1. KAIVUTÖIDEN SUORITTAMINEN YLEISILLÄ ALUEILLA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "1. KAIVUTÖIDEN SUORITTAMINEN YLEISILLÄ ALUEILLA"

Transkriptio

1 1 JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI Tekninen toimi Liitetään kaivulupaan KAIVUTYÖOHJE 1. KAIVUTÖIDEN SUORITTAMINEN YLEISILLÄ ALUEILLA 1.0 Yleistä Yleisillä alueilla tehtävä kaivutyö edellyttää hyväksyttyä lupahakemusta. Tällä menettelyllä kaupunki valvoo tapahtuvia kaivutöitä. Työt pyritään rajaamaan tarkasti sekä työ tekemään nopeasti ja turvallisesti niin, että ympäristölle ja liikenteelle aiheutuu mahdollisimman vähän haittaa Kaivuluvan käsittely- ja työn valvontamaksun peruste Kunnossa- ja puhtaanapitolain mukaan kunta voi periä maksun lupahakemuksen käsittely- ja valvontakuluista. Tämän lisäksi maksun suuruuteen vaikuttavat työskentelyalueen laajuus ja työn kesto Maksun suuruuden määrittäminen Maksun perusteet hyväksyy kaupunginvaltuusto ja maksun suuruudesta päättää tekninen lautakunta, perustuen kohdan 1.1 mukaisiin tekijöihin. 1.3 Työaika ja viivästymismaksu Työ on suoritettava lupahakemuksessa hyväksytyn ajan puitteissa. (Myönnetty aika kirjataan hyväksyttyyn lupahakemukseen). Mikäli työ valmistuu ennen määräaikaa, tulee siitä ilmoittaa lupavalvojalle. Lisäaikaa voidaan myöntää perustellusta syystä. Perustelu on toimitettava kaivutyön lupavalvojalle kirjallisena. Mikäli lisäaika jätetään anomatta tai sitä ei myönnetä ja työ on myöhässä aikataulusta, peritään hinnaston mukainen viivästysmaksu. 1.4 Takuuaika Takuuaika kaivutöille on kaksi ( 2 ) vuotta ja se alkaa siitä päivämäärästä, kun lopputarkastus on suoritettu hyväksytysti. Takuuaikana luvan saajalla on velvollisuus korjata mahdolliset kaivutyöstä aiheutuneet vauriot. Mikäli mainituista määräyksistä on poikettu, luvan saaja vastaa kahden ( 2 ) vuoden jälkeenkin esiin tulevien puutteellisuuksien korjaamisesta.

2 2 2. KAIVUTYÖT 2.1 Kaivutöissä noudatettavat asiakirjat lupahakemuksen liitteet 1 ja 3 kaapelikaivantotyöt, yleinen työselostus 1999; Suomen Kuntaliiton ohjeita tilapäiset liikennejärjestelyt katualueella; SKTY:n julkaisu 19/99. betoni- ja luonnonkivituotteet päällysterakenteena; SKTY n:o 14 rakennusurakan yleiset sopimusehdot, YSE 1998 InfraRYL 2006, Infrarakentamisen yleiset laatuvaatimukset 2006, osa 1: väylät ja alueet esteettömän ympäristön suunnitteluohjekortti SuRaKu 8, tilapäiset liikennejärjestelyt yleisohjeet liikennemerkkien käytöstä; Tiehallinto Kaivuluvan hakeminen Ennen kaivutyön aloittamista on tehtävä lupahakemus ( kts. yhteystiedot ) ja haettava johtoselvitys ( kts. johtotiedot ) sekä sovittava alkukatselmus lupavalvojan kanssa. Hakemuksen liitteenä tulee olla selvitys tehtävästä työstä ( kopio LVI-, sähkö-, rakenne-, tms. suunnitelmasta ). Lisäksi vesi- ja viemäriliitostöissä vaaditaan vesihuoltolaitoksen liitoslausunto ja tilattu liitostyön ajankohta. Kaivutöitä ei saa aloittaa ennen kuin lupahakemus on hyväksytty. 2.3 Alkukatselmus Kaivutyön alkukatselmus tilataan lupavalvojalta viimeistään kahta ( 2 ) päivää ennen työn aloittamista. Katselmuksessa hakijalla tulee olla mukana kaivulupahakemus liitteineen. Vesihuoltoliittymissä tarvitaan lisäksi liitoslausunto / liittämiskohtailmoitus ja vesihuoltolaitoksesta tilattu liitostyön ajankohta. Katselmuksessa todetaan asfaltti- ja kivipäällysteiden, liikenteenohjauslaitteiden, tiemerkintöjen, katukalusteiden, puiden, pensaiden sekä muiden istutusten laatu, kunto ja sijainti. Valvoja voi myös kuvata kaivualueen sekä sen ympäristöä. 2.4 Lopputarkastus Lopputarkastus tilataan kaivutyön valvojalta 2 vrk ennen tarkastuksen pitoa. Tarkastuksessa todetaan silmämääräisesti, että kaivualue ja sen ympäristö ovat vähintään alkuperäisessä kunnossa (täytön tiiveys, viheralueet, istutukset, loppusiivous ym.) kaikilta osin. 2.5 Kaivutöiden yleiset ohjeet Kaivaminen ja etenkin siihen liittyvät toiminnot on rajoitettava mahdollisimman suppealle alueelle, jotta liikenteelle aiheutuu mahdollisimman vähän haittaa.

