Tämän yhtiöesitteen päivämäärä on

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tämän yhtiöesitteen päivämäärä on 10.2.2015."

Transkriptio

1 Yhtiöesite Piippo Oyj:n listautumisannin toteuttamiseksi ja osakkeiden listaamiseksi NASDAQ OMX Helsinki Oy:n ylläpitämälle monenkeskiselle First North -markkinapaikalle First North on vaihtoehtoinen markkinapaikka, jota ylläpitää NASDAQ OMX -konserniin kuuluva pörssi. First North -yhtiöihin ei sovelleta samoja sääntöjä kuin säännellyillä päämarkkinoilla. First North -yhtiöt noudattavat pienille kasvuyhtiöille sovellettuja, vaatimustasoltaan alhaisempia sääntöjä. First North -yhtiöihin sijoittaminen saattaa sisältää suuremman riskin kuin päämarkkinoiden yhtiöihin sijoittaminen. Kaikilla First North -markkinapaikan yhtiöillä on Hyväksytty Neuvonantaja, joka valvoo, että sääntöjä noudatetaan. Hyväksytty Neuvonantaja tekee arvioinnin kaupankäynnin kohteeksi hakeutuvasta yhtiöstä. Pörssi hyväksyy hakemuksen kaupankäynnin kohteeksi ottamisesta. Tämän yhtiöesitteen päivämäärä on

2 TÄRKEÄÄ TIETOA Tämä yhtiöesite ( Yhtiöesite ) on laadittu Piippo Oyj:n listautumisannin toteuttamiseksi ja Piippo Oyj:n osakkeiden ( Osakkeet ) listaamiseksi NASDAQ OMX Helsinki Oy:n ylläpitämälle monenkeskiselle First North -markkinapaikalle. Yhtiöesite on laadittu First North Finland -markkinapaikkaan sovellettavien First North Nordic -sääntöjen mukaisesti. Arvopaperimarkkinalain (746/2012, muutoksineen) 4 luvun 3 :n mukaisen poikkeuksen nojalla listautumisannin yhteydessä ei laadita arvopaperimarkkinalain mukaista esitettä. Yhtiöesitteeseen ei siten sovelleta Euroopan parlamentin ja neuvoston esitedirektiiviä (2003/71/EY, muutoksineen). Yhtiöesitettä ei voida käyttää arvopapereiden tarjoamiseksi yleisölle tai hakemiseksi kaupankäynnin kohteeksi säännellyllä markkinalla, vaan ainoastaan First North Nordic -sääntöjen mukaisesti monen- keskisen kaupankäynnin kohteeksi hakeutumisen yhteydessä. Yhtiöesitettä ei tule tulkita suositukseksi ostaa arvopapereita tai arvopapereiden markkinoinniksi. Yhtiöesite ei välttämättä sisällä kaikkea Yhtiön liiketoiminnastaan julkaisemaa tietoa. Sijoittajia kehotetaan tutustumaan myös Yhtiön julkaisemiin tiedotteisiin. Tässä Yhtiöesitteessä Yhtiö, Piippo ja Piippo-konserni tarkoittavat Piippo Oyj:tä ja sen tytäryhtiöitä yhdessä, ellei asiayhteydestä selvästi ilmene, että ilmauksella tarkoitetaan ainoastaan Piippo Oyj:tä tai tiettyä tytäryhtiötä tai liiketoimintaa. Yhtiöesitteeseen liittyvät oikeudelliset asiat määräytyvät Suomen lain mukaan ja Yhtiöesitteeseen liittyvät mahdolliset riidat ratkaisee toimivaltainen suomalainen tuomioistuin. i

3 SISÄLLYS Riskitekijät 1 Yhtiöesitettä koskeva vastuulausunto 9 Tulevaisuutta koskevat lausumat 9 Tärkeitä päivämääriä 9 Tietoja yhtiön osakkeesta 10 Taloudellista informaatiota koskevia päivämääriä 10 Yhtiöesitteen saatavilla pito 10 Nähtävillä olevat asiakirjat 10 Yhteystiedot 11 Yhtiö lyhyesti 15 Listautumisen ja osakeannin syyt ja hankittavien varojen käyttö 16 Osakeannin ehdot 17 Ohjeita sijoittajille 23 Yhtiön liiketoiminnan ja markkinan kuvaus 27 Katsaus yhtiön talouteen 45 Yhtiön taloudellinen kehitys 51 Hallitus, johto ja tilintarkastajat 57 Osakepääoma ja omistusrakenne 62 Osakkeenomistajan oikeudet 64 Verotus 67 Liiteluettelo 71 Liite A - Yhtiöjärjestys A1 Liite B - Piippo Oyj:n tilintarkastettu tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus päättyneeltä tilikaudelta B1 Liite C - Piippo Oyj:n tilintarkastettu tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus päättyneeltä tilikaudelta C1 ii

