Nuorten tuetun asumisen palvelu

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Nuorten tuetun asumisen palvelu"

Transkriptio

1 Nuorten tuetun asumisen palvelu Prosessikuvaus ja sisältö Joensuun seudun nuorisoasuntoyhdistys ry Asumisen sisältöpalveluiden osaaja

2 2 Asumisen sisältöpalveluiden osaaja Joensuun seudun nuorisoasuntoyhdistys Joensuun seudun nuorisoasuntoyhdistys (Josna) on perustettu vuonna Josna kuuluu valtakunnalliseen nuorten asumisen etujärjestö Nuorisoasuntoliittoon (NAL). Josna vuokraa asuntoja alle 30-vuotiaille työssä käyville tai työelämään hakeutuville nuorille ja tuottaa asumisen sisältöpalveluita ja toimii nuorten asumisen edunvalvojana. Josna on nuorten asumisen sisältöpalvelujen kehittäjä ja mallintaja. Josna on toiminut tukipalvelujen tuottajana neljän vuoden ajan RAY:n projektirahoituksella. Josna on RAY:n kohdennetun toimintaavustuksen piirissä. Palvelumyynti ei kuulu RAY:n toiminta-avustuksen piiriin. Nuttu-projektilla on kehitetty ja mallinnettu tuetun asumisen palvelu. Se on tuotteistettu. Malli tukeutuu polkuajatteluun ja sosiaaliseen vahvistamiseen. Työskentely etenee vaiheittain. Se perustuu sopimukseen. Kohderyhmänä ovat vuotiaat nuoret, jotka tarvitsevat tukea asumiseen ja elämänhallintaan. Josnan tavoitteena on muun muassa parantaa alle 30-vuotiaiden Joensuun seudun nuorten asuinoloja ja tehdä nuorisoasumista tunnetuksi. Lisäksi yhdistys tekee työtä syrjäytymisen ehkäisemiseksi muun muassa tuottamalla tuetun asumisen palveluja erityisesti itsenäistyville nuorille. Nuorisoasuntoja Joensuussa on Apilakujalla 27 huoneistoa ja yhdistyksellä on lisäksi 18 asuntoa vuokrattuna muilta vuokranantajilta. Keväällä nuorisoasunnoissa asuu noin 65 asukasta. Tarjoamme tuetun asumisen palvelua Tuetun asumisen palvelu on tarkoitettu vuotiaille, itsenäistyville ja itsenäiseen asumisen aloittamisessa tukea tarvitseville nuorille ja nuorille aikuisille. Sivuilla 5 7 on esitelty tuetun asumisen palvelukuvaus. Palvelun sisältö on kuvattu sivuilla Toiminta on sopimuksellista. Palvelu koostuu arviointijaksosta sekä kolmesta eri vahvuisesta tukipaketista, joista räätälöidään asiakkaan tarpeita vastaava palvelukokonaisuus. Palvelu tuotetaan lähtökohtaisesti asiakkaan kotiin. Asunnon vuokra ei kuulu palvelun hintaan. Asiakkaalle järjestetään tarvittaessa asunto nuorisoasunnoista, Apilakuja 2, tai yhdistyksen välivuokraamista asunnoista tai muulla tavalla. Nuorisoasunnoissa kaikilla asukkailla on mahdollisuus saada asumisneuvontaa, asukasohjausta ja osallistua asukastoimintaan. Josnassa on tukitoimintaan kohdennettu kaksi henkilöä. Tarpeen mukaan voimme lisätä henkilöstön määrää palvelujen kysynnän kasvaessa. Yhdellä ohjaajalla voi olla samanaikaisesti 10 nuorta ja vuodessa noin 15 nuorta. Toiminnalla pyritään madaltamaan kynnystä muuttaa kotoa omaan asuntoon sekä ehkäistä nuorten syrjäytymistä ja asumiseen liittyvien ongelmien syntymistä. Toimintamuotoina ovat yksilöllinen räätälöity tuki ja ryhmätoiminta. Asumisen sisältöpalvelu on kuvattu kuvassa 1. Työskentelyn portaat on kuvattu kuvassa 2. Työskentely etenee vaiheittain. Vaiheet on kuvattu kuvassa 3. Kuvassa 4 on esitetty esimerkkinä kahdeksan kuukauden palvelusuunnitelma. Ajankäyttö tuen eri muodoissa: arvioinnissa 11 h/kk, vahvassa tuessa 11 h/kk, normaalituki 7 h/kk ja kevyt tuki 4 h/kk. Puolen vuoden aikana tapaamiskertoja tulee 65 kpl.

