Käytännön ohjeistusta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Käytännön ohjeistusta"

Transkriptio

1 Käytännön ohjeistusta kandityön tekemiseen Kevät 2010 Yliopisto-opettaja Ari Laitala KTA.kand & GMA.kand 1

2 Kokonaiskuvan hahmottaminen Kandiseminaari Kandityö Tutkimus KTA.kand & GMA.kand 2

3 Tieteellinen kirjoitelma (tutkielma) Yhtenä tunnusmerkkinä tieteellinen menetelmä, metodi Metodin yleisiä tunnusmerkkejä, mm. Huolellisuus, perusteellisuus, rehellisyys, objektiivisuus, kriittisyys, perusteellisuus ja järjestelmällisyys Esim. objektiivisuus Tutkija etsii ja paljastaa omille olettamuksilleen ja esittämilleen väitteille yhtä lailla kielteisiä ja myönteisiä näkökulmia Esim. kriittisyys Kohdistuu vakiintuneisiin käsityksiin ( paradigmaan), lähteisiin ja myös omaan työskentelyyn KTA.kand & GMA.kand 3

4 Pro gradu tutkielmalta odotettavat tieteelliset piirteet (kriteerit) Kriittinen ja asioita kyseenalaistava tutkimusote Täsmälliset ja johdonmukaiset käsitemääritykset Tietoinen ja perusteltu tutkimusasetelma ja tutkimusmenetelmän valinta Olemassa olevan tutkimustiedon huolellinen hyväksikäyttäminen Rationaalinen ja looginen ongelmanasettelu ja päättely Väitteiden huolellinen ja rehellinen perustelu KATSO DI-TYÖN ARVOSTELUOHJEET (arvosana 5) KTA.kand & GMA.kand 4

5 Menetelmän valinta: kirjallisuustutkimus Käsitteellistä ja teoreettista pohdiskelua Käydään läpi aikaisempaa tieteellistä tutkimusta Arvioiden ja kritisoiden Vertaillen ja yhdistellen Mukana kahdenlaista tieteellistä kirjallisuutta Aineisto, johon uskotaan sellaisenaan, otetaan tarkastelun lähtökohdaksi Muodostetaan eräänlainen kokonaiskäsitys asioista, teoreettinen viitekehys (silmälasit) Kirjallisuus, jota lähdetään kriittisesti tarkastelemaan, käsittelemään Muodostaa tavallaan aineiston KTA.kand & GMA.kand 5

6 Tieteellinen tulos Selkeästi esitetty, hyvin perusteltu ja dokumentoitu Uusi yleistettävissä oleva ja merkityksellinen tieto Jonka tiedeyhteisö aikanaan hyväksyy osaksi tieteen yhteistä perustaa Tieteen olennaispiirre edistävyys, etsii uusia totuuksia ja oikaisee virheellisiä Tiede itseään korjaavana järjestelmänä Vähimmäisvaatimuksia Jonkinasteinen uusi kokonaiskuva Aiemman tiedon vahvistaminen Epäonnistuneetkin tutkimukset voivat olla joltain osin tieteellisiä ja arvokkaita On esim. raivattu joitakin arvoituksen ratkeamisen tiellä olevia esteitä KTA.kand & GMA.kand 6

7 Kirjallisuustutkimuksen tulokset Tutkijalla on ajatus, että aiemmasta tutkimuksesta puuttuu jotain ja hän yrittää osoittaa sen Mitä puuttuu, miksi täydennystä tarvitaan? Tai osoittaa esim. aiemmin huomaamattomia ristiriitoja Tai yhdistellä uusia mielekkäitä kokonaisuuksia Ja perustella miksi Tuloksissa siis jotain, mitä aikaisemmasta tutkimuksesta ei suoraan voi löytää Mikä ei ole tutkimusta, mistä ei saa tuloksia? Referointi ja pelkkä yhteenvedon tekeminen Kysymyksessä selvitys tai raportti KTA.kand & GMA.kand 7

