Yhdyskuntaseuraamusasiakas ja vapautuva vanki

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Yhdyskuntaseuraamusasiakas ja vapautuva vanki"

Transkriptio

1 Yhdyskuntaseuraamusasiakas ja vapautuva vanki Nuoren asumisen polku rikosseuraamusalalla Prosessikuvaus Nuorten tuetun asumisen kansallinen hanke Nuorisoasuntoliitto ry Oma koti -hanke Rikosseuraamuslaitos 2011

2 ESIPUHE Käsissäsi olevan Nuorten tuetun asumisen kansallisen hankkeen puitteissa tuotetun Nuoren asumisen polku rikosseuraamusalalla -prosessikuvauksen tavoitteena on esitellä toimijoita ja selkeyttää toimintamalleja erityisryhmien asumiseen liittyvissä kysymyksissä. Materiaalin keskeisenä tavoitteena on ideointi, yhteisen ymmärryksen tuottaminen ja jakaminen, jolloin sitoutuminen työskentelyn käytännön toteuttamiseen eri tasoilla ja toimijoiden piirissä syvenee. Vaiheistetun kuvauksen lähtökohtana on luoda ja todentaa yhteisiä työkäytäntöjä ja toimintamalleja yhdyskuntaseuraamusasiakkaiden ja vankilasta vapautuvien asumiseen liittyvien tarpeiden selvittelyyn, asunnon hakemiseen, asunnon saamiseen ja asumisen tukeen. Se on kuvaus työvaiheista ja se toimii muistilistana. Sen pohjalta on mahdollista muokata paikallisia sovellutuksia. Keskeisiä toimijoita asuttamisessa ovat rikosseuraamusalan toimijat, arviointikeskukset, vankilat ja yhdyskuntaseuraamustoimistot, sosiaali- ja asuntotoimi sekä paikalliset vuokranantajatahot ja isännöinti. Sidosryhmien toiminnot asumisen sisältöpalvelujen, työllistymis- ja kuntoutuspalvelujen ja vertaistukiryhmien saavutettavuuden osalta voidaan arvioida elämänlaadun ja asumisen onnistumisen kannalta merkittäviksi. Tuetun asumisen palvelut voivat tukea asiakkaan itsenäisen asumisen onnistumista ja yhtenäisen asumishistorian syntymistä. Asiakkaan ja vangin oma rooli ja motivaatio ovat itsenäisen asumisen onnistumisen ja elämänhallinnan kehittymisen kannalta keskeisessä asemassa. Toimintaan vastuuttaminen edistää identiteetin kehittymistä ja elämänhallintaa. Onnistuneen kuntoutumisen lähtökohtana on henkilön kokonaistilanteen arviointi, tarpeiden määrittely, keinovalikoima ja vaiheistettu työskentely sosiaalinen vahvistaminen. Työskentelyn onnistumista kuvaa riittävän ajoissa tapahtuvat yhteydenotot, sovitut toimintatavat ja sidosryhmien kanssa tapahtuva yhteistyö ja asiakassuhteeseen sitoutuminen. Verkostotyöskentelyssä korostuu paikallisten yhteistyökumppaneiden ja käytössä olevien mahdollisuuksien ja palvelujen tuntemus sekä paikallisesti luotavat käytännöt. Näemme erityisesti, että ja yhdyshenkilö -työotteella ja ajattelulla, voidaan parantaa työskentelyn onnistumisen edellytyksiä ja sitoutumista sekä yksilö- että koko työskentelyprosessin tasolla. Tämä malli auttaa selventämään prosessin kulkua ja toimijoiden rooleja kaikille osapuolille - niin vapautuvalle vangille tai yhdyskuntaseuraamusasiakkaalle itselleen kuin mukana oleville työntekijöille. Toiseksi mallin mukaan toimiminen auttaa välttämään katkoksia tiedonvaihdossa esimerkiksi henkilövaihdosten yhteydessä. Lisäksi se toimii perehdytysmateriaalina uusille työntekijöille. Kolmanneksi kuvattu malli on muunneltavissa. Käytännön työskentelyssä mallista nousee esiin kriittisiä kohtia ja kehittämistarpeita, joiden perusteella mallia voidaan edelleen kehittää kaikkien osapuolten kannalta parhaiten toimivaksi ja paikallisia tarpeita vastaavaksi. Nuoren asumisen polku rikosseuraamusalalla -materiaali on koottu työvälineeksi käytännön työhön. Se on tuotettu yhteistyössä eri tahojen kanssa, joille haluamme lausua kiitoksemme. Sari Timonen Nuorisoasuntoliitto ry hankekoordinaattori Markku Rautiainen Rikosseuraamuslaitos, Joensuun yhdyskuntaseuraamustoimisto Joensuun seudun nuorisoasuntoyhdistys ry

3 YHTEISTYÖN OSAPUOLET Rikosseuraamusalan toimijat (www.rikosseuraamus.fi): Arviointikeskus: Arviointikeskuksen rooli on tilannearvioinnissa, rangaistusajan suunnittelussa ja sijoituksen tekemisessä (Vati-vankitietojärjestelmä ja Tyyne-asiakastietojärjestelmä). Yhdyskuntaseuraamustoimisto: Yhdyskuntaseuraamustoimistolla on asiakkuuden hallinta läpi koko yhdyskuntaseuraamusten täytäntöönpanoprosessin (nimetyt yhdyshenkilöt, täytäntöönpanon vastuuhenkilö ja Tyyneasiakastietojärjestelmä). Riittävän ajoissa tehtävät yhteydenotot ja sidosryhmien kanssa tehtävä yhteistyö. Vankila (sijoitusvankila ja vapauttamisyksikkö): Vankilalla on asiakkuuden hallinta läpi koko vankeusrangaistuksen täytäntöönpanoprosessin (nimetyt yhdyshenkilöt, täytäntöönpanon vastuuhenkilö ja Vati-vankitietojärjestelmä). Riittävän ajoissa tehtävät yhteydenotot ja sidosryhmien kanssa tehtävä yhteistyö. Paikallinen asukasohjausryhmä (Aso-ryhmä): Asukasohjausryhmä on paikallinen keskustelufoorumi. Se voi olla perustettu esimerkiksi Paavoasukkaiden valintaa ja asumisen seurantaa ja arviointia varten. Ryhmä tekee päätökset Paavovalinnoista. Esimerkiksi Oulussa mukana on kaupungin sosiaalityö, Nuorten Ystävät ja Oulun seudun nuorisoasuntoyhdistys, Osna. Viranomaistahot: Lyhyt esittely paikallisista viranomaistahoista (nimetyt yhdyshenkilöt): esim. sosiaalitoimisto, asuntotoimisto ja velkaneuvonta. Vuokranantajatahot: Lyhyt esittely paikallisista vuokranantajatahoista (nimetyt yhdyshenkilöt): vuokranantajat ja isännöinti. Asumisen sisältöpalvelut, ohjatun ja tuetun asumisen palveluntuottaja(t): Lyhyt esittely toimijoista ja rooli (nimetyt yhdyshenkilöt): esim. Nuorisoasuntoliiton toimija. Nuorisoasuntoliittoon (NAL) kuuluu paikallisyhdistyksiä, joita on 28 eri puolilla Suomea (www.nal.fi). Ne tuottavat asumisen sisältöpalveluja, vuokraavat kohtuuhintaisia asuntoja alle 30- vuotiaille työssäkäyville tai työelämään hakeutuville nuorille. Lisäksi yhdistykset toimivat nuorten asumisen edunvalvojana ja asumisedellytysten vahvistajina. Arvinal on NAL-kentän asiakastietojärjestelmä.

