Yhdyskuntaseuraamusasiakas ja vapautuva vanki

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Yhdyskuntaseuraamusasiakas ja vapautuva vanki"

Transkriptio

1 Yhdyskuntaseuraamusasiakas ja vapautuva vanki Nuoren asumisen polku rikosseuraamusalalla Prosessikuvaus Nuorten tuetun asumisen kansallinen hanke Nuorisoasuntoliitto ry Oma koti -hanke Rikosseuraamuslaitos 2011

2 ESIPUHE Käsissäsi olevan Nuorten tuetun asumisen kansallisen hankkeen puitteissa tuotetun Nuoren asumisen polku rikosseuraamusalalla -prosessikuvauksen tavoitteena on esitellä toimijoita ja selkeyttää toimintamalleja erityisryhmien asumiseen liittyvissä kysymyksissä. Materiaalin keskeisenä tavoitteena on ideointi, yhteisen ymmärryksen tuottaminen ja jakaminen, jolloin sitoutuminen työskentelyn käytännön toteuttamiseen eri tasoilla ja toimijoiden piirissä syvenee. Vaiheistetun kuvauksen lähtökohtana on luoda ja todentaa yhteisiä työkäytäntöjä ja toimintamalleja yhdyskuntaseuraamusasiakkaiden ja vankilasta vapautuvien asumiseen liittyvien tarpeiden selvittelyyn, asunnon hakemiseen, asunnon saamiseen ja asumisen tukeen. Se on kuvaus työvaiheista ja se toimii muistilistana. Sen pohjalta on mahdollista muokata paikallisia sovellutuksia. Keskeisiä toimijoita asuttamisessa ovat rikosseuraamusalan toimijat, arviointikeskukset, vankilat ja yhdyskuntaseuraamustoimistot, sosiaali- ja asuntotoimi sekä paikalliset vuokranantajatahot ja isännöinti. Sidosryhmien toiminnot asumisen sisältöpalvelujen, työllistymis- ja kuntoutuspalvelujen ja vertaistukiryhmien saavutettavuuden osalta voidaan arvioida elämänlaadun ja asumisen onnistumisen kannalta merkittäviksi. Tuetun asumisen palvelut voivat tukea asiakkaan itsenäisen asumisen onnistumista ja yhtenäisen asumishistorian syntymistä. Asiakkaan ja vangin oma rooli ja motivaatio ovat itsenäisen asumisen onnistumisen ja elämänhallinnan kehittymisen kannalta keskeisessä asemassa. Toimintaan vastuuttaminen edistää identiteetin kehittymistä ja elämänhallintaa. Onnistuneen kuntoutumisen lähtökohtana on henkilön kokonaistilanteen arviointi, tarpeiden määrittely, keinovalikoima ja vaiheistettu työskentely sosiaalinen vahvistaminen. Työskentelyn onnistumista kuvaa riittävän ajoissa tapahtuvat yhteydenotot, sovitut toimintatavat ja sidosryhmien kanssa tapahtuva yhteistyö ja asiakassuhteeseen sitoutuminen. Verkostotyöskentelyssä korostuu paikallisten yhteistyökumppaneiden ja käytössä olevien mahdollisuuksien ja palvelujen tuntemus sekä paikallisesti luotavat käytännöt. Näemme erityisesti, että ja yhdyshenkilö -työotteella ja ajattelulla, voidaan parantaa työskentelyn onnistumisen edellytyksiä ja sitoutumista sekä yksilö- että koko työskentelyprosessin tasolla. Tämä malli auttaa selventämään prosessin kulkua ja toimijoiden rooleja kaikille osapuolille - niin vapautuvalle vangille tai yhdyskuntaseuraamusasiakkaalle itselleen kuin mukana oleville työntekijöille. Toiseksi mallin mukaan toimiminen auttaa välttämään katkoksia tiedonvaihdossa esimerkiksi henkilövaihdosten yhteydessä. Lisäksi se toimii perehdytysmateriaalina uusille työntekijöille. Kolmanneksi kuvattu malli on muunneltavissa. Käytännön työskentelyssä mallista nousee esiin kriittisiä kohtia ja kehittämistarpeita, joiden perusteella mallia voidaan edelleen kehittää kaikkien osapuolten kannalta parhaiten toimivaksi ja paikallisia tarpeita vastaavaksi. Nuoren asumisen polku rikosseuraamusalalla -materiaali on koottu työvälineeksi käytännön työhön. Se on tuotettu yhteistyössä eri tahojen kanssa, joille haluamme lausua kiitoksemme. Sari Timonen Nuorisoasuntoliitto ry hankekoordinaattori Markku Rautiainen Rikosseuraamuslaitos, Joensuun yhdyskuntaseuraamustoimisto Joensuun seudun nuorisoasuntoyhdistys ry

3 YHTEISTYÖN OSAPUOLET Rikosseuraamusalan toimijat (www.rikosseuraamus.fi): Arviointikeskus: Arviointikeskuksen rooli on tilannearvioinnissa, rangaistusajan suunnittelussa ja sijoituksen tekemisessä (Vati-vankitietojärjestelmä ja Tyyne-asiakastietojärjestelmä). Yhdyskuntaseuraamustoimisto: Yhdyskuntaseuraamustoimistolla on asiakkuuden hallinta läpi koko yhdyskuntaseuraamusten täytäntöönpanoprosessin (nimetyt yhdyshenkilöt, täytäntöönpanon vastuuhenkilö ja Tyyneasiakastietojärjestelmä). Riittävän ajoissa tehtävät yhteydenotot ja sidosryhmien kanssa tehtävä yhteistyö. Vankila (sijoitusvankila ja vapauttamisyksikkö): Vankilalla on asiakkuuden hallinta läpi koko vankeusrangaistuksen täytäntöönpanoprosessin (nimetyt yhdyshenkilöt, täytäntöönpanon vastuuhenkilö ja Vati-vankitietojärjestelmä). Riittävän ajoissa tehtävät yhteydenotot ja sidosryhmien kanssa tehtävä yhteistyö. Paikallinen asukasohjausryhmä (Aso-ryhmä): Asukasohjausryhmä on paikallinen keskustelufoorumi. Se voi olla perustettu esimerkiksi Paavoasukkaiden valintaa ja asumisen seurantaa ja arviointia varten. Ryhmä tekee päätökset Paavovalinnoista. Esimerkiksi Oulussa mukana on kaupungin sosiaalityö, Nuorten Ystävät ja Oulun seudun nuorisoasuntoyhdistys, Osna. Viranomaistahot: Lyhyt esittely paikallisista viranomaistahoista (nimetyt yhdyshenkilöt): esim. sosiaalitoimisto, asuntotoimisto ja velkaneuvonta. Vuokranantajatahot: Lyhyt esittely paikallisista vuokranantajatahoista (nimetyt yhdyshenkilöt): vuokranantajat ja isännöinti. Asumisen sisältöpalvelut, ohjatun ja tuetun asumisen palveluntuottaja(t): Lyhyt esittely toimijoista ja rooli (nimetyt yhdyshenkilöt): esim. Nuorisoasuntoliiton toimija. Nuorisoasuntoliittoon (NAL) kuuluu paikallisyhdistyksiä, joita on 28 eri puolilla Suomea (www.nal.fi). Ne tuottavat asumisen sisältöpalveluja, vuokraavat kohtuuhintaisia asuntoja alle 30- vuotiaille työssäkäyville tai työelämään hakeutuville nuorille. Lisäksi yhdistykset toimivat nuorten asumisen edunvalvojana ja asumisedellytysten vahvistajina. Arvinal on NAL-kentän asiakastietojärjestelmä.

4 Ajankäyttö: 1 henkilötyövuosi/10 nuorta. Kuntoutustaho/sidosryhmät: Lyhyt esittely sidosryhmän toimijoista ja niiden roolista (nimetyt yhdyshenkilöt): esim. päihde- ja mielenterveystyö sekä hoitoyhteisöt. Kohderyhmä ja tuetun asumispalvelun sisältö: Esimerkiksi NAL-kentän toimijat tarjoavat asumisen sisältöpalveluja. Kohderyhmänä ovat nuoret (18 29-vuotiaat) yhdyskuntaseuraamusasiakkaat ja vankilasta vapautujat. Asumisen tukipalvelu etenee vaiheittain (vahva, perus/normaali ja kevyt tuki). Palvelu on kohdennettu asunnottomille vuotialle nuorille, jotka tarvitsevat tukea itsenäisen asumisen aloittamiseen tai ne, joiden elämäntilanne ja asuminen on kriisiytynyt. Palvelun piiriin pääsy edellyttää asuntohakemusta ja motivaatiota. Työskentely etenee vaiheittain ja se on dokumentoitua (asiakastietojärjestelmä). Toiminta on sopimuksellista. Tuetun asumispalvelun tavoitteena on edistää asiakkaan edellytyksiä onnistua itsenäisessä asumisessa ja itsenäistymiskehitystä. Palvelun avulla turvataan asumisen jatkuminen ja tavoitellaan yhtenäisen asumishistorian syntymistä. Asumisen sisältöpalvelun rahoitus, ostopalvelu: Päätös asumisen tukipalvelusta: sosiaalitoimisto. Päätös asumisen tukipalvelusta: rikosseuraamusala (myöhemmin riseala) (ns. köyhyysrahaperusteinen rahoitusmalli). Työskentelyn onnistumista kuvaa riittävän ajoissa tapahtuvat yhteydenotot, sovitut toimintatavat ja sidosryhmien kanssa tapahtuva yhteistyö ja asiakassuhteeseen sitoutuminen. Verkostotyöskentelyssä korostuu paikallisten yhteistyökumppaneiden ja käytössä olevien mahdollisuuksien ja palvelujen tuntemus sekä paikallisti luotavat käytännöt. Paikallisten tarpeiden mukaan koottava ja valittava asukasohjausryhmä voi toimia muun muassa asumiseen liittyvien kysymysten koordinoijana. Asiakkaan tarpeiden oikea-aikainen asioiden käsittely asumiseen liittyvissä kysymyksissä avaa polun asiakkaan oman verkoston selvittämiseen ja sen kokoamiseen. Asukasohjausryhmä on työskentelyssä arvioinnin apuväline, kun asiakkaan omaa tarpeiden mukaista verkostoa kootaan. Se luo pohjaa n ja asiakkaan sekä tämän verkoston toiminnalle.

