ekotehokas toimitalo Suunnittelukilpailu

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ekotehokas toimitalo Suunnittelukilpailu 5.5.2010 8.10.2010"

Transkriptio

1 Viikin Synergiatalo Suomen ympäristökeskuksen ekotehokas toimitalo Suunnittelukilpailu ARVOSTELUPÖYTÄKIRJAN kuvaliite, kilpailuehdotukset Viikki Synergy Building The Finnish Environment Institute s Ecologically Efficient Office Building Design Competition May 2 8 October 2 Appendix TO MINUTES OF THE COMPETITION JURY, competition entries Kilpailun voittaja Competition winner: APILA Muut ehdotukset, joita ei asetettu paremmuusjärjestykseen Other entries, not ranked in order of superiority: solaris, valaistus, pikkukampus, pastorale, 1919

2 Ò B B W IN D SEA Space W IN D SEA Site Plan 1: Before Space IN D / FOREST W SEA Space Before After

3 ÒApi Protective Forest W IN D SEA Space Before / FOREST After Interior Perspective View Site Plan 1: ÒAp APILA Viikki Synergy Building, 1661; 6>1:76-6< 6;<1<=<-I; +7.J+1-6<.J+- =14,16/ Laboratory for Sustainable Development Energy Production =:;7+1-<A.)+-;)*1/+)44-6/-<7,->-478-<7,;.7:+76;<:=+<176<)<):-;=;<)16)*4-)6,8:-;-:>-6)<=:)4:-;7=:+-; &11331#A6-:/A =14,16/+)6*-;--6);)4)*7:)<7:A.7:;=;<)16)*4-*=14,16/ -<7,; G! H +47>-: ;7?;<-4)<-;<;74=<176;.7:-+7 -.J+1-6< +76;<:=+<176 Connecting to the Landscape $-6-?*=14,16/1;47+)<-,16&11331#+1-6+-!):3 <?144)3-)6 187:<)6<7,-:6),,1<176<7<-):+1<-+<=:-7.&11331 )8=; $- *=14,16/;1<-1;47+)<-,76<--,/ ;8)+- $-;=::7=6,16/ 4)6,;+)8-1;*-)=<1.=4 +76;1;<16/7.J-4,;)6,:1,/-;6-):<-;-) $-6-?*=14,16/+:-)<-;)6)<=:)4),,1<176<7<1;4)6,;+)8- $- *=14,16/?1<1<;.:--7=<416-.7:;))6 ),-1;4)6,76<--,/-7. <-78-6J-4,; '1<<:--;)6,>-/-<)<176 <-1;4)6,1;)6+7:-,<7 <-:1,/-*-16, $-)11;<7+:-)<-)618:-;;176<)<<-*=14,16/?);)4?)A;<-:- 8:7,=+<176 $- -A!: ;.7:-6-:/A8:7,=+< =,- $-:77.7.<-*=14,16/1;+7>-:-,?1<;74):8)6-4;.)+16/ ;7=<16,-/:--)6/4- %;16//:7=6,-)< $--)<.:7?-44;)6,.7=6,)< ;1;=;-, $-+78=<-::77; :-.:1/-:)<-,;8)+-;-<+ +-;;-)<<7-)<<-*=14,16/,,1<176)4-)<.:7 1;<:1+< -)<16/;A;<- -)<8=8;):-=;-,.7:+77416/16<-;=-: Architectural Concept $-*=14,16/);).:--;+=48<=:)4>74=- '1<16<-=6,=4)<16/?)44; )*1//):,-6+)6*-,1;+7>-:-, $1;1;<-/:--6-):<7. <-*=14,16/)6,)44?7:3;8)+-;/)<-:):7=6,1< 7:<--6<:)6+- 7.<-*=14,16/ <-<7?-:;7?;<-?)A *:1,/-4-),;<7<-,77: 1,16/<-+):;=6,-:6-)< 44*=14,16/)<-:1)4;):-6)<=:)4)6, -+7F.:1-6,4A '77, ;<76-)6,8)8-: 84);<1++787;1<-):-<-3-A )<-:1)4; $- -A!: ;.7:)+1->16/-6-:/A-.J+1-6+A/7)4;):- Exterior Perspective 1611B16/7=<;1,->74=- All walls, roofs and windows are insulated to the highest ;<)6,):, )316/=;-7.*=..-:B76-; $-/):,-616<-1,,4-7.<-*=14,16/)+<;);*=..-:B76- :-,=+16/-)< +74,47),;16;1,- <-*=14,16/ $-;8)+-1;3-8<161,<-8-:)<=:- -)<-,*A <1;+774-,*A6)<=:)4>-6<14)<17616 <-;=-: )A41/< 16,1:-+<,)A41/< *=<161=,1:-+<;=641/< $-*7,A7. <-*=14,16/6--,;<7*-6)::7?-67=/)6,<-*=14,16/ -1/<1;:-4)<1>-4A47?..-+<1>-;74):8:7<-+<176 Creating Òa house in the woodsó is a new innovative way to =;-6)<=:)4;),16/ $-*=14,16/1;;=::7=6,-,*A),-6;- *-4<7.<:--; $-4-)>-;8:7>1,-;),7?16<-;=-: 6 ),,1<176 ;8-+1)4/4);;;74=<176;)6,),2=;<)*4-47=>-:;):- =;-, $-*=14,16/;=:.)+-;):-?1<- 41/<+747:<7:-K-+< -)< 7-+)61+) /.7:7.J+-; '1<-..-+<1>-;74):8:7<-+< )61+) /1;6--, -,167.J+-; $1;1;=;-,<:7=/7=<)44;A;<-; 6<-441/-6<),2=;<)*4--)<16/)6,>-6<14)<176 -);=:16/)6,78<11B16/-6-:/A+76;=8<176 ->-6*A16,1 >1,=)4=;-:; View 1611B16/)44=; <:1+1<A All lightning and electrical equipment are selected not to?);<--6-:/a Materials $-*=14,16/)<-:1)4;)6,+76;<:=+<176-<7,;)>-*--6;-4-+<-,?1<<-) B16/ -1;;176; $-)16)<-:1)416<-*=14,16/1;?77, $-47),*-):16/;<:=+<=:-1;),-7.?77,?1< "$ +74=6;)6,*-); );?-44);?77,-67447?-4--6<; 76+:-<-1;=;-,764A16/:7=6,K77:)6,;<)1:+);- ;<:=+<=:-; $-7=<;1,-.)D),-1;),-7.=68)16<-,?77,?1+ <=:6;6)<=:)44A/:-A $-+7=:<A):,.)D),-1;),-7.8)8-: 84);< ;1<- %!!:7J?1+1; :-+A+4-,16,=;<:1)4?);<- $-16;=4)<1761;),-7. 37>144) 1/<?)44;16;1,-<-*=14,16/):- +7>-:-,?1</A8;=*7):, Electrical Systems #7-7.<-3-A1,-);.7:-4-+<:1+)4;A;<-;16<-*=14,16/16+4=,- <-.7447?16/ #74):8)6-4;8:7,= <:1+1<A6--,-,16 <-*=14,16/ $-*=14,16/1;+766-+<-,<7-4; :/AI;87?-: /:1, 6;<)44)<176K77:;):-=;-,16)44?7:3;8)+-;<:7=/7=<<- 4-+<:1+)4+):;)>-47),16/ 8716<;16<-8):316/):-) *=14,16/ ;)>16/-4-+<:1+1<A.7:41/<16/ =<;1,-41/<16/1;1611B-,.7447?16/<-8: ;7.<- )<=:)4!:-;-:>)<176):-) <-+6747/A1;=;-,<:7=/7=<<-*=14,16/ Innovative Work Spaces $-)1);*--6<7+:-)<-16;81:16/)6,1667>)<1>-?7:3-6>1:76-6< 44?7:3;8)+-;/)<-:):7=6,<-/):,-6 /:--6-):<7. <-*=14,16/ $-/):,-6/1>-;).:)/-6<7.6)<=:-.7:<-*=14,16/ =;-:; 6-)+K77: <-:-1;)+-6<:)44A47+)<-,K77:7);1; 16? )6--< $1;.7;<-:;;7+1)416<-:)+<176)6,1667>)<176; ->-6<;)6,.7:;7.?7:316/ 6<-7.J+-):-) =4<1;8)+--6>1:76-6<7..-:;)/:-)<>):1-<A7.,1..-:-6<?7:3;8)+-; 7,1J)*141<A1; <-3-A+76+-8< #8)+-;):-8:7>1,-,.7:16,1>1,=)4?7:3 16<-:)+<1>-?7:3 6-<?7:316/)6,--<16/;!:1>)<--6+47;=:-;):-+:-)<-,.7:?7:3,-)6,16/+76+-6<:)<176 &1-?7.<-/):,-67:;=::7=6,16/ 4)6,;+)8-1;8:-;-6<16)44;8)+-; Increasing Social Capital &11331#A6-:/A +)6+76<:1*=<-<716+:-);16/;7+1)4+)81<)4 ;7+1-<A<)<41>-;*A<- 8: ;7.;=;<)16)*4-,->-478-6<:-9=1:-;67<764A )81<)4*=<)4;7;7+1)4+)81<)4 #7+1)4+)81<)41;)4;7)8:-:-9=1;1<-.7:)+78-<1<1>-;7+1-<A 78-<1<1>-6-;; 16<=:6-6)*4-;) )++7:,)6+-?1<;=;<)16)*4-,->-478-6< $-*=14<-6>1:76-6< +:-)<-;<-8A;1+)4.:)-?7:3.7:<1;8:7+-;; $-)11;<7*=14, inspiring places where future innovations and human networks are *7:6 Green Solutions $-*=14,16/1;;=::7=6,-,*A<:--;!78=4=;<:-=4) :-+<) 8A4>C;))8) $->-/-<)<17616;<:)<-/1+47+)< ;<-*=14,16/ <:7=/;),16/)6,8:->-6<;-)<47;;*A:-,=+16/?16,;8--, $:--;?1<*:7),+)6781-;):-=;-,);)+76<:);<<7<-):-);?1< +74=6;)8-,<:--; $-?74-;1<-1;84)6<-,);,-6;-);87;;1*4-?1<6)<1>-84)6<;<7+:-)<-)1/*17);;,-6;1<A &-/-<)<176 8:7>1,-;8744=<)6<16<-:+-8<176?)<-:)*;7:8<176)6,/:--67=;- /);:-/=4)<176 $-)<-:1)4;-4-+<1761;:-/176)4!4)6<-,>-/-<)<1761;6)<1>- $-;=:.)+-;):-8)>-,?1<87:7=;)<-:1)4; $-;714 <:1=;):-/):,-6; )6)++-;;1*4-7);1;.7:<-*=14,16/;=;-:; ")16/):,-6;?7:3 as storm water management feature on site, as well as microclimate :-/=4)<176B76-; $-A):-84)6<-,?1<6)<1>-84)6<; :--,; ;)44 <:--; $-;<76-8)>-,K77:;):-*7?4;)8-,167:,-:<7:-/=4)<- <-?)<-:4->-4 ')<-:+:-)<-;)876,16<-1,,4-7.<-/):,-6 #-:>1+-<:).J+1;+-6<:)44A47+)<-,76<-/:7=6,4->-4?1<,1:-+< )++-;;<7)44.=6+<176; ):8):316/1;47+)<-,7=<;1,-<71611B- 6--,.7:*=14<;<:=+<=:-;)6,-+)61+)4>-6<14)<176 (-< 8):316/1; 1,,-6.:7<->1-? $--6<:)6+-+7=:<A):,.7:;)*:1,/-?1<) G144-,/-H4-),16/<7?):,;<-)16-6<:)6+- $-+):;):-47+)<-, 8):<1)44A=6,-:<-*:1,/- %;-7.8=*41+<:)6;87:<)< =;- >-1+4-;)6,*1+A+4-;?144*--6+7=:)/-, $-*1+A+4-;)>-<-*-;< 84)+-6-):<-)16-6<:)6+-