4 Ajankäyttö: 1 henkilötyövuosi/10 nuorta. Kuntoutustaho/sidosryhmät: Lyhyt esittely sidosryhmän toimijoista ja niiden roolista (nimetyt yhdyshenkilöt): esim. päihde- ja mielenterveystyö sekä hoitoyhteisöt. Kohderyhmä ja tuetun asumispalvelun sisältö: Esimerkiksi NAL-kentän toimijat tarjoavat asumisen sisältöpalveluja. Kohderyhmänä ovat nuoret (18 29-vuotiaat) yhdyskuntaseuraamusasiakkaat ja vankilasta vapautujat. Asumisen tukipalvelu etenee vaiheittain (vahva, perus/normaali ja kevyt tuki). Palvelu on kohdennettu asunnottomille vuotialle nuorille, jotka tarvitsevat tukea itsenäisen asumisen aloittamiseen tai ne, joiden elämäntilanne ja asuminen on kriisiytynyt. Palvelun piiriin pääsy edellyttää asuntohakemusta ja motivaatiota. Työskentely etenee vaiheittain ja se on dokumentoitua (asiakastietojärjestelmä). Toiminta on sopimuksellista. Tuetun asumispalvelun tavoitteena on edistää asiakkaan edellytyksiä onnistua itsenäisessä asumisessa ja itsenäistymiskehitystä. Palvelun avulla turvataan asumisen jatkuminen ja tavoitellaan yhtenäisen asumishistorian syntymistä. Asumisen sisältöpalvelun rahoitus, ostopalvelu: Päätös asumisen tukipalvelusta: sosiaalitoimisto. Päätös asumisen tukipalvelusta: rikosseuraamusala (myöhemmin riseala) (ns. köyhyysrahaperusteinen rahoitusmalli). Työskentelyn onnistumista kuvaa riittävän ajoissa tapahtuvat yhteydenotot, sovitut toimintatavat ja sidosryhmien kanssa tapahtuva yhteistyö ja asiakassuhteeseen sitoutuminen. Verkostotyöskentelyssä korostuu paikallisten yhteistyökumppaneiden ja käytössä olevien mahdollisuuksien ja palvelujen tuntemus sekä paikallisti luotavat käytännöt. Paikallisten tarpeiden mukaan koottava ja valittava asukasohjausryhmä voi toimia muun muassa asumiseen liittyvien kysymysten koordinoijana. Asiakkaan tarpeiden oikea-aikainen asioiden käsittely asumiseen liittyvissä kysymyksissä avaa polun asiakkaan oman verkoston selvittämiseen ja sen kokoamiseen. Asukasohjausryhmä on työskentelyssä arvioinnin apuväline, kun asiakkaan omaa tarpeiden mukaista verkostoa kootaan. Se luo pohjaa n ja asiakkaan sekä tämän verkoston toiminnalle.

5 ASUMISPOLUN KUVAUS Asunnoton yhdyskuntaseuraamusasiakas/vapautuva vanki tarvitsee tukea asumiseensa (tarve tuetusta asumisesta). Arvion tarpeesta on tehnyt arviointikeskus, yhdyskuntaseuraamustoimiston tai vankilan keskusteltuaan asiakkaan/vangin kanssa. Vankeusrangaistuksen tai yhdyskuntaseuraamuksen täytäntöönpanoaika: 1. Vastuutyöntekijän yhteydenotto vuokranantajatahoon (esim. puhelimitse/ sähköpostitse, päivitetty lista vuokranantajien yhteystiedoista) 2. Yhteydenotto esim. sosiaalitoimistoon, asukasohjausryhmään ja kuntoutuksen sidosryhmiin Vankila RISEALA: nuoren asumisen polku Arviointikeskus: sijoitushaastattelu Sijoitusvankila ja vapauttamisyksikkö: toiminta- ja vapauttamissuunnitelma Asumisvalmennuksen suunnittelu ja toteutus yhdyskuntaseuraamuksen tai vankeusrangaistuksen aikana ennen nuoren muuttoa. Toteutus omana tai yhteistyökumppanien toteuttamana: asumisen kurssi, valmiudet taloudenhallinnan kurssi arjen taitojen kurssi asuntohakemukset yhteistyön aloitus isännöinnin ja tuetun asumisen palvelun tuottajan kanssa (esim. riittävän aikainen yhteydenotto, valmistautuminen asumiseen ja tiedonvaihto) Asumisen sisältöpalvelut Tuetun asumisen aika: Sovitut säännölliset tapaamiset (asuntokäynnit, valvojan ja tuetun asumisen sekä kuntoutuksen yhteistyö isännöinnin kanssa) Tietojen vaihtokäytännöt, seuranta ja arviointi Kriisitilanteiden käsittely Palaute Itsenäisen asumisen aika rangaistusajan jälkeen: Asumisen jatkuvuuden turvaaminen (riittävä tuki ja isännöinnin yhteistyökäytännöistä sopiminen) Kuntoutuksen jatkumot Kokemusten vaihto Palaute Kunnan sosiaalityöllä ja risealalla (vankila/yhdyskuntaseuraamustoimisto) on asiakkuuden hallinta läpi koko prosessin. Palvelusuunnitelman tarkistus sovitusti, vähintään x krt/vuosi. Punainen pallo osoittaa tarkastuspisteet () täytäntöönpanon ja asumiseen liittyvän työskentelyn aikana. Yhdyskuntaseuraamustoimisto Yhdyskuntaseuraamuksen toimenpano: työskentely-, valvonta- ja toimeenpanosuunnitelma Asiakas/vanki: asumisen ja tuen tarpeet ja motivaatio Tarve tukeen haku- ja selvittelyprosessissa ja asioiden hoidossa Tarve tukeen asumisessa Yhteistyö ja tiedonvaihto Koevapaus, ehdonalaisessa valvonnassa olevat ja yhdyskuntaseuraamusasiakkaat, kuntoutuksen toimijat Vankila Yhdyskuntaseuraamustoimisto Palveluntuottajat Asuntotoimi/vuokranantajat/isännöinti Kunnan sosiaalityö Päihde- ja mielenterveystyö Kolmannen sektorin palvelut, esim. tuettu asuminen