8 Turun yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan syventävien opintojen kirjallisen opinnäytetyön arviointilomake 6. Tulosten esittämisen selkeys 0 Tutkimustuloksia ei ole esitetty 1 Tutkimustuloksien esitys on sekava, hyvin pinnallinen ja epäselvä 2 Tutkimustuloksien esitys on suhteellisen asiallista ja selkeää, mutta tavanomaista 3 Tutkimustuloksien esitys on selkeä ja johtopäätökset ovat asiallisia 4 Tutkimustuloksien esitys on erinomaisen hyvä ja johtopäätökset ovat erityisen selkeitä ja asiallisia 5 Tutkimustuloksien esitys on erityisen analyyttista ja johtopäätökset ovat uusia ja oivaltavia 7. Tulosten merkityksen arviointi 0 Tutkielmassa ei ole tehty tulosten merkityksen arviointia 1 Tulosten merkityksen arvioinnissa ei esiinny kirjoittajan omaa analyyttistä arviointia, arviointi perustuu pelkästään aineistoon 2 Tulosten merkityksen arviointi on riittävä, mutta melko tavanomainen 3 Tulosten merkityksen arviointi on riittävä ja kirjoittajan oma panos huomattava 4 Tulosten merkityksen arvioinnissa on kirjoittajan oma panos erinomainen 5 Tulosten merkityksen arvioinnissa on kirjoittajan oma panos erityisen luova ja analyyttinen KTA.kand & GMA.kand 8

9 Kysymyksen asettelu Tutkimusongelma (enemmän kvantitatiivinen) Tutkimustehtävä (enemmän kvalitatiivinen) Yleissuositus (AL) Käytä ongelmaretoriikka, se terävöittää huomattavasti ajattelua ja työskentelyä Vaihtoehtoja Pääongelma1 Osaongelma1 Osaongelma2 Kaksi pääongelmaa Pääongelma1 Osaongelma1.1 Osaongelma1.2 Pääongelma2 Osaongelma2.1 Osaongelma2.2 TAI Pääongelma1 Alaongelma1.1 Alaongelman alaongelma1.1.1

10 ESIMERKKI: Toimitilojen markkinointistrategian muodostaminen Raakaideointivaihe (kaikki mitä aiheesta mieleen tulee) Mitä otsikko tarkoittaa? (puretaan atomeihin / molekyylitasolla) Mikäs olikaan toimitilojen määritelmä? Mikä on markkinointistrategia? Mitä ylipäänsä on markkinointi ja strategia? Pitäisikö keskittyä muodostamisen prosessiin? Millainen on strategiaprosessi ylipäänsä? Olisiko markkinointistrategian sisällön ja olemuksen tarkastelu kuitenkin parempi vaihtoehto? Millaisia strategiat ovat sisällöllisesti?» Mitä aihepiirejä niissä käsitellään?» Kuinka tarkkoja / yleispiirteisiä ne ovat?» Onko ne viety prosessikuvausten tasolle KTA.kand & GMA.kand 10

11 ESIMERKKI: Toimitilojen markkinointistrategian muodostaminen Raakaideointivaihe (kaikki mitä aiheesta mieleen tulee) Millaiseen toimintaan ja toimijoihin aihepiiri liittyy? Ketkä laativat toimitilojen markkinointistrategioita, kaikki toimitilavälitystä tekevät yritykset? Käytetäänkö konsultteja? Miten laatimisprosessi on hajautettu? Top-down, bottom-up, jotain muuta Ovatko laaditut strategiat oikeasti käytössä, vai jäävätkö käytännössä pölyttymään Seurataanko käyttöä jotenkin? Miten? Kuinka tarkasti strategioita noudatetaan? Onko joskus parempi jättää noudattamatta, miksi? Tässä vaiheessa aletaan pohtia myös rajauksia (maantieteellinen rajaus, ajallinen rajaus) Pitäisikö rajoittua tutkimaan tilannetta vain Suomessa? Markkinointistrategiat ennen, nyt tulevaisuudessa KTA.kand & GMA.kand 11

12 ESIMERKKI: Toimitilojen markkinointistrategian muodostaminen Raakaideointivaihe (kaikki mitä aiheesta mieleen tulee) Kuinka tärkeä aihe on? Mitä hyötyä on toimitilojen markkinointistrategiasta? Oletuksena taloudellinen hyöty Voidaanko mitata jotenkin, miten? Mitä haittaa on toimitilojen markkinointistrategiasta Oletuksena taloudellinen haitta Ainakin muodostaminen (laatiminen) vaatii taloudellisia uhrauksia, samoin arviointi ja uudistaminen vievät henkilöresursseja Jos väärin laadittu, ohjaa huonosti kannattavaan toimintaan? Voidaanko tutkimuksella tuottaa jotain uutta tietoa? Tieteellisen tiedon vaatimus Käytännöllinen näkökulma Haluaisiko joku esim. lukea työn jossakin alan yrityksessä KTA.kand & GMA.kand 12

