Lomakkeen täyttöohjeita:

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Lomakkeen täyttöohjeita:"

Transkriptio

1 Lomakkeen täyttöohjeita: 1 Tällä lomakkeella voi hakea Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoitusta investointihankkeeseen tai kansallista työllisyysperusteista investointiavustusta. 1. TE keskuksen merkintöjä 2. Hakijaa koskevat tiedot Kohtaan merkitään tiedot hakijasta, joka on juridisesti vastuussa hankkeen toteuttamisesta Arvonlisävero Hakijan on ao. kohdassa ilmoitettava, onko hakija arvonlisäverovelvollinen ja korvataanko kustannuksiin liittyvä arvonlisävero liiketoiminnan harjoittamiseen liittyvän vähennysoikeusmenettelyn tai kuntien palautusjärjestelmän kautta. Jos hakijan toiminnassa ja hankintojen arvonlisäverokohtelussa tapahtuu muutoksia, hakijan on ilmoitettava niistä rahoittajalle. Kohdassa 5. Kustannusarvio kerrotaan arvonlisäveron tukikelpoisuudesta. 3. Hanketta koskevat tiedot 3.1. Hankkeen nimi Hankkeen nimeä tulee käyttää samassa muodossa esimerkiksi lomakkeissa ja muussa yhteydenpidossa Hankkeen toteutuskunta Kohtaan merkitään hankkeen toteutuspaikkakunta Töiden toteutusaikataulu Kohtaan merkitään hankkeen rakentamistöiden alkamis- ja päättymisajankohta. Tarkempi toteutusaikataulu esitetään hankesuunnitelmassa. Hankkeen toimenpiteet ja kustannukset ovat hyväksyttäviä rahoituspäätökseen kirjatun hankkeen keston ajalta edellyttäen, että rahoitushakemus on saapunut viranomaiselle ennen hankkeen alkamista. Avustusta voidaan myöntää pääsääntöisesti vain hakemuksen jälkeen syntyneisiin kustannuksiin. (ks. kohta 5. Kustannusarvio) Ohjelmayhteys EAKR rahoitteisessa hankkeessa Haettaessa rahoitusta Euroopan aluekehitysrahastolta hakija voi halutessaan merkitä tähän esityksensä hankkeelle sopivasta tavoiteohjelman toimintalinjasta ja toimenpidekokonaisuudesta. Ao. kohta voidaan jättää myös viranomaisen täytettäväksi Yhteydet toisiin hankkeisiin Hakijan on em. kohdissa ilmoitettava, jos hanke on osa suurempaa hankekokonaisuutta tai jos hanke kuuluu alueelliseen elinkeinojen kehittämisohjelmaan ja miten hanke edistää niiden toteuttamista Yhdyskuntarakentaminen Kohtaan merkitään, vaatiiko hanke tai liittyykö siihen olennaisesti yhdyskuntarakentamista (lämpö-, vesi- ja sähkötyöt). Jos liittyy, hakemuksessa on selvitettävä, minkä sisältöistä ja miten laajaa yhdyskuntarakentaminen tulisi olemaan ja mitä kustannuksia se tulee vaatimaan Hankkeen muut mahdolliset toteuttajat ja yhteistyökumppanit Kohtaan merkitään kaikki ne hakemusvaiheessa tiedossa olevat tahot, jotka ovat mukana hankkeen toteutuksessa esim. rahoittajina, alihankkijoina, palveluntuottajina tai kumppaneina. Hankkeen toteuttajan ja muiden toteuttajien väliset sopimukset oheistetaan hakemuksen liitteeksi.

