Toimintasuunnitelma 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Toimintasuunnitelma 2015"

Transkriptio

1 Hyväksytty Suomen Lukiolaisten Liiton liittokokouksessa Toimintasuunnitelma EDUNVALVONTA 1.1 Valtakunnallinen edunvalvonta 1 Liitto vaikuttaa lukiokoulutukseen ja ylioppilastutkinnon kehittyöhön.tämis 2 Liitto on ensisijainen asiantuntija lukiolaisia koskevassa päätöksenteossa. Liitto edustaa kaikissa merkittävissä lukiokoulutukseen vaikuttavissa työryhmissä ja toimielimissä, tekee suunnittelutyötä sekä herättää aktiivisesti keskustelua myös niiden ulkopuolella. Tarjotaan asiantuntija-apua koulutuksen järjestäjille, lukiolaisille ja kouluille lukiokoulutukseen liittyvissä kysymyksissä. Pyritään saamaan edustus kaikkiin lukiolaisia oleellisesti koskeviin valtakunnallisiin työryhmiin ja vastaaviin elimiin. 3 Liitto vaikuttaa vahvasti eduskuntavaaleissa 2015 Pyritään vaikuttamaan hallitusohjelmaan ja tehdään tehokasta vaalikampanjointia. Panostetaan näkyvyyteen sosiaalisessa mediassa vaalien aikana. 4 Lukiolaiset ymmärtävät eduskuntavaalien merkityksen ja tuntevat liiton eduskuntavaalitavoitteet. 5 Lukiopedagogiikka nykyaikaistuu ja siinä hyödynnetään teknologian luomia mahdollisuuksia. Liitto tarjoaa piireille työkaluja eduskuntavaalikampanjan toteuttamiseen. Toimitetaan opiskelijakunnille kattavat eduskuntavaalipaketit, jotka rohkaisevat lukiolaisia vaaliaktiivisuutta lisäävään toimintaan. Toteutetaan lukiolaisille suunnattu ja vaaliaktiivisuuteen kannustava sosiaalisen median kampanja. Toteutetaan YTL:n kanssa yhteistyössä kilpailu sähköisiin yo-kirjoituksiin liittyen.

2 6 Liiton aktiivitoimijat ja jäsenet pääsevät osallistumaan valtakunnallisen edunvalvonnan tavoitteiden asetteluun. Jatketaan 2014 julkaistavan tulevaisuuspamfletin jalostusta konkreettisiksi poliittisiksi tavoitteiksi ja toimenpiteiksi. Perustetaan koulutuspoliittinen, sosiaalipoliittinen ja nuorisopoliittinen jaos ja järjestetään kaikille jäsenille avoimia vaikuttamistyöpajoja. Hyödynnetään tarvittaessa liiton aktiivitoimijoista muodostettuja pop up -työryhmiä edunvalvonnallisissa kysymyksissä. Osallistetaan jäsenistöä ajankohtaisissa edunvalvonnallisissa kysymyksissä esimerkiksi kyselytyökaluja ja sosiaalista mediaa hyödyntäen. 7 Liitto herättää yhteiskunnallista keskustelua. Järjestetään koulutusteemainen keskustelutilaisuus osana Suomi Areenan ohjelmaa. Järjestetään nuorille suunnattu TEDxYouth-tapahtuma yhdessä yritys- ja järjestökumppaneiden kanssa. Liitto ottaa aktiivisesti kantaa lukiolaisia koskeviin ajankohtaisiin yhteiskunnallisiin kysymyksiin julkisuudessa. Järjestetään viestintä- ja mediakoulutus liittojohdolle. 8 Liitto on vahva vaikuttaja opiskelija- ja nuorisojärjestökentällä. Luodaan ja ylläpidetään toimivia mediakontakteja. Ylläpidetään ja kehitetään yhteistyötä muiden opiskelijaja nuorisojärjestöjen kanssa. Toimitaan aktiivisesti järjestöissä, joiden jäsen SLL on. 9 Liiton koulutus-, sosiaali- ja nuorisopoliittiset tavoitteet toteutuvat. Järjestetään Suomi Areenan yhteydessä sidosryhmätilaisuus yhteistyökumppaneille ja päättäjille. Pidetään aktiivisesti yhteyttä liiton kannalta olennaisiin sidosryhmiin, virkamiehiin, päättäjiin ja muihin henkilöihin ja pidetään heidät ajan tasalla omista tavoitteistamme. 10 Jäsenet ovat tietoisia Liiton edunvalvontatyöstä. Tiedotetaan Liiton edunvalvontatyöstä lukio.fi:ssä, sosiaalisessa mediassa sekä jäsenkirjeissä.

3 11 Herätetään keskustelua lukiolaisten kokemasta seksuaalisesta häirinnästä. Vahvistetaan edunvalvonnan näkyvyyttä ja läsnäoloa sosiaalisessa mediassa. Käynnistetään tiedotuskampanja yhteistyössä muiden järjestöjen kanssa. 1.2 Paikallinen edunvalvonta 1 Paikallinen edunvalvonta on asiantuntevaa ja ajankohtaista. Piiritoimijoille tarjotaan edunvalvontakoulutusta läpi vuoden. Piiritoimijat koulutetaan jalkauttamaan valtakunnallisia edunvalvontatavoitteita paikalliselle tasolle. Piirit suunnittelevat ja seuraavat paikallista edunvalvontaa edunvalvontatyötä tekevien toimihenkilöiden kanssa läpi vuoden. Tuetaan piirejä paikallisten toimijoiden, kuten koulutoimenjohtajien tai nuorten kuulemiselimien tapaamisessa. 2 Liitto reagoi yksittäisissä kouluissa ilmenneisiin ongelmiin. Päivitetään tapaamispohjia ja argumenttipatteristoja paikallisen edunvalvonnan tueksi. Koulukäynneillä ja lukiokummitoiminnan kautta kerättyä tietoa hyödynnetään paikallisessa edunvalvonnassa. 3 Piirit seuraavat aktiivisesti alueensa edunvalvonnallista tilannetta ja osaavat reagoida siihen. Tuetaan piirijärjestöjä yhteistyön tekemisessä muiden paikallisten toimijoiden kanssa. 4 Paikallinen edunvalvonta on luonnollinen osa koko liiton edunvalvonnan kokonaisuutta. Ylläpidetään ja päivitetään paikallisen edunvalvonnan materiaalipankkia aktiivioppaassa. Tiivistetään yhteydenpitoa keskustoimistolla edunvalvontatyötä tekevien ja piirien edunvalvontavastaavien välillä. Parannetaan paikallisen edunvalvonnan yhteistä keskustelufoorumia ja piirien edunvalvontavastaavien yhteistyötä. 5 Paikallinen edunvalvonta on pitkäjänteistä. Tuetaan piirejä pitkän aikavälin edunvalvontasuunnitelmien luomisessa ja toteuttamisessa.

4 Hyödynnetään piirien raportointia edunvalvontavastaavien perehdyttämisessä. 6 Piirit näkyvät eduskuntavaaleissa Toteutetaan paikallisen tason eduskuntavaalikampanja piirijärjestöjen voimin. 1.3 Kansainvälinen toiminta 1 Kansainvälinen toiminta edistää liiton kantojen etenemistä Euroopan tasolla. Liitto seuraa Euroopan Unionin koulutuspolitiikkaa ja vaikuttaa aktiivisesti kansainvälisten sidosryhmiensä kantoihin ja linjoihin. Liitto vaikuttaa aktiivisesti eurooppalaisen kattojärjestönsä OBESSUn kantoihin ja linjoihin. 2 Kansainvälinen toiminta on tunnettua ja arvostettua liiton toimijoiden keskuudessa. Liitto edistää yhteistyötä kotimaisten kansainvälistä toimintaa harjoittavien sidosryhmien ja poliittisten tahojen kanssa. Kansainvälisen jaoksen toimintaa kehitetään ja aktiiveille tiedotetaan kansainvälisestä toiminnasta. 3 Liitolla on toimivat yhteydet muihin opiskelijajärjestöihin Euroopassa. Liitto luo ja ylläpitää verkostoja muiden eurooppalaisten toisen asteen opiskelijajärjestöjen kanssa. Liitto järjestää Nordic School Student Networkin (NSSN) tapaamisen Suomessa. Jokaisessa NSSN:n tapahtumassa on liiton edustus läsnä. 4 Liitto on tunnettu ja arvostettu toimija OBESSUssa. Liitto osallistuu jokaiseen OBESSUn tapahtumaan. 5 Kansainvälinen toiminta on pitkäjänteistä, vuorovaikutuksellista ja tavoitteellista. OBESSUn tapahtumiin osallistuvat liiton edustajat koulutetaan ja perehdytetään perusteellisesti. Raportoidaan ja arkistoidaan toiminta kansainvälisillä kentillä. Jalkautetaan aktiivisesti kansainvälisiltä kentiltä omaksuttuja hyviä käytänteitä liiton toimintaan ja toisinpäin. Arvioidaan liiton kansainvälisen edunvalvonnan strategian toteutumista liiton muun strategiatyön arvioinnin yhteydessä.

