Kaupunkien tietomallinnuksen sanasto

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kaupunkien tietomallinnuksen sanasto"

Transkriptio

1 Petri Kokko, Jarkko Kukkola, Juhana Rautiainen, Olli Jokinen LUONNOS

2 (14) SISÄLTÖ TYÖN TAVOITE... 2 TIETOMALLIEN TAUSTAA... 2 Lähtötietomalli... 2 Tietomallin yleinen rakenne... 3 Tietomallinnuksen mittakaavat... 4 Tietomallisanasto... 5 NYKYISIÄ TIETOMALLIJÄRJESTELMIÄ... 5 InfraBIM lähtötietomalli... 5 IM3 6 IFC 6 CityGML 6 INFRABIM LÄHTÖTIETOMALLIN TARKASTELUA... 7 A MAASTOMALLI... 8 B MAAPERÄMALLI... 8 C RAKENNETTU YMPÄRISTÖ... 9 D LUONNON YMPÄRISTÖ E KOKEMUSTIETO F MUUT PAIKKATIEDOT (ADE = APPLICATION DOMAIN EXTENSION) F VIITEAINEISTO JATKOSELVITYSTARPEET... 14

3 (14) Työn tavoite Tietomallien taustaa Tehtävänä on koota kaupunkien tietomallinnuksen sanastoa otsikkotasolla ja täydentää infasuunnittelun lähtötietomallia kaupunkisuunnittelun tarpeisiin. Työ tehdään InfraBIM-kehitystyön käyttöön (http://www.infrabim.fi/). Työ toimii lähtökohtana InfraBIM -nimikkeistön jatkosuunnittelulle. Työssä ei kerätä kattavaa kaupunkisuunnittelun sanastoa eikä määritellä virallista nimikkeistöä. Tietosisällön määrittelyssä keskitytään tiedon pääluokkiin ja -objektityyppeihin. Attribuuteista kerätään esimerkkejä. Työ on tehty miettimällä kaupunkisuunnittelun tietotarpeita ja ryhmittelemällä ne pääluokkiin. Kaupunkisuunnittelulla tarkoitetaan tässä työssä pääasiassa maankäytön suunnittelua. Maankäytön suunnittelu pitää sisällään myös liikenteen-, maiseman-, ja ympäristön suunnittelua koskevaa terminologiaa. Työssä tarkastellaan aiempaa InfraBIM tietomallimäärittelyä ja siihen esitetään täydennyksiä, jotka palvelevat kaupunkisuunnittelun eri aloja tietomallinnuksen tietotarpeiden näkökulmasta. Taustatietona on hyödynnetty aiempia tietomallimäärittelyjä. Aiemmista tietomallimäärittelyistä on kerätty esimerkkejä sanastoon. Työssä esitetään lisäksi kaupunkien tietomallinnuksen kannalta relevantti tietosisältö kaavatasoittain. Lähtötietomalli ja tietomallinnuksen prosessi Tietomalli tarkoittaa kohteen koko elinkaaren ajalta kerättyjen tietojen ja geometrian esittämistä digitaalisessa muodossa. Tietomallia voidaan hyödyntää hankkeen koko elinkaaren aikana, esim. suunnittelussa, rakentamisessa, ylläpidossa ja seurannassa. Lähtötietomalli kuvaa hankkeen suunnittelualueen nykytilaa kaksi ja kolmiulotteisessa muodossa. Lähtötietomallilla tarkoitetaan sovitunlaista tapaa koota, muokata ja dokumentoida suunnittelun lähtöaineisto formaattiin, joka tukee tietomallipohjaista suunnittelua.

4 (14) Kuva 1. Tietomallinnuksen prosessin vaiheet (InfraBIM 2014) Tietomallin yleinen rakenne Tietomalli koostuu erityyppisistä tietohierarkiatasoista, jotka voidaan määritellä esimerkiksi seuraavasti: 1 Luokka (Class) tiedon pääluokka määrittää mihin tietueet kuuluvat. Esimerkiksi Asemakaava on luokka, joka pitää sisällään tietojoukkoja eli tietueita. 2 Olio (object) = objekti Tiettyä asiaa kuvaavien tietojen kooste (tietue), jota sovelluksissa käsitellään yhtenä kokonaisuutena. Esimerkiksi kortteli on olio, joka kuuluu luokkaan Asemakaava. 3 Attribuutti (attribute) Attribuutti on olioon liitetty tieto, joka kuvaa sen ominaisuuksista. Attribuuttien avulla olioita voi aliluokitella tai teemoitella. Esimerkiksi korttelin kaavamerkintä on tieto, joka kuvaa olion kortteli ominaisuutta.

5 (14) Kuva 2 Tietomallin hierarkia ja kaupunkisuunnittelun tasot Tietomallinnuksen mittakaavat Tietomallin tarkkuustaso riippuu suunnitteluvaiheesta ja mittakaavasta. Tuotettu tiedon määrän ja sen tarkkuuden on oltava tarkoituksenmukainen suunnitteluvaiheeseen ja havainnollistustarpeeseen. Suunnittelutarkkuus myös limittyy vaiheittain riippuen suunnittelukohteesta. Suunnittelun edetessä ja tiedon karttuessa mallista voidaan aina tulostaa yleispiirteisempiä otteita. Työssä tutkitaan tarkkuustasoa visiointivaiheesta asemakaavoitukseen. Kuva 3. Tietomallin tarkkuustaso suunnitteluvaiheittain Merkittävä ero kaavoituksen ja infrastruktuurin mallintamisen välillä on, että kaavoituksessa lopputuote on 2D-muodossa oleva kaavakartta. Kaavoituksen aikana voidaan tuottaa 3D- tai 4D-aineistoa ja 2D-aineisto voidaan muuttaa 3D- tai 4Daineistoksi attribuuttitiedoilla (rakennusten kerroskorkeus, ym. tiedot), mutta lähtökohtaisesti lopputuote on 2D-muodossa.

6 (14) Tietomallisanasto Sanasto on suunnittelu- ja tieteenalakohtaista. Sanaston eroavaisuuksista huolimatta yhteisiä sanastoja voidaan myös tunnistaa. Kiinteistö- ja rakennusalalla on käynnissä Yhteentoimivuutta rakennusalalle (yhteiset käsitteet rakennusalalle) hanke, jossa määritetään nykyisten rakennettua ympäristöä, kiinteistönpitoa ja kiinteistöliiketoimintaa koskevien sanastojen pohjalta keskeinen yhteinen sanasto vastaamaan säädösja toimintaympäristössä tapahtuneita muutoksia ja uusia sanastotarpeita (Kuva 4). Keskeistä työssä on löytää rakennetun ympäristön ydintietosisältö: eri sanastojen ja tulokulmien yhteiset nimittäjät. Kuva 4 Yhteentoimivuutta rakennusalalle (yhteiset käsitteet rakennusalalle) - hankkeen sanastotyö (KIRA luonnos 06/2014) Nykyisiä tietomallijärjestelmiä InfraBIM lähtötietomalli Liikennevirasto ja muut suuret infrasuunnittelun tilaajat ovat ottaneet käyttöön PRE:n InfraFINBIM:in puitteissa valmistellun lähtötietomallirakenteen, jossa on määritelty infrahankkeen lähtötietojen jäsennys ja muoto. Malli pohjautuu InfraModel 3:n.

7 (14) Kuva 5 Esimerkki InfraBIM lähtötietomallin rakenteesta. Tietomallin rakenne on laadittu tiesuunnittelun lähtökohdista. InfraBIM -kehitystyössä on määritelty lähtökohtia tietomalliperusteiseen suunnitteluun. Määrittely on toistaiseksi tehty tiesuunnittelun lähtökohdista. Työn yhteydessä on hahmoteltu infrastruktuurin tietomallisuunnittelussa käytettävää vakioitua mallin rakennehierarkiaa ja tiedon luokitusta (Kuva 5). IM3 Inframodel on avoin formaatti infratietojen tietomallipohjaiseen siirtoon. Inframodel3 on kansallisen inframallin, Inframodel2:n InfraFINBIM-hankkeessa jatkokehitelty, XML-pohjainen tietomäärittely, joka perustuu kansainväliseen LandXML-määrittelyn versioon 1.2. IFC IFC (Industry Foundation Classes) on kansainvälinen ja jatkuvasti kehitettävä rakennusalan ISO/PAS standardi oliopohjaisen tiedon siirtoon tietokonejärjestelmästä toiseen. IFC-standardia kehittää IAI-järjestö (International Alliance for Interoperability). IFC on noussut tietomallinnuksessa yleiseksi formaatiksi. Uusin IFC-standardi versio 4 julkaistiin maaliskuussa CityGML CityGML:n pohjana on Geography Markup Language (GML), joka on XML-pohjainen ja standardimuotoinen paikkatiedon esitysmuoto. CityGML on tietomalli ja työkalu semanttisten mallien tekemiseen. Malli erittelee viisi eri yksityiskohtatasoa (LOD). Kohteet muuttuvat sitä yksityiskohtaisemmiksi, mitä korkeammalle tasolle noustaan. CityGML-tietomallia kehittää Sig3D (Special Interest Group 3D).

