Funktionaalinen ohjelmointi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Funktionaalinen ohjelmointi"

Transkriptio

1 Funktionaalinen ohjelmointi Aiemmin on käsitelty nykyohjelmoinnin suosituimpia ohjelmointiparadigmoja: imperatiivista ohjelmointia ja olio-ohjelmointia. Tässä osassa perehdytään funktionaaliseen ohjelmointiin vaihtoehtona imperatiiviselle ohjelmoinnille; pääasiallisena lähteenä toimii Sebestan ([Seb]) luku 15. Maarit Harsu käsittelee vastaavia asioita teoksensa [Har] luvussa 13. Scottin [Sco] luvussa 10 perehdytään funktionaalisten kielten ominaisuuksiin. Myöhemmin tarkastellaan logiikkaohjelmointia; näitä molempia kutsutaan joskus yhteisesti deklaratiiviseksi ohjelmoinniksi. Joissakin lähteissä deklaratiivinen ohjelmointi tarkoittaa pelkästään logiikkaohjelmointia (ks. esim [Seb] kappale 16.1). Vielä nykyäänkin yleisimpien, imperatiivisten ohjelmointikielten suunnittelu perustuu vallitsevan tietokonearkkitehtuurin eli von Neumannin arkkitehtuurin varaan. Tällaisten kielten tunnusomaisia piirteitä ovat fyysisiin muistipaikkoihin sidottujen muuttujien käyttö, sijoituslause ja iteratiivisen toiston tehokas soveltaminen. Tällöin ohjelmoinnin olennaisimmaksi piirteeksi muodostuu algoritmien ja tietorakenteiden suunnittelu ratkaisemaan ohjelmointiongelma. Funktionaalisen ohjelmoinnin perusidea on luopua komennoista ja suorittaa kaikki tarvittavat operaatiot lausekkeita käyttämällä, erityisesti funktioita toistuvasti soveltamalla. Funktionaalinen ohjelmointi pohjautuu vahvasti laskennan teoriaan. Samaan aikaan (vuonna 1936) Alan Turingin määritellessä Turingin koneen, jota käytetään tietojenkäsittelyn teoriassa tietokoneen abstraktina mallina, loi Stephen Kleene rekursiivisten funktioiden teorian. Voidaan osoittaa, että Turingin koneen ja Kleenen mallin laskennallinen voima on täsmälleen sama (ks. esimerkiksi [Dav], ss ). Funktionaalinen ohjelmointi perustuu matemaattisten funktioiden ja korkeamman asteen funktioiden (higher order functions) soveltamiseen. Matemaattinen funktio on kuvaus funktion määrittelyjoukolta funktion arvojoukolle. Kuvaus voidaan määritellä luettelemalla funktion arvot tai jonkin lausekkeen avulla, esimerkiksi määrittelemällä funktio f reaalilukujen joukolta reaalilukujen joukolle kaavalla f(x) = 3x-1. Korkeamman

2 asteen funktioita kutsutaan myös funktionaalisiksi muodoiksi (functional forms) ja ne voivat ottaa parametreikseen funktioita sekä myös palauttaa funktioita paluuarvonaan. Matemaattinen funktio eroaa imperatiivisen ohjelmoinnin funktiosta pääasiassa siinä, että matemaattisella funktiolla ei voi olla sivuvaikutuksia; sen ainoa toimenpide on palauttaa parametrejaan vastaava arvo, joka on aina samoilla parametrien arvoilla sama. Funktiot ovat funktionaalisen ohjelmoinnin peruselementtejä samaan tapaan kuin muuttujat imperatiivisessa ohjelmoinnissa. Tyypillinen funktionaalinen muoto on esimerkiksi funktioiden yhdistäminen (kompositio): Funktioiden f ja g yhdistetyllä funktiolla h = f g tarkoitetaan funktiota, joka saadaan, kun argumenttiin sovelletaan ensin funktiota g ja sitten tulokseen funktiota f, ts. h(x) = f(g(x)). Esimerkiksi, jos f(x) = x 2 ja g(x) = 2x+1, h(x) = f g(x) = f(g(x)) = f(2x+1) = (2x+1) 2 = 4x 2 + 4x +1. Konstruktioksi kutsutaan funktionaalista muotoa, joka saadaan soveltamalla annetun funktiolistan jokaista funktiota yhteen argumenttiin: tuloksena on siis arvojen lista, jossa on yhtä monta alkioita kuin funktioita oli listassa. Yleensä konstruktio merkitään kirjoittamalla funktiot hakasulkeisiin, esimerkiksi funktioiden f(x) = 3x-1 ja g(x) = x 4 +2 tapauksessa [f,g](3) tuottaa tulokseksi listan (8,83). Yksittäistä funktiota voidaan myös soveltaa argumenttilistan kaikkiin arvoihin, tätä merkitään yleisesti symbolilla α. Esimerkiksi, jos f(x) = x/3, on operaation α(f,(1,2,3)) tuloksena (1/3,2/3,1). Funktionaalisen ohjelmoinnin perusta, matemaattisten funktioiden mallintaminen, johtaa tyystin erilaiseen ohjelmointityyliin kuin imperatiivisissa kielissä. Näissä kielissä lausekkeet evaluoidaan ja tulos sijoitetaan muistipaikkaan, (puhtaasti) funktionaalisissa kielissä ei käytetä muuttujia tai sijoituslauseita. Tällöin ohjelmoija ei voi käyttää imperatiivisesta ohjelmoinnista tuttuja tekniikoita, kuten iteratiivista toistoa: toisto on tehtävä rekursion avulla, on siis sovellettava funktiota toistuvasti lausekkeeseen. Ohjelmien koodista muodostuu funktioiden määrittelyjä; nämä koostuvat funktiokutsuista ja kutsujärjestystä ohjaavista ehtolauseista. Itse ohjelman toiminta

3 koostuu funktiokutsuista. Funktionaalisen kielen funktio, kuten matemaattinenkin, palauttaa samoilla parametreilla aina saman arvon. Tätä kutsutaan viittauksen läpinäkyvyydeksi (referential transparency). Käsitteestä käytetään suomenkielisissä lähteissä myös nimityksiä viittausten läpikuultavuus ja viite-eheys. Puhtaan funktionaalisen kielen semantiikka on näistä syistä huomattavasti yksinkertaisempi kuin imperatiivisten kielten tai imperatiivisia piirteitä sisältävien funktionaalisten kielten. Funktionaalisessa kielessä on valmiiksi määriteltynä joukko primitiivisiä funktioita, joukko korkeamman asteen funktioita, joiden avulla ohjelmoija voi muodostaa uusia funktioita entisistä, funktion soveltamisoperaatio sekä rakenteita datan esittämiseksi. Yleensä primitiivisten funktioiden joukko pyritään pitämään pienenä. Vaikka funktionaalisia kieliä voidaankin kääntää, ne ovat usein tulkattavia. 1. LISP- ja Scheme-kielet Aluksi kuvataan funktionaalista ohjelmointia pääasiassa ensimmäiseksi syntyneen ja vieläkin yleisimmän funktionaalisen ohjelmointikielen, LISPin ja sen erään murteen, Schemen, avulla. John McCarthy esitteli LISPin jo vuonna 1958 MIT:n tekoälyprojektin yhteydessä. McCarthy halusi luoda kielen, jolla olisi vahva matemaattinen pohja; hän oli sitä mieltä, että rekursiivisten funktioiden teoria soveltui perustaksi paremmin kuin Turingin koneeseen perustuvat mallit, jotka olivat silloin suositumpia. Erityisesti kielen tulisi tarjota mahdollisuus listojen käsittelyyn ja soveltaa funktion käsitettä mahdollisimman laajasti; lisäksi kieleen olisi sisällytettävä korkeamman kertaluvun funktiot. Ensimmäinen LISP -tulkki syntyi puolittain vahingossa. Kun McCarthy kehitti julkaisussaan LISPin yleisfunktion eval, joka laskee minkä tahansa LISP-funktion arvon, kaksi hänen projektissaan työskennellyttä henkilöä huomasi, että implementoituna tätä funktiota voidaan käyttää LISP-tulkkina. Pian funktio kirjoitettiinkin ja ensimmäinen LISP-tulkki syntyi. Kohta tämän jälkeen kirjoitettiin myös kääntäjä, joka toteutettiin LISP-kielellä. Tämä on tiettävästi ensimmäinen kerta, kun kielen kääntäjä kirjoitetaan samalla kielellä. LISPistä on kehittynyt monia murteita, joista COMMON LISP ja Scheme

4 lienevät yleisimmin käytössä. Tässä esityksessä keskitytään Sebestaa ([Seb], kappaleet 15.4 ja 15.5) mukaillen Schemen ominaisuuksiin. 1.1 LISP LISPin symbolit koostuvat kirjaimista, numeroista ja eräistä sallituista erikoismerkeistä. Symbolien ohella käsitellään myös lukuja, jotka eivät ole symboleja, koska ne aina edustavat ainoastaan numeerista arvoaan. Symboleilla T ja NIL on erikoismerkitys: ensimmäinen on totuusarvo tosi ja toinen epätosi. Loogisissa lausekkeissa NIL on epätosi ja mikä tahansa siitä poikkeava arvo katsotaan todeksi. Symboleita ja lukuja kutsutaan atomeiksi (atoms); LISPin perustietotyypit ovat atomit ja listat (lists). LISPin lista on järjestetty joukko, jonka alkiot ovat atomeja tai toisia listoja. Listan rajoittimina toimivat kaarisulut ja alkioiden erottimina sanavälit. Lista voi olla myös tyhjä, jolloin se merkitään ( ) tai NIL. Atomeja ja listoja kutsutaan yhteisnimellä symboliset lausekkeet tai s-lausekkeet (s-expression). Listan ensimmäinen alkio on sen pää (head) ja kaikki loput sen häntä (tail). Myös funktiot kirjoitetaan LISPissä listamuodossa (funktio parametri1 parametri2...) Funktion nimi kirjoitetaan aina ensin, esimerkiksi operaatio 2+3 kirjoitetaan LISPissä (+ 2 3). Kaikki lausekkeet on kirjoitettava sulkujen sisään; sulkulausekkeet voivat limittyä määräämättömän pitkälle. (Jotkut ovatkin pilkallisesti väittäneet, että LISP on lyhenne sanoista "Lots of Idiotic Silly Parenthesis"). LISP sisältää joitakin ennalta määriteltyjä funktioita aritmetiikkaa ja listojen käsittelyä varten. Kun lauseke annetaan LISP -tulkille, se yrittää selvittää lausekkeen arvon laskemalla uloimman funktion kutsun argumenttien arvot vasemmalta oikealle. Joskus on tarpeen kuitenkin käsitellä lauseketta sellaisenaan, jolloin sen arvoa ei haluta laskettavan. Esimerkiksi voidaan haluta tarkastella lauseketta (- 5 4) listana eikä laskutoimituksena 5-4. Tällöin laskenta voidaan estää merkitsemällä se lainaukseksi kirjoittamalla lainausmerkki ' (tai sana QUOTE) lausekkeen eteen.