5 ASUMISPOLUN KUVAUS Asunnoton yhdyskuntaseuraamusasiakas/vapautuva vanki tarvitsee tukea asumiseensa (tarve tuetusta asumisesta). Arvion tarpeesta on tehnyt arviointikeskus, yhdyskuntaseuraamustoimiston tai vankilan keskusteltuaan asiakkaan/vangin kanssa. Vankeusrangaistuksen tai yhdyskuntaseuraamuksen täytäntöönpanoaika: 1. Vastuutyöntekijän yhteydenotto vuokranantajatahoon (esim. puhelimitse/ sähköpostitse, päivitetty lista vuokranantajien yhteystiedoista) 2. Yhteydenotto esim. sosiaalitoimistoon, asukasohjausryhmään ja kuntoutuksen sidosryhmiin Vankila RISEALA: nuoren asumisen polku Arviointikeskus: sijoitushaastattelu Sijoitusvankila ja vapauttamisyksikkö: toiminta- ja vapauttamissuunnitelma Asumisvalmennuksen suunnittelu ja toteutus yhdyskuntaseuraamuksen tai vankeusrangaistuksen aikana ennen nuoren muuttoa. Toteutus omana tai yhteistyökumppanien toteuttamana: asumisen kurssi, valmiudet taloudenhallinnan kurssi arjen taitojen kurssi asuntohakemukset yhteistyön aloitus isännöinnin ja tuetun asumisen palvelun tuottajan kanssa (esim. riittävän aikainen yhteydenotto, valmistautuminen asumiseen ja tiedonvaihto) Asumisen sisältöpalvelut Tuetun asumisen aika: Sovitut säännölliset tapaamiset (asuntokäynnit, valvojan ja tuetun asumisen sekä kuntoutuksen yhteistyö isännöinnin kanssa) Tietojen vaihtokäytännöt, seuranta ja arviointi Kriisitilanteiden käsittely Palaute Itsenäisen asumisen aika rangaistusajan jälkeen: Asumisen jatkuvuuden turvaaminen (riittävä tuki ja isännöinnin yhteistyökäytännöistä sopiminen) Kuntoutuksen jatkumot Kokemusten vaihto Palaute Kunnan sosiaalityöllä ja risealalla (vankila/yhdyskuntaseuraamustoimisto) on asiakkuuden hallinta läpi koko prosessin. Palvelusuunnitelman tarkistus sovitusti, vähintään x krt/vuosi. Punainen pallo osoittaa tarkastuspisteet () täytäntöönpanon ja asumiseen liittyvän työskentelyn aikana. Yhdyskuntaseuraamustoimisto Yhdyskuntaseuraamuksen toimenpano: työskentely-, valvonta- ja toimeenpanosuunnitelma Asiakas/vanki: asumisen ja tuen tarpeet ja motivaatio Tarve tukeen haku- ja selvittelyprosessissa ja asioiden hoidossa Tarve tukeen asumisessa Yhteistyö ja tiedonvaihto Koevapaus, ehdonalaisessa valvonnassa olevat ja yhdyskuntaseuraamusasiakkaat, kuntoutuksen toimijat Vankila Yhdyskuntaseuraamustoimisto Palveluntuottajat Asuntotoimi/vuokranantajat/isännöinti Kunnan sosiaalityö Päihde- ja mielenterveystyö Kolmannen sektorin palvelut, esim. tuettu asuminen

6 TYÖSKENTELYN KESKEISET VAIHEET Arviointikeskus, sijoitusvankila, vapauttamisyksikkö, yhdyskuntaseuraamustoimisto: Asumisen ja tuen tarpeen kartoitus, asumisvalmiudet (nimetty vastuuhenkilö) Riski- ja tilannearvio Toiminta-, vapauttamis-, valvonta-/toimeenpano- ja työskentelysuunnitelma Yhteistyötahojen kartoittaminen (esim. sosiaalityö, asuntotoimi, vuokranantajat, päihde- ja/tai mielenterveystyö, terveydenhoito, hoitoyhteisö) Arviointikeskus, sijoitusvankila, vapauttamisyksikkö, yhdyskuntaseuraamustoimisto noin 3 kk ennen vapautumista: Yhdyskuntaseuraamuksen täytäntöönpanon vaiheessa, yhdyskuntaseuraamustoimisto: Yhteydenotto asumisen ja tuetun asumisen toimijaan, yhteistyön aloittaminen Nuoren valmentaminen valvonta-ajan asumiseen yhteistyössä asumisen toimijan kanssa Asuntohakemus Nuoren muutto ja asumisen aloittaminen: Nuori vapautuu vankilasta, tukihenkilö/valvoja saattaa asunnolle Yhdyskuntaseuraamuksen täytäntöönpanosta vastaavan työntekijän rooli Asumisohjaajan, vastuu- ja /tai tukihenkilön tms. tiivis kontakti alussa, suunnitelman tarkistus Tiedonvaihto valvojan, tuetun asumisen toimijan ja isännöinnin välillä Yhteisesti (nuori ja keskeiset toimijat) sovitut käytännöt/menettelytavat kriisin sattuessa Asumisen sisältöpalvelut, tuetun asumisen aika: Yhteisen suunnitelman mukainen työskentely, seuranta, arviointi ja palaute Tuetun asumisen palveluntuottajien, valvojien ja isännöinnin yhteistyö ja riittävä tiedonvaihto (myös hoitotahon, jos on mukana) Rangaistusajan päättyminen: Asumisen jatkon turvaaminentuen jatkaminen tarvittaessa, seurantakäytännöt (TÄMÄ VAIHE ISÄNNÖINNIN KANNALTA KRIITTINEN) Itsenäinen asuminen onnistuu Jos itsenäinen asuminen ei onnistu, vaihtoehtojen etsiminen (esim. päihde-, mielenterveyspalvelut tai hoitolaitos)

7

8

9 TÄYTÄNTÖÖNPANON TYÖVAIHEISIIN LIITTYVÄ KUVAUS, TOIMINTAKÄYTÄNNÖT TOIMEEN- PANO Toimijat Toiminto Asiakirjat, päätökset ja muut dokumentit ARVIOINTI- KESKUS: sijoitushaastattelu Arviointikeskus Haastattelu Rangaistusajan suunnitelma Riski- ja tilannearvio Vati-vankitietojärjestelmä VANKEUS- AIKA: noin 6 kk ennen vapautumista tai koevapautta Sijoitusvankila Vapauttamisyksikkö Yhdyskuntaseuraamustoimisto 1. Vankilan (sosiaalityöntekijä, rikosseuraamusesimies tai ohjaaja) ja vanki 2. Vankilan 3. Vankilan ja ohjaaja 4. Vanki ja ovat yhteydessä vuokranantajatahoon (isännöitsijä, asumisohjaaja) 5. Vanki, kunnan sosiaalityöntekijä/ ohjaaja ja vankilan ovat yhteydessä vuokranantajatahoon/asumisohjaajaan 6. Vanki, vankilan, vuokranantaja, asumisohjaaja, vertaistukitaho, yhdyskuntaseuraamustoimiston valvoja Haastattelu, ohjaus ja työskentely - asumisen ja tuen tarpeen kartoitus, itsenäisen asumisen valmiudet ja motivaatio - yhteydenotto sosiaalitoimeen, esim. asunnottomien sosiaalityöntekijään - päivitettyä tietoa asuntotilanteesta ja asuntotarjonnasta (esim. lista vuokranantajien yhteystiedoista) - järjestää asumisneuvontaan ja asumisen hakemiseen liittyvää valmennusta esim. asumisinfon tai asumiskurssin muodossa - järjestää arjen taitoihin ja talouden hallintaan liittyvää valmennusta esim. kurssien muodossa - erityisryhmien tarpeet huomioon: romanit, maahanmuuttajat ja muut vähemmistöt - yhteydenotto infojen ja kurssien tarjoajaan (esim. paikalliseen nuorisoasuntoyhdistykseen) - asumisen kurssi - taloudenhallinnan kurssi - arjen taitojen kurssi - yhteydenotto puhelimitse tai sähköpostitse - asunnon haku noin 3 kk ennen vapautumista - asumiseen liittyvien oikeuksien ja vastuiden selvittäminen - asumiseen liittyvien oikeuksien ja vastuiden selvittäminen (esim. vuokravelka) - asunnon saaminen - muuttoon valmistautuminen ja muutto - tavaroiden, huonekalujen hankinta - tuetun asumisen arviointijakson aloitus Rangaistusajan suunnitelma Riski- ja tilannearvio Toimintasuunnitelma Vapauttamissuunnitelma Vati-vankitietojärjestelmä - rangaistusajan suunnitelma - riski- ja tilannearvio - kurssien ja/tai infojen ajankohdista sopiminen - ryhmän kokoaminen - tarpeiden selvittäminen palvelun tarjoajalle - kurssimateriaalit - asuntohakemus liitteineen - toimeentulotuen ja vuokravakuuden/vuokranmaksun varmistaminen kunnan sosiaalityöntekijältä - vuokrasopimus - vuokravakuuden maksu - vuokran maksu - maksusitoumus tai muu päätös tavaroiden, esim. huonekalujen hankintaa varten - muuttoilmoitus - sähkösopimus - kotivakuutus - pankkitili, pankkikortti - tuetun asumisen sopimus - lupa tietojen vaihtoon nimettyjen tahojen välillä

10 TÄYTÄNTÖÖNPANON TYÖVAIHEISIIN LIITTYVÄ KUVAUS, TOIMINTAKÄYTÄNNÖT TOIMEENPANO: Toimijat Toiminto Asiakirjat, päätökset ja muut dokumentit LAUSUNTO- ASIAKKUUS Arviointikeskus Yhdyskuntaseuraamustoimisto Haastattelu(t), tilannearvio, lausunto Seuraamusselvitys, nuorisorangaistuksen toimeenpanosuunnitelma, yhdyskuntapalvelun soveltuvuusselvitys, lausunto Tyyne-asiakastietojärjestelmä KOEVAPAUS Sijoitusvankila, vapauttamisyksikkö, yhdyskuntaseuraamustoimisto Valvonta, tilannearvio Vati-vankitietojärjestelmä Tyyne-asiakastietojärjestelmä Toimintasuunnitelma EHDONALAINEN VALVONTA EAV Yhdyskuntaseuraamustoimisto Valvonta, tilannearvio ja työskentely Vati-vankitietojärjestelmä Tyyne-asiakastietojärjestelmä Valvontasuunnitelma Työskentelysuunnitelma YHDYSKUNTA- PALVELU YKP Yhdyskuntaseuraamustoimisto Tilannearvio, seuraamuksen suorittaminen ja työskentely Tyyne-asiakastietojärjestelmä Toimeenpano- ja työskentelysuunnitelma EHDOLLISESTI RANGAISTUN NUOREN VALVONTA ERN Yhdyskuntaseuraamustoimisto Valvonta, tilannearvio ja työskentely Tyyne-asiakastietojärjestelmä Toimeenpano- ja työskentelysuunnitelma NUORISO- RANGAISTUS NR Yhdyskuntaseuraamustoimisto Valvonta, tilannearvio ja työskentely Tyyne-asiakastietojärjestelmä Toimeenpano- ja työskentelysuunnitelma

