Työelämäopinnot luonnontieteissä

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Työelämäopinnot luonnontieteissä"

Transkriptio

1 Työelämäopinnot luonnontieteissä luonnontieteiden työelämäopintojen tilanne ja kehityskohteet vuonna 2014 Toimittanut Antti Väisänen Luonnontieteiden Akateemisten Liitto LAL

2 Sisällys Työelämätaitojen painoarvo nousee 4 Työelämäkurssit ja harjoittelu osaksi kaikkia yliopisto-opintoja 5 1. Johdanto 6 2. Työelämäopinnot osaksi opetussuunnitelmaa 7 3. Vastavalmistuneiden palaute työelämässä tarvittavista taidoista 8 4. Työelämäopintojen tämän hetkinen tilanne luonnontieteissä Helsingin yliopisto Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta Bio- ja ympäristötieteellinen tiedekunta Turun yliopisto Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta Lääketieteellinen tiedekunta Tampereen yliopisto Jyväskylän yliopisto Itä-Suomen yliopisto Kuopion kampus Joensuun kampus Oulun yliopisto Luonnontieteellinen tiedekunta Molekyylibiotieteiden tiedekunta 19

3 Työelämätaitojen painoarvo nousee 3 YLIOPISTOJEN TOIMINNAN tarkoituksena on akateemisen osaamisen tuottaminen tutkimuksen ja koulutuksen kautta. Korkeatasoinen substanssiosaaminen on menestyksellisen toiminnan ydin niin yliopistoille kuin muille korkeasti koulutettujen osaajien työnantajille. Työelämässä toimiminen edellyttää entistä enemmän myös muiden taitojen hallintaa. Sekä Suomessa että mm. Euroopan kemianteollisuudessa tehtyjen selvitysten mukaan perusoletus on, että oman alan tiedot hallitaan hyvin, mutta lisäksi työnantajat kiinnittävät entistä enemmän huomiota muuhunkin osaamiseen ja taitoihin. Työelämätaitoihin kuuluu toisaalta liiketoimintaan ja toimintatapoihin liittyvää osaamista, ja toisaalta henkilökohtaisia taitoja. Molempien osa-alueiden kehittymistä voidaan tukea yliopisto-opintojen yhteydessä. Jo 2000-luvun alussa julkaistussa kemian alan osaamistarpeiden ennakointiselvityksessä nostettiin esiin yleisiä työelämätaitoja, joita edellytetään mm. yliopistotutkinnon suorittaneilta, ks. kuva 1. Osaamistarpeet kemian alan ammateissa TOP 10 Ihmissuhdeosaaminen Yhteistyötaidot Kielitaito Oma-aloitteisuus Vastuullisuus Huolellisuus Liiketalous Poikkitieteellisyys Luonnontieteet Oman alan hyvä perusosaaminen Kuva 1: Osaamistarpeet kemian alan ammateissa Lähde: Kemia lisää vetovoimaa, 2003, ESR Elinkeinoelämän keskusliiton Oivallus-hankkeen mukaan olennaista tulevaisuuden työelämässä on työn tekemisen tapojen muuttuminen. Työstä tulee vaihtelevampaa ja kansainvälisempää. Työntekijöiltä odotetaan luovuutta, itseohjautuvuutta ja rohkeutta kokeiluihin. Vahvistuvia osaamistarpeita ovat mm. vuorovaikutustaidot, laaja-alaisuus, asiakasosaaminen ja kyky verkostoitua. Euroopan kemianteollisuudessa selvitettiin vuonna 2010 tutkijoilta odotettavia osaamisalueita. Yrityksiltä tiedusteltiin erikseen liiketoimintaan liittyvää osaamista ja henkilökohtaisia taitoja. Kärkisijoille liiketoimintataidoista nousivat IPR-lainsäädäntö, innovaatioiden johtaminen, strategian hallinta, toimitusketjun ymmärtäminen ja projektinhallinta. Henkilökohtaisista taidoista tärkeimmiksi nousivat luovan ajattelun taidot sekä viestintä- ja tiimityötaidot (ks. kuvat 2 ja 3). Työelämätaidot korostuvat erityisesti elinkeinoelämän rekrytointitilanteissa, mutta kaikilla työpaikoilla työelämätaitojen merkitys kasvaa. Työnantajan näkökulmasta olisi hyvä, jos työelämän perusvalmiudet ja työelämätaitojen merkitys omaksuttaisiin jo opiskeluaikana.

4 4 Osuus vastauksissa / kumulatiivinen Yritykset odottavat tutkijoilta tiettyjä henkilökohtaisia ominaisuuksia Luova ajattelu Kommunikointitaidot Tiimityö Verkottuminen Ongelmanratkaisu Johtajuus Kielitaito ja kulttuuri Päätöksenteko Itsensä johtaminen Neuvottelutaidot Valmennustaidot Organisointitaidot Osuus vastauksissa / kumulatiivinen Yritykset odottavat tutkijoilta työelämäntaitoja IPR-lainsäädäntö Innovaatiojohtaminen Toimitusketjun hallinta Strateginen johtaminen Projektinhallinta Liiketoiminnan keh. Markkinointi Talous, rahoitus Kustannusten optimointi Liiketoimintaprosessit Laadunhallinta Toimitusketjun hallinta Kuva 2: Henkilökohtaiset ominaisuudet Lähde: CEFIC / Skills for Innovation Tiedot perustuvat yrityshaastatteluihin Kuva 3: Työelämätaidot Lähde: CEFIC / Skills for Innovation Tiedot perustuvat yrityshaastatteluihin Työelämäkurssit ja harjoittelu osaksi kaikkia yliopisto-opintoja YLIOPISTO-OPINTOJEN haasteena on jatkuvasti kasvava tiedon määrä, joka opiskelijan tulisi kyetä omaksumaan. On selvää, että tutkinto-ohjelmien tietomäärän jatkuva kasvattaminen ei ole mahdollista. Monet työelämässä tarvittavat taidot ovat kuitenkin luonteeltaan sellaisia, ettei niitä opita erillisillä kursseilla, vaan toimintatapoja ja opetusmenetelmiä kehittämällä. Työelämän näkökulmasta olisi tärkeää, että opiskelijat saisivat opintojen eri vaiheissa tietoa alansa työelämän mahdollisuuksista sekä tukea sellaisten taitojen hankkimiseen, jotka edistävät opintojen jälkeistä työllistymistä. Oman alan tuntemuksen kasvattamisen tulisi kuulua olennaisena osana luonnontieteiden opintoihin jo alusta lähtien. Kun opiskelijalle alkaa jo fuksivuonna muodostua kuva luonnontieteilijän vaihtoehtoisista urapoluista, hänen ammatti-identiteettinsä alkaa kirkastua ja mahdollisuudet tehdä valintoja kohti omaa toiveuraa vahvistuvat. Työllistymisen tullessa entistä enemmän myös yliopisto-opetuksen laadun kriteeriksi työelämään tutustuminen ja uravaihtojen kuvaaminen opinnoissa on myös yliopistojen oman edun mukaista. Kaikissa työtehtävissä ammattitaidon kehittyminen edellyttää opitun tiedon soveltamista käytännössä. Työelämässä tarvittavaa osaamista hankitaan tehokkaimmin toimimalla todellisissa työelämän tehtävissä. Harjoittelun tulisikin kuulua kiinteänä osana kaikkiin luonnontieteiden opintoihin. Koska huomattava osa luonnontieteiden opiskelijoista työllistyy opintojen jälkeen yliopistojen ulkopuolelle, tulee opiskelijoita kannustaa yliopiston ulkopuolella suoritettavaan harjoitteluun. Elinkeinoelämän on luonnollisesti myös nähtävä tässä mahdollisuutensa ja tarjottava harjoittelu- ja kesätyömahdollisuuksia opiskelijoille. Viime aikoina runsaasti julkistakin keskustelua on herättänyt opiskelijoiden työssäkäynti opintojen ohella. Monella taholla työssäkäyntiä on paheksuttu, kun arvellaan sen hidastavan valmistumista. Kuitenkin selvitykset osoittavat, että opintojen aikainen työssäkäynti nopeuttaa työllistymistä valmistumisen jälkeen. Monelle valmistuneelle työpaikka löytyy jo opintojen aikana tutuksi tulleesta yrityksestä. Opintojen aikana hankittu työkokemus herättää luottamusta myös silloin, kun vastavalmistunut hakee töitä uudesta työpaikasta. Työvoiman tarjonnan ylittäessä avoimien paikkojen määrän on maisterin hyvin vaikea työllistyä, mikäli työkokemusta ei juuri ole. Opintojen aikana tapahtuvan työssäkäynnin linkittämistä kiinteämmäksi osaksi opintoja olisi tarpeen kehittää.

5 Vuonna 2012 tehdyssä Luonnontieteiden Akateemisten Liiton selvityksessä havaittiin, että työelämäopintojen osuus luonnontieteiden yliopisto-opinnoissa vaihtelee. Tämän selvityksen jälkeen Luonnontieteiden Akateemisten liitto ja Kemianteollisuus ry ovat virittäneet keskustelua työelämäopinnoista eri yliopistojen luonnontieteiden opintojen suunnittelijoiden ja professorien kanssa. Olemme vierailleet yliopistolaitoksilla sekä järjestäneet työelämäopintoihin liittyviä seminaareja ja työpajoja Nyt julkaistava päivitetty selvitys osoittaa, että työelämäopintojen merkitys yliopistoissa ymmärretään aiempaa laajemmin. Toivomme tämän kehityksen jatkuvan. Kemianteollisuus ry haluaa yhteistyössä Luonnontieteiden Akateemisten Liiton kanssa edelleen kannustaa yliopistojen luonnontieteiden (kemian) opetuksen suunnittelusta vastaavia lisäämään työelämäopintojen ja harjoittelun osuutta tutkinto-ohjelmiin. Toivomme päivitetyn selvityksen edistävän edelleen työelämäopintojen kehittämistä ja vahvistavan hyvien käytäntöjen jakamista yliopistojen välillä. 5 Helmikuussa 2015 Kemianteollisuus ry 1. Johdanto LUONNONTIETEIDEN AKATEEMISTEN LIITTO laati vuonna 2012 selvityksen luonnontieteiden opiskelijoille tarjottavista työelämäopinnoista. Taustalla oli huoli luonnontieteilijöiden kasvavista vaikeuksista työllistyä. LAL ja Kemianteollisuus aloittivat yhdessä hankkeen, jonka tarkoituksena on saada työelämäopinnot osaksi opetustarjontaa. Kehittämällä opintojen sisältöä ja opetusmenetelmiä vastaamaan työelämässä tarvittavia taitoja edistetään vastavalmistuneiden siirtymistä työelämään. Hankkeessa on aloittamisen jälkeen tapahtunut selkeää edistystä. Lähes kaikilla laitoksilla on pyritty kehittämään opetusta parantamalla työelämäyhteyksiä. Työelämäopintojen tarve ja niiden tuomat hyödyt on havaittu. Hankkeessa on siirrytty nyt etsimään keinoja työelämäopintojen integroimiseen osaksi kursseja. Pyrimme tarjoamaan esimerkkejä tällaisista menetelmistä opetuksen kehittämisestä vastaaville henkilöille. Keskusteltaessa työelämäopinnoista opetuksen kehittämisestä vastaavien tahojen kanssa, ja siitä, kenen vastuulla tällaiset opinnot ovat, on esiintynyt paljon erilaisia näkemyksiä. Osa pitää työelämäopintoja ja opetuksen työelämälähtöisyyttä itsessään tärkeinä, kun taas osa katsoo, että työelämätaidot kuuluvat yliopiston sijaan pikemmin peruskouluun ja ihmisen itsensä opittaviksi. Lukiosta yliopistoon siirtyvillä ei näitä taitoja kuitenkaan ole, joten eri näkemysten perusteiden pohtiminen jää tässä yhteydessä lukijalle. Tähän raporttiin on kirjattu ylös kurssisisältöjä ja opetukseen sekä opinto-ohjaukseen sisällytettyjä periaatteita, joilla eri laitokset ovat pyrkineet edistämään opetuksen työelämälähtöisyyttä. Aiempiin raportteihin nähden kurssilistauksia on tiivistetty. Kaikkia laitosten tarjoamia, työelämäopinnoiksi laskettavia kursseja ei ole lueteltu, vaan painopiste on prosessitaito- ja sekä projektinhallintaa opettavien kurssien listaamisessa sekä sisällön ilmi tuomisessa. Raportissa esitetään myös näkemyksiä siitä, miten kurssit pyritään toteuttamaan, jotta opiskelijat oppisivat tavoitteissa mainitut työelämätaidot. Helsingissä Antti Väisänen opiskelija-asiamies, Luonnontieteiden Akateemisten Liitto Luonnontieteiden Akateemisten Liitto LAL edustaa luonnontieteitä opiskelevia ja valmistuneita työelämässä. LAL on suurin luonnontieteilijöitä edustava Akavan jäsenjärjestö.

