Fysiikan laboratorio LÄMPÖKUVAUSRAPORTTI Tammirinteen vastaanottokoti Tammirinteentie VANTAA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Fysiikan laboratorio LÄMPÖKUVAUSRAPORTTI Tammirinteen vastaanottokoti Tammirinteentie VANTAA"

Transkriptio

1 Fysiikan laboratorio LÄMPÖKUVAUSRAPORTTI Tammirinteen vastaanottokoti Tammirinteentie VANTAA

2 Fysiikan laboratorio Sisällys 1 Kohteen yleistiedot Kohde ja osoite Tutkimuksen tilaaja Tutkimuksen tavoite Tutkimuksen tekijä Tutkimusajankohta Lähtöarvot Mittausmenetelmät Lämpökuvaus Ilman olosuhteet Ulko- ja sisäilman olosuhteet Ohjeet ja määräykset Terveydelliset määräykset ja ohjeet Rakenteelliset määräykset ja ohjeet Raja-arvot Lämpökuvaus Sisäilma Lämpötila Paine-ero Lämpökuvien ja mittausraportin tulkinta Mittausraportti Lämpökuvauksen tulokset ja johtopäätökset... 7 Yhteenveto...12 Liitteet...13 Liite 1: Mittausraportti...13 Liite 2: Pohjapiirrostus...13 Hannu Turunen Vanha maantie Espoo 2 / 13

3 Fysiikan laboratorio Kohteen yleistiedot 1.1 Kohde ja osoite Tammirinteen vastaanottokoti Tammirinteentie Vantaa Alue: <-,0 C -9,0 C Piste: -14,7 C ,4 C 1.2 Tutkimuksen tilaaja Vantaan Kaupungin Tilakeskus, Talonsuunnittelu Arto Alanko, kaupunginarkkitehti 1.3 Tutkimuksen tavoite Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää rakennuksen kuntoa otosmaisesti lämpökuvaamalla. Erikoisesti tutkittiin yläpohjan, ikkunoiden ja nurkkahuoneiden tilanne. 1.4 Tutkimuksen tekijä Fysiikan laboratorio Hannu Turunen Vanha maantie Espoo puh gsm fax Tutkimusajankohta Lämpökuvaus suoritettiin tiistaina aamupäivällä kello välisenä aikana. Hannu Turunen Vanha maantie Espoo 3 / 13

4 Fysiikan laboratorio Lähtöarvot 2.1 Mittausmenetelmät Lämpökuvaus Lämpökuvaus suoritettiin ThermaCam B2 lämpökameralla (Sarjanumero: ). Kamera on kalibroitu FLIR systems AB:llä Ruotsissa. Kameran mittaustarkkuus huoneenlämpötilan ympäristössä on ± 1 C. Lämpökuvaus suoritettiin sisäpuolelta otosmaisesti siten, että kuvattiin ne tilat, joissa on esiintynyt lämpötilapoikkeamia. Lämpökuva tallennettiin kohteista, joiden laskennallinen lämpöindeksi oli alle 70 sekä niistä kohteista, joista muutoin epäiltiin rakenteen Ilman olosuhteet Ulkoilman ja sisäilman lämpötila mitattiin Fluke 53II lämpötilamittarilla. Mittarin lämpötilan mittaustarkkuus on ± 0,2 C. Ulkoilman lämpötilan muuttuminen Vantaalla ennen kuvaus ajankohtaa tarkastettiin ilmatieteen laitoksen sääpalvelusta internetosoitteesta (kuva 1). Paine-ero rakennuksen vaipan yli mitattiin Veloci Calc Plus 8386A mittarilla (Sarjanumero: ). Mittalaite on kalibroitu lokakuussa 06. Paine-eromittauksen tarkkuus on ±1 Pa. Kuva 1: Ulkoilman lämpötilan muutokset 24 h ennen kuvausta. 2.2 Ulko- ja sisäilman olosuhteet Lämpökuvauksen aikana mitatut ulko- ja sisäilman lämpötilat sekä kuvaushetkellä vallinnut paine-ero on esitetty taulukossa 1. Taulukko 1: Kuvaushetkellä vallinneet sisä- ja ulkoilman olosuhteet. Kello Ulkolämpötila ( C) ( C) Lämpötilaero ( C) Paine-ero (Pa) 09: ,4,5 22,3 24,0 27,2 Kellari: ei mitattu 1. kerros: kerros: -9 Hannu Turunen Vanha maantie Espoo 4 / 13

5 Fysiikan laboratorio Ohjeet ja määräykset 3.1 Terveydelliset määräykset ja ohjeet Terveydensuojelulaki(763/94) Luku 7 Asunnon ja muun oleskelutilan sekä yleisten alueiden terveydelliset vaatimukset 26 Asunnon ja muun oleskelutilan terveydelliset vaatimukset Asunnon ja muun sisätilan sisäilman puhtauden, lämpötilan, kosteuden, melun, ilmanvaihdon, valon, säteilyn ja muiden vastaavien olosuhteiden tulee olla sellaiset, ettei niistä aiheudu asunnossa tai sisätilassa oleskeleville terveyshaittaa. Terveydensuojeluasetus(1280/94) Luku 5 Asunnon ja muun oleskelutilan terveydelliset vaatimukset 15 Asunnon ja muun oleskelutilan terveellisyyden valvonta on kiinnitettävä huomiota, että rakennus on ottaen huomioon sen käyttötarkoitus riittävän tiivis ja siinä on riittävä lämmöneristys. Sosiaali- ja terveysministeriön opas 1:03 Asumisterveysohje (kts. sivun 6 taulukko) Sisäilmayhdistyksen julkaisu 5: Sisäilmastoluokitus 00 Hannu Turunen Vanha maantie Espoo 5 / 13

6 Fysiikan laboratorio Taulukko 2: Asumisterveysohje 1:03, Sosiaali- ja terveysministeriö, Helsinki 03, sivu 17. Hannu Turunen Vanha maantie Espoo 6 / 13

7 Fysiikan laboratorio Rakenteelliset määräykset ja ohjeet RakMK C3 Lämmöneristys Määräykset 03 Rakennuksen vaipan lämpötekniset vaatimukset RakMK D2 Rakennusten sisäilmasto ja ilmanvaihto Määräykset ja ohjeet 03 Lämpöolot, ilmanvaihto, melu ohjearvot RakMK D3 Rakennuksen energiatalous Määräykset ja ohjeet 1978 Sisäilman suunnittelun ohjeistus RT Rakennuksen sisäilmasto Sisäilman lämpöolot ja lämpökuormat 4 Raja-arvot 4.1 Lämpökuvaus Raja-arvoina käytetään Asumisterveysohjeessa 1:03 (edellisen sivun taulukko) esitettyjä ohjeellisia lämpötilaindeksilukemia (TI). Lämpötilaindeksillä arvioidaan rakenteen vaipan lämpöteknistä toimivuutta. Lämpötilaindeksi määritetään seinän ja lattian pintalämpötilalle, sekä pistemäiselle lämpötilalle seuraavasti: TSP TO TI = 0 [%], jossa Ti TO TI = lämpötilaindeksi T SP = sisäpinnan lämpötila, C T i = sisäilman lämpötila, C T O = ulkoilman lämpötila, C Pintalämpötilavaatimuksissa annetaan lattialle ja seinälle niiden keskimääräiset lämpötilavaatimukset. Keskimääräinen pintalämpötila määritetään standardin SFS 5511 mukaisesti. Hannu Turunen Vanha maantie Espoo 7 / 13

8 Fysiikan laboratorio Sisäilma Lämpötila Taulukossa 3 on esitetty sisäilmastoluokitus 00 mukaiset ilman laadun tavoitearvot sisäilmastoluokittain lämpötilan osalta. Taulukko 3: Sisäilmaluokituksen tavoitearvot lämpötiloille. S1 S2 S3 Huoneilman talvi lämpötila ( C) kesä Taulukossa S1 = yksilöllinen sisäilmasto, S2=hyvä sisäilmasto ja S3=tyydyttävä sisäilmasto Paine-ero Sisäilman ja ulkoilman välinen paine-ero aiheutuu kolmesta tekijästä: 1. Savupiippuilmiö, jonka aiheuttaman paine-eron suuruus riippuu, lämpötilaerosta ja rakennuksen korkeudesta. ( OC asteen lämpötilaero ja 2 kerroksinen rakennus = 3 Pa) 2. Ilmanvaihdon tasapainotuksesta. 3. Tuulen suunnasta ja voimakkuudesta. Sisäilman ja ulkoilman väliselle paine-erolle ei ole annettu selkeitä raja-arvoja. Ilmanvaihdon tasapainotus pyritään tekemään siten, että rakennukseen muodostuu noin Pa alipaine. Ylipaine aiheuttaa rakennuksen vaipassa kosteusvaurioriskin, etenkin puurakenteisissa taloissa. Ylipaineisessa talossa kosteaa sisäilmaa kulkeutuu esim. höyrynsulun epätiiviyskohdista rakenteisiin, jolloin sisäilmankosteus tiivistyy niihin. Liian suuri alipaine aiheuttaa korvausilmareittien muodostumisen rakennuksen vaipassa niihin kohtiin mihin sitä ei ole tarkoitettu. Tyypillisiä korvausilmareittejä ovat esim. valokatkaisijat, pistorasiat ja lattianrajat. Tämä aiheuttaa vedontunnetta. Hannu Turunen Vanha maantie Espoo 8 / 13

9 Fysiikan laboratorio Lämpökuvien ja mittausraportin tulkinta 5.1 Lämpökamera tallentaa kohteen pintalämpötilatiedot värikoodattuna. Kuvassa 1 on esitetty esimerkki lämpökuvasta. Eri värit kuvaavat pinnan lämpötilajakaumaa. Kuvan oikeassa reunassa oleva väripalkki ja lämpötila-asteikko esittävät lämpökuvassa esiintyvien värien ja pintalämpötilan välisen yhteyden. Erilaisilla työkaluilla on mahdollista määrittää kuvasta tai sen alueesta minimi-, maksimi-, keskiarvo- ja pistelämpötiloja. Mittausraportissa esitettävissä lämpökuvissa pyritään pitämään eri kuvien lämpötila-alue samana. Tällöin kuvat ovat keskenään vertailukelpoisia. Kaikissa tapauksissa tämä ei ole mahdollista mutta poikkeava lämpötila-alue ilmoitetaan erikseen. Laatikkotyökalulla mitattu alueen min. lämpötila 15,0 C Väriasteikon ylin lämpötila,0 C Pistetyökalulla tehty pinnan lämpötilamittaus 17,4 C Väriasteikon alin lämpötila,0 C Kuva 1: Lämpökuvan tulkintaan liittyvät asiat. 5.2 Mittausraportti Lämpökuvauksella havaitut vikakohdat on luokiteltu mittausraportissa seuraavasti: 1. Korjattava ilmavuoto tai eristevika, joka ei täytä Asumisterveysohjeen välttävää tasoa ja luokitellaan siten terveyshaitaksi. Vika heikentää oleellisesti rakenteiden 2. Korjaustarve on erikseen harkittava ja jätettävä tekemättä jos sen työn toteutus ei ole kohtuullisin kustannuksin toteutettavissa. Täyttää Asumisterveysohjeen välttävän tason mutta ei täytä hyvää tasoa. 3. Täyttää Asumisterveysohjeen hyvän tason vaatimukset, mutta piilee tilan käyttötarkoitus huomioiden kosteus- ja lämpöteknisen toiminnan riski. On tarkasteltava rakenteen kosteustekninen toiminta tai tehtävä lisätutkimuksia. 4. Ei toimenpiteitä. Hannu Turunen Vanha maantie Espoo 9 / 13

