RAUTALAMMIN KUNNAN VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "RAUTALAMMIN KUNNAN VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMA"

Transkriptio

1 RAUTALAMMIN KUNTA RAUTALAMMIN KUNNAN VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMA TIIVISTELMÄ 2010 K& K&R Kiuru & Rautiainen Oy

2 2(19) 1 JOHDANTO VESIHUOLLON KEHITTÄMISEN SUUNTAVIIVAT Kunnan strategia ja periaatteet vesihuollon kehittämisessä Kunnan tavoitteet ja painopisteet vesihuollon kehittämisessä YLEISKUVAUS SUUNNITTELUALUEESTA Rautalammin kunta Kaavoitus, maankäyttö ja ympäristö VESIHUOLLON NYKYTILA Vesihuolto Rautalammin kunnan alueella Talousvesihuolto Jätevesihuolto Muu haja-asutusalue Yhteistyö vesihuollossa VESIHUOLLON KEHITTÄMISTARPEET Toimintojen kehitysnäkymät kunnassa Vesihuollon kehittämistarpeet laitosten nykyisillä toiminta-alueilla Vesihuollon kehittämistarpeet toiminta-alueiden ulkopuolella KEHITTÄMISTOIMENPITEET Kehittämistoimenpiteiden kustannukset ja investointiohjelma Ehdotettujen kehittämistoimenpiteiden analysointi YHTEENVETO JA SUOSITUKSET... 17

3 3(19) 1 JOHDANTO Rautalammin kunnan vesihuollon kehittämissuunnitelma kattaa koko kunnan alueen. Suunnitelman tavoitteena on tutkia ja selvittää vedenhankinnan ja jätevedenkäsittelyn kehittämisratkaisuja, niin kunnan taajama- kuin haja-asutusalueilla. Tämä suunnitelma on vuonna 2005 laaditun Rautalammin kunnan vesihuollon kehittämissuunnitelman päivitys. Vesihuollon kehittämissuunnitelman laatiminen perustuu voimaan astuneeseen vesihuoltolakiin. Vesihuoltolain mukaan kunnan tulee kehittää vesihuoltoa alueellaan yhdyskuntakehitystä vastaavasti vesihuoltolain tavoitteiden toteuttamiseksi sekä osallistua vesihuollon alueelliseen yleissuunnitteluun sekä päivittää suunnitelmaa tarvittavin väliajoin. Vesihuoltolain tavoitteena on turvata sellainen vesihuolto, että kohtuullisin kustannuksin on saatavissa riittävästi terveydellisesti ja muutoinkin moitteetonta talousvettä sekä terveydenja ympäristönsuojelun kannalta asianmukainen viemäröinti (Vesihuoltolaki 1 ). Vesihuoltolain mukaan kunnan tulee yhteistyössä alueensa vesihuoltolaitosten kanssa laatia ja pitää ajan tasalla alueensa kattavat vesihuollon kehittämissuunnitelmat. Tarkoituksena on, että kunnan vesihuollon kehittämissuunnitelma kytkeytyy riittävästi maankäyttö- ja rakennuslain suunnittelujärjestelmään, jota se hyödyntäisi ja täydentäisi. Siksi kehittämissuunnitelmassa tulee kiinnittää erityistä huomiota vesihuollon järjestämiseen alueilla, joilla on voimassa maankäyttö- ja rakennuslaissa (132/1999) tarkoitettu yleis- tai asemakaava tai joilla yleis- ja asemakaavan laatiminen on vireillä. Vesihuollon kehittämissuunnittelun tulisi tukea myös ympäristösuojelulain toimeenpanoa. Siksi suunnitelmassa on kiinnitettävä erityistä huomiota vesihuollon järjestämiseen sellaisilla alueilla, joita koskevat ympäristönsuojelulain (86/2000) 19 :n nojalla annetut ympäristönsuojelumääräykset. Näillä määräyksillä voidaan mm. kieltää jäteveden johtaminen maahan tai vesistöön. Suunnitelman yhtenä tavoitteena on tehdä siitä työkalu, jota voivat hyödyntää kuntalaiset, kunnan päättävät ja toimeenpanevat tahot sekä toiminta-alueellaan vesihuollosta vastaava vesihuoltolaitos. Kehittämissuunnitelmassa painopiste on vesihuoltolaitosten toiminta-alueiden laajennustarpeiden ja laajentamisen aikataulun määrittämisessä sekä haja-asutuksen vesihuollon kehittämisvaihtoehtojen esittämisessä. Vedenhankinnan osalta suunnitteluperusteena on varmistaa yhdyskuntien vedenottamoiden ja vesilaitosten kapasiteetin riittävyys normaalioloissa vuoden 2030 ennustetulla vedenkulutuksella sekä poikkeustilanteiden vesihuolto yhdessä vesihuollon erityistilannesuunnitelman kanssa. Jätevesien johtamisen ja käsittelyn osalta tavoitteina on ollut selvittää ne alueet, joiden liittäminen vesihuoltolaitoksien viemäriverkostoon on tarkoituksenmukaista ympäristönsuojelullisten tai terveydellisten syiden perusteella. Suunnitelman lähtötietoina on käytetty muun muassa haja-asutuksen vesihuollon yleissuunnitelmia, vesistöselvityksiä, vesihuollon valmiussuunnitelmaa, Sisä-Savon vesihuollon kehittämissuunnitelmaa, kunnan kaavoitusohjelmia ja pohjavesiselvityksiä. Suunnittelussa on huomioitu tarvittavilta osin myös lähikuntien vesihuollon kehittämisratkaisut. Kehittämissuunnitelman laatimisesta on vastannut Kiuru & Rautiainen Oy, josta työhön ovat osallistuneet DI Jyri Rautiainen, DI Eeva-Liisa Puhakka sekä ins. (AMK) Teemu Heikkinen.

4 4(19) 2 VESIHUOLLON KEHITTÄMISEN SUUNTAVIIVAT 2.1 Kunnan strategia ja periaatteet vesihuollon kehittämisessä Vesihuollon kehittämisen kaksi tärkeintä ohjainta ovat tällä hetkellä vesihuoltolaki (119/2001) ja asetus talousjäteveden käsittelystä vesihuoltolaitosten viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla ( ). Talousveden laatuvaatimusten perusteena on sosiaali- ja terveysministeriön talousvesiasetus 461/2000. Kunnan vesihuollon vastuujako on seuraava: kunta vastaa vesihuollon yleisestä kehittämisestä koko kunnan alueella vesihuoltolaitos vastaa vesihuollon palvelujen järjestämisestä ja toimittamisesta toiminta-alueellaan kiinteistön omistaja tai haltija vastaa kiinteistönsä vesihuollosta Kunnan vesihuoltolaitos toimii määritellyillä toiminta-alueillaan. Vesihuoltolain 10 :n mukaan vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella oleva kiinteistö on liitettävä laitoksen vesijohtoja viemäriverkostoon. Kun alue määritetään vesihuoltolaitoksen toiminta-alueeksi, alueen asukkailla on liittymisvelvollisuus ja vesihuoltolaitoksella on liittämisvelvollisuus. Toiminta-alueella kiinteistö vastaa järjestelmästä vesihuoltolaitoksen osoittamaan liittymiskohtaan asti ja siitä eteenpäin vastuu on vesihuoltolaitoksella. Vesihuoltolaitoksella on velvollisuus huolehtia toiminta-alueellaan vesihuollosta, eli tarjota asiakkailleen vesihuoltopalvelut. Laitoksen taloudelliset mahdollisuudet palvelujen tuottamiseen on otettava huomioon toimintaalueesta päätettäessä. Kaikkien uusien asemakaava-alueiden osalta periaate on, että ne liitetään nykyisten vesihuoltolaitosten toiminta-alueisiin. Uusien alueiden liittäminen vesihuoltoon tapahtuu kaavoituksen ja rakentamisen toteutumisen mukaisessa aikataulussa. Vesihuoltolaitoksen toiminta-alueilla vesihuollon kehittäminen painottuu nykyisten palvelujen kehittämiseen ja nykyisten toiminta-alueiden liittymisprosentin hienoiseen kasvattamiseen. Toiminta-alueita laajennetaan pääasiassa kaavoituksesta syntyvien tarpeiden mukaan tai mikäli verkostoja tullaan rakentamaan haja-asutusalueille. Toiminta-alueiden ulkopuolella haja-asutusalueilla vesihuollon kehittämistarpeet liittyvät talousveden määrän ja laadun turvaamiseen sekä jätevesienkäsittelyn tehostamiseen. Haja-asutuksen jätevesien käsittelyn yleiset tavoitteet on määritelty 11. kesäkuuta 2003 hyväksytyssä valtioneuvoston antamassa asetuksessa. 2.2 Kunnan tavoitteet ja painopisteet vesihuollon kehittämisessä Talousveden hankinta ja jakelu Kunnan vesihuoltolaitos vastaa toiminta-alueellaan talousveden hankinnasta ja jakelusta. Vesihuoltolaitoksen tulisi pystyä toimittamaan vettä vähintään 120 l/as/d poikkeustilanteissakin (turvallisuusluokka I). Vedenjakelun varmuutta turvataan suunnittelemalla verkostot siten, että vaihtoehtoinen veden syöttöreitti olisi putkivaurion sattuessa järjestettävissä kaikilla taajama-alueilla ja mahdollisuuksien mukaan myös haja-asutuksen verkostoissa. Yhtenä merkittävänä painopisteenä on myös vesijohtoverkostojen säännöllinen saneeraus, joilla pyritään vähentämään vuotovesimääriä sekä ennaltaehkäisemään vakavia putki- ja laiterikkoja.

5 5(19) Jätevesien käsittely Suunnittelualueen jätevesienkäsittelyn tavoitteena on saattaa kaikki taajamatyyppiset alueet keskitetyn viemäröinnin piiriin. Toiminta-alueita laajennetaan vesihuoltolaitosten resurssien mukaan. Uudet vesihuoltoalueet pyritään viemäröimään olemassa oleviin puhdistamoihin tai rakennettaviin siirtoviemäreihin. Viemäriverkostoja kunnostetaan järjestelmällisesti niin, että vuoto- ja hulevesien määrät pysyisivät mahdollisimman vähäisinä ja vakavat putki- ja laiterikot pystyttäisiin ehkäisemään ennalta. Suunnittelualueen jätevesienkäsittelyn tavoitteina on myös jätevesien puhdistusasteen nostaminen ja puhdistamoiden aiheuttaman vesistökuormituksen minimoiminen. Puhdistamot ja niiden mahdolliset saneeraukset toteutetaan niin, että puhdistamoilla päästään lupaehtoihin myös tulevaisuudessa. Puhdistamolietteiden käsittelyssä, jalostuksessa ja loppusijoituksessa pyritään täyttämään uuden lannoitelainsäädännön mukaiset vaatimukset. 3 YLEISKUVAUS SUUNNITTELUALUEESTA 3.1 Rautalammin kunta Kehittämissuunnitelman alue kattaa koko Rautalammin kunnan alueen. Asutus on pääosin sijoittunut Kirkonkylän, Toholahden ja Kerkonkosken taajamiin. Kerkonjoensuun alueella on noin 550 asukasta, joista 150 asuu Kerkonkosken yleiskaava-alueella. Vuoden 2010 alussa Rautalammilla asui asukasta. Kunnan väestömäärä on ollut laskusuunnassa viime vuosina, sillä vuonna 2004 kunnan asukasluku oli asukasta. Kunnan alueella on n loma-asuntoa. Loma-asunnoista noin 80 % sijaitsee Rautalammin reittiin kuuluvan vesistön rannalla. Kesäasukkaat ja lomailijat lähes kaksinkertaistavat kunnan asukasmäärän kesäisin. Taulukko 1. Aluejako ja väestö alueittain vuoden 2010 alussa. Osa alue Kiinteistöt Asukkaat Osuus (kpl) (as) (%) Kirkonkylä n % Toholahti n % Kerkonkoski % Haja asutusalue % Koko kunta % 3.2 Kaavoitus, maankäyttö ja ympäristö Vesihuollon tarpeet määräytyvät pääosin kaavoituksen etenemisen mukaan. Kunnan kaavoituksen ja rakentamisen painopisteet ovat taajamissa. Vesihuollon tavoitteena on tehtyjen maankäyttöratkaisujen ja kaavoituksen tukeminen. Uusille asemakaava-alueille rakennetaan aina vesi- ja viemäriverkosto sekä tarvittaessa hulevesiverkosto.

