Helsingin Tekniikan Opiskelijat HTO ry:n säännöt

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Helsingin Tekniikan Opiskelijat HTO ry:n säännöt"

Transkriptio

1 Helsingin Tekniikan Opiskelijat HTO ry:n säännöt 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Helsingin Tekniikan Opiskelijat HTO ry, josta näissä säännöissä käytetään nimitystä HTO, ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. 2 Tarkoitus ja toiminta HTO:n tarkoituksena on jäsenistönsä henkisten ja ammatillisten, yhteiskunnallisten ja muiden vastaavien pyrkimysten edistäminen. opiskelijoiden etujärjestötoiminnan kehittäminen paikallisten ja valtakunnallisten opiskelijajärjestöjen kautta tiedonvälittäjänä toimiminen opiskelijayhdistysten ja jäsenistön välillä opiskelijoiden sosiaalisten olosuhteiden ja oikeusturvan parantaminen opintopoliittisen toiminnan kehittäminen Tarkoituksensa toteuttamiseksi HTO toimii eri opiskelijajärjestöissä. järjestää seminaareja ja koulutustilaisuuksia jäsenilleen järjestää kokouksia, kilpailuja sekä huvi-, tiedotus-, esitelmä- ja juhlatilaisuuksia välittää voittoa tavoittelematta jäsenistölleen opintomateriaalia ylläpitää erilaisia kerhoja ja harrastuspiirejä sekä valvoo niiden toimintaa Sivu 1 / 7

2 3 Toiminnan tukeminen Toiminnan tukemiseksi voi HTO harjoittaa sellaista elinkeino- tai ansiotoimintaa, joka liittyy välittömästi HTO:n tarkoituksen toteuttamiseen. HTO voi kantaa jäseniltään jäsenmaksua. HTO voi omistaa tai olla osakkaana tällaista tarkoitusta varten perustetussa osakeyhtiössä. HTO voi omistaa kiinteistöjä, irtaimistoa, arvopapereita sekä vastaanottaa lahjoituksia, apurahoja, avustuksia ja testamentteja. 4 Jäsenet 1. HTO:n varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä Metropolia Ammattikorkeakoulun tekniikan ja liikenteen toimialan opiskelijat. 2. HTO:n yhteisöjäseniksi voivat liittyä ne oikeuskelpoiset yhteisöt, joiden jäsenistö pääosaltaan muodostuu Metropolia Ammattikorkeakoulun tekniikan ja liikenteen toimialan opiskelijoista. 3. HTO:n kannatusjäseniksi voivat liittyä ne henkilöt ja oikeuskelpoiset yhteisöt, jotka haluavat tukea HTO:n toimintaa ja jotka hallitus hyväksyy. 4. Kannatus- ja yhteisöjäsenillä on läsnäolo- ja puheoikeus HTO:n kokouksissa. 5. HTO:n kokous voi kutsua kunniajäseneksi henkilön, joka on huomattavalla tavalla edistänyt HTO:n tarkoitusperiä tai jolle HTO haluaa erityisesti osoittaa kunnioitustaan. Päätös kunniajäseneksi kutsumisesta on tehtävä yksimielisesti HTO:n kokouksessa. Kunniajäsenellä on puhe- ja läsnäolo-oikeus HTO:n kokouksissa. Kunniajäsenyys on elinikäinen. 6. Kunniajäsen voi erota kunniajäsenyydestään ilmoittamalla siitä kirjallisesti HTO:n hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla eroamisesta HTO:n kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi. Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät. Sivu 2 / 7

