- Ylempi ammattikorkeakoulututkinto

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "- Ylempi ammattikorkeakoulututkinto"

Transkriptio

1 OPETUSSUUNNITELMA Ympäristöteknologian koulutus - Ylempi ammattikorkeakoulututkinto Tekniikan ja liikenteen koulutusala (60 op) Päivitetty kesäkuussa 2015 Marianna Luoma Taru Potinkara 1

2 Sisältö 1 YLEISTÄ YLEMMISTÄ AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINNOISTA EUROOPPALAINEN TUTKINTOJEN VIITEKEHYS EQF TAVOITTEET JA KOULUTUKSEN ANTAMA OSAAMINEN OPINTOJEN RAKENNE JA TOTEUTUS Master School Ympäristöteknologian koulutus AIKATAULU JA LUKUJÄRJESTYS HENKILÖKOHTAINEN OPINTOSUUNNITELMA (HOPS) OPINTOJAKSOJEN KUVAUKSET Syventävät ammattiopinnot Yhteiset vaihtoehtoiset syventävät ammattiopinnot Opinnäytetyö Hyväksiluku LISÄTIETOJA

3 1 YLEISTÄ YLEMMISTÄ AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINNOISTA Ylempi ammattikorkeakoulututkinto (YAMK) on työelämälähtöinen korkeakoulututkinto, jonka tarkoituksena on antaa riittävä tieto- ja taitoperusta sekä valmiudet erityistä asiantuntemusta vaativissa työelämän tehtävissä toimimista varten. Tutkinto antaa julkisiin virkoihin ja tehtäviin saman kelpoisuuden kuin ylempi korkeakoulututkinto. Tutkinnon laajuus on tekniikan ja liikenteen koulutusalalla 60 opintopistettä ja opiskeluaika 1,5-2 vuotta. Ympäristöteknologian ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtavaan koulutukseen valittavilta edellytetään soveltuvaa korkeakoulututkintoa (laajuus on 240 op) sekä vähintään kolme vuotta alan työkokemusta. Mikäli ammattikorkeakoulututkinto on suoritettu aikuiskoulutuksena opistotutkinnon jälkeen, voidaan ammattikorkeakoulun harkinnan mukaan työkokemukseksi hyväksyä myös aiemmin suoritetun opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen jälkeen hankittua työkokemusta, josta vähintään yksi vuosi ammattikorkeakoulututkinnon jälkeen. 2 EUROOPPALAINEN TUTKINTOJEN VIITEKEHYS EQF Eurooppalainen tutkintojen viitekehys (EQF) muodostuu kahdeksasta tasosta, jotka kattavat kaikki tutkinnot perustasosta edistyneeseen tasoon (Tutkintojen ja muun osaamisen kansallisen osaamisen viitekehys, Opetusministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä 2009:24). EQF-tasojen määrittely perustuu oppimistulosten kuvailuun. EQF kuvaa oppijan tietoja, taitoja ja pätevyyttä riippumatta siitä, missä järjestelmässä tutkinto on suoritettu tai pätevyys hankittu. EQF sisältää yleissivistävän, ammatillisen ja korkea-asteen koulutuksen. Eurooppalaisessa tutkintojen viitekehyksessä YAMK-tutkinnot ovat tasolla 7. Oppijan tiedot taidot ja pätevyys tasolla 7 kuvataan näin: Hallitsee laaja-alaiset ja pitkälle erikoistuneet oman alansa erityisosaamista vastaavat käsitteet, menetelmät ja tiedot, joita käytetään itsenäisen ajattelun ja/tai tutkimuksen perustana. Ymmärtää alan ja eri alojen rajapintojen tietoihin liittyviä kysymyksiä ja tarkastelee niitä ja uutta tietoa kriittisesti. Kykenee ratkaisemaan vaativia ongelmia tutkimus- ja/tai innovaatiotoiminnassa, jossa kehitetään uusia tietoja ja menettelyjä sekä sovelletaan ja yhdistetään eri alojen tietoja. 2

4 Kykenee työskentelemään itsenäisesti alan vaativissa asiantuntijatehtävissä tai yrittäjänä. Kykenee johtamaan ja kehittämään monimutkaisia, ennakoimattomia ja uusia strategisia lähestymistapoja. Kykenee johtamaan asioita ja/tai ihmisiä. Kykenee arvioimaan yksittäisten henkilöiden ja ryhmien toimintaa. Kykenee kartuttamaan oman alansa tietoja ja käytäntöjä ja/tai vastaamaan muiden kehityksestä. Valmius jatkuvaan oppimiseen. Osaa viestiä hyvin suullisesti ja kirjallisesti sekä alan että alan ulkopuoliselle yleisölle. Kykenee vaativaan kansainväliseen viestintään ja vuorovaikutukseen toisella kotimaisella ja vähintään yhdellä vieraalla kielellä 3 TAVOITTEET JA KOULUTUKSEN ANTAMA OSAAMINEN Ympäristöteknologian ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtavan koulutuksen lähtökohtia ovat energiatehokkuuden ja terveellisen sisäilman huomioiminen suunnittelussa, rakentamisessa ja päätöksenteossa. Kiristyvät energiavaatimukset, yleistyneet sisäilmaongelmat sekä kasvavat korjausrakentamisen paineet ovat koulutuksen keskeisiä sisältöjä. Koulutuksen tavoitteena on, että opit työskentelemään tulevaisuuden muuttuvan toimintaympäristön vaatimusten mukaisesti. Hallitset älykkäät energiaratkaisut ja osaat soveltaa energia- ja materiaalitehokkuusvaatimuksia. Osaat soveltaa energia- ja ympäristöalan uusinta tietoa oman osaamisesi ja työelämän toimintojen kehittämisessä. Perehdyt energiatehokkuuteen ja terveelliseen elinympäristöön vaikuttaviin tekijöihin, kuten energian hankintaan, energiatehokkaaseen rakentamiseen ja rakenteisiin sekä puhtaaseen ja terveelliseen sisäilmaan. Ymmärrät kestävän, energiatehokkaan rakentamisen periaatteet sekä viihtyisän ja terveellisen sisäilman perusteet; tunnistat ongelmat ja tiedät, kuinka niitä voidaan ennakoida, mitata ja ehkäistä. 4 OPINTOJEN RAKENNE JA TOTEUTUS 4.1 Master School Mikkelin ammattikorkeakoulun kymmenen ylempää AMK -tutkintoa toteutetaan Master Schoolissa. Master Schoolissa kouluttaudut oman alasi vahvemmaksi osaajaksi, 3