6 TYÖSKENTELYN KESKEISET VAIHEET Arviointikeskus, sijoitusvankila, vapauttamisyksikkö, yhdyskuntaseuraamustoimisto: Asumisen ja tuen tarpeen kartoitus, asumisvalmiudet (nimetty vastuuhenkilö) Riski- ja tilannearvio Toiminta-, vapauttamis-, valvonta-/toimeenpano- ja työskentelysuunnitelma Yhteistyötahojen kartoittaminen (esim. sosiaalityö, asuntotoimi, vuokranantajat, päihde- ja/tai mielenterveystyö, terveydenhoito, hoitoyhteisö) Arviointikeskus, sijoitusvankila, vapauttamisyksikkö, yhdyskuntaseuraamustoimisto noin 3 kk ennen vapautumista: Yhdyskuntaseuraamuksen täytäntöönpanon vaiheessa, yhdyskuntaseuraamustoimisto: Yhteydenotto asumisen ja tuetun asumisen toimijaan, yhteistyön aloittaminen Nuoren valmentaminen valvonta-ajan asumiseen yhteistyössä asumisen toimijan kanssa Asuntohakemus Nuoren muutto ja asumisen aloittaminen: Nuori vapautuu vankilasta, tukihenkilö/valvoja saattaa asunnolle Yhdyskuntaseuraamuksen täytäntöönpanosta vastaavan työntekijän rooli Asumisohjaajan, vastuu- ja /tai tukihenkilön tms. tiivis kontakti alussa, suunnitelman tarkistus Tiedonvaihto valvojan, tuetun asumisen toimijan ja isännöinnin välillä Yhteisesti (nuori ja keskeiset toimijat) sovitut käytännöt/menettelytavat kriisin sattuessa Asumisen sisältöpalvelut, tuetun asumisen aika: Yhteisen suunnitelman mukainen työskentely, seuranta, arviointi ja palaute Tuetun asumisen palveluntuottajien, valvojien ja isännöinnin yhteistyö ja riittävä tiedonvaihto (myös hoitotahon, jos on mukana) Rangaistusajan päättyminen: Asumisen jatkon turvaaminentuen jatkaminen tarvittaessa, seurantakäytännöt (TÄMÄ VAIHE ISÄNNÖINNIN KANNALTA KRIITTINEN) Itsenäinen asuminen onnistuu Jos itsenäinen asuminen ei onnistu, vaihtoehtojen etsiminen (esim. päihde-, mielenterveyspalvelut tai hoitolaitos)

7

8

9 TÄYTÄNTÖÖNPANON TYÖVAIHEISIIN LIITTYVÄ KUVAUS, TOIMINTAKÄYTÄNNÖT TOIMEEN- PANO Toimijat Toiminto Asiakirjat, päätökset ja muut dokumentit ARVIOINTI- KESKUS: sijoitushaastattelu Arviointikeskus Haastattelu Rangaistusajan suunnitelma Riski- ja tilannearvio Vati-vankitietojärjestelmä VANKEUS- AIKA: noin 6 kk ennen vapautumista tai koevapautta Sijoitusvankila Vapauttamisyksikkö Yhdyskuntaseuraamustoimisto 1. Vankilan (sosiaalityöntekijä, rikosseuraamusesimies tai ohjaaja) ja vanki 2. Vankilan 3. Vankilan ja ohjaaja 4. Vanki ja ovat yhteydessä vuokranantajatahoon (isännöitsijä, asumisohjaaja) 5. Vanki, kunnan sosiaalityöntekijä/ ohjaaja ja vankilan ovat yhteydessä vuokranantajatahoon/asumisohjaajaan 6. Vanki, vankilan, vuokranantaja, asumisohjaaja, vertaistukitaho, yhdyskuntaseuraamustoimiston valvoja Haastattelu, ohjaus ja työskentely - asumisen ja tuen tarpeen kartoitus, itsenäisen asumisen valmiudet ja motivaatio - yhteydenotto sosiaalitoimeen, esim. asunnottomien sosiaalityöntekijään - päivitettyä tietoa asuntotilanteesta ja asuntotarjonnasta (esim. lista vuokranantajien yhteystiedoista) - järjestää asumisneuvontaan ja asumisen hakemiseen liittyvää valmennusta esim. asumisinfon tai asumiskurssin muodossa - järjestää arjen taitoihin ja talouden hallintaan liittyvää valmennusta esim. kurssien muodossa - erityisryhmien tarpeet huomioon: romanit, maahanmuuttajat ja muut vähemmistöt - yhteydenotto infojen ja kurssien tarjoajaan (esim. paikalliseen nuorisoasuntoyhdistykseen) - asumisen kurssi - taloudenhallinnan kurssi - arjen taitojen kurssi - yhteydenotto puhelimitse tai sähköpostitse - asunnon haku noin 3 kk ennen vapautumista - asumiseen liittyvien oikeuksien ja vastuiden selvittäminen - asumiseen liittyvien oikeuksien ja vastuiden selvittäminen (esim. vuokravelka) - asunnon saaminen - muuttoon valmistautuminen ja muutto - tavaroiden, huonekalujen hankinta - tuetun asumisen arviointijakson aloitus Rangaistusajan suunnitelma Riski- ja tilannearvio Toimintasuunnitelma Vapauttamissuunnitelma Vati-vankitietojärjestelmä - rangaistusajan suunnitelma - riski- ja tilannearvio - kurssien ja/tai infojen ajankohdista sopiminen - ryhmän kokoaminen - tarpeiden selvittäminen palvelun tarjoajalle - kurssimateriaalit - asuntohakemus liitteineen - toimeentulotuen ja vuokravakuuden/vuokranmaksun varmistaminen kunnan sosiaalityöntekijältä - vuokrasopimus - vuokravakuuden maksu - vuokran maksu - maksusitoumus tai muu päätös tavaroiden, esim. huonekalujen hankintaa varten - muuttoilmoitus - sähkösopimus - kotivakuutus - pankkitili, pankkikortti - tuetun asumisen sopimus - lupa tietojen vaihtoon nimettyjen tahojen välillä

10 TÄYTÄNTÖÖNPANON TYÖVAIHEISIIN LIITTYVÄ KUVAUS, TOIMINTAKÄYTÄNNÖT TOIMEENPANO: Toimijat Toiminto Asiakirjat, päätökset ja muut dokumentit LAUSUNTO- ASIAKKUUS Arviointikeskus Yhdyskuntaseuraamustoimisto Haastattelu(t), tilannearvio, lausunto Seuraamusselvitys, nuorisorangaistuksen toimeenpanosuunnitelma, yhdyskuntapalvelun soveltuvuusselvitys, lausunto Tyyne-asiakastietojärjestelmä KOEVAPAUS Sijoitusvankila, vapauttamisyksikkö, yhdyskuntaseuraamustoimisto Valvonta, tilannearvio Vati-vankitietojärjestelmä Tyyne-asiakastietojärjestelmä Toimintasuunnitelma EHDONALAINEN VALVONTA EAV Yhdyskuntaseuraamustoimisto Valvonta, tilannearvio ja työskentely Vati-vankitietojärjestelmä Tyyne-asiakastietojärjestelmä Valvontasuunnitelma Työskentelysuunnitelma YHDYSKUNTA- PALVELU YKP Yhdyskuntaseuraamustoimisto Tilannearvio, seuraamuksen suorittaminen ja työskentely Tyyne-asiakastietojärjestelmä Toimeenpano- ja työskentelysuunnitelma EHDOLLISESTI RANGAISTUN NUOREN VALVONTA ERN Yhdyskuntaseuraamustoimisto Valvonta, tilannearvio ja työskentely Tyyne-asiakastietojärjestelmä Toimeenpano- ja työskentelysuunnitelma NUORISO- RANGAISTUS NR Yhdyskuntaseuraamustoimisto Valvonta, tilannearvio ja työskentely Tyyne-asiakastietojärjestelmä Toimeenpano- ja työskentelysuunnitelma