6 6 2. Työelämäopinnot osaksi opetussuunnitelmaa YLIOPISTON TARKOITUKSENA on antaa tutkimukseen perustuvaa ylintä opetusta ja edistää vapaata tutkimusta. Tehtäviään hoitaessaan yliopistojen tulee edistää elinikäistä oppimista ja toimia vuorovaikutuksessa muun yhteiskunnan kanssa. Opiskelijoiden työelämävalmiuksien parantaminen on tapa toteuttaa tätä tehtävää, samalla edistäen opintojen sujuvuutta ja helpottaen valmistuneiden siirtymistä työelämään. Työelämäopinnot on laaja käsite. Joissain tapauksissa sillä viitataan taitoihin kuten työhakemuksen ja ansioluettelon kirjoittamiseen ja työnhakuun, joissain opintojen yleiseen työelämävastaavuuteen, kun taas joissain tapauksissa puhutaan ns. prosessitaitojen, kuten esiintymis- ja organisointitaitojen, kehittämisestä. Lähestymistavat työelämäopintojen kehittämiseen ovat erilaisia. LAL:n ja Kemianteollisuus ry:n Työelämäopinnot-hankkeessa olemme viitanneet vaihdellen kuhunkin näistä kolmesta eri näkemyksestä. Yhtenä tavoitteenamme on ollut saada opintoihin ainakin vapaaehtoiseksi, mielellään pakolliseksi, työelämäkurssi, jossa opetetaan yleisiä työelämäasioita, kuten työnhakua ja oman osaamisen tunnistamista sekä tuodaan esille yliopiston ura- ja rekrytointipalveluita ja työvoimatoimiston palveluita. Toisaalta tavoitteenamme on ollut myös opintojen työelämävastaavuuden kehittäminen. Olemme puhuneet esiintymistaidon, projektinhallinnan, lainsäädännön ja laatujärjestelmien opettamisen puolesta. Kukin näistä tavoitteista on mahdollista yhdistää opetukseen siten, etteivät ne vie tilaa pääaineen substanssiopetukselta. Työelämälähtöistä opetusta on mahdollista integroida pääaineen kursseihin. Esimerkiksi sen sijaan, että ohjattaisiin opiskelijat erikseen esiintymistaidon kurssille, voidaan esiintymistä sisällyttää kursseihin antamalla opiskelijoille tehtäväksi esitellä työnsä tulokset muulle ryhmälle kuten he luultavasti työelämässä joutuvat tekemään. Sen sijaan, että jätettäisiin perehdytys projektinhallintaan muutaman tunnin luennon mittaiseksi, voidaan muuttaa laboratoriokurssi toteutettavaksi projektimuotoisena, jolloin opiskelijat oppivat projektinhallinnan käytännön tekemisen kautta. Tällöin opiskelijat oppivat sekä laboratoriotyöskentelyn että projektinhallinnan yhtä aikaa, ja aikaa ei katoa itse asian opettamiselta. Avoimeksi kysymykseksi jää, miten näitä taitoja opetetaan ja tuodaan ilmi, mihin niitä on mielekästä sisällyttää ja mihin ei. Opiskelijan näkökulmasta tietous opittavista taidoista ja siitä, missä he tulevat niitä tarvitsemaan, antaa motivaatiota opiskelulle. Opiskelijat kaipaavat enemmän tietoa siitä, mihin omalta alalta valmistuneet ovat työllistyneet ja mikä merkitys erilaisilla opintovalinnoilla on. Alan työtilanteen ja uravaihtoehtojen tuominen ilmi opintojen aikana toimii motivaation lähteenä ja edistää päämäärätietoisuutta, joka edesauttaa opiskelijan valmistumista ja työnhakua. Työelämäopintoja pitää olla läpileikkaavasti koko opintojen ajan. Yksi, yleinen kaikille opiskelijoille suunnattu kurssi ei riitä tuomaan aihetta riittävän hyvin esille. Parasta olisi, että opintojen työelämämerkitystä tuotaisiin esille ensimmäisestä opintovuodesta lähtien. Opiskelemaan tullessaan opiskelijoilla ei ole riittävästi tarttumapintaa opintoihin tai työelämään, joten heti opintojen alussa on merkityksellistä tuoda esille opiskelutavoitteita ja vaihtoehtoja eri työurista. Tämän voi toteuttaa esimerkiksi alaesittelyillä, työpaikkavierailuilla ja/tai alumnipuheenvuoroilla uusien opiskelijoiden tilaisuuksissa. Tällaiset tilaisuudet auttavat uusia opiskelijoita hahmottamaan, mihin opinnot heitä valmistavat. Kandidaattivaiheeseen mennessä opiskelijalla alkaa olla käsitys opintojen luonteesta ja toivomuksia omasta työurasta. Tällöin olisi suotavaa tarjota opetusta työnhausta sekä kertoa erikoistumisvaihtoehdoista. Lähes jokainen opiskelija pysähtyy kandidaattivaiheessa miettimään, mihin hän haluaa siitä jatkaa. Opiskelija tarvitsee tällöin opinto-ohjausta, tietoa erikoistumisvaihtoehdoistaan ja siitä, millainen merkitys niillä on työllistymisen kannalta. Oman alan töiden hakeminen ja harjoittelupaikan hankkiminen muuttuu kandidaattivaiheessa ajankohtaiseksi, joten myös työn hakua ja CV:n laatimista on tässä vaiheessa hyvä käydä läpi. Maisterivaiheessa opintojen jälkeinen elämä lähestyy ja epätietoisuus omasta tulevaisuudesta aiheuttaa stressiä. Loppuvaiheen opiskelijat haluavat tietää, mitä vielä kannattaa opiskella työelämään siirtymisen helpottamiseksi, millainen työhakemus kannattaa kirjoittaa ja mihin valmistumisen jälkeen pitää varautua. Koko opintouran ajan on tärkeää käydä läpi oppimistavoitteet jokaisen kurssin alussa ja lopussa. Erityisesti ryhmätöiden ja esiintymistaidon sekä muiden prosessitaitojen opetuksessa opiskelijoille on syytä korostaa, mitä niiden harjoittelemisella haetaan. On tärkeää, että opiskelijat itse tunnistavat, mitä taitoja heille pyritään opettamaan.

7 3. Vastavalmistuneiden palaute työelämässä tarvittavista taidoista 7 AARRESAARI-VERKOSTO seuraa aktiivisesti akateemisten sijoittumista työelämään. Aarresaaren kyselyssä kerätään tietoa viisi vuotta aikaisemmin valmistuneiden työllisyystilanteesta, ja kartoitetaan heidän mietteitään siitä, vastasiko yliopisto-opetus työelämän tarpeita. Kaaviossa 1 on esitetty vuonna 2007 valmistuneiden kemistien, biokemistien, biotieteilijöiden ja biologien arviot asteikolla 0 5 siitä, mitä taitoja he arvioivat oppineensa yliopistossa verrattuna siihen, mitä taitoja he ovat tarvinneet työelämässä. Kyselyn tulokset ovat työelämässä tarvittavien taitojen osalta pysyneet samoina koko 2000-luvun ajan. Kuten kaaviosta 1 nähdään, valmistuneet kokevat oman alan osaamisensa tärkeäksi työssään, ja he myös kokevat yliopiston kehittäneen sitä hyvin. Sen sijaan työelämässä tarvittavia organisointitaitoja, projektinhallintaa ja esiintymistä on tarvittu työelämässä enemmän kuin yliopiston on koettu opettavan. Pääaineen substanssiopetuksen kehittämistarpeet eivät käy ilmi tästä kyselystä, mutta prosessitaitojen opetuksen puute on kyselyn tulosten perusteella ilmeinen. Opetuksen kehittämisen kannalta tärkeää olisikin ottaa valmistuneiden palaute huomioon ja integroida näitä prosessitaitoja opetukseen. Yliopistojen ja työelämän tarpeiden vastaavuus Neuvottelutaidot Organisointi- ja koordinointitaidot Projektinhallinta Opetus-, koulutus- ja ohjaustaidot Esiintymistaito Esimiestaito Ryhmätyö- ym sosiaaliset taidot Ongelmanratkaisutaidot Tieto- ja viestintätekniikka Lainsäädännön tuntemus Taloussuunnittelu ja budjetointi Englannin kielen viestintä Suomen kielen viestintä Tiedonhankintataidot Yritystoiminnan perusteet Analyyttisen, systemaattisen ajattelun tietojen merkitys Oman alan teoreettinen osaaminen Muiden kielten viestintä Ruotsin kielen viestintä 2,0 1,0 0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 Erotus Kehittyminen yliopistolla Merkitys työssä KAAVIO 1: Aarresaaren kyselystä tehty vertailu vuonna 2007 valmistuneille kemisteille, biokemisteille, biologeille ja biotieteilijöille. Tärkeää on toki huomata myös, että kyselytulosten mukaan oman alan teoreettisen osaamisen taso vastaa valmistuneiden mielestä työelämän tarpeita. Kehitystarve oman alan osaamisen kehittämisessä kohdistuu yleisesti koulutuksen laatuun, menetelmien osaamiseen, lainsäädäntöön ja laadunvalvontaan, joiden opettamista suositellaan vahvasti. Oman alan teoreettinen osaaminen luo pohjan, jota prosessitaidot täydentävät opiskelijan ja vastavalmistuneen hakiessa koulutustasoa vastaavaa työtä. Huomioitava seikka näiden lisäksi on oman osaamisen tunnistaminen. Oman alan teoreettinen osaaminen luo pohjan työnhaulle, mutta yksi suurimpia vaikeuksia työnhaussa on oman osaamisen ilmaiseminen. Työelämätaitojen opettaminen ei auta, jos opiskelija ei tunnista omaa osaamistaan ja työelämätaitojaan. Tämän vuoksi työelämälähtöisen opetuksen kannalta on tärkeää keskittyä myös oppimistavoitteiden selventämiseen sekä kurssin alussa että lopussa. Aineen opinnoissa voi havainnollistaa esimerkein opetettavan asian sovelluksia työelämässä. Erillisillä ura-/työelämäkursseilla voidaan käydä läpi sitä, miten opinnoissa opetettuja asioita käytetään eri työtehtävissä. Tämä auttaa opiskelijaa urasuunnittelussa, omien taitojen hahmottamisessa ja niiden kirjoittamisessa työhakemukseen.

8 8 4. Työelämäopintojen nykytilanne luonnontieteissä TÄSSÄ OSIOSSA on pyritty kuvaamaan, miten laitokset rakentavat työelämäorientaatiota opintoihin ja mitä ne tavoittelevat työelämäopetuksessa. Jotkut tiedekunnat ovat laatineet tavoitteet työelämälähtöiselle opetukselleen, ne on pyritty esittämään kunkin osion johdannossa. Kurssit on jaoteltu alaa esitteleviin kursseihin (esimerkiksi orientoivat opinnot, jos niissä on painopiste alan ja työllistymismahdollisuuksien esittelyssä), erillisiin työelämäkursseihin (työnhaku, uravaihtoehdot) sekä menetelmäkursseihin (projektinhallinta, laatujärjestelmät), joilla työelämäorientaatio käy ilmi erilaisten menetelmien opettelemisen kautta. Lisäksi raporttiin on listattu harjoittelukäytänteitä pääaineittain. Kurssilistaus kunkin tiedekunnan työelämäopinnoista ei välttämättä ole täydellinen, mutta ne on tarkoitettu esimerkeiksi ja vertailukohdaksi oman laitoksen opintojen kehittämiselle. Useilla paikkakunnilla on tarjolla ura- ja rekrytointipalveluiden kautta työnhakuun ja uraneuvontaan liittyviä palveluita opiskelijoille. Niitä ei kuitenkaan ole listattu tässä raportissa, ellei urapalveluiden tarjontaa ole erikseen sisällytetty tiedekunnan tarjoamaan työelämäkurssiin HELSINGIN YLIOPISTO Helsingin yliopiston ura- ja rekrytointipalvelut on julkaissut yliopiston kattavan raportin työelämäopinnoista: Tulevaisuus tässä ja nyt Työelämäorientaatio Helsingin yliopistossa 10 vuotta. Raportissa on kuvattu kattavasti yliopiston tekemä työ työelämäyhteyksien parantamiseksi, ja esitelty tiede kunnittain kunkin tiedekunnan näkemykset työelämäorientaation järjestämisestä sekä kandidaatti- että maisterivaiheessa. Raportti on luettavissa Helsingin yliopiston sivuilla Urapalvelut-osiossa: Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta Matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan työelämäorientaation rakentamisen perusteet vaihtelevat koulutusohjelmittain. Työelämäorientaation rakentumisen pohjana on opiskelijan tukeminen urasuunnittelussa, jonka tarkoituksena on auttaa opiskelijaa hahmottamaan omien taitojensa kehittyminen. Kandidaattivaiheessa opiskelijoille on tarjolla yleinen alan esittelyyn keskittyvä työelämäkurssi. Maisterivaiheessa opiskelijoilla on työharjoittelua, ja tiedekunta järjestää vuosittain urakurssin. Urakurssin sisällössä on elementtejä muun muassa oman uran suunnittelusta, työnhausta ja verkostoitumisesta. Työelämäkursseja: Fysikaalisten tieteiden esittely, Fysiikka 3 op - Ensimmäisen vuoden opiskelijoille - Kurssilla esitellään fysiikan alalta työllistymistä. Joka luentokerralla on luennoitsijana eri alan asiantuntija, yleensä laitoksen professori. Kustakin luennosta pitää kirjoittaa lyhyt yhteenveto ja palaute luennoitsijalle. Kurssin voi korvata työharjoittelulla Työelämäorientaatio, Geologia 2 op - Suositellaan 3. vuoden opiskelijoille - Opiskelija tutustuu työelämään luentojen, vierailijaluentojen ja työpaikkavierailujen avulla. Kurssiin kuuluu yliopiston ura- ja rekrytointipalvelujen luennoimat osuudet urasuunnittelu opintojen osana ja työnhakuosaaminen.

