Fiskarsin osasto Suomen Messujen 50-vuotisjuhlamessujen osastolla.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Fiskarsin osasto Suomen Messujen 50-vuotisjuhlamessujen osastolla."

Transkriptio

1 Fiskarsin osasto Suomen Messujen 50-vuotisjuhlamessujen osastolla.

2 OV FISKARS AB Toimintakertomus vuodelta 1969, yhtiön 86. toimintavuosi. Ulkopuolinen myynti ja vienti (1000 mk) Tuotantolaitokset yhteensä josta vienti yhteensä josta vienti Äminnefors Teräsmanufaktuuriryhmä Yleistä Mennyt vuosi kului selvästi havaittavan korkeasuhdanteen vallitessa, joka tosin vuoden lopulla osoitti tasoittumisen merkkejä. Maan teollisuustuotanto nousi kokonaisuudessaan, vienti- ja investointitoim inta olivat niin ikään hyvin vilkkaat. M etalliteollisuuden tuotanto nousi 8 % ja rakennusteollisuus kasvoi tuntuvasti. Yhtiön tuotteiden kysynnän kasvu oli erityisen selvää vuoden toisella puoliskolla. Tämä aiheutti tuotantoresurssiemme nopean kuormittumisen ja tuotteidemme toim itusaikoja jouduttiin huomattavasti pidentämään. Myynti Yhtiön ulkopuolinen myynti oli 112,9 milj. mk, kun se edellisenä vuonna oli 120,8 milj. mk. Kun Äminneforsin myynti, joka sisältyi vuoden 1968 loppusummaan, samoinkuin laskutetut rahdit, alennukset ja raaka-ainemyynti jätetään pois, päädytään 21 % :n myynninlisäykseen jäljelle jäävän tuotannon osalta. Tytäryhtiöiden, Salon Sähkö- ja Konetehdas Oy:n ja Turun Veneveistämö Oy:n, myynti nousi 15,5 milj. mk:sta 19,3 milj. mk:aan eli 24 /o:11a. Yhtymän kokonaisliikevaihto oli 132,2 milj. mk, kun se vuotta aikaisemmin oli 136,3 milj. mk. Viennin arvo, 23,4 Vuoden vaihteessa sisällä olevien tilausten määrä oli 73 % korkeampi kuin vastaavaan aikaan edellisenä vuonna Ylimääräisessä yhtiökokouksessa 10. maaliskuuta 1969 päätetty Äminneforsin teräs- ja valssilaitoksen myynti voitiin toteuttaa ilman kielteisiä henkilökuntaan kohdistuvia tai muita seurauksia, ja siihen liittyvät sopimukset toim ivat yhtiön osalta täysin tyydyttävästi. Tämän kaupan yheydessä yhtiö hankki 3 6 % Oy Vuoksenniska Ab:n osakkeista sekä yhtä suuren osuuden Ky Äminnefors, Oy Fiskars Ab & Co., Kb:sta. milj. mk, ei edellisestä vuodesta muuttunut, ja se vastaa 17,8 % :a vuoden 1969 liikevaihdosta. Poisjäänyttä teräksen vientiä tasoitti 23 % :lla lisääntynyt manufaktuurivienti. Kun otetaan huomioon vuoden aikana tapahtuneet hinnankorotukset, on myynnin volyymi kasvanut runsaat 1 0 %. Tuotantokapasiteetin rajoitukset ja raaka-aineiden saantivaikeudet ovat useiden tuotteiden osalta vaikuttaneet m arkkinointim ahdollisuuksiin. Pohjan ry h m ä Konepajaryhmä Muut yksiköt Myynti... raaka-aine- myynti Vuosiliikevaihto Tytäryhtiöt Myynti laskutetut rahdit, vuosi- ja yh- tymäalennukset, laskutetut rahdit, vuosi- ja yhtymäalennukset, raaka-ainemyynti Vuosiliikevaihto Yhtymän liikevaihto

3 Henkilökunta Investoinnit Vallitsevista suhdanteista aiheutunut ilmeinen ammatti koulutetun työvoiman puute on useissa tehtaissa vai kuttanut siihen, että koko konekapasiteettia ei ole voi tu käyttää hyväksi. Jotta käytettävissä olevia henkilöstöresursseja voitaisiin käyttää paremmin hyväksi, on työmenetelmien edistä miseen, työntutkim uskoulutukseen ja muuhun vastaa vanlaiseen toim intaan kiinnitetty paljon huomiota. Tehtaisiin vastaperustetut työturvallisuustoim ikunnat ovat vuoden mittaan toim ineet niin, että ne käytännös sä jo ovat täyttäneet vuoden 1970 alusta lähtien sopi musten mukaiset pakolliset vaatimukset. Onnettomuus tapausten vuoksi menetettyjen työtuntien määrä oli , kun edellisen vuoden luku oli Työrauha yhtiön tehtailla on ollut hyvä, vaikka syksyn aikana metallityöläisten keskuudessa vallinnut levotto muus johtikin muutamaan pienehköön lakkoon. Lakko jen johdosta menetettyjen työtuntien määrä oli 2.321, edellisenä vuonna 576. Nk. Liinamaan-sopimuksen mukaisesti on toimeenpan tu yleisiä palkankorotuksia 16 penniä tunnilta alkaen. Oy Fiskars Ab:n henkilökunnan määrä oli 2.990, vuotta aikaisemmin Koko yhtymän hen kilökunnan määrä oli 3.473, vuoden 1968 luvun oltua Vuoden aikana toteutettiin kaikissa tehtaissa huomatta via tuotantokoneistojen parannuksia, jotka olivat vält tämättömiä ilmeisestä nykyaikaistamistarpeesta ja lisäkapasiteettivaatim uksista johtuen. Koneiden pitkät to i mitusajat johtivat siihen, että suurehko osa uusinves toinneista kirjataan vuoden 1970 aikana ja osittain myö hemmin. Tilivuonna kirjattiin yhtiön puitteissa investoin teja 4,4 milj. mk:n arvosta, koko yhtymän investointien ollessa 5,6 milj. mk. Investointipäätösten painopiste on menneen vuoden ai kana kohdistettu mm. kettinki-, pultti- ja ruuvituotan- non voimakkaaseen m odernisointiin. Tämä tähdentää teräsm anufaktuurin m erkitystä koko yhtymälle. Mainittakoon lisäksi seuraavat jo osittain toteutuneet, muita tuotantoyksiköitä koskevat suurehkot projektit: puunlajittelulaitos Skogbyn sahalle uusittu saranoiden valm istuslinja ja öljyastiatuotannon koneistuksen uudistaminen Kellokoskella 5 0 % :n kapasiteetin lisäys Haikan kehyslistatehtaalla Muovitehtaan lisääntyneet tuotantom ahdollisuudet Turun veneveistämön kapasiteetin lisäys Tuotantolaitokset Teräsmanufaktuuriryhmä koki toisella vuosipuoliskolla korkeasuhdanteen suuremmassa määrin kuin muu teol lisuus. Kapasiteetissa ilmenevät puutteet tulevat lähi vuosien aikana korjaantumaan aikaisemmin mainittujen investointipäätösten ansiosta. Tonnim ääräisesti ryhmän tuotanto lisääntyi n. 14 % :lla. Raaka-aineet Pohjan ryhmän teollisuuslaitokset käyttivät kapasiteet tinsa maksimaalisesti kautta linjan. Niin maatalous-, rautakauppa- kuin teollisuustuotteidenkaan m arkkinoita ei voitu kuitenkaan tyydyttää kohtuullisten toim itusaiko jen puitteissa. Kilpailun jo monen vuoden ajan alas pai nama tuotteiden hintataso ei noussut kyllin korkealle korvatakseen nykyhetken kustannustasoa. Vientim arkkinoita hallitsivat lisääntyneet jousituotteiden toim itukset lähinnä Ruotsin autoteollisuudelle. Ton neissa lisääntyi ryhmän jousituotanto kokonaista 4 0 %. Pääosa yhtiön tärkeimmästä raaka-aineesta, teräkses tä, saatiin sopimuksen mukaisesti Ky Äm inneforsilta eh doilla, jotka ovat niin toim itusaikojen kuin hintojenkin puolesta huomattavan edullisia verratuna niihin huippukorkeisiin teräsnoteerauksiin, jotka vuoden loppupuo lella vallitsivat m aailmanmarkkinoilla. Ulkomaisten tuotekom ponenttien toimitusten viivästy misten vuoksi vaikeutui niistä riippuvaisten tuotteiden valmistus tuntuvasti. Vaikeudet ilmenivät selvimmin elektroniikan alalla ja konepajaryhmässä. Konepajaryhmän tuotevalikoim an kirjavuus ja hajallaan sijaitsevat tehtaat osoittautuivat rasitukseksi, vaikkakin eräät uudet tuotteet antoivat lupaavia tuloksia tulevai suutta silm ällä pitäen. Elektroniikkatehtaan tilaukset etenkin voim aelektroniikan alalla osoittivat suurta kas vua ja hyvää tuloskehitystä vuodelle Tytäryhtiö Salon Sähkö kykeni konepajapuolella ilm ei sen selvästi käyttämään hyväkseen osan suhdanteiden noususta menneen vuoden aikana. Sähkönjakelu Salon alueella nousi yli 17 % edellisestä vuodesta. P u tk ie ris ty s e le m e n tte jä m u o v ite h ta a n u lk o v a ra s to a lu e e lla. Skogbyn saha ei kyennyt myöhästyneiden laivausten vuoksi kohottamaan myyntiään edellisestä vuodesta. Haikan kehyslistatehdas saavutti n. 25 % korkeamman myynnin ja runsaat 1 0 % korkeamman tuottavuuden kuin v Muovitehdas Tammisaaressa saavutti huomattavan myynnin (47 % ) ja kannattavuuden lisäyksen. Ansio tästä lankeaa lähinnä muovisten sähkönjakokeskusrasioiden (EK-rasioiden) hyvälle m yyntimenestykselle ja putkieristyselem enttituotannon kaksinkertaistum iselle. Turun Veneveistämö Oy:n m yynti,osoitti jatkuvaa kas vua, n. 1 6%, edelliseen vuoteen verrattuna. Hallitilan laajennus ja eräät muut parannukset otetaan käyttöön v K iinteistöhallinnon osastot ovat toim ineet kuten tähän kin asti. Metsäosaston tulos on pienentynyt, koska omien metsien hakkuu oli v k-m3 kuoretta, oltuaan v k-m3. Maanviljelyksen kannalta vuosi oli hyvä. Uusi yhteisön tuottam asta maidosta ja vehnästä perittävä m arkkinoin timaksu tulee kuitenkin vakavasti huonontamaan tule vien vuosien näkymiä. Sähkövoiman jakelu on jonkin verran lisääntynyt, joskin oma tuotanto aleni huonontuneen vedensaannin seu rauksena. 5