6 6(19) 4 VESIHUOLLON NYKYTILA 4.1 Vesihuolto Rautalammin kunnan alueella Rautalammin kunnan vesihuoltolaitos toimii teknisen lautakunnan alaisuudessa huolehtien talousveden toimittamisesta asiakkaille sekä jäte- ja hulevesien johtamisesta, jätevesien käsittelystä sekä muista vesihuoltoalaan liittyvistä teknisistä palveluista sekä neuvontapalveluista. Vesiosuuskunnat ja -yhtymä huolehtivat osaltaan kunnan vesihuoltolaitoksen ulkopuolelle jäävien alueiden vedenhankinnasta, - jakelusta ja jätevesien johtamisesta. Rautalammin kunnan alueella toimii neljä vesiosuuskuntaa ja yksi vesiyhtymä.. Koko kunnan alueella vesijohtoverkoston liittymisprosentti on 86 % ja viemäriverkoston liittymisprosentti 59%. Taulukko 2. Vesi- ja viemäriverkostoihin liittyneet ja liittymättömät vuonna Vesijohto Viemäri Kiinteistöt Asukkaat % Kiinteistöt Asukkaat % Liittyneet Kirkonkylä n n Kerkonkoski n Osuuskunnat Yhteensä n % n % Liittymättömät n % n % Yhteensä % % 4.2 Talousvesihuolto Vedenottamot ja vedenkäsittelylaitokset Rautalammin kunnan vesilaitos hankkii talousvettä kolmelta vedenottamolta: Kirkonkylän, Jaakonharjun ja Markkasenkankaan pohjavedenottamoilta. Markkasenkankaan vedenottamolta myydään Konneveden kunnalle m 3 /d ja omaan käyttöön Kerkonkoskelle otetaan noin 50 m 3 /d. Jokaisen vedenottamon yhteydessä on oma käsittelylaitos. Taulukko 3. Kunnan vesihuoltolaitoksen vedenottamot vuonna Vedenottamot Vedenottolupa Alueen antoisuus Ottamon Nykyinen kapasiteetti otto m 3 /d m 3 /d m 3 /d m 3 /d Kirkonkylä Jaakonharju Markkasenkangas yhteensä

7 7(19) Kunnallinen vesijohtoverkosto kattaa lähes koko kirkonkylän asemakaava-alueen, Toholahden alueen sekä Kerkonkosken taajaman. Vesijohtoverkoston kokonaispituus on noin 95 km. Kunnallisen vesijohtoverkoston piirissä oli liittyneitä kiinteistöjä noin 750 kpl (1 896 asukasta) vuonna Kunnan vesihuoltolaitoksen asiakkailleen pumppaama vesimäärä oli m 3 vuonna 2009 (590 m 3 /d). Myyty vesimäärä oli noin m 3 /a (250 m 3 /d), jolloin laskuttamattoman veden määrä on 14 %. Rautalammin kunta myy vettä myös naapurikunnille. Markkasenkankaan vedenottamolta myydään Konneveden kunnalle m 3 /d talousvettä. Pakarila-Koipiniemen vesihuolto-osuuskunta ostaa kunnalta vettä noin 130 m 3 /d Taulukko 4. Vedenottamoilta pumpattu ja kuluttajilta laskutettu vesimäärä sekä laskuttamaton vesimäärä vuosina 2008 ja Pakarila Pumpattu vesimäärä Laskutettu vesimäärä Koipiniemen vok:lle myyty Laskuttamaton m 3 /a (m 3 /d) m 3 /a (m 3 /d) m 3 /a (m 3 /d) m 3 /a (%) Kunnan vesilaitos Vuosi (650) (260) (95) (31 %) Vuosi (590) (250) (130) (14 %) Vesiosuuskunnat Vuosi (310) * *vain osa osuuskunnista ilmoittanut määrän 4.3 Jätevesihuolto Viemäriverkosto Kunnallinen viemäriverkosto kattaa lähes koko kirkonkylän asemakaava-alueen, Toholahden alueen sekä Kerkonkosken taajaman. Viemäriverkoston kokonaispituus on noin 52 km. Kunnalliseen viemäriverkostoon oli liittynyt noin 710 kiinteistöä (1 777 asukasta) vuonna Kunnan vesihuoltolaitoksen käsitelty jätevesimäärä oli m 3 vuonna 2009 (320 m 3 /d). Laskutettu jätevesimäärä oli noin m 3 /a (235 m 3 /d), vuotovesiprosentin ollessa noin 27 %. Jätevedet käsitellään Kirkonkylän ja Kerkonkosken jätevedenpuhdistamoilla. Kerkonkosken viemäriverkoston kunto on huono. Normaalivirtaama alueen verkostossa on noin 40 m 3 /d ja maksimivirtaamat noin 300 m 3 /d. Viemäriverkostojen hule- ja vuotovesiprosentti on laskenut viime vuosina. Viemäriverkostoa tulee kuitenkin edelleen aktiivisesti korjata ja uusia myös tulevina vuosina niin, että verkoston vuotovesiprosenttia saadaan tasolle 30 %. Taulukko 5.. Jätevedenpuhdistamoille tuleva ja laskutettu jätevesimäärä vuonna Käsitelty vesimäärä Laskutettu vesimäärä Hulevedet m 3 /a (m 3 /d) m 3 /a (m 3 /d) m 3 /a (%) Kirkonkylän puhd. Vuosi (415) (280) (32 %) Vuosi (320) (235) (27 %) Kerkonkosken puhd. Vuosi (60) Vuosi (75)

8 8(19) Jätevedenpuhdistamot Keskustaajaman jätevedet käsitellään kirkonkylän, vuonna 1973 valmistuneessa ja vuonna 1998 täysin saneeratussa, jätevedenpuhdistamossa. Puhdistamon prosessi on biologiskemiallinen 2-linjainen bioroottorilaitos. Puhdistetut jätevedet johdetaan Tallivirran kautta Hankaveteen. Kunnan alueelta muodostuvat sako- ja umpikaivolietteet käsitellään kirkonkylän jätevedenpuhdistamolla. Kirkonkylän jätevedenpuhdistamo on pääosin toiminut hyvin ja täyttänyt sille asetetut puhdistusvaatimukset. Kerkonkosken taajaman jätevedet käsitellään Kerkonkosken, vuonna 1975 valmistuneessa, jätevedenpuhdistamossa. Puhdistamon prosessi on yksilinjainen rinnakkaissaostuslaitos. Puhdistetut jätevedet johdetaan Kerkonkoskeen ja edelleen Vatajanlahateen (Niinivesi). Kerkonkosken puhdistamo on vanha ja se alkaa olla rakenteellisesti ja laitteiden osalta käyttöikänsä lopussa. Puhdistamo ei kuulu kaukovalvontaan eikä siellä ole automaatiota. Puhdistamo on toiminut huonosti viimeisten kolmen vuoden aikana, eikä puhdistamo ole päässyt aina sille asetettuihin lupa-arvoihin. Tulevaisuudessa keskeisimpänä hankkeena onkin korvata puhdistamo siirtoviemärillä ja johtaa jätevedet kirkonkylän jätevedenpuhdistamolle. Vesiosuuskunnat ja yhtymät Vesiosuuskunnat huolehtivat osaltaan kunnan vesihuoltolaitoksen toiminta-alueen ulkopuolille jäävien alueiden vedenjakelusta. Osuuskuntien asukkaille toimittama vesimäärä vuonna 2009 oli noin m 3 (310 m 3 ). Koko kunnan alueella vesiosuuskuntien liittyjämäärä vesijohdon osalta on noin 440 liittymää eli noin asukasta. Vesiosuuskunnista Kiesimän vesiosuuskunnalla on myös viemäriverkostoa (55 km), ja osuuskunnan jätevedet johdetaan käsiteltäviksi Kerkonkosken jätevedenpuhdistamolle. Kunnan vesihuoltolaitos myy talousvettä Pakarila-Koipiniemen vesihuolto-osuuskunnalle ja hoitaa Pukkiharjun-Liimattalan vesiosuuskunnan Korpijärven vedenottamoa. Lisäksi kunnan vesihuoltolaitos omistaa puolet Markkasenkankaan vedenottamosta yhdessä Pakarila Koipiniemen vesiosuuskunnan kanssa. Vesiosuuskunnilla on kolme omaa vedenottamoa Taulukko 6. Rautalammin kunnan alueella toimivat vesiosuuskunnat ja -yhtymä v Vesiosuuskunta Liittyjät Liittyjät Kiesimän vesiosuuskunta (talousvesi) Kiesimän vesiosuuskunta (jätevesi) Laskutettu vesimäärä Verkosto kiint. as. m 3 /a km 110/ 300/ / 55/ Tyyrinvirran vesiosuuskunta Vaajasalmen vesiyhtymä ,5 Pukkiharjun Liimattalan vesiosuukunta Pakarila Koipiniemen vesihuolto osuuskunta 120* YHTEENSÄ ,5 * Rautalammin alueella

9 9(19) 4.4 Muu haja-asutusalue Vedenhankinta ja jakelu Keskitettyjen vesijohtoverkostojen ulkopuolella on arviolta noin 200 kiinteistöä, joissa asuu noin n. 500 asukasta (n. 14 % kunnan asukkaista). Vähäsateisina ja kuivina vuosina on havaittu vedenpuutetta yksityisten kuluttajien kaivoissa. Talousveden laatu kiinteistöjen omissa kaivoissa kunnan alueella vaihtelee suuresti. Suurin ongelma on ollut korkeat rauta- ja mangaanipitoisuudet. Muutaman kerran on myös havaittu hygieenisiä laatuhäiriöitä. Jätevesien käsittely Kierimän ja Törmälän alueilla on lomakylien pienpuhdistamot, mutta muuten hajaasutusalueella jätevesihuolto on toteutettu kiinteistökohtaisin menetelmin. Keskitettyjen viemäröintijärjestelmien ulkopuolella on arviolta noin 570 kiinteistöä, joissa asuu noin asukasta (n. 41 % kunnan asukkaista). Kiinteistökohtainen jätevedenkäsittely on hoidettu pääosin kahdella-kolmella saostuskaivolla, laskeutuksella ja maahanimeytyksellä. 4.5 Yhteistyö vesihuollossa Konneveden kunta Pakarila-Koipiniemen kautta on yhdysvesijohto Konneveden Istunmäelle. Suonenjoen kaupunki Suonenjoen Rieponlahden ja Rautalammin Saikarinniemen välillä on yhdysvesijohto. Vaajasalmen ja Saikarinniemen alueen vesihuoltoverkostoja on suunniteltu laajennettavaksi myös Suonenjoen kaupungin puolelle. Tällä hetkellä kirkonkylän jätevedenpuhdistamon sakeutettu liete kuljetetaan Suonenjoen puhdistamolle käsiteltäväksi. Tervon kunta Tervon Hyvölän vok:n ja Rautalammin Saikarinniemen välillä on yhdysvesijohto. Vesannon kunta Vesannon kunnan ja Kerkonkosken välillä on yhdysvesijohto. Pieksämäen kaupunki Rautalammin kunta suunnittelee sakeutetun lietteen toimittamista Pieksämäelle rakennettavaan uuteen mädätyslaitokseen.

10 10(19) 5 VESIHUOLLON KEHITTÄMISTARPEET 5.1 Toimintojen kehitysnäkymät kunnassa Kunnan alueen asukasmäärän ennustetaan laskevan tulevaisuudessa. Todennäköistä on että asukasmäärä vähenee haja-asutusalueilla ja pysyy nykyisellä tasollaan taajamissa. Kunnan alueelle ei ole tällä hetkellä tiedossa, että tulevaisuudessa tulisi vesihuollon kannalta merkittävää uutta teollisuutta Taulukko 7. Asukasmääräennuste vuoteen 2035 Rautalammin kunnassa Kirkonkylä Toholahti Kerkonkoski Muu haja asutus Koko kunta Vesihuollon kehittämistarpeet laitosten nykyisillä toiminta-alueilla Vesihuoltolaitosten uudet toiminta-alueet Kunnan tulee vahvistaa kaikkien kunnan alueella toimivien vesihuoltolaitosten toimintaalueet. Tämän kehittämissuunnitelman laatimisen yhteydessä on päivitetty vesihuoltolaitosten toiminta-alueet seuraavasti: Vesi- ja viemäriverkoston toiminta-alueen määrittäminen ja vahvistaminen Rautalammin kunnan vesihuoltolaitos: Kirkonkylän ja Toholahden alueet Kerkonkosken ja Vesterilän alue Vaajasalmen viemäriverkostoalue Saikarinniemen alue Kiesimän vesiosuuskunta: Kiesimän vesiosuuskunnan alue Pelkän vesijohtoverkoston toiminta-alueen määrittäminen ja vahvistaminen Rautalammin kunnan vesihuoltolaitos: Kirkonkylän pohjoinen alue Kerkonkosken taajaman pohjoinen ja eteläinen alue Vaajasalmen viemäriverkostoalue Vaajasalmen vesiyhtymä: Vaajasalmen alue Tyyrinvirran vesiosuuskunta: Tyyrinvirran vesiosuuskunnan alue Pakarila-Koipiniemen vesihuolto-osuuskunta: Pakarila-Koipiniemen vesihuolto-osuuskunnan alue Pukkiharjun-Liimattalan vesiosuuskunta: Pukkiharjun-Liimattalan vesiosuuskunnan alue

11 11(19) Talousveden hankinta ja jakelu toiminta-alueella Rautalammin kunnan asutuksesta noin 86 % on jo liittynyt keskitetyn vedenjakelun piiriin. Koko kunnan vesijohtoverkoston liittyjien määrän oletetaan nousevan vuoteen 2030 mennessä 93 %:iin ja nykyisillä toiminta-alueilla 100 %:iin. Vesihuoltolaitokseen liittymismäärissä ei ennusteta tapahtuvan merkittäviä muutoksia nykyisillä verkostoalueilla korkean liittymisasteen ja väestönkehityksen mukaan. Kunnan poikkeustilanteiden vesihuoltovarmuus on varsin hyvä, koska keskustaajaman vedensaanti on turvattu normaalitilanteessa kahdella vedenottamolla. Kuitenkin tilanteissa joissa kirkonkylän ylävesisäiliö on poissa käytöstä, saatetaan joutua rajoittamaan keskustaajaman vedensaanti hieman, jotta painetasot ja vesimäärät pysyvät riittävinä. Muun muassa tämän vuoksi, olisi suositeltavaa rakentaa yhdysvesijohtoyhteys Suonenjoen kunnan verkostoon, varmistamaan poikkeustilanteiden vedenjakelua. Laskuttamattoman veden osuus on tällä hetkellä noin 15 %. Vuotoveden määrä on alhainen, mutta vesijohtoverkostoa tulee saneerata järjestelmällisesti myös jatkossa. Kunnan tulisi myös laatia erillinen sammutusvesisuunnitelma. Taulukko 8. Vesijohtoverkon liittyjämääräennusteet, liittymisprosentit ja vedenkulutusennusteet vuoteen Talousvedenkulutus Yks Asukasmäärä as Liittyjämäärä as Liittyjämäärä osuuskunnat as Liittymisprosentti % Kunnan verkoston vedenkulutus m 3 /d Osuuskunnille myyty m 3 /d Kokonaiskulutus m 3 /d Vuotovedet m 3 /d Vuotovesiprosentti % Vedenkulutus YHTEENSÄ m 3 /d Jätevesien käsittely ja viemäriverkosto Viemäriverkkoon liittyneiden määrän ennustetaan kasvavan nykyistä 59 %:sta noin 87 %:iin vuoteen 2030 mennessä. Viemäriverkon piiriin ennustetaan tulevan noin 600 uutta asukasta. Liittyjämäärä viemäriverkostoon nousee etenkin seuraavien 4-5 vuoden aikana, koska vuosien aikana tulee haja-asutuksen jätevesihuollossa takaraja, johon mennessä kiinteistöjen on täytynyt tehostaa jätevesien käsittelyä. Kirkonkylän puhdistamon ympäristönluvan uusiminen tulee ajankohtaiseksi vuonna Ympäristölupaan ei ole odotettavissa muutoksia tällä uusintakierroksella (ellei typenpoisto vaatimusta tule). Puhdistusvaatimuksiin on päästy puhdistamolla, eikä suurempia saneeraustarpeita ole, lukuun ottamatta lietteenkäsittelyn tehostamista. Kirkonkylän jätevedenpuhdistamon lietteenkäsittelyä tulee tehostaa, koska nykyinen lietteenkuivauslinko on rikki ja lietteet ajetaan sakeutettuna Suonenjoen jätevedenpuhdistamolle. Vaihtoehtoina on hankkia uusi lietteenkuivain tai selvittää pidemmän tähtäimen mahdollisuutta viedä sakeutettu liete Pieksämäelle, jonne on suunniteltu rakennettavaksi uusi biokaasulaitos.