11 TÄYTÄNTÖÖNPANON TYÖVAIHEISIIN LIITTYVÄ KUVAUS, TOIMINTAKÄYTÄNNÖT 1. Arviointikeskuksen työntekijä, yhdyskuntaseuraamustoimiston ja asiakas ja vankilan - asumisen ja tuen tarpeen kartoitus, itsenäisen asumisen valmiudet ja motivaatio - yhteydenotto sosiaalitoimeen, esim. asunnottomien sosiaalityöntekijään - päivitettyä tietoa asuntotilanteesta ja asuntotarjonnasta (esim. lista vuokranantajien yhteystiedoista) - Tyyne-asiakastietojärjestelmä - toimintasuunnitelma - valvontasuunnitelma - tilannearvio - työskentelysuunnitelma - toimeenpanosuunnitelma 2. Yhdyskuntaseuraamustoimiston 3. Yhdyskuntaseuraamustoimiston 4. Yhdyskuntaseuraamustoimiston Asumisohjaaja 5. Asiakas, kunnan sosiaalityöntekijä/ ohjaaja ja yhdyskuntaseuraamustoimiston ovat yhteydessä vuokranantajatahoon/asumisohjaajaan 6. Asiakas, yhdyskuntaseuraamustoimiston, vuokranantaja, asumisohjaaja, vertaistukitaho, vankilan - järjestää asumisneuvontaan ja asumisen hakemiseen liittyvää valmennusta esim. asumisinfon - järjestää arjen taitoihin ja talouden hallintaan liittyvää valmennusta - erityisryhmien tarpeet huomioon: romanit, maahanmuuttajat ja muut vähemmistöt - yhteydenotto infojen ja kurssien tarjoajaan (esim. paikalliseen nuorisoasuntoyhdistykseen) - asumisen info - taloudenhallinnan neuvonta/ohjaus - arjen taitojen neuvonta/ohjaus - asunnon haussa avustaminen - asumiseen liittyvien oikeuksien ja vastuiden selvittäminen - asumiseen liittyvien oikeuksien ja vastuiden selvittäminen (esim. vuokravelka) - asunnon saaminen - muuttoon valmistautuminen ja muutto - tavaroiden, huonekalujen hankinta - tuetun asumisen arviointijakson aloitus - infojen ajankohdista sopiminen - tarpeiden selvittäminen palvelun tarjoajalle - materiaalit - asuntohakemus liitteineen - toimeentulotuen ja vuokravakuuden/vuokranmaksun varmistaminen kunnan sosiaalityöntekijältä - vuokrasopimus - vuokravakuuden maksu - vuokran maksu - maksusitoumus tai muu päätös tavaroiden, esim. huonekalujen hankintaa varten - muuttoilmoitus - sähkösopimus - kotivakuutus - pankkitili, pankkikortti - tuetun asumisen sopimus - lupa tietojen vaihtoon

12 KESKEISET TOIMIJAT PROSESSIN ERI VAIHEISSA Nuori: yhdyskuntaseuraamusasiakas vanki Kunnan sosiaalityöntekijä, ohjaaja Vankilan Yhdyskuntaseuraamustoimiston Sidosryhmä esim. kuntoutus, isännöinti Palvelun tuottaja asumisen sisältöpalvelu, asumisen tuki Työskentelyn toteutusvastuu, värien selitykset: x (x) Vastaa vaiheen toteuttamisesta Mukana vaiheen toteuttamisessa PROSESSIN VAIHE ASUMISEEN LIITTYVÄSÄ TYÖSKENTELYSSÄ Prosessin vaihe Vanki: tilannekartoitus (asumisen osio), merkinnät: Vati-vankitietojärjestelmä Toimintasuunnitelma, koevapaus, asuminen Vapauttamissuunnitelma (EAV), asuminen Lausuntoasiakas: tilannekartoitus (asumisen osio), merkinnät: Tyyne-asiakastietojärjestelmä Yhdyskuntaseuraamusasiakas (NR, ERN, YKP ja EAV): tilannekartoitus, työskentely- ja toimeenpanosuunnitelma, asuminen, merkinnät: Tyyne-asiakastietojärjestelmä Valvontasuunnitelma (EAV), asuminen Info asumisesta, neuvonta ja ohjaus Asuntotilanne, lähtötilanteen kartoitus, haastattelu(t) (esim. NAL-toimija) Lupa tietojen vaihtoon -lomake Asuntohakemuksen jättäminen Palvelusuunnitelma asumisen ajalle Viranomaisasiointi Päätös takuuvuokrasta Kuntoutuksen kartoitusjakso Kuntoutuksen suunnitelma Asumisen suunnitelma (esim. NAL-toimija, Arvinal-asiakastietojärjestelmä) Päätös asumisen tukipalvelusta: sosiaalitoimisto Päätös asumisen tukipalvelusta: riseala (ns. köyhyysaraha) Asumisen perehdytys (esim. NAL-toimija) Muuttoilmoituksen tekeminen Työskentely, kotikäynnit, puuttuminen ongelmatilanteisiin (asumisen tukipalvelu ja isännöinti) Seuranta Palvelun muuttaminen Palaverit sidosryhmien kanssa Asiakkuuden päättäminen, arviointi Palvelun arviointi Palaute Palvelun päättäminen Jatkosuunnitelma(t)

13 Prosessin vaihe asumiseen liittyvässä työskentelyssä Vanki: tilannekartoitus (asumisen osio), merkinnät: Vati-vankitietojärjestelmä Toimintasuunnitelma, koevapaus, asuminen Vapauttamissuunnitelma (EAV), asuminen Lausuntoasiakas: tilannekartoitus (asumisen osio), merkinnät: Tyyneasiakastietojärjestelmä Yhdyskuntaseuraamusasiakas (NR, ERN, YKP ja EAV): tilannekartoitus, työskentely- ja toimeenpanosuunnitelma, asuminen, merkinnät: Tyyne-asiakastietojärjestelmä Valvontasuunnitelma (EAV), asuminen Info asumisesta, neuvonta ja ohjaus Asuntotilanne, lähtötilanteen kartoitus, haastattelu(t) (esim. NALtoimija) Lupa tietojen vaihtoon -lomake Asuntohakemuksen jättäminen Palvelusuunnitelma asumisen ajalle Viranomaisasiointi Päätös takuuvuokrasta Kuntoutuksen kartoitusjakso Kuntoutuksen suunnitelma Asumisen suunnitelma (esim. NALtoimija, Arvinal-asiakastietojärjestelmä) Päätös asumisen tukipalvelusta: sosiaalitoimisto Päätös asumisen tukipalvelusta: riseala (ns. köyhyysaraha) Asumisen perehdytys (esim. NALtoimija) Muuttoilmoituksen tekeminen Työskentely, kotikäynnit, puuttuminen ongelmatilanteisiin (asumisen tukipalvelu ja isännöinti) Seuranta Palvelun muuttaminen Palaverit sidosryhmien kanssa Asiakkuuden päättäminen, arviointi Palvelun arviointi Palaute Palvelun päättäminen Jatkosuunnitelma(t) Nuori: yhdyskuntaseuraamusasiakas, vanki Kunnan sosiaalityöntekijä, ohjaaja Vankilan Yhdyskuntaseuraamustoimiston Sidosryhmä (esim. kuntoutus, isännöinti) Palvelun tuottaja (asumisen sisältöpalvelu, asumisen tuki)

14 KESKEINEN SISÄLTÖ: mitä, miten ja miksi 1. Asumisohjaus ensimmäisten tapaamisten yhteydessä kartoitetaan kokonaistilannetta (kartoitusvaihe): itsenäisen asumisen valmiudet, motivaation ja tarpeiden selvittäminen, asunnon hakeminen ja tuetun asumisen palvelusuunnitelma (esim. riittävän aikainen yhteydenotto, valmistautuminen asumiseen ja tiedonvaihto). 2. Asumisohjaustyöskentely tuetun asumisen aikana, seuranta, arviointi ja palaute. Ohessa on esimerkinomainen kuvaus tuetun asumispalvelun työskentelyvaiheista.

15 3. Asumisohjaus tuetun asumisen päättyessä tai asiakkaan tilanteen muuttuessa 4. Kirjallinen dokumentointi, raportointi ja palaute (asiakastietojärjestelmät: esim. Vati, Tyyne ja Arvinal) 5. Jatkumo(t) asumisen tukitoiminnan päätyttyä

16 VANKILASTA VAPAUTUVIEN JA YHDYSKUNTASEURAAMUSASIAKKAIDEN TUKIMUODOT TOIMIJA ASUMINEN TALOUS TYO/OPISKELU VAPAA-AIKA Riseala Arviointikeskus Vankila Yhdyskuntaseuraamustoimisto Kunta/ kaupunki, sosiaalitoimi, asunnottomien palvelut Asumistilanteen, tarpeiden ja valmiuksien kartoitus sekä asunnon hankkimiseen liittyvä ohjaus ja neuvonta työskentelyn/valvontatapaamisilla. Yksilö- ja/tai ryhmätyöskentely. Verkostoyhteistyö kuntien sosiaalitoimen, asukasohjausryhmän, vuokranantajien, isännöinnin, päihdepalvelun ja asumispalveluja tarjoavien kanssa. Aika sosiaalityöntekijälle, sosiaaliohjaajalle tai kanslistille. Kokonaistilanteen kartoitus. Ohjaus ja neuvonta asunnonhaussa. Vuokravakuuksien myöntäminen. Tukiasunnot. Toimeentulotilanteen kartoitus sekä ohjaus ja neuvonta toimeentuloon ja velkoihin liittyvissä asioissa (esim. sosiaalitoimeen, Kelaan, velkaneuvontaan ja ulosottoon). Tapaamisilla myös hakemusten täyttöä, sakkosaldokyselyt ja harjoituksia. Toimeentulotuen käsittely. Työ- ja opiskelutilanteen kartoitus sekä ohjaus ja neuvonta koulutus-, työ- ja eläkkeen hakuasioissa. Ohjaaminen esim. työ- ja elinkeinotoimiston, Kelan, työvoiman palvelukeskuksen ja sosiaalitoimen palveluihin. Verkostotyö mm. oppilaitosten kanssa. Aasiakkaan mukana palavereissa. Internetin palvelujen hyödyntämistä ja erilaisten harjoitusten tekoa työskentelyn aikana ja valvontatapaamisilla. Aktivointisuunnitelma ja yhteistyö työ- ja elinkeinotoimiston kanssa. Ohjaus työvoimanpalvelukeskukseen, typpiin. Kuntouttava työtoiminta. Asiakkaan vapaaajan toimintojen kartoitus (lausuntovaiheessa). Puheeksi myös tapaamisilla. Ohjausta ja neuvontaa. Ohjaus vertaistukiryhmiin ja vapaaajan toimintoihin. SOSIAALISET SUHTEET sosiaalinen tuki Työskentelyn/valvonnan alussa sosiaalisen tilanteen kartoitus (mm. verkostokartta), keskustelut ja erilaiset harjoitukset tapaamisilla, käsitellään myös toimintaohjelmissa (mm. 10-tunnin liikenneturvaohjelma, Suuttumuksen hallinta, Viisi keskustelua muutoksesta). Yksilö- ja/tai ryhmätyöskentely. Verkostotyö sosiaalitoimen kanssa. Ohjaus vertaistukiryhmiin ja esim. leireille. PÄIHDE- JA MIELENTERVEYS Tilanteen kartoitus, keskustelut ja harjoituksia tapaamisilla. Päihdelinkin testit. Hoitoon motivointi, ohjaus ja neuvonta (esim. toimintaohjelmissa). Verkostotyön tärkeys ja palaverit: mm. päihdehuollon eri toimijat ja sosiaalitoimi. Tilannekartoitus, päihdekuntoutussuunnitelmat. Ohjaus palveluihin. Verkostotyö. RIKOLLISUUS Tilanteen kartoitus päätelmineen ja työskentelysuunnitelma sisältää motivaation ja uusintariskin arvioinnin. Seuranta/kontrolli. Käsitellään vankeuden aikana ja valvontatapaamisilla. Motivointi muutokseen ja voimavarat. Menetelminä yksilökeskustelut, toimintaohjelmat ja motivoiva haastattelu. Ohjaus ja neuvonta sekä verkostotyö. Rikoksettoman elämän ja arjen hallinnan tukeminen. Yhteistyö yhdyskuntaseuraamustoimistojen ja vankiloitten kanssa sovitun yhteistyömallin mukaisesti.

