesällä 2014 yksi kalastajista alkoi käyttämään Metelin venesatamaa kalastuksensa tukikohtana. Kalastajiksi aikovien nuorten mahdollisuudet harjoittaa kalastuselinkeinoa parantuivat merkittävästi jäähileaseman seurauksena Paltamossa. Paltamon kuntaimagoa nostavana tekijänä jäähileasema on merkittävä tekijä. 17. PÄIVÄYS JA ALLEKIRJOITUKSET Paltamossa / 2014 Arto Laurikainen kunnanjohtaja

9 Aluekuvia Metelin venesatamasta. Asennustyöt, veneluiska ja hileaseman aluslaatoitus liitäntöineen. 9

10 10

Hanketoimijan käsikirja

Hanketoimijan käsikirja 2010 M a a s e u t u v e r k o s t o n j u l k a i s u H a n k e t o i m i j a n k ä s i k i r j a Hanketoimijan käsikirja M a a s e u t u v e r k o s t o n j u l k a i s u H a n k e t o i m i j a n k

Lisätiedot

1.10.2008. Etelä-Suomen InnoELLI Senior ohjelman 2006-2008 SeniorHaavi 2 hankeen loppuraportti

1.10.2008. Etelä-Suomen InnoELLI Senior ohjelman 2006-2008 SeniorHaavi 2 hankeen loppuraportti 1.10.2008 Etelä-Suomen InnoELLI Senior ohjelman 2006-2008 SeniorHaavi 2 hankeen loppuraportti 1 InnoELLI Senior 2 TL 2 Verkostot ja viestintä - SeniorHaavi Laatijat: Heli Pajuvirta, Anu Olkkonen, Toni

Lisätiedot

VUOSIRAPORTTI 2012 NOUSEVA RANNIKKOSEUTU RY. Nouseva Rannikkoseutu ry

VUOSIRAPORTTI 2012 NOUSEVA RANNIKKOSEUTU RY. Nouseva Rannikkoseutu ry VUOSIRAPORTTI 2012 NOUSEVA RANNIKKOSEUTU RY 2 3 Sisällysluettelo Yhteenveto Taustaa 1. HANKETOIMINNAN KESKEINEN SISÄLTÖ.. s. 5 1.1. Maaseudun kehittäminen: toimenpiteet 412, 413 ja 421 1.2. Maksatushakemusten

Lisätiedot

Kalasta elinvoimaa Kehittämisstrategia 2014-2020

Kalasta elinvoimaa Kehittämisstrategia 2014-2020 Kalasta elinvoimaa Kehittämisstrategia 2014-2020 1. Tiivistelmä Kainuun ja Koillismaan Kalaleader strategiaa toteutetaan 12 kunnan alueella Kainuussa, Pohjois-Pohjanmaalla ja Lapissa. Strategian hallinnoijana

Lisätiedot

Monikulttuurinen Salo hanke Loppuraportti

Monikulttuurinen Salo hanke Loppuraportti Monikulttuurinen Salo hanke Loppuraportti PROJEKTIN LÄHTÖKOHTA, KOHDERYHMÄ JA TAVOITTEET Yleinen maailmantaloudellinen tilanne on muuttunut radikaalisti hankkeen toteutuksen aikana. Taloudellisen taantuman

Lisätiedot

Kolman Koto esiselvityshanke 1.7.2012 31.12.2014 Loppuraportti

Kolman Koto esiselvityshanke 1.7.2012 31.12.2014 Loppuraportti Kolman Koto esiselvityshanke 1.7.2012 31.12.2014 Loppuraportti Sisällys 1 Hankkeen toteuttaja... 2 2 Hankkeen nimi ja tunnus... 2 3 Yhteenveto hankkeesta... 2 4 Raportti... 3 4.1 Hankkeen tavoitteet...

Lisätiedot

1. Toteuttajan nimi. 2. Hankkeen nimi ja hanketunnus. 3. Yhteenveto hankkeesta. Tiivistelmä hankkeen keskeisestä toiminnasta

1. Toteuttajan nimi. 2. Hankkeen nimi ja hanketunnus. 3. Yhteenveto hankkeesta. Tiivistelmä hankkeen keskeisestä toiminnasta Pirkanmaan kylätoimintahanke 2011-2013 Loppuraportti 1.1.2011 30.9.2014 1. Toteuttajan nimi Pirkan Kylät ry 2. Hankkeen nimi ja hanketunnus Pirkanmaan Kylätoimintahanke 2011-2013, hankenumero 10541 3.

