Toimintasuunnitelma 2015

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Toimintasuunnitelma 2015"

Transkriptio

1 Hyväksytty Suomen Lukiolaisten Liiton liittokokouksessa Toimintasuunnitelma EDUNVALVONTA 1.1 Valtakunnallinen edunvalvonta 1 Liitto vaikuttaa lukiokoulutukseen ja ylioppilastutkinnon kehittyöhön.tämis 2 Liitto on ensisijainen asiantuntija lukiolaisia koskevassa päätöksenteossa. Liitto edustaa kaikissa merkittävissä lukiokoulutukseen vaikuttavissa työryhmissä ja toimielimissä, tekee suunnittelutyötä sekä herättää aktiivisesti keskustelua myös niiden ulkopuolella. Tarjotaan asiantuntija-apua koulutuksen järjestäjille, lukiolaisille ja kouluille lukiokoulutukseen liittyvissä kysymyksissä. Pyritään saamaan edustus kaikkiin lukiolaisia oleellisesti koskeviin valtakunnallisiin työryhmiin ja vastaaviin elimiin. 3 Liitto vaikuttaa vahvasti eduskuntavaaleissa 2015 Pyritään vaikuttamaan hallitusohjelmaan ja tehdään tehokasta vaalikampanjointia. Panostetaan näkyvyyteen sosiaalisessa mediassa vaalien aikana. 4 Lukiolaiset ymmärtävät eduskuntavaalien merkityksen ja tuntevat liiton eduskuntavaalitavoitteet. 5 Lukiopedagogiikka nykyaikaistuu ja siinä hyödynnetään teknologian luomia mahdollisuuksia. Liitto tarjoaa piireille työkaluja eduskuntavaalikampanjan toteuttamiseen. Toimitetaan opiskelijakunnille kattavat eduskuntavaalipaketit, jotka rohkaisevat lukiolaisia vaaliaktiivisuutta lisäävään toimintaan. Toteutetaan lukiolaisille suunnattu ja vaaliaktiivisuuteen kannustava sosiaalisen median kampanja. Toteutetaan YTL:n kanssa yhteistyössä kilpailu sähköisiin yo-kirjoituksiin liittyen.

2 6 Liiton aktiivitoimijat ja jäsenet pääsevät osallistumaan valtakunnallisen edunvalvonnan tavoitteiden asetteluun. Jatketaan 2014 julkaistavan tulevaisuuspamfletin jalostusta konkreettisiksi poliittisiksi tavoitteiksi ja toimenpiteiksi. Perustetaan koulutuspoliittinen, sosiaalipoliittinen ja nuorisopoliittinen jaos ja järjestetään kaikille jäsenille avoimia vaikuttamistyöpajoja. Hyödynnetään tarvittaessa liiton aktiivitoimijoista muodostettuja pop up -työryhmiä edunvalvonnallisissa kysymyksissä. Osallistetaan jäsenistöä ajankohtaisissa edunvalvonnallisissa kysymyksissä esimerkiksi kyselytyökaluja ja sosiaalista mediaa hyödyntäen. 7 Liitto herättää yhteiskunnallista keskustelua. Järjestetään koulutusteemainen keskustelutilaisuus osana Suomi Areenan ohjelmaa. Järjestetään nuorille suunnattu TEDxYouth-tapahtuma yhdessä yritys- ja järjestökumppaneiden kanssa. Liitto ottaa aktiivisesti kantaa lukiolaisia koskeviin ajankohtaisiin yhteiskunnallisiin kysymyksiin julkisuudessa. Järjestetään viestintä- ja mediakoulutus liittojohdolle. 8 Liitto on vahva vaikuttaja opiskelija- ja nuorisojärjestökentällä. Luodaan ja ylläpidetään toimivia mediakontakteja. Ylläpidetään ja kehitetään yhteistyötä muiden opiskelijaja nuorisojärjestöjen kanssa. Toimitaan aktiivisesti järjestöissä, joiden jäsen SLL on. 9 Liiton koulutus-, sosiaali- ja nuorisopoliittiset tavoitteet toteutuvat. Järjestetään Suomi Areenan yhteydessä sidosryhmätilaisuus yhteistyökumppaneille ja päättäjille. Pidetään aktiivisesti yhteyttä liiton kannalta olennaisiin sidosryhmiin, virkamiehiin, päättäjiin ja muihin henkilöihin ja pidetään heidät ajan tasalla omista tavoitteistamme. 10 Jäsenet ovat tietoisia Liiton edunvalvontatyöstä. Tiedotetaan Liiton edunvalvontatyöstä lukio.fi:ssä, sosiaalisessa mediassa sekä jäsenkirjeissä.

