LIIKKEENJOHDON KONSULTOINTI TOIMIALANA SUOMESSA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LIIKKEENJOHDON KONSULTOINTI TOIMIALANA SUOMESSA"

Transkriptio

1 KAUPPATIETEIDEN OSASTO Johtaminen ja organisaatiot LIIKKEENJOHDON KONSULTOINTI TOIMIALANA SUOMESSA Pro Gradu -tutkielman aihe on hyväksytty kauppatieteiden osaston osastoneuvostossa Työn tarkastajat: Professori Janne Tienari Professori Sami Saarenketo Lappeenrannassa Salli Lehtonen

2 TIIVISTELMÄ Tekijä: Lehtonen, Salli Tutkielman nimi: Liikkeenjohdon konsultointi toimialana Suomessa Osasto: Kauppatieteiden osasto Vuosi: 2006 Pro gradu -tutkielma. Lappeenrannan teknillinen yliopisto. 98 sivua, 7 kuvaa, 3 taulukkoa, 4 liitettä. Tarkastajat: Hakusanat: Keywords: Prof. Janne Tienari Prof. Sami Saarenketo liikkeenjohdon konsultointi, toimiala, konsultointiyritykset management consulting, industry, management consulting firms Tutkimuksen tarkoituksena oli kuvata liikkeenjohdon konsultoinnin toimialaa Suomen näkökulmasta. Tutkimuksen pääteemoja olivat toimialan tuotteet ja palvelut, asiakkaat ja markkinat sekä toimialan kilpailu. Tutkimus oli luonteeltaan kvalitatiivinen ja sen pääasiallisena aineistona olivat neljäntoista konsultointiyrityksen internetsivut sekä Talouselämä -lehden teettämät toimialaselvitykset vuosilta Tutkimuksen tulokset tukivat hyvin aikaisempaa tutkimusta. Keskeisiin tutkimustuloksiin kuuluvat toimialan polarisoituminen isoihin ja pieniin toimijoihin sekä rajojen hämärtyminen konsultoinnin ja tietotekniikka- sekä taloushallinnon välillä. Suuret, kansainväliset konsultointiyritykset tarjoavat yleensä palveluita laidasta laitaan, pienet sekä harvat keskisuuret yritykset ovat enemmän keskittyneitä tiettyihin palveluihin tai asiakkaisiin. Suuret yritykset ovat laajentuneet entisestään fuusioiden avulla ja pienet puolestaan hakevat kilpailuetua esimerkiksi verkostoitumalla.

3 ABSTRACT Author: Title: Department: Lehtonen, Salli Management Consulting as an Industry in Finland Business Administration Year: 2006 Master s Thesis. Lappeenranta University of Technology. 98 pages, 7 figures, 3 charts, 4 attachments. Examiners: Prof. Janne Tienari Prof. Sami Saarenketo Keywords: management consulting, industry, management consulting firms The goal of this study was to describe the industry of management consulting from the Finnish point of view. The main subjects were products and services, customers and markets and competition. Study was qualitative and its material was mainly collected from the industry surveys of the magazine Talouselämä done in years and from the websites of fourteen consulting firms. The results supported well the earlier studies. Central results are that the industry is polarized in large and small actors and the boundaries between consulting and information technology and financial management are unclear. Large, multinational firms usually offer services widely, the small and rarer medium size firms are more focused on certain customers or services. Large companies expand by mergers and small ones search competitive advantage for example from networking.

4 ALKUSANAT Suuret kiitokset työn ohjaajalle Janne Tienarille, joka oli aina tavoitettavissa sekä antoi tarvittaessa neuvoja. Kiitos myös Sami Saarenkedolle, joka osallistui työn tarkistamiseen. Lisäksi kiitos Lappeenrannan teknilliselle yliopistolle saamastani apurahasta. Äiti ja Juha ovat olleet tukihenkilöitäni koko opiskeluajan ilman heitä en varmastikaan olisi vielä valmistumassa ainakaan näin selväjärkisenä. Erityismaininta myös Masalle ja Jounille, jotka viettivät kanssani piiiiiiiiiiiiitkiä kahvitaukoja koulutöiden lomassa. Lisäksi suuret kiitokset muulle perheelle sekä ystäville. Lappeenrannassa Salli Lehtonen

5 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO Tutkimuksen tavoite ja tutkimuskysymykset Analyysitaso ja rajaukset Aikaisempi tutkimus Tutkimusmenetelmät sekä tutkielmaraportin rakenne LIIKKEENJOHDON KONSULTOINTI TOIMIALANA Toimialojen rakenne ja kilpailu Mitä on liikkeenjohdon konsultointi? Käsitteen määrittely Keskeiset toiminta-alueet Konsultin roolit Konsultointiyritykset Rakenne ja toiminta Tiedon rooli Toimialan kehitys Liikkeenjohdon konsultoinnin yleinen kehitys Liikkeenjohdon konsultoinnin kehitys Suomessa Toimialan nykytilanne Toimialan koko ja kasvu Toimialan haasteet ja niiden kohtaaminen Toimialan nykytilanne Suomessa Roolien sekä toimialan muuttuminen Yhteenveto TUTKIMUKSEN SUORITTAMINEN Tutkimusmenetelmät sekä tutkimusprosessi Tutkimuksen luotettavuus LIIKKEENJOHDON KONSULTOINTI TOIMIALANA SUOMESSA VUONNA Konsultointiyritykset Tuotteet ja palvelut Asiakkaat ja markkinat Toimialan dynamiikat Liikkeenjohdon konsulttien muuttuvat roolit Toimialan kilpailu porterilaisittain Uusien tulokkaiden uhka Kilpailu nykyisten yritysten kesken Korvaavien tuotteiden ja palvelusten uhka Asiakkaiden vaikutusvalta Työntekijöiden vaikutusvalta Yhteenveto...76

6 5 JOHTOPÄÄTÖKSET Liikkeenjohdon konsultointi toimialana Suomessa Jatkotutkimusaiheet...83 LÄHDELUETTELO...85 LIITTEET Liite 1: Sähköpostitse lähetetyt kysymykset yrittäjille. Liite 2: Suurimmat liikkeenjohdon konsultit Suomessa. Liite 3: LJK ry:n jäsenkriteerit. Liite 4: Konsultin ammattisäännöt.

7 KUVIOT Kuva 1. Toimialan kilpailuun vaikuttavat tekijät. (Porter 1984, 24) Kuva 2. Konsultit osana tiedon johtamisen toimialaa. (Engwall & Kipping, 2002, 5) Kuva 3. Konsultointiyrityksen tavoitteet. (Maister 1993, 4) Kuva 4. Konsultoinnin käsitteellinen malli. (Hardagon & Sutton 1996, lainattu Sarvary 1999, 98) Kuva 5. Selitys konsultoinnin kysynnän kasvulle. (Ernst & Kieser 2002, lainattu Kieser 2002, 173) Kuva 6. Talent Partnersin palvelut. (Talent Partners 2006a) Kuva 7. Liikkeenjohdon konsultoinnin toimialan kilpailu. TAULUKOT Taulukko 1. Konsultoinnin kehittyminen. (Poulfelt, Greiner & Bhambri 2005, 6) Taulukko 2. Konsultointiyritysten perustiedot. Taulukko 3. Konsultointiyritysten tuotteet ja palvelut.

8 1 JOHDANTO Liikkeenjohdon konsultointi toimialana on onnistunut karistamaan aiemman, hieman epämääräisen maineensa ja vakiinnuttanut asemansa liikemaailmassa. Tässä tutkimuksessa perehdytään liikkeenjohdon konsultoinnin toimialan nykytilaan ja pyritään selvittämään sitä määrittäviä tekijöitä. Tutkimukseni pääteemoja ovat toimialan tuotteet ja palvelut, asiakkaat ja markkinat sekä toimialan kilpailu. Johdantoluvussa esittelen tutkimuksen lähtökohdat, esimerkiksi tavoitteet, tutkimuskysymykset, aiheen rajaukset sekä tutkimusaineiston ja -menetelmät. Johdannon jälkeen esittelen aikaisemmin aiheesta saatuja tutkimustuloksia, jotka tässä tutkimuksessa perustuvat pääasiassa esimerkiksi Lars Engwallin ja Mathias Kippingin, Fleming Poulfeltin, Larry Greinerin ja Arvind Bhambrin sekä Suomen markkinoiden osalta Janne Tienarin ja Antti Ainamon esittämille ajatuksille. 1.1 Tutkimuksen tavoite ja tutkimuskysymykset Tutkimuksen tavoitteena on pyrkiä kuvaamaan liikkeenjohdon konsultoinnin toimialaa Suomen markkinoiden näkökulmasta. Tarkastelen toimialaa yleisesti ja pyrin löytämään sille ominaisia piirteitä kilpailun ja yhteistyön, toimialan tuotteiden ja palveluiden sekä sen asiakkaiden ja markkinoiden kautta. Tavoitteena on myös pyrkiä ymmärtämään toimialan dynamiikkaa ja liikkeenjohdon konsultoinnin rooleja. Tutkimuksessani käsitellään muun muassa toimialan kilpailutekijöitä Porterin (1984) viiden voiman mallin kautta. Päätutkimuskysymyksenä on: Millainen on liikkeenjohdon konsultointi toimialana Suomessa 2006? 1

9 Ja alatutkimuskysymyksiä ovat: Millaista on toimialan kilpailu? Millaisia ovat toimialan tuotteet ja palvelut? Ketkä ovat toimialan asiakkaita ja missä ovat sen markkinat? 1.2 Analyysitaso ja rajaukset Liikkeenjohdon konsultoinnin tarkastelu voidaan jakaa kolmeen eri analyysitasoon, jotka ovat toimiala, yritys ja projekti. Jokaisella analyysitasolla tulisi keskittyä sen järjestelmään, järjestelmän perusyksikköön, järjestelmän rakenteeseen, perusyksikköjen väliseen vuorovaikutukseen sekä tiedon rooliin järjestelmässä. (Engwall & Kipping 2002, 2-3) Tässä tutkimuksessa analyysitasona on toimiala, mutta tässä vaiheessa on hyvä tarkastella myös sitä mitä muut analyysitasot pitävät sisällään. Kipping ja Engwall (2002) määrittelevät toimialan perusyksiköksi yritykset, joiden alalle tulot ja sieltä poistumiset ovat merkittäviä toimialan rakennetta ajatellen, jota puolestaan voidaan kuvailla erilaisilla keskittämisen asteilla. Vuorovaikutusta luonnehtii yritysten välinen kilpailu ja tiedon roolina on pääasiassa tarjota yrityksille tietty tuote toimialan sisällä, joka liikkeenjohdon konsultoinnissa on johtamiseen liittyvää tietoa (management knowledge). Konsultit voivat oikeuttaa tekemänsä päätökset ja toimenpiteet ainoastaan sen oletuksen varassa että heidän hallussaan on enemmän ja parempaa johtamistietoa. Näiden toimialan ominaisuuksien valottamiseen tarvitaan myös historiallista tutkimusta erilaisissa konteksteissa. (Engwall & Kipping 2002, 3-4) Engwallin ja Kippingin (2002, 3-4) mukaan analyysin toisella tasolla eli yritystasolla perusyksikkönä ovat sen työntekijät, joiden rekrytointi ja sitä kautta organisaation uusiutuminen määrittää yrityksen rakennetta. Työntekijät ovat yhteistyössä erilaisissa projekteissa, mutta myös kilpailevat kes- 2