4 OV FISKARS AB Omaisuustase Vastaavaa Varsinainen omaisuus Vieras pääoma Vastattavaa Rahoitusomaisuus Rahat ja postisiirto Saamavekselit Myönnetyt lainat Tilisaamiset Vaihto-omaisuus Valmisteet ja puolivalmisteet Raaka- ja tarveaineet Käyttöomaisuus Maa-alueet arvo 1.1. lisäys vähennys Rakennukset arvo 1.1. lisäys vähennys poisto , , , , , , , , , , , , , , , , ,- Lyhytaikainen Velkavekselit Tilivelat Pankkivelat Pitkäaikainen Kiinnelainat O bligaatiolainat Muut pitkäaikaiset lainat Debentuurilainat Siirtyvät erät Oma pääoma Osakepääoma Vararahasto Muut rahastot Voitto Tappio edellisiltä vuosilta Tilivuoden voitto , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,89 Koneet, kalustot ja kuljetusvälineet arvo 1.1. lisäys vähennys poisto , , , ,66 Kiinnitykset ja asetetut pantit mk , Indeksikorotukset ja kurssitappiot arvo 1.1. poisto , , ,13 Arvopaperit arvo 1.1. lisäys vähennys , , , , ,16 Tulostase v Kulut Siirtyvät erät Varsinaiset kulut Palkat Henkilökuntasivukustannukset Vuokrat Korkokulut Verot, käyttörahastoa rasittavat Poistot Muut varsinaiset kulut ( ,18) , , , , , , , , ,92 Tuotot Varsinaiset tuotot Tuotot liikkeen harjoittamisesta Korkotuotot Muut varsinaiset tuotot , , , , ,81 Tilivuoden voitto , , ,81 Vuosivaihto mk ,06 6 7

5 Tilintarkastuskertomus Tilinpäätös ja talous Terästehtaan myynnin seurauksena on omaisuustasees sa tapahtunut huomattavia muutoksia edelliseen vuo teen verrattuna. Rahoitusomaisuus lisääntyi 51,4 milj. mk, mikä pääasiassa johtuu siitä, että yhtiö terästeh taan myynnin yhteydessä myönsi lainoja yhteensä 46 milj. mk. Samalla on käyttöomaisuudessa tapahtunut 31,6 milj. mk:n nettovähennys, kun 4,4 milj. mk:n inves toinnit ja 3,6 milj. mk:n poistot otetaan huomioon. Vaihto-omaisuus esiintyy ilman terästehtaan varastoa. Varastovarantoon on vuoden kuluessa siirretty osa Äminnefors-sopimuksesta johtuvasta osittain kertaluon toisesta ylijäämästä. Rahoitus- ja vaihto-omaisuuden nettolisäys on 40,5 milj. mk, ylläm ainitut lainat mukaanluettuina, ja vastaavasti on vieras pääoma lisääntynyt 10,1 milj. mk:lla. Yhtiön rahoitusasemaa on siis voitu vahvistaa, mikä on ollut perusedellytyksenä aikaisemmin kerrotun investointioh jelman toteuttamiselle. Kuten useiden aikaisempien vuosien aikana on Äminneforsilla, nykyään Oy Fiskars Ab:n ja Ky Aminneforsin sopimuksen muodossa, ollut ratkaiseva merkitys yhtiön kannattavuudelle. Teollinen toim inta ei ole osoittanut tyydyttävää kannattavuutta, vaikkakin yhtiö kokonaisuu dessaan osoittaa parempaa tulosta. Tulostaseessa on liike- ja muiden varsinaisten tuotto jen määrä 3,8 milj. mk alhaisempi kuin edellisenä vuon na. Vastaavasti ovat palkka- ja henkilökunta sekä vuok ra- ja muut varsinaiset kulut laskeneet samalla määräl lä, eli 3,8 milj. mk. Nettokorot ovat olleet 0,8 milj. mk pienemmät ja poistot 0,6 milj. mk suuremmat kuin edel lisenä vuonna. Käyttörahastosta on maksettu veroja ,18 mk. Vuoden nettovoitoksi jää ,89 mk, edellisen vuoden tappion oltua ,60 mk. Tytäryhtiöstä Salon Sähkö- ja Konetehdas Oy osoittaa mk:n poistojen jälkeen tappiota ,98 mk ja Turun Veneveistämö Oy mk:n poistojen jä l keen tappiota ,90 mk. Hallinto Yhtiökokouksessa valittiin vuosina toim inut hallitus uudelleen kolm ivuotiskaudeksi Ensimmäisessä kokouksessaan 1970 valitsi hallitus uudelleen puheenjohtajakseen herra Jacob von Julinin ja varapuheenjohtajakseen herra John L. von Julinin. Toim itusjohtaja on alkaen herra Göran J. Ehrnrooth. Oy Fiskars Ab:n yhtiökokouksen 12. päivänä touko kuuta 1969 valitsem ina tilintarkastajina olemme suo rittaneet toim eksiantom m e mukaisen yhtiön hallinnon ja tilien tarkastuksen ja esitämme sen perusteella seuraavan tilintarkastuskertom uksen. Tilien jatkuvan tarkastuksen on yhtiön johdon toim esta suorittanut KHT-tilintarkastaja Henry Lind yhtiön si säisen tilintarkastajan, ekonomi Sulo Turusen avus tamana. Erillisissä kertom uksissa ja 2. päivänä huhtikuuta 1970 päivätyssä yleisselostuksessa on yhtiön johdon tie toon saatettu suoritettujen tarkastusten laajuus ja nii den aikana tehdyt havainnot. M ainituista kertom uk sista käy ilmi, että tilit ovat kunnossa ja että tilinpää tös on johdettu oikein kirjanpidosta. To teamme, että yhtiön omistamat arvopaperit on inven toitu jatkuvan tarkastuksen yhteydessä 1. päivänä huh tikuuta Edelläolevan lisäksi olemme lukeneet hallituksen to i mintakertomuksen sekä yhtiökokousten ja hallituksen pöytäkirjat. Olemme niinikään tarkastaneet laaditut tu los- ja omaisuustaseet ja niiden ensisijaiset perusteet sekä suorittaneet muut tarpeellisiksi katsomamme ta r kastustoimenpiteet. Ylimääräisessä yhtiökokouksessa 10. maaliskuuta 1969 tehdyn päätöksen perusteella on Aminneforsin teräs- ja valssilaitostoim innan myynti toteutettu vuo den 1969 aikana. Myynnin yhteydessä ostettiin yh tiöl le 3 6 % Oy Vuoksenniska Ab:n osakekannasta sekä samoin 3 6 % :n osuus Ky Äminnefors, Oy Fiskars Ab & Co., Kb:ssa. Teräslaitostoim innan myynti on vaikuttanut suotuisasti yhtiön taloudelliseen asemaan ja samalla parantanut tilivuoden 1969 tulosta. Käynnissä olevat investointi- ja rationalisoim istyöt eivät ole vielä mainittavasti vaikut taneet yhtiön teolliseen toim intaan ja sen kannattavuu teen, mitkä asiat selostetaan tarkem min hallituksen toimintakertomuksessa. Tilinpäätös vuodelta 1969 on laadittu oikein ja osoit taa voittoa ,89 markkaa sen jälkeen kun markkaa on käytetty käyttöomaisuuden sekä aktivoitujen indeksikorotusten ja kurssitappioiden poistoihin, minkä lisäksi verojen kattamiseen on otet tu käyttörahastosta ,18 markkaa. Yhtiön palovaaran alainen käyttöomaisuus on vakuu tettu pääosaltaan jälleenhankinta-arvoperiaatteen mu kaan. Myös muut vakuutukset ovat voimassa ja vakuutusasiakirjat kunnossa. Aikaisemman käytännön mu kaisesti ei keskeytys- eikä metsävakuutuksia ollut. Esitämme yhtiökokoukselle, että tilinpäätös vahvistetaan ja että hallitukselle myönnetään vastuuvapaus vuodelta Yhdymme hallituksen ehdotukseen yhtiökokouksen käytettävissä olevien voittovarojen käytöstä. Voittovarojen käyttö Kun vuoden voitosta mk ,89 on vähennetty edellisten vuosien tap piot mk ,08, jää voittovaroja mk ,81. Yhtiöjärjestyksen mukaan on voitosta osakkeenom istajille jaettava osinkoa 4 %, eli 20 mk osaketta kohti, mihin tarkoitukseen käytetään mk ,ja 10%, eli mk ,48, on vietävä vararahastoon. Näin ollen yhtiökokouksen käytettävissä on mk ,33. Hallitus ehdottaa, että yhtiökokouksen käytettävissä olevat varat jätetään voitto- ja tappiotilille. Helsinki maaliskuun 12. pnä 1970 Helsinki 8. pnä huhtikuuta 1970 Tor Haglund Claes-Johan Hisinger-Jägerskiöld Erik Silän K e s k u s k a u p p a k a m a rin hyvä ksym ä Hallitus tilin ta rk a s ta ja Jacob von Julin John L. von Julin T. Gunnar Nyström Robert G. Ehrnrooth Jarl Gripenberg Klaus Ahola Thomas Tallberg./. Göran J. Ehrnrooth 8 9