10 Fysiikan laboratorio Lämpökuvauksen tulokset ja johtopäätökset Seuraavassa taulukoissa (Taulukot 4 ja 5) on esitetty pintalämpötilapoikkeamat, lämpötilaindeksit ja korjausluokat niistä rakennuksen kohdista, jotka eivät täytä 70 %:in lämpötilaindeksi vaatimusta tai joissa muutoin epäillään rakenteen rakennusfysikaalista toimintaa. Taulukko 4: Havaittujen vikakohtien pintalämpötilapoikkeamat, lämpötilaindeksit (TI) ja korjausluokat. Nro. Huone Ulkolämpötila Vikalämpötila TI Sijainti Korjausluokkasuositus ( C) ( C) ( C) 1. kerros 1. Hoitajanh ,4 19,9 1,4 49 Avattavan ikkunan 2 sarana 2. Hoitajanh ,4 19,9 1,3 49 Avattavan ikkunan 2 alanurkka 3. Hoitajanh ,4 19,9 2,7 53 Avattava ikkuna 2 keskeltä 4. Hoitajanh ,4 19,9-2,5 38 Iso ikkuna keskeltä 2 5. Tk 45-16,4 19,6-13,3 9 Ulko-oven oik. 1 alanurkka 6. Tk 45-16,4 19,6-9,9 18 Ulko-ovi ylhäältä 1 7. Tk 45-16,4 19,6-5,9 29 Ulko-ovi oik. keskeltä 1 8. Tk 38-16,4 18,0-11,5 14 Ulko-ovi alhaalta 1 9. Tk 38-16,4 18,0-11,7 14 Ulko-ovi oik. keskeltä 1. Tk 38-16,4 18,0-12,8 11 Ulko-ovi ylhäältä Tk 31-16,4,5-14,1 9 Ulko-ovi alhaalta Tk 31-16,4,5-9,5 26 Ulko-ovi ylhäältä Olohuone 26-16,4 19,4-3,5 36 Ikkunan oik. alanurkka Hoitajanh ,4 19,4-2,5 39 Ikkunan oik. ylänurkka Hoitajanh ,4 19,4-2,5 39 Iso ikkuna keskeltä Käytävä -16,4 19,0-2,8 38 Tuloilmaventtiili Käytävä -16,4 19,0 1,2 50 Tuloilmaventtiili Käytävä -16,4 19,0-0,2 46 Tuloilmaventtiili Ruokasali 28-16,4 18,8-5,1 32 Korvausilmaritilä 2. Ruokasali 28-16,4 18,8 2,0 52 Lattia 2 korvausilmaritilän alla 21. Tk 1-16,4 16,0-9,7 21 Ulko-ovi ylhäältä Tk 1-16,4 16,0-9,7 21 Ulko-ovi alhaalta Tk 1-16,4 16,0-1,5 46 Ikkuna vas Lastenlepoh. 9-16,4 21,4-2,8 38 Ikkuna alhaalta Lastenlepoh. 9-16,4 21,4 5,9 59 Ikkuna alhaalta Lastenlepoh. -16,4 19,9-0,8 43 Ikkuna oik Lastenlepoh. -16,4 19,9 1,5 49 Ikkuna keskeltä Lastenlepoh. -16,4 19,9 1,5 49 Ikkuna keskeltä 2 Hannu Turunen Vanha maantie Espoo / 13

11 Fysiikan laboratorio Taulukko 5: Havaittujen vikakohtien pintalämpötilapoikkeamat, lämpötilaindeksit (TI) ja korjausluokat. Nro. Huone Ulkolämpötila Vikalämpötila TI Sijainti Korjausluokkasuositus ( C) ( C) ( C) 2. kerros 29. Mh 99-16,4 22,3 1,9 47 Ikkunan vas. ylänurkka Mh 99-16,4 22,3 2,0 48 Ikkunan vas. alanurkka Mh 99-16,4 22,3 5,8 57 Ikkunan oik. ylänurkka Mh 99-16,4 22,3-11,5 13 Ikkunan oik. alanurkka Mh 99-16,4 22,3-13,2 8 Ikkunan 2 korvausilmaraot 34. Mh 99-16,4 22,3-2,7 35 Ikkunan keskeltä Tk 0-16,4,5-12,9 9 Ulko-ovi ylhäältä Tk 0-16,4,5-2,5 38 Ulko-ovi alhaalta Sk 91-16,4 17,8-7,7 25 Ikkuna ylhäältä Sk 91-16,4 17,8-5,4 32 Ikkuna ylhäältä Tk 88-16,4,7-11,7 13 Ulko-ovi alhaalta Tk 88-16,4,7-13,0 9 Ulko-ovi ylhäältä Tk 79-16,4,0-8,0 23 Ulko-ovi alhaalta Tk 79-16,4,0-11,7 13 Ulko-ovi ylhäältä Vierash ,4 19,2 9,9 74 Ylänurkka Vierash ,4 19,2 3,1 55 Ylänurkka Kt ,4 19,2-7,6 25 Poistoilmaventtiili Neuvottelut ,4,5-8,0 25 Ikkunan oik. alanurkka 2 pohj. 47. Neuvottelut ,4,5 4,6 57 Ikkunan oik. keskeltä 2 pohj. 48. Neuvottelut ,4,5-0,7 43 Ikkunan oik. keskeltä 2 pohj. 49. Neuvottelut. 61 et. -16,4,8-2,6 37 Ikkunan oik. alhaalta Neuvottelut. 61 et. -16,4,8 4,1 55 Ikkunan keskeltä Neuvottelut. 61 et. -16,4,8 8,5 67 Ikkunan vas. ylhäältä Neuvottelut. 61 et. -16,4,8 13,7 81 Ylänurkka Sos.työnt. tila 64-16,4,8 7,6 65 Seinä oven yläpuolelta Sos.työnt. tila 64-16,4,8 12,1 77 Seinä oik. ylänurkka Sos.työnt. tila 64-16,4,8-8,3 22 Ikkunan 2 korvausilmaraot Kellari 56. Toimintaterapia -16,4 25,0 11,3 67 Putkiläpivienti 3 Neuvottelut. 61 et. -16,4,8 13,7 81 Ylänurkka 3 Hannu Turunen Vanha maantie Espoo 11 / 13

12 Fysiikan laboratorio Yhteenveto Lämpökuvauksen perusteella havaittiin korjausluokka 1:n vikakohtia 16 lämpökuvassa. Korjausluokka 2:n vikakohtia löytyi yhteensä 34:ssä ja korjausluokka 3:n vikakohtia yhteensä 6:ssa lämpökuvassa (Taulukot 4 ja 5). On kuitenkin huomioitava, että samasta vikakohdasta on poikkeuksetta otettu useita lämpökuvia. 1. kerros Ensimmäisessä kerroksessa havaitut lämpötilapoikkeamat löytyivät pääasiassa ulkoovista. Kaikista kuvatuista ulko-ovista löytyi kohtia, jossa lämpötila oli lähes ulkolämpötilassa. Lämpövuodot johtuivat tiivisteiden huonoudesta ja jossakin tapauksessa niiden puuttumisesta. Ensimmäisessä kerroksessa selkeitä lämpötilapoikkeamia havaittiin järjestelmällisesti myös ikkunoista (Erityisesti avattavissa ikkunoista.). Ikkunoissa lämpötilapoikkeamat olivat kuitenkin pienempiä (muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta) ulko-ovien poikkeamiin verrattuna. Myös ikkunoiden lämpövuodot johtuvat pääosin tiivisteiden huonoudesta. Tuloilma oli muutamissa kohdin huomattavan kylmää, johtuen todennäköisesti ilmanvaihtokanavien eristysten puutteista. Paine-ero oli ensimmäisessä kerroksessa 15 Pa, joka on hieman suurehko. Kaksikerroksisen rakennuksen 1.kerroksessa ei ole kuitenkaan kovin paljon varaa säätää paine-ero pienemmäksi, koska tällöin 2. kerroksen paine-ero häviää. 2. kerros Toisen kerroksen vikakohdat löytyivät vastaavista kohdista kuin ensimmäisessäkin kerroksessa; ulko-ovista ja ikkunoista. Paine-ero toisessa kerroksessa oli -9 Pa, joka on normaalin ylärajalla. Muutaman paskalin pienennysvara paine-erossa kuitenkin on. Pienimmät poikkeamat saattavat korjaantua paine-eron korjauksella, mutta suuremmat vaativat muitakin toimenpiteitä. Kellari Kellarikerroksen paine-eroa ei voitu mitata, mutta voidaan päätellä, että sen on oltava suurempi kuin 1. kerroksen paine-ero (-15 Pa). Kellarikerroksesta löytyi kuitenkin vain yksi vikakohta. Espoossa Hannu Turunen Laboratoriopäällikkö Fysiikan laboratorio Hannu Turunen Vanha maantie Espoo 12 / 13

13 Fysiikan laboratorio Liitteet Liite 1: Mittausraportti Liite 2: Pohjapiirrustus Hannu Turunen Vanha maantie Espoo 13 / 13

14 Lämpökuvasivu 1 1. kerros: Hoitajanhuone 46 25,0 C Alue: 1,4 C Piste: 7,5 C 5,0 C 7,5 C 1,4 C 17,5 C 19,9 C 19,9 C 19,9 C Kommentit: Avattavan ikkunan tiivisteessä ilmavuotokohta. Korjausluokkasuositus: 2

15 Lämpökuvasivu 2 1. kerros: Hoitajanhuone 46 Alue: 1,3 C Piste: 5,1 C,0 C 0 0,0 C 5,1 C 1,3 C 18,7 C 19,9 C 19,9 C 19,9 C Kommentit: Avattavan ikkunan tiivisteessä ilmavuotokohta. Korjausluokkasuositus: 2

16 Lämpökuvasivu 3 1. kerros: Hoitajanhuone 46 Alue: 2,7 C,0 C Piste: 3,7 C 0 0,0 C 3,7 C 2,7 C 19,2 C 19,9 C 19,9 C 19,9 C Kommentit:Avattavan ikkunan tiivisteessä ilmavuotokohta. Korjausluokkasuositus: 2

17 Lämpökuvasivu 4 1. kerros: Hoitajanhuone 46 Alue: -2,5 C 25,0 C Piste: 4,1 C 5,0 C 4,1 C -2,5 C 21,2 C 19,9 C 19,9 C 19,9 C Kommentit: Avattavan ikkunan tiiviste vuotaa. Korjausluokkasuositus: 2

18 Lämpökuvasivu 5 1. kerros: Tk 45 Piste: 0,2 C Alue: -13,3 C,0 C 0-5,0 C 0,2 C -13,3 C 12,3 C 19,6 C 19,6 C 19,6 C 9 46 Kommentit: Ulko-oven tiivisteet vuotavat. Korjausluokkasuositus: 1

19 Lämpökuvasivu 6 1. kerros: Tk 45 Alue: -9,9 C,0 C Piste: 11,5 C 0-5,0 C 11,5 C -9,9 C 16,2 C 19,6 C 19,6 C 19,6 C Kommentit: Ulko-oven tiivisteet vuotavat. Korjausluokkasuositus: 1

20 Lämpökuvasivu 7 1. kerros: Tk 45 Alue: -5,9 C,0 C Piste: 5,5 C 0-4,7 C 5,5 C -5,9 C 13,7 C 19,6 C 19,6 C 19,6 C Kommentit:Ulko-oven tiivisteet vuotavat. Korjausluokkasuositus: 1

21 Lämpökuvasivu 8 1. kerros: Tk 38 Alue: -11,5 C 15,0 C Piste: -1,9 C 0-5,0 C -1,9 C -11,5 C,2 C 18,0 C 18,0 C 18,0 C Kommentit: Oven tiivisteet vuotavat. Korjausluokkasuositus: 1

22 Lämpökuvasivu 9 1. kerros: Tk 38 Alue: -11,7 C,0 C 0 Piste: -4,4 C -5,0 C -4,4 C -11,7 C 21,1 C 18,0 C 18,0 C 18,0 C Kommentit: Oven tiivisteet vuotavat. Korjausluokkasuositus: 1

23 Lämpökuvasivu 1. kerros: Tk 38 Alue: -12,8 C,0 C Piste: 9,2 C 0-5,0 C 9,2 C -12,8 C 16,1 C 18,0 C 18,0 C 18,0 C Kommentit: Oven tiivisteet vuotavat. Korjausluokkasuositus: 1

24 Lämpökuvasivu kerros: Tk 31 Alue: -14,1 C 15,0 C Piste: 0,2 C 0-5,0 C 0,2 C -14,1 C 7,8 C,5 C,5 C,5 C 9 62 Kommentit: Oven tiivisteet vuotavat. Korjausluokkasuositus: 1