13 ESIMERKKI: Toimitilojen markkinointistrategian muodostaminen Mikä on aiheen toteutettavuus? Lähtökohtana kirjallisuustutkimus www-kierros: toimitilavälitystä tekevien yritysten wwwsivut, onko viittauksia strategisista linjauksista tai jopa itse strategian olemassaolosta TENTTU/Inssi-tietokanta: markkinointistrategia 7 osumaa TENTTU/Inssi-tietokanta: toimitila 15 osumaa Toimitila- ja kiinteistöpalvelujen markkinoinnin ja myynnin laadun kehittäminen LINDA: Viestintä- ja markkinointistrategia Turun kaupungin Tilalaitokselle / Katariina Koski 2005 Kauppakorkean kirjaston tarjontaan tutustuminen Kansainväliset tietokannat esim. Proquest ABI/Inform KTA.kand & GMA.kand 13

14 ESIMERKKI: Toimitilojen markkinointistrategian muodostaminen Johtopäätöksiä Vaihtoehto 1, jos em. haut eivät tuota mainittavia tuloksia Hylätään muodostaminen lähtökohtana, vaatisi empiriaa Keskitytään markkinointistrategian käsitteen ja sisällön kuvaukseen (samantyyppisessä kontekstissa) Pohdinta: mitä tulokset voisivat merkitä toimitilavälityksessä Aiheeksi esim. Toimitilojen markkinoinnin strategiset kysymykset Vaihtoehto 2, tapaustutkimus Pidetään sittenkin kiinni muodostamisen lähtökohdasta, jos vaikkapa Turusta saataisiin haastattelu Uutena otsikkona : Toimitilojen markkinointistrategian muodostaminen Case Turun Kaupungin tilalaitos Tuloksena kuvausta strategian muodostumisen prosessista Pohdinnassa, voisiko yleistää yksityiselle sektorille KTA.kand & GMA.kand 14

15 Tulosten esittäminen rakenteessa Tapa I, tulosten esittäminen omassa pääluvussa Tutkimuksen keskeinen anti esitetään tutkimusongelmittain Tutkimuskysymykseen vastaten Ongelmanasettelun hierarkiaa seuraten Tutkimukseen liittymättömät tulokset mahdollisesti liitteissä (jos ollenkaan) Selkeys yksinkertaisuus, selittelemättä Tulosten havainnollistaminen, tiivistäminen Tapa II Vaihtoehtona Tulokset ja johtopäätökset samassa pääluvussa KTA.kand & GMA.kand 15

16 Tulosten havainnollistaminen Luettelot ja taulukot Kuva Valokuvat, piirrokset Kuviot Pylväskuvio, viivakuvat, piirakkakuviot Prosessikaaviot HUOM Havainnollistamine n myös työn eri vaiheissa, esim. tutkimusongelmaa kuvaten KTA.kand & GMA.kand 16

17 Tulosten tarkastelu eli pohdinta eli johtopäätökset (diskussio) Kirjallisuudessa yleisohjeena erillinen pääluku Kohdan Tulokset jälkeen Tutkimustulokset suhteutetaan taustakirjallisuuteen ja tutkimustehtävään (kolmiodraama) Huomio kiinnitetään päätuloksiin ja asiaan pitäisi päästä mahdollisimman nopeasti Yksityiskohtaisista tuloksista edetään kohti yleisempiä pohdintoja Arvioidaan tulosten merkitystä (hyödyntäminen, suosituksia) Missä määrin tulokset ovat yleistettävissä rajoitukset Jatkotutkimushaasteet Mitä olisi pitänyt tehdä toisella tavalla? KTA.kand & GMA.kand 17

18 Lähteitä Hirsjärvi, S., Remes, P., Sajavaara P. (2007) Tutki ja kirjoita. 13. painos. Keuruu, Suomi. Tammi, 2007 Turun yliopisto, lääketieteellinen tiedekunta. Syventävien opintojen kirjallisen opinnäytetyön arviointilomake. Saatavilla ntilomake.doc. Viitattu KTA.kand & GMA.kand 18