9 Harjoittelu ja tutkimusprojektit: Harjoittelua tai työelämään orientoivia opintoja, Matematiikka/fysiikka 1 3 op - Kandidaattivaiheessa ja maisterivaiheessa omat 1 3 op kurssit - Harjoittelijan palkka on kokopäiväisessä harjoittelussa vähintään euroa/kk (2015). Tavoitteena on, että työn antajat vastaavat harjoittelijoiden palkkauskustannuksista vähintään 1 kuukauden ajalta Tutkimusprojekti, Kemia 9 op - Opiskelija voi hankkia itse harjoittelupaikan yrityksestä ja tehdä harjoittelun palkallisena, tai tehdä harjoittelun tutkimusryhmässä palkattomana harjoitteluna Työharjoittelu, Geologia, 4 op - Opintojakso koostuu vähintään 2 kk kestävästä työharjoittelusta kentällä ja laboratoriossa vanhemman geologin johdolla. Opiskelija hankkii itse harjoittelupaikan & Työharjoittelu (LuK & FM), Maantiede 2 4 op - Kurssin tavoitteena on, että opiskelija tunnistaa, minkälaisten asioiden parissa maantieteilijät työskentelevät, ja on selvillä oman alansa vahvuuksista työmarkkinoilla. Opiskelija osaa myös suunnitella omia taitojaan, osaamistaan ja opiskeluvalintojaan niin, että sijoittuminen kiinnostavalle alalle helpottuu. Opiskelija on selvillä henkilökohtaisista vahvuuksistaan työmarkkinoilla sekä osaa laatia taitopohjaisen ansioluettelon ja työhakemuksen. Kurssi koostuu lähiopetuspäivistä sekä itsenäisestä työskentelystä, joka pitää sisällään vierailuja ja haastatteluja maantieteen alan kannalta keskeisillä työpaikoilla. Lisäksi opiskelijoiden tulee tuottaa kirjallinen ansioluettelo ja työhakemus. - Maisterivaiheen harjoittelussa laitos maksaa työnantajalle kahden kuukauden harjoittelutuen palkkana. Vastaanottava organisaatio rahoittaa yleensä kolmannen harjoittelukuukauden. 9 Menetelmäkurssit: Laatujärjestelmät ja mittausten luotettavuus, Kemia 3 op - Kurssin tavoitteena on selventää kansainvälisiä laatustandardeja, niiden laajuutta, sisältöä ja yleisiä vaatimuksia. Dokumentaation, akkreditoinnin ja sisäisten laatuauditointien merkityksestä laadunvalmistuksessa keskustellaan Bio- ja ympäristötieteellinen tiedekunta Bio- ja ympäristötieteellisen tiedekunnan opiskelijoilla on pakollisena kurssina Ammattikuvakurssi (kuvattu alla). Alan työkokemusta omaavat voivat korvata kurssin työkokemuksen ja muutaman itsenäisen tehtävän perusteella. Työelämäopinnoilla pyritään opiskelijan urasuunnittelun tukemiseen. Maisterivaiheen opinnoissa on viime vuosina järjestetty projektikurssi, jossa opiskelijat toteuttavat ryhmissä projektin työnantajalle. Kaikissa pääaineissa on myös maisterivaiheen opiskelijoille harjoittelujakso, joka suoritetaan pääsääntöisesti tutkimusryhmässä. Aineopintoihin on mahdollista sisällyttää 3 op edestä harjoittelua, maisterivaiheessa 4 8 opintopisteen edestä. Työelämäkursseja: Ammattikuvakurssi 3 op - Kurssi on suunnattu erityisesti 2. vuoden opiskelijoille - Kaikille yhteisessä osiossa työelämään siirtyneet entiset tiedekunnan opiskelijat (alumnit) esittelevät erilaisia ammattikuvia ja niissä tarvittavia taitoja. Lisäksi ura- ja rekrytointipalvelut luennoivat työnhausta ja urasuunnittelusta. - Toisessa osioissa jakaannutaan toiveammattien mukaisiin ryhmiin (esim. tutkimus-, hallinto ja yhteiskunnallinen vuorovaikutus-, yritysmaailma-, tiedeviestintä-, kansainväliset tehtävät -ryhmät), joissa syvennytään ammattikuviin tarkemmin ja tehdään omiin kiinnostuksen kohteisiin liittyvä tehtävä. Saadakseen kurssista hyväksytyn arvosanan opiskelijan on laadittava oma ansioluettelo eli CV, kirjoitettava pohdinta alumniesityksistä, haastateltava vähintään yksi alumni sekä tehtävä toiveammattiryhmissä jaetut tehtävät. C

10 Molekyylibiotieteet tutuiksi 1 op - Kurssi on ensimmäisen vuoden opiskelijoille alkusyksystä - Luennoilla tutustutaan molekyylibiotieteiden eri osa-aloihin eli biokemian, biotekniikan, perinnöllisyystieteen ja mikrobiologian alojen toimintaan ja tutkimukseen Viikin kampuksella sekä koulutuksen tavoitteisiin ja työelämä näkymiin. Lisäksi tutustutaan opiskelutaitoihin yliopistossa ja tieteellisen tiedon hakemiseen Viikin tiedekirjastossa. Harjoittelu ja tutkimusprojektit: Bio- ja ympäristötieteiden alan työharjoittelu, 2 12 op - Opiskelija työskentelee täysipäiväisesti yhdessä tai useammassa bio- ja ympäristötieteiden alan tehtävässä vähintään kahden viikon ajan. Opiskelija saa ensimmäiseltä alan työskentelykuukaudelta yhden opintopisteen yhtä täysipäiväistä työskentelyviikkoa kohden. Myöhemmiltä työskentelykuukausilta saa kaksi opintopistettä. Lisäksi halutessaan opiskelija voi saada yhden ylimääräisen opintopisteen harjoittelun ensimmäiseltä kuukaudelta kirjoittamalla harjoittelustaan normaalia raporttia laajemman. Opiskelija ei voi kuitenkaan saada työharjoittelusta enempää kuin 12 opintopistettä. Työharjoitteluksi käyvät yhtä hyvin niin yliopiston harjoittelutuella kustannetut työsuhteet kuin opiskelijan itsensä järjestämät palkalliset tai palkattomat harjoittelujaksot. Palkatonta työskentelyä ei kuitenkaan suositella kuin erityistapauksissa Työpaikkaharjoittelu, biokemia ja biotekniikka 4 8 op - Työharjoitteluksi kelpaa myös työskentely tutkimusryhmässä. Opintosuorituksena: 1 kk kokopäivätyö/4 op, seuraavat kuukaudet 2 op/kk, yhteensä enintään 8 op. Työpaikkaharjoittelu suositellaan jätettäväksi opintojen loppuvaiheeseen. Suoritus saadaan rekisteriin tuomalla työtodistuksen kopio sekä itse kirjoitettu työselostus tehdystä työstä biokemian opintoneuvojalle. - Opintosuorituksena: 1 kk kokopäivätyö/4 op, seuraavat kuukaudet 2 op/kk, yhteensä enintään 8 op. Ekologia ja evoluutiobiologia, projektikurssi 4 10 op - Opiskelijat perehtyvät projektisuunnittelun ja -hallinnan teoriaan ja tekevät pienryhmissä todellisia projekteja alan työnantajille. Opiskelijaryhmät esittelevät omat projektinsa muille loppuseminaarissa. Kurssista saatava opinto pistemäärä (4 10) riippuu projektin laajuudesta. - Kurssille hyväksytään enintään 12 opiskelijaa (mieluiten maisterivaiheeseen edenneitä), jotka valitaan motivaatiokirjeen ja CV:n perusteella 4.2. TURUN YLIOPISTO Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta Turun yliopiston matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnassa työelämäorientaatio rakentuu alan esittelyille erillisillä työelämäkursseilla, kuten Biologina työelämässä. Alaa esittelevien kurssien lisäksi on myös mahdollisuus suorittaa palkallinen tai palkaton harjoittelu oman alan yrityksessä tai laitoksella tutkimusryhmässä. Opiskelijat ja henkilökunta järjestävät myös erillisiä alakohtaisia tapahtumia, kuten Nuoret Tutkijat ja Kemian Kevät, joissa esitellään alaa, tutkimusta ja työllistäviä yrityksiä. Työelämäkurssit: BIOL2202 Biologian laitoksen tutkimus tutuksi / Tutkimus biologian laitoksella 2 op - Kurssi esittelee Biologian laitoksella tehtävää ekologista, evoluutiobiologista, geneettistä ja fysiologista tutkimusta ja tutkimusryhmiä. Tutkijat ja projektit esittelevät ja keskustelevat opiskelijoiden kanssa biologian eri alojen perus- ja soveltavien tutkimuksiensa kysymyksenasetteluista ja tuloksista seminaareissa. - Kurssilla tutkijat ja projektit esittelevät tutkimuskohteitaan ja keskustelevat opiskelijoiden kanssa biologian eri alojen perus- ja soveltavien tutkimuksiensa kysymyksenasetteluista ja tuloksista seminaareissa. BIOL3012 Biologina työelämässä ja HOPS 2 op - Kurssin tavoitteena on tutustua mahdollisuuksiin toimia biologina työelämässä, hankkia perustiedot työelämän lainsäädännöstä, opetella asettamaan itselleen ammatillisia tavoitteita ja laatia henkilökohtainen opintosuunnitelma yhteensopivaksi tavoitteiden kanssa.

11 KEMI5197 Katalyytti - Kemian orientoivat opinnot I 2 op - Kurssilla tutustutaan kemian laitoksen tutkimukseen ja tutkimusryhmiin sekä laitoksella työskentelevään henkilökuntaan. Kemian laitoksen henkilökunta esittelee oman alansa opetusta ja tutkimusta sekä laitoksen tutkimuksen vahvuusalueisiin liittyviä asioita. Kurssin yhteydessä laaditaan henkilökohtainen opintosuunnitelma. KEMI4156 Aktivaattori - Kemian orientoivat opinnot II 2 op - Kurssi on tarkoitettu kemian toisen vuoden opiskelijoille. Kurssilla saadaan tietoa kemian laitoksen opetuksesta ja tutkimuksesta. Orientaatiopäivän ohjelmassa on alumnien puheenvuoroja ja yliopistoyhteisön luentoja. 11 Harjoittelu ja tutkimusprojektit: EKOL3007 Työharjoittelu, Ekologia 3 op - Työharjoittelun voi suorittaa yliopistojen tutkimusprojekteissa tai yliopiston ulkopuolisissa työpaikoissa. Harjoittelusta sovitaan vastuuhenkilön kanssa ennen harjoittelun aloittamista. Neljän viikon palkallisesta harjoittelusta saa kaksi opintopistettä. Työharjoittelua voi myös suorittaa tutkimusprojekteissa palkattomana. Tällöin 27 h työskentely projektissa vastaa 1 op. BKEM Harjoitustyö biokemian tutkimusryhmässä I & II, Biokemia 8+8 op - Neljän viikon mittainen itsenäinen harjoitustyö, jossa tutustutaan tutkimusryhmien käyttämiin tutkimustekniikoihin. BKEM3540 Työharjoittelu, Biokemia 4 op - Työskentely tutkijana tutkimusryhmässä tai yliopiston ulkopuolella biokemian alaan liittyvässä työtehtävässä. Työharjoittelun sopivuudesta korvaaviksi opinnoiksi on hyvä neuvotella etukäteen linjan professorin tai linjan yliopistonlehtorin kanssa. Jos harjoittelu suoritetaan muualla kuin laitoksessa, tulee siitä kirjoittaa raportti, joka jätetään linjan professorille tai yliopistonlehtorille. FYGE4201 Työharjoittelu, Fysiologia ja genetiikka 2 6 op - Neljän viikon palkallisesta harjoittelusta saa kaksi opintopistettä. Työharjoittelua voi myös suorittaa tutkimus projekteissa palkattomana. Tällöin 27 h työskentely projektissa vastaa 1 op. BTEK1017 Työharjoittelu, Biotekniikka 2 4 op - Neljä harjoitteluviikkoa vastaa kahta opintopistettä ja maksimissaan työharjoittelua voidaan sisällyttää tutkintoon 4 op. BTEK4020 Työskentely tutkimusprojektissa, Biotekniikka 4 op - Opiskelija tutustuu omakohtaisesti johonkin häntä kiinnostavaan biotekniikan tutkimusprojektiin noin neljän viikon mittaisen laboratorioharjoitustyön aikana, joka voi liittyä aiheeltaan myös erikoistyöhön. FFYS7040 Työharjoittelu, Fysiikka 0 6 op - Yrityksessä tehty työ kelpuutetaan harjoitteluksi, jos työ vaatii fysikaalisten tieteiden osaamista. Harjoittelusta saa opintopisteitä 2 op harjoittelukuukautta kohden Lääketieteellinen tiedekunta Turun lääketieteellisessä tiedekunnassa on biolääketieteen tutkinto-ohjelma, jonka työelämä-opinnot on esitetty tässä. Työelämäorientaatiota tuodaan esille johdantokursseilla ensimmäisestä vuodesta alkaen, lisäksi opiskelijoille on tarjolla mm. yrittäjyyskursseja. Työelämäkurssit: BIOT1104 Ammatillinen identiteetti 1 op - Kurssin tavoitteena on esitellä biotieteilijän erilaisia urapolkuja. Kurssi sisältää harjoittelukokemusten läpikäyntiä, työpaikkavierailuja, tutkijaesittelyjä, tutkimusetiikkaa, tieteenfilosofiaa ja oman osaamisen tunnistamista. Opiskelumuotona on itseopiskelu esim. esseitä kirjoittamalla. BIOT1105 Urapolut 1 op - Opiskelija tutustuu työtehtäviin ja toimintaympäristöihin, joissa terveyden biotieteiden koulutuksen saaneet henkilöt toimivat. Opiskelija tutustuu erilaisiin työskentelymahdollisuuksiin biotieteiden alalla ja myös sen kansainväliseen kenttään erilaisine kulttuureineen. Opiskelija saa myös käsityksen tieteen filosofiasta sekä eettisen keskustelun luonteesta ja siihen osallistumisesta. Kurssi toteutetaan osallistumalla seminaaripäivään ja laatimalla siihen kuuluvia tehtäviä. C