3 5 Jäsenvelvoitteet HTO:n varsinainen jäsen, joka ei täytä 4 1 momentin edellytystä, erotetaan HTO:sta hallituksen päätöksellä. Jäsen, joka on menettelyllään HTO:ssa tai sen ulkopuolella huomattavasti vaikeuttanut HTO:n toimintaa, voidaan hallituksen päätöksellä erottaa HTO:sta. 6 HTO:n kokous 1. HTO:n ylintä päätäntävaltaa käyttää HTO:n kokous. 2. HTO:n kokouksia ovat syys- ja kevätkokous sekä ylimääräiset kokoukset. 3. HTO:lla on vuosittain kaksi (2) varsinaista kokousta: kevätkokous maalis-huhtikuussa ja syyskokous marras-joulukuussa. Kevätkokouksessaan maalis-huhtikuussa HTO:n tulee päättää toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen hyväksymisestä ja vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille. Syyskokouksessaan marras-joulukuussa yhdistyksen tulee päättää liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudesta sekä eräpäivästä. päättää toimintasuunnitelman ja talousarvion hyväksymisestä valita hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet valita kaksi (2) toiminnantarkastajaa ja heille henkilökohtaiset varamiehet HTO:n kokous päättää myös HTO:n kiinteän omaisuuden ostosta, myynnistä tai panttaamisesta. liittymisestä muihin yhdistyksiin ja niistä eroamisesta ohjesääntöjen hyväksymisestä hallituksen tai hallituksen jäsenen erottamisesta Sivu 3 / 7

4 Ylimääräinen kokous pidetään, kun HTO:n kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään yksi kymmenesosa (1/10) HTO:n äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Ylimääräinen kokous on pidettävä vähintään neljäntoista (14) ja enintään kahdenkymmenenkahdeksan (28) vuorokauden kuluttua kirjallisen kokouskutsupyynnön jälkeen. Kokouskutsu on julkaistava HTO:n ilmoitustauluilla ja yhdistyksen Internet-sivuilla vähintään neljätoista (14) vuorokautta ennen kokouksen alkua. Jos HTO:n jäsen haluaa varsinaiseen kokoukseen käsiteltäväksi jonkun erityisen asian, hänen on ilmoitettava siitä hallitukselle kokouksessa joko kirjallisesti tai suullisesti riittävien perusteluiden kera. Mieluiten siitä on kuitenkin ilmoitettava kirjallisesti hallitukselle seitsemän (7) vuorokautta ennen kokousta. HTO:n kokous pidetään mahdollisuuksien mukaan oppilaitoksen työjärjestykseen merkittynä opetuksellisena päivänä Metropolia Ammattikorkeakoulun tiloissa tai tarvittaessa tällaisen ajan ja paikan ulkopuolella siten, että siitä ilmoitetaan ilmoitustaululla ja yhdistyksen Internet-sivuilla. HTO:n kokous on päätösvaltainen, kun kokouskutsu on sääntöjen mukaan annettu. 7 Hallitus Hallituksen tehtävänä on valmistella HTO:n kokousasiat kutsua koolle HTO:n kokoukset panna täytäntöön HTO:n kokouksen päätökset valmistella tilinpäätös ja talousarvio tehdä toimintakertomus ja toimintasuunnitelma edustaa HTO:ta asettaa tarvittavat toimikunnat pitää luetteloa HTO:n jäsenistä päättää työntekijöiden ja toimihenkilöiden palkkaamisesta ja irtisanomisesta tehdä tarvittavat toimintaohjeet työntekijöille ja toimihenkilöille Sivu 4 / 7

