LIIKKEENJOHDON KONSULTOINTI TOIMIALANA SUOMESSA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LIIKKEENJOHDON KONSULTOINTI TOIMIALANA SUOMESSA"

Transkriptio

1 KAUPPATIETEIDEN OSASTO Johtaminen ja organisaatiot LIIKKEENJOHDON KONSULTOINTI TOIMIALANA SUOMESSA Pro Gradu -tutkielman aihe on hyväksytty kauppatieteiden osaston osastoneuvostossa Työn tarkastajat: Professori Janne Tienari Professori Sami Saarenketo Lappeenrannassa Salli Lehtonen

2 TIIVISTELMÄ Tekijä: Lehtonen, Salli Tutkielman nimi: Liikkeenjohdon konsultointi toimialana Suomessa Osasto: Kauppatieteiden osasto Vuosi: 2006 Pro gradu -tutkielma. Lappeenrannan teknillinen yliopisto. 98 sivua, 7 kuvaa, 3 taulukkoa, 4 liitettä. Tarkastajat: Hakusanat: Keywords: Prof. Janne Tienari Prof. Sami Saarenketo liikkeenjohdon konsultointi, toimiala, konsultointiyritykset management consulting, industry, management consulting firms Tutkimuksen tarkoituksena oli kuvata liikkeenjohdon konsultoinnin toimialaa Suomen näkökulmasta. Tutkimuksen pääteemoja olivat toimialan tuotteet ja palvelut, asiakkaat ja markkinat sekä toimialan kilpailu. Tutkimus oli luonteeltaan kvalitatiivinen ja sen pääasiallisena aineistona olivat neljäntoista konsultointiyrityksen internetsivut sekä Talouselämä -lehden teettämät toimialaselvitykset vuosilta Tutkimuksen tulokset tukivat hyvin aikaisempaa tutkimusta. Keskeisiin tutkimustuloksiin kuuluvat toimialan polarisoituminen isoihin ja pieniin toimijoihin sekä rajojen hämärtyminen konsultoinnin ja tietotekniikka- sekä taloushallinnon välillä. Suuret, kansainväliset konsultointiyritykset tarjoavat yleensä palveluita laidasta laitaan, pienet sekä harvat keskisuuret yritykset ovat enemmän keskittyneitä tiettyihin palveluihin tai asiakkaisiin. Suuret yritykset ovat laajentuneet entisestään fuusioiden avulla ja pienet puolestaan hakevat kilpailuetua esimerkiksi verkostoitumalla.

3 ABSTRACT Author: Title: Department: Lehtonen, Salli Management Consulting as an Industry in Finland Business Administration Year: 2006 Master s Thesis. Lappeenranta University of Technology. 98 pages, 7 figures, 3 charts, 4 attachments. Examiners: Prof. Janne Tienari Prof. Sami Saarenketo Keywords: management consulting, industry, management consulting firms The goal of this study was to describe the industry of management consulting from the Finnish point of view. The main subjects were products and services, customers and markets and competition. Study was qualitative and its material was mainly collected from the industry surveys of the magazine Talouselämä done in years and from the websites of fourteen consulting firms. The results supported well the earlier studies. Central results are that the industry is polarized in large and small actors and the boundaries between consulting and information technology and financial management are unclear. Large, multinational firms usually offer services widely, the small and rarer medium size firms are more focused on certain customers or services. Large companies expand by mergers and small ones search competitive advantage for example from networking.

4 ALKUSANAT Suuret kiitokset työn ohjaajalle Janne Tienarille, joka oli aina tavoitettavissa sekä antoi tarvittaessa neuvoja. Kiitos myös Sami Saarenkedolle, joka osallistui työn tarkistamiseen. Lisäksi kiitos Lappeenrannan teknilliselle yliopistolle saamastani apurahasta. Äiti ja Juha ovat olleet tukihenkilöitäni koko opiskeluajan ilman heitä en varmastikaan olisi vielä valmistumassa ainakaan näin selväjärkisenä. Erityismaininta myös Masalle ja Jounille, jotka viettivät kanssani piiiiiiiiiiiiitkiä kahvitaukoja koulutöiden lomassa. Lisäksi suuret kiitokset muulle perheelle sekä ystäville. Lappeenrannassa Salli Lehtonen

5 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO Tutkimuksen tavoite ja tutkimuskysymykset Analyysitaso ja rajaukset Aikaisempi tutkimus Tutkimusmenetelmät sekä tutkielmaraportin rakenne LIIKKEENJOHDON KONSULTOINTI TOIMIALANA Toimialojen rakenne ja kilpailu Mitä on liikkeenjohdon konsultointi? Käsitteen määrittely Keskeiset toiminta-alueet Konsultin roolit Konsultointiyritykset Rakenne ja toiminta Tiedon rooli Toimialan kehitys Liikkeenjohdon konsultoinnin yleinen kehitys Liikkeenjohdon konsultoinnin kehitys Suomessa Toimialan nykytilanne Toimialan koko ja kasvu Toimialan haasteet ja niiden kohtaaminen Toimialan nykytilanne Suomessa Roolien sekä toimialan muuttuminen Yhteenveto TUTKIMUKSEN SUORITTAMINEN Tutkimusmenetelmät sekä tutkimusprosessi Tutkimuksen luotettavuus LIIKKEENJOHDON KONSULTOINTI TOIMIALANA SUOMESSA VUONNA Konsultointiyritykset Tuotteet ja palvelut Asiakkaat ja markkinat Toimialan dynamiikat Liikkeenjohdon konsulttien muuttuvat roolit Toimialan kilpailu porterilaisittain Uusien tulokkaiden uhka Kilpailu nykyisten yritysten kesken Korvaavien tuotteiden ja palvelusten uhka Asiakkaiden vaikutusvalta Työntekijöiden vaikutusvalta Yhteenveto...76

6 5 JOHTOPÄÄTÖKSET Liikkeenjohdon konsultointi toimialana Suomessa Jatkotutkimusaiheet...83 LÄHDELUETTELO...85 LIITTEET Liite 1: Sähköpostitse lähetetyt kysymykset yrittäjille. Liite 2: Suurimmat liikkeenjohdon konsultit Suomessa. Liite 3: LJK ry:n jäsenkriteerit. Liite 4: Konsultin ammattisäännöt.

7 KUVIOT Kuva 1. Toimialan kilpailuun vaikuttavat tekijät. (Porter 1984, 24) Kuva 2. Konsultit osana tiedon johtamisen toimialaa. (Engwall & Kipping, 2002, 5) Kuva 3. Konsultointiyrityksen tavoitteet. (Maister 1993, 4) Kuva 4. Konsultoinnin käsitteellinen malli. (Hardagon & Sutton 1996, lainattu Sarvary 1999, 98) Kuva 5. Selitys konsultoinnin kysynnän kasvulle. (Ernst & Kieser 2002, lainattu Kieser 2002, 173) Kuva 6. Talent Partnersin palvelut. (Talent Partners 2006a) Kuva 7. Liikkeenjohdon konsultoinnin toimialan kilpailu. TAULUKOT Taulukko 1. Konsultoinnin kehittyminen. (Poulfelt, Greiner & Bhambri 2005, 6) Taulukko 2. Konsultointiyritysten perustiedot. Taulukko 3. Konsultointiyritysten tuotteet ja palvelut.