12 12 Menetelmäkurssit: BIOT1506 Laatujärjestelmät 2 op - Perehdytään laatujärjestelmiin yleisesti, erityisesti laboratorioita koskeviin laatujärjestelmiin sekä laadunvarmistuksen menettelytapoihin. FALL0009 Entrepreneurship Applied IDEATE 5 op - The IDEATE course helps students to understand innovation and entrepreneurship potential within an interdisciplinary context, but connected to their own discipline. After completing the course the students should be able to: 1. Demonstrate entrepreneurial behaviour in a given context 2. Demonstrate transdisciplinary collaboration skills relevant to entrepreneurship 3. Develop and communicate innovative ideas into opportunities and set feasible strategies 4. Reflect on personal performance in terms of theoretical underpinning of entrepreneurial concepts and processes including ethical and professional standards - Restricted attendance! The number of students is limited to four. FALL1501 Bioentrepreneurship I 3 op - The course provides lectures on business project management; technology development and industry aspects in Europe and in Finland. Furthermore the steps of the process of innovation development from needs screening to business model planning and innovation management are discussed. - Students will work in small project teams based on already existing or future innovations or technologies in the local businesses and companies. The teams will prepare a final report and presentation which will be jointly discussed and commented in the class TAMPEREEN YLIOPISTO Biolääketieteellisen teknologian yksikössä työelämäorientaation rakentaminen keskittyy pääosin tutkimustyön tekemiseen ja tutkimusprojekteihin. Opintojen alussa ei ole erityistä työelämän esittelyä alan tutkimuksen esittelyn lisäksi. Matematiikan ja tilastotieteen yksikössä ainut erillinen työelämäorientaatiota rakentava kurssi on harjoittelu. Harjoittelu ja tutkimusprojektit: BTK1085 Projektiharjoittelu 5 8 op - Työharjoittelujakso (2 4 kk) tutkimusryhmässä tai alan yrityksessä Suomessa tai ulkomailla. Etukäteen kirjoitetaan suunnitelma ja jälkikäteen raportti työharjoittelusta. BTK4032 Tutkimusprojekti 8 op - Maisterivaiheen tutkimusprojekti, jonka tavoitteena on harjaannuttaa opiskelijaa toimimaan oman alan tutkimusryhmässä. Menetelmäkurssit: BTK4100&4110 BioBusiness I II 4+4 op - BioBusiness I -kurssilla perehdytään yritystoiminnan menestystekijöihin ja liiketoiminnan analyyseissä tarvittavia menetelmiä: markkina-analyysit, kilpailu-seuranta, liiketoimintastrategiat, kilpailuetuuksien saavuttaminen ja riskien hallinta. Opintojaksolla perehdytään em. lisäksi laadunhallintaan, immateriaalioikeuksien suojaamiseen ja sopimuskäytäntöihin. - BioBusiness II on yritystoiminnan strategiatekijöihin keskittyvä kurssi. Kurssilla käsitellään rahoitusratkaisuvaihtoehtoja, rahoituksen hankintaa ja osakkaiden vaatimuksia ja johtamiseen liittyviä strategioita. Real-time Business -pelissä harjoitellaan käytännönläheisesti yritystoiminnan johtamista ja yrityskentän toiminnan hallinnointia, kun luodaan omaa yritystoimintaa ja sille kilpailukykyä.

13 4.4. JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO 13 Jyväskylän yliopiston matemaattis-luonnontieteellisessä tiedekunnassa työelämäopetuksen tavoitteena on, että kaikki opiskelijat saavat opintojen aikana hyvät ja monipuoliset työelämävalmiudet. Lähtökohtana on ajatus, että työelämäorientaatio on opiskelijoille yliopiston kolmannen tehtävän toteuttamista. Kaikille opiskelijoille annetaan kandidaattivaiheessa pitkälle yhtenäinen koulutus, jossa keskeistä on tieteellinen ajattelutapa, avainkäsitteiden ymmärtäminen ja hyvät ongelmaratkaisutaidot. Tiedekunnassa on pyritty tehostamaan opintojen ohjausta ja työelämään orientoimista (esim. valmentaminen harjoittelu- ja työpaikkojen hakemiseen, yritysten ja yritystyöpaikkojen esittely). Tässä tärkeässä osassa on HOPS-ohjaus. Jokaiselle opiskelijalle on nimetty omaopettaja, opettajatutor tai HOPS-ohjaaja. Tavoitteena on, että ohjaustapaamisissa tuodaan esille myös työelämänäkökulmaa. Fysiikassa, kemiassa sekä bio- ja ympäristötieteissä järjestetään uusille opiskelijoille myös orientaatiojakso, jossa työelämäkysymykset ovat mukana. Matematiikassa ja tilastotieteessä ei ole orientoivaa opintojaksoa, mutta jo aloittavien opiskelijoiden ohjelmaan kuuluu työelämäluentoja. Työelämässä tarvittavia taitoja on pyritty integroimaan substanssiopetukseen esimerkiksi kehittämällä opetusmenetelmiä vuorovaikutteisempaan ja ratkaisukeskeisempään suuntaan. Pisimmälle tätä on viety fysiikan laitoksella, mutta elementtejä on käytössä tiedekunnan kaikissa oppiaineissa. Jo perusopinnoissa opiskelijoita kannustetaan ja opetetaan toimimaan ryhmässä, pohtimaan ongelmia yhdessä ja samalla oppimaan työelämässä tarvittavia työskentelytapoja. Valmistuneet ovat usein tuoneet esille sen, että projektiosaaminen on taito, joka puuttuu opinnoista. Tämän vuoksi projektiajattelua on pyritty tuomaan näkyvämmäksi osaksi opiskelua. Esimerkiksi fysiikan laitoksella kandidaatintutkielma tehdään projektimuotoisesti kurssina, johon kuuluu yksilö- ja ryhmäohjausta, seminaaritapaamisia sekä itsenäistä työskentelyä. Myös ekologiassa ja akvaattisissa tieteissä kandidaatintutkielmaan liittyy kursseja, joilla tutkielmaa työstetään projektiluonteisesti. Työelämässä tarvittavaa monitieteistä ja laaja-alaista ajattelua on tuotu opetukseen esimerkiksi bio- ja ympäristötieteen uudessa perusopintokokonaisuudessa, jossa samaa ilmiötä lähestytään eri näkökulmista. Tiedekunnan laitokset tukevat opiskelijoiden harjoittelua tutkimuslaitoksissa, yrityksissä tai laitosten tutkimusryhmissä. Usein työharjoitteluun pyritään liittämään opinnäytetyö, jonka opiskelija voi tehdä harjoittelupaikan tarjoamasta aiheesta ja ainakin osittain harjoittelun aikana. Työelämän tarpeista tehdyt opinnäytetyöt ovat tiedekunnassa tavallisia ja hyvä keino sisällyttää työelämäosaamista tutkintoon. Työharjoittelussa kannustetaan opiskelijoita varsinaisen työn lisäksi pohtimaan työssä tarvittavia taitoja ja omaa osaamista sekä maisterin koulutuksen saaneiden työtehtäviä ja vastuita työpaikassa. Kemian laitoksella harjoittelua käydään läpi myös vertaisryhmässä, jossa opiskelijat jakavat kokemuksiaan työpaikoista ja mahdollisuuksista ja saavat siten käsityksen useammasta harjoittelupaikasta. Tarkoituksena on, että maisterin tutkinnon suorittaneella on syvällinen oman pääaineensa tietämys, hän kykenee itsenäiseen työhön ja tieteellisen tiedon käyttöön ja hänellä on valmiudet toimia oman alansa tutkijana, opettajana tai asiantuntijana. Oman osaamisen tunnistaminen on osoittautunut usein opiskelijoille haasteeksi. Tämän vuoksi osaamisen sanallistamiseen on pyritty kiinnittämään huomiota. Esimerkiksi kemiassa massaspektrometrian kurssilla opittua on konkretisoitu työelämäorientaation suhteen tutkimalla työpaikkailmoituksia, joissa vaatimuksena on kurssilla opittuja asioita. Maisterivaiheessa kaikilla laitoksilla järjestetään menetelmällisiä kursseja, joissa on työelämään orientoivia elementtejä. Varsinaisten työelämäkurssien lisäksi esimerkiksi bio- ja ympäristötieteen laitos järjestää tutkimuksen suunnitteluun, rahoituksen hakemiseen sekä tieteelliseen kirjoittamiseen liittyviä kursseja. Tavoitteena on, että kaikki opiskelijat saavat peruskoulutusvaiheen aikana hyvät ja monipuoliset työ elämävalmiudet. Työelämäorientaatiota pyritään jatkossa kehittämään edelleen sekä erillisinä kursseina, että muuhun opetukseen integroituna. Tärkeä kehityskohde on osaamisen tunnistaminen ja sanallistaminen. Suunnitelmissa on myös alumnien entistä aktiivisempi ja monipuolisempi hyödyntäminen osana työelämäyhteistyötä. C

14 14 Työelämäkursseja: MTKS020 Kohti työelämää (2 op) tiedekunnan yhteinen työelämäkurssi EKOS900 HOPS ja työelämään orientoituminen (2 op) WETP503 Akvaattisten tieteiden ammatit (2 op) SMBS914 Työelämään orientoituminen (2 op) YMPP900 HOPS ja ympäristöalan ammatit (1 op) KEMP010 Alkukeitos (2 op) FYSP010 Lentävä lähtö fysiikkaan (2 op) Tutkimustyöhön liittyviä opintoja: BIOA903 Tutkimuksen suunnittelu ja arviointi (4 op) BIOS909/ WETS121/EKOS909/ SMBS802/ YMPS411 Työskentely tutkimusryhmässä (2 6 op) WETS908 Rahoitushakemuksen laatiminen (2 op) EKOS908 Tieteellinen kirjoittaminen (4 op) YMPS409 Tutkimuksen suunnittelu ja toteutus (2 op) KEMY003 Kemian tiedonhankinta (1 op) BIOP201 Tieteen etiikka (2 op) SMBS110 Bioinnovaatiot ja liiketoiminta (4 op) Projektiopintoja: YMPS352 Ekotoksikologian projektityö (5 8 op) YMPS430 Ympäristötieteen projektityö (5 8 op) YMPS440 Ympäristötekniikan projektityö (5 8 op) FYSA291 Kandidaatintutkielma (9 op) (kurssimuotoinen) Lisäksi lukuisa joukko menetelmällisiä kursseja, joihin työelämäorientaatio tulee käytännön menetelmien kautta, esimerkiksi: FYSS380 CAD-kurssi (2 op) KEMS535 Massaspektrometrian käytännön menetelmät (2 op) KEMS704 Laboratoriotyöt kemian opetuksessa (5 op) YMPS445 YVA-projektityö, 5 op BIOA906 Tutkimusaineistojen analysointi I (2 op) KEMS319 ICP-OES Workshop (2 op) Harjoittelukäytänteet vaihtelevat laitoksittain, mutta kukin laitos myöntää harjoittelutukea yhden kuukauden verran. Fysiikan laitoksella laitos myöntää euron suuruisia apurahoja kandidaatin tutkielman tekemiseen yhdistettynä kesäopintoihin, maisterivaiheen harjoitteluun on mahdollista saada laitokselta palkkaa / kk (2015). Kemian laitoksella tutkintoon voi sisältyä yhteensä 10 op työharjoittelua. Opiskelija, joka on suorittanut kandidaatin tutkinnon tavoiteajassa, voi saada laitokselta harjoittelutukea kemian alan työharjoitteluun. Opintopisteitä on mahdollista saada 5 op / kk. Bio- ja ympäristötieteiden laitoksella harjoittelutukea (1 170 /kk, vuosi 2015) voi hakea joko laitoksen kautta saatuun harjoittelupaikkaan tai opiskelijan itse hankkimaan alan työpaikkaan.

