YLEISOHJE KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN LIIKELAITOKSEN JA TASEYKSIKKÖNÄ KÄSITELTÄVÄN RAHASTON KIRJANPIDOLLISESTA KÄSITTELYSTÄ

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "YLEISOHJE KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN LIIKELAITOKSEN JA TASEYKSIKKÖNÄ KÄSITELTÄVÄN RAHASTON KIRJANPIDOLLISESTA KÄSITTELYSTÄ"

Transkriptio

1 3 KIRJANPITOLAUTAKUNNAN KUNTAJAOSTO Kauppa- ja teollisuusministeriö Helsinki YLEISOHJE KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN LIIKELAITOKSEN JA TASEYKSIKKÖNÄ KÄSITELTÄVÄN RAHASTON KIRJANPIDOLLISESTA KÄSITTELYSTÄ Sisällysluettelo 1 Johdanto Liikelaitos Yleisohjeen tarkoittama kunnan liikelaitos Liikelaitoksen kirjanpidon järjestäminen Liikelaitoksen tilinpäätös Liikelaitoksen tuloslaskelma Liikelaitoksen tase Liikelaitoksen rahoituslaskelma Rahoituslaskelman rakenne ja kirjausperuste Rahoituslaskelman sisältö Rahoituslaskelman esitystarkkuus Tilinpäätöksen liitetiedot ja tase-erittelyt Liikelaitos kunnan tilinpäätöksessä Rahasto taseyksikkönä...17 LIITTEET Liite 1 Liite 2 Liite 3 Liite 4 Liite 5 Liite 6 Liite 7 Liikelaitoksentuloslaskelma.17 Toimintatukien ja -avustusten sekä liittymismaksujen,muiden pääomatukien ja pääomasijoitusten käsittely liikelaitoksen kirjanpidossa..18 Liikelaitoksen tase 19 Liikelaitoksen rahoituslaskelma...20 Liikelaitoksen kirjanpidon tilinavaus, tilikauden kirjaukset ja tilinpäätös...21 Liikelaitos kunnan keskuskirjanpidossa talousarviossa ja tilinpäätöksessä.24 Esimerkki asuntorahaston kirjanpidollisesta käsittelystä taseyksikkönä. 31

2 4 1 Johdanto Tällä yleisohjeella kirjanpitolautakunnan kuntajaosto antaa ohjeet kirjanpidollisesti eriytetyn liikelaitoksen sekä taseyksikkönä käsiteltävän rahaston kirjanpidosta, tilinpäätöksestä ja yhdistelystä kunnan ja kuntayhtymän tilinpäätöksessä alkavasta tilikaudesta lähtien. Ohjeessa kunnalla tarkoitetaan jäljempänä myös kuntayhtymää, ellei toisin ole mainittu. Kunnan liikelaitos on osa kunnan hallintoa ja taloutta, ei erillinen oikeushenkilö eikä itsenäinen kirjanpitovelvollinen. Mitä kuntalain 67 :ssä on säädetty kunnan kirjanpitovelvollisuudesta, kirjanpidosta ja tilinpäätöksestä koskee myös kunnan liikelaitosta. Kunnan ja sen liikelaitoksen kirjanpidossa noudatetaan kirjanpitolakia soveltuvin osin. Kirjanpitolain säännösten soveltamisesta antaa ohjeet kirjanpitolautakunnan kuntajaosto. Sen antamat ohjeet kuuluvat kirjanpitolain (1336/1997) 1:3 :n edellyttämän hyvän kirjanpitotavan lähteisiin kunnan kirjanpidosta ja tilinpäätöksestä. Tässä yleisohjeessa on pääsääntöisesti vain liikelaitosta ja taseyksikkönä käsiteltävää rahastoa koskevat, kunnan muusta kirjanpidosta poikkeavat asiat. Muilta osin noudatetaan kuntajaoston antamia yleisohjeita kirjanpitolain soveltamisesta kunnan ja kuntayhtymän kirjanpidossa. Tämä yleisohje korvaa tilikauden 2000 kirjanpidosta ja tilinpäätöksestä alkaen kirjanpitolautakunnan kuntajaoston antaman yleisohjeen kunnan ja kuntayhtymän liikelaitoksen kirjanpidollisesta käsittelystä sekä antaman yleisohjeen rahasto- ja varauskirjauksista kunnassa ja kuntayhtymässä taseyksikkönä käsiteltävää rahastoa koskevilta osin. 2 Liikelaitos 2.1 Yleisohjeen tarkoittama kunnan liikelaitos Kunnan liikelaitoksesta on säädetty kuntalain (365/1995) 13 :ssä, jonka mukaan valtuuston tulee päättää liikelaitokselle asetettavista toiminnallisista ja taloudellisista tavoitteista. Kuntalain 17 :n mukaan valtuusto voi asettaa liikelaitokselle johtokunnan. Johtokunnan kokoonpanosta on säädetty kuntalain 18 :ssä. Vaalikelpoisuudesta liikelaitoksen johtokuntaan on säädetty kuntalain 36 :ssä. Päätettäessä kunnan hallinnon järjestämisestä valtuusto ratkaisee myös harjoittaako kunta jotain toimintaansa liikelaitoksen muodossa. Valtuusto antaa kuntalain 50 :n perusteella tarpeelliset määräykset liikelaitoksen talouden hoidosta hallintosäännössä tai erillisessä taloussäännössä. Valtuusto ja kunnanhallitus voivat antaa lisäksi liikelaitoksen talouden ohjausta ja kirjanpitoa koskevia erillismääräyksiä. Valtuusto voi kuntalain 14 :n perusteella siirtää hallintosäännössä tai johtosäännössä päätösvaltaa liikelaitoksen johtokunnalle. Liikelaitoksen perustamisen yhteydessä tai em. säännöissä valtuusto päättää myös liikelaitoksen kirjanpidon järjestämisestä. Kunta voi järjestää liiketoiminnan talouden ohjauksen eri tavoin. Liiketoiminta voidaan käsitellä kunnan muun toiminnan tapaan brutto- tai nettobudjetoituna yksikkönä, jonka toimintatulot ja -menot tai niiden erotus otetaan kunnan talousarvion käyttötalousosaan

3 5 ja investointimenot ja -tulot tai niiden erotus otetaan investointiosaan. Mahdolliset liiketoiminnan tulosta ja tase-eriä kuvaavat laskelmat laaditaan tällöin sisäisinä laskelmina. Nämä laskelmat voidaan tehdä kunnan tuloslaskelman ja taseen muodossa. Vaihtoehtoisesti kunnan liiketoiminta voidaan järjestää myös kirjanpidollisesti eriytettynä yksikkönä, jolla on kunnan muita toimintayksikköjä itsenäisempi asema kunnan talousarviossa ja joka laatii kuntajaoston ohjeiden mukaisesti kirjanpitolakia soveltavan erillisen tilinpäätöksen. Liikelaitoksen erillistilinpäätös yhdistetään yhteen kunnan muun tilinpäätöksen kanssa kunnan kokonaistilinpäätökseksi. Tämän tyyppisestä kirjanpidollisesta eriyttämisestä on säädetty sähkömarkkinalain (386/96) 30 :ssä koskien sähkölaitostoimintaa harjoittavaa kunnan laitosta. Sähkölaitostoimintaa harjoittavan kunnan sähkölaitoksen kirjanpidossa noudatetaan tämän ohjeen mukaista kirjanpitoa. Yleisohjeen tarkoittaman kunnan liikelaitoksen tunnuspiirteitä ovat kannattavuusperusteinen liiketoiminta, kunnan muita toimintayksikköjä itsenäisempi asema kunnan talousarviossa sekä erilliskirjanpito ja tilinpäätös. Liiketoiminta Liiketoiminta on toimintaa, joka rahoitetaan kokonaan tai pääosin tavaroiden ja palvelujen myynnistä saatavilla tuloilla. Liiketoimintaan liitetään yleisesti seuraavat tunnusmerkit: - ulkopuolinen myynti on merkittävää - toiminnassa pyritään kannattavuuteen - investoinnit pyritään rahoittamaan ainakin pitkällä aikavälillä tulorahoituksella - liikelaitoksen ja asiakkaan välinen suhde perustuu sopimukseen - asiakkaalla on harkintavaltaa liiketoiminnan tuotteiden hankinnassa Liikelaitos kunnan talousarviossa Talousarvion hyväksymisen yhteydessä valtuusto asettaa liikelaitoksen toimintaa koskevat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Liikelaitoksen talousarviossa ja käsittelyssä kunnan talousarviossa sovelletaan Suomen Kuntaliiton antamaa suositusta kunnan ja kuntayhtymän talousarviosta ja -suunnitelmasta. Erilliskirjanpito ja -tilinpäätös Liikelaitoksen tulot kirjataan tuotoiksi tuloslaskelmaan ja tuotoista vähennetään kuluina ne menot, joista ei todennäköisesti kerry enää niitä vastaavaa tuloa, samoin kuin menetykset (KPL 5:1 ). Muut menot saadaan aktivoida sen mukaan kuin kirjanpitolain 5 luvussa säädetään. Liikelaitoksen omaisuus- ja pääomaerät esitetään taseessa. Liikelaitos laatii rahoituslaskelman, jossa esitetään varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta, rahoitustoiminnan kassavirta ja kassavarojen muutos. Tilikauden aikana erillisenä pidettävä liikelaitoksen kirjanpito ja sen perusteella laadittu liikelaitoksen tilinpäätös yhdistetään kunnan tilinpäätöksen. Ennen yhdistelyä eliminoidaan sisäiset erät. Sähkömarkkinalain (386/95) 30 :ssä säädetään, että "sähköliiketoimintaa harjoittava kunnallinen laitos tai kuntayhtymä tulee eriyttää kirjanpidollisesti kunnasta ja sille tulee laatia tilikausittain osakeyhtiön tilinpäätöksen kanssa vertailukelpoinen tuloslaskelma ja