25 Lämpökuvasivu kerros: Tk 31 Alue: -9,5 C 15,0 C Piste: 1,1 C 0-5,0 C 1,1 C -9,5 C 11,1 C,5 C,5 C,5 C Kommentit: Oven tiivisteet vuotavat. Korjausluokkasuositus: 1

26 Lämpökuvasivu kerros: Olohuone 26 Alue: -3,5 C 25,0 C Piste: 7,0 C 5,0 C 7,0 C -3,5 C 24,1 C 19,4 C 19,4 C 19,4 C Kommentit: Ikkunan tiiviste vuotaa. Korjausluokkasuositus: 2

27 Lämpökuvasivu kerros: Hoitajanhuone 32 Alue: -2,5 C 22,0 C 15 Piste: 9,2 C 5 5,0 C 9,2 C -2,5 C 18,9 C 19,4 C 19,4 C 19,4 C Kommentit: Ikkunan tiiviste vuotaa. Korjausluokkasuositus: 2

28 Lämpökuvasivu kerros: Hoitajanhuone 32 25,0 C Alue: -0,9 C Piste: 8,3 C 5,0 C 8,3 C -0,9 C 25,3 C 19,4 C 19,4 C 19,4 C Kommentit: Ikkunan tiiviste vuotaa. Korjausluokkasuositus: 2

29 Lämpökuvasivu kerros: Käytävä Alue: -2,8 C,0 C Piste: 7,0 C 0 0,0 C 7,0 C -2,8 C 14,1 C 19,0 C 19,0 C 19,0 C Kommentit: Tuloilma kylmää! Korjausluokkasuositus: 2

30 Lämpökuvasivu kerros: Käytävä Piste: 11,2 C Alue: 1,2 C 22,0 C 3,0 C 11,2 C 1,2 C 19,1 C 19,0 C 19,0 C 19,0 C Kommentit: Tuloilma kylmää! Korjausluokkasuositus: 2

31 Lämpökuvasivu kerros: Käytävä Alue: -0,2 C 21,0 C Piste: 8,2 C 0 0,0 C 8,2 C -0,2 C 14,6 C 19,0 C 19,0 C 19,0 C Kommentit: Tuloilma kylmää! Korjausluokkasuositus: 2

32 Lämpökuvasivu kerros: Ruokasali 28 Alue: -5,1 C 22,0 C 15 Piste: 8,3 C 5 5,0 C 8,3 C -5,1 C 16,9 C 18,8 C 18,8 C 18,8 C Kommentit: Tuloilma kylmää! Korjausluokkasuositus: 2

33 Lämpökuvasivu 1. kerros: Ruokasali 28,0 C Alue: 2,0 C Piste: 8,8 C ,0 C 8,8 C 2,0 C 16,5 C 18,8 C 18,8 C 18,8 C Kommentit: Kylmä korvausilma jäähdyttää seinää ja lattiaa. Korjausluokkasuositus: 2

34 Lämpökuvasivu kerros: Tk 1 Alue: -9,7 C,0 C Piste: 3,9 C 0 0,0 C 3,9 C -9,7 C 18,1 C 16,0 C 16,0 C 16,0 C Kommentit: Oven tiivisteet vuotavat. Korjausluokkasuositus: 1

35 Lämpökuvasivu kerros: Tk 1 Alue: -11,9 C,0 C Piste: 2,9 C 0 0,0 C 2,9 C -11,9 C 12,9 C 16,0 C 16,0 C 16,0 C Kommentit: Oven tiivisteet vuotavat. Korjausluokkasuositus: 1

36 Lämpökuvasivu kerros: Tk 1 Alue: -1,5 C 25,0 C Piste: 6,8 C 0 0,0 C 6,8 C -1,5 C 57,0 C 16,0 C 16,0 C 16,0 C Kommentit: Oven tiivisteet vuotavat. Korjausluokkasuositus: 2

37 Lämpökuvasivu kerros: Lasten lepohuone 9 25,0 C Alue: -4,6 C Piste: 5,9 C 0 0,0 C 5,9 C -4,6 C 19,3 C 21,4 C 21,4 C 21,4 C Kommentit: Ikkunan tiiviste vuotaa. Korjausluokkasuositus: 2

38 Lämpökuvasivu kerros: Lasten lepohuone 9 23,0 C Alue: 5,9 C Piste: 14,1 C ,0 C 14,1 C 5,9 C,0 C 21,4 C 21,4 C 21,4 C Kommentit: Ikkunan tiiviste vuotaa. Korjausluokkasuositus: 2

39 Lämpökuvasivu kerros: Lasten lepohuone Alue: -0,8 C,0 C 15 Piste: 9,4 C 5 5,0 C 9,4 C -0,8 C 18,3 C 19,9 C 19,9 C 19,9 C Kommentit: Ikkunan tiiviste vuotaa. Korjausluokkasuositus: 2

40 Lämpökuvasivu kerros: Lasten lepohuone 25,0 C Alue: 1,5 C Piste: 8,7 C 5,0 C 8,7 C 1,5 C 17,9 C 19,9 C 19,9 C 19,9 C Kommentit: Ikkunan tiiviste vuotaa. Korjausluokkasuositus: 2

41 Lämpökuvasivu kerros: Lasten lepohuone Alue: -1,7 C Piste: 6,2 C,0 C ,0 C 6,2 C -1,7 C 18,0 C 19,9 C 19,9 C 19,9 C Kommentit: Ikkunan tiiviste vuotaa. Korjausluokkasuositus: 2

42 Lämpökuvasivu kerros: Mh 99 Alue: 1,9 C,0 C Piste:,9 C 15,0 C,9 C 1,9 C 19,3 C 22,3 C 22,3 C 22,3 C Kommentit: Ikkunan tiivisteet vuotavat. Korjausluokkasuositus: 2

43 Lämpökuvasivu kerros: Mh 99,0 C Piste: 2,9 C Alue: 2,0 C ,0 C 2,9 C 2,0 C 14,7 C 22,3 C 22,3 C 22,3 C Kommentit: Ikkunan tiivisteet vuotavat. Korjausluokkasuositus: 2

44 Lämpökuvasivu kerros: Mh 99 Alue: 5,8 C Piste: 9,8 C,0 C 15,0 C 9,8 C 5,8 C,3 C 22,3 C 22,3 C 22,3 C Kommentit: Avattavan ikkunan tiivisteet vuotavat. Korjausluokkasuositus: 2

45 Lämpökuvasivu kerros: Mh 99 Alue: -11,5 C 25,0 C Piste: 4,1 C 0 0,0 C 4,1 C -11,5 C 16,0 C 22,3 C 22,3 C 22,3 C Kommentit: Ikkunan korvausilmamekanismi lähes ulkoilman lämpötilassa. Korjausluokkasuositus: 2

46 Lämpökuvasivu kerros: Mh 99 Alue: -13,2 C 28,0 C Piste: 3,2 C 0-7,7 C 3,2 C -13,2 C 19,4 C 22,3 C 22,3 C 22,3 C 8 51 Kommentit: Ikkunan korvausilmamekanismi lähes ulkoilman lämpötilassa. Korjausluokkasuositus: 2

47 Lämpökuvasivu kerros: Mh 99 25,0 C Alue: -2,7 C Piste: -1,5 C 0 0,0 C -1,5 C -2,7 C 25,4 C 22,3 C 22,3 C 22,3 C Kommentit: Ikkunanan tiiviste vuotaa. Korjausluokkasuositus: 2

48 Lämpökuvasivu kerros: Tk 0 Alue: -12,9 C Piste: 5,3 C,0 C 0 0,0 C 5,3 C -12,9 C 21,7 C,5 C,5 C,5 C 9 59 Kommentit: Oven tiivisteet vuotavat. Korjausluokkasuositus: 1

49 Lämpökuvasivu kerros: Tk 0 Alue: -2,5 C,0 C Piste: 5,1 C 0 0,0 C 5,1 C -2,5 C 22,2 C,5 C,5 C,5 C Kommentit: Oven tiivisteet vuotavat. Korjausluokkasuositus: 1

50 Lämpökuvasivu kerros: Sk 91 Alue: -7,7 C,0 C Piste: -1,6 C 0 0,0 C -1,6 C -7,7 C 17,0 C 17,8 C 17,8 C 17,8 C Kommentit: Ikkunan tiiviste vuotaa. Korjausluokkasuositus: 2

51 Lämpökuvasivu kerros: Sk 91 Alue: -5,4 C Piste: 3,2 C,0 C 0 0,0 C 3,2 C -5,4 C 13,0 C 17,8 C 17,8 C 17,8 C Kommentit: Ikkunan tiiviste vuotaa. Korjausluokkasuositus: 2

52 Lämpökuvasivu kerros: Tk 88 Alue: -11,7 C,0 C Piste: 9,5 C 0 0,0 C 9,5 C -11,7 C 18,4 C,7 C,7 C,7 C Kommentit: Oven tiivisteet vuotavat. Korjausluokkasuositus: 1

53 Lämpökuvasivu kerros: Tk 88 Alue: -13,0 C Piste: 1,8 C,0 C 0 0,0 C 1,8 C -13,0 C 23,1 C,7 C,7 C,7 C 9 49 Kommentit: Oven tiivisteet vuotavat. Korjausluokkasuositus: 1

54 Lämpökuvasivu kerros: Tk 79 Alue: -8,0 C Piste: 5,8 C,0 C 0 0,0 C 5,8 C -8,0 C 17,0 C,0 C,0 C,0 C Kommentit: Oven tiivisteet vuotavat. Korjausluokkasuositus: 1

55 Lämpökuvasivu kerros: Tk 79 Alue: -11,7 C Piste: 5,9 C,0 C 0 0,0 C 5,9 C -11,7 C 21,1 C,0 C,0 C,0 C Kommentit: Oven tiivisteet vuotavat. Korjausluokkasuositus: 1

56 Lämpökuvasivu kerros: Vierashuone 66 Alue: 9,9 C,0 C Piste: 16,3 C 15,0 C 16,3 C 9,9 C 18,8 C 19,2 C 19,2 C 19,2 C Kommentit: Muuta ympäristöä kylmempi alue. Korjausluokkasuositus: 3

57 Lämpökuvasivu kerros: Vierashuone 66 Alue: 3,1 C,0 C 15 Piste: 4,5 C 5 5,0 C 4,5 C 3,1 C 18,8 C 19,2 C 19,2 C 19,2 C Kommentit: Muuta ympäristöä kylmempi alue. Korjausluokkasuositus: 3

58 Lämpökuvasivu kerros: Kt 67 Alue: -7,6 C Piste: -0,2 C 15,0 C 0-5,0 C -0,2 C -7,6 C 13,8 C 19,2 C 19,2 C 19,2 C Kommentit: Tuloilma kylmää. Korjausluokkasuositus: 2

59 Lämpökuvasivu kerros: Neuvottelutila 61 (Pohjoispuoli) 25,0 C Alue: -8,0 C Piste: 2,6 C 0 0,0 C 2,6 C -8,0 C 24,8 C,5 C,5 C,5 C Kommentit: Ikkunan tiiviste vuotaa. Korjausluokkasuositus: 2

60 Lämpökuvasivu kerros: Neuvottelutila 61 (Pohjoispuoli) 25,0 C Alue: 4,6 C Piste: 14,7 C 5,0 C 14,7 C 4,6 C 22,9 C,5 C,5 C,5 C Kommentit: Ikkunan tiiviste vuotaa. Korjausluokkasuositus: 2

61 Lämpökuvasivu kerros: Neuvottelutila 61 (Pohjoispuoli) Alue: -0,7 C,0 C 15 Piste: 7,3 C 5 5,0 C 7,3 C -0,7 C 18,8 C,5 C,5 C,5 C Kommentit: Ikkunan tiiviste vuotaa. Korjausluokkasuositus: 2

62 Lämpökuvasivu kerros: Neuvottelutila 61 (Eteläpuoli) Alue: -2,6 C 25,0 C Piste: 7,3 C 5,0 C 7,3 C -2,6 C 23,8 C,8 C,8 C,8 C Kommentit: Ikkunan tiiviste vuotaa. Korjausluokkasuositus: 2