4

5

6 RISKITEKIJÄT Yhtiön toimintaan liittyy useita riskejä, jotka voivat vaikuttaa Yhtiön toimintaan, taloudelliseen asemaan tai Osakkeiden arvoon. Seuraava kuvaus riskitekijöistä perustuu tämän Yhtiöesitteen päivämäärän tietoihin ja arvioihin, eikä se ole siten välttämättä tyhjentävä. Mikäli yksi tai useampi tässä kuvatuista riskitekijöistä toteutuu, sillä voi olla olennaisen haitallinen vaikutus Yhtiön liiketoimintaan, taloudelliseen asemaan, liiketoiminnan tulokseen ja Osakkeen arvoon, ja sijoittajat voivat menettää sijoitustensa arvon osittain tai kokonaan. Yhtiö altistuu lisäksi monille muille riskeille, joita ei tällä hetkellä tunneta tai pidetä olennaisina, mutta joilla voi olla olennaisen haitallinen vaikutus sen liiketoimintaan, taloudelliseen asemaan, liiketoiminnan tulokseen ja Osakkeen arvoon. Alla oleva kuvaus Yhtiön toimintaan liittyvistä riskeistä ei ole tyhjentävä eikä riskien esitysjärjestys ilmennä niiden toteutumisen todennäköisyyttä tai tärkeysjärjestystä. YHTIÖÖN JA SEN LIIKETOIMINTAAN LIITTYVIÄ RISKEJÄ Toimituksiin kohdistuvat riskit voivat vaikuttaa haitallisesti Yhtiöön Yhtiölle saapuviin toimituksiin kohdistuvat riskit liittyvät sekä saapuviin että lähteviin toimituksiin. Suurimpia saapuvia eriä ovat tuotannossa käytettävät raaka-aineet ja alihankintana valmistettavat tuotteet. Raakaaineiden merikuljetukset saattavat olla alttiita muutoksille kansainvälisessä poliittisessa tilanteessa sekä paikallisille kuljetusreitteihin vaikuttaville konflikteille. Rekka-autokuljetuksina tulevat erät ovat kohtuullisen pieniä eivätkä siinä muodossa aiheuta Yhtiölle olennaista riskiä. Lähtevät toimitukset taas jakautuvat merija maarahteihin. Kaikki kuljetukset ovat vakuutettuja ja yli 5 TEU:n (20 jalan merikuljetuskontin) kuormausta samaan laivaan vältetään. Vaikka Yhtiö pyrkii suojautumaan toimituksiin liittyviltä riskeiltä ja varautumaan mahdollisiin poikkeustilanteisiin, ne realisoituessaan voivat vaikuttaa olennaisen haitallisesti Yhtiön liiketoimintaan, liiketoiminnan tulokseen ja taloudelliseen asemaan. Tartuntatautien leviäminen voi vaikeuttaa Yhtiön tuotteiden vientiä ennalta arvaamattomasti Suurin osa Yhtiön tuotteista menee vientiin. Viime vuosina koettujen tartuntaepidemioiden, kuten esimerkiksi hullun lehmän taudin, sikainfluenssan, SARSin tai ebolan kaltaisten tautien vuoksi on joidenkin pahiten kärsineiden maiden maarajoja suljettu tai matkustusta on rajoitettu. Vaikkakin Yhtiö pitää epätodennäköisenä tällaisten tartuntaepidemioiden leviämistä Yhtiön tärkeille markkinoille, ei tätä riskiä voida täysin sulkea pois. Jos riski realisoituu, voi tämä vaikeuttaa Yhtiön tuotteiden vientiä ennalta arvaamattomasti ja siten vaikuttaa olennaisen haitallisesti Yhtiön liiketoimintaan, liiketoiminnan tulokseen ja taloudelliseen asemaan. Tuotanto on keskittynyttä ja liiketoiminnan mahdolliset keskeytykset voivat vaikuttaa haitallisesti Yhtiöön Yhtiön tuotanto on keskittynyt Suomessa sijaitsevaan Outokummun tehtaaseen. Yhtiö omistaa kaikki Outokummussa sijaitsevat tehdasrakennukset, pois lukien Outokummun seudun teollisuuskylä Oy:n rakentamat laajennukset, jotka Piippo on vuokrannut itselleen. Vuonna 2003 toteutetusta laajennuksesta on olemassa toistaiseksi voimassa oleva vuokrasopimus 3 kuukauden irtisanomisajalla ja vuonna 2014 toteutetusta laajennuksesta on olemassa määräaikainen vuokrasopimus vuoteen 2027 asti, jonka jälkeen sopimus jatkuu toistaiseksi. Tuotannon keskittyneisyydestä johtuen Yhtiön liiketoiminta saattaa olla vaarassa keskeytyä Outokummun tehtaaseen liittyvien äkillisten ja ennakoimattomien tapahtumien johdosta, kuten sähkönjakelun keskeytysten, palo- ja vesivahinkojen vuoksi tai vuokrasopimuksen irtisanomisen tai purkamisen johdosta. Yhtiö ei välttämättä pysty riittävästi vaikuttamaan näihin tilanteisiin omilla ennakoivilla toimillaan, mikä saattaa aiheuttaa keskeytyksiä liiketoiminnoissa. Ennalta arvaamattomat tapahtumat voivat myös johtaa ylimääräisiin toimintakuluihin, kuten saneeraus- ja korjauskustannuksiin, korvausvaatimuksiin asiakkailta, korkeampiin vakuutusmaksuihin ja ylimääräisiin varmuusjärjestelmiin. Tietyille ennalta arvaamattomille tapahtumille ei välttämättä ole saatavissa kattavaa vakuutussuojaa ja näin Yhtiön toiminnan riski kasvaa. Tuotannon keskeytyksiä voisi aiheutua myös Yhtiön pääraaka-aineiden pitkällisistä toimituskatkoksista. Lisäksi Yhtiön liiketoiminta voi keskeytyä myös suunniteltujen keskeytysten johdosta, jotka voivat liittyä esimerkiksi tuotantokoneiden huolto-, uusinta ja siirtotoimenpiteisiin. Yhtiöllä on mahdollisia keskeytystilanteita silmällä pitäen keskeytysvakuutus, ja Yhtiön tuotantotoimintaa voidaan 1

7 keskeytystilanteesta huolimatta harjoittaa Yhtiön alihankkijoiden kautta. Huolimatta siitä, että Yhtiö on pyrkinyt suojautumaan edellä mainituin tavoin, ei ole silti poissuljettua, että Yhtiön liiketoiminta voi kärsiä mahdollisten liiketoiminnan keskeytysten vuoksi. Jos Yhtiö ei kykene tehokkaasti hallitsemaan mainittuja riskejä ja jos jokin edellä mainituista tapahtumista realisoituisi, sillä voi olla olennaisen haitallinen vaikutus Yhtiön liiketoimintaan, liiketoiminnan tulokseen ja taloudelliseen asemaan. Yhtiön vakuutussuoja ei välttämättä ole riittävä eikä Yhtiö välttämättä ole vakuutettu kaikkien riskien varalta Yhtiön toimitilat ja laitteet sekä muu omaisuus voivat olla vaarassa vahingoittua esimerkiksi mekaanisten häiriöiden, inhimillisten virheiden, tulipalon tai luonnonilmiöiden vuoksi. Kaikki nämä vaarat voivat aiheuttaa omaisuuden menetyksiä, omaisuusvahinkoja, liiketoiminnan keskeytyksiä sekä viivästymisiä. Edelleen Yhtiö voi kohdata tuotevastuuperusteisia vaatimuksia, tai liiketoiminnan keskeytymiseen johtavat tapahtumat voivat vaikuttaa siihen haitallisesti. Yhtiö pyrkii riittävässä määrin suojautumaan vakuutuksin tällaisilta riskeiltä, ja sillä on voimassa vakuutukset, jotka suojaavat Yhtiötä tavanomaisilta vastuuvahingoilta, tuote- ja tuotannonvastuuvahingoilta, johdon vastuilta ja esinevahingoilta. Yhtiön vakuutukset voivat kuitenkin olla riittämättömiä tai niitä ei välttämättä ole saatavilla Yhtiön suojaamiseksi vaatimuksilta tai muilta vahingoilta. Vakuutuksia voidaan myös irtisanoa tai muuten päättää. Lisäksi Yhtiön vakuutusten kattavuuteen liittyy riskejä. Yhtiö ei välttämättä saa hankittua vakuutuksia taloudellisesti kohtuullisin ehdoin tai ollenkaan. Yhtiö voi kohdata sellaisia vastuita tai vahinkoja, joita vakuutus ei kata, kuten sopimusrikkomuksesta aiheutuvia vastuita. Vastuiden määrä voi ylittää Yhtiön vakuutuksen korvausrajat, ja Yhtiölle voi aiheutua liiketoiminnan keskeytymisestä vahinkoja, jotka ylittävät korvausrajat tai jäävät kokonaan vakuutuksen ulkopuolelle. Yllä mainittujen riskien toteutumisella ja jopa vain osittain vakuuttamattomalla, mutta määrältään huomattavalla vaatimuksella voi toteutuessaan olla olennaisen haitallinen vaikutus Yhtiön liiketoimintaan, liiketoiminnan tulokseen- ja taloudelliseen asemaan. Muutokset alihankkijoiden taloudellisessa tilassa ja luotettavuudessa tuottajina sekä raaka-ainetuottajiin liittyvät laaturiskit voivat vaikuttaa haitallisesti Yhtiöön Alihankkijoihin kohdistuva riski koskee alihankkijoiden taloudellista tilaa ja luotettavuutta oikean laadun tuottajana. Yhtiö tutkii alihankkijoiden tilaa säännöllisin vierailuin ja raportein tehden samalla laatu- ja työolosuhdetarkastusta. Vaikkakin Yhtiö pyrkii edellä mainituin tavoin valvomaan käyttämiensä alihankkijoiden taloudellista tilaa ja laadukasta tuotantoa, ei voida sulkea pois alihankkijoiden taloudellisen tilanteen heikentymisen tai laadukkuuden heikentymisen mahdollisuutta. Yhtiön muihin olennaisiin sopimussuhteisiin kuuluu raaka-ainetuottajien laaturiski. Yhtiö pyrkii käyttämään vain hyvämaineisia tavarantoimittajia, joiden jatkuva laatu on voitu todentaa jo ennakolta. Yhtiö vaatii avaintoimittajilta tuote- ja tuotannonvastuuvakuutuksen. Tästä huolimatta ei voida sulkea pois laadun heikentymisen mahdollisuutta. Mikäli jokin edellä mainituista riskeistä liittyen Yhtiön käyttämiin alihankkijoihin tai raaka-ainetuottajiin realisoituu, voi sillä olla olennaisen haitallinen vaikutus Yhtiön liiketoimintaan, liiketoiminnan tulokseen ja taloudelliseen asemaan. UV-säteilyn globaalit muutokset aiheuttavat riskin polyolefiineista valmistetuille tuotteille Yhtiön paalausverkot on valmistettu polyolefiineista, jotka ovat alttiita UV-säteilylle ja sen muutoksille. Lisäksi tietyillä maantieteellisillä alueilla paalattavan materiaalin kemiallinen koostumus voi vaihdella viljelyyn käytettyjen kemikaalien vaikutuksesta. Vaikkakin Yhtiön valmistamat agrituotteet tehdään vastaamaan ominaisuuksiltaan paikallisten markkinoiden olosuhteita, UV-säteilyssä tapahtuvat muutokset yhdessä paalattavan materiaalin kemiallisen koostumuksen kanssa saattavat aiheuttaa Yhtiön polyolefiineista valmistamien tuotteiden soveltumattomuuden tietyille paikallisille markkinoille. Tämä voi puolestaan aiheuttaa asiakasreklamaatioita tai tilapäistä kysynnän heikkenemistä soveltumattomille tuotteille. Jos edellä mainittu riski realisoituu, voi tämä aiheuttaa tuotevastuu- ja takuuvaatimuksia asiakkailta sekä Yhtiön agrituotteiden kysynnän laskua ja siten vaikuttaa olennaisen haitallisesti Yhtiön liiketoimintaan, liiketoiminnan tulokseen ja taloudelliseen asemaan. 2