KIRJALLISUUSTYÖT. Referaatti - tekstin ymmärtäminen - tekstin tiivistäminen. Kirjallisuusselvitys. Kommentoitu referaatti - tekstin arviointi

KIRJALLISUUSTYÖT. Referaatti - tekstin ymmärtäminen - tekstin tiivistäminen. Kirjallisuusselvitys. Kommentoitu referaatti - tekstin arviointi TEKNILLINEN KORKEAKOULU Puunjalostustekniikan osasto Cleantech-tiimi KIRJALLISUUSTYÖT Referaatti - tekstin ymmärtäminen - tekstin tiivistäminen - tiedon hankinta Kommentoitu referaatti - tekstin arviointi

Lisätiedot

OHJEITA OPINNÄYTETYÖN TEKOON

OHJEITA OPINNÄYTETYÖN TEKOON OHJEITA OPINNÄYTETYÖN TEKOON 6/2009 SISÄLLYS 1 1 JOHDANTO... 2 2. OPINNÄYTETYÖN PROSESSI... 4 2.1 AIHEEN VALINTA... 5 2.2 OPINNÄYTETYÖN TOTEUTTAMISSUUNNITELMA... 5 2.3 OPINNÄYTETYÖN VALMISTUTTUA... 5 3

Lisätiedot

Marko Forsell JOHDANTO TIETEELLISEEN KIRJOITTAMISEEN

Marko Forsell JOHDANTO TIETEELLISEEN KIRJOITTAMISEEN Marko Forsell B JOHDANTO TIETEELLISEEN KIRJOITTAMISEEN B: Ajankohtaista - Aktuellt Marko Forsell JOHDANTO TIETEELLISEEN KIRJOITTAMISEEN Centria ammattikorkeakoulu 2013 1 JULKAISIJA: Centria ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

TUTKIVA SUOMEN KIELEN OPISKELIJA OHJEITA SEMINAARITYÖSKENTELYYN JA TUTKIELMANTEKOON

TUTKIVA SUOMEN KIELEN OPISKELIJA OHJEITA SEMINAARITYÖSKENTELYYN JA TUTKIELMANTEKOON TUTKIVA SUOMEN KIELEN OPISKELIJA OHJEITA SEMINAARITYÖSKENTELYYN JA TUTKIELMANTEKOON Helsingin yliopiston suomen kielen ja kotimaisen kirjallisuuden laitos 2008 SISÄLLYS 1 Johdanto...1 2 Seminaarityöskentely...2

Lisätiedot

Espoo 2007. tutkimusraportin kirjoittamisen opas opinnäytetyön tekijöille. Ilkka Kauranen Mikko Mustakallio Virpi Palmgren ABTEKNILLINEN KORKEAKOULU

Espoo 2007. tutkimusraportin kirjoittamisen opas opinnäytetyön tekijöille. Ilkka Kauranen Mikko Mustakallio Virpi Palmgren ABTEKNILLINEN KORKEAKOULU Espoo 2007 tutkimusraportin kirjoittamisen opas opinnäytetyön tekijöille Ilkka Kauranen Mikko Mustakallio Virpi Palmgren ABTEKNILLINEN KORKEAKOULU Espoo 2007 TUTKIMUSRAPORTIN KIRJOITTAMISEN OPAS OPINNÄYTETYÖN

Lisätiedot

TOIMINTATUTKIMUKSIA Esimerkkejä ylemmän turvallisuusosaamisen koulutusohjelman opiskelijoiden tekemistä toimintatutkimusopintojakson tehtävistä

TOIMINTATUTKIMUKSIA Esimerkkejä ylemmän turvallisuusosaamisen koulutusohjelman opiskelijoiden tekemistä toimintatutkimusopintojakson tehtävistä LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULUN JULKAISUSARJA D 6 Vesa Taatila (toim.) TOIMINTATUTKIMUKSIA Esimerkkejä ylemmän turvallisuusosaamisen koulutusohjelman opiskelijoiden tekemistä toimintatutkimusopintojakson tehtävistä

