Tontin lohkominen Jarno Mansner/Kaupunkimittausosasto, päivittänyt Mika Järvelä, Lahden kaupunki, kiinteistöinsinööri

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tontin lohkominen Jarno Mansner/Kaupunkimittausosasto, päivittänyt Mika Järvelä, Lahden kaupunki, kiinteistöinsinööri"

Transkriptio

1 Tontin lohkominen päivittänyt Mika Järvelä, Lahden kaupunki,

2 Jarno Mansner/Kaupunkimittausosasto, päivittänyt Mika Järvelä, Lahden kaupunki,

3 TONTIN LOHKOMINEN HAKEMUS Toimitusta haetaan kirjallisesti kiinteistörekisterinpitäjältä, KmL 14 Toimitusta saa hakea kiinteistön tai määräalan omistaja tai osaomistaja, jolla on lainhuuto määräalaan tai kiinteistöön sekä sitovan tonttijaon mukaista tonttia koskevan erityisen oikeuden haltija, jos tontille saadaan rakentaa oikeuden perusteella rakentaa oikeuden haltijalle kuuluvia rakennuksia (vuokramies), KmL 22, KmA 6 Hakemuksen sisältö ja siihen liitettävät selvitykset luetellaan pykälissä KmA 7 ja KmA 8 Huom. Hakemukseen ei tarvitse liittää sellaista asiakirjaa, jossa olevat tiedot ovat saatavissa lainhuuto- ja kiinnitysrekisteristä taikka muista Maanmittauslaitoksen tai kunnan kiinteistörekisterin pitäjän käytettävissä olevista rekistereistä tai muutoin ovat sanottujen viranomaisten saatavissa ilman erityistä hankaluutta. Jarno Mansner/Kaupunkimittausosasto, päivittänyt Mika Järvelä, Lahden kaupunki,

4 ASIANOSAISEN HANKKIMAT ASIAKIRJAT Saantokirja, perinnönjakokirja tms. Saantokirjasta selviää määräalan ulottuvuus sekä mahdolliset yhteisalueosuudet ja rasitteet Ote kaupparekisteristä, säätiörekisteristä tms. Kaupparekisteriotteesta selviää mm. yhtiön olemassaolo, liike- ja yhteisötunnus sekä yhtiön nimenkirjoittajat Joillakin kiinteistöinsinööreillä on käytössään (PRH:n) kaupparekisteri (Virre, NettiYreka), jolloin otteet voi ottaa asiakaspalveluna rekisteristä Perukirja, sukuselvitykset Perukirja voi olla maistraatin varmentama. Tällöin ei tarvita sukuselvityksiä Jarno Mansner/Kaupunkimittausosasto, päivittänyt Mika Järvelä, Lahden kaupunki,

5 (ASIANOSAISEN HANKKIMAT ASIAKIRJAT ) Rasitesopimus ja sen edellyttämät päätökset Kiinteistöosakeyhtiössä riittää rasitesopimuksen hyväksyntään yhtiön hallituksen päätös. Asunto-osakeyhtiön ollessa rasitetun kiinteistön omistaja, tarvitaan yhtiökokouksen päätös. Oikeutetun tontin osalta riittää yhtiön hallituksen päätös asunto-osakeyhtiön ollessa kyseessä Jos yhtiön toimialana on kiinteistöjen ostaminen, vaihdanta ja luovutus, riittää rasitesopimuksen hyväksymiseen pääsääntöisesti nimenkirjoitusoikeutettu Muissa omistajamuodoissa (säätiö, seurakunta, kunta, valtio tms.) on tarkistettava erikseen päätöksentekotapa. (eri lait, johtosäännöt tms.) Jarno Mansner/Kaupunkimittausosasto, päivittänyt Mika Järvelä, Lahden kaupunki,

6 TOIMITUSMÄÄRÄYS Toimitusmääräyksen antaa kiinteistörekisterin pitäjä Jos hakemus on puutteellinen, eikä viranomaisella ole käytettävissään puutteen korjaamiseksi tarvittavia tietoja, on hakijalle varattava tilaisuus täydentää hakemusta, KmL 15 Toimitusmääräyksen antamisen jälkeen, tai kun määräalan saannon lainhuudosta on tullut ilmoitus kirjaamisviranomaiselta, on toimitukselle viivytyksettä määrättävä toimitusinsinööri, KmA 10 Jarno Mansner/Kaupunkimittausosasto, päivittänyt Mika Järvelä, Lahden kaupunki,

7 VIREILLETULO Toimitus tulee vireille toimitusmääräyksen antamisesta lukien, KmL 16 Saantoon perustuva määräalan lohkominen tulee vireille myös, kun kirjaamisviranomainen on merkinnyt määräalan lainhuudon lainhuuto- ja kiinnitysrekisteriin, KmL 22 Tontin lohkomista voidaan lykätä, jos on olemassa perusteltu syy, KmL 22 Tällaisena syynä voidaan pitää mm. sitä, että määräala kattaa vain osan tonttia, tai kiinnitysjärjestelyjen keskeneräisyyttä tai että tonttijakoa on tarkoitus muuttaa Jos toimitushakemus on asianmukainen, on kiinteistörekisterin pitäjän annettava toimitusmääräys ja määrättävä toimitusinsinööri, KmL 15, KmA 10 Toimitusmääräyksen antamisesta ja toimitusinsinöörin määräämisestä on annettava tieto hakijalle, jollei toimituksen aloituskokousta pidetä viipymättä toimitusinsinöörin määräämisen jälkeen, KmA 10 Jarno Mansner/Kaupunkimittausosasto, päivittänyt Mika Järvelä, Lahden kaupunki,

8 ASIANOSAISET Asianosainen toimituksessa on hakija ja muu henkilö, jonka oikeutta toimitus välittömästi koskee, KmL 17 Omistaja: Kiinteistön tai alueen omistajan puhevaltaa kiinteistötoimituksessa käyttää se, jolla on lainhuuto taikka joka omistajana hallitsee kiinteistöä tai aluetta, KmL 18. Yhteisen alueen tai usean omistajan omistaman kiinteistön osalta puhevalta määräytyy KmL 19 :n mukaisesti Rajanaapuri: Asianosainen, jos rajan paikka on epäselvä tai siitä on riitaa Rajanaapuri kutsutaan käytännössä vain, jos raja tonttia maastoon merkittäessä havaitaan epäselväksi. Jos rajanaapuri ilmestyy kokoukseen ja esittää vaatimuksia rajan paikan suhteen, asia on käsiteltävä Määräalan myyjä Panttioikeuden haltija: Panttioikeuden haltija on asianosainen vain silloin, kun alue vapautetaan kiinnityksistä ilman panttioikeuden haltijan suostumusta, KmL 17 Panttioikeuden haltijaa on syytä pyytää ottamaan mukaansa hallinnassaan olevat panttikirjat sekä mahdolliset suostumukset mitattavan alueen vapautumisesta kiinnityksistä tai sopimukset kiinnitysjärjestelyistä Jarno Mansner/Kaupunkimittausosasto, päivittänyt Mika Järvelä, Lahden kaupunki,

9 ASIANOSAISET Kunta: Kunta on asianosainen maanomistajana tai rajanaapurina. Lisäksi kunnalla on oikeus käyttää puhevaltaa asemakaava-alueella tehtävässä ja KmL 33.1 :n 1-4 kohdassa tarkoitetussa toimituksessa, KmL Valtuutus: Asianosainen voi valtuuttaa toisen henkilön edustamaan itseään toimituksessa. Puhevaltaan sekä toimituksen hyväksymiseen riittää avoin asianajovaltakirja. Jos toimituksessa tehdään oikeudellisia sopimuksia, (rasitteen perustaminen, korvauskysymykset tms.) valtakirjan tulee olla kohdennettu

10 TIEDOTTAMINEN Kutsukirjeet on toimitettava kaikille asianosaisille, KmL 168 Yhteisomistuksessa olevien kiinteistöjen osalta samaan osoitteeseen tarvitsee lähettää vain yksi kutsu, KmA 42. Kuolinpesän osalta riittää ilmoittaminen pesän hoitajalle Kutsu yhteisen alueen osakaskunnalle, rasiteoikeuden haltijoille ja tiekunnalle, KmL 168.2, YaL 26 Kuntien välistä rajaa määrättäessä on syytä tiedottaa toimituksesta myös naapurikunnalle 10 pv ennen alkukokousta postin kuljetettavaksi Kutsukirjeen lähettämisestä sähköisenä viestinä säädetään sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa annetun lain 19 :ssä (muutos )

11 TIEDOTTAMINEN Kuulutus: Jos kaikkia asianosaisia ei voida kutsukirjeillä tavoittaa asianosaisten selvittämisen vaikeuden tai osoitteiden puutteellisuuden vuoksi, on syytä lisäksi julkaista kuulutus vähintään yhdessä paikkakunnalla yleisesti leviävässä sanomalehdessä. Käytännössä tarve ilmenee silloin, kun käsitellään vanhoja rasitteita, tai kiinteistön omistajan osoite ei ole tiedossa, Kml Sopimalla: Toimituksen suorittamisesta ei tarvitse tiedottaa, jos asianosaiset siihen suostuvat, KmL Menettelyä käytetään niissä kiireellisissä toimituksissa, joissa asianosaisten piiri on pieni tai mahdollisissa jatkokokouksissa. Samalla sovitaan yleensä toimituksen hyväksymisestä, jolloin toimitus voidaan rekisteröidä odottamatta valitusajan päättymistä

12 TOIMITUSMIEHET Toimitusmiehiä ovat toimitusinsinööri ja kaksi uskottua miestä. Uskottujen miesten kutsuminen on tarpeen vain silloin kun toimitusinsinööri katsoo sen aiheelliseksi tai asianosainen sitä vaatii, KmL 4. Toimitusinsinöörin on alkukokouksessa kysyttävä, vaatiiko kukaan asianosaisista uskottujen miesten käyttämistä, KmA 41. Asianosainen voi esittää vaatimuksensa muulloinkin toimituksen kestäessä. Tällöin ei kuitenkaan toimituksessa aiemmin tehtyjä ratkaisuja oteta enää uudelleen käsiteltäviksi, KmL 8 Mikäli tontin lohkomisen yhteydessä sivutoimituksena tehdään tontinosan lunastus, on toimitusinsinöörin yleensä syytä kutsua toimitukseen uskotut miehet Toimitusinsinööri: Toimitusinsinöörejä ovat (laki kunnan stä 557/1995), KiL 1-7 :t, virkasuhteessa oleva insinööri (maanmittausinsinööri AMK) ja maanmittausteknikko, KmL 5