5 hankit ammatillisen yhteistyöverkoston ja saat tukea urapolkusi rakentamiseen. Master School on yhteinen Kymenlaakson ammattikorkeakoulun kanssa, joten voit valita opintoja entistäkin laajemmasta tarjonnasta. Opiskelu Master Schoolissa auttaa sinua rakentamaan urapolkuasi mielenkiintosi ja tavoitteidesi mukaan. Voit valita osan opinnoistasi Mamkin ja Kyamkin yhteisestä laajasta tarjonnasta. Tarjolla on tutkimus- ja kehittämisosaamisen, johtamisen, yrittäjyyden, viestintätaitojen ja Venäjä-osaamisen opintoja ja ajankohtaisia teemoja. Voit valita näistä kaikille yhteisistä opinnoista itseäsi kiinnostavia opintojaksoja 10 opintopisteen verran. 4.2 Ympäristöteknologian koulutus Ympäristöteknologian ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon laajuus on 60 opintopistettä. Yksi opintopiste vastaa opiskelijan 27 tunnin työpanosta. Yhtä opintopistettä kohti on 4-6 tuntia lähiopetusta, joten opiskelijan itsenäisesti tehtävän työn merkitys on suuri. Suuri osa oppimistehtävistä suoritetaan virtuaalisesti Moodle-oppimisympäristössä. Verkko-oppimisympäristö tukee opintojen suorittamista monimuotoisena työn ohessa. Lähiopetusjaksot toteutetaan lukuvuoden aikana (syksy 2015 kevät 2016). Ympäristöteknologian koulutuksen perusrakenne on esitetty taulukossa 1 ja se koostuu tutkintokohtaisista syventävistä ammattiopinnoista (20 op), yhteisistä vaihtoehtoisista syventävistä ammattiopinnoista (10 op) ja opinnäytetyöstä (30 op). Tutkintokohtaisiin syventäviin ammattiopintoihin kuuluvat opintojaksot ovat kaikilla opiskelijoilla samat (20 op). Yhteisiksi vaihtoehtoisiksi syventäviksi ammattiopinnoiksi opiskelija valitsee opintojaksoja Master School tarjottimelta. Opiskelija voi ottaa esimerkiksi taulukkoon 1 merkityt opintojaksot Kestävä teknologiajohtaminen syksyllä 2015 ja Tutkimuksellinen kehittäminen keväällä Opiskelija voi anoa hyväksilukua aiempien opintosuoritustensa perusteella 5 opintopisteen edestä koskien vaihtoehtoisia syventäviä ammattiopintoja. 4