3 11 Herätetään keskustelua lukiolaisten kokemasta seksuaalisesta häirinnästä. Vahvistetaan edunvalvonnan näkyvyyttä ja läsnäoloa sosiaalisessa mediassa. Käynnistetään tiedotuskampanja yhteistyössä muiden järjestöjen kanssa. 1.2 Paikallinen edunvalvonta 1 Paikallinen edunvalvonta on asiantuntevaa ja ajankohtaista. Piiritoimijoille tarjotaan edunvalvontakoulutusta läpi vuoden. Piiritoimijat koulutetaan jalkauttamaan valtakunnallisia edunvalvontatavoitteita paikalliselle tasolle. Piirit suunnittelevat ja seuraavat paikallista edunvalvontaa edunvalvontatyötä tekevien toimihenkilöiden kanssa läpi vuoden. Tuetaan piirejä paikallisten toimijoiden, kuten koulutoimenjohtajien tai nuorten kuulemiselimien tapaamisessa. 2 Liitto reagoi yksittäisissä kouluissa ilmenneisiin ongelmiin. Päivitetään tapaamispohjia ja argumenttipatteristoja paikallisen edunvalvonnan tueksi. Koulukäynneillä ja lukiokummitoiminnan kautta kerättyä tietoa hyödynnetään paikallisessa edunvalvonnassa. 3 Piirit seuraavat aktiivisesti alueensa edunvalvonnallista tilannetta ja osaavat reagoida siihen. Tuetaan piirijärjestöjä yhteistyön tekemisessä muiden paikallisten toimijoiden kanssa. 4 Paikallinen edunvalvonta on luonnollinen osa koko liiton edunvalvonnan kokonaisuutta. Ylläpidetään ja päivitetään paikallisen edunvalvonnan materiaalipankkia aktiivioppaassa. Tiivistetään yhteydenpitoa keskustoimistolla edunvalvontatyötä tekevien ja piirien edunvalvontavastaavien välillä. Parannetaan paikallisen edunvalvonnan yhteistä keskustelufoorumia ja piirien edunvalvontavastaavien yhteistyötä. 5 Paikallinen edunvalvonta on pitkäjänteistä. Tuetaan piirejä pitkän aikavälin edunvalvontasuunnitelmien luomisessa ja toteuttamisessa.

4 Hyödynnetään piirien raportointia edunvalvontavastaavien perehdyttämisessä. 6 Piirit näkyvät eduskuntavaaleissa Toteutetaan paikallisen tason eduskuntavaalikampanja piirijärjestöjen voimin. 1.3 Kansainvälinen toiminta 1 Kansainvälinen toiminta edistää liiton kantojen etenemistä Euroopan tasolla. Liitto seuraa Euroopan Unionin koulutuspolitiikkaa ja vaikuttaa aktiivisesti kansainvälisten sidosryhmiensä kantoihin ja linjoihin. Liitto vaikuttaa aktiivisesti eurooppalaisen kattojärjestönsä OBESSUn kantoihin ja linjoihin. 2 Kansainvälinen toiminta on tunnettua ja arvostettua liiton toimijoiden keskuudessa. Liitto edistää yhteistyötä kotimaisten kansainvälistä toimintaa harjoittavien sidosryhmien ja poliittisten tahojen kanssa. Kansainvälisen jaoksen toimintaa kehitetään ja aktiiveille tiedotetaan kansainvälisestä toiminnasta. 3 Liitolla on toimivat yhteydet muihin opiskelijajärjestöihin Euroopassa. Liitto luo ja ylläpitää verkostoja muiden eurooppalaisten toisen asteen opiskelijajärjestöjen kanssa. Liitto järjestää Nordic School Student Networkin (NSSN) tapaamisen Suomessa. Jokaisessa NSSN:n tapahtumassa on liiton edustus läsnä. 4 Liitto on tunnettu ja arvostettu toimija OBESSUssa. Liitto osallistuu jokaiseen OBESSUn tapahtumaan. 5 Kansainvälinen toiminta on pitkäjänteistä, vuorovaikutuksellista ja tavoitteellista. OBESSUn tapahtumiin osallistuvat liiton edustajat koulutetaan ja perehdytetään perusteellisesti. Raportoidaan ja arkistoidaan toiminta kansainvälisillä kentillä. Jalkautetaan aktiivisesti kansainvälisiltä kentiltä omaksuttuja hyviä käytänteitä liiton toimintaan ja toisinpäin. Arvioidaan liiton kansainvälisen edunvalvonnan strategian toteutumista liiton muun strategiatyön arvioinnin yhteydessä.

5 1.4 Julkaisu- ja tutkimustoiminta 1 Liiton julkaisut tarjoavat ajankohtaista tietoa lukiolaisuudesta. Hyödynnetään olemassa olevien tutkimusten tuloksia julkaisuissa. 2 Sidosryhmät tuntevat liiton julkaisut. Nostetaan yhteiskunnalliseen keskusteluun teemoja julkaisujen pohjalta vuotisjuhlavuosi kasvattaa liiton tunnettuutta yhteiskunnassa. 4 Liitto on vahvasti mukana tuottamassa nuoria koskevaa tietoa. Julkaistaan liiton 30-vuotisjuhlajulkaisu ja järjestetään juhlaseminaari liittokokouksen yhteydessä. Valmistellaan Lukiolaisbarometri-tutkimuksen tekemistä yhdessä Opiskelun ja koulutuksen tutkimussäätiö Otuksen kanssa. 2. PALVELUT 2.1 Jäsenyys 1 Jäsen kokee hyötyvänsä Lukiolaisten Liiton jäsenyydestä. Tiedotetaan uusista eduista jäsenille sähköisellä jäsenkirjeellä kuukausittain. Otetaan jäsenistöltä tulleet ideat ja parannusehdotukset huomioon jäsenyyden kehittämisessä. 2 Jäsen tuntee ja hyödyntää Frankin tarjoamia palveluja. Osallistutaan aktiivisesti Frankin palvelukokonaisuuden kehittämiseen ja brändin vahvistamiseen. Varmistetaan, että Frankin kautta saatavat opiskelijaedut palvelevat myös lukiolaisten tarpeita, haluja ja himoja. Vahvistetaan Frankin näkyvyyttä liiton markkinointikanavissa. Kannustetaan jäseniä rekisteröitymään Frank-palveluun. 3 Jäsenyyden jatkaminen on houkuttelevaa ja helppoa. Tehdään jäsenlaskutus kesäkuussa. Aloitetaan lukuvuositarrojen postitus elokuussa. Markkinoidaan jäsenyyden hyötyjä laskutuksen yhteydessä. Kehitetään jäsenpalvelua monipuolisemmaksi ja paremmin lukiolaisia palvelevaksi.

