FINANSSI RY SÄÄNNÖT. 1 Nimi ja kotipaikka

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "FINANSSI RY SÄÄNNÖT. 1 Nimi ja kotipaikka"

Transkriptio

1 SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Finanssi Oulun yliopiston kauppatieteiden opiskelijain yhdistys ry. Yhdistyksen kotipaikkakunta on Oulun kaupunki. 2 Tarkoitus ja toiminta Yhdistyksen tarkoituksena on toimia Oulun yliopistossa kauppatieteitä opiskelevien etujärjestönä, lisätä kauppatieteen tuntemusta jäsenistössään ja ulkopuolisiin nähden, herättää innostusta ja harrastuneisuutta jäsenistössään yhteiskunnallisiin sekä taloudellisiin kysymyksiin, valvoa jäsentensä etujen toteutumista opetustoiminnassa sekä toimia vuorovaikutuksessa talous- ja elinkeinoelämän kanssa taloudellisen ja henkisen kasvun edistämiseksi. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys voi: harjoittaa tiedotus- ja julkaisutoimintaa jäsenistönsä sekä yhdistyksen ulkopuolisten keskuudessa järjestää liikunnallisia, kulttuurillisia ja muita vapaa- ajan aktiviteetteja jäsenille sekä yhdistyksen ulkopuolisille henkilöille järjestää koulutuksia, seminaareja ja muita vastaavia tapahtumia, jotka edistävät yhdistyksen jäsenten valmiuksia opiskelijoina ja työelämään siirtyvinä henkilöinä järjestää jäsenilleen ekskursioita sekä tutustumiskäyntejä alan yrityksiin harjoittaa kustannus-, kirjanvälitys- sekä ravitsemustoimintaa toimia yhteistyössä vastaaviin tavoitteisiin pyrkivien kerhojen ja yhdistysten kanssa Yhdistys voi ottaa vastaan lahjoituksia, avustuksia ja jälkisäädöksiä, järjestää toimintansa tukemiseksi varainkeräyksiä sekä omistaa ja hallita kiinteistöjä. Lisäksi yhdistys voi omistaa arvopapereita sekä osakkeita. Taloudellista toimintaansa sekä muuta luvanvaraista toimintaa varten yhdistys tarvittaessa hankkii asianomaisen luvan.

2 3 Jäsenyyttä koskevat määräykset Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voi liittyä jokainen Oulun yliopistossa kauppatieteellisistä tutkintoa opiskeleva henkilö. Yhdistyksen kokouksissa äänioikeutettuja ovat kaikki yhdistyksen varsinaiset jäsenet. Yhdistyksen hallitus hyväksyy uudet jäsenet hakemuksesta. 4 Varsinaisilta jäseniltä perittävän jäsenmaksun suuruudesta päättää yhdistyksen vuosikokous. Jäsenmaksu suoritetaan kerralla ja se kattaa koko opiskeluajan. Maksu on suoritettava opiskelujen aloittamisvuoden marraskuun loppuun mennessä. 5 Yhdistyksen kannatusjäseneksi voi liittyä oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea yhdistyksen toimintaa. Kannatusjäsenen jäsenmaksusta päättää yhdistyksen hallitus. Kannatusjäseneksi voidaan hyväksyä myös yksityinen henkilö, jonka jäsenmaksusta päättää yhdistyksen hallitus. 6 Yhdistyksen kokous voi yhdistyksen hallituksen esityksestä kutsua yhdistyksen kunniajäseneksi yhdistyksen tarkoitusperiä huomattavalla tavalla edistäneen henkilön. Kunniajäsenet eivät suorita jäsenmaksua. Kunniajäsenyys on yhdistyksen korkein huomionosoitus. Yhdistyksen hallitus voi myöntää ansioituneille jäsenille ansiomerkkejä ja muita huomionosoituksia, joista säädetään tarkemmin kunniaohjesäännössä.