6 M e ts ä ty ö m ie s e li jä tk ä m a llia 1969 k a ik k in e v a ru s te in e e n, ty ö k a lu t F is k a rs -B illn ä s v a lm is te tta. V a ih to s u u n ta a jia v a se m m a lla, o ik e a lla ta s a s u u n ta a ja jä rje s te lm ä. T a u s ta lla la s iu u n in m ä n g in ja p o ltto ö ljy n s u h d e s ä lliö a u to m a tiik k a. 10 Täyshydraulinen Fiskars Tukkikurki kuormaa tekemässä. 11

7

8 T U O T A N TO L A IT O K S E T v s , Teräsm anufaktuuriryhmä koki toisella vuosipuoliskolla korkeasuhdanteen suuremmassa määrin kuin muu teollisuus. Kapasiteetissa ilmenevät puutteet tulevat lähivuosien aikana korjaantumaan aikaisemmin mainittujen investointipäätösten ansiosta. Tonnimääräisesti ryhmän tuotanto lisääntyi n. 14%:lla. Pohjan ryhmän teollisuuslaitokset käyttivät kapasiteettinsa maksimaalisesti kautta linjan. Niin maatalous--, rautakauppakuin teollisuustuotteidenkaan markkinoita ei voitu tyydyttää kohtuullisten toimitusaikojen puitteissa. Kilpailun jo monen vuoden ajan alas painama tuotteiden hintataso ei noussut kyllin korkealle korvatakseen nykyhetken kustannustasoa. Vientimarkkinoita hallitsivat lisääntyneet jousituotteiden toimitukset lähinnä Ruotsin autoteollisuudelle. Tonneissa lisääntyi ryhmän jousituotanto kokonaista 40%. Konepajaryhmän tuotevalikoiman kirjavuus ja hajallaan sijaitsevat tehtaat osoittautuivat rasitukseksi, vaikkakin eräät uudet tuotteet antoivat lupaavia tuloksia tulevaisuutta silmällä pitäen. Elektroniikka- tehtaan tilaukset etenkin voimaelektroniikan alalla osoittivat suurta kasvua ja hyvää tuloskehitystä vuodelle Tytäryhtiö Salon Sähkö kykeni konepajapuolella ilm eisen selvästi käyttämään hyväkseen osan suhdanteiden noususta menneen vuoden aikana. Sähkönjakelu Salon alueella nousi yli 17% edellisestä vuodesta. Skogbyn saha ei kyennyt myöhästyneiden laivausten vuoksi kohottamaan myyntiään edellisestä vuodesta. Haikan kehyslistatehdas saavutti n. 25% korkeamman myynnin ja runsaat 10% korkeamman tuottavuuden kuin v Muovitehdas Tam m isaaressa saavutti huomattavan myynnin (47%) ja kannattavuuden lisäyksen. Ansio tästä lankeaa lähinnä muovisten sähkönjakokeskusrasioiden (EK - rasioiden) hyvälle myyntimenestykselle ja putkieristyselementtituotannon kaksinkertaistumiselle.

9 Turun Veneveistämö Oy:n m yyntf osoitti jatkuvaa kasvua, n. 16%, edelliseen vuoteen verrattuna. Hallitilan laajennus ja eräät muut parannukset otetaan käyttöön v Kiinteistöhallinnon osastot ovat toimineet kuten tähänkin asti. Metsäosaston tulos on pienentynyt, koska omien metsien hakkuu oli v k-m^ kuoretta oltuaan v k-m^. Maanviljelyksen kannalta vuosi oli hyvä. Uusi yhteisön tuottamasta maidosta ja vehnästä perittävä markkinointimaksu tulee kuitenkin vakavasti huonontamaan tulevien vuosien näkymiä. Sähkövoiman jakelu on jonkin verran lisääntynyt, joskin oma tuotanto aleni huonontuneen vedensaannin seurauksena. T IL IN P Ä Ä T Ö S JA TALOUS Terästehtaan myynnin seurauksena on omaisuustaseessa tapahtunut huomattavia muutoksia edelliseen vuoteen verrattuna. Rahoitusomaisuus lisääntyi 51,4 m ilj.m k, mikä pääasiassa johtuu siitä, että yhtiö terästehtaan myynnin yhteydessä myönsi lainoja yhteensä 46 m ilj.m k. Samalla on käyttöomaisuudessa tapahtunut 31, 6 m ilj.m k m netto- vähennys, kun 4, 4 milj. mk:n investoinnit ja 3, 6 m ilj. mk:n poistot otetaan huomioon. Vaihto-omaisuus esiintyy ilman terästehtaan varastoa. Varastovarantoon on vuoden kuluessa siirretty osa Aminnefor s - sopimuksesta johtuvasta osittain kertaluontoisesta ylijäämästä. Rahoitus- ja vaihto-omaisuuden nettolisäys on 40, 5 m ilj.m k, yllämainitut lainat mukaanluettuina, ja vastaavasti on vieras pääoma lisääntynyt 10, 1 m ilj.m k:lla. Yhtiön rahoitusasemaa on siis voitu vahvistaa, mikä on ollut perusedellytyksenä aikaisemmin kerrotun investointiohjelman toteuttamiselle. Kuten useiden aikaisempien vuosien aikana on Aminnefor silla, nykyään Oy Fiskars Ab:n ja Ky Aminneforsin sopimuksen muodossa, ollut ratkaiseva merkitys yhtiön kannattavuudelle. Teollinen toiminta ei ole osoittanut tyydyttävää kannattavuutta, vaikkakin yhtiö kokonaisuudessaan osoittaa parempaa tulosta.

10 t ytäryhtiöt Myynti - laskutetut rahdit, vuosi- ja yhtymäalennukset, raaka- ainemyynti 1968 yhteensä jo^ta yhteensä josta vienti vienti Vuo s iliike vaihto Yhtymän vuosiliikevaihto H E N K ILÖ K U N TA Vallitsevista suhdanteista aiheutunut ilmeinen ammattikoulutetun työvoiman puute on useissa tehtaissa vaikuttanut siihen, että koko konekapasiteettia ei ole voitu käyttää hyväksi. Jotta käytettävissä olevia henkilöstöresursseja voitaisiin käyttää paremmin hyväksi, on työmenetelmien edistämiseen, työntutkimus - koulutukseen ja muuhun vastaavanlaiseen toimintaan kiinnitetty paljon huomiota. Tehtaisiin vastaperustetut työturvallisuustoimilcunnat ovat vuoden mittaan toimineet niin, että käytännössä jo on täytetty vuoden 1970 alusta lähtien sopimusten mukaiset pakolliset vaatimukset. Onnettomuustapausten vuoksi menetettyjen työtuntien määrä oli , kun edellisen vuoden luku oli Työrauha yhtiön tehtailla on ollut hyvä, vaikka syksyn aikana m etallityöläisten keskuudessa vallinnut levottomuus johtikin muutamaan pienehköön lakkoon. Lakkojen johdosta menetettyjen työtuntien määrä oli , edellisenä vuonna 576. Nk. Liinamaan sopimuksen mukaisesti on toimeenpantu yleisiä palkankorotuksia 16 penniä tunnilta alkaen. Oy FISKARS Ab:n henkilökunnan määrä oli , vuotta aikaisemmin Koko yhtymän henkilökunnan määrä oli , vuoden 1968 luvun oltua