2 4. Hankekuvaus ja hankkeen tavoitteet Tiivistetty hankekuvaus Kohtaan merkitään keskeinen hankekuvaus. Yksityiskohtaisempi hankekuvaus esitellään hankesuunnitelmassa, josta on lisäksi käytävä ilmi muun muassa hankkeen toteutusaikataulu, eri vaiheille asetetut tavoitteet, yksilöity kustannusarvio ja rahoitussuunnitelma, hankeorganisaatio vastuuhenkilöineen sekä mahdollisine ohjausryhmineen Tiivistetty tavoitekuvaus Vain keskeisemmät tavoitteet esitetään. Yksityiskohtaisemmat tavoitteet esitetään hankesuunnitelmassa Hankkeen määrälliset tavoitteet Hakijan on liitettävä hakemukseen työllisyysvaikutusarviolomake (TM 3.02) a) Investointivaiheen rakennusaikaiset työllisyysvaikutukset Kohtaan merkitään hankkeen rakennusaikaiset työllisyysvaikutukset henkilötyövuosina. Tavoitteet on eriteltävä myös sukupuolen mukaan. b) Investoinnin valmistumisen jälkeiset toimintavaiheen pysyvät työllisyysvaikutukset Kohtaan merkitään syntyvien uusien työpaikkojen lukumäärä. Uusi työpaikka voi olla luonteeltaan 1) pysyvä kokoaikainen tai 2) pysyvä kausiluonteinen (kesä/talvi) tai osa-aikainen (esim. 50 % kokopäiväisestä työajasta). Pysyvä kokoaikainen työpaikka lasketaan sellaisenaan työpaikkana. Uusia pysyviä työpaikkoja ovat tehtävät, joiden keston voidaan arvioida jatkuvan yli kymmenen (10) vuotta. Kausiluonteiset tai osa-aikaiset työsuhteet muutetaan pysyviksi kokoaikaisiksi seuraavasti: Esimerkiksi kaksi 4-tuntista työpäivää tekevää osa-aikaista työsuhdetta muodostaa yhden työpaikan (oletus 8-tuntisesta työpäivästä, tai muu normaali työnantajakohtainen työpäivän pituus). Tai esimerkiksi kaksi jatkuvaa työsuhdetta, joissa vuosittainen työssäoloaika on kuusi kuukautta, muodostavat yhden pysyvän kokoaikaisen työpaikan. c) Investoinnista johtuvat kasvusysäysvaikutukset Kohdassa ilmoitetaan perustelut työllisyysvaikutuksen arviointilomakkeessa (TM 3.02) ilmoitetuille kasvusysäysvaikutuksille. Jos hankkeella on kasvusysäysvaikutuksia, hakijan on ilmoitettava, mille toimialalle kasvusysäysvaikutukset kohdistuvat ja miksi. d) Syntyvät uudet yritykset Hakemuksessa on ilmoitettava syntyvien uusien yritysten määrä yhteensä sekä erikseen naisyritysten määrä. Naisyritys määritellään eri yhtiömuotojen tapauksissa seuraavasti: - Yksityinen elinkeinonharjoittaja on nainen - Avoimessa yhtiössä ja kommandiittiyhtiössä yli puolet vastuunalaisista yhtiömiehistä on naisia ja yli puolet vastuunalaisten yhtiömiesten yhtiöpanostuksista on naisten sijoittamia - Osakeyhtiössä yli puolet yhtiön osakkeista ja niiden tuottamasta äänimäärästä on naisilla. e-f) Hakemuksessa on ilmoitettava, turvaako hanke jo olemassa olevia työpaikkoja sekä arvio säilyvien työpaikkojen määrästä ja se, millä edellytyksillä työpaikat säilyvät. Kohdassa f) on ilmoitettava hankkeen mahdolliset negatiiviset työllisyysvaikutukset. g) Tasa-arvo- ja ympäristövaikutukset EAKR -hankkeissa Haettaessa hankkeeseen EAKR -rahoitusta hakemuksessa on ilmoitettava hakijan arvio hankkeen tasaarvo- ja ympäristövaikutuksista.