5 1.2 Scheme Scheme on 1970-luvun puolivälissä MIT:ssä syntynyt LISPin murre. Kieli on pieni, yksinkertainen, käyttää staattista näkyvyysalueen määräytymistä ja käsittelee funktioita ensimmäisen kertaluokan olioina (ts. funktioihin voidaan soveltaa samoja operaatioita kuin kielen muihinkin entiteetteihin). Schemen syntaksi ja semantiikka on yksinkertainen, minkä vuoksi sitä on käytetty funktionaalisen ohjelmoinnin opetuksessa. Tässä esitettävät ohjelmaesimerkit ovat pienin muutoksin myös kelvollista LISP-koodia. Schemeen on toteutettu primitiivifunktiot aritmeettisia perusoperaatioita varten. Schemessä kirjoitetaan aritmeettiset operaatiot aina prefix-notaatiolla, ts. operaattori ensin ja sitten operandit, esimerkiksi laskutoimitus 1/6 + 2/3 kirjoitetaan (+ (/ 1 6) (/2 3)) ja tuloksena saadaan 5/6 (huomaa, että tulos saadaan murtolukuna). Kielessä on myös laaja joukko funktioita numeerista laskentaa varten, esimerkiksi modulo, sin ja sqrt jakojäännöksen, sinin ja neliöjuuren laskemiseksi. Jotta ohjelmoija voisi kirjoittaa toimivia ohjelmia, kielen on annettava mahdollisuus määritellä omia funktioita. Schemessä (kuten myös LISPissä) käytetään ns. lambdalausekkeita funktioiden määrittelyyn. Idea perustuu Alonso Churchin kehittämään lambda-kalkyyliin (lambda calculus), joka tarjoaa yksinkertaisen formalismin funktioiden määrittelyyn ja niillä laskemiseen. Churchin esitysmuoto argumenttinsa neliöivälle funktiolle on λx.x 2 Schemessä vastaava kirjoitetaan (lambda (x) (* x x))

6 Tässä symboli lambda ilmaisee kyseessä olevan funktion määritelmän. Luonnollisesti muodollisia parametreja voi olla useita; parametrien listaa kutsutaan lambda-listaksi. Yleinen laskenta esitetään lambda-lauseen rungossa (yllä olevassa esimerkissä (* x x) ). Runko voi olla mikä tahansa Scheme-tulkin laskettavissa oleva muoto. Lambda-lause on abstrakti mekanismi funktion määrittelyä ja laskentaa varten; sen avulla saadaan täsmällinen kuvaus funktiosta, sen parametreista ja laskennasta. Tällainen lause on nimetön funktio, joka katoaa bittitaivaaseen heti kun muoto on laskettu. Näin ollen kielessä pitää vielä olla jokin mekanismi, jolla funktioon voidaan sitoa tunniste, jotta funktiota voidaan kutsua ohjelmassa. Uusien funktioiden määrittely tapahtuu funktiolla define (LISPissä vastaava funktio on defun), esimerkiksi ylläolevan esimerkin funktio voidaan määritellä (define (nelio x) (* x x) ) jolloin sitä voidaan ohjelmassa kutsua nimellä: (nelio 9) ja lauseke palauttaa arvon 81. Funktion laskenta noudattaa seuraavaa järjestystä: 1. Evaluoidaan todellisten parametrien arvot, 2. sidotaan muodolliset parametrit näihin arvoihin ja 3. lasketaan lambda-lauseen runko, jonka tuloksena saatu arvo palautetaan lambda-kutsun arvona. Funktiota ei siis evaluoida ennen kuin sen parametrit on täysin evaluoitu. Tällaisen kielen sanotaan noudattavan tiukkaa semantiikkaa (strict semantics). Mikäli tällaista vaatimusta ei kielessä ole, sanotaan että kielessä on käytössä joustava semantiikka (non-strict semantics). Funktiota define voidaan käyttää myös nimen sitomiseksi johonkin lausekkeeseen, esimerkiksi (define pii 3.14)

7 Seuraavaksi käsitellään Schemen kontrollirakenteita eli laskennan ohjausta. Imperatiivisissa ohjelmointikielissä tarvitaan erilaisia kontrollirakenteita (haarautumisia ja toistoja) laskennan ohjausta varten. Myös funktionaalisissa kielissä on laskentaa ohjattava jonkinlaisilla rakenteilla. Schemen kontrollirakenteet muistuttavat ulkoisesti funktiokutsuja. Ohjausrakenteet esitetään sulkulausekkeina, joissa ensimmäinen termi on ohjausrakenteen nimi ja seuraavat termit ikään kuin funktion argumentteja, joihin rakennetta sovelletaan. Rakenteen laskennan tuloksena on jokin arvo kuten funktioillakin. Tässä tarkastellaan joitakin tapoja haaroittaa laskentaa. Toisto toteutetaan funktionaalisessa ohjelmoinnissa yleensä rekursion avulla, vaikka joihinkin funktionaalisiin kieliin onkin toteutettu iteratiivisia kontrollirakenteita. Predikaatiksi sanotaan funktiota, joka palauttaa totuusarvon (#t tai #f). Ehtolauseita kontrolloidaan yleensä predikaattien avulla. Kahden vaihtoehdon tapauksessa on yleensä kätevintä käyttää if -lausetta, jonka muoto on (if ehto tosi_lauseke epätosi_lauseke) Muodon arvoksi tulee lausekkeen tosi_lauseke arvo, mikäli ehto on tosi ja muussa tapauksessa lausekkeen epätosi_lauseke arvo. Esimerkiksi (if (= 1 1) 4 5) saa arvon 4 ja (if (= 1 2) 4 5)

8 Lauseen avulla voitaisiin määritellä esimerkiksi kertomafunktio seuraavasti: (define (kertoma n) (if (<= n 1) 1 (* n (kertoma (- n 1))))) Huomaa, että määrittely on rekursiivinen: kun funktion parametri n on suurempi kuin 1, kutsutaan funktiota parametrilla (n-1). Kun n on korkeintaan 1, palautetaan arvo 1. Monivalinta voidaan Schemessä saada aikaan cond-lauseeella, joka haarauttaa laskentaa predikaattien määrittelemien ehtojen nojalla. Lauseen muoto on seuraava: (cond (p1 a1) (p2 a2) (pn an) (else a)) missä predikaatit pi ja arvolausekkeet ai voivat olla mielivaltaisia lausekkeita. Lauseen arvo määräytyy seuraavasti: Predikaattiosia lasketaan järjestyksessä, kunnes kohdataan ensimmäinen, jonka looginen arvo on tosi, ts. #t. Tätä predikaattia vastaavan arvolausekkeen arvo palautetaan lauseen arvona. Ellei mikään predikaateista ole tosi, lauseen arvo on else-osan arvo. Ellei else-osaa ole ja kaikki ehdot ovat epätosia, lauseen arvo on määräämätön. Esimerkiksi Fibonaccin luvut laskeva funktio (fibo(0)=0, fibo(1)=1, ja fibo(n) = fibo(n-1)+fibo(n-2)) voidaan määritellä cond-lauseen avulla seuraavasti: (define (fibo n) (cond ((= n 0) 0) ((= n 1) 1) (else (+ (fibo (- n 1)) (fibo (- n 2)))))) Edellä olevasta funktiosta näkyy myös, miten LISP-tyyppisissä kielissä sulkuja kertyy usein lauseiden loppuun. Symboleilla ja listoilla operoiminen ovat tyypillisiä LISP-pohjaisten kielten sovelluskohteita. Esitellään vielä Schemen listankäsittelyominaisuuksia. Schemen perustietotyypit ovat, kuten LISPinkin, atomit ja listat; listojen perusominaisuudet ovat

9 myös samat kuin LISPissä. Listojen konstruoimista, purkamista ja tutkimista varten Schemeen on toteutettu seuraavat primitiivifunktiot: car, cdr, cons, ja list. Näistä car ja cdr ovat listan purkufunktioita; car palauttaa argumenttina saadun listan pään ja cdr listan hännän. Funktion car paluuarvo on toisin sanoen s-lauseke ja funktion cdr lista. Näin ollen (car '(a b c d) ) palauttaa s-lausekkeen a ja (cdr '(a b c d) ) palauttaa listan (b c d) Yhden alkion listaan sovellettuna cdr palauttaa tyhjän listan. Huomaa, että listat on annettava lainauksina (lainausmerkki listan edessä), jotta tulkki ei yritä evaluoida listojen alkioita lausekkeina. Samannimisiä funktioita käytetään myös LISP-kielessä; funktioiden omalaatuiset nimet ovat peräisin historian kätköistä: Nimet ovat lyhennyksiä IBM -tietokoneen tiettyjen rekisterien nimistä (CAR = Contents of Address Register ja CDR = Contents of Decrement Register). John McCarthy käytti näitä rekistereitä listan pään ja hännän tallettamiseen. Funktio cons muodostaa uuden listan argumenttina saatuina päästä ja hännästä. Funktion ensimmäinen argumentti on siten s-lauseke ja toinen lista, jonka alkuun funktio lisää ensimmäisen lausekkeen. Paluuarvo on aina lista. Esimerkiksi (cons 'C '(A B)) palauttaa listan (C A B). Sen sijaan funktio list muodostaa listan parametreistansa, esimerkiksi

10 (list 'C '(A B) 'D) palauttaa listan (C (A B) D). Kuten aiemmin todettiin, predikaatiksi sanotaan funktiota, joka palauttaa totuusarvon (#t tai #f). Funktiot eq?, null? ja list? ovat Schemen listojen käsittelyn alkeispredikaatit. Funktio list? palauttaa tiedon, onko sen argumentti lista vai ei, esimerkiksi (list? 'a) palauttaa arvon #f ja (list? '(a b)) arvon #t. Predikaatti eq? vertaa argumenttina saamaansa kahta symbolia ja palauttaa arvon #t mikäli ne ovat identtisiä. Muussa tapauksessa palautetaan #f. Funktio eq? rajoittaa argumenttinsa symboleiksi - funktio ei testaa olioiden yhtäläisyyttä loogisesti vaan ovatko oliot esitetty fyysisesti samoilla rakenteilla. Yleensä funktiota voidaan soveltaa myös lukuihin ja listoihin, mutta tulokset saattavat olla yllättäviä, koska esimerkiksi listat saattavat olla ulkoisesti samanlaisia mutta kuitenkin koostua fyysisesti eri listasoluista, esimerkiksi (eq? '(a b) '(a b)) palauttaa arvon #f. Sen sijaan (eq? 'a 'a) palauttaa arvon #t. Predikaatti null? kertoo, onko parametrilista tyhjä vai ei. Schemeen on toteutettu alkeisfunktioita käyttämällä useita varusfunktioita listojen käsittelyyn. Seuraavaksi esitetään kaksi esimerkkiä listoja käsittelevästä Scheme-ohjelmoinnista. Esimerkki 1. Kirjoita funktio, joka päättelee, onko parametrina saatu alkio toisena parametrina saadun listan alkio. Paluuarvo on #t tai #f sen mukaan esiintyykö alkio