3 7 Yhdistyksen jäsen voidaan yhdistyksen kokouksessa 2/3 äänten enemmistöllä erottaa yhdistyksestä YhdL 14 :ssä mainituin perustein. Päätös on vahvistettava seuraavassa yhdistyksen kokouksessa yksinkertaisella äänten enemmistöllä. 8 Yhdistyksen toimielimet Yhdistyksen toimielimet ovat yhdistyksen kokous ja yhdistyksen hallitus. 9 Yhdistyksen kokoukset Yhdistyksellä on toimintavuosittain kaksi varsinaista kokousta: syyskokous, joka pidetään loka- marraskuun aikana ja kevätkokous, joka pidetään viimeistään maaliskuun 15. päivänä. Kokouspaikan ja kokousajankohdan määrää yhdistyksen sen hetkinen hallitus. Ylimääräinen yhdistyksen kokous voidaan pitää kun yhdistyksen kokous niin päättää tai milloin yhdistyksen hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai milloin kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta määrätyn asian käsittelyä varten kirjallisesti pyytää. Ylimääräinen kokous on pidettävä viimeistään kahden viikon kuluessa siitä, kun kokousta on asianmukaisesti pyydetty. Kutsu yhdistyksen kokoukseen toimitetaan jäsenille kirjeellisesti, sähköpostitse jäsenten antamiin osoitteisiin tai ilmoitustaululla vähintään seitsemän (7) päivää ennen kokousta. Yhdistyksen kokous on päätösvaltainen, kun se on sääntöjen mukaisesti koolle kutsuttu. Yhdistyksen kokouksissa pidetään pöytäkirjaa, jonka kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri allekirjoittavat ja pöytäkirjantarkastajat varmentavat. 10 Yhdistyksen kokouksessa tulee päätökseksi se esitys, joka saa enemmistön äänistä, jollei näissä säännöissä toisin määrätä. Äänten ollessa tasan, puheenjohtajan ääni ratkaisee asiakysymykset ja vaaleissa arpa.

4 11 Yhdistyksen syyskokouksessa 1) valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjantarkastajaa sekä vähintään kaksi ääntenlaskijaa 2) esitetään seuraavan toimivuoden toimintasuunnitelma 3) esitetään seuraavan toimivuoden talousarvio 4) valitaan hallituksen puheenjohtaja seuraavaksi toimikaudeksi 5) päätetään hallituksen muiden jäsenten määrä ja valitaan muut jäsenet seuraavaksi toimikaudeksi 6) valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja kaksi varatoiminnantarkastajaa seuraavaksi tilikaudeksi 7) vahvistetaan jäsenmaksun suuruus 8) valitaan edustajat muihin yhteisöihin, joissa yhdistyksellä on edustus 9) käsitellään muut hallituksen esittämät sekä jäsenten vähintään seitsemän (7) päivää ennen kokousta hallitukselle kirjallisesti toimittamat asiat. Yhdistyksen kevätkokouksessa 12 1) valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjan tarkastajaa sekä vähintään kaksi ääntenlaskijaa 2) käsitellään yhdistyksen vuosikertomus ja tilinpäätös 3) esitetään toiminnantarkastuskertomus 4) päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja hallitukselle myönnettävästä tili- ja vastuuvapaudesta 5) vahvistetaan kuluvan toimivuoden toimintasuunnitelma 6) vahvistetaan kuluvan toimivuoden talousarvio 7) käsitellään muut hallituksen esittämät sekä jäsenten vähintään seitsemän (7) päivää ennen kokousta hallitukselle kirjallisesti toimittamat asiat. Pöydälle panoa voi vaatia 1/3 kokouksen osanottajista sekä yhdistyksen että hallituksen kokouksissa. Pöydälle pantu asia on ratkaistava seuraavassa kokouksessa.

5 13 Hallitus Hallitus toimii yhdistyksen lakimääräisenä edustajana. Syyskokous valitsee hallituksen. Hallitukseen valitaan ensin puheenjohtaja. Tämän jälkeen valitaan vähintään viisi (5) ja enintään yksitoista (11) muuta jäsentä. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan toimikauden alkaessa. Hallitus voi asettaa tarpeelliseksi katsomiaan alaisuudessaan toimivia toimikuntia tai nimittää toimihenkilöitä joko määräaikaisesti tai pysyvästi. 14 Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai tämän estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta ja on päätösvaltainen, kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna, on läsnä. Toukokuussa, kesäkuussa, heinäkuussa ja elokuussa kokoontuva hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään neljä (4) hallituksen jäsentä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna, on läsnä. Kokouksesta on ilmoitettava hallituksen jäsenille vähintään kaksi (2) päivää ennen kokousta. Kokouskutsu on puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan annettava suullisesti tai sähköisesti hallituksen jäsenille. Hallituksen kokouksessa päätökseksi tulee se esitys, joka saavuttaa enemmistön äänistä. Äänten ollessa tasan ratkaistaan henkilövaali arvalla. Muissa asioissa voittaa se esitys, johon kokouksen puheenjohtaja on yhtynyt. Yhdistyksen jäsenillä on aloitteiden tekemisoikeus hallituksen kokoukselle. 15 Hallitus huolehtii yhdistyksen toiminnasta ja sen tulee siinä tarkoituksessa muun muassa 1) toimia yhdistyksen tarkoitusperien toteuttamiseksi ja huolehtia yhdistyksen sisäisestä toiminnasta 2) edustaa yhdistystä 3) kutsua koolle yhdistyksen kokoukset sekä valmistella niistä käsiteltävät asiat 4) panna täytäntöön yhdistyksen kokousten päätökset 5) hoitaa yhdistyksen rahavaroja ja muuta omaisuutta sekä huolehtia tilinpäätöksen valmistamisesta

