POHJOLA-NORDENIN HÄMEEN PIIRI RY:N SÄÄNNÖT

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "POHJOLA-NORDENIN HÄMEEN PIIRI RY:N SÄÄNNÖT"

Transkriptio

1 POHJOLA-NORDENIN HÄMEEN PIIRI RY POHJOLA-NORDENS DISTRIKT I TAVASTLAND RF POHJOLA-NORDENIN HÄMEEN PIIRI RY:N SÄÄNNÖT 1 NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMINTA-ALUE Yhdistyksen nimi on Pohjola-Nordenin Hämeen piiri ry, jota näissä säännöissä kutsutaan piiriksi, ja se kuuluu piirinä Pohjola-Norden ry:een. Pohjola-Norden ry:tä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Piirin kotipaikka on Tampere ja sen toiminta-alueena on Hämeen lääni. 2 TARKOITUS Piirin tarkoituksena on toimia jäsentensä yhdyssiteenä pohjoismaisissa kysymyksissä, kaikilla aloilla vahvistaa ja kehittää Pohjolan kansojen yhteenkuuluvuutta sekä toimia jäsentensä yhteistoimintaelimenä liiton piirissä. 3 TOIMINTA 4 KIELI Pyrkimyksiensä toteuttamiseksi piiri 1. tekee liiton tarkoitusperiä edistävää valistustyötä, järjestää kokouksia, kursseja, esitelmä- ja neuvottelutilaisuuksia sekä harjoittaa ystäväalue- ja ystäväkuntatoimintaa, kulttuuri- ja julkaisutoimintaa muiden Pohjoismaiden kansojen ja niiden olojen tunnetuksi tekemiseksi Suomessa ja Suomen tuntemuksen lisäämiseksi muualla Pohjolassa sekä tukee jäsenyhteisöjensä vastaavaa toimintaa. 2. tekee pohjoismaista yhteistyötä koskevia aloitteita sekä toimii pohjoismaisen yhteistyön toteuttamiseksi. 3. voi ottaa vastaan testamentteja ja lahjoituksia, omistaa ja hallita kiinteistöjä, harjoittaa näyttely-, elokuva- ja kustannustoimintaa sekä järjestää myyjäisiä ja arpajaisia. Piirin kielet ovat suomi ja ruotsi. 5 JÄSENET Varsinaiset jäsenet Piirin varsinaiseksi jäseneksi on oikeutettu liittymään jokainen piirin alueella toimiva Pohjola-Norden ry:n rekisteröity paikallisyhdistys, järjestöjäsenten muodostama ao. alueella toimiva piiri- tai aluejärjestö, ao. alueen kunta sekä sellainen muu oikeuskelpoinen yhteisö, jonka piirin hallitus hyväksyy jäseneksi.