3 3 Työalue on eristettävä suoja- aidoilla, sulkupuomeilla ja -pylväillä ohjeiden mukaisesti. Lippusiimoja ja muovinauhoja voidaan käyttää ainoastaan liikenteen optiseen ohjaukseen, ei kaivannon suojaukseen. Kaikkien kevyen liikenteen ja kaivannon välisten suojalaitteiden on oltava nojaamisen kestäviä. Luvan saaja vastaa kadun / väylän työnaikaisesta liikenteenohjauksesta, liikenteen tyydyttävästä sujuvuudesta ja liikenneturvallisuudesta. Käytettävien liikenteenohjauslaitteiden on oltava Tiehallinnon hyväksymiä malleja. Niistä on käytävä ilmi kaivutyön suorittaja ja yhteyshenkilön puhelinnumero. Liikenteenohjauslaitteita voi vuokrata Järvenpään kaupungin varastolta, varastonhoitajalta. Jos kaivanto jätetään avoimeksi, se on merkittävä ja suojattava hyvin voimassa olevien virallisten ohjeiden mukaisesti. Pimeän aikaan on käytettävä vilkkuja ja heijastimia. Isoissa ja / tai pitkäaikaisissa työkohteissa on oltava erillinen tiedotustaulu, josta selviää edellä olevan lisäksi kaivutyön tarkoitus ja kesto. Kaivannon ympäristö on pidettävä siistinä ja kaivumaiden kulkeutuminen ympäristöön liikenteen mukana on estettävä. Mikäli työ estää normaalin koneellisen kunnossapidon, on luvan saajan huolehdittava siitä itse, siten kuin laissa kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta säädetään. Jos näin ei menetellä, kaupungilla on oikeus suorittaa kaivualueeseen liittyvien yleisten alueiden kunnossapitotyöt luvan saajan kustannuksella. Kaivumaita ei saa varastoida työalueen ulkopuolelle ilman valvojan lupaa. Käyttökelpoisten maiden varastointi kaivannon viereen on sallittua vain, jos kaivanto voidaan peittää heti työn jälkeen esim. kaapeliputkituksen valmistuttua ( kanava ei jää avonaiseksi yön yli ) ja jos luvan saaja on varmistanut kaivannon geoteknisen vakavuuden. Käyttökelpoisten maiden varastoinnin edellytyksenä työmaa- alueelle on aina valvojan lupa. Mikäli kaivumaita käytetään uudelleen on eri maalajien sekoittuminen estettävä, myös viheralueella. Työkoneiden säilyttäminen työskentelyalueen ulkopuolella esim. leveällä jalkakäytävällä on ehdottomasti kielletty. Kaivantojen suoja- aidat ( verkko- tai levyaita ) tulee varustaa heijastavalla materiaalilla ja niiden vähimmäiskorkeus on oltava 110 cm ja kevyen liikenteen siltojen minimileveys 120 cm. Uusien tai siirrettyjen johtojen sijainnin kartoitus on suoritettava ennen kaivannon peittämistä. Tiedot tulee toimittaa Järvenpään kaupungin kartastoinsinöörille. 2.6 Kaivannon täyttö Kaivannon täyttö suoritetaan enintään 20 cm:n kerroksina, jotka tiivistetään tärylevyllä tai vähintään yhtä tehokkaalla tiivistysvälineellä. Päällystekerrosten alapuolisten rakennekerrosten tulee olla samat tai paremmat mitkä ko. kadulla on aikaisemmin ollut.