6 6) huolehtia yhdistyksen toimintakertomuksen laatimisesta 7) huolehtia yhdistyksen toimintasuunnitelman ja talousarvion laatimisesta 8) päättää yhdistyksen varsinaiseksi ja kannatusjäseneksi hyväksymisestä ja pitää luetteloa jäsenistä 16 Toiminta- ja tilivuosi sekä toiminnantarkastus Yhdistyksen toiminta- ja tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavineen asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava toiminnantarkastajille viimeistään kolme viikkoa ennen vuosikokousta. Toiminnantarkastajien tulee antaa kirjallinen lausunto hallitukselle viimeistään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta. 17 Yhdistyksen nimen kirjoittaminen Yhdistyksen nimen kirjoittavat kaksi hallituksen jäsentä yhdessä, kuitenkin niin, että puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja on toinen nimenkirjoittajista. Hallitus voi määrätä yhdistyksen toimihenkilön kirjoittamaan yhdistyksen nimen yhdessä hallituksen puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan kanssa. 18 Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen Sääntöjen muutokset, omaisuuden pääosan luovuttaminen ja yhdistyksen purkaminen on hyväksyttävä kahdessa perättäisessä vähintään kahden viikon väliajoin pidetyssä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä äänestyksessä annetuista äänistä. Sääntöjen muutokset on hyväksyttävä jälkimmäisessä kokouksessa muuttamattomana. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta, omaisuuden pääosan luovuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta. 19 Yhdistyksen purkautuessa jäljelle jääneet yhdistyksen varat ja omaisuus on luovutettava Oulun yliopiston ylioppilaskunnalle käytettäväksi kauppatieteiden opiskelijoiden tukemiseen purkukokouksen päättämällä tavalla.

HELSINGIN RESERVIUPSEERIEN VIESTIOSASTO RY:N SÄÄNNÖT

HELSINGIN RESERVIUPSEERIEN VIESTIOSASTO RY:N SÄÄNNÖT HELSINGIN RESERVIUPSEERIEN VIESTIOSASTO RY 1 (6) HELSINGIN RESERVIUPSEERIEN VIESTIOSASTO RY:N SÄÄNNÖT NIMI JA KOTIPAIKKA 1 Yhdistyksen nimi on Helsingin reserviupseerien Viestiosasto ry, josta näissä säännöissä

Lisätiedot

Turun Opiskelevat Muotoilijat TOM ry. Yhdistyksen nimi on Turun Opiskelevat Muotoilijat TOM ry. ja sen kotipaikka on Turku.

Turun Opiskelevat Muotoilijat TOM ry. Yhdistyksen nimi on Turun Opiskelevat Muotoilijat TOM ry. ja sen kotipaikka on Turku. Turun Opiskelevat Muotoilijat TOM ry Säännöt 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Turun Opiskelevat Muotoilijat TOM ry. ja sen kotipaikka on Turku. 2 Tarkoitus ja toiminta Yhdistyksen tarkoituksena

Lisätiedot

1. YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Suomen Erikoiskuljetusten Liikenteenohjaajat SEKLI ry ja sen kotipaikka on Lahti.

1. YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Suomen Erikoiskuljetusten Liikenteenohjaajat SEKLI ry ja sen kotipaikka on Lahti. SUOMEN ERIKOISKULJETUSTEN LIIKENTEENOHJAAJAT SEKLI RY YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 9/2013 1. YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Suomen Erikoiskuljetusten Liikenteenohjaajat SEKLI ry ja sen kotipaikka

Lisätiedot

Motoristit koulukiusaamista vastaan MKKV ry. Yhdistyksen kotipaikka on Tampere.