8 (14) InfraBIM lähtötietomallin tarkastelua InfraBIM-työssä maankäytön, liikenteen ja ympäristötiedon pääryhmä -D on nykyisin määritelty termillä kartta- ja paikkatietoaineisto. Termi on epärelevantti, koska kaikki infrabim-aineisto on paikkatietomuodossa ja se voidaan havainnollistaa karttaesityksenä. Kartta- ja paikkatietoaineisto on luokkana liian laaja eikä siten palvele riittävästi maankäytön-, liikenteen-, maiseman-, ja ympäristösuunnittelun tarpeita. Inframallinnuksen pääjako tulisi muodostaa tukemaan kaikkia suunnittelualoja, ei ainoastaan rakenne- ja tiesuunnittelua. Selkeä pääjako tulisi tehdä pohjautuen aineiston pysyvyyteen/dynaamisuuteen, suunnittelu-/tieteenalaan ja käyttötarkoitukseen. Tästä syystä InfraBIM jaottelua esitetään kehitettävän muuttamalla luokan C nimeksi Rakennettu ympäristö, D nimeksi luonnonympäristö, luomalla uusi luokka E kokemustieto ja luokka F muut sovellutukset ja uusi luokka F viiteaineisto. Rakennettu ympäristö luokka pitäisi sisällään kaiken ihmisen asuinympäristöön liittyvät ja ihmisen luomat oliotyypit. Luokka D luonnonympäristö puolestaan pitäisi sisällään luonnonympäristön, luonnonmaiseman, kulttuuri- ym. luonnonarvojen oliotyypit. Uusi luokka E pitää sisällään kokemusperäistä tietoa elinympäristöstä. Luokka F sisältäisi vielä tunnistamattomia erikoissovellutuksia, jotka eivät ole tyypiltään rakennettua tai luonnon ympäristöä (ADE = Application domain extension). Luokka G pitäisi sisällään nykyisellään määritellyn Viiteaineiston sisällön. Sanastossa on hyödynnetty taustatietona muita aiempia tietomallimäärittelyjä. Esimerkkejä on korostettu vihreällä värillä sanastossa.

9 (14) A Maastomalli 1 Pintamalli 1.1 Kolmioverkko (TIN) 1.2 Laserkeilaustiedot B Maaperämalli 2 Maankäyttö/maanpeite, CLC 2006 mukaan (myös kuntagml ja JHL 186 mukainen luokitus) 2.1 Rakennetut alueet 2.2 Maatalousalueet 2.3 Metsät sekä avoimet kankaat ja kalliomaat 2.4 Kosteikot ja avoimet suot 2.5 Vesialueet 3 Maaperä/ geologia 3.1 Geologia- / Maaperätutkimukset ja kairauspisteet 3.2 Pinnoitettu / pinnoittamaton maa-ala 3.3 Veden läpäisykerroin 4 Kallioperä 5 Taustakartat 5.1 Opaskartta 5.2 Ulkoilukartta 5.3 Osoitekartta 5.4 Maaperäkartta 5.5 Perus-/kantakartta 5.6 Kantakartta (KuntaGML mukaan) Kantakartta Pohjakartta Rakennukset Kiinteistötiedot Johtotiedot Tonttijako Liikenne

10 (14) 5.7 Orthoilma-/sateliittikuvat 5.8 Viistoilmakuvat C Rakennettu ympäristö 1 Hallinnolliset aluejaot (JHL 186) 1.1 Aluehallintovirasto 1.2 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 1.3 EU:n alueluokitus NUTS 1.4 Kielisuhde 1.5 Kunta 1.6 Maakunta 1.7 Sairaanhoitopiiri 1.8 Seutukunta 1.9 Suuralue 1.10 Tilastollinen kuntaryhmä 1.11 Työssäkäyntialue 1.12 Vaalipiiri 1.13 Valtiot ja maat 2 Kiinteistöt ja rakennuskanta 2.1 Kiinteistö (Myös kuntagml mukainen luokitus) Kiinteistöraja Kiinteistötunnus Omistajalaji Kiinteistön käyttötarkoitus Tontti/tila Rakennukset Kiinteistön arvo Muut kiinetistötiedot 2.2 Rakennus (Myös kuntagml mukainen luokitus) Talotyyppi (myös JHL 186 suosituksen mukaisesti) Rakennuksen käyttötarkoitus asuinhuoneistoala toimitila-ala muu käyttötarkoitusala Rakennusvuosi Kerrosala Kerrosluku Omistajalaji Rakentamisaste ja toteutusaikataulu Rakennuslupa/ käyttöönottovuosi Lämmitystapa Lämmitysaine/ lämmönlähde Lomarakennukset valmistumisajankohdan mukaan Energialuokka Asumisväljyys Osa-alue kunnan (kunnanosanumero) Rakennuksen arvo huoneiston arvo, neliöhinta, keskihinta Muut rakennustiedot

11 (14) 3 Väestö / demografia 3.1 Väestö 3.2 Asuinhuoneistoväestö, asuntokunnan koko ja autonomistus (YKR) 3.3 Väestö sukupuolittain ja ikäryhmittäin (YKR) 3.4 Väestön tulotasotieto / ostovoima 3.5 Kielellisyys 3.6 Kansallisuudet 3.7 Muut väestötiedot 4 Aiemmat suunnitelmat 4.1 Ajantasaosayleiskaava 4.2 Ajantasa-asemakaava 4.3 Alueleikkaus 4.4 Suunniteltu maankäyttö Kaavan vaihe 4.5 Katujen/teiden esi- ja yleissuunnitelmat 4.6 Kunnallistekniset yleissuunnitelmat ja suunnitelmat Katu/-tiesuunnitelmat 4.7 Kunnan rakennusjärjestys 4.8 Poikkeamispäätös ja suunnittelutarveratkaisu (KRYSP II) Poikkeamisasia Suunnittelutarveasia 4.9 Kaavoitetut alueet / rakentamattomat ja rakennetut tontit / käyttämätön rakennusoikeus 5 Elinkeinot 5.1 Työvoima toimialoittain 5.2 Työpaikat toimialoittain 5.3 Toimitilatiedot/toimitilavarannot käyttöaste / vuokrat / koko / lkm / 5.4 Työpaikkamäärät Toimialoittain / luokittain (metsäteollisuus-, palvelu-, ICT- ) Nykyinen työpaikkamäärä toimialoittain Työpaikkamääräennuste toimialoittain 5.5 Muut elinkeinotiedot 6 Palvelut (esim. KRYSP) 6.1 Kunnan palvelu päiväkodit/varhaiskasvatus kouluverkko oppilaitokset sosiaali- ja terveyspalvelut vapaa-ajan palvelut esim. kirjastot 6.2 Muu palvelu Toimipaikat vähittäiskauppa erikoiskauppa tilaa vaativa erikoiskauppa Toiminta-alue 7 Rakenteet ja järjestelmät 7.1 Väylät Tiet

12 (14) Maantien alue (alue obj.) Maantie (obj.) Kadut Katualue Pääkatu Kokoojakatu attribuutteja Autoliikenne-, huoltoliikenne-, pyöräily-, bussikaista Pysäköintipaikka (lkm) Kadun nimi vesiväylät rahtiväylä veneväylä uittoväylä 7.2 Liikennealue Istutusalue Välikaista Erotusalue Näkemäalue 7.3 Liikenteen opastin (valot, liikennemerkit) 7.4 Infranosat Sillat tunnelit melusesteet (obj.) meluvalli (type) melumuuri (type) meluaita (type) 7.5 Energia Energiankulutus (sähkö ja lämpö erikseen) olemassa olevat rakennukset (energiankulutus) suunnitellut rakennukset (energiankulutus) sekä niiden toteutumisaikataulu Teho (sähkö ja lämpö erikseen) huipputeho Energiantuotantotiedot ja kapasiteetti (sähkö ja lämpö erikseen) nykyiset energiantuotantotavat käytössä oleva kapasiteetti ja huipputuotanto Kaukolämpö- ja jäähdytysverkko / verkosto nykyisen verkoston sijainti verkoston laajentamissuunnitelmat Energiantuotannolle varattavat paikat maapinta-alan tarve tai käytettävissä oleva pinta-ala (erityisesti uusiutuvan energian tuotanto) maa-alueiden sijainti Energiantuotannon rajoitukset millä menetelmillä energiaa saa tuottaa / ei saa tuottaa (esimerkiksi savupiiput) liikennerajoitukset energiaraaka-aineiden kuljetukseen liittyen vaarallisiin aineisiin liittyvät rajoitukset (esim. suuriin kylmäainemääriin liittyvät rajoitukset tai polttoaineiden varastointiin liittyvät rajoitukset) 7.6 Vesijohto 7.7 Viemäröinti Jätevesiviemäri Hulevesiviemäri