63 Lämpökuvasivu kerros: Neuvottelutila 61 (Eteläpuoli) 23,0 C Piste: 7,4 C Alue: 4,1 C ,0 C 7,4 C 4,1 C 27,6 C,8 C,8 C,8 C Kommentit: Ikkunan tiivisteet vuotavat. Korjausluokkasuositus: 2

64 Lämpökuvasivu kerros: Neuvottelutila 61 (Eteläpuoli) 22,0 C Alue: 8,5 C Piste: 11,2 C 15,0 C 11,2 C 8,5 C 19,1 C,8 C,8 C,8 C Kommentit: Nurkassa kylmä kohta. Korjausluokkasuositus: 2

65 Lämpökuvasivu kerros: Neuvottelutila 61 (Eteläpuoli) 22,0 C Alue: 13,7 C Piste: 17,4 C 15,0 C 17,4 C 13,7 C,8 C,8 C,8 C,8 C Kommentit: Seinässä muuta ympäristöä kylmempi alue. Korjausluokkasuositus: 3

66 Lämpökuvasivu kerros: Sos.työnt. tila 64 21,0 C Piste: 11,8 C Alue: 7,6 C 15,0 C 11,8 C 7,6 C 19,0 C,8 C,8 C,8 C Kommentit: Seinässä muuta ympäristöä kylmempi alue. Korjausluokkasuositus: 3

67 Lämpökuvasivu kerros: Sos.työnt. tila 64 Alue: 12,1 C 22,0 C Piste: 15,0 C 15,0 C 15,0 C 12,1 C,4 C,8 C,8 C,8 C Kommentit: Seinässä muuta ympäristöä kylmempi alue. Korjausluokkasuositus: 3

68 Lämpökuvasivu kerros: Sos.työnt. tila 64 Alue: -8,3 C 23,0 C Piste: 5,2 C 0 0,0 C 5,2 C -8,3 C 21,8 C,8 C,8 C,8 C Kommentit: Ikkunan korvausilmamekanismi lähes ulkoilman lämpötilassa. Korjausluokkasuositus: 2

69 Lämpökuvasivu 56 Kellari: Toimintaterapia ,0 C Alue: 11,3 C 25 Piste: 18,1 C 15,0 C 18,1 C 11,3 C 25,0 C 25,0 C 25,0 C 25,0 C Kommentit: Putkenläpivienti tiivistetty huonosti. Korjausluokkasuositus: 3

Fysiikan laboratorio LÄMPÖKUVAUSRAPORTTI Dickursby skola Pääkoulu Urheilutie VANTAA

Fysiikan laboratorio LÄMPÖKUVAUSRAPORTTI Dickursby skola Pääkoulu Urheilutie VANTAA Fysiikan laboratorio LÄMPÖKUVAUSRAPORTTI 20.2.2007 Dickursby skola Pääkoulu Urheilutie 4 01370 VANTAA Fysiikan laboratorio 19.6.2007 Sisällys 1 Kohteen yleistiedot... 3 1.1 Kohde ja osoite... 3 1.2 Tutkimuksen

Lisätiedot

Fysiikan laboratorio LÄMPÖKUVAUSRAPORTTI Dickursby skola Puukoulu Urheilutie VANTAA

Fysiikan laboratorio LÄMPÖKUVAUSRAPORTTI Dickursby skola Puukoulu Urheilutie VANTAA Fysiikan laboratorio LÄMPÖKUVAUSRAPORTTI 20.2.2007 Dickursby skola Puukoulu Urheilutie 4 01370 VANTAA Fysiikan laboratorio 20.6.2007 Sisällys 1 Kohteen yleistiedot... 3 1.1 Kohde ja osoite... 3 1.2 Tutkimuksen

Lisätiedot

LÄMPÖKUVAUSRAPORTTI Maauuninpolun päiväkoti Maauuninpolku VANTAA

LÄMPÖKUVAUSRAPORTTI Maauuninpolun päiväkoti Maauuninpolku VANTAA LÄMPÖKUVAUSRAPORTTI 23.5.09 Maauuninpolun päiväkoti Maauuninpolku 1 01450 VANTAA 23.5.09 Sisällys 1 Kohteen yleistiedot...3 1.1 Kohde ja osoite...3 1.2 Tutkimuksen tilaaja...3 1.3 Tutkimuksen tavoite...3

Lisätiedot

Fysiikan laboratorio LÄMPÖKUVAUSRAPORTTI Lasten taidetalo Pessi Asematie VANTAA

Fysiikan laboratorio LÄMPÖKUVAUSRAPORTTI Lasten taidetalo Pessi Asematie VANTAA Fysiikan laboratorio LÄMPÖKUVAUSRAPORTTI 19.3.08 Lasten taidetalo Pessi Asematie 5 01370 VANTAA Fysiikan laboratorio 30.5.08 Sisällys 1 Kohteen yleistiedot... 3 1.1 Kohde ja osoite... 3 1.2 Tutkimuksen

Lisätiedot

LÄMPÖKUVAUSRAPORTTI 8.1.2010. Orvokkitien koulu II Orvokkitie 15 01450 Vantaa

LÄMPÖKUVAUSRAPORTTI 8.1.2010. Orvokkitien koulu II Orvokkitie 15 01450 Vantaa LÄMPÖKUVAUSRAPORTTI 8.1.10 Orvokkitie 01450 Vantaa usraportti 11.6.10 Sisällys 1 Kohteen yleistiedot... 3 1.1 Kohde ja osoite... 3 1.2 Tutkimuksen tilaaja... 3 1.3 Tutkimuksen tavoite... 3 1.4 Tutkimuksen

Lisätiedot

Fysiikan laboratorio LÄMPÖKUVAUSRAPORTTI Riihipellon päiväkoti Krakankuja VANTAA

Fysiikan laboratorio LÄMPÖKUVAUSRAPORTTI Riihipellon päiväkoti Krakankuja VANTAA Fysiikan laboratorio LÄMPÖKUVAUSRAPORTTI 6.2.07 Riihipellon päiväkoti Krakankuja 5 0 VANTAA Fysiikan laboratorio 14.5.07 Sisällys 1 Kohteen yleistiedot...3 1.1 Kohde ja osoite...3 1.2 Tutkimuksen tilaaja...3

Lisätiedot

LÄMPÖKUVAUSRAPORTTI 22.5.2009. Hiekkaharjun vapaa-aikatilat Leinikkitie 36 01350 Vantaa

LÄMPÖKUVAUSRAPORTTI 22.5.2009. Hiekkaharjun vapaa-aikatilat Leinikkitie 36 01350 Vantaa LÄMPÖKUVAUSRAPORTTI 22.5.2009 Leinikkitie 36 01350 Vantaa usraportti 23.5.2009 Sisällys 1 Kohteen yleistiedot... 3 1.1 Kohde ja osoite... 3 1.2 Tutkimuksen tilaaja... 3 1.3 Tutkimuksen tavoite... 3 1.4

Lisätiedot

LÄMPÖKUVAUSRAPORTTI Länsimäen koulu Pallastunturintie Vantaa

LÄMPÖKUVAUSRAPORTTI Länsimäen koulu Pallastunturintie Vantaa LÄMPÖKUVAUSRAPORTTI 16.5.09 Länsimäen koulu Pallastunturintie 25 01280 Vantaa usraportti 16.5.09 Sisällys 1 Kohteen yleistiedot... 3 1.1 Kohde ja osoite... 3 1.2 Tutkimuksen tilaaja... 3 1.3 Tutkimuksen

Lisätiedot

Linjasuunnittelu Oy

Linjasuunnittelu Oy Linjasuunnittelu Oy www.linjasuunnittelu.fi Linjasuunnittelu Oy Kumpulantie 1 B 5. krs 00520 Helsinki puh. 09-41 366 700 fax. 09-41 366 741 Y-tunnus 01912-0 Alv-rek. Kaupparek. 214.607 Nooa:440521-224632

Lisätiedot

Linjasuunnittelu Oy

Linjasuunnittelu Oy Linjasuunnittelu Oy www.linjasuunnittelu.fi Linjasuunnittelu Oy Kumpulantie 1 B 5. krs 005 Helsinki puh. 09-41 366 700 fax. 09-41 366 741 Y-tunnus 01912-0 Alv-rek. Kaupparek. 214.607 Nooa:440521-224632

Lisätiedot

Linjasuunnittelu Oy

Linjasuunnittelu Oy Linjasuunnittelu Oy www.linjasuunnittelu.fi Linjasuunnittelu Oy Kumpulantie 1 B 5. krs 005 Helsinki puh. 09-41 366 700 fax. 09-41 366 741 Y-tunnus 01912-0 Alv-rek. Kaupparek. 214.607 Nooa:440521-224632

Lisätiedot

Linjasuunnittelu Oy

Linjasuunnittelu Oy Linjasuunnittelu Oy www.linjasuunnittelu.fi Linjasuunnittelu Oy Kumpulantie 1 B 5. krs 00520 Helsinki puh. 09-41 366 700 fax. 09-41 366 741 Y-tunnus 01912-0 Alv-rek. Kaupparek. 214.607 Nooa:440521-224632

Lisätiedot

Linjasuunnittelu Oy

Linjasuunnittelu Oy Linjasuunnittelu Oy www.linjasuunnittelu.fi Linjasuunnittelu Oy Kumpulantie 1 B 5. krs 00520 Helsinki puh. 09-41 366 700 fax. 09-41 366 741 Y-tunnus 0110912-0 Alv-rek. Kaupparek. 214.607 Nooa:440521-224632

Lisätiedot

LÄMPÖKAMERAKUVAUSRAPORTTI PAPPILANMÄEN KOULU PUISTOTIE PADASJOKI

LÄMPÖKAMERAKUVAUSRAPORTTI PAPPILANMÄEN KOULU PUISTOTIE PADASJOKI Vastaanottaja: Seppo Rantanen Padasjoen kunta Työnumero: 051321701374 LÄMPÖKAMERAKUVAUSRAPORTTI PAPPILANMÄEN KOULU PUISTOTIE 8 17500 PADASJOKI Kai Kylliäinen 1. KOHTEEN YLEISTIEDOT... 3 1.1 Kohde... 3

Lisätiedot

6.3.2006. Tutkimuksen tekijä: Hannu Turunen Laboratoriopäällikkö EVTEK-ammattikorkeakoulu puh: 040-5852874 email: hannu.turunen@evtek.