4

5 Facade

6 Facade to the West 1:2

7 Floor Plan Detail 1: Level 4 Facade to the South 1:2

8 Exterior Perspective View Section B 1:2 Regional Facade 1: Section A 1:2 ÒApila

9 aó Section A 1:2

10 R G Y G Y Facade to the West 1:2 Facade to the South 1:2

11 Level 3 Level 4 Level 2

12 Kilpailun voittaja: Ehdotus, nimimerkki Apila Tekijät: Arkkitehtitoimisto JKMM Oy (tekijänoikeudet) sekä ECADI (East China Architectural Design & Research Institute Co., Ltd.) Asmo Jaaksi, arkkitehti SAFA Teemu Kurkela, arkkitehti SAFA Samuli Miettinen, arkkitehti SAFA Juha Mäki-Jyllilä, arkkitehti SAFA Christopher Delany, arkkitehti SAFA Haiyang Liu, arkkitehti Wei Huang, arkkitehti Avustajat: Arkkitehtitoimisto JKMM Oy Edit Bajsz, arkkitehti SAFA Edgars Racins, arkkitehtiyo Harri Lindberg, arkkitehtiyo Päivi Meuronen, sisustusarkkitehti SIO Katariina Hakala, suunnitteluassistentti Juho Malmi, arkkitehtiyo. (IFC-malli) Rakennesuunnittelu: Finnmap Consulting Oy Antti Vilén, DI Talotekniikka, valaistussuunnittelu, laboratoriosuunnittelu sekä energiaja olosuhdesimulointi: Ins. tsto Granlund Oy Mika Reinikainen, Ins. Kari Kaleva, Ins. Sanna Forsman, Ttm. Anssi Hakarinne, Ins. Pia Sormunen, TkT Erja Reinikainen, DI Pienoismalli: Klaus Stolt Maisema-arkkitehtuuri: LOCI Maisema-arkkitehdit Oy Krista Muurinen, maisema-arkkitehti MARK Emilia Weckman, maisema-arkkitehti MARK Milla Hakari, maisema-arkkitehti MARK Pia Kuusiniemi, maisema-arkkitehti MARK Leena Buller, maisema-arkkitehti MARK Liisa Dahlqvist, puutarhuri

KOLIN KANSALLISPUISTON TOIMINTA- JA PALVELUKESKUS ARKKITEHTUURIKUTSUKILPAILU

KOLIN KANSALLISPUISTON TOIMINTA- JA PALVELUKESKUS ARKKITEHTUURIKUTSUKILPAILU TIEDOTE SIVU (1/3) JULKAISUVAPAA 4.12.2009 KLO 14.30 KOLIN KANSALLISPUISTON TOIMINTA- JA PALVELUKESKUS ARKKITEHTUURIKUTSUKILPAILU 23.6.- 13.10.2009 Kahden kilpailutyön parhaat ominaisuudet yhdistämällä

Lisätiedot

FROM VISION TO CRITERIA: PLANNING SUSTAINABLE TOURISM DESTINATIONS Case Ylläs Lapland

FROM VISION TO CRITERIA: PLANNING SUSTAINABLE TOURISM DESTINATIONS Case Ylläs Lapland FROM VISION TO CRITERIA: PLANNING SUSTAINABLE TOURISM DESTINATIONS Case Ylläs Lapland Tiina Merikoski, Landscape Architect (M.Sc) Aalto University School of Science and Technology Department of Architecture

