LIIKKEENJOHDON KONSULTOINTI TOIMIALANA SUOMESSA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LIIKKEENJOHDON KONSULTOINTI TOIMIALANA SUOMESSA"

Transkriptio

1 KAUPPATIETEIDEN OSASTO Johtaminen ja organisaatiot LIIKKEENJOHDON KONSULTOINTI TOIMIALANA SUOMESSA Pro Gradu -tutkielman aihe on hyväksytty kauppatieteiden osaston osastoneuvostossa Työn tarkastajat: Professori Janne Tienari Professori Sami Saarenketo Lappeenrannassa Salli Lehtonen

2 TIIVISTELMÄ Tekijä: Lehtonen, Salli Tutkielman nimi: Liikkeenjohdon konsultointi toimialana Suomessa Osasto: Kauppatieteiden osasto Vuosi: 2006 Pro gradu -tutkielma. Lappeenrannan teknillinen yliopisto. 98 sivua, 7 kuvaa, 3 taulukkoa, 4 liitettä. Tarkastajat: Hakusanat: Keywords: Prof. Janne Tienari Prof. Sami Saarenketo liikkeenjohdon konsultointi, toimiala, konsultointiyritykset management consulting, industry, management consulting firms Tutkimuksen tarkoituksena oli kuvata liikkeenjohdon konsultoinnin toimialaa Suomen näkökulmasta. Tutkimuksen pääteemoja olivat toimialan tuotteet ja palvelut, asiakkaat ja markkinat sekä toimialan kilpailu. Tutkimus oli luonteeltaan kvalitatiivinen ja sen pääasiallisena aineistona olivat neljäntoista konsultointiyrityksen internetsivut sekä Talouselämä -lehden teettämät toimialaselvitykset vuosilta Tutkimuksen tulokset tukivat hyvin aikaisempaa tutkimusta. Keskeisiin tutkimustuloksiin kuuluvat toimialan polarisoituminen isoihin ja pieniin toimijoihin sekä rajojen hämärtyminen konsultoinnin ja tietotekniikka- sekä taloushallinnon välillä. Suuret, kansainväliset konsultointiyritykset tarjoavat yleensä palveluita laidasta laitaan, pienet sekä harvat keskisuuret yritykset ovat enemmän keskittyneitä tiettyihin palveluihin tai asiakkaisiin. Suuret yritykset ovat laajentuneet entisestään fuusioiden avulla ja pienet puolestaan hakevat kilpailuetua esimerkiksi verkostoitumalla.

3 ABSTRACT Author: Title: Department: Lehtonen, Salli Management Consulting as an Industry in Finland Business Administration Year: 2006 Master s Thesis. Lappeenranta University of Technology. 98 pages, 7 figures, 3 charts, 4 attachments. Examiners: Prof. Janne Tienari Prof. Sami Saarenketo Keywords: management consulting, industry, management consulting firms The goal of this study was to describe the industry of management consulting from the Finnish point of view. The main subjects were products and services, customers and markets and competition. Study was qualitative and its material was mainly collected from the industry surveys of the magazine Talouselämä done in years and from the websites of fourteen consulting firms. The results supported well the earlier studies. Central results are that the industry is polarized in large and small actors and the boundaries between consulting and information technology and financial management are unclear. Large, multinational firms usually offer services widely, the small and rarer medium size firms are more focused on certain customers or services. Large companies expand by mergers and small ones search competitive advantage for example from networking.

4 ALKUSANAT Suuret kiitokset työn ohjaajalle Janne Tienarille, joka oli aina tavoitettavissa sekä antoi tarvittaessa neuvoja. Kiitos myös Sami Saarenkedolle, joka osallistui työn tarkistamiseen. Lisäksi kiitos Lappeenrannan teknilliselle yliopistolle saamastani apurahasta. Äiti ja Juha ovat olleet tukihenkilöitäni koko opiskeluajan ilman heitä en varmastikaan olisi vielä valmistumassa ainakaan näin selväjärkisenä. Erityismaininta myös Masalle ja Jounille, jotka viettivät kanssani piiiiiiiiiiiiitkiä kahvitaukoja koulutöiden lomassa. Lisäksi suuret kiitokset muulle perheelle sekä ystäville. Lappeenrannassa Salli Lehtonen

5 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO Tutkimuksen tavoite ja tutkimuskysymykset Analyysitaso ja rajaukset Aikaisempi tutkimus Tutkimusmenetelmät sekä tutkielmaraportin rakenne LIIKKEENJOHDON KONSULTOINTI TOIMIALANA Toimialojen rakenne ja kilpailu Mitä on liikkeenjohdon konsultointi? Käsitteen määrittely Keskeiset toiminta-alueet Konsultin roolit Konsultointiyritykset Rakenne ja toiminta Tiedon rooli Toimialan kehitys Liikkeenjohdon konsultoinnin yleinen kehitys Liikkeenjohdon konsultoinnin kehitys Suomessa Toimialan nykytilanne Toimialan koko ja kasvu Toimialan haasteet ja niiden kohtaaminen Toimialan nykytilanne Suomessa Roolien sekä toimialan muuttuminen Yhteenveto TUTKIMUKSEN SUORITTAMINEN Tutkimusmenetelmät sekä tutkimusprosessi Tutkimuksen luotettavuus LIIKKEENJOHDON KONSULTOINTI TOIMIALANA SUOMESSA VUONNA Konsultointiyritykset Tuotteet ja palvelut Asiakkaat ja markkinat Toimialan dynamiikat Liikkeenjohdon konsulttien muuttuvat roolit Toimialan kilpailu porterilaisittain Uusien tulokkaiden uhka Kilpailu nykyisten yritysten kesken Korvaavien tuotteiden ja palvelusten uhka Asiakkaiden vaikutusvalta Työntekijöiden vaikutusvalta Yhteenveto...76

6 5 JOHTOPÄÄTÖKSET Liikkeenjohdon konsultointi toimialana Suomessa Jatkotutkimusaiheet...83 LÄHDELUETTELO...85 LIITTEET Liite 1: Sähköpostitse lähetetyt kysymykset yrittäjille. Liite 2: Suurimmat liikkeenjohdon konsultit Suomessa. Liite 3: LJK ry:n jäsenkriteerit. Liite 4: Konsultin ammattisäännöt.

7 KUVIOT Kuva 1. Toimialan kilpailuun vaikuttavat tekijät. (Porter 1984, 24) Kuva 2. Konsultit osana tiedon johtamisen toimialaa. (Engwall & Kipping, 2002, 5) Kuva 3. Konsultointiyrityksen tavoitteet. (Maister 1993, 4) Kuva 4. Konsultoinnin käsitteellinen malli. (Hardagon & Sutton 1996, lainattu Sarvary 1999, 98) Kuva 5. Selitys konsultoinnin kysynnän kasvulle. (Ernst & Kieser 2002, lainattu Kieser 2002, 173) Kuva 6. Talent Partnersin palvelut. (Talent Partners 2006a) Kuva 7. Liikkeenjohdon konsultoinnin toimialan kilpailu. TAULUKOT Taulukko 1. Konsultoinnin kehittyminen. (Poulfelt, Greiner & Bhambri 2005, 6) Taulukko 2. Konsultointiyritysten perustiedot. Taulukko 3. Konsultointiyritysten tuotteet ja palvelut.

8 1 JOHDANTO Liikkeenjohdon konsultointi toimialana on onnistunut karistamaan aiemman, hieman epämääräisen maineensa ja vakiinnuttanut asemansa liikemaailmassa. Tässä tutkimuksessa perehdytään liikkeenjohdon konsultoinnin toimialan nykytilaan ja pyritään selvittämään sitä määrittäviä tekijöitä. Tutkimukseni pääteemoja ovat toimialan tuotteet ja palvelut, asiakkaat ja markkinat sekä toimialan kilpailu. Johdantoluvussa esittelen tutkimuksen lähtökohdat, esimerkiksi tavoitteet, tutkimuskysymykset, aiheen rajaukset sekä tutkimusaineiston ja -menetelmät. Johdannon jälkeen esittelen aikaisemmin aiheesta saatuja tutkimustuloksia, jotka tässä tutkimuksessa perustuvat pääasiassa esimerkiksi Lars Engwallin ja Mathias Kippingin, Fleming Poulfeltin, Larry Greinerin ja Arvind Bhambrin sekä Suomen markkinoiden osalta Janne Tienarin ja Antti Ainamon esittämille ajatuksille. 1.1 Tutkimuksen tavoite ja tutkimuskysymykset Tutkimuksen tavoitteena on pyrkiä kuvaamaan liikkeenjohdon konsultoinnin toimialaa Suomen markkinoiden näkökulmasta. Tarkastelen toimialaa yleisesti ja pyrin löytämään sille ominaisia piirteitä kilpailun ja yhteistyön, toimialan tuotteiden ja palveluiden sekä sen asiakkaiden ja markkinoiden kautta. Tavoitteena on myös pyrkiä ymmärtämään toimialan dynamiikkaa ja liikkeenjohdon konsultoinnin rooleja. Tutkimuksessani käsitellään muun muassa toimialan kilpailutekijöitä Porterin (1984) viiden voiman mallin kautta. Päätutkimuskysymyksenä on: Millainen on liikkeenjohdon konsultointi toimialana Suomessa 2006? 1

9 Ja alatutkimuskysymyksiä ovat: Millaista on toimialan kilpailu? Millaisia ovat toimialan tuotteet ja palvelut? Ketkä ovat toimialan asiakkaita ja missä ovat sen markkinat? 1.2 Analyysitaso ja rajaukset Liikkeenjohdon konsultoinnin tarkastelu voidaan jakaa kolmeen eri analyysitasoon, jotka ovat toimiala, yritys ja projekti. Jokaisella analyysitasolla tulisi keskittyä sen järjestelmään, järjestelmän perusyksikköön, järjestelmän rakenteeseen, perusyksikköjen väliseen vuorovaikutukseen sekä tiedon rooliin järjestelmässä. (Engwall & Kipping 2002, 2-3) Tässä tutkimuksessa analyysitasona on toimiala, mutta tässä vaiheessa on hyvä tarkastella myös sitä mitä muut analyysitasot pitävät sisällään. Kipping ja Engwall (2002) määrittelevät toimialan perusyksiköksi yritykset, joiden alalle tulot ja sieltä poistumiset ovat merkittäviä toimialan rakennetta ajatellen, jota puolestaan voidaan kuvailla erilaisilla keskittämisen asteilla. Vuorovaikutusta luonnehtii yritysten välinen kilpailu ja tiedon roolina on pääasiassa tarjota yrityksille tietty tuote toimialan sisällä, joka liikkeenjohdon konsultoinnissa on johtamiseen liittyvää tietoa (management knowledge). Konsultit voivat oikeuttaa tekemänsä päätökset ja toimenpiteet ainoastaan sen oletuksen varassa että heidän hallussaan on enemmän ja parempaa johtamistietoa. Näiden toimialan ominaisuuksien valottamiseen tarvitaan myös historiallista tutkimusta erilaisissa konteksteissa. (Engwall & Kipping 2002, 3-4) Engwallin ja Kippingin (2002, 3-4) mukaan analyysin toisella tasolla eli yritystasolla perusyksikkönä ovat sen työntekijät, joiden rekrytointi ja sitä kautta organisaation uusiutuminen määrittää yrityksen rakennetta. Työntekijät ovat yhteistyössä erilaisissa projekteissa, mutta myös kilpailevat kes- 2