13 (14) 7.8 Sähköverkko ja suurjännite Kantaverkko Paikallisverkko 7.9 Maakaasuputkisto 7.10 Johtokartta 8 Liikenne Liikennetiedot ovat attribuutteja, jotka liittyvät esimerkiksi väyläobjekteihin, suuralueisiin ja pienalueisiin. 8.1 Henkilöautoliikenne Liikennemäärä (liittyy katu/tie objektiin) Laaditut liikennemallit 8.2 Joukkoliikenne Bussipysäkit Nousijatiedot Matkasuuntautuminen Bussilinjat Nousijatiedot Käyttöaste 8.3 Sähköinen/äly liikenne latauspaikat pysäköintiedut 8.4 Pyöräliikenne Reitit Liikennemäärät 8.5 Kävelyliikenne Reitit Liikennemäärät 8.6 Asiointimatkat suuntautuminen pituus suorite päästöt 8.7 Työmatkat suuntautuminen pituus asuinpaikan ja työpaikan mukaan toimialoittain (YKR) suorite päästöt 8.8 Vapaa-ajan matkat suuntautuminen pituus suorite päästöt 8.9 Saavutettavuus alueen saavutettavuus seudulta seudun saavutettavuus alueelta 8.10 Liikennesuunnitelmat aikatauluineen 8.11 Muut liikennetiedot 9 Melu- ja tärinä liikennemäärät maastomallit kovat alueet korkeustiedot

14 (14) 9.2 ilmanlaatu D Luonnon ympäristö 10 Ympäristötiedot 10.1 Ilmasto tuuliolosuhteet säätiedot 10.2 Maisema- ja kulttuuriympäristö Kulttuuriympäristö ja rakennussuojelu Kulttuuriympäristöalueet ja kohteet Valtakunnalliset, maakunnalliset, paikalliset RKY Suojellut rakennukset 10.3 Virkistys Virkistysalueet Virkistysreitit Virkistyskohteet 10.4 Luonto kasvillisuus ja maanpeitto luonnonsuojelualueet natura-alueet natura-kohteet lajitiedot ekologiset tiedot Luonnon ydinalueet ja ekologiset käytävät 10.5 Muinaisjäännökset 10.6 Vesistöt (water bodies) Vesitalous Pohjavesialueet, vedenottamoalueet tulva(ennuste)alueet sadantatiedot / lumitiedot valuma-alueet kattopinnat maanpinta kunnallistekniset järjestelmät (ml. ojat, kaivot,) maanpinnan tyyppi (esim. katto, metsä, asfaltti, sora, maa) E kokemustieto 10.7 Vastaajan taustatiedot Ikä Perhemuoto Päätoimi Sukupuoli Nimi Asuinpaikka 10.8 Asuinalueen ominaisuudet Sijainti Yhteisöllisyys Turvallisuus Palvelut Yhteydet Esteettisyys

15 (14) 10.9 Alueen käyttö Liikkumismuoto Vapaa-ajan viettäminen Palveluiden käyttö Asuinalueen kehittäminen Kehitettävät paikat/reitit Merkitykselliset paikat/reitit Turvattomat paikat/reitit Avoin palaute F muut paikkatiedot (ADE = Application domain extension) Avaruus Lähiavaruus Ulkoavaruus Turismi F Viiteaineisto Jatkoselvitystarpeet Muut aineistot, raportit, ym., jotka eivät ole tietomalleja tai laisinkaan liitettävissä olioon. Luokitusta tulisi tarkentaa suhteessa työn perustaksi sopiviin olemassa oleviin skeemoihin ja suosituksiin, esimerkiksi: CityGML ja Inspire tietomalleista ja käytetyistä pohjaskeemoista saa luokitteluja laajasti mm. koskien kaavoitusta, hallinnollisia rajoja, maa- ja kallioperää ja energiavaroja. Mallit soveltuvat kohtalaisen hyvin tarkentamisen lähtökohdaksi. KuntaGML ja KRYSP I ja II skeemasta voi saada tietoa koskien muun muassa maankäyttöä ja taustakarttoja luokitusta. Corine Land Cover 2006 sisältää maankäyttöä ja maanpeitettä koskevan luokituksen. JHS186 suositukseen on koottu tietoa mm. maankäyttöluokituksesta ja rakennusluokituksesta. Sanasto ja nimikkeistö on syytä yhtenäistää eri suunnittelualoilla niin pitkälle kuin mahdollista. Sanasto täydennetään Yhteiset käsitteet rakennusalalle (KIRA) - hankkeen yhteydessä. Työssä lähtötietomalliluonnoksessa ei ole kiinnitetty huomiota prosesseihin. Huomio tulisi kiinnittää siihen, mistä tietolähteistä (rajapinnoista) muun muassa kaavat ja taustakartat rakentuvat. Tämä on tärkeää, jotta tulosteissa ja suunnitelmissa on käytössä ajantasaiset tiedot. InfraBIM-tietomalli päivitetään kattamaan kaikki yhdyskuntasuunnittelun osaalueet.

Tietomalliselostus, lähtötiedot liite 2

Tietomalliselostus, lähtötiedot liite 2 Tietomalliselostus, lähtötiedot liite 2 Osa 3 Liite 2 LÄHTÖTIEDOT 5.5.2015 Tietomalliselostus, lähtötiedot liite 2 2 (8) SISÄLLYS 1 Yleistä... 4 1.1 Tausta ja tavoitteet... 4 1.2 Työn sisältö ja ohjaus...

Lisätiedot

Maa- ja kallioperämallit InfraFINBIM / Inframodel-kehitys

Maa- ja kallioperämallit InfraFINBIM / Inframodel-kehitys Maa- ja kallioperämallit InfraFINBIM / Inframodel-kehitys Maa- ja kallioperämallit yhdyskuntasuunnittelussa ja rakentamisessa -työpaja 12.3.2014 Ympäristösi parhaat tekijät Sisältö Inframodel3 Inframodel4..5

Lisätiedot

Selvitys lokakuussa 2015

Selvitys lokakuussa 2015 CityGML ja KuntaGML skeemat kaupunkimallien tiedonvälityksessä Kuntien 3D-kaupunkimalli- ja paikkatietoseminaari 9.-10.2.2016 Pasi Lappalainen pasi.lappalainen@nostoconsulting.fi puh. 0400 858 101 Selvitys

Lisätiedot

Mallinnus tekee kaupungista älykkään

Mallinnus tekee kaupungista älykkään Mallinnus tekee kaupungista älykkään Anssi Savisalo, kaupunkisuunnittelun toimialaryhmän pj KAUPUNKISUUNNITTELUN TOIMIALARYHMÄN VISIO Kaupunkisuunnittelun toimialaryhmä on kaupunkien teknisen mallinnuksen

Lisätiedot

IFC, InfraFINBIM ja buildingsmart

IFC, InfraFINBIM ja buildingsmart IFC, InfraFINBIM ja buildingsmart Tietomallinnuksen viime aikojen kuulumisia Anssi Savisalo johtava konsultti, FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy 10.2.2014 Page 1 RAKENNUS INFRASTRUKTUURI (kadut, kunnallistekniikka)

Lisätiedot

Paikkatiedon mahdollisuudet

Paikkatiedon mahdollisuudet Paikkatiedon mahdollisuudet Taustatietoryhmä 26.2.2016 Laatija: Mari Väänänen Paikkatieto / GIS 2 LÄHDE: http://www.itewiki.fi/opas/paikkatieto-gis-ja-karttapalvelut/ Esimerkkejä paikkatietoanalyyseistä

Lisätiedot

Built Environment Process Reengineering (PRE)

Built Environment Process Reengineering (PRE) Juha Liukas RAKENNETTU YMPÄRISTÖ Tarvitaanko tätä palkkia? Built Environment Process Reengineering (PRE) Inframodel3-tiedonsiirtoformaatin käyttöönottoprojekti - työpaja 14.12.2012 Tavoite aikataulu -

Lisätiedot

GIS hyvinvointitieteissä Case: MOPO-tutkimus

GIS hyvinvointitieteissä Case: MOPO-tutkimus GIS hyvinvointitieteissä Case: MOPO-tutkimus Soile Puhakka Oulun yliopisto, Maantieteen tutkimusyksikkö Riitta Pyky Luonnonvarakeskus / ODL Liikuntaklinikka www.tuunaamopo.fi Maantieteellisen aineiston

Lisätiedot

HSY:n seudulliset paikkatietoaineistot mitä uutta? Sami Karjalainen Paikkatietoasiantuntija

HSY:n seudulliset paikkatietoaineistot mitä uutta? Sami Karjalainen Paikkatietoasiantuntija HSY:n seudulliset paikkatietoaineistot mitä uutta? Sami Karjalainen Paikkatietoasiantuntija Miksi seudullista tietoa? 4 5 6 7 8 Espoo Helsinki 15.12.2011 Päivähoidon yhteiskäyttöalue A 10 HSY:n Seutu-

Lisätiedot

Kaupunkimalli Heinolassa

Kaupunkimalli Heinolassa Kaupunkimalli Heinolassa Hankittu EAKR-hankerahoituksella, 2012 (ensimmäinen versio 2011) Alusta: Vianova Oy:n Novapoint Virtual Map (Autodesk IDSP) Tuotettu kaupungin kantakartasta, MML:n maastotietokannasta,