17 Työ- ja elinkeinotoimisto Työvoiman palvelukeskus (palvelutarvearvion kautta) Vanki Asiakas Vuokranantaja Isännöinti Seurakunta Mielenterveyspalvelut Verkostotyö. Ohjaus- ja neuvontatyö. Normaalit asunnonhakukanavat. Pohdinta vaihtoehdoista. Tuen tarve. Hakutoimet. Asukasvalinnat. Tukiasunnot. Yhteistyö, ohjaus- ja neuvonta. Selvittely. Toimenpiteet. Taitojen harjoittelu. Aktivointisuunnitelma yhteistyössä sosiaalitoimen kanssa. Laaja verkostotyö. Työnhakuvalmiuksia kehittäviä ryhmiä ja kursseja. Ohjataan hakemaan työtä, koulutusta. Käytössä normaalit työhallinnon toimenpiteet sekä ryhmät ja koulutukset. Kuntouttava työtoiminta. Kartoitus. Hakutoimet. Toiminta. Ohjataan ja neuvotaan vapaa-ajan harrastuksiin. Arjen jäsentyminen. Toiminta. Verkostot. Moniammatillisen tiimin palvelut käytössä. Kartoitetaan sosiaalinen verkosto. Ryhmäpalveluissa vertaistuki on mahdollista. Arjen jäsentyminen. Toiminta. Taitojen harjoittelu. Verkostot. Verkostotyö. Ohjaus, neuvonta, motivointi ja kartoitus. Käytössä normaalit päihde- ja mielenterveyspalvelut. Kartoitus. Tarve. Hakeutuminen. Toiminta. Verkostotyö ja yhteistyö. Asiakkaan kanssa tehdään yksilöllinen suunnitelma. Arjen jäsentyminen. Asiointi. Käyttäytyminen. Toiminta. Vuokraseuranta. Verkostoyhteistyö. Verkostoyhteistyö. Asukasvalinnat. Isännöinti. Vuokraseuranta. Sosiaalinen isännöinti. Puuttuminen ongelmakäyttäytymiseen. Ruokapankkitoiminta. Kriisiluonteinen taloudellinen avustaminen. Seurakuntien tilaisuudet. Henkilökohtaiset keskustelut, retket ja leirit. Mielenterveystyön ja päihdetyön retket ja Työntekijöiden leirit. vankilavierailut. Diakoniatyöntekijöiden vastaanotot. Yksilö- ja/tai ryhmätyöskentely. Mielenterveyspalvelujen tarve. Psyykkinen problematiikka on palvelujen käyttöön ohjaava syy. Räätälöidysti kysymykseen kaikki käytettävissä olevat palvelut. Rikoksettoman elämän ja arjen hallinnan tukeminen.

18 Päihdepalvelut ja asumispalvelut Tukiasunnot. Järjestöt, jotka tarjoavat asumisen sisältöpalveluja ja asuntoja: esim. NALkentän toimijat Järjestöt: edunvalvonta ja projektit, hankerahoitus Alle 30-vuotiaille. Asukasvalinnat. Sosiaalinen isännöinti. Asumisen sisältöpalvelut: asumisneuvontaa ja ohjausta sekä asukastoimintaa. Asumisohjaajan tavoitettavuus ja läsnäolo asuntokohteissa. Vertaistuki. Tuettu asumispalvelu. Kotikäynnit. Puuttuminen ongelmakäyttäytymiseen. Yksilö- ja/tai ryhmätyöskentely. Ohjaus ja neuvonta arjen askareissa ja elämänhallinnassa. Ohjaus ja neuvonta arjen askareissa ja elämänhallinnassa. Talouden suunnitteluun ohjaaminen. Verkostotyö ja palveluohjaus (esim. velkaneuvonta). Ohjausta ja neuvontaa asumisen ja toimeentulon varmistamiseksi. Rinnalla kulkemista. Kotikäynnit asioiden sujumisen seuraamiseksi. Tarvittaessa mukaan virastokäynneille. Tukea ja neuvoja päihteiden käytön tilalle. Asiakkaan resurssit käyttöön. Ohjaus ja neuvonta koulutus-, työ- ja eläkkeen hakuprosesseissa. Verkostotyö. Koulutukseen ja työllistymiseen ohjausta, yhteistyötä nuorten työllistämispalveluiden kanssa, esim. kuntouttavaa työtoimintaa. Ohjaaminen esim. työ- ja elinkeinotoimiston, Kelan, työvoiman palvelukeskuksen ja sosiaalitoimen palveluihin. Ohjaaminen esim. Kotikäynnit asioiden työ- ja elinkeinotoimiston, Kelan, työ- sujumisen seuraamiseksivoiman palvelukeskuksen ja sosiaali- Tarvittaessa mukaan virastokäynneille. toimen palveluihin. Tukea ja neuvoja päihteiden käytön tilalle. Toiminnan suunnittelu. Kaveripiiri. Palveluohjaus. Aktiivinen asukastoiminta. Harrastuksiin ohjaaminen. Vertaistuki. Harrastusmahdollisuuksien kartoittaminen asiakkaan kanssa, ohjaaminen harrastuksiin. Tukiverkoston kartoittaminen. Yhteistyö tarvittaessa omaisten kanssa. Ohjaus harrastuksiin ja vertaistukiryhmiin. Tukiverkoston kartoittaminen, luonnollisien verkostojen vahvistaminen. Vertaistuki. Yksilö- ja/tai ryhmätyöskentely. Ohjaus sosiaalisiin tilanteisiin ja tapahtumiin: esim. päivätoiminnat ja harrastukset. Tuki viranomaisasioinnissa. Ohjaus sosiaalisiin tilanteisiin ja tapahtumiin: esim. päivätoiminnat ja harrastukset. Tuki viranomaisasioinnissa. Päihteettömään elämäntapaan ohjaaminen. Keskustelut, psykososiaalinen tuki. Tarvittaessa hoitoon ohjaus, seuranta ja hoidontarpeen arviointi. Palveluohjaus. Asiakkaan kuuleminen ja keskustelut kotikäyntien yhteydessä. Tarvittaessa ohjaus päihde- ja mielenterveyspalvelujen piiriin. Rikoksettoman elämän ja arjen hallinnan tukeminen kotikäyntien avulla. Rikoksettoman elämän ja arjen hallinnan tukeminen. Palveluohjaus, yhteistyö esim. sosiaaliviranomaisen, yhdyskuntaseuraamustoimiston ja poliisin kanssa. Rikoksettoman elämän ja arjen hallinnan tukeminen kotikäyntien avulla.

19

Toimivat yhteistyömallit vapautuvien asunnottomuuden ennaltaehkäisyssä ja vähentämisessä

Toimivat yhteistyömallit vapautuvien asunnottomuuden ennaltaehkäisyssä ja vähentämisessä Toimivat yhteistyömallit vapautuvien asunnottomuuden ennaltaehkäisyssä ja vähentämisessä VAT-yhteistyöpäivät Rovaniemellä 30.11.2016 Anna Leppo, Projektikoordinaattori, VAT-verkosto ja Yhdessä tukien,

Lisätiedot

Nuorten asunnottomien tuetut asumispalvelut Espoossa. Anna-Maija Josefsson

Nuorten asunnottomien tuetut asumispalvelut Espoossa. Anna-Maija Josefsson Nuorten asunnottomien tuetut asumispalvelut Espoossa Anna-Maija Josefsson 19.9.2011 Tukiasumisen muotoja Tukiasuminen Tukiasuminen tapahtuu tavallisessa asuntokannassa sijaitsevissa asunnoissa. Asukkaat

Lisätiedot

Nuori yhdyskuntaseuraamusasiakkaana

Nuori yhdyskuntaseuraamusasiakkaana Nuori yhdyskuntaseuraamusasiakkaana Vapautuvien asumisen tuen verkosto 18.11.2015 Apulaisjohtaja Risto Huuhtanen Rikosseuraamustyöntekijä Kari Lägerkrantz Uudenmaan yhdyskuntaseuraamustoimisto Määritelmät:

Lisätiedot

Kuntouttava työtoiminta Espoossa 2013

Kuntouttava työtoiminta Espoossa 2013 Kuntouttava työtoiminta Espoossa 2013 Koppi Kohti kuntouttavampia työelämäpalveluita hanke Projektisuunnittelija Hilla-Maaria Sipilä KOPPI - Kohti kuntouttavampia työelämäpalveluita Yhteistyössä: Terveyden

Lisätiedot

#Noste sosiaalista kuntoutusta Lahdessa

#Noste sosiaalista kuntoutusta Lahdessa #Noste sosiaalista kuntoutusta Lahdessa Valtakunnalliset aikuissosiaalityön päivät 25.-26.1.2017 Lahti Sibeliustalo Kaisa Hujanen Johtava sosiaalityöntekijä Lahden aikuissosiaalityö 23.1.2017 Kaisa Hujanen

Lisätiedot

Täytä tämä hakemus yhdessä vankilan työntekijän, YKS-toimiston työntekijän tai sosiaalityöntekijän kanssa)

Täytä tämä hakemus yhdessä vankilan työntekijän, YKS-toimiston työntekijän tai sosiaalityöntekijän kanssa) 1 Täytä tämä hakemus yhdessä vankilan työntekijän, YKS-toimiston työntekijän tai sosiaalityöntekijän kanssa) HAKEMUS / ESITIETOLOMAKE KRIMINAALIHUOLLON TUKISÄÄTIÖN KUNTOUTTAVIIN TUKIASUMISPALVELUIHIN Etunimet

Lisätiedot

Vanhemmuuden arviointi osana rangaistuksen täytäntöönpanoa - Kommenttipuheenvuoro yhdyskuntaseuraamustoimiston näkökulmasta

Vanhemmuuden arviointi osana rangaistuksen täytäntöönpanoa - Kommenttipuheenvuoro yhdyskuntaseuraamustoimiston näkökulmasta Vanhemmuuden arviointi osana rangaistuksen täytäntöönpanoa - Kommenttipuheenvuoro yhdyskuntaseuraamustoimiston näkökulmasta Naisvankiseminaari 8.-9.3.16 Rikosseuraamusesimies Pia Ylikomi pia.ylikomi@om.fi

Lisätiedot

PAAVO-ohjelman toteutus ja haasteet. Organisaatiotaso Sininauhasäätiö

PAAVO-ohjelman toteutus ja haasteet. Organisaatiotaso Sininauhasäätiö PAAVO-ohjelman toteutus ja haasteet Organisaatiotaso Sininauhasäätiö PAAVO-OHJELMA palveluntuottajan näkökulmasta Vahva tuki ohjelman mukaisiin investointeihin ja palvelujen kehittämiseen (RAY ja ARA)

Lisätiedot

MIEPÄ -kuntoutusmalli. Paljon tukea tarvitsevien palveluprosessit ja rakenteet Pohjois-Suomessa seminaari Amira Bushnaief