4 4 Kohdassa 2.8 "päällysrakenne", on taulukko katuluokan mukaisten rakennekerrosten paksuuksista. Asfalttipäällysteen alapuolinen kantava kerros tehdään aina kalliomurskeesta. Kantavassa kerroksessa ei saa käyttää kaivumaita. Jakava kerros tehdään murskesorasta tai sorasta ja suodatinkerros suodatinhiekasta. Jakavassa ja suodatinkerroksessa saa käyttää kaivettuja kadun rakennekerroksia, elleivät ne ole sekoittuneet keskenään. Rakennekerrosten kokonaispaksuus on aina vähintään entisen rakenteen paksuinen. Kerrokset tehdään KT02:n katuluokituksen mukaan. Täyttöä koskevissa epäselvissä tilanteissa ohjeita antaa kaivutyön valvoja. 2.7 Päällystykset Pääkaduilla ( I lk ) kaivanto on täytön jälkeen päällystettävä tilapäisellä päällysteellä. Tilapäinen paikkausmassa ei saa olla tahraavaa. Muilla alueilla käytetään kivituhkaa tai hienoa mursketta tiivistettynä. Kaivannon väliaikaisen päällysteen tulee olla vanhan päällysteen tasossa. Luvan saajan on huolehdittava siitä, että tilapäinen päällyste pysyy liikennettä tyydyttävässä kunnossa ja tasaisena. Lopullisen päällystepaikkauksen suorittaa aina Järvenpään kaupunki luvansaajan kustannuksella. Työkohteiden järjestelyjen ja työnsuunnittelun vuoksi laskun loppusummaan lisätään laskutuksen yhteydessä 18 % yleiskustannuksia. Päällysteen laajuus määritellään seuraavien periaatteiden mukaan: - päällystystyön yhteydessä asfalttipäällysteen reunat leikataan suoriksi ajoradoilla vähintään 0,5 m ja muilla alueilla vähintään 0,2 m kaivannon kantavan reunan yli - alle 2.0 m leveillä jalkakäytävillä, korokkeilla, kevyen liikenteen väylillä tai erotetuilla kaistoilla päällystys suoritetaan koko leveydeltä - leveämmilläkin käytävillä päällystystyö pyritään suorittamaan siten, ettei päällysteeseen jää pituussuuntaista saumaa 2.8 Kaivutöiden laadunvarmistus Päällysteen alapuolisten ( sitomattomien ) kerrosten on ennen lopullista päällystystä täytettävä InfraRYL 2006:n mukaiset kantavuusvaatimukset. Kaupungilla on oikeus suorittaa kohteessa laadunvarmistuskokeita. Työstä aiheutuneet kustannukset laskutetaan kaivuluvan saajalta, mikäli kantavuusarvot eivät täytä vaatimuksia. 2.9 Vanhan päällysteen leikkaukset Ajoradoilla ja kevyenliikenteen väylillä päällysteen leikkaustyöt on suoritettava siten, ettei leikattu teräväreunainen asfalttisauma aiheuta liikenteelle häiriötä tai vaaraa. Terävät asfalttireunat on kulkusuunnassa viistettävä esim. kylmällä paikkausmassalla kaltevuuteen 1 : 5.