11 listassa vai ei. Listan syvärakennetta ei tarvitse tarkastaa, ts. ei tutkita, esiintyykö alkio jossakin listan alilistassa. Ratkaisu. Ongelma voidaan ratkaista yksinkertaisella rekursiolla. Mikäli parametrina saatu lista on tyhjä, voidaan palauttaa arvo #f. Ellei lista ole tyhjä, voidaan tarkastelu jakaa kahteen osaan: tutkitaan, onko parametrina saatu alkio listan ensimmäinen jäsen (eli listan pää), jolloin paluuarvo on #t. Ellei näin ole, tutkitaan sisältyykö alkio listan häntään. Näin saadaan kirjoitettua rekursiivinen ratkaisufunktio: (define (onko_jasen x lista) (cond ((null? lista) #f) ((eq? (car lista) x) #t) (else (onko_jasen x (cdr lista))) )) Esimerkki 2. Kirjoita funktio litista, joka litistää parametrina saadun listan, ts. poistaa kaikki muut paitsi uloimmat sulut. Apuna voi käyttää Schemen varusfunktiota append, joka yhdistää parametreinaan saadut kaksi listaa. Ratkaisu. Ratkaisuideana on litistää listan pää ja häntä sekä yhdistää näin saadut listat. Täten ratkaisufunktio toteutetaan luonnollisimmin rinnakkaisella rekursiolla, jossa funktiota itseään kutsutaan kaksi kertaa. Erikoistapauksina pitää käsitellä tyhjä lista (palautetaan tyhjä lista) ja atomi (palautetaan atomista muodostettu lista): Ratkaisufunktio on seuraava: (define (litista lista) (cond ((null? lista) '() ) ((not (list? lista)) (cons lista '())) (else (append (litista (car lista)) (litista (cdr lista)))))) Ensimmäinen ehtolause siis vertaa listaa tyhjään listaan ja palauttaa tällöin tyhjän listan. Toinen lause tutkii, onko parametri atomi (ts. ei ole lista) ja muodostaa tässä tapauksessa atomin sisältävän listan. Mikäli kumpikaan näistä ehdoista ei ole voimassa, litistetään listan pää ja häntä ja yhdistetään tulokset.

12 2. Haskell Seuraavaksi käsiteltävä Haskell on puhtaasti funktionaalisista kielistä nykyään todennäköisesti yleisin. Nimensä kieli on saanut Haskell Brooks Curryn mukaan; Curryn tulokset matemaattisen logiikan alalla toimivat teoreettisena pohjana funktionaaliselle ohjelmoinnille. Haskellin syntaksi muistuttaa varhaisemman funktionaalisen ML-kielen syntaksia, mutta monilta osin se poikkeaa ML-kielestä merkittävästi. Yhteisiä piirteitä ovat vahva tyypitys, joka mahdollistaa staattisen tyypin tarkistuksen sekä moduulirakenne. Haskellin toteutuksia on vapaasti saatavissa, ks. esimerkiksi (Haskellin kotisivu). Haskell on siis puhdas funktionaalinen kieli eikä sisällä lainkaan imperatiivisia piirteitä. Erityisesti kielessä ei ole muuttujia eikä sijoituslauseita. Haskell noudattaa joustavaa semantiikkaa, mikä mahdollistaa ns. laiskan evaluoinnin, jota. käytetään joissakin funktionaalisissa kielissä lausekkeiden arvojen määräämisessä erotuksena kaikissa imperatiivisissa ja monissa funktionaalisissakin kielissä käytettävästä innokkaasta evaluoinnista (eager evaluation). Innokkaassa evaluoinnissa funktion ja lausekkeen arvo lasketaan välittömästi sen parametrien kulloisillakin arvoilla. Laiskassa evaluoinnissa sen sijaan lausekkeen arvo evaluoidaan vasta kun sitä tarvitaan ja evaluointi tapahtuu ainoastaan kerran. Tämä mahdollistaa näennäisesti äärettömien rakenteiden kirjoittamisen. Haskellissa funktio voidaan määritellä pelkästään sen nimellä (ilman erillistä avainsanaa) käyttäen hahmontunnistusta seuraavasti. Määrittelyssä voidaan käyttää rekursiota. Alla määritellään kertoman laskeva funktio fact 0 = 1 fact n = n * fact(n-1) Funktiota voidaan kutsua ohjelmassa tulostamaan luvun 9 kertoma esimerkiksi seuraavasti main = do print(fact 9) Funktion määrittelyssä voidaan käyttää myös ehtolauseita:

13 kertoma(n) = if n == 0 then 1 else n*kertoma(n-1) määrittelee myös kertomafunktion. Funktio voidaan myös määritellä käyttäen eräänlaista monivalintarakennetta. Seuraava funktio laskee rekursiivisesti Fibonaccin lukuja, joista esitettiin esimerkki myös Schemen yhteydessä fibo n n == 0 = 0 n == 1 = 1 n > 1 = fibo(n-1)+fibo(n-2) Perehdytään vielä Haskellin listojenkäsittelyn ominaisuuksiin. Listat esitetään hakasulkujen sisällä alkiot pilkulla toisistaan erotettuna, esimerkiksi suunnat = [ pohjoinen, ete1ä, itä, länsi ] listojen yhdistämisoperaattori on ++ ja kahta pistettä voidaan käyttää esittämään aritmeettista jonoa listassa, esimerkiksi operaation [1, 4, 5] ++ [2, 6, 8] tuloksena on lista [1,4,5,2,6,8] ja operaation [1, 4..16] tuloksena on lista [1,4,7,10,13,16]. Kaksoispistettä (:) voidaan käyttää merkitsemään osaa listasta operaation, joten listan pituuden palauttava funktio voitaisiin kirjoittaa rekursiivisesti hahmontunnistusta käyttäen Haskellissa seuraavalla tavalla len [] = 0 len(x:xs) = 1 + len(xs) Jos siis parametri lista on tyhjä, palautetaan arvo nolla. Muuten jaetaan lista päähän ja häntään ja palautetaan 1+hännän pituus. Haskellissa voidaan käyttää ns. listakehitelmiä (list comprehension) listojen määrittelyyn. Listakehitelmän muoto on seuraava

14 [runko määreet]. Esimerkiksi [n*n n <- [1..20]] tuottaisi listan jossa on lukujen 1,2,, 20 neliöt. Lista olisi siis [1,4,9,16,,400]. Laiskan laskennan avulla voidaan muodostaa myös periaatteessa äärettömiä tietorakenteita. Esimerkiksi lista, joka sisältää kaikkien parillisten kokonaislukujen neliöt voitaisiin määritellä seuraavasti: parilliset = [2, 4..] neliot = [n*n n <- parilliset] Luonnollisestikaan tietokoneessa ei voi generoida todellisuudessa ääretöntä listaa. Haskellissa lukujen neliöitä generoidaan aina listaa käytettäessä siihen saakka kuin lukuja tarvitaan. Näin esimerkiksi ohjelma main = do print(144 `elem` neliot) voidaan suorittaa ja se tulostaa arvon True, koska luku 144 on listassa (funktio `elem` tutkii onko alkio listassa). Sen sijaan main = do print(121 `elem` neliot) jäisi generoimaan listaa ikuisesti, koska 121 ei ole parillisen luvun neliö. Näin ollen tällaista listaa käsitellessä tulisi kirjoittaa itse funktio tarkistamaan onko alkio listassa. Sellainenhan on helppo tehdä, koska luvut ovat listassa suuruusjärjestyksessä. Laiskaa evaluointia voidaan hyödyntää monin tavoin, mutta voimakkaana ja joustavana työkaluna se myös vaatii resursseja ja saattaa johtaa koodin hitaampaan suorittamiseen.

15 3. IO-toiminnot funktionaalisissa kielissä Puhtaasti funktionaalisessa ohjelmoinnissa operaatioilla ei saisi olla sivuvaikutuksia. Näin ollen syöttö- ja tulostustoimintojen järjestäminen tuottaa periaatteellisia ongelmia, käyttäjän syötekin on jokaisella syöttökerralla uusi. Funktionaaliseen IOtoteutukseen ei olekaan vielä keksitty täysin tyydyttävää ratkaisua. Ongelma on yleisimmin ratkaistu funktionaalisissa kielissä tietovirtojen (streams) avulla. Tietovirta on laiskasti evaluoitava rajoittamattoman pituinen lista. Tällöin suoritettava pääohjelma on funktio syöttövirralta tulosvirralle ja esimerkiksi Scheme-ohjelma olisi muotoa (define output (ohjelma input)) kun syöte on virta input ja tulostus virta output. Kun ohjelma tarvitsee syötteen, se evaluoi input-listan ensimmäisen alkion (car input) ja syöttää listan loppuosan (cdr input) muulle ohjelmalle. Suorituksessa kielen toteutus pakottaa toistuvasti ensimmäisen alkion evaluoinnin, tulostaa evaluoinnin tuloksen ja toistaa operaatiota, kunnes syöttölista on tyhjä. Listojen alkioiden on Haskellissa oltava samaa tyyppiä, joten listojen avulla erityyppisten syötteiden käsittely kielessä on hankalaa. Siksi Haskellissa IOperusratkaisu pohjautuu virtoihin, mutta kieleen on virtojen päälle rakennettu ns. monadijärjestelmä. Konstruktion nimi ja perusidea on saatu matematiikkaan kuuluvasta kategoriateoriasta, jota ohjelmoijan ei onnekseen tarvitse ymmärtää käyttääkseen Haskellin IO-toimintoja. Haskellissa monadit perustuvat korkeamman asteen funktioiden kekseliääseen käyttöön. Niihin on liitetty ohjelmoijalle syntaktinen mahdollisuus ketjuttaa toimintoja (actions), joiden on tapahduttava annetussa järjestyksessä. Toteutuksen olennainen osa on piilotettu (rakenteellinen) arvo, jota voidaan kuljettaa toiminnosta toiseen; näin saadaan pidettyä yllä muuttuvaa tilaa ja hallittua sivuvaikutukset.

16 Haskellissa käytetään monadeja muutoinkin kuin IO-toimintojen yhteydessä. Itse asiassa IO-monadi eroaa olennaisesti muista kielen monadeista. Yleensä Haskellin monadin piilotettu tila saadaan selville ja sitä voidaan tarkastella; sen sijaan IO-monadi on luonteeltaan abstrakti ja osa sen tilasta määräytyy ajonaikaisesti. Sen syvällisemmin perehtymättä Haskellin monadeihin tarkastellaan seuraavaa yksinkertaista Haskell-ohjelmaa, joka laskee käyttäjän syöttämän luvun kertoman: fact 0 = 1 fact n = n*fact(n-1) main::io() main = do putstrln "Anna luku:" luku <- getline let factindex = read luku :: Integer print (fact(factindex)) Edellä funktio putstrln tulostaa merkkijonon ja rivinvaihdon. Tämä funktio saadaan itse asiassa soveltamalla primitiivistä, yhden merkin tulostavaa funktiota putchar merkkijonoon, joka Haskellissa on merkkien muodostama lista. Seuraavan rivin getline määrittelee rivin lukevan toiminnon, jonka tulos sidotaan nuolinotaatiolla (<-). Tulos on merkkijono, jonka funktio read muuttaa kokonaisluvuksi. Lopuksi lasketaan kertoma, joka tulostetaan print-funktion avulla. Mainittu funktio muuntaa syötteensä merkkijonoksi ja tulostaa sen. Siten ohjelman viimeinen rivi voitaisiin kirjoittaa myös muotoon putstrln $ show(fact(factindex)). Joissakin funktionaalisessa kielissä IO-ongelma on ratkaistu laajentamalla tyyppijärjestelmää vain kerran käytettäviin tyyppeihin (uniqueness type). Tällaisen tyypin arvoon voidaan viitata vain kerran. Näin saadaan viittauksen läpinäkyvyys säilytettyä myös IO-funktioita kutsuttaessa. Mainittu järjestelmä on käytössä mm. Clean-kielessä, joka muuten muistuttaa Haskellia.