5 päättää ohjesääntöjen tekemisestä ja uusimisesta hoitaa hallintoa ja taloutta Hallitukseen kuuluu puheenjohtaja ja neljästä kymmeneen (4-10) muuta jäsentä. Hallituksen jäsenen täytyy olla HTO:n varsinainen jäsen. Hallituksen kokous on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja sekä vähintään yksi kahdesosa (1/2) hallituksen muista jäsenistä on paikalla. Hallituksen kutsuu koolle puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kokouksista on tiedotettava kaikille hallituksen jäsenille hallituksen ohjesäännön ilmoittamalla tavalla. Hallitus valitaan kalenterivuodeksi. 8 Työntekijät ja toimihenkilöt Kaikki HTO:n palveluksessa olevat pää- tai sivutoimisesti toimivat henkilöt ovat vastuuvelvollisia hallitukselle. Toimihenkilöiden toimikaudet, tehtävät ja palkkaus määritellään tarkemmin ohjesäännöissä ja työsopimuksissa. 9 Nimenkirjoittajat HTO:n nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja tai hallituksen erikseen nimeämä henkilö. 10 Tili- ja toimintakausi HTO:n tili- ja toimintakausi on kalenterivuosi. Tilit päätetään joulukuun 31. päivänä. Tilit ja toimintakertomus on jätettävä toiminnantarkastajien tarkastettavaksi helmikuun loppuun mennessä. Toiminnantarkastajien on palautettava ne lausunnollaan varustettuna maaliskuun 10. päivään mennessä, kuitenkin viimeistään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta. Sivu 5 / 7

6 11 Jaostot ja toimikunnat Hallitus voi tarvittaessa nimittää toimikaudekseen jaostoja. Jaoston tehtävänä on toimia hallituksen alaisena asioita valmistelevana elimenä. Jaoston puheenjohtajana toimii hallituksen jäsen. Jaostot ovat vastuussa hallitukselle toimialaansa kuuluvista kysymyksistä. Hallitus voi asettaa tiettyjä juoksevia tehtäviä varten toimikuntia, jolloin on määrättävä toimikunnan puheenjohtaja, kokoonpano, tehtävät ja määräaika. Asioiden käsittelyssä noudatetaan jaostoissa ja toimikunnissa soveltuvin osin, mitä hallituksesta on määrätty. 12 Ohjesäännöt HTO:n kokous hyväksyy ohjesäännöt. HTO:n kokous tai hallitus voi päättää ohjesääntöjen tekemisestä ja uusimisesta. HTO:lla on oltava ainakin seuraavat ohjesäännöt: taloudenhoidon ohjesääntö hallituksen ohjesääntö Lisäksi voidaan jaostoille ja toimikunnille tehdä erillisiä ohjesääntöjä. 13 Erinäisiä määräyksiä Näiden sääntöjen muuttamisesta päättää HTO kahdessa (2) vähintään kolmenkymmenen (30) vuorokauden väliajoin pidettävässä HTO:n kokouksessa. Päätöksen tekemiseen vaaditaan kummassakin kokouksessa vähintään kahden kolmasosan (2/3) enemmistö annetuista äänistä. HTO:n kokouksen tekemien päätösten on oltava julkisia HTO:n jäsenille. Muissa kohdin noudatettakoon voimassa olevan yhdistyslain määräyksiä. Sivu 6 / 7

7 14 Toiminnan lopettaminen HTO:n purkautumisesta on päätettävä kahdessa (2) peräkkäisessä vähintään kahden (2) kuukauden väliajoin pidetyssä HTO:n kokouksessa vähintään neljän viidesosan (4/5) enemmistöllä annetuista äänistä. HTO:n purkautuessa on sen varat luovutettava sellaiselle oikeuskelpoiselle yhteisölle, joka ajaa HTO:n tarkoitusperiä ja parhaiten tukee opiskelijoita sosiaalisissa pyrkimyksissä. Sivu 7 / 7

Yhdistyksen nimi on Fundi ry. Jäljempänä näissä säännöissä siitä käytetään nimitystä yhdistys. Yhdistyksen kotipaikka on Espoo.

Yhdistyksen nimi on Fundi ry. Jäljempänä näissä säännöissä siitä käytetään nimitystä yhdistys. Yhdistyksen kotipaikka on Espoo. Fundi ry:n säännöt (rekisteröitymispäivänä 12.9.2006) 1. luku Nimi, kotipaikka, tarkoitus ja kielet 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Fundi ry. Jäljempänä näissä säännöissä siitä käytetään nimitystä

Lisätiedot

Seuran toiminnan perustana ovat liikunnan eettiset arvot ja urheilun reilun pelin periaatteet.