5 5 3. TILAPÄISET LIIKENNEJÄRJESTELYT. 3.1 Vastuu liikennejärjestelyistä Vastuu tilapäisen liikennejärjestelyn toteuttamisesta ja ylläpidosta kuuluu luvan saajalle huolimatta siitä kuka liikennejärjestelyn käytännössä toteuttaa. Luvan saajan tulee nimetä vastuuhenkilö, jonka tulee olla perehtynyt liikenteenohjaus- ja varoituslaitteiden käyttöön. Luvan saaja vastaa myös hankkeen työnaikaisista liikenne- ym. järjestelyjen tiedottamisesta. Vastuuhenkilön tulee valvoa rakennustyön liikennejärjestelyjä ja huolehtia siitä, että ne ovat joka hetki ajan tasalla ja palautetaan ennalleen työn päätyttyä. Hänen tehtävänään on myös vastata liikennemerkkien ja liikenteenohjauslaitteiden kunnosta työajan ulkopuolella (esim. viikonloppuisin). Mikäli liikennejärjestely estää normaalin koneellisen kunnossapidon, on luvan saajan huolehdittava siitä itse, siten kuin laissa kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta säädetään. Mikäli näin ei menetellä, kaupungilla on oikeus suorittaa alueeseen liittyvät kunnossa- ja puhtaanapitotyöt luvan saajan kustannuksella. Kaivutyön valvojan antamia ohjeita on noudatettava. Jos niitä ei noudateta, on lupaviranomaisella tarvittaessa oikeus tehdä tai teettää liikennejärjestelyt tai poistaa ne tarpeettomana luvan saajan kustannuksella. 3.2 Liikenteenohjauslaitteet Kaikkien liikenteenohjauslaitteiden tulee olla tiehallinnon hyväksymiä. Esteettömyys tilapäisissä liikennejärjestelyissä 3.3 Kulkuväylät ja pinnat Sulkulaitteet on pystytettävä heti, kun työkone tai materiaaleja on tuotu paikalle. Jalankulkijat eivät missään vaiheessa saa joutua ohittamaan työmaata ajoradan kautta liikenteen seassa. Jalankulkuväylän leveyden tulee olla vähintään 1,5 metriä ja vapaan korkeuden vähintään 2,2 metriä. Kaivantosiltojen ja luiskien leveyden tulee olla vähintään 1,2 metriä. Jos rajattu väylä on pitkä ( yli 15 metriä ), sille tulee järjestää leveämpi kohtaamispaikka. Kulkupinta ei saa olla vaurioitunut eikä siihen saa muodostua kuoppia. Kulkuväylän tai luiskan sivukaltevuudessa ei saa olla estettä, joka aiheuttaisi törmäys-, putoamis- tai kompastumisvaaran. Luiskan tulee kantaa 250 kg sekä olla pinnaltaan karhea. Luiskassa tulee olla vähintään 5 cm korkuinen suojareunus, jos luiska ei rajoitu kiinteään seinään. 4. HUOMAUTUKSET Mikäli edellä mainittuja ohjeita ja määräyksiä ei noudateta vielä huomautuksen jälkeenkään, kaupunki pidättää oikeuden suorittaa tehtävät luvansaajan kustannuksella.

6 6 5. TÄRKEÄT ILMOITUKSET Mikäli katu suljetaan tilapäisesti kokonaan tai osittain, on luvansaajan ehdottomasti otettava yhteyttä Keski-Uudenmaan pelastuslaitokseen ja Poliisiin. (kts. yhteystiedot). 6. LUPAHAKEMUKSEN TOIMITTAMINEN Lupahakemus tulee toimittaa vähintään yhtä (1) viikkoa ennen kaivutyön aloittamista allekirjoitettuna osoitteeseen: Järvenpään kaupunki Tekninen toimi Seutulantie JÄRVENPÄÄ Kirjekuoreen on merkittävä lisäksi selvästi näkyviin Kaivulupahakemus". 7. YHTEYSTIETOJA Kaivutyön lupavalvoja puhelin : ( 09 ) Tiemestari puhelin : ( 09 ) Varastonhoitaja puhelin : ( 09 ) Vihertyöohjeet puhelin : ( 09 ) Järvenpään Vesi puhelin : ( 09 ) Johtokeskus puhelin : (09) Keski-Uudenmaan pelastuslaitos puhelin : (09) Poliisi puhelin : ma - pe klo: 8-16 (071) muina aikoina 112

Kaduilla ja muilla yleisillä alueilla tehtäviä töitä koskevat ohjeet ja määräykset

Kaduilla ja muilla yleisillä alueilla tehtäviä töitä koskevat ohjeet ja määräykset Kaduilla ja muilla yleisillä alueilla tehtäviä töitä koskevat ohjeet ja määräykset Sisältö OSA 1: Yleiset määräykset ja ohjeet... 2 1 Yhteystietoja... 2 2 Töissä noudatettavat asiakirjat... 3 3 Ennen työn