10 kenään statuksesta ja muista palkkioista. Yritystasolla tiedon roolina on sen prosessointi; sen erottaminen, kodifiointi, varastointi sekä keskinäinen vaihtaminen. Näiden tekijöiden valottamiseksi on tutkittava konsultteja tekemässä työtään. Kolmannella analyysitasolla eli projekteissa tutkitaan konsultin ja asiakkaan välistä vuorovaikutusta eli sitä miten konsultit onnistuvat siirtämään johtamistietoaan asiakasorganisaatioon. Analyysin perusyksikkönä ovat projektisuhteet, joiden rakennetta kuvailevat luottamukselle rakentuvat verkostot. Projektitasolla tiedon roolina on sen siirtäminen ja muokkaaminen organisaatioon. Tämän tason tutkiminen vaatii syvällisiä asiakaskonsulttisuhteen kartoituksia. (Engwall & Kipping 2002, 3-4) Liikkeenjohdon konsultoinnin toimiala on käsitteenä erittäin laaja, joten analyysitason määrittämisen lisäksi tutkimusaiheen perusteellisempi rajaaminen on tarpeellista. Tutkimuksessa keskitytään liikkeenjohdon konsultoinnin toimialaan nimenomaan kotimaisten markkinoiden näkökulmasta. Suomessa kuitenkin vaikuttavat voimakkaasti suuret, kansainväliset konsultointiyritykset, joiden kohdalla pelkän suomalaisen toiminnan erottaminen on joissakin tapauksissa hankalaa. Tutkimuksen ajankohtana on pääasiassa nykyhetki. Tutkimusaineistoa on kuitenkin vuodesta 1997 alkaen, joten tutkimuksen aikaväliksi voidaan määritellä vuodet Toimialan historiasta ja kehittymisestä kerrotaan aiempi tutkimus -luvussa eikä niitä käsitellä itse tutkimuksessa. Toimialan kilpailua käsitellään Porterin (1984) viiden voiman mallin puitteissa, jossa otetaan huomioon uusien tulokkaiden uhka, kilpailu nykyisten yritysten kesken, korvaavien tuotteiden ja palvelusten uhka sekä ostajien ja toimittajien vaikutusvalta. Tutkimukseni kannalta haasteellista on epämääräisyys käsitteessä liikkeenjohdon konsultointi. Raja liikkeenjohdon konsultoinnin ja muun yrityksiä palvelevan toiminnan välillä hämärtyy jatkuvasti (Talouselämä 4/2003). Talouselämä lehden toimialaselvityksissä, jotka muodostavat osan tutkittavasta aineistosta, yritykset ovat itse arvioineet kuinka paljon 3

11 heidän työntekijöistään lukeutuu tähän kategoriaan. Ohjeeksi heille on annettu että liikkeenjohdon konsulteiksi lasketaan ne henkilöt, joiden asiakas kuuluu yritys tai liiketoiminnan johtoon ja joiden työ ei ole esimerkiksi tietojärjestelmien toteuttamista. (Talouselämä 4/2003) 1.3 Aikaisempi tutkimus Liikkeenjohdon konsultointia on tutkittu sekä kansainvälisesti että paikallisesti. Suomessa aihetta ovat tutkineet muun muassa yliopistomaailmassa toimivat Janne Tienari, Antti Ainamo ja Paula Kyrö. Käyttämäni teorialähteet ovat puolueettoman, akateemisen tutkimuksen tuloksia eivätkä yksittäisten konsultointiyritysten tuottamaa tietoa. Erityisesti konsultoinnista toimialana ovat kirjoittaneet Lars Engwall & Mathias Kipping sekä Flemming Poulfelt, Larry Greiner ja Arvind Bhambri. Lisäksi aiheesta ovat kirjoittaneet muun muassa Elaine Biech, Anthony Buono, Fiona Czerniawska, Milan Kubr, David Meister ja Edgar Schein. Tässä tutkimuksessani olen pyrkinyt käyttämään mahdollisimman tuoreita lähteitä, pääasiassa luvulla kirjoitettuja. Toimialaa kuvaavat tutkimukset vanhenevat nopeasti, koska liikkeenjohdon konsultointi on muuttunut melko paljon viimeisen kymmenen vuoden aikana. Toimialojen tunnetuimpia tutkijoita on puolestaan Michael Porter, jonka teoriaa toimialojen ja kilpailun rakenteesta olen lainannut myös tähän omaan työhöni ja jonka avulla käsittelen liikkeenjohdon konsultoinnin toimialaa. 1.4 Tutkimusmenetelmät sekä tutkielmaraportin rakenne Tutkimukseni koostuu teoreettisesta kirjallisuuskatsauksesta sekä empiriaosuudesta, jonka tutkimusaineistoa ovat Talouselämä -lehden kahden vuoden välein toteuttamat toimialaselvitykset sekä konsultointiyritysten ja - 4

12 järjestöjen tuottama materiaali. Talouselämä -lehden toimialaselvityksiä on tehty vuodesta 1997 alkaen ja viimeisin on ilmestynyt vuonna Toimialaselvitykset on toteutettu kyselytutkimuksella sekä haastattelemalla Suomessa toimivien konsultointiyritysten johtoa heidän mielipiteistään liikkeenjohdon konsultoinnin toimialasta. Toimialaselvitysten lisäksi tutkimusaineistoa ovat esimerkiksi Pkt -säätiön ja Liikkeenjohdon Konsultit ry:n, tuottama materiaali, jota on saatavilla internetissä. Tutkimukseen on myös valittu neljätoista erikokoista ja erilaisiin palveluihin sekä asiakkaisiin profiloitunutta konsultointiyritystä, joiden internetsivustot tarjoavat lisäaineistoa tutkimukseeni. Aineistoja tarkastellaan esittelemällä ja yhdistämällä niissä esitettyjä kuvailuja sekä mielipiteitä. Aineiston analyysitapana on siis teemoittelu. Teemoittelussa aineistoista nostetaan esiin tiettyjä aihealueita, jotka valaisevat tutkimusongelmaa, ja jolloin näiden aiheiden esiintymisen ja ilmenemisen vertailu on mahdollista. (Eskola & Suoranta 2003, ) Tutkimukseni rakentuu perinteisen tutkielmaraportin mallin mukaisesti (ks. esimerkiksi Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2005, 234). Johdannon jälkeen esittelen tutkimuksen kannalta tärkeimmät käsitteet sekä niiden merkityksen ja perehdyn liikkeenjohdon konsultoinnin toimialasta kertovaan teoriakirjallisuuteen. Kolmannessa kappaleessa kerron tutkimuksen suorittamisesta ja esittelen tarkemmin käyttämäni tutkimusmenetelmät ja aineiston. Neljännessä kappaleessa kirjoitan tutkimukseni tuloksista ja lopuksi esitän viidennessä kappaleessa tutkimuksen johtopäätökset. 5

13 2 LIIKKEENJOHDON KONSULTOINTI TOIMIALANA Tässä luvussa käsitellään ensin toimialojen rakennetta yleisesti esittelemällä resurssipohjainen näkökulma sekä Porterin (1984) viiden voiman malli ja sen jälkeen Engwallin ja Kippingin (2004) malli liikkeenjohdon konsultoinnin toimialan rakenteesta. Kappaleessa 2.2 määritellään liikkeenjohdon konsultointi käsitteenä sekä esitellään konsultoinnin keskeiset toiminta-alueet ja konsultin erilaiset roolit. Kappaleessa 2.3 käsitellään lyhyesti konsultointiyritysten rakennetta ja toimintaa sekä tiedon roolia. Lisäksi luvussa kaksi kerrotaan sekä yleisesti että Suomen näkökulmasta konsultoinnin historiasta ja kehittymisestä nykypäivään ja lopuksi toimialan nykytilasta muun muassa sen kohtaamien haasteiden kautta. 2.1 Toimialojen rakenne ja kilpailu Engwallin ja Kippingin (2002, 4) mukaan toimialan määritelmä on kiinteässä yhteydessä toimialan yritysten tarjoamiin tuotteisiin; samantyyppisiä tuotteita tarjoavat yritykset kuuluvat samalle toimialalle. Porter (1984) määrittelee toimialan lähes samoin toimiala on yrityksistä muodostunut ryhmä, joka tuottaa keskenään läheisesti toisiaan korvaavia valmisteita. Toimialan tarkka määrittely on kuitenkin varsin hankalaa, koska samantyyppiset ja korvaavat tuotteet ovat vaikeasti rajattavissa. Toimialojen rakenteiden analysoinnissa erottuu viimeisten kahden vuosikymmenen ajalta kaksi pääsuuntausta. Rakenteita voidaan tarkastella joko painottamalla yrityksen resursseja tai sen asemoitumista kilpailutilanteessa. (Santalainen 2005, 22) Resurssinäkökulma perustuu jokaisen yrityksen ainutlaatuisiin ja jäljittelemättömiin resursseihin (Santalainen 2005, 245). Yrityksiä ja toimialan rakennetta analysoidaan ennemmin niiden resurssien kuin niiden valmistamien tuotteiden kautta (Wernerfelt 1984, 6

14 171). Resurssiperusteisuudessa yritysten markkina- tai kilpailutilannetta ei painoteta yhtä paljon kuin niiden erilaisia resursseihin liittyviä kykyjä (Wernerfelt 1995, 173). Riskinä näkökulmassa on se että resurssien uudistaminen on liian hidasta olosuhteiden ja ympäristön muuttuessa. (Santalainen 2005, 245) Asemoitumisen vahvin vaikuttaja on puolestaan Porter, jonka esittelemässä viiden voiman mallissa kilpailu käsitetään paljon laajemmaksi kuin pelkästään olemassa olevien kilpailijoiden käyttäytymiseksi. Mallissa kilpailuksi ymmärretään alalla olevien yritysten lisäksi markkinoille tulo, korvaavien tuotteiden uhka sekä ostajien ja toimittajien vaikutusvalta (kuva 1). Nämä viisi kilpailutekijää määrittävät yhdessä toimialan kilpailun intensiivisyyden sekä toimialan kannattavuuden. (Porter 1984, 23 26) Alan mahdolliset tulokkaat Toimittajat Toimittajien vaikutusvalta Alan kilpailijat Kilpailu nykyisten yritysten kesken Uusien tulokkaiden uhka Ostajien vaikutusvalta Ostajat Korvaavien tuotteiden tai palvelusten uhka Korvaavat tuotteet Kuva 1. Toimialan kilpailuun vaikuttavat tekijät. (Porter 1984, 24) 7

