VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN KATU- JA MUILLA YLEISILLÄ ALUEILLA TEHTÄVISTÄ TÖISTÄ PERITTÄVÄT MAKSUT, KAIVULUPAEHDOT JA -OHJEET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN KATU- JA MUILLA YLEISILLÄ ALUEILLA TEHTÄVISTÄ TÖISTÄ PERITTÄVÄT MAKSUT, KAIVULUPAEHDOT JA -OHJEET"

Transkriptio

1 VALKEAKOSKEN KAUPUNKI Tekninen keskus Yhdyskuntatekniikka Louhenkatu VALKEAKOSKI Otetaan käyttöön lähtien VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN KATU- JA MUILLA YLEISILLÄ ALUEILLA TEHTÄVISTÄ TÖISTÄ PERITTÄVÄT MAKSUT, KAIVULUPAEHDOT JA -OHJEET Kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta annettu laki: Työstä vastaavan on tehtävä etukäteen ilmoitus kunnalle kadulla tai muulla yleisellä alueella tehtävistä töistä. Vastaavasti kunta voi periä maksun, joka perustuu ilmoituksen tarkastamisesta ja työn valvonnasta kunnalle aiheutuneisiin kustannuksiin. Lisäksi kunta voi periä aikaan, työmaan laajuuteen ja alueen keskeisyyteen perustuvan kohtuullisen maksun alueen tilapäisestä sulkemisesta pois yleisestä käytöstä. Kadulla tai muulla yleisellä alueella tehtäviä töitä ovat mm. - erilaiset kaivutyöt, kuten putki-, johto- ja kaapelityöt, - tonttiliittymien rakentaminen, - muut katualueelle ulottuvat työt, kuten esim. talonrakennustyömaat, siirtolavat tms. Yleisellä alueella tarkoitetaan tässä asemakaavan mukaista katualuetta, toria tai muuta liikennöitävää aluetta. Toistaiseksi puisto- tai virkistysalueilla tehtävät kaivutyöt eivät kuulu tämän kaivulupaohjeistuksen piiriin vaan niissä tapauksissa on ennen työn aloittamista otettava yhteys aluetta hallinnoivaan tahoon (esim. puisto-/liikuntatoimisto). Kaivumaksu: Kaivumaksu peritään töistä, joissa kadun tai muun yleisen alueen rakenteita rikotaan. Maksu määräytyy työhön kuluvan ajan sekä kohteen sijainnin mukaan, joka on vastaavasti jaettu kolmeen eri maksuluokkaan. Kaivumaksu sisältää kaivualueen ja työkoneiden käyttöalueen suojaetäisyydet huomioiden. Työmaata varten muusta tarvittavasta tilasta peritään maksu alueen käyttömaksun mukaisesti. Perusmaksu sisältää: - kaivuilmoituksen ja siihen liittyvän materiaalin käsittelyn (mm. liikennejärjestelysuunnitelman tarkastaminen), - kahden viikon kaivumaksun ja siihen liittyvän työmaa-alueen käyttömaksun, - katselmus-/valvontakäyntejä kaksi kappaletta (vähintään alku- ja loppukatselmus). Alueen käyttömaksu: Alueen käyttömaksu peritään töistä, joissa ei rikota kadun tai muun yleisen alueen rakenteita (esim. katualueen vuokraus työmaa-alueeksi). Maksu määräytyy perusmaksun lisäksi kohteen sijainnin, keston ja alueen laajuuden mukaan. Sijainnin mukaan taksa jaetaan kolmeen eri maksuluokkaan, joiden yksikköhinnat määräytyvät voimassa olevan kaupunginvaltuuston/-hallituksen päättämän hinnoittelun mukaisesti (Tonttien hinnoittelu ja luovutusehdot).

2 Perusmaksu sisältää: - ilmoituksen ja siihen liittyvän materiaalin käsittelyn (mm. liikennejärjestelysuunnitelman tarkastaminen), - katselmus-/valvontakäyntejä 2 kappaletta (alku- ja loppukatselmus). Eri maksuluokkiin kuuluvat alueet selviävät maksuluokkakartasta (liite 1). Pääpiirteittäin alueet voidaan eritellä seuraavasti: - maksuluokkaan I kuuluvat kaupungin pääväylät, kokoojakatujen linja-autoreitit, ydinkeskustan kadut sekä em. liittyvät jalkakäytävät ja kevyen liikenteen väylät; - maksuluokkaan II kuuluvat kaupungin kokoojakadut, asuntokatujen linja-autoreitit ja muut vilkkaimmat katukohteet, teollisuusalueet sekä em. liittyvät jalkakäytävät ja kevyen liikenteen väylät; - maksuluokkaan III kuuluvat asuntokadut ja muut maksuluokkiin I-II kuulumattomat kohteet sekä em. liittyvät jalkakäytävät ja kevyen liikenteen väylät. Taulukko 1. Katu- ja muilla yleisillä alueilla tehtävistä töistä perittävät maksut maksuluokan mukaan. Työn Hinta/maksuluokka (alv. 0 %) kesto viikkoa I II III Yksikkö Kaivuilmoituksen perusmaksu / krt Kaivumaksu työn keston mukaan / alkanut vko - työn kesto 3 8 viikkoa sisältää alku- ja loppukatselmuksen Selite (työn kesto yli 8 viikkoa) / alkanut vko Ylimääräinen katselmus-/valvontakäynti 60 / krt Alueen käyttö * / perusmaksu 85 / krt + katu-alue / rakennustyömaa 0,43 0,34 0,24 + katu-alue / kaupallinen toiminta 0,45 0,33 0,21 + muut yleiset alueet 0,28 0,22 0,15 Työt aloitettu / aluetta käytetty luvatta (pl. hätätyöt) ** Veloitus valvontakäyntien mukaisesti. / m 2 / alkava vko Taksaan sovelletaan voimassa olevaa kaupungin Tonttien hinnoittelu ja luovutusehtoja (Taulukon taksa: KH , 36) ** Rikkoontuneet johdot, laitteet ja rakenteet saadaan merkittävien vahinkojen estämiseksi korjata välittömästi, mutta korjaamisesta on ilmoitettava kunnalle mahdollisimman pian (esim. teknikkopäivystäjälle) ja työstä on tehtävä jälkikäteen normaali ilmoitusmenettely, jonka mukaan myös maksu määräytyy. Maksuajankohta alkaa siitä, kun työt kohteessa alkavat / työmaa-alue suljetaan pois yleisestä käytöstä. > Työmaasta vastaavan (=katselmusten yhteyshenkilö / vastaava työnjohtaja) tekemä ilmoitus valvojalle / alkukatselmusajankohta.

3 Maksuajankohta päättyy siitä, kun työmaa-alue on viimeistelty ja lopullisessa/väliaikaisessa päällysteessään ja se avataan yleiselle liikenteelle. > Työstä vastaavan (=katselmusten yhteyshenkilö / vastaava työnjohtaja) tekemä ilmoitus valvojalle / loppukatselmusajankohta. Huomioitavaa! - Katselmusten sekä töiden ajankohtailmoitusten toimintamenettelyt on eritelty tarkemmin liitteessä 2. Ilmoitus ja katselmusmenettely. - Liitteen 3. Työohjeet / päällystys- ja viimeistelytyöt, kohta 12: määräajat väliaikaisen päällysteen korvaamisesta lopullisella päällysteellä > Määräajan ylittäviltä ajoilta kaupunki voi periä kaivumaksua. Muuta huomioitavaa: - luvat eivät oikeuta kulkuyhteyksien katkaisemiseen, vaan siitä on erikseen sovittava kunnallisteknisen toimiston kanssa; o lisämaksuna kulkuyhteyksien katkaisemisessa sovelletaan tarvittaessa alueen käyttömaksuja sen mukaan, kuinka laaja alue suljetaan pois yleisestä käytöstä - hyvin vähäpätöisestä tai huomattavan pitkäaikaisesta työstä maksu voidaan määritellä tarvittaessa tapauskohtaisesti; o hyvin vähäpätöinen on esim. yksittäinen kaivanto päällystetyn alueen ulkopuolella - alueen käyttömaksun pinta-ala lasketaan koko ajoradan kaistaleveyden mukaan; - mikäli kohde sijaitsee useamman eri maksuluokan alueella, taksa peritään korkeimman mukaan; - maksua ei peritä siltä ajalta, jonka alue on työmaana työstä vastaavasta riippumattomasta syystä, jota ei voida ennakoida; - maksu peritään taholta, mikä on merkitty katutyöilmoituksen kohtaan laskutusosoite. Yhden työmaan osalta maksu peritään vain kerran; - mikäli samalla työmaalla on useampi toimija (luvan hakija) ja ellei toisin sovita, peritään perusmaksu kaikilta ja aikaan sidottu maksu jaetaan toimijoiden kesken; - Erityistapauksia: o maksuja ei peritä, mikäli työssä tehdään ainoastaan Valkeakosken kaupungin Yhdyskuntatekniikan tilaamia töitä; mikäli Yhdyskuntateknisen toimen tilaamien töiden yhteydessä tehdään myös muille asiakkaille kohdistuvia töitä, sovelletaan maksuja tapauskohtaisesti mutta maksu peritään vähintään perusmaksun osalta o mikäli työ tehdään kunnan suorittaman kadun rakentamiseen liittyvän muun työn yhteydessä, peritään vain maksuluokan mukainen perusmaksu. Valkeakoskella 29. toukokuuta 2013 Ville Pietikäinen tiemestari Liitteet liite 1: Maksuluokkakartta, 1 sivu liite 2: Ilmoitus- ja katselmusmenettelyohjeet, 2 sivua liite 3: Työohjeet, 2 sivua liite 4: Pääperiaatteet rakennustyöaikaisissa liikennejärjestelyissä, 2 sivua Päivitykset: Liite 2: uudet puhelinnumerot päivitetty Taksan, katutyöilmoituskaavakkeen päivitys sekä ehtojen tarkennuksia Uuden tiemestarin yhteystiedot päivitetty, taksat päivitetty