11 TÄYTÄNTÖÖNPANON TYÖVAIHEISIIN LIITTYVÄ KUVAUS, TOIMINTAKÄYTÄNNÖT 1. Arviointikeskuksen työntekijä, yhdyskuntaseuraamustoimiston ja asiakas ja vankilan - asumisen ja tuen tarpeen kartoitus, itsenäisen asumisen valmiudet ja motivaatio - yhteydenotto sosiaalitoimeen, esim. asunnottomien sosiaalityöntekijään - päivitettyä tietoa asuntotilanteesta ja asuntotarjonnasta (esim. lista vuokranantajien yhteystiedoista) - Tyyne-asiakastietojärjestelmä - toimintasuunnitelma - valvontasuunnitelma - tilannearvio - työskentelysuunnitelma - toimeenpanosuunnitelma 2. Yhdyskuntaseuraamustoimiston 3. Yhdyskuntaseuraamustoimiston 4. Yhdyskuntaseuraamustoimiston Asumisohjaaja 5. Asiakas, kunnan sosiaalityöntekijä/ ohjaaja ja yhdyskuntaseuraamustoimiston ovat yhteydessä vuokranantajatahoon/asumisohjaajaan 6. Asiakas, yhdyskuntaseuraamustoimiston, vuokranantaja, asumisohjaaja, vertaistukitaho, vankilan - järjestää asumisneuvontaan ja asumisen hakemiseen liittyvää valmennusta esim. asumisinfon - järjestää arjen taitoihin ja talouden hallintaan liittyvää valmennusta - erityisryhmien tarpeet huomioon: romanit, maahanmuuttajat ja muut vähemmistöt - yhteydenotto infojen ja kurssien tarjoajaan (esim. paikalliseen nuorisoasuntoyhdistykseen) - asumisen info - taloudenhallinnan neuvonta/ohjaus - arjen taitojen neuvonta/ohjaus - asunnon haussa avustaminen - asumiseen liittyvien oikeuksien ja vastuiden selvittäminen - asumiseen liittyvien oikeuksien ja vastuiden selvittäminen (esim. vuokravelka) - asunnon saaminen - muuttoon valmistautuminen ja muutto - tavaroiden, huonekalujen hankinta - tuetun asumisen arviointijakson aloitus - infojen ajankohdista sopiminen - tarpeiden selvittäminen palvelun tarjoajalle - materiaalit - asuntohakemus liitteineen - toimeentulotuen ja vuokravakuuden/vuokranmaksun varmistaminen kunnan sosiaalityöntekijältä - vuokrasopimus - vuokravakuuden maksu - vuokran maksu - maksusitoumus tai muu päätös tavaroiden, esim. huonekalujen hankintaa varten - muuttoilmoitus - sähkösopimus - kotivakuutus - pankkitili, pankkikortti - tuetun asumisen sopimus - lupa tietojen vaihtoon

12 KESKEISET TOIMIJAT PROSESSIN ERI VAIHEISSA Nuori: yhdyskuntaseuraamusasiakas vanki Kunnan sosiaalityöntekijä, ohjaaja Vankilan Yhdyskuntaseuraamustoimiston Sidosryhmä esim. kuntoutus, isännöinti Palvelun tuottaja asumisen sisältöpalvelu, asumisen tuki Työskentelyn toteutusvastuu, värien selitykset: x (x) Vastaa vaiheen toteuttamisesta Mukana vaiheen toteuttamisessa PROSESSIN VAIHE ASUMISEEN LIITTYVÄSÄ TYÖSKENTELYSSÄ Prosessin vaihe Vanki: tilannekartoitus (asumisen osio), merkinnät: Vati-vankitietojärjestelmä Toimintasuunnitelma, koevapaus, asuminen Vapauttamissuunnitelma (EAV), asuminen Lausuntoasiakas: tilannekartoitus (asumisen osio), merkinnät: Tyyne-asiakastietojärjestelmä Yhdyskuntaseuraamusasiakas (NR, ERN, YKP ja EAV): tilannekartoitus, työskentely- ja toimeenpanosuunnitelma, asuminen, merkinnät: Tyyne-asiakastietojärjestelmä Valvontasuunnitelma (EAV), asuminen Info asumisesta, neuvonta ja ohjaus Asuntotilanne, lähtötilanteen kartoitus, haastattelu(t) (esim. NAL-toimija) Lupa tietojen vaihtoon -lomake Asuntohakemuksen jättäminen Palvelusuunnitelma asumisen ajalle Viranomaisasiointi Päätös takuuvuokrasta Kuntoutuksen kartoitusjakso Kuntoutuksen suunnitelma Asumisen suunnitelma (esim. NAL-toimija, Arvinal-asiakastietojärjestelmä) Päätös asumisen tukipalvelusta: sosiaalitoimisto Päätös asumisen tukipalvelusta: riseala (ns. köyhyysaraha) Asumisen perehdytys (esim. NAL-toimija) Muuttoilmoituksen tekeminen Työskentely, kotikäynnit, puuttuminen ongelmatilanteisiin (asumisen tukipalvelu ja isännöinti) Seuranta Palvelun muuttaminen Palaverit sidosryhmien kanssa Asiakkuuden päättäminen, arviointi Palvelun arviointi Palaute Palvelun päättäminen Jatkosuunnitelma(t)

13 Prosessin vaihe asumiseen liittyvässä työskentelyssä Vanki: tilannekartoitus (asumisen osio), merkinnät: Vati-vankitietojärjestelmä Toimintasuunnitelma, koevapaus, asuminen Vapauttamissuunnitelma (EAV), asuminen Lausuntoasiakas: tilannekartoitus (asumisen osio), merkinnät: Tyyneasiakastietojärjestelmä Yhdyskuntaseuraamusasiakas (NR, ERN, YKP ja EAV): tilannekartoitus, työskentely- ja toimeenpanosuunnitelma, asuminen, merkinnät: Tyyne-asiakastietojärjestelmä Valvontasuunnitelma (EAV), asuminen Info asumisesta, neuvonta ja ohjaus Asuntotilanne, lähtötilanteen kartoitus, haastattelu(t) (esim. NALtoimija) Lupa tietojen vaihtoon -lomake Asuntohakemuksen jättäminen Palvelusuunnitelma asumisen ajalle Viranomaisasiointi Päätös takuuvuokrasta Kuntoutuksen kartoitusjakso Kuntoutuksen suunnitelma Asumisen suunnitelma (esim. NALtoimija, Arvinal-asiakastietojärjestelmä) Päätös asumisen tukipalvelusta: sosiaalitoimisto Päätös asumisen tukipalvelusta: riseala (ns. köyhyysaraha) Asumisen perehdytys (esim. NALtoimija) Muuttoilmoituksen tekeminen Työskentely, kotikäynnit, puuttuminen ongelmatilanteisiin (asumisen tukipalvelu ja isännöinti) Seuranta Palvelun muuttaminen Palaverit sidosryhmien kanssa Asiakkuuden päättäminen, arviointi Palvelun arviointi Palaute Palvelun päättäminen Jatkosuunnitelma(t) Nuori: yhdyskuntaseuraamusasiakas, vanki Kunnan sosiaalityöntekijä, ohjaaja Vankilan Yhdyskuntaseuraamustoimiston Sidosryhmä (esim. kuntoutus, isännöinti) Palvelun tuottaja (asumisen sisältöpalvelu, asumisen tuki)

14 KESKEINEN SISÄLTÖ: mitä, miten ja miksi 1. Asumisohjaus ensimmäisten tapaamisten yhteydessä kartoitetaan kokonaistilannetta (kartoitusvaihe): itsenäisen asumisen valmiudet, motivaation ja tarpeiden selvittäminen, asunnon hakeminen ja tuetun asumisen palvelusuunnitelma (esim. riittävän aikainen yhteydenotto, valmistautuminen asumiseen ja tiedonvaihto). 2. Asumisohjaustyöskentely tuetun asumisen aikana, seuranta, arviointi ja palaute. Ohessa on esimerkinomainen kuvaus tuetun asumispalvelun työskentelyvaiheista.