2 2 Kannatusjäsenet Kannatusjäseneksi piirihallitus voi hyväksyä rekisteröidyn yhdistyksen, osakeyhtiön ja muun oikeuskelpoisen yhteisön tai yksityisen henkilön. Jäsenen erottaminen Jäsenen erottamisesta päätetään lain mukaan. Hallituksella on kuitenkin oikeus erottaa jäsen, joka kehotuksesta huolimatta on toistuvasti laiminlyönyt jäsenmaksunsa maksamisen. 6 JÄSENMAKSU Jokainen piirin jäsenenä oleva paikallinen Pohjola-Norden -yhdistys suorittaa piirille jäsenmaksuna sen määrän, jonka piirin syyskokous seuraavaa kalenterivuotta varten määrää. Muut jäsenet suorittavat piirille sen hallituksen määräämän jäsenmaksun. 7 PIIRIKOKOUSTEN AIKA JA KOKOONKUTSUMINEN Syyskokous Piirin on pidettävä syyskokouksensa loka-marraskuun kuluessa. Kevätkokous Piirin on pidettävä kevätkokouksensa maalis-huhtikuun kuluessa. Ylimääräinen kokous Ylimääräinen piirikokous pidetään milloin piirikokous itse tai hallitus niin päättää tai vähintään seitsemän (7) varsinaista jäsentä tai yksi kymmenesosa (1/10) koko jäsenmäärästä sitä kirjallisesti erityisesti ilmoitetun asian käsittelyä varten hallitukselta pyytää, jolloin kokous on pidettävä yhden (1) kuukauden kuluessa. Kokouskutsu Piirikokousten tarkemman ajan ja paikan määrää hallitus. Kutsu piirikokoukseen on lähetettävä jäsenille ja sääntömääräiselle läsnäolo- ja puheoikeutetuille kirjallisesti vähintään kahta (2) viikkoa ennen kokousta. 8 PIIRIKOKOUSTEN OSANOTTAJAT, PÄÄTÖKSENTEKO JA ALOITEOIKEUS Äänivalta Piirikokouksiin kukin jäsenmaksunsa suorittanut paikallisyhdistys lähettää yhden äänivaltaisen edustajan jäsenmäärän ollessa vähintään 20 ja kutakin seuraavaa täyttä 50 jäsenen määrää kohden lisäksi yhden edustajan, ei kuitenkaan enempää kuin viisi edustajaa yhteensä. Edustajat on valittava paikallisyhdistysten henkilöjäsenten joukosta. Muut varsinaiset jäsenet ovat oikeutettuja lähettämään yhden (1) äänivaltaisen edustajan. Kokouksessa on kullakin edustajalla yksi (1) ääni.

3 3 Päätöksenteko Päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä, mikäli näissä säännöissä ei toisin määrätä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, paitsi vaaleissa arpa. Vaalit on suoritettava umpilipuin milloin yksikin äänivaltainen osanottaja sitä pyytää. Läsnäolo- ja puheoikeus Läsnäolo- ja puheoikeus on liiton hallituksen ja liittovaltuuston jäsenillä, piirin hallituksen jäsenillä, liiton ja piirin virkailijoilla, Pohjola-Norden nuorisoliitto ry:n piirin hallituksen jäsenillä ja virkailijoilla. Lisäksi voidaan läsnäolo- ja puheoikeus myöntää muillekin henkilöille. Aloiteoikeus Aloiteoikeus on piirin jäsenillä, hallituksella, liiton hallituksella sekä nuorisopiirin hallituksella. Aloitteet on jätettävä piirin hallitukselle viimeistään neljä (4) viikkoa ennen kokousta. Hallitus esittää aloitteet lausunnollaan varustettuina piirikokouksen käsiteltäväksi. 9 PIIRIKOKOUSTEN ASIAT Syyskokous Syyskokouksessa käsitellään piirin toimintasuunnitelma seuraavalle toimikaudelle määrätään piirin jäseninä olevien paikallisyhdistysten jäsenmaksujen suuruus seuraavaksi kalenterivuodeksi käsitellään ja hyväksytään talousarvio seuraavaksi vuodeksi päätetään hallituksen jäsenille maksettavista palkkioista ja korvauksista valitaan hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja, jotka samalla toimivat piirin puheenjohtajana ja varapuheenjohtajana sekä hallituksen muut jäsenet seuraavaksi kalenterivuodeksi valitaan kaksi (2) tilintarkastajaa ja heidän varamiehensä sekä päätetään tilintarkastajien palkkioista käsitellään aloitteet ja hallituksen niistä antamat lausunnot Kevätkokous Kevätkokouksessa käsitellään piirin toimintakertomus edellisestä toimikaudesta käsitellään tilikertomus ja tilintarkastajien lausunto sekä vahvistetaan tilinpäätös päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille valitaan piirin edustajat liittokokoukseen ja muihin toimielimiin nimetään piirin ehdokkaat liittovaltuustoon käsitellään liiton tärkeimmät kannanotot ja toimenpiteet pohjoismaisissa kysymyksissä käsitellään aloitteet ja hallituksen niistä antamat lausunnot