Seuran toiminnan perustana ovat liikunnan eettiset arvot ja urheilun reilun pelin periaatteet. Sivu 1 / 6 OLARIN VOIMISTELIJAT RY:N SÄÄNNÖT 1 YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on. Yhdistyksen epävirallinen englanninkielinen nimi on Olari Gymnastics Association. Yhdistyksen nimestä

Lisätiedot

Suomen fotoniikan seura ry:n säännöt

Suomen fotoniikan seura ry:n säännöt Suomen fotoniikan seura ry:n säännöt 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen fotoniikan seura ry, englanniksi Photonics Finland, jota näissä säännöissä kutsutaan Yhdistykseksi. Kansainvälisissä,

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Myyrmäen Eläkkeensaajat ry, josta näissä säännöissä käytetään nimitystä yhdistys ja jonka kotipaikka on Vantaan kaupunki.

Yhdistyksen nimi on Myyrmäen Eläkkeensaajat ry, josta näissä säännöissä käytetään nimitystä yhdistys ja jonka kotipaikka on Vantaan kaupunki. 1(6) Yhdistyksen säännöt Myyrmäen Eläkkeensaajat ry, Vantaa 1 Yhdistyksen nimi on Myyrmäen Eläkkeensaajat ry, josta näissä säännöissä käytetään nimitystä yhdistys ja jonka kotipaikka on Vantaan kaupunki.

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Helsingin Melojat ry ja kotipaikka Helsinki.

Yhdistyksen nimi on Helsingin Melojat ry ja kotipaikka Helsinki. 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Helsingin Melojat ry ja kotipaikka Helsinki. 2 Tarkoitus ja toiminnan laatu Helsingin Melojat ry on aatteellinen melontaseura, jonka tarkoituksena on melontaharrastuksen

Lisätiedot

1. YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Suomen Erikoiskuljetusten Liikenteenohjaajat SEKLI ry ja sen kotipaikka on Lahti.

1. YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Suomen Erikoiskuljetusten Liikenteenohjaajat SEKLI ry ja sen kotipaikka on Lahti. SUOMEN ERIKOISKULJETUSTEN LIIKENTEENOHJAAJAT SEKLI RY YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 9/2013 1. YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Suomen Erikoiskuljetusten Liikenteenohjaajat SEKLI ry ja sen kotipaikka

Lisätiedot

Senioriyhdistys Säännöt 1(5)

Senioriyhdistys Säännöt 1(5) Senioriyhdistys Säännöt 1(5) 1 Nimi ja kotipaikka 2 Tarkoitus Yhdistyksen nimi on Matinkylän seniorit ry ja yhdistys kuuluu paikallisyhdistyksenä Kansallinen senioriliitto ry:hyn, jota näissä säännöissä

Lisätiedot

OULUN TEEKKARIKUORO TEEKU RY:N SÄÄNNÖT

OULUN TEEKKARIKUORO TEEKU RY:N SÄÄNNÖT Oulun Teekkarikuoro TeeKu ry Säännöt 1 ( 10) OULUN TEEKKARIKUORO TEEKU RY:N SÄÄNNÖT I YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ 1 Nimi, kotipaikka ja kieli Yhdistyksen nimi on Oulun Teekkarikuoro TeeKu ry. Kansainvälisissä yhteyksissä

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Maskun Teatteriyhdistys ry ja kotipaikka Masku. Yhdistyksen virallinen kieli on suomi.

