OHJEISTOT. Riihimäen kaupunki KADUILLA JA MUILLA YLEISILLÄ ALUEILLA TEHTÄVIEN KAIVUTÖIDEN OHJEET RIIHIMÄELLÄ KAIVULUVAN LUPAEHDOT, -OHJEET JA TAKSAT

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "OHJEISTOT. Riihimäen kaupunki KADUILLA JA MUILLA YLEISILLÄ ALUEILLA TEHTÄVIEN KAIVUTÖIDEN OHJEET RIIHIMÄELLÄ KAIVULUVAN LUPAEHDOT, -OHJEET JA TAKSAT"

Transkriptio

1 Riihimäen kaupunki OHJEISTOT KADUILLA JA MUILLA YLEISILLÄ ALUEILLA TEHTÄVIEN KAIVUTÖIDEN OHJEET RIIHIMÄELLÄ KAIVULUVAN LUPAEHDOT, -OHJEET JA TAKSAT Kaupunginvaltuusto hyväksynyt Voimaantulo

2 SISÄLLYSLUETTELO 2 1. SIJOITUSLUPA, ILMOITUS TYÖSTÄ JA KAIVULUPA Sijoituslupa Ilmoitus kadulla tai yleisellä alueella tehtävästä työstä (eli Kaivulupa) Kaivulupa Työaika Kaivutöissä noudatettavat asiakirjat KAIVUTÖIDEN TEKEMINEN KADUILLA JA MUILLA YLEISILLÄ ALUEILLA Yleistä Kaduilla ja muilla yleisillä alueilla tehtävien töiden yleiset ohjeet KATSELMUKSET JA YLEISET VAATIMUKSET Alkukatselmus Loppukatselmus Takuuajan tarkastus Yleiset vaatimukset TILAPÄISET LIIKENNEJÄRJESTELYT Milloin lupa tarvitaan Yhteydenottovelvollisuus Vastuu liikennejärjestelyistä Työmaan siivous KAIVUTYÖT Kaivannon kaivu ja täyttö Täytetyn kaivannon rakennekerrosten kantavuus Vanhan päällysteen leikkaukset Tilapäinen päällyste Päällysrakenne Kiveykset Sorapintainen katu Reunatuet MUUT RAKENTEET JA MERKINNÄT Kansistot Liikennemerkit, kaiteet yms Ajoratamerkinnät VIHERTYÖT Yleistä Nurmikko Pensaat yms. istutukset Puut MAKSUT JA KAIVUILMOITUKSEN LAIMINLYÖNTI Kaivuluvan ja haittamaksutaksan perusteet Tarkastus- ja valvontamaksu Haittamaksu TAKUUAIKA... 13

3 1. SIJOITUSLUPA, ILMOITUS TYÖSTÄ JA KAIVULUPA Sijoituslupa Kaduilla ja muilla yleisillä alueilla ei saa tehdä kaivutöitä ilman Riihimäen kaupungin lupaa. Silloin, kun tarkoituksena on sijoittaa kadulle tai muulle yleiselle alueelle pysyvästi putkia, johtoja tai muita vastaavia rakenteita, sijoittamiselle on aina haettava lupa. Sijoituslupahakemus osoitetaan: Riihimäen kaupunki Tekniikan ja ympäristön toimiala/kirjaamo Eteläinen Asemakatu Riihimäki tai sähköpostina: Pelkkä kadulla tehtävistä töistä ilmoittaminen (Kaivulupa) ei riitä. Sijoituslupahakemukseen on aina liitettävä luvanhakijan tekemä suunnitelma, josta kaapelin, putken tms. sijainti selviää tarvittavalla tarkkuudella. Suunnitelman pohjana tulee olla ajantasainen pohjakartta, jossa näkyy myös vesihuoltoverkosto. Sijoituslupaa ei tarvita pienimuotoisissa, yleensä alle 20 metrin pituisissa kiinteistöliittymissä silloin, kun katua ei aliteta. Sijoituslupaa ei myöskään tarvita kaapeliasennuksissa, kun kaapeliputkitus on jo valmiiksi asennettu. Lupahakemus tulee tehdä merkittävimmistä kohteista riittävän ajoissa, vähintään 3-4 viikkoa ennen töiden aloittamista. 1.2 Ilmoitus kadulla tai yleisellä alueella tehtävästä työstä (eli Kaivulupa) Työskenneltäessä kadulla tai muulla yleisellä alueella on työstä vastaavan (rakennuttaja) tehtävä ilmoitus kaupungille. Ilmoitusvelvollisuus työstä katu- tai muilla yleisillä alueilla perustuu kadun ja muiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta annetun lain 669/1978 muutoksen 547/ a :ään. Työstä vastaava on laissa määritelty ilmoitusvelvolliseksi kaupungille. Työstä vastaava voi myös antaa valtakirjalla lupahakemuksen tekemisen käyttämänsä urakoitsijan tehtäväksi, mikä ei kuitenkaan siirrä laissa määriteltyjä vastuita. Kaivutyö voidaan aloittaa vasta, kun Riihimäen kaupunki on myöntänyt/hyväksynyt työlle Kaivuluvan. Ilmoitusten avulla kaupunki valvoo katujen ja yleisten alueiden kunnossapitovastuun täyttymistä.