Lisätiedot

Suomen Ympäristökeskuksen Synergiatalo. P U U P Ä I V Ä S a m u l i M i e t t i n e n

Suomen Ympäristökeskuksen Synergiatalo. P U U P Ä I V Ä S a m u l i M i e t t i n e n Suomen Ympäristökeskuksen Synergiatalo P U U P Ä I V Ä S a m u l i M i e t t i n e n 2 7. 1 0. 2 0 1 1 Paanu, pinottuna Paanu, pinottuna Paanu, pinottuna UPM 9 SYNERGIA-talo TOP

Lisätiedot

ekotehokas toimitalo Suunnittelukilpailu 5.5.2010 8.10.2010

ekotehokas toimitalo Suunnittelukilpailu 5.5.2010 8.10.2010 Viiin Synergiatalo Suoen ypäristöesusen eohoas toiitalo Suunnitluilpailu 50 800 RVSEUPÖYÄKIRJ uvalii, ilpailuehdotuset Viii Synergy uilding he Finnish Environent Institu s Ecologically Efficient ffice

Lisätiedot

Vuoden valaistuskohde kilpailu järjestettiin nyt kolmannentoista kerran.

Vuoden valaistuskohde kilpailu järjestettiin nyt kolmannentoista kerran. Kilpailun tarkoituksena on kannustaa kotimaisia valaistussuunnittelijoita ja rakennuttajia antamalla tunnustusta ansiokkaille ja korkeatasoisille valaistusratkaisuille. Vuoden valaistuskohde kilpailu järjestettiin

Lisätiedot

Stormwater filtration unit

Stormwater filtration unit Stormwater filtration unit Background, concept and applied design work Olli Hakala 2018 WSP Finland Aalto university Kyttä ym. 2014. Veden äärellä kysely, ENTJUSTESS-hanke. Aalto yliopisto. STORMWATER

Lisätiedot

Ratkaistut yleiset arkkitehtuurikilpailut Genomförda allmänna tävlingar - Judged Finnish open competitions

Ratkaistut yleiset arkkitehtuurikilpailut Genomförda allmänna tävlingar - Judged Finnish open competitions Ratkaistut yleiset arkkitehtuurikilpailut 1999 2002 Genomförda allmänna tävlingar - Judged Finnish open competitions 1999 2002 2002 Lappeenrannan yliopistokampuksen asuntoalueen suunnittelukilpailu Residential

Lisätiedot

Building Information Model (BIM) promoting safety in the construction site process. SafetyBIM research project 10/2007 2/2009. (TurvaBIM in Finnish)

Building Information Model (BIM) promoting safety in the construction site process. SafetyBIM research project 10/2007 2/2009. (TurvaBIM in Finnish) Building Information Model (BIM) promoting safety in the construction site process research project 10/2007 2/2009 (TurvaBIM in Finnish) Building Information Model (BIM) promoting safety in the construction

Lisätiedot

Karelia ENI CBC-ohjelma/ PÄÄTÖSLUETTELO 1 Pohjois-Pohjanmaan liitto

Karelia ENI CBC-ohjelma/ PÄÄTÖSLUETTELO 1 Pohjois-Pohjanmaan liitto Karelia ENI CBC-ohjelma/ PÄÄTÖSLUETTELO 1 Ohjelmajohtaja Päätökset Karelia ENI CBC ohjelmassa hyväksytyt hankkeet: 7.5.2018 Myönteinen toimeenpanopäätös hankkeesta KA3002: Karelian Art-Residency Network

Lisätiedot

Suomen Arkkitehtiliitto SAFA Arkkitehtuurikutsukilpailut 1990 2012

Suomen Arkkitehtiliitto SAFA Arkkitehtuurikutsukilpailut 1990 2012 Suomen Arkkitehtiliitto SAFA Arkkitehtuurikutsukilpailut 1990 2012 päivitetty 26.6.2012 / PI, SAFA 2011 Sipoon jokilaakson suunnittelukilpailu 15.9. 16.12.2011 1. sija: Arkkitehtitoimisto AJAK Oy / tekijöinä:

Lisätiedot

RYM Oy. Built Environment Innovations

RYM Oy. Built Environment Innovations RYM Oy Built Environment Innovations Tutkimuslaitokset ja yliopistot Rakennettu ympäristö RYM Oy Teollisuus Energia ja ympäristö CLEEN Oy Metallituotteet ja koneenrakennus FIMECC Oy Metsäteollisuus Metsäklusteri

Lisätiedot

Miksei voisi istua välillä lattialla? Why not sit on the floor for a change

Miksei voisi istua välillä lattialla? Why not sit on the floor for a change Mukula 12 Miksei voisi istua välillä lattialla? Why not sit on the floor for a change 12 Design Kaija Aalto Mukula-istuinseinä syntyi Aalto-yliopiston ja Iskun keväällä 2011 järjestämässä yhteisessä opiskelijaprojektissa,

Lisätiedot

Hankintailmoitus: Senate-properties : Finnish Environment Institute s eco-efficient office building - Viikki Synergy Building, design competition

Hankintailmoitus: Senate-properties : Finnish Environment Institute s eco-efficient office building - Viikki Synergy Building, design competition Page 1 of 6 Hankintailmoitus: Senate-properties : Finnish Environment Institute s eco-efficient office building - Viikki Synergy Building, design competition 19.2.2010 17:20 Osallistumishakemukset 2 klo

Lisätiedot

Lauritsalan uusi koulu Päivämäärä 15.7.2014 Kokonaissuunnittelutarjousvertailu

Lauritsalan uusi koulu Päivämäärä 15.7.2014 Kokonaissuunnittelutarjousvertailu Lauritsalan uusi koulu Päivämäärä 15.7.2014 Kokonaissuunnittelutarjousvertailu Arkkitehtuura Oy Pääsuunnittelija arkkiteht SAFA Jarmo Sulonen, pätevyys ja kokemus hankkeeseen riittäviä Arkkitehtisuunnittelu

Lisätiedot

TKK 100 vuotta -merkki

TKK 100 vuotta -merkki TKK 100 vuotta -merkki jari laiho design studio WHO ARE YOU oy Merkin esittely TKK Viestintä elementit TKK Viestintä TKK Viestintä TKK Viestintä TKK Viestintä TKK Viestintä TKK Viestintä TKK Viestintä

Lisätiedot

VÄRE premises Sari Dhima

VÄRE premises Sari Dhima VÄRE premises Sari Dhima 25.10.2017 The tasks with departments: - Discuss about personnel s location in Väre - Find out the group of team rooms - Find out tenured professors wish to an own office room

Lisätiedot

ProAgria. Opportunities For Success

ProAgria. Opportunities For Success ProAgria Opportunities For Success Association of ProAgria Centres and ProAgria Centres 11 regional Finnish ProAgria Centres offer their members Leadership-, planning-, monitoring-, development- and consulting

Lisätiedot

Älykäs erikoistuminen. Kristiina Heiniemi-Pulkkinen

Älykäs erikoistuminen. Kristiina Heiniemi-Pulkkinen Älykäs erikoistuminen Kristiina Heiniemi-Pulkkinen 9.6.2015 Miksi? Perimmäisenä ajatuksena on EU rahoituksesta saatavan hyödyn kasvattaminen; kullakin alueella on omat vahvuutensa ja päällekkäisen työn

Lisätiedot

ARKKITEHTUURIKILPAILUJA 2010

ARKKITEHTUURIKILPAILUJA 2010 ARKKITEHTUURIKILPAILUJA 2010 jaettu shared 4 "NODUS" Petri Laaksonen arkkitehti SAFA 10 "VANIKAN PALAT" Arkkitehtuuritoimisto B&M Oy 20 "INERTIA" Serum arkkitehdit Oy 16 "KUNNARI" Arkkitehdit Anttila &

Lisätiedot

Vuoden valaistuskohde -kilpailu järjestettiin nyt neljännentoista kerran.