3 Hakijan arvio hankkeen tasa-arvovaikutuksista, jotka määritellään seuraavasti: 3 *Tasa-arvohanke; - hankkeen toteuttajana on naisjärjestö, naisyrittäjä tai naisenemmistö - hankkeen kohteena tai edunsaajana ovat erityisesti naiset *Tasa-arvosuuntautunut hanke; - hankkeeseen liittyy jokin hankkeen tavoitteissa ilmenevä tasa-arvointressi - hankkeen tavoitteena on sukupuolten tasa-arvoisten mahdollisuuksien edistäminen yhteiskunnan eri toiminnoissa *Sukupuolineutraali hanke; Hankkeet, joita ei voi luokitella edellä mainittuihin kategorioihin Hakijan arvio ympäristövaikutuksista, jotka määritellään seuraavasti: *Ympäristöpositiivinen hanke Hankkeella on positiivisia ympäristövaikutuksia. *Ympäristönegatiivinen hanke Hankkeesta on ympäristölle negatiivisia vaikutuksia. *Ympäristöneutraali hanke Hanke on ympäristölle neutraali. Ympäristövaikutuksiin luetaan hankkeen vaikutukset päästöihin, liikenteeseen, kulutukseen, tuotantoon ja energiatalouteen, luonnonolosuhteisiin ja yhdyskuntiin, ihmisiin, tutkimukseen ja koulutukseen ja kansainväliseen yhteistyöhön. 5. Kustannusarvio Kohdassa ilmoitetaan hankkeen koko kustannusarvio euroina vuosittain (pyöristettynä täysille sadoille euroille) seuraavasti: a) Suunnittelu- ja tutkimuskustannukset Kohdassa ilmoitetaan suunnitteluun liittyvät kustannukset (arkkitehdin palkkio sekä rakennepiirustus-, sähkösuunnittelu- ja lvi-suunnittelukustannukset sekä pohjatutkimuskustannukset). Ennen hakemuksen jättämistä syntyneiden kustannusten täytyy liittyä välittömästi hakemuksessa mainittuun kohteeseen. Suunnittelukustannukset voivat yhteensä olla enintään 10 % hankkeen hyväksytyistä kokonaiskustannuksista. b) Rakennuttajan kustannukset yhteensä Kohdassa ilmoitetaan kustannukset, jotka liittyvät rakennuttamiseen ja valvontaan sekä liittymismaksut. c) Rakennustekniset työt yhteensä Kohdassa ilmoitetaan rakennustöiden kustannukset. d) Lvi-työt yhteensä Kohdassa ilmoitetaan mm. putkitöiden, ilmanvaihtotöiden ja säätölaitetöiden kustannukset. e) Sähkötyöt yhteensä Kohdassa ilmoitetaan sähkötöiden kustannukset. f) Erillishankinnat Kohdassa ilmoitetaan kiintokalusteiden kustannukset. g) Muut kustannukset Muut kustannukset on ilmoitettava erillisellä liitteenä. TE -keskuksen työvoimaosasto harkitsee mihin edellä mainituista kustannuksista investointiavustusta