4 4 Kaupungin rakentamissa tai rakennuttamissa katu- ja vesihuollon rakentamiskohteissa kaivulupakäytäntöä ei noudateta, vaan kaapelointitöistä sovitaan erikseen työmaan vastuuhenkilön kanssa. 1.3 Kaivulupa Kaivulupa sisältää katu- ja muilla yleisillä alueilla tehtäviin töihin tarvittavan työlupa- ja tilapäinen liikennejärjestely -päätöksen. Kaivulupahakemus on tehtävä viimeistään 14 vuorokautta ennen töiden aloittamista. Vika- ja vuototöistä ilmoitus on tehtävä viimeistään aloitusta seuraavana arkipäivänä. Kaivulupaa haetaan Riihimäen kaupungin Kaivulupahakemus -lomakkeella, joka täytetään tarvittavin osin joko kaupungin kotisivuilla, osoitteessa tai kotisivuilta saatavalla Kaivulupahakemus -lomakkeella. Hakemukset toimitetaan osoitteella: Riihimäen kaupunki Keskusvarikko V.O.Mäkisenkatu Riihimäki kuoreen merkintä Kaivulupahakemus Tai sähköpostilla riihimaki.fi (vastaava rakennuttaja) tai (tiemestari) Hakemukseen on liitettävä työn suunnitelmapiirustukset mittakaavassa 1:500, 1:1000 tai 1:2000 työn laajuudesta riippuen. Kaivuluvan saamista varten luvan hakija on velvollinen selvittämään, onko muita mahdollisia kaivu- tai sijoitusluvan hakijoita tulossa työskentelemään samalle alueelle. 1.4 Työaika Kaivulupahakemuksessa jokaiselle työlle määritellään työaika, aloitus- ja lopetusajankohtineen. Alueen tilapäisestä sulkemisesta pois yleisestä käytöstä peritään maksu em. työajan perusteella, maksu on jatkossa nimikkeellä haittamaksu. Mikäli työaika poikkeaa Kaivuluvassa ilmoitetusta työajasta, on muuttunut työaika ilmoitettava kaupungin valvojalle mahdollisimman pian, kuitenkin ennen työn aloittamista. Lisätyöaika on anottava kirjallisesti ennen myönnetyn työajan päättymistä.

5 1.5 Kaivutöissä noudatettavat asiakirjat 5 Kaivutöissä noudatetaan seuraavia määräyksiä ja ohjeita: Tämä lupaohje ja ehdot Kaapelikaivantotyöt, yleinen työselostus 1999, Suomen Kuntaliitto InfraRYL 2010, Infrarakentamisen yleiset laatuvaatimukset 2010, osa1: Väylät ja alueet Betoni- ja luonnonkivituotteet päällysterakenteena, SKTY n:o 14, v.1997 Asfalttiurakan asiakirjat 2005, työselostus, Suomen kuntaliitto ja PANK ry Asfalttinormit 2011, PANK ry Viherrakentamisen yleinen työselitys VRT 11, Viherympäristöliitto ry 2011, VYL julkaisu 49 Rakennusurakan yleiset sopimusehdot, YSE 1998 Tilapäiset liikennejärjestelyt katualueella, SKTY julkaisu 19/99 Esteettömän ympäristön suunnittelukortti SuRaKu 8, tilapäiset liikennejärjestelyt Yleisohjeet liikennemerkkien käytöstä, Tiehallinto KAIVUTÖIDEN TEKEMINEN KADUILLA JA MUILLA YLEISILLÄ ALUEILLA 2.1 Yleistä Tämä ohje on tehty Riihimäen kaupungin kaduilla ja muilla yleisillä alueilla tehtävien kaapeli-, putki- ja muiden vastaavien kaivutöiden ohjaamiseksi. Kaivutöiden ohjeistuksella pyritään rajaamaan työt tarkasti sekä nopeuttamaan tekemistä ja lisäämään turvallisuutta niin, että aiheutettu haitta jää mahdollisimman pieneksi. 2.2 Kaduilla ja muilla yleisillä alueilla tehtävien töiden yleiset ohjeet Kaivutyön toteuttaja vastaa kadun liikenneturvallisuudesta ja liikenteen sujuvuudesta. Liikenteenohjaus- ja suojauslaitteet on pidettävä moitteettomina koko työn keston ajan. Kaivantojen aukipito tulee rajoittaa mahdollisimman lyhyeksi, kaivutyöt ja muut siihen liittyvät toimenpiteet on rajoitettava mahdollisimman suppealle alueelle. Työalue on eristettävä asianmukaisilla suoja-aidoilla, sulkupuomeilla ja -pylväillä niin, että ulkopuolisten pääsy työmaalle on estetty. Käytettävien liikenteenohjaus-

6 6 laitteiden on oltava hyväksyttyjä malleja ja em. asiakirjojen mukaisia ja niissä on oltava merkintä omistajasta. Työmaa on varustettava tiedotustaululla, josta selviää työn tarkoitus, kestoaika, työn suorittaja ja työstä vastaavan yhteystiedot. Lyhytaikaisilla, alle kaksi viikkoa kestävillä työmailla riittää, että tiedotustaulusta ilmenee työn suorittaja ja työstä vastaavan yhteystiedot. Kaivettaessa on varottava kaapelien, johtojen, reunatukien, liikenteenohjauslaitteiden, päällysteiden ja istutusten tarpeetonta vahingoittamista. Pensaat ja puut on tarvittaessa suojattava. Mahdolliset vauriot on aina ilmoitettava välittömästi valvojalle. Mikäli työ estää normaalin koneellisen kunnossapidon, on luvan saajan huolehdittava siitä itse, siten kun laissa kadun ja yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta säädetään. Jos näin ei menetellä, kaupungilla on oikeus tehdä kaivualueeseen liittyvien yleisten alueiden kunnossapitotyöt luvan saajan kustannuksella. Katujen alituksiin ja risteysalueille sijoittuviin kaivantoihin on kaupungilla oikeus, ilman erillistä korvausta, asentaa tai asennuttaa varausputkia mahdollisia tulevia kaapelointeja varten. Asennettaessa putkia, johtoja tai muita vastaavia rakenteita, tulee asfaltoidut pääja kokoojakadut mahdollisuuksien mukaan pyrkiä alittamaan tunkkaamalla, suuntaporaamalla tai muulla no dig -menetelmällä Päällysteiden paikkaukset voi tilata kaupungin kilpailuttamalta urakoitsijalta kaupungin yksikköhinnoilla. Muiden asfalttiurakoitsijoiden käyttämiselle on haettava hyväksyntä kaupungilta ja loppukatselmuksen yhteydessä asfaltoinnista on toimitettava kaupungin valvojalle asianmukaisesti täytetty asfaltointipöytäkirja. Ohjeiden noudattamatta jättäminen aiheuttaa työn keskeyttämisen! 3. KATSELMUKSET JA YLEISET VAATIMUKSET 3.1 Alkukatselmus Kun kaivutyö edellyttää sijoituslupaa, tulee työkohteessa pääsääntöisesti järjestää myös alkukatselmus. Luvan hakija on velvollinen sopimaan katselmuksen riittävän ajoissa, noin viikkoa ennen töiden aloittamista. Katselmuksesta laaditaan tarvittaessa muistio, tarkistetaan suunnitelmat ja todetaan työalueen nyky-tilanne ja kunto (päällysteet, kasvillisuus, liikenteenohjauslaitteet, yms.).

