MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Lainsäädäntöneuvos EHDOTUS MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN ASETUKSEKSI KIINTEISTÖ- TOIMITUSMAKSUSTA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Lainsäädäntöneuvos EHDOTUS MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN ASETUKSEKSI KIINTEISTÖ- TOIMITUSMAKSUSTA"

Transkriptio

1 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Lainsäädäntöneuvos Leo Olkkonen EHDOTUS MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN ASETUKSEKSI KIINTEISTÖ- TOIMITUSMAKSUSTA 1 Ehdotuksen pääasiallinen sisältö Voimassa olevat kiinteistötoimitusmaksut perustuvat maa- ja metsätalousministeriön annettuun kiinteistötoimitusmaksuasetukseen (1576/2015). Asetus tuli voimaan 1 päivänä tammikuuta 2016 ja se on voimassa 31 päivään joulukuuta Maa- ja metsätalousministeriö esittää kiinteistötoimitusmaksuihin muutoksia, joiden johdosta maksut alentuisivat keskimäärin noin 0,8 % vuoden 2018 alusta. Työkorvauksena laskutettavien työaikaveloitteisten toimitusten kuten esim. yksityistietoimitusten ja maantie- ja lunastustoimitusten kiinteistötoimitusmaksujen tuntihintaa ehdotetaan alennettavaksi 2,2 %. Myös yleisimmän kiinteähintaisen toimituksen eli lohkomisen pinta-alaperusteisia toimituskorvauksina määrättäviä kiinteistötoimitusmaksuja ehdotetaan alennettavaksi siten, että pienimmistä alle 0,1 ha:n määräaloista perittävä kiinteistötoimitusmaksu alenee noin 2,3 % ja alle 1 ha:n suuruisista määräaloista perittävä kiinteistötoimitusmaksu noin 1 %. Samalla ehdotetaan suurimpien määräalojen lohkomisista perittävien kiinteistötoimitusmaksujen korottamista ja keskisuurista 1-20 ha:n määräaloista perittävien kiinteistötoimitusmaksujen säilyttämistä ennallaan. Kun lohkomistoimituksista valtaosa (noin 91 %) koskee pinta-alaltaan alle 20 ha:n suuruisia määräaloja, merkitsee ehdotus noin joka toisen lohkomistoimituksen kiinteistötoimitusmaksun alentumista. Lisäksi asetuksen säännöksiin esitetään tehtäväksi vähäisiä selventäviä ja maksuperusteita yksinkertaistavia muutoksia. Asetus ehdotetaan tulevaksi voimaan ja olemaan voimassa saakka. 2 Ehdotuksen yleisperustelut Kiinteistötoimituksista perittävien maksujen muutostarve perustuu Maanmittauslaitoksen kiinteistötoimitustuotannon ja toimintamenettelyjen tehostumiseen sekä henkilökuntarakenteessa ja palkkaus- ja yleiskustannuksissa tapahtuneisiin muutoksiin. Voimassa olevat kiinteistötoimitusmaksut perustuvat vuodelle 2016 arvioituun kustannustasoon. Maksuja tarkistetaan kiinteistötoimitusmaksulaissa säädetyn omakustannusarvon toteuttamiseksi. Ehdotettavat maksut ja yksikköhinnat on laskettu siten, että ne noudattavat vuodelle 2018 arvioitua kustannustasoa. Omakustannusarvon toteutuminen asetuksen voimassaoloaikana edellyttää myös tuottavuuden kasvua. Maanmittauslaitoksen toimitustuotannon tuottavuus on parantunut edeltävinä vuosina noin 3 % vuodessa. Tuottavuuden arvioidaan kehittyvän edelleen aikaisempia vuosia vastaavalla tavalla. 3 Ehdotuksen taloudelliset vaikutukset Ehdotetuilla maksujen ja hintojen tarkistuksilla Maanmittauslaitoksen maksullisen toiminnan kiinteistötoimitustulot on arvioitu 38,2 miljoonaksi euroksi vuonna Maanmittauslaitoksen toimi-

2 2 tustuotanto on ehdotetuilla maksuilla laissa säädetyn omakustannusarvoperiaatteen mukaista vuonna Tulot sisältyvät Maanmittauslaitoksen nettoperiaatteella budjetoituun toimintamenomomenttiin Säädösperusta Kiinteistötoimituksesta tai muusta kiinteistönmuodostamislaissa (554/1995) tarkoitetusta toimenpiteestä peritään kiinteistötoimitusmaksu sen mukaan kuin kiinteistötoimitusmaksusta annetussa laissa (558/1995) säädetään. Kiinteistötoimitusmaksu peritään valtiolle, kun kiinteistötoimituksen on suorittanut Maanmittauslaitoksen palveluksessa oleva virkamies. Kiinteistötoimitusmaksusta annetun lain 3 :n mukaan maksun suuruuden tulee vastata kiinteistötoimituksesta valtiolle aiheutuvien kokonaiskustannusten määrää (omakustannusarvo). Samanlaatuisista toimituksista voidaan määrätä samansuuruinen maksu silloinkin, kun yksittäisten toimitusten suorittamisesta aiheutuvat kokonaiskustannukset poikkeavat toisistaan. Kiinteistötoimitusmaksu määrätään työkorvauksena tai toimituskorvauksena. Työkorvaus määrätään toimitukseen käytetyn työajan, keskimääräisten palkkauskustannusten sekä toimituksen suorittamisesta Maanmittauslaitokselle aiheutuneiden muiden kustannusten perusteella. Toimituskorvaus määrätään toimituslajeittain samansuuruisena toimituksista aiheutuvien keskimääräisten kokonaiskustannusten perusteella. Kiinteistötoimitusmaksusta annetun lain voimaan tulleella muutoksella (74/2014) kiinteistötoimitusmaksu sisältää myös ennen voimassa olleen kiinteistönmuodostamislain 207 :ssä tarkoitetut toimitusmenot (kustannukset ja korvaukset), jotka voidaan periä joko sellaisenaan tai sisällyttää työkorvaukseen tai toimituskorvaukseen. Kiinteistötoimitusmaksusta annetun lain 4 :n mukaan, sellaisena kuin se on laissa (378/2016), maa- ja metsätalousministeriön asetuksella annetaan tarkempia säännöksiä 3 :n perusteella määräytyvistä maksuista. Kiinteistötoimitusten, joihin toimitusmääräyksen antaa kunnan kiinteistörekisterin pitäjä, maksuista määrätään kuitenkin samoin perustein kunnan päättämässä kiinteistötoimitusmaksutaksassa. 5 Muutostarve 5.1 Kiinteistötoimituksista perittävät työkorvaukset ja toimituskorvaukset Kiinteistötoimitusmaksusta annetun lain 3 :n 1 momentin mukaan kiinteistötoimitusmaksun suuruuden tulee vastata kiinteistötoimituksesta valtiolle aiheutuvien kokonaiskustannusten määrää (omakustannusarvo). Omakustannusarvo muodostuu palkkaus- ja yleiskustannusten osuuksista sekä mahdollisista muista, lain 3 :n 5 momentissa tarkoitetuista kustannuksista ja korvauksista. Voimassa olevien kiinteistötoimitusmaksujen työkorvauksiin ja toimituskorvauksiin sisältyvien palkkauskustannusten laskentaperusteissa on otettu huomioon toimitustuotannossa vuonna 2014 maksetut henkilökuntaryhmittäiset palkkauskustannukset. Kustannuksiin on lisätty virka- ja työehtosopimusten mukaisten korotusten vaikutukset vuoden 2016 loppuun saakka, rakenteellisten muutosten arvioidut vaikutukset vuosina 2015 ja 2016 sekä vuodelle 2015 arvioidut henkilösivukustannukset.

3 3 Palkkauskustannusten laskentaperusteena on nyt käytetty vuoden 2016 aikana toimitustuotannossa maksettuja henkilökuntaryhmittäisiä palkkakustannuksia sekä ennusteita vuosina 2018 ja 2019 toteutuvista muutoksista henkilökuntaryhmittäisissä jakautumisissa. Vuoden 2016 tasossa oleviin palkkauskustannuksiin on lisätty virka- ja työehtosopimusten mukaisten korotusten vaikutukset vuosille 2017 ja 2018 (yleiskorotuksen ns. perintövaikutus 0,04 % vuodelle 2017) sekä rakenteelliset muutokset (1 %). Palkkauskustannuksista on vähennetty tiedossa olevat henkilösivukulujen muutokset vuonna 2017 sekä keskiarvo vuosien 2018 ja 2019 muutoksista, yhteensä 1,26 %. Julkisen sektorin lomarahojen leikkauksen seurauksena on vähennetty palkkauskustannuksia 1,54 % sekä vuosityöajan pidennyksen vaikutuksena on vähennetty 1,11 %. Palkkauskustannusten vähennysten ja korotusten yhteisvaikutus on -2,87 %. Voimassa oleviin työkorvauksiin ja toimituskorvauksiin sisältyvät yleiskustannusosuudet on laskettu vuoden 2014 toteutuman mukaisista kustannuksista, jotka on korjattu vastaamaan vuoden 2016 arvioitua tasoa. Yleiskustannusosuuksissa on lisäksi otettu huomioon tiedossa ollut kehittämiskustannusten kasvu. Yleiskustannuksiin luetaan toimitusnumerolle kirjaamattoman työajan palkkauskustannukset, muut toimitusten erilliskustannukset ja yhteiskustannukset, kuten toimitusten osuus Maanmittauslaitoksen hallinto-, toimitila-, pääoma-, kehittämis- ja muista kustannuksista. Nyt ehdotettaviin työkorvauksiin ja toimituskorvauksiin sisällytettävät yleiskustannusosuudet perustuvat vuoden 2016 toteutuman mukaisiin kustannuksiin. Kustannuksiin on lisätty kehittämisen pääomakustannusten kasvua euroa. Suurin osa lisäyksestä johtuu kaksisuuntaisen sähköisen asioinnin jaksotetuista projektikustannuksista. Yleiskustannuksiin sisältyvät palkkauskustannusten osuudet on korjattu vuoden 2018 tasoon palkkauskustannusten muutosta vastaavasti ja muiden kustannusten osuus lisäämällä niihin vuosille annetussa julkisen talouden suunnitelmassa ilmoitettu kustannustason muutoskorjaus 2,5 % (kuluttajahintaindeksit 2017 ja 2018). Aikaveloitteisten toimitusten osalta työkorvauksiin sisältyvien palkkauskustannusten ja yleiskustannusten muutosten yhteisvaikutus on keskimäärin -0,2 %. Kiinteähintaisten toimitusten osalta edellä mainittu yhteisvaikutus on -0,3 % ja kiinteistörekisterin pitäjän päätösten kustannusten perusteella hinnoiteltavien toimituskorvausten osalta keskimäärin -0,6 %. Erot johtuvat palkkauskustannusten ja yleiskustannusten osuuksien erilaisesta suhteesta. Ehdotus aikaveloitteisten kiinteistötoimitusten uusiksi tuntihinnoiksi on 13 perusteluissa. Muut maksuihin muutostarvetta aiheuttavat tekijät ja ehdotukset uusiksi makuiksi on esitelty jäljempänä pykälien 1-12 perusteluissa. 5.2 Mittamiestyön työkorvaus Maanmittauslaitokselle henkilöstöön kuuluvan mittamiehen käyttämisestä aikaveloitteisen toimituksen apuhenkilönä määrätään työkorvaus, jonka tuntihinta lasketaan mittamiehestä Maanmittauslaitokselle aiheutuvista kokonaiskustannuksista (omakustannusarvo). Voimassa olevaan mittamiestyön tuntihintaan (33 /h) sisältyvien palkkauskustannusten laskentaperusteena on käytetty vuoden 2014 aikana henkilökuntaryhmään 340 kuuluneiden mittamiesten palkkakustannuksia, joihin on lisätty virka- ja työehto -sopimusten mukaisten korotusten vaikutukset vuoden 2016 loppuun saakka.