6 TAULUKKO 1. Ympäristöteknologian koulutuksen opintojen rakenne. TUNNUS MODUULIT, OPINTOJAKSOT COURSES OPINTOPISTEET / CREDITS OPINTOJAKSON VASTUUOPETTAJA yht. S K S K S K TUTKINTOKOHTAISET SYVENTÄVÄT AMMATTIOPINNOT; 20 op ADVANCED PROFESSIONAL STUDIES 20 Rakennetun ympäristön haasteet Challenges for built environment Martti Veuro T83B001 Kiinteistöjen energiaratkaisut Energy solutions in real estates 5 5 Arto Sormunen T83B002 Teknologisen tutkimuksen työkalut muuttuvassa toimintaympäristössä Tools for technological research in changing business environment 5 5 Energiatehokkaat ja terveelliset kiinteistöt Energy efficient and healthy buildings Mika Ruponen T83B003 Energiatehokkuuden teknologiat ja korjausrakentaminen Technologies for energy efficient performance and renovation of buildings 5 5 Mika Ruponen T83B004 Rakennusten sisäilmasto-ongelmien ennaltaehkäisy ja korjaaminen Prevention and remediation of indoor climate problems in buildings 5 5 YHTEISET VAIHTOEHTOISET SYVENTÄVÄT AMMATTIOPINNOT; 10 op. OPTIONAL ADVANCED PROFESSIONAL STUDIES Taru Potinkara BY Kestävä teknologiajohtaminen* Sustainable technology management 5 5 Pekka Penttinen BY Tutkimuksellinen kehittäminen* 5 5 Marianna Luoma T83OPZ OPINNÄYTETYÖ MASTER S THESIS YHTEENSÄ TOTAL 60 * Opiskelijalla on mahdollisuus valita 10 op vaihtoehtoisia syventäviä ammattiopintoja Master School -tarjottimelta. Mahdollisuus myös hyväksilukuun 5 op. Syventävien ammattiopintojen aikana opiskelija syventää osaamistaan teorian soveltamisesta käytäntöön, analyyttisiä, projektin johtamisen sekä tutkimus- ja kehitystyöhön osallistumisen taitoja (Asetus 423/2005). Syventävien opintojen tavoitteena on valmentaa opiskelijaa myös laadukkaaseen opinnäytetyöprosessiin. Ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon opinnäytetyön (30 op) tavoitteena on kehittää ja osoittaa kykyä soveltaa tutkimustietoa ja käyttää valittuja menetelmiä työelämän ongelmien erittelyyn ja ratkaisemiseen sekä valmiutta itsenäiseen vaativaan asiantuntijatyöhön (Asetus 423/2005). Opinnäytetyö on työelämälähtöinen, koulutusohjelman ydinosaamisalueisiin liittyvä tutkimuksellinen kehittämistehtävä valituilla tutkimus- ja kehittämismenetelmillä. Ylempää ammattikorkeakoulututkintoa varten opiskelijan on kirjoitettava opinnäytetyöstään kypsyysnäyte, joka osoittaa perehtyneisyyttä alaan ja suomen tai ruotsin kielen taitoa. Kypsyysnäyte voidaan korvata ammattilehdessä julkaistulla opinnäytetyön sisällöstä laaditulla artikkelilla. 5 AIKATAULU JA LUKUJÄRJESTYS Ympäristöteknologian koulutuksen lähiopetusjaksojen ajankohdat syksyllä 2015 ovat: Kevään 2016 lähiopetusjaksojen ajankohdat julkaistaan myöhemmin. Ympäristöteknologian koulutuksen ryhmätunnus on T8315SJ. Ryhmätunnuksen avulla löydät esimerkiksi lähiopetusjaksojen aikataulut ja luokkatilat Studentissa 5

7 (https://student.xamk.fi) olevasta lukujärjestyksestä. Lähiopetusjaksojen tarkemmat ohjelmat löydät Moodlesta (https://moodle.xamk.fi) 1-2 viikkoa ennen lähiopetusjaksoa. Master School tarjottimen opintojaksojen aikataulut löytyvät lukujärjestyksestä (valitse ryhmä MASTER SCHOOL). 6 HENKILÖKOHTAINEN OPINTOSUUNNITELMA (HOPS) Opiskelija laatii opintojen alussa henkilökohtaisen opintosuunnitelman (HOPS), josta ilmenevät hänen tekemänsä opintojaksovalinnat. HOPS tulee laatia käyttäen valmista taulukkopohjaa ja palauttaa viimeistään osoitteeseen Master School tarjottimen opintojaksot löytyvät SoleOP- Sista. Suunnitelman hyväksyy koulutuksen vastuuopettaja. Opintojaksoille ilmoittaudutaan välisenä aikana Asion kautta. Opiskelijat saavat henkilökohtaiset Asio-tunnukset vasta 27.8., joten ilmoittautuminen on mahdollista vasta sen jälkeen. 7 OPINTOJAKSOJEN KUVAUKSET Seuraavassa esitellään opintojaksojen tavoitteet ja sisältö. Kunkin opintojakson yksityiskohtaisempi kuvaus, tavoitteet ja suoritusvaatimukset löytyvät SoleOPS järjestelmästä (https://soleops.mamk.fi/opsnet/disp/fi/welcome/nop). Lisäksi kunkin opintojakson opettaja tallentaa opintojaksokuvaukset Moodleen. 7.1 Syventävät ammattiopinnot Kiinteistöjen energiaratkaisut, 5 op (T83B001) Vastuuopettaja Martti Veuro Tavoitteet: Tunnet uudisrakennusten energiatehokkuudelle asetetut vaatimukset ja vaatimusten taustat. Tunnet erilaiset tavat tuottaa lämmityksen ja jäähdytyksen tarvitsemaa energiaa kiinteistökohtaisesti ja alueellisilla eri laajuisilla yhteistuotantotavoilla. Tunnet uusiutuvan energian ja fossiilisen energian tuotannon periaatteet ja vaikutukset ympäristöön. Tutustut hajautetun energiantuotannon vaihtoehtoihin ja tuotantomuotoihin. Tutustut yhdyskunnan asettamiin vaatimuksiin ja rajoituksiin energian tuotannolle. 6