12 12(19) Kerkonkosken jätevedenpuhdistamo on käyttöikänsä lopussa eikä täytä aina lupaehtoja. Puhdistamo tulee uusia kokonaan tai sulkea ja rakentaa siirtoviemäri Kirkonkylän puhdistamolle. Kunnassa on todettu, että puhdistamon sulkeminen ja siirtoviemärin rakentaminen on toteutuskelpoisin vaihtoehto ja siirtoviemäri tulisikin olemaan kunnan merkittävimpiä vesihuoltohankkeita tulevaisuudessa. Vesihuollon toimivuutta tulee parantaa saneeraamalla vanhaa jätevesiviemäriverkostoa ja rakentamalla erillisviemäröinnin vaatimaa sadevesiviemäriverkostoa, aina kun se on mahdollista tai tarpeellista. Viemäriverkoston kunto on huonoin Kerkonkosken alueella, jossa maksimivirtaamat verkostossa ovat yli seitsemänkertaiset verrattuna normaalivirtaamiin (40 m 3 /d). Jos Kerkonkosken puhdistamo tullaan sulkemaan ja rakennetaan siirtoviemäri kirkonkylälle, jouduttaisiin nykyisillä Kerkonkosken virtaamilla kirkonkylän puhdistamoa laajentamaan, koska maksimivirtaamatilanteissa kirkonkylän puhdistamon kapasiteetti ei tulisi riittämään. Hulevesimäärän vuoksi myös siirtoviemäri jouduttaisiin mitoittamaan tarpeettoman suureksi, joka vaikeuttaisi siirtoviemärin toimintaa ja nostaisi kustannuksia kohtuuttoman suuriksi suhteessa käsiteltävään jätevesimäärään. Taulukko 9. Viemäriverkon liittyjämääräennuste, liittymisprosentit ja jätevesimäärät. Jätevedentuotto Yks Asukasmäärä as Liittyjämäärä as Liittyjämäärä osuuskunnat as Liittymisprosentti % Asutuksen jätevesimäärä m 3 /d Ominaiskulutus l/as/d Hule ja vuotovedet m 3 /d Vuotovesiprosentti % Jätevesimäärä YHTEENSÄ m 3 /d BOD 7 ATU kg/d Fosfori kg/d 4,3 4,5 5,2 5,7 Typpi kg/d 32,7 33,9 39,54 43,0 Kiintoaine kg/d Vesihuollon kehittämistarpeet toiminta-alueiden ulkopuolella Kunnan haja-asutusalueelle on laadittu kyläkohtaisia keskitetyn vesihuollon yleissuunnitelmia aikaisempina vuosina. Nämä yleissuunnitelma-alueet on käsitelty tässä kehittämissuunnitelmassa vesihuollon tarvealueina, jonne suositellaan keskitetyn vesihuollon toteuttamista tulevaisuudessa. Seuraavassa on kuvattu vesihuollon tarvealueet: 1. Kerkonkosken ja Kirkonkylän välisen siirtoviemärin alue 200 kiinteistöä 2. Konnekosken alueen vesihuolto (vesi ja jätevesi) 150 kiinteistöä 3. Saikarinniemi Vaajasalmi alue (vesi ja viemäri) 250 kiinteistöä 4. Vesterilän alueen vesihuolto (vesi ja viemäri) 40 kiinteistöä 5. Maukonniemen kaava-alueen vesihuolto (vesi ja viemäri)

13 13(19) Osuuskunnat kehittävät jatkuvasti omaa vesihuoltoaan ja olisi suositeltavaa, että osuuskunnilla olisi ajantasaiset poikkeustilanteiden suunnitelmat sekä verkostokartat. Osuuskuntien tulisi myös järjestää oman alueen varavesiyhteydet niin, että vedenjakelu ei ole yhden vesilähteen varassa. Tämä voisi toteutua joko rakentamalla uusi vedenottamo tai rakentamalla yhdysvesijohtoja alueen muiden vesilaitosten verkostoihin. Esimerkiksi Pukkiharju- Liimattala osuuskunnan verkosto olisi suositeltavaa yhdistää Vesterilän alueen kautta Kerkonkosken verkostoon, siinä vaiheessa kun Vesterilän alueen vesihuolto on rakennettu. Kiinteistökohtainen vesihuolto Rautalammin kunnan alueella tulee tarkastelujakson aikana olemaan kiinteistökohtaisen vedenhankinnan varassa noin kiinteistöä ja kiinteistökohtaisen jätevedenkäsittelyn varassa noin kiinteistöä, riippuen siitä kuinka kattavasti vesihuoltoverkostoja tullaan laajentamaan haja-asutusalueelle. Lisäksi kunnan alueella on noin kesämökkikiinteistöä. Suurin osa haja-asutuksen kiinteistöjen puhdistusjärjestelmistä vaatii toimenpiteitä ennen vuotta 2015, jotta ne vastaisivat jätevesiasetuksen vaatimuksia. Kiinteistökohtaisesta talousjätevesien käsittelyä määrittelevä asetus tuli voimaan Asetus koskee sekä pysyvää asutusta että loma-asutusta. Asetuksen mukaan hajaasutuksen jätevesistä tulee poistaa 85 % fosforista, 40 % typestä ja 90 % orgaanisesta aineksesta. Jätevesiasetus ei aseta määräyksiä jätevesijärjestelmän teknisille yksityiskohdille. Se asettaa ainoastaan tavoitteet, joihin jätevesienkäsittelyjärjestelmällä tulisi päästä. Tärkeillä pohjavesialueilla ja vedenhankintaan soveltuvilla pohjavesialueilla jätevedet on johdettava pohjavesialueen ulkopuolelle niin, ettei pohjaveden pilaantumisvaaraa ole. Tai jätevedet on johdettava umpisäiliöön, josta ne on kuljetettava muualle käsiteltäväksi. Muilla pohja- ja pintavesien pilaantumisherkillä alueilla vesikäymälävedet on johdettava tiiviiseen umpisäiliöön ja muille vesille, ns. harmaille vesille, on oltava saostuskaivo ja maasuodattimen tehoa vastaava puhdistusmenetelmä. Jätevesiasetusta sovelletaan kaikissa rakennuslupaa vaativissa kohteissa mukaan lukien vanhojen kiinteistöjen saneerausta koskevat toimenpideluvat. Asetuksen määräaikaa tullaan todennäköisesti pidentämään vuoden 2015 loppuun saakka. Ympäristöministerin uusi esitys on, että kiinteistö voi siirtää saneerausta neljällä-viidellä vuodella tekemällä kuntaan perustellun ilmoituksen (vähätuloiset, työttömät ja pitkäaikaissairaat). Vanha kiinteistö tullaan myös vapauttamaan vaatimuksista, mikäli omistaja(t) ovat yli 68-vuotias (ei koske uudisrakentamista). Saostusyksikköjen lisääntyminen tehostamistoimien myötä ja hajalietteiden käsittelyvaatimusten tehostuminen lisää vastaanotettavien lietteiden määrää jätevedenpuhdistamolla.

14 14(19) 6 KEHITTÄMISTOIMENPITEET 6.1 Kehittämistoimenpiteiden kustannukset ja investointiohjelma Vesihuoltolain 8 :n mukaan kunta hyväksyy alueellaan toimivalle vesihuoltolaitokselle toiminta-alueen. Ennen toiminta-alueen hyväksymistä tai muuttamista asiasta on pyydettävä lausunto valvontaviranomaiselta sekä varattava alueen kiinteistöjen omistajille ja haltijoille tilaisuus tulla kuulluksi. Toiminta-alueen tulee olla sellainen, että vesihuoltolaitoksen voidaan katsoa kykenevän huolehtimaan vastuullaan olevasta vesihuollosta taloudellisesti ja asianmukaisesti. Toiminta-alueet tullaan vahvistamaan vuoden 2011 aikana. Taulukko 10. Kunnan vesihuoltolaitoksen kehittämistarpeet toiminta-alueilla (alv 0 %) Kehittämistarve toiminta alueella Kustannusarvio (EUR) Toteutusvuosi Vesijohtoverkoston saneeraus /vuosi 2011 Viemäriverkoston saneeraus /vuosi 2011 Vesihuoltolaitoksen automaation / kaukovalvonnan uusiminen 2012 Sammutusvesisuunnitelman laadinta 2012 Taksarakenteen tarkastelu 2012 A Vesi ja viemäriverkoston toiminta alueiden vahvistaminen Kirkonkylän ja Toholahden alueet (KUNTA) 2011 Kerkonkosken ja Vesterilän alue (KUNTA) 2011 Vaajasalmen viemäriverkostoalue (KUNTA) Kiesimän vesiosuuskunnan alue (Kiesimän VOK) 2011 Saikarinniemen alue (KUNTA) B. Vesijohtoverkoston toiminta alueiden vahvistaminen Kirkonkylän pohjoinen alue (KUNTA) 2011 Kerkonkosken taajaman pohjoinen ja eteläinen alue (KUNTA) 2011 Vaajasalmen alue (Vaajasalmen VYH) 2011 Tyyrinvirran alue (Tyyrinvirran VOK) 2011 Pakarila Koipiniemen alue (Pakarila Koipiniemi VOK) 2011 Pukkiharjun Liimattalan alue (Pukkiharjun Liimattalan VOK) C. Kerkonkosken viemäriverkoston saneeraus D. Kirkonkylän lietteenkäsittelyn saneeraus E. Siirtoviemäri Kerkonkoski kirkonkylä F. Kirkonkylän puhdistamon ympäristöluvan uusiminen G. Markkasenkankaan vedenottamon saneeraus H. Suonenjoki Rautalampi yhdysvesijohto I. Pukkiharju Liimattala VOK Vesterilä yhdysvesijohto

15 15(19) Kehittämistoimenpiteet toiminta-alueiden ulkopuolella Taulukko 11. Kunnan vesihuoltolaitoksen toiminta-alueiden ulkopuolella olevat tarvealueet Tarvealueet Kiinteistöjä Verkostoa Kustannus Toteutus Toteuttava (kpl) (km) (EUR) laitos 1. Kerkonkoski Kirkonkylä asutus , kunta 2. Konnekosken vesihuolto Vesijohtoverkosto 90 20,1 Viemäriverkosto , Saikarinniemi Vaajasalmi alue , * kunta 4. Vesterilän alue / Kerkonkoski Vesijohtoverkosto 40 4,4 Viemäriverkosto 40 4, Maukonniemi 2020 VOK YHTEENSÄ * aikataulu riippuu Suonenjoen kaupungista VOK VOK 6.2 Ehdotettujen kehittämistoimenpiteiden analysointi Taloudelliset vaikutukset Tulevaisuuden suurimmat menoerät ovat jätevesiviemäreiden vuotovesien vähentäminen, verkostojen vuosittaiset kunnossapito- ja saneerausinvestoinnit sekä Kerkonkosken alueen viemäriverkoston saneeraus, jätevedenpuhdistamon sulkeminen ja siirtoviemärin rakentaminen kirkonkylään. Haja-asutusalueiden hankkeet eli kunnan toiminta-alueen ulkopuolella olevien tarvealueiden toteuttaminen tulevat mahdollisesti toteutettaviksi osuuskuntapohjaisesti tai osittain kunnan vesihuoltolaitoksen toimesta. Vesihuoltolaitoksen on mahdollista periä korotettua liittymismaksua eri alueilla. Lähtökohdaksi voidaan ottaa, että investointi katetaan kokonaan liittymismaksuilla. Mikäli kiinteistökohtainen liittymismaksu nousee kohtuuttoman korkeaksi, on mahdollista periä investointikustannuksesta puolet liittymismaksuilla ja toinen puoli esimerkiksi lainalla sekä perusmaksuilla. Tällöin kiinteistönomistajan liittymiskynnys kustannusten puolesta madaltuu. Mitä suurempi liittyjämäärä heti ensimmäisessä vaiheessa on, sitä kannattavampi ja toteutuskelpoisempi hanke on. Alueelta tulisi saada liitettyä heti ensimmäisessä vaiheessa vähintään 70 % kiinteistöistä verkoston piiriin. Kerkonkoski Kirkonkylä välinen siirtoviemäri ja haja-asutuksen viemäröinti Alueella on noin 200 liitettävää kiinteistöä ja lisäksi Kerkonkoskella noin 50 kiinteistöä, eli yhteensä 250 kiinteistöä. Alustava kustannusarvio on , josta siirtoviemärin osuus on noin Avustuksia hankkeelle on mahdollista saada noin % eli noin Investointikustannus avustusten jälkeen kiinteistöä kohden on noin Investointi voidaan kattaa joko :n liittymismaksulla. Toinen vaihtoehto on alentaa liittymismaksua euroon, jolloin loppuosa katettaisiin perusmaksuilla ja lainalla.