4 4 Mittamiestyön tuntihintaan sisällytettävien palkkauskustannusten laskentaperusteena on nyt käytetty aikaveloitteisten toimitusten mittamiesten palkkakustannuksia vuonna Näihin palkkakustannuksiin on lisätty virka- ja työehtosopimusten mukaisten korotusten vaikutukset vuosille 2017 ja 2018 (yleiskorotuksen ns. perintövaikutus 0,04 % vuodelle 2017). Palkkauskustannuksista on vähennetty tiedossa olevat henkilösivukulujen muutokset vuonna 2017 sekä keskiarvo vuosien 2018 ja 2019 muutoksista, yhteensä 1,26 %. Julkisen sektorin lomarahojen 30 %:n leikkauksen seurauksena on vähennetty palkkauskustannuksia 1,54 %. Lisäksi vuosityöajan pidentymisen vaikutuksesta palkkauskustannuksiin on tehty 1,11 % vähennys. Vähennysten ja korotusten yhteisvaikutus palkkauskustannuksiin on -3,87 %. Voimassa olevaan mittamiestyön tuntihintaan sisällytetyt yleiskustannusosuudet on laskettu vuoden 2014 toteutuman mukaisista kustannuksista, jotka on korjattu vastaamaan vuoden 2016 arvioitua tasoa. Nyt tehdyn kustannuslaskennan yleiskustannusosuudet perustuvat vuoden 2016 toteutumaa vastaaviin kustannuksiin. Yleiskustannuksiin sisältyvät palkkauskustannusten osuudet on korjattu vuoden 2018 tasoon palkkauskustannusten muutosta vastaavasti ja muiden kustannusten osuus lisäämällä niihin vuosille annetussa julkisen talouden suunnitelmassa ilmoitettu kustannustason muutoskorjaus 2,5 % (kuluttajahintaindeksit vuosille 2017 ja 2018). Mittamiehen käytöstä perittävän mittamiestyön tuntihinnan työkorvaukseen sisältyvien palkkauskustannusten ja yleiskustannusten muutosten yhteenlaskettu vaikutus vuoden 2016 kustannustasoon verrattuna on -1,8 %. Muut mittamiestyön tuntihintaan muutostarvetta aiheuttavat tekijät ja ehdotus uudeksi tuntihinnaksi on esitetty jäljempänä pykälän 13 perusteluissa. 6 Pykäläkohtaiset perustelut 1. Soveltamisala ja määritelmät. Pykälä sisältää voimassa olevan asetuksen 1 :n säännöksiä vastaavat säännökset asetuksen soveltamisesta sekä kiinteähintaisen ja aikaveloitteisen toimituksen kiinteistötoimitusmaksun määräämisperusteeseen perustuvan määritelmän. Pykälään ehdotetaan lisättäväksi uusi 3 momentti, jolla täsmennetään vallitsevia nykykäytänteitä ja voimaan tulleen kiinteistötoimitusmaksu-uudistuksen tarkoitusta. Uuden 3 momentin mukaan asetusehdotuksen mukainen toimituskorvaus tai työkorvaus perittäisiin myös silloin, kun toimitus, toimenpide tai tehtävä suoritetaan muun toimituksen, toimenpiteen tai tehtävän yhteydessä, ellei tässä asetuksessa säädetä toisin. Tämä sanotun uudistuksen eräs johtava periaate on sekä kansalaisten että toimitusinsinöörien kannalta tarpeellista sisällyttää asetustekstiin, mikä selkiyttää myös esimerkiksi sitä, että maksu kiinnityksistä vapauttamisesta tulee periä erikseen myös lohkomisen ja yhteisalueosuuden kiinteistöön siirtämisen yhteydessä tehtynä. 2. Kiinteistötoimitusmaksu lohkomisesta. Pykälä sisältää voimassa olevan asetuksen 2 :n säännöksiä vastaavat säännökset lohkomisesta määrättävästä kiinteistötoimitusmaksusta. Euromääräisiin maksuihin esitettään muutoksia, joiden vaikutukset lohkomistoimitusten hintoihin olisivat keskimäärin -0,1 %.

5 5 Lohkomisten taloudellinen tulos Maanmittauslaitoksen johdon suunnittelu- ja seurantajärjestelmän (JOHI) perusteella oli 6,8 % (1,493 milj. euroa) alijäämäinen vuonna 2015 ja 1,1 % (0,251 milj. euroa) alijäämäinen vuonna 2016 ilman varaston arvon muutoksen vaikutusta. Kohdassa 5.1 mainitut palkkauskustannusten ja yleiskustannusten muutokset (vuodet 2017 ja 2018) sekä lohkomiseen käytettävien työaikojen ja muiden kustannusten kasvu huomioon ottaen lohkomisten toimituskorvausten korotustarve on 2,2 %. Vaikka lohkomisen hinnoissa on keskimäärin tarvetta lievälle korotukselle, ehdotetaan hintoihin muutoksia, joiden keskimääräinen vaikutus tuloihin on -0,1 %. Tämä perustuu odotettavaan tuottavuuden kasvuun (tavoite Maanmittauslaitoksen toimitustuotannossa 3 %). Ehdotetut lohkomisten toimituskorvaukset vastaisivat kuitenkin omakustannusarvoa tuottavuuden kehitys huomioiden. Etenkin pinta-alaltaan suurten määräalojen lohkomiset ovat olleet tappiollisia, koska toimitusten sisältö on muuttunut siitä, kun hinnasto voimaan tullutta kiinteistötoimitusmaksu-uudistusta valmisteltaessa muodostettiin. Nykyään toimituksissa mitataan kaikki rajamerkit ja rajoja käydään enemmän kuin ennen, eli erityisesti maastotöiden osuus on kasvanut. Myös uusien rajojen avaus tehdään lohkomiseen kuuluvana toimenpiteenä ja sen kustannukset sisältyvät toimituskorvaukseen, samoin kuin mittamiestyö. Edellä mainittujen työpanosten kustannus korostuu pinta-alaltaan isojen määräalojen lohkomisissa. Pienempien määräalojen lohkomisissa on tapahtunut vastaava toimintatapamuutos, mutta se ei ole lisännyt työmäärää merkittävästi. Menettelytapojen tehostumisen myötä lohkomisten hintaa voidaan pienimmissä luokissa jopa hieman laskea. Edellä olevan mukaisesti suurten, yli 20 ha:n pinta-alaluokkien maksuja ehdotetaan korotettavaksi, kahden pienimmän pinta-alaluokan (0-0,1 ha ja 0,1-1 ha) maksuja ehdotetaan alennettavaksi ja muiden pinta-alaluokkien (1-5 ha ja 5-20 ha) maksuja pidettäväksi ennallaan. Tämä merkitsee hinnan alenemista noin joka toisessa lohkomisessa Pykälän 1 momentin mukaan lohkomisesta määrättäisiin kiinteistötoimitusmaksu toimituskorvauksena asetuksen liitteenä olevan maksutaulukon 1 mukaisesti. Voimassa olevan taulukon maksuja ehdotetaan muutettavaksi seuraavasti (suluissa voimassa oleva maksu): Taulukko 1 Lohkomisen ja tilusvaihdon toimituskorvaukset Lohkokiinteistön tai saajakiinteistöön siirrettyjen alueiden pinta-ala enintään ha. lohkokiinteistöä tai saajakiinteistöä Lohkomisessa toimituskorvaus jokaista Tilusvaihdossa vaihdettujen alueiden pintaala yhteensä enintään ha tai kiinteistönmuo- Tilusvaihdossa toimituskorvaus jokais- kohti. dostamislain 56 :n 2 momentissa tarkoitetussa tapauksessa vaihdetun alueen pinta-ala lusvaihtoa tai useamman samojen kiinta kahden kiinteistön kesken tehtyä ti- enintään ha. teistöjen kesken tehtyä tilusvaihtoa (ns. ketjutilusvaihtoa) kohden. 0,1 850 ( 870) (1020) (1240) (1530) (1930)

6 (2240) (3000) (3890) (4930) (5940) Kukin seuraava alkava 100 ha 560 (520) Kunnalle myönnettäisiin kuten voimassa olevassa asetuksessa asemakaava-alueella oman toimitusmaksunsa osalta 30 prosentin alennus edellä olevan taulukon mukaisesta toimituskorvauksesta, jos toimitus suoritetaan kunnan omistamalla alueella ja kunta on hyväksyttävästi tehnyt kaikki toimituksen vaatimat maastotyöt omia rajamerkkejään käyttäen. Pykälän 2 momentti sisältää säännöksen niistä lohkomisen yhteydessä suoritettavista toimenpiteistä, joista aiheutuvat kustannukset sisältyvät lohkomisesta määrättävään toimituskorvaukseen sekä muista toimituskorvaukseen sisältyvistä kustannuksista. Pykälän 3 momentti sisältää säännöksen 2 momentin lohkokiinteistöä koskevien säännösten soveltamisesta määräalasta ja saajakiinteistöstä muodostettavaan kiinteistöön ja emäkiinteistöä koskevien 2 momentin säännösten soveltamisesta tontin tai yleisen alueen muodostajakiinteistöön. Pykälän 4 momentti sisältää säännöksen lohkomiseksi muutetun halkomisen kiinteistötoimitusmaksun määräämisestä. Jos asianosaiset tekevät halkomisessa sopimuksen halottavan kiinteistön yhteisomistussuhteen purkamisesta alkukokouksen jälkeen tai siinä tämän sopimuksen tekemiselle annetun määräajan päätyttyä, lohkomiseksi muutetusta toimituksesta määrätään kiinteistötoimitusmaksu kuten halkomisesta. 3. Kiinteistötoimitusmaksu tilusvaihdosta. Pykälä sisältää voimassa olevan asetuksen 3 :n säännöksiä vastaavat säännökset tilusvaihdosta määrättävästä kiinteistötoimitusmaksusta. Euromääräisiin maksuihin esitetään muutoksia, joiden vaikutus maksuihin on samaa luokkaa kuin lohkomisissa. Pykälän 1 momentin mukaan tilusvaihdon kiinteistötoimitusmaksu määrättäisiin toimituskorvauksena. Vapaaehtoisen tilusvaihdon kiinteistötoimitusmaksu on vuodesta 2007 alkaen määrätty toimituskorvauksena, joka on yhteneväinen lohkomisen toimituskorvauksen kanssa. Vuoden 2014 maaliskuusta lähtien kiinteistötoimitusmaksut myös pakollisista tilusvaihdoista on määrätty yhteneväisesti lohkomisen toimituskorvauksen kanssa. Tilusvaihdon kiinteistötoimitusmaksu ehdotetaan edelleen määrättäväksi samoin perustein kuin kiinteistötoimitusmaksu lohkomisesta. Tämä koskee myös kunnalle asemakaava-alueella myönnettävää 30 prosentin alennusta. Kiinteistötoimitusmaksu määräytyisi vaihdettavien alueiden yhteenlasketun pinta-alan ja kiinteistönmuodostamislain 56 :n 2 momentissa tarkoitetussa tapauksessa vaihdetun alueen pinta-alan perusteella kuten edellä 2 :ssä lohkomisessa. Pykälän 2 momentti sisältäisi säännöksen niistä tilusvaihdon yhteydessä suoritettavista toimenpiteistä, joista aiheutuvat kustannukset sisältyvät tilusvaihdosta määrättävään toimituskorvaukseen sekä muista toimituskorvaukseen sisältyvistä kustannuksista. 4. Kiinteistötoimitusmaksu vesijätön ja yhteisen alueen lunastamisesta. Pykälä sisältää voimassa olevan asetuksen 4 :n säännöksiä vastaavat säännökset vesijätön ja yhteisen alueen lunastamisesta

7 7 määrättävästä kiinteistötoimitusmaksusta. Euromääräisiin maksuihin esitetään muutoksia, joiden vaikutus pykälässä tarkoitettujen arviointitoimitusten hintoihin on keskimäärin +5,0 %. Vesijätön ja yhteisen alueen lunastukset sisältyvät toimintoon Muut arviointitoimitukset. Maanmittauslaitoksen johdon suunnittelu- ja seurantajärjestelmässä (JOHI) tuloja ja kustannuksia seurataan toiminnoittain. Tämän takia vesijätön ja yhteisen alueen lunastusten kannattavuuden tarkastelu vaatii oman laskennan, joka suoritetaan vain maksuasetuksen valmistelun yhteydessä. Vesijätön ja yhteisen alueen lunastusten osuus toiminnosta Muut arviointitoimitukset on noin 70 %. Vesijätön ja yhteisen alueen lunastusten taloudellinen tulos oli 9,4 % ( euroa) alijäämäinen vuonna 2016 ilman varaston arvon muutoksen vaikutusta. Koko toiminnon Muut arviointitoimitukset tulos oli Maanmittauslaitoksen johdon suunnittelu- ja seurantajärjestelmän (JOHI) perusteella 26,3 % ( euroa) alijäämäinen vuonna 2015 ja 5,3 % ( euroa) alijäämäinen vuonna Kun vuoden 2016 toteutumalukujen lisäksi otetaan huomioon kohdassa 5.1 mainitut palkkauskustannusten ja yleiskustannusten muutokset (vuodet 2017 ja 2018) sekä asetuksen tulevaa voimassaoloaikaa koskevat henkilökuntaryhmittäiset työaikaennusteet, vesijätön ja yhteisen alueen lunastusten toimituskorvausten korotustarve on 9,7 %. Maanmittauslaitoksen toimitustuotannon tuottavuudelle on asetettu 3 % kasvutavoite. Kiinteistönmuodostamislain voimaan tulleen 5 :n muutoksen (374/2016) myötä toimitusinsinöörinä voi muun muassa kysymyksessä olevissa toimituksissa jatkossa toimia diplomi-insinöörin lisäksi myös ammattikorkeakoulussa tai teknillisessä oppilaitoksessa tutkinnon suorittanut insinööri tai teknikko. Tämä tulee alentamaan vesijätön ja yhteisen alueen lunastusten tuntikustannusta tulevien vuosien aikana. Näin ollen maksuihin esitetään pienemmät korotukset kuin edellä mainittu ennakoitu tulos edellyttäisi. Toimituskorvaukset tulisivat vastaamaan omakustannusarvoa. Pykälän 1 momentin mukaan vesijätön ja yhteisen alueen lunastamisesta määrättäisiin kiinteistötoimitusmaksu toimituskorvauksena lunastetun alueen pinta-alan perusteella asetuksen liitteenä olevan maksutaulukon 2 mukaisesti. Voimassa olevan taulukon maksuja ehdotetaan korotettavaksi seuraavasti (suluissa voimassa oleva maksu): Taulukko 2 Vesijätön ja yhteisen alueen lunastamisen toimituskorvaukset Vesijätöstä tai yhteisestä alueesta lunastettujen ja kiinteistöön tai muuhun rekisteriyksikköön siirrettyjen alueiden pinta-ala enintään ha Toimituskorvaus jokaiselta kiinteistöltä tai muulta rekisteriyksiköltä, johon lunastettavia alueita on siirretty 0, (1610) 0, (1780) (2030) (2540) (3170) (3790) (4470)