Lisätiedot

KM3D-HANKE: KOHTI 3D- KAUPUNKIMALLIA

KM3D-HANKE: KOHTI 3D- KAUPUNKIMALLIA KM3D-HANKE: KOHTI 3D- KAUPUNKIMALLIA Paikkatietoseminaari 10.2.2015 Anssi Savisalo, arkkitehti SAFA, johtava konsultti, FCG bsf kaupunkisuunnitteluryhmän pj ESITYKSEN RAKENNE KPY ja bsf yhdistävät voimansa

Lisätiedot

Tietopalvelu Liiteri. Kari Oinonen, SYKE

Tietopalvelu Liiteri. Kari Oinonen, SYKE Tietopalvelu Liiteri Kari Oinonen, SYKE 29.10.2014 Mikä Liiteri on Tietopalvelu, jonka avulla viranomaiset ja yritykset voivat hoitaa maankäytön suunnitteluun ja rakennettuun ympäristöön liittyviä tehtäviä

Lisätiedot

Avoin data, paikkatiedot 9.12.2015

Avoin data, paikkatiedot 9.12.2015 Avoin data, paikkatiedot 9.12.2015 http://kartta.pori.fi/teklaogcweb/wfs.ashx http://kartta.pori.fi/teklaogcweb/wms.ashx Paikkatiedot datasetit Julkiset tilat ja muut palvelut Palvelupisteet Museot Kirjastot

Lisätiedot

HANKKEEN NIMI LÄHTÖAINEISTOLUETTELO Suunnitelman koordinaatisto ETRS-GK27 (Euref-FIN) / N2000 (esimerkki)

HANKKEEN NIMI LÄHTÖAINEISTOLUETTELO Suunnitelman koordinaatisto ETRS-GK27 (Euref-FIN) / N2000 (esimerkki) Suunnitelman koordinaatisto ETRS-GK27 (Euref-FIN) / (esimerkki) A A1 A11 Maastomalli Maastomalli Perusmittaukset A11-1 Maastomalli Seppo Suunnittelija ELY-keskus Henkilö X Maastomalli.gt USB-muistilla.

Lisätiedot

EKOLASKUREIDEN KEHITTÄMINEN: LUONNONVARAT, MONIMUOTOISUUS, ILMASTOVAIKUTUKSET

EKOLASKUREIDEN KEHITTÄMINEN: LUONNONVARAT, MONIMUOTOISUUS, ILMASTOVAIKUTUKSET EKOLASKUREIDEN KEHITTÄMINEN: LUONNONVARAT, MONIMUOTOISUUS, ILMASTOVAIKUTUKSET Ari Nissinen, Jari Rantsi, Mika Ristimäki ja Jyri Seppälä Suomen ympäristökeskus (SYKE) 3.4.2012, Järjestäjät: KEKO-projekti

Lisätiedot

URPOLANKATU 22 - SELÄNNEKATU 31 ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

URPOLANKATU 22 - SELÄNNEKATU 31 ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MIKKELIN KAUPUNKI tekninen toimi / kaupunkisuunnittelu PL 278, 50101 Mikkeli Tuija Mustonen puh. 040 129 4114, fax. (015) 194 2613, e-mail: etunimi.sukunimi@mikkeli.fi 954 URPOLANKATU 22 - SELÄNNEKATU

Lisätiedot

Asemakaavan muutoksen selostus sekä tonttijako ja tonttijaon muutos, joka koskee päivättyä asemakaavakarttaa nro

Asemakaavan muutoksen selostus sekä tonttijako ja tonttijaon muutos, joka koskee päivättyä asemakaavakarttaa nro Vantaan kaupunki Maankäyttö ja ympäristö Marja-Vantaa-projekti Asemakaavan muutoksen selostus sekä tonttijako ja tonttijaon muutos, joka koskee 20.8.2012 päivättyä asemakaavakarttaa nro 002123. 1 PERUS-

Lisätiedot

Lohjan kaupunki Kaupunkikehitys Kaavoitus IJ Kaavaselostus L67 IMMULA, KORTTELI KAUPUNGINOSA IMMULA KORTTELIN 14 ASEMAKAAVAMUUTOS

Lohjan kaupunki Kaupunkikehitys Kaavoitus IJ Kaavaselostus L67 IMMULA, KORTTELI KAUPUNGINOSA IMMULA KORTTELIN 14 ASEMAKAAVAMUUTOS Lohjan kaupunki Kaupunkikehitys Kaavoitus IJ 19.4.2017 Kaavaselostus L67 IMMULA, KORTTELI 14 29. KAUPUNGINOSA IMMULA KORTTELIN 14 ASEMAKAAVAMUUTOS YHTEYSTIEDOT KAAVOITUKSEN YHTEYSTIEDOT Lohjan kaupunki

Lisätiedot

http://sr512201/webmap/content/result.htm

http://sr512201/webmap/content/result.htm Määräysnumero Ulkoasu selitys 1.02 ASUINPIENTALOJEN KORTTELIALUE 1.04 ERILLISPIENTALOJEN KORTTELIALUE. 3.01 LIIKERAKENNUSTEN KORTTELIALUE, JOLLE SAADAAN RAKENTAA KASVIHUONERAKENNUKSIA SEKÄ TÄHÄN TARKOITUKSEEN

Lisätiedot

HSY paikkatietoseminaari, 16.3.2016 Ari Purhonen kehittämisinsinööri Tekninen ja ympäristötoimi / Hallinto- ja kehittäminen

HSY paikkatietoseminaari, 16.3.2016 Ari Purhonen kehittämisinsinööri Tekninen ja ympäristötoimi / Hallinto- ja kehittäminen Tavoitteena nykytilamalli - Saadaanko nykyisestä kantakartasta 3D-nykytilamalli ja mitkä ovat valmiudet tällä hetkellä? Mihin nykytilaa tarvitaan Espoossa? HSY paikkatietoseminaari, 16.3.2016 kehittämisinsinööri

Lisätiedot

Kaupunkimallit ja CityGML

Kaupunkimallit ja CityGML Kaupunkimallit ja CityGML Smart cities nyt ja huomenna SFS-seminaari 14.4.2015 Hannu Lammi, Osastopäällikkö, DI When infrastructure counts. Kaupunkimalli 3D kaupunkimalli on kolmiulotteinen digitaalinen

Lisätiedot

MYYDÄÄN ASUINKERROSTALOT TAMPERE KALKKU

MYYDÄÄN ASUINKERROSTALOT TAMPERE KALKKU MYYDÄÄN ASUINKERROSTALOT TAMPERE KALKKU Tulli Business Park, Åkerlundinkatu 11 A - PL 352-33101 Tampere Puh. 010 5220 100 - Fax 03 222 9835 - www.catella.fi KIINTEISTÖN SIJAINTI Kohde sijaitsee Kalkussa,

Lisätiedot

Ventelän kaupunginosan korttelien 98-90 ja 92-93 asemakaavan muutoksen selostus

Ventelän kaupunginosan korttelien 98-90 ja 92-93 asemakaavan muutoksen selostus Ventelän kaupunginosan korttelien 98-90 ja 92-93 asemakaavan muutoksen selostus S I S Ä L L Y S L U E T T E L O 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1 1.1 Tunnistetiedot 1 1.2 Kaava-alueen sijainti 1 1.3 Kaavan

Lisätiedot

HAUKIVUOREN SEURAKUNTATALON KORTTELI OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

HAUKIVUOREN SEURAKUNTATALON KORTTELI OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MIKKELIN KAUPUNKI tekninen toimi / kaupunkisuunnittelu PL 278, 50101 Mikkeli asemakaava-arkkitehti Tuija Mustonen puh. 040 129 4114, fax. (015) 194 2613, e-mail: etunimi.sukunimi@mikkeli.fi 925 HAUKIVUOREN

Lisätiedot

Kitee, KAAVA 205 SIVU 1/6 SUORLAHTI PUHOKSEN/SUORLAHDEN TEOLLISUUSALUE ASEMAKAAVA 1:2000

Kitee, KAAVA 205 SIVU 1/6 SUORLAHTI PUHOKSEN/SUORLAHDEN TEOLLISUUSALUE ASEMAKAAVA 1:2000 Kitee, KAAVA 205 SIVU 1/6 KITEE SUORLAHTI PUHOKSEN/SUORLAHDEN TEOLLISUUSALUE ASEMAKAAVA 1:2000 ASEMAKAAVA KOSKEE MAANTIE 15524 (LEPIKONTIEN) POHJOISPUOLELLA OLEVAA ORIVEDEN RANTAAN ULOTTUVAA 288 HA:N SUURUISTA

Lisätiedot

Ruotsalaisen rantaosayleiskaava

Ruotsalaisen rantaosayleiskaava ASIKKALAN KUNTA Ruotsalaisen rantaosayleiskaava FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P26024 annettuihin lausuntoihin 1 (10) Reinikainen Kuisma / Auranen Maria Sisällysluettelo 1 Liikennevirasto... 1 2 Tekninen

Lisätiedot

Ekosysteemipalvelut ja maankäytön suunnittelu - Espoon ekosysteemipalveluanalyysi