5 1.4 Julkaisu- ja tutkimustoiminta 1 Liiton julkaisut tarjoavat ajankohtaista tietoa lukiolaisuudesta. Hyödynnetään olemassa olevien tutkimusten tuloksia julkaisuissa. 2 Sidosryhmät tuntevat liiton julkaisut. Nostetaan yhteiskunnalliseen keskusteluun teemoja julkaisujen pohjalta vuotisjuhlavuosi kasvattaa liiton tunnettuutta yhteiskunnassa. 4 Liitto on vahvasti mukana tuottamassa nuoria koskevaa tietoa. Julkaistaan liiton 30-vuotisjuhlajulkaisu ja järjestetään juhlaseminaari liittokokouksen yhteydessä. Valmistellaan Lukiolaisbarometri-tutkimuksen tekemistä yhdessä Opiskelun ja koulutuksen tutkimussäätiö Otuksen kanssa. 2. PALVELUT 2.1 Jäsenyys 1 Jäsen kokee hyötyvänsä Lukiolaisten Liiton jäsenyydestä. Tiedotetaan uusista eduista jäsenille sähköisellä jäsenkirjeellä kuukausittain. Otetaan jäsenistöltä tulleet ideat ja parannusehdotukset huomioon jäsenyyden kehittämisessä. 2 Jäsen tuntee ja hyödyntää Frankin tarjoamia palveluja. Osallistutaan aktiivisesti Frankin palvelukokonaisuuden kehittämiseen ja brändin vahvistamiseen. Varmistetaan, että Frankin kautta saatavat opiskelijaedut palvelevat myös lukiolaisten tarpeita, haluja ja himoja. Vahvistetaan Frankin näkyvyyttä liiton markkinointikanavissa. Kannustetaan jäseniä rekisteröitymään Frank-palveluun. 3 Jäsenyyden jatkaminen on houkuttelevaa ja helppoa. Tehdään jäsenlaskutus kesäkuussa. Aloitetaan lukuvuositarrojen postitus elokuussa. Markkinoidaan jäsenyyden hyötyjä laskutuksen yhteydessä. Kehitetään jäsenpalvelua monipuolisemmaksi ja paremmin lukiolaisia palvelevaksi.

6 2.2 Markkinointi ja jäsenhankinta 1 Liiton markkinointi on tuloksellista. Kontaktoidaan kaikki lukionsa aloittavat jo ennen koulun alkua. Kohdistetaan markkinointia myös muille kuin ensimmäisen vuosikurssin opiskelijoille. Toimitaan aktiivisesti eri sosiaalisissa medioissa. Mitataan markkinointitoimenpiteiden vaikuttavuutta esimerkiksi seuraamalla jäsenmäärän kehitystä. 2 Liiton visuaalinen identiteetti kuvastaa liiton arvoja ja on kohderyhmän silmissä kiinnostava. Toteutetaan kokonaisvaltainen viestintäuudistus. Otetaan käyttöön liiton uudistettu graafinen ilme. Panostetaan visuaaliseen markkinointiin. 3 Liittoon on helppo liittyä, ja siihen tarjoutuu vuoden mittaan useita mahdollisuuksia. Pidetään yllä ja kehitetään monipuolisia liittymiskanavia. Liittyminen jäseneksi toimii kaikilla yleisimmin käytetyillä alustoilla. Piirit pitävät pikaliittymispisteitä koulukäyntien jälkeen. Tuetaan piirijärjestöjä roadshow-kiertueiden sekä muiden jäsenhankintatapojen järjestämisessä. 2.3 Koulukäynnit 1 Piiritoimijat ovat osaavia, motivoituneita ja sitoutuneita koulukävijöitä. 2 Liitto tunnetaan laajalti lukioissa ja lukiolaisten keskuudessa. Liiton ja piirien edustajat kouluttavat koulukävijöitä koulukävijäkoulutuksessa sekä muissa liiton tapahtumissa. Tehdään koulukäynti jokaiseen Suomen suomenkieliseen päivälukioon. 3 Liitto saa ajankohtaista tietoa lukioiden tilasta. Tavataan jokaisen koulukäynnin yhteydessä lukion rehtori ja opiskelijakunnan hallitus.

7 Päivitetään koulukäynneiltä saadut tiedot liiton rekistereihin, joita piiri- ja jäsenjärjestöt voivat tarvittaessa hyödyntää. 2.4 Improbatur, lukio.fi ja sosiaalisen median kanavat 1 Suomen Lukiolaisten Liiton jäsenille toimitetaan laadukas lukiolaisille kohdennettu aikakauslehti. Toteutetaan vuodessa neljä Improbaturia. Improbatur postitetaan kaikille liiton jäsenille. Kehitetään Improbaturia lukijatutkimuksesta ja jäsenkyselystä saadun palautteen avulla. Järjestetään jäsenistölle avoin workshop Improbaturin ja liiton muun sisällöntuotannon kehittämisestä. 2 Liiton mediat ovat yhteistyökumppaneille houkuttelevia. 3 Sosiaalisen median kanavien ja lukio.fin sisältö tukee liiton tavoitteita. 4 Lukio.fi on hyödyllinen ja mielekäs verkkopalvelu lukiolaisille. Toteutetaan kaikki Improbaturit myös sähköisenä. Luodaan eri ilmoittajien ja yhteistyökumppaneiden tarpeita vastaavia monipuolisia mainoskokonaisuuksia. Järjestetään Studia-messujen yhteydessä sidosryhmätilaisuus lukiolaismedioista kiinnostuneille tahoille. Julkaistaan ajankohtaisia kannanottoja ja keskustelunavauksia sosiaalisen median kanavissa sekä lukio.fi-sivustolla. Julkaistaan sosiaalisen median kanavissa ja lukio.fissä ajankohtaisiin edunvalvonnallisiin teemoihin liittyvää materiaalia. Uudistetaan lukio.fi vastaamaan paremmin lukiolaisten tarpeita. Lukio.fi sekä sivuston kautta liittyminen jäseneksi toimii kaikilla yleisimmin käytetyillä alustoilla. Kehitetään verkkopalvelua muun muassa jäsenkyselystä ja jäsenille avoimesta viestintäworkshopista saadun palautteen perusteella.

8 2.5 Oppilas- ja opiskelijakuntatoiminta 1 Liitto tarjoaa monipuolista ja laadukasta koulutusta opiskelijakuntatoimijoille. Järjestetään vuoden aikana neljät (4) Water-opiskelijakuntafestivaalit. Perustetaan Water-kouluttajatiimi, joka perehdytetään tehtäväänsä. Kouluttajatiimi on vastuussa Water-opiskelijakuntafestivaalien koulutussisällöstä. Vahvistetaan Watereiden brändiä kaikille opiskelijakuntatoiminnasta kiinnostuneille suunnattuna tapahtumana. 2 Liitto tarjoaa yksilöllistä tukea opiskelijakunnille. 3 Jokaisen opiskelijakuntatoiminnasta kiinnostuneen on helppo osallistua liiton tapahtumiin. 4 Liitto tarjoaa koulutusta opiskelijakuntien ohjaaville opettajille. 5 Rehtorit ja opettajat tuntevat opiskelijakuntatoiminnan ja liiton. Kasvatetaan Water-opiskelijakuntafestivaalien osallistujamäärää esimerkiksi viestinnän keinoin. Tarjotaan opiskelijakunnille Jano- ja Tutor-koulutuksia. Rekrytoidaan ja koulutetaan riittävä määrä Jano- ja Tutor-kouluttajia. Pyritään pitämään tapahtumien osallistumiskustannukset kohtuullisina. Varmistetaan koulutustarjonnan alueellinen kattavuus. Järjestetään vuodessa vähintään kaksi ohjaavien opettajien koulutusta. Tuotetaan ja lähetetään rehtorikirjeet. Tehdään yhteistyötä SURE/FIREn ja OAJ:n kanssa. Näytään rehtori- ja opettajakunnan tapahtumissa Suomen peruskoulujen oppilaskuntien tukihanke SPOT 1 Vahvistetaan opettajien ohjausvalmiuksia ja tarjotaan opettajille työkaluja keskustelevan ja osallisuutta edistävän toimintakulttuurin ja oppilaskuntatoiminnan rakentamiseen peruskouluissa. Luodaan peruskoulujen osallisuutta ja oppilaskuntatoimintaa tukevia malleja, käytäntöjä ja materiaaleja. Otetaan käyttöön ja markkinoidaan peruskoulujen opettajille suunnattua verkkopalvelua ja kehitetään sitä saadun palautteen perusteella.