3 3 Kuva 1. Asumisen sisältöpalvelujen kokonaisuus. P ALVELUKOKONAISUUS, KUN NUORELLA ON ASUNTO Asu m isn e u von ta Tarpeiden ja verkoston kartoitus Asu m ise n sisältöpalve lu t Asumisen ohjaus Asukastoiminta Nuori (17 25-vuotias) Sosiaalinen isännöinti Tu e ttu asu m in e n (P alve lu ) Kuva 2. Asumisen tukiportaat. ARVIOINTI/PALAUTE NEUVONTAA, OHJAAMISTA JA MUU PALVELU- OHJAUS ASUMISEN TUKIPORTAAT NORMAALI TUKI VAHVA TUKI Ohjautuminen Itsenäinen asuminen KEVYT TUKI ASIAKAS JA YHTEISTYÖTAHOT/VERKOSTOT T U K I T O I M I N T A J A S E U R A N T A Vahva tuki: Mahdollistaa useamman tapaamisen viikossa (2 3 kertaa). Nuorelle annettava tuki on suunnitelmallista. Se on neuvovaa, käytännön asioiden yhdessä hoitamista ja asumisessa ohjaamista. Normaali tuki: Tapaamisia viikoittain (1 2 kertaa). Nuorelle annettava tuki on suunnitelmallista. Se on neuvovaa ja asumisessa ohjaamista. Kevyt tuki: Tapaamisia on 1 2 kertaa kuukaudessa. Nuorelle annettava tuki on asetettujen tavoitteiden seurantaa ja neuvontaa. Sosiaalinen vahvistaminen ja tuetun asumisen malli: Asumisvalmiuksien kartoitus (haastattelut ja taustaselvitykset) Asumisneuvonta, -perehdytys ja -ohjaus Asumiseen liittyvä tuki (tarpeeseen perustuva tuki: tuettu asuminen) Asukastoiminta (yhteisöllisyys ja vertaistuki)

4 4 Kuva 3. Asiakaspolku tuetussa asumisessa. ASIAKASP OLKU TUETUSSA ASUMISESSA Asu kash aastattelu Tu en tarpeen kartoitu s Verkoston kokoam in en Oh jau stapaam iset * Vahva 11 krt/kk * P e rus 7 krt/kk * Ke vyt 4 krt/kk Mu u tossa tu kemin en Vertaistu en kartoittam in en Asu kastoim in ta Seuran ta ja pu u ttu m in en * Suunnite lm ie n se uranta *Asumise n se uranta * P alaute Yksilölliset tu en tarpeen kartoitu s Su u n n itelm a Sopim u kset Asu n n on n äyttö P erehdytys Arvioin ti * Tuen tarve * Tuen jatkamise n tarve * Yhte istyö * J atkosuunnite lm at Tu etu n asu m isen päättäm in en (e lämänhallinnan kohentuminen) Kuva 4. Tuetun asumispalvelun suunnitelma. TUETUN ASUMISPALVELUN 8 KUUKAUDEN SUUNNITELMA Tapaamiskertoja 65 jakson aikana Tapaamiskerran kesto 1 h Suunnitelmallinen tuki, seuranta ja arviointi/palaute Tehdään nuoren omaan vuokra-asuntoon Arvionti/ Vahva tuki 11 krt/kk 3 kk Normaali tuki 7 krt/kk 4 kk Kevyt tuki 4 krt/kk 1 kk Tavoitteena on sosiaalisen vahvistamisen kautta nuoren itsenäistyminen

5 5 TUETUN ASUMISEN PALVELUKUVAUS Palvelun nimi ja sen toteuttaja Palvelun kuvaus Nuorten tuetun asumisen palvelu, Joensuun seudun nuorisoasuntoyhdistys, Josna Asumisen tukipalvelu etenee vaiheittain (arviointi, vahva, perus/normaali ja kevyt tuki). Palvelu on kohdennettu 17 25(29)-vuotialle nuorille, jotka tarvitsevat tukea itsenäisen asumisen aloittamiseen tai ne, joiden elämäntilanne ja asuminen on kriisiytynyt. Työskentely etenee vaiheittain ja se on dokumentoitua. Toiminta on sopimuksellista. Palvelu on tarkoitettu 17 25(29)-vuotialle nuorille: itsenäisen asumisen aloittamiseen tukea tarvitsevat ja asumisessaan kriisiytyneet nuoret: - vaikeasta kotitilanteesta itsenäistyvät nuoret - kiinnittymättömät nuoret (mm. asunnottomuus, pitkäaikaistyöttömyys ja ammattikouluttamattomat) - mielenterveyskuntoutujat Kenelle palvelu on tarkoitettu? Kohderyhmä - päihdekuntoutujat - lastensuojeluasiakkaat - alaikäiset - velkaantuneet - nuorten perheet Kohderyhmään EI kuulu: - nuori, jolla on hoitamaton päihde- tai mielenterveysongelma tai nuori, joka ei halua hakeutua hoitojärjestelmien piiriin Palvelun tavoitteet - asiakkaan edellytykset onnistua itsenäisessä asumisessa paranevat - turvataan asumisen jatkuminen - itsenäistymiskehityksen tukeminen Palvelun hyödyt - nuori ymmärtää kokonaisvaltaisen elämänhallinnan vaikutuksen asumiseen ja asumisen vaikutuksen hyvinvointiinsa - asiakkaan itsenäisen asumisen aloittaminen mahdollistetaan ja asuminen turvataan - nuoren voimaannuttaminen ja aktivointi itsenäisempää asioiden hoitamiseen

