21 TOIMITUSKUSTANNUKSET

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "21 TOIMITUSKUSTANNUKSET"

Transkriptio

1 1 21 TOIMITUSKUSTANNUKSET 21.1 YLEISTÄ Toimitusmenojen laskuttaminen jälkeen TOIMITUKSEN TEKEMISESTÄ AIHEUTUVAT KUSTANNUKSET JA KORVAUKSET Yleistä Maanmittauslaitoksen henkilöstöön kuuluvien mittamiesten työaikojen kirjaamisesta ja laskuttamisesta Kustannusten ja korvausten maksaminen toimituksen aikana Maastotyökustannusten tili Kustannusten ja korvausten alentaminen tai perimättä jättäminen (osaksi tai kokonaan) Toimituksen suorittamisesta aiheutuvien kustannusten ja korvausten osittelu Toimituksen suorittamisesta aiheutuvien kustannusten ja korvausten periminen TOIMITUSKORVAUKSET JA TYÖKORVAUKSET Yleistä Tilaustehtävän erottaminen toimitustehtävästä Tilaustehtävän erottaminen toimitustehtävästä, esimerkkejä ja tarkennuksia Maksu sikseen jätetystä, rauenneesta tai peruutetusta toimituksesta Työkorvaukset Toimituskorvaukset suoritetuista toimituksista Lohkominen Rasitteen tai tieoikeuden perustaminen taikka siirtäminen lohkomisen (ja tilusvaihdon) yhteydessä Kiinteistötoimitusmaksun alentaminen asianosaisen tekemän työn johdosta (kunnan alennus) lohkomisessa (ja tilusvaihdossa) Koskitilan lohkominen Lohkominen, tontin lohkominen ja/ tai yleisen alueen lohkominen samassa toimituksessa Ratkaisu kiinnityksestä tai kirjatusta eläkeoikeudesta vapauttamisesta Yhteisalueosuuden siirtäminen kiinteistöön ja yhteisalueosuuden muodostaminen tilaksi Vapaaehtoinen ja pakollinen tilusvaihto Vesijätön lunastaminen ja yhteisen alueen lunastaminen Rajankäynti Oikeuden tai rasitteen lakkauttaminen taikka käyttömääräyksen muuttaminen Yhteisen alueen liittäminen kiinteistöön Toimitusmääräyshakemuksen hylkääminen UUDELLEEN KÄSITELLYN TOIMITUKSEN LOPPUKOKOUKSEN AJANKOHTA / LASKUTUS KIINTEISTÖTOIMITUSMAKSUN JÄTTÄMINEN OSAKSI TAI KOKONAAN PERIMÄTTÄ TAIKKA MÄÄRÄÄMÄTTÄ Perustietoja kiinteistötoimitusmaksun jättämisestä osaksi tai kokonaan perimättä taikka määräämättä Yhteismetsää koskevien toimitusten ja toimenpiteiden maksupäätöksistä Yhteismetsän muodostaminen ja alueen liittäminen yhteismetsään osuutta vastaan Osakaskunnan hankkiman alueen tai kiinteistön liittäminen yhteismetsään ja yhteismetsien yhdistäminen sekä osakaskunnan hankkiman yhteismetsäosuuden siirtäminen KIINTEISTÖTOIMITUSMAKSUN ALENTAMINEN... 18

2 21.7 KIINTEISTÖTOIMITUSMAKSUN OSITTELU KIINTEISTÖTOIMITUSMAKSUN MAKSUVELVOLLISUUS (LAKISÄÄTEINEN PANTTIOIKEUS) KIINTEISTÖTOIMITUSMAKSUN ENNAKKO JA VAKUUS TOIMITUSKUSTANNUSTEN SUORITTAMISESTA TOIMITUSKUSTANNUSTEN OSAMAKSU TOIMITUSKUSTANNUSTEN PERIMINEN Perustietoja toimituskustannusten perimisestä Luonnollisen henkilön/ kuolinpesän erityiskohtelu : Kiinteistötoimitusmaksulaskun maksaminen useammassa erässä Maksupäätöksen ajankohta Kiinteistötoimitusmaksun maksamisen lykkääminen ja muu maksujärjestely TOIMITUSKUSTANNUKSIA KOSKEVAT VALITUKSET KIINTEISTÖTOIMITUSMAKSULASKUSSA OLEVAN VIRHEEN KORJAAMINEN SIIRTYMÄSÄÄNNÖSTEN JOHDOSTA HUOMIOON OTETTAVAA TOIMITUSKUSTANNUSTEN PERIMISEN TURVAAMINEN JA PAKKOPERINTÄ Yleistä Perimisen turvaaminen lakisääteisellä panttioikeudella Toimituskustannusten pakkoperintä

3 3 21 TOIMITUSKUSTANNUKSET 21.1 YLEISTÄ KML KMA 68-70, laki kiinteistötoimitusmaksusta (558/1995) (=KTML), valtioneuvoston asetus kiinteistötoimitusmaksusta (1560/2001) (= KTMA) sekä maa- ja metsätalousministeriön asetus kiinteistötoimitusmaksusta (140/2014) (=MMMA) ja sen muutos (1288/2014) Vuonna 2014 toteutetun kiinteistötoimitusmaksu-uudistuksen tarkoituksena on ollut yksinkertaistaa ja joustavoittaa kiinteistötoimitusmaksuja koskevaa sääntelyä sekä edistää valtionhallinnon tietojärjestelmiä ja talousasioita koskevien yhteishankkeiden toteutumista. Samalla luovuttiin toimitusmenon käsitteestä ja sen sijaan käytetään termiä toimituksen suorittamisesta aiheutuvat kustannukset ja korvaukset. Ne ovat osa kiinteistötoimitusmaksua ja niitä koskevat säännökset on siirretty kiinteistönmuodostamislaista kiinteistötoimitusmaksulakiin. Kiinteistötoimitusmaksuissa on viime vuosien aikana siirrytty enenevässä määrin kiinteähintaisiin toimituksiin. Toimituskustannukset muodostuvat kiinteistötoimitusmaksusta annetun lain (KTML) 3 :n 2 momentissa tarkoitetuista kiinteistötoimitusmaksuista. Toimitustuotanto on julkisoikeudellista työtä, josta ei peritä arvonlisäveroa. Kiinteistötoimitusmaksu ja ei siten ole arvonlisäverolain alainen eikä arvonlisäveroa saa sisällyttää niihin toimituksen suorittamisesta aiheutuviin kustannuksiin ja korvauksiin, jotka Maanmittauslaitos perii kiinteistötoimitusmaksulaskun yhteydessä Toimitusmenojen laskuttaminen jälkeen KML:n ja KTML:n voimaan tulleiden muutosten johdosta (lait 73/2014 ja 74/2014) toimitusmenojen kertyminen on lakannut ja niitä vastaavat lähtien kertyvät kustannukset ovat kiinteistötoimitusmaksua. KML 207 :n entinen sisältö toimitusmenoista on siirretty KTML:n 3 :n 5 momenttiin. Monilla toimituksilla on ollut laskuttamattomia toimitusmenoja (mittamiestyötä ja rahamääräisiä kustannuksia) ja ne laskutetaan toimitusmenoina loppuun saakka vuosien kuluessa. Toimitusmenoihin sovelletaan ennen lain (73/2014) voimaantuloa voimassa olleita säännöksiä. Ks. KML:n muutoksen 73/2014 siirtymäsäännös ja MMMA 16. Ks. myös kohta Toimitusmenoja ovat myös uskottujen miesten toimista ennen KML :n muutoksen (914 /2011) voimaantuloa kertyneet palkkiot ja korvaukset. KML:n muutoksen siirtymäsäännöksen ja MMMA:n 16 :n mukaan sellaiset ennen toimitusmenoiksi kertyneet kustannukset, joita vastaavat kustannukset sisältyvät lähtien lopetetun kiinteähintaisen toimituksen toimituskorvaukseen, jätetään kuitenkin laskuttamatta TOIMITUKSEN TEKEMISESTÄ AIHEUTUVAT KUSTANNUKSET JA KORVAUKSET Yleistä KTML 3.2 ja 3.5 Toimituksen suorittamisesta aiheutuvat kustannukset ja korvaukset ovat yksittäisen toimituksen tekemiseen liittyviä toimituksen aikaisia menoja, kuten esimerkiksi maastotöissä käytettävien apuhenkilöiden palkat siltä osin, kuin ne eivät sisälly toimituskorvaukseen, ja muut niihin verrattavat kustannukset, sekä ne maastotöiden yhteydessä aiheutetuista vahingoista ja haitoista johtuvat korvaukset, jotka maksetaan :n mukaan. Edelleen niihin kuuluvat toimitsijoille ja asiantuntijoille maksetut palkkiot ja korvaukset.

4 KTML 3.5 :n 4 kohdassa tarkoitettuja muita kustannuksia ja korvauksia voivat olla esimerkiksi sellaisten koneiden, laitteiden ja kuljetusvälineiden vuokrat/ leasing-maksut, jotka vuokrataan Maanmittauslaitoksen ulkopuolelta yksittäistä toimitusta varten ja joiden vuokraamisella vähennetään asianosaisilta veloitettavia työaikakustannuksia. Jos toimitukseen kutsutaan asiantuntija, jo kutsusta päätettäessä on määrättävä myös asiantuntijalle maksettavan palkkion perusteet, KML 13. Vaikka tarkoitus on antaa asiakkaalle "täysi palvelu", toimituksen yhteydessä on noudatettava myös virallisperiaatetta (KML 174 ), joka velvoittaa tarjoamaan asianosaiselle mahdollisuuden ottaa KML 180 :ssä tarkoitetut järjestelyt hoitaakseen ja mahdollisuutta toimia maastotöissä apuhenkilönä. Asianosaisille on syytä selostaa, että silloin kun Maanmittauslaitos maksaa etukäteen valtion varoista palkkioita, samalla maksetaan työnantajan maksettaviksi kuuluvat lakisääteiset maksut, ja, että kaikki nämä suoritukset veloitetaan asianosaisilta takaisin toimitusmaksulaskussa. Maanmittauslaitos tekee palkkiosta myös ennakonpidätyksen verotusta varten. Jos asianosainen ottaa KML 180 :ssä tarkoitetun hankintatyön tehtäväkseen, hänelle voi olla aiheellista ilmoittaa arvio kohtuullisina pidettävistä korvauksista ja palkkioista, joita hankintatyön suorittajalle sekä apuhenkilölle maksetaan. KML :ssä tarkoitettujen korvausten maksaminen asianosaiselle käsitellään toimituksessa viran puolesta. KML 182 :ssä säädetään toimitusalueella ja sen ulkopuolella suoritetuista toimenpiteistä aiheutuneiden vahinkojen ja haittojen korvaamisesta toimituksen asianosaisille ja muille henkilöille. Toimitusinsinöörin on erityisesti huomattava, että muun henkilön kuin toimituksen asianosaisen omaisuudelle aiheutuva haitta ja vahinko on aina käsiteltävä viran puolesta ja korvattava. Toimituksen asianosaisen omaisuuden kysymyksessä ollen korvaus voidaan määrätä maksettavaksi vain, mikäli haitta tai vahinko on huomattava ja asianosainen vaatii korvauksen suorittamista. Edellä mainittu 182 on selostettava asianosaisille. Samassa yhteydessä tulee selvittää, että kysymyksessä olevat korvaukset ovat asianosaisten maksettavia, vaikka ne maksetaan ensin Maanmittauslaitoksen varoista. Toimituksen suorittamisesta aiheutuvien kustannusten ja korvausten maksamisesta päättää toimitusinsinööri (KML ). Lisätietoja: Asiantuntijan palkkion perusteet, KML 13 ja KMA 4. Toimitsijan palkkio, KML Maanmittauslaitoksen henkilöstöön kuuluvien mittamiesten työaikojen kirjaamisesta ja laskuttamisesta Kiinteähintaisissa toimituksissa ja toimenpiteissä (MMMA 2-10 :t) apuhenkilökustannukset sisältyvät niistä määrättäviin toimituskorvauksiin tai apuhenkilöitä ei niissä käytetä. Muista toimituksista tai toimenpiteistä kiinteistötoimitusmaksu määrätään työkorvauksena niihin käytettyjen työaikojen perusteella, jolloin myös Maanmittauslaitoksen henkilöstöön kuuluvan mittamiehen käyttämisestä apuhenkilönä määrätään työkorvaus käyttämällä erikseen apuhenkilötyölle määrättyä tuntihintaa (MMMA 13.1 ). Maanmittauslaitoksen henkilöstöön kuuluvat mittamiehet tekevät työaikailmoituksen. Myös heidän tulee noudattaa työaikoja kirjatessaan sääntöä, että toimituksen (yksittäisen toimitusnumeron tai kiinteähintaisen toimituksen toimituslajia vastaavan yleisen toimitusnumeron) työaikoihin ei lueta aikaa, joka on kulunut matkaan toimituspaikalle ja sieltä pois, koska mittamiesten käytöstä veloitettavaan työkorvaukseen on jo sisällytetty toimitusmatkoihin kuluvien työaikojen palkkakustannukset. Ks. myös kohta Muun muassa matkustamiskustannusten kirjaamisen tarkat säännöt ovat ohjeessa Maanmittauslaitoksen toiminnot. 4