Lisätiedot

9308/Onni kutsuu kylään hanke Tiedonvälityshanke LOPPURAPORTTI

9308/Onni kutsuu kylään hanke Tiedonvälityshanke LOPPURAPORTTI 9308/Onni kutsuu kylään hanke Tiedonvälityshanke LOPPURAPORTTI Onni kutsuu kylään -hanke toteuttaa Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaa 2007 2013 ja sitä rahoittavat Varsinais-Suomen ja Satakunnan

Lisätiedot

LounaFood Aitoa makua Varsinais-Suomesta

LounaFood Aitoa makua Varsinais-Suomesta LounaFood Aitoa makua Varsinais-Suomesta Loppuraportti LounaFood Aitoa makua Varsinais-Suomesta SISÄLLYSLUETTELO 1. Hankkeen toteuttajan nimi 1 2. Hankkeen nimi ja hanketunnus 1 3. Yhteenveto hankkeesta

Lisätiedot

EAKR-PROJEKTIOPAS. Opas tuensaajille. Ohjelmakausi 2007 2013

EAKR-PROJEKTIOPAS. Opas tuensaajille. Ohjelmakausi 2007 2013 EAKR-PROJEKTIOPAS Opas tuensaajille Ohjelmakausi 2007 2013 Päivitetty 27.8.2013 Saatesanat Hämeen liitto on myöntänyt projektillenne tukea Etelä-Suomen EAKR-toimenpideohjelmasta. Tuensaajan, projektissa

Lisätiedot

ELINTARVIKEALA NOUSUUN VAKKA SUOMESSA HANKE

ELINTARVIKEALA NOUSUUN VAKKA SUOMESSA HANKE ELINTARVIKEALA NOUSUUN VAKKA SUOMESSA HANKE LOPPURAPORTTI 1.6.2012 30.6.2014 1. PROJEKTIN PERUSTIEDOT Projektin nimi Elintarvikeala nousuun Vakka-Suomessa Ohjelma Etelä-Suomi EAKR Toimintalinja 2 : Innovaatiotoim.

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Projektikoodi S10996 Tila Jätetty viranomaiskäsittelyyn 18.10.2012 1. PROJEKTIN

Lisätiedot

LOPPURAPORTTI Kuusamo Food & Travel yritysryhmähanke 6/2008 5/2011

LOPPURAPORTTI Kuusamo Food & Travel yritysryhmähanke 6/2008 5/2011 Kuusamo Food & Travel - yritysryhmähanke 1 LOPPURAPORTTI Kuusamo Food & Travel yritysryhmähanke 6/2008 5/2011 Kuusamo Food & Travel - yritysryhmähanke 2 1. Hankkeen taustaa ja lähtökohdat....3 2. Hankkeen

Lisätiedot

1 Aitoniemen-Hirvenniemen Kyläläiset ry

1 Aitoniemen-Hirvenniemen Kyläläiset ry 1 Aitoniemen-Hirvenniemen Kyläläiset ry ESISELVITYSHANKKEEN LOPPURAPORTTI 1. Hankkeen toteuttaja Hankkeen toteuttaja oli Aitoniemen-Hirvenniemen Kyläläiset ry niminen rekisteröity kyläyhdistys, Tampereen

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI. Rahoituksen hakija. Hankkeen perustiedot. Hankkeen yhteistyökumppanit. Kuvaus hankkeen keskeisestä sisällöstä

HELSINGIN KAUPUNKI. Rahoituksen hakija. Hankkeen perustiedot. Hankkeen yhteistyökumppanit. Kuvaus hankkeen keskeisestä sisällöstä Rahoituksen hakija Hakijan nimi/hankkeen hallinnoija (yritys/virasto/tms.): Aalto-yliopisto ja Metropolia ammattikorkeakoulu Hankkeen perustiedot Hankkeen nimi: Rakennusprojektin tilaajan tietomalliosaamisen