4 6 tase" 1. Sähköliiketoimintaa harjoittavan kunnallisen laitoksen tilinpäätös sekä eriytettyjen toimintojen tuloslaskelmat ja taseet lisätietoineen tulee sähkömarkkinalain 32 :n mukaan esittää kunnan tilinpäätöksessä. 2.2 Liikelaitoksen kirjanpidon järjestäminen Liikelaitos kuuluu kunnan organisaatioon ja sen kirjanpito on osa kunnan kirjanpitoa. Liiketapahtumien kirjaaminen aikajärjestyksessä muodostaa liikelaitoksen peruskirjanpidon, joka on samalla osa kunnan peruskirjanpitoa. Liiketapahtumien kirjaaminen asiajärjestyksessä muodostaa liikelaitoksen pääkirjanpidon, joka on samalla osa kunnan pääkirjanpitoa. Liikelaitoksen kirjanpito yhdistetään kunnan muuhun kirjanpitoon tilinpäätöksessä tai välitilinpäätöksissä siten, että kunnan sisäiset tulot ja menot, sisäiset saatavat ja velat sekä sisäinen omistus eliminoidaan. Kirjanpitolain 2:4 :n mukaan liiketapahtumat on kirjattava aikajärjestyksessä (peruskirjanpito) ja asiajärjestyksessä (pääkirjanpito). Käteisellä rahalla suoritetun maksun kirjaaminen aikajärjestykseen on tehtävä viivytyksettä päiväkohtaisesti. Muut kirjaukset saadaan tehdä kuukausikohtaisesti tai neljän viikon jaksolta viimeistään kahden kuukauden kuluessa kalenterikuukauden tai jakson päättymisestä. Sen estämättä, mitä 1 momentissa säädetään, kirjaukset saadaan tehdä pääkirjanpitoon yhdistelminä siten kuin kauppa- ja teollisuusministeriö tarkemmin päättää Liikelaitoksen tilinpäätös Liikelaitoksen tuloslaskelma Liikelaitoksen tuloslaskelma laaditaan kirjanpitoasetuksen (1339/1997) 1:1 :n mukaista kaavaa soveltaen tämän yleisohjeen mukaisesti. Liikelaitoksen tuloslaskelmassa ei käytetä kunnan tuloslaskelman välitulosta vuosikate. Tuloslaskelman kaava on esitetty liitteessä 1. Lisäksi liikelaitos voi laatia talousarvion toteutumisvertailua varten vertailuna kunnan tuloslaskelmakaavan mukaiseksi muunnetun tuloslaskelman. Liikevaihto Liikevaihtoon luetaan liikelaitoksen varsinaisen toiminnan myyntituotot, joista on vähennetty myönnetyt alennukset sekä arvonlisävero ja muut välittömästi myynnin määrään perustuvat verot (KPL 4:1 ). Varsinainen toiminta on liikelaitoksen tarkoitusta toteuttavaa, jatkuvaa ja suunnitelmallista tavaroiden tai palveluiden yleensä voitolliseksi vp - HE 138 sähkömarkkinalaiksi, kirjanpidollisessa eriyttämisessä noudatettavien yleisperiaatteiden mukaan sisäisesti eriytettyjen liiketoimintojen tuloslaskelmat ja taseet tulisi laatia soveltuvin osin kirjanpitolain säännösten mukaan. Lisäksi 31 :n erityisperustelujen mukaan kunnallisen sähkölaitoksen tuloslaskelman ja taseen tulisi antaa mahdollisuuden verrata kunnallisen sähkölaitoksen toimintaa yhtiömuotoisiin sähköalan yrityksiin ja että ne tuovat myös esiin kunnan sähkölaitostoiminnasta ottaman tuoton vertailukelpoisella tavalla. Kirjanpidollisen eriyttämisen toteutuksessa viitataan esimerkkinä kunnallislain (979/92) 7 a :n mukaiseen liikelaitokseen ja Kuntaliiton suosituksen mukaiseen liikekirjanpitomalliin, jossa tuloslaskelma ja tase eivät olleet kaikilta osin yhdenmukaisia osakeyhtiön laskelmien kanssa. Lisäksi viitataan kuntalain säännökseen kirjanpitolain soveltamisesta kuntien kirjanpitoon myöhemmin. 2 Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös n:o 47/

5 7 tarkoitettua myyntitoimintaa. Varsinaiseksi toiminnaksi katsotaan myös sellainen toiminta, joka on tosiasiallisesti vakiintunut varsinaiseen toimintaan liittyväksi, vaikka se ei alun pitäen ole ollutkaan liikelaitoksen varsinaista toimintaa. Vakiintunut käytäntö on lukea kaikki vaihto-omaisuudesta saadut vastikkeet liikevaihtoon. Liikevaihtoon sisällytetään sekä kunnan ulkopuolisilta että kunnan muilta toimintayksiköiltä saadut myyntitulot. Myyntitulot kirjataan suoriteperusteen mukaisesti tuotoiksi sen tilikauden tilinpäätöksessä, jonka aikana suorite on luovutettu. Pitkän valmistusajan vaativan suoritteen kohdalla sallitaan tuloutus valmistusasteen perusteella kirjanpitolain 5:4 :ssä tarkemmin säädetyin edellytyksin. Liikevaihto esitetään nettomääräisenä. Nettoliikevaihto saadaan vähentämällä liikelaitoksen tavanomaiseen toimintaan liittyvästä tuotteiden myynnistä ja palvelujen tarjoamisesta saatavista tuotoista myynnin oikaisuerät sekä arvonlisäverot ja suoraan liikevaihdon perusteella määrättävät verot. Myynnin oikaisueriä ovat myyntiin välittömästi liittyvät vuosi-, käteis- ja vastaavat alennukset. Kurssieroja voidaan käsitellä niin ikään myynnin oikaisuerinä. Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos Mikäli liikelaitoksella on markkamäärältään huomattavia valmistevarastoja, on valmistevarastojen muutoksen esittäminen erikseen tuloslaskelmassa liikevaihdon jälkeen perusteltua. Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys esitetään tuottoja lisäävänä eränä. Tuottoja vähentävänä eränä tuloslaskelmassa esitetään valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen vähennys. Valmistus omaan käyttöön Mikäli liikelaitoksella on merkittävässä määrin valmistusta omaan käyttöön, on oman käytön valmistusarvon esittäminen erikseen tuloslaskelmassa liikevaihdon jälkeen perusteltua. Omaan käyttöön valmistuksen kirjanpidollisesta käsittelystä on ohjeet yleisohjeessa kunnan ja kuntayhtymän tuloslaskelman laatimisesta ( ). Liiketoiminnan muut tuotot Liiketoiminnan muihin tuottoihin luetaan tulot, joilla on yhteyttä liikelaitoksen suoritetuotantoon kuulumatta kuitenkaan siihen. Ne on ansaittu tavanomaisen liiketoiminnan puitteissa, mutta ovat liikelaitokselle merkitykseltään toissijaisia. Mm. käyttöomaisuuden myynnistä saadut myyntivoitot sekä vakuutuksen perusteella saadut kohdistamattomat korvaukset, esim. keskeytysvakuutuskorvaukset ovat yleensä liiketoiminnan muina tuottoina esitettäviä tuottoja 3. Viranomaistoiminnasta saadut tuotot kirjataan tuloslaskelmassa liiketoiminnan muihin tuottoihin. Muilta kuin omalta kunnalta saadut toimintatuet ja avustukset käsitellään liiketoiminnan muina tuottoina tai jos ne ovat olennaisia, ne voidaan merkitä tuloslaskelmaan omaksi eräksi Muut tuet ja avustukset. 3 Ks. myös Kuntajaoston lausunto 20/1998

6 8 Tuet ja avustukset kunnalta Kunnalta saatu tuki liikelaitoksen toimintaan merkitään tuloslaskelmaan omana tuottoeränä ennen kulueriä käyttäen nimikettä Tuet ja avustukset kunnalta. Tässä ryhmässä esitetään omalta kunnalta saatu sekä suoritemäärään perustuva tuki että muu toimintaavustus. Suoritemäärään perustuvaa tukea liikelaitokselle on esimerkiksi liikennelaitoksen tariffituki, joka maksetaan liikennesuoritteiden perusteella. Muussa toimintaavustuksessa maksun perusteena voi olla sijaissuorite tai muu määritysperuste, kuten esimerkiksi asiakasmäärä 4. Myös arvonlisäverolain 79 :n säännöksen huomioon ottaen on perusteltua kirjata oman kunnan tuet ja avustukset liikelaitoksen tuloslaskelmassa omaksi eräkseen 5. Toiselta kunnalta tai muulta julkisyhteisöltä saatu suoritemäärään perustuva tuki tai muu toiminta-avustus kirjataan liiketoiminnan muihin tuottoihin tai jos ne ovat olennaisia, tarkemmin eriteltynä tuloslaskelman omana eränä Muut tuet ja avustukset. Liikelaitoksen toimintatukien ja -avustusten sekä liittymismaksujen, muiden pääomatukien ja pääomasijoitusten käsittelyä selventää liitteen 2 taulukko. Kulut Kirjanpitoasetuksen tuloslaskelmakaavoissa on luovuttu jaosta muuttuviin ja kiinteisiin kuluihin. Kulujen nimikkeissä on poikettu osittain kirjanpitoasetuksen kulunimikkeistä vastaamaan kunnan tuloslaskelman nimikkeitä. Liikevaihdosta vähennettävät kulut ryhmitellään seuraavasti: Materiaalit ja palvelut: Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana Varastojen lisäys tai vähennys Palvelujen ostot Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Eläkekulut Muut henkilösivukulut Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot Arvonalentumiset Liiketoiminnan muut kulut 4 Kirjanpitolautakunta on antanut kaksi lausuntoa (204/1989 ja 1255/1994) julkisyhteisöltä saatujen tukien kirjaamisesta joukkoliikennettä harjoittavien yhtiöiden tilinpäätöksessä. Lausuntojen mukaan kilometrituki ja muu vastaava, varsinaiseen suoritetuotantoon saatu tuki ja avustus kirjataan liiketoiminnan muihin tuottoihin. 5 Arvonlisäverolain 79 :n muutoksen (1486/ ) mukaan arvonlisäveron perusteeseen luettavaan tavaran tai palvelun hintaan liittyvänä tukena tai avustuksena ei pidetä toiminnan harjoittamisesta tai järjestämisestä aiheutunutta kunnan tai osakaskuntien tukena tai avustuksena kattamaa alijäämää silloin, kun tavaran tai palvelun myyjänä on kunta tai pääkaupunkiseudun yhteistyövaltuuskunta.

7 9 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Aineet, tarvikkeet ja tavarat -kuluryhmään sisältyvät erät on esitetty yleisohjeessa kunnan ja kuntayhtymän tuloslaskelman laatimisesta ( ). Palvelujen ostot Palvelujen ostoihin sisältyy liikelaitoksen suoritetuotannossaan käyttämiä palveluja. Tarkemmin palvelut on esitetty yleisohjeessa kunnan ja kuntayhtymän tuloslaskelman laatimisesta ( ). Palvelujen ostot -nimike poikkeaa kirjanpitoasetuksen tuloslaskelman "Ulkoiset palvelut" nimikkeestä ja sen sisällöstä, koska kunnan liikelaitos ostaa palveluja sekä kunnan ulkopuolelta että omalta kunnalta ja että se on yhdenmukainen kunnan tuloslaskelman vastaavan erän kanssa. Henkilöstökulut Henkilöstökulut ryhmitellään samoin kuin on esitetty yleisohjeessa kunnan ja kuntayhtymän tuloslaskelman laatimisesta ( ). Poistot ja arvonalentumiset Poistot ja arvonalentumiset esitetään kahtena eränä tuloslaskelmassa, suunnitelman mukaiset poistot ja arvonalentumiset, kuten on esitetty yleisohjeessa kunnan ja kuntayhtymän yleisohjeessa tuloslaskelman laatimisesta ( ). Poistoista ja arvonalennuksista on annettu ohjeet yleisohjeessa kunnan ja kuntayhtymän suunnitelman mukaisista poistoista ( ). Liiketoiminnan muut kulut Liiketoiminnan muihin kuluihin kirjataan mm. viranomaistoiminnasta aiheutuvat kulut, samoin liikelaitoksen maksama kiinteistövero toisen kunnan alueella olevasta kiinteistöstä. Liikeylijäämä (-alijäämä) Kunnan liikelaitoksen tuloslaskelmassa käytetään liikeylijäämä/alijäämä -käsitteitä. Aikaisemmasta ennen poistoja olevasta välituloksesta käyttökate on kirjanpitoasetuksen liikekaavassa luovuttu, joten sitä ei käytetä myöskään liikelaitoksen tuloslaskelmakaavassa.