4 4 voidaan myöntää. Investointiavustusta voidaan myöntää rakennuttajan kustannuksiin, rakennusteknisiin töihin, lvi- ja sähkötöihin, rakennuksiin liittyviin kiinteisiin kalusteisiin sekä kohtuullisiin suunnittelukustannuksiin. Investointiavustukseen oikeuttavia kustannuksia eivät ole esimerkiksi maan ja kiinteistön (valmiiden rakennusten ja tonttien hankintamenot) hankinnasta aiheutuvat kustannukset, laskennalliset kustannuserät, ns. yleiskustannukset, ostot avustuksen saajalta itseltään ja oma työ, arvonlisävero, joka ei jää lopullisesti hakijan itsensä maksettavaksi, laskennalliset korot, investoinnin rahoituskulut, sakot, rangaistusmaksut tai oikeudenkäyntikulut. Investointiavustukseen oikeuttaviksi kustannuksiksi voidaan hyväksyä vain hakemuksen vireillepanon jälkeen avustuksen saajalle syntyneet todelliset ja toteutuneet (maksetut) kustannukset, jotka on merkitty investointiavustuksen saajan kirjanpitoon, ja jotka kohdistuvat rahoituspäätöksessä mainittuun tukikauteen. Poikkeuksen muodostavat ennen hakemuksen vireillepanoa syntyneet hankkeen kohtuulliset suunnittelu- ja tutkimuskustannukset, jotka voidaan hyväksyä avustukseen oikeuttaviin menoihin. Suunnittelukustannuksia voivat olla esimerkiksi hankkeen arkkitehdin palkkio sekä rakennepiirustus-, sähkösuunnittelu- ja lvisuunnittelukustannukset sekä pohjatutkimuskustannukset. Ennen hakemuksen jättämistä syntyneiden kustannusten täytyy liittyä välittömästi hakemuksessa mainittuun hankkeeseen ja ne voivat olla enintään 10 % hankkeen hyväksytyistä kokonaiskustannuksista. Arvonlisävero voidaan hyväksyä kustannusarvioon ja arvonlisävero on tukikelpoinen meno vain, jos arvonlisävero jää hakijan lopulliseksi kustannukseksi. Arvonlisäveroa, johon hakijalla on vähennysoikeus, ei pidetä tukikelpoisena kustannuksena eikä sitä näin ollen voi sisällyttää kustannusarvioihin. Jos tuen saajaa ei ole merkitty arvonlisäverovelvollisten rekisteriin, arvonlisävero voi olla tukikelpoinen kustannus. Kunnan tai kuntayhtymän tekemät hankinnat voivat liittyä niiden harjoittamaan arvonlisäverolliseen liiketoimintaan (vähennysoikeus) tai varsinaiseen hallinnolliseen eli viranomaistoimintaan (palautusoikeus). Jos hankinta liittyy kunnan tai kuntayhtymän varsinaiseen hallinnolliseen toimintaan, veromeno on sille lopullinen kustannus ja arvonlisävero voi olla tukikelpoinen meno. Jos arvonlisäveron tukikelpoisuudesta on epäselvyyttä, hakijan kannattaa ottaa yhteyttä TE-keskuksen työvoimaosastoon jo hakemusvaiheessa Hankkeen mahdollinen investointiaikainen tulorahoitus vähennetään bruttomenoista, jolloin saataville nettomenoille esitetään rahoitussuunnitelma kohdassa Rahoitussuunnitelma Rahoitus ilmoitetaan euroina (pyöristettynä täysille sadoille euroille). Rahoitussuunnitelmassa esitetään hankkeelle suunniteltu rahoitus rahoituslähteittäin. Kohdassa ilmoitetaan, kuinka paljon hakija hakee hankkeelle työhallinnolta valtion tukea ja kuinka paljon hankkeeseen tulee rahoitusta muilta rahoittajatahoilta. Työhallinnolta haettava rahoitus Kohtaan merkitään työhallinnolta haettava rahoitus Muu julkinen rahoitus Julkista rahoitusta on valtion ja muiden julkisten yhteisöjen rahoitus. Muuta julkista rahoitusta ovat rahoitusosuudet sellaisilta julkisilta tahoilta, jotka eivät kuulu kunnan tai valtion budjettitalouden piiriin, esim. seurakunnat ja Raha-automaattiyhdistys. Kunnan rahoitus Jos rahoitukseen osallistuu useampi kunta, kuntien rahoitusosuudet eritellään hankesuunnitelmassa. Yksityinen rahoitus Kohtaan merkitään yksityiset rahoituslähteet esim. lainarahoitus. Hankkeen mahdollinen investointiaikainen tulorahoitus Kohtaan merkitään hankkeen mahdolliset investointiaikaiset tulot. Tulot vähennetään tukikelpoisista menoista ts. avustusta voidaan maksaa ainoastaan nettokustannuksiin. Rahoitus yhteensä