Vuoden valaistuskohde -kilpailu järjestettiin nyt neljännentoista kerran. Kilpailun tarkoituksena on kannustaa kotimaisia valaistussuunnittelijoita ja rakennuttajia antamalla tunnustusta ansiokkaille ja korkeatasoisille valaistusratkaisuille. Vuoden valaistuskohde -kilpailu

Lisätiedot

Pontuksen päiväkoti ja koulu Päivämäärä 15.7.2014 Kokonaissuunnittelutarjousvertailu

Pontuksen päiväkoti ja koulu Päivämäärä 15.7.2014 Kokonaissuunnittelutarjousvertailu Pontuksen päiväkoti ja koulu Päivämäärä 15.7.2014 Kokonaissuunnittelutarjousvertailu Amhold As Pääsuunnittelija Ark Tarmo Kööp, pätevyys ja kokemus hankkeeseen riittäviä Arkkitehtisuunnittelijana Indrek

Lisätiedot

Sisustusarkkitehdit SIO ry kevätkokous 2016

Sisustusarkkitehdit SIO ry kevätkokous 2016 SISUSTUSARKKITEHDIT SIO ry www.sio.fi TOIMINTAKERTOMUS 2015 Yhdistyksen tarkoituksena on toimia sisustusarkkitehtien valtakunnallisena, aatteellisena ja ammatillisena järjestönä sekä tukea jäsentensä ammattitaidon

Lisätiedot

INSINÖÖRITAITOKILPAILUT. parhaat ideat esiin!

INSINÖÖRITAITOKILPAILUT. parhaat ideat esiin! INSINÖÖRITAITOKILPAILUT INSINÖÖRITAITOKILPAILUT TILAAJAN TYÖKALUNA Harkittuja ja monipuolisia ideoita haastaviin kohteisiin Innovatiivisuus, toteutettavuus, kustannustehokkuus Näkyvyyttä niin kansalaisten

Lisätiedot

Industry known for competence & ability to solve complex engineering challenges

Industry known for competence & ability to solve complex engineering challenges Finnish Marine Industry Industry known for competence & ability to solve complex engineering challenges Principal markets: Cruise ships, Ferries, Arctic & Offshore vessels, Specialized vessels Advanced

Lisätiedot

KURSSIEN POISTOT JA MUUTOKSET LUKUVUODEKSI

KURSSIEN POISTOT JA MUUTOKSET LUKUVUODEKSI Liite 6.5/2/2016 Aalto-yliopisto Insinööritieteiden korkeakoulu KURSSIEN POISTOT JA MUUTOKSET LUKUVUODEKSI 2016-2017 RAKENNE- JA RAKENNUSTUOTANTOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA Valmistelija Seppo Hänninen (Päivi

Lisätiedot

MATKAILUALAN TIETEELLISIÄ LEHTIÄ julkaisufoorumin tasoluokittain

MATKAILUALAN TIETEELLISIÄ LEHTIÄ julkaisufoorumin tasoluokittain MATKAILUALAN TIETEELLISIÄ LEHTIÄ julkaisufoorumin tasoluokittain 11042014 Julkaisufoorumin päivitysten vuoksi tasoluokka kannattaa aina tarkistaa julkaisufoorumin julkaisukanavan haku -sivulta: http://www.tsv.fi/julkaisufoorumi/haku.php?lang

Lisätiedot

Transport and Infrastructure what about the future? Professor Jorma Mäntynen Tampere University of Technology

Transport and Infrastructure what about the future? Professor Jorma Mäntynen Tampere University of Technology Transport and Infrastructure what about the future? Professor Jorma Mäntynen Tampere University of Technology 1 Finland as a part of the World Kuva: NASA Globalisation and the structural change of trade

Lisätiedot

Space for work, meetings and events. Expert Services for knowledge intensive and growth oriented SME s

Space for work, meetings and events. Expert Services for knowledge intensive and growth oriented SME s Success from innovations Terttu Kinnunen OSKE Energy Technology Cluster Joensuu Science Park Ltd. Länsikatu 15 80110 Joensuu terttu.kinnunen@carelian.fi 1 Space for work, meetings and events Expert Services

Lisätiedot

Indoor Environment 2011-2015

Indoor Environment 2011-2015 Indoor Environment 2011-2015 18.4.2013 Risto Kosonen Ohjelma on investointinäkökulmasta edennyt pääosin suunnitelman mukaisesti Työpaketti Kumulatiiviset kustannukset 1.5.2011 31.8.2012 Kumulatiiviset

Lisätiedot

indexhan wen Club Ambulant -play together

indexhan wen Club Ambulant -play together Club Ambulant -play together Tänä vuonna näyttelyn teema on Tulevaisuuden oppimisympäristö. Kurssin tavoite oli löytää persoonallisia, joustavia ja inspiroivia ratkaisuja koulumaailmaan. indexhan wen Suunnitellessamme

Lisätiedot

Tampereen Kansi ja Keskusareena. Innovatiivinen kaupunkisuunnittelu 4.5.2011 Mikko Leinonen

Tampereen Kansi ja Keskusareena. Innovatiivinen kaupunkisuunnittelu 4.5.2011 Mikko Leinonen Tampereen Kansi ja Keskusareena Innovatiivinen kaupunkisuunnittelu 4.5.2011 Mikko Leinonen 5 miljoonaa matkustajaa / vuosi NCC Property Development Oy 2 Konseptiluonnoksia NCC Property Development Oy 3

Lisätiedot

7.4 Variability management

7.4 Variability management 7.4 Variability management time... space software product-line should support variability in space (different products) support variability in time (maintenance, evolution) 1 Product variation Product

Lisätiedot

Konetekniikan koulutusohjelman opintojaksomuutokset

Konetekniikan koulutusohjelman opintojaksomuutokset Konetekniikan koulutusohjelman opintojaksomuutokset 2016-2017 UUDET OPINTOJAKSOT: BK10A3800 Principles of Industrial Manufacturing Processes BK10A3900 Reliability Based Machine Element Design BK10A4000

Lisätiedot

MILTÄ NÄYTTÄÄ TULEVAISUUDEN SAIRAALA?

MILTÄ NÄYTTÄÄ TULEVAISUUDEN SAIRAALA? MILTÄ NÄYTTÄÄ TULEVAISUUDEN SAIRAALA? Hennu Kjisik arkkitehti SAFA, TkT, professori Arkkitehtitoimisto Harris Kjisik, Helsinki Oulun yliopisto STAS Helsinki 24.1.2012 TAUSTAA PYÖRÄÄ EI TARVITSE KEKSIÄ

Lisätiedot

LIEKSAN PUUAKATEMIA -SEMINAARI

LIEKSAN PUUAKATEMIA -SEMINAARI LIEKSAN PUUAKATEMIA -SEMINAARI KOLILLA 11. 12.5.2011 11.5. Puun käytön laaja-alaistaminen 12.5. Ratkaisuja rakentamiseen onko puurakentaminen business? Valtakunnallinen puurakentamisen Road Show 2011 KE

Lisätiedot

Building a Pyramid Project Workshop, of April, Larissa, Greece

Building a Pyramid Project Workshop, of April, Larissa, Greece Building a Pyramid Project Workshop, 15-17 of April, Larissa, Greece Nuorelta yrittäjältä vaadittavien tietojen, taitojen ja kompetenssien tunnistaminen ja niiden kehittäminen opetuksessa Özerk Göker Pyramid

