YHDYSKUNTASEURAAMUSASIAKKAAN JA VAPAUTUVAN VANGIN KUNTOUTUMIS- POLKU

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "YHDYSKUNTASEURAAMUSASIAKKAAN JA VAPAUTUVAN VANGIN KUNTOUTUMIS- POLKU"

Transkriptio

1 YHDYSKUNTASEURAAMUSASIAKKAAN JA VAPAUTUVAN VANGIN KUNTOUTUMIS- POLKU ASO-TOIMIJAT, PALVELUKETJUN KUVAUS JA VAIHEET JOENSUUN SEUDULLA Markku Rautiainen JOENSUUN YHDYSKUNTASEURAAMUSTOIMISTO

2 YHDYSKUNTASEURAAMUSASIAKKAAN JA VAPAUTUVAN VANGIN KUNTOUTUMISPOLKU ASO-TOIMIJAT, PALVELU- KETJUN KUVAUS JA VAIHEET JOENSUUN SEUDULLA Rikosseuraamusalan Oma koti -hanke keskittyy vapautuvien vankien ja yhdyskuntaseuraamusasiakkaiden asumiseen liittyviin kysymyksiin. Se on pitkäaikaisasunnottomuuden vähentämisohjelman (Paavo) osahanke. Paikallinen Oma koti -ryhmä toimi ja kokosi kokemuksia Joensuussa muutamia vuosia ensimmäisen Paavo-kauden aikana. Ryhmään kuului sekä viranomaistahoja että kolmannen sektorin toimijoita. Erilaisten toimijoiden mukanaolo loi sitoutumista rikosseuraamusasiakkaiden ongelmien käsittelyyn ja niiden ratkaisemiseen. 1 Asiakasohjausryhmän (ASO-ryhmän) tavoitteena on vankilasta vapautuvien ja yhdyskuntaseuraamusasiakkaiden palvelutarpeisiin vastaaminen yhteistyössä moniammatillisen tiimin ja vangin/asiakkaan oman verkoston kanssa. ASO-ryhmän toiminta voidaan hahmottaa vaiheittain eteneväksi toiminnaksi. Työskentely käynnistyy tarpeen arvioinnista, jossa vanki/asiakas ja Rikosseuraamuslaitoksen vastuutyöntekijä ottaa yhteyttä ASO-ryhmän vastuuhenkilöön ryhmän koollekutsumiseksi. ASO-ryhmän vastuuhenkilö tulee yhdyskuntaseuraamustoimistosta. Kutsutut toimijatahot, vastuutyöntekijä ja vangin/asiakkaan kokoontuvat neuvottelemaan yhdyskuntaseuraamustoimistolle. Neuvottelu voidaan käydä myös videon välityksellä. Kokoontumisen jälkeen vangin/asiakkaan asioiden järjestymistä seurataan. Osallistuminen perustuu vangin/asiakkaan omaan valintaan, vapaaehtoisuuteen. Vanki/asiakas antaa luvan asioidensa käsittelyyn ASO-ryhmässä. TYÖSKENTELYN TAUSTAA JA LÄHTÖKOHTA Eri toimijoiden nimeämät yhdyshenkilöt muodostavat asiakasohjausryhmän (ASO-ryhmä). ASOryhmän tavoitteena on vankilasta vapautuvien ja yhdyskuntaseuraamusasiakkaiden asumiseen ja muuhun palvelutarpeeseen vastaaminen yhteistyössä eri viranomaistahojen, palvelujen tuottajien ja kolmannen sektorin toimijoiden sekä asiakkaan oman verkoston kanssa. Asumismuodon ratkaiseminen on keskeisessä asemassa muiden kuntoutumista edistävien suunnitelmien toteutumisen kannalta. ASO-ryhmän työskentelyn kohteena ovat henkilöt, joiden kuntoutumisessa ja asumisessa on vaikeuksia. Asunto ensin -periaatteessa (Housing First) on kysymys asumisen aseman tunnustamisesta yksilöllisten tarpeiden keskiössä. Se on sovellettavissa ryhmän toimintaan. Periaatteen mukaan asunto on perusedellytys sosiaalisen kuntoutumisen prosessin käynnistämiselle ja