5 Rahoitussuunnitelman yhteensä -sarakkeen tulee olla yhtä suuri kuin rahoitettavat nettomenot yhteensä - kohta kustannusarviossa. Hakijan on ilmoitettava työvoima- ja elinkeinokeskuksen työvoimaosastolle, jos hakija on lähettämänsä hakemuksen jälkeen hakenut tai saanut avustusta samaan hankkeeseen joistakin muista julkisista rahoituslähteistä Hankkeen suunnittelu- ja toteutusvalmius Kohtaan merkitään, onko hankesuunnitelmat toteutusvalmiina ja jos eivät ole, milloin ne valmistuvat. Kohdassa ilmoitetaan, ovatko hankkeen toteutukseen liittyvät lupa-asiakirjat kunnossa ja jos ne ovat puutteelliset, niin millä tavoin. 8. Esitys maksatussuunnitelmaksi Tähän kohtaan hakija esittää arvionsa siitä, kuinka monta kertaa vuodessa mahdollisesti myönnettävä avustus aiotaan hakea maksuun. 9. Allekirjoitus Hakemuksen allekirjoittaa henkilö/henkilöt, jolla/joilla on organisaation virallinen nimenkirjoitusoikeus. Kunnan ollessa kyseessä joko selvitys nimenkirjoitusoikeudesta tai muu selvitys (esim. kunnanhallituksen päätös hankkeesta). Hankkeeseen tehdyt muutokset Jos hankkeessa tapahtuu muutoksia hakemuksen jättämisen jälkeen, niistä on ilmoitettava välittömästi rahoittajaviranomaiselle. Muutokset hankehakemukseen vahvistaa henkilö, jolla on organisaation virallinen nimenkirjoitusoikeus.

Ohje Maakunnan kehittämisrahan hakulomakkeen täyttämiseksi

Ohje Maakunnan kehittämisrahan hakulomakkeen täyttämiseksi VARSINAIS-SUOMEN LIITTO Ohje Maakunnan kehittämisrahan hakulomakkeen täyttämiseksi Rahoitushakemuslomakkeella voidaan hakea avustusta kansallisesta maakunnan kehittämisrahasta maakuntaohjelmaa toteuttaviin

Lisätiedot

MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHA

MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHA Sivu 1/9 MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHA RAHOITUSHAKEMUKSEN TÄYTTÖOHJE Tällä hakemuksella voidaan hakea kansallista maakunnan kehittämisrahaa, sekä kansallisia erityisohjelmia. Maakunnan kehittämisrahoituksen

Lisätiedot

Rahoitushakemuksen täyttöohje maakunnan kehittämisraha

Rahoitushakemuksen täyttöohje maakunnan kehittämisraha Rahoitushakemuksen täyttöohje maakunnan kehittämisraha Uusi hakemus, jatkorahoitus, korjaus/täydennys edelliseen hakemukseen Tällä lomakkeella haetaan rahoitusta uudelle hankkeelle, joka tulee ensimmäistä

Lisätiedot

MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHA Rahoitushakemus Lump sum kustannusmalli (kertakorvaus)

MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHA Rahoitushakemus Lump sum kustannusmalli (kertakorvaus) 1 MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHA Rahoitushakemus Lump sum kustannusmalli (kertakorvaus) Hakemus on Uusi Korjaus/täydennys edelliseen hakemukseen Etelä Pohjanmaan liitto täyttää Saapunut Dnro FIMOS nro Hakemusnro

Lisätiedot

Kehittämishanketuen myöntäminen ja hakemuksen täyttöohjeet

Kehittämishanketuen myöntäminen ja hakemuksen täyttöohjeet Kehittämishanketuen myöntäminen ja hakemuksen täyttöohjeet Yleistä Tätä hakulomaketta käytetään haettaessa maaseudun kehittämisen tukemisesta annetun lain (28/2014) ja maaseudun hanketoiminnan tukemisesta

Lisätiedot

EAKR-PROJEKTIOPAS. Opas tuensaajille. Ohjelmakausi 2007 2013

EAKR-PROJEKTIOPAS. Opas tuensaajille. Ohjelmakausi 2007 2013 EAKR-PROJEKTIOPAS Opas tuensaajille Ohjelmakausi 2007 2013 Päivitetty 27.8.2013 Saatesanat Hämeen liitto on myöntänyt projektillenne tukea Etelä-Suomen EAKR-toimenpideohjelmasta. Tuensaajan, projektissa

Lisätiedot

Yritysten tukimahdollisuudet Pohjanmaan TE-keskuksen toimialueella

Yritysten tukimahdollisuudet Pohjanmaan TE-keskuksen toimialueella Yritysten tukimahdollisuudet Pohjanmaan TE-keskuksen toimialueella - Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman mukaiset yritystuet - Työ- ja elinkeinoministeriö (TEM), lain valtionavustuksesta yritystoiminnan

