Fiskarsin osasto Suomen Messujen 50-vuotisjuhlamessujen osastolla.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Fiskarsin osasto Suomen Messujen 50-vuotisjuhlamessujen osastolla."

Transkriptio

1 Fiskarsin osasto Suomen Messujen 50-vuotisjuhlamessujen osastolla.

2 OV FISKARS AB Toimintakertomus vuodelta 1969, yhtiön 86. toimintavuosi. Ulkopuolinen myynti ja vienti (1000 mk) Tuotantolaitokset yhteensä josta vienti yhteensä josta vienti Äminnefors Teräsmanufaktuuriryhmä Yleistä Mennyt vuosi kului selvästi havaittavan korkeasuhdanteen vallitessa, joka tosin vuoden lopulla osoitti tasoittumisen merkkejä. Maan teollisuustuotanto nousi kokonaisuudessaan, vienti- ja investointitoim inta olivat niin ikään hyvin vilkkaat. M etalliteollisuuden tuotanto nousi 8 % ja rakennusteollisuus kasvoi tuntuvasti. Yhtiön tuotteiden kysynnän kasvu oli erityisen selvää vuoden toisella puoliskolla. Tämä aiheutti tuotantoresurssiemme nopean kuormittumisen ja tuotteidemme toim itusaikoja jouduttiin huomattavasti pidentämään. Myynti Yhtiön ulkopuolinen myynti oli 112,9 milj. mk, kun se edellisenä vuonna oli 120,8 milj. mk. Kun Äminneforsin myynti, joka sisältyi vuoden 1968 loppusummaan, samoinkuin laskutetut rahdit, alennukset ja raaka-ainemyynti jätetään pois, päädytään 21 % :n myynninlisäykseen jäljelle jäävän tuotannon osalta. Tytäryhtiöiden, Salon Sähkö- ja Konetehdas Oy:n ja Turun Veneveistämö Oy:n, myynti nousi 15,5 milj. mk:sta 19,3 milj. mk:aan eli 24 /o:11a. Yhtymän kokonaisliikevaihto oli 132,2 milj. mk, kun se vuotta aikaisemmin oli 136,3 milj. mk. Viennin arvo, 23,4 Vuoden vaihteessa sisällä olevien tilausten määrä oli 73 % korkeampi kuin vastaavaan aikaan edellisenä vuonna Ylimääräisessä yhtiökokouksessa 10. maaliskuuta 1969 päätetty Äminneforsin teräs- ja valssilaitoksen myynti voitiin toteuttaa ilman kielteisiä henkilökuntaan kohdistuvia tai muita seurauksia, ja siihen liittyvät sopimukset toim ivat yhtiön osalta täysin tyydyttävästi. Tämän kaupan yheydessä yhtiö hankki 3 6 % Oy Vuoksenniska Ab:n osakkeista sekä yhtä suuren osuuden Ky Äminnefors, Oy Fiskars Ab & Co., Kb:sta. milj. mk, ei edellisestä vuodesta muuttunut, ja se vastaa 17,8 % :a vuoden 1969 liikevaihdosta. Poisjäänyttä teräksen vientiä tasoitti 23 % :lla lisääntynyt manufaktuurivienti. Kun otetaan huomioon vuoden aikana tapahtuneet hinnankorotukset, on myynnin volyymi kasvanut runsaat 1 0 %. Tuotantokapasiteetin rajoitukset ja raaka-aineiden saantivaikeudet ovat useiden tuotteiden osalta vaikuttaneet m arkkinointim ahdollisuuksiin. Pohjan ry h m ä Konepajaryhmä Muut yksiköt Myynti... raaka-aine- myynti Vuosiliikevaihto Tytäryhtiöt Myynti laskutetut rahdit, vuosi- ja yh- tymäalennukset, laskutetut rahdit, vuosi- ja yhtymäalennukset, raaka-ainemyynti Vuosiliikevaihto Yhtymän liikevaihto

