Tämän yhtiöesitteen päivämäärä on

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tämän yhtiöesitteen päivämäärä on 10.2.2015."

Transkriptio

1 Yhtiöesite Piippo Oyj:n listautumisannin toteuttamiseksi ja osakkeiden listaamiseksi NASDAQ OMX Helsinki Oy:n ylläpitämälle monenkeskiselle First North -markkinapaikalle First North on vaihtoehtoinen markkinapaikka, jota ylläpitää NASDAQ OMX -konserniin kuuluva pörssi. First North -yhtiöihin ei sovelleta samoja sääntöjä kuin säännellyillä päämarkkinoilla. First North -yhtiöt noudattavat pienille kasvuyhtiöille sovellettuja, vaatimustasoltaan alhaisempia sääntöjä. First North -yhtiöihin sijoittaminen saattaa sisältää suuremman riskin kuin päämarkkinoiden yhtiöihin sijoittaminen. Kaikilla First North -markkinapaikan yhtiöillä on Hyväksytty Neuvonantaja, joka valvoo, että sääntöjä noudatetaan. Hyväksytty Neuvonantaja tekee arvioinnin kaupankäynnin kohteeksi hakeutuvasta yhtiöstä. Pörssi hyväksyy hakemuksen kaupankäynnin kohteeksi ottamisesta. Tämän yhtiöesitteen päivämäärä on

2 TÄRKEÄÄ TIETOA Tämä yhtiöesite ( Yhtiöesite ) on laadittu Piippo Oyj:n listautumisannin toteuttamiseksi ja Piippo Oyj:n osakkeiden ( Osakkeet ) listaamiseksi NASDAQ OMX Helsinki Oy:n ylläpitämälle monenkeskiselle First North -markkinapaikalle. Yhtiöesite on laadittu First North Finland -markkinapaikkaan sovellettavien First North Nordic -sääntöjen mukaisesti. Arvopaperimarkkinalain (746/2012, muutoksineen) 4 luvun 3 :n mukaisen poikkeuksen nojalla listautumisannin yhteydessä ei laadita arvopaperimarkkinalain mukaista esitettä. Yhtiöesitteeseen ei siten sovelleta Euroopan parlamentin ja neuvoston esitedirektiiviä (2003/71/EY, muutoksineen). Yhtiöesitettä ei voida käyttää arvopapereiden tarjoamiseksi yleisölle tai hakemiseksi kaupankäynnin kohteeksi säännellyllä markkinalla, vaan ainoastaan First North Nordic -sääntöjen mukaisesti monen- keskisen kaupankäynnin kohteeksi hakeutumisen yhteydessä. Yhtiöesitettä ei tule tulkita suositukseksi ostaa arvopapereita tai arvopapereiden markkinoinniksi. Yhtiöesite ei välttämättä sisällä kaikkea Yhtiön liiketoiminnastaan julkaisemaa tietoa. Sijoittajia kehotetaan tutustumaan myös Yhtiön julkaisemiin tiedotteisiin. Tässä Yhtiöesitteessä Yhtiö, Piippo ja Piippo-konserni tarkoittavat Piippo Oyj:tä ja sen tytäryhtiöitä yhdessä, ellei asiayhteydestä selvästi ilmene, että ilmauksella tarkoitetaan ainoastaan Piippo Oyj:tä tai tiettyä tytäryhtiötä tai liiketoimintaa. Yhtiöesitteeseen liittyvät oikeudelliset asiat määräytyvät Suomen lain mukaan ja Yhtiöesitteeseen liittyvät mahdolliset riidat ratkaisee toimivaltainen suomalainen tuomioistuin. i

3 SISÄLLYS Riskitekijät 1 Yhtiöesitettä koskeva vastuulausunto 9 Tulevaisuutta koskevat lausumat 9 Tärkeitä päivämääriä 9 Tietoja yhtiön osakkeesta 10 Taloudellista informaatiota koskevia päivämääriä 10 Yhtiöesitteen saatavilla pito 10 Nähtävillä olevat asiakirjat 10 Yhteystiedot 11 Yhtiö lyhyesti 15 Listautumisen ja osakeannin syyt ja hankittavien varojen käyttö 16 Osakeannin ehdot 17 Ohjeita sijoittajille 23 Yhtiön liiketoiminnan ja markkinan kuvaus 27 Katsaus yhtiön talouteen 45 Yhtiön taloudellinen kehitys 51 Hallitus, johto ja tilintarkastajat 57 Osakepääoma ja omistusrakenne 62 Osakkeenomistajan oikeudet 64 Verotus 67 Liiteluettelo 71 Liite A - Yhtiöjärjestys A1 Liite B - Piippo Oyj:n tilintarkastettu tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus päättyneeltä tilikaudelta B1 Liite C - Piippo Oyj:n tilintarkastettu tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus päättyneeltä tilikaudelta C1 ii

4

5

6 RISKITEKIJÄT Yhtiön toimintaan liittyy useita riskejä, jotka voivat vaikuttaa Yhtiön toimintaan, taloudelliseen asemaan tai Osakkeiden arvoon. Seuraava kuvaus riskitekijöistä perustuu tämän Yhtiöesitteen päivämäärän tietoihin ja arvioihin, eikä se ole siten välttämättä tyhjentävä. Mikäli yksi tai useampi tässä kuvatuista riskitekijöistä toteutuu, sillä voi olla olennaisen haitallinen vaikutus Yhtiön liiketoimintaan, taloudelliseen asemaan, liiketoiminnan tulokseen ja Osakkeen arvoon, ja sijoittajat voivat menettää sijoitustensa arvon osittain tai kokonaan. Yhtiö altistuu lisäksi monille muille riskeille, joita ei tällä hetkellä tunneta tai pidetä olennaisina, mutta joilla voi olla olennaisen haitallinen vaikutus sen liiketoimintaan, taloudelliseen asemaan, liiketoiminnan tulokseen ja Osakkeen arvoon. Alla oleva kuvaus Yhtiön toimintaan liittyvistä riskeistä ei ole tyhjentävä eikä riskien esitysjärjestys ilmennä niiden toteutumisen todennäköisyyttä tai tärkeysjärjestystä. YHTIÖÖN JA SEN LIIKETOIMINTAAN LIITTYVIÄ RISKEJÄ Toimituksiin kohdistuvat riskit voivat vaikuttaa haitallisesti Yhtiöön Yhtiölle saapuviin toimituksiin kohdistuvat riskit liittyvät sekä saapuviin että lähteviin toimituksiin. Suurimpia saapuvia eriä ovat tuotannossa käytettävät raaka-aineet ja alihankintana valmistettavat tuotteet. Raakaaineiden merikuljetukset saattavat olla alttiita muutoksille kansainvälisessä poliittisessa tilanteessa sekä paikallisille kuljetusreitteihin vaikuttaville konflikteille. Rekka-autokuljetuksina tulevat erät ovat kohtuullisen pieniä eivätkä siinä muodossa aiheuta Yhtiölle olennaista riskiä. Lähtevät toimitukset taas jakautuvat merija maarahteihin. Kaikki kuljetukset ovat vakuutettuja ja yli 5 TEU:n (20 jalan merikuljetuskontin) kuormausta samaan laivaan vältetään. Vaikka Yhtiö pyrkii suojautumaan toimituksiin liittyviltä riskeiltä ja varautumaan mahdollisiin poikkeustilanteisiin, ne realisoituessaan voivat vaikuttaa olennaisen haitallisesti Yhtiön liiketoimintaan, liiketoiminnan tulokseen ja taloudelliseen asemaan. Tartuntatautien leviäminen voi vaikeuttaa Yhtiön tuotteiden vientiä ennalta arvaamattomasti Suurin osa Yhtiön tuotteista menee vientiin. Viime vuosina koettujen tartuntaepidemioiden, kuten esimerkiksi hullun lehmän taudin, sikainfluenssan, SARSin tai ebolan kaltaisten tautien vuoksi on joidenkin pahiten kärsineiden maiden maarajoja suljettu tai matkustusta on rajoitettu. Vaikkakin Yhtiö pitää epätodennäköisenä tällaisten tartuntaepidemioiden leviämistä Yhtiön tärkeille markkinoille, ei tätä riskiä voida täysin sulkea pois. Jos riski realisoituu, voi tämä vaikeuttaa Yhtiön tuotteiden vientiä ennalta arvaamattomasti ja siten vaikuttaa olennaisen haitallisesti Yhtiön liiketoimintaan, liiketoiminnan tulokseen ja taloudelliseen asemaan. Tuotanto on keskittynyttä ja liiketoiminnan mahdolliset keskeytykset voivat vaikuttaa haitallisesti Yhtiöön Yhtiön tuotanto on keskittynyt Suomessa sijaitsevaan Outokummun tehtaaseen. Yhtiö omistaa kaikki Outokummussa sijaitsevat tehdasrakennukset, pois lukien Outokummun seudun teollisuuskylä Oy:n rakentamat laajennukset, jotka Piippo on vuokrannut itselleen. Vuonna 2003 toteutetusta laajennuksesta on olemassa toistaiseksi voimassa oleva vuokrasopimus 3 kuukauden irtisanomisajalla ja vuonna 2014 toteutetusta laajennuksesta on olemassa määräaikainen vuokrasopimus vuoteen 2027 asti, jonka jälkeen sopimus jatkuu toistaiseksi. Tuotannon keskittyneisyydestä johtuen Yhtiön liiketoiminta saattaa olla vaarassa keskeytyä Outokummun tehtaaseen liittyvien äkillisten ja ennakoimattomien tapahtumien johdosta, kuten sähkönjakelun keskeytysten, palo- ja vesivahinkojen vuoksi tai vuokrasopimuksen irtisanomisen tai purkamisen johdosta. Yhtiö ei välttämättä pysty riittävästi vaikuttamaan näihin tilanteisiin omilla ennakoivilla toimillaan, mikä saattaa aiheuttaa keskeytyksiä liiketoiminnoissa. Ennalta arvaamattomat tapahtumat voivat myös johtaa ylimääräisiin toimintakuluihin, kuten saneeraus- ja korjauskustannuksiin, korvausvaatimuksiin asiakkailta, korkeampiin vakuutusmaksuihin ja ylimääräisiin varmuusjärjestelmiin. Tietyille ennalta arvaamattomille tapahtumille ei välttämättä ole saatavissa kattavaa vakuutussuojaa ja näin Yhtiön toiminnan riski kasvaa. Tuotannon keskeytyksiä voisi aiheutua myös Yhtiön pääraaka-aineiden pitkällisistä toimituskatkoksista. Lisäksi Yhtiön liiketoiminta voi keskeytyä myös suunniteltujen keskeytysten johdosta, jotka voivat liittyä esimerkiksi tuotantokoneiden huolto-, uusinta ja siirtotoimenpiteisiin. Yhtiöllä on mahdollisia keskeytystilanteita silmällä pitäen keskeytysvakuutus, ja Yhtiön tuotantotoimintaa voidaan 1