6 6 Sosiaalinen vahvistaminen ja tuettu asuminen: - palvelun piiriin hakeutuminen ja asunnon hakeminen - asumisvalmiuksien kartoitus (haastattelut ja taustaselvitykset) - asumisperehdytys, -neuvonta ja -ohjus - asumiseen liittyvä tuki (tarpeeseen perustuva tuki: tuettu asuminen) - asukastoiminta (yhteisöllisyys ja vertaistuki) - taitojen, valmiuksien ja ominaisuuksien vahvistaminen Palvelun sisältö Palvelun kulun tai prosessin hahmottaminen auttaa sisällön täsmentämistä. Kuten esim. mitä tapahtuu palvelun alussa ja eri vaiheissa. Palvelun työskentelyvaiheet: 1. asunnon hakeminen ja asukashaastattelu 2. tuen tarpeen kartoitus 3. yksilölliset tavoitteet tuetun asumisen jaksolle 4. sopimukset 5. asumiseen liittyvä perehdytys 6. muutossa tukeminen 7. asunnon näyttö 8. ohjaustapaamiset - arviointi 11 h/kk - vahva 11 h/kk - perus/normaali 7 h/kk - kevyt 4 h/kk 9. vertaistuen kartoittaminen 10. seuranta ja puuttuminen suunnitelmien seuranta asumisen onnistuminen 11. arviointi - tuen tarve - tuen jatkamisen tarve - yhteistyön arviointi 12. palaute 13. tuetun asumisen päättäminen 14. jatkosuunnitelmat/jatkumot V e r k o s t o y h t e i s t y ö Laatutekijät KeskeisetIerityiset laatuvaatimukset = mitä vaaditaan, jotta palvelu olisi HYVÄ ja LAADUKAS NAL-laatujärjestelmän toteuttaminen - max 10 tuettavaa/työntekijä (henkilökohtaisessa tuessa) - tasapainoinen asukasrakenne, asuntokohteen asukkaista max 15 prosenttia on tuetun asumisen piirissä - tuetussa asumisessa nuoria tavataan säännöllisesti, kahden ensimmäisen asumiskuukauden aikana vähintään joka toinen viikko - tuettavien nuorten luona tukitoiminnan työntekijä vierailee ensimmäisen kuukauden aikana tervehdyskäynnillä - onnistuneen tuetun asumisen jälkeen asukas voi jatkaa halutessaan samassa asunnossa kokonaisvuokra-ajan loppuun (5 v.) - mikäli tuettu asuminen joudutaan keskeyttämään, saatetaan nuori jonkun muun asumisvaihtoehdon piiriin (aiempi asunto, lapsuuden koti, yhteistyökumppanin

7 7 tarjoama tukiasunto ja hoitolaitos) - nuorella on keskeyttämispäätöksen jälkeen mahdollisuus kokeilla tuettua asumista uudelleen, mikäli aloittamisen kriteerit täyttyvät Laatuvaatimukset henkilökunnalle: - henkilökunnalla on sosiaali- ja/tai nuorisotyön (tai vastaava esim. kasvatusalan) vähintään opistotasoinen tutkinto - työnohjaus on järjestetty - täydennys- ja jatkokoulutusta tarjotaan säännöllisesti Laatuvaatimukset tuetun asumisen tuotepaketille: - prosessikuvaukset on tehty kirjallisesti ja niistä on lomakepatterit - työskentely on sopimuksellista - toimintamalliin sisältyy säännölliset palautekyselyt - tärkeät päätökset tehdään aina yhdessä asiakkaan, tilaajan ja tuottajan kesken Laatuvaatimukset verkostolle: - viestintä verkostossa on avointa ja toimivaa - asiakkaalta on kirjallinen lupa oleellisten tietojen vaihtoon verkostossa - tavoitteet palvelulle on määritelty yhdessä - ilmoitus palvelun tuottamisesta on tehty lupaviranomaisille ja ilmoituksen liitteenä on kunnan lausunto - verottajalta on haettu ennakkopäätös toiminnan verottomuudesta/verollisuudesta Palvelun onnistumisen arviointi Millä kriteereillä tai mittareilla voi arvioida lopputulosta? - isännöinnin ns. kovat mittarit (vuokrarästit, häiriöt, asunnon kunto ja remonttikustannukset) - jaksolle asetettujen nuoren yksilöllisten tavoitteiden toteutuminen - asumisviihtyvyyskyselyt, nuoren viihtyminen asunnossa (onko asunnosta tullut koti?) - asumisuralla eteneminen - nuoren osallistuminen muihin toimintoihin