5 5 Mittamiesten käytöstä veloitettava työkorvaus määräytyy työn tekemisen ajankohtana voimassa olevan hinnoitteluperusteen mukaan, kun mittamiestyö liittyy aikaveloitteiseen päätoimitukseen tai sen aikaveloitteiseen sivutoimitukseen. Sen sijaan kiinteähintaisen päätoimituksen aikaveloitteiseen sivutoimitukseen liittyvä, jälkeen tehty mittamiestyö veloitetaan päätoimituksen ( jälkeen pidetyn) loppukokouksen ajankohtana voimassa olleen MMM:n asetuksen perusteella. Jos edellä mainitussa aikaveloitteisessa sivutoimituksessa olisi tehty mittamiestöitä ennen , ne veloitettaisiin työn tekemisen kunakin ajankohtana voimassa olleen Maanmittauslaitoksen keskushallinnon päätöksen mukaisen tuntihinnan perusteella, jolloin maksu olisi toimitusmenoa. Apuhenkilötyön työkorvaus veloitetaan puolen tunnin tarkkuudella niin, että tuntimäärä pyöristetään laskussa lähinnä seuraavaan puoleen tuntiin tai täyteen tuntiin samalla tavoin kuin työkorvausta muutenkin määrättäessä Kustannusten ja korvausten maksaminen toimituksen aikana Maanmittauslaitos maksaa valtion varoista :n perusteella etukäteen maksettavat kustannukset ja korvaukset sitä mukaa kun niitä aiheutuu, mutta kuitenkin viimeistään ennen toimituksen loppulaskun laatimista. Maksetut kustannukset ja korvaukset peritään asianosaisilta kiinteistötoimitusmaksun perimisen yhteydessä takaisin valtiolle. Jos asianosainen ottaa KML :ssä tarkoitetut järjestelyt hoitaakseen tai hänelle aiheutuu muita kustannuksia toimituksen suorittamisesta, toimitusmiehet päättävät, maksetaanko tehtävistä hänelle maksettavat korvaukset etukäteen valtion varoista vai asianosaisten keskinäisinä suorituksina. Toimitusmiehet tekevät päätöksensä sillä perusteella, kumpi tapa on tarkoituksenmukaisempi. Asianosaisten keskinäisistä suorituksista tehdään tili tarvittaessa toimituksen lopussa, ks. kohta Ennen kuin Maanmittauslaitoksen varoista maksetaan korvaukset työajasta ja matkakustannuksista asianosaiselle tai apuhenkilönä toimineelle, korvausten perusteet ja maksutapa päätetään kokouksessa riittävällä tarkkuudella. Jos toimituksessa päätetään, että asianosaiselle korvataan hänen maksamansa kustannukset Maanmittauslaitoksen varoista toimituksen kestäessä, kokouksessa tulee tarpeen mukaan tehdä kustannuseristä ennakkoarviot sekä määrätä laskutusperusteet ja maksutapa. Asianosainen voi tuoda kuitit maksamistaan menoista kokoukseen, jossa ne käsitellään ja hyväksytään maksettavaksi. Asianosainen voi myös toimittaa kuitit toimitusinsinöörille, joka tarkistaa ennen maksuun panemista, että suoritukset noudattavat kokouksessa tehtyjä päätöksiä Maastotyökustannusten tili KML 208.1, 180,199 ja 209 Tili tehdään silloin, kun asianosainen on huolehtinut KML :ssä tarkoitetuista tai muista toimituksen suorittamiseen liittyvistä tehtävistä, asianomaisia kustannuksia ei ole maksettu etukäteen valtion varoista ja ne ositellaan usean maksettavaksi. Asianosaisten keskinäisiin tilisuorituksiin sovelletaan toimituksessa määrättäviä korvauksia koskevia säännöksiä. Osittelussa noudatetaan kuitenkin, mitä toimituskustannusten osalta on KML 209 :ssä säädetty Kustannusten ja korvausten alentaminen tai perimättä jättäminen (osaksi tai kokonaan) KML 212, KMA sekä kohdat ja Toimituksen suorittamisesta aiheutuvat kustannukset ja korvaukset jätetään perimättä tai alennetaan samassa suhteessa kuin muukin kiinteistötoimitusmaksu.

6 Toimituksen suorittamisesta aiheutuvien kustannusten ja korvausten osittelu KML ja KMA Jos toimituksessa on päätoimituksen ohella suoritettu muita toimituksia tai lisätehtäviä, osittelu on käsiteltävä kunkin toimituksen ja tehtävän osalta erikseen tai todettava, että kaikkiin sovelletaan samaa ositteluperustetta, jos maksajat ovat samat Toimituksen suorittamisesta aiheutuvien kustannusten ja korvausten periminen Maanmittauslaitoksen varoista etukäteen maksetut kustannukset ja korvaukset peritään noudattaen kiinteistötoimitusmaksun perimistä koskevia säännöksiä (KML ). Ks. kohdat Kiinteistö, jonka osalta kustannukset ja korvaukset on määrätty maksettavaksi, on panttina niistä ja niille laskettavasta korosta maakaaren 20 luvun mukaisesti (koskee lähtien tehtyjä/ tehtäviä maksupäätöksiä) TOIMITUSKORVAUKSET JA TYÖKORVAUKSET Yleistä KTML 1-3, 9 ja 16, KTMA (1560/2001) 1-4, KMA 70 sekä MMMA (140/2014) ja sen muutos (1288/2014). Kiinteistötoimitusmaksu määrätään työkorvauksena tai toimituskorvauksena. Kiinteistötoimitusmaksuun kuuluvat lisäksi toimituksesta aiheutuvat KTML 3.5 :ssä tarkoitetut kustannukset ja korvaukset, ks. kohta Kiinteähintaisella toimituksella tarkoitetaan MMMA:ssa toimitusta tai toimenpidettä, josta kiinteistötoimitusmaksu määrätään toimituskorvauksena. Aikaveloitteisella toimituksella tarkoitetaan toimitusta tai toimenpidettä, josta kiinteistötoimitusmaksu määrätään työkorvauksena. Ks. MMMA 1.2. Jos toimitus tai toimenpide on aikaveloitteinen, siitä määrätään kiinteistötoimitusmaksu työkorvauksena, jonka laskemiseksi toimituksen tekemiseen osallistuneet Maanmittauslaitoksen työntekijät kirjaavat työaikansa asianomaiselle toimitusnumerolle. Jos päätoimituksena tehtävän toimituksen tai toimenpiteen kiinteistötoimitusmaksu määrätään toimituskorvauksena, sen työajat kirjataan alkaen päätoimituksen toimituslajia vastaavalle yleiselle toimitusnumerolle. Kaikkien toimitusten yhteydessä tehtyjen sekä kiinteähintaisten että aikaveloitteisten sivutoimitusten ja lisätehtävien työajat kirjataan asianomaisen toimituksen toimitusnumerolle ja sen kysymyksessä olevalle sivutoimitukselle tai lisätehtävälle. Toimituksen työaikoihin ei lueta aikaa, joka on kulunut matkaan toimituspaikalle ja sieltä pois (KTMA 2.1 ). Ohjeistossa Maanmittauslaitoksen toiminnot on tarkempia ohjeita siitä, mitä muita kustannuksia kirjataan taloushallinnon järjestelmiin toimitusnumerokohtaisesti ja mitä kustannuksia ei näin kirjata. Esimerkiksi kiinteistörekisterin perusparannukseen liittyvien töiden kustannuksia on ohjeistettu kirjattavaksi toimituksen sijasta perusparannuksen toimintolajeille. Toimituksia tekevien tulee tuntea nämä työaikojen kirjaamisohjeet ja noudattaa niitä. Ks. myös kohta 21.5 maksun määräämättä jättämisestä. MMMA (140/2014):n perusteella kiinteähintaisia ovat seuraavat toimituslajit ja toimenpiteet: lohkominen, tilusvaihto, vesijätön ja yhteisen alueen lunastaminen, kiinteistönmuodostamislaissa tarkoitetun rekisteriyksikön rajankäynti erikseen tai kiinteähintaisen toimituksen yhteydessä suoritettuna, kiinteistöjen yhdistäminen, yhteisalueosuuden siirtäminen kiinteistöön tai muodostaminen tilaksi, sopimuk-

7 seen perustuva tie- tai käyttöoikeuden lakkauttaminen taikka käyttömääräyksen muuttaminen, yhteisen alueen liittäminen kiinteistöön, kiinnityksestä tai kirjatusta eläkeoikeudesta vapauttamista koskeva ratkaisu sekä toimitusmääräyshakemuksen hylkääminen. Ks. kohdat Muiden kuin edellä lueteltujen kiinteähintaisten toimitusten ja toimenpiteiden kiinteistötoimitusmaksu määrätään käytettyjen työaikojen perusteella työkorvauksena osatehtävittäin. Ks. kohta Myös muun toimituksen yhteydessä suoritetuista MMMA:n taulukossa 3 mainitusta toimituksista ja toimenpiteistä kiinteistötoimitusmaksu määrätään työkorvauksena. Jos kiinteähintainen toimitus tai toimenpide jätetään sikseen, peruutetaan tai raukeaa, siitä määrätään kiinteistötoimitusmaksu toimituskorvauksena, joka määräytyy toimituksen etenemisvaiheen perusteella, mutta kuitenkin enintään vastaavasta suoritetusta toimituksesta tai toimenpiteestä määrättävän toimituskorvauksen suuruisena. Jos aikaveloitteinen toimitus tai toimenpide jätetään sikseen, peruutetaan tai raukeaa, siitä määrätään työkorvaus samoin, kuin loppuun saakka suoritetusta toimituksesta, ks. kohta Siitä, minkä ajankohdan mukainen maksu määrätään ja vaikuttaako toimituksen vireilletulon aika maksun määräämiseen, ks. kohta Tilaustehtävän erottaminen toimitustehtävästä Maanmittauslaitoksen sisäinen ohje Tilaustehtävän erottaminen toimitustehtävästä, esimerkkejä ja tarkennuksia Maanmittauslaitoksen sisäinen ohje Maksu sikseen jätetystä, rauenneesta tai peruutetusta toimituksesta KTMA 4, MMMA 12, 14 ja 16 Kun kiinteähintainen toimitus tai toimenpide on jätetty sikseen, rauennut tai peruutettu, siitä määrätään kiinteistötoimitusmaksu toimituskorvauksena, jonka suuruus perustuu toimituksen etenemisvaiheeseen siten kuin MMMA:n 12 :ssä on säädetty. Maksu voi kuitenkin KTMA 4.1 :n (113/2014) mukaan olla enintään vastaavasta suoritetusta toimituksesta tai toimenpiteestä määrättävän toimituskorvauksen suuruinen. Samoja säännöksiä sovelletaan myös kiinteistörekisterin pitäjältä haettujen MMMA 6-9 :ssä tarkoitettujen toimenpiteiden jäädessä sikseen, peruuntuessa tai rauetessa. Kun aikaveloitteinen toimitus tai toimenpide on jätetty sikseen, peruutettu tai rauennut, määrätään siitä kiinteistötoimitusmaksu työkorvauksena MMMA 14 :n mukaisesti. Ks. myös KTMA 4.2. Kun toimitus tai toimenpide jää sikseen, peruutetaan tai raukeaa, sen KTML 3.5 :n mukaisten kustannusten ja korvausten laskuttaminen määräytyy samojen sääntöjen mukaan kuin loppuun saakka suoritetussa tehtävässä. Näin ollen esimerkiksi MMMA 12 :n mukaiset toimituskorvaukset sisältävät myös toimituksen apuhenkilö-, kokoustila- ja rajamerkkikustannukset, jos ne sisältyvät myös loppuun saakka suoritetusta vastaavasta toimituksesta määrättävään toimituskorvaukseen. Siitä, minkä ajankohdan mukainen maksu määrätään ja vaikuttaako toimituksen vireilletulon aika maksun määräämiseen, ks. kohta Työkorvaukset Aikaveloitteisella toimituksella tarkoitetaan toimitusta tai toimenpidettä, josta kiinteistötoimitusmaksu määrätään työkorvauksena. Ks. MMMA 1.2. Apuhenkilötyön työkorvauksesta ks. kohta Päätoimituksena tehdyn aikaveloitteisen toimituksen ja toimenpiteen kiinteistötoimitusmaksu määrätään työkorvauksena osatehtävittäin MMMA 13 :n mukaisesti työaikojen perusteella. Käytettävissä on viisi osatehtävää. 7