10 kenään statuksesta ja muista palkkioista. Yritystasolla tiedon roolina on sen prosessointi; sen erottaminen, kodifiointi, varastointi sekä keskinäinen vaihtaminen. Näiden tekijöiden valottamiseksi on tutkittava konsultteja tekemässä työtään. Kolmannella analyysitasolla eli projekteissa tutkitaan konsultin ja asiakkaan välistä vuorovaikutusta eli sitä miten konsultit onnistuvat siirtämään johtamistietoaan asiakasorganisaatioon. Analyysin perusyksikkönä ovat projektisuhteet, joiden rakennetta kuvailevat luottamukselle rakentuvat verkostot. Projektitasolla tiedon roolina on sen siirtäminen ja muokkaaminen organisaatioon. Tämän tason tutkiminen vaatii syvällisiä asiakaskonsulttisuhteen kartoituksia. (Engwall & Kipping 2002, 3-4) Liikkeenjohdon konsultoinnin toimiala on käsitteenä erittäin laaja, joten analyysitason määrittämisen lisäksi tutkimusaiheen perusteellisempi rajaaminen on tarpeellista. Tutkimuksessa keskitytään liikkeenjohdon konsultoinnin toimialaan nimenomaan kotimaisten markkinoiden näkökulmasta. Suomessa kuitenkin vaikuttavat voimakkaasti suuret, kansainväliset konsultointiyritykset, joiden kohdalla pelkän suomalaisen toiminnan erottaminen on joissakin tapauksissa hankalaa. Tutkimuksen ajankohtana on pääasiassa nykyhetki. Tutkimusaineistoa on kuitenkin vuodesta 1997 alkaen, joten tutkimuksen aikaväliksi voidaan määritellä vuodet Toimialan historiasta ja kehittymisestä kerrotaan aiempi tutkimus -luvussa eikä niitä käsitellä itse tutkimuksessa. Toimialan kilpailua käsitellään Porterin (1984) viiden voiman mallin puitteissa, jossa otetaan huomioon uusien tulokkaiden uhka, kilpailu nykyisten yritysten kesken, korvaavien tuotteiden ja palvelusten uhka sekä ostajien ja toimittajien vaikutusvalta. Tutkimukseni kannalta haasteellista on epämääräisyys käsitteessä liikkeenjohdon konsultointi. Raja liikkeenjohdon konsultoinnin ja muun yrityksiä palvelevan toiminnan välillä hämärtyy jatkuvasti (Talouselämä 4/2003). Talouselämä lehden toimialaselvityksissä, jotka muodostavat osan tutkittavasta aineistosta, yritykset ovat itse arvioineet kuinka paljon 3

11 heidän työntekijöistään lukeutuu tähän kategoriaan. Ohjeeksi heille on annettu että liikkeenjohdon konsulteiksi lasketaan ne henkilöt, joiden asiakas kuuluu yritys tai liiketoiminnan johtoon ja joiden työ ei ole esimerkiksi tietojärjestelmien toteuttamista. (Talouselämä 4/2003) 1.3 Aikaisempi tutkimus Liikkeenjohdon konsultointia on tutkittu sekä kansainvälisesti että paikallisesti. Suomessa aihetta ovat tutkineet muun muassa yliopistomaailmassa toimivat Janne Tienari, Antti Ainamo ja Paula Kyrö. Käyttämäni teorialähteet ovat puolueettoman, akateemisen tutkimuksen tuloksia eivätkä yksittäisten konsultointiyritysten tuottamaa tietoa. Erityisesti konsultoinnista toimialana ovat kirjoittaneet Lars Engwall & Mathias Kipping sekä Flemming Poulfelt, Larry Greiner ja Arvind Bhambri. Lisäksi aiheesta ovat kirjoittaneet muun muassa Elaine Biech, Anthony Buono, Fiona Czerniawska, Milan Kubr, David Meister ja Edgar Schein. Tässä tutkimuksessani olen pyrkinyt käyttämään mahdollisimman tuoreita lähteitä, pääasiassa luvulla kirjoitettuja. Toimialaa kuvaavat tutkimukset vanhenevat nopeasti, koska liikkeenjohdon konsultointi on muuttunut melko paljon viimeisen kymmenen vuoden aikana. Toimialojen tunnetuimpia tutkijoita on puolestaan Michael Porter, jonka teoriaa toimialojen ja kilpailun rakenteesta olen lainannut myös tähän omaan työhöni ja jonka avulla käsittelen liikkeenjohdon konsultoinnin toimialaa. 1.4 Tutkimusmenetelmät sekä tutkielmaraportin rakenne Tutkimukseni koostuu teoreettisesta kirjallisuuskatsauksesta sekä empiriaosuudesta, jonka tutkimusaineistoa ovat Talouselämä -lehden kahden vuoden välein toteuttamat toimialaselvitykset sekä konsultointiyritysten ja - 4

12 järjestöjen tuottama materiaali. Talouselämä -lehden toimialaselvityksiä on tehty vuodesta 1997 alkaen ja viimeisin on ilmestynyt vuonna Toimialaselvitykset on toteutettu kyselytutkimuksella sekä haastattelemalla Suomessa toimivien konsultointiyritysten johtoa heidän mielipiteistään liikkeenjohdon konsultoinnin toimialasta. Toimialaselvitysten lisäksi tutkimusaineistoa ovat esimerkiksi Pkt -säätiön ja Liikkeenjohdon Konsultit ry:n, tuottama materiaali, jota on saatavilla internetissä. Tutkimukseen on myös valittu neljätoista erikokoista ja erilaisiin palveluihin sekä asiakkaisiin profiloitunutta konsultointiyritystä, joiden internetsivustot tarjoavat lisäaineistoa tutkimukseeni. Aineistoja tarkastellaan esittelemällä ja yhdistämällä niissä esitettyjä kuvailuja sekä mielipiteitä. Aineiston analyysitapana on siis teemoittelu. Teemoittelussa aineistoista nostetaan esiin tiettyjä aihealueita, jotka valaisevat tutkimusongelmaa, ja jolloin näiden aiheiden esiintymisen ja ilmenemisen vertailu on mahdollista. (Eskola & Suoranta 2003, ) Tutkimukseni rakentuu perinteisen tutkielmaraportin mallin mukaisesti (ks. esimerkiksi Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2005, 234). Johdannon jälkeen esittelen tutkimuksen kannalta tärkeimmät käsitteet sekä niiden merkityksen ja perehdyn liikkeenjohdon konsultoinnin toimialasta kertovaan teoriakirjallisuuteen. Kolmannessa kappaleessa kerron tutkimuksen suorittamisesta ja esittelen tarkemmin käyttämäni tutkimusmenetelmät ja aineiston. Neljännessä kappaleessa kirjoitan tutkimukseni tuloksista ja lopuksi esitän viidennessä kappaleessa tutkimuksen johtopäätökset. 5

13 2 LIIKKEENJOHDON KONSULTOINTI TOIMIALANA Tässä luvussa käsitellään ensin toimialojen rakennetta yleisesti esittelemällä resurssipohjainen näkökulma sekä Porterin (1984) viiden voiman malli ja sen jälkeen Engwallin ja Kippingin (2004) malli liikkeenjohdon konsultoinnin toimialan rakenteesta. Kappaleessa 2.2 määritellään liikkeenjohdon konsultointi käsitteenä sekä esitellään konsultoinnin keskeiset toiminta-alueet ja konsultin erilaiset roolit. Kappaleessa 2.3 käsitellään lyhyesti konsultointiyritysten rakennetta ja toimintaa sekä tiedon roolia. Lisäksi luvussa kaksi kerrotaan sekä yleisesti että Suomen näkökulmasta konsultoinnin historiasta ja kehittymisestä nykypäivään ja lopuksi toimialan nykytilasta muun muassa sen kohtaamien haasteiden kautta. 2.1 Toimialojen rakenne ja kilpailu Engwallin ja Kippingin (2002, 4) mukaan toimialan määritelmä on kiinteässä yhteydessä toimialan yritysten tarjoamiin tuotteisiin; samantyyppisiä tuotteita tarjoavat yritykset kuuluvat samalle toimialalle. Porter (1984) määrittelee toimialan lähes samoin toimiala on yrityksistä muodostunut ryhmä, joka tuottaa keskenään läheisesti toisiaan korvaavia valmisteita. Toimialan tarkka määrittely on kuitenkin varsin hankalaa, koska samantyyppiset ja korvaavat tuotteet ovat vaikeasti rajattavissa. Toimialojen rakenteiden analysoinnissa erottuu viimeisten kahden vuosikymmenen ajalta kaksi pääsuuntausta. Rakenteita voidaan tarkastella joko painottamalla yrityksen resursseja tai sen asemoitumista kilpailutilanteessa. (Santalainen 2005, 22) Resurssinäkökulma perustuu jokaisen yrityksen ainutlaatuisiin ja jäljittelemättömiin resursseihin (Santalainen 2005, 245). Yrityksiä ja toimialan rakennetta analysoidaan ennemmin niiden resurssien kuin niiden valmistamien tuotteiden kautta (Wernerfelt 1984, 6

14 171). Resurssiperusteisuudessa yritysten markkina- tai kilpailutilannetta ei painoteta yhtä paljon kuin niiden erilaisia resursseihin liittyviä kykyjä (Wernerfelt 1995, 173). Riskinä näkökulmassa on se että resurssien uudistaminen on liian hidasta olosuhteiden ja ympäristön muuttuessa. (Santalainen 2005, 245) Asemoitumisen vahvin vaikuttaja on puolestaan Porter, jonka esittelemässä viiden voiman mallissa kilpailu käsitetään paljon laajemmaksi kuin pelkästään olemassa olevien kilpailijoiden käyttäytymiseksi. Mallissa kilpailuksi ymmärretään alalla olevien yritysten lisäksi markkinoille tulo, korvaavien tuotteiden uhka sekä ostajien ja toimittajien vaikutusvalta (kuva 1). Nämä viisi kilpailutekijää määrittävät yhdessä toimialan kilpailun intensiivisyyden sekä toimialan kannattavuuden. (Porter 1984, 23 26) Alan mahdolliset tulokkaat Toimittajat Toimittajien vaikutusvalta Alan kilpailijat Kilpailu nykyisten yritysten kesken Uusien tulokkaiden uhka Ostajien vaikutusvalta Ostajat Korvaavien tuotteiden tai palvelusten uhka Korvaavat tuotteet Kuva 1. Toimialan kilpailuun vaikuttavat tekijät. (Porter 1984, 24) 7