3 onnistumiselle. Tarvittavat sosiaalisen kuntoutumisen toimet ja prosessit käynnistetään, kun edellytykset ovat olemassa. Ryhmän työskentely perustuu sosiaaliseen vahvistamiseen, joka on ennaltaehkäisevän työn menetelmä. Työskentelyn tavoitteena on elämänhallinnan tukeminen. Sosiaalisella vahvistamisella tarkoitetaan ennakoivaa työtä ja kohdennettua toimintaa. Työmuotona on palveluohjaus. ASO-ryhmän kohderyhmänä ovat yhdyskuntaseuraamustoimiston asunnottomat tai asunnon menettämisvaarassa olevat yhdyskuntaseuraamusasiakkaat (EAV-, NR-, ERN-, YKP- ja valvontarangaistusasiakas) ja vankilasta ilman asuntoa vapautuvat vangit (erityisesti koevapauteen ja ehdonalaiseen vapauteen vapautujat) koko Pohjois-Karjalan maakunnan alueella. Tarvittaessa ryhmän asiantuntemusta on käytettävissä myös muiden henkilöiden asiointitarpeiden selvittämisessä. Työmuoto on hyödynnettävissä vapauttamisyksikkömuotoiseen toimintaan. Oma koti -ryhmään kuului kaupungin edustus sosiaalitoimesta, vuokra-asuntojen tarjoajia, Kodit Oy:n evankelisluterilainen seurakunnan diakoniatyön ja rikosseuraamusalan ( yhdyskuntaseuraamustoimisto, Pyhäselän ja Juuan vankila) edustus. Lisäksi ryhmässä oli asumisen sisältöpalvelujen, päihde- ja mielenterveyspalvelujen asiantuntemusta. Oma koti -ryhmän puheenjohtajana toimi Marko Haakana ja sihteerinä Juha Pitkänen. ASO-ryhmä muodostuu toimijoista, jotka ovat nimenneet yhdyshenkilöt elokuun 2011 loppuun mennessä. Ryhmää on mahdollista laajentaa jatkossa. Syyskuussa kokoontunut Oma koti -ryhmä tarkasteli ASO-ryhmän toiminnan edellytyksiä. Ryhmän toiminta käynnistyi syksyllä ASO-ryhmä yhdyskuntaseuraamustoimisto Pyhäselän vankila Juuan vankila Muut vankilat sosiaalitoimi evl.lut. srk Diakoniatyö seudun nuorisoasuntoyhdistys Asumisen sisältöpalvelut ASO-RYHMÄ asuntotoimi Kodit Oy Elli (isännöinti) mielenterveyskeskus päihdepalvelut SOVATEK-säätiö talousja velkaneuvonta Työ- ja elinkeinotoimisto, Joensuu Muut toimijat

4 ASO-ryhmän edustajat ovat: sosiaalitoimi, Kodit Oy/Joensuu Elli (isännöinti), asuntotoimi, päihdepalvelut/sovatek, mielenterveyskeskus, seudun nuorisoasuntoyhdistys, evankelisluterilainen seurakunta, yhdyskuntaseuraamustoimisto, Pyhäselän vankila, Juuan vankila, Sukevan vankila, Työvoima- ja elinkeinotoimisto, talous- ja velkaneuvonta sekä ASPA ja tarvittaessa muita toimijoita. ASO-ryhmällä on paikallisten eritasoisten asumisvaihtoehtojen ja kuntouttavien tukipalvelujen tuntemus. Ryhmän jäsenillä on edellytyksiä arvioida ja ohjata asiakasta tarpeidensa mukaisten ja hänelle sopivien palvelujen piiriin. Ryhmä edustaa moniammatillista asiantuntemusta. 3 ASO-TYÖSKENTELY ASO-ryhmän työskentelyn tavoitteena on kohentaa kohderyhmän asumistilannetta ja tukipalvelujen piiriin ohjautumista asumis- ja kuntoutumisedellytyksiä. Tavoitteena on asumismuodon selvittäminen ja sen ratkaiseminen, itsenäisen asumisen onnistumisedellytysten luominen, asumishistorian vahvistaminen, sosiaalinen kuntoutuminen ja rikolliseen käyttäytymiseen vaikuttaminen. Asumismuotona voi tulla kysymykseen esimerkiksi itsenäinen asuminen, tuettu asuminen, yhteisötai palveluasuminen sekä muut sosiaalista elämäntilannetta tukevat palvelut. Asukasvalintaan vaikuttavat tekijät (esimerkiksi asumishistoria, häiriökäyttäytyminen ja vuokrasaatavat) voivat henkilön kohdalla edellyttää erilaisten tukipalvelujen käyttöä. Tukitoimilla voidaan madaltaa kynnystä asunnonsaannin suhteen sekä ehkäistä syrjäytymistä ja asumiseen liittyvien ongelmien syntymistä. Asiakkaan/vangin kokonaistilanteen arvioinnissa asumisen rinnalla tulee kysymykseen sosiaalisen elämäntilanteen kohentamista tukeva kuntouttava toiminta. Se voi sisältää kuntoutumista edistäviä toimenpiteitä, kuten työharjoittelua, kuntouttavaa työtoimintaa, työtä, koulutusta, muuta kuntoutusta tai toimintakykyä parantavaa toimintaa. Lisäksi työ voi kohdentua eri toimijoiden suunnitelmien yhteensovittamiseen. Esimerkiksi vuokranantajan, isännöinnin tai kuntoutuspalvelun tuottajien kannalta ASO-ryhmän suorittama asiakkaan/vangin haastattelu voi olla ohjaamassa asukas- ja asiakasvalintaa. Se voi olla sitä tukeva toimenpide. Toisaalta ASO-ryhmän toimijat eivät ole sidottuja ottamaan asiakasta asiakkuuteensa, vaan ne voivat ohjata henkilön hänelle paremmin soveltuvien palvelujen piiriin. Työskentely muodostuu asiakkaan/vangin kokonaistilanteen kartoituksesta, tarvittavien toimenpiteiden suunnittelusta (palvelusuunnitelmaan vaikuttamisesta ja palvelujen hankinnasta). Se sisältää tarvittavat ja tarvittaessa täydentyvät tukitoimet sekä nopean ja tiiviin intervention ja sen perusteella tarvittavien tukitoimenpiteiden piiriin ohjaamisen.