Lisätiedot

TM ETRS-TM35FIN-ETRS89 WTG

TM ETRS-TM35FIN-ETRS89 WTG SHADOW - Main Result Assumptions for shadow calculations Maximum distance for influence Calculate only when more than 20 % of sun is covered by the blade Please look in WTG table WindPRO version 2.8.579

Lisätiedot

UPM:n hallituksen jäsenehdokkaiden henkilötiedot

UPM:n hallituksen jäsenehdokkaiden henkilötiedot UPM:n hallituksen jäsenehdokkaiden henkilötiedot Björn Wahlroos Puheenjohtaja Puheenjohtaja ja jäsen vuodesta 2008 Nimitys- ja hallinnointivaliokunnan puheenjohtaja s. 1952, Suomen kansalainen UPM:n osakkeita

Lisätiedot

Vuonna 2011 tukea saaneet hankkeet Hankkeita yhteensä 114 kpl Tukea myönnetty yhteensä 3 889 276

Vuonna 2011 tukea saaneet hankkeet Hankkeita yhteensä 114 kpl Tukea myönnetty yhteensä 3 889 276 Vuonna 2011 tukea saaneet hankkeet Hankkeita yhteensä 114 kpl Tukea myönnetty yhteensä 3 889 276 Yritys Koko Toimiala Hankkeen vaihe Tuki-% Summa SINI Furniture Interior Design Metsä-, puu ja paperiteollisuus

Lisätiedot

HALLITUKSEN JÄSENEHDOKKAIDEN HENKILÖTIEDOT

HALLITUKSEN JÄSENEHDOKKAIDEN HENKILÖTIEDOT HALLITUKSEN JÄSENEHDOKKAIDEN HENKILÖTIEDOT Björn Wahlroos Puheenjohtaja Jäsen vuodesta 2008 Nimitys- ja hallinnointivaliokunnan puheenjohtaja S. 1952 Kauppatiet. tri Sampo Oyj:n konsernijohtaja 2001 2009.

Lisätiedot

Kansainvälisiä tutkimus- ja kehitysprojekteja ekotehokkaan rakennetun ympäristön tuottamiseen, käyttöön ja ylläpitoon

Kansainvälisiä tutkimus- ja kehitysprojekteja ekotehokkaan rakennetun ympäristön tuottamiseen, käyttöön ja ylläpitoon Kansainvälisiä tutkimus- ja kehitysprojekteja ekotehokkaan rakennetun ympäristön tuottamiseen, käyttöön ja ylläpitoon ICT & ympäristönäkökulma rakennus- ja kiinteistöklusteri Pekka Huovila VTT Rakennus-

Lisätiedot

Suunnittelun lähtökohtia tulevaisuuden kaupunkiin

Suunnittelun lähtökohtia tulevaisuuden kaupunkiin Suunnittelun lähtökohtia tulevaisuuden kaupunkiin Rikastava kaupunki, tekemisen meininki Puheenvuoro SHOKeeraava fiksu kaupunki seminaarissa 25.3.2014 Aija Staffans TkT, arkkitehti SAFA, johtava tutkija

Lisätiedot

Itämeri -seminaari 3.12.2008

Itämeri -seminaari 3.12.2008 Itämeri -seminaari 3.12.2008 HAAGA-HELIA amk Liisa Rohweder KTT, yliopettaja Kestävä kehitys ja vastuullinen liiketoiminta 1 Miksi HAAGA-HELIA otti Itämerihaasteen vastaan? Yhteiskuntavastuullista toimintaa

Lisätiedot

MITEN OPIT SKAALATAAN? TONI LUHTI - PLATFORM OF TRUST

MITEN OPIT SKAALATAAN? TONI LUHTI - PLATFORM OF TRUST MITEN OPIT SKAALATAAN? TONI LUHTI - PLATFORM OF TRUST Miksi dataa pitäisi hyödyntää? 1. Ihmisten elämän parempi ymmärtäminen 2. Tietoiset päätökset (data = ymmärrys) 3. Kärpäsestä härkänen 4. Oikeiden

Lisätiedot

HORISONTTI OHJELMA SME-INSTRUMENTTI. Maarit Manninen Terveys- ja hyvinvointiaamukahvit

HORISONTTI OHJELMA SME-INSTRUMENTTI. Maarit Manninen Terveys- ja hyvinvointiaamukahvit HORISONTTI 2020 -OHJELMA SME-INSTRUMENTTI Maarit Manninen Terveys- ja hyvinvointiaamukahvit 20.4.2016 H2020 -ohjelman rakenne Pk-yritykset tärkeässä roolissa SME-instumentti: kenelle? Voimakasta kansainvälistä

Lisätiedot

Sähköjärjestelmän käyttövarmuus & teknologia Käyttövarmuuspäivä 25.11.2014

Sähköjärjestelmän käyttövarmuus & teknologia Käyttövarmuuspäivä 25.11.2014 Sähköjärjestelmän käyttövarmuus & teknologia Käyttövarmuuspäivä 25.11.2014 Jarmo Partanen, professori, Lappeenrannan yliopisto jarmo.partanen@lut.fi +358 40 5066 564 Electricity Market, targets Competitive

Lisätiedot

Poistuvat kurssit ja korvaavuudet (RRT ja YYT)

Poistuvat kurssit ja korvaavuudet (RRT ja YYT) Poistuvat kurssit ja korvaavuudet 2016-2017 (RRT ja YYT) Rakenne- ja rakennustuotantotekniikka Rak-43.3001 Rakennuksen rungon suunnittelu I CIV-E1030 Fundamentals of Structural Design Rak-43.3111 Prestressed

Lisätiedot

Faculty of Agriculture and Forestry. Forestry

Faculty of Agriculture and Forestry. Forestry Faculty of Agriculture and Forestry Promoting the sustainable use of bioresources by high level teaching based on scientific research Maatalous-metsä tieteellinen tiedekunta Faculty of Agriculture and

Lisätiedot

www.arcada.fi Camilla Wikström-Grotell, prefekt, prorektor DIAK to be Arcada s new neighbour A new sports hall is being planned

www.arcada.fi Camilla Wikström-Grotell, prefekt, prorektor DIAK to be Arcada s new neighbour A new sports hall is being planned OPINTOJEN TEHOKKUUS, LAATU JA PEDAGOGISET RATKAISUT työelämä- ja opiskelijalähtöiset pedagogiset ratkaisut amk-koulutuksessa 16.9. Työpaja I: Opintojen tehokkuus ja laatu www.arcada.fi DIAK to be Arcada

Lisätiedot

LUONNOS RT 80260 EN AGREEMENT ON BUILDING WORKS 1 THE PARTIES. May 1998 1 (10)

LUONNOS RT 80260 EN AGREEMENT ON BUILDING WORKS 1 THE PARTIES. May 1998 1 (10) RT 80260 EN May 1998 1 (10) AGREEMENT ON BUILDING WORKS This agreement template is based on the General Terms and Conditions of Building Contracts YSE 1998 RT 16-10660, LVI 03-10277, Ratu 417-7, KH X4-00241.