15 3. Asumisohjaus tuetun asumisen päättyessä tai asiakkaan tilanteen muuttuessa 4. Kirjallinen dokumentointi, raportointi ja palaute (asiakastietojärjestelmät: esim. Vati, Tyyne ja Arvinal) 5. Jatkumo(t) asumisen tukitoiminnan päätyttyä

16 VANKILASTA VAPAUTUVIEN JA YHDYSKUNTASEURAAMUSASIAKKAIDEN TUKIMUODOT TOIMIJA ASUMINEN TALOUS TYO/OPISKELU VAPAA-AIKA Riseala Arviointikeskus Vankila Yhdyskuntaseuraamustoimisto Kunta/ kaupunki, sosiaalitoimi, asunnottomien palvelut Asumistilanteen, tarpeiden ja valmiuksien kartoitus sekä asunnon hankkimiseen liittyvä ohjaus ja neuvonta työskentelyn/valvontatapaamisilla. Yksilö- ja/tai ryhmätyöskentely. Verkostoyhteistyö kuntien sosiaalitoimen, asukasohjausryhmän, vuokranantajien, isännöinnin, päihdepalvelun ja asumispalveluja tarjoavien kanssa. Aika sosiaalityöntekijälle, sosiaaliohjaajalle tai kanslistille. Kokonaistilanteen kartoitus. Ohjaus ja neuvonta asunnonhaussa. Vuokravakuuksien myöntäminen. Tukiasunnot. Toimeentulotilanteen kartoitus sekä ohjaus ja neuvonta toimeentuloon ja velkoihin liittyvissä asioissa (esim. sosiaalitoimeen, Kelaan, velkaneuvontaan ja ulosottoon). Tapaamisilla myös hakemusten täyttöä, sakkosaldokyselyt ja harjoituksia. Toimeentulotuen käsittely. Työ- ja opiskelutilanteen kartoitus sekä ohjaus ja neuvonta koulutus-, työ- ja eläkkeen hakuasioissa. Ohjaaminen esim. työ- ja elinkeinotoimiston, Kelan, työvoiman palvelukeskuksen ja sosiaalitoimen palveluihin. Verkostotyö mm. oppilaitosten kanssa. Aasiakkaan mukana palavereissa. Internetin palvelujen hyödyntämistä ja erilaisten harjoitusten tekoa työskentelyn aikana ja valvontatapaamisilla. Aktivointisuunnitelma ja yhteistyö työ- ja elinkeinotoimiston kanssa. Ohjaus työvoimanpalvelukeskukseen, typpiin. Kuntouttava työtoiminta. Asiakkaan vapaaajan toimintojen kartoitus (lausuntovaiheessa). Puheeksi myös tapaamisilla. Ohjausta ja neuvontaa. Ohjaus vertaistukiryhmiin ja vapaaajan toimintoihin. SOSIAALISET SUHTEET sosiaalinen tuki Työskentelyn/valvonnan alussa sosiaalisen tilanteen kartoitus (mm. verkostokartta), keskustelut ja erilaiset harjoitukset tapaamisilla, käsitellään myös toimintaohjelmissa (mm. 10-tunnin liikenneturvaohjelma, Suuttumuksen hallinta, Viisi keskustelua muutoksesta). Yksilö- ja/tai ryhmätyöskentely. Verkostotyö sosiaalitoimen kanssa. Ohjaus vertaistukiryhmiin ja esim. leireille. PÄIHDE- JA MIELENTERVEYS Tilanteen kartoitus, keskustelut ja harjoituksia tapaamisilla. Päihdelinkin testit. Hoitoon motivointi, ohjaus ja neuvonta (esim. toimintaohjelmissa). Verkostotyön tärkeys ja palaverit: mm. päihdehuollon eri toimijat ja sosiaalitoimi. Tilannekartoitus, päihdekuntoutussuunnitelmat. Ohjaus palveluihin. Verkostotyö. RIKOLLISUUS Tilanteen kartoitus päätelmineen ja työskentelysuunnitelma sisältää motivaation ja uusintariskin arvioinnin. Seuranta/kontrolli. Käsitellään vankeuden aikana ja valvontatapaamisilla. Motivointi muutokseen ja voimavarat. Menetelminä yksilökeskustelut, toimintaohjelmat ja motivoiva haastattelu. Ohjaus ja neuvonta sekä verkostotyö. Rikoksettoman elämän ja arjen hallinnan tukeminen. Yhteistyö yhdyskuntaseuraamustoimistojen ja vankiloitten kanssa sovitun yhteistyömallin mukaisesti.

17 Työ- ja elinkeinotoimisto Työvoiman palvelukeskus (palvelutarvearvion kautta) Vanki Asiakas Vuokranantaja Isännöinti Seurakunta Mielenterveyspalvelut Verkostotyö. Ohjaus- ja neuvontatyö. Normaalit asunnonhakukanavat. Pohdinta vaihtoehdoista. Tuen tarve. Hakutoimet. Asukasvalinnat. Tukiasunnot. Yhteistyö, ohjaus- ja neuvonta. Selvittely. Toimenpiteet. Taitojen harjoittelu. Aktivointisuunnitelma yhteistyössä sosiaalitoimen kanssa. Laaja verkostotyö. Työnhakuvalmiuksia kehittäviä ryhmiä ja kursseja. Ohjataan hakemaan työtä, koulutusta. Käytössä normaalit työhallinnon toimenpiteet sekä ryhmät ja koulutukset. Kuntouttava työtoiminta. Kartoitus. Hakutoimet. Toiminta. Ohjataan ja neuvotaan vapaa-ajan harrastuksiin. Arjen jäsentyminen. Toiminta. Verkostot. Moniammatillisen tiimin palvelut käytössä. Kartoitetaan sosiaalinen verkosto. Ryhmäpalveluissa vertaistuki on mahdollista. Arjen jäsentyminen. Toiminta. Taitojen harjoittelu. Verkostot. Verkostotyö. Ohjaus, neuvonta, motivointi ja kartoitus. Käytössä normaalit päihde- ja mielenterveyspalvelut. Kartoitus. Tarve. Hakeutuminen. Toiminta. Verkostotyö ja yhteistyö. Asiakkaan kanssa tehdään yksilöllinen suunnitelma. Arjen jäsentyminen. Asiointi. Käyttäytyminen. Toiminta. Vuokraseuranta. Verkostoyhteistyö. Verkostoyhteistyö. Asukasvalinnat. Isännöinti. Vuokraseuranta. Sosiaalinen isännöinti. Puuttuminen ongelmakäyttäytymiseen. Ruokapankkitoiminta. Kriisiluonteinen taloudellinen avustaminen. Seurakuntien tilaisuudet. Henkilökohtaiset keskustelut, retket ja leirit. Mielenterveystyön ja päihdetyön retket ja Työntekijöiden leirit. vankilavierailut. Diakoniatyöntekijöiden vastaanotot. Yksilö- ja/tai ryhmätyöskentely. Mielenterveyspalvelujen tarve. Psyykkinen problematiikka on palvelujen käyttöön ohjaava syy. Räätälöidysti kysymykseen kaikki käytettävissä olevat palvelut. Rikoksettoman elämän ja arjen hallinnan tukeminen.