16 16(19) Tässä vaihtoehdossa tulee huomioida, että siirtoviemärin kustannus jaetaan tasan hajaasutusalueen kiinteistöjen ja Kerkonkosken taajamassa olevien kiinteistöjen kesken. Tämän lisäksi haja-asutusalueen kiinteistöt maksavat oman alueensa viemäriverkoston. Konnekosken alueen vesihuolto Alueella on noin 150 viemäriverkostoon liitettävää kiinteistöä ja lisäksi 90 kiinteistöä joille laajennetaan vesijohtoverkostoa. Alustava kustannusarvio vesihuollolle on Avustuksia on mahdollista saada noin % eli noin Investointikustannus avustusten jälkeen kiinteistöä kohden jää näin ollen noin Investointi voidaan kattaa joko :n liittymismaksulla. Liittymismaksu on tässä vaihtoehdossa melko korkea, joten realistisempi vaihtoehto olisi alentaa liittymismaksua euroon, jolloin loppuosa noin 1,04 miljoonaa euroa joudutaan kattamaan perusmaksuilla ja lainalla. Saikarinniemen alueen vesihuolto Alueella on noin 250 liitettävää kiinteistöä. Alustava kustannusarvio on Avustuksia hankkeelle on mahdollista saada noin % eli noin Investointikustannus avustusten jälkeen kiinteistöä kohden jää näin ollen noin Liittymismaksu olisi kerralla kuitenkin melko korkea, joten realistisempi vaihtoehto olisi alentaa liittymismaksua euroon, jolloin loppuosa noin 1,6 miljoonaa euroa joudutaan kattamaan perusmaksuilla ja lainalla. Alueen jatkosuunnittelussa tulisi tarkastella alueen tiivistämistä jolloin hankkeen kustannuksia olisi mahdollista pienentää. Vesterilän alueen vesihuolto Alueella on noin 40 viemäriverkostoon liitettävää kiinteistöä. Alustava kustannusarvio vesihuollolle on Avustuksia hankkeelle on mahdollista saada noin % eli noin Avustusten jälkeen investointikustannus kiinteistöä kohden jää noin Liittymismaksu olisi suositeltavaa maksaa kerralla, koska kustannukset ovat erittäin kohtuullisia. Muut vaikutukset Toimiva vesihuolto vaikuttaa positiivisesti niin ympäristön tilaan kuin myös ihmisten terveyteen ja viihtyvyyteen. Toimiva, kattava ja luotettava vesihuolto on myös vetovoimatekijä uudisrakentamisen lisäämiseen sekä nykyisen asutuksen ja yritystoiminnan sijoittumisessa, pysyvyydessä ja tehostumisessa tulevaisuudessa. Viemäriverkoston rakentaminen haja-asutusalueelle lisää kiinteistöjen arvoa ja alueen houkuttelevuutta uudisrakentamiselle. Mutta yksistään vesihuoltopalveluiden saatavuus ei ole ratkaisevaa haja-asutusalueiden kehittymisessä, vaan kehittyminen on useiden tekijöiden summa. Maankäytön kannalta viemäröinnin laajentaminen saattaa toisaalta lisätä asutuksen hajanaisuutta ja siten ehkäistä yhdyskuntarakenteen eheyttämistä. Toimintavarmuudeltaan keskitetty vesihuolto on kuitenkin varmempi kuin kiinteistökohtaiset ratkaisut. Tehokas ja järjestelmällinen verkostosaneeraus sekä hule- ja vuotovesien minimointi viemäriverkostossa, tehostaa jätevedenkäsittelyä ja puhdistamon toimintaa. Jätevedenkäsittelyn tehostaminen ja keskittäminen suurempaan keskuspuhdistamoon edesauttaisi puhdistustehokkuuden kasvattamista ja samalla myös suhteellinen vesistökuormitus vähenisi. Viemäriverkoston laajentaminen ja kiinteistökohtaisten jätevesijärjestelmien tehostaminen vähentää ympäristökuormitusta ja parantaa asumisviihtyvyyttä.

17 17(19) 7 YHTEENVETO JA SUOSITUKSET Rautalammin vesihuollon kehittämissuunnitelman päivitys on laadittu vesihuoltolain (119/2001) perusteella ja sisältää kuvauksen kunnan vesihuollon nykytilasta ja kehittämistarpeista sekä suuntaa-antavan toimenpideohjelman tulevien vuosien kehittämiskohteista. Toimenpideohjelmassa on esitetty vesihuoltolaitoksen toiminta-alueilla tapahtuvat toimenpiteet ja toiminta-alueiden laajennuskohteet. Toiminta-alueiden ulkopuolelle jäävien alueiden osalta on esitetty vesihuollon kehittämisen periaatteet ja kehittämisalueet joissa vesihuoltoa tulisi kehittää joko talousvedenjakelun osalta tai jätevesienkäsittelyn osalta. Kehittämissuunnitelma osoittaa ne alueet, jotka kunta aikoo sisällyttää vesihuoltolaitostensa toiminta-alueisiin ja joilla tullaan kehittämään laitosmaisia vesihuoltopalveluita sekä antaa suuntaviivat toiminta-alueiden ulkopuolelle jäävien haja-asutusalueiden vesihuollon asianmukaisesta järjestämisestä. Suunnitelma on luonteeltaan tavoitteellinen asiakirja, joka antaa lähtökohdat ja perusteet yksityiskohtaiselle suunnittelulle ja päätöksenteolle. Kehittämistarpeiden ratkaisut ja vesihuollon tavoitealueet on esitetty luvussa 6. Toimenpiteitä toteutetaan esitetyn aikataulun mukaisesti. Ohjelma on ohjeellinen ja olosuhteiden muuttuessa sitä tarkistetaan. Toimenpideohjelma toimii kunnan suunnittelun työkaluna vesihuollon kehittämiseksi yhdyskuntakehitystä vastaavaksi. Vesihuoltolaitoksen toiminta-alue Rautalammin kunnalla on tähän mennessä käsitelty toiminta-alueina kirkonkylän taajamaa ja Kerkonkosken taajamaa. Toiminta-alueita ei ole kuitenkaan vielä vahvistettu. Kunnan alueilla toimivilla vesihuoltolaitoksille (kunnan vesihuoltolaitos ja osuuskunnat) määritetään tämän kehittämissuunnitelman päivityksen yhteydessä uudet toiminta-alueet. Vedenjakelun sekä viemäröinnin toiminta-alueisiin kuuluvat seuraavat alueet nyt laadittavan päivityksen jälkeen: Vesi- ja viemäriverkoston toiminta-alueen määrittäminen ja vahvistaminen Rautalammin kunnan vesihuoltolaitos: Kirkonkylän ja Toholahden alueet Kerkonkosken ja Vesterilän alue Vaajasalmen viemäriverkostoalue Saikarinniemen alue Kiesimän vesiosuuskunta: Kiesimän vesiosuuskunnan alue Pelkän vesijohtoverkoston toiminta-alueen määrittäminen ja vahvistaminen Rautalammin kunnan vesihuoltolaitos: Kirkonkylän pohjoinen alue Kerkonkosken taajaman pohjoinen ja eteläinen alue Vaajasalmen viemäriverkostoalue

18 18(19) Vaajasalmen vesiyhtymä: Vaajasalmen alue Tyyrinvirran vesiosuuskunta: Tyyrinvirran vesiosuuskunnan alue Pakarila-Koipiniemen vesihuolto-osuuskunta: Pakarila-Koipiniemen vesihuolto-osuuskunnan alue Pukkiharjun-Liimattalan vesiosuuskunta: Pukkiharjun-Liimattalan vesiosuuskunnan alue Toiminta-alueet tullaan vahvistamaan vuoden 2011 aikana. Toiminta-alueiden vesihuollon toteuttamisen alustava aikataulu on esitetty toimenpideohjelmassa. Pääosin toiminta-alueilla on jo rakennettu vesihuolto. Toiminta-alueita tullaan tarvittaessa laajentamaan, mikäli verkostoa laajennetaan kaavoituksen myötä tai asutuksen tarpeiden mukaan uusille alueille. Talousvesihuolto Rautalammin kunnan vesihuoltolaitos hankkii raakavettä kolmelta pohjavedenottamolta: Kirkonkylän, Jaakonharjun ja Markkasenkankaan pohjavedenottamoilta. Jaakonharjun ja Kirkonkylän vedenottamoilta otetaan vuoropäivin vettä, noin 300 m 3 /d. Markkasenkankaan vedenottamolta myydään Konneveden kunnalle m 3 /d ja omaan käyttöön Kerkonkoskelle otetaan noin 50 m 3 /d. Jokaisen vedenottamon yhteydessä on oma käsittelylaitos. Kunnallinen vesijohtoverkosto kattaa lähes koko kirkonkylän asemakaava-alueen, Toholahden alueen sekä Kerkonkosken taajaman. Tämän lisäksi viisi vesiosuuskuntaa hoitaa osaltaan haja-asutuksen talousvedenjakelua. Rautalammin kunnan asukkaista noin on liittynyt vesijohtoverkostojen piiriin eli noin 86 %. Liittyjien määrän ennustetaan nousevan koko kunnan alueella vuoteen 2025 mennessä 93 % ja toiminta-alueiden sisällä 100 %:iin. Tulevaisuudessa vesihuoltolaitos pyrkii saneeraamaan vesijohtoverkostoja ja kehittämään vedenjakelua järjestelmällisesti niin, että verkostovuotojen määrät ja haitat pystytään minimoimaan ja parhaissa tapauksissa jopa ennakoimaan ennen vakavia putki- tai laiterikkotilanteita. Jätevesihuolto Kunnallinen viemäriverkosto kattaa lähes koko kirkonkylän asemakaava-alueen, Toholahden alueen sekä Kerkonkosken taajaman. Lisäksi Kiesimän alueella on osuuskunnalla oma viemäriverkosto, joka johtaa jätevedet kunnalliselle puhdistamolle. Viemäriverkkoon liittyneiden määrä koko kunnan alueella on tällä hetkellä noin asukasta eli 59 %. Liittyjämäärän ennustetaan kasvavan noin 87 %:iin vuoteen 2025 mennessä. Näin ollen viemäriverkon piiriin tulee ennustetulla ajanjaksolla noin 600 uutta asukasta. Kunnan alueelta muodostuvat jätevedet käsitellään Kirkonkylän ja Kerkonkosken jätevedenpuhdistamoilla. Keskustaajaman jätevedet käsitellään Kirkonkylän vuonna 1973 valmistuneessa ja vuonna 1998 täysin saneeratussa jätevedenpuhdistamossa. Puhdistamon prosessi on biologis-kemiallinen 2-linjainen bioroottorilaitos. Puhdistetut jätevedet

19 19(19) johdetaan Tallivirran kautta Hankaveteen. Puhdistamon on toiminut pääasiassa hyvin ja täyttänyt sille asetetut lupaehdot. Kerkonkosken taajaman jätevedet käsitellään Kerkonkosken vuonna 1975 valmistuneessa jätevedenpuhdistamossa. Puhdistamon prosessi on yksilinjainen rinnakkaissaostuslaitos. Puhdistetut jätevedet johdetaan Kerkonkoskeen ja edelleen Vatajanlahteen (Niinivesi). Kerkonkosken puhdistamo on vanha ja käyttöikänsä lopussa eikä sitä ole automatisoitu. Puhdistamo on toiminut heikosta, etenkin sulamisvesien aikaan, jolloin puhdistamolle pääsee runsaasti hulevesiä. Kunnan yksi tärkeimmistä kehittämiskohteista onkin sulkea Kerkonkosken puhdistamo lähitulevaisuudessa ja rakentaa Kerkonkoskelta siirtoviemäri Kirkonkylän jätevedenpuhdistamolle. Siirtoviemärin varrelta on mahdollista liittää myös haja-asutusalueita viemäriverkostojen piiriin. Viemäriverkostojen hule- ja vuotovesiprosentti on laskenut viime vuosina järjestelmällisen verkostosaneerauksen ansiosta. Viemäriverkostoa tulee kuitenkin edelleen aktiivisesti saneerata ja uusia myös tulevina vuosina niin, että verkoston vuotovesiprosentti ei nouse yli 30 prosenttiin millään alueella. Etenkin Kerkonkosken alueen viemäriverkoston saneeraus tulee aloittaa mahdollisimman pian, koska Kerkonkoskella verkoston vuotovedet heikentävät oleellisesti puhdistamon toimintaa. Mikäli Kerkonkosken ja Kirkonkylän välille tullaan rakentamaan siirtoviemäri, ei nykyisen kaltaisia Kerkonkosken jätevesimääriä pystytä käsittelemään Kirkonkylän puhdistamolla, koska hulevesikuormat ovat niin suuria. Suuret hulevesimäärät aiheuttavat myös tarpeettomia lisäkustannuksia siirtoviemärin rakentamiselle. Haja-asutusalueen vesihuolto Haja-asutusalueilla talousvedenjakelusta vastaa pääosin kunnan alueella toimivat vesiosuuskunnat ja -yhtymät. Jätevedenkäsittelystä vastaa tällä hetkellä kunnan vesihuoltolaitos sekä Kiesimän vesiosuuskunta. Vesihuoltolaitosten verkostojen ulkopuolisilla alueilla vedenhankinta ja viemäröinti on hoidettu kiinteistökohtaisin menetelmin. Kiinteistökohtaisen talousvesihuollon varassa on haja-asutusalueilla noin 500 asukasta (14 %) ja kiinteistökohtaisen jätevesienkäsittelyn varassa noin asukasta (41 %). Uuden jätevesiasetuksen myötä, tulee haja-asutusalueilla selvittää kiinteistökohtaiset jätevedenkäsittelymenetelmät ja uudistaa ne asetuksen vaatimuksia vastaaviksi. Asetuksen mukaista jätevesihuollon kehittämiseen liittyvää neuvontaa ja koulutusta tulisi järjestää asukkaille. Rautalammin kunnan haja-asutusalueelle on laadittu viime vuosina yleissuunnitelmia haja-asutuksen keskitetyn vesihuollon tehostamiseksi. Tässä kehittämissuunnitelmassa nämä alustavasti suunnitellut kehittämisalueet on käsitelty tarvealueina, jonne suositellaan tulevaisuudessa keskitetyn vesihuollon rakentamista. Seuraavassa on kuvattu haja-asutuksen tarvealueet: 1. Kerkonkoski Kirkonkylä välisen siirtoviemärin alue (viemäri) 200 kiinteistöä 2. Konnekosken alueen vesihuolto (vesi ja viemäri) 150 kiinteistöä 3. Saikarinniemi Vaajasalmi alueen vesihuolto (vesi ja viemäri) 250 kiinteistöä 4. Vesterilän alueen vesihuolto ( vesi ja viemäri) 40 kiinteistöä 5. Maukonniemen kaava-alue (vesi ja viemäi) -

VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMAN PÄIVITYS TIIVISTELMÄ

VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMAN PÄIVITYS TIIVISTELMÄ FCG Planeko Oy VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMAN PÄIVITYS TIIVISTELMÄ 0536-C9049 25.11.2008 FCG Planeko Oy Tiivistelmä I SISÄLLYSLUETTELO 1 KEHITTÄMISSUUNNITELMAN TIIVISTELMÄ... 1 1.1 Vesihuollon kehittämissuunnitelman

Lisätiedot

KOLARIN KUNTA VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMA

KOLARIN KUNTA VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMA KOLARIN KUNTA VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2.5.2016, Kolarin kunnanhallitus Ins. (AMK) Teemu Heikkinen, Projektipäällikkö SUUNNITELMAN TAUSTA Perustuu vesihuoltolakiin Kunnan tulee kehittää vesihuoltoaan

Lisätiedot

Suunnittelualue: uusi Euran kunta (2011->) UUDEN EURAN KUNNAN VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMA. Eura. Köyliö. Säkylä

Suunnittelualue: uusi Euran kunta (2011->) UUDEN EURAN KUNNAN VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMA. Eura. Köyliö. Säkylä UUDEN EURAN KUNNAN VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMA projektipäällikkö, DI Antti Ryynänen / 20.10.2009 Suunnittelualue: uusi Euran kunta (2011->) Eura Köyliö Säkylä Maanmittauslaitos lupa nro 7/MML/09

Lisätiedot

AIRIX Ympäristö Oy Paraisten kaupungin vesihuollon kehittämissuunnitelma E25480.10 Kehittämistoimenpiteet Liite 1 (1/7)

AIRIX Ympäristö Oy Paraisten kaupungin vesihuollon kehittämissuunnitelma E25480.10 Kehittämistoimenpiteet Liite 1 (1/7) Kehittämistoimenpiteet Liite 1 (1/7) KEHITTÄMISTOIMENPITEET VUOSILLE 2013-2030 Vedenhankinta Vesijohtoverkosto Vesijohtoverkoston Saneerataan Paraisten kaupunginosan vesijohtoverkostoa samassa yhteydessä

Lisätiedot

AIRIX Ympäristö Oy Laitilan vesihuollon kehittämissuunnitelma E23162 Kehittämistoimenpiteet Liite I (1/5)

AIRIX Ympäristö Oy Laitilan vesihuollon kehittämissuunnitelma E23162 Kehittämistoimenpiteet Liite I (1/5) Kehittämistoimenpiteet Liite I (1/5) KEHITTÄMISTOIMENPITEET Vedenhankinta Laitilan Wirvoitusjuomatehtaan vedenhankinta Veden sisäänotto aiheuttaa ongelmia keskustan verkostossa Rakennetaan Laitilan Wirvoitusjuomatehtaalle

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNNAN VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMA

RAUTALAMMIN KUNNAN VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMA RAUTALAMMIN KUNTA RAUTALAMMIN KUNNAN VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2010 K& 28.10.2010 K&R Kiuru & Rautiainen Oy 2(56) 1 JOHDANTO... 4 2 VESIHUOLLON KEHITTÄMISEN SUUNTAVIIVAT... 6 2.1 Yleistä... 6 2.2

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/ (1) Kaupunkirakennelautakunta Asianro 4291/ /2017

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/ (1) Kaupunkirakennelautakunta Asianro 4291/ /2017 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/2017 1 (1) 22 Asianro 4291/14.05.00.01/2017 Karttulan vesiosuuskunnan vesi- ja jätevesiviemäriverkoston toiminta-alueen tarkistaminen Kaupunkisuunnittelujohtaja Juha Romppanen

Lisätiedot

AIRIX Ympäristö Oy Kemiönsaaren vesihuollon kehittämissuunnitelma E23134 Kehittämistoimenpiteet Liite I (1/7)

AIRIX Ympäristö Oy Kemiönsaaren vesihuollon kehittämissuunnitelma E23134 Kehittämistoimenpiteet Liite I (1/7) AIRIX Ympäristö Oy vesihuollon kehittämissuunnitelma E23134 Kehittämistoimenpiteet Liite I (1/7) KEHITTÄMISTOIMENPITEET Vedenhankinta Taalintehtaan pintavedenottamon järjestelyt Varaottamo ja valmiuden

Lisätiedot

AIRIX Ympäristö Oy Auran kunnan vesihuollon kehittämissuunnitelma E25339.10 Kehittämistoimenpiteet Liite 1 (1/7)

AIRIX Ympäristö Oy Auran kunnan vesihuollon kehittämissuunnitelma E25339.10 Kehittämistoimenpiteet Liite 1 (1/7) Kehittämistoimenpiteet Liite 1 (1/7) VESIHUOLLON KEHITTÄMISTOIMENPITEET VUOSILLE 2012-2035 Vedenhankinta Kehittämiskohde Tarve Toimenpiteet Toteuttaja Vesijohtoverkosto Vesijohtoverkoston kunnossapito

Lisätiedot

AIRIX Ympäristö Oy Säkylän kunta / Vesihuollon kehittämissuunnitelma E23253 KEHITTÄMISTOIMENPITEET Liite I (1/5)

AIRIX Ympäristö Oy Säkylän kunta / Vesihuollon kehittämissuunnitelma E23253 KEHITTÄMISTOIMENPITEET Liite I (1/5) KEHITTÄMISTOIMENPITEET Liite I (1/5) SÄKYLÄN KEHITTÄMISTOIMENPITEET 2010-2020 Vedenhankinta Vesijohtoverkosto Vesijohtoverkoston kunnossapito Seurataan vesijohtoverkoston kuntoa ja saneerataan saneerausohjelman

Lisätiedot

MARTTILAN KUNTA. Vedenjakelu ja jätevesiviemäröinti

MARTTILAN KUNTA. Vedenjakelu ja jätevesiviemäröinti MARTTILAN KUNTA VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUEET Vedenjakelu ja jätevesiviemäröinti Työ: E25969.10 Turku, 22.11.2012 PL 669 20701 TURKU Puhelin 010 2414 400 Telefax 010 2414 401 www.airix.fi Toimistot:

Lisätiedot

AIRIX Ympäristö Oy Tarvasjoen kunnan vesihuollon kehittämissuunnitelma E25458.10 Kehittämistoimenpiteet Liite 1 (1/7)

AIRIX Ympäristö Oy Tarvasjoen kunnan vesihuollon kehittämissuunnitelma E25458.10 Kehittämistoimenpiteet Liite 1 (1/7) Kehittämistoimenpiteet Liite 1 (1/7) VESIHUOLLON KEHITTÄMISTOIMENPITEET Vedenhankinta Kehittämiskohde Tarve Toimenpiteet Vastuutaho Vesijohtoverkosto Vesijohtoverkoston ikääntyminen Seurataan vesijohtoverkoston

Lisätiedot

Vedenhankinta ja vesijohtoverkosto

Vedenhankinta ja vesijohtoverkosto Kehittämistoimenpiteet Liite 1 (1/6) KEHITTÄMISTOIMENPITEET Vedenhankinta ja vesijohtoverkosto Vesijohtoverkoston saneerausohjelman toteuttaminen Verkoston toimintavarmuuden lisääminen, sammutusvesi, talousveden

Lisätiedot

AIRIX Ympäristö Oy Naantalin kaupungin vesihuollon kehittämissuunnitelma E23614 KEHITTÄMISTOIMENPITEET Liite I (1/8)

AIRIX Ympäristö Oy Naantalin kaupungin vesihuollon kehittämissuunnitelma E23614 KEHITTÄMISTOIMENPITEET Liite I (1/8) KEHTTÄMSTOMENPTEET Liite (1/8) KEHTTÄMSTOMENPTEET 2010-2020 Vedenhankinta ja -jakelu Vesijohtoverkoston saneeraus Kustannusarvio n vesijohtoverkoston automatiikka ja kaukovalvonta Särkänsalmi-Taattinen-

Lisätiedot

KEHITTÄMISKOHDE KOHDE ONGELMA TOIMENPIDE VAIKUTUS KUSTANNUKSET AJANKOHTA VASTUUTAHO

KEHITTÄMISKOHDE KOHDE ONGELMA TOIMENPIDE VAIKUTUS KUSTANNUKSET AJANKOHTA VASTUUTAHO Vesijohto- ja viemäriverkosto - Lamala-Venesilta vesijohto- ja 1.1 - alue sijaitsee ranta-alueella - vesijohtoverkoston rakentaminen - veden laadun paraneminen 200 000 2005-2010 kunnan viemäriverkosto

Lisätiedot

KUOPION VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMA VUOTEEN 2020 TIIVISTELMÄ

KUOPION VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMA VUOTEEN 2020 TIIVISTELMÄ KUOPION VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMA VUOTEEN 2020 TIIVISTELMÄ 26.3.2012 TIIVISTELMÄ Yleistä Vesihuoltolain (119/2001) mukaan kunnalla on vastuu vesihuollon kehittämisestä alueellaan. Vesihuollon kehittämissuunnitelman

Lisätiedot

AIRIX Ympäristö Oy Kemiönsaaren vesihuollon kehittämissuunnitelma E23134 Kehittämistoimenpiteet Liite I (2/7)

AIRIX Ympäristö Oy Kemiönsaaren vesihuollon kehittämissuunnitelma E23134 Kehittämistoimenpiteet Liite I (2/7) AIRIX Ympäristö Oy vesihuollon kehittämissuunnitelma E23134 Kehittämistoimenpiteet Liite I (1/7) KEHITTÄMISTOIMENPITEET Vedenhankinta Taalintehtaan pintavedenottamon järjestelyt Varaottamo ja valmiuden

Lisätiedot

RAUMAN KAUPUNKI. Vedenjakelu. Jätevesiviemäröinti. Työ: E23455.20. Turku 27.05.2013

RAUMAN KAUPUNKI. Vedenjakelu. Jätevesiviemäröinti. Työ: E23455.20. Turku 27.05.2013 RAUMAN KAUPUNKI VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUE Vedenjakelu Jätevesiviemäröinti Työ: E23455.20 Turku 27.05.2013 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010 2414 400 www.airix.fi Toimistot: Tampere,

Lisätiedot

AIRIX Ympäristö Oy Mynämäen vesihuollon kehittämissuunnitelma 21984YV Kehittämistoimenpiteet Liite I (1/6)

AIRIX Ympäristö Oy Mynämäen vesihuollon kehittämissuunnitelma 21984YV Kehittämistoimenpiteet Liite I (1/6) Kehittämistoimenpiteet Liite I (1/6) KEHITTÄMISTOIMENPITEET Vedenhankinta Kehittämiskohde Tarve Toimenpiteet Toteuttaja Vesijohtoverkosto Mietoisten uusi syöttöjohto Kalelan ottamo Vesijohtoverkoston kunnossapito

Lisätiedot

Kunnan tehtävät ja vastuu vesihuollossa. Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat -opas

Kunnan tehtävät ja vastuu vesihuollossa. Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat -opas Kunnan tehtävät ja vastuu vesihuollossa Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat -opas Esityksen sisältö Vesihuoltolain velvoitteet Vesihuollon kehittäminen Vesihuollon järjestäminen Toiminta-alueen

Lisätiedot

Luhangan kunta. Luhangan kunnan ja Tammijärven vesiosuuskunnan vesihuoltolaitosten toiminta-aluesuunnitelma

Luhangan kunta. Luhangan kunnan ja Tammijärven vesiosuuskunnan vesihuoltolaitosten toiminta-aluesuunnitelma Luhangan kunta Luhangan kunnan ja Tammijärven vesiosuuskunnan vesihuoltolaitosten toiminta-aluesuunnitelma 07.01.2013 Sisällysluettelo 1 Johdanto...5 2 Vesihuoltolaki (119/2001)...5 3 Vesihuoltolaitosten

Lisätiedot

Jokioisten kunnan vesihuoltolaitos

Jokioisten kunnan vesihuoltolaitos Raportti 10.3.2017 Jokioisten kunnan vesihuoltolaitos Toiminta-alueen päivitys 2017 2030 JOKIOISTEN KUNTA, VESIHUOLTOLAITOS Keskuskatu 29 A 31600 Jokioinen vaihde 03 41821 fax 03 438 4025 jokioisten.kunta@jokioinen.fi