4 LIITE 1 MAKSULUOKKAKARTTA

5 LIITE 2 VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN KATU- JA MUILLA YLEISILLÄ ALUEILLA TEHTÄVISTÄ TÖISTÄ ANNETTAVAT KAIVULUPAEHDOT JA -OHJEET ILMOITUS- JA KATSELMUSMENETTELY (Kaivulupa- ja alueen käyttöilmoitus): 1. Työstä vastaavaan on tehtävä etukäteen ilmoitus kadulla tai muulla yleisellä alueella tehtävistä töistä. Kaupungin Yhdyskuntatekninen toimi käsittelee ilmoituksen ja valvoo ilmoituksessa mainittuja toimenpiteitä: - virka-aikana tiemestari, , - virka-ajan ulkopuolella teknikkopäivystäjä, , - tiemestarin sijaisena toimii putkimestari, tai suunnitteluinsinööri, Kaivulupa- ja alueen käyttöilmoitus tehdään samalla lomakkeella, joka on saatavissa sähköisesti ( > Lomakkeet > Kadut) tai yhdyskuntatekniikan toimistosta (tiemestari). Lomakkeeseen on mainittava vähintään seuraavat asiat: - luvan hakija sekä laskutusosoite (mm. Y-tunnus), - hankkeen ja sen lupaehdoista vastaava yritys/muu taho, työhön nimetty vastuuhenkilö, joka on samalla katselmusten yhteyshenkilö, - työn arvioitu kesto (aloittamis- ja lopettamispäivämäärä), - työn sisältö ja laajuus sekä työssä mahdollisesti asennettavien laitteiden ja rakenteiden sijoitus (erillinen suunnitelma), - erillisellä liitteellä suunnitelma tilapäisestä liikennejärjestelyistä kaikki liikennemuodot huomioon ottaen (kts. liite 4), o Suunnitelmaan merkitään myös työmaa-alue ja työssä käytettävien laitteiden, koneiden ja rakenteiden sijoitus - tarvittaessa ilmoitukseen tulee liittää myös muita selvityksiä, mikäli em. asioiden maininta niin vaatii (mm. kartat). 3. Ilmoituksen mukaiset työt/toimenpiteet voidaan aloittaa heti, kun lupa on myönnetty tai ilmoituksen käsittelijä on muulla tavoin antanut suostumuksensa. Katutyöilmoitusta tehtäessä lupaehdoista/työstä vastaavan on kuitenkin huomioitava käsittelyssä mahdollisesti ilmenneiden huomautusten vaatima aikataulu. - Mikäli ilmoitusta ei ole käsitelty 21 vuorokauden kuluessa, työt voidaan kuitenkin aloittaa. - Hätätyöksi luokiteltu korjaustoimenpide voidaan aloittaa välittömästi, mutta siitä on ilmoitettava kunnallistekniseen toimistoon mahdollisimman pian. Hätätyöstä tehdään jälkikäteen normaali ilmoitusmenettely, jonka mukaan myös maksut määräytyvät. 4. Katutyöilmoitusmenettely perustuu kaivu- ja sijoituslupahakemuksen osalta tehtävään kaivutyöhön ja sen mukaisiin katselmuksiin. Mikäli hakemuksella haetaan vain sijoituslupaa, on se käytävä selkeästi ilmi hakemuksesta. Sijoitusluvan mukainen (kaivu)työ voidaan tehdä kuluvana vuonna sijoituslupanumerolla, mikäli työn hankevastaava on luvan antajan tiedossa! Muussa tapauksessa varsinaiselle (kaivu)työlle on haettava uusi lupa.

6 5. Maksut määräytyvät työstä valvojalle ilmoitetun työn keston mukaan, jolloin työmaa on käynnissä ja työmaa-alue on osittainkin suljettu pois yleisestä käytöstä. - Katselmusten tilaajana ja töiden ajankohtailmoittajana toimii aina luvan hakijan edustajana hankevastaava (lupaehdoista vastaava = katselmusten yhteyshenkilö / vastaava työnjohtaja). - Töiden ajankohtailmoituksessa on mainittava aina myös lupanumero. Ilmoitus voidaan tehdä puhelimitse tiemestarille, (soitto arkisin klo 7-16 / tekstiviesti 24 h/vrk) tai sähköpostitse osoitteeseen Vakiintuneimpien toimijoiden kanssa ajankohtailmoitukset voidaan tehdä myös loppukatselmuksessa. o mikäli toimijalla on meneillään useita eri kaivuluvilla haettuja työkohteita, voidaan loppukatselmukset suorittaa yhteisesti sopimalla esimerkiksi 1-2 erässä / vuosi. - Mikäli työn toteutuminen poikkeaa erityisesti ilmoituksessa mainitusta, on hankkeen vastaavan ilmoitettava siitä työn valvojalle (esim. työn siirtyminen seuraavalle vuodelle). 6. Katselmuksien koollekutsujana toimii työstä vastaava henkilö (katselmusten yhteyshenkilö / vastaava työnjohtaja), ellei ilmoituksessa ole toisin mainittu. - Alkukatselmus pidetään ennen kuin varsinaiset työt/toimenpiteet voidaan kohteessa aloittaa. Katselmuksessa varmistetaan mm. työmaa-alue sekä väliaikaiset liikennejärjestelyt. - Loppukatselmus pidetään, kun työmaa-alue on viimeistelty ja lopullisessa/väliaikaisessa päällysteessään. Vaativissa kohteissa katselmus on pidettävä ennen kuin työmaa-alue avataan yleiselle liikenteelle. - Jälkikatselmus pidetään, mikäli loppukatselmuksesta jäi jotakin huomautettavaa (esim. väliaikainen päällyste korjattu lopulliseen) tai jos takuuaikana ilmenee huomautettavaa. - Väli- tai muita katselmuksia pidetään tarpeen vaatiessa ja niiden koollekutsujana voi olla myös valvoja. - Takuuaika on 2 vuotta siitä hetkestä, kun kohde on siistitty ja lopullisessa päällysteessään (joko loppu- tai jälkikatselmusajankohdasta). - Katselmuksiin voidaan tarvittaessa ottaa käyttöön katselmuspöytäkirja.

7 LIITE 3 TYÖOHJEET: Yleistä: 1. Työmaalla on oltava taulu, josta ilmenevät työn suorittaja ja työstä vastaavan yhteystiedot. Työstä vastaavaan on saatava yhteys ympäri vuorokauden. 2. Työstä vastaava huolehtii tarvittavasta rakennustöiden tiedottamisesta. a. Mikäli työmaasta on selkeää haittaa liikenteelle ja se on jonkin tärkeän reitin / kohteen vaikutusalueella, on työmaasta ilmoitettava ko. tahoille - esim. koulut ja päiväkodit, liikennöitsijät (linja-autoreitit), aluepelastuslaitos ja teollisuuspalolaitokset sekä tarvittaessa poliisi. 3. Työstä vastaava on velvollinen yhteistoimintaan kaivualueella sijoittuvien vesi- ja viemäriverkoston, tele- ja sähkökaapeleiden sekä kaukolämpöjohtojen haltijoiden kanssa ja näin varmistamaan suunnitelmansa yhteensopivuus sekä toteuttamiskelpoisuus. 4. Kaivualueella sijaitsevien rajamerkkien ja kiintopisteiden sijainti on selvitettävä ennen kaivutyön aloittamista eikä niitä saa työn yhteydessä siirtää tai hävittää. 5. Kaikki työt tapahtuvat työstä vastaavan kustannuksella. Anoja vastaa työstä aiheutuvista vahingoista ja haitoista rakentamisen ja takuuajan aikana. a. Työstä vastaavan on kustannuksellaan valvottava ja huollettava työmaata, kaivantoa, väliaikaista päällystettä sekä niiden suojarakenteita sekä muita merkitsemisiä myös takuuaikana. b. Työstä vastaavan on huolehdittava työmaan osalta kadun puhtaanapidosta ja talvikunnossapidosta. Kaivu- ja täyttötyöt sekä laitteiden sijoittaminen: 6. Ennen kaivutöihin ryhtymistä on kaivannon alueelta leikattava sidottu päällyste siististi irti muusta päällysteestä (huomioi päällystys- ja viimeistelytöiden kohta 11). 7. Johdot on sijoitettava suunnitelmissa merkittyihin paikkoihin ja syvyyksiin, kuitenkin vähintään 70 cm:n syvyyteen maan tai kadun pinnasta. Johtoja ei saa sijoittaa samaan linjaan jo rakennettujen tai suunniteltujen vesi- ja viemärijohtojen kanssa. 8. Kaapelin tai kaapelinipun päälle on asennettava noin 15 cm:n etäisyydelle kaapelista ilmoittava varoitusnauha. Kaapeleiden tulee olla suorassa linjassa siten, että on ovat helppo kartoittaa tai tutkalla paikallistaa. Kaapelit ja johdot on asennettava niin, että ne kestävät jyräyksen ja normaalit rakennustoimenpiteet. Optisiin kaapeleihin on sijoitettava tunnistelanka, jotta kaapelit voidaan paikallistaa. 9. Ojien alitukset on tehtävä niin syvällä kaivannolla, että maatuneiden ojien puhdistaminen on johtojen sijoittamisen jälkeenkin mahdollista ilman johtokatkoksia. Ojia, rumpuja, salaojia tms. veden johtamiselle tarkoitettuja kaivantoja tai putkia ei saa tukkia eikä katkoa tai poikkileikkausalaa pienentää. Ojat on siistittävä ja ojaverhoukset saatettava vähintään kaivutyötä edeltäneeseen kuntoon. 10. Hyötykäyttöön soveltumattomat kaivumassat on ajettava välittömästi pois. Vastaavasti hyötykäyttöön soveltuvien kaivumassojen käytöstä ja varastoinnista on sovittava kaivutöiden valvojan kanssa. 11. Kaivettaessa on estettävä mm. kaapeleiden, johtojen, tierakenteiden ja muiden ulkopuolisten rakenteiden vahingoittuminen. Mahdollisista vaurioista on aina ilmoitettava vaurioituneen rakenteen haltijalle. 12. Kaivannon täyttö suoritetaan 30 cm:n kerroksina riittävän tehokkaalla tärylevyllä kerroksittain tiivistäen ja vähintään vastaavilla rakennekerroksilla kuin alkuperäiset. Kaupungilla on oikeus suorittaa kohteessa kantavuusmittaukset ja työstä aiheutuneet kustannukset laskutetaan työstä vastaavalta, mikäli kantavuusarvot eivät täytä vaatimuksia. a. Kadun rakennekerrosten alapuolella suurin sallittu kivien läpimitta on 2/3 kerralla tiivistettävän kerroksen paksuudesta. b. Veden käyttö parantaa tiivistyvyyttä. Vesipitoisuus tulee olla 5-9 %.