4 4 Ylimääräinen kokous Ylimääräisessä kokouksessa käsitellään ne asiat, jotka kokouskutsussa on mainittu ja ne hallituksen esittämät asiat, jotka kokous päättää ottaa käsiteltäviksi, mikäli asiaa ei tarvitse mainita kokouskutsussa. 10 HALLITUS Jäsenet Hallitukseen kuuluu piirin puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja kahdeksan muuta jäsentä. Hallituksen jäsenet pyritään valitsemaan niin, että vähintään kaksi kolmasosaa (2/3) on paikallisyhdistysten edustajia. Hallitus valitsee taloudenhoitajan, sihteerin ja muut toimihenkilöt ja määrää heidän palkoistaan ja palkkioistaan. Hallitus voi asettaa avukseen toimikuntia tai valiokuntia määräajaksi tai erityistä tehtävää varten. Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään puolet muista jäsenistä on läsnä. 11 HALLITUKSEN TEHTÄVÄT Piirihallituksen tehtävänä on sen lisäksi, mitä nämä säännöt edellyttävät, johtaa piirin toimintaa piirikokousten ja liiton päättävien elinten päätösten mukaisesti ja tehdä aloitteita piirin toiminnan kehittämiseksi olla kiinteässä yhteistyössä paikallisyhdistysten kanssa niiden toiminnan kehittämiseksi kutsua piirikokoukset koolle ja valmistella siellä käsiteltäviksi tulevat asiat Taloudenhoito ja tilientarkastus Taloudenhoitaja huolehtii piirin rahavarojen ja muun omaisuuden hoidosta, valvoo varainhankinnan järjestämistä ja jäsenmaksujen keräämistä piirin jäseniltä, huolehtii maksujen suorittamisesta, talousarvion ja tilinpäätöksen laatimisesta. Tilit päätetään kalenterivuosittain, ja taloudenhoitajan tulee huolehtia tilinpäätöksen esittämisestä hallitukselle helmikuun 25. päivään mennessä. Hallitus jättää toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen tilintarkastajille vähintään neljä (4) viikkoa ennen piirin kevätkokousta. Tilintarkastajain tulee palauttaa tilit viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen kevätkokousta. Taloudenhoitajan ja piirisihteerin tulee olla läsnä tilintarkastuksessa. 12 NIMEN KIRJOITTAMINEN Piirin nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja jompi kumpi yhdessä piirisihteerin kanssa, juoksevissa asioissa kuitenkin piirisihteeri yksin tai juoksevissa raha-asioissa myös hallituksen siihen määräämät toimihenkilöt, kaksi yhdessä.

5 5 13 SÄÄNTÖJEN VAHVISTAMINEN, MUUTTAMINEN JA PIIRIN PURKAMINEN Näiden sääntöjen muuttamisesta tai piirin purkamisesta voidaan päättää piirikokouksessa, mikäli asiasta on kokouskutsussa mainittu. Päätöksen tekemiseksi vaaditaan vähintään kaksi kolmasosaa (2/3) annetuista äänistä. Sääntöjen muutospäätöksestä on ilmoitettava liiton keskushallitukselle. Päätös piirin purkamisesta on tehtävä kahdessa vähintään kuukauden välein pidetyssä kokouksessa. Piirin purkautuessa sen jäljelle jääneet varat on luovutettava Pohjola-Norden ry:lle käytettäväksi liiton tarkoitusperien toteuttamiseksi.

HELSINGIN KANSALLINEN SENIORIPIIRI RY SÄÄNNÖT 1 NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMINTA-ALUE

HELSINGIN KANSALLINEN SENIORIPIIRI RY SÄÄNNÖT 1 NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMINTA-ALUE 1 SÄÄNNÖT HELSINGIN KANSALLINEN SENIORIPIIRI RY 1 NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMINTA-ALUE Yhdistyksen nimi on Helsingin Kansallinen Senioripiiri ry ja yhdistys kuuluu piirijärjestönä Kansallinen senioriliitto