Lisätiedot

C I T Y K O R T T E L I Kutsukilpailu 31.1.2011-21.4.2011 ARVOSTELUPÖYTÄKIRJA 3.6.2011. Lappeenrannan kaupunki Tekninen toimi

C I T Y K O R T T E L I Kutsukilpailu 31.1.2011-21.4.2011 ARVOSTELUPÖYTÄKIRJA 3.6.2011. Lappeenrannan kaupunki Tekninen toimi C I T Y K O R T T E L I Kutsukilpailu 31.1.2011-21.4.2011 ARVOSTELUPÖYTÄKIRJA 3.6.2011 Lappeenrannan kaupunki Tekninen toimi 2 (16) 1. KILPAILUN YLEISTIEDOT Kilpailun järjesti Lappeenrannan kaupungin tekninen

Lisätiedot

Maakunnallinen TKIkehittäminen. TKI-foorumi 15.10.2015 Satakuntaliitto

Maakunnallinen TKIkehittäminen. TKI-foorumi 15.10.2015 Satakuntaliitto Maakunnallinen TKIkehittäminen TKI-foorumi 15.10.2015 Satakuntaliitto Maakuntaohjelma 2014-2017 TL1 Kannustavaa yhteisöllisyyttä Satakuntalaiset kouluttautuvat, käyvät töissä tai toimivat yrittäjinä. P1

Lisätiedot

Diaari Luokka AP RP 3 CB41 HealthAccess / Access to Distant Markets in Health and Wellness Nähtävänäolo Tallinn Science Park Tehnopol

Diaari Luokka AP RP 3 CB41 HealthAccess / Access to Distant Markets in Health and Wellness Nähtävänäolo Tallinn Science Park Tehnopol 1 Head of Managing Authority Merike Niitepõld Päätöspvm 25.08.2017 150 / 2017 AP RP 3 CB41 HealthAccess / Access to Distant Markets in Health and Wellness Nähtävänäolo 28.8.2017 Tallinn Science Park Tehnopol

Lisätiedot

Mineral raw materials Public R&D&I funding in Finland and Europe, 2015. Kari Keskinen

Mineral raw materials Public R&D&I funding in Finland and Europe, 2015. Kari Keskinen Mineral raw materials Public R&D&I funding in Finland and Europe, 2015 Kari Keskinen DM1369699 DM1369699 Green Mining (2011-2016) 81 projects started (39 company projects and 42 research projects) 117

Lisätiedot

TM ETRS-TM35FIN-ETRS89 WTG

TM ETRS-TM35FIN-ETRS89 WTG SHADOW - Main Result Assumptions for shadow calculations Maximum distance for influence Calculate only when more than 20 % of sun is covered by the blade Please look in WTG table WindPRO version 2.8.579

Lisätiedot

Rakennus uusiutuvan energian tuottajana - ovatko rakennus- ja energiaalat valmiita haasteeseen?

Rakennus uusiutuvan energian tuottajana - ovatko rakennus- ja energiaalat valmiita haasteeseen? Green Building Council Finland Rakennus uusiutuvan energian tuottajana - ovatko rakennus- ja energiaalat valmiita haasteeseen? Maija Virta Toimitusjohtaja, FIGBC Uutta EPBD rakennusten energiatehokkuusdirektiivissä

Lisätiedot

EU:n tarjoamia mahdollisuuksia

EU:n tarjoamia mahdollisuuksia INTELLIGENT ENERGY MANAGEMENT 22.4.09 EU:n tarjoamia mahdollisuuksia Tia Härkönen, Tekes Eurooppalainen t&k yhteistyö: omalla pienellä panoksella mukaan volyymiltään suureen hankkeeseen kontakteja, verkostoja

Lisätiedot

ARKKITEHTUURIKILPAILUJA ARCHITECTURAL COMPETITIONS IN FINLAND

ARKKITEHTUURIKILPAILUJA ARCHITECTURAL COMPETITIONS IN FINLAND ARKKITEHTUURIKILPAILUJA ARCHITECTURAL COMPETITIONS IN FINLAND 2 2011 Viikin Synergiatalo Viikki Synergy Building Ekologisesti kestävä toimitalo kilpailualueen sijainti location of competition area Senaatti-kiinteistöt

Lisätiedot

Teollinen markkinointi ja kansainvälinen liiketoiminta. Pääaineen esittely

Teollinen markkinointi ja kansainvälinen liiketoiminta. Pääaineen esittely Teollinen markkinointi ja kansainvälinen liiketoiminta Pääaineen esittely Teollinen markkinointi ja kansainvälinen liiketoiminta Pääaineen opiskelijat käyvät sekä markkinoinnin että kansainvälisen liiketoiminnan

Lisätiedot

Asukkaat, teknologiat ja ympäristö:

Asukkaat, teknologiat ja ympäristö: Asukkaat, teknologiat ja ympäristö: jatkuvuuksien merkitys kaupunkisuunnittelussa ASU-LIVE Lahti 23.-24.10.2014 Helena Leino Ympäristöpolitiikan yliopistonlehtori Johtamiskorkeakoulu Tampereen yliopisto

Lisätiedot

Tuloksia ja kokemuksia / results and experiences

Tuloksia ja kokemuksia / results and experiences EUROPEAN REGIONAL DEVELOPMENT FUND INTERREG IVC 2007-2013 interregional cooperation across Europe Tuloksia ja kokemuksia / results and experiences Interreg IVC/ Interreg Europe 26 May 2015, Helsinki INTERREG

Lisätiedot

arkkitehtuurikilpailuja

arkkitehtuurikilpailuja arkkitehtuurikilpailuja Architectural competitions in finland 2 2008 Saunalahden koulu, Espoo Saunalahti School, Espoo Uusi kouluarkkitehtuuri luo kohtaamispaikkoja ARKKITEHTI FINSK ARKITEKTURTIDSKRIFT

Lisätiedot

Kruunusillat - Crown Bridges

Kruunusillat - Crown Bridges Kruunusillat - Crown Bridges Bridge Design Competition Ville Alajoki Background 3 3 bridges connects From Kruununhaka to Sompasaari From Sompasaari to Korkeasaari From Korkeasaari to Kruunuvuorenranta

Lisätiedot

Hallituksen jäsenehdokkaiden henkilötiedot

Hallituksen jäsenehdokkaiden henkilötiedot Hallituksen jäsenehdokkaiden henkilötiedot Björn Wahlroos Puheenjohtaja Jäsen ja puheenjohtaja vuodesta 2008 Nimitys- ja hallinnointivaliokunnan puheenjohtaja S. 1952 Kauppatiet. tri Sampo Oyj:n konsernijohtaja

Lisätiedot

Hallituksen jäsenehdokkaiden henkilötiedot

Hallituksen jäsenehdokkaiden henkilötiedot Hallituksen jäsenehdokkaiden henkilötiedot Björn Wahlroos Puheenjohtaja Jäsen ja puheenjohtaja vuodesta 2008 Nimitys- ja hallinnointivaliokunnan puheenjohtaja s. 1952 Kauppatiet. tri Sampo Oyj:n konsernijohtaja

Lisätiedot

FIS IMATRAN KYLPYLÄHIIHDOT Team captains meeting

FIS IMATRAN KYLPYLÄHIIHDOT Team captains meeting FIS IMATRAN KYLPYLÄHIIHDOT 8.-9.12.2018 Team captains meeting 8.12.2018 Agenda 1 Opening of the meeting 2 Presence 3 Organizer s personell 4 Jury 5 Weather forecast 6 Composition of competitors startlists

Lisätiedot

Tekesin innovaatiorahoitus ja Green Growth ohjelma

Tekesin innovaatiorahoitus ja Green Growth ohjelma Tekesin innovaatiorahoitus ja Green Growth ohjelma - Tuomo Suortti/Tekes 22.11.2012 DM 1036318 Kaupallisesti tai yhteiskunnallisesti uudella tavalla hyödynnettävä tieto ja osaaminen Innovatiiviset liiketoimintakonseptit

Lisätiedot

Aurinkoenergian palvelu- ja rahoitustarjonta

Aurinkoenergian palvelu- ja rahoitustarjonta Aurinkoenergian palvelu- ja rahoitustarjonta FinSolar-hankkeessa laadittiin yrityksille aurinkoenergian palvelu- ja rahoitusmalleihin liittyvä markkinakysely syyskuussa 2015. Kysely kanavoitiin FinSolar-hankkeen

