Muuttoliike Syrjä-Venäjällä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Muuttoliike Syrjä-Venäjällä"

Transkriptio

1

2

3 Muuttoliike Syrjä-Venäjällä

4 Dissertations in Social Sciences and Business Studies No 8

5 KARI SYNBERG Muuttoliike Syrjä-Venäjällä Tapaustutkimus Kirovskista, Apatiitista ja Nelidovosta Publications of the University of Eastern Finland Dissertations in Social Sciences and Business Studies No 8 Itä-Suomen yliopisto Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta Joensuu 2010

6 Juvenes Print Tampere, 2010 Sarjan vastaava toimittaja: FT Kimmo Katajala Myynti: Itä-Suomen yliopiston kirjasto ISSN (nid): ISBN (nid): ISSN-L: ISSN (PDF): ISBN (PDF):

7 Synberg, Kari Muuttoliike Syrjä-Venäjällä. Tapaustutkimus Kirovskista, Apatiitista ja Nelidovosta Itä-Suomen yliopisto, Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta, 2010 Publications of the University of Eastern Finland, Dissertations in Social Sciences and Business Studies, no 8 ISSN (nid.): ISSN (PDF): ISSN-L: ISBN (nid): ISBN (PDF): Summary in English and Finnish Dissertation ABSTRACT This research focus on voluntary migration between communities and areas, linked to the general development of and social changes in Russia. This work analyses selected that result in moving at local, regional and national levels in the 2000s. The case study areas of Kirovsk and Apatity (Murmansk region) and Nelidovo (Tver region) are settlements in which changes in communities a population decline, as well as migration towards metropolises. This work connects two theoretical analysis frames: a system theoretical approach used in international migration research and a multi-causal theory of local spatial development. Based on these theoretical approaches, a multi-causal migration model has been developed that explains the causes of migration between areas. Using this model, it has been possible to identify the most essential determinants of migration in different contexts. Completed questionnaires from 1643 students and other inhabitants from the case study areas give insight on the factors affecting migration. This research shows that a rise in migration is affected by such factors as the development of a region and its living possibilities. The survey shows that many young people, as well as many welleducated inhabitants of the Russian periphery, want and probably also will move away, mainly to large urban centres. The inactive part of the population, such as retirees, usually cannot economically afford to move. The value of all types of migration programmes and administrative steering has been marginal in the opinion of survey respondents. This research also reveals that women are more active than men in internal migration, as well as in emigration across Russia shows that internal migration has not diminished in relative terms, but rather it continues in cer Keywords: geography, migration, multi-causal model of migration, restructuring, regional development

8 ABSTRAKTI Tutkimus tarkastelee Venäjän yleiseen kehitykseen ja rakennemuutokseen liittyvää yhdyskuntien ja alueiden välistä vapaaehtoista maassamuuttoa. Tutkimus analysoi muuttohalukkuutta, muuttoaikeita ja muuttoon johtavia tekijöitä (determinantteja) paikallisella, alueellisella ja kansallisella tasolla yhdyskuntatutkimuksen keinoin. Rakennemuutoksen vaikutukset näkyvät erityisesti elinkeinorakenteeltaan yksipuolisissa yhdyskunnissa, Venäjän syrjäseuduilla. Tutkimuksen tapaustutkimusalueet, Kirovsk ja Apatiitti Murmanskin alueella ja Nelidovo Tverin alueella, ovat yhdyskuntia, joissa yhteiskunnalliset muutokset ovat aiheuttaneet väestön vähenemistä sekä muuttoliikettä kohti metropolialueita. Tutkimus yhdistää kaksi teoreettista tarkastelukehikkoa: kansainvälisessä muuttoliiketutkimuksessa käytetyn järjestelmäteoreettisen lähestymistavan sekä tulkinnan paikallistalouksien spatiaalisesta kehityksestä. Näiden lähestymistapojen pohjalta on kehitetty multikausaalinen muuttoliikemalli, joka selittää alueiden välistä muuttoliikettä. Tutkimuksessa käytetyn multikausaalisen muuttoliikemallin avulla on erilaisten kontekstien kautta pystytty löytämään muuttoliikkeiden kannalta oleellisimmat determinantit. Erityisesti esille nousevat taloudellinen ja sosiaalinen konteksti sekä rakennemuutos, joka paikallisyhdyskunnan prosessien suodattumisen sekä yksilön toiveiden, tarpeiden ja valmiuksien kautta muokkautuu muuttoliikkeeksi. Tapaustutkimusalueilla tehty kyselytutkimus antaa tutkimuksen tuloksena käsityksen muuttoliikkeeseen vaikuttavista tekijöistä. Tutkimus osoittaa, että muuttoliikkeen syntymiseen Venäjän syrjäseuduilla vaikuttavat useat eri tekijät, kuten alueiden kehityksen taso ja elämisen mahdollisuudet. Näiden tekijöiden painoarvo vaihtelee alueesta ja yhdyskunnasta toiseen. Kyselytutkimus osoittaa myös, että moni Syrjä- Venäjän nuorista sekä osa hyvin koulutetuista haluaa ja mahdollisesti myös muuttaa muualle, pääasiassa Venäjän suuriin keskuksiin. Ei-aktiivinen väestönosa kuten eläkeläiset eivät useinkaan taloudellisista syistä kykene muuttamaan ja erilaisten muutto-ohjelmien ja hallinnollisten ohjauskeinojen merkitys on vastaajien mukaan marginaalinen. Tutkimus kertoo lisäksi, että naiset ovat miehiä aktiivisempia sekä sisäisessä, että myös Venäjän rajojen ylittävässä muuttoliikkeessä. Tutkimus osoittaa, että sisäinen muuttoliike ei ole oleellisesti vähentynyt, vaan jatkuu edelleen alueellisesti ja yhdyskunnittain valikoiden Syrjä-Venäjällä. Avainsanat: maantiede, muuttoliike, multikausaalinen muuttoliikemalli, rakennemuutos, aluekehitys