11 RAAKA-AINEET. Pääosa yhtiön tärkeimmästä raaka-aineesta, teräksestä, saatiin sopimuksen mukaisesti Ky Aminneforsilta ehdoilla, jotka ovat niin toimitusaikojen kuin hintojenkin puolesta huomattavan edullisia verrattuna niihin huippukorkeisiin teräsnoteerauksiin, jotka vuoden loppupuolella vallitsivat maailmanmarkkinoilla. Ulkomaisten tuotekomponenttien toimitusten viivästymisten vuoksi vaikeutui niisät riippuvaisten tuotteiden valmistus tuntuvasti. Vaikeudet ilmenivät selvimmin elektroniikan alalla ja konepaja ryhmäs sä. INVESTOINNIT Vuoden aikana toteutettiin kaikissa tehtaissa huomattavia tuotantokoneistojen parannuksia, jotka olivat välttämättömiä ilmeisestä nykyaikaistamistarpeesta ja lisäkapasiteetti vaatimuksista johtuen. Koneiden pitkät toimitusajat johtivat siihen, että suurehko osa uusinvestoinneista kirjataan vuoden 1970 aikana ja osittain myöhemmin. Tilivuonna kirjattiin yhtiön puitteissa investointeja 4.4 m ilj.m kjn arvosta, koko yhtymän investointien ollessa. 5, 6 m ilj. mk. Investointipäätösten painopiste on menneen vuoden aikana kohdistettu mm. kettinki-; pultti- ja ruuvituotannon voimakkaaseen modernisointiin, mikä tähdentää teräsmanufaktuurin merkitystä koko yhtymälle. Mainittakoon lisäksi seuraavat jo osittain toteutuneet, muita tuotantoyksiköitä koskevat suurehkot projektit: puunlajittelulaitos Skogbyn sahalle uusittu saranoiden valmistuslinja ja öljyastiatuotannon koneistuksen uudistaminen Kellokoskella 50%:n kapasiteetin lisäys Haikan kehyslistatehtaalla Muovitehtaan lisääntyneet tuotantomahdollisuudet Turun Veneveistämö Oy:n kapasiteetin lisäys.

12 Tulostaseessa on varsinaisten tuottojen määrä 3, 8 m ilj.m k alhaisempi kuin edellisenä vuoniurr. Vastaavasti ovat palkkaja henkilökunta- se-kä muut varsinaiset kulut laskeneet samalla määrällä, eli 3, 8 m ilj.m k. Nettokorot ovat olleet 0, 8 m ilj.m k pienemmät ja poistot 0, 6 m ilj.m k suuremmat kuin edellisenä vuonna. Käyttörahastosta on maksettu veroja , 18 mk. Vuoden nettovoitoksi jää , 89 mk, edellisen vuoden tappion oltua , 60 mk. Tytäryhtiöistä Salon Sähkö- ja Konetehdas Oy osoittaa mk:n poistojen jälkeen tappiota , 98 mk ja Turun Veneveistämö Oy mk:n poistojen jälkeen tappiota , 90 mk. H A L L IN T O Yhtiökokouksessa valittiin vuosina toiminut hallitus uudelleen kolmivuotiskaudeksi Ensim mäisessä kokouksessa 1970 valitsi hallitus uudelleen puheenjohtajakseen herra Jacob von Julinin ja varapuheenjohtajakseen herra John L. von Julinin. Toimitusjohtaja on alkaen herra Göran J. Ehrnrooth. VO ITTO VAR O JE N K Ä Y T T Ö Kun vuoden voitosta , 89 mk on vähennetty edellisten vuosien tappiot , 08 mk, jää voittovaroja , 81 mk. Yhtiöjärjestyksen mukaan on voitosta osakkeenomistajille jaettava osinkoa 4%, eli 20 mk osaketta kohti, mihin tarkoitukseen käytetään , - mk ja 10%, eli ,48 mk, on vietävä vararahastoon. Näin ollen yhtiökokouksen käytettävissä on , 33 mk. Hallitus ehdottaa, että yhtiökokouksen käytettävissä olevat

13 MYYNTI Yhtiön ulkopuolinen myynti oli 112, 9 m ilj.m k, kun se edellisenä vuonna oli 120, 8 m ilj.m k. Kun Äminneforsin myynti, joka sisältyi vuoden 1968 loppusummaan, samoinkuin laskutetut rahdit, alennukset ja raaka-ainemyynti jätetään pois, päädytään 21%:n myynninlisäykseen jäljelle jäävän tuotannon osalta. Tytäryhtiöiden, Salon Sähkö- ja Konetehdas Oy:n ja Turun Veneveistämö Oy:n, myynti nousi 15, 5 m ilj.m k:sta 19, 3 milj.mk-aan eli 24 %:lla. Yhtymän kokonaisliikevaihto oli 132, 2 m ilj.m k, kun se vuotta aikaisemmin oli 136, 3 milj. mk. Viennin arvo, 23, 4 milj. mk, ei edellisestä vuodesta muuttunut, ja se vastaa 17, 8%:a vuoden 1969 liikevaihdosta. Poisjäänyttä teräksen vientiä tasoitti 23%:lla lisääntynyt manufaktuurivienti. Kun otetaan huomioon vuoden aikana tapahtuneet hinnankorotukset, on myynnin volyymi kasvanut runsaat 10%. Tuotantokapasiteetin rajoitukset ja raaka-aineiden saantivaikeudet ovat useiden tuotteiden osalta vaikuttaneet markkinointimahdollisuuksiin. U LK O PU O LIN E N M Y Y N T I JA VIENTI ( mk) yhteensä josta vienti yhteensä josta vienti Tuotantolaitokset Aminnefor s Teräsmanufaktuurir yhmä Pohjan ryhmä Konepajaryhmä Muut yksiköt Myynti laskutetut rahdit, vuosi- ja yhtymäalennukset, raaka ainemyynti Vuo s iliike vaihto

14 KÄÄNNÖS t i OY FISKARS AB Toimintakertomus vuodelta 1969, yhtiön 86. toimintavuosi. Y L E IS T Ä Mennyt vuosi kului selvästi havaittavan korkeasuhdanteen vallitessa, joka tosin vuoden lopulla osoitti tasoittumisen merkkejä. Maan teollisuustuotanto nousi kokonaisuudessaan, vienti- ja investointitoiminta olivat niin ikään hyvin vilkkaat. Metalliteollisuuden tuotanto nousi 8 % ja rakennusteollisuus kasvoi tuntuvasti. Yhtiön tuotteiden kysynnän kasvu oli erityisen selvää vuoden toisella puoliskolla. Tämä aiheutti tuotantoresurssiemme nopean kuormittumisen ja tuotteidemme toimitusaikoja jouduttiin huomattavasti pidentämään. Vuoden vaihteessa sisällä olevien tilausten määrä oli 73% korkeampi kuin vastaavaan aikaan edellisenä vuonna. Ylim ääräisessä yhtiökokouksessa 10. maaliskuuta 1969 päätetty Äminneforsin teräs- ja valssilaitoksen myynti voitiin toteuttaa ilman kielteisiä henkilökuntaan kohdistuvia tai muita seurauksia, ja siihen liittyvät sopimukset toimivat yhtiön osalta täysin tyydyttävästi. Tämän kaupan yhteydessä hankki 36% Oy Vuoksenniska Ab:n osakkeista sekä yhtä suuren osuuden Ky Aminnefors, Oy Fiskars Ab & Co., Kb:sta.

15 Vastaavaa Varsinainen omaisuus Rahoitusomaisuus Rahat ja postisiirto Saamavekselit Myönnetyt lainat Tilisaamiset Vaihto-omaisuus Valmisteet ja puolivalmisteet Raaka- ja tarveaineet Käyttöomaisuus Maa-alueet arvo ,59 lisäys ,56 vähennys ,00 Rakennukset arvo ,33 lisäys ,13 vähennys 6.089,00 poisto ,00 Koneet, kalustot ja kuljetusvälineet arvo ,77 lisäys ,02 vähennys ,13 poisto ,00 Indeksikorotukset ja kurssitappiot arvo ,13 poisto ,00 Arvopaperit arvo ,12 lisäys ,20 vähennys ,56 Siirtyvät erät , , , , , , , , , , , , mk ,87 Oy FIS K A R S Ab Omaisuustase , ,00 Vieras pääoma Lyhytaikainen Velkavekselit Tilivelat Pankkivelat Pitkäaikainen Kiinnelainat Obligaatiolainat Muut pitkäaikaiset lainat Debentuurilainat Siirtyvät erät Oma pääoma Osakepääoma Vararahasto Muut rahastot Voitto Tappio edellisiltä vuosilta Tilivuoden voitto Kiinnitykset ja asetetut pantit mk , , , , ,54 Vastattavaa , , , , , , , , , , , , , ,89 mk ,87 Kulut Varsinaiset kulut Palkat Henkilökuntasivukustannukset Vuokrat Korkokulut Verot, käyttörahastoa rasittavat ( ,18) Poistot M uut varsinaiset kulut. Tilivuoden voitto Vuosivaihto mk , , , , , , , ,89 mk ,81 Tulostase v Varsinaiset tuotot Tuotot liikkeen harjoittamisesta Korkotuotot Muut varsinaiset tuotot T uotot , , , ,81 mk ,81

OY FISKARS AB. Fair Lady Cabin on lasikuituvahvisteisesta polyesterimuovista rakennettu tyylikäs perhevene. Valmistaja: Turun Veneveistämö Oy

OY FISKARS AB. Fair Lady Cabin on lasikuituvahvisteisesta polyesterimuovista rakennettu tyylikäs perhevene. Valmistaja: Turun Veneveistämö Oy OY FISKARS AB 1968 Fair Lady Cabin on lasikuituvahvisteisesta polyesterimuovista rakennettu tyylikäs perhevene. Valmistaja: Turun Veneveistämö Oy OV FISKARS AB Hallituksen toimintakertomus vuodelta 1968,