MIEPÄ -kuntoutusmalli. Paljon tukea tarvitsevien palveluprosessit ja rakenteet Pohjois-Suomessa seminaari Amira Bushnaief MIEPÄ -kuntoutusmalli Paljon tukea tarvitsevien palveluprosessit ja rakenteet Pohjois-Suomessa seminaari 15.1.2014 Amira Bushnaief MIEPÄ RAY:n rahoittama kehityshanke vuosina 2003-2010 Oulun kaupungin

Lisätiedot

Oulun seudun lastensuojelun kehittämisyksikön lastensuojelun foorumi 21.3.2009 PERHETYÖN JA SOSIAALITYÖN YHTEISTYÖN KEHITTÄMINEN LASTENSUOJELUSSA

Oulun seudun lastensuojelun kehittämisyksikön lastensuojelun foorumi 21.3.2009 PERHETYÖN JA SOSIAALITYÖN YHTEISTYÖN KEHITTÄMINEN LASTENSUOJELUSSA 1 Oulun seudun lastensuojelun kehittämisyksikön lastensuojelun foorumi 21.3.2009 PERHETYÖN JA SOSIAALITYÖN YHTEISTYÖN KEHITTÄMINEN LASTENSUOJELUSSA Ryhmätyöt Teema 1: Sosiaalityön ja perhetyön yhteistyön

Lisätiedot

MIELENTERVEYS- JA PÄIHDEONGELMAISTEN ASUMISPALVELUISTA

MIELENTERVEYS- JA PÄIHDEONGELMAISTEN ASUMISPALVELUISTA MIELENTERVEYS- JA PÄIHDEONGELMAISTEN ASUMISPALVELUISTA Sosiaali- ja terveystoimen vastuu: -Sosiaalihuoltolain (1301/2014) 21 :n mukainen asumispalvelu tarkoittaa kokonaisuutta, jossa asunto ja asumista

Lisätiedot

Asuminen ja Ohjaamot. Nuorten asumisen näkökulmia Ohjaamo-toimintaan

Asuminen ja Ohjaamot. Nuorten asumisen näkökulmia Ohjaamo-toimintaan Asuminen ja Ohjaamot Nuorten asumisen näkökulmia Ohjaamo-toimintaan Perfect match? Nuorten asunnottomuutta tai asumisen ongelmia ei tilastojen perusteella ole onnistuttu vähentämään toivotulla tavalla

Lisätiedot

Toimivat yhteistyömallit rikosseuraamustaustaisten asunnottomuuden ennaltaehkäisyssä ja vähentämisessä

Toimivat yhteistyömallit rikosseuraamustaustaisten asunnottomuuden ennaltaehkäisyssä ja vähentämisessä Toimivat yhteistyömallit rikosseuraamustaustaisten asunnottomuuden ennaltaehkäisyssä ja vähentämisessä VAT-verkoston tapaaminen Seinäjoella 7.9.2016 Anna Leppo, Projektikoordinaattori, VAT-verkosto ja

Lisätiedot

Kempeleen kunnan työpaja ZUUMI-PAJA Toimintasuunnitelma 2016

Kempeleen kunnan työpaja ZUUMI-PAJA Toimintasuunnitelma 2016 Kempeleen kunnan työpaja ZUUMI-PAJA Toimintasuunnitelma 2016 Kempeleen kunta Nuorisopalvelut xx.xx.2015 Johdanto Nuorisotyö ja -politiikka kuuluvat kunnan tehtäviin (Nuorisolaki, Kuntien nuorisotyö ja

Lisätiedot

LAPSIPERHEIDEN ASUMISEN TURVAAMINEN. Voimanpesä ja Kotipesä-hankkeet Liisa Leino

LAPSIPERHEIDEN ASUMISEN TURVAAMINEN. Voimanpesä ja Kotipesä-hankkeet Liisa Leino LAPSIPERHEIDEN ASUMISEN TURVAAMINEN Voimanpesä ja Kotipesä-hankkeet Liisa Leino ESPOON JÄRJESTÖJEN YHTEISÖ Espoon Järjestöjen Yhteisö EJY on alueellinen sosiaali-, terveys- ja hyvinvointialan järjestöjen

Lisätiedot

Sosiaalityö päivystyksessä - pilotin kokemukset

Sosiaalityö päivystyksessä - pilotin kokemukset Sosiaalityö päivystyksessä - pilotin kokemukset Päivystys ja muut 24/7 - palvelut - seminaari Laajavuori 11.5.2016 Hanketyöntekijä Päivi Koikkalainen Keski-Suomen SOTE 2020 hanke & Keski-Suomen shp/campus

Lisätiedot

Kohti avoimempaa täytäntöönpanoa Yhdyskuntaseuraamukset ja vaiheittainen vapauttaminen yhteiskunnan turvallisuuden edistäjinä

Kohti avoimempaa täytäntöönpanoa Yhdyskuntaseuraamukset ja vaiheittainen vapauttaminen yhteiskunnan turvallisuuden edistäjinä Kohti avoimempaa täytäntöönpanoa Yhdyskuntaseuraamukset ja vaiheittainen vapauttaminen yhteiskunnan turvallisuuden edistäjinä Naisjohtajat Risessä 13.6.2016 Ylijohtaja Tuula Asikainen ORGANISAATIO Rikosseuraamuslaitos

Lisätiedot

Move On! Nuorten työllisyyshanke 2014-2017 Uudenmaan Ely-keskus ja Kris-Etelä-Suomi ry

Move On! Nuorten työllisyyshanke 2014-2017 Uudenmaan Ely-keskus ja Kris-Etelä-Suomi ry Oletko kyllästynyt rikolliseen elämäntapaan? Move On! Nuorten työllisyyshanke 2014-2017 Uudenmaan Ely-keskus ja Kris-Etelä-Suomi ry (6/2015 alkaen Uudenmaan TE-toimisto) Mitä? Tavoitteena ohjata ja mallintaa

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 107

Espoon kaupunki Pöytäkirja 107 13.11.2013 Sivu 1 / 1 4794/02.05.00/2013 107 13.11.2013 107 Kuninkaankallion asumispalveluyksikön asiakasmaksun tarkistaminen ja Väinöläkodin asumisyksikön asiakasmaksusta päättäminen Valmistelijat / lisätiedot:

Lisätiedot

Byströmin nuorten palvelut

Byströmin nuorten palvelut Byströmin nuorten palvelut Byströmin nuorten palvelut - Sinun suuntasi Byströmin nuorten palvelut on matalan kynnyksen palvelukeskus oululaisille alle 30-vuotiaille nuorille. Byströmin nuorten palveluista

Lisätiedot

JUST Nyt: Aikuissosiaalityön palvelut ja perustoimeentulotuen Kela-siirto

JUST Nyt: Aikuissosiaalityön palvelut ja perustoimeentulotuen Kela-siirto JUST Nyt: Aikuissosiaalityön palvelut ja perustoimeentulotuen Kela-siirto 31.1.2017 10.1.2017 Toimeentulotuki Toimeentulotuki on tarkoitettu tilapäiseksi tueksi auttamaan yli pahimpien talousvaikeuksien.

Lisätiedot

Sosiaalinen selvitys työ- ja toimintakyvyn arvioinnissa palveluesimies Sari Käsmä

Sosiaalinen selvitys työ- ja toimintakyvyn arvioinnissa palveluesimies Sari Käsmä palveluesimies Sari Käsmä toimintakyvyn arvioinnissa Taustatiedot Koulutus ja työhistoria Toimeentulo Sosiaaliset ongelmat Sosiaalinen toimintakyky Aikaisemmat tutkimus-, hoito- ja kuntoutustoimet Asiakkaan

Lisätiedot

Mielenterveyskuntoutujien asumisen kehittämishanke 2012 2015. Tuula Tiainen Ympäristöministeriö 2014

Mielenterveyskuntoutujien asumisen kehittämishanke 2012 2015. Tuula Tiainen Ympäristöministeriö 2014 Mielenterveyskuntoutujien asumisen kehittämishanke 2012 2015 Tuula Tiainen Ympäristöministeriö 2014 Mielenterveyskuntoutujat tarvitsevat arkeensa tukea Mielenterveyskuntoutujien asumisen kehittäminen,

Lisätiedot

Asumisen turvaaminen toimeentulotuella - täydentävä ja ehkäisevä toimeentulotuki

Asumisen turvaaminen toimeentulotuella - täydentävä ja ehkäisevä toimeentulotuki Asumisen turvaaminen toimeentulotuella - täydentävä ja ehkäisevä toimeentulotuki Piia Wallenius, Aikuisten sosiaalipalvelut 1 Täydentävä ja ehkäisevä toimeentulotuki - Täydentävä ja ehkäisevä toimeentulotuki

Lisätiedot

Arjen Keskiössä

Arjen Keskiössä Arjen Keskiössä 6.3.2014 Yksilöllisen asumisen malli Kotkassa Arjen Keskiössä hankkeen myötä Kotkassa käytetään sanaa kortteliasuminen, siinä asiakas asuu itsenäisesti ja tarvittava tuki hänelle järjestetään

Lisätiedot

Asiakasvastaavana terveyskeskuksessa sairaanhoitaja, asiakasvastaava Tiina Byman,

Asiakasvastaavana terveyskeskuksessa sairaanhoitaja, asiakasvastaava Tiina Byman, Asiakasvastaavana terveyskeskuksessa sairaanhoitaja, asiakasvastaava Tiina Byman, Järvenpään kaupunki radanvarteen rakennettu asukkaita 41 000 kaksi terveysasemaa Asiakasvastaava täydennyskoulutus 30op

Lisätiedot

Asunto ensin periaate arjessa

Asunto ensin periaate arjessa Asunto ensin periaate arjessa Pathways, housing first, Sam Tsemberis, 1992, New York Ei valita asukkaita. Asukkaaksi pääsee hakemisjärjestyksessä. Asuminen tapahtuu normaalin asuntokannan puitteissa. Asukkaat

Lisätiedot

STARTTIVALMENNUS -mistä on kyse?

STARTTIVALMENNUS -mistä on kyse? STARTTIVALMENNUS -mistä on kyse? Alueelliset työpajapäivät 10.6.2015 Tampere Mea Hannila-Niemelä projektipäällikkö Startti parempaan elämään juurruttamishanke (2012-2016), TPY www.tpy.fi Sisältöä Hankkeesta

Lisätiedot

Tervehdys Kainuusta!

