Työelämäopinnot luonnontieteissä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Työelämäopinnot luonnontieteissä"

Transkriptio

1 Työelämäopinnot luonnontieteissä luonnontieteiden työelämäopintojen tilanne ja kehityskohteet vuonna 2014 Toimittanut Antti Väisänen Luonnontieteiden Akateemisten Liitto LAL

2 Sisällys Työelämätaitojen painoarvo nousee 4 Työelämäkurssit ja harjoittelu osaksi kaikkia yliopisto-opintoja 5 1. Johdanto 6 2. Työelämäopinnot osaksi opetussuunnitelmaa 7 3. Vastavalmistuneiden palaute työelämässä tarvittavista taidoista 8 4. Työelämäopintojen tämän hetkinen tilanne luonnontieteissä Helsingin yliopisto Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta Bio- ja ympäristötieteellinen tiedekunta Turun yliopisto Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta Lääketieteellinen tiedekunta Tampereen yliopisto Jyväskylän yliopisto Itä-Suomen yliopisto Kuopion kampus Joensuun kampus Oulun yliopisto Luonnontieteellinen tiedekunta Molekyylibiotieteiden tiedekunta 19

3 Työelämätaitojen painoarvo nousee 3 YLIOPISTOJEN TOIMINNAN tarkoituksena on akateemisen osaamisen tuottaminen tutkimuksen ja koulutuksen kautta. Korkeatasoinen substanssiosaaminen on menestyksellisen toiminnan ydin niin yliopistoille kuin muille korkeasti koulutettujen osaajien työnantajille. Työelämässä toimiminen edellyttää entistä enemmän myös muiden taitojen hallintaa. Sekä Suomessa että mm. Euroopan kemianteollisuudessa tehtyjen selvitysten mukaan perusoletus on, että oman alan tiedot hallitaan hyvin, mutta lisäksi työnantajat kiinnittävät entistä enemmän huomiota muuhunkin osaamiseen ja taitoihin. Työelämätaitoihin kuuluu toisaalta liiketoimintaan ja toimintatapoihin liittyvää osaamista, ja toisaalta henkilökohtaisia taitoja. Molempien osa-alueiden kehittymistä voidaan tukea yliopisto-opintojen yhteydessä. Jo 2000-luvun alussa julkaistussa kemian alan osaamistarpeiden ennakointiselvityksessä nostettiin esiin yleisiä työelämätaitoja, joita edellytetään mm. yliopistotutkinnon suorittaneilta, ks. kuva 1. Osaamistarpeet kemian alan ammateissa TOP 10 Ihmissuhdeosaaminen Yhteistyötaidot Kielitaito Oma-aloitteisuus Vastuullisuus Huolellisuus Liiketalous Poikkitieteellisyys Luonnontieteet Oman alan hyvä perusosaaminen Kuva 1: Osaamistarpeet kemian alan ammateissa Lähde: Kemia lisää vetovoimaa, 2003, ESR Elinkeinoelämän keskusliiton Oivallus-hankkeen mukaan olennaista tulevaisuuden työelämässä on työn tekemisen tapojen muuttuminen. Työstä tulee vaihtelevampaa ja kansainvälisempää. Työntekijöiltä odotetaan luovuutta, itseohjautuvuutta ja rohkeutta kokeiluihin. Vahvistuvia osaamistarpeita ovat mm. vuorovaikutustaidot, laaja-alaisuus, asiakasosaaminen ja kyky verkostoitua. Euroopan kemianteollisuudessa selvitettiin vuonna 2010 tutkijoilta odotettavia osaamisalueita. Yrityksiltä tiedusteltiin erikseen liiketoimintaan liittyvää osaamista ja henkilökohtaisia taitoja. Kärkisijoille liiketoimintataidoista nousivat IPR-lainsäädäntö, innovaatioiden johtaminen, strategian hallinta, toimitusketjun ymmärtäminen ja projektinhallinta. Henkilökohtaisista taidoista tärkeimmiksi nousivat luovan ajattelun taidot sekä viestintä- ja tiimityötaidot (ks. kuvat 2 ja 3). Työelämätaidot korostuvat erityisesti elinkeinoelämän rekrytointitilanteissa, mutta kaikilla työpaikoilla työelämätaitojen merkitys kasvaa. Työnantajan näkökulmasta olisi hyvä, jos työelämän perusvalmiudet ja työelämätaitojen merkitys omaksuttaisiin jo opiskeluaikana.

4 4 Osuus vastauksissa / kumulatiivinen Yritykset odottavat tutkijoilta tiettyjä henkilökohtaisia ominaisuuksia Luova ajattelu Kommunikointitaidot Tiimityö Verkottuminen Ongelmanratkaisu Johtajuus Kielitaito ja kulttuuri Päätöksenteko Itsensä johtaminen Neuvottelutaidot Valmennustaidot Organisointitaidot Osuus vastauksissa / kumulatiivinen Yritykset odottavat tutkijoilta työelämäntaitoja IPR-lainsäädäntö Innovaatiojohtaminen Toimitusketjun hallinta Strateginen johtaminen Projektinhallinta Liiketoiminnan keh. Markkinointi Talous, rahoitus Kustannusten optimointi Liiketoimintaprosessit Laadunhallinta Toimitusketjun hallinta Kuva 2: Henkilökohtaiset ominaisuudet Lähde: CEFIC / Skills for Innovation Tiedot perustuvat yrityshaastatteluihin Kuva 3: Työelämätaidot Lähde: CEFIC / Skills for Innovation Tiedot perustuvat yrityshaastatteluihin Työelämäkurssit ja harjoittelu osaksi kaikkia yliopisto-opintoja YLIOPISTO-OPINTOJEN haasteena on jatkuvasti kasvava tiedon määrä, joka opiskelijan tulisi kyetä omaksumaan. On selvää, että tutkinto-ohjelmien tietomäärän jatkuva kasvattaminen ei ole mahdollista. Monet työelämässä tarvittavat taidot ovat kuitenkin luonteeltaan sellaisia, ettei niitä opita erillisillä kursseilla, vaan toimintatapoja ja opetusmenetelmiä kehittämällä. Työelämän näkökulmasta olisi tärkeää, että opiskelijat saisivat opintojen eri vaiheissa tietoa alansa työelämän mahdollisuuksista sekä tukea sellaisten taitojen hankkimiseen, jotka edistävät opintojen jälkeistä työllistymistä. Oman alan tuntemuksen kasvattamisen tulisi kuulua olennaisena osana luonnontieteiden opintoihin jo alusta lähtien. Kun opiskelijalle alkaa jo fuksivuonna muodostua kuva luonnontieteilijän vaihtoehtoisista urapoluista, hänen ammatti-identiteettinsä alkaa kirkastua ja mahdollisuudet tehdä valintoja kohti omaa toiveuraa vahvistuvat. Työllistymisen tullessa entistä enemmän myös yliopisto-opetuksen laadun kriteeriksi työelämään tutustuminen ja uravaihtojen kuvaaminen opinnoissa on myös yliopistojen oman edun mukaista. Kaikissa työtehtävissä ammattitaidon kehittyminen edellyttää opitun tiedon soveltamista käytännössä. Työelämässä tarvittavaa osaamista hankitaan tehokkaimmin toimimalla todellisissa työelämän tehtävissä. Harjoittelun tulisikin kuulua kiinteänä osana kaikkiin luonnontieteiden opintoihin. Koska huomattava osa luonnontieteiden opiskelijoista työllistyy opintojen jälkeen yliopistojen ulkopuolelle, tulee opiskelijoita kannustaa yliopiston ulkopuolella suoritettavaan harjoitteluun. Elinkeinoelämän on luonnollisesti myös nähtävä tässä mahdollisuutensa ja tarjottava harjoittelu- ja kesätyömahdollisuuksia opiskelijoille. Viime aikoina runsaasti julkistakin keskustelua on herättänyt opiskelijoiden työssäkäynti opintojen ohella. Monella taholla työssäkäyntiä on paheksuttu, kun arvellaan sen hidastavan valmistumista. Kuitenkin selvitykset osoittavat, että opintojen aikainen työssäkäynti nopeuttaa työllistymistä valmistumisen jälkeen. Monelle valmistuneelle työpaikka löytyy jo opintojen aikana tutuksi tulleesta yrityksestä. Opintojen aikana hankittu työkokemus herättää luottamusta myös silloin, kun vastavalmistunut hakee töitä uudesta työpaikasta. Työvoiman tarjonnan ylittäessä avoimien paikkojen määrän on maisterin hyvin vaikea työllistyä, mikäli työkokemusta ei juuri ole. Opintojen aikana tapahtuvan työssäkäynnin linkittämistä kiinteämmäksi osaksi opintoja olisi tarpeen kehittää.