Lisätiedot

Meriliikenteen digitalisaatio MERIT. smart maritime industry

Meriliikenteen digitalisaatio MERIT. smart maritime industry Meriliikenteen digitalisaatio MERIT ulla.tapaninen@hel.fi smart maritime industry Meriliikenteen digitalisaatio 1. Vessel 2. Supply chain City of Helsinki 14.12.2016 2 Meriliikenteen digitalisaatio Älykäs

Lisätiedot

Hiedanranta TAMPERE, FINLAND. Älykäs ja kestävä tulevaisuuden kaupunginosa Smart and sustainable city district of the future

Hiedanranta TAMPERE, FINLAND. Älykäs ja kestävä tulevaisuuden kaupunginosa Smart and sustainable city district of the future TAMPERE, FINLAND Älykäs ja kestävä tulevaisuuden kaupunginosa Smart and sustainable city district of the future Kulttuuritila Kuivaamo 00 1000 Kenneli DIY -skeittihalli 400 Hiedanrannan Paja Kansainvälinen

Lisätiedot

23.5.2012 1 Rakentamisen näkymät EU-alueella ja Suomessa

23.5.2012 1 Rakentamisen näkymät EU-alueella ja Suomessa 23.5.2012 1 Rakentamisen näkymät EU-alueella ja Suomessa Pekka Pajakkala Senior Advisor, VTT President of EUROCONSTRUCT 2012 23.5.2012 2 Rakentamisen näkymät EU, CEE, SUOMI 1. VTT 2. TALOUDEN JA RAKENTAMISEN

Lisätiedot

Social and Regional Economic Impacts of Use of Bioenergy and Energy Wood Harvesting in Suomussalmi

Social and Regional Economic Impacts of Use of Bioenergy and Energy Wood Harvesting in Suomussalmi Social and Regional Economic Impacts of Use of Bioenergy and Energy Wood Harvesting in Suomussalmi Green Cities and Settlements 18.2.2014 Ville Manninen Writers Project group Sirpa Korhonen, Anna Mari

Lisätiedot

Maakunnallisen TKI-kehittämisen lähtökohtia. Maakunnallinen TKI-foorumi Satakuntaliitto

Maakunnallisen TKI-kehittämisen lähtökohtia. Maakunnallinen TKI-foorumi Satakuntaliitto Maakunnallisen TKI-kehittämisen lähtökohtia Maakunnallinen TKI-foorumi 10.4.2014 Satakuntaliitto Maakuntaohjelma 2014-2017 TL1 Kannustavaa yhteisöllisyyttä Satakuntalaiset kouluttautuvat, käyvät töissä

Lisätiedot

HAMK bioeconomy expertise in territorial and global development. Dr Tapani Pöykkö, Regional Development Director, School of Bioeconomy

HAMK bioeconomy expertise in territorial and global development. Dr Tapani Pöykkö, Regional Development Director, School of Bioeconomy HAMK bioeconomy expertise in territorial and global development Dr Tapani Pöykkö, Regional Development Director, School of Bioeconomy Bioeconomy expertise in HAMK a multi-disciplinary expertise Horticulture,

Lisätiedot

TONI TÖRMÄNEN, FINNMAP CONSULTING OY - TYÖELÄMÄN HAASTEET 11.06.2013

TONI TÖRMÄNEN, FINNMAP CONSULTING OY - TYÖELÄMÄN HAASTEET 11.06.2013 TONI TÖRMÄNEN, FINNMAP CONSULTING OY - TYÖELÄMÄN HAASTEET 11.06.2013 TONI TÖRMÄNEN 30 vuotias Alun perin lähtöisin Turusta Nykyisin kotipaikka on Nummela Perhe: Vaimo ja 2 kuukauden ikäinen tytär, Emilia

Lisätiedot

Teollinen markkinointi ja kansainvälinen liiketoiminta. Pääaineinfo 10.3.2015 4301+02 klo 12:15-14

Teollinen markkinointi ja kansainvälinen liiketoiminta. Pääaineinfo 10.3.2015 4301+02 klo 12:15-14 Teollinen markkinointi ja kansainvälinen liiketoiminta Pääaineinfo 10.3.2015 4301+02 klo 12:15-14 Teollinen markkinointi ja kansainvälinen liiketoiminta Pääaineen opiskelijat käyvät sekä markkinoinnin

Lisätiedot

CIVITAS Handshake. Kohti elinvoimaisempaa Helsinkiä. Oskari Kaupinmäki

CIVITAS Handshake. Kohti elinvoimaisempaa Helsinkiä. Oskari Kaupinmäki CIVITAS Handshake Kohti elinvoimaisempaa Helsinkiä Oskari Kaupinmäki 9.10.2019 Bringing together 13 of Europe's cities to share and inspire cycling excellence Welcome to Handshake Projektin pääpiirteet

Lisätiedot

Export Demand for Technology Industry in Finland Will Grow by 2.0% in 2016 GDP growth 2016/2015, %

Export Demand for Technology Industry in Finland Will Grow by 2.0% in 2016 GDP growth 2016/2015, % Russia Rest of Eastern Europe Brazil America Middle East and Africa Export Demand for Technology Industry in Finland Will Grow by 2.% in 216 GDP growth 216/215, % 9 8 7 6 5 4 3 2 1-1 -2-3 -4 Average growth:

Lisätiedot

TIEKE Verkottaja Service Tools for electronic data interchange utilizers. Heikki Laaksamo

TIEKE Verkottaja Service Tools for electronic data interchange utilizers. Heikki Laaksamo TIEKE Verkottaja Service Tools for electronic data interchange utilizers Heikki Laaksamo TIEKE Finnish Information Society Development Centre (TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry) TIEKE is a neutral,

Lisätiedot

Matti Sarvimäki. July 2010. 10/2009 Senior Researcher Government Institute for Economic Research, Helsinki

Matti Sarvimäki. July 2010. 10/2009 Senior Researcher Government Institute for Economic Research, Helsinki Department of Economics Aalto University School of Economics P.O. Box 21240, 00076 Aalto Helsinki, Finland Tel: +358(0)40 304 5515 m.sarvimaki@lse.ac.uk http://hse-econ./sarvimaki/ Matti Sarvimäki July

Lisätiedot

Flexbright Oy Embedded software/hardware engineer

Flexbright Oy Embedded software/hardware engineer Flexbright Oy Embedded software/hardware engineer Half or full time employees Thesis/ summer workers Location Haukipudas - LED matrix display and sensor system architectural design, component selection,

Lisätiedot

Ympäristövalvonta ympäristöteknologian klusteriohjelmassa

Ympäristövalvonta ympäristöteknologian klusteriohjelmassa Ympäristöteknologian oske:n kärkihankkeet Ympäristövalvonta ympäristöteknologian klusteriohjelmassa Lauri Hietaniemi Green Net Finland ry Ympäristömittauspäivät Vuokatissa Green Net Finland ry organisaationa

Lisätiedot

VALTAKUNNALLINEN YLIOPISTOKESKUSSEMINAARI Tulevaisuuden innovaatioiden, oppimisen ja osaamisen ekosysteemejä

VALTAKUNNALLINEN YLIOPISTOKESKUSSEMINAARI Tulevaisuuden innovaatioiden, oppimisen ja osaamisen ekosysteemejä VALTAKUNNALLINEN YLIOPISTOKESKUSSEMINAARI Tulevaisuuden innovaatioiden, oppimisen ja osaamisen ekosysteemejä 13. 14.11.2017 KAJAANISSA Päivi Tikkakoski, tuotekehitysjohtaja, Analysaattorit ja mittaukset

Lisätiedot

Fighting diffuse nutrient load: Multifunctional water management concept in natural reed beds

Fighting diffuse nutrient load: Multifunctional water management concept in natural reed beds PhD Anne Hemmi 14.2.2013 RRR 2013 Conference in Greifswald, Germany Fighting diffuse nutrient load: Multifunctional water management concept in natural reed beds Eutrophication in surface waters High nutrient

Lisätiedot

895 M ,26%*

895 M ,26%* 17.4.2019 Tiedot pohjautuvat Euroopan komission 13.03.2019 päivättyyn hanketietokantaan Suomen avainluvut: 895 M 2068 14,26%* 1360 590 322 150 Suomalaisille osallistujille varmistunut rahoitus Suomalaisten

Lisätiedot

Master's Programme in Life Science Technologies (LifeTech) Prof. Juho Rousu Director of the Life Science Technologies programme 3.1.