Lisätiedot

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Tilinpäätös Emoyhtiön tuloslaskelma Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Milj. Liite 1. 1. 31. 12. 2012 1. 1. 31. 12. 2011 Liikevaihto 1 12,5 8,9 Liiketoiminnan muut tuotot 2 4,6 3,6 Materiaalit ja palvelut 3

Lisätiedot

Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011

Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011 Sivu1 (13) Demoyritys Oy Oikotie 8 00200 HELSINKI Y-tunnus: 0000000-0 Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011 . 2 Sisällysluettelo Sivu Hallituksen toimintakertomus 3 Tuloslaskelma 4 Tase (vastaavaa)

Lisätiedot

Hewlett-Packard Oy VUOSIKERTOMUS

Hewlett-Packard Oy VUOSIKERTOMUS VUOSIKERTOMUS 1.11.1997 31.10.1998 TOIMINTA LYHYESTI Toiminnan tulos milj. mk 1998 1997 150 100 50 0 Voitto ennen veroja Voitto Liikevaihto mmk 2 227 1 687 Liikevaihdon muutos % +31.9 +28.0 Käyttökate

Lisätiedot

3 Tilivuoden ylijäämän käyttö Päätettiin esittää, että tilivuoden ylijäämä 57,37 mk siirrettäisiin voitto- ja tappiotilille.

3 Tilivuoden ylijäämän käyttö Päätettiin esittää, että tilivuoden ylijäämä 57,37 mk siirrettäisiin voitto- ja tappiotilille. Pöytäkirja Rautatieliikenne-lehden toimituskunnan kokouksesta Helsingissä 10.4.1973. Läsnä: Apulaisjohtaja Elomaa, apulaisjohtaja Alava, johtaja Miettinen, johtaja Lamminpää, mainospäällikkö Ahvenlahti,

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedote 1.7.2014-30.6.2015

Tilinpäätöstiedote 1.7.2014-30.6.2015 Julkaistu: 2015-09-10 14:10:49 CEST Yhtiötiedote Tilinpäätöstiedote 1.7.2014-30.6.2015 TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.7.2014 30.6.2015 (tilintarkastamaton) Keskeiset tilinpäätös tunnusluvut (t ): Liikevaihto 2 329

Lisätiedot

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 Kullo Golf Oy Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2020 asti Tilinpäätöksen laatija: Tilisampo Oy 1 TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO. Y-tunnus Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011

KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO. Y-tunnus Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011 KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO Y-tunnus 1086342-4 Omistusosuudet: Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011 SISÄLLYSLUETTELO Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo 9.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo 9.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote 7.11.2002 klo 9.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2002 - Elektroniikka-alan taantuma jatkunut Suomessa - Liikevaihto 17,7 milj. euroa 1-9/02

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014 TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan Energia Oy Vuosikertomus 2014 Konserni Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2014 1.1. 31.12.2013 LIIKEVAIHTO 128 967 121 379 Valmistus omaan käyttöön 4 869 4 273 Liiketoiminnan

Lisätiedot

HONKARAKENNE OYJ PÖRSSITIEDOTE KLO 9.00

HONKARAKENNE OYJ PÖRSSITIEDOTE KLO 9.00 HONKARAKENNE OYJ PÖRSSITIEDOTE 9.8.2006 KLO 9.00 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.06.2006 Honkarakenne-konsernin kuluvan vuoden tammi-kesäkuun liikevaihto oli 35,7 miljoonaa euroa, kun se edellisenä vuonna vastaavaan

Lisätiedot

SALON RAUTA OY. Yritys valmistaa metallisia portaita ja portteja sekä ruostumattomasta teräksestä mm. postilaatikoita.

SALON RAUTA OY. Yritys valmistaa metallisia portaita ja portteja sekä ruostumattomasta teräksestä mm. postilaatikoita. SALON RAUTA OY Salon Rauta Oy:n perustivat 1.9.1998 Antti ja Timo Salo. Antti Salo toimii yrityksessä toimitusjohtajana sekä talousjohtajana ja Timo Salo hallituksen puheenjohtajana sekä myyntijohtajana.

Lisätiedot

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,9 30,7 *Lainojen takaisinmaksut -29,7 0,0 *Omien osakkeiden hankinta -376,2-405,0 0,0 30,7

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,9 30,7 *Lainojen takaisinmaksut -29,7 0,0 *Omien osakkeiden hankinta -376,2-405,0 0,0 30,7 RAHOITUSLASKELMA (1000 euroa) VUODELTA 2014 Liiketoiminnan rahavirta *Myynnistä ja muista liiketoim. tuotoista saadut maksut 1010,4 1044,3 *Maksut liiketoiminnan kuluista -839,9-860,6 *Saadut korot 3,8

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus. Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010

Toimitusjohtajan katsaus. Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010 Toimitusjohtajan katsaus Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010 Tilinpäätös 11/2008 10/2009 tiivistelmä 1/2 Liikevaihto 15,41 milj. euroa (18,40 milj. euroa), laskua 16 % Liikevoitto -0,41 milj. euroa (0,74

Lisätiedot

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,7 0,0 *Lainojen takaisinmaksut -90,0-90,0 *Omien osakkeiden hankinta 0,0-89,3 0,0-90

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,7 0,0 *Lainojen takaisinmaksut -90,0-90,0 *Omien osakkeiden hankinta 0,0-89,3 0,0-90 RAHOITUSLASKELMA (1000 euroa) VUODELTA 2016 Liiketoiminnan rahavirta *Myynnistä ja muista liiketoim. tuotoista saadut maksut 957,8 989,4 *Maksut liiketoiminnan kuluista -865,2-844,3 *Saadut korot 0,5 0,8

Lisätiedot

'&féw /m^w VUOSIKERTOMUS JOULUKUUN 31 P.NA 1931 PÄÄTTYNEELTÄ. >np ÄTEN ILMOITETAAN, että yllämainitun VUODELTA

'&féw /m^w VUOSIKERTOMUS JOULUKUUN 31 P.NA 1931 PÄÄTTYNEELTÄ. >np ÄTEN ILMOITETAAN, että yllämainitun VUODELTA '&féw /m^w VUOSIKERTOMUS JOULUKUUN 31 P.NA 1931 PÄÄTTYNEELTÄ VUODELTA >np ÄTEN ILMOITETAAN, että yllämainitun yhtiön *- varsinainen yhtiökokous pidetään Helsingissä Hotelli Seurahuoneella keskiviikkona

Lisätiedot

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9. Julkaistu: 2003-11-12 08:00:20 CET Wulff - neljännesvuosikatsaus BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.

Lisätiedot

SUOMINEN YHTYMÄ OYJ OSAVUOSIKATSAUS ESITYS

SUOMINEN YHTYMÄ OYJ OSAVUOSIKATSAUS ESITYS SUOMINEN YHTYMÄ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 3.9.23 ESITYS 22.1.23 Liikevaihdon jakautuma 1-9/23 Joustopakkaukset 51,4 milj. euroa 42,8 % Nauhatuotteet 9,5 milj. euroa 7,9 % 12,3 milj. euroa Kuitukankaat

Lisätiedot

TARINAHARJUN GOLF OY TILIKAUSI 1.1.2013-31.12.2013

TARINAHARJUN GOLF OY TILIKAUSI 1.1.2013-31.12.2013 TARINAHARJUN GOLF OY TILIKAUSI 1.1.2013-31.12.2013 TOIMINTAKERTOMUS Yleistä Tarinaharjun Golf Oy:n kahdeskymmeneskuudes toimikausi sujui toimintasuunnitelman mukaisesti. Pelikausi oli vilkas. Tarinan kentillä

Lisätiedot

Konsernin rahoitusasema ja vakavaraisuus ovat hyvällä tasolla.

Konsernin rahoitusasema ja vakavaraisuus ovat hyvällä tasolla. TIEDOTE 1 (5) 23.8.2004 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä HPO-YHTYMÄN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.6.2004 HPO-yhtymän liikevaihto oli tammi-kesäkuussa 27.312.662 euroa. Liikevaihto kasvoi 6,1 % edellisen

Lisätiedot

2003-05-09 14:00 Pörssitiedote FISKARS KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS, TAMMI - MAALISKUU 2003 (Tietoja ei ole tilintarkastettu)

2003-05-09 14:00 Pörssitiedote FISKARS KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS, TAMMI - MAALISKUU 2003 (Tietoja ei ole tilintarkastettu) 2003-05-09 14:00 Pörssitiedote FISKARS KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS, TAMMI - MAALISKUU 2003 (Tietoja ei ole tilintarkastettu) FISKARSIN LIIKEVAIHTO LASKI JA LIIKEVOITTO PARANI - konsernin liikevaihto 173,6

Lisätiedot

Hyvigolf Oy TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014. Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1

Hyvigolf Oy TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014. Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1 Hyvigolf Oy Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1 TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2024 asti Tilinpäätöksen toteutti: Visma Services Oy Helsinki

Lisätiedot

Reijo Mäihäniemi toimitusjohtaja 13.12.2006. Tilinpäätösjulkistus (1.11.2005 31.10.2006)