8 1 JOHDANTO Liikkeenjohdon konsultointi toimialana on onnistunut karistamaan aiemman, hieman epämääräisen maineensa ja vakiinnuttanut asemansa liikemaailmassa. Tässä tutkimuksessa perehdytään liikkeenjohdon konsultoinnin toimialan nykytilaan ja pyritään selvittämään sitä määrittäviä tekijöitä. Tutkimukseni pääteemoja ovat toimialan tuotteet ja palvelut, asiakkaat ja markkinat sekä toimialan kilpailu. Johdantoluvussa esittelen tutkimuksen lähtökohdat, esimerkiksi tavoitteet, tutkimuskysymykset, aiheen rajaukset sekä tutkimusaineiston ja -menetelmät. Johdannon jälkeen esittelen aikaisemmin aiheesta saatuja tutkimustuloksia, jotka tässä tutkimuksessa perustuvat pääasiassa esimerkiksi Lars Engwallin ja Mathias Kippingin, Fleming Poulfeltin, Larry Greinerin ja Arvind Bhambrin sekä Suomen markkinoiden osalta Janne Tienarin ja Antti Ainamon esittämille ajatuksille. 1.1 Tutkimuksen tavoite ja tutkimuskysymykset Tutkimuksen tavoitteena on pyrkiä kuvaamaan liikkeenjohdon konsultoinnin toimialaa Suomen markkinoiden näkökulmasta. Tarkastelen toimialaa yleisesti ja pyrin löytämään sille ominaisia piirteitä kilpailun ja yhteistyön, toimialan tuotteiden ja palveluiden sekä sen asiakkaiden ja markkinoiden kautta. Tavoitteena on myös pyrkiä ymmärtämään toimialan dynamiikkaa ja liikkeenjohdon konsultoinnin rooleja. Tutkimuksessani käsitellään muun muassa toimialan kilpailutekijöitä Porterin (1984) viiden voiman mallin kautta. Päätutkimuskysymyksenä on: Millainen on liikkeenjohdon konsultointi toimialana Suomessa 2006? 1

9 Ja alatutkimuskysymyksiä ovat: Millaista on toimialan kilpailu? Millaisia ovat toimialan tuotteet ja palvelut? Ketkä ovat toimialan asiakkaita ja missä ovat sen markkinat? 1.2 Analyysitaso ja rajaukset Liikkeenjohdon konsultoinnin tarkastelu voidaan jakaa kolmeen eri analyysitasoon, jotka ovat toimiala, yritys ja projekti. Jokaisella analyysitasolla tulisi keskittyä sen järjestelmään, järjestelmän perusyksikköön, järjestelmän rakenteeseen, perusyksikköjen väliseen vuorovaikutukseen sekä tiedon rooliin järjestelmässä. (Engwall & Kipping 2002, 2-3) Tässä tutkimuksessa analyysitasona on toimiala, mutta tässä vaiheessa on hyvä tarkastella myös sitä mitä muut analyysitasot pitävät sisällään. Kipping ja Engwall (2002) määrittelevät toimialan perusyksiköksi yritykset, joiden alalle tulot ja sieltä poistumiset ovat merkittäviä toimialan rakennetta ajatellen, jota puolestaan voidaan kuvailla erilaisilla keskittämisen asteilla. Vuorovaikutusta luonnehtii yritysten välinen kilpailu ja tiedon roolina on pääasiassa tarjota yrityksille tietty tuote toimialan sisällä, joka liikkeenjohdon konsultoinnissa on johtamiseen liittyvää tietoa (management knowledge). Konsultit voivat oikeuttaa tekemänsä päätökset ja toimenpiteet ainoastaan sen oletuksen varassa että heidän hallussaan on enemmän ja parempaa johtamistietoa. Näiden toimialan ominaisuuksien valottamiseen tarvitaan myös historiallista tutkimusta erilaisissa konteksteissa. (Engwall & Kipping 2002, 3-4) Engwallin ja Kippingin (2002, 3-4) mukaan analyysin toisella tasolla eli yritystasolla perusyksikkönä ovat sen työntekijät, joiden rekrytointi ja sitä kautta organisaation uusiutuminen määrittää yrityksen rakennetta. Työntekijät ovat yhteistyössä erilaisissa projekteissa, mutta myös kilpailevat kes- 2

10 kenään statuksesta ja muista palkkioista. Yritystasolla tiedon roolina on sen prosessointi; sen erottaminen, kodifiointi, varastointi sekä keskinäinen vaihtaminen. Näiden tekijöiden valottamiseksi on tutkittava konsultteja tekemässä työtään. Kolmannella analyysitasolla eli projekteissa tutkitaan konsultin ja asiakkaan välistä vuorovaikutusta eli sitä miten konsultit onnistuvat siirtämään johtamistietoaan asiakasorganisaatioon. Analyysin perusyksikkönä ovat projektisuhteet, joiden rakennetta kuvailevat luottamukselle rakentuvat verkostot. Projektitasolla tiedon roolina on sen siirtäminen ja muokkaaminen organisaatioon. Tämän tason tutkiminen vaatii syvällisiä asiakaskonsulttisuhteen kartoituksia. (Engwall & Kipping 2002, 3-4) Liikkeenjohdon konsultoinnin toimiala on käsitteenä erittäin laaja, joten analyysitason määrittämisen lisäksi tutkimusaiheen perusteellisempi rajaaminen on tarpeellista. Tutkimuksessa keskitytään liikkeenjohdon konsultoinnin toimialaan nimenomaan kotimaisten markkinoiden näkökulmasta. Suomessa kuitenkin vaikuttavat voimakkaasti suuret, kansainväliset konsultointiyritykset, joiden kohdalla pelkän suomalaisen toiminnan erottaminen on joissakin tapauksissa hankalaa. Tutkimuksen ajankohtana on pääasiassa nykyhetki. Tutkimusaineistoa on kuitenkin vuodesta 1997 alkaen, joten tutkimuksen aikaväliksi voidaan määritellä vuodet Toimialan historiasta ja kehittymisestä kerrotaan aiempi tutkimus -luvussa eikä niitä käsitellä itse tutkimuksessa. Toimialan kilpailua käsitellään Porterin (1984) viiden voiman mallin puitteissa, jossa otetaan huomioon uusien tulokkaiden uhka, kilpailu nykyisten yritysten kesken, korvaavien tuotteiden ja palvelusten uhka sekä ostajien ja toimittajien vaikutusvalta. Tutkimukseni kannalta haasteellista on epämääräisyys käsitteessä liikkeenjohdon konsultointi. Raja liikkeenjohdon konsultoinnin ja muun yrityksiä palvelevan toiminnan välillä hämärtyy jatkuvasti (Talouselämä 4/2003). Talouselämä lehden toimialaselvityksissä, jotka muodostavat osan tutkittavasta aineistosta, yritykset ovat itse arvioineet kuinka paljon 3