8 8 Kukin seuraava alkava 10 ha 650 (620) Ehdotetuilla maksuilla tulojen lisäys olisi noin 5 % ( euroa) Pykälän 2 momentin mukaan vesijätön ja yhteisen alueen lunastamisen toimituskorvaukseen sisältyisivät toimituskustannuksia koskevien korvausten määrittämis- ja tilitehtävät, toimituksen suorittamisen edellyttämät rajankäyntikustannukset, apuhenkilökustannukset, rajamerkkikustannukset ja kokoustilakustannukset. 5. Kiinteistötoimitusmaksu rajankäynnistä. Pykälä sisältää voimassa olevan asetuksen 5 :n säännöksiä vastaavat säännökset rajankäynnistä määrättävästä kiinteistötoimitusmaksusta. Euromääräisiin maksuihin esitetään muutoksia, joiden vaikutus rajankäyntitoimituksista perittäviin maksuihin olisi keskimäärin -6,6 %. Rajankäynnistä peritään toimituskorvaus sekä erillisenä toimituksena että kiinteähintaisen toimituksen yhteydessä suoritettuna. Kiinteähintaisen toimituksen yhteydessä suoritetulla rajankäynnillä tarkoitetaan sellaista rajankäyntiä, joka ei ole tarpeen päätoimituksen suorittamiseksi. Aikaveloitteisen toimituksen yhteydessä suoritetusta rajankäynnistä toimitusmaksu esitetään määrättäväksi työkorvauksena kuten voimassa olevassa asetuksessakin. Rajankäyntien taloudellinen tulos oli Maanmittauslaitoksen johdon suunnittelu- ja seurantajärjestelmän (JOHI) perusteella 29,8 % ( euroa) ylijäämäinen vuonna 2015 ja 28,4 % ( euroa) ylijäämäinen vuonna 2016 ilman varaston arvon muutoksen vaikutusta. Nämä luvut puoltavat sitä, että mahdollisuudet hintojen harkittuun alentamiseen ovat olemassa. Lyhyeen aikaväliin ( ) perustuva tarkastelu antaa kuvan hinnoittelun suunnasta, mutta ei muutoksen suuruudesta. Kun vuoden 2016 toteutumalukujen lisäksi otetaan huomioon kohdassa 5.1 mainitut palkkauskustannusten ja yleiskustannusten muutokset (vuodet 2017 ja 2018) sekä asetuksen tulevaa voimassaoloaikaa koskevat henkilökuntaryhmittäiset työaikaennusteet, toimituskorvausten alennustarve on 10,8 %. Rajankäynnin toimituskorvaus määräytyy rajaa määräävien rajapisteiden lukumäärän, rajankäyntiin osallisten rekisteriyksiköiden lukumäärän ja maa-alueella käydyn rajanpituuden perusteella. Kiinteistönmuodostamislain 108 :ssä tarkoitetussa rajankäynnissä toimituskorvaus määräytyy kuitenkin kutakin rakennettua, siirrettyä tai korjattua rajamerkkiä sekä toimitukseen osallista rekisteriyksikköä kohti. Voimassa olevan asetuksen mukainen rajapisteen velkomishinta on 220 euroa kutakin rajapistettä kohti. Tämä maksu on aikoinaan määritelty hinnoittelulaskennassa ja Maanmittauslaitoksen ohjeissa toimituksessa rakennettujen uusien rajapisteiden lukumäärän mukaan. Kuitenkin asetuksen mukaan rajapisteiden lukumäärä on laskettava käytyä rajaa määräävää jokaista rajapistettä kohti. Tästä rajapisteiden laskentatavasta on sitä käytäntöön sovellettaessa aiheutunut epäselvyyttä ja erilaisia tulkintoja. Asetuksen tekstin ja toimintatavan on syytä olla yhdenmukaisia. Tämän vuoksi Maanmittauslaitoksessa on tarkoitus muuttaa maksua määräävien rajapisteiden lukumäärän määräytymistapaa asetustekstin mukaiseksi ja ehdotettava maksu on määritelty tältä uudelta pohjalta. Uudella tavalla maksua määräävien rajamerkkien lukumäärä kasvaa ja kun voimassa oleva maksu rajapistet-

9 9 tä kohti on 220 euroa, uudella lukumäärän määräytymistavalla sama tulomäärä tulee 117 euron suuruisesta maksusta rajapistettä kohti. Edellä selostettu ei aiheuta muutosta asetuksen tekstiin. Edellä mainitun, toimitusten asianosaisten yhdenmukaista kohtelua edistävän laskentatavan muutoksen toteutuminen käytännössä edellyttää toimitusten tekijöiden kouluttamista, mistä aiheutuu aluksi lisäkustannuksia. Näin ollen rajankäynnin hintoja on mahdollista alentaa keskimäärin 6,6 %, jota laskettaessa rajapisteen hintana on käytetty 117 euroa. Tällöin kuitenkin kiinteistönmuodostamislain 108 :n mukaisten toimitusten (rajamerkin siirto, rajamerkin uudelleen rakentaminen) hinnat pysyisivät ennallaan. Näiden kiinteistönmuodostamislain 108 :n mukaisten toimitusten voimassa olevia toimituskorvauksia on pidetty toimitusten kustannuksiin nähden liian alhaisina, mutta kaikki rajankäynnit huomioon ottaen niitä ei tarvitse korottaa. Kiinteistönmuodostamislain 108 :n mukaisten toimitusten lukumäärä on noin 10 % kaikista rajankäynneistä. Rajankäyntien toimituskorvaukset tulisivat vastaamaan omakustannusarvoa. Euromääräisiä maksuja esitetään muutettavaksi seuraavasti (voimassa oleva maksu suluissa): Pykälän 1 momentin mukaan rajankäynnistä määrättäisiin kiinteistötoimitusmaksu toimituskorvauksena siten, että toimituskorvaus olisi 110 (220 / 117) euroa käytyä rajaa määräävää jokaista rajapistettä kohti (-6,0 %), 175 (190) euroa jokaista rajankäyntiin osallista rekisteriyksikköä kohti (-7,9 %) sekä lisäksi 0,65 (0,70) euroa kutakin alkavaa maa-alueella käytyä rajametriä kohti (-7,1 %). Pykälän 2 momentin mukaan kiinteistönmuodostamislain 108 :ssä tarkoitetusta rajankäynnistä määrättäisiin kiinteistötoimitusmaksu toimituskorvauksena siten, että toimituskorvaus olisi 155 (155) euroa jokaista rakennettua, siirrettyä tai korjattua rajamerkkiä kohti sekä 100 (100) euroa jokaista rajankäyntiin osallista rekisteriyksikköä kohti. Pykälän 3 momentin mukaan rajankäynnin toimituskorvaukseen sisältyisivät toimituskustannuksia koskevien korvausten määrittämis- ja tilitehtävät, apuhenkilökustannukset, rajamerkkikustannukset ja kokoustilakustannukset. Pykälän 4 momentin mukaan muun kuin kiinteistönmuodostamislaissa tarkoitetun rekisteriyksikön rajankäynnistä ja aikaveloitteisen toimituksen yhteydessä suoritetusta rajankäynnistä määrättäisiin kiinteistötoimitusmaksu työkorvauksena 13 :n mukaisesti. 6. Kiinteistötoimitusmaksu kiinteistöjen yhdistämisestä. Pykälä sisältää voimassa olevan asetuksen 6 :n säännöksiä vastaavat säännökset toimituskorvauksena kiinteistöjen yhdistämisestä määrättävästä kiinteistötoimitusmaksusta kuitenkin siten, että pykälän 2 momentti ehdotetaan poistettavaksi. Euromääräisiin maksuihin ehdotetaan tehtäväksi muutoksia, joiden vaikutus kiinteistöjen yhdistämisestä perittäviin maksuihin on keskimäärin -5,8 %. Voimassa olevan asetuksen 2 momentin mukaan kiinteistöjen yhdistämisestä määrätään korkeampi 330 euron suuruinen maksu silloin, kun kysymyksessä on kiinteistönmuodostamislain 214 :n 2 momentin 1 tai 2 kohdassa tarkoitettu kahden kiinteistön yhdistäminen. Muutoin kahden kiinteistön yhdistämisestä määrätään alempi, 165 euron suuruinen maksu. Korkeampi maksu liittyy tapaukseen, jossa yhdistettäviin kiinteistöihin kohdistuu eri kiinnityksiä ja toimenpide suoritetaan ns. vahingottomuusharkinnan perusteella tai sillä perusteella, että panttioikeuksien ja kirjattujen erityisten oikeuksien haltijoiden kesken on tehty sopimus etusijajärjestyksestä. Samankaltainen rakenne, jossa kiinnitysten käsittely vaikuttaa maksun suuruuteen, koskee asetuksen 7 :ssä tarkoitettua yhteisalueosuuden siirtoa kiinteistöön tai muodostamista tilaksi. Voimassa olevan asetuksen 7 :n mukaan korkeampi, 360 euron suuruinen maksu määrätään silloin, kun tapaukseen liittyy kiinnitykses-

10 10 tä tai kirjatusta eläkeoikeudesta vapauttaminen. Kun edellä mainittu vapauttaminen tehdään yhteisalueosuuden kiinteistöön siirtämisen tai tilaksi muodostamisen yhteydessä, määrätään siitä lisäksi voimassa olevien säännösten mukaan asetuksen 10 :ssä tarkoitettu erillinen maksu. Pykälän 2 momentti ehdotetaan nyt poistettavaksi säännösten yksinkertaistamiseksi. Momentissa tarkoitetuista korkeampien maksujen perimisestä luopumisesta aiheutuva muutos kiinteistöjen yhdistämisestä perittävien maksujen tulokertymään esitetään otettavaksi huomioon ehdotettujen uusien maksujen suuruudessa. Vastaava muutos ehdotetaan tehtäväksi myös 7 :ään. Kiinteistönmuodostamislain mukaan yhdistämispäätöksen tekee kiinteistörekisterin pitäjä. Vuonna 2016 näiden päätösten taloudellinen tulos oli 18,9 % ( euroa) ylijäämäinen ja se oli myös vuosina 2015 ja 2014 lievästi ylijäämäinen. Useamman vuoden tarkastelun perusteella voidaan ehdottaa maksujen alentamista siitä huolimatta, että voimassa olevan asetuksen 2 momentin mukaisesta korkeammasta maksusta luovuttaisiin. Nyt tehdyn laskennan aineisto käsitti 1028 kappaletta kiinteistörekisterin pitäjän vuonna 2016 tekemää kiinteistöjen yhdistämispäätöstä. Näille päätöksille vuonna 2016 kirjatut palkkauskustannukset ja yleiskustannukset muutettiin vuoden 2018 tasoon kohdassa 5.1 mainitulla tavalla. Palkkauskustannusten ja yleiskustannusten yhteenlaskettu vaikutus on kysymyksessä olevien päätösten osalta -0,7 % (vuodet 2017 ja 2018). Ottamalla huomioon korkeamman maksun poistuminen ja siitä seuraava suoritteisiin käytettävien työaikojen muutos maksuihin ehdotetaan keskimäärin 5,8 %:n suuruista alennusta. Varovaisuuteen on aihetta sen vuoksi, että sellaisten tapausten, joissa on aikaisemmin määrätty kalliimpi maksu ja joihin joudutaan käyttämään enemmän työaikaa kuin normaalitapaukseen, lukumäärä vaihtelee vuosittain ja niiden määrän kasvu on mahdollista. Toimituskorvauksena määrättäväksi perusmaksuksi kiinteistöjen yhdistämisestä ehdotetaan 155 (165) euroa. Lisämaksun suuruus samalla kertaa yhdistettävästä useammasta kuin kahdesta kiinteistöstä ehdotetaan pysytettäväksi ennallaan 55 eurona jokaisesta muusta yhdistettävästä kiinteistöstä. Ehdotetuin maksuin kiinteistön yhdistämisestä määrättävä toimituskorvaus vastaisi omakustannusarvoa. Pykälän 1 momentti ehdotetaan lisäksi tarkistettavaksi siten, että siinä viitattaisiin kiinteistönmuodostamislain 214 :n 1 momentin sijasta koko 214 :ään. Lisäksi ehdotetaan säännöstä täsmennettäväksi siten, että sen mukaan toimituskorvaus olisi 155 euroa kahdesta kiinteistöstä tai yhdestä kiinteistöstä ja yhteismetsästä, koska yhteismetsä ei ole kiinteistö. 7. Kiinteistötoimitusmaksu yhteisalueosuuden siirtämisestä kiinteistöön tai muodostamisesta tilaksi. Pykälä sisältää voimassa olevan asetuksen 7 :n säännöksiä vastaavat säännökset yhteisalueosuuden kiinteistöön siirtämisestä tai tilaksi muodostamisesta toimituskorvauksena määrättävästä kiinteistötoimitusmaksusta kuitenkin siten, että voimassa olevan pykälän 2 momentin säännös ehdotetaan poistettavaksi. Päätöksistä toimituskorvauksina määrättäviin kiinteistötoimitusmaksuihin ehdotetaan tehtäväksi muutoksia, joiden vaikutus maksuihin on keskimäärin 62,4 %. Korotusta ei ehdoteta täysimääräiseksi, koska kysymyksessä olevien päätösten tekeminen on keskitetty harvoille henkilöille ja tämän johdosta tuottavuuden odotetaan kasvavan. Voimassa olevan pykälän 2 momentin mukaan yhteisalueosuuden siirtämisestä kiinteistöön tai muodostamisesta tilaksi määrätään korkeampi 360 euron suuruinen maksu silloin, kun toimenpiteen yhteydessä tehdään kiinnityksestä tai kirjatusta eläkeoikeudesta vapauttaminen. Kun vapauttaminen