8 8 Joensuun seudun nuorisoasuntoyhdistyksen nuorten tuetun asumisen palvelun sisältö Itsenäisen asumisen aloittamiseen tarvitaan muutakin kuin kohtuuhintainen vuokra-asunto. Josna tarjoaa asumisen onnistumisen turvaamiseksi asukkaille tietoa, neuvontaa, osallistumismahdollisuuksia ja tarvittaessa räätälöityä tukea itsenäisen asumisen alkutaipaleelle. Ohessa on kuvattu Josnan tuetun asumisen palvelu. Tuotepaketin kesto on 8 kk. Palvelu on ohjeellisesti hinnoiteltu. Tuettu asuminen (asumisvalmiuksien vahvistamista tiedollisesti ja taidollisesti) on osa asumisen sisältöpalvelu- ja asukastoimintakokonaisuutta (sosiaalista isännöintiä, asukasohjausta ja yhteisöllisyyttä). Asumisen sisältöpalveluilla varmistetaan itsenäisen asumisen onnistuminen ja yhtenäisen asumishistorian syntyminen. Työskentely perustuu sosiaaliseen vahvistamiseen, joka on ennaltaehkäisevän työn menetelmä. Sosiaalinen vahvistaminen on jäsennelty ja vuorovaikutuksellinen prosessi, jossa asteittain parannetaan yksilön tai kohderyhmän yleisiä sosiaalisia taitoja ja valmiuksia, toiminnallisuutta, yhteisöllisyyttä, elämäntilannetta ja asemaa. Työskentelyn tavoitteena on elämänhallinnan tukeminen. Sosiaalisella vahvistamisella tarkoitetaan ennakoivaa työtä ja kohdennettua toimintaa. Se keskittyy riskiryhmässä olevaan yksilöön tai koko ryhmään. Asunnon haun yhteydessä asukkaat haastatellaan ja perehdytetään. Asukkailla on mahdollisuus asumisneuvontaan. Osallistuminen asukastoimintaan on luonnollinen tapa tutustua asuinympäristöön ja se on keino vaikuttaa asumisviihtyvyyteen. Asumisohjaus on yksilöllistä ohjausta asuasumisasioiden hoitamisessa, kun tuetussa asumisessa räätälöidään kokonaisvaltainen tukipaketti tukemaan itsenäistymiskehitystä ja turvaamaan itsenäisen asumisen onnistumisen. Asiakaskohtainen tuetun asumisen palvelukokonaisuus kootaan asiakkaan yksilöllisten tarpeiden mukaan. Tukipalvelu tuotetaan lähtökohtaisesti asiakkaan kotiin. Tarvittaessa asiakkaalle järjestetään asunto nuorisoasunnoista (Apilakuja 2) tai yhdistyksen välivuokraamista asunnoista tai muulla tavalla. Työskentelyssä korostuu asiakkaan asumistarpeen, hänen kokonaistilanteensa kartoitus, elämäntapavalintoihin vaikuttaminen, palveluohjaus ja verkostotyö. Työskentely perustuu sopimukseen. Tuetun asumisen palvelukokonaisuus aloitetaan asumisvalmiuksien kartoituksella, neuvonnalla ja ohjauksella. Työskentely aloitetaan asumisen alkaessa ensisijaisesti vahvalla tuella, jonka aikana luodaan työskentelylle pohjaa. Normaalin tuen jakso on pääasiallisin tuki- ja työskentelymuoto. Kevyen tuen jakso on työskentelyn päättämiseen liittyvä vaihe, joka on luonteeltaan palaute- ja seurantajakso. Mikäli tukisuhteen päättämisvaiheessa tai muussa edeltävässä vaiheessa huomataan, että tuettua asumista on syytä jatkaa, voidaan palvelussa siirtyä takaisin vahvempaan tukeen, jos asiakkaan tilanne niin vaatii.

9 9 Asumisvalmiuksien kartoittaminen ja ohjaus: työskentelyn valmistelu/edellysten luominen (asiakastyö 11 t/kk) Asiakkaan asunnon tarpeen toteaminen, kokonaiselämäntilanteen kartoitus ja tuen tarpeen määrittely Verkoston kartoitus ja tarvittavan verkoston kokoaminen Asumisvalmiuksien, taloudellisen tilanteen, velvoitteiden ja riskitekijöiden selvittäminen Asumisvaihtoehtojen selvittäminen ja asunnon hakeminen Hakemusasioiden hoitamisessa auttaminen Viranomaisasioinnissa auttaminen Tutustuminen, luottamuksen rakentaminen ja sitouttaminen tukisuhteeseen Asiakkaan oikeudet ja velvollisuudet Sopimukset Asumisvalmiuksien kartoituksen yhteydessä työmenetelminä korostuvat henkilökohtaiset tapaamiset, motivointi, kartoitukset ja selvitykset, asunnon hakemisessa ja hakemusasioissa auttaminen, palveluohjaus sekä luottamuksen rakentaminen että verkostotyö. Vahvan tuen jakso: valmiuksien vahvistaminen ja niiden saavuttaminen (asiakastyö 11 t/kk) Asiakkaan aktivointi, suunnitelmat/tavoitteet, sitouttaminen ja motivointi Muuton järjestämiseen ja kodin perustamiseen liittyvissä asioissa auttaminen (esim. ohjaamista ja harjoittelemista) Sopeutumisen tukeminen Vahva asumisen onnistumisen seuraaminen ja välitön puuttuminen Vuokranmaksun tehostettu seuranta ja häiriökäyttäytymiseen puuttuminen Muiden palvelujen ja tukimahdollisuuksien selvittäminen ja mahdollisten tukien hakeminen Muun viranomaisasioinnin, etuuksien ja niihin liittyvän hakemisen ja asioinnin opastaminen Arjen suunnittelu ja arjen hallinnan harjoittelu (esim. kodinhoito ja asiointituki) Suunnitellut ja säännölliset tapaamiset ja kotikäynnit asiakkaan luona tai yhteisesti sovitussa paikassa Elämäntilanteen pohdinta, tavoitetyöskentely ja tulevaisuuden suunnittelun aloittaminen (esim. työharjoittelu, opiskelu, talouden hoidon suunnittelu ja hallinta) Vahvassa tuessa työmenetelminä korostuvat henkilökohtaiset tapaamiset, aktivointi, ohjaaminen ja neuvonta, elämäntapavalintoihin vaikuttaminen, tavoitetyöskentely, kotikäynnit, palaute, palveluohjaus ja verkostotyö.