9 Luodaan yhteistyöjärjestöjen kanssa pysyvä malli, jolla tarjotaan tukea ja palveluita peruskoulujen oppilaskunnille Yläkoulujen oppilaskuntien ohjaavien opettajien koulutushanke 1 Yläkoulujen oppilaskuntien ohjaavilla opettajilla on Järjestetään vuonna 2015 kahdeksan opettajakoulutusta eri pedagogiset valmiudet ohjata oppilaskuntatoimintaa puolilla Suomea yhdessä muiden opiskelijajärjestöjen kanssa. ja edistää koulujen osallistuvaa toimintakulttuuria. 2.6 Messut ja muut lukiolaistapahtumat Studia-messut 1 Jokainen lukiolainen haluaa osallistua Studia-messuille. Markkinoidaan Studia-messuja liiton medioissa. Järjestetään messuille mielenkiintoista ohjelmaa. 2 Liiton jäsen hyötyy jäsenyydestään Studia-messuilla. Tarjotaan jäsenistölle pääsy Studia-messuille ilmaiseksi. Pyritään hankkimaan liiton yhteistyökumppaneiden kautta messuetuja osallistujille. 3 Studia-messut mielletään SLL:n järjestämiksi. Panostetaan Studia-messujen suunnitteluun ja viestintään. Tuodaan Studia-messujen markkinoinnissa selkeästi esille liiton rooli toisena pääjärjestäjänä. 4 Lukion opettajat hyötyvät messuille osallistumisesta. Ollaan vahvasti läsnä Studia-messuilla. Järjestetään messujen yhteydessä hyödyllistä ohjelmaa opettajille. 3. JÄRJESTÖ 3.1 Piiri- ja jäsenjärjestötoiminta 1 Piiritoimijoilla on mahdollisuus osallistua valtakunnallisen järjestötoiminnan kehittämiseen. Osallistetaan aktiivikenttää esimerkiksi erilaisten työryhmien, jaosten ja tapahtumien kautta. 2 Piireillä on toimivat suhteet alueensa päivälukioihin. Tuetaan ja koulutetaan piirejä lukiokummitoiminnan kehittämisessä ja vakiinnuttamisessa.

10 Piirejä koulutetaan järjestämään alueensa opiskelijakunnille yhteistoimintaa. 3 Piiritoiminta on pitkäjänteistä ja jatkuvaa. Tarjotaan piireille verkkotyökalu arkistointiin ja hyödynnetään aktiiviopasta sekä puheenjohtajiston opasta perinnönsiirrossa. 4 Piirien puheenjohtajistot ja piirihallitusten muut jäsenet kokevat tehtävänsä mielekkääksi ja hyvin tuetuksi. Hyödynnetään osavuositoimintakertomuksia piirien toiminnan jatkuvuuden takaamiseksi. Koulutetaan piiri- ja jäsenjärjestöjen puheenjohtajistot tehtäväänsä ennen toimikauden alkua ja sen aikana. Järjestetään piiritoimikunnan ja toimiston yhteiset toimistopäivät. Koulutetaan piirihallitusten vastuuhenkilöt tehtäviinsä Talvipäivillä. Tarjotaan mahdollisuus ryhmäytymiseen,vertaistukeen sekä keskusliiton tukeen piirien toimijoiden vastuualueellisten kesken. 5 Kaikilla lukiolaisilla on mahdollisuus osallistua liiton toimintaan. Selkiytetään eri luottamustoimissa toimivien rooleja liitto- ja piiritason päätöksenteossa ja toiminnassa. Kannustetaan piirejä järjestämään monipuolista toimintaa alueensa lukiolaisille. Luodaan keinoja ja kanavia, joiden kautta jokaisella lukiolaisella on mahdollisuus vaikuttaa liiton toimintaan. 6 Piirien ja liiton tapahtumat muodostavat yhtenäisen kokonaisuuden. 7 Piiri- ja jäsenjärjestöt ovat sitoutuneita liiton toimintaan. Liiton yhdenvertaisuussuunnitelmaa noudatetaan kaikessa liiton ja piirien toiminnassa. Kannustetaan piirejä rakentamaan tapahtumakalenterinsa liiton tapahtumakalenterin ympärille. Kannustetaan jäsenjärjestöjen jäseniä osallistumaan valtakunnallisiin tapahtumiin. 8 Lukiolaisaktiivi kokee saavansa liiton toiminnasta hyödyllisiä taitoja ja kokemusta. Tarjotaan jäsenjärjestöille tukea toimintaan. Tehdään aktiivitoiminnan hyödyt näkyvämmiksi ja kehitetään aktiivitoiminnan markkinointia.

11 3.2 Aktiivi- ja koulutustapahtumat 1 Jokaisen on helppo osallistua liiton tapahtumiin. Järjestetään uusille osallistujille suunnattua ohjelmaa. Pyritään pitämään tapahtumien osallistumiskustannukset kohtuullisina. 2 Tapahtumat ovat laadukkaita ja jatkuvasti kehittyviä. Esteettömyys huomioidaan kaikkien tapahtumien järjestelyissä. Otetaan aktiivit mukaan tapahtumien suunnitteluun ja toteutukseen. Kehitetään tapahtumia niiltä kerätyn palautteen pohjalta. 3 Piiritoimijoilla on vahvat valmiudet toimia omalla vastuualueellaan sekä kehittää sitä ja omaa osaamistaan. 4 Aktiivitapahtumat lisäävät yhteisöllisyyttä piiritoimijoiden keskuudessa. Tarkastellaan vuoden 2016 tapahtumien sijoittumista maantieteellisesti ja lukiovuoden tapahtumien lomaan. Järjestetään kolmipäiväiset Talvipäivät, joilla piiritoimijat koulutetaan tehtäviinsä. Järjestetään kolmipäiväiset Kevätpäivät ja kaksipäiväiset Syyspäivät. Päivitetään säännöllisesti aktiivioppaan sektoriosioita. Järjestetään tapahtumissa yhteisöllistä ja rentoa ohjelmaa yhteistyössä piirijärjestöjen kanssa. 3.3 Toimielimet Liittohallitus 1 Liittohallituksen jäsenen rooli on selkeä ja jäsenet on koulutettu tehtäviinsä. 2 Liittohallitus ja toimihenkilöt tekevät sujuvaa yhteistyötä. Järjestetään liittohallitukselle kattava perehdytys. Järjestetään Korpikeikka. Järjestetään vuoden alussa liittohallituksen ja toimihenkilöiden ryhmäytymis- ja koulutusviikonloppu. Järjestetään toimiston ja liittohallituksen yhteiset toimintasuunnitelmapäivät. Ylläpidetään liittohallituksen ja toimihenkilöiden välistä sujuvaa kommunikaatiota muissa yhteyksissä.

12 3 Liittohallituksen työskentely on avointa. Aktiivikentällä on mahdollisuus seurata liittohallituksen päätöksentekoa. 4 Piirien ääni kuuluu liittohallituksen päätöksenteossa. Luodaan keinoja, joilla jokainen lukiolainen saa mahdollisuuden vaikuttaa liittohallituksen päätöksentekoon. Piiritoimikunta osallistuu järjestölliseen valmistelu- ja kehittämistyöhön. 5 Strategian toteutumista seurataan. Liittohallitus arvioi strategian eri tavoitteiden toteutumista strategian mittariston avulla. Toteutetaan laajempi puoliväliarviointi ja päätetään painopisteet vuosille 2016 ja Osallistetaan myös jäsenistö arviointiin Piiritoimikunta 1 Piiritoimikunnan asema liitossa on merkittävä. Piiritoimikuntaa kuullaan ja osallistetaan järjestöllisessä kehittämisessä. 2 Piiritoimikunnan toiminta ja päätöksenteko on avointa. 3 Piiritoimikunta tekee sujuvaa yhteistyötä liittohallituksen ja toimiston kanssa. Piiritoimikuntaa hyödynnetään asiakirjavalmistelussa. Tiedotetaan aktiiveille piiritoimikunnan kokouksissa käydystä keskustelusta ja tehdyistä päätöksistä. Piiritoimikunta toimii valmistelussa yhteistyössä aktiivikentän kanssa. Järjestetään liittohallituksen ja piiritoimikunnan yhteinen Get Together kaksi kertaa vuodessa. Järjestetään piiritoimikunnan ja toimiston yhteiset toimistopäivät. Ylläpidetään liittohallituksen, toimiston ja piiritoimikunnan välistä sujuvaa kommunikaatiota muissa yhteyksissä. 3.4 Keskustoimisto 1 Liiton henkilöstö on motivoitunutta ja asiantuntevaa. Järjestetään toimiston tyky-päivät kaksi kertaa vuodessa.

13 Kannustetaan työntekijöitä kouluttautumaan ja hyödyntämään työnantajan tarjoamaa koulutusrahaa. Toteutetaan henkilöstöstrategiaa suunnitellussa aikataulussa. 2 Piiritoimijoiden kynnys ottaa yhteyttä toimihenkilöihin on matala. 3 Toimisto palvelee jäsenistöä parhaalla mahdollisella tavalla. Toteutetaan toimiston työhyvinvointikysely vuonna Toimiston henkilöstöä on läsnä aktiivitapahtumissa ja sosiaalisessa mediassa. Toteutetaan toimiston palvelukysely ja tarkennetaan toimenkuvia tarvittaessa sen pohjalta. 3.5 Talous 1 Liiton rahankäyttö on järkevää ja tarkoituksenmukaista. Seurataan taloustilanteen kehittymistä sekä budjetin toteutumista jatkuvasti. Luodaan reaalitalousarvio ja toimintasuunnitelman toteutussuunnitelma toimiston arjen työkaluksi. 2 Liittohallitus ja keskeiset toimijat ovat ajan tasalla taloustilanteesta ja sen kehityksestä. Tarjotaan tositetarkastajille koulutusta. Perehdytetään liittohallitus ja piiritoimikunta liiton talouden seurantaan. Liittohallitusta, piiritoimikuntaa ja toimihenkilöitä informoidaan tasaisin väliajoin liiton talouden tilasta selkeällä talousraportilla. 3 Liiton tulopohja on laaja ja kestävä. Luodaan aktiivisesti uusia, taloudellisesti tuottavia kumppanuuksia. Luodaan liitolle varainhankinnan strategia.