15 Uusien tulokkaiden uhka riippuu sekä alalle pääsyn esteistä että vanhojen yritysten mahdollisista reaktioista uusia tulokkaita kohtaan. Esteitä ovat muun muassa suuret pääomavaatimukset, vaikea pääsy jakelukanaviin ja asiakkaalle aiheutuvat korkeat vaihtokustannukset mikäli hän vaihtaisi toimittajasta toiseen. Alalle tulon esteitä aiheutuu myös alalla olevien yritysten voimakkaista reaktioista tulokasta kohtaan vakiintuneilla yrityksillä on esimerkiksi paremmat resurssit ja tuotantokapasiteetti ryhtyä vastatoimiin. (Porter 1984, 27 35) Toimivien kilpailijoiden kesken kilpailun intensiteettiin vaikuttavat monenlaiset tekijät. Nopeasti kasvavalla alalla yritykset voivat parantaa tulostaan pelkästään pysymällä kasvun vauhdissa mukana, hitaammin kasvavilla puolestaan taistellaan markkinaosuuksista, jolloin tilanne on huomattavasti epävakaampi. Kilpailijat myös usein eroavat toisistaan päämäärien ja strategioidensa osalta, joten kilpailijan toimia on hankala tulkita aina oikein. Joiltakin aloilta poistuminen voi olla vaikeaa taloudellisista, strategisista ja emotionaalisista syistä johtuen tai kilpailu voi siirtyä myös muualle alan kypsyminen ja sen kasvuvauhdin heikkeneminen kiristävät kilpailua ja laskevat voittoja, joka usein johtaa perusteellisiin mullistuksiin kyseisellä toimialalla. (Porter 1984, 38 42) Korvaavien tuotteiden olemassaolo aiheuttaa yrityksille sen että ne kilpailevat laajasti ottaen myös näitä tuotteita valmistavien yritysten kanssa. Toinen, halvempi ja saman tehtävän suorittava tuote tai palvelu on kilpaileva substituutti, joka asettaa katon yrityksen hinnoittelulle. (Porter 1984, 44 45) Ostajat ovat kilpailijoita, koska he painavat hintoja alas vaatimalla korkeampaa laatua tai enemmän palveluita ja vertailemalla kilpailijoita. Ostajaryhmän vaikutusvalta riippuu sekä markkinatilanteen piirteistä että sen ostojen suhteellisesta merkityksestä. Ostajan vaikutusvalta kasvaa kun tuotteet ovat standardoituja ja useampi valmistaa niitä, ostaja saa täydellistä 8

16 tietoa tai ostajaryhmä on keskittynyt ja ostaa suuria volyymeja. (Porter 1984, 46 47) Toimittajat voivat uhata hintojen nostamisella tai tuotteiden laatutason alentamisella ja kiristävät siten kilpailua. Toimittajien vaikutusvalta on suurempi silloin kun toimittajat ovat harvassa, sen tuotteille ei ole korvikkeita eikä tietty toimiala ole sen ainoa ja tärkein asiakas. (Porter 1984, 49) Porterin malli on viime vuosikymmenien aikana ollut eniten sovellettu kilpailun analysointimalli ja se on edelleen hyvin toimiva tapa analysoida tietyn toimialan dynamiikkaa. Porterin mallissa suurimpana haasteena on toimialojen rajojen määrittely. (Santalainen 2005, 96) Parhaiten asemoitumiseen perustuva Porterin malli toimii hitaahkosti muuttuvassa ympäristössä, jossa toimialojen rajat ovat suhteellisen selkeästi määriteltävissä. Yrityksen aseman muuttaminen voi myös olla hankalaa, mikäli olosuhteet muuttuisivat sitä vaativalla tavalla. (Santalainen 2005, 245) Engwallilla ja Kippingillä (2002, 5) on teoria liikkeenjohdon konsultoinnin toimialasta ja sen kilpailutilanteesta. Liikkeenjohdon konsultointi ja konsultointiyritykset voidaan nähdä osana johtamiseen liittyvän tiedon todellisuutta (kuva 2), johon kuuluvat konsulttien lisäksi korkeakoulut, mediayhtiöt ja käytäntö. 9

17 Mediayhtiöt Akateemiset instituutiot Käytäntö Konsultit Kuva 2. Konsultit osana tiedon johtamisen toimialaa. (Engwall & Kipping, 2002, 5) Johtamiseen liittyvä tieto (management knowledge) on Engwallin ja Kippingin mukaan (2002, 5) liikkeenjohdon konsulttien levittämä ja myymä päätuote. Konsultit eivät kuitenkaan toimi johtamisoppeineen tyhjiössä, vaan ne muodostavat osan tiedon johtamisen toimialaa. Konsultit tekevät sekä yhteistyötä että kilpailevat akateemisten instituutioiden ja mediayhtiöiden kanssa johtamiskäytäntöjen luomisessa. Erityisesti akateemiset instituutiot, kuten businesskoulut, ovat tärkeässä roolissa kasvattamalla sekä tulevaisuuden johtajia yrityksiin että konsultteja. Akateemiset laitokset ovat lisäksi tärkeitä johtamistiedon kehittäjinä. Ne ovat syntyneet jo ennen liikkeenjohdon konsultteja ja olivat oikeastaan apuna konsultoinnin toimialan syntymisessä. Viime vuosina on ollut mahdollista havaita yhteistyön lisääntyneen liikkeenjohdon konsulttien ja businesskoulujen välillä sekä tutkimuksen että koulutuksen suhteen. Samalla tavalla myös konsulttien ja mediayhtiöiden välit ovat tulleet tiiviimmiksi. Aiemmin oli tavallista että konsultit varoivat levittämästä tietoa käyttämistään metodeista sekä perusajatuksista. Kun kaksi McKinseyn konsulttia julkaisi bestseller kirjan In Search of Excellence (Peters & Waterman 1982), tuli entistä tavallisemmaksi konsulteille tukea liiketoimintaansa julkaisemalla erikoistutkielmia, joissa käsitel- 10

18 tiin heidän metodejaan ja konsultointisaavutuksiaan. Osa suurista konsultointiyrityksistä, kuten McKinsey, jopa julkaisee omaa johtamisalan lehteä. (Engwall & Kipping, 2004, 5-6) Kuviossa olevista toimialan osista tärkein on kuitenkin käytäntö. Akateemiset laitokset ovat perinteisesti vastaanottaneet palautetta heidän opiskelijoidensa työmarkkinoilla menestymisen sekä epäsystemaattisten työnantajakontaktien kautta. Samalla tavalla myös konsultit ja mediayhtiöt ovat altistuneet käytännöstä tuleville paineille ja sopeutuvat niihin. (Engwall & Kipping 2004, 5-6) 2.2 Mitä on liikkeenjohdon konsultointi? Liikkeenjohdon konsultointia käsitteenä esitellään tässä kappaleessa siitä esitettyjen määritelmien kautta sekä myös konsultoinnin toiminta-alueitten ja konsultin erilaisten roolien valossa Käsitteen määrittely Liikkeenjohdon konsultit ovat ammattilaisia, jotka ovat erikoistuneet siirtämään liikkeenjohdollista tietämystä yli ajan ja yli toimiala- ja maantieteellisten rajojen (Hardagon & Sutton 1997). Liikkeenjohdon konsultointi ei ole niinkään yksittäinen ammatti, vaan laaja kirjo päätöksentekijöille suunnattuja erilaisia asiantuntijapalveluita (Tienari & Ainamo 2004, 8). Ropen (2006, 21 22) mukaan konsultointiin liittyy aina jonkinlaiseen erityisosaamiseen kytkeytyvää opastusta tai neuvontaa, työ on tilapäistä tai projektimaista, sen edellytyksenä on asiakkaan tarve sekä usko osaamishankinnan kannattavuuteen joko taloudellisesti tai toiminnallisesti. 11

19 Greinerin ja Metzgerin määritelmän (1983, lainattu Canback 1998, 3) mukaan liikkeenjohdon konsultointi on: yrityksille toimitettava neuvoa-antava palvelu, jota tarjoavat erityisesti koulutetut ja pätevät henkilöt, jotka avustavat, objektiivisesti ja riippumattomasti, asiakasorganisaatiota tunnistamaan ongelmansa, analysoimaan niitä, suosittelemaan ratkaisuja näihin ongelmiin sekä pyydettäessä avustamaan ratkaisujen implementoinnissa. Pkt -säätiö (2002) listaa myös konsultoinnin keskeisiksi edellytyksiksi pätevyyden, luotettavuuden ja riippumattomuuden sekä määrittelee konsultoinnin seuraavasti: Liikkeenjohdon konsultti on ulkopuolinen, yritystoimintaan ja sen muutosprosesseihin vankasti perehtynyt asiantuntija, jolla on monipuolinen liikkeenjohdollinen kokemus ja koulutus. Konsultti työskentelee yritysjohdon apuna yrityksen johtamiseen ja erityisesti sen kehittämiseen liittyvissä kysymyksissä. Konsultoinnin käsitettä voidaan määritellä myös siten, millä syillä asiakas palkkaa konsultin käyttöönsä eli mitkä ovat liikkeenjohdon konsultin tehtävät. Esimerkiksi Bower (1982, lainattu Canback 1998, 7) esittää kuusi syytä sille miksi yritykset ylipäätänsä käyttävät konsultointipalveluita eivätkä luota pelkästään omaan osaamiseensa. Konsultteja palkataan, koska 1. he tarjoavat pätevyyttä, jota ei ole yrityksen sisällä käytettävissä 2. heillä on monipuolista kokemusta asiakasyrityksen ulkopuolelta 3. heillä on aikaa tutustua ongelmaan 4. he ovat ammattilaisia 5. he ovat riippumattomia 6. heillä on kyky toimia antamiensa suositusten mukaan 12