18 Päihdepalvelut ja asumispalvelut Tukiasunnot. Järjestöt, jotka tarjoavat asumisen sisältöpalveluja ja asuntoja: esim. NALkentän toimijat Järjestöt: edunvalvonta ja projektit, hankerahoitus Alle 30-vuotiaille. Asukasvalinnat. Sosiaalinen isännöinti. Asumisen sisältöpalvelut: asumisneuvontaa ja ohjausta sekä asukastoimintaa. Asumisohjaajan tavoitettavuus ja läsnäolo asuntokohteissa. Vertaistuki. Tuettu asumispalvelu. Kotikäynnit. Puuttuminen ongelmakäyttäytymiseen. Yksilö- ja/tai ryhmätyöskentely. Ohjaus ja neuvonta arjen askareissa ja elämänhallinnassa. Ohjaus ja neuvonta arjen askareissa ja elämänhallinnassa. Talouden suunnitteluun ohjaaminen. Verkostotyö ja palveluohjaus (esim. velkaneuvonta). Ohjausta ja neuvontaa asumisen ja toimeentulon varmistamiseksi. Rinnalla kulkemista. Kotikäynnit asioiden sujumisen seuraamiseksi. Tarvittaessa mukaan virastokäynneille. Tukea ja neuvoja päihteiden käytön tilalle. Asiakkaan resurssit käyttöön. Ohjaus ja neuvonta koulutus-, työ- ja eläkkeen hakuprosesseissa. Verkostotyö. Koulutukseen ja työllistymiseen ohjausta, yhteistyötä nuorten työllistämispalveluiden kanssa, esim. kuntouttavaa työtoimintaa. Ohjaaminen esim. työ- ja elinkeinotoimiston, Kelan, työvoiman palvelukeskuksen ja sosiaalitoimen palveluihin. Ohjaaminen esim. Kotikäynnit asioiden työ- ja elinkeinotoimiston, Kelan, työ- sujumisen seuraamiseksivoiman palvelukeskuksen ja sosiaali- Tarvittaessa mukaan virastokäynneille. toimen palveluihin. Tukea ja neuvoja päihteiden käytön tilalle. Toiminnan suunnittelu. Kaveripiiri. Palveluohjaus. Aktiivinen asukastoiminta. Harrastuksiin ohjaaminen. Vertaistuki. Harrastusmahdollisuuksien kartoittaminen asiakkaan kanssa, ohjaaminen harrastuksiin. Tukiverkoston kartoittaminen. Yhteistyö tarvittaessa omaisten kanssa. Ohjaus harrastuksiin ja vertaistukiryhmiin. Tukiverkoston kartoittaminen, luonnollisien verkostojen vahvistaminen. Vertaistuki. Yksilö- ja/tai ryhmätyöskentely. Ohjaus sosiaalisiin tilanteisiin ja tapahtumiin: esim. päivätoiminnat ja harrastukset. Tuki viranomaisasioinnissa. Ohjaus sosiaalisiin tilanteisiin ja tapahtumiin: esim. päivätoiminnat ja harrastukset. Tuki viranomaisasioinnissa. Päihteettömään elämäntapaan ohjaaminen. Keskustelut, psykososiaalinen tuki. Tarvittaessa hoitoon ohjaus, seuranta ja hoidontarpeen arviointi. Palveluohjaus. Asiakkaan kuuleminen ja keskustelut kotikäyntien yhteydessä. Tarvittaessa ohjaus päihde- ja mielenterveyspalvelujen piiriin. Rikoksettoman elämän ja arjen hallinnan tukeminen kotikäyntien avulla. Rikoksettoman elämän ja arjen hallinnan tukeminen. Palveluohjaus, yhteistyö esim. sosiaaliviranomaisen, yhdyskuntaseuraamustoimiston ja poliisin kanssa. Rikoksettoman elämän ja arjen hallinnan tukeminen kotikäyntien avulla.

19

YHDYSKUNTASEURAAMUSASIAKKAAN JA VAPAUTUVAN VANGIN KUNTOUTUMIS- POLKU

YHDYSKUNTASEURAAMUSASIAKKAAN JA VAPAUTUVAN VANGIN KUNTOUTUMIS- POLKU YHDYSKUNTASEURAAMUSASIAKKAAN JA VAPAUTUVAN VANGIN KUNTOUTUMIS- POLKU ASO-TOIMIJAT, PALVELUKETJUN KUVAUS JA VAIHEET JOENSUUN SEUDULLA Markku Rautiainen JOENSUUN YHDYSKUNTASEURAAMUSTOIMISTO YHDYSKUNTASEURAAMUSASIAKKAAN

Lisätiedot

Nuttu-projektin loppuraportti 2006 2009

Nuttu-projektin loppuraportti 2006 2009 Nuttu-projektin loppuraportti 2006 2009 Joensuun seudun nuorisoasuntoyhdistys ry 30.4.2010 1 Nuttu-projektin raportti 2006 2009 2 Prologi Asunnottomuus on yleisesti ymmärretty sitkeäksi yhteiskunnalliseksi

Lisätiedot

Rikosseuraamuslaitoksen monisteita 3/2012. OMA KOTI -HANKKEEN LOPPURAPORTTI Pitkäaikaisasunnottomuuden vähentämisohjelman 2008-2011 osahanke

Rikosseuraamuslaitoksen monisteita 3/2012. OMA KOTI -HANKKEEN LOPPURAPORTTI Pitkäaikaisasunnottomuuden vähentämisohjelman 2008-2011 osahanke R I K O S S E U R A A M U S L A I T O S Rikosseuraamuslaitoksen monisteita 3/2012 OMA KOTI -HANKKEEN LOPPURAPORTTI Pitkäaikaisasunnottomuuden vähentämisohjelman 2008-2011 osahanke 21.2.2012 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Nuorten tuetun asumisen palvelu

Nuorten tuetun asumisen palvelu Nuorten tuetun asumisen palvelu Prosessikuvaus ja sisältö Joensuun seudun nuorisoasuntoyhdistys ry Asumisen sisältöpalveluiden osaaja 2 Asumisen sisältöpalveluiden osaaja Joensuun seudun nuorisoasuntoyhdistys

Lisätiedot

SOSIAALINEN VAHVISTAMINEN MUUTOSTYÖSKENTELY, KUNTOUTUMINEN, KONTROLLI JA SINNIKKYYS ASUMISEEN LIITTYVÄN TYÖN YHTEYDESSÄ

SOSIAALINEN VAHVISTAMINEN MUUTOSTYÖSKENTELY, KUNTOUTUMINEN, KONTROLLI JA SINNIKKYYS ASUMISEEN LIITTYVÄN TYÖN YHTEYDESSÄ Markku Rautiainen YTM, HTK, Rikosseuraamuslaitos SOSIAALINEN VAHVISTAMINEN MUUTOSTYÖSKENTELY, KUNTOUTUMINEN, KONTROLLI JA SINNIKKYYS ASUMISEEN LIITTYVÄN TYÖN YHTEYDESSÄ Edilex 2010/7 Artikkeli, versio

Lisätiedot

1 Rikosseuraamuslaitoksen käsikirjoja /2012 HALLITTU VAPAUTTAMINEN. Luonnos 20.7.2012

1 Rikosseuraamuslaitoksen käsikirjoja /2012 HALLITTU VAPAUTTAMINEN. Luonnos 20.7.2012 1 Rikosseuraamuslaitoksen käsikirjoja /2012 HALLITTU VAPAUTTAMINEN Luonnos 20.7.2012 Sisällysluettelo 1. YLEISTÄ...4 2. HENKILÖSTÖN OSAAMINEN JA SIDOSRYHMÄYHTEISTYÖ...6 3. VANKILASTA VAPAUTUMINEN...6 3.1

Lisätiedot

Mielenterveys- ja päihdekuntoutujien tuettu asuminen Toimintamalli ja palveluprosessin kuvaus

Mielenterveys- ja päihdekuntoutujien tuettu asuminen Toimintamalli ja palveluprosessin kuvaus Perusturvapalvelut Lokakuu 2012 Mielenterveys- ja päihdekuntoutujien tuettu asuminen Toimintamalli ja palveluprosessin kuvaus SISÄLTÖ 1. JOHDANTO... 3 2. TOIMINTA-AJATUS... 5 2.1. Kohderyhmä... 5 2.2.