5 Ryhmä toimii vangin tai yhdyskuntaseuraamusasiakkaan ja hänen vastuutyöntekijänsä apuna vaihtoehtojen arvioinnissa ja kartoituksessa tilanteissa, kun asiakkaan/vangin asuttaminen on ongelmallista. Ryhmä on palvelutarpeiden arvioinnin työväline. Se voi tehdä esityksiä, esittää suosituksia ja kannanottoja tarvittavista palveluista. Ryhmä toimii palvelutarpeiden kartoituksessa, arvioinnissa ja ohjeistuksessa sekä palvelujen yhteensovittamisessa. ASO-ryhmä kokoontuu tarpeen mukaan. Se voi kokoontua eri kokoonpanoissa asiakkaiden erityistarpeiden niin vaatiessa tarkoituksenmukaisella tavalla. Ryhmän vetovastuu on yhdyskuntaseuraamustoimiston yhdyshenkilöllä, joka toimii ryhmän koolle kutsujana. Asiakkaiden rekrytointi tapahtuu yhdyskuntaseuraamustoimistossa ja vankiloissa vastuutyöntekijöiden asiakkaiden ja vankien kanssa keskusteluissa tuomien tarpeiden ja aloitteiden pohjalta. Työskentelymuotoja ovat muun muassa palaverit ja videoneuvottelut sekä puhelin konsultaatiot. Asiakas/vanki voi halutessaan osallistua ryhmän kokoukseen. ASO-ryhmän toiminnassa korostuu se, että ryhmä toimii asiakkaan/vangin verkoston ja asiakkaan/vangin vastuuhenkilön tukena. Lähtökohtana on asiakkaan/vangin asettama tarve. 4 KUNTOUTUMINEN JA ITSENÄISEN ASUMISEN POLKU Asumismuoto henkilön tarpeen mukaan Asumisvalmiuksien kartoitus (haastattelut ja taustaselvitykset) Yhteiskuntaan integroivat peruspalvelut Palveluohjaus Palvelusuunnitelma Asukasvalinta, asumisen sisältöpalvelut ja tuetun asumisen tukimuodot Asumisneuvonta, -perehdytys ja -ohjus Asumiseen liittyvä tuki (tarpeeseen perustuva tuki) Isännöinnin palvelut Sosiaalinen isännöinti Viranomaisyhteistyö, verkostotyö ja kumppanuus: kuntouttavat palvelut Palveluohjaus Vertaistuki, kokemusasiantuntijuus Asukastoiminta (yhteisöllisyys ja vertaistuki) Itsenäinen asumisen tavoite ja sosiaalinen kuntoutuminen toteutuvat