Ekosysteemipalvelut ja maankäytön suunnittelu - Espoon ekosysteemipalveluanalyysi Ekosysteemipalvelut ja maankäytön suunnittelu - Espoon ekosysteemipalveluanalyysi Paula Kuusisto-Hjort, Tanja Hämäläinen, Heidi Ahlgren, Pihla Sillanpää Espoon kaupunkisuunnittelukeskus, yleiskaavayksikkö

Lisätiedot

InfraFINBIM Mallinnusvaatimukset Lyhyt sanasto Infrarakentamisen tietomallintaminen

InfraFINBIM Mallinnusvaatimukset Lyhyt sanasto Infrarakentamisen tietomallintaminen InfraFINBIM Mallinnusvaatimukset Lyhyt sanasto Infrarakentamisen tietomallintaminen V. 0.6 Työpajojen 2013 2014 mukaiset päivitykset Kalle Serén, Eurostep Oy, 1.8.2014 Taustaa Yhteisen määritellyn sanaston

Lisätiedot

Kaupunkivalaistuksen suunnittelu

Kaupunkivalaistuksen suunnittelu Kaupunkivalaistuksen suunnittelu Jyväskylä 8.8.2014 Leena Kaanaa Ympäristösi parhaat tekijät 2 Laadukas valaistus Pitkä elinikä, kestää aikaa ja kulutusta Kestävät ja toimivat materiaalit Muotoilu, ulkonäkö,

Lisätiedot

KATTILANSILLAN KOULUN TONTTI OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

KATTILANSILLAN KOULUN TONTTI OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MIKKELIN KAUPUNKI tekninen toimi / kaupunkisuunnittelu PL 278, 50101 Mikkeli Heikki Manninen puh. 044 794 5235, fax. (015) 194 2613, e-mail: etunimi.sukunimi@mikkeli.fi 0929 KATTILANSILLAN KOULUN TONTTI

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 22. kaupunginosa Etukylä, korttelin 1 tontit 2 6 ja 9

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 22. kaupunginosa Etukylä, korttelin 1 tontit 2 6 ja 9 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 22. kaupunginosa Etukylä, korttelin 1 tontit 2 6 ja 9 Valmistelija Elina Masalin, kaavasuunnittelija, p. 040 773 7752 KAAVA NRO 0316 Kaupunkisuunnittelu OSALLISTUMIS-

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 6 ASEMAKAAVANMUUTOS

SASTAMALAN KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 6 ASEMAKAAVANMUUTOS VAMMALAN KAUPUNKI TEKNINEN LAUTAKUNTA 1/7 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA SASTAMALAN KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 6 ASEMAKAAVANMUUTOS ALUEEN SIJAINTI Asemakaavamuutos koskee Sastamalan kaupunginosan korttelia

Lisätiedot

Bussiyhteyksiin perustuva joukkoliikenne YKR-ANALYYSITULOKSIA LAPPEENRANNAN LAURITSALAN SUURALUE. Katri Eerola Suomen ympäristökeskus

Bussiyhteyksiin perustuva joukkoliikenne YKR-ANALYYSITULOKSIA LAPPEENRANNAN LAURITSALAN SUURALUE. Katri Eerola Suomen ympäristökeskus Bussiyhteyksiin perustuva joukkoliikenne YKR-ANALYYSITULOKSIA LAPPEENRANNAN LAURITSALAN SUURALUE Katri Eerola Suomen ympäristökeskus Aluerajaus ja aineistot Sijoittuminen liikkumisvyöhykkeille VÄESTÖMÄÄRÄ

Lisätiedot

YIV Osa 4 - Inframalli ja mallinnus hankkeen eri suunnitteluvaiheissa

YIV Osa 4 - Inframalli ja mallinnus hankkeen eri suunnitteluvaiheissa YIV Osa 4 - Inframalli ja mallinnus hankkeen eri suunnitteluvaiheissa 5.5.2015 Niko Janhunen Ohjeen rajaukset Ohje käsittelee: Teiden, katujen, puistojen ja ratojen mallinnusta Suunnitteluvaiheet ennen

Lisätiedot

14:30 Tilaisuuden avaus, Heikki Halttula 16:05 Mallipohjainen integraatio. 16:30 InfraTM hanke ja InfraBIM Liikennevirasto

14:30 Tilaisuuden avaus, Heikki Halttula 16:05 Mallipohjainen integraatio. 16:30 InfraTM hanke ja InfraBIM Liikennevirasto RIL infrabim seminaari 14:30 Tilaisuuden avaus, Heikki Halttula 16:05 Mallipohjainen integraatio RIL Tietomallitoimikunnan puheenjohtaja rakennusteollisuuden aloilla, Erkki Mäkinen, Segmenttijohtaja, Infrarakentaminen

Lisätiedot

Höljäkän kylän keskustan osayleiskaava

Höljäkän kylän keskustan osayleiskaava 1 NURMEKSEN KAUPUNKI Höljäkän kylän keskustan osayleiskaava YLEISKAAVAMERKINNÄT JA MÄÄRÄYKSET Kehittämistavoitemerkinnät ja niihin liittyvät määräykset: Alueen tiivistämis-/eheyttämistarve. Alueen lisärakentaminen

Lisätiedot

Maakunnallisesti merkittävät bioenergia- ja puuterminaalit

Maakunnallisesti merkittävät bioenergia- ja puuterminaalit Valmisteluvaihe Satakunnan vaihemaakuntakaava 2, Yleisötilaisuus, Karvia, 8.2.2017 Maakunnallisesti merkittävät bioenergia- ja puuterminaalit Maakuntainsinööri Anne Nummela Kuvat: Manu Hollmén, Teemu Tervo

Lisätiedot

KEVÄTKUMMUN KOULU JA PALVELUKESKUS Kortteli 901 ja kortteli 902 sekä puistoaluetta

KEVÄTKUMMUN KOULU JA PALVELUKESKUS Kortteli 901 ja kortteli 902 sekä puistoaluetta KEVÄTKUMMUN KOULU JA PALVELUKESKUS Kortteli 901 ja kortteli 902 sekä puistoaluetta Asemakaava 506 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma PORVOON KAUPUNKISUUNNITTELU Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

Liite A. Kantakartan mallinnus tiedonsiirtoa varten

Liite A. Kantakartan mallinnus tiedonsiirtoa varten Liite A. Kantakartan mallinnus tiedonsiirtoa varten Versio: 18.10.2011 Julkaistu: 27.10.2011 Voimassaoloaika: Toistaiseksi Sisällys 1 Johdanto... 2 1.1 Kantakarttasuosituksen tausta... 2 1.2 Kantakarttasuosituksen

Lisätiedot

Yhteistyössä Kansalliseen Maastotietokantaan Risto Ilves

Yhteistyössä Kansalliseen Maastotietokantaan Risto Ilves Yhteistyössä Kansalliseen Maastotietokantaan Risto Ilves 12.5.2016 LUCAS -työpaja Maastotietojen avaaminen 2012 Aalto yliopiston tutkimus Maastotietojen avaamisen menestystekijöitä Ilmainen aineisto Helpot

Lisätiedot

Itäinen Puistotie 1. Myyntiesite 1.6.2015. Myyntikohde. Kohteen nimi Marmoripalatsi - Helsinki Kuvaus 1 / 12

Itäinen Puistotie 1. Myyntiesite 1.6.2015. Myyntikohde. Kohteen nimi Marmoripalatsi - Helsinki Kuvaus 1 / 12 Myyntiesite 1.6.2015 Myyntiesitteen tiedot, kuvat ja kuvaukset. Tämän myyntiesitteen tiedot ovat peräisin monista eri tietolähteistä ja eri aikakausilta. Senaatti-kiinteistöjen tarkoituksena on antaa mahdollisimman

Lisätiedot

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue Erillispientalojen korttelialue.

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue Erillispientalojen korttelialue. Määräysnumero Ulkoasu selitys 0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. 1.021 Asuinpientalojen, rivitalojen ja kytkettyjen pientalojen korttelialue,

Lisätiedot

Inframallintamisen mahdollisuudet

Inframallintamisen mahdollisuudet Inframallintamisen mahdollisuudet Tiina Perttula 25.4.2016 Inframalli Rakenteen ja rakentamisprosessin elinkaarenaikainen tieto digitaalisessa muodossa - Tuotemalli joka (voi) sisältää - Geometriatiedon

Lisätiedot

Kaavan 8159 meluselvitys

Kaavan 8159 meluselvitys Tampereen kaupunki Suunnittelupalvelut Mittaus- ja Geotekniikkayksikkö Kaavan 8159 meluselvitys Hanke: 4010025 Pvm: 29.5.2008 Laatinut: Petri Jokinen SUUNNITTELUPALVELUT MITTAUS- JA GEOTEKNIIKKAYKSIKKÖ

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 46. kaupunginosa Ristinkallio, osa Lautakatontietä

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 46. kaupunginosa Ristinkallio, osa Lautakatontietä OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 46. kaupunginosa Ristinkallio, osa Lautakatontietä Valmistelija Elina Masalin, kaavasuunnittelija, p. 040 773 7752 KAAVA NRO 0317 Kaupunkisuunnittelu Kaavoitus OSALLISTUMIS-