Lisätiedot

Kansallinen Kulttuuriliitto RY:N SÄÄNNÖT

Kansallinen Kulttuuriliitto RY:N SÄÄNNÖT 1 1 1 0 1 0 1 0 1 Hyväksytty yhdistyksen hallituksen kokouksessa..1. Ennakkotarkastettu Patentti- ja rekisterihallituksessa.1. Hyväksytty liittokokouksessa 1.. Kansallinen Kulttuuriliitto RY:N SÄÄNNÖT

Lisätiedot

SENIORIYHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1 (6)

SENIORIYHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1 (6) SENIORIYHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1 (6) 2010 1 NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMINTA-ALUE 2 TARKOITUS Yhdistyksen nimi on Kauhavan Kansalliset Seniorit ry ja yhdistys kuuluu paikallisyhdistyksenä Kansallinen senioriliitto

Lisätiedot

Muutos tai lisäys on merkitty lihavoituna. Kokonaan poistettavaksi ehdotettavat kohdat ovat yliviivattuna. 1 NIMI, KOTIPAIKKA, TOIMINTA-ALUE JA KIELET

Muutos tai lisäys on merkitty lihavoituna. Kokonaan poistettavaksi ehdotettavat kohdat ovat yliviivattuna. 1 NIMI, KOTIPAIKKA, TOIMINTA-ALUE JA KIELET Liittohallitus on kokouksessaan 2.10.2013 päättänyt esittää Kokoomusnaisten sääntömääräiselle edustajakokoukselle 16.-17.11.2013 Kokoomuksen Naisten Liitto ry:n sääntöjen muuttamista. ALKUPERÄINEN SÄÄNTÖKOHTA

Lisätiedot

Senioriyhdistys Säännöt 1(5)

Senioriyhdistys Säännöt 1(5) Senioriyhdistys Säännöt 1(5) 1 Nimi ja kotipaikka 2 Tarkoitus Yhdistyksen nimi on Matinkylän seniorit ry ja yhdistys kuuluu paikallisyhdistyksenä Kansallinen senioriliitto ry:hyn, jota näissä säännöissä

Lisätiedot

ITÄ-VANTAAN KOKOOMUS RY 19.6.2012

ITÄ-VANTAAN KOKOOMUS RY 19.6.2012 Vahvistettu puoluehallituksessa 28.8.2001 1 ITÄ-VANTAAN KOKOOMUS RY SÄÄNNÖT 19.6.2012 I LUKU NIMI JA TARKOITUS 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Itä-Vantaan Kokoomus ry. Yhdistys kuuluu paikallisyhdistyksenä

Lisätiedot

Kotkan Seudun muistiyhdistys ry.

Kotkan Seudun muistiyhdistys ry. Kotkan Seudun muistiyhdistys ry. Säännöt 1 Nimi, kotipaikka ja toiminta-alue Yhdistyksen nimi on Kotkan Seudun muistiyhdistys ry. Yhdistyksen kotipaikka on Kotka ja toiminta-alueena Kotka lähiympäristöineen.

Lisätiedot

Yhdistys voi harjoittaa kustannustoimintaa sekä muistoesineiden myyntiä ja järjestää maksullisia tilaisuuksia, arpajaisia ja rahankeräyksiä.

Yhdistys voi harjoittaa kustannustoimintaa sekä muistoesineiden myyntiä ja järjestää maksullisia tilaisuuksia, arpajaisia ja rahankeräyksiä. KAAKKOIS-SUOMEN EPILEPSIAYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMIALUE 1 Yhdistyksen nimi on Kaakkois-Suomen Epilepsiayhdistys ry. Yhdistyksen kotipaikka on Lappeenrannan kaupunki ja sen toimialueena

Lisätiedot

SUOMEN KROMATOGRAFIASEURA RY

SUOMEN KROMATOGRAFIASEURA RY 1 (5) SUOMEN KROMATOGRAFIASEURA RY SÄÄNNÖT NIMI JA KOTIPAIKKA 1 Yhdistyksen nimi on, sen kotipaikka on Helsinki ja toiminta-alue koko valtakunnan alue. Yhdistyksestä käytetään näissä säännöissä nimitystä