6.3.2006. Tutkimuksen tekijä: Hannu Turunen Laboratoriopäällikkö EVTEK-ammattikorkeakoulu puh: 040-5852874 email: hannu.turunen@evtek. Lämpökuvausraportti Yrttitien päiväkodin lisärakennus Tutkimuksen tekijä: Laboratoriopäällikkö puh: 040-5852874 email: hannu.turunen@evtek.fi 1 Sisällys Lämpökuvausraportti... 1 Yhteenveto... 3 Kohteen

Lisätiedot

Linjasuunnittelu Oy

Linjasuunnittelu Oy Linjasuunnittelu Oy www.linjasuunnittelu.fi Linjasuunnittelu Oy Kumpulantie 1 B 5. krs 005 Helsinki puh. 09-41 366 700 fax. 09-41 366 741 Y-tunnus 0110912-0 Alv-rek. Kaupparek. 214.607 Nooa:440521-224632

Lisätiedot

LÄMPÖKUVAUSRAPORTTI Metsonkoti

LÄMPÖKUVAUSRAPORTTI Metsonkoti LÄMPÖKUVAUSRAPORTTI 3.3 C 3 2 1 0-1 -2-2.6 Metsonkoti Metsontie 23 0145 Vantaa Kuvauksen suorituspäivämäärä: 8.1.13 Raportointipäivämäärä: 17.1.13 LÄMPÖKUVAUSRAPORTTI Metsontie 23, 0145 Vantaa 2 1. KOHTEEN

Lisätiedot

L Ä M P Ö K U V A U S. Kuntotutkimus. Korson koulun uimahallitilat VANTAA 30,0 C 30. Piste: 24,2 C 20 20,0 C. Tutkimuslaitos Tutkija

L Ä M P Ö K U V A U S. Kuntotutkimus. Korson koulun uimahallitilat VANTAA 30,0 C 30. Piste: 24,2 C 20 20,0 C. Tutkimuslaitos Tutkija 1/12 L Ä M P Ö K U V A U S Kuntotutkimus Korson koulun uimahallitilat VANTAA Alue: 17,2 C 30,0 C 30 Piste: 24,2 C 28 26 24 22 20 20,0 C Tutkimuslaitos Tutkija Hämeen Ammattikorkeakoulu Rakennuslaboratorio

Lisätiedot

Tekijä: Lämpökuvausmittausraportti Sivu 1/14 15.11.2011

Tekijä: Lämpökuvausmittausraportti Sivu 1/14 15.11.2011 Tekijä: Lämpökuvausmittausraportti Sivu 1/14 Kuvauksen suorittaja: Puhelin: Osoite: Postitoimipaikka: Tilaaja: Uudenmaanliitto Osoite: Esterinportti 2 B Postitoimipaikka: 00240 Helsinki Kohde: Omakotitalo

Lisätiedot

L Ä M P Ö K U V A U S. Kuntotutkimus. Tarhapuiston päiväkoti VANTAA 5,0 C. Tutkimuslaitos Tutkija

L Ä M P Ö K U V A U S. Kuntotutkimus. Tarhapuiston päiväkoti VANTAA 5,0 C. Tutkimuslaitos Tutkija 1/11 L Ä M P Ö K U V A U S Kuntotutkimus Tarhapuiston päiväkoti VANTAA 5,0 C 4 2 0-2 -2,0 C Tutkimuslaitos Tutkija Hämeen Ammattikorkeakoulu Rakennuslaboratorio Sauli Paloniitty Projektipäällikkö 2/11

Lisätiedot

LÄMPÖKUVAUSRAPORTTI. Käräjäkoskentie 18, Riihimäki

LÄMPÖKUVAUSRAPORTTI. Käräjäkoskentie 18, Riihimäki LÄMPÖKUVAUSRAPORTTI Käräjäkoskentie 18, Riihimäki Kuvauspäivä: 14.11.16 LÄMPÖKUVAUSRAPORTTI 2 1. KOHTEEN YLEISTIEDOT uskohde Käräjäkoskentie 18 Riihimäki Tilaaja uspäivät 14.11.16 uksen Teemu Niiranen

Lisätiedot

LÄMPÖKUVAUSRAPORTTI. Vantaan Konserttitalo Martinus. Martinlaaksontie Vantaa

LÄMPÖKUVAUSRAPORTTI. Vantaan Konserttitalo Martinus. Martinlaaksontie Vantaa LÄMPÖKUVAUSRAPORTTI Vantaan Konserttitalo Martinus Martinlaaksontie 36 01620 Vantaa Kuvauksen suorituspäivämäärä: 29.1.2013 Raportointipäivämäärä: 31.1.2013 LÄMPÖKUVAUSRAPORTTI Martinlaaksontie 36, 01620

Lisätiedot

LÄMPÖKUVAUSRAPORTTI. Vantaan Konserttitalo Martinus. Martinlaaksontie Vantaa

LÄMPÖKUVAUSRAPORTTI. Vantaan Konserttitalo Martinus. Martinlaaksontie Vantaa LÄMPÖKUVAUSRAPORTTI Vantaan Konserttitalo Martinus Martinlaaksontie 36 01620 Vantaa Kuvauksen suorituspäivämäärä: 29.1.2013 Raportointipäivämäärä: 31.1.2013 LÄMPÖKUVAUSRAPORTTI Martinlaaksontie 36, 01620

Lisätiedot

L Ä M P Ö K U V A U S. Kuntotutkimus. Jönsaksen päiväkoti VANTAA. Tutkimuslaitos Tutkija

L Ä M P Ö K U V A U S. Kuntotutkimus. Jönsaksen päiväkoti VANTAA. Tutkimuslaitos Tutkija 1/12 L Ä M P Ö K U V A U S Kuntotutkimus Jönsaksen päiväkoti VANTAA Tutkimuslaitos Tutkija Hämeen Ammattikorkeakoulu Rakennuslaboratorio Sauli Paloniitty Projektipäällikkö 2/12 SISÄLLYSLUETTELO 1. KOHTEEN

Lisätiedot

L Ä M P Ö K U V A U S. Kuntotutkimus. Hakunilan yläaste VANTAA. Tutkimuslaitos Tutkija

L Ä M P Ö K U V A U S. Kuntotutkimus. Hakunilan yläaste VANTAA. Tutkimuslaitos Tutkija 1/14 L Ä M P Ö K U V A U S Kuntotutkimus Hakunilan yläaste VANTAA 5,0 C 4 2 0-2,6 C -2 Tutkimuslaitos Tutkija Hämeen Ammattikorkeakoulu Rakennuslaboratorio Sauli Paloniitty Projektipäällikkö 2/14 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

RAKENNUSTEN LÄMPÖKUVAUS. sauli@paloniitty.fi 1

RAKENNUSTEN LÄMPÖKUVAUS. sauli@paloniitty.fi 1 RAKENNUSTEN LÄMPÖKUVAUS sauli@paloniitty.fi 1 Lämpökuvauksen historia Unkarilainen fyysikko Kálmán Tihanyi keksi lämpökameran 1929 Kameroita käytettiin aluksi sotilastarkoituksiin Suomessa rakennusten

Lisätiedot

Kuntotutkimus L Ä M P Ö K U V A U S. Seutulan koulu VANTAA. Tutkimuslaitos Tutkija 1/13 KUNTOTUTKIMUSRAPORTTI

Kuntotutkimus L Ä M P Ö K U V A U S. Seutulan koulu VANTAA. Tutkimuslaitos Tutkija 1/13 KUNTOTUTKIMUSRAPORTTI 1/13 L Ä M P Ö K U V A U S Kuntotutkimus Seutulan koulu VANTAA Tutkimuslaitos Tutkija Hämeen Ammattikorkeakoulu Rakennuslaboratorio Sauli Paloniitty Projektipäällikkö 2/13 SISÄLLYSLUETTELO 1. KOHTEEN YLEISTIEDOT...

Lisätiedot

L Ä M P Ö K U V A U S. Kuntotutkimus. Ruusuvuoren koulu VANTAA. Vaihe I Lähtötilanne -10 -15-15,2 C. Tutkimuslaitos Tutkija

L Ä M P Ö K U V A U S. Kuntotutkimus. Ruusuvuoren koulu VANTAA. Vaihe I Lähtötilanne -10 -15-15,2 C. Tutkimuslaitos Tutkija 1/12 L Ä M P Ö K U V A U S Kuntotutkimus Ruusuvuoren koulu VANTAA Vaihe I Lähtötilanne Alue: -15,8 C 11,9 C 10 5 Piste: 1,6 C 0-5 -10-15 -15,2 C Tutkimuslaitos Tutkija Hämeen Ammattikorkeakoulu Rakennuslaboratorio

Lisätiedot

Selvityksen yhteydessä suoritettiin lämpökuvaus, joka kohdistettiin kattolyhtyihin sekä työtila 20 seinämiin.

Selvityksen yhteydessä suoritettiin lämpökuvaus, joka kohdistettiin kattolyhtyihin sekä työtila 20 seinämiin. KOIVUKOTI 1, VANTAA LÄMPÖKUVAUSLIITE LÄMPÖKUVAUS Kattovuotojen kuntoselvitys, Koivukoti 1, Vantaa Selvityksen yhteydessä suoritettiin lämpökuvaus, joka kohdistettiin kattolyhtyihin sekä työtila 20 seinämiin.

Lisätiedot

LÄMPÖKUVAUSMITTAUSRAPORTTI

LÄMPÖKUVAUSMITTAUSRAPORTTI LÄMPÖKUVAUSMITTAUSRAPORTTI Meilahden Ala-asteen koulu Jalavatie 6 00270 Helsinki 14.3.. SUOMEN LÄMPÖKUVAUS KIVISAARENTIE A 00960 HELSINKI P. 04004069 Koulu Meilahden ala-aste Jalavatie 6 00270 Helsinki

Lisätiedot

Kiratek Oy Jaakko Niskanen, puh LÄMPÖKUVAUS. Raikupolun päiväkoti Raikukuja 6 A Vantaa

Kiratek Oy Jaakko Niskanen, puh LÄMPÖKUVAUS. Raikupolun päiväkoti Raikukuja 6 A Vantaa Kiratek Oy Jaakko Niskanen, puh. 0207 401 006 13.4.2011 LÄMPÖKUVAUS Raikupolun päiväkoti Raikukuja 6 A 01620 Va 2 Lämpökuvaus Raikupolun päiväkoti, Va Kiratek Oy, 13.4.2011 Sisällysluettelo 1. KOHTEEN

Lisätiedot

L Ä M P Ö K U V A U S. Kuntotutkimus. Hämeenkylän koulu VANTAA. Vaihe I Lähtötilanne. Tutkimuslaitos Tutkija

L Ä M P Ö K U V A U S. Kuntotutkimus. Hämeenkylän koulu VANTAA. Vaihe I Lähtötilanne. Tutkimuslaitos Tutkija 1/13 L Ä M P Ö K U V A U S Kuntotutkimus Hämeenkylän koulu VANTAA Vaihe I Lähtötilanne Tutkimuslaitos Tutkija Hämeen Ammattikorkeakoulu Rakennuslaboratorio Sauli Paloniitty Projektipäällikkö 2/13 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

LIITE 1. Rakennuslupapiirustukset

LIITE 1. Rakennuslupapiirustukset LIITE 1. Rakennuslupapiirustukset LIITE 2. Asuntolan lämpökamerakuvien mittauspisteet LIITE 3. Perhepäiväkodin lämpökamerakuvien mittauspisteet LIITE 4. Asuntolan lämpökamerakuvat Lämpökuvasivu

Lisätiedot

Kiratek Oy Jaakko Niskanen, puh. 0207 401 006 14.4.2011 LÄMPÖKUVAUS. Vantaanlaakson päiväkoti Vantaanlaaksonraitti 9 01670 Vantaa

Kiratek Oy Jaakko Niskanen, puh. 0207 401 006 14.4.2011 LÄMPÖKUVAUS. Vantaanlaakson päiväkoti Vantaanlaaksonraitti 9 01670 Vantaa Kiratek Oy Jaakko Niskanen, puh. 07 401 006 14.4.11 LÄMPÖKUVAUS Vantaanlaaksonraitti 9 01670 Vantaa 2 Lämpökuvaus, Vantaa Kiratek Oy, 14.4.11 Sisällysluettelo 1. KOHTEEN YLEISTIEDOT... 3 2. KOHTEEN KUVAUS...