Tervehdys Kainuusta! Tervehdys Kainuusta! Intensiivinen palveluohjaus kuntouttavassa työtoiminnassa Aikuissosiaalityön päivät 2013 Toisin ajattelu toisin tekeminen * Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä / Maarit

Lisätiedot

Henkilöstösuunnittelua varten

Henkilöstösuunnittelua varten Sosiaaliohjaaja Lasten ja nuorten palvelut Lapsiperheiden sosiaalipalvelut 36,25 040SOS050 I sivukuluja)* 31940 Johtava sosiaalityöntekijä 1.1.2017 toimen muuttaminen viraksi alkaen Sosiaalialalle suuntaava

Lisätiedot

Arviointikeskuksen toiminta

Arviointikeskuksen toiminta Vanki-infopäivä 5.4.2011 Arviointikeskuksen toiminta yksilöllinen arviointi, rangaistusajan suunnitelma ja tarkoituksenmukainen laitossijoitus Länsi-Suomen rikosseuraamusalueen arviointikeskus Piia Virtanen

Lisätiedot

Toiminnallinen työ- ja toimintakyvyn arviointi Sytyke-Centrellä. Sytyke-Centre/Hengitysliitto ry

Toiminnallinen työ- ja toimintakyvyn arviointi Sytyke-Centrellä. Sytyke-Centre/Hengitysliitto ry Toiminnallinen työ- ja toimintakyvyn arviointi Sytyke-Centrellä Sytyke-Centre/Hengitysliitto ry Toiminnallinen työ- ja toimintakyvyn arviointi 1. Jäljellä olevan työkyvyn selvittäminen 2. Nuorten työ-

Lisätiedot

Valvottu koevapaus -- VKV. Anni Karnaranta Lakimies Länsi-Suomen rikosseuraamusalue

Valvottu koevapaus -- VKV. Anni Karnaranta Lakimies Länsi-Suomen rikosseuraamusalue -- VKV Anni Karnaranta Lakimies Länsi-Suomen rikosseuraamusalue Laki valvotusta koevapaudesta voimaan vuonna 2014 Lähtökohtana: 1) Koevapauteen sijoitettujen lisääminen vastuullisesti: ---) Valvontavastuun

Lisätiedot

YHDYSKUNTASEURAAMUKSET. Tiina Vogt-Airaksinen, erityisasiantuntija

YHDYSKUNTASEURAAMUKSET. Tiina Vogt-Airaksinen, erityisasiantuntija YHDYSKUNTASEURAAMUKSET Tiina Vogt-Airaksinen, erityisasiantuntija Historiaa 19.1.1869 julkistettiin Fängelseförening i Finland nimisen yhdistyksen perustajajäsenet ja periaatteet. Yhdistyksen sääntöjen

Lisätiedot

Itä-Suomen Varikko 2015-2017 (ESR) Kuntouttava päivä- ja työtoimintamalli 16.6.2015 1

Itä-Suomen Varikko 2015-2017 (ESR) Kuntouttava päivä- ja työtoimintamalli 16.6.2015 1 Itä-Suomen Varikko 2015-2017 (ESR) Kuntouttava päivä- ja työtoimintamalli 16.6.2015 1 Itä-Suomen Varikot 16.6.2015 2 Varikon tavoitteet Sosiaalisen osallisuuden vahvistaminen ja tukeminen Köyhyyden torjuminen

Lisätiedot

KOHTI UUTTA KUMPPANUUTTA KIIHTELYSVAARAN PITÄJÄSSÄ

KOHTI UUTTA KUMPPANUUTTA KIIHTELYSVAARAN PITÄJÄSSÄ KOHTI UUTTA KUMPPANUUTTA KIIHTELYSVAARAN PITÄJÄSSÄ PED-kumppanuusverkoston aloitusseminaari Kuntaliitto 10.3.2016 Projektisuunnittelija Marja Tiittanen Osuuskunta Viesimo Joensuun kaupungin kasvu kuntaliitosten

Lisätiedot

Niina Kaksonen

Niina Kaksonen Niina Kaksonen 3.2.2016 2 Osaaminen ja koulutus, kärkihanke 6: Nuorisotakuuta yhteisötakuun suuntaan Vaikeassa tilanteessa olevien nuorten auttamiseen kehitetään nuorisotakuussa ESR-rahoituksen turvin

Lisätiedot

Nimi ovessa - hanke. Kehittämisverkosto

Nimi ovessa - hanke. Kehittämisverkosto Nimi ovessa - hanke Kehittämisverkosto 9.11.2011 Kohderyhmä: Päihdekuntoutujat/ -käyttäjät Jorma Uhtakari, NO hanke/ Hki Ohjelma: 12.00 Lyhyt kooste aikaisemmista kohderyhmän tapaamisista ja alustus keskusteluun

Lisätiedot

Asumisen tukeminen työllistymisen edistäjänä ATTE

Asumisen tukeminen työllistymisen edistäjänä ATTE Asumisen tukeminen työllistymisen edistäjänä ATTE VUOKRANANTAJAT ASUKAS HÄIRIÖ/RÄSTI TUKI YHTEISTYÖTAHOT ASUKKAAN VERKOSTOT ATTE -ASUMISEN OHJAAJA SOSIAALITYÖNTEKIJÄ Asumisen tukeminen työllistymisen edistäjänä

Lisätiedot

Koske Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Äänekosken palveluohjausmalli Auli Savolainen ja Päivi Pulli

Koske Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Äänekosken palveluohjausmalli Auli Savolainen ja Päivi Pulli Koske Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Äänekosken palveluohjausmalli Auli Savolainen ja Päivi Pulli 12.9.2008 Taustalla uusi Äänekoski 1.1.2007 Rakennettu uutta kuntaa/perusturvaa; Suolahti, Sumiainen

Lisätiedot

Yhteistyö uuden lainsäädännön valossa

Yhteistyö uuden lainsäädännön valossa Yhteistyö uuden lainsäädännön valossa Laki yhdyskuntaseuraamusten täytäntöönpanosta (400/2015) Rikostaustainen kunnan ja Rikosseuraamuslaitoksen asiakkaana - seminaari 4.9.2015 Erityisasiantuntija Laki

Lisätiedot

Osaamisen kehittämisen palvelulinjan palvelumalli

Osaamisen kehittämisen palvelulinjan palvelumalli Osaamisen kehittämisen palvelulinjan palvelumalli Aamutunti 26.3.2013 1 Asiakkuus osaamisen kehittämisen palveluissa Henkilöasiakkaat, jotka tarvitsevat ammattitaidon parantamista tai tukea tavoitteiden

Lisätiedot

Niina Kaksonen

Niina Kaksonen Niina Kaksonen 11.3.2016 2 Osaaminen ja koulutus, kärkihanke 6: Nuorisotakuuta yhteisötakuun suuntaan Vaikeassa tilanteessa olevien nuorten auttamiseen kehitetään nuorisotakuussa ESR-rahoituksen turvin

Lisätiedot

Asumisen uusia malleja ja toimintatapoja. Heikki Vaisto VAT verkosto

Asumisen uusia malleja ja toimintatapoja. Heikki Vaisto VAT verkosto Asumisen uusia malleja ja toimintatapoja Heikki Vaisto VAT verkosto 18.11.2015 Hyvää Elämää ja palvelua avuntarvitsijoille - Espoon Diakoniasäätiö Espoon Diakoniasäätiön perustettiin vuonna 1970 auttamaan

Lisätiedot

TE-toimiston odotukset välityömarkkinoilta asiakkaan työllistymisen eri vaiheissa

TE-toimiston odotukset välityömarkkinoilta asiakkaan työllistymisen eri vaiheissa TE-toimiston odotukset välityömarkkinoilta asiakkaan työllistymisen eri vaiheissa Kuntoutumisvaihe Keskeistä on terveydentilaan ja elämänhallintaan liittyvät asiat Prosessivastuu kunnalla ja terveydenhuollolla,

Lisätiedot

Mielenterveys- ja päihdepalvelut Tuettua asumista Tupalassa Tupalantie 1 50170 Mikkeli. Mielen aske Kuntatoimijoiden seminaari 29.1.

Mielenterveys- ja päihdepalvelut Tuettua asumista Tupalassa Tupalantie 1 50170 Mikkeli. Mielen aske Kuntatoimijoiden seminaari 29.1. Mielenterveys- ja päihdepalvelut Tuettua asumista Tupalassa Tupalantie 1 50170 Mikkeli Mielen aske Kuntatoimijoiden seminaari 29.1.2015 Niina Helminen Anri Tanninen Yleistä Tupalasta Kiinteistöt omistaa

Lisätiedot

Kuntien työskentelyn purku Maarit Kairala esosiaalityön maisterikoulutus -hanke, projektipäällikkö/ yliopisto-opettaja

Kuntien työskentelyn purku Maarit Kairala esosiaalityön maisterikoulutus -hanke, projektipäällikkö/ yliopisto-opettaja Kuntien työskentelyn purku Maarit Kairala esosiaalityön maisterikoulutus -hanke, projektipäällikkö/ yliopisto-opettaja Maarit Kairala marit.kairala@ulapland.fi Miten kunnat varautuvat kansalliseen tietojärjestelmään?

Lisätiedot

Asiakasohjaus Siiri -yhden luukun palvelupiste

Asiakasohjaus Siiri -yhden luukun palvelupiste Asiakasohjaus Siiri -yhden luukun palvelupiste Sosiaalityö Lähtötilanne Omaishoidon tuki T3 Veteraanipalvelut PTH Sairaala Klinikat Kotihoidon alue 1 SKY Kotihoidon alue 3 SAS Kotihoidon alue 4 Vammaispalvelut

Lisätiedot

Lastensuojelutaustaisen nuoren sosiaalisen pääoman kasvattaminen Hanke Satu Oksman & Anna Lähteenmäki

Lastensuojelutaustaisen nuoren sosiaalisen pääoman kasvattaminen Hanke Satu Oksman & Anna Lähteenmäki Lastensuojelutaustaisen nuoren sosiaalisen pääoman kasvattaminen Hanke 2016-2018 Satu Oksman & Anna Lähteenmäki Kuopion seudun nuorisoasunnot ry:n (KSNA) ja Joensuun seudun nuorisoasuntoyhdistys ry:n (Josna)

Lisätiedot

Hyvinkää asumispalvelut nuorten näkökulmasta

Hyvinkää asumispalvelut nuorten näkökulmasta Monialaisten yhteistyöverkostojen kehittämishanke Suomen nuorisoyhteistyö Allianssi ry Hyvinkään kaupunki Lohjan kaupunki Porvoon kaupunki Nuorisotutkimusseura ry Hyvinkää asumispalvelut nuorten näkökulmasta

Lisätiedot

- Kohti lapsiperheiden asumisen turvaamista Marja Manninen ja Habiba Ali

- Kohti lapsiperheiden asumisen turvaamista Marja Manninen ja Habiba Ali - Kohti lapsiperheiden asumisen turvaamista Marja Manninen ja Habiba Ali Voimanpesä I Voimanpesähanke I oli tutkimus- ja kehittämishanke, jonka päätavoitteena oli interventiomalli, jonka avulla ennalta

Lisätiedot

Tampereen malli sosiaalisen asuttamisen prosessi

Tampereen malli sosiaalisen asuttamisen prosessi Tampereen malli sosiaalisen asuttamisen prosessi suunnittelupäällikkö Maritta Närhi Lähtökohdat - Norrköping 2012 - mielenterveyskuntoutujien tehostetun palveluasumisen ja palveluasumisen tulosperusteinen

Lisätiedot

Opioidiriippuvaisten verkostopäivät Mari Isokoski ja Paula Perttunen

Opioidiriippuvaisten verkostopäivät Mari Isokoski ja Paula Perttunen Tukiasuminen ja korvaushoito Opioidiriippuvaisten verkostopäivät 25. 26.9.2014 Aikuissosiaalityön päihdetukiasumisen palvelu l on tarkoitettu tt päihdeongelman vuoksi erityistä tukea asumisessaan tarvitsevalle

Lisätiedot

Maahanmuuttajalasten ja nuorten kotouttamispalveluiden kehittämishanke. Nuoret Oulun kaupungin Maahanmuuttajapalveluissa