8 8 Muun toimituksen yhteydessä suoritetuista aikaveloitteisista toimituksista ja toimenpiteistä määrätään työaikojen perusteella työkorvaukset MMMA:n taulukon 3 ja MMMA 13 :n mukaisesti. Aikaveloitteisesta toimituksesta ja sen yhteydessä tehdyistä aikaveloitteisista toimituksista ja toimenpiteistä kiinteistötoimitusmaksu määrätään työn tekemisen ajankohtana voimassa olleiden hintojen perusteella. Aikaveloitteisen toimituksen yhteydessä tehdyn kiinteähintaisen toimituksen tai toimenpiteen kiinteistötoimitusmaksu määrätään loppukokouksen tai peruuttamis- taikka raukeamispäätöksen ajankohtana voimassa olleiden hintojen mukaan. Siitä, minkä ajankohdan mukainen maksu määrätään ja vaikuttaako toimituksen vireilletulon aika maksun määräämiseen, ks. kohta Maksun määrääminen sikseen jätetystä, peruutetusta tai rauenneesta aikaveloitteisesta toimituksesta ja toimenpiteestä ks. MMMA 14 ja kohta Toimituskorvaukset suoritetuista toimituksista Lohkominen MMMA 2,11, 12 ja 16 Kaikista lohkomisista, joissa loppukokous on pidetty tai sen jälkeen, määrätään kiinteistötoimitusmaksu MMMA 2 :n mukaan toimituskorvauksena, joka riippuu lohkomisessa muodostetun/muodostettujen lohkokiinteistöjen pinta-aloista tai saajakiinteistöön siirrettyjen alueiden pinta-alasta siten kuin MMMA:n maksutaulukosta 1 ilmenee. Lohkomisen toimituskorvaus määrätään kultakin lohkomisessa muodostetulta lohkokiinteistöltä tai määräalasta ja saajakiinteistöstä muodostetulta kiinteistöltä. Lohkomisessa kantakiinteistöksi määrätyn kiinteistön osalta ei määrätä kiinteistötoimitusmaksua. Edellä sanottua sääntöä noudatetaan myös niissä tapauksissa, kun kiinteistön koko alue on luovutettu määräaloina. Kiinteistötoimitusmaksu jälkeen lopetetusta lohkomisesta määräytyy toimituskorvauksena, joka sisältää lohkomisen kaikki ne toimituksessa suoritetut toimenpiteet, jotka on lueteltu MMMA 2 :ssä, muun muassa lohkomisen suorittamisen kannalta välttämättömän sivutoimitusrajankäynnin kustannukset sekä lisäksi lohko- tai kantakiinteistön kannalta välttämättömän KML 156 :n 3 momentissa tarkoitetun kulkuyhteyden perustamisen tai siirtämisen kustannukset. KTML 3.5 :n mukaisista kuluista toimituskorvaus sisältää apuhenkilö-, kokoustila- ja rajamerkkikustannukset. Apuhenkilökustannuksina pidetään paitsi mittamieskustannuksia myös rajanavaamiskustannuksia. Jos lohkomisen yhteydessä suoritetaan rajankäynti, joka ei kuulu kiinteään hintaan, on tällainen ylimääräinen rajankäynti myös aina kiinteähintainen. Koska sillä seikalla, suoritetaanko ko. rajankäynti sivutoimituksena tai omana toimituksenaan, ei ole vaikutusta perittävän maksun kokonaismäärään, saattaa olla tarkoituksenmukaista tehdä ko. rajankäynti omana toimituksenaan. Todennäköisesti rajankäynnillä on osittain eri asianosaisia kuin lohkomisella. Näin heitä ei olisi tarpeen kutsua paikalle, ennen kuin heidän asiaansa käsitellään. Toimitukset voi aika usein tehdä tai ainakin aloittaa samalla toimitusmatkalla. Halkomisena aloitetusta, mutta lohkomiseksi muutetusta toimituksesta määrätään kiinteistötoimitusmaksu kuten halkomisesta, jos asianosaiset tekevät jakosopimuksen sen jälkeen, kun alkukokous tai siinä annettu määräaika jakosopimuksen tekemiselle on päättynyt. Jos jakosopimus tehdään ao. määräajan kuluessa, toimituksesta määrätään kiinteistötoimitusmaksu kuten lohkomisesta (MMMA 2.4 ). Kun lohkomisen yhteydessä tehdään kiinteähintainen toimitus tai toimenpide (MMMA 3-5 ja 7-10 ), siitä määrätään kiinteistötoimitusmaksu kiinteähintaisena loppukokouksen ajankohtana voimassa olevien hintojen perusteella. Aikaveloitteisen sivutoimituksen/ lisätehtävän kiinteistötoimitusmaksu määrätään työkorvauksena loppukokouksen ajankohtana voimassa olleen tuntihinnan mukaan. Myös MMMA 8.4 :ssä oleva vaatimus työkorvauksen määräämisestä vähintään vastaavasta sopimukseen perustuvasta toimenpiteestä määrättävän toimituskorvauksen suuruiseksi on otettava huomioon Ks. myös kohta

9 9 Maksun määrääminen sikseen jätetystä, peruutetusta tai rauenneesta toimituksesta, ks. MMMA 12 ja kohta Rasitteen tai tieoikeuden perustaminen taikka siirtäminen lohkomisen (ja tilusvaihdon) yhteydessä MMMA 2 Lohkomisen (ja tilusvaihdon) toimituskorvaukseen sisältyvät seuraavat rasitteiden ja tieoikeuksien käsittelyt: - yksityisistä teistä annetussa laissa (358/1962) tarkoitetun oikeuden perustaminen emäkiinteistön alueelle lohko- tai kantakiinteistön hyväksi - kulkuyhteyden perustaminen lohko- tai kantakiinteistön hyväksi lohkomisen ulkopuolisen rekisteriyksikön alueelle KML momentin mukaisesti tai edellä tarkoitetun aikaisemmin perustetun kulkuyhteyden siirtäminen toiseen paikkaan - muun kuin KML 154 a :ssä tarkoitetun rasitteen perustaminen emäkiinteistön alueelle lohko- tai kantakiinteistön hyväksi Muut lohkomisen (ja tilusvaihdon) yhteydessä tehdyt rasitteiden ja tieoikeuksien perustamiset tai siirrot velotaan työkorvauksessa niihin käytettyjen työaikojen perusteella Kiinteistötoimitusmaksun alentaminen asianosaisen tekemän työn johdosta (kunnan alennus) lohkomisessa (ja tilusvaihdossa) KTML 5 (74/2014) ja MMMA:n maksutaulukko 1 Asianosaisen tekemän työn johdosta kiinteistötoimitusmaksusta myönnettävä alennus rajattiin voimaan tulleessa toimitusmaksu-uudistuksessa koskemaan vain kuntia. Kunnalle myönnetään asemakaava-alueella oman toimitusmaksunsa osalta 30 prosentin alennus lohkomisen ja tilusvaihdon toimituskorvauksesta, jos toimitus suoritetaan kunnan omistamalla alueella ja kunta on hyväksyttävästi tehnyt kaikki toimituksen vaatimat maastotyöt omia rajamerkkejään käyttäen. Käytännössä alennuksen saaminen tarkoittaa useimmiten niitä tapauksia, joissa kunnalle lohkotaan sen omistamasta kiinteistöstä omiin nimiinsä kaavan mukaisia rakennuspaikkoja tai kunnan ostamasta määräalasta lohkotaan kunnalle kaavan mukaisia rakennuspaikkoja. Alennusperusteet täyttyvät edellä mainituissa tapauksissa myös, jos lohkotaan muita kaavan mukaisia kiinteistöjä kuin rakennuspaikkoja. Lisäksi alennusperusteet täyttyvät, jos kunta on myynyt omistamastaan alueesta (tila tai määräala) asemakaava-alueella määräalan, tehnyt maastotyöt omia rajamerkkejään käyttäen ja maksaa lohkomismaksun Koskitilan lohkominen KML 20.3 :ssä tarkoitetusta koskitilan lohkomisessa määrätään kiinteistötoimitusmaksu toimituskorvauksena MMMA 2 :n sekä maksutaulukon 1 mukaisesti. Koska KML 20.3 :ssä tarkoitetussa koskitilan lohkomisessa toimituskorvaukseen ei sisälly KML :n mukaisen osakasselvityksen kustannuksia, osakasselvityksen kustannukset velotaan erillisenä tehtävänä, jonka osalta määrätään työkorvaus Lohkominen, tontin lohkominen ja/ tai yleisen alueen lohkominen samassa toimituksessa Maanmittauslaitoksen sisäinen ohje

10 Ratkaisu kiinnityksestä tai kirjatusta eläkeoikeudesta vapauttamisesta MMMA 10 (muutos 1288/2014), 12 ja 16 Vuoden 2010 alusta lähtien Maanmittauslaitoksessa on voitu vapauttaa kiinteistöjä kiinnityksistä ja kirjatuista eläkeoikeuksista panttioikeuksien haltijoiden suostumusten perusteella kirjaamisasiana tai toimituksen yhteydessä kiinteistönmuodostamisasiana. Toimituksen yhteydessä vapauttaminen voidaan tehdä myös vahingottomuusharkinnan perusteella, jolloin suostumuksia ei tarvita. Jos toimituksessa tulee käsiteltäväksi kiinnityksistä vapauttaminen panttioikeuksien haltijoiden suostumusten perusteella ja vapauttaminen ei ole toimituksen edellytyksenä, voidaan asianosaisia ohjeistaa hakemaan vapauttamista tavanomaisena kirjaamisasiana myös toimituksen jälkeen. Jos asianosainen ei jätä panttikirjoja toimitusinsinöörille, vapauttamista ei kuitenkaan voida tehdä toimituksen yhteydessä. Jos vapauttaminen perustuu vahingottomuusharkintaan, alkuperäisiä panttikirjoja ei vaadita esitettäväksi toimituksessa. Vuoden 2011 alusta lähtien on kiinnityksistä tai kirjatuista eläkeoikeuksista vapauttamista koskevista ratkaisuista määrätty maksut yhtenäisin perustein riippumatta siitä, onko ratkaisu tehty kiinteistönmuodostamisasiana vai kirjaamisasiana. Koska suurin osa kiinnityksistä ja kirjatuista eläkeoikeuksista vapauttamisista tehdään kirjaamisasiana, toimenpide hinnoitellaan kirjaamisasiana tehtävän ratkaisun kustannusten pohjalta, ks. MMMA 10 sekä maa- ja metsätalousministeriön asetus Maanmittauslaitoksen maksuista sekä kaupanvahvistuksesta perittävistä maksuista ja korvauksista (1158/2014) 4. MMMA 10 :ssä tarkoitetut maksut määrätään ratkaisun kohteena ollutta kiinnitystä tai eläkeoikeutta kohti ja ne peritään vapauttamisen suhteen sekä myönteisestä että kielteisestä ratkaisusta. MMMA 10.3 :ssä on kuitenkin kiinteistötoimituksissa sovellettava täydentävä säännös koskien yhteisen alueen lohkomista: Jos yhteisestä alueesta muodostettu lohkokiinteistö vapautetaan osakaskiinteistöön vahvistetuista kiinnityksistä kiinteistönmuodostamislain 28 :n 2 momentin nojalla ilman panttioikeuden haltijan suostumusta, siitä määrätään kiinnitysten lukumäärästä riippumatta vain yksi maksu. Sama koskee kirjatuista eläkeoikeuksista vapauttamisesta tehtävän ratkaisun maksua MMMA 10.3 :ssä tarkoitetussa tapauksessa. Maksun määrääminen sikseen jätetystä, peruutetusta tai rauenneesta toimituksesta, ks. MMMA 12 ja kohta Siitä, minkä ajankohdan mukainen maksu määrätään, ks. kohta Yhteisalueosuuden siirtäminen kiinteistöön ja yhteisalueosuuden muodostaminen tilaksi MMMA 7, 12 ja lähtien vireille tulleet yhteisalueosuuden kiinteistöön siirtämiset ja yhteisalueosuuden tilaksi muodostamiset ovat kiinteähintaisia. Myös aina siinä tapauksessa, että mainittu toimitus tehdään kiinteähintaisena laskutettavan päätoimituksen yhteydessä, siitä määrätään kiinteähintainen kiinteistötoimitusmaksu. Jälkeen lopetetun yhteisalueosuuden kiinteistöön siirtämisen ja yhteisalueosuuden tilaksi muodostamisen kiinteistötoimitusmaksut määräytyvät MMMA:n 7 :n mukaisesti. Kutakin kiinteistöstä suoritettavaa osuuden tai osuuksien siirtämistä ja tai tilaksi muodostamista kohden määrätään kiinteistötoimitusmaksu erikseen ja maksujen suuruus riippuu siitä, millaisia kiinnityksiä kohdistuu niihin kiinteistöihin, joita toimenpide koskee. KTML 3.5 :n mukaisista kuluista toimituskorvaus sisältää kokoustilakustannukset. Ministeriön maksuasetuksen 7 :n 1 momentti on tarkoitettu niihin tapauksiin, joissa yhteisalueosuuden siirron tai tilaksi muodostamisen yhteydessä ei tehdä kiinnityksistä vapauttamisia, ja 7 :n 2 mo-

11 mentti niihin tapauksiin, joissa kiinnityksistä vapauttamisia tehdään (sopimus tai ns. vahingottomuusharkinta). Jälkimmäisen tapauksen suurempi maksu johtuu 1 momentin tapausta suuremmista keskimääräisistä kustannuksista. Näihin kiinnitysten lukumäärä ei vaikuta. Kiinnityksistä vapauttamisesta peritään 2 momentin mukaisessa tapauksessa lisäksi MMMA 10 :n mukaiset maksut. Yhteisalueosuuden siirto kiinteistöön tai muodostaminen tilaksi voidaan tehdä myös kiinteistörekisterin pitäjän päätöksellä, ks. KML :n muutos 914 /2011. Maksu määräytyy samoin perustein kuin toimituksessa, eli MMMA 7 :n mukaisesti. Koska valtaosa toimenpiteistä suoritetaan kiinteistörekisterin pitäjän päätöksinä, on myös hinnoittelu tapahtunut näistä päätöksistä aiheutuvien kustannusten perusteella. Nämä kustannukset ovat selvästi alemmat kuin ne kustannukset, jotka aiheutuisivat, jos kyseessä olevat toimenpiteet tehtäisiin kiinteistötoimituksina. Tästä syystä on kustannustehokkuuden kannalta erittäin tärkeää, että toimenpiteet tehdään kiinteistörekisterin pitäjän päätöksinä. Kiinteistötoimituksina ne tehdään vain poikkeustapauksissa. Tällainen tilanne on muun muassa silloin, kun toimenpide liittyy toiseen toimitukseen, esimerkiksi lohkomiseen. Maksun määrääminen sikseen jätetystä, peruutetusta tai rauenneesta toimituksesta ks. kohta Siitä, minkä ajankohdan mukainen maksu määrätään ja vaikuttaako toimituksen vireilletulon aika maksun määräämiseen, ks. kohta Vapaaehtoinen ja pakollinen tilusvaihto MMMA 3, 12 ja 16 Vapaaehtoisesta tilusvaihdosta, joka on lopetettu jälkeen, sekä pakollisesta tilusvaihdosta, joka on tullut vireille jälkeen tai tehdään jälkeen lopetetun kiinteähintaisen toimituksen yhteydessä, määrätään kiinteistötoimitusmaksu MMMA 3 :n ja saman maksutaulukon 1 perusteella, jota käytetään myös lohkomisessa. Kussakin kahden kiinteistön kesken tehdyssä tilusvaihdossa kiinteistötoimitusmaksu määrätään vaihdettujen alueiden yhteenlasketun pinta-alan perusteella. Jos yhteisalueosuus vaihdetaan KML 56 :n 2 momentin mukaisesti alueeseen, maksu määrätään pelkästään alueen pinta-alan perusteella. Ns. ketjutilusvaihtotapauksessa vaihtoon osallistuu useampia kuin kaksi kiinteistöä, jolloin kaikkien vaihtoon osallistuvien alueiden pinta-alat lasketaan yhteen. Asemakaava-alueella suoritetussa tilusvaihdossa voidaan määrätyin edellytyksin myöntää kunnalle alennus, ks. kohta MMMA 3 :n mukainen kiinteistötoimitusmaksu tilusvaihdosta määräytyy toimituskorvauksena, joka sisältää muun muassa tilusvaihdon suorittamisen kannalta välttämättömän sivutoimitusrajankäynnin kustannukset sekä lisäksi tilusvaihtoon osallisen kiinteistön kannalta välttämättömän KML 156 :n 3 momentissa tarkoitetun kulkuyhteyden perustamisen tai siirtämisen kustannukset. KTML 3.5 :n mukaisista kuluista toimituskorvaus sisältää apuhenkilö-, kokoustila- ja rajamerkkikustannukset. Apuhenkilökustannuksina pidetään paitsi mittamieskustannuksia myös rajanavaamiskustannuksia. Ks. tarkemmin MMMA 3. Rasitteen tai tieoikeuden perustaminen taikka siirtäminen tilusvaihdon yhteydessä, ks. kohta Pakollisen tilusvaihdon kiinteistötoimitusmaksu määrätään edelleen työkorvauksena, jos toimitus on tullut vireille ennen tai tehdään ennen vireille tulleen aikaveloitteisen toimituksen yhteydessä. Maksun määrääminen sikseen jätetystä, peruutetusta tai rauenneesta toimituksesta, ks. MMMA 12 ja kohta