5 Vuonna 2012 tehdyssä Luonnontieteiden Akateemisten Liiton selvityksessä havaittiin, että työelämäopintojen osuus luonnontieteiden yliopisto-opinnoissa vaihtelee. Tämän selvityksen jälkeen Luonnontieteiden Akateemisten liitto ja Kemianteollisuus ry ovat virittäneet keskustelua työelämäopinnoista eri yliopistojen luonnontieteiden opintojen suunnittelijoiden ja professorien kanssa. Olemme vierailleet yliopistolaitoksilla sekä järjestäneet työelämäopintoihin liittyviä seminaareja ja työpajoja Nyt julkaistava päivitetty selvitys osoittaa, että työelämäopintojen merkitys yliopistoissa ymmärretään aiempaa laajemmin. Toivomme tämän kehityksen jatkuvan. Kemianteollisuus ry haluaa yhteistyössä Luonnontieteiden Akateemisten Liiton kanssa edelleen kannustaa yliopistojen luonnontieteiden (kemian) opetuksen suunnittelusta vastaavia lisäämään työelämäopintojen ja harjoittelun osuutta tutkinto-ohjelmiin. Toivomme päivitetyn selvityksen edistävän edelleen työelämäopintojen kehittämistä ja vahvistavan hyvien käytäntöjen jakamista yliopistojen välillä. 5 Helmikuussa 2015 Kemianteollisuus ry 1. Johdanto LUONNONTIETEIDEN AKATEEMISTEN LIITTO laati vuonna 2012 selvityksen luonnontieteiden opiskelijoille tarjottavista työelämäopinnoista. Taustalla oli huoli luonnontieteilijöiden kasvavista vaikeuksista työllistyä. LAL ja Kemianteollisuus aloittivat yhdessä hankkeen, jonka tarkoituksena on saada työelämäopinnot osaksi opetustarjontaa. Kehittämällä opintojen sisältöä ja opetusmenetelmiä vastaamaan työelämässä tarvittavia taitoja edistetään vastavalmistuneiden siirtymistä työelämään. Hankkeessa on aloittamisen jälkeen tapahtunut selkeää edistystä. Lähes kaikilla laitoksilla on pyritty kehittämään opetusta parantamalla työelämäyhteyksiä. Työelämäopintojen tarve ja niiden tuomat hyödyt on havaittu. Hankkeessa on siirrytty nyt etsimään keinoja työelämäopintojen integroimiseen osaksi kursseja. Pyrimme tarjoamaan esimerkkejä tällaisista menetelmistä opetuksen kehittämisestä vastaaville henkilöille. Keskusteltaessa työelämäopinnoista opetuksen kehittämisestä vastaavien tahojen kanssa, ja siitä, kenen vastuulla tällaiset opinnot ovat, on esiintynyt paljon erilaisia näkemyksiä. Osa pitää työelämäopintoja ja opetuksen työelämälähtöisyyttä itsessään tärkeinä, kun taas osa katsoo, että työelämätaidot kuuluvat yliopiston sijaan pikemmin peruskouluun ja ihmisen itsensä opittaviksi. Lukiosta yliopistoon siirtyvillä ei näitä taitoja kuitenkaan ole, joten eri näkemysten perusteiden pohtiminen jää tässä yhteydessä lukijalle. Tähän raporttiin on kirjattu ylös kurssisisältöjä ja opetukseen sekä opinto-ohjaukseen sisällytettyjä periaatteita, joilla eri laitokset ovat pyrkineet edistämään opetuksen työelämälähtöisyyttä. Aiempiin raportteihin nähden kurssilistauksia on tiivistetty. Kaikkia laitosten tarjoamia, työelämäopinnoiksi laskettavia kursseja ei ole lueteltu, vaan painopiste on prosessitaito- ja sekä projektinhallintaa opettavien kurssien listaamisessa sekä sisällön ilmi tuomisessa. Raportissa esitetään myös näkemyksiä siitä, miten kurssit pyritään toteuttamaan, jotta opiskelijat oppisivat tavoitteissa mainitut työelämätaidot. Helsingissä Antti Väisänen opiskelija-asiamies, Luonnontieteiden Akateemisten Liitto Luonnontieteiden Akateemisten Liitto LAL edustaa luonnontieteitä opiskelevia ja valmistuneita työelämässä. LAL on suurin luonnontieteilijöitä edustava Akavan jäsenjärjestö.