8 Päällystys- ja viimeistelytyöt: 13. Päällystetyillä alueilla kaivanto on täyttötyön jälkeen päällystettävä tilapäisesti sidotulla paikkausmassalla ja muilla alueilla ympäristöä vastaavalla materiaalilla tiivistettynä. 14. Vanhan päällysteen reunat leikataan suoriksi kadun suuntaisin ja sitä vastaan kohtisuoriin yhtenäisiin saumoihin. Saumat leikataan vähintään 30 cm päähän kaivannon reunasta löystymättömän kantavan kerroksen alueelle. Kapein päällystepaikan leveys on 1,0 m. a. Alle 50 cm levyisiksi jäävät vanhat asfalttikaistaleet sekä alle 10 m 2 vanhat asfalttisaarekkeet on uusittava kaivantoa päällystettäessä. b. Kevyen liikenteen väylille ja jalkakäytäville ei saa tehdä päällysteen pituussaumaa, vaan uudelleen päällystys on ulotettava ko. väylän reunaan asti. 15. Lopullisen päällysteen on rakenteeltaan ja paksuudeltaan vastattava olemassa olevan päällysteen rakennetta. Poikkeuksen voi myöntää kunnallistekninen toimisto. a. Väliaikainen päällyste on vaihdettava lopulliseen päällysteeseen 2 kk:n kuluessa. b. Talvikauden väliaikainen päällyste on vaihdettava lopulliseen päällysteeseen 15. kesäkuuta mennessä. c. Määräajan ylittäviltä ajoilta kaupunki voi periä kaivumaksua. 16. Muut viimeistelytyöt on tehtävä vähintään siihen kuntoon kuin ne olivat ennen töiden aloittamista. a. Kaivuun ajaksi sivuun siirretyt rakenteet on palautettava paikoilleen ilman eri huomautusta (reunakivet, liikennemerkit yms.). Muita ohjeita: 17. Mikäli näissä ohjeissa ei ole muuta mainittu, niin kaivutyön toteuttamisessa noudatetaan muuten seuraavien julkaisujen ohjeita: a. InfraRYL 2006, b. Kunnallisteknisten töiden yleinen työselostus KT 02, c. Asfalttinormit 2008 PANK ry, d. Kaapelikaivantotyöt, yleinen työselostus 1999, e. Tilapäiset liikennejärjestelyt katualueella, Suomen kuntatekniikkayhdistyksen julkaisu 19/ Kaivantotyön valvojan tai kadun kunnosta vastaavan yksikön ohjeita ja korjauskehotuksia on välittömästi noudatettava myös takuuaikana. Lisätietoja ja ohjeita antaa kaivantotyön valvoja. a. Mikäli valvojan korjauskehotuksia ei noudateta, on kunnallisteknisellä toimistolla oikeus tarvittaessa suorittaa kaivannon mahdolliset myöhemmät korjaukset työstä vastaavan kustannuksella. 19. Edellä olevat työohjeet ja muut työn tekemiseen oleellisesti vaikuttavat ohjeet ja määräykset on tiedotettava rakennuttajan / työstä vastaavan toimesta kaivutyön tekijöille.

9 PÄÄPERIAATTEET RAKENNUSTYÖAIKAISISSA LIIKENNEJÄRJESTELYISSÄ LIITE 4 (Suomen kuntatekniikan yhdistyksen julkaisun 19/99 Tilapäiset liikennejärjestelyt katualueella mukaan) 1. Työmaan aiheuttava haitta liikenteelle on saatava pysymään mahdollisimman vähäisenä. 2. Kaikki liikennemuodot on otettava huomioon. 3. Laajoille ja pitkäaikaisille työmaille on hankittava kestävämpiä ja tukevampia liikenteenohjauslaitteita kuin pienemmille tai lyhytaikaisemmille kohteille. 4. Runsasliikenteisillä väylillä työt on tehtävä ruuhka-aikojen ulkopuolella. Vähemmän liikennöidyillä ja pienillä työmaillakin on taattava ainakin ruuhkasuunnan esteetön sujuminen. 5. Jalankulkijoille työn joka vaiheessa on mahdollistettava kohtuulliset kulkuolosuhteet. 6. Liikuntaesteisenkin on pystyttävä käyttämään vaivattomasti jalkakäytäviä. Erityisesti on kiinnitettävä huomiota näkövammaisten liikkumisen turvaamiseen. 7. Ajoesteiden osalta on huomioitava pinnan tasaisuus ja asianmukainen liikenteen ohjaus. Ohjaus on hoidettava niin, että ne ovat selvästi ennalta havaittavissa ja ne antavat yksiselitteiset toimintaohjeet. 8. Liikennejärjestelyjen on toimittava myös pimeällä ja eri keliolosuhteissa. Työmaalle on varattava tarpeen tullen varoittavat valot. 9. Järjestelyt on pidettävä koko työmaan ajan kunnossa ja ajan tasalla. 10. Järjestelyt on työn päätyttyä purettava ja tilanne on palautettava ennalleen. Mikäli liikennemerkit tuodaan etukäteen valmiiksi paikoilleen (esim. vuorokautta ennen töiden aloitusta), on ne peitettävä ja otettava esiin vasta töiden alettua (ei koske työmaan vuoksi asetettavaa pysäköintikieltoa). 11. Ennen töiden aloittamista pysyvät liikennemerkit pitää kirjata muistiin, jotta merkit saadaan töiden päättymisen jälkeen takaisin oikeille paikoilleen. 12. Työmaan vuoksi tarvittavat liikennemerkit on sijoitettava riittävän etäälle kohteesta kohtisuoraan ajosuuntaan nähden. Kielto- ja rajoitusmerkit sijoitetaan siihen kohtaan, mistä kielto tai rajoitus alkaa. Merkkejä ei saa sijoittaa niin, että ne ovat näköesteenä. 13. Kaivannot pitää suojata sijainnin ja syvyyden mukaan joko raskaalla tai kevyellä suojuksella.

10

OHJE KAIVUTYÖN SUORITTAMISESTA

OHJE KAIVUTYÖN SUORITTAMISESTA www.seinajoki.fi 1(10) OHJE KAIVUTYÖN SUORITTAMISESTA SISÄLLYSLUETTELO: 1. YLEISTÄ... 2 2. KAIVULUVAN HAKEMINEN... 2 3. ENNAKKOTOIMENPITEET... 2 4. LAITTEIDEN SIJOITTAMISESSA HUOMIOON OTETTAVIA ASIOITA...

Lisätiedot

Tekninen toimi KATU- JA SIJOITUSLUPA HAKUOHJE JA LUPAEHDOT

Tekninen toimi KATU- JA SIJOITUSLUPA HAKUOHJE JA LUPAEHDOT KATU- JA SIJOITUSLUPA HAKUOHJE JA LUPAEHDOT SISÄLLYSLUETTELO 1. KATU- JA MUILLA YLEISILLÄ ALUEILLA TEHTÄVÄT TYÖT 1.1 Yleistä 1.2 Luvan käsittely 1.3 Valvontamaksun peruste 1.4 Maksuluokat ja ylimääräinen

Lisätiedot

LUPAHAKEMUS KAIVAMISELLE KATU - TAI YLEISELLÄ ALUEELLA KEMPELEEN KUNTA / YMPÄRISTÖPALVELUT. Sadevesiviemäri

LUPAHAKEMUS KAIVAMISELLE KATU - TAI YLEISELLÄ ALUEELLA KEMPELEEN KUNTA / YMPÄRISTÖPALVELUT. Sadevesiviemäri LUPAHAKEMUS KAIVAMISELLE KATU TAI YLEISELLÄ ALUEELLA Luvan hakija Nimi ja osoite Luvan hakijan vastuuhenkilö KEMPELEEN KUNTA / YMPÄRISTÖPALVELUT Puhelin Vastuuhenkilön sähköpostiosoite Kohteen tiedot Työkohteen

Lisätiedot

KATU-/SIJOITUSLUPA HAKUOHJE JA LUPAEHDOT

KATU-/SIJOITUSLUPA HAKUOHJE JA LUPAEHDOT KATU-/SIJOITUSLUPA HAKUOHJE JA LUPAEHDOT SISÄLLYSLUETTELO 1. KATU- JA MUILLA YLEISILLÄ ALUEILLA TEHTÄVÄT TYÖT 1.1 Yleistä 1.2 Luvan käsittely 1.3 Valvontamaksun peruste 1.4 Maksuluokat ja ylimääräinen

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNKI KATU-/SIJOITUSLUPA HAKUOHJE JA LUPAEHDOT

ORIVEDEN KAUPUNKI KATU-/SIJOITUSLUPA HAKUOHJE JA LUPAEHDOT 1 (7) ORIVEDEN KAUPUNKI KATU-/SIJOITUSLUPA HAKUOHJE JA LUPAEHDOT 2 (7) SISÄLLYSLUETTELO 1 KATU- JA MUILLA YLEISILLÄ ALUEILLA TEHTÄVÄT TYÖT 3 1.1 Yleistä 3 1.2 Luvan käsittely 3 1.3 Valvontamaksun peruste

Lisätiedot

KATU-/SIJOITUSLUPA HAKUOHJE JA LUPAEHDOT

KATU-/SIJOITUSLUPA HAKUOHJE JA LUPAEHDOT 1 (8) KATU-/SIJOITUSLUPA HAKUOHJE JA LUPAEHDOT http:///liikenne-ja-kadut/kadut-ja-tiet/katutilavalvonta/ 2 (8) SISÄLLYSLUETTELO 1. KATU- JA MUILLA YLEISILLÄ ALUEILLA TEHTÄVÄT TYÖT 1.1 Yleistä 1.2 Luvan

Lisätiedot

YLEISTEN ALUEIDEN VUOKRAUS- JA KAIVUTYÖT

YLEISTEN ALUEIDEN VUOKRAUS- JA KAIVUTYÖT 1 YLEISTEN ALUEIDEN VUOKRAUS- JA KAIVUTYÖT Yhdyskuntatekniikka OHJEET VUOKRAUS- JA KAIVUTÖIDEN SUORITTAMISESTA... 2 1. YLEISTÄ... 2 2. KAIVULUVAN HAKEMINEN... 2 3. ENNAKKOTOIMENPITEET... 2 5. JÄLKITYÖT...

Lisätiedot

KATU-/SIJOITUSLUPA HAKUOHJE JA LUPAEHDOT

KATU-/SIJOITUSLUPA HAKUOHJE JA LUPAEHDOT KATU-/SIJOITUSLUPA HAKUOHJE JA LUPAEHDOT SISÄLLYSLUETTELO 1. KATU- JA MUILLA YLEISILLÄ ALUEILLA TEHTÄVÄT TYÖT 1.1 Yleistä 1.2 Luvan käsittely 1.3 Valvontamaksun peruste 1.4 Maksuluokat ja ylimääräinen

Lisätiedot

Ohje kaduilla ja muilla yleisillä alueilla tehtävien töiden tekemiseen tarvittavien ilmoitusten, sopimusten ja päätösten hakijalle

Ohje kaduilla ja muilla yleisillä alueilla tehtävien töiden tekemiseen tarvittavien ilmoitusten, sopimusten ja päätösten hakijalle Ohje kaduilla ja muilla yleisillä alueilla tehtävien töiden tekemiseen tarvittavien ilmoitusten, sopimusten ja päätösten hakijalle Kaduilla ja muilla yleisillä alueilla ei saa tehdä töitä ilman kunnan

Lisätiedot

MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNKI 08.12.14 OHJE SIJOITUSLUVAN HAKEMISEEN JA ILMOITUKSEN TEKEMISEEN

MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNKI 08.12.14 OHJE SIJOITUSLUVAN HAKEMISEEN JA ILMOITUKSEN TEKEMISEEN Ohje sijoitusluvan hakemiseen sekä kaduilla ja muilla yleisillä alueilla tehtävien töiden tekemiseen tarvittavien ilmoitusten, sopimusten ja päätösten hakijalle 1. TEE SIJOITUSLUPAHAKEMUS Liitteet: suunnitelmakartta,