Lisätiedot

Kouvolan seudun Muisti ry. Säännöt

Kouvolan seudun Muisti ry. Säännöt 1 Kouvolan seudun Muisti ry Säännöt 2 Yhdistyksen syyskokous on vahvistanut säännöt kokouksessaan 21.11.2012, rekisteröity PRH:ssa 29.7.2013. Kouvolan seudun Muisti ry YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen

Lisätiedot

Yhdistys toimii Suomen Musiikinopettajien liitto ry:n alaisena valtakunnallisena jäsenyhdistyksenä.

Yhdistys toimii Suomen Musiikinopettajien liitto ry:n alaisena valtakunnallisena jäsenyhdistyksenä. VARHAISIÄN MUSIIKINOPETTAJAT ry SMÅBARNS MUSIKLÄRARE rf SÄÄNNÖT YHDISTYKSEN NIMI TARKOITUS JA TOIMINTA 1 Yhdistyksen nimi on Varhaisiän musiikinopettajat ry, Småbarns Musiklärare rf. Yhdistyksen nimistä

Lisätiedot

KANSALLINEN KOKOOMUS r.p. ry:n SÄÄNNÖT

KANSALLINEN KOKOOMUS r.p. ry:n SÄÄNNÖT Vahvistettu puoluehallituksessa 26.9.2013 Ennakkotarkastettu patentti- ja rekisterihallituksessa 22.10.2013 KANSALLINEN KOKOOMUS r.p. ry:n SÄÄNNÖT I LUKU NIMI JA TARKOITUS 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen

Lisätiedot

YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT VARSINAIS-SUOMEN MUISTIYHDISTYS RY

YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT VARSINAIS-SUOMEN MUISTIYHDISTYS RY YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT VARSINAIS-SUOMEN MUISTIYHDISTYS RY 1 SÄÄNNÖT NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMIALUE 1 Yhdistyksen nimi on Varsinais-Suomen Muistiyhdistys ry. Yhdistyksen kotipaikka on Turun kaupunki ja sen

Lisätiedot

TURUN ALUEEN SÄHKÖINSINÖÖRIT (TASI) ry:n säännöt 1(7) Hyväksytty TASin syyskokouksessa 4.11.2004

TURUN ALUEEN SÄHKÖINSINÖÖRIT (TASI) ry:n säännöt 1(7) Hyväksytty TASin syyskokouksessa 4.11.2004 TURUN ALUEEN SÄHKÖINSINÖÖRIT (TASI) ry:n säännöt 1(7) 1 Nimi ja kotipaikka 2 Tarkoitus Yhdistyksen nimi on Turun Alueen Sähköinsinöörit (TASI) ry, jota näissä säännöissä jäljempänä kutsutaan yhdistykseksi.

Lisätiedot

Nykyinen. Uusi Ehdotus NIMI JA KOTIPAIKKA NIMI, KOTIPAIKKA JA KIELI. Yhdistyksen nimi on Hämeen Osakesäästäjät ry.

Nykyinen. Uusi Ehdotus NIMI JA KOTIPAIKKA NIMI, KOTIPAIKKA JA KIELI. Yhdistyksen nimi on Hämeen Osakesäästäjät ry. Nykyinen Uusi Ehdotus NIMI JA KOTIPAIKKA 1 Yhdistyksen nimi on Hämeen Osakesäästäjät ry. Yhdistyksen kotipaikka on Hämeenlinna. NIMI, KOTIPAIKKA JA KIELI 1 Yhdistyksen nimi on Hämeen Osakesäästäjät ry.