6 2.2 Markkinointi ja jäsenhankinta 1 Liiton markkinointi on tuloksellista. Kontaktoidaan kaikki lukionsa aloittavat jo ennen koulun alkua. Kohdistetaan markkinointia myös muille kuin ensimmäisen vuosikurssin opiskelijoille. Toimitaan aktiivisesti eri sosiaalisissa medioissa. Mitataan markkinointitoimenpiteiden vaikuttavuutta esimerkiksi seuraamalla jäsenmäärän kehitystä. 2 Liiton visuaalinen identiteetti kuvastaa liiton arvoja ja on kohderyhmän silmissä kiinnostava. Toteutetaan kokonaisvaltainen viestintäuudistus. Otetaan käyttöön liiton uudistettu graafinen ilme. Panostetaan visuaaliseen markkinointiin. 3 Liittoon on helppo liittyä, ja siihen tarjoutuu vuoden mittaan useita mahdollisuuksia. Pidetään yllä ja kehitetään monipuolisia liittymiskanavia. Liittyminen jäseneksi toimii kaikilla yleisimmin käytetyillä alustoilla. Piirit pitävät pikaliittymispisteitä koulukäyntien jälkeen. Tuetaan piirijärjestöjä roadshow-kiertueiden sekä muiden jäsenhankintatapojen järjestämisessä. 2.3 Koulukäynnit 1 Piiritoimijat ovat osaavia, motivoituneita ja sitoutuneita koulukävijöitä. 2 Liitto tunnetaan laajalti lukioissa ja lukiolaisten keskuudessa. Liiton ja piirien edustajat kouluttavat koulukävijöitä koulukävijäkoulutuksessa sekä muissa liiton tapahtumissa. Tehdään koulukäynti jokaiseen Suomen suomenkieliseen päivälukioon. 3 Liitto saa ajankohtaista tietoa lukioiden tilasta. Tavataan jokaisen koulukäynnin yhteydessä lukion rehtori ja opiskelijakunnan hallitus.

7 Päivitetään koulukäynneiltä saadut tiedot liiton rekistereihin, joita piiri- ja jäsenjärjestöt voivat tarvittaessa hyödyntää. 2.4 Improbatur, lukio.fi ja sosiaalisen median kanavat 1 Suomen Lukiolaisten Liiton jäsenille toimitetaan laadukas lukiolaisille kohdennettu aikakauslehti. Toteutetaan vuodessa neljä Improbaturia. Improbatur postitetaan kaikille liiton jäsenille. Kehitetään Improbaturia lukijatutkimuksesta ja jäsenkyselystä saadun palautteen avulla. Järjestetään jäsenistölle avoin workshop Improbaturin ja liiton muun sisällöntuotannon kehittämisestä. 2 Liiton mediat ovat yhteistyökumppaneille houkuttelevia. 3 Sosiaalisen median kanavien ja lukio.fin sisältö tukee liiton tavoitteita. 4 Lukio.fi on hyödyllinen ja mielekäs verkkopalvelu lukiolaisille. Toteutetaan kaikki Improbaturit myös sähköisenä. Luodaan eri ilmoittajien ja yhteistyökumppaneiden tarpeita vastaavia monipuolisia mainoskokonaisuuksia. Järjestetään Studia-messujen yhteydessä sidosryhmätilaisuus lukiolaismedioista kiinnostuneille tahoille. Julkaistaan ajankohtaisia kannanottoja ja keskustelunavauksia sosiaalisen median kanavissa sekä lukio.fi-sivustolla. Julkaistaan sosiaalisen median kanavissa ja lukio.fissä ajankohtaisiin edunvalvonnallisiin teemoihin liittyvää materiaalia. Uudistetaan lukio.fi vastaamaan paremmin lukiolaisten tarpeita. Lukio.fi sekä sivuston kautta liittyminen jäseneksi toimii kaikilla yleisimmin käytetyillä alustoilla. Kehitetään verkkopalvelua muun muassa jäsenkyselystä ja jäsenille avoimesta viestintäworkshopista saadun palautteen perusteella.