13 USKOTTU MIES Kunnassa on oltava vähintään 6 uskottua miestä. Uskottu mies on oikeudelliselta luonteeltaan kuntalaissa, KuntaL 32, säädetty luottamushenkilö, jonka valitsee kunnanvaltuusto, KmL 6. Toimikausi on 4 vuotta. Uskottujen miesten toimikausi on sama kuin kunnanvaltuuston Uskottu mies suorittaa tehtävänsä virkavastuulla ja tästä syystä hänen on annettava käräjäoikeudessa tai maaoikeudessa vakuutus siitä, että hänen toimintansa täyttää laissa säädetyt "oikeamielisyyden" periaatteet, KmL 7 Uskotun miehen kutsuu toimitusinsinööri Uskotun miehen ollessa esteellinen voidaan uskottu mies kutsua naapurikunnastakin, KmL 9 Toimitukseen kutsuttujen uskottujen miesten läsnäolo ei ole tarpeen, kun toimituksessa suoritetaan teknisiä tehtäviä kuten tontin rajojen mittaamista ja maastoon merkitsemistä Uskottu mies on velvollinen saapumaan toimitukseen, jollei hänellä ole laillista estettä, KmA 2. Uskotulle miehelle voidaan ottaa sijainen, KmL 10 päivittänyt Mika Järvelä, Lahden kaupunki,

14 ASIANTUNTIJA, TOIMITUSMIESTEN RATKAISUVALTA Asiantuntija: Toimitusmiehet voivat kutsua asiantuntijan avustamaan sellaisen asian käsittelyä, joka edellyttää erityistä asiantuntemusta. Ennen asiantuntijan kutsumista on kuultava asianosaisia, KmL 13, KmA 3 Toimitusmiesten ratkaisuvalta: Kun toimitusmiehet eivät ole yksimielisiä toimituksessa tehtävästä ratkaisusta, asia ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä, KmL 175.3

15 ESTEETTÖMYYS Toimitusinsinöörin ja uskottujen miesten esteellisyyteen sovelletaan oikeudenkäymiskaaren (OK) säännöksiä tuomarin esteellisyydestä, KmL 11. Tuomarin jääviyssäännökset sisältyvät oikeudenkäymiskaaren 13 lukuun. Tuomarin jääviyden aiheuttavat, OK 13:1 mm.: - laissa säädetty sukulaisuus, - asema vastapuolena tai julkisena vihamiehenä, - tuomari tai laissa säädetty sukulainen on asianosainen tai heille on odotettavissa asiasta erinomaista hyötyä tai vahinkoa, - tuomari on ollut samassa asiassa tuomarina, asianajajana tai todistajana tai on ennen päättänyt jotakin asiaan kuuluvaa, - tuomarilla itsellään on samanlainen asia toisessa oikeudessa Hallintolaissa on yleiset virkamiehen esteellisyysperusteet sekä esteellisyyden vaikutukset, Hallintolaki /434, :t Toimitusmiehen tietäessä olevansa esteellinen, hänen on ilmoitettava siitä muille toimitusmiehille, KmL 11 päivittänyt Mika Järvelä, Lahden kaupunki,

16 ESTEETTÖMYYS Esteellisyyden ilmetessä toimitaan seuraavasti: Toimitusinsinöörin ollessa esteellinen, toimitus keskeytetään ja asiasta ilmoitetaan sille, joka on toimitusmiehen määrännyt. Tämä määrää uuden toimitusmiehen jatkamaan toimitusta, KmL 12 Uskotun miehen ollessa esteellinen, toimitusinsinööri kutsuu uuden uskotun miehen, KmL 12. Huomioi myös KmL 9 ja KmL 10 Paitsi suoranaisia laillisia esteitä, on nykyisin noussut oikeuden ratkaisujen tuomana esille myös moraalinen esteellisyys. Tämä on huomioitava varsinkin kaupungin ollessa toisena osapuolena. Paitsi virkamies, myös luottamusmies voi olla moraalisesti esteellinen. Samoin olisi huomioitava esimerkiksi mahdollinen esimies/alainen suhde Kiinteistöinsinööriä on pidettävä esteellisenä tontinosan lunastusta koskevassa toimituksessa kunnan ollessa toisena osapuolena, erityisesti jos toimii kunnan maakauppoja hoitavana virkamiehenä Näistä toimituksista tulee sopia Maanmittauslaitoksen kanssa

17 TOIMITUKSEN EDELLYTYKSET Tontin alue kuuluu samalle omistajalle tai samoille omistajille yhtä suurin osuuksin Tonttiin kuuluvat alueet omistetaan samoin oikeuksin Tontin omistajalla tulee olla lainhuuto siihen kiinteistöön tai määräalaan, josta tontti muodostuu, KmL 22 Mikäli saantoa ei maakaaren mukaan ole lainhuudatettava, ei lainhuutoa tarvita (kuolinpesä (saa hakea selvennyslainhuudon), valtion metsämaa, suojelualue, lunastusyksikkö, yleisiin tarpeisiin erotettu alue, erillinen vesijättö, yleinen vesialue ja yleinen alue) - Tällöin omistus on selvitettävä muun asiakirjan perusteella Yhteislohkominen: Lohkomista kutsutaan yhteislohkomiseksi, jos lohkomalla muodostettava kiinteistö käsittää määräaloja useista kiinteistöistä. Muodostettaessa tontteja tai yleisiä alueita, alue voi muodostua myös kokonaisista kiinteistöistä, KmL 20

18 TOIMITUKSEN EDELLYTYKSET Jos tontti muodostuu useammasta kiinteistöstä, tulee niiden olla: - vapaat kiinnityksistä, - tai kiinnitykset kohdistuvat vain yhteen kiinteistöön, - tai niihin kohdistuu vain määrältään ja etusijaltaan samat yhteiskiinnitykset, - tai niiden lisäksi vain yhteen kiinteistöön kohdistuu yhteiskiinnityksiä huonommalla sijalla olevia kiinnityksiä, - tai pantinhaltijat ovat tehneet sopimuksen kiinnitysten etusijajärjestyksestä siten, että kiinnitysten yhtenäisyys toteutuu Panttikirja on hakijalle annettava todistus siitä, että hänen omistamaansa kiinteistöön tai määräalaan on vahvistettu kiinnitys, MK 16:5 Pantinhaltija on taho, jonka hallussa panttikirja on Lunastettava tontinosa vapautuu kiinnityksistä, KmL 65 Tontin alueeseen kohdistuva kirjattu erityinen oikeus (vuokraoikeudet ym.) rinnastetaan rekisteröintiedellytyksiä tarkistettaessa kiinnitykseen, KmL 24 Kiinnitysten järjestely vapauttaen

19 KIINNITYKSISTÄ VAPAUTTAMINEN, KML 28 JA 288 A Toimitusinsinöörillä on laissa säädetyin edellytyksin oikeus vapauttaa muodostettava tontti sen muodostajakiinteistöihin vahvistetuista kiinnityksistä joko kokonaan tai osittain Vapauttamispäätös voidaan tehdä kahdella vaihtoehtoisella tavalla: - pantinhaltijan suostumuksella tai - vahingottomuusharkintaa käyttäen Vahingottomuusharkinta tarkoittaa tilannetta, jossa kantakiinteistön arvo ylittää selvästi panttisaamisten yhteismäärän. Tässä tapauksessa pantinhaltija on asianosainen toimituksessa Pantinhaltijan suostumus annetaan kirjallisena. Suostumuksen antaessaan pantinhaltija ottaa vastuulleen vapauttamisen seuraukset, minkä takia pantinhaltijaa on informoitava ratkaisun merkityksestä Kun vapauttaminen perustuu pantinhaltijan suostumukseen, on varmistauduttava siitä, että suostumuksen antaja on todellinen panttioikeuden haltija

20 VAPAUTTAMINEN KIINNITYKSISTÄ 2:4 2:2 1 2:3 KIINNITYKSET 2: : :4 ei kiinnityksiä Tontti 1 voidaan vapauttaa tilan 2:3 kiinnityksestä

21 KIINNITYKSISTÄ Kiinnityksistä vapauttaminen: Toimitusinsinööri voi pyytää kuittausta vastaan panttikirjan itselleen toimittaakseen sen edelleen Maanmittauslaitokselle tai vaihtamista varten Kiinnitysten laajentumisperiaatteella, KmL 29.1 tarkoitetaan sitä, että tontin muodostajakiinteistöihin vahvistetut kiinnitykset laajenevat tontin rekisteröintihetkellä koskemaan koko tonttia täysimääräisinä, jollei tonttia ole lohkomistoimituksessa niistä vapautettu

22 TONTIN REKISTERÖINTIEDELLYTYKSET TILUSVAIHDOLLA 1:2 1:3 Muodostajakiinteistöissä 1:2 ja 1:3 eri kiinnitykset Jarno Mansner/Kaupunkimittausosasto, päivittänyt Mika Järvelä, Lahden kaupunki,

23 LYKKÄYS Voi tapahtua mm. seuraavista syistä: Uskottujen miesten tarpeellisuus, KmL 4. Asianosainen voi vaatia uskottujen miesten käyttämistä myös kesken toimituksen Asianosaispiirin laajeneminen (rajanmääritys, panttioikeuden käsittely), KmL Muu selvitystä kaipaava asia kuten: - kokouksessa havaittu epäselvyys rajassa - asiakirjojen puutteellisuus - asianosaisen perusteltu pyyntö Toimitusinsinöörin on ilmoitettava jatkokokouksen aika ja paikka tai koollekutsumistapa

24 RAJANKÄYNTI Rajankäynti: Kiinteistönmääritystoimitus, jolla ratkaistaan rajan paikkaa tai rajamerkkiä koskeva epäselvyys, KmL 101 Jos toimitusalue ulottuu rajaan, jonka paikka on epävarma tai joka on riitainen, on rajan paikka toimituksen yhteydessä selvitettävä ja ratkaistava, KmA 53 Rajankäynti tehdään hakemuksetta muun toimituksen yhteydessä, jos se on tarpeen toimituksen suorittamista varten, KmL Vanha raja käydään muodostajakiinteistön ja rajanaapurina olevan kiinteistön välillä, eikä vain mitattavan alueen ja naapurikiinteistön välillä, jollei ole erityisiä syitä rajoittaa rajankäyntiä koskemaan vain mitattavaa aluetta koskemaan (esimerkiksi pitkä ja vaikeasti selvitettävä raja). Tällöin on huomattava, että esimerkiksi myös määräalan luovuttaja saattaa olla asianosainen rajankäynnissä Rajankäynnin tarpeellisuuden päättävät toimitusmiehet. Jos rajan paikka on epäselvä, tai sen paikasta on riitaa, rajankäynti on suoritettava