11 heidän työntekijöistään lukeutuu tähän kategoriaan. Ohjeeksi heille on annettu että liikkeenjohdon konsulteiksi lasketaan ne henkilöt, joiden asiakas kuuluu yritys tai liiketoiminnan johtoon ja joiden työ ei ole esimerkiksi tietojärjestelmien toteuttamista. (Talouselämä 4/2003) 1.3 Aikaisempi tutkimus Liikkeenjohdon konsultointia on tutkittu sekä kansainvälisesti että paikallisesti. Suomessa aihetta ovat tutkineet muun muassa yliopistomaailmassa toimivat Janne Tienari, Antti Ainamo ja Paula Kyrö. Käyttämäni teorialähteet ovat puolueettoman, akateemisen tutkimuksen tuloksia eivätkä yksittäisten konsultointiyritysten tuottamaa tietoa. Erityisesti konsultoinnista toimialana ovat kirjoittaneet Lars Engwall & Mathias Kipping sekä Flemming Poulfelt, Larry Greiner ja Arvind Bhambri. Lisäksi aiheesta ovat kirjoittaneet muun muassa Elaine Biech, Anthony Buono, Fiona Czerniawska, Milan Kubr, David Meister ja Edgar Schein. Tässä tutkimuksessani olen pyrkinyt käyttämään mahdollisimman tuoreita lähteitä, pääasiassa luvulla kirjoitettuja. Toimialaa kuvaavat tutkimukset vanhenevat nopeasti, koska liikkeenjohdon konsultointi on muuttunut melko paljon viimeisen kymmenen vuoden aikana. Toimialojen tunnetuimpia tutkijoita on puolestaan Michael Porter, jonka teoriaa toimialojen ja kilpailun rakenteesta olen lainannut myös tähän omaan työhöni ja jonka avulla käsittelen liikkeenjohdon konsultoinnin toimialaa. 1.4 Tutkimusmenetelmät sekä tutkielmaraportin rakenne Tutkimukseni koostuu teoreettisesta kirjallisuuskatsauksesta sekä empiriaosuudesta, jonka tutkimusaineistoa ovat Talouselämä -lehden kahden vuoden välein toteuttamat toimialaselvitykset sekä konsultointiyritysten ja - 4

12 järjestöjen tuottama materiaali. Talouselämä -lehden toimialaselvityksiä on tehty vuodesta 1997 alkaen ja viimeisin on ilmestynyt vuonna Toimialaselvitykset on toteutettu kyselytutkimuksella sekä haastattelemalla Suomessa toimivien konsultointiyritysten johtoa heidän mielipiteistään liikkeenjohdon konsultoinnin toimialasta. Toimialaselvitysten lisäksi tutkimusaineistoa ovat esimerkiksi Pkt -säätiön ja Liikkeenjohdon Konsultit ry:n, tuottama materiaali, jota on saatavilla internetissä. Tutkimukseen on myös valittu neljätoista erikokoista ja erilaisiin palveluihin sekä asiakkaisiin profiloitunutta konsultointiyritystä, joiden internetsivustot tarjoavat lisäaineistoa tutkimukseeni. Aineistoja tarkastellaan esittelemällä ja yhdistämällä niissä esitettyjä kuvailuja sekä mielipiteitä. Aineiston analyysitapana on siis teemoittelu. Teemoittelussa aineistoista nostetaan esiin tiettyjä aihealueita, jotka valaisevat tutkimusongelmaa, ja jolloin näiden aiheiden esiintymisen ja ilmenemisen vertailu on mahdollista. (Eskola & Suoranta 2003, ) Tutkimukseni rakentuu perinteisen tutkielmaraportin mallin mukaisesti (ks. esimerkiksi Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2005, 234). Johdannon jälkeen esittelen tutkimuksen kannalta tärkeimmät käsitteet sekä niiden merkityksen ja perehdyn liikkeenjohdon konsultoinnin toimialasta kertovaan teoriakirjallisuuteen. Kolmannessa kappaleessa kerron tutkimuksen suorittamisesta ja esittelen tarkemmin käyttämäni tutkimusmenetelmät ja aineiston. Neljännessä kappaleessa kirjoitan tutkimukseni tuloksista ja lopuksi esitän viidennessä kappaleessa tutkimuksen johtopäätökset. 5

13 2 LIIKKEENJOHDON KONSULTOINTI TOIMIALANA Tässä luvussa käsitellään ensin toimialojen rakennetta yleisesti esittelemällä resurssipohjainen näkökulma sekä Porterin (1984) viiden voiman malli ja sen jälkeen Engwallin ja Kippingin (2004) malli liikkeenjohdon konsultoinnin toimialan rakenteesta. Kappaleessa 2.2 määritellään liikkeenjohdon konsultointi käsitteenä sekä esitellään konsultoinnin keskeiset toiminta-alueet ja konsultin erilaiset roolit. Kappaleessa 2.3 käsitellään lyhyesti konsultointiyritysten rakennetta ja toimintaa sekä tiedon roolia. Lisäksi luvussa kaksi kerrotaan sekä yleisesti että Suomen näkökulmasta konsultoinnin historiasta ja kehittymisestä nykypäivään ja lopuksi toimialan nykytilasta muun muassa sen kohtaamien haasteiden kautta. 2.1 Toimialojen rakenne ja kilpailu Engwallin ja Kippingin (2002, 4) mukaan toimialan määritelmä on kiinteässä yhteydessä toimialan yritysten tarjoamiin tuotteisiin; samantyyppisiä tuotteita tarjoavat yritykset kuuluvat samalle toimialalle. Porter (1984) määrittelee toimialan lähes samoin toimiala on yrityksistä muodostunut ryhmä, joka tuottaa keskenään läheisesti toisiaan korvaavia valmisteita. Toimialan tarkka määrittely on kuitenkin varsin hankalaa, koska samantyyppiset ja korvaavat tuotteet ovat vaikeasti rajattavissa. Toimialojen rakenteiden analysoinnissa erottuu viimeisten kahden vuosikymmenen ajalta kaksi pääsuuntausta. Rakenteita voidaan tarkastella joko painottamalla yrityksen resursseja tai sen asemoitumista kilpailutilanteessa. (Santalainen 2005, 22) Resurssinäkökulma perustuu jokaisen yrityksen ainutlaatuisiin ja jäljittelemättömiin resursseihin (Santalainen 2005, 245). Yrityksiä ja toimialan rakennetta analysoidaan ennemmin niiden resurssien kuin niiden valmistamien tuotteiden kautta (Wernerfelt 1984, 6