8 2.5 Oppilas- ja opiskelijakuntatoiminta 1 Liitto tarjoaa monipuolista ja laadukasta koulutusta opiskelijakuntatoimijoille. Järjestetään vuoden aikana neljät (4) Water-opiskelijakuntafestivaalit. Perustetaan Water-kouluttajatiimi, joka perehdytetään tehtäväänsä. Kouluttajatiimi on vastuussa Water-opiskelijakuntafestivaalien koulutussisällöstä. Vahvistetaan Watereiden brändiä kaikille opiskelijakuntatoiminnasta kiinnostuneille suunnattuna tapahtumana. 2 Liitto tarjoaa yksilöllistä tukea opiskelijakunnille. 3 Jokaisen opiskelijakuntatoiminnasta kiinnostuneen on helppo osallistua liiton tapahtumiin. 4 Liitto tarjoaa koulutusta opiskelijakuntien ohjaaville opettajille. 5 Rehtorit ja opettajat tuntevat opiskelijakuntatoiminnan ja liiton. Kasvatetaan Water-opiskelijakuntafestivaalien osallistujamäärää esimerkiksi viestinnän keinoin. Tarjotaan opiskelijakunnille Jano- ja Tutor-koulutuksia. Rekrytoidaan ja koulutetaan riittävä määrä Jano- ja Tutor-kouluttajia. Pyritään pitämään tapahtumien osallistumiskustannukset kohtuullisina. Varmistetaan koulutustarjonnan alueellinen kattavuus. Järjestetään vuodessa vähintään kaksi ohjaavien opettajien koulutusta. Tuotetaan ja lähetetään rehtorikirjeet. Tehdään yhteistyötä SURE/FIREn ja OAJ:n kanssa. Näytään rehtori- ja opettajakunnan tapahtumissa Suomen peruskoulujen oppilaskuntien tukihanke SPOT 1 Vahvistetaan opettajien ohjausvalmiuksia ja tarjotaan opettajille työkaluja keskustelevan ja osallisuutta edistävän toimintakulttuurin ja oppilaskuntatoiminnan rakentamiseen peruskouluissa. Luodaan peruskoulujen osallisuutta ja oppilaskuntatoimintaa tukevia malleja, käytäntöjä ja materiaaleja. Otetaan käyttöön ja markkinoidaan peruskoulujen opettajille suunnattua verkkopalvelua ja kehitetään sitä saadun palautteen perusteella.

9 Luodaan yhteistyöjärjestöjen kanssa pysyvä malli, jolla tarjotaan tukea ja palveluita peruskoulujen oppilaskunnille Yläkoulujen oppilaskuntien ohjaavien opettajien koulutushanke 1 Yläkoulujen oppilaskuntien ohjaavilla opettajilla on Järjestetään vuonna 2015 kahdeksan opettajakoulutusta eri pedagogiset valmiudet ohjata oppilaskuntatoimintaa puolilla Suomea yhdessä muiden opiskelijajärjestöjen kanssa. ja edistää koulujen osallistuvaa toimintakulttuuria. 2.6 Messut ja muut lukiolaistapahtumat Studia-messut 1 Jokainen lukiolainen haluaa osallistua Studia-messuille. Markkinoidaan Studia-messuja liiton medioissa. Järjestetään messuille mielenkiintoista ohjelmaa. 2 Liiton jäsen hyötyy jäsenyydestään Studia-messuilla. Tarjotaan jäsenistölle pääsy Studia-messuille ilmaiseksi. Pyritään hankkimaan liiton yhteistyökumppaneiden kautta messuetuja osallistujille. 3 Studia-messut mielletään SLL:n järjestämiksi. Panostetaan Studia-messujen suunnitteluun ja viestintään. Tuodaan Studia-messujen markkinoinnissa selkeästi esille liiton rooli toisena pääjärjestäjänä. 4 Lukion opettajat hyötyvät messuille osallistumisesta. Ollaan vahvasti läsnä Studia-messuilla. Järjestetään messujen yhteydessä hyödyllistä ohjelmaa opettajille. 3. JÄRJESTÖ 3.1 Piiri- ja jäsenjärjestötoiminta 1 Piiritoimijoilla on mahdollisuus osallistua valtakunnallisen järjestötoiminnan kehittämiseen. Osallistetaan aktiivikenttää esimerkiksi erilaisten työryhmien, jaosten ja tapahtumien kautta. 2 Piireillä on toimivat suhteet alueensa päivälukioihin. Tuetaan ja koulutetaan piirejä lukiokummitoiminnan kehittämisessä ja vakiinnuttamisessa.