Lisätiedot

KATU- / SIJOITUSLUPA HAKUOHJE JA LUPAEHDOT

KATU- / SIJOITUSLUPA HAKUOHJE JA LUPAEHDOT KATU- / SIJOITUSLUPA HAKUOHJE JA LUPAEHDOT SISÄLLYSLUETTELO 1. KATU- JA MUILLA YLEISILLÄ ALUEILLA TEHTÄVÄT TYÖT 1.1 Yleistä 1.2 Luvan käsittely 1.3 Valvontamaksun peruste 1.4 Maksuluokat ja ylimääräinen

Lisätiedot

MIKKELIN KAUPUNKI KAUPUNKIYMPÄRISTÖ

MIKKELIN KAUPUNKI KAUPUNKIYMPÄRISTÖ MIKKELIN KAUPUNKI KAUPUNKIYMPÄRISTÖ MAKSUT 2014 Kadulla ja yleisillä alueilla tehtäviin töihin liittyvä palveluhinnasto 1.1.2014 alkaen Maksut perustuvat kunnossapitolain 14 b pykälään. Lain mukaan kunta

Lisätiedot

MAKSUT 2015 MIKKELIN KAUPUNKI KAUPUNKIYMPÄRISTÖ

MAKSUT 2015 MIKKELIN KAUPUNKI KAUPUNKIYMPÄRISTÖ Tekninen lautakunta 18.11.2014 145, liite 3 MAKSUT 2015 MIKKELIN KAUPUNKI KAUPUNKIYMPÄRISTÖ Kadulla ja yleisillä alueilla tehtäviin töihin liittyvä palveluhinnasto 1.1.2015 alkaen Maksut perustuvat kunnossapitolain

Lisätiedot

T A K S A K O K O E L M A

T A K S A K O K O E L M A HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN 2013 T A K S A K O K O E L M A TAKSA HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN KATU- JA MUILLA YLEISILLÄ ALUEILLA TEHTÄVISTÄ TÖISTÄ JA ALUEIDEN VUOKRISTA PERITTÄVISTÄ MAKSUISTA Kv Taksan nimi 9.12.2013

Lisätiedot

KAIVUTÖIDEN SUORITTAMINEN JA TOIMINNAN JÄRJESTÄMINEN YLEISELLÄ ALUEELLA

KAIVUTÖIDEN SUORITTAMINEN JA TOIMINNAN JÄRJESTÄMINEN YLEISELLÄ ALUEELLA KAIVUTÖIDEN SUORITTAMINEN JA TOIMINNAN JÄRJESTÄMINEN YLEISELLÄ ALUEELLA OHJEET JA MÄÄRÄYKSET 28.4.2016 Mäntsälän kunta, tekniset palvelut puh. (019) 264 5000 palvelupiste@mantsala.fi Heikinkuja 4, fax

Lisätiedot

LAUKAAN KUNNAN HALLINNOIMILLA KADUILLA JA YLEISILLÄ ALUEILLA TYÖSKENTELYYN TARVITTAVAT LUVAT

LAUKAAN KUNNAN HALLINNOIMILLA KADUILLA JA YLEISILLÄ ALUEILLA TYÖSKENTELYYN TARVITTAVAT LUVAT LAUKAAN KUNNAN HALLINNOIMILLA KADUILLA JA YLEISILLÄ ALUEILLA TYÖSKENTELYYN TARVITTAVAT LUVAT LAUKAAN KUNTA Tekninen osasto Hyväksytty: tela 14.6.2016 66 kh 20.6.2016 124 Voimassa 1.8.2016 alkaen Sisällysluettelo

Lisätiedot

SIJOITTAMISSOPIMUKSEN LUPAOHJEET JA EHDOT KATU JA MUILLE YLEISILLE ALUEILLE SIJOITETTAVILLE PYSYVÄISLUONTEISILLE RAKENTEILLE

SIJOITTAMISSOPIMUKSEN LUPAOHJEET JA EHDOT KATU JA MUILLE YLEISILLE ALUEILLE SIJOITETTAVILLE PYSYVÄISLUONTEISILLE RAKENTEILLE SIJOITTAMISSOPIMUKSEN LUPAOHJEET JA EHDOT KATU JA MUILLE YLEISILLE ALUEILLE SIJOITETTAVILLE PYSYVÄISLUONTEISILLE RAKENTEILLE ( Rovaniemen kaupunki/ Suomen Ilmakuva Oy) SIJOITTAMISSOPIMUS Rovaniemen kaupungin

Lisätiedot

KATUTYÖ KURSSI Katutilavalvonta

KATUTYÖ KURSSI Katutilavalvonta KATUTYÖ KURSSI 27.3.15 Katutilavalvonta Pakolliset katselmukset on määritelty katuluvassa (alku-, vastaanotto-, päällyste- ja liikennejärjestelykatselmus) Katselmukset kutsuu aina koolle katuluvan hakija

Lisätiedot

Pirkkalan kunta 1 (9) Tekninen osasto Kunnallistekniikka 7.11.2014 KATU-/SIJOITUSLUPA HAKUOHJE JA LUPAEHDOT

Pirkkalan kunta 1 (9) Tekninen osasto Kunnallistekniikka 7.11.2014 KATU-/SIJOITUSLUPA HAKUOHJE JA LUPAEHDOT Pirkkalan kunta 1 (9) KATU-/SIJOITUSLUPA HAKUOHJE JA LUPAEHDOT Pirkkalan kunta 2 (9) SISÄLLYSLUETTELO 1 KATU- JA SIJOITUSLUVAN HAKEMINEN 3 1.1 Yleistä 3 1.2 Luvan käsittely 3 1.3 Lupamuodon valinta 3 1.4

Lisätiedot

Katu- ja yleisten alueiden käyttö Hämeenlinnassa infotilaisuus

Katu- ja yleisten alueiden käyttö Hämeenlinnassa infotilaisuus Katu- ja yleisten alueiden käyttö Hämeenlinnassa infotilaisuus 27.3.2015 klo 9 15.30 Wetterin auditorio 1 Miia Metsäalho 26.3.2015 LUPA-ASIAT LUPATYYPIT SIJOITTAMISSOPIMUS KATULUPA TAPAHTUMALUPA 3 Sijoittaminen

Lisätiedot

Kaduilla ja muilla yleisillä alueilla tehtävien töiden ohjeet ja määräykset

Kaduilla ja muilla yleisillä alueilla tehtävien töiden ohjeet ja määräykset Tekninen yksikkö 12.11.2015 1 Kaduilla ja muilla yleisillä alueilla tehtävien töiden ohjeet ja määräykset 1. Kaivutyöt yleisillä alueilla 1.1 Yleistä Kaduilla ja muilla yleisillä alueilla ei saa tehdä

Lisätiedot

Työnaikaiset liikennejärjestelyt - opas

Työnaikaiset liikennejärjestelyt - opas Työnaikaiset liikennejärjestelyt - opas SKTY:N Syyspäivät Lahdessa 4.-5.11.2013 yhdyskuntatekniikan asiantuntija Marika Kämppi, Kuntaliitto Ohjeen taustaa Tavoitteena yhdenmukaistaa tilapäisten liikennejärjestelyjen

Lisätiedot

TURVALLISUUSASIAKIRJA. Mattilankatu

TURVALLISUUSASIAKIRJA. Mattilankatu 1 TURVALLISUUSASIAKIRJA Mattilankatu JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Kaupunkirakennepalvelut Yhdyskuntatekniikka 16.4.2010 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ... 3 1.1 1.2 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus... 3 Rakennuttaja

Lisätiedot

MAKSUT 2017 MIKKELIN KAUPUNKI KAUPUNKIYMPÄRISTÖ

MAKSUT 2017 MIKKELIN KAUPUNKI KAUPUNKIYMPÄRISTÖ Tekninen lautakunta 13.12.2016 Liite 1 151 MAKSUT 2017 MIKKELIN KAUPUNKI KAUPUNKIYMPÄRISTÖ Kaduilla ja yleisillä alueilla tehtäviin töihin liittyvä palveluhinnasto 1.1.2017 alkaen Maksut perustuvat kunnossapitolain

Lisätiedot

KAIVUOHJE. Ohje kaivutyön suorittamisesta Kauhajoen kaupungissa

KAIVUOHJE. Ohje kaivutyön suorittamisesta Kauhajoen kaupungissa KAIVUOHJE Ohje kaivutyön suorittamisesta Kauhajoen kaupungissa Kauhajoki 2016 1 Sisällysluettelo 1. YLEISTÄ... 2 2. LUVAN HAKEMINEN... 2 3. ENNAKKOTOIMENPITEET... 2 4. LAITTEIDEN SIJOITTAMINEN... 4 5.

Lisätiedot

Ennen mahdollista uusintakaivua on hankittava ajan tasalla oleva kartta.

Ennen mahdollista uusintakaivua on hankittava ajan tasalla oleva kartta. KAUKOLÄMPÖ-, KAUKOJÄÄHDYTYS- 1(5) JA KAASUJOHDOT YLEINEN OHJE 3 115-1 Luotu 16.12.2013 Korvaa ohjeen 10.02.2012 Voimassa toistaiseksi 1 Yleistä Sähkölaitoksen sijaintikartoilla on esitettynä maahan asennettuja

Lisätiedot

KAIVUTYÖOHJEET JA LIIKENNEJÄRJESTELYT YLEISILLÄ ALUEILLA

KAIVUTYÖOHJEET JA LIIKENNEJÄRJESTELYT YLEISILLÄ ALUEILLA Liite Yt 4 / 25.11.2010 KAIVUTYÖOHJEET JA LIIKENNEJÄRJESTELYT YLEISILLÄ ALUEILLA (Katu, puisto, tms.) Hyväksytty yhdyskuntatekniikan lautakunnassa 25.11.2010 97 1 1. Kaivutöissä noudatettavat ohjeet Tämä

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ YLEISILLÄ ALUEILLA TEHTÄVISTÄ TÖISTÄ JA RAKENTEIDEN SIJOITTAMISESTA KOSKEVISTA OHJEISTA, EHDOISTA JA MÄÄRÄYKSISTÄ

TIIVISTELMÄ YLEISILLÄ ALUEILLA TEHTÄVISTÄ TÖISTÄ JA RAKENTEIDEN SIJOITTAMISESTA KOSKEVISTA OHJEISTA, EHDOISTA JA MÄÄRÄYKSISTÄ 1 Yleistä 2 Lomakkeet 3 Sijoituslupa 4 Katulupa Janakkalan kunta TIIVISTELMÄ YLEISILLÄ ALUEILLA TEHTÄVISTÄ TÖISTÄ JA RAKENTEIDEN SIJOITTAMISESTA KOSKEVISTA OHJEISTA, EHDOISTA JA MÄÄRÄYKSISTÄ Kaduilla ja