8 Yhtiön paalausverkkojen kysyntä on riippuvainen maataloustuottajien sadon onnistumisesta ja paikallisista sääolosuhteista Agri-segmenttiä varten valmistettavat paalausverkot ja langat muodostavat Yhtiön suurimman tuoteryhmän. Yhtiön valmistamien paalausverkkojen ja lankojen kysyntä on riippuvainen maataloustuottajien sadon onnistumisesta, joka taas on altis paikallisille sääolosuhteiden vaikutuksille ja muutoksille. Yhtiö ei voi ennakoida sääolosuhteita ja siten maataloustuottajien sadon onnistumista tai epäonnistumista. Mikäli maataloustuottajien sato epäonnistuu, voi tämä aiheuttaa paalausverkkojen ja lankojen ylitarjontaa ja laskea paalausverkkojen ja lankojen kysyntää ja siten vaikuttaa olennaisen haitallisesti Yhtiön liiketoimintaan, liiketoiminnan tulokseen ja taloudelliseen asemaan. Asiakkaisiin liittyvät luottoriskit voivat vaikuttaa haitallisesti Yhtiöön Nykyisinä taloudellisesti epävarmoina aikoina Yhtiön asiakkailla voi olla vaikeuksia saada luottoa ja muuta rahoitusta. Vaikka Yhtiö ei ole tähän mennessä kohdannut merkittävässä määrin asiakkaidensa maksuvaikeuksia, Yhtiö on alttiina sille riskille, että sen asiakkaat eivät kykene suorittamaan maksuvelvoitteitaan ja myyntisaamiset voisivat näin viivästyä tai jäädä kokonaan saamatta. Luottoriskeihin Yhtiö on varautunut käyttämällä luottovakuutuksia asiakkailleen, joiden avoin riski on euroa tai enemmän. Yhtiö seuraa asiakkaidensa taloudellista asemaa rekistereistä sekä vierailemalla asiakkaiden luona säännöllisesti. Kausiluonteisuudesta johtuen voi avointa riskiä sesongilla olla 30 % yli luottovakuutuksen. Myös takuiden käyttö on tavanomaista tietyissä Etelä-Euroopan maissa. Vallitsevan taloudellisen epävarmuuden johdosta merkittävien luottoriskien mahdollisuutta ei voida kuitenkaan sulkea pois. Yhden tai useamman Yhtiön asiakkaan maksuvaikeuksilla tai maksukäyttäytymisen muutoksilla voi olla olennaisen haitallinen vaikutus Yhtiön liiketoimintaan, liiketoiminnan tulokseen ja taloudelliseen asemaan. Yhtiön strategiana on ollut pyrkiä hajauttamaan asiakaskunta maantieteellisesti ja segmenteittäin siten, että yhden kumppanin tai maantieteellisen alueen poisjäänti ei olennaisesti heikentäisi Yhtiön toimintaa. Rajaarvo on 20 % yhtiön liikevaihdosta, jonka jälkeen hallitus ottaa kantaa kohteen kasvaneeseen riskiin. Yhden tai useamman tärkeän asiakkaan menettäminen, avainasiakkaiden ostojen merkittävä vähentyminen tai avainasiakkaiden mahdolliset taloudelliset tai liiketoiminnalliset ongelmat voivat tästä huolimatta vaikuttaa olennaisen epäedullisesti Yhtiön liiketoimintaan, liiketoiminnan tulokseen ja taloudelliseen asemaan. Muutokset kysynnässä ja kuluttajien ostokäyttäytymisessä voivat vaikuttaa haitallisesti Yhtiöön Yhtiön tuotteiden kysyntään vaikuttavat kulutuskysynnän kehitys ja siinä tapahtuvat muutokset. Taloussuhdanteiden heikentyminen vaikuttaa osaltaan myös kuluttajien käyttäytymiseen ja on olemassa riski siitä, että kuluttajat muuttavat ostokäyttäytymistään. Yhtiön liikevaihdosta noin 25 % tulee kuluttajatuotteiden sekä B2B-asiakkaille yksilöllisesti suunniteltujen tuotteiden liiketoiminnoista, joiden kysyntä on altis taloussuhdanteiden muutoksille. Yhtiön elintarviketuotantoa palveleva agri-tuoteryhmä sen sijaan ei ole samalla tavoin altis taloussuhdanteille, vaan sen kysyntä on vakaampi talouden suhdanteista riippumatta. Yhtiön tuotteiden kysynnän heikentymisellä voi olla olennaisen haitallinen vaikutus Yhtiön liiketoimintaan, liiketoiminnan tulokseen ja taloudelliseen asemaan. Raaka-aineiden ja sähkön hintavaihtelut voivat vaikuttaa haitallisesti Yhtiöön Yhtiön käyttämät pääraaka-aineet ovat öljy- tai kaasupohjaiset polypropeeni ja polyeteeni. Yhtiön raaka-ainekustannukset ovat merkittävät ollen vuonna 2014 yhteensä noin 8,7 miljoonaa euroa. Yhtiön tuloksentekokyky on riippuvainen osittain raaka-aineiden hintojen vaihtelusta, koska Yhtiö ei kaikissa olosuhteissa pysty siirtämään raaka-aineiden hintakehitystä tuotteidensa hinnoitteluun. On olemassa riski siitä, että Yhtiön tuotteiden hinnan nostaminen raaka-aineiden hintojen nousua vastaavassa määrin voi saada Yhtiön asiakkaita siirtymään muiden valmistajien korvaaviin tuotteisiin. Lisäksi raaka-aineiden hintojen lasku saattaa aiheuttaa Yhtiön varastossa olevien tuotteiden arvon alennuksen, jolloin niiden valmistuskustannukset muodostuvat suhteellisesti korkeammaksi kuin niiden vastaavat markkinahinnat. Tämän ohella raaka-aineiden hintojen lasku saattaa aiheuttaa Yhtiön tuotteiden markkinahinnan laskun markkinoiden huomioidessa raaka-aineiden hintojen laskun aiheuttamat alemmat valmistamiskustannukset. Vaikka Yhtiö pyrkii siirtämään raaka-aineiden hintavaihtelut omien tuotteidensa hinnoitteluun, Yhtiön käyttämien raaka-aineiden hintojen nousulla tai laskulla voi siten olla olennaisen haitallinen vaikutus Yhtiön liiketoimintaan, liiketoiminnan tulokseen ja taloudelliseen asemaan. Myös Yhtiön sähköenergiakulut ovat merkittävät. Vuonna 2014 Yhtiön sähkön käyttö oli noin 5,4 gigawattituntia. Yhtiöllä on sähkön hankintaa koskeva toimintapolitiikka, minkä lisäksi sähkön markkinahinnan nousua hallitaan kiinteähintaisilla sopimuksilla ja sähköjohdannaisilla. Vaikka Yhtiö pyrkii suojautumaan sähkön hinnanvaihteluilta, on mahdollista, että sähkön hinnan nousu vaikuttaa olennaisen 3