10 Piirejä koulutetaan järjestämään alueensa opiskelijakunnille yhteistoimintaa. 3 Piiritoiminta on pitkäjänteistä ja jatkuvaa. Tarjotaan piireille verkkotyökalu arkistointiin ja hyödynnetään aktiiviopasta sekä puheenjohtajiston opasta perinnönsiirrossa. 4 Piirien puheenjohtajistot ja piirihallitusten muut jäsenet kokevat tehtävänsä mielekkääksi ja hyvin tuetuksi. Hyödynnetään osavuositoimintakertomuksia piirien toiminnan jatkuvuuden takaamiseksi. Koulutetaan piiri- ja jäsenjärjestöjen puheenjohtajistot tehtäväänsä ennen toimikauden alkua ja sen aikana. Järjestetään piiritoimikunnan ja toimiston yhteiset toimistopäivät. Koulutetaan piirihallitusten vastuuhenkilöt tehtäviinsä Talvipäivillä. Tarjotaan mahdollisuus ryhmäytymiseen,vertaistukeen sekä keskusliiton tukeen piirien toimijoiden vastuualueellisten kesken. 5 Kaikilla lukiolaisilla on mahdollisuus osallistua liiton toimintaan. Selkiytetään eri luottamustoimissa toimivien rooleja liitto- ja piiritason päätöksenteossa ja toiminnassa. Kannustetaan piirejä järjestämään monipuolista toimintaa alueensa lukiolaisille. Luodaan keinoja ja kanavia, joiden kautta jokaisella lukiolaisella on mahdollisuus vaikuttaa liiton toimintaan. 6 Piirien ja liiton tapahtumat muodostavat yhtenäisen kokonaisuuden. 7 Piiri- ja jäsenjärjestöt ovat sitoutuneita liiton toimintaan. Liiton yhdenvertaisuussuunnitelmaa noudatetaan kaikessa liiton ja piirien toiminnassa. Kannustetaan piirejä rakentamaan tapahtumakalenterinsa liiton tapahtumakalenterin ympärille. Kannustetaan jäsenjärjestöjen jäseniä osallistumaan valtakunnallisiin tapahtumiin. 8 Lukiolaisaktiivi kokee saavansa liiton toiminnasta hyödyllisiä taitoja ja kokemusta. Tarjotaan jäsenjärjestöille tukea toimintaan. Tehdään aktiivitoiminnan hyödyt näkyvämmiksi ja kehitetään aktiivitoiminnan markkinointia.

11 3.2 Aktiivi- ja koulutustapahtumat 1 Jokaisen on helppo osallistua liiton tapahtumiin. Järjestetään uusille osallistujille suunnattua ohjelmaa. Pyritään pitämään tapahtumien osallistumiskustannukset kohtuullisina. 2 Tapahtumat ovat laadukkaita ja jatkuvasti kehittyviä. Esteettömyys huomioidaan kaikkien tapahtumien järjestelyissä. Otetaan aktiivit mukaan tapahtumien suunnitteluun ja toteutukseen. Kehitetään tapahtumia niiltä kerätyn palautteen pohjalta. 3 Piiritoimijoilla on vahvat valmiudet toimia omalla vastuualueellaan sekä kehittää sitä ja omaa osaamistaan. 4 Aktiivitapahtumat lisäävät yhteisöllisyyttä piiritoimijoiden keskuudessa. Tarkastellaan vuoden 2016 tapahtumien sijoittumista maantieteellisesti ja lukiovuoden tapahtumien lomaan. Järjestetään kolmipäiväiset Talvipäivät, joilla piiritoimijat koulutetaan tehtäviinsä. Järjestetään kolmipäiväiset Kevätpäivät ja kaksipäiväiset Syyspäivät. Päivitetään säännöllisesti aktiivioppaan sektoriosioita. Järjestetään tapahtumissa yhteisöllistä ja rentoa ohjelmaa yhteistyössä piirijärjestöjen kanssa. 3.3 Toimielimet Liittohallitus 1 Liittohallituksen jäsenen rooli on selkeä ja jäsenet on koulutettu tehtäviinsä. 2 Liittohallitus ja toimihenkilöt tekevät sujuvaa yhteistyötä. Järjestetään liittohallitukselle kattava perehdytys. Järjestetään Korpikeikka. Järjestetään vuoden alussa liittohallituksen ja toimihenkilöiden ryhmäytymis- ja koulutusviikonloppu. Järjestetään toimiston ja liittohallituksen yhteiset toimintasuunnitelmapäivät. Ylläpidetään liittohallituksen ja toimihenkilöiden välistä sujuvaa kommunikaatiota muissa yhteyksissä.

12 3 Liittohallituksen työskentely on avointa. Aktiivikentällä on mahdollisuus seurata liittohallituksen päätöksentekoa. 4 Piirien ääni kuuluu liittohallituksen päätöksenteossa. Luodaan keinoja, joilla jokainen lukiolainen saa mahdollisuuden vaikuttaa liittohallituksen päätöksentekoon. Piiritoimikunta osallistuu järjestölliseen valmistelu- ja kehittämistyöhön. 5 Strategian toteutumista seurataan. Liittohallitus arvioi strategian eri tavoitteiden toteutumista strategian mittariston avulla. Toteutetaan laajempi puoliväliarviointi ja päätetään painopisteet vuosille 2016 ja Osallistetaan myös jäsenistö arviointiin Piiritoimikunta 1 Piiritoimikunnan asema liitossa on merkittävä. Piiritoimikuntaa kuullaan ja osallistetaan järjestöllisessä kehittämisessä. 2 Piiritoimikunnan toiminta ja päätöksenteko on avointa. 3 Piiritoimikunta tekee sujuvaa yhteistyötä liittohallituksen ja toimiston kanssa. Piiritoimikuntaa hyödynnetään asiakirjavalmistelussa. Tiedotetaan aktiiveille piiritoimikunnan kokouksissa käydystä keskustelusta ja tehdyistä päätöksistä. Piiritoimikunta toimii valmistelussa yhteistyössä aktiivikentän kanssa. Järjestetään liittohallituksen ja piiritoimikunnan yhteinen Get Together kaksi kertaa vuodessa. Järjestetään piiritoimikunnan ja toimiston yhteiset toimistopäivät. Ylläpidetään liittohallituksen, toimiston ja piiritoimikunnan välistä sujuvaa kommunikaatiota muissa yhteyksissä. 3.4 Keskustoimisto 1 Liiton henkilöstö on motivoitunutta ja asiantuntevaa. Järjestetään toimiston tyky-päivät kaksi kertaa vuodessa.

