Fiskarsin osasto Suomen Messujen 50-vuotisjuhlamessujen osastolla.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Fiskarsin osasto Suomen Messujen 50-vuotisjuhlamessujen osastolla."

Transkriptio

1 Fiskarsin osasto Suomen Messujen 50-vuotisjuhlamessujen osastolla.

2 OV FISKARS AB Toimintakertomus vuodelta 1969, yhtiön 86. toimintavuosi. Ulkopuolinen myynti ja vienti (1000 mk) Tuotantolaitokset yhteensä josta vienti yhteensä josta vienti Äminnefors Teräsmanufaktuuriryhmä Yleistä Mennyt vuosi kului selvästi havaittavan korkeasuhdanteen vallitessa, joka tosin vuoden lopulla osoitti tasoittumisen merkkejä. Maan teollisuustuotanto nousi kokonaisuudessaan, vienti- ja investointitoim inta olivat niin ikään hyvin vilkkaat. M etalliteollisuuden tuotanto nousi 8 % ja rakennusteollisuus kasvoi tuntuvasti. Yhtiön tuotteiden kysynnän kasvu oli erityisen selvää vuoden toisella puoliskolla. Tämä aiheutti tuotantoresurssiemme nopean kuormittumisen ja tuotteidemme toim itusaikoja jouduttiin huomattavasti pidentämään. Myynti Yhtiön ulkopuolinen myynti oli 112,9 milj. mk, kun se edellisenä vuonna oli 120,8 milj. mk. Kun Äminneforsin myynti, joka sisältyi vuoden 1968 loppusummaan, samoinkuin laskutetut rahdit, alennukset ja raaka-ainemyynti jätetään pois, päädytään 21 % :n myynninlisäykseen jäljelle jäävän tuotannon osalta. Tytäryhtiöiden, Salon Sähkö- ja Konetehdas Oy:n ja Turun Veneveistämö Oy:n, myynti nousi 15,5 milj. mk:sta 19,3 milj. mk:aan eli 24 /o:11a. Yhtymän kokonaisliikevaihto oli 132,2 milj. mk, kun se vuotta aikaisemmin oli 136,3 milj. mk. Viennin arvo, 23,4 Vuoden vaihteessa sisällä olevien tilausten määrä oli 73 % korkeampi kuin vastaavaan aikaan edellisenä vuonna Ylimääräisessä yhtiökokouksessa 10. maaliskuuta 1969 päätetty Äminneforsin teräs- ja valssilaitoksen myynti voitiin toteuttaa ilman kielteisiä henkilökuntaan kohdistuvia tai muita seurauksia, ja siihen liittyvät sopimukset toim ivat yhtiön osalta täysin tyydyttävästi. Tämän kaupan yheydessä yhtiö hankki 3 6 % Oy Vuoksenniska Ab:n osakkeista sekä yhtä suuren osuuden Ky Äminnefors, Oy Fiskars Ab & Co., Kb:sta. milj. mk, ei edellisestä vuodesta muuttunut, ja se vastaa 17,8 % :a vuoden 1969 liikevaihdosta. Poisjäänyttä teräksen vientiä tasoitti 23 % :lla lisääntynyt manufaktuurivienti. Kun otetaan huomioon vuoden aikana tapahtuneet hinnankorotukset, on myynnin volyymi kasvanut runsaat 1 0 %. Tuotantokapasiteetin rajoitukset ja raaka-aineiden saantivaikeudet ovat useiden tuotteiden osalta vaikuttaneet m arkkinointim ahdollisuuksiin. Pohjan ry h m ä Konepajaryhmä Muut yksiköt Myynti... raaka-aine- myynti Vuosiliikevaihto Tytäryhtiöt Myynti laskutetut rahdit, vuosi- ja yh- tymäalennukset, laskutetut rahdit, vuosi- ja yhtymäalennukset, raaka-ainemyynti Vuosiliikevaihto Yhtymän liikevaihto

3 Henkilökunta Investoinnit Vallitsevista suhdanteista aiheutunut ilmeinen ammatti koulutetun työvoiman puute on useissa tehtaissa vai kuttanut siihen, että koko konekapasiteettia ei ole voi tu käyttää hyväksi. Jotta käytettävissä olevia henkilöstöresursseja voitaisiin käyttää paremmin hyväksi, on työmenetelmien edistä miseen, työntutkim uskoulutukseen ja muuhun vastaa vanlaiseen toim intaan kiinnitetty paljon huomiota. Tehtaisiin vastaperustetut työturvallisuustoim ikunnat ovat vuoden mittaan toim ineet niin, että ne käytännös sä jo ovat täyttäneet vuoden 1970 alusta lähtien sopi musten mukaiset pakolliset vaatimukset. Onnettomuus tapausten vuoksi menetettyjen työtuntien määrä oli , kun edellisen vuoden luku oli Työrauha yhtiön tehtailla on ollut hyvä, vaikka syksyn aikana metallityöläisten keskuudessa vallinnut levotto muus johtikin muutamaan pienehköön lakkoon. Lakko jen johdosta menetettyjen työtuntien määrä oli 2.321, edellisenä vuonna 576. Nk. Liinamaan-sopimuksen mukaisesti on toimeenpan tu yleisiä palkankorotuksia 16 penniä tunnilta alkaen. Oy Fiskars Ab:n henkilökunnan määrä oli 2.990, vuotta aikaisemmin Koko yhtymän hen kilökunnan määrä oli 3.473, vuoden 1968 luvun oltua Vuoden aikana toteutettiin kaikissa tehtaissa huomatta via tuotantokoneistojen parannuksia, jotka olivat vält tämättömiä ilmeisestä nykyaikaistamistarpeesta ja lisäkapasiteettivaatim uksista johtuen. Koneiden pitkät to i mitusajat johtivat siihen, että suurehko osa uusinves toinneista kirjataan vuoden 1970 aikana ja osittain myö hemmin. Tilivuonna kirjattiin yhtiön puitteissa investoin teja 4,4 milj. mk:n arvosta, koko yhtymän investointien ollessa 5,6 milj. mk. Investointipäätösten painopiste on menneen vuoden ai kana kohdistettu mm. kettinki-, pultti- ja ruuvituotan- non voimakkaaseen m odernisointiin. Tämä tähdentää teräsm anufaktuurin m erkitystä koko yhtymälle. Mainittakoon lisäksi seuraavat jo osittain toteutuneet, muita tuotantoyksiköitä koskevat suurehkot projektit: puunlajittelulaitos Skogbyn sahalle uusittu saranoiden valm istuslinja ja öljyastiatuotannon koneistuksen uudistaminen Kellokoskella 5 0 % :n kapasiteetin lisäys Haikan kehyslistatehtaalla Muovitehtaan lisääntyneet tuotantom ahdollisuudet Turun veneveistämön kapasiteetin lisäys Tuotantolaitokset Teräsmanufaktuuriryhmä koki toisella vuosipuoliskolla korkeasuhdanteen suuremmassa määrin kuin muu teol lisuus. Kapasiteetissa ilmenevät puutteet tulevat lähi vuosien aikana korjaantumaan aikaisemmin mainittujen investointipäätösten ansiosta. Tonnim ääräisesti ryhmän tuotanto lisääntyi n. 14 % :lla. Raaka-aineet Pohjan ryhmän teollisuuslaitokset käyttivät kapasiteet tinsa maksimaalisesti kautta linjan. Niin maatalous-, rautakauppa- kuin teollisuustuotteidenkaan m arkkinoita ei voitu kuitenkaan tyydyttää kohtuullisten toim itusaiko jen puitteissa. Kilpailun jo monen vuoden ajan alas pai nama tuotteiden hintataso ei noussut kyllin korkealle korvatakseen nykyhetken kustannustasoa. Vientim arkkinoita hallitsivat lisääntyneet jousituotteiden toim itukset lähinnä Ruotsin autoteollisuudelle. Ton neissa lisääntyi ryhmän jousituotanto kokonaista 4 0 %. Pääosa yhtiön tärkeimmästä raaka-aineesta, teräkses tä, saatiin sopimuksen mukaisesti Ky Äm inneforsilta eh doilla, jotka ovat niin toim itusaikojen kuin hintojenkin puolesta huomattavan edullisia verratuna niihin huippukorkeisiin teräsnoteerauksiin, jotka vuoden loppupuo lella vallitsivat m aailmanmarkkinoilla. Ulkomaisten tuotekom ponenttien toimitusten viivästy misten vuoksi vaikeutui niistä riippuvaisten tuotteiden valmistus tuntuvasti. Vaikeudet ilmenivät selvimmin elektroniikan alalla ja konepajaryhmässä. Konepajaryhmän tuotevalikoim an kirjavuus ja hajallaan sijaitsevat tehtaat osoittautuivat rasitukseksi, vaikkakin eräät uudet tuotteet antoivat lupaavia tuloksia tulevai suutta silm ällä pitäen. Elektroniikkatehtaan tilaukset etenkin voim aelektroniikan alalla osoittivat suurta kas vua ja hyvää tuloskehitystä vuodelle Tytäryhtiö Salon Sähkö kykeni konepajapuolella ilm ei sen selvästi käyttämään hyväkseen osan suhdanteiden noususta menneen vuoden aikana. Sähkönjakelu Salon alueella nousi yli 17 % edellisestä vuodesta. P u tk ie ris ty s e le m e n tte jä m u o v ite h ta a n u lk o v a ra s to a lu e e lla. Skogbyn saha ei kyennyt myöhästyneiden laivausten vuoksi kohottamaan myyntiään edellisestä vuodesta. Haikan kehyslistatehdas saavutti n. 25 % korkeamman myynnin ja runsaat 1 0 % korkeamman tuottavuuden kuin v Muovitehdas Tammisaaressa saavutti huomattavan myynnin (47 % ) ja kannattavuuden lisäyksen. Ansio tästä lankeaa lähinnä muovisten sähkönjakokeskusrasioiden (EK-rasioiden) hyvälle m yyntimenestykselle ja putkieristyselem enttituotannon kaksinkertaistum iselle. Turun Veneveistämö Oy:n m yynti,osoitti jatkuvaa kas vua, n. 1 6%, edelliseen vuoteen verrattuna. Hallitilan laajennus ja eräät muut parannukset otetaan käyttöön v K iinteistöhallinnon osastot ovat toim ineet kuten tähän kin asti. Metsäosaston tulos on pienentynyt, koska omien metsien hakkuu oli v k-m3 kuoretta, oltuaan v k-m3. Maanviljelyksen kannalta vuosi oli hyvä. Uusi yhteisön tuottam asta maidosta ja vehnästä perittävä m arkkinoin timaksu tulee kuitenkin vakavasti huonontamaan tule vien vuosien näkymiä. Sähkövoiman jakelu on jonkin verran lisääntynyt, joskin oma tuotanto aleni huonontuneen vedensaannin seu rauksena. 5