8 Sisältö: Miten energiatehokkuuden määrittely ja arviointi on toteutettu Suomessa ja miten asiaa käsitellään muissa Pohjoismaissa? Minkälaisia ratkaisuja käytetään kiinteistökohtaisesssa lämmitys- ja jäähdytysenergian tuotannossa? Mitä ja miten uusiutuvia energialähteitä hyödynnetään kiinteistöissä ja hajautetussa energiantuotannossa? Mitkä ovat yhdyskunnan vaatimukset keskitetylle ja hajautetulla energiantuotannolle? Miten yhteiskunnassa otetaan huomioon energian tuotanto ja jakelu osana infrastruktuuria? Opintojakso toteutetaan syksyllä Teknologisen tutkimuksen työkalut muuttuvassa toimintaympäristössä, 5 op (T83B002) Vastuuopettajat Marianna Luoma ja Arto Sormunen Tavoitteet: Millaisia omiin tehtäviini soveltuvia tiedonhankintamenetelmiä on käytössä? Millaisia alakohtaisia tutkimusmenetelmiä on käytössä ja mitkä ovat niiden yleiset periaatteet? Miten teen soveltavan tutkimuksen ja miten sovellan alan uusinta tietoa? Millainen on hyvä projektisuunnitelma ja opinnäytetyö? Sisältö: Hankit valmiudet oman osaamisen ylläpitoon, tiedon hankintaan ja soveltamiseen sekä jatkuvaan ammattitaidon kehittämiseen. Opintojakson päätavoite on antaa opiskelijalle valmiuksia laadukkaan opinnäytetyöprosessin hallintaa. Opintojaksolla käsitellään erilaisia työelämälähtöisen tutkimuksen suunnitteluun, toteutukseen ja raportointiin liittyviä osa-alueita. Opintojaksoon kuuluu myös perusteita erilaisista tutkimusmenetelmistä ja metodeista ryhmän tarpeista riippuen (esim. Webrobol kyselyt, tilastolliset menetelmät jne). Tutustut myös projektinhallinnan käytäntöihin tutkimussuunnitelman laadinnan yhteydessä. Opintojaksoon sisältyvät myös opinnäytetyöprosessiin liittyvät aihe- ja tutkimussuunnitelmaseminaarit. Opintojakso toteutetaan syksyllä

9 Energiatehokkuuden teknologiat ja korjausrakentaminen, 5 op (T83B003) Vastuuopettaja Mika Ruponen Tavoitteet: Tunnet uudis- ja korjausrakentamiselle asetetut energiatehokkuusvaatimukset sekä niiden perusteet. Osaat arvioida eri energiatehokkuutta parantavien keinojen tekniset ja taloudelliset vaikutukset ja valita lähtökohtien perusteella oikeat ratkaisut. Osaat käyttää energiasimulointia työvälineenä ratkaisujen valinnassa. Tunnet energiatehokkuutta parantavia toimintatapoja ja liiketoimintamalleja. Tunnet energiatehokkuuden hallinnassa käytettäviä digitaalisia palveluja. Sisältö: Miten energiamääräykset koskevat korjausrakentamista ja miten niitä sovelletaan? Miten valitaan vähimmäistoimenpiteet, joilla saavutetaan kustannusoptimaalisesti oikea energiatehokkuustaso korjausrakentamisessa? Miten käytetään energiasimulointiohjelmaa energiatehokkuuden selvittämiseen ja oikeiden parannusratkaisujen valintaan? Mitä energiatehokkuutta parantavia toimintamenetelmiä ja liiketoimintamalleja on käytössä? Mitä digitaalisia kiinteistöhallinnan työkaluja ja palveluja on olemassa ja miten ne auttavat energiatehokkuuden parantamisessa ja ylläpitämisessä? Opintojakso toteutetaan keväällä Rakennusten sisäilmasto-ongelmien ennaltaehkäisy ja korjaaminen, 5 op (T83B004) Vastuuopettaja Mika Ruponen Tavoitteet: Käytät johdonmukaisesti rakennusten sisäilmastoon ja ilmanvaihtoon liittyviä käsitteitä. Valitset uudisrakennukseen tarkoituksenmukaisen sisäilmaston laatutason ja ilmavirrat ja tarvittaessa perustelet valinnat työn tilaajalle. Ohjaat ja edistät suunnittelussa/toteutuksessa/ylläpidossa sellaista toimintaa joka ennaltaehkäisee sisäilmasto-ongelmien syntymistä. Suunnittelet ratkaisuja kiinteistöissä ilmenneiden sisäilmaongelmien tutkimiseksi. Tunnet tarkoituksenmukaisia sisäilmaongelmien korjausmenetelmiä. Sinulla on valmiuksia sisäilmaongelmista tiedottamiseen. 8

10 Sisältö: Mistä sisäilmasto koostuu? Mitkä määräykset ja ohjeet käsittelevät rakennusten sisäilmastoa ja ilmanvaihtoa? Miten niitä sovelletaan? Miten sisäilmastosuureita mitataan? Miten mittaustuloksia arvioidaan? Mitkä ovat tyypillisimpiä sisäilmastoon liittyviä valituksia ja ongelmia erityyppisissä rakennuksissa? Minkälaisilla toimintatavoilla ja menetelmillä sisäilmasto-ongelmia tutkitaan? Miten sisäilmasto-ongelmia voidaan ennaltaehkäistä? Miten sisäilmaongelmia voidaan korjata? Miten tiedotetaan sisäilmaongelmista niiden korjaamisesta? Opintojakso toteutetaan keväällä Yhteiset vaihtoehtoiset syventävät ammattiopinnot Ympäristöteknologian koulutuksen aikatauluun soveltuvia vaihtoehtoisia syventäviä ammattiopintoja ovat taulukossa 2 olevat opintojaksot. Opiskelija valitsee kaksi opintojaksoa. Tavoitteena on suorittaa yksi opintojakso syksyllä 2015 ja yksi keväällä TAULUKKO 2. Ympäristöteknologian koulutusohjelman aikatauluun soveltuvat Master School tarjottimen opintojaksot. Opintojakson nimi Lukukausi Vastuuopettaja Toimiminen digitaalisessa yhteiskunnassa Syksy 2015 Markku Nenonen Tutkimuksellinen kehittäminen Syksy 2015 Pekka Penttinen tai kevät 2016 Kestävä teknologiajohtaminen Syksy 2015 Taru Potinkara Growth and internationalization of SMEs in Syksy 2015 Mikhail Nemilentsev global digital economy Raportoi ja tiedota kehittämisestä Kevät 2016 Helena Horn Opinnoiksi soveltuvat myös Master School tarjottimella olevat verkkokurssit, joissa opiskelu on aikaan ja paikkaan sitomatonta. Verkkokurssit ilmenevät taulukosta 3. Verkkokurssin opettaja ottaa yhteyttä sähköpostitse kurssille hyväksyttyihin opiskelijoihin ja kertoo toteutustavasta koskien myös aikataulutusta. 9