6 6 2. Työelämäopinnot osaksi opetussuunnitelmaa YLIOPISTON TARKOITUKSENA on antaa tutkimukseen perustuvaa ylintä opetusta ja edistää vapaata tutkimusta. Tehtäviään hoitaessaan yliopistojen tulee edistää elinikäistä oppimista ja toimia vuorovaikutuksessa muun yhteiskunnan kanssa. Opiskelijoiden työelämävalmiuksien parantaminen on tapa toteuttaa tätä tehtävää, samalla edistäen opintojen sujuvuutta ja helpottaen valmistuneiden siirtymistä työelämään. Työelämäopinnot on laaja käsite. Joissain tapauksissa sillä viitataan taitoihin kuten työhakemuksen ja ansioluettelon kirjoittamiseen ja työnhakuun, joissain opintojen yleiseen työelämävastaavuuteen, kun taas joissain tapauksissa puhutaan ns. prosessitaitojen, kuten esiintymis- ja organisointitaitojen, kehittämisestä. Lähestymistavat työelämäopintojen kehittämiseen ovat erilaisia. LAL:n ja Kemianteollisuus ry:n Työelämäopinnot-hankkeessa olemme viitanneet vaihdellen kuhunkin näistä kolmesta eri näkemyksestä. Yhtenä tavoitteenamme on ollut saada opintoihin ainakin vapaaehtoiseksi, mielellään pakolliseksi, työelämäkurssi, jossa opetetaan yleisiä työelämäasioita, kuten työnhakua ja oman osaamisen tunnistamista sekä tuodaan esille yliopiston ura- ja rekrytointipalveluita ja työvoimatoimiston palveluita. Toisaalta tavoitteenamme on ollut myös opintojen työelämävastaavuuden kehittäminen. Olemme puhuneet esiintymistaidon, projektinhallinnan, lainsäädännön ja laatujärjestelmien opettamisen puolesta. Kukin näistä tavoitteista on mahdollista yhdistää opetukseen siten, etteivät ne vie tilaa pääaineen substanssiopetukselta. Työelämälähtöistä opetusta on mahdollista integroida pääaineen kursseihin. Esimerkiksi sen sijaan, että ohjattaisiin opiskelijat erikseen esiintymistaidon kurssille, voidaan esiintymistä sisällyttää kursseihin antamalla opiskelijoille tehtäväksi esitellä työnsä tulokset muulle ryhmälle kuten he luultavasti työelämässä joutuvat tekemään. Sen sijaan, että jätettäisiin perehdytys projektinhallintaan muutaman tunnin luennon mittaiseksi, voidaan muuttaa laboratoriokurssi toteutettavaksi projektimuotoisena, jolloin opiskelijat oppivat projektinhallinnan käytännön tekemisen kautta. Tällöin opiskelijat oppivat sekä laboratoriotyöskentelyn että projektinhallinnan yhtä aikaa, ja aikaa ei katoa itse asian opettamiselta. Avoimeksi kysymykseksi jää, miten näitä taitoja opetetaan ja tuodaan ilmi, mihin niitä on mielekästä sisällyttää ja mihin ei. Opiskelijan näkökulmasta tietous opittavista taidoista ja siitä, missä he tulevat niitä tarvitsemaan, antaa motivaatiota opiskelulle. Opiskelijat kaipaavat enemmän tietoa siitä, mihin omalta alalta valmistuneet ovat työllistyneet ja mikä merkitys erilaisilla opintovalinnoilla on. Alan työtilanteen ja uravaihtoehtojen tuominen ilmi opintojen aikana toimii motivaation lähteenä ja edistää päämäärätietoisuutta, joka edesauttaa opiskelijan valmistumista ja työnhakua. Työelämäopintoja pitää olla läpileikkaavasti koko opintojen ajan. Yksi, yleinen kaikille opiskelijoille suunnattu kurssi ei riitä tuomaan aihetta riittävän hyvin esille. Parasta olisi, että opintojen työelämämerkitystä tuotaisiin esille ensimmäisestä opintovuodesta lähtien. Opiskelemaan tullessaan opiskelijoilla ei ole riittävästi tarttumapintaa opintoihin tai työelämään, joten heti opintojen alussa on merkityksellistä tuoda esille opiskelutavoitteita ja vaihtoehtoja eri työurista. Tämän voi toteuttaa esimerkiksi alaesittelyillä, työpaikkavierailuilla ja/tai alumnipuheenvuoroilla uusien opiskelijoiden tilaisuuksissa. Tällaiset tilaisuudet auttavat uusia opiskelijoita hahmottamaan, mihin opinnot heitä valmistavat. Kandidaattivaiheeseen mennessä opiskelijalla alkaa olla käsitys opintojen luonteesta ja toivomuksia omasta työurasta. Tällöin olisi suotavaa tarjota opetusta työnhausta sekä kertoa erikoistumisvaihtoehdoista. Lähes jokainen opiskelija pysähtyy kandidaattivaiheessa miettimään, mihin hän haluaa siitä jatkaa. Opiskelija tarvitsee tällöin opinto-ohjausta, tietoa erikoistumisvaihtoehdoistaan ja siitä, millainen merkitys niillä on työllistymisen kannalta. Oman alan töiden hakeminen ja harjoittelupaikan hankkiminen muuttuu kandidaattivaiheessa ajankohtaiseksi, joten myös työn hakua ja CV:n laatimista on tässä vaiheessa hyvä käydä läpi. Maisterivaiheessa opintojen jälkeinen elämä lähestyy ja epätietoisuus omasta tulevaisuudesta aiheuttaa stressiä. Loppuvaiheen opiskelijat haluavat tietää, mitä vielä kannattaa opiskella työelämään siirtymisen helpottamiseksi, millainen työhakemus kannattaa kirjoittaa ja mihin valmistumisen jälkeen pitää varautua. Koko opintouran ajan on tärkeää käydä läpi oppimistavoitteet jokaisen kurssin alussa ja lopussa. Erityisesti ryhmätöiden ja esiintymistaidon sekä muiden prosessitaitojen opetuksessa opiskelijoille on syytä korostaa, mitä niiden harjoittelemisella haetaan. On tärkeää, että opiskelijat itse tunnistavat, mitä taitoja heille pyritään opettamaan.

7 3. Vastavalmistuneiden palaute työelämässä tarvittavista taidoista 7 AARRESAARI-VERKOSTO seuraa aktiivisesti akateemisten sijoittumista työelämään. Aarresaaren kyselyssä kerätään tietoa viisi vuotta aikaisemmin valmistuneiden työllisyystilanteesta, ja kartoitetaan heidän mietteitään siitä, vastasiko yliopisto-opetus työelämän tarpeita. Kaaviossa 1 on esitetty vuonna 2007 valmistuneiden kemistien, biokemistien, biotieteilijöiden ja biologien arviot asteikolla 0 5 siitä, mitä taitoja he arvioivat oppineensa yliopistossa verrattuna siihen, mitä taitoja he ovat tarvinneet työelämässä. Kyselyn tulokset ovat työelämässä tarvittavien taitojen osalta pysyneet samoina koko 2000-luvun ajan. Kuten kaaviosta 1 nähdään, valmistuneet kokevat oman alan osaamisensa tärkeäksi työssään, ja he myös kokevat yliopiston kehittäneen sitä hyvin. Sen sijaan työelämässä tarvittavia organisointitaitoja, projektinhallintaa ja esiintymistä on tarvittu työelämässä enemmän kuin yliopiston on koettu opettavan. Pääaineen substanssiopetuksen kehittämistarpeet eivät käy ilmi tästä kyselystä, mutta prosessitaitojen opetuksen puute on kyselyn tulosten perusteella ilmeinen. Opetuksen kehittämisen kannalta tärkeää olisikin ottaa valmistuneiden palaute huomioon ja integroida näitä prosessitaitoja opetukseen. Yliopistojen ja työelämän tarpeiden vastaavuus Neuvottelutaidot Organisointi- ja koordinointitaidot Projektinhallinta Opetus-, koulutus- ja ohjaustaidot Esiintymistaito Esimiestaito Ryhmätyö- ym sosiaaliset taidot Ongelmanratkaisutaidot Tieto- ja viestintätekniikka Lainsäädännön tuntemus Taloussuunnittelu ja budjetointi Englannin kielen viestintä Suomen kielen viestintä Tiedonhankintataidot Yritystoiminnan perusteet Analyyttisen, systemaattisen ajattelun tietojen merkitys Oman alan teoreettinen osaaminen Muiden kielten viestintä Ruotsin kielen viestintä 2,0 1,0 0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 Erotus Kehittyminen yliopistolla Merkitys työssä KAAVIO 1: Aarresaaren kyselystä tehty vertailu vuonna 2007 valmistuneille kemisteille, biokemisteille, biologeille ja biotieteilijöille. Tärkeää on toki huomata myös, että kyselytulosten mukaan oman alan teoreettisen osaamisen taso vastaa valmistuneiden mielestä työelämän tarpeita. Kehitystarve oman alan osaamisen kehittämisessä kohdistuu yleisesti koulutuksen laatuun, menetelmien osaamiseen, lainsäädäntöön ja laadunvalvontaan, joiden opettamista suositellaan vahvasti. Oman alan teoreettinen osaaminen luo pohjan, jota prosessitaidot täydentävät opiskelijan ja vastavalmistuneen hakiessa koulutustasoa vastaavaa työtä. Huomioitava seikka näiden lisäksi on oman osaamisen tunnistaminen. Oman alan teoreettinen osaaminen luo pohjan työnhaulle, mutta yksi suurimpia vaikeuksia työnhaussa on oman osaamisen ilmaiseminen. Työelämätaitojen opettaminen ei auta, jos opiskelija ei tunnista omaa osaamistaan ja työelämätaitojaan. Tämän vuoksi työelämälähtöisen opetuksen kannalta on tärkeää keskittyä myös oppimistavoitteiden selventämiseen sekä kurssin alussa että lopussa. Aineen opinnoissa voi havainnollistaa esimerkein opetettavan asian sovelluksia työelämässä. Erillisillä ura-/työelämäkursseilla voidaan käydä läpi sitä, miten opinnoissa opetettuja asioita käytetään eri työtehtävissä. Tämä auttaa opiskelijaa urasuunnittelussa, omien taitojen hahmottamisessa ja niiden kirjoittamisessa työhakemukseen.

