TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ Muistio Liite 2 Energiaosasto Hallitussihteeri Christina Snellman TEM/505/ /2017

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ Muistio Liite 2 Energiaosasto Hallitussihteeri Christina Snellman TEM/505/ /2017"

Transkriptio

1 TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ Muistio Liite 2 Energiaosasto Hallitussihteeri Christina Snellman TEM/505/ /2017 VALTIONEUVOSTON ASETUS VARAUTUMISESTA YDINJÄTEHUOLLON KUSTANNUKSIIN 1. Säädöksen tausta Ehdotetaan uusittavaksi Valtioneuvoston päätös varautumisesta ydinjätehuollon kustannuksiin (165/1988) antamalla uusi valtioneuvoston asetus. Tässä esityksessä voimassa olevasta säädöksestä käytetään lyhennettä VNP. Ehdotettavalla säädöksellä valtioneuvoston päätökseen tehtäisiin teknisten korjausten (ministeriön nimi, valuutta) lisäksi muutamia tarkennuksia menettelyihin, jotka liittyvät muun muassa rahastotavoitteiden laskemiseen ja jaksottamisaikoihin. Ydinenergiatuotannon ja ydinlaitosten käytöstä sekä näiden käytöstäpoistamisesta syntyy matala- ja keskiaktiivista jätettä sekä korkea-aktiivista käytettyä ydinpoltto-ainetta, jota Suomessa pidetään ydinjätteenä. Jätehuoltovelvollinen on vastuussa näiden säteilyltään ja vaarallisuudeltaan eriasteisten jätteiden varastoinnista ja loppusijoittamisesta ja niistä aiheutuvista kustannuksista. Kuten aikaisempikin säädös, nyt annettava asetus perustuu ydinenergialain (990/87) 7 lukuun, joka sisältää säännökset siitä, miten jätehuoltovelvollisen on varauduttava ydinjätteistä tulevaisuudessa aiheutuviin kustannuksiin. Ydinenergialain 43 :n 1 momentin mukaan Valtioneuvosto antaa yleiset määräykset siitä, miten ydinjätehuoltoon varautumisen kustannukset otetaan huomioon vastuumäärää arvioitaessa, rahastotavoitteen laskemismenettelyyn sekä muista varautumisen perusteista. Säädös on yhteydessä Ydinenergia-asetuksen (161/1988) 13 lukuun, jossa on säännökset jätehuoltokaavioiden laatimisesta ja kaavioiden arvioinneista. 2. Ydinjätehuollon kustannuksiin varautumisen määritelmiä 2.1 Jätehuoltovelvollisten velvollisuus varautua ydinjätehuoltoon: Ydinenergialain mukaan sen, jonka toiminnan seurauksena syntyy tai on syntynyt ydinjätettä, on huolehdittava kaikista näiden jätteiden ydinjätehuoltoon kuuluvista toimenpiteistä ja niiden asianmukaisesta valmistelusta. Jätehuoltovelvollisen on myös vastattava kaikista valmistelu- ja toteuttamistoimenpiteiden kustannuksista, mukaan lukien tutkimus- ja kehityskustannukset ja viranomaisvalvonnan kustannukset. Jätehuoltoon luetaan kuuluvaksi myös ydinlaitosten purkaminen.

2 2 2.2 Valtion rooli Jos jätehuoltovelvollinen ei jostain syystä kykenisi huolehtimaan jätehuollosta, valtiolla on oltava riittävät takeet siitä, että kustannukset eivät lankea maksettaviksi yhteiskunnan varoista. Valtio saa takeet jätehuoltovelvolliselta toisaalta vuosittaisina ydinjätehuoltomaksuina, jotka maksetaan valtion ydinjätehuoltorahastoon, ja toisaalta vakuuksina. Valtion rooliin kuuluu lisäksi varmistautua siitä, että jätehuoltovelvollisten työ- ja elinkeinoministeriölle toimittamat jätehuoltolaskelmat ja - suunnitelmat ovat ajantasaisia, sillä ministeriö vahvistaa kulloisenkin vuoden rahastotavoitteet niiden perusteella. 2.3 Valtion ydinjätehuoltorahasto Valtion ydinjätehuoltorahasto on valtion talousarvion ulkopuolinen rahasto, joka on työ- ja elinkeinoministeriön alainen ja hoidossa. Se koostuu kolmesta erillisestä rahastosta: Varautumisrahasto, Ydinturvallisuustutkimusrahasto ja Ydinjätetutkimusrahasto. Rahastoista suurimpaan eli Varautumisrahastoon kerätään ydinjätehuoltovelvollisilta (Fortum Power and Heat Oy ja Teollisuuden Voima Oyj sekä Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy) varoja siltä varalta, että valtio joutuisi vastaamaan ydinjätehuollon tulevista kustannuksista. Rahastoon kunakin vuonna maaliskuun lopussa maksettavan ydinjätehuoltomaksun suuruus määräytyy niin sanotun rahastotavoitteen ja niin sanotun rahasto-osuuden erotuksena. Rahastotavoite määräytyy tietyn laskukaavan mukaan jätehuoltovelvollisen vastuumäärästä, jolla laissa tarkoitetaan jätehuoltovelvollisen siihen mennessä tuottamien ydinjätteiden huollon vielä jäljellä olevia kustannuksia. Vastuumäärän ja rahastotavoitteen määrittelee työ- ja elinkeinoministeriö. Rahasto-osuudella tarkoitetaan kullakin jätehuoltovelvollisella tilikauden päätyttyä olevaa osuutta rahastossa. Ydinjätehuoltomaksun tai - palautuksen laskee Valtion ydinjätehuoltorahasto. Ydinjätehuoltomaksun palautuksella tarkoitetaan sitä ylijäämää joka syntyy, jos jätehuoltovelvollisen kalenterivuoden rahastotavoite on pienempi kuin edellisen vuoden joulukuun viimeisen päivän rahasto-osuus. Tämä ylijäämäosuus on palautettava jätehuoltovelvolliselle viimeistään saman kalenterivuoden huhtikuun ensimmäisenä arkipäivänä. Varautumisrahaston taseen loppusumma oli n. 2,5 miljardia euroa, mikä kattaa kaikkien varautumisvelvollisten (Fortum Power and Heat Oy, TVO Oyj, VTT Oy) Suomessa tähän mennessä syntyneiden ydinjätteiden jäljellä olevan ydinjätehuollon kustannukset. Summa sisältää myös nykyisten laitosten käytöstäpoistokustannukset. Teollisuuden Voima Oyj tulee varautumisvelvollisuuden piiriin myös Olkiluoto 3- ydinvoimalaitosyksikön osalta jo lähivuosina. Teollisuuden Voima Oyj jätti valtioneuvostolle Olkiluoto 3-laitosyksikköä koskevan käyttölupahakemuksen vuonna 2016 ja hakemus on valtioneuvoston päätettävissä vuonna Myös varautumisvelvollisten lukumäärä kasvaa tulevina vuosina, mikäli Fennovoima Oy ja Posiva Oy saavat ydinlaitoksilleen valtioneuvoston myöntämät käyttöluvat. Fennovoiman ja Posivan esittämien suunnitelmien mukaan tämä olisi mahdollista aikaisintaan 2020 luvulla. Uudet ydinlaitosyksiköt tulevat Varautumisrahaston ja myöhemmin selostettavan jaksottamismenettelyn piiriin sen vuoden alusta, kun ydinlaitoksen käynnistämisen yhteydessä ensimmäisen kerran tuotetaan tai on mahdollista tuottaa ydinjätettä.