3 Henkilökunta Investoinnit Vallitsevista suhdanteista aiheutunut ilmeinen ammatti koulutetun työvoiman puute on useissa tehtaissa vai kuttanut siihen, että koko konekapasiteettia ei ole voi tu käyttää hyväksi. Jotta käytettävissä olevia henkilöstöresursseja voitaisiin käyttää paremmin hyväksi, on työmenetelmien edistä miseen, työntutkim uskoulutukseen ja muuhun vastaa vanlaiseen toim intaan kiinnitetty paljon huomiota. Tehtaisiin vastaperustetut työturvallisuustoim ikunnat ovat vuoden mittaan toim ineet niin, että ne käytännös sä jo ovat täyttäneet vuoden 1970 alusta lähtien sopi musten mukaiset pakolliset vaatimukset. Onnettomuus tapausten vuoksi menetettyjen työtuntien määrä oli , kun edellisen vuoden luku oli Työrauha yhtiön tehtailla on ollut hyvä, vaikka syksyn aikana metallityöläisten keskuudessa vallinnut levotto muus johtikin muutamaan pienehköön lakkoon. Lakko jen johdosta menetettyjen työtuntien määrä oli 2.321, edellisenä vuonna 576. Nk. Liinamaan-sopimuksen mukaisesti on toimeenpan tu yleisiä palkankorotuksia 16 penniä tunnilta alkaen. Oy Fiskars Ab:n henkilökunnan määrä oli 2.990, vuotta aikaisemmin Koko yhtymän hen kilökunnan määrä oli 3.473, vuoden 1968 luvun oltua Vuoden aikana toteutettiin kaikissa tehtaissa huomatta via tuotantokoneistojen parannuksia, jotka olivat vält tämättömiä ilmeisestä nykyaikaistamistarpeesta ja lisäkapasiteettivaatim uksista johtuen. Koneiden pitkät to i mitusajat johtivat siihen, että suurehko osa uusinves toinneista kirjataan vuoden 1970 aikana ja osittain myö hemmin. Tilivuonna kirjattiin yhtiön puitteissa investoin teja 4,4 milj. mk:n arvosta, koko yhtymän investointien ollessa 5,6 milj. mk. Investointipäätösten painopiste on menneen vuoden ai kana kohdistettu mm. kettinki-, pultti- ja ruuvituotan- non voimakkaaseen m odernisointiin. Tämä tähdentää teräsm anufaktuurin m erkitystä koko yhtymälle. Mainittakoon lisäksi seuraavat jo osittain toteutuneet, muita tuotantoyksiköitä koskevat suurehkot projektit: puunlajittelulaitos Skogbyn sahalle uusittu saranoiden valm istuslinja ja öljyastiatuotannon koneistuksen uudistaminen Kellokoskella 5 0 % :n kapasiteetin lisäys Haikan kehyslistatehtaalla Muovitehtaan lisääntyneet tuotantom ahdollisuudet Turun veneveistämön kapasiteetin lisäys Tuotantolaitokset Teräsmanufaktuuriryhmä koki toisella vuosipuoliskolla korkeasuhdanteen suuremmassa määrin kuin muu teol lisuus. Kapasiteetissa ilmenevät puutteet tulevat lähi vuosien aikana korjaantumaan aikaisemmin mainittujen investointipäätösten ansiosta. Tonnim ääräisesti ryhmän tuotanto lisääntyi n. 14 % :lla. Raaka-aineet Pohjan ryhmän teollisuuslaitokset käyttivät kapasiteet tinsa maksimaalisesti kautta linjan. Niin maatalous-, rautakauppa- kuin teollisuustuotteidenkaan m arkkinoita ei voitu kuitenkaan tyydyttää kohtuullisten toim itusaiko jen puitteissa. Kilpailun jo monen vuoden ajan alas pai nama tuotteiden hintataso ei noussut kyllin korkealle korvatakseen nykyhetken kustannustasoa. Vientim arkkinoita hallitsivat lisääntyneet jousituotteiden toim itukset lähinnä Ruotsin autoteollisuudelle. Ton neissa lisääntyi ryhmän jousituotanto kokonaista 4 0 %. Pääosa yhtiön tärkeimmästä raaka-aineesta, teräkses tä, saatiin sopimuksen mukaisesti Ky Äm inneforsilta eh doilla, jotka ovat niin toim itusaikojen kuin hintojenkin puolesta huomattavan edullisia verratuna niihin huippukorkeisiin teräsnoteerauksiin, jotka vuoden loppupuo lella vallitsivat m aailmanmarkkinoilla. Ulkomaisten tuotekom ponenttien toimitusten viivästy misten vuoksi vaikeutui niistä riippuvaisten tuotteiden valmistus tuntuvasti. Vaikeudet ilmenivät selvimmin elektroniikan alalla ja konepajaryhmässä. Konepajaryhmän tuotevalikoim an kirjavuus ja hajallaan sijaitsevat tehtaat osoittautuivat rasitukseksi, vaikkakin eräät uudet tuotteet antoivat lupaavia tuloksia tulevai suutta silm ällä pitäen. Elektroniikkatehtaan tilaukset etenkin voim aelektroniikan alalla osoittivat suurta kas vua ja hyvää tuloskehitystä vuodelle Tytäryhtiö Salon Sähkö kykeni konepajapuolella ilm ei sen selvästi käyttämään hyväkseen osan suhdanteiden noususta menneen vuoden aikana. Sähkönjakelu Salon alueella nousi yli 17 % edellisestä vuodesta. P u tk ie ris ty s e le m e n tte jä m u o v ite h ta a n u lk o v a ra s to a lu e e lla. Skogbyn saha ei kyennyt myöhästyneiden laivausten vuoksi kohottamaan myyntiään edellisestä vuodesta. Haikan kehyslistatehdas saavutti n. 25 % korkeamman myynnin ja runsaat 1 0 % korkeamman tuottavuuden kuin v Muovitehdas Tammisaaressa saavutti huomattavan myynnin (47 % ) ja kannattavuuden lisäyksen. Ansio tästä lankeaa lähinnä muovisten sähkönjakokeskusrasioiden (EK-rasioiden) hyvälle m yyntimenestykselle ja putkieristyselem enttituotannon kaksinkertaistum iselle. Turun Veneveistämö Oy:n m yynti,osoitti jatkuvaa kas vua, n. 1 6%, edelliseen vuoteen verrattuna. Hallitilan laajennus ja eräät muut parannukset otetaan käyttöön v K iinteistöhallinnon osastot ovat toim ineet kuten tähän kin asti. Metsäosaston tulos on pienentynyt, koska omien metsien hakkuu oli v k-m3 kuoretta, oltuaan v k-m3. Maanviljelyksen kannalta vuosi oli hyvä. Uusi yhteisön tuottam asta maidosta ja vehnästä perittävä m arkkinoin timaksu tulee kuitenkin vakavasti huonontamaan tule vien vuosien näkymiä. Sähkövoiman jakelu on jonkin verran lisääntynyt, joskin oma tuotanto aleni huonontuneen vedensaannin seu rauksena. 5

4 OV FISKARS AB Omaisuustase Vastaavaa Varsinainen omaisuus Vieras pääoma Vastattavaa Rahoitusomaisuus Rahat ja postisiirto Saamavekselit Myönnetyt lainat Tilisaamiset Vaihto-omaisuus Valmisteet ja puolivalmisteet Raaka- ja tarveaineet Käyttöomaisuus Maa-alueet arvo 1.1. lisäys vähennys Rakennukset arvo 1.1. lisäys vähennys poisto , , , , , , , , , , , , , , , , ,- Lyhytaikainen Velkavekselit Tilivelat Pankkivelat Pitkäaikainen Kiinnelainat O bligaatiolainat Muut pitkäaikaiset lainat Debentuurilainat Siirtyvät erät Oma pääoma Osakepääoma Vararahasto Muut rahastot Voitto Tappio edellisiltä vuosilta Tilivuoden voitto , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,89 Koneet, kalustot ja kuljetusvälineet arvo 1.1. lisäys vähennys poisto , , , ,66 Kiinnitykset ja asetetut pantit mk , Indeksikorotukset ja kurssitappiot arvo 1.1. poisto , , ,13 Arvopaperit arvo 1.1. lisäys vähennys , , , , ,16 Tulostase v Kulut Siirtyvät erät Varsinaiset kulut Palkat Henkilökuntasivukustannukset Vuokrat Korkokulut Verot, käyttörahastoa rasittavat Poistot Muut varsinaiset kulut ( ,18) , , , , , , , , ,92 Tuotot Varsinaiset tuotot Tuotot liikkeen harjoittamisesta Korkotuotot Muut varsinaiset tuotot , , , , ,81 Tilivuoden voitto , , ,81 Vuosivaihto mk ,06 6 7