8 8 4. Työelämäopintojen nykytilanne luonnontieteissä TÄSSÄ OSIOSSA on pyritty kuvaamaan, miten laitokset rakentavat työelämäorientaatiota opintoihin ja mitä ne tavoittelevat työelämäopetuksessa. Jotkut tiedekunnat ovat laatineet tavoitteet työelämälähtöiselle opetukselleen, ne on pyritty esittämään kunkin osion johdannossa. Kurssit on jaoteltu alaa esitteleviin kursseihin (esimerkiksi orientoivat opinnot, jos niissä on painopiste alan ja työllistymismahdollisuuksien esittelyssä), erillisiin työelämäkursseihin (työnhaku, uravaihtoehdot) sekä menetelmäkursseihin (projektinhallinta, laatujärjestelmät), joilla työelämäorientaatio käy ilmi erilaisten menetelmien opettelemisen kautta. Lisäksi raporttiin on listattu harjoittelukäytänteitä pääaineittain. Kurssilistaus kunkin tiedekunnan työelämäopinnoista ei välttämättä ole täydellinen, mutta ne on tarkoitettu esimerkeiksi ja vertailukohdaksi oman laitoksen opintojen kehittämiselle. Useilla paikkakunnilla on tarjolla ura- ja rekrytointipalveluiden kautta työnhakuun ja uraneuvontaan liittyviä palveluita opiskelijoille. Niitä ei kuitenkaan ole listattu tässä raportissa, ellei urapalveluiden tarjontaa ole erikseen sisällytetty tiedekunnan tarjoamaan työelämäkurssiin HELSINGIN YLIOPISTO Helsingin yliopiston ura- ja rekrytointipalvelut on julkaissut yliopiston kattavan raportin työelämäopinnoista: Tulevaisuus tässä ja nyt Työelämäorientaatio Helsingin yliopistossa 10 vuotta. Raportissa on kuvattu kattavasti yliopiston tekemä työ työelämäyhteyksien parantamiseksi, ja esitelty tiede kunnittain kunkin tiedekunnan näkemykset työelämäorientaation järjestämisestä sekä kandidaatti- että maisterivaiheessa. Raportti on luettavissa Helsingin yliopiston sivuilla Urapalvelut-osiossa: Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta Matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan työelämäorientaation rakentamisen perusteet vaihtelevat koulutusohjelmittain. Työelämäorientaation rakentumisen pohjana on opiskelijan tukeminen urasuunnittelussa, jonka tarkoituksena on auttaa opiskelijaa hahmottamaan omien taitojensa kehittyminen. Kandidaattivaiheessa opiskelijoille on tarjolla yleinen alan esittelyyn keskittyvä työelämäkurssi. Maisterivaiheessa opiskelijoilla on työharjoittelua, ja tiedekunta järjestää vuosittain urakurssin. Urakurssin sisällössä on elementtejä muun muassa oman uran suunnittelusta, työnhausta ja verkostoitumisesta. Työelämäkursseja: Fysikaalisten tieteiden esittely, Fysiikka 3 op - Ensimmäisen vuoden opiskelijoille - Kurssilla esitellään fysiikan alalta työllistymistä. Joka luentokerralla on luennoitsijana eri alan asiantuntija, yleensä laitoksen professori. Kustakin luennosta pitää kirjoittaa lyhyt yhteenveto ja palaute luennoitsijalle. Kurssin voi korvata työharjoittelulla Työelämäorientaatio, Geologia 2 op - Suositellaan 3. vuoden opiskelijoille - Opiskelija tutustuu työelämään luentojen, vierailijaluentojen ja työpaikkavierailujen avulla. Kurssiin kuuluu yliopiston ura- ja rekrytointipalvelujen luennoimat osuudet urasuunnittelu opintojen osana ja työnhakuosaaminen.