3 3 3. Ydinjätteiden siirto ulkomaille Voimassaolevan säädöksen 4 koskee ydinjätteiden siirtoa ulkomaille. Pykälä ehdotetaan kumottavaksi tarpeettomana. Tähän pykälään perustuen palautettiin 1995 asti käytettyä ydinpolttoainetta Neuvostoliittoon ja kyseinen toiminta päättyi ydinenergialakiin tehdyn muutoksen perusteella (YEL 6 a ). Ydinenergialain 6 a :n mukaan Suomessa syntyvät ydinjätteet on käsiteltävä, varastoitava ja sijoitettava Suomeen. Lain 6 b :ssä säädetään puolestaan ydinjätteiden tuonnin kieltämisestä. Kansainvälisessä ydinjätesopimuksessa (SopS 36/2001, voimaan ) sopimuspuolet tunnustavat, että jokaisella valtiolla on oikeus kieltää vieraassa valtiossa tuotetun käytetyn polttoaineen ja radioaktiivisen jätteen tuonti omalle alueelleen. Ydinjätedirektiivin (Neuvoston direktiivi 2011/70/Euratom yhteisön kehyksen perustamisesta käytetyn ydinpolttoaineen ja radioaktiivisen jätteen vastuullista ja turvallista huoltoa varten) 4 artiklan 4 kohdan mukainen pääsääntö on, että radioaktiivinen jäte loppusijoitetaan siinä jäsenvaltiossa, jossa se on syntynyt. Poikkeuksen muodostavat kuitenkin tutkimusreaktorien käytettyjen polttoaineiden siirrot maahan, josta tutkimusreaktorin polttoaineita on toimitettu tai jossa ne on valmistettu (Ydinjätedirektiivi 2 art. 3 kohdan b alakohta). 4. Rahastotavoite ja sen määrä Rahastotavoitteella tarkoitetaan sitä varojen määrää, joka jätehuoltovelvollisen rahastoosuuden on kunakin kalenterivuonna saavutettava (YEL 37 :n 2 k.). Kunkin vuoden rahastotavoite on yhtä suuri kuin edellisen kalenterivuoden lopun vastuumäärä. Rahastotavoite voidaan kuitenkin määritellä tiettyjen edellytysten täyttyessä vastuumäärää pienemmäksi, ja näin ydinjätehuollon kustannusvaikutukset voidaan tasoittaa useammalle ydinlaitoksen toimintavuodelle (YEL 40 :n 1 mom). Jos jonkin kalenterivuoden lopun vastuumäärä poikkeaa merkittävästi edellisen kalenterivuoden lopun vastuumäärästä, osa tästä vastuumäärän muutoksesta voidaan jättää huomioon ottamatta vahvistettaessa rahastotavoitetta kyseistä kalenterivuotta seuraaville kahdelle vuodelle (YEL 40 :n 3 mom). 5. Jaksotus ja jaksotuskausi Jaksottamiseksi kutsutaan sitä menettelyä, jossa rahastotavoitteen ja vastuumäärän suhdetta kasvatetaan vähitellen laitoksen käynnistymisestä alkavan jaksotuskauden aikana. Jaksottaminen on perusteltua, jotta ydinlaitoksen käytöstäpoiston kustannukset ja muut ydinjätehuollon kiinteät kustannukset heijastuisivat tasaisesti sähkön hintaan (ydinjätehuoltomaksun kautta). Jaksotuskausi päättyy tilanteeseen, jossa rahastotavoite ja vastuumäärä ovat yhtä suuret. Voimassaolevassa valtioneuvoston päätöksessä on määritetty kaksi jaksotusmenetelmää. Toinen perustuu tuotettuun energiaan jaettuna koko jaksotusajalta laskettuun energiaan, jota varten on määritetty teoreettiset parametrit (ns. energiajaksotus). Toinen menetelmä perustuu käynnistymisestä kuluneeseen aikaan jaettuna annetulla jaksotusajan nimellisellä pituudella (ns. aikajaksotus). Näistä kahdesta menetelmästä sovelletaan sitä, mikä antaa suuremman rahastotavoitteen.

4 4 Jaksotuskauden nimellinen pituus asetettiin voimassaolevassa valtioneuvoston päätöksessä 25 vuoteen. Tuolloin voimalaitoksen iäksi arvioitiin vuotta ja siten rahastotavoite saavutti vastuumäärän tuntuvasti ennen arvioitua käyttöiän päättymistä. Suomen ydinvoimalaitosten korkean käytettävyyden vuoksi nykyisten jätehuoltovelvollisten rahastotavoitteet ovat saavuttaneet vastuumäärät jo vähän yli 20 vuodessa. Uudessa säädöksessä jaksotusmenetelmistä jää käyttöön vain voimalaitoksen käyttöaikaan perustuva jaksotusmenetelmä, ns. aikajaksotus. Kunkin kalenterivuoden rahastotavoite saadaan kertomalla edellisen kalenterivuoden vastuumäärä niiden vuosien lukumäärällä, jotka ovat kuluneet jaksottamisaikana jaksottamisajan alusta, ja jakamalla näin saatu tulos jaksottamisajalla. Tämä on perusteltua paitsi menetelmän selkeyden vuoksi myös siksi, että tuntuva osa jätehuollon kustannuksia on jätteiden määrästä riippumatonta. Aikajaksotus takaa sen, että rahastotavoite kertyy riippumatta laitoksen energiantuotannosta. Sekä nykyisten että uusien ydinvoimalaitosten käyttöikä on oleellisesti pidempi kuin oli odotettavissa ydinenergialain ja sen mukaan annettujen säädösten antamisajankohtana. Voimalaitoksia suunnitellaan nyt käytettäviksi noin 60 vuotta. Uudessa säädöksessä jaksotuskautta ehdotetaan nostettavaksi 40 vuoteen. Tunnettua on, että jaksotuksesta (nyk. jaksotusaika 25 vuotta) seuraa jätehuoltovelvolliselle taloudellista taakkaa. Säädösehdotuksessa esitetty 40 vuoden jaksotusaika vähentää tätä taakkaa merkittävästi, mutta täyttää riittävän konservatiivisuuden rahastoinnin osalta. Aikajaksotuksen alkuhetki määräytyy tammikuun alusta sinä vuonna kun ydinlaitoksen käynnistämisen yhteydessä ensimmäisen kerran syntyy tai on mahdollista syntyä ydinjätettä. Jaksottamisajan jälkeen kunkin kalenterivuoden rahastotavoite on yhtä suuri kuin edellisen kalenterivuoden vastuumäärä. Ydinlaitoksella tarkoitetaan ydinenergialain 3 :n mukaisesti ydinenergian aikaansaamiseen käytettäviä laitoksia, tutkimusreaktorit mukaan luettuina, ydinjätteiden laajamittaista loppusijoitusta toteuttavia laitoksia sekä ydinaineen ja ydinjätteen laajamittaiseen valmistamiseen, tuottamiseen, käyttämiseen, käsittelyyn tai varastointiin käytettäviä laitoksia. Esimerkiksi ydinvoimalaitoksen katsotaan käynnistyvän siitä hetkestä, kun polttoaine ladataan reaktoriin ensimmäisen kerran. Käytetyn ydinpolttoaineen varaston ja kapselointilaitoksen käytön katsotaan alkavan silloin, kun käytettyä ydinpolttoainetta sisältävä kuljetus- tai siirtosäiliö tuodaan varastoon tai kapselointilaitokseen. Uutta jaksotusmenetelmää ei sovelleta niihin ydinlaitoksiin, joita koskeva rahastotavoite on jo saavuttanut vastuumäärän. 6. Jätehuoltokaavio ja varautuminen ydinjätehuollon kustannuksiin Nyt esitettävällä asetuksella on liittymä Ydinenergia-asetuksen 13 lukuun, jossa säädetään varautumisesta ydinjätehuollon kustannuksiin. Luvussa on muun muassa säännökset jätehuoltokaavion laatimisesta ja kaavioiden arvioinneista. Ydinenergia-asetuksen mukaan varautumisen peruste on jätehuoltovelvollisen laatima jätehuoltokaavio ja siihen liittyvät kustannuslaskelmat. Kaaviossa on esitettävä kaikki jätehuollon edellyttämät toimenpiteet vastuumäärän laskemista varten. Kaaviota on päivitettävä säännöllisesti (Ydinenergia-asetus 88 ).