12 Siitä, minkä ajankohdan mukainen maksu määrätään ja vaikuttaako toimituksen vireilletulon aika maksun määräämiseen, ks. kohta Vesijätön lunastaminen ja yhteisen alueen lunastaminen MMMA 4, 12 ja lähtien vireille tulleet vesijätön lunastamiset ja yhteisen alueen lunastamiset ovat kiinteähintaisia. Myös aina siinä tapauksessa, että mainittu toimitus tehdään kiinteähintaisena laskutettavan päätoimituksen yhteydessä, siitä määrätään kiinteähintainen kiinteistötoimitusmaksu. Jälkeen lopetetun vesijätön lunastamisen ja yhteisen alueen lunastamisen kiinteistötoimitusmaksut määräytyvät MMMA 4 :n ja sen liitteenä olevan maksutaulukon 2 mukaisesti. MMMA 4 :n mukainen kiinteistötoimitusmaksu jälkeen lopetetusta vesijätön tai yhteisen alueen lunastamisesta määräytyy toimituskorvauksena, joka sisältää muun muassa välttämättömän sivutoimitusrajankäynnin kustannukset. KTML 3.5 :n mukaisista kuluista toimituskorvaus sisältää apuhenkilö-, kokoustila- ja rajamerkkikustannukset. Apuhenkilökustannuksina pidetään paitsi mittamieskustannuksia myös rajanavaamiskustannuksia. Ks. tarkemmin MMMA 4. Jos lunastetaan kahdesta tai useammasta vesijätöstä taikka kahdesta tai useammasta yhteisestä alueesta, lunastusmaksu määrätään kiinteistöön tai muuhun rekisteriyksikköön lunastettujen vesijättöjen yhteenlasketun pinta-alan tai yhteisten alueiden yhteenlasketun pinta-alan perusteella. Vesijätön tai yhteisen alueen osakaskunnan järjestäytyminen tai järjestäytymättömyys ei vaikuta toimituskorvauksen suuruuteen. On huomattava, että vesijätön lunastaminen ja yhteisen alueen lunastaminen ovat eri toimituslajeja. Jos ne tehdään saman toimituksen yhteydessä, niiden kustannukset tulee pitää erillään ja kummastakin määrätä erilliset kiinteistötoimitusmaksut. Jos siis samassa toimituksessa samaan kiinteistöön lunastetaan sekä yhteistä vesijättöä että muuta yhteistä aluetta, kummastakin peritään oma kiinteistötoimitusmaksunsa. Vesijätön ja yhteisen alueen lunastukseen kuuluu oleellisena osana lunastushinnan määrääminen. Lunastushinnan määrittämisen kustannukset sisältyvät sen vuoksi näiden toimitusten kiinteään hintaan. Työn suorittajalla ei ole vaikutusta, joten esimerkiksi metsänhoitoyhdistyksen suorittaman puustonarvioinnin kustannuksia ei siis erikseen peritä. Maksun määrääminen sikseen jätetystä, peruutetusta tai rauenneesta toimituksesta, ks. MMMA 12 ja kohta Siitä, minkä ajankohdan mukainen maksu määrätään ja vaikuttaako toimituksen vireilletulon aika maksun määräämiseen, ks. kohta Rajankäynti MMMA 5 ja13 sekä 12, 14 ja 16 Osa rajankäynneistä on kiinteähintaisia ja osa aikaveloitteisia. Kiinteähintaiset rajankäynnit Kiinteähintaisia ovat sellaiset KML:n mukaiset rekisteriyksikön rajankäynnit, jotka ovat tulleet vireille lähtien erillisinä toimituksina tai jotka tehdään kiinteähintaisen toimituksen yhteydessä. Muut rajankäynnit ovat aikaveloitteisia. Jälkeen lopetetun kiinteähintaisen rajankäynnin kiinteistötoimitusmaksu määräytyy MMMA 5 :n mukaisesti.

13 MMMA 5 :n mukainen kiinteistötoimitusmaksu kiinteähintaisesta rajankäynnistä määräytyy toimituskorvauksena, joka sisältää KTML 3.5 :n mukaisista kuluista apuhenkilö-, kokoustila- ja rajamerkkikustannukset. Apuhenkilökustannuksina pidetään paitsi mittamieskustannuksia myös rajanavaamiskustannuksia. Ellei kysymyksessä ole KML 108 :n mukainen rajankäynti (rajamerkin siirtäminen, korjaaminen, uusiminen), rajankäynnistä määrättävään kiinteistötoimitusmaksuun vaikuttaa kolme osatekijää. 1) Käytyä rajaa määräävien rajapisteiden lukumäärä. Tämä tarkoittaa: - vanhojen rajamerkkien tilalle rakennettuja rajamerkkejä, koordinaatein asemakaava-alueella määrättyjä rajapisteitä taikka rajankäynnillä poistettavia rajamerkkejä (luonnollinen raja vahvistetaan rajaksi); - maastossa paikoillaan olevia rajamerkkejä (rajankäynnin päätepisteet) ei lasketa, lukuun ottamatta sellaista rajankäyntiä, jonka tarkoitus on ratkaista, onko rajamerkki oikealla paikallaan; - pyykkipari = yksi rajamerkki; - kun kysymyksessä on luonnollinen raja, joka vahvistetaan entiselle paikalleen eikä rajamerkkejä ole tarpeen rakentaa, lukumäärä = 0; - entisen luonnollisen rajan käymisessä siinä rakennettuja rajamerkkejä (tai rajaa määräävää rajapistettä) rajanoikaisujen jälkeen. 2) Rajankäyntiin osallisten rekisteriyksikköjen lukumäärä. Tämä tarkoittaa: - käytävään rajaan rajoittuvia rekisteriyksiköitä, yhdellä pisteellä rajoittuvia ei lasketa; - maksu peritään kunkin rekisteriyksikön osalta vain kerran, vaikka se olisi mukana useammassakin rajankäynnissä, kuten esimerkiksi mukana sekä normaalirajankäynnissä että KML:n 108 :n mukaisessa rajankäynnissä. 3) Maa-alueella käydyn rajan pituus. Tämä tarkoittaa: - vesialueella (vettä molemmin puolin rajaa) käytyä rajaa tai rajaosuutta ei lasketa; - maa-alueella käydyt rajapituudet lasketaan yhteen sellaisenaan. Maanmittauslaitoksessa laskutusjärjestelmä (JAKOtoma) huolehtii pyöristyksestä ylöspäin seuraavaan tasametrilukemaan, koska rajan pituus laskutetaan alkavaa metriä kohti. KML 108 :n mukaisissa rajankäynneissä (rajamerkin siirtäminen, korjaaminen, uusiminen) maksuun vaikuttavat 1) Rakennettujen, siirrettyjen ja korjattujen rajamerkkien lukumäärä: - ei merkitystä sillä, kuinka monta siirtopyykkiä rakennetaan siirrettävän tilalle. 2) Rajankäyntiin osallisten rekisteriyksikköjen lukumäärä. Tämä tarkoittaa: - kaikkia rekisteriyksiköitä, joiden rajamerkki on kyseessä; 13

14 14 - maksu peritään kunkin rekisteriyksikön osalta vain kerran, vaikka se olisi mukana useammassakin rajankäynnissä. Edellä mainittuja osatekijöitä käyttäen määrätään rajankäynnin kiinteistötoimitusmaksun kokonaismäärä. Kokonaismäärä ositellaan KML 209 :n mukaisesti, yleensä hyödyn perusteella. Toimitusinsinöörin tulee selostaa maksun muodostumisen perusteet pöytäkirjassa. Aikaveloitteiset rajankäynnit Aikaveloitteisia rajankäyntejä ovat: - kaikki ennen vireille tulleet, päätehtävänä tehtävät rajankäynnit - aikaveloitteisten toimitusten yhteydessä tehtävät rajankäynnit - KML 109 :n mukaiset rajankäynnit (mm. rasitealueiden rajankäynnit) - muun lainsäädännön kuin KML:n mukaiset rajankäynnit. Viimeksi mainittuja ovat mm. kalastuslain (286/1982) 24 :ssä tarkoitettu kalaväylän rajojen selvittämistoimitus ja 45 :ssä tarkoitettu rauhoituspiirin rajojen selvittämistoimitus, kuten myös kuntarakennelain (1698/2009) 50 :ssä tarkoitettu kuntarajan käyminen. Aikaveloitteisen rajankäynnin kiinteistötoimitusmaksu määräytyy MMMA:n 13 :n mukaisesti. Ks. myös kohta Yleistä Maksun määrääminen sikseen jätetystä, peruutetusta tai rauenneesta toimituksesta ks. MMMA 12 ja kohta Siitä, minkä ajankohdan mukainen maksu määrätään ja vaikuttaako toimituksen vireilletulon aika maksun määräämiseen, ks. kohta Oikeuden tai rasitteen lakkauttaminen taikka käyttömääräyksen muuttaminen MMMA 8 ja 13 sekä 12, 14 ja 16 MMMA 8 koskee kiinteistötoimitusmaksun määräämistä tapauksissa, joissa YksTL:n mukainen tie tai oikeus lakkautetaan taikka tien tai oikeuden käyttämistä koskevia määräyksiä muutetaan, sekä tapauksissa, joissa KML:n mukainen rasite poistetaan tai sen käyttämistä koskevia määräyksiä muutetaan. Ks. esim. YksTL 11,15, 28.2, 84 ja 85 sekä KML 158.1,159.3 ja 165. Kun MMMA 8 :ssä sanottuja toimenpiteitä haetaan suoritettavaksi erillisessä toimituksessa, toimitusmääräys annetaan yksityistietoimituksen tai rasitetoimituksen suorittamiseksi. Sanotut toimenpiteet voivat tulla tehtäväksi erillisinä toimenpiteinä myös sivutoimituksena. Jos toimenpiteet tehdään aikaveloitteisen toimituksen yhteydessä tai aikaveloitteisena päätoimituksena, MMMA 8 :ää sovelletaan, kun päätoimitus on tullut jälkeen vireille. MMMA 8 :ää ei sovelleta sellaisiin toimenpiteisiin, joissa asiallisesti on kyseessä rasitteen tai oikeuden siirtäminen (rasitteen siirto / uuden rasitteen perustaminen + vanhan lakkauttaminen). Sopimukseen perustuva oikeuden tai rasitteen lakkauttaminen taikka käyttömääräyksen muuttaminen voidaan tehdä myös kiinteistörekisterin pitäjän päätöksellä, ks. KML :n muutos 914 /2011. Maksu määräytyy samoin perustein kuin toimituksessa, eli MMMA 8 :n mukaisesti. Koska valtaosa