Lisätiedot

LIITE 1. Rakennuslupapiirustukset

LIITE 1. Rakennuslupapiirustukset LIITE 1. Rakennuslupapiirustukset LIITE 2. Lämpökameran mittauspisteet Lämpökameran mittauspisteet, 1-kerros Lämpökameran mittauspisteet, 2-kerros Lämpökameran mittauspisteet, kellari LIITE 3. Lämpökamerakuvat

Lisätiedot

Lämpökuvauksen mittausraportti

Lämpökuvauksen mittausraportti Sivu 1 Lämpökuvauksen mittausraportti HKR - LPK Staffan ja Staffansby LS Laulurastaantie 20 00700 Helsinki Tämä mittausraportti on kuvattu FLIR Systemsin ThermaCam E4-lämpökameralla (sarjanumero 21503438,

Lisätiedot

LÄMPÖKUVAUKSEN MITTAUSRAPORTTI

LÄMPÖKUVAUKSEN MITTAUSRAPORTTI 1(28) LÄMPÖKUVAUKSEN MITTAUSRAPORTTI 2(28) SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTIETOA KOHTEESTA... 3 2 YLEISTIETOA KUVAUKSESTA JA KUVAUSOLOSUHTEET... 3 2.1 Yleistietoa kuvauksesta... 3 2.2 Kuvausolosuhteet... 4 3

Lisätiedot

TermoLog+ Lämpökuvaus ikkunaremontin tukena. www.termolog.fi

TermoLog+ Lämpökuvaus ikkunaremontin tukena. www.termolog.fi Nopea, kattava ja edullinen tutkimusmenetelmä TermoLog+ tutkimusmenetelmä hyödyntää uusinta laiteja ohjelmistoteknologiaa. Menetelmään kuuluu ikkunaelementtien lämpökuvauksen tukena myös painekartoitus

Lisätiedot

RAPORTTI KIVIMÄEN KOULU, VANTAA LÄMPÖKUVAUS VAHANEN OY Linnoitustie 5, FI Espoo, Finland y-tunnus

RAPORTTI KIVIMÄEN KOULU, VANTAA LÄMPÖKUVAUS VAHANEN OY Linnoitustie 5, FI Espoo, Finland  y-tunnus RAPORTTI KIVIMÄEN KOULU, VANTAA LÄMPÖKUVAUS VAHANEN OY Linnoitustie 5, FI-02600 Espoo, Finland www.vahanen.com y-tunnus 1639563-3 Raportti 2 (6) Kivimäen koulu, Vantaa Lämpökuvaus Sisällys 1 Tutkimuksen

Lisätiedot

RAKENNUSTEN LÄMPÖKUVAUS uudet ohjeet 2015

RAKENNUSTEN LÄMPÖKUVAUS uudet ohjeet 2015 RAKENNUSTEN LÄMPÖKUVAUS uudet ohjeet 2015 Lämpökameravaatimuksien tarkentuminen Mittausolosuhdevaatimusten muuttuminen Rakennuksen vallitsevan paine-eron huomioiminen lämpötilaindeksin laskennassa 19.10.2015

Lisätiedot

LÄMPÖKUVAUS. VARIA, Myyrmäen ammattikoulu Ojanhaantie 5, Vantaa

LÄMPÖKUVAUS. VARIA, Myyrmäen ammattikoulu Ojanhaantie 5, Vantaa LÄMPÖKUVAUS VARIA, Myyrmäen ammattikoulu Ojanhaantie 5, 01600 Vantaa LÄMPÖKUVAUSRAPORTTI VARIA OJANHAANTIE 2 1. KOHTEEN YLEISTIEDOT Lämpökuvauskohde Lämpökuvauspäivä 15.3.2011 16.3.2011 Läsnä olleet Kohdetyyppi

Lisätiedot

LÄMPÖKUVAUSMITTAUSRAPORTTI

LÄMPÖKUVAUSMITTAUSRAPORTTI LÄMPÖKUVAUSMITTAUSRAPORTTI 1.2.2014 SUOMEN LÄMPÖKUVAUS KIVISAARENTIE 10 A 00960 HELSINKI P. 0400410069 Sisällysluettelo 1 Tavoitteet ja rajaus... 3 2 Kohteen yleistiedot... 4 2.1 Kohde ja osoite... 4 2.2

Lisätiedot

Lämpökuvauksen mittausraportti

Lämpökuvauksen mittausraportti Sivu 1 Lämpökuvauksen mittausraportti Mallitie 01600 Vantaa Tämä mittausraportti on kuvattu FLIR Systemsin ThermaCam E4-lämpökameralla (sarjanumero 21503438, 45 asteen linssi). Kuvauksen suoritti Pekka

Lisätiedot

Lehdokkitien virastotalo

Lehdokkitien virastotalo Lehdokkitien virastotalo Vantaa LÄMPÖKUVAUS 6.2.2004 Tilaaja Isännöitsijätoimisto MAIKOSKI OY / Jari Vainio Osoite Vernissakatu 6 Postinumero ja paikka Kuvauskohde Tehtävä Menetelmä / laitteisto 01300

Lisätiedot

Lämpökuvauksen malliraportti rivitalosta

Lämpökuvauksen malliraportti rivitalosta Sivu 1 HUOMIO: Tämä malliraportti on todellisesta raportista lyhennetty versio. Kohteen nimi ja osoite on keksittyjä. Tässä raportissa näkyy yleisiä lämpövuotokohtia rivitalossa ja kuinka ne on dokumentoitu.

Lisätiedot

Tietoa lämpökuvauksesta

Tietoa lämpökuvauksesta SIVU 1/7 Tietoa lämpökuvauksesta Lämpökuvauksesta... 2 Lämpökuvauksen suorittaminen... 3 Ulkoilman olosuhteet... 4 Sisäilman olosuhteet lämpökuvauksen aikana... 4 Tulosten esittäminen... 5 Raja-arvot ja

Lisätiedot

LÄMPÖKUVAUSRAPORTTI. Oppilaitos. Tennistie 1 01370 Vantaa

LÄMPÖKUVAUSRAPORTTI. Oppilaitos. Tennistie 1 01370 Vantaa LÄMPÖKUVAUSRAPORTTI Oppilaitos Tennistie 1 01370 Vantaa LÄMPÖKUVAUSRAPORTTI TENNISTIE 1, 01370 VANTAA 2 1. KOHTEEN YLEISTIEDOT uskohde Varia Tennistie 1 01370 Vantaa Tilaaja Vantaan tilauskeskus Hankepalvelut

Lisätiedot

TermoLog Oy Sertifioitua lämpökuvauspalvelua pienkiinteistöille. www.termolog.fi

TermoLog Oy Sertifioitua lämpökuvauspalvelua pienkiinteistöille. www.termolog.fi TermoLog Oy Sertifioitua lämpökuvauspalvelua pienkiinteistöille www.termolog.fi Nopea, kattava ja edullinen tutkimusmenetelmä tutkimusmenetelmä hyödyntää uusinta laiteja ohjelmistoteknologiaa. Menetelmään

Lisätiedot

Kommentit: Korjausluokka 3. Lattianrajassa ilmavuotoa. Vaatii lisätutkimuksia.

Kommentit: Korjausluokka 3. Lattianrajassa ilmavuotoa. Vaatii lisätutkimuksia. usmittausraportti 1/24 Kuvauspaikka: 2.89 väliseinä/ulkoseinä nurkka.0 C Kuvauspäivämäärä: 11.3.14 14 Nro 1. en lämpötila 14.5 C maks. lämpötila.5 C min. lämpötila 13.8 C Lämpötilaindeksi mitatun 66 69

Lisätiedot

PALONIITTY OY SIVU 1/8 LÄMPÖKUVAUS LIITE. Ohjeet ja määräykset. PALONIITTY OY 040-5524245 Pikku-Leheentie 45 14870 TUULOS www.paloniitty.

PALONIITTY OY SIVU 1/8 LÄMPÖKUVAUS LIITE. Ohjeet ja määräykset. PALONIITTY OY 040-5524245 Pikku-Leheentie 45 14870 TUULOS www.paloniitty. PALONIITTY OY SIVU 1/8 Ohjeet ja määräykset PALONIITTY OY 040-5524245 Pikku-Leheentie 45 14870 TUULOS www.paloniitty.fi PALONIITTY OY SIVU 2/8 JOHDANTO LÄMPÖKUVAUKSEEN Yleistä Rakennusten sisäpinnat eivät

Lisätiedot

Päivityskoulutus Lämpökuvaajat Tiiviysmittaajat

Päivityskoulutus Lämpökuvaajat Tiiviysmittaajat PALONIITTY OY Päivityskoulutus 21.4.2016 Lämpökuvaajat Tiiviysmittaajat Sauli Paloniitty www.paloniitty.fi 045-77348778 21.4.2016 sauli@paloniitty.fi 1 AIHEET Asumisterveysasetus 2015 Asumisterveysasetuksen

Lisätiedot

Lämpökuvauksen mittausraportti

Lämpökuvauksen mittausraportti S i v u 1 Lämpökuvauksen mittausraportti Mallitie 1 00000 Mallikylä Tämä mittausraportti on kuvattu FLIR Systemsin ThermaCam E4-lämpökameralla (sarjanumero 21503438, 45 asteen linssi). Kuvauksen suoritti

Lisätiedot

LÄMPÖKUVAUS. Kattoristikoiden vinosauvojen alle muodostuneiden puhallusvilla tunneleiden lämpökuvaus. Lämpökuvausraportti 20.1.

LÄMPÖKUVAUS. Kattoristikoiden vinosauvojen alle muodostuneiden puhallusvilla tunneleiden lämpökuvaus. Lämpökuvausraportti 20.1. Lämpökuvausraportti 20.1.2015 Janne Määttä Pujottelijantie 15 FI-96600 Rovaniemi, Finland puhelin +358 50 597 8490 janne.maatta@lampokuva.com www.lampokuva.com Y-tunnus 1750518-7 LÄMPÖKUVAUS Kattoristikoiden

Lisätiedot

LÄMPÖKUVAUSRAPORTTI. Gsm. 040-861 7001. Osoite. Postitoimipaikka. Tilaaja:Jukka Hillo c/o As Oy Iirisranta. Osoite:Iirislahdentie 42 asunto 13

LÄMPÖKUVAUSRAPORTTI. Gsm. 040-861 7001. Osoite. Postitoimipaikka. Tilaaja:Jukka Hillo c/o As Oy Iirisranta. Osoite:Iirislahdentie 42 asunto 13 LÄMPÖKUVAUSRAPORTTI Kuvauksen suorittaja Tr-Lämpökuvaus Oy Gsm. 040-861 7001 Osoite Postitoimipaikka Krämertintie 31 D 006 Helsinki TilaajaJukka Hillo c/o As Oy Iirisranta OsoiteIirislahdentie 42 asunto

Lisätiedot

Lämpökuvauksen mittausraportti

Lämpökuvauksen mittausraportti Sivu 1 Lämpökuvauksen mittausraportti Punakiventie 4 00980 Helsinki Tämä mittausraportti on kuvattu FLIR Systemsin ThermaCam E4-lämpökameralla (sarjanumero 21503438, 45 asteen linssi). Kuvauksen suoritti

Lisätiedot

KIINTEISTÖN LÄMPÖKUVAUS. Lämpökuvausraportin vaiheet ja muuta tietoa lämpökuvauksesta kiinteistöissä.

KIINTEISTÖN LÄMPÖKUVAUS. Lämpökuvausraportin vaiheet ja muuta tietoa lämpökuvauksesta kiinteistöissä. KIINTEISTÖN LÄMPÖKUVAUS Lämpökuvausraportin vaiheet ja muuta tietoa lämpökuvauksesta kiinteistöissä. Lämpökuvaussopimus Lämpökuvaussopimuksen laadinnassa kerätyt tiedot ovat pohjana koko tutkimukselle.

Lisätiedot

Lämpökuvausraportti. Lämpökuvausraportti. Leppäkorven päiväkoti. ThermoSunEco Oy Annantie 19, 04220 Kerava P. 010 2191 499.

Lämpökuvausraportti. Lämpökuvausraportti. Leppäkorven päiväkoti. ThermoSunEco Oy Annantie 19, 04220 Kerava P. 010 2191 499. Leppäkorven päiväkoti Asiakkaan nimi: Vantaan Tilakeskus Mikko Krohn 01300 Vantaa Kuvausajankohta: 23.1.2012 9:26:56 Kuvauskohde: Ryhmähuone (3) Nimi Keskiarvo Minimi Maksimi Emissiivisyys Tausta Nurkka

Lisätiedot

Lämpökuvausraportti. Pähkinärinteen neuvola ja sivukirjasto. ThermoSunEco Oy. Vantaan Tilakeskus Mikko Krohn 01300 Vantaa

Lämpökuvausraportti. Pähkinärinteen neuvola ja sivukirjasto. ThermoSunEco Oy. Vantaan Tilakeskus Mikko Krohn 01300 Vantaa Annantie 19, 04220 Kerava P. 010 2191 499 Lämpökuvausraportti Pähkinärinteen neuvola ja sivukirjasto Asiakkaan nimi: Vantaan Tilakeskus Mikko Krohn 01300 Vantaa Neuvola huone 73 IR001811.IS2 1.2.2012 12:28:47

Lisätiedot

LÄMPÖKUVAUSMITTAUSRAPORTTI

LÄMPÖKUVAUSMITTAUSRAPORTTI LÄMPÖKUVAUSMITTAUSRAPORTTI Matarin päiväkotii, Ajomiehenkuja 11, 01400 Vantaa Asiakkaan nimi: Vantaan kaupunki Vantaan tilakeskus / Mikko Krohn Kielotie 13 01300 Vantaa Sisällysluettelo Keittiön ulko-ovi.is2

Lisätiedot

Lämpökuvausraportti. Raportointipäiväys: 24.1.2013 LÄMPÖKUVAUSRAPORTTI. Myyrmäen A-klinikka. Korutie 3 A, 01600 Vantaa.