10 10 Normaalin tuen jakso: perustyöskentely, taitojen harjoittelu ja toimintaan osallistaminen (asiakastyö 7 t/kk) Tavoitteiden toteutumisen tarkistaminen ja niiden saavuttamisen seuranta Arjen suunnittelu ja arjen hallinnan työstäminen Toimintaan osallistuminen, taitojen harjoittelu ja vahvistaminen (esim. vuokranmaksu ja muu raha-asioiden hoito ja talouden hallinta, kodinhoito, terveydenhoito, kuntoilu, sosiaaliset suhteet, arjen rytmitys, ruokahuolto, työharjoittelu/opiskelu/muu osallistava toiminta) Asumisen onnistumisen seuranta ja välitön puuttuminen Vuokranmaksun seuraaminen ja häiriökäyttäytymiseen puuttuminen Säännölliset tapaamiset ja kotikäynnit Perustuen jaksossa työmenetelminä korostuvat arjen hallinnan opettelu ja harjoittelu ja taitojen vahvistaminen, seuranta, palaute ja välitön puuttuminen sekä palveluohjaus että verkostotyö. Kevyen tuen jakso: itsenäisen asumisen valmiuksien varmistaminen (asiakastyö 4 t/kk) Tukisuhteen palaute- ja seurantavaihe, arjen sujuminen ja toimiva koti Tarkastetaan, että valmiudet itsenäiseen asumiseen ovat olemassa ja harjoitellut/opitut taidot ovat hallinnassa Varmistetaan, että asiakas selviytyy ongelmatilanteista esimerkiksi kysymällä ajoissa neuvoja Varmistetaan, että asiakas osaa tunnistaa riskitekijät itsenäisen asumisen osalta ja osaa välttää ongelmatilanteita Mahdollisuus palata aiempaan tukivaiheeseen, mikäli tarvetta ilmenee Vuokranmaksua seurataan vuokrareskontran mukaan ja häiriökäyttäytymiseen puututaan Tapaamiset tarpeen mukaan Asukastoimintaan osallistuminen Palaute ja jatkosuunnitelmat Kevyessä tuessa työmenetelminä korostuvat seuranta, arviointi, palaute ja varmistaminen sekä jatkosuunnitelmien työstäminen että verkostotyö.

11 11 Tukipalvelun hinnoittelu: Palvelun asiakaskohtainen hinta perustuu sovittuun palvelukokonaisuuteen. Sovittua, asiakaskohtaista tukipalvelua voidaan tilaajan, tuottajan ja asiakkaan kanssa yhdessä muuttaa asiakkaan palvelutarpeen muuttuessa kuitenkin niin, että palvelupaketti ei vaihdu kesken sopimuskuukauden. Ohjeellinen kokonaishinta on vuonna /tuettava/8 kk. Ohjeellinen hinta perustuu esimerkkilaskelmaan: 8 kk tuetun asumisen palvelukokonaisuus sisältää 1 kk asumisvalmiuksien kartoituksen, 2 kk vahvan tuen jakson, 4 kk normaalin perustyöskentelyjakson ja 1 kk kevyen tuen jakson. Esimerkkipalvelun ALV on 0 %. Asunnon vuokra ja muut erillispalvelut eivät kuulu tukipalvelun hintaan. Yhteystiedot: Joensuun seudun nuorisoasuntoyhdistys ry, Josna Kauppakatu 35, 3. krs Joensuu Y-tunnus Ilpo Simonen Toiminnanjohtaja Puh Anne Haverinen Vastaava asumisohjaaja Puh

KUNTOUTTAVAN PÄIVÄKESKUKSEN TOI- MINTAMALLI JA TÄRKEIMMÄT ASIAKAS- TYÖHÖN LIITTYVÄT PALVELUT OPAS TYÖNTEKIJÖILLE

KUNTOUTTAVAN PÄIVÄKESKUKSEN TOI- MINTAMALLI JA TÄRKEIMMÄT ASIAKAS- TYÖHÖN LIITTYVÄT PALVELUT OPAS TYÖNTEKIJÖILLE 33 KUNTOUTTAVAN PÄIVÄKESKUKSEN TOI- MINTAMALLI JA TÄRKEIMMÄT ASIAKAS- TYÖHÖN LIITTYVÄT PALVELUT OPAS TYÖNTEKIJÖILLE TEIJA NUUTINEN ViaDia Joensuu ry 1 Sisällys 1 Saatteeksi... 4 2 ViaDia = diakonian kautta...

Lisätiedot

Löydä oma tarinasi -ryhmämalli. Ammatillisesti ohjatut vertaistukiryhmät nuorille ja nuorille aikuisille. Ryhmänohjaajan opas

Löydä oma tarinasi -ryhmämalli. Ammatillisesti ohjatut vertaistukiryhmät nuorille ja nuorille aikuisille. Ryhmänohjaajan opas Löydä oma tarinasi -ryhmämalli Ammatillisesti ohjatut vertaistukiryhmät nuorille ja nuorille aikuisille Ryhmänohjaajan opas Suomen Mielenterveysseura Suomen Mielenterveysseura on kansanterveys- ja kansalaisjärjestö.