Yhdistyksen nimi on Maskun Teatteriyhdistys ry ja kotipaikka Masku. Yhdistyksen virallinen kieli on suomi. MASKUN TEATTERIYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi on Maskun Teatteriyhdistys ry ja kotipaikka Masku. Yhdistyksen virallinen kieli on suomi. 2 Yhdistyksen tarkoituksena on edistää, kehittää ja vaalia

Lisätiedot

TIIRIN GOLF RY:N TOIMINTASÄÄNNÖT

TIIRIN GOLF RY:N TOIMINTASÄÄNNÖT TIIRIN GOLF RY:N TOIMINTASÄÄNNÖT Seuran nimi Tiirin Golf ry. TOIMINTASÄÄNNÖT 1 Nimi, kotipaikka, perustamisaika ja kieli 2 Yhdistyksen nimi on Tiirin Golf ry (epävirallinen lyhenne TIGo). Yhdistyksen kotipaikka

Lisätiedot

1. Yhdistyksen nimi on Tampereen seudun Omaishoitajat ry ja kotipaikka Tampere. Yhdistyksen toiminta-alueena on koko Pirkanmaa.

1. Yhdistyksen nimi on Tampereen seudun Omaishoitajat ry ja kotipaikka Tampere. Yhdistyksen toiminta-alueena on koko Pirkanmaa. 1(3) YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1. Yhdistyksen nimi on Tampereen seudun Omaishoitajat ry ja kotipaikka Tampere. Yhdistyksen toiminta-alueena on koko Pirkanmaa. 2. Yhdistyksen tarkoituksen on toimia omaishoitajien

Lisätiedot

1.1 Säännöt 1. Nimi, kotipaikka, perustamisaika ja kieli

1.1 Säännöt 1. Nimi, kotipaikka, perustamisaika ja kieli 1.1 Säännöt 1 Nimi, kotipaikka, perustamisaika ja kieli Yhdistyksen nimi on Järvenpään Uintiklubi ry. Yhdistyksen kotipaikka on Järvenpään kaupunki Etelä- Suomen läänissä. Yhdistys on perustettu lokakuun

Lisätiedot

2 Yhdistyksen tarkoituksena on Kuuloliiton jäsenyhdistyksenä:

2 Yhdistyksen tarkoituksena on Kuuloliiton jäsenyhdistyksenä: 1(8) VANTAAN KUULOYHDISTYKSEN ry:n SÄÄNNÖT YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMINTA-ALUE 1 Yhdistyksen nimi on Vantaan Kuuloyhdistys ry. ja sen kotipaikka on Vantaan kaupunki. ja toiminta - alueena on

Lisätiedot

Loimaan Korikonkarit ry TOIMINTASÄÄNNÖT. Nimi, kotipaikka, perustamisaika ja kieli

Loimaan Korikonkarit ry TOIMINTASÄÄNNÖT. Nimi, kotipaikka, perustamisaika ja kieli Loimaan Korikonkarit ry TOIMINTASÄÄNNÖT I Nimi, kotipaikka, perustamisaika ja kieli 1 Yhdistyksen nimi on Loimaan Korikonkarit ry. Yhdistyksen kotipaikka on Loimaan kaupunki Länsi- Suomen läänissä. Yhdistys

Lisätiedot

HUOLTOUPSEERIYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT

HUOLTOUPSEERIYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT HUOLTOUPSEERIYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT YHDISTYKSEN NIMI 1 Yhdistyksen nimi on Huoltoupseeriyhdistys ry. KOTIPAIKKA 2 Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki. Yhdistyksen toimintaalueeseen kuuluu Suomen

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Puistolan urheilijat ry. ja kotipaikka Helsingin kaupunki. Yhdistyksestä käytetään näissä säännöissä nimitystä seura.

Yhdistyksen nimi on Puistolan urheilijat ry. ja kotipaikka Helsingin kaupunki. Yhdistyksestä käytetään näissä säännöissä nimitystä seura. PUISTOLAN URHEILIJAT R.Y. SÄÄNNÖT Yhdistyksen nimi on Puistolan urheilijat ry. ja kotipaikka Helsingin kaupunki. Yhdistyksestä käytetään näissä säännöissä nimitystä seura. 1 SEURAN TARKOITUS Seuran tarkoitus

Lisätiedot

SUOMEN TYOVAEN URHEILULIITTO TUL RY:N JASENSEURAN MALLISAANNOT. Yhdistyksen, jota jaljempana kutsutaan seuraksi, nimi on