25 RAJANKÄYNTI Aikaisemmin lainvoimaisesti määrätty raja on määrättävä entiseen paikkaan viimeisen lainvoimaisen ratkaisun mukaisesti, KmL Jos rajaa ei ole aikaisemmin lainvoimaisesti määrätty, on selvitettävä rajan paikkaa koskevat vaatimukset sekä niiden perusteet. Ratkaisu on tehtävä vaatimusten ja muun asiasta saatavan selvityksen nojalla, KmL Jos rajan paikkaa ei voida täysin luotettavasti määrätä ja jos rajan molemmin puolin olevat kiinteistöjen omistajat sopivat rajan paikasta, määrätään raja siihen paikkaan, jollei se ole ristiriidassa rajan paikasta saadun selvityksen kanssa, KmL Jos rajamerkki on huonokuntoinen tai muutoin puutteellinen eikä rajan paikasta ole riitaa, se saadaan korjata rajan paikkaa määräämättä, KmL 108.2

26 RAJAMERKKIEN RAKENTAMINEN, TONTTIKARTTA Tontin rajapisteet voidaan jättää pysyvin rajamerkein maastoon merkitsemättä, jos - tontin omistaja ei vaadi merkkien rakentamista ja - toimitusinsinööri katsoo rakentamatta jättämisen tarkoituksenmukaiseksi (KML 185 ) Toimituspöytäkirjan rajat-kohdassa viittaus tonttikarttaan eli tontin lohkomistoimituksen toimituskarttaan (mittakaavaa valittaessa otettava huomioon käyttö rakennuslupamenettelyssä), KmA 49 Kartan sisältö: KmA 47-51

27 PINTA-ALATIEDOT Muodostettavien tonttien, muodostajakiinteistöjen ja määräalojen pintaalat Muodostajakiinteistö: kiinteistö tai muu rekisteriyksikkö, jonka aluetta sisältyy muodostettavaan tonttiin tai yleiseen alueeseen, KmA 19 Menevätkö kiinteistöt/määräalat osaksi/kokonaan Haamukiinteistö: olemassa oleva kiinteistö, jolla ei ole tiluksia. Kiinteistö on olemassa vain, koska sillä osuuksia yhteisiin alueisiin päivittänyt Mika Järvelä, Lahden kaupunki,

28 TONTTIJAOSTA POIKKEAMINEN, KML 20, KMA 20 Lohkominen suoritetaan tonttijaosta poiketen, mikäli aikaisempi lainvoimainen rajankäynti tai tässä toimituksessa suoritettu rajankäynti muuttaa tonttijaossa määritettyjen rajapisteiden paikkaa Tonttijaosta voidaan poiketa myös vähäisessä määrin asianosaisten suostumuksella. Rajaa voidaan siirtää maastossa paremmin sopivaan kohtaan. Syynä voi olla kiinteistönmuodostusasetuksen KmA 20 :n mukaan tontin tai rakennusalan soveltuvuus toteutettavaan rakennushankkeeseen taikka olemassa olevat rakennukset, rakennelmat, puusto, istutukset, kulkuyhteydet, maanalaiset johdot tai muu vastaava syy edellyttää poikkeamista tonttijaosta. Suostumus ei saa loukata kolmannen oikeutta. Rajaa ei saa muuttaa siten, että luovutus poikkeaa luovutuskirjasta (lisäkauppahinta tms.) Rajaa ei voi myöskään muuttaa siten, että tontille tulisi uusi muodostajakiinteistö Uutta tonttijakoa edellytetään ehdottomasti, jos esimerkiksi ns. kirvesvarsi siirretään tontin toiseen laitaan, poistetaan kirvesvarsi tai muutetaan kulkurasite kirvesvarreksi Asemakaavassa vahvistetusta, korttelin eri maankäyttötarkoituksiin tai eri rakentamistehokkuuksiin jakavasta rajasta ei saa poiketa Jarno Mansner/Kaupunkimittausosasto, päivittänyt Mika Järvelä, Lahden kaupunki,

29 KANTAKIINTEISTÖ Lohkomistoimituksessa on todettava ja toimitusta rekisteröitäessä on kiinteistörekisteriin merkittävä, mikä kiinteistö on kantakiinteistö, KmL 21 Pääsääntöisesti kantakiinteistöksi määrätään se kiinteistö, joka tontin muodostajakiinteistöstä on jäänyt tai muodostettu luovuttajana olleelle muodostajakiinteistön omistajalle, KmL 21 Jos koko kiinteistö on jaettu jakosopimuksella tai luovutettu määräaloina, on kantakiinteistöksi määrättävä se, jonka muodostettavien kiinteistöjen omistajat ovat sopineet, tai toimituksessa sopivat, KmA 100, KmL 183 Mikäli tontin lohkomisessa mitattavaa tonttia ei vapauteta muodostajakiinteistön kiinnityksistä, ne kohdistuvat muodostettavaan tonttiin, MK 16:10.1. Pääsääntöisesti muodostajakiinteistö jää edelleen vastaamaan ensisijaisesti kiinnityksistä. Tällöin se on määrättävä kantakiinteistöksi. Maakaaren mukaan kantakiinteistö on ulosottotilanteessa ensisijaisessa vastuussa yhteiskiinnityksellä turvatusta saamisesta silloin, kun velallisen kiinteistö ei kata koko saamista, MK 17:9.3 Muodostajakiinteistön ollessa yleinen alue kantakiinteistöä ei ole tarpeen määritellä. Jos muodostajakiinteistö sisältyy kokonaan tonttiin ei myöskään sen osalta ole tarpeen määritellä kantakiinteistöä Jarno Mansner/Kaupunkimittausosasto, päivittänyt Mika Järvelä, Lahden kaupunki,

30 YHTEISALUEOSUUDET Yhteinen alue on alue, joka kuuluu yhteisesti kahteen tai useampaan kiinteistöön tietyn perusteen mukaisin osuuksin KmL 2 Muodostajakiinteistön osuudet yhteisiin alueisiin tulee pöytäkirjassa selvittää vain, mikäli muodostuva tontti saa niihin osuuden Kiinteistötoimituksissa on aina todettava se, mihin yhteisiin alueisiin muodostuva tontti tai muodostuvat tontit saavat osuuden, KmL 152, sekä se, mikä on osuuden suuruus Osuuden suuruus esitetään joko osakkuuslukuna tai osuussuhteena, joka kertoo mikä on muodostuvan kiinteistön osuus muodostajakiinteistön osuudesta yhteisiin Muodostajakiinteistön osuudet selvitetään joko kiinteistörekisteriotteelta tai arkistotutkimuksen avulla. Jos muodostajakiinteistön kiinteistörekisteriotteella on ns. täydellinen osuusmerkintä, ei arkistotutkimuksia tarvita (esim. "osuus yhteisiin", "ei osuutta yhteisiin" tai yhteisalueosuuksien jälkeen todettu "ei osuutta muihin yhteisiin ), Maanmittauslaitos on saattanut koko maassa yhteisalueosuudet ajan tasalle rekisterissä päivittänyt Mika Järvelä, Lahden kaupunki,

31 YHTEISALUEOSUUDET Saanto: Jos tontti muodostuu määräalasta, voi se saada osuuden yhteisiin vain jos saantokirjassa on niin todettu Jos saantokirjassa ei ole mainintaa yhteisalueosuuden myynnistä ja yhteisalueosuus halutaan tontille saada, tulee saantokirjaa täydentää Täydentäminen tulee tehdä kiinteistökaupan muotomääräyksiä noudattaen Jos kiinteistön omistajalla on lainhuuto sellaiseen kiinteistöön, joka osittain on tontin muodostajakiinteistönä, omistajalta tulisi tiedustella haluaako hän osuuden tai sen osan tontille vai ei Jos kauppakirjassa on määräalan mukana myyty myös osuus yhteisiin, mutta osuuden suuruutta ei ole määrätty, määrätään osuuden suuruus toimituksessa pinta-alojen suhteessa tai erityisistä syistä muun kohtuullisen perusteen mukaan, Kml 150.2

32 YHTEISALUEOSUUDEN SIIRTÄMINEN Kiinteistöstä luovutettu osuus yhteiseen alueeseen tai määräosa tällaisesta osuudesta voidaan siirtää luovutuksen saajan kiinteistöön tai jollei siirtäminen ole mahdollista, muodostetaan omaksi tilakseen Tarvitaan kiinteistön omistajan pyyntö Osuuden siirtäminen tapahtuu lohkomalla tai kiinteistörekisterinpitäjän päätöksellä, Kml 131. Osuuden siirtämisen voi tehdä myös yleisen alueen lohkomisen yhteydessä Osuuden siirtäminen haamutilalta samalla tavalla

33 RAKENNUSRASITTEET Rakennusrasitteet kohdistuvat rakennukseen tai rakennettuun tontin osaan. Vaikka myös rakennusrasitteet merkitään kiinteistörekisteriin, eroaa niiden perustamismenettely ja käsittely maapohjaa koskevan rasitteen käsittelystä. Rakennusrasitteiden käsittely kuuluu rakennuslupaviranomaisille ja niitä koskevat säännökset sisältyvät maankäyttö- ja rakennuslakiin sekä maankäyttö- ja rakennusasetukseen MRL , MRA Kiinteistönmuodostamislain säännöksiä ei sovelleta rakennusrasitteisiin Maapohjaan kohdistuvien rasitteiden ja rakennusrasitteiden välinen raja voi olla tulkinnanvarainen (mm. autokatosten ja jätteiden kokoamispaikkojen osalta), minkä takia olisi tarkoituksenmukaista sopia toimivaltajako ja menettelytavat paikallisesti rakennuslupaviranomaisten kanssa Tontin lohkomisessa rakennusrasitteet on oikaistava uusia kiinteistötunnuksia vastaaviksi ja poistettava tontin rajojen muutoksen johdosta tarpeettomiksi tulleet rakennusrasitteet MRA 81

34 TOIMITUSKUSTANNUKSET Toimituskustannuksiin kuuluvat toimitusmenot ja kiinteistötoimitusmaksu, KmL 207 Kiinteistötoimitusmaksusta säädetään kiinteistötoimitusmaksulaissa, KtmL ( /558). Toimitusmenoja ovat mm. asiantuntijoiden palkkiot ja korvaukset Uskottujen miesten palkkiot sisällytetään jyvitettyinä kaikkiin kiinteistötoimitusmaksuihin (KmL:n 207 :n muutos) Toimituskustannukset jaetaan asianosaisten maksettaviksi heidän toimituksesta saamansa hyödyn mukaan, jollei muualla KmL:ssa toisin säädetä tai jolleivät asianosaiset toisin sovi, KmL 209