Lisätiedot

KADUILLA JA MUILLA KUNNAN YLEISILLÄ ALUEILLA TEHTÄVIEN TÖIDEN OHJEET JA MÄÄRÄYKSET

KADUILLA JA MUILLA KUNNAN YLEISILLÄ ALUEILLA TEHTÄVIEN TÖIDEN OHJEET JA MÄÄRÄYKSET KADUILLA JA MUILLA KUNNAN YLEISILLÄ ALUEILLA TEHTÄVIEN TÖIDEN OHJEET JA MÄÄRÄYKSET YHTEYSTIEDOT: Sijoitusluvan hakeminen Kunnallistekniikan suunnittelu: liikenneinsinööri pia.korteniemi@nurmijarvi.fi,

Lisätiedot

Kadulla ja yleisillä alueilla tehtäviin töihin liittyvä palveluhinnasto 1.1.2013 alkaen

Kadulla ja yleisillä alueilla tehtäviin töihin liittyvä palveluhinnasto 1.1.2013 alkaen Kadulla ja yleisillä alueilla tehtäviin töihin liittyvä palveluhinnasto 1.1.2013 alkaen Maksut perustuvat kunnossapitolain 14 b pykälään. Lain mukaan kunta hyväksyy maksujen määräämisen perusteet. Työstä

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 7/ (1) Kaupunkirakennelautakunta Asianro 3521/ /2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 7/ (1) Kaupunkirakennelautakunta Asianro 3521/ /2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 7/2013 1 (1) 87 Asianro 3521/10.03.07/2013 Taksa Kuopion kaupungin katujen ja muiden yleisten alueiden vuokrauksesta perittävistä maksuista, muutokset tapahtumilta perittäviin

Lisätiedot

Ohje kaduilla ja muilla yleisillä alueilla tehtävien töiden tekemiseen tarvittavien ilmoitusten, sopimusten ja päätösten hakijalle, Vihti

Ohje kaduilla ja muilla yleisillä alueilla tehtävien töiden tekemiseen tarvittavien ilmoitusten, sopimusten ja päätösten hakijalle, Vihti Ohje kaduilla ja muilla yleisillä alueilla tehtävien töiden tekemiseen tarvittavien ilmoitusten, sopimusten ja päätösten hakijalle, Vihti Kaduilla ja muilla yleisillä alueilla ei saa tehdä töitä ilman

Lisätiedot

MAKSUT 2018 MIKKELIN KAUPUNKI KAUPUNKIYMPÄRISTÖ

MAKSUT 2018 MIKKELIN KAUPUNKI KAUPUNKIYMPÄRISTÖ Kaupunkiympäristölautakunta 21.11.2017 Liite 3 62 MAKSUT 2018 MIKKELIN KAUPUNKI KAUPUNKIYMPÄRISTÖ Kaduilla ja yleisillä alueilla tehtäviin töihin liittyvä palveluhinnasto 1.1.2018 alkaen Maksut perustuvat

Lisätiedot

1. KAIVUTÖIDEN SUORITTAMINEN YLEISILLÄ ALUEILLA

1. KAIVUTÖIDEN SUORITTAMINEN YLEISILLÄ ALUEILLA 1 JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI Tekninen toimi Liitetään kaivulupaan KAIVUTYÖOHJE 1. KAIVUTÖIDEN SUORITTAMINEN YLEISILLÄ ALUEILLA 1.0 Yleistä Yleisillä alueilla tehtävä kaivutyö edellyttää hyväksyttyä lupahakemusta.

Lisätiedot

OHJEISTOT. Riihimäen kaupunki KADUILLA JA MUILLA YLEISILLÄ ALUEILLA TEHTÄVIEN KAIVUTÖIDEN OHJEET RIIHIMÄELLÄ KAIVULUVAN LUPAEHDOT, -OHJEET JA TAKSAT

OHJEISTOT. Riihimäen kaupunki KADUILLA JA MUILLA YLEISILLÄ ALUEILLA TEHTÄVIEN KAIVUTÖIDEN OHJEET RIIHIMÄELLÄ KAIVULUVAN LUPAEHDOT, -OHJEET JA TAKSAT Riihimäen kaupunki OHJEISTOT KADUILLA JA MUILLA YLEISILLÄ ALUEILLA TEHTÄVIEN KAIVUTÖIDEN OHJEET RIIHIMÄELLÄ KAIVULUVAN LUPAEHDOT, -OHJEET JA TAKSAT Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 19.8.2013 Voimaantulo 1.9.2013

Lisätiedot

KAIVUTYÖT KERAVALLA -OHJE päivitetty 1.1.2012

KAIVUTYÖT KERAVALLA -OHJE päivitetty 1.1.2012 KAIVUTYÖILMOITUS LIITE 1 1/7 KAIVUTYÖT KERAVALLA -OHJE päivitetty 1.1.2012 1. KAIVUTYÖT YLEISILLÄ ALUEILLA Yleisillä alueilla tehtävästä työstä on tehtävä ilmoitus kaupungille (Kadun ja eräiden yleisten

Lisätiedot

KAIVUTYÖOHJEET JA LIIKENNEJÄRJESTELYT YLEISILLÄ ALUEILLA

KAIVUTYÖOHJEET JA LIIKENNEJÄRJESTELYT YLEISILLÄ ALUEILLA KAIVUTYÖOHJEET JA LIIKENNEJÄRJESTELYT YLEISILLÄ ALUEILLA (Katu, puisto, tms.) Kirkkonummen kunnan kunnallistekniikkapalvelut 23.11.2006 1. Kaivutöissä noudatettavat ohjeet Tämä ohje Kunnallisteknisten

Lisätiedot

MAKSUT 2016 MIKKELIN KAUPUNKI KAUPUNKIYMPÄRISTÖ

MAKSUT 2016 MIKKELIN KAUPUNKI KAUPUNKIYMPÄRISTÖ MAKSUT 2016 MIKKELIN KAUPUNKI KAUPUNKIYMPÄRISTÖ Kaduilla ja yleisillä alueilla tehtäviin töihin liittyvä palveluhinnasto 1.1.2016 alkaen Maksut perustuvat kunnossapitolain 14 b pykälään. Lain mukaan kunta

Lisätiedot

Yhdyskuntatekniikka Risto Saari / RS 27.8.2008

Yhdyskuntatekniikka Risto Saari / RS 27.8.2008 Kaarinan kaupunki 1 (7) Yhdyskuntatekniikka Risto Saari / RS SOPIMUS RAKENNUSTÖIDEN SUORITTAMISEKSI KADULLA TAI MUULLA YLEISELLÄ ALUEELLA (= puistokäytävällä, puistoalueella, torilla, katuaukiolla, erillisellä

Lisätiedot

Taksauudistus PKS- Pekka Ikonen/ Jukka Anttila/ Jyrki Vättö/ Veli Keski-kohtamäki 2015

Taksauudistus PKS- Pekka Ikonen/ Jukka Anttila/ Jyrki Vättö/ Veli Keski-kohtamäki 2015 Taksauudistus 2016 PKS- Pekka Ikonen/ Jukka Anttila/ Jyrki Vättö/ Veli Keski-kohtamäki 2015 ESPOO, HELSINKI, KAUNIAINEN JA VANTAA OVAT YHDESSÄ KEHITELLEET YHTEISTÄ TAKSAUUDISTUSTA VUOSIEN 2013 2015 AIKANA,

Lisätiedot

Ymp.ltk. 13.12.2011 Liite 10 RAKENNUSVALVONNAN VIRANOMAISTEHTÄVIEN MAKSUPERUSTEET

Ymp.ltk. 13.12.2011 Liite 10 RAKENNUSVALVONNAN VIRANOMAISTEHTÄVIEN MAKSUPERUSTEET 1 Ymp.ltk. 13.12.2011 Liite 10 RAKENNUSVALVONNAN VIRANOMAISTEHTÄVIEN MAKSUPERUSTEET 2 1 YLEISTÄ Rakennuttaja tai toimenpiteen suorittaja on velvollinen suorittamaan rakennustyön toteuttamiseksi tarpeellisista

Lisätiedot

YLEISTEN ALUEIDEN VUOKRAUS- JA KAIVUTYÖT

YLEISTEN ALUEIDEN VUOKRAUS- JA KAIVUTYÖT 1 YLEISTEN ALUEIDEN VUOKRAUS- JA KAIVUTYÖT Yhdyskuntatekniikka OHJEET VUOKRAUS- JA KAIVUTÖIDEN SUORITTAMISESTA... 2 1. YLEISTÄ... 2 2. KAIVULUVAN HAKEMINEN... 2 3. ENNAKKOTOIMENPITEET... 2 5. JÄLKITYÖT...

Lisätiedot

1 SIJOITUSLUPA, ILMOITUS TYÖSTÄ JA KAIVULUPA

1 SIJOITUSLUPA, ILMOITUS TYÖSTÄ JA KAIVULUPA Orimattilan kaupunki Tekninen palvelukeskus Kaivuutöiden ohjeet päiv. 1.1.2017 1 SIJOITUSLUPA, ILMOITUS TYÖSTÄ JA KAIVULUPA 1.1 Sijoituslupa Kaduilla ja muilla yleisillä alueilla ei saa tehdä kaivutöitä

Lisätiedot

Kadut kuntoon VASTUUT KADUN KUNNOSSA- JA PUHTAANAPIDOSTA MUUTTUIVAT 1.11.2005

Kadut kuntoon VASTUUT KADUN KUNNOSSA- JA PUHTAANAPIDOSTA MUUTTUIVAT 1.11.2005 Kadut kuntoon VASTUUT KADUN KUNNOSSA- JA PUHTAANAPIDOSTA MUUTTUIVAT..2005 Kunnossapidon laatuvaatimukset Kadun kunnossapidon tarkoituksena on pitää katu ajoneuvoliikenteen, jalankulun ja pyöräilyn tarpeiden

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (13) Rakennusvirasto 35/2015 Palveluosasto Alueidenkäyttö 13.05.2015 Toimistopäällikkö PAK

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (13) Rakennusvirasto 35/2015 Palveluosasto Alueidenkäyttö 13.05.2015 Toimistopäällikkö PAK Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (13) 186 Säkkikatu 7, 41. Suurmetsä, kortteli ja tontti 41302-33, suostumus yksityisten rakenteiden sijoittamiseksi yleiselle alueelle HEL 2015-002788 T 10 01 01 06 SL1500296

Lisätiedot

KADUILLA JA MUILLA YLEISILLÄ ALUEILLA TEHTÄVIEN TÖIDEN OHJEET JA MÄÄRÄYKSET

KADUILLA JA MUILLA YLEISILLÄ ALUEILLA TEHTÄVIEN TÖIDEN OHJEET JA MÄÄRÄYKSET KADUILLA JA MUILLA YLEISILLÄ ALUEILLA TEHTÄVIEN TÖIDEN OHJEET JA MÄÄRÄYKSET YHTEYSTIEDOT: Kaivuluvat ja aitaaminen rakennustyötä varten, Ruissalontie 23 Asiakaspalvelu: katuluvat.kila@turku.fi Vesihuoltotyöt:

Lisätiedot

KAALISTEN KAUPUNKI. Torin seudun kehittämishanke. Toinen rakennusvaihe 2012 Kirkkokadun saneeraus TYÖTURVALLISUUSLIITE

KAALISTEN KAUPUNKI. Torin seudun kehittämishanke. Toinen rakennusvaihe 2012 Kirkkokadun saneeraus TYÖTURVALLISUUSLIITE KAALISTEN KAUPUNKI Torin seudun kehittämishanke Toinen rakennusvaihe 2012 Kirkkokadun saneeraus TYÖTURVALLISUUSLIITE 28.3.2012 SIsÄLLYSLUETTEL0 1 YLEISTÄ 1.1 Turvallisuusliitteen tarkoitus 1.2 Rakennuttaja,

Lisätiedot

MAKSUT MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMIEN TARKASTUKSISTA, OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA JA MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ UUDENKAARLEPYYN KAUPUNGISSA.

