järjestämissuunnitelma Hallitus Valtuusto Terveydenhuollon palvelujen järjestämissuunnitelma

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "järjestämissuunnitelma Hallitus 26.10.2009 105 Valtuusto 23.11.2009 32 Terveydenhuollon palvelujen järjestämissuunnitelma 2009 2012..."

Transkriptio

1 LÄNSI-POHJAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ Terveydenhuollon palvelujen 1 (16) Hallitus Valtuusto Terveydenhuollon palvelujen Laillinen perusta Länsi-Pohjan alue, väestö ja palvelujen tarve Länsi-Pohjan palvelujärjestelmä ja sen kehittäminen... 6 Perusterveydenhuolto... 6 Erikoissairaanhoito... 6 Kehittämistarpeet ja haasteet Yhteensovittaminen sosiaalitoimen palveluihin Sairaanhoidollisten tukipalveluiden yhteensovittaminen Laboratoriopalvelut Radiologian palvelut Lääkinnällinen kuntoutus Päivystys- ja ensihoito Alueellinen tietohallinnon järjestäminen Yhteistyösopimukset kuntien kanssa Erva-yhteistyö tietohallinnossa Alueellinen valmiussuunnitelma... 16

2 LÄNSI-POHJAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ Terveydenhuollon palvelujen 2 (16) Terveydenhuollon palvelujen Terveydenhuollon palvelujen : Terveydenhuollon alueellinen yhteistyö ja palveluiden yhteensovittaminen 1. Laillinen perusta Valtioneuvoston asetus n:o 1019 Hoitoon pääsyn toteuttamisesta ja alueellisesta yhteistyöstä astui voimaan maaliskuussa Asetuksen 7 mukaisesti sairaanhoitopiirin kuntayhtymän ja sen alueen kuntien on laadittava yhteistyössä terveydenhuollon palvelujen. Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä vastaa suunnitelman laatimisesta valtuustokausittain. Suunnitelman toteutumista arvioidaan vuosittain yhteistyössä alueen kuntien kanssa ja siihen tehdään tarvittaessa muutokset. Järjestämissuunnitelmassa tulee sopia ainakin alueellisesta yhteistyöstä ja palvelujen yhteensovittamisesta sairaanhoitopiirin alueella sijaitsevien sairaaloiden, terveyskeskusten ja tarvittaessa muiden terveydenhuollon toimintayksiköiden kesken. Sosiaalihuollon palvelut tulee tarvittaessa sovittaa terveydenhuollon palvelujen toiminnalliseen kokonaisuuteen yhteistyössä alueen kuntien sosiaalitoimen kanssa. Terveydenhuollon palvelujen yhteensovittamiseksi sairaanhoitopiirin kuntayhtymän ja sen alueen kuntien tulee erityisesti arvioida alueen laboratorio- ja kuvantamispalvelujen, lääkinnällisen kuntoutuksen sekä päivystys- ja ensihoidon palvelujen toiminnallinen kokonaisuus. Terveydenhuollon palvelujen ssa tulee sopia alueen kuntien ja terveyskeskusten kanssa alueellisen tietohallinnon järjestämisestä. Suunnitelmassa tulee mahdollisuuksien mukaan ottaa huomioon yksityisten palveluntuottajien ja sosiaalihuollon tietohallinnon yhteistyötarpeet. 2. Länsi-Pohjan alue, väestö ja palvelujen tarve Länsi-pohjan sairaanhoitopiiriin kuuluu kuusi kuntaa: Kemi, Keminmaa, Simo, Tervola, Tornio ja Ylitornio. Ylitornio muodostaa Pellon kanssa oman Tornionlaakson seutukunnan, muut kunnat kuuluvat samaan Kemi-Tornion seutukuntaan. Länsi-Pohjan keskussairaala antaa keskussairaalatasoista somaattista erikoissairaanhoitoa oman piirin väestölle. Keroputaan sairaala on psykiatrista hoitoa tarjoava yksikkö. Erityistason hoito hankitaan pääosin Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiriltä Oulusta. Alueen kunnat eroavat toisistaan niin väestömäärän, -rakenteen (mukaan lukien väestön sairastavuus ja sosiaalisen rakenteen erot) kuin olemassa olevan palvelurakenteen ja muun infrastruktuurin osalta. Mainitut tekijät vaikuttavat voimakkaasti myös eri kuntien väestön palvelujen käyttöön ja niistä aiheutuviin kustannuksiin.

3 LÄNSI-POHJAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ Terveydenhuollon palvelujen 3 (16) Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin kuntien väestömäärä vuoden 2008 lopussa oli 65623, vuoden 2010 ennuste on Vuoden 2015 lopun asukasluvuksi Väestökeskus arvioi ja vuoden 2020 noin Sairaanhoitopiirin toiminnan suunnittelun kannalta merkittävä tekijä on ikärakenteen muutokset. Tilastokeskuksen väestörakennetietojen ja ennusteen perusteella Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirissä vuotiaiden määrä lisääntyy vuodesta 2005 vuoteen 2015 yhteensä 2027 henkilöllä ja yli 75- vuotiaiden määrän kasvu on 1023 henkilöä. Vanhusväestön suhteellinen kasvu asettaa kuntien terveydenhuollolle merkittäviä uusia haasteita. Väestön keskimääräinen sairastavuus on koko Pohjois-Suomessa suurten kansansairauksien yleisyyden, sairauspäivärahansaajien, erityiskorvattavia lääkkeitä saavien ja työkyvyttömyyseläkkeellä olevien määrän perusteella korkeampaa kuin maassa keskimäärin. Tämä näkyy palvelujen kysynnän määrässä lisäten kustannuspaineita. Vakioidun kuolleisuuden osalta alue ei sen sijaan keskimäärin poikkea suuresti koko maan tasosta, joskin kuntien väliset erot ovat suuret. Yksityisiä terveydenhuollon palveluja käytetään Pohjois-Suomessa selvästi maan keskiarvoa vähemmän, mikä osaltaan nostaa julkisen palvelujärjestelmän käyttöä ja kustannuksia. Erikoissairaanhoidon palvelujen käyttöön ja kustannuksiin näyttäisi vaikuttavan väestörakenteen ohella varsin voimakkaasti palveluyksiköiden etäisyys. Kauempana erikoissairaanhoidon (somaattinen) yksiköistä sijaitsevissa kunnissa perusterveydenhuollon osuus kasvaa selvästi, joskin poikkeuksiakin on. Suurten kansantautien * esiintyvyyden summaindeksi vuonna 2007 (Lähde: KELA )