Lisätiedot

Vastaanottaja Trafix Oy. Asiakirjatyyppi Meluselvitys. Päivämäärä YLÖJÄRVEN LIIKENNEJÄRJESTELMÄ- SUUNNITELMA MELUSELVITYS

Vastaanottaja Trafix Oy. Asiakirjatyyppi Meluselvitys. Päivämäärä YLÖJÄRVEN LIIKENNEJÄRJESTELMÄ- SUUNNITELMA MELUSELVITYS Vastaanottaja Trafix Oy Asiakirjatyyppi Meluselvitys Päivämäärä 18.11.013 YLÖJÄRVEN LIIKENNEJÄRJESTELMÄ- SUUNNITELMA YLÖJÄRVEN LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMA Päivämäärä 18.11.013 Laatija Jari Hosiokangas

Lisätiedot

S i s ä l l y s l u e t t e l o

S i s ä l l y s l u e t t e l o S i s ä l l y s l u e t t e l o 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1 1.1 Tunnistetiedot 1 1.2 Kaava-alueen sijainti 1 1.3 Kaavan nimi ja tarkoitus 2 1.4 Liitteet 2 2 LÄHTÖKOHDAT 2 2.1 Selvitys suunnittelualueen

Lisätiedot

Asemakaavan muutos nro , Korennontie, Nikinmäki VANTAA

Asemakaavan muutos nro , Korennontie, Nikinmäki VANTAA Asemakaavan muutos nro 002134, Korennontie, Nikinmäki VANTAA Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 2.5.2016 muutos: liitetty Mehiläisentien katualuetta asemakaavamuutokseen

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS

ASEMAKAAVAN SELOSTUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN SELOSTUS 10. JA 25. KAUPUNGINOSIEN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS SEKÄ 10. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 44 TONTTIEN 6 JA 7 SEKÄ VIRKISTYSALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS (KELJO, CITYMARKET)

Lisätiedot

Built Environment Process Reengineering (PRE)

Built Environment Process Reengineering (PRE) RAKENNETTU YMPÄRISTÖ Tarvitaanko tätä palkkia? Built Environment Process Reengineering (PRE) Kohti kulttuurimuutosta Tiina Perttula Built Environment Process Innovations Reengineering Tuottavuus Infra-ala

Lisätiedot

Kuntien opastavat tiedot ja INSPIRE

Kuntien opastavat tiedot ja INSPIRE Kuntien opastavat tiedot ja INSPIRE Osoitteet kunnan KRYSP-rajapinnassa-> Kuntien tietopalvelu-> VRK->INSPIRE Osoitteet WMS-palveluna: käytännössä olisi käyttökelpoinen opas- tai osoitekartta, tai sellaisen

Lisätiedot

KETUNKIVENKADUN ASEMAKAAVAN MUUTOS

KETUNKIVENKADUN ASEMAKAAVAN MUUTOS iite kaupunkikehityksen lautakunnan esityslistaan nro 5 6.11.2014 asia 46 OSAISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITEMA KETUNKIVENKADUN ASEMAKAAVAN MUUTOS Asemakaavan muutos koskee: 205 Sievarin kaupunginosa, korttelin

Lisätiedot

INBIM mallinnusvaatimukset Mitä mallinnusvaatimuksilla tarkoitetaan ja miksi niitä tarvitaan

INBIM mallinnusvaatimukset Mitä mallinnusvaatimuksilla tarkoitetaan ja miksi niitä tarvitaan INBIM mallinnusvaatimukset Mitä mallinnusvaatimuksilla tarkoitetaan ja miksi niitä tarvitaan Harri Mäkelä ja Kalle Serén InfraFINBIM, AP2 työpaja, 27.1.2011 2011 DocId: 2494429CF4EB Tavoite Työn tavoitteena

Lisätiedot

Lyhyt sanasto. Kalle Serén, Eurostep Oy

Lyhyt sanasto. Kalle Serén, Eurostep Oy InfraFINBIM Mallinnusvaatimukset Lyhyt sanasto Infrarakentamisen tietomallintaminen V. 0.4 Työpajan 7, 26.8.2013, päivitykset Kalle Serén, Eurostep Oy Taustaa Yhteisen määritellyn sanaston tarpeet: Yhtenäinen

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1(7) SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVAN MUUTOS...2 1.3 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN

Lisätiedot

Kruunusillat joukkoliikenneyhteys

Kruunusillat joukkoliikenneyhteys Kruunusillat joukkoliikenneyhteys Tiedonhallinta Ville Alajoki Kruunusillat, joukkoliikenneyhteys Keskustan raitiotien päätepysäkki Katu-, raitiotieyhteydet Nihdissä Katu-, raitiotieyhteydet keskustasta

Lisätiedot

Paikkatietoaineistot. - Paikkatieto tutuksi - PAIKKATIETOPAJA hanke 9.5.2007

Paikkatietoaineistot. - Paikkatieto tutuksi - PAIKKATIETOPAJA hanke 9.5.2007 Paikkatietoaineistot - Paikkatieto tutuksi - PAIKKATIETOPAJA hanke 9.5.2007 Maanmittauslaitoksen aineistoja PerusCD rasterimuotoinen (2 x 2 m) peruskartta-aineisto Maanmittauslaitoksen näyteaineistoa,

Lisätiedot

Seitap Oy 2016 Pello, Pellon asemakaava Kirkon kortteli. Pellon asemakaava Kirkon kortteli. ASEMAKAAVAN SELOSTUS (Luonnosvaihe)

Seitap Oy 2016 Pello, Pellon asemakaava Kirkon kortteli. Pellon asemakaava Kirkon kortteli. ASEMAKAAVAN SELOSTUS (Luonnosvaihe) Pellon asemakaava Kirkon kortteli ASEMAKAAVAN SELOSTUS 12.4.2016 (Luonnosvaihe) Pellon kunta Seitap Oy 2016 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Kaavan laatija: Seitap Oy, Ainonkatu 1, 96200 Rovaniemi Vastaava

Lisätiedot

KRISTIINANKAUPUNKI, ASEMAKAAVAMUUTOS KAUPUNGINOSISSA 4-5. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Laadittu (6)

KRISTIINANKAUPUNKI, ASEMAKAAVAMUUTOS KAUPUNGINOSISSA 4-5. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Laadittu (6) 1(6) KRISTIINANKAUPUNKI, ASEMAKAAVAMUUTOS KAUPUNGINOSISSA 4-5 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Laadittu 30.1.2007 Osallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS) tarkoitus on määritelty Maankäyttö-

Lisätiedot

Asemakaavan muutos (2304) Visatie 16-18

Asemakaavan muutos (2304) Visatie 16-18 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1(7) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) (MRL 63 ) Maankäyttöpalvelut 11.12.2014, päivitetty 1.6.2015 Asemakaavan muutos (2304) Visatie 16-18 Aloite Asemakaavan

Lisätiedot

LÄHTEENKATU 3 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

LÄHTEENKATU 3 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA LÄHTEENKATU 3 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAN MUUTOS 32. KAUPUNGINOSA HELILÄ, KORTTELI 28, TONTTI 2 VALMISTELIJA: PATRICIA BROAS, KAAVOITUSARKKITEHTI, PUH. 040 647 1539 KAAVA NRO 0417

Lisätiedot

HAAPAKADUN ASEMAKAAVAN MUUTOS

HAAPAKADUN ASEMAKAAVAN MUUTOS ASEMAKAAVASELOSTUS HAAPAKADUN ASEMAKAAVAN MUUTOS Harjavallan 304 Pirkkalan kaupunginosan korttelin 38 osaa sekä puistoaluetta koskeva asemakaavan muutos. Sitova tonttijako: kortteli 38 tontti 7. Laatija:

Lisätiedot

Asemakaavat yhteisenä tietovarantona

Asemakaavat yhteisenä tietovarantona Asemakaavat yhteisenä tietovarantona Asemakaavojen tiedonhallinnan kehittäminen niin, että tiedontuotanto palvelisi mahdollisimman hyvin kaikkia asemakaavoituksen ja muun maankäytön suunnittelun vaiheita

Lisätiedot

TYÖKALUJEN KEHITTÄMINEN HULEVEDEN VIEMÄRÖINNISTÄ PERITTÄVÄN KORVAUKSEN MÄÄRITTÄMISEEN JA KOHDENTAMISEEN

TYÖKALUJEN KEHITTÄMINEN HULEVEDEN VIEMÄRÖINNISTÄ PERITTÄVÄN KORVAUKSEN MÄÄRITTÄMISEEN JA KOHDENTAMISEEN TYÖKALUJEN KEHITTÄMINEN HULEVEDEN VIEMÄRÖINNISTÄ PERITTÄVÄN KORVAUKSEN MÄÄRITTÄMISEEN JA KOHDENTAMISEEN VESIHUOLTO 2015 Turku Leena Sänkiaho SISÄLTÖ Työn tausta ja tavoitteet Määritelmät Pilot-kunnat ja

Lisätiedot

Aluetiedon ja rakennustiedon standardit

Aluetiedon ja rakennustiedon standardit Built Environronment Process Re-engineering BIMCity Aluetiedon ja rakennustiedon standardit Muistio Muistio: Aluetiedon ja rakennustiedon standardit Juho Malmi (TTY), Anssi Joutsiniemi (TTY), Janne Porkka

Lisätiedot

ASKOLA. MONNINKYLÄ KAUPPAPAIKKA ASEMAKAAVAN MUUTOS Luonnos. Helsinki 13.10.2011.