7 keskeytystilanteesta huolimatta harjoittaa Yhtiön alihankkijoiden kautta. Huolimatta siitä, että Yhtiö on pyrkinyt suojautumaan edellä mainituin tavoin, ei ole silti poissuljettua, että Yhtiön liiketoiminta voi kärsiä mahdollisten liiketoiminnan keskeytysten vuoksi. Jos Yhtiö ei kykene tehokkaasti hallitsemaan mainittuja riskejä ja jos jokin edellä mainituista tapahtumista realisoituisi, sillä voi olla olennaisen haitallinen vaikutus Yhtiön liiketoimintaan, liiketoiminnan tulokseen ja taloudelliseen asemaan. Yhtiön vakuutussuoja ei välttämättä ole riittävä eikä Yhtiö välttämättä ole vakuutettu kaikkien riskien varalta Yhtiön toimitilat ja laitteet sekä muu omaisuus voivat olla vaarassa vahingoittua esimerkiksi mekaanisten häiriöiden, inhimillisten virheiden, tulipalon tai luonnonilmiöiden vuoksi. Kaikki nämä vaarat voivat aiheuttaa omaisuuden menetyksiä, omaisuusvahinkoja, liiketoiminnan keskeytyksiä sekä viivästymisiä. Edelleen Yhtiö voi kohdata tuotevastuuperusteisia vaatimuksia, tai liiketoiminnan keskeytymiseen johtavat tapahtumat voivat vaikuttaa siihen haitallisesti. Yhtiö pyrkii riittävässä määrin suojautumaan vakuutuksin tällaisilta riskeiltä, ja sillä on voimassa vakuutukset, jotka suojaavat Yhtiötä tavanomaisilta vastuuvahingoilta, tuote- ja tuotannonvastuuvahingoilta, johdon vastuilta ja esinevahingoilta. Yhtiön vakuutukset voivat kuitenkin olla riittämättömiä tai niitä ei välttämättä ole saatavilla Yhtiön suojaamiseksi vaatimuksilta tai muilta vahingoilta. Vakuutuksia voidaan myös irtisanoa tai muuten päättää. Lisäksi Yhtiön vakuutusten kattavuuteen liittyy riskejä. Yhtiö ei välttämättä saa hankittua vakuutuksia taloudellisesti kohtuullisin ehdoin tai ollenkaan. Yhtiö voi kohdata sellaisia vastuita tai vahinkoja, joita vakuutus ei kata, kuten sopimusrikkomuksesta aiheutuvia vastuita. Vastuiden määrä voi ylittää Yhtiön vakuutuksen korvausrajat, ja Yhtiölle voi aiheutua liiketoiminnan keskeytymisestä vahinkoja, jotka ylittävät korvausrajat tai jäävät kokonaan vakuutuksen ulkopuolelle. Yllä mainittujen riskien toteutumisella ja jopa vain osittain vakuuttamattomalla, mutta määrältään huomattavalla vaatimuksella voi toteutuessaan olla olennaisen haitallinen vaikutus Yhtiön liiketoimintaan, liiketoiminnan tulokseen- ja taloudelliseen asemaan. Muutokset alihankkijoiden taloudellisessa tilassa ja luotettavuudessa tuottajina sekä raaka-ainetuottajiin liittyvät laaturiskit voivat vaikuttaa haitallisesti Yhtiöön Alihankkijoihin kohdistuva riski koskee alihankkijoiden taloudellista tilaa ja luotettavuutta oikean laadun tuottajana. Yhtiö tutkii alihankkijoiden tilaa säännöllisin vierailuin ja raportein tehden samalla laatu- ja työolosuhdetarkastusta. Vaikkakin Yhtiö pyrkii edellä mainituin tavoin valvomaan käyttämiensä alihankkijoiden taloudellista tilaa ja laadukasta tuotantoa, ei voida sulkea pois alihankkijoiden taloudellisen tilanteen heikentymisen tai laadukkuuden heikentymisen mahdollisuutta. Yhtiön muihin olennaisiin sopimussuhteisiin kuuluu raaka-ainetuottajien laaturiski. Yhtiö pyrkii käyttämään vain hyvämaineisia tavarantoimittajia, joiden jatkuva laatu on voitu todentaa jo ennakolta. Yhtiö vaatii avaintoimittajilta tuote- ja tuotannonvastuuvakuutuksen. Tästä huolimatta ei voida sulkea pois laadun heikentymisen mahdollisuutta. Mikäli jokin edellä mainituista riskeistä liittyen Yhtiön käyttämiin alihankkijoihin tai raaka-ainetuottajiin realisoituu, voi sillä olla olennaisen haitallinen vaikutus Yhtiön liiketoimintaan, liiketoiminnan tulokseen ja taloudelliseen asemaan. UV-säteilyn globaalit muutokset aiheuttavat riskin polyolefiineista valmistetuille tuotteille Yhtiön paalausverkot on valmistettu polyolefiineista, jotka ovat alttiita UV-säteilylle ja sen muutoksille. Lisäksi tietyillä maantieteellisillä alueilla paalattavan materiaalin kemiallinen koostumus voi vaihdella viljelyyn käytettyjen kemikaalien vaikutuksesta. Vaikkakin Yhtiön valmistamat agrituotteet tehdään vastaamaan ominaisuuksiltaan paikallisten markkinoiden olosuhteita, UV-säteilyssä tapahtuvat muutokset yhdessä paalattavan materiaalin kemiallisen koostumuksen kanssa saattavat aiheuttaa Yhtiön polyolefiineista valmistamien tuotteiden soveltumattomuuden tietyille paikallisille markkinoille. Tämä voi puolestaan aiheuttaa asiakasreklamaatioita tai tilapäistä kysynnän heikkenemistä soveltumattomille tuotteille. Jos edellä mainittu riski realisoituu, voi tämä aiheuttaa tuotevastuu- ja takuuvaatimuksia asiakkailta sekä Yhtiön agrituotteiden kysynnän laskua ja siten vaikuttaa olennaisen haitallisesti Yhtiön liiketoimintaan, liiketoiminnan tulokseen ja taloudelliseen asemaan. 2

8 Yhtiön paalausverkkojen kysyntä on riippuvainen maataloustuottajien sadon onnistumisesta ja paikallisista sääolosuhteista Agri-segmenttiä varten valmistettavat paalausverkot ja langat muodostavat Yhtiön suurimman tuoteryhmän. Yhtiön valmistamien paalausverkkojen ja lankojen kysyntä on riippuvainen maataloustuottajien sadon onnistumisesta, joka taas on altis paikallisille sääolosuhteiden vaikutuksille ja muutoksille. Yhtiö ei voi ennakoida sääolosuhteita ja siten maataloustuottajien sadon onnistumista tai epäonnistumista. Mikäli maataloustuottajien sato epäonnistuu, voi tämä aiheuttaa paalausverkkojen ja lankojen ylitarjontaa ja laskea paalausverkkojen ja lankojen kysyntää ja siten vaikuttaa olennaisen haitallisesti Yhtiön liiketoimintaan, liiketoiminnan tulokseen ja taloudelliseen asemaan. Asiakkaisiin liittyvät luottoriskit voivat vaikuttaa haitallisesti Yhtiöön Nykyisinä taloudellisesti epävarmoina aikoina Yhtiön asiakkailla voi olla vaikeuksia saada luottoa ja muuta rahoitusta. Vaikka Yhtiö ei ole tähän mennessä kohdannut merkittävässä määrin asiakkaidensa maksuvaikeuksia, Yhtiö on alttiina sille riskille, että sen asiakkaat eivät kykene suorittamaan maksuvelvoitteitaan ja myyntisaamiset voisivat näin viivästyä tai jäädä kokonaan saamatta. Luottoriskeihin Yhtiö on varautunut käyttämällä luottovakuutuksia asiakkailleen, joiden avoin riski on euroa tai enemmän. Yhtiö seuraa asiakkaidensa taloudellista asemaa rekistereistä sekä vierailemalla asiakkaiden luona säännöllisesti. Kausiluonteisuudesta johtuen voi avointa riskiä sesongilla olla 30 % yli luottovakuutuksen. Myös takuiden käyttö on tavanomaista tietyissä Etelä-Euroopan maissa. Vallitsevan taloudellisen epävarmuuden johdosta merkittävien luottoriskien mahdollisuutta ei voida kuitenkaan sulkea pois. Yhden tai useamman Yhtiön asiakkaan maksuvaikeuksilla tai maksukäyttäytymisen muutoksilla voi olla olennaisen haitallinen vaikutus Yhtiön liiketoimintaan, liiketoiminnan tulokseen ja taloudelliseen asemaan. Yhtiön strategiana on ollut pyrkiä hajauttamaan asiakaskunta maantieteellisesti ja segmenteittäin siten, että yhden kumppanin tai maantieteellisen alueen poisjäänti ei olennaisesti heikentäisi Yhtiön toimintaa. Rajaarvo on 20 % yhtiön liikevaihdosta, jonka jälkeen hallitus ottaa kantaa kohteen kasvaneeseen riskiin. Yhden tai useamman tärkeän asiakkaan menettäminen, avainasiakkaiden ostojen merkittävä vähentyminen tai avainasiakkaiden mahdolliset taloudelliset tai liiketoiminnalliset ongelmat voivat tästä huolimatta vaikuttaa olennaisen epäedullisesti Yhtiön liiketoimintaan, liiketoiminnan tulokseen ja taloudelliseen asemaan. Muutokset kysynnässä ja kuluttajien ostokäyttäytymisessä voivat vaikuttaa haitallisesti Yhtiöön Yhtiön tuotteiden kysyntään vaikuttavat kulutuskysynnän kehitys ja siinä tapahtuvat muutokset. Taloussuhdanteiden heikentyminen vaikuttaa osaltaan myös kuluttajien käyttäytymiseen ja on olemassa riski siitä, että kuluttajat muuttavat ostokäyttäytymistään. Yhtiön liikevaihdosta noin 25 % tulee kuluttajatuotteiden sekä B2B-asiakkaille yksilöllisesti suunniteltujen tuotteiden liiketoiminnoista, joiden kysyntä on altis taloussuhdanteiden muutoksille. Yhtiön elintarviketuotantoa palveleva agri-tuoteryhmä sen sijaan ei ole samalla tavoin altis taloussuhdanteille, vaan sen kysyntä on vakaampi talouden suhdanteista riippumatta. Yhtiön tuotteiden kysynnän heikentymisellä voi olla olennaisen haitallinen vaikutus Yhtiön liiketoimintaan, liiketoiminnan tulokseen ja taloudelliseen asemaan. Raaka-aineiden ja sähkön hintavaihtelut voivat vaikuttaa haitallisesti Yhtiöön Yhtiön käyttämät pääraaka-aineet ovat öljy- tai kaasupohjaiset polypropeeni ja polyeteeni. Yhtiön raaka-ainekustannukset ovat merkittävät ollen vuonna 2014 yhteensä noin 8,7 miljoonaa euroa. Yhtiön tuloksentekokyky on riippuvainen osittain raaka-aineiden hintojen vaihtelusta, koska Yhtiö ei kaikissa olosuhteissa pysty siirtämään raaka-aineiden hintakehitystä tuotteidensa hinnoitteluun. On olemassa riski siitä, että Yhtiön tuotteiden hinnan nostaminen raaka-aineiden hintojen nousua vastaavassa määrin voi saada Yhtiön asiakkaita siirtymään muiden valmistajien korvaaviin tuotteisiin. Lisäksi raaka-aineiden hintojen lasku saattaa aiheuttaa Yhtiön varastossa olevien tuotteiden arvon alennuksen, jolloin niiden valmistuskustannukset muodostuvat suhteellisesti korkeammaksi kuin niiden vastaavat markkinahinnat. Tämän ohella raaka-aineiden hintojen lasku saattaa aiheuttaa Yhtiön tuotteiden markkinahinnan laskun markkinoiden huomioidessa raaka-aineiden hintojen laskun aiheuttamat alemmat valmistamiskustannukset. Vaikka Yhtiö pyrkii siirtämään raaka-aineiden hintavaihtelut omien tuotteidensa hinnoitteluun, Yhtiön käyttämien raaka-aineiden hintojen nousulla tai laskulla voi siten olla olennaisen haitallinen vaikutus Yhtiön liiketoimintaan, liiketoiminnan tulokseen ja taloudelliseen asemaan. Myös Yhtiön sähköenergiakulut ovat merkittävät. Vuonna 2014 Yhtiön sähkön käyttö oli noin 5,4 gigawattituntia. Yhtiöllä on sähkön hankintaa koskeva toimintapolitiikka, minkä lisäksi sähkön markkinahinnan nousua hallitaan kiinteähintaisilla sopimuksilla ja sähköjohdannaisilla. Vaikka Yhtiö pyrkii suojautumaan sähkön hinnanvaihteluilta, on mahdollista, että sähkön hinnan nousu vaikuttaa olennaisen 3