14 171). Resurssiperusteisuudessa yritysten markkina- tai kilpailutilannetta ei painoteta yhtä paljon kuin niiden erilaisia resursseihin liittyviä kykyjä (Wernerfelt 1995, 173). Riskinä näkökulmassa on se että resurssien uudistaminen on liian hidasta olosuhteiden ja ympäristön muuttuessa. (Santalainen 2005, 245) Asemoitumisen vahvin vaikuttaja on puolestaan Porter, jonka esittelemässä viiden voiman mallissa kilpailu käsitetään paljon laajemmaksi kuin pelkästään olemassa olevien kilpailijoiden käyttäytymiseksi. Mallissa kilpailuksi ymmärretään alalla olevien yritysten lisäksi markkinoille tulo, korvaavien tuotteiden uhka sekä ostajien ja toimittajien vaikutusvalta (kuva 1). Nämä viisi kilpailutekijää määrittävät yhdessä toimialan kilpailun intensiivisyyden sekä toimialan kannattavuuden. (Porter 1984, 23 26) Alan mahdolliset tulokkaat Toimittajat Toimittajien vaikutusvalta Alan kilpailijat Kilpailu nykyisten yritysten kesken Uusien tulokkaiden uhka Ostajien vaikutusvalta Ostajat Korvaavien tuotteiden tai palvelusten uhka Korvaavat tuotteet Kuva 1. Toimialan kilpailuun vaikuttavat tekijät. (Porter 1984, 24) 7

15 Uusien tulokkaiden uhka riippuu sekä alalle pääsyn esteistä että vanhojen yritysten mahdollisista reaktioista uusia tulokkaita kohtaan. Esteitä ovat muun muassa suuret pääomavaatimukset, vaikea pääsy jakelukanaviin ja asiakkaalle aiheutuvat korkeat vaihtokustannukset mikäli hän vaihtaisi toimittajasta toiseen. Alalle tulon esteitä aiheutuu myös alalla olevien yritysten voimakkaista reaktioista tulokasta kohtaan vakiintuneilla yrityksillä on esimerkiksi paremmat resurssit ja tuotantokapasiteetti ryhtyä vastatoimiin. (Porter 1984, 27 35) Toimivien kilpailijoiden kesken kilpailun intensiteettiin vaikuttavat monenlaiset tekijät. Nopeasti kasvavalla alalla yritykset voivat parantaa tulostaan pelkästään pysymällä kasvun vauhdissa mukana, hitaammin kasvavilla puolestaan taistellaan markkinaosuuksista, jolloin tilanne on huomattavasti epävakaampi. Kilpailijat myös usein eroavat toisistaan päämäärien ja strategioidensa osalta, joten kilpailijan toimia on hankala tulkita aina oikein. Joiltakin aloilta poistuminen voi olla vaikeaa taloudellisista, strategisista ja emotionaalisista syistä johtuen tai kilpailu voi siirtyä myös muualle alan kypsyminen ja sen kasvuvauhdin heikkeneminen kiristävät kilpailua ja laskevat voittoja, joka usein johtaa perusteellisiin mullistuksiin kyseisellä toimialalla. (Porter 1984, 38 42) Korvaavien tuotteiden olemassaolo aiheuttaa yrityksille sen että ne kilpailevat laajasti ottaen myös näitä tuotteita valmistavien yritysten kanssa. Toinen, halvempi ja saman tehtävän suorittava tuote tai palvelu on kilpaileva substituutti, joka asettaa katon yrityksen hinnoittelulle. (Porter 1984, 44 45) Ostajat ovat kilpailijoita, koska he painavat hintoja alas vaatimalla korkeampaa laatua tai enemmän palveluita ja vertailemalla kilpailijoita. Ostajaryhmän vaikutusvalta riippuu sekä markkinatilanteen piirteistä että sen ostojen suhteellisesta merkityksestä. Ostajan vaikutusvalta kasvaa kun tuotteet ovat standardoituja ja useampi valmistaa niitä, ostaja saa täydellistä 8

16 tietoa tai ostajaryhmä on keskittynyt ja ostaa suuria volyymeja. (Porter 1984, 46 47) Toimittajat voivat uhata hintojen nostamisella tai tuotteiden laatutason alentamisella ja kiristävät siten kilpailua. Toimittajien vaikutusvalta on suurempi silloin kun toimittajat ovat harvassa, sen tuotteille ei ole korvikkeita eikä tietty toimiala ole sen ainoa ja tärkein asiakas. (Porter 1984, 49) Porterin malli on viime vuosikymmenien aikana ollut eniten sovellettu kilpailun analysointimalli ja se on edelleen hyvin toimiva tapa analysoida tietyn toimialan dynamiikkaa. Porterin mallissa suurimpana haasteena on toimialojen rajojen määrittely. (Santalainen 2005, 96) Parhaiten asemoitumiseen perustuva Porterin malli toimii hitaahkosti muuttuvassa ympäristössä, jossa toimialojen rajat ovat suhteellisen selkeästi määriteltävissä. Yrityksen aseman muuttaminen voi myös olla hankalaa, mikäli olosuhteet muuttuisivat sitä vaativalla tavalla. (Santalainen 2005, 245) Engwallilla ja Kippingillä (2002, 5) on teoria liikkeenjohdon konsultoinnin toimialasta ja sen kilpailutilanteesta. Liikkeenjohdon konsultointi ja konsultointiyritykset voidaan nähdä osana johtamiseen liittyvän tiedon todellisuutta (kuva 2), johon kuuluvat konsulttien lisäksi korkeakoulut, mediayhtiöt ja käytäntö. 9

17 Mediayhtiöt Akateemiset instituutiot Käytäntö Konsultit Kuva 2. Konsultit osana tiedon johtamisen toimialaa. (Engwall & Kipping, 2002, 5) Johtamiseen liittyvä tieto (management knowledge) on Engwallin ja Kippingin mukaan (2002, 5) liikkeenjohdon konsulttien levittämä ja myymä päätuote. Konsultit eivät kuitenkaan toimi johtamisoppeineen tyhjiössä, vaan ne muodostavat osan tiedon johtamisen toimialaa. Konsultit tekevät sekä yhteistyötä että kilpailevat akateemisten instituutioiden ja mediayhtiöiden kanssa johtamiskäytäntöjen luomisessa. Erityisesti akateemiset instituutiot, kuten businesskoulut, ovat tärkeässä roolissa kasvattamalla sekä tulevaisuuden johtajia yrityksiin että konsultteja. Akateemiset laitokset ovat lisäksi tärkeitä johtamistiedon kehittäjinä. Ne ovat syntyneet jo ennen liikkeenjohdon konsultteja ja olivat oikeastaan apuna konsultoinnin toimialan syntymisessä. Viime vuosina on ollut mahdollista havaita yhteistyön lisääntyneen liikkeenjohdon konsulttien ja businesskoulujen välillä sekä tutkimuksen että koulutuksen suhteen. Samalla tavalla myös konsulttien ja mediayhtiöiden välit ovat tulleet tiiviimmiksi. Aiemmin oli tavallista että konsultit varoivat levittämästä tietoa käyttämistään metodeista sekä perusajatuksista. Kun kaksi McKinseyn konsulttia julkaisi bestseller kirjan In Search of Excellence (Peters & Waterman 1982), tuli entistä tavallisemmaksi konsulteille tukea liiketoimintaansa julkaisemalla erikoistutkielmia, joissa käsitel- 10