9 Harvey 1969: The concept of a system appears absolutely central for our understanding of explanation in geography. Esipuhe Ali-Vehmas 2005: Systeemiajattelu tarkastelee useimmiten toimijoiden ominaisuuksia ja tekoja ja näiden vaikutuksia suhteessa systeemin muihin Tämän tutkimuksen taustalla on paljolti työskentelyni Suomen ulkoasiainministeriössä vuosina lähinnä viisumi- ja konsuliasioita hoitavana virkamiehenä. Tästä ajanjaksosta suurimman osan työskentelin Murmanskissa ja Moskovassa. Tuolloin tutustuin perinpohjaisesti ihmisten liikkuvuuteen liittyviin kysymyksiin hyvin monesta eri näkökulmasta. Jo silloin suunnittelin jatkotutkinnon suorittamista, ja sainkin siihen hyviä vinkkejä monilta työtovereiltani. Tutkimus käynnistyi viimein vuonna 2005, joskin erilaisen muuttoliikkeisiin liittyvän materiaalin kerääminen alkoi jo tätä aikaisemmin. Osallistumiseni Joensuun yliopiston professori Markku Tykkyläisen vetämään ja Suomen Akatemian rahoittamaan tutkimushankkeeseen Muuttuuko Venäjän pohjoisten periferioiden maantiede? (Does the Geography of the Russian Northern Peripheries Really Change?) edesauttoi tämän tutkimushankkeen jäsentämisessä. Hankkeesta saatu taloudellinen tuki teki mahdolliseksi vuonna 2006 siirtymisen hankkeen työntekijäksi. Vuoden 2008 alussa siirryin maantieteen tutkijakoulun tutkijakoulutettavaksi. Tutkimuksen teossa tukena on ollut alusta lähtien ohjaajani, professori Markku Tykkyläinen, jolle kuuluukin suurin kiitos työn etenemisestä. Myös lukuisat kollegat niin Suomessa kuin Venäjällä ovat tukeneet tämän työni tekemistä. Erityisesti haluan kiittää dosentti Aleksander Zherenkovia Tverin yliopistosta ja tohtori Vladimir Didykiä Kuolan tiedekeskuksesta, avusta, jota he antoivat tutkimuksen teon aikana. Ilman Aleksander Zherenkovin jatkuvaa kannustusta ja apua työ ei varmaankaan koskaan olisi valmistunut. Kyselytutkimuksen organisoimisesta haluan kiittää Dmitrii Spirovia ja Vladimir Uljanovia Nelidovosta, Liudmila Koptjaevia ja Aleksander Koptjaevia Kirovskista sekä Nina Izmodenovaa Apatiitista.

10 Lisäksi haluan kiittää erityisesti työni esitarkastuksesta ja viimeistelyohjeista dosentti Eira Varista ja dosentti Elli Heikkilää. Kiitän myös arvokkaista kommenteista Ilkka Lehtolaa, Jukka Oksaa ja Minna Piipposta Itä-Suomen yliopistosta sekä koko Akatemia-projektin tutkimusryhmäämme, eli Vesa Rautiota, Evgenia Prokhorovaa, Mattias Spiesiä ja Yrjö Myllylää. Kiitos kuuluu myös historia- ja maantieteiden laitoksen Paul Fryerille, Timo Pakariselle ja Olli Lehtoselle ja kaikille muille Itä- Suomen yliopistossa työtäni edistäneille henkilöille. Kiitän vielä Anni Hukkasta äidinkielen tarkastuksesta. Erityisen kiitoksen haluan antaa vielä Idahon yliopiston maantieteen professori Harley Johansenille, joka on useaan otteeseen konsultoinut työtäni tapaamisissamme sekä Marylandin yliopistosta tohtori Timothy Heleniakia saamistani tilastoista ja muusta materiaalista. Tutkimuksen aikana tapasin myös useita venäläisiä tutkijoita, joiden kanssa kävin pitkällisiä keskusteluja tämän tutkimuksen teemasta. Sain heiltä myös useita aiheeseen liittyviä artikkeleita ja julkaisuja, joista on ollut paljon hyötyä tutkimusta tehdessäni. Haluan kiittää avusta Ivan Aleshkovskia, Zhanna Zaynonchkovskayaa, Tatiana Nefedovaa, Andrei Treivishia, Lidia Bogdanovaa, Valdimir Iontsevia, Tatiana Marozovaa, Larissa Nekrasovaa, Svetlana Iakovlevaa sekä Rostislav Dushaevia ja Jevgeny Vasilevia. Myös kartografi Dmitrii Midorenko ansaitsee kiitoksen työni lukuisten karttojen editoinnista. Erityisesti haluan kiittää professori vielä Aleksander Alekseevia Moskovan yliopistosta: hänen kanssaan kävin useita keskusteluja ja hän tutustutti minut moniin venäläisiin muuttoliiketutkijoihin. Tutkimuksen tavoitteena on ollut tällä tavoin Venäjään liittyvissä muuttoliiketutkimuksessa esiintyvien diskurssien sijoittaminen järjestelmäteoreettiseen viitekehykseen sekä oman tutkimukseni puitteisiin. Oma pitkäaikainen kokemukseni Venäjästä ja yli 10-vuoden asumiseni Murmanskissa, Petroskoissa ja Moskovassa on vaikuttanut osaltaan tutkimuksen luonteeseen. Työn puutteista ja virheistä olen luonnollisesti vain itse vastuussa. Tutkimuksen tekeminen on ollut monimutkainen ja ajoittain hankalakin polku. Päämäärään pääsemiseksi on minua auttanut erityisesti oma perheeni, puolisoni Anna, joka myös työskenteli usean kuukauden ajan avustajanani tallentaen kyselytutkimuksen lomakkeista tietoja tietokoneelle. Kiitos hänelle siitä, että hän on jaksanut katsoa taisteluani. Kiitos myös tyttärilleni Karoliinalle ja Lauralle sekä pojalleni Valtterille. Kiitoksia omille vanhemmilleni, Erkille ja Eilalle, jotka ovat kärsivällisesti katsoneet ponnistelujani. Haluan vielä erityisesti muistaa ja kiittää avusta tämän tutkimuksen materiaalin keräämisestä läheistä ystävääni Oleg Oparinia Murmanskista. Hänen traaginen poismenonsa liikenneonnettomuudessa vuonna 2008 oli minulle henkisesti raskas kokemus. Kangasniemellä, kauniina alkutalven päivänä 2010, Kari Synberg