SUOMEN TYOVAEN URHEILULIITTO TUL RY:N JASENSEURAN MALLISAANNOT. Yhdistyksen, jota jaljempana kutsutaan seuraksi, nimi on SUOMEN TYOVAEN URHEILULIITTO TUL RY:N JASENSEURAN MALLISAANNOT IS Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen, jota jaljempana kutsutaan seuraksi, nimi on HUMPPILAN VEIKOT RY Seuran kotipaikka on HUMPPILA 2 Seuran

Lisätiedot

VESILIIKUNTAKESKUS RY VATTENIDROTTSCENTRUM RF SÄÄNNÖT

VESILIIKUNTAKESKUS RY VATTENIDROTTSCENTRUM RF SÄÄNNÖT Vuosikokous hyv. 21.3.2011 VESILIIKUNTAKESKUS RY VATTENIDROTTSCENTRUM RF SÄÄNNÖT 1 YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Vesiliikuntakeskus ry-vattenidrottscentrum rf ja sen kotipaikka on

Lisätiedot

Jäseniksi voivat lisäksi liittyä myös Hämeen ammattikorkeakoulussa tutkintotavoitteiseen koulutukseen osallistuvat vaihto-opiskelijat.

Jäseniksi voivat lisäksi liittyä myös Hämeen ammattikorkeakoulussa tutkintotavoitteiseen koulutukseen osallistuvat vaihto-opiskelijat. HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULUN OPISKELIJAKUNTA SÄÄNNÖT 1 Opiskelijakunta Opiskelijakunta on lakisääteinen, julkisoikeudellinen yhteisö ja sillä on itsehallinto. Opiskelijakunnan toimintaa ja hallintoa hoitavat

Lisätiedot

ETELÄ-KARJALAN BIOANALYYTIKOT RY

ETELÄ-KARJALAN BIOANALYYTIKOT RY ETELÄ-KARJALAN BIOANALYYTIKOT RY SÄÄNNÖT 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Etelä-Karjalan Bioanalyytikot ry. Yhdistyksen kotipaikka on Lappeenrannan kaupunki ja sen toiminta-alueena on Imatra, Joutseno,

Lisätiedot

ja toiminta - alueena on Tampere, Juupajoki,Kangasala, Lempäälä, Nokia, Orivesi, Pirkkala, Vesilahti ja Ylöjärvi

ja toiminta - alueena on Tampere, Juupajoki,Kangasala, Lempäälä, Nokia, Orivesi, Pirkkala, Vesilahti ja Ylöjärvi Patentti ja rekisterihallitus 5.10.2011 I LUKU YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMINTA-ALUE 1 Yhdistyksen nimi on Tampereen Kuloyhdistys ry ja sen kotipaikka on _Tampere ja toiminta - alueena on Tampere,

Lisätiedot

Suomen elektronisen urheilun liitto SEUL ry säännöt

Suomen elektronisen urheilun liitto SEUL ry säännöt 1 / 5 Suomen elektronisen urheilun liitto SEUL ry säännöt 1. Yhdistyksen nimi, kotipaikka ja kieli Yhdistyksen nimi on Suomen elektronisen urheilun liitto SEUL ry, ja sen kotipaikka on Helsinki. Yhdistyksen

Lisätiedot

HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulusta käytetään näissä säännöissä lyhennettä HAAGA-HELIA.

HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulusta käytetään näissä säännöissä lyhennettä HAAGA-HELIA. 1 (7) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 OPISKELIJAKUNNAN SÄÄNNÖT 1 Opiskelijakunta Opiskelijakunnan nimi on HAAGA-HELIAn opiskelijakunta HELGA. Opiskelijakunnasta

Lisätiedot

SUOMEN AIKUISNEUROLOGINEN FYSIOTERAPIAYHDISTYS RY. - FINLANDS FYSIOTERAPIFORENING FOR VUXENNEUROLOGI RF. SAANNOT NIMI JA KOTIPAIKKA 1

SUOMEN AIKUISNEUROLOGINEN FYSIOTERAPIAYHDISTYS RY. - FINLANDS FYSIOTERAPIFORENING FOR VUXENNEUROLOGI RF. SAANNOT NIMI JA KOTIPAIKKA 1 SUOMEN AIKUISNEUROLOGINEN FYSIOTERAPIAYHDISTYS RY. - FINLANDS FYSIOTERAPIFORENING FOR VUXENNEUROLOGI RF. SAANNOT NIMI JA KOTIPAIKKA 1 Yhdistyksen nimi on Suomen Aikuisneurologinen Fysioterapiayhdistys

Lisätiedot

ITÄ-VANTAAN KOKOOMUS RY 19.6.2012

ITÄ-VANTAAN KOKOOMUS RY 19.6.2012 Vahvistettu puoluehallituksessa 28.8.2001 1 ITÄ-VANTAAN KOKOOMUS RY SÄÄNNÖT 19.6.2012 I LUKU NIMI JA TARKOITUS 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Itä-Vantaan Kokoomus ry. Yhdistys kuuluu paikallisyhdistyksenä

Lisätiedot

Asikkala, Hollola, Hämeenkoski, Kärkölä, Lahti ja Nastola

Asikkala, Hollola, Hämeenkoski, Kärkölä, Lahti ja Nastola SÄÄNNÖT 1(7) S Ä Ä N N Ö T I LUKU YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMINTA-ALUE 1 Yhdistyksen nimi on ja sen kotipaikka on ja toiminta - alueena on LAHTI Asikkala, Hollola, Hämeenkoski, Kärkölä, Lahti

Lisätiedot

JÄLJENNÖS 20.10.2011. Turun Slalomseura ry Turku Kakskerrantie 111 20900 Turku

JÄLJENNÖS 20.10.2011. Turun Slalomseura ry Turku Kakskerrantie 111 20900 Turku Yhd istysasiat 1(5) Rekisterinumero: 164.168 YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT Nimi: Kotipaikka: Osoite: Rekisterinumero: Merkitty rekisteriin: Jäljennös annettu: Turun Slalomseura ry Turku Kakskerrantie 111 20900 Turku

Lisätiedot

MYLLYKOSKEN NAISVOIMISTELIJAT RY

MYLLYKOSKEN NAISVOIMISTELIJAT RY MYLLYKOSKEN NAISVOIMISTELIJAT RY SÄÄNNÖT 1 YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Myllykosken Naisvoimistelijat ry. Yhdistyksen kotipaikka on Kouvolan Myllykoski 2 YHDISTYKSEN TARKOITUS Yhdistyksen

Lisätiedot

SUOMEN TRIATHLONLIITON TOIMINTASÄÄNNÖT

SUOMEN TRIATHLONLIITON TOIMINTASÄÄNNÖT SUOMEN TRIATHLONLIITON TOIMINTASÄÄNNÖT 1 LIITON NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Suomen Triathlonliitto ry, ruotsiksi Finlands Triathlonförbund rf Kansainvälisissä yhteyksissä liitosta käytetään

Lisätiedot

Nimi, kotipaikka ja toiminta-alue. ja sen kotipaikka on Lappeenranta. Jäsenyhdistyksen toiminta-alueena on Etelä-Karjala.

Nimi, kotipaikka ja toiminta-alue. ja sen kotipaikka on Lappeenranta. Jäsenyhdistyksen toiminta-alueena on Etelä-Karjala. Jyty Lappeenranta ry -nimisen yhdistyksen säännöt. I YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ Nimi, kotipaikka ja toiminta-alue 1 Jyty Lappeenranta ry 2 TARKOITUS JA TOIMINTA ja sen kotipaikka on Lappeenranta. Yhdistys, jota

Lisätiedot