Lämpökuvausraportti. Raportointipäiväys: 24.1.2013 LÄMPÖKUVAUSRAPORTTI. Myyrmäen A-klinikka. Korutie 3 A, 01600 Vantaa. LÄMPÖKUVAUSRAPORTTI Myyrmäen A-klinikka Korutie 3 A, 01600 Vantaa Asiakkaan nimi: Vantaan kaupunki Mikko Krohn / Tilakeskus Kielotie 13 01300 Vantaa Kohde: Myyrmäen A-klinikka Kuvausajankohta: 24.1.2013

Lisätiedot

LÄMPÖKUVAUS MITTAUSRAPORTTI 1

LÄMPÖKUVAUS MITTAUSRAPORTTI 1 LÄMPÖKUVAUS MITTAUSRAPORTTI 1 pvm. 15.3.2011 2. KERROS, YLÄ-AULA Kuva 1 Tuulikaappi, ulko-ovi. -3,8 18,5 Referenssipiste R 12 71 - Mittausalue 2 min 4,4 37 2 Tuulikaapin ulko-ovesta johtuu viileää ulkoilmaa

Lisätiedot

LÄMPÖKUVAUSRAPORTTI 23.5.2009. Itä-Hakkilan päiväkoti Keskustie 1 01260 Vantaa

LÄMPÖKUVAUSRAPORTTI 23.5.2009. Itä-Hakkilan päiväkoti Keskustie 1 01260 Vantaa LÄMPÖKUVAUSRAPORTTI 23.9 Keskustie 1 01260 Vantaa usraportti 23.9 Sisällys 1 Kohteen yleistiedot... 3 1.1 Kohde ja osoite... 3 1.2 Tutkimuksen tilaaja... 3 1.3 Tutkimuksen tavoite... 3 1.4 Tutkimuksen

Lisätiedot

LÄMPÖKUVAUS. Vantaan kaupunki, Keihäspuiston päiväkoti Keihästie 6, 01280 Vantaa. LÄMPÖKUVAUSRAPORTTI Raportointipäivämäärä 31.1.

LÄMPÖKUVAUS. Vantaan kaupunki, Keihäspuiston päiväkoti Keihästie 6, 01280 Vantaa. LÄMPÖKUVAUSRAPORTTI Raportointipäivämäärä 31.1. SIVU 1/13 LÄMPÖKUVAUSRAPORTTI Raportointipäivämäärä 31.1.2012 LÄMPÖKUVAUS Vantaan kaupunki, Keihäspuiston päiväkoti Keihästie 6, 01280 Vantaa aja: Kuvaajan yhteystiedot Insinööritoimisto Realtest, 00730

Lisätiedot

Kuntotutkimusraportin liite

Kuntotutkimusraportin liite Lämpökuvasivu 1 Liikuntasali,7 C 21 19 17,3 C,1 C 15,9 C 21,0 C Todennäköisimmin ilmavuoto. Lämpökuvasivu 2 Liikuntasali 28,9 C 28 26,0 C,0 C 17,0 C,3 C Mahdollisesti kostunut seinän alaosa. (ei tarkastettu

Lisätiedot

LÄMPÖKAMERAKATSELMUS. Kokonkatu 6 33960 Pirkkala. Haarlankatu 1 B FI-33230 Tampere p. 0207 495 630 www.raksystems-anticimex.fi Y-tunnus: 0905045-0

LÄMPÖKAMERAKATSELMUS. Kokonkatu 6 33960 Pirkkala. Haarlankatu 1 B FI-33230 Tampere p. 0207 495 630 www.raksystems-anticimex.fi Y-tunnus: 0905045-0 LÄMPÖKAMERAKATSELMUS Kokonkatu 6 33960 Pirkkala Lämpökamerakatselmus 2 1. KOHTEEN YLEISTIEDOT Lämpökuvauskohde Kokonkatu 6 33960 Pirkkala Tilaaja Kesko / Vesa Saarenheimo Lämpökuvauspäivä 14.1.2011 Lämpökuvauksen

Lisätiedot

TermoLog Oy Kiinteistön rakennetutkimukset. www.termolog.fi

TermoLog Oy Kiinteistön rakennetutkimukset. www.termolog.fi TermoLog Oy www.termolog.fi Kattava palvelutarjonta kiinteistön kunnon valvontaan tarkastusmenetelmä hyödyntää uusinta laiteja ohjelmistoteknologiaa. Menetelmään kuuluu lämpökuvauksen tukena myös lämpötila-

Lisätiedot

Ala-aulan välioven kohdalla olevan pilarin ja ulkoseinän liitos.

Ala-aulan välioven kohdalla olevan pilarin ja ulkoseinän liitos. LÄMPÖKUVAUS MITTAUSRAPORTTI 1 RUOKASALI Kuva 1 Ala-aulan välioven kohdalla olevan pilarin ja ulkoseinän liitos. -3,8 19,4 Referenssipiste R 15,7 84 - Mittausalue 2 min 13 72 3 Mittausalue 3 min 13,1 73

Lisätiedot

TALVIKKITIE 37 SISÄILMAN HIILIDIOK- SIDIPITOISUUDEN SEURANTAMITTAUKSET

TALVIKKITIE 37 SISÄILMAN HIILIDIOK- SIDIPITOISUUDEN SEURANTAMITTAUKSET Vastaanottaja VANTAAN KAUPUNKI Maankäytön, rakentamisen ja ympäristön toimiala Tilakeskus, hankevalmistelut Kielotie 13, 01300 VANTAA Ulla Lignell Asiakirjatyyppi Mittausraportti Päivämäärä 11.10.2013

Lisätiedot

Binja tiivistelistan vaikutuksen lämpökuvaustutkimus

Binja tiivistelistan vaikutuksen lämpökuvaustutkimus FLIR Systems AB 16.12.2010 Tutkimusselostus VTT-S-10235-10 Liite 2 Binja tiivistelistan vaikutuksen lämpökuvaustutkimus PVM 16.12.2010 Lämpökuvaaja: VTT Expert Services Oy Erkki Vähäsöyrinki Tilaaja: Binja

Lisätiedot

Esimerkkikuvia ja vinkkejä mittaukseen

Esimerkkikuvia ja vinkkejä mittaukseen Esimerkkikuvia ja vinkkejä mittaukseen Tässä on esitetty esimerkkinä paikkoja ja tapauksia, joissa lämpövuotoja voi esiintyä. Tietyissä tapauksissa on ihan luonnollista, että vuotoa esiintyy esim. ilmanvaihtoventtiilin

Lisätiedot

Lämpökuvausraportti. Lämpökuvausraportti. Havukallion päiväkoti. ThermoSunEco Oy Annantie 19, Kerava P

Lämpökuvausraportti. Lämpökuvausraportti. Havukallion päiväkoti. ThermoSunEco Oy Annantie 19, Kerava P Havukallion päiväkoti Asiakkaan nimi: Vantaan Tilakeskus Hankepalvelut Mikko Krohn Kuvausajankohta: 2.3.2011 9:09:20 Kuvauskohde: Kotikeittiö (18) Keskiruutu 12,1 C 5,8 C 17,0 C 0,94 22,0 C Kuuma 20,7

Lisätiedot

Rakennuksen lämpökuvaus

Rakennuksen lämpökuvaus Rakennuksen lämpökuvaus 1. RAKENNUKSEN LÄMPÖKUVAUKSEN TARKOITUS 2. KOHTEEN LÄHTÖTIEDOT 3. TUTKIMUSSUUNNITELMA 4. LAITTEISTO 4.1 Lämpökamera 4.2 Muut mittalaitteet 4.3 Mittalaitteiden kalibrointi 5. OLOSUHDEVAATIMUKSET

Lisätiedot

Rakennuksen lämpökuvaus, uudet ohjeet

Rakennuksen lämpökuvaus, uudet ohjeet Rakennuksen lämpökuvaus, uudet ohjeet Sauli Paloniitty Paloniitty Oy Tiivistelmä Lämpökuvausta menetelmänä käytetään hyvin yleisesti rakentamisen ja rakenteiden laadunvalvonnassa. Uusien ohjeiden pääsisältö

Lisätiedot

LÄMPÖKUVAUSRAPORTTI. Pähkinärinteen koulu Mantelikuja 4, Vantaa

LÄMPÖKUVAUSRAPORTTI. Pähkinärinteen koulu Mantelikuja 4, Vantaa LÄMPÖKUVAUSRAPORTTI Pähkinärinteen koulu Mantelikuja 4, 01710 Vantaa LÄMPÖKUVAUSRAPORTTI PÄHKINÄRINTEEN KOULU SIVU 2 1. KOHTEEN YLEISTIEDOT Lämpökuvauskohde Pähkinärinteen koulu Mantelikuja 4 01710 Vantaa

Lisätiedot

LÄMPÖKUVAUS MITTAUSRAPORTTI 1

LÄMPÖKUVAUS MITTAUSRAPORTTI 1 LÄMPÖKUVAUS MITTAUSRAPORTTI 1 Kuva 1 Tuulikaappi, ulko-oven ja ovikynnyksen/karmin liitoskohta. Referenssipiste R 23 102-0,95 Mittausalue 2 min -2,4 20 1 0,95 Tuulikaapin ulko-oven ja ovikarmin ja kynnyksen

Lisätiedot

Lämpökuvat 23,4 C 18,3 C. Ulkolämpötila Sisälämpötila Paine-ero Tuuli Pilvisyys -0,7 C 21-1...-2 Pa 0,5 m/s Pilvistä, lopussa kirkasta.

Lämpökuvat 23,4 C 18,3 C. Ulkolämpötila Sisälämpötila Paine-ero Tuuli Pilvisyys -0,7 C 21-1...-2 Pa 0,5 m/s Pilvistä, lopussa kirkasta. Lämpökuvasivu 1 Alue: 17,1 C 23,4 C 22 Piste: 19,1 C 18,3 C 19,1 C 17,1 C 23,4 C 82 91 Yläpohjassa kylmä pitkä ja kapea kohta. Kylmä alue jatkuu toiseen huoneeseen. Syynä lämpövuotoon on kylmäsilta, eristevika

Lisätiedot

SAIMAAN AMMATTIKORKEAKOULU Tekniikka Lappeenranta. Koulurakennuksen ilmatiiveysmittaus

SAIMAAN AMMATTIKORKEAKOULU Tekniikka Lappeenranta. Koulurakennuksen ilmatiiveysmittaus SAIMAAN AMMATTIKORKEAKOULU Tekniikka Lappeenranta Koulurakennuksen ilmatiiveysmittaus Ilmatiiveysraportti 2010 SISÄLTÖ 1 KOHTEEN YLEISTIEDOT... 3 1.1 Mittauksen tavoite... 3 1.2 Mittauksen tekijä... 3

Lisätiedot

Vanhan kiinteistön ilmanvaihdon ongelmakohdat Ilmanvaihdon tavoite asunnoissa Ilmanvaihdon toiminta vanhoissa asuinkerrostaloissa Ongelmat

Vanhan kiinteistön ilmanvaihdon ongelmakohdat Ilmanvaihdon tavoite asunnoissa Ilmanvaihdon toiminta vanhoissa asuinkerrostaloissa Ongelmat Vanhan kiinteistön ilmanvaihdon ongelmakohdat Ilmanvaihdon tavoite asunnoissa Ilmanvaihdon toiminta vanhoissa asuinkerrostaloissa Ongelmat TARMOn ilmanvaihtoilta taloyhtiölle 28.10.2013 Päälähde: Käytännön