18 tiin heidän metodejaan ja konsultointisaavutuksiaan. Osa suurista konsultointiyrityksistä, kuten McKinsey, jopa julkaisee omaa johtamisalan lehteä. (Engwall & Kipping, 2004, 5-6) Kuviossa olevista toimialan osista tärkein on kuitenkin käytäntö. Akateemiset laitokset ovat perinteisesti vastaanottaneet palautetta heidän opiskelijoidensa työmarkkinoilla menestymisen sekä epäsystemaattisten työnantajakontaktien kautta. Samalla tavalla myös konsultit ja mediayhtiöt ovat altistuneet käytännöstä tuleville paineille ja sopeutuvat niihin. (Engwall & Kipping 2004, 5-6) 2.2 Mitä on liikkeenjohdon konsultointi? Liikkeenjohdon konsultointia käsitteenä esitellään tässä kappaleessa siitä esitettyjen määritelmien kautta sekä myös konsultoinnin toiminta-alueitten ja konsultin erilaisten roolien valossa Käsitteen määrittely Liikkeenjohdon konsultit ovat ammattilaisia, jotka ovat erikoistuneet siirtämään liikkeenjohdollista tietämystä yli ajan ja yli toimiala- ja maantieteellisten rajojen (Hardagon & Sutton 1997). Liikkeenjohdon konsultointi ei ole niinkään yksittäinen ammatti, vaan laaja kirjo päätöksentekijöille suunnattuja erilaisia asiantuntijapalveluita (Tienari & Ainamo 2004, 8). Ropen (2006, 21 22) mukaan konsultointiin liittyy aina jonkinlaiseen erityisosaamiseen kytkeytyvää opastusta tai neuvontaa, työ on tilapäistä tai projektimaista, sen edellytyksenä on asiakkaan tarve sekä usko osaamishankinnan kannattavuuteen joko taloudellisesti tai toiminnallisesti. 11

19 Greinerin ja Metzgerin määritelmän (1983, lainattu Canback 1998, 3) mukaan liikkeenjohdon konsultointi on: yrityksille toimitettava neuvoa-antava palvelu, jota tarjoavat erityisesti koulutetut ja pätevät henkilöt, jotka avustavat, objektiivisesti ja riippumattomasti, asiakasorganisaatiota tunnistamaan ongelmansa, analysoimaan niitä, suosittelemaan ratkaisuja näihin ongelmiin sekä pyydettäessä avustamaan ratkaisujen implementoinnissa. Pkt -säätiö (2002) listaa myös konsultoinnin keskeisiksi edellytyksiksi pätevyyden, luotettavuuden ja riippumattomuuden sekä määrittelee konsultoinnin seuraavasti: Liikkeenjohdon konsultti on ulkopuolinen, yritystoimintaan ja sen muutosprosesseihin vankasti perehtynyt asiantuntija, jolla on monipuolinen liikkeenjohdollinen kokemus ja koulutus. Konsultti työskentelee yritysjohdon apuna yrityksen johtamiseen ja erityisesti sen kehittämiseen liittyvissä kysymyksissä. Konsultoinnin käsitettä voidaan määritellä myös siten, millä syillä asiakas palkkaa konsultin käyttöönsä eli mitkä ovat liikkeenjohdon konsultin tehtävät. Esimerkiksi Bower (1982, lainattu Canback 1998, 7) esittää kuusi syytä sille miksi yritykset ylipäätänsä käyttävät konsultointipalveluita eivätkä luota pelkästään omaan osaamiseensa. Konsultteja palkataan, koska 1. he tarjoavat pätevyyttä, jota ei ole yrityksen sisällä käytettävissä 2. heillä on monipuolista kokemusta asiakasyrityksen ulkopuolelta 3. heillä on aikaa tutustua ongelmaan 4. he ovat ammattilaisia 5. he ovat riippumattomia 6. heillä on kyky toimia antamiensa suositusten mukaan 12

20 Bowerin (1982, lainattu Canback 1998, 7) esittämistä syistä voidaan kuitenkin olla nykypäivänä kaikista eri mieltä, esimerkiksi riippumattomuus ei ole enää päivänselvää ja ajankäyttökin on ainoastaan priorisointikysymys yrityksissä. Liikkeenjohdon konsultoinnin käsitteen määrittely on haastavaa, sillä toimialaa kuvaa rajojen hämärtyminen. Raja tietotekniikkakonsultointiin on hyvin häilyvä, kuten myös raja insinööritoimistoihin ja muihin neuvojaantaviin asiantuntijaorganisaatioihin. (Tienari & Ainamo 2005, 9) Keskeiset toiminta-alueet Liikkeenjohdon konsultoinnin viisi keskeisintä toiminta-aluetta tänä päivänä ovat tietotekniikkakonsultointi, strategia- ja organisaatiokonsultointi, markkinointikonsultointi, toimintojen johtamiskonsultointi sekä henkilöstökonsultointi (Greiner & Poulfelt 2005, 51). Tietotekniikkakonsultointi on toiminta-alueista suurin ja se kerää noin 45 prosenttia konsultoinnin liikevaihdosta maailmalla. Se keskittyy erityisesti tietokoneisiin, ohjelmistoihin, internetiin, ulkoistamiseen ja sähköisen liiketoiminnan palveluihin. (Nolan & Bennigson 2005, 55) Strategia- ja organisaatiokonsultointi kulkevat nykyään enemmän käsi kädessä, koska strategian muodostamista ja organisaatiorakenteen muutoksia ei voida suorittaa peräkkäisinä toimintoina, vaan rinnakkaisina ja toisiinsa vaikuttavina (Nadler & Slywotzky 2005, 75). Markkinointikonsultoinnissa nähdään paljon kasvavia mahdollisuuksia uudenlaisten markkinointikanavien syntymisen kautta. Internet mahdollistaa pääsyn globaaleille markkinoille; esimerkiksi markkinoinnin tuloksia pääsee arvioimaan reaaliaikaisesti ja kullekin asiakassegmentille voi räätälöidä tarjouksia hetkessä. (Spekman & Kotler 2005, 97) Toimintojen johtamiskonsultointi on kysyttyä erityisesti kustannusten alentamisen toivossa; pyritään avustamaan asiakasta kehittämään prosesseja, jotka vaikuttavat parantavasti mahdollista kilpailuetua lisääviin toimintoihin, muun muassa 13