15 4.5. ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO Kuopion kampus Biolääketieteessä työelämävalmiuksien opettamista on pyritty sisällyttämään kaikkeen opetukseen. Yksi tällainen uudistus on HOPS-kurssin sisällyttäminen kaikille LuK-vaiheen vuosikursseille. Työelämätaitoja tuodaan esille erityisesti laboratoriokursseilla, joissa painotetaan tutkimuksen lisäksi suunnittelua, hyviä laboratoriokäytänteitä ja raportointia. Uraidentiteetin rakentumista autetaan kannustamalla opiskelijaa suuntaamaan opintojaan omien mielenkiinnon kohteidensa mukaisesti. HOPS-kursseilla käydään läpi omia oppimistavoitteita ja erikoistumisvaihtoehtoja sekä käydään yritysvierailuilla. Opintojen edetessä painotetaan työelämävalmiuksia, kuten projektityöskentelyä, uuden tiedon tuottamista ja tuotetun tiedon raportointia suullisesti ja kirjallisesti. Ensimmäisen vuoden aikana keskitytään opiskelijan sitouttamiseen omaan pääaineeseen. Opiskelijoille järjestetään tutkimukseen ja työelämään perehdyttäviä tutustumiskäyntejä ja yritysesittelyjä, joissa hyödynnetään yliopiston ulkopuolisia asiantuntijoita. Toisen opiskeluvuoden aikana tuetaan opintojen suunnittelua ja konkretisoidaan opintojen tarjoamia uravaihtoehtoja. Toisen vuoden opintoihin kuuluu Biolääketiedepäivä, jonka päämääränä on harjoitella erilaisten tapahtumien järjestämistä ja tutustua oman alan toimijoihin. Kolmantena opiskeluvuotena HOPS3-kurssin osana autetaan tieteellisessä kirjoittamisessa ja harjoitellaan muun muassa työpajatyyppisiin seminaareihin osallistumista, joissa analysoidaan tieteellisten artikkeleiden rakennetta. Maisterivaiheen laboratoriotyöskentelyyn ja harjoitteluun on alettu rakentamaan miniprojekteja, joissa kiinnitetään erityistä huomiota työn etukäteissuunnitteluun ja raportointiin. Harjoitustöissä laaditaan opettajan antaman kehyksen pohjalta tutkimussuunnitelma, joka sisältää aikataulutuksen ja kustannuslaskelman. Tavoitteena on opettaa, miksi mitäkin menetelmiä käytetään, ja mitä uutta tieteellistä tietoa tutkimuksella pyritään saavuttamaan. Sovelletun fysiikan laitoksella työelämäorientaatioon kuuluu toistaiseksi pääosin valmistuneiden fyysikoiden esittäytymiset eri tapahtumissa sekä harjoittelu (0 6 op). Työelämäkurssit: Terveyden biotieteiden HOPS-opintojakso (1 2) op - HOPS1: Terveyden biotieteiden koulutusohjelman henkilökohtaisen opintosuunnitelman (HOPS:n) erityispiirteet ja HOPS:n laadinta pienryhmissä. Koulutusohjelman opetuksen/tutkimustilojen/ tutkimuksen esittely. - HOPS2: Lukuvuoden aikana opiskelija perehtyy koulutusohjelman tutkintorakenteeseen niin, että hän kykenee esittelemään koulutusohjelman sisällön esimerkiksi oman lukionsa oppilaille ja pohtimaan, millaisia työelämävalmiuksia koulutusohjelma hänelle antaa ja sen perusteella hahmottamaan mahdollisia tulevaisuuden työpaikkoja. - HOPS3: HOPS3-opintojakson aikana opiskelija valitsee LuK-työnsä aiheen häntä kiinnostavalta ter veystieteiden osa-alueelta, tutustuu syvällisemmin tieteelliseen kirjoittamiseen ja kirjoittaa LuKtutkielman. Opintojaksoon on integroituna kirjoitusviestintää ja puheviestintää biolääketieteen opiskelijoille, muodostaen yhdessä tieteellisen viestinnän opintokokonaisuuden Bioentrepreneurship, 3 op - After this course the students will have a holistic understanding of the bioentrepreneurship both from theoretical and practical points of view. Furthermore, the students will understand different firm functions and their role in new business development and develop their presentation skills to market a new venture. C

16 16 - This course offers to the students theoretical knowledge and practical insight in the principles of new business development in Bio Sciences. The course provides lectures on technology invention and innovation. Furthermore, the steps of the process of innovation from needs screening to business model planning, innovation management including IPRs issues, market assessment, risk assessment and funding are discussed. Students will work in small project teams based on already existing or future innovations or technologies Bioentrepreneurship II, 2 op - During the second course block the students are expected to deepen jointly agreed angle(s) of one industrial innovation or business idea. Students are expected to deliver a written term paper and present the work two times during the course, once in the beginning of the course (topic analysis) and once in the end of the course (results). Harjoittelu ja tutkimusprojektit: Terveyden biotieteiden harjoittelu, 1 9 op - Kolme viikkoa kokopäiväistä harjoittelua vastaa 2 opintopistettä Harjoittelu, Sovellettu fysiikka 0 6 op Joensuun kampus Joensuun kampuksella on tarjolla projektimuotoisia tutkimukseen liittyviä kursseja, sekä alaa esitteleviä, yleisiä työ elämäkursseja, kuten Luonnontieteiden työelämäyhteydet. Työelämäkursseja: Luonnontieteiden työelämäyhteydet, Fysiikka ja matematiikka 3 op - Oppimistavoitteina opiskelija ymmärtää matemaattis-luonnontieteellisille aloille rakentuvan työelämän ja elinkeinoelämän osaamistarpeita sekä syventyy erilaisten yritysten toimialoihin, tuotantoon ja henkilöstön toimenkuviin. Kurssilla esitellään elinkeinoelämän keskeiset käsitteet opiskelijan pääaineen ja ammattialan näkökulmasta. Harjoittelu ja tutkimusprojektit: Projektityö: soveltava biologia käytännössä, 3 op - Käytännön perehtyminen soveltavan biologian menetelmiin tai tuotekehittelyyn. Osallistuminen aihepiiriin kuuluvan tuotantolaitoksen tai yrityksen käytännön toimintaan ja seminaariesitys Biologian projektityö (EnvBio), 1 9 op - Projektityön suunnittelu tutkimusryhmässä, kirjallisuushakujen tekeminen, käytännön työ ohjauksessa, tulosten kirjallinen raportointi Biologian tutkimusseminaari, 2 op - Biologian laitoksen seminaarisarja esittelee tutkimusta ja ajankohtaisia aiheita laitoksen tutkijoiden, vierailijoiden ja opiskelijoiden pitämien esitelmien avulla. Seminaarisarjaan kuuluvat kuukausittaisten esitelmien lisäksi Ekokerhon esitelmät ja lisensiaattiseminaarit Kemian harjoittelu, 3 op Biologian syventävä harjoittelu (EnvBio), 5 10 op Harjoittelu, Fysiikka 2 4 op Laboratorioprojekti, 9 op - Valitussa kemian laitoksen tutkimusryhmässä työskentelyä tutkimusryhmän jäsenenä tai poikkeuksellisesti kemian laitoksen erillisellä suostumuksella kemian laitoksen ulkopuolisessa tutkimusryhmässä tehty tutkimuspainotteinen työ. Tutkimusraportti. Projektin tuloksista pidetään esitelmä syksyn seminaarisarjassa.

17 4.6. OULUN YLIOPISTO Luonnontieteellinen tiedekunta Oulun yliopiston luonnontieteellisessä tiedekunnassa työelämäorientaation rakentaminen pohjaa toistaiseksi harjoittelun ja projektityöskentelyn varaan. Opintojen alkua on kehitetty mm. omaopettajilla, mutta erillisiä työelämäkursseja ei ole opinto-oppaassa. Harjoittelu ja tutkimusprojektit: A Projektityö, Biologia 2 14 op - Sellaista projektityöskentelyä, jota ei hyvitetä muiden opintojaksojen yhteydessä (esim. työskentely tutkimusryhmässä laitoksella tai muualla, itsenäinen projektitehtävä maasto- ja/tai laboratoriotöineen, lintuasematoiminta, uhanalaisprojekteissa toimiminen) S Harjoittelu, Biologia op - Harjoittelun minimiaika on kaksi kuukautta kokopäiväistä työskentelyä, josta opiskelija saa 10 op:n merkinnän. Jos harjoitteluaika on vähintään kolme kuukautta, siitä voidaan harkinnan mukaan antaa 15 op:n merkintä edellyttäen, että harjoittelu on ollut hyvin tarkoitustaan vastaavaa ja monipuolista. Harjoittelun voi suorittaa joko Suomessa tai ulkomailla S Työharjoittelu, Biofysiikka 3 9 op - Yksi harjoittelukuukausi vastaa 1,5 opintopistettä. Työharjoittelusta voi sisältyä perustutkinnon (LuK tai FM) opintopistemäärään (180/120 op) neljä opintopistettä A Työharjoittelu, Geofysiikka 5 op - Työharjoittelu suoritetaan yleensä tavallisen työntekijän asemassa, koska täten johtavaan, ohjaavaan ja suunnittelevaan asemaan valmistuva opiskelija saa kosketuksen käytännön työhön ja työturvallisuusasioihin sekä työntekijöiden yksilölliseen ja työpaikan sosiaaliseen luonteeseen. Opiskelija toimii työntekijänä sopivaksi katsotuissa paikoissa vähintään kaksi kuukautta A Työharjoittelu, Fysiikka 3 6 op - Yksi harjoittelukuukausi vastaa 1,5 opintopistettä. Työharjoittelua voi sisältyä LuK- ja/tai FMtutkintoon yhteensä enintään 6 op. Yliopiston harjoittelutuki yrityksiin on vähintään / kk, mutta enintään / kk. Harjoittelutuen saamiseksi harjoittelun on kestettävä vähintään 1,5 kk S Harjoittelu, Maantiede 5 op - Harjoittelu työpaikassa vähintään kuuden viikon ajan. Harjoittelun voi suorittaa työharjoitteluna työpaikassa ilman harjoittelutukeakin. Tuen suuruus määritellään vuosittain, viime vuosina se on ollut euroa, jolla opiskelija on voitu palkata 1,5 kuukauden (6 viikon) ajaksi harjoitteluun. Halutessaan työnantaja voi kustantaa lisää harjoitteluaikaa (esim. toisen 1,5 kk:n jakson) A Työharjoittelu teollisuudessa I, Kemia 2 op - Teollisuudessa tai tutkimuslaitoksessa suoritettu ohjattu työharjoittelu. Kolme työviikkoa vastaa kahta opintopistettä. Suurin työharjoittelusta saavutettava opintopistemäärä on 8 opintopistettä. C

18 Molekyylibiotieteiden tiedekunta Molekyylibiotieteiden tiedekunnassa opintojen alussa on orientoiva jakso, jossa opiskelijat perehdytetään yliopisto-opintoihin, mutta uravaihtoehtojen esittelyä ei opintojen alussa ole kursseihin sisällytettynä. Pienryhmäohjauksen osana on usein ollut erillinen tapahtuma Ammattina biokemisti, jossa alumnit käyvät esittelemässä uraansa ja työnkuvaansa. Useissa kursseissa on mukana esitysten pitämistä ja ryhmäkeskusteluita. Työelämäkursseja: P Valmiustaitoja biokemisteille, 2 op - Kurssi on suunnattu 1. vuoden opiskelijoille. - Kurssilla perehdytään toimisto-ohjelmien käyttöön sekä käydään läpi perusteet suullisen esityksen pitämisestä ja perehdytään tutkimustyön etiikkaan ja hyvän tieteellisen käytännön periaatteisiin S Tieteellinen kokousesitelmä, Biokemia 1 2 op - Opiskelija laatii esityksen, osallistuu kokoukseen ja pitää siellä posteriesityksen tai esitelmän tai vastaavan. Esityksen sisällön on oltava riittävässä määrin opiskelijan omaa tutkimustyötä, esim. erikoistyön tuloksia. Harjoittelu ja tutkimusprojektit: S Orientation to research work, Biokemia 0 20 op - This module provides an introduction to research work via the active integration of students into research groups and/or via one to two week advanced practical courses. The integration into groups can be either full-time or part-time research work, with 1.5 op being awarded for each full-time week equivalent worked. A maximum of 6 op can be awarded for working in one research group A Työharjoittelu, Biokemia 4,5 op A Tutkimusprojekti, Biokemia 12 op - 3. vuoden opiskelijoille oman alan tutkimuksesta.

19

20

Sijoittumisseuranta 2013 Vuonna 2012 maisteriksi valmistuneiden tilanne ja mielipiteet vuoden 2013 lopulla

Sijoittumisseuranta 2013 Vuonna 2012 maisteriksi valmistuneiden tilanne ja mielipiteet vuoden 2013 lopulla Sijoittumisseuranta 13 Vuonna 12 maisteriksi valmistuneiden tilanne ja mielipiteet vuoden 13 lopulla Jyväskylän yliopisto - koko aineisto (kyselyn vastausprosentti 4 %) Jari Penttilä Jyväskylän yliopisto/työelämäpalvelut

Lisätiedot

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2007 valmistuneiden tilanne syksyllä 2012

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2007 valmistuneiden tilanne syksyllä 2012 Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2007 valmistuneiden tilanne syksyllä 2012 L u o n n o n t i e t e e l l i n e n t i e d e k u n t a Saatteeksi Tässä annetut tiedot valmistuneiden

Lisätiedot

HOPS ja opintojen suunnittelu

HOPS ja opintojen suunnittelu HOPS ja opintojen suunnittelu Hanna-Mari Kivinen, 8.12.2010 Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta, Fysiikan laitos Mikä ihmeen HOPS? HOPS eli Henkilökohtainen OPintoSuunnitelma HOPS kuuluu 1.8.2005

Lisätiedot

TAMPEREEN YLIOPISTOSTA V. 2007 VALMISTUNEIDEN URASEURANTAKYSELYN TULOKSIA. Tampereen yliopiston ura- ja rekrytointipalvelut Kesäkuu 2013

TAMPEREEN YLIOPISTOSTA V. 2007 VALMISTUNEIDEN URASEURANTAKYSELYN TULOKSIA. Tampereen yliopiston ura- ja rekrytointipalvelut Kesäkuu 2013 TAMPEREEN YLIOPISTOSTA V. 7 VALMISTUNEIDEN URASEURANTAKYSELYN TULOKSIA Tampereen yliopiston ura- ja rekrytointipalvelut Kesäkuu 13 Kyselyn toteutus ja kohderyhmä Vuonna 12 uraseurantakysely toteutettiin

Lisätiedot

Luonnontieteellinen tiedekunta Sivuaine-info. Tanja Kähkönen

Luonnontieteellinen tiedekunta Sivuaine-info. Tanja Kähkönen Luonnontieteellinen tiedekunta Sivuaine-info Tanja Kähkönen 21.11.2014 Koulutusohjelmat, syksy 2014 Luonnontieteellinen tiedekunta Biologia Fysiikka Kemia Maantiede 15 suuntautumisvaihtoehtoa, 18 oppiainetta

Lisätiedot

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta v valmistuneiden tilanne syksyllä T a l o u s t i e t e i d e n t i e d e k u n t a