5 5 Ennen kuin uusi ydinlaitos käynnistetään, jätehuoltovelvollisen on esitettävä jätehuoltokaavio ministeriölle. Tämän on tapahduttava riittävän ajoissa ennen ydinjätettä tuottavan toiminnan aloittamista ja viimeistään tätä toimintaa koskevan lupahakemuksen jättämisen yhteydessä (Ydinenergia-asetus 88 :n 1 mom). Ministeriön on pyydettävä Säteilyturvakeskukselta lausunto ennen kuin se voi hyväksyä jätehuoltovelvollisen esittämän jätehuoltokaavion (Ydinenergia-asetus 90 ). Jätehuoltovelvollisen on myöhemmin ydinenergia-asetuksen 88 :n 2 momentin mukaisesti täydennettävä hyväksyttyä jätehuoltokaaviota ja siihen liittyviä laskelmia joka kolmas vuosi ydinenergialain 43 :n 2 momentissa tarkoitettujen vastuumäärien ja rahastotavoitteiden vahvistamiseksi. Lisäksi jätehuoltovelvollisen on ydinenergia-asetuksen 88 :n 2 momentin mukaisesti toimitettava työ- ja elinkeinoministeriölle vuosittain kesäkuun loppuun mennessä korjattu ja täydennetty jätehuoltokaavio ja muut momentissa mainitut tiedot. Jätehuoltovelvollisen on vielä 2 momentissa säädettyjen selvitysten lisäksi toimitettava työ- ja elinkeinoministeriölle kuluvaa kalenterivuotta koskevat lopulliset ja edellä tarkoitettuja selvityksiä täydentävät tiedot kolmen vuoden välein marraskuun loppuun mennessä (Ydinenergia-asetus 88 :n 3 mom). 7. Rahastotavoitteen tilapäinen korottaminen ja pienentäminen Jätehuoltovelvollisen rahastotavoitetta voidaan tilapäisesti korottaa tai pienentää. Esitettävään uuteen säädökseen ehdotetaan muutoksia rahastotavoitteen pienentämisen osalta (alla kohta 7.2). 7.1 Rahastotavoitteen tilapäinen korottaminen Jos jätehuoltovelvollisen rahastotavoite muodostuisi jonakin jaksottamisajan kalenterivuotena vastuumäärän pienenemisen seurauksena merkittävästi pienemmäksi kuin edellisen kalenterivuoden rahastotavoite, ministeriö voi päättää rahastotavoitteen olevan suurempi kuin se muutoin olisi. Ministeriön tulee saada korotukseen jätehuoltovelvollisen suostumus. Korotus voidaan tehdä kerralla enintään viideksi perättäiseksi vuodeksi. Rahastotavoitetta ei kuitenkaan saa vahvistaa edellisen kalenterivuoden vastuumäärää suuremmaksi. 7.2 Rahastotavoitteen tilapäinen pienentäminen Mikäli jätehuoltovelvollinen havaitsee laatimansa kustannusarvion merkittävästi ylittävän aikaisemmassa jätehuoltokaaviossa vahvistetun kustannusten määrän, jätehuoltovelvollinen voi tehdä hakemuksen rahastotavoitteensa alentamiseksi siinä menettelyssä, josta säädetään voimassaolevan VNP:n 9 a :ssä. Valtioneuvoston päätös varautumisesta ydinjätehuollon kustannuksiin 9 a :n 1 mom Voimassa olevan ydinjätehuollon kustannuksiin varautumista koskevan valtioneuvoston päätöksen 9 a :n 1 momentin mukaan rahastotavoitteen pienentäminen on mahdollista seuraavasti:

6 6 Jos jätehuoltovelvollisen jonkin kalenterivuoden lopun vastuumäärä on vähintään 75 miljoonaa markkaa suurempi kuin ydinenergialain 44 :n 1 momentin mukaisesti aiemmin vahvistettu saman kalenterivuoden vastuumäärän arvio ja jos samalla kalenterivuoden lopun vastuumäärän ja kolmella prosentilla korotetun, mainitun lainkohdan mukaisesti vahvistetun saman kalenterivuoden vastuumäärän arvion erotus (vertailuerotus) on suurempi kuin nolla, osa vertailuerotuksesta jätetään jätehuoltovelvollisen pyynnöstä huomioon ottamatta vahvistettaessa rahastotavoitetta kyseistä kalenterivuotta seuraaville kahdelle vuodelle 2 ja 3 momentissa tarkoitetulla tavalla. Voimassaolevan säädöksen säätämä 75 miljoonan markan vastuumäärä vastaa nykyarvossaan noin 12,6 miljoonaa euroa. Uuteen säädökseen ehdotetaan tehtäväksi inflaatiosta ja vastuumäärän noususta johtuva korotus 20 miljoonaan euroon. Mainitussa lainkohdassa mainitaan myös vastuumäärien vertailuerotuksen laskentatavasta käyttäen vakiona kolmen prosentin suuruista inflaatioastetta. Tämä on johtanut siihen, että todellisen inflaation jäätyä alle 3 prosentin, osa kustannusnoususta on jäänyt huomioimatta. Vastaavasti kun inflaatio on ollut yli 3 prosenttia, on luvun ylittänyt inflaation osuus vaikuttanut vertailuerotuksen määrään. Jotta ennalta asetetusta kiinteästä inflaatioasteesta ei seuraisi edellä mainittuja heijastevaikutuksia vertailuerotukseen, ehdotetaan uudessa säädöksessä käytettäväksi vertailuerotusta laskettaessa samaa inflaatioastetta kuin saman kalenterivuoden jätehuoltokaaviossa on käytetty. Nyt ehdotettavassa uudessa säädöksessä luovutaan 3 prosentin vakioon perustuvasta tekijästä ja ehdotetaan käytettäväksi saman kalenterivuoden jätehuoltokaaviossa käytettyä inflaatioarviota. Esitetty muutos tasaa merkittävästi tilapäisen pienentämisen vaikutusta verrattuna nykytilanteeseen. Valtioneuvoston päätös varautumisesta ydinjätehuollon kustannuksiin 9 a :n 4 mom Voimassaolevan säädöksen 9 a :n 4 momentissa säädetään: Jos 2 tai 3 momentin mukaisesti laskettu rahastotavoite on vähemmän kuin viisi miljoonaa markkaa pienempi kuin 7 :n 2 momentin mukaisesti laskettu rahastotavoite, rahastotavoitetta ei kyseessä olevana vuonna kuitenkaan pienennetä. Voimassaolevan säädöksen säätämä 5 miljoonan markan vastuumäärä vastaa nykyarvossaan noin 841 tuhatta euroa. Uuteen säädökseen ehdotetaan tehtäväksi inflaatiosta ja vastuumäärän noususta johtuva korotus 5 miljoonaan euroon. Valtioneuvoston päätös varautumisesta ydinjätehuollon kustannuksiin 9 b :n 1 mom Voimassaolevan säädöksen 9 b :n 1 momentissa säädetään: Edellä 9 a :n 2 ja 3 momentin mukaisesti lasketun pienennetyn rahastotavoitteen ja 7 :n 2 momentin mukaisesti lasketun rahastotavoitteen erotus voi olla enintään kahdeksan prosenttia edellisen kalenterivuoden lopun vastuumäärästä. Osana edellä määriteltyä muutoskokonaisuutta ehdotetaan, että säädöskohdan sisältämä prosenttiosuus voisi olla enintään kymmenen prosenttia edellisen kalenterivuoden lopun vastuumäärästä.

7 7 Valtioneuvoston päätös varautumisesta ydinjätehuollon kustannuksiin 9 c Säädöskohta koskee sitä ajankohtaa, kun jätehuoltovelvollisen on viimeistään pyydettävä rahastotavoitteen pienentämistä työ- ja elinkeinoministeriöltä. Nykyinen muotoilu on mahdollistanut pienentämispyynnön vasta marraskuussa, mikä ajankohta on ministeriön valmisteluprosessin kannalta katsottuna liian kireä. Myöskään jätehuoltovelvolliset eivät ole jättäneet pyyntöään näin myöhäiseen ajankohtaan. Tämän johdosta esitetään, että jätehuoltovelvollisen olisi pyydettävä rahastotavoitteen pienentämistä viimeistään kesäkuun loppuun mennessä samassa yhteydessä, kun se muutenkin toimittaa työ- ja elinkeinoministeriölle päivitetyn jätehuoltokaavion ja muut ydinjätehuollon toimenpiteiden kustannus- ja hintatiedot (Ydinenergia-asetuksen (161/1988) 88 :n 2 mom). 8. Asetusmuutosesitys Esitys vastaa pääosin aikaisemman säädöksen muotoa. Ydinjätteiden siirtoa ulkomaille koskeva pykälä (VNP 4 ) poistetaan, mistä johtuen säädöksen pykälien numerointi muuttuu. Sisällöllisesti säädöstä muutetaan erityisesti VNP 7, 9 a, 9 b:n ja 9 c :ien osalta. Lisäksi säädökseen tehdään teknisiä päivityksiä (ministeriön nimi ja valuutta) sekä eräin kohdin inflaatioon ja jaksottamiseen liittyviä täsmennyksiä. 8.1 Ehdotettuun säädökseen tehtävät tekstimuutokset 2 Erittelemättömät kustannukset Sellaisten laskennallisesti vaikeasti erillisinä käsiteltävien ydinjätteiden osalta, joita syntyy jatkuvasti ja joiden osalta ydinjätehuollon toimenpiteitä jatkuvasti suoritetaan, voidaan ydinjätehuoltokustannukset arvioida tarkemmin erittelemättömänä eränä vastuumäärän vahvistamista koskevasta työ- ja elinkeinoministeriön ydinenergialain 43 :n 2 momentin nojalla tekemästä päätöksestä ilmenevien perusteiden mukaisesti. 3 Matala- ja keskiaktiiviset ydinjätteet Arvioitaessa vastuumäärää matala- ja keskiaktiivisen ydinjätteen osalta, voidaan ydinjätteiden määrän sijasta käyttää kustannusta tuotettua energiayksikköä kohden tai jotakin muuta tarkoitukseen sopivaa mittayksikköä. 4 Jätehuoltoyhteistyö Jos usea jätehuoltovelvollinen on määrätty ydinenergialain 29 :n perusteella hoitamaan jätehuoltotoimenpiteitä yhteisesti, vahvistaa työ- ja elinkeinoministeriö, missä suhteessa arvioitavat yhteiset kustannukset jaetaan jätehuoltovelvollisten kesken Edellä tarkoitettu yhteistyöosapuoli voi työ- ja elinkeinoministeriön suostumuksella erota yhteistyöstä vasta, kun yhteistyöosapuolet ovat hyväksyneet eroamisesta mahdollisesti aiheutuvat muutokset niiden varautumisjärjestelyihin ja kun näiden muutosten edellyttämät varautumisjärjestelyt on työ- ja elinkeinoministeriön hyväksymällä tavalla suoritet-