6 ASIAKKAAN/VANGIN KOKONAISTILANTEEN SELVITTÄMISEN VAIHEKUVAUS Vastuutyöntekijä ja asiakas/vanki: asiakkaan/vangin vastuuhenkilö yhdyskuntaseuraamustoimistossa/ vankilassa selvittää asiakkaan/vangin kokonaistilanteen ja asumiseen liittyviä tarpeita ja itsenäisessä asumisessa tarvittavia edellytyksiä (asumisvalmiuksia) alkukartoitus ja motivaation selvittäminen haastattelut, erilaiset suunnitelmat ja asiakirjat Asiakas/vanki ja hänen verkostonsa: vastuuhenkilö selvittää asiakkaan/vangin verkostoa verkoston kokoaminen 5 Asiakkaan/vangin tarpeiden kartoitus, asuminen ja muu palvelutarve: asunnon saaminen on ongelmallista: asumisvalmiuksien kartoitus, haastattelut ja taustaselvitykset (vastuutyöntekijän selvitys) muun palvelutarpeen selvittäminen on perusteltua henkilön kokonaistilanteen perusteella (esim. mielenterveys- ja päihdepalvelut, työhallinto) ASO-ryhmä: asiakkaalla/vangilla on vaikeuksia saada asuntoa asumismuoto ja asumisen tukipalvelun selvittäminen (palveluverkosto) tarve erilaisista tukipalveluista ja/tai toimintavelvoitteista koevapauteen pääsyn edellytys EAV-, NR-, ERN-, YKP- ja valvontarangaistusasiakas ASO-ryhmä arvio toteuttamiskelpoisia toimenpiteitä ja asumismuodosta ASO-ryhmän ohjeistus asiakkaalle/vangille ja hänen verkostolleen soveltuvasta asumismuodosta, soveltuvista asumisen tukipalveluista ja muista kuntoutumista edistävistä toimenpiteistä Asiakkan/vangin toimet: asuntohakemus asumisvalmiuksien parantaminen toimijatahon vastuu-/yhdyshenkilö on tukena asiakkaan/vangin oma verkosto Asumismuoto ja toiminnot kuntoutumisen tukemiseksi: asumisen ja muiden tukipalvelun ja suunnitelmien yhteensovittaminen palvelusuunnitelman laatiminen

7 asukasvalinta, asunnon saaminen, asukasohjaus ja tarvittaessa tukipalvelut muut kuntouttavat palvelut Työskentely, seuranta, arviointi ja palaute Jatkosuunnitelmat 6 ASUMISVALMIUKSIEN SELVITTÄMINEN JA TYÖSKENTELYN PALVELUKUVAUS Työskentelyn lähtökohtana on se, että asiakas/vanki on motivoitunut työskentelystä, asunnon saaminen on ongelmallista (esimerkiksi asumishistorian, häiriökäyttäytymisen ja vuokrasaatavien vuoksi) ja muun palvelutarpeen selvittäminen on perusteltua henkilön kokonaistilanteen perusteella. Työskentely lähtee asiakkaan/vangin esittämästä tarpeesta. Yhdyskuntaseuraamustoimisto yhdyskuntaseuraamusasiakas vastuutyöntekijä Vankila vapautuva vanki vastuutyöntekijä Asumisen info-tilaisuus (yksilö/ryhmä): tilaisuuden toteuttaa yksikön vastuutyöntekijä/aso-ryhmän yhdyshenkilö yhdyskuntaseuraamustoimistossa/vankilassa tilaisuudessa vastuutyöntekijä kertoo asumisen vaihtoehdoista ja kartoittaa itsenäisessä asumisessa edellytettäviä asumisvalmiuksista Asiakkaan/vangin tilanteen ja motivaation selvittäminen/alkukartoitus: vastuutyöntekijä selvittää asiakkaan asumistilanne/asunnon tarveasumisvalmiuksien selvittäminen ja muun tuen tarve tietojenluovutus lomakkeen täyttäminen viranomaisyhteistyö, verkostotyöskentely ja kontaktit palvelujen tuottajiin sekä vuokranantajiin 3 5 kuukautta ennen vapautumista (esimerkiksi koevapauden alkamista) osallistuminen asumisvalmiuksia vahvistavaan toimintaan