35 TOIMITUSKUSTANNUKSET Kiinteistötoimituksesta peritään kiinteistötoimitusmaksu, KtmL 1 Kunnan kiinteistörekisterin pitäjän määräämästä kiinteistötoimituksesta perittävä maksu tai sen laskentaperusteet määrätään kiinteistötoimitusmaksutaksassa, josta päättää kunnanvaltuusto, KtmL 4 Toimituskorvaus on kiinteistötoimitusmaksu, joka on määrätty toimituslajeittain samansuuruisena toimituksista aiheutuvien keskimääräisten kokonaiskustannusten perusteella, KtmL 3 Kiinteistö, jonka osalta kiinteistötoimitusmaksu on määrätty suoritettavaksi, on panttina kiinteistötoimitusmaksusta ja sille laskettavasta korosta kuten Mk 20 luku säätää, KtmL 8 Kiinteistötoimitusmaksun määrää kiinteistötoimituksen toimitusinsinööri, KtmL 9 Kiinteistötoimitusmaksu peritään valitusajan päätyttyä, jos toimituksesta ei ole valitettu. Jos toimituksesta on valitettu, peritään kiinteistötoimitusmaksu sen jälkeen, kun valitus on lainvoimaisesti ratkaistu, KtmL 10 Toimitusmenojen maksamisesta päättää toimitusinsinööri (KmL muutos). Toimitusmenot maksetaan etukäteen kunnan varoista ja peritään toimitusmaksun perinnän yhteydessä, KmL 208 Jarno Mansner/Kaupunkimittausosasto, päivittänyt Mika Järvelä, Lahden kaupunki,

36 VALITUSOSOITUS, REKISTERÖINTI Kun kaikki toimitukseen kuuluvat asiat on käsitelty, toimitusinsinööri lopettaa toimituksen sekä ilmoittaa saapuvilla oleville asianosaisille muutoksenhakuoikeudesta ja antaa heti suullisesti valitusosoituksen Kirjallinen valitusosoitus on liitettävä pöytäkirjaan sekä annettava asianosaiselle, joka sitä pyytää, heti toimituksen lopettamisen jälkeen tai heti kun on tehty ratkaisu, josta saa erikseen valittaa, KmL 190 Kiinteistörekisterin pitäjä tarkistaa, että toimitus täyttää KmL 192 :ssä ja KmA 57 :ssä esitetyt vaatimukset Toimituksesta luopuminen, KmL Valitusajan päätyttyä tai mikäli toimitus on asianosaisten hyväksymä, merkitään se kiinteistörekisteriin päivittänyt Mika Järvelä, Lahden kaupunki,

37 TOIMITUKSEN REKISTERÖIMINEN VALITUKSESTA HUOLIMATTA, KML 194 A Asianosaisen pyynnöstä voidaan toimituksesta aiheutuvat tarpeelliset kiinteistörekisterimerkinnät tehdä, vaikka toimitus ei ole vielä saanut lainvoimaa. Edellytykset: 1. Se on toimituksen tarkoituksen toteuttamiseksi tärkeää ja lopetetusta kiinteistötoimituksesta tehty valitus koskee vain korvauksia tai kustannuksia taikka muutoin sellaista seikkaa, joka ei vaikuta: a. kohteena olevien kiinteistöjen ulottuvuuteen b. toimituksessa käsiteltyihin oikeuksiin c. kiinteistöjen tai alueiden omistukseen tai hallintaan d. toimituksesta muutoin tehtäviin merkintöihin 2. Lisäksi edellytyksenä on se, että toimituksessa määrätyt korvaukset on suoritettu päivittänyt Mika Järvelä, Lahden kaupunki,

38 TOIMITUKSEN REKISTERÖIMINEN VALITUKSESTA HUOLIMATTA, KML 194 A Tarvitaan maaoikeudelta lupa. Toimituksen hakijan lupapyyntö toimitetaan kiinteistörekisterin pitäjälle. Kiinteistörekisterin pitäjän on liitettävä lupapyyntöön mukaan oma lausuntonsa asiasta ja toimitettava sitten lupapyyntö ja oma lausuntonsa maaoikeudelle Käytännössä sovelletaan useimmiten asemakaava-alueen kiinteistönmuodostuksissa lähinnä tontinosan lunastuksien tapauksissa, joissa muutoksenhaku koskee vain korvauksen suuruutta. Myös riitaisessa rasitetoimituksessa, jossa määrätään maksettavaksi korvauksia perustetusta rasiteoikeudesta, voi muutoksenhaku joissakin tapauksissa koskea vain määrätyn korvauksen suuruutta ja tätä lainkohtaa voidaan soveltaa

39 Tontin lohkominen - Kysymyksiä? Kiitos ja menestystä!

3 ERILLISEN ALUEEN TILAKSI MUODOSTAMINEN JA KIINTEISTÖÖN LIITTÄMINEN

3 ERILLISEN ALUEEN TILAKSI MUODOSTAMINEN JA KIINTEISTÖÖN LIITTÄMINEN 1 (5) 3 ERILLISEN ALUEEN TILAKSI MUODOSTAMINEN JA KIINTEISTÖÖN LIITTÄMINEN 3.1 Yleistä... 2 3.2 Toimituksen vireilletulo... 2 3.3 Toimitusmiehet... 2 3.4 Asianosaiset... 2 3.5 Toimitusmenettely... 2 3.5.1

Lisätiedot

Kiinnityksistä vapauttaminen toimituksen yhteydessä

Kiinnityksistä vapauttaminen toimituksen yhteydessä Kiinnityksistä vapauttaminen toimituksen yhteydessä Kuntien ja Maanmittauslaitoksen kirjaamistehtävien koulutuspäivä 19.9.2011, Helsinki, Pasila Kari Niemi Johtava asiantuntija, VT Maanmittauslaitoksen

Lisätiedot

LOHKOMINEN. Mikä lohkominen on?

LOHKOMINEN. Mikä lohkominen on? Arvo Vitikainen 2017 LOHKOMINEN Esim. asemakaavan mukainen tontti (rakennuspaikka) myydään määräalana ja muodostetaan uudeksi kiinteistöksi lohkomalla. Mikä lohkominen on? Lohkominen on kiinteistötoimitus,

Lisätiedot

KIINTEISTÖTOIMITUSMAKSUTAKSA

KIINTEISTÖTOIMITUSMAKSUTAKSA TAKSAESITYS KIINTEISTÖTOIMITUSMAKSUTAKSA jonka mukaan kunnalle suoritetaan maksu kiinteistötoimitusmaksulain (558/95) 1 :ssä tarkoitetuista toimituksista, toimenpiteistä ja tehtävistä. KIINTEISTÖTOIMITUKSET

Lisätiedot

Kiinteistötoimitukset, rajat ym. ProAgrian Vältä lakitupa sopimustietoa maatalousyrittäjille -koulutus 22.11.2011

Kiinteistötoimitukset, rajat ym. ProAgrian Vältä lakitupa sopimustietoa maatalousyrittäjille -koulutus 22.11.2011 Kiinteistötoimitukset, rajat ym. ProAgrian Vältä lakitupa sopimustietoa maatalousyrittäjille -koulutus 22.11.2011 Arviointipäällikkö Mika Summala Pohjois-Karjalan maanmittaustoimisto 1 MAANMITTAUSLAITOS

Lisätiedot

Maa- ja metsätalousministeriön asetus

Maa- ja metsätalousministeriön asetus Maa- ja metsätalousministeriön asetus kiinteistötoimitusmaksusta vuosina 2016 ja 2017 Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti säädetään kiinteistötoimitusmaksusta annetun lain (558/1995) 4

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 24 päivänä helmikuuta /2014 Maa- ja metsätalousministeriön asetus. kiinteistötoimitusmaksusta

Julkaistu Helsingissä 24 päivänä helmikuuta /2014 Maa- ja metsätalousministeriön asetus. kiinteistötoimitusmaksusta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 24 päivänä helmikuuta 2014 140/2014 Maa- ja metsätalousministeriön asetus kiinteistötoimitusmaksusta Annettu Helsingissä 19 päivänä helmikuuta 2014 Maa- ja metsätalousministeriön

Lisätiedot

LOHKOMINEN. Mikä lohkominen on?

LOHKOMINEN. Mikä lohkominen on? LOHKOMINEN Mikä lohkominen on? Esim. asemakaavan mukainen tontti (rakennuspaikka) myydään määräalana ja muodostetaan uudeksi kiinteistöksi lohkomalla. Lohkominen on kiinteistötoimitus, jossa määräala tai

Lisätiedot

Hyväksytty kaupunginvaltuustossa

Hyväksytty kaupunginvaltuustossa TAKSAESITYS Kiinteistötoimitusmaksulain (558/95) 1 :ssä tarkoitetuista toimituksista, toimenpiteistä ja tehtävistä perittävät maksut: 1. Kiinteistötoimitukset 1.1 Tontin lohkominen (KML 4 luku) taksaesitys

Lisätiedot

Hinnasto Kiinteistötoimitukset

Hinnasto Kiinteistötoimitukset Hinnasto Kiinteistötoimitukset 2015 Kiinteistötoimitusmaksu muodostuu keskimäärin seuraavasti: n. 20 % toimituksen valmistelu ja arkistotutkimukset n. 30 % toimituskokoukset ja maastotyöt n. 50 % asiakirjojen

Lisätiedot

Hinnasto Kiinteistötoimitukset 2018

Hinnasto Kiinteistötoimitukset 2018 Hinnasto Kiinteistötoimitukset 2018 Kiinteistötoimitusmaksu muodostuu keskimäärin seuraavasti: Noin 20 % Noin 30 % toimituksen valmistelu toimituskokoukset ja ja arkistotutkimukset maastotyöt Noin 50 %

Lisätiedot

Laki. kiinteistönmuodostamislain muuttamisesta

Laki. kiinteistönmuodostamislain muuttamisesta EV 222/996 vp - HE 95/996 vp Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi kiinteistönmuodostamislain muuttamisesta Eduskunnalle on annettu hallituksen esitys n:o 95/996 vp laiksi kiinteistönmuodostamislain

Lisätiedot

pp.kk.20vv kello hh.mm Lohkottava tontti 91- /Lohkottavat tontit 91- ja 91- / Kaupunkimittausosasto,

pp.kk.20vv kello hh.mm Lohkottava tontti 91- /Lohkottavat tontit 91- ja 91- / Kaupunkimittausosasto, Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 Tontin lohkominen Tunnus Osoite Käyttötarkoitus 91-91- Asemakaava: Tonttijako: Aika: Paikka: Toimitusinsinööri: Toimitusmääräys: XXXXX / pp.kk.vvvv XXXXX / pp.kk.vvvv pp.kk.20vv