Lisätiedot

SIIKALATVAN VESIHUOLTO OY:N TOIMINTA-ALUEEN MÄÄRITTÄMINEN

SIIKALATVAN VESIHUOLTO OY:N TOIMINTA-ALUEEN MÄÄRITTÄMINEN S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A Siikalatvan Vesihuolto Oy SIIKALATVAN VESIHUOLTO OY:N TOIMINTA-ALUEEN MÄÄRITTÄMINEN Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P25086 Raportti 1 (5) Sisällysluettelo

Lisätiedot

Pudasjärven kaupunki. Vesihuollon kehittämissuunnitelma

Pudasjärven kaupunki. Vesihuollon kehittämissuunnitelma Pudasjärven kaupunki Vesihuollon kehittämissuunnitelma 12.10.2015 Vesihuollon termejä Vesihuolto; vesihuollolla tarkoitetaan veden johtamista, käsittelyä ja toimittamista talousvetenä käytettäväksi sekä

Lisätiedot

Vesi- ja viemäriverkoston esisuunnitelma

Vesi- ja viemäriverkoston esisuunnitelma Ramboll Finland Oy Knowledge taking people further --- Mäntsälän Saaren kyläyhdistys ry Vesi- ja viemäriverkoston esisuunnitelma 82120959 26.6.2009 Mäntsälän Saaren kyläyhdistys ry Vesi- ja viemäriverkoston

Lisätiedot

Merkitään vesijohdon ja/tai viemäreiden liittämiskohdat ja viemäreidenpadotuskorkeudet

Merkitään vesijohdon ja/tai viemäreiden liittämiskohdat ja viemäreidenpadotuskorkeudet VESIHUOLTOSANASTOA Asemapiirustus Asiakas Asukasvastineluku (AVL) Haja-asutusalue Hulevesi Merkitään vesijohdon ja/tai viemäreiden liittämiskohdat ja viemäreidenpadotuskorkeudet Kiinteistön omistaja, kiinteistön

Lisätiedot

TAMMELAN KUNTA. Vesihuoltolaitosten toiminta-alueet. Vedenjakelu ja viemäröinti

TAMMELAN KUNTA. Vesihuoltolaitosten toiminta-alueet. Vedenjakelu ja viemäröinti TAMMELAN KUNTA Vesihuoltolaitosten toiminta-alueet Vedenjakelu ja viemäröinti Tammelan kunta tekninen osasto 23.5.2011 Sisällysluettelo: 1. Johdanto 2. Vesihuoltolaki 3. Vesihuoltolaitosten toiminta-alueiden

Lisätiedot

VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMA

VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMA FCG Finnish Consulting Group Oy Pieksämäen kaupunki VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMA Vesihuoltolaitoksen toiminta-alue 0143-P12743 14.2.2011 FCG Finnish Consulting Group Oy Vesihuoltolaitoksen toiminta-alue

Lisätiedot

AIRIX Ympäristö Oy Euran kunnan vesihuollon kehittämissuunnitelma E23253 KEHITTÄMISTOIMENPITEET Liite I (1/7)

AIRIX Ympäristö Oy Euran kunnan vesihuollon kehittämissuunnitelma E23253 KEHITTÄMISTOIMENPITEET Liite I (1/7) AIRIX Ympäristö Oy n kunnan vesihuollon kehittämissuunnitelma E23253 KEHITTÄMISTOIMENPITEET Liite I (1/7) KEHITTÄMISTOIMENPITEET 2010-2020 Vedenhankinta Vesijohtoverkosto Vesijohtoverkoston kunnossapito

Lisätiedot

NOUSIAISTEN KUNTA. Vedenjakelu ja jätevesiviemäröinti. Työ: E26705.10. Turku 3.12.2013

NOUSIAISTEN KUNTA. Vedenjakelu ja jätevesiviemäröinti. Työ: E26705.10. Turku 3.12.2013 NOUSIAISTEN KUNTA VESIHUOLTOLAITOSTEN TOIMINTA-ALUEET Vedenjakelu ja jätevesiviemäröinti Työ: E26705.10 Turku 3.12.2013 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701 Turku Puhelin 010 241 4400 www.airix.fi Toimistot:

Lisätiedot

Maskun kunnan vesihuollon kehittämissuunnitelma Kehittämistoimenpiteet. Kunnan vesihuoltolaitos. Kunnan vesihuoltolaitos. Kunnan vesihuoltolaitos

Maskun kunnan vesihuollon kehittämissuunnitelma Kehittämistoimenpiteet. Kunnan vesihuoltolaitos. Kunnan vesihuoltolaitos. Kunnan vesihuoltolaitos 1 (6) Vedenhankinta ja vesijohtoverkosto Kehittämiskohde Tarve Toimenpiteet Toteuttaja Kustannusarvio Varautumissuunnitelma Vesijohtoverkosto Vedenhankinnan poikkeustilanteet Vuotojen ehkäiseminen Laaditaan

Lisätiedot

HUITTISTEN KAUPUNGIN VESIJOHTO- JA VIEMÄRIVERKOSTON LIITTYMISPERUSTEET Hyväksytty kv 11.11.2014 Voimaantulo 1.12.2014

HUITTISTEN KAUPUNGIN VESIJOHTO- JA VIEMÄRIVERKOSTON LIITTYMISPERUSTEET Hyväksytty kv 11.11.2014 Voimaantulo 1.12.2014 HUITTISTEN KAUPUNGIN VESIJOHTO- JA VIEMÄRIVERKOSTON LIITTYMISPERUSTEET Hyväksytty kv 11.11.2014 Voimaantulo 1.12.2014 1 Liittymiskohta Vesihuoltolaitos määrittää vesi-, viemäri- ja hulevesiliittymien liittämiskohdat.

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNTA. Vesihuoltolaitosten toiminta-alueet. Työ: 21984YV. Turku 29.01.2010

MYNÄMÄEN KUNTA. Vesihuoltolaitosten toiminta-alueet. Työ: 21984YV. Turku 29.01.2010 MYNÄMÄEN KUNTA Vesihuoltolaitosten toiminta-alueet Vedenjakelun ja viemäröinnin verkostoalueet Työ: 21984YV Turku 29.01.2010 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701 Turku Puhelin 010 241 4400 Telefax 010 241 4401

Lisätiedot

VESIOSUUSKUNTA RATKAISUNA HAJA- ASUTUSALUEIDEN VIEMÄRÖINTIIN

VESIOSUUSKUNTA RATKAISUNA HAJA- ASUTUSALUEIDEN VIEMÄRÖINTIIN Vesiosuuskuntaseminaari 27.9.2008 VESIOSUUSKUNTA RATKAISUNA HAJA- ASUTUSALUEIDEN Hanna Yli-Tolppa Mäntsälän Vesi VESIHUOLLON JÄRJESTÄMINEN: - Vesihuoltolaitosten toiminta-alueiden laajentaminen haja-asutusalueille

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 15/ (1) Kaupunkirakennelautakunta Asianro 4291/ /2017

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 15/ (1) Kaupunkirakennelautakunta Asianro 4291/ /2017 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 15/2017 1 (1) 116 Asianro 4291/14.05.00.01/2017 Karttulan vesiosuuskunnan vesi- ja jätevesiverkoston toiminta-alueen tarkistaminen Kaupunkisuunnittelujohtaja Juha Romppanen

Lisätiedot

MASKUN KUNNAN VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUEET

MASKUN KUNNAN VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUEET MASKUN KUNNAN VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUEET E27555.10 MASKUN KUNTA VEDENJAKELU JA JÄTEVESIVIEMÄRÖINTI SWECO YMPÄRISTÖ OY TURKU Muutoslista VER. PÄIVÄYS MUUTOS KOSKEE TARKASTETTU HYVÄKSYTTY /ARY /ARY

Lisätiedot

YLITORNION KUNTA. Vedenjakelu ja jätevesiviemäröinti. Työ: E26364. Oulu, 9.1.2014

YLITORNION KUNTA. Vedenjakelu ja jätevesiviemäröinti. Työ: E26364. Oulu, 9.1.2014 YLITORNION KUNTA VESIHUOLTOLAITOSTEN TOIMINTA-ALUEET Vedenjakelu ja jätevesiviemäröinti Työ: E26364 Oulu, 9.1.2014 AIRIX Ympäristö Oy Mäkelininkatu 17 A 90100 Oulu Puhelin 010 2414 600 Telefax 010 2414

Lisätiedot

Haja-asutuksen jätevesien käsittelyn maakunnallinen tilannekatsaus. Kuopio 24.2.2011 Jarmo Siekkinen

Haja-asutuksen jätevesien käsittelyn maakunnallinen tilannekatsaus. Kuopio 24.2.2011 Jarmo Siekkinen Haja-asutuksen jätevesien käsittelyn maakunnallinen tilannekatsaus Kuopio 24.2.2011 Jarmo Siekkinen Jätevedet käsittelyyn, YSL ja jätevesiasetus - muutokset Pääsääntöiset käsittelyvaatimukset Herkillä

Lisätiedot

KEHITTÄMISTOIMENPITEET

KEHITTÄMISTOIMENPITEET AIRIX Ympäristö Oy Eurajoen kunta Liite 1 (s.1/8) KEHITTÄMISTOIMENPITEET Kustannusarviot eivät ole sitovia, vaan tietyillä suunnittelussa käytetyillä yksikköhinnoilla laskettuja ja suuntaa antavia. Suunnitelmat

Lisätiedot

Päivitetty LIITE 4 Sivu 1/6

Päivitetty LIITE 4 Sivu 1/6 VUOSINA 2008-2015 TOTEUTETTAVAT KEHITTÄMISHANKKEET Vuorijärven vedenottamon 1.1 - vedenlaatuongelmat - vedenkäsittelylaitoksen - hyvälaatuinen talousvesi - 400 000 2008-2009 vesilaitos mangaanin- ja raudanpoisto-

Lisätiedot

SALON KAUPUNKI VESIHUOLTOLAITOSTEN TOIMINTA-ALUEET. Vedenjakelu. Viemäröinti

SALON KAUPUNKI VESIHUOLTOLAITOSTEN TOIMINTA-ALUEET. Vedenjakelu. Viemäröinti SALON KAUPUNKI VESIHUOLTOLAITOSTEN TOIMINTA-ALUEET Vedenjakelu Viemäröinti Salo 16.12.2014 VESIHUOLTOLAITOKSIA KOSKEVA YHTEINEN OSA Vesihuoltolaitosten toiminta-alueet Vesihuoltolaitoksen toiminta-alueen

Lisätiedot

SALON KAUPUNKI VESIHUOLTOLAITOSTEN TOIMINTA-ALUEET. Vedenjakelu. Viemäröinti

SALON KAUPUNKI VESIHUOLTOLAITOSTEN TOIMINTA-ALUEET. Vedenjakelu. Viemäröinti SALON KAUPUNKI VESIHUOLTOLAITOSTEN TOIMINTA-ALUEET Vedenjakelu Viemäröinti Salo 16.03.2015 VESIHUOLTOLAITOKSIA KOSKEVA YHTEINEN OSA Vesihuoltolaitosten toiminta-alueet Vesihuoltolaitoksen toiminta-alueen

Lisätiedot

Kesärannan ranta-asemakaavaalueen

Kesärannan ranta-asemakaavaalueen S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A STORA ENSO OYJ Kesärannan ranta-asemakaavaalueen vesihuolto Selostus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P24308 Selostus 1 (6) Määttä Päivi Sisällysluettelo 1 JOHDANTO...

Lisätiedot

Rautjärven kunnan vesihuollon kehittämisstrategia 2009 2013

Rautjärven kunnan vesihuollon kehittämisstrategia 2009 2013 1(12) RAUTJÄRVEN KUNTA Tekninen keskus 26.1.2009 Rautjärven kunnan vesihuollon kehittämisstrategia 2009 2013 ja Vesihuoltohankkeiden avustamisperiaatteet 2(12) SISÄLLYSLUETTELO 1. Vesihuollon nykytila

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA URAJÄRVEN VESIHUOLLON YLEIS- SUUNNITELMA

ASIKKALAN KUNTA URAJÄRVEN VESIHUOLLON YLEIS- SUUNNITELMA Vastaanottaja Asikkalan kunta Asiakirjatyyppi Vesihuollon yleissuunnitelma Päivämäärä [Month, year] Viite LUONNOS 10.1.2012 ASIKKALAN KUNTA URAJÄRVEN VESIHUOLLON YLEIS- SUUNNITELMA LUONNOS ASIKKALAN KUNTA

Lisätiedot

VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUE

VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUE VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUE E27744 LOIMAAN VEDEN TOIMINTA-ALUE LOIMAAN VESI -LIIKELAITOS Muutoslista ARY ARY MHAN LUONNOS 18.06.2015 ARY ARY MHAN LUONNOS MUUTOS PÄIVÄYS HYVÄKSYNYT TARKASTANUT LAATINUT

Lisätiedot

Liittyjältä peritään asemakaava-alueella liittymismaksua vesimittarin koon ja liittyjän arvioidun vedenkulutuksen mukaan seuraavasti.

Liittyjältä peritään asemakaava-alueella liittymismaksua vesimittarin koon ja liittyjän arvioidun vedenkulutuksen mukaan seuraavasti. HUITTISTEN KAUPUNGIN VESIJOHTO- JA VIEMÄRIVERKOSTON LIITTYMISPERUSTEET Hyväksytty tekla 15.11.2016 Voimaantulo 16.11.2016 1 Liittymiskohta Vesihuoltolaitos määrittää vesi- ja viemäri- ja liittymien liittämiskohdat.