9 haitallisesti Yhtiön liiketoimintaan, liiketoiminnan tulokseen ja taloudelliseen asemaan. Yhtiön Venäjällä harjoittama liiketoiminta on altis Venäjän poliittiseen epävakauteen, tulkinnanvaraiseen lainsäädäntöön, korruptioon sekä tuontisanktioiden mahdolliseen laajenemiseen liittyville riskeille Yhtiö harjoittaa liiketoimintaa Venäjällä osittain venäläisen tytäryhtiönsä kautta. Liiketoimintariskit Venäjällä ovat suuremmat ja toimintaympäristö on epävakaampi kuin Suomessa. Venäjällä voi esiintyä poliittisia, taloudellisia ja oikeudellisia riskejä. Suhdannevaihtelut voivat Venäjällä olla voimakkaampia ja äkillisempiä kuin kehittyneillä markkinoilla ja oikeusjärjestelmissä. Venäjällä vallitsee epävakaa taloudellinen ja poliittinen tilanne. Venäjän keskus- tai paikallishallinnon toimintaperiaatteisiin voidaan tehdä odottamattomia ja epäedullisia muutoksia viranomaisten suuren harkintavallan johdosta. Korruptiota ja rikollisuutta esiintyy enemmän ja joihinkin tuomareihin tai viranomaisiin voidaan vaikuttaa taloudellisin, poliittisin tai nationalistisin keinoin enemmän kuin kehittyneillä markkinoilla ja oikeusjärjestelmissä. Eroavaisuudet Venäjän lainsäädännössä, sen tulkinnassa ja sovellettavissa käytännöissä sekä oikeusjärjestelmän, hallinnollisten toimenpiteiden ja oikeudellisen toimeenpanon puutteellisuudet voivat sisältää merkittäviä riskejä Yhtiölle. Venäjän lait ja määräykset sekä niiden viranomaistulkinnat voivat olla epäselviä ja niitä voidaan muuttaa usein. Myös Venäjän federaation lakien ja alueellisten lakien perusteella annettavien määräysten välillä voi olla eroavaisuuksia. Yhtiö ei välttämättä pysty saamaan riittävää oikeusturvaa Venäjän tuomioistuimilta ja viranomaisilta. Poliittinen riski on noussut Euroopassa liittyen kaupallisiin ja geopoliittisiin ristiriitoihin EU:n, Venäjän, Aasian ja USA:n välillä. Ukrainan kriisin johdosta EU on asettanut talouspakotteita Venäjää vastaan ja Venäjä on vastavuoroisesti määrännyt vastapakotteita erityisesti maataloustuotteiden tuontikieltojen ja -rajoitusten muodossa. Vaikka Venäjän EU-maille asettamat tuontikiellot ja -rajoitukset ovat kohdistuneet tähän mennessä lähinnä elintarvikkeisiin, ei mahdollista Venäjän tuontisanktioiden laajenemista muille markkinoille voida poissulkea. Jos Venäjä laajentaa talouspakotteitaan EU:a vastaan, voi tällä olla olennaisen haitallinen vaikutus Yhtiön tytäryhtiön harjoittamaan liiketoimintaan Venäjällä. Mainittujen riskien toteutuminen voi vaikuttaa olennaisen haitallisesti Yhtiön liiketoimintaan, liiketoiminnan tulokseen ja taloudelliseen asemaan. Yhtiö on riippuvainen ammattitaitoisesta johdosta ja henkilökunnasta Yhtiön menestys riippuu merkittävästi ylimmän johdon ja muiden avainhenkilöiden jatkuvasta työpanoksesta sekä näiden kyvystä houkutella, motivoida ja pitää palveluksessaan päteviä työntekijöitä organisaation joka tasolla. Vaikka Yhtiö ei ole kohdannut ongelmia avaintyöntekijöiden rekrytoinnissa ja pysyvyydessä, ei ole varmuutta siitä, ettei ongelmia ilmene tulevaisuudessa. Avainhenkilöiden menettäminen tai epäonnistuminen pätevien työntekijöiden rekrytoinnissa ja pysyvyydessä voivat vaikuttaa olennaisen haitallisesti Yhtiön liiketoimintaan, liiketoiminnan tulokseen ja taloudelliseen asemaan. Yhtiön kilpailukyky on osaksi riippuvainen työvoimakustannuksista Yhtiön kilpailukykyyn vaikuttavat osaltaan Yhtiön työvoimakustannukset. Suurin osa Yhtiön palkkakustannuksista määräytyy ammattiyhdistysten neuvottelemien yleissitovien työehtosopimusten perusteella ja siten Yhtiö ei voi olennaisesti vaikuttaa palkkakustannustensa tasoon. Mikäli Yhtiön ulkomainen kilpailija vähentäisi omia palkkakustannuksiaan esimerkiksi neuvottelemalla palkanalennuksista työntekijöidensä kanssa, Yhtiö ei välttämättä pysty vähentämään palkkakustannuksiaan vastaavissa määrin säilyttääkseen kilpailukykynsä. Tällainen kilpailukyvyn heikentyminen voi vaikuttaa olennaisen haitallisesti Yhtiön liiketoimintaan, liiketoiminnan tulokseen ja taloudelliseen asemaan. Tuotevastuu- ja takuuvaatimukset voivat vaikuttaa haitallisesti Yhtiöön Korkealaatuinen tuotevalikoima on eräs Yhtiön avaintekijöistä. Monet Yhtiön asiakkaista edellyttävät erittäin tiukkojen laadunvalvontaprosessien käyttöä. Lisäksi tuotteiden tulee täyttää soveltuvat lainsäädännön ja viranomaisten vaatimukset. Yhtiö on pyrkinyt suojautumaan tuotevastuuriskeiltä järjestelmällisillä laadunvalvontaprosesseilla ja tuotevastuuvakuutuksin. Tutkimus- ja kehitystoiminnalla pyritään varmistamaan tuotteiden turvallisuus tuotekehitysvaiheessa ja jatkuvalla laaduntarkkailulla tuotteiden laatu valmistuksessa. Vaikka Yhtiön johto pitää merkittäviä tuotevastuuseen perustuvia vaatimuksia epätodennäköisinä, ei ole poissuljettua, että epäonnistuminen sovellettavien laatuvaatimusten noudattamisessa ja tuotevastuu- ja takuuvaatimusten realisoituminen voisivat vaikuttaa olennaisen haitallisesti Yhtiön liiketoimintaan, liiketoiminnan tulokseen ja taloudelliseen asemaan. 4