7 3.2 Loppukatselmus 7 Työn valmistuttua kaivuluvan saaja tilaa kaupungilta loppukatselmuksen, jossa työalueen kunto tarkastetaan ja dokumentoidaan. Hyväksyttyyn vastaanottokatselmukseen päättyy myös kaivutyöstä aiheutuva haittaveloitus. Kesäkaudella välisenä aikana tehdyt kaivannot otetaan vastaan täysin valmiina, vaadittavilla AB-massoilla päällystettynä ja työmaan loppusiivous tehtynä. Muina aikoina, kaivetut kaivannot vastaanotetaan väliaikaisesti, kun ne on asianmukaisesti paikattu kylmämassalla. Väliaikainen vastaanotto keskeyttää haittamaksun sovituksi ajaksi. Urakoitsija vastaa kaivannosta aina loppukatselmukseen saakka. 3.3 Takuuajan tarkastus Kaupunki tekee takuuajan tarkastuksen takuuaikana. Mikäli tarkastuksessa havaitaan tarve takuukorjaukseen, pidetään työstä vastaavan (kaivuluvan saaja) kanssa erillinen katselmus, jossa sovitaan toimenpiteistä ja vastaanotosta. 3.4 Yleiset vaatimukset Kaivutyöstä vastaava (kaivuluvan saaja) on kokonaisvaltaisessa vastuussa työmaan turvallisuudesta sekä työn aiheuttamista vahingoista kaupungille ja/tai kolmansille osapuolille. Kaivutyössä tulee noudattaa lakiin perustuvien määräysten lisäksi kaivuluvassa annettuja ohjeita ja määräyksiä. Työn vastaavalla tai urakoivan yrityksen vastuuhenkilöllä on oltava voimassa oleva Tieturva-pätevyys tai vastaava. Yöaikana tehtävästä työstä sekä työn aiheuttaessa haittaa ympäristölle (melu, pöly, tärinä tms.) on siitä tehtävä kirjallisesti ympäristölain 60 mukainen ilmoitus ympäristöviranomaisille. Työssä on lisäksi noudatettava Riihimäen kaupungin voimassa olevia ympäristömääräyksiä. Vähäisistä tilapäisistä liikennejärjestelyistä myönnetään lupa kaivuluvan yhteydessä, tarkemmat tiedot kohta 4.

8 4. TILAPÄISET LIIKENNEJÄRJESTELYT Milloin lupa tarvitaan Lupa tilapäiseen liikennejärjestelyyn tarvitaan aina, kun toimitaan kadulla tai muilla yleisillä alueilla. Kaivulupa itsessään sisältää luvan pienimuotoisista ja vähäisistä liikennejärjestelyistä. Liikenteelle oleellista haittaa aiheuttavista ja/tai pitkäkestoisista työmaista on aina laadittava erillinen liikenteenohjaussuunnitelma. Liikennejärjestelyissä on huolehdittava erityisesti joukkoliikenteen, jalankulun ja pyöräilyn turvallisesta ja esteettömistä yhteyksistä. Jalankulkijoita ei saa ohjata ohittamaan työmaata ajoradan kautta liikenteen seassa, vaan heille tulee järjestää muusta liikenteestä erotettu kulkureitti. 4.2 Yhteydenottovelvollisuus Luvan hakijan tulee toimittaa Riihimäen kaupungille tilapäinen liikenteenohjaussuunnitelmaehdotus joko kaivulupahakemuksen yhteydessä tai aloituskatselmuksessa. Selkeissä perustapauksissa voidaan toimia julkaisun Tilapäiset liikennejärjestelyt katualueella tyyppiratkaisujen ja tyyppipiirustusten mukaisesti. Luvan hakijan tulee ilmoittaa merkittävistä liikenteenohjausjärjestelyistä poliisille, hätäkeskukselle ja paikallisliikenteen edustajalle. Yö-työstä on ilmoitettava hätäkeskukselle ja poliisille. 4.3 Vastuu liikennejärjestelyistä Vastuu tilapäisen liikenteenohjausjärjestelyn toteuttamisesta ja ylläpidosta kuuluu luvan saajalle, huolimatta siitä kuka liikennejärjestelyn käytännössä toteuttaa. Luvan saajan tulee nimetä vastuuhenkilö, joka on perehtynyt liikenteenohjaus- ja varoituslaitteiden käyttöön. Vastuuhenkilö valvoo ja huolehtii siitä, että työkohteen liikennejärjestelyt ovat työn aikana ja työajan ulkopuolella (mm. viikonloppuisin) suunnitelmien edellyttämällä tavalla. Vastuuhenkilö huolehtii myös, että pysyvät liikennejärjestelyt palautetaan ennalleen työn päätyttyä. Em. henkilö vastaa myös työmaan liikennemerkkien ja liikenteenohjauslaitteiden kunnosta. 4.4 Työmaan siivous Työmaa on siistittävä ennen väliaikaisten liikennejärjestelyjen purkamista. Loppusiivous on tehtävä ennen loppukatselmusta.