MAKSUT MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMIEN TARKASTUKSISTA, OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA JA MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ UUDENKAARLEPYYN KAUPUNGISSA. MAKSUT MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMIEN TARKASTUKSISTA, OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA JA MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ UUDENKAARLEPYYN KAUPUNGISSA. 1 YLEISTÄ Maa-aineslain 23 :n (555/1981) ja MRL 145 :n

Lisätiedot

KMO_011 Kaivuohje kaivajille 1(5) Laati: Pilvi Lötjönen Hyväksyi: Mika Huttu 27.4.2016 KAIVUOHJE KAAPELIVAURIOIDEN ESTÄMISEKSI

KMO_011 Kaivuohje kaivajille 1(5) Laati: Pilvi Lötjönen Hyväksyi: Mika Huttu 27.4.2016 KAIVUOHJE KAAPELIVAURIOIDEN ESTÄMISEKSI KMO_011 Kaivuohje kaivajille 1(5) KAIVUOHJE KAAPELIVAURIOIDEN ESTÄMISEKSI 1 Yleistä Järvi-Suomen Energian (jäljempänä JSE) toimialueella on JSE:n hallinnoimia maahan asennettuja 110 kv maakaapeleita, keskijännite-

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI OHJEITA RAKENTAJILLE 1(3) Rakennusvalvonta 2009

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI OHJEITA RAKENTAJILLE 1(3) Rakennusvalvonta 2009 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI OHJEITA RAKENTAJILLE 1(3) Rakennusvalvonta 2009 YLEISTÄ Nämä asiakirjat piirustuksineen ja liitteineen sisältävät rakennusluvan. Rakennettaessa on noudatettava hyväksyttyjä piirustuksia.

Lisätiedot

VIHERALUEIDEN TILAPÄISET MAANKÄYTTÖLUVAT. viherkunnossapitopäällikkö Pirjo Kosonen

VIHERALUEIDEN TILAPÄISET MAANKÄYTTÖLUVAT. viherkunnossapitopäällikkö Pirjo Kosonen VIHERALUEIDEN TILAPÄISET MAANKÄYTTÖLUVAT viherkunnossapitopäällikkö Pirjo Kosonen Puistoalueet ovat yleisiä alueita, ne on tarkoitettu oleskeluun, leikkiin, liikuntaan ja lähiluonnon tarkkailuun Vantaan

Lisätiedot

KATU-/JA SIJOITUSLUPA HAKUOHJE JA LUPAEHDOT

KATU-/JA SIJOITUSLUPA HAKUOHJE JA LUPAEHDOT Tammelan kunta Tekninen osasto KATU-/JA SIJOITUSLUPA HAKUOHJE JA LUPAEHDOT Tekninen lautakunta hyväksynyt 10.12.2014, 53 Määräykset tulevat voimaan 1.1.2015 Tammelan kunta Tekninen osasto SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (7) Rakennusvirasto Palveluosasto Alueidenkäyttö Toimistopäällikkö PAK

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (7) Rakennusvirasto Palveluosasto Alueidenkäyttö Toimistopäällikkö PAK Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (7) 33 Alueidenkäytön toimistopäällikön päätös kadulla tehtävistä töistä perittävästä maksusta 81086824, Backström Mathias, tehtyyn muistutukseen HEL 2016-009143 T 10 01

Lisätiedot

RAUMAN KAUPUNGIN KATU- JA MUILLA YLEISILLÄ ALUEILLA TEHTÄVISTÄ TÖISTÄ PERITTÄVÄT MAKSUT

RAUMAN KAUPUNGIN KATU- JA MUILLA YLEISILLÄ ALUEILLA TEHTÄVISTÄ TÖISTÄ PERITTÄVÄT MAKSUT RAUMAN KAUPUNGIN KATU- JA MUILLA YLEISILLÄ ALUEILLA TEHTÄVISTÄ TÖISTÄ PERITTÄVÄT MAKSUT Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 24.9.2007 Voimaantulopäivä 1.11.2007 Kunnalla on kunnossa- ja puhtaanapitolain 14 b

Lisätiedot

KADUILLA JA MUILLA YLEISILLÄ ALUEILLA TEHTÄVÄT TYÖT LUPAOHJEET JA -EHDOT PORIN KAUPUNKI TEKNINEN PALVELUKESKUS

KADUILLA JA MUILLA YLEISILLÄ ALUEILLA TEHTÄVÄT TYÖT LUPAOHJEET JA -EHDOT PORIN KAUPUNKI TEKNINEN PALVELUKESKUS Ohje töiden tilaajille ja tekijöille KADUILLA JA MUILLA YLEISILLÄ ALUEILLA TEHTÄVÄT TYÖT LUPAOHJEET JA -EHDOT PORIN KAUPUNKI TEKNINEN PALVELUKESKUS 1.8.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. TARVITTAVAT LUVAT KADUILLA

Lisätiedot

KAIVUTÖIDEN SUORITTAMINEN SATAMAN ALUEELLA. 1.2. Kaivuluvan käsittely- ja työn valvontamaksun peruste

KAIVUTÖIDEN SUORITTAMINEN SATAMAN ALUEELLA. 1.2. Kaivuluvan käsittely- ja työn valvontamaksun peruste 1.1.2015 KAIVUTÖIDEN SUORITTAMINEN SATAMAN ALUEELLA 1.1. Yleistä Helsingin sataman alueilla tehtävä kaivu edellyttää hakemuksen jättämistä Sataman tekniset palvelut osastolle. Hakemusmenettelyllä satama

Lisätiedot

ASUNTO-OSAKEHUONEISTOSSA TEHTÄVÄSTÄ KUNNOSSAPITO- JA MUUTOSTYÖSTÄ ILMOITUS

ASUNTO-OSAKEHUONEISTOSSA TEHTÄVÄSTÄ KUNNOSSAPITO- JA MUUTOSTYÖSTÄ ILMOITUS ASUNTO-OSAKEHUONEISTOSSA TEHTÄVÄSTÄ KUNNOSSAPITO- JA MUUTOSTYÖSTÄ ILMOITUS Sivu 1/2 TALOYHTIÖ Asunto-osakeyhtiön nimi ja osoite Huoneiston numero OSAKAS Huoneiston osakkeenomistajan nimi ja puhelinnumero

Lisätiedot

OHJEET KAIVUTÖIDEN SUORITTAMISESTA

OHJEET KAIVUTÖIDEN SUORITTAMISESTA OHJEET KAIVUTÖIDEN SUORITTAMISESTA 1. YLEISTÄ Nämä ohjeet on laadittu noudatettavaksi Oulun kaupungin yleisillä alueilla suoritettavissa kaivutöissä ja niiden tarkoituksena on pitää yleiset alueet mahdollisimman

Lisätiedot

LUPAPÄÄTÖS Nro 90/07/1 Dnro Psy-2007-y-72 Annettu julkipanon jälkeen 29.8.2007 ASIA LUVAN HAKIJA

LUPAPÄÄTÖS Nro 90/07/1 Dnro Psy-2007-y-72 Annettu julkipanon jälkeen 29.8.2007 ASIA LUVAN HAKIJA 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 90/07/1 Dnro Psy-2007-y-72 Annettu julkipanon jälkeen 29.8.2007 ASIA LUVAN HAKIJA Siirtoviemärin ja yhdysvesijohdon rakentaminen Levijärven alitse, Kittilä Levin Vesihuolto Oy PL 35 99131

Lisätiedot

Hausjärven kunta OHJEISTOT KADUILLA JA MUILLA YLEISILLÄ ALUEILLA TEHTÄVIEN KAIVUTÖIDEN OHJEET HAUSJÄRVELÄ KAIVULUVAN LUPAEHDOT, -OHJEET JA TAKSAT

Hausjärven kunta OHJEISTOT KADUILLA JA MUILLA YLEISILLÄ ALUEILLA TEHTÄVIEN KAIVUTÖIDEN OHJEET HAUSJÄRVELÄ KAIVULUVAN LUPAEHDOT, -OHJEET JA TAKSAT Hausjärven kunta OHJEISTOT KADUILLA JA MUILLA YLEISILLÄ ALUEILLA TEHTÄVIEN KAIVUTÖIDEN OHJEET HAUSJÄRVELÄ KAIVULUVAN LUPAEHDOT, -OHJEET JA TAKSAT Tekninen lautakunta hyväksynyt x.x.2015 Voimaantulo 1.6.2015

Lisätiedot

2238/752 1 (5) KAUNIAISTEN KAUPUNKI BREDANNIITYNKUJA, BREDAÄNGSGRÄNDEN TYÖTURVALLISUUSLIITE 6.8.2015

2238/752 1 (5) KAUNIAISTEN KAUPUNKI BREDANNIITYNKUJA, BREDAÄNGSGRÄNDEN TYÖTURVALLISUUSLIITE 6.8.2015 2238/752 1 (5) KAUNIAISTEN KAUPUNKI BREDANNIITYNKUJA, BREDAÄNGSGRÄNDEN TYÖTURVALLISUUSLIITE 6.8.2015 2238/752 2 (5) Sisällysluettelo 1 Yleistä... 3 1.1 Työturvallisuusliitteen tarkoitus... 3 1.2 Päätoteuttaja...