4 LÄNSI-POHJAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ Terveydenhuollon palvelujen 4 (16)

5 LÄNSI-POHJAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ Terveydenhuollon palvelujen 5 (16)

6 LÄNSI-POHJAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ Terveydenhuollon palvelujen 6 (16) 3. Länsi-Pohjan palvelujärjestelmä ja sen kehittäminen Valtakunnallinen palvelurakenneuudistus tulee muuttamaan palveluverkostoa. Toivottavaa on potilaan terveysongelman ratkaisun yksinkertaistuminen raja-aitojen madaltuessa. Hoitotakuu asettaa jatkuvan haasteen koko terveydenhuollolle. Tiedonsiirtoteknologian kehitys auttaa tässä osaltaan. Hoidon vaikuttavuuden seuraaminen on entistä tärkeämpää. Toimivat hoitoketjut, Käypä hoito - suositukset, hoitoonpääsykriteerit ja FinnOHTA:n arviointityö sekä tarkentuva benchmarking-toiminta muodostavat toiminnan perustan. Työnjakoa tullaan tarkistamaan valtakunnallisesti ja alueellisesti. Yhteistyö pohjoisen erityisvastuualueen (Pohjois-Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa, Kainuu, Lappi ja Länsi-Pohja) sisällä on kiinteää. Työnjako erityistason palveluja tarjoavan Pohjois- Pohjanmaan yliopistosairaanhoitopiirin kanssa on pitkäjänteisesti kehittynyt nykyiselle toimivalle työnjaolle. Yhteistyötä on myös muiden pohjoisen erityisvastuualueen sairaanhoitopiirien kanssa työnjaossa, mutta myös yhteisiä viranhaltijoita on palkattu. Perusterveydenhuolto Perusterveydenhuollon palvelut on Länsi-Pohjassa järjestetty pääsääntöisesti kuntien omissa terveyskeskuksissa. Kunnista Keminmaa ja Tervola ovat ulkoistaneet terveyskeskusten lääkäripalvelut pitkäaikaisilla sopimuksilla. Muissa kunnissa terveyskeskus on omaa toimintaa. Yhteispäivystys on aloittanut toimintansa elokuussa Sairaanhoitopiirin jäsenkuntien perusterveydenhuollon päivystys toteutetaan sairaalan tiloissa, päivystysklinikan yhteydessä arkisin kello sekä viikonloppuina ja juhlapyhinä ympäri vuorokauden. Erikoissairaanhoito Erikoissairaanhoidon palvelut tuotetaan Länsi-Pohjan keskussairaalassa Kemissä. Psykiatrinen sairaanhoito hoidetaan Torniossa sijaitsevan Keroputaan sairaalan toimintana ja johtamana pääosin. Suuri osa aiemmin em. sairaalan alaisuudessa toimineista mielenterveystoimistoista on siirtynyt osaksi kuntien perusterveydenhuoltoa. Vain Tornion kaupungin mielenterveyspalvelut kokonaisuudessaan tuotetaan sairaanhoitopiirin toimesta. Kehittämistarpeet ja haasteet Vakavina uhkakuvina koko terveyspalvelujärjestelmän ylläpitämisessä on kuntien taloudellisten resurssien rajallisuus, alueiden eriarvoistuminen, muuttoliikkeen ja väestön luonnollisen ikääntymisen aiheuttamat haasteet koko hyvinvointipalvelujen järjestelmälle (mukaan lukien sosiaalitoimen palvelut, etenkin vanhustenhuolto) sekä ammattitaitoisen työvoiman saannin vaikeudet. Perusterveydenhuollon lääkärityövoiman vajaus lisää potilasvirtoja ja painetta erikoissairaanhoitoon. Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin alueella on kiinteä yhteistyö terveydenhuollon eri palvelujen tuottajien ja järjestäjien kesken.

7 LÄNSI-POHJAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ Terveydenhuollon palvelujen 7 (16) Paras lainsäädännön ja valmisteilla olevan terveydenhuollon lainsäädännön edellyttämiä päätöksiä yhteistoiminta-alueista tai terveyspiirin perustamisesta alueelle ei ole. Sosiaali- ja terveydenhuollon eri sektoreiden yhteistyö ja palvelujen yhteensovittaminen on välttämätön edellytys kustannustehokkaassa ja asiakaslähtöisessä palvelujen tuottamisessa. Keskeistä yhteistyö on kaikissa osaamista vaativissa palveluissa, erikseen mainiten erikoissairaanhoito, perusterveydenhuolto, vanhustenhuolto, mielenterveyspalvelut sekä lapsia ja nuoria varten tuotetut palvelut. Toinen tärkeä lähtökohta on perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon alueellinen ja toiminnallinen yhteensopivuus hoito- ja palvelukokonaisuuksin tarkasteltuna. Kolmas yhteistyön alue on kuntien välinen yhteistyö seudullisena toimintana. Erikoissairaanhoidossa uudistuksen tavoitteena ovat korkeatasoiset palvelut kustannustehokkaasti tuotettuna. Hoitoketjujen toimivuudesta on huolehdittava koko palvelujärjestelmän osalta, mukaan lukien sosiaalitoimi, tekemällä yhteistyötä kuntien kesken sekä ottamalla huomioon myös kolmannen sektorin ja yksityiset palvelujen tuottajat. Järjestelmää tuetaan tehostamalla uuden teknologian ja tietojärjestelmien hyväksikäyttöä. Kansalliset hankkeet ereseptin ja terveydenhuollon kansallisen arkiston käyttöönotosta vuonna 2011 vaativat molemmat resursointia tietohallintoon. Sairaanhoitopiirit ovat perustaneet Kuntaliiton yhteyteen ja yhdessä Kuntaliiton kanssa hanketoimiston turvaamaan hankkeiden eteneminen koordinoidusti koko maassa. 4. Yhteensovittaminen sosiaalitoimen palveluihin Sairaanhoitopiirin ja kuntien välillä on säännöllinen palaverikäytäntö. Perusturvajohtajien ja johtavien lääkäreiden tapaamisia on useampia vuosittain, lisäksi on kuntien luottamus- ja virkamiesjohdon tapaaminen kerran vuodessa yhteisesti ja vuosittain käydään kuntakäynti kaikissa jäsenkunnissa. Näiden tilaisuuksien tarkoituksena on yhteen sovittaa palveluja, kuulla kuntien ja sairaanhoitopiirin suunnitelmia. Yhteistyö on ollut hedelmällistä, mikä näkyy erityisesti hoitoketjutyössä ja hoidon porrastuksen hyvässä etenemisessä. Erityisesti em. osalta sosiaalitoimen mukana olo on merkittävä yhteinen työkenttä. Kehitysvammahuollon palveluja on yhteen sovitettu ja sairaanhoitopiirissä toimii erityispoliklinikka kehitysvammaisten palveluja varten. Vammaispalvelujen osalta tavoitteena on, että apuvälinekeskuksen kautta kunnat voisivat hankkia myös vammaisten henkilöiden apuvälineet jatkossa. Psykiatrian tulosalueella on aloitettu päihde- ja mielenterveystyön strategian tekeminen Kaste-ohjelmarahoituksella.