Lisätiedot

Oppimisen ja koulunkäynnin tukipalvelut 2011 2015

Oppimisen ja koulunkäynnin tukipalvelut 2011 2015 Oppimisen ja koulunkäynnin tukipalvelut 2011 2015 LEMPÄÄLÄN KUNTA SIVISTYSTOIMI Sivistyslautakunta 15.12.2010 Kunnanhallitus 24.1.2011 Kunnanvaltuusto 25.1.2012 Sisältö Sisältö... 5 Esipuhe... 3 1. Oppimisen

Lisätiedot

MIKKELIN SEUDUN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA VUOSILLE 2010-2012

MIKKELIN SEUDUN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA VUOSILLE 2010-2012 MIKKELIN SEUDUN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA VUOSILLE 2010-2012 Hirvensalmi Kangasniemi Mikkeli Mäntyharju Pertunmaa Puumala Ristiina Suomenniemi Laatija Johanna Will-Orava Lapsiperhepalveluiden

Lisätiedot

TE-PALVELUJEN ASIAKKUUSLINJAUKSET

TE-PALVELUJEN ASIAKKUUSLINJAUKSET Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset Kirje Työ- ja elinkeinotoimistot 10.12.2013 TEM/2551/00.03.05.02/2013 TE-PALVELUJEN ASIAKKUUSLINJAUKSET TE-palvelujen asiakkuuslinjaukset korvaavat työ- ja elinkeinoministeriön

Lisätiedot

LAHDEN KAUPUNGIN OPETUSSUUNNITELMA 2014-2018. Oppilashuolto. Johdanto

LAHDEN KAUPUNGIN OPETUSSUUNNITELMA 2014-2018. Oppilashuolto. Johdanto 1 LAHDEN KAUPUNGIN OPETUSSUUNNITELMA 2014-2018 Oppilashuolto Johdanto Tämä opetussuunnitelma on laadittu yhteistyössä kunnan sosiaali- ja terveydenhuollon tehtäviä hoitavien viranomaisten kanssa. Nuorisovaltuusto

Lisätiedot

OPASTAVA YHTEISTYÖ PERHEIDEN KANSSA MIELENTERVEYS- JA PÄIHDETYÖSSÄ 2011-2013

OPASTAVA YHTEISTYÖ PERHEIDEN KANSSA MIELENTERVEYS- JA PÄIHDETYÖSSÄ 2011-2013 OPASTAVA YHTEISTYÖ PERHEIDEN KANSSA MIELENTERVEYS- JA PÄIHDETYÖSSÄ 2011-2013 LOPPURAPORTTI Sauli Suominen Merja Tuominen Karri Blommila 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 3 2. LÄHTÖKOHDAT... 4 2.1. Tavoitteet...

Lisätiedot

Toimintamalli tilanteessa, jossa lapsella on vakavia koulunkäyntiongelmia ja lastensuojelutarve

Toimintamalli tilanteessa, jossa lapsella on vakavia koulunkäyntiongelmia ja lastensuojelutarve Toimintamalli tilanteessa, jossa lapsella on vakavia koulunkäyntiongelmia ja lastensuojelutarve..................... Prosessit, toimintamallit ja vastuualueet Sisällysluettelo Johdanto... 3 Hyvät käytännöt

Lisätiedot

OPPIMISEN, KOULUNKÄYNNIN TUEN JA OPPILASHUOLLON KÄSIKIRJA ESI- JA PERUSOPETUKSESSA

OPPIMISEN, KOULUNKÄYNNIN TUEN JA OPPILASHUOLLON KÄSIKIRJA ESI- JA PERUSOPETUKSESSA OPPIMISEN, KOULUNKÄYNNIN TUEN JA OPPILASHUOLLON KÄSIKIRJA ESI- JA PERUSOPETUKSESSA OPPIMISEN, KOULUNKÄYNNIN TUEN JA OPPILASHUOLLON KÄSIKIRJA ESI- JA PERUSOPETUKSESSA Naantalin kaupunki Naantali 2013 NAANTALIN

Lisätiedot

Hyvä kuntoutumiskäytäntö

Hyvä kuntoutumiskäytäntö Hyvä kuntoutumiskäytäntö Invalidiliiton kuntoutuspalvelut 1. Johdanto 5 2. Käsitteet 6 2.1 Toimintakyky 6 2.2 Kuntoutumistarve 6 2.3 Kuntoutusjärjestelmä 7 2.4 Kuntoutuminen 7 3. Asiakkaan näkökulma hyvässä

Lisätiedot

Ikäihmisten hoito- ja palvelusuunnitelma

Ikäihmisten hoito- ja palvelusuunnitelma Eeva Päivärinta, Riitta Haverinen Ikäihmisten hoito- ja palvelusuunnitelma Opas työntekijöille ja palveluista vastaaville Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus Oppaan valmistelu- ja kirjoittajaryhmä:

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriö 28.6.2013 Suomen Kuntaliitto

Sosiaali- ja terveysministeriö 28.6.2013 Suomen Kuntaliitto Sosiaali- ja terveysministeriö 28.6.2013 Suomen Kuntaliitto Vanhuspalvelulaki Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista Muistio lain toimeenpanon

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi nuorisolain sekä opiskelijavalintarekisteristä ja ylioppilastutkintorekisteristä annetun lain 5 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan

Lisätiedot

KELAN AVO- JA LAITOSMUOTOISEN KUNTOUTUKSEN STANDARDI

KELAN AVO- JA LAITOSMUOTOISEN KUNTOUTUKSEN STANDARDI KANSANELÄKELAITOS Terveysosasto Kuntoutusryhmä KELAN AVO- JA LAITOSMUOTOISEN KUNTOUTUKSEN STANDARDI MIELENTERVEYDEN HÄIRIÖITÄ SAIRASTAVIEN NUORTEN JA AIKUISTEN KUNTOUTUSKURSSIEN PALVELULINJA Nuorten kuntoutuskurssit,

Lisätiedot

Sisältö Johdanto... 3 Palvelutuotteistaminen käytännössä... 4 Esimerkki palvelutuotteistamisesta... 8 Mallipohjia tuotteistamiseen...