11 TAULUKKO 3. Ympäristöteknologian koulutukseen soveltuvia Master School tarjottimen verkkokursseja. Opintojakson nimi Lukukausi Opettaja Henkilöstöjohtaminen ja lähiesimiestyö Syksy 2015 tai kevät 2016 Leila Pihlaja Strateginen johtaminen Syksy 2015 tai kevät 2016 Eila Jussila Pk yrittäjyys ja yrittäjyyden mahdollisuudet omalla toimialalla Venäläinen yhteiskunta ja sen muutokset Syksy 2015 tai kevät 2016 Syksy 2015 ja kevät 2016 N.N. Elisa Kotro Ryhmän lukujärjestykseen on laitettu seuraavat kaksi opintojaksoa vaihtoehtoisiksi syventäviksi ammattiopinnoiksi. Kestävä teknologiajohtaminen, 5 op (BY ) Vastuuopettaja Taru Potinkara 1. Tavoite: Tunnet teknologiajohtamiseen keskeisesti liittyvät käsitteet ja osaat soveltaa niitä. 2. Osaat kytkeä teknologiajohtamisen yrityksen tai organisaation toimintaan ja johdon tehtäviin. 3. Osaat kehittää tuote-. prosessi- ja palveluinnovaatioita kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti ja hallita niihin liittyvää teknologiaa. Sisältö: Kuinka organisaation ja yrityksen liiketoiminnan taloudellisia toimintaedellytyksiä ja osaamista kehitetään? Miten varmistetaan yrityksen toimintaedellytykset? Mikä on teknologian rooli liiketoiminnassa? Kuinka teknologioiden strateginen johtaminen tapahtuu? Millaista on yritysten tutkimus- ja kehittämistoiminta? Miten hankitaan ja hallitaan uutta teknologista tietoa liiketoiminnassa? Mistä voidaan hakea rahoitusta tutkimus- ja kehittämishankkeille? Opintojakso toteutetaan syksyllä

12 Tutkimuksellinen kehittäminen, 5 op (BY ) Vastuuopettaja Pekka Penttinen Tavoitteet: Tiedät tutkimuksellisen kehittämisen lähtökohdat ja osaat soveltaa tutkimusmenetelmällisiä ratkaisuja kehittämisprosessin eri vaiheissa Osaat soveltaa kehittämistarpeen arviointiin ja kehittämismenetelmän valintaan liittyviä tutkimusmenetelmällisiä keinoja Osaat arvioida kehittämisprosessin etenemistä ja saatuja tuloksia tutkimusmenetelmällisin keinoin Osaat suunnitella ja toteuttaa tutkimuksellisen kehittämisprosessin Sisältö: Miten tunnistat kehittämistarpeen käytännölliset, teoreettiset tai tutkimukselliset lähtökohdat? Miten sovellat laadullisia ja tilastollisia tutkimusmenetelmiä kehittämisprosessin lähtökohtien selvittämisessä? Miten seuraat ja saat tietoa kehittämisprosessin eri vaiheista ja etenemistä? Millä tavoin arviot keittämisprosessin vaikuttavuutta ja prosessin onnistumista? Opintojakso toteutetaan keväällä Opinnäytetyö Ympäristöteknologian ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon keskeisenä osana on opinnäytetyö, joka toteutetaan työelämälähtöisenä kehittämistehtävänä. Ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon opinnäytetyön tavoitteena on kehittää ja osoittaa, että opiskelija osaa itsenäisesti soveltaa tutkimustietoa ja käyttää perustellusti valittuja menetelmiä työelämän ongelmien erittelyyn ja ratkaisemiseen. (Asetus 423/2005.) Opinnäytetyön tavoitteena on ratkaista työelämälähtöinen, ydinosaamisalueisiin liittyvä kehittämistehtävä asetettujen tavoitemäärittelyjen, lähtökohta-analyysien ja teoriatietojen pohjalta. Tavoitteena on, että opiskelija pystyy itsenäisesti soveltamaan alan viimeisintä tutkimustietoutta ja menetelmäosaamista kriittisesti ja analyyttisesti sekä tekemään soveltavaa tutkimus ja kehittämistyötä. Opinnäytetyössä keskeistä on opiskelijan, ohjaavan opettajan ja organisaation välinen yhteistyö. Opinnäytetyö laaditaan ja raportoidaan MAMK:n opinnäytetyön kirjoittamista koskevan ohjeistuksen mukaisesti. 11