Lisätiedot

Vesihuoltolaitosten toiminta-alueet

Vesihuoltolaitosten toiminta-alueet Someron kaupunki Vesihuoltolaitosten toiminta-alueet Päivitys 2017 Someron kaupunki 2017 Hyväksytty kaupunginvaltuustossa Määritelmiä Vesihuolto. Vesihuolto on talousveden toimittamista sekä jäte-, hule-

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 114 25.02.2013

Kaupunginhallitus 114 25.02.2013 Kaupunginhallitus 114 25.02.2013 Vastine Etelä-Suomen aluehallintovirastolle Konnunsuon vankilan jätevedenpuhdistamon ympäristölupamääräysten tarkistamispäätöksestä Vaasan hallinto-oikeudelle jätettyihin

Lisätiedot

Tekninen lautakunta 109 14.12.2010 Kunnanhallitus 4 10.01.2011 Kunnanvaltuusto 17 19.01.2011

Tekninen lautakunta 109 14.12.2010 Kunnanhallitus 4 10.01.2011 Kunnanvaltuusto 17 19.01.2011 LEMPÄÄLÄN KUNTA OTE PÖYTÄKIRJASTA Tekninen lautakunta 109 14.12.2010 Kunnanhallitus 4 10.01.2011 Kunnanvaltuusto 17 19.01.2011 LEMPÄÄLÄN KUNNAN PÄIVITETYN VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN

Lisätiedot

VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUE

VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUE VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUE 20601324 SÄKYLÄN KUNTA SWECO YMPÄRISTÖ OY TURKU Muutoslista FIANRY FIANRY FIERON VALMIS 20.06.2017 FIANRY FIANRY FIERON LUONNOS MUUTOS PÄIVÄYS HYVÄKSYNYT TARKASTANUT LAATINUT

Lisätiedot

Suunnitteluinsinööri 10.11.2010 Velkuanmaan osayleiskaava 9.11.2010 Velkuanmaan osayleiskaavassa on osoitettu mm. uusia asuinaluevarauksia rantavyöhykkeelle 37 omakotitontin verran sekä matkailua palvelevia

Lisätiedot

Vesihuoltolaitoksen toimintaalue. Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat -opas

Vesihuoltolaitoksen toimintaalue. Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat -opas Vesihuoltolaitoksen toimintaalue Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat -opas Esityksen sisältö Toiminta-alueen vahvistaminen Toiminta-alueen aiheuttamat velvoitteet Toiminta-alueen rajaamisen

Lisätiedot

TYÖNUMERO: PORIN VESI VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUE SWECO YMPÄRISTÖ OY TURKU

TYÖNUMERO: PORIN VESI VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUE SWECO YMPÄRISTÖ OY TURKU TYÖNUMERO: 20600971 PORIN VESI SWECO YMPÄRISTÖ OY TURKU Muutoslista FIANRY FIANRY FIMKIT VALMIS MUUTOS PÄIVÄYS HYVÄKSYNYT TARKASTANUT LAATINUT HUOMAUTUS Sisältö 1 JOHDANTO... 1 2 LAINSÄÄDÄNTÖ... 1 3 MÄÄRITTELYPERUSTEET...

Lisätiedot

SKÅLDÖN VESIOSUUSKUNNAN TOIMINTA-ALUE. Vedenjakelu ja jätevesiviemäröinti. Raasepori. Työ: E25781. Turku 10.09.2013

SKÅLDÖN VESIOSUUSKUNNAN TOIMINTA-ALUE. Vedenjakelu ja jätevesiviemäröinti. Raasepori. Työ: E25781. Turku 10.09.2013 SKÅLDÖN VESIOSUUSKUNNAN TOIMINTA-ALUE Vedenjakelu ja jätevesiviemäröinti Raasepori Työ: E25781 Turku 10.09.2013 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701 Turku Puhelin 010 241 4400 www.airix.fi Toimistot: Tampere,

Lisätiedot

VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUE

VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUE E25781 RAASEPORIN VEDEN TOIMINTA-ALUE RAASEPORIN KAUPUNKI Muutoslista ARY ARY MHAN VALMIS 10.09.2013 ARY ARY MHAN LUONNOS 20.06.2013 ARY ARY MHAN LUONNOS MUUTOS PÄIVÄYS HYVÄKSYNYT TARKASTANUT LAATINUT

Lisätiedot

VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUE

VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUE TYÖNUMERO: E26705.10 NOUSIAISTEN KUNTA KUNNAN SWECO YMPÄRISTÖ OY TURKU Muutoslista ARY ARY VKOL VALMIS 17.9.2014 ARY ARY VKOL LUONNOS MUUTOS PÄIVÄYS HYVÄKSYNYT TARKASTANUT LAATINUT HUOMAUTUS Sisältö 1

Lisätiedot

HIRVIHAARAN VESIOSUUSKUNNAN TOIMINTA-ALUE. Vedenjakelu ja jätevesiviemäröinti

HIRVIHAARAN VESIOSUUSKUNNAN TOIMINTA-ALUE. Vedenjakelu ja jätevesiviemäröinti VESIOSUUSKUNNAN TOIMINTA-ALUE Vedenjakelu ja jätevesiviemäröinti 2(5) 1. LÄHTÖKOHDAT Hirvihaaran kylässä todettiin kiinteistökohtaiset vedenhankintaratkaisut ongelmaisiksi huonojen pohjavesivarojen johdosta.

Lisätiedot

Kunnan tehtävät vesihuollossa: Vesihuollon kehittäminen ja järjestäminen. Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat -opas

Kunnan tehtävät vesihuollossa: Vesihuollon kehittäminen ja järjestäminen. Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat -opas Kunnan tehtävät vesihuollossa: Vesihuollon kehittäminen ja järjestäminen Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat -opas Esityksen sisältö Vesihuollon kehittäminen kunnan tehtävänä Vesihuollon

Lisätiedot

Jätevesienkäsittely kuntoon

Jätevesienkäsittely kuntoon Jätevesienkäsittely kuntoon Eija Säger Hämeen ammattikorkeakoulu Jätevesihuollon kehittäminen Tammelan kunnan hajaasutusalueilla hanke JärviSunnuntai 12.6.2011 Hämeen luontokeskus, Tammela Säädösmuutokset

Lisätiedot

Tornionjoen vesiparlamentti

Tornionjoen vesiparlamentti Tornionjoen vesiparlamentti Pello 22.5.2008 Vesihuoltopäällikkö Arto Seppälä 1 ! Valtioneuvoston asetus talousjätevesien käsittelystä viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla tuli voimaan 2004 Orgaaninen

Lisätiedot

Ajankohtaista Etelä-Savon vesihuollossa

Ajankohtaista Etelä-Savon vesihuollossa Ajankohtaista Etelä-Savon vesihuollossa Alueellinen vesihuoltopäivä Mikkeli 17.3.2016 Johtava asiantuntija Vesa Rautio Etelä-Savon ELY-keskus Sisältö Häiriö- ja erityistilanteiden varautumissuunnittelu

Lisätiedot

Pohjois-Pohjanmaan vesihuollon kehittämisohjelma vuoteen 2035

Pohjois-Pohjanmaan vesihuollon kehittämisohjelma vuoteen 2035 Pohjois-Pohjanmaan vesihuollon kehittämisohjelma vuoteen 2035 POSKI-hankkeen loppuseminaari 28.4.2015 Juha Kangaskokko, ylitarkastaja Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus 8.4.2105 Maakunnallinen vesihuollon kehittämisohjelma

Lisätiedot

VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUE

VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUE VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUE E27372 LOHJAN KAUPUNGIN VESI- JA VIEMÄRILAITOKSEN TOIMINTA-ALUE LOHJAN KAUPUNKI Muutoslista ARY ARY MHAN VALMIS 17.03.2015 ARY ARY MHAN LAUSUNNOILLE 24.02.2015 ARY ARY

Lisätiedot

20725 LEVANNON VESIOSUUSKUNTA JÄTEVESIEN JOHTAMISSUUNNITELMA 27.10.2006

20725 LEVANNON VESIOSUUSKUNTA JÄTEVESIEN JOHTAMISSUUNNITELMA 27.10.2006 20725 LEVANNON VESIOSUUSKUNTA JÄTEVESIEN JOHTAMISSUUNNITELMA 27.10.2006 OSOITE/ADDRESS Terveystie 2 FIN 15870 HOLLOLA PUH./TEL +358 (0)3 52 351 FAKSI/TELEFAX +358 (0)3 523 5252 SÄHKÖPOSTI/E MAIL proy@ristola.com

Lisätiedot

TERVETULOA MR PIPE SERVICE FINLAND OY 1

TERVETULOA MR PIPE SERVICE FINLAND OY 1 TERVETULOA MR PIPE SERVICE FINLAND OY 1 JÄTEVEDEN KÄSITTELY Tiivistelmä: Asetus talousjätevesien käsittely vesihuoltolaitosten viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla MR PIPE SERVICE FINLAND OY 2 1.

Lisätiedot

VESIHUOLTOLAITOSTEN TOIMINTA-ALUEETJA HULEVESIVIEMÄRÖINNIN ALUEET

VESIHUOLTOLAITOSTEN TOIMINTA-ALUEETJA HULEVESIVIEMÄRÖINNIN ALUEET VESIHUOLTOLAITOSTEN TOIMINTA-ALUEETJA TYÖNUMERO: E26101 PARKANON KAUPUNKI PARKANON VESILAITOS POHJOIS-PARKANON VESIOSUUSKUNTA VEDENHANKINNAN, JÄTEVESIENKÄSITTELYN JA HULEVESIEN VIEMÄRÖINNIN VER- KOSTOALUEET

Lisätiedot

Lappeenrannan Energia Oy:n vesihuollon toiminta-alueet; Kehotus ja asianosaisen kuuleminen

Lappeenrannan Energia Oy:n vesihuollon toiminta-alueet; Kehotus ja asianosaisen kuuleminen Kaakkois-Suomi Kehotus KASELY/157/07.02/2010 21.11.2011 Lappeenrannan kaupunginhallitus PL 11 53101 LAPPEENRANTA Viite Lausuntopyyntö 6.9.2010 (144/740/2010) Lappeenrannan Energia Oy:n vesihuollon toiminta-alueet;

Lisätiedot

Vesihuolto. Pirkanmaan vesihuollon kehittämissuunnitelman päivitystyö valmistui Tavoitevuosi 2040 Lähtökohtana mm. vesienhoitolaki Tavoitteet

Vesihuolto. Pirkanmaan vesihuollon kehittämissuunnitelman päivitystyö valmistui Tavoitevuosi 2040 Lähtökohtana mm. vesienhoitolaki Tavoitteet Vesihuolto Pirkanmaan vesihuollon kehittämissuunnitelman päivitystyö valmistui Tavoitevuosi 2040 Lähtökohtana mm. vesienhoitolaki Tavoitteet Pirkanmaan vesihuollon kehittämissuunnitelma jatkossa huomioitavaa

Lisätiedot

Tuusulan vesihuoltoliikelaitoksen toiminta-alueen päivittäminen 2017

Tuusulan vesihuoltoliikelaitoksen toiminta-alueen päivittäminen 2017 1 / 3 Tuusulan vesihuoltoliikelaitoksen toiminta-alueen päivittäminen 2017 LAUSUNNOT Tuusulan kunnan vesihuoltoliikelaitos pyysi lausuntoa vesihuollon toiminta-alueen päivittämisestä naapurikunnilta, Keski-Uudenmaan

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (1) Kaupunkirakennelautakunta Asianro 7183/ /2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (1) Kaupunkirakennelautakunta Asianro 7183/ /2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/2017 1 (1) 45 Asianro 7183/14.05.00.01/2013 Entisen Itä-Kallaveden vesiosuuskunnan tarkistetun vesijohto- ja jätevesiviemäriverkoston toiminta-alueen hyväksyminen ja liittäminen

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNGIN VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUEIDEN PÄIVITYS

ORIVEDEN KAUPUNGIN VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUEIDEN PÄIVITYS Tekninen lautakunta 106 10.12.2014 Ympäristölautakunta 7 03.02.2015 ORIVEDEN KAUPUNGIN VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUEIDEN PÄIVITYS 188/59/2014 Tekninen lautakunta 10.12.2014 106 Vesihuoltolain mukaan

Lisätiedot

KIRKKONUMMEN KUNTA HAJA-ASUTUSALUEIDEN VESIHUOLLON KEHITTÄMISEN YLEISPERIAATTEET

KIRKKONUMMEN KUNTA HAJA-ASUTUSALUEIDEN VESIHUOLLON KEHITTÄMISEN YLEISPERIAATTEET Haja-asutusalueiden vesihuollon kehittämisen yleisperiaatteet 1 (6) KIRKKONUMMEN KUNTA HAJA-ASUTUSALUEIDEN VESIHUOLLON KEHITTÄMISEN YLEISPERIAATTEET Hyväksytty kunnanvaltuuston päätöksellä 19.12.2013 157

Lisätiedot

Turun seudun alueellinen vesihuollon kehittämissuunnitelma

Turun seudun alueellinen vesihuollon kehittämissuunnitelma Turun seudun alueellinen vesihuollon kehittämissuunnitelma 2012 Yhdyskuntasuunnittelun suunnittelu- ja konsulttitoimisto Maankäyttö, kaavoitus, maisemasuunnittelu, YVA Tie-, liikenne- ja aluetekniikka,

Lisätiedot

JÄTEVESIASETUKSEN 542/2003 VAIKUTUKSET HAJA-ASUTUKSEN JÄTEVESIEN KÄSITTELYYN

JÄTEVESIASETUKSEN 542/2003 VAIKUTUKSET HAJA-ASUTUKSEN JÄTEVESIEN KÄSITTELYYN JÄTEVESIASETUKSEN 542/2003 VAIKUTUKSET HAJA-ASUTUKSEN JÄTEVESIEN KÄSITTELYYN Vesihuoltolaki 9.2.2001/119 - Kunnan vesihuollon kehittämissuunnitelma 1.4.2004 mennessä määritellään mm., mille alueilla viemäriverkosto

Lisätiedot

Esa Kivelä ja

Esa Kivelä ja Esa Kivelä 12.11.2013 ja 14.11.2013 2/16 Käsiteltävät aiheet Taustaa miksi ongelmaan on tartuttu Nakkilan vesihuoltolaitos lyhyesti Viemäröintihankkeita ja niiden kustannuksia Vuovedet. Mitä ovat ja mistä

Lisätiedot

Haja-asutusalueiden huomioiminen vesihuollon kehittämissuunnitelmassa 2.12.2008. Kaija Joensuu Pirkanmaan ympäristökeskus

Haja-asutusalueiden huomioiminen vesihuollon kehittämissuunnitelmassa 2.12.2008. Kaija Joensuu Pirkanmaan ympäristökeskus Haja-asutusalueiden huomioiminen vesihuollon kehittämissuunnitelmassa 2.12.2008 Kaija Joensuu Pirkanmaan ympäristökeskus Hyvän vesihuollon kriteerejä Palvelut ovat tasapuolisia ja toimintavarmoja myös

Lisätiedot

NILSIÄN KAUPUNKI. Vesihuollon kehittämissuunnitelma

NILSIÄN KAUPUNKI. Vesihuollon kehittämissuunnitelma RAPORTTI 16WWE0916 11.4.2011 NILSIÄN KAUPUNKI Vesihuollon kehittämissuunnitelma 1(30) Sisältö 1 JOHDANTO... 4 1.1 Kehittämissuunnitelman tavoite... 4 1.2 Vesihuollon järjestämisvastuu ja toiminta-alueet...