11 Sisällys 1. JOHDANTO Tutkimusasetelma Tutkimuksen rakenne Keskeisiä käsitteitä Muuttoliikkeiden luokittelua Muuttajatypologia Muuttoliikkeen mittaaminen ja sen taustatekijöitä Muuttoliikkeen suuntautuminen ja sijaintitekijät Tapaustutkimusalueet TUTKIMUSMENELMÄT Metodologia ja tutkimusaineisto Kyselytutkimuksen analysointi MUUTTOLIIKKEEN TEOREETTINEN VIITEKEHYS JA VENÄJÄ Muuttoliiketutkimuksen teoretisointi Klassisia lähestymistapoja ja tutkimuksia Keskeisiä post-klassisia muuttoliiketutkimuksia Toimeentuloon liittyviä lähestymistapoja Pääomia, hyvinvointia ja inhimillisiä tarpeita korostavia lähestymistapoja Verkostoja korostavia lähestymistapoja Alueellista vuorovaikutusta ja työvoiman uusintamista korostavia lähestymistapoja Muuttoliikeprosessien ennustaminen MUUTTOLIIKETEORIOIDEN YHDISTELMÄMALLIT Kansainvälisen muuttoliikkeen yhdistelmämalli Systeemiteoreettinen lähestymistapa Multikausaalinen muuttoliikemalli Tutkimuskehikko MURMANSKIN JA TVERIN ALUEIDEN MUOTOUTUMINEN Alueiden yleiset kehitysprosessit Murmanskin alue Tverin alue Alueiden väestöprosessit Väestönkehitys Keski-ikä ja sukupuolijakauma Työssäkäynti Alueiden taloudesta Tapaustutkimusalueiden erityispiirteitä

12 5.4.1 Kirovsk ja Apatiitti Nelidovo Murmanskin ja Tverin alueiden mahdollisuudet Tapaustutkimusalueiden kehittymisen vaikutukset kyselytutkimuksen valossa Yhteiskunnallisen kehityksen vaikutukset Investointien vaikutukset VENÄJÄN MUUTTOLIIKKEESEEN VAIKUTTAVAT YLEISET PROSESSIT Historialliset prosessit Neuvostoliiton jälkeinen rakennemuutos Alueelliset kehityserot ja ohjausjärjestelmät Pohjoisten alueiden kehityskysymysten ohjailu Muuttoliikesäännökset ja hallinto TAPAUSTUTKIMUSALUEIDEN VÄESTÖ JA MUUTTOLIIKE YLEISEN VÄESTÖNKEHITYKSEN KONTEKSTISSA Yleinen väestönkehitys muuttoliikkeen taustalla Väestön määrä Venäjällä Luonnollinen väestönkasvu Työikäisen väestön määrä Elinajanodote ja väestön vanheneminen Kaupunkien ja maaseudun väestönkehitys Muuttoliikkeen monisisältöinen vaikutus yhdyskuntiin Siirtolaisuus ja tapaustutkimusalueelle muutto Asuminen syntymäpaikkakunnalla MUUTTOLIIKKEESEEN VAIKUTTAVAT SOSIAALIS- TALOUDELLISET KEHITYSEROT Alueelliset kehityserot muuttovirtojen taustalla Yritystoiminnan uudet järjestelyt ja investoinnit Työvoiman rakenne ja ihmisten arjen realiteetit Erilaistuneiden tuotannollisten yhteisöjen vaikutus muuttoliikkeisiin Kehitysprosessit kyselytutkimusten näkökulmasta SISÄINEN MUUTTOLIIKE Alueet ja muuttovirrat Tapaustutkimusalueiden muuttoliikkeiden geospatiaalinen erilaisuus Determinantit ja niiden muutosprosessit Asuinpaikan valintaan vaikuttavia tekijöitä Työntekijät ja työpaikka Koulutus ja muuttoliike Muuttamisen esteet kyselytutkimuksen perusteella Mahdolliset muuttajat tapaustutkimusalueilla

13 9.5.1 Muuttohalukkuus ja ikä Muuttohalukkuus ja sukupuoli Koulutustaustan vaikutus muuttohalukkuuteen Perheen merkitys muuttopäätöksen teossa Muuttohalukkuus ja paikkatunne OPISKELIJAT JA MUUTTOLIIKKEET Opiskelijoiden paikkasidonnaisuus Tulevaisuudensuunnitelmat Opiskelijat ja muuttamisen esteet PÄÄTELMÄT Venäjän yleinen kehitys ja ohjausjärjestelmät sekä muuttoliikkeet Muuton motiivit Tapaustutkimusalueiden tuotanto- ja yritystoiminnan järjestelyt Opiskelijoiden muuttoliike Muuttoliikkeiden tulevaisuuden näkymät tapaustutkimusalueilla Tutkimuksen teoreettinen anti ja yhteenveto Haasteita jatkotutkimuksille LÄHTEET LIITTEET KARTTALIITTEET

14 KUVIOT 1. Pelkistetty muuttoliikemalli Muuttoliike Venäjällä Determinanttien muutosprosessi Muuttoliiketutkimuksen lähestymistapoja Gravitaatiomalli Muuttoliikkeiden faktorimalli Sosiaalinen uusintaminen tilassa Kansainvälinen muuttoliikejärjestelmä Muuttoliikeprosessin funktionaalinen malli Tutkimuksen näkökulmat Tapaustutkimusalueiden väestönkehitys vuosina (1000 ihmistä) Ikä- ja sukupuolijakauma Murmanskin alueella vuosina 1989 ja 2006 (%) Palkkatulojen ja todellisten tulojen kehitys Tverin alueella vuosina (%) Murmanskin ja Tverin alueiden taloudellisen toiminnan rakenne Murmanskin alueen teollisuuden tuotantorakenne vuonna 2004 ja arvioitu rakenne vuonna 2012 (% teollisuustuotannon määrästä) Tverin alueen tuotantorakenne BKT:n mukaan jaettuna vuonna 2007 (%) Nelidovon alueen kaivosten työntekijämäärä vuosina Teollisuustuotannon volyymi sektoreittain Nelidovossa (%) vuonna Tuotannon osuus Murmanskin alueella alueittain vuonna 2006 (%) Investointien osuus Murmanskin alueella alueittain vuonna 2006 (%) Lannoitteiden hintakehitysindeksi (US$, 2000=100) vuosina Kaupunkien kokonaisväestömäärä (%) jaoteltuna niiden asukasmäärän perusteella Venäjällä vuonna Väestön alueellisen kokonaismuutoksen komponentit Venäjän erilaisia väestönkasvuennusteita vuoteen 2050 saakka Yleinen väkiluvun ja työikäisen väestön määrän (vuosittainen) kehitys vuosina (1000 ihmistä) Vastasyntyneen elinajanodote Venäjällä vuosina Väestön ikäjakauma Venäjällä vuosina 1989 ja Väestön ikäjakauman ennuste Venäjällä vuonna Murmanskin ja Tverin alueiden osuudet Venäjän tuotantosektoreissa vuonna Tulojen jakauma Murmanskin ja Tverin alueilla (%) vuonna Venäjän kehitys, Scree Plot -testi (Nelidovo ja Kirovsk/Apatiitti) Tulomuutto ja lähtömuutto Murmanskin alueella vuoden 2007 lopussa Tulomuutto ja lähtömuutto Tverin alueella vuonna Venäjän alueiden välinen muuttoliike (rekisteröityminen tuloalueella) vuosina (1000 ihmistä)