4 OV FISKARS AB Omaisuustase Vastaavaa Varsinainen omaisuus Vieras pääoma Vastattavaa Rahoitusomaisuus Rahat ja postisiirto Saamavekselit Myönnetyt lainat Tilisaamiset Vaihto-omaisuus Valmisteet ja puolivalmisteet Raaka- ja tarveaineet Käyttöomaisuus Maa-alueet arvo 1.1. lisäys vähennys Rakennukset arvo 1.1. lisäys vähennys poisto , , , , , , , , , , , , , , , , ,- Lyhytaikainen Velkavekselit Tilivelat Pankkivelat Pitkäaikainen Kiinnelainat O bligaatiolainat Muut pitkäaikaiset lainat Debentuurilainat Siirtyvät erät Oma pääoma Osakepääoma Vararahasto Muut rahastot Voitto Tappio edellisiltä vuosilta Tilivuoden voitto , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,89 Koneet, kalustot ja kuljetusvälineet arvo 1.1. lisäys vähennys poisto , , , ,66 Kiinnitykset ja asetetut pantit mk , Indeksikorotukset ja kurssitappiot arvo 1.1. poisto , , ,13 Arvopaperit arvo 1.1. lisäys vähennys , , , , ,16 Tulostase v Kulut Siirtyvät erät Varsinaiset kulut Palkat Henkilökuntasivukustannukset Vuokrat Korkokulut Verot, käyttörahastoa rasittavat Poistot Muut varsinaiset kulut ( ,18) , , , , , , , , ,92 Tuotot Varsinaiset tuotot Tuotot liikkeen harjoittamisesta Korkotuotot Muut varsinaiset tuotot , , , , ,81 Tilivuoden voitto , , ,81 Vuosivaihto mk ,06 6 7

5 Tilintarkastuskertomus Tilinpäätös ja talous Terästehtaan myynnin seurauksena on omaisuustasees sa tapahtunut huomattavia muutoksia edelliseen vuo teen verrattuna. Rahoitusomaisuus lisääntyi 51,4 milj. mk, mikä pääasiassa johtuu siitä, että yhtiö terästeh taan myynnin yhteydessä myönsi lainoja yhteensä 46 milj. mk. Samalla on käyttöomaisuudessa tapahtunut 31,6 milj. mk:n nettovähennys, kun 4,4 milj. mk:n inves toinnit ja 3,6 milj. mk:n poistot otetaan huomioon. Vaihto-omaisuus esiintyy ilman terästehtaan varastoa. Varastovarantoon on vuoden kuluessa siirretty osa Äminnefors-sopimuksesta johtuvasta osittain kertaluon toisesta ylijäämästä. Rahoitus- ja vaihto-omaisuuden nettolisäys on 40,5 milj. mk, ylläm ainitut lainat mukaanluettuina, ja vastaavasti on vieras pääoma lisääntynyt 10,1 milj. mk:lla. Yhtiön rahoitusasemaa on siis voitu vahvistaa, mikä on ollut perusedellytyksenä aikaisemmin kerrotun investointioh jelman toteuttamiselle. Kuten useiden aikaisempien vuosien aikana on Äminneforsilla, nykyään Oy Fiskars Ab:n ja Ky Aminneforsin sopimuksen muodossa, ollut ratkaiseva merkitys yhtiön kannattavuudelle. Teollinen toim inta ei ole osoittanut tyydyttävää kannattavuutta, vaikkakin yhtiö kokonaisuu dessaan osoittaa parempaa tulosta. Tulostaseessa on liike- ja muiden varsinaisten tuotto jen määrä 3,8 milj. mk alhaisempi kuin edellisenä vuon na. Vastaavasti ovat palkka- ja henkilökunta sekä vuok ra- ja muut varsinaiset kulut laskeneet samalla määräl lä, eli 3,8 milj. mk. Nettokorot ovat olleet 0,8 milj. mk pienemmät ja poistot 0,6 milj. mk suuremmat kuin edel lisenä vuonna. Käyttörahastosta on maksettu veroja ,18 mk. Vuoden nettovoitoksi jää ,89 mk, edellisen vuoden tappion oltua ,60 mk. Tytäryhtiöstä Salon Sähkö- ja Konetehdas Oy osoittaa mk:n poistojen jälkeen tappiota ,98 mk ja Turun Veneveistämö Oy mk:n poistojen jä l keen tappiota ,90 mk. Hallinto Yhtiökokouksessa valittiin vuosina toim inut hallitus uudelleen kolm ivuotiskaudeksi Ensimmäisessä kokouksessaan 1970 valitsi hallitus uudelleen puheenjohtajakseen herra Jacob von Julinin ja varapuheenjohtajakseen herra John L. von Julinin. Toim itusjohtaja on alkaen herra Göran J. Ehrnrooth. Oy Fiskars Ab:n yhtiökokouksen 12. päivänä touko kuuta 1969 valitsem ina tilintarkastajina olemme suo rittaneet toim eksiantom m e mukaisen yhtiön hallinnon ja tilien tarkastuksen ja esitämme sen perusteella seuraavan tilintarkastuskertom uksen. Tilien jatkuvan tarkastuksen on yhtiön johdon toim esta suorittanut KHT-tilintarkastaja Henry Lind yhtiön si säisen tilintarkastajan, ekonomi Sulo Turusen avus tamana. Erillisissä kertom uksissa ja 2. päivänä huhtikuuta 1970 päivätyssä yleisselostuksessa on yhtiön johdon tie toon saatettu suoritettujen tarkastusten laajuus ja nii den aikana tehdyt havainnot. M ainituista kertom uk sista käy ilmi, että tilit ovat kunnossa ja että tilinpää tös on johdettu oikein kirjanpidosta. To teamme, että yhtiön omistamat arvopaperit on inven toitu jatkuvan tarkastuksen yhteydessä 1. päivänä huh tikuuta Edelläolevan lisäksi olemme lukeneet hallituksen to i mintakertomuksen sekä yhtiökokousten ja hallituksen pöytäkirjat. Olemme niinikään tarkastaneet laaditut tu los- ja omaisuustaseet ja niiden ensisijaiset perusteet sekä suorittaneet muut tarpeellisiksi katsomamme ta r kastustoimenpiteet. Ylimääräisessä yhtiökokouksessa 10. maaliskuuta 1969 tehdyn päätöksen perusteella on Aminneforsin teräs- ja valssilaitostoim innan myynti toteutettu vuo den 1969 aikana. Myynnin yhteydessä ostettiin yh tiöl le 3 6 % Oy Vuoksenniska Ab:n osakekannasta sekä samoin 3 6 % :n osuus Ky Äminnefors, Oy Fiskars Ab & Co., Kb:ssa. Teräslaitostoim innan myynti on vaikuttanut suotuisasti yhtiön taloudelliseen asemaan ja samalla parantanut tilivuoden 1969 tulosta. Käynnissä olevat investointi- ja rationalisoim istyöt eivät ole vielä mainittavasti vaikut taneet yhtiön teolliseen toim intaan ja sen kannattavuu teen, mitkä asiat selostetaan tarkem min hallituksen toimintakertomuksessa. Tilinpäätös vuodelta 1969 on laadittu oikein ja osoit taa voittoa ,89 markkaa sen jälkeen kun markkaa on käytetty käyttöomaisuuden sekä aktivoitujen indeksikorotusten ja kurssitappioiden poistoihin, minkä lisäksi verojen kattamiseen on otet tu käyttörahastosta ,18 markkaa. Yhtiön palovaaran alainen käyttöomaisuus on vakuu tettu pääosaltaan jälleenhankinta-arvoperiaatteen mu kaan. Myös muut vakuutukset ovat voimassa ja vakuutusasiakirjat kunnossa. Aikaisemman käytännön mu kaisesti ei keskeytys- eikä metsävakuutuksia ollut. Esitämme yhtiökokoukselle, että tilinpäätös vahvistetaan ja että hallitukselle myönnetään vastuuvapaus vuodelta Yhdymme hallituksen ehdotukseen yhtiökokouksen käytettävissä olevien voittovarojen käytöstä. Voittovarojen käyttö Kun vuoden voitosta mk ,89 on vähennetty edellisten vuosien tap piot mk ,08, jää voittovaroja mk ,81. Yhtiöjärjestyksen mukaan on voitosta osakkeenom istajille jaettava osinkoa 4 %, eli 20 mk osaketta kohti, mihin tarkoitukseen käytetään mk ,ja 10%, eli mk ,48, on vietävä vararahastoon. Näin ollen yhtiökokouksen käytettävissä on mk ,33. Hallitus ehdottaa, että yhtiökokouksen käytettävissä olevat varat jätetään voitto- ja tappiotilille. Helsinki maaliskuun 12. pnä 1970 Helsinki 8. pnä huhtikuuta 1970 Tor Haglund Claes-Johan Hisinger-Jägerskiöld Erik Silän K e s k u s k a u p p a k a m a rin hyvä ksym ä Hallitus tilin ta rk a s ta ja Jacob von Julin John L. von Julin T. Gunnar Nyström Robert G. Ehrnrooth Jarl Gripenberg Klaus Ahola Thomas Tallberg./. Göran J. Ehrnrooth 8 9