11 11 tehdään, määrätään siitä lisäksi asetuksen 10 :ssä tarkoitettu erillinen maksu. Muutoin toimenpiteestä määrätään alempi, 185 euron suuruinen maksu. Pykälän 2 momentti ehdotetaan nyt poistettavaksi säännösten yksinkertaistamiseksi vastaavalla tavalla kuin edellä 6 :n kohdalla. Momentissa tarkoitetuista korkeampien maksujen perimisestä luopumisesta aiheutuva muutos yhteisalueosuuden siirtämisestä tai tilaksi muodostamisesta perittävien maksujen tulokertymään esitetään otettavaksi huomioon ehdotettujen uusien maksujen suuruudessa. Kiinteistönmuodostamislain mukaan yhteisalueosuuden siirtäminen kiinteistöön tai muodostaminen tilaksi sekä 8 :ssä tarkoitettu rasitteen tai yksityisistä teistä annetussa laissa tarkoitetun tieoikeuden tai muun käyttöoikeuden lakkauttaminen taikka käyttömääräyksen muuttaminen sopimuksen perusteella voidaan suorittaa paitsi kiinteistötoimituksena, myös kiinteistörekisterin pitäjän päätöksenä. Lisäksi joko kiinteistötoimituksessa tai kiinteistörekisterin pitäjän päätöksellä voidaan suorittaa asetusehdotuksen 9 :ssä tarkoitettu yhteisen alueen liittäminen kiinteistöön, jos alueen kaikki osuudet ovat tulleet kuulumaan tähän kiinteistöön. Kaikki edellä olevat toimenpiteet ovat hyvin samanlaatuisia ja valtaosa niistä tehdään nykyään kiinteistörekisterin pitäjän päätöksillä. Tällä perusteella ne kaikki hinnoitellaan samoin perustein ja hinnoittelu on perustunut kiinteistörekisterin pitäjän tekemien päätösten kustannuksiin. Maanmittauslaitoksen johdon suunnittelu- ja seurantajärjestelmässä (JOHI) näiden päätösten kustannuksia seurataan yhtenä toimintona. Toimituskorvaus yhteisalueosuuden siirtämisestä toiseen kiinteistöön tai muodostamisesta tilaksi ehdotetaan määrättäväksi samoin perustein kuin jäljempänä kohdissa 8 :ssä ja 9 :ssä tarkoitetut toimituskorvaukset. Vuonna 2016 näiden pykälissä 7-9 tarkoitettujen kiinteistörekisterin pitäjän päätösten taloudellinen tulos oli yhteensä 70,9 % ( euroa) alijäämäinen ja se oli myös vuosina 2015 ja 2014 yli 62 % alijäämäinen. Useamman vuoden tarkastelun perusteella ehdotetaan maksujen huomattavaa korottamista, jotta ne vastaisuudessa olisivat omakustannusarvoa vastaavia. Näitä päätöksiä tehdään lukumääräisesti suhteellisen vähän: vuonna 2016 kiinteistörekisterin päätöksinä 595 kappaletta ja toimitusten yhteydessä sitä merkittävästi vähemmän. Suuri alijäämäisyys johtuu siitä, että voimaan tulleessa asetuksessa kysymyksessä oleville päätöksille määrättiin samat maksut, kuin kiinteistöjen yhdistämisille. Kiinteistörekisterin pitäjille oli tullut mahdollisuus tehdä näitä päätöksiä lähtien. Päätösten arveltiin pääosin siirtyvän toimituksista kiinteistörekisterin pitäjille ja kustannusten arveltiin muodostuvan samoiksi kuin kiinteistöjen yhdistämisissä toiminnan vakiinnuttua opetteluvaiheen jälkeen. Samankaltaisia odotuksia oli vielä vuonna 2015, jolloin hinnoittelu tehtiin vuoden 2014 tietojen perusteella ja jolloin kaikki vuoden 2014 alussa voimaan tulleen organisaatiouudistuksen hyödyt eivät vielä olleet tiedossa. Odotukset eivät kuitenkaan kustannusten osalta toteutuneet. Näitä päätöksiä tehdään lukumääräisesti suhteellisen vähän ja nykyinen toimituskorvaus ei vastaa kustannuksia. Kustannukset ovat kolmen vuoden seurannan perusteella merkittävästi kiinteistöjen yhdistämispäätöksiä kalliimmat. Nyt tehdyn laskennan aineisto käsitti 595 kappaletta kiinteistörekisterin pitäjän vuonna 2016 tekemää päätöstä. Näille päätöksille vuonna 2016 kirjatut palkkauskustannukset ja yleiskustannukset muutettiin vuoden 2018 tasoon kohdassa 5.1 mainitulla tavalla. Palkkauskustannusten ja yleiskustannusten yhteenlaskettu vaikutus on kysymyksessä olevien päätösten osalta -0,4 % (vuodet 2017 ja 2018). Toimituskorvauksena määrättäväksi perusmaksuksi yhteisalueosuuden kiinteistöön siirtämisestä tai tilaksi muodostamisesta ehdotetaan 300 (185 / 360) euroa. Lisämaksun suuruudeksi samalla kertaa jokaisesta muusta kiinteistöstä suoritettua osuuden siirtoa tai osuuksien siirtämistä taikka tilaksi muodostamista kohti ehdotetaan 100 (60) euroa. Maksujen tasoa määrättäessä on otettu huomioon

12 12 nykyisen korkeamman maksun (360 euroa) poistuminen ja tästä aiheutuva suoritteisiin käytettävän työajan muutos. Ehdotetuilla maksuilla edellä mainitusta toimenpiteistä määrättävä toimituskorvaus vastaisi omakustannusarvoa. Pykälän 1 momentti ehdotetaan lisäksi tarkistettavaksi 2 momentin poistoon liittyen siten, että siitä poistetaan maininta kiinnityksiä tai kirjattuja eläkeoikeuksia koskevan vapauttamisen vaikutuksesta maksun suuruuteen. Jos pykälässä tarkoitetun toimenpiteen suorittamisen yhteydessä tehdään kiinnityksestä tai kirjatusta eläkeoikeudesta vapauttamisia, määrätään niistä toimituskorvaus 10 :ssä säädetysti. Voimassa oleva asetuksen 3 ja 4 momenttia vastaavat säännökset siirtyisivät ehdotetun asetuksen 2 ja 3 momenteiksi. Samalla ehdotetaan tarkistettavaksi voimassa olevan 3 momentin viittaus kohdistumaan lainkohdan 1 momenttiin. Pykälän 2 momentin mukaan 1 momentissa säädetty koskisi myös kiinteistörekisterin pitäjän päätöksellä tehtyjä mainitussa momentissa tarkoitettuja toimenpiteitä. Pykälän 3 momentin mukaan toimituskorvaukseen sisältyisi toimituskustannuksia koskevien korvausten määräämis- ja tilitehtävät sekä kokoustilakustannukset. 8. Kiinteistötoimitusmaksu tie- tai käyttöoikeuden taikka rasiteoikeuden lakkauttamisesta taikka käyttömääräyksen muuttamisesta. Pykälä sisältää voimassa olevan asetuksen 8 :n säännöstä vastaavat säännökset päätöksestä tai toimenpiteestä toimituskorvauksena määrättävästä kiinteistötoimitusmaksusta. Euromääräisiä maksuja ehdotetaan korotettavaksi edellä 7 :ssä esitetysti ja samalla yhteneviksi kuten voimassa olevassa asetuksessakin 7 :ssä ja 9 :ssä tarkoitettujen toimituskorvausten kanssa. Pykälän 1 momentin mukaan toimituskorvauksena määrättävä kiinteistötoimitusmaksu sopimukseen perustuvasta yksityisistä teistä annetussa laissa (358/1962) tarkoitetun tieoikeuden tai muun käyttöoikeuden lakkauttamis- taikka tien tahi oikeuden käyttämistä koskevien määräysten muuttamistoimenpiteestä tai kiinteistönmuodostamislaissa tarkoitetun rasiteoikeuden poistamisesta tai sen käyttöoikeuden muuttamisesta olisi 300 (185) euroa, kun sopimukseen osallisena on kaksi rekisteriyksikköä ja 100 (60) euroa jokaiselta muulta osalliselta rekisteriyksiköltä. Ehdotettavat maksut kasvattaisivat 8 :n perusteella veloitettavista toimituskorvauksista saatavia tuloja noin 62,4 %. Korotusta ei ehdoteta täysimääräiseksi, koska kysymyksessä olevien päätösten tekeminen on keskitetty harvoille henkilöille ja tämän johdosta tuottavuuden odotetaan kasvavan. Ehdotetuilla maksuilla toimituskorvaukset vastaisivat kuitenkin omakustannusarvoa. Pykälässä tarkoitettu sopimus tulee toimittaa toimitusinsinöörille kirjallisena tai se tulee muutoin tehdä viimeistään toimituksen alkukokouksessa ennen asian varsinaista käsittelyä siinä. Pykälän 2 momentin mukaan 1 momentissa säädetty toimituskorvaus koskisi myös kiinteistörekisterin pitäjän tekemiä 1 momentissa tarkoitettuja päätöksiä. Pykälän 3 momentin mukaan toimituskorvaukseen sisältyisi toimituskustannuksia koskevien korvausten määräämis- ja tilitehtävät sekä kokoustilakustannukset. Pykälän 4 momentin mukaan sopimukseen perustumattomasta erikseen suoritetusta 1 momentissa tarkoitetusta toimenpiteestä määrättäisiin kiinteistötoimitusmaksu työkorvauksena 13 :n mukaises-

13 13 ti. Työkorvauksena määrättävää kiinteistötoimitusmaksua ei kuitenkaan voitaisi määrätä vastaavasta sopimukseen perustusvasta toimenpiteestä määrättävää kiinteistötoimitusmaksua pienemmäksi. 9. Kiinteistötoimitusmaksu yhteisen alueen liittämisestä kiinteistöön. Pykälä sisältää voimassa olevan asetuksen 9 :n säännöksiä vastaavat säännökset päätöksestä toimituskorvauksena määrättävästä kiinteistötoimitusmaksusta. Kiinteistötoimitusmaksuja ehdotetaan korotettaviksi 7 :ssä esitetyin perustein vastaavalla tavalla kuin 7 :ssä ja 8 :ssä on esitetty. Ehdotetuilla maksuilla 9 :n perusteella kiinteistötoimitusmakuista saatavat tulot kasvaisivat noin 62,4 %. Korotusta ei ehdoteta täysimääräiseksi, koska kysymyksessä olevien päätösten tekeminen on keskitetty harvoille henkilöille ja tämän johdosta tuottavuuden odotetaan kasvavan. Ehdotetuilla maksuilla toimituskorvaukset vastaisivat kuitenkin omakustannusarvoa. Pykälän 1 momentin mukaan kiinteistönmuodostamislain 131 a :ssä tarkoitetusta yhteisen alueen liittämisestä kiinteistöön määrättäisiin kiinteistötoimitusmaksu toimituskorvauksena siten, että toimituskorvaus olisi 300 (185) euroa yhdestä liitettävästä yhteisestä alueesta ja 100 (60) euroa jokaisesta muusta liitettävästä yhteisestä alueesta. Pykälän 2 momentin mukaan 1 momentin säännöstä sovellettaisiin myös kiinteistörekisterin pitäjän päätöksellä tehtävään 1 momentissa tarkoitettuun toimenpiteeseen. Kiinteistörekisterin pitäjän päätöksestä ei kuitenkaan perittäisi maksua, jos se tehtäisiin hakemuksetta kiinteistönomistajan suostumuksella. Pykälän 3 momentin mukaan toimituskorvaukseen sisältyisi toimituskustannuksia koskevien korvausten määräämis- ja tilitehtävät sekä kokoustilakustannukset. 10. Kiinteistötoimitusmaksu kiinnityksestä tai kirjatusta eläkeoikeudesta vapauttamista koskevassa asiassa. Pykälä vastaa voimassa olevan asetuksen 10 :n säännöksiä kiinteistötoimitusmaksun määräämisestä toimituskorvauksena, kun kiinnitystä tai kirjatun eläkeoikeuden vapauttamista koskeva päätös tehdään kiinteistötoimituksen yhteydessä. Kun valtaosa kohdassa tarkoitetuista päätöksistä tehdään kirjaamisasioiden suoritteina, kiinteistötoimitusten yhteydessä suoritettujen edellä mainittujen päätösten maksut on päätetty määräytyviksi kirjaamisasioiden toteutuneiden kustannusten perusteella eikä niihin esitetä muutoksia. Voimassa olevat kirjaamismaksut on määrätty voimaan tulleella maa- ja metsätalousministeriön Maanmittauslaitoksen maksuista sekä kaupanvahvistuksesta perittävistä maksuista ja korvauksista annetulla asetuksella (1386/2016). Kirjaamismaksujen laskenta on selostettu asetuksen (1386/2016) perustelumuistiossa. Maakaaren (540/1995) voimaan tulleen muutoksen (418/2016) johdosta uusista kiinnityksistä ei lähtien ole enää annettu kirjallisia panttikirjoja. Lain (418/2016) siirtymäsäännöksen mukaan vanhaa kirjallista panttikirjaa voidaan kuitenkin käyttää panttioikeuden perustamiseen asti. Nämä vuoden 2019 loppuun mennessä kirjallisella panttikirjalla perustetut panttioikeudet pysyvät voimassa myös vuoden 2019 jälkeen. Tämän takia kirjallista panttikirjaa koskeva säännös on edelleen tarpeen sellaisten tapausten vuoksi, joissa panttikirja on kirjallinen ja sitä ei ole toimitettu toimitusinsinöörille alkuperäisenä, jolloin vapauttamisen johdosta ei anneta uutta panttikirjaa. Jos alkuperäinen panttikirja on toimitettu toimitusinsinöörille, kirjallinen panttikirja muutetaan viran puolesta sähköiseksi maakaaren 18 luvun 7a :n 3 momentin (muutos418/2016) perusteella.