9 haitallisesti Yhtiön liiketoimintaan, liiketoiminnan tulokseen ja taloudelliseen asemaan. Yhtiön Venäjällä harjoittama liiketoiminta on altis Venäjän poliittiseen epävakauteen, tulkinnanvaraiseen lainsäädäntöön, korruptioon sekä tuontisanktioiden mahdolliseen laajenemiseen liittyville riskeille Yhtiö harjoittaa liiketoimintaa Venäjällä osittain venäläisen tytäryhtiönsä kautta. Liiketoimintariskit Venäjällä ovat suuremmat ja toimintaympäristö on epävakaampi kuin Suomessa. Venäjällä voi esiintyä poliittisia, taloudellisia ja oikeudellisia riskejä. Suhdannevaihtelut voivat Venäjällä olla voimakkaampia ja äkillisempiä kuin kehittyneillä markkinoilla ja oikeusjärjestelmissä. Venäjällä vallitsee epävakaa taloudellinen ja poliittinen tilanne. Venäjän keskus- tai paikallishallinnon toimintaperiaatteisiin voidaan tehdä odottamattomia ja epäedullisia muutoksia viranomaisten suuren harkintavallan johdosta. Korruptiota ja rikollisuutta esiintyy enemmän ja joihinkin tuomareihin tai viranomaisiin voidaan vaikuttaa taloudellisin, poliittisin tai nationalistisin keinoin enemmän kuin kehittyneillä markkinoilla ja oikeusjärjestelmissä. Eroavaisuudet Venäjän lainsäädännössä, sen tulkinnassa ja sovellettavissa käytännöissä sekä oikeusjärjestelmän, hallinnollisten toimenpiteiden ja oikeudellisen toimeenpanon puutteellisuudet voivat sisältää merkittäviä riskejä Yhtiölle. Venäjän lait ja määräykset sekä niiden viranomaistulkinnat voivat olla epäselviä ja niitä voidaan muuttaa usein. Myös Venäjän federaation lakien ja alueellisten lakien perusteella annettavien määräysten välillä voi olla eroavaisuuksia. Yhtiö ei välttämättä pysty saamaan riittävää oikeusturvaa Venäjän tuomioistuimilta ja viranomaisilta. Poliittinen riski on noussut Euroopassa liittyen kaupallisiin ja geopoliittisiin ristiriitoihin EU:n, Venäjän, Aasian ja USA:n välillä. Ukrainan kriisin johdosta EU on asettanut talouspakotteita Venäjää vastaan ja Venäjä on vastavuoroisesti määrännyt vastapakotteita erityisesti maataloustuotteiden tuontikieltojen ja -rajoitusten muodossa. Vaikka Venäjän EU-maille asettamat tuontikiellot ja -rajoitukset ovat kohdistuneet tähän mennessä lähinnä elintarvikkeisiin, ei mahdollista Venäjän tuontisanktioiden laajenemista muille markkinoille voida poissulkea. Jos Venäjä laajentaa talouspakotteitaan EU:a vastaan, voi tällä olla olennaisen haitallinen vaikutus Yhtiön tytäryhtiön harjoittamaan liiketoimintaan Venäjällä. Mainittujen riskien toteutuminen voi vaikuttaa olennaisen haitallisesti Yhtiön liiketoimintaan, liiketoiminnan tulokseen ja taloudelliseen asemaan. Yhtiö on riippuvainen ammattitaitoisesta johdosta ja henkilökunnasta Yhtiön menestys riippuu merkittävästi ylimmän johdon ja muiden avainhenkilöiden jatkuvasta työpanoksesta sekä näiden kyvystä houkutella, motivoida ja pitää palveluksessaan päteviä työntekijöitä organisaation joka tasolla. Vaikka Yhtiö ei ole kohdannut ongelmia avaintyöntekijöiden rekrytoinnissa ja pysyvyydessä, ei ole varmuutta siitä, ettei ongelmia ilmene tulevaisuudessa. Avainhenkilöiden menettäminen tai epäonnistuminen pätevien työntekijöiden rekrytoinnissa ja pysyvyydessä voivat vaikuttaa olennaisen haitallisesti Yhtiön liiketoimintaan, liiketoiminnan tulokseen ja taloudelliseen asemaan. Yhtiön kilpailukyky on osaksi riippuvainen työvoimakustannuksista Yhtiön kilpailukykyyn vaikuttavat osaltaan Yhtiön työvoimakustannukset. Suurin osa Yhtiön palkkakustannuksista määräytyy ammattiyhdistysten neuvottelemien yleissitovien työehtosopimusten perusteella ja siten Yhtiö ei voi olennaisesti vaikuttaa palkkakustannustensa tasoon. Mikäli Yhtiön ulkomainen kilpailija vähentäisi omia palkkakustannuksiaan esimerkiksi neuvottelemalla palkanalennuksista työntekijöidensä kanssa, Yhtiö ei välttämättä pysty vähentämään palkkakustannuksiaan vastaavissa määrin säilyttääkseen kilpailukykynsä. Tällainen kilpailukyvyn heikentyminen voi vaikuttaa olennaisen haitallisesti Yhtiön liiketoimintaan, liiketoiminnan tulokseen ja taloudelliseen asemaan. Tuotevastuu- ja takuuvaatimukset voivat vaikuttaa haitallisesti Yhtiöön Korkealaatuinen tuotevalikoima on eräs Yhtiön avaintekijöistä. Monet Yhtiön asiakkaista edellyttävät erittäin tiukkojen laadunvalvontaprosessien käyttöä. Lisäksi tuotteiden tulee täyttää soveltuvat lainsäädännön ja viranomaisten vaatimukset. Yhtiö on pyrkinyt suojautumaan tuotevastuuriskeiltä järjestelmällisillä laadunvalvontaprosesseilla ja tuotevastuuvakuutuksin. Tutkimus- ja kehitystoiminnalla pyritään varmistamaan tuotteiden turvallisuus tuotekehitysvaiheessa ja jatkuvalla laaduntarkkailulla tuotteiden laatu valmistuksessa. Vaikka Yhtiön johto pitää merkittäviä tuotevastuuseen perustuvia vaatimuksia epätodennäköisinä, ei ole poissuljettua, että epäonnistuminen sovellettavien laatuvaatimusten noudattamisessa ja tuotevastuu- ja takuuvaatimusten realisoituminen voisivat vaikuttaa olennaisen haitallisesti Yhtiön liiketoimintaan, liiketoiminnan tulokseen ja taloudelliseen asemaan. 4

10 Mahdollisten tulevaisuudessa toteutettavien yritysjärjestelyiden epäonnistuminen voi vaikuttaa haitallisesti Yhtiöön Yhtiö saattaa tulevaisuudessa harkita strategisia yritysjärjestelyitä. Yhtiö tutkii jatkuvasti mahdollisuuksia yritysostoon, joka nopeuttaisi kasvua ja nostaisi liikevaihtotasoa. Ei ole kuitenkaan varmuutta siitä, että Yhtiö onnistuisi tällaisia hankkeita koskevien suunnitelmien toteuttamisessa tai että järjestelyt ja niiden toteutus onnistuisivat odotusten mukaisesti. Yritysjärjestelyt voivat vaatia myös johdolta merkittävää panosta ja viedä huomiota päivittäisen liiketoiminnan johtamiselta. Erityisesti yritysostoihin liittyviin riskeihin kuuluvat Yhtiön mahdollisesti hankkimien yritysten tuntemattomat vastuut, mahdollinen kyvyttömyys integroida ja johtaa ostettuja toimintoja ja henkilöstöä. Lisäksi on riski siitä, etteivät odotetut tuotannon edut tai synergiat toteudukaan. Myös yrityskauppasääntely ja kilpailuviranomaisten vaatimukset voivat rajoittaa Yhtiön kykyä toteuttaa yritysostoja tulevaisuudessa. Jos mahdollisia Yhtiön kannalta edullisia yritysjärjestelyjä ei kyetä toteuttamaan ja täytäntöönpanemaan, voi tämä vaikuttaa olennaisen haitallisesti Yhtiön liiketoimintaan, liiketoiminnan tulokseen ja taloudelliseen asemaan. Ympäristö-, terveys- ja työturvallisuuslainsäädäntö voivat johtaa kohonneisiin kustannuksiin ja korvausvastuisiin Yhtiön liiketoimintaan sovelletaan erilaisia ympäristö-, terveys- ja työturvallisuuslakeja sekä -määräyksiä. Ympäristölait ja -määräykset liittyvät esimerkiksi ilmansaasteiden, melusaasteiden sekä haitallisten aineiden päästöjen sääntelyyn. Yhtiön johto uskoo, että Yhtiön liiketoimintaa harjoitetaan ja on harjoitettu ja tiloja käytetään ja on käytetty kaikissa olennaisissa suhteissa sovellettavien ympäristö-, terveys- ja työturvallisuuslakien ja -määräysten mukaisesti. Ei kuitenkaan voi olla varmuutta siitä, ettei mainittujen lakien ja määräysten rikkomisesta voisi aiheutua tulevaisuudessa olennaisia kustannuksia tai vastuita. Ei ole myöskään poissuljettua, ettei Yhtiölle voisi syntyä pilaantuneiden kiinteistöjen puhdistusvastuita Yhtiön omistuksessa ja käytössä olevista tai olleista kiinteistöistä. Yhtiöllä on puhdistusvastuu Lempäälässä kahden aiemmin omistamansa kiinteistönsä maaperän osalta, joihin liittyen Yhtiö on tehnyt varauksia kirjanpitoonsa. Lisäksi soveltuvien lakien, määräysten ja toimilupien odottamattomat muutokset, joita Yhtiö ei pysty ennakoimaan, voivat nostaa Yhtiön liiketoimintakuluja ja asettaa uusia velvoitteita. Tämä tai jo todettujen puhdistamisvastuiden ennakoimaton nousu voi vaikuttaa olennaisen haitallisesti Yhtiön liiketoimintaan, liiketoiminnan tulokseen ja taloudelliseen asemaan. Yhtiö voi epäonnistua immateriaalioikeuksiensa riittävässä suojaamisessa Yhtiö suojaa aktiivisesti immateriaalioikeuksiaan tavaramerkein ja patentein ja seuraamalla toimintaa päämarkkinoillaan. Yhtiön merkittävimmät patentit on kuvattu tämän Yhtiöesitteen kohdassa Yhtiön liiketoiminnan ja markkinan kuvaus Immateriaalioikeudet. Immateriaalioikeuksiensa suojaamisessa Yhtiö turvautuu liikesalaisuuksiin, osaamiseensa sekä salassapito- ja muihin immateriaalioikeuksia suojaaviin sopimuksiin. Ei kuitenkaan ole varmuutta siitä, että Yhtiön toimenpiteet estävät tehokkaasti kilpailijoita käyttämästä oikeudetta sen immateriaalioikeuksia. Kilpailijat voivat käyttää väärin Piipon omistamia tai lisensoimia immateriaalioikeuksia, immateriaalioikeuksien omistuksesta voi syntyä kiistoja ja immateriaalioikeudet voivat muutoin tulla kilpailijoiden tietoon tai kilpailijat voivat kehittää niitä itsenäisesti. Ei myöskään ole olemassa varmuutta siitä, että esimerkiksi jo tehtyjen tai tulevaisuudessa tehtävien patenttihakemusten mukaiset patentit tullaan myöntämään tai että tulevaisuudessa hankittava patenttisuoja tuottaa riittävän kattavan suojan kilpailijoita vastaan. Yhtiö voi myös päättää ryhtyä toimenpiteisiin estääkseen kolmansia osapuolia hankkimasta patenttisuojaa tai muuta immateriaalioikeuksia koskevaa suojaa, mikä saattaa aiheuttaa Yhtiölle merkittäviä kustannuksia. Edelleen ei ole olemassa mitään takeita siitä, että Yhtiön työntekijät, konsultit tai muut yhteistyökumppanit eivät riko Yhtiön liikesalaisuuksiin liittyviä salassapitovelvoitteitaan Yhtiön immateriaalioikeuksia vaarantavalla tavalla. Epäonnistuminen immateriaalioikeuksien suojaamisessa voi vaikuttaa olennaisen haitallisesti Yhtiön liiketoimintaan, taloudelliseen asemaan-ja liiketoiminnan tulokseen. Valuuttakurssivaihtelut voivat vaikuttaa haitallisesti Yhtiöön Yhtiö on altis valuuttoihin liittyville valuuttakurssiriskeille. Valuuttakurssiriski koostuu transaktioriskistä ja translaatioriskistä. Transaktioriskit aiheutuvat hankinnoista ja myynneistä muussa valuutassa kuin emoyhtiön ja tytäryhtiöiden toiminnallisessa valuutassa. Translaatioriski syntyy, kun tytäryhtiön muussa valuutassa oleva oma pääoma muunnetaan emoyhtiön toimintavaluutaksi eli euroksi. Yhdysvaltain dollari ja Venäjän rupla ovat Yhtiön suurimmat vieraat valuutat. Viime aikoina sekä dollarin että ruplan arvo euroon nähden on ollut huomattavan volatiili siten, että dollarin arvo on noussut ja ruplan arvo on tuntuvasti laskenut. Yhtiö suojautuu valuuttakurssiriskiltä lähinnä termiinein valuuttakurssiriskin sisältävän sitoumuksen tapahtuessa, ellei vastatoimenpidettä ole samassa valuutassa samalla maturiteetilla. Vaikka Yhtiö pyrkii pienentämään 5