6 M e ts ä ty ö m ie s e li jä tk ä m a llia 1969 k a ik k in e v a ru s te in e e n, ty ö k a lu t F is k a rs -B illn ä s v a lm is te tta. V a ih to s u u n ta a jia v a se m m a lla, o ik e a lla ta s a s u u n ta a ja jä rje s te lm ä. T a u s ta lla la s iu u n in m ä n g in ja p o ltto ö ljy n s u h d e s ä lliö a u to m a tiik k a. 10 Täyshydraulinen Fiskars Tukkikurki kuormaa tekemässä. 11

7

8 T U O T A N TO L A IT O K S E T v s , Teräsm anufaktuuriryhmä koki toisella vuosipuoliskolla korkeasuhdanteen suuremmassa määrin kuin muu teollisuus. Kapasiteetissa ilmenevät puutteet tulevat lähivuosien aikana korjaantumaan aikaisemmin mainittujen investointipäätösten ansiosta. Tonnimääräisesti ryhmän tuotanto lisääntyi n. 14%:lla. Pohjan ryhmän teollisuuslaitokset käyttivät kapasiteettinsa maksimaalisesti kautta linjan. Niin maatalous--, rautakauppakuin teollisuustuotteidenkaan markkinoita ei voitu tyydyttää kohtuullisten toimitusaikojen puitteissa. Kilpailun jo monen vuoden ajan alas painama tuotteiden hintataso ei noussut kyllin korkealle korvatakseen nykyhetken kustannustasoa. Vientimarkkinoita hallitsivat lisääntyneet jousituotteiden toimitukset lähinnä Ruotsin autoteollisuudelle. Tonneissa lisääntyi ryhmän jousituotanto kokonaista 40%. Konepajaryhmän tuotevalikoiman kirjavuus ja hajallaan sijaitsevat tehtaat osoittautuivat rasitukseksi, vaikkakin eräät uudet tuotteet antoivat lupaavia tuloksia tulevaisuutta silmällä pitäen. Elektroniikka- tehtaan tilaukset etenkin voimaelektroniikan alalla osoittivat suurta kasvua ja hyvää tuloskehitystä vuodelle Tytäryhtiö Salon Sähkö kykeni konepajapuolella ilm eisen selvästi käyttämään hyväkseen osan suhdanteiden noususta menneen vuoden aikana. Sähkönjakelu Salon alueella nousi yli 17% edellisestä vuodesta. Skogbyn saha ei kyennyt myöhästyneiden laivausten vuoksi kohottamaan myyntiään edellisestä vuodesta. Haikan kehyslistatehdas saavutti n. 25% korkeamman myynnin ja runsaat 10% korkeamman tuottavuuden kuin v Muovitehdas Tam m isaaressa saavutti huomattavan myynnin (47%) ja kannattavuuden lisäyksen. Ansio tästä lankeaa lähinnä muovisten sähkönjakokeskusrasioiden (EK - rasioiden) hyvälle myyntimenestykselle ja putkieristyselementtituotannon kaksinkertaistumiselle.

9 Turun Veneveistämö Oy:n m yyntf osoitti jatkuvaa kasvua, n. 16%, edelliseen vuoteen verrattuna. Hallitilan laajennus ja eräät muut parannukset otetaan käyttöön v Kiinteistöhallinnon osastot ovat toimineet kuten tähänkin asti. Metsäosaston tulos on pienentynyt, koska omien metsien hakkuu oli v k-m^ kuoretta oltuaan v k-m^. Maanviljelyksen kannalta vuosi oli hyvä. Uusi yhteisön tuottamasta maidosta ja vehnästä perittävä markkinointimaksu tulee kuitenkin vakavasti huonontamaan tulevien vuosien näkymiä. Sähkövoiman jakelu on jonkin verran lisääntynyt, joskin oma tuotanto aleni huonontuneen vedensaannin seurauksena. T IL IN P Ä Ä T Ö S JA TALOUS Terästehtaan myynnin seurauksena on omaisuustaseessa tapahtunut huomattavia muutoksia edelliseen vuoteen verrattuna. Rahoitusomaisuus lisääntyi 51,4 m ilj.m k, mikä pääasiassa johtuu siitä, että yhtiö terästehtaan myynnin yhteydessä myönsi lainoja yhteensä 46 m ilj.m k. Samalla on käyttöomaisuudessa tapahtunut 31, 6 m ilj.m k m netto- vähennys, kun 4, 4 milj. mk:n investoinnit ja 3, 6 m ilj. mk:n poistot otetaan huomioon. Vaihto-omaisuus esiintyy ilman terästehtaan varastoa. Varastovarantoon on vuoden kuluessa siirretty osa Aminnefor s - sopimuksesta johtuvasta osittain kertaluontoisesta ylijäämästä. Rahoitus- ja vaihto-omaisuuden nettolisäys on 40, 5 m ilj.m k, yllämainitut lainat mukaanluettuina, ja vastaavasti on vieras pääoma lisääntynyt 10, 1 m ilj.m k:lla. Yhtiön rahoitusasemaa on siis voitu vahvistaa, mikä on ollut perusedellytyksenä aikaisemmin kerrotun investointiohjelman toteuttamiselle. Kuten useiden aikaisempien vuosien aikana on Aminnefor silla, nykyään Oy Fiskars Ab:n ja Ky Aminneforsin sopimuksen muodossa, ollut ratkaiseva merkitys yhtiön kannattavuudelle. Teollinen toiminta ei ole osoittanut tyydyttävää kannattavuutta, vaikkakin yhtiö kokonaisuudessaan osoittaa parempaa tulosta.

10 t ytäryhtiöt Myynti - laskutetut rahdit, vuosi- ja yhtymäalennukset, raaka- ainemyynti 1968 yhteensä jo^ta yhteensä josta vienti vienti Vuo s iliike vaihto Yhtymän vuosiliikevaihto H E N K ILÖ K U N TA Vallitsevista suhdanteista aiheutunut ilmeinen ammattikoulutetun työvoiman puute on useissa tehtaissa vaikuttanut siihen, että koko konekapasiteettia ei ole voitu käyttää hyväksi. Jotta käytettävissä olevia henkilöstöresursseja voitaisiin käyttää paremmin hyväksi, on työmenetelmien edistämiseen, työntutkimus - koulutukseen ja muuhun vastaavanlaiseen toimintaan kiinnitetty paljon huomiota. Tehtaisiin vastaperustetut työturvallisuustoimilcunnat ovat vuoden mittaan toimineet niin, että käytännössä jo on täytetty vuoden 1970 alusta lähtien sopimusten mukaiset pakolliset vaatimukset. Onnettomuustapausten vuoksi menetettyjen työtuntien määrä oli , kun edellisen vuoden luku oli Työrauha yhtiön tehtailla on ollut hyvä, vaikka syksyn aikana m etallityöläisten keskuudessa vallinnut levottomuus johtikin muutamaan pienehköön lakkoon. Lakkojen johdosta menetettyjen työtuntien määrä oli , edellisenä vuonna 576. Nk. Liinamaan sopimuksen mukaisesti on toimeenpantu yleisiä palkankorotuksia 16 penniä tunnilta alkaen. Oy FISKARS Ab:n henkilökunnan määrä oli , vuotta aikaisemmin Koko yhtymän henkilökunnan määrä oli , vuoden 1968 luvun oltua