Lisätiedot

valtakunnallinen koordinaatiohanke II nro 15385

valtakunnallinen koordinaatiohanke II nro 15385 1 Teemapohjaisen kylämatkailun kehittäminen valtakunnallinen koordinaatiohanke II nro 15385 Loppuraportti 2014 2 SISÄLLYS 1 PERUSTIEDOT HANKKEESTA 2 YHTEENVETO 3 RAPORTTI 3.1. Hankkeen tavoitteet a. Ylemmän

Lisätiedot

LOPPURAPORTTI Liite 2

LOPPURAPORTTI Liite 2 LOPPURAPORTTI Liite 2 PROJEKTIN PERUSTIEDOT Projektin nimi Ohjelma Toimintalinja Projektityyppi Minä ja Vesijärvi - Tiedotus ja valistus kestävän vesienhoidon tukena Etelä-Suomi 3: Alueiden saavutettavuuden

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Sivu 13 (25) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali. 2 varavaltuutettua

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Sivu 13 (25) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali. 2 varavaltuutettua KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Sivu 13 (25) Valtuusto KOKOUSAIKA Maanantai 14.4.2014 kello 18.00 18.30 KOKOUSPAIKKA Konneveden kunnantalo, Konnevesisali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET 19 valtuutettua LIITE

Lisätiedot

KUHMON KAUPUNGIN TOIMET LAAJAKAISTA KAIKILLE 2015 HANKKEESEEN LIITTYVISSÄ VALINNOISSA JA RATKAISUISSA SELONTEKO SISÄLLYS

KUHMON KAUPUNGIN TOIMET LAAJAKAISTA KAIKILLE 2015 HANKKEESEEN LIITTYVISSÄ VALINNOISSA JA RATKAISUISSA SELONTEKO SISÄLLYS KUHMON KAUPUNGIN TOIMET LAAJAKAISTA KAIKILLE 2015 HANKKEESEEN LIITTYVISSÄ VALINNOISSA JA RATKAISUISSA SELONTEKO SISÄLLYS 1 1. Hankkeen tausta 3 1.1. Julkinen tuki 4 2. Hankeen valmistelu Kuhmossa 5 2.1

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA vuosille 2011 2014

TOIMINTASUUNNITELMA vuosille 2011 2014 TOIMINTASUUNNITELMA vuosille 2011 2014 SISÄLLYS 1. JOHDANTO 3 1.1. Keskeiset toiminnalliset osa-alueet 4 2. Valonia asiantuntijaorganisaationa 5 2.1. Alueelliset strategiat ja ohjelmat 5 2.2. Kuntien ja

Lisätiedot

1(8) Etelä-Suomen lääninhallitus Sivistysosasto EU:n rakennerahastot. VUOSIRAPORTTI vuodelta 2004. 1. Perustiedot projektista

1(8) Etelä-Suomen lääninhallitus Sivistysosasto EU:n rakennerahastot. VUOSIRAPORTTI vuodelta 2004. 1. Perustiedot projektista 1(8) Etelä-Suomen lääninhallitus Sivistysosasto EU:n rakennerahastot VUOSIRAPORTTI vuodelta 2004 1. Perustiedot projektista Projektin nimi: ERITYINEN Projektikoodi: 84510 Tavoiteohjelma: 3 Toimintalinja:

Lisätiedot

maaseudun naisten yrittäjyysohjelman koordinointi

maaseudun naisten yrittäjyysohjelman koordinointi POHJALAISET NAISET maaseudun naisten yrittäjyysohjelman koordinointi LOPPURAPORTTI 9/2004-2/2006 ProAgria Oulun Maaseutukeskus / Oulun maa- ja kotitalousnaisten piirikeskus Toimittanut Marja-Leena Juntunen

Lisätiedot

LOPPURAPORTTI. Sivu 1 / 29 STUUVA-HANKE LOPPURAPORTTI. Hanke on toteutettu Työsuojelurahaston tuella.