8 10 Rahoitustuotot ja -kulut Rahoitustuotot ja -kulut ryhmitellään liikelaitoksen tuloslaskelmassa seuraavasti: Rahoitustuotot: Korkotuotot Rahoitusavustus kunnalta Muut rahoitustuotot Rahoituskulut: Kunnalle maksetut korkokulut Muille maksetut korkokulut Korvaus peruspääomasta Muut rahoituskulut Rahoitustuotot esitetään jaoteltuna korkotuottoihin, rahoitusavustukseen kunnalta ja muihin rahoitustuottoihin. Korkotuottojen ja muiden rahoitustuottojen käsittelyssä noudatetaan yleisohjetta kunnan ja kuntayhtymän tuloslaskelman laatimisesta ( ), muutoin mutta kunnan maksama avustus liikelaitoksen korkomenoon käsitellään liikelaitoksen tuloslaskelmassa rahoitustuottojen ryhmässä omalla nimikkeellä Rahoitusavustus kunnalta. Korkotuottoihin luetaan myös keskuskassan ja liikelaitoksen väliseltä yhdystililtä sekä kunnalle annetusta lainasta saadut korkotuotot. Mikäli korkotuotot omalta kunnalta ovat olennaisia, ne voidaan esittää omana eränä Korkotuotot kunnalta. Rahoituskuluissa korkokulut esitetään jaoteltuina kunnan sisäisestä lainasta ja keskuskassan ja liikelaitoksen väliseltä yhdystililtä kunnalle maksettuihin korkokuluihin ja muille maksettuihin korkokuluihin. Liikelaitoksen maksama korvaus peruspääomalle merkitään rahoituskuluihin erillisenä eränä Korvaus peruspääomasta. Korvaus kunnan liiketoimintaan sijoittamalle pääomalle on perusteltua käsitellä rahoituskuluna eikä voitonjakoeränä, koska - kunnan pääomasijoituksen jakaminen sisäiseen lainaan kunnalta ja peruspääomaan on harkinnanvarainen. Sijoitetulle pääomalle maksettavan korvauksen luonne ei asiallisesti riipu siitä, miten pääomasijoitus liikelaitoksen taseessa on jaettu - korvaus peruspääomasta, samoin kuin sisäisen lainan korko käsitellään tuloksesta riippumattomana kustannuseränä. Tämä tuo hinnoitteluun ennustettavuutta ja luotettavuutta, mikä on välttämätöntä varsinkin kunnan toiminnassa, jonka markkinaasema on määräävä tai jossa kilpailua ei ole. Satunnaiset tuotot ja kulut Rahoituserien jälkeen jäävään ylijäämään (alijäämään) ennen satunnaisia eriä lisätään tai siitä vähennetään satunnaiset tuotot ja kulut. Satunnaiset tuotot ja kulut on määritelty kirjanpitolain 4:2 :ssä. Kunnan liikelaitoksessa satunnaisiksi tuotoiksi ja kuluiksi katsotaan vastaavasti tulot ja menot kuten yleisohjeessa kunnan ja kuntayhtymän tuloslaskelman laatimisesta ( ) on määritelty. Vapaaehtoisten varausten muutokset Valtuusto voi päättää talousarvion ja tilinpäätöksen yhteydessä, että osa liikelaitoksen tuloksesta siirretään varauksiin vastaisia menoja varten. Kirjanpitolain 5:15 :ssä luetelluista vapaaehtoisista varauksista tulee kysymykseen lähinnä investointivaraus. Inves-

9 11 tointivarauksen tekemisen edellytyksissä ja purkamisessa noudatetaan kunnan ja kuntayhtymän tuloslaskelmasta annetun yleisohjeen ( ) luvun 12.2 Vapaaehtoisten varausten muutokset ohjeita. Vapaaehtoisiin varauksiin rinnastettavia eriä ovat myös kertyneet poistoerot. Myös vapaaehtoisten varausten käyttö käsitellään tulosvaikutteisesti. Rahastointi varausten tekemisen sijasta tai ohella tulee kysymykseen liikelaitoksessa vain poikkeustapauksessa, mistä syystä niiden muutosta ei ole otettu kaavaan. Mikäli liikelaitokselle on perustettu vapaaehtoinen oma rahasto, mahdollinen rahaston muutos merkitään erilliseksi eräksi tuloslaskelmaan vapaaehtoisten varausten muutoksen jälkeen. Tilikauden ylijäämä (alijäämä) Se osuus liikelaitoksen tuloksesta, josta ei tehdä varauksia, esitetään tilikauden ylijäämänä Liikelaitoksen tase Kunnan liikelaitoksessa noudatetaan kirjanpitolautakunnan kuntajaoston kunnan ja kuntayhtymän taseen laatimisesta antaman yleisohjeen ( ) mukaista tasetta lisättynä liikelaitoksen ja kunnan välisillä sisäisillä erillä, ellei tässä ohjeessa toisin esitetä. Toimeksiantojen varat ja pääomat on jätetty liikelaitoksen taseesta pois, koska niitä on liikelaitoksilla vain poikkeuksellisesti. Mikäli liikelaitoksella on toimeksiantojen varoja ja pääomia, ne lisätään taseeseen vastaavasti kuin kunnan taseessa. Tase-erien sisältöä käsitellään tässä yleisohjeessa vain liikelaitosta koskevien erityispiirteiden ja -ohjeiden osalta. Muutoin viitataan em. yleisohjeeseen taseen laatimisesta. Pysyvät vastaavat Pysyvien vastaavien määritelmät ja ryhmittelyt taseessa sekä hankintamenon määräytyminen ja jaksottaminen on esitetty yleisohjeessa kunnan ja kuntayhtymän taseen laatimisesta ( ) ja yleisohjeessa suunnitelman mukaisista poistoista ( ). Liikelaitoksen hankkiessa kunnan toiselta toimintayksiköltä käyttöomaisuushyödykkeen (aineellisen tai aineettoman) käsitellään tätä kunnan sisäistä hankintamenoa liikelaitoksen kirjanpidossa ja taseessa samalla tavalla kuin kunnan ulkoista hankintamenoa. Kunnan tilinpäätöstä varten sisäinen hankintameno on kuitenkin eriteltävä siten, että olennaiset sisäiset katteet voidaan eliminoida. Käyttöomaisuuden arvonkorotukset ja -alennukset Kunnan liikelaitoksessa arvonkorotus voidaan tehdä vastaavin edellytyksin kuin yleisohjeessa kunnan ja kuntayhtymän taseen laatimisesta ( ) luvussa 2.3 Arvonkorotukset on esitetty. Arvonalennukset Liikelaitoksen arvonalennusten osalta noudatetaan mitä kunnan ja kuntayhtymän tuloslaskelman, taseen sekä suunnitelman mukaisista poistoista annetuissa yleisohjeissa ( ) arvonalennuksista on sanottu.

10 12 Vaihtuvat vastaavat Vaihto-omaisuus Vaihto-omaisuuden ryhmittelyssä, arvostamisessa ja hankintamenon jaksottamisessa noudatetaan mitä yleisohjeessa kunnan ja kuntayhtymän taseen laatimisesta ( ) on esitetty. Rahoitusomaisuus Liikelaitoksen rahoitusomaisuus ryhmitellään kunnan ja kuntayhtymän taseen laatimisesta annetun yleisohjeen ( ) mukaisella tavalla muutoin, mutta mikäli liikelaitoksella on sisäisiä saamisia kunnalta, ne merkitään luonteensa mukaisesti pitkä- tai lyhytaikaisiin saamisiin omaksi eräksi Saamiset kunnalta. Erä sisältää kaikki lyhyt- tai pitkäaikaisten saamisten ryhmään kuuluvat saamiset omalta kunnalta. Mikäli liikelaitoksen omien pankki- ja postisiirtotilien asemasta tai lisäksi käytetään liikelaitoksen ja keskuskassan välistä yhdystiliä, merkitään se taseryhmään Rahat ja pankkisaamiset. Erityiskatteisten rahastojen varat sisällytetään taseryhmään Muut sijoitukset. Oma pääoma Liikelaitoksen oma pääoma on osa kunnan omaa pääomaa. Koko kunnan tilinpäätöksessä liikelaitoksen oman pääoman erät yhdistetään kunnan oman pääoman ao. eriin. Oma pääoma ryhmitellään liikelaitoksen taseessa seuraavasti: Peruspääoma Liittymismaksurahasto Arvonkorotusrahasto Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä) Tilikauden ylijäämä (alijäämä) Peruspääoma on kunnan pysyväisluonteinen pääomasijoitus liikelaitokseen. Peruspääomalla voidaan kattaa liikelaitoksen alijäämää vain erityisestä syystä. Peruspääoman lisäys on kunnan sisäinen liiketapahtuma, joka käsitellään liikelaitoksen kirjanpidossa pääomarahoituksena. Peruspääomasta maksettava korvaus käsitellään liikelaitoksen kirjanpidossa rahoituskuluna ja kunnan kirjanpidossa rahoitustuottona. Liittymismaksurahastoon merkitään liikelaitoksessa liittymismaksut, jotka ovat sääntöjen mukaan siirtokelpoisia, mutta eivät palautettavia. Siirtokelpoinen liittymismaksu voidaan merkitä myös hyvityksenä käyttöomaisuuteen, mikäli liittymismaksulla on käyttöoikeuden luonne ja se voidaan kohdistaa määrättyyn hankintamenoon. Ennen liittymismaksurahastoon kirjatut siirtokelpoiset liittymismaksut voidaan vähentää käyttöomaisuuden hankintamenoista, mikäli uusien siirtokelpoisten liittymismaksujen osalta tämä menettelytapa voidaan valita. Jos liittymismaksu on palautuskelpoinen (ts. palautusvelvollisuus), se merkitään taseeseen erään Muut velat, jonka nimikkeenä suositellaan käytettäväksi nimikettä Liittymismaksut ja muut velat. Palautuskelpoiset liittymismaksut suositellaan esitettäväksi edellä mainitun erän erillisenä alanimikkeenä. Erän jakautuminen liittymismaksuihin ja muihin