11 RAAKA-AINEET. Pääosa yhtiön tärkeimmästä raaka-aineesta, teräksestä, saatiin sopimuksen mukaisesti Ky Aminneforsilta ehdoilla, jotka ovat niin toimitusaikojen kuin hintojenkin puolesta huomattavan edullisia verrattuna niihin huippukorkeisiin teräsnoteerauksiin, jotka vuoden loppupuolella vallitsivat maailmanmarkkinoilla. Ulkomaisten tuotekomponenttien toimitusten viivästymisten vuoksi vaikeutui niisät riippuvaisten tuotteiden valmistus tuntuvasti. Vaikeudet ilmenivät selvimmin elektroniikan alalla ja konepaja ryhmäs sä. INVESTOINNIT Vuoden aikana toteutettiin kaikissa tehtaissa huomattavia tuotantokoneistojen parannuksia, jotka olivat välttämättömiä ilmeisestä nykyaikaistamistarpeesta ja lisäkapasiteetti vaatimuksista johtuen. Koneiden pitkät toimitusajat johtivat siihen, että suurehko osa uusinvestoinneista kirjataan vuoden 1970 aikana ja osittain myöhemmin. Tilivuonna kirjattiin yhtiön puitteissa investointeja 4.4 m ilj.m kjn arvosta, koko yhtymän investointien ollessa. 5, 6 m ilj. mk. Investointipäätösten painopiste on menneen vuoden aikana kohdistettu mm. kettinki-; pultti- ja ruuvituotannon voimakkaaseen modernisointiin, mikä tähdentää teräsmanufaktuurin merkitystä koko yhtymälle. Mainittakoon lisäksi seuraavat jo osittain toteutuneet, muita tuotantoyksiköitä koskevat suurehkot projektit: puunlajittelulaitos Skogbyn sahalle uusittu saranoiden valmistuslinja ja öljyastiatuotannon koneistuksen uudistaminen Kellokoskella 50%:n kapasiteetin lisäys Haikan kehyslistatehtaalla Muovitehtaan lisääntyneet tuotantomahdollisuudet Turun Veneveistämö Oy:n kapasiteetin lisäys.

12 Tulostaseessa on varsinaisten tuottojen määrä 3, 8 m ilj.m k alhaisempi kuin edellisenä vuoniurr. Vastaavasti ovat palkkaja henkilökunta- se-kä muut varsinaiset kulut laskeneet samalla määrällä, eli 3, 8 m ilj.m k. Nettokorot ovat olleet 0, 8 m ilj.m k pienemmät ja poistot 0, 6 m ilj.m k suuremmat kuin edellisenä vuonna. Käyttörahastosta on maksettu veroja , 18 mk. Vuoden nettovoitoksi jää , 89 mk, edellisen vuoden tappion oltua , 60 mk. Tytäryhtiöistä Salon Sähkö- ja Konetehdas Oy osoittaa mk:n poistojen jälkeen tappiota , 98 mk ja Turun Veneveistämö Oy mk:n poistojen jälkeen tappiota , 90 mk. H A L L IN T O Yhtiökokouksessa valittiin vuosina toiminut hallitus uudelleen kolmivuotiskaudeksi Ensim mäisessä kokouksessa 1970 valitsi hallitus uudelleen puheenjohtajakseen herra Jacob von Julinin ja varapuheenjohtajakseen herra John L. von Julinin. Toimitusjohtaja on alkaen herra Göran J. Ehrnrooth. VO ITTO VAR O JE N K Ä Y T T Ö Kun vuoden voitosta , 89 mk on vähennetty edellisten vuosien tappiot , 08 mk, jää voittovaroja , 81 mk. Yhtiöjärjestyksen mukaan on voitosta osakkeenomistajille jaettava osinkoa 4%, eli 20 mk osaketta kohti, mihin tarkoitukseen käytetään , - mk ja 10%, eli ,48 mk, on vietävä vararahastoon. Näin ollen yhtiökokouksen käytettävissä on , 33 mk. Hallitus ehdottaa, että yhtiökokouksen käytettävissä olevat

13 MYYNTI Yhtiön ulkopuolinen myynti oli 112, 9 m ilj.m k, kun se edellisenä vuonna oli 120, 8 m ilj.m k. Kun Äminneforsin myynti, joka sisältyi vuoden 1968 loppusummaan, samoinkuin laskutetut rahdit, alennukset ja raaka-ainemyynti jätetään pois, päädytään 21%:n myynninlisäykseen jäljelle jäävän tuotannon osalta. Tytäryhtiöiden, Salon Sähkö- ja Konetehdas Oy:n ja Turun Veneveistämö Oy:n, myynti nousi 15, 5 m ilj.m k:sta 19, 3 milj.mk-aan eli 24 %:lla. Yhtymän kokonaisliikevaihto oli 132, 2 m ilj.m k, kun se vuotta aikaisemmin oli 136, 3 milj. mk. Viennin arvo, 23, 4 milj. mk, ei edellisestä vuodesta muuttunut, ja se vastaa 17, 8%:a vuoden 1969 liikevaihdosta. Poisjäänyttä teräksen vientiä tasoitti 23%:lla lisääntynyt manufaktuurivienti. Kun otetaan huomioon vuoden aikana tapahtuneet hinnankorotukset, on myynnin volyymi kasvanut runsaat 10%. Tuotantokapasiteetin rajoitukset ja raaka-aineiden saantivaikeudet ovat useiden tuotteiden osalta vaikuttaneet markkinointimahdollisuuksiin. U LK O PU O LIN E N M Y Y N T I JA VIENTI ( mk) yhteensä josta vienti yhteensä josta vienti Tuotantolaitokset Aminnefor s Teräsmanufaktuurir yhmä Pohjan ryhmä Konepajaryhmä Muut yksiköt Myynti laskutetut rahdit, vuosi- ja yhtymäalennukset, raaka ainemyynti Vuo s iliike vaihto

14 KÄÄNNÖS t i OY FISKARS AB Toimintakertomus vuodelta 1969, yhtiön 86. toimintavuosi. Y L E IS T Ä Mennyt vuosi kului selvästi havaittavan korkeasuhdanteen vallitessa, joka tosin vuoden lopulla osoitti tasoittumisen merkkejä. Maan teollisuustuotanto nousi kokonaisuudessaan, vienti- ja investointitoiminta olivat niin ikään hyvin vilkkaat. Metalliteollisuuden tuotanto nousi 8 % ja rakennusteollisuus kasvoi tuntuvasti. Yhtiön tuotteiden kysynnän kasvu oli erityisen selvää vuoden toisella puoliskolla. Tämä aiheutti tuotantoresurssiemme nopean kuormittumisen ja tuotteidemme toimitusaikoja jouduttiin huomattavasti pidentämään. Vuoden vaihteessa sisällä olevien tilausten määrä oli 73% korkeampi kuin vastaavaan aikaan edellisenä vuonna. Ylim ääräisessä yhtiökokouksessa 10. maaliskuuta 1969 päätetty Äminneforsin teräs- ja valssilaitoksen myynti voitiin toteuttaa ilman kielteisiä henkilökuntaan kohdistuvia tai muita seurauksia, ja siihen liittyvät sopimukset toimivat yhtiön osalta täysin tyydyttävästi. Tämän kaupan yhteydessä hankki 36% Oy Vuoksenniska Ab:n osakkeista sekä yhtä suuren osuuden Ky Aminnefors, Oy Fiskars Ab & Co., Kb:sta.

15 Vastaavaa Varsinainen omaisuus Rahoitusomaisuus Rahat ja postisiirto Saamavekselit Myönnetyt lainat Tilisaamiset Vaihto-omaisuus Valmisteet ja puolivalmisteet Raaka- ja tarveaineet Käyttöomaisuus Maa-alueet arvo ,59 lisäys ,56 vähennys ,00 Rakennukset arvo ,33 lisäys ,13 vähennys 6.089,00 poisto ,00 Koneet, kalustot ja kuljetusvälineet arvo ,77 lisäys ,02 vähennys ,13 poisto ,00 Indeksikorotukset ja kurssitappiot arvo ,13 poisto ,00 Arvopaperit arvo ,12 lisäys ,20 vähennys ,56 Siirtyvät erät , , , , , , , , , , , , mk ,87 Oy FIS K A R S Ab Omaisuustase , ,00 Vieras pääoma Lyhytaikainen Velkavekselit Tilivelat Pankkivelat Pitkäaikainen Kiinnelainat Obligaatiolainat Muut pitkäaikaiset lainat Debentuurilainat Siirtyvät erät Oma pääoma Osakepääoma Vararahasto Muut rahastot Voitto Tappio edellisiltä vuosilta Tilivuoden voitto Kiinnitykset ja asetetut pantit mk , , , , ,54 Vastattavaa , , , , , , , , , , , , , ,89 mk ,87 Kulut Varsinaiset kulut Palkat Henkilökuntasivukustannukset Vuokrat Korkokulut Verot, käyttörahastoa rasittavat ( ,18) Poistot M uut varsinaiset kulut. Tilivuoden voitto Vuosivaihto mk , , , , , , , ,89 mk ,81 Tulostase v Varsinaiset tuotot Tuotot liikkeen harjoittamisesta Korkotuotot Muut varsinaiset tuotot T uotot , , , ,81 mk ,81

OY FISKARS AB. Fair Lady Cabin on lasikuituvahvisteisesta polyesterimuovista rakennettu tyylikäs perhevene. Valmistaja: Turun Veneveistämö Oy

OY FISKARS AB. Fair Lady Cabin on lasikuituvahvisteisesta polyesterimuovista rakennettu tyylikäs perhevene. Valmistaja: Turun Veneveistämö Oy OY FISKARS AB 1968 Fair Lady Cabin on lasikuituvahvisteisesta polyesterimuovista rakennettu tyylikäs perhevene. Valmistaja: Turun Veneveistämö Oy OV FISKARS AB Hallituksen toimintakertomus vuodelta 1968,