Reijo Mäihäniemi toimitusjohtaja 13.12.2006. Tilinpäätösjulkistus (1.11.2005 31.10.2006) Reijo Mäihäniemi toimitusjohtaja 13.12.2006 Tilinpäätösjulkistus (1.11.2005 31.10.2006) Sisältö Yhteenveto liiketoiminnan kehityksestä Liiketoiminnan kehitys 4. neljänneksellä Tilinpäätös 1.11.2005 31.10.2006

Lisätiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1.1 Tuloslaskelma, ulkoinen Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Valmistevarastojen muutos +/- Valmistus omaan käyttöön

Lisätiedot

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy Imatran Golf Oy Pien- ja mikroyritysasetuksen mukainen tilinpäätös ajalta 1.1. - 31.12.2016 Arkistoviite: 2016-002 1 IMATRAN GOLF OY Golftie 11 55800 Imatra Kotipaikka Imatra Y-tunnus 2209820-5 Sisällys

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2016 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY TASEKIRJA 31.12.2015 VIRPINIEMI GOLF OY Virpiniemi Golf Oy Y-tunnus 1892969-4 kotipaikka OULU TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2015 31.12.2015 Sisällys: Sivu Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2 Tase 3-4 Liitetiedot

Lisätiedot

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 14.8.2003, klo 9.15 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2003 Beltton konserni kasvatti sekä liikevaihtoaan että liikevoittoaan. Konsernin liikevaihto kasvoi

Lisätiedot

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.11.2004 klo 09.00 1(4)

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.11.2004 klo 09.00 1(4) OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.11.2004 klo 09.00 1(4) OLVI-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.9.2004 (9 KK) Konsernin liikevaihto kasvoi 16,0 % 99,90 (86,09) milj. euroon ja liikevoitto oli 7,83 (7,65) milj.

Lisätiedot

LIITTYJÄT 0,93 % VOLYYMIT m 3 /a TASE-ENNUSTE MAKSUT alv 0 % 2,0 % 2012 TULOSLASKELMAENNUSTE

LIITTYJÄT 0,93 % VOLYYMIT m 3 /a TASE-ENNUSTE MAKSUT alv 0 % 2,0 % 2012 TULOSLASKELMAENNUSTE Askolan vesihuoltolaitos LIITTYJÄT,93 % Väkiluku as 4 988 Vesijohdon liittymis-% % 65 % Vesijohtoon liittyneet as 3 242 Viemärin liittymis-% % 34 % Viemäriin liittyneet as 1 696 VOLYYMIT m 3 /a Veden pumppaus

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2005 1 (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2005 1 (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2005 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2005

Lisätiedot

LÄNNEN TEHTAAT OYJ PÖRSSITIEDOTE 11.10.2000 KLO 9.00

LÄNNEN TEHTAAT OYJ PÖRSSITIEDOTE 11.10.2000 KLO 9.00 LÄNNEN TEHTAAT OYJ PÖRSSITIEDOTE 11.10.2000 KLO 9.00 OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.8.2000 Lännen Tehtaiden tammi-elokuun liikevaihto kasvoi 28 prosenttia ja oli 1 018,1 miljoonaa markkaa (1999: 797,1 Mmk). Tulos

Lisätiedot

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13)

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan

Lisätiedot

Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen varsinaisen yhtiökokouksen käsiteltäväksi määrätyt asiat.

Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen varsinaisen yhtiökokouksen käsiteltäväksi määrätyt asiat. Osakeyhtiö Lapinniemi XIV KUTSU 8.6.2017 Osakeyhtiö Lapinniemi XIV -nimisen yhtiön osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina 29.6.2017 alkaen klo 10.00 Tampereen

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) 1 1 000 euroa 1.1. - 31.12.2006 1.1. - 31.12.2005 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 266 897 260 025 Rakennusmateriaaliryhmä

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Asukasmäärä 31.12. 67 806 67 497 Verotuloprosentti 19,50 % 19,50 % Toimintakate -327,7 M -327,1 M Toimintakatteen kasvu 0,18 % 4,8 % Verotulot 254,3 M 237,4 M Verotulojen

Lisätiedot

Julkaistu Liikevaihto ja tulos

Julkaistu Liikevaihto ja tulos Julkaistu 26.07.2004 * Voitto ennen satunnaisia eriä ja veroja parani katsauskaudella selvästi ja oli 1,6 Me (0,9 Me tammi-kesäkuu 2003). * Konsernin liikevaihto oli katsauskaudella 26,1 (24,5) Me. Tulisijaliiketoiminnan

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. - 31.03.2016 SISÄLLYS SIVU Toimintakertomus 2 Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot 6 Toimintakertomustiedot (OYL) 7 Kirjanpitokirjat 7 Tositelajit

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2015 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

SAV-Rahoitus konsernin tilikauden 1.7.2012 30.6.2013 Q1 tulos niukasti tappiollinen

SAV-Rahoitus konsernin tilikauden 1.7.2012 30.6.2013 Q1 tulos niukasti tappiollinen Yhtiötiedote SAV-Rahoitus konsernin tilikauden 1.7.2012 30.6.2013 Q1 tulos niukasti tappiollinen SAV Rahoitus Oyj:n toimitusjohtajan Janne Heusalan kommentit ensimmäisen kvartaalin tuloksesta: SAV-Rahoitus

Lisätiedot

Ravintola Gumböle Oy

Ravintola Gumböle Oy Ravintola Gumböle Oy Gumbölentie 20 02770 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 2463691-9 TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2023 asti Tilinpäätöksen toteutti: Gumböle Golf

Lisätiedot

ELENIA PALVELUT OY Tilinpäätös

ELENIA PALVELUT OY Tilinpäätös ELENIA PALVELUT OY 1.1.2016-31.12.2016 ELENIA PALVELUT OY Sisällysluettelo Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Rahoituslaskelma 4 Tilinpäätöksen liitetiedot 5-8 Allekirjoitukset 9 1 ELENIA PALVELUT OY Tuloslaskelma

Lisätiedot

5.5 Konsernituloslaskelma ja sen tunnusluvut

5.5 Konsernituloslaskelma ja sen tunnusluvut 5.5 Konsernituloslaskelma ja sen tunnusluvut 1000 1000 Toimintatuotot 81 901 80 382 Toimintakulut -234 338-223 246 Osuus osakkuusyht. voitosta (tappiosta) 33 7 Toimintakate -152 403-142 858 Verotulot 124

Lisätiedot

KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA

KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA Tilikausi Edellinen tilikausi Kiinteistön tuotot Vastikkeet Hoitovastikkeet 0,00 0,00 Hankeosuussuoritukset 0,00 0,00 Kulutusperusteiset vastikkeet 0,00 0,00 Erityisvastikkeet

Lisätiedot

O V F IS K A R S A B Toimintakertomus 1973 yhtiön 90. toimintavuosi

O V F IS K A R S A B Toimintakertomus 1973 yhtiön 90. toimintavuosi F = O V F IS K A R S A B Toimintakertomus 1973 yhtiön 90. toimintavuosi Toimintakertomus 1973 YLEISTALOUDELLINEN KATSAUS Maamme taloudellisen kehityksen merkittävimmät p iirteet olivat voimakas inflaatio,

Lisätiedot

Kustannus Oy Vapaa Ajattelija Ab

Kustannus Oy Vapaa Ajattelija Ab Kustannus Oy Vapaa Ajattelija Ab 1/9 Kustannus Oy Vapaa Ajattelija Ab TASEKIRJA Tase-erittelyt 1.1.2004-31.12.2004 Tasekirjan sisällysluettelo Kirjanpitoaineisto 1 Toimintakertomus 2 Talousarviovertailu

Lisätiedot

1.1.2014 1.1.2013 Rahayksikkö EURO - 30.9.2014-31.12.2013. Vuokrat 1 874 250,38 2 434 565,63 Käyttökorvaukset 55 997,71 76 803,93

1.1.2014 1.1.2013 Rahayksikkö EURO - 30.9.2014-31.12.2013. Vuokrat 1 874 250,38 2 434 565,63 Käyttökorvaukset 55 997,71 76 803,93 Kiint.Oy Peiponaho T U L O S L A S K E L M A Sivu 1 Y-tunnus 9017024-8 1.1.2014 1.1.2013 Rahayksikkö EURO - 30.9.2014-31.12.2013 Vuokrat 1 874 250,38 2 434 565,63 Käyttökorvaukset 55 997,71 76 803,93 LIIKEVAIHTO

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2015 1 6/2014 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 17 218 10 676 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 5 205 1 916 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta 30,2 % 17,9 % 19,0

Lisätiedot

AM 2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

AM 2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 AM 2013 T A S E Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1020 Aineettomat oikeudet Aineettomat hyödykkeet yhteensä Aineelliset hyödykkeet 1100 Maa- ja vesialueet 1110 Rakennukset ja rakennelmat

Lisätiedot

INCAP OYJ PÖRSSITIEDOTE klo (5)

INCAP OYJ PÖRSSITIEDOTE klo (5) INCAP OYJ PÖRSSITIEDOTE 11.08.2000 klo 14.10 1 (5) INCAP-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1-6/2000 Incap-konsernin liikevaihdon kasvu jatkui voimakkaana ja oli 29 prosenttia. Elektroniikan sopimusvalmistuksen

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2007 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2007