Lisätiedot

OHJEISTOT. Riihimäen kaupunki KADUILLA JA MUILLA YLEISILLÄ ALUEILLA TEHTÄVIEN KAIVUTÖIDEN OHJEET RIIHIMÄELLÄ KAIVULUVAN LUPAEHDOT, -OHJEET JA TAKSAT

OHJEISTOT. Riihimäen kaupunki KADUILLA JA MUILLA YLEISILLÄ ALUEILLA TEHTÄVIEN KAIVUTÖIDEN OHJEET RIIHIMÄELLÄ KAIVULUVAN LUPAEHDOT, -OHJEET JA TAKSAT Riihimäen kaupunki OHJEISTOT KADUILLA JA MUILLA YLEISILLÄ ALUEILLA TEHTÄVIEN KAIVUTÖIDEN OHJEET RIIHIMÄELLÄ KAIVULUVAN LUPAEHDOT, -OHJEET JA TAKSAT Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 19.8.2013 Voimaantulo 1.9.2013

Lisätiedot

KADUILLA JA MUILLA YLEISILLÄ ALUEILLA TEHTÄVÄT TYÖT KATUTYÖLUVAN LUPAOHJEET JA -EHDOT

KADUILLA JA MUILLA YLEISILLÄ ALUEILLA TEHTÄVÄT TYÖT KATUTYÖLUVAN LUPAOHJEET JA -EHDOT Päiväys: 1.1.2015 KAUPUNKIRAKENNEYKSIKKÖ KADUILLA JA MUILLA YLEISILLÄ ALUEILLA TEHTÄVÄT TYÖT KATUTYÖLUVAN LUPAOHJEET JA -EHDOT Katutyöluvan lupaohjeet ja ehdot 1.1.2015 2/19 YHTEYSTIETOJA... 3 1 TARVITTAVAT

Lisätiedot

Katujen ja muiden yleisten alueiden työlupaohjeet ja -ehdot Jyväskylässä

Katujen ja muiden yleisten alueiden työlupaohjeet ja -ehdot Jyväskylässä Katujen ja muiden yleisten alueiden työlupaohjeet ja -ehdot Jyväskylässä Voimassa 1.1.2015 alkaen 2 (23) SISÄLLYSLUETTELO TARVITTAVAT LUVAT KADUILLA JA MUILLA YLEISILLÄ ALUEILLA... 4 1. SIJOITUSPAIKKALUPA

Lisätiedot

KATU-/SIJOITUSLUPA HAKUOHJE JA LUPAEHDOT

KATU-/SIJOITUSLUPA HAKUOHJE JA LUPAEHDOT KATU-/SIJOITUSLUPA HAKUOHJE JA LUPAEHDOT SISÄLLYSLUETTELO 1. KATU- JA MUILLA YLEISILLÄ ALUEILLA TEHTÄVÄT TYÖT 1.1 Yleistä 1.2 Luvan käsittely 1.3 Valvontamaksun peruste 1.4 Maksuluokat ja ylimääräinen

Lisätiedot

Uuden työnjohtajan käsikirja linjasaneeraustyömaalle

Uuden työnjohtajan käsikirja linjasaneeraustyömaalle Martti Taskila Uuden työnjohtajan käsikirja linjasaneeraustyömaalle Metropolia Ammattikorkeakoulu Rakennusmestari (AMK) Rakennusalan työnjohto Mestarityö 28.11.2013 Tiivistelmä Tekijä Otsikko Sivumäärä

Lisätiedot

KOKONAISURAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA

KOKONAISURAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA 11.4.2014 Sivu 1/23 Tilaaja: Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen ky PL 230 13101 Hämeenlinna Hanke: Mustiala Uusi Navetta, Maanrakennustyöt KOKONAISURAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen

Lisätiedot

Turvallisuusasiakirja, turvallisuussäännöt ja menettelyohjeet

Turvallisuusasiakirja, turvallisuussäännöt ja menettelyohjeet 1(17) Tekninen ja ympäristökeskus kunnallistekniikka Turvallisuusasiakirja, turvallisuussäännöt ja menettelyohjeet Vihdin syvästabilointiurakka 2014 27.6.2014 2(17) Sisältö 1. YLEISTÄ TURVALLISUUSASIAKIRJASTA...3