15 35. Kyselytutkimukseen vastanneiden työntekijöiden asenteet esitettyihin työhön liittyviin väitteisiin (keskiarvoindikaattori) Nelidovossa, Kirovskissa ja Apatiitissa Kyselytutkimukseen osallistuneiden halukkuus osallistua täydennyskoulutukseen (asukaslomake) Muuttamisen esteet, Scree Plot -testi (Kirovsk, Apatiitti) Kohdealueen kulttuuri ja uskontosidokset (muuttamisen esteet, histogrammi) Paikkasidokset (muuttamisen esteet, histogrammi) Liikkuvuuden rakenteelliset esteet (muuttamisen esteet, histogrammi) Asumis- ja elinkustannukset (muuttamisen esteet, histogrammi) Kyselytutkimukseen osallistuneiden opiskelijoiden asuinpaikkakunnat Muuttoliikkeeseen vaikuttavia yleisiä tekijöitä Syrjä-Venäjällä Opiskelijoiden ja vastavalmistuneiden muuttamiseen vaikuttavia tekijöitä Yhteenveto Kirovskin/Apatiitin multikausaalisesta muuttoliikejärjestelmästä Yhteenveto Nelidovon multikausaalisesta muuttoliikejärjestelmästä TAULUKOT 1. Muuttoliikkeisiin suoraan ja välillisesti vaikuttavia determinantteja Opiskelija- ja asukaskyselyn aihepiirit Kyselytutkimuksen vastaajien perustietoja Kyselytutkimuksen analysointimenetelmä Muuttoliikkeeseen vaikuttavia keskeisiä työntö- ja vetotekijöitä Tutkimuksen tasot ihmisten elämismaailman kannalta Murmanskin alueen alueellis-hallinnollinen kehitys vuosina Väestökehitys ja muuttoliike Murmanskin ja Tverin alueilla vuosina Kyselytutkimukseen vastanneiden käsitykset väitteestä äkiluku tulee kasvamaan (%) Kirovskista/Apatiitista sekä Nelidovosta poismuuttaneiden kohdealueet vuonna Työssäkäyvien määrä ja työttömyysaste Murmanskin ja Tverin alueilla vuosien 1990 ja 2008 välisenä aikana Työvoiman rakenne Murmanskin ja Tverin alueilla (%) vuonna Keskipalkat ja keskieläkkeet Venäjällä ja tapaustutkimusalueilla Toimeentulominimin alla oleva väestönosa Venäjällä, Murmanskin ja Tverin alueilla vuosina ja 2007 (%) Kirovskin ja Apatiitin sekä Nelidovon asukaslomakkeeseen vastanneiden ikäjakauma (%) Nelidovon alueen teollisuuden työntekijämäärät vuonna Tverin alueen investointiprojekteja vuodesta 2007 lähtien

16 18. Eri ikäluokkien käsitykset yhteiskunnallisen kehityksen vaikutuksesta muuttoliikkeeseen kyselytutkimuksen perusteella Kyselytutkimukseen vastanneiden eri ikäluokkien käsityksiä vuoriteollisuuteen ja investointeihin liittyvistä väittämistä Kirovskissa ja Apatiitissa (keskiarvo ja keskihajonta) Kyselytutkimukseen vastanneiden eri ikäluokkien käsityksiä metsäsektoriin ja investointeihin liittyvistä väittämistä Nelidovossa (keskiarvo ja keskihajonta) Ikäluokkien (15 19, 20 29, 30 39, 40 49, 50 59, yli 60-vuotiaat) tilastolliset erot Kirovskissa ja Apatiitissa kyselytutkimuksessa esitetyissä väittämissä Kruskal- Wallisin testin perusteella Ikäluokkien (15 19, 20 29, 30 39, 40 49, 50 59, yli 60-vuotiaat) tilastolliset erot Nelidovossa kyselytutkimuksessa esitetyissä väittämissä Kruskal-Wallisin testin perusteella Väestön jakautuminen Neuvostoliiton euroopan- ja aasianpuoleisiin osiin (%) Kaupunkien määrän kasvu Venäjällä vuosina Aluetypologia kilpailukyvyn ja alueen primäärin resurssin suhteen Lainsäädännön vaikutus muuttopäätöksiin kyselytutkimuksen vastausten perusteella (%) Väestömäärä pohjoisilla ja niihin verrattavilla alueilla vuonna Lapsiluku kyselytutkimukseen vastanneilla naisilla Kirovskissa/Apatiitissa ja Nelidovossa (asukaslomake) Kyselytutkimukseen vastanneiden käsitykset väittämästä Onko oma terveydentilani on hyvä? (%) Yli asukkaan asutuskeskittymän väestödynamiikka eräillä alueilla vuosina Väestön asumisaika nykyisellä asumispaikkakunnalla Tverin ja Murmanskin alueilla sekä federaatiopiireissä (%) vuonna Syntymäpaikka ja asuinpaikka federaatiopiireittäin vuosien 1989 ja 2002 väestölaskentojen perusteella Murmanskin ja Tverin alueella syntyneet ja heidän nykyiset asuinpaikkansa (federaatiopiireittäin) vuoden 2002 väestölaskennan perusteella (%) Kyselytutkimukseen vastanneiden asuminen syntymäpaikkakunnalla ikäryhmittäin (%) Kirovskin ja Apatiitin sekä Nelidovon asukkaiden aikaisemmat asuinpaikkakunnat kyselytutkimuksen perusteella BKT asukaslukuun suhteutet Federaation ja federaatiopiirien budjettitulot, vienti ja tuonti Venäjällä vuonna Sosiaalis-taloudellinen aluejako ja erilaisia kehitystä kuvaavia mittareita