20 Bowerin (1982, lainattu Canback 1998, 7) esittämistä syistä voidaan kuitenkin olla nykypäivänä kaikista eri mieltä, esimerkiksi riippumattomuus ei ole enää päivänselvää ja ajankäyttökin on ainoastaan priorisointikysymys yrityksissä. Liikkeenjohdon konsultoinnin käsitteen määrittely on haastavaa, sillä toimialaa kuvaa rajojen hämärtyminen. Raja tietotekniikkakonsultointiin on hyvin häilyvä, kuten myös raja insinööritoimistoihin ja muihin neuvojaantaviin asiantuntijaorganisaatioihin. (Tienari & Ainamo 2005, 9) Keskeiset toiminta-alueet Liikkeenjohdon konsultoinnin viisi keskeisintä toiminta-aluetta tänä päivänä ovat tietotekniikkakonsultointi, strategia- ja organisaatiokonsultointi, markkinointikonsultointi, toimintojen johtamiskonsultointi sekä henkilöstökonsultointi (Greiner & Poulfelt 2005, 51). Tietotekniikkakonsultointi on toiminta-alueista suurin ja se kerää noin 45 prosenttia konsultoinnin liikevaihdosta maailmalla. Se keskittyy erityisesti tietokoneisiin, ohjelmistoihin, internetiin, ulkoistamiseen ja sähköisen liiketoiminnan palveluihin. (Nolan & Bennigson 2005, 55) Strategia- ja organisaatiokonsultointi kulkevat nykyään enemmän käsi kädessä, koska strategian muodostamista ja organisaatiorakenteen muutoksia ei voida suorittaa peräkkäisinä toimintoina, vaan rinnakkaisina ja toisiinsa vaikuttavina (Nadler & Slywotzky 2005, 75). Markkinointikonsultoinnissa nähdään paljon kasvavia mahdollisuuksia uudenlaisten markkinointikanavien syntymisen kautta. Internet mahdollistaa pääsyn globaaleille markkinoille; esimerkiksi markkinoinnin tuloksia pääsee arvioimaan reaaliaikaisesti ja kullekin asiakassegmentille voi räätälöidä tarjouksia hetkessä. (Spekman & Kotler 2005, 97) Toimintojen johtamiskonsultointi on kysyttyä erityisesti kustannusten alentamisen toivossa; pyritään avustamaan asiakasta kehittämään prosesseja, jotka vaikuttavat parantavasti mahdollista kilpailuetua lisääviin toimintoihin, muun muassa 13

21 tuotannon ja jakelun tehokkuuteen (Chase & Kumar 2005, 115-6). Henkilöstökonsultointi on kiinteässä yhteydessä yritysten henkilöstötoimintojen kanssa, joka on tällä hetkellä suuren muutoksen alla; henkilöstötoimintoja ulkoistetaan, intranetit ovat laajemmin käytössä, organisaatiorakenteet monimutkaistuvat yhteistyösuhteiden kautta ja jatkossa henkilöstön tietopääoma on yhä merkittävämmässä osassa kilpailuedun luomisessa (Lawler & Mohrman 2005, 133). Konsulttien merkittäväksi toiminta-alueeksi voidaan myös tänä päivänä lukea globalisaatiokonsultointi. Monet yritykset tekevät liiketoimintaansa kansainvälisellä tasolla ja tarvitsevat apua monimutkaisissa asioissa, joita syntyy eri kulttuureista, talouselämästä ja poliittisista järjestelmistä. Globalisaatiokonsultointi voi koskea muun muassa strategiaa, toimintoja tai johtamista. (Rhinesmith 2005, 175) Konsultin roolit Schein (1988, lainattu Canback 1998, 5) luokittelee konsultit kolmeen eri luokkaan sen mukaan millainen on heidän roolinsa vuorovaikutuksessa asiakkaan kanssa. Näitä ovat asiantuntijakonsultointi, lääkärikonsultointi sekä prosessikonsultointi. Ensimmäistä mallia edustaa tilanne, jossa asiakas haluaa konsultin tuovan oman, riippumattoman näkökulmansa asiakkaan toimialaan ja sen hetkisiin aiheisiin. Asiakkaalla ei ole itsellään riittävästi resursseja ongelmanratkaisuun, jolloin konsultti toimittaa etukäteen määritellyn palvelun asiakkaalle. Potilas-lääkäri -suhteessa konsultti analysoi asiakasyritysten ongelmia ja käyttää kokemuspohjaansa niiden ratkaisemisessa. Konsultin tehtävänä on sekä löytää ongelmat että ratkaista ne. Suhteesta syntyy usein läheinen ja siinä luottamuksella on merkittävä rooli. Prosessikonsultaatiossa konsultti on edistäjä hän tarjoaa asiakkaalle välineet ongelman määrittelyyn ja parhaan mahdollisen ratkaisun. Asiakkaalla on asiantuntemusta itsellään, joten konsultin ei tarvitse tuoda 14

22 uutta tietoa asiakkaalle. Konsultti antaa tässä asiakkaalle työkalut, joilla hän voi auttaa itse itseään. Maister (1993, 21 22) määrittelee konsultin roolit kolmeen ryhmään erilaisten projektien mukaan. Yksi luokka ovat standardiluonteiset (procedure) projektit, jotka eivät tarvitse kaikkein osaavinta konsulttia ja moni konsultointiyritys pystyy suorittamaan tehtävän. Tähän asiakas pyrkii saamaan konsultin, joka pystyy olemaan mahdollisimman tehokas eli voi nopeasti saattaa projektin alkuun, tekee nopeita päätöksiä sekä laskuttaa mahdollisimman vähän ja tuo ratkaisuun tarvittavat menetelmät sekä lisäapua. Toinen projektityyppi ovat harmaat hiukset (grey hair), jotka sisältävät jo aiemmin muualla ratkaistuja ongelmia, mutta eivät tarvitse aivan täydellistä asiakaskohtaista räätälöintiä eivätkä ole kriittisiä asiakkaalle. Konsultilta vaaditaan paljon asiantuntemusta ja myös tehokkuutta, mutta tärkeintä on että konsultilla on kokemusta samantyyppisistä ongelmista ja niiden ratkaisuista. Kolmas konsultointiprojektien luokka on paljon työtä ja räätälöintiä vaativat projektit (brains), joissa asiakkaalla on suuri ja monimutkainen, suuren riskin sisältävä ongelma. Konsultiksi halutaan tällöin kaikista luovin, lahjakkain ja innovatiivisin henkilö, jolla mahdollisesti on jo kokemusta asiakkaan toimialasta. 2.3 Konsultointiyritykset Asiantuntijayrityksessä työntekijöillä sekä niiden omaamalla tiedolla on erityisen suuri merkitys yrityksen menestymisen kannalta. Seuraavaksi esitellään konsultointiyrityksen rakennetta ja toimintaa sekä mahdollisia sen johtamiseen liittyviä haasteita. Lisäksi käydään läpi tiedon roolia konsultointiyrityksissä ja esitellään erilaisia keinoja sen säilyttämiseen ja jakamiseen. 15

Kvalitatiivinen analyysi. Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry

Kvalitatiivinen analyysi. Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry Laadullinen eli kvalitatiiivinen analyysi Yrityksen tutkimista ei-numeerisin perustein, esim. yrityksen johdon osaamisen, toimialan kilpailutilanteen

Lisätiedot

Tuotantotalouden analyysimallit. TU-A1100 Tuotantotalous 1

Tuotantotalouden analyysimallit. TU-A1100 Tuotantotalous 1 Tuotantotalouden analyysimallit TU-A1100 Tuotantotalous 1 Esimerkkejä viitekehyksistä S O W T Uudet tulokkaat Yritys A Yritys B Yritys E Yritys C Yritys F Yritys I Yritys H Yritys D Yritys G Yritys J Alhainen

Lisätiedot

Market Expander & QUUM analyysi

Market Expander & QUUM analyysi Market Expander & QUUM analyysi KANSAINVÄLISTYMISEN KEHITYSTASOT Integroitua kansainvälistä liiketoimintaa Resurssien sitoutuminen, tuotteen sopeuttaminen, kulut, KV liiketoiminnan osaaminen Systemaattista

Lisätiedot

OSAKEYHTIÖN OSTOLLA KILPAILUETUA OSUUSKUNNALLE

OSAKEYHTIÖN OSTOLLA KILPAILUETUA OSUUSKUNNALLE OSAKEYHTIÖN OSTOLLA KILPAILUETUA OSUUSKUNNALLE Saila Rosas KTT Pankinjohtaja, Länsi-Kymen Osuuspankki Poimintoja 15.12.2015 tarkastetusta väitöskirjasta Co-operative acquisitions the contextual factors

Lisätiedot

KANNATTAVUUDEN ARVIOINTI JA KEHITTÄMINEN ELEMENTTILIIKETOIMINNASSA

KANNATTAVUUDEN ARVIOINTI JA KEHITTÄMINEN ELEMENTTILIIKETOIMINNASSA LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO TEKNISTALOUDELLINEN TIEDEKUNTA Tuotantotalouden koulutusohjelma KANNATTAVUUDEN ARVIOINTI JA KEHITTÄMINEN ELEMENTTILIIKETOIMINNASSA Diplomityöaihe on hyväksytty Tuotantotalouden

Lisätiedot

OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE. Yritys: Tekijä:

OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE. Yritys: Tekijä: OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE Yritys: Tekijä: Päiväys: MARKKINAT Rahoittajille tulee osoittaa, että yrityksen tuotteella tai palvelulla on todellinen liiketoimintamahdollisuus.

Lisätiedot

Brand Compass Arvoa ja kasvua mainetta johtamalla. Työkalu omistajille, hallituksille ja johtoryhmille

Brand Compass Arvoa ja kasvua mainetta johtamalla. Työkalu omistajille, hallituksille ja johtoryhmille Brand Compass Arvoa ja kasvua mainetta johtamalla Työkalu omistajille, hallituksille ja johtoryhmille Maine tulee nostaa hallituksen ja johdon agendalle Hallituksen ja johdon tärkein tehtävä on yrityksen

Lisätiedot

Ohjelma, perjantai klo

Ohjelma, perjantai klo Ohjelma, perjantai 9.12. klo 8.30-15.00 Valmentajat: Marikka Heikkilä ja Hilkka Halla, Turun kauppakorkeakoulu, Timo Makkonen, Koneyrittäjien liitto. 8.30 Mikä on tärkeää metsäalan liiketoiminnassa? Osallistujien

Lisätiedot

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO Alla oleva kaavio kuvastaa tehdyn testin tuloksia eri osa-alueilla. Kaavion alla on arviot tilanteestasi koskien henkilökohtaisia ominaisuuksiasi, kokemusta ja osaamista, markkinoita

Lisätiedot

Torstai Mikkeli

Torstai Mikkeli Torstai 14.2.2013 Mikkeli OSUVA (2012 2014) - Osallistuva innovaatiotoiminta ja sen johtamista edistävät tekijät sosiaali- ja terveydenhuollossa. hanke tutkii minkälaisilla innovaatiojohtamisen toimintatavoilla

Lisätiedot

Teollisuuden digitalisaatio ja johdon ymmärrys kyvykkyyksistä

Teollisuuden digitalisaatio ja johdon ymmärrys kyvykkyyksistä Teollisuuden digitalisaatio ja johdon ymmärrys kyvykkyyksistä Markus Kajanto Teollisuuden digitalisaation myötä johdon käsitykset organisaation resursseista, osaamisesta ja prosesseista ovat avainasemassa

Lisätiedot

KURKISTUS ÄLYKKÄÄN MARKKINOINNIN MAAILMAAN. Kuinka tiedolla johdettu markkinointi nähdään Suomessa?