9 Harjoittelu ja tutkimusprojektit: Harjoittelua tai työelämään orientoivia opintoja, Matematiikka/fysiikka 1 3 op - Kandidaattivaiheessa ja maisterivaiheessa omat 1 3 op kurssit - Harjoittelijan palkka on kokopäiväisessä harjoittelussa vähintään euroa/kk (2015). Tavoitteena on, että työn antajat vastaavat harjoittelijoiden palkkauskustannuksista vähintään 1 kuukauden ajalta Tutkimusprojekti, Kemia 9 op - Opiskelija voi hankkia itse harjoittelupaikan yrityksestä ja tehdä harjoittelun palkallisena, tai tehdä harjoittelun tutkimusryhmässä palkattomana harjoitteluna Työharjoittelu, Geologia, 4 op - Opintojakso koostuu vähintään 2 kk kestävästä työharjoittelusta kentällä ja laboratoriossa vanhemman geologin johdolla. Opiskelija hankkii itse harjoittelupaikan & Työharjoittelu (LuK & FM), Maantiede 2 4 op - Kurssin tavoitteena on, että opiskelija tunnistaa, minkälaisten asioiden parissa maantieteilijät työskentelevät, ja on selvillä oman alansa vahvuuksista työmarkkinoilla. Opiskelija osaa myös suunnitella omia taitojaan, osaamistaan ja opiskeluvalintojaan niin, että sijoittuminen kiinnostavalle alalle helpottuu. Opiskelija on selvillä henkilökohtaisista vahvuuksistaan työmarkkinoilla sekä osaa laatia taitopohjaisen ansioluettelon ja työhakemuksen. Kurssi koostuu lähiopetuspäivistä sekä itsenäisestä työskentelystä, joka pitää sisällään vierailuja ja haastatteluja maantieteen alan kannalta keskeisillä työpaikoilla. Lisäksi opiskelijoiden tulee tuottaa kirjallinen ansioluettelo ja työhakemus. - Maisterivaiheen harjoittelussa laitos maksaa työnantajalle kahden kuukauden harjoittelutuen palkkana. Vastaanottava organisaatio rahoittaa yleensä kolmannen harjoittelukuukauden. 9 Menetelmäkurssit: Laatujärjestelmät ja mittausten luotettavuus, Kemia 3 op - Kurssin tavoitteena on selventää kansainvälisiä laatustandardeja, niiden laajuutta, sisältöä ja yleisiä vaatimuksia. Dokumentaation, akkreditoinnin ja sisäisten laatuauditointien merkityksestä laadunvalmistuksessa keskustellaan Bio- ja ympäristötieteellinen tiedekunta Bio- ja ympäristötieteellisen tiedekunnan opiskelijoilla on pakollisena kurssina Ammattikuvakurssi (kuvattu alla). Alan työkokemusta omaavat voivat korvata kurssin työkokemuksen ja muutaman itsenäisen tehtävän perusteella. Työelämäopinnoilla pyritään opiskelijan urasuunnittelun tukemiseen. Maisterivaiheen opinnoissa on viime vuosina järjestetty projektikurssi, jossa opiskelijat toteuttavat ryhmissä projektin työnantajalle. Kaikissa pääaineissa on myös maisterivaiheen opiskelijoille harjoittelujakso, joka suoritetaan pääsääntöisesti tutkimusryhmässä. Aineopintoihin on mahdollista sisällyttää 3 op edestä harjoittelua, maisterivaiheessa 4 8 opintopisteen edestä. Työelämäkursseja: Ammattikuvakurssi 3 op - Kurssi on suunnattu erityisesti 2. vuoden opiskelijoille - Kaikille yhteisessä osiossa työelämään siirtyneet entiset tiedekunnan opiskelijat (alumnit) esittelevät erilaisia ammattikuvia ja niissä tarvittavia taitoja. Lisäksi ura- ja rekrytointipalvelut luennoivat työnhausta ja urasuunnittelusta. - Toisessa osioissa jakaannutaan toiveammattien mukaisiin ryhmiin (esim. tutkimus-, hallinto ja yhteiskunnallinen vuorovaikutus-, yritysmaailma-, tiedeviestintä-, kansainväliset tehtävät -ryhmät), joissa syvennytään ammattikuviin tarkemmin ja tehdään omiin kiinnostuksen kohteisiin liittyvä tehtävä. Saadakseen kurssista hyväksytyn arvosanan opiskelijan on laadittava oma ansioluettelo eli CV, kirjoitettava pohdinta alumniesityksistä, haastateltava vähintään yksi alumni sekä tehtävä toiveammattiryhmissä jaetut tehtävät. C

10 Molekyylibiotieteet tutuiksi 1 op - Kurssi on ensimmäisen vuoden opiskelijoille alkusyksystä - Luennoilla tutustutaan molekyylibiotieteiden eri osa-aloihin eli biokemian, biotekniikan, perinnöllisyystieteen ja mikrobiologian alojen toimintaan ja tutkimukseen Viikin kampuksella sekä koulutuksen tavoitteisiin ja työelämä näkymiin. Lisäksi tutustutaan opiskelutaitoihin yliopistossa ja tieteellisen tiedon hakemiseen Viikin tiedekirjastossa. Harjoittelu ja tutkimusprojektit: Bio- ja ympäristötieteiden alan työharjoittelu, 2 12 op - Opiskelija työskentelee täysipäiväisesti yhdessä tai useammassa bio- ja ympäristötieteiden alan tehtävässä vähintään kahden viikon ajan. Opiskelija saa ensimmäiseltä alan työskentelykuukaudelta yhden opintopisteen yhtä täysipäiväistä työskentelyviikkoa kohden. Myöhemmiltä työskentelykuukausilta saa kaksi opintopistettä. Lisäksi halutessaan opiskelija voi saada yhden ylimääräisen opintopisteen harjoittelun ensimmäiseltä kuukaudelta kirjoittamalla harjoittelustaan normaalia raporttia laajemman. Opiskelija ei voi kuitenkaan saada työharjoittelusta enempää kuin 12 opintopistettä. Työharjoitteluksi käyvät yhtä hyvin niin yliopiston harjoittelutuella kustannetut työsuhteet kuin opiskelijan itsensä järjestämät palkalliset tai palkattomat harjoittelujaksot. Palkatonta työskentelyä ei kuitenkaan suositella kuin erityistapauksissa Työpaikkaharjoittelu, biokemia ja biotekniikka 4 8 op - Työharjoitteluksi kelpaa myös työskentely tutkimusryhmässä. Opintosuorituksena: 1 kk kokopäivätyö/4 op, seuraavat kuukaudet 2 op/kk, yhteensä enintään 8 op. Työpaikkaharjoittelu suositellaan jätettäväksi opintojen loppuvaiheeseen. Suoritus saadaan rekisteriin tuomalla työtodistuksen kopio sekä itse kirjoitettu työselostus tehdystä työstä biokemian opintoneuvojalle. - Opintosuorituksena: 1 kk kokopäivätyö/4 op, seuraavat kuukaudet 2 op/kk, yhteensä enintään 8 op. Ekologia ja evoluutiobiologia, projektikurssi 4 10 op - Opiskelijat perehtyvät projektisuunnittelun ja -hallinnan teoriaan ja tekevät pienryhmissä todellisia projekteja alan työnantajille. Opiskelijaryhmät esittelevät omat projektinsa muille loppuseminaarissa. Kurssista saatava opinto pistemäärä (4 10) riippuu projektin laajuudesta. - Kurssille hyväksytään enintään 12 opiskelijaa (mieluiten maisterivaiheeseen edenneitä), jotka valitaan motivaatiokirjeen ja CV:n perusteella 4.2. TURUN YLIOPISTO Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta Turun yliopiston matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnassa työelämäorientaatio rakentuu alan esittelyille erillisillä työelämäkursseilla, kuten Biologina työelämässä. Alaa esittelevien kurssien lisäksi on myös mahdollisuus suorittaa palkallinen tai palkaton harjoittelu oman alan yrityksessä tai laitoksella tutkimusryhmässä. Opiskelijat ja henkilökunta järjestävät myös erillisiä alakohtaisia tapahtumia, kuten Nuoret Tutkijat ja Kemian Kevät, joissa esitellään alaa, tutkimusta ja työllistäviä yrityksiä. Työelämäkurssit: BIOL2202 Biologian laitoksen tutkimus tutuksi / Tutkimus biologian laitoksella 2 op - Kurssi esittelee Biologian laitoksella tehtävää ekologista, evoluutiobiologista, geneettistä ja fysiologista tutkimusta ja tutkimusryhmiä. Tutkijat ja projektit esittelevät ja keskustelevat opiskelijoiden kanssa biologian eri alojen perus- ja soveltavien tutkimuksiensa kysymyksenasetteluista ja tuloksista seminaareissa. - Kurssilla tutkijat ja projektit esittelevät tutkimuskohteitaan ja keskustelevat opiskelijoiden kanssa biologian eri alojen perus- ja soveltavien tutkimuksiensa kysymyksenasetteluista ja tuloksista seminaareissa. BIOL3012 Biologina työelämässä ja HOPS 2 op - Kurssin tavoitteena on tutustua mahdollisuuksiin toimia biologina työelämässä, hankkia perustiedot työelämän lainsäädännöstä, opetella asettamaan itselleen ammatillisia tavoitteita ja laatia henkilökohtainen opintosuunnitelma yhteensopivaksi tavoitteiden kanssa.