8 LÄNSI-POHJAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ Terveydenhuollon palvelujen 8 (16) 5. Sairaanhoidollisten tukipalveluiden yhteensovittaminen Asetus edellyttää alueellista laboratorio- ja kuvantamispalvelujen, lääkinnällisen kuntoutuksen sekä päivystys- ja ensihoidon palvelujen toiminnallisen kokonaisuuden järjestämistä. 5.1 Laboratoriopalvelut Länsi-Pohjan keskussairaalan laboratoriossa tehdään tutkimuksia erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon tarpeisiin sekä yksityisasiakkaille. Laboratoriotutkimusten määrä on kasvanut vuosittain 5-10 %. Vuonna 2008 tutkimusmäärä oli tutkimusta. Omavaraisuusaste on n. 97 %. Terveyskeskuksille tehtiin 20 % koko tutkimusmäärästä. Laboratorio toimii aamu- ja iltavuorossa klo Yövuoro hoidetaan kotona varallaolona. Laboratorion tekemistä tutkimuksista tehtiin 25 % päivystysajalla vuonna L-PSHP:n terveyskeskusten yhteispäivystyksen tarvitsemat laboratoriopalvelut ovat sisältyneet L-PKS:n laboratoriotoimintaan vuodesta 2008 alkaen. Kemin terveyskeskuksen laboratoriotoiminta lopetettiin v ja Simon terveyskeskuksen v Nämä palvelut on tuotettu L-PKS:n laboratoriossa siitä lähtien. Muilla sairaanhoitopiirin terveyskeskuksilla on oma laboratorio, jonka konsultointia L-PKS:n laboratorio hoitaa. L-PKS:n laboratorio hankkii myös terveyskeskuslaboratorioiden ulkoiset laadunarviointipalvelut vuosittain. Lapin keskussairaalan laboratorion ylilääkäri on toiminut L-PKS:n mikrobiologian laboratorion asiantuntijatehtävissä yhtäjaksoisesti yli 15 vuotta ja L-PKS:n laboratorion ylilääkäri toimii kliininen fysiologian ja isotooppilääketieteen asiantuntijana LKS:ssa. Sairaalafyysikon saaminen LKS:an pari vuotta sitten on mahdollistanut laajan yhteistyön isotooppitutkimuksissa, joita varten on mm. perustettu yhteinen kuva-arkisto Lapin ja Kainuun kanssa. Laitehankinnoissa kliinisen kemian ja isotooppilääketieteen pääasialliset laitteet on hankittu yhteistyössä Lapin ja Kainuun keskussairaaloiden kanssa. Laboratoriotarvikkeiden hankintoja ja EKG-laitteiden hankinnat toteutetaan ERVA-alueen yhteistyönä. Tietoyhteydet sairaanhoitopiirin terveyskeskuksiin on toteutettu HL7-yhteytenä Pegasosaluetietojärjestelmään. Laboratorion ostopalvelututkimusten hankintapaikoista OYS:n laboratorioon ja Medix- laboratorioon on HL7-yhteys, jonka avulla tutkimusten pyynnöt ja vastaukset siirtyvät järjestelmästä toiseen. Kehityshankkeet OYS:n erva-alueella on aloitettu selvitystyö laboratoriotoiminnan yhdistämisestä samaan organisaatioon tai yhteistyön tekemisestä suunnitellusti erva-alueen sairaaloiden kesken ilman yhteistä organisaatiota - jatketaan selvitystyötä terveyskeskusten kanssa L-PSHP:n laboratoriotoiminnan edelleen yhdistämisestä

9 LÄNSI-POHJAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ Terveydenhuollon palvelujen 9 (16) - Lapin läänin UULA-projektiin liittyvänä hankitaan Internetissä toimiva laboratorion ajanvarausohjelma Yhteistyön kehittäminen sairaanhoitopiirissä ja Erva-alueella Organisaatioiden mahdollinen muuttuminen vaikuttaa yhteistyön kehittämiseen. Yhteistyö sekä sairaanhoitopiirin sisällä että sairaanhoitopiirien kesken on jo vuosia ollut kehityksen kohteena. Useita hankkeita on toteutunutkin. 1. Terveyspiiri tai muu L-PSHP:n sisäinen toiminnan organisointi. Palvelut tuotetaan hyödyntäen mahdollisimman tehokkaasti kaikkia olemassa olevia resursseja. Keskittämällä järkevästi ja taloudellisesti tehtäviä eri toimipisteisiin pyritään luomaan toimintapohja, jota tilapäiset ongelmat eivät voi vakavasti häiritä. Potilaaseen liittyvät toimenpiteet pyritään mahdollisuuksien mukaan järjestämään lähelle potilasta tai muuten helposti saavutettaviksi. Henkilöstön työpanos keskitetään mahdollisimman hyvin kyseistä koulutusta vaativiin tehtäviin ja sellaisiin työpisteisiin, joissa siitä on eniten hyötyä. Keinona käytetään ensisijaisesti tutkimusten tarkoituksenmukaista keskittämistä ja hajauttamista. Sijaisuudet hoidetaan ensisijaisesti piirin sisäisin järjestelyin. Ostopalveluja käytetään apuna silloin, kun se on taloudellisesti perusteltua tai kun ei ole mahdollisuutta muuhun järjestelyyn. 2. ERVA-alueen yhteistyö Laboratorion eri erikoisalojen asiantuntijoiden konsultaatioita on hyödynnetty sujuvasti sairaanhoitopiirien kesken ja tätä toimintaa kehitetään edelleen. Ostopalvelut ovat jakaantuneet useiden laboratorioiden kesken. Ostopalveluista hankittiin v OYS:sta 26 % ja yksityislaboratorioista 57 %. Ostopalvelujen tuottajat on valittu kilpailuttamalla tutkimukset 2-3 vuodeksi. EY-alueen laintulkinnassa tapahtuneen edistyksen myötä on mahdollista tehdä sairaanhoitopiirien välisiä sopimuksia palvelujen tuottamiseksi. Tämä mahdollistaa ostopalvelututkimusten hankinnan sopimuspohjalta muilta sairaanhoitopiireiltä ilman kilpailutusta. Laite- ja tarvikehankintoja tehdään edelleen useimmissa tapauksissa yhteishankintoina ja erityisesti silloin, kun se on kokonaisuuden kannalta tarkoituksenmukaista. 5.2 Radiologian palvelut Länsi-Pohjan Keskussairaalan radiologian osastolla työskentely on kokenut suuria muutoksia viime vuosien aikana, kun on siirrytty filmikuvantamisesta digitaaliseen, filmittömään kuvantamiseen. Useita vuosia tehtiin ERVA-yhteistyötä radiologisen työn kirjaamis- ja ohjausjärjestelmän (RIS) kehittämisessä. Projektista saatiin paljon kokemusta, mutta se ei toteutunut suunnitellulla tavalla. Vuoden 2008 syyskuusta lähtien aloitettiin uuden NeaRisjärjestelmän sisäänajo ja maaliskuun alussa 2009 järjestelmä otettiin tuotantokäyttöön. Jär-