13 Jos opiskelijalla ei ole mahdollisuutta tehdä opinnäytetyötä omalle työnantajalleen, niin opinnäytetyön aihe voi löytyä Master Schoolin INNOPAJAsta, joka järjestetään (lisätietoja 7.4 Hyväksiluku Opiskelija voi ehdottaa omassa HOPSissaan mahdollisia hyväksiluettavia opintoja, joita voi olla enintään 5 opintopistettä. Hyväksiluettavien opintojen pitää olla ylemmässä korkeakoulussa suoritettuja opintoja tai vähintään cum laude-tasoa. 8 LISÄTIETOJA Lisätietoja koulutuksen sisällöstä ja käytännön toteutuksesta antavat: Yliopettaja Marianna Luoma Koulutuspäällikkö Taru Potinkara Opintosihteeri Anu Tervaniemi 12

PALVELULIIKETOIMINTA KEHITTÄMISEN YTIMESSÄ! Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma (2008-2010) Teollinen palveluliiketoiminta

PALVELULIIKETOIMINTA KEHITTÄMISEN YTIMESSÄ! Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma (2008-2010) Teollinen palveluliiketoiminta LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULUN JULKAISUSARJA D 22 Irma Vahvaselkä & Kaarina Murtola (toim.) PALVELULIIKETOIMINTA KEHITTÄMISEN YTIMESSÄ! Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma (2008-2010) Teollinen

Lisätiedot

1. Sosiaali- ja terveysalan kehittäminen ja johtaminen, YAMK... 2 1.1 Johdantosivu, Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen

1. Sosiaali- ja terveysalan kehittäminen ja johtaminen, YAMK... 2 1.1 Johdantosivu, Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen 1. Sosiaali- ja terveysalan kehittäminen ja johtaminen, YAMK........................................................... 2 1.1 Johdantosivu, Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutusohjelma

Lisätiedot

HE 165/2010 vp. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2011.

HE 165/2010 vp. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2011. HE 165/2010 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi tutkintojen ja muun osaamisen viitekehyksestä ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki tutkintojen ja muun osaamisen

Lisätiedot

Hoitotyön koulutusohjelma Hyväksytty JAMKin hallituksessa 14.1.2010

Hoitotyön koulutusohjelma Hyväksytty JAMKin hallituksessa 14.1.2010 OPETUSSUUNNITELMA 2010-2015 0/16 HOITOTYÖN KOULUTUSOHJELMA Sairaanhoitaja (AMK) Opintojen laajuus 210 op, opintojen kestoaika 2010-2014 Terveydenhoitaja (AMK) Opintojen laajuus 240 op, opintojen kestoaika

Lisätiedot

Liiketalouden koulutus

Liiketalouden koulutus Lahden ammattikorkeakoulu Liiketalouden koulutus Opetussuunnitelma 2014-2015 15.9.2014 0 Sisällysluettelo LIIKETALOUDEN ALAN KOULUTUSOHJELMA... 12 Ydinosaaminen 150 op... 16 Perusopinnot 75 op... 16 Yritysportfolio...

Lisätiedot

Diakonia-ammattikorkeakoulu C KATSAUKSIA JA AINEISTOJA 17. Kohti tutkivaa ammattikäytäntöä Opas Diakonia-ammattikorkeakoulun opinnäytetöitä varten

Diakonia-ammattikorkeakoulu C KATSAUKSIA JA AINEISTOJA 17. Kohti tutkivaa ammattikäytäntöä Opas Diakonia-ammattikorkeakoulun opinnäytetöitä varten Diakonia-ammattikorkeakoulu C KATSAUKSIA JA AINEISTOJA 17 Kohti tutkivaa ammattikäytäntöä Opas Diakonia-ammattikorkeakoulun opinnäytetöitä varten Kohti tutkivaa ammattikäytäntöä Opas Diakonia-ammattikorkeakoulun

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN KOULUTUSOHJELMA TRADENOMI OPETUSSUUNNITELMA

LIIKETALOUDEN KOULUTUSOHJELMA TRADENOMI OPETUSSUUNNITELMA LIIKETALOUDEN KOULUTUSOHJELMA TRADENOMI OPETUSSUUNNITELMA Opintojen laajuus 210 opintopistettä Opintojen kestoaika 2011-2014 Hyväksytty 26.1.2011 2 1 JOHDANTO Ammattikorkeakoulun hallituksen 15.10.2010

Lisätiedot

OPINTOSUORITUSTEN ARVIOINNIN PERUSTEET Versio 1 07.02.2013

OPINTOSUORITUSTEN ARVIOINNIN PERUSTEET Versio 1 07.02.2013 OPINTOSUORITUSTEN ARVIOINNIN PERUSTEET Versio 1 07.02.2013 Työryhmä: Isosaari Ulla Laakkonen Raijaliisa, pj Mäkinen Seppo Saikkonen Sanna Salmu Marita Skåtar Kim SISÄLLYS 1 JOHDAN TO 3 2 EUROOPPALAINEN

Lisätiedot

OPINTO-OPAS 2012-2013

OPINTO-OPAS 2012-2013 OPINTO-OPAS 2012-2013 SISÄLLYSLUETTELO Opinto-oppaan käyttäjälle... 5 Vaasan yliopisto... 5 Kauppatieteellinen tiedekunta... 6 Kauppatieteellisen tiedekunnan hallinto... 6 Tiedekunnan oppiaineet ja koulutusohjelmat...