21 tuotannon ja jakelun tehokkuuteen (Chase & Kumar 2005, 115-6). Henkilöstökonsultointi on kiinteässä yhteydessä yritysten henkilöstötoimintojen kanssa, joka on tällä hetkellä suuren muutoksen alla; henkilöstötoimintoja ulkoistetaan, intranetit ovat laajemmin käytössä, organisaatiorakenteet monimutkaistuvat yhteistyösuhteiden kautta ja jatkossa henkilöstön tietopääoma on yhä merkittävämmässä osassa kilpailuedun luomisessa (Lawler & Mohrman 2005, 133). Konsulttien merkittäväksi toiminta-alueeksi voidaan myös tänä päivänä lukea globalisaatiokonsultointi. Monet yritykset tekevät liiketoimintaansa kansainvälisellä tasolla ja tarvitsevat apua monimutkaisissa asioissa, joita syntyy eri kulttuureista, talouselämästä ja poliittisista järjestelmistä. Globalisaatiokonsultointi voi koskea muun muassa strategiaa, toimintoja tai johtamista. (Rhinesmith 2005, 175) Konsultin roolit Schein (1988, lainattu Canback 1998, 5) luokittelee konsultit kolmeen eri luokkaan sen mukaan millainen on heidän roolinsa vuorovaikutuksessa asiakkaan kanssa. Näitä ovat asiantuntijakonsultointi, lääkärikonsultointi sekä prosessikonsultointi. Ensimmäistä mallia edustaa tilanne, jossa asiakas haluaa konsultin tuovan oman, riippumattoman näkökulmansa asiakkaan toimialaan ja sen hetkisiin aiheisiin. Asiakkaalla ei ole itsellään riittävästi resursseja ongelmanratkaisuun, jolloin konsultti toimittaa etukäteen määritellyn palvelun asiakkaalle. Potilas-lääkäri -suhteessa konsultti analysoi asiakasyritysten ongelmia ja käyttää kokemuspohjaansa niiden ratkaisemisessa. Konsultin tehtävänä on sekä löytää ongelmat että ratkaista ne. Suhteesta syntyy usein läheinen ja siinä luottamuksella on merkittävä rooli. Prosessikonsultaatiossa konsultti on edistäjä hän tarjoaa asiakkaalle välineet ongelman määrittelyyn ja parhaan mahdollisen ratkaisun. Asiakkaalla on asiantuntemusta itsellään, joten konsultin ei tarvitse tuoda 14

22 uutta tietoa asiakkaalle. Konsultti antaa tässä asiakkaalle työkalut, joilla hän voi auttaa itse itseään. Maister (1993, 21 22) määrittelee konsultin roolit kolmeen ryhmään erilaisten projektien mukaan. Yksi luokka ovat standardiluonteiset (procedure) projektit, jotka eivät tarvitse kaikkein osaavinta konsulttia ja moni konsultointiyritys pystyy suorittamaan tehtävän. Tähän asiakas pyrkii saamaan konsultin, joka pystyy olemaan mahdollisimman tehokas eli voi nopeasti saattaa projektin alkuun, tekee nopeita päätöksiä sekä laskuttaa mahdollisimman vähän ja tuo ratkaisuun tarvittavat menetelmät sekä lisäapua. Toinen projektityyppi ovat harmaat hiukset (grey hair), jotka sisältävät jo aiemmin muualla ratkaistuja ongelmia, mutta eivät tarvitse aivan täydellistä asiakaskohtaista räätälöintiä eivätkä ole kriittisiä asiakkaalle. Konsultilta vaaditaan paljon asiantuntemusta ja myös tehokkuutta, mutta tärkeintä on että konsultilla on kokemusta samantyyppisistä ongelmista ja niiden ratkaisuista. Kolmas konsultointiprojektien luokka on paljon työtä ja räätälöintiä vaativat projektit (brains), joissa asiakkaalla on suuri ja monimutkainen, suuren riskin sisältävä ongelma. Konsultiksi halutaan tällöin kaikista luovin, lahjakkain ja innovatiivisin henkilö, jolla mahdollisesti on jo kokemusta asiakkaan toimialasta. 2.3 Konsultointiyritykset Asiantuntijayrityksessä työntekijöillä sekä niiden omaamalla tiedolla on erityisen suuri merkitys yrityksen menestymisen kannalta. Seuraavaksi esitellään konsultointiyrityksen rakennetta ja toimintaa sekä mahdollisia sen johtamiseen liittyviä haasteita. Lisäksi käydään läpi tiedon roolia konsultointiyrityksissä ja esitellään erilaisia keinoja sen säilyttämiseen ja jakamiseen. 15

YRITYS JA KONSULTTI. Liikkeenjohdon konsultointi pk-yrityksen voimavarana.?pkt-säätiö

YRITYS JA KONSULTTI. Liikkeenjohdon konsultointi pk-yrityksen voimavarana.?pkt-säätiö YRITYS JA KONSULTTI Liikkeenjohdon konsultointi pk-yrityksen voimavarana?pkt-säätiö PKT-säätiön julkaisu 1/2002 2 Sisältö: Esipuhe 1. Kehittyvän yrityksen muutostilanteet ja resurssitarpeet 2. Konsultin

Lisätiedot

Internetin välityksellä tarjottavien palveluiden liiketoimintamallit

Internetin välityksellä tarjottavien palveluiden liiketoimintamallit Helsingin yliopisto Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta Taloustieteen laitos Erkka Tuomela Internetin välityksellä tarjottavien palveluiden liiketoimintamallit Elintarvike-ekonomia Pro gradu EE 331

Lisätiedot

Kauppatieteellinen tiedekunta Johtaminen Kandidaatintutkielma

Kauppatieteellinen tiedekunta Johtaminen Kandidaatintutkielma Kauppatieteellinen tiedekunta Johtaminen Kandidaatintutkielma SOSIAALISEN MEDIAN KÄYTTÖ REKRYTOINNISSA TYÖNANTAJAN NÄKÖKULMASTA The Use of Social Media in Recruiting From the Perspective of Employer 11.5.2014

Lisätiedot

MUUTOSPROSESSI PK-YRITYKSESSÄ Viestinnän ja markkinoinnin näkökulmia

MUUTOSPROSESSI PK-YRITYKSESSÄ Viestinnän ja markkinoinnin näkökulmia MUUTOSPROSESSI PK-YRITYKSESSÄ Viestinnän ja markkinoinnin näkökulmia Päivi Kantonen Pro gradu -tutkielma Yhteisöviestintä Viestintätieteiden laitos Jyväskylän yliopisto Kesäkuu 2011 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO

Lisätiedot

PÄÄOMASUUNNITTELU OSANA OSUUSPANKIN STRATEGISTA SUUNNITTELUA

PÄÄOMASUUNNITTELU OSANA OSUUSPANKIN STRATEGISTA SUUNNITTELUA Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu PÄÄOMASUUNNITTELU OSANA OSUUSPANKIN STRATEGISTA SUUNNITTELUA Pro gradu Laskentatoimi Marraskuu 2012 Laatija: Päivi Schulz Ohjaaja: Marko Järvenpää JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON

Lisätiedot

PK-YRITYKSEN MYYNTIPROSESSIN JOHTAMISEN KEHITTÄMINEN

PK-YRITYKSEN MYYNTIPROSESSIN JOHTAMISEN KEHITTÄMINEN i ARTTU KALLI PK-YRITYKSEN MYYNTIPROSESSIN JOHTAMISEN KEHITTÄMINEN Diplomityö Prof. Hannu Kärkkäinen on hyväksytty tarkastajaksi teknis-taloudellisen tiedekunnan kokouksessa 9.12.2009 i TIIVISTELMÄ TAMPEREEN