10 LÄNSI-POHJAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ Terveydenhuollon palvelujen 10 (16) jestelmään tehdään myös tutkimusten ajanvaraus. Keskussairaalan lisäksi kaikki sairaanhoitopiirin terveyskeskukset tulevat käyttämään samaa ajanvaraustyönkirjausjärjestelmää, jossa on integraatiot sairaalan ESKO- ja terveyskeskusten Pegasos-järjestelmiin. Sekä keskussairaalassa että terveyskeskuksissa otetut kuvat arkistoidaan samaan sähköiseen PACSarkistoon ja tarvittavat kuvat saadaan näkyviin kaikissa toimipisteissä. Kuvien siirtyessä helposti sairaalasta ja kuvauspisteestä toiseen, voidaan potilaiden siirtotarvetta vähentää. RIS-järjestelmän sisäänajo ja käyttöönotto koulutuksineen ovat vaatineet paljon työaikaa ja kärsivällisyyttä. Käytön vakiinnuttua järjestelmä nopeuttaa röntgenkuvausta ja digitaalisten kuvien katselua. Kuvakuorien siirtely arkiston ja osastojen välillä on vähentynyt, kun lähes kaikki kuvat ovat olleet digitaalisessa muodossa keväästä 2007 lähtien. Kevään 2009 aikana leikkaussaleissa lopetetaan myös filmiprinttien käyttö ja siirrytään käyttämään monitoreja kuvien katseluun luvun alusta lähtien on kuvantamispalvelujen painopiste siirtynyt natiiviröntgenkuvauksista enemmän aikaa vieviin ultraääni-, tietokonetomografia- ja magneettikuvauksiin (uä, TT ja MRI) sekä radiologisesti ohjattuihin toimenpiteisiin. Vuonna 2006 aloitettiin koronaarisuonten kuvaukset ja toimenpiteet uutena toimintana. Tuolloin yhdestä natiivikuvaushuoneesta tehtiin ns. hybridisali, jossa valtimokuvausten ja läpivalaisutoimenpiteiden lisäksi asennetaan tahdistimia. Natiivikuvaushuoneiden määrä väheni kolmesta kahteen. Näin säästettiin laitehankinnoissa. Natiivikuvausten määrä ei ole vähentynyt, mutta nopeamman, uuden digitaalisen kuvauslaitteen ansiota on kuvaukset saatu tehtyä. Toimenpiteiden kirjoa on jonkun verran lisätty, mutta erityisen vaativat toimenpiteet, esim. neurologiset toimenpiteet, on keskitetty OYS:aan. Uudet laitteet, erikoistutkimukset ja toimenpiteet vaativat laajaa osaamista sekä lääkäreiltä että hoitajilta. Erikoistutkimukset vievät enemmän aikaa ja rajallisia resursseja. Osa kuvauksista tullaan tekemään terveyskeskuksissa, kun ajanvarausjärjestelmä saadaan toimimaan koko sairaanhoitopiirissä. Vuonna 2005 L-PKS:ssa tehtyjen tutkimusten ja toimenpiteiden määrä yhteensä, myös terveyskeskuksille myydyt kuvaukset mukaan lukien, oli Näistä oli erikoistutkimuksia ja toimenpiteitä Vuonna 2008 vastaavat luvut olivat ja Natiivikuvausten määrä on olennaisesti ennallaan, erikoistutkimusten määrät ovat kasvaneet huomattavassa määrin ja radiologisten toimenpiteiden määrä on yli kaksinkertaistunut. Keväästä 2008 alkaen on L-PKS:n radiologian osastolla kuvattu Kemin lisäksi Simon natiivitutkimukset. Päivätyönä tehdään lisäksi geriatrin tai vastaavan lääkärin lähettämiä pään tietokonetomografia- ja magneettitutkimuksia. Kemin terveyskeskuksen päivystysklinikalle ja kuntien yhteispäivystykselle tehdään natiivikuvausten lisäksi pään TT- ja alaraajan uätutkimuksia. Länsi-Pohjan Keskussairaalan radiologian osaston palvelujen laajentaminen ei näillä laiteja henkilöstöresursseilla ole mahdollista. Liiallinen tutkimusmäärä hoitajaa kohden on kriittinen tekijä. MRI-tutkimusten tekeminen lisätyönä on kallista ja aiheuttaa eriarvoisuutta.

11 LÄNSI-POHJAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ Terveydenhuollon palvelujen 11 (16) Joidenkin kuvausten siirtäminen sellaisiin terveyskeskuksiin, joissa on selvästi vähemmän tutkimuksia/röntgenhoitaja, vähentäisi radiologian osastolla jonottamista ja liiallista kiirettä. Henkilökunnan vanheneminen ja eläkkeelle siirtyminen voivat tulevina vuosina aiheuttaa ongelmia. 5.3 Lääkinnällinen kuntoutus Lääkinnällisestä kuntoutuksesta säädetyn asetuksen /1015 mukaan terveydenhuollon vastuulla kuntoutuksessa ovat 1) kuntoutumista ja kuntoutuspalveluja koskeva neuvonta ja ohjaus, 2) kuntoutustarvetta ja -mahdollisuuksia selvittävä tutkimus työ- ja toimintakyvyn arviointeineen ja työkokeiluineen, 3) fysioterapia, toimintaterapia, puheterapia, psykoterapia ym. toimintakykyä ylläpitävät ja parantavat toimenpiteet ja terapiat, 4) apuvälinepalvelut, johon kuuluu apuvälineiden tarpeen määrittely, välineiden sovitus, luovutus omaksi tai käytettäväksi, käytön opetus ja seuranta sekä välineiden huolto, 5) sopeutumisvalmennus, jolla tarkoitetaan kuntoutujan ja hänen omaistensa ohjausta ja valmentautumista sairastumisen tai vammautumisen jälkeisessä elämäntilanteessa, 6) edellä mainituista tarpeellisista toimenpiteistä koostuvat kuntoutusjaksot laitos- tai avohoidossa sekä 7) kuntoutusohjaus, jolla tarkoitetaan kuntoutujan ja hänen lähiyhteisönsä tukemista ja ohjausta sekä kuntoutujan toimintamahdollisuuksiin liittyvistä palveluista tiedottamista. Lääkinnällinen kuntoutus on edellisen lisäksi terveydenhuollon vastuulla yhteistyökentässä, jossa toimivat myös sosiaalitoimi, työvoimahallinto ja koulutoimi (kuntoutuksen asiakasyhteistyö). Lääkinnällisestä kuntoutuksesta keskeisimmän vastuun kantaa perusterveydenhuolto kunnittain väestön tarpeiden mukaan. Kansaneläkelaitos vastaa lääkinnällisestä kuntoutuksesta siltä osin, kuin lait Kelaa koskevasta kuntoutuksesta säätävät (Kelan harkinnanvarainen lääkinnällinen ja ammatillinen kuntoutus, Kelan vajaakuntoisten ammatillinen kuntoutus ja vaikeavammaisten lääkinnällinen kuntoutus). Työ- ja liikennetapaturmavakuutuslaitokset vastaavat omalta osaltaan myös lääkinnällinen kuntoutuksen kustannuksista. Perusterveydenhuoltoon liittyvä työ- toimintakykyä ylläpitävä ja parantava lääkinnällinen kuntoutus toteutetaan terveyskeskusten toimesta. Erikoisalojen asiantuntemusta edellyttävä, vaativa kuntoutus ja määritetyt kalliit kuntoutusratkaisut toteutetaan keskussairaalan toimesta. Terveydenhuollon yksiköiden keskeinen velvoite on toimia aloitteentekijänä lääkinnällisen kuntoutuksen toimenpiteistä myös silloin, kun toteutuksesta vastaa muu kuntoutusjärjestelmä. Lääkinnällisen kuntoutuksen terapioita (fysioterapia, toimintaterapia, puheterapia, neuropsykologinen kuntoutus, psykoterapia tms.) keskussairaalan erikoisalan tai terveyskeskuslääkärin suosituksen perusteella järjestetään pääsääntöisesti terveyskeskusten omana toimintana tai ostopalveluna. Ongelmana on ollut terapeuttien puute alueella, vain fysioterapeutteja on riittävästi.