Lisätiedot

OPINTO-OPAS 2010 2011

OPINTO-OPAS 2010 2011 Tuotantotalouden tutkinto-ohjelma Espoo 2010 OPINTO-OPAS 2010 2011 Toimittanut: Tuotantotalouden tutkinto-ohjelman kanslia Opintotoimisto Rakkaat fuksit, Tervetuloa opiskelmaan Aalto-yliopiston Tuotantotalouden

Lisätiedot

YHTEISTYÖLLÄ TULEVAISUUTEEN

YHTEISTYÖLLÄ TULEVAISUUTEEN OPPIMATERIAALEJA PUHEENVUOROJA RAPORTTEJA 99 TUTKIMUKSIA Marjut Putkinen, Kirsi Angerpuro, Johanna Alitalo, Ville Hyyppä, Ismo Kantola, Markku Karhunen, Eija Koivisto & Anu Lehtinen YHTEISTYÖLLÄ TULEVAISUUTEEN

Lisätiedot

Opinto-opas 2010 2011

Opinto-opas 2010 2011 Opinto-opas 2010 2011 Opinto-opas 2010 2011 Humanistinen ammattikorkeakoulu Julkaisija:... Humanistinen ammattikorkeakoulu Toimitus:...Johanna Henriksson Taitto:...Antero Airos Ilmestynyt:...8/2010 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Avaamme. asiantuntijuuteen. HAKIJAN OPAS

Avaamme. asiantuntijuuteen. HAKIJAN OPAS Avaamme asiantuntijuuteen. HAKIJAN OPAS KEVÄT 2014 Sisältö NUORTEN KOULUTUS AIKUISKOULUTUS KULTTUURIALA Media-alan koulutus Medianomi (AMK) s. 9 s. 9 Musiikin koulutus Musiikkipedagogi (AMK) s. 11 LUONNONVARA-

Lisätiedot

SAVONIA BUSINESS VARKAUS. Päivitetty/updated 12.11.08

SAVONIA BUSINESS VARKAUS. Päivitetty/updated 12.11.08 OPINTO-OPAS GUIDE BOOK 2008-2009 SAVONIA BUSINESS VARKAUS OPINTO-OPAS 2008-2009 GUIDE BOOK 2008-2009 SISÄLLYS TABLE OF CONTENTS 1 TYÖJÄRJESTYS LUKUVUONNA 2008-2009 SCHEDULE FOR THE ACADEMIC YEAR 2008-2009

Lisätiedot

TEKNOLOGIAOSAAMISEN JOHTAMISEN KOULUTUSOHJELMA

TEKNOLOGIAOSAAMISEN JOHTAMISEN KOULUTUSOHJELMA TEKNOLOGIAOSAAMISEN JOHTAMISEN KOULUTUSOHJELMA Ylempi ammattikorkeakoulututkinto Tekniikka ja liikenne TTY15S Opetussuunnitelma 17.9.2015-31.5.2017 Vahvistettu 31.3.2015 ohjausryhmän kokouksessa Muutettu

Lisätiedot

AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN PERUSTEIDEN TOIMEENPANO Ammatillisena peruskoulutuksena ja näyttötutkintona

AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN PERUSTEIDEN TOIMEENPANO Ammatillisena peruskoulutuksena ja näyttötutkintona AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN PERUSTEIDEN TOIMEENPANO Ammatillisena peruskoulutuksena ja näyttötutkintona Oppaat ja käsikirjat 2012:10 Opetushallitus ja tekijät Oppaat ja käsikirjat 2012:10 ISBN 978-952-13-5196-9

Lisätiedot

Asiantuntijuus ja verkostomainen yhteistyö viitekehys korkeakoulutettujen erikoistumiskoulutuksille

Asiantuntijuus ja verkostomainen yhteistyö viitekehys korkeakoulutettujen erikoistumiskoulutuksille Asiantuntijuus ja verkostomainen yhteistyö viitekehys korkeakoulutettujen erikoistumiskoulutuksille FUTUREX Future Experts -projektin raportti Toim. Anne Rouhelo & Heli Trapp Asiantuntijuus ja verkostomainen

Lisätiedot

OPPISOPIMUSTYYPPISEN TÄYDENNYSKOULUTUKSEN MALLIA ETSIMÄSSÄ. Irene Gröhn (toim.)

OPPISOPIMUSTYYPPISEN TÄYDENNYSKOULUTUKSEN MALLIA ETSIMÄSSÄ. Irene Gröhn (toim.) OPPISOPIMUSTYYPPISEN TÄYDENNYSKOULUTUKSEN MALLIA ETSIMÄSSÄ Irene Gröhn (toim.) OPPISOPIMUSTYYPPISEN TÄYDENNYSKOULUTUKSEN MALLIA ETSIMÄSSÄ Irene Gröhn (toim.) kirjoittajat ja Turun yliopiston koulutus-

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN LAADUNHALLINTASUOSITUS

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN LAADUNHALLINTASUOSITUS AMMATILLISEN KOULUTUKSEN LAADUNHALLINTASUOSITUS Tekijät ja Opetushallitus Taitto Riikka Kiema ISBN 978-952-13-3558-7 Yliopistopaino Helsinki 2008 SISÄLTÖ ESIPUHE...5 1. LAADUNHALLINTASUOSITUKSEN TEHTÄVÄT