17 4. Muita funktionaalisia kieliä Aiemmin käsiteltiin LISPiä ja Schemeä; nykyisistä LISPin murteista yleisin on ehkä kuitenkin COMMON LISP, joka syntyi luvun alkupuolella yhdistämään siihen asti kehittyneiden LISP-versioiden piirteitä. Täten COMMON LISP, päinvastoin kuin Scheme, sisältää varsin laajan kirjon piirteitä, myös imperatiivisia ominaisuuksia. COMMON LISP sallii sekä staattisen että dynaamisen määräytymisen, kun Scheme käyttää pelkästään staattista näkyvyysalueen määräytymistä. ML (MetaLanguage) on myös tunnettuja funktionaalisia kieliä, joka sisältää imperatiivisia piirteitä. Syntaksiltaan ML muistuttaa enemmän Pascalia kuin LISPin murteita. Lisäksi ML:ssä voidaan esitellä muuttujan tyyppejä, muuttujia ei kuitenkaan tarvitse esitellä vaan tyypit määräytyvät myös implisiittisesti. Kieli on vahvasti tyypitetty - jokaisen muuttujan ja lausekkeen tyyppi voidaan määrittää jo käännösaikana. Jotkut funktionaalisen ohjelmoinnin kannattajat vastustavat tätä menettelyä, mutta sillä saavutetaan myös monia etuja, esimerkiksi luotettavuus ja tehokkuus lisääntyvät. ML sisältää myös sijoituslauseen, joskin sen toiminta poikkeaa imperatiivisten kielten sijoituslauseesta. Kieli ei salli automaattisia tyyppimuunnoksia, operandien tyyppien on sovittava operaatioihin. ML:n moduuliominaisuutta voidaan käyttää abstraktien tietotyyppien toteuttamiseen; kieleen on myös toteutettu valmiita tietorakenteita. Microsoftin.NET-perheeseen kuuluu myös funktionaalinen kieli, F#. Kielen pohjautuu perustaltaan O Caml-kieleen, joka puolestaan on ML- ja Haskell-kielien jälkeläinen. F# ei ole puhtaasti funktionaalinen kieli, vaan se sisältää imperatiivisia piirteitä ja tukee olio-ohjelmointia. F#-kielessä voidaan määritellä jonoja (sequences) ja listoja (lists), jotka eroavat toisistaan siten, että jonot muodostetaan laiskasti ja listat innokkaasti. Jonot voivat siis olla äärettömiä, kun taas listat muodostetaan aina muistiin kokonaisuudessaan. Kielen funktiot muistuttavat Haskellin funktioita.

18 5. Imperatiivisten ja funktionaalisten kielten vertailua Funktionaalisten kielten syntaksi on yleensä hyvin yksinkertainen imperatiivisiin kieliin verrattuna, esimerkiksi LISP-kielen listarakennetta käytetään sekä ohjelman että tietorakenteiden esittämiseen. Funktionaalisten kielten semantiikkakin on yksinkertaisempaa, esimerkiksi funktioilla ei ole sivuvaikutuksia, rekursiivisten toistorakenteiden semantiikka on helpommin kuvattavissa jne. On epäselvää, onko funktionaalisilla kielillä ohjelmoiminen tuottavampaa vai tuottamattomampaa kuin imperatiivisilla kielillä. Erityisesti funktionaalisten kielten kannattajat väittävät, että niillä laaditut ohjelmat ovat huomattavasti pienempiä kuin imperatiivisten kielten ohjelmat. Tästä seuraisi tuottavuuden kasvu. Tosiasiassa sovelluskohde lienee olennainen seikka, joka vaikuttaa sovelluksen kokoon. Mikäli sovellus sopii funktionaaliseen paradigmaan, väite saattaa päteä. Joissakin tapauksissa funktionaalisesti laadittu ohjelma voi olla imperatiivista ohjelmaa laajempi (ks. [Seb], kappale 15.11). Funktionaalisten ohjelmien väitetään olevan suoritusajaltaan heikompia kuin imperatiivisten ohjelmien. Mikäli funktionaalista ohjelmaa tulkataan, se on luonnollisesti verrattain hidas. Lähes kaikille funktionaalisille kielille on kuitenkin kehitetty kääntäjät. Tämä tietenkin tasoittaa asetelmia. Funktionaaliset ohjelmat sisältävät usein ominaisuuksia, jotka ovat omiaan hidastamaan ohjelman suoritusta. Esimerkiksi laiska evaluointi on tällainen ominaisuus. Lisäksi imperatiiviset kielet on nimenomaan suunniteltu ohjelmointiin nykytietokoneiden von Neumann-ympäristössä. On arvioitu, että funktionaalisena ohjelma kuluttaisi keskimäärin kaksinkertaisen ajan imperatiiviseen versioon verrattuna. Useimmissa ohjelmissa tämä ei ole kovin merkittävä ero. Luettavuus on ainakin funktionaalisiin kieliin tottuneelle yleisesti funktionaalisten kielten puolella. Monesti funktionaalinen ohjelmakoodi on varsin helposti tulkittavissa jopa käytettyä ohjelmointikieltä tuntemattomalle. Imperatiivinen koodi on muuttujien esittelyjen ja monimutkaisten kontrollirakenteiden vuoksi vaikeaselkoisempaa. Samoin

19 rinnakkaisuus on funktionaalisessa ohjelmoinnissa helpompaa funktioiden sivuvaikutusten puuttumisen takia. Näin arvioituna on vaikea päättää, miksi funktionaalisten kielten suosio on niin paljon vaatimattomampi kuin imperatiivisten kielten. Ehkä merkittävin seikka on, että suurin osa ohjelmoijista oppii ohjelmoinnin alkeet imperatiivisella kielellä. Tällöin funktionaalinen ohjelmointityyli saattaa vaikuttaa vieraalta ja vaikeaselkoiselta. Kuitenkin moniin perustaltaan imperatiivisiin kieliin on viime aikoina toteutettu funktionaalisen ohjelmoinnin ominaisuuksia. Esimerkiksi anonyymit lambda-funktiot kuuluvat nykyisin C++-, C#- ja Java-kieliin, joissa niistä käytetään yleensä nimeä lambdalausekkeet (lambda expressions). Kaupallisen ohjelmistotuotannon ulkopuolella funktionaalista ohjelmointia on sovellettu laajasti tekoälysovellusten ohjelmointiin. Tämä on edelleenkin yksi funktionaalisten kielten pääsovellusalueita; erityisesti kielet sopivat symboliseen laskentaan ja listojen käsittelyyn. Funktionaalisilla kielillä on toteutettu muun muassa matematiikkaohjelmia, luonnollista kieltä käsitteleviä ohjelmia sekä puheen ja kuvan mallinnusohjelmia. Muillakin alueilla on sovellettu funktionaalisia kieliä, esimerkiksi tekstieditori EMACS on kirjoitettu LISPillä. Myös oliotietokantojen käsittelyohjelmia sekä CAD -ohjelmia on toteutettu funktionaalisilla kielillä. Haskellilla on kirjoitettu pelejäkin. Akateemisessa maailmassa funktionaalisia kieliä on sovellettu laajasti erilaisissa tutkimusprojekteissa. Lisäksi ainakin Schemeä on käytetty funktionaalisen ohjelmoinnin opetuskielenä ja joissakin yliopistoissa ohjelmoinnin ensimmäisenä opetuskielenäkin.

20 Lähteet [Dav] Davis, M. Tietokoneen esihistoria Leibnizista Turingiin, Art House, 2003 [Har] Harsu, Maarit. Ohjelmointikielet, Periaatteet, käsitteet, valintaperusteet, Talentum [Sco] Scott, Michael L. Programming Language Pragmatics 3rd edition, Elsevier [Seb] Sebesta, Robert W. Concepts of Programming Languages 10th edition, Pearson 2013.

815338A Ohjelmointikielten periaatteet

815338A Ohjelmointikielten periaatteet 815338A Ohjelmointikielten periaatteet 2015-2016 VI Funktionaalinen ohjelmointi Sisältö 1. Johdanto ja peruskäsitteitä 2. LISP- ja Scheme-kielet 3. Haskell 4. IO funktionaalisissa kielissä 5. Muita funktionaalisia

Lisätiedot

Funktionaalinen ohjelmointi

Funktionaalinen ohjelmointi Funktionaalinen ohjelmointi Aiemmin on käsitelty nykyohjelmoinnin suosituimpia ohjelmointiparadigmoja: imperatiivista ohjelmointia ja olio-ohjelmointia. Tässä osassa perehdytään funktionaaliseen ohjelmointiin

Lisätiedot

815338A Ohjelmointikielten periaatteet Harjoitus 6 Vastaukset

815338A Ohjelmointikielten periaatteet Harjoitus 6 Vastaukset 815338A Ohjelmointikielten periaatteet 2015-2016. Harjoitus 6 Vastaukset Harjoituksen aiheena on funktionaalinen ohjelmointi Scheme- ja Haskell-kielillä. Voit suorittaa ohjelmat osoitteessa https://ideone.com/

Lisätiedot

815338A Ohjelmointikielten periaatteet 2014-2015. Harjoitus 7 Vastaukset

815338A Ohjelmointikielten periaatteet 2014-2015. Harjoitus 7 Vastaukset 815338A Ohjelmointikielten periaatteet 2014-2015. Harjoitus 7 Vastaukset Harjoituksen aiheena on funktionaalinen ohjelmointi Scheme- ja Haskell-kielillä. Voit suorittaa ohjelmat osoitteessa https://ideone.com/

Lisätiedot

Ohjelmoinnin peruskurssien laaja oppimäärä

Ohjelmoinnin peruskurssien laaja oppimäärä Ohjelmoinnin peruskurssien laaja oppimäärä Luento 8: Pienen ohjelmointikielen tulkki (ohjelmoitava laskin) (mm. SICP 4-4.1.5 osin) Riku Saikkonen 15. 11. 2012 Sisältö 1 Nelilaskintulkki, globaalit muuttujat