15 Uusien tulokkaiden uhka riippuu sekä alalle pääsyn esteistä että vanhojen yritysten mahdollisista reaktioista uusia tulokkaita kohtaan. Esteitä ovat muun muassa suuret pääomavaatimukset, vaikea pääsy jakelukanaviin ja asiakkaalle aiheutuvat korkeat vaihtokustannukset mikäli hän vaihtaisi toimittajasta toiseen. Alalle tulon esteitä aiheutuu myös alalla olevien yritysten voimakkaista reaktioista tulokasta kohtaan vakiintuneilla yrityksillä on esimerkiksi paremmat resurssit ja tuotantokapasiteetti ryhtyä vastatoimiin. (Porter 1984, 27 35) Toimivien kilpailijoiden kesken kilpailun intensiteettiin vaikuttavat monenlaiset tekijät. Nopeasti kasvavalla alalla yritykset voivat parantaa tulostaan pelkästään pysymällä kasvun vauhdissa mukana, hitaammin kasvavilla puolestaan taistellaan markkinaosuuksista, jolloin tilanne on huomattavasti epävakaampi. Kilpailijat myös usein eroavat toisistaan päämäärien ja strategioidensa osalta, joten kilpailijan toimia on hankala tulkita aina oikein. Joiltakin aloilta poistuminen voi olla vaikeaa taloudellisista, strategisista ja emotionaalisista syistä johtuen tai kilpailu voi siirtyä myös muualle alan kypsyminen ja sen kasvuvauhdin heikkeneminen kiristävät kilpailua ja laskevat voittoja, joka usein johtaa perusteellisiin mullistuksiin kyseisellä toimialalla. (Porter 1984, 38 42) Korvaavien tuotteiden olemassaolo aiheuttaa yrityksille sen että ne kilpailevat laajasti ottaen myös näitä tuotteita valmistavien yritysten kanssa. Toinen, halvempi ja saman tehtävän suorittava tuote tai palvelu on kilpaileva substituutti, joka asettaa katon yrityksen hinnoittelulle. (Porter 1984, 44 45) Ostajat ovat kilpailijoita, koska he painavat hintoja alas vaatimalla korkeampaa laatua tai enemmän palveluita ja vertailemalla kilpailijoita. Ostajaryhmän vaikutusvalta riippuu sekä markkinatilanteen piirteistä että sen ostojen suhteellisesta merkityksestä. Ostajan vaikutusvalta kasvaa kun tuotteet ovat standardoituja ja useampi valmistaa niitä, ostaja saa täydellistä 8

16 tietoa tai ostajaryhmä on keskittynyt ja ostaa suuria volyymeja. (Porter 1984, 46 47) Toimittajat voivat uhata hintojen nostamisella tai tuotteiden laatutason alentamisella ja kiristävät siten kilpailua. Toimittajien vaikutusvalta on suurempi silloin kun toimittajat ovat harvassa, sen tuotteille ei ole korvikkeita eikä tietty toimiala ole sen ainoa ja tärkein asiakas. (Porter 1984, 49) Porterin malli on viime vuosikymmenien aikana ollut eniten sovellettu kilpailun analysointimalli ja se on edelleen hyvin toimiva tapa analysoida tietyn toimialan dynamiikkaa. Porterin mallissa suurimpana haasteena on toimialojen rajojen määrittely. (Santalainen 2005, 96) Parhaiten asemoitumiseen perustuva Porterin malli toimii hitaahkosti muuttuvassa ympäristössä, jossa toimialojen rajat ovat suhteellisen selkeästi määriteltävissä. Yrityksen aseman muuttaminen voi myös olla hankalaa, mikäli olosuhteet muuttuisivat sitä vaativalla tavalla. (Santalainen 2005, 245) Engwallilla ja Kippingillä (2002, 5) on teoria liikkeenjohdon konsultoinnin toimialasta ja sen kilpailutilanteesta. Liikkeenjohdon konsultointi ja konsultointiyritykset voidaan nähdä osana johtamiseen liittyvän tiedon todellisuutta (kuva 2), johon kuuluvat konsulttien lisäksi korkeakoulut, mediayhtiöt ja käytäntö. 9

17 Mediayhtiöt Akateemiset instituutiot Käytäntö Konsultit Kuva 2. Konsultit osana tiedon johtamisen toimialaa. (Engwall & Kipping, 2002, 5) Johtamiseen liittyvä tieto (management knowledge) on Engwallin ja Kippingin mukaan (2002, 5) liikkeenjohdon konsulttien levittämä ja myymä päätuote. Konsultit eivät kuitenkaan toimi johtamisoppeineen tyhjiössä, vaan ne muodostavat osan tiedon johtamisen toimialaa. Konsultit tekevät sekä yhteistyötä että kilpailevat akateemisten instituutioiden ja mediayhtiöiden kanssa johtamiskäytäntöjen luomisessa. Erityisesti akateemiset instituutiot, kuten businesskoulut, ovat tärkeässä roolissa kasvattamalla sekä tulevaisuuden johtajia yrityksiin että konsultteja. Akateemiset laitokset ovat lisäksi tärkeitä johtamistiedon kehittäjinä. Ne ovat syntyneet jo ennen liikkeenjohdon konsultteja ja olivat oikeastaan apuna konsultoinnin toimialan syntymisessä. Viime vuosina on ollut mahdollista havaita yhteistyön lisääntyneen liikkeenjohdon konsulttien ja businesskoulujen välillä sekä tutkimuksen että koulutuksen suhteen. Samalla tavalla myös konsulttien ja mediayhtiöiden välit ovat tulleet tiiviimmiksi. Aiemmin oli tavallista että konsultit varoivat levittämästä tietoa käyttämistään metodeista sekä perusajatuksista. Kun kaksi McKinseyn konsulttia julkaisi bestseller kirjan In Search of Excellence (Peters & Waterman 1982), tuli entistä tavallisemmaksi konsulteille tukea liiketoimintaansa julkaisemalla erikoistutkielmia, joissa käsitel- 10

18 tiin heidän metodejaan ja konsultointisaavutuksiaan. Osa suurista konsultointiyrityksistä, kuten McKinsey, jopa julkaisee omaa johtamisalan lehteä. (Engwall & Kipping, 2004, 5-6) Kuviossa olevista toimialan osista tärkein on kuitenkin käytäntö. Akateemiset laitokset ovat perinteisesti vastaanottaneet palautetta heidän opiskelijoidensa työmarkkinoilla menestymisen sekä epäsystemaattisten työnantajakontaktien kautta. Samalla tavalla myös konsultit ja mediayhtiöt ovat altistuneet käytännöstä tuleville paineille ja sopeutuvat niihin. (Engwall & Kipping 2004, 5-6) 2.2 Mitä on liikkeenjohdon konsultointi? Liikkeenjohdon konsultointia käsitteenä esitellään tässä kappaleessa siitä esitettyjen määritelmien kautta sekä myös konsultoinnin toiminta-alueitten ja konsultin erilaisten roolien valossa Käsitteen määrittely Liikkeenjohdon konsultit ovat ammattilaisia, jotka ovat erikoistuneet siirtämään liikkeenjohdollista tietämystä yli ajan ja yli toimiala- ja maantieteellisten rajojen (Hardagon & Sutton 1997). Liikkeenjohdon konsultointi ei ole niinkään yksittäinen ammatti, vaan laaja kirjo päätöksentekijöille suunnattuja erilaisia asiantuntijapalveluita (Tienari & Ainamo 2004, 8). Ropen (2006, 21 22) mukaan konsultointiin liittyy aina jonkinlaiseen erityisosaamiseen kytkeytyvää opastusta tai neuvontaa, työ on tilapäistä tai projektimaista, sen edellytyksenä on asiakkaan tarve sekä usko osaamishankinnan kannattavuuteen joko taloudellisesti tai toiminnallisesti. 11

19 Greinerin ja Metzgerin määritelmän (1983, lainattu Canback 1998, 3) mukaan liikkeenjohdon konsultointi on: yrityksille toimitettava neuvoa-antava palvelu, jota tarjoavat erityisesti koulutetut ja pätevät henkilöt, jotka avustavat, objektiivisesti ja riippumattomasti, asiakasorganisaatiota tunnistamaan ongelmansa, analysoimaan niitä, suosittelemaan ratkaisuja näihin ongelmiin sekä pyydettäessä avustamaan ratkaisujen implementoinnissa. Pkt -säätiö (2002) listaa myös konsultoinnin keskeisiksi edellytyksiksi pätevyyden, luotettavuuden ja riippumattomuuden sekä määrittelee konsultoinnin seuraavasti: Liikkeenjohdon konsultti on ulkopuolinen, yritystoimintaan ja sen muutosprosesseihin vankasti perehtynyt asiantuntija, jolla on monipuolinen liikkeenjohdollinen kokemus ja koulutus. Konsultti työskentelee yritysjohdon apuna yrityksen johtamiseen ja erityisesti sen kehittämiseen liittyvissä kysymyksissä. Konsultoinnin käsitettä voidaan määritellä myös siten, millä syillä asiakas palkkaa konsultin käyttöönsä eli mitkä ovat liikkeenjohdon konsultin tehtävät. Esimerkiksi Bower (1982, lainattu Canback 1998, 7) esittää kuusi syytä sille miksi yritykset ylipäätänsä käyttävät konsultointipalveluita eivätkä luota pelkästään omaan osaamiseensa. Konsultteja palkataan, koska 1. he tarjoavat pätevyyttä, jota ei ole yrityksen sisällä käytettävissä 2. heillä on monipuolista kokemusta asiakasyrityksen ulkopuolelta 3. heillä on aikaa tutustua ongelmaan 4. he ovat ammattilaisia 5. he ovat riippumattomia 6. heillä on kyky toimia antamiensa suositusten mukaan 12

20 Bowerin (1982, lainattu Canback 1998, 7) esittämistä syistä voidaan kuitenkin olla nykypäivänä kaikista eri mieltä, esimerkiksi riippumattomuus ei ole enää päivänselvää ja ajankäyttökin on ainoastaan priorisointikysymys yrityksissä. Liikkeenjohdon konsultoinnin käsitteen määrittely on haastavaa, sillä toimialaa kuvaa rajojen hämärtyminen. Raja tietotekniikkakonsultointiin on hyvin häilyvä, kuten myös raja insinööritoimistoihin ja muihin neuvojaantaviin asiantuntijaorganisaatioihin. (Tienari & Ainamo 2005, 9) Keskeiset toiminta-alueet Liikkeenjohdon konsultoinnin viisi keskeisintä toiminta-aluetta tänä päivänä ovat tietotekniikkakonsultointi, strategia- ja organisaatiokonsultointi, markkinointikonsultointi, toimintojen johtamiskonsultointi sekä henkilöstökonsultointi (Greiner & Poulfelt 2005, 51). Tietotekniikkakonsultointi on toiminta-alueista suurin ja se kerää noin 45 prosenttia konsultoinnin liikevaihdosta maailmalla. Se keskittyy erityisesti tietokoneisiin, ohjelmistoihin, internetiin, ulkoistamiseen ja sähköisen liiketoiminnan palveluihin. (Nolan & Bennigson 2005, 55) Strategia- ja organisaatiokonsultointi kulkevat nykyään enemmän käsi kädessä, koska strategian muodostamista ja organisaatiorakenteen muutoksia ei voida suorittaa peräkkäisinä toimintoina, vaan rinnakkaisina ja toisiinsa vaikuttavina (Nadler & Slywotzky 2005, 75). Markkinointikonsultoinnissa nähdään paljon kasvavia mahdollisuuksia uudenlaisten markkinointikanavien syntymisen kautta. Internet mahdollistaa pääsyn globaaleille markkinoille; esimerkiksi markkinoinnin tuloksia pääsee arvioimaan reaaliaikaisesti ja kullekin asiakassegmentille voi räätälöidä tarjouksia hetkessä. (Spekman & Kotler 2005, 97) Toimintojen johtamiskonsultointi on kysyttyä erityisesti kustannusten alentamisen toivossa; pyritään avustamaan asiakasta kehittämään prosesseja, jotka vaikuttavat parantavasti mahdollista kilpailuetua lisääviin toimintoihin, muun muassa 13