12 LÄNSI-POHJAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ Terveydenhuollon palvelujen 12 (16) Apuvälinepalvelut on vuoden 2003 alusta tuottanut alueellinen Apuvälinekeskus, mikä on sairaanhoitopiirin keskussairaalan ja alueen terveyskeskusten yhteinen. Alueellisen apuvälinekeskuksen ylläpitokustannukset perittiin sairaanhoitopiirin jäsenkunnilta kuntayhtymän perussopimuksen 17 :n 2 momentissa tarkoitettuina erityisvelvoitteista aiheutuvina kustannuksina, jolloin kustannusten jakoperusteena on kunnan asukasluku. Vuoden 2006 alusta kuntalaskutus toteutetaan suoriteperusteisesti. Apuvälineet ovat yhteisomistuksessa, jolloin kierrätys tehostuu. Myöntämisperusteet ovat yhteneväiset koko alueella. Keskussairaalan erikoisalojen ja terveyskeskusten apuvälinemäärärahat on keskitetty apuvälinekeskukseen. KuntoApuo-hjelman avulla hoidetaan kaikki apuvälinetoiminnan vaiheet tilauksesta lainaussopimukseen sekä kuljetukset että huollot ja sillä ylläpidetään apuvälinerekisteriä. Hankintakilpailun hoitaa alueellinen Apuvälinekeskus yhdessä sairaanhoitopiirin hankintatoimiston kanssa. Kuulon apuvälineet on jo hankittu Erva-alueen hankintarenkaan kautta ja jatkossa muillakin osa-alueilla lisätään Ervaalueen yhteistyötä Sopeutumisvalmennus on potilaan ja hänen läheistensä tietoisuuden ja valmiuksien kohottamista vamman tai sairauden aiheuttamassa muuttuneessa elämäntilanteessa. Sen toteuttaminen kuuluu keskussairaalan ja terveyskeskusten tehtäviin hoidonporrastus huomioiden. Sitä toteutetaan joko omana toimintana tai ostopalveluna. Lisäksi tehdään suosituksia muille sopeutumis- valmennuskursseja kustantaville tahoille, esim. Kela. Myös kuntien sosiaalitoimi järjestää sosiaaliseen kuntoutumiseen liittyvää sopeutumisvalmennusta. Kuntoutuslaitosjaksoja kustantaa keskussairaala joissakin sairausryhmissä 1-2 vuoden aikana sairauden alusta, kunnes tilanne on vakiintunut. Terveyskeskukset kustantavat kuntoutuslaitosjaksot potilaille, joiden primäärinen hoitovastuu on niiden vastuulla. Samoin niille potilaille, joiden hoitovastuu on siirretty terveyskeskuksille alkuvaiheen diagnostiikan ja hoitolinjojen vakiintumisen jälkeen. Kuntoutuslaitosjaksoja järjestettäessä tulee muistaa muiden kuntoutusjärjestelmien mahdollisuudet toteuttaa näitä. Kelan rahoittama kuntoutuslaitoshoito kohdistuu ensisijaisesti nuoriin ja työikäiseen väestöön, jolloin tavoitteena on työkyvyn parantaminen, palauttaminen tai ylläpitäminen. Työtapaturma-, liikennevahinko- tai ammattitautipotilaan kuntoutuslaitoshoitoa voidaan eräissä tapauksissa järjestää vakuutuslaitoksen korvaamana. Kuntoutusohjausta antaa näkövammaisille keskussairaalan näkövammaisten kuntoutusohjaaja ja kuulovammaisille kuulovammaisten kuntoutusohjaaja. He ovat erikoisalojensa alaisia ja toimivat yhteistyössä heidän kanssaan tehden kotikäynneillä ja asiakaskäynneillä apuvälinearvioita sekä ovat järjestämässä sopeutumisvalmennuskursseja. Vaikeavammaisten kuntoutusohjaajaa ei sairaanhoitopiirin alueella ole, mikä on selvä puute. Sitä korvaavat jossain määrin apuvälinekeskuksen apuvälinealan asiantuntijat ja aikuisten toimintaterapeutti.

13 LÄNSI-POHJAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ Terveydenhuollon palvelujen 13 (16) Kuntoutustutkimuksella tarkoitetaan asiakkaan työ- ja toimintakyvyn kartoittamista sekä kuntoutusmahdollisuuksien arviointia. Keskussairaalaan kuntoutustutkimusyksikkö tekee tätä terveyskeskuksista, työterveysasemilta, työvoimahallinnosta, Kelalta, vakuutusyhtiöiltä, yksityissektorilta sekä keskussairaalan erikoisalojen tulevien lähetteiden käynnistämänä moniammatillisena prosessina. Sen tuloksena laaditaan kuntoutussuunnitelma niistä lääkinnällisen kuntoutuksen toimenpiteistä, joilla pyritään palauttamaan, parantamaan tai ylläpitämään työkykyä tai arjessa selviämistä. Suurelle osalle asiakkaista laaditaan arvio kokonaan tai osittain alentuneesta työkyvystä. Erikoisaloilla tehdään myös moniammatillisia työkyvyn ja kuntoutuksen arviointeja. Yhteistyöasiat: Sosiaali- ja terveydenhuollon viranomaisten, työvoima- ja opetusviranomaisten sekä Kansaneläkelaitoksen on oltava keskenään yhteistyössä paikallisella, alueellisella ja valtakunnallisella tasolla. Laki N:o 497/2003 kuntoutuksen asiakasyhteistyöstä. Paikallisella tasolla sairaanhoitopiirimme kukin kunta on perustanut Kuntoutuksen asiakasyhteistyöryhmän aina valtuustokausittain neljäksi vuodeksi. Sen tehtävänä on kehittää yhteistyömuotoja ja laissa tarkoitettujen viranomaisten, muiden yhteisöjen ja laitosten välillä, samoin sopia yhteistyön periaatteista ja menettelytavoista. Yhteistyöryhmä suunnittelee, edistää ja seuraa asiakkaiden kuntoutuksen toteutumista. Kuntoutuksen asiakasyhteistyöryhmä käsittelee myös yksittäisen kuntoutujan asiakasyhteistyötä koskevia asioita ja tarvittaessa on apuna kuntoutussuunnitelman laatimisessa. Alueellisella tasolla on Lapin lääninhallitus asettanut aina valtuustokausittain neljäksi vuodeksi Kuntoutuksen asiakasyhteistyötoimikunnan. Tällä kaudella se on nimetty sekä Länsi-Pohjan että Lapin sairaanhoitopiiriin. Sen tehtävänä on suunnitella, edistää ja seurata em. lain mukaista viranomaisten sekä muiden yhteisöjen ja laitosten yhteistyötä sekä käsitellä asiakasyhteistyötä koskevia periaatteellisesti tärkeitä kysymyksiä. Lisäksi sen on huolehdittava paikallisten yhteistyöryhmien työn edistämisestä ja järjestettävä tarvittavaa ohjausta ja koulutusta. Sairaanhoitopiiri pyrkii suunnittelukaudella täsmentämään kuntoutustoimintaa seuraavasti: - Toiminta- ja työkyky sekä kuntoutus- ja apuvälinetarve arvioidaan aina jo muun hoidon yhteydessä. - Kuntoutussuunnitelmassa määritellään yhteistyössä potilaan kanssa tavoite, joka on syytä jaotella konkreettisiin osatavoitteisiin. Kuntoutussuunnittelu- ja työkyvynarviolausunnoissa on kuvattava fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista toimintakykyä. - Kuntoutustyöryhmien tehtävät tulee määritellä tarkoituksenmukaisiksi. Joka terveyskeskukseen nimetään kuntoutusyhdyshenkilö (lääkäri), joka seuraa sairaanhoitopiirin kuntoutuksen yleislinjauksia ja informoi oman terveyskeskuksensa lääkäreitä tarpeen mukaan.