Lisätiedot

Ohjelmoinnin peruskurssien laaja oppimäärä

Ohjelmoinnin peruskurssien laaja oppimäärä Ohjelmoinnin peruskurssien laaja oppimäärä Keskeneräinen luento 3: Listat (mm. SICP 22.2.3) Riku Saikkonen 31. 10. 2011 Sisältö 1 Linkitetyt listat 2 Linkitetyt listat (SICP 2.1.1, 2.2.1) funktionaalinen

Lisätiedot

Ohjelmoinnin peruskurssien laaja oppimäärä

Ohjelmoinnin peruskurssien laaja oppimäärä Ohjelmoinnin peruskurssien laaja oppimäärä Luento 7: Funktionaalista ohjelmointia (mm. SICP 3.5) Riku Saikkonen 13. 11. 2012 Sisältö 1 Laiskaa laskentaa: delay ja force 2 Funktionaalinen I/O 3 Funktionaalista

Lisätiedot

Ohjelmoinnin peruskurssien laaja oppimäärä

Ohjelmoinnin peruskurssien laaja oppimäärä Ohjelmoinnin peruskurssien laaja oppimäärä Luento 2: SICP kohdat 22.2.3 Riku Saikkonen 2. 11. 2010 Sisältö 1 Linkitetyt listat 2 Listaoperaatioita 3 Listarakenteet 4 Gambit-C:n Scheme-debuggeri Linkitetyt

Lisätiedot

Ohjelmoinnin perusteet Y Python

Ohjelmoinnin perusteet Y Python Ohjelmoinnin perusteet Y Python T-106.1208 2.3.2009 T-106.1208 Ohjelmoinnin perusteet Y 2.3.2009 1 / 28 Puhelinluettelo, koodi def lue_puhelinnumerot(): print "Anna lisattavat nimet ja numerot." print

Lisätiedot

Ohjelmoinnin peruskurssien laaja oppimäärä

Ohjelmoinnin peruskurssien laaja oppimäärä Ohjelmoinnin peruskurssien laaja oppimäärä Luento 4: Symbolit, derivojaesimerkki, kierroksen 1 ratkaisut (mm. SICP 2.32.3.2) Riku Saikkonen 1. 11. 2011 Sisältö 1 Symbolit ja sulkulausekkeet 2 Lisää Schemestä:

Lisätiedot

Ohjelmoinnin peruskurssien laaja oppimäärä

Ohjelmoinnin peruskurssien laaja oppimäärä Ohjelmoinnin peruskurssien laaja oppimäärä Luento 6: Rajoite-esimerkki, funktionaalista ohjelmointia (mm. SICP 3.3.5, 3.5) Riku Saikkonen 8. 11. 2012 Sisältö 1 SICP 3.3.5 esimerkki: rajoitteiden vyörytysjärjestelmä

Lisätiedot

Alkuarvot ja tyyppimuunnokset (1/5) Alkuarvot ja tyyppimuunnokset (2/5) Alkuarvot ja tyyppimuunnokset (3/5)

Alkuarvot ja tyyppimuunnokset (1/5) Alkuarvot ja tyyppimuunnokset (2/5) Alkuarvot ja tyyppimuunnokset (3/5) Alkuarvot ja tyyppimuunnokset (1/5) Aiemmin olemme jo antaneet muuttujille alkuarvoja, esimerkiksi: int luku = 123; Alkuarvon on oltava muuttujan tietotyypin mukainen, esimerkiksi int-muuttujilla kokonaisluku,

Lisätiedot

Ohjelmoinnin peruskurssien laaja oppimäärä

Ohjelmoinnin peruskurssien laaja oppimäärä Ohjelmoinnin peruskurssien laaja oppimäärä Luento 5: Sijoituslause, SICP-oliot, tietorakenteen muuttaminen (mm. SICP 33.1.3, 3.33.3.2) Riku Saikkonen 6. 11. 2012 Sisältö 1 Muuttujan arvon muuttaminen:

Lisätiedot

Ohjelmoinnin peruskurssien laaja oppimäärä

Ohjelmoinnin peruskurssien laaja oppimäärä Ohjelmoinnin peruskurssien laaja oppimäärä Luento 11: Tulkin muokkaaminen, sisäiset määrittelyt, makrot (mm. SICP 3.2.4, 4-4.1.6) Riku Saikkonen 29. 11. 2012 Sisältö 1 Kirjan tulkin muokkaaminen 2 Yksityiskohta:

Lisätiedot

Tietorakenteet ja algoritmit - syksy 2015 1

Tietorakenteet ja algoritmit - syksy 2015 1 Tietorakenteet ja algoritmit - syksy 2015 1 Tietorakenteet ja algoritmit - syksy 2015 2 Tietorakenteet ja algoritmit Johdanto Ari Korhonen Tietorakenteet ja algoritmit - syksy 2015 1. JOHDANTO 1.1 Määritelmiä

Lisätiedot

tään painetussa ja käsin kirjoitetussa materiaalissa usein pienillä kreikkalaisilla

tään painetussa ja käsin kirjoitetussa materiaalissa usein pienillä kreikkalaisilla 2.5. YDIN-HASKELL 19 tään painetussa ja käsin kirjoitetussa materiaalissa usein pienillä kreikkalaisilla kirjaimilla. Jos Γ ja ovat tyyppilausekkeita, niin Γ on tyyppilauseke. Nuoli kirjoitetaan koneella

Lisätiedot

Ohjelmoinnin peruskurssien laaja oppimäärä

Ohjelmoinnin peruskurssien laaja oppimäärä Ohjelmoinnin peruskurssien laaja oppimäärä Luento 4: SICP kohta 3.3.5 ja funktionaalista ohjelmointia Riku Saikkonen 15. 11. 2010 Sisältö 1 Ensimmäisen kierroksen tehtävistä 2 SICP 3.3.5: rajoitteiden

Lisätiedot

Ohjelmoinnin peruskurssien laaja oppimäärä

Ohjelmoinnin peruskurssien laaja oppimäärä Ohjelmoinnin peruskurssien laaja oppimäärä Luento 6: Funktionaalista ohjelmointia: todistamisesta, virrat ja I/O, hahmonsovitus (mm. SICP 3.5) Riku Saikkonen 8. 11. 2011 Sisältö 1 Vähän funktionaalisten

Lisätiedot

Tietorakenteet ja algoritmit Johdanto Lauri Malmi / Ari Korhonen

Tietorakenteet ja algoritmit Johdanto Lauri Malmi / Ari Korhonen Tietorakenteet ja algoritmit Johdanto Lauri Malmi / Ari 1 1. JOHDANTO 1.1 Määritelmiä 1.2 Tietorakenteen ja algoritmin valinta 1.3 Algoritmit ja tiedon määrä 1.4 Tietorakenteet ja toiminnot 1.5 Esimerkki:

Lisätiedot

PERL. TIE Principles of Programming Languages. Ryhmä 4: Joonas Lång & Jasmin Laitamäki

PERL. TIE Principles of Programming Languages. Ryhmä 4: Joonas Lång & Jasmin Laitamäki PERL TIE-20306 Principles of Programming Languages Ryhmä 4: Joonas Lång & Jasmin Laitamäki 1. Johdanto Perl on ohjelmointikielten perhe, johon kuuluu Perl 5 ja Perl 6. Kielet ovat kuitenkin erilliset ohjelmointikielet

Lisätiedot

Ohjelmoinnin perusteet Y Python

Ohjelmoinnin perusteet Y Python Ohjelmoinnin perusteet Y Python T-106.1208 21.1.2009 T-106.1208 Ohjelmoinnin perusteet Y 21.1.2009 1 / 32 Tyypeistä Monissa muissa ohjelmointikielissä (esim. Java ja C) muuttujat on määriteltävä ennen

Lisätiedot

Algebralliset tietotyypit ym. TIEA341 Funktio ohjelmointi 1 Syksy 2005

Algebralliset tietotyypit ym. TIEA341 Funktio ohjelmointi 1 Syksy 2005 Algebralliset tietotyypit ym. TIEA341 Funktio ohjelmointi 1 Syksy 2005 Tällä luennolla Algebralliset tietotyypit Hahmonsovitus (pattern matching) Primitiivirekursio Esimerkkinä binäärinen hakupuu Muistattehan...

Lisätiedot

Ohjelmoinnin perusteet Y Python

Ohjelmoinnin perusteet Y Python Ohjelmoinnin perusteet Y Python T-106.1208 20.1.2010 T-106.1208 Ohjelmoinnin perusteet Y 20.1.2010 1 / 40 Arvon pyytäminen käyttäjältä Käyttäjän antaman arvon voi lukea raw_input-käskyllä. Käskyn sulkujen

Lisätiedot

Ohjelmoinnin peruskurssien laaja oppimäärä

Ohjelmoinnin peruskurssien laaja oppimäärä Ohjelmoinnin peruskurssien laaja oppimäärä Luento 8: Tulkki: proseduurit, abstrakti syntaksi, quote ja cond (mm. SICP 44.1.5 osin) Riku Saikkonen 15. 11. 2011 Sisältö 1 Argumentittomat proseduurit ja käyttöliittymä

Lisätiedot

Se mistä tilasta aloitetaan, merkitään tyhjästä tulevalla nuolella. Yllä olevassa esimerkissä aloitustila on A.

Se mistä tilasta aloitetaan, merkitään tyhjästä tulevalla nuolella. Yllä olevassa esimerkissä aloitustila on A. Tehtävä. Tämä tehtävä on aineistotehtävä, jossa esitetään ensin tehtävän teoria. Sen jälkeen esitetään neljä kysymystä, joissa tätä teoriaa pitää soveltaa. Mitään aikaisempaa tehtävän aihepiirin tuntemusta

Lisätiedot

815338A Ohjelmointikielten periaatteet 2014-2015

815338A Ohjelmointikielten periaatteet 2014-2015 815338A Ohjelmointikielten periaatteet 2014-2015 X Skriptiohjelmointi Sisältö 1. Johdanto 2. Skriptikielten yleispiirteitä 3. Python 815338A Ohjelmointikielten periaatteet, Skriptiohjelmointi 2 X.1 Johdanto

Lisätiedot

ITKP102 Ohjelmointi 1 (6 op)

ITKP102 Ohjelmointi 1 (6 op) ITKP102 Ohjelmointi 1 (6 op) Tentaattori: Antti-Jussi Lakanen 7. huhtikuuta 2017 Vastaa kaikkiin tehtäviin. Tee jokainen tehtävä erilliselle konseptiarkille. Kirjoittamasi luokat, funktiot ja aliohjelmat

Lisätiedot

Ohjelmoinnin peruskurssien laaja oppimäärä

Ohjelmoinnin peruskurssien laaja oppimäärä Ohjelmoinnin peruskurssien laaja oppimäärä Luento 3: SICP kohdat 2.22.3, 33.1 ja 3.33.3.2 Riku Saikkonen 8. 11. 2010 Sisältö 1 Lisää listoista 2 Symbolit ja sulkulausekkeet 3 Derivoijaesimerkki 4 Muuttujan