17 39. Suurten valtion ja kuntien omistamien yrityskompleksien yksityistäminen vuosien välisenä aikana (yksikköä) Kyselytutkimukseen vastanneiden työpaikat Työnantajan merkitys ja toiminta kyselytutkimuksen vastausten perusteella suhteutettuna vastaajien toimialoihin (Kirovsk/Apatiitti) Työnantajan merkitys ja toiminta kyselytutkimuksen vastausten perusteella suhteutettuna vastaajien toimialoihin (Nelidovo) Kokonaisinvestoinnit vuosina joillakin tutkimukseen liittyvillä Venäjän Kokonaisinvestoinnit sektoreittain Venäjällä, Keski- ja Luoteis-Venäjän federaatiopiirissä sekä Murmanskin ja Tverin alueilla vuonna 2007 (% alueen kokonaisinvestoinneista) Venäjän kokonaistyövoiman jakautuminen sektoreittain vuosina (%) sekä keskipalkka kuukaudessa vuonna Työssäkäyvä väestö koulutuksen perusteella jaettuna Venäjällä ja joillakin alueilla Keski- ja Luoteis-Venäjän federaatiopiireissä (%) Venäjän kehitys, frekvenssitaulukko (%) Venäjän kehitykseen liittyvät pääkomponenttianalyysin kommunaliteetit Pääkomponenttien ominaisarvot ja selitysosuudet (Venäjän kehitys) Venäjän kehitykseen liittyvät pääkomponentit Nelidovossa annettujen vastausten perusteella Venäjän kehitykseen liittyvät pääkomponentit Kirovskissa ja Apatiitissa annettujen vastausten perusteella Joitakin sosiaalisia indikaattoreita Moskovan, Pietarin, Murmanskin ja Tverin alueilla vuosien 1990 ja 2007 välisenä aikana Muuttoliike talousalueittain vuosina Väestöntiheys (vuonna 2005) ja nettomuutto (vuosina ) sosioekonomisen aluejaon perusteella Muuttovoitto- ja muuttotappioalueet vuosina Muuttoliikeperusteinen aluejako Alueen sisäinen, alueiden välinen ja kansainvälinen muuttoliike Venäjällä ja Luoteis-Venäjän federaatiopiirissä (tulo- ja lähtömuutto) vuosina 2000 ja Alueiden välinen muuttoliike ikäluokittain Murmanskin ja Tverin alueilla, Kirovskissa, Apatiitissa ja Nelidovossa sekä Lihoslavlissa vuonna Nettomuutto Kirovskissa, Apatiitissa ja Nelidovossa vuosina Nettomuutto Murmanskin ja Tverin alueitten ja joidenkin muiden alueiden välillä vuonna Opiskelijoiden asuinpaikan valintaan tulevaisuudessa vaikuttavat tekijät Kirovskissa, Apatiitissa ja Nelidovossa Asukkaiden asuinpaikkaan vaikuttavat tekijät Kirovskissa, Apatiitissa ja Nelidovossa Kyselytutkimukseen vastanneiden työpaikka sukupuolen mukaan

18 64. Kyselytutkimukseen vastanneiden työtätekevien asenteet joihinkin työhön liittyviin väitteisiin suhteessa sukupuoleen Työssäkäyvien koulutustaso sukupuolen mukaan Venäjällä sekä Tverin ja Murmanskin alueilla vuonna 2007 (%) Kyselytutkimukseen vastanneiden koulutustaso Nelidovossa sekä Kirovskissa/Apatiitissa Kyselytutkimukseen vastanneiden koulutustausta suhteessa sukupuoleen Nelidovossa ja Kirovsk-Apatiitissa (%) Koulutustaustan vaikutus Kirovskissa ja Apatiitissa kyselytutkimuksen Uuden teknologian myötä työpaikat vähenevät Koulutustaustan vaikutus Nelidovossa kyselytutkimuksen väittämään Uuden teknologian myötä työpaikat vähenevät Koulutustaustan vaikutus Kirovskissa ja Apatiitissa kyselytutkimuksen väittämään Teollisuuden modernisaation myötä joudun etsimään uusia töitä Koulutustaustan vaikutus Nelidovossa kyselytutkimuksen väittämään Teollisuuden modernisaation myötä joudun etsimään uusia töitä Koulutuksen vaikutus työskentelyyn uuden teknologian parissa Kirovskissa ja Apatiitissa kyselytutkimuksen perusteella Koulutuksen vaikutus työskentelyyn uuden teknologian parissa Nelidovossa kyselytutkimuksen perusteella Kyselytutkimukseen vastanneiden käsitykset työpaikan säilymisestä tulevaisuudessa (suhteessa vastaajien asuinpaikkaan) Muuttamisen esteet, frekvenssijakaumien taulukko, Kirovsk/Apatiitti (%) Muuttomatkan pituus (alueiden välinen muutto) Venäjällä vuosina 1989, 1994 ja 2002 (%) Muuttamisen esteet, Kaiserin ja Barlettin testit Muuttamisen esteet, muuttujien kommunaliteetit Muuttamisen esteet, pääkomponenttien ominaisarvot ja selitysosuudet Muuttamisen esteet, rotatoitu komponenttimatriisi Pääkomponenttien nimeäminen (muuttamisen esteet) Reliabiliteetti/Cronbachin Alfa (muuttamisen esteet) Muuttohalukkuus seuraavan viiden vuoden aikana kyselytutkimuksen perusteella ikäryhmittäin (%) Kirovskissa ja Apatiitissa sekä Nelidovossa Naisten ja miesten osuudet (%) kokonaismuutosta, alueiden välisestä sekä kansainvälisessä muutosta Tverin ja Murmanskin alueilla, Nelidovossa, Kirovskissa ja Apatiitissa vuonna Kyselytutkimukseen vastanneiden miesten ja naisten muuttoaikomukset seuraavan viiden vuoden aikana Kirovskissa ja Apatiitissa sekä Nelidovossa (%) Kirovskissa ja Apatiitissa kyselytutkimukseen vastanneiden sukupuolten väliset erot muuttosuunnitelmissa seuraavan viiden vuoden kuluessa