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta v valmistuneiden tilanne syksyllä T a l o u s t i e t e i d e n t i e d e k u n t a Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta v. 2006 valmistuneiden tilanne syksyllä 2011 T a l o u s t i e t e i d e n t i e d e k u n t a Saatteeksi Tässä annetut tiedot valmistuneiden työllistymisestä

Lisätiedot

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2009 valmistuneiden tilanne syksyllä 2014

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2009 valmistuneiden tilanne syksyllä 2014 Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2009 valmistuneiden tilanne syksyllä 2014 L u o n n o n t i e t e e l l i n e n t i e d e k u n t a B i o k e m i a n j a m o l e k y y l i l

Lisätiedot

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2009 valmistuneiden tilanne syksyllä 2014. Oulun yliopiston kauppakorkeakoulu

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2009 valmistuneiden tilanne syksyllä 2014. Oulun yliopiston kauppakorkeakoulu Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2009 valmistuneiden tilanne syksyllä 2014 Oulun yliopiston kauppakorkeakoulu Saatteeksi Tässä annetut tiedot valmistuneiden työllistymisestä

Lisätiedot

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta v valmistuneiden tilanne syksyllä 2011

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta v valmistuneiden tilanne syksyllä 2011 Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta v. 2006 valmistuneiden tilanne syksyllä 2011 L u o n n o n t i e t e e l l i n e n t i e d e k u n t a Saatteeksi Tässä annetut tiedot valmistuneiden

Lisätiedot

Harjoittelun uudistaminen biologian tutkinto-ohjelmassa

Harjoittelun uudistaminen biologian tutkinto-ohjelmassa Harjoittelun uudistaminen biologian tutkinto-ohjelmassa 10.10.2016 Karita Saravesi Oulun yliopisto Turun yliopisto Lapin yliopisto Aalto-yliopisto Tampereen teknillinen yliopisto Lappeenrannan teknillinen

Lisätiedot

Luonnontieteellinen tiedekunta Sivuaineinfo. Katri Suorsa

Luonnontieteellinen tiedekunta Sivuaineinfo. Katri Suorsa Luonnontieteellinen tiedekunta Sivuaineinfo Katri Suorsa 08.09.2017 Monipuolinen luonnontieteellinen Tutkintoohjelmat Luonnontieteellinen tiedekunta: - Biologia - Maantiede - Matemaattiset ja fysikaaliset

Lisätiedot

Tohtoreiden uraseurannan tulokset. Urapalvelut

Tohtoreiden uraseurannan tulokset. Urapalvelut Tohtoreiden uraseurannan tulokset Urapalvelut Aarresaaren uraseuranta Aarresaari-verkosto on suomalaisten yliopistojen ura- ja rekrytointipalveluiden yhteistyöverkosto, johon kuuluu 12 yliopistoa Aarresaari

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Farmasian tiedekunnassa vuonna 2009 farmaseutin tutkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 valmistuneiden kyselyyn 2012. Materiaalin tuottanut Helsingin

Lisätiedot

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta v valmistuneiden tilanne syksyllä Lääketieteellinen tiedekunta

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta v valmistuneiden tilanne syksyllä Lääketieteellinen tiedekunta Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta v. 2006 valmistuneiden tilanne syksyllä 2011 Lääketieteellinen tiedekunta Saatteeksi Tässä annetut tiedot valmistuneiden työllistymisestä ja heidän

Lisätiedot

Tarvitaan kokonaisvaltainen näkökulma työllistyvyyteen!

Tarvitaan kokonaisvaltainen näkökulma työllistyvyyteen! Tarvitaan kokonaisvaltainen näkökulma työllistyvyyteen! Työelämästä korkeakoulutukseen ja takaisin elinikäistä oppimista käytännössä (15.6.2011) HY:n urapalvelut, suunnittelija Eric Carver Urapalvelut/

Lisätiedot

Sijoittumisseuranta kysely vuonna 2011 tutkinnon suorittaneille. Koonti FUAS-ammattikorkeakouluista valmistuneiden vastauksista

Sijoittumisseuranta kysely vuonna 2011 tutkinnon suorittaneille. Koonti FUAS-ammattikorkeakouluista valmistuneiden vastauksista Sijoittumisseuranta kysely vuonna 2011 tutkinnon suorittaneille Koonti FUAS-ammattikorkeakouluista valmistuneiden vastauksista Huhtikuu 2013 2/12 SISÄLLYS JOHDANTO... 3 KYSYMYKSIÄ OPINNOISTA... 3 TYÖMARKKINATILANNE...

Lisätiedot

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2007 valmistuneiden tilanne syksyllä 2012. Kasvatustieteiden tiedekunta

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2007 valmistuneiden tilanne syksyllä 2012. Kasvatustieteiden tiedekunta Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2007 valmistuneiden tilanne syksyllä 2012 Kasvatustieteiden tiedekunta Saatteeksi Tässä annetut tiedot valmistuneiden työllistymisestä ja heidän

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Helsingin yliopistossa vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon, farmaseutin ja lastentarhanopettajan tutkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 2012.

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Bio- ja ympäristötieteellisessä tiedekunnassa vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 2012. Materiaalin tuottanut

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Valtiotieteellisestä tiedekunnassa vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 2012. Materiaalin tuottanut Helsingin

Lisätiedot

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta v valmistuneiden tilanne syksyllä 2011

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta v valmistuneiden tilanne syksyllä 2011 Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta v. 2006 valmistuneiden tilanne syksyllä 2011 K a s v a t u s t i e t e i d e n t i e d e k u n t a Saatteeksi Tässä annetut tiedot valmistuneiden työllistymisestä

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Lääketieteellisessä tiedekunnassa vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 valmistuneiden kyselyyn 2012. Materiaalin

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Käyttäytymistieteellisessä tiedekunnassa vuonna 2009 lastentarhanopettajan tutkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 2012. Materiaalin tuottanut Helsingin

Lisätiedot

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2007 valmistuneiden tilanne syksyllä 2012. Teknillinen tiedekunta

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2007 valmistuneiden tilanne syksyllä 2012. Teknillinen tiedekunta Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2007 valmistuneiden tilanne syksyllä 2012 Teknillinen tiedekunta Saatteeksi Tässä annetut tiedot valmistuneiden työllistymisestä ja heidän mielipiteistään

Lisätiedot

Tampereen yliopistosta vuonna 2009 valmistuneiden uraseurannan tuloksia. Tampereen yliopisto Työelämäpalvelut Tammikuu 2015

Tampereen yliopistosta vuonna 2009 valmistuneiden uraseurannan tuloksia. Tampereen yliopisto Työelämäpalvelut Tammikuu 2015 Tampereen yliopistosta vuonna 29 valmistuneiden uraseurannan tuloksia Tampereen yliopisto Työelämäpalvelut Tammikuu 21 Kyselyn toteutus ja kohderyhmä Vuonna 214 uraseurantakysely toteutettiin vuonna 29

Lisätiedot

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2009 valmistuneiden tilanne syksyllä Lääketieteellinen tiedekunta

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2009 valmistuneiden tilanne syksyllä Lääketieteellinen tiedekunta Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2009 valmistuneiden tilanne syksyllä 2014 Lääketieteellinen tiedekunta Saatteeksi Tässä annetut tiedot valmistuneiden työllistymisestä ja heidän

Lisätiedot

Opinto-ohjaus ja työelämätaidot

Opinto-ohjaus ja työelämätaidot Opinto-ohjaus ja työelämätaidot Aikuisten perusopetus 2018 Lisää ohjausta luku- ja kirjoitustaidon koulutus, aikuisten perusopetukseen valmistava koulutus, nykyinen aikuisten perusopetus yhdistyvät oppivelvollisuusiän

Lisätiedot

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2009 valmistuneiden tilanne syksyllä 2014. H u m a n i s t i n e n t i e d e k u n t a

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2009 valmistuneiden tilanne syksyllä 2014. H u m a n i s t i n e n t i e d e k u n t a Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2009 valmistuneiden tilanne syksyllä 2014 H u m a n i s t i n e n t i e d e k u n t a Saatteeksi Tässä annetut tiedot valmistuneiden työllistymisestä

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Eläinlääketieteellisessä tiedekunnassa vuonna 29 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 214 ja vertailu vuonna 27 valmistuneiden kyselyyn 212. Materiaalin

Lisätiedot

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2007 valmistuneiden tilanne syksyllä Taloustieteiden tiedekunta

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2007 valmistuneiden tilanne syksyllä Taloustieteiden tiedekunta Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2007 valmistuneiden tilanne syksyllä 2012 Taloustieteiden tiedekunta Saatteeksi Tässä annetut tiedot valmistuneiden työllistymisestä ja heidän

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Käyttäytymistieteellisessä tiedekunnassa vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 2012. Materiaalin tuottanut Helsingin

Lisätiedot

OPISKELUTYÖN MITOITUS Opetuksen suunnittelun työväline, jolla arvioidaan opiskelijan työmäärää suhteessa 1 PERUSTIEDOT

OPISKELUTYÖN MITOITUS Opetuksen suunnittelun työväline, jolla arvioidaan opiskelijan työmäärää suhteessa 1 PERUSTIEDOT OPISKELUTYÖN MITOITUS Opetuksen suunnittelun työväline, jolla arvioidaan opiskelijan työmäärää suhteessa 1 PERUSTIEDOT Tiedekunta Laitos Yksikkö Taso (kandidaatti, maisteri, jatkoopinnot) Moduuli Kurssikoodi

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Teologisessa tiedekunnassa vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 valmistuneiden kyselyyn 2012. Materiaalin tuottanut

Lisätiedot

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta v valmistuneiden tilanne syksyllä Teknillinen tiedekunta

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta v valmistuneiden tilanne syksyllä Teknillinen tiedekunta Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta v. 2006 valmistuneiden tilanne syksyllä 2011 Teknillinen tiedekunta Saatteeksi Tässä annetut tiedot valmistuneiden työllistymisestä ja heidän mielipiteistään

Lisätiedot

Uraohjaus työllistyvyyden parantamiseksi

Uraohjaus työllistyvyyden parantamiseksi Uraohjaus työllistyvyyden parantamiseksi Koulutuksen ja työelämän yhteistyö 21.3.2013 Arto Saloranta 3/20/2013 Työllistyvyyden käsite Ohjaus ja työllistyvyys Työllistyvyys korkea asteella Tutkimussuunnitelma

Lisätiedot

1 Hyväksytty kauppatieteen akateemisen komitean kokouksessa 31.5.2013

1 Hyväksytty kauppatieteen akateemisen komitean kokouksessa 31.5.2013 1 SIIRTYMÄSÄÄNNÖT AALTO-YLIOPISTON KAUPPAKORKEAKOULUN KTK- JA KTM-TUTKINTOJA SUORITTAVILLE Nämä siirtymäsäännöt sisältävät periaatteet, joita sovelletaan, kun ennen 1.8.2013 opintooikeuden saanut opiskelija

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Maatalous-metsätieteellisessä tiedekunnassa vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 valmistuneiden kyselyyn 2012.

Lisätiedot

Harjoittelukurssi lukuvuonna Leena Mattila

Harjoittelukurssi lukuvuonna Leena Mattila Harjoittelukurssi lukuvuonna 2013-2014 Leena Mattila Harjoittelu ennen Opiskelija hankki harjoittelupaikan itsekseen Työn jälkeen kirjoitti raportin ja liitti siihen työtodistuksen Raportti luettiin laitoksella

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Oikeustieteellisessä tiedekunnassa vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 valmistuneiden kyselyyn 2012. Materiaalin

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Farmasian tiedekunnassa vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 valmistuneiden kyselyyn 2012. Materiaalin tuottanut

Lisätiedot

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2007 valmistuneiden tilanne syksyllä 2012. H u m a n i s t i n e n t i e d e k u n t a

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2007 valmistuneiden tilanne syksyllä 2012. H u m a n i s t i n e n t i e d e k u n t a Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2007 valmistuneiden tilanne syksyllä 2012 H u m a n i s t i n e n t i e d e k u n t a Saatteeksi Tässä annetut tiedot valmistuneiden työllistymisestä

Lisätiedot

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2009 valmistuneiden tilanne syksyllä Kasvatustieteiden tiedekunta

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2009 valmistuneiden tilanne syksyllä Kasvatustieteiden tiedekunta Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2009 valmistuneiden tilanne syksyllä 2014 Kasvatustieteiden tiedekunta Saatteeksi Tässä annetut tiedot valmistuneiden työllistymisestä ja heidän

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Humanistisessa tiedekunnassa vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 valmistuneiden kyselyyn 2012. Materiaalin tuottanut

Lisätiedot

HENKILÖKOHTAINEN OPINTOSUUNNITELMA

HENKILÖKOHTAINEN OPINTOSUUNNITELMA 1 (6) HENKILÖKOHTAINEN OPINTOSUUNNITELMA Tohtoriopintojen opetussuunnitelma löytyy tiedekunnan jatko-opinto-oppaasta: www.utu.fi/fi/yksikot/edu/tutkimus/tohtorikoulutus/opinnot/opinto-opas/sivut/home.aspx

Lisätiedot

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2007 valmistuneiden tilanne syksyllä Lääketieteellinen tiedekunta

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2007 valmistuneiden tilanne syksyllä Lääketieteellinen tiedekunta Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2007 valmistuneiden tilanne syksyllä 2012 Lääketieteellinen tiedekunta Saatteeksi Tässä annetut tiedot valmistuneiden työllistymisestä ja heidän

Lisätiedot

TAMPEREEN YLIOPISTOSTA V VALMISTUNEIDEN URASEURANTAKYSELYN TULOKSIA. Tampereen yliopiston ura- ja rekrytointipalvelut