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset ESPOON NUORISOVALTUUSTON TOIMINTASUUNNITELMA KAUDELLE 2017 VAIKUTTAMINEN Espoon nuorisovaltuusto on espoolaisnuorista koostuva edunvalvontaelin ja päätäntävaltaa nuorisovaltuustossa käyttävät valitut nuorisovaltuutetut.

Lisätiedot

Nro Tavoite Toimenpide Toimenpide piireissä. asiakirjavalmistelussa. ja koulutusta paikallisen edunvalvonnan tekemiseen.

Nro Tavoite Toimenpide Toimenpide piireissä. asiakirjavalmistelussa. ja koulutusta paikallisen edunvalvonnan tekemiseen. EDUNVALVONTA Toimintasuunnitelma 2017 liittokokoukselle 1 Liiton kannat edustavat lukiolaisten Opiskelijakuntia osallistetaan Liiton näkemyksiä, ja opiskelijakunnat osallistuvat asiakirjavalmistelussa.

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2017

Toimintasuunnitelma 2017 Toimintasuunnitelma 07 Hyväksytty liittokokouksessa..06 EDUNVALVONTA Liiton kannat edustavat lukiolaisten näkemyksiä, ja opiskelijakunnat osallistuvat aktiivisesti Liiton edunvalvonnan tekemiseen ja toteuttamiseen

Lisätiedot

METKA 2020 Metropolia Ammattikorkeakoulun opiskelijakunta METKA Strategia

METKA 2020 Metropolia Ammattikorkeakoulun opiskelijakunta METKA Strategia METKA 2020 Metropolia Ammattikorkeakoulun opiskelijakunta METKA Strategia 2015-2019 Visio METKA on Suomen suurin ja vaikuttavin opiskelijakunta niin taloudellisin kuin toiminnallisin mittarein mitattuna.

Lisätiedot

Jäsenpalvelut. Suomen opiskelijakuntien liitto SAMOK ry:n palvelut on suunnattu liiton jäsenopiskelijakunnille. Palveluidemme tarkoitus on

Jäsenpalvelut. Suomen opiskelijakuntien liitto SAMOK ry:n palvelut on suunnattu liiton jäsenopiskelijakunnille. Palveluidemme tarkoitus on Jäsenpalvelut Suomen opiskelijakuntien liitto SAMOK ry:n palvelut on suunnattu liiton jäsenopiskelijakunnille. Palveluidemme tarkoitus on tukea opiskelijakuntatoimijoiden edellytyksiä toimia ammattikorkeakouluopiskelijoiden

Lisätiedot

AO TOIMINTASUUNNITELMA 2018

AO TOIMINTASUUNNITELMA 2018 AO TOIMINTASUUNNITELMA 2018 Johdanto Toimintasuunnitelmassa asetetaan tavoitteet Ammatilliset Opettajat AO ry:n toiminnalle vuodeksi 2018. Toimintasuunnitelma perustuu OAJ:n nelivuotiseen strategiaan,

Lisätiedot

Nykytilan määrittely: SWOT

Nykytilan määrittely: SWOT Strategia 2018-2021 Johdanto Humanistisen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta HUMAKOn strategia on laadittu vuonna 2017 aiemman strategiakauden päättyessä. Strategia on laadittu vuosille 2018-2021. Lähtökohtana

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2014. Lahden nuorisovaltuusto

TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2014. Lahden nuorisovaltuusto TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2014 sivu 2 / 8 Toimintasuunnitelma ja talousarvioehdotus vuodelle 2014 SISÄLLYSLUETTELO 3. VUODEN 2014 TOIMINNAN PAINOPISTEET 1. PARANNETAAN NUORISOVALTUUSTON

Lisätiedot

OPISKELIJAKUNTA HUMAKO

OPISKELIJAKUNTA HUMAKO Hyväksytty edustajiston syyskokouksessa 5.11.2010 TOIMINTASUUNNITELMA 2011 OPISKELIJAKUNTA HUMAKO 2011 Toimintasuunnitelma HUMAKON TEHTÄVÄ YLEISESTI Humanistisen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta HUMAKO

Lisätiedot

LIITE 10: Toimintasuunnitelma 2018, esitys liittokokoukselle. Toimintasuunnitelma Esitys liittokokoukselle EDUNVALVONTA.

LIITE 10: Toimintasuunnitelma 2018, esitys liittokokoukselle. Toimintasuunnitelma Esitys liittokokoukselle EDUNVALVONTA. LIITE 0: Toimintasuunnitelma 08, esitys liittokokoukselle EDUNVALVONTA Toimintasuunnitelma 08 Esitys liittokokoukselle EDUNVALVONTA Kärkihankkeet Lukiolaisten kädenjälki näkyy lukiouudistuksessa Vaikutetaan

Lisätiedot

Viestintä- strategia

Viestintä- strategia Viestintästrategia Viestinnän tehtävä on auttaa yliopiston strategisten linjausten toteutumista tukemalla ja tekemällä näkyväksi tutkimusta, koulutusta, yhteiskunnallista vuorovaikutusta ja johtamista.

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2011

Toimintasuunnitelma 2011 Toimintasuunnitelma 2011 YLEISTÄ Saimaan ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan toiminnasta vastaavat hallitus, edustajisto ja opiskelijakunnan palkkaamat työntekijät. Opiskelijakunnan aatteellinen toiminta

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2015

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Me Itse ry Toimintasuunnitelma 2015 Me Itse ry edistää jäsentensä yhdenvertaisuutta yhteiskunnassa. Teemme toimintaamme tunnetuksi, jotta kehitysvammaiset henkilöt tunnistettaisiin

Lisätiedot

AO TOIMINTASUUNNITELMA 2017

AO TOIMINTASUUNNITELMA 2017 AO TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Johdanto Toimintasuunnitelmassa asetetaan tavoitteet Ammatilliset Opettajat AO ry:n toiminnalle vuodeksi 2017. Toimintasuunnitelma perustuu OAJ:n nelivuotiseen strategiaan,

Lisätiedot

Yhdistysohjelman toimenpide -ehdotukset

Yhdistysohjelman toimenpide -ehdotukset Yhdistysohjelma Yhdistysohjelman toimenpide -ehdotukset TOIMINTA 1. Yhdistyksen perustoimintaa ja ohjelmaa rakennetaan rohkeasti uudelleen Yhdistyksen toiminta on jäsenlähtöistä ja se näyttäytyy raikkaana

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 39. Nuorisovaltuusto 09.04.2014 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 39. Nuorisovaltuusto 09.04.2014 Sivu 1 / 1 Nuorisovaltuusto 09.04.2014 Sivu 1 / 1 39 Toimintasuunnitelma 2014 ESPOON NUORISOVALTUUSTO TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014 VAIKUTTAMINEN Espoon nuorisovaltuusto on espoolaisnuorista koostuva edunvalvontaelin

Lisätiedot

STRATEGIA 2013-2016 Hämeen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta

STRATEGIA 2013-2016 Hämeen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta 1( 9) 2013-2016 Hämeen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta Hyväksytty edustajiston kokouksessa 05/2012 2( 9) Yleistä Hämeen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta (HAMKO) on lakisääteinen, julkisoikeudellinen

Lisätiedot

SLL TALOUSARVIO 2016. Esitys 13.-15.11.2015 järjestettävälle liittokokoukselle. EDUNVALVONTA Valtakunnallinen edunvalvonta TA 2016

SLL TALOUSARVIO 2016. Esitys 13.-15.11.2015 järjestettävälle liittokokoukselle. EDUNVALVONTA Valtakunnallinen edunvalvonta TA 2016 SLL TALOUSARVIO 2016 Esitys 13.-15.11.2015 järjestettävälle liittokokoukselle EDUNVALVONTA Valtakunnallinen edunvalvonta 3070 Muut tuotot 5 000,00 YHTEENSÄ 5 000,00 4004 Matkakulut 1 800,00 4005 Kilometrikorvaukset

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2014

Toimintasuunnitelma 2014 1 Toimintasuunnitelma 2014 TOIMINNAN PÄÄTAVOITE: Lastentarhanopettajien merkityksen esiin nostaminen yhteiskunnassa YHDISTYS: 1. Vaikuttaa jäsenistönsä asemaa koskevaan päätöksentekoon, työolosuhteisiin

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2016

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Luonnos syyskuu 2015, vahvistetaan liiton syyskokouksessa 3.12.2015 ja päivitetään rahoituspäätösten jälkeen tammikuussa 2016. TAVOITTEET 2016 1. MONIKA-NAISET LIITOLLA ON LAADUKKAITA

Lisätiedot

SELKEÄSTI HELPOMPAA MARKKINOINTIA

SELKEÄSTI HELPOMPAA MARKKINOINTIA SELKEÄSTI HELPOMPAA MARKKINOINTIA Markkinatehdas on ryhmä nuoria markkinoijia, joiden tavoitteena on parantaa Keski-Suomen yritysten markkinoinnin suunnitelmallisuutta ja auttaa käytännön toteutuksessa.