14 LÄNSI-POHJAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ Terveydenhuollon palvelujen 14 (16) - Potilaan siirtyessä hoitopaikasta toiseen tulee kuntoutussuunnitelma laatia yhteistyössä osallistuvien tahojen kanssa ("saattaen vaihtaminen"), jotta vastaanottavan tason mahdollisuus toteuttaa suunniteltu kuntoutus on riittävä. - Kuntoutuksen toteutumista tulee seurata. Tämä koskee myös apuvälineiden käyttöä ja käytettävyyttä että mahdollista käyttämättömyyttä ja pitkään jatkuvia terapioita. - Terapioiden toteutusta ja hyödyllisyyttä tulee arvioida säännöllisesti, jotta kuntoutussuunnitelmaa voidaan tarkentaa ja tarvittaessa muuttaa. - Erikoissairaanhoidon tulee tunnistaa vastuullaan olevan lääkinnällisen kuntoutuksen tarve ja budjetoitava klinikoittain myös lääkinnälliseen kuntoutukseen tarvittava ostopalvelumääräraha. - Julkisella terveydenhuollolla on vastuu hoidossaan olevien potilaidensa työkyvyn määrittelystä. Vaativa kuntoutustutkimus ja työkyvynarvio keskittyvät keskussairaaloiden kuntoutustutkimusyksiköihin. 5.4 Päivystys- ja ensihoito Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirissä aloitti terveyskeskusten yhteispäivystys elokuussa Vuoden 2009 alusta erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon päivystys on toiminut yhteisessä tulosyksikössä ylilääkärin johdolla. Oulun yliopistollisen sairaalan (OYS) johdolla ja yhdessä alueen muiden keskussairaaloiden kanssa on aloitettu yhteistyön suunnittelu päivystystoiminnassa erityisvastuualueen puitteissa ja tarkoituksena on arvioida ja yhtenäistää alueen keskussairaaloiden hoitokäytännöt ja kyetä seuraamaan toiminnan laatua. Sairaanhoitopiirin alueella ensihoito on järjestetty peruskuntien omien ja sopimuksellisten ensihoitoyksiköiden toimesta. Sairaalan kiireettömät potilassiirrot on pyritty eriyttämään ensihoidosta kilpailuttamalla ne vuosittain tai 2 vuoden välein. Tavoitteena on, että alueella toteutuisi mahdollisimman tasaisesti nykyisten laatuvaatimusten mukainen ensihoitoon liittyvä diagnostiikka ja hoito. Ensihoidon ohjeistus ja koulutus sekä kirjalliset testaukset pyritään pitämään laadukkaina yhteistyössä OYS erva-alueen kanssa ja valtakunnallisesti tehtävän yhteistoiminnan avulla. Ensihoidon ja potilassiirtojen järjestäminen vaativat jatkuvaa päivittämistä päivystyksen keskittämisen ja muuttuvien hoitojen ja hoitovaatimusten myötä; esimerkiksi OYS-erva-alueen kriittisesti sairaan potilaan hoitoketju, aivoverenkierron häiriöiden liuotushoidot, sydänpotilaiden kiireellisten angiografioiden tarpeen lisääntyminen, potilaiden kiireettömien siirtojen oikea-aikaisuus (potilaan hoidon toteuttaminen tarkoituksen mukaisessa paikassa eli siirrot jatkohoitoon terveyskeskuksiin) ja ensihoidon riittävän tason turvaaminen koko alueella. Kuntien tekemät ensivastesopimukset ovat osa ko. palveluketjua, mihin liittyvän koulutuksen ylläpitämiseen sairaanhoitopiiri on sitoutunut.

15 LÄNSI-POHJAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ Terveydenhuollon palvelujen 15 (16) 6. Alueellinen tietohallinnon järjestäminen Yhteistyösopimukset kuntien kanssa Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin ja kuntien välinen tietohallinto perustuu yhteistyösopimukseen, jonka mukaan sairaanhoitopiiri toimii terveydenhuollon tietohallinnon alueellisena palvelujen tuottajana, koordinoijana ja hankkijana. Tietohallinnon palvelujen keskittämisellä mahdollistetaan tietotekniikan kustannustehokkuus ja palvelujen ympärivuorokautinen tuki, ylläpito ja tietoturva. Tietojärjestelmien koulutukset järjestetään myös yhdessä. Lisäksi sairaanhoitopiirin ja kuntien välillä on erillinen konesalipalvelusopimus. Jokainen kunta hoitaa osaltaan työasemat ja tietoverkot. Tietojärjestelmähankinnoissa huomioidaan samalla erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon tarpeet. Keskeisessä roolissa on aluetietojärjestelmä Pegasos. Uusimpana hankkeena on alueellinen radiologian kuva-arkisto, johon tallennetaan kaikki Länsi- Pohjan alueella otetut röntgenkuvat. Yhteisessä arkistossa olevien kuvien katsominen on mahdollista terveyskeskuksissa ja keskussairaalassa muutaman sekunnin viiveellä. Kansallisen terveyshankkeen tavoitteena on ottaa käyttöön sähköinen lääkemääräys (eresepti) Suomen julkisen terveydenhuollon toimintayksiköissä siten, että viimeistään lääkemääräykset voidaan laatia sähköisesti kaikissa terveydenhuollon toimintayksiköissä, jollei potilas ole sähköisen lääkemääräyksen laatimista kieltänyt. Tavoitteena on ottaa eresepti käyttöön Länsi-Pohjan alueella vuonna 2010 samanaikaisesti kaikissa terveyskeskuksissa. Erikoissairaanhoidossa vähän myöhemmin. Länsi-Pohjan ja Lapin sairaanhoitopiirien yhteisessä UULA hankkeessa luodaan uusia asiakaslähtöisiä palvelumalleja sosiaali- ja terveydenhuollon alueelle. Erva -yhteistyö tietohallinnossa Oulun yliopistollisen sairaalan erityisvastuualueen tietohallinnon yhteistyössä ovat mukana kaikki viisi pohjoista sairaanhoitopiiriä. Yhteistyön tavoitteena on tukea ja mahdollistaa sairaanhoitopiirien välinen yhteistyö ja työnjako asiakaskeskeisen ja saumattoman hoidon tuottamisessa ja palvelutoiminnan johtamisessa. Erityisvastuualuetasoinen tietohallintostrategia päivitetään vastaamaan nykyisiä tarpeita. Sairaanhoitopiirien välillä tehdään työnjakoa, jolloin yksittäinen sairaanhoitopiiri palvelee myös muita sairaanhoitopiirejä sovituissa erityistehtävissä. Erikoissairaanhoitolain voimaan tulleen 10 mukaan sairaanhoitopiirin tehtävänä on huolehtia alueen potilastietojärjestelmien yhteensovittamisesta ja alueellisen tietohallinnon kehittämisestä. Kansallisen terveysprojektin tavoitteiden mukaan tietohallinnon tulee tukea tiedonkulkua eri toimijoiden ja tuottajien välillä.