8 8 tu. Eroa haluavan osapuolen on haettava sitä erikseen työ- ja elinkeinoministeriöltä ja liitettävä hakemukseensa tarvittavat selvitykset. 5 Jaksottaminen Niiden ydinjätehuollon varautumistoimenpiteiden osalta, jotka liittyvät ydinenergian käyttöön liittyviin ydinlaitoksiin, rahastotavoite määrätään ydinenergialain 40 :n 2 momentin nojalla. Tätä menettelyä kutsutaan jäljempänä jaksottamiseksi. Edellä 1 momentissa tarkoitetun laitoksen jaksottamisaika on 40 vuotta. Kunkin kalenterivuoden rahastotavoite saadaan kertomalla edellisen kalenterivuoden vastuumäärä niiden vuosien lukumäärällä, jotka ovat kuluneet jaksottamisajan alusta, ja jakamalla näin saatu tulos jaksottamisajalla. Jaksottamisen alkuhetki on 1 päivänä tammikuuta sinä vuonna, jona ydinlaitoksen käytön aloittamisen yhteydessä ensimmäisen kerran syntyy tai on mahdollista syntyä ydinjätettä. 6 Rahastotavoitteen tilapäinen korottaminen Jos 6 :ssä tarkoitetulla tavalla laskettu rahastotavoite tulisi jaksottamisaikana jonakin kalenterivuotena vastuumäärän pienenemisen seurauksena vahvistettavaksi merkittävästi pienemmäksi kuin edellisen kalenterivuoden rahastotavoite, työ- ja elinkeinoministeriö voi päättää jätehuoltovelvollisen suostumuksella, että rahastotavoite on kerrallaan enintään viiden perättäisen vuoden aikana suurempi kuin sen 6 :n mukaan muutoin tulisi olla. Rahastotavoitetta ei kuitenkaan saa vahvistaa edellisen kalenterivuoden vastuumäärää suuremmaksi. Jätehuoltovelvollinen voi peruuttaa 1 momentissa tarkoitetun suostumuksensa niiden vuosien osalta, joiden rahastotavoitetta ei vielä ole vahvistettu. Suostumus tulee peruuttaa sitä kalenterivuotta edeltävän maaliskuun loppuun mennessä, jona suostumus ei enää ole tarkoitettu olemaan voimassa. Työ- ja elinkeinoministeriö voi peruuttaa erityisestä syystä 1 momentissa tarkoitetun rahastotavoitteen korottamista koskevan päätöksensä niiden vuosien osalta, joiden rahastotavoitetta ei vielä ole vahvistettu, vaikka jätehuoltovelvollinen ei olisi peruuttanut 2 momentin mukaisesti suostumustaan. 8 Jätehuoltovelvollisen useat ydinlaitosyksiköt Jaksottaminen tehdään erikseen saman jätehuoltovelvollisen kunkin ydinlaitosyksikön osalta, ellei työ- ja elinkeinoministeriö katso, että usean ydinlaitosyksikön lähes samanaikaisen valmistumisen, niiden yhteisten toimintojen tai muiden sellaisten syiden vuoksi on tarkoituksenmukaista käsitellä niitä yhtenä jaksottamiskohteena. 9 Rahastotavoitteen pienentäminen Jos jätehuoltovelvollisen jonkin kalenterivuoden vastuumäärä on vähintään 20 miljoonaa euroa suurempi kuin ydinenergialain 43 :n 2 momentin mukaisesti aiemmin päätetty saman kalenterivuoden vastuumäärä ja jos samalla kalenterivuoden

9 9 vastuumäärän ja saman kalenterivuoden jätehuoltokaaviossa käytetyllä inflaatioarviolla korotetun, mainitun lainkohdan mukaisesti päätetyn saman kalenterivuoden vastuumäärän erotus (vertailuerotus) on suurempi kuin nolla, osa vertailuerotuksesta jätetään jätehuoltovelvollisen pyynnöstä huomioon ottamatta vahvistettaessa rahastotavoitetta kyseistä kalenterivuotta seuraaville kahdelle vuodelle 2 ja 3 momentissa tarkoitetulla tavalla. --- Jos tämän pykälän 2 tai 3 momentin mukaisesti laskettu rahastotavoite on vähemmän kuin viisi miljoonaa euroa pienempi kuin 5 :n 3 momentin mukaisesti laskettu rahastotavoite, rahastotavoitetta ei kyseessä olevana vuonna kuitenkaan pienennetä. 10 Rahastotavoitteen pienentämisen rajoitukset Edellä 9 :n 2 ja 3 momentin mukaisesti lasketun pienennetyn rahastotavoitteen ja 5 :n 3 momentin mukaisesti lasketun rahastotavoitteen erotus voi olla enintään kymmenen prosenttia edellisen kalenterivuoden vastuumäärästä. --- Jos 9 :n 1 momentissa tarkoitettu vastuumäärien merkittävä erotus tai suuri osa erotuksesta aiheutuu siitä, että jätehuoltotoimenpiteitä on toteutettu oleellisesti vähemmän kuin vastuumäärän arvion perustana olevassa suunnitelmassa on oletettu, työ- ja elinkeinoministeriön on jätettävä 9 :n 1 ja 2 momentissa tarkoitettu rahastotavoitteen pienennys kokonaan tai osittain tekemättä vahvistaessaan rahastotavoitteen kyseistä kalenterivuotta seuraaville kahdelle vuodelle. 11 Jätehuoltovelvollisen pyyntö Jätehuoltovelvollisen on pyydettävä 9 :ssä tarkoitettua rahastotavoitteen pienentämistä viimeistään silloin, kun se toimittaa työ- ja elinkeinoministeriölle kuluvan kalenterivuoden vastuumäärän ja seuraavan kalenterivuoden rahastotavoitteen vahvistamiseksi tarvittavat ydinenergia-asetuksen (161/1988) 88 :n 2 momentissa tarkoitetut tiedot. 9. Vaikutukset Esityksellä ei ole vaikutuksia valtion talousarvioon. 10. Lausunnot ja niiden huomioon ottaminen Asetusmuutosehdotuksesta pyydettiin lausunnot valtiovarainministeriöltä, Säteilyturvakeskukselta, Teollisuuden Voima Oyj:ltä, Fortum Oyj:ltä, Fennovoima Oy:ltä, Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy:ltä sekä Valtion ydinjätehuoltorahastolta. 11. Voimaantulo Asetus on tarkoitettu tulemaan voimaan joulukuussa 2017.

TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Erityisasiantuntija Linda Kumpula

TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Erityisasiantuntija Linda Kumpula TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Erityisasiantuntija 3.12.2018 Linda Kumpula VALTION YDINJÄTEHUOLTORAHASTON VUODEN 2019 TALOUSARVION VAHVISTAMINEN 1 Rahasto Valtion ydinjätehuoltorahasto (rahasto)

Lisätiedot

TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Erityisasiantuntija Linda Kumpula

TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Erityisasiantuntija Linda Kumpula TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Erityisasiantuntija 4.12.2015 Linda Kumpula VALTION YDINJÄTEHUOLTORAHASTON VUODEN 2016 TALOUSARVION VAHVISTAMINEN 1 Rahasto Valtion ydinjätehuoltorahasto (rahasto)

Lisätiedot

TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Erityisasiantuntija Linda Kumpula

TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Erityisasiantuntija Linda Kumpula TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Erityisasiantuntija 29.11.2016 Linda Kumpula VALTION YDINJÄTEHUOLTORAHASTON VUODEN 2017 TALOUSARVION VAHVISTAMINEN 1 Rahasto Valtion ydinjätehuoltorahasto (rahasto)

Lisätiedot

TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ Muistio Liite Ylitarkastaja Netta Skön EHDOTUS VALTIONEUVOSTON ASETUKSEKSI YDINTURVALLISUUSNEUVOTTELU- KUNNASTA

TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ Muistio Liite Ylitarkastaja Netta Skön EHDOTUS VALTIONEUVOSTON ASETUKSEKSI YDINTURVALLISUUSNEUVOTTELU- KUNNASTA TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ Muistio Liite Ylitarkastaja 28.10.2016 Netta Skön EHDOTUS VALTIONEUVOSTON ASETUKSEKSI YDINTURVALLISUUSNEUVOTTELU- KUNNASTA Yleiset näkökohdat Tausta Neuvottelukunnista säädetään