13 Kannustetaan työntekijöitä kouluttautumaan ja hyödyntämään työnantajan tarjoamaa koulutusrahaa. Toteutetaan henkilöstöstrategiaa suunnitellussa aikataulussa. 2 Piiritoimijoiden kynnys ottaa yhteyttä toimihenkilöihin on matala. 3 Toimisto palvelee jäsenistöä parhaalla mahdollisella tavalla. Toteutetaan toimiston työhyvinvointikysely vuonna Toimiston henkilöstöä on läsnä aktiivitapahtumissa ja sosiaalisessa mediassa. Toteutetaan toimiston palvelukysely ja tarkennetaan toimenkuvia tarvittaessa sen pohjalta. 3.5 Talous 1 Liiton rahankäyttö on järkevää ja tarkoituksenmukaista. Seurataan taloustilanteen kehittymistä sekä budjetin toteutumista jatkuvasti. Luodaan reaalitalousarvio ja toimintasuunnitelman toteutussuunnitelma toimiston arjen työkaluksi. 2 Liittohallitus ja keskeiset toimijat ovat ajan tasalla taloustilanteesta ja sen kehityksestä. Tarjotaan tositetarkastajille koulutusta. Perehdytetään liittohallitus ja piiritoimikunta liiton talouden seurantaan. Liittohallitusta, piiritoimikuntaa ja toimihenkilöitä informoidaan tasaisin väliajoin liiton talouden tilasta selkeällä talousraportilla. 3 Liiton tulopohja on laaja ja kestävä. Luodaan aktiivisesti uusia, taloudellisesti tuottavia kumppanuuksia. Luodaan liitolle varainhankinnan strategia.

Kädet ilmaan 2011. Perusteellinen Ohjelma, Listaus Koitoksista Uusista

Kädet ilmaan 2011. Perusteellinen Ohjelma, Listaus Koitoksista Uusista Kädet ilmaan 2011 Perusteellinen Ohjelma, Listaus Koitoksista Uusista Kädet ilmaan 2011 Perusteellinen Ohjelma, Listaus Koitoksista Uusista (eli hallitusohjelma vuodelle 2011) Hallitusohjelma on toimintasuunnitelman

Lisätiedot

KESKUSTANUORTEN STRATEGIA 2010 2020. Vahva, vaikuttava ja välittävä

KESKUSTANUORTEN STRATEGIA 2010 2020. Vahva, vaikuttava ja välittävä KESKUSTANUORTEN STRATEGIA 2010 2020 Vahva, vaikuttava ja välittävä Keskustanuorten strategia 2010 2020 sisältää seuraavat osat Johdanto - Strategiaprosessin kuvaus - Toiminta-ajatus, visio ja arvot Strategiset

Lisätiedot

Loisto lippukuntien laatutyökalu Lippukunnan ohje

Loisto lippukuntien laatutyökalu Lippukunnan ohje Loisto lippukuntien laatutyökalu Lippukunnan ohje Hämeen Partiopiiri ry Maaliskuu 2013 Kysymykset & kommentit: loistolippukunta@hp.partio.fi Tässä ohjeessa kerrotaan, mitä Loisto-laatutyökalu lippukunnalle

Lisätiedot

KEPAN OHJELMA 2013-2015 Hallituksen esitys syyskokoukselle 23.11 23.11.2012. Liite 7A

KEPAN OHJELMA 2013-2015 Hallituksen esitys syyskokoukselle 23.11 23.11.2012. Liite 7A KEPAN OHJELMA 2013-2015 Hallituksen esitys syyskokoukselle 23.11 23.11.2012 Sisällysluettelo KEPAN OHJELMA 2013-2015...1 Katsaus edelliseen ohjelmakauteen: saavutukset ja haasteet 2010-2012...1 Ohjelman

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2011

Toimintasuunnitelma 2011 Prometheus-leirin tuki ry Toimintasuunnitelma 2011 Hallituksen esitys yleiskokoukselle 7.11.2010 1 Sisällysluettelo 1. YLEISTÄ... 3 2. HALLINTO... 3 2.1. Yleinen hallinto... 3 2.2. Jäsenhankinta... 4 3.