11 KEMI5197 Katalyytti - Kemian orientoivat opinnot I 2 op - Kurssilla tutustutaan kemian laitoksen tutkimukseen ja tutkimusryhmiin sekä laitoksella työskentelevään henkilökuntaan. Kemian laitoksen henkilökunta esittelee oman alansa opetusta ja tutkimusta sekä laitoksen tutkimuksen vahvuusalueisiin liittyviä asioita. Kurssin yhteydessä laaditaan henkilökohtainen opintosuunnitelma. KEMI4156 Aktivaattori - Kemian orientoivat opinnot II 2 op - Kurssi on tarkoitettu kemian toisen vuoden opiskelijoille. Kurssilla saadaan tietoa kemian laitoksen opetuksesta ja tutkimuksesta. Orientaatiopäivän ohjelmassa on alumnien puheenvuoroja ja yliopistoyhteisön luentoja. 11 Harjoittelu ja tutkimusprojektit: EKOL3007 Työharjoittelu, Ekologia 3 op - Työharjoittelun voi suorittaa yliopistojen tutkimusprojekteissa tai yliopiston ulkopuolisissa työpaikoissa. Harjoittelusta sovitaan vastuuhenkilön kanssa ennen harjoittelun aloittamista. Neljän viikon palkallisesta harjoittelusta saa kaksi opintopistettä. Työharjoittelua voi myös suorittaa tutkimusprojekteissa palkattomana. Tällöin 27 h työskentely projektissa vastaa 1 op. BKEM Harjoitustyö biokemian tutkimusryhmässä I & II, Biokemia 8+8 op - Neljän viikon mittainen itsenäinen harjoitustyö, jossa tutustutaan tutkimusryhmien käyttämiin tutkimustekniikoihin. BKEM3540 Työharjoittelu, Biokemia 4 op - Työskentely tutkijana tutkimusryhmässä tai yliopiston ulkopuolella biokemian alaan liittyvässä työtehtävässä. Työharjoittelun sopivuudesta korvaaviksi opinnoiksi on hyvä neuvotella etukäteen linjan professorin tai linjan yliopistonlehtorin kanssa. Jos harjoittelu suoritetaan muualla kuin laitoksessa, tulee siitä kirjoittaa raportti, joka jätetään linjan professorille tai yliopistonlehtorille. FYGE4201 Työharjoittelu, Fysiologia ja genetiikka 2 6 op - Neljän viikon palkallisesta harjoittelusta saa kaksi opintopistettä. Työharjoittelua voi myös suorittaa tutkimus projekteissa palkattomana. Tällöin 27 h työskentely projektissa vastaa 1 op. BTEK1017 Työharjoittelu, Biotekniikka 2 4 op - Neljä harjoitteluviikkoa vastaa kahta opintopistettä ja maksimissaan työharjoittelua voidaan sisällyttää tutkintoon 4 op. BTEK4020 Työskentely tutkimusprojektissa, Biotekniikka 4 op - Opiskelija tutustuu omakohtaisesti johonkin häntä kiinnostavaan biotekniikan tutkimusprojektiin noin neljän viikon mittaisen laboratorioharjoitustyön aikana, joka voi liittyä aiheeltaan myös erikoistyöhön. FFYS7040 Työharjoittelu, Fysiikka 0 6 op - Yrityksessä tehty työ kelpuutetaan harjoitteluksi, jos työ vaatii fysikaalisten tieteiden osaamista. Harjoittelusta saa opintopisteitä 2 op harjoittelukuukautta kohden Lääketieteellinen tiedekunta Turun lääketieteellisessä tiedekunnassa on biolääketieteen tutkinto-ohjelma, jonka työelämä-opinnot on esitetty tässä. Työelämäorientaatiota tuodaan esille johdantokursseilla ensimmäisestä vuodesta alkaen, lisäksi opiskelijoille on tarjolla mm. yrittäjyyskursseja. Työelämäkurssit: BIOT1104 Ammatillinen identiteetti 1 op - Kurssin tavoitteena on esitellä biotieteilijän erilaisia urapolkuja. Kurssi sisältää harjoittelukokemusten läpikäyntiä, työpaikkavierailuja, tutkijaesittelyjä, tutkimusetiikkaa, tieteenfilosofiaa ja oman osaamisen tunnistamista. Opiskelumuotona on itseopiskelu esim. esseitä kirjoittamalla. BIOT1105 Urapolut 1 op - Opiskelija tutustuu työtehtäviin ja toimintaympäristöihin, joissa terveyden biotieteiden koulutuksen saaneet henkilöt toimivat. Opiskelija tutustuu erilaisiin työskentelymahdollisuuksiin biotieteiden alalla ja myös sen kansainväliseen kenttään erilaisine kulttuureineen. Opiskelija saa myös käsityksen tieteen filosofiasta sekä eettisen keskustelun luonteesta ja siihen osallistumisesta. Kurssi toteutetaan osallistumalla seminaaripäivään ja laatimalla siihen kuuluvia tehtäviä. C

Opinto-opas 2009 2010

Opinto-opas 2009 2010 Opinto-opas 2009 2010 Vaasan yliopisto Kauppatieteellinen tiedekunta Postiosoite: PL 700, 65101 VAASA Käyntiosoite: Wolffintie 34, 65200 VAASA Puhelinvaihde (06) 324 811 Telekopio (06) 324 8179 http://www.uwasa.fi/opiskelu/oppaat/

Lisätiedot

Luonnontieteellisen Tiedekunnan Opinto-opas 2009-2010

Luonnontieteellisen Tiedekunnan Opinto-opas 2009-2010 Luonnontieteellisen Tiedekunnan Opinto-opas 2009-2010 ISSN 0782-9302 Toimitus: Heikki Kuoppala Kannen suunnittelu: Oulun yliopisto, Viestintäpalvelut Koulutusohjelmakohtaiset tekstin toimittajat / koostajat:

Lisätiedot

OPINTO-OPAS 2012-2013

OPINTO-OPAS 2012-2013 OPINTO-OPAS 2012-2013 SISÄLLYSLUETTELO Opinto-oppaan käyttäjälle... 5 Vaasan yliopisto... 5 Kauppatieteellinen tiedekunta... 6 Kauppatieteellisen tiedekunnan hallinto... 6 Tiedekunnan oppiaineet ja koulutusohjelmat...