Lisätiedot

811120P Diskreetit rakenteet

811120P Diskreetit rakenteet 811120P Diskreetit rakenteet 2016-2017 1. Algoritmeista 1.1 Algoritmin käsite Algoritmi keskeinen laskennassa Määrittelee prosessin, joka suorittaa annetun tehtävän Esimerkiksi Nimien järjestäminen aakkosjärjestykseen

Lisätiedot

Tutoriaaliläsnäoloista

Tutoriaaliläsnäoloista Tutoriaaliläsnäoloista Tutoriaaliläsnäolokierroksella voi nyt täyttää anomuksen läsnäolon merkitsemisestä Esim. tagi ei toiminut, korvavaltimon leikkaus, yms. Hyväksyn näitä omaa harkintaa käyttäen Tarkoitus

Lisätiedot

Ohjelmoinnin peruskurssien laaja oppimäärä

Ohjelmoinnin peruskurssien laaja oppimäärä Ohjelmoinnin peruskurssien laaja oppimäärä Luento 3: Funktionaalinen listankäsittely ja listankäsittelyoperaatiot (mm. SICP 22.2.3) Riku Saikkonen 31. 10. 2011 Sisältö 1 Linkitetyt listat 2 Listarakenteet

Lisätiedot

Ohjelmoinnin peruskurssien laaja oppimäärä

Ohjelmoinnin peruskurssien laaja oppimäärä Ohjelmoinnin peruskurssien laaja oppimäärä Luento 5: Sijoituslause, SICP-oliot, todistamisesta (mm. SICP 33.1.3, 3.33.3.2) Riku Saikkonen 7. 11. 2011 Sisältö 1 Muuttujan arvon muuttaminen: set! 2 SICP-oliot

Lisätiedot

TIEA341 Funktio-ohjelmointi 1, kevät 2008

TIEA341 Funktio-ohjelmointi 1, kevät 2008 TIEA34 Funktio-ohjelmointi, kevät 2008 Luento 3 Antti-Juhani Kaijanaho Jyväskylän yliopisto Tietotekniikan laitos 2. tammikuuta 2008 Ydin-Haskell: Syntaksi Lausekkeita (e) ovat: nimettömät funktiot: \x

Lisätiedot

815338A Ohjelmointikielten periaatteet Harjoitus 2 vastaukset

815338A Ohjelmointikielten periaatteet Harjoitus 2 vastaukset 815338A Ohjelmointikielten periaatteet 2015-2016. Harjoitus 2 vastaukset Harjoituksen aiheena on BNF-merkinnän käyttö ja yhteys rekursiivisesti etenevään jäsentäjään. Tehtävä 1. Mitkä ilmaukset seuraava

Lisätiedot

AS-0.1103 C-ohjelmoinnin peruskurssi 2013: C-kieli käytännössä ja erot Pythoniin

AS-0.1103 C-ohjelmoinnin peruskurssi 2013: C-kieli käytännössä ja erot Pythoniin AS-0.1103 C-ohjelmoinnin peruskurssi 2013: C-kieli käytännössä ja erot Pythoniin Raimo Nikkilä Aalto-yliopiston sähkötekniikan korkeakoulu - Automaation tietotekniikan tutkimusryhmä 17. tammikuuta 2013

Lisätiedot

Ohjelmoinnin peruskurssien laaja oppimäärä

Ohjelmoinnin peruskurssien laaja oppimäärä Ohjelmoinnin peruskurssien laaja oppimäärä Luento 10: Tulkin muokkaus, makrot, ohjelmia muokkaavat ohjelmat (mm. SICP 3.2.4, 4-4.1.6) Riku Saikkonen 22. 11. 2011 Sisältö 1 Kirjan tulkin muokkaaminen 2

Lisätiedot

Haskell ohjelmointikielen tyyppijärjestelmä

Haskell ohjelmointikielen tyyppijärjestelmä Haskell ohjelmointikielen tyyppijärjestelmä Sakari Jokinen Helsinki 19. huhtikuuta 2004 Ohjelmointikielten perusteet - seminaarityö HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos 1 Johdanto 1 Tyyppien

Lisätiedot

Koka. Ryhmä 11. Juuso Tapaninen, Akseli Karvinen. 1. Taustoja 2. Kielen filosofia ja paradigmat 3. Kielen syntaksia ja vertailua JavaScriptiin Lähteet

Koka. Ryhmä 11. Juuso Tapaninen, Akseli Karvinen. 1. Taustoja 2. Kielen filosofia ja paradigmat 3. Kielen syntaksia ja vertailua JavaScriptiin Lähteet Koka Ryhmä 11 Juuso Tapaninen, Akseli Karvinen 1. Taustoja 2. Kielen filosofia ja paradigmat 3. Kielen syntaksia ja vertailua JavaScriptiin Lähteet 1 1. Taustoja Koka on Daan Leijenin ja Microsoft:n kehittämä

Lisätiedot

Algoritmit 1. Luento 3 Ti Timo Männikkö

Algoritmit 1. Luento 3 Ti Timo Männikkö Algoritmit 1 Luento 3 Ti 17.1.2017 Timo Männikkö Luento 3 Algoritmin analysointi Rekursio Lomituslajittelu Aikavaativuus Tietorakenteet Pino Algoritmit 1 Kevät 2017 Luento 3 Ti 17.1.2017 2/27 Algoritmien

Lisätiedot

Rekursiolause. Laskennan teorian opintopiiri. Sebastian Björkqvist. 23. helmikuuta Tiivistelmä

Rekursiolause. Laskennan teorian opintopiiri. Sebastian Björkqvist. 23. helmikuuta Tiivistelmä Rekursiolause Laskennan teorian opintopiiri Sebastian Björkqvist 23. helmikuuta 2014 Tiivistelmä Työssä käydään läpi itsereplikoituvien ohjelmien toimintaa sekä esitetään ja todistetaan rekursiolause,

Lisätiedot

Lisää pysähtymisaiheisia ongelmia

Lisää pysähtymisaiheisia ongelmia Lisää pysähtymisaiheisia ongelmia Lause: Pysähtymättömyysongelma H missä H = { w111x w validi koodi, M w ei pysähdy syötteellä x } ei ole rekursiivisesti lueteltava. Todistus: Pysähtymisongelman komplementti

Lisätiedot

Clojure, funktionaalinen Lisp murre

Clojure, funktionaalinen Lisp murre Clojure, funktionaalinen Lisp murre Principles of Programming Languages, S2015 Jukka Pekka Venttola & Pietari Heino Taustaa Clojuren pohjana on käytetty Lisp ohjelmointikieltä, jonka historia ulottuu 1950

Lisätiedot

811120P Diskreetit rakenteet

811120P Diskreetit rakenteet 811120P Diskreetit rakenteet 2016-2017 4. Joukot, relaatiot ja funktiot Osa 3: Funktiot 4.3 Funktiot Olkoot A ja B joukkoja. Funktio joukosta A joukkoon B on sääntö, joka liittää yksikäsitteisesti määrätyn

Lisätiedot

Chomskyn hierarkia. tyyppi 0 on juuri esitelty (ja esitellään kohta lisää) tyypit 2 ja 3 kurssilla Ohjelmoinnin ja laskennan perusmallit

Chomskyn hierarkia. tyyppi 0 on juuri esitelty (ja esitellään kohta lisää) tyypit 2 ja 3 kurssilla Ohjelmoinnin ja laskennan perusmallit Chomskyn hierarkia Noam Chomskyn vuonna 1956 esittämä luokittelu kieliopeille niiden ilmaisuvoiman mukaan tyyppi kieli kielioppi tunnistaminen 0 rekurs. lueteltava rajoittamaton Turingin kone 1 kontekstinen

Lisätiedot

Koottu lause; { ja } -merkkien väliin kirjoitetut lauseet muodostavat lohkon, jonka sisällä lauseet suoritetaan peräkkäin.

Koottu lause; { ja } -merkkien väliin kirjoitetut lauseet muodostavat lohkon, jonka sisällä lauseet suoritetaan peräkkäin. 2. Ohjausrakenteet Ohjausrakenteiden avulla ohjataan ohjelman suoritusta. peräkkäisyys valinta toisto Koottu lause; { ja } -merkkien väliin kirjoitetut lauseet muodostavat lohkon, jonka sisällä lauseet

Lisätiedot

815338A Ohjelmointikielten periaatteet Harjoitus 3 vastaukset

815338A Ohjelmointikielten periaatteet Harjoitus 3 vastaukset 815338A Ohjelmointikielten periaatteet 2015-2016. Harjoitus 3 vastaukset Harjoituksen aiheena ovat imperatiivisten kielten muuttujiin liittyvät kysymykset. Tehtävä 1. Määritä muuttujien max_num, lista,

Lisätiedot

Prolog kielenä Periaatteet Yhteenveto. Prolog. Toni ja Laura Fadjukoff. 9. joulukuuta 2010

Prolog kielenä Periaatteet Yhteenveto. Prolog. Toni ja Laura Fadjukoff. 9. joulukuuta 2010 kielenä 9. joulukuuta 2010 Historia kielenä Historia Sovelluksia kehitettiin vuonna 1972 Kehittäjinä ranskalaiset Pääkehittäjä Alain Colmerauer Philippe Roussel programmation en logique Robert Kowalski

Lisätiedot

815338A Ohjelmointikielten periaatteet Harjoitus 4 vastaukset

815338A Ohjelmointikielten periaatteet Harjoitus 4 vastaukset 815338A Ohjelmointikielten periaatteet 2015-2016. Harjoitus 4 vastaukset Harjoituksen aiheena ovat imperatiivisten kielten lauseisiin, lausekkeisiin ja aliohjelmiin liittyvät kysymykset. Tehtävä 1. Mitä

Lisätiedot

Luento 5. Timo Savola. 28. huhtikuuta 2006

Luento 5. Timo Savola. 28. huhtikuuta 2006 UNIX-käyttöjärjestelmä Luento 5 Timo Savola 28. huhtikuuta 2006 Osa I Shell-ohjelmointi Ehtolause Lausekkeet suoritetaan jos ehtolausekkeen paluuarvo on 0 if ehtolauseke then lauseke

Lisätiedot

ITKP102 Ohjelmointi 1 (6 op)

ITKP102 Ohjelmointi 1 (6 op) ITKP102 Ohjelmointi 1 (6 op) Tentaattori: Antti-Jussi Lakanen 22. huhtikuuta 2016 Vastaa kaikkiin tehtäviin. Tee jokainen tehtävä erilliselle konseptiarkille! Kirjoittamasi luokat, funktiot ja aliohjelmat

Lisätiedot

Ehto- ja toistolauseet

Ehto- ja toistolauseet Ehto- ja toistolauseet 1 Ehto- ja toistolauseet Uutena asiana opetellaan ohjelmointilauseet / rakenteet, jotka mahdollistavat: Päätösten tekemisen ohjelman suorituksen aikana (esim. kyllä/ei) Samoja lauseiden

Lisätiedot

811120P Diskreetit rakenteet

811120P Diskreetit rakenteet 811120P Diskreetit rakenteet 2016-2017 ari.vesanen (at) oulu.fi 5. Rekursio ja induktio Rekursio tarkoittaa jonkin asian määrittelyä itseensä viittaamalla Tietojenkäsittelyssä algoritmin määrittely niin,