Lisätiedot

Hanketoimijan käsikirja

Hanketoimijan käsikirja 2010 M a a s e u t u v e r k o s t o n j u l k a i s u H a n k e t o i m i j a n k ä s i k i r j a Hanketoimijan käsikirja M a a s e u t u v e r k o s t o n j u l k a i s u H a n k e t o i m i j a n k

Lisätiedot

OHJE TUKIHAKEMUSLOMAKKEEN TÄYTTÄMISESTÄ

OHJE TUKIHAKEMUSLOMAKKEEN TÄYTTÄMISESTÄ Ohje 1 (10) 4.4.2013 OHJE TUKIHAKEMUSLOMAKKEEN TÄYTTÄMISESTÄ Yleistä Tukihakemuslomaketta käytetään haettaessa laajakaistarakentamisen tuesta hajaasutusalueille annetussa laissa (1186/2009, laajakaistatukilaki)

Lisätiedot

YRITYSTUEN MYÖNTÄMINEN JA YRITYSTUKIHAKEMUKSEN TÄYTTÖOHJEET

YRITYSTUEN MYÖNTÄMINEN JA YRITYSTUKIHAKEMUKSEN TÄYTTÖOHJEET YRITYSTUEN MYÖNTÄMINEN JA YRITYSTUKIHAKEMUKSEN TÄYTTÖOHJEET Lnro 3305oh YLEISTÄ Tätä hakulomaketta käytetään haettaessa maaseudun kehittämisen tukemisesta annetun lain (28/2014) ja maaseudun yritystuesta

Lisätiedot

Maakuntahallituksen päätös 168 1 (8) Päiväys 16.12.2013 306/03.03.02/2013. Maakunnan kehittämisraha. Hakemusnumero 13034 Hankenumero 118113.

Maakuntahallituksen päätös 168 1 (8) Päiväys 16.12.2013 306/03.03.02/2013. Maakunnan kehittämisraha. Hakemusnumero 13034 Hankenumero 118113. Maakuntahallituksen päätös 168 1 (8) Päiväys 16.12.2013 306/03.03.02/2013 Asia Maakunnan kehittämisraha Hakemusnumero 13034 Hankenumero 118113 Hakija Hakemus saapunut Hanke Vantaan Innovaatioinstituutti

Lisätiedot

TUKIHAKEMUS KEHITTÄMIS- JA INVESTOINTIHANKE

TUKIHAKEMUS KEHITTÄMIS- JA INVESTOINTIHANKE TUKIHAKEMUS KEHITTÄMIS- JA INVESTOINTIHANKE Lomake 3306A 1 Uusi hakemus Korjaus/täydennys hakemukseen Muutoshakemus Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto: Eurooppa investoi maaseutualueisiin

Lisätiedot

Palosuojelurahaston erityisavustushakemuksen täyttöohje

Palosuojelurahaston erityisavustushakemuksen täyttöohje Palosuojelurahaston erityisavustushakemuksen täyttöohje YLEISTÄ Lomakkeen käyttötarkoitus: lomakkeella haetaan määräaikoina haettavaksi julistettavia erityisavustuksia (oppimateriaalin tuotantoon/hankintaan,

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 30 päivänä huhtikuuta 2014. 357/2014 Valtioneuvoston asetus. alueiden kehittämisen ja rakennerahastohankkeiden rahoittamisesta

Julkaistu Helsingissä 30 päivänä huhtikuuta 2014. 357/2014 Valtioneuvoston asetus. alueiden kehittämisen ja rakennerahastohankkeiden rahoittamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 30 päivänä huhtikuuta 2014 357/2014 Valtioneuvoston asetus alueiden kehittämisen ja rakennerahastohankkeiden rahoittamisesta Annettu Helsingissä 30 päivänä huhtikuuta