KURKISTUS ÄLYKKÄÄN MARKKINOINNIN MAAILMAAN. Kuinka tiedolla johdettu markkinointi nähdään Suomessa? 1 KURKISTUS ÄLYKKÄÄN MARKKINOINNIN MAAILMAAN Kuinka tiedolla johdettu markkinointi nähdään Suomessa? Aiemman tutkimuksemme* mukaan markkinoinnin johtaminen tiedolla parantaa markkinoinnin tuottoastetta

Lisätiedot

MUUTTUVA MARKKINA ja MAAILMA 17.3.2011 Aluepäällikkö Päivi Myllykangas, Elinkeinoelämän keskusliitto, EK

MUUTTUVA MARKKINA ja MAAILMA 17.3.2011 Aluepäällikkö Päivi Myllykangas, Elinkeinoelämän keskusliitto, EK Lisää tähän otsikko MUUTTUVA MARKKINA ja MAAILMA 17.3.2011 Aluepäällikkö Päivi Myllykangas, Elinkeinoelämän keskusliitto, EK KANSANTALOUS VÄESTÖKEHITYS JA TUOTTAVUUS Kestävyysvaje aiempaakin suurempi:

Lisätiedot

Strategiset kyvykkyydet robotiikan aikakaudella

Strategiset kyvykkyydet robotiikan aikakaudella Strategiset kyvykkyydet robotiikan aikakaudella Paula Kilpinen, Toimitusjohtaja, HRM Partners, Tutkijatohtori, Aalto-yliopiston Kauppakorkeakoulu, Johtamisen laitos CEOs top concerns Improving organizational

Lisätiedot

Voiko energiatehokkuudella käydä kauppaa? Valkoisten sertifikaattien soveltuvuus Suomeen. Energiateollisuuden ympäristötutkimusseminaari 12.1.

Voiko energiatehokkuudella käydä kauppaa? Valkoisten sertifikaattien soveltuvuus Suomeen. Energiateollisuuden ympäristötutkimusseminaari 12.1. Voiko energiatehokkuudella käydä kauppaa? Valkoisten sertifikaattien soveltuvuus Suomeen Energiateollisuuden ympäristötutkimusseminaari ET:n ympäristötutkimusseminaari 1 VALKOISILLA SERTIFIKAATEILLA TEHDÄÄN

Lisätiedot

FiSERN 1. Tutkija Harri Kostilainen, Diak

FiSERN 1. Tutkija Harri Kostilainen, Diak Mitkä tekijät selittävät sosiaalisen yrityksen perustamista ja tukevat sen menestymisen mahdollisuuksia? alustavia tuloksia FiSERN 1. Tutkija Harri Kostilainen, Diak Näkökulma Miten sosiaalinen yritys

Lisätiedot

Logistiikkaselvitys 2009

Logistiikkaselvitys 2009 Logistiikkafoorumi Logistiikkaselvitys 2009 Professori Lauri Ojala Tutkija Tomi Solakivi Turun kauppakorkeakoulu - Logistiikka Lauri.ojala@tse.fi Tomi.solakivi@tse.fi 1 Logistiikkaselvitys 2009 Liikenne-

Lisätiedot

Sosiaalisena innovaationa

Sosiaalisena innovaationa FUAS-tulevaisuusseminaari 30 31.1.2014 Långvik Leena Treuthardt PUHEENVUORONI KÄSITTELEE FUASIA Sosiaalisena innovaationa 1 Innovaatio ja sosiaalinen innovaatio? Innovaatioista on tavallisesti puhuttu

Lisätiedot

ALVELUMUOTOILU MUOTITERMISTÄ KIINTOTÄHDEKSI?

ALVELUMUOTOILU MUOTITERMISTÄ KIINTOTÄHDEKSI? ALVELUMUOTOILU MUOTITERMISTÄ KIINTOTÄHDEKSI? Miksi teema on kiinnostava Mitä maailmassa tapahtuu - 1 Perinteisten lentoyhtiöiden rinnalle syntyi halpalentoyhtiöt, jotka haastoivat asiakaslähtöisyyden koko

Lisätiedot

KUUSI POINTTIA BRÄNDIN ERILAISTAMISESTA

KUUSI POINTTIA BRÄNDIN ERILAISTAMISESTA KUUSI POINTTIA BRÄNDIN ERILAISTAMISESTA Markkinan polarisoituminen on uhka yleisbrändeille + Markkinoilla on menossa kehitys, jossa pärjäävät sekä lisäarvolla erottuvat ykkösbrändit että edullisella hinnalla

Lisätiedot

Matkailu- ja ravitsemisalan (MARATA) erikoistumiskoulutus HUOMISEN MATKAILUKOHDE 30 op

Matkailu- ja ravitsemisalan (MARATA) erikoistumiskoulutus HUOMISEN MATKAILUKOHDE 30 op 0 Matkailu- ja ravitsemisalan (MARATA) erikoistumiskoulutus HUOMISEN MATKAILUKOHDE 30 op TAMK EDU Ammattikorkeakoulujen erikoistumiskoulutus 1 Erikoistumiskoulutus on uusi koulutusmuoto tutkintoon johtavan

Lisätiedot

Inkoo 2020 18.6.2015

Inkoo 2020 18.6.2015 Inkoo 2020 18.6.2015 Inkoon missio Inkoon kunta luo edellytyksiä inkoolaisten hyvälle elämälle sekä tarjoaa yritystoiminnalle kilpailukykyisen toimintaympäristön. Kunta järjestää inkoolaisten peruspalvelut

Lisätiedot

Työkaluja esimiestyön tehostamiseen

Työkaluja esimiestyön tehostamiseen Työkaluja esimiestyön tehostamiseen 7.5.2009 Anna-Maija Sorvoja, HR Management Consultant Aditro Ohjelma 1. Esimiestyön haasteita 2. Työkaluja haasteiden kohtaamiseen, 3. Yhteenveto case-esimerkkejä 2

Lisätiedot

Gradu-seminaari (2016/17)

Gradu-seminaari (2016/17) Gradu-seminaari (2016/17) Tavoitteet Syventää ja laajentaa opiskelijan tutkimusvalmiuksia niin, että hän pystyy itsenäisesti kirjoittamaan pro gradu -tutkielman sekä käymään tutkielmaa koskevaa tieteellistä

Lisätiedot

Toimiva työyhteisö DEMO

Toimiva työyhteisö DEMO Toimiva työyhteisö DEMO 7.9.6 MLP Modular Learning Processes Oy www.mlp.fi mittaukset@mlp.fi Toimiva työyhteisö DEMO Sivu / 8 TOIMIVA TYÖYHTEISÖ Toimiva työyhteisö raportti muodostuu kahdesta osa alueesta:

Lisätiedot

Kuinka laadin tutkimussuunnitelman? Ari Hirvonen I NÄKÖKULMIA II HAKUILMOITUS

Kuinka laadin tutkimussuunnitelman? Ari Hirvonen I NÄKÖKULMIA II HAKUILMOITUS Kuinka laadin tutkimussuunnitelman? Ari Hirvonen 15.9.2014 I NÄKÖKULMIA II HAKUILMOITUS I NÄKÖKULMIA Hyvä tutkimussuunnitelma Antaa riittävästi tietoa, jotta ehdotettu tutkimus voidaan arvioida. Osoittaa,

Lisätiedot

Matkailu- ja ravitsemisalan (MARATA) erikoistumiskoulutus HUOMISEN MATKAILUKOHDE 30 op

Matkailu- ja ravitsemisalan (MARATA) erikoistumiskoulutus HUOMISEN MATKAILUKOHDE 30 op 0 Matkailu- ja ravitsemisalan (MARATA) erikoistumiskoulutus HUOMISEN MATKAILUKOHDE 30 op LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULU Ammattikorkeakoulujen erikoistumiskoulutus 1 Erikoistumiskoulutus on uusi koulutusmuoto

Lisätiedot

Tanja Saarenpää Pro gradu-tutkielma Lapin yliopisto, sosiaalityön laitos Syksy 2012

Tanja Saarenpää Pro gradu-tutkielma Lapin yliopisto, sosiaalityön laitos Syksy 2012 Se on vähän niin kuin pallo, johon jokaisella on oma kosketuspinta, vaikka se on se sama pallo Sosiaalityön, varhaiskasvatuksen ja perheen kokemuksia päiväkodissa tapahtuvasta moniammatillisesta yhteistyöstä

Lisätiedot

Helka Pirinen. Esimies muutoksen johtajana

Helka Pirinen. Esimies muutoksen johtajana Helka Pirinen Esimies muutoksen johtajana Talentum Helsinki 2014 Copyright 2014 Talentum Media Oy ja Helka Pirinen Kansi: Ea Söderberg, Hapate Design Sisuksen ulkoasu: Sami Piskonen, Suunnittelutoimisto

Lisätiedot

Tietoasiantuntijoiden osaamisen kehittyminen, kontekstina hanketoiminta ja moniammatillinen yhteistyö

Tietoasiantuntijoiden osaamisen kehittyminen, kontekstina hanketoiminta ja moniammatillinen yhteistyö Tietoasiantuntijoiden osaamisen kehittyminen, kontekstina hanketoiminta ja moniammatillinen yhteistyö Informaatiotutkimuksen yhdistyksen seminaari 13.11.2015 Hanna Lahtinen Sisältö 1. Taustaa 2. Tutkimuksen

Lisätiedot

ICT- Go Global. Pk-yritysten kansainvälistymisen valmennusohjelma / SKa

ICT- Go Global. Pk-yritysten kansainvälistymisen valmennusohjelma / SKa ICT- Go Global Pk-yritysten kansainvälistymisen valmennusohjelma 2011 24.2.2011 / SKa Finpro oikea partneri kansainväliseen menestykseen Finpro on kansallinen konsulttiorganisaatio, joka nopeuttaa suomalaisten

Lisätiedot

Katetta kumppanuudelle

Katetta kumppanuudelle JUKKA VESALAINEN Katetta kumppanuudelle Hyöty ja sen jakaminen asiakas-toimittaja-suhteessa Esipuhe T ämä teos on jatkoa vuonna 2002 julkaistulle Kaupankäynnistä kumppanuuteen -kirjalle, jossa tarkastelin

Lisätiedot

UUSASIAKASHANKINTA. Johdanto

UUSASIAKASHANKINTA. Johdanto HINTAVASTAVÄITTEE T TYÖKIRJA.docx UUSASIAKASHANKINTA Johdanto Laatu on paras liiketoimintasuunnitelma M iten löytää enemmän ja parempia uusia asiakkaita, on yksi myyjän ydintaidoista. Millainen strategia

Lisätiedot

FiSERN 1. Tutkija Harri Kostilainen, Diak Vanhempi tutkija Jari Karjalainen, Aalto yliopiston kauppakorkeakoulu, PYK

FiSERN 1. Tutkija Harri Kostilainen, Diak Vanhempi tutkija Jari Karjalainen, Aalto yliopiston kauppakorkeakoulu, PYK Näkökulmia sosiaalisten yritysten kilpailuedusta alustavia tuloksia FiSERN 1. Tutkija Harri Kostilainen, Diak Vanhempi tutkija Jari Karjalainen, Aalto yliopiston kauppakorkeakoulu, PYK Lähtökohdat Miten

Lisätiedot

MYY PALVELUA. Onnistunut myynti palveluliiketoiminnassa Työpajatyöskentelyn tuloksia

MYY PALVELUA. Onnistunut myynti palveluliiketoiminnassa Työpajatyöskentelyn tuloksia MYY PALVELUA Onnistunut myynti palveluliiketoiminnassa Työpajatyöskentelyn tuloksia Ryhmätyöskentely - tavoitteena ideoida, KUINKA MYYNNIN MUUTTUNEESEEN ROOLIIN VOIDAAN VASTATA? - tarkastellaan kysymystä

Lisätiedot

Työhyvinvoinnin strateginen ulottuvuus onko sitä?