Lisätiedot

Urjalan kunta LÄHILIIKUNTAPAIKKA, RAKENNUSSUUNNITELMA. Työkohtainen työselitys Litterakohtainen osa InfraRYLn mukaan

Urjalan kunta LÄHILIIKUNTAPAIKKA, RAKENNUSSUUNNITELMA. Työkohtainen työselitys Litterakohtainen osa InfraRYLn mukaan 1 Urjalan kunta LÄHILIIKUNTAPAIKKA, RAKENNUSSUUNNITELMA Työkohtainen työselitys Litterakohtainen osa InfraRYLn mukaan Infrasuunnittelu Tampere 11.9.2015 2 (7) 0 YLEISTÄ 01 Tilaaja Urjalan kunta Tampereentie

Lisätiedot

KOUKKUTIE, KUMPUTIE, KUNNASTIE, LAALAHDENKUJA JA PEKANKATU

KOUKKUTIE, KUMPUTIE, KUNNASTIE, LAALAHDENKUJA JA PEKANKATU TAMPEREEN KAUPUNKI LIITE 5 TURVALLISUUSASIAKIRJA KOUKKUTIE, KUMPUTIE, KUNNASTIE, LAALAHDENKUJA JA PEKANKATU RUOTULA JA TAKAHUHTI Suunnitelmanumerot:14105, 14104, 14103, 14163, 14164 TAMPEREEN KAUPUNKI

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 7/2011/2 Dnro ISAVI/177/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 21.1.2011

PÄÄTÖS Nro 7/2011/2 Dnro ISAVI/177/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 21.1.2011 Itä-Suomi Ympäristölupavastuualue PÄÄTÖS Nro 7/2011/2 Dnro ISAVI/177/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 21.1.2011 HAKIJA Säviän vesiosuuskunta ASIA Vesi- ja viemärijohtojen rakentaminen Nilakan Kärväslahteen

Lisätiedot

RAKENNAMME KUNNALLISTEKNIIKKAA

RAKENNAMME KUNNALLISTEKNIIKKAA RAKENNAMME KUNNALLISTEKNIIKKAA SISÄLLYSLUETTELO Rakennamme kunnallistekniikkaa...3 Kadun rakentaminen... 4 Milloin katualue siirtyy kaupungille?...4 Milloin katualueeksi siirtyvästä maapohjasta voi saada

Lisätiedot

Katujen ja muiden yleisten alueiden. työlupaohjeet ja ehdot. Kuopiossa

Katujen ja muiden yleisten alueiden. työlupaohjeet ja ehdot. Kuopiossa KUOPION KAUPUNKI Kaupunkiympäristön palvelualue Rakentamisen ja kunnossapidon palvelut Katujen ja muiden yleisten alueiden työlupaohjeet ja ehdot Kuopiossa Hyväksytty kaupunkirakennelautakunnassa X.X.2014

Lisätiedot

Katujen ja muiden yleisten alueiden työlupaohjeet ja -ehdot

Katujen ja muiden yleisten alueiden työlupaohjeet ja -ehdot Katujen ja muiden yleisten alueiden työlupaohjeet ja -ehdot 1 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. TARVITTAVAT LUVAT KADUILLA JA MUILLA YLEISILLÄ ALUEILLA... 4 2. SIJOITTAMISLUPA (MAKSUTON)... 4 3. KATUTYÖLUPA (MAKSULLINEN)...

Lisätiedot

Katujen ja muiden yleisten alueiden. työlupaohjeet ja ehdot. Jyväskylässä

Katujen ja muiden yleisten alueiden. työlupaohjeet ja ehdot. Jyväskylässä Katujen ja muiden yleisten alueiden työlupaohjeet ja ehdot Jyväskylässä Päivitetty 10.9.2008 2(19) SISÄLLYSLUETTELO 1. TARVITTAVAT LUVAT KADUILLA JA MUILLA YLEISILLÄ ALUEILLA... 4 2. SIJOITTAMISLUPA (MAKSUTON)...

Lisätiedot

OHJE v1.1 Julkinen MAANRAKENNUSTYÖT JA TELEOPERAATTOREIDEN TIETOLIIKENNELAITTEET

OHJE v1.1 Julkinen MAANRAKENNUSTYÖT JA TELEOPERAATTOREIDEN TIETOLIIKENNELAITTEET OHJE v1.1 Julkinen MAANRAKENNUSTYÖT JA TELEOPERAATTOREIDEN TIETOLIIKENNELAITTEET 2 1. YLEISTÄ Tämä ohje on teleoperaattoreiden (dna, Elisa, Finnet ja Sonera) yhteistyössä laatima ja sen tarkoituksena on

Lisätiedot

KAIVANTOJEN SEKÄ KATUJEN TUENTA- JA PERUSTAMISTAPALAUSUNTO

KAIVANTOJEN SEKÄ KATUJEN TUENTA- JA PERUSTAMISTAPALAUSUNTO KAIVANTOJEN SEKÄ KATUJEN TUENTA- JA PERUSTAMISTAPALAUSUNTO TYÖNUMERO: 60 2816 LIETO, KAIJASEN PELLON VESIHUOLTOLINJAT JA KADUT 1 YLEISTÄ Kaivantojen osalta tässä lausunnossa laaditaan periaateratkaisut

Lisätiedot

MAINOSLAITTEIDEN SIJOITTAMINEN KADUILLE JA MUILLE YLEISILLE ALUEILLE. Turun kaupungin yleinen ohjeistus

MAINOSLAITTEIDEN SIJOITTAMINEN KADUILLE JA MUILLE YLEISILLE ALUEILLE. Turun kaupungin yleinen ohjeistus MAINOSLAITTEIDEN SIJOITTAMINEN KADUILLE JA MUILLE YLEISILLE ALUEILLE Turun kaupungin yleinen ohjeistus KIINTEISTÖLIIKELAITOS Puutarhakatu 1 Puh. (02) 330 000 Postiosoite www.turku.fi Puolalankatu 5 (asiakaspalvelu)

Lisätiedot

KAIVUTYÖOHJE TUUSULAN KUNTA TEKNINEN TOIMI

KAIVUTYÖOHJE TUUSULAN KUNTA TEKNINEN TOIMI 1 KAIVUTYÖOHJE TUUSULAN KUNTA TEKNINEN TOIMI 2 TUUSULAN KUNTA Tekninen toimi Liitetään kaivulupaan KAIVUTYÖOHJE 1.11.2012 1. KAIVUTÖIDEN SUORITTAMINEN YLEISILLÄ ALUEILLA 1.0 Yleistä Kadun ja eräiden yleisten

Lisätiedot

KADUILLA JA MUILLA YLEISILLÄ ALUEILLA TEHTÄVÄT TYÖT LUPAOHJEET JA -EHDOT

KADUILLA JA MUILLA YLEISILLÄ ALUEILLA TEHTÄVÄT TYÖT LUPAOHJEET JA -EHDOT Ohjeet töiden tekijälle PORIN KAUPUNKI KADUILLA JA MUILLA YLEISILLÄ ALUEILLA TEHTÄVÄT TYÖT LUPAOHJEET JA -EHDOT TEKNINEN PALVELUKESKUS 18.05.2007 SISÄLLYSLUETTELO 1. TARVITTAVAT LUVAT / ILMOITUKSET KADUILLA

Lisätiedot

2. Pyydä tarvittaessa kaapelin sijainnin varmistamiseksi kaapelinäyttö Turku Energiasta.

2. Pyydä tarvittaessa kaapelin sijainnin varmistamiseksi kaapelinäyttö Turku Energiasta. 1.9.2011 HSa OHJEITA KAIVAJILLE 1. Selvitä kaapeleiden sijainti hyvissä ajoin etukäteen ja hanki ajan tasalla oleva kartta kaupungin johtokarttapalvelusta. Kartta saa olla enintään 2 viikkoa vanha. 2.

Lisätiedot

MAINOSLAITTEIDEN SIJOITTAMINEN KADUILLE JA MUILLE YLEISILLE ALUEILLE. - Turun kaupungin yleinen ohjeistus

MAINOSLAITTEIDEN SIJOITTAMINEN KADUILLE JA MUILLE YLEISILLE ALUEILLE. - Turun kaupungin yleinen ohjeistus MAINOSLAITTEIDEN SIJOITTAMINEN KADUILLE JA MUILLE YLEISILLE ALUEILLE - Turun kaupungin yleinen ohjeistus KIINTEISTÖLIIKELAITOS Puutarhakatu 1 Puh. (02) 330 000 Postiosoite www.turku.fi Puolalankatu 5 (asiakaspalvelu)

Lisätiedot

SOPIMUS(luonnos) KÄSIN ASENNETTAVAT PÄÄLLYSRAKENTEET.

SOPIMUS(luonnos) KÄSIN ASENNETTAVAT PÄÄLLYSRAKENTEET. SOPIMUS(luonnos) KÄSIN ASENNETTAVAT PÄÄLLYSRAKENTEET KÄSIN ASENNETTAVAT PÄÄLLYSRAKENTEET Hanke Nurmijärven kunnan Klaukkalan ja Lepsämän alueurakka 1.10.2017-30.9.2020. Urakkakohde Urakkakohteina Nurmijärven

Lisätiedot

KATUJEN JA MUIDEN YLEISTEN ALUEIDEN TYÖLUPAOHJEET JA EHDOT 1.1. 2014 alkaen

KATUJEN JA MUIDEN YLEISTEN ALUEIDEN TYÖLUPAOHJEET JA EHDOT 1.1. 2014 alkaen KATUJEN JA MUIDEN YLEISTEN ALUEIDEN TYÖLUPAOHJEET JA EHDOT 1.1. 2014 alkaen 2 Sisällys 1. TARVITTAVAT LUVAT KADUILLA JA MUILLA YLEISILLÄ ALUEILLA... 4 2. SIJOITUSLUPA... 5 3. KATUTYÖLUPA JA TYÖ- / KAIVUILMOITUS

Lisätiedot

OHJEISTOT / KADUILLA JA MUILLA YLEISILLÄ ALUEILLA TEHTÄVIEN KAIVUTÖI- DEN OHJEET RIIHIMÄELLÄ

OHJEISTOT / KADUILLA JA MUILLA YLEISILLÄ ALUEILLA TEHTÄVIEN KAIVUTÖI- DEN OHJEET RIIHIMÄELLÄ Riihimäen kaupunki OHJEISTOT 14.3.2013/16.5.2016 KADUILLA JA MUILLA YLEISILLÄ ALUEILLA TEHTÄVIEN KAIVUTÖI- DEN OHJEET RIIHIMÄELLÄ KAIVULUVAN LUPAEHDOT, -OHJEET JA TAKSAT Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 19.8.2013

Lisätiedot

110 kv JOHTOKADUT JA RAKENTAMINEN NIIDEN LÄHEISYYDESSÄ

110 kv JOHTOKADUT JA RAKENTAMINEN NIIDEN LÄHEISYYDESSÄ 110 kv JOHTOKADUT JA RAKENTAMINEN NIIDEN LÄHEISYYDESSÄ Tällä ohjeella määritetään ulkopuolisille toimijoille erilaisten kaavoitus- ja rakentamishankkeiden yhteydessä Turku Energia Sähköverkot Oy:n (TESV)

Lisätiedot

ELENIA OY SÄHKÖVERKOT KAUPUNGIN ALUEELLA

ELENIA OY SÄHKÖVERKOT KAUPUNGIN ALUEELLA ELENIA OY SÄHKÖVERKOT KAUPUNGIN ALUEELLA 1 Elenia konserni Elenia Oy Elenia Lämpö Oy Elenia Palvelut Oy Elenia Finance Oyj Elenia konsernin muodostavat sähkönjakelupalveluita tarjoava emoyhtiö Elenia Oy

Lisätiedot

Kuvat A ja B, C, D - erilaiset putkikaivannot ja liitokset, kuten kiinteistön vesi- tai viemäriliitos.