14 14 Pykälän 1 momentin mukaan kiinnityksestä vapauttamista koskevasta ratkaisusta määrättävä maksu olisi 42 euroa kiinnitykseltä, kun panttikirja on kirjallinen ja 35 euroa kiinnitykseltä, kun panttikirja on sähköinen. Pykälän 2 momentin mukaan kirjattua eläkeoikeuden vapauttamista koskevassa asiassa annetusta ratkaisusta määrättävä maksu olisi 79 euroa eläkeoikeudelta. Pykälän 3 momentin mukaan yhteisestä alueesta muodostetun lohkokiinteistön vapauttamisesta osakaskiinteistöön vahvistetuista kiinnityksistä perittävä maksu olisi 42 euroa ja eläkeoikeuden osalta 79 euroa kiinnitysten tai eläkeoikeuksien lukumäärästä riippumatta. 11. Kiinteistötoimitusmaksu toimitusmääräyshakemuksen hylkäämisestä. Pykälä sisältää voimassa olevan asetuksen 11 :ää vastaavat säännökset, joiden mukaan kiinteistötoimitusmaksu kiinteistötoimitusta koskevan hakemuksen epäämisestä määrätään toimituskorvauksena. Voimassa olevaa maksua 155 euroa ei esitetä muutettavaksi. Jos samalla hakemuksella haetaan useampia toimituksia, niistä jokaista pidetään omana hakemuksenaan. Kiinteistönmuodostamislain 15 :n 3 momentissa tarkoitettu Maanmittauslaitoksen päätös toimitusmääräyksen hylkäämisestä on ratkaisuna harvinainen, koska niitä annetaan vuosittain vain muutama. Tämän vuoksi päätöksen toimituskorvauksen määrääminen perustuu arvioon päätöksen vaatimasta keskimääräisestä työajasta. Koska palkkauskustannusten ja yleiskustannusten muutosten yhteenlaskettu vaikutus on keskimäärin -0,3 % (vuodet 2017 ja 2019), kts. edellä kohta 5.1, maksuun ei ehdoteta muutosta. 12. Kiinteistötoimitusmaksu kiinteähintaisen toimituksen tai toimenpiteen jäädessä sikseen, peruuntuessa tai rauetessa. Pykälä sisältää voimassa olevan asetuksen 12 :n säännöksiä vastaavat säännökset kiinteistötoimitusmaksun määräämisestä toimituskorvauksena kiinteähintaisen toimituksen tai toimenpiteen sikseen jättämisestä, peruuntumisesta tai raukeamisesta toimituksen etenemisvaiheen perusteella. Kiinteähintaiset toimitukset on jaettu pykälän 1 momentissa etenemisvaiheen perusteella viiteen luokkaan, joista kohdat 1-4 koskevat toimitushakemuksen peruuttamista tai sen raukeamista ja kohta 5 toimituksen sikseen jättämistä toimitusmiesten päätöksellä suorittamisedellytysten puuttuessa. Toimitus raukeaa, jos toimituksen peruuntumista koskeva asia käsitellään toimituskokouksessa sen jälkeen, kun toimitus on aloitettu tai toimituksen vaatimia teknisiä tehtäviä on suoritettu eikä kukaan toimituksen hakemiseen oikeutettu muu asianosainen vaadi sen suorittamista. Pykälän 1 momentin 1 kohdan mukaan toimitusmaksua ei määrättäisi, jos toimitushakemus peruutetaan toimitusmääräyksen antamisen jälkeen, mutta ennen kuin toimitukselle on merkitty työaikaa. Voimassa olevan asetuksen 1 momentin kohdan 2 mukaan toimituskorvaus on 310 euroa tai enintään suoritetun toimituksen toimituskorvauksen suuruinen, jos toimitushakemus peruutetaan ja tämän johdosta toimitusmääräys peruutetaan tai toimitus raukeaa edellisessä kohdassa tarkoitetun ajankohdan jälkeen, mutta ennen toimituksen maastotöiden aloittamista. Pykälän 1 momentin kohdan 3 mukaan toimituskorvaus olisi 60 prosenttia suoritetun toimituksen toimituskorvauksesta, jos toimitushakemus peruutetaan ja tämän johdosta toimitus raukeaa toimituksen maastotöiden suorittamisen jälkeen mutta ennen kohdassa 4 tarkoitettua ajankohtaa.

15 15 Pykälän 1 momentin kohdan 4 mukaan toimituskorvaus määrättäisiin kuten suoritetusta toimituksesta, jos toimitus raukeaa toimitushakemuksen peruuttamisen johdosta kaikkien tehtävien tultua jo suoritetuiksi vaikka toimitus olisi lopettamatta tai jo lopetettu. Voimassa olevan asetuksen 1 momentin kohdan 5 mukaan toimituskorvaus on 720 euroa tai enintään suoritetun toimituksen toimituskorvauksen suuruinen, jos toimituksen suorittamiselle ei ole laillisia edellytyksiä ja toimitus jätetään sikseen toimitusmiesten päätöksellä. Ehdotetut toimituskorvaukset perustuvat arvioituihin etenemisvaiheen mukaisiin keskimääräisiin kustannuksiin, koska tietojärjestelmistä ei ole saatavissa suoraan etenemisvaiheiden mukaisia kustannustietoja. Tämän vuoksi ja koska palkkauskustannusten ja yleiskustannusten muutosten yhteenlaskettu vaikutus on keskimäärin -0,3 % (vuodet 2017 ja 2018) kts. edellä kohta 5.1, voimassa oleviin maksuihin ei esitetä muutoksia. Pykälän 2 momentin mukaan 1 momentin säännöksiä sovellettaisiin myös kiinteistörekisterin pitäjältä haettujen 6-10 :ssä tarkoitettujen toimenpiteiden sikseen jättämisestä, peruuntumisesta tai raukeamisesta toimituskorvauksena määrättävään kiinteistötoimitusmaksuun. Kiinteistönmuodostamisasetuksen (1996/1189) 70 :n mukaan hakijan on suoritettava tiedottamisesta ja muista suoritetuista tehtävistä aiheutuneet kustannukset, jos toimitusmääräys peruutetaan kiinteistönmuodostamislain 178 :n 1 momentin nojalla. Kun kysymyksessä on kiinteähintainen toimitus, etenemisvaiheen perusteella määrättävä toimituskorvaus sisältää kiinteistönmuodostamisasetuksen 70 :ssä tarkoitetut kustannukset. 13. Kiinteistötoimitusmaksu aikaveloitteisesta toimituksesta tai toimenpiteestä. Pykälä sisältää voimassa olevan asetuksen 13 :n säännöksiä vastaavat säännökset kiinteistötoimitusmaksun määräämisestä työkorvauksena osatehtävittäin työtehtäviin käytettyjen työaikojen perusteella. Työkorvauksen perusteena oleva työaika määrätään puolen tunnin tarkkuudella pyöristäen tarvittaessa seuraavaan täyteen tai puoleen tuntiin. Pykälän 1 momentin mukaan aikaveloitteisia (työkorvausperusteisesti velottavia) toimituksia ja toimenpiteitä olisivat kaikki muut kuin asetuksen 2-10 :ssä tarkoitetut toimitukset ja toimenpiteet sekä muun toimituksen yhteydessä suoritetut asetuksen liitteenä olevan taulukon 3 mukaiset toimitukset ja toimenpiteet. Aikaveloitteisten toimitusten tuntihinnoissa käytetään yhtä hintaa. Toimitukseen käytetty työaika eritellään asetusehdotuksen 13 :n 2 momentissa esitettyjen osatehtävien kesken. Asiakas saa työajan erittelyn kautta tiedon siitä, miten toimituksen työaika jakautuu eri osatehtäville. Aikaveloitteisen toimituksen työkorvauksen yksikköhintaan ( /h) sisältyvien palkkaus- ja yleiskustannusten lisäksi voimassa olevan 3 momentin mukaan työkorvauksen tuntihintaan luetaan myös rajamerkkikustannus ja kokoustilakustannus. Valtaosa vuonna 2016 tehdyistä aikaveloitteisista toimituksista oli erilaisia rajaamistoimituksia, joita tehtiin arviointi- ja tilusjärjestelyprosesseissa. Etenkin rautatiealueiden ja suojelualueiden rajaamisten maastotöitä tehtiin runsaasti. Rajaamistoimitusten maastotöitä tekevät vain kartoittajat ja mittamiehet, toisin sanoen palkkauskustannuksiltaan halvimpien henkilökuntaryhmien työntekijät. Sekä rautateiden että suojelualueiden rajaamistoimitusten maastotyöt saadaan suunnitelmien mukaan valmiiksi vuoden 2017 aikana. Korvaavia yhtä suuren maastotyöosuuden vaatimia hankkeita ei ole näköpiirissä. Maastotyöhenkilöstön sopeuttaminen töiden vähenemiseen tapahtuu eläköitymisen, kausihenkilöiden vähentämisen ja työnkierron muodossa. Näin ollen ehdotettavan asetuksen

16 16 voimassaoloaikana aikaveloitteisia toimituksia tekee suhteessa korkeammin palkattu henkilöstö kuin vuonna Tämä ilmenee selkeästi alla olevasta taulukosta, jossa on työajat (h) henkilökuntaryhmittäin vuoden 2016 toteuman sekä vuosien suunnitelman perusteella. Työajat ovat arviointi- ja tilusjärjestelyprosessiin kuuluvien henkilöiden maksullisille toimituksille kirjattavia työaikoja ilman toimitusten yhteisten osuutta ja ne kattavat valtaosan aikaveloitteisten toimitusten työajoista. Taulukosta ilmenee, että korkeimmin palkatun henkilökuntaryhmän (300) suhteellinen osuus kasvaa ja alemmin palkattujen kartoittajien (henkilökuntaryhmät 320 ja 330) sekä mittamiesten osuudet vähenevät. Taulukko: Arviointi- ja tilusjärjestelyprosessiin kuuluvien henkilöiden työaikojen suhteelliset muutokset Yhteensä 2016 Yhteensä 2016 %-osuus Yhteensä keskiarvo Yhteensä %-osuus Muutos > TYÖAJAT % % 9 % % % -1 % % % -5 % % % -2 % % % 3 % Mittamiehet % % -4 % Yhteensä % % 0 % Kaikki aikaveloitteiset toimitukset huomioon ottaen laskutettavien työtuntien ennustetaan vähenevän asetusehdotuksen voimassaoloaikana keskimäärin noin 20 % ja mittamiesten tunnit noin 55 % vuoteen 2016 verrattuna. Kun osa kustannuksista on kiinteitä, niiden osuus kasvaa, koska tuntihinta lasketaan toimituksille tehtyjä työtunteja kohti ja kustannusten sopeuttaminen nopeasti väheneviin töihin vaatii pidemmän ajan. Voimassa oleva työkorvauksen yksikköhinta on 90 euroa tunnilta pykälän 2 momentin mukaisissa osatehtävissä ja taulukon 3 mukaisissa toimituksissa tai toimenpiteissä. Tämä yksikköhinta perustuu vuoden 2014 toteutumatietoihin sekä vuosille 2015 ja 2016 ennakoituihin kustannustaso- ja muihin muutoksiin. Muutokset ovat toteutuneet ennakoitua parempina. Työtunnin yksikköhinta ehdotetaan alennettavaksi kahdella eurolla 88 euroksi tunnilta. Ehdotettu työkorvauksen yksikköhinta 88 / h perustuu vuoden 2016 toteutumatietoihin sekä vuosien 2017 ja 2018 ennakoituihin kustannustason - ja muihin muutoksiin. Aikaveloitteisen toimituksen työkorvauksen tuntihinta olisi tällöin omakustannusarvoa vastaava, kun siinä otetaan lisäksi huomioon edellä toimintaympäristössä tapahtuvaksi ennakoidut muutokset ja niihin liittyvä epävarmuus. Tuottavuuden kasvu on ollut Maanmittauslaitoksessa hyvällä tasolla useita vuosia. tavoitteena on edelleen parantaa toimitustuotannon tuottavuutta 3 % vuodessa. Aikaveloitteisissa toimituksissa

Maa- ja metsätalousministeriön asetus

Maa- ja metsätalousministeriön asetus Maa- ja metsätalousministeriön asetus kiinteistötoimitusmaksusta vuosina 2016 ja 2017 Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti säädetään kiinteistötoimitusmaksusta annetun lain (558/1995) 4

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 24 päivänä helmikuuta /2014 Maa- ja metsätalousministeriön asetus. kiinteistötoimitusmaksusta

Julkaistu Helsingissä 24 päivänä helmikuuta /2014 Maa- ja metsätalousministeriön asetus. kiinteistötoimitusmaksusta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 24 päivänä helmikuuta 2014 140/2014 Maa- ja metsätalousministeriön asetus kiinteistötoimitusmaksusta Annettu Helsingissä 19 päivänä helmikuuta 2014 Maa- ja metsätalousministeriön