Työhyvinvoinnin strateginen ulottuvuus onko sitä? Työhyvinvoinnin strateginen ulottuvuus onko sitä? XXI Pohjois-Suomen työmarkkinaseminaari 22.1.2016 Tutkimusjohtaja, dos. Mikko Luoma Vaasan yliopisto Ajan henki Pitkä taantuma koettelee yksityistä ja

Lisätiedot

Esimiehen opas kehityskeskusteluihin. Irma Meretniemi

Esimiehen opas kehityskeskusteluihin. Irma Meretniemi Esimiehen opas kehityskeskusteluihin Irma Meretniemi Talentum Helsinki 2012 Copyright 2012 Talentum Media Oy ja Irma Meretniemi Kustantaja: Talentum Media Oy Kansi: Lapine Oy Taitto: Anni Palotie ISBN

Lisätiedot

CREATIVE PRODUCER money money money

CREATIVE PRODUCER money money money CREATIVE PRODUCER money money money 26.11.2009 Lenita Nieminen, KTM, tutkija Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö Liiketoimintamalli tuottojen lähteet (tuote-, palvelu- ja informaatio- ja tulovirrat)

Lisätiedot

SUOMALAISEN YHTEISKUNNALLISEN YRITYSTOIMINNAN ERITYISPIIRTEET

SUOMALAISEN YHTEISKUNNALLISEN YRITYSTOIMINNAN ERITYISPIIRTEET SUOMALAISEN YHTEISKUNNALLISEN YRITYSTOIMINNAN ERITYISPIIRTEET Harri Kostilainen & Saila Tykkyläinen Diak, FinSERN Suomalaisen Työn Liitto KANTU13 Työryhmä Kansalaisyhteiskunnan tutkimus- ja kehittämispäivät

Lisätiedot

Valmennamme ihmisistä ja organisaatioista. parempia MUUTOKSEN AIKAAN- SAAJA. Yli 1000 paremmaksi valmennettua organisaatiota vuoteen 2025 mennessä

Valmennamme ihmisistä ja organisaatioista. parempia MUUTOKSEN AIKAAN- SAAJA. Yli 1000 paremmaksi valmennettua organisaatiota vuoteen 2025 mennessä Valmennamme ihmisistä ja organisaatioista parempia MUUTOKSEN AIKAAN- SAAJA Yli 1000 paremmaksi valmennettua organisaatiota vuoteen 2025 mennessä 27.1.2017 (c) Kari I. Mattila 1 STRATEGISEN HYVINVOINNIN

Lisätiedot

Metsäalan rakennemuutos ja toimintaedellytykset. 28.4.2009 Joensuu. Metsäalan strateginen ohjelma MSO Juha Ojala

Metsäalan rakennemuutos ja toimintaedellytykset. 28.4.2009 Joensuu. Metsäalan strateginen ohjelma MSO Juha Ojala Metsäalan rakennemuutos ja toimintaedellytykset 28.4.2009 Joensuu Metsäalan strateginen ohjelma MSO Juha Ojala Metsäsektori Suomessa + Klusteri työllistää suoraan ja välillisesti n. 200 000 työntekijää

Lisätiedot

TUKIMATERIAALI: Arvosanan kahdeksan alle jäävä osaaminen

TUKIMATERIAALI: Arvosanan kahdeksan alle jäävä osaaminen 1 FYSIIKKA Fysiikan päättöarvioinnin kriteerit arvosanalle 8 ja niitä täydentävä tukimateriaali Opetuksen tavoite Merkitys, arvot ja asenteet T1 kannustaa ja innostaa oppilasta fysiikan opiskeluun T2 ohjata

Lisätiedot

ONNISTUMISEN JA MUNIMISEN ILOA TYÖYHTEISÖIHIN - Nopea kokeileva kehittäminen - Erno Salmela

ONNISTUMISEN JA MUNIMISEN ILOA TYÖYHTEISÖIHIN - Nopea kokeileva kehittäminen - Erno Salmela ONNISTUMISEN JA MUNIMISEN ILOA TYÖYHTEISÖIHIN - Nopea kokeileva kehittäminen - Erno Salmela PIKATESTI: OLETKO KOKEILEVA KEHITTÄJÄ? - Hyllyn rakentaminen - Kokeilija: Katsotko ensin, mitä materiaaleja ja

Lisätiedot

Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri

Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, 10.12.2013 Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri 1 Johtamisverkosto selvittää, kokoaa, kehittää ja jakaa johtamisen ja esimiestyön hyviä käytäntöjä

Lisätiedot

markkinointistrategia

markkinointistrategia Menestyksen markkinointistrategia kaava - Selkeät tavoitteet + Markkinointistrategia + Markkinointisuunnitelma + Tehokas toiminta = Menestys 1. markkinat Käytä alkuun aikaa kaivaaksesi tietoa olemassa

Lisätiedot

Verkoston kehittäminen Oppivat tuotantokonseptit -oppaan avulla

Verkoston kehittäminen Oppivat tuotantokonseptit -oppaan avulla Verkoston kehittäminen Oppivat tuotantokonseptit -oppaan avulla Oppivat tuotantokonseptit välineitä verkoston kehittämiseen 17.4.2012 Aalto-yliopiston perustieteiden korkeakoulu Helsingin yliopisto Lappeenrannan

Lisätiedot

KUNNAN MAINEEN JA ELINVOIMAN JOHTAMINEN Kaukolämpöpäivät , Mikkeli. Timo Halonen kaupunginjohtaja, Mikkeli VTM, väitöstilaisuus 2.9.

KUNNAN MAINEEN JA ELINVOIMAN JOHTAMINEN Kaukolämpöpäivät , Mikkeli. Timo Halonen kaupunginjohtaja, Mikkeli VTM, väitöstilaisuus 2.9. KUNNAN MAINEEN JA ELINVOIMAN JOHTAMINEN Kaukolämpöpäivät 24.-25.8.2016, Mikkeli Timo Halonen kaupunginjohtaja, Mikkeli VTM, väitöstilaisuus 2.9.2016 Unelmayhteiskunta (Jensen) Tulevaisuuden maailmassa

Lisätiedot

AMKEn luovat verkostot -seminaari 15.5.2012, Aulanko. Ennakointitiedon lähteitä henkilöstösuunnitteluun. Lena Siikaniemi henkilöstöjohtaja

AMKEn luovat verkostot -seminaari 15.5.2012, Aulanko. Ennakointitiedon lähteitä henkilöstösuunnitteluun. Lena Siikaniemi henkilöstöjohtaja AMKEn luovat verkostot -seminaari 15.5.2012, Aulanko Ennakointitiedon lähteitä henkilöstösuunnitteluun Lena Siikaniemi henkilöstöjohtaja PHKKn visio 2017 Olemme oppimisen ja kestävän uudistamisen kansainvälinen

Lisätiedot

Johtaminen ja organisoin/ globaalissa taloudessa - pääpoin/t

Johtaminen ja organisoin/ globaalissa taloudessa - pääpoin/t Johtaminen ja organisoin/ globaalissa taloudessa - pääpoin/t Janne Tienari ja Susan Meriläinen 1 Uusi globaali talous Teknologisoituminen - TuoHavuuden kasvu - Työn globaali uusjako - Uudet tuotantotavat

Lisätiedot

Teoreettisen viitekehyksen rakentaminen

Teoreettisen viitekehyksen rakentaminen Teoreettisen viitekehyksen rakentaminen Eeva Willberg Pro seminaari ja kandidaatin opinnäytetyö 26.1.09 Tutkimuksen teoreettinen viitekehys Tarkoittaa tutkimusilmiöön keskeisesti liittyvän tutkimuksen

Lisätiedot

Korkeakoulu- ja tiedepolitiikan sektoritutkimuksen tutkijatapaaminen Opetusministeriö Muuttuva akateeminen professio Timo Aarrevaara

Korkeakoulu- ja tiedepolitiikan sektoritutkimuksen tutkijatapaaminen Opetusministeriö Muuttuva akateeminen professio Timo Aarrevaara Korkeakoulu- ja tiedepolitiikan sektoritutkimuksen tutkijatapaaminen Opetusministeriö 4.12.2008 Muuttuva akateeminen professio Timo Aarrevaara Muuttuva akateeminen professio-hanke Lähtökohtana järjestelmien

Lisätiedot

MARKO KESTI. Strateginen henkilöstötuottavuuden johtaminen

MARKO KESTI. Strateginen henkilöstötuottavuuden johtaminen MARKO KESTI Strateginen henkilöstötuottavuuden johtaminen TALENTUM Helsinki 2010 Copyright 2010 Talentum Media Oy ja tekijä Kansi: Ea Söderberg Taitto: NotePad ISBN: 978-952-14-1508-1 Kariston Kirjapaino

Lisätiedot

Tutkintojen, oppimäärien ja muiden osaamiskokonaisuuksien sijoittuminen vaativuustasoille

Tutkintojen, oppimäärien ja muiden osaamiskokonaisuuksien sijoittuminen vaativuustasoille Tutkintojen, oppimäärien ja muiden osaamiskokonaisuuksien sijoittuminen vaativuustasoille Liite Kansallinen vaativuustaso / eurooppalaisen tutkintojen viitekehyksen taso Taso1 Tutkinnot, oppimäärät ja

Lisätiedot

Glaston tammi-maaliskuu 2016

Glaston tammi-maaliskuu 2016 Glaston tammi-maaliskuu 2016 28.4.2016 Q1 lyhyesti Saadut tilaukset olivat 25,0 (22,5) M Tilauskanta 31.3.2016 oli 34,5 (52,8) M Liikevaihto oli 29,4 (26,3) M Vertailukelpoinen liikevoitto oli 0,7 (1,2)

Lisätiedot

Ylemmän AMK-tutkinnon suorittaneiden osaaminen FUAS-ammattikorkeakouluissa. Teemu Rantanen 7.3.2012

Ylemmän AMK-tutkinnon suorittaneiden osaaminen FUAS-ammattikorkeakouluissa. Teemu Rantanen 7.3.2012 Ylemmän AMK-tutkinnon suorittaneiden osaaminen FUAS-ammattikorkeakouluissa Teemu Rantanen 7.3.2012 Taustaa YAMK-tutkinto edelleen kohtuullisen uusi ja paikoin heikosti tunnettu > Tarvitaan myös tutkimustietoa

Lisätiedot

Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Kari Penttinen

Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Kari Penttinen Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Kari Penttinen 22.5.2013 Tunnustusta päättyneen ohjelman projekteille Yritysprojektien ja tutkimusprojektien loppuraporttiin on kerätty ohjelman

Lisätiedot

YHTEISTYÖN KÄYTÄNNÖT UUDEN TIEDON LUOMISESSA

YHTEISTYÖN KÄYTÄNNÖT UUDEN TIEDON LUOMISESSA Professori Hannu Kärkkäinen Tampereen teknillinen yliopisto KOULUTUSTILAISUUS 18.9.2012 KLO 9-12 YHTEISTYÖN KÄYTÄNNÖT UUDEN TIEDON LUOMISESSA THE RANGE OF WHAT WE THINK AND DO IS LIMITED BY WHAT WE FAIL

Lisätiedot

Keksijän muistilista auttaa sinua jäsentämään keksintöäsi ja muistuttaa asioista, joita on hyvä selvittää.