21 tuotannon ja jakelun tehokkuuteen (Chase & Kumar 2005, 115-6). Henkilöstökonsultointi on kiinteässä yhteydessä yritysten henkilöstötoimintojen kanssa, joka on tällä hetkellä suuren muutoksen alla; henkilöstötoimintoja ulkoistetaan, intranetit ovat laajemmin käytössä, organisaatiorakenteet monimutkaistuvat yhteistyösuhteiden kautta ja jatkossa henkilöstön tietopääoma on yhä merkittävämmässä osassa kilpailuedun luomisessa (Lawler & Mohrman 2005, 133). Konsulttien merkittäväksi toiminta-alueeksi voidaan myös tänä päivänä lukea globalisaatiokonsultointi. Monet yritykset tekevät liiketoimintaansa kansainvälisellä tasolla ja tarvitsevat apua monimutkaisissa asioissa, joita syntyy eri kulttuureista, talouselämästä ja poliittisista järjestelmistä. Globalisaatiokonsultointi voi koskea muun muassa strategiaa, toimintoja tai johtamista. (Rhinesmith 2005, 175) Konsultin roolit Schein (1988, lainattu Canback 1998, 5) luokittelee konsultit kolmeen eri luokkaan sen mukaan millainen on heidän roolinsa vuorovaikutuksessa asiakkaan kanssa. Näitä ovat asiantuntijakonsultointi, lääkärikonsultointi sekä prosessikonsultointi. Ensimmäistä mallia edustaa tilanne, jossa asiakas haluaa konsultin tuovan oman, riippumattoman näkökulmansa asiakkaan toimialaan ja sen hetkisiin aiheisiin. Asiakkaalla ei ole itsellään riittävästi resursseja ongelmanratkaisuun, jolloin konsultti toimittaa etukäteen määritellyn palvelun asiakkaalle. Potilas-lääkäri -suhteessa konsultti analysoi asiakasyritysten ongelmia ja käyttää kokemuspohjaansa niiden ratkaisemisessa. Konsultin tehtävänä on sekä löytää ongelmat että ratkaista ne. Suhteesta syntyy usein läheinen ja siinä luottamuksella on merkittävä rooli. Prosessikonsultaatiossa konsultti on edistäjä hän tarjoaa asiakkaalle välineet ongelman määrittelyyn ja parhaan mahdollisen ratkaisun. Asiakkaalla on asiantuntemusta itsellään, joten konsultin ei tarvitse tuoda 14

22 uutta tietoa asiakkaalle. Konsultti antaa tässä asiakkaalle työkalut, joilla hän voi auttaa itse itseään. Maister (1993, 21 22) määrittelee konsultin roolit kolmeen ryhmään erilaisten projektien mukaan. Yksi luokka ovat standardiluonteiset (procedure) projektit, jotka eivät tarvitse kaikkein osaavinta konsulttia ja moni konsultointiyritys pystyy suorittamaan tehtävän. Tähän asiakas pyrkii saamaan konsultin, joka pystyy olemaan mahdollisimman tehokas eli voi nopeasti saattaa projektin alkuun, tekee nopeita päätöksiä sekä laskuttaa mahdollisimman vähän ja tuo ratkaisuun tarvittavat menetelmät sekä lisäapua. Toinen projektityyppi ovat harmaat hiukset (grey hair), jotka sisältävät jo aiemmin muualla ratkaistuja ongelmia, mutta eivät tarvitse aivan täydellistä asiakaskohtaista räätälöintiä eivätkä ole kriittisiä asiakkaalle. Konsultilta vaaditaan paljon asiantuntemusta ja myös tehokkuutta, mutta tärkeintä on että konsultilla on kokemusta samantyyppisistä ongelmista ja niiden ratkaisuista. Kolmas konsultointiprojektien luokka on paljon työtä ja räätälöintiä vaativat projektit (brains), joissa asiakkaalla on suuri ja monimutkainen, suuren riskin sisältävä ongelma. Konsultiksi halutaan tällöin kaikista luovin, lahjakkain ja innovatiivisin henkilö, jolla mahdollisesti on jo kokemusta asiakkaan toimialasta. 2.3 Konsultointiyritykset Asiantuntijayrityksessä työntekijöillä sekä niiden omaamalla tiedolla on erityisen suuri merkitys yrityksen menestymisen kannalta. Seuraavaksi esitellään konsultointiyrityksen rakennetta ja toimintaa sekä mahdollisia sen johtamiseen liittyviä haasteita. Lisäksi käydään läpi tiedon roolia konsultointiyrityksissä ja esitellään erilaisia keinoja sen säilyttämiseen ja jakamiseen. 15

Kvalitatiivinen analyysi. Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry

Kvalitatiivinen analyysi. Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry Laadullinen eli kvalitatiiivinen analyysi Yrityksen tutkimista ei-numeerisin perustein, esim. yrityksen johdon osaamisen, toimialan kilpailutilanteen

Lisätiedot

Alustava liiketoimintasuunnitelma. Miksi alustava LTS? Ajattele vaikkapa näin. Hyvin suunniteltu on jo melkein puoleksi perustettu

Alustava liiketoimintasuunnitelma. Miksi alustava LTS? Ajattele vaikkapa näin. Hyvin suunniteltu on jo melkein puoleksi perustettu Alustava liiketoimintasuunnitelma Hyvin suunniteltu on jo melkein puoleksi perustettu 15.1.2013/LTPT1013 22.4.2013/EO1213 HM Miksi alustava LTS? Jäsennetään ja selvennetään aiotun yritystoiminnan kannattavuutta

Lisätiedot

Risk Advisory Services. Ernst & Young Oy. Suomen Riskienhallintayhdistys Seminaari 3.11.2006 3.11.2006

Risk Advisory Services. Ernst & Young Oy. Suomen Riskienhallintayhdistys Seminaari 3.11.2006 3.11.2006 Risk Advisory Services Ernst & Young Oy Suomen Riskienhallintayhdistys Seminaari 1 Asiakkaamme arvostavat työtämme Henkilöstön ammattitaito/ asiantuntemus Vastaajien mielestä tärkein tekijä Asiakaspalvelu

Lisätiedot

Tuotantotalouden analyysimallit. TU-A1100 Tuotantotalous 1

Tuotantotalouden analyysimallit. TU-A1100 Tuotantotalous 1 Tuotantotalouden analyysimallit TU-A1100 Tuotantotalous 1 Esimerkkejä viitekehyksistä S O W T Uudet tulokkaat Yritys A Yritys B Yritys E Yritys C Yritys F Yritys I Yritys H Yritys D Yritys G Yritys J Alhainen

Lisätiedot

Elintarvikealan pk yritysten toimintaympäristö 2008

Elintarvikealan pk yritysten toimintaympäristö 2008 Taulukko 1. Tutkimusaineiston toimialakohtainen jakauma Toimiala N Osuus tutkimusaineistosta (%) Toimialan yrityksiä (alle 20 henkeä) Suomessa %:a koko elintarvikealasta v. 2007 (Ruoka Suomi tilasto) Leipomotuotteet

Lisätiedot

Market Expander & QUUM analyysi

Market Expander & QUUM analyysi Market Expander & QUUM analyysi KANSAINVÄLISTYMISEN KEHITYSTASOT Integroitua kansainvälistä liiketoimintaa Resurssien sitoutuminen, tuotteen sopeuttaminen, kulut, KV liiketoiminnan osaaminen Systemaattista

Lisätiedot

OSAKEYHTIÖN OSTOLLA KILPAILUETUA OSUUSKUNNALLE

OSAKEYHTIÖN OSTOLLA KILPAILUETUA OSUUSKUNNALLE OSAKEYHTIÖN OSTOLLA KILPAILUETUA OSUUSKUNNALLE Saila Rosas KTT Pankinjohtaja, Länsi-Kymen Osuuspankki Poimintoja 15.12.2015 tarkastetusta väitöskirjasta Co-operative acquisitions the contextual factors

Lisätiedot

OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE. Yritys: Tekijä:

OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE. Yritys: Tekijä: OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE Yritys: Tekijä: Päiväys: MARKKINAT Rahoittajille tulee osoittaa, että yrityksen tuotteella tai palvelulla on todellinen liiketoimintamahdollisuus.

Lisätiedot

KEHITÄMME JA TUOTAMME INNOVATIIVISIA HENKILÖSTÖ- RATKAISUJA, JOTKA AUTTAVAT ASIAKKAITAMME SAAVUTTAMAAN TAVOITTEENSA.

KEHITÄMME JA TUOTAMME INNOVATIIVISIA HENKILÖSTÖ- RATKAISUJA, JOTKA AUTTAVAT ASIAKKAITAMME SAAVUTTAMAAN TAVOITTEENSA. KEHITÄMME JA TUOTAMME INNOVATIIVISIA HENKILÖSTÖ- RATKAISUJA, JOTKA AUTTAVAT ASIAKKAITAMME SAAVUTTAMAAN TAVOITTEENSA. 2 Talous, työelämä ja markkinat muuttuvat nopeammin kuin koskaan. Pääoma ja teknologia

Lisätiedot

Muutokset henkilökunnan määrässä yrityksen perustamisesta alkaen. 10 % 15 % kasvanut vähintään viidellä henkilöllä 9 % kasvanut 3-4 henkilöllä 44 % 22 % kasvanut 1-2 henkilöllä pysynyt ennallaan vähentynyt

Lisätiedot

KANNATTAVUUDEN ARVIOINTI JA KEHITTÄMINEN ELEMENTTILIIKETOIMINNASSA

KANNATTAVUUDEN ARVIOINTI JA KEHITTÄMINEN ELEMENTTILIIKETOIMINNASSA LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO TEKNISTALOUDELLINEN TIEDEKUNTA Tuotantotalouden koulutusohjelma KANNATTAVUUDEN ARVIOINTI JA KEHITTÄMINEN ELEMENTTILIIKETOIMINNASSA Diplomityöaihe on hyväksytty Tuotantotalouden

Lisätiedot

Markkinoinnin tila 2010 -kyselytutkimuksen satoa. StratMark-kesäbrunssi 17.6.2010 Johanna Frösén

Markkinoinnin tila 2010 -kyselytutkimuksen satoa. StratMark-kesäbrunssi 17.6.2010 Johanna Frösén Markkinoinnin tila 2010 -kyselytutkimuksen satoa StratMark-kesäbrunssi 17.6.2010 Johanna Frösén Markkinoinnin tila -kyselytutkimus Tavoitteena laaja yleiskuva suomalaisen markkinoinnin tilasta ja kehityksestä

Lisätiedot

Ohjelma, perjantai klo

Ohjelma, perjantai klo Ohjelma, perjantai 9.12. klo 8.30-15.00 Valmentajat: Marikka Heikkilä ja Hilkka Halla, Turun kauppakorkeakoulu, Timo Makkonen, Koneyrittäjien liitto. 8.30 Mikä on tärkeää metsäalan liiketoiminnassa? Osallistujien

Lisätiedot

KURKISTUS ÄLYKKÄÄN MARKKINOINNIN MAAILMAAN. Kuinka tiedolla johdettu markkinointi nähdään Suomessa?