Sisältö Johdanto... 3 Palvelutuotteistaminen käytännössä... 4 Esimerkki palvelutuotteistamisesta... 8 Mallipohjia tuotteistamiseen... Sisältö 1 Johdanto... 3 1.1 Työkirjan sisällöstä... 3 1.2 Yleistä tuotteistamisesta... 3 2 Palvelutuotteistaminen käytännössä... 4 2.1 Valmennuspalvelun perusrunko... 5 2.2 Palvelun vaiheiden perustietolomake...

Lisätiedot

MITÄ ON NUORISOALAN EHKÄISEVÄ PÄIHDETYÖ? Laadukkaan päihdekasvatuksen tukimateriaali

MITÄ ON NUORISOALAN EHKÄISEVÄ PÄIHDETYÖ? Laadukkaan päihdekasvatuksen tukimateriaali MITÄ ON NUORISOALAN EHKÄISEVÄ PÄIHDETYÖ? Laadukkaan päihdekasvatuksen tukimateriaali Mitä on nuorisoalan ehkäisevä päihdetyö? Laadukkaan päihdekasvatuksen tukimateriaali 2. uudistettu painos Toimittajat:

Lisätiedot

Miten lastensuojelun kustannukset kertyvät? Hanna Heinonen, Antti Väisänen ja Tiia Hipp. Armfeltintie 1, 00150 Helsinki puh.

Miten lastensuojelun kustannukset kertyvät? Hanna Heinonen, Antti Väisänen ja Tiia Hipp. Armfeltintie 1, 00150 Helsinki puh. Miten lastensuojelun kustannukset kertyvät? Hanna Heinonen, Antti Väisänen ja Tiia Hipp l a s t e n s u o j e l u n keskusliitto Armfeltintie 1, 00150 Helsinki puh. (09) 329 6011 Julkaisija: Lastensuojelun

Lisätiedot

TÄÄ KUULUU MYÖS SULLE! Nuorisotakuu Hämeenlinnan seudulla

TÄÄ KUULUU MYÖS SULLE! Nuorisotakuu Hämeenlinnan seudulla TÄÄ KUULUU MYÖS SULLE! Nuorisotakuu Hämeenlinnan seudulla Maija Säkäjärvi Riitta Kinnunen Sosiaalikehitys Oy Sisällys Saatesanat 3 Johdanto 4 1 Koulutuksen merkitys nuorisotakuun perustana 6 2 Hämeenlinnan

Lisätiedot

Ennakointidialogit perhekuntoutuksessa I osa. Asiakkaiden kokemuksia Tulevaisuuden muistelu- ja seurantapalavereista. Niina Remsu (toim.

Ennakointidialogit perhekuntoutuksessa I osa. Asiakkaiden kokemuksia Tulevaisuuden muistelu- ja seurantapalavereista. Niina Remsu (toim. Ennakointidialogit perhekuntoutuksessa I osa Asiakkaiden kokemuksia Tulevaisuuden muistelu- ja seurantapalavereista Niina Remsu (toim.) MANNERHEIMIN LASTENSUOJELULIITON LASTEN JA NUORTEN KUNTOUTUSSÄÄTIÖ

Lisätiedot

Lukijalle. Helena Ahonen, rehtori

Lukijalle. Helena Ahonen, rehtori Lukijalle Seurakuntaopiston koulutuksen järjestäjänä ja oppilaitosten ylläpitäjänä toimii Kirkkopalvelut ry. Kirkkopalvelut on monialainen toimija, joka palvelee seurakuntia ja järjestöjä, kouluttaa tulevaisuuden

Lisätiedot

Hyvällä mallilla II. -tukitoimien työkalupakki opettajille ja ohjaajille

Hyvällä mallilla II. -tukitoimien työkalupakki opettajille ja ohjaajille Hyvällä mallilla II -tukitoimien työkalupakki opettajille ja ohjaajille Hyvällä mallilla -tukitoimien työkalupakki opettajille ja ohjaajille II Sisältö... Johdanto 7 I Nuoren elämänhallinnan tukeminen

Lisätiedot

Porvoon suomenkielisen koulutustoimen opetussuunnitelma yleinen osa 1.8.2012

Porvoon suomenkielisen koulutustoimen opetussuunnitelma yleinen osa 1.8.2012 Porvoon suomenkielisen koulutustoimen opetussuunnitelma yleinen osa 1.8.2012 Sisältö 1. Johdanto... 5 1.1 Visio: Porvoolaisen lapsen oppiminen etenee turvallista ja yhtenäistä oppimispolkua... 5 1.2. Lapsen

Lisätiedot

Onhan siitä hyötyy, et mä nousen ylös sängystä, lähen ulos ja teen jotain. Nuorten kokemuksia Voimalinja hankkeen ryhmätoiminnasta