Lisätiedot

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset ESPOON NUORISOVALTUUSTON TOIMINTASUUNNITELMA KAUDELLE 2016 2017 VAIKUTTAMINEN Espoon nuorisovaltuusto on espoolaisnuorista koostuva edunvalvontaelin ja päätäntävaltaa nuorisovaltuustossa käyttävät valitut

Lisätiedot

Tavoitteena on luoda mahdollisimman hyvät yhteiskunnalliset edellytykset ja olosuhteet vapaaehtoistoiminnalle.

Tavoitteena on luoda mahdollisimman hyvät yhteiskunnalliset edellytykset ja olosuhteet vapaaehtoistoiminnalle. ntästrategia Vuosikokous 25.11.2014 Kansalaisareenan viestintästrategia tukee järjestöstrategiaa. Toiminnan osa-alueet on käsitelty viestintästrategiassa erikseen. Osa-alueisiin panostetaan toimintasuunnitelman

Lisätiedot

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön strategia 2025 Turvalliseen huomiseen Visio Suomessa asuvat turvallisuustietoiset ja -taitoiset ihmiset ja yhteisöt turvallisessa ympäristössä. Toiminta-ajatus on osaltaan

Lisätiedot

Kuopion kaupungin JHL ry 862 Toimintasuunnitelma vuodelle 2015

Kuopion kaupungin JHL ry 862 Toimintasuunnitelma vuodelle 2015 Kuopion kaupungin JHL ry 862 Toimintasuunnitelma vuodelle 2015 Tämä on Kuopion kaupungin JHL ry:n (yhdistys 862) 4. toimintavuosi ja haasteet tehokkaalle ja tulokselliselle edunvalvonnalle ovat mittavat.

Lisätiedot

Metropolia Ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan toimintasuunnitelma 2012

Metropolia Ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan toimintasuunnitelma 2012 Metropolia Ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan toimintasuunnitelma 2012 Numerot otsikoiden edessä tarkoitaa prioriteettiä 1 = tärkeä, 2 = melko tärkeä Edunvalvonta 1 Luodaan METKAlle poliittinen ohjelma

Lisätiedot

Ylioppilaskunnan suunta

Ylioppilaskunnan suunta Ylioppilaskunnan suunta -työryhmä 12.5.2016 Ylioppilaskunnan suunta AYY yhteiskunnallisena vaikuttajana Tavoite: AYY:n vaikuttaminen on tavoitteellista, pitkäjänteistä ja proaktiivista Tavoite: AYY:n jäsenet

Lisätiedot

Allianssin päivitetty strategia Esitys Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry:n kevätkokoukselle

Allianssin päivitetty strategia Esitys Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry:n kevätkokoukselle Allianssin päivitetty strategia Esitys Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry:n kevätkokoukselle 21.4.2016 Allianssin strategia 2021 Allianssi edistää nuorten hyvinvointia Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi

Lisätiedot

HALLITUKSEN ESITYS LIITON KIELISTRATEGIAKSI 2014-2016

HALLITUKSEN ESITYS LIITON KIELISTRATEGIAKSI 2014-2016 HALLITUKSEN ESITYS LIITON KIELISTRATEGIAKSI 2014-2016 1. Johdanto Suomen ammattikorkeakouluopiskelijakuntien liitto - SAMOK ry edustaa lähes 140 000 ammattikorkeakouluopiskelijaa. Vuonna 2013 SAMOKilla

Lisätiedot

Näin luet toimintasuunnitelmaa

Näin luet toimintasuunnitelmaa Näin luet toimintasuunnitelmaa HELVARYn toimintasuunnitelman tavoitteet on merkitty tähän esitykseen tummennetulla ja merkattu nuolella vuosikokouksessa käsittelyn helpottamiseksi. Toimenpiteitä kuvataan

Lisätiedot

Suomen Laulajain ja Soittajain Liitto

Suomen Laulajain ja Soittajain Liitto Suomen Laulajain ja Soittajain Liitto Sulasolin palvelut jäsenille yhteistyökumppaneiden kautta jäsenet voivat toteuttaa edullisesti omat verkkosivut. Kustannustoiminta ja nuottipalvelu Nuottimateriaalin

Lisätiedot

Koonti työpajatyöskentelyistä Edustajiston kokouksessa Lahdessa

Koonti työpajatyöskentelyistä Edustajiston kokouksessa Lahdessa Edustajiston kokouksessa Lahdessa 21.03.2015 Suomen Nuorisovaltuustojen Edustajisto kokoontui vuoden 2015 ensimmäiseen kasvokkaintapaamiseen Lahdessa 21.03.2015. Kokouksen lisäksi paikalla olleet edustajat

Lisätiedot

Allianssin. strategia

Allianssin. strategia Allianssin strategia 2021 ALLIANSSI EDISTÄÄ NUORTEN HYVINVOINTIA Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry on valtakunnallinen nuorisotyön vaikuttaja- ja palvelujärjestö, joka yhdistää nuorisoalan. Olemme poliittisesti

Lisätiedot

Allianssin. strategia

Allianssin. strategia Allianssin strategia 2021 VISIO 2021 ALLIANSSI EDISTÄÄ NUORTEN HYVINVOINTIA Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry on valtakunnallinen nuorisotyön vaikuttaja- ja palvelujärjestö, joka yhdistää nuorisoalan.

Lisätiedot

Johdanto. Strategia on hyväksytty edustajiston kokouksessa 15.4.2010.

Johdanto. Strategia on hyväksytty edustajiston kokouksessa 15.4.2010. STRATEGIA 2015 Johdanto Strategian tarkoitus on ohjata ylioppilaskunnan toimintaa ja päätöksentekoa. Ylioppilaskunnan toimijat vaihtuvat useasti, joten keskeiset tavoitteet ja toimintatavat on syytä kirjata

Lisätiedot

Tampereen yliopiston ylioppilaskunnan strategia

Tampereen yliopiston ylioppilaskunnan strategia Tampereen yliopiston ylioppilaskunnan strategia Johdanto Tampereen yliopiston ylioppilaskunta Tamyn toiminta päättyy 31.12.2017 kolmen tamperelaisen korkeakoulun yhdistymisen myötä. Tamy ja Tampereen teknillisen

Lisätiedot

Vaikuttamispalvelu Nuortenideat.fi

Vaikuttamispalvelu Nuortenideat.fi Vaikuttamispalvelu Nuortenideat.fi Palvelun tuottavat yhteistyössä oikeusministeriö, opetus- ja kulttuuriministeriö ja Koordinaatti - Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus Nuorten vaikuttamispalvelu

Lisätiedot

Näin luet toimintasuunnitelmaa

Näin luet toimintasuunnitelmaa Näin luet toimintasuunnitelmaa HELVARYn toimintasuunnitelman tavoitteet on merkitty tähän esitykseen tummennetulla ja merkattu nuolella. Toimenpiteitä kuvataan tavoitteiden yhteydessä. Tässä esityksessä

Lisätiedot

Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seuran strategia 2013-2017

Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seuran strategia 2013-2017 Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seuran strategia 2013-2017 1. Johdanto Seuran ensimmäinen strategia on laadittu viisivuotiskaudelle 2013-2017. Sen laatimiseen ovat osallistuneet seuran hallitus sekä

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2014

TOIMINTASUUNNITELMA 2014 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 Toimintasuunnitelma 2014 Me Itse ry edistää jäsentensä yhdenvertaisuutta yhteiskunnassa. Teemme toimintaamme tunnetuksi, jotta kehitysvammaiset henkilöt tunnistettaisiin osana

Lisätiedot

Vahva kuvataide hyvinvoiva kuvataiteilija Suomen Taiteilijaseuran strategia

Vahva kuvataide hyvinvoiva kuvataiteilija Suomen Taiteilijaseuran strategia Vahva kuvataide hyvinvoiva kuvataiteilija Suomen Taiteilijaseuran strategia 2017-2021 suomen taiteilijaseuran strategia 2017 2021 VISIOMME Visiomme on vahva kuvataide hyvinvoiva kuvataiteilija. Suomen

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI NUORISOVALTUUSTO TOIMINTASUUNNITELMA 2013 2014. 1. Yleistä

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI NUORISOVALTUUSTO TOIMINTASUUNNITELMA 2013 2014. 1. Yleistä 1. Yleistä Jyväskylän nuorisovaltuusto on vuonna 2009 perustettu 13 20 vuotiaiden jyväskyläläisten nuorten vaikuttamis- ja kuulemiskanava. Se pyrkii parantamaan nuorten kuulemista ja osallistumista päätöksentekoon

Lisätiedot

Uudenmaan yhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2011

Uudenmaan yhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2011 Uudenmaan yhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2011 1 SISÄLLYS 1. YHDISTYKSEN TOIMINNAN TAVOITTEET 2 2. HALLITUS JA SEN KOKOONTUMINEN 2 3. JÄSENTOIMINTA 2 4. JÄRJESTÖ- JA PAIKALLISOSASTOTOIMINTA 3 5. OPISKELIJATOIMINTA

Lisätiedot

Hyväksytty edustajiston kokouksessa 4/2012 (21.3.2012) STRATEGIA 2017

Hyväksytty edustajiston kokouksessa 4/2012 (21.3.2012) STRATEGIA 2017 Hyväksytty edustajiston kokouksessa 4/2012 (21.3.2012) STRATEGIA 2017 1 Johdanto Strategian tarkoitus on ohjata ylioppilaskunnan toimintaa ja päätöksentekoa. Ylioppilaskunnan toimijat vaihtuvat useasti,