ASKOLA. MONNINKYLÄ KAUPPAPAIKKA ASEMAKAAVAN MUUTOS Luonnos. Helsinki 13.10.2011. ASKOLA MONNINKYLÄ KAUPPAPAIKKA ASEMAKAAVAN MUUTOS Luonnos Helsinki 13.10.2011. Pertti Hartikainen Pakkamestarinkatu 3, 00520 Helsinki p. 09-1481943, 0400-425390 email: phartikainen@kolumbus.fi Vireille

Lisätiedot

107-AK1701 MYNÄMÄEN KUNTA ROUKKULIN TEOLLISUUSALUEEN LAAJENNUKSEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS. Kaavaluonnos. Versio Nosto Consulting Oy

107-AK1701 MYNÄMÄEN KUNTA ROUKKULIN TEOLLISUUSALUEEN LAAJENNUKSEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS. Kaavaluonnos. Versio Nosto Consulting Oy 107-AK1701 MYNÄMÄEN KUNTA ROUKKULIN TEOLLISUUSALUEEN LAAJENNUKSEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS Kaavaluonnos Versio 0.9 30.5.2017 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 2 (12) Sisällysluettelo 1. Perus- ja

Lisätiedot

IIN RANNIKON JA SAARTEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS POHJOIS-IIN JAKOKUNTA, HIUE IIJOKISUUN OSA-ALUE (2)

IIN RANNIKON JA SAARTEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS POHJOIS-IIN JAKOKUNTA, HIUE IIJOKISUUN OSA-ALUE (2) IIN RANNIKON JA SAARTEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS POHJOIS-IIN JAKOKUNTA, HIUE IIJOKISUUN OSA-ALUE (2) KAAVASELOSTUS 19.12.2016 2 IIN KUNTA IIN RANNIKON JA SAARTEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS POHJOIS-IIN JAKOKUNTA,

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA LUUMÄKI /TAAVETTI Marttilantie-Kappakatu-Taavetintie ASEMAKAAVAN MUUTOS Päiväys 21.12.2015 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Suunnittelualue Suunnittelualue käsittää osan Marttilantiestä sekä Kauppakadun

Lisätiedot

Lasse Rekola ympäristöasiantuntija

Lasse Rekola ympäristöasiantuntija Seminaari hulevesien hallinnasta Vantaanjoen valuma-alueella 25.11.2014 Maakuntakaava ja maankäytön muutos vesien huomioon ottaminen ja paikkatietoaineistot Lasse Rekola ympäristöasiantuntija Yhteen sovittaa

Lisätiedot

YLÖJÄRVI, KIRKONSEUTU ASEMAKAAVAN MUUTOS Kuruntie ja korttelit 8 sekä 282 (välillä Soppeenmäki Viljakkalantie)

YLÖJÄRVI, KIRKONSEUTU ASEMAKAAVAN MUUTOS Kuruntie ja korttelit 8 sekä 282 (välillä Soppeenmäki Viljakkalantie) SELOSTUS YLÖJÄRVI, KIRKONSEUTU ASEMAKAAVAN MUUTOS Kuruntie ja korttelit 8 sekä 282 (välillä Soppeenmäki Viljakkalantie) 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Kaavaselostus koskee 10.6.2014 päivättyä

Lisätiedot

HANKO 7. kaupunginosa: Asemakaavan muutos Asemakaavan muutos koskee korttelin 703 tonttia 16.

HANKO 7. kaupunginosa: Asemakaavan muutos Asemakaavan muutos koskee korttelin 703 tonttia 16. Selostus 16.5.2011 HANKO 7. kaupunginosa: Asemakaavan muutos Asemakaavan muutos koskee korttelin 703 tonttia 16. SISÄLLYSLUETTELO 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Asemakaava-alue 1.2 Kaava-alueen sijainti

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄNTIEN POHJOISPUOLEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS KEURUU SAMMALINEN- JÄRVI

JYVÄSKYLÄNTIEN POHJOISPUOLEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS KEURUU SAMMALINEN- JÄRVI In s i n ö ö r i - j a K i i n t e i s t ö t o i m i s t o H a v a n k a O y Keskuskatu 5, 39700 PARKANO p. 040-833 9275, 0400-234 349, email:havanka@kolumbus.fi www.havanka.fi JYVÄSKYLÄNTIEN POHJOISPUOLEN

Lisätiedot

Kylien maankäytön suunnittelu ja kylähelmien kehittäminen. Case Jyväskylä

Kylien maankäytön suunnittelu ja kylähelmien kehittäminen. Case Jyväskylä Kylien maankäytön suunnittelu ja kylähelmien kehittäminen 3.9.2015 Iisalmi Case Jyväskylä Julia Virtanen Muuramen kunta Jyväskylä 2009 JYVÄSKYLÄ - Kaupunkikeskusta - 86 500 JKYLÄN MLK - Taajamia - 36 400

Lisätiedot

MYYDÄÄN TOIMISTOKIINTEISTÖ LIEKOLANKATU 13 SASTAMALA

MYYDÄÄN TOIMISTOKIINTEISTÖ LIEKOLANKATU 13 SASTAMALA MYYDÄÄN TOIMISTOKIINTEISTÖ LIEKOLANKATU 13 SASTAMALA Tulli Business Park, Åkerlundinkatu 11 A - PL 352-33101 Tampere Puh. 010 5220 100 - Fax 03 222 9835 - www.catella.fi MYYTÄVÄ KOHDE Osoitteessa Liekolankatu

Lisätiedot

Katumantie 2 asemakaavamuutos, kaavaselostuksen liite 2. Hämeenlinnan kaupunki, Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut

Katumantie 2 asemakaavamuutos, kaavaselostuksen liite 2. Hämeenlinnan kaupunki, Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut Katumantie 2 asemakaavamuutos, kaavaselostuksen liite 2. Kooste valmistelu- ja ehdotusvaiheessa saadusta palautteesta sekä ehdotusvaiheessa laaditut vastineet saatuun palautteeseen Valmisteluvaiheessa

Lisätiedot

Kaupunkikehityspalvelut Kaupunkisuunnittelu. 110-tie NÄKINKATU SIJAINTIKARTTA 1: Salon kaupunki ja MML, 2017

Kaupunkikehityspalvelut Kaupunkisuunnittelu. 110-tie NÄKINKATU SIJAINTIKARTTA 1: Salon kaupunki ja MML, 2017 Kaupunkikehityspalvelut Kaupunkisuunnittelu 0-tie Salon kaupunki ja MML, 07 SIJAINTIKARTTA :0000 MERKINTÖJEN SELITYKSET: YKSITYISEN OMISTAMAT ALUEET KAUPUNGIN VUOKRAAMAT ALUEET KAUPUNGIN OMISTAMAT ALUEET

Lisätiedot

Kestävä alueidenkäytön suunnittelu ja ilmastotavoitteita edistävä kaavoitus. Maija Neva, ympäristöministeriö

Kestävä alueidenkäytön suunnittelu ja ilmastotavoitteita edistävä kaavoitus. Maija Neva, ympäristöministeriö Kestävä alueidenkäytön suunnittelu ja ilmastotavoitteita edistävä kaavoitus Maija Neva, ympäristöministeriö Mitä kestävällä alueidenkäytön suunnittelulla tarkoitetaan? FIGBC:n Kestävät alueet toimikunnan

Lisätiedot

Infra FINBIM YLEISET TAVOITTEET, AP1 Hankintamenetelmät FINBIM-PILOTTIPÄIVÄ 10.5.2011 ANTTI KARJALAINEN

Infra FINBIM YLEISET TAVOITTEET, AP1 Hankintamenetelmät FINBIM-PILOTTIPÄIVÄ 10.5.2011 ANTTI KARJALAINEN Infra FINBIM YLEISET TAVOITTEET, AP1 Hankintamenetelmät FINBIM-PILOTTIPÄIVÄ 10.5.2011 ANTTI KARJALAINEN 3.5.2011 Tietomallipohjainen hanke tulee perustua yleisesti sovittuihin lähtökohtiin: Standardinomaiset

Lisätiedot

Tietoja ja työkaluja alueidenkäytön suunnittelun tueksi. Kari Oinonen, SYKE Lapin MRL-päivät,

Tietoja ja työkaluja alueidenkäytön suunnittelun tueksi. Kari Oinonen, SYKE Lapin MRL-päivät, Tietoja ja työkaluja alueidenkäytön suunnittelun tueksi Kari Oinonen, SYKE Lapin MRL-päivät, 7.9.2016 Lähtökohta: tutkimusta ja analyyseja Suomen kehittymisestä ja tulevaisuudennäkymistä 2 Taustaa aineistojen

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI Oas /17 1 (5) ASEMAKAAVOITUS Hankenro 5364_1 HEL