KURKISTUS ÄLYKKÄÄN MARKKINOINNIN MAAILMAAN. Kuinka tiedolla johdettu markkinointi nähdään Suomessa? 1 KURKISTUS ÄLYKKÄÄN MARKKINOINNIN MAAILMAAN Kuinka tiedolla johdettu markkinointi nähdään Suomessa? Aiemman tutkimuksemme* mukaan markkinoinnin johtaminen tiedolla parantaa markkinoinnin tuottoastetta

Lisätiedot

Torstai Mikkeli

Torstai Mikkeli Torstai 14.2.2013 Mikkeli OSUVA (2012 2014) - Osallistuva innovaatiotoiminta ja sen johtamista edistävät tekijät sosiaali- ja terveydenhuollossa. hanke tutkii minkälaisilla innovaatiojohtamisen toimintatavoilla

Lisätiedot

Canon Essential Business Builder Program. Avain yrityksesi menestykseen

Canon Essential Business Builder Program. Avain yrityksesi menestykseen Canon Essential Business Builder Program Avain yrityksesi menestykseen Essential Business Builder Program: esittely Painotoimintaan liittyy monenlaisia haasteita, ja toiminnan kasvattaminen on usein vaikeaa.

Lisätiedot

Brand Compass Arvoa ja kasvua mainetta johtamalla. Työkalu omistajille, hallituksille ja johtoryhmille

Brand Compass Arvoa ja kasvua mainetta johtamalla. Työkalu omistajille, hallituksille ja johtoryhmille Brand Compass Arvoa ja kasvua mainetta johtamalla Työkalu omistajille, hallituksille ja johtoryhmille Maine tulee nostaa hallituksen ja johdon agendalle Hallituksen ja johdon tärkein tehtävä on yrityksen

Lisätiedot

PK-yritysten kansainvälistysmisohjelma

PK-yritysten kansainvälistysmisohjelma PK-yritysten kansainvälistysmisohjelma Mitä? 2 Valtakunnallinen pk-yritysten kansainvälistymisvalmiuksien arviointi- ja kehittämisohjelma Yritys-, tuote- ja maakohtaisesti suoritettava asiantuntijapalvelu

Lisätiedot

Liiketoimintasuunnitelma vuosille

Liiketoimintasuunnitelma vuosille Liiketoimintasuunnitelma vuosille Yrityskonsultointi JonesCon 2 TAUSTATIEDOT Laatija: Yrityksen nimi: Yrityksen toimiala: Perustajat: Suunnitelman aikaväli: Salassapito: Viimeisimmän version paikka ja

Lisätiedot

TAITAJAMÄSTARE 2012 YRITTÄJYYS Semifinaalit Joensuu/ Helsinki / Seinäjoki/ Rovaniemi 18.1.2012

TAITAJAMÄSTARE 2012 YRITTÄJYYS Semifinaalit Joensuu/ Helsinki / Seinäjoki/ Rovaniemi 18.1.2012 TAITAJAMÄSTARE 2012 YRITTÄJYYS Semifinaalit Joensuu/ Helsinki / Seinäjoki/ Rovaniemi 18.1.2012 Päivämäärä Lajin vastuuhenkilöt: Tea Ruppa, lajivastaava, Jyväskylän ammattiopisto Semifinaalikoordinaattori:

Lisätiedot

AV-Group Russia. Linkki tulokselliseen toimintaan Venäjän markkinoille

AV-Group Russia. Linkki tulokselliseen toimintaan Venäjän markkinoille AV-Group Russia Linkki tulokselliseen toimintaan Venäjän markkinoille AV-Group Russia tausta Asiantuntemus sekä tieto-taito Venäjän kaupasta ja markkinoista Halu auttaa ja tukea suomalaista liiketoimintaa

Lisätiedot

Monipuolisen yhteistyön haaste pyrittäessä korkealle

Monipuolisen yhteistyön haaste pyrittäessä korkealle 1 Monipuolisen yhteistyön haaste pyrittäessä korkealle Markus Hellström 2 Esityksen kiteytys 3 Esityksen sisältö Tavoite ja sen merkitys liiketoiminnan johtamisessa Miten vien liiketoiminnan tavoitteeseen?

Lisätiedot

HR-MITTAREILLA TIETOA YRITYKSEN JA HENKILÖSTÖN TILASTA? Christian Slöör, Virvo Oy Jani Rahja, Silta Oy

HR-MITTAREILLA TIETOA YRITYKSEN JA HENKILÖSTÖN TILASTA? Christian Slöör, Virvo Oy Jani Rahja, Silta Oy HR-MITTAREILLA TIETOA YRITYKSEN JA HENKILÖSTÖN TILASTA? Christian Slöör, Virvo Oy Jani Rahja, Silta Oy Virvo Oy HR-MITTAREILLA TIETOA YRITYKSEN JA HENKILÖSTÖN TILASTA? Miksi mittaaminen on tärkeää? HR-mittareiden

Lisätiedot

Kamux puolivuosiesitys

Kamux puolivuosiesitys Kamux puolivuosiesitys 1.1. 30.6.2017 24.8.2017 Kamuxin kannattava kasvu jatkui strategian mukaisesti 1. Strategia kasvaa Euroopan johtavaksi käytettyjen autojen vähittäiskaupan ketjuksi toimii Jälleen

Lisätiedot

KUUSI POINTTIA BRÄNDIN ERILAISTAMISESTA

KUUSI POINTTIA BRÄNDIN ERILAISTAMISESTA KUUSI POINTTIA BRÄNDIN ERILAISTAMISESTA Markkinan polarisoituminen on uhka yleisbrändeille + Markkinoilla on menossa kehitys, jossa pärjäävät sekä lisäarvolla erottuvat ykkösbrändit että edullisella hinnalla

Lisätiedot

Teollisuuden digitalisaatio ja johdon ymmärrys kyvykkyyksistä

Teollisuuden digitalisaatio ja johdon ymmärrys kyvykkyyksistä Teollisuuden digitalisaatio ja johdon ymmärrys kyvykkyyksistä Markus Kajanto Teollisuuden digitalisaation myötä johdon käsitykset organisaation resursseista, osaamisesta ja prosesseista ovat avainasemassa

Lisätiedot

MUUTTUVA MARKKINA ja MAAILMA 17.3.2011 Aluepäällikkö Päivi Myllykangas, Elinkeinoelämän keskusliitto, EK

MUUTTUVA MARKKINA ja MAAILMA 17.3.2011 Aluepäällikkö Päivi Myllykangas, Elinkeinoelämän keskusliitto, EK Lisää tähän otsikko MUUTTUVA MARKKINA ja MAAILMA 17.3.2011 Aluepäällikkö Päivi Myllykangas, Elinkeinoelämän keskusliitto, EK KANSANTALOUS VÄESTÖKEHITYS JA TUOTTAVUUS Kestävyysvaje aiempaakin suurempi:

Lisätiedot

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO Alla oleva kaavio kuvastaa tehdyn testin tuloksia eri osa-alueilla. Kaavion alla on arviot tilanteestasi koskien henkilökohtaisia ominaisuuksiasi, kokemusta ja osaamista, markkinoita

Lisätiedot

Uudistuva kansainvälinen ohjelmistoyhtiö. Yritysesittely

Uudistuva kansainvälinen ohjelmistoyhtiö. Yritysesittely Uudistuva kansainvälinen ohjelmistoyhtiö Yritysesittely Arvolupaus, tarjoama ja hyödyt QPR Softwaren missiona on tehdä asiakkaista tehokkaita ja ketteriä toiminnassaan. Arvolupauksemme on avata asiakkaille

Lisätiedot

Vahvuudet: Mitä on tiiminne osaaminen suhteessa valitsemaanne yritykseen perusteluineen

Vahvuudet: Mitä on tiiminne osaaminen suhteessa valitsemaanne yritykseen perusteluineen KILPAILUTEHTÄVÄ: YRITTÄJYYS A1: Case yritys Joukkue valitsee case yrityksen annetuista oikeista yrityksistä saamansa pohjatiedon perusteella. Joukkue perustelee valintansa joukkueensa vahvuuksilla/osaamisella

Lisätiedot

KRITEERIT laatu, hinta, teho., aika. INPUT PROSESSI TULOS tietoa ihmiset, osaaminen tuote työmenetelmät materiaalit laitteet ympäristö

KRITEERIT laatu, hinta, teho., aika. INPUT PROSESSI TULOS tietoa ihmiset, osaaminen tuote työmenetelmät materiaalit laitteet ympäristö 1 PROSESSIJOHTAMINEN Prosessijohtamisen tavoitteet eivät sinänsä eroa yleisistä johtamisen tavoitteista, joita ovat mm: hyvä taloudellinen tulos asiakkaiden tyytyväisyys korkea tuottavuus oman henkilöstön

Lisätiedot

Tikkurila. 150 vuotta värien voimaa. Toimitusjohtaja Erkki Järvinen

Tikkurila. 150 vuotta värien voimaa. Toimitusjohtaja Erkki Järvinen Tikkurila 150 vuotta värien voimaa Toimitusjohtaja Erkki Järvinen Huomautus Kaikki tässä esityksessä esitetyt yritystä tai sen liiketoimintaa koskevat lausumat perustuvat johdon näkemyksiin ja yleistä

Lisätiedot

www.tulosakatemia.fi Toivo Koski Liiketoiminnan käynnistäminen, liiketoiminnan suunnittelu ja taloudelliset laskelmat

www.tulosakatemia.fi Toivo Koski Liiketoiminnan käynnistäminen, liiketoiminnan suunnittelu ja taloudelliset laskelmat Liiketoiminnan käynnistäminen, liiketoiminnan suunnittelu ja taloudelliset laskelmat Jäljempänä esitetty vaiheistettu konsultoinnin sisältökuvaus sopii mm. uuden liiketoiminnan käynnistämiseen (kaupallistamiseen),

Lisätiedot

Dovre Group Oyj. Pörssi-ilta 2.9.2013, Helsinki Janne Mielck, toimitusjohtaja

Dovre Group Oyj. Pörssi-ilta 2.9.2013, Helsinki Janne Mielck, toimitusjohtaja Dovre Group Oyj Pörssi-ilta 2.9.2013, Helsinki Janne Mielck, toimitusjohtaja Dovre Group lyhyesti Kansainvälinen energiateollisuuden asiantuntijapalveluita tarjoava yritys Liikevaihto: 94,1 milj. euroa

Lisätiedot

INNOVAATIOPOLITIIKAN MUUTOSTRENDIT MIKSI JA MITEN? Johtaja Timo Kekkonen, Innovaatioympäristö ja osaaminen, Elinkeinoelämän Keskusliitto EK

INNOVAATIOPOLITIIKAN MUUTOSTRENDIT MIKSI JA MITEN? Johtaja Timo Kekkonen, Innovaatioympäristö ja osaaminen, Elinkeinoelämän Keskusliitto EK INNOVAATIOPOLITIIKAN MUUTOSTRENDIT MIKSI JA MITEN? Johtaja Timo Kekkonen, Innovaatioympäristö ja osaaminen, Elinkeinoelämän Keskusliitto EK Mikä on innovaatio innovaatiostrategia innovaatiopolitiikka???