11 valuuttakurssivaihteluiden vaikutusta tarpeen mukaan esimerkiksi suojautumisen kautta, ei ole takeita siitä, etteivät valuuttakurssivaihtelut vaikuttaisi olennaisen haitallisesti Yhtiön liiketoimintaan, liiketoiminnan tulokseen ja taloudelliseen asemaan. Lisäksi on syytä huomioida, että talouden epävarmuuden lisääntyminen ja etenkin Venäjän taloudellinen ja poliittinen epävakaus kasvattavat todennäköisesti valuuttakurssien vaihtelua. Valuuttakurssien vaihtelu voi myös heikentää Yhtiön tuotteiden hintakilpailukykyä suhteessa kilpailijoiden tuotteisiin, jotka valmistetaan muilla valuutta-alueilla. Edellä mainituilla tekijöillä voi olla olennaisen haitallinen vaikutus Yhtiön liiketoimintaan, liiketoiminnan tulokseen ja taloudelliseen asemaan. OSAKEANTIIN JA OSAKKEISIIN LIITTYVÄT RISKIT Osakeantia ei välttämättä merkitä kokonaan tai listautuminen First Northiin ei välttämättä toteudu aiotussa aikataulussa tai ollenkaan Tämän Yhtiöesitteen päivämääränä ei voi olla varmuutta siitä, että Osakeanti merkitään kokonaan. Mikäli Osakeanti merkitään vain osittain, on mahdollista, että Yhtiö ei onnistu toteuttamaan strategiaansa tässä Yhtiöesitteessä kuvatulla tavalla. Ei myöskään ole varmuutta siitä, että Yhtiö täyttää kaikki First North -listautumiselle ( FN-listautuminen ) asetetut vaatimukset tai että FN-listautuminen toteutuu aiotussa aikataulussa tai ollenkaan. Yhtiön omistuksen keskittyneisyys voi vaikuttaa Osakkeiden markkinahintaan ja likviditeettiin; Yhtiön suurimmilla osakkeenomistajilla voi olla merkittävä vaikutus Yhtiön hallintoon, ja Yhtiön suurimpien osakkeenomistajien intressit voivat erota vähemmistöosakkeenomistajien intresseistä Tämän Yhtiöesitteen päivämääränä Yhtiöllä on kolme osakkeenomistajaa, joista kaksi suurinta omistavat 85,0 % Yhtiön liikkeeseenlasketuista Osakkeista ja Osakkeiden tuottamista äänistä. Olettaen, että Osakeanti merkitään kokonaisuudessaan, kolmen nykyisen osakkeenomistajan omistusosuus on Osakeannin toteutumisen jälkeen 67,1 % Yhtiön Osakkeista ja äänistä ja kahden suurimman osakkeenomistajan omistusosuus Osakeannin toteutumisen jälkeen on 57,0 % Yhtiön Osakkeista ja äänistä. Yhtiön suurimpien osakkeenomistajien intressit eivät välttämättä ole yhteneviä muiden osakkeenomistajien intressien kanssa. Yhtiön yhtiökokouksissa päätettäviä merkittäviä asioita ovat muun muassa tilinpäätösten hyväksyminen, vastuuvapauden myöntäminen Yhtiön johdolle, jakokelpoisten varojen jakamisesta ja osinkojen maksamisesta päättäminen sekä hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien valitseminen. Siten suurimmat osakkeenomistajat voivat käyttää yhtiökokouksessa merkittävää määräysvaltaa, millä voi olla olennaisen haitallinen vaikutus Yhtiön muiden osakkeenomistajien asemaan. Edelleen omistuksen keskittyneisyys voi viivästyttää tai estää määräysvallan vaihtumisen Yhtiössä ja vaikuttaa haitallisesti Osakkeiden markkinahintaan ja likviditeettiin. Yhtiön Osakkeille ei välttämättä kehity aktiivista julkista markkinaa, mikä voi johtaa kurssin volatiliteetin ja likviditeetin puuttumiseen erityisesti First Northissa Ennen FN-listautumista Yhtiön Osakkeilla ei ole käyty julkisesti kauppaa, eikä ole varmuutta siitä, että FN-listautumisen jälkeen tällainen aktiivinen markkina kehittyy tai että sitä onnistutaan ylläpitämään. Siten ei voi olla varmuutta Yhtiön Osakkeiden likviditeetistä. FN-listautumisen jälkeen Yhtiön Osakkeiden markkinahinta saattaa vaihdella johtuen esimerkiksi todellisista tai oletetuista vaihteluista Yhtiön liiketoiminnan tuloksessa, innovaatioista tiedottamisesta, uusien tuotteiden tai palveluiden käyttöönotosta joko Yhtiön tai sen kilpailijoiden toimesta, rahoitusanalyytikkojen arvioiden muuttumisesta, olosuhteista ja trendeistä, valuuttakursseista, sääntelyn kehittymisestä, yleisistä markkinaolosuhteista tai muista tekijöistä. Mikäli aktiivinen ja likvidi kaupankäynti ei toteudu tai ole jatkuvaa, sijoittajien voi olla vaikeaa myydä omistuksensa Yhtiössä. First Northissa listattujen yhtiöiden osakkeilla on keskimäärin vähäisempi likviditeetti kuin pörssin pörssilistalla kaupankäynnin kohteena olevilla osakkeilla. Lisäksi kansainväliset rahoitusmarkkinat ovat ajoittain kohdanneet hinta- ja volyymivaihteluita, jotka eivät ole liittyneet yksittäisten yritysten liiketoiminnan kehitykseen tai tulevaisuudennäkymiin. Siten yleisen markkinatilanteen heikkenemisellä tai samankaltaisten arvopapereiden markkinoiden heikkenemisellä voi olla olennaisen haitallinen vaikutus Yhtiön Osakkeiden markkinoihin ja likviditeettiin. Tarjottavien Osakkeiden markkinahinta voi siten nousta tai laskea alle Merkintähinnan. 6

12 Osakkeenomistajille jaettavien mahdollisten osinkojen määrästä ei ole varmuutta Osakeyhtiölain (624/2006, muutoksineen) ( Osakeyhtiölaki ) määräysten mukaan mahdollisen osingon määrä, jonka Yhtiö saa jakaa, rajoittuu konsernin emoyhtiön viimeisimmän tilintarkastetun ja yhtiökokouksen vahvistaman tilinpäätöksen osoittamaan jakokelpoisten varojen määrään. Yhtiön tuleva osingonmaksukyky riippuu monista tekijöistä, kuten sen tulevista tuotoista, rahavirroista, lainanhoitovelvoitteista, investoinneista, maksukyvystä, lainaehdoista, kyvystä saada riittäviä osinkoja tytäryhtiöiltä sekä paikallisesta lainsäädännöstä ja sääntelystä. Lisäksi osingonjako ei saa vaarantaa Osakeyhtiölain mukaista Yhtiön maksukykyä. Yhtiön hallituksen yleisenä velvollisuutena on varmistua Yhtiön maksukyvyn säilymisestä ennen osingonjaosta päättämistä. Ei ole varmuutta siitä, että Yhtiö jakaa osinkoa miltään tilikaudelta. Olennaiset Osakkeiden tai Osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien annit tai myynnit tulevaisuudessa voivat vaikuttaa haitallisesti Osakkeiden markkinahintaan ja laimentaa omistusta Olennaiset Osakkeiden tai Osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien annit tai myynnit tulevaisuudessa, tai käsitys siitä, että tällaisia anteja tai myyntejä voi tulevaisuudessa tapahtua, voivat vaikuttaa haitallisesti Osakkeiden markkinahintaan sekä Yhtiön kykyyn hankkia oman pääoman ehtoista rahoitusta. Lisäksi tulevaisuudessa toteutettavat merkintäetuoikeusannit tai suunnatut Osakkeiden tai Osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien annit laimentavat osakkeenomistajan suhteellista osakeomistusta ja äänivaltaa, jos osakkeenomistaja päättää olla merkitsemättä Osakkeita tai Osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia tai ei ole oikeutettu merkitsemään näitä. On myös mahdollista, että Yhtiön tulevaisuudessa tekemissä yrityskaupoissa käytetään maksuvälineenä Yhtiön Osakkeita, millä saattaa olla olennaisen haitallinen vaikutus Yhtiön Osakkeiden markkinahintaan. YLEISET TALOUDELLISET RISKIT Yleiset muutokset rahoitusmarkkinoilla ja taloudessa voivat vaikuttaa Yhtiöön haitallisesti Viime vuosina globaalin talouden ja rahoitusmarkkinoiden epävarmuus on vaikuttanut haitallisesti yleisiin liiketoimintaolosuhteisiin, lisännyt työttömyyttä ja heikentänyt yritysten ja kuluttajien luottamusta talouteen. Hallitusten, viranomaisten ja keskuspankkien ympäri maailmaa toteuttamista aggressiivisista toimista huolimatta talouden elpyminen on ollut hidasta. Yleinen taloustilanne ja rahoitusmarkkinat Euroopassa ja muualla maailmassa ovat toistuvasti kokeneet kuohuntaa, mihin muiden tekijöiden ohella on ollut syynä tiettyjen Euroopan valtioiden käynnissä olevat velkakriisit. Epävarmuus on säilynyt globaaleilla markkinoilla, ja on mahdollista, että globaali talous ajautuu uudelleen taantumaan tai jopa lamaan, joka voi olla syvempi ja pidempi kuin viime vuosien taantuma. Useiden Euroopan maiden talouden viimeaikaisesta kohentumisesta huolimatta on lisäksi olemassa riski, että talousvaikeudet voivat johtaa joidenkin Euroopan maiden eroamiseen euroalueesta tai jopa koko euroalueen hajoamiseen. Lisäksi Yhdistyneiden Kuningaskuntien mahdollinen ero Euroopan Unionista vuonna 2017 pidettäväksi suunnitellun kansanäänestyksen seurauksena voi vaikuttaa olennaisen haitallisesti Euroopan Unionin ja kansainvälisten rahoitusmarkkinoiden toimintaan. Globaalin talouden ja rahoitusmarkkinoiden epävarmuus voi vaikuttaa Yhtiöön. Yhtiö toimii Suomessa ja Venäjällä, joiden talouteen globaalin talouden ja rahoitusmarkkinoiden epävarmuus on vaikuttanut haitallisesti vaihtelevissa määrin. Talouskasvun hidastuminen tai taantuma, riippumatta sen syvyydestä, tai mikä tahansa muu kielteinen talouden kehityskulku Yhtiön nykyisissä tai tulevissa toimintamaissa voi vaikuttaa Yhtiön liiketoimintaan monin tavoin. Vaikutukset voivat ulottua Yhtiön liiketoimintaan, liiketoiminnan tuottoihin ja/tai taloudelliseen tilaan sekä Yhtiön asiakkaisiin, liikekumppaneihin ja toimittajiin. Yhtiö ei välttämättä kykene hyödyntämään talouden vaihteluiden synnyttämiä mahdollisuuksia, eikä Yhtiö välttämättä kykene sopeutumaan pitkäaikaiseen talouden taantumaan tai nollakasvuun. Minkä tahansa yllä mainitun riskin toteutuminen voi vaikuttaa olennaisen haitallisesti Yhtiön liiketoimintaan, liiketoiminnan tulokseen ja taloudelliseen asemaan. Kiristynyt pankkisääntely on vaikuttanut pankkirahoituksen saatavuuteen ja hinnoitteluun, mutta tilanne on kuitenkin helpottunut Euroopan keskuspankin löysennettyä rahapolitiikkaa. Yhtiöllä ei ole mahdollisuuksia vaikuttaa kansainväliseen rahapolitiikkaan ja sitä kautta rahoitusriskiin, mutta Yhtiö pyrkii huolehtimaan lyhyiden ja pitkäaikaisten lainojen tasapainosta siten, ettei rahoituksen saatavuudesta tule menestyksen este. Haitalliset muutokset rahoitusmarkkinoilla voivat vaikuttaa olennaisen haitallisesti Yhtiön liiketoimintaan, liiketoiminnan tulokseen ja taloudelliseen asemaan. 7

13 Korkotason muutokset voivat vaikuttaa haitallisesti Yhtiöön Markkinakorkojen ja korkomarginaalien muutokset voivat vaikuttaa Yhtiön rahoituskustannuksiin ja rahoitustuottoihin. Vaikka Yhtiö uskoo hallitsevansa korkoriskejään, ei voi olla varmuutta siitä, ettei korkovaihteluilla ole olennaisen haitallista vaikutusta Yhtiön liiketoimintaan, liiketoiminnan tulokseen tai taloudelliseen asemaan. 8

14 YHTIÖESITETTÄ KOSKEVA VASTUULAUSUNTO Piippo Oyj toteaa, että Yhtiöesitteessä esitetyt tiedot ovat Piippo Oyj:n parhaan tiedon mukaan oikeita ja että Yhtiöesitteessä ei Piippo Oyj:n parhaan tiedon mukaan ole sellaisia puutteita, jotka saattaisivat vääristää Yhtiöesitteen antamaa kuvaa ja että kaikki oleelliset tiedot hallituksen kokouksien pöytäkirjoista, tilintarkastajien raporteista Yhtiölle ja muista sisäisistä asiakirjoista sisältyvät Yhtiöesitteeseen. Outokumpu, Piippo Oyj Hallitus TULEVAISUUTTA KOSKEVAT LAUSUMAT Yhtiöesitteessä esitetyt tulevaisuutta koskevat lausumat perustuvat Yhtiön johdon näkemyksiin ja käsityksiin sekä tällä hetkellä Yhtiön johdon tiedossa olevien seikkojen perusteella tekemiin oletuksiin. Tällaiset tulevaisuutta koskevat lausumat sisältävät tunnettuja ja tuntemattomia riskejä, epävarmuustekijöitä sekä muita tärkeitä tekijöitä, joiden johdosta Yhtiön tulevaisuudessa toteutuva tulos, toiminta, saavutukset ja toimialan tulos voivat poiketa olennaisesti tällaisissa tulevaisuutta koskevissa lausumissa nimenomaisesti tai välillisesti esitetyistä tuloksista, toiminnasta, saavutuksista ja toimialan tuloksista. Tulevaisuutta koskevat lausumat eivät ole takeita Yhtiön tulevasta toiminnallisesta tai taloudellisesta suorituskyvystä. TÄRKEITÄ PÄIVÄMÄÄRIÄ klo 9.30 Osakeannin merkintäaika alkaa klo Osakeannin merkintäaika voidaan keskeyttää (aikaisintaan) klo Osakeannin merkintäaika päättyy (arvio) Osakeannin tulos julkistetaan ja vahvistusilmoitukset hyväksytyistä merkinnöistä lähetetään (arvio) Merkintöjen maksaminen (viimeistään) Ensimmäinen kaupankäyntipäivä First North Finland -markkinapaikalla (arvio) Seuraava varsinainen yhtiökokous 9