16 LÄNSI-POHJAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ Terveydenhuollon palvelujen 16 (16) Alueellinen valmiussuunnitelma Oys- Erva alueella on tehty yhteisenä hankkeena alueellista valmiussuunnitelmaa. Työ alkaa olla valmis ja sekä sairaanhoitopiirissä että jäsenkunnissa on käytettävissä selainpohjainen valmissuunnitelma. Sairaanhoitopiirissä työtä koordinoi turvallisuuspäällikkö (oto).

Itä- Uudenmaan järjestämissuunnitelma vv. 2013-2016

Itä- Uudenmaan järjestämissuunnitelma vv. 2013-2016 Valtuusto 11.12.2013, LIITE 6 Fullmäktige BILAGA Itä- Uudenmaan järjestämissuunnitelma vv. 2013-2016 30.9.2013 Lopullinen versio, jossa huomioitu kuntien lausunnot. Sisältö 1. JOHDANTO... 4 2. TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

Länsi-Suomen sote-alue tulee - oletko valmis? Vertaileva analyysi Länsi-Suomen sote-alueen kuntien kantokyvystä.

Länsi-Suomen sote-alue tulee - oletko valmis? Vertaileva analyysi Länsi-Suomen sote-alueen kuntien kantokyvystä. Länsi-Suomen sote-alue tulee - oletko valmis? Vertaileva analyysi Länsi-Suomen sote-alueen kuntien kantokyvystä. Porin kaupunki, lokakuu 2014 Sisällys 1. Johdanto 4 2. Taustatietoa ja käsitteitä 5 2.1.

Lisätiedot

LÄNSI-POHJAN SOTE- YHTEISTOIMINTA-ALUE SELVITYS

LÄNSI-POHJAN SOTE- YHTEISTOIMINTA-ALUE SELVITYS LÄNSI-POHJAN SOTE- YHTEISTOIMINTA-ALUE SELVITYS Meri - Lapin kehittämiskeskus Leena Leväsvirta, Seija Parviainen 31.3.2014 Kuva Roosa Sieriä 2 SISÄLTÖ 1. LÄNSI-POHJAN ALUEEN YHTEINEN TAHTOTILA JA AIKAISEMMAT

Lisätiedot

KAINUUN UUSI SAIRAALA

KAINUUN UUSI SAIRAALA KAINUUN UUSI SAIRAALA Konseptisuunnitelma 26.2.2013 v. 1.0 LUONNOS 1. Yleistä 1 1.1 Tausta ja tarve 1 1.2 Nykyaikainen sairaalasuunnittelu 1 1.3 Konseptisuunnitelman laatiminen 3 2. Konseptin yleiset

Lisätiedot

Marja-Leena Viinamäki

Marja-Leena Viinamäki Marja-Leena Viinamäki LÄNSI-POHJAN SAIRAANHOITOPIIRIN ALUEELLISEN APUVÄLINEKESKUKSEN TOIMINNAN ARVIOINTIA Apuvälinealan asiantuntijoiden työn sisällön painotus, laatusuosituksen toteutuminen ja kustannuskehitys

Lisätiedot

Lapin sairaanhoitopiirin psykiatrian palvelujärjestelmä ja sen kehittäminen

Lapin sairaanhoitopiirin psykiatrian palvelujärjestelmä ja sen kehittäminen Lapin sairaanhoitopiirin psykiatrian palvelujärjestelmä ja sen kehittäminen Antti Alho Fredrik Eklund Henri Hietala Reijo Kekäläinen Erkki Vauramo Tekes Finnwell ohjelma Lapin sairaanhoitopiiri ISBN 978

Lisätiedot

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin apuvälinepalveluiden nykytila, ongelmat ja ehdotuksia ongelmien ratkaisemiseksi

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin apuvälinepalveluiden nykytila, ongelmat ja ehdotuksia ongelmien ratkaisemiseksi Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin apuvälinepalveluiden nykytila, ongelmat ja ehdotuksia ongelmien ratkaisemiseksi Selvitysraportti Timo Pohjolainen LKT, dosentti SISÄLLYSLUETTELO ESIPUHE... 4 1

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN SOTE 2020

KESKI-SUOMEN SOTE 2020 HANKESUUNNITELMA KASTE II -OHJELMAAN KESKI-SUOMEN SOTE 2020 Keski-Suomen sosiaali- ja terveydenhuollon palvelukonsepti 30.9.2013 SISÄLLYS 1 HANKKEEN TAUSTA JA TARVE 4 1.1 Keski-Suomessa tehty sosiaali-

Lisätiedot

LÄNSI-POHJAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ

LÄNSI-POHJAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ LÄNSI-POHJAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ TOIMINTAKERTOMUS 2009 Sisällysluettelo Sairaanhoitopiirin johtajan katsaus...3 Strategiset valinnat ja näkökulmat sairaanhoitopiiritasolla...5 Henkilöstö...11

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 26.3.2014 liite nro 2. Äänekosken kaupungin mielenterveys- ja päihdeohjelma 2014 2017

Perusturvalautakunta 26.3.2014 liite nro 2. Äänekosken kaupungin mielenterveys- ja päihdeohjelma 2014 2017 Äänekosken kaupungin mielenterveys- ja päihdeohjelma 2014 2017 Kuva: Jukka Nousiainen 2012 Äänekosken kaupungin mielenterveystyön kokonaissuunnitelma 2014-2017 1 Tiivistelmä 2 1. Suunnitelman laadintaprosessi

Lisätiedot

Vähemmällä voimalla lisää vääntöä

Vähemmällä voimalla lisää vääntöä Vähemmällä voimalla lisää vääntöä Asiantuntijaehdotus Päijät-Hämeen terveydenhuoltopiirin palvelujen järjestäminen Outi Elonheimo, Mats Brommels ja Martti Kekomäki 2005 Helsinki 2005 ISBN 952-5564-07-X

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2015-2017

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2015-2017 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2015-2017 Yhteistyötoimikunta 27.10. Omistajaohjausryhmä 29.10. Yhtymähallitus 29.10. Pyhäjoen kunnanvaltuusto 17.12. Raahen kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

SODANKYLÄN KUNNAN IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN STRATEGIA VUOSILLE 2010-2018

SODANKYLÄN KUNNAN IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN STRATEGIA VUOSILLE 2010-2018 1 SODANKYLÄN KUNNAN IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN STRATEGIA VUOSILLE 2010-2018 - Hyvään vanhuuteen Sodankylässä Hyväksytty KVALT 24.2.2010 17 2 TIIVISTELMÄ Ikääntymispoliittinen strategia Hyvään vanhuuteen Sodankylässä

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämiseksi.