Lisätiedot

ESR-HANKKEEN TALOUSSEURANTA

ESR-HANKKEEN TALOUSSEURANTA ESR-HANKKEEN TALOUSSEURANTA OHJELMAKAUDELLA 2007-2013 Jaana Summanen ESR-projektien käynnistystilaisuus 12.3.2009 / Opetushallitus, Helsinki www.oph.fi/esr Osaamisen ja sivistyksen asialla Käsiteltäviä

Lisätiedot

Päätös Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma

Päätös Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Hankkeen nimi: Kuutoskaupunkien avoimet innovaatioalustat kä... Päätös Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Päätöksen tila: Voimassa 1 (11) 14.4.2015 EURA 2014/1688/09 02 01

Lisätiedot

Maksajaviranomaisten kevätpäivä Oulu 24.-25.3.2009

Maksajaviranomaisten kevätpäivä Oulu 24.-25.3.2009 Maksajaviranomaisten kevätpäivä Oulu 24.-25.3.2009 EU- tukiin liittyvät säädökset ja niiden vaatimukset, esittelijän ja ratkaisijan vastuut sekä päätöksen perustelut Mikko Knuutinen, YTT, HTL c/o Asianajotoimisto

Lisätiedot

Euroopan aluekehitysrahaston osarahoittamat projektit Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys -tavoitteen ohjelmissa

Euroopan aluekehitysrahaston osarahoittamat projektit Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys -tavoitteen ohjelmissa Rahoittajaviranomaisen tiedot Tuensaajan tiedot PÄÄTÖS Euroopan aluekehitysrahaston osarahoittamat projektit Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys -tavoitteen ohjelmissa Ohjelmakausi 2007-2013 Päätöspäiväys

Lisätiedot

Avustustoiminta HAKUOPAS

Avustustoiminta HAKUOPAS Avustustoiminta HAKUOPAS 2 0 1 2 1 Ulkoasu: Dynamo Taitto: Grafiksi/Pauliina Sjöholm Julkaisija: RAY Voimassa 1.3.2012 31.12.2012 2 Sisältö 1. Johdanto...4 2. Yleistä avustusten hakemisesta...6 2.1 Hakuajat...7

Lisätiedot

MAATILATALOUDEN KEHITTÄMISRAHASTOSTA MYÖNNETTYJEN TUTKIMUS JA KEHITTÄMISHANKKEIDEN AVUSTUKSEN YLEISET EHDOT 2015

MAATILATALOUDEN KEHITTÄMISRAHASTOSTA MYÖNNETTYJEN TUTKIMUS JA KEHITTÄMISHANKKEIDEN AVUSTUKSEN YLEISET EHDOT 2015 1(8) MAATILATALOUDEN KEHITTÄMISRAHASTOSTA MYÖNNETTYJEN TUTKIMUS JA KEHITTÄMISHANKKEIDEN AVUSTUKSEN YLEISET EHDOT 2015 SISÄLTÖ 1. YLEISET OHJEET 1.1 Käyttöehdot ja soveltamisala 1.2 Hankkeen vastuullisen

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon paikallisen ja alueellisen tietojärjestelmäinfrastruktuurin tehostamiseksi myönnettävät valtionavustukset

Sosiaali- ja terveydenhuollon paikallisen ja alueellisen tietojärjestelmäinfrastruktuurin tehostamiseksi myönnettävät valtionavustukset Sosiaali- ja terveydenhuollon paikallisen ja alueellisen tietojärjestelmäinfrastruktuurin myönnettävät valtionavustukset Valtionavustusohje Vuoden 2015 hakuaika päättyy - keväällä 30.4.2015 ja - syksyllä

Lisätiedot

Oulun yliopiston EU:n rakennerahastoprojekteja koskeva ohjeistus rakennerahastokaudella 2007 2013

Oulun yliopiston EU:n rakennerahastoprojekteja koskeva ohjeistus rakennerahastokaudella 2007 2013 1.10.2009 EUROOPAN YHTEISÖ Rakennerahastot Oulun yliopiston EU:n rakennerahastoprojekteja koskeva ohjeistus rakennerahastokaudella 2007 2013 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 3 1. Projektisuunnittelun aloittaminen