Onhan siitä hyötyy, et mä nousen ylös sängystä, lähen ulos ja teen jotain. Nuorten kokemuksia Voimalinja hankkeen ryhmätoiminnasta Onhan siitä hyötyy, et mä nousen ylös sängystä, lähen ulos ja teen jotain Nuorten kokemuksia Voimalinja hankkeen ryhmätoiminnasta Lassila, Laura 2012 Tikkurila Laurea-ammattikorkeakoulu Tikkurila Onhan

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2013:11 LAATUSUOSITUS HYVÄN IKÄÄNTYMISEN TURVAAMISEKSI JA PALVELUJEN PARANTAMISEKSI

Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2013:11 LAATUSUOSITUS HYVÄN IKÄÄNTYMISEN TURVAAMISEKSI JA PALVELUJEN PARANTAMISEKSI Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2013:11 LAATUSUOSITUS HYVÄN IKÄÄNTYMISEN TURVAAMISEKSI JA PALVELUJEN PARANTAMISEKSI Helsinki 2013 Laatusuositus hyvän ikääntymisen turvaamiseksi ja palvelujen

Lisätiedot

ŝƚŝ ŽŶŬƐ ƚžŝ ŶLJƚ ƐĞ ŵăɛğŷŷƶɛ D/ d ͲŬƵŶƚŽƵƚƵƐ ƉĞƌŚĞĞů Ğ Ɛŝů ŽŝŶ ŬƵŶ ǀĂŶŚĞŵƉŝ ƐĂŝƌĂƐƚĂĂ Päivi ĂůƚŽŶĞŶ ƚžŝŵ

ŝƚŝ ŽŶŬƐ ƚžŝ ŶLJƚ ƐĞ ŵăɛğŷŷƶɛ D/ d ͲŬƵŶƚŽƵƚƵƐ ƉĞƌŚĞĞů Ğ Ɛŝů ŽŝŶ ŬƵŶ ǀĂŶŚĞŵƉŝ ƐĂŝƌĂƐƚĂĂ Päivi ĂůƚŽŶĞŶ ƚžŝŵ Päivi MANNERHEIMIN LASTENSUOJELULIITON LASTEN JA NUORTEN KUNTOUTUSSÄÄTIÖ Äiti, onks toi nyt se masennus? MIETE-kuntoutus perheelle, silloin kun vanhempi sairastaa Päivi Aaltonen (toim.) Mannerheimin Lastensuojeluliiton

Lisätiedot

oppimisympäristön rakentajana Selvitys ammatillisen koulutuksen tutortoiminnasta ja tutortoiminnan suositukset

oppimisympäristön rakentajana Selvitys ammatillisen koulutuksen tutortoiminnasta ja tutortoiminnan suositukset Tutortoiminta hyvinvoivan oppimisympäristön rakentajana Selvitys ammatillisen koulutuksen tutortoiminnasta ja tutortoiminnan suositukset Kirjoittaja Susanna Ågren menetelmäkehittäjä Suomen ammatillisen

Lisätiedot

Toimintaohjelma neuvolatyölle, koulu- ja opiskelijater- veydenhuollolle sekä lasten ja nuorten ehkäisevälle suun terveydenhuollolle 2012 2015

Toimintaohjelma neuvolatyölle, koulu- ja opiskelijater- veydenhuollolle sekä lasten ja nuorten ehkäisevälle suun terveydenhuollolle 2012 2015 Toimintaohjelma neuvolatyölle, koulu- ja opiskelijaterveydenhuollolle sekä lasten ja nuorten ehkäisevälle suun terveydenhuollolle 2012 2015 Sisältö JOHDANTO... 3 2. TOIMINTAOHJELMAN LÄHTÖKOHDAT... 4 2.1

Lisätiedot

Nuorisotakuu - uusi tapa toimia. Kunnille suunnatun kyselyn tuloksia

Nuorisotakuu - uusi tapa toimia. Kunnille suunnatun kyselyn tuloksia Nuorisotakuu - uusi tapa toimia Kunnille suunnatun kyselyn tuloksia Helsinki 2013 TEKIJÄT Maarit Kallio-Savela Kari Sjöholm Johanna Selkee ISBN 978-952-293-046-0 (pdf) Suomen Kuntaliitto Helsinki 2013

Lisätiedot

Tuotantolautakunta LIITTEET 20.8.2014

Tuotantolautakunta LIITTEET 20.8.2014 Tuotantolautakunta LIITTEET Sivu 2/22 MUUNTOJOUSTAVATILA 213 RYHMÄHUO (P) 54,6 m 2 211 WC (P) 7,5 m 2 215 VAR (P) 3,6 m 2 206 SIIV. (P) 6,1 m 2 202 ET (P) 12,7 m 2 205 VAATEHUOLTO (P) 7,5 m 2 207 OPETUSTILA

Lisätiedot

Varhainen avoin yhteistyö Nurmijärven kunnassa

Varhainen avoin yhteistyö Nurmijärven kunnassa Varhainen avoin yhteistyö Nurmijärven kunnassa Sisällys 1. Varhaisesta puuttumisesta varhaiseen avoimeen yhteistyöhön 2. Lasten ja nuorten hyvinvoinnin turvaaminen osana kuntastrategiaa 3. Puheeksiottamisen

Lisätiedot