Lisätiedot

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Tilinpäätös Emoyhtiön tuloslaskelma Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Milj. Liite 1. 1. 31. 12. 2012 1. 1. 31. 12. 2011 Liikevaihto 1 12,5 8,9 Liiketoiminnan muut tuotot 2 4,6 3,6 Materiaalit ja palvelut 3

Lisätiedot

Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011

Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011 Sivu1 (13) Demoyritys Oy Oikotie 8 00200 HELSINKI Y-tunnus: 0000000-0 Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011 . 2 Sisällysluettelo Sivu Hallituksen toimintakertomus 3 Tuloslaskelma 4 Tase (vastaavaa)

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedote 1.7.2014-30.6.2015

Tilinpäätöstiedote 1.7.2014-30.6.2015 Julkaistu: 2015-09-10 14:10:49 CEST Yhtiötiedote Tilinpäätöstiedote 1.7.2014-30.6.2015 TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.7.2014 30.6.2015 (tilintarkastamaton) Keskeiset tilinpäätös tunnusluvut (t ): Liikevaihto 2 329

Lisätiedot

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 Kullo Golf Oy Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2020 asti Tilinpäätöksen laatija: Tilisampo Oy 1 TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

HONKARAKENNE OYJ PÖRSSITIEDOTE KLO 9.00

HONKARAKENNE OYJ PÖRSSITIEDOTE KLO 9.00 HONKARAKENNE OYJ PÖRSSITIEDOTE 9.8.2006 KLO 9.00 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.06.2006 Honkarakenne-konsernin kuluvan vuoden tammi-kesäkuun liikevaihto oli 35,7 miljoonaa euroa, kun se edellisenä vuonna vastaavaan

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus. Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010

Toimitusjohtajan katsaus. Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010 Toimitusjohtajan katsaus Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010 Tilinpäätös 11/2008 10/2009 tiivistelmä 1/2 Liikevaihto 15,41 milj. euroa (18,40 milj. euroa), laskua 16 % Liikevoitto -0,41 milj. euroa (0,74

Lisätiedot

SALON RAUTA OY. Yritys valmistaa metallisia portaita ja portteja sekä ruostumattomasta teräksestä mm. postilaatikoita.

SALON RAUTA OY. Yritys valmistaa metallisia portaita ja portteja sekä ruostumattomasta teräksestä mm. postilaatikoita. SALON RAUTA OY Salon Rauta Oy:n perustivat 1.9.1998 Antti ja Timo Salo. Antti Salo toimii yrityksessä toimitusjohtajana sekä talousjohtajana ja Timo Salo hallituksen puheenjohtajana sekä myyntijohtajana.

Lisätiedot

2003-05-09 14:00 Pörssitiedote FISKARS KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS, TAMMI - MAALISKUU 2003 (Tietoja ei ole tilintarkastettu)

2003-05-09 14:00 Pörssitiedote FISKARS KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS, TAMMI - MAALISKUU 2003 (Tietoja ei ole tilintarkastettu) 2003-05-09 14:00 Pörssitiedote FISKARS KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS, TAMMI - MAALISKUU 2003 (Tietoja ei ole tilintarkastettu) FISKARSIN LIIKEVAIHTO LASKI JA LIIKEVOITTO PARANI - konsernin liikevaihto 173,6

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014 TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan Energia Oy Vuosikertomus 2014 Konserni Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2014 1.1. 31.12.2013 LIIKEVAIHTO 128 967 121 379 Valmistus omaan käyttöön 4 869 4 273 Liiketoiminnan

Lisätiedot

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,9 30,7 *Lainojen takaisinmaksut -29,7 0,0 *Omien osakkeiden hankinta -376,2-405,0 0,0 30,7

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,9 30,7 *Lainojen takaisinmaksut -29,7 0,0 *Omien osakkeiden hankinta -376,2-405,0 0,0 30,7 RAHOITUSLASKELMA (1000 euroa) VUODELTA 2014 Liiketoiminnan rahavirta *Myynnistä ja muista liiketoim. tuotoista saadut maksut 1010,4 1044,3 *Maksut liiketoiminnan kuluista -839,9-860,6 *Saadut korot 3,8

Lisätiedot

'&féw /m^w VUOSIKERTOMUS JOULUKUUN 31 P.NA 1931 PÄÄTTYNEELTÄ. >np ÄTEN ILMOITETAAN, että yllämainitun VUODELTA

'&féw /m^w VUOSIKERTOMUS JOULUKUUN 31 P.NA 1931 PÄÄTTYNEELTÄ. >np ÄTEN ILMOITETAAN, että yllämainitun VUODELTA '&féw /m^w VUOSIKERTOMUS JOULUKUUN 31 P.NA 1931 PÄÄTTYNEELTÄ VUODELTA >np ÄTEN ILMOITETAAN, että yllämainitun yhtiön *- varsinainen yhtiökokous pidetään Helsingissä Hotelli Seurahuoneella keskiviikkona

Lisätiedot

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9. Julkaistu: 2003-11-12 08:00:20 CET Wulff - neljännesvuosikatsaus BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.

Lisätiedot

Hyvigolf Oy TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014. Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1

Hyvigolf Oy TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014. Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1 Hyvigolf Oy Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1 TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2024 asti Tilinpäätöksen toteutti: Visma Services Oy Helsinki

Lisätiedot

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 14.8.2003, klo 9.15 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2003 Beltton konserni kasvatti sekä liikevaihtoaan että liikevoittoaan. Konsernin liikevaihto kasvoi

Lisätiedot

Reijo Mäihäniemi toimitusjohtaja 13.12.2006. Tilinpäätösjulkistus (1.11.2005 31.10.2006)

Reijo Mäihäniemi toimitusjohtaja 13.12.2006. Tilinpäätösjulkistus (1.11.2005 31.10.2006) Reijo Mäihäniemi toimitusjohtaja 13.12.2006 Tilinpäätösjulkistus (1.11.2005 31.10.2006) Sisältö Yhteenveto liiketoiminnan kehityksestä Liiketoiminnan kehitys 4. neljänneksellä Tilinpäätös 1.11.2005 31.10.2006

Lisätiedot

TARINAHARJUN GOLF OY TILIKAUSI 1.1.2013-31.12.2013

TARINAHARJUN GOLF OY TILIKAUSI 1.1.2013-31.12.2013 TARINAHARJUN GOLF OY TILIKAUSI 1.1.2013-31.12.2013 TOIMINTAKERTOMUS Yleistä Tarinaharjun Golf Oy:n kahdeskymmeneskuudes toimikausi sujui toimintasuunnitelman mukaisesti. Pelikausi oli vilkas. Tarinan kentillä

Lisätiedot

LÄNNEN TEHTAAT OYJ PÖRSSITIEDOTE 11.10.2000 KLO 9.00

LÄNNEN TEHTAAT OYJ PÖRSSITIEDOTE 11.10.2000 KLO 9.00 LÄNNEN TEHTAAT OYJ PÖRSSITIEDOTE 11.10.2000 KLO 9.00 OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.8.2000 Lännen Tehtaiden tammi-elokuun liikevaihto kasvoi 28 prosenttia ja oli 1 018,1 miljoonaa markkaa (1999: 797,1 Mmk). Tulos

Lisätiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1.1 Tuloslaskelma, ulkoinen Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Valmistevarastojen muutos +/- Valmistus omaan käyttöön

Lisätiedot

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.11.2004 klo 09.00 1(4)

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.11.2004 klo 09.00 1(4) OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.11.2004 klo 09.00 1(4) OLVI-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.9.2004 (9 KK) Konsernin liikevaihto kasvoi 16,0 % 99,90 (86,09) milj. euroon ja liikevoitto oli 7,83 (7,65) milj.

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2015 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2005 1 (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2005 1 (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2005 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2005

Lisätiedot

2000-02-18 12:00 FISKARS-KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1999 KONSERNIN TULOS

2000-02-18 12:00 FISKARS-KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1999 KONSERNIN TULOS 2000-02-18 12:00 FISKARS-KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1999 KONSERNIN TULOS Konsernin liikevaihto kasvoi 18 prosenttia edellisestä vuodesta ja oli 665 milj. euroa (562 Me). Sijoitustoiminnasta saatujen

Lisätiedot

O V F IS K A R S A B Toimintakertomus 1973 yhtiön 90. toimintavuosi

O V F IS K A R S A B Toimintakertomus 1973 yhtiön 90. toimintavuosi F = O V F IS K A R S A B Toimintakertomus 1973 yhtiön 90. toimintavuosi Toimintakertomus 1973 YLEISTALOUDELLINEN KATSAUS Maamme taloudellisen kehityksen merkittävimmät p iirteet olivat voimakas inflaatio,

Lisätiedot

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY TASEKIRJA 31.12.2015 VIRPINIEMI GOLF OY Virpiniemi Golf Oy Y-tunnus 1892969-4 kotipaikka OULU TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2015 31.12.2015 Sisällys: Sivu Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2 Tase 3-4 Liitetiedot

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Asukasmäärä 31.12. 67 806 67 497 Verotuloprosentti 19,50 % 19,50 % Toimintakate -327,7 M -327,1 M Toimintakatteen kasvu 0,18 % 4,8 % Verotulot 254,3 M 237,4 M Verotulojen