5 Tilintarkastuskertomus Tilinpäätös ja talous Terästehtaan myynnin seurauksena on omaisuustasees sa tapahtunut huomattavia muutoksia edelliseen vuo teen verrattuna. Rahoitusomaisuus lisääntyi 51,4 milj. mk, mikä pääasiassa johtuu siitä, että yhtiö terästeh taan myynnin yhteydessä myönsi lainoja yhteensä 46 milj. mk. Samalla on käyttöomaisuudessa tapahtunut 31,6 milj. mk:n nettovähennys, kun 4,4 milj. mk:n inves toinnit ja 3,6 milj. mk:n poistot otetaan huomioon. Vaihto-omaisuus esiintyy ilman terästehtaan varastoa. Varastovarantoon on vuoden kuluessa siirretty osa Äminnefors-sopimuksesta johtuvasta osittain kertaluon toisesta ylijäämästä. Rahoitus- ja vaihto-omaisuuden nettolisäys on 40,5 milj. mk, ylläm ainitut lainat mukaanluettuina, ja vastaavasti on vieras pääoma lisääntynyt 10,1 milj. mk:lla. Yhtiön rahoitusasemaa on siis voitu vahvistaa, mikä on ollut perusedellytyksenä aikaisemmin kerrotun investointioh jelman toteuttamiselle. Kuten useiden aikaisempien vuosien aikana on Äminneforsilla, nykyään Oy Fiskars Ab:n ja Ky Aminneforsin sopimuksen muodossa, ollut ratkaiseva merkitys yhtiön kannattavuudelle. Teollinen toim inta ei ole osoittanut tyydyttävää kannattavuutta, vaikkakin yhtiö kokonaisuu dessaan osoittaa parempaa tulosta. Tulostaseessa on liike- ja muiden varsinaisten tuotto jen määrä 3,8 milj. mk alhaisempi kuin edellisenä vuon na. Vastaavasti ovat palkka- ja henkilökunta sekä vuok ra- ja muut varsinaiset kulut laskeneet samalla määräl lä, eli 3,8 milj. mk. Nettokorot ovat olleet 0,8 milj. mk pienemmät ja poistot 0,6 milj. mk suuremmat kuin edel lisenä vuonna. Käyttörahastosta on maksettu veroja ,18 mk. Vuoden nettovoitoksi jää ,89 mk, edellisen vuoden tappion oltua ,60 mk. Tytäryhtiöstä Salon Sähkö- ja Konetehdas Oy osoittaa mk:n poistojen jälkeen tappiota ,98 mk ja Turun Veneveistämö Oy mk:n poistojen jä l keen tappiota ,90 mk. Hallinto Yhtiökokouksessa valittiin vuosina toim inut hallitus uudelleen kolm ivuotiskaudeksi Ensimmäisessä kokouksessaan 1970 valitsi hallitus uudelleen puheenjohtajakseen herra Jacob von Julinin ja varapuheenjohtajakseen herra John L. von Julinin. Toim itusjohtaja on alkaen herra Göran J. Ehrnrooth. Oy Fiskars Ab:n yhtiökokouksen 12. päivänä touko kuuta 1969 valitsem ina tilintarkastajina olemme suo rittaneet toim eksiantom m e mukaisen yhtiön hallinnon ja tilien tarkastuksen ja esitämme sen perusteella seuraavan tilintarkastuskertom uksen. Tilien jatkuvan tarkastuksen on yhtiön johdon toim esta suorittanut KHT-tilintarkastaja Henry Lind yhtiön si säisen tilintarkastajan, ekonomi Sulo Turusen avus tamana. Erillisissä kertom uksissa ja 2. päivänä huhtikuuta 1970 päivätyssä yleisselostuksessa on yhtiön johdon tie toon saatettu suoritettujen tarkastusten laajuus ja nii den aikana tehdyt havainnot. M ainituista kertom uk sista käy ilmi, että tilit ovat kunnossa ja että tilinpää tös on johdettu oikein kirjanpidosta. To teamme, että yhtiön omistamat arvopaperit on inven toitu jatkuvan tarkastuksen yhteydessä 1. päivänä huh tikuuta Edelläolevan lisäksi olemme lukeneet hallituksen to i mintakertomuksen sekä yhtiökokousten ja hallituksen pöytäkirjat. Olemme niinikään tarkastaneet laaditut tu los- ja omaisuustaseet ja niiden ensisijaiset perusteet sekä suorittaneet muut tarpeellisiksi katsomamme ta r kastustoimenpiteet. Ylimääräisessä yhtiökokouksessa 10. maaliskuuta 1969 tehdyn päätöksen perusteella on Aminneforsin teräs- ja valssilaitostoim innan myynti toteutettu vuo den 1969 aikana. Myynnin yhteydessä ostettiin yh tiöl le 3 6 % Oy Vuoksenniska Ab:n osakekannasta sekä samoin 3 6 % :n osuus Ky Äminnefors, Oy Fiskars Ab & Co., Kb:ssa. Teräslaitostoim innan myynti on vaikuttanut suotuisasti yhtiön taloudelliseen asemaan ja samalla parantanut tilivuoden 1969 tulosta. Käynnissä olevat investointi- ja rationalisoim istyöt eivät ole vielä mainittavasti vaikut taneet yhtiön teolliseen toim intaan ja sen kannattavuu teen, mitkä asiat selostetaan tarkem min hallituksen toimintakertomuksessa. Tilinpäätös vuodelta 1969 on laadittu oikein ja osoit taa voittoa ,89 markkaa sen jälkeen kun markkaa on käytetty käyttöomaisuuden sekä aktivoitujen indeksikorotusten ja kurssitappioiden poistoihin, minkä lisäksi verojen kattamiseen on otet tu käyttörahastosta ,18 markkaa. Yhtiön palovaaran alainen käyttöomaisuus on vakuu tettu pääosaltaan jälleenhankinta-arvoperiaatteen mu kaan. Myös muut vakuutukset ovat voimassa ja vakuutusasiakirjat kunnossa. Aikaisemman käytännön mu kaisesti ei keskeytys- eikä metsävakuutuksia ollut. Esitämme yhtiökokoukselle, että tilinpäätös vahvistetaan ja että hallitukselle myönnetään vastuuvapaus vuodelta Yhdymme hallituksen ehdotukseen yhtiökokouksen käytettävissä olevien voittovarojen käytöstä. Voittovarojen käyttö Kun vuoden voitosta mk ,89 on vähennetty edellisten vuosien tap piot mk ,08, jää voittovaroja mk ,81. Yhtiöjärjestyksen mukaan on voitosta osakkeenom istajille jaettava osinkoa 4 %, eli 20 mk osaketta kohti, mihin tarkoitukseen käytetään mk ,ja 10%, eli mk ,48, on vietävä vararahastoon. Näin ollen yhtiökokouksen käytettävissä on mk ,33. Hallitus ehdottaa, että yhtiökokouksen käytettävissä olevat varat jätetään voitto- ja tappiotilille. Helsinki maaliskuun 12. pnä 1970 Helsinki 8. pnä huhtikuuta 1970 Tor Haglund Claes-Johan Hisinger-Jägerskiöld Erik Silän K e s k u s k a u p p a k a m a rin hyvä ksym ä Hallitus tilin ta rk a s ta ja Jacob von Julin John L. von Julin T. Gunnar Nyström Robert G. Ehrnrooth Jarl Gripenberg Klaus Ahola Thomas Tallberg./. Göran J. Ehrnrooth 8 9