LOPPURAPORTTI. Sivu 1 / 29 STUUVA-HANKE LOPPURAPORTTI. Hanke on toteutettu Työsuojelurahaston tuella. Sivu 1 / 29 STUUVA-HANKE LOPPURAPORTTI Hanke on toteutettu Työsuojelurahaston tuella. Sivu 2 / 29 1 Tiivistelmä Stuuva-hankkeen tavoitteena oli levittää Satamien turvallisuustietokanta hankkeessa kehitetyn

Lisätiedot

Verkostoituminen järjestöissä 2009

Verkostoituminen järjestöissä 2009 Verkostoituminen järjestöissä 2009 Kirjoittaja ja vastaava tutkija: Raisa Jäntti Kansi ja taitto: Miska Viitaniemi Painopaikka: Multiprint Oy, TAMPERE 2009 Julkaisija: Eetanet Oy, Creative Commons Nimi

Lisätiedot

ESITYS TEKNISEN PALVELUKESKUKSEN RAKENTAMISYKSIKÖN TULEVAISUUDESTA

ESITYS TEKNISEN PALVELUKESKUKSEN RAKENTAMISYKSIKÖN TULEVAISUUDESTA Teknisen palvelukeskuksen rakentamisyksikön tulevaisuutta selvittäneen työryhmän loppuraportti 5.5.2015 ESITYS TEKNISEN PALVELUKESKUKSEN RAKENTAMISYKSIKÖN TULEVAISUUDESTA Sisällys 1 Toimeksianto ja työryhmän

Lisätiedot

VESISTÖT KUNTOON YHDESSÄ Kunnostus- ja hoitohankeopas

VESISTÖT KUNTOON YHDESSÄ Kunnostus- ja hoitohankeopas VESISTÖT KUNTOON YHDESSÄ Kunnostus- ja hoitohankeopas Sisällys 1. Lukijalle 3 2. Kuka kunnostaa? 4 3. Miksi kunnostetaan? 5 3.1 Hankkeistaa vai ei? 6 3.2 Hankkeen läpiviennin prosessikaavio 7 4. Tiedottaminen

Lisätiedot

Kainuun Nuotta ry TOIMINTAKERTOMUS 2013

Kainuun Nuotta ry TOIMINTAKERTOMUS 2013 Kainuun Nuotta ry TOIMINTAKERTOMUS 2013 01.04.2013 2 Sisältö 1. Yleistä... 3 2. Toiminnan perusta... 3 2.2 Perustoiminta... 3 2.3 Kehittämisen painopisteet... 4 2.4 Jäsenjärjestöt... 4 2.5 Nuotan valtionapu

Lisätiedot

Kunnanhallitus päättää antaa valtuustolle tiedoksi seuraavien valtuustoaloitteiden käsittelytilanteen: Vuodelta 2007 siirtyneet:

Kunnanhallitus päättää antaa valtuustolle tiedoksi seuraavien valtuustoaloitteiden käsittelytilanteen: Vuodelta 2007 siirtyneet: Kunnanhallitus 210 14.04.2009 Valtuusto 80 22.04.2009 Valtuustoaloitteet vuodelta 2008 1501/01/016/2009 KHALL 210 Kj:n esitys: Kunnanvaltuuston työjärjestys 5 3 mom: Kunnanhallituksen on vuosittain esitettävä

Lisätiedot

Valtionavustukset sosiaali- ja terveydenhuollon IT-hankkeissa. Erillisliite: Sairaanhoitopiirien alueiden hankkeet liite 4

Valtionavustukset sosiaali- ja terveydenhuollon IT-hankkeissa. Erillisliite: Sairaanhoitopiirien alueiden hankkeet liite 4 Tuloksellisuustarkastuskertomus Valtionavustukset sosiaali- ja terveydenhuollon IT-hankkeissa Erillisliite: Sairaanhoitopiirien alueiden hankkeet liite 4 Valtiontalouden tarkastusviraston tarkastuskertomukset

Lisätiedot

TOIMI. Maaseudun sirpaleisten töiden kokoaminen yhteen -välittäjäorganisaatiohanke 27.2.2006. Tavoite 3-ohjelma Hakemusnumero 606919 Työministeriö

TOIMI. Maaseudun sirpaleisten töiden kokoaminen yhteen -välittäjäorganisaatiohanke 27.2.2006. Tavoite 3-ohjelma Hakemusnumero 606919 Työministeriö Tavoite 3-ohjelma Hakemusnumero 606919 Työministeriö 27.2.2006 Suomen Kylätoiminta ry Meijeritie 2 25410 Suomusjärvi p. (02) 738 1761 TOIMI Maaseudun sirpaleisten töiden kokoaminen yhteen -välittäjäorganisaatiohanke

Lisätiedot