Lisätiedot

LÄMPÖKUVAUSMITTAUSRAPORTTI

LÄMPÖKUVAUSMITTAUSRAPORTTI ThermoSunEco Oy LÄMPÖKUVAUSMITTAUSRAPORTTI Katriinan Sairaalan vanha osa 1.krs Asiakkaan nimi: Vantaan kaupunki Vantaan tilakeskus / Mikko Krohn Kielotie 13 01300 Vantaa Sisällysluettelo 1.krs kanslia.is2

Lisätiedot

TIIVIYSMITTAUSRAPORTTI

TIIVIYSMITTAUSRAPORTTI SIVU 1/6 Talo Suomalainen, Mittaripolku 8, 01230 Mallila n 50 -luku 1,2 1/h Insinööritoimisto Realtest Sidetie 11 D 00730 Helsinki Puh. 0400 728733 matti.pirkola@realtest.fi SIVU 2/6 1.KOHTEEN YLEISTIEDOT

Lisätiedot

Paine-eron mittaus- ja säätöohje

Paine-eron mittaus- ja säätöohje Paine-eron mittaus- ja säätöohje Marko Björkroth, Lari Eskola, A-Insinöörit Suunnittelu Oy Risto Kosonen, Aalto Yliopisto Juha Vinha, Tampereen yliopisto Paine-eron mittausohje Ympäristöministeriön toimeksianto

Lisätiedot

Lämpökuvat 27,0 C 12,3 C. Ulkolämpötila Sisälämpötila Paine-ero Tuuli Pilvisyys -4,6 C 22 C 0..-7 Pa 4 m/s Pilvistä

Lämpökuvat 27,0 C 12,3 C. Ulkolämpötila Sisälämpötila Paine-ero Tuuli Pilvisyys -4,6 C 22 C 0..-7 Pa 4 m/s Pilvistä 28.1.05 Lämpökuvasivu 1 Vehnätien päiväkoti 24.1.05 Alue: 9,2 C 27,0 C 25 15 Piste: 13,4 C 12,3 C 13,4 C 9,2 C 52,5 C 52 68 Kuvan ikkunat ovat tavanomaiset tälle rakennukselle. Ikkunoiden keskilämpötilat

Lisätiedot

Hyvinvointikeskus Kunila

Hyvinvointikeskus Kunila Hyvinvointikeskus Kunila Jari Harju RTA 2 27.4.2017 Johdanto Tutkimuskohde on 1953 rakennettu tiilirunkoinen rakennus Laajennettu 1993 Korjattu vuosina 1993, 1998, 2003 ja 2008 Kuntoarvio 2011 Laaja peruskorjaus

Lisätiedot

Kiratek Oy Jyrki Pulkki, puh. 0207 401 011 28.3.2011. Kaivokselan koulu Tilat 213b (kuraattori) ja 216 (koulusihteeri)

Kiratek Oy Jyrki Pulkki, puh. 0207 401 011 28.3.2011. Kaivokselan koulu Tilat 213b (kuraattori) ja 216 (koulusihteeri) Kiratek Oy Jyrki Pulkki, puh. 0207 401 011 28.3.2011 SISÄILMATUTKIMUS Kaivokselan koulu Tilat 213b (kuraattori) ja 216 (koulusihteeri) 2 Sisällysluettelo 1. KOHTEEN YLEISTIEDOT... 3 2. TUTKIMUKSET... 3

Lisätiedot

Lisätietoa rakennusten lämpökuvauksesta

Lisätietoa rakennusten lämpökuvauksesta Lisätietoa rakennusten lämpökuvauksesta Lämpökameraa voidaan mm. Paikantaa kylmäsiltoja Paikantaa ilmavuotokohtia, eristepuutteita Löytää putkivuodot ja tukokset Paikantaa lämmitysputkien ja kaapeleiden

Lisätiedot

TUTKIMUSRAPORTTI Merkkiainemittaus

TUTKIMUSRAPORTTI Merkkiainemittaus TUTKIMUSRAPORTTI Merkkiainemittaus 10.7.2012 Kuusikon koulu Hovitie 11 01380 VANTAA Työ nro T12049 Kotka 6.8.2012 Insinööri Studio Oy OY INSINÖÖRI STUDIO, TORNATORINTIE 3, PL 25, 48101 KOTKA PUH. 05-2255

Lisätiedot

RAKENNETIIVEYS TUTKIMUS

RAKENNETIIVEYS TUTKIMUS Projekti 539.40 RATAS PRO RAKENNETEKNIIKKA TALOTEKNIIKKA SISÄILA RAKENNETIIVEYS TUTKIUS Varistontie, Vantaa 5.5.0 YHTEYSTIEDOT Tutkimuskohde Varistontie, 0660 Vantaa Tilaaja Vantaan tilakeskus Jouni Räsänen

Lisätiedot

Tutkimusraportti, Leppäkorven koulu, Korpikontiontie 5

Tutkimusraportti, Leppäkorven koulu, Korpikontiontie 5 HB Sisäilmatutkimus Oy 29.12.2011 1 Hämeentie 105 A 00550 Helsinki p. 09-394 852 f. 09-3948 5721 Tutkimusraportti Vantaan kaupunki Tilakeskus / Ulla Lignell Kielotie 13 01300 Vantaa Tutkimusraportti, Leppäkorven

Lisätiedot

YLEISILMANVAIHDON JAKSOTTAISEN KÄYTÖN VAIKUTUKSET RAKENNUSTEN PAINE-EROIHIN JA SISÄILMAN LAATUUN

YLEISILMANVAIHDON JAKSOTTAISEN KÄYTÖN VAIKUTUKSET RAKENNUSTEN PAINE-EROIHIN JA SISÄILMAN LAATUUN YLEISILMANVAIHDON JAKSOTTAISEN KÄYTÖN VAIKUTUKSET RAKENNUSTEN PAINE-EROIHIN JA SISÄILMAN LAATUUN Vesa Asikainen (Envimetria Oy) Pertti Pasanen (Itä-Suomen yliopisto, ympäristötieteen laitos) Helmi Kokotti

Lisätiedot

PUHDASTA SISÄILMAA TILOJEN KÄYTTÄJILLE

PUHDASTA SISÄILMAA TILOJEN KÄYTTÄJILLE PUHDASTA SISÄILMAA TILOJEN KÄYTTÄJILLE 28.1.2015 WÄRTSILÄTALO Susanna Hellberg TERVEYDENSUOJELULAKI 763/94 7 LUKU Asunnon ja muun oleskelutilan sekä yleisten alueiden terveydelliset vaatimukset 26 Asunnon

Lisätiedot

Ilmanvaihdon tarkastus

Ilmanvaihdon tarkastus Karhuvuorentie 1, 48300 Kotka Tarkastuspäivä 23.5.2016 Sivu 2 / 7 1. ESIPUHE Tämä ilmanvaihdon tarkastusraportti on tehty Raksystems Insinööritoimisto Oy:n toimesta kiinteistössä tehdyn tarkastuksen perusteella.

Lisätiedot

UUDET SEKÄ VANHAT IKKUNAT VUOTAVAT VETTÄ JA ENERGIAA

UUDET SEKÄ VANHAT IKKUNAT VUOTAVAT VETTÄ JA ENERGIAA 1/10 UUDET SEKÄ VANHAT IKKUNAT VUOTAVAT VETTÄ JA ENERGIAA Puitteen / lasin sekä karmien liitokset vuotavat, ikkunoiden tiivisteistä tuulee sekä vetää ja vettä tulee sisään. IKKUNOIDEN TIIVISTYS, HUOLTO-

Lisätiedot

Lämpöolosuhteiden ja ilmanvaihdon uudet suunnitteluarvot

Lämpöolosuhteiden ja ilmanvaihdon uudet suunnitteluarvot Lämpöolosuhteiden ja ilmanvaihdon uudet suunnitteluarvot Jorma Säteri. Metropolia Ammattikorkeakoulu Sisäilmastoluokitus 2018 Vapaaehtoinen työkalu tavoitteiden asettamiseen S1 Yksilöllinen sisäilmasto

Lisätiedot

TERVEYDENSUOJELULAIN MUKAINEN OLOSUHDEVALVONTA KESKI-UUDELLAMAALLA

TERVEYDENSUOJELULAIN MUKAINEN OLOSUHDEVALVONTA KESKI-UUDELLAMAALLA 1 TERVEYDENSUOJELULAIN MUKAINEN OLOSUHDEVALVONTA KESKI-UUDELLAMAALLA Teemu Roine terveystarkastaja insinööri (amk) / RTA Keski-Uudenmaan ympäristökeskus Järvenpään, Keravan, Mäntsälän, Nurmijärvi ja Tuusula

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO, AMBIOTICA-RAKENNUS RAKENNUSTEKNINEN JA SISÄILMA- OLOSUHTEIDEN TUTKIMUS TIEDOTUSTILAISUUS

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO, AMBIOTICA-RAKENNUS RAKENNUSTEKNINEN JA SISÄILMA- OLOSUHTEIDEN TUTKIMUS TIEDOTUSTILAISUUS JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO, AMBIOTICA-RAKENNUS RAKENNUSTEKNINEN JA SISÄILMA- OLOSUHTEIDEN TUTKIMUS TIEDOTUSTILAISUUS 19.8.2014 RAKENNUKSEN PERUSTIEDOT pinta-ala noin 11 784 br-m 2, kerrosala noin 12 103 ke rakennus

Lisätiedot

Riku Ikonen 0400 908010 Lämpökuvausmittausraportti 1/12 Raportointi PVM 30.1.2012 Kohdetiedot: Malliraportti

Riku Ikonen 0400 908010 Lämpökuvausmittausraportti 1/12 Raportointi PVM 30.1.2012 Kohdetiedot: Malliraportti usmittausraportti 1/12 7.1 C 5 0-5 -10-13.5 1. en lämpötila -8.5 C maks. lämpötila 9.4 C min. lämpötila -14.1 C -3 13 Kommentit: Ulko-ovessa ei ole rakenteellista vikaa eristyksessä. Rakenne on kunnossa.

Lisätiedot

TUTKIMUSSELOSTUS

TUTKIMUSSELOSTUS TUTKIMUSSELOSTUS..205 035.025 Vantaan kaupunki Jouni Räsänen Maankäytön, rakentamisen ja ympäristön toimiala Tilakeskus, Tilahallinta, Rakennusten kunnossapito Kielotie 3, 0300 Vantaa jouni.rasanen@vantaa.fi

Lisätiedot

5,0 C P1: 3,6 C. A1 mean: 1,1 C A2 mean: 0,5 C. 14.9.2007 Timo Kauppinen 1

5,0 C P1: 3,6 C. A1 mean: 1,1 C A2 mean: 0,5 C. 14.9.2007 Timo Kauppinen 1 Rakennukset mukaan ilmastokamppailuun Virolais Suomalainen yhteistyöseminaari Tallinnassa ja Kuresaaressa 13. 14.09. 2007 Lämpökuvaus rakennusten toimivuuden ja energiatehokkuuden arvioinnissa. Timo Kauppinen

Lisätiedot

Tutkimuksen tekijät: Tommi Neuvonen, Tuomas Hintikka, Finnmap Consulting Oy / Suomen Sisäilmaston Mittauspalvelu

Tutkimuksen tekijät: Tommi Neuvonen, Tuomas Hintikka, Finnmap Consulting Oy / Suomen Sisäilmaston Mittauspalvelu Projektinumero: 51579.55 Tilaaja: Porvoon kaupunki, Tilakeskus Liikelaitos Porvoon tilapalvelut Tekninen isännöitsijä Pekka Koskimies Sähköposti: pekka.koskimies@porvoo.fi Rakenteiden ilmatiiveyden tarkastus

Lisätiedot

Terveydellisen riskin arvioinnin parantaminen Neuvotteleva virkamies Vesa Pekkola sosiaali- ja terveysministeriö

Terveydellisen riskin arvioinnin parantaminen Neuvotteleva virkamies Vesa Pekkola sosiaali- ja terveysministeriö Terveydellisen riskin arvioinnin parantaminen Neuvotteleva virkamies Vesa Pekkola sosiaali- ja terveysministeriö 1 16.4.2018 Vesa Pekkola Terveyshaitta - Terveydensuojelulaki Tämän lain tarkoituksena on

Lisätiedot