Motoristit koulukiusaamista vastaan MKKV ry. Yhdistyksen kotipaikka on Tampere. Yhdistyksen säännöt 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka. Motoristit koulukiusaamista vastaan MKKV ry. Yhdistyksen kotipaikka on Tampere. 2. Yhdistyksen tarkoitus ja toiminta Yhdistyksen tarkoitus on vastustaa

Lisätiedot

YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT. 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Stadin Slangi ry ja sen kotipaikka on Helsinki.

YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT. 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Stadin Slangi ry ja sen kotipaikka on Helsinki. YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT Merkitty rekisteriin 26.03.1996 Jäljennös annettu 18.02.2015 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Stadin Slangi ry ja sen kotipaikka on Helsinki. 2. Tarkoitus ja toiminnan

Lisätiedot

2. järjestää kokouksia, kursseja, esitelmä- ja luentotilaisuuksia, juhlia, kilpailuja ja retkiä,

2. järjestää kokouksia, kursseja, esitelmä- ja luentotilaisuuksia, juhlia, kilpailuja ja retkiä, AMMATTILIITTO PRO SENIORIT RY Säännöt 1. Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Ammattiliitto PRO Seniorit ry ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki ja toimintaalueena koko Suomi. Näissä säännöissä Ammattiliitto

Lisätiedot

Viikinkiajan Laiva yhdistyksen säännöt

Viikinkiajan Laiva yhdistyksen säännöt Viikinkiajan Laiva yhdistyksen säännöt 1. Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Viikinkiajan Laiva ry. Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki. 2. Tarkoitus ja toiminta Yhdistyksen tarkoituksena on edistää

Lisätiedot

KOLHON KYLÄYHDISTYS RY 1(8) Yhdistys on puoluepoliittisesti sitoutumaton. - luoda edellytykset kyläyhteisön elinvoimaisena ja asuttuna pitämiselle,

KOLHON KYLÄYHDISTYS RY 1(8) Yhdistys on puoluepoliittisesti sitoutumaton. - luoda edellytykset kyläyhteisön elinvoimaisena ja asuttuna pitämiselle, 1(8) NIMI JA KOTIPAIKKA 1 Yhdistyksen nimi on Kolhon kyläyhdistys ry. ja sen kotipaikka on Mänttä-Vilppulan kaupunki. Yhdistys on puoluepoliittisesti sitoutumaton. TARKOITUS JA TOIMINNAN LAATU 2 Yhdistyksen

Lisätiedot

Hallitus voi erottaa yhdistyksestä jäsenen, joka

Hallitus voi erottaa yhdistyksestä jäsenen, joka BUDOSEURA KOBUSHIKAIN SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Budoseura Kobushikai. Yhdistyksen kotipaikka on Espoo. 2 Tarkoitus ja toiminnan laatu 3 Jäsenet Yhdistyksen tarkoituksena

Lisätiedot

1 YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA, KIELI JA TOIMINTA-ALUE

1 YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA, KIELI JA TOIMINTA-ALUE OULUN SEUDUN MS-YHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT (Rek.nro 159.657) Uudistettu 19.03.2009 1 YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA, KIELI JA TOIMINTA-ALUE Yhdistyksen nimi on Oulun Seudun MS-yhdistys ry. Yhdistyksen kielinä

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN KRISTILLISEN KOULUN KANNATUSYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT

HÄMEENLINNAN KRISTILLISEN KOULUN KANNATUSYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT 1 YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA HÄMEENLINNAN KRISTILLISEN KOULUN KANNATUSYHDISTYS RY:N kotipaikka Yhdistyksen on nimi Hämeenlinna. on Hämeenlinnan kristillisen koulun kannatusyhdistys ry ja sen 2 YHDISTYKSEN

Lisätiedot

DESIGN FORUM FINLAND SUOMEN TAIDETEOLLISUUSYHDISTYS KONSTFLITFÖRENINGEN I FINLAND RY SÄÄNNÖT

DESIGN FORUM FINLAND SUOMEN TAIDETEOLLISUUSYHDISTYS KONSTFLITFÖRENINGEN I FINLAND RY SÄÄNNÖT 15.5.2012 DESIGN FORUM FINLAND SUOMEN TAIDETEOLLISUUSYHDISTYS KONSTFLITFÖRENINGEN I FINLAND RY SÄÄNNÖT 2/6 3/6 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen Taideteollisuusyhdistys-Konstflitföreningen

Lisätiedot

Monitaideyhdistys PISTE ry säännöt

Monitaideyhdistys PISTE ry säännöt Monitaideyhdistys PISTE ry säännöt Rekisterinumero 197.136 Alkuperäisten, vuoden 2007 sääntöjen muutos hyväksytty PRH:ssa vuonna 2014. Tärkeimmät muutokset koskivat kannatusjäsenyyttä, nimenkirjoitusoikeuden