Lisätiedot

Kiinteistönmuodostamislain (KmL) 4 luvun mukaisesta tontin lohkomisesta suoritetaan perushinta /tontti:

Kiinteistönmuodostamislain (KmL) 4 luvun mukaisesta tontin lohkomisesta suoritetaan perushinta /tontti: KAUPUNKIMITTAUKSEN HINNASTO 2014 KIINTEISTÖTOIMITUSTEN HINNASTO jonka mukaan Porin kaupungille suoritetaan maksu kiinteistötoimitusmaksulain (558/95) 1 :ssä tarkoitetuista toimituksista, toimenpiteistä

Lisätiedot

Laki. kiinteistönm uodostamislain muuttamisesta

Laki. kiinteistönm uodostamislain muuttamisesta EV 253/1998 vp- HE 110/1998 vp Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi kiinteistönmuodostamislain, kiinteistörekisterilain 5 ja 14 b :n ja kiinteän omaisuuden ja erityisten oikeuksien lunastuksesta

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 23 päivänä syyskuuta /2011 Maa- ja metsätalousministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 23 päivänä syyskuuta /2011 Maa- ja metsätalousministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 23 päivänä syyskuuta 2011 1042/2011 Maa- ja metsätalousministeriön asetus kiinteistötoimitusmaksusta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta

Lisätiedot

Laki. kiinteistönmuodostamislain muuttamisesta

Laki. kiinteistönmuodostamislain muuttamisesta EV 23/1998 vp- HE 232/1997 vp Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi kiinteistönmuodostamislain ja kiinteistörekisterilain muuttamisesta Eduskunnalle on vuoden 1997 valtiopäivillä annettu hallituksen

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta /2012 Maa- ja metsätalousministeriön asetus. sekä kiinteistötoimitusmaksun

Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta /2012 Maa- ja metsätalousministeriön asetus. sekä kiinteistötoimitusmaksun SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2012 1058/2012 Maa- ja metsätalousministeriön asetus kiinteistötoimitusmaksusta Annettu Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 2012 Maa- ja

Lisätiedot

Kiinteistön edustalla oleva vesijättö voidaan liittää sen kohdalla olevaan kiinteistöön laissa säädetyin edellytyksin täyttä korvausta vastaan.

Kiinteistön edustalla oleva vesijättö voidaan liittää sen kohdalla olevaan kiinteistöön laissa säädetyin edellytyksin täyttä korvausta vastaan. Vesijätön lunastus Kari Tuppurainen kari.tuppurainen@maanmittauslaitos.fi 0400-719023 28.4.2015, Pohjois-Savon Kalatalouskeskus ry:n vuosikokous Hotelli Iso Valkeinen, Kuopio Kiinteistön edustalla oleva

Lisätiedot

PALVELUHINNASTO YHDYSKUNTATOIMI TONTTITUOTANTO

PALVELUHINNASTO YHDYSKUNTATOIMI TONTTITUOTANTO PALVELUHINNASTO YHDYSKUNTATOIMI TONTTITUOTANTO Voimaan 1.3.2016 Sisällysluettelo: Sivu 1. KIINTEISTÖTOIMITUSMAKSUTAKSA, voimaan 1.1.2014 2 3. MAKSUT (RAKENNUSVALVONTAAN LIITTYVÄT PALVELUT) 4 4. VIRANOMAISPÄÄTÖKSET

Lisätiedot

HINNASTO KIINTEISTÖTOIMITUKSET 2016

HINNASTO KIINTEISTÖTOIMITUKSET 2016 HINNASTO KIINTEISTÖTOIMITUKSET 2016 Kiinteistötoimitusmaksu muodostuu keskimäärin seuraavasti: Noin 20 % toimituksen valmistelu ja arkistotutkimukset Noin 30 % toimituskokoukset ja maastotyöt Noin 50 %

Lisätiedot

RAKENNUSRASITTEEN PERUSTAMINEN

RAKENNUSRASITTEEN PERUSTAMINEN RAKENNUSRASITTEEN PERUSTAMINEN Lomakkeet ja neuvonta Rakennusvalvonta, Rauhankatu 3 (1.krs), 18100 Heinola puh. (03) 849 3573 ja 849 3574 Hakemusasiakirjat hakemus rasitesopimus 2 kpl asemapiirros ja/tai

Lisätiedot

Laki maakaaren muuttamisesta

Laki maakaaren muuttamisesta LUONNOS 5.10.2015 Rinnakkaistekstit Laki maakaaren muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan maakaaren (540/1995) 6 luvun :n 2 momentti, 9 a luvun 10 :n 2 momentti ja 15 :n 1 momentti, 15

Lisätiedot

7 TONTIN JA RAKENNUSPAIKAN OSAN LUNASTAMINEN

7 TONTIN JA RAKENNUSPAIKAN OSAN LUNASTAMINEN 1 (10) 7 TONTIN JA RAKENNUSPAIKAN OSAN LUNASTAMINEN 7.1 YLEISTÄ... 2 7.1.1 Määritelmiä... 2 7.1.2 Lunastusmenettely... 2 7.1.3 Sovellettavat säännökset... 2 7.2 VIREILLETULO... 2 7.2.1 Hakemus, vireilletulo

Lisätiedot

Kiinteistötoimitusmaksutaksa

Kiinteistötoimitusmaksutaksa Imatran kaupunki TAKSA 1 (6) Kiinteistötoimitusmaksutaksa Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 19.10.2015 72, lainvoimainen 27.11.2015, kuulutettu voimaan 2.12.2015. Tämä taksa tulee voimaan 1.1.2016. (Maksuluokka

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 1188. Laki kiinteistönmuodostamislain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 1996

SISÄLLYS. N:o 1188. Laki kiinteistönmuodostamislain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 1996 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1996 Julkaistu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 1996 N:o 1188 1191 SISÄLLYS N:o Sivu 1188 Laki kiinteistönmuodostamislain muuttamisesta... 3433 1189 Kiinteistönmuodostamisasetus...

Lisätiedot

Maankäyttöpalveluiden taksa

Maankäyttöpalveluiden taksa MAANKÄYTTÖPALVELUIDEN TAKSAT Sisällysluettelo: 1. YLEISTÄ TAKSOISTA... 2 1.1. Hyväksyminen ja voimaantulo... 2 1.2. Arvonlisävero... 2 2. ASEMAKAAVAN JA ERILLISEN TONTTIJAON LAATIMISESTA JA MUUTOKSESTA

Lisätiedot

Asemapiirros ja / tai rakennuspiirustus, johon rasite/rasitteet on selkeästi merkitty Vuokrasopimuksen jäljennös (vuokratontin osalta)

Asemapiirros ja / tai rakennuspiirustus, johon rasite/rasitteet on selkeästi merkitty Vuokrasopimuksen jäljennös (vuokratontin osalta) LAPPEENRANNAN KAUPUNKI Rakennusvalvonta PL 38 53101 LAPPEENRANTA HAKEMUS RAKENNUSRASITTEEN PERUSTAMISEKSI RASITTEEN PERUSTAMISEN HAKIJAKIINTEISTÖT Kaupunginosa Kortteli Tontti Katuosoite Tontin haltijat

Lisätiedot

ASEMAKAAVOISTA JA ASEMAKAAVAN MUUTOKSISTA PERITTÄVÄT MAKSUT (MRL 59 ) hinta

ASEMAKAAVOISTA JA ASEMAKAAVAN MUUTOKSISTA PERITTÄVÄT MAKSUT (MRL 59 ) hinta Voimaantulo 1.1.2014 ASEMAKAAVOISTA JA ASEMAKAAVAN MUUTOKSISTA PERITTÄVÄT MAKSUT (MRL 59 ) hinta I luokka II luokka III luokka IV luokka V luokka Kielteinen Vähäinen muutos (yhtä tonttia koskeva tai muu

Lisätiedot

Toimitusinsinööri päätti suorittaa pyydetyn toimituksen.

Toimitusinsinööri päätti suorittaa pyydetyn toimituksen. Toimitusnumero 2018-580160 1(5) Kiinteistönmääritys (KML 283 ) Kohde: Yhteinen vesi-alue 753-876-14-0 Kunta: Sipoo Aika: 29.11.2018 kello 10:00 Paikka: Kunnanhallituksen kokoushuone (Iso kylätie 18, 04131

Lisätiedot

Otteen rekisteriyksikön tunnus esitetään alleviivattuna silloin, kun se esiintyy otteella muualla kuin otsikko- ja perustiedoissa.

Otteen rekisteriyksikön tunnus esitetään alleviivattuna silloin, kun se esiintyy otteella muualla kuin otsikko- ja perustiedoissa. Kiinteistörekisteriote ja Kiinteistörekisterin tietoja Kiinteistörekisteristä saatavat otteet ovat oikeaksi todistettava "Kiinteistörekisteriote" ja "Kiinteistörekisterin tietoja". Ne eroavat toisistaan

Lisätiedot

lain kumoamisesta Laki yhteismetsälain muuttamisesta

lain kumoamisesta Laki yhteismetsälain muuttamisesta EV 221/1996 vp- HE 205/1996 vp Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi yhteismetsälain muuttamisesta ja yhteismetsäosuuksien lunastamisesta annetun lain kumoamisesta Eduskunnalle on annettu hallituksen

Lisätiedot

LOHJAN RAKENNUSVALVONTA. Rakennusrasitteet ja kiinteistöjen yhteisjärjestelyt Päivitetty

LOHJAN RAKENNUSVALVONTA. Rakennusrasitteet ja kiinteistöjen yhteisjärjestelyt Päivitetty LOHJAN RAKENNUSVALVONTA Rakennusrasitteet ja kiinteistöjen yhteisjärjestelyt Päivitetty 15.1.2018 Rakennusrasitteet Rakennusrasitteista säädetään maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) 158 :ssä. Rasitteen perustaminen

Lisätiedot

Virheiden korjaaminen. Kiinteistörekisterinhoitajien koulutuspäivät

Virheiden korjaaminen. Kiinteistörekisterinhoitajien koulutuspäivät Virheiden korjaaminen Kiinteistörekisterinhoitajien koulutuspäivät 29.9.2010 Arja Lankinen Etelä-Suomen maanmittaustoimisto 1 Virheiden korjaaminen Päätös Toimitus Kiinteistönmääritys toimituksen rekisteröinnin

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. Kiinteistötoimitustaksa ja mittaustoimen taksa. Kv