Lisätiedot

Ohje kaduilla ja muilla yleisillä alueilla tehtävien töiden tekemiseen tarvittavien ilmoitusten, sopimusten ja päätösten hakijalle, Vihti

Ohje kaduilla ja muilla yleisillä alueilla tehtävien töiden tekemiseen tarvittavien ilmoitusten, sopimusten ja päätösten hakijalle, Vihti Ohje kaduilla ja muilla yleisillä alueilla tehtävien töiden tekemiseen tarvittavien ilmoitusten, sopimusten ja päätösten hakijalle, Vihti Kaduilla ja muilla yleisillä alueilla ei saa tehdä töitä ilman

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI Urakkaohjelma LIITE 8 14.1.2015 PÄÄLLYSTYSTYÖT 2015. Urakkaohjelma

JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI Urakkaohjelma LIITE 8 14.1.2015 PÄÄLLYSTYSTYÖT 2015. Urakkaohjelma JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI Urakkaohjelma LIITE 8 14.1.2015 PÄÄLLYSTYSTYÖT 2015 Urakkaohjelma JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI Urakkaohjelma LIITE 8 14.1.2015 Sisällysluettelo 1 TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA... 1 1.1 Rakennuttaja...

Lisätiedot

EURAJOEN KUNTA. Koulutien katusuunnitelma. Maanrakennustöiden työselostus. Työ: E24139. Turku 4.11.2010

EURAJOEN KUNTA. Koulutien katusuunnitelma. Maanrakennustöiden työselostus. Työ: E24139. Turku 4.11.2010 EURAJOEN KUNTA Koulutien katusuunnitelma InfraRYL Työ: E24139 Turku 4.11.2010 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010 2414 000 Telefax 010 2414 401 www.airix.fi Toimistot: Turku, Tampere, Espoo

Lisätiedot

T A K S A K O K O E L M A

T A K S A K O K O E L M A HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN 2013 T A K S A K O K O E L M A TAKSA HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN KATU- JA MUILLA YLEISILLÄ ALUEILLA TEHTÄVISTÄ TÖISTÄ JA ALUEIDEN VUOKRISTA PERITTÄVISTÄ MAKSUISTA Kv Taksan nimi 9.12.2013

Lisätiedot

OULAISTENKOSKEN SILLAN KORJAUS

OULAISTENKOSKEN SILLAN KORJAUS Oulaisten kaupunki OULAISTENKOSKEN SILLAN KORJAUS TURVALLISUUSASIAKIRJA 23.1.2013 Oulaistenkosken sillan korjaus TURVALLISUUSASIAKIRJA 1 /12 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ...2 1.1 TURVALLISUUSSUUNNITTELUN

Lisätiedot

Vastaanottaja: Siuntion kunta, Tekninen toimisto. 02570 Siuntio. Puhelin: 040 713 0662

Vastaanottaja: Siuntion kunta, Tekninen toimisto. 02570 Siuntio. Puhelin: 040 713 0662 1/6 Vastaanottaja:..2015 URAKKATARJOUSPYYNTÖ SIUNTION KUNTA KARLSÅKERIN ASEMAKAAVA-ALUEEN KUNNALLISTEKNIIKKA Pyydämme urakkatarjoustanne alla mainitusta urakasta liitteenä olevien asiakirjojen mukaan.

Lisätiedot

16.3.2010. Hankinnan arvo ylittää hankintalain 15 :n mukaisen kansallisenkynnysarvon.

16.3.2010. Hankinnan arvo ylittää hankintalain 15 :n mukaisen kansallisenkynnysarvon. TARJOUSPYYNTÖ 1 (7) 16.3.2010 PÄÄLLYSTEPAIKKAUSTYÖT 2010 Järvenpään kaupungin tekninen toimi pyytää tarjoustanne kaupunkitekniikan vastuualueen teettämistä paikkaustöistä yksikköhintaisena kokonaisurakkana

Lisätiedot

PELTOKAAREN KAAVA-ALUEEN MELUESTE URAKKAOHJELMA. Urakkaohjelma PELTOKAAREN KAAVA-ALUEEN MELUESTE

PELTOKAAREN KAAVA-ALUEEN MELUESTE URAKKAOHJELMA. Urakkaohjelma PELTOKAAREN KAAVA-ALUEEN MELUESTE Urakkaohjelma PELTOKAAREN KAAVA-ALUEEN MELUESTE SISÄLTÖ 1 TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA... 6 1.1 Rakennuskohde... 6 1.2 Tutustuminen rakennuspaikkaan... 6 2 YHTEYSTIEDOT... 6 2.1 Tilaaja... 6 2.2 2.3 Rakennuttajakonsultti...