Maahanmuuttajalasten ja nuorten kotouttamispalveluiden kehittämishanke. Nuoret Oulun kaupungin Maahanmuuttajapalveluissa Maahanmuuttajalasten ja nuorten kotouttamispalveluiden kehittämishanke Nuoret Oulun kaupungin Maahanmuuttajapalveluissa Hankkeen toimijat Hankkeessa mukana päivähoito, maahanmuuttajapalvelut ja taidemuseo

Lisätiedot

Työttömien työ- ja toimintakyvyn selvittäminen

Työttömien työ- ja toimintakyvyn selvittäminen Työttömien työ- ja toimintakyvyn selvittäminen Kemin toimintamalli Annika Vaaramaa 13.4.2016 Työ- ja toimintakyvyn selvittäminen Aloitettiin keväällä 2014 KunnonSyyni-toimintamallia soveltaen Asiakkaat

Lisätiedot

Länsi-Suomen rikosseuraamusalue Arviointikeskus

Länsi-Suomen rikosseuraamusalue Arviointikeskus Länsi-Suomen rikosseuraamusalue Arviointikeskus Vankeuslaki 1:2 Vankeuden täytäntöönpanon tavoitteena on lisätä vangin valmiuksia rikoksettomaan elämäntapaan edistämällä vangin elämänhallintaa ja sijoittumista

Lisätiedot

Kohderyhmä Rooli Viestinnän tavoite Viestinnän väline/vastuuhenkilöt

Kohderyhmä Rooli Viestinnän tavoite Viestinnän väline/vastuuhenkilöt LIITE 1. VIRTA KAINUUN VIESTINTÄSUUNNITELMA Taulukko 1. Sisäinen viestintä. Kohderyhmä Rooli Viestinnän tavoite Viestinnän väline/vastuuhenkilöt Koordinaatiohankkeen ja alahankkeiden työntekijät Virta

Lisätiedot

Toimeentulotuki Kelaan 2017 Haasteet ja mahdollisuudet

Toimeentulotuki Kelaan 2017 Haasteet ja mahdollisuudet Toimeentulotuki Kelaan 2017 Haasteet ja mahdollisuudet Riikka Kimpanpää Johtava sosiaalityöntekijä/projektipäällikkö Tampereen kaupunki 1 Toimeentulotuen tarkoitus ja oikeus sosiaaliturvaan Toimeentulotukilaki

Lisätiedot

Kelan TYP-toiminta KELA 20.4.2016

Kelan TYP-toiminta KELA 20.4.2016 Kelan TYP-toiminta KELA 20.4.2016 Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu (TYP) Työllistymistä edistävää monialaista yhteispalvelua (TYP) koskeva laki (1369/2014) tuli täysimääräisesti voimaan

Lisätiedot

Pohjois-Pohjanmaan työllisyystilanne

Pohjois-Pohjanmaan työllisyystilanne TE- toimiston terveiset kuntien työllisyyden kehittämiselle Marita Rimpeläinen-Karvonen, palvelujohtaja Pohjois-Pohjanmaan TE- toimisto 1 16.11.2015 Pohjois-Pohjanmaan TE-toimisto Pohjois-Pohjanmaan työllisyystilanne

Lisätiedot

MIKSI HYVINVOINTIASEMAA KEHITETÄÄN

MIKSI HYVINVOINTIASEMAA KEHITETÄÄN RANTAKYLÄN HYVINVOINTIASEMA pilotti 2016 MIKSI HYVINVOINTIASEMAA KEHITETÄÄN - Joensuun palveluohjelmat ja hyvinvoinnin integroidun toimintamallin kuntakokeilu * asiakaslähtöiset ja moniammatilliset toimintamallit

Lisätiedot

Mielenterveyskuntoutujien asumisen kehittäminen. Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Raija.Hynynen@ymparisto.fi

Mielenterveyskuntoutujien asumisen kehittäminen. Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Raija.Hynynen@ymparisto.fi Mielenterveyskuntoutujien asumisen kehittäminen Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Raija.Hynynen@ymparisto.fi Mielenterveys ja asuminen - vuonna 2010 työkyvyttömyyseläkkeensaajista mielenterveyden

Lisätiedot

LAPSEN OSALLISUUS JA SUOJELU SOSIAALITYÖNÄ

LAPSEN OSALLISUUS JA SUOJELU SOSIAALITYÖNÄ Lapsuus tässä ja nyt. Valtakunnalliset Lastensuojelupäivät 7.-8.10.08 Jyväskylässä Alaseminaari Lasten osallisuus ja toimijuus tutkimuksen näkökulmasta LAPSEN OSALLISUUS JA SUOJELU SOSIAALITYÖNÄ Tiina

Lisätiedot

NUORTEN SOSIAALINEN VAHVISTAMINEN

NUORTEN SOSIAALINEN VAHVISTAMINEN 1(5) NUORTEN SOSIAALINEN VAHVISTAMINEN Ammattitaitovaatimukset : tunnistaa sosiaalista vahvistamista tarvitsevan nuoren ja/tai hallitsee varhaisen tukemisen ja kohtaamisen menetelmiä pystyy toimimaan moniammatillisessa

Lisätiedot

K O M P A S S I - ammatillisesta kuntoutuksesta kohti avoimia työmarkkinoita

K O M P A S S I - ammatillisesta kuntoutuksesta kohti avoimia työmarkkinoita K O M P A S S I - ammatillisesta kuntoutuksesta kohti avoimia työmarkkinoita Lapin välityömarkkinoiden työkokous 26.9.2013 projektipäällikkö Anne-Mari Arola Kompassi-projektin ammatillisen kuntoutuksen

Lisätiedot

Työllisyyden hoito yhteisenä haasteena Rovaniemi

Työllisyyden hoito yhteisenä haasteena Rovaniemi Työllisyyden hoito yhteisenä haasteena 13.5.2014 Rovaniemi Työelämälähtöiset koulutusmallit tukea ja ohjausta tarvitsevien asiakkaiden osaamisen kehittämisen välineenä Kirsi-Maria Luusua-Pudas Lapin Ely-keskus,

Lisätiedot

Linjauksia mielenterveyskuntoutujien asumisesta ja sen laadusta

Linjauksia mielenterveyskuntoutujien asumisesta ja sen laadusta Linjauksia mielenterveyskuntoutujien asumisesta ja sen laadusta Raija Hynynen 13.5.2013 Tuula Tiainen 22.5.2013 Rakennetun ympäristön osasto Toteutuuko hyvä, tarpeita vastaava asuminen? -tavallisissa asunnoissa

Lisätiedot

Elinikäisen ohjauksen strategiset linjaukset

Elinikäisen ohjauksen strategiset linjaukset Elinikäisen ohjauksen strategiset linjaukset Elinikäiseen oppimiseen liittyvällä ohjauksella tarkoitetaan erilaisia toimia, joiden avulla kaikenikäiset kansalaiset voivat määritellä valmiutensa, taitonsa

Lisätiedot

Rikosseuraamusasiakkaiden asunnottomuustilanne

Rikosseuraamusasiakkaiden asunnottomuustilanne Rikosseuraamusasiakkaiden asunnottomuustilanne VAT-verkoston yhteistyöpäivät 25. 26.5.2016 Erikoistutkija Rikosseuraamuslaitos sasu.tyni@om.fi 1 Esityksen sisältö & rajaus Yleiskuvaus vapautuneiden vankien

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNGIN TYÖLLISYYSYKSIKKÖ JA TYÖLLISYYSPALVELUT

JOENSUUN KAUPUNGIN TYÖLLISYYSYKSIKKÖ JA TYÖLLISYYSPALVELUT JOENSUUN KAUPUNGIN TYÖLLISYYSYKSIKKÖ JA TYÖLLISYYSPALVELUT 15.042015 Pohjois-Karjalan työllisyystoimijoiden kehittämispäivä Tarja Husso Työllisyyspäällikkö Joensuun kaupunki MIKSI TYÖLLISYYSYKSIKKÖ PERUSTETTU

Lisätiedot

Te-toimisto. työllistymisen tukimuodot

Te-toimisto. työllistymisen tukimuodot Te-toimisto työllistymisen tukimuodot Kirsi Elg Asiantuntija, Jyväskylän työvoiman palvelukeskus Keski-Suomen TE-toimisto Tuetun työllistymisen palvelulinja 1 Asiakkaalle hänen palvelutarpeensa mukaista

Lisätiedot

Otetta opintoihin ryhmä korkeakouluopiskelijan tukena

Otetta opintoihin ryhmä korkeakouluopiskelijan tukena Otetta opintoihin ryhmä korkeakouluopiskelijan tukena Valtin seminaari 10.11.2011 Ryhmän synty Opintopsykologipalvelujen ylisuuri kysyntä. Mahdollisuus päästä käsittelemään asioitaan nopeammin ryhmässä.

Lisätiedot

KOKEMUSASIANTUNTIJA VALMENNUS

KOKEMUSASIANTUNTIJA VALMENNUS Länsi Lappi i/ Kuntien yhteiset t alueelliset lli KUNTOUTTAVAN TYÖTOIMINNAN ALUEELLINEN TYÖ Kuntouttavan työtoiminnan alueellinen verkosto ottaa Koppi hankkeesta koppia ja kokeilee 12 viikon ajan kuntouttavan

Lisätiedot

Paljon tukea tarvitsevat-paljon palveluita käyttävät - hanke Toimintasuunnitelma hankeosiottain

Paljon tukea tarvitsevat-paljon palveluita käyttävät - hanke Toimintasuunnitelma hankeosiottain Paljon tukea tarvitsevat-paljon palveluita käyttävät - hanke 2015-2017 Toimintasuunnitelma hankeosiottain 25.4.2016 Kainuun toiminnallinen osakokonaisuus Kainuun toiminnallinen osakokonaisuus Kainuun

Lisätiedot

Työmarkkinoille kuntouttavien palvelujen kehittämistarpeet

Työmarkkinoille kuntouttavien palvelujen kehittämistarpeet Työmarkkinoille kuntouttavien palvelujen kehittämistarpeet Välityömarkkinat työpaja Messukeskus, Helsinki 26.10.2010 Markku Hassinen Sosiaalisen Työpajat työllistämisen tässä ja nyt toimiala Työelämään

Lisätiedot

Hietaniemenkadun palvelukeskuksessa yöpyneiden asunnottomuuspolut

Hietaniemenkadun palvelukeskuksessa yöpyneiden asunnottomuuspolut Hietaniemenkadun palvelukeskuksessa yöpyneiden asunnottomuuspolut Verkostokehittäjät Työkokous 12.12.2016 Haastavimpien asiakkaiden asumisen tukeminen Sanna Sunikka Kriminaalihuollon tukisäätiö Toimitusjohtaja

Lisätiedot

Siskomaija Pirilä. MARAK Oulussa

Siskomaija Pirilä. MARAK Oulussa Siskomaija Pirilä MARAK Oulussa 2010-2013 Sisällys Turvallisuustyön rakenne Turvallisuusohjelman painopisteet Yksi lyönti vähemmän-kehittämisympäristö MARAK-prosessi Toiminta on ollut vaivan arvoista THL:n

Lisätiedot

Kela osana monialaisessa verkostossa

Kela osana monialaisessa verkostossa Kela osana monialaisessa verkostossa 2 Lähde: TEM/Päivi Kerminen Kelan strateginen painopiste kumppanuusyhteistyössä Parannamme suorituskykyämme uudistamalla toimintojamme sekä vahvistamalla yhteistyötä

Lisätiedot

Muuttovalmennusmalli/ Leena Suhonen 6/2013. Muutto. Ennen muuttoa Työkalupakki Muuttajan opas Läheinen muuttaa

Muuttovalmennusmalli/ Leena Suhonen 6/2013. Muutto. Ennen muuttoa Työkalupakki Muuttajan opas Läheinen muuttaa Muuttovalmennuksen tarve Muuttovalmennusmalli/ Leena Suhonen 6/2013 Yhteydenotto kotikuntaan Verkostopalaveri/ palvelusuunnitelma - päätös muuttovalmennuksen toteuttamistavasta Muuton jälkeen Muutto Muuttovalmennus

Lisätiedot

tulottomien toimeentulotukiasiakkaiden

tulottomien toimeentulotukiasiakkaiden 1 Nuorten 18-25-vuotiaiden tulottomien toimeentulotukiasiakkaiden palvelutarpeen arviointi ja palveluohjaus 18.1.2011 Saila Lähteenmäki Ohjaajaj Sosiaalinen- ja taloudellinen tuki Asiakkuuden vireilletulo/ajanvaraus

Lisätiedot

Palveluseteli hankintamuotona

Palveluseteli hankintamuotona Palveluseteli hankintamuotona Työllisyysseminaari 23.2.2017 Virpi Noronen Yleistä palvelusetelistä 1/2 Tapa järjestää kunnan lakisääteisiä sosiaalija terveydenhuoltopalveluita Palveluja tuottavat kunnan

Lisätiedot

Miten Kehas-ohjelma vaikutti ja miten tästä eteenpäin?