6 M e ts ä ty ö m ie s e li jä tk ä m a llia 1969 k a ik k in e v a ru s te in e e n, ty ö k a lu t F is k a rs -B illn ä s v a lm is te tta. V a ih to s u u n ta a jia v a se m m a lla, o ik e a lla ta s a s u u n ta a ja jä rje s te lm ä. T a u s ta lla la s iu u n in m ä n g in ja p o ltto ö ljy n s u h d e s ä lliö a u to m a tiik k a. 10 Täyshydraulinen Fiskars Tukkikurki kuormaa tekemässä. 11

7

8 T U O T A N TO L A IT O K S E T v s , Teräsm anufaktuuriryhmä koki toisella vuosipuoliskolla korkeasuhdanteen suuremmassa määrin kuin muu teollisuus. Kapasiteetissa ilmenevät puutteet tulevat lähivuosien aikana korjaantumaan aikaisemmin mainittujen investointipäätösten ansiosta. Tonnimääräisesti ryhmän tuotanto lisääntyi n. 14%:lla. Pohjan ryhmän teollisuuslaitokset käyttivät kapasiteettinsa maksimaalisesti kautta linjan. Niin maatalous--, rautakauppakuin teollisuustuotteidenkaan markkinoita ei voitu tyydyttää kohtuullisten toimitusaikojen puitteissa. Kilpailun jo monen vuoden ajan alas painama tuotteiden hintataso ei noussut kyllin korkealle korvatakseen nykyhetken kustannustasoa. Vientimarkkinoita hallitsivat lisääntyneet jousituotteiden toimitukset lähinnä Ruotsin autoteollisuudelle. Tonneissa lisääntyi ryhmän jousituotanto kokonaista 40%. Konepajaryhmän tuotevalikoiman kirjavuus ja hajallaan sijaitsevat tehtaat osoittautuivat rasitukseksi, vaikkakin eräät uudet tuotteet antoivat lupaavia tuloksia tulevaisuutta silmällä pitäen. Elektroniikka- tehtaan tilaukset etenkin voimaelektroniikan alalla osoittivat suurta kasvua ja hyvää tuloskehitystä vuodelle Tytäryhtiö Salon Sähkö kykeni konepajapuolella ilm eisen selvästi käyttämään hyväkseen osan suhdanteiden noususta menneen vuoden aikana. Sähkönjakelu Salon alueella nousi yli 17% edellisestä vuodesta. Skogbyn saha ei kyennyt myöhästyneiden laivausten vuoksi kohottamaan myyntiään edellisestä vuodesta. Haikan kehyslistatehdas saavutti n. 25% korkeamman myynnin ja runsaat 10% korkeamman tuottavuuden kuin v Muovitehdas Tam m isaaressa saavutti huomattavan myynnin (47%) ja kannattavuuden lisäyksen. Ansio tästä lankeaa lähinnä muovisten sähkönjakokeskusrasioiden (EK - rasioiden) hyvälle myyntimenestykselle ja putkieristyselementtituotannon kaksinkertaistumiselle.

9 Turun Veneveistämö Oy:n m yyntf osoitti jatkuvaa kasvua, n. 16%, edelliseen vuoteen verrattuna. Hallitilan laajennus ja eräät muut parannukset otetaan käyttöön v Kiinteistöhallinnon osastot ovat toimineet kuten tähänkin asti. Metsäosaston tulos on pienentynyt, koska omien metsien hakkuu oli v k-m^ kuoretta oltuaan v k-m^. Maanviljelyksen kannalta vuosi oli hyvä. Uusi yhteisön tuottamasta maidosta ja vehnästä perittävä markkinointimaksu tulee kuitenkin vakavasti huonontamaan tulevien vuosien näkymiä. Sähkövoiman jakelu on jonkin verran lisääntynyt, joskin oma tuotanto aleni huonontuneen vedensaannin seurauksena. T IL IN P Ä Ä T Ö S JA TALOUS Terästehtaan myynnin seurauksena on omaisuustaseessa tapahtunut huomattavia muutoksia edelliseen vuoteen verrattuna. Rahoitusomaisuus lisääntyi 51,4 m ilj.m k, mikä pääasiassa johtuu siitä, että yhtiö terästehtaan myynnin yhteydessä myönsi lainoja yhteensä 46 m ilj.m k. Samalla on käyttöomaisuudessa tapahtunut 31, 6 m ilj.m k m netto- vähennys, kun 4, 4 milj. mk:n investoinnit ja 3, 6 m ilj. mk:n poistot otetaan huomioon. Vaihto-omaisuus esiintyy ilman terästehtaan varastoa. Varastovarantoon on vuoden kuluessa siirretty osa Aminnefor s - sopimuksesta johtuvasta osittain kertaluontoisesta ylijäämästä. Rahoitus- ja vaihto-omaisuuden nettolisäys on 40, 5 m ilj.m k, yllämainitut lainat mukaanluettuina, ja vastaavasti on vieras pääoma lisääntynyt 10, 1 m ilj.m k:lla. Yhtiön rahoitusasemaa on siis voitu vahvistaa, mikä on ollut perusedellytyksenä aikaisemmin kerrotun investointiohjelman toteuttamiselle. Kuten useiden aikaisempien vuosien aikana on Aminnefor silla, nykyään Oy Fiskars Ab:n ja Ky Aminneforsin sopimuksen muodossa, ollut ratkaiseva merkitys yhtiön kannattavuudelle. Teollinen toiminta ei ole osoittanut tyydyttävää kannattavuutta, vaikkakin yhtiö kokonaisuudessaan osoittaa parempaa tulosta.