Lisätiedot

Sateenkaariyhdistys Malkus ry

Sateenkaariyhdistys Malkus ry Toimintasuunnitelma 2015 1 1. Johdanto Sateenkaariyhdistys Malkuksen tarkoituksena on edistää seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvien henkistä ja hengellistä hyvinvointia ja tukea tätä tarkoitusta

Lisätiedot

NASTAPARTIO RY Toimintasuunnitelma 2015

NASTAPARTIO RY Toimintasuunnitelma 2015 NASTAPARTIO RY Toimintasuunnitelma 2015 Nastapartion päätavoitteet vuonna 2015 Vahva lippukunta Tukea ja koulutusta kohdennetaan erityisesti yhdistystoiminnan kannalta tärkeimpiin tehtäviin. Pestikulttuuri

Lisätiedot

TYYN STRATEGIA PERUSTEHTÄVÄ

TYYN STRATEGIA PERUSTEHTÄVÄ TYYN STRATEGIA PERUSTEHTÄVÄ TYY tekee Turun yliopistosta parhaan mahdollisen paikan opiskella, opiskelijoista hyvinvoivia ja opiskeluajasta ikimuistoisen. VISIO Ihanteiden TYY on opiskelijoiden avoin ja

Lisätiedot

JHL Sisä-Suomen TOIMINTASUUNNITELMA 2018

JHL Sisä-Suomen TOIMINTASUUNNITELMA 2018 JHL Sisä-Suomen TOIMINTASUUNNITELMA 2018 JHL Sisä-Suomen aluetoimisto 15.8.2017 Liittostrategiassa määritellyt strategiset päämäärät ovat Järjestäytymisasteen kasvu liiton sopimusaloilla. Jäsenten työolosuhteiden

Lisätiedot

Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus Oulun kaupunki, Sivistys- ja kulttuuripalvelut, nuorisopalvelut. Jaana Fedotoff 23.5.

Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus Oulun kaupunki, Sivistys- ja kulttuuripalvelut, nuorisopalvelut. Jaana Fedotoff 23.5. Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus Oulun kaupunki, Sivistys- ja kulttuuripalvelut, nuorisopalvelut Jaana Fedotoff 23.5.2013 Helsinki Nuorten tieto- ja neuvontatyön tavoite: Nuorten sosiaalinen

Lisätiedot

TYÖVÄEN NÄYTTÄMÖIDEN LIITON STRATEGIA

TYÖVÄEN NÄYTTÄMÖIDEN LIITON STRATEGIA TYÖVÄEN NÄYTTÄMÖIDEN LIITON STRATEGIA 2016 18 TYÖVÄEN NÄYTTÄMÖIDEN LIITON STRATEGIA 2016 18 Työväen Näyttämöiden Liitto r.y. (TNL) on teatterialan ammattilaisten ja harrastajien järjestö, joka reagoi nopeasti

Lisätiedot

Mediakasvatusseuran strategia

Mediakasvatusseuran strategia Mediakasvatusseuran strategia 2016-2020 Tausta Mediakasvatusseura ry, Sällskapet för Mediefostran rf, on vuonna 2005 perustettu valtakunnallinen, kaksikielinen mediakasvatuksen asiantuntijajärjestö. Seura

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI NUORISOVALTUUSTO TOIMINTASUUNNITELMA 2012-2013

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI NUORISOVALTUUSTO TOIMINTASUUNNITELMA 2012-2013 TOIMINTASUUNNITELMA 2012-2013 1. Yleistä Jyväskylän nuorisovaltuusto on vuonna 2009 perustettu 13 20 vuotiaiden jyväskyläläisten nuorten vaikuttamis- ja kuulemiskanava. Se pyrkii parantamaan nuorten kuulemista

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2010

Toimintasuunnitelma vuodelle 2010 Toimintasuunnitelma vuodelle 2010 1. Toiminnan tarkoitus Kuopion Yrittäjät ry toimii valtakunnallisen yrittäjäjärjestön paikallisena edunvalvojana Kuopiossa. Kuopion Yrittäjät tekee työtä pienten ja keskisuurten

Lisätiedot

Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017

Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Hyväksytty hallituksen kokouksessa 10.10.2016 Hyväksytty syyskokouksessa 01.11.2016 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO... 2 1. KESKI-UUDENMAAN

Lisätiedot

Valmistuvien opettajien infotilaisuus OAJ:n Varsinais-Suomen alueyhdistys ry.

Valmistuvien opettajien infotilaisuus OAJ:n Varsinais-Suomen alueyhdistys ry. Valmistuvien opettajien infotilaisuus 3.5.2017 OAJ:n Varsinais-Suomen alueyhdistys ry. 1 Opetusalan ammattijärjestö OAJ 2 JÄSENJAKAUMA 1.1.2012 1.1.2013 1.1.2014 1.1.2015 1.1.2016 1.1.2017 Lastentarhanopettajaliitto

Lisätiedot

JHL 240 TOIMINTASUUNNITELMA 2010

JHL 240 TOIMINTASUUNNITELMA 2010 JHL 240 TOIMINTASUUNNITELMA 2010 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat JHL ry 240 /Maire Korkeamäki JHL ry. 240 2 (7) TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2010 1. JOHDANTO Tämä toimintasuunnitelma on laadittu

Lisätiedot

KOULUTUSPOLIITTINEN OHJELMA PAIKALLISEEN EDUNVALVONTAAN

KOULUTUSPOLIITTINEN OHJELMA PAIKALLISEEN EDUNVALVONTAAN KOULUTUSPOLIITTINEN OHJELMA PAIKALLISEEN EDUNVALVONTAAN Timo Virtanen - koulutuspoliittinen vastaava 2016 Tampereen Tradenomiopiskelijat ry Abstract in english This document lays out the agenda of educational

Lisätiedot

Espoon kaupunki Kokouskutsu 32. Nuorisovaltuusto 14.03.2012 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Kokouskutsu 32. Nuorisovaltuusto 14.03.2012 Sivu 1 / 1 Nuorisovaltuusto 14.03.2012 Sivu 1 / 1 32 Toimintasuunnitelma 2012 ESPOON NUORISOVALTUUSTO TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2012 VAIKUTTAMINEN Espoon nuorisovaltuusto on espoolaisnuorista koostuva edunvalvontaelin

Lisätiedot

TAMPEREEN INSINÖÖRIT RY:N TOIMINNAN SUUNTALINJAT VUOSILLE

TAMPEREEN INSINÖÖRIT RY:N TOIMINNAN SUUNTALINJAT VUOSILLE Tampereen Insinöörit ry 3.11.2014 Kolmivuotissuunnitelma 2015-2017 TAMPEREEN INSINÖÖRIT RY:N TOIMINNAN SUUNTALINJAT VUOSILLE 2015-2017 1.TOIMINTA-AJATUS Tampereen Insinöörit ry on ammattikuntaa yhdistävä

Lisätiedot

TALOUSARVIO Liittohallituksen esitys järjestettävälle liittokokoukselle. EDUNVALVONTA Valtakunnallinen edunvalvonta TA 2017

TALOUSARVIO Liittohallituksen esitys järjestettävälle liittokokoukselle. EDUNVALVONTA Valtakunnallinen edunvalvonta TA 2017 TALOUSARVIO 2017 Liittohallituksen esitys 11.-13.11.2016 järjestettävälle liittokokoukselle EDUNVALVONTA Valtakunnallinen edunvalvonta TA 2017 Muut tuotot 0,00 YHTEENSÄ 0,00 Matkakulut 2 000,00 Kilometrikorvaukset

Lisätiedot

Suomen Bioanalyytikkoliitto ry. Strategia

Suomen Bioanalyytikkoliitto ry. Strategia Suomen Bioanalyytikkoliitto ry Strategia 2016 2018 Visio Suomen Bioanalyytikkoliitto ry on yhteisö, johon kaikki bioanalyytikot ja laboratoriohoitajat haluavat kuulua. Suomen Bioanalyytikkoliitto ry on

Lisätiedot

Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry:n strategia 2021

Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry:n strategia 2021 Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry:n strategia 2021 Strategiaesitys tiivistettynä 23.8.2011 (käsitelty mm. hallitus/henkilöstö workshopissa 9.8.) Tässä esitetty strategia on vielä valmistelussa. Lopullinen

Lisätiedot

Kunnallisen nuorisotyön peruspalvelujen arviointi 2017 Nuorten osallisuus- ja kuulemisjärjestelmä

Kunnallisen nuorisotyön peruspalvelujen arviointi 2017 Nuorten osallisuus- ja kuulemisjärjestelmä Kunnallisen nuorisotyön peruspalvelujen arviointi 2017 Nuorten osallisuus- ja kuulemisjärjestelmä Aluehallintovirastot arvioivat säännöllisesti kuntien peruspalveluja. Nuorisotoimen vuoden 2017 arviointikohteena