8 ASO-ryhmän työskentely, arvio palvelutarpeesta ja suositukset toimenpiteiksi: asiakkaan kokonaistilanteen käsittely ryhmässä mahdollinen yhdyskuntaseuraamusasiakkaan/vangin haastattelu, joka voi toteutua esimerkiksi tapaamisena tai videoneuvotteluna suositeltavat vaihtoehdot ja toimenpiteet Palvelusuunnitelman laatiminen: asunnon hakeminen ja tuen hahmottelu (esim. tuettu asuminen) ja muut kuntouttavat palvelut sosiaalitoimisto, vankila, yhdyskuntaseuraamustoimisto ja palvelujen hankinta (tukipalveluntuottaja(t)) 7 Asunto (kuka tarjoaa ja mitkä ovat ehdot?) ja muut asumismuodot: asukasvalinta: asunnon saaminen, vuokrasopimuksen allekirjoittaminen kytkeytyy asumisen tukipalveluun (esim. määräaikainen vuokrasopimus) ehdollinen kytkeminen muuhun kuntoutukselliseen toimintaan itsenäinen, tuki-, yhteisö- tai palveluasuminen Vuokrasopimus ja tukipalvelut: itsenäinen asuminen, asumisohjaus, sosiaalinen isännöinti ja tuettu asuminen henkilön edellytetään osallistuvan muuhun kuntouttavaan toimintaan tuki-, yhteisö- tai palveluasuminen vertaistuki/kokemusasiantuntijuus Työskentely, raportointi ja palaverit: seuranta työskentelyn ja toimenpiteiden arviointi jatkotoimenpiteet Työskentely päättyy onnistuneesti: Työskentelyssä on vaikeuksia: itsenäinen asuminen onnistuu itsenäisessä asumisessa on vaikeuksia tiiviimmän tuen piiriin ohjaaminen Arviointi ja palaute: työskentely päättyy

SOSIAALINEN VAHVISTAMINEN MUUTOSTYÖSKENTELY, KUNTOUTUMINEN, KONTROLLI JA SINNIKKYYS ASUMISEEN LIITTYVÄN TYÖN YHTEYDESSÄ

SOSIAALINEN VAHVISTAMINEN MUUTOSTYÖSKENTELY, KUNTOUTUMINEN, KONTROLLI JA SINNIKKYYS ASUMISEEN LIITTYVÄN TYÖN YHTEYDESSÄ Markku Rautiainen YTM, HTK, Rikosseuraamuslaitos SOSIAALINEN VAHVISTAMINEN MUUTOSTYÖSKENTELY, KUNTOUTUMINEN, KONTROLLI JA SINNIKKYYS ASUMISEEN LIITTYVÄN TYÖN YHTEYDESSÄ Edilex 2010/7 Artikkeli, versio

Lisätiedot

Nuorten tuetun asumisen palvelu

Nuorten tuetun asumisen palvelu Nuorten tuetun asumisen palvelu Prosessikuvaus ja sisältö Joensuun seudun nuorisoasuntoyhdistys ry Asumisen sisältöpalveluiden osaaja 2 Asumisen sisältöpalveluiden osaaja Joensuun seudun nuorisoasuntoyhdistys

Lisätiedot

KUNTOUTTAVAN PÄIVÄKESKUKSEN TOI- MINTAMALLI JA TÄRKEIMMÄT ASIAKAS- TYÖHÖN LIITTYVÄT PALVELUT OPAS TYÖNTEKIJÖILLE

KUNTOUTTAVAN PÄIVÄKESKUKSEN TOI- MINTAMALLI JA TÄRKEIMMÄT ASIAKAS- TYÖHÖN LIITTYVÄT PALVELUT OPAS TYÖNTEKIJÖILLE 33 KUNTOUTTAVAN PÄIVÄKESKUKSEN TOI- MINTAMALLI JA TÄRKEIMMÄT ASIAKAS- TYÖHÖN LIITTYVÄT PALVELUT OPAS TYÖNTEKIJÖILLE TEIJA NUUTINEN ViaDia Joensuu ry 1 Sisällys 1 Saatteeksi... 4 2 ViaDia = diakonian kautta...

Lisätiedot

Jyvällä-projekti 2006 2009. Arja Heikura Projektinpäällikkö

Jyvällä-projekti 2006 2009. Arja Heikura Projektinpäällikkö Jyvällä-projekti 2006 2009 Arja Heikura Projektinpäällikkö JYVÄLLÄ 2006 2009 tiivistelmä Jyvällä on Raha-automaattiyhdistyksen rahoittama projekti. Se käynnistyi toukokuussa 2006 ja kokonaisuudessaan se