Lisätiedot

FINANSSI RY SÄÄNNÖT. 1 Nimi ja kotipaikka

FINANSSI RY SÄÄNNÖT. 1 Nimi ja kotipaikka SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Finanssi Oulun yliopiston kauppatieteiden opiskelijain yhdistys ry. Yhdistyksen kotipaikkakunta on Oulun kaupunki. 2 Tarkoitus ja toiminta Yhdistyksen tarkoituksena

Lisätiedot

LOPEN TEATTERIYHDISTYS R.Y.:N SÄÄNNÖT. 1 Yhdistyksen nimi on Lopen Teatteriyhdistys ry. ja sen kotipaikka on Lopen kunta.

LOPEN TEATTERIYHDISTYS R.Y.:N SÄÄNNÖT. 1 Yhdistyksen nimi on Lopen Teatteriyhdistys ry. ja sen kotipaikka on Lopen kunta. 1(6) LOPEN TEATTERIYHDISTYS R.Y.:N SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi on Lopen Teatteriyhdistys ry. ja sen kotipaikka on Lopen kunta. 2 Yhdistyksen tarkoituksena on toimia teatterista kiinnostuneiden henkilöiden

Lisätiedot

Kuulovammaisten Lasten Vanhempien liiton säännöt

Kuulovammaisten Lasten Vanhempien liiton säännöt 1(6) 7.11.2014 Alla olevat päivitetyt säännöt ovat astuneet voimaan 13.4.2010 Kuulovammaisten Lasten Vanhempien liiton säännöt 1 Nimi ja kotipaikka 1. Yhdistyksen nimi on Kuulovammaisten Lasten Vanhempien

Lisätiedot

KANSALLINEN KOKOOMUS r.p. Aurinkorannikon Kokoomus ry:n SÄÄNNÖT

KANSALLINEN KOKOOMUS r.p. Aurinkorannikon Kokoomus ry:n SÄÄNNÖT Vahvistettu puoluehallituksessa 26.9.2013 Ennakkotarkastettu patentti- ja rekisterihallituksessa 22.10.2013 punaisella vanhat säännöt KANSALLINEN KOKOOMUS r.p. Aurinkorannikon Kokoomus ry:n SÄÄNNÖT I LUKU

Lisätiedot

1 YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA, KIELI JA TOIMINTA-ALUE

1 YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA, KIELI JA TOIMINTA-ALUE OULUN SEUDUN MS-YHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT (Rek.nro 159.657) Uudistettu 19.03.2009 1 YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA, KIELI JA TOIMINTA-ALUE Yhdistyksen nimi on Oulun Seudun MS-yhdistys ry. Yhdistyksen kielinä

Lisätiedot

NIMI JA KOTIPAIKKA 1 TARKOITUS 2

NIMI JA KOTIPAIKKA 1 TARKOITUS 2 TYÖFYSIOTERAPEUTIT RY SÄÄNNÖT 1 NIMI JA KOTIPAIKKA 1 Yhdistyksen nimi on Työfysioterapeutit ry. Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki. Yhdistys kuuluu jäsenenä Suomen Fysioterapeutit - Finlands Fysioterapeuter

Lisätiedot

1 YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA, KIELI JA TOIMINTA-ALUE. 1. hoidon ja kuntoutuksen edistäminen, 2. sairaudesta tiedottaminen,

1 YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA, KIELI JA TOIMINTA-ALUE. 1. hoidon ja kuntoutuksen edistäminen, 2. sairaudesta tiedottaminen, KYMMENEN VIRRAN MS-YHDISTYS ry. 1(6) SÄÄNNÖT 1 YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA, KIELI JA TOIMINTA-ALUE Yhdistyksen nimi on Kymmenen virran MS-yhdistys ry. Sen kotipaikka on Oulu ja pöytä- ja rekisteröimiskielenä

Lisätiedot

HELSINGIN OSAKESÄÄSTÄJÄT RY:N SÄÄNNÖT Hyväksytty kokouksessa 24.4.2014

HELSINGIN OSAKESÄÄSTÄJÄT RY:N SÄÄNNÖT Hyväksytty kokouksessa 24.4.2014 1 HELSINGIN OSAKESÄÄSTÄJÄT RY:N SÄÄNNÖT Hyväksytty kokouksessa 24.4.2014 Rekisteröity 26.11.2014 I. NIMI, KOTIPAIKKA JA KIELI 1 Yhdistyksen nimi on Helsingin Osakesäästäjät ry. ruotsiksi Helsingfors Aktiesparare

Lisätiedot

YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT. 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Stadin Slangi ry ja sen kotipaikka on Helsinki.

YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT. 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Stadin Slangi ry ja sen kotipaikka on Helsinki. YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT Merkitty rekisteriin 26.03.1996 Jäljennös annettu 18.02.2015 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Stadin Slangi ry ja sen kotipaikka on Helsinki. 2. Tarkoitus ja toiminnan

Lisätiedot

1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Pirkka-Hämeen Mehiläishoitajat ry. ja sen kotipaikka on Tampereen kaupunki.

1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Pirkka-Hämeen Mehiläishoitajat ry. ja sen kotipaikka on Tampereen kaupunki. Pirkka-Hämeen Mehiläishoitajat ry. Rek.nro 149.234 Ensirek.pvm 13.6.1988 PIRKKA-HÄMEEN MEHILÄISHOITAJAT RY:N SÄÄNNÖT 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Pirkka-Hämeen Mehiläishoitajat ry. ja sen kotipaikka

Lisätiedot

Logistiikan toimihenkilöt ry:n säännöt

Logistiikan toimihenkilöt ry:n säännöt Logistiikan toimihenkilöt ry:n säännöt 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Logistiikan toimihenkilöt LOG ry, Tjänstemännen inom logistik LOG rf. Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki ja toimialueena

Lisätiedot

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi pyrkivän henkilön on ilmoitettava henkilötietonsa. Päätöksen jäseneksi ottamisesta tekee yhdistyksen hallitus.

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi pyrkivän henkilön on ilmoitettava henkilötietonsa. Päätöksen jäseneksi ottamisesta tekee yhdistyksen hallitus. Helsingin Autoteknillinen Yhdistys ry. SÄÄNNÖT 1. Yhdistyksen nimi Yhdistyksen nimi on Helsingin Autoteknillinen Yhdistys ry. 2. Kotipaikka Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki 3. Kieli Yhdistyksen

Lisätiedot

Hyväksytty yhdistyksen vuosikokouksessa 27.2.2011. Patentti- ja rekisterihallitus on vahvistanut säännöt 22.3.2011.

Hyväksytty yhdistyksen vuosikokouksessa 27.2.2011. Patentti- ja rekisterihallitus on vahvistanut säännöt 22.3.2011. VALLILAN SIIRTOLAPUUTARHAYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT Hyväksytty yhdistyksen vuosikokouksessa 27.2.2011. Patentti- ja rekisterihallitus on vahvistanut säännöt 22.3.2011. 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen

Lisätiedot

DESIGN FORUM FINLAND SUOMEN TAIDETEOLLISUUSYHDISTYS KONSTFLITFÖRENINGEN I FINLAND RY SÄÄNNÖT

DESIGN FORUM FINLAND SUOMEN TAIDETEOLLISUUSYHDISTYS KONSTFLITFÖRENINGEN I FINLAND RY SÄÄNNÖT 15.5.2012 DESIGN FORUM FINLAND SUOMEN TAIDETEOLLISUUSYHDISTYS KONSTFLITFÖRENINGEN I FINLAND RY SÄÄNNÖT 2/6 3/6 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen Taideteollisuusyhdistys-Konstflitföreningen

Lisätiedot

Helsingin Poliisien Yhdistys ry

Helsingin Poliisien Yhdistys ry Helsingin Poliisien Yhdistys r.y. Säännöt 1 / 7 Helsingin Poliisien Yhdistys ry Säännöt Helsingin Poliisien Yhdistys r.y. Säännöt 2 / 7 Sisällysluettelo 1. NIMI JA KOTIPAIKKA...3 2. TARKOITUS...3 3. JÄSENET...3

Lisätiedot