15 toimenpiteistä suoritetaan kiinteistörekisterin pitäjän päätöksinä, on myös hinnoittelu tapahtunut näistä päätöksistä aiheutuvien kustannusten perusteella. Nämä kustannukset ovat selvästi alemmat kuin ne kustannukset, jotka aiheutuisivat, jos kyseessä olevat toimenpiteet tehtäisiin kiinteistötoimituksina. Tästä syystä on kustannustehokkuuden kannalta erittäin tärkeää, että toimenpiteet tehdään kiinteistörekisterin pitäjän päätöksinä. Kiinteistötoimituksina ne tehdään vain poikkeustapauksissa. Tällainen tilanne on esimerkiksi, kun toimenpide liittyy toiseen toimitukseen, esimerkiksi lohkomiseen. Kiinteähintainen toimitus tai toimenpide MMMA 8.1 :ssä mainittu toimenpide on kiinteähintainen, jos asianosaiset ovat tehneet siitä sopimuksen, joka on toimitettu toimitusinsinöörille kirjallisena ennen asian varsinaista käsittelyä, tai jos asianosaiset tekevät sopimuksen alkukokouksessa ennen asian varsinaista käsittelyä. Kokouksessa tehty suullinen sopimus kirjataan pöytäkirjaan. Sopimuksen täytyy käsittää kaikki tarvittavat asiat. Toimitusinsinööri ei käytä toimitusvaiheessa aikaa sopimuksen valmisteluun. Kiinteistötoimitusmaksu määrätään MMMA 8 :n mukaisena toimituskorvauksena. Maksu sisältää useamman lakkauttamisen tai käyttömääräyksen muuttamisen saman rekisteriyksikön alueella. Tiekunnan tie oikeutettuna vastaa yhtä osallista rekisteriyksikköä. Toimituskorvaukseen sisältyvät KTML 3.5 :n mukaisista kuluista kokoustilakustannukset. Jos sopimukseen perustuva kiinteähintainen toimitus tai toimenpide jätetään sikseen, peruutetaan taikka raukeaa, siitä määrätään maksu MMMA 12 :n mukaisesti. Ks. myös kohta Aikaveloitteinen toimitus tai toimenpide Jos MMMA 8.1 :n mukainen toimenpide erillisenä suoritettuna ei perustu asianosaisten sopimukseen, siitä veloitetaan MMMA 13 :n mukainen työkorvaus, jonka kuitenkin on oltava vähintään vastaavasta sopimukseen perustuvasta toimenpiteestä perittävän maksun suuruinen, ks. MMMA 8.4. Jos työkorvaus olisi vähäisempi kuin vastaavasta sopimukseen perustuvasta toimenpiteestä määrättävä toimituskorvaus, työkorvauksen sijaan veloitetaan ns. vähimmäismaksuna ko. toimituskorvaus. Edellä mainitun maksun hinta määrätään toimituksen loppukokouksen ajankohdan mukaisena. Edellä mainittu vähimmäismaksuvaatimus koskee erillistä toimenpidettä, joten se ei koske esimerkiksi aikaveloitteisen yksityistietoimituksen tai rasitetoimituksen muiden töiden ohessa tehtyä oikeuden tai rasitteen lakkauttamista taikka käyttömääräyksen muuttamista. Maksu määrätään työkorvauksena myös silloin, kun MMMA 8.1 :ssä sanottu toimitus tai toimenpide ei perustu asianosaisten sopimukseen ja toimitus/toimenpide jätetään sikseen, peruutetaan taikka raukeaa. MMMA 8.4 :ssä oleva vaatimus vähintään vastaavan toimituskorvauksen suuruisesta maksusta ja MMMA 12 ei koske tässä tapauksessa määrättävää työkorvausta. Yleistä Maksun määrääminen sikseen jätetystä, peruutetusta tai rauenneesta toimituksesta ks. kohta Siitä, minkä ajankohdan mukainen maksu määrätään ja vaikuttaako toimituksen vireilletulon aika maksun määräämiseen, ks. kohta Yhteisen alueen liittäminen kiinteistöön MMMA 9, 12 ja 16 MMMA 9 koskee kiinteistötoimitusmaksun määräämistä yhteisen alueen liittämisestä kiinteistöön niissä tapauksissa, joissa kaikki yhteisen alueen osuudet ovat tulleet kuulumaan samaan kiinteistöön, ks. KML 131a. Maksu määrätään toimituskorvauksena MMMA 9 :n mukaisesti, kun toimitus on tullut vireille jälkeen tai tehdään jälkeen lopetetun kiinteähintaisen toimituksen yhteydessä. Toimituskorvaukseen sisältyvät KTML 3.5 :n mukaisista kuluista kokoustilakustannukset.

16 16 Jos toimitus on tullut vireille ennen tai tehdään ennen vireille tulleen aikaveloitteisen toimituksen yhteydessä, siitä määrätään kiinteistötoimitusmaksu työkorvauksena MMMA 13 :n mukaisesti. Yhteisen alueen liittäminen kiinteistöön voidaan tehdä myös kiinteistörekisterin pitäjän päätöksellä, ks. KML 131 a :n muutos 914/2011. Maksu määräytyy samoin perustein kuin toimituksessa. Koska valtaosa toimenpiteistä suoritetaan kiinteistörekisterin pitäjän päätöksinä, on myös hinnoittelu tapahtunut näistä päätöksistä aiheutuvien kustannusten perusteella. Nämä kustannukset ovat selvästi alemmat kuin ne kustannukset, jotka aiheutuisivat, jos kyseessä olevat toimenpiteet tehtäisiin kiinteistötoimituksina. Tästä syystä on kustannustehokkuuden kannalta erittäin tärkeää, että toimenpiteet tehdään kiinteistörekisterin pitäjän päätöksinä. Kiinteistötoimituksina ne tehdään vain poikkeustapauksissa. Tällainen tilanne on esimerkiksi, kun toimenpide liittyy toiseen toimitukseen, esimerkiksi lohkomiseen. Maksun määrääminen sikseen jätetystä, peruutetusta tai rauenneesta toimituksesta ks. MMMA 12 ja kohta Siitä, minkä ajankohdan mukainen maksu määrätään ja vaikuttaako toimituksen vireilletulon aika maksun määräämiseen, ks. kohta Toimitusmääräyshakemuksen hylkääminen MMMA 11 MMMA 11 koskeen kiinteistötoimitusmaksun määräämistä toimitusmääräyshakemuksen hylkäämisestä KML 15.3 :n perusteella. Maksu määrätään toimituskorvauksena MMMA 11 :n mukaisesti. Jos samalla hakemuksella haetaan useampia toimituksia, niistä jokaista pidetään omana hakemuksenaan UUDELLEEN KÄSITELLYN TOIMITUKSEN LOPPUKOKOUKSEN AJANKOHTA / LASKU- TUS Uudelleen käsiteltyjen toimitusten kiinteistötoimitusmaksujen määräämisestä on erikseen säädetty valtioneuvoston kiinteistötoimitusmaksusta antaman asetuksen (1560/2001) 3.2 :ssä ja mainitun asetuksen voimaantulo- ja siirtymäsäännöksen 3 momentissa. Asetuksen 3.2 :ssä tarkoitetuissa tapauksissa toimitus on otettu uudelleen käsiteltäväksi tuomioistuimen päätöksen perusteella ja uusi käsittely johtuu toimitusmenettelyssä tai toimituksen suorittamisessa tapahtuneesta virheestä. Tällöin maksua ei määrätä toimituksen aikaisemmassa käsittelyssä suorituista toimenpiteistä siltä osin kuin ne on tehty virheen perusteella, vaan maksu määrätään asian uudelleen käsittelystä. Uuteen käsittelyyn käytetyt työajat tallennetaan asianomaiselle toimitusnumerolle tai kiinteähintaisen päätoimituksen kysymyksessä ollen toimituslajikohtaiselle yleiselle toimitusnumerolle, ks. kohdat ja Toimitusinsinööri voi ottaa toimituksen uuteen käsittelyyn myös KML 271 ja :ssä sanottujen virheiden korjaamiseksi tarpeellisilta osin, kun toimituksesta ei ole vielä tehty merkintää kiinteistörekisteriin. Tällaisten virheiden korjaamisesta johtuvien toimenpiteiden kustannuksia ei kirjata toimitusnumerolle, vaan ao. toimitusprosessin yhteisten työaikojen ja kustannusten toiminnolle (ks. kohta ), jolloin kiinteistötoimitusmaksun määräämättä jättäminen KTML 7.1 :n perusteella hoituu tällä tavalla. Se, että toimitus käsitellään uudelleen vain virheen korjaamiseksi tarpeellisilta osin (KML 271 ja 275 ), tarkoittaa myös sitä, että toimitusta voidaan laajentaa uudessa käsittelyssä vain sellaisilla alkuperäisestä käsittelystä puuttumaan jääneillä toimenpiteillä, jotka ovat toimituksen alkuperäisen tarkoituksen toteuttamiseksi tarpeellisia. Maksu jätetään KTML 7.1 :n perusteella määräämättä vain virheen korjaamisesta johtuneista toimenpiteistä.

Maa- ja metsätalousministeriön asetus

Maa- ja metsätalousministeriön asetus Maa- ja metsätalousministeriön asetus kiinteistötoimitusmaksusta vuosina 2016 ja 2017 Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti säädetään kiinteistötoimitusmaksusta annetun lain (558/1995) 4

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 24 päivänä helmikuuta /2014 Maa- ja metsätalousministeriön asetus. kiinteistötoimitusmaksusta

Julkaistu Helsingissä 24 päivänä helmikuuta /2014 Maa- ja metsätalousministeriön asetus. kiinteistötoimitusmaksusta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 24 päivänä helmikuuta 2014 140/2014 Maa- ja metsätalousministeriön asetus kiinteistötoimitusmaksusta Annettu Helsingissä 19 päivänä helmikuuta 2014 Maa- ja metsätalousministeriön

Lisätiedot

Hinnasto Kiinteistötoimitukset

Hinnasto Kiinteistötoimitukset Hinnasto Kiinteistötoimitukset 2015 Kiinteistötoimitusmaksu muodostuu keskimäärin seuraavasti: n. 20 % toimituksen valmistelu ja arkistotutkimukset n. 30 % toimituskokoukset ja maastotyöt n. 50 % asiakirjojen

Lisätiedot

Hinnasto Kiinteistötoimitukset 2018

Hinnasto Kiinteistötoimitukset 2018 Hinnasto Kiinteistötoimitukset 2018 Kiinteistötoimitusmaksu muodostuu keskimäärin seuraavasti: Noin 20 % Noin 30 % toimituksen valmistelu toimituskokoukset ja ja arkistotutkimukset maastotyöt Noin 50 %

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta /2012 Maa- ja metsätalousministeriön asetus. sekä kiinteistötoimitusmaksun

Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta /2012 Maa- ja metsätalousministeriön asetus. sekä kiinteistötoimitusmaksun SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2012 1058/2012 Maa- ja metsätalousministeriön asetus kiinteistötoimitusmaksusta Annettu Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 2012 Maa- ja

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 23 päivänä syyskuuta /2011 Maa- ja metsätalousministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 23 päivänä syyskuuta /2011 Maa- ja metsätalousministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 23 päivänä syyskuuta 2011 1042/2011 Maa- ja metsätalousministeriön asetus kiinteistötoimitusmaksusta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta

Lisätiedot

21 TOIMITUSKUSTANNUKSET... 3

21 TOIMITUSKUSTANNUKSET... 3 1 Sisällysluettelo 21 TOIMITUSKUSTANNUKSET... 3 21.1 YLEISTÄ... 3 21.1.1 Kiinteistötoimituksena laskutettavat toimitukset ja toimenpiteet 3 21.1.2 Sovellettavat säännökset ja hinnasto 3 21.1.3 Omakustannusperiaate

Lisätiedot

HINNASTO KIINTEISTÖTOIMITUKSET 2016

HINNASTO KIINTEISTÖTOIMITUKSET 2016 HINNASTO KIINTEISTÖTOIMITUKSET 2016 Kiinteistötoimitusmaksu muodostuu keskimäärin seuraavasti: Noin 20 % toimituksen valmistelu ja arkistotutkimukset Noin 30 % toimituskokoukset ja maastotyöt Noin 50 %

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 331. Maa- ja metsätalousministeriön asetus. kiinteistötoimitusmaksusta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta

SISÄLLYS. N:o 331. Maa- ja metsätalousministeriön asetus. kiinteistötoimitusmaksusta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2003 Julkaistu Helsingissä 2 päivänä toukokuuta 2003 N:o 331 332 SISÄLLYS N:o Sivu 331 Maa- ja metsätalousministeriön asetus kiinteistötoimitusmaksusta annetun maa- ja metsätalousministeriön

Lisätiedot

N:o Liite. Taulukko 1

N:o Liite. Taulukko 1 3412 Liite Taulukko 1 Asetuksen 2 :n 2 momentissa tarkoitettua tuntihintaa käytetään määrättäessä työkorvausta seuraavista toimituksen yhteydessä suoritetuista aikaveloitteisista toimituksista ja toimenpiteistä:

Lisätiedot

Kiinteistötoimitukset, rajat ym. ProAgrian Vältä lakitupa sopimustietoa maatalousyrittäjille -koulutus 22.11.2011

Kiinteistötoimitukset, rajat ym. ProAgrian Vältä lakitupa sopimustietoa maatalousyrittäjille -koulutus 22.11.2011 Kiinteistötoimitukset, rajat ym. ProAgrian Vältä lakitupa sopimustietoa maatalousyrittäjille -koulutus 22.11.2011 Arviointipäällikkö Mika Summala Pohjois-Karjalan maanmittaustoimisto 1 MAANMITTAUSLAITOS

Lisätiedot

Kiinteistötoimitusmaksutaksa

Kiinteistötoimitusmaksutaksa Imatran kaupunki TAKSA 1 (6) Kiinteistötoimitusmaksutaksa Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 19.10.2015 72, lainvoimainen 27.11.2015, kuulutettu voimaan 2.12.2015. Tämä taksa tulee voimaan 1.1.2016. (Maksuluokka

Lisätiedot

ASEMAKAAVOISTA JA ASEMAKAAVAN MUUTOKSISTA PERITTÄVÄT MAKSUT (MRL 59 ) hinta

ASEMAKAAVOISTA JA ASEMAKAAVAN MUUTOKSISTA PERITTÄVÄT MAKSUT (MRL 59 ) hinta Voimaantulo 1.1.2014 ASEMAKAAVOISTA JA ASEMAKAAVAN MUUTOKSISTA PERITTÄVÄT MAKSUT (MRL 59 ) hinta I luokka II luokka III luokka IV luokka V luokka Kielteinen Vähäinen muutos (yhtä tonttia koskeva tai muu

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o Laki

SISÄLLYS. N:o Laki SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2010 Julkaistu Helsingissä 16 päivänä joulukuuta 2010 N:o 1083 1085 SISÄLLYS N:o Sivu 1083 Laki Tanskan, Suomen, Islannin, Norjan ja Ruotsin välillä tehdyn yleisen turvallisuussopimuksen

Lisätiedot

3 ERILLISEN ALUEEN TILAKSI MUODOSTAMINEN JA KIINTEISTÖÖN LIITTÄMINEN

3 ERILLISEN ALUEEN TILAKSI MUODOSTAMINEN JA KIINTEISTÖÖN LIITTÄMINEN 1 (5) 3 ERILLISEN ALUEEN TILAKSI MUODOSTAMINEN JA KIINTEISTÖÖN LIITTÄMINEN 3.1 Yleistä... 2 3.2 Toimituksen vireilletulo... 2 3.3 Toimitusmiehet... 2 3.4 Asianosaiset... 2 3.5 Toimitusmenettely... 2 3.5.1

Lisätiedot

KIINTEISTÖTOIMITUSMAKSUTAKSA

KIINTEISTÖTOIMITUSMAKSUTAKSA TAKSAESITYS KIINTEISTÖTOIMITUSMAKSUTAKSA jonka mukaan kunnalle suoritetaan maksu kiinteistötoimitusmaksulain (558/95) 1 :ssä tarkoitetuista toimituksista, toimenpiteistä ja tehtävistä. KIINTEISTÖTOIMITUKSET