15 TIETOJA YHTIÖN OSAKKEESTA Kaupankäyntitunnus ISIN-tunnus PIIPPO FI TALOUDELLISTA INFORMAATIOTA KOSKEVIA PÄIVÄMÄÄRIÄ Seuraavan tilintarkastamattoman puolivuotiskatsauksen julkistamispäivä: Puolivuotiskatsaus YHTIÖESITTEEN SAATAVILLA PITO Tämä Yhtiöesite on saatavilla Yhtiön verkkosivustolla osoitteessa sekä Merkintäpaikan verkkosivustolla osoitteessa ja Yhtiön toimipaikassa osoitteessa Sysmäjärventie 3, Outokumpu arviolta alkaen. NÄHTÄVILLÄ OLEVAT ASIAKIRJAT Seuraavien asiakirjojen jäljennökset ovat nähtävillä tämän Yhtiöesitteen voimassaoloaikana arkisin työaikana Yhtiön toimipaikassa osoitteessa Sysmäjärventie 3, Outokumpu: Yhtiön yhtiöjärjestys tilintarkastettu tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus päättyneeltä tilikaudelta ja tilintarkastettu tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus päättyneeltä tilikaudelta. 10

16 YHTEYSTIEDOT Piippo Oyj: Sysmäjärventie 3, Outokumpu, Y-tunnus: Yhtiön Hyväksytty Neuvonantaja: Yhtiön oikeudellinen neuvonantaja: Yhtiön tilintarkastaja ja varatilintarkastaja: Merkintäpaikka: UB Capital Oy, Aleksanterinkatu 21 A, Helsinki Asianajotoimisto Krogerus Oy, Unioninkatu 22, Helsinki KHT Heikki Hartikainen, c/o BTF Tilintarkastus Joensuu Oy, Niskakatu 4, Joensuu ja KPMG Oy Ab, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Kaisa Tschokkinen, Koulukatu 20, Joensuu UB Securities Oy, Aleksanterinkatu 21 A, Helsinki 11

17 12

18

19

20 YHTIÖ LYHYESTI PIIPPO OYJ Yhtiön toiminimi on Piippo Oyj. Yhtiö on Suomessa vuonna 1979 perustettu julkinen osakeyhtiö, johon sovelletaan Suomen lakia. Yhtiö on merkitty Kaupparekisteriin y-tunnuksella Yhtiön kotipaikka on Outokumpu ja Yhtiön rekisteröity osoite on Sysmäjärventie 3, Outokumpu ja puhelinnumero Piippo Oyj on Piippo-konsernin emoyhtiö. Yhtiöllä on kaksi täysin omistettua tytäryhtiötä, Piippo International Oy sekä venäläinen OOO Piippo- Rus. Yhtiö harjoittaa operatiivista liiketoimintaa itse sekä ja OOO PiippoRus:n kautta. Piippo International Oy:llä ei ole operatiivista liiketoimintaa. Yhtiöjärjestyksen 3 :n mukaan Piipon toimialana on köysien, lankojen, verkkojen, kalvojen, vaijereiden ja ketjujen valmistus, kauppa ja maahantuonti ja maastavienti sekä niihin liittyvät palvelut ja neuvonta. Yhtiö voi myös omistaa ja hallinnoida kiinteistöjä ja arvopapereita sekä käydä niillä kauppaa. Yhtiö voi harjoittaa toimintaansa suoraan taikka tytär- tai osakkuusyhtiöidensä välityksellä. Yhtiön voimassaoleva yhtiöjärjestys on tämän Yhtiöesitteen liitteenä 1. YHTIÖN JOHTO JA TILINTARKASTAJAT Tämän Yhtiöesitteen päivämääränä hallitukseen kuuluvat Antti Piippo (puheenjohtaja), Pekka Piippo, Mikko Tapola, (varapuheenjohtaja) sekä Kari Hirvonen, joka on myös Yhtiön toimitusjohtaja. Yhtiön pidetty varsinainen yhtiökokous valitsi Yhtiön tilintarkastajaksi KHT Heikki Hartikaisen ja varatilintarkastajaksi KHT Kaisa Tschokkisen Tilintarkastus K-M Tschokkinen Oy:stä. Valinnan jälkeen KPMG Oy Ab on Yhtiön tiedon mukaan ostanut Tilintarkastus K-M Tschokkinen Oy:n liiketoiminnan, mistä alkaen varatilintarkastajana toimii KPMG Oy Ab päävastuullisena tilintarkastajana KHT Kaisa Tschokkinen. LISTAUTUMINEN FIRST NORTH FINLAND -MARKKINAPAIKALLE Yhtiön tavoittelema ensimmäinen kaupankäyntipäivä First Northissa on

PIIPPO OYJ OSAKEANNIN EHDOT

PIIPPO OYJ OSAKEANNIN EHDOT PIIPPO OYJ OSAKEANNIN EHDOT OSAKEANNIN EHDOT OSAKEANTIVALTUUTUS JA OSAKEANTIPÄÄTÖS Yhtiön osakkeenomistajat valtuuttivat 12.1.2015 tehdyllä yksimielisellä päätöksellä Yhtiön hallituksen päättämään osakeannista

Lisätiedot

OSAKEANNIN EHDOT. Tarjottavat Antiosakkeet ovat arvo-osuusmuotoisia Yhtiön uusia osakkeita. Antiosakkeet ovat euromääräisiä.

OSAKEANNIN EHDOT. Tarjottavat Antiosakkeet ovat arvo-osuusmuotoisia Yhtiön uusia osakkeita. Antiosakkeet ovat euromääräisiä. OSAKEANNIN EHDOT Osakeannin yleiskuvaus Orava Asuinkiinteistörahasto Oyj ( Yhtiö ) tarjoaa yksityishenkilöiden ja yhteisöjen merkittäväksi Suomessa ja tietyin edellytyksin eräiden kokeneiden sijoittajien

Lisätiedot

Tämän yhtiöesitteen päivämäärä on 10.2.2015.

Tämän yhtiöesitteen päivämäärä on 10.2.2015. Yhtiöesite Piippo Oyj:n listautumisannin toteuttamiseksi ja osakkeiden listaamiseksi NASDAQ OMX Helsinki Oy:n ylläpitämälle monenkeskiselle First North -markkinapaikalle First North on vaihtoehtoinen markkinapaikka,

Lisätiedot

COMPONENTA OYJ:N OSAKEANNIN 2012 EHDOT. Yhtiökokouksen osakeantivaltuutus

COMPONENTA OYJ:N OSAKEANNIN 2012 EHDOT. Yhtiökokouksen osakeantivaltuutus COMPONENTA OYJ OSAKEANTI 2012 Page 1 of 5 COMPONENTA OYJ:N OSAKEANNIN 2012 EHDOT Yhtiökokouksen osakeantivaltuutus Yhtiön 23.2.2012 kokoontunut yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti valtuuttaa

Lisätiedot

OSAKEANNIN EHDOT. Yleiskuvaus

OSAKEANNIN EHDOT. Yleiskuvaus OSAKEANNIN EHDOT Yleiskuvaus Cleantech Invest Oyj ( Cleantech Invest tai Yhtiö ) tarjoaa enintään 15.386.000 Yhtiön uutta A-sarjan osaketta ( Antiosakkeet ) yksityishenkilöiden ja yhteisöjen ( Yleisösijoittaja

Lisätiedot

Kuntien Tiera Oy Tammasaarenkatu 3 00180 Helsinki OSAKKEIDEN MERKINTÄSITOUMUS

Kuntien Tiera Oy Tammasaarenkatu 3 00180 Helsinki OSAKKEIDEN MERKINTÄSITOUMUS Kuntien Tiera Oy Tammasaarenkatu 3 00180 Helsinki OSAKKEIDEN MERKINTÄSITOUMUS Allekirjoittanut merkitsijä merkitsee Kuntien Tiera Oy:n uusia osakkeita tämän merkintäsitoumuksen mukaisesti. Merkintä perustuu

Lisätiedot

FIRST NORTH -LISTAUTUMISANNIN EHDOT

FIRST NORTH -LISTAUTUMISANNIN EHDOT Listautumisannin yleiset ehdot Yleiskuvaus FIRST NORTH -LISTAUTUMISANNIN EHDOT Elite Varainhoito Oyj ( Yhtiö ) tarjoaa suunnatussa osakeannissa ( Listautumisanti ) merkittäväksi alustavasti enintään 1

Lisätiedot

FIRST NORTH -LISTAUTUMISANNIN EHDOT

FIRST NORTH -LISTAUTUMISANNIN EHDOT FIRST NORTH -LISTAUTUMISANNIN EHDOT Yleiskuvaus Talenom Oyj ( Yhtiö ) tarjoaa suunnatussa osakeannissa ( Listautumisanti ) enintään 2 044 119 uutta Yhtiön osaketta ( Tarjottavat Osakkeet ) yksityishenkilöille

Lisätiedot

REMEDY ENTERTAINMENT OYJ:N LISTAUTUMISANNIN EHDOT

REMEDY ENTERTAINMENT OYJ:N LISTAUTUMISANNIN EHDOT REMEDY ENTERTAINMENT OYJ:N LISTAUTUMISANNIN EHDOT Listautumisannin yleiset ehdot Yleiskuvaus Suunnatussa osakeannissa ( Listautumisanti ) pyritään keräämään noin 13 miljoonaa euroa tarjoamalla yhteensä

Lisätiedot

Norvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE 27.12.2004 klo. 10.00 1(5) Norvestia on tänään julkistanut osakeantiin liittyvän listalleottoesitteen.

Norvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE 27.12.2004 klo. 10.00 1(5) Norvestia on tänään julkistanut osakeantiin liittyvän listalleottoesitteen. Norvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE 27.12.2004 klo. 10.00 1(5) NORVESTIAN OSAKEANNIN LISTALLEOTTOESITTEEN JULKISTAMINEN Norvestia on tänään julkistanut osakeantiin liittyvän listalleottoesitteen. Listalleottoesite

Lisätiedot

HONKARAKENNE OYJ Henkilöstöannin ehdot

HONKARAKENNE OYJ Henkilöstöannin ehdot HONKARAKENNE OYJ Henkilöstöannin ehdot Mika Oksanen Tomi Merenheimo Asianajaja, osakas Asianajaja, osakas Magnusson Helsinki Asianajotoimisto Oy 10.1.2014 Berlin Copenhagen Gothenburg Helsinki Malmö Minsk

Lisätiedot

KOTIPIZZA GROUP OYJ LISTALLEOTTOESITTEEN TÄYDENNYSASIAKIRJA

KOTIPIZZA GROUP OYJ LISTALLEOTTOESITTEEN TÄYDENNYSASIAKIRJA 24.6.2015 KOTIPIZZA GROUP OYJ LISTALLEOTTOESITTEEN TÄYDENNYSASIAKIRJA Tämä täydennysasiakirja täydentää Kotipizza Group Oyj:n ( Yhtiö ) Finanssivalvonnan 4.6.2015 hyväksymää listalleottoesitettä ("Listalleottoesite").

Lisätiedot

HALLITUKSEN JA NIMITYSVALIOKUNNAN ESITYKSET YHTIÖKOKOUKSELLE SCANFIL OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS SIEVI

HALLITUKSEN JA NIMITYSVALIOKUNNAN ESITYKSET YHTIÖKOKOUKSELLE SCANFIL OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS SIEVI HALLITUKSEN JA NIMITYSVALIOKUNNAN ESITYKSET YHTIÖKOKOUKSELLE :N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS SIEVI 12.4.2016 SISÄLLYS 1. TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMINEN JA OSINGONMAKSUSTA PÄÄTTÄMINEN...3 2. HALLITUKSEN

Lisätiedot

LISTAUTUMISANNIN EHDOT Listautumisannin ehdoissa käytetyt isoilla alkukirjaimilla olevat termit vastaavat Yhtiöesitteessä määriteltyjä termejä.