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2015 1 6/2014 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 17 218 10 676 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 5 205 1 916 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta 30,2 % 17,9 % 19,0

Lisätiedot

LIITTYJÄT 0,93 % VOLYYMIT m 3 /a TASE-ENNUSTE MAKSUT alv 0 % 2,0 % 2012 TULOSLASKELMAENNUSTE

LIITTYJÄT 0,93 % VOLYYMIT m 3 /a TASE-ENNUSTE MAKSUT alv 0 % 2,0 % 2012 TULOSLASKELMAENNUSTE Askolan vesihuoltolaitos LIITTYJÄT,93 % Väkiluku as 4 988 Vesijohdon liittymis-% % 65 % Vesijohtoon liittyneet as 3 242 Viemärin liittymis-% % 34 % Viemäriin liittyneet as 1 696 VOLYYMIT m 3 /a Veden pumppaus

Lisätiedot

Ravintola Gumböle Oy

Ravintola Gumböle Oy Ravintola Gumböle Oy Gumbölentie 20 02770 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 2463691-9 TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2023 asti Tilinpäätöksen toteutti: Gumböle Golf

Lisätiedot

SAV-Rahoitus konsernin tilikauden 1.7.2012 30.6.2013 Q1 tulos niukasti tappiollinen

SAV-Rahoitus konsernin tilikauden 1.7.2012 30.6.2013 Q1 tulos niukasti tappiollinen Yhtiötiedote SAV-Rahoitus konsernin tilikauden 1.7.2012 30.6.2013 Q1 tulos niukasti tappiollinen SAV Rahoitus Oyj:n toimitusjohtajan Janne Heusalan kommentit ensimmäisen kvartaalin tuloksesta: SAV-Rahoitus

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2012 PÖRSSITIEDOTE 4.5.2012 KLO10:00

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2012 PÖRSSITIEDOTE 4.5.2012 KLO10:00 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2012 PÖRSSITIEDOTE 4.5.2012 KLO10:00 - Liikevaihto 10,7 miljoonaa euroa (9,4 milj. euroa) - Liikevoitto 592 tuhatta euroa (444 tuhatta euroa) - Osakekohtainen

Lisätiedot

SAV-Rahoitus konsernin tilikauden 1.7.2011 30.6.2012 Q1 tulos positiivinen

SAV-Rahoitus konsernin tilikauden 1.7.2011 30.6.2012 Q1 tulos positiivinen Yhtiötiedote SAV-Rahoitus konsernin tilikauden 1.7.2011 30.6.2012 Q1 tulos positiivinen SAV Rahoitus Oyj:n toimitusjohtajan Harri Kalliokosken kommentit ensimmäisen kvartaalin tuloksesta: SAV-Rahoitus

Lisätiedot

AM 2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

AM 2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 AM 2013 T A S E Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1020 Aineettomat oikeudet Aineettomat hyödykkeet yhteensä Aineelliset hyödykkeet 1100 Maa- ja vesialueet 1110 Rakennukset ja rakennelmat

Lisätiedot

P-K:N KIRJAPAINO -KONSERNI PÖRSSITIEDOTE 12.3.04 klo 15.30 1(5)

P-K:N KIRJAPAINO -KONSERNI PÖRSSITIEDOTE 12.3.04 klo 15.30 1(5) P-K:N KIRJAPAINO -KONSERNI PÖRSSITIEDOTE 12.3.04 klo 15.30 1(5) TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA 1.1.-31.12.2003 Konsernin liikevaihto oli 56,1 milj., jossa kasvua edelliseen vuoteen 7,1 milj. (14,4 %).

Lisätiedot

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13)

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan

Lisätiedot

Vastaavat 150 Vaihto-omaisuus 150 Aineet ja tarvikkeet 1500 Aineet ja tarvikkeet 151 Keskeneräiset tuotteet

Vastaavat 150 Vaihto-omaisuus 150 Aineet ja tarvikkeet 1500 Aineet ja tarvikkeet 151 Keskeneräiset tuotteet Taso 1 Taso 2 Taso 3 Taso 4 Taso 5 Taso 6 Nimi 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020 Kehittämismenot 103 Aineettomat oikeudet 1030 Aineettomat oikeudet

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) 1 1 000 euroa 1.1. - 31.12.2006 1.1. - 31.12.2005 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 266 897 260 025 Rakennusmateriaaliryhmä

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2007 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2007

Lisätiedot

VESIOSUUSKUNTA UHKOILA. Y-tunnus 2009335-5 TASEKIRJA 31.12.2009. Toimintakertomus. Tilinpäätös

VESIOSUUSKUNTA UHKOILA. Y-tunnus 2009335-5 TASEKIRJA 31.12.2009. Toimintakertomus. Tilinpäätös Y-tunnus 2009335-5 Tilinpäätös Toimintakertomus TASEKIRJA 31.12.2009 VESIOSUUSKUNTA UHKOILA VESIOSUUSKUNTA UHKOILA TOIMINTAKERTOMUS Sisällysluettelo: Toimintakertomus 1-2 Vesiosuuskunta Uhkoilan perustamiskokous

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TIEDOTE 16.5.2005 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2005 Aina Group- konsernin liikevaihto oli tammi-maaliskuussa 14.674.840 euroa. Liikevaihto kasvoi 9,9 % edellisen

Lisätiedot

KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA

KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA Tilikausi Edellinen tilikausi Kiinteistön tuotot Vastikkeet Hoitovastikkeet 0,00 0,00 Hankeosuussuoritukset 0,00 0,00 Kulutusperusteiset vastikkeet 0,00 0,00 Erityisvastikkeet

Lisätiedot

MARTELA OYJ PÖRSSITIEDOTE 12.08.2003 KLO 08.30 1(7)

MARTELA OYJ PÖRSSITIEDOTE 12.08.2003 KLO 08.30 1(7) MARTELA OYJ PÖRSSITIEDOTE 12.08.2003 KLO 08.30 1(7) MARTELAN OSAVUOSIKATSAUS AJALTA 01.01.-30.06.2003 Toimistokalusteiden kysyntä on jatkunut heikkona. Liikevaihto laski 19,2 % ja oli 49,0 milj. euroa.

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS TILIKAUSI

TOIMINTAKERTOMUS TILIKAUSI TOIMINTAKERTOMUS TILIKAUSI 1.1.2013-31.12.2013 Yleistä yhtiöstä Yhtiö on 18.12.1998 allekirjoittanut maanvuokrasopimuksen, jolla yhtiö vuokraa Suomen valtiolta Inarin kunnan Laanilan valtionmaasta Kaunispään

Lisätiedot

Kustannus Oy Vapaa Ajattelija Ab

Kustannus Oy Vapaa Ajattelija Ab Kustannus Oy Vapaa Ajattelija Ab 1/9 Kustannus Oy Vapaa Ajattelija Ab TASEKIRJA Tase-erittelyt 1.1.2004-31.12.2004 Tasekirjan sisällysluettelo Kirjanpitoaineisto 1 Toimintakertomus 2 Talousarviovertailu

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2016 1 6/2015 1 12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 10 370 17 218 27 442 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 647 5 205 6 471 Liikevoitto, % liikevaihdosta 6,2 % 30,2 % 23,6 %

Lisätiedot

1.1.2014 1.1.2013 Rahayksikkö EURO - 30.9.2014-31.12.2013. Vuokrat 1 874 250,38 2 434 565,63 Käyttökorvaukset 55 997,71 76 803,93

1.1.2014 1.1.2013 Rahayksikkö EURO - 30.9.2014-31.12.2013. Vuokrat 1 874 250,38 2 434 565,63 Käyttökorvaukset 55 997,71 76 803,93 Kiint.Oy Peiponaho T U L O S L A S K E L M A Sivu 1 Y-tunnus 9017024-8 1.1.2014 1.1.2013 Rahayksikkö EURO - 30.9.2014-31.12.2013 Vuokrat 1 874 250,38 2 434 565,63 Käyttökorvaukset 55 997,71 76 803,93 LIIKEVAIHTO

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

Oletus. Kuluva vuosi - LIIKEVAIHTO Edellinen vuosi - LIIKEVAIHTO

Oletus. Kuluva vuosi - LIIKEVAIHTO Edellinen vuosi - LIIKEVAIHTO Oletus 1, 8, 6, 4, 2,, Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Kuluva vuosi - LIIKEVAIHTO Edellinen vuosi - LIIKEVAIHTO 913 KUM TOT. 912 KUM TOT. Ero ed. vuoteen 1212 KUM TOT. Ennuste ed. vuoden

Lisätiedot

L ä n n e n Te h t a a t O s a v u o s i k a t s a u s 1. 1. - 3 0. 4. 2 0 0 0

L ä n n e n Te h t a a t O s a v u o s i k a t s a u s 1. 1. - 3 0. 4. 2 0 0 0 Lännen Tehtaat Osavuosikatsaus 1.1.-30.4.2000 OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.4.2000 Liikevaihto Lännen Tehtaiden tammi-huhtikuun liikevaihto oli 491,7 miljoonaa markkaa (1999: 382,0 Mmk). Liikevaihto kasvoi 29

Lisätiedot

Henkilökunta vuoden lopussa 378 Henkilökunnan muutos % 10,2 Henkilökunta keskimäärin 364