Lisätiedot

T A L O U S A R V I O E H D O T U S V U O D E L L E Varautumisrahasto Ydinturvallisuustutkimusrahasto Ydinjätetutkimusrahasto

T A L O U S A R V I O E H D O T U S V U O D E L L E Varautumisrahasto Ydinturvallisuustutkimusrahasto Ydinjätetutkimusrahasto VALTION YDINJÄTEHUOLTORAHASTO 2.11.2017 T A L O U S A R V I O E H D O T U S V U O D E L L E 2018 Varautumisrahasto Ydinturvallisuustutkimusrahasto Ydinjätetutkimusrahasto VALTION YDINJÄTEHUOLTORAHASTO

Lisätiedot

muutetaan 19, 20, 22 b, 22 d, 24, 29, 32, 37, 38, 39, 40, 6 luvun otsikko, 43, 88, 89, 112, 146

muutetaan 19, 20, 22 b, 22 d, 24, 29, 32, 37, 38, 39, 40, 6 luvun otsikko, 43, 88, 89, 112, 146 LUONNOS syyskuu 2017 Valtioneuvoston asetus ydinenergia-asetuksen muuttamisesta kumotaan ydinenergia-asetuksen (161/1988) 21 :n 2 momentti muutetaan 19, 20, 22 b, 22 d, 24, 29, 32, 37, 38, 39, 40, 6 luvun

Lisätiedot

HE 146/2016 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtion televisio- ja radiorahastosta annetun lain 3 :n väliaikaisesta muuttamisesta

HE 146/2016 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtion televisio- ja radiorahastosta annetun lain 3 :n väliaikaisesta muuttamisesta Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtion televisio- ja radiorahastosta annetun lain 3 :n väliaikaisesta muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan valtion televisio- ja

Lisätiedot

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI A8-0204/194. Tarkistus

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI A8-0204/194. Tarkistus 22.3.2019 A8-0204/194 194 1 artikla 1 kohta 5 alakohta a alakohta 7 artikla 1 kohta Täyttääkseen 3 artiklan 1 kohdan c alakohdassa säädetyn vaatimuksen yrityksen on pystyttävä pysyvästi vastaamaan taloudellisista

Lisätiedot

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtion televisio- ja radiorahastosta annetun lain 3 :n väliaikaisesta muuttamisesta

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtion televisio- ja radiorahastosta annetun lain 3 :n väliaikaisesta muuttamisesta Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtion televisio- ja radiorahastosta annetun lain :n väliaikaisesta muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan valtion televisio- ja radiorahastosta

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 4. marraskuuta 2014 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 4. marraskuuta 2014 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 4. marraskuuta 2014 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2014/0288 (NLE) 14521/1/14 REV 1 SC 163 ECON 944 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Lisätiedot

HE 71/2016 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi Kansaneläkelaitoksesta annettua lakia.

HE 71/2016 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi Kansaneläkelaitoksesta annettua lakia. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Kansaneläkelaitoksesta annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi Kansaneläkelaitoksesta annettua lakia. Kansaneläkelaitoksen

Lisätiedot

käytetyn ydinpolttoaineen siirrot

käytetyn ydinpolttoaineen siirrot OHJE ST 5.7 / xx.x.2011 radioaktiivisen jätteen ja käytetyn ydinpolttoaineen siirrot 1 Yl e i s t ä 3 2 Laki asettaa kieltoja ja rajoituksia siirroille 3 3 Kaikkiin rajat ylittäviin siirtoihin tarvitaan

Lisätiedot

PE-CONS 22/1/16 REV 1 FI

PE-CONS 22/1/16 REV 1 FI EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI NEUVOSTO Strasbourg, 6. heinäkuuta 2016 (OR. en) 2015/0906 (COD) LEX 1684 PE-CONS 22/1/16 REV 1 JUR 214 INST 212 COUR 28 CODEC 644 EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON

Lisätiedot

PE-CONS 39/1/16 REV 1 FI

PE-CONS 39/1/16 REV 1 FI EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI NEUVOSTO Strasbourg, 23. marraskuuta 2016 (OR. en) 2016/0193 (COD) LEX 1707 PE-CONS 39/1/16 REV 1 FSTR 63 FC 55 REGIO 79 SOC 560 EMPL 370 BUDGET 26 AGRISTR 51 PECHE

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 10.10.2014 COM(2014) 622 final 2014/0288 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS luvan antamisesta Viron tasavallalle ottaa käyttöön yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä

Lisätiedot

Yrittäjän eläkelain (YEL) 140 :n 1 momentissa tarkoitetun valtion osuuden lopullinen määrä vuodelta

Yrittäjän eläkelain (YEL) 140 :n 1 momentissa tarkoitetun valtion osuuden lopullinen määrä vuodelta Selvits Sosiaali- ja tervesministeriö Vakuutusosasto PL 33 00023 VALTIONEUVOSTO Yrittäjän eläkelain (YEL) 140 :n 1 momentissa tarkoitetun valtion osuuden lopullinen määrä vuodelta Eläketurvakeskuksen selvitksen

Lisätiedot

eräitä teknisiä muutoksia. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian sen jälkeen, kun se on hyväksytty ja vahvistettu.

eräitä teknisiä muutoksia. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian sen jälkeen, kun se on hyväksytty ja vahvistettu. HE 82/2000 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi valtion eläkerahastosta annetun lain 2 ja 4 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi valtion eläkerahastosta

Lisätiedot

Fennovoima Oy:n loppusijoitushankkeen ympäristövaikutusten arviointimenettelyt ja luvitus

Fennovoima Oy:n loppusijoitushankkeen ympäristövaikutusten arviointimenettelyt ja luvitus Fennovoima Oy:n loppusijoitushankkeen ympäristövaikutusten arviointimenettelyt ja luvitus Teollisuusneuvos Herkko Plit Työ- ja elinkeinoministeriö Energiaosasto Fennovoiman loppusijoitushanke PAP vuodelta

Lisätiedot

1992 vp - HE 132. Lakiehdotus liittyy vuoden 1993 valtion talousarvioon. lain mukaan. Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta

1992 vp - HE 132. Lakiehdotus liittyy vuoden 1993 valtion talousarvioon. lain mukaan. Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta 1992 vp - HE 132 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi valtion pelastusoppilaitoksista annetun lain 4 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÅLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi valtion pelastusoppilaitoksista

Lisätiedot

Olkiluoto 1 ja 2 ydinvoimalaitosyksiköitä sekä KPA-, KAJ- ja MAJ-varastoja ja komponenttivarastoa koskeva määräaikainen turvallisuusarvio

Olkiluoto 1 ja 2 ydinvoimalaitosyksiköitä sekä KPA-, KAJ- ja MAJ-varastoja ja komponenttivarastoa koskeva määräaikainen turvallisuusarvio Päätös 1 (5) Teollisuuden Voima Oyj Olkiluoto 27160 EURAJOKI TVO-STUK-15824, 29.12.2016 TVO-STUK-17017, 27.7.2017 Olkiluoto 1 ja 2 ydinvoimalaitosyksiköitä sekä KPA-, KAJ- ja MAJ-varastoja ja komponenttivarastoa

Lisätiedot

Säteilyturvakeskuksen lausunto FiR 1 -tutkimusreaktorin käytöstäpoistoa koskevasta lupahakemuksesta

Säteilyturvakeskuksen lausunto FiR 1 -tutkimusreaktorin käytöstäpoistoa koskevasta lupahakemuksesta Lausunto 1 (9) Työ- ja elinkeinoministeriö PL 32 00023 Valtioneuvosto TEM/1311/08.05.01/2017, 29.8.2017 ja TEM/1311/08.05.01/2017, 4.2.2019 Säteilyturvakeskuksen lausunto FiR 1 -tutkimusreaktorin käytöstäpoistoa

Lisätiedot

HE 35/2015 vp. Jäteveron tasoa korotettaisiin 55 eurosta 70 euroon tonnilta jätettä, joka toimitetaan kaatopaikalle.