SÄÄDÖSKOKOELMA. Kiinteistötoimitustaksa ja mittaustoimen taksa. Kv SÄÄDÖSKOKOELMA Kiinteistötoimitustaksa ja mittaustoimen taksa Kv 15.4.2019 39 Hämeenlinnan kaupunki Sivu 1 / 5 Taksan mukaan Hämeenlinnan kaupungille peritään maksu kiinteistötoimitusmaksulain (12.4.1995/558)

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. Kiinteistötoimitustaksa ja mittaustoimen taksa. Kv

SÄÄDÖSKOKOELMA. Kiinteistötoimitustaksa ja mittaustoimen taksa. Kv SÄÄDÖSKOKOELMA Kiinteistötoimitustaksa ja mittaustoimen taksa Kv 7.12.2016 151 Taksan mukaan Hämeenlinnan kaupungille peritään maksu kiinteistötoimitusmaksulain (12.4.1995/558) 1 :ssä tarkoitetuista toimituksista

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2018 RAKENNUSVALVONTAPALVELUT Rasite. Henkilötiedot poistettu

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2018 RAKENNUSVALVONTAPALVELUT Rasite. Henkilötiedot poistettu Henkilötiedot poistettu 12.03.2019 9 1 Tunnus 2-0058-18-RAS Hakija OP-Henkivakuutus Oy Aikatalo Oy Tontit Kiinteistötunnus Oikeutettu Rasitettu Sopimus 091-002-0097-0003 X X 091-002-0097-0019 X X Rasitetyyppi

Lisätiedot

Maantien lakkauttaminen Kaduksi muuttaminen

Maantien lakkauttaminen Kaduksi muuttaminen Maantien lakkauttaminen Kaduksi muuttaminen Sari Lajunen, lakimies, Liikennevirasto Tiealueen ja sen osan lakkauttaminen Sari Lajunen 2 Maantielaki 88 : maantien lakkaaminen Maantielaki 89 : maantien lakkauttaminen

Lisätiedot

4. Osuudet yhteisiin alueisiin Lohkokiinteistö ei saa osuutta yhteisiin alueisiin, koska emäkiinteistöllä ei niitä ole.

4. Osuudet yhteisiin alueisiin Lohkokiinteistö ei saa osuutta yhteisiin alueisiin, koska emäkiinteistöllä ei niitä ole. Pöytäkirja Toimitusnumero 2018-595976 2(3) Toimituksessa käydään seuraavat rajat: Rajamerkki 15 ja 14 ovat hävinnet kaivauksissa. Rajaa käydään pyykistä 29-15-70-14 kartan osoittamalla tavalla Mäntylä

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. Kiinteistötoimitustaksa ja mittaustoimen taksa. Kaura

SÄÄDÖSKOKOELMA. Kiinteistötoimitustaksa ja mittaustoimen taksa. Kaura SÄÄDÖSKOKOELMA Kiinteistötoimitustaksa ja mittaustoimen taksa Kaura 24.10.2017 73 Taksan mukaan Hämeenlinnan kaupungille peritään maksu kiinteistötoimitusmaksulain (12.4.1995/558) 1 :ssä tarkoitetuista

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 140/2005 vp. Hallituksen esitys laeiksi kiinteistönmuodostamislain ja eräistä naapuruussuhteista annetun lain muuttamisesta

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 140/2005 vp. Hallituksen esitys laeiksi kiinteistönmuodostamislain ja eräistä naapuruussuhteista annetun lain muuttamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 140/2005 vp Hallituksen esitys laeiksi kiinteistönmuodostamislain ja eräistä naapuruussuhteista annetun lain muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laeiksi kiinteistönmuodostamislain

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 Rasitetoimitus Tunnukset 91-91- Asemakaava: Tonttijako: Aika: Paikka: Toimitusinsinööri: Toimitusmääräys: Hakijat: Läsnä olleet: XXXXX / pp.kk.vvvv XXXXX / pp.kk.vvvv pp.kk.20vv

Lisätiedot

Päätös. Laki. yhteismetsälain muuttamisesta

Päätös. Laki. yhteismetsälain muuttamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 135/2007 vp Hallituksen esitys laiksi yhteismetsälain muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laiksi yhteismetsälain muuttamisesta (HE 111/2007 vp). Valiokuntakäsittely

Lisätiedot

rjjarve n ti e f asiakasueto.fi Lähestymiskartta Perustiedot Kiinteistö kartalla KIINTEISTÖN KARTTATULOSTE 04.06.2015 t;j

rjjarve n ti e f asiakasueto.fi Lähestymiskartta Perustiedot Kiinteistö kartalla KIINTEISTÖN KARTTATULOSTE 04.06.2015 t;j . KIINTEISTÖN KARTTATULOSTE 04.06.2015 f asiakasueto.fi 1(1) Lähestymiskartta Ma 1 1! (uhturil. ara Kiinteistötunnus: Nimi: Rekisteriyksikkölaji: Paistojen määrä: Kunta: Kaavan mukainen käyttötarkoitus:

Lisätiedot

5 TILUSVAIHTO 5.1 YLEISTÄ 5.2 VIREILLETULO 2 (7) Toimituksen tarkoitus ja kohde. KML ja 64 66

5 TILUSVAIHTO 5.1 YLEISTÄ 5.2 VIREILLETULO 2 (7) Toimituksen tarkoitus ja kohde. KML ja 64 66 1 (7) 5 TILUSVAIHTO 5.1 YLEISTÄ... 2 5.2 VIREILLETULO... 2 5.2.1 Hakemus, vireilletulo ja toimitusmääräys... 2 5.3 TOIMITUSMIEHET... 4 5.4 TOIMITUKSEN ASIANOSAISET... 4 5.5 TOIMITUSMENETTELY... 4 5.5.1

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 1999 Julkaistu Helsingissä 18 päivänä maaliskuuta 1999 N:o 322 328. Laki. N:o 322. kiinteistönmuodostamislain muuttamisesta

SÄÄDÖSKOKOELMA. 1999 Julkaistu Helsingissä 18 päivänä maaliskuuta 1999 N:o 322 328. Laki. N:o 322. kiinteistönmuodostamislain muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1999 Julkaistu Helsingissä 18 päivänä maaliskuuta 1999 N:o 322 328 SISÄLLYS N:o Sivu 322 Laki kiinteistönmuodostamislain muuttamisesta... 869 323 Laki kiinteistörekisterilain 5 ja

Lisätiedot

Yhteismetsistä. Tero Laitinen ,

Yhteismetsistä. Tero Laitinen , Yhteismetsistä Tero Laitinen 040-8017886, tero.laitinen@maanmittauslaitos.fi Metsäkiinteistöt perinnönjaossa ja kiinteistötoimituksissa (vaihtoehdot) Omistus ja metsätilat halutaan pitää ennallaan (ei

Lisätiedot

KIINTEISTÖTOIMITUSVIRHEET

KIINTEISTÖTOIMITUSVIRHEET KIINTEISTÖTOIMITUSVIRHEET TOIMITUSVIRHEIDEN OIKAISEMINEN Kiinteistörekisterinhoitajien koulutuspäivät Maaoikeusinsinööri Sakari Haulos 1 KIINTEISTÖTOIMITUSVIRHEET TOIMITUSVIRHEIDEN OIKAISEMINEN Kiinteistörekisterinhoitajien

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 19/2017 RAKENNUSVALVONTAPALVELUT Rasite. henkilötiedot poistettu

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 19/2017 RAKENNUSVALVONTAPALVELUT Rasite. henkilötiedot poistettu henkilötiedot poistettu 04.10.2017 19 1 Tunnus 4-0029-17-RAS Hakija Helsingin kaupunki Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen Kamppi Center Holdings Oy Tontit Kiinteistötunnus Oikeutettu Rasitettu 091-004-0213-0013

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 29 päivänä heinäkuuta /2011 Laki. kiinteistönmuodostamislain muuttamisesta

Julkaistu Helsingissä 29 päivänä heinäkuuta /2011 Laki. kiinteistönmuodostamislain muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 29 päivänä heinäkuuta 2011 914/2011 Laki kiinteistönmuodostamislain muuttamisesta Annettu Naantalissa 22 päivänä heinäkuuta 2011 Eduskunnan päätöksen mukaisesti

Lisätiedot

Maanmittaustoimitukset metsätilalla

Maanmittaustoimitukset metsätilalla Maanmittaustoimitukset metsätilalla Polvelta toiselle -metsätilan sukupolvenvaihdosmessut Oulu 7.4.2018 Visa Korhonen Maanmittauslaitos Maanmittauslaitos, aitos, toiminta ja tehtävät Maanmittauslaitoksen

Lisätiedot

LAINHUUTOTODISTUS 18.3.2014 Sivu 1 (1) Rekisteriyksikkö 630-405-15-11 KONNUNSUO

LAINHUUTOTODISTUS 18.3.2014 Sivu 1 (1) Rekisteriyksikkö 630-405-15-11 KONNUNSUO LAINHUUTOTODISTUS 18.3.2014 Sivu 1 (1) Rekisteriyksikkö 630-405-15-11 KONNUNSUO Perustiedot Kiinteistötunnus: 630-405-15-11 Nimi: KONNUNSUO Rekisteriyksikkölaji: Tila Kunta: Pyhäntä (630) Arkistoviite:

Lisätiedot

K A U P P A K I R J A

K A U P P A K I R J A 1/5 K A U P P A K I R J A MYYJÄ OSTAJA Kauhavan kaupunki y-tunnus: 0208852-8 Osoite: Kauppatie 109, 62200 Kauhava MSK Group Oy y-tunnus: 0292505-8 Osoite: Pohjanmaanväylä 1661, 62375 Ylihärmä KAUPAN KOHDE

Lisätiedot

Ulkoilureitit. Ulkoilureittiin kuuluvaksi sen liitännäisalueena katsotaan ulkoilureitin käyttäjien lepoa ja virkistymistä varten tarvittavat alueet.

Ulkoilureitit. Ulkoilureittiin kuuluvaksi sen liitännäisalueena katsotaan ulkoilureitin käyttäjien lepoa ja virkistymistä varten tarvittavat alueet. Ulkoilulaki 606/73 ULKOILUREITTI Arvo Vitikainen 2016 Ulkoilureitit Jos yleisen ulkoilutoiminnan kannalta on tärkeätä saada johdetuksi ulkoilijain kulkeminen kiinteistön kautta eikä siitä aiheudu huomattavaa

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 22/2015 RAKENNUSVALVONTAVIRASTO Rasite HENKILÖTIEDOT POISTETTU

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 22/2015 RAKENNUSVALVONTAVIRASTO Rasite HENKILÖTIEDOT POISTETTU 11.09.2015 22 1 Tunnus 31-0032-15-RAS Hakija Asunto Oy Ekonomic Asunto Oy Helsingin Keula Asunto Oy Helsingin Nuoli Asunto Oy Helsingin Treffi Kiinteistö Oy Helsingin Lauttasaaren Liikekeskus Asunto Oy

Lisätiedot

Kauppahinta on seitsemänkymmentäviisituhatta (75.000) euroa.