Keksijän muistilista auttaa sinua jäsentämään keksintöäsi ja muistuttaa asioista, joita on hyvä selvittää. Keksijän muistilista auttaa sinua jäsentämään keksintöäsi ja muistuttaa asioista, joita on hyvä selvittää. Oletko tehnyt uuden keksinnön ja mietit, miten tehdä keksinnöstäsi liiketoimintaa? Miten keksintöäsi

Lisätiedot

Ketterän. Hannu Salmela, Mikko Hallanoro, Seppo Sippa, Tommi Tapanainen, Jari Ylitalo organisaation IT

Ketterän. Hannu Salmela, Mikko Hallanoro, Seppo Sippa, Tommi Tapanainen, Jari Ylitalo organisaation IT Ketterän Hannu Salmela, Mikko Hallanoro, Seppo Sippa, Tommi Tapanainen, Jari Ylitalo organisaation IT Talentum Helsinki 2010 Talentum Media Oy ja tekijät ISBN 978-952-14-1505-0 Kansi: Jarkko Nikkanen Taitto:

Lisätiedot

YLIMMÄN JOHDON SUORAHAKUPALVELUITA TARJOAVIEN YRITYSTEN TUNNETTUUS- JA MIELIKUVATUTKIMUS

YLIMMÄN JOHDON SUORAHAKUPALVELUITA TARJOAVIEN YRITYSTEN TUNNETTUUS- JA MIELIKUVATUTKIMUS YLIMMÄN JOHDON SUORAHAKUPALVELUITA TARJOAVIEN YRITYSTEN TUNNETTUUS- JA MIELIKUVATUTKIMUS TIIVISTELMÄ TUTKIMUKSEN KESKEISISTÄ TULOKSISTA 1 Johdanto Ylimmän johdon suorahakupalveluja tarjoavien yritysten

Lisätiedot

Tampereen kaupungin paikkatietostrategia 2013 2015. Tampereen kaupunki

Tampereen kaupungin paikkatietostrategia 2013 2015. Tampereen kaupunki Tampereen kaupungin paikkatietostrategia 2013 2015 Tampereen kaupunki 28.3.2013 TAMPERE Tampereen kaupungin paikkatietostrategia 1 PAIKKATIETO JA PAIKKATIETOINFRASTRUKTUURI KÄSITTEENÄ Paikkatiedolla tarkoitetaan

Lisätiedot

Valtion yhteisen viestintäratkaisun toiminnallisen käyttöönoton tuki Askel - konsultointi

Valtion yhteisen viestintäratkaisun toiminnallisen käyttöönoton tuki Askel - konsultointi Valtion yhteisen viestintäratkaisun toiminnallisen käyttöönoton tuki Askel - konsultointi Valtion yhteinen viestintäratkaisu Viestintäratkaisu vastaa hallinnon tuottavuus, vaikuttavuus ja asiakeskeisyys

Lisätiedot

Tavoitteena innovatiivinen insinöörin ammattitaito

Tavoitteena innovatiivinen insinöörin ammattitaito Tavoitteena innovatiivinen insinöörin ammattitaito Insinöörikoulutuksen foorumi 2012 TkT Olli Mertanen ja KTT Liisa Kairisto-Mertanen Innovaatiopedagogiikan avulla pyritään tuottamaan ammattitaitoa, joka

Lisätiedot

Vahvaa kasvua hyvällä kannattavuudella. Digia Oyj, osavuosikatsaus Q3/2015 Juha Varelius 30.10.2015

Vahvaa kasvua hyvällä kannattavuudella. Digia Oyj, osavuosikatsaus Q3/2015 Juha Varelius 30.10.2015 Vahvaa kasvua hyvällä kannattavuudella. Digia Oyj, osavuosikatsaus Q3/2015 Juha Varelius 30.10.2015 Katsauskauden pääkohdat Katsauskauden pääkohdat Konsernin liikevaihto kasvoi tammi-syyskuussa 10,2 prosenttia

Lisätiedot

Liiketoiminta, logistiikka ja tutkimustarpeet

Liiketoiminta, logistiikka ja tutkimustarpeet VTT Älykkään liikenteen ja logistiikan seminaari Espoo 2.11.2010 Vuorineuvos, taloustiet. tri Kari Neilimo Liiketoiminta, logistiikka ja tutkimustarpeet Muuttuva elinkeinojen rakenne; kasvava ja monimuotoistuva

Lisätiedot

W. Chan Kim Renée Mauborgne SINISEN MEREN STRATEGIA

W. Chan Kim Renée Mauborgne SINISEN MEREN STRATEGIA W. Chan Kim Renée Mauborgne SINISEN MEREN STRATEGIA Talentum Helsinki 2005 Ystävyydelle ja perheillemme, jotka lisäävät mielekkyyttä maailmaamme. The title of the original edition is Blue Ocean Strategy

Lisätiedot

Controllerin erikoistumisopinnot 30 op

Controllerin erikoistumisopinnot 30 op Controllerin erikoistumisopinnot 30 op Kohti yritystalouden asiantuntijuutta Controllerin rooli on muuttunut laskentatoimen asiantuntijasta aktiiviseksi liiketoiminnan kehittäjäksi. Controller toimii usein

Lisätiedot

JARKKO KURVINEN LAURI SIPILÄ VOITTAJAN RESEPTI TOIMIALASI VALLOITUKSEEN

JARKKO KURVINEN LAURI SIPILÄ VOITTAJAN RESEPTI TOIMIALASI VALLOITUKSEEN JARKKO KURVINEN LAURI SIPILÄ VOITTAJAN RESEPTI TOIMIALASI VALLOITUKSEEN Talentum Helsinki 2014 Copyright 2014 Talentum Media Oy ja kirjoittajat Kustantaja: Talentum Media Oy Kansi: Samuli Alapuranen Taitto:

Lisätiedot

Työpaja Osaamisen kehittäminen vertaisverkostossa

Työpaja Osaamisen kehittäminen vertaisverkostossa Työpaja Osaamisen kehittäminen vertaisverkostossa Technopolis Tampere 20.11.2012 Työpajan tuotokset sivuilla 4-9 Osaamisen kehittäminen vertaisverkostossa Miten yritys parhaiten rakentaa ja kehittää: Markkinaketteryyttä

Lisätiedot

Go Global Plus Kansainvälistymisen valmennusohjelma pk-yrityksille. Satakunta ja Varsinais-Suomi

Go Global Plus Kansainvälistymisen valmennusohjelma pk-yrityksille. Satakunta ja Varsinais-Suomi Go Global Plus 2012-2013 Kansainvälistymisen valmennusohjelma pk-yrityksille Satakunta ja Varsinais-Suomi Go Global Plus lyhyesti Go Global Plus valmentaa suomalaisia pk-yrityksiä kansainvälisille markkinoille

Lisätiedot

JOHTAMINEN. Yritystoiminta Pauliina Stranius

JOHTAMINEN. Yritystoiminta Pauliina Stranius JOHTAMINEN Johtaminen Johtajuus yrityksen eri kehitysvaiheissa Aiemmin on kenties tarkasteltu pk-yrityksen kehitystä elinkaarimallin mukaisesti. Myös johtajuus muuttaa muotoaan yrityksen eri kehitysvaiheissa.

Lisätiedot

Kasvuun johtaminen. Koulutuksen tavoitteet:

Kasvuun johtaminen. Koulutuksen tavoitteet: Kasvuun johtaminen Kohderyhmä: Johto- ja avainhenkilöt Kainuun alueen Pk-yrityksissä, jotka haluavat kasvaa suunnitelmallisesti ja joilla on edellytykset kasvuun. Kohderyhmän yritykset etsivät uusia kasvumahdollisuuksia

Lisätiedot

Suomi nousuun. Aineeton tuotanto

Suomi nousuun. Aineeton tuotanto Suomi nousuun Aineeton tuotanto Maailman talous on muutoksessa. Digitalisoituminen vie suomalaiset yritykset globaalin kilpailun piiriin. Suomen on pärjättävä tässä kilpailussa, jotta hyvinvointimme on

Lisätiedot

Serve Palveluliiketoiminnan edelläkävijöille

Serve Palveluliiketoiminnan edelläkävijöille Serve Palveluliiketoiminnan edelläkävijöille Serve Tekesin ohjelma 2006 2013 Serve luotsaa suomalaista palveluosaamista kansainvälisessä kärjessä Palveluliiketoiminnan kehittäminen vahvistaa yritysten

Lisätiedot

PSY181 Psykologisen tutkimuksen perusteet, kirjallinen harjoitustyö ja kirjatentti

PSY181 Psykologisen tutkimuksen perusteet, kirjallinen harjoitustyö ja kirjatentti PSY181 Psykologisen tutkimuksen perusteet, kirjallinen harjoitustyö ja kirjatentti Harjoitustyön ohje Tehtävänäsi on laatia tutkimussuunnitelma. Itse tutkimusta ei toteuteta, mutta suunnitelman tulisi

Lisätiedot

Opintokokonaisuuden toteuttaminen opettajatiiminä

Opintokokonaisuuden toteuttaminen opettajatiiminä Opintokokonaisuuden toteuttaminen opettajatiiminä Juho Tiili, Markus Aho, Jarkko Peltonen ja Päivi Viitaharju n koulutusyksikössä opetusta toteutetaan siten, että saman opintokokonaisuuden opintojaksot

Lisätiedot

1. Oppimisen ohjaamisen osaamisalue. o oppijaosaaminen o ohjausteoriaosaaminen o ohjausosaaminen. 2. Toimintaympäristöjen kehittämisen osaamisalue

1. Oppimisen ohjaamisen osaamisalue. o oppijaosaaminen o ohjausteoriaosaaminen o ohjausosaaminen. 2. Toimintaympäristöjen kehittämisen osaamisalue Sivu 1 / 5 Tässä raportissa kuvaan Opintojen ohjaajan koulutuksessa oppimaani suhteessa koulutukselle asetettuihin tavoitteisiin ja osaamisalueisiin. Jokaisen osaamisalueen kohdalla pohdin, miten saavutin

Lisätiedot

Kaikki vapaa-ajanyöpymiset* (tuhansia öitä)

Kaikki vapaa-ajanyöpymiset* (tuhansia öitä) 1 MATKAILUN EDISTÄMISKESKUS KESÄMATKAILUSTRATEGIA 2004-2006 1. Lähtökohtia Pohjana kesämatkailustrategialle on vuosille 2004 2007 laadittu MEKin toimintastrategia, jossa MEKin päätuoteryhmät määritellään.