10 t ytäryhtiöt Myynti - laskutetut rahdit, vuosi- ja yhtymäalennukset, raaka- ainemyynti 1968 yhteensä jo^ta yhteensä josta vienti vienti Vuo s iliike vaihto Yhtymän vuosiliikevaihto H E N K ILÖ K U N TA Vallitsevista suhdanteista aiheutunut ilmeinen ammattikoulutetun työvoiman puute on useissa tehtaissa vaikuttanut siihen, että koko konekapasiteettia ei ole voitu käyttää hyväksi. Jotta käytettävissä olevia henkilöstöresursseja voitaisiin käyttää paremmin hyväksi, on työmenetelmien edistämiseen, työntutkimus - koulutukseen ja muuhun vastaavanlaiseen toimintaan kiinnitetty paljon huomiota. Tehtaisiin vastaperustetut työturvallisuustoimilcunnat ovat vuoden mittaan toimineet niin, että käytännössä jo on täytetty vuoden 1970 alusta lähtien sopimusten mukaiset pakolliset vaatimukset. Onnettomuustapausten vuoksi menetettyjen työtuntien määrä oli , kun edellisen vuoden luku oli Työrauha yhtiön tehtailla on ollut hyvä, vaikka syksyn aikana m etallityöläisten keskuudessa vallinnut levottomuus johtikin muutamaan pienehköön lakkoon. Lakkojen johdosta menetettyjen työtuntien määrä oli , edellisenä vuonna 576. Nk. Liinamaan sopimuksen mukaisesti on toimeenpantu yleisiä palkankorotuksia 16 penniä tunnilta alkaen. Oy FISKARS Ab:n henkilökunnan määrä oli , vuotta aikaisemmin Koko yhtymän henkilökunnan määrä oli , vuoden 1968 luvun oltua

11 RAAKA-AINEET. Pääosa yhtiön tärkeimmästä raaka-aineesta, teräksestä, saatiin sopimuksen mukaisesti Ky Aminneforsilta ehdoilla, jotka ovat niin toimitusaikojen kuin hintojenkin puolesta huomattavan edullisia verrattuna niihin huippukorkeisiin teräsnoteerauksiin, jotka vuoden loppupuolella vallitsivat maailmanmarkkinoilla. Ulkomaisten tuotekomponenttien toimitusten viivästymisten vuoksi vaikeutui niisät riippuvaisten tuotteiden valmistus tuntuvasti. Vaikeudet ilmenivät selvimmin elektroniikan alalla ja konepaja ryhmäs sä. INVESTOINNIT Vuoden aikana toteutettiin kaikissa tehtaissa huomattavia tuotantokoneistojen parannuksia, jotka olivat välttämättömiä ilmeisestä nykyaikaistamistarpeesta ja lisäkapasiteetti vaatimuksista johtuen. Koneiden pitkät toimitusajat johtivat siihen, että suurehko osa uusinvestoinneista kirjataan vuoden 1970 aikana ja osittain myöhemmin. Tilivuonna kirjattiin yhtiön puitteissa investointeja 4.4 m ilj.m kjn arvosta, koko yhtymän investointien ollessa. 5, 6 m ilj. mk. Investointipäätösten painopiste on menneen vuoden aikana kohdistettu mm. kettinki-; pultti- ja ruuvituotannon voimakkaaseen modernisointiin, mikä tähdentää teräsmanufaktuurin merkitystä koko yhtymälle. Mainittakoon lisäksi seuraavat jo osittain toteutuneet, muita tuotantoyksiköitä koskevat suurehkot projektit: puunlajittelulaitos Skogbyn sahalle uusittu saranoiden valmistuslinja ja öljyastiatuotannon koneistuksen uudistaminen Kellokoskella 50%:n kapasiteetin lisäys Haikan kehyslistatehtaalla Muovitehtaan lisääntyneet tuotantomahdollisuudet Turun Veneveistämö Oy:n kapasiteetin lisäys.

12 Tulostaseessa on varsinaisten tuottojen määrä 3, 8 m ilj.m k alhaisempi kuin edellisenä vuoniurr. Vastaavasti ovat palkkaja henkilökunta- se-kä muut varsinaiset kulut laskeneet samalla määrällä, eli 3, 8 m ilj.m k. Nettokorot ovat olleet 0, 8 m ilj.m k pienemmät ja poistot 0, 6 m ilj.m k suuremmat kuin edellisenä vuonna. Käyttörahastosta on maksettu veroja , 18 mk. Vuoden nettovoitoksi jää , 89 mk, edellisen vuoden tappion oltua , 60 mk. Tytäryhtiöistä Salon Sähkö- ja Konetehdas Oy osoittaa mk:n poistojen jälkeen tappiota , 98 mk ja Turun Veneveistämö Oy mk:n poistojen jälkeen tappiota , 90 mk. H A L L IN T O Yhtiökokouksessa valittiin vuosina toiminut hallitus uudelleen kolmivuotiskaudeksi Ensim mäisessä kokouksessa 1970 valitsi hallitus uudelleen puheenjohtajakseen herra Jacob von Julinin ja varapuheenjohtajakseen herra John L. von Julinin. Toimitusjohtaja on alkaen herra Göran J. Ehrnrooth. VO ITTO VAR O JE N K Ä Y T T Ö Kun vuoden voitosta , 89 mk on vähennetty edellisten vuosien tappiot , 08 mk, jää voittovaroja , 81 mk. Yhtiöjärjestyksen mukaan on voitosta osakkeenomistajille jaettava osinkoa 4%, eli 20 mk osaketta kohti, mihin tarkoitukseen käytetään , - mk ja 10%, eli ,48 mk, on vietävä vararahastoon. Näin ollen yhtiökokouksen käytettävissä on , 33 mk. Hallitus ehdottaa, että yhtiökokouksen käytettävissä olevat

13 MYYNTI Yhtiön ulkopuolinen myynti oli 112, 9 m ilj.m k, kun se edellisenä vuonna oli 120, 8 m ilj.m k. Kun Äminneforsin myynti, joka sisältyi vuoden 1968 loppusummaan, samoinkuin laskutetut rahdit, alennukset ja raaka-ainemyynti jätetään pois, päädytään 21%:n myynninlisäykseen jäljelle jäävän tuotannon osalta. Tytäryhtiöiden, Salon Sähkö- ja Konetehdas Oy:n ja Turun Veneveistämö Oy:n, myynti nousi 15, 5 m ilj.m k:sta 19, 3 milj.mk-aan eli 24 %:lla. Yhtymän kokonaisliikevaihto oli 132, 2 m ilj.m k, kun se vuotta aikaisemmin oli 136, 3 milj. mk. Viennin arvo, 23, 4 milj. mk, ei edellisestä vuodesta muuttunut, ja se vastaa 17, 8%:a vuoden 1969 liikevaihdosta. Poisjäänyttä teräksen vientiä tasoitti 23%:lla lisääntynyt manufaktuurivienti. Kun otetaan huomioon vuoden aikana tapahtuneet hinnankorotukset, on myynnin volyymi kasvanut runsaat 10%. Tuotantokapasiteetin rajoitukset ja raaka-aineiden saantivaikeudet ovat useiden tuotteiden osalta vaikuttaneet markkinointimahdollisuuksiin. U LK O PU O LIN E N M Y Y N T I JA VIENTI ( mk) yhteensä josta vienti yhteensä josta vienti Tuotantolaitokset Aminnefor s Teräsmanufaktuurir yhmä Pohjan ryhmä Konepajaryhmä Muut yksiköt Myynti laskutetut rahdit, vuosi- ja yhtymäalennukset, raaka ainemyynti Vuo s iliike vaihto