9 5. KAIVUTYÖT Kaivannon kaivu ja täyttö Kaivannon kaivu ja täyttö on tehtävä kadun rakennekerroksia sekoittamatta ja kadun rakennekerrosten tulee vastata alkuperäisiä kerroksia. Päällystetyillä alueilla tiivistäminen tehdään aina koneellisesti, enintään 30 cm kerroksina. Täyttömateriaalit eivät saa olla jäätyneitä. Kaivantotyöt tehdään InfraRYL 2010 Infrarakentamisen yleiset laatuvaatimukset, osa 1 Väylät ja alueet (Infra ) mukaisesti. 5.2 Täytetyn kaivannon rakennekerrosten kantavuus Päällysteen alapuolisten (sitomattomien) kerrosten on ennen lopullista päällystystä täytettävä InfraRYL 2010 mukaiset kantavuusvaatimukset. Kaupungilla on oikeus suorittaa kohteessa kantavuusmittauksia. Työstä aiheutuneet kustannukset laskutetaan Kaivuluvan saajalta, mikäli kantavuusarvot eivät täytä vaatimuksia. 5.3 Vanhan päällysteen leikkaukset Päällysteen reunat leikataan suoriksi, ryöstöt huomioiden, vähintään 0,5m kaivannon kantavan reunan yli. Jos peräkkäisten ryöstöjen etäisyys toisistaan on alle 3,0m leikataan näiden väli samalle leveydelle. Päällystesaumojen tulee olla suoria ja kadun suuntaisia tai kulkusuuntaan nähden kohtisuoria. Kadunsuuntaiset saumat eivät saa sijoittua ajourien kohdalle. Kapein päällystettävän alueen leveys on 1,0m. Päällysteen reunan leikkauksen jälkeen kaivannon viereen jäävä 10m² erillinen saareke on päällystettävä uudelleen kaivannon päällystyksen yhteydessä. 5.4 Tilapäinen päällyste Suositeltavaa on, että kaivannon päällystys tehdään mahdollisimman nopeasti täyttö- ja tiivistystöiden jälkeen. Jos kaivannon päällystämistä ei tehdä heti, tehdään tilapäinen päällystys liikennöidyillä alueilla välittömästi täytön jälkeen vähintään kylmällä paikkausmassalla. Muilla alueilla käytetään hienoa murskesoraa. Kaivuluvan saaja huolehtii siitä, että tilapäinen päällyste pidetään tasaisena ja koko ajan liikennettä tyydyttävässä kunnossa ennen lopullista päällystämistä.

10 5.5 Päällysrakenne 10 Päällystekerrosten on oltava vähintään samat, saman laatuiset ja saman vahvuiset kuin ne ovat muuallakin kadussa, kuitenkin yhteensä korkeintaan 15 cm:n vahvuiset. Asfalttipäällysteen tulee täyttää asfalttinormin kullekin asfalttilajikkeelle asettamat vaatimukset kaikkien kriteerien osalta. 5.6 Kiveykset Purettu materiaali, varsinkin luonnonkivi, on pyrittävä käyttämään uudelleen, muussa tapauksessa kivetyt päällysteet on korjattava laadultaan alkuperäisiä vastaavilla tuotteilla. Kiveyksiä korjattaessa on ympäröivää kiveystä purettava riittävästi, että kaivannon korjattu pinta liittyy juohevasti vanhaan ympäröivään päällysteeseen. 5.7 Sorapintainen katu Sorapintainen katu on kunnostettava alkuperäistä vastaavaan kuntoon sekä rakennekerrosten, salaojituksen että pintamateriaalin suhteen. 5.8 Reunatuet Kaivutyön yhteydessä liikkuneet reunatuet on palautettava kadun korkeuden mukaiseen asemaan. Jos reunatuki on kaivutyön yhteydessä vioittunut tai irronnut, on Kaivuluvan saajan korvattava se vastaavalla, ehjällä reunatuella kustannuksellaan. 6. MUUT RAKENTEET JA MERKINNÄT 6.1 Kansistot Katualueella kansistojen kantavuusvaatimus on 40t ja asfaltoiduilla alueilla niiden on oltava säädettävää ( kelluvaa ) mallia. 6.2 Liikennemerkit, kaiteet yms. Voimassaolevien liikennemerkkien ja muiden liikenteenohjauslaitteiden havaittavuutta ei saa estää, eikä niitä saa väliaikaisestikaan poistaa ilman valvojan lupaa.

11 11 Vaurioituneet liikennemerkit uusitaan Kaivuluvan saajan kustannuksella. Vaurioituneet kaiteet tai johteet on korjattava alkuperäistä vastaavaan kuntoon tai uusittava. 6.3 Ajoratamerkinnät Vaurioituneet tai muutetut ajoratamerkinnät on korjattava mahdollisimman pian työn päätyttyä. Merkinnät on tehtävä InfraRYL 2010 mukaisesti. 7. VIHERTYÖT 7.1 Yleistä Vaadittaessa puut ja viheralueet on suojattava. Puiden rungot suojataan laudoituksella ja nurmi- ja pensasalueet aitaamalla. Turhaa liikkumista nurmialueilla tulee välttää, eikä nurmikkoaluetta saa ilman lupaa käyttää varastointiin. Kaikissa vihertöihin liittyvissä asioissa tarkempia lisätietoja ja ohjeita puiden, kasvien jne. suojaukseen, poistamisiin, istutuksiin ja korjauksiin antaa kaupungin puistotoimi. 7.2 Nurmikko Kaivutyön yhteydessä vaurioitunut nurmikko tai niittyverhous palautetaan alkuperäistä vastaavaan kuntoon. Kasvualustan laatu ja paksuus määräytyvät alkuperäisen kasvualustan mukaan. Hoitonurmikon kasvualustan vahvuus tiivistettynä esim. hoitoluokassa A2 on 20cm ja hoitoluokassa A3 15cm. Nurmikon hoitovastuu on kaivutyön tekijällä loppukatselmukseen asti. Luovutettaessa nurmi-alueiden tulee olla vihertyneitä, leikattuja ja peittävyyden vähintään 90 %. Nurmikkoa ei saa rakentaa sekoittuneista kaivumaista, eikä nurmikolle saa jäädä kiviä. 7.3 Pensaat yms. istutukset Pensaiden yms. istutusten siirrosta ja poistosta on aina sovittava erikseen puistotoimen kanssa.