Lisätiedot

Ohjelmoinnin peruskurssien laaja oppimäärä

Ohjelmoinnin peruskurssien laaja oppimäärä Ohjelmoinnin peruskurssien laaja oppimäärä Luento 10: Paikalliset muuttujat, kirjan tulkki kokonaisuutena (mm. SICP 3.2, 4.1.24.1.6) Riku Saikkonen 22. 11. 2012 Sisältö 1 Ympäristöt: miten paikalliset

Lisätiedot

Java-kielen perusteet

Java-kielen perusteet Java-kielen perusteet Tunnus, varattu sana, kommentti Muuttuja, alkeistietotyyppi, merkkijono, literaalivakio, nimetty vakio Tiedon merkkipohjainen tulostaminen 1 Tunnus Java tunnus Java-kirjain Java-numero

Lisätiedot

TIES542 kevät 2009 Tyyppijärjestelmän laajennoksia

TIES542 kevät 2009 Tyyppijärjestelmän laajennoksia TIES542 kevät 2009 Tyyppijärjestelmän laajennoksia Antti-Juhani Kaijanaho 16. helmikuuta 2009 Tyypitetyt ohjelmointikielet sisältävät paljon muitakin konstruktioita kuin yksinkertaisesti tyypitetyn lambda-kielen,

Lisätiedot

Java-kielen perusteet

Java-kielen perusteet Java-kielen perusteet Tunnus, varattu sana, kommentti Muuttuja, alkeistietotyyppi, merkkijono, Vakio Tiedon merkkipohjainen tulostaminen Ohjelmointi (ict1tx006) Tunnus (5.3) Javan tunnus Java-kirjain Java-numero

Lisätiedot

Ohjelmoinnin perusteet Y Python

Ohjelmoinnin perusteet Y Python Ohjelmoinnin perusteet Y Python T-106.1208 19.1.2011 T-106.1208 Ohjelmoinnin perusteet Y 19.1.2011 1 / 39 Haluatko antaa palautetta luennoista? Ilmoittaudu mukaan lähettämällä ilmainen tekstiviesti Vast

Lisätiedot

Ohjelmoinnin perusteet Y Python

Ohjelmoinnin perusteet Y Python Ohjelmoinnin perusteet Y Python T-106.1208 28.2.2011 T-106.1208 Ohjelmoinnin perusteet Y 28.2.2011 1 / 46 Ohjelmointiprojektin vaiheet 1. Määrittely 2. Ohjelman suunnittelu (ohjelman rakenne ja ohjelman

Lisätiedot

Tyyppejä ja vähän muutakin. TIEA341 Funktio ohjelmointi 1 Syksy 2005

Tyyppejä ja vähän muutakin. TIEA341 Funktio ohjelmointi 1 Syksy 2005 Tyyppejä ja vähän muutakin TIEA341 Funktio ohjelmointi 1 Syksy 2005 Viime luennolla... Haskellin alkeita pääasiassa Hello World!... ja muita tutunoloisia ohjelmia Haskellilla Haskellin voima on kuitenkin

Lisätiedot

Ohjelmointikieli TIE Principles of Programming Languages Syksy 2017 Ryhmä 19

Ohjelmointikieli TIE Principles of Programming Languages Syksy 2017 Ryhmä 19 Ohjelmointikieli TIE-20306 Principles of Programming Languages Syksy 2017 Ryhmä 19 Juho Kärnä Ville Mäntysaari 1. Johdanto D on yleiskäyttöinen, strukturoitu, staattisesti tyypitetty, käännettävä ohjelmointikieli

Lisätiedot

3. Muuttujat ja operaatiot 3.1

3. Muuttujat ja operaatiot 3.1 3. Muuttujat ja operaatiot 3.1 Sisällys Imperatiivinen laskenta. Muuttujat. Nimi ja arvo. Muuttujan nimeäminen. Muuttujan tyyppi. Operaattorit. Operandit. Arvon sijoitus muuttujaan. Aritmeettiset operaattorit.

Lisätiedot

Matematiikan tukikurssi, kurssikerta 1

Matematiikan tukikurssi, kurssikerta 1 Matematiikan tukikurssi, kurssikerta 1 1 Joukko-oppia Matematiikassa joukko on mikä tahansa kokoelma objekteja. Esimerkiksi joukkoa A, jonka jäseniä ovat numerot 1, 2 ja 5 merkitään A = {1, 2, 5}. Joukon

Lisätiedot

Ohjelmoinnin peruskurssien laaja oppimäärä

Ohjelmoinnin peruskurssien laaja oppimäärä Ohjelmoinnin peruskurssien laaja oppimäärä Luento 9: Makrot ja dynaaminen sidonta Riku Saikkonen 7. 12. 2010 Sisältö 1 Makrot 2 Pieni esimerkki abstraktion tekemisestä 3 Dynaaminen sidonta Mikä on makro?

Lisätiedot

Funktionaalinen ohjelmointi

Funktionaalinen ohjelmointi hyväksymispäivä arvosana arvostelija Funktionaalinen ohjelmointi Eeva Terkki Helsinki 10.12.2012 HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos HELSINGIN YLIOPISTO HELSINGFORS UNIVERSITET UNIVERSITY

Lisätiedot

TIEA241 Automaatit ja kieliopit, kesä Antti-Juhani Kaijanaho. 26. kesäkuuta 2013

TIEA241 Automaatit ja kieliopit, kesä Antti-Juhani Kaijanaho. 26. kesäkuuta 2013 ja ja TIEA241 Automaatit ja kieliopit, kesä 2012 Antti-Juhani Kaijanaho TIETOTEKNIIKAN LAITOS 26. kesäkuuta 2013 Sisällys ja ja on yksi vanhimmista tavoista yrittää mallittaa mekaanista laskentaa. Kurt

Lisätiedot

Mitä funktionaalinen ohjelmointi on

Mitä funktionaalinen ohjelmointi on Funktionaalinen ohjelmointi Mitä funktionaalinen ohjelmointi on - Funktionaalisessa ohjelmoinnissa mallinnus keskittyy löytämään ongelmasta sellaisia tiedon muunnoksia, jotka voidaan esittää matemaattisina

Lisätiedot

Ohjelmoinnin peruskurssi Y1

Ohjelmoinnin peruskurssi Y1 Ohjelmoinnin peruskurssi Y1 CSE-A1111 9.9.2015 CSE-A1111 Ohjelmoinnin peruskurssi Y1 9.9.2015 1 / 26 Mahdollisuus antaa luentopalautetta Goblinissa vasemmassa reunassa olevassa valikossa on valinta Luentopalaute.

Lisätiedot

Concurrency - Rinnakkaisuus. Group: 9 Joni Laine Juho Vähätalo

Concurrency - Rinnakkaisuus. Group: 9 Joni Laine Juho Vähätalo Concurrency - Rinnakkaisuus Group: 9 Joni Laine Juho Vähätalo Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 2. C++ thread... 4 3. Python multiprocessing... 6 4. Java ExecutorService... 8 5. Yhteenveto... 9 6. Lähteet...

Lisätiedot

Ohjelmoinnin peruskurssien laaja oppimäärä

Ohjelmoinnin peruskurssien laaja oppimäärä Ohjelmoinnin peruskurssien laaja oppimäärä Luento 1: Rekursiivinen ajattelutapa, Scheme-kielen perusteita (mm. SICP 11.2.4) Riku Saikkonen 16. 10. 2012 Sisältö 1 Kurssijärjestelyitä 2 Perusteita Scheme-kielestä,

Lisätiedot

Johdatus Ohjelmointiin

Johdatus Ohjelmointiin Johdatus Ohjelmointiin Syksy 2006 Viikko 2 13.9. - 14.9. Tällä viikolla käsiteltävät asiat Peruskäsitteitä Kiintoarvot Tiedon tulostus Yksinkertaiset laskutoimitukset Muuttujat Tiedon syöttäminen Hyvin

Lisätiedot

IDL - proseduurit. ATK tähtitieteessä. IDL - proseduurit

IDL - proseduurit. ATK tähtitieteessä. IDL - proseduurit IDL - proseduurit 25. huhtikuuta 2017 Viimeksi käsiteltiin IDL:n interaktiivista käyttöä, mutta tämä on hyvin kömpelöä monimutkaisempia asioita tehtäessä. IDL:llä on mahdollista tehdä ns. proseduuri-tiedostoja,

Lisätiedot

Tietueet. Tietueiden määrittely

Tietueet. Tietueiden määrittely Tietueet Tietueiden määrittely Tietue on tietorakenne, joka kokoaa yhteen eri tyyppistä tietoa yhdeksi asiakokonaisuudeksi. Tähän kokonaisuuteen voidaan viitata yhteisellä nimellä. Auttaa ohjelmoijaa järjestelemään

Lisätiedot

ATK tähtitieteessä. Osa 3 - IDL proseduurit ja rakenteet. 18. syyskuuta 2014

ATK tähtitieteessä. Osa 3 - IDL proseduurit ja rakenteet. 18. syyskuuta 2014 18. syyskuuta 2014 IDL - proseduurit Viimeksi käsiteltiin IDL:n interaktiivista käyttöä, mutta tämä on hyvin kömpelöä monimutkaisempia asioita tehtäessä. IDL:llä on mahdollista tehdä ns. proseduuri-tiedostoja,

Lisätiedot

2.4 Normaalimuoto, pohja ja laskentajärjestys 2.4. NORMAALIMUOTO, POHJA JA LASKENTAJÄRJESTYS 13

2.4 Normaalimuoto, pohja ja laskentajärjestys 2.4. NORMAALIMUOTO, POHJA JA LASKENTAJÄRJESTYS 13 2.4. NORMAALIMUOTO, POHJA JA LASKENTAJÄRJESTYS 13 Toisinaan voi olla syytä kirjoittaa α- tai β-kirjain yhtäsuuruusmerkin yläpuolelle kertomaan, mitä muunnosta käytetään. Esimerkki 4 1. (λx.x)y β = y 2.

Lisätiedot

Sisällys. 3. Muuttujat ja operaatiot. Muuttujat ja operaatiot. Muuttujat. Operaatiot. Imperatiivinen laskenta. Muuttujat. Esimerkkejä: Operaattorit.