LISTAUTUMISANNIN EHDOT Listautumisannin ehdoissa käytetyt isoilla alkukirjaimilla olevat termit vastaavat Yhtiöesitteessä määriteltyjä termejä. LISTAUTUMISANNIN EHDOT Listautumisannin ehdoissa käytetyt isoilla alkukirjaimilla olevat termit vastaavat Yhtiöesitteessä määriteltyjä termejä. Listautumisanti Osakeannissa ja Osakemyynnissä tarjotaan

Lisätiedot

Varsinainen yhtiökokous torstaina 13. maaliskuuta 2008 klo 12.00 Diana-auditorio, Erottajankatu 5, Helsinki

Varsinainen yhtiökokous torstaina 13. maaliskuuta 2008 klo 12.00 Diana-auditorio, Erottajankatu 5, Helsinki 1. Yhtiökokouksen avaaminen 2. Puheenjohtajan valitseminen Varsinainen yhtiökokous torstaina 13. maaliskuuta 2008 klo 12.00 Diana-auditorio, Erottajankatu 5, Helsinki Esityslista 3. Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

6. Vuoden 2015 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen; toimitusjohtajan katsauksen esittäminen

6. Vuoden 2015 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen; toimitusjohtajan katsauksen esittäminen WULFF-YHTIÖT OYJ:N YHTIÖKOKOUSKUTSU :n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina 7. huhtikuuta 2016 alkaen kello 12.00 Radisson Blu Seaside -hotellissa, osoitteessa

Lisätiedot

TÄYDENNYS NEXSTIM OYJ:N 10.10.2014 PÄIVÄTTYYN ESITTEESEEN

TÄYDENNYS NEXSTIM OYJ:N 10.10.2014 PÄIVÄTTYYN ESITTEESEEN 30.10.2014 TÄYDENNYS NEXSTIM OYJ:N 10.10.2014 PÄIVÄTTYYN ESITTEESEEN EI JULKISTETTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI KOKONAISUUDESSAAN TAI OSITTAIN EIKÄ SUORAAN TAI VÄLILLISESTI YHDYSVALLOISSA, AUSTRALIASSA, KANADASSA,

Lisätiedot

TAALERITEHTAAN SUUNNATTU ANTI ASIAKKAILLE. Suunnatun asiakasannin ehdot

TAALERITEHTAAN SUUNNATTU ANTI ASIAKKAILLE. Suunnatun asiakasannin ehdot TAALERITEHTAAN SUUNNATTU ANTI ASIAKKAILLE Suunnatun asiakasannin ehdot 1 YLEISKUVAUS Taaleritehdas Oyj ( Taaleritehdas tai Yhtiö ) tarjoaa yleisölle suunnatulla osakeannilla ( Osakeanti ) merkittäväksi

Lisätiedot

HALLITUKSEN JA SEN VALIOKUNTIEN EHDOTUKSET PIDETTÄVÄLLE VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE

HALLITUKSEN JA SEN VALIOKUNTIEN EHDOTUKSET PIDETTÄVÄLLE VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE HALLITUKSEN JA SEN VALIOKUNTIEN EHDOTUKSET 16.3.2016 PIDETTÄVÄLLE VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE OSINGONJAKOEHDOTUS Digia Oyj:n vapaa oma pääoma oli 31.12.2015 päivätyn taseen mukaan 34.214.777,30 euroa,

Lisätiedot

COMPONENTA OYJ OSAKEANTI 2013 Sivu 1 / 5

COMPONENTA OYJ OSAKEANTI 2013 Sivu 1 / 5 COMPONENTA OYJ OSAKEANTI 2013 Sivu 1 / 5 COMPONENTA OYJ:N OSAKEANNIN 2013 EHDOT Hallituksen osakeantipäätös Componenta Oyj:n ( Yhtiö tai Componenta ) hallitus päätti 16.8.2013 varsinaisen yhtiökokouksen

Lisätiedot

Pohjola Corporate Finance Oy ("Pääjärjestäjä") toimii Osakeannin pääjärjestäjänä.

Pohjola Corporate Finance Oy (Pääjärjestäjä) toimii Osakeannin pääjärjestäjänä. TULIKIVI OYJ LIITE OSAKEANNIN EHDOT Osakeannin yleiskuvaus Tulikivi Oyj:n ("Yhtiö") 8.10.2013 pidetty ylimääräinen yhtiökokous valtuutti Yhtiön hallituksen päättämään osakeannista yhdessä tai useammassa

Lisätiedot

Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi Yhdysvaltoihin, Kanadaan, Australiaan, Hongkongiin, Etelä-Afrikkaan tai Japaniin.

Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi Yhdysvaltoihin, Kanadaan, Australiaan, Hongkongiin, Etelä-Afrikkaan tai Japaniin. Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi Yhdysvaltoihin, Kanadaan, Australiaan, Hongkongiin, Etelä-Afrikkaan tai Japaniin. IXONOS OYJ:N HALLITUS ON PÄÄTTÄNYT NOIN 1,83 MILJOONAN EURON SUUNNATUSTA ANNISTA

Lisätiedot

OSAKEANNIN EHDOT Yleistä Osakeannista Merkintäoikeus Oikeus merkitä merkitsemättä jääneitä Tarjottavia osakkeita ilman Merkintäoikeuksia

OSAKEANNIN EHDOT Yleistä Osakeannista Merkintäoikeus Oikeus merkitä merkitsemättä jääneitä Tarjottavia osakkeita ilman Merkintäoikeuksia OSAKEANNIN EHDOT Yleistä Osakeannista Outokummun ylimääräinen yhtiökokous valtuutti 1.3.2012 Outokummun hallituksen päättämään osakeannista siten, että osakkeenomistajilla on etuoikeus merkitä uusia Osakkeita

Lisätiedot

16. HALLITUKSEN EHDOTUS OPTIO-OIKEUKSIEN ANTAMISEKSI STOCKMANNIN KANTA-ASIAKKAILLE

16. HALLITUKSEN EHDOTUS OPTIO-OIKEUKSIEN ANTAMISEKSI STOCKMANNIN KANTA-ASIAKKAILLE 16. HALLITUKSEN EHDOTUS OPTIO-OIKEUKSIEN ANTAMISEKSI STOCKMANNIN KANTA-ASIAKKAILLE Stockmann Oyj Abp:n hallitus ehdottaa 15.3.2012 kokoontuvalle varsinaiselle yhtiökokoukselle optio-oikeuksien antamista

Lisätiedot

Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta ilmenevät osaldceenomistajat.

Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta ilmenevät osaldceenomistajat. PÖYTÄKIRJA 1/2014 1(5) VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Aika 9.4.2014 klo 15.00 Paikka Läsnä Finlandia talon Helsinki-sali, Mannerheimintie 13, Helsinld Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta

Lisätiedot

Taustaa. Evli Pankki Oyj toimii Osakeannin pääjärjestäjänä ( Evli tai Pääjärjestäjä ).

Taustaa. Evli Pankki Oyj toimii Osakeannin pääjärjestäjänä ( Evli tai Pääjärjestäjä ). OSAKEANNIN EHDOT Taustaa Etteplan Oyj:n ( Etteplan tai Yhtiö ) 5.4.2016 pidetty varsinainen yhtiökokous valtuutti Yhtiön hallituksen päättämään osakeannista yhdessä tai useammassa erässä. Valtuutuksen

Lisätiedot

Yhtiössä on erilaisia osakkeita seuraavasti:

Yhtiössä on erilaisia osakkeita seuraavasti: Y-tunnus: 0347890- Sivu JOENSUUN PYSAKOINTI OY:N YHTIOJARJESTYS 1 Yhtiön toiminimi on Joensuun Pysäköinti Oy ja kotipaikka on Joensuun kaupunki. 2 Yhtiön toimialana on maankäyttö- ja rakennuslain sekä

Lisätiedot

HALLITUKSEN ESITYKSET YHTIÖKOKOUKSELLE SIEVI CAPITAL OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Sievi

HALLITUKSEN ESITYKSET YHTIÖKOKOUKSELLE SIEVI CAPITAL OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Sievi HALLITUKSEN ESITYKSET YHTIÖKOKOUKSELLE :N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 8.4.2014 Sievi # 11032014 Sievi Capital_V2 SISÄLLYS: 1. TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMINEN JA OSINGONMAKSUSTA PÄÄTTÄMINEN...3 2. HALLITUKSEN

Lisätiedot

Kokouskutsu otettiin pöytäkirjan liitteeksi 1.

Kokouskutsu otettiin pöytäkirjan liitteeksi 1. LEMMINKÄINEN OYJ PÖYTÄKIRJA 1 / 2015 1(5) VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Aika Paikka Läsnä 25.3.2015 klo 15.00 Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varman tilat, Salmisaarenranta 11, Helsinki Kokouksessa olivat

Lisätiedot

ROCLA OYJ PÖRSSI-ILMOITUS klo ROCLA HAKEE VUODEN 1998 OPTIO-OIKEUKSIEN LISTAAMISTA HELSINGIN PÖRSSIN PÄÄLISTALLE

ROCLA OYJ PÖRSSI-ILMOITUS klo ROCLA HAKEE VUODEN 1998 OPTIO-OIKEUKSIEN LISTAAMISTA HELSINGIN PÖRSSIN PÄÄLISTALLE ROCLA OYJ PÖRSSI-ILMOITUS 23.5.2002 klo 12.00 ROCLA HAKEE VUODEN 1998 OPTIO-OIKEUKSIEN LISTAAMISTA HELSINGIN PÖRSSIN PÄÄLISTALLE Rocla Oyj:n hallitus on päättänyt hakea vuoden 1998 optiolainaan liittyvien

Lisätiedot

Norvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE 20.12.2004 klo 12.00 1(6)

Norvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE 20.12.2004 klo 12.00 1(6) Norvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE 20.12.2004 klo 12.00 1(6) NORVESTIA ON PÄÄTTÄNYT KÄYNNISTÄÄ OSAKEANNIN Norvestia Oyj:n hallitus on tehnyt päätöksen osakeannin käynnistämisestä ylimääräisen yhtiökokouksen sille

Lisätiedot

HALLITUKSEN JA NIMITYSVALIOKUNNAN ESITYKSET YHTIÖKOKOUKSELLE SCANFIL OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS SIEVI

HALLITUKSEN JA NIMITYSVALIOKUNNAN ESITYKSET YHTIÖKOKOUKSELLE SCANFIL OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS SIEVI # 20032017_SCA_V1 HALLITUKSEN JA NIMITYSVALIOKUNNAN ESITYKSET YHTIÖKOKOUKSELLE :N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS SIEVI 26.4.2017 SISÄLLYS 1. TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMINEN JA OSINGONMAKSUSTA PÄÄTTÄMINEN...3

Lisätiedot

KUTSU ZEELAND OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

KUTSU ZEELAND OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN KUTSU ZEELAND OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN Zeeland Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään perjantaina 19.4.2013 kello 13:00 alkaen yhtiön toimitiloissa, osoitteessa

Lisätiedot

Listautumisannin ehdot

Listautumisannin ehdot Listautumisannin ehdot LISTAUTUMISANNIN YLEISET EHDOT Yleiskuvaus Evli Pankki Oyj ( Yhtiö ) tarjoaa suunnatussa osakeannissa ( Listautumisanti tai Osakeanti ) merkittäväksi alustavasti enintään 2.100.000

Lisätiedot

HALLITUKSEN EHDOTUS TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMISESTÄ JA OSINGONMAKSUSTA

HALLITUKSEN EHDOTUS TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMISESTÄ JA OSINGONMAKSUSTA HALLITUKSEN EHDOTUS TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMISESTÄ JA OSINGONMAKSUSTA ehdottaa, että 31.12.2016 päättyneeltä tilikaudelta vahvistettavan taseen perusteella jaetaan 0,42 euroa osakkeelta ja että

Lisätiedot

SSH Communications Security Oyj

SSH Communications Security Oyj SSH Communications Security Oyj YHTIÖKOKOUSKUTSU SSH Communications Security Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina 20. maaliskuuta 2014 klo 10.00 alkaen

Lisätiedot

6. Vuoden 2010 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

6. Vuoden 2010 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen 1 KUTSU VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN Interavanti Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään tiistaina 8.3.2011 kello 10.00 alkaen yhtiön toimistossa osoitteessa Mannerheimintie

Lisätiedot

Innofactor Oyj:n yhtiökokouskutsu

Innofactor Oyj:n yhtiökokouskutsu Innofactor Oyj:n Pörssitiedote 20.8.2013 klo 8.30 Innofactor Oyj:n yhtiökokouskutsu Innofactor Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan ylimääräiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään tiistaina 17.9.2013 klo 10

Lisätiedot

TÄMÄ ASIAKIRJA LIITTEINEEN EI OLE ARVOPAPERIMARKKINALAIN TARKOITTAMA TARJOUSESITE. ÄLÄ KOSKAAN SIJOITA ENEMPÄÄ, KUIN MITÄ OLET VALMIS HÄVIÄMÄÄN.