11 13 velkoihin voidaan ilmoittaa myös liitetietona 6. Ennen voimassa olleiden ohjeiden mukaisesti kirjatut liittymismaksut suositetaan muuttamaan uuden ohjeen mukaisesti. Mikäli niitä ei muuteta, liitetiedoissa on annettava selvitys. Liittymismaksut, jotka eivät ole palautettavia eivätkä siirtokelpoisia eikä niitä voida kohdistaa määrättyyn hankintamenoon, kirjataan myyntituotoksi. Jos liittymismaksulla on käyttöoikeuden luonne ja se voidaan kohdistaa hankintamenoon, se voidaan vähentää hankintamenosta. Muutoin liittymismaksu käsitellään tuloslaskelmassa tuottona. Liitteessä 2 on esitetty mm. liittymismaksujen käsittely liikelaitoksen kirjanpidossa. Arvonkorotusrahastoon merkitään pysyvien vastaavien eriin tehdyt arvonkorotukset. Arvonkorotuksen edellytyksiä on käsitelty yleisohjeessa kunnan ja kuntayhtymän taseen laatimisesta luvussa 2.3 Arvonkorotukset. Mikäli liikelaitokselle on perustettu vapaaehtoisia omia rahastoja, ne esitetään taseessa omana eränä Muut omat rahastot. Edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämä on erä, johon tilinavauksessa merkitään edellisen vuoden tilinpäätöksen ylijäämä tai alijäämä. Peruspääomasta maksettavan korvauksen lisäksi valtuuston erikseen mahdollisesti päättämän määrän siirto liikelaitoksen edellisten tilikausien ylijäämästä kunnalle tehdään tasevaikutteisesti. Siirto tehdään tilinpäätösvuotta seuraavalla tilikaudella liikelaitoksen edellisten tilikausien ylijäämästä valtuuston päättämään kunnan oman pääoman erään. Siirtokirjaus tehdään kunnan ja liikelaitoksen kirjanpidossa raha- tai yhdystiliä vastaan. Tilikauden ylijäämä/alijäämä varausten tekemisen ja mahdollisten rahastosiirtojen jälkeen esitetään erikseen oman pääoman eränä. Tilikauden alijäämä esitetään oman pääoman ryhmässä vähennyseränä, eikä sitä voida esittää taseen vastaavien puolella. Poistoero ja vapaaehtoiset varaukset Kertynyttä poistoeroa syntyy, kun liikelaitos tekee suunnitelmapoistot ylittäviä poistoja. Poistoeron kirjaaminen voi liikelaitoksessa tulla kysymykseen silloin, kun investoinnin hankintamenoa on katettu varauksella. Poistoeron käsittelyä on yksityiskohtaisemmin selostettu kirjanpitolautakunnan kuntajaoston yleisohjeessa kunnan ja kuntayhtymän suunnitelman mukaisista poistoista ( ) luvussa 6. Vapaaehtoisista varauksista tulee kunnan liikelaitoksessa kysymykseen lähinnä investointivaraus. Investointivaraus voidaan tehdä vain tilikauden ylijäämäisestä tuloksesta. Mikäli koko kunnan tilinpäätöksessä tulos on alijäämäinen, valtuusto joutuu tilinpäätöksen yhteydessä päättämään, onko tilinpäätökseen esitetty varaus, esim. liikelaitoksen investointivaraus, kunnan kokonaistalouden kannalta perusteltua tehdä ja onko varauksen tekeminen siinä tilanteessa hyvän kirjanpitotavan mukaista. Tarkemmin investointivarauksen edellytyksistä on yleisohjeessa kunnan ja kuntayhtymän suunnitelman mukaisista poistoista ( ) luvussa 6 ja tuloslaskelman laatimisesta ( ) luvussa KILA 1999/1566

12 14 Pakolliset varaukset Pakollisten varausten kirjaaminen johtuu varovaisuuden periaatteen noudattamisesta. Pakollisten varausten tekemisen edellytyksistä, velvoitteista ja ryhmittelystä on tarkemmin yleisohjeessa kunnan ja kuntayhtymän taseen laatimisesta ( ) luvussa 7. Vieras pääoma Kunnan liikelaitoksen pitkä- ja lyhytaikaisen vieraan pääoman ryhmittelyssä noudatetaan kunnan ja kuntayhtymän taseen laatimisesta annetun yleisohjeen ( ) mukaista ryhmittelyä, lisättynä nimikkeellä Lainat kunnalta. Lainanantajaryhmien määrittelyssä noudatetaan taloustilaston tietosisältövaatimuksia. Seuraavana vuonna erääntyvät pitkäaikaisten lainojen lyhennykset siirretään tilinpäätöksessä pitkäaikaisesta vieraasta pääomasta lyhytaikaiseen vieraaseen pääomaan. Jos keskuskassan ja liikelaitoksen välisellä yhdystilillä on velkaa kunnalle, se käsitellään taseessa lyhytaikaisena lainana kunnalta Liikelaitoksen rahoituslaskelma Rahoituslaskelman rakenne ja kirjausperuste Kunnan liikelaitoksen rahoituslaskelma esitetään ns. kassavirtalaskelmana, jossa erikseen on nähtävissä varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirrat, jotka käsittävät tulorahoituksen ja investointierät. Rahoituslaskelmasta tulee erikseen käydä ilmi rahoitustoiminnan kassavirta. Sitä varten rahoitustoiminnan kassavirtalaskelmassa esitetään ensin lainankannan muutokset. Sen jälkeen esitetään maksuvalmiuteen vaikuttavat omien pääomien muutokset. Maksuvalmiuden muutoksiin vaikuttavat myös vaihto-omaisuuden, pitkä- ja lyhytaikaisten saamisten ja korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutokset. Rahoituslaskelman selkeyden säilyttämiseksi esitetään siinä eriteltynä vain kokonaistalouden kannalta olennaiset erät. Varsinaisen toiminnan ja investointien sekä rahoitustoiminnan kassavirtojen yhteenlaskettu muutos vastaa taseesta laskettua kassavarojen muutosta. Kunnan liikelaitoksen rahoituslaskelma laaditaan suoriteperusteisesti. Tämä tarkoittaa sitä, että mm. myyntituloja ja ostomenoja ei oikaista myyntisaamisilla tai ostoveloilla vaan oikaisu tapahtuu vasta muiden maksuvalmiuteen vaikuttavien erien muutoksissa rahoitustoiminnan kassavirtalaskelmassa. Rahoituslaskelmassa esitettävät lisäykset ja vähennykset tase-erissä perustuvat suoriteperusteisesti kirjattuihin tuloihin ja menoihin. Rahoituslaskelmasta on annettu ohjeet yleisohjeessa kunnan ja kuntayhtymän rahoituslaskelman laatimisesta ( ). Liikelaitoksen rahoituslaskelman malli on esitetty tämän ohjeen liitteessä 4.

13 Rahoituslaskelman sisältö Liikelaitoksen varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta Tulorahoitus Liikelaitoksen tulorahoitus muodostuu liikeylijäämästä (tai liikealijäämästä), poistoista ja arvonalentumisista, rahoitustuotoista ja -kuluista sekä satunnaisista eristä. Liikeylijäämä saattaa sisältää eriä, jotka vaikuttavat muitten rahoituslaskelman tietojen laskemiseen. Rahoituslaskelman selkeyden vuoksi liikeylijäämä saadaan suoraan tuloslaskelmasta ja sen korjaukset esitetään rivillä Muut tulorahoituksen korjauserät. Korjauseriä ovat mm. käyttöomaisuuden myyntivoitot, mikäli ne on esitetty liiketoiminnan muissa tuotoissa sekä liiketoiminnan muihin kuluihin merkityt käyttöomaisuuden myyntitappiot. Investoinnit Investointien käsittely rahoituslaskelmassa on esitetty yleisohjeessa kunnan ja kuntayhtymän rahoituslaskelman laatimisesta ( ). Rahoitustoiminnan kassavirta Lainakannan muutokset Tässä esitetään pitkä- ja lyhytaikaisten lainojen lisäykset ja vähennykset. Lainakannan muutoksissa noudatetaan kunnan ja kuntayhtymän rahoituslaskelman laatimisesta annettua yleisohjetta muutoin, mutta liikelaitoksen rahoituslaskelmassa pitkäaikaisten lainojen lisäys ja vähennys sekä lyhytaikaisten lainojen muutos esitetään erikseen lainojen muutoksiin kunnalta ja erikseen muilta. Pitkä- ja lyhytaikaisten saamisten ja lainojen valuuttakurssimuutosten huomioon ottamisessa rahoituslaskelmassa noudatetaan kunnan ja kuntayhtymän yleisohjeessa rahoituslaskelman laatimisesta ( ) annettuja ohjeita. Oman pääoman muutokset Oman pääoman lisäyksessä on kysymys kunnan maksamasta pääomasijoituksesta liikelaitokseen ja vähennyksessä pääoman palautuksesta kunnalle. Oman pääoman ehtoinen sijoitus voi olla peruspääoman korotusta tai lisäsijoitus muuhun oman pääoman erään. Liittymismaksurahastoon kirjatut liittymismaksut merkitään liikelaitoksen rahoituslaskelmassa oman pääoman lisäyksenä. Mikäli valtuuston päätöksellä on siirretty liikelaitoksen edellisten tilikausien ylijäämää kunnan omaan pääomaan, siirto esitetään liikelaitoksen rahoituslaskelmassa omana eränä liittymismaksujen muutoksen jälkeen, ylijäämän siirto kunnalle.

14 16 Pitkä- ja lyhytaikaisten saamisten muutokset Vaihtuvien vastaavien saamisten ryhmässä esitettyjen pitkä- ja lyhytaikaisten saamisten muutokset esitetään erikseen pitkäaikaisten saamisten muutokset kunnalta ja erikseen muilta sekä erikseen lyhytaikaisten saamisten muutokset kunnalta ja erikseen muilta Rahoituslaskelman esitystarkkuus Rahoituslaskelmassa esitetään tilivuoden lukujen lisäksi vertailutiedot edelliseltä tilivuodelta. Vertailutiedot voidaan kuitenkin jättää ilmoittamatta tilivuodelta 2000 laadittavassa rahoituslaskelmassa. Rahoituslaskelmassa ei esitetä otsikkorivejä lukuun ottamatta rivejä, joissa ei ole lukuja kuluneella eikä vertailutilivuotena. Rahoituslaskelmassa esitettyjä eriä voidaan lisätä, mikäli se on rahoituksesta annettavien oikeiden ja riittävien tietojen kannalta merkityksellistä. Tällainen erittely voidaan tehdä esimerkiksi silloin kun valuuttakurssien muutosten takia pitkäaikaisten lainojen muutos on ollut olennainen. Vaikka kurssimuutokset eivät olekaan toiminnan rahoituksesta johtuvia, on ne huomioitava rahoituslaskelmassa. Vähäiset kurssimuutosten vaikutukset voidaan yhdistää kuitenkin erään, josta se on aiheutunut. Rahoituslaskelma voidaan esittää 1000 rahayksikön tarkkuudella. Se kannattaa kuitenkin laatia suoraan kirjanpidon tiedoista automaattisesti omana raporttinaan, jolloin tarkkuus voi olla sama kuin kirjanpidossa. 2.4 Tilinpäätöksen liitetiedot ja tase-erittelyt Kunnan liikelaitoksen tuloslaskelmaa ja tasetta täydentävät liitetiedot esitetään yhdistettyinä kunnan tilinpäätöksen liitetietoihin. Suositeltavaa kuitenkin on, että liikelaitos esittää myös omassa tilinpäätöksessään erikseen liikelaitosta koskevat liitetiedot. Liitetietoja käsitellään kirjanpitolautakunnan kuntajaoston antamassa yleisohjeessa kunnan ja kuntayhtymän tilinpäätöksen liitetiedoista. Liikelaitoksen tase-erittelyt sisältyvät kunnan tilinpäätöstä varmentaviin tase-erittelyihin. Suositeltavaa on, että liikelaitoksen tase-erittelyt ryhmitellään omaksi kokonaisuudekseen. Tase-erittelyjen sisältöä on yksityiskohtaisesti käsitelty kirjanpitolautakunnan kuntajaoston antamassa yleisohjeessa kunnan ja kuntayhtymän taseen laatimisesta ( ). 2.5 Liikelaitos kunnan tilinpäätöksessä Tilinpäätöksessä liikelaitoksen ja muun kunnan tiedot yhdistellään rivi riviltä. Yhdistely voidaan tehdä joko pääkirjanpidossa, tai jos liikelaitoksen kirjanpito pidetään eri järjestelmällä, myös erillisenä yhdistelynä kirjanpitovienteineen. Yhdistelylaskelmat ovat osa kunnan kirjanpitoaineistoa. Tuloslaskelman yhdistäminen Tilinpäätöksessä liikelaitoksen tuloslaskelma yhdistellään kunnan tuloslaskelmaan rivi riviltä. Ennen yhdistelyä eliminoidaan kunnan sisäiset erät liikevaihdosta ja muista tuot-