12 7.4 Puut 12 Puun siirto tai kaataminen on ehdottomasti kielletty. Mikäli työ vaatii puun poistoa, on se ilmoitettava Kaivulupaa haettaessa. Mikäli puun poistotarve tulee esiin työn yhteydessä, on otettava välittömästi yhteyttä kaupungin puistotoimeen. Isompien oksien katkominen ilman lupaa on kiellettyä. Kaivutöitä ei saa tehdä 2,5m lähempänä isojen puiden runkoja. Jos kaivutöitä joudutaan tekemään tätä lähempänä on asiasta sovittava puistotoimen kanssa. Kaivutyön toteuttaja on velvollinen ilmoittamaan mahdollisista vaurioista puistotoimelle. Puistotoimi arvioi vaurion, puun hoitotoimenpiteet tai uusimistarpeen ja kaivutyön toteuttaja on vastuussa vaurioiden korvauksesta kaupungin käyttämän laskentamallin mukaisesti. 8. MAKSUT JA KAIVUILMOITUKSEN LAIMINLYÖNTI 8.1 Kaivuluvan ja haittamaksutaksan perusteet Kadun ja yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta annetun lain 669/1978 muutoksen 547/ B perusteella kaupungilla on oikeus periä maksu lupien käsittely- ja työn valvontakuluista sekä kadun ja yleisen alueen tilapäisestä sulkemisesta pois yleisestä käytöstä. Maksun perusteet hyväksyy kaupunginvaltuusto ja maksun suuruudesta päättää tekninen lautakunta. Jäljempänä seuraavat maksut peritään rakennuttajalta. 8.2 Tarkastus- ja valvontamaksu Kaivuluvasta ja kaivutyöstä perittävä tarkastus- ja valvontamaksu on kiinteä (100 /lupa, alv 0 %). Tarkastus- ja valvontamaksu sisältää luvan käsittelyn, valvontakäynnit (2-3) sekä alku- ja loppukatselmukset. Mikäli työmaalle joudutaan tekemään ylimääräinen valvontakäynti luvan saajan laiminlyönnin johdosta, peritään käynnistä ylimääräinen valvontamaksu (50 / käynti, alv 0 %).

13 8.3 Haittamaksu 13 Haittamaksu määräytyy kaduille ja yleisille alueille sekä liikenteelle aiheutetusta haitasta, jonka suuruus määräytyy kaivutyön keston mukaan seuraavasti: Haittamaksutaksa alkavalta viikolta on: Vko /vko Vko /vko Vko /vko jne. maksun noustessa 4 viikon jaksoissa enimmäistasoon 650 /vko. Laajoissa, esim. kaapelointitöissä (>100jm), voidaan haittamaksutaksaa tarkastella erikseen, huomioiden työn etenemiseen liittyvä todellinen haitta ja valvontatyö. 9.TAKUUAIKA Takuuaika on kaksi vuotta ja sen päättymispäivämäärä on vuosittain Vihertöiden takuuaika vastaavasti on yksi vuosi. Kaupunki tekee takuuajan tarkastuksen takuuaikana. Mikäli tarkastuksessa havaitaan tarve takuukorjaukseen, pidetään kaivuluvan vastuutahon kanssa erillinen katselmus, jossa puutteet ja virheet todetaan. Katselmuksen jälkeen urakoitsija tekee tarvittavat korjaukset sovittuun määräaikaan mennessä.

14 KAIVULUPAHAKEMUS nro Saapunut: / / 20 Luvan hakija täyttää tämän Nimi Työstä vastaava Osoite (rakennuttaja) Puh Nimi Työn suorittaja/vastuuhlö Puh Tieturva / katuturva suoritettu Vastaava; mikä? Nimi Laskutustiedot Osoite Henkilötunnus / Y-tunnus Sähköposti Sähköposti Työn numero Työkohteen sijainti Osoite / reitti / kiint. tunnus Työn tarkoitus Työn suoritusaika Perehdytys Jätevesi Hulevesi Kaukolämpö Maakaasu Vesijohto Tietoliikenne Sähkö Muu Kaivutyö alkaa / / 20 Täyttötyö suoritettu Olen perehtynyt ja/tai perehdyttänyt urakoitsijan kaivulupaohjeisiin. / / 20 Lisätietoja / Liitteet Allekirjoitus kpl piirustuksia liikenteenohjaussuunnitelma kpl valokuvia sijoittamispäätös kpl vesi- ja viemärilaitoksen liitoslausunto Paikka ja päivämäärä Hakijan tai hänen edustajansa allekirjoitus ja nimen selv. / / 20 Viranomainen täyttää tämän Hakija sitoutuu noudattamaan kaivuluvan lupaohjeita ja -ehtoja PÄÄTÖS Sopimuksen hyväksyminen ja erityisehdot Kaivuluvalle ei aseteta erityisehtoja Kaivulupa hyväksytään alla olevin erityisehdoin: Kaivulupahakemusta ei hyväksytä, perustelut alla: Aloituskatselmus pidettävä Loppukatselmus pidettävä Lisätietoja Allekirjoitus Paikka ja päivämäärä / / 20 Päätöksen tekijän allekirjoitus ja nimenselvennys Hakemus liitteeneineen toimitetaan: Postiosoite päivitetty Riihimäen kaupunki V. O. Mäkisenkatu 2 Sähköpostiosoite: Katu- ja Puistoyksikkö Riihimäki