TÄMÄ ASIAKIRJA LIITTEINEEN EI OLE ARVOPAPERIMARKKINALAIN TARKOITTAMA TARJOUSESITE. ÄLÄ KOSKAAN SIJOITA ENEMPÄÄ, KUIN MITÄ OLET VALMIS HÄVIÄMÄÄN. TÄMÄ ASIAKIRJA LIITTEINEEN EI OLE ARVOPAPERIMARKKINALAIN TARKOITTAMA TARJOUSESITE. GRX MANAGEMENT TEAM OY ON OSAKEYHTIÖLAISSA TARKOITETTU YKSITYINEN OSAKEYHTIÖ, JONKA OSAKKEITA TAI VAIHTOVELKAKIRJOJA EI

Lisätiedot

Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiö jakaa osinkoa 0,10 euroa osakkeelta. Osinkoa jaetaan osakkeenomistajalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä

Lisätiedot

HALLITUKSEN EHDOTUS TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMISESTÄ JA OSINGONMAKSUSTA

HALLITUKSEN EHDOTUS TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMISESTÄ JA OSINGONMAKSUSTA HALLITUKSEN EHDOTUS TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMISESTÄ JA OSINGONMAKSUSTA ehdottaa, että 31.12.2015 päättyneeltä tilikaudelta vahvistettavan taseen perusteella jaetaan 0,35 euroa osakkeelta ja että

Lisätiedot

MERKINTÄESITE LAHDEN GOLF OY:N OSAKEANTI 19.05.2014 30.09.2014

MERKINTÄESITE LAHDEN GOLF OY:N OSAKEANTI 19.05.2014 30.09.2014 MERKINTÄESITE LAHDEN GOLF OY:N OSAKEANTI 19.05.2014 30.09.2014 OSAKEANNIN JÄRJESTÄJÄ Osakeannin järjestää Lahden Golf Oy. Yhtiö on perustettu 7.7.1997 ja sen kotipaikka on Lahti. Kaupparekisteriin yhtiö

Lisätiedot

6. Vuoden 2014 tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

6. Vuoden 2014 tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen YHTIÖKOKOUSKUTSU Aspo Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina 9. huhtikuuta 2015 klo 14.00 Pörssitalon pörssisalissa osoitteessa Fabianinkatu 14, 00100 Helsinki.

Lisätiedot

HKScan Oyj. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

HKScan Oyj. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiö jakaa osinkoa 0,24 euroa osakkeelta. Osinkoa jaetaan osakkeenomistajalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä

Lisätiedot

Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä ja osingonmaksusta päättämistä

Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä ja osingonmaksusta päättämistä Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä ja osingonmaksusta päättämistä Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että 31.12.2014 päättyneeltä tilikaudelta vahvistetun taseen perusteella

Lisätiedot

Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiö jakaa osinkoa 0,22 euroa osakkeelta. Osinkoa jaetaan osakkeenomistajalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä

Lisätiedot

OSAKEANNIN EHDOT. Osakeannin yleiskuvaus. Osallistumisoikeus ja merkinnän vähimmäismäärä

OSAKEANNIN EHDOT. Osakeannin yleiskuvaus. Osallistumisoikeus ja merkinnän vähimmäismäärä OSAKEANNIN EHDOT Osakeannin yleiskuvaus Taaleritehdas Oyj:n ( Yhtiö ) 12.2.2015 pidetty ylimääräinen yhtiökokous valtuutti Yhtiön hallituksen päättämään Osakeannista yhdessä tai useammassa erässä siten,

Lisätiedot

OSAKEANNIN EHDOT. Taustaa

OSAKEANNIN EHDOT. Taustaa Taustaa OSAKEANNIN EHDOT Metsä Board Oyj:n ( Yhtiö ) varsinainen yhtiökokous valtuutti 28.3.2012 Yhtiön hallituksen päättämään enintään 70.000.000 uuden B-sarjan osakkeen antamisesta. Valtuutuksen nojalla

Lisätiedot

Hallituksen ehdotus uudeksi yhtiöjärjestykseksi

Hallituksen ehdotus uudeksi yhtiöjärjestykseksi Hallituksen ehdotus yhtiöjärjestyksen muuttamiseksi Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous päättää muuttaa yhtiöjärjestystä lähinnä vuonna 2006 voimaantulleen uuden osakeyhtiölain johdosta seuraavasti: poistetaan

Lisätiedot

OSAKEANNIN YLEISET EHDOT

OSAKEANNIN YLEISET EHDOT OSAKEANNIN YLEISET EHDOT Yleiskuvaus ja tarjottavat osakkeet Ilmatar Windpower Oyj ( Ilmatar tai Yhtiö ) tarjoaa yleisölle suunnatulla osakeannilla ( Osakeanti ) merkittäväksi enintään 1.023.022 uutta

Lisätiedot

Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiö jakaa osinkoa 0,22 euroa osakkeelta. Osinkoa jaetaan osakkeenomistajalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 01.01.-30.06.2015

Osavuosikatsaus 01.01.-30.06.2015 Piippo Oyj Osavuosikatsaus 01.01.-30.06.2015 Kannattavuuden parannus ja liikevaihdon kasvu kahdessa kolmesta segmentistä. Piippo Oyj valmistaa, jakelee ja markkinoi köysiä, lankoja ja verkkoja. Yhtiön

Lisätiedot

TELESTE OYJ:N YHTIÖKOKOUSKUTSU

TELESTE OYJ:N YHTIÖKOKOUSKUTSU TELESTE OYJ:N YHTIÖKOKOUSKUTSU Teleste Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään tiistaina huhtikuun 1. päivänä 2014 kello 15.00 Finlandia-talon Helsinki-salissa, Mannerheimintie

Lisätiedot

AFFECTO OYJ PÖRSSITIEDOTE klo 10.30

AFFECTO OYJ PÖRSSITIEDOTE klo 10.30 AFFECTO OYJ PÖRSSITIEDOTE 12.2.2009 klo 10.30 KUTSU AFFECTO OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN :n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään perjantaina 3.4.2009 alkaen klo

Lisätiedot

HKScan Oyj. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

HKScan Oyj. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiö jakaa osinkoa 0,10 euroa osakkeelta ja ylimääräistä osinkoa 0,39 euroa osakkeelta. Osinkoa jaetaan

Lisätiedot

Yhtiön toiminimi on Metsä Board Oyj ja englanniksi Metsä Board Corporation.

Yhtiön toiminimi on Metsä Board Oyj ja englanniksi Metsä Board Corporation. Metsä Board Oyj:n yhtiöjärjestys 1 Toiminimi Yhtiön toiminimi on Metsä Board Oyj ja englanniksi Metsä Board Corporation. 2 Kotipaikka Yhtiön kotipaikka on Helsinki. 3 Toimiala Yhtiön toimialana on harjoittaa

Lisätiedot

Rapala VMC Oyj Yhtiökokous 30.3.2017 HALLINTAREKISTERÖITYJEN ÄÄNESTYSOHJEET Liite 1 NRO AIHE 16 Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Lisätiedot

FONDIA OYJ:N FIRST NORTH -LISTAUTUMISANTI OHJEITA SIJOITTAJILLE

FONDIA OYJ:N FIRST NORTH -LISTAUTUMISANTI OHJEITA SIJOITTAJILLE 1 (5) FONDIA OYJ:N FIRST NORTH -LISTAUTUMISANTI OHJEITA SIJOITTAJILLE Näissä ohjeissa isolla alkukirjaimella kirjoitetuilla termeillä on sama merkitys kuin Listautumisannin ehdoissa. YLEISIMPIÄ KYSYMYKSIÄ:

Lisätiedot

Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä ja osingonmaksua

Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä ja osingonmaksua Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä ja osingonmaksua Emoyhtiön taseen 31.12.2010 mukaan emoyhtiön voitonjakokelpoiset varat ovat 24 186 082,73 euroa, josta tilikauden voitto

Lisätiedot

Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä ja osingonmaksusta päättämistä

Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä ja osingonmaksusta päättämistä Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä ja osingonmaksusta päättämistä Hallitus ehdottaa, että 31.12.2012 päättyneeltä tilikaudelta vahvistetun taseen perusteella jaetaan osinkona

Lisätiedot

SYSOPEN DIGIA OYJ HALLITUKSEN EHDOTUKSET

SYSOPEN DIGIA OYJ HALLITUKSEN EHDOTUKSET SYSOPEN DIGIA OYJ HALLITUKSEN EHDOTUKSET SysOpen Digia Oyj:n ( Yhtiö ) hallitus ehdottaa, että Yhtiön 28.2.2007 pidettävä varsinainen yhtiökokous päättäisi jäljempänä tarkemmin määritellyistä asioista.

Lisätiedot

HALLITUKSEN EHDOTUS TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMISESTÄ JA OSINGON MAKSAMISESTA

HALLITUKSEN EHDOTUS TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMISESTÄ JA OSINGON MAKSAMISESTA 1 (6) HALLITUKSEN EHDOTUS TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMISESTÄ JA OSINGON MAKSAMISESTA Yhtiön hallituksen voitonjakoehdotus on julkistettu 18.2.2010. ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiö jakaa vuodelta

Lisätiedot

Varsinainen yhtiökokous 27.3.2014

Varsinainen yhtiökokous 27.3.2014 VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Aika: klo 14.30-15.35 Paikka: Läsnä: Suomalainen Klubi, Kansakoulukuja 3, Helsinki Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta ilmenevät

Lisätiedot

2. KOKOUKSEN PUHEENJOHTAJAN VALINTA JA SIHTEERIN KUTSUMINEN

2. KOKOUKSEN PUHEENJOHTAJAN VALINTA JA SIHTEERIN KUTSUMINEN Tectia Oyj YHTIÖKOKOUSKUTSU Tectia Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan täten varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään keskiviikkona 28. maaliskuuta 2012 klo 10.00 alkaen osoitteessa: Töysänkatu 1, Helsinki,

Lisätiedot

Oulu ICT Oy Varsinainen yhtiökokous 22.4.2015

Oulu ICT Oy Varsinainen yhtiökokous 22.4.2015 Oulu ICT Oy Varsinainen yhtiökokous 22.4.2015 KUTSU VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN Oulu ICT Oy:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään keskiviikkona 22.4.2015 klo 13.00

Lisätiedot

KONE OYJ:N OPTIO-OIKEUKSIEN 2015 EHDOT

KONE OYJ:N OPTIO-OIKEUKSIEN 2015 EHDOT 1 KONE OYJ:N OPTIO-OIKEUKSIEN 2015 EHDOT KONE Oyj:n hallitus on yhtiökokoukselta 1.3.2010 saamansa valtuutuksen perusteella päättänyt 18.12.2014 optio-oikeuksien antamisesta KONE Oyj:n (yhtiö) ja sen tytäryhtiöiden

Lisätiedot

Liite 6 Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä ja osingonmaksua Emoyhtiön taseen 31.12.2010 mukaan emoyhtiön voitonjakokelpoiset varat ovat 24 186 082,73 euroa, josta tilikauden

Lisätiedot

LISTAUTUMISANNIN EHDOT

LISTAUTUMISANNIN EHDOT LISTAUTUMISANNIN EHDOT Jäljempänä termillä merkintä tarkoitetaan sijoittajan antamaa tarjousta tai sitoumusta listautumisannissa eikä merkitystä ole sillä, onko sijoittaja tarjoutunut tai sitoutunut ostamaan

Lisätiedot

6. Vuoden 2014 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

6. Vuoden 2014 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen KUTSU NIXU OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN Nixu Oyj Kutsu yhtiökokoukseen 24.3.2015 kello 9.00 Nixu Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina huhtikuun

Lisätiedot

6. 31.10.2013 päättyneen tilikauden tilinpäätöksen, konsernin tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

6. 31.10.2013 päättyneen tilikauden tilinpäätöksen, konsernin tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen Panostaja Oyj Pörssitiedote YHTIÖKOKOUSKUTSU Panostaja Oyj Pörssitiedote 13.12.2013 klo 10:30 Panostaja Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään keskiviikkona tammikuun 29. päivänä 2014 kello 13:00 Technopolis

Lisätiedot

Varsinainen yhtiökokous tiistaina 31. maaliskuuta 2015 klo 12.00 Pörssisali, Fabianinkatu 14, 00100 Helsinki

Varsinainen yhtiökokous tiistaina 31. maaliskuuta 2015 klo 12.00 Pörssisali, Fabianinkatu 14, 00100 Helsinki Varsinainen yhtiökokous tiistaina 31. maaliskuuta 2015 klo 12.00 Pörssisali, Fabianinkatu 14, 00100 Helsinki Esityslista 1. Kokouksen avaaminen 2. Kokouksen järjestäytyminen 3. Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

2 Kokouksen puheenjohtajan valinta ja sihteerin kutsuminen Puheenjohtajaksi valittiin aa Olli Hyvönen ja sihteeriksi kutsuttiin Mirja Kopsa.