Lisätiedot

Strategiset kyvykkyydet robotiikan aikakaudella

Strategiset kyvykkyydet robotiikan aikakaudella Strategiset kyvykkyydet robotiikan aikakaudella Paula Kilpinen, Toimitusjohtaja, HRM Partners, Tutkijatohtori, Aalto-yliopiston Kauppakorkeakoulu, Johtamisen laitos CEOs top concerns Improving organizational

Lisätiedot

5 Menestyminen kansallisilla markkinoilla vaatii tuotekehityksen parantamista. 6 Menestyminen kv-markkinoilla vaatii tuotekehityksen parantamista

5 Menestyminen kansallisilla markkinoilla vaatii tuotekehityksen parantamista. 6 Menestyminen kv-markkinoilla vaatii tuotekehityksen parantamista Tavoitetaso Nykytaso Haastateltavan kommentit 1 Tuotteiden nykyinen kilpailukyky oman maakunnan alueella 4 4 4 2 Tuotteiden nykyinen kilpailukyky valtakunnallisilla markkinoilla 4 5 3 Lisää markkinointia

Lisätiedot

BtoB-markkinoinnin tutkimus

BtoB-markkinoinnin tutkimus BtoB-markkinoinnin tutkimus Tiivistelmä tutkimustuloksista Anna-Mari West 19.6.2008 Tutkimuksen tavoitteet ja toteutus Tutkimuksen tavoitteet Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää markkinointipäättäjien

Lisätiedot

More is More. Yksin vai yhdessä 11.12.2012. Harri Meller/JSL Partners Oy

More is More. Yksin vai yhdessä 11.12.2012. Harri Meller/JSL Partners Oy More is More Yksin vai yhdessä 11.12.2012 Harri Meller/JSL Partners Oy Valmentaja: Harri Meller Yli 30 vuoden kokemus liike-elämästä, tukkukaupan ja vähittäiskaupan myynnistä ja markkinoinnista sekä maahantuonnista

Lisätiedot

ALVELUMUOTOILU MUOTITERMISTÄ KIINTOTÄHDEKSI?

ALVELUMUOTOILU MUOTITERMISTÄ KIINTOTÄHDEKSI? ALVELUMUOTOILU MUOTITERMISTÄ KIINTOTÄHDEKSI? Miksi teema on kiinnostava Mitä maailmassa tapahtuu - 1 Perinteisten lentoyhtiöiden rinnalle syntyi halpalentoyhtiöt, jotka haastoivat asiakaslähtöisyyden koko

Lisätiedot

Tikkurila 150 vuotta värien voimaa Pörssi-ilta Tampereella 7.3.2013. Toimitusjohtaja Erkki Järvinen

Tikkurila 150 vuotta värien voimaa Pörssi-ilta Tampereella 7.3.2013. Toimitusjohtaja Erkki Järvinen Tikkurila 150 vuotta värien voimaa Pörssi-ilta Tampereella 7.3.2013 Toimitusjohtaja Erkki Järvinen Huomautus Kaikki tässä esityksessä esitetyt yritystä tai sen liiketoimintaa koskevat lausumat perustuvat

Lisätiedot

Miten lisää arvoa kalalle yhteenveto syksyn 2016 työpajasta

Miten lisää arvoa kalalle yhteenveto syksyn 2016 työpajasta Miten lisää arvoa kalalle yhteenveto syksyn 2016 työpajasta Miten lisää arvoa? Kuinka saada lisää arvoa kalalle ja kalan kasvattajalle? Osallistujat ohjattiin ideoimaan keinoja kalan ja kalankasvattajien

Lisätiedot

MYYNTI- VALMENNUKSEN OSTAJAN OPAS MIISA HELENIUS - POINTVENUE

MYYNTI- VALMENNUKSEN OSTAJAN OPAS MIISA HELENIUS - POINTVENUE MYYNTI- VALMENNUKSEN OSTAJAN OPAS MIISA HELENIUS - POINTVENUE 8 ASIAA, JOTKA KANNATTAA HUOMIOIDA, KUN OSTAA MYYNTI- VALMENNUSTA 8 ASIAA, JOKTA KANNATTAA HUOMIOIDA KUN OSTAA MYYNTI- VALMENNUSTA Olen kerännyt

Lisätiedot

Voiko energiatehokkuudella käydä kauppaa? Valkoisten sertifikaattien soveltuvuus Suomeen. Energiateollisuuden ympäristötutkimusseminaari 12.1.

Voiko energiatehokkuudella käydä kauppaa? Valkoisten sertifikaattien soveltuvuus Suomeen. Energiateollisuuden ympäristötutkimusseminaari 12.1. Voiko energiatehokkuudella käydä kauppaa? Valkoisten sertifikaattien soveltuvuus Suomeen Energiateollisuuden ympäristötutkimusseminaari ET:n ympäristötutkimusseminaari 1 VALKOISILLA SERTIFIKAATEILLA TEHDÄÄN

Lisätiedot

Tulevaisuuden markkinat tulevaisuuden yrittäjä. Vesa Puhakka vesa.puhakka@oulu.fi

Tulevaisuuden markkinat tulevaisuuden yrittäjä. Vesa Puhakka vesa.puhakka@oulu.fi Tulevaisuuden markkinat tulevaisuuden yrittäjä Vesa Puhakka vesa.puhakka@oulu.fi Dynaamisessa liiketoimintaympäristössä on valtavasti informaatiota mutta vähän tietoa. Koska suurin osa yrityksistä ja ihmisistä

Lisätiedot

Talousjohdon haasteet kyselyn tulokset Amy Skogberg Markkinointipäällikkö Business Intelligence and Performance Management

Talousjohdon haasteet kyselyn tulokset Amy Skogberg Markkinointipäällikkö Business Intelligence and Performance Management Talousjohdon haasteet kyselyn tulokset Amy Skogberg Markkinointipäällikkö Business Intelligence and Performance Management 2008 IBM Corporation IBM Cognos: suorituskyvyn johtamisen asiantuntija IBM osti

Lisätiedot

Omistajuuden ja johtamisen yhteys

Omistajuuden ja johtamisen yhteys Omistajuuden ja johtamisen yhteys Mikko Haapanen Hallituksen pj, Boardman Oy Suunta 2011 seminaari 3.11.2011. Kymenlaakson kauppakamari, RUK Hamina Omistajien asialla - johdon tukena BOARDMAN- PARTNERIT

Lisätiedot

Logistiikkaselvitys 2009

Logistiikkaselvitys 2009 Logistiikkafoorumi Logistiikkaselvitys 2009 Professori Lauri Ojala Tutkija Tomi Solakivi Turun kauppakorkeakoulu - Logistiikka Lauri.ojala@tse.fi Tomi.solakivi@tse.fi 1 Logistiikkaselvitys 2009 Liikenne-

Lisätiedot

Verkkokaupan kasvuohjelma tavoitteena globaali pk-yrittäjyys

Verkkokaupan kasvuohjelma tavoitteena globaali pk-yrittäjyys Verkkokaupan kasvuohjelma tavoitteena globaali pk-yrittäjyys Kari Pokkinen, Finpro 16.4.2015 2 Finpro Export Finland yritysten kansainvälistäjä Export Finland on suomalaisten yritysten kansainvälistäjä,

Lisätiedot

KAMPANJAKUVAUS Tähdellä (*) merkityt kohdat ovat pakollisia.

KAMPANJAKUVAUS Tähdellä (*) merkityt kohdat ovat pakollisia. KAMPANJAKUVAUS Tähdellä (*) merkityt kohdat ovat pakollisia. OSALLISTUJATIEDOT Kilpailutyön nimi* Mainostoimisto* Mainostava yritys / yhteisö* Mediatoimisto* Muut KILPAILULUOKKA* Vuoden paras lanseeraus

Lisätiedot

Miten AMK voittaa johtamis- ja muutospelissä? AMK Päivät Lahdessa 2014 Tero J. Kauppinen

Miten AMK voittaa johtamis- ja muutospelissä? AMK Päivät Lahdessa 2014 Tero J. Kauppinen Miten AMK voittaa johtamis- ja muutospelissä? AMK Päivät Lahdessa 2014 Tero J. Kauppinen Ajankohtainen symboli Uskommeko oikeisiin asioihin? Johtamisen uusi symboli Voima vs. ketteryys voittamisesta Voittajia

Lisätiedot

MAINOSTAJIEN LIITTO KAMPANJAKUVAUS

MAINOSTAJIEN LIITTO KAMPANJAKUVAUS 1/9 KAMPANJAKUVAUS Tähdellä (*) TÄRKEÄÄ 1. Tallenna lomake ensin omalle koneellesi. 2. Täytä tallentamasi lomake. 3. Tallenna ja palauta. Täytä kampanjakuvaus huolella! Kampanjakuvaus on tuomareiden tärkein

Lisätiedot

Sidosryhmien merkitys taloushallinnon palvelukeskusten toiminnassa

Sidosryhmien merkitys taloushallinnon palvelukeskusten toiminnassa Place for a picture Sidosryhmien merkitys taloushallinnon palvelukeskusten toiminnassa Jukka Rautavalta 1 First Name Last Name 25.5.2012 Fazer-konserni lyhyesti Vuonna 1891 perustettu perheyritys Ruokailupalveluja,

Lisätiedot

Kasvuun ohjaavat neuvontapalvelut. Deloitten menetelmä kasvun tukemiseksi. KHT Antti Ollikainen

Kasvuun ohjaavat neuvontapalvelut. Deloitten menetelmä kasvun tukemiseksi. KHT Antti Ollikainen Kasvuun ohjaavat neuvontapalvelut Deloitten menetelmä kasvun tukemiseksi KHT Antti Ollikainen 23.9.2010 Johdanto: miksi yrityksen pitäisi kasvaa? Suuremmalla yrityksellä on helpompaa esimerkiksi näistä

Lisätiedot

Hiljaisen tietämyksen johtaminen

Hiljaisen tietämyksen johtaminen Hiljaisen tietämyksen johtaminen Uudista ja uudistu 2009 Hiljainen tietämys on osa osaamista Hiljainen ja näkyvä tieto Hiljainen tieto Tiedämme enemmän kuin kykenemme ilmaisemaan *) kokemusperäistä, alitajuista

Lisätiedot

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko.