TAMPEREEN YLIOPISTOSTA V VALMISTUNEIDEN URASEURANTAKYSELYN TULOKSIA. Tampereen yliopiston ura- ja rekrytointipalvelut TAMPEREEN YLIOPISTOSTA V. 2005 VALMISTUNEIDEN URASEURANTAKYSELYN TULOKSIA Tampereen yliopiston ura- ja rekrytointipalvelut Kyselyn toteuttaminen V. 2010 toteutettu uraseurantakysely v.2005 maisterin tutkinnon

Lisätiedot

Työelämänäkökulma opinnoissa

Työelämänäkökulma opinnoissa Työelämänäkökulma opinnoissa 12.11.2013 www.uta.fi/opiskelu/tyoelama Tulossa myös: Osaamisen viestintä työnhaussa hakemuksella ja ansioluettelolla haastatteluun! ti 26.11. 2013 klo 16.15 18 Pinni B1100

Lisätiedot

Kandidaattivaiheen työelämäopinnot ja maisterivaiheen harjoittelu/ pääaineena kasvatustiede tai kasvatuspsykologia, 18 op

Kandidaattivaiheen työelämäopinnot ja maisterivaiheen harjoittelu/ pääaineena kasvatustiede tai kasvatuspsykologia, 18 op Kandidaattivaiheen työelämäopinnot ja maisterivaiheen harjoittelu/ pääaineena kasvatustiede tai kasvatuspsykologia, 18 op Harjoittelun koordinaattori: Tiina Kemppainen Opintojakso Kuvaus Toteutus Kandidaatin

Lisätiedot

Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta. Kysely vuoden 2013 aikana AMK-tutkinnon Jyväskylän ammattikorkeakoulusta suorittaneille

Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta. Kysely vuoden 2013 aikana AMK-tutkinnon Jyväskylän ammattikorkeakoulusta suorittaneille Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta Kysely vuoden 2013 aikana AMK-tutkinnon Jyväskylän ammattikorkeakoulusta suorittaneille Kyselyn toteutus ja vastaajat Vuoden 2013 aikana JAMKissa suoritettiin

Lisätiedot

Helena Rasku-Puttonen, Jyväskylän yliopisto Miten työllistymisen laatua arvioidaan? yliopistojen maisteriuraseurannan tulosten julkistustilaisuus

Helena Rasku-Puttonen, Jyväskylän yliopisto Miten työllistymisen laatua arvioidaan? yliopistojen maisteriuraseurannan tulosten julkistustilaisuus Helena Rasku-Puttonen, Jyväskylän yliopisto Miten työllistymisen laatua arvioidaan? yliopistojen maisteriuraseurannan tulosten julkistustilaisuus 3.5.2017 Mihin tarkoitukseen uraseuranta? Korkeakoulujen

Lisätiedot

Teologisia tutkintoja voidaan suorittaa Helsingin yliopistossa, Joensuun yliopistossa ja Åbo Akademissa.

Teologisia tutkintoja voidaan suorittaa Helsingin yliopistossa, Joensuun yliopistossa ja Åbo Akademissa. Asetus teologisista tutkinnoista 7.4.1995/517 1 LUKU Yleisiä säännöksiä 1 Koulutusvastuu Teologisia tutkintoja voidaan suorittaa Helsingin yliopistossa, Joensuun yliopistossa ja Åbo Akademissa. 2 Tutkinnot

Lisätiedot

Hyrian ja Laurean jatkoväylä projektiopintomalli

Hyrian ja Laurean jatkoväylä projektiopintomalli Jatkoväylä-seminaari Haaga-Helia 9.5.2017 Kaisa Tsupari Hyrian ja Laurean jatkoväylä projektiopintomalli 1 HYRIA KOULUTUS 9.5.2017 Liiketalouden pt/ nuoret Mahdollisuus suorittaa tutkinnonosa (15 osp)

Lisätiedot

Ohjaus Oulun yliopistossa

Ohjaus Oulun yliopistossa Ohjaus Oulun yliopistossa Lähinnä sinua: oman tiedekuntasi lähipalvelut ja omaopettaja O Opintojen suunnittelu ja aikatauluttaminen Kaikille yhteisissä palveluissa: opintopsykologi ja suunnittelijat O

Lisätiedot

KÄYTÄNNÖN OSAAJIA. Työelämäyhteistyö liiketalouden koulutusohjelmassa

KÄYTÄNNÖN OSAAJIA. Työelämäyhteistyö liiketalouden koulutusohjelmassa KÄYTÄNNÖN OSAAJIA Työelämäyhteistyö liiketalouden koulutusohjelmassa HYVÄT TYYPIT PALVELUKSESSASI Mikkelin ammattikorkeakoulu (MAMK) tarjoaa korkeinta ammatillista koulutusta, tekee työelämälähtöistä tutkimus-

Lisätiedot

USKONTOTIETEEN HOPS. Humanistinen tiedekunta

USKONTOTIETEEN HOPS. Humanistinen tiedekunta USKONTOTIETEEN HOPS Humanistinen tiedekunta ORIENTOIVIEN OPINTOJEN HOPS (2 op) Jakson aikana opiskelija hankkii valmiudet opintojensa aloittamiseen ja tutkintonsa suunnitteluun sekä tutustuu opiskeluympäristöönsä

Lisätiedot

Graafisen suunnittelun koulutusohjelmassa (TaM) vaadittavat opinnot / Tutkintovaatimukset 2013-2014

Graafisen suunnittelun koulutusohjelmassa (TaM) vaadittavat opinnot / Tutkintovaatimukset 2013-2014 1 (5) Aalto-yliopiston taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu Median laitos Graafisen suunnittelun koulutusohjelma (TaM) Henkilökohtainen opintosuunnitelma (HOPS) Graafisen suunnittelun koulutusohjelmassa

Lisätiedot

Lukion opetussuunnitelman perusteiden (määräys 60/011/2015) muutoksista johtuvat korjaukset (punaisella uudet tekstit) (07/2016) oppaassa:

Lukion opetussuunnitelman perusteiden (määräys 60/011/2015) muutoksista johtuvat korjaukset (punaisella uudet tekstit) (07/2016) oppaassa: Lukion opetussuunnitelman perusteiden (määräys 60/011/2015) muutoksista johtuvat korjaukset (punaisella uudet tekstit) (07/2016) oppaassa: Arvioinnin opas 2015 (Oppaat ja käsikirjat 2015:11) - s. 18 viimeinen

Lisätiedot

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Kasvatustieteiden tiedekunnan maisteritason erillinen opiskelijavalinta kauppatieteiden kandidaateille kevät 2014 Kasvatustieteiden maisterin tutkinto Valintaperusteet 1. Yleistä Joustava opintopolun kasvatuspsykologian

Lisätiedot

OHJAUSSUUNNITELMA. Historian tutkinto-ohjelma. Ohjaus historian tutkinto-ohjelmassa

OHJAUSSUUNNITELMA. Historian tutkinto-ohjelma. Ohjaus historian tutkinto-ohjelmassa OHJAUSSUUNNITELMA Historian tutkinto-ohjelma Ohjaus historian tutkinto-ohjelmassa Historian tutkinto-ohjelmassa annettava ohjaus kohdistuu sekä opiskelijan opintojen ohjaukseen että opinnäytetöiden ohjaukseen.

Lisätiedot

PL 4600, Oulun yliopisto p HOPS

PL 4600, Oulun yliopisto p HOPS PL 4600, 90014 Oulun yliopisto p. 029 448 2920 http://www.oulu.fi/kauppakorkeakoulu/ HOPS henkilökohtainen opintosuunnitelma Pelkkää KTM-tutkintoa suorittamaan siirtyvät opiskelijat Nimi: Opiskelijanumero:

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus Maanpuolustuskorkeakoulusta Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2008 Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty puolustusministeriön esittelystä, säädetään Maanpuolustuskorkeakoulusta

Lisätiedot

Yrittäjyys ja liiketoimintaosaaminen Tradenomi (Ylempi AMK) Master of Business Administration

Yrittäjyys ja liiketoimintaosaaminen Tradenomi (Ylempi AMK) Master of Business Administration Tradenomi (Ylempi AMK) Master of Business Administration Koulutusohjelman tuottama tutkinto Tradenomi (Ylempi AMK) on ylempi korkeakoulututkinto, joka tuottaa saman pätevyyden julkisen sektorin virkaan

Lisätiedot

694661P Lukutaidot erilaisissa informaatioympäristöissä 5 op, periodi 2

694661P Lukutaidot erilaisissa informaatioympäristöissä 5 op, periodi 2 1 TIETOJA AIEMPIEN VUOSIEN OPINTOJAKSOISTA Informaatiotutkimuksen opintojaksot 2015-2016 Opintosuunnitelman uudistuksen myötä erityisesti perus- ja aineopinnot ovat muuttuneet (opintojaksojen nimet ja

Lisätiedot

OHJAUSSUUNNITELMA. Filosofian tutkinto-ohjelma. Ohjaus filosofian tutkinto-ohjelmassa

OHJAUSSUUNNITELMA. Filosofian tutkinto-ohjelma. Ohjaus filosofian tutkinto-ohjelmassa OHJAUSSUUNNITELMA Filosofian tutkinto-ohjelma Ohjaus filosofian tutkinto-ohjelmassa Filosofian tutkinto-ohjelmassa annettava ohjaus kohdistuu sekä opiskelijan opintojen ohjaukseen että opinnäytetöiden

Lisätiedot

AMMATTIKUVAKONEEN SATOA - KOOSTE ALUMNIEN VASTAUKSISTA

AMMATTIKUVAKONEEN SATOA - KOOSTE ALUMNIEN VASTAUKSISTA AMMATTIKUVAKONEEN SATOA - KOOSTE ALUMNIEN VASTAUKSISTA Vastaajia oli 18.10.2013 mennessä yhteensä 165. Vastaajat ovat jakautuneet melko epätasaisesti eri koulutusalojen kesken, minkä takia tämän koosteen

Lisätiedot

Yliopisto-opiskelijoiden työelämäyhteydet Tari Rantasuo Opopatio 11.10.2013

Yliopisto-opiskelijoiden työelämäyhteydet Tari Rantasuo Opopatio 11.10.2013 Yliopisto-opiskelijoiden työelämäyhteydet Tari Rantasuo Opopatio 11.10.2013 Yliopisto-opiskelijoiden työelämäyhteydett Harjoittelu Opinnäyte- ja projektityöt Muita esimerkkejä ja palaute Työelämäopinnot

Lisätiedot

Titta Koski, Tari Rantasuo, Anita Perttunen, Kaisa Karhu

Titta Koski, Tari Rantasuo, Anita Perttunen, Kaisa Karhu Titta Koski, Tari Rantasuo, Anita Perttunen, Kaisa Karhu OY:n strateginen valinta kehittää opiskelijoiden työelämävalmiuksia tuetun harjoittelujärjestelmän avulla (TOPIK) Vuosittain toteutetun seurannan

Lisätiedot

Valtio-oppi. Tilanne vuosi valmistumisen jälkeen (n=52) Työssä olevista (n=38)

Valtio-oppi. Tilanne vuosi valmistumisen jälkeen (n=52) Työssä olevista (n=38) Valtio-oppi Tampereen yliopistossa on seurattu vastavalmistuneiden maistereiden työllistymistä jo vuodesta 99 lähtien. Seurannan tuottajana on U&R (Ura- ja rekrytointipalvelut). Maisterin tutkinnon suorittaneet

Lisätiedot

Työelämäyhteydet kielten yhteisissä

Työelämäyhteydet kielten yhteisissä Työelämäyhteydet kielten yhteisissä opinnoissa (MKA) Monialaisen kieliasiantuntijan kandidaattiohjelma Kieli- ja viestintätieteiden laitos JY Sanna Lehtonen Monialaisen kieliasiantuntijan kandidaattiohjelma

Lisätiedot

Palkkaa yliopisto-opiskelija! Harjoitteluopas työnantajalle. Lampila Satu, Jurvakainen Anne, Pesonen Johanna ja Liimatainen Jaana O.