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. Kiinteistötoimitustaksa ja mittaustoimen taksa. Kv

SÄÄDÖSKOKOELMA. Kiinteistötoimitustaksa ja mittaustoimen taksa. Kv SÄÄDÖSKOKOELMA Kiinteistötoimitustaksa ja mittaustoimen taksa Kv 15.4.2019 39 Hämeenlinnan kaupunki Sivu 1 / 5 Taksan mukaan Hämeenlinnan kaupungille peritään maksu kiinteistötoimitusmaksulain (12.4.1995/558)

Lisätiedot

Laki. kiinteistönmuodostamislain muuttamisesta

Laki. kiinteistönmuodostamislain muuttamisesta EV 222/996 vp - HE 95/996 vp Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi kiinteistönmuodostamislain muuttamisesta Eduskunnalle on annettu hallituksen esitys n:o 95/996 vp laiksi kiinteistönmuodostamislain

Lisätiedot

Hyväksytty kaupunginvaltuustossa

Hyväksytty kaupunginvaltuustossa TAKSAESITYS Kiinteistötoimitusmaksulain (558/95) 1 :ssä tarkoitetuista toimituksista, toimenpiteistä ja tehtävistä perittävät maksut: 1. Kiinteistötoimitukset 1.1 Tontin lohkominen (KML 4 luku) taksaesitys

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. Kiinteistötoimitustaksa ja mittaustoimen taksa. Kaura

SÄÄDÖSKOKOELMA. Kiinteistötoimitustaksa ja mittaustoimen taksa. Kaura SÄÄDÖSKOKOELMA Kiinteistötoimitustaksa ja mittaustoimen taksa Kaura 24.10.2017 73 Taksan mukaan Hämeenlinnan kaupungille peritään maksu kiinteistötoimitusmaksulain (12.4.1995/558) 1 :ssä tarkoitetuista

Lisätiedot

Kiinteistönmuodostamislain (KmL) 4 luvun mukaisesta tontin lohkomisesta suoritetaan perushinta /tontti:

Kiinteistönmuodostamislain (KmL) 4 luvun mukaisesta tontin lohkomisesta suoritetaan perushinta /tontti: KAUPUNKIMITTAUKSEN HINNASTO 2014 KIINTEISTÖTOIMITUSTEN HINNASTO jonka mukaan Porin kaupungille suoritetaan maksu kiinteistötoimitusmaksulain (558/95) 1 :ssä tarkoitetuista toimituksista, toimenpiteistä

Lisätiedot

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Lainsäädäntöneuvos EHDOTUS MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN ASETUKSEKSI KIINTEISTÖ- TOIMITUSMAKSUSTA

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Lainsäädäntöneuvos EHDOTUS MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN ASETUKSEKSI KIINTEISTÖ- TOIMITUSMAKSUSTA MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Lainsäädäntöneuvos 14.12.2017 Leo Olkkonen EHDOTUS MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN ASETUKSEKSI KIINTEISTÖ- TOIMITUSMAKSUSTA 1 Ehdotuksen pääasiallinen sisältö

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. Kiinteistötoimitustaksa ja mittaustoimen taksa. Kv

SÄÄDÖSKOKOELMA. Kiinteistötoimitustaksa ja mittaustoimen taksa. Kv SÄÄDÖSKOKOELMA Kiinteistötoimitustaksa ja mittaustoimen taksa Kv 7.12.2016 151 Taksan mukaan Hämeenlinnan kaupungille peritään maksu kiinteistötoimitusmaksulain (12.4.1995/558) 1 :ssä tarkoitetuista toimituksista

Lisätiedot

Kiinnityksistä vapauttaminen toimituksen yhteydessä

Kiinnityksistä vapauttaminen toimituksen yhteydessä Kiinnityksistä vapauttaminen toimituksen yhteydessä Kuntien ja Maanmittauslaitoksen kirjaamistehtävien koulutuspäivä 19.9.2011, Helsinki, Pasila Kari Niemi Johtava asiantuntija, VT Maanmittauslaitoksen

Lisätiedot

KORVAUKSET. m Korvaukset on käsiteltävä viran puolesta m Täyden korvauksen periaate m Käypä hinta ennen lunastusta olleen tilanteen mukaan

KORVAUKSET. m Korvaukset on käsiteltävä viran puolesta m Täyden korvauksen periaate m Käypä hinta ennen lunastusta olleen tilanteen mukaan KORVAUKSET 33 Maan luovuttamisesta sekä vahingosta, haitasta tai kustannuksista, jotka tähän lakiin perustuvasta toimenpiteestä aiheutuvat kiinteistön omistajalle, tieosakkaalle tai 10 :ssä tarkoitetun

Lisätiedot

Kiinteistötoimitusmaksutaksan laatimisohje,

Kiinteistötoimitusmaksutaksan laatimisohje, Kiinteistötoimitusmaksutaksan laatimisohje, 2.12.2011 Matti Holopainen 2.12.2011 SUOMEN KUNTALIITTO FINLANDS KOMMUNFÖRBUND 15.11.2011 Kunnan kiinteistörekisterinpitäjille KIINTEISTÖTOIMITUSMAKSUTAKSAN

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 806. Laki. jätelain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 28 päivänä marraskuuta 2008

SISÄLLYS. N:o 806. Laki. jätelain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 28 päivänä marraskuuta 2008 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2008 Julkaistu Helsingissä 11 päivänä joulukuuta 2008 N:o 806 810 SISÄLLYS N:o Sivu 806 Laki jätelain muuttamisesta... 2501 807 Valtioneuvoston asetus ympäristönsuojeluasetuksen 20

Lisätiedot

HE 144/2013 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kiinteistönmuodostamislakia

HE 144/2013 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kiinteistönmuodostamislakia Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi kiinteistönmuodostamislain ja kiinteistötoimitusmaksusta annetun lain 3 ja 5 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot

1 Tontin lohkominen Kiinteistönmuodostamislain (KmL) 4 luvun mukaisesta lohkomisesta suoritetaan seuraavasti

1 Tontin lohkominen Kiinteistönmuodostamislain (KmL) 4 luvun mukaisesta lohkomisesta suoritetaan seuraavasti Kaupunginhallitus 8.5.2017 liite nro 12 (1/5) TONTTIPALVELUIDEN TAKSA VOIMAANTULO 1.6.2017 Yleistä Toimenpiteen suorittaja tai hakija on velvollinen suorittamaan viranomaistehtävistä kunnalle seuraavassa

Lisätiedot

Maankäyttöpalveluiden taksa

Maankäyttöpalveluiden taksa MAANKÄYTTÖPALVELUIDEN TAKSAT Sisällysluettelo: 1. YLEISTÄ TAKSOISTA... 2 1.1. Hyväksyminen ja voimaantulo... 2 1.2. Arvonlisävero... 2 2. ASEMAKAAVAN JA ERILLISEN TONTTIJAON LAATIMISESTA JA MUUTOKSESTA

Lisätiedot

lain kumoamisesta Laki yhteismetsälain muuttamisesta

lain kumoamisesta Laki yhteismetsälain muuttamisesta EV 221/1996 vp- HE 205/1996 vp Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi yhteismetsälain muuttamisesta ja yhteismetsäosuuksien lunastamisesta annetun lain kumoamisesta Eduskunnalle on annettu hallituksen

Lisätiedot

Laki. kiinteistönmuodostamislain muuttamisesta

Laki. kiinteistönmuodostamislain muuttamisesta EV 23/1998 vp- HE 232/1997 vp Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi kiinteistönmuodostamislain ja kiinteistörekisterilain muuttamisesta Eduskunnalle on vuoden 1997 valtiopäivillä annettu hallituksen

Lisätiedot

5 TILUSVAIHTO 5.1 YLEISTÄ 5.2 VIREILLETULO 2 (7) Toimituksen tarkoitus ja kohde. KML ja 64 66

5 TILUSVAIHTO 5.1 YLEISTÄ 5.2 VIREILLETULO 2 (7) Toimituksen tarkoitus ja kohde. KML ja 64 66 1 (7) 5 TILUSVAIHTO 5.1 YLEISTÄ... 2 5.2 VIREILLETULO... 2 5.2.1 Hakemus, vireilletulo ja toimitusmääräys... 2 5.3 TOIMITUSMIEHET... 4 5.4 TOIMITUKSEN ASIANOSAISET... 4 5.5 TOIMITUSMENETTELY... 4 5.5.1

Lisätiedot

Kiinteistön edustalla oleva vesijättö voidaan liittää sen kohdalla olevaan kiinteistöön laissa säädetyin edellytyksin täyttä korvausta vastaan.

Kiinteistön edustalla oleva vesijättö voidaan liittää sen kohdalla olevaan kiinteistöön laissa säädetyin edellytyksin täyttä korvausta vastaan. Vesijätön lunastus Kari Tuppurainen kari.tuppurainen@maanmittauslaitos.fi 0400-719023 28.4.2015, Pohjois-Savon Kalatalouskeskus ry:n vuosikokous Hotelli Iso Valkeinen, Kuopio Kiinteistön edustalla oleva

Lisätiedot

KAJAANIN KAUPUNGIN TAKSA KIINTEISTÖTOIMITUS-MAKSUISTA SEKÄ KIINTEISTÖINSINÖÖRIN PÄÄTÖKSISTÄ

KAJAANIN KAUPUNGIN TAKSA KIINTEISTÖTOIMITUS-MAKSUISTA SEKÄ KIINTEISTÖINSINÖÖRIN PÄÄTÖKSISTÄ KAJAANIN KAUPUNGIN TAKSA KIINTEISTÖTOIMITUS-MAKSUISTA SEKÄ KIINTEISTÖINSINÖÖRIN PÄÄTÖKSISTÄ Taksa, jonka mukaan kunnalle suoritetaan maksu kiinteistötoimitusmaksulain (558/95) 1 :ssä tarkoitetuista toimituksista,

Lisätiedot

Laki. kiinteistönm uodostamislain muuttamisesta

Laki. kiinteistönm uodostamislain muuttamisesta EV 253/1998 vp- HE 110/1998 vp Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi kiinteistönmuodostamislain, kiinteistörekisterilain 5 ja 14 b :n ja kiinteän omaisuuden ja erityisten oikeuksien lunastuksesta

Lisätiedot

KUNNAN TIELAUTAKUNTA

KUNNAN TIELAUTAKUNTA Kunnan tielautakunnan ja Maanmittauslaitoksen toimitukset yksityisteillä KUNNAN TIELAUTAKUNTA Yks.TL 6a : Tässä laissa tarkoitettuja tehtäviä varten kunnassa tulee olla tielautakunta tai kunnan määräämä

Lisätiedot

7 TONTIN JA RAKENNUSPAIKAN OSAN LUNASTAMINEN

7 TONTIN JA RAKENNUSPAIKAN OSAN LUNASTAMINEN 1 (10) 7 TONTIN JA RAKENNUSPAIKAN OSAN LUNASTAMINEN 7.1 YLEISTÄ... 2 7.1.1 Määritelmiä... 2 7.1.2 Lunastusmenettely... 2 7.1.3 Sovellettavat säännökset... 2 7.2 VIREILLETULO... 2 7.2.1 Hakemus, vireilletulo

Lisätiedot

Ulkoilureitit. Ulkoilureittiin kuuluvaksi sen liitännäisalueena katsotaan ulkoilureitin käyttäjien lepoa ja virkistymistä varten tarvittavat alueet.

Ulkoilureitit. Ulkoilureittiin kuuluvaksi sen liitännäisalueena katsotaan ulkoilureitin käyttäjien lepoa ja virkistymistä varten tarvittavat alueet. Ulkoilulaki 606/73 ULKOILUREITTI Arvo Vitikainen 2016 Ulkoilureitit Jos yleisen ulkoilutoiminnan kannalta on tärkeätä saada johdetuksi ulkoilijain kulkeminen kiinteistön kautta eikä siitä aiheudu huomattavaa

Lisätiedot

MAANKÄYTTÖPALVELUIDEN TAKSAT JA MAKSUT. Sisällysluettelo: Maankäyttöpalveluiden taksat ja maksut

MAANKÄYTTÖPALVELUIDEN TAKSAT JA MAKSUT. Sisällysluettelo: Maankäyttöpalveluiden taksat ja maksut MAANKÄYTTÖPALVELUIDEN TAKSAT JA MAKSUT Sisällysluettelo: 1. TAKSAT... 3 2. YLEISTÄ TAKSOISTA... 3 2.1. Hyväksyminen ja voimaantulo... 3 2.2. Arvonlisävero... 3 3. ASEMAKAAVAN JA ERILLISEN TONTTIJAON LAATIMISESTA

Lisätiedot

Laki maakaaren muuttamisesta

Laki maakaaren muuttamisesta LUONNOS 5.10.2015 Rinnakkaistekstit Laki maakaaren muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan maakaaren (540/1995) 6 luvun :n 2 momentti, 9 a luvun 10 :n 2 momentti ja 15 :n 1 momentti, 15

Lisätiedot

Yhteismetsistä. Tero Laitinen ,

Yhteismetsistä. Tero Laitinen , Yhteismetsistä Tero Laitinen 040-8017886, tero.laitinen@maanmittauslaitos.fi Metsäkiinteistöt perinnönjaossa ja kiinteistötoimituksissa (vaihtoehdot) Omistus ja metsätilat halutaan pitää ennallaan (ei

Lisätiedot

Yksityistietoimitus. Tieisännöitsijöiden neuvottelupäivät 19.-20.5.2011 Mikko Kuoppala Johtava asiantuntija Maanmittauslaitos

Yksityistietoimitus. Tieisännöitsijöiden neuvottelupäivät 19.-20.5.2011 Mikko Kuoppala Johtava asiantuntija Maanmittauslaitos Yksityistietoimitus Tieisännöitsijöiden neuvottelupäivät 19.-20.5.2011 Mikko Kuoppala Johtava asiantuntija Maanmittauslaitos 1 Yksityinen tie Yksityinen tie: Ei ole julkisin varoin ylläpidetty Sitä voivat