19 87. Nelidovossa kyselytutkimukseen vastanneiden sukupuolten väliset erot muuttosuunnitelmissa seuraavan viiden vuoden kuluessa Eri sukupuolten käsitykset kyselytutkimuksessa esitettyyn väittämään Olen erityisen kiinnostunut muuttamaan pois alueelta, jos valtio tukee poismuuttoa (asukaslomake) Koulutustaustan vaikutus muuttosuunnitelmiin kyselytutkimuksen perusteella seuraavan viiden vuoden kuluessa Kirovskissa, Apatiitissa ja Nelidovossa Koulutustaustan vaikutus kyselytutkimukseen vastanneiden muuttohalukkuuteen Kirovskissa/Apatiitissa ja Nelidovossa (asukaslomake) Kielitaidon ja palkkauksen merkitys ulkomaille muutettaessa suhteessa sukupuoleen (ristiintaulukointi) (asukaslomake, Kirovsk/Apatiitti) Kielitaidon ja palkkauksen merkitys ulkomaille muutettaessa suhteessa sukupuoleen (ristiintaulukointi) (asukaslomake, Nelidovo) Muuttosuunnitelmat tapaustutkimusalueilla seuraavan viiden vuoden kuluessa siviilisäädyn mukaan Kyselytutkimukseen vastanneiden muuttosuunnitelmat seuraavan viiden vuoden kuluessa suhteessa lasten määrään Kyselytutkimukseen vastanneiden tyytyväisyys elämäänsä asuinpaikkakunnalla suhteessa vastaajien syntymäpaikkakuntaan (ristiintaulukointi) Kyselytutkimukseen vastanneiden loppuelämän asuminen Kirovskissa/Apatiitissa suhteutettuna vastaajien ikään Kyselytutkimukseen vastanneiden loppuelämän asuminen Nelidovossa suhteutettuna vastaajien ikään Syntymäpaikkakunta/rekisteröintipaikkakunta opiskelijakyselyn perusteella Kirovskissa, Apatiitissa, Nelidovossa ja Lihoslavlissa Sukulaisten asuminen samalla paikkakunnalla Yhteenveto paikkakunnista, joilla kaksi tai useampi opiskelija ilmoitti sukulaisiaan asuvan Opiskeljoiden toivomat työskentelyalat valmistumisesi jälkeen (%) Opintojen jatkamishalukkuus kyselytutkimuksen perusteella Kirovskissa/Apatiitissa, Nelidovossa ja Lihoslavlissa Jatko-opintoja suunnittelevien opiskelijoiden opiskelupaikkakunnan valintaan liittyviä työntö- ja vetotekijöitä tapaustutkimusalueilla Eri sukupuolten mielipiteet muuttamisesta Kirovskista/Apatiitista seuraavan viiden vuoden aikana Murmanskiin, Pietariin tai Moskovaan (ristiintaulukointi) Eri sukupuolten mielipiteet muuttamisesta Nelidovosta seuraavan viiden vuoden aikana Tveriin, Pietariin tai Moskovaan (ristiintaulukointi) Eri sukupuolten mielipiteet muuttamisesta Lihoslavlista seuraavan viiden vuoden aikana Tveriin, Pietariin tai Moskovaan (ristiintaulukointi)

Muuttoliikkeen voittajat ja häviäjät

Muuttoliikkeen voittajat ja häviäjät tutkimus Hannu Kytö ja Monika Kral-Leszczynska Muuttoliikkeen voittajat ja häviäjät kaks kunnallisalan kehittämissäätiö Muuttoliikkeen voittajat ja häviäjät Hannu Kytö ja Monika Kral-Leszczynska Muuttoliikkeen

Lisätiedot

Yrjö Myllylä. Murmanskin alueen teollinen, logistinen ja sosiaalinen kehitys vuoteen 2025 AKATEEMINEN VÄITÖSKIRJA

Yrjö Myllylä. Murmanskin alueen teollinen, logistinen ja sosiaalinen kehitys vuoteen 2025 AKATEEMINEN VÄITÖSKIRJA Yrjö Myllylä Murmanskin alueen teollinen, logistinen ja sosiaalinen kehitys vuoteen 2025 AKATEEMINEN VÄITÖSKIRJA Joensuun yliopisto Yhteiskunta- ja aluetieteiden tiedekunta Joensuu 2007 Yrjö Myllylä Murmanskin

Lisätiedot

Pankkitoiminnan alueellinen kehityskaari Varsinais- Suomessa

Pankkitoiminnan alueellinen kehityskaari Varsinais- Suomessa JOHANNA SÄRKIJÄRVI Pankkitoiminnan alueellinen kehityskaari Varsinais- Suomessa ACTA WASAENSIA 306 ALUETIEDE 13 III Julkaisija Julkaisupäivämäärä Vaasan yliopisto Syyskuu 2014 Tekijä(t) Julkaisun tyyppi

Lisätiedot

Matkailu elinkeinona Kuusamossa: päättäjien näkökulma

Matkailu elinkeinona Kuusamossa: päättäjien näkökulma Matkailu elinkeinona Kuusamossa: päättäjien näkökulma Tutkimuksia 2 / 2014 Tutkimuksia 2 / 2014 Naturpolis Kuusamo - 2 - Naturpolis Kuusamo Tutkimuksia 2 / 2014 Matkailu elinkeinona Kuusamossa: päättäjien

Lisätiedot

Ilkka Lehtola. Maaseudun toimintaympäristön. liikkuminen. Kirjallisuuskatsaus. Tiehallinnon selvityksiä 18/2007

Ilkka Lehtola. Maaseudun toimintaympäristön. liikkuminen. Kirjallisuuskatsaus. Tiehallinnon selvityksiä 18/2007 Ilkka Lehtola Maaseudun toimintaympäristön muutos ja liikkuminen Kirjallisuuskatsaus Tiehallinnon selvityksiä 18/2007 Ilkka Lehtola Maaseudun toimintaympäristön muutos ja liikkuminen Kirjallisuuskatsaus

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Taloustieteiden tiedekunta

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Taloustieteiden tiedekunta JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Taloustieteiden tiedekunta MAAHANMUUTTO RATKAISUNA EUROOPAN UNIONIN IKÄÄNTYMISONGELMAAN EU:hun kohdistuvaan maahanmuuttoon vaikuttavat tekijät Kansantaloustiede, Pro gradu -tutkielma