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko. SUBSTANTIIVIT 1/6 juttu joukkue vaali kaupunki syy alku kokous asukas tapaus kysymys lapsi kauppa pankki miljoona keskiviikko käsi loppu pelaaja voitto pääministeri päivä tutkimus äiti kirja SUBSTANTIIVIT

Lisätiedot

KASVUN JOHTAMINEN KASVUN SUUNNITTELUN, JOHTAMISEN JA MYYNNIN YDINTEESIT OHJELMISTOYRITTÄJIEN JÄSENILTA 16.4.2015

KASVUN JOHTAMINEN KASVUN SUUNNITTELUN, JOHTAMISEN JA MYYNNIN YDINTEESIT OHJELMISTOYRITTÄJIEN JÄSENILTA 16.4.2015 KASVUN JOHTAMINEN KASVUN SUUNNITTELUN, JOHTAMISEN JA MYYNNIN YDINTEESIT OHJELMISTOYRITTÄJIEN JÄSENILTA 16.4.2015 M-FILES Ohjelmistotuoteyritys 250+ työntekijää Toimistot Tampere, Espoo, USA, UK 400 jälleenmyyjää

Lisätiedot

on yritystoiminnan keskeisistä liiketoimintapäätöksistä ensimmäinen. Sen varaan kaikki muut päätökset tehdään:

on yritystoiminnan keskeisistä liiketoimintapäätöksistä ensimmäinen. Sen varaan kaikki muut päätökset tehdään: Sisällysluettelo Esipuhe 2 1. Segmentointi nykymarkkinoinnissa 5 1.1. Segmentoinnin merkitys 6 1.2. Segmentoinnin toteutuksen ongelmat 8 1.3. Segmentin valintaan vaikuttavat tekijät 10 2. Segmentoinnin

Lisätiedot

FiSERN 1. Tutkija Harri Kostilainen, Diak

FiSERN 1. Tutkija Harri Kostilainen, Diak Mitkä tekijät selittävät sosiaalisen yrityksen perustamista ja tukevat sen menestymisen mahdollisuuksia? alustavia tuloksia FiSERN 1. Tutkija Harri Kostilainen, Diak Näkökulma Miten sosiaalinen yritys

Lisätiedot

Parempaa liiketoimintaa henkilöstöjohtamisen uusilla välineillä

Parempaa liiketoimintaa henkilöstöjohtamisen uusilla välineillä Parempaa liiketoimintaa henkilöstöjohtamisen uusilla välineillä Sirpa Huuskonen ja Harri Nikander ISS Palvelut ISS Palvelut Oy 12 000 työtekijää Suomessa Siivous Kiinteistön ylläpito Turvallisuuspalvelut

Lisätiedot

Matkailu- ja ravitsemisalan (MARATA) erikoistumiskoulutus HUOMISEN MATKAILUKOHDE 30 op

Matkailu- ja ravitsemisalan (MARATA) erikoistumiskoulutus HUOMISEN MATKAILUKOHDE 30 op 0 Matkailu- ja ravitsemisalan (MARATA) erikoistumiskoulutus HUOMISEN MATKAILUKOHDE 30 op TAMK EDU Ammattikorkeakoulujen erikoistumiskoulutus 1 Erikoistumiskoulutus on uusi koulutusmuoto tutkintoon johtavan

Lisätiedot

Str at Mar k : Str at e g i n e n

Str at Mar k : Str at e g i n e n Henrikki Tikkanen Antti Vassinen Str at Mar k : Str at e g i n e n m a r k k i n o i n t i o s a a m i n e n TALENTUM HELSINKI 2009 Copyright Talentum Media Oy ja tekijät Kustantaja: Talentum Media Oy

Lisätiedot

Arvoverkkojen kehittämisen rahoitus

Arvoverkkojen kehittämisen rahoitus TEKES 25.6.2013 Jukka Laakso Arvoverkkohankkeiden erityispiirteet Arvoverkkohankkeiden tavoitteena on laaja kansainvälinen liiketoiminta tai merkittävä kansallinen järjestelmätason muutos. Yleisenä tavoitteena

Lisätiedot

Verkottumisen mahdollisuudet

Verkottumisen mahdollisuudet Verkottumisen mahdollisuudet Verkostojen luominen kannattaa aloittaa varhain Pro-hankinta Oy Ota selvää, minkälaisia oman toimialan hankintailmoitukset ovat käytä esim. Credita palvelua, josta löytyy myös

Lisätiedot

Sosiaalisena innovaationa

Sosiaalisena innovaationa FUAS-tulevaisuusseminaari 30 31.1.2014 Långvik Leena Treuthardt PUHEENVUORONI KÄSITTELEE FUASIA Sosiaalisena innovaationa 1 Innovaatio ja sosiaalinen innovaatio? Innovaatioista on tavallisesti puhuttu

Lisätiedot

Julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuus innovatiivisten palveluiden mahdollistajana

Julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuus innovatiivisten palveluiden mahdollistajana Julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuus innovatiivisten palveluiden mahdollistajana Helsingin Yrittäjien seminaari 1.3.2011 Kumppanuus Yritysmyönteistä yhteistyötä mikko.martikainen@tem.fi Mikko Martikainen

Lisätiedot

Markkinointisuunnitelma 1(5) Markkinointisuunnitelma

Markkinointisuunnitelma 1(5) Markkinointisuunnitelma Markkinointisuunnitelma 1(5) Markkinointisuunnitelma Yrityksen nimi/yksikön nimi: [kirjoita tähän] Päivä: 22. tammikuuta 2010 Markkinointisuunnitelma 2(5) Sisällysluettelo 1. Perustiedot yrityksestä...

Lisätiedot

FiSERN 1. Tutkija Harri Kostilainen, Diak Vanhempi tutkija Jari Karjalainen, Aalto yliopiston kauppakorkeakoulu, PYK

FiSERN 1. Tutkija Harri Kostilainen, Diak Vanhempi tutkija Jari Karjalainen, Aalto yliopiston kauppakorkeakoulu, PYK Näkökulmia sosiaalisten yritysten kilpailuedusta alustavia tuloksia FiSERN 1. Tutkija Harri Kostilainen, Diak Vanhempi tutkija Jari Karjalainen, Aalto yliopiston kauppakorkeakoulu, PYK Lähtökohdat Miten

Lisätiedot

LIIKETOIMINTASUUNNITELMA YRITYKSEN NIMI PÄIVÄYS

LIIKETOIMINTASUUNNITELMA YRITYKSEN NIMI PÄIVÄYS LIIKETOIMINTASUUNNITELMA YRITYKSEN NIMI PÄIVÄYS YT2 ALOITTAVAN YRITYKSEN LIIKETOIMINTASUUNNITELMA LITE Tämä työkirja on tarkoitettu yrityksen perustamista suunnitteleville henkilöille ja soveltuu parhaiten

Lisätiedot

TIETOTEKNIIKAN HYÖDYNTÄMINEN OSANA LIIKETOIMINTAPROSESSEJA: Toiminnan raportointi ja seuranta, tapahtuneisiin poikkeamiin nopea reagointi.

TIETOTEKNIIKAN HYÖDYNTÄMINEN OSANA LIIKETOIMINTAPROSESSEJA: Toiminnan raportointi ja seuranta, tapahtuneisiin poikkeamiin nopea reagointi. TIETOTEKNIIKAN HYÖDYNTÄMINEN OSANA LIIKETOIMINTAPROSESSEJA: Sähköisen liiketoiminnan mahdollisuudet: Sisäiset ja ulkoiset prosessit Toiminnan tehostaminen, reaaliaikaisuus Toiminnan raportointi ja seuranta,

Lisätiedot

LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN LAATIMINEN EE045. Yhteenveto suunnitelman tekemisestä

LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN LAATIMINEN EE045. Yhteenveto suunnitelman tekemisestä LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN LAATIMINEN EE045 Yhteenveto suunnitelman tekemisestä Liiketoimintasuunnitelman merkitys pakotta miettimään liikeideaa järjestelmällisesti ja varmistamaan, että markkinapotentiaali

Lisätiedot

YRITYSSANEERAUS Kokoavia tutkimustuloksia vuosilta 2008-2011

YRITYSSANEERAUS Kokoavia tutkimustuloksia vuosilta 2008-2011 YRITYSSANEERAUS Kokoavia tutkimustuloksia vuosilta 2008-20 4 2 5 Seminaari 24.-25.5.20 OTM, KTM Mikko Hakola YLEISTÄ TIETOA Pilottiyritykset 6 kpl 5 lopettanutta (3 menettelyaikana, 2 ohjelman aikana)

Lisätiedot

Tutkimuksen tavoitteet

Tutkimuksen tavoitteet T-Media Oy T-Media on vuonna 1997 perustettu työnantajakuvaan ja maineeseen erikoistunut tutkimus- ja viestintäyhtiö. T-Median missiona on auttaa asiakkaitaan luomaan sidosryhmilleen kestävää kilpailuetua

Lisätiedot

Pilkeyrityksen liiketoimintaosaamisen kehittäminen. Timo Värre Jyväskylän ammattikorkeakoulu

Pilkeyrityksen liiketoimintaosaamisen kehittäminen. Timo Värre Jyväskylän ammattikorkeakoulu Pilkeyrityksen liiketoimintaosaamisen kehittäminen Timo Värre Jyväskylän ammattikorkeakoulu 1 Talouden hallinnan keskeiset osat Tulevaisuus Pitääkö kasvaa? KASVU KANNATTAVUUS Kannattaako liiketoiminta?

Lisätiedot

Tietokoneohjelmien käyttö laadullisen aineiston analyysin apuna

Tietokoneohjelmien käyttö laadullisen aineiston analyysin apuna Tietokoneohjelmien käyttö laadullisen aineiston analyysin apuna Laadullinen, verbaalinen, tulkinnallinen aineisto kootaan esimerkiksi haastattelemalla, videoimalla, ääneenpuhumalla nauhalle, yms. keinoin.

Lisätiedot

Mitä on markkinointiviestintä?