14 KÄÄNNÖS t i OY FISKARS AB Toimintakertomus vuodelta 1969, yhtiön 86. toimintavuosi. Y L E IS T Ä Mennyt vuosi kului selvästi havaittavan korkeasuhdanteen vallitessa, joka tosin vuoden lopulla osoitti tasoittumisen merkkejä. Maan teollisuustuotanto nousi kokonaisuudessaan, vienti- ja investointitoiminta olivat niin ikään hyvin vilkkaat. Metalliteollisuuden tuotanto nousi 8 % ja rakennusteollisuus kasvoi tuntuvasti. Yhtiön tuotteiden kysynnän kasvu oli erityisen selvää vuoden toisella puoliskolla. Tämä aiheutti tuotantoresurssiemme nopean kuormittumisen ja tuotteidemme toimitusaikoja jouduttiin huomattavasti pidentämään. Vuoden vaihteessa sisällä olevien tilausten määrä oli 73% korkeampi kuin vastaavaan aikaan edellisenä vuonna. Ylim ääräisessä yhtiökokouksessa 10. maaliskuuta 1969 päätetty Äminneforsin teräs- ja valssilaitoksen myynti voitiin toteuttaa ilman kielteisiä henkilökuntaan kohdistuvia tai muita seurauksia, ja siihen liittyvät sopimukset toimivat yhtiön osalta täysin tyydyttävästi. Tämän kaupan yhteydessä hankki 36% Oy Vuoksenniska Ab:n osakkeista sekä yhtä suuren osuuden Ky Aminnefors, Oy Fiskars Ab & Co., Kb:sta.

15 Vastaavaa Varsinainen omaisuus Rahoitusomaisuus Rahat ja postisiirto Saamavekselit Myönnetyt lainat Tilisaamiset Vaihto-omaisuus Valmisteet ja puolivalmisteet Raaka- ja tarveaineet Käyttöomaisuus Maa-alueet arvo ,59 lisäys ,56 vähennys ,00 Rakennukset arvo ,33 lisäys ,13 vähennys 6.089,00 poisto ,00 Koneet, kalustot ja kuljetusvälineet arvo ,77 lisäys ,02 vähennys ,13 poisto ,00 Indeksikorotukset ja kurssitappiot arvo ,13 poisto ,00 Arvopaperit arvo ,12 lisäys ,20 vähennys ,56 Siirtyvät erät , , , , , , , , , , , , mk ,87 Oy FIS K A R S Ab Omaisuustase , ,00 Vieras pääoma Lyhytaikainen Velkavekselit Tilivelat Pankkivelat Pitkäaikainen Kiinnelainat Obligaatiolainat Muut pitkäaikaiset lainat Debentuurilainat Siirtyvät erät Oma pääoma Osakepääoma Vararahasto Muut rahastot Voitto Tappio edellisiltä vuosilta Tilivuoden voitto Kiinnitykset ja asetetut pantit mk , , , , ,54 Vastattavaa , , , , , , , , , , , , , ,89 mk ,87 Kulut Varsinaiset kulut Palkat Henkilökuntasivukustannukset Vuokrat Korkokulut Verot, käyttörahastoa rasittavat ( ,18) Poistot M uut varsinaiset kulut. Tilivuoden voitto Vuosivaihto mk , , , , , , , ,89 mk ,81 Tulostase v Varsinaiset tuotot Tuotot liikkeen harjoittamisesta Korkotuotot Muut varsinaiset tuotot T uotot , , , ,81 mk ,81

O V F IS K A R S A B Toimintakertomus 1973 yhtiön 90. toimintavuosi

O V F IS K A R S A B Toimintakertomus 1973 yhtiön 90. toimintavuosi F = O V F IS K A R S A B Toimintakertomus 1973 yhtiön 90. toimintavuosi Toimintakertomus 1973 YLEISTALOUDELLINEN KATSAUS Maamme taloudellisen kehityksen merkittävimmät p iirteet olivat voimakas inflaatio,

Lisätiedot

F I S K A R S. Toimintakertomus 1985

F I S K A R S. Toimintakertomus 1985 F I S K A R S Toimintakertomus Yhtiökokous Fiskars Toimintakertomus F iskars O y A b :n va rsin a in e n y h tiö k o k o u s p id e tä ä n p e rja n ta in a h u h tiku u n 4 p ä ivä nä 1986 klo 16.30 ravintola

Lisätiedot

Perlos. Perloksen maailmanlaajuinen toiminta perustuu kokonaisprosessien osaamiseen, logistiikan ja mate-

Perlos. Perloksen maailmanlaajuinen toiminta perustuu kokonaisprosessien osaamiseen, logistiikan ja mate- Vuosikertomus 1999 Perloksen maailmanlaajuinen toiminta perustuu kokonaisprosessien osaamiseen, logistiikan ja mate- Perlos riaaliteknologian hallintaan. Perlos on maailman johtavia tarkkuutta vaativien

Lisätiedot

Kesko Oy:n yhtiökokous pidetään maanantaina 3.4.1995 klo 13.00 Helsingin Messukeskuksen kongressisiivessä, Konserni lyhyesti 2

Kesko Oy:n yhtiökokous pidetään maanantaina 3.4.1995 klo 13.00 Helsingin Messukeskuksen kongressisiivessä, Konserni lyhyesti 2 SISÄLTÖ Konserni lyhyesti 2 Toimitusjohtajan katsaus 3 Kesko-konsernin toiminta 6 Osakkeet 9 Osakkeenomistajat 10 Pörssivuosi 11 Konserni numeroina 12 Tilinpäätökset 15 Konsernitilinpäätös 15 Kesko Oy:n

Lisätiedot

Toiminta-ajatus. Sisältö

Toiminta-ajatus. Sisältö Vuosikertomus 1998 Toiminta-ajatus Incap-konserni kehittää, tuottaa ja markkinoi havupuisten koottavien huonekalujen ja elektroniikan sopimusvalmistuspalveluja kansainvälisille markkinoille. Sisältö Vuosi

Lisätiedot

COMPONENTA VUOSIKERTOMUS 2014

COMPONENTA VUOSIKERTOMUS 2014 TILINPÄÄTÖS 2014 TILINPÄÄTÖS COMPONENTA VUOSIKERTOMUS 2014 Sisältö Hallituksen toimintakertomus 2014 3 Konsernin tuloslaskelma 1.1. - 31.12. 10 Konsernin tase 31.12. 11 Konsernin rahavirtalaskelma 1.1.