15 17 toeristä, kulueristä sekä rahoituseristä ja satunnaisista eristä. Tuloslaskelman yhdistelyä käsitellään yksityiskohtaisesti liitteen 6 esimerkissä. Rahoituslaskelman yhdistely Kunnan tilinpäätökseen laadittavaan kunnan koko talouden käsittävään rahoituslaskelmaan liikelaitoksen rahoituslaskelma yhdistellään rivi riviltä. Ennen yhdistelyä eliminoidaan keskuskassan ja liikelaitoksen väliset rahoitustapahtumat kuten keskinäiset antolainat ja niiden lyhennykset sekä peruspääoman lisäykset ja vähennykset. Mikäli liikelaitos on saanut kunnan muulta toimintayksiköltä liittymismaksun, eliminoidaan se kirjaustavasta riippuen vuosikatteesta tai investointien rahoitusosuuksista taikka rahoitustoiminnan kassavirroista. Rahoituslaskelman yhdistelyä käsitellään yksityiskohtaisesti liitteen 6 esimerkissä. Taseen yhdistely Liikelaitoksen tase yhdistellään kunnan taseen eriin rivi riviltä. Ennen yhdistelyä eliminoidaan kunnan sisäiset saamiset ja velat sekä sisäinen omistus. Eliminoitavia eriä ovat myös vaihto- ja käyttöomaisuuteen kirjatut olennaiset sisäiset katteet. Kunnan taseessa liikelaitoksen peruspääoma sisältyy peruspääomaan. Liikelaitoksen muut oman pääoman erät ovat osia kunnan muista pääomaeristä. Taseen yhdistely käsitellään yksityiskohtaisesti liitteen 6 esimerkissä. Liikelaitos kunnan talousarvion toteutumisvertailussa Kuntalain 13 :n mukaan valtuusto hyväksyy kunnan liikelaitoksen toimintaa ja taloutta koskevat tavoitteet. Tilinpäätöksessä kunta esittää niitä koskevat toteutumisvertailulaskelmat. Toteutumisvertailulaskelmien esittämisestä on tarkemmin Suomen Kuntaliiton antamassa suosituksessa kunnan ja kuntayhtymän talousarviosta ja -suunnitelmasta. 3 Rahasto taseyksikkönä Mikäli rahaston toiminnasta vastaavalle toimielimelle on tarkoitus siirtää itsenäistä, kunnan talousarviosta riippumatonta toimivaltaa rahaston varojen käytössä, on rahasto eriytettävä kunnan kirjanpidossa taseyksiköksi. Rahaston kirjanpito eriytetään siten, että siitä voidaan laatia rahaston oma tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja tase. Rahaston tuloslaskelma, tase ja rahoituslaskelma laaditaan kunnan ja kuntayhtymän em. laskelmista annettujen ohjeiden mukaisesti lisättynä kunnan ja rahaston saatavien, velkojen ja liiketapahtumien välisillä erillä. Tilinpäätöksessä ne yhdistellään kunnan tilinpäätökseen rivi riviltä. Rahaston käsitteleminen taseyksikkönä lisää kirjanpidossa ja tilinpäätöksessä erittely-, eliminointi- ja yhdistelyvientejä. Rahaston taseyksikkökäsittely edellyttää, että valtuusto hyväksyy rahastolle säännön. Rahaston maksuliikenne voidaan hoitaa kunnan rahatileillä tai rahastolla voi olla omat rahatilit. Rahaston käsitteleminen taseyksikkönä on erityinen hallinnollinen ja kirjanpidollinen ratkaisu. Muutettaessa rahasto taseyksiköksi, tulisi ainakin seuraavien edellytysten täyttyä:

16 18 - kunnan taloudessa rahaston pääomalla sekä varojen kartuttamisella ja käytöllä on olennaista merkitystä kyseisen toiminnan kannalta - rahastoa koskevia liiketapahtumia on tilikauden aikana useita - rahaston toiminnan tulos lisää tai vähentää rahaston pääomaa - rahaston pääoman kartuttamisessa tulee muulla kuin verorahoituksella olla merkittävä osuus. Yleisohjeen liitteessä 7 on esitetty esimerkki asuntorahaston kirjanpidollisesta käsittelystä taseyksikkönä kunnan kirjanpidossa.

17 19 KUNNAN LIIKELAITOKSEN TULOSLASKELMA Liite Liikevaihto + + Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) +/- +/- Valmistus omaan käyttöön + + Liiketoiminnan muut tuotot + + Tuet ja avustukset kunnalta + + Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana - - Varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) +/- +/- Palvelujen ostot Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot - - Henkilösivukulut Eläkekulut - - Muut henkilösivukulut Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot - - Arvonalentumiset Liiketoiminnan muut kulut - - Liikeylijäämä (-alijäämä) + + Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot + + Rahoitusavustus kunnalta + + Muut rahoitustuotot + + Kunnalle maksetut korkokulut - - Muille maksetut korkokulut - - Korvaus peruspääomasta - - Muut rahoituskulut - +/- - +/- Ylijäämä (alijäämä) ennen satunnaisia eriä + + Satunnaiset tuotot ja -kulut Satunnaiset tuotot + + Satunnaiset kulut - +/- - +/- Ylijäämä (alijäämä) ennen varauksia + + Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+) -/+ -/+ Vapaaehtoisten varausten lisäys (-) tai vähennys (+) -/+ -/+ Tilikauden ylijäämä (alijäämä) + +

18 20 Toimintatukien ja -avustusten sekä liittymismaksujen, muiden pääomatukien ja pääomasijoitusten käsittely liikelaitoksen kirjanpidossa Liite 2 Tukimuoto Kirjanpidossa Toimintatuet Toimintatuki kunnalta Muulta julkisyhteisöltä (asiakassuoritteen tai sijaissuoritteen mukaan maksettava tuki) Tuet ja avustukset kunnalta Liiketoiminnan muut tuotot, tai jos olennaisia, omalle riville Muut tuet ja avustukset Pääomatuet ja -sijoitukset Korkomenoon saatu avustus kunnalta Lainanlyhennykseen saatu avustus kunnalta Pääomasijoitus kunnalta Rahoitusavustus kunnalta (rahoituserissä) Rahoitusavustus kunnalta (rahoituserissä) tai peruspääoman lisäys Laina kunnalta tai Peruspääomasijoitus kunnalta Liittymismaksut - takaisinpalautettava ja siirtokelpoinen Muut velat - ei-takaisinpalautettava, siirtokelpoinen Liittymismaksurahasto - takaisinpalautettava, ei-siirtokelpoinen Muut velat - ei-takaisinpalautettava, ei-siirtokelpoinen -- jos liittymismaksulla on käyttöoikeuden luonne Hankintamenon vähennys ja se voidaan kohdistaa hankintamenoon -- ei kohdistu hankintamenoon Liikevaihtoon sisältyvä myyntituotto Muu rahoitusosuus - kohdistuu hankintamenoon Hankintamenon vähennys - ei kohdistu hankintamenoon -- toistuva, ennakoitavissa Liiketoiminnan muu tuotto -- poikkeuksellinen Satunnainen tuotto

19 KUNNAN LIIKELAITOKSEN TASE Liite 3 21 VASTAAVAA VASTATTAVAA A PYSYVÄT VASTAAVAT A OMA PÄÄOMA I Aineettomat hyödykkeet I Peruspääoma 1. Aineettomat oikeudet II Liittymismaksurahasto 2. Muut pitkävaikutteiset menot III Arvonkorotusrahasto 3. Ennakkomaksut IV Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä) V Tilikauden ylijäämä (alijäämä) II Aineelliset hyödykkeet 1. Maa- ja vesialueet B POISTOERO JA VAPAAEHTOISET 2. Rakennukset VARAUKSET 3. Kiinteät rakenteet ja laitteet 1. Poistoero 4. Koneet ja kalusto 2. Vapaaehtoiset varaukset 5. Muut aineelliset hyödykkeet 6. Ennakkomaksut ja keskeneräiset C PAKOLLISET VARAUKSET hankinnat 1. Eläkevaraukset 2. Muut pakolliset varaukset III Sijoitukset 1. Osakkeet ja osuudet D VIERAS PÄÄOMA 2. Joukkovelkakirjalainasaamiset I Pitkäaikainen 3. Muut lainasaamiset 1. Joukkovelkakirjalainat 4. Muut saamiset 2. Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta 3. Lainat kunnalta B VAIHTUVAT VASTAAVAT 4. Lainat julkisyhteisöiltä I Vaihto-omaisuus 5. Lainat muilta luotonantajilta 1. Aineet ja tarvikkeet 6. Saadut ennakot 2. Keskeneräiset tuotteet 7. Ostovelat 3. Valmiit tuotteet/tavarat 8. Muut velat 4. Muu vaihto-omaisuus 9. Siirtovelat 5. Ennakkomaksut II Lyhytaikainen II Saamiset 1. Joukkovelkakirjalainat Pitkäaikaiset saamiset 2. Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta 1. Myyntisaamiset 3. Lainat kunnalta 2. Lainasaamiset 4. Lainat julkisyhteisöiltä 3. Saamiset kunnalta 5. Lainat muilta luotonantajilta 4. Muut saamiset 6. Saadut ennakot 5. Siirtosaamiset 7. Ostovelat Lyhytaikaiset saamiset 8. Muut velat 1. Myyntisaamiset 9. Siirtovelat 2. Lainasaamiset 3. Saamiset kunnalta 4. Muut saamiset 5. Siirtosaamiset III Rahoitusarvopaperit 1. Osakkeet ja osuudet 2. Sijoitukset rahamarkkinainstrumentteihin 3. Joukkovelkakirjalainasaamiset 4. Muut arvopaperit IV Rahat ja pankkisaamiset

20 22 KUNNAN LIIKELAITOKSEN RAHOITUSLASKELMA Liite 4 Liikelaitoksen varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta Tulorahoitus Liikeylijäämä (-alijäämä) xxx Poistot ja arvonalentumiset + xxx Rahoitustuotot ja -kulut ± xxx Satunnaiset erät ± xxx Muut tulorahoituksen korjauserät ± xxx ± xxx Investoinnit Käyttöomaisuusinvestoinnit xxx Rahoitusosuudet investointimenoihin - xxx Käyttöomaisuuden myyntitulot - xxx - xxx Varsinaisen toiminnan ja investointien nettokassavirta ± xxx Rahoitustoiminnan kassavirta Lainakannan muutokset Kunnalta saatujen pitkäaikaisten lainojen lisäys + xxx Muilta saatujen pitkäaikaisten lainojen lisäys + xxx Kunnalta saatujen pitkäaikaisten lainojen vähennys - xxx Muilta saatujen pitkäaikaisten lainojen vähennys - xxx Kunnalta saatujen lyhytkaisten lainojen muutos ± xxx Muilta saatujen lyhytaikaisten lainojen muutos ± xxx ± xxx Oman pääoman muutokset Peruspääoman muutos ± xxx Liittymismaksujen muutos ± xxx ±xxx Muut maksuvalmiuden muutokset Vaihto-omaisuuden muutos ± xxx Pitkäaikaisten saamisten muutokset kunnalta ± xxx Pitkäaikaisten saamisten muutokset muilta ± xxx Lyhytaikaisten saamisten muutokset kunnalta ± xxx Lyhytaikaisten saamisten muutokset muilta ± xxx Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos ± xxx ± xxx Rahoitustoiminnan nettokassavirta ± xxx Kassavarojen muutos ± xxx Kassavarojen muutos Kassavarat ± xxx Kassavarat xxx ± xxx