Sisällys. 3. Muuttujat ja operaatiot. Muuttujat ja operaatiot. Muuttujat. Operaatiot. Imperatiivinen laskenta. Muuttujat. Esimerkkejä: Operaattorit. 3. Muuttujat ja operaatiot Sisällys Imperatiivinen laskenta. Muuttujat. Nimi ja arvo. Muuttujan nimeäminen. Muuttujan tyyppi.. Operandit. Arvon sijoitus muuttujaan. Aritmeettiset operaattorit. Arvojen

Lisätiedot

Johdatus matematiikkaan

Johdatus matematiikkaan Johdatus matematiikkaan Luento 7 Mikko Salo 11.9.2017 Sisältö 1. Funktioista 2. Joukkojen mahtavuus Funktioista Lukiomatematiikassa on käsitelty reaalimuuttujan funktioita (polynomi / trigonometriset /

Lisätiedot

1. Algoritmi 1.1 Sisällys Algoritmin määritelmä. Aiheen pariin johdatteleva esimerkki. Muuttujat ja operaatiot (sijoitus, aritmetiikka ja vertailu). Algoritmista ohjelmaksi. 1.2 Algoritmin määritelmä Ohjelmointi

Lisätiedot

Tieto- ja tallennusrakenteet

Tieto- ja tallennusrakenteet Tieto- ja tallennusrakenteet Sisältö Tyyppi, abstrakti tietotyyppi, abstraktin tietotyypin toteutus Tallennusrakenteet Taulukko Linkitetty rakenne Abstraktit tietotyypit Lista (Puu) (Viimeisellä viikolla)

Lisätiedot

Osoitin ja viittaus C++:ssa

Osoitin ja viittaus C++:ssa Osoitin ja viittaus C++:ssa Osoitin yksinkertaiseen tietotyyppiin Osoitin on muuttuja, joka sisältää jonkin toisen samantyyppisen muuttujan osoitteen. Ohessa on esimerkkiohjelma, jossa määritellään kokonaislukumuuttuja

Lisätiedot

Matematiikan johdantokurssi, syksy 2016 Harjoitus 11, ratkaisuista

Matematiikan johdantokurssi, syksy 2016 Harjoitus 11, ratkaisuista Matematiikan johdantokurssi, syksy 06 Harjoitus, ratkaisuista. Valitse seuraaville säännöille mahdollisimman laajat lähtöjoukot ja sopivat maalijoukot niin, että syntyy kahden muuttujan funktiot (ks. monisteen

Lisätiedot

Luku 5. Monadit. 5.1 Siirrännän ongelma

Luku 5. Monadit. 5.1 Siirrännän ongelma Luku 5 Monadit There are lots of books about functional programming in Haskell. They tend to concentrate on the beautiful core of functional programming: higher order functions, algebraic data types, polymorphic

Lisätiedot

Ohjelmoinnin peruskurssi Y1

Ohjelmoinnin peruskurssi Y1 Ohjelmoinnin peruskurssi Y1 CS-A1111 14.9.2016 CS-A1111 Ohjelmoinnin peruskurssi Y1 14.9.2016 1 / 19 Oppimistavoitteet: tämän luennon jälkeen osaat kirjoittaa Python-ohjelman, joka pyytää käyttäjältä lukuja,

Lisätiedot

Harjoitus 2 (viikko 45)

Harjoitus 2 (viikko 45) Mikäli tehtävissä on jotain epäselvää, laita sähköpostia vastuuopettajalle (jorma.laurikkala@uta.fi). Muista lisätä static-määre operaatioidesi otsikoihin, jotta ohjelmasi kääntyvät. Muista noudattaa hyvän

Lisätiedot

Scheme-kesäkurssi luento 5

Scheme-kesäkurssi luento 5 Scheme-kesäkurssi luento 5 Timo Lilja 29. 7. 2009 Sisältö 1 Rekisterikonekielen simulaattori 2 Muistinhallinta 3 Rekisterikonekielinen Scheme-tulkki 4 Kääntäjä Rekisterikonekielen simulaattori (SICP 5.2)

Lisätiedot

Ohjelmoinnin perusteet Y Python

Ohjelmoinnin perusteet Y Python Ohjelmoinnin perusteet Y Python T-106.1208 9.2.2009 T-106.1208 Ohjelmoinnin perusteet Y 9.2.2009 1 / 35 Listat Esimerkki: halutaan kirjoittaa ohjelma, joka lukee käyttäjältä 30 lämpötilaa. Kun lämpötilat

Lisätiedot

Ohjelmoinnin perusteet Y Python

Ohjelmoinnin perusteet Y Python Ohjelmoinnin perusteet Y Python T-106.1208 1.3.2010 T-106.1208 Ohjelmoinnin perusteet Y 1.3.2010 1 / 36 Monikko Monikko (engl. tuple) muistuttaa listaa, mutta monikon sisältöä ei voi muuttaa sen jälkeen,

Lisätiedot

Ohjelmoinnin perusteet Y Python

Ohjelmoinnin perusteet Y Python Ohjelmoinnin perusteet Y Python T-106.1208 1.4.2009 T-106.1208 Ohjelmoinnin perusteet Y 1.4.2009 1 / 56 Tentti Ensimmäinen tenttimahdollisuus on pe 8.5. klo 13:00 17:00 päärakennuksessa. Tämän jälkeen

Lisätiedot

Todistus: Aiemmin esitetyn mukaan jos A ja A ovat rekursiivisesti lueteltavia, niin A on rekursiivinen.

Todistus: Aiemmin esitetyn mukaan jos A ja A ovat rekursiivisesti lueteltavia, niin A on rekursiivinen. Lause: Tyhjyysongelma ei ole osittain ratkeava; ts. kieli ei ole rekursiivisesti lueteltava. L e = { w { 0, 1 } L(M w ) = } Todistus: Aiemmin esitetyn mukaan jos A ja A ovat rekursiivisesti lueteltavia,

Lisätiedot

Vaihtoehtoinen tapa määritellä funktioita f : N R on

Vaihtoehtoinen tapa määritellä funktioita f : N R on Rekursio Funktio f : N R määritellään yleensä antamalla lauseke funktion arvolle f (n). Vaihtoehtoinen tapa määritellä funktioita f : N R on käyttää rekursiota: 1 (Alkuarvot) Ilmoitetaan funktion arvot

Lisätiedot

TIEA241 Automaatit ja kieliopit, syksy Antti-Juhani Kaijanaho. 30. marraskuuta 2015

TIEA241 Automaatit ja kieliopit, syksy Antti-Juhani Kaijanaho. 30. marraskuuta 2015 TIEA241 Automaatit ja kieliopit, syksy 2015 Antti-Juhani Kaijanaho TIETOTEKNIIKAN LAITOS 30. marraskuuta 2015 Sisällys t Väitöstilaisuus 4.12.2015 kello 12 vanhassa juhlasalissa S212 saa tulla 2 demoruksia

Lisätiedot

ja λ 2 = 2x 1r 0 x 2 + 2x 1r 0 x 2

ja λ 2 = 2x 1r 0 x 2 + 2x 1r 0 x 2 Johdatus diskreettiin matematiikkaan Harjoitus 4, 7.10.2015 1. Olkoot c 0, c 1 R siten, että polynomilla r 2 c 1 r c 0 on kaksinkertainen juuri. Määritä rekursioyhtälön x n+2 = c 1 x n+1 + c 0 x n, n N,

Lisätiedot

Luku 6. Dynaaminen ohjelmointi. 6.1 Funktion muisti

Luku 6. Dynaaminen ohjelmointi. 6.1 Funktion muisti Luku 6 Dynaaminen ohjelmointi Dynaamisessa ohjelmoinnissa on ideana jakaa ongelman ratkaisu pienempiin osaongelmiin, jotka voidaan ratkaista toisistaan riippumattomasti. Jokaisen osaongelman ratkaisu tallennetaan

Lisätiedot

Tähtitieteen käytännön menetelmiä Kevät 2009 Luento 4: Ohjelmointi, skriptaus ja Python

Tähtitieteen käytännön menetelmiä Kevät 2009 Luento 4: Ohjelmointi, skriptaus ja Python Tähtitieteen käytännön menetelmiä Kevät 2009 Luento 4: Ohjelmointi, skriptaus ja Python 31. tammikuuta 2009 Ohjelmointi Perusteet Pythonin alkeet Esittely Esimerkkejä Muuttujat Peruskäsitteitä Käsittely

Lisätiedot

TIE PRINCIPLES OF PROGRAMMING LANGUAGES Eiffel-ohjelmointikieli

TIE PRINCIPLES OF PROGRAMMING LANGUAGES Eiffel-ohjelmointikieli TIE-20306 PRINCIPLES OF PROGRAMMING LANGUAGES Eiffel-ohjelmointikieli Seminaariesitelmä ryhmä 24 Markku Ahokas Jani Kuitti i SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ EIFFELISTÄ... 1 1.1 Historia ja tausta... 1 1.2

Lisätiedot

Luku 3. Listankäsittelyä. 3.1 Listat

Luku 3. Listankäsittelyä. 3.1 Listat Luku 3 Listankäsittelyä Funktio-ohjelmoinnin tärkein yksittäinen tietorakenne on lista. Listankäsittely on paitsi käytännöllisesti oleellinen aihe, se myös valaisee funktio-ohjelmoinnin ideaa. 3.1 Listat

Lisätiedot

Ohjelmoinnin peruskurssi Y1

Ohjelmoinnin peruskurssi Y1 Ohjelmoinnin peruskurssi Y1 CSE-A1111 21.9.2015 CSE-A1111 Ohjelmoinnin peruskurssi Y1 21.9.2015 1 / 25 Mahdollisuus antaa luentopalautetta Goblinissa vasemmassa reunassa olevassa valikossa on valinta Luentopalaute.

Lisätiedot

Ohjelmoinnin peruskurssi Y1

Ohjelmoinnin peruskurssi Y1 Ohjelmoinnin peruskurssi Y1 CS-A1111 13.9.2017 CS-A1111 Ohjelmoinnin peruskurssi Y1 13.9.2017 1 / 19 Oppimistavoitteet: tämän luennon jälkeen osaat kirjoittaa Python-ohjelman, joka pyytää käyttäjältä lukuja,

Lisätiedot

Rekursio. Funktio f : N R määritellään yleensä antamalla lauseke funktion arvolle f (n). Vaihtoehtoinen tapa määritellä funktioita f : N R on

Rekursio. Funktio f : N R määritellään yleensä antamalla lauseke funktion arvolle f (n). Vaihtoehtoinen tapa määritellä funktioita f : N R on Rekursio Funktio f : N R määritellään yleensä antamalla lauseke funktion arvolle f (n). Vaihtoehtoinen tapa määritellä funktioita f : N R on käyttää rekursiota: Rekursio Funktio f : N R määritellään yleensä

Lisätiedot

Perinteiset tietokoneohjelmat alkavat pääohjelmasta, c:ssä main(), jossa edetään rivi riviltä ja käsky käskyltä.

Perinteiset tietokoneohjelmat alkavat pääohjelmasta, c:ssä main(), jossa edetään rivi riviltä ja käsky käskyltä. TIETOKONEOHJELMIEN RAKENNE Perinteiset tietokoneohjelmat alkavat pääohjelmasta, c:ssä main(), jossa edetään rivi riviltä ja käsky käskyltä. Teollisuusautomaation ohjelmiin on lainattu runsaasti perinteisen

Lisätiedot

Ohjelmoinnin perusteet Y Python

Ohjelmoinnin perusteet Y Python Ohjelmoinnin perusteet Y Python T-106.1208 26.1.2009 T-106.1208 Ohjelmoinnin perusteet Y 26.1.2009 1 / 33 Valintakäsky if syote = raw_input("kerro tenttipisteesi.\n") pisteet = int(syote) if pisteet >=

Lisätiedot