Lisätiedot

Hinnasto Kiinteistötoimitukset

Hinnasto Kiinteistötoimitukset Hinnasto Kiinteistötoimitukset 2015 Kiinteistötoimitusmaksu muodostuu keskimäärin seuraavasti: n. 20 % toimituksen valmistelu ja arkistotutkimukset n. 30 % toimituskokoukset ja maastotyöt n. 50 % asiakirjojen

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 23 päivänä syyskuuta /2011 Maa- ja metsätalousministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 23 päivänä syyskuuta /2011 Maa- ja metsätalousministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 23 päivänä syyskuuta 2011 1042/2011 Maa- ja metsätalousministeriön asetus kiinteistötoimitusmaksusta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta /2012 Maa- ja metsätalousministeriön asetus. sekä kiinteistötoimitusmaksun

Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta /2012 Maa- ja metsätalousministeriön asetus. sekä kiinteistötoimitusmaksun SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2012 1058/2012 Maa- ja metsätalousministeriön asetus kiinteistötoimitusmaksusta Annettu Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 2012 Maa- ja

Lisätiedot

Hinnasto Kiinteistötoimitukset 2018

Hinnasto Kiinteistötoimitukset 2018 Hinnasto Kiinteistötoimitukset 2018 Kiinteistötoimitusmaksu muodostuu keskimäärin seuraavasti: Noin 20 % Noin 30 % toimituksen valmistelu toimituskokoukset ja ja arkistotutkimukset maastotyöt Noin 50 %

Lisätiedot

HINNASTO KIINTEISTÖTOIMITUKSET 2016

HINNASTO KIINTEISTÖTOIMITUKSET 2016 HINNASTO KIINTEISTÖTOIMITUKSET 2016 Kiinteistötoimitusmaksu muodostuu keskimäärin seuraavasti: Noin 20 % toimituksen valmistelu ja arkistotutkimukset Noin 30 % toimituskokoukset ja maastotyöt Noin 50 %

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 331. Maa- ja metsätalousministeriön asetus. kiinteistötoimitusmaksusta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta

SISÄLLYS. N:o 331. Maa- ja metsätalousministeriön asetus. kiinteistötoimitusmaksusta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2003 Julkaistu Helsingissä 2 päivänä toukokuuta 2003 N:o 331 332 SISÄLLYS N:o Sivu 331 Maa- ja metsätalousministeriön asetus kiinteistötoimitusmaksusta annetun maa- ja metsätalousministeriön

Lisätiedot

N:o Liite. Taulukko 1

N:o Liite. Taulukko 1 3412 Liite Taulukko 1 Asetuksen 2 :n 2 momentissa tarkoitettua tuntihintaa käytetään määrättäessä työkorvausta seuraavista toimituksen yhteydessä suoritetuista aikaveloitteisista toimituksista ja toimenpiteistä:

Lisätiedot

KIINTEISTÖTOIMITUSMAKSUTAKSA

KIINTEISTÖTOIMITUSMAKSUTAKSA TAKSAESITYS KIINTEISTÖTOIMITUSMAKSUTAKSA jonka mukaan kunnalle suoritetaan maksu kiinteistötoimitusmaksulain (558/95) 1 :ssä tarkoitetuista toimituksista, toimenpiteistä ja tehtävistä. KIINTEISTÖTOIMITUKSET

Lisätiedot

21 TOIMITUSKUSTANNUKSET

21 TOIMITUSKUSTANNUKSET 1 21 TOIMITUSKUSTANNUKSET 21.1 YLEISTÄ... 3 21.1.1 Toimitusmenojen laskuttaminen jälkeen 28.2.2014... 3 21.2 TOIMITUKSEN TEKEMISESTÄ AIHEUTUVAT KUSTANNUKSET JA KORVAUKSET... 3 21.2.1 Yleistä... 3 21.2.2

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o Laki

SISÄLLYS. N:o Laki SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2010 Julkaistu Helsingissä 16 päivänä joulukuuta 2010 N:o 1083 1085 SISÄLLYS N:o Sivu 1083 Laki Tanskan, Suomen, Islannin, Norjan ja Ruotsin välillä tehdyn yleisen turvallisuussopimuksen

Lisätiedot

ASEMAKAAVOISTA JA ASEMAKAAVAN MUUTOKSISTA PERITTÄVÄT MAKSUT (MRL 59 ) hinta

ASEMAKAAVOISTA JA ASEMAKAAVAN MUUTOKSISTA PERITTÄVÄT MAKSUT (MRL 59 ) hinta Voimaantulo 1.1.2014 ASEMAKAAVOISTA JA ASEMAKAAVAN MUUTOKSISTA PERITTÄVÄT MAKSUT (MRL 59 ) hinta I luokka II luokka III luokka IV luokka V luokka Kielteinen Vähäinen muutos (yhtä tonttia koskeva tai muu

Lisätiedot

Kiinteistönmuodostamislain (KmL) 4 luvun mukaisesta tontin lohkomisesta suoritetaan perushinta /tontti:

Kiinteistönmuodostamislain (KmL) 4 luvun mukaisesta tontin lohkomisesta suoritetaan perushinta /tontti: KAUPUNKIMITTAUKSEN HINNASTO 2014 KIINTEISTÖTOIMITUSTEN HINNASTO jonka mukaan Porin kaupungille suoritetaan maksu kiinteistötoimitusmaksulain (558/95) 1 :ssä tarkoitetuista toimituksista, toimenpiteistä

Lisätiedot

Hyväksytty kaupunginvaltuustossa

Hyväksytty kaupunginvaltuustossa TAKSAESITYS Kiinteistötoimitusmaksulain (558/95) 1 :ssä tarkoitetuista toimituksista, toimenpiteistä ja tehtävistä perittävät maksut: 1. Kiinteistötoimitukset 1.1 Tontin lohkominen (KML 4 luku) taksaesitys

Lisätiedot

Kiinteistötoimitusmaksutaksa

Kiinteistötoimitusmaksutaksa Imatran kaupunki TAKSA 1 (6) Kiinteistötoimitusmaksutaksa Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 19.10.2015 72, lainvoimainen 27.11.2015, kuulutettu voimaan 2.12.2015. Tämä taksa tulee voimaan 1.1.2016. (Maksuluokka

Lisätiedot

Laki. kiinteistönmuodostamislain muuttamisesta

Laki. kiinteistönmuodostamislain muuttamisesta EV 222/996 vp - HE 95/996 vp Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi kiinteistönmuodostamislain muuttamisesta Eduskunnalle on annettu hallituksen esitys n:o 95/996 vp laiksi kiinteistönmuodostamislain

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kiinteistötoimitusmaksusta annetun lain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kiinteistötoimitusmaksusta annettua lakia siten, että kiinteistötoimitusmaksun

Lisätiedot

21 TOIMITUSKUSTANNUKSET... 3

21 TOIMITUSKUSTANNUKSET... 3 1 Sisällysluettelo 21 TOIMITUSKUSTANNUKSET... 3 21.1 YLEISTÄ... 3 21.1.1 Kiinteistötoimituksena laskutettavat toimitukset ja toimenpiteet 3 21.1.2 Sovellettavat säännökset ja hinnasto 3 21.1.3 Omakustannusperiaate

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. Kiinteistötoimitustaksa ja mittaustoimen taksa. Kv

SÄÄDÖSKOKOELMA. Kiinteistötoimitustaksa ja mittaustoimen taksa. Kv SÄÄDÖSKOKOELMA Kiinteistötoimitustaksa ja mittaustoimen taksa Kv 15.4.2019 39 Hämeenlinnan kaupunki Sivu 1 / 5 Taksan mukaan Hämeenlinnan kaupungille peritään maksu kiinteistötoimitusmaksulain (12.4.1995/558)

Lisätiedot

Kiinteistötoimitusmaksutaksan laatimisohje,

Kiinteistötoimitusmaksutaksan laatimisohje, Kiinteistötoimitusmaksutaksan laatimisohje, 2.12.2011 Matti Holopainen 2.12.2011 SUOMEN KUNTALIITTO FINLANDS KOMMUNFÖRBUND 15.11.2011 Kunnan kiinteistörekisterinpitäjille KIINTEISTÖTOIMITUSMAKSUTAKSAN

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. Kiinteistötoimitustaksa ja mittaustoimen taksa. Kaura

SÄÄDÖSKOKOELMA. Kiinteistötoimitustaksa ja mittaustoimen taksa. Kaura SÄÄDÖSKOKOELMA Kiinteistötoimitustaksa ja mittaustoimen taksa Kaura 24.10.2017 73 Taksan mukaan Hämeenlinnan kaupungille peritään maksu kiinteistötoimitusmaksulain (12.4.1995/558) 1 :ssä tarkoitetuista

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. Kiinteistötoimitustaksa ja mittaustoimen taksa. Kv

SÄÄDÖSKOKOELMA. Kiinteistötoimitustaksa ja mittaustoimen taksa. Kv SÄÄDÖSKOKOELMA Kiinteistötoimitustaksa ja mittaustoimen taksa Kv 7.12.2016 151 Taksan mukaan Hämeenlinnan kaupungille peritään maksu kiinteistötoimitusmaksulain (12.4.1995/558) 1 :ssä tarkoitetuista toimituksista

Lisätiedot

HE 144/2013 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kiinteistönmuodostamislakia

HE 144/2013 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kiinteistönmuodostamislakia Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi kiinteistönmuodostamislain ja kiinteistötoimitusmaksusta annetun lain 3 ja 5 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 806. Laki. jätelain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 28 päivänä marraskuuta 2008

SISÄLLYS. N:o 806. Laki. jätelain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 28 päivänä marraskuuta 2008 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2008 Julkaistu Helsingissä 11 päivänä joulukuuta 2008 N:o 806 810 SISÄLLYS N:o Sivu 806 Laki jätelain muuttamisesta... 2501 807 Valtioneuvoston asetus ympäristönsuojeluasetuksen 20

Lisätiedot

1 Tontin lohkominen Kiinteistönmuodostamislain (KmL) 4 luvun mukaisesta lohkomisesta suoritetaan seuraavasti

1 Tontin lohkominen Kiinteistönmuodostamislain (KmL) 4 luvun mukaisesta lohkomisesta suoritetaan seuraavasti Kaupunginhallitus 8.5.2017 liite nro 12 (1/5) TONTTIPALVELUIDEN TAKSA VOIMAANTULO 1.6.2017 Yleistä Toimenpiteen suorittaja tai hakija on velvollinen suorittamaan viranomaistehtävistä kunnalle seuraavassa

Lisätiedot

lain kumoamisesta Laki yhteismetsälain muuttamisesta

lain kumoamisesta Laki yhteismetsälain muuttamisesta EV 221/1996 vp- HE 205/1996 vp Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi yhteismetsälain muuttamisesta ja yhteismetsäosuuksien lunastamisesta annetun lain kumoamisesta Eduskunnalle on annettu hallituksen

Lisätiedot

1992 vp - HE 132. Lakiehdotus liittyy vuoden 1993 valtion talousarvioon. lain mukaan. Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta

1992 vp - HE 132. Lakiehdotus liittyy vuoden 1993 valtion talousarvioon. lain mukaan. Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta 1992 vp - HE 132 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi valtion pelastusoppilaitoksista annetun lain 4 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÅLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi valtion pelastusoppilaitoksista

Lisätiedot

Kiinteistötoimitukset, rajat ym. ProAgrian Vältä lakitupa sopimustietoa maatalousyrittäjille -koulutus 22.11.2011

Kiinteistötoimitukset, rajat ym. ProAgrian Vältä lakitupa sopimustietoa maatalousyrittäjille -koulutus 22.11.2011 Kiinteistötoimitukset, rajat ym. ProAgrian Vältä lakitupa sopimustietoa maatalousyrittäjille -koulutus 22.11.2011 Arviointipäällikkö Mika Summala Pohjois-Karjalan maanmittaustoimisto 1 MAANMITTAUSLAITOS

Lisätiedot

rr 1rTr11.Fi LAUSUNTOPYYNTÖ (2) Jakelussa mainitut LAUSUNTOPYYNTÖ

rr 1rTr11.Fi LAUSUNTOPYYNTÖ (2) Jakelussa mainitut LAUSUNTOPYYNTÖ LAUSUNTOPYYNTÖ 208650 1 (2) rr 1rTr11.Fi 5.11.2015 Jakelussa mainitut LAUSUNTOPYYNTÖ Maa- ja metsätalousministeriö pyytää lausuntoanne liitteenä olevasta luonnoksesta maa- metsä talousininisteriön asetukseksi

Lisätiedot

MAANKÄYTTÖPALVELUIDEN TAKSAT JA MAKSUT. Sisällysluettelo: Maankäyttöpalveluiden taksat ja maksut

MAANKÄYTTÖPALVELUIDEN TAKSAT JA MAKSUT. Sisällysluettelo: Maankäyttöpalveluiden taksat ja maksut MAANKÄYTTÖPALVELUIDEN TAKSAT JA MAKSUT Sisällysluettelo: 1. TAKSAT... 3 2. YLEISTÄ TAKSOISTA... 3 2.1. Hyväksyminen ja voimaantulo... 3 2.2. Arvonlisävero... 3 3. ASEMAKAAVAN JA ERILLISEN TONTTIJAON LAATIMISESTA