HE 35/2015 vp. Jäteveron tasoa korotettaisiin 55 eurosta 70 euroon tonnilta jätettä, joka toimitetaan kaatopaikalle. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi jäteverolain 5 ja 6 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi jäteverolakia. Jäteveron tasoa korotettaisiin 55 eurosta

Lisätiedot

Asia: Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ydinenergialain muuttamisesta 93/2017 vp

Asia: Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ydinenergialain muuttamisesta 93/2017 vp Talousvaliokunnalle Esittelijän muistio 12.10.2017 1/6 ESITTELIJÄN MUISTIO Asia: Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ydinenergialain muuttamisesta 93/2017 vp Yleistä Hallituksen esityksessä ehdotetaan

Lisätiedot

Loviisan ydinvoimalaitosta koskeva määräaikainen turvallisuusarvio PSR2015 Tausta

Loviisan ydinvoimalaitosta koskeva määräaikainen turvallisuusarvio PSR2015 Tausta Päätös 1 (6) Fortum Power and Heat Oy Loviisan voimalaitos PL 23 07901 LOVIISA Fortumin kirjeet LO1-A4-18360, 15.4.2015; LO1-A4-18117, 22.12.2014; LO1-A4-17995, 16.9.2014; LO1-A4-17628, 27.2.2014; LO1-A4-18800,

Lisätiedot

Lausunto ydinenergia-asetuksen muuttamiseen liittyvästä asetusluonnoksesta

Lausunto ydinenergia-asetuksen muuttamiseen liittyvästä asetusluonnoksesta Lausunto 1 (4) Työ- ja elinkeinoministeriö kirjaamo@tem.fi TEM/757/03.01.02/2017 Lausunto ydinenergia-asetuksen muuttamiseen liittyvästä asetusluonnoksesta Yleistä Yksityiskohtaiset kommentit Työ- ja elinkeinoministeriö

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI FIN 299 INST 145 AG 37 INF 134 CODEC 952

EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI FIN 299 INST 145 AG 37 INF 134 CODEC 952 EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI NEUVOSTO Bryssel, 22. heinäkuuta 2003 (OR. fr) 2002/0179 (COD) LEX 457 PE-CONS 3647/03 N 299 INST 145 AG 37 INF 134 CODEC 952 EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Lisätiedot

Laki. ydinenergialain muuttamisesta

Laki. ydinenergialain muuttamisesta Laki ydinenergialain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan ydinenergialain (990/1987) 2 :n 1 momentin 1 kohta, 3 :n 1 momentin 5 ja 13 kohta, 7 e ja 7 g, 7 h :n 1 momentti, 7 i :n 1 momentti,

Lisätiedot

Ydinvoimalaitoksen käytöstäpoisto

Ydinvoimalaitoksen käytöstäpoisto Ydinvoimalaitoksen käytöstäpoisto Teemailta Pyhäjoki, Tero Jännes Projektipäällikkö Käytöstäpoisto yleisesti Käytöstäpoiston kustannukset 2 Käytöstäpoisto lyhyesti Hallinnolliset ja tekniset toimenpiteet,

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 13.10.2017 COM(2017) 593 final 2017/0258 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS tavarakaupan muodollisuuksien yksinkertaistamista koskevalla 20 päivänä toukokuuta 1987 tehdyllä yleissopimuksella

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 17.10.2012 COM(2012) 591 final 2012/0285 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS kalavarojen säilyttämisestä teknisten toimenpiteiden avulla Itämeren, Belttien

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN KESKUSPANKILLE

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN KESKUSPANKILLE EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 30.5.2000 KOM(2000) 346 lopullinen 2000/0137 (CNS) 2000/0134 (CNS) 2000/0138 (CNB) KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN KESKUSPANKILLE

Lisätiedot

ETELÄ-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ

ETELÄ-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ 1.1.2005 - ETELÄ-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ P E R U S S O P I M U S 1. Luku SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ 1 Nimi ja kotipaikka Kuntayhtymän nimi on Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 125/2007 vp. Hallituksen esitys laiksi autoverolain muuttamisesta. Asia. Päätös. Valiokuntakäsittely

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 125/2007 vp. Hallituksen esitys laiksi autoverolain muuttamisesta. Asia. Päätös. Valiokuntakäsittely EDUSKUNNAN VASTAUS 125/2007 vp Hallituksen esitys laiksi autoverolain muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laiksi autoverolain muuttamisesta (HE 147/2007 vp). Valiokuntakäsittely

Lisätiedot

TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ Muistio Liite Ylitarkastaja Netta Skön

TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ Muistio Liite Ylitarkastaja Netta Skön TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ Muistio Liite Ylitarkastaja 28.10.2016 Netta Skön EHDOTUS VALTIONEUVOSTON ASETUKSEKSI YDINALAN TURVAJÄRJESTELYJEN NEUVOTTELUKUNNASTA Yleiset näkökohdat Tausta Ydinenergialain

Lisätiedot

HE 209/2006 vp. olevien metsämaapinta-alojen suhteessa. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi verontilityslakia

HE 209/2006 vp. olevien metsämaapinta-alojen suhteessa. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi verontilityslakia Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi verontilityslain :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi verontilityslakia siten, että yhteisöveron metsävero-osuuden

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI NEUVOSTO Bryssel, 21. marraskuuta 2017 (OR. en) 2017/0060 (COD) PE-CONS 52/17 TRANS 415 DELACT 189 CODEC 1608 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: EUROOPAN PARLAMENTIN

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. kesäkuuta 2015 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. kesäkuuta 2015 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. kesäkuuta 2015 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2011/0901B (COD) 9375/1/15 REV 1 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: JUR 341 COUR 21 INST 181 CODEC 797 PARLNAT 70

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 23/2006 vp. Hallituksen esitys laeiksi työeläkevakuutusyhtiöistä. annetun lain 29 e :n, eläkesäätiölain

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 23/2006 vp. Hallituksen esitys laeiksi työeläkevakuutusyhtiöistä. annetun lain 29 e :n, eläkesäätiölain EDUSKUNNAN VASTAUS 23/2006 vp Hallituksen esitys laeiksi työeläkevakuutusyhtiöistä annetun lain 29 e :n, eläkesäätiölain 88 ja 100 a :n ja vakuutuskassalain 132 ja 134 :n muuttamisesta Asia Hallitus on

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta annetun lain 18 ja 45 a :n muuttamisesta sekä sosiaalialan osaamiskeskustoiminnasta annetun lain

Lisätiedot

(Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET

(Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET 25.6.2018 L 160/1 II (Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2018/895, annettu 22 päivänä kesäkuuta 2018, Euroopan kemikaalivirastolle

Lisätiedot

***I EUROOPAN PARLAMENTIN KANTA

***I EUROOPAN PARLAMENTIN KANTA EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Konsolidoitu lainsäädäntöasiakirja 5.7.2012 EP-PE_TC1-COD(2011)0902 ***I EUROOPAN PARLAMENTIN KANTA vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 5. heinäkuuta 2012 Euroopan parlamentin

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Euroopan yhteisön maidon ja maitotuotteiden kiintiöjärjestelmän täytäntöönpanosta annetun lain 6 ja :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan

Lisätiedot

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 13.4.2015 COM(2015) 149 final KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE arvopapereiden yleisölle tarjoamisen tai kaupankäynnin kohteeksi ottamisen yhteydessä julkistettavasta

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 27.6.2013 COM(2013) 452 final 2013/0220 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS eräiden oikeusalan säädösten, joissa säädetään valvonnan käsittävän sääntelymenettelyn

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Euroopan yhteisön maidon ja maitotuotteiden kiintiöjärjestelmän täytäntöönpanosta annetun lain 6 ja 8 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä

Lisätiedot

HE 222/1998 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi ydinenergialain 52 :n muuttamisesta

HE 222/1998 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi ydinenergialain 52 :n muuttamisesta HE 222/1998 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi ydinenergialain 52 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan ydinenergialakia muutettavaksi siten, että valtion ydinjätehuoltorahastosta

Lisätiedot

1980 vp. n:o 125 ESITYKSEN P ÄÅASIALLINEN SISÄLTÖ.

1980 vp. n:o 125 ESITYKSEN P ÄÅASIALLINEN SISÄLTÖ. 1980 vp. n:o 125 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi auto- ja moottoripyöräverosta annetun lain 7 ja 17 :n muuttamisesta. ESITYKSEN P ÄÅASIALLINEN SISÄLTÖ. Esityksessä ehdotetaan taksiauton ja invalidien

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 171/2011 Valtioneuvoston asetus. riistahallinnosta

SÄÄDÖSKOKOELMA. 171/2011 Valtioneuvoston asetus. riistahallinnosta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 28 päivänä helmikuuta 2011 171/2011 Valtioneuvoston asetus riistahallinnosta Annettu Helsingissä 24 päivänä helmikuuta 2011 Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti,

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT 1991 vp - HE 21 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi tasausverolain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Tasausverolakia ehdotetaan muutettavaksi siten, että tasausvero poistetaan kaikilta teollisuuden

Lisätiedot

Fortum Oyj 2,1 (1,0) Teollisuuden Voima Oyj 2,7 (1,3) Valtion laina 0,0 (0,4) yhteensä 4,8 (2,7)

Fortum Oyj 2,1 (1,0) Teollisuuden Voima Oyj 2,7 (1,3) Valtion laina 0,0 (0,4) yhteensä 4,8 (2,7) VALTION YDINJÄTEHUOLTORAHASTO Varautumisrahasto 25.11.2015 VUODEN 2016 TALOUSARVIOEHDOTUS (milj. euroa) 1. KÄYTETTÄVISSÄ OLEVAT VARAT (suluissa vuoden 2015 talousarvion vastaavat 1.1 Korkosaamiset juoksuajalta

Lisätiedot

kerta kaikkiaan annetun lain muuttamista ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ YLEISPERUSTELUT

kerta kaikkiaan annetun lain muuttamista ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ YLEISPERUSTELUT 1991 vp - HE 23 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi eräiden saamisten perimisestä kerta kaikkiaan annetun lain 1 ja 3 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan eräiden

Lisätiedot

HE 165/1998 vp PERUSTELUT

HE 165/1998 vp PERUSTELUT HE 165/1998 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi erikoissairaanhoitolain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi erikoissairaanhoitolakia siten, että valtioneuvosto

Lisätiedot

Ydinenergia-asetuksessa säädettäisiin lisäksi käytöstä poistamisen eräistä yksityiskohdista lakiin sisältyvän asetuksenantovaltuuden nojalla.