Katujen ja muiden yleisten alueiden työlupaohjeet ja -ehdot Jyväskylässä

Katujen ja muiden yleisten alueiden työlupaohjeet ja -ehdot Jyväskylässä Katujen ja muiden yleisten alueiden työlupaohjeet ja -ehdot Jyväskylässä Voimassa 1.1.2015 alkaen 2 (23) SISÄLLYSLUETTELO TARVITTAVAT LUVAT KADUILLA JA MUILLA YLEISILLÄ ALUEILLA... 4 1. SIJOITUSPAIKKALUPA

Lisätiedot

Kaduilla ja muilla yleisillä alueilla tehtäviä töitä koskevat ohjeet ja määräykset

Kaduilla ja muilla yleisillä alueilla tehtäviä töitä koskevat ohjeet ja määräykset Kaduilla ja muilla yleisillä alueilla tehtäviä töitä koskevat ohjeet ja määräykset Sisältö OSA 1: Yleiset määräykset ja ohjeet... 2 1 Yhteystietoja... 2 2 Töissä noudatettavat asiakirjat... 3 3 Ennen työn

Lisätiedot

Vastaanottaja: Siuntion kunta, Tekninen toimisto. 02570 Siuntio. Puhelin: 040 713 0662

Vastaanottaja: Siuntion kunta, Tekninen toimisto. 02570 Siuntio. Puhelin: 040 713 0662 1/6 Vastaanottaja:..2015 URAKKATARJOUSPYYNTÖ SIUNTION KUNTA KARLSÅKERIN ASEMAKAAVA-ALUEEN KUNNALLISTEKNIIKKA Pyydämme urakkatarjoustanne alla mainitusta urakasta liitteenä olevien asiakirjojen mukaan.

Lisätiedot

Pyydämme urakkatarjousta alla mainitusta urakasta liitteenä olevien asiakirjojen mukaan.

Pyydämme urakkatarjousta alla mainitusta urakasta liitteenä olevien asiakirjojen mukaan. URAKKATARJOUSPYYNTÖ UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI UUSIKAUPUNKI KAUPUNGINLAHDEN RANTARAKENTEEN KORJAUS Pyydämme urakkatarjousta alla mainitusta urakasta liitteenä olevien asiakirjojen mukaan. Rakennuttaja: Uudenkaupungin

Lisätiedot

Telekaapelit ja maantiet 2009 21.10.2009

Telekaapelit ja maantiet 2009 21.10.2009 Telekaapelit ja maantiet 2009 21.10.2009 Telekaapelit ja maantiet 2009 21.10.2009 Suunnittelu- ja toteuttamisvaiheen ohjaus Tiehallinto Helsinki 2009 Verkkojulkaisu pdf (www.tiehallinto.fi/julkaisut)

Lisätiedot

KADULLA TEHTÄVÄT TYÖT - LUPAMENETTELYN KEHITTÄMINEN RAPORTTI 24.10.2002

KADULLA TEHTÄVÄT TYÖT - LUPAMENETTELYN KEHITTÄMINEN RAPORTTI 24.10.2002 KADULLA TEHTÄVÄT TYÖT - LUPAMENETTELYN KEHITTÄMINEN RAPORTTI 24.10.2002 ESIPUHE Kadulla tehtävät työt lupamenettelyn kehittäminen on yksi liikenne- ja viestintäministeriön Jaloin-hankkeen projekteista.

Lisätiedot

Liittymisohje vesi- ja viemäriverkostoihin. Helsingin seudun ympäristöpalvelut Helsingforsregionens miljötjänster

Liittymisohje vesi- ja viemäriverkostoihin. Helsingin seudun ympäristöpalvelut Helsingforsregionens miljötjänster Liittymisohje vesi- ja viemäriverkostoihin Helsingin seudun ympäristöpalvelut Helsingforsregionens miljötjänster Sisällys 1 Vesi- ja viemäriverkostoon liittyminen 3 1.1 Liittymisen vaiheet 3 1.2 Liitoskohtalausunnon

Lisätiedot

PÄIVÄKOTI PUNAHILKKA - RAKENNUSSELOSTUS 733-101-011-30.04.2010 - UUDISRAKENNUS

PÄIVÄKOTI PUNAHILKKA - RAKENNUSSELOSTUS 733-101-011-30.04.2010 - UUDISRAKENNUS PÄIVÄKOTI PUNAHILKKA - RAKENNUSSELOSTUS 733-101-011-30.04.2010 - UUDISRAKENNUS SISÄLLYSLUETTELO RAKENNUSHANKKEEN YLEISTIEDOT 1 RAKENNUSHANKE 1 KOHDE 1 RAKENNUTTAJA 1 KÄYTTÄJÄN EDUSTAJAT 2 SUUNNITTELIJAT,

Lisätiedot

OHJEITA NEKALAN SIIRTOLAPUUTARHAAN rakentamisesta, jätevesien käsittelystä ja palstan hoitamisesta 2015

OHJEITA NEKALAN SIIRTOLAPUUTARHAAN rakentamisesta, jätevesien käsittelystä ja palstan hoitamisesta 2015 OHJEITA NEKALAN SIIRTOLAPUUTARHAAN rakentamisesta, jätevesien käsittelystä ja palstan hoitamisesta 2015 SISÄLLYS 1. PALSTA... 6 2. KASVILLISUUS PALSTALLA... 7 3. RAKENNUS- JA TOIMENPIDELUPA... 8 3.1 RAKENNUSLUVAN

Lisätiedot

Kaukolämpöjohtojen suunnittelu- ja rakentamisohjeet. Suositus L11/2013. Kaukolämpö