10 Mahdollisten tulevaisuudessa toteutettavien yritysjärjestelyiden epäonnistuminen voi vaikuttaa haitallisesti Yhtiöön Yhtiö saattaa tulevaisuudessa harkita strategisia yritysjärjestelyitä. Yhtiö tutkii jatkuvasti mahdollisuuksia yritysostoon, joka nopeuttaisi kasvua ja nostaisi liikevaihtotasoa. Ei ole kuitenkaan varmuutta siitä, että Yhtiö onnistuisi tällaisia hankkeita koskevien suunnitelmien toteuttamisessa tai että järjestelyt ja niiden toteutus onnistuisivat odotusten mukaisesti. Yritysjärjestelyt voivat vaatia myös johdolta merkittävää panosta ja viedä huomiota päivittäisen liiketoiminnan johtamiselta. Erityisesti yritysostoihin liittyviin riskeihin kuuluvat Yhtiön mahdollisesti hankkimien yritysten tuntemattomat vastuut, mahdollinen kyvyttömyys integroida ja johtaa ostettuja toimintoja ja henkilöstöä. Lisäksi on riski siitä, etteivät odotetut tuotannon edut tai synergiat toteudukaan. Myös yrityskauppasääntely ja kilpailuviranomaisten vaatimukset voivat rajoittaa Yhtiön kykyä toteuttaa yritysostoja tulevaisuudessa. Jos mahdollisia Yhtiön kannalta edullisia yritysjärjestelyjä ei kyetä toteuttamaan ja täytäntöönpanemaan, voi tämä vaikuttaa olennaisen haitallisesti Yhtiön liiketoimintaan, liiketoiminnan tulokseen ja taloudelliseen asemaan. Ympäristö-, terveys- ja työturvallisuuslainsäädäntö voivat johtaa kohonneisiin kustannuksiin ja korvausvastuisiin Yhtiön liiketoimintaan sovelletaan erilaisia ympäristö-, terveys- ja työturvallisuuslakeja sekä -määräyksiä. Ympäristölait ja -määräykset liittyvät esimerkiksi ilmansaasteiden, melusaasteiden sekä haitallisten aineiden päästöjen sääntelyyn. Yhtiön johto uskoo, että Yhtiön liiketoimintaa harjoitetaan ja on harjoitettu ja tiloja käytetään ja on käytetty kaikissa olennaisissa suhteissa sovellettavien ympäristö-, terveys- ja työturvallisuuslakien ja -määräysten mukaisesti. Ei kuitenkaan voi olla varmuutta siitä, ettei mainittujen lakien ja määräysten rikkomisesta voisi aiheutua tulevaisuudessa olennaisia kustannuksia tai vastuita. Ei ole myöskään poissuljettua, ettei Yhtiölle voisi syntyä pilaantuneiden kiinteistöjen puhdistusvastuita Yhtiön omistuksessa ja käytössä olevista tai olleista kiinteistöistä. Yhtiöllä on puhdistusvastuu Lempäälässä kahden aiemmin omistamansa kiinteistönsä maaperän osalta, joihin liittyen Yhtiö on tehnyt varauksia kirjanpitoonsa. Lisäksi soveltuvien lakien, määräysten ja toimilupien odottamattomat muutokset, joita Yhtiö ei pysty ennakoimaan, voivat nostaa Yhtiön liiketoimintakuluja ja asettaa uusia velvoitteita. Tämä tai jo todettujen puhdistamisvastuiden ennakoimaton nousu voi vaikuttaa olennaisen haitallisesti Yhtiön liiketoimintaan, liiketoiminnan tulokseen ja taloudelliseen asemaan. Yhtiö voi epäonnistua immateriaalioikeuksiensa riittävässä suojaamisessa Yhtiö suojaa aktiivisesti immateriaalioikeuksiaan tavaramerkein ja patentein ja seuraamalla toimintaa päämarkkinoillaan. Yhtiön merkittävimmät patentit on kuvattu tämän Yhtiöesitteen kohdassa Yhtiön liiketoiminnan ja markkinan kuvaus Immateriaalioikeudet. Immateriaalioikeuksiensa suojaamisessa Yhtiö turvautuu liikesalaisuuksiin, osaamiseensa sekä salassapito- ja muihin immateriaalioikeuksia suojaaviin sopimuksiin. Ei kuitenkaan ole varmuutta siitä, että Yhtiön toimenpiteet estävät tehokkaasti kilpailijoita käyttämästä oikeudetta sen immateriaalioikeuksia. Kilpailijat voivat käyttää väärin Piipon omistamia tai lisensoimia immateriaalioikeuksia, immateriaalioikeuksien omistuksesta voi syntyä kiistoja ja immateriaalioikeudet voivat muutoin tulla kilpailijoiden tietoon tai kilpailijat voivat kehittää niitä itsenäisesti. Ei myöskään ole olemassa varmuutta siitä, että esimerkiksi jo tehtyjen tai tulevaisuudessa tehtävien patenttihakemusten mukaiset patentit tullaan myöntämään tai että tulevaisuudessa hankittava patenttisuoja tuottaa riittävän kattavan suojan kilpailijoita vastaan. Yhtiö voi myös päättää ryhtyä toimenpiteisiin estääkseen kolmansia osapuolia hankkimasta patenttisuojaa tai muuta immateriaalioikeuksia koskevaa suojaa, mikä saattaa aiheuttaa Yhtiölle merkittäviä kustannuksia. Edelleen ei ole olemassa mitään takeita siitä, että Yhtiön työntekijät, konsultit tai muut yhteistyökumppanit eivät riko Yhtiön liikesalaisuuksiin liittyviä salassapitovelvoitteitaan Yhtiön immateriaalioikeuksia vaarantavalla tavalla. Epäonnistuminen immateriaalioikeuksien suojaamisessa voi vaikuttaa olennaisen haitallisesti Yhtiön liiketoimintaan, taloudelliseen asemaan-ja liiketoiminnan tulokseen. Valuuttakurssivaihtelut voivat vaikuttaa haitallisesti Yhtiöön Yhtiö on altis valuuttoihin liittyville valuuttakurssiriskeille. Valuuttakurssiriski koostuu transaktioriskistä ja translaatioriskistä. Transaktioriskit aiheutuvat hankinnoista ja myynneistä muussa valuutassa kuin emoyhtiön ja tytäryhtiöiden toiminnallisessa valuutassa. Translaatioriski syntyy, kun tytäryhtiön muussa valuutassa oleva oma pääoma muunnetaan emoyhtiön toimintavaluutaksi eli euroksi. Yhdysvaltain dollari ja Venäjän rupla ovat Yhtiön suurimmat vieraat valuutat. Viime aikoina sekä dollarin että ruplan arvo euroon nähden on ollut huomattavan volatiili siten, että dollarin arvo on noussut ja ruplan arvo on tuntuvasti laskenut. Yhtiö suojautuu valuuttakurssiriskiltä lähinnä termiinein valuuttakurssiriskin sisältävän sitoumuksen tapahtuessa, ellei vastatoimenpidettä ole samassa valuutassa samalla maturiteetilla. Vaikka Yhtiö pyrkii pienentämään 5