Lisätiedot

Kuopion kaupungin JHL yhdistys 862 TOIMINTASUUNNITELMA 2016

Kuopion kaupungin JHL yhdistys 862 TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Kuopion kaupungin JHL yhdistys 862 TOIMINTASUUNNITELMA 2016 1.10.2015 Kuopion kaupungin JHL 862 toimintasuunnitelma 2016 Yhdistyksen toiminnallinen tila Yhdistyksen toiminnallinen tila Jäsenmäärä Yhdistyksen

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 5. Nuorisovaltuusto Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 5. Nuorisovaltuusto Sivu 1 / 1 Nuorisovaltuusto 24.01.2013 Sivu 1 / 1 5 Toimintasuunnitelma 2013 ESPOON NUORISOVALTUUSTO TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2013 VAIKUTTAMINEN Espoon nuorisovaltuusto on espoolaisnuorista koostuva edunvalvontaelin

Lisätiedot

TEHYN ETELÄ-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN AO 668 RY TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE

TEHYN ETELÄ-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN AO 668 RY TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 1 / 5 TEHYN ETELÄ-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN AO 668 RY TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2015 2 / 5 1. JOHDANTO Ammattiosaston tarkoituksena on koota toimialueensa terveydenhuoltoalan koulutuksen saaneet

Lisätiedot

ITSEARVIOINTI JA LAADUNHALLINTA HAAPAJÄRVEN KÄYTÄNTEITÄ. Sivistysjohtaja Veijo Tikanmäki

ITSEARVIOINTI JA LAADUNHALLINTA HAAPAJÄRVEN KÄYTÄNTEITÄ. Sivistysjohtaja Veijo Tikanmäki ITSEARVIOINTI JA LAADUNHALLINTA HAAPAJÄRVEN KÄYTÄNTEITÄ Sivistysjohtaja Veijo Tikanmäki HAAPAJÄRVEN LUKIO Lukiolaiset vastaavat asiakastyytyväisyyskyselyyn joulukuussa ja toukokuussa. Kyselyyn on yhdistetty

Lisätiedot

LIITE 12 Talousarvio 2018, esitys liittokokoukselle TALOUSARVIO 2018 TALOUSARVIO 2018

LIITE 12 Talousarvio 2018, esitys liittokokoukselle TALOUSARVIO 2018 TALOUSARVIO 2018 TALOUSARVIO 2018 TALOUSARVIO 2018 YHT 1 828 845 1 663 863 1 649 855 YHT 1 825 145 1 662 174 1 649 155 POISTOT 700 700 700 TULOS 3 000 989 0 Varainhankinta Jäsenmaksutuotot 900 000 750 000 790 000 Korttituotot

Lisätiedot

STRATEGIA Hallituksen vahvistama esitys syysliittokokoukselle

STRATEGIA Hallituksen vahvistama esitys syysliittokokoukselle STRATEGIA 2016-2018 Hallituksen vahvistama esitys syysliittokokoukselle 19.11.2015 1 STRATEGISET TAVOITTEET 2016-2018 VISIO 2020 MISSIO ARVOT RIL on arvostetuin rakennetun ympäristön ammattilaisten verkosto.

Lisätiedot

Tampereen yliopiston ylioppilaskunnan viestintästrategia

Tampereen yliopiston ylioppilaskunnan viestintästrategia Tampereen yliopiston ylioppilaskunnan viestintästrategia Hyväksytty edustajiston kokouksessa 25.10.2017 Viestintästrategia 1. Johdanto Tampereen yliopiston ylioppilaskunta (Tamy) ja Tampereen teknillisen

Lisätiedot

JHL 240 yhdistyksen toimintasuunnitelma toimintavuosi syyskokous Liite 1

JHL 240 yhdistyksen toimintasuunnitelma toimintavuosi syyskokous Liite 1 Järjestötoiminta Edustajistovaalit Ehdokasasettelu 1.10.2016-31.1.2017 Äänestysaika 13.3. 28.3. palautuskuori viimeistään postiin 22.3. palautuskuori viimeistään keskustoimistossa 29.3. klo 12.00 Kuntavaalit

Lisätiedot

KAUKALOPALLON JA RINGETEN VALINNAT 2015-2019 SINISTÄ VETOVOIMAA

KAUKALOPALLON JA RINGETEN VALINNAT 2015-2019 SINISTÄ VETOVOIMAA KAUKALOPALLON JA RINGETEN VALINNAT 2015-2019 SINISTÄ VETOVOIMAA TAUSTAA Suomen Kaukalopallo- ja Ringetteliiton ensimmäinen strategiatyö käynnistyi syksyllä 2014 Suomen Ringetteliiton ja Suomen Kaukalopalloliiton

Lisätiedot

Mitä yritykset odottavat ammattikorkeakoulujen yhteistyöltä. Riikka Heikinheimo Johtaja, osaaminen ja koulutus Elinkeinoelämän keskusliitto EK

Mitä yritykset odottavat ammattikorkeakoulujen yhteistyöltä. Riikka Heikinheimo Johtaja, osaaminen ja koulutus Elinkeinoelämän keskusliitto EK Mitä yritykset odottavat ammattikorkeakoulujen yhteistyöltä Riikka Heikinheimo Johtaja, osaaminen ja koulutus Elinkeinoelämän keskusliitto EK Mikä on EK? EK edustaa jäseniään elinkeino- ja työelämäasioissa

Lisätiedot

Vapaaehtoistoiminnan linjaus

Vapaaehtoistoiminnan linjaus YHDESSÄ MUUTAMME MAAILMAA Vapaaehtoistoiminnan linjaus Suomen Punainen Risti 2008 Hyväksytty yleiskokouksessa Oulussa 7.-8.6.2008 SISÄLTÖ JOHDANTO...3 VAPAAEHTOISTOIMINNAN LINJAUKSEN TAUSTA JA TAVOITTEET

Lisätiedot

Opiskelijakunta OSAKO VIESTINTÄSTRATEGIA 2015 2017

Opiskelijakunta OSAKO VIESTINTÄSTRATEGIA 2015 2017 Opiskelijakunta OSAKO VIESTINTÄSTRATEGIA 2015 2017 Viestintästrategian rooli Opiskelijakunta OSAKOssa viestintä ymmärretään osaksi kaikkea opiskelijakunnan toimintaa. OSAKO viestii erityisesti rekrytoidakseen

Lisätiedot

puheenjohtaja /sihteeri Kevätkokous Päätösten vahvistaminen hallitus maalis-huhtikuu 300 yhdistyksen jäsenet

puheenjohtaja /sihteeri Kevätkokous Päätösten vahvistaminen hallitus maalis-huhtikuu 300 yhdistyksen jäsenet Järjestötoiminta Edustajistovaalit - sähköinen tiedotus jäsenille vaaleista - mahd. yhdistyksen ehdokkaan oma alasivu yhdistyksen sivuilla Avustetaan yhdistyksen jäsentä vaalityössä tiedottamalla asiasta/mainostamalla

Lisätiedot

SIL2020 Strategia. Avainhenkilöpäivät Eila Pohjola

SIL2020 Strategia. Avainhenkilöpäivät Eila Pohjola SIL2020 Strategia Avainhenkilöpäivät 26.10.2014 Eila Pohjola Keskustelun tavoite Käydä avointa keskustelua liiton toiminnasta, sen kehittämisestä sekä lajitoimikuntien toiveista liittyen SIL 2020 strategiaan

Lisätiedot

Pirkanmaan avoin oppimiskulttuuri ohjelman toimintasuunnitelma 2009-2013

Pirkanmaan avoin oppimiskulttuuri ohjelman toimintasuunnitelma 2009-2013 Pirkanmaan avoin oppimiskulttuuri ohjelman toimintasuunnitelma 2009-2013 Ohjelmaan osallistuvat kaikki Pirkanmaan toisen asteen oppilaitokset, lukiot ja ammatillinen koulutus, nuorisoasteen- ja aikuiskoulutus.

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2017

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2017 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2017 Suomen Merkonomiyhdistysten Liitto - SMYL ry Sisältö Liiton tunnettuuden lisääminen Lausunnot ja kannanotot Edustaminen Julkaisutoiminta Rekisterit Markkinointi Tapahtumat

Lisätiedot

Jyväskylän julkisten ja hyvinvointialojen ammattilaiset JHL ry 103 Toimintasuunnitelma Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL

Jyväskylän julkisten ja hyvinvointialojen ammattilaiset JHL ry 103 Toimintasuunnitelma Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL Jyväskylän julkisten ja hyvinvointialojen ammattilaiset JHL ry 103 Toimintasuunnitelma 2016 Toimintasuunnitelman pääkohdat Järjestötoiminta JHL 103 edustaa Jyväskylän kaupungilla ja osakeyhtiöissä työskenteleviä,

Lisätiedot

Sosialidemokraattiset Opiskelijat - SONK ry Toimintasuunnitelma 2016

Sosialidemokraattiset Opiskelijat - SONK ry Toimintasuunnitelma 2016 Järjestö Sosialidemokraattiset Opiskelijat - SONK ry Toimintasuunnitelma 2016 Liiton toimisto SONKin toimisto koostuu puheenjohtajasta ja pääsihteeristä. Puheenjohtajalle maksetaan luottamustoimesta palkkio,

Lisätiedot

Kansainvälinen edunvalvonta on monipuolista ja tarkoituksenmukaista.