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma v. 2015

Toimintasuunnitelma v. 2015 MLL:n Hämeen piiri on lapsiperheiden auttaja arjessa yhdessä alueensa kuntien ja paikallisyhdistysten kanssa sekä lasten, nuorten ja lapsiperheiden asioiden asiantuntija ja kouluttaja sekä yhteiskunnallinen

Lisätiedot

Etelä-Karjalan Liikun. nta ja Urheilu ry

Etelä-Karjalan Liikun. nta ja Urheilu ry Etelä-Karjalan Liikun nta ja Urheilu ry TOIMINTA- JA A TALOUSSUUNNITELM MA 2012 SISÄLLYSLUETTELO Yleistä 2 Hallinto ja toimisto 3 Liikunnan ja urheilun edunvalvonta 3 Lasten ja nuorten liikunta 4 Kouluyhteistyö

Lisätiedot

Prometheus-leirin tuki ry Yhdistyksen strategia vuosille 2009 13

Prometheus-leirin tuki ry Yhdistyksen strategia vuosille 2009 13 Prometheus-leirin tuki ry Yhdistyksen strategia vuosille 2009 13 Hyväksytty syyskokouksessa 15.11.2008 Sisällys 1. Arvot, toiminta-ajatus ja yleiset periaatteet... 3 1.1. Arvot ja ihmiskäsitys... 3 1.2.

Lisätiedot

VANTAA. Vantaan kasvatus- ja koulutuspoliittinen ohjelma 2011 2016

VANTAA. Vantaan kasvatus- ja koulutuspoliittinen ohjelma 2011 2016 VANTAA Vantaan kasvatus- ja koulutuspoliittinen ohjelma 2011 2016 Sivistystoimi 2011 Sisällysluettelo Esipuhe... 4 1 Johdanto... 5 2 Kasvatus- ja koulutuspoliittisen ohjelman lähtökohdat... 6 2.1 Näkökulmia

Lisätiedot

Viestinnän periaatteet

Viestinnän periaatteet Viestinnän periaatteet Uusiutuvat luonnonvarat tunnetuiksi Maa- ja metsätalousministeriö Sisällysluettelo Johdanto Viestinnän tavoitteet Viestinnän toteutus Perusviestit Viestinnän kehittämiskohteet Viestinnän

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2015

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Lapsettomien yhdistys Simpukka ry Simpukka-yhdistys on vuonna 1988 perustettu valtakunnallinen ja Suomen ainoa tahattoman lapsettomuuden kokemusasiantuntija ja lapsettomien yhteisö, jonka tavoitteena on

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2013

Toimintasuunnitelma vuodelle 2013 Toimintasuunnitelma vuodelle 2013 1. Johdanto... 2 2. Yhdistyksen yhteiskunnalliset tavoitteet... 3 Tavoitetilan kuvaus (pitkän aikavälin tavoitteet)... 3 Nykytilan kuvaus... 3 Yhteiskunnalliset tavoitteet

Lisätiedot

Viestintästrategia ja viestintäsuunnitelma Manner Suomen maaseudun kehittämisohjelmalle 2007 2013

Viestintästrategia ja viestintäsuunnitelma Manner Suomen maaseudun kehittämisohjelmalle 2007 2013 1 Viestintästrategia ja viestintäsuunnitelma Manner Suomen maaseudun kehittämisohjelmalle 2007 2013 Hyväksytty Manner Suomen maaseudun kehittämisohjelman 2007 2013 seurantakomiteassa 11.12.2007. 2 Viestintästrategia

Lisätiedot

STRATEGISET OHJELMAT

STRATEGISET OHJELMAT STRATEGISET OHJELMAT 1 Johdanto... 3 1.1 Toimintaympäristö... 3 1.2 Strategiahierarkia... 3 1.3 Strategia kaupungin johtamisen työvälineenä... 4 1.4 Strategian toimeenpanon keskeiset osa-alueet... 6 1.5

Lisätiedot

Melonta- ja soutuliiton viestintäsuunnitelma

Melonta- ja soutuliiton viestintäsuunnitelma Melonta- ja soutuliiton viestintäsuunnitelma Lähtökohdat Suomen melonta- ja soutuliiton tarkoituksena on ylläpitää ja edistää melontaa ja soutua sekä olla niiden Suomessa toimivien yhteisöjen keskusjärjestönä

Lisätiedot

Oma Oppilaskunta osaa

Oma Oppilaskunta osaa Oma Oppilaskunta osaa Opas oppilaskuntatoimintaan Sisällysluettelo 1. Kohti keskustelevampaa peruskoulua s. 3 2. Oppilaskunta - peruskoulun dream team s. 4 3. Kokoustamisen jalo taito s. 6 4. Oppilaskunnan

Lisätiedot

Nuorten vaikuttamisopas

Nuorten vaikuttamisopas Nuorten vaikuttamisopas Me voimme vaikuttaa! Nuorten vaikuttamisopas Julkaissut Suomen Verkkodemokratiaseura ry Julkaistu Creative Commons Nimeä-Epäkaupallinen-Jaa samoin 1.0 Suomi -lisenssillä (CC BY-NC-SA

Lisätiedot

OHJELMA2020. Varsinais-Suomi kestävän kehityksen edelläkävijäksi. Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ohjelma 2015 2020

OHJELMA2020. Varsinais-Suomi kestävän kehityksen edelläkävijäksi. Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ohjelma 2015 2020 OHJELMA2020 Varsinais-Suomi kestävän kehityksen edelläkävijäksi Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ohjelma 2015 2020 OHJELMA2020 Varsinais-Suomi kestävän kehityksen edelläkävijäksi, Varsinais-Suomen