Lisätiedot

Yhdyskunnat ja haja-asutus

Yhdyskunnat ja haja-asutus Yhdyskunnat ja haja-asutus Lapin vesienhoidon yhteistyöryhmän kokous 8.2.2017 Arto Seppälä 13.2.2017 Viemäröintiohjelma Jyrki Kataisen hallituksen ohjelman mukaan yhdyskuntajätevesien puhdistusta tehostetaan

Lisätiedot

Hyvät vesihuoltopalvelut

Hyvät vesihuoltopalvelut Lounais-Suomen vesihuollon kehittämisohjelma 2014 2020 Hyvät vesihuoltopalvelut VISIO 2020 Asukkaat ja elinkeinojen harjoittajat ovat tyytyväisiä vesihuoltopalveluihin Lounais-Suomessa Kehittämisohjelmassa

Lisätiedot

AIRIX Ympäristö Oy Rauman kaupunki Vesihuollon kehittämissuunnitelma Liite 1 (s.1/5) Kehittämistoimenpiteet

AIRIX Ympäristö Oy Rauman kaupunki Vesihuollon kehittämissuunnitelma Liite 1 (s.1/5) Kehittämistoimenpiteet AIRIX Ympäristö Oy Rauman kaupunki Vesihuollon kehittämissuunnitelma Liite 1 (s.1/5) KEHITTÄMISTOIMENPITEET 2010-2020 Vedenhankinta Kehittämiskohde Tarve Toimenpiteet Toteuttaja Vedenhankinta- ja vesijohtoverkosto

Lisätiedot

Kuntien mahdollinen tuki vesiosuuskunnille. Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat -opas

Kuntien mahdollinen tuki vesiosuuskunnille. Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat -opas Kuntien mahdollinen tuki vesiosuuskunnille Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat -opas Sisältö Lainsäädäntöä ja taustaa Tukimuodot Investointituet Lainatakaukset Neuvonta ja asiantuntija-apu

Lisätiedot

RUNKOVESIHUOLTOLINJOJEN KAPASITEETTITARKASTE- LU

RUNKOVESIHUOLTOLINJOJEN KAPASITEETTITARKASTE- LU FCG Finnish Consulting Group Oy Ylöjärven kaupunki RUNKOVESIHUOLTOLINJOJEN KAPASITEETTITARKASTE- LU Raportti -P13571 12.5.2011 FCG Finnish Consulting Group Oy Raportti I 12.5.2011 SISÄLLYSLUETTELO 1 Lähtökohdat...

Lisätiedot

KARKKILAN KAUPUNKI. Vesihuollon kehittämissuunnitelma

KARKKILAN KAUPUNKI. Vesihuollon kehittämissuunnitelma KARKKILAN KAUPUNKI Vesihuollon kehittämissuunnitelma Työ: 20844 YV Tampere 30.01.2004 AIR-IX YMPÄRISTÖ OY Muut toimistot: PL 453 KAARINA 33101 TAMPERE ESPOO Puh. (03) 2442 111 OULU Fax (03) 2442 267 ALV

Lisätiedot

Juuan kunta Vesihuoltolaitos JUUAN KUNNAN VESIHUOLTOLAITOKSEN LIIKETALOUDELLINEN ENNUSTE 2012-2030

Juuan kunta Vesihuoltolaitos JUUAN KUNNAN VESIHUOLTOLAITOKSEN LIIKETALOUDELLINEN ENNUSTE 2012-2030 Juuan kunta Vesihuoltolaitos JUUAN KUNNAN VESIHUOLTOLAITOKSEN LIIKETALOUDELLINEN ENNUSTE 212-23 Juuan kunnan vesihuoltolaitokselle on laadittu liiketaloudellinen analyysi ja kehitysennuste vuoteen 23 saakka.

Lisätiedot

Kajaanin Vesi liikelaitos verrattuna Vesihuoltolaitosten tunnuslukujärjestelmän raportin 2016 yhteenvetotietoihin

Kajaanin Vesi liikelaitos verrattuna Vesihuoltolaitosten tunnuslukujärjestelmän raportin 2016 yhteenvetotietoihin 1 Kajaanin Vesi liikelaitos verrattuna Vesihuoltolaitosten tunnuslukujärjestelmän raportin 2016 yhteenvetotietoihin 1. VEDEN JA JÄTEVEDEN KÄSITTELY 1.1. TALOUSVEDEN LAATU 1101 Laatusuositukset täyttävä

Lisätiedot

Vesihuollon organisointi kunnissa ja vesiosuuskunnat. Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat -opas

Vesihuollon organisointi kunnissa ja vesiosuuskunnat. Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat -opas Vesihuollon organisointi kunnissa ja vesiosuuskunnat Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat -opas Luennon sisältö Vesihuollon organisoituminen kunnissa Mitä vesiosuuskunnat ovat ja miten

Lisätiedot

Muutokset ympäristönsuojelulaissa ja vaikutukset vesihuoltolain liittymisvelvollisuuteen

Muutokset ympäristönsuojelulaissa ja vaikutukset vesihuoltolain liittymisvelvollisuuteen Muutokset ympäristönsuojelulaissa ja vaikutukset vesihuoltolain liittymisvelvollisuuteen Johanna Kallio, SYKE / Kestävä vesihuolto Vesihuolto-pohjavesi - neuvottelupäivät, 4.-5.4.2017 Tampere Haja-asutusalueiden

Lisätiedot

Lounais-Suomen viemäröintialueiden laajentamisalueet ja priorisointi. Maakunnalliset vesihuoltopäivät 13. ja 15.11.2012

Lounais-Suomen viemäröintialueiden laajentamisalueet ja priorisointi. Maakunnalliset vesihuoltopäivät 13. ja 15.11.2012 Lounais-Suomen viemäröintialueiden laajentamisalueet ja priorisointi Maakunnalliset vesihuoltopäivät 13. ja 15.11.2012 Sisältö Työn tavoitteet Suunnitteluperusteet Kustannuslaskentaperusteet Mahdollisten

Lisätiedot

Kuntien vesihuollon kehittämissuunnitelmien uusi ohjeistus

Kuntien vesihuollon kehittämissuunnitelmien uusi ohjeistus Kuntien vesihuollon kehittämissuunnitelmien uusi ohjeistus Vesihuolto 2015-2040 seminaari Pirkanmaan ELY-keskus 22.10.2015 Projekti-insinööri Henna Luukkonen Vesihuollon kehittämisvelvollisuus Kunnan on

Lisätiedot

Hakemus Paatelantien varressa olevien kiinteistöjen liittämiseksi Äänekosken Energia Oy:n toiminta-alueeksi vesi- ja viemäriverkoston osalta

Hakemus Paatelantien varressa olevien kiinteistöjen liittämiseksi Äänekosken Energia Oy:n toiminta-alueeksi vesi- ja viemäriverkoston osalta Kaupunginhallitus 115 27.04.2015 Ympäristölautakunta 37 13.05.2015 Hakemus Paatelantien varressa olevien kiinteistöjen liittämiseksi Äänekosken Energia Oy:n toiminta-alueeksi vesi- ja viemäriverkoston

Lisätiedot

EURAJOEN KUNTA. Vedenjakelu ja jätevesiviemäröinti. Työ: E Turku

EURAJOEN KUNTA. Vedenjakelu ja jätevesiviemäröinti. Työ: E Turku EURAJOEN KUNTA VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUE Vedenjakelu ja jätevesiviemäröinti Työ: E24957 Turku 04.11.2013 Kunnanvaltuuston hyväksymä 04.11.2013 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701 Turku Puhelin 010

Lisätiedot

Kuntien mahdollinen tuki vesiosuuskunnille. Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat -opas

Kuntien mahdollinen tuki vesiosuuskunnille. Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat -opas Kuntien mahdollinen tuki vesiosuuskunnille Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat -opas Sisältö Lainsäädäntöä ja taustaa Tukimuodot Investointituet Lainatakaukset Neuvonta ja asiantuntija-apu

Lisätiedot

Ylikunnallinen vesihuollon kehittämissuunnitelma LIITE 7 1/14 Toimenpideohjelma, Yhteiset toimenpiteet

Ylikunnallinen vesihuollon kehittämissuunnitelma LIITE 7 1/14 Toimenpideohjelma, Yhteiset toimenpiteet Ylikunnallinen vesihuollon kehittämissuunnitelma LIITE 7 1/14 Toimenpideohjelma, Yhteiset toimenpiteet Yleiset Kuntayhteistyön lisääminen Jokioisten, ja Tammelan kunnat Toiminnan tehostaminen, kulujen

Lisätiedot

Kuntalaisten ja vapaa-ajan asukkaiden infotilaisuus Markku Maikkola Tekninen johtaja Hailuodon kunta

Kuntalaisten ja vapaa-ajan asukkaiden infotilaisuus Markku Maikkola Tekninen johtaja Hailuodon kunta Kuntalaisten ja vapaa-ajan asukkaiden infotilaisuus 10.6.2017. Markku Maikkola Tekninen johtaja Hailuodon kunta - Kiinteistön rakennuslupa on myönnetty vuonna 2004 tai sen jälkeen. - Kiinteistö liitetään

Lisätiedot

KIRKKONUMMEN KUNTA Dnro 606/2012 KIRKKONUMMEN KUNNAN. 2 LUKU: Jätevedet

KIRKKONUMMEN KUNTA Dnro 606/2012 KIRKKONUMMEN KUNNAN. 2 LUKU: Jätevedet KIRKKONUMMEN KUNTA Dnro 606/2012 KIRKKONUMMEN KUNNAN YMPA RISTO NSUOJELUMA A RA YKSET 2 LUKU: Jätevedet Sisällys 2. LUKU: JÄTEVEDET... 3 3 Jätevesien käsittely viemäriverkoston ulkopuolella... 3 1. Jätevesien

Lisätiedot

JÄTEVESIEN KÄSITTELY VIEMÄRIVERKOSTOJEN ULKOPUOLISILLA ALUEILLA. Vs. ympäristösihteeri Satu Ala-Könni puh. 2413 4260 (ma-ti, pe) gsm 050 386 4625

JÄTEVESIEN KÄSITTELY VIEMÄRIVERKOSTOJEN ULKOPUOLISILLA ALUEILLA. Vs. ympäristösihteeri Satu Ala-Könni puh. 2413 4260 (ma-ti, pe) gsm 050 386 4625 1 JÄTEVESIEN KÄSITTELY VIEMÄRIVERKOSTOJEN ULKOPUOLISILLA ALUEILLA Vs. ympäristösihteeri Satu Ala-Könni puh. 2413 4260 (ma-ti, pe) gsm 050 386 4625 2 TAUSTAA Jäteveden sisältämästä fosforista 50% tulee

Lisätiedot

VESIOSUUSKUNTA SÄLINKÄÄ VESIHUOLLON YLEISSUUNNITELMA SUUNNITELMASELOSTUS 3.10.2006

VESIOSUUSKUNTA SÄLINKÄÄ VESIHUOLLON YLEISSUUNNITELMA SUUNNITELMASELOSTUS 3.10.2006 VESIOSUUSKUNTA SÄLINKÄÄ VESIHUOLLON YLEISSUUNNITELMA SUUNNITELMASELOSTUS 3.10.2006 Uudenmaan Vesi-ja rakennustekniikka Nahkurinkatu 23 b 17 04200 Kerava saki.salo@luukku.com 2 1. Johdanto 3 2. Yleissuunnitelman

Lisätiedot

MASKUN VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMA

MASKUN VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMA E25777.10 VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMA MASKUN KUNTA SWECO YMPÄRISTÖ OY Muutoslista VER. PÄIVÄYS MUUTOS KOSKEE HYVÄKSYNYT TARKISTANUT LAATINUT /KORJATTU ARY ARY VKOL 28.02.2014 ARY ARY VKOL LUONNOS

Lisätiedot

KUNNALLISTEKNINEN SUUNNITELU / KARTTULAN VESIOSUUSKUNNAN TOIMINTA-ALUEEN TARKISTAMINEN (LIITE 4291/2017)

KUNNALLISTEKNINEN SUUNNITELU / KARTTULAN VESIOSUUSKUNNAN TOIMINTA-ALUEEN TARKISTAMINEN (LIITE 4291/2017) 1 27.11.2017 LIITE 2 KARTTULAN VESIOSUUSKUNNAN VESI- JA JÄTEVESIVIEMÄRIVERKOSTON TOIMIN- TA-ALUEEN TARKISTAMINEN TOIMINTA-ALUE-ESITYKSESTÄ SAADUT LAUSUNNOT JA MIELIPITEET VASTINEI- NEEN Karttulan vesiosuuskunta

Lisätiedot