Lisätiedot

Muutoksen johtaminen suomalaisessa yliopistouudistuksessa rehtoreiden näkökulmasta

Muutoksen johtaminen suomalaisessa yliopistouudistuksessa rehtoreiden näkökulmasta VIRPI JUPPO Muutoksen johtaminen suomalaisessa yliopistouudistuksessa rehtoreiden näkökulmasta ACTA WASAENSIA NO 235 JULKISJOHTAMINEN 15 UNIVERSITAS WASAENSIS 2011 Esitarkastajat Professori Seppo Hölttä

Lisätiedot

Toiselta asteelta eteenpäin

Toiselta asteelta eteenpäin Aino Äikäs Toiselta asteelta eteenpäin Narratiivinen tutkimus vaikeavammaisen nuoren aikuisen koulutuksesta ja työllistymisestä Publications of the University of Eastern Finland Dissertations in Education,

Lisätiedot

VTT PUBLICATIONS 715. Katri Valkokari. Yhteisten tavoitteiden ja jaetun näkemyksen muodostuminen kolmessa erityyppisessä verkostossa

VTT PUBLICATIONS 715. Katri Valkokari. Yhteisten tavoitteiden ja jaetun näkemyksen muodostuminen kolmessa erityyppisessä verkostossa VTT PUBLICATIONS 715 Katri Valkokari Yhteisten tavoitteiden ja jaetun näkemyksen muodostuminen kolmessa erityyppisessä verkostossa VTT PUBLICATIONS 715 Yhteisten tavoitteiden ja jaetun näkemyksen muodostuminen

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO. Paikallisuus ja alueellisuus osuustoimintayritysten liiketoiminnassa. Aihe hyväksytty osastoneuvostossa 23.8.

LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO. Paikallisuus ja alueellisuus osuustoimintayritysten liiketoiminnassa. Aihe hyväksytty osastoneuvostossa 23.8. LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Kauppatieteiden osasto Johtaminen ja Organisaatiot Paikallisuus ja alueellisuus osuustoimintayritysten liiketoiminnassa Aihe hyväksytty osastoneuvostossa 23.8.2005 Työn

Lisätiedot

Ei vain ranskalainen tai suomalainen vaan vähän molempia Tarinoita kulttuuri-identiteeteistä

Ei vain ranskalainen tai suomalainen vaan vähän molempia Tarinoita kulttuuri-identiteeteistä Tanja Pesonen Ei vain ranskalainen tai suomalainen vaan vähän molempia Tarinoita kulttuuri-identiteeteistä Opinnäytetyö Kansalaistoiminta ja nuorisotyö Lokakuu 2008 TIIVISTELMÄ Opinnäytetyön päivämäärä

Lisätiedot

Maahanmuuttajia pitää hoitaa, muttei meidän laitoksessa

Maahanmuuttajia pitää hoitaa, muttei meidän laitoksessa Maahanmuuttajia pitää hoitaa, muttei meidän laitoksessa Kartoitus Helsingin kaupungin lastensuojelulaitoksissa työskentelevien ohjaajien ja hoitajien maahanmuuttaja-asenteista vuonna 2002 Tuomas Isola

Lisätiedot

LAADUN KEHITTÄMINEN SUOMALAISISSA YRITYKSISSÄ

LAADUN KEHITTÄMINEN SUOMALAISISSA YRITYKSISSÄ Lappeenrannan teknillinen korkeakoulu Lappeenranta University of Technology Antero Tervonen LAADUN KEHITTÄMINEN SUOMALAISISSA YRITYKSISSÄ Väitöskirja tekniikan tohtorin arvoa varten esitetään tieteellisen

Lisätiedot

Asuntotuotanto 2030. Asuntotuotantotarpeeseen vaikuttavia tekijöitä. Terttu Vainio Kaisa Belloni Liisa Jaakkonen

Asuntotuotanto 2030. Asuntotuotantotarpeeseen vaikuttavia tekijöitä. Terttu Vainio Kaisa Belloni Liisa Jaakkonen S VISIONS SCIENCE TECHNOLOGY RESEARCH HIGHLIGHT 2 Asuntotuotanto 2030 Asuntotuotantotarpeeseen vaikuttavia tekijöitä Terttu Vainio Kaisa Belloni Liisa Jaakkonen VTT TECHNOLOGY 2 Asuntotuotanto 2030 Asuntotuotantotarpeeseen

Lisätiedot

Sosiaalinen media suomalaisissa yrityksissä

Sosiaalinen media suomalaisissa yrityksissä Antti Inkeroinen Sosiaalinen media suomalaisissa yrityksissä Elektroniikan, tietoliikenteen ja automaation tiedekunta Diplomityö, joka on jätetty opinnäytteenä tarkastettavaksi diplomi-insinöörin tutkintoa

Lisätiedot

Erja Horttanainen, Anu Wikman-Immonen (toim.) Kunnat kansainvälisen maahanmuuttopolitiikan toteuttajina

Erja Horttanainen, Anu Wikman-Immonen (toim.) Kunnat kansainvälisen maahanmuuttopolitiikan toteuttajina Erja Horttanainen, Anu Wikman-Immonen (toim.) Kunnat kansainvälisen maahanmuuttopolitiikan toteuttajina Toimittaneet Erja Horttanainen Anu Wikman-Immonen Kuvat Futureimagebank, Comma Suomen Kuntaliitto

Lisätiedot

Tutkimukset ja selvitykset 3/05

Tutkimukset ja selvitykset 3/05 Tutkimukset ja selvitykset 3/05 PEHMEÄN JA KOVAN YRITTÄMISEN RAJAMAASTOSSA Lapin yliopisto Sosiaalityön laitos Pirkko Lehtinen Tutkija Tammikuu 2005 ESR tutkimukset ja selvitykset -sarja Päätoimittaja

Lisätiedot

OLEMME ERILAISIA VENÄLÄISET MAAHANMUUTTAJANAISET TERVEYDENHOITAJAN VASTAANOTOLLA

OLEMME ERILAISIA VENÄLÄISET MAAHANMUUTTAJANAISET TERVEYDENHOITAJAN VASTAANOTOLLA OLEMME ERILAISIA VENÄLÄISET MAAHANMUUTTAJANAISET TERVEYDENHOITAJAN VASTAANOTOLLA Olga Kaplina -Väliahdet Opinnäytetyö, kevät 2006 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Helsingin yksikkö Diakoninen sosiaali-, terveys-