Lisätiedot

SÄHKÖISEN TALOUSHALLINNON VAIKUTUKSET TILITOIMISTON TYÖS- KENTELYTAPOIHIN CASE-YRITYKSESSÄ

SÄHKÖISEN TALOUSHALLINNON VAIKUTUKSET TILITOIMISTON TYÖS- KENTELYTAPOIHIN CASE-YRITYKSESSÄ LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Kauppakorkeakoulu Laskentatoimi SÄHKÖISEN TALOUSHALLINNON VAIKUTUKSET TILITOIMISTON TYÖS- KENTELYTAPOIHIN CASE-YRITYKSESSÄ Elina Mononen Työn ohjaaja/tarkastaja: Professori

Lisätiedot

Verkkokaupan kansainvälistyminen ja lokalisointi

Verkkokaupan kansainvälistyminen ja lokalisointi TUOTANTOTALOUDEN TIEDEKUNTA Teollinen markkinointi ja kansainvälinen liiketoiminta Verkkokaupan kansainvälistyminen ja lokalisointi The Internationalization and Localisation of E-commerce Kandidaatintyö

Lisätiedot

ESPOO 2006 VTT PUBLICATIONS 622. Pekka Pesonen. Innovaatiojohtaminen ja sen vaikutuksia metsäteollisuudessa

ESPOO 2006 VTT PUBLICATIONS 622. Pekka Pesonen. Innovaatiojohtaminen ja sen vaikutuksia metsäteollisuudessa ESPOO 2006 VTT PUBLICATIONS 622 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789

Lisätiedot

LIIDIT HALTUUN MARKKINOINTIVIESTINNÄN AVULLA YRITYSASIAKASPALVELUSSA

LIIDIT HALTUUN MARKKINOINTIVIESTINNÄN AVULLA YRITYSASIAKASPALVELUSSA Opinnäytetyö (AMK) Liiketalous Markkinointi urheilijoille 2011 Kim Kärkkäinen LIIDIT HALTUUN MARKKINOINTIVIESTINNÄN AVULLA YRITYSASIAKASPALVELUSSA OPINNÄYTETYÖ (AMK) TIIVISTELMÄ TURUN AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO. Paikallisuus ja alueellisuus osuustoimintayritysten liiketoiminnassa. Aihe hyväksytty osastoneuvostossa 23.8.

LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO. Paikallisuus ja alueellisuus osuustoimintayritysten liiketoiminnassa. Aihe hyväksytty osastoneuvostossa 23.8. LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Kauppatieteiden osasto Johtaminen ja Organisaatiot Paikallisuus ja alueellisuus osuustoimintayritysten liiketoiminnassa Aihe hyväksytty osastoneuvostossa 23.8.2005 Työn

Lisätiedot

REKRYTOINTIMARKKINOINTI Y-SUKUPOLVELLE, MITEN TAVOITAMME PARHAAT OSAAJAT? Case IBM Finland OY

REKRYTOINTIMARKKINOINTI Y-SUKUPOLVELLE, MITEN TAVOITAMME PARHAAT OSAAJAT? Case IBM Finland OY Lappeenrannan teknillinen yliopisto Kauppatieteet ja tuotantotalous Johanna Noreila REKRYTOINTIMARKKINOINTI Y-SUKUPOLVELLE, MITEN TAVOITAMME PARHAAT OSAAJAT? Case IBM Finland OY Työn ohjaaja / tarkastaja:

Lisätiedot

Mari Jääskö. YHTEISTUOTANTOA VAI SANAHELINÄÄ myynnin johtamisen käytäntö. Pro gradu -tutkielma YTK / Johtaminen Johtaminen Syksy 2011

Mari Jääskö. YHTEISTUOTANTOA VAI SANAHELINÄÄ myynnin johtamisen käytäntö. Pro gradu -tutkielma YTK / Johtaminen Johtaminen Syksy 2011 Mari Jääskö YHTEISTUOTANTOA VAI SANAHELINÄÄ myynnin johtamisen käytäntö Pro gradu -tutkielma YTK / Johtaminen Johtaminen Syksy 2011 2 Lapin yliopisto, matkailun ja liiketoiminnan tiedekunta Työn nimi:

Lisätiedot

Edellytyksiä Kajaanin Datakeskus-klusterille

Edellytyksiä Kajaanin Datakeskus-klusterille Edellytyksiä Kajaanin Datakeskus-klusterille University of Oulu Department of Information Processing Science Master s Thesis Kati Haverinen 11.11.2011 2 Tiivistelmä Tarve uusille datakeskuksille on koko

Lisätiedot

Resurssit osana asiakkaan arvonluontia palveluliiketoiminnassa - Pankkien lainapalvelut kuluttajille

Resurssit osana asiakkaan arvonluontia palveluliiketoiminnassa - Pankkien lainapalvelut kuluttajille Resurssit osana asiakkaan arvonluontia palveluliiketoiminnassa - Pankkien lainapalvelut kuluttajille Markkinointi Maisterin tutkinnon tutkielma Asta Seppinen 2011 Markkinoinnin laitos Aalto-yliopisto Kauppakorkeakoulu

Lisätiedot

OUTI ARONEN TIETOJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖÖNOTTO JA SEN ARVIOINTI. Diplomityö

OUTI ARONEN TIETOJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖÖNOTTO JA SEN ARVIOINTI. Diplomityö OUTI ARONEN TIETOJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖÖNOTTO JA SEN ARVIOINTI Diplomityö Tarkastaja: professori Hannu Jaakkola Tarkastaja ja aihe hyväksytty Tietotekniikan osastoneuvoston kokouksessa 13. tammikuuta 2010

Lisätiedot

Professori Helinä Melkas

Professori Helinä Melkas LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Tuotantotalouden tiedekunta Satu Parkkunen OSAAMISEN JOHTAMINEN JA KEHITTÄMINEN ASIANTUNTIJA- ORGANISAATIOSSA - CASE ITÄ-SUOMEN YLIOPISTON OPINTO- JA OPETUSPALVELUT

Lisätiedot

TUOMO HAKANEN PROJEKTINHALLINNAN JA KUSTANNUSSEURANNAN KEHITTÄMINEN TEOLLISUUDEN ALIHANKKIJAYRITYKSESSÄ

TUOMO HAKANEN PROJEKTINHALLINNAN JA KUSTANNUSSEURANNAN KEHITTÄMINEN TEOLLISUUDEN ALIHANKKIJAYRITYKSESSÄ TUOMO HAKANEN PROJEKTINHALLINNAN JA KUSTANNUSSEURANNAN KEHITTÄMINEN TEOLLISUUDEN ALIHANKKIJAYRITYKSESSÄ Diplomityö Tarkastaja: professori Petri Suomala Tarkastaja ja aihe hyväksytty Teknistaloudellisen

Lisätiedot

Controller-palvelun kehittäminen pk-yrityksille ulkoistetussa taloushallinnossa

Controller-palvelun kehittäminen pk-yrityksille ulkoistetussa taloushallinnossa Controller-palvelun kehittäminen pk-yrityksille ulkoistetussa taloushallinnossa Laskentatoimi Maisterin tutkinnon tutkielma Juuli Topp 2010 Laskentatoimen ja rahoituksen laitos Aalto-yliopisto Kauppakorkeakoulu