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1.1 Tuloslaskelma, ulkoinen Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Valmistevarastojen muutos +/- Valmistus omaan käyttöön

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1(16) Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1. KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN TILINPÄÄTÖSLASKELMAT... 2 1.1. Kunnan ja kuntayhtymän tuloslaskelma,

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS 2013 TULOSLASKELMA 2013 2012 Liikevaihto 3 960 771 3 660 966 Valmistus omaan käyttöön 1 111 378 147 160 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -104 230-104 683 Palvelujen ostot

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015 TILINPÄÄTÖS 2015 TULOSLASKELMA 2015 2014 Liikevaihto 3 576 109 3 741 821 Valmistus omaan käyttöön 140 276 961 779 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -115 284-96 375 Palvelujen ostot

Lisätiedot

Yleisohje kunnan ja kuntayhtymän rahoituslaskelman laatimisesta

Yleisohje kunnan ja kuntayhtymän rahoituslaskelman laatimisesta Kirjanpitolautakunnan kuntajaosto Kauppa- ja teollisuusministeriö Yleisohje kunnan ja kuntayhtymän rahoituslaskelman laatimisesta ISBN 951-755-923-2 Suomen Kuntaliitto 2004 KIRJANPITOLAUTAKUNNAN KUNTAJAOSTO

Lisätiedot

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014 Yleistä Karkkilan kaupungin tilikauden tulos vuodelta 2014 on 698 379,68 euroa ylijäämäinen. Tulos on 1 379 579,68 euroa talousarviota

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Asukasmäärä 31.12. 67 806 67 497 Verotuloprosentti 19,50 % 19,50 % Toimintakate -327,7 M -327,1 M Toimintakatteen kasvu 0,18 % 4,8 % Verotulot 254,3 M 237,4 M Verotulojen

Lisätiedot

Vakinaiset palvelussuhteet

Vakinaiset palvelussuhteet Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut Kaupungin henkilöstömäärä käsitellään henkilöstökertomuksessa. Keskeisten konserniyhteisöjen henkilöstöpanoskuvaus on alla. Vakinaiset palvelussuhteet Tehty työpanos,

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13)

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan

Lisätiedot

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Tilinpäätös Emoyhtiön tuloslaskelma Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Milj. Liite 1. 1. 31. 12. 2012 1. 1. 31. 12. 2011 Liikevaihto 1 12,5 8,9 Liiketoiminnan muut tuotot 2 4,6 3,6 Materiaalit ja palvelut 3

Lisätiedot

YLEISOHJE KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN RAHOITUSLASKELMAN LAATIMISESTA

YLEISOHJE KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN RAHOITUSLASKELMAN LAATIMISESTA KIRJANPITOLAUTAKUNNAN KUNTAJAOSTO Kauppa- ja teollisuusministeriö YLEISOHJE KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN RAHOITUSLASKELMAN LAATIMISESTA Helsinki 2006 Painetun julkaisun ISBN 952-213-163-6 Verkkojulkaisun ISBN

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 Historiallisen hyvä tulos Ylijäämää kertyi 5,5 miljoonaa euroa, jolloin kumulatiivista ylijäämää taseessa on noin 7,4 miljoonaa euroa. Se on enemmän kuin riittävä puskuri

Lisätiedot

Vesihuoltolaitoksen kirjanpidollisen taseyksikön perustaminen

Vesihuoltolaitoksen kirjanpidollisen taseyksikön perustaminen Kunnanhallitus 174 14.09.2015 Vesihuoltolaitoksen kirjanpidollisen taseyksikön perustaminen 235/02.00.00/2015 Kunnanhallitus 14.09.2015 174 Valmistelija: kunnansihteeri Asian tausta: Sonkajärven kunnan

Lisätiedot

Lahden kaupunki. Tilinpäätös 2007

Lahden kaupunki. Tilinpäätös 2007 Lahden kaupunki Tilinpäätös 2007 Tilinpäätös 2007 LAHTI TP 2005 TP 2006 TP 2007 Asukasluku (31.12) 98 411 98 755 99 301 Veroprosentti 19,00 19,00 19,00 1000 euroa Verotulot 258 802 274 700 290 033 Vuosikate

Lisätiedot

KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA

KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA Tilikausi Edellinen tilikausi Kiinteistön tuotot Vastikkeet Hoitovastikkeet 0,00 0,00 Hankeosuussuoritukset 0,00 0,00 Kulutusperusteiset vastikkeet 0,00 0,00 Erityisvastikkeet

Lisätiedot

Pelastusjohtaja Jari Sainio

Pelastusjohtaja Jari Sainio TILINPÄÄTÖS 2010 Varsinais-Suomen aluepelastuslautakunta VARSINAIS-SUOMEN ALUEPELASTUSLAUTAKUNTA Tilivelvollinen viranhaltija: Pelastusjohtaja Jari Sainio STRATEGINEN KEHYS Toiminta-ajatus: Visio: Laadukkaat

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2015 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla.

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. 39 TULOSSUUNNITELMA 40 TULOSSUUNNITELMAN LUKUOHJE Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. TOIMINTAKATE on ilmoittaa

Lisätiedot

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla.

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. 41 TULOSSUUNNITELMA 42 TULOSSUUNNITELMAN LUKUOHJE Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. TOIMINTAKATE on ilmoittaa

Lisätiedot

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PIENYRITYKSEN KULULAJIKOHTAINEN TULOSLASKELMA 1. LIIKEVAIHTO 2. Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos 3. Valmistus omaan käyttöön 4. Liiketoiminnan

Lisätiedot

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla.

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. 45 TULOSSUUNNITELMA 46 TULOSSUUNNITELMAN LUKUOHJE Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. TOIMINTAKATE on ilmoittaa

Lisätiedot

LAUSUNTO LIITTYMISMAKSUJEN KIRJAAMISESTA KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN KIRJANPIDOSSA

LAUSUNTO LIITTYMISMAKSUJEN KIRJAAMISESTA KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN KIRJANPIDOSSA Kirjanpitolautakunnan kuntajaosto LAUSUNTO 65 31.3.2004 LAUSUNTO LIITTYMISMAKSUJEN KIRJAAMISESTA KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN KIRJANPIDOSSA Kirjanpitolautakunnan kuntajaosto on päättänyt antaa oma-aloitteisen

Lisätiedot

7.2.1997 Lausunto 7 LAUSUNTO LAHJOITUSRAHASTON KIRJANPIDOLLISESTA KÄSITTELYSTÄ. Lausuntopyyntö

7.2.1997 Lausunto 7 LAUSUNTO LAHJOITUSRAHASTON KIRJANPIDOLLISESTA KÄSITTELYSTÄ. Lausuntopyyntö 7.2.1997 Lausunto 7 LAUSUNTO LAHJOITUSRAHASTON KIRJANPIDOLLISESTA KÄSITTELYSTÄ Lausuntopyyntö Kunta A, lausunnon hakijana, on pyytänyt lausuntoa testamentin perusteella lahjoituksena saadun tilan ja lahjoitukseen

Lisätiedot

YH Asteri yhdistys YH14

YH Asteri yhdistys YH14 TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Pitkäaikaiset Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset saamiset Lyhytaikaiset

Lisätiedot

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS Talousarvio 21 ja taloussuunnitelma 21-212 Uudenkaupungin ammattiopisto Novidan johtokunta 3.9.29 TULOSLASKELMA 21-212 1 euroa 22.9.29 14:9 TP 28 Liikevaihto

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014 TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan Energia Oy Vuosikertomus 2014 Konserni Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2014 1.1. 31.12.2013 LIIKEVAIHTO 128 967 121 379 Valmistus omaan käyttöön 4 869 4 273 Liiketoiminnan

Lisätiedot

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Emoyhtiön tilinpäätöksen 1 1 000 euroa 1.1. 31.12.2007 1.1. 31.12.2006 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 301 560

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) 1 1 000 euroa 1.1. - 31.12.2006 1.1. - 31.12.2005 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 266 897 260 025 Rakennusmateriaaliryhmä

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011 UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / Uudenkaupungin Jätehuollon johtokunta 24.5. Tuloslaskelma 1-4/ 1-4/2010 Arvio 1-4/ Poikkeama Käytön % Toteutuma arvio Liikevaihto

Lisätiedot

Nro RAHOITUSTARKASTUS MÄÄRÄYS/LIITE I 106.10 1(10) PL 159, 00101 Helsinki Dnro 9/400/94

Nro RAHOITUSTARKASTUS MÄÄRÄYS/LIITE I 106.10 1(10) PL 159, 00101 Helsinki Dnro 9/400/94 RAHOITUSTARKASTUS MÄÄRÄYS/LIITE I 106.10 1(10) LIITE I TULOSLASKELMAN JA TASEEN KAAVAT Vakuusrahaston tuloslaskelma laaditaan seuraavan kaavan mukaisesti: TULOSLASKELMA 1.1.19xx - 31.12.19xx Varsinainen

Lisätiedot

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 Vakka-Suomen Veden johtokunta 2.10.2014 1 Sisällysluettelo Tuloslaskelma 2015-2017... 2 Myyntituotot 2015-2017... 3 Rahoituslaskelma

Lisätiedot

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (yh11)

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (yh11) TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset Tilikauden tulos

Lisätiedot

TULOSLASKELMA (ml. vesihuolto)

TULOSLASKELMA (ml. vesihuolto) TULOSLASKELMA (ml. vesihuolto) TP09 TA10 TPE10 TA11HK ehd TA11KV TS12 TS13 TS14 1 000 eur 1 000 eur 1 000 eur HK11 / TPE10 KHehd11 / TPE10 TOIMINTATUOTOT ulk. 29 451 950 30 856 981 31 660 981 33 948 085

Lisätiedot

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (Yh13)

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (Yh13) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 Maa- ja vesialueet 1110 Rakennukset ja rakennelmat 1120 Koneet ja kalusto Sijoitukset 1200

Lisätiedot

Vastaavat 150 Vaihto-omaisuus 150 Aineet ja tarvikkeet 1500 Aineet ja tarvikkeet 151 Keskeneräiset tuotteet

Vastaavat 150 Vaihto-omaisuus 150 Aineet ja tarvikkeet 1500 Aineet ja tarvikkeet 151 Keskeneräiset tuotteet Taso 1 Taso 2 Taso 3 Taso 4 Taso 5 Taso 6 Nimi 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020 Kehittämismenot 103 Aineettomat oikeudet 1030 Aineettomat oikeudet

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätös,

Emoyhtiön tilinpäätös, 106 FORTUM TILINPÄÄTÖS 2011 Emoyhtiön tilinpäätös, FAS Tuloslaskelma Liite 2011 2010 Liikevaihto 2 77 67 Muut tuotot 3 36 12 Henkilöstökulut 4 36 35 Poistot ja arvonalentumiset 7 8 9 Muut kulut 67 55 Liikevoitto/-tappio

Lisätiedot

TASEKIRJA 2014 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI KUNTAYHTYMÄHALLITUS

TASEKIRJA 2014 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI KUNTAYHTYMÄHALLITUS TASEKIRJA 2014 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI KUNTAYHTYMÄHALLITUS 16.3.2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ KUNTAYHTYMÄN TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU VUODELTA 2014

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Mediatiedote 8. huhtikuuta 2015 Vuoden 2014 tilinpäätös Tilinpäätös on 0,3 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Kaupungin vuosikate on 5 miljoonaa euroa eli 283 euroa/asukas.