11 valuuttakurssivaihteluiden vaikutusta tarpeen mukaan esimerkiksi suojautumisen kautta, ei ole takeita siitä, etteivät valuuttakurssivaihtelut vaikuttaisi olennaisen haitallisesti Yhtiön liiketoimintaan, liiketoiminnan tulokseen ja taloudelliseen asemaan. Lisäksi on syytä huomioida, että talouden epävarmuuden lisääntyminen ja etenkin Venäjän taloudellinen ja poliittinen epävakaus kasvattavat todennäköisesti valuuttakurssien vaihtelua. Valuuttakurssien vaihtelu voi myös heikentää Yhtiön tuotteiden hintakilpailukykyä suhteessa kilpailijoiden tuotteisiin, jotka valmistetaan muilla valuutta-alueilla. Edellä mainituilla tekijöillä voi olla olennaisen haitallinen vaikutus Yhtiön liiketoimintaan, liiketoiminnan tulokseen ja taloudelliseen asemaan. OSAKEANTIIN JA OSAKKEISIIN LIITTYVÄT RISKIT Osakeantia ei välttämättä merkitä kokonaan tai listautuminen First Northiin ei välttämättä toteudu aiotussa aikataulussa tai ollenkaan Tämän Yhtiöesitteen päivämääränä ei voi olla varmuutta siitä, että Osakeanti merkitään kokonaan. Mikäli Osakeanti merkitään vain osittain, on mahdollista, että Yhtiö ei onnistu toteuttamaan strategiaansa tässä Yhtiöesitteessä kuvatulla tavalla. Ei myöskään ole varmuutta siitä, että Yhtiö täyttää kaikki First North -listautumiselle ( FN-listautuminen ) asetetut vaatimukset tai että FN-listautuminen toteutuu aiotussa aikataulussa tai ollenkaan. Yhtiön omistuksen keskittyneisyys voi vaikuttaa Osakkeiden markkinahintaan ja likviditeettiin; Yhtiön suurimmilla osakkeenomistajilla voi olla merkittävä vaikutus Yhtiön hallintoon, ja Yhtiön suurimpien osakkeenomistajien intressit voivat erota vähemmistöosakkeenomistajien intresseistä Tämän Yhtiöesitteen päivämääränä Yhtiöllä on kolme osakkeenomistajaa, joista kaksi suurinta omistavat 85,0 % Yhtiön liikkeeseenlasketuista Osakkeista ja Osakkeiden tuottamista äänistä. Olettaen, että Osakeanti merkitään kokonaisuudessaan, kolmen nykyisen osakkeenomistajan omistusosuus on Osakeannin toteutumisen jälkeen 67,1 % Yhtiön Osakkeista ja äänistä ja kahden suurimman osakkeenomistajan omistusosuus Osakeannin toteutumisen jälkeen on 57,0 % Yhtiön Osakkeista ja äänistä. Yhtiön suurimpien osakkeenomistajien intressit eivät välttämättä ole yhteneviä muiden osakkeenomistajien intressien kanssa. Yhtiön yhtiökokouksissa päätettäviä merkittäviä asioita ovat muun muassa tilinpäätösten hyväksyminen, vastuuvapauden myöntäminen Yhtiön johdolle, jakokelpoisten varojen jakamisesta ja osinkojen maksamisesta päättäminen sekä hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien valitseminen. Siten suurimmat osakkeenomistajat voivat käyttää yhtiökokouksessa merkittävää määräysvaltaa, millä voi olla olennaisen haitallinen vaikutus Yhtiön muiden osakkeenomistajien asemaan. Edelleen omistuksen keskittyneisyys voi viivästyttää tai estää määräysvallan vaihtumisen Yhtiössä ja vaikuttaa haitallisesti Osakkeiden markkinahintaan ja likviditeettiin. Yhtiön Osakkeille ei välttämättä kehity aktiivista julkista markkinaa, mikä voi johtaa kurssin volatiliteetin ja likviditeetin puuttumiseen erityisesti First Northissa Ennen FN-listautumista Yhtiön Osakkeilla ei ole käyty julkisesti kauppaa, eikä ole varmuutta siitä, että FN-listautumisen jälkeen tällainen aktiivinen markkina kehittyy tai että sitä onnistutaan ylläpitämään. Siten ei voi olla varmuutta Yhtiön Osakkeiden likviditeetistä. FN-listautumisen jälkeen Yhtiön Osakkeiden markkinahinta saattaa vaihdella johtuen esimerkiksi todellisista tai oletetuista vaihteluista Yhtiön liiketoiminnan tuloksessa, innovaatioista tiedottamisesta, uusien tuotteiden tai palveluiden käyttöönotosta joko Yhtiön tai sen kilpailijoiden toimesta, rahoitusanalyytikkojen arvioiden muuttumisesta, olosuhteista ja trendeistä, valuuttakursseista, sääntelyn kehittymisestä, yleisistä markkinaolosuhteista tai muista tekijöistä. Mikäli aktiivinen ja likvidi kaupankäynti ei toteudu tai ole jatkuvaa, sijoittajien voi olla vaikeaa myydä omistuksensa Yhtiössä. First Northissa listattujen yhtiöiden osakkeilla on keskimäärin vähäisempi likviditeetti kuin pörssin pörssilistalla kaupankäynnin kohteena olevilla osakkeilla. Lisäksi kansainväliset rahoitusmarkkinat ovat ajoittain kohdanneet hinta- ja volyymivaihteluita, jotka eivät ole liittyneet yksittäisten yritysten liiketoiminnan kehitykseen tai tulevaisuudennäkymiin. Siten yleisen markkinatilanteen heikkenemisellä tai samankaltaisten arvopapereiden markkinoiden heikkenemisellä voi olla olennaisen haitallinen vaikutus Yhtiön Osakkeiden markkinoihin ja likviditeettiin. Tarjottavien Osakkeiden markkinahinta voi siten nousta tai laskea alle Merkintähinnan. 6

LISTALLEOTTOESITTEESEEN LIITTYVIÄ TIETOJA

LISTALLEOTTOESITTEESEEN LIITTYVIÄ TIETOJA LISTALLEOTTOESITE A-osakkeiden listaaminen First North Finland -markkinapaikalle Listautumisanti enintään 300 000 uutta A-osaketta Merkintähinta 33,00 euroa osakkeelta Yleisöannissa sekä 29,70 euroa osakkeelta

Lisätiedot

Osakeanti ja listautuminen First North Finland -markkinapaikalle Enintään 15.386.000 A-sarjan osaketta Merkintähinta 0,65 euroa osakkeelta

Osakeanti ja listautuminen First North Finland -markkinapaikalle Enintään 15.386.000 A-sarjan osaketta Merkintähinta 0,65 euroa osakkeelta LISTAUTUMISESITE 2.5.2014 Osakeanti ja listautuminen First North Finland -markkinapaikalle Enintään 15.386.000 A-sarjan osaketta Merkintähinta 0,65 euroa osakkeelta Suomessa rekisteröity julkinen osakeyhtiö

Lisätiedot

FIRST NORTH NORDIC RULEBOOK -SÄÄNTÖJEN MUKAINEN YHTIÖESITE 14.11.2014. Nixu Oyj

FIRST NORTH NORDIC RULEBOOK -SÄÄNTÖJEN MUKAINEN YHTIÖESITE 14.11.2014. Nixu Oyj FIRST NORTH NORDIC RULEBOOK -SÄÄNTÖJEN MUKAINEN YHTIÖESITE 14.11.2014 Nixu Oyj Listautuminen First North Finland -markkinapaikalle Listautumisanti enintään 1 134 091 osaketta Merkintähinta 4,40 euroa osakkeelta

Lisätiedot

ESITE 12.5.2014. Herantis Pharma Oyj

ESITE 12.5.2014. Herantis Pharma Oyj ESITE 12.5.2014 Herantis Pharma Oyj Osakeanti ja listautuminen First North Finland -markkinapaikalle Enintään 1.600.000 osaketta Lisäosake-erä enintään 1.000.000 osaketta Merkintähinta 10,50 euroa osakkeelta

Lisätiedot

OSAKEANNIN EHDOT. Tarjottavat Antiosakkeet ovat arvo-osuusmuotoisia Yhtiön uusia osakkeita. Antiosakkeet ovat euromääräisiä.