Kansainvälinen edunvalvonta on monipuolista ja tarkoituksenmukaista. MUUTOSESITYKSET STRATEGIA 1 Edustaja nro 202, kannattaa nro 309 ja nro 823 2 Toimikunta 3 Toimikunta 4 Toimikunta 5 Toimikunta Rivi 22 "SLL on tunnustettu tunnustettu asiantuntija lukiolaisia koskevissa

Lisätiedot

Suomen Akateemisten Naisten Liiton kansainvälinen strategia

Suomen Akateemisten Naisten Liiton kansainvälinen strategia Suomen Akateemisten Naisten Liiton kansainvälinen strategia 2018-2021 Liiton kansainvälisen strategian yleiset periaatteet 1/2 Suomen Akateemisten Naisten Liitto (SANL) on osa kansainvälistä korkeasti

Lisätiedot

Punaisella merkityt kohdat ovat koulutyöskentelyn kysymyksiä, joihin toivomme teidän ottavan kantaa.

Punaisella merkityt kohdat ovat koulutyöskentelyn kysymyksiä, joihin toivomme teidän ottavan kantaa. Punaisella merkityt kohdat ovat koulutyöskentelyn kysymyksiä, joihin toivomme teidän ottavan kantaa. LUKU 4 YHTENÄISEN PERUSOPETUKSEN TOIMINTAKULTTUURI 4.5 Paikallisesti päätettävät asiat Toimintakulttuuri

Lisätiedot

Oma Hämeen LAPE -HANKKEEN VIESTINTÄSUUNNITELMA Hanke liittyy Lapsi- ja perhepalvelujen muutosohjelmaan (LAPE)

Oma Hämeen LAPE -HANKKEEN VIESTINTÄSUUNNITELMA Hanke liittyy Lapsi- ja perhepalvelujen muutosohjelmaan (LAPE) Organisaatio : Hämeen liitto Niittykatu 5 13100 Hämeenlinna Oma Hämeen LAPE -HANKKEEN VIESTINTÄSUUNNITELMA Hanke liittyy Lapsi- ja perhepalvelujen muutosohjelmaan (LAPE) Hankkeen nimi ja tavoite Nimi:

Lisätiedot

STRATEGIA TARKOITUS JA TOIMINTA-AJATUS 2. VISIO 2023 SYYSKOKOUS

STRATEGIA TARKOITUS JA TOIMINTA-AJATUS 2. VISIO 2023 SYYSKOKOUS SYYSKOKOUS 16.11.2017 STRATEGIA 2018-2023 1. TARKOITUS JA TOIMINTA-AJATUS Helsingin Polkupyöräilijät on kaikkien pääkaupunkiseudulla pyörällä liikkuvien yhteisö ja edunvalvoja. Yhdistyksen tavoitteena

Lisätiedot

Viestintä Peli Meille Kaikille - Intohimona pelaaminen

Viestintä Peli Meille Kaikille - Intohimona pelaaminen Sisäinen viestintä (seurat ja lis.pelaajat) Mediaviestintä Lajin harrastajat n. 354 000 Kriisiviestintä ja tilannehallinta Viestintä Peli Meille Kaikille - Intohimona pelaaminen Imago ja identiteetti Yhteiskuntaja

Lisätiedot

Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtorin viestintäohjelma

Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtorin viestintäohjelma Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtorin viestintäohjelma 2014-2018 Valtorin mielikuva Innovatiivisuus on toiminnan jatkuvaa kehittämistä sekä ideoiden ja innovaatioiden synnyn mahdollistamista.

Lisätiedot

JYKYS ry:n ALUMNITOIMINNAN STRATEGIA Tavoitteet ja keinot abista alumniksi elinikäiseksi oppijaksi

JYKYS ry:n ALUMNITOIMINNAN STRATEGIA Tavoitteet ja keinot abista alumniksi elinikäiseksi oppijaksi JYKYS ry:n ALUMNITOIMINNAN STRATEGIA Tavoitteet ja keinot abista alumniksi elinikäiseksi oppijaksi Jyväskylän yliopiston alumnit JYKYS ry:n kehitys g Jyväskylän korkeakoulun ja yliopiston seniorit ry

Lisätiedot

Brändikirja. Laurea-ammattikorkeakoulun opiskelijakunta

Brändikirja. Laurea-ammattikorkeakoulun opiskelijakunta Brändikirja Laurea-ammattikorkeakoulun opiskelijakunta Lukijalle 2 Lukijalle Tämän brändikirjan tarkoitus on avata identiteettiämme, innostaa sinua ajattelemaan uudella tavalla ja sitä kautta selkeyttää

Lisätiedot

Vaikuttamispalvelu Nuortenideat.fi Ungasidéer.fi

Vaikuttamispalvelu Nuortenideat.fi Ungasidéer.fi Vaikuttamispalvelu Nuortenideat.fi Ungasidéer.fi Uusi vaikuttamispalvelu: Nuortenideat.fi Demokraattinen vaikuttamiskanava Nuorten osallisuutta ja yhteisöllisyyttä tukeva Matalan kynnyksen palvelu, näkyvä

Lisätiedot

Helsingin kaupungin toimistovirkailijat JHL ry 240. Toimintasuunnitelma 2012

Helsingin kaupungin toimistovirkailijat JHL ry 240. Toimintasuunnitelma 2012 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat Toimintasuunnitelma 2012 Carita Bardakci 23.11.2011 1.1.1.1 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 1 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2012 1. JOHDANTO JA TOIMINTA-AJATUS

Lisätiedot

SYL:n toiminnan suunnittelun ja kuvaamisen uudistaminen

SYL:n toiminnan suunnittelun ja kuvaamisen uudistaminen Hyvä ylioppilaskuntatoimija, Liittokokousmateriaaleista järjestettiin lausuntokierros 21.9. 12.10. Lausunnot liittokokousmateriaaleista saatiin 15 jäsenyhteisöltä. Lausuntojen pohjalta liiton hallitus

Lisätiedot

Hyvän ohjauksen kriteerityö

Hyvän ohjauksen kriteerityö Hyvän ohjauksen kriteerityö Oppilaan- ja opinto-ohjauksen kansalliset kehittämispäivät 29.4.2014 Opetusneuvos Anneli Rautiainen Esi- ja perusopetuksen yksikön päällikkö 21. vuosituhannen oppimisen taidot

Lisätiedot

STRATEGIA JA TOIMINTASUUNNITELMA. Seinäjoen Yrittäjät ry

STRATEGIA JA TOIMINTASUUNNITELMA. Seinäjoen Yrittäjät ry STRATEGIA JA TOIMINTASUUNNITELMA Seinäjoen Yrittäjät ry 1 2 Strategia 2017 2020 (Strategiakausi 2015 2020 ) MISSIO = Perustehtävä Jäsenistöä tukeva Vahva paikallinen vaikuttaja Innostava jäsenyritysten

Lisätiedot

LISÄARVOA NUORISOTYÖLLE Valtakunnallinen nuorisokeskusverkosto uudisti strategiansa. Alueelliset nuorisotyöpäivät Helena Vuorenmaa 14.8.

LISÄARVOA NUORISOTYÖLLE Valtakunnallinen nuorisokeskusverkosto uudisti strategiansa. Alueelliset nuorisotyöpäivät Helena Vuorenmaa 14.8. LISÄARVOA NUORISOTYÖLLE Valtakunnallinen nuorisokeskusverkosto uudisti strategiansa Alueelliset nuorisotyöpäivät Helena Vuorenmaa 14.8.2014 Esityksen runko 1. Valtakunnalliset nuorisokeskukset ja Suomen

Lisätiedot

Pietarsaaren lukion oppilaskunnan säännöt. Sisällysluettelo. Sivu 1

Pietarsaaren lukion oppilaskunnan säännöt. Sisällysluettelo. Sivu 1 Sisällysluettelo 1. Nimi, kotipaikka ja kieli... 2 2. Tarkoitus... 2 3. Toiminnan laatu... 2 4. Jäsenet... 2 5. Oppilaskunnan johto... 2 6. Oppilaskunnan yleiskokouksen aika, koollekutsuminen sekä laillisuus

Lisätiedot

Finland Toimintasuunnitelma 2012 1 (6) Toimintasuunnitelma. Finland

Finland Toimintasuunnitelma 2012 1 (6) Toimintasuunnitelma. Finland Finland Toimintasuunnitelma 2012 1 (6) Toimintasuunnitelma Finland 2012 Finland Toimintasuunnitelma 2012 2 (6) Sisällysluettelo 1 Yhdistyksen tehtävä... 3 1.1 Yhdistyksen tarkoitus... 3 1.2 Yhdistyksen

Lisätiedot

Ryhmätyö 1 EQAVET-suosituksen ohjeellisten kuvaajien hyödyntäminen

Ryhmätyö 1 EQAVET-suosituksen ohjeellisten kuvaajien hyödyntäminen Ryhmätyö 1 EQAVET-suosituksen ohjeellisten kuvaajien hyödyntäminen Taustaa Ammatillisen koulutuksen laadunvarmistuksen eurooppalaisen viitekehyksen perustamisesta annetussa suosituksessa (EQAVET-suositus)

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014 1. Yleistä seurasta Hallinnon Tutkimuksen Seura ry. on tieteellinen yhdistys, jonka tarkoitus on edistää hallinnon tutkimusta Suomessa ja osallistua alan kansainväliseen

Lisätiedot