Lisätiedot

Suomen fotoniikan seura ry:n säännöt

Suomen fotoniikan seura ry:n säännöt Suomen fotoniikan seura ry:n säännöt 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen fotoniikan seura ry, englanniksi Photonics Finland, jota näissä säännöissä kutsutaan Yhdistykseksi. Kansainvälisissä,

Lisätiedot

GBC Suomi ry - Green Building Council Finland (FIGBC) 1/5

GBC Suomi ry - Green Building Council Finland (FIGBC) 1/5 GBC Suomi ry - Green Building Council Finland (FIGBC) 1/5 Säännöt 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on GBC Suomi ry, epävirallinen lyhenne FIGBC ja sen kotipaikka on Helsinki. Yhdistyksen

Lisätiedot

1 Yhdistyksen nimi on Tampereen Seudun Kaatuneitten Omaiset ry. Yhdistyksen kotipaikka on Tampereen kaupunki ja toimialueena Tampere lähikuntineen.

1 Yhdistyksen nimi on Tampereen Seudun Kaatuneitten Omaiset ry. Yhdistyksen kotipaikka on Tampereen kaupunki ja toimialueena Tampere lähikuntineen. 1 1 Yhdistyksen nimi on Tampereen Seudun Kaatuneitten Omaiset ry. Yhdistyksen kotipaikka on Tampereen kaupunki ja toimialueena Tampere lähikuntineen. 2 YHDISTYKSEN TARKOITUS Yhdistys kuuluu jäsenenä Kaatuneitten

Lisätiedot

Nykyinen. Uusi Ehdotus NIMI JA KOTIPAIKKA NIMI, KOTIPAIKKA JA KIELI. Yhdistyksen nimi on Hämeen Osakesäästäjät ry.

Nykyinen. Uusi Ehdotus NIMI JA KOTIPAIKKA NIMI, KOTIPAIKKA JA KIELI. Yhdistyksen nimi on Hämeen Osakesäästäjät ry. Nykyinen Uusi Ehdotus NIMI JA KOTIPAIKKA 1 Yhdistyksen nimi on Hämeen Osakesäästäjät ry. Yhdistyksen kotipaikka on Hämeenlinna. NIMI, KOTIPAIKKA JA KIELI 1 Yhdistyksen nimi on Hämeen Osakesäästäjät ry.

Lisätiedot

1 YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA, KIELI JA TOIMINTA-ALUE. 1. hoidon ja kuntoutuksen edistäminen, 2. sairaudesta tiedottaminen,

1 YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA, KIELI JA TOIMINTA-ALUE. 1. hoidon ja kuntoutuksen edistäminen, 2. sairaudesta tiedottaminen, KYMMENEN VIRRAN MS-YHDISTYS ry. 1(6) SÄÄNNÖT 1 YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA, KIELI JA TOIMINTA-ALUE Yhdistyksen nimi on Kymmenen virran MS-yhdistys ry. Sen kotipaikka on Oulu ja pöytä- ja rekisteröimiskielenä

Lisätiedot

Pirkanmaan Pinna yhdistyksen säännöt

Pirkanmaan Pinna yhdistyksen säännöt Pirkanmaan Pinna yhdistyksen säännöt 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Pirkanmaan Pinna ry ja sen kotipaikka on Ylöjärvi. 2. Yhdistyksen tarkoitus ja toiminnan laatu Yhdistyksen tarkoituksena

Lisätiedot

Hyväksytty yhdistyksen vuosikokouksessa 27.2.2011. Patentti- ja rekisterihallitus on vahvistanut säännöt 22.3.2011.

Hyväksytty yhdistyksen vuosikokouksessa 27.2.2011. Patentti- ja rekisterihallitus on vahvistanut säännöt 22.3.2011. VALLILAN SIIRTOLAPUUTARHAYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT Hyväksytty yhdistyksen vuosikokouksessa 27.2.2011. Patentti- ja rekisterihallitus on vahvistanut säännöt 22.3.2011. 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen

Lisätiedot

EHDOTUS: 3 Yhdistykseen jäseneksi voi liittyä jokainen, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt.