Ydinenergia-asetuksessa säädettäisiin lisäksi käytöstä poistamisen eräistä yksityiskohdista lakiin sisältyvän asetuksenantovaltuuden nojalla. 1 (19) Muistio EHDOTUS Valtioneuvoston asetukseksi ydinenergia-asetuksen muuttamisesta Yleiset näkökohdat Tausta Ydinenergia-asetus (181/1988) on ollut voimassa vuodesta 1988 lähtien ydinenergialakia täydentävänä,

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖN ASETUS TURKISTUOTTAJILLE JÄRJESTETTÄVIEN LOMITUSPALVELUJEN ENIMMÄISMÄÄRISTÄ VUONNA 2019

SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖN ASETUS TURKISTUOTTAJILLE JÄRJESTETTÄVIEN LOMITUSPALVELUJEN ENIMMÄISMÄÄRISTÄ VUONNA 2019 MUISTIO 1(5) Hallitussihteeri Anne Vänskä 12.11.2018 STM/4611/2018 SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖN ASETUS TURKISTUOTTAJILLE JÄRJESTETTÄVIEN LOMITUSPALVELUJEN ENIMMÄISMÄÄRISTÄ VUONNA 2019 1. Sosiaali- ja

Lisätiedot

Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kansaneläkeindeksistä ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kansaneläkeindeksistä ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kansaneläkeindeksistä ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki kansaneläkeindeksistä. Se korvaisi nykyisen kansaneläkelaissa säädettyjen

Lisätiedot

HE 118/2017 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kalastuslain muuttamisesta

HE 118/2017 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kalastuslain muuttamisesta Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kalastuslain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kalastuslakia. Kalenterivuotta koskevaa kalastonhoitomaksua korotettaisiin

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 242/2014 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi yliopistolain ja ammattikorkeakoululain väliaikaisesta muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan yliopistolakia ja ammattikorkeakoululakia muutettaviksi

Lisätiedot

Fortum Oyj 1,4 (2,1) Teollisuuden Voima Oyj 1,8 (2,7) Valtion laina 0,0 (0,0) yhteensä 3,2 (4,8)

Fortum Oyj 1,4 (2,1) Teollisuuden Voima Oyj 1,8 (2,7) Valtion laina 0,0 (0,0) yhteensä 3,2 (4,8) VALTION YDINJÄTEHUOLTORAHASTO Varautumisrahasto 2.11.2016 VUODEN 2017 TALOUSARVIOEHDOTUS (milj. euroa) 1. KÄYTETTÄVISSÄ OLEVAT VARAT (suluissa vuoden 2016 talousarvion vastaavat 1.1 Korkosaamiset juoksuajalta

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI NEUVOSTO Bryssel, 8. huhtikuuta 2011 (OR. en) 2010/0255 (COD) PE-CONS 9/11 PECHE 63 CODEC 338 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi keskinäisestä virka-avusta verotuksen alalla Suomen ja muiden Euroopan unionin jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten välillä annetun lain 1 ja 5 :n muuttamisesta

Lisätiedot

HE 28/2008 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi uuden

HE 28/2008 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi uuden Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kuntajakolain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi uuden kunnan valtuuston toimikautta ja järjestelytoimikunnan asettamista

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EU, EURATOM) 2016/, annettu päivänä kuuta,

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EU, EURATOM) 2016/, annettu päivänä kuuta, EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EU, EURATOM) 2016/, annettu päivänä kuuta, unionin ja sen henkilöstön välisten riitojen ratkaisemista ensimmäisenä oikeusasteena koskevan toimivallan siirtämisestä

Lisätiedot

Katsaus ydinenergialainsäädännön uudistamiseen ja soveltamiseen

Katsaus ydinenergialainsäädännön uudistamiseen ja soveltamiseen Katsaus ydinenergialainsäädännön uudistamiseen ja soveltamiseen ATS:n vuosikokous 26.2.2009 Riku Huttunen, teollisuusneuvos TEM/energiaosasto Uudistusten tausta Vuonna 1987 säädettyä ydinenergialakia 990/1987

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION LAUSUNTO

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION LAUSUNTO EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 22.04.2003 KOM(2003) 193 lopullinen 2001/0265 (COD) KOMISSION LAUSUNTO EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan kolmannen alakohdan c alakohdan nojalla Euroopan

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 15.7.2010 KOM(2010)381 lopullinen 2010/0205 (CNS) Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI yksityiskohtaisista säännöistä direktiivissä 2006/112/EY säädetyn arvonlisäveron palauttamiseksi

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi ulkomaanliikenteen kauppa-alusluettelosta annetun lain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot

1992 vp - HE 40 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

1992 vp - HE 40 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 1992 vp - HE 40 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Kera Oy -nimisestä osakeyhtiöstä annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan Kera Oy -nimisestä osakeyhtiöstä

Lisätiedot

LIITE. asiakirjaan. Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUKSEKSI. (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

LIITE. asiakirjaan. Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUKSEKSI. (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 14.12.2016 COM(2016) 798 final ANNEX 1 LIITE asiakirjaan Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUKSEKSI eräiden oikeusalan säädösten, joissa säädetään valvonnan käsittävän

Lisätiedot

HE 13/2000 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

HE 13/2000 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 13/2000 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi rintamasotilaseläkelain 9 a :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan pienituloisten rintamaveteraanien taloudellisen

Lisätiedot

Ydinvoimasäännöstöistä ja sopimuksista

Ydinvoimasäännöstöistä ja sopimuksista Ydinvoimasäännöstöistä ja sopimuksista Atomivoimaa Suomeen ATS-Young Generation ja Seniorit 17.11.2010 Ydinenergia- ja säteilylainsäädäntö Atomienergialaki 1957 Puitelaki, yleiset edellytykset, luvat Säteilysuojauslaki

Lisätiedot

Vuoden 2013 uuhipalkkion ja sen lisäpalkkion käsittelyssä noudatettavista menettelyistä

Vuoden 2013 uuhipalkkion ja sen lisäpalkkion käsittelyssä noudatettavista menettelyistä Varainhoito-osasto 21.11.2013 Tukien maksatusyksikkö Dnro 2456/54/2013 Kuntien maaseutuelinkeinoviranomaiset Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset Ahvenanmaan valtionvirasto Vuoden 2013 uuhipalkkion

Lisätiedot

HE 121/2009 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi maataloudessa. taannehtivasti vuodesta 2008 lukien. Kevyen ja raskaan polttoöljyn sekä sähkön

HE 121/2009 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi maataloudessa. taannehtivasti vuodesta 2008 lukien. Kevyen ja raskaan polttoöljyn sekä sähkön HE 121/2009 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi maataloudessa käytettyjen eräiden energiatuotteiden valmisteveron palautuksesta annetun lain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen ja nestemäisten

Lisätiedot

Kirkkovaltuusto N:o 2/2016 Sivu 4

Kirkkovaltuusto N:o 2/2016 Sivu 4 N:o 2/2016 Sivu 4 _ TILINPÄÄTÖKSEN 2015 HYVÄKSYMINEN 6.4.2016 10 Seurakunnan tilinpäätöksen laatimista ja käsittelyä koskevat säännökset ovat kirkkojärjestyksen15 luvun 9 :ssä. Seurakunnan on laadittava

Lisätiedot

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI A8-0305/4. Tarkistus. Mireille D'Ornano ENF-ryhmän puolesta

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI A8-0305/4. Tarkistus. Mireille D'Ornano ENF-ryhmän puolesta 21.10.2015 A8-0305/4 4 Johdanto-osan 7 kappale 7) Syyt, joiden perusteella direktiivillä (EU) 2015/412 muutettiin direktiiviä 2001/18/EY viljelyyn tarkoitettujen muuntogeenisten organismien osalta, pätevät