Kauppahinta on seitsemänkymmentäviisituhatta (75.000) euroa. KAUPPAKIRJA Myyjä Ostaja Raision kaupunki 0204428-5 PL 100 21201 Raisio Asunto Oy Raision Kerttulanpesä 0608552-7 c/o Lemminkäinen Talo Oy Rauhankatu 11 A 20100 Turku Kaupan kohde Alueelle 29.11.2010 hyväksytyn

Lisätiedot

KAJAANIN KAUPUNGIN TAKSA KIINTEISTÖTOIMITUS-MAKSUISTA SEKÄ KIINTEISTÖINSINÖÖRIN PÄÄTÖKSISTÄ

KAJAANIN KAUPUNGIN TAKSA KIINTEISTÖTOIMITUS-MAKSUISTA SEKÄ KIINTEISTÖINSINÖÖRIN PÄÄTÖKSISTÄ KAJAANIN KAUPUNGIN TAKSA KIINTEISTÖTOIMITUS-MAKSUISTA SEKÄ KIINTEISTÖINSINÖÖRIN PÄÄTÖKSISTÄ Taksa, jonka mukaan kunnalle suoritetaan maksu kiinteistötoimitusmaksulain (558/95) 1 :ssä tarkoitetuista toimituksista,

Lisätiedot

1. Haltuunottokokous (14.3.2013)

1. Haltuunottokokous (14.3.2013) Maantietoimitus 2012-428465 Seinäjoen itäinen ohikulkutie VT19 1. Haltuunottokokous (14.3.2013) 2. Näyttökokous (Tietöiden valmistuttua) 3. Loppukokous Maantietoimitus. Asialista. 1. Tiedottaminen ja kokouksen

Lisätiedot

1 Tontin lohkominen Kiinteistönmuodostamislain (KmL) 4 luvun mukaisesta lohkomisesta suoritetaan seuraavasti

1 Tontin lohkominen Kiinteistönmuodostamislain (KmL) 4 luvun mukaisesta lohkomisesta suoritetaan seuraavasti Kaupunginhallitus 8.5.2017 liite nro 12 (1/5) TONTTIPALVELUIDEN TAKSA VOIMAANTULO 1.6.2017 Yleistä Toimenpiteen suorittaja tai hakija on velvollinen suorittamaan viranomaistehtävistä kunnalle seuraavassa

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 51/2016 RAKENNUSVALVONTAVIRASTO Rasite

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 51/2016 RAKENNUSVALVONTAVIRASTO Rasite 22.11.2016 51 1 Tunnus 14-0039-16-RAS Hakija Asunto Oy Helsingin Minna Canthin katu 9 Asunto Oy Lopo Asunto Oy Mannerheimintie 88 Asunto Oy Minna Canthinkatu 5 Bostads Ab Asunto Oy Turuntie 60 Asunto Oy

Lisätiedot

Tonttiin rajoittuva katu Norokuja. Toimitus aloitettiin 27.2.2004 kaupunkimittausyksikön kokoushuoneessa.

Tonttiin rajoittuva katu Norokuja. Toimitus aloitettiin 27.2.2004 kaupunkimittausyksikön kokoushuoneessa. 1 ESPOON KAUPUNKI TOIMITUSINSINÖÖRI PÖYTÄKIRJA tontin lohkominen ja tontinosan lunastus Kaupunginosa 41 (Kaupunginkallio) Kortteli 41043 Tontti 4 Käyttötarkoitus AP (asuinpientalotontti) Tonttiin rajoittuva

Lisätiedot

Valtuutetun on pidettävä valtuuttajalle kuuluvat raha- ja muut varat erillään omista varoistaan.

Valtuutetun on pidettävä valtuuttajalle kuuluvat raha- ja muut varat erillään omista varoistaan. YLEISIÄ OHJEITA VALTUUTETULLE Seuraavat ohjeet perustuvat edunvalvontavaltuutuksesta annetun lain (648/2007) säännöksiin sellaisina kuin ne lain voimaan tullessa 1.11.2007 olivat. Valtuutetun on oma-aloitteisesti

Lisätiedot

MAANKÄYTTÖPALVELUIDEN TAKSAT JA MAKSUT. Sisällysluettelo: Maankäyttöpalveluiden taksat ja maksut

MAANKÄYTTÖPALVELUIDEN TAKSAT JA MAKSUT. Sisällysluettelo: Maankäyttöpalveluiden taksat ja maksut MAANKÄYTTÖPALVELUIDEN TAKSAT JA MAKSUT Sisällysluettelo: 1. TAKSAT... 3 2. YLEISTÄ TAKSOISTA... 3 2.1. Hyväksyminen ja voimaantulo... 3 2.2. Arvonlisävero... 3 3. ASEMAKAAVAN JA ERILLISEN TONTTIJAON LAATIMISESTA

Lisätiedot

KUNNAN TIELAUTAKUNNAN TEHTÄVÄT

KUNNAN TIELAUTAKUNNAN TEHTÄVÄT KUNNAN TIELAUTAKUNNAN TEHTÄVÄT Milloin kysymys on ennestään olevasta tiestä (= tarkoitetaan yksityistä tietä, johon muulla kuin rasitetun kiinteistön omistajalla tai haltijalla on pysyvä käyttöoikeus /KKO

Lisätiedot

KIINTEISTÖREKISTERIOTE Sivu 1 (2) Rekisteriyksikkö TAKALA

KIINTEISTÖREKISTERIOTE Sivu 1 (2) Rekisteriyksikkö TAKALA KIINTEISTÖREKISTERIOTE 5.7.2018 Sivu 1 (2) Perustiedot Kiinteistötunnus: Nimi: TAKALA Rekisteriyksikkölaji: Tila Kunta: Karstula (226) Arkistoviite: 226:2000:46 Rekisteröintipvm: 5.9.2000 Kokonaispinta-ala:

Lisätiedot

Lunastustoimitus länsimetroa varten

Lunastustoimitus länsimetroa varten Lunastustoimitus länsimetroa varten Espoossa 9.7.2019 Mikael Still Maanmittauslaitos 2 Yleistä Maanalaisen tilan omistuksen on vakiintuneesti katsottu kuuluvan pintakiinteistön omistajalle Ulkopuolinen

Lisätiedot

KIINTEISTÖREKISTERIN KARTTAOTE Rekisteriyksikkö

KIINTEISTÖREKISTERIN KARTTAOTE Rekisteriyksikkö KIINTEISTÖREKISTERIN KARTTAOTE 2.1.2018 Rekisteriyksikkö 541-111-142-2 Sivu 1 (1) Kiinteistötunnus: 541-111-142-2 Rekisteriyksikkölaji: Tontti Kunta: Nurmes (541) Palstojen lukumäärä: 1 Rekisteriyksikön

Lisätiedot

LAINHUUTOTODISTUS Sivu 1 (1) Rekisteriyksikkö OSUUSKAUPPA

LAINHUUTOTODISTUS Sivu 1 (1) Rekisteriyksikkö OSUUSKAUPPA LAINHUUTOTODISTUS 11.5.2017 Sivu 1 (1) Maapinta-ala: 0,4512 ha Lainhuutotiedot 1) Lainhuuto 17.4.2008 Asianumero: 749/17.4.2008/372 749:2008:LH:372 Omistusosuus: 1/1 Omistajat: Arinan Kiinteistöt Oy, 2156810-5

Lisätiedot

Kiinteistötoimitusmaksutaksan laatimisohje,

Kiinteistötoimitusmaksutaksan laatimisohje, Kiinteistötoimitusmaksutaksan laatimisohje, 2.12.2011 Matti Holopainen 2.12.2011 SUOMEN KUNTALIITTO FINLANDS KOMMUNFÖRBUND 15.11.2011 Kunnan kiinteistörekisterinpitäjille KIINTEISTÖTOIMITUSMAKSUTAKSAN

Lisätiedot

21 TOIMITUSKUSTANNUKSET

21 TOIMITUSKUSTANNUKSET 1 21 TOIMITUSKUSTANNUKSET 21.1 YLEISTÄ... 3 21.1.1 Toimitusmenojen laskuttaminen jälkeen 28.2.2014... 3 21.2 TOIMITUKSEN TEKEMISESTÄ AIHEUTUVAT KUSTANNUKSET JA KORVAUKSET... 3 21.2.1 Yleistä... 3 21.2.2

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 64/2005 vp. Hallituksen esitys riita-asioiden sovittelua ja

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 64/2005 vp. Hallituksen esitys riita-asioiden sovittelua ja EDUSKUNNAN VASTAUS 64/2005 vp Hallituksen esitys riita-asioiden sovittelua ja sovinnon vahvistamista yleisissä tuomioistuimissa koskevaksi lainsäädännöksi Asia Hallitus on vuoden 2004 valtiopäivillä antanut

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2017 RAKENNUSVALVONTAPALVELUT Rasite. henkilötiedot poistettu

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2017 RAKENNUSVALVONTAPALVELUT Rasite. henkilötiedot poistettu henkilötiedot poistettu 06.10.2017 20 1 Tunnus 4-0036-17-RAS Hakija Föreningen Konstsamfundet r.f. Maalaisten Talo Oy Kiinteistö Oy Helsingin Forum Tontit Kiinteistötunnus Oikeutettu Rasitettu 091-004-0064-0001

Lisätiedot

KAUPUNKIKEHITYS M A K S U T J A T A K S A T 2015. Palvelupisteen maksut

KAUPUNKIKEHITYS M A K S U T J A T A K S A T 2015. Palvelupisteen maksut M A K S U T J A T A K S A T 2015 KAUPUNKIKEHITYS Palvelupisteen maksut Lupapakettien hinnat (alv 0 %) 2015 (alv0%) 2015 (alv24%) Rakennuslupapaketti 113,00 Toimenpide/maisematyölupapaketti 42,00 Poikkeuslupapaketti

Lisätiedot

KIINTEISTÖREKISTERIOTE Sivu 1 (2) Rekisteriyksikkö

KIINTEISTÖREKISTERIOTE Sivu 1 (2) Rekisteriyksikkö KIINTEISTÖREKISTERIOTE 13.3.2019 Sivu 1 (2) Perustiedot Rekisteriyksikkölaji: Tontti Kaavan mukainen käyttötarkoitus: YS Rekisteröintipvm: 30.10.1991 Pinta-ala: 21479 m² Muodostumistiedot Kiinteistötoimitus

Lisätiedot

Yhteismetsä. omistusratkaisuna. Yhteismetsän perustaminen ja oman maan liittäminen yhteismetsään

Yhteismetsä. omistusratkaisuna. Yhteismetsän perustaminen ja oman maan liittäminen yhteismetsään Yhteismetsä omistusratkaisuna Yhteismetsän perustaminen ja oman maan liittäminen yhteismetsään Kalle Konttinen 040-5636066, kalle.konttinen@maanmittauslaitos.fi Esityksen sisältö 1. Yhteismetsien taustoista

Lisätiedot

Yhteismetsä omistusratkaisuna

Yhteismetsä omistusratkaisuna Yhteismetsä omistusratkaisuna Yhteismetsän perustaminen ja oman maan liittäminen yhteismetsään Kalle Konttinen 040-5636066, kalle.konttinen@maanmittauslaitos.fi Esityksen sisältö 1. Yhteismetsien taustoista

Lisätiedot

Hallitus on vuoden 2000 valtiopäivillä antanut eduskunnalle esityksensä tuomarin esteellisyyttä koskevaksi lainsäädännöksi (HE 78/2000 vp).