Lisätiedot

tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto datanomi 2010

tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto datanomi 2010 tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto datanomi 2010 KÄYTÖN TUEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA OHJELMISTOTUOTANNON KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA MÄÄRÄYS 16/011/2010 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET

Lisätiedot

Opinto-opas 2008 2009 Guide Book 2008-2009

Opinto-opas 2008 2009 Guide Book 2008-2009 Opinto-opas 2008 2009 Guide Book 2008-2009 Julkaisija Taitto Painopaikka Savonia-ammattikorkeakoulu Kristiina Ahlberg Kuopio 2 SISÄLLYS TABLE OF CONTENTS HYVÄ TRADENOMI- JA RESTONOMIOPISKELIJA DEAR STUDENT...4

Lisätiedot

Luonnontieteellisen Tiedekunnan Opinto-opas 2009-2010

Luonnontieteellisen Tiedekunnan Opinto-opas 2009-2010 Luonnontieteellisen Tiedekunnan Opinto-opas 2009-2010 ISSN 0782-9302 Toimitus: Heikki Kuoppala Kannen suunnittelu: Oulun yliopisto, Viestintäpalvelut Koulutusohjelmakohtaiset tekstin toimittajat / koostajat:

Lisätiedot

opiskelijan arvioijana

opiskelijan arvioijana Työpaikkaohjaaja opiskelijan arvioijana Heljä Hätönen www.ohjaan.fi Tämän teoksen kopioiminen on tekijänoikeuslain (404/61, muut. 712/96) ja valokuvalain (495/6, muut. 446/95) mukaisesti kielletty lukuun

Lisätiedot

ARVIOINNIN OPAS. Ammatillinen peruskoulutus Näyttötutkinnot. Oppaat ja käsikirjat 2012:9

ARVIOINNIN OPAS. Ammatillinen peruskoulutus Näyttötutkinnot. Oppaat ja käsikirjat 2012:9 ARVIOINNIN OPAS Ammatillinen peruskoulutus Näyttötutkinnot Oppaat ja käsikirjat 2012:9 Opetushallitus Oppaat ja käsikirjat 2012:9 ISBN 978-952-13-5194-5 (nid.) ISBN 978-952-13-5195-2 (pdf) ISSN-L 1798-8950

Lisätiedot

Tekniikan Kauppatieteiden

Tekniikan Kauppatieteiden VAAS A N Y L I O P I S TO 201 2 2 0 13 O PIN T O - O P A S Tekniikan kandidaatin ja diplomi-insinöörin tutkinnot Kauppatieteiden kandidaatin ja maisterin tutkinnot 1 Vaasan yliisto Teknillinen tiedekunta

Lisätiedot

Kulttuuriala., 120 ovv. Graafisen

Kulttuuriala., 120 ovv. Graafisen Kulttuuriala OPETUSSUUNNITELMA,, 120 ovv KUVALLISEN ILMAISUN PERUSTUTKINTO Graafisen suunnittelunn koulutusohjelma KUVA-ARTESAANI, GRAAFINEN SUUNNITTELU Salpauksen johtokunnan hyväksymä 5.4.2011 46 Salpauksen

Lisätiedot

SUOSITUS TUTKINTOJEN KANSALLISEN VIITEKEHYKSEN (NQF) JA TUTKIN- TOJEN YHTEISTEN KOMPETENSSIEN SOVELTAMISESTA AMMATTIKORKEA- KOULUISSA

SUOSITUS TUTKINTOJEN KANSALLISEN VIITEKEHYKSEN (NQF) JA TUTKIN- TOJEN YHTEISTEN KOMPETENSSIEN SOVELTAMISESTA AMMATTIKORKEA- KOULUISSA SUOSITUS TUTKINTOJEN KANSALLISEN VIITEKEHYKSEN (NQF) JA TUTKIN- TOJEN YHTEISTEN KOMPETENSSIEN SOVELTAMISESTA AMMATTIKORKEA- KOULUISSA Työryhmä: Pekka Auvinen (PKAMK), Johanna Heikkilä (JAMK), Hanna Ilola

Lisätiedot

Puutarha-alan perustutkinnon, puutarhurin opetussuunnitelma

Puutarha-alan perustutkinnon, puutarhurin opetussuunnitelma Puutarha-alan perustutkinto, puutarhurin opetussuunnitelma Puutarhatuotannon koulutusohjelma Viheralan koulutusohjelma Kukka- ja puutarhakaupan koulutusohjelma Puutarha-alan perustutkinnon, puutarhurin

Lisätiedot

AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN OHJAAVA JA VALMISTAVA KOULUTUS

AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN OHJAAVA JA VALMISTAVA KOULUTUS AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN OHJAAVA JA VALMISTAVA KOULUTUS 1. OPETUSSUUNNITELMAN LAADINNAN LÄHTÖKOHDAT... 6 2. OPPILAITOKSEN ARVOT, MISSIO, VISIO... 6 2.1 Arvot... 6 2.2 Missio... 7 2.3 Visio... 7

Lisätiedot

Avoin yliopisto-opetus

Avoin yliopisto-opetus Avoin yliopisto-opetus Opinto-opas 2014 2015 Tervetuloa opiskelemaan avoimeen yliopistoon! Kädessäsi on Turun yliopiston avoimen yliopisto-opetuksen opinto-opas. Tämä opas sisältää tietoa lukuvuonna 2014

Lisätiedot