Lisätiedot

kohtaa & innosta Käsikirja tavoitteellisen neuvonnan ja palveluohjauksen mallin suunnitteluun ja käyttöönottoon Ikäpalo-hanke Kohtaa & innosta

kohtaa & innosta Käsikirja tavoitteellisen neuvonnan ja palveluohjauksen mallin suunnitteluun ja käyttöönottoon Ikäpalo-hanke Kohtaa & innosta Kohtaa & innosta Käsikirja tavoitteellisen neuvonnan ja palveluohjauksen mallin suunnitteluun ja käyttöönottoon kohtaa & innosta Ikäpalo-hanke 1 ? Katso DIA Käsikirjan tueksi koottuja konkreettisia esimerkkejä

Lisätiedot

TE-PALVELUJEN ASIAKKUUSLINJAUKSET

TE-PALVELUJEN ASIAKKUUSLINJAUKSET Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset Kirje Työ- ja elinkeinotoimistot 10.12.2013 TEM/2551/00.03.05.02/2013 TE-PALVELUJEN ASIAKKUUSLINJAUKSET TE-palvelujen asiakkuuslinjaukset korvaavat työ- ja elinkeinoministeriön

Lisätiedot

2. VANHUSTEN ASUMISPALVELUT JA TUKI TYÖRYHMÄN RAPORTTI...

2. VANHUSTEN ASUMISPALVELUT JA TUKI TYÖRYHMÄN RAPORTTI... Lappeenrannann kaupunki Säätiöiden ja yhdistysten selvitys yhteistyöstä 2011 Kaupunginhallituksen päätös 7.2.2011 77 1 (40) Sisällysluettelo 1. Selvityksen taustatiedot... 3 1.1. Työryhmät... 3 1.2. Yhteisöjen

Lisätiedot

Nuorisotakuu - uusi tapa toimia. Kunnille suunnatun kyselyn tuloksia

Nuorisotakuu - uusi tapa toimia. Kunnille suunnatun kyselyn tuloksia Nuorisotakuu - uusi tapa toimia Kunnille suunnatun kyselyn tuloksia Helsinki 2013 TEKIJÄT Maarit Kallio-Savela Kari Sjöholm Johanna Selkee ISBN 978-952-293-046-0 (pdf) Suomen Kuntaliitto Helsinki 2013

Lisätiedot

Tuotantolautakunta LIITTEET 20.8.2014

Tuotantolautakunta LIITTEET 20.8.2014 Tuotantolautakunta LIITTEET Sivu 2/22 MUUNTOJOUSTAVATILA 213 RYHMÄHUO (P) 54,6 m 2 211 WC (P) 7,5 m 2 215 VAR (P) 3,6 m 2 206 SIIV. (P) 6,1 m 2 202 ET (P) 12,7 m 2 205 VAATEHUOLTO (P) 7,5 m 2 207 OPETUSTILA

Lisätiedot

MIKKELIN SEUDUN PSYKOSOSIAALISTEN PALVELUIDEN -KÄSIKIRJA 2014

MIKKELIN SEUDUN PSYKOSOSIAALISTEN PALVELUIDEN -KÄSIKIRJA 2014 MIKKELIN SEUDUN PSYKOSOSIAALISTEN PALVELUIDEN -KÄSIKIRJA 2014 Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta 12.12.2013 68 2 Sisällysluettelo 1. JOHDANTO...3 2. YHTEISTOIMINTA-ALUEEN TOIMINNAN TARKOITUS...5

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriö 28.6.2013 Suomen Kuntaliitto

Sosiaali- ja terveysministeriö 28.6.2013 Suomen Kuntaliitto Sosiaali- ja terveysministeriö 28.6.2013 Suomen Kuntaliitto Vanhuspalvelulaki Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista Muistio lain toimeenpanon

Lisätiedot

KUVA Selville vesille Kuntouttava vankityö -ohjelman arviointi

KUVA Selville vesille Kuntouttava vankityö -ohjelman arviointi RIKOSSEURAAMUSLAITOS Rikosseuraamuslaitoksen monisteita 5/2013 KUVA Selville vesille Kuntouttava vankityö -ohjelman arviointi Liisa Virta 21.8.2013 Rikosseuraamuslaitoksen monisteita 5/2013 KUVA Selville

Lisätiedot

SOSIAALISEN KUNTOUTUKSEN SELVITYSTYÖ

SOSIAALISEN KUNTOUTUKSEN SELVITYSTYÖ TAMPEREEN KAUPUNKI Työllisyydenhoidon palveluyksikkö SOSIAALISEN KUNTOUTUKSEN SELVITYSTYÖ Loppuraportti 10.9.2013 Mikko Kesä, Innolink Research Oy Riitta Kinnunen, Sosiaalikehitys Mika Ala-kauhaluoma,