Lisätiedot

KIIMINGIN KUNTA KIIMINGIN YRITYSPUISTON JA HONKIMAAN TEOLLISUUSALUEEN KEHITTÄMINEN, RAKENNUSSUUNNITELMA. Oulu 28.2.2011

KIIMINGIN KUNTA KIIMINGIN YRITYSPUISTON JA HONKIMAAN TEOLLISUUSALUEEN KEHITTÄMINEN, RAKENNUSSUUNNITELMA. Oulu 28.2.2011 KIIMINGIN KUNTA KIIMINGIN YRITYSPUISTON JA HONKIMAAN TEOLLISUUSALUEEN KEHITTÄMINEN, RAKENNUSSUUNNITELMA K1 VEISTÄMÖNTIE / NIKKARINKUJA K2 NÄÄTÄMÖNTIE K3 TEOLLISUUSTIE K4 VÄLIRINNE Oulu AIRIX Ympäristö

Lisätiedot

Turvallisuusasiakirja

Turvallisuusasiakirja KAJAANIN KAUPUNKI Turvallisuusasiakirja Kaupungintalo Heikki Juntunen 8.6.2015 Kaupungintalon pääsisäänkäynnin ja julkisivulasien uusimista. 1 2 Sisällysluettelo 1. TURVALLISUUSASIAKIRJA... 6 1.1 YHTEYSHENKILÖT

Lisätiedot

Turvallisuusasiakirja

Turvallisuusasiakirja IRJANKUJAN RAKENTAMINEN HATTULAN KUNTA Turvallisuusasiakirja Tässä urakassa on noudatettava: -Vna 205/09 - Valtioneuvoston asetus rakennustyön turvallisuudesta -Tilapäiset liikennejärjestelyt katualueella

Lisätiedot

KIRKONKYLÄN KADUT 2012

KIRKONKYLÄN KADUT 2012 Tekninen osasto URAKKAOHJELMA 14.3.2012 Sivu 2 / 18 SISÄLLYSLUETTELO 1 TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA... 4 1.1 Tilaaja/Rakennuttaja... 4 1.2 Rakennuttaminen, valvonta ja suunnittelu... 4 1.3 Muut osapuolet...

Lisätiedot

25.9.2015, klo 12.00 mennessä. Tekninen osasto Suitia 51 B 02570 Siuntio

25.9.2015, klo 12.00 mennessä. Tekninen osasto Suitia 51 B 02570 Siuntio Siuntion kunta TARJOUSPYYNTÖ Jorma Skyttä 11.9.2015 Suitia 51 B 02570 Siuntio Siuntion kunta pyytää tarjoustanne Siuntion kunnassa sijaitsevan Grönkullan alueen vesijohtolinjan rakentamisesta laadittujen

Lisätiedot

LUTAKON SATAMAN SANEERAUS RANTALAITURIRAKENTEET JA KEVYENLIIKENTEEN VÄYLÄT

LUTAKON SATAMAN SANEERAUS RANTALAITURIRAKENTEET JA KEVYENLIIKENTEEN VÄYLÄT JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI 1/19 Kaupunkirakennepalvelut Yhdyskuntatekniikka LUTAKON SATAMAN SANEERAUS RANTALAITURIRAKENTEET JA KEVYENLIIKENTEEN VÄYLÄT URAKKAOHJELMA Laatinut : 17.3.2010 Pekka Ulvila, Pöyry CM