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2015

Toimintasuunnitelma vuodelle 2015 OLEMME ROHKEA JA LUOTETTAVA AUTTAJA KOTONA JA MAAILMALLA Toimintasuunnitelma vuodelle 2015 Iloa auttamisesta Suomen Punainen Risti Varsinais-Suomen piiri Saatesanat Kesäkuussa 2014 Turussa pidettyä Punaisen

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN LAADUNHALLINTASUOSITUS

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN LAADUNHALLINTASUOSITUS AMMATILLISEN KOULUTUKSEN LAADUNHALLINTASUOSITUS Tekijät ja Opetushallitus Taitto Riikka Kiema ISBN 978-952-13-3558-7 Yliopistopaino Helsinki 2008 SISÄLTÖ ESIPUHE...5 1. LAADUNHALLINTASUOSITUKSEN TEHTÄVÄT

Lisätiedot

Hyvä maine ansaitaan Poliisin viestintästrategia

Hyvä maine ansaitaan Poliisin viestintästrategia Hyvä maine ansaitaan Poliisin viestintästrategia Hyvä maine ansaitaan Poliisin viestintästrategia 5 Hyvä maine ansaitaan Poliisin viestintästrategia Hyvä maine ansaitaan Hyvä maine syntyy siitä, että

Lisätiedot

Organisaation kehittäminen itsearvioinnin avulla

Organisaation kehittäminen itsearvioinnin avulla Organisaation kehittäminen itsearvioinnin avulla 2013 Yhteinen arviointimalli The Common Assessment Framework (CAF) Organisaation kehittäminen itsearvioinnin avulla CAF 2013 Sisällysluettelo Mallin keskeinen

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2012 Reserviläisliiton hallituksen esitys liiton syyskokouksen käsittelyyn 19.11.2011

Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2012 Reserviläisliiton hallituksen esitys liiton syyskokouksen käsittelyyn 19.11.2011 Reserviläisliitto ry Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2012 Reserviläisliiton hallituksen esitys liiton syyskokouksen käsittelyyn 19.11.2011 RESERVI maanpuolustuksemme perusta TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2014

TOIMINTASUUNNITELMA 2014 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 Seurakuntien Lapsityön Keskus TOIMINTASUUNNITELMA 2014 Suomen Ev.-lut. Seurakuntien Lapsityön Keskus ry (SLK) on vanhin kirkollinen lapsi- ja perhetyön palvelu-, asiantuntija-

Lisätiedot

VIESTINTÄSTRATEGIA 2012 OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA

VIESTINTÄSTRATEGIA 2012 OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA VIESTINTÄSTRATEGIA 2012 OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA 23.01.2012 Sisältö 1. Alkusanat 2. Viestintästrategian lähtökohdat 3. OYY:n strategian tukeminen 3.1 Missio: Opiskelijan hyvä elämä 3.2 Viestinnän

Lisätiedot

TÖÖLÖN YHTEISKOULU. PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2009 yleinen osa

TÖÖLÖN YHTEISKOULU. PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2009 yleinen osa TÖÖLÖN YHTEISKOULU PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2009 yleinen osa 1 2 1. Koulun työn perusta... 5 1.1. Arvoperusta... 5 1.2. Koulun toiminta-ajatus... 6 1.3. Koulun kasvatus- ja oppimistavoitteet...

Lisätiedot

Hyvä kuntoutumiskäytäntö

Hyvä kuntoutumiskäytäntö Hyvä kuntoutumiskäytäntö Invalidiliiton kuntoutuspalvelut 1. Johdanto 5 2. Käsitteet 6 2.1 Toimintakyky 6 2.2 Kuntoutumistarve 6 2.3 Kuntoutusjärjestelmä 7 2.4 Kuntoutuminen 7 3. Asiakkaan näkökulma hyvässä

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2014

Toimintasuunnitelma 2014 Toimintasuunnitelma 2014 29.11.2013 Hyväksytty edustajakokouksessa. Insinööriliitto IL ry Insinööriliitto IL ry Toimintasuunnitelma 2 (9) Sisällysluettelo 1 Yleistä... 3 2 Työsuhde- ja neuvottelutoiminta...

Lisätiedot

Laatua kodin ja koulun yhteistyöhön. Opetushallitus

Laatua kodin ja koulun yhteistyöhön. Opetushallitus Laatua kodin ja koulun yhteistyöhön Opetushallitus Laatua kodin ja koulun yhteistyöhön 2007 Yhteistyöryhmässä ovat olleet mukana: Krisse Hannén (Utbildningsstyrelsen), Martti Hellström (Auroran koulu,

Lisätiedot

AYY:n lausunto SYL:n liittokokousmateriaaleista 2011

AYY:n lausunto SYL:n liittokokousmateriaaleista 2011 SYL-liittokokous 2011 LAUSUNTO 3.10.2011 AYY:n lausunto SYL:n liittokokousmateriaaleista 2011 Alustava versio sidosryhmien kommenteille 3.10.2011. AYY kiittää mahdollisuudesta lausua SYL:n toimintasuunnitelmasta

Lisätiedot