Mitä on markkinointiviestintä? Mitä on markkinointiviestintä? Tiina Karppinen 17.3.2011 Markkinointiviestintä on yrityksen ulkoisiin sidosryhmiin kohdistuvaa viestintää, jonka tarkoituksena on välillisesti tai suoraan saada aikaan kysyntää

Lisätiedot

konsultointia parhaasta päästä TYÖMME ON ETSIÄ SÄÄSTÖJÄ. HALUATKO SINÄ SÄÄSTÖJÄ.

konsultointia parhaasta päästä TYÖMME ON ETSIÄ SÄÄSTÖJÄ. HALUATKO SINÄ SÄÄSTÖJÄ. konsultointia parhaasta päästä TYÖMME ON ETSIÄ SÄÄSTÖJÄ. HALUATKO SINÄ SÄÄSTÖJÄ. Toimintaperiaatteemme Maailma kehittyy koko ajan. Yksi menestyksekkään liiketoiminnan kulmakivistä on tämän kehityksen mukana

Lisätiedot

ELINTARVIKE MARKKINOINNIN PERUSTEET YET-004

ELINTARVIKE MARKKINOINNIN PERUSTEET YET-004 ELINTARVIKE MARKKINOINNIN PERUSTEET YET-004 Jari Salo, KTT Professori (Markkinointi) Dosentti (Digitaalinen markkinointi) Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu Apulaispäätoimittaja Internet Research Taloustieteen

Lisätiedot

Talent Management parhaat käytännöt -kartoituksen tulokset

Talent Management parhaat käytännöt -kartoituksen tulokset Talent Management parhaat käytännöt -kartoituksen tulokset Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää suomalaisten yritysten käytäntöjä Talent Managementissa ja liiketoiminnan tilanteen vaikutusta valittuihin

Lisätiedot

KUMPI OHJAA, STRATEGIA VAI BUDJETTI?

KUMPI OHJAA, STRATEGIA VAI BUDJETTI? KUMPI OHJAA, STRATEGIA VAI BUDJETTI? Aalto University Executive Education Teemu Malmi Professori, AUSB WORKSHOP Alustus: Budjetti ohjaa, kaikki hyvin? Keskustelu pöydissä Yhteenveto Alustus: Miten varmistan,

Lisätiedot

Helka Pirinen. Esimies muutoksen johtajana

Helka Pirinen. Esimies muutoksen johtajana Helka Pirinen Esimies muutoksen johtajana Talentum Helsinki 2014 Copyright 2014 Talentum Media Oy ja Helka Pirinen Kansi: Ea Söderberg, Hapate Design Sisuksen ulkoasu: Sami Piskonen, Suunnittelutoimisto

Lisätiedot

KASVAVAN KYBERTURVAMARKKINAN PELINTEKIJÄ

KASVAVAN KYBERTURVAMARKKINAN PELINTEKIJÄ KASVAVAN KYBERTURVAMARKKINAN PELINTEKIJÄ Petri Kairinen, CEO (twitter: @kairinen) Lupaavat pörssiyhtiöt tilaisuus 3.3.2015 3.3.2015 Nixu 2015 1 PIDÄMME DIGITAALISEN YHTEISKUNNAN TOIMINNASSA. 3.3.2015 Nixu

Lisätiedot

Työkaluja esimiestyön tehostamiseen

Työkaluja esimiestyön tehostamiseen Työkaluja esimiestyön tehostamiseen 7.5.2009 Anna-Maija Sorvoja, HR Management Consultant Aditro Ohjelma 1. Esimiestyön haasteita 2. Työkaluja haasteiden kohtaamiseen, 3. Yhteenveto case-esimerkkejä 2

Lisätiedot

KV-OSAAMINEN TYÖELÄMÄSSÄ. Arcusys Oy Jari Järvelä

KV-OSAAMINEN TYÖELÄMÄSSÄ. Arcusys Oy Jari Järvelä KV-OSAAMINEN TYÖELÄMÄSSÄ Arcusys Oy Jari Järvelä OLEMME 90 KANSAINVÄLISYYS ARCUSYSISSÄ Kansainvälinen työyhteisö Kansainvälisyys ollut tietoinen päätös Työkieli on englanti Yrityksen liiketoiminta kansainvälistymässä

Lisätiedot

Teollinen Internet. Tatu Lund

Teollinen Internet. Tatu Lund Teollinen Internet Tatu Lund Suomalaisen yritystoiminnan kannattavuus ja tuottavuus ovat kriisissä. Nokia vetoinen ICT klusteri oli tuottavuudeltaan Suomen kärjessä ja sen romahdus näkyy selvästi tilastoissa.

Lisätiedot

Potilastietojärjestelmän kouluttajan osaaminen ja asiantuntijuus

Potilastietojärjestelmän kouluttajan osaaminen ja asiantuntijuus Potilastietojärjestelmän kouluttajan osaaminen ja asiantuntijuus Pro gradu -tutkielma TtM Jaana Luostarinen TtM Silja Ässämäki 11.05.2004 Tampere Luostarinen & Ässämäki 1 Miksi tämä aihe? Käyttöönottoprojekteissa

Lisätiedot

ICT- Go Global. Pk-yritysten kansainvälistymisen valmennusohjelma / SKa

ICT- Go Global. Pk-yritysten kansainvälistymisen valmennusohjelma / SKa ICT- Go Global Pk-yritysten kansainvälistymisen valmennusohjelma 2011 24.2.2011 / SKa Finpro oikea partneri kansainväliseen menestykseen Finpro on kansallinen konsulttiorganisaatio, joka nopeuttaa suomalaisten

Lisätiedot

AKL 4.4.2014. Tiedolla johtaminen. Kenneth Ekström- Faros Group 050-5700605

AKL 4.4.2014. Tiedolla johtaminen. Kenneth Ekström- Faros Group 050-5700605 AKL 4.4.2014 Tiedolla johtaminen Kenneth Ekström- Faros Group 050-5700605 Hieman taustaa Itsestäni : Kenneth Ekström 050-5700605 Usean vuodan kokemus autoalasta Eri tehtäviä vähittäiskaupassa Eri organisaatioissa

Lisätiedot

Isännöinti ja omistaminen

Isännöinti ja omistaminen Isännöinti ja omistaminen Tero Heikkilä 6.10.2017 KIRA-Akatemia ISÄNNÖINTILIITTO EDISTÄÄ TEHOKKAASTI JÄSENTENSÄ ETUJA. 1 Isännöinti: - kolme faktaa - unelma - tulevaisuus Isännöinti on nosteessa Asumisen

Lisätiedot

Inkoo 2020 18.6.2015

Inkoo 2020 18.6.2015 Inkoo 2020 18.6.2015 Inkoon missio Inkoon kunta luo edellytyksiä inkoolaisten hyvälle elämälle sekä tarjoaa yritystoiminnalle kilpailukykyisen toimintaympäristön. Kunta järjestää inkoolaisten peruspalvelut

Lisätiedot

Toimiva työyhteisö DEMO

Toimiva työyhteisö DEMO Toimiva työyhteisö DEMO 7.9.6 MLP Modular Learning Processes Oy www.mlp.fi mittaukset@mlp.fi Toimiva työyhteisö DEMO Sivu / 8 TOIMIVA TYÖYHTEISÖ Toimiva työyhteisö raportti muodostuu kahdesta osa alueesta:

Lisätiedot

YRITTÄJYYS METSÄTALOUDESSA

YRITTÄJYYS METSÄTALOUDESSA YRITTÄJYYS METSÄTALOUDESSA 3. Suomalais-venäläinen Päättäjien Metsäfoorumi 19.10.2011 Majvik, Kirkkonummi, MMT Vanhempi tutkija Yrittäjyys Yrittäjyys on hyvin monimuotoinen ilmiö Yrittäjään liitettäviä

Lisätiedot

Osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2015

Osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2015 Osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2015 Toimitusjohtaja Erkki Järvinen ja CFO Jukka Havia 29.4.2015 Huomautus Kaikki tässä esityksessä esitetyt yritystä tai sen liiketoimintaa koskevat lausumat perustuvat

Lisätiedot

Kun vain paras rekrytointi on kyllin hyvä.

Kun vain paras rekrytointi on kyllin hyvä. Kun vain paras rekrytointi on kyllin hyvä. Rekrytointi voi tulla kalliiksi ilman luotettavaa kumppania. Onnistuneen ja epäonnistuneen rekrytoinnin ero on taloudellisesti merkittävä. Rekrytointi on kriittinen

Lisätiedot

LAATUSUOSITUKSET TYÖLLISTYMISEN JA OSALLISUUDEN TUEN PALVELUIHIN. Kehitysvammaisille ihmisille tarjottavan palvelun lähtökohtana tulee olla, että

LAATUSUOSITUKSET TYÖLLISTYMISEN JA OSALLISUUDEN TUEN PALVELUIHIN. Kehitysvammaisille ihmisille tarjottavan palvelun lähtökohtana tulee olla, että Suomen malli 2 LAATUSUOSITUKSET TYÖLLISTYMISEN JA OSALLISUUDEN TUEN PALVELUIHIN (entinen työ- ja päivätoiminta) Kehitysvammaisille ihmisille tarjottavan palvelun lähtökohtana tulee olla, että he voivat

Lisätiedot

Hevosyrityksen menestystekijät ja sudenkuopat. Havaintoja hevosyritysten johtamisesta

Hevosyrityksen menestystekijät ja sudenkuopat. Havaintoja hevosyritysten johtamisesta Hevosyrityksen menestystekijät ja sudenkuopat Havaintoja hevosyritysten johtamisesta Miksi hanke ja tutkimus? Kasvava toimiala Harrastuksesta yritystoimintaa Suuret kiinteät kulut Suuret riskit Heikko

Lisätiedot

Gradu-seminaari (2016/17)

Gradu-seminaari (2016/17) Gradu-seminaari (2016/17) Tavoitteet Syventää ja laajentaa opiskelijan tutkimusvalmiuksia niin, että hän pystyy itsenäisesti kirjoittamaan pro gradu -tutkielman sekä käymään tutkielmaa koskevaa tieteellistä

Lisätiedot

Tietohallinnon arvo liiketoiminnalle

Tietohallinnon arvo liiketoiminnalle Tietohallinnon arvo liiketoiminnalle Viikko-seminaari 27.9.2007 Lauri Byckling, Deloitte Mitä on arvo Arvon määritelmiä: Hyöty suhteessa hintaan Laatu suhteessa odotuksiin Saatu lisähyöty Tietohallinnon

Lisätiedot

TEEMME KYBERTURVASTA TOTTA

TEEMME KYBERTURVASTA TOTTA TEEMME KYBERTURVASTA TOTTA Petri Kairinen, CEO (twitter: @kairinen) Pörssin Avoimet Ovet 1.9.2015 1.9.2015 Nixu 2015 1 PIDÄMME DIGITAALISEN YHTEISKUNNAN TOIMINNASSA. 1.9.2015 Nixu 2015 2 DIGITAALINEN YHTEISKUNTA

Lisätiedot

Sanna Nupponen-Nymalm Sodexo Oy 16.3.2011. www.sodexo.fi

Sanna Nupponen-Nymalm Sodexo Oy 16.3.2011. www.sodexo.fi Sanna Nupponen-Nymalm Sodexo Oy 16.3.2011 www.sodexo.fi Sodexo - jokaisesta päivästä parempi Olemme luotettava kumppani, joka tuottaa kokonaisvaltaisia palveluita. Osaamisemme tukee asiakkaidemme menestystä

Lisätiedot