Lisätiedot

Taru Siekkinen. Kansainvälistymismahdollisuuksien tasa-arvo koulutuksessa

Taru Siekkinen. Kansainvälistymismahdollisuuksien tasa-arvo koulutuksessa Taru Siekkinen Kansainvälistymismahdollisuuksien tasa-arvo koulutuksessa Koulutuksen tutkimuslaitos Työpapereita 29 Kansainvälistymismahdollisuuksien tasa-arvo koulutuksessa Taru Siekkinen JULKAISUMYYNTI:

Lisätiedot

SOSIAALINEN PÄÄOMA SOSIAALI- JA TERVEYSPAL- VELUIDEN KESKIJOHDON JOHTAMISTYÖN TUEN MAHDOLLISTAJANA

SOSIAALINEN PÄÄOMA SOSIAALI- JA TERVEYSPAL- VELUIDEN KESKIJOHDON JOHTAMISTYÖN TUEN MAHDOLLISTAJANA SOSIAALINEN PÄÄOMA SOSIAALI- JA TERVEYSPAL- VELUIDEN KESKIJOHDON JOHTAMISTYÖN TUEN MAHDOLLISTAJANA Vilma Kröger Pro gradu -tutkielma Sosiaalihallintotiede Itä-Suomen yliopisto Sosiaali- ja terveysjohtamisen

Lisätiedot

Kansalaisbarometri 2011

Kansalaisbarometri 2011 Millaisena suomalaiset kokevat hyvinvointinsa? Mihin ollaan tyytyväisiä ja tyytymättömiä? Millaisina sosiaali- ja terveys palvelut koetaan? Millaisina osallistumis- ja vaikuttamis mahdollisuudet nähdään?

Lisätiedot

Professori Helinä Melkas

Professori Helinä Melkas LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Tuotantotalouden tiedekunta Satu Parkkunen OSAAMISEN JOHTAMINEN JA KEHITTÄMINEN ASIANTUNTIJA- ORGANISAATIOSSA - CASE ITÄ-SUOMEN YLIOPISTON OPINTO- JA OPETUSPALVELUT

Lisätiedot

Liikkumisen sosiaalinen tasa-arvo

Liikkumisen sosiaalinen tasa-arvo 3456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678 mahdollinen kuva Liikkumisen sosiaalinen tasa-arvo Esiselvitys Tiehallinnon selvityksiä

Lisätiedot

KOTIMAAN MATKAILIJOIDEN SUHTAUTUMINEN YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISIIN MAASEUTUMATKAILUTUOTTEISIIN

KOTIMAAN MATKAILIJOIDEN SUHTAUTUMINEN YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISIIN MAASEUTUMATKAILUTUOTTEISIIN HELSINGIN YLIOPISTO RURALIA-INSTITUUTTI RAPORTTEJA 96 KOTIMAAN MATKAILIJOIDEN SUHTAUTUMINEN YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISIIN MAASEUTUMATKAILUTUOTTEISIIN MATKAILIJASEGMENTTIEN TUNNISTAMINEN KLUSTERIANALYYSILLÄ KOTIMAAN

Lisätiedot

SAMALLA PUOLELLA ERI PUOLILLA RAJAA. Rajaturvallisuuden edistäminen Suomen ja Venäjän viranomaisyhteistyönä

SAMALLA PUOLELLA ERI PUOLILLA RAJAA. Rajaturvallisuuden edistäminen Suomen ja Venäjän viranomaisyhteistyönä SAMALLA PUOLELLA ERI PUOLILLA RAJAA Rajaturvallisuuden edistäminen Suomen ja Venäjän viranomaisyhteistyönä Anna-Liisa Heusala, Anja Lohiniva ja Antti Malmi Poliisiammattikorkeakoulun tutkimuksia 30/2008

Lisätiedot

KOLMAS SEKTORI VANHA JA UUSI

KOLMAS SEKTORI VANHA JA UUSI Kansalaisyhteiskunta 1 (2013), 6 31 ARTIKKELIT KOLMAS SEKTORI VANHA JA UUSI Pasi Saukkonen* Johdanto Tämän artikkelin tausta on eräissä Kulttuuripoliittisen tutkimuksen edistämissäätiössä (Cupore) viime

Lisätiedot

Eri-ikäisyys ja ikäjohtaminen Diskursiivinen tutkimus

Eri-ikäisyys ja ikäjohtaminen Diskursiivinen tutkimus Eri-ikäisyys ja ikäjohtaminen Diskursiivinen tutkimus By: Pinja Halme PINJA.HALME@ECON.JYU.FI Abstract The purpose of this paper is to examine different age groups and age management in organizations.

Lisätiedot

Yrittäjyys maaseudulla on kiistatta tärkeää.

Yrittäjyys maaseudulla on kiistatta tärkeää. HANNA-MARI IKONEN Tampereen yliopisto, yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö Maaseudun naisyrittäjäksi tuleminen esimerkki identiteetin rakentumisesta TIIVISTELMÄ Artikkeli tarkastelee maaseudun naisyrittäjien

Lisätiedot

1 Johdanto...1 2 Kieli, kulttuuri ja identiteetti...3 2.1 Maahanmuuttaja ja maahanmuuttajien koulunkäynti...3 2.2 Viittomakielinen ja

1 Johdanto...1 2 Kieli, kulttuuri ja identiteetti...3 2.1 Maahanmuuttaja ja maahanmuuttajien koulunkäynti...3 2.2 Viittomakielinen ja MINUA AHDISTAA - Maahanmuuttajien ja viittomakielisten lasten vanhempien ja opettajien ajatuksia ja kokemuksia oman kulttuurin ja kielen turvaamisesta Marko Vuoriheimo Kasvatustieteen pro gradu tutkielma

Lisätiedot

Tietoyhteiskunnan lupaus

Tietoyhteiskunnan lupaus SEPPO ROIVAS Tietoyhteiskunnan lupaus Tieto- ja kommunikaatioteknologioiden sosiaalisesta soveltamisesta AKATEEMINEN VÄITÖSKIRJA Esitetään Tampereen yliopiston yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan suostumuksella

Lisätiedot