Lisätiedot

KATUJEN JA TEIDENTALVI-KUNNOSSAPITO V. 2014-2018

KATUJEN JA TEIDENTALVI-KUNNOSSAPITO V. 2014-2018 TORNION KAUPUNKI Tekniset palvelut Kunnossapito URAKKAOHJELMA 5.5.2014 1(21) KATUJEN JA TEIDENTALVI-KUNNOSSAPITO V. 2014-2018 Osoite Puhelin Fax Suensaarenkatu 4 (016) 432 11 (016) 431 087 95400 TORNIO

Lisätiedot

Kaukolämpöjohdot ja maantiet

Kaukolämpöjohdot ja maantiet Kaukolämpöjohdot ja maantiet Kaukolämpö Julkaisun nimi 1 Kaukolämpöjohdot ja maantiet Suunnitteluvaiheen ohjaus Tiehallinto Energiateollisuus ry Kaukolämpö Suositus L15/2005 ET-Kaukolämpökansio 2/3 2

Lisätiedot

Sähköjohdot ja yleiset tiet. Suunnittelun ohjaus

Sähköjohdot ja yleiset tiet. Suunnittelun ohjaus Sähköjohdot ja yleiset tiet Suunnittelun ohjaus Sähköjohdot ja yleiset tiet Tiehallinto Tienpidon teettäminen Helsinki 2001 ISBN 951-726-699-5 TIEH 2122342-2001 Oy Edita Ab Helsinki 2001 Julkaisua saatavana:

Lisätiedot

Kaukolämpöjohtojen suunnitteluja rakentamisohjeet

Kaukolämpöjohtojen suunnitteluja rakentamisohjeet Kaukolämpöjohtojen suunnitteluja rakentamisohjeet Raportti L11/2003 Suomen Kaukolämpö ry 2003 ISSN 1238-9315 Sky-kansio 2/6 Kaukolämpöjohtojen suunnitteluja rakentamisohjeet SUOMEN KAUKOLÄMPÖ RY RAPORTTI

Lisätiedot

Vappulanmetsän alueen kunnallistekniikan rakentaminen - turvallisuusasiakirja 27.7.2015

Vappulanmetsän alueen kunnallistekniikan rakentaminen - turvallisuusasiakirja 27.7.2015 Turvallisuusasiakirja 1 (15) ja Vappulanmetsän alueen kunnallistekniikan rakentaminen - turvallisuusasiakirja 27.7.2015 15561 15560 Turvallisuusasiakirja 2 (15) ja 1. YHTEYSTIEDOT... 4 2. YLEISTÄ TURVALLISUUSASIAKIRJASTA...

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunta Tekninen toimi. URAKKAOHJELMA Pyhän FIS-rinne URAKKALASKENTAAN

Pelkosenniemen kunta Tekninen toimi. URAKKAOHJELMA Pyhän FIS-rinne URAKKALASKENTAAN Pelkosenniemen kunta Tekninen toimi URAKKAOHJELMA Pyhän FIS-rinne URAKKALASKENTAAN 29.3.2010 1 (24) SISÄLLYSLUETTELO 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA... 4 1.1 Rakennuttaja / tilaaja... 4 1.2 Suunnittelijat...

Lisätiedot

JOKELAN ALUEURAKKA 2013 2017

JOKELAN ALUEURAKKA 2013 2017 Sivu 1 JOKELAN ALUEURAKKA 2013 2017 URAKKAOHJELMA Sivu 2 Sisällysluettelo 1. TILAAJA... 4 1.1. Tilaajana on Tuusulan kunta.... 4 1.2. Tilaajan edustaja... 4 2. TIETOJA HANKKEESTA... 4 2.1. Alueurakan kohde...

Lisätiedot

PYHÄMÄENTIEN JA KUKKULAPOLUN KUNNALISTEKNIIKAN JA KATURAKENTEIDEN PERUSPARANTAMINEN

PYHÄMÄENTIEN JA KUKKULAPOLUN KUNNALISTEKNIIKAN JA KATURAKENTEIDEN PERUSPARANTAMINEN PYHÄMÄENTIEN JA KUKKULAPOLUN KUNNALISTEKNIIKAN JA KATURAKENTEIDEN PERUSPARANTAMINEN URAKKAOHJELMA 7.3.2011 JANAKKALAN KUNTA JANAKKALAN VESI LIIKELAITOS JANAKKALAN KUNTA JANAKKALAN VESI LIIKELAITOS URAKKAOHJELMA

Lisätiedot