Lisätiedot

KARTTASOVELLUSTEN KÄYTTÖ RAJOJEN ETSINNÄSSÄ Juho Kotakorva, Maanmittauslaitos, Ikaalinen 1

KARTTASOVELLUSTEN KÄYTTÖ RAJOJEN ETSINNÄSSÄ Juho Kotakorva, Maanmittauslaitos, Ikaalinen 1 KARTTASOVELLUSTEN KÄYTTÖ RAJOJEN ETSINNÄSSÄ 27.11.2017 Juho Kotakorva, Maanmittauslaitos, Ikaalinen 1 MOBIILISOVELLUKSET - Erilaisia karttasovelluksia on paljon. Useimmista ei löydy rajatietoa (esim. Maastokartat,

Lisätiedot

MITTAUS JA KIINTEISTÖT YKSIKÖN TEHTÄVISTÄ PERITTÄVÄT MAKSUT

MITTAUS JA KIINTEISTÖT YKSIKÖN TEHTÄVISTÄ PERITTÄVÄT MAKSUT MITTAUS JA KIINTEISTÖT YKSIKÖN TEHTÄVISTÄ PERITTÄVÄT MAKSUT 2013 KOPIOLAITOKSEN HINNASTO KOPIOT MITTAUS JA KIINTEISTÖT YKSIKÖN KARTOISTA Koko Mustavalkoinen Värillinen paperi muovi paperi muovi A4 2,40

Lisätiedot

20 MAASTOLIIKENNELAIN MUKAINEN MOOTTORIKELKKAILUREITTI- JA ULKOILULAIN MUKAINEN ULKOILUREITTITOIMITUS

20 MAASTOLIIKENNELAIN MUKAINEN MOOTTORIKELKKAILUREITTI- JA ULKOILULAIN MUKAINEN ULKOILUREITTITOIMITUS 1 (9) 20 MAASTOLIIKENNELAIN MUKAINEN MOOTTORIKELKKAILUREITTI- JA ULKOILULAIN MUKAINEN ULKOILUREITTITOIMITUS 20.1 YLEISTÄ... 2 20.1.1 Sovellettavat säädökset... 2 20.1.2 Moottorikelkkailureitti, ulkoilureitti...

Lisätiedot

11 RASITETOIMITUS 1 (7)

11 RASITETOIMITUS 1 (7) 1 (7) 11 RASITETOIMITUS 11.1 TOIMITUKSEN VIREILLETULO... 2 11.2 KOKOUKSEN TIEDOT... 2 11.3 TIEDOTTAMINEN... 2 11.4 KOKOUKSEN LAILLISUUS... 2 11.5 TOIMITUKSEN TARKOITUS... 3 11.6 EDELLYTYKSET... 3 11.6.1

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 29 päivänä heinäkuuta /2011 Laki. kiinteistönmuodostamislain muuttamisesta

Julkaistu Helsingissä 29 päivänä heinäkuuta /2011 Laki. kiinteistönmuodostamislain muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 29 päivänä heinäkuuta 2011 914/2011 Laki kiinteistönmuodostamislain muuttamisesta Annettu Naantalissa 22 päivänä heinäkuuta 2011 Eduskunnan päätöksen mukaisesti

Lisätiedot

Kiinteistöjärjestelmään kuuluvat osana myös sen ylläpito eli ne oikeustoimet, viranomaispäätökset, joilla siihen tehdään muutoksia.

Kiinteistöjärjestelmään kuuluvat osana myös sen ylläpito eli ne oikeustoimet, viranomaispäätökset, joilla siihen tehdään muutoksia. Arvo Vitikainen 2016 KIINTEISTÖTOIMITUSTYYPIT Kiinteistöjärjestelmään kuuluvat osana myös sen ylläpito eli ne oikeustoimet, kiinteistötoimitukset ja muut viranomaispäätökset, joilla siihen tehdään muutoksia.

Lisätiedot

KUNNAN TIELAUTAKUNNAN TEHTÄVÄT

KUNNAN TIELAUTAKUNNAN TEHTÄVÄT KUNNAN TIELAUTAKUNNAN TEHTÄVÄT Milloin kysymys on ennestään olevasta tiestä (= tarkoitetaan yksityistä tietä, johon muulla kuin rasitetun kiinteistön omistajalla tai haltijalla on pysyvä käyttöoikeus /KKO

Lisätiedot

Yhteismetsä. omistusratkaisuna. Yhteismetsän perustaminen ja oman maan liittäminen yhteismetsään

Yhteismetsä. omistusratkaisuna. Yhteismetsän perustaminen ja oman maan liittäminen yhteismetsään Yhteismetsä omistusratkaisuna Yhteismetsän perustaminen ja oman maan liittäminen yhteismetsään Kalle Konttinen 040-5636066, kalle.konttinen@maanmittauslaitos.fi Esityksen sisältö 1. Yhteismetsien taustoista

Lisätiedot

Yhteismetsä omistusratkaisuna

Yhteismetsä omistusratkaisuna Yhteismetsä omistusratkaisuna Yhteismetsän perustaminen ja oman maan liittäminen yhteismetsään Kalle Konttinen 040-5636066, kalle.konttinen@maanmittauslaitos.fi Esityksen sisältö 1. Yhteismetsien taustoista

Lisätiedot

1992 vp - HE 354 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

1992 vp - HE 354 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 1992 vp - HE 354 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 1188. Laki kiinteistönmuodostamislain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 1996

SISÄLLYS. N:o 1188. Laki kiinteistönmuodostamislain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 1996 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1996 Julkaistu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 1996 N:o 1188 1191 SISÄLLYS N:o Sivu 1188 Laki kiinteistönmuodostamislain muuttamisesta... 3433 1189 Kiinteistönmuodostamisasetus...

Lisätiedot

PALVELUHINNASTO YHDYSKUNTATOIMI TONTTITUOTANTO

PALVELUHINNASTO YHDYSKUNTATOIMI TONTTITUOTANTO PALVELUHINNASTO YHDYSKUNTATOIMI TONTTITUOTANTO Voimaan 1.3.2016 Sisällysluettelo: Sivu 1. KIINTEISTÖTOIMITUSMAKSUTAKSA, voimaan 1.1.2014 2 3. MAKSUT (RAKENNUSVALVONTAAN LIITTYVÄT PALVELUT) 4 4. VIRANOMAISPÄÄTÖKSET

Lisätiedot

Maanmittaustoimitukset metsätilalla

Maanmittaustoimitukset metsätilalla Maanmittaustoimitukset metsätilalla Rovaniemi 18.3.2017 Sauli Ojala, maanmittausinsinööri, di sauli.ojala@maanmittauslaitos.fi Esityksen sisältö Maanmittaustoimitukset, toimituslajeja Metsäkiinteistöjen

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kiinteistötoimitusmaksusta annetun lain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kiinteistötoimitusmaksusta annettua lakia siten, että kiinteistötoimitusmaksun

Lisätiedot

TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA

TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA Ympäristöterveydenhuollon maksutaksa 1 Soveltamisala Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta 12.3.2013 Voimaantulopäivä 1.4.2013 Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta 13.12.2016

Lisätiedot

Kiuruveden kaupungintalo, valtuustosali, Harjukatu 2, Kiuruvesi

Kiuruveden kaupungintalo, valtuustosali, Harjukatu 2, Kiuruvesi Toimitusnumero 2017-547776 1(6) Maanmittaustoimitus, kiinteistönmääritys (KML 283 ) Kohde Kaislasen erilliset vesijätöt: 263-872-3-2, 263-872-3-3, 263-872-3-5, 263-872-3-8, 263-872-3-11, 263-872-3-12,

Lisätiedot

KAUPUNKIKEHITYS M A K S U T J A T A K S A T 2015. Palvelupisteen maksut

KAUPUNKIKEHITYS M A K S U T J A T A K S A T 2015. Palvelupisteen maksut M A K S U T J A T A K S A T 2015 KAUPUNKIKEHITYS Palvelupisteen maksut Lupapakettien hinnat (alv 0 %) 2015 (alv0%) 2015 (alv24%) Rakennuslupapaketti 113,00 Toimenpide/maisematyölupapaketti 42,00 Poikkeuslupapaketti

Lisätiedot

Tontin lohkominen Jarno Mansner/Kaupunkimittausosasto, päivittänyt Mika Järvelä, Lahden kaupunki, kiinteistöinsinööri

Tontin lohkominen Jarno Mansner/Kaupunkimittausosasto, päivittänyt Mika Järvelä, Lahden kaupunki, kiinteistöinsinööri Tontin lohkominen 17.5.2016 päivittänyt Mika Järvelä, Lahden kaupunki, Jarno Mansner/Kaupunkimittausosasto, päivittänyt Mika Järvelä, Lahden kaupunki, TONTIN LOHKOMINEN HAKEMUS Toimitusta haetaan kirjallisesti

Lisätiedot

Lapinlahden kunnantalo, valtuustosali, Asematie 4, Lapinlahti

Lapinlahden kunnantalo, valtuustosali, Asematie 4, Lapinlahti Toimitusnumero 2017-547783 1(5) Maanmittaustoimitus, kiinteistönmääritys (KML 283 ) Kohde Ylä-Pitkän erilliset vesijätöt: 402-872-1-1 I, 402-872-1-2 II, 402-872-1-9 IX, 402-872-1-11 XI, 402-872-1-12 XII,

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 1999 Julkaistu Helsingissä 18 päivänä maaliskuuta 1999 N:o 322 328. Laki. N:o 322. kiinteistönmuodostamislain muuttamisesta

SÄÄDÖSKOKOELMA. 1999 Julkaistu Helsingissä 18 päivänä maaliskuuta 1999 N:o 322 328. Laki. N:o 322. kiinteistönmuodostamislain muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1999 Julkaistu Helsingissä 18 päivänä maaliskuuta 1999 N:o 322 328 SISÄLLYS N:o Sivu 322 Laki kiinteistönmuodostamislain muuttamisesta... 869 323 Laki kiinteistörekisterilain 5 ja

Lisätiedot

LOHKOMINEN. Mikä lohkominen on?

LOHKOMINEN. Mikä lohkominen on? Arvo Vitikainen 2017 LOHKOMINEN Esim. asemakaavan mukainen tontti (rakennuspaikka) myydään määräalana ja muodostetaan uudeksi kiinteistöksi lohkomalla. Mikä lohkominen on? Lohkominen on kiinteistötoimitus,

Lisätiedot

KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN JA VIRANHALTIJOIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN JA VIRANHALTIJOIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ PAIMION KAUPUNKI KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN JA VIRANHALTIJOIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Valtuuston hyväksymä: 13.12.2012 94 Voimaantulopäivämäärä: 1.1.2013 Valtuuston muuttama 25.4.2013 56 1 Soveltamisala Kaupungin

Lisätiedot

LAKI SAIRAUSVAKUUTUSLAIN MUKAISEN OMAVASTUUAJAN KORVAAMISESTA MAATALOUSYRITTÄJILLE /118

LAKI SAIRAUSVAKUUTUSLAIN MUKAISEN OMAVASTUUAJAN KORVAAMISESTA MAATALOUSYRITTÄJILLE /118 LAKI SAIRAUSVAKUUTUSLAIN MUKAISEN OMAVASTUUAJAN KORVAAMISESTA MAATALOUSYRITTÄJILLE 17.1.1991/118 Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1. (19.12.2008/996) 1 Maatalousyrittäjän eläkelaissa (1280/2006)

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2012. 1057/2012 Maa- ja metsätalousministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2012. 1057/2012 Maa- ja metsätalousministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2012 1057/2012 Maa- ja metsätalousministeriön asetus Maanmittauslaitoksen maksuista sekä kaupanvahvistuksesta perittävistä maksuista ja

Lisätiedot

Rautavaaran kunta LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALK- KIOSÄÄNTÖ

Rautavaaran kunta LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALK- KIOSÄÄNTÖ Rautavaaran kunta LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALK- KIOSÄÄNTÖ Kunnanhallitus 20.10.2014 250 Kunnanvaltuusto 17.11.2014 44 Kunnanhallitus 9.12.2014 307 Kunnanvaltuusto 15.12.2014 60 Voimaantulo 1.1.2015 2 PALKKIOSÄÄNTÖ

Lisätiedot

Maanmittaustoimitukset metsätilalla

Maanmittaustoimitukset metsätilalla Maanmittaustoimitukset metsätilalla Polvelta toiselle -metsätilan sukupolvenvaihdosmessut Oulu 7.4.2018 Visa Korhonen Maanmittauslaitos Maanmittauslaitos, aitos, toiminta ja tehtävät Maanmittauslaitoksen

Lisätiedot

Päätös. Laki. yhteismetsälain muuttamisesta

Päätös. Laki. yhteismetsälain muuttamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 135/2007 vp Hallituksen esitys laiksi yhteismetsälain muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laiksi yhteismetsälain muuttamisesta (HE 111/2007 vp). Valiokuntakäsittely

Lisätiedot

REITTITOIMITUS MOOTTORIKELKKAILUREITIT. Harri Mäki 10.12.2015 REILA-seminaari

REITTITOIMITUS MOOTTORIKELKKAILUREITIT. Harri Mäki 10.12.2015 REILA-seminaari REITTITOIMITUS MOOTTORIKELKKAILUREITIT Harri Mäki 10.12.2015 REILA-seminaari 2 Sovellettavat säädökset Sovelletaan maastoliikennelakia (1710/1995). Lisäksi soveltuvin osin ulkoilulain (606/1973) säännöksiä

Lisätiedot

Maantien lakkauttaminen Kaduksi muuttaminen

Maantien lakkauttaminen Kaduksi muuttaminen Maantien lakkauttaminen Kaduksi muuttaminen Sari Lajunen, lakimies, Liikennevirasto Tiealueen ja sen osan lakkauttaminen Sari Lajunen 2 Maantielaki 88 : maantien lakkaaminen Maantielaki 89 : maantien lakkauttaminen

Lisätiedot

HE 195/1996 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kiinteistönmuodostamislain ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

HE 195/1996 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kiinteistönmuodostamislain ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 195/1996 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kiinteistönmuodostamislain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi vuoden 1997 alusta voimaan tulevaa kiinteistönmuodostamislakia

Lisätiedot

Laki. ennakkoperintälain muuttamisesta

Laki. ennakkoperintälain muuttamisesta Laki ennakkoperintälain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan ennakkoperintälain (1118/1996) 21, 32, 33, 33 a, 33 b ja 36, 4 luku, 47 ja 49 53 sekä 7 luku, sellaisina kuin niistä ovat

Lisätiedot

LOHKOMINEN. Mikä lohkominen on?