EHDOTUS: 3 Yhdistykseen jäseneksi voi liittyä jokainen, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt. SUOMEN LIGHTNINGLIITTO FINLANDS LIGHTNINGFÖRBUND RY SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen Lightningliitto - Finlands Lightningförbund ry. Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki. 2 Tarkoitus

Lisätiedot

Kouvolan seudun Muisti ry. Säännöt

Kouvolan seudun Muisti ry. Säännöt 1 Kouvolan seudun Muisti ry Säännöt 2 Yhdistyksen syyskokous on vahvistanut säännöt kokouksessaan 21.11.2012, rekisteröity PRH:ssa 29.7.2013. Kouvolan seudun Muisti ry YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen

Lisätiedot

HÄMEEN PELASTUSLIITTO RY SÄÄNNÖT. Hyväksytty oikeusministeriössä 3.5.1994 NIMI JA KOTIPAIKKA

HÄMEEN PELASTUSLIITTO RY SÄÄNNÖT. Hyväksytty oikeusministeriössä 3.5.1994 NIMI JA KOTIPAIKKA HÄMEEN PELASTUSLIITTO RY SÄÄNNÖT Hyväksytty oikeusministeriössä 3.5.1994 NIMI JA KOTIPAIKKA 1 Yhdistyksen nimi on Hämeen Pelastusliitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä pelastusliitoksi. Pelastusliiton

Lisätiedot

Helsingin Poliisien Yhdistys ry

Helsingin Poliisien Yhdistys ry Helsingin Poliisien Yhdistys r.y. Säännöt 1 / 7 Helsingin Poliisien Yhdistys ry Säännöt Helsingin Poliisien Yhdistys r.y. Säännöt 2 / 7 Sisällysluettelo 1. NIMI JA KOTIPAIKKA...3 2. TARKOITUS...3 3. JÄSENET...3

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Subcontracting Excellence Club S.E.C r.y. ja kotikunta Helsinki.

Yhdistyksen nimi on Subcontracting Excellence Club S.E.C r.y. ja kotikunta Helsinki. SUBCONTRACTING EXCELLENCE CLUB S.E.C RY. SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Subcontracting Excellence Club S.E.C r.y. ja kotikunta Helsinki. 2 Tarkoitus ja toiminta Yhdistys on alihankintayritysten

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Turun kauppatieteiden ylioppilaat ry ja sen kotipaikka on Turku ja kielenä on suomen kieli.

Yhdistyksen nimi on Turun kauppatieteiden ylioppilaat ry ja sen kotipaikka on Turku ja kielenä on suomen kieli. TuKY ry:n säännöt 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Turun kauppatieteiden ylioppilaat ry ja sen kotipaikka on Turku ja kielenä on suomen kieli. Yhdistyksestä voidaan käyttää epävirallista

Lisätiedot

RAJUPUSU LEADER RY 24.10.2006 SÄÄNNÖT 1 NIMI JA KOTIPAIKKA

RAJUPUSU LEADER RY 24.10.2006 SÄÄNNÖT 1 NIMI JA KOTIPAIKKA RAJUPUSU LEADER RY 24.10.2006 SÄÄNNÖT 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Rajupusu Leader ry ja sen kotipaikka on Juvan kunta. Yhdistyksen toiminta-alueena ovat Joroisten, Juvan, Rantasalmen ja Sulkavan

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Helsingin Melojat ry ja kotipaikka Helsinki.

Yhdistyksen nimi on Helsingin Melojat ry ja kotipaikka Helsinki. 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Helsingin Melojat ry ja kotipaikka Helsinki. 2 Tarkoitus ja toiminnan laatu Helsingin Melojat ry on aatteellinen melontaseura, jonka tarkoituksena on melontaharrastuksen

Lisätiedot

KOULUTETUT TEKNIIKAN ASIANTUNTIJAT KT RY

KOULUTETUT TEKNIIKAN ASIANTUNTIJAT KT RY KOULUTETUT TEKNIIKAN ASIANTUNTIJAT KT RY Yhdistyksen nimi ja kotipaikka 1 Yhdistyksen nimi on Koulutetut Tekniikan asiantuntijat KT ry, josta näissä säännöissä käytetään nimitystä yhdistys. Yhdistyksen

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Maskun Teatteriyhdistys ry ja kotipaikka Masku. Yhdistyksen virallinen kieli on suomi.

Yhdistyksen nimi on Maskun Teatteriyhdistys ry ja kotipaikka Masku. Yhdistyksen virallinen kieli on suomi. MASKUN TEATTERIYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi on Maskun Teatteriyhdistys ry ja kotipaikka Masku. Yhdistyksen virallinen kieli on suomi. 2 Yhdistyksen tarkoituksena on edistää, kehittää ja vaalia

Lisätiedot