Lisätiedot

Sairaanhoitopiirien talouden ohjauksen tehokkuus

Sairaanhoitopiirien talouden ohjauksen tehokkuus Alpo Karila Sairaanhoitopiirien talouden ohjauksen tehokkuus Tutkimus sairaanhoitopiirien ohjausjärjestelmien toiminnasta, taloudellisista kannusteista ja kustannushallinnasta Alpo Karila 1 Miksi? - Kunnat

Lisätiedot

Etteplan Oyj. Liiketoimintakatsaus 2009

Etteplan Oyj. Liiketoimintakatsaus 2009 Etteplan Oyj Liiketoimintakatsaus 2009 Sisältö Taloudellinen kehitys Toimintaympäristö Yhtiön kehitys Taloudelliset tunnusluvut Näkymät 2010 Taloudellinen kehitys* Milj. euroa 2009 2008 Muutos Liikevaihto

Lisätiedot

Boardmanin BOARDMAPPING HALLITUSARVIOINTI. Esittelyaineisto

Boardmanin BOARDMAPPING HALLITUSARVIOINTI. Esittelyaineisto Boardmanin BOARDMAPPING HALLITUSARVIOINTI Esittelyaineisto Boardmanin BOARD MAPPING HALLITUSARVIOINTI Board Mapping -hallitusarviointi auttaa hallitusta arvioimaan omaa toimintaansa ja kehittämään sitä

Lisätiedot

AALTO-KORKEAKOULU. opetusministeri Sari Sarkomaa

AALTO-KORKEAKOULU. opetusministeri Sari Sarkomaa AALTO-KORKEAKOULU opetusministeri Sari Sarkomaa Valtioneuvosto valtuutti torstaina 29.5. opetusministerin allekirjoittamaan perustettavan korkeakoulusäätiön säädekirjan ja säännöt. Edellytyksenä allekirjoittamiselle

Lisätiedot

Turvallisuustutkimuksen strategia kommenttipuheenvuoro

Turvallisuustutkimuksen strategia kommenttipuheenvuoro Turvallisuustutkimuksen strategia kommenttipuheenvuoro 30.1.09 Kari Laitinen Poliisiammattikorkeakoulu kari.m.laitinen@poliisi.fi 5.2.2009 sisällys Turvallisuuden luonne Strategian luonne Tutkimustyön

Lisätiedot

Johtajan tulevaisuus Teollisuus vuonna 2020

Johtajan tulevaisuus Teollisuus vuonna 2020 5.0.20 klo 4-7 Helsingin Messukeskus Professori Hannu Kärkkäinen Tampereen teknillinen yliopisto Johtajan tulevaisuus Teollisuus vuonna 2020 Sosiaalinen media uudistaa teollisten yritysten toimintatapoja,

Lisätiedot

AALTO PK-JOKO 79. Uuden sukupolven johtamisvalmennus

AALTO PK-JOKO 79. Uuden sukupolven johtamisvalmennus AALTO PK-JOKO 79 Uuden sukupolven johtamisvalmennus Kenelle PK-JOKO soveltuu? Pienten ja keskisuurten yritysten toimitusjohtajille nykyisille ja tuleville avainhenkilöille tulosyksiköiden johdolle Joilla

Lisätiedot

Erilaisia Osaava verkostoja - Lapin hankkeiden Learning café

Erilaisia Osaava verkostoja - Lapin hankkeiden Learning café Erilaisia Osaava verkostoja - Lapin hankkeiden Learning café Aika 27.11.11.2013 klo 9.45 10.30 Kouluttaja: Koulutus- ja kehitysjohtaja Miten hankkeen toimintaa voidaan motivoida, keinoja viedä hanketta

Lisätiedot

JHS 179 Kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu ja kehittäminen Liite 2. Liiketoimintamallit ja kyvykkyydet KA-suunnittelussa

JHS 179 Kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu ja kehittäminen Liite 2. Liiketoimintamallit ja kyvykkyydet KA-suunnittelussa JHS 179 Kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu ja kehittäminen Liite 2. Liiketoimintamallit ja kyvykkyydet KA-suunnittelussa Versio: Luonnos palautekierrosta varten Julkaistu: Voimassaoloaika: toistaiseksi

Lisätiedot

Osa 12b Oligopoli ja monopolistinen kilpailu (Mankiw & Taylor, Chs 16-17)

Osa 12b Oligopoli ja monopolistinen kilpailu (Mankiw & Taylor, Chs 16-17) Osa 12b Oligopoli ja monopolistinen kilpailu (Mankiw & Taylor, Chs 16-17) Oligopoli on markkinamuoto, jossa markkinoilla on muutamia yrityksiä, jotka uskovat tekemiensä valintojen seurauksien eli voittojen

Lisätiedot

ASUKKAAT - kehityksen jarru vai voimavara?

ASUKKAAT - kehityksen jarru vai voimavara? ASUKKAAT - kehityksen jarru vai voimavara? KIRA-foorumi 27.1.2010 Toimitusjohtaja Anja Mäkeläinen ASUNTOSÄÄTIÖ ASUKKAAT KESKIÖSSÄ ASUINALUEITA KEHITETTÄESSÄ Hyvä elinympäristö ei synny sattumalta eikä

Lisätiedot

Verkko-opetus arvon yhteistuotannon ympäristönä Ari-Matti Auvinen

Verkko-opetus arvon yhteistuotannon ympäristönä Ari-Matti Auvinen Verkko-opetus arvon yhteistuotannon ympäristönä Ari-Matti Auvinen Aalto-yliopisto, HEMA-instituutti ama.auvinen@aalto.fi http://www.hema.aalto.fi Mistä arvontuotannossa on kysymys? arvontuotannon tutkimus

Lisätiedot

Kalevi Hellman Satu Värilä ARVOKAS ASIAKAS ASIAKASPÄÄOMAN, ASIAKASKANNATTAVUUDEN JA ASIAKASRISKIEN JOHTAMINEN

Kalevi Hellman Satu Värilä ARVOKAS ASIAKAS ASIAKASPÄÄOMAN, ASIAKASKANNATTAVUUDEN JA ASIAKASRISKIEN JOHTAMINEN Kalevi Hellman Satu Värilä ARVOKAS ASIAKAS ASIAKASPÄÄOMAN, ASIAKASKANNATTAVUUDEN JA ASIAKASRISKIEN JOHTAMINEN TALENTUM 2009 Copyright 2009 Talentum Media Oy ja Kalevi Hellman, Satu Värilä Kustantaja: Talentum

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2015 JA NÄKYMÄT

TILINPÄÄTÖS 2015 JA NÄKYMÄT TILINPÄÄTÖS 2015 JA NÄKYMÄT Petri Kairinen, CEO 17.2.2016 17.2.16 Nixu 2016 1 KASVUSTRATEGIA ETENI. NIXU LAAJENTUI KANSAINVÄLISESTI JA KÄYNNISTI UUSIA SKAALAUTUVIA PALVELUITA 17.2.16 Nixu 2016 2 Hyvä kasvu

Lisätiedot

Tutkimus- ja kehittämistoiminnan strategia Hallitus hyväksynyt

Tutkimus- ja kehittämistoiminnan strategia Hallitus hyväksynyt Tutkimus- ja kehittämistoiminnan strategia 2016 2020 Hallitus hyväksynyt 1.2.2016 Tutkimus-kehittämistoiminnan strategia kertoo 1) Toiminta-ajatuksemme (Miksi olemme olemassa?) 2) Arvomme (Mikä meille

Lisätiedot

Liiketoiminnan johtaminen

Liiketoiminnan johtaminen MaitoManageri johtaminen ja johtajuus-kysely Liiketoiminnan johtaminen 1. Osaan määrittää yrityksellemme tulevaisuuden vision (tavoitetilan) 2. Viestin siten, että kaikki tilalla työskentelevät ovat tietoisia

Lisätiedot

Laajenna liiketoimintaasi Ruotsin markkinoille

Laajenna liiketoimintaasi Ruotsin markkinoille Laajenna liiketoimintaasi Ruotsin markkinoille Kansainvälisty! Ruotsin tarjoamat mahdollisuudet ja menestyksekäs myyntityö 25.11.2015, Etelä-Savon ELY-keskus Aiheitamme tänään 1. Miten Suomalais-ruotsalainen

Lisätiedot

Tekes riskirahoittajana -

Tekes riskirahoittajana - Tekes riskirahoittajana - rahoitusmahdollisuudet Oulu 26.2.2010 Tekes mukana kehittämässä TUTKIMUKSELLISESSA OSIOSSA T&K:SSA TUOTTEIS- TUKSESSA PALVELUJEN KEHITÄMISESSÄ LIIKETOIMINNAN KEHITTÄMISESSÄ Lähtökohtana

Lisätiedot

Riihimäen-Hyvinkään kauppakamari

Riihimäen-Hyvinkään kauppakamari Riihimäen-Hyvinkään kauppakamari Johtamisen tuloksellisuus Pyry Airaksinen Laurea P2P projektiryhmä: Jani Moisiola, Jenni Rajakallio, Anssi Rajala, Joel Reikko, Anselmi Tuominen, Vera Veremenko 9/14/2012

Lisätiedot

Yritysten kasvun suunta kysely

Yritysten kasvun suunta kysely Yritysten kasvun suunta kysely Kysely suunnattiin marraskuussa 2015 webropol kyselynä pääosin PPY:n jäsenyrityksiin, vastaajia 662 kpl. Kempeleen osuus vastaajista 75 vastaajaa. KASVUN SUUNTA KYSELY Olen

Lisätiedot

QL Excellence -käsikirja

QL Excellence -käsikirja QL Excellence -käsikirja QL Laatutoiminta Oy:n laadunhallinta 2010 Sisällysluettelo: QL Excellence -käsikirja...3 Yleiskuvaus... 3 Laatupolitiikka...3 Laatukäsikirja...3 Laadunhallintajärjestelmän kuvaus...

Lisätiedot

LOPPURAPORTTI. DNA Kaupan henkilöstön kehittämishanke

LOPPURAPORTTI. DNA Kaupan henkilöstön kehittämishanke 1 2016 LOPPURAPORTTI DNA Kaupan henkilöstön kehittämishanke DNA Kauppa järjesti yhdessä valmennusyritys Kaswun kanssa henkilöstön kehittämishankkeen. Tästä syntyi oppimisen iloa, sitoutumista ja tuloksia.

Lisätiedot