Master's Programme in Life Science Technologies (LifeTech) Prof. Juho Rousu Director of the Life Science Technologies programme 3.1. Master's Programme in Life Science Technologies (LifeTech) Prof. Juho Rousu Director of the Life Science Technologies programme 3.1.2017 Life Science Technologies Where Life Sciences meet with Technology

Lisätiedot

WP3 Decision Support Technologies

WP3 Decision Support Technologies WP3 Decision Support Technologies 1 WP3 Decision Support Technologies WP Leader: Jarmo Laitinen Proposed budget: 185 000, VTT 100 000, TUT 85 000. WP3 focuses in utilizing decision support technologies

Lisätiedot

Helsingfors Simsällskap 1005

Helsingfors Simsällskap 1005 SPLASH Entry Editor Meet entries 16. Octoberta 2012 Helsingfors Simsällskap 1005 Men: AHTIAINEN, Janne 23.4.1978 78A103 6. 50m Freestyle 25.72 31.3.2012 Salo 20. 100m Freestyle 1:00.25 31.3.2012 Salo BREMER,

Lisätiedot

Julkiset rakennukset puusta

Julkiset rakennukset puusta Julkiset rakennukset puusta RATKAISUJA RAKENTAMISEEN PUU KERROSTALOISSA Puurakentamisen ja energiatehokkaan rakentamisen RoadShow 2011 Rakentamisen ekologinen jalanjälki kasvaa, ellei asialle tehdä mitään

Lisätiedot

WorldSkills Europe EuroSkills

WorldSkills Europe EuroSkills WorldSkills Europe EuroSkills Teija Ripattila Chief Training Manager, Skills Finland ry Official Delegate, WorldSkills Europe WorldSkills Europe "Improving our world with the power of skills. Showing the

Lisätiedot

NOTICE OF INTENT TO EXERCISE DESIGN REVIEW AUTHORITY DELEGATED TO STAFF PURSUANT TO PLANNING COMMISSION RESOLUTION NO. 9444

NOTICE OF INTENT TO EXERCISE DESIGN REVIEW AUTHORITY DELEGATED TO STAFF PURSUANT TO PLANNING COMMISSION RESOLUTION NO. 9444 Attachment 1 NOTICE OF INTENT TO EXERCISE DESIGN REVIEW AUTHORITY DELEGATED TO STAFF PURSUANT TO PLANNING COMMISSION RESOLUTION NO. 9444 San Marco House Plan 1956, AP-11-762 (AD). This is an application

Lisätiedot

SAARISELÄN KANSAINVÄLINEN MATKAILUKESKUKSEN IDEAKILPAILU

SAARISELÄN KANSAINVÄLINEN MATKAILUKESKUKSEN IDEAKILPAILU TEDOTE 22.11.8 NARN KUNTA SAARSELÄN KANSANVÄLNEN MATKALUKESKUKSEN DEAKLALU Joukkoviestimet GASSA LUO ARKKTEHTUURLLAAN UUTTA SUUNTAA LAN MATKALUKESKUSTEN RAKENTAMSELLE, HENKEN HENOLLA TAVALLA ERÄOHJALASEN

Lisätiedot

Making use of BIM in energy management

Making use of BIM in energy management BuildingEQ-Symposium in Berlin, October 1, 2009 Making use of BIM in energy management Tuomas Laine Olof Granlund Oy www.buildingeq.net Content BIM based tools for energy performance analysis and thermal

Lisätiedot

Ekotehokkaat julkiset hankinnat

Ekotehokkaat julkiset hankinnat Ekotehokkaat julkiset hankinnat LAMK, Kestävät hankinnat 20.11.2012 Ari Nissinen, erikoistutkija Suomen ympäristökeskus Ari Nissinen ja Sirkka Vuoristo, SYKE Valmistaja voi tehdä ekoratkaisuja EU:n ja

Lisätiedot

ja taiteellisena johtajana toimii sisustusarkkitehti, professori Vivero Oy:n pääsuunnittelijana teollisuuskiinteistössä. Yrjö Wiherheimo.

ja taiteellisena johtajana toimii sisustusarkkitehti, professori Vivero Oy:n pääsuunnittelijana teollisuuskiinteistössä. Yrjö Wiherheimo. V I V E R O I L O ORIGINALS Yrjö Wiherheimo Pekka Kojo Vivero Oy on vuonna 1980 perustettu huonekalualan yritys, joka valmistuttaa oman laajan mallistonsa alihankkijoilla ja markkinoi ne pääasiassa toimistoihin

Lisätiedot

MITEN LUODA TIETEIDENVÄLINEN TUTKIMUSHANKE? KOKEMUKSIA JA SUOSITUKSIA

MITEN LUODA TIETEIDENVÄLINEN TUTKIMUSHANKE? KOKEMUKSIA JA SUOSITUKSIA MITEN LUODA TIETEIDENVÄLINEN TUTKIMUSHANKE? KOKEMUKSIA JA SUOSITUKSIA STN VERKOSTOITUMISTILAISUUS 26.1. VIIKKI KATRI HUUTONIEMI JA KAISA KORHONEN-KURKI HELSINGIN YLIOPISTON YMPÄRISTÖTUTKIMUKSEN JA OPETUKSEN

Lisätiedot

KYMENLAAKSO- FINLAND S LOGISTICS CENTRE- REGION OF OPPORTUNITIES Kai Holmberg, NELI-North European Logistics Institute RIGA 20.04.

KYMENLAAKSO- FINLAND S LOGISTICS CENTRE- REGION OF OPPORTUNITIES Kai Holmberg, NELI-North European Logistics Institute RIGA 20.04. KYMENLAAKSO- FINLAND S LOGISTICS CENTRE- REGION OF OPPORTUNITIES Kai Holmberg, NELI-North European Logistics Institute RIGA 20.04.2010 20.7.2012 Finland Land of A Thousand Lakes 187,888 lakes 5,100 rapids

Lisätiedot

35 la pe la

35 la pe la 2012-2013 20.8.2012 Numero Nimi op opettaja kenelle viik pv päivämäärä klo salitiedot Joni Kämäräinen, Tuomo Uotila, Mika A340A0250 Tutkimusmetodiikka ja tieteellinen kirjoittaminen 6 Vanhala kaikki 35

Lisätiedot

KNX Partnerpäivä Tervetuloa. Johan Stigzelius KNX Finland ry

KNX Partnerpäivä Tervetuloa. Johan Stigzelius KNX Finland ry KNX Partnerpäivä 6.11.2014 Tervetuloa Johan Stigzelius KNX Finland ry KNX 1991 the first Handbook Open Specification was published 1993 ETS 1996 ET2 1997 Batibus, EHS and EIB merged 2001 Konnex Association

Lisätiedot

Collaborative & Co-Creative Design in the Semogen -projects

Collaborative & Co-Creative Design in the Semogen -projects 1 Collaborative & Co-Creative Design in the Semogen -projects Pekka Ranta Project Manager -research group, Intelligent Information Systems Laboratory 2 Semogen -project Supporting design of a machine system

Lisätiedot