Lisätiedot

Ulkoasun suunnittelu: Samuli Sirkiä, Ritva Eronen, Jaana Kaasinen ja Milla Rämö/Aspa-säätiö Taitto: Samuli Sirkiä/Aspa-säätiö

Ulkoasun suunnittelu: Samuli Sirkiä, Ritva Eronen, Jaana Kaasinen ja Milla Rämö/Aspa-säätiö Taitto: Samuli Sirkiä/Aspa-säätiö ESIPUHE Rauma on tulevaisuussuuntautunut asumisen, koulutuksen, tutkimuksen ja kulttuurin kaupunki, jossa on kaikenikäisille monipuoliset palvelut, kehittyvä yritystoiminta sekä viihtyisä ja turvallinen

Lisätiedot

KOLMIKANTATYÖSKENTELY ASTEITTAISESSA VAPAUTUMISESSA. - Tuetun asumisen ja vapautumisen valmennuspalvelu (TUVAT)

KOLMIKANTATYÖSKENTELY ASTEITTAISESSA VAPAUTUMISESSA. - Tuetun asumisen ja vapautumisen valmennuspalvelu (TUVAT) KOLMIKANTATYÖSKENTELY ASTEITTAISESSA VAPAUTUMISESSA - Tuetun asumisen ja vapautumisen valmennuspalvelu (TUVAT) 1 Petra Huhtimo 2013 Sisällys TIIVISTELMÄ... 3 1. Johdanto... 4 2. Tuetun asumisen ja vapautumisen

Lisätiedot

OULUN SEUDUN LASTENSUOJELUN KEHITTÄMISYKSIKKÖ -HANKE OHJEISTUS LASTENSUOJELULAIN MUKAISEN JÄLKIHUOLLON JÄRJESTÄMISESTÄ JA TYÖSKENTELYSTÄ

OULUN SEUDUN LASTENSUOJELUN KEHITTÄMISYKSIKKÖ -HANKE OHJEISTUS LASTENSUOJELULAIN MUKAISEN JÄLKIHUOLLON JÄRJESTÄMISESTÄ JA TYÖSKENTELYSTÄ OULUN SEUDUN LASTENSUOJELUN KEHITTÄMISYKSIKKÖ -HANKE OHJEISTUS LASTENSUOJELULAIN MUKAISEN JÄLKIHUOLLON JÄRJESTÄMISESTÄ JA TYÖSKENTELYSTÄ Jälkihuollon teemaryhmä SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 3 2 JÄLKIHUOLLON

Lisätiedot

MIKKELIN SEUDUN PSYKOSOSIAALISTEN PALVELUIDEN -KÄSIKIRJA

MIKKELIN SEUDUN PSYKOSOSIAALISTEN PALVELUIDEN -KÄSIKIRJA MIKKELIN SEUDUN PSYKOSOSIAALISTEN PALVELUIDEN -KÄSIKIRJA Päivitetty 11.1.2013 2 Sisällysluettelo 1. JOHDANTO...3 2. YHTEISTOIMINTA-ALUEEN TOIMINNAN TARKOITUS...5 3. PSYKOSOSIAALISTEN PALVELUIDEN ORGANISAATIO...6

Lisätiedot

KUNTOUTTAVAN PÄIVÄKESKUKSEN TOI- MINTAMALLI JA TÄRKEIMMÄT ASIAKAS- TYÖHÖN LIITTYVÄT PALVELUT OPAS TYÖNTEKIJÖILLE

KUNTOUTTAVAN PÄIVÄKESKUKSEN TOI- MINTAMALLI JA TÄRKEIMMÄT ASIAKAS- TYÖHÖN LIITTYVÄT PALVELUT OPAS TYÖNTEKIJÖILLE 33 KUNTOUTTAVAN PÄIVÄKESKUKSEN TOI- MINTAMALLI JA TÄRKEIMMÄT ASIAKAS- TYÖHÖN LIITTYVÄT PALVELUT OPAS TYÖNTEKIJÖILLE TEIJA NUUTINEN ViaDia Joensuu ry 1 Sisällys 1 Saatteeksi... 4 2 ViaDia = diakonian kautta...

Lisätiedot

Joensuun alueen nivelvaiheen palvelut nuorille

Joensuun alueen nivelvaiheen palvelut nuorille Palvelut selkeästi yksitellen esiteltyinä! Joensuun alueen nivelvaiheen palvelut nuorille Palvelujen järjestäjien omat kommentit keille palvelu on suunnattu! Nuoren näkökulma! Avuksi keskustelulle ja ajatuksille

Lisätiedot

Jyvällä-projekti 2006 2009. Arja Heikura Projektinpäällikkö

Jyvällä-projekti 2006 2009. Arja Heikura Projektinpäällikkö Jyvällä-projekti 2006 2009 Arja Heikura Projektinpäällikkö JYVÄLLÄ 2006 2009 tiivistelmä Jyvällä on Raha-automaattiyhdistyksen rahoittama projekti. Se käynnistyi toukokuussa 2006 ja kokonaisuudessaan se

Lisätiedot

MIKKELIN SEUDUN PSYKOSOSIAALISTEN PALVELUIDEN -KÄSIKIRJA 2014

MIKKELIN SEUDUN PSYKOSOSIAALISTEN PALVELUIDEN -KÄSIKIRJA 2014 MIKKELIN SEUDUN PSYKOSOSIAALISTEN PALVELUIDEN -KÄSIKIRJA 2014 Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta 12.12.2013 68 2 Sisällysluettelo 1. JOHDANTO...3 2. YHTEISTOIMINTA-ALUEEN TOIMINNAN TARKOITUS...5

Lisätiedot

Johdanto... 3 Nuorten tuetun asumisen kansallinen hanke (2008 2011) osana Pitkäaikaisasunnottomuuden vähentämisohjelmaa... 4

Johdanto... 3 Nuorten tuetun asumisen kansallinen hanke (2008 2011) osana Pitkäaikaisasunnottomuuden vähentämisohjelmaa... 4 Sivu 0 / 64 Nuorten tuetun asumisen kansallinen hanke 2008 2011 NUORTEN ASUNNOTTOMUUDEN EHKÄISEMINEN Pitkäaikaisasunnottomuuden vähentämisohjelman 2008-2011 osahanke Loppuraportti 15.6.2012 Nuorisoasuntoliitto

Lisätiedot

Tilaaja-tuottaja palvelusopimus vuodelle 2013

Tilaaja-tuottaja palvelusopimus vuodelle 2013 Tilaaja-tuottaja palvelusopimus vuodelle 2013 Sosiaalisen tuen palvelut Terveyden ja toimintakyvyn edistämisen lautakunta 20.11.2012 allekirjoitettu 9.1.2013 SISÄLLYS 1. Sopimusosapuolet... 3 2. Sopimuksen