Kaukolämpöjohtojen suunnittelu- ja rakentamisohjeet. Suositus L11/2013. Kaukolämpö Kaukolämpöjohtojen suunnittelu- ja rakentamisohjeet Suositus L11/2013 Kaukolämpö Kaukolämpöjohtojen suunnittelu- ja rakentamisohjeet Energiateollisuus ry 2013 ET-Kaukolämpökansio 2/6 Energiateollisuus

Lisätiedot

HSY:n vesihuollon yleiset toimitusehdot

HSY:n vesihuollon yleiset toimitusehdot HSY:n vesihuollon yleiset toimitusehdot alkaen 1.5.2015 Sisältö 1. Yleiset toimitusehdot ja määritelmät Yleiset toimitusehdot 5 1.1 Soveltamisala 5 1.2 Voimaantulo 5 1.3 Soveltamisjärjestys 5 Määritelmät

Lisätiedot

LIIKENNEVIRASTON OPPAITA. Tieturva 2 TIELLÄ TEHTÄVIEN TÖIDEN TURVALLISUUSKOULUTUS VASTUUHENKILÖIDEN KURSSIN OPPIKIRJA

LIIKENNEVIRASTON OPPAITA. Tieturva 2 TIELLÄ TEHTÄVIEN TÖIDEN TURVALLISUUSKOULUTUS VASTUUHENKILÖIDEN KURSSIN OPPIKIRJA 3 2012 LIIKENNEVIRASTON OPPAITA TIELLÄ TEHTÄVIEN TÖIDEN TURVALLISUUSKOULUTUS VASTUUHENKILÖIDEN KURSSIN OPPIKIRJA [Kirjoita teksti] Tiellä tehtävien töiden turvallisuuskoulutus Vastuuhenkilöiden kurssin

Lisätiedot

Kunnon. Gourmet kokki KAIKKEA EI TARVITSE TEHDÄ ITSE! Asennuspalvelu Kysy meiltä lisää. K-rauta 75 on omakotiasujan

Kunnon. Gourmet kokki KAIKKEA EI TARVITSE TEHDÄ ITSE! Asennuspalvelu Kysy meiltä lisää. K-rauta 75 on omakotiasujan Kunnon ammattilainen alallaan - K-rauta 75 on rakentamisen, remontoinnin ja pihapiirin kunnostamisen Gourmet kokki. Asiantunteva henkilökuntamme osaa kunnon reseptit omakoti-asumisen tarpeisiin - kuinka

Lisätiedot

JULKISIVUKORJAUS 2015

JULKISIVUKORJAUS 2015 KIINTEISTÖ OY AURORANLINNA TÖÖLÖNKATU 49 00250 HELSINKI JULKISIVUKORJAUS 2015 URAKKAOHJELMA 1 + 19 SIVUA 10.02.2015 Insinööritoimisto Konstru Oy Ahventie 4 B 02170 ESPOO DI Mika Laitala Urakkaohjelma 10.02.2015

Lisätiedot

SUUNNITELMASTA. Lokakuu 2003. Tampereen kaupunki - Palvelupiste Frenckell - (03) 3146 6700 Palvelupiste.Frenckell@tt.tampere.fi

SUUNNITELMASTA. Lokakuu 2003. Tampereen kaupunki - Palvelupiste Frenckell - (03) 3146 6700 Palvelupiste.Frenckell@tt.tampere.fi SUUNNITELMASTA TAL ALOKSI RAKENT AKENTAJ AJAN AN OPAS VIRANOMAISP ANOMAISPAL ALVELUIST VELUISTA Lokakuu 2003 Tampereen kaupunki - Palvelupiste Frenckell - (03) 3146 6700 Palvelupiste.Frenckell@tt.tampere.fi

Lisätiedot

Kajaanin kaupunki Rakennusvalvonta PIENTALORAKENTAJAN ABC

Kajaanin kaupunki Rakennusvalvonta PIENTALORAKENTAJAN ABC PIENTALORAKENTAJAN ABC 1 Sisällysluettelo 1. MIHIN LUPAA TARVITAAN?... 4 YLEISTÄ... 4 LUPAMUODOT... 4 2. LUPAPROSESSI... 7 YLEISTÄ... 7 NAAPURIN KUULEMINEN... 8 KAAVAMAHDOLLISUUDET... 8 RAKENNUSJÄRJESTYS...

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI KAUPUNGINLAHDEN RANTALAITURI KORJAUS JA KUNNOSTUSTYÖ

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI KAUPUNGINLAHDEN RANTALAITURI KORJAUS JA KUNNOSTUSTYÖ Sipti Oy UUSIKAUPUNKI UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI KAUPUNGINLAHDEN RANTALAITURI KORJAUS JA KUNNOSTUSTYÖ RAKENNUSSELOSTUS Sipti Oy Rakennusselostus 1 (21) SISÄLLYSLUETTELO 1 MAA- JA POHJARAKENNUS... 4 10 YLEISTÄ...

Lisätiedot

1. Yleistä. 2. Sopimuksen syntyminen. 3. Toimitus. Yleiset sopimusehdot 1 1.7.2015

1. Yleistä. 2. Sopimuksen syntyminen. 3. Toimitus. Yleiset sopimusehdot 1 1.7.2015 Yleiset sopimusehdot 1 1. Yleistä Näitä ehtoja sovelletaan :n (Kuituverkot Oy) liittymien ja yhteyspalvelujen toimituksiin yksityis-, yritys- ja julkisasiakkaille (asiakas) ellei muuta erikseen sovita.

Lisätiedot

PIENTALON MAARAKENNUSTYÖT

PIENTALON MAARAKENNUSTYÖT PIENTALON MAARAKENNUSTYÖT Ohjeita konepalvelun ja pienurakoiden tilaajalle Tekijät Taitto 2010, Infra ry Tuomas Palolahti, Mittaviiva Oy Matti Lahtinen ja Satu Sahlstedt, Mittaviiva Oy Julkaisija Kuvat

Lisätiedot

Rakennuttaja on Mäntsälän kunta, Tekniset palvelut.