Lisätiedot

Lastensuojelun arviointi. Turun kaupungin tarkastuslautakunta 2.6.2015

Lastensuojelun arviointi. Turun kaupungin tarkastuslautakunta 2.6.2015 1 Lastensuojelun arviointi Turun kaupungin tarkastuslautakunta 2.6.2015 2 Turun kaupungin tarkastuslautakunta Lastensuojelun arviointi SISÄLLYSLUETTELO Arvioinnin tavoite ja keskeiset johtopäätökset 1

Lisätiedot

Ulla Buchert Mirkka Vuorento

Ulla Buchert Mirkka Vuorento Ulla Buchert Mirkka Vuorento Suomalaisten hyvinvointipalveluiden ammattilaisten näkemyksiä maahanmuuttajien ammatillisen ja mielenterveyskuntoutuksen haasteista ja ratkaisuista 81/2012 Sosiaali- ja terveysturvan

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 1301/2014 Sosiaalihuoltolaki. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 luku

SÄÄDÖSKOKOELMA. 1301/2014 Sosiaalihuoltolaki. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 luku SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2014 1301/2014 Sosiaalihuoltolaki Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2014 Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 luku Yleiset

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2013:11 LAATUSUOSITUS HYVÄN IKÄÄNTYMISEN TURVAAMISEKSI JA PALVELUJEN PARANTAMISEKSI

Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2013:11 LAATUSUOSITUS HYVÄN IKÄÄNTYMISEN TURVAAMISEKSI JA PALVELUJEN PARANTAMISEKSI Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2013:11 LAATUSUOSITUS HYVÄN IKÄÄNTYMISEN TURVAAMISEKSI JA PALVELUJEN PARANTAMISEKSI Helsinki 2013 Laatusuositus hyvän ikääntymisen turvaamiseksi ja palvelujen

Lisätiedot

Mielenterveyskuntoutujien asumisen kehittäminen

Mielenterveyskuntoutujien asumisen kehittäminen Ympäristöministeriön raportteja 10 2012 Mielenterveyskuntoutujien asumisen kehittäminen Työryhmäraportti 31.3.2012 YMPÄRISTÖMINISTERIÖ ympäristöministeriön raportteja 10 2012 Mielenterveyskuntoutujien

Lisätiedot

Hyvä kuntoutumiskäytäntö

Hyvä kuntoutumiskäytäntö Hyvä kuntoutumiskäytäntö Invalidiliiton kuntoutuspalvelut 1. Johdanto 5 2. Käsitteet 6 2.1 Toimintakyky 6 2.2 Kuntoutumistarve 6 2.3 Kuntoutusjärjestelmä 7 2.4 Kuntoutuminen 7 3. Asiakkaan näkökulma hyvässä

Lisätiedot

Lapsi- ja perhetyön linjaukset

Lapsi- ja perhetyön linjaukset Lapsi- ja perhetyön linjaukset RIKOSSEURAAMUSLAITOS 2013 ESIPUHE Perhe on jokaiselle tärkeä ja merkityksellinen. Perheyhteyksiä tuetaan, vahvistetaan ja jälleenrakennetaan myös rikosseuraamuksen aikana.

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 26.3.2014 liite nro 2. Äänekosken kaupungin mielenterveys- ja päihdeohjelma 2014 2017

Perusturvalautakunta 26.3.2014 liite nro 2. Äänekosken kaupungin mielenterveys- ja päihdeohjelma 2014 2017 Äänekosken kaupungin mielenterveys- ja päihdeohjelma 2014 2017 Kuva: Jukka Nousiainen 2012 Äänekosken kaupungin mielenterveystyön kokonaissuunnitelma 2014-2017 1 Tiivistelmä 2 1. Suunnitelman laadintaprosessi

Lisätiedot

4.4 Oppilashuollon yhteisöllinen ja yksilöllinen tuki

4.4 Oppilashuollon yhteisöllinen ja yksilöllinen tuki 4.4 Oppilashuollon yhteisöllinen ja yksilöllinen tuki 4.4.1 Oppilashuollon määritelmä Oppilashuollolla tarkoitetaan hyvän oppimisen, hyvän psyykkisen ja fyysisen terveyden sekä sosiaalisen hyvinvoinnin