Kuvat A ja B, C, D - erilaiset putkikaivannot ja liitokset, kuten kiinteistön vesi- tai viemäriliitos. OHJE, TILAPÄISET LIIKENNEJÄRJESTELYT Yleistä Lupapäätöksessä määrätyt järjestelyt ja kunnossapito ovat aina luvansaajan vastuulla. Luvanhakija on velvollinen esittämään hakemuksessa suunnitelman tilapäisistä

Lisätiedot

Tuusulan kunnan kaivutyöohje 2016 alkaen

Tuusulan kunnan kaivutyöohje 2016 alkaen Tuusulan kunnan kaivutyöohje 2016 alkaen 1 2 TUUSULAN KUNTA Tekninen toimi Liitetään kaivulupaan KAIVUTYÖOHJE 1.1.2016 1. KAIVUTÖIDEN SUORITTAMINEN YLEISILLÄ ALUEILLA 1.0 Yleistä Kadun ja eräiden yleisten

Lisätiedot

Kuntien rooli turvallisen työn tilaajana 09.11.2011. Marika Kämppi yhdyskuntatekniikan asiantuntija Suomen Kuntaliitto

Kuntien rooli turvallisen työn tilaajana 09.11.2011. Marika Kämppi yhdyskuntatekniikan asiantuntija Suomen Kuntaliitto Kuntien rooli turvallisen työn tilaajana 09.11.2011 Marika Kämppi yhdyskuntatekniikan asiantuntija Suomen Kuntaliitto Turvallinen työ laaja käsite Turvallisuus kulkee läpi ja poikittain koko infrahankkeen

Lisätiedot

VANTAAN KAUPUNKI RUUSUKVARTSINKATU, LUMIKVARTSINKATU TYÖTURVALLISUUSLIITE. No 53209 / 10

VANTAAN KAUPUNKI RUUSUKVARTSINKATU, LUMIKVARTSINKATU TYÖTURVALLISUUSLIITE. No 53209 / 10 VANTAAN KAUPUNKI 16UBS0001 1(5) VANTAAN KAUPUNKI TYÖTURVALLISUUSLIITE No 53209 / 10 25.05.2014 VANTAAN KAUPUNKI 16UBS0001 2(5) SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ... 3 1.1 Työturvallisuusliitteen tarkoitus... 3

Lisätiedot

KAIVU- JA LOUHINTATOIMENPITEIDEN SUORITTAMINEN SEKÄ KAADETTAVAT PUUT

KAIVU- JA LOUHINTATOIMENPITEIDEN SUORITTAMINEN SEKÄ KAADETTAVAT PUUT 1 (5) KAIVU JA LOUHINTATOIMENPITEIDEN SUORITTAMINEN SEKÄ KAADETTAVAT PUUT 1. Yleistä Tällä ohjeella pyritään selventämään kaivettavien ja louhittavien massojen sekä kaadettavien puiden osalta vuokraehtoja

Lisätiedot

VARKAUDEN KAUPUNKI Tekninen toimi. Katujen ja muiden yleisten alueiden työlupaohjeet ja ehdot 1.1.2015

VARKAUDEN KAUPUNKI Tekninen toimi. Katujen ja muiden yleisten alueiden työlupaohjeet ja ehdot 1.1.2015 VARKAUDEN KAUPUNKI Tekninen toimi Katujen ja muiden yleisten alueiden työlupaohjeet ja ehdot 1.1.2015 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. TARVITTAVAT LUVAT KADUILLA JA MUILLA YLEISILLÄ ALUEILLA... 4 2. SIJOITUSLUPA...

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 98. Rakennuslautakunta 26.06.2014 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 98. Rakennuslautakunta 26.06.2014 Sivu 1 / 1 Rakennuslautakunta 26.06.2014 Sivu 1 / 1 2833/10.03.00/2014 98 Purkamislupa-asia, 2014-828, Länsituulentie 7 02100 ESPOO, Tapiolan Toimitalo Oy c/o Corbel Oy Päätöspäivämäärä 26.06.2014 Päätös annetaan

Lisätiedot

KUNNOSSAPITOPALVELUIDEN PERIMÄT MAKSUT LUKIEN

KUNNOSSAPITOPALVELUIDEN PERIMÄT MAKSUT LUKIEN t KIRKKONUMMI KYRKSLAIT Liite Patu 1 /15.12.2016 KUNNOSSAPITOPALVELUIDEN PERIMÄT MAKSUT 1.1.2017 LUKIEN Hyväksytty palvelutuotannon lautakunnassa 15/12 2016 122 Ehdotus 1.1.2017 l Korotus % Kaivutöihin

Lisätiedot

MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT

MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT Kaustisen kunnassa maa-ainesten ottamissuunnitelman tarkastamisesta, ottamistoiminnan valvonnasta sekä

Lisätiedot

MUUTOS- JA KUNNOSSAPITOTYÖT

MUUTOS- JA KUNNOSSAPITOTYÖT MUUTOS- JA KUNNOSSAPITOTYÖT Osakkeenomistajalla ilmoitusvelvollisuus kunnossapito- ja muutostöistä Asunto-osakeyhtiölain mukaan osakkeenomistajan on ilmoitettava huoneistonsa kunnossapito- ja muutostyöstä

Lisätiedot

MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT

MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT Leppävirran kunnassa maa-ainesten ottamissuunnitelman tarkastamisesta, ottamistoiminnan valvonnasta

Lisätiedot

KAIVUTYÖOHJEET JA LIIKENNEJÄRJESTELYT YLEISILLÄ ALUEILLA

KAIVUTYÖOHJEET JA LIIKENNEJÄRJESTELYT YLEISILLÄ ALUEILLA Liite PatuL 1 / 27.10.2016 KAIVUTYÖOHJEET JA LIIKENNEJÄRJESTELYT YLEISILLÄ ALUEILLA (Katu, puisto, tms.) 1 Sisällys KAIVUTYÖOHJEET JA LIIKENNEJÄRJESTELYT... 1 1. Kaivutöissä noudatettavat ohjeet... 3 2.

Lisätiedot

Tontti luovutetaan Advenille käytettäväksi maanvuokralain (258/66) 5.luvun tarkoittamalla tavalla kaukolämpölaitoksen tonttina.

Tontti luovutetaan Advenille käytettäväksi maanvuokralain (258/66) 5.luvun tarkoittamalla tavalla kaukolämpölaitoksen tonttina. Luonnos 23.4.2015 MAANVUOKRASOPIMUS 1 JOHDANTO 1.1 Sopijapuolet Vuokranantaja: Sastamalan kaupunki, 0144411-3 PL 23 38201 Sastamala jäljempänä kaupunki Vuokralainen: Adven Oy Äyritie 18, 01510 Vantaa jäljempänä

Lisätiedot

TARJOUSTEN PERUSTEELLA MYYTÄVÄ TONTTI JA SEN LUOVU- TUSEHDOT HAKUAIKA: 10.10.-26.10.2012 KLO 15.00 MENNESSÄ.

TARJOUSTEN PERUSTEELLA MYYTÄVÄ TONTTI JA SEN LUOVU- TUSEHDOT HAKUAIKA: 10.10.-26.10.2012 KLO 15.00 MENNESSÄ. TARJOUSTEN PERUSTEELLA MYYTÄVÄ TONTTI JA SEN LUOVU- TUSEHDOT HAKUAIKA: 10.10.-26.10.2012 KLO 15.00 MENNESSÄ. 1 Yleisehdot ja -tiedot: ostaja maksaa kaupungille kauppahinnan lisäksi kauppakirjan laatimiskustannuksena

Lisätiedot

Lupanumero 2015-7 Päätöspäivä 21.4.2015 41

Lupanumero 2015-7 Päätöspäivä 21.4.2015 41 / 8 Lupanumero 205-7 Päätöspäivä 2.4.205 4 HAKIJA As Oy Porvoon Stenbockinkatu 2 c/o Sisco Asunnot Oy Linnavuorentie 28 C, 00950 HELSINKI RAKENNUSPAIKKA Kiinteistötunnus Kaupunginosa 638-026-2406-000 KAUPUNGINOSA

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (11) Rakennusvirasto 37/2014 Palveluosasto Alueidenkäyttö 22.05.2014 Toimistopäällikkö PAK

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (11) Rakennusvirasto 37/2014 Palveluosasto Alueidenkäyttö 22.05.2014 Toimistopäällikkö PAK Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (11) 340 Nauvontie 14, 16. Ruskeasuo, DNA oy, suostumus yksityisten rakenteiden sijoittamiseksi yleiselle alueelle HEL 2014-006317 T 10 01 01 06 SL1400269 Päätös n alueidenkäytön

Lisätiedot

Tekn.ltk 21.1.2014 ASIA NRO 7

Tekn.ltk 21.1.2014 ASIA NRO 7 LIIKENNEALUEIDEN YLLÄPIDON TUOTANTOSOPIMUS Sopimuksen kohde Tilaaja Tuottaja Asikkalan kunnan ylläpitämien liikennealueiden kunnossapito Asikkalan kunta, tekninen lautakunta Noudatettavat asiakirjat Sopimuskausi

Lisätiedot

1:346 Kortteli 11 Tontti 1. Tontin pinta-ala 7619,00 m² Sallittu kerrosala 80,00 m² Käytetty kerrosala 27,70 m² Rakennuspaikan

1:346 Kortteli 11 Tontti 1. Tontin pinta-ala 7619,00 m² Sallittu kerrosala 80,00 m² Käytetty kerrosala 27,70 m² Rakennuspaikan Lupanumero 2013-0001 Päätöspäivä 13.02.2013 10 Hakija Rantanen Mika Juhani Muuntajantie 3 28760 PORI Rantanen Johanna Katriina Muuntajantie 3 28760 PORI Rakennuspaikka Kiinteistötunnus 608-402-0001-0346

Lisätiedot

VUOKRASOPIMUS Motonet-tavaratalon pysäköintialueen laajennusosa

VUOKRASOPIMUS Motonet-tavaratalon pysäköintialueen laajennusosa VUOKRASOPIMUS Motonet-tavaratalon pysäköintialueen laajennusosa Vuokranantaja Vuokralainen Savonlinnan kaupunki y 0166906-4 jäljempänä kaupunki Olavinkatu 27 57130 Savonlinna BG-liikekiinteistöt Oy y 2191695-8

Lisätiedot

Maa-aineslain mukainen taksa

Maa-aineslain mukainen taksa SODANKYLÄN KUNTA Ymp.ltk 26.9.2013 61 Maa-aineslain mukainen taksa Lapin Tähtikunta Kunnanvirasto Puhelin 0400 618 870 PL 60 Telefax (016) 618 102 99601 Sodankylä Y-tunnus 0193169-1 2 Sisältö 1 Yleistä

Lisätiedot