Henkilökunta vuoden lopussa 378 Henkilökunnan muutos % 10,2 Henkilökunta keskimäärin 364 TOIMINTA LYHYESTI 1999-2000 Liikevaihto mmk 2682 Liikevoitto mmk 86 % / Liikevaihto % 3,2 Voitto ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja mmk 124 % / Liikevaihto % 4,6 Tilikauden voitto mmk 86 % / Liikevaihto

Lisätiedot

AS Ehitusfirma Rand ja Tuulberg

AS Ehitusfirma Rand ja Tuulberg AS Ehitusfirma Rand ja Tuulberg TASE Vastaavaa (varat) EEK EEK EUR EUR Vaihtuvat vastaavat Rahat ja pankkisaamiset 64572455 85528124 4126932 5466243 Lyhytaikaiset rahoitusinvestoinnit Saamiset ja ennakkomaksut

Lisätiedot

FISKARS-KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE

FISKARS-KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2001-02-16 08:30 Pörssitiedote FISKARS-KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2000 Konsernin liikevaihto kasvoi edellisen vuoden 665 milj. eurosta 824 milj. euroon (+24 %). Teollisen toiminnan kannattavuus heikkeni

Lisätiedot

Metsänhoitoyhdistys TASE VASTAAVAA. Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot

Metsänhoitoyhdistys TASE VASTAAVAA. Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot TASE VASTAAVAA Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot Ennakkomaksut Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet Rakennukset ja rakennelmat Koneet ja kalusto

Lisätiedot

Liikevaihto 4 179 5 607-25,47 % Liikevoitto 278 170 63,53 % Voitto ennen veroja 413 156 164,74 % Tilikauden tulos 305 162 88,27 %

Liikevaihto 4 179 5 607-25,47 % Liikevoitto 278 170 63,53 % Voitto ennen veroja 413 156 164,74 % Tilikauden tulos 305 162 88,27 % SAV Rahoitus Oyj OSAVUOSIKATSAUS TIEDOTE 1.7. 31.12.2008 osavuosikatsaus (tilintarkastamaton).n osakekohtainen tulos kasvoi 100 % Välitilinpäätös lyhyesti: Voitto ennen veroja oli 413 tuhatta euroa (ed.

Lisätiedot

Ahlstrom. Tammi-syyskuu 2015. Marco Levi toimitusjohtaja. Sakari Ahdekivi talousjohtaja 28.10.2015

Ahlstrom. Tammi-syyskuu 2015. Marco Levi toimitusjohtaja. Sakari Ahdekivi talousjohtaja 28.10.2015 Ahlstrom Tammi-syyskuu 215 Marco Levi toimitusjohtaja Sakari Ahdekivi talousjohtaja 28.1.215 Sisältö Heinä-syyskuu 215 Liiketoiminta-aluekatsaus Taloudelliset luvut Tulevaisuuden näkymät Sivu 2 Heinä-syyskuu

Lisätiedot

Ammatinharjoittaja - Asteri mallitilikartta (am11)

Ammatinharjoittaja - Asteri mallitilikartta (am11) T A S E Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Pitkäaikaiset Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset saamiset Lyhytaikaiset

Lisätiedot

ao oo TILII{PAATOS ST$Rurllfr-l-\-@ TTLTKAUSL 1.4.2009-31.3.2010

ao oo TILII{PAATOS ST$Rurllfr-l-\-@ TTLTKAUSL 1.4.2009-31.3.2010 ao oo TILII{PAATOS oo ST$Rurllfr-l-\-@ TTLTKAUSL 1.4.2009-31.3.2010 Sivu: Tulostethr: I 16.07.10 Jakso: 01.04.2009-31.03.2010 Tuloslaskelma xjl-x"xjfi)ffi XJL.XJL;fiXX LIIKEVAIHTO Valmiiden ja keskenetäisten

Lisätiedot

Asunto Oy Nelospesä Tilinpäätös 1.1.-31.12.2009

Asunto Oy Nelospesä Tilinpäätös 1.1.-31.12.2009 Asunto Oy Nelospesä Tilinpäätös 1.1.-31.12.2009 Sisältö: Toimintakertomus ja Iiitetiedot 1-2 Tase 3 Tuloslaskelma 4 Käytetyt kirjanpitokirjat 5 TOIMINTAKERTOMUS ASOYNELOSPESA Tilikausi 01.01.2009-31.12.2009

Lisätiedot

Ammatinharjoittaja - Asteri kirjanpidon mallitilipuitteisto

Ammatinharjoittaja - Asteri kirjanpidon mallitilipuitteisto - Asteri kirjanpidon mallitilipuitteisto T A S E Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Pitkäaikaiset Myyntisaamiset pitkäaik.

Lisätiedot

Paperikiista heikensi toista vuosineljännestä

Paperikiista heikensi toista vuosineljännestä Paperikiista heikensi toista vuosineljännestä Nordkalk Oyj Abp: osavuosikatsaus tammikuu-kesäkuu 2005 liikevaihto laski 123,3 (1-6/:131,9) miljoonaan euroon (-7 %) voitto ennen satunnaiseriä laski 3,5

Lisätiedot

Nro RAHOITUSTARKASTUS MÄÄRÄYS/LIITE I 106.10 1(10) PL 159, 00101 Helsinki Dnro 9/400/94

Nro RAHOITUSTARKASTUS MÄÄRÄYS/LIITE I 106.10 1(10) PL 159, 00101 Helsinki Dnro 9/400/94 RAHOITUSTARKASTUS MÄÄRÄYS/LIITE I 106.10 1(10) LIITE I TULOSLASKELMAN JA TASEEN KAAVAT Vakuusrahaston tuloslaskelma laaditaan seuraavan kaavan mukaisesti: TULOSLASKELMA 1.1.19xx - 31.12.19xx Varsinainen

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Mediatiedote 8. huhtikuuta 2015 Vuoden 2014 tilinpäätös Tilinpäätös on 0,3 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Kaupungin vuosikate on 5 miljoonaa euroa eli 283 euroa/asukas.

Lisätiedot

Taso 1 Taso 2 Taso 3 Taso 4 Taso 5 Taso 6 Nimi 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020

Taso 1 Taso 2 Taso 3 Taso 4 Taso 5 Taso 6 Nimi 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020 Taso 1 Taso 2 Taso 3 Taso 4 Taso 5 Taso 6 Nimi 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020 Kehittämismenot 103 Aineettomat oikeudet 1030 Aineettomat oikeudet

Lisätiedot

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1000 EUR 7-12/2015 7-12/2014 1-12/2015 1-12/2014 Liikevaihto, tuhatta euroa 6 554 5 963 15 036 9 918 Liikevoitto, tuhatta euroa 69 614 1 172 485 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

LEMMINKÄINEN OYJ 17.2.1999 klo 12.00

LEMMINKÄINEN OYJ 17.2.1999 klo 12.00 LEMMINKÄINEN OYJ 17.2.1999 klo 12.00 TILIKAUSI 1998: LEMMINKÄISEN TULOS PARANI 161 MMK:AAN Lemminkäinen-konsernin liikevaihto kasvoi 24 % ja oli 4.255 (3.433), tulos ennen satunnaiseriä oli 161 (115),

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 Historiallisen hyvä tulos Ylijäämää kertyi 5,5 miljoonaa euroa, jolloin kumulatiivista ylijäämää taseessa on noin 7,4 miljoonaa euroa. Se on enemmän kuin riittävä puskuri

Lisätiedot

Toimipaikan osoite Kauppakatu 1 150578-666A 10 10 000 00 020252-666T 110 5 000 20 6606408-2 30 600 00 241280-111C 60 8 989 89

Toimipaikan osoite Kauppakatu 1 150578-666A 10 10 000 00 020252-666T 110 5 000 20 6606408-2 30 600 00 241280-111C 60 8 989 89 6606441-0 Oy Tyvi-testiaineisto 2008-2011 Ab Yki Yhteyshenkilö Yrityksen katuosoite 12 B 00100 HELSINKI 01032010 28022011 123 Tilitoimistot Toimipaikan osoite Kauppakatu 1 FI2312345600123454 NDEAFIHH Ville

Lisätiedot

Täytetty 2.4.2001 kl 9.30 JV. TULOSLASKELMA Milj.e 1-3/2002 1-3/2001 2001

Täytetty 2.4.2001 kl 9.30 JV. TULOSLASKELMA Milj.e 1-3/2002 1-3/2001 2001 KEMIRAKONSERNI Luvut ovat tilintarkastamattomia. Täytetty 2.4.2001 kl 9.30 JV TULOSLASKELMA Milj.e 13/2002 13/2001 2001 Liikevaihto 656,3 651,4 2 454,4 Osuus osakkuusyritysten tuloksista 0,4 2,6 0,4 Liiketoiminnan

Lisätiedot

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2015 HKLjk 5.5.2015 Osavuosikatsaus 1 (10) Yhteisön nimi: HKL-Metroliikenne Ajalta: Toimintaympäristö ja toiminta Toimintaympäristössä ei ole havaittu erityisiä

Lisätiedot

Vaisala Oyj Pörssitiedote 3.5.2004 klo 11.00 1(5)

Vaisala Oyj Pörssitiedote 3.5.2004 klo 11.00 1(5) Vaisala Oyj Pörssitiedote 3.5.2004 klo 11.00 1(5) Osavuosikatsaus 1.1.2004-31.3.2004 (3 kk) - Liikevaihto: 38,3 miljoonaa euroa (1-3/2003: 40,2) - Liikevoitto: 1,9 (-0,1) miljoonaa euroa - Saatujen tilausten

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2010 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2001 LIIKETOIMINTARYHMÄT

OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2001 LIIKETOIMINTARYHMÄT OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2001 Liikevaihto Lännen Tehtaiden tammi-kesäkuun liikevaihto oli 749,6 miljoonaa markkaa (2000: 764,3 Mmk). Elintarvikeryhmän liikevaihto aleni 327,8 miljoonaan markkaan (339,0

Lisätiedot

- Liiketulos -0,2 meur (-1,0 meur), -1,8 % liikevaihdosta (-8,0 %). Liiketulokseen sisältyy 0,7 meur liiketoimintojen myyntivoittoja.