Lisätiedot

JATKO-OPINTOJEN OHJAUS Hyviä ohjauskäytänteitä jatko-opintojen ohjaajille

JATKO-OPINTOJEN OHJAUS Hyviä ohjauskäytänteitä jatko-opintojen ohjaajille JATKO-OPINTOJEN OHJAUS Hyviä ohjauskäytänteitä jatko-opintojen ohjaajille Sanna Pasonen-Seppänen Kehittämishankeraportti Elokuu 2008 Ammatillinen opettajakorkeakoulu Tekijä(t) Pasonen-Seppänen, Sanna Julkaisun

Lisätiedot

Pirjo Väyrynen (toim.) KAIKKI KIELIÄ OPPIMAAN Opetusmenetelmiä ammatilliseen kieltenopetukseen

Pirjo Väyrynen (toim.) KAIKKI KIELIÄ OPPIMAAN Opetusmenetelmiä ammatilliseen kieltenopetukseen Pirjo Väyrynen (toim.) KAIKKI KIELIÄ OPPIMAAN Opetusmenetelmiä ammatilliseen kieltenopetukseen OPETUSHALLITUS MONISTE 6/2001 Opetushallitus ja tekijät Taitto: Layout Studio Oy/Marke Eteläaho Kuva: Elvi

Lisätiedot

Opinto-opas 2010 2011

Opinto-opas 2010 2011 Opinto-opas 2010 2011 Opinto-opas 2010 2011 Humanistinen ammattikorkeakoulu Julkaisija:... Humanistinen ammattikorkeakoulu Toimitus:...Johanna Henriksson Taitto:...Antero Airos Ilmestynyt:...8/2010 Sisällysluettelo

Lisätiedot

YHTEISTYÖLLÄ TULEVAISUUTEEN

YHTEISTYÖLLÄ TULEVAISUUTEEN OPPIMATERIAALEJA PUHEENVUOROJA RAPORTTEJA 99 TUTKIMUKSIA Marjut Putkinen, Kirsi Angerpuro, Johanna Alitalo, Ville Hyyppä, Ismo Kantola, Markku Karhunen, Eija Koivisto & Anu Lehtinen YHTEISTYÖLLÄ TULEVAISUUTEEN

Lisätiedot

Opinto-opas 2010-2011 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto

Opinto-opas 2010-2011 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto Opinto-as 2010-2011 Teknillinen tiedekunta Oulun yliisto Tiedekunnan kanslia Konetekniikan osasto Prosessi- ja ympäristötekniikan osasto Sähkö- ja tietotekniikan osasto Tuotantotalouden osasto Linnanmaa

Lisätiedot

SAVONIA BUSINESS VARKAUS. Päivitetty/updated 12.11.08

SAVONIA BUSINESS VARKAUS. Päivitetty/updated 12.11.08 OPINTO-OPAS GUIDE BOOK 2008-2009 SAVONIA BUSINESS VARKAUS OPINTO-OPAS 2008-2009 GUIDE BOOK 2008-2009 SISÄLLYS TABLE OF CONTENTS 1 TYÖJÄRJESTYS LUKUVUONNA 2008-2009 SCHEDULE FOR THE ACADEMIC YEAR 2008-2009

Lisätiedot

opiskelijan arvioijana

opiskelijan arvioijana Työpaikkaohjaaja opiskelijan arvioijana Heljä Hätönen www.ohjaan.fi Tämän teoksen kopioiminen on tekijänoikeuslain (404/61, muut. 712/96) ja valokuvalain (495/6, muut. 446/95) mukaisesti kielletty lukuun

Lisätiedot

Diakonia-ammattikorkeakoulu C KATSAUKSIA JA AINEISTOJA 17. Kohti tutkivaa ammattikäytäntöä Opas Diakonia-ammattikorkeakoulun opinnäytetöitä varten

Diakonia-ammattikorkeakoulu C KATSAUKSIA JA AINEISTOJA 17. Kohti tutkivaa ammattikäytäntöä Opas Diakonia-ammattikorkeakoulun opinnäytetöitä varten Diakonia-ammattikorkeakoulu C KATSAUKSIA JA AINEISTOJA 17 Kohti tutkivaa ammattikäytäntöä Opas Diakonia-ammattikorkeakoulun opinnäytetöitä varten Kohti tutkivaa ammattikäytäntöä Opas Diakonia-ammattikorkeakoulun

Lisätiedot

Tutkimukseen perustuva opetus ja oppiminen maatalous-metsätieteellisessä tiedekunnassa

Tutkimukseen perustuva opetus ja oppiminen maatalous-metsätieteellisessä tiedekunnassa 2010 2012 Opetuksen ja opintojen kehittämisen toimeenpanosuunnitelma 1 Tutkimukseen perustuva opetus ja oppiminen maatalous-metsätieteellisessä tiedekunnassa Maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan opetus

Lisätiedot

OPINTO-OPAS 2010 2011

OPINTO-OPAS 2010 2011 Tuotantotalouden tutkinto-ohjelma Espoo 2010 OPINTO-OPAS 2010 2011 Toimittanut: Tuotantotalouden tutkinto-ohjelman kanslia Opintotoimisto Rakkaat fuksit, Tervetuloa opiskelmaan Aalto-yliopiston Tuotantotalouden

Lisätiedot

Yksi tutkinto monta uraa. Kasvatustieteen maisterin työelämäosaaminen valmistuneiden ja työnantajien silmin

Yksi tutkinto monta uraa. Kasvatustieteen maisterin työelämäosaaminen valmistuneiden ja työnantajien silmin Yksi tutkinto monta uraa Kasvatustieteen maisterin työelämäosaaminen valmistuneiden ja työnantajien silmin SPECIAN JULKAISU 1/2010 Yksi tutkinto monta uraa Kasvatustieteen maisterin työelämäosaaminen valmistuneiden

Lisätiedot

Matti Muuraiskangas OSAAMISEN ARVIOINTI, KEHITTÄMINEN JA PALKITSEMINEN

Matti Muuraiskangas OSAAMISEN ARVIOINTI, KEHITTÄMINEN JA PALKITSEMINEN Matti Muuraiskangas OSAAMISEN ARVIOINTI, KEHITTÄMINEN JA PALKITSEMINEN Opinnäytetyö CENTRIA AMMATTIKORKEAKOULU Tekniikan ylempi ammattikorkeakoulututkinto Teknologiaosaamisen johtamisen koulutusohjelma

Lisätiedot

URAPOLULLA ETEENPÄIN 23.3.2011. kooste työpajan työskentelystä. Toimittanut: Työpajan suunnitteluryhmä

URAPOLULLA ETEENPÄIN 23.3.2011. kooste työpajan työskentelystä. Toimittanut: Työpajan suunnitteluryhmä URAPOLULLA ETEENPÄIN 23.3.2011 kooste työpajan työskentelystä Toimittanut: Työpajan suunnitteluryhmä Julkaisijat Tekniikan akateemiset TEK / Akava Salmia Akateemiset ura- ja rekrytointipalvelut eli Aarresaari-verkosto

Lisätiedot

TURUN KAUPPAKORKEAKOULUN PORIN YKSIKKÖ... 3 LUKUVUODEN 2008 2009 TYÖSKENTELYAJAT... 5 OPINTONEUVONTA... 6 OPINTOTOIMISTO... 6

TURUN KAUPPAKORKEAKOULUN PORIN YKSIKKÖ... 3 LUKUVUODEN 2008 2009 TYÖSKENTELYAJAT... 5 OPINTONEUVONTA... 6 OPINTOTOIMISTO... 6 SISÄLLYS TURUN KAUPPAKORKEAKOULUN PORIN YKSIKKÖ... 3 LUKUVUODEN 2008 2009 TYÖSKENTELYAJAT... 5 OPINTONEUVONTA... 6 OPINTOTOIMISTO... 6 TURUN KAUPPAKORKEAKOULUUN ILMOITTAUTUMINEN... 7 OPINTOAIKOJEN RAJAUS...