Lisätiedot

Anita Saaranen-Kauppinen & Anna Puusniekka. Menetelmäopetuksen tietovaranto KvaliMOTV. kvalitatiivisten menetelmien verkko-oppikirja

Anita Saaranen-Kauppinen & Anna Puusniekka. Menetelmäopetuksen tietovaranto KvaliMOTV. kvalitatiivisten menetelmien verkko-oppikirja Anita Saaranen-Kauppinen & Anna Puusniekka Menetelmäopetuksen tietovaranto KvaliMOTV kvalitatiivisten menetelmien verkko-oppikirja Yhteiskuntatieteellisen tietoarkiston julkaisuja 2009 KvaliMOTV Kirjoittajat:

Lisätiedot

SE ON SITTEN GRADU. Kotimainen kirjallisuus Turun yliopisto 2010

SE ON SITTEN GRADU. Kotimainen kirjallisuus Turun yliopisto 2010 SE ON SITTEN GRADU Kotimainen kirjallisuus Turun yliopisto 2010 SISÄLTÖ 1. Tutkiminen ja seminaarityöskentely 3 1.1. Johdannoksi 3 1.2. Millainen on hyvä tutkielma? 4 1.3. Miksi tutkielmaa tehdään seminaarissa?

Lisätiedot

Vinkkejä tutkielman ohjaajalle

Vinkkejä tutkielman ohjaajalle VIKSUN OHJAAJAN POAS Vinkkejä tutkielman ohjaajalle Sisällysluettelo 1. OHJAAJALLE 2 2. VIKSU-TIEDEKILPAILU 2 2.1 Viksun tarkoitus 2 2.2 Viksuun osallistuvat työt 2 2.3 Viksu-työ 3 3. TUTKIELMAN TEKEMINEN

Lisätiedot

VAASAN YLIOPISTO. Humanistinen tiedekunta. Viestintätieteiden laitos

VAASAN YLIOPISTO. Humanistinen tiedekunta. Viestintätieteiden laitos VAASAN YLIOPISTO Humanistinen tiedekunta Viestintätieteiden laitos Markku Honkola Metaforat ja värittävät ilmaisut historiatieteellisessä tekstissä Tarkastelussa Taina Ukkosen väitöskirjan retoriset keinot

Lisätiedot

Pekka Belt, Matti Möttönen & Janne Härkönen. Vinkkejä väitöskirjaprosessin nopeuttamiseen

Pekka Belt, Matti Möttönen & Janne Härkönen. Vinkkejä väitöskirjaprosessin nopeuttamiseen Pekka Belt, Matti Möttönen & Janne Härkönen Vinkkejä väitöskirjaprosessin nopeuttamiseen Oulun yliopiston Tuotantotalouden osaston työpapereita 1 / 2010 Oulun yliopiston Tuotantotalouden osaston työpapereita

Lisätiedot

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA TUTKIVAN OPPIMISEN VÄLINEENÄ

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA TUTKIVAN OPPIMISEN VÄLINEENÄ TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA TUTKIVAN OPPIMISEN VÄLINEENÄ Kai Hakkarainen, Lasse Lipponen, Liisa Ilomäki, Sanna Järvelä, Minna Lakkala, Hanni Muukkonen, Marjaana Rahikainen & Erno Lehtinen Helsingin kaupungin

Lisätiedot

Muistitietoa vai menetelmien soveltamista? Kognitiiviset tiedot ja taidot maailmanuskontojen ylioppilaskoekysymyksissä vuosina 1996 2013

Muistitietoa vai menetelmien soveltamista? Kognitiiviset tiedot ja taidot maailmanuskontojen ylioppilaskoekysymyksissä vuosina 1996 2013 Muistitietoa vai menetelmien soveltamista? Kognitiiviset tiedot ja taidot maailmanuskontojen ylioppilaskoekysymyksissä vuosina 1996 2013 Riikka Vitikainen Uskontotieteen pro gradu tutkielma Teologinen

Lisätiedot

Kohti näyttöön perustuvaa ammatillista käytäntöä?