Miten Kehas-ohjelma vaikutti ja miten tästä eteenpäin? Miten Kehas-ohjelma vaikutti ja miten tästä eteenpäin? Susanna Hintsala, Kehitysvammaliitto Kuntaseminaari Eskoossa 28.10.2016 1 11/8/2016 YK-sopimus ja asuminen 9 art. Varmistetaan vammaisten henkilöiden

Lisätiedot

Perustajayhteisöt. Iisalmen Kehitysvammaisten Tuki ry. Iisalmen Mielenterveystuki ry. Kiuruveden Varapäre ry. Sonkajärven Nuorison Tuki ry

Perustajayhteisöt. Iisalmen Kehitysvammaisten Tuki ry. Iisalmen Mielenterveystuki ry. Kiuruveden Varapäre ry. Sonkajärven Nuorison Tuki ry Perustajayhteisöt Iisalmen Kehitysvammaisten Tuki ry Iisalmen Mielenterveystuki ry Kiuruveden Varapäre ry Sonkajärven Nuorison Tuki ry Sonkajärven Mielenterveyskerho ry Iisalmen Invalidit ry ORGANISAATIO

Lisätiedot

Työ- ja toimintakyvyn arviointimallin kehittäminen

Työ- ja toimintakyvyn arviointimallin kehittäminen Party-hankkeen väliseminaari Salo Työ- ja toimintakyvyn arviointimallin kehittäminen Fasilitoinnin menetelmin 2015-2017 PARTY Rauma Työkykykoordinaattori Mitä fasilitointi on? - Ryhmäprosessiohjausta ->

Lisätiedot

Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu. Osela Tampereen kaupunkiseudun TYP:n johtaja Tommi Eskonen

Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu. Osela Tampereen kaupunkiseudun TYP:n johtaja Tommi Eskonen Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu Osela 9.6.2016 Tampereen kaupunkiseudun TYP:n johtaja Tommi Eskonen Työllistymistä edistävällä monialainen yhteispalvelu (TYP) Yhteistoimintamalli, jossa

Lisätiedot

Hämeen ELO-toiminta Kysely Kanta- ja Päijät-Hämeen ELO-ryhmien jäsenille tammikuussa 2016 ELO-ryhmän toiminnan painopisteet 2016-2018

Hämeen ELO-toiminta Kysely Kanta- ja Päijät-Hämeen ELO-ryhmien jäsenille tammikuussa 2016 ELO-ryhmän toiminnan painopisteet 2016-2018 Hämeen ELO-toiminta Kysely Kanta- ja Päijät-Hämeen ELO-ryhmien jäsenille tammikuussa 2016 ELO-ryhmän toiminnan painopisteet 2016-2018 ELO-ryhmissä ovat usein edustettuina alla olevat tahot. Valitse näistä

Lisätiedot

Avokuntoutusta palvelukeskusten ja järjestön yhteistyönä

Avokuntoutusta palvelukeskusten ja järjestön yhteistyönä Avokuntoutusta palvelukeskusten ja järjestön yhteistyönä Avokuntoutusfoorumi 30.11.2016, Tampere Vuokko Mäkitalo, omahoidon suunnittelija, Suomen Luustoliitto ry Veera Sillanpää, toimintaterapeutti, Helsingin

Lisätiedot

Perhetukea maahanmuuttajille

Perhetukea maahanmuuttajille Perhetukea maahanmuuttajille Startti Perhetyö Maahanmuuttajille Startti Maahanmuuttajapalvelut tarjoavat ammatillista tukea haastavissa tilanteissa oleville maahanmuuttajataustaisille perheille. Myös toisen

Lisätiedot

Palvelutarpeenarvio Käytännöt Tampereen aikuissosiaalityössä

Palvelutarpeenarvio Käytännöt Tampereen aikuissosiaalityössä Palvelutarpeenarvio Käytännöt Tampereen aikuissosiaalityössä Riikka Kimpanpää Projektipäällikkö Työllisyys- ja sosiaalipalveluiden tehostamisen projekti 2016 1 Uudistuvat palvelut Tampereelle uusi keskitetty

Lisätiedot

Kemin kaupunki/ pakolaistyö Hajautetun tukiasumisyksikön toimintasuunnitelma

Kemin kaupunki/ pakolaistyö Hajautetun tukiasumisyksikön toimintasuunnitelma 1(6) Kemin kaupunki/ pakolaistyö Hajautetun tukiasumisyksikön toimintasuunnitelma 2(6) Sisällys 1. Yleistä 2. Toiminta-ajatus ja arvot 3. Tilat ja ympäristö 4. Asiakkaat 5. Palvelut - sosiaalipalvelut

Lisätiedot

PÄIVÄ- JA TYÖTOIMINTA PSYKOSOSIAALISET AVOPALVELUT

PÄIVÄ- JA TYÖTOIMINTA PSYKOSOSIAALISET AVOPALVELUT PÄIVÄ- JA TYÖTOIMINTA PSYKOSOSIAALISET AVOPALVELUT PÄIVÄ- JA TYÖTOIMINTA PÄIVÄ- JA TYÖTOIMINTA ON OSA PORIN PERUS- TURVAN PSYKOSOSIAALISIA AVOPALVELUJA. SEN PERUSTEHTÄVÄ ON EDISTÄÄ ASIAKKAAN KOKONAISVALTAISTA

Lisätiedot

Sosiaaliasiamiehen selvitys. Sipoon vammaisneuvosto 28.4.2016

Sosiaaliasiamiehen selvitys. Sipoon vammaisneuvosto 28.4.2016 Sosiaaliasiamiehen selvitys Sipoon vammaisneuvosto 28.4.2016 Sosiaalialan osaamiskeskus Verson Sosiaaliasiamiehet sosiaaliasiamiestoiminta VTM Ritva Liukonen ja YTM Anne Korpelainen Toimipisteet Lahti:

Lisätiedot

Ohjaamot tukea koulutuksen ja työn poluilla Ohjaamot nuorisotakuuta toteuttamassa

Ohjaamot tukea koulutuksen ja työn poluilla Ohjaamot nuorisotakuuta toteuttamassa Ohjaamot tukea koulutuksen ja työn poluilla Ohjaamot nuorisotakuuta toteuttamassa Pasi Savonmäki, projektipäällikkö Kohtaamo-hanke Kymenlaakson ELO-ryhmä 18.10.2016 Ohjaamojen ja verkkopalvelujen kehittämisen

Lisätiedot

Asumisen uudet muodot

Asumisen uudet muodot Asumisen uudet muodot Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri Riitta Hakoma 8.6. 2016 Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri Eksote-Imatra: työyksiköt kartalla 2015 = avopalvelut = toiminnalliset palvelut

Lisätiedot

Sosiaalipalvelukeskuksen tehtävät on määritelty perusturvalautakunnan johtosäännössä 9.

Sosiaalipalvelukeskuksen tehtävät on määritelty perusturvalautakunnan johtosäännössä 9. TOIMINTASÄÄNTÖ Sosiaalipalvelukeskus Sosiaalipalvelukeskuksen tehtävät on määritelty perusturvalautakunnan johtosäännössä 9. JOHTORYHMÄ Sosiaalipalvelukeskuksessa toimii johtoryhmä, jota johtaa sosiaalipalvelupäällikkö.

Lisätiedot

Tornion Työvoimalasäätiön Starttivalmennus Stara hanke

Tornion Työvoimalasäätiön Starttivalmennus Stara hanke 20.10.2015 Tornion Työvoimalasäätiön Starttivalmennus Stara hanke 2015 2018 Toimijaverkosto Sosiaalitoimi Nuorisotoimi ja etsivä nuorisotyö Typ / tetoimisto Mielenterveyspalvelut STARTTI VALMENNUS Päihdepalvelut

Lisätiedot

Asumisen ABC - kouluttajan opas

Asumisen ABC - kouluttajan opas Asumisen ABC - kouluttajan opas Nuorisoasuntoliitto ry 16.2.2015 0 Sisällys JOHDANTO... 3 ASUMISEN ABC -MATERIAALIT JA NIIDEN KÄYTTÖ... 3 Kohti omaa kotia -yleisdiat... 3 Teemadiat... 4 Opetusvideot...

Lisätiedot

Kun polku opiskelemaan ja työelämään on mutkainen. 09.02.2015 Marita Rimpeläinen-Karvonen, palvelujohtaja

Kun polku opiskelemaan ja työelämään on mutkainen. 09.02.2015 Marita Rimpeläinen-Karvonen, palvelujohtaja Kun polku opiskelemaan ja työelämään on mutkainen 09.02.2015 Marita Rimpeläinen-Karvonen, palvelujohtaja Laki työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta kun alle 25-vuotias nuori on ollut

Lisätiedot

Työvalmentajatoiminta Pielisen Karjalassa

Työvalmentajatoiminta Pielisen Karjalassa Työvalmentajatoiminta Pielisen Karjalassa Työtie-projektin ja kuntien yhteinen kokeilu. Mukana Juuka, Valtimo, Nurmes ja Lieksa. Kesto projektin rahoituspäätöksen mukaan. Käynnistynyt kuuden valitun työvalmentajan

Lisätiedot

Kohderyhmä Rooli Viestinnän tavoite Viestinnän väline/vastuuhenkilöt

Kohderyhmä Rooli Viestinnän tavoite Viestinnän väline/vastuuhenkilöt LIITE 6. VIRTA OULUN VIESTINTÄSUUNNITELMA Virta Oulu alahankkeessa noudatetaan Oulun kaupungin viestintäohjetta: http://www.ouka.fi/viestinta/pdf/viestintaohje.pdf Taulukko 1. Sisäinen viestintä. Kohderyhmä

Lisätiedot