Lisätiedot

Insinöörikoulutuksen uusi maailma II

Insinöörikoulutuksen uusi maailma II Insinöörikoulutuksen uusi maailma II Foorumi 2010 hyvät käytännöt Juhani Keskitalo, Samuli Kolari, Janne Roslöf & Carina Savander-Ranne (toim.) Hämeen ammattikorkeakoulu INSSI-hankkeen oppimisprosessin

Lisätiedot

Lääketieteen lisensiaatin tutkinto

Lääketieteen lisensiaatin tutkinto Lääketieteen lisensiaatin tutkinto Lääketieteen lisensiaatin tutkinto on paitsi akateeminen myös selkeästi ammattiin johtava tutkinto. Suurin osa opinnoista on kaikille yhteistä ja pakollista. Ensimmäisten

Lisätiedot

EUSE Toolkit. Tuetun työllistymisen työkalupakki

EUSE Toolkit. Tuetun työllistymisen työkalupakki EUSE Toolkit Tuetun työllistymisen työkalupakki EUSE Toolkit Tuetun työllistymisen työkalupakki Alkuperäisteos: EUSE TOOLKIT Alkuperäisteoksen suomennettu versio: EUSE Tuetun työllistymisen työkalupakki

Lisätiedot

Osallisuus opetussuunnitelmatyössä yliopisto-opettajien kertomana

Osallisuus opetussuunnitelmatyössä yliopisto-opettajien kertomana Osallisuus opetussuunnitelmatyössä yliopisto-opettajien kertomana Tampereen yliopisto Kasvatustieteiden yksikkö Kandidaatintutkielma Kasvatustiede Sara Partanen & Petra Ruusunen Maaliskuu 2013 TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

Mika Saranpää ja TUNNE5-työryhmä. Osaamisen tunnistaminen työkirja ammattikorkeakouluille

Mika Saranpää ja TUNNE5-työryhmä. Osaamisen tunnistaminen työkirja ammattikorkeakouluille Mika Saranpää ja TUNNE5-työryhmä Osaamisen tunnistaminen työkirja ammattikorkeakouluille 3 kirjoittajat ja HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu Teos on suojattu tekijänoikeuslailla (404/61). Teoksen valokopiointi

Lisätiedot

Lupa kokeilla. < Erilaiset tavat toteuttaa opetusta> ammatillisella toisella asteella

Lupa kokeilla. < Erilaiset tavat toteuttaa opetusta> ammatillisella toisella asteella Lupa kokeilla < Erilaiset tavat toteuttaa opetusta> ammatillisella toisella asteella Lupa kokeilla Erilaiset tavat toteuttaa opetusta ammatillisella toisella asteella Toimitus: Jaana Kilpinen, Juha Pusa,

Lisätiedot

Selvitys maahanmuuttajatyöstä saaduista kokemuksista ja parhaista käytännöistä Pohjanmaalla

Selvitys maahanmuuttajatyöstä saaduista kokemuksista ja parhaista käytännöistä Pohjanmaalla Selvitys maahanmuuttajatyöstä saaduista kokemuksista ja parhaista käytännöistä Pohjanmaalla H y v ä t k ä y t ä n n ö t Telle Lemetyinen Kimmo Riusala SELVITYS MAAHANMUUTTAJATYÖSTÄ SAADUISTA KOKEMUKSISTA

Lisätiedot

Raili Hakala AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖJEN VAIKUTUS OPETUSJÄRJESTELYIHIN JA OPETUSMENETELMIIN VAIN HYVIÄ AJATUKSIA VAI TODELLISTA TOIMINNAN MUUTOSTA?

Raili Hakala AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖJEN VAIKUTUS OPETUSJÄRJESTELYIHIN JA OPETUSMENETELMIIN VAIN HYVIÄ AJATUKSIA VAI TODELLISTA TOIMINNAN MUUTOSTA? Raili Hakala AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖJEN VAIKUTUS OPETUSJÄRJESTELYIHIN JA OPETUSMENETELMIIN VAIN HYVIÄ AJATUKSIA VAI TODELLISTA TOIMINNAN MUUTOSTA? Opetushallitus ja tekijä Taitto: Tmi Eija Högman ISBN

Lisätiedot

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Kasvatustieteiden ja opettajankoulutuksen yksikkö

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Kasvatustieteiden ja opettajankoulutuksen yksikkö PESONEN, HELI OPISKELIJAPALAUTTEEN MERKITYS NÄYTTÖTUTKINTOTOIMINNAN KEHITTÄMISESSÄ Oulun seudun ammattiopisto Kasvatustieteen pro gradu -tutkielma KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Kasvatustieteiden ja opettajankoulutuksen

Lisätiedot

PALVELULIIKETOIMINTA KEHITTÄMISEN YTIMESSÄ! Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma (2008-2010) Teollinen palveluliiketoiminta

PALVELULIIKETOIMINTA KEHITTÄMISEN YTIMESSÄ! Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma (2008-2010) Teollinen palveluliiketoiminta LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULUN JULKAISUSARJA D 22 Irma Vahvaselkä & Kaarina Murtola (toim.) PALVELULIIKETOIMINTA KEHITTÄMISEN YTIMESSÄ! Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma (2008-2010) Teollinen

Lisätiedot

UUSI OSAAJA 2 Uudenmaan alueen ammatillisen koulutuksen OSAAVA -hanke. Opettajasta oppimisen valmentajaksi

UUSI OSAAJA 2 Uudenmaan alueen ammatillisen koulutuksen OSAAVA -hanke. Opettajasta oppimisen valmentajaksi UUSI OSAAJA 2 Uudenmaan alueen ammatillisen koulutuksen OSAAVA -hanke 2011-2012 Alkusanat Luet tai selailet parhaillaan raporttia, jossa pureudutaan UUSI OSAAJA 2 hankkeen (2011-12) ja erityisesti -tiimin

Lisätiedot

Ammatillisen opettajan rooli muutosten myllerryksessä

Ammatillisen opettajan rooli muutosten myllerryksessä Ammatillisen opettajan rooli muutosten myllerryksessä Tiina-Liisa Räsänen Sari Vuorisalo Kehittämishankeraportti Marraskuu 2008 Ammatillinen opettajakorkeakoulu JYVÄSKYLÄN AMMATTIKORKEAKOULU KUVAILULEHTI

Lisätiedot

Kauppatieteellinen tiedekunta Johtaminen Kandidaatintutkielma

Kauppatieteellinen tiedekunta Johtaminen Kandidaatintutkielma Kauppatieteellinen tiedekunta Johtaminen Kandidaatintutkielma SOSIAALISEN MEDIAN KÄYTTÖ REKRYTOINNISSA TYÖNANTAJAN NÄKÖKULMASTA The Use of Social Media in Recruiting From the Perspective of Employer 11.5.2014

Lisätiedot