Kohti näyttöön perustuvaa ammatillista käytäntöä? S T A K E S I N T Y Ö P A P E R E I T A 2 3 / 2 0 0 8 pertti KORTENIEMI, PEKKA BORG Kohti näyttöön perustuvaa ammatillista käytäntöä? Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus postimyynti:

Lisätiedot

laadullisen tutkimuksen metodologia metodologia tutkii menetelmien perusteita ja oletuksia

laadullisen tutkimuksen metodologia metodologia tutkii menetelmien perusteita ja oletuksia laadullisen tutkimuksen metodologia metodologia tutkii menetelmien perusteita ja oletuksia Juha Varto Laadullisen tutkimuksen metodologia ELAN VITAL copyright Juha Varto 2005 sisältö Johdanto: tutkimus

Lisätiedot

Julkaise raportti! Riitta Salo-Kauppinen

Julkaise raportti! Riitta Salo-Kauppinen 1 Julkaise raportti! Riitta Salo-Kauppinen 1 Julkaise raportti! MTT Kasvu - ja MTT Tiede -sarjan kirjoitusohjeet Riitta Salo-Kauppinen ISBN 978-952-487-237-9 Verkkojulkaisu) ISSN 1798-1832 (Verkkojulkaisu)

Lisätiedot

ALAIKÄISTEN LASTEN HUOMIOON OTTAMINEN AIKUISSOSIAALITYÖSSÄ

ALAIKÄISTEN LASTEN HUOMIOON OTTAMINEN AIKUISSOSIAALITYÖSSÄ ALAIKÄISTEN LASTEN HUOMIOON OTTAMINEN AIKUISSOSIAALITYÖSSÄ 26 40-vuotiaiden ikäryhmässä tehdyt tilannearviot Espoon kaupungin aikuissosiaalityössä Julkinen versio Tiina Hofström Helsingin yliopisto Sosiaalitieteiden

Lisätiedot

Mikä kirjallisuuskatsaus?

Mikä kirjallisuuskatsaus? ARI SALMINEN Mikä kirjallisuuskatsaus? Johdatus kirjallisuuskatsauksen tyyppeihin ja hallintotieteellisiin sovelluksiin VAASAN YLIOPISTON JULKAISUJA OPETUSJULKAISUJA 62 JULKISJOHTAMINEN 4 VAASA 2011 III

Lisätiedot

Seija Mäenpää STRATEGIAN KÄYTÄNTÖÖN VIEMINEN TAPAUSTUTKIMUS, OULUN KONTTORI Pro gradu -tutkielma Hallintotiede Kevät 2009

Seija Mäenpää STRATEGIAN KÄYTÄNTÖÖN VIEMINEN TAPAUSTUTKIMUS, OULUN KONTTORI Pro gradu -tutkielma Hallintotiede Kevät 2009 Seija Mäenpää STRATEGIAN KÄYTÄNTÖÖN VIEMINEN TAPAUSTUTKIMUS, OULUN KONTTORI Pro gradu -tutkielma Hallintotiede Kevät 2009 Lapin yliopisto, yhteiskuntatieteiden tiedekunta Työn nimi: Strategian käytäntöön

Lisätiedot

Oppiminen järjestöorganisaatiossa Nyyti ry oppivana organisaationa

Oppiminen järjestöorganisaatiossa Nyyti ry oppivana organisaationa Oppiminen järjestöorganisaatiossa Nyyti ry oppivana organisaationa Ville Väärälä Pro gradu -tutkielma Kasvatustiede Soveltavan kasvatustieteenlaitos Helsingin yliopisto Toukokuu 2007 1 Johdanto...4 2 Käsitteitä...6

Lisätiedot

Hanna Vilkka Tutki ja mittaa Määrällisen tutkimuksen perusteet

Hanna Vilkka Tutki ja mittaa Määrällisen tutkimuksen perusteet Hanna Vilkka Tutki ja mittaa Määrällisen tutkimuksen perusteet Kustannusosakeyhtiö Tammi Helsinki Copyright sivu Sisällys 3 Sisällys JOHDANTO...7 OSA I Määrällisen tutkimuksen suunnittelu ja aineiston

Lisätiedot

Opinnäytteen aineiston hankinta

Opinnäytteen aineiston hankinta Opinnäytteen aineiston hankinta Leena Hiltunen Graduryhmä Aineiston hankinta Aineiston hankinta voidaan jakaa kahteen osaan 1) teoriataustan aineisto, ts. kirjallisuuden kartoittaminen 2) tutkimusaineisto,