Lisätiedot

PALVELUHINNASTO YHDYSKUNTATOIMI TONTTITUOTANTO

PALVELUHINNASTO YHDYSKUNTATOIMI TONTTITUOTANTO PALVELUHINNASTO YHDYSKUNTATOIMI TONTTITUOTANTO Voimaan 1.3.2016 Sisällysluettelo: Sivu 1. KIINTEISTÖTOIMITUSMAKSUTAKSA, voimaan 1.1.2014 2 3. MAKSUT (RAKENNUSVALVONTAAN LIITTYVÄT PALVELUT) 4 4. VIRANOMAISPÄÄTÖKSET

Lisätiedot

3 ERILLISEN ALUEEN TILAKSI MUODOSTAMINEN JA KIINTEISTÖÖN LIITTÄMINEN

3 ERILLISEN ALUEEN TILAKSI MUODOSTAMINEN JA KIINTEISTÖÖN LIITTÄMINEN 1 (5) 3 ERILLISEN ALUEEN TILAKSI MUODOSTAMINEN JA KIINTEISTÖÖN LIITTÄMINEN 3.1 Yleistä... 2 3.2 Toimituksen vireilletulo... 2 3.3 Toimitusmiehet... 2 3.4 Asianosaiset... 2 3.5 Toimitusmenettely... 2 3.5.1

Lisätiedot

Maankäyttöpalveluiden taksa

Maankäyttöpalveluiden taksa MAANKÄYTTÖPALVELUIDEN TAKSAT Sisällysluettelo: 1. YLEISTÄ TAKSOISTA... 2 1.1. Hyväksyminen ja voimaantulo... 2 1.2. Arvonlisävero... 2 2. ASEMAKAAVAN JA ERILLISEN TONTTIJAON LAATIMISESTA JA MUUTOKSESTA

Lisätiedot

KAJAANIN KAUPUNGIN TAKSA KIINTEISTÖTOIMITUS-MAKSUISTA SEKÄ KIINTEISTÖINSINÖÖRIN PÄÄTÖKSISTÄ

KAJAANIN KAUPUNGIN TAKSA KIINTEISTÖTOIMITUS-MAKSUISTA SEKÄ KIINTEISTÖINSINÖÖRIN PÄÄTÖKSISTÄ KAJAANIN KAUPUNGIN TAKSA KIINTEISTÖTOIMITUS-MAKSUISTA SEKÄ KIINTEISTÖINSINÖÖRIN PÄÄTÖKSISTÄ Taksa, jonka mukaan kunnalle suoritetaan maksu kiinteistötoimitusmaksulain (558/95) 1 :ssä tarkoitetuista toimituksista,

Lisätiedot

1992 vp - HE 354 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

1992 vp - HE 354 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 1992 vp - HE 354 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan

Lisätiedot

Laki maakaaren muuttamisesta

Laki maakaaren muuttamisesta LUONNOS 5.10.2015 Rinnakkaistekstit Laki maakaaren muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan maakaaren (540/1995) 6 luvun :n 2 momentti, 9 a luvun 10 :n 2 momentti ja 15 :n 1 momentti, 15

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2012. 1057/2012 Maa- ja metsätalousministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2012. 1057/2012 Maa- ja metsätalousministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2012 1057/2012 Maa- ja metsätalousministeriön asetus Maanmittauslaitoksen maksuista sekä kaupanvahvistuksesta perittävistä maksuista ja

Lisätiedot

Sipoon kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen taksa. Kunnanvaltuusto Rakennus- ja ympäristövaliokunta

Sipoon kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen taksa. Kunnanvaltuusto Rakennus- ja ympäristövaliokunta Sipoon kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen taksa Kunnanvaltuusto 11.11.2013 135 Rakennus- ja ympäristövaliokunta 17.12.2013 146 0 SISÄLTÖ 1 Soveltamisala... 2 2 Maksujen määräytymisperusteet... 2 3 Perusmaksut...

Lisätiedot

Laki. kiinteistönm uodostamislain muuttamisesta

Laki. kiinteistönm uodostamislain muuttamisesta EV 253/1998 vp- HE 110/1998 vp Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi kiinteistönmuodostamislain, kiinteistörekisterilain 5 ja 14 b :n ja kiinteän omaisuuden ja erityisten oikeuksien lunastuksesta

Lisätiedot

HE 126/2005 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi apteekkimaksusta

HE 126/2005 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi apteekkimaksusta HE 126/2005 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi apteekkimaksusta annetun lain 1 a ja 2 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi apteekkimaksusta annettua

Lisätiedot

Laki. kiinteistönmuodostamislain muuttamisesta

Laki. kiinteistönmuodostamislain muuttamisesta EV 23/1998 vp- HE 232/1997 vp Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi kiinteistönmuodostamislain ja kiinteistörekisterilain muuttamisesta Eduskunnalle on vuoden 1997 valtiopäivillä annettu hallituksen

Lisätiedot

MITTAUS JA KIINTEISTÖT YKSIKÖN TEHTÄVISTÄ PERITTÄVÄT MAKSUT

MITTAUS JA KIINTEISTÖT YKSIKÖN TEHTÄVISTÄ PERITTÄVÄT MAKSUT MITTAUS JA KIINTEISTÖT YKSIKÖN TEHTÄVISTÄ PERITTÄVÄT MAKSUT 2013 KOPIOLAITOKSEN HINNASTO KOPIOT MITTAUS JA KIINTEISTÖT YKSIKÖN KARTOISTA Koko Mustavalkoinen Värillinen paperi muovi paperi muovi A4 2,40

Lisätiedot

YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANOMAISEN TAKSA

YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANOMAISEN TAKSA HYVINKÄÄN KAUPUNKI Ympäristölautakunta 1(5) YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANOMAISEN TAKSA Ympäristölautakunta 24.11.2016 95 Voimaantulopäivä 1.1.2017 1 Soveltamisala 1.1 Hyvinkään kaupungin ympäristönsuojeluviranomainen

Lisätiedot

KUNNAN TIELAUTAKUNNAN TEHTÄVÄT

KUNNAN TIELAUTAKUNNAN TEHTÄVÄT KUNNAN TIELAUTAKUNNAN TEHTÄVÄT Milloin kysymys on ennestään olevasta tiestä (= tarkoitetaan yksityistä tietä, johon muulla kuin rasitetun kiinteistön omistajalla tai haltijalla on pysyvä käyttöoikeus /KKO

Lisätiedot

HE 272/2006 vp. 1. Nykytila ja ehdotetut muutokset

HE 272/2006 vp. 1. Nykytila ja ehdotetut muutokset HE 272/2006 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 23 a ja 28 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta

Lisätiedot

Kiinnityksistä vapauttaminen toimituksen yhteydessä

Kiinnityksistä vapauttaminen toimituksen yhteydessä Kiinnityksistä vapauttaminen toimituksen yhteydessä Kuntien ja Maanmittauslaitoksen kirjaamistehtävien koulutuspäivä 19.9.2011, Helsinki, Pasila Kari Niemi Johtava asiantuntija, VT Maanmittauslaitoksen

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta annetun lain 18 ja 45 a :n muuttamisesta sekä sosiaalialan osaamiskeskustoiminnasta annetun lain

Lisätiedot

siitä, että asetuksella säädettävissä tapauksissa Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi maanmittausmaksusta

siitä, että asetuksella säädettävissä tapauksissa Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi maanmittausmaksusta 1993 vp - HE 304 Hallituksen esitys EduskunnaHe laiksi maanmittausmaksusta annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi maanmittausmaksusta annettua lakia

Lisätiedot

TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA

TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA Ympäristöterveydenhuollon maksutaksa 1 Soveltamisala Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta 12.3.2013 Voimaantulopäivä 1.4.2013 Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta 13.12.2016

Lisätiedot

1(7) VALTIOVARAINMINISTERIÖ Kunta- ja aluehallinto-osasto Lainsäädäntöneuvos Sami Kouki

1(7) VALTIOVARAINMINISTERIÖ Kunta- ja aluehallinto-osasto Lainsäädäntöneuvos Sami Kouki VALTIOVARAINMINISTERIÖ Kunta- ja aluehallinto-osasto Lainsäädäntöneuvos Sami Kouki 14.12.2015 1(7) VALTIOVARAINMINISTERIÖN ASETUS VÄESTÖREKISTERIKESKUKSEN SUORIT- TEIDEN MAKSUISTA VUOSINA 2015 JA 2016

Lisätiedot

HE 112/1996 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kiinteistörekisterilain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

HE 112/1996 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kiinteistörekisterilain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 112/1996 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kiinteistörekisterilain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kiinteistörekisterilakia siten, että kiinteistötunnuksen

Lisätiedot

HE 322/2018 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi veteraanietuuksien tasokorotuksiksi

HE 322/2018 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi veteraanietuuksien tasokorotuksiksi Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi veteraanietuuksien tasokorotuksiksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan, että veteraanietuuksia eli rintamasotilaseläkelain mukaista rintamalisää,

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 29 päivänä heinäkuuta /2011 Laki. kiinteistönmuodostamislain muuttamisesta

Julkaistu Helsingissä 29 päivänä heinäkuuta /2011 Laki. kiinteistönmuodostamislain muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 29 päivänä heinäkuuta 2011 914/2011 Laki kiinteistönmuodostamislain muuttamisesta Annettu Naantalissa 22 päivänä heinäkuuta 2011 Eduskunnan päätöksen mukaisesti

Lisätiedot

HE 195/1996 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kiinteistönmuodostamislain ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

HE 195/1996 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kiinteistönmuodostamislain ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 195/1996 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kiinteistönmuodostamislain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi vuoden 1997 alusta voimaan tulevaa kiinteistönmuodostamislakia

Lisätiedot

Kauppahintarekisteristä annettavista otteista ja muista rekisterin suoritteista perittäisiin maksuja noudattaen, mitä valtion maksuperustelaissa

Kauppahintarekisteristä annettavista otteista ja muista rekisterin suoritteista perittäisiin maksuja noudattaen, mitä valtion maksuperustelaissa 1994 vp - HE 141 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kiinteistöjen kauppahintarekisteristä ja kauppahintatilastosta annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Koulutusrahastosta annetun lain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi Koulutusrahastosta annettua lakia. Ammattitutkintostipendin myöntämisen edellytyksiä

Lisätiedot

KIERTO KIRJE KOKO E LM A

KIERTO KIRJE KOKO E LM A POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTO KIRJE KOKO E LM A 1953 N:o 42-43 N:o 42. Kiertokirje posti- ja lennätinlaitoksen virkailijain toimeen ottamista ja toimesta eroamista koskevien ohjeiden D-liitteen

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 1999 Julkaistu Helsingissä 18 päivänä maaliskuuta 1999 N:o 322 328. Laki. N:o 322. kiinteistönmuodostamislain muuttamisesta

SÄÄDÖSKOKOELMA. 1999 Julkaistu Helsingissä 18 päivänä maaliskuuta 1999 N:o 322 328. Laki. N:o 322. kiinteistönmuodostamislain muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1999 Julkaistu Helsingissä 18 päivänä maaliskuuta 1999 N:o 322 328 SISÄLLYS N:o Sivu 322 Laki kiinteistönmuodostamislain muuttamisesta... 869 323 Laki kiinteistörekisterilain 5 ja

Lisätiedot

LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN ASETUS LIIKENTEEN TURVALLI- SUUSVIRASTON MAKSULLISISTA SUORITTEISTA

LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN ASETUS LIIKENTEEN TURVALLI- SUUSVIRASTON MAKSULLISISTA SUORITTEISTA LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖ Muistio Suunnittelija Pirjo Karttunen LVM 25.11.2015 Erityisasiantuntija Saara Norrman Trafi LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN ASETUS LIIKENTEEN TURVALLI- SUUSVIRASTON

Lisätiedot

Maa- ja metsätalousministeriön asetus

Maa- ja metsätalousministeriön asetus Maa- ja metsätalousministeriön asetus Maanmittauslaitoksen maksuista sekä kaupanvahvistuksesta perittävistä maksuista ja korvauksista Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti säädetään valtion

Lisätiedot

HE 304/2014 vp. Esityksessä ehdotetaan, että opetus- ja kulttuuriministeriön

HE 304/2014 vp. Esityksessä ehdotetaan, että opetus- ja kulttuuriministeriön Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan, että opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalalle päätetyt opetustoimen

Lisätiedot

1994 vp - HE 187 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

1994 vp - HE 187 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 1994 vp - HE 187 Hallituksen esitys EduskunnaJJe laiksi valtionosuutta saavista liikunnan koulutuskeskuksista annetun lain 9 ja 21 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan

Lisätiedot

Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain 7 a :n muuttamisesta

Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain 7 a :n muuttamisesta Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain 7 a :n muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista

Lisätiedot

Päätös. Laki. yhteismetsälain muuttamisesta

Päätös. Laki. yhteismetsälain muuttamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 135/2007 vp Hallituksen esitys laiksi yhteismetsälain muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laiksi yhteismetsälain muuttamisesta (HE 111/2007 vp). Valiokuntakäsittely

Lisätiedot

1993 vp - HE 78 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

1993 vp - HE 78 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 1993 vp - HE 78 Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi Joensuun yliopistosta, Tampereen yliopistosta, Turun yliopistosta ja Turun kauppakorkeakoulusta annettujen lakien muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN

Lisätiedot

HE 165/1998 vp PERUSTELUT

HE 165/1998 vp PERUSTELUT HE 165/1998 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi erikoissairaanhoitolain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi erikoissairaanhoitolakia siten, että valtioneuvosto