2 Kokouksen puheenjohtajan valinta ja sihteerin kutsuminen Puheenjohtajaksi valittiin aa Olli Hyvönen ja sihteeriksi kutsuttiin Mirja Kopsa. 1(5) Aika 23.2.2009 klo 10.00 Paikka Interavanti Oyj, Mannerheimintie 118, 00270 Helsinki Läsnä 22 osakasta edustaen yhteensä 9 169 259 osaketta ja ääntä, joka on 94,5 % yhtiön koko äänimäärästä (9 703

Lisätiedot

optio-oikeuksien antamisesta yhtiön ja sen tytäryhtiöiden (konserni) avainhenkilöille seuraavin ehdoin:

optio-oikeuksien antamisesta yhtiön ja sen tytäryhtiöiden (konserni) avainhenkilöille seuraavin ehdoin: OPTIO-OHJELMAN EHDOT TRAINERS HOUSE OYJ:N OPTIO-OIKEUDET 2012 Trainers House Oyj:n yhtiökokous on 21.3.2012 kokouksessaan päättänyt optio-oikeuksien antamisesta yhtiön ja sen tytäryhtiöiden (konserni)

Lisätiedot

OSAKEANNIN EHDOT. Merkintäoikeudet ovat julkisen kaupankäynnin kohteena Helsingin Pörssin pörssilistalla 1.4.2011 alkaen 8.4.2011 asti.

OSAKEANNIN EHDOT. Merkintäoikeudet ovat julkisen kaupankäynnin kohteena Helsingin Pörssin pörssilistalla 1.4.2011 alkaen 8.4.2011 asti. OSAKEANNIN EHDOT Yhteenveto Osakeannista Cramon varsinainen yhtiökokous päätti 24.3.2011 valtuuttaa Yhtiön hallituksen päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten

Lisätiedot

1 (6) Jokainen yksi Merkintäoikeus oikeuttaa merkitsemään yhden Antiosakkeen.

1 (6) Jokainen yksi Merkintäoikeus oikeuttaa merkitsemään yhden Antiosakkeen. 1 (6) OSAKEANNIN EHDOT Suominen Yhtymän ylimääräinen yhtiökokous valtuutti Yhtiön hallituksen päättämään enintään 30 000 000 uuden osakkeen antamisesta yhdessä tai useammassa maksullisessa osakeannissa.

Lisätiedot

TASEEN LOPPUSUMMA 1 558 1 563 1 571 1 610 1 584

TASEEN LOPPUSUMMA 1 558 1 563 1 571 1 610 1 584 Tulos EUR1000 2007 2008 2009 2010 2011 LIIKEVAIHTO 170 175 182 202 211 Liiketoiminnan muut tuotot 14 13 15 26 20 Materiaalit ja palvelut Ostot tilikauden aikana -1-1 -1-1 -2 Ulkopuoliset palvelut -7-4

Lisätiedot

ZEELAND FAMILY OYJ YHTIÖTIEDOTE 10.3.2016

ZEELAND FAMILY OYJ YHTIÖTIEDOTE 10.3.2016 ZEELAND FAMILY OYJ YHTIÖTIEDOTE 10.3.2016 KUTSU ZEELAND FAMILY OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEEN 7.4.2016 Zeeland Family Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan yhtiön varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään

Lisätiedot

HALLITUKSEN EHDOTUKSET 1.2.2011 PIDETTÄVÄLLE YLIMÄÄRÄISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE

HALLITUKSEN EHDOTUKSET 1.2.2011 PIDETTÄVÄLLE YLIMÄÄRÄISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE HALLITUKSEN EHDOTUKSET 1.2.2011 PIDETTÄVÄLLE YLIMÄÄRÄISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE Biotie Therapies Oyj ( Yhtiö ) on 10.1.2011 solminut yhdistymissopimuksen (Combination Agreement), jonka ehtojen mukaan Yhtiö

Lisätiedot

HALLITUKSEN EHDOTUKSET 1.2.2011 PIDETTÄVÄLLE YLIMÄÄRÄISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE

HALLITUKSEN EHDOTUKSET 1.2.2011 PIDETTÄVÄLLE YLIMÄÄRÄISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE HALLITUKSEN EHDOTUKSET 1.2.2011 PIDETTÄVÄLLE YLIMÄÄRÄISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE Biotie Therapies Oyj ( Yhtiö ) on 10.1.2011 solminut yhdistymissopimuksen (Combination Agreement), jonka ehtojen mukaan Yhtiö

Lisätiedot

Warranttikohtaiset ehdot 11/2003

Warranttikohtaiset ehdot 11/2003 Warranttikohtaiset ehdot 11/2003 Nämä warranttikohtaiset ehdot ovat osa :n 28.5.2003 päivättyä ja sen warranttiohjelmaa koskevaa listalleottoesitettä. Tämän warrantin liikkeeseenlaskun ehdot sisältyvät

Lisätiedot

SIEVI CAPITAL OYJ YLIMÄÄRÄINEN YHTIÖKOKOUS

SIEVI CAPITAL OYJ YLIMÄÄRÄINEN YHTIÖKOKOUS SIEVI CAPITAL OYJ PÖYTÄKIRJA Y: 0190457-0 No. 2/2014 SIEVI CAPITAL OYJ YLIMÄÄRÄINEN YHTIÖKOKOUS 4.11.2014 AIKA: 4.11.2014 alkaen klo. 14:00 PAIKKA: LÄSNÄ: Yhtiön pääkonttori, Yritystie 6, Sievi Ääniluettelon

Lisätiedot

KONE OYJ:N OPTIO-OIKEUKSIEN 2010 EHDOT

KONE OYJ:N OPTIO-OIKEUKSIEN 2010 EHDOT 1 KONE OYJ:N OPTIO-OIKEUKSIEN 2010 EHDOT KONE Oyj:n hallitus on yhtiökokoukselta 1.3.2010 saamansa valtuutuksen perusteella päättänyt 20.7.2010 optio-oikeuksien antamisesta KONE Oyj:n (yhtiö) ja sen tytäryhtiöiden

Lisätiedot

4. Pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskun valvojan valinta. 5. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

4. Pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskun valvojan valinta. 5. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen SOPRANO OYJ KUTSU VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN Soprano Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään keskiviikkona 8.5.2013 kello 14 alkaen yhtiön toimitiloissa Helsingissä

Lisätiedot

Keskisuomalainen Oyj:n yhtiökokouskutsu. Keskisuomalainen Oyj, yhtiökokouskutsu, 23.3.2015 klo 16.30

Keskisuomalainen Oyj:n yhtiökokouskutsu. Keskisuomalainen Oyj, yhtiökokouskutsu, 23.3.2015 klo 16.30 Keskisuomalainen Oyj Yhtiökokouskutsu Keskisuomalainen Oyj:n yhtiökokouskutsu Keskisuomalainen Oyj, yhtiökokouskutsu, 23.3.2015 klo 16.30 Keskisuomalainen Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen

Lisätiedot

Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä, osingonmaksua sekä hallituksen valtuutusta päättämään lisäosingon jakamisesta

Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä, osingonmaksua sekä hallituksen valtuutusta päättämään lisäosingon jakamisesta Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä, osingonmaksua sekä hallituksen valtuutusta päättämään lisäosingon jakamisesta Emoyhtiön taseen 31.12.2011 mukaan emoyhtiön voitonjakokelpoiset

Lisätiedot

KUTSU SIILI SOLUTIONS OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

KUTSU SIILI SOLUTIONS OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN KUTSU SIILI SOLUTIONS OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN Siili Solutions Oyj Kutsu yhtiökokoukseen 25.2.2016 kello 10.05 Siili Solutions Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen,

Lisätiedot

TALVIVAARAN KAIVOSOSAKEYHTIÖ OYJ (Perustettu ja rekisteröity Suomessa y-tunnuksella 1847894-2) Kutsu ylimääräiseen yhtiökokoukseen

TALVIVAARAN KAIVOSOSAKEYHTIÖ OYJ (Perustettu ja rekisteröity Suomessa y-tunnuksella 1847894-2) Kutsu ylimääräiseen yhtiökokoukseen Pörssitiedote Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj 17.2.2012 TALVIVAARAN KAIVOSOSAKEYHTIÖ OYJ (Perustettu ja rekisteröity Suomessa y-tunnuksella 1847894-2) Kutsu ylimääräiseen yhtiökokoukseen TALVIVAARAN KAIVOSOSAKEYHTIÖ

Lisätiedot

SUOMINEN YHTYMÄ OYJ 3.10.2011

SUOMINEN YHTYMÄ OYJ 3.10.2011 SUOMINEN YHTYMÄ OYJ:N OSAKEANTI OSAKEANNIN EHDOT Yhtiökokouksen osakeantivaltuutus 12.9.2011 Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään uusien osakkeiden antamisesta seuraavin ehdoin: Hallitus

Lisätiedot

KONECRANES OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

KONECRANES OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET KONECRANES OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET Jaa Stock exchange release 23.03.2017-12:30 Konecranes Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin tänään keskiviikkona 23.3.2017 klo 10.00 Hyvinkäällä.

Lisätiedot

Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä, osingonmaksua sekä hallituksen valtuutusta päättämään lisäosingon jakamisesta

Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä, osingonmaksua sekä hallituksen valtuutusta päättämään lisäosingon jakamisesta Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä, osingonmaksua sekä hallituksen valtuutusta päättämään lisäosingon jakamisesta Emoyhtiön taseen 31.12.2012 mukaan emoyhtiön jakokelpoiset

Lisätiedot

Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja äänestyslippujen jakaminen aloitetaan 14.30.

Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja äänestyslippujen jakaminen aloitetaan 14.30. YHTIÖKOKOUSKUTSU Martela Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina 13.3.2014 klo 15.00 Martelatalossa, Takkatie 1, 00370 Helsinki. Kokoukseen ilmoittautuneiden

Lisätiedot

KUTSU VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

KUTSU VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN KUTSU VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN Elite Varainhoito Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään tiistaina 4.4.2017 klo 10.30 alkaen Rake-salissa, osoitteessa Erottajankatu

Lisätiedot

Marimekko Oyj Pörssitiedote 1 (6) 16.3.2009 klo 14.30

Marimekko Oyj Pörssitiedote 1 (6) 16.3.2009 klo 14.30 Marimekko Oyj Pörssitiedote 1 (6) 16.3.2009 klo 14.30 KUTSU MARIMEKKO OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN Marimekko Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään keskiviikkona

Lisätiedot

Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiö jakaa tilikaudelta 1.1.2015 31.12.2015 osinkoa 0,14 euroa osakkeelta. Osinkoa jaetaan osakkeenomistajalle,

Lisätiedot

ROBIT OYJ YHTIÖTIEDOTE 28.3.2017 KLO 16.20 KUTSU ROBIT OYJ:N YLIMÄÄRÄISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN Robit Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan ylimääräiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina 20.4.2017 klo 12.00

Lisätiedot

6. Vuoden 2016 tilinpäätöksen, joka sisältää konsernitilinpäätöksen, ja toimintakertomuksen esittäminen Toimitusjohtajan katsaus

6. Vuoden 2016 tilinpäätöksen, joka sisältää konsernitilinpäätöksen, ja toimintakertomuksen esittäminen Toimitusjohtajan katsaus 1 (5) ETTEPLAN OYJ:N YHTIÖKOKOUSKUTSU Etteplan Oyj:n ( Yhtiö ) osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään tiistaina 4. huhtikuuta 2017 kello 13:00 alkaen Yhtiön toimitiloissa

Lisätiedot

OSAKEANNIN EHDOT. Annetun valtuutuksen perusteella liikkeeseen laskettavien uusien osakkeiden määrä voi olla enintään 40 000 000 osaketta.

OSAKEANNIN EHDOT. Annetun valtuutuksen perusteella liikkeeseen laskettavien uusien osakkeiden määrä voi olla enintään 40 000 000 osaketta. OSAKEANNIN EHDOT Yhtiökokouksen osakeantivaltuutus Tecnotreen varsinainen yhtiökokous valtuutti 28.3.2012 Yhtiön hallituksen ehdotuksen mukaisesti hallituksen päättämään enintään 22 500 000 uuden osakkeen

Lisätiedot

Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä ja osingonmaksua

Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä ja osingonmaksua Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä ja osingonmaksua Emoyhtiön taseen 31.12.2013 mukaan emoyhtiön jakokelpoiset varat ovat 17 969 052,99 euroa. Hallitus esittää yhtiökokoukselle,

Lisätiedot

(6) Vuoden 2016 konsernitilinpäätöksen sisältävän tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

(6) Vuoden 2016 konsernitilinpäätöksen sisältävän tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen Ferratum Oyj:n osakkeenomistajille KUTSU FERRATUM OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN Ferratum Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan yhtiön varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään 4.5.2017, klo 10.00 alkaen

Lisätiedot

TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMINEN JA OSINGONMAKSUSTA PÄÄTTÄMINEN

TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMINEN JA OSINGONMAKSUSTA PÄÄTTÄMINEN 1 TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMINEN JA OSINGONMAKSUSTA PÄÄTTÄMINEN Hallitus ehdottaa 11.4.2017 kokoontuvalle varsinaiselle yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 1.1. - 31.12.2016 vahvistettavan taseen

Lisätiedot