OSAKEANNIN EHDOT. Tarjottavat Antiosakkeet ovat arvo-osuusmuotoisia Yhtiön uusia osakkeita. Antiosakkeet ovat euromääräisiä. OSAKEANNIN EHDOT Osakeannin yleiskuvaus Orava Asuinkiinteistörahasto Oyj ( Yhtiö ) tarjoaa yksityishenkilöiden ja yhteisöjen merkittäväksi Suomessa ja tietyin edellytyksin eräiden kokeneiden sijoittajien

Lisätiedot

Salcomp Oyj. Osakeanti ja -myynti. Enintään 17 000 000 osaketta. Alustava hintaväli 3,20-4,00 euroa

Salcomp Oyj. Osakeanti ja -myynti. Enintään 17 000 000 osaketta. Alustava hintaväli 3,20-4,00 euroa LISTALLEOTTOESITE 27.2.2006 Osakkeiden lopullisesta merkintä- ja myyntihinnasta, Osakkeiden kokonaislukumäärästä ja eri sijoittajaryhmille myytävien Osakkeiden lukumäärästä päätetään lopullisesti institutionaalisille

Lisätiedot

ESITE 10.10.2014. Nexstim Oyj. (Suomessa perustettu julkinen osakeyhtiö (ruotsiksi publikt aktiebolag))

ESITE 10.10.2014. Nexstim Oyj. (Suomessa perustettu julkinen osakeyhtiö (ruotsiksi publikt aktiebolag)) ESITE 10.10.2014 Nexstim Oyj (Suomessa perustettu julkinen osakeyhtiö (ruotsiksi publikt aktiebolag)) Osakeanti ja listautuminen First North Finland ja First North Sweden -markkinapaikoille Enintään 2

Lisätiedot

ESITE 18.2.2015. Osakeannin merkintäpaikka Suomessa. Taloudellinen neuvonantaja, Hyväksytty Neuvonantaja ja Osakeannin merkintäpaikka Ruotsissa

ESITE 18.2.2015. Osakeannin merkintäpaikka Suomessa. Taloudellinen neuvonantaja, Hyväksytty Neuvonantaja ja Osakeannin merkintäpaikka Ruotsissa ESITE 18.2.2015 Osakeanti ja suunniteltu listautuminen First North Sweden -markkinapaikalle Enintään 2.036.850 A-sarjan osaketta Lisäosake-erä enintään 750.000 A-sarjan osaketta Merkintähinta 2,00 euroa

Lisätiedot

TAALERITEHDAS OYJ ESITE. Osakeanti enintään 3 200 000 tarjottavaa osaketta Merkintähinta 7,25 euroa osakkeelta

TAALERITEHDAS OYJ ESITE. Osakeanti enintään 3 200 000 tarjottavaa osaketta Merkintähinta 7,25 euroa osakkeelta 26.2.2015 TAALERITEHDAS OYJ ESITE Osakeanti enintään 3 200 000 tarjottavaa osaketta Merkintähinta 7,25 euroa osakkeelta Taaleritehdas Oyj:n ( Taaleritehdas tai Yhtiö ) hallitus päätti 26.2.2015 yhtiökokouksen

Lisätiedot

OSAKKEITA KOSKEVA ARVOPAPERILIITE JA TIIVISTELMÄ

OSAKKEITA KOSKEVA ARVOPAPERILIITE JA TIIVISTELMÄ OSAKKEITA KOSKEVA ARVOPAPERILIITE JA TIIVISTELMÄ 26.9.2013 Osakkeiden hakeminen julkisen kaupankäynnin kohteeksi (ns. Roal-osakkeet) Osakeanti enintään 10.000.000 osaketta (ns. Uudet Osakkeet) Efore Oyj

Lisätiedot

ESITE 21.3.2014. Verkkokauppa.com Oyj

ESITE 21.3.2014. Verkkokauppa.com Oyj ESITE 21.3.2014 Verkkokauppa.com Oyj Listautuminen First North Finland -markkinapaikalle Listautumisanti enintään 2 425 656 Tarjottavaa Osaketta Alustava merkintähinta 20,00 24,00 euroa Osakkeelta Listautumisannissa

Lisätiedot

Yhtiöesite First North Finland 2012

Yhtiöesite First North Finland 2012 YHTIÖESITE 2012 Yhtiöesite First North Finland 2012 First North on vaihtoehtoinen markkinapaikka, jota ylläpitää NASDAQ OMX -konserniin kuuluva pörssi. First North -yhtiöihin ei sovelleta samoja sääntöjä

Lisätiedot

OSAKEANNIN EHDOT. Yleiskuvaus

OSAKEANNIN EHDOT. Yleiskuvaus OSAKEANNIN EHDOT Yleiskuvaus Cleantech Invest Oyj ( Cleantech Invest tai Yhtiö ) tarjoaa enintään 15.386.000 Yhtiön uutta A-sarjan osaketta ( Antiosakkeet ) yksityishenkilöiden ja yhteisöjen ( Yleisösijoittaja

Lisätiedot

ROBIT OYJ JULKISTAA ESITTEENSÄ JA TIEDOTTAA ALUSTAVAN HINTAVÄLIN LISTAUTUMISANNIL- LENSA FIRST NORTH FINLAND -MARKKINAPAIKALLE

ROBIT OYJ JULKISTAA ESITTEENSÄ JA TIEDOTTAA ALUSTAVAN HINTAVÄLIN LISTAUTUMISANNIL- LENSA FIRST NORTH FINLAND -MARKKINAPAIKALLE ROBIT OYJ YHTIÖTIEDOTE 5.5.2015 klo 9.30 EI JULKISTETTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI, SUORAAN TAI EPÄSUORASTI, YHDYSVALLOISSA, KANA- DASSA, AUSTRALIASSA, HONGKONGISSA, ETELÄ-AFRIKASSA, SINGAPORESSA, JAPANISSA

Lisätiedot

PANOSTAJA OYJ. Vaihdettava pääomalaina 2011

PANOSTAJA OYJ. Vaihdettava pääomalaina 2011 TIIVISTELMÄ JA ARVOPAPERILIITE 18.2.2011 PANOSTAJA OYJ Vaihdettava pääomalaina 2011 Suomessa rekisteröidyn julkisen osakeyhtiön, Panostaja Oyj:n ( Panostaja, Yhtiö tai Liikkeeseenlaskija ) hallitus päätti

Lisätiedot

Listautumisten edistäminen. Sisältö

Listautumisten edistäminen. Sisältö Listautumisten edistäminen Sisältö Listautumisten edistäminen... 3 Monenkeskinen markkinapaikka kasvuyhtiöille Suomessa... 4 Hakeutuminen First North -markkinapaikalle... 6 Hyväksytyt Neuvonantajat...

Lisätiedot

Aspon osakeanti 13. 29.4.2011. Markkinointiesite Tämä ei ole Finanssivalvonnan hyväksymä osakeannista laadittu esite.