Lisätiedot

EAKR-PROJEKTISUUNNITELMA

EAKR-PROJEKTISUUNNITELMA EAKR-PROJEKTISUUNNITELMA Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 16.03.2011 Diaarinumero 4648/KITY/2011 Käsittelijä Toni Vanhala

Lisätiedot

Julkisen tutkimuksen rahoituksen yleiset ehdot

Julkisen tutkimuksen rahoituksen yleiset ehdot 10.3.2015 1 (11) Julkisen tutkimuksen rahoituksen yleiset ehdot Sisällysluettelo 1 Soveltamisala ja rahoituspäätöksen julkisuus... 2 2 Projektin toteuttaminen... 2 2.1 Ohjausryhmän kokoonpano ja tehtävät...

Lisätiedot

6Aika. Kestävän kaupunkikehittämisen EAKR-rahoitus. Hankehaku 26.1.-27.2.2015

6Aika. Kestävän kaupunkikehittämisen EAKR-rahoitus. Hankehaku 26.1.-27.2.2015 6Aika Kestävän kaupunkikehittämisen EAKR-rahoitus Hankehaku 26.1.-27.2.2015 6Aika - rakennerahastorahoitus Rahoittavana viranomaisena kestävän kaupunkikehittämisen EAKRrahoituksessa Uudenmaan liitto ESR-toimenpiteiden

Lisätiedot

Osatoteuttaja vastaa aina lomakkeilla ilmoitettujen tietojen oikeellisuudesta.

Osatoteuttaja vastaa aina lomakkeilla ilmoitettujen tietojen oikeellisuudesta. Etelä-Suomen maakuntien EU-yksikkö Päijät-Hämeen liitto Päivitetty: 30.3.2009 (korvaa ohjeen 30.12.2008) OHJEITA YHTEISHANKKEEN OSATOTEUTTAJILLE: OSAPROJEKTIN SEURANTATIETOJEN ILMOITTAMINEN (Yhteishankkeen

Lisätiedot

TÄYTTÖOHJE YLEISAVUSTUKSEN TOIMINTASELOSTELOMAKE (RAY3706)

TÄYTTÖOHJE YLEISAVUSTUKSEN TOIMINTASELOSTELOMAKE (RAY3706) OHJE 1 (14) TÄYTTÖOHJE YLEISAVUSTUKSEN TOIMINTASELOSTELOMAKE (RAY3706) Yleistä... 1 1 Hakijan ja haettavan avustuksen perustiedot... 1 2 Haettava avustus... 2 3 Avustusstrategian päälinjat... 2 4 Järjestön

Lisätiedot

Päätös Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma

Päätös Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Hankkeen nimi: Rakennerahasto-ohjelman 2014-2020 tekninen tu... Päätös Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Päätöksen tila: Voimassa 1 (7) 24.6.2015 EURA 2014/2364/09 02 01

Lisätiedot

Avustustoiminta AVUSTUSTEN KÄYTTÖ- JA RAPORTOINTIOPAS

Avustustoiminta AVUSTUSTEN KÄYTTÖ- JA RAPORTOINTIOPAS Avustustoiminta AVUSTUSTEN KÄYTTÖ- JA RAPORTOINTIOPAS 2015 1 Ulkoasu: Dynamo Taitto: RAY Julkaisija: RAY Tätä ohjetta sovelletaan 1 päivänä tammikuuta 2014 tai sen jälkeen myönnettäviin raha-automaattiavustuksiin.

Lisätiedot

Artikla 13 menojen varmentaminen rakennerahastohankkeissa 2007-2013 Art 13 työkokous Oulu 15.2.2011

Artikla 13 menojen varmentaminen rakennerahastohankkeissa 2007-2013 Art 13 työkokous Oulu 15.2.2011 Artikla 13 menojen varmentaminen rakennerahastohankkeissa 2007-2013 Art 13 työkokous Oulu 15.2.2011 TEM Alueiden kehittämisyksikkö Ylitarkastaja Eliisa Hujala Hallinto- ja valvontajärjestelmän luotettavuus

Lisätiedot