Lisätiedot

TEM. Valtioneuvoston asetus kiertotalouden investointi- ja kehittämishankkeisiin myönnettävästä avustuksesta. Soveltamisala

TEM. Valtioneuvoston asetus kiertotalouden investointi- ja kehittämishankkeisiin myönnettävästä avustuksesta. Soveltamisala 1 LUONNOS 13.11.2017 TY TEM Valtioneuvoston asetus kiertotalouden investointi- ja kehittämishankkeisiin myönnettävästä avustuksesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään valtionavustuslain (688/2001)

Lisätiedot

Annettu Helsingissä 11 päivänä joulukuuta 1987. Ydinenergialaki

Annettu Helsingissä 11 päivänä joulukuuta 1987. Ydinenergialaki 1 of 22 07/12/2010 13:28 Annettu Helsingissä 11 päivänä joulukuuta 1987 Ydinenergialaki Eduskunnan päätöksen mukaisesti, joka on tehty valtiopäiväjärjestyksen 67 :ssä määrätyllä tavalla, säädetään: 1luku

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 296/2015 Laki. merimieseläkelain muuttamisesta

SÄÄDÖSKOKOELMA. 296/2015 Laki. merimieseläkelain muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 25 päivänä maaliskuuta 2015 296/2015 Laki merimieseläkelain muuttamisesta Annettu Helsingissä 20 päivänä maaliskuuta 2015 Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Koulutusrahastosta annetun lain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi Koulutusrahastosta annettua lakia. Ammattitutkintostipendin myöntämisen edellytyksiä

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 299/2014 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi kuntarakennelain muuttamisesta sekä kuntajakolain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen 5 momentin kumoamisesta

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 8.5.2018 COM(2018) 261 final 2018/0124 (CNS) Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI direktiivien 2006/112/EY ja 2008/118/EY muuttamisesta Italian kunnan Campione d Italian sekä Luganonjärven

Lisätiedot

SOSIAALI- JATERVEYSMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Hallitusneuvos 26.11.2015 Mika Mänttäri

SOSIAALI- JATERVEYSMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Hallitusneuvos 26.11.2015 Mika Mänttäri SOSIAALI- JATERVEYSMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Hallitusneuvos 26.11.2015 Mika Mänttäri VALTIONEUVOSTON ASETUS TYÖTAPATURMA- JA AMMATTITAUTILAIN MU- KAISEN VUOSITYÖANSION MÄÄRITTÄMISESTÄ 1. Yleistä 1.1 Asetuksenantovaltuus

Lisätiedot

KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) /, annettu ,

KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) /, annettu , EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 20.12.2017 C(2017) 8871 final KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) /, annettu 20.12.2017, kolmansista maista peräisin olevia perinteisiä elintarvikkeita koskevista hallinnollisista

Lisätiedot

Esitys liittyy valtion tulo- ja menoarvioesitykseen vuodelle Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 1991.

Esitys liittyy valtion tulo- ja menoarvioesitykseen vuodelle Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 1991. 1990 vp. - HE n:o 125 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi liikevaihtoverolain 16 ja 27 :n väliaikaisesta muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan, että liikevaihtovero korotettaisiin

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 24.7.2003 KOM(2003) 437 lopullinen 2003/157 (CNS) Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS vuoteen 1999 asti Marokon kalastussopimuksen alaisina olleiden alusten ja kalastajien toimintasuunnan

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus rahoitus- ja vakuutusryhmittymän vakavaraisuuden laskemisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään rahoitus- ja vakuutusryhmittymien valvonnasta annetun lain (699/2004)

Lisätiedot

Julkisten alojen eläkelain voimaanpanolaki

Julkisten alojen eläkelain voimaanpanolaki Julkisten alojen eläkelain voimaanpanolaki Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 Voimaantulo Julkisten alojen eläkelaki ( / ) tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2017. Lakia sovelletaan eläkkeisiin,

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Koulutusrahastosta annetun lain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi Koulutusrahastosta annettua lakia. Ammattitutkintostipendin myöntämisen edellytyksiä

Lisätiedot

Ydinjätteet ja niiden valvonta

Ydinjätteet ja niiden valvonta Ydinjätteet ja niiden valvonta Jussi Heinonen 1 Säteilyturvakeskus - STUK Toiminta-ajatus: Ihmisten, yhteiskunnan, ympäristön ja tulevien sukupolvien suojelu säteilyn haitallisilta vaikutuksilta 2 STUKin

Lisätiedot

Fennovoima Oy:n hakemus vuoden 2010 periaatepäätöksen täydentämiseksi Julkinen kuulemistilaisuus Pyhäjoen monitoimitalo

Fennovoima Oy:n hakemus vuoden 2010 periaatepäätöksen täydentämiseksi Julkinen kuulemistilaisuus Pyhäjoen monitoimitalo Fennovoima Oy:n hakemus vuoden 2010 periaatepäätöksen täydentämiseksi Julkinen kuulemistilaisuus 24.4.2014 Pyhäjoen monitoimitalo Työ- ja elinkeinoministeriö www.tem.fi Kaavio uuden ydinvoimalaitosyksikön

Lisätiedot

HE vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT

HE vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT HE 11812000 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi äitiysavustuslain 3 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi äitiysavustuslakia siten, että äitiysavustukseen

Lisätiedot

HE 89/2010 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi vakuutusedustuksesta

HE 89/2010 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi vakuutusedustuksesta Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi vakuutusedustuksesta annetun lain 28 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi vakuutusedustuksesta annettua lakia. Euroopan

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 14. syyskuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 14. syyskuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 4. syyskuuta 206 (OR. en) 2092/6 FIN 549 INST 359 PE-L 49 ILMOITUS: I/A-KOHTA Lähettäjä: Vastaanottaja: Budjettikomitea Pysyvien edustajien komitea / Neuvosto Kom:n asiak.

Lisätiedot

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI A8-0464/62. Tarkistus. Anneleen Van Bossuyt sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnan puolesta

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI A8-0464/62. Tarkistus. Anneleen Van Bossuyt sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnan puolesta 10.4.2019 A8-0464/62 62 Johdanto-osan 14 kappale (14) Tämä asetus olisi pantava täytäntöön työohjelmilla. Koska työohjelmien tavoitteet ovat keskipitkän tai pitkän aikavälin tavoitteita ja koska niissä

Lisätiedot

HE 178/2008 vp. se saatettaisiin vastaamaan työntekijän eläkelakia

HE 178/2008 vp. se saatettaisiin vastaamaan työntekijän eläkelakia Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi valtion eläkelain sekä valtion eläkelain voimaanpanosta annetun lain 9 ja 14 :n muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi valtion eläkelakia ja valtion

Lisätiedot

1. Nykytila ja ehdotetut muutokset

1. Nykytila ja ehdotetut muutokset HE 199/2000 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kuljetusten alueellisesta tukemisesta annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan kuljetusten alueellisesta tukemisesta

Lisätiedot

(EYVL L 316, , s. 8)

(EYVL L 316, , s. 8) 1992L0079 FI 27.02.2010 004.001 1 Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin. Toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä. B NEUVOSTON DIREKTIIVI 92/79/ETY, annettu 19 päivänä lokakuuta 1992,

Lisätiedot

2. YLEISIÄ NÄKEMYKSIÄ 1970-LUVUN ALUSSA 3. MUUTOKSEN TUULIA MAAILMALLA 1970-LUVULLA 5. TUTKIMUS JA TOIMENPITEET SUOMESSA

2. YLEISIÄ NÄKEMYKSIÄ 1970-LUVUN ALUSSA 3. MUUTOKSEN TUULIA MAAILMALLA 1970-LUVULLA 5. TUTKIMUS JA TOIMENPITEET SUOMESSA SISÄLLYSLUETTELO 1. ESITYKSEN TAUSTA 2. YLEISIÄ NÄKEMYKSIÄ 1970-LUVUN ALUSSA 3. MUUTOKSEN TUULIA MAAILMALLA 1970-LUVULLA 4. VAATIMUKSET SUOMESSA 5. TUTKIMUS JA TOIMENPITEET SUOMESSA 6. KUSTANNUKSET JA

Lisätiedot

HE 56/2000 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi vuokratalolainojen lainaehtojen muuttamisesta annetun lain 5 :n muuttamisesta

HE 56/2000 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi vuokratalolainojen lainaehtojen muuttamisesta annetun lain 5 :n muuttamisesta HE 56/2000 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi vuokratalolainojen lainaehtojen muuttamisesta annetun lain 5 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan, että vuokratalolainojen

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT 1991 vp - HE 115 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi sokerilain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan sokerilain voimassaoloaikaa jatkettavaksi yhdellä vuodella. Esityksessä

Lisätiedot