Lisätiedot

Yhdistys ry Asteri kirjanpito-ohjelman tulostusmalli

Yhdistys ry Asteri kirjanpito-ohjelman tulostusmalli TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset Tilikauden tulos

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018. Raamit kaupunki Ohjeistus liikelaitokset

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018. Raamit kaupunki Ohjeistus liikelaitokset UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 kaupunki Ohjeistus liikelaitokset Kaupunginhallitus 16.06.2015 Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 Perusteita Hallitusohjelma

Lisätiedot

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013 TALOUDELLINEN YHTEENVETO 213 Taloudellinen yhteenveto 213 Sisältö Oulun Energia konserni... 3 Oulun Energia... 4 Oulun Sähkönmyynti Oy... 6 Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy... 8 Oulun Energia Urakointi

Lisätiedot

Tilikartta: Yhdistystesti 301004, 21.06.2007

Tilikartta: Yhdistystesti 301004, 21.06.2007 Tilikartta: Yhdistystesti 301004, 21.06.2007 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020 Kehittämismenot 103 Aineettomat oikeudet 1030 Aineettomat oikeudet

Lisätiedot

Urheiluseura - Asteri mallitilikartta (u111)

Urheiluseura - Asteri mallitilikartta (u111) TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Kulut Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Kulut Sijoitus- ja rahoitustoiminta Kulut Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18

Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18 Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18 Yrityksen perustiedot Malliyritys Oy Yritystie 5 00100 Helsinki Y-tunnus 011111111 Kaupparekisterinumero Kotipaikka Helsinki Rekisteröity kaupparekisteriin 01.01.2000

Lisätiedot

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013 TALOUDELLINEN YHTEENVETO 213 Taloudellinen yhteenveto 213 Sisältö Oulun Energia konserni... 3 Oulun Energia... 4 Oulun Sähkönmyynti Oy... 6 Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy... 8 Oulun Energia Urakointi

Lisätiedot

Liite 1 TULOSLASKELMA

Liite 1 TULOSLASKELMA N:o 1268 3467 Liite 1 TULOSLASKELMA Vakuutustekninen laskelma Maksutulo Lakisääteisten eläkkeiden kannatusmaksut Muiden eläkkeiden kannatusmaksut Vakuutustoiminnan luovuttamiset Sijoitustoiminnan tuotot

Lisätiedot

RAHOITUSOSA 2012 2015

RAHOITUSOSA 2012 2015 271 RAHOITUSOSA 2012 2015 272 273 RAHOITUSOSA Rahoituslaskelma koostuu kaupungin ja liikelaitosten varsinaisen toiminnan ja investointien sekä rahoitustoiminnan rahavirtojen muutoksista. Rahoituslaskelma

Lisätiedot

Taso 1 Taso 2 Taso 3 Taso 4 Taso 5 Taso 6 Nimi 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020

Taso 1 Taso 2 Taso 3 Taso 4 Taso 5 Taso 6 Nimi 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020 Taso 1 Taso 2 Taso 3 Taso 4 Taso 5 Taso 6 Nimi 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020 Kehittämismenot 103 Aineettomat oikeudet 1030 Aineettomat oikeudet

Lisätiedot

Vastaavat 150 Vaihto-omaisuus 150 Aineet ja tarvikkeet 1500 Aineet ja tarvikkeet 151 Keskeneräiset tuotteet

Vastaavat 150 Vaihto-omaisuus 150 Aineet ja tarvikkeet 1500 Aineet ja tarvikkeet 151 Keskeneräiset tuotteet Taso 1 Taso 2 Taso 3 Taso 4 Taso 5 Taso 6 Nimi 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020 Kehittämismenot 103 Aineettomat oikeudet 1030 Aineettomat oikeudet

Lisätiedot

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talous ja strategiaryhmä 7.1.2009 I 1 Talouden seuranta ja raportointi 7.1.2009 I 2 Tuloslaskelma Kunnassa tuloslaskelman tehtävä on osoittaa, riittääkö tuottoina

Lisätiedot

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla.

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. 37 TULOSSUUNNITELMA 38 TULOSSUUNNITELMAN LUKUOHJE Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. TOIMINTAKATE on ilmoittaa

Lisätiedot

1.1.2014 1.1.2013 Rahayksikkö EURO - 30.9.2014-31.12.2013. Vuokrat 1 874 250,38 2 434 565,63 Käyttökorvaukset 55 997,71 76 803,93

1.1.2014 1.1.2013 Rahayksikkö EURO - 30.9.2014-31.12.2013. Vuokrat 1 874 250,38 2 434 565,63 Käyttökorvaukset 55 997,71 76 803,93 Kiint.Oy Peiponaho T U L O S L A S K E L M A Sivu 1 Y-tunnus 9017024-8 1.1.2014 1.1.2013 Rahayksikkö EURO - 30.9.2014-31.12.2013 Vuokrat 1 874 250,38 2 434 565,63 Käyttökorvaukset 55 997,71 76 803,93 LIIKEVAIHTO

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2015 1.1. 31.12.2014 LIIKEVAIHTO 124 532 128 967 Valmistus omaan käyttöön 4 647 4 869 Liiketoiminnan

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2009. Helena Pitkänen 29.03.2010

TILINPÄÄTÖS 2009. Helena Pitkänen 29.03.2010 TILINPÄÄTÖS 2009 Helena Pitkänen 29.03.2010 2009 2008 Toimintatuotot 3.403.488 3.567.682 TA-toteutuma 102,95 % 113,5 % Toimintatuotot /asukas 1.188 1.240 Toim.tuotot % toimintakuluista 19,30 % 20,57 %

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2004 Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty kauppa- ja teollisuusministeriön esittelystä,

Lisätiedot

Asunto Oy - Asteri kirjanpidon tulostusmalli

Asunto Oy - Asteri kirjanpidon tulostusmalli T A S E V A S T A A V A A PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Kehittämismenot Aineettomat oikeudet Liikearvo Muut pitkävaikutteiset menot Ennakkomaksut Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet Omistuskiinteistöt

Lisätiedot

Hyvigolf Oy TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014. Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1

Hyvigolf Oy TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014. Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1 Hyvigolf Oy Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1 TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2024 asti Tilinpäätöksen toteutti: Visma Services Oy Helsinki

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25

Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25 Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity kaupparekisteriin

Lisätiedot

RAHOITUSOSA. Talousarvion 2005 rahoituslaskelma. Taloussuunnitelmakauden rahoituslaskelmat

RAHOITUSOSA. Talousarvion 2005 rahoituslaskelma. Taloussuunnitelmakauden rahoituslaskelmat RAHOITUSOSA RAHOITUSOSA n rahoitusosaan kootaan käyttötalous-tuloslaskelma- ja investointiosan tulojen ja menojen aiheuttama kassavirta (varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta). Lisäksi rahoitusosaan

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24

Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

Rahoitusosa 2013 2016

Rahoitusosa 2013 2016 Rahoitusosa 2013 2016 Rahoitusosa... 194 Rahoituslaskelma... 194 Rahoitussuunnitelma... 195 Täydentäviä tietoja... 197 Vantaa talousarvio 2013, taloussuunnitelma 2013 2016 193 Rahoitusosa Rahoituslaskelma

Lisätiedot

U1 - Urheiluseura (yhdistyksen kaava) - Asterin malli

U1 - Urheiluseura (yhdistyksen kaava) - Asterin malli TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Yleisavustukset TILIKAUDEN TULOS Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos Veroperust. varausten

Lisätiedot

YLEISOHJE KUNNALLISEN LIIKELAITOKSEN KIRJANPIDOLLISESTA KÄSITTELYSTÄ

YLEISOHJE KUNNALLISEN LIIKELAITOKSEN KIRJANPIDOLLISESTA KÄSITTELYSTÄ KIRJANPITOLAUTAKUNNAN KUNTAJAOSTO Kauppa- ja teollisuusministeriö YLEISOHJE KUNNALLISEN LIIKELAITOKSEN KIRJANPIDOLLISESTA KÄSITTELYSTÄ Helsinki 2007 Painetun julkaisun ISBN 978-952-213-224-6 Verkkojulkaisun

Lisätiedot

KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006

KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006 KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006 2 Kangasalan Lämpö Oy Tyrnimarjankuja 3 36220 Kangasala Kotipaikka Kangasala Y-tunnus 0510578-4 TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. 31.12.2006 SISÄLLYS SIVU Tuloslaskelma

Lisätiedot

As Oy Atsoftin Asteri - ALV:n esittäminen omana oikaisueränä tuloslaskelmassa

As Oy Atsoftin Asteri - ALV:n esittäminen omana oikaisueränä tuloslaskelmassa TULOSLASKELMA Kiinteistön tuotot Vastikkeet Hoitovastikkeet Hankeosuussuoritukset Kulutusperusteiset vastikkeet Erityisvastikkeet./. Rahastoidut vastikkeet Vuokrat Käyttökorvaukset Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

AS Asteri Asunto Oy - laaja tase AS14L.WTR

AS Asteri Asunto Oy - laaja tase AS14L.WTR T A S E V A S T A A V A A Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Perustamismenot Tutkimusmenot Kehittämismenot Aineettomat oikeudet Liikearvo Muut pitkävaikutteiset menot Ennakkomaksut Aineettomat hyödykkeet

Lisätiedot

Opetusapteekkiharjoittelun taloustehtävät. 12.11.2013 Esittäjän nimi 1

Opetusapteekkiharjoittelun taloustehtävät. 12.11.2013 Esittäjän nimi 1 Opetusapteekkiharjoittelun taloustehtävät 12.11.2013 Esittäjän nimi 1 ESIMERKKI APTEEKIN TULOSLASKELMASTA APTEEKIN TULOSLASKELMA Liikevaihto 3 512 895 Kelan ostokertapalkkiot 34 563 Muut tuotot 27 156

Lisätiedot

Yhdistys - ALV - Asteri mallitilikartta (yb11)

Yhdistys - ALV - Asteri mallitilikartta (yb11) TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Kulut Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Kulut Sijoitus- ja rahoitustoiminta Kulut Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset

Lisätiedot

Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313)

Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313) Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 Maa- ja vesialueet 1110 Rakennukset

Lisätiedot

LIITTYJÄT 0,93 % VOLYYMIT m 3 /a TASE-ENNUSTE MAKSUT alv 0 % 2,0 % 2012 TULOSLASKELMAENNUSTE

LIITTYJÄT 0,93 % VOLYYMIT m 3 /a TASE-ENNUSTE MAKSUT alv 0 % 2,0 % 2012 TULOSLASKELMAENNUSTE Askolan vesihuoltolaitos LIITTYJÄT,93 % Väkiluku as 4 988 Vesijohdon liittymis-% % 65 % Vesijohtoon liittyneet as 3 242 Viemärin liittymis-% % 34 % Viemäriin liittyneet as 1 696 VOLYYMIT m 3 /a Veden pumppaus

Lisätiedot

Yh16 - Aatteellinen yhdistys - Asterin malli

Yh16 - Aatteellinen yhdistys - Asterin malli TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Yleisavustukset Tilikauden tulos Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos Verotusper. varausten

Lisätiedot

TASEKIRJA Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y.