Lisätiedot

Osallisuus opetussuunnitelmatyössä yliopisto-opettajien kertomana

Osallisuus opetussuunnitelmatyössä yliopisto-opettajien kertomana Osallisuus opetussuunnitelmatyössä yliopisto-opettajien kertomana Tampereen yliopisto Kasvatustieteiden yksikkö Kandidaatintutkielma Kasvatustiede Sara Partanen & Petra Ruusunen Maaliskuu 2013 TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

Kauppatieteellinen tiedekunta Johtaminen Kandidaatintutkielma

Kauppatieteellinen tiedekunta Johtaminen Kandidaatintutkielma Kauppatieteellinen tiedekunta Johtaminen Kandidaatintutkielma SOSIAALISEN MEDIAN KÄYTTÖ REKRYTOINNISSA TYÖNANTAJAN NÄKÖKULMASTA The Use of Social Media in Recruiting From the Perspective of Employer 11.5.2014

Lisätiedot

Kysymykset, ongelmat ja tutkivan toiminnan lähtöoletukset

Kysymykset, ongelmat ja tutkivan toiminnan lähtöoletukset Kysymykset, ongelmat ja tutkivan toiminnan lähtöoletukset 1 Tutkimustavoilla on monia nimiä Käytännön tutkimustoiminnassa pyritään antamaan nimi erilaisille tutkimushankkeille (-ohjelmille, projekteille,

Lisätiedot

Tunnin jälkeen kaikki ovat tyytyväisiä

Tunnin jälkeen kaikki ovat tyytyväisiä Tunnin jälkeen kaikki ovat tyytyväisiä Näkökulmia musiikin aineenopettajien ja oppilaiden väliseen toimivaan vuorovaikutukseen Outi Puupponen Kasvatustieteen ja musiikkikasvatuksen pro gradu tutkielma

Lisätiedot

PERUSTUTKINNON OPINNÄYTETYÖN OHJEET

PERUSTUTKINNON OPINNÄYTETYÖN OHJEET PERUSTUTKINNON OPINNÄYTETYÖN OHJEET Luonnonvara- ja ympäristöala Metsäalan perustutkinto Opinnäytetyö Opiskelijan nimi/nimet ja ryhmätunnus työn valmistumiskuukausi / 2008 SISÄLLYS 1. MIKSI OPINNÄYTETYÖ?

Lisätiedot

TEKNIIKAN ALAN VÄITÖSKIRJAOPAS

TEKNIIKAN ALAN VÄITÖSKIRJAOPAS Hallinto-osaston julkaisuja 2002/3 TEKNIIKAN ALAN VÄITÖSKIRJAOPAS MAURI AIRILA - MARTTI PEKKANEN TEKNILLINEN KORKEAKOULU Opintoasiat TEKNIIKAN ALAN VÄITÖSKIRJAOPAS 1 ISBN 951-22-5822-6 ISSN 1456-601X Painopaikka:

Lisätiedot

Proseduraaliset eli prosesseja tutkivan toiminnan menetelmät

Proseduraaliset eli prosesseja tutkivan toiminnan menetelmät Proseduraaliset eli prosesseja tutkivan toiminnan menetelmät 1 Mikä on prosessi? Prosessi on jokin tapahtumasarja, joka alkaa jostakin ja päätyy johonkin. Siinä voi olla (ja yleensä onkin) toimijoita,

Lisätiedot

KAUPPAKORKEAKOULU. Antti Korhonen JOHDON PALKITSEMISJÄRJESTELMIEN PALKKA- JA PALKKIOSELVITYKSET HELSINGIN PÖRSSIN LARGE CAP JA MID CAP -YHTIÖISSÄ

KAUPPAKORKEAKOULU. Antti Korhonen JOHDON PALKITSEMISJÄRJESTELMIEN PALKKA- JA PALKKIOSELVITYKSET HELSINGIN PÖRSSIN LARGE CAP JA MID CAP -YHTIÖISSÄ KAUPPAKORKEAKOULU Antti Korhonen JOHDON PALKITSEMISJÄRJESTELMIEN PALKKA- JA PALKKIOSELVITYKSET HELSINGIN PÖRSSIN LARGE CAP JA MID CAP -YHTIÖISSÄ Pro gradu -tutkielma Johtaminen ja kansainvälinen liiketoiminta

Lisätiedot