Lisätiedot

Liikenneviraston innovaatiotoiminnan kehittäminen

Liikenneviraston innovaatiotoiminnan kehittäminen Aalto-yliopisto Insinööritieteiden korkeakoulu Esa Hartman Liikenneviraston innovaatiotoiminnan kehittäminen Diplomityö, joka on jätetty opinnäytteenä tarkastettavaksi diplomiinsinöörin tutkintoa varten

Lisätiedot

Projektinhallinnan ja prosessien kehittäminen avasennuksissa

Projektinhallinnan ja prosessien kehittäminen avasennuksissa TEKNILLINEN TIEDEKUNTA Projektinhallinnan ja prosessien kehittäminen avasennuksissa Jarmo Hatunen Diplomityö Konetekniikan koulutusohjelma Toukokuu 2015 TIIVISTELMÄ OPINNÄYTETYÖSTÄ Koulutusohjelma (kandidaatin

Lisätiedot

Seija Mäenpää STRATEGIAN KÄYTÄNTÖÖN VIEMINEN TAPAUSTUTKIMUS, OULUN KONTTORI Pro gradu -tutkielma Hallintotiede Kevät 2009

Seija Mäenpää STRATEGIAN KÄYTÄNTÖÖN VIEMINEN TAPAUSTUTKIMUS, OULUN KONTTORI Pro gradu -tutkielma Hallintotiede Kevät 2009 Seija Mäenpää STRATEGIAN KÄYTÄNTÖÖN VIEMINEN TAPAUSTUTKIMUS, OULUN KONTTORI Pro gradu -tutkielma Hallintotiede Kevät 2009 Lapin yliopisto, yhteiskuntatieteiden tiedekunta Työn nimi: Strategian käytäntöön

Lisätiedot

LAURA HUMPPI AKATEEMINEN YRITTÄJYYS JA SPIN-OFF YRITYKSET YLI- OPISTOTUTKIMUKSEN KAUPALLISTAMISEN SEURAUKSENA SYSTEEMIBIOLOGISET ASIANTUNTIJAPALVELUT

LAURA HUMPPI AKATEEMINEN YRITTÄJYYS JA SPIN-OFF YRITYKSET YLI- OPISTOTUTKIMUKSEN KAUPALLISTAMISEN SEURAUKSENA SYSTEEMIBIOLOGISET ASIANTUNTIJAPALVELUT LAURA HUMPPI AKATEEMINEN YRITTÄJYYS JA SPIN-OFF YRITYKSET YLI- OPISTOTUTKIMUKSEN KAUPALLISTAMISEN SEURAUKSENA SYSTEEMIBIOLOGISET ASIANTUNTIJAPALVELUT Diplomityö Tarkastaja: professori Olavi Uusitalo Tarkastaja

Lisätiedot

CATERING- JA JUHLAPALVELUYRITYKSEN PERUSTAMINEN

CATERING- JA JUHLAPALVELUYRITYKSEN PERUSTAMINEN Opinnäytetyö (AMK) Palvelujen tuottamisen ja johtamisen kolutusohjelma Ruoka- ja ravintolapalvelut 2011 Jenni Alho ja Jenna Kaskinen CATERING- JA JUHLAPALVELUYRITYKSEN PERUSTAMINEN OPINNÄYTETYÖ (AMK) TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

KASSANHALLINTA ALKUVAIHEEN MIKROYRITYKSISSÄ: CASE YRITYSSALO OY Cash management in new microenterprises: case Yrityssalo Oy 10.5.

KASSANHALLINTA ALKUVAIHEEN MIKROYRITYKSISSÄ: CASE YRITYSSALO OY Cash management in new microenterprises: case Yrityssalo Oy 10.5. Lappeenrannan teknillinen yliopisto Kauppakorkeakoulu Talousjohtaminen KASSANHALLINTA ALKUVAIHEEN MIKROYRITYKSISSÄ: CASE YRITYSSALO OY Cash management in new microenterprises: case Yrityssalo Oy 10.5.2015

Lisätiedot

TOIMINNANOHJAUSJÄRJESTELMIEN JA KÄYTTÖÖNOTTOPROJEKTIEN ONNISTUMISEN ARVIOINTI KÄYTTÄJIEN NÄKÖKULMASTA

TOIMINNANOHJAUSJÄRJESTELMIEN JA KÄYTTÖÖNOTTOPROJEKTIEN ONNISTUMISEN ARVIOINTI KÄYTTÄJIEN NÄKÖKULMASTA MIKKO KAATAJA TOIMINNANOHJAUSJÄRJESTELMIEN JA KÄYTTÖÖNOTTOPROJEKTIEN ONNISTUMISEN ARVIOINTI KÄYTTÄJIEN NÄKÖKULMASTA Diplomityö Prof. Juha-Matti Lehtonen ja Lehtori Ilkka Kouri ovat hyväksytty tarkastajiksi

Lisätiedot

Brändin merkitys sosiaalisessa mediassa

Brändin merkitys sosiaalisessa mediassa Brändin merkitys sosiaalisessa mediassa Jaakkola, Okko; Juutinen, Joni 2015 Leppävaara Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Leppävaara Brändin merkitys sosiaalisessa mediassa Jaakkola, Okko; Juutinen, Joni

Lisätiedot

TAVOITTEENA OPPIVA ORGANISAATIO: Tutkimus aikuiskoulutusorganisaatiossa

TAVOITTEENA OPPIVA ORGANISAATIO: Tutkimus aikuiskoulutusorganisaatiossa TAVOITTEENA OPPIVA ORGANISAATIO: Tutkimus aikuiskoulutusorganisaatiossa Pro gradu tutkielma Heli Heiskanen Kauppatieteiden laitos Informaatioteknologian ja kauppatieteiden tiedekunta Kuopion yliopisto

Lisätiedot

1. askel: Mitä minä haluan tehdä? 2. askel: Keitä tarvitsen kumppaneikseni? 3. askel Mikä on yhteinen hyötymme?

1. askel: Mitä minä haluan tehdä? 2. askel: Keitä tarvitsen kumppaneikseni? 3. askel Mikä on yhteinen hyötymme? Verkostona Kunnan kumppaniksi -Työkirja Alkusanat Verkoston luominen Verkoston kokoajan seitsemän askelta: 1. askel: Mitä minä haluan tehdä? 2. askel: Keitä tarvitsen kumppaneikseni? 3. askel Mikä on yhteinen

Lisätiedot

Strategisten IT-investointien ongelmat ja epäonnistumisen aiheuttavat syyt

Strategisten IT-investointien ongelmat ja epäonnistumisen aiheuttavat syyt Strategisten IT-investointien ongelmat ja epäonnistumisen aiheuttavat syyt Laskentatoimi Maisterin tutkinnon tutkielma Tapio Mattila 2009 Laskentatoimen ja rahoituksen laitos HELSINGIN KAUPPAKORKEAKOULU

Lisätiedot