TASEKIRJA Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. 1 / 15 TASEKIRJA Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. Y-tunnus: 01.01.2012-31.12.2012 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2022 asti 2 / 15 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2012-31.12.2012 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013. Kaupunginhallitus 31.3.2014

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013. Kaupunginhallitus 31.3.2014 Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013 Kaupunginhallitus 31.3.2014 Kuntien yhdistyminen Vuoden 2013 tilinpäätöksessä vertailua edellisen vuoden tilinpäätökseen ei ole perusteltua tehdä, koska vuonna 2013

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Ulkomaan rahan määräisten erien muuntaminen Ulkomaanrahan määräiset liiketapahtumat on kirjattu tapahtumapäivän kurssiin. Tilikauden päättyessä avoimina olevat

Lisätiedot

Yhdistys - ALV - Asteri mallitilikartta (Yb13)

Yhdistys - ALV - Asteri mallitilikartta (Yb13) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 maa- ja vesialueet 1110 rakennukset ja rakennelmat 1120 koneet ja kal. kauden alussa 1121

Lisätiedot

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista.

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista. Emoyhtiön LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 1) Liikevaihto Vuokrat 136 700 145,50 132 775 734,25 Käyttökorvaukset 205 697,92 128 612,96 Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT 9 Liitetietojen numerointi perustuu kirjanpitolautakunnan kuntajaoston yleisohjeeseen. Arvostus- ja jaksotusperiaatteet ja menetelmät Pysyvien vastaavien

Lisätiedot

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015 2016 Kunnanhallitus 11.11. 12.11.2013 Vuosikate, poistot ja nettoinvestoinnit 2006 2016 (1000 euroa) 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000 2006

Lisätiedot

2. HENKILÖSTÖÄ JA TOIMIELINTEN JÄSENIÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT

2. HENKILÖSTÖÄ JA TOIMIELINTEN JÄSENIÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT 1. LIIKEVAIHTO M 2014 % 2013 % Liikevaihto toimialoittain Ympäristöpalvelut 220,6 42,2 217,0 41,5 Teollisuuspalvelut 72,8 13,9 70,7 13,5 Kiinteistöpalvelut 229,1 43,9 235,4 45,0 Yhteensä 522,5 100,0 523,1

Lisätiedot

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR n tilinpäätös, FAS Efore Oyj vuosikertomus 2008 1. Liikevaihto markkina-alueittain Asiakkaiden mukaan Suomi 2008 10 544 2007 6 693 Muut EU-maat 25 996 18 241 USA 1 229 194 Muut maat 6 775 8 386 Yhteensä

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2013

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2013 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/213 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 212 TA 213 TA 213 Erotus TA 213 Enn. enn. 3/13 ed. enn. muutos Tulot 1 356 1 387 1 375-11 1 369 7 Menot -4

Lisätiedot

Liite 1 TULOSLASKELMA. I Vakuutustekninen laskelma Vahinkovakuutus 1)

Liite 1 TULOSLASKELMA. I Vakuutustekninen laskelma Vahinkovakuutus 1) 4060 N:o 1415 Liite 1 TULOSLASKELMA I Vakuutustekninen laskelma Vahinkovakuutus 1) Vakuutusmaksutuotot Vakuutusmaksutulo Jälleenvakuuttajien osuus Vakuutusmaksuvastuun muutos Jälleenvakuuttajien osuus

Lisätiedot

LUODON KUNTA. Tilinpäätös tiivistelmä. Kunnanjohtajan yleiskatsaus

LUODON KUNTA. Tilinpäätös tiivistelmä. Kunnanjohtajan yleiskatsaus LUODON KUNTA Tilinpäätös 2015 - tiivistelmä Kunnanjohtajan yleiskatsaus Luodon kasvu jatkui vuonna 2015. Väestö kasvoi 40 henkilöllä ja väkiluku oli vuodenvaihteessa 5 147. Työllisyystilanne oli hyvä ja

Lisätiedot

YLEISOHJE KUNNALLISEN LIIKELAITOKSEN KIRJANPIDOLLISESTA KÄSITTELYSTÄ

YLEISOHJE KUNNALLISEN LIIKELAITOKSEN KIRJANPIDOLLISESTA KÄSITTELYSTÄ KIRJANPITOLAUTAKUNNAN KUNTAJAOSTO Työ- ja elinkeinoministeriö YLEISOHJE KUNNALLISEN LIIKELAITOKSEN KIRJANPIDOLLISESTA KÄSITTELYSTÄ Helsinki 2013 Painetun julkaisun ISBN 978-952-293-150-4 Verkkojulkaisun

Lisätiedot

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR n tilinpäätös, FAS 1. Liikevaihto markkina-alueittain Asiakkaiden mukaan Suomi 6 693 9 897 Muut EU-maat 18 241 20 948 USA 194 9 800 Muut maat 8 386 10 290 Yhteensä 33 515 50 935 Liiketoiminnan muut tuotot

Lisätiedot

Urheiluseura - kaava 2 - Asteri mallitilikartta (u211)

Urheiluseura - kaava 2 - Asteri mallitilikartta (u211) TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Koulutustoiminta Valmennustoiminta Kilpailutoiminta Nuorisotoiminta Tiedotustoiminta Julkaisutoiminta Kansainvälinen toiminta Hallinto Muu varsinainen toiminta Poistot

Lisätiedot

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY TASEKIRJA 31.12.2015 VIRPINIEMI GOLF OY Virpiniemi Golf Oy Y-tunnus 1892969-4 kotipaikka OULU TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2015 31.12.2015 Sisällys: Sivu Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2 Tase 3-4 Liitetiedot

Lisätiedot

KIRJANPITO 22C Luento 12: Tilinpäätösanalyysi, kassavirtalaskelma

KIRJANPITO 22C Luento 12: Tilinpäätösanalyysi, kassavirtalaskelma KIRJANPITO 22C00100 Luento 12: Tilinpäätösanalyysi, kassavirtalaskelma TILIKAUDEN TILINPÄÄTÖS Tilinpäätös laaditaan suoriteperusteella: Yleiset tilinpäätös periaatteet (KPL 3:3 ): Tilikaudelle kuuluvat

Lisätiedot

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 Kullo Golf Oy Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2020 asti Tilinpäätöksen laatija: Tilisampo Oy 1 TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014

Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014 Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014 Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy Y-tunnus: 0582075-3 Kotipaikka: Joensuu Säilytä 31.12.2024 asti Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus

Lisätiedot

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0 1. Liikevaihto M 2015 % 2014 % Liikevaihto toimialoittain Ympäristöpalvelut 226,8 42,1 220,6 42,2 Teollisuuspalvelut 73,6 13,6 72,8 13,9 Kiinteistöpalvelut 238,9 44,4 229,1 43,9 Yhteensä 539,3 100,0 522,5

Lisätiedot

Lehdistötiedote Julkaisuvapaa 31.3.2015 klo 9. Maaningan kunta Tilinpäätös 2014

Lehdistötiedote Julkaisuvapaa 31.3.2015 klo 9. Maaningan kunta Tilinpäätös 2014 Lehdistötiedote Julkaisuvapaa 31.3.215 klo 9 Maaningan kunta Tilinpäätös 214 3.3.215 Kunnan toimintaympäristö ja vetovoimaisuus Maaningan kunnan ja Kuopion kaupungin kuntaliitos valmisteltiin päätösten

Lisätiedot

1-4/2016 Liikevaihto ,72. Liiketoiminnan muut tuotot 200,00

1-4/2016 Liikevaihto ,72. Liiketoiminnan muut tuotot 200,00 1-4/2016 Liikevaihto 840 677,72 300, Yleiset myyntitilit 840 677,72 3000, Myynti 840 677,72 Liiketoiminnan muut tuotot 200,00 3980, Muut tuotot 200,00 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat

Lisätiedot

Urheiluseura - ALV - Asteri mallitilikartta (Ub13)

Urheiluseura - ALV - Asteri mallitilikartta (Ub13) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 maa- ja vesialueet 1110 rakennukset ja rakennelmat 1120 koneet ja kal. kauden alussa 1121

Lisätiedot

Yrittäjän oppikoulu Osa 1 (25.9.2015) Tuloslaskelman ja taseen lukutaito sekä taloushallinnon terminologiaa. Niilo Rantala, Yläneen Tilikeskus Oy

Yrittäjän oppikoulu Osa 1 (25.9.2015) Tuloslaskelman ja taseen lukutaito sekä taloushallinnon terminologiaa. Niilo Rantala, Yläneen Tilikeskus Oy Yrittäjän oppikoulu Osa 1 (25.9.2015) Tuloslaskelman ja taseen lukutaito sekä taloushallinnon terminologiaa Niilo Rantala, Yläneen Tilikeskus Oy Oppitunnin sisältö Tuloslaskelma Mikä on tuloslaskelma?

Lisätiedot

Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011

Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011 Sivu1 (13) Demoyritys Oy Oikotie 8 00200 HELSINKI Y-tunnus: 0000000-0 Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011 . 2 Sisällysluettelo Sivu Hallituksen toimintakertomus 3 Tuloslaskelma 4 Tase (vastaavaa)

Lisätiedot

31.10.2006 LAUSUNTO KUNTAYHTYMÄN OMAN RAHASTON KARTUTTAMISESTA JA KÄYTTÄMISESTÄ

31.10.2006 LAUSUNTO KUNTAYHTYMÄN OMAN RAHASTON KARTUTTAMISESTA JA KÄYTTÄMISESTÄ Kirjanpitolautakunnan kuntajaosto LAUSUNTO 76 31.10.2006 LAUSUNTO KUNTAYHTYMÄN OMAN RAHASTON KARTUTTAMISESTA JA KÄYTTÄMISESTÄ 1 Lausuntopyyntö Sairaanhoitopiiri X:n kuntayhtymällä on käytössään koulutusrahasto,

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH Tilinpäätös 2009 Yleinen kehitys Kouvolan kaupungin ja koko Kymenlaaksossa näkyi maailmantalouden taantuma ja kasvun epävarmuus. Kouvolaisia oli vuoden 2009 lopussa tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan

Lisätiedot

Toimipaikan osoite Kauppakatu 1 150578-666A 10 10 000 00 020252-666T 110 5 000 20 6606408-2 30 600 00 241280-111C 60 8 989 89

Toimipaikan osoite Kauppakatu 1 150578-666A 10 10 000 00 020252-666T 110 5 000 20 6606408-2 30 600 00 241280-111C 60 8 989 89 6606441-0 Oy Tyvi-testiaineisto 2008-2011 Ab Yki Yhteyshenkilö Yrityksen katuosoite 12 B 00100 HELSINKI 01032010 28022011 123 Tilitoimistot Toimipaikan osoite Kauppakatu 1 FI2312345600123454 NDEAFIHH Ville

Lisätiedot