LOHKOMINEN. Mikä lohkominen on? LOHKOMINEN Mikä lohkominen on? Esim. asemakaavan mukainen tontti (rakennuspaikka) myydään määräalana ja muodostetaan uudeksi kiinteistöksi lohkomalla. Lohkominen on kiinteistötoimitus, jossa määräala tai

Lisätiedot

Rovaniemen kaupunki, Matti Ylijääskö. 698-409-33-74 Lepola Savo Anja (omistaja 1/1) Hannu ja Isto Savo

Rovaniemen kaupunki, Matti Ylijääskö. 698-409-33-74 Lepola Savo Anja (omistaja 1/1) Hannu ja Isto Savo Toimitusnumero 2015-505614 1(5) Maankäyttö- ja rakennuslain mukainen lunastus, Alkukokous Kohde: Kaarnatie, VisatieKaarnatie, Visatie Aika: 4.6.2015 kello 14.00 Paikka: Toimitusinsinööri: Uskotut miehet:

Lisätiedot

Lunastusmenettely. 1 Ilkka Alm

Lunastusmenettely. 1 Ilkka Alm Lunastusmenettely 1 Ilkka Alm 1 Lunastuslainsäädäntö 2 Lunastuslupa ja lunastustoimitus 3 Voimajohtoalueen lunastuskorvaukset 2 Ilkka Alm Laki kiinteän omaisuuden ja erityisten oikeuksien lunastuksesta

Lisätiedot

Lunastustoimitus. Teppo Rantanen, maanmittausinsinööri (DI) Maanmittauslaitos, Hämeenlinnan palvelupiste

Lunastustoimitus. Teppo Rantanen, maanmittausinsinööri (DI) Maanmittauslaitos, Hämeenlinnan palvelupiste Lunastustoimitus Teppo Rantanen, maanmittausinsinööri (DI) Maanmittauslaitos, Hämeenlinnan palvelupiste 4.-5.12.2017 Lunastamalla voidaan hankkia kiinteää omaisuutta, hankkia pysyvä tai määräaikainen käyttöoikeus,

Lisätiedot

Hartolan kunta YMPÄRISTÖNSUOJELUN TAKSA ALKAEN

Hartolan kunta YMPÄRISTÖNSUOJELUN TAKSA ALKAEN Hartolan kunta YMPÄRISTÖNSUOJELUN TAKSA 1.7.2016 ALKAEN Hartolan ympäristölautakunta 14.4.2016 Hartolan kunnanhallitus 25.4.2016 Hartolan kunnanvaltuusto 16.6.2016 1 Soveltamisala Tätä taksaa noudatetaan

Lisätiedot

4. Osuudet yhteisiin alueisiin Lohkokiinteistö ei saa osuutta yhteisiin alueisiin, koska emäkiinteistöllä ei niitä ole.

4. Osuudet yhteisiin alueisiin Lohkokiinteistö ei saa osuutta yhteisiin alueisiin, koska emäkiinteistöllä ei niitä ole. Pöytäkirja Toimitusnumero 2018-595976 2(3) Toimituksessa käydään seuraavat rajat: Rajamerkki 15 ja 14 ovat hävinnet kaivauksissa. Rajaa käydään pyykistä 29-15-70-14 kartan osoittamalla tavalla Mäntylä

Lisätiedot

Kauppahinta on seitsemänkymmentäviisituhatta (75.000) euroa.

Kauppahinta on seitsemänkymmentäviisituhatta (75.000) euroa. KAUPPAKIRJA Myyjä Ostaja Raision kaupunki 0204428-5 PL 100 21201 Raisio Asunto Oy Raision Kerttulanpesä 0608552-7 c/o Lemminkäinen Talo Oy Rauhankatu 11 A 20100 Turku Kaupan kohde Alueelle 29.11.2010 hyväksytyn

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 140/2005 vp. Hallituksen esitys laeiksi kiinteistönmuodostamislain ja eräistä naapuruussuhteista annetun lain muuttamisesta

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 140/2005 vp. Hallituksen esitys laeiksi kiinteistönmuodostamislain ja eräistä naapuruussuhteista annetun lain muuttamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 140/2005 vp Hallituksen esitys laeiksi kiinteistönmuodostamislain ja eräistä naapuruussuhteista annetun lain muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laeiksi kiinteistönmuodostamislain

Lisätiedot

ILOMANTSIN KUNNAN PALKKIOSÄÄNTÖ VALTUUSTOKAUDELLE

ILOMANTSIN KUNNAN PALKKIOSÄÄNTÖ VALTUUSTOKAUDELLE ILOMANTSIN KUNNAN PALKKIOSÄÄNTÖ VALTUUSTOKAUDELLE 2017-2021 1 Soveltamisala 2 Kokouspalkkiot Kunnan luottamushenkilöille suoritetaan palkkiota luottamustoimen hoitamisesta ja korvausta ansionmenetyksestä

Lisätiedot

Kiinteistötoimitus on määrämuotoinen hallinnollinen menettely, jolla kiinteistöjärjestelmään tehdään muutoksia.

Kiinteistötoimitus on määrämuotoinen hallinnollinen menettely, jolla kiinteistöjärjestelmään tehdään muutoksia. Arvo Vitikainen 2017 KIINTEISTÖTOIMITUSTYYPIT Kiinteistötoimitus on määrämuotoinen hallinnollinen menettely, jolla kiinteistöjärjestelmään tehdään muutoksia. Oma erillislainsäädäntö (KML, YksTL, LunL)

Lisätiedot

INKOON KUNNAN MAA-AINESTAXA

INKOON KUNNAN MAA-AINESTAXA INKOON KUNNAN MAA-AINESTAXA Inkoon kunnassa maa-ainesten ottamissuunnitelman tarkastamisesta, ottamistoiminnan valvonnasta sekä muista viranomaistehtävistä suoritettavat maksut. 1 YLEISTÄ Maa-ainesten

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 13 päivänä joulukuuta /2013 Sisäministeriön asetus. Maahanmuuttoviraston suoritteiden maksullisuudesta

Julkaistu Helsingissä 13 päivänä joulukuuta /2013 Sisäministeriön asetus. Maahanmuuttoviraston suoritteiden maksullisuudesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 13 päivänä joulukuuta 2013 872/2013 Sisäministeriön asetus Maahanmuuttoviraston suoritteiden maksullisuudesta Annettu Helsingissä 11 päivänä joulukuuta 2013

Lisätiedot

MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT

MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT Kaustisen kunnassa maa-ainesten ottamissuunnitelman tarkastamisesta, ottamistoiminnan valvonnasta sekä

Lisätiedot

Laki. Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen lakisääteisiä panttioikeuksia

Laki. Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen lakisääteisiä panttioikeuksia EV 244/1996 vp - HE 215/1996 vp Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen lakisääteisiä panttioikeuksia koskevan lainsäädännön tarldstamisesta Eduskunnalle on annettu hallituksen esitys n:o 215/1996 vp

Lisätiedot

Lohkomisen vireilletuloa hakemuksetta on selostettu tarkemmin TMK:n kohdassa

Lohkomisen vireilletuloa hakemuksetta on selostettu tarkemmin TMK:n kohdassa 1 (61) 1 YLEISTÄ 1.1 HAKEMUS... 5 1.1.1 Sisältö ja menettely... 5 1.1.2 Hakemuskompetenssi... 5 1.1.3 Hakemuksen hyväksyminen tai hylkääminen... 5 1.1.4 Hakemuksen peruuttaminen... 6 1.2 TOIMITUSMÄÄRÄYS

Lisätiedot

KANNUKSEN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

KANNUKSEN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ 1 KANNUKSEN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Hyväksytty: Kaupunginvaltuusto 12.12.2012 Voimaantulopäivä: 1.1.2013 1 SOVELTAMISALA Kaupungin luottamushenkilöille suoritetaan palkkiota luottamustoimen

Lisätiedot

Luottamushenkilöiden palkkiosääntö

Luottamushenkilöiden palkkiosääntö Luottamushenkilöiden palkkiosääntö Kaupunginvaltuusto 11.12.2017 102 1 Soveltamisala Kaupungin luottamushenkilöille maksetaan palkkiota luottamustoimen hoitamisesta sekä korvausta ansionmenetyksestä ja

Lisätiedot

Kiinteistötoimitukset metsätilalla

Kiinteistötoimitukset metsätilalla Kiinteistötoimitukset metsätilalla Kalle Konttinen 040-5636066, kalle.konttinen@maanmittauslaitos.fi Esityksen sisältö Maanmittauslaitoksen organisaatiouudistus Yleistä kiinteistötoimituksista Kiinteistötoimitukset

Lisätiedot

LUNASTUSTOIMITUS 1. LUNASTUSTOIMITUKSEN KÄYTTÖALA 2. LUNASTUSTOIMITUSMENETTELY 3. LUNASTUSTOIMITUKSESSA RATKAISTAVAT ASIAT 4. HALTUUNOTTOKATSELMUS

LUNASTUSTOIMITUS 1. LUNASTUSTOIMITUKSEN KÄYTTÖALA 2. LUNASTUSTOIMITUSMENETTELY 3. LUNASTUSTOIMITUKSESSA RATKAISTAVAT ASIAT 4. HALTUUNOTTOKATSELMUS LUNASTUSTOIMITUS 1. LUNASTUSTOIMITUKSEN KÄYTTÖALA 2. LUNASTUSTOIMITUSMENETTELY 3. LUNASTUSTOIMITUKSESSA RATKAISTAVAT ASIAT 4. HALTUUNOTTOKATSELMUS 5. KOHTEEN VAHVISTAMINEN 6. KORVAUKSET JA KUSTANNUKSET

Lisätiedot

Tampere Ote viranhaltijapäätöksestä 1 (5) Kiinteistöjohtaja

Tampere Ote viranhaltijapäätöksestä 1 (5) Kiinteistöjohtaja Tampere Ote viranhaltijapäätöksestä 1 (5) Määräalan myynti Taka-Niemi -nimisestä kiinteistöstä 980-417-1-54 TRE:6787/02.06.02/2017 Lisätietoja päätöksestä Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm, puh. 0400 205

Lisätiedot

Voimalinjalunastus. Lunastusharjoitus. syksy 2015 Markku Vuorinen

Voimalinjalunastus. Lunastusharjoitus. syksy 2015 Markku Vuorinen Voimalinjalunastus Lunastusharjoitus syksy 2015 Markku Vuorinen 1 Voimalinjalunastus tulee yleensä ajankohtaiseksi, mikäli rakennetaan uusi, laajennetaan entistä taikka uusitaan vanhaa voimalinjaa. Esityksen

Lisätiedot

9 YHTEISMETSIIN LIITTYVÄT TOIMITUKSET... 2

9 YHTEISMETSIIN LIITTYVÄT TOIMITUKSET... 2 1 (12) 9 YHTEISMETSIIN LIITTYVÄT TOIMITUKSET... 2 9.1 YLEISTÄ... 2 9.1.1 Yhteismetsän oikeudellinen luonne... 2 9.1.2 Yhteismetsän erityyppiset alueet... 2 9.2 YHTEISMETSÄN PERUSTAMINEN... 2 9.2.1 Yhteismetsäksi

Lisätiedot

lunastustoimitus Rautarouva

lunastustoimitus Rautarouva Voimajohtoalueen lunastustoimitus Rautarouva 07.06.2017 08.06.2017 Hausjärven kunta, Riihimäen kaupunki, Janakkalan kunta, Hämeenlinnan kaupunki, Lopen kunta, Tammelan kunta, Forssan kaupunki Voimajohtoalueen

Lisätiedot

KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN JA VIRANHALTIJOIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN JA VIRANHALTIJOIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN JA VIRANHALTIJOIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 19.3.2012 21 Voimaantulo 1.1.2013 1 Soveltamisala 2 Kokouspalkkiot Kaupungin luottamushenkilöille suoritetaan

Lisätiedot

RAJAVARTIOLAITOKSEN MUUTTO- JA SIIRTOKUSTANNUSTEN KORVAAMISTA KOSKEVA SOPIMUS

RAJAVARTIOLAITOKSEN MUUTTO- JA SIIRTOKUSTANNUSTEN KORVAAMISTA KOSKEVA SOPIMUS 29.11.2002 TARKVES MUUTTOSOP (VM 4.3.2003) Päivitetty 1.3.2009 LIITE 4 1 ( 4 ) RAJAVARTIOLAITOKSEN MUUTTO- JA SIIRTOKUSTANNUSTEN KORVAAMISTA KOSKEVA SOPIMUS 1 Soveltamisala 2 Yleistä Tämän sopimuksen määräyksiä

Lisätiedot

PYÖTSAAREN MAAOSAKASKUNNAN SÄÄNNÖT

PYÖTSAAREN MAAOSAKASKUNNAN SÄÄNNÖT 1 PYÖTSAAREN MAAOSAKASKUNNAN SÄÄNNÖT 1. YLEINEN PÄÄTÖKSENTEKO 1 Osakaskunnan nimi Pyötsaaren maaosakaskunta 2 Kotipaikka Haminan Kaupunki 3 Yhteinen alue Haminan kaupungissa sijaitsevan Vepsun saaren ja

Lisätiedot