Lisätiedot

Monikulttuurinen Salo hanke Loppuraportti

Monikulttuurinen Salo hanke Loppuraportti Monikulttuurinen Salo hanke Loppuraportti PROJEKTIN LÄHTÖKOHTA, KOHDERYHMÄ JA TAVOITTEET Yleinen maailmantaloudellinen tilanne on muuttunut radikaalisti hankkeen toteutuksen aikana. Taloudellisen taantuman

Lisätiedot

Oppimisen ja koulunkäynnin tukipalvelut 2011 2015

Oppimisen ja koulunkäynnin tukipalvelut 2011 2015 Oppimisen ja koulunkäynnin tukipalvelut 2011 2015 LEMPÄÄLÄN KUNTA SIVISTYSTOIMI Sivistyslautakunta 15.12.2010 Kunnanhallitus 24.1.2011 Kunnanvaltuusto 25.1.2012 Sisältö Sisältö... 5 Esipuhe... 3 1. Oppimisen

Lisätiedot

OPPIMISEN, KOULUNKÄYNNIN TUEN JA OPPILASHUOLLON KÄSIKIRJA ESI- JA PERUSOPETUKSESSA

OPPIMISEN, KOULUNKÄYNNIN TUEN JA OPPILASHUOLLON KÄSIKIRJA ESI- JA PERUSOPETUKSESSA OPPIMISEN, KOULUNKÄYNNIN TUEN JA OPPILASHUOLLON KÄSIKIRJA ESI- JA PERUSOPETUKSESSA OPPIMISEN, KOULUNKÄYNNIN TUEN JA OPPILASHUOLLON KÄSIKIRJA ESI- JA PERUSOPETUKSESSA Naantalin kaupunki Naantali 2013 NAANTALIN

Lisätiedot

YHTÄ SELVIYTYMISTÄ PÄIVÄSTÄ TOISEEN

YHTÄ SELVIYTYMISTÄ PÄIVÄSTÄ TOISEEN YHTÄ SELVIYTYMISTÄ PÄIVÄSTÄ TOISEEN Nuorten asunnottomuusilmiö Lahdessa LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULU Sosiaali- ja terveysala Sosiaalialan koulutusohjelma Sosiaalipedagoginen aikuistyö Opinnäytetyö Kevät 2014

Lisätiedot

Katri Niskala, Jari Tuukkanen

Katri Niskala, Jari Tuukkanen Katri Niskala, Jari Tuukkanen Selvitys asukkaiden toiveista ja ajatuksista asumisen sisältöpalvelujen kehittämiseksi Jyväskylän Nuoriso- ja Palveluasunnot JNP ry Opinnäytetyö Sosiaalialan koulutusohjelma

Lisätiedot

Turun kaupungin perusopetuksen opetussuunnitelman kuntakohtainen osio. 3.4 Opetusmenetelmät ja työtavat

Turun kaupungin perusopetuksen opetussuunnitelman kuntakohtainen osio. 3.4 Opetusmenetelmät ja työtavat Turun kaupungin perusopetuksen opetussuunnitelman kuntakohtainen osio TURUN KAUPUNKI Opetuslautakunnan suomenkielinen jaosto 31.3.2004 päivitetty 8.10.2008 päivitetty 16.9.2010 päivitetty 2.2.2011 Seuraavassa

Lisätiedot

Euran kunnassa oppilashuoltotyötä tehdään seuraavilla tasoilla (Oppilashuollon ohjeistus, 2010)

Euran kunnassa oppilashuoltotyötä tehdään seuraavilla tasoilla (Oppilashuollon ohjeistus, 2010) 6. ESIOPETUKSEN OPPILASHUOLTO Varhaiskasvatus, esiopetus sekä perusopetus muodostavat lapsen kasvun, kehityksen ja oppimisen kannalta johdonmukaisesti etenevän kokonaisuuden. Esiopetuksen oppilashuolto

Lisätiedot

VARHAINEN TUKI. Varhainen tuki O P A S. kohti hyviä käytäntöjä. Kohti hyviä käytäntöjä -opas

VARHAINEN TUKI. Varhainen tuki O P A S. kohti hyviä käytäntöjä. Kohti hyviä käytäntöjä -opas 1 Varhainen tuki O P A S Varhainen tuki Kohti hyviä käytäntöjä -opas VARHAINEN TUKI kohti hyviä käytäntöjä Helsingin sosiaalivirasto, Lapsiperheiden palvelut, Perhekeskustoiminta Varhainen tuki 2 ISBN

Lisätiedot