Lisätiedot

Maa- ja metsätalousministeriön asetus

Maa- ja metsätalousministeriön asetus Luonnos 8.10 2014 Maa- ja metsätalousministeriön asetus Maanmittauslaitoksen maksuista sekä kaupanvahvistuksesta perittävistä maksuista ja korvauksista Annettu Helsingissä päivänä kuuta 2014 Maa- ja metsätalousministeriön

Lisätiedot

MITTAUS JA KIINTEISTÖT YKSIKÖN TEHTÄVISTÄ PERITTÄVÄT MAKSUT

MITTAUS JA KIINTEISTÖT YKSIKÖN TEHTÄVISTÄ PERITTÄVÄT MAKSUT Kaupunkiympäristölautakunta 21.11.2017 Liite 2 62 MITTAUS JA KIINTEISTÖT YKSIKÖN TEHTÄVISTÄ PERITTÄVÄT MAKSUT 2018 KOPIOLAITOKSEN HINNASTO KOPIOT MITTAUS JA KIINTEISTÖT YKSIKÖN KARTOISTA Koko Mustavalkoinen

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Koulutusrahastosta annetun lain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi Koulutusrahastosta annettua lakia. Ammattitutkintostipendin myöntämisen edellytyksiä

Lisätiedot

5 TILUSVAIHTO 5.1 YLEISTÄ 5.2 VIREILLETULO 2 (7) Toimituksen tarkoitus ja kohde. KML ja 64 66

5 TILUSVAIHTO 5.1 YLEISTÄ 5.2 VIREILLETULO 2 (7) Toimituksen tarkoitus ja kohde. KML ja 64 66 1 (7) 5 TILUSVAIHTO 5.1 YLEISTÄ... 2 5.2 VIREILLETULO... 2 5.2.1 Hakemus, vireilletulo ja toimitusmääräys... 2 5.3 TOIMITUSMIEHET... 4 5.4 TOIMITUKSEN ASIANOSAISET... 4 5.5 TOIMITUSMENETTELY... 4 5.5.1

Lisätiedot

HE 155/2007 vp. tason muutoksen tarkentumisen takia. Sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta annetussa laissa sää-

HE 155/2007 vp. tason muutoksen tarkentumisen takia. Sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta annetussa laissa sää- HE 155/2007 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi kuntien lain 27 :n, sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta annetun lain :n sekä opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta

Lisätiedot

1990 vp. - HE n:o 239 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

1990 vp. - HE n:o 239 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 1990 vp. - HE n:o 239 Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi lasten kotihoidon tuesta annetun lain 5 ja 7 :n sekä lasten kotihoidon tuesta annetun lain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen

Lisätiedot

POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA

POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA 1955 N:o 88 N:o 88. Kiertokirje Eräiden valtion varoista suoritettavien eläkkeiden järjestelystä on annettu seuraavat säännökset ja määräykset: I. Laki

Lisätiedot

Perusturvalautakunta esityslistan liite

Perusturvalautakunta esityslistan liite Perusturvalautakunta 10.12.2008 esityslistan liite Ympäristöterveydenhuollon taksa 1 Soveltamisala Tätä taksaa sovelletaan A) Elintarvikelaissa (23/2006) säädettyihin kunnan viranomaisen suoritteisiin,

Lisätiedot

1994 vp - HE 28 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT

1994 vp - HE 28 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT 1994 vp - HE 28 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi valtion maksuperustelain 1 ja 8 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan valtion maksuperustelakia selvennettäväksi

Lisätiedot

KARTTASOVELLUSTEN KÄYTTÖ RAJOJEN ETSINNÄSSÄ Juho Kotakorva, Maanmittauslaitos, Ikaalinen 1

KARTTASOVELLUSTEN KÄYTTÖ RAJOJEN ETSINNÄSSÄ Juho Kotakorva, Maanmittauslaitos, Ikaalinen 1 KARTTASOVELLUSTEN KÄYTTÖ RAJOJEN ETSINNÄSSÄ 27.11.2017 Juho Kotakorva, Maanmittauslaitos, Ikaalinen 1 MOBIILISOVELLUKSET - Erilaisia karttasovelluksia on paljon. Useimmista ei löydy rajatietoa (esim. Maastokartat,

Lisätiedot

Maanmittaustoimitukset metsätilalla

Maanmittaustoimitukset metsätilalla Maanmittaustoimitukset metsätilalla Rovaniemi 18.3.2017 Sauli Ojala, maanmittausinsinööri, di sauli.ojala@maanmittauslaitos.fi Esityksen sisältö Maanmittaustoimitukset, toimituslajeja Metsäkiinteistöjen

Lisätiedot

valtionlainojen sekä maatilalain mukaisten korkotukilainojen korko säilyisi tasolla, jolle se on nostettu vuosina 1991 ja 1992.

valtionlainojen sekä maatilalain mukaisten korkotukilainojen korko säilyisi tasolla, jolle se on nostettu vuosina 1991 ja 1992. 1993 vp - HE 293 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi maaseutuelinkeinolain 59 a :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan maaseutuelinkeinolakia muutettavaksi niin, että

Lisätiedot

HE 123/2010 vp. Arvonlisäverolain (1501/1993) 32 :n 3 momentin mukaan kiinteistöhallintapalveluja ovat rakentamispalvelut, kiinteistön puhtaanapito

HE 123/2010 vp. Arvonlisäverolain (1501/1993) 32 :n 3 momentin mukaan kiinteistöhallintapalveluja ovat rakentamispalvelut, kiinteistön puhtaanapito HE 123/2010 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi arvonlisäverolain 32 ja :n muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan arvonlisäverolakia muutettavaksi siten, että kiinteistöhallintapalvelun ja itse suoritetun

Lisätiedot

1991 vp - HE 93. lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

1991 vp - HE 93. lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 1991 vp - HE 93 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi ulkomaanedustuksen virkamiesten puolisoille maksettavasta erityiskorvauksesta annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä

Lisätiedot

LAKI SAIRAUSVAKUUTUSLAIN MUKAISEN OMAVASTUUAJAN KORVAAMISESTA MAATALOUSYRITTÄJILLE /118

LAKI SAIRAUSVAKUUTUSLAIN MUKAISEN OMAVASTUUAJAN KORVAAMISESTA MAATALOUSYRITTÄJILLE /118 LAKI SAIRAUSVAKUUTUSLAIN MUKAISEN OMAVASTUUAJAN KORVAAMISESTA MAATALOUSYRITTÄJILLE 17.1.1991/118 Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1. (19.12.2008/996) 1 Maatalousyrittäjän eläkelaissa (1280/2006)

Lisätiedot

HE 23/2003 vp. 2. Ehdotetut muutokset

HE 23/2003 vp. 2. Ehdotetut muutokset Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi aravalain, aravarajoituslain 23 :n sekä vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta annetun lain 39 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Lisätiedot

KAUPUNKIKEHITYS M A K S U T J A T A K S A T 2015. Palvelupisteen maksut

KAUPUNKIKEHITYS M A K S U T J A T A K S A T 2015. Palvelupisteen maksut M A K S U T J A T A K S A T 2015 KAUPUNKIKEHITYS Palvelupisteen maksut Lupapakettien hinnat (alv 0 %) 2015 (alv0%) 2015 (alv24%) Rakennuslupapaketti 113,00 Toimenpide/maisematyölupapaketti 42,00 Poikkeuslupapaketti

Lisätiedot

KIERTOKIRJE KOKOELMA

KIERTOKIRJE KOKOELMA POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJE KOKOELMA 1956 N:o 51 N:o 51. Kiertokirje Eräiden valtion varoista suoritettavien eläkkeiden järjestelystä on annettu seuraavat säännökset: I. Laki Annettu Helsingissä

Lisätiedot

Paikkatietopalvelut Maksut ja taksat 1.1.2015

Paikkatietopalvelut Maksut ja taksat 1.1.2015 Paikkatietopalvelut Maksut ja taksat 1.1.2015 VIRALLISET KARTTA- JA REKISTERIOTTEET Arvonlisävero 0% Kaupungin karttakopiot (tonttijakokartta, toimituskartta, kiinteistörekisterikartta ym. viralliset kartat)

Lisätiedot

Ulkoilureitit. Ulkoilureittiin kuuluvaksi sen liitännäisalueena katsotaan ulkoilureitin käyttäjien lepoa ja virkistymistä varten tarvittavat alueet.

Ulkoilureitit. Ulkoilureittiin kuuluvaksi sen liitännäisalueena katsotaan ulkoilureitin käyttäjien lepoa ja virkistymistä varten tarvittavat alueet. Ulkoilulaki 606/73 ULKOILUREITTI Arvo Vitikainen 2016 Ulkoilureitit Jos yleisen ulkoilutoiminnan kannalta on tärkeätä saada johdetuksi ulkoilijain kulkeminen kiinteistön kautta eikä siitä aiheudu huomattavaa

Lisätiedot

HE 212/2013 vp. 65 vuodesta 68 vuoteen. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman

HE 212/2013 vp. 65 vuodesta 68 vuoteen. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman HE 212/2013 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kaupanvahvistajista annetun lain 1 ja 2 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Kaupanvahvistajista annettua lakia ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot

1984 vp. -HE n:o 140

1984 vp. -HE n:o 140 1984 vp. -HE n:o 140 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi leimaverolain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan korotettavaksi kiinnityksen tai maksun saamiseksi oikeuteen

Lisätiedot

Sisäasiainministeriön asetus. Maahanmuuttoviraston suoritteiden maksullisuudesta

Sisäasiainministeriön asetus. Maahanmuuttoviraston suoritteiden maksullisuudesta Annettu Helsingissä 17 päivänä joulukuuta 2008 Sisäasiainministeriön asetus Maahanmuuttoviraston suoritteiden maksullisuudesta Sisäasiainministeriön päätöksen mukaisesti säädetään 21 päivänä helmikuuta

Lisätiedot

Maantien lakkauttaminen Kaduksi muuttaminen

Maantien lakkauttaminen Kaduksi muuttaminen Maantien lakkauttaminen Kaduksi muuttaminen Sari Lajunen, lakimies, Liikennevirasto Tiealueen ja sen osan lakkauttaminen Sari Lajunen 2 Maantielaki 88 : maantien lakkaaminen Maantielaki 89 : maantien lakkauttaminen

Lisätiedot

YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANOMAISEN TAKSA

YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANOMAISEN TAKSA HYVINKÄÄN KAUPUNKI Ympäristölautakunta 1(5) YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANOMAISEN TAKSA Ympäristölautakunta 25.10.2018 57 Voimaantulopäivä 1.1.2019 1 Soveltamisala 1.1 Hyvinkään kaupungin ympäristönsuojeluviranomainen

Lisätiedot

HE 13/2000 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

HE 13/2000 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 13/2000 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi rintamasotilaseläkelain 9 a :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan pienituloisten rintamaveteraanien taloudellisen

Lisätiedot

Tontin lohkominen Jarno Mansner/Kaupunkimittausosasto, päivittänyt Mika Järvelä, Lahden kaupunki, kiinteistöinsinööri

Tontin lohkominen Jarno Mansner/Kaupunkimittausosasto, päivittänyt Mika Järvelä, Lahden kaupunki, kiinteistöinsinööri Tontin lohkominen 17.5.2016 päivittänyt Mika Järvelä, Lahden kaupunki, Jarno Mansner/Kaupunkimittausosasto, päivittänyt Mika Järvelä, Lahden kaupunki, TONTIN LOHKOMINEN HAKEMUS Toimitusta haetaan kirjallisesti

Lisätiedot

HE 106/1996 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

HE 106/1996 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 106/1996 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 51 b ja 51 d :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi elinkeinotulon

Lisätiedot

HE 209/2006 vp. olevien metsämaapinta-alojen suhteessa. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi verontilityslakia

HE 209/2006 vp. olevien metsämaapinta-alojen suhteessa. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi verontilityslakia Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi verontilityslain :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi verontilityslakia siten, että yhteisöveron metsävero-osuuden

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT 1991 vp - HE 21 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi tasausverolain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Tasausverolakia ehdotetaan muutettavaksi siten, että tasausvero poistetaan kaikilta teollisuuden

Lisätiedot

MITTAUSTOIMISTON PALVELUHINNASTO alkaen

MITTAUSTOIMISTON PALVELUHINNASTO alkaen N:\Tekstit\Tsto/Net_pdf\Alkuperäiset MITTAUSTOIMISTON PALVELUHINNASTO 1.1.2017 alkaen 1. RAKENNUKSEN PAIKAN JA KORKEUSASEMAN MERKITSEMINEN JA SIJAINTIKATSELMUKSEN SUORITTAMINEN ( KV 12.12.2016 96, vt 1.1.2017

Lisätiedot

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Lainsäädäntöneuvos Leo Olkkonen

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Lainsäädäntöneuvos Leo Olkkonen MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Lainsäädäntöneuvos Leo Olkkonen 21.12.2016 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN EHDOTUS ASETUKSEKSI MAANMITTA- USLAITOKSEN MAKSUISTA SEKÄ KAUPANVAHVISTUKSESTA PERITTÄVISTÄ

Lisätiedot

Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi apteekkimaksusta annetun lain 1 a ja 2 :n muuttamisesta

Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi apteekkimaksusta annetun lain 1 a ja 2 :n muuttamisesta Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi apteekkimaksusta annetun lain 1 a ja 2 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi apteekkimaksusta annettua lakia. Muutettavaksi

Lisätiedot