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriö 28.6.2013 Suomen Kuntaliitto

Sosiaali- ja terveysministeriö 28.6.2013 Suomen Kuntaliitto Sosiaali- ja terveysministeriö 28.6.2013 Suomen Kuntaliitto Vanhuspalvelulaki Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista Muistio lain toimeenpanon

Lisätiedot

KERAVAN VANHUSPOLIITTINEN OHJELMA VUOTEEN 2020

KERAVAN VANHUSPOLIITTINEN OHJELMA VUOTEEN 2020 KERAVAN VANHUSPOLIITTINEN OHJELMA VUOTEEN 2020 2 Sisältö 1 JOHDANTO... 4 2 KERAVAN VANHUSPOLIITTISEN OHJELMAAN VAIKUTTAVAT ASIAKIRJAT... 6 2.1 VALTAKUNNALLISET OHJEET, SUOSITUKSET, SELVITYKSET JA LAINSÄÄDÄNTÖ

Lisätiedot

Laatu tulee voida osoittaa STUK-A163

Laatu tulee voida osoittaa STUK-A163 teerien asettamisesta vastuussa ensisijaisesti on toiminnan harjoittaja, kuten sairaala, terveyskeskus, yksityinen toiminnanharjoittaja. Potilaan hoito muodostuu usein hoitoketjusta, jossa hoitoon osallistuu

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ LUONNOS 18.8.2014 Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi

Lisätiedot

1 Johdanto...3. 2 Selvityksen taustaa...5. 2.1 Selvityksessä käytetyt käsitteet...5 2.2 Tiedonkeruumenetelmä...7

1 Johdanto...3. 2 Selvityksen taustaa...5. 2.1 Selvityksessä käytetyt käsitteet...5 2.2 Tiedonkeruumenetelmä...7 1 (54) Sisällysluettelo 1 Johdanto...3 2 Selvityksen taustaa...5 2.1 Selvityksessä käytetyt käsitteet...5 2.2 Tiedonkeruumenetelmä...7 3 Yleistä selkäydinvammaisten kuntoutusjärjestelmästä Invalidiliiton

Lisätiedot

Hyvä kuntoutumiskäytäntö

Hyvä kuntoutumiskäytäntö Hyvä kuntoutumiskäytäntö Invalidiliiton kuntoutuspalvelut 1. Johdanto 5 2. Käsitteet 6 2.1 Toimintakyky 6 2.2 Kuntoutumistarve 6 2.3 Kuntoutusjärjestelmä 7 2.4 Kuntoutuminen 7 3. Asiakkaan näkökulma hyvässä

Lisätiedot

VAKUUTUSKUNTOUTUS VKK R.Y. TOIMINTAKYKYYN LIITTYVÄN

VAKUUTUSKUNTOUTUS VKK R.Y. TOIMINTAKYKYYN LIITTYVÄN VAKUUTUSKUNTOUTUS VKK R.Y. TOIMINTAKYKYYN LIITTYVÄN 1(49) Tämän ohjeen on hyväksynyt Liikennevakuutuskeskus 12/2011. 1 TOIMINTAKYKYYN LIITTYVÄ KUNTOUTUS 1.1. Toimintakykyyn liittyvän kuntoutuksen yleinen

Lisätiedot

ESIPUHE... 1 2. ITÄ-SUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTON TOIMINTA LÄHISUHDEVÄKIVALLAN EHKÄISYSSÄ... 8 3. SELVITYKSEN MENETELMÄ... 10

ESIPUHE... 1 2. ITÄ-SUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTON TOIMINTA LÄHISUHDEVÄKIVALLAN EHKÄISYSSÄ... 8 3. SELVITYKSEN MENETELMÄ... 10 Sisällysluettelo: ESIPUHE... 1 1. SELVITYKSEN TAUSTA... 2 1.1 Lainsäädäntö... 3 1.2 Tilastoja... 3 1.3 Lähisuhdeväkivaltaan liittyviä julkaisuja ja kartoituksia... 4 1.4 Turvakotiverkoston valtakunnallistaminen...

Lisätiedot

Kansallisen sähköisen potilaskertomuksen vakioidut tietosisällöt

Kansallisen sähköisen potilaskertomuksen vakioidut tietosisällöt Kansallisen sähköisen potilaskertomuksen vakioidut tietosisällöt Opas ydintietojen, otsikoiden ja näkymien sekä erikoisala ja toimintokohtaisten rakenteisten tietojen toteuttaminen sähköisessä potilaskertomuksessa

Lisätiedot

TUUSULAN VANHUSPOLITIIKKA VUOTEEN 2010. Toimintastrategian tarkistus vuoteen 2005

TUUSULAN VANHUSPOLITIIKKA VUOTEEN 2010. Toimintastrategian tarkistus vuoteen 2005 TUUSULAN VANHUSPOLITIIKKA VUOTEEN 2010 Toimintastrategian tarkistus vuoteen 2005 IkäLaatu -projekti, ohjaustyöryhmä Elokuu 2003 SISÄLTÖ: 1. JOHDANTO 3 2. VALTAKUNNALLISTA VANHUSPOLITIIKKAA 5 2.1 Ikäihmisten

Lisätiedot

JÄRJESTÖJEN ROOLI KUNTAKENTÄN RAKENNEMUUTOKSISSA

JÄRJESTÖJEN ROOLI KUNTAKENTÄN RAKENNEMUUTOKSISSA Jaana Simola (toim.) JÄRJESTÖJEN ROOLI KUNTAKENTÄN RAKENNEMUUTOKSISSA PÄIJÄT-HÄMEEN PALVELURAKENNEUUDISTUS -PROJEKTI PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO A175 * 2009 JÄRJESTÖJEN ROOLI KUNTAKENTÄN RAKENNEMUUTOKSISSA Päijät-Hämeen

Lisätiedot

PORIN KAUPUNGIN VAMMAISPOLIITTINEN OHJELMA

PORIN KAUPUNGIN VAMMAISPOLIITTINEN OHJELMA PORIN KAUPUNGIN VAMMAISPOLIITTINEN OHJELMA 2007-2012 Porin kaupungin vammaispoliittinen ohjelma 2007 2012/15.12.2006 SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO... 3 OHJELMAN TAVOITTEET... 4 1. VAMMAISPOLITIIKAN YLEISIÄ

Lisätiedot

LASTEN JA NUORTEN ERITYISPALVELUIDEN KEHITTÄMINEN POHJANMAALLA

LASTEN JA NUORTEN ERITYISPALVELUIDEN KEHITTÄMINEN POHJANMAALLA LASTEN JA NUORTEN ERITYISPALVELUIDEN KEHITTÄMINEN POHJANMAALLA NYKYTILANNESELVITYS 03.04.2006 Pia Fraktman projektisihteeri SISÄLLYSLUETTELO 1. Lasten ja nuorten erityispalveluiden kehittämistyö Pohjanmaa

Lisätiedot

FORSSAN SEUDUN TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄ

FORSSAN SEUDUN TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄ FORSSAN SEUDUN TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄ TOIMINTAKERTOMUS 2013 1 1 SISÄLTÖ KUNTAYHTYMÄN ALUE... 2 FORSSAN SEUDUN TERVEYDENHUOLLON... KUNTAYHTYMÄN ORGANISAATIO... 3 YHTYMÄJOHTAJAN KATSAUS... 4 YHTYMÄHALLITUKSEN

Lisätiedot

Suunnitelma ikääntyneen väestön tukemiseksi 2014 2017

Suunnitelma ikääntyneen väestön tukemiseksi 2014 2017 Suunnitelma ikääntyneen väestön tukemiseksi 2014 2017 Kemiönsaaren kunnan ikääntymispoliittinen ohjelma Peruspalveluosasto, Kemiönsaaren kunta Sisällysluettelo 1. Johdanto... 2 2. Hyvinvointi... 3 2.1

Lisätiedot