Palkkaa yliopisto-opiskelija! Harjoitteluopas työnantajalle. Lampila Satu, Jurvakainen Anne, Pesonen Johanna ja Liimatainen Jaana O. Palkkaayliopisto-opiskelija! Harjoitteluopastyönantajalle LampilaSatu,JurvakainenAnne,PesonenJohannajaLiimatainenJaanaO. Oulunyliopisto Yliopisto-opintojentyöelämäintegraatio-hanke 2012 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Opintoihin orientointi

Opintoihin orientointi Opintoihin orientointi Tervetuloa opiskelemaan fysiikkaa Helsingin yliopiston Avoimeen yliopistoon! 2.9.2014 1 Ennen opintojen alkua Tutustu huolellisesti ja hyvin opinto-ohjelmaan. Tee HOPS eli henkilökohtainen

Lisätiedot

Työelämäharjoittelu sosionomi (AMK) tutkinnossa

Työelämäharjoittelu sosionomi (AMK) tutkinnossa Työelämäharjoittelu sosionomi (AMK) tutkinnossa Metropolia ammattikorkeakoulun sosiaalialan koulutusohjelma Mervi Nyman Koulutusohjelman toteutuksen lähtökohdat Koulutusohjelman opetussuunnitelma perustuu

Lisätiedot

YYttrium. WTungsten. Hydrogen

YYttrium. WTungsten. Hydrogen 74 WTungsten 1 H Hydrogen 39 YYttrium? 183.84 1.0079 88.906 Mihin voin työllistyä? kemistit sijoittuvat työelämässä yleensä asiantuntija- ja esimiestehtäviin: tutkimus, tuote- ja prosessikehitys, laaduntarkkailu,

Lisätiedot

Taso Työn luonne ja vastuu Vuorovaikutustaidot Tiedolliset ja taidolliset valmiudet

Taso Työn luonne ja vastuu Vuorovaikutustaidot Tiedolliset ja taidolliset valmiudet Opetus- ja tutkimushenkilöstön vaativuustasokartta Liite 1 VAATIVUUSTASOKARTTA Tehtävän kuvaus / dokumentointi liitteenä olevaa tehtäväkuvauslomaketta käyttäen Vaativuustasokartalle on kuvattu tyypillisesti

Lisätiedot

Matematiikka. Orientoivat opinnot /

Matematiikka. Orientoivat opinnot / Matematiikka Orientoivat opinnot / 30.8.2011 Tutkinnot Kaksi erillistä ja peräkkäistä tutkintoa: LuK + FM Laajuudet 180 op + 120 op = 300 op Ohjeellinen suoritusaika 3 v + 2 v = 5 v Tutkinnot erillisiä

Lisätiedot

Aikuisten perusopetus

Aikuisten perusopetus Aikuisten perusopetus Laaja-alainen osaaminen ja sen integrointi oppiaineiden opetukseen ja koulun muuhun toimintaan 23.1.2015 Irmeli Halinen Opetussuunnitelmatyön päällikkö OPETUSHALLITUS Uudet opetussuunnitelman

Lisätiedot

HUOM! Tämä ohje korvaa 19.4.2016 päivätyn ohjeen. Muutokset on merkitty punaisella

HUOM! Tämä ohje korvaa 19.4.2016 päivätyn ohjeen. Muutokset on merkitty punaisella Jyväskylän yliopisto 28.4.2016 Humanistinen tiedekunta 31.12.2016 asti Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta 1.1.2017 alkaen HUOM! Tämä ohje korvaa 19.4.2016 päivätyn ohjeen. Muutokset on merkitty

Lisätiedot

Tekijä: Pirkko Jokinen. Osaamisen arviointi

Tekijä: Pirkko Jokinen. Osaamisen arviointi Tekijä: Pirkko Jokinen Osaamisen arviointi Arviointi kohdistuu Osaamisen eli pätevyyden arviointiin = tutkinnon edellyttämät oppimistulokset (learning outcomes) Arvioidaan tiedot, taidot ja asenteet Opintojakson

Lisätiedot

OPISKELIJAKESKUKSEN opiskelu- ja uraohjauspalvelut. Ohjausta ja neuvontaa. Ota yhteyttä

OPISKELIJAKESKUKSEN opiskelu- ja uraohjauspalvelut. Ohjausta ja neuvontaa. Ota yhteyttä OPISKELIJAKESKUKSEN opiskelu- ja uraohjauspalvelut Ohjausta ja neuvontaa O Opintojen suunnittelussa ja aikatauluttamisessa O Jumiutuneiden opintojen eteenpäin saattamisessa O Työnhaku- ja urasuunnittelussa

Lisätiedot

YYttrium. WTungsten. Hydrogen

YYttrium. WTungsten. Hydrogen 74 WTungsten 1 H Hydrogen 39 YYttrium? 183.84 1.0079 88.906 Mihin voin työllistyä? kemistit sijoittuvat työelämässä yleensä asiantuntija- ja esimiestehtäviin: tutkimus, tuote- ja prosessikehitys, laaduntarkkailu,

Lisätiedot

Henkilökohtainen opintojen suunnittelu eli HOPS Urapalvelut opintojen alkuvaiheessa uraohjaaja Kirsi Vallius-Leinonen

Henkilökohtainen opintojen suunnittelu eli HOPS Urapalvelut opintojen alkuvaiheessa uraohjaaja Kirsi Vallius-Leinonen Johdatus akateemisiin opintoihin 1 op, kaikille yhteiset luennot Henkilökohtainen opintojen suunnittelu eli HOPS Urapalvelut opintojen alkuvaiheessa uraohjaaja Kirsi Vallius-Leinonen 4.9.2012 Yliopisto-opiskelun

Lisätiedot

TOHTOS. Tohtorikoulutuksen työelämäyhteyksien kehittäminen. Projektipäällikkö Jukka Sysilampi Tampereen yliopisto

TOHTOS. Tohtorikoulutuksen työelämäyhteyksien kehittäminen. Projektipäällikkö Jukka Sysilampi Tampereen yliopisto TOHTOS Tohtorikoulutuksen työelämäyhteyksien kehittäminen Projektipäällikkö Tampereen yliopisto 5.10.2016 TOHTOS Tohtorikoulutuksen työelämäyhteyksien kehittäminen Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman

Lisätiedot

Matematiikka ja tilastotiede. Orientoivat opinnot / 25.8.2015

Matematiikka ja tilastotiede. Orientoivat opinnot / 25.8.2015 Matematiikka ja tilastotiede Orientoivat opinnot / 25.8.2015 Tutkinnot Kaksi erillistä ja peräkkäistä tutkintoa: LuK + FM Laajuudet 180 op + 120 op = 300 op Ohjeellinen suoritusaika 3 v + 2 v = 5 v Tutkinnot

Lisätiedot

Työpaja Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta / LSuominen

Työpaja Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta / LSuominen Hops-ohjausohjaus maatalousmetsätieteellisessä tiedekunnassa Työpaja 18.8.2011 Leena Suominen ja Outi Vlk Valkama www.helsinki.fi/yliopisto 8.9.2011 1 Hops periaatteet HY:ssä (hops-työryhmän loppuraportti

Lisätiedot

OHJAUS- JA HOPS-PROSESSI YMPÄRISTÖTEKNOLOGIAN KOULUTUSOHJELMASSA

OHJAUS- JA HOPS-PROSESSI YMPÄRISTÖTEKNOLOGIAN KOULUTUSOHJELMASSA OHJAUS- JA HOPS-PROSESSI YMPÄRISTÖTEKNOLOGIAN KOULUTUSOHJELMASSA Mikkelin ammattikorkeakoulun pedagogisen strategian mukaan ohjauksen tavoitteena on edistää opiskelijoiden sitoutumista opiskeluunsa, tukea

Lisätiedot

Sijoittumisseuranta: Vuosi valmistumisen jälkeen PÄÄAINEENA SOSIAALITYÖ

Sijoittumisseuranta: Vuosi valmistumisen jälkeen PÄÄAINEENA SOSIAALITYÖ Sijoittumisseuranta: Vuosi valmistumisen jälkeen Vuonna 2010 Lapin yliopistosta valmistuneet yhteiskuntatieteiden maisterit PÄÄAINEENA SOSIAALITYÖ Anne Keränen Työelämä- ja rekrytointipalvelut Lapin yliopisto

Lisätiedot

Orientoivat opinnot 1a 27.8.2014 Kati Toikkanen, opintopäällikkö Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö

Orientoivat opinnot 1a 27.8.2014 Kati Toikkanen, opintopäällikkö Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö Orientoivat opinnot Ia 2014 Orientoivat opinnot 1a 27.8.2014 Kati Toikkanen, opintopäällikkö Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö 2 Tutkinnot Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto,

Lisätiedot

Opinnot antavat sinulle valmiuksia toimia erilaisissa yritysten, julkishallinnon tai kolmannen sektorin asiantuntija- ja esimiestehtävissä.

Opinnot antavat sinulle valmiuksia toimia erilaisissa yritysten, julkishallinnon tai kolmannen sektorin asiantuntija- ja esimiestehtävissä. OPETUSSUUNNITELMA, johtaminen ja liiketoimintaosaaminen Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto antaa sinulle vankan kehittämisosaamisen. Syvennät johtamisen ja liiketoiminnan eri osa-alueiden

Lisätiedot

Henkilökohtainen opintojen suunnittelu eli HOPS Urapalvelut opintojen alkuvaiheessa uraohjaaja Johanna Kilpeläinen

Henkilökohtainen opintojen suunnittelu eli HOPS Urapalvelut opintojen alkuvaiheessa uraohjaaja Johanna Kilpeläinen Johdatus akateemisiin opintoihin 1 op, kaikille yhteiset luennot Henkilökohtainen opintojen suunnittelu eli HOPS Urapalvelut opintojen alkuvaiheessa uraohjaaja Johanna Kilpeläinen 3.9.2012 Yliopisto-opiskelun

Lisätiedot

klo 14:15 salissa FYS2

klo 14:15 salissa FYS2 Kandi info 2016: Orientaatio LuK työn ja tutkielman tekemiseen keväällä 2017 28.11.2016 klo 14:15 salissa FYS2 28.11.2016 Jussi Maunuksela 1 Infon tarkoituksena on perehdyttää LuK tutkielman suorittamiseen

Lisätiedot

Jyväskylän yliopisto Humanistinen tiedekunta

Jyväskylän yliopisto Humanistinen tiedekunta Jyväskylän yliopisto Humanistinen tiedekunta 24.3.2015 Lukuvuoden 2015 2016 työsuunnitelmat YKSITYISKOHTAINEN OHJE SoleTM:n lomakepohja on käytettävissä 30.3.2015. Numerointi vastaa SoleTM:n lomakkeen

Lisätiedot

Kansainvälinen politiikka

Kansainvälinen politiikka Kansainvälinen politiikka Tampereen yliopistossa on seurattu vastavalmistuneiden maistereiden työllistymistä jo vuodesta 1994 lähtien. Seurannan tuottajana on U&R (Ura- ja rekrytointipalvelut). Maisterin

Lisätiedot

Taitosalkku-opintokokonaisuus, 6 op Perehdytyspäivät, avoimen väylä Minna Nevala

Taitosalkku-opintokokonaisuus, 6 op Perehdytyspäivät, avoimen väylä Minna Nevala Taitosalkku-opintokokonaisuus, 6 op 29.8.2012 Perehdytyspäivät, avoimen väylä Minna Nevala MIKÄ ON TAITOSALKKU? 1/2 Taitosalkku on 6 op:n opintokokonaisuus, joka on osa liiketoimintaosaamisen perusteita

Lisätiedot

AHOT-OPAS TOISELLE ASTEELLE

AHOT-OPAS TOISELLE ASTEELLE AHOT-OPAS TOISELLE ASTEELLE Sisällys AIKAISEMMIN HANKITUN OSAAMISEN TUNNISTAMINEN JA TUNNUSTAMINEN (AHOT)... 3 Mitä on AHOT?... 3 Millaisesta osaamisesta AHOTointia voi hakea?... 4 Osaamisen osoittaminen,

Lisätiedot

maija.aksela@helsinki.fi

maija.aksela@helsinki.fi Oivaltamisen ja onnistumisen iloa! Johtaja prof Maija Aksela Johtaja, prof. Maija Aksela maija.aksela@helsinki.fi ESITYKSEN SISÄLLYS: Ajankohtaista LUMA-toiminnassa: LUMA-toiminta opetussuunnitelmaperusteiden

Lisätiedot

694661P Lukutaidot erilaisissa informaatioympäristöissä 5 op, periodi 2

694661P Lukutaidot erilaisissa informaatioympäristöissä 5 op, periodi 2 1 TIETOJA AIEMPIEN VUOSIEN OPINTOJAKSOISTA Informaatiotutkimuksen opintojaksot 2016-2017 Opintosuunnitelman uudistuksen myötä erityisesti perus- ja aineopinnot ovat muuttuneet (opintojaksojen nimet ja

Lisätiedot

5.21.1. Opinto-ohjaus Perusaste Soveltavat kurssit (Koulukohtaiset kurssit) Koulukohtaiset ohjauskurssit arvioidaan suoritusmerkinnällä S.

5.21.1. Opinto-ohjaus Perusaste Soveltavat kurssit (Koulukohtaiset kurssit) Koulukohtaiset ohjauskurssit arvioidaan suoritusmerkinnällä S. 5.21.1. Opinto-ohjaus Perusaste Soveltavat kurssit (Koulukohtaiset kurssit) Koulukohtaiset ohjauskurssit arvioidaan suoritusmerkinnällä S. 1. Opinto-ohjaus 1 (opo1) saa perusasteen opintojen aloittamiseen

Lisätiedot

Orientoivat opinnot osa III opintojen suunnittelu ja HOPS

Orientoivat opinnot osa III opintojen suunnittelu ja HOPS Orientoivat opinnot osa III opintojen suunnittelu ja HOPS Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö 21.10.2013 YKYY0 Orientoivat opinnot ja HOPS 2 op 1. Orientoivat I: Tutkinto- ja opintoasiat Ma 2.9

Lisätiedot

Raamit ja tuki henkilökohtaistamiseen. (työpaja 4) Oulu Ammatillisen koulutuksen reformi kohti uusia toimintatapoja

Raamit ja tuki henkilökohtaistamiseen. (työpaja 4) Oulu Ammatillisen koulutuksen reformi kohti uusia toimintatapoja Raamit ja tuki henkilökohtaistamiseen (työpaja 4) Ammatillisen koulutuksen reformi kohti uusia toimintatapoja Oulu 27.9.2017 Keskeiset käsitteet Henkilökohtaistaminen = toiminta, jossa tunnistetaan ja

Lisätiedot

Tietojenkäsittelytieteet Tutkinto-ohjelman info. Henrik Hedberg Heli Alatalo

Tietojenkäsittelytieteet Tutkinto-ohjelman info. Henrik Hedberg Heli Alatalo Tietojenkäsittelytieteet Tutkinto-ohjelman info Henrik Hedberg Heli Alatalo Orientoivat opinnot 810020Y, 2 op Orientaatioviikko Teemaluennot Pienryhmätoiminta Omaopettajatapaamiset Henkilökohtainen opintosuunnitelma

Lisätiedot