Aspon osakeanti 13. 29.4.2011. Markkinointiesite Tämä ei ole Finanssivalvonnan hyväksymä osakeannista laadittu esite. Aspon osakeanti 13. 29.4.2011 Kasvua kaikilta toimialoilta 1 Markkinointiesite Tämä ei ole Finanssivalvonnan hyväksymä osakeannista laadittu esite. Toimintaohjeet Annin pääkohdat Osakeannilla on tarkoitus

Lisätiedot

CITYCON OYJ PERUSESITE

CITYCON OYJ PERUSESITE 29.3.2006 CITYCON OYJ PERUSESITE Tämän perusesitteen ( Perusesite ) on laatinut Citycon Oyj, Suomessa rekisteröity julkinen osakeyhtiö. Citycon Oyj:n osake on julkisen kaupankäynnin kohteena Helsingin

Lisätiedot

OKO Osuuspankkien Keskuspankki Oyj. Osakeanti. enintään 78 585 304 A-sarjan osaketta ja enintään 22 003 176 K-sarjan osaketta

OKO Osuuspankkien Keskuspankki Oyj. Osakeanti. enintään 78 585 304 A-sarjan osaketta ja enintään 22 003 176 K-sarjan osaketta LISTALLEOTTOESITE 14.10.2005 OKO Osuuspankkien Keskuspankki Oyj Osakeanti enintään 78 585 304 A-sarjan osaketta ja enintään 22 003 176 K-sarjan osaketta Merkintähinta 7,20 euroa uudelta A-sarjan osakkeelta

Lisätiedot

FINNAIR OYJ. Osakeanti 39 447 270 Tarjottavaa osaketta Merkintähinta 6,30 euroa Tarjottavalta osakkeelta

FINNAIR OYJ. Osakeanti 39 447 270 Tarjottavaa osaketta Merkintähinta 6,30 euroa Tarjottavalta osakkeelta LISTALLEOTTOESITE FINNAIR OYJ Osakeanti 39 447 270 Tarjottavaa osaketta Merkintähinta 6,30 euroa Tarjottavalta osakkeelta Tämä Listalleottoesite liittyy osakkeenomistajien merkintäetuoikeuteen perustuvaan

Lisätiedot

Osakeanti ja myynti 7.900.000 Osaketta Alustava merkintähinta: 3,60 3,80 euroa Osakkeelta

Osakeanti ja myynti 7.900.000 Osaketta Alustava merkintähinta: 3,60 3,80 euroa Osakkeelta LISTALLEOTTOESITE 22.4.2005 Osakeanti ja myynti 7.900.000 Osaketta Alustava merkintähinta: 3,60 3,80 euroa Osakkeelta Tässä listalleottoesitteessä tarkoitetussa yhdistetyssä osakeannissa ja -myynnissä

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ JA ARVOPAPERILIITE FINNLINES OYJ:N OSAKEANTI YHTEENSÄ ENINTÄÄN 6 781 993 OSAKETTA

TIIVISTELMÄ JA ARVOPAPERILIITE FINNLINES OYJ:N OSAKEANTI YHTEENSÄ ENINTÄÄN 6 781 993 OSAKETTA 29.5.2009 TIIVISTELMÄ JA ARVOPAPERILIITE FINNLINES OYJ:N OSAKEANTI YHTEENSÄ ENINTÄÄN 6 781 993 OSAKETTA Finnlines Oyj:n ( Finnlines tai Yhtiö ) hallitus päätti 26.5.2009 varsinaisen yhtiökokouksen 15.4.2009

Lisätiedot

Kanta-asiakasoptioiden haltijoille tarjottavat 553 910 kappaletta B-sarjan osakkeita Merkintähinta 8,29 euroa B-sarjan osakkeelta

Kanta-asiakasoptioiden haltijoille tarjottavat 553 910 kappaletta B-sarjan osakkeita Merkintähinta 8,29 euroa B-sarjan osakkeelta Kanta-asiakasoptioiden haltijoille tarjottavat 553 910 kappaletta B-sarjan osakkeita Merkintähinta 8,29 euroa B-sarjan osakkeelta Tämä Esite liittyy Stockmann Oyj Abp:n ( Stockmann tai Yhtiö ) vuoden 2008

Lisätiedot

A L E X A N D E R CORPORATE FINANCE

A L E X A N D E R CORPORATE FINANCE COMPONENTA OYJ TIIVISTELMÄ JA ARVOPAPERILIITE 8.9.2009 OSAKEANTI 2009 PÄÄOMALAINA 2009 Componenta Oyj:n ( Componenta tai Yhtiö ) hallitus päätti 8.9.2009 ylimääräisen yhtiökokouksen 8.9.2009 antaman valtuutuksen

Lisätiedot

Tieto lisää tulosta. Sijoita Asiakastiedon pörssilistautumiseen 16.3.-25.3.

Tieto lisää tulosta. Sijoita Asiakastiedon pörssilistautumiseen 16.3.-25.3. Tieto lisää tulosta Sijoita Asiakastiedon pörssilistautumiseen 16.3.-25.3. Markkinointiesite. Tämä ei ole listalleottoesite. Listalleottoesite saatavilla osoitteesta asiakastieto.fi/listautuminen Merkintäpaikat

Lisätiedot

26FEB201410234372 8 308 534 476 Tarjottavaa osaketta 0,08 euroa Tarjottavalta osakkeelta

26FEB201410234372 8 308 534 476 Tarjottavaa osaketta 0,08 euroa Tarjottavalta osakkeelta LISTALLEOTTOESITE 26FEB201410234372 8 308 534 476 Tarjottavaa osaketta 0,08 euroa Tarjottavalta osakkeelta Outokumpu Oyj ( Outokumpu ) tarjoaa merkittäväksi ( Osakeanti ) enintään 8 308 534 476 uutta osaketta

Lisätiedot

SANOMAWSOY OYJ:N OSAKESARJOJEN YHDISTÄMINEN JA SUUNNATTU OSAKEANTI A-OSAKKEIDEN OMISTAJILLE

SANOMAWSOY OYJ:N OSAKESARJOJEN YHDISTÄMINEN JA SUUNNATTU OSAKEANTI A-OSAKKEIDEN OMISTAJILLE 4.4.2006 SANOMAWSOY OYJ:N OSAKESARJOJEN YHDISTÄMINEN JA SUUNNATTU OSAKEANTI A-OSAKKEIDEN OMISTAJILLE Enintään 2 312 731 osaketta Merkintähinta 0,43 euroa osakkeelta SanomaWSOY Oyj:n 3.4.2006 pidetty varsinainen

Lisätiedot

PIHLAJALINNAN LISTAUTUMISANTI

PIHLAJALINNAN LISTAUTUMISANTI Konserni sijoita parempaan huomiseen PIHLAJALINNAN LISTAUTUMISANTI 25.5. 2.6.2015 www.pihlajalinna.fi/listautumisanti Markkinointiesite. Tämä ei ole listalleottoesite. Listalleottoesite on saatavilla osoitteessa

Lisätiedot

Yhtiöesite First North Finland 2015

Yhtiöesite First North Finland 2015 YHTIÖESITE 5.5.2015 Yhtiöesite First North Finland 2015 TÄRKEÄÄ TIETOA Zeeland Oyj hankki The Family Inc. Advertising Network Oy:n koko osakekannan 22.4.2015 järjestelyssä, jonka yhteydessä Zeeland Oyj

Lisätiedot

LISTAUTUMISANNIN EHDOT

LISTAUTUMISANNIN EHDOT LISTAUTUMISANNIN EHDOT Jäljempänä termillä merkintä tarkoitetaan sijoittajan antamaa tarjousta tai sitoumusta listautumisannissa eikä merkitystä ole sillä, onko sijoittaja tarjoutunut tai sitoutunut ostamaan

Lisätiedot