Lisätiedot

M-REAL VUOSI 2004. Tilinpäätösraportti

M-REAL VUOSI 2004. Tilinpäätösraportti M-REAL VUOSI 2004 Tilinpäätösraportti Tietoja osakkeenomistajille M-real julkaisee taloudelliset katsauksensa vuonna 2005 seuraavasti Perjantaina 4. 2. Vuoden 2004 tilinpäätöstiedote Torstaina 28. 4. Osavuosikatsaus

Lisätiedot

Sisällys 2004. Fiskars ja ihminen

Sisällys 2004. Fiskars ja ihminen 2004 vuosikertomus Sisällys 2004 2 3 4 6 7 8 14 16 18 19 52 Fiskars since 1649 Tietoja osakkeenomistajille Toimitusjohtajan katsaus Hallitus ja tilintarkastaja Konsernin johto Fiskars Brands Inhan Tehtaat

Lisätiedot

Tilinpäätös ja sijoittajatietoa 2014

Tilinpäätös ja sijoittajatietoa 2014 Tilinpäätös ja sijoittajatietoa 2014 Vakaa tulos haastavilla markkinoilla Onnistuimme säilyttämään kannattavuutemme terveellä tasolla liikevaihdon laskusta huolimatta, ja palveluliiketoiminta kasvoi ja

Lisätiedot

Exel Oyj Uutelantie 24 B PL 29, 52700 Mäntyharju puh. (015) 34 611 fax (015) 346 1216

Exel Oyj Uutelantie 24 B PL 29, 52700 Mäntyharju puh. (015) 34 611 fax (015) 346 1216 V u o s i k e r t o m u s 2 0 0 2 Exel Oyj Uutelantie 24 B PL 29, 52700 Mäntyharju puh. (015) 34 611 fax (015) 346 1216 Exel Oyj, Kivaran tehdas Muovilaaksontie 2 82110 Heinävaara puh. (013) 73 711 fax

Lisätiedot

LÄNNEN TEHTAAT VUOSIKERTOMUS

LÄNNEN TEHTAAT VUOSIKERTOMUS LÄNNEN TEHTAAT VUOSIKERTOMUS 2000 Sisällysluettelo Tietoja osakkeenomistajalle Lännen Tehtaat Toimitusjohtajalta Elintarvikkeet Machinium Muut liiketoiminnot Henkilöstö Ympäristö 1 2-3 4-7 8-11 12-14 15

Lisätiedot

TÄMÄ ON TAMFELT SISÄLLYSLUETTELO KONSERNI LYHYESTI YHTIÖKOKOUS

TÄMÄ ON TAMFELT SISÄLLYSLUETTELO KONSERNI LYHYESTI YHTIÖKOKOUS VUOSIKERTOMUS 1996 TÄMÄ ON TAMFELT SISÄLLYSLUETTELO Tämä on Tamfelt 2 Konserni lyhyesti 2 Yhtiökokous 2 Toimitusjohtajan katsaus 3 Hallituksen puheenjohtajan ja toimitusjohtajan haastattelu 4 Verkatehtaan

Lisätiedot

35,023 34,502 35,409 37,682 37,904 37,225 39,904 39,725 40,569 40,310 40,302

35,023 34,502 35,409 37,682 37,904 37,225 39,904 39,725 40,569 40,310 40,302 14 15 kosta tasapainosta, ja se tapahtui siitä huo limatta, että keskuspankki koetti nousua jarruttaa. Esimerkkinä tästä pyrkimyk sestä mainittakoon, että joulukuun 24 päi vänä pankki nimenomaan ilmoitti,

Lisätiedot

OY FORD AB:N VUOSIKERTOMUS 1994

OY FORD AB:N VUOSIKERTOMUS 1994 OY FORD AB:N VUOSIKERTOMUS 1994 UUDISTUNUT ESCORT YMPÄRISTÖTURVALLINEN PERHEAUTO 1995 SISÄLLYSLUETTELO 5 Toimitusjohtajan katsaus 9 Ford-markkinointi 11 Oy Ford Ab:n organisaatio Ford-markkinaosuuden kehitys

Lisätiedot

Exel Oyj Uutelantie 24 B PL 29, 52700 Mäntyharju puh. (015) 34 611 fax (015) 346 1216

Exel Oyj Uutelantie 24 B PL 29, 52700 Mäntyharju puh. (015) 34 611 fax (015) 346 1216 Exel Oyj Uutelantie 24 B PL 29, 52700 Mäntyharju puh. (015) 34 611 fax (015) 346 1216 Exel Oyj, Kivaran tehdas Muovilaaksontie 2 82110 Heinävaara puh. (013) 73 711 fax (013) 737 1500 Precis/Kirjapaino

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Toimintakertomus 4

Sisällysluettelo. Toimintakertomus 4 VUOSIKERTOMUS 2014 Sisällysluettelo Toimintakertomus 4 Tilinpäätös Konserni Tuloslaskelma 12 Tase 13 Emoyhtiö Tuloslaskelma 14 Tase 15 Rahoituslaskelma 16 Tilinpäätöksen liitetiedot 17 Toimintakertomuksen

Lisätiedot

RAKE OY TOIMINTAKERTOMUS 01.01. 31.12.2009

RAKE OY TOIMINTAKERTOMUS 01.01. 31.12.2009 RAKE OY TOIMINTAKERTOMUS 01.01. 31.12.2009 R A K E O Y B U L E V A R D I 2 4 A 0 0 1 2 0 H E L S I N K I P U H E L I N ( 0 9 ) 4 7 6 4 4 2 0 0 W W W. R A K E. F I HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 142. TILIKAUDELTA

Lisätiedot

SUOMINEN. Vuosikertomus 2004

SUOMINEN. Vuosikertomus 2004 SUOMINEN 2004 Vuosikertomus 2004 Taloudellinen informaatio Osavuosikatsaus 1.1. 31.3. julkaistaan 27.4.2005 Osavuosikatsaus 1.1. 30.6. julkaistaan 25.7.2005 Osavuosikatsaus 1.1. 30.9. julkaistaan 26.10.2005

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Tietoja osakkeenomistajille...4. Vuosi 2003 lyhyesti...4. Hallituksen puheenjohtajan katsaus...6. Toimitusjohtajan katsaus...

Sisällysluettelo. Tietoja osakkeenomistajille...4. Vuosi 2003 lyhyesti...4. Hallituksen puheenjohtajan katsaus...6. Toimitusjohtajan katsaus... VUOSIKERTOMUS 2003 Sisällysluettelo Tietoja osakkeenomistajille...4 Vuosi 2003 lyhyesti...4 Hallituksen puheenjohtajan katsaus...6 Toimitusjohtajan katsaus...6 Tilinpäätös 2003 Hallituksen toimintakertomus

Lisätiedot

STOCKMANN Oyj Abp LISTALLEOTTOESITE 14.4.2003

STOCKMANN Oyj Abp LISTALLEOTTOESITE 14.4.2003 LISTALLEOTTOESITE 14.4.2003 STOCKMANN Oyj Abp Osakemerkintä kanta-asiakasoptioiden perusteella Enintään 1 381 440 B-osaketta Merkintäaika: 2.5.2003-31.5.2003 Merkintähinta: 12,16 euroa SISÄLTÖ 1 Esitteestä

Lisätiedot

/O 54.o % 42.0 47.4. Vientiteollisuus Kotimarkkinateolli 49.3

/O 54.o % 42.0 47.4. Vientiteollisuus Kotimarkkinateolli 49.3 13 12 raan diskontattujen vekselien määrä pysyt teli pitkin vuotta, talouselämän vilkastumi sesta huolimatta, alemmalla tasolla kuin edel lisenä vuonna ja oli kertomusvuoden päät tyessä 1871 milj. markkaa

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2009. Vaasan Sähkö Oy Vaasan Sähköverkko Oy Oy RAVERA Ab

VUOSIKERTOMUS 2009. Vaasan Sähkö Oy Vaasan Sähköverkko Oy Oy RAVERA Ab VUOSIKERTOMUS 2009 Vaasan Sähkö Oy Vaasan Sähköverkko Oy Oy RAVERA Ab Sisältö Toimitusjohtajan katsaus............................ 4 Hallituksen toimintakertomus......................... 6 Yhteiskuntavastuu

Lisätiedot

Hallituksen toimintakertomus vuodelta 2010 Konsernituloslaskelma 10 Konsernitase 12 Konsernin rahavirtalaskelma

Hallituksen toimintakertomus vuodelta 2010 Konsernituloslaskelma 10 Konsernitase 12 Konsernin rahavirtalaskelma Tilinpäätös 2010 Sisällys Hallituksen toimintakertomus vuodelta 2010 3 Konsernituloslaskelma 10 Konsernitase 12 Konsernin rahavirtalaskelma 13 Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista 14 Konsernitilinpäätöksen

Lisätiedot

HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS TILIKAUDELTA 1.1. 31.12. 2002

HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS TILIKAUDELTA 1.1. 31.12. 2002 V U O S I K E R T O M U S 2 0 0 2 T I L I N P Ä Ä T Ö S SISÄLLYS Hallituksen toimintakertomus 3 Tuloslaskelma 6 Rahoituslaskelma 7 Tase 8 Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet 10 Liitetiedot 12 Hallituksen

Lisätiedot

TASEKIRJA VUODELTA 2010

TASEKIRJA VUODELTA 2010 OULAISTEN KAUPUNKI TASEKIRJA VUODELTA 2010 Toimintakertomus Talousarvion toteutuminen Tilinpäätöslaskelmat Tilinpäätöksen liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitus ja tilinpäätösmerkintä Luettelot

Lisätiedot

KESKUSKAUPPAKAMARI HTM-TUTKINTO 5.9.2009 1 (26) Tilintarkastuslautakunta. 1-OSA HYVÄ TILINTARKASTUSTAPA JA HYVÄ KIRJANPITOTAPA (4 tuntia)

KESKUSKAUPPAKAMARI HTM-TUTKINTO 5.9.2009 1 (26) Tilintarkastuslautakunta. 1-OSA HYVÄ TILINTARKASTUSTAPA JA HYVÄ KIRJANPITOTAPA (4 tuntia) 1 (26) KESKUSKAUPPAKAMARI Tilintarkastuslautakunta HTM-TUTKINTO 5.9.2009 1-OSA HYVÄ TILINTARKASTUSTAPA JA HYVÄ KIRJANPITOTAPA (4 tuntia) Ratkaise seuraavat tehtävät (1 3) voimassa olevien säädösten sekä

Lisätiedot

RAKENTAJAIN KONEVUOKRAAMO OYJ

RAKENTAJAIN KONEVUOKRAAMO OYJ V U O S I K E R T O M U S 2 0 0 4 RAKENTAJAIN KONEVUOKRAAMO OYJ SISÄLLYSLUETTELO TIETOJA OSAKKEENOMISTAJILLE 4 KONSERNI LYHYESTI 5 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS 6 HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 8 KONSERNITULOSLASKELMA

Lisätiedot

TALVIVAARAN KAIVOSOSAKEYHTIÖ OYJ

TALVIVAARAN KAIVOSOSAKEYHTIÖ OYJ TALVIVAARAN KAIVOSOSAKEYHTIÖ OYJ Tilinpäätös 2010 2 Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj Konsernitilinpäätös 31.12.2010 Sisällysluettelo Hallituksen toimintakertomus...4 Konsernitase...13 Konsernin tuloslaskelma...14

Lisätiedot

KHT-TUTKINTO 1.9.2007

KHT-TUTKINTO 1.9.2007 1 / 8 KESKUSKAUPPAKAMARI Tilintarkastuslautakunta KHT-TUTKINTO 1.9.2007 1-OSA HYVÄ TILINTARKASTUSTAPA JA HYVÄ KIRJANPITOTAPA (8 tuntia) Ratkaise seuraavat tehtävät (1 5) voimassa olevien säädösten sekä

Lisätiedot

19.975.6 19.022.6 19.160.5 20 212.6 20.709.8 21.049.8 21.183.1 22.584.9 22.852.5 23.966.5 23.229.1 24.270.1 22,397.4

19.975.6 19.022.6 19.160.5 20 212.6 20.709.8 21.049.8 21.183.1 22.584.9 22.852.5 23.966.5 23.229.1 24.270.1 22,397.4 17 16 elämälle antama luotto siten lisääntyi 1,571.8 milj. markkaa eli lähes 71 %. Suomen Pankin luotonannon pääosana oli kertomusvuonna, niinkuin aikaisemmin kin, vekselien diskonttaaminen. Kertomus vuoden

Lisätiedot