Hallitus on vuoden 2000 valtiopäivillä antanut eduskunnalle esityksensä tuomarin esteellisyyttä koskevaksi lainsäädännöksi (HE 78/2000 vp). Hallitus on vuoden 2000 valtiopäivillä antanut eduskunnalle esityksensä tuomarin esteellisyyttä koskevaksi lainsäädännöksi (HE 78/2000 vp). Lakivaliokunta on antanut asiasta mietinnön (LaVM 6/2001 vp).

Lisätiedot

Kirjaamisasioiden siirtämisen yhteydessä säädetyistä 1.1.2010 voimaantulevista muutoksista

Kirjaamisasioiden siirtämisen yhteydessä säädetyistä 1.1.2010 voimaantulevista muutoksista Liite Suomen Kuntaliiton yleiskirjeeseen 27/80/2009 1 (8) Kirjaamisasioiden siirtämisen yhteydessä säädetyistä 1.1.2010 voimaantulevista muutoksista Laki kirjaamisasioiden siirtämistä koskevan lainsäädännön

Lisätiedot

Yksityistietoimitus. Tieisännöitsijöiden neuvottelupäivät 19.-20.5.2011 Mikko Kuoppala Johtava asiantuntija Maanmittauslaitos

Yksityistietoimitus. Tieisännöitsijöiden neuvottelupäivät 19.-20.5.2011 Mikko Kuoppala Johtava asiantuntija Maanmittauslaitos Yksityistietoimitus Tieisännöitsijöiden neuvottelupäivät 19.-20.5.2011 Mikko Kuoppala Johtava asiantuntija Maanmittauslaitos 1 Yksityinen tie Yksityinen tie: Ei ole julkisin varoin ylläpidetty Sitä voivat

Lisätiedot

HE 195/1996 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kiinteistönmuodostamislain ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

HE 195/1996 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kiinteistönmuodostamislain ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 195/1996 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kiinteistönmuodostamislain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi vuoden 1997 alusta voimaan tulevaa kiinteistönmuodostamislakia

Lisätiedot

YHTEISMETSÄN PERUSTAMINEN

YHTEISMETSÄN PERUSTAMINEN YHTEISMETSÄN PERUSTAMINEN Pahkakosken yhteismetsä Uusi kiinteistörakenne YHTEISMETSÄ q Kahteen tai useampaan kiinteistöön kuuluva yhteinen alue, joka on tarkoitettu käytettäväksi kestävän metsätalouden

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 51/2004 vp. Hallituksen esitys laeiksi maankäyttö- ja rakennuslain sekä kiinteistönmuodostamislain muuttamisesta.

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 51/2004 vp. Hallituksen esitys laeiksi maankäyttö- ja rakennuslain sekä kiinteistönmuodostamislain muuttamisesta. EDUSKUNNAN VASTAUS 51/2004 vp Hallituksen esitys laeiksi maankäyttö- ja rakennuslain sekä kiinteistönmuodostamislain muuttamisesta Asia Hallitus on vuoden 2003 valtiopäivillä antanut eduskunnalle esityksensä

Lisätiedot

hallintolakiin Päätös Laki uhkasakkolain 22 :n muuttamisesta

hallintolakiin Päätös Laki uhkasakkolain 22 :n muuttamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 61/2003 vp Hallituksen esitys eräiden oikeusministeriön ja sisäasiainministeriön hallinnonalan lakien viittaussäännösten muuttamisesta viittauksiksi hallintolakiin Asia Hallitus on antanut

Lisätiedot

HE 232/1997 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

HE 232/1997 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 232/997 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi kiinteistönmuodostamislain ja kiinteistörekisterilain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kiinteistönmuodostamislakia.

Lisätiedot

Kiinteistötoimitukset metsätilalla

Kiinteistötoimitukset metsätilalla Kiinteistötoimitukset metsätilalla Kalle Konttinen 040-5636066, kalle.konttinen@maanmittauslaitos.fi Esityksen sisältö Maanmittauslaitoksen organisaatiouudistus Yleistä kiinteistötoimituksista Kiinteistötoimitukset

Lisätiedot

MITTAUSTOIMISTON PALVELUHINNASTO alkaen

MITTAUSTOIMISTON PALVELUHINNASTO alkaen N:\Tekstit\Tsto/Net_pdf\Alkuperäiset MITTAUSTOIMISTON PALVELUHINNASTO 1.1.2017 alkaen 1. RAKENNUKSEN PAIKAN JA KORKEUSASEMAN MERKITSEMINEN JA SIJAINTIKATSELMUKSEN SUORITTAMINEN ( KV 12.12.2016 96, vt 1.1.2017

Lisätiedot

TONTTIJAKO LUNASTAMINEN (lyhyesti)

TONTTIJAKO LUNASTAMINEN (lyhyesti) Professori Ari Ekroos TONTTIJAKO LUNASTAMINEN (lyhyesti) Yhdyskuntajärjestelmien ja - suunnittelun oikeudelliset perusteet RYM-C1002 TONTTIJAKO yleistä ASEMAKAAVA-ALUEIDEN RAKENNUSKORTTELIT EI MUILLA ALUEILLA

Lisätiedot

1994 vp - HE 121 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT

1994 vp - HE 121 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT 1994 vp - HE 121 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi maakaaren 1 luvun 3 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi maakaarta siten, että luettelo julkisista

Lisätiedot

MITTAUSTOIMISTON TAKSAT 1.1.2013 alkaen

MITTAUSTOIMISTON TAKSAT 1.1.2013 alkaen N:\Tekstit\Toimisto 2013.doc MITTAUSTOIMISTON TAKSAT 1.1.2013 alkaen 1. RAKENNUKSEN PAIKAN MERKITSEMINEN - Enintään 2 asuinhuoneistoa käsittävä asuinrakennus tai vapaa-ajan asuinrakennus tai edellisten

Lisätiedot

KARTTASOVELLUSTEN KÄYTTÖ RAJOJEN ETSINNÄSSÄ Juho Kotakorva, Maanmittauslaitos, Ikaalinen 1

KARTTASOVELLUSTEN KÄYTTÖ RAJOJEN ETSINNÄSSÄ Juho Kotakorva, Maanmittauslaitos, Ikaalinen 1 KARTTASOVELLUSTEN KÄYTTÖ RAJOJEN ETSINNÄSSÄ 27.11.2017 Juho Kotakorva, Maanmittauslaitos, Ikaalinen 1 MOBIILISOVELLUKSET - Erilaisia karttasovelluksia on paljon. Useimmista ei löydy rajatietoa (esim. Maastokartat,

Lisätiedot

3Dkiinteistönmuodostaminen

3Dkiinteistönmuodostaminen 3Dkiinteistönmuodostaminen Maankäyttötieteiden päivä Paavo Häikiö 29.10.2015 3Dkiinteistönmuodostaminen lainsäädäntö tekninen toteutus tietopalvelu asemakaava 3D-kiinteistönmuodostamisen edellytyksenä

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2012. 1057/2012 Maa- ja metsätalousministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2012. 1057/2012 Maa- ja metsätalousministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2012 1057/2012 Maa- ja metsätalousministeriön asetus Maanmittauslaitoksen maksuista sekä kaupanvahvistuksesta perittävistä maksuista ja

Lisätiedot

11 RASITETOIMITUS 1 (7)

11 RASITETOIMITUS 1 (7) 1 (7) 11 RASITETOIMITUS 11.1 TOIMITUKSEN VIREILLETULO... 2 11.2 KOKOUKSEN TIEDOT... 2 11.3 TIEDOTTAMINEN... 2 11.4 KOKOUKSEN LAILLISUUS... 2 11.5 TOIMITUKSEN TARKOITUS... 3 11.6 EDELLYTYKSET... 3 11.6.1

Lisätiedot

Rovaniemen kaupunki, Matti Ylijääskö. 698-409-33-74 Lepola Savo Anja (omistaja 1/1) Hannu ja Isto Savo

Rovaniemen kaupunki, Matti Ylijääskö. 698-409-33-74 Lepola Savo Anja (omistaja 1/1) Hannu ja Isto Savo Toimitusnumero 2015-505614 1(5) Maankäyttö- ja rakennuslain mukainen lunastus, Alkukokous Kohde: Kaarnatie, VisatieKaarnatie, Visatie Aika: 4.6.2015 kello 14.00 Paikka: Toimitusinsinööri: Uskotut miehet:

Lisätiedot

REITTITOIMITUS MOOTTORIKELKKAILUREITIT. Harri Mäki 10.12.2015 REILA-seminaari

REITTITOIMITUS MOOTTORIKELKKAILUREITIT. Harri Mäki 10.12.2015 REILA-seminaari REITTITOIMITUS MOOTTORIKELKKAILUREITIT Harri Mäki 10.12.2015 REILA-seminaari 2 Sovellettavat säädökset Sovelletaan maastoliikennelakia (1710/1995). Lisäksi soveltuvin osin ulkoilulain (606/1973) säännöksiä

Lisätiedot

Lunastusmenettely. 1 Ilkka Alm

Lunastusmenettely. 1 Ilkka Alm Lunastusmenettely 1 Ilkka Alm 1 Lunastuslainsäädäntö 2 Lunastuslupa ja lunastustoimitus 3 Voimajohtoalueen lunastuskorvaukset 2 Ilkka Alm Laki kiinteän omaisuuden ja erityisten oikeuksien lunastuksesta

Lisätiedot