Rakennuttaja on Mäntsälän kunta, Tekniset palvelut. FCG Finnish Consulting Group Oy Työselitys 1 (8) MÄNTSÄLÄN KUNTA, APPOSEN VANHAN KENKÄTEHTAAN ALUE, PILAANTUNEEN MAAPERÄN KUNNOSTUS TYÖSELITYS 0 YLEISTÄ 01 Rakennuskohde ja sen sijainti 02 Rakennuttaja

Lisätiedot

Suupohjan Seutuverkko Oy:n liittymäsopimuksen yleiset sopimusehdot. Sopimusehdot voimassa 8.4.2009 alkaen

Suupohjan Seutuverkko Oy:n liittymäsopimuksen yleiset sopimusehdot. Sopimusehdot voimassa 8.4.2009 alkaen Suupohjan Seutuverkko Oy:n liittymäsopimuksen yleiset sopimusehdot Sopimusehdot voimassa 8.4.2009 alkaen 1. YLEISTÄ Näitä ehtoja sovelletaan Suupohjan Seutuverkko Oy:n (Verkon omistaja) liittymien toimituksiin

Lisätiedot

Kokemäen kaupunki. Sonnilantien valaistussaneeraus 2015 U R A K K A O H J E L M A

Kokemäen kaupunki. Sonnilantien valaistussaneeraus 2015 U R A K K A O H J E L M A Kokemäen kaupunki Sonnilantien valaistussaneeraus 2015 U R A K K A O H J E L M A 1 Soinnilantien valaistussaneeraus URAKKAOHJELMA SÄHKÖURAKKA 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA Tämän urakkaohjelman perustana

Lisätiedot

Rakennustyön valvonta

Rakennustyön valvonta A1 SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA YMPÄRISTÖMINISTERIÖ, Asunto- ja rakennusosasto 1 Rakennustyön valvonta MÄÄRÄYKSET JA OHJEET 2000 Ympäristöministeriö on maankäyttö- ja rakennuslain 13 :n (132/1999)

Lisätiedot

LÄMPÖSOPIMUS KAUKOLÄMMÖN LIITTYMIS JA MYYNTIEHDOT

LÄMPÖSOPIMUS KAUKOLÄMMÖN LIITTYMIS JA MYYNTIEHDOT LÄMPÖSOPIMUS KAUKOLÄMMÖN LIITTYMIS JA MYYNTIEHDOT AIRANTEEN ENERGIA OY Koskuentie 25,31700 URJALA AS LÄMPÖSOPIMUS SEKÄ LIITTYMIS- JA MYYNTIEHDOT SISÄLTÖ I II LÄMPÖSOPIMUS, malli KAUKOLÄMMÖN LIITTYMIS-

Lisätiedot

Kaukolämmön liittymis- ja myyntiehdot. Voimassa 1.4.2011 alkaen

Kaukolämmön liittymis- ja myyntiehdot. Voimassa 1.4.2011 alkaen Kaukolämmön liittymis- ja myyntiehdot Voimassa 1.4.2011 alkaen Kaukolämmön liittymis- ja myyntiehdot 2011 SISÄLTÖ: I KAUKOLÄMMÖN SOPIMUSEHDOT 1 Lämpösopimuksen tekeminen 2 Lämmön siirtäminen asiakkaalle

Lisätiedot

Kaukolämpöjohdot ja maantiet

Kaukolämpöjohdot ja maantiet Kaukolämpöjohdot ja maantiet Kaukolämpö Julkaisun nimi 1 Kaukolämpöjohdot ja maantiet Suunnitteluvaiheen ohjaus Tiehallinto Energiateollisuus ry Kaukolämpö Suositus L15/2005 ET-Kaukolämpökansio 2/3 2

Lisätiedot

Kaukolämmön sopimusehdot

Kaukolämmön sopimusehdot Kaukolämmön sopimusehdot Suositus T1/2010 Kaukolämpö Kaukolämmön sopimusehdot Energiateollisuus ry 2010 ENERGIATEOLLISUUS RY SUOSITUS T1/2010 Tässä suosituksessa esitetään kaukolämmön lämpösopimus ja

Lisätiedot

SILTAMÄKIOPAS SILTAMÄEN HUOLTO OY

SILTAMÄKIOPAS SILTAMÄEN HUOLTO OY SILTAMÄKIOPAS SILTAMÄEN HUOLTO OY 2 SISÄLLYSLUETTELO YLEISTÄ 3 JÄRJESTYSMÄÄRÄYKSET 6 Yleistä 7 Ulko-ovet ja yhteiset tilat 7 Jätehuolto 7 Pysäköinti ja huoltoajo 7 Huoneistot 8 Parvekkeet ja terassipihat

Lisätiedot

KAUKOLÄMMÖN LIITTYMIS- JA MYYNTIEHDOT. 1. Lämpösopimuksen tekeminen

KAUKOLÄMMÖN LIITTYMIS- JA MYYNTIEHDOT. 1. Lämpösopimuksen tekeminen KAUKOLÄMMÖN LIITTYMIS- JA MYYNTIEHDOT 1. Lämpösopimuksen tekeminen 1.1 Lämmönmyyjä ja asiakas tekevät kirjallisen lämpösopimuksen lämmönkäyttöpaikan liittämisestä kaukolämpöverkkoon ja lämmön toimittamisesta

Lisätiedot

Tampereen kaupungin rakennusjärjestys

Tampereen kaupungin rakennusjärjestys Tampereen kaupungin rakennusjärjestys 2 Tampereen kaupunginvaltuuston päätös 18.8.2014. Rakennusjärjestys tulee voimaan 1.10.2014 ja sillä kumotaan aiempi, 19.10.2000 voimaan tullut rakennusjärjestys.

Lisätiedot