Lisätiedot

Metsänhoitoyhdistys TASE VASTAAVAA. Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot

Metsänhoitoyhdistys TASE VASTAAVAA. Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot TASE VASTAAVAA Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot Ennakkomaksut Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet Rakennukset ja rakennelmat Koneet ja kalusto

Lisätiedot

2000-02-18 12:00 FISKARS-KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1999 KONSERNIN TULOS

2000-02-18 12:00 FISKARS-KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1999 KONSERNIN TULOS 2000-02-18 12:00 FISKARS-KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1999 KONSERNIN TULOS Konsernin liikevaihto kasvoi 18 prosenttia edellisestä vuodesta ja oli 665 milj. euroa (562 Me). Sijoitustoiminnasta saatujen

Lisätiedot

VESIOSUUSKUNTA UHKOILA. Y-tunnus 2009335-5 TASEKIRJA 31.12.2009. Toimintakertomus. Tilinpäätös

VESIOSUUSKUNTA UHKOILA. Y-tunnus 2009335-5 TASEKIRJA 31.12.2009. Toimintakertomus. Tilinpäätös Y-tunnus 2009335-5 Tilinpäätös Toimintakertomus TASEKIRJA 31.12.2009 VESIOSUUSKUNTA UHKOILA VESIOSUUSKUNTA UHKOILA TOIMINTAKERTOMUS Sisällysluettelo: Toimintakertomus 1-2 Vesiosuuskunta Uhkoilan perustamiskokous

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TIEDOTE 16.5.2005 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2005 Aina Group- konsernin liikevaihto oli tammi-maaliskuussa 14.674.840 euroa. Liikevaihto kasvoi 9,9 % edellisen

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2012 PÖRSSITIEDOTE 4.5.2012 KLO10:00

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2012 PÖRSSITIEDOTE 4.5.2012 KLO10:00 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2012 PÖRSSITIEDOTE 4.5.2012 KLO10:00 - Liikevaihto 10,7 miljoonaa euroa (9,4 milj. euroa) - Liikevoitto 592 tuhatta euroa (444 tuhatta euroa) - Osakekohtainen

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2011 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

SAV-Rahoitus konsernin tilikauden 1.7.2011 30.6.2012 Q1 tulos positiivinen

SAV-Rahoitus konsernin tilikauden 1.7.2011 30.6.2012 Q1 tulos positiivinen Yhtiötiedote SAV-Rahoitus konsernin tilikauden 1.7.2011 30.6.2012 Q1 tulos positiivinen SAV Rahoitus Oyj:n toimitusjohtajan Harri Kalliokosken kommentit ensimmäisen kvartaalin tuloksesta: SAV-Rahoitus

Lisätiedot

Asunto Oy Nelospesä Tilinpäätös 1.1.-31.12.2009

Asunto Oy Nelospesä Tilinpäätös 1.1.-31.12.2009 Asunto Oy Nelospesä Tilinpäätös 1.1.-31.12.2009 Sisältö: Toimintakertomus ja Iiitetiedot 1-2 Tase 3 Tuloslaskelma 4 Käytetyt kirjanpitokirjat 5 TOIMINTAKERTOMUS ASOYNELOSPESA Tilikausi 01.01.2009-31.12.2009

Lisätiedot

AS Ehitusfirma Rand ja Tuulberg

AS Ehitusfirma Rand ja Tuulberg AS Ehitusfirma Rand ja Tuulberg TASE Vastaavaa (varat) EEK EEK EUR EUR Vaihtuvat vastaavat Rahat ja pankkisaamiset 64572455 85528124 4126932 5466243 Lyhytaikaiset rahoitusinvestoinnit Saamiset ja ennakkomaksut

Lisätiedot

Toimipaikan osoite Kauppakatu 1 150578-666A 10 10 000 00 020252-666T 110 5 000 20 6606408-2 30 600 00 241280-111C 60 8 989 89

Toimipaikan osoite Kauppakatu 1 150578-666A 10 10 000 00 020252-666T 110 5 000 20 6606408-2 30 600 00 241280-111C 60 8 989 89 6606441-0 Oy Tyvi-testiaineisto 2008-2011 Ab Yki Yhteyshenkilö Yrityksen katuosoite 12 B 00100 HELSINKI 01032010 28022011 123 Tilitoimistot Toimipaikan osoite Kauppakatu 1 FI2312345600123454 NDEAFIHH Ville

Lisätiedot

Vastaavat 150 Vaihto-omaisuus 150 Aineet ja tarvikkeet 1500 Aineet ja tarvikkeet 151 Keskeneräiset tuotteet

Vastaavat 150 Vaihto-omaisuus 150 Aineet ja tarvikkeet 1500 Aineet ja tarvikkeet 151 Keskeneräiset tuotteet Taso 1 Taso 2 Taso 3 Taso 4 Taso 5 Taso 6 Nimi 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020 Kehittämismenot 103 Aineettomat oikeudet 1030 Aineettomat oikeudet

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. - 31.03.2017 SISÄLLYS Toimintakertomus Tuloslaskelma Tase Rahoituslaskelma Tilinpäätöksen liitetiedot Toimintakertomustiedot (OYL) Kirjanpitokirjat Tositelajit ja säilyttämistapa

Lisätiedot

Ammatinharjoittaja - Asteri mallitilikartta (am11)

Ammatinharjoittaja - Asteri mallitilikartta (am11) T A S E Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Pitkäaikaiset Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset saamiset Lyhytaikaiset

Lisätiedot

MARTELA OYJ PÖRSSITIEDOTE 12.08.2003 KLO 08.30 1(7)

MARTELA OYJ PÖRSSITIEDOTE 12.08.2003 KLO 08.30 1(7) MARTELA OYJ PÖRSSITIEDOTE 12.08.2003 KLO 08.30 1(7) MARTELAN OSAVUOSIKATSAUS AJALTA 01.01.-30.06.2003 Toimistokalusteiden kysyntä on jatkunut heikkona. Liikevaihto laski 19,2 % ja oli 49,0 milj. euroa.

Lisätiedot

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PIENYRITYKSEN KULULAJIKOHTAINEN TULOSLASKELMA 1. LIIKEVAIHTO 2. Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos 3. Valmistus omaan käyttöön 4. Liiketoiminnan

Lisätiedot

Ammatinharjoittaja - Asteri kirjanpidon mallitilipuitteisto

Ammatinharjoittaja - Asteri kirjanpidon mallitilipuitteisto - Asteri kirjanpidon mallitilipuitteisto T A S E Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Pitkäaikaiset Myyntisaamiset pitkäaik.

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS TILIKAUSI

TOIMINTAKERTOMUS TILIKAUSI TOIMINTAKERTOMUS TILIKAUSI 1.1.2013-31.12.2013 Yleistä yhtiöstä Yhtiö on 18.12.1998 allekirjoittanut maanvuokrasopimuksen, jolla yhtiö vuokraa Suomen valtiolta Inarin kunnan Laanilan valtionmaasta Kaunispään

Lisätiedot

Osakekohtainen tulos oli 0,25 (0,20) euroa. Veroina on otettu huomioon konserniyhtiöiden katsauskauden tulosta vastaavat verot.

Osakekohtainen tulos oli 0,25 (0,20) euroa. Veroina on otettu huomioon konserniyhtiöiden katsauskauden tulosta vastaavat verot. Julkaistu 21.10.2004 *Tulikivi-konsernin voitto ennen satunnaisia eriä parani katsauskaudella selvästi ja oli 3,2 Me (2,5 Me). *Konsernin liikevaihto oli 39,4 (38,3) Me. Tulisijaliiketoiminnan liikevaihto

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2016 1 6/2015 1 12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 10 370 17 218 27 442 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 647 5 205 6 471 Liikevoitto, % liikevaihdosta 6,2 % 30,2 % 23,6 %

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2015 1.1. 31.12.2014 LIIKEVAIHTO 124 532 128 967 Valmistus omaan käyttöön 4 647 4 869 Liiketoiminnan

Lisätiedot

KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010

KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010 KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010 TOIMINTAKERTOMUS Sivu 1 Yhtiö on Jyväskylän kaupungin tytäryhteisö ja kuuluu Jyväskylän kaupunkikonserniin sen alakonsernina. Yhtiön osakepääoma Jakautuu 864 osakkeeseen. Kaikilla

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TIEDOTE 1(5) 29.8.2005 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2005 Aina Group- konsernin liikevaihto oli tammi-kesäkuussa 30.181.495 euroa. Liikevaihto kasvoi 10,5 %

Lisätiedot

Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen 14 :ssä varsinaisen yhtiökokouksen käsiteltäväksi määrätyt asiat.

Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen 14 :ssä varsinaisen yhtiökokouksen käsiteltäväksi määrätyt asiat. Isännöinti Kiinteistö Oy Kuusamon Lomaparatiisi Kuusamo Kokouskutsu Varsinainen yhtiökokous Kiinteistö Oy Kuusamon Lomaparatiisi osakkeenomistajat kutsutaan yhtiökokoukseen, joka pidetään 10.5.2017 kello

Lisätiedot

Oletus. Kuluva vuosi - LIIKEVAIHTO Edellinen vuosi - LIIKEVAIHTO

Oletus. Kuluva vuosi - LIIKEVAIHTO Edellinen vuosi - LIIKEVAIHTO Oletus 1, 8, 6, 4, 2,, Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Kuluva vuosi - LIIKEVAIHTO Edellinen vuosi - LIIKEVAIHTO 913 KUM TOT. 912 KUM TOT. Ero ed. vuoteen 1212 KUM TOT. Ennuste ed. vuoden

Lisätiedot

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Emoyhtiön tilinpäätöksen 1 1 000 euroa 1.1. 31.12.2007 1.1. 31.12.2006 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 301 560

Lisätiedot

Pyynikin käsityöläispanimo Oy, Tilinpäätös Pyynikin käsityöläispanimo Oy

Pyynikin käsityöläispanimo Oy, Tilinpäätös Pyynikin käsityöläispanimo Oy Pyynikin käsityöläispanimo Oy Tilinpäätös ajalta 1.1. - 31.12.2016 1 PYYNIKIN KÄSITYÖLÄISPANIMO OY Tesoman valtatie 24 33300 TAMPERE Kotipaikka TAMPERE Y-tunnus 2513994-9 Sisällys Sivu Tuloslaskelma 3

Lisätiedot

Liikevaihto 4 179 5 607-25,47 % Liikevoitto 278 170 63,53 % Voitto ennen veroja 413 156 164,74 % Tilikauden tulos 305 162 88,27 %

Liikevaihto 4 179 5 607-25,47 % Liikevoitto 278 170 63,53 % Voitto ennen veroja 413 156 164,74 % Tilikauden tulos 305 162 88,27 % SAV Rahoitus Oyj OSAVUOSIKATSAUS TIEDOTE 1.7. 31.12.2008 osavuosikatsaus (tilintarkastamaton).n osakekohtainen tulos kasvoi 100 % Välitilinpäätös lyhyesti: Voitto ennen veroja oli 413 tuhatta euroa (ed.

Lisätiedot

P-K:N KIRJAPAINO -KONSERNI PÖRSSITIEDOTE 12.3.04 klo 15.30 1(5)

P-K:N KIRJAPAINO -KONSERNI PÖRSSITIEDOTE 12.3.04 klo 15.30 1(5) P-K:N KIRJAPAINO -KONSERNI PÖRSSITIEDOTE 12.3.04 klo 15.30 1(5) TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA 1.1.-31.12.2003 Konsernin liikevaihto oli 56,1 milj., jossa kasvua edelliseen vuoteen 7,1 milj. (14,4 %).

Lisätiedot

L ä n n e n Te h t a a t O s a v u o s i k a t s a u s 1. 1. - 3 0. 4. 2 0 0 0

L ä n n e n Te h t a a t O s a v u o s i k a t s a u s 1. 1. - 3 0. 4. 2 0 0 0 Lännen Tehtaat Osavuosikatsaus 1.1.-30.4.2000 OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.4.2000 Liikevaihto Lännen Tehtaiden tammi-huhtikuun liikevaihto oli 491,7 miljoonaa markkaa (1999: 382,0 Mmk). Liikevaihto kasvoi 29

Lisätiedot

MARIMEKKO OYJ. Osavuosikatsaus Tammi-syyskuu 2008

MARIMEKKO OYJ. Osavuosikatsaus Tammi-syyskuu 2008 MARIMEKKO OYJ Osavuosikatsaus Tammi-syyskuu 2008 5.11.2008 LIIKETOIMINNAN KEHITYS 1-9/2008 Liikevaihto kasvoi ja tulos parani ennakoidun mukaisesti. Suomessa merkittävä osa kasvusta kertyi kertaluonteisista

Lisätiedot

FISKARS-KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE

FISKARS-KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2001-02-16 08:30 Pörssitiedote FISKARS-KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2000 Konsernin liikevaihto kasvoi edellisen vuoden 665 milj. eurosta 824 milj. euroon (+24 %). Teollisen toiminnan kannattavuus heikkeni

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2010 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

Ahlstrom. Tammi-syyskuu 2015. Marco Levi toimitusjohtaja. Sakari Ahdekivi talousjohtaja 28.10.2015

Ahlstrom. Tammi-syyskuu 2015. Marco Levi toimitusjohtaja. Sakari Ahdekivi talousjohtaja 28.10.2015 Ahlstrom Tammi-syyskuu 215 Marco Levi toimitusjohtaja Sakari Ahdekivi talousjohtaja 28.1.215 Sisältö Heinä-syyskuu 215 Liiketoiminta-aluekatsaus Taloudelliset luvut Tulevaisuuden näkymät Sivu 2 Heinä-syyskuu

Lisätiedot

ao oo TILII{PAATOS ST$Rurllfr-l-\-@ TTLTKAUSL 1.4.2009-31.3.2010

ao oo TILII{PAATOS ST$Rurllfr-l-\-@ TTLTKAUSL 1.4.2009-31.3.2010 ao oo TILII{PAATOS oo ST$Rurllfr-l-\-@ TTLTKAUSL 1.4.2009-31.3.2010 Sivu: Tulostethr: I 16.07.10 Jakso: 01.04.2009-31.03.2010 Tuloslaskelma xjl-x"xjfi)ffi XJL.XJL;fiXX LIIKEVAIHTO Valmiiden ja keskenetäisten

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 Historiallisen hyvä tulos Ylijäämää kertyi 5,5 miljoonaa euroa, jolloin kumulatiivista ylijäämää taseessa on noin 7,4 miljoonaa euroa. Se on enemmän kuin riittävä puskuri

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2001 LIIKETOIMINTARYHMÄT

OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2001 LIIKETOIMINTARYHMÄT OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2001 Liikevaihto Lännen Tehtaiden tammi-kesäkuun liikevaihto oli 749,6 miljoonaa markkaa (2000: 764,3 Mmk). Elintarvikeryhmän liikevaihto aleni 327,8 miljoonaan markkaan (339,0

Lisätiedot

Paperikiista heikensi toista vuosineljännestä

Paperikiista heikensi toista vuosineljännestä Paperikiista heikensi toista vuosineljännestä Nordkalk Oyj Abp: osavuosikatsaus tammikuu-kesäkuu 2005 liikevaihto laski 123,3 (1-6/:131,9) miljoonaan euroon (-7 %) voitto ennen satunnaiseriä laski 3,5

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote 4.11.2004 klo 13.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2004 - Kolmas vuosineljännes tyydyttävä - Liikevaihto 16,8 milj. euroa, laskua 1,0 % -

Lisätiedot

Konsernin katsauskauden investoinnit olivat yhteensä 80 tuhatta euroa (866 tuhatta euroa). Investoinnit ovat käyttöomaisuuden korvausinvestointeja.

Konsernin katsauskauden investoinnit olivat yhteensä 80 tuhatta euroa (866 tuhatta euroa). Investoinnit ovat käyttöomaisuuden korvausinvestointeja. YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2014 OSAVUOSIKATSAUS 5.11.2014 KLO 8:50 - Liikevaihto 30,4 miljoonaa euroa (29,9 milj. euroa) - Liikevoitto 1.133 tuhatta euroa (468 tuhatta euroa) - Osakekohtainen

Lisätiedot

Kokouskutsu. Varsinainen yhtiökokous

Kokouskutsu. Varsinainen yhtiökokous Kokouskutsu Kiinteistö Oy Tirrolampi c/o Holiday Club Isännöinti PL 618, 33101 Tampere puh. 0306 870 200, fax 0306 870 227 email: isannointi@holidayclub.fi www. holidayclub.fi/isannointi -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25

Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25 Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity kaupparekisteriin

Lisätiedot

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1000 EUR 7-12/2015 7-12/2014 1-12/2015 1-12/2014 Liikevaihto, tuhatta euroa 6 554 5 963 15 036 9 918 Liikevoitto, tuhatta euroa 69 614 1 172 485 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

Taso 1 Taso 2 Taso 3 Taso 4 Taso 5 Taso 6 Nimi 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020

Taso 1 Taso 2 Taso 3 Taso 4 Taso 5 Taso 6 Nimi 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020 Taso 1 Taso 2 Taso 3 Taso 4 Taso 5 Taso 6 Nimi 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020 Kehittämismenot 103 Aineettomat oikeudet 1030 Aineettomat oikeudet

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Mediatiedote 8. huhtikuuta 2015 Vuoden 2014 tilinpäätös Tilinpäätös on 0,3 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Kaupungin vuosikate on 5 miljoonaa euroa eli 283 euroa/asukas.

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2013 HKLjk 2.5.2013 Osavuosikatsaus 1 (10) Yhteisön nimi: HKL-Metroliikenne Ajalta: Toimintaympäristö ja toiminta Toimintaympäristössä ei ole havaittu erityisiä

Lisätiedot

TOIMINTA LYHYESTI. Henkilöstö tilikauden päättyessä. Toiminnan tulos mmk. Liikevaihdon kehitys mmk. Hewlett-Packard Oy

TOIMINTA LYHYESTI. Henkilöstö tilikauden päättyessä. Toiminnan tulos mmk. Liikevaihdon kehitys mmk. Hewlett-Packard Oy TOIMINTA LYHYESTI Toiminnan tulos mmk 140 120 100 80 60 40 20 0 90 92 94 96 98 2500 2000 1500 1000 500 Voitto ennen veroja Voitto Liikevaihdon kehitys mmk 1999 1998 Liikevaihto mmk 2348 2230 Liikevaihdon

Lisätiedot