Lisätiedot

Salon mielenterveys- ja päihdetyön palvelurakenne. 13.9.2012 Salon mielenterveys- ja päihdesuunnitelman Liite 2

Salon mielenterveys- ja päihdetyön palvelurakenne. 13.9.2012 Salon mielenterveys- ja päihdesuunnitelman Liite 2 Salon mielenterveys- ja päihdetyön palvelurakenne 13.9.2012 Salon mielenterveys- ja päihdesuunnitelman Liite 2 2(18) SISÄLLYS 1. JOHDANTO... 3 2 LASTEN JA NUORTEN MIELENTERVEYSPALVELUT.....3 2.1. Erikoissairaanhoito......6

Lisätiedot

Päivä kerrallaan. Opas läheiselle ja rangaistukseen tuomitulle

Päivä kerrallaan. Opas läheiselle ja rangaistukseen tuomitulle Päivä kerrallaan Opas läheiselle ja rangaistukseen tuomitulle Copyright Vankien Omaiset VAO ry ja kirjoittajat Vankien Omaiset VAO ry 2012 ISBN 978-952-93-1699-1 (nid.) ISBN 978-952-93-1700-4 (PDF) Ulkoasu

Lisätiedot

Muutostyöskentely, kontrolli ja sinnikkyys kuntoutumiseen liittyvän työskentelyn yhteydessä

Muutostyöskentely, kontrolli ja sinnikkyys kuntoutumiseen liittyvän työskentelyn yhteydessä Jos kohtelet ihmistä sellaisena kuin hän on, hän jää sellaiseksi; mutta jos kohtelet häntä sellaisena kuin hänen pitäisi ja hän voisi olla, hänestä tulee sellainen kuin hänen pitäisi olla ja hän voisi

Lisätiedot

Lain mukaan mennään, mutta siellä ollaan meidän puolella

Lain mukaan mennään, mutta siellä ollaan meidän puolella Lain mukaan mennään, mutta siellä ollaan meidän puolella Aktivoiva talousohjaus -projektin (2005 2009) loppuraportti Sari Ovaskainen Tuula Immonen Krista Ihalainen 2 SISÄLLYS 1 Johdanto...3 2 Tiivistelmä...4

Lisätiedot

Päivä kerrallaan. Opas läheiselle ja rangaistukseen tuomitulle

Päivä kerrallaan. Opas läheiselle ja rangaistukseen tuomitulle Päivä kerrallaan Opas läheiselle ja rangaistukseen tuomitulle Päivä kerrallaan Opas läheiselle ja rangaistukseen tuomitulle Vankien Omaiset VAO ry ja kirjoittajat Vankien Omaiset VAO ry 2012 ISBN 978-952-93-3361-5

Lisätiedot

Sosiaalityön ja perhepalveluiden toimintakäsikirja

Sosiaalityön ja perhepalveluiden toimintakäsikirja 2015 Sosiaalityön ja perhepalveluiden toimintakäsikirja 2 SISÄLTÖ MIKKELIN SEUDUN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI... 1 SISÄLTÖ... 2 1. JOHDANTO... 5 2. SOSIAALITYÖN JA PERHEPALVELUIDEN LÄHTÖKOHDAT, TAVOITTEET

Lisätiedot

Aikuisten avomuotoisen mielenterveyskuntoutuksen kehittämishanke (AMI-hanke) vuosina 2010 2012 / 2013

Aikuisten avomuotoisen mielenterveyskuntoutuksen kehittämishanke (AMI-hanke) vuosina 2010 2012 / 2013 Kansaneläkelaitos Hankesuunnitelma Liite 1 Terveysosasto Kuntoutusryhmä 16.11.2009 Aikuisten avomuotoisen mielenterveyskuntoutuksen kehittämishanke (AMI-hanke) vuosina 2010 2012 / 2013 Postiosoite Käyntiosoite

Lisätiedot

TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ KUNTAKOKEILU- HANKKEIDEN HANKEKUVAUSTEN TIIVISTELMÄT

TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ KUNTAKOKEILU- HANKKEIDEN HANKEKUVAUSTEN TIIVISTELMÄT TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ KUNTAKOKEILU- HANKKEIDEN HANKEKUVAUSTEN TIIVISTELMÄT HUHTIKUU 2013 2 SISÄLLYS: ESPOO... 3 ETELÄ-KARJALA... 4 ETELÄ-PIRKANMAA... 5 HAMINA JA KOTKA... 6 HELSINKI... 7 HATTULA,

Lisätiedot

Yhteistyöllä palveluketjuun - aluekohtaiset mallit

Yhteistyöllä palveluketjuun - aluekohtaiset mallit R I K O S S E U R A A M U S V I R A S T O Rikosseuraamusviraston monisteita 7/2005 Yhteistyöllä palveluketjuun - aluekohtaiset mallit Yhteistyössä rikoksettomaan elämään -hankkeen loppuraportti Syksy 2005

Lisätiedot

Ihan outoo kun te soittelette perään, ei ketään oo ennen kiinnostanu

Ihan outoo kun te soittelette perään, ei ketään oo ennen kiinnostanu Ihan outoo kun te soittelette perään, ei ketään oo ennen kiinnostanu Asiakkaiden kokemuksia Vantaan vankisosiaalityöstä Kontiomaa, Taru & Korkeamäki, Jenna 2015 Tikkurila Laurea-ammattikorkeakoulu Tikkurila

Lisätiedot

PÄIHDEKUNTOUTUSOHJELMAN KEHITTÄMISPROJEKTI 2003-2006 PÄIHKE

PÄIHDEKUNTOUTUSOHJELMAN KEHITTÄMISPROJEKTI 2003-2006 PÄIHKE PÄIHDEKUNTOUTUSOHJELMAN KEHITTÄMISPROJEKTI 2003-2006 PÄIHDEKUNTOUTUSOHJELMAN KEHITTÄMISPROJEKTI 2003-2006 Yhteistyöllä tukea toipumisen tielle on päihdekuntoutujia tukemaan suunnattu hanke, jossa etsitään

Lisätiedot

PÄIJÄT-SOS -OSAHANKE Aikuissosiaalityön työntekijäkyselyn tulokset

PÄIJÄT-SOS -OSAHANKE Aikuissosiaalityön työntekijäkyselyn tulokset PÄIJÄT-SOS -OSAHANKE Aikuissosiaalityön työntekijäkyselyn tulokset Sanna Keskikylä & Tanja Mäkelä 2012 w w w. s o s - h a n k e. f i Sisällys 1 JOHDANTO... 4 2 TAUSTATIEDOT... 5 2.1 Sukupuoli... 5 2.2

Lisätiedot

Pitkäaikaisasunnottomuuden vähentämisohjelma 2008 2011 Loppuraportti

Pitkäaikaisasunnottomuuden vähentämisohjelma 2008 2011 Loppuraportti YMPÄRISTÖHALLINTO Pitkäaikaisasunnottomuuden vähentämisohjelma 2008 2011 Loppuraportti Juha Kaakinen, ohjelmajohtaja 3.10.2012 Sisältö Tiivistelmä... 3 1 Ohjelman tausta... 4 2 Ohjelman seuranta ja arviointi...

Lisätiedot