HELSINGIN KAUPUNKI Oas /17 1 (5) ASEMAKAAVOITUS Hankenro 5364_1 HEL HELSINGIN KAUPUNKI Oas 1313-00/17 1 (5) ASEMAKAAVOITUS Hankenro 5364_1 HEL 2013-016355 7.7.2017 DECKERIN HUVILAN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Laajasalossa osoitteessa Adelenpolku

Lisätiedot

Paikkatiedon yksilöivät tunnukset. Pekka Sarkola

Paikkatiedon yksilöivät tunnukset. Pekka Sarkola Paikkatiedon yksilöivät tunnukset Pekka Sarkola Taustaa - Inspire Inspire-direktiivi (2007/2/EY) edellyttää soveltamisalallaan yksilöiviä ulkoisia kohdetunnisteita, jolla tarkoitetaan alkuperäisen tiedon

Lisätiedot

Tuulivoima kaavoituksessa. Tuulivoima.laisuus Lai.la, 28.11.2013 Aleksis Klap

Tuulivoima kaavoituksessa. Tuulivoima.laisuus Lai.la, 28.11.2013 Aleksis Klap Tuulivoima kaavoituksessa Tuulivoima.laisuus Lai.la, 28.11.2013 Aleksis Klap MITÄ SELVITETÄÄN Valtakunnalliset alueidenkäyhö- tavoiheet MaankäyHö- ja rakennuslaki EU:n säädökset Strategiat ja ohjelmat

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS 9. KAUPUNGINOSAN KORTTELIT 9035, 9036 JA 9037 SEKÄ KATU JA SUOJAVIHERALUE, ALAKORKALON TIE

ASEMAKAAVAN MUUTOS 9. KAUPUNGINOSAN KORTTELIT 9035, 9036 JA 9037 SEKÄ KATU JA SUOJAVIHERALUE, ALAKORKALON TIE ROVANIEMEN KAUPUNKI 1 ASEMAKAAVAN MUUTOS 9. KAUPUNGINOSAN KORTTELIT 9035, 9036 JA 9037 SEKÄ KATU JA SUOJAVIHERALUE, ALAKORKALON TIE Osallistumis ja arviointisuunnitelma Kaavoituksen kohde: Rovaniemen kaupungin

Lisätiedot

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4.3.2013 KOKEMÄEN KAUPUNKI RISTEN VANHAN KOULUN ASEMAKAAVA RISTEN (201) KAUPUNGINOSAN OSAKORTTELI 1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa (OAS) täydennetään

Lisätiedot

Tietotuoteseminaari. Helsingin Messukeskus klo 13-16

Tietotuoteseminaari. Helsingin Messukeskus klo 13-16 Tietotuoteseminaari Helsingin Messukeskus 1.4.2014 klo 13-16 Seminaarin ohjelma 13.00-13.15 Seminaarin avaus ja INSPIRE-tilannekatsaus (Panu Muhli (MML)) 13.15-13.45 Kansallisen INSPIRE-tietotuotetyön

Lisätiedot

KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVA MARINKAISTEN LANKILAN PIENTALOALUE

KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVA MARINKAISTEN LANKILAN PIENTALOALUE KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVA MARINKAISTEN LANKILAN PIENTALOALUE BlomDesktop 2011 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 ALOITE TAI ASEMAKAAVAN VIREILLETULON SYY

Lisätiedot

Kaupunkimallit ja Mallintava kaavoitus. Vianova Systems Finland Oy Jarkko Sireeni 9.2.2011

Kaupunkimallit ja Mallintava kaavoitus. Vianova Systems Finland Oy Jarkko Sireeni 9.2.2011 Kaupunkimallit ja Mallintava kaavoitus Vianova Systems Finland Oy Jarkko Sireeni 9.2.2011 Kaupunkimalli? Mallintamisen eri skaalat Kaavoitus ja aluerakentaminen Infra ja kunnallistekniikka Talonrakennus

Lisätiedot

BIMCity: Tietomallinnus tekee kaupungista älykkään

BIMCity: Tietomallinnus tekee kaupungista älykkään BIMCity: Tietomallinnus tekee kaupungista älykkään Jarmo Laitinen, TTY ja Anssi Savisalo, FCG PRE tulosseminaari 18.11.2013 BIMCity yksi PRE-tutkimusohjelman kuudesta työpaketista 2010-2013 Yhteistyökumppaneina

Lisätiedot

Penikujan asemakaavan muutos (A2605)

Penikujan asemakaavan muutos (A2605) Kaarinan kaupunki Penikujan asemakaavan muutos (A605) osallistumis- ja arviointisuunnitelma DA: 655/ A605 5.1. Maankäyttö- ja rakennuslain 6 mukainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis-

Lisätiedot

Jaspiskuja Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee päivättyä asemakaavakarttaa nro

Jaspiskuja Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee päivättyä asemakaavakarttaa nro Vantaan kaupunki Kaupunkisuunnittelu Kivistön asemakaavayksikkö Jaspiskuja Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 10.3.2014 päivättyä asemakaavakarttaa nro 002221. 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Asemakaavamuutos

Lisätiedot

KANSALLINEN MAASTOTIETO- KANTA-HANKE (KMTK)

KANSALLINEN MAASTOTIETO- KANTA-HANKE (KMTK) KANSALLINEN MAASTOTIETO- KANTA-HANKE (KMTK) KMTK KUNTIEN TUOTANTO- PROSESSIT: SELVITYS KUNTIEN KANTAKARTAN YLLÄPIDON NY- KYISESTÄ TUOTANTOPROSESSIS- TA Sisältö 1 Johdanto... 3 2 Yleiskuva kantakartan ylläpidosta...

Lisätiedot

ja ilmakuvauksen hankinta

ja ilmakuvauksen hankinta HANKEKUVAUS, liite 6 1 /6 Imatran kaupungin 3Dkaupunkimalli: Laserkeilausdatan ja ilmakuvauksen hankinta HANKEKUVAUS ja KILPAILUTUSMENETTELY Vasemmalla rakennuskaavan pohjakarttaa Vuoksenniskalta1930 luvulta,

Lisätiedot

SUSIMÄEN TEOLLISUUSALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS

SUSIMÄEN TEOLLISUUSALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS FCG Finnish Consulting Group Oy Rantasalmen kunta SUSIMÄEN TEOLLISUUSALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS Vastineet / luonnosvaihe P14011 30.5.2012 FCG Finnish Consulting Group Oy Vastineet / luonnosvaihe

Lisätiedot

Inframallit Liikennevirastossa 10.9.2014

Inframallit Liikennevirastossa 10.9.2014 Inframallit Liikennevirastossa 10.9.2014 Mitä mallintamisella tavoitellaan Liikenneviraston näkökulmasta Omaisuuden hallintaa Kunto Mittaukset Analyysit Tuottavuuden parantamista Tehdyn työn hyödynnettävyyttä

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI Oas /16 1 (5) KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO Hankenro 5164_1 HEL

HELSINGIN KAUPUNKI Oas /16 1 (5) KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO Hankenro 5164_1 HEL HELSINGIN KAUPUNKI Oas 1268-00/16 1 (5) KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO Hankenro 5164_1 HEL 2014-011588 4.10.2016 LEPPÄSUONKATU 7 ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Suunnittelun tavoitteet

Lisätiedot

Kaavaneuvottelijan salkku Paikkatiedot hyötykäyttöön

Kaavaneuvottelijan salkku Paikkatiedot hyötykäyttöön Kaavaneuvottelijan salkku Paikkatiedot hyötykäyttöön 10.3.2011 Kaisu Harju Suomen ympäristökeskus SYKE/Tietokeskus/Geoinformatiikka Kaavaneuvottelijan salkku SYKEn, YM:n ja ELY-keskusten yhteishanke vuosina

Lisätiedot

JHS 158 Paikkatiedon metatiedot Liite 6: Esimerkki XML-koodauksesta Versio: Julkaistu: Voimassaoloaika:

JHS 158 Paikkatiedon metatiedot Liite 6: Esimerkki XML-koodauksesta Versio: Julkaistu: Voimassaoloaika: JHS 158 Paikkatiedon metatiedot Liite 6: Esimerkki XML-koodauksesta Versio: Julkaistu: Voimassaoloaika: Esimerkki XML-koodauksesta Tässä liitteessä on annettu esimerkki metatiedon sisällöstä paikkatietoaineistoon

Lisätiedot

WP1: Inventory of existing data sources for land cover and land use

WP1: Inventory of existing data sources for land cover and land use WP1: Inventory of existing data sources for land cover and land use GIS ja insitu aineistot maanpeitteestä ja maankäytöstä Minna Kallio, SYKE, Lucas-seminaari, 3.6.2015 Yleiskuvan saaminen aineistoista

Lisätiedot

HANGON KAUPUNKI HANGÖ STAD

HANGON KAUPUNKI HANGÖ STAD HANGON KAUPUNKI HANGÖ STAD 14.4.2016 8.3.2016 12 Lainvoimainen Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus 15.2.2016 33 4.8. 4.9.2014 Kaavaehdotus nähtävillä MRL 65, MRA 27 11.6.2014 Ympäristölautakunta 28.4.2014

Lisätiedot