- Liiketulos -0,2 meur (-1,0 meur), -1,8 % liikevaihdosta (-8,0 %). Liiketulokseen sisältyy 0,7 meur liiketoimintojen myyntivoittoja. Done Solutions Oyj Pörssitiedote 10.8.2004 klo 09.00 DONE SOLUTIONS OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1-6/2004 - Liikevaihto katsauskaudella 9,9 meur (12,3 meur 1-6/2003). - Liiketulos -0,2 meur (-1,0 meur), -1,8

Lisätiedot

KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010

KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010 KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010 TOIMINTAKERTOMUS Sivu 1 Yhtiö on Jyväskylän kaupungin tytäryhteisö ja kuuluu Jyväskylän kaupunkikonserniin sen alakonsernina. Yhtiön osakepääoma Jakautuu 864 osakkeeseen. Kaikilla

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25

Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25 Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity kaupparekisteriin

Lisätiedot

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Emoyhtiön tilinpäätöksen 1 1 000 euroa 1.1. 31.12.2007 1.1. 31.12.2006 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 301 560

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010). Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2011 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010). Konsernin voitto

Lisätiedot

Yhtiökokous 19.4.2011

Yhtiökokous 19.4.2011 Yhtiökokous 19.4.2011 Toimitusjohtajan katsaus Visio Marimekko on maailman arvostetuin kuviosuunnittelija ja yksi kiehtovimmista designbrändeistä. Strategian kulmakivet 1-12/2010 8.2.2011 Marimekon kangaspainon

Lisätiedot

Tilinpäätös 2005 8.2.2006. www.raute.com

Tilinpäätös 2005 8.2.2006. www.raute.com Tilinpäätös 2005 8.2.2006 www.raute.com 2005 M Jatkuvat toiminnot 2005 2004 Liikevaihto Liiketulos 108,6 4,4 73,1 3,6* Uudet tilaukset: projektit teknologiapalvelut 109 23 Tilauskanta 55 Henkilöstö (kirjoilla)

Lisätiedot

FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS

FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS 30.9.2010 Tulos ja tase, FAS (Toteuma) Finavia konserni TULOSLASKELMA, FAS EUR 1.1.-30.9.2010 1.1.-30.9.2009 LIIKEVAIHTO 231 834 836,24 241 094 465,00 Valmiiden

Lisätiedot

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PIENYRITYKSEN KULULAJIKOHTAINEN TULOSLASKELMA 1. LIIKEVAIHTO 2. Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos 3. Valmistus omaan käyttöön 4. Liiketoiminnan

Lisätiedot

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR n tilinpäätös, FAS 1. Liikevaihto markkina-alueittain Asiakkaiden mukaan Suomi 6 693 9 897 Muut EU-maat 18 241 20 948 USA 194 9 800 Muut maat 8 386 10 290 Yhteensä 33 515 50 935 Liiketoiminnan muut tuotot

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2015 1.1. 31.12.2014 LIIKEVAIHTO 124 532 128 967 Valmistus omaan käyttöön 4 647 4 869 Liiketoiminnan

Lisätiedot

Arvo EUR 1.000 2004/2005 Syyskuu 968 702 42.398 35.430 Varastomyynti 10 9 217 193 Yhteensä 978 711 42.616 35.624. 1.

Arvo EUR 1.000 2004/2005 Syyskuu 968 702 42.398 35.430 Varastomyynti 10 9 217 193 Yhteensä 978 711 42.616 35.624. 1. TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA 1.9.2005-30.11.2005 Konsernin kehitys Turkistuottajat-konsernin tilikauden ensimmäinen neljännes on kulupainotteista joulukuussa käynnistyvän myyntikauden valmistelua.

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 10.8.2012 KLO 09:15

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 10.8.2012 KLO 09:15 Yleiselektroniikka Oyj - Osavuosikatsaus YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-3.6.212 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-3.6.212 1.8.212 KLO 9:15 - Liikevaihto 2,6 miljoonaa euroa (18,8

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2006 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2006

Lisätiedot

Tilikartta: Yhdistystesti 301004, 21.06.2007

Tilikartta: Yhdistystesti 301004, 21.06.2007 Tilikartta: Yhdistystesti 301004, 21.06.2007 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020 Kehittämismenot 103 Aineettomat oikeudet 1030 Aineettomat oikeudet

Lisätiedot

Römer Tuurna. Elomaa Puntari Lojamo, sihteeri

Römer Tuurna. Elomaa Puntari Lojamo, sihteeri RAUTATIELIIKENNE-LEHTI Helsinki 24.3.1976 Toimituskunta Läsnä: Alava, puheenjohtaja Ahvenlahti Auvinen Haapala Häkkinen Lamminpää Miettinen Rantala Römer Tuurna Elomaa Puntari Lojamo, sihteeri Pöytäkirja

Lisätiedot

tilintarkastaja. suorita seuraavat

tilintarkastaja. suorita seuraavat LTKK/TUTA Lehtori Osmo Hauta-aho 1(6) 3156 T I L I N T A R K A S T U S I Tent ti 29.1.2001 klo 16.15-19.15 Tehtiivii l/tilintarkastuskertomus & Tilintarkastustekn (max. 70 pistettii) Olet Oilpoint Oy:n

Lisätiedot

Medialiiketoiminnan liikevaihto oli 11,0 (11,1) milj. euroa ja sen osuus konsernin liikevaihdosta oli 48,3 %.

Medialiiketoiminnan liikevaihto oli 11,0 (11,1) milj. euroa ja sen osuus konsernin liikevaihdosta oli 48,3 %. TIEDOTE 10.8.2015 1 (5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2015 Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-kesäkuussa 22,8 (vuonna 2014 vastaavalla ajanjaksolla 30,2 milj. euroa) ja käyttökate

Lisätiedot

FINNLINES OYJ 26.10.2005

FINNLINES OYJ 26.10.2005 FINNLINES OYJ 26.10.2005 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2005 Olennaiset tapahtumat katsauskaudella :n varsinainen yhtiökokous, joka pidettiin 17. maaliskuuta 2005, vahvisti tilinpäätöksen vuodelta 2004 ja myönsi

Lisätiedot

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00 Julkaistu: 2003-02-13 08:06:55 CET Wulff - neljännesvuosikatsaus BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA

Lisätiedot

Suominen Yhtymä Oyj:n voitto ennen veroja vuoden ensimmäisen neljänneksen aikana oli 3,6 miljoonaa euroa (2,7).

Suominen Yhtymä Oyj:n voitto ennen veroja vuoden ensimmäisen neljänneksen aikana oli 3,6 miljoonaa euroa (2,7). 1 SUOMINEN YHTYMÄ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2002 SUOMISEN TULOS PARANI Liikevaihto: 41,4 miljoonaa euroa (45,0 miljoonaa euroa 1.1.-31.3.2001) Liikevoitto: 4,3 miljoonaa euroa (3,3 miljoonaa euroa)

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2009 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2009

Lisätiedot

Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä ja osingonmaksua

Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä ja osingonmaksua Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä ja osingonmaksua Emoyhtiön taseen 31.12.2013 mukaan emoyhtiön jakokelpoiset varat ovat 17 969 052,99 euroa. Hallitus esittää yhtiökokoukselle,

Lisätiedot

Vastaavat 150 Vaihto-omaisuus 150 Aineet ja tarvikkeet 1500 Aineet ja tarvikkeet 151 Keskeneräiset tuotteet

Vastaavat 150 Vaihto-omaisuus 150 Aineet ja tarvikkeet 1500 Aineet ja tarvikkeet 151 Keskeneräiset tuotteet Taso 1 Taso 2 Taso 3 Taso 4 Taso 5 Taso 6 Nimi 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020 Kehittämismenot 103 Aineettomat oikeudet 1030 Aineettomat oikeudet

Lisätiedot

INLOOK GROUP OY. Toimintakertomus tilikaudelta 1.10.2012-30.9.2013

INLOOK GROUP OY. Toimintakertomus tilikaudelta 1.10.2012-30.9.2013 1 INLOOK GROUP OY Toimintakertomus tilikaudelta 1.10.2012-30.9.2013 Toimintaympäristö Päättyneellä tilikaudella kotimaan rakentavat liiketoiminnot pystyivät ylläpitämään volyyminsa ja kannattavuutensa

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24

Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

Am16 - Asterin malli, Ammatinharjoittaja

Am16 - Asterin malli, Ammatinharjoittaja T A S E